90011 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/10/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1 " ' · ι' Ιί
τοόνο
ΟΗΑΝΙΑ
ϋΟΝΝΕΡδΤΑΘ
9.
ΟΚΤΟΒΕΡ 1941

V.
ΡΕΚΡΙΙΙΑΚΙδ, Οήαηίβ
ηηά Όηιοΐς : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3,
Ο
ΗΜΕΡΗΣ1ΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟ,ΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΰοι
Νγ 64 — Αριθ. 64
Ρτβίβ 3 ϋΓ&οητηβη — Τιμή 4ρχ. 3
ΟΕΚ ΚΑΜΡΓ ΝΜ
Εΐη Βΐίοΐς ηίητ,βΓ άίβ
' δβΐ ΡδίνβΓδτηβηάΙίοηβΓ»
2η άβη ϋίη^βη, άίβ 3βάβη Αηβ,βηοβΓίβ-βη βίηββ
νββ-3 ζίνίΙίβίβΓΤβη Ο-βηιβίη-ννβδβηδ βο δβΙθδίνβΓ-
βταβηάΐίεη δίηά, άβδβ βτ ηίοηί: ν,βίτβΓ ά&ΓηβοβΓ
ηαεηάβη&τ., ζαεηΐτ ά»3 νοΓηαηάβηββίη ηηά Ρηηΐίΐίο-
ηίβΓβη άβΓ οβίίβηΐΐίοΐιβη νβΓβθΓ&ηη&δθβΐΓίβοβ τνίβ
■νν&δββΓ·, Ι/ίοητ-, ΚΓ&ίΐ3Τ.Γοηι - ηηά Αϋΐΐηδδΐβίτηιι-
Ρβι-ηδρΓβοΙιννβδβη, ΚηβΗΙηαβιΐδβΓ η3ν. Μ&η
' βίηίαεη »ηι νν&δδεΓη&ηη ηηά ηι&η οβΐΐοιηΐητ
&χα Ι,ίοητδοηαΙίβΓ ηηά βδ ν?ίΓά Ιήοηί, ίίη-
βη άβΓ ν7ίΐβηΐ5οηβίοβ ηηά βΓηαβΙτ. άίβ £β-
■ννηβηΗοηίβ νβΓθίηάηη^. ν7&8 ίδτ άα τνβίτβΓ άαοβί?
Ιί&ητβΓ δβΙοβίνβΓβτ&βηάΙίοΗΙΐβίΙβη! )Ο ...
ϋΐβ ΒβννοηηβΓ άβΓ δτββάτβ βηί ΚΓβτβ
ββ ββίτ Μ&ί άίβδΡβ ΤαηΓββ 3ΐ1βΓάίη83 αηάβΓβ.
Κτίβ&,άβΓ &11β8 ίη ΡΓ&εβ βτβΐΐΐ:, ηατ. &ηοη ηίβι
δβΙοβΙνβΓβταβηάΙίοηΙίβϊτβη ΡΓθθΙβηιβ ζ&τα&οΐιϊ.
οΗβηΙαηβ- ββΐϊ ββ ζηη&βοΗδτ &βίη "νν&δδβΓ ηηά
_ίοηί. Αΐβ β3 ά&ηη ά&3 βΐΐοβ ννίβάβΓ βτ&ο, &&ο ββ ά&δ
άοοΐι ηίοΐιί βο ββΙτιβτνβΓβί&βηάΙίοΙι ·*νίβ ίτηβηβΓ: πι&η
οΗβΓΐβί ΕίηΒοηΓ&βηΙίηηβΓβη, &ηοη ϊιηβΓζβΓβ υηΐβΓ-
1>Γβοηηηο;θη τηηββίβη ά& ηηά άοττ πήΐ ίη Καηί £β·
ηοηιηιβη ννβΓάβη. ϋίβ ΒβννοηηβΓ ΟΗβηί&ε, Κ.βτ:ηγπι-
ηοηδ ηηά ΪΓα^Ιίοηβ ιαίΒδβη ίβτζτ. ζή βοη&βτζβη, χπβηη
"ννειβββΓ-οάβΓ ΙίίοηΙνβΓ8θΓ&ηη& «Ιβ.ϋ ίΐιτβη ϋίβηβτ,
ΐΐιη. ΑοβΓ βίβ ιπίδββη.ηοοη ηίοητ:, νν-βΐοηβ ΐηηβηβνοΐΐβ
δθΓ&β, ννβΙοΗβ ΑΓθβίί ηηά ννβΙοηβΓ οίΐ ηίοΗτ: ζ&ί&ίιτ;
Ιοββ Κ&τηρί ά&ΗίητβΓβτβηη. >:Λ|
! ϋββ ΑΙΙβΓβοητπβΓβΐβ νν&Γ ηβτηβΓΐίοΗ ββίηβΓΖβίτ
άίβ ν7ίβάβΓίη&&η&8βτζηηο;. ϋίβ ΕΙβΙιτΓίζίί&βτ-ηηά
■νν&38βΓν·βΓΐίβ οβί&ηάβη βίοη ζηηι βΤΓΟΓββη Τείΐ ίη
ίίίηβτη ζίβηχϋοΗ ίΓθβτΙοββη Ζηβτ,βηά. ϋίβ Μ&βοηίηβη-
'^ηΐαϊβη ιπαΓβη άηΓοη άβη Ι&η&βη δτίΐΐβταηά νβΓΓθί-
ίβϊ οάβΓ ίΐηοΗ άίΓβΐιΙ; άηΓθΗ Κατηρίηβηάΐηη&βη οβ-
3θ1ΐ£ΐβάί&1. ΕΓδ&ΐζίβίΙβ ίαεί ηίΓ&βηάδ νοΓΗ&ηάβη. ϋίβ
_βίτηηβδηβί.ζβ τπβΓβη &η ηηζ&βΗΙί&βη δίβΐΐβη ηητβτ-
θΓθοηβη, ίη ηι&ηοηβη ΟΠβη 1>ί3 ζι* 8ο ο)ο άβΓ Η&βη-
8βΓ β&ηζ ηηά ίβίΐαΐβίββ ζβΓβτοβΓί, ταηδβηάβ νοη Ι,βι-
τηη&ββηάβη βίηί&οΗ αο&βΓίβδβη ηηά ηιθηί άηΓοη
Η&ηρτηαβηηβ ηηά Η&ηρίδοη&Ι τεΓ αοβρβΓΓοαΓ. υηεβ-
ηί»αεΓ ιοσιγ άίβ Αη£&&οβ, νοΓ άίβ δίοη άίβ άβηΐβοηβ
ΜΠίΙ.&βΓνβΓ~3ΐ1:ηη8· άβηιίτ; ^ββτβΐΐτ: 8&η. ^ιΌ ^^ ν 0Ι
,: υητβΓδΐηβΓζί νοη Εΐηηβϋβη ΐβοηηίβοΗβτ ΤΓηρ-
'ρβη ηηά ηιίΐ Ηϋίβ βίοΗ Ιαηβτβ&τη ννίβεΙεΓ βιηίιηιΙβηάβΓ
ΑΓΟβίτβΓ 1ΐ3ΐ)βη άίβ άβηίδοηβη Ρβΐά-ηηά ΚΓβΐδΙίοηι-
Γη&ηάβηίηΓβη. ίη βίηβΓ Ιβη&βη, &βη8δβΓ3ί ΐηηβΐιβνοΐ
Ιβη ηηάζββΗβη ΑΓθβίτ άίβββ Αηί&ποβ &β1οβΒΓ.. Ε
8β ίηβΓ δίΓ333θ, δτ*άΙ:Γ.βί1 ίηβΓ δί3αΐει1 ννηΓάβη
ΙνίοΗί-ηηά νναεδΟΓΐβίτηη&βη Λ^ιβάβΓ ιη&ΐβ-α &β
«ηά ίη ΒβΐΓίβα ^εηοηιπιβη. Βϊβ ζηηι 25- 1*™ 1941
ε5 οβΓβίίδ βοννβίτ, ά&δβ άίβ3βδ δοηννβΓβ, ζη-
Ϊ0Η8Ϊ ηη1οβ303Γ βΓβοίιίβηβηΘ ϋηΐβΓηβΗηιοη αηί
&βηζβη Ιη3β1 βΓΪοΙβτβίοη οββηάβτ ν/&Γ·Βΐ5 ΐ5 Τηΐι
ν,ηΆ* άβΓ ηίβΓίηβΓ ηοβΐί&β Ττ^ίοίί Αβητ-οΐιβη
Τι·ηρρ3ηοβδ1:&βηάβη βηίηοηιηιβη, 013. άιββ άαΓθΙα α&β
«η^2ηΓβ ΑηνναοΗδβη άβδ ΒβάβΓίβ ιηίοΐ^β Λ*τ*ο£-
βοΗΓβίΓοηάβη ΙηαηδρΓηοΗηαΙΐΓηε δβΐτβηβ άβΓ ιη άιβ
δίπβάτο ζηπιβο-^βηΓβηάβη, κβίΙηβοΜβί &β^3βηβη
ΒβνοβΙΙ^βΓηη^ ηίοΐιτ ηχβΗΓ Ιαεη^βΓ ^^ ™·
νοη άίβδβηι Αη&βηοΐίοΐί αη Ισε&ιηηΐ άεΓ ηιοΗτ πηη
άβΓ τηηβΗβνοΙΙβ Καηιρί ητη άίβ ^χ^Ττ^οΒίοΗζν-
ίηΙΐΓ, ίη άβηι Ο3 ηιβΙΐΓΠΐαΐΒ &βΓ«(1βζη ΟΓ.&™^155.^_^η.
Ζβηοΐίοΐίβ &3ο. δο ΐεββη ννίΓ ζ.Β. ιη ^1"β1"ο^Γ1ΐη/β"
άβη ΤβΙβ&Γ^ΐηΐη άβΓ ϊιβ1Λ^?β»ά.βΒ*α_1Λ«ο·βί Ββ-
Η: ^ ΕίηδΓβ11ηη& άβΓ Ιεοβηδ ηηά ^^.^^Β^οΐνεΓ-
ίτίβοβ βΓβητ. ηηηιίίτβΙοαΓ οβνοτ. Αηοΐα ^ΒΓ°α^ί.
άβΓ ΒβνοβΠίβΓηηίϊ ίβτ ηιοΗΐ «βΗτ |α«Λ
ϋαΓ, ά* Μιιβ-ΐβη ηίοηί ηιαΐιΐβη -οβ?η?ί^81.οί°Ι.
„ Αη',ΓαηδροΓΓ νοη ΤτβίθΒτοίίβη «^^* β'
ίθΓάβΓΐίθΗ!» ~ . ι»ο-«Λι»
ΒβΓβίίΒ α... βηάβΓβ» Τα? ^»«* ^^"ϊ
ΝαοΗΓίοηΙ: ϋβηΐΒοηβΓ ϋβηιρίβΓ βιΐ Τ"1^0"6^ £.
Γβίΐβτ. Είη Τβίΐ ηιηδβ «βΙ,ΓίδΓβηδ δθίοΓΤ- ϋχτ αιβ η
Ι«1>Η_βη α0Κβζπΐβί&1: ΐπβΓάβη, ά» ιη άβ» ^"^^
ΚϋηΙΗαηδβΓη ^β1^βη8^η^τίβ1ν^^^3ΐβ ζή ^^^
άΓοηβη. ν7βηί&β Τβ*β *«««« «·'^» «^ !ηίβϊοΓ-
άβΓΓ. Ιη βίηβΓ ρβηΐΜθΙΐΓΐί* άβΓ Ρ. Κ αη »
ΓηαηάβηΙβη Ηβίδβί ββ: «ϋιβ Ρ. Κ. ηατ ββκ «
ΙΗγογ ΤΜί^βίταηίάβΓ Ιηββΐ ΚΓβία «ί|»«^^
άί^βίίάβΓ νβΓ8θΓ&ηη& οββ ζινιΐβη δβίί*οΓβ ««
ΤΓβίΟΒίοίίβη ηίη&βΐώίβ8βη. Ι»Λββ?ίά·" ^!ί*£
άβΓαηίαη, άβη ΒβίΓΪβθ, άβΓ ηητ χηιί -ΓΟ.ββ*^®^5
Γίζΐιβίτβη ίη Οαη^ &β3βίζτβη Η1^^*"^ £Ϊ2?ίϊ ^-ίΐ
τίΐβη ννβΓΐεβ βηίΓβοητ ζή βΓΐιαΙτβη. Εδ 1>βά&Γί ι—-
ηβΓ ΑηβίϋηΓηηβΓβη άβΓηοβΓ, άδδβ βαοη αιβ ι
νΤίΓί8οη3ί1: ηιίί ΤΓβίοετοίίβη νβΓδθΓ&Ι ιπβΓάβη
βοΐαβίί ββ βίοη ηηι άίβ νβΓβθΓ&ηηβ- άβΓ
(Μϋηΐβη, 3βιΐια83βΓηη&3αη1α&βη, ΡιβοΗβΓβι ηδΐπ.) ίβΓ-
ηβΓ ηιη άβη Αηο&η, άίβ ΕΓηίβ ηηά άβη
άεΓ ΕχροΓίβηβτβΓ η&ηάβΐί». .
ϋβΓ ΑητΓαηδροΓΐ νοη ΤΓβιοβΙοΚβη ιαιτα ___
άβη ΒβΐηηΗηη^βη άβΓ Ρ. Κ. ίοΓίζβββτζί- -β «αββ
ά&ηβΓ άβη ϋβηίδοηβη ΒβηδΓάβη ηηά ϋιβηδίδτβΐΐβη
Ιιοοή βηββΓβοηηβΐ ΐπβΓάβη, ά&δδ δίβ ίΓθίζ άβδ ηη&β
ΙιβηΓβη ΒβάαΓίβ άβΓ λ7βηΓηΐ3οη1:, άοοΗ ίη βο &γο33-
ν7βί3β ίηΓ άίβ νβΓδθΓ&κηβ" άοΓ ζινιΐβη Ειη-
τηίί ΤΓβίθδΓθίίβϋ οεβοΓ&ΐ βίηά.
νοη ^εη^η8Τ'αθ."
Βαρύ Γερμανικόν πυροβολικόν είς τα πρόθυρα τής Πετρουπόλεως βάλλει
σφοδρόν πθρ εναντίον αυτής.
λ*---
ΙΜ ΒΑϋΜΕ νθϊ νΪΑδΝΑ ΜΕΗΚΕΚΕ
$0ννΐΕΤΑΚΜΕΕΝ ΕΙΝ0Ε30Ηί025ΕΝ;
8ΙΕ ΟΕΗΕΝ ΙΗΡΕΡ υΝΕΡΒΙΤΤΕΡίΙΟΗΕΝ
ΕΝΤΘΕΘ.ΕΝ.. . .,ΛΤΗίΙ
Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ-
8. 0]χ.ίο3&τ 1941-
ΟοβΓΐίθΐηηι&ηάο άβΓ
&ΐ1οί Ιΐεΐΐ&ηηΐ::
άίβ
ηηά
ίίοηβη ίη άβΓ
ΐΒβίτβΓΓΐίη ίη νοΐΐβηι
Ρΐηβδ δίηά, Η&οβη άίβ ίίχα
2. ΟΙΐτοοβΓ βίη§Γβ1εί1βτοη
ΟρβΓ^τίοηβη ίη άβΓ Μΐΐΐβ
άβΓ ΟβΙίΓθητ; βίηβη β·β-
Εγ{ο1& ββ
:. ννίβ οβΓβϋδ
δοηάεΓηιβΙάηηβ-
δΓββτβοεη, δίηά ίΐη Κβηηιβ
γ.οη νν]38η,3. χηβΙΐΓβΓβ
βίη&β-
3Ϊβ ^βΗβη
ηηβΓθίτεβΓΐίεΗβη
-■.Αηΐ|> Ι ~
ν7β5Τ.1ίοη νοη Ι^βηίη-
βοΙιβίίθΓΐβ ίη άβΓ
ι Ν&οητ ζΜηι 7· Ιο· &^η βΓ'
ηβητβΓ ίείηάΙίοηβΓ !>αη-
(1ιιη8:3νβΓ5ηοη, οβνοτ βΓ
άΐβ Κίΐδΐβ βΓΓβίοηΐ ηειί.1β.
Ιη ΙεηΗηβη Ι/ηίτ.&η£Γί£-
I
ίβη χηηΓάβη δοτχΐ]βτ:ίδθ1ιβ
ί ΤΓ&ηβροΓΐιηε^β ηηά Εί-
δβηΒαΙχηβη ηίηΐβΓ άβΓ
Ργοπϊ
ΖβΗΙ-
Γβίοηβ
ι ταηι'άβη ""ζβΓέττΐΓτ
οβδθΗ&άίκί. Ιη άβΓ Ιβτζ-
! ίβη Ν&οηί ^Γίίί άίβ ^ηί^-
τπ&ίίε ϋΓίβ^δτπίεηΙί^β
Αηΐα^βη ίη- Μοδΐχαη ηηά
Ββί Ινηίτ&η&ίίΓβη' &ηί
άίβ Ε,εεάε νοη δηβζ
άβ ίη άβΓ
βίη ^ΓδδδεΓθδ Ηαη-
άηΓοη Βοπιοβπ-
ΓΓβίίβΓ ΟβδθΗ&άί&Ι.5^"^!
Εϊηίΐηββτβ άββ Ρβίηάββ
ίοΐ^ίβη ηίοΗτ.
ο τ
δΤΙΜΜΕΝ 1Μ ΖΕΙΤ
ϋ |)23ρ3
ϊδΐ: άίε Ροΐίΐίες ά6Γ5ε11>εη
ί Κοο5ενο1ί5, άίε
ίηιτηεΓ ιιιίεάεΓ ζαιη
ννΐΐάβ
υοοει-αΐΐ ννο αϊε ^
νοη ιιπί>βΐ'βη ταρίεΓεη Τη,φ-
ρειι ΐ1
ιιηά ΟθΓ{εί'ίΐί^
αε/ι \/ε£. Γ-ίειππ^ύ, ^
}εί'/Λ ηαοίι άοπι Είηΐοπιοΐι
αεαΙδαΙιεΓ Τπιρροη ίη χοϊηε
Ρ.·ί>1:υπσί>ννει·Ιίεηαο1ι άοηι βΐεϊ-
οΐ εη Κεζερΐ Ιοεΐιαη'ΐεΐ: ν>ει·-
άειι 5>ο11, ίδ(; εϊηε ΌΓεϊιηϊΙΗο
,Ε3 ίδΐ ΚΙεγ",
,,Βει-ΙίηεΓ ^υκ31-
,^385 (Ιετ Ββ-
ηοοΗ ϊΐη. Κι·ϊο»ε αιιίηεΐιηιεη.
Κοοδβνεΐΐ 5.ρΓΐΠίί(: ιηιΐ δβίπεη
Εί ρτχδδεπηεϋΐιθάεη είη. Όοΐ-
άτ ί>ιΙοι ε5 ηιΐΓ ^ο^επ ΑΗττε-
ΪΙΙΠ8 νοη 8ΐίιτ/-ραη1τ:ειι. Κοο-
δενεΐ£ κεϋζτ Ιπη^ιι, δείη Ρΐαη
απού (Ιαΐιΐη, (Ιΐε ΕχροιΙ
ίη ιΐεη ϊορπ·
&ιιίζτΓκατιΓεη,
,,ηηι δίε νοηι Η&ηάεΐ τηίΐ ιΐεηι
1:οηΙίηεηΙ;ι1εη ΕιΐΓορ» ζα εητ-
ιιιοΐιηεη'. 8ο ΙχΐΓίίβΙ: ετ Εη-
^Ιαηά ιπη είηεη Τεϊΐ ά&τ
Οεΐοΐιηίτϋεΐ άε$ ΡηοΙιτ- υηά
§·εΙθΓαο1ι1: Ιι&Ι, άα58 δΐε δίοΐι
αΐδ ίίοττ^ειιΐοΠΐε Ηαίεπη νοη
Ρνεοΐιΐ; υηά Οτάπαηβ· ίη άετ
νε1Ι: ειηρίίηάεί ΙΙιγ αΐίΐά-
τιΐΐ-'δΐΐααίίεδ ΡΪΓαΙεηίαιη ίοε-
(Ιεατεί άίε υιηΙεεΙΐΓΐιη^ α,ΙΙεΓ
'ΤΠ
ΝΑΟΗΚΙΟΗΤΕΝ
Βετΐίη η
Όίί
νεΓΐθΓ ίοεί ΐ6 Είηίΐιιε^εη άεδ
ΜοηαΙδ δερτεΐηοεΓ ίη άαδ
Κείαΐΐϋίίεοίεΐ: ηη Ρΐηβ'ζοα'ίε,
άαΐαητεΓ ιηεΙιτεΓε ηιοϋοπ-
Ηηδ ΰΐ
ίΐιιί
ι&ε. 8τβ1ϊιι
8ΐα
&πιετί1ία, ιΐαδ άεηι
αηηιό^ΠοΙιε
ιιιίοΐιΐίίτε δοανετ&-
^εΐτεη ϊΐιιη 3 Μιΐΐιοηεη
λΐεηδθΐιεη, ιΙαταηίεΓ ΗαηίΐεΓΐ-
Ιαυ^εηοΐε νοη Αγ1>6ιΙ:6γγ, νεηπ
65 δεϊηεΓ Ιοοΐϊοΐιεννίδΐί^οΐ.εη
άΐεηί;, δί
§: ζα
Υϊε δτεΐκ, 3Ο ννΪΓά ααοΐι ΐη
άϊεδεη Ρ&11 άεΓ ΚΓεηιΙ νεΓ
ί,αοΐιεπ, άϊεδε» ΤοοΙεδηιΐΡϊΙ
ίιίΐΰΓ ΕεηίηκΓαά ηιΐί: είηεηι
ΙιεαοΙιΙθΓΪδθΙιοη Κΐα^ε^ε'ϊαη^
ζή -ίιΙοεΓΐοηεη Όα^ νοΓΐ νοη
ιΙογ ,,ΙθΓεηηεητΙεη Κιιίηε
Ιιαΐιεη άΐε 8ονν]ο(:5 5ε1ο5(:
ρτα^ι. Εϊ. Ιίθΐηηιΐ: ίιΙοεΓ
ιιηά ηΐίΐη νίτά δίε ζα 25
Ζεϊτ άαπιη ΟΓΪηηειη!"
Κοοββνβΐί οβΓΓϋ^ί βΐΐβ
Λεπα ΥθΓνν&ηά άει·
άίε
Εηκί
Κοοί>εν:1(; πάη (Ιίβ Μϊττεΐ, αιτι
ΐΐ:ΐ1ν ΐη 8ίίά-
αη Ηΐετ-
ζα δθΙΐΓεΐοΐ αϊε ,,ϋ^ηΐδοΐιε
: ,,Όϊε
^ηο!εΓ 5. νοπ
Ϊ1π·εη ΑΙοδειτζηιαΓΐίτεη ίη Ειι-
Γορα αορβδοΐιπίΐΐεη. Απιεπ1ζ&
1&ηη ά'ιε δαάαπιεπΐί&ηίδςΐιε
Αυ,δίυΙΐΓ ιαεάεν ίηι ΡΓΐεάεη
δοΐΐ. Εγ ϋεΐηιε^τ άεη Κοη-
βτείίδ υηά ά&5 "νΌΙΙί γΤργ ΙΙ8Α,
ϊηάεηι ετ άίε Μϊΐίεΐ άεδΡ&εΙαΙ-
υπά Ινεί1ι§·ε5ΐΊ;ζεδ αηάετεη
ζαίαεΙΐΓΐ".
ΡΪΓατβητηηι
δοΐΐ &εΓ&άεζα
ννεΓάεη, ίη
Νοταΐεΐιτ ^εβ-εη
1ε Βε1ίε£εΓαη8· Βγϊ-
ιηίτ βηιει-ίεςαηίδοηεη
νοΓζα^εΙιεη. ,,Ό.ηη
εηάΐίοΐι άίε
8θ1ΐΓεί5ΐ:
Ριεηιάεηί)1α(:1",
οΐίε ΚΓΪε&δοΗηαε ΐη
ίΐιτε 8ο1ιίΪ55ε
1αηη. Είη ίΐιηεπ-
ΙίαηίδθΙιεΓ Δάηιίιαΐ Ηαδ&εΓ
Πίεη&ϊ, Υ&ΓΡδ δτΪΓΐίη^, άετ
Ρι-ϊδίάεητεηρΐ&ηε δϊϊιη-
ρίεΓ νναΓάεη άαιοΐι
εη-
νοη
Ιη είηεΓ ΝοΙε ;ιη άίβ
Κε^ίει-αη^ ννίτά
δείίε
Ιίοΐι άαΓβαί ί
Ρίηηΐαηά είηεη
άίε 3ο-
Ααί άεΐ' βπΐίδθΐιεη Ιηδεΐ
νατάεη §ΤΓθδ5ε Ιηνηδΐοπδ—
ΜαηδνεΓ άαΓθΙι&είαΙΐΓΐ:, άίε
δίοΐι αυί είηεη βτοδκεη Τείΐ
άεΓ Ιηδβΐ εΓ&ΐΓ6·ο1ίτεη.
τεΐ" ίη Εοηάοη, Μαίδκν, ναι·-
άε ίη ά&η νοΓηεΙιπι&ιεη Ιίοη-
δεΓνατίνεη Κΐαίο
ιηεη.
Ζα·
1ι&1, βΓΐε.15.Γί: άεηη ααοΐι ίη εί-
ηετ οίίεηΐΐίοΐιεη Αιΐ5ΐα55αη§·:
,8οιιΐίίΙ άίε Ρΐοττε ίη Ρτα^ε
Κοηιπιτ, ί)εάεαιετ άετ Βοίεΐιΐ
άεη Κι-ίθβ·. ΙΤΐη άίε ΒείεΜε
άεδ ΡΓ&^ίάοητεη 3υ5ζαία1ΐΓεη,
ίδΐ, δοιαείΐ; άίε Ρΐοττε ίη Ργ&-
£ε Ιίοπιιητ, κεΐηε Κ
ϋατοη είηε ρ
ιτΐίτά είη
ααί ΛΓ^αηϊ^Ιηη
άεη αοΐίεΐιεη 8ο1ιείηαΓ§:ιι-
πιεητεη ΐί
Όίε
ΙιειΙ &ε§:εη άΐε
νοη οι-ίΐίδοηεη αηά δοιυ]εϋί-
δθΐιεη Οτ§;απεη ϊη άίε ίηηετε
νεπυαΐΐηιΐίί 1ταα5
ετηο&εη.
ΚβάαΙετίοηβοηΓθ «πγ! ϋπιο
δϋΚΜΕΙΛδδΤΚ. 22.
ΡΕΗΙΕΒ,,
ϋίε
δίηά ζαν Ζείΐ ίηιεπΜν άαιηίΐ:
οεδθ1ια£ίϊ§Ί:, Εΐ'ΙίΙαΓηη,^οη £ϊιγ
άίε ηεαεη δοα^εΐιδοΐιεη Ρνίΐ-
οΙίδθΗΙα^ε ζα £ίηάεη αηά δα-
οΐιεη δίε ίη Ι&ΐίΐίδαΐιεη Ρεΐι-
1ει·η άεΓ δοιχΐ]ειδ, υογ αΐΐειη
άεδ νεΓαηίτιιθΓίΙίοΙιεη δοιιυ'εΐ-
1)ε£ε1)]δ1ι&οεΓδ αη άεΓ δαά£-
Γοηϋ, Βαά^εηηγ. ά&§:εβ·εΓ
ίη άεΓ η&εΐΐδΐΐίε^εηάεη
οΐιε, άβΓ άεαΐ'ίςΐιεη ΙΙεοεΓΐε
&εη1ιείΙ;. ϋαδ Ιιαί δείηε δεΐιι
θΓαηάε. Μ«η 1οεάατ£
ΡεΙιΙεΓ αΐδ άετ
υι-δάεΐιε
ίίΪΓ άίε ηίοΐιτ. 1αη§·εΓ ζα νεΓ-
Ιιείηιΐίοηεηάεη άεαΐκεΐιεη Ργ-
£οΐ8·ε, άεηη είηε ΑηεΓκεη-
ηαη& άεΓ αεοετΐε&εηεη άεατ-
•δςηεη Ραεΐιταη^ ιιηά άετ δίεΐι
ΐηι ΟδΙεη &ε§;εη άεη ΙοίδΙιεΓ
Οε^ηεΓ άίεδεβ Κτί-
εΓννείδεηάεη δο1ιΐ38ΊίΓ3£ΐ;.
άετ άεατδοηεη Τταρρε νν&Γθ
σ;1είο1ι5εάεατεηά ιηίΐ άεηι Είη-
^εδΐϊηάηίδ, ά35 Εη§;1αηά άίε-
δεη ΚΓΐε§τ &ιιο1ι άαηη ηίοΐιί
8·εννίηηεη κδηηίε, νεηη ίηΐη
3α5εΓ ίη Οδεεη ηοοΐι είηε &η-
άετε ^3ηά£^οη': Γΐεαίε
ίΓ£εηάν73ηη ζιιγ
δΐεηεη ννοβΓάε. Ώίε »Τίηιεδ»
ί&σΐ άΐεδ ά&Γΐϊη ΓΐιΐδαηιπιεΓ,
άαβ άη άετ αΐΐεη νε1η Ιίείη
αηάετε άεΓ δοην]ε(:αηΐοη
ίη Ινοηάοη — Αη» άβΓ δηοΗβ η&οίι
άβη δοΐιηΐάί^βη
ι ΙιαΓί, οο είηε άεΓ&Γΐΐ^ο ίη
| αΙΙεΓ Η35ΐ
| αεοεΓΐιαιιρΙ: είηε ^"οχ,ΐίεηι
1 ίΓΓθ55ε5 ΗίηάεΓηίδ άαΓ^ίεΙΙεη
! Τίδηητε, απι είταΐεάεΓ άίε Οε-
I
ΙαδοΤιεη νοΐη Αη^τίίί αΐοζα-
1 Ιιαΐίεη, οάεΓ αοεΓ ίΐιβν
Ί940
ιπεΐιι-εη ζα 1:οιιπηεη.
ΕΓίηηεπιη?αξ αη άαδ
εηΐίεΐιε δεΗίοες.;α1 άετ^
άΐϊηίε νοηι δοππηει·
άα5εί
, άίεδεπ
δθΐιεη υείοεΓΐε,ίπη^εΐι οιαοι
άίε Εοηάοηετ Λο-ίίατίοη ιαεί-
τεΓ οει ιΙΐΓεη 1ίηά1ίο1ιεη Εγ-
£ίηάηη«-εη αηά νετδαοΐιτ ηοςΐι
αηι Μοηΐίΐατηαοΐιπιίϋΐα^ αεοετ
Κ,&άίο Εοηάοη, άεΓ ννεΐΐ ΖΗ
εΓζαΙιΙεη, άίε νεηε
, νοη Κίεΐα ΙιαΙΙε δίοΗ
' Ιίοΐι νδΐΐΐδτ ίΓείιαΐΙΗο; _
, 8Τεζο§τεη, αηι άίε δβΰϊοΐι "νοη
Κιεαΐ ειηβτεδθΓΐΙθδδεηεη δο
κι]είίΓαρρεη «ζα νεΓδΐαΐ^εη»
ΤΓαρρεη, άίε δίαΐι οε1απ-
| ηΙΙιοΗ, Καάίο ^οηάοη ζαίοΐ-
ι ί?ε, αΐοδίοΐιϋΐίοΐι βίηβοΙιΗβίίβη
Ι Ιιεβεη, απι ΙιίητεΓ άεΓ -1---
δοΐιεη Ργοππ
ζα ΙείδΙεη. δο
ηιεΐιτ &α£ϋί;ε1ιεη 1&αηη αηά
Ιεείηε αηάετε Απηεε πιϊί:
Αηδδίοητ:, &ε^εηαε5εΓ άεηι
άεαΐδοΗεη Ηεετε δταηάζηηαΐ-
τεη, Κδηηίε άίε Κ.οτε Ατηιπιεε
εΓδείζεη,, £&11δ άίεδε
■νναεχάε. Όε
Τίδηηιε νίεΐΐείοηι
ίιαβΙαΓΕ ννετάεη, ααοΐιννεηη άιε
δο\ν;)βίαηίοη £α11ΐ, αίοετ άετ
■ντ68' νίΐεΓό'1αη£ αηά
αηά άετ ΡΓΐε'άε νναειάε
είηέ Γοεϊπιεοΐίοΐι
λΥεΙι ΙίθΓηηιεη, ,>■, ^,^,
Όίεεε Ροπηιιΐίείηηκ1 νοη-
νίεΐΐείίίΐιΐ: ααοΐα οΐιηε άίε δονν- ·
]εϋαηίοη επείοΙιίοαΓεη Ιοι-ίΐϊ-
δίβ&εη (χΐίη&ΐ; ιιίοΐιΐ:
ίη
ιπατάε άίε νοη
ΗεαΙβ
ια]ΐραπζιτν
ιαοοΐιε ιη Εηο-ΐαηά ϋε^οηηεη-
υάεΓ ϋβΙί&ηηΐΠοΗ άίε
ίϊεη ΡαηζβΓ,' άίε
ιηηεΓΐιαΙΰ νοη δίεβεπ Τα >·επ
ίΐ
άειη Μαηάε άοτ
άίε δο οίΐ ηαεΐι
ετΙΐΙαΓ): Ιιβίοεη : .,Ύνεηη ίΐιτ
αηδ ηαΓ άίε
άβηη ννετάοη τηΐί; εηεΐι δ
ζεί^εη, ηιίε ιηαη άίε Όευι-
ρΓδάαζίεη αα£
δεηά Κίΐεΐηετο;
ιη άίε ^οαΐ] "Ιαηίοπ κε^οΐιίο^ί
ταεΓάεη «οΐΐεπ, ίπ άοτ ΗοΕ-
£ηαη°·, Λοη ββί ΪΙΐΓεπι Είη
ΪΓε££οη ηοο)ί είηε ΡΓοηϋ νοΐ>
ζα£ίηάεη. 8 >ια|;(:1νοΐ.5ο1ια£ΐ:εΓ
ρεΓ^οηϋοΙι Ι,ιαίΙε άεη
άίεδετ ΡληζεΓ νοηα Τν{>
ναΙεηΕίπ ραπιρο8·-ν||5ίΐίΐ(-1 άεπ
■Ναηΐίΐη δ[:χ1ίη αηά' Τσβηαΐζτε
άίε Οείβ?βη1κ·ϊΐ:, ζαιη ζικεί-
τεη Μιΐβ ϊηπεΓΐι,ιΙΙι νοη 48
δταηάεη οίίεητΐίοΐι ααί άεΓ
θΓίεΐ«ο1ιεη Ιί ΙΙ
εηάειη άεΓ ίη Εοηάοη βο
ππΐ δείηεη,,
αηι£α55εηάεη Κιιε5ΐαπ§:εη αηά
δεϊηεη αηεηάΐίοΐιεη Μοπδεΐι-
εηηιαδδεη ηοοΐι Ιίείηεη είηζί-
&εη Οί£εη$ίνεΓ£οΐ£ §:ε^εη άίε
άεαΐδεΐιεη Τπιρρεη αηίζαννε-
ί^εκ Ιιατ, Γατδοΐιΐ άειη Εη&ΐαη-
άετη δίοΙιϋίεΗ άαδ Ηει-ζ ίη
άίε Ηθδεη. ΙΙηι νοΓ άεΓ εί^ε-
ηεη 0ί££εη11ίοη1νείτ; ννίε νοι-
άεη ΝθΓάαιηεΓΪΙίαηεΓη άίε
Ααδδίοΐιΐδΐοδί^ΐίείΐ: άεδ Ιοπιί-
δθΐιεη ννίάεΓδΙειηάβϊ ζα νεΓ-
οει·§:εη, δαοΐιΐ ιηαη ηαοΐι άεη
δοα^'εΐίδοΐιεη Ρεΐιΐετη ίη ά?Γ
Ηο££ιιαη8', ιηίτ άειη Ναο1ππεί£
ηοοΐιηι&ΐδ άίε νοΐΐε Ενΐίεη-
νοη άεΓηιί11ΐαι·ί;5θ1οεη
ΌβατδοΙιΙ&ηάδ
ι --------,.« λ ι* ν ι ιν ι ιΐ ι ςπ.
Ι ιιιίε άαη^ίτηά άίβ δοιι^'εΐαπί-
Ι οη ΡαηζεΓ αα* αΤΙετ ννείΐ 1οβ·
ηοτικ'-ε, ηαταοΓΗο:! ηίοΐιτ
άίε ννεΙΐΓ&νοΙιαίοη ζα
ιοεη. ί>οηάεπι α·η ' άΐε-
βεάΐΌηί-εη δοιιι]ε(:5 1υογ άεη
ΙςαΙίαιΊθδεη ΗθΓάεη αα§ άεηι
Γ3 '
V V
Ι ί
Ν ΟΤΙ Ζ
ΌβΓ ϋ^ητ,δοηβ. Κοηδηΐ
βηί ΚΓβΙα, νοη Ζζ'ι Ιβίδ-
8βη, Ηατ δίοη ΙϊΐΐΞΓζΙίοη
η&οΐι ΐΓαΙίϋοη ϋε^βϋοα
ηηΊ άθΓΐ: βίηβ Κ.βΐ1ιβ οίίί-
ζίβΙΙβΓ Ββδηοΐιβ &ύ>·β-
βταϋκτ. Αηι η. ά. Μ. ίδΐ;
άβΓ Κοηδΐιΐ η&οη δβίη^πι
Αηιίδδίΐζ Οηβηία ζηηιβο'χ-
β'βΙίβηΓτ
§8 ] ηατ
Κοηδίεΐΐατίοη £πετ είηί^ε ΖείΙ:
νειΊιίηάεΓη ζα ^δηηεη. Ζα
άεη ΡεΙιΙεΓη, άίε ηιαη οε^ίη-
ηί, Βιιάίεηηγ νοΓζα1ΐ3ΐτεη,
^εηδι-ί εδ, άίΐδδ &γ άεη Ώεαί-
δεΐιεη ηίείιτ ηιεΐιτ Ε&ηά §;εορ-
£εΓτ αηά δείηε
Ιεταείϋβ δοηηεΐΐετ
ζο§·εη Ιι&τ, ιιιη ίτ>ίεηάτιιο, νϊ-
εΠείδθΗί &ηι Όοη, νίε11είε1ι£
αη άετ αητεΓεη νντοΐ8;&1 είηε
ιιιίτΊίΗθη 1ι&1ΐ5αΓ6
τεηά άίε δοτιΐί(ετίδε1ιε
Ιιπτ άαδ νοΓάτίη^εη ά«Γ Όε-
ατίθΗεη δοΐ&η^ε ιιιίε ηι&ε^-
Πεη ζα νεΓζαε&εηι Η&τϋε.
ϋοοΗ δεΐβδΐ ίη άίεδεΓ
άίε ηαοΙιΐΓαεβΊίεΙι ίη
ηΐδ ,,Γ)65ί>εΓ'· νοΓ^εδεΐζϊ ιπΪΓά
151 ηιαη δίοΐι ίη Εοηάοη 1?ε-
ΐηεδΐιΐε§·8 είηίβ', δοηάβτη τηαη-
οηε ηιίΙίίαεΓΪδοΙιεη Βεοοαοΐι-
ίεΓ Ιοεζείοΐιηεη εδ &1δ ζιιΐεϊίεΐ-
* « ά
ΗΑΡΕΝ- ΤΕΚΑΚδδΕ
ΗΑυα0Μ8ΤΗΑ85ε Νο β
ΡϋΚ ΙΕϋΕ ΤΑΟΕΖΕΙΤ
■ΡΚϋΗδΤϋΟΚ
ΜΙΤΤΑΟΕ88ΕΝ
αηά ΑΒΕΝΌΕ88ΕΝ
Κα££εε οάοι- Τεε ηιίί:
Καοΐιεη ϋαζα
Ιηι &&π/Λη 5^ ΐ3ΐ'ο1ιιηεη.
ηηά Αϋβηάβδδβη
ϋεαΐδθΐιε δαρρε
Ρΐείι,οΐι οάεΓ Ρίδθΐιβ
ΚαΠοίίεΙη
4-.^ -·Μ' δαΐαι ._:._";
^ε^ηοηαάε οάεΓ ν
αηά
Ρ γ η ε η τ ε
Ιτη Ο&ηζεη ιιο
ϋεαίδθΐιε Καεΐιε αηά Οευ.1-
δθΗε Μαδίκ.
Οίίεη 1)15 23 οο ΙΙΗΚ..

ΣΕ,.ΙΣ 2α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗ_Σ£ΟΝ
Ο ΑΓΩΝ
III
ΤΟΠ ΕΦΟΔΙΙΣΜ ΤΗ! ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ
«ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ» ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Μεταξύ των πράμμα των, πού είναι αύτονόητα είς
ά^ε ά-ο,-θ' πειολιπσμένης χώρας, είναι ή ϋπαρζις κα|
^IΓ^^^/α τί)/ δημοσίαν ϋπηοεσιών, όπως έκείναι πού
έξασφαλιζουν την παροχήν τοθ νεροϋ, τού φωτισμοΰ, τής
ήλεκτρικής δυνάμεως, την καδαριότητα, τάς τηλεΦωνι-
κάς συνκοινωνίας, την λειτουργίαν των ψυ^είων κλπ. 'Α-
νοίγει κανεϊς την βρϋσην καί έχει νερό. Στρέφει τόν δι-
ακόπτην καί γίνεται φώς. Κτυπάει είς ίνα αυτόματον τη¬
λέφωνον κα άμέσως έχει την απαιτουμένη έπκοινω-
νίαν. Είναι πολύ σπουδαίον αύτό; Αύτονόητα πράγματα...
Ό πληδυσμός τής Κρήτης εγνώριζεν άπό τοϋ Μαΐου
έ. έ" μίαν διαφορετική/ κατάστασιν. Ό πόλεμος, ό οποίος
άναστατώνει τα Γιάντα, είχεν ώ; συνέπειαν τα πλέον αύ¬
τονόητα πράγματα νά γίνουν προδλήματα.Προηγουμένως,
έ.ι έ65ο^5ας, δέν υπήρχεν οΰτε νερό, οΰτε φως. "Οταν
δέ υπήρχαν αϋτά τα δύο, δέν ήσαν πλέον αύτονόητα
δπως νρ.ν. Έπρεπε νά ύπολογιζΓ) ό κόσμος πάντοτε είς
τολλαπλασίους περιοριομούς και συντόμους διακοπάς. ΟΊ
κάτοικοι των Χανίων, Ρεδύμνης, "Ηρακλείου ξεύρουν τώρα
νάέκιιμήοουν τόν ά ευ διακοπης καί άνευ έμποδίων έ-
φοδιασμόν εί; νερό καί ηλεκτροφωτισμόν. Δέν ξεύρουν
δμως τούς κόπουο, τάς φροντίδας καί τούς αγώνας πού
ίχοειάσθησ^ν διά νά επιτευχθή ό οποίος αύτάς.
Τό πιό δύσκολον κατ' αρχάς ήτο, φυσικά, τό νά τε-
βούν είς λειτουργίαν αί έν λόγω ύπερεσίαι. Αί εγκατά¬
στασις τού ηλεκτροφωτισμόν) κα! τού νεροϋ ευρίσκον¬
το κατά μέγ-α μέρος, είς άπελπιατικήν, είς έλεεινήν
μάλλον ατάστασ.ν. Αί έγκαταστάσεις έπίσης των μηχα-
νών, είχον υποστή, λόγω τής άΜνηοίας, φίοράν ή είχον
υποστή βλάβας λόγω των πολευικών έπιχειρήσεων. 'Αν-
ταλλακτικά δέν υπήρχον. Τό δίκτυον τοϋ ύδραγωγείου,
ώς καί τα κσλώδια τοϋ ήλεκτροφωτισμοϋ είχον κατα-
στρσφή ε.'ς πλείστα όσπ σημεία. Εις μερικοϋς τόπους τα
80 ο)ο έκ των οίκιών, είνον έπ;σης ·αταστραφή έξ ολο¬
κλήρου ή ίν μέρει. ΧιΜάδες συρμάτων ώς καί οί σωλήνες
διοχετεύσεως τού ύδατος είχον καταστραφή, ώστε αί οικί¬
αι απεμονώθηοαν άπό τάς πηγάς καί άπό τούς κεντρικούς
«5ιαόπτας. Ώς έκ τούτου ή έργασία, την όποιαν εΐχε ν'
αντιμετωπίση ή Γερμανική έπιμελητεια ήτο ενα πολύ μέγα
λο πρόβλημα.
Μέ την υποστήριξιν όμάδων τεχνικών σ>ραπωτών
καί μέ την βοήθειαν των προοδευτικάς εύρεσέντων εν¬
τοπίων έργατών, αι Φέλδτ καί Κραϊσκομμανδατοϋρεν
έλυσαν εύνοϊώς αύτό τό ττρό3λημα, χάρις είς μίαν μα¬
κράν καί άπενρως κοτιώ5η εργασίαν. Δρόμος πρός δρό¬
μον, συνοικία πρός συνοικία έπεσκευάσθησαν έτέθησανδέ
έν λειτουογεία οί αγωγοί τοϋ ύδατος καί τοϋ ηλεκτροφω¬
τισμόν. Ή τόσον δυσολος αυτή έργασ α, η άποΐα έκ πρώ
της δρεως εφαίνετο ώς ένα αλυτον πρό8λημα, επερατώθη
επιτυχώς είς ολόκληρον την Νήσον μέχρι τής 25 Ιουνίου.
Μέχρι τής 15 Ιουλίου ή καύσιμος ϋλη εδίδετο έκ των άπο-
βεμάτων των Γερμανικών στρατευμάτων, έως δτου δέν
ήτο πλέον δυνατή, ένεκα τής τεραστίας αυξήσεως τής
καταναλώσεως Λόνγω τής έπανόδου είς τάς πόλεις τοϋ
πληδυσμοϋ.
Άπό την στιγμήν αυτήν άρχίζει ά δχι ολιγώτερον
κοπιώδης αγών δ'ά τόν έφο5ια-μόν είς καύσιμον Ολην.
Κατά τόν άνώνα αυτόν εσημειώθησαν πολλές φορές δρα-
ματικαί σκηναι. "Ετσι διαβάζομεν είς έ'να τηλ)μα τής Γερμ.
ίτρατιωτικής Διοικήσεως από 11 Ιουλίου: «Προσεχώς παϋ-
οις λειτουργίας των δημοσΐων καί πολεμικών έργων. Έ-
πίσης ό έφοδιασμός τοϋ πληθυσμοϋ μέ άρτον δέν είναι
πλέον δυνατόν νά έ;ασφαισσή, διότι οί μύλοι δέν είναι
δυνατόν νά λειτουργήσουν. Άνάγκη άμέσου μεταφοράς
καυσίμου ΰλης άναγκαίας καί επειγούσης». Την άλλην η¬
μέραν φβάνει ή ίκανοποιητκή απάντησις: «"Εν Γερμανικόν
πλοΤον μέ καύσιμον ύλην άποστέλλετα:. Μετά 4 ήμέρες
φδάνει τό πλοϊον καί ή κατάστασις σώζεται. Ένα μέρος
τής καυσίμου ΰλης έπρεπε νά δοθή άμέσως είς τα έρ-
γοστάσια παραγωγής πάγου, διότι τα είς *τά δημοσία
ψυγεία ^ποθέματα τροφίμων διέτρεχον τόν κίνδυνον ά-
ποσυνδέσεως. "Ολίγας ημέρας αργότερον δίδεται τηε-
γρα»ικώς νέα παραγγελία καυσίμου ϋλης.
Είς μίαν αναφοράν έπίσης τού Φρουραρχείου πρός τόν
Διοικητήν τής Κρήτης διαβάζομεν τα εξής: «Άπό τής ε¬
νάρξεως τής εργασίας τοϋ Φρουραρχείου ένΚρήτη έστρέ
ψαμεν την προσοχήν είς τόν άνεφοδιασμόν τής Πολιτεί-
ος, διά καυσίμου ϋλης. Σχετικώς κατεόαλλομεν προσπασεί
άς νά εξασφαλισθή ή λειτουργία των, μετά τόσας δυσκο
λίας, έπανεγκατασταθέντων μηχανών πρώτης ανάγκης
καί σπουδαιότητος. Είναι ευνόητον δτι καί ή υπόλοιπος
διοίκησις πρέπει νά έφοδιαοδή μέ καύσιμον Ολην, άφοϋ
ιτρόκειται διά τόν έφοδιασμόν τοϋ πληδυσμοϋ (μΰλλοι, ύ-
δραγωγείσ, άλιεία κ.τ.λ.) καθώς διά την καλλιέργειαν τα
βέρισμα καί την μεταφοράν των πρός εξαγωγήν προϊόν-
των.»
Χάρις είς τάς προσπαθείας αύτάς συνεχΐζεται, ά¬
νευ έμποδίων, ό άνεφοδιασμός διά καυσίμου ϋλης τής Νή-
θου. Διά τουτο πρέπει ν' αναγνωρισθή ή καλωσύνη καί ή
προσπαθεία των Γερμανικών 'Αρχών κατοχής, αί οποίαι πα¬
ρά τάς ανάγκας τοϋ στρατοϋ. έφρόντ.σαν καί διά τάς
όνάγκας τού πλπθυσμοΰ.
' ΑΙΊ
ΤΚΣ ΕΒΡΑ
ΑΝΤΗΣ
ΟΑ.ΤΛΪ
Ε
Σ
ΩΝΙ
ΑΨ
ΗΣΠ
ΕΥΑΗ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8-Τό η¬
μιεπίσημον Γερμανικόν
πρακτορείον διαψΕϋδει κα
τηγορι,ματικώς τα υπο τής
Έ|3ραιοαγγλοσαξω νίκης
προπαγάνδας διατυμπανι-
ζόμενα, περί δη^εν μεγά-
λης έπιθέσεως των Μπολ¬
σεβίκων είς τόν Κεντρικόν
τομέα, νοτίως τού Σμόλενσκ
κο ι ότι δήθεν αί υτό τόν
Ρώοοον στρατηγόν Τιμο-
θέ/κο Σοβιεηκαί δυνάμεις
βτρεψαν είς άτακτον φυ¬
γήν τάς Γερμανι-ίάς ς-άλκγ-
γας. Ταυτα ή Έ|3ραιοαγγλο
ι σαξωνική προπαγάνδα έ·
| ξΊγγριλε την 4ην τρέχ. Πό-
| σον δμως θά έξεπλάγη ου-
, τΐ, την 5ην ίδίου, ότε ό
Φύ^ερ άνήγγειλρ, διά υοΰ
λόγου, τού την έναρξιν είς
όλα τά μέτωπα νέας όοιιη-
τικής έπιΛέσεως, άπό Πε
τρουπόλ,εως μέχοι τοΰ Εύ·
ξείνου, τά άποτελέσμΐτα
τή; οποίας ήρχισαν ήδη νά
διαφαίνωνΐαι καί άπνα ά-
πο|ίαινουν είς σοντριπτιχ.ήν
ήτταν τών Μ/τολσεβικικών
όυνάμεων.
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΆΣ ΡΟ!2ΙΑΣ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 8.—Ό Αγ
■γλος Άρχιεττίσκοπος τής
Καντεβουγίας εκαυε σημερο/
νέαν έκκλησιν πρός τόν "Αγ¬
γλικόν λαό", υπέρ της Σο¬
βιετικάς ΡωσσΙας Οϋιω ό
"Αγγλος Άρχιεπίσκσ.τος φαί-
νεται δτι έλησ>όνησεν δσα
ΐ'Γπε πρό τινος εναντίον τοθ
Διά διατα-,Γ,ς τού ύου
γείου τής Γεωογ άς όριζε-
ται δτι οίκτηνοτρόφοι,οΪΝαλ
λιεργοϋντες κριθησ κοΐβοώ
μην οικαιούνται έκ τής πα-
ραγωγής των νά κρατήσουν
10 οκάδες κατά κεψαήν
διά την οίκόοιτον κτη ο-
τροφ'αν καί 15 οκάδες κα¬
τά κεφαλήν διά την νομαδι-
κήν κιηνοτροψίαν.
Είς την περιοχήν τού Βΐάονα
έκυκλώθησαν Σοβιετ, στρατιαί
Είνε αδύνατον νά διαφύγουν τή ν καταστροφήν
Σφοδροί βομβαρδισμοί Μόσχας-Πετρουπόλεως
ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 8 Όκτωβρίου.
Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τοϋ
ΣτρατοΟ ανακοινοί:
'Ενφ συνεχίζονται μέ πλή
ρη επιτυχίαν αί έπιθετικαί
έπιχειρήσεις είς την Ούκρα-
νίαν, είς τόν Κεντρικόν Το-
μέα τοϋ 'Ανατολικοϋ μετώ-
που, ήρχισαν την 2αν Ό·
κτω8ρίου έπιχειρήσεις αΐ¬
τινες ^εσημείωσαν έπ,τυχί-
ας. Ώς εγνωστοποιήθη, δι'
έκτάκτου ανακοινωθέντος,
είς την περιοχήν τοΰ Βιά-
έκυκώθησαν £ο3ιετι
Ι καί τίνες Στρατιαί, αί όποί- |
αι είναι αδύνατον νά δια-
I
φΰγουν τής καταστροφής.
Ι Δυτικώς τής Πετρουπό- Ι
λεως απεκρούσθη, την νύ¬
κτα πρός την 7ην τρέχ. μία
άπόπε ρα αποφάσεως προ-
τοθ ό έχ5οός φ^ά^η είς την
παραλίαν.
Τολμηραί έπιαέσεις τής
Ι άεροπορίας μας, δπισοεν
τών γραμμών τοΰ έχσροϋ,
επέτυχον νά πλήξουν 6αοέ-
ως μεταφορικά μέσα ώς κα!
σιδηροδρόμους. Πλείστα,
τραϊνα κατεστράφησαν καΐ
άλλα ύπέστησαν ζημίας. Την
παρελθούσαν νύκτα ή άε-
ροπορία μας επετέθη εναν¬
τίον πολεμικών έγκαταστά-
σεων τής Μόσχας καί Πε-
τροπόλεως.
Κατά τάς άεροπορικάς
έπιθέσεις εναντίον ,,τοΰ λι-
μενοβραχίονος τοϋ Σουέζ
έπλήγη 3αρέως έν μέγα
φορτηγόν πλοίον.
"Ανωδεν τοϋ έδάφους
τού Ράίχ δέν έλαβε χώραν
έχθρκή επιχείρησις.
Απεφασίσθη ή χορήγησις όρφανικοϋ έπιδοματος
είς τά τέκνα τώγ φονευδέντων ή δανόντων έν
πολέμω ή αίτία πολέμου
Δι' απόφασις τοΰ κ. |
Ύπουργοϋ Έί)ν. Προνοίας ι
απεφασίσθη ή χορήγησις
όρφανικοϋ έπιδοματος είς
τά τέκνα τών φονευθέντων
ή θανόντων έν πολέμφ ή
αΐτία πολέμου.
Τό όρφανικόν έπίδομα
ωρίσθη είς δραχ. 300 μη-
νιαίως, διά τά ό^φανά ών
αί οικογένειαι διαμένουν
είς χωρία ή κωμοπόλεις
μέχρι 3000 κατοίκων, είς
δραχ. 400 διά τούς διαμέ-
νονχας είς πόλεις μέχρι
15000 κατοίκων καί δραχ. ι
500 διά τούς διαμένοντας
είς πόλεις άνω τών 15000
κατοίκων.
Διά -ήν χορήγησιν τοΰ
όρφανικοϋ έπιδοματος ά-
παιτεϊΐαι ή ύποβολή αίτή-
σεως πρός τό Υπουργείον
Έθν. Προνοίας,εϊτε άπ' εύ-
θείας διά τών Προέδρων
Κοινοτήτων καΐ Δημάρχων
είτε διά τής Γεν, Διοικήσε·
ως.
Ή αίτησις ύποβαλλομένη
έκ μέρους τής μητρός ή
ταύτης μή υπαρχούσης τού
κηδεμόνος δέον νά συνο¬
δεύηται απαραιτήτως υπό
δελτίου συμπεπληρωμένου
«αί τεθεωρημένου δεόντως.
Έντυπα τοιούτων δελτί-
ων δύνανται οί ένδιαφερό-
μενοι νά ζητήσωσι παρά
τής ..Γεν. Δ)σεως (Τμήμα
Έθν. Ποονοίας)
Είς την αίτησιν δέον νά
άναγραφή τό'Υπ:οκ)μα Έθν.
Τραπέζης, πα^' ού ή αίτοϋ-
σα έπιΰυμεί νά( εισπράττη
τό όοφανικόν έπίδυμα. Τό
όρφανικόν έπίδομα χορη-
γεΐται είς τά έξ αμφοτέρων
τών φύλων ό^φανά μέχρι
τής συμπληρώσεως τοϋ 14
έτους τής ήλικίας των.
• Ταυτα μετά την συμπλή¬
ρωσιν τοΰ 6ου έτους υπο¬
χρεούνται νά φοιτώσιν α¬
νελλιπώς είς τό Δημοτικόν
Σχολείον, καθόσον άλλως
διακόπτεται τό όρφανικόν
έπίδομα.
Ό Ύπουργός Γ. Δ. Κρήτης
ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ^
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τό Υπουργείον Γεωργίας, δι'
έγγράφου τού πρός την Γεν. Δ)σιν
Κρήτης, γνωρΐζει αυτή δτι προέ¬
βη ήδη είς σχετικά διαβήματα
παρά ταίς Ίταλικαΐς ΆρχαΤς
πρός τόν σκοπόν χορηγήσεως ά-
δειών μεταφοράς' πατατοσπόρου
άπό Λασησίου είς τούς λοιπ3ύς
Νομούς τοΰ Κράτους.
ΑΜ3ΙΒΗ 5^13 ΑΡΑΧΜΟΝ
Άπό τα γραφείον τοθ 7ου δη-
μοτικοθ σχολεΐου, παρά τόν ναόν
των "Αγ. Άναργύρων, εκλάπη έν
κινηματογραφικόν μηχόνημα, τό
οποίον χρησιμοποιεϊ ταινΐας είδι-
κοθ πλάτους 16 χιλιοστών, τάς
οποίας προμηδεύει αποκλειστικώς
τό Υπουργείον Παιδείας διά τα
σχολεϊα.
Έπειδή δέ τό Υπουργείον δχει
κατάστασιν των σχολείων, τα ό-
ποϊα έχουν τοιαϋτα μηχανήματα,
έχει δέ ειδοποιηθη διά την κλο¬
πήν καί έχει έπιστήσει την προ¬
σοχήν Έπιθεωρητών καί δι-
δασκάλων, όπως θέτωσι υπό έ¬
λεγχον πάσαν προμήθειαν τοιού¬
των μηχανημάτων, τό κλαπέν μη·
χάνημα είνε τελείως δχρηστον
διά τόν κάτοχον είτε ό κλέπτης
είνε ούτος είτε ό άγοραστής.
ΠαρακαλεΤται δθεν ό κάτοχος
νά το παραδώση είς τόν Διευθυν¬
τήν τοθ σχολείου, ό οποίος ύπό-
σχεται, δχι μόνον νά μή καταγ¬
γείλη τόν δρά7την τής κλοπήν,
άλλά καί νά δώση αμοιβήν 500
δραχμών. Την αυτήν αμοιβήν ύ-
πόσχεται καϊ είς εκείνον ό οποί¬
ος ήθελεν ύποδεΐξει αποτελεσμα¬
τικώς τόν κάτοχον.
ΕΠΑΝΟΛΟΣ κ. ΠΡΟΞΕΝΟΥ
Ό Πρόξενος τής Γερ-
μανίας έν Κρήτη κ. «Ι» ό ν
Τβάι'λαΕβσβν επανήλθεν ές
Ηρακλείου, είς την έν
Χανίοις έ"ο"5ϋχν τού την
7ην τρέχοντος. Ό κ.
Πρόξενος εΖχβ μεταβή
είς Ηράκλειον διά μερι¬
κάς έπισήμους έπισκέ-
!, 8.—Αί στρα¬
τιωτικαί "Αρχαί κατοχής,
πρϊς πρόληψιν ζημιών έκ
βομ3αρδΐ3μθ>/ , υπό Βρετ-
τανικών άεροπλάνων είς
έκκλησίας καί ίστορικά μνη-
μεΐα τής Γαλλίας, Βελγ'ου
καί Όλλανδίσσ, έλαβε σει¬
ράν προστατευτ κΙ)ν μέ-
τρων. Ό ίοτ:>ρικός ναός
τού Ρέμψ προεφυλάχθη διά
χιλιάδων σάκκων άμμου οί
δέ πολύτιμοι ύελοπίνακές
τού φιλάσσονται είς ειδι¬
κόν ύπόγειον.
ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
ΜΪΑ ΟΜΟΑΟΠΑ
ΤΟΥιΊΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΡΩΥΤΕΡ
ΡΩΜΗ, 8.—Τό πρακτο¬
ρείον Ρώυτερ, είς προσφά-
τους άνακοινώσεις, ηναγκά¬
σθη νά ομολογήση την Γερ¬
μανικήν άνωτερότητο είς τε
τό πεζικόν, τα αύτόματα δ-
πλα καί την άεροττορίαν.
ΕΙΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
—Γάμοι
ΛΡΙΞΤΕΜΔΗΣ ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
'Υπάλ'.ηλος Άγροτ. Τραττέζης
ΕΛΛΗ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΥ
έτέλ σικν τούς γάμους των έν-
ταΰθα την παρελθούσαν Κυ¬
ριακήν
Θερμά συγχαρητήρια
[ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Συνχαίρω θερμώς καί διά τοθ
τύπου τόν κ. Κωσταντίνον Στυ-
λιανάην διά την τελείαν ήλεκ-
τροκίνητον άΧευροβιομηχανικήν
έγκατάοτασίν τού, ή όποία Ιχ^,ι
μίαν αρίστην απόδοσιν καί τε¬
λείαν άλεσιν Ό άλευρόμυλος τοΰ
κ. Στυλιανάκη έξυπηρετεί έτΐαξΙ-
• ως την πόλιν των Χανίων κα! ο¬
λόκληρον τόν Νομόν μας.
Έν ΜακρήΤείχφ Χανίων
Ό ευχαριστών
Ί. Κουλυυμουδιώτης
Έπα/ήρχισ: τάς έρνασίας τού
τό γνωρ ν διά τ'-νποϋτον συλ-
λο^ής ύφαοματων καΐ την τελειό-
τητα ατασευής ϋποκαμίσων όν-
δρικ&ν ^ι έσωρούχων, είδικ όν
Κατάστημα
Κ. ΔΡΟΥΔΑΚΗ
παρά την οίον Μάλεμε, ένθα
τό Ύποκ)μα των Ραπτομηχανών
Σί
πρίν έξαντληθοϋν, χά
γραμμάτιά σα; διά την
προσέχη ΚΛΗΡΩΣΙΝ τοΰ
ΕθΝΙΧΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΔΪΑ_ΟΧ!ΚΟΜ ΚΑΜΗ
τα γραμμάτιά διατίθενται
άπό τό
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Άγορά Κρεοπωλείων
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
διατηροθντα τάς προττολε-
μικάς των τιμάς καί παρέ-
χοντα εν μέ·; ιστον δυνατόν
κέρδος
"ών 3000-000 *>('ΐχ.
είς τόν ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΧΗΡΟΝ,
καί άλλα σημαντικώτατα!
τιοσά μέ την καθιερωθεϊστχν
αναλογίαν, κατά την οποίαν,
οί ήμίσεις των άγοραστών'
κερδίζουν,
ήρς
Ό)οιο£ου Ι »4ί 1
ΛΙΣΕΑΒΩΝ, 8.—"Ανεχώρη¬
σαν σήμερον διά τοϋ άτ)ου
«"Αγκαλα» καίάΛλα ταήμα-
τα ΠορτογαλκοΟ στρατοΰ,
πρός ενίσχυσιν τής φοου-
ράς τοϋ Πρασίνου 'Ακρω-
τηρίου.
ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟ/ ΜΑΡΚΟΗ|
ΡΩΜΗ, 8.-Σήμερον εγέ¬
νετο ή συνκομιδή των λει-
ψάνων τοϋ μεγάλου εφευ¬
ρέτου Μαρκόνι είς Φλωρεν
τίαν, δπου παρέστησαν χι-
λιάδες λαοϋ,
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τα ΣυμβολαιογραφεΓα κ.κ.
Εμμανουήλ Κονταδά-
κη καί Στυλιανοΰ Πρω·
τοπαπαδάκη μετεφέρθησαν
έν τή οδώ Κριάρη 23 (Γρα¬
φείον Κουτσουράκη).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τά ΣυμβολαιογραφεΓα Θρασυ-
βουλου Γαλάνη καΐ ανάκη Φραγ
κιαδάκη μειεφέρδπσαν επί τής
όδοϋ Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη
(Καλέ Καπισί) άνωθεν τού φοιόρ-
νου Πάνου Τσεκούρα. Ή είσοδος
των εΤναι έκ τής παρόδου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τά Δικηγορικά Γραφεϊα των κ
κ. ΆντωνΙου Μαρή καί Ιωάννου
Δουνάκη μετεφέρθησαν επί τής
όδοθ Κύπρου άρ. 1 (έναντι Γυ-
μναστηρίου).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΑΣ
> 'ΑδειοΟχος 25 Κιλοβάτ
Ηλεκτρολόγος μηχανικάς
άναλαμβάνει εσωτερικάς έγκα-
ταστάσεις. Πληροφορίαι ΠραΤδου
22, Χανιά.
Όδοντεατρεεον
ΕΑΕΥίίΡΙΟΥ ΓΕΒΡΓΐη
Όδός Μάλεμε
ΕΤσοδος όπισθεν
Άπό τό
Ν?ΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Οδός Μόλ^με αριθ. 6
(Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη)
Προμηθευθήτε δλα ταέ-
3χ«κτά «οτά είς φιάλας
ώς κα{, κολώνιες
. ΖΚΤΕΙΤΑ1 Ταμίας «5ίρρεν ή
οηλ,υς) ως καί ιιάγειρος διά τό
Γερμανικόν Κέντρον Ηί
Τ
ΤβηΓ5;ε 65ός Χάληδων άριθ.
8. Πληροφορίαι έ ^τός τοΰ Κέν-
ΚΑΤ:»Α ΕΥΤ.
ΧΠΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤ(ΑΤΡΟΣ
υ ΒάΡ-
'«ρ>αι εργασίας 8-12 .ι. μ. χαΐ 3-« ιχ.μ.
'ΔπελΠΙΟΤΙκη
ή κατάστασίς
είς ΤΤετρούπολιν
ΒΕΡΟΛΙΠΟΝ, 8.-Τ6 ημι¬
επίσημον Γερμανικόν πρα¬
κτορείον ανακοινοί δτι είς
Ρωσσος λιποτάκτης διεβε-
βοίωσεν δτι ή θέσις των Μπολ
σεβίκων είς την Πετρούπο-
λιν εΓναι άπελπιστική, πεΐνα
δέ μαστίζει, δχι μόνον τόν
πληθυσμόν τής πόλεοις άλλά ,
καΐ αυτόν ιόν στρατόν καί (
δτι δλα τά έργοστάσια '
της πόλεως έκλεισαν, λόγω
τών τεραστίων κσταστρο-
φών άς έχουν υποστή υπό
τών Γερμανικών άεροπλά¬
νων. Ό ΐδιος αΐχμάλωτος
εβεβαίωσεν δτι έκ των 800
πεζοναυτών Ρώσσων, οΐτι¬
νες η"λθον είς βοήθειαν όχυ-
ροΰ τινος, οί 600 εφονεύθη¬
σαν.
Βομβαρδισμός
απουδαιοτάτων
σιδηροδ)μικών
κόμβων
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8-Άνα-
κοινοΰται έξ αρμοδίας πη-
γής ότι ή Γερμανική άερο-
πορία έβομΡάρδισε χθές
καταιγιστικώς τό Ροστόβι-
ον, τόν σπουι^αιότατον αυ¬
τόν κόμβον τοΰ σιδηροδρο-
μικοΰ δικτύου Μόσχας,
Καυκάσου καί Βακοΰ. Τό
Ροστόβιον έχει 500 χιλιά¬
δας κατοίκους, κείται δέ ε¬
πί τής δεξιάς ό'χθης τοΰ
Δόν. Είς Ροστόβιον ύπάρ-
χει μέγα εργοστάσιον, ό¬
περ πρό τοΰ πολέμου κατε·
σκεύαζε γεωργικά μηχα¬
νήματα, σιδηροδρομικόν υ¬
λικόν, σιδηροσωληνας, εμα¬
γιέ κλπ., ήδη δέ κατασκευά·
ζει, πλήν τούτο>ν,καί πολε¬
μικόν υλικόν,
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Τό ημιε¬
πίσημον Γερμανικόν πρα¬
κτορείον άναψέρει, σχετικώς
μέ την τριήμερον δρασιν τής
Γερμανικής άεροπορίας είς
το 'Ανατ. Μέτωπον, δτι λό¬
γω τών τεραστίων καταστρο¬
φήν, δς έπροξένησεν αυτή
είς οιδηροδρο-ΐικά δίκτυα κα-
τέ:7τη πλέον δυσκολώτατος
ό άνεφοδιασμός των Μπολ¬
σεβίκων. Κατεστράφησαν
άπό 4είώς6 τρέχ. μηνός 9 ίμ
πορικαΐ άμαξοστοιχΐαι 128
δέ ύπέστησαν σοβαράς βλά·
βας. Έπίσης κατεστράφη¬
σαν καί 37 άτμομηχαναί. Τά
καταστραφέντα 1800 σιδη-
ροδρομικά όχήματα άνχιπρο-
σωπεύουν μήκος 18.000 χιλι-
ομέτρων, εάν δέ προσθέση
τις καί τάς βλαβεΐσας 128
άμαξοστοιχίας φθάνομεν τό
μήκοςτών43000 χιλιόμετρον.
ΚΑΤΑ
3Υ0
ΣΙΣ ΓΑΑΑΙΚΟΥ Α
ΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ «· ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝ-
ΘΡΟΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ,—8. Ό Πρωθυ-
πουργός κ. Τσολάκογλου,
είς δηλώσεις τού πρός τούς
άντιπροσώπους τοθτύτου, έ-
καυτηρίασε την Αγγλικήν
στάσιν έναντι τής Ελλάδος
τονίσας δτι είναι ψεύδος τΛ
δτι ό ελληνικάς λαός έχει
σΐτον μέχρι τέλους Ίανουα-
ρΐου έλησμόνησαν οί "Αγ¬
γλοι δτισπορά έξ άφορμής
των καί συγκομιδή δέν εγέ¬
νετο καΐ δτι πάντοτε ό Έλ-
ληνικός λαός είχεν άνάγκη
σΐτου. Τόν τορπιλλισμόν τοθ
ΓαλλικοΟ άτμποττλοίου, τοθ
μεταφέροντος τά άλευρα έκ
θεσ)νίκης διά Πειραια, χα-
ρακτηρΐζει ώς άπάνθρωπον
πράξιν καί επαινει την άν-
θρωπιστικήν προσπάθειαν
τοθ 'Άξονος υπέρ τής ανα¬
κουφίσεως τού έλληνικοθ λα·
ού. Ηναγκάσθη, κατέληξεν
ό κ. Τσολάκογλου, νά λύσω
την σιωπήν μου, διότι αί μομ-
ψαί δς έκτοξεύει καθ" ημών
ή Αγγλικη προπαγάνδα θ(-
γουν άμέσως τόν ελληνικόν
λαόν, υπέρ τής άναδημιουρ-
γίας τοθ όποίου τόσον συμ-
βάλλουν αί Δυνάμεις τοθ
'Άξονος, διότι αυται πραγ¬
ματικώς πονοθν την Έλλά-
δα καΐ ένδιαφ*ρονται τά μέ-
γιστα διά την άνόρθωσιν
αυτής.
ΑΘΗΝΑΙ, 8-Ή εφημερίς
«Καθημερινή» γράφει δτι
ό τορπιλλισμός τοθ Γαλ¬
λικοΟ ατμοπλοίου, τοΰ με¬
ταφέροντος άλευρα έκ
θεσ)νίκης είς Πειραια,
διά τόν πεινώντα Ελλη¬
νικόν λαόν, μαρτυρεϊ την
άναλγησίαν τής Αγγλίας
πρός τόν ελληνικόν λαόν,
διά την δυστυχίαν τού δ-
ποίου αυτή καΐ μόνη είναι
ύπεύθυνος.
Οί Τσέχοι πατριώται
παράτό πλευρόν τού Άξονος
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Ό Τσέ
χος Άντιστράτηγος Λίγκ-
μαν είς δηλώσεκ τού πρός
τόν Τσεχικόν λαόν, καταδι-
κάζει τά Άγγλόδοιλα στοι-
χεΐα κσΐ καλεΐ ΐούς Τσέ·
χους πϊίτριώτας νά ταχθοθν
παρά τύ πλευρόν τοϋ "Αξο-
νος, όστις έργάζεται διά την
αποκατάστασιν τής νέας Εύ
ρώπης. Ή πολχτική τοθ Μπέ
νες, εΤπε, μδς εΐχε καταστή-
σει ανικάνους, ένφ ό "Αξων
μδς άηέδωσε τά δικαιώματά
μας ώς λαοθ έλευθέρου. Ό
Τσεχικός λαός, καταλήγει,
δέον νά λάβη την τύχην τής
νέας Εύρώτχης καί νά έκρι·
ζώση ό ΐδιος τα ϋηουλα
Σαιιποτάζ, πού είναι τόσον
έπιζήμια είς τήντιατρΐδα μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Περιήλθεν είς γνώσιν
ημών ότι έν τη πόλει των
Χανίων καί ιη
ταύτης
κατανάλωσιν ποτά ,._^^
οιαφό»ων μή ποτοποιών
έφο^ιασμ,ένων διά τής νο-
μίμου αδείας έξασκήσε-
ως έϊϊαγγέλμ.^χος —οτο-
, ποιοΰ κ*1 «τίνα ποτα κα·
νΰ|«.ως.
"* τοιαΰτα
ϊϊοτα έκ τής καταναλώβεως
Αλλως θέλει ενεργηθή
υπό τής Άστυνομίας χχ-
τούτων *%ϊ -».
αυτώ/ τι -
μωρία επι πΛοαδά-ιεί τον
φρ
τοϋ οίνοπνεύμανος.
*Εν Χανίοις τή 68)βο(ου 941
Ό Νομάρχης Χανίων
; ΕΡ. ΠΐΡΣΜΑΣΛΑΓΚΕΡ
,τοϋ Λίόμ,ου.
Καλοϋνται ούτοι δττως
τεοσαρων ημερών
ρο? Μεσσαράς. εϊτ
είς τό Κατάστημα Ζαχαρί
όδός Κριάρη άριθα. 25
τό Καλεκαπισι). '
ου
Μέγεθος Γραμματοσειράς