89933 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/9/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΗΜΓ°ΗΣΐς;,. ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Γερμανικά ίποβρί'χιό ολίγον τιρό τής πρώιης αυτών δοκιμής
ΑΒΥνΕΗΚδΤΚΑΤΕΟΙΕ
ϋίε
ηαηι Καοίδίι ,ιι .;ετ 1, ΐΐ.
χ. Γ ^ΙιΙίεΝίϊΐ δ ιη
πιίΐ ϋει. ΐυΐ
Όίε δϊ3ΐίπ-Εάηίε, ίη άεΓ υηα
άεΓ ί>ίς^ άίε
% άε§ 5ίο
νοΐΐ/ίέΐίΐ, ίδΐ ιιι._· ειπ Κπε^ε-
ν ινιείθιεηά δΛ^ττ.
ΙΙίδοΐ πη·; νοη Λοι¬
ποί-υηά νε. ·ί*ΐ!άϋπίε, ππγ
5ϋ ίΐίτί πιίε
ίπ
ηοθ,, ϋίΐί>« ό&*> ΟεΙβεΓκΐΓ ίη
άειη ιΐίεδβ δρ1 πΐίηίε αη#.Κ'ίίΙ
τΐΐυ/άεη ίδΐ,, θιε νεΓΐεκΙΐ}>υηκ
ηος]ι δεητ νίεΐ ιηεΐιτ υ^υη
ίΐίβί, αΐδ ά3δ ειιιι.ι ίη Ρι.1. η,
ϊη Βι-ΐκίεη, ϊη 1 π-ΐηκΓεκΙ/, ίη
Τυ.£θί>ΐ3ΐιπεη, ιιι ντπεαΐιεηΐίΐηά
ά Ραΐΐ οχεγ. ν/π" 1 β()6Ίΐ δθΐ.υπ
άεη άυΐιΐβαίιεη ΥΥ'εΙΐΓ'
ΐη ιΙκδεΓ ΰβεΓ 2ΐ,οο Κίΐοπιε-
ίετ ΙίιΠβεη Ριόπι 9 Μΐΐϋϋηεη
ΚίΕπιρίυΓ ηιίΐ:είη3ηάεΓ γϊπ-
&εη. Ε>3δδ αΙαοΓ άεΓ Κυκ&ε ίη
άεΓ νοΓΐείαί^ιπικ· εϊη δεητ
Ζ3Μ.6Γ Οε£Π Γ ίδΐ, ά3δ 1ΐ&1
δθίΐοπ Ρπεάποΐι άεΓ Οτοδβε
ηεί ΖθΓηάοπ αηά ΚυηεΓδ-
άοτί ετίίΐΙιη.π. ϋειιιΐδδ ΐιΐοΐιϊ:
Ιείοΐιΐεη Ηατ/.αα, 1ΐ3ί" ει· Ιοεΐ
ΖοπκιθΓί άιη εΐη^εδοΐιΐοδδε-
ηεη υηά £&>.], 1η.·; εηεπ 'Καδ-
δεη Ίεη Κΰοίι·η Γί
ί,ο ιΐα&δ &ίε &1./.ιι:1;εη
€Γ αι.ΐβΐε ε.Ί πΐοΐιΐ,
ΗεεΓ άΐε νεηα^Ιϋ αυίζυΙοίΐΓ-
άεπ.
λ'ι.-ηη ιιΐι γ άίεΐοηΐ3ΐ άεη
] Λατηια:ιι άίε Μοεβΐίοΐι-
Ε, ίη υηεπάΐίοΐιε νείτεη
, δο ααηΐίεη ιιιϊγ
ίΐη ιπεκεηιΗοΙΐεη άετ Σ,χιίί-
π'ηίίε υηά άεΓ Ρ&ηζεηχΐΒίίε·
νεηη ηΐίν ίΐπε, ιχΐίε &ίε ^1αιι5-
■ η, υηιιει ειιιιίηάϋ ο 1ι επ,
ιπιητετ ηιιιε, νεΓδοηίεάεη3Γ-
ίΐ ΐη υ κ) &ε·1ηάεηι Οεΐίεηάε
Βε-
ϊη υεοεΐ'-
^ 3υ.Γοη-
Ιτεοΐιεη εΚ'ηηΙίπ, 5θ ΙιαΙοεη
ηοοΐι πιεΐιτ &1$
άεη ίΐηάΡΓη Ρε1ο1ζυ.ε8·εη
Ηΐΐδδοΐ Ι3^§ε1οεηάε νεΓάΐ-
ΡίοηΐεΓε πηα ΙηίαηΙεπε.
Ιίαηη ηϊοΐιΐ ααί (Ιίεδε
ηνιη Ιιϊετ βίη£ε1ίε55.ε1ιοη
ΚεΓηίπιρΐ)εη νεΓζίοΙιΙεη. δο
ιιιΪΓίϋ εΓ ίπιπιεΓ ηειιε, &1>εΓ
3αο1ι ΐιτιηιεΓ δοΗΙεοΙιίεΓ 3αδ-
Με5ϊ1άειε ΚθδεΓνεη νοη Ο-
ίίϋεη ΙιεΓ σε^εη αΐε αενιΐδοηεη
ΑΓΓπεεη, άΐε εΓ5(: άεη ϋατοΐι-
Ιοηιοη 3η εηϋδοΐιείάεηίϊεη
8τε11εη εΓζιιΐαιΐ8·εη, 33ηη άίε
§·ε§·εη Οδίεη 35-
ίΐίε^εη
Γερμανικά άεροπλάνα ύπερίπτανται τής Αγγλίας
/Ν_^Ν^ν/
νθΙ_Κ ΙΝ ϋΕΝ ΚΡΙΕ6
Αΐν^^
ΗΕΤΖΕΝ
ΒεΓΐίη, 7· διρτεηιΙοεΓ.
υηά εη&
είηε Μεΐάυηρ, ΐι3οη άεΓ 5εί
εΐηεηι Ζυδ3ηιτηεηί:Γεί£εη άεδ
αηιεΓίΙΐ. ΖεΓδτδΓετε Οτεη πιίτ
είηεηι άευϊδοηβη υ - Βοοτ.
3ηι 4 δερτεΓποεΓ
άαδ υ - Βοοτ άεη
ηιίΐ Τοτρεάθδ 3η&ε";πίίεη
Ιιαίοε. Οΐε ΤοΓρεάοδ 1ΐ35εη ίΐιτ
Ζίεΐ νετίβΐιΐι:. Όετ
ά3ηπ ίηι
υ-Βοοΐ ηιίΐ
βέη οεΐεβί.
ννΪΓά ΙιίεΓζυ
: Αηι 4· ?βρ
3υ£62"θΓαά 31 Νοτά
υηά 27 0τ3ά ο6 νεδ(: είη
άευΐδοΐιεδ υ-Βοοί υηι 1230
ίπι άευίδοΐιεη Βΐοοΐίαάε-
τηίϋ
υηά Ι3υίεηά
ϋ3δ άευΐδθΐιε υ -ΒοοΙ
νν3Γ ηίοΐΐι: ίη άεΓ 1ιΆ£β άίε
Ν3ϋϊοη3ΐίί:Εϋ άεδ αηβΓείίεη-
άεη ΖεΓδΙδΓεΓδ ίεδΐζυδΐέΐΐεη.
Εδ Η3ΐ ίη οεΓεοΗΐί^τεΓ ΑοννεηΓ
ά3Γ3υίηίη υηι 1427 υΐΐΓ 3ΐδ
ΑιοννεηΓ είηεη ΤθΓρβάο'
δοηοδβεη, άετ ίεηΐ^ΐηρ.'
ΖεδΙΟΓεΓ δεΐζτε άίε
ΐηίί εη ίδ
ΜίιΙεηΐΛθΙιΙ ννείΙεΓ ετ-
£ο 1 Ιθδ ίοΐι. "ννίε νοη είηεΓ
3ηΐΓ*1ίο1ιεη 3ΓηεΓί1ί3ηίδθ1ιεη
δτεΐΐε, ιιαΐιπηΐϊοΐι άεηι Γ/8Α
0ερ3Γΐεπιεηϋ, 5ε1ΐ3υριεΙ ννΪΓά,
άβΓ Αη^Γΐίί 3εί νοη άεπι άευΐ-
δοΐιεη υ- Βοοϋ πυδ^ε^η^εη,
ά3ηη ηΐ3π ά35 1ί3ηηβεεννεοΐίεη
άεη ηευ(;Γ3ΐί(:&τδννί^π8·εη Αη-
Ϊί είηεδ ΗηιεΓΪίί. ΖεΓδΐδίεΓδ
| 3υί άρυΐδοηε ΙΙ-Βοοτε ^
} Ιεπδ άεη Αη3οηείη είηεδ Κεςΐι-
ίεδ νεΓΐεϋιεη.
Αη^ΓΪίί δεΐοδτ ίδΐ άετ
Βεννείδ ά3ίϋΓ, άαδδ ΗεΓΓ
Κοοδενεΐί εηϋ^ε^εη δείηεη
Βεη3υρΙ:υηί>·εη
άεη 3τηεπΙ
πιείη άεη Βείεΐιΐ εΓϋείΗ
άεη δ^ηάθΓί
1ε ζυ ηιεΐάεη. Ώει· ηειΐϊΓ3ΐί-
ΐ3ΐδννίάΓί§:ε Αηβτίίί είηεδ
ΖεΓδτδτεΓδ αυ£ άαδ
υ- ΒοοΙ ΐδϊ. ά3τηίΐ:
είη Ιίΐατετ ΝευίΓαΙίτ&ΙδΟΓυοη.
ΗεΓΓ Κοοδενεΐί νεΓδυοηϊ 3υοη
ά3άυΓ0ΐι, ηαίί αΐΐεη ίΐιηι νοΓ-
Ιιαηάεηεη Μίΐΐεΐη, ζυπι Αη-
ζυ ριονοζίεΓεη, υηι ά&δ
νοΐΐΐ &ε§:εη Όεατδθΐι-
Ι3ηά ΐη άεη Κτϊεσ; ζα Ηε(:ζεη·
νοΐΐ-
ζϊεηί δίοΐι άυτΐ πη3ΐοιχΐεηά5&Γ.
ϊη
(Ιϊε 5οαΐ-
ΐ Μίΐΐϊοηεη §·ε-
ορίεΓΐ ννεΓάευ, δο τπίίΐ: αϊε
8οήο1ά ίυεΓ άίεδ Β1υΙΙ)&θ αίε
Μ3θ1]ΐη3θεΓ ίπ Μοδ1ς3ΐι, ίυεΓ
ά'ιε Μεηδθΐιεηΐεοεη ηίε είηε
Κοΐΐε ^εδρίεΐϋ ί]3ΐ_>εη υηά άίε
ίη ίΙΐΓεηι Ιν3ΐεηάϋη1ίε1 ηίοητ
οιε
π'Α Τ ΟΙΕ ΙΝ ΡΕΤΕδΒυΠΟ ϋΝϋ ΟΟΕδδΑ
Τ ."!
ΕΙΝΟΕ80ΗΧΟ88ΕΝΕΝ
ΤΚϋΡΡΕΝ
Υ7ΙΚΚ8ΑΜ ΒΟΜΒΑΚΌΙΕΚ.Τ
Βετΐΐη, 8 δερΙεηιτ>εΓ.
Αιη 5οηη3θεηά ΙεϊΙείο άίε
άευίδθΐιε ^υίτνν3ίίε ηιίΐ 8ΐ3Γ-
Ιίεη ΚΓίΐίΊευ Γθΐΐεηάε Λη§Γΐί-
ίε 3υί άΐε ΐηι Καυηιε νοη Ρε-
ΐΐ
-ννίε 3τη
άεη
νοη άεηεη άίε
β:ε1τεη άίε ϋ3ητε ϋοεΓ
ζυΓ Ηοεΐΐε §^ε-
δ3ΐι : «ϋεΓ άυ είη-
Ι3δδε 311ε Ηοίίηυηβ-
ΟΑ3 ΑΗΒΕΙΤ8ΡΠ06ΗΑΜΜ 5ΕΗΒΙΕΝ8
βίηβΓ οβνν-αίίηβίβη ΜαεΗτ -
Αγ οβΐτβάίβηβτ
3, 8. δεριεηαΙοεΓ.
ΜιηίδϋερΓαε&ίάεηΙ: ΝεάίΙβοη
υεέβΓ άεη Κυηάίυηΐί
είηε ΑηβρΓαοηε 3η ά3δ βετ-
1>ίδαιε νοϊΐί. Ν3θ1ιάεπι εΓ είη-
Ιείϋεηά άίε νεΓίοΓεςηεη άεΓ
ΚυιηΐηυηίδΙεη αη άεπι αΓΓοείΙ-
δεΓϋίδεΙιεη νοΐΐε νβ-
βΓ είηε

άίε ηβεοηδΐε ΖυΙευηίΙ:
άίε Αυίδίε11υη£ είηεΓ 5ε-
ιπαίίηεΐεη Μ3θήΤ ηηά ά·6
άεδ ίΓείιπί1Ιίί?εη
δο^ετΙτΓυρρεηηι
8οηη3οεηά νοη
άευίδοΙιεΓ δείιε
. Ρεΐά—υηά Αγ-
τίΠεΓΪεδίεΙΙυη^εη άει δοννΐεΐδ
ννυΓάεη πίεάεΓίϊεΙίϋπιρίΐ: υηά
§Γ0δ5ε Αηδ3ηιηι^η&εη άεΓ
ζυδ3ΐηηΐβη8:εάΓ3η^Ιεη Ττυρ-
ρεη ίη νΐεΐεη αηίΡΪη3ηάεΓ-
ίο]§·εηάεΓε'ννε11εη ζεΓδρτεη&τ:,
νοοεΐ άεη 8ον]εΙδ 3υδδ?ΓθΓ-
άεητϋοΗ ηοηε νεΓΐυδτε ζυ-
ννυΓάεη.
ΒεΓΐίη, 8 δερΐεηιοεΓ.
δοηννεΓε Αη^πίίε άβΓ
άευίδοΐιεη ΕυίΙνναίίε ποητεΐεη
δίοΐι απι ΡΓείΐ3»; εΓηευτ ^ε^εη
άίε ίη 0άεδδ3 εΐη^εδοηΐθδδε-
ηεη δοννΐεΐττυρρεη. Ιη άεη
Ηαίεη3ηΐ3§:εη δίηά £ΓΌδδε
δο1ΐ3άεη 3π&εΓίο1ιΙετ. Οεηι
Ρείηά ννυΓάεη δοηννετε νεΓ-
ΙυδΙε βεί§:ε)σΓίΐο1ι£. 2 δο1ιίί£ε
νοη ζυδαηιιτιεη 17000 Βγι·
άίε ζυπι Μυηίτίοη-υηά Μαηη-
δοη3ίΙδΙ:Γ3ηδροΓΐ άίεηεη, υε· .
1ί3ηιεη ΒοηιοεηΐΓείίεΓ υηά ι
δθήυΐεΓε ΒεδθΓΐϋάί- ■
ά3νοη.
ΒεΓΐίη, 8
49 Ρ1η£ζευ£ε νεΗοΓεη άίε
δονν^είδ Π3οη οίδΐιετ νοΓΐίε-
§:εηάεη Μεΐάυη^εη
[3^·, άανοη νχ'υτάεη 27 ίπ
ΣιηίΙ 3ΐο^εδο1ιοδδεη υηά 22 3γπ
Βοάεη ζεΓίϊδΓΐ:. , ,-!-,··■
ι (
Βετΐίη, 8 δερϋεηι5εΓ. "
Όάβ άευΐδοΐιε Ε37.3Γε(:τδςΙιίί£
ΡίιεΓ ίδί υεΐηι ρ3δδίεΓεη άεΓ
8ΐΓ3δδε ζιιπϊοηεη άεΓ Κί^εΓ
Βυοητ υηά άεΓ οίίεπεη ΟδΙδεε
άυΓοη δοιχΐ]ετΓυδ5. ^3ηά^)3^-
ΙεΓΐεη υητεΓ ΡευεΓ §:εηοηι-
ΐηεη. Ναοΐι είηδΐΐιηάΐ^ΡΓ Βε-
δοΐιίεδδυη^ £πίίεηδοηηε11Ι">οο-
ιε ά3δ άευΙ«ο1ιε δοΗίίί 3η,
υηά ϋεδθΐιοδδεη εδ ηιίτ: χηεΐι-
τετεη ΤοΓρεάοδ. ϋ3δ 1/Άζά-
Γείΐδοΐιίίί νεΓδυοητε άυτοη
196 ΜβτβΓ 1&η§·β Ββηβΐίβ-
Ι ίη νίβΓ
ΒεΓΐίη, 8 δερΙεηΐΓοεΓ
νίε1ΐΓεηά άεΓ Κοειηρίε ΐηι
ΝθΓάεη άεΓ ΟδΙίΓοηΐ: ΙκιΙ είηε
άευΐδοΐιε ΡίοηίεΓΐίθΓηρ3ηίε
άυΓθΙι είηε δοηηεΐΐε υηά ΙιεΓ-
νοΓΓ3§·εηάε βαυΐεοηηίδοΐιε
^ε^δ1:υη8: άεη Ναοΐΐδοΐιυο ίίΪΓ
άίε νοΓάηείΙεηάεη ΤΓυρρεη
§:εδίοηεΓτ. Ιη νίεΓ Τ3§;εη
1ΐ35εη άίε ΡίοπίεΓε είηεη
χΐιίΓά. δοηΐίεδδΐίοη ^β άεΓ
5ε-
ά3δ Κεοηί: ζχτ Βεηυει-
δείηεΓ ηειιίοηαΐεη Ιηδί§-
ι, άεδ νν"βρρβη5 υηά άεΓ
Ρ3ηηε εΓΗ3ΐΙεη 1ιαΙ)ε. Ιοη
1ΐ36ε, δο ίυεΙΐΓΐε άεΓ ΜίηΐδΐεΓ-
ρη*:3ίάεη βυδ, άεη
Επΐδοηΐυδδ βτείβδδί, ά3δ
ηΐ3ηδνεΓίεΓεη
άεη ΤοΓρεάοδ 3υδζυυΐείεΗεη.
Βετΐίη, 8 δερΙεπιβεΓ.
4000 Ρ1ίε§:εΓ5θΓη5εη υηά
2θ.οοο Κίδΐεη ηιίΐ Μ3δοηί-
νυΓάεη
άευτδοΐιεη
ΤΓυρρεη 5εϊ είηετ δ^
3ΐίίοη ίη είηεηι
ΐΓυδδ. ΜυηίιίοηδΙα&εΓ ίιη
Κ3ηιρί§:εοίεΙ: άεΓ ΟδΐίΓοηΐ
βυί^ΐυηάβη υηά δίοπεΓ £6-
δερΙεηιυεΓ.
^οηάοη 3ηι
^ ζυ ίυεΐιτβη υηά ηυτ
δεϊηε ΙηιεΓεδδεη ίη Αυ^ε ζυ
ηβοεη.
διοοΐίηοΐηι,
Ν3θά είηεΓ
8οηη3ΐοεηά
Μεΐάυη^, ίδΐ εΐη ϋπί. υ=ΒοοΙ
1>εί εΐηεπι ΑιΙαηΐίΙευηΙχΓηεη-
είηε 196 ΜεϋεΓ
Βεηε1ίδ5πιο1ίε ετκεΐζΐ. ϋίε
ΑΓθείιεη ιιχιΐΓάεη ίτοτζ ΑγΙϊΙ-
ΙεπείευεΓδ υηά Β3υδοΗιιχίεΓίβ·-
Ιί ί
ίη
ζυ Εηάε ^είυεΙΐΓΐ,
ηεη υηά Ρ3η2.εΓΐ3ηιρίιυ3£εη
υεΙ>εΓ άίε ΒΓυεο^ε 3η άίε
ΡτοηΙ Γοΐΐεη Ιίοεηηεη.
8ίβ ϋνοΐΐβη νοη άβη Βοΐ-
ΙβΓηβη
δίοοΐίΐιοΐπι, 8 δερτεηιΙοεΓ"!
«Μ3ηοηεδτεΓ 0υ3Γάί3η»πιε1-
άετ, άίε ΕείΙυη^άεΓβπΐίδοηεη
ΗείΓη3τιχχεπΓεη ρτυείε είίΓΐ^
άίε δ3ΐχ>1:3£εΙ>επαητ.ε νοη άεΓ
ΟδΐίΓοηί. ϋεΓ ΟεηεΓ3ΐάΪΓεΚτοΓ
άεΓ Ηείηΐ3ΐ:ιιΐε1]Γεη. Οεηε-
, άίε υπΐίδθΐιεη
Ηείηΐ3ίιτΐε1ΐΓεη Ιίοεηηίεη νοη
άεη Βοΐδοΐιειιΐΐδτεη νΐεΐ ΙεΓηεη,
υΐείΐ άίεβε Ιοεί ϋιτεΓ
αυί άεη
υηά
ΟΗΑΝΙΑ
ϋΙΕΝδΤΑΟ
5ΕΡΤΕΜΒΕΡ1941

V.
ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗβηία
ηηά ΌγποΙι : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
ΟΗαηία
Νγ_37 - Άριβ. 37
3 Βΐ-αοηιηβη — Τιμή Αραχ. 3
ηηά
. 22.
■ 'Αιΐ5 άβτη ΡδΙΐΓβΓΐιαιιρΙ:·
ΐΐ 7 3
βί ββΐίαηηί::
Οί© Ορβι·3ίΐοηΘΐι αη
άβΓ ΟβτίΓοηί ηβΗτηβη
ϋΐΓβη δτβρΐ&ηίβη
!
εη5Ϊ
ραηΐίί: ΑΙβχ&ηάΓΐα ί η
Νίΐοητ; ζιιηι 6. 9·
ΒοηιοβητΓβίίβΓ
ίηι
Ιιη 8βε§·βΙ)ίβτ: ηπι Εη§·-
Ιαηά νβΓηίοΙιίβτβη
Κ&βιρίΓΙηβ-ζβα&β ΐη άβΓ
νβΓ8·£ΐη8·βηβη Ναοΐιί, &ιΐ3
βίηβΐη 8·βδίοηοΓΐ:βη Οβ-
1οίτζιΐ8·β ΗβΓ&ηδ, 4 Ργ3^Η·
τβΓ ηιίτ: ζιΐ8&Γηηιβη 30000
Βγϊ. ιιηά ΪΓ&ίβη βίη ννβί-
ϊβη &η. Είη ____βΛ^. &^
ΓΪβτ; ίη ΒΓ&ηά. ΡΙΐίίτζβιΐδΓβ
ζηΓ ΐ3βν&ίίηβΐβη Αηίΐΐΐδ-
βτζί:, Ι)β9σ1ιδ.
^βη ίη άβΓ §:1βίοηβη
ί ΝαοΗτ: &ηί Λογ Κββάβ νοη
1 διιβζ βίη 8ΤΟ8365 Ηαη-
άΪ1ίίϊ
8
βοΐιΐίί βοΗννβΓ.
Είη
Κ&ηιρί£1ιι^ζβιΐ
^β ΙϊθΓηο&ΓάίβΓίβ ίη άβΓ
Ν&οΗτ; ζηηι η. $. ηιίτ %η-
ίβΓ νν'ίΓΐίχιηβΓ άβη θΓίτί-
βοΐιβη Ρΐυ^ρΐβίζ Αοα 8η-
&ΐ1α αηι δηβζ - Ικαηαΐ.
Ββίηι Αη£ΐίίί άβητβεηβΓ
ΚίΠ αηϊ άβη
Είηβ β-βΓίηβΤβ ΖαΗΙ
Ρΐιΐβ-ζβα&β ί1ο§: ίη
Ιβτζτβη Ναοηΐ. ίη
ΐάιΐίίο η 1 α η ά βϊη.
ΒοηισβηαοννηΓΪ αηί
νίβΓίβΙ νοη ΒυοΗιιη
ηηά ϋθΓτηιυηά, ηαττβ άίβ
ΖίνίΙσβνδΙΙεβΓιΐηςΓ βίηϊ^β
νβΓΐηδίβ 3η Τοτ.βα αηά
ΝοΚιΐ&βΓβΓ
ηηά ΡΙαΙεαΓτίΙΙβΓίβ δοηοβ-
8βη ΐο, ΜαΓίηβαΓΐίΠβΓίβ
βίηβη άβΓ αη^Γβίίβηάβη
ΒοηιοβΓ αο.
ΟβηβΓ&ΙίεΙάηΐΗ γ β ο Η α 11
ΚίΙτβΓ νοη ^β^^) 65
Αυδ άεπι Ρϋ1ΐΓεΓη3υρΙςυ3Γ-
ίϊεΓ, 8 δερΙεηιοεΓ.
ϋεΓ ΡύΙΐΓεΓ υηά Ο5εΓδΐε
Βε£εη1δ1ΐ36εΓ άει· 'ννε1ΐΓπΐ3οηΙ:
η3ΐ 3υδδεϊηεηι Ηαυρτςα3Γϋί6Γ
άειη ΟοεΓΪ>ε£ε1ό1δη3ΐ3εΓ άεΓ
ΗεεΓεί^τυρρε ΝοΓά, ΟεηβΓ&1-
£ε1άηΐ3Γδο1ΐ3ΐ1 ΚίΐίεΓ νοή
Εεεο, δείηε Οΐϋοΐςννϋηδοηε
ζπ δείηειη 65- Οεΐ3υΓϊδ(:3§:ε
ηιίΐ είηεηι Η3ηά βοΙΐΓείοεη
άυΓθΙι δείηεη Οηε£3ά_μιΙ:3ητεη
άεΓ νεηΓηΐ3ο1ιΙ: ϋοεΓδαηάΙ.
υ 3ηάβΓεηι ννϋΓάί^τε άεΓ
τ ίη άεηι Η3ηάδοπΓεί-
ηιϊτ ΙιεΓζΙίοΙιεη νοΓτεπ
άίε νει-άίεπδΐε άεδ ΡεΙάιπαΓ-
δθΐιαΐΐδ -ννοεΙΐΓεηά άεδ ΚΓΐείίεδ
υηά £ίΐ3Γ. άεΓ Ηοίίηυπ^
Αυδάηιοΐί, άαδδ ετ ί,ίοΐι ϊη
Οεδυηάΐιείτ αυοΐι λνείΐεΓΗϊη
άεΓ Ρύΐιπιηβ άεΓ ΗεεΓεδ-
§τυρρε ννίάηιεη 1ί3ηη.
ΒεΓΐίη, 8 δερΕεπΛεΐ.
^υάε11 ίη Όευυδεΐιΐαηά ΙΊα-
' 5εη ίη" Ζυκυηίΐ 3ΐι£ άεΓ Ιίη-
Ιίεη ΒΓυδΙδείίε ίΙΐΓεδ Κΐεί-
άυη§δδίαο1ζεδ είηεη δτεΓη ζυ
τΓ3β·εη, νίε είηε 3ΐπ δοηηα-
Ιοεηά νεΓδ££εητ1ίο1ιε νεΓΟΓά -
άεδ Κεϊοΐΐδίηηεπηιίηί-
οοδΙίηιηΐΓ. ΌεΓ δϊεΓΠ
Ηαηάιε11εΓ§·ΐΌδδ ηυ£ &ε1-
ι 8ίοί£ υηά ίΓαβ-τ; άίε
Η3Γζε ΑυίδοΙΐΓΪίί: «^υάε»,
άεΓ ϊγιπ ίη άεΓ ΟΓίεηΗίοΗΙεείΙ:
δο£θΓί: 1εηηζείο1ιηε1:, υηά ίδΐ
νοη 3ΐ1επ ^υάεη ζυ ΐΓα^εη,
άίε ά3δ δεοΐΐδτε ^ε^εηδ^α11Γ
νοΐΐεηάεΐ 1ΐ3οεη. Ο1εί:ηζεί-
ϋίίί ννΪΓά ^εδτίπιΐηΓ·, ά3δδ Ιυ-
άειιάεη ΒεΓείοΙι ϋιτεΓ νο1ιπβ·ε·
ηιεΐηάε ηίαηί: οΐιηε δθΐιΐ'ίίτίαΐιε
ροΐίζείΐίοηε Εΐΐαιιοηίδ νεΓΐ3δ-
δεη άϋΓ£εη. ΑυδδεΓάεηι ίδΐ
ίηηεη νεΓΓοοτεη νν'ΟΓάεπ Ογ-
άεη, ΕπΓεηζείοΗεη υηά δοπ-
δΐί^ε Αοζείοΐιεη ζυ ΐΓίΐ^εη.
^ϋά^δ^1^ε Ε1ιε8Τ3ΐτεη άίε ίη
είηεΓ Μίδεΐιεΐιε 1ε5εη, δίηά
νοη άίεδεη ΒεδΙίηιπιυπ^εη
ά3πη 3υδ§:εηοηιιηεη, ννεηη
ΚίηάεΓ 3υδ άίεδετ Εΐιε όγ-
1ΐ3ηάεη δίηά, άίε ηίοηΐ 3ΐδ
}υάεη ^εΐτεη. Ό3δ §·1εϊοηε
ρίΐί £υΓ άϊε ]ϋάίδο1ιεη
Εηείπιυεη 1>εί ΚίηάεΓΐοδεΓ
Μίδοηεΐιε. Όίε Βεδτίΐηηηιηκεη
Ιτετεη 3Πΐ 19. δερτ. ίη Κγ3£1.
Οίε Ζννεοΐίηι&δδί^ΐίείτ άεΓ
ηευει-ΙαδδεηβΓ ΒεδΙίιηηιυη^εη
ηα: δίοη Π3οη Ό3Γδίε11υη§-
νοη υηιεΓΓΪοΙιτείεΓ δεΐτε αυδ
άεη ΕΓ£3ΠΓυη£;εη υηά 3υδ
άεΓ οεδοηάεΓεη ^εδετζΐίοηεη
8ΐ:ε11υπ§: άετ ^υάεη ίη Όευΐ-
δ€ηΐ3ηά εΓΐ
ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΧΗϋΝΟ
ϋίβ άυτοή ΓβοηίϋΙΐΓΐΙ-
ΧΐΓίβίΙ άβ3 Ρβΐά-
ζαηι Τθιΐβ
νβΓηΓίβϋίβη
°0αηάν7ΪΓτ: ΟαθΓΐβΙ Ραβ-
ααβ Ι
ΓάΌ,
δίίΙΐβηοδ Ββηαΐχίβ
Οι&ηΊΒ. ηηά ΑΓθβίίβτ
Ειηαηιιβΐ Βεηαΐΐΐδ αηβ
Οηαηΐα δίηά αηι η. δβρ-
ΐβηιοβΓ 1941 βΓ3θΗοβ3βη
•ννοΓάβη.
ϋίβ νβΓαΓίβϋτβη Ηα*-
ΐβη δΐοΐι άβ8 νβΓθοίβηβη
Ββδίτζββ νοη νναΐίβη, Μη-
ηίίίοη ηηά Α
ΚΕτηρΐβΓ βΓΗΐβΙτβη.
Κίίτΐ
ΒεΓΐίη, 8. δερΙειηοεΓ.
ΌεΓ ΡυεητεΓ υηά ΟσεΓβΙβ
Βείε1ι1δ1ια5εΓ άεδ ννεπΓηΐ3οηΐ
1ΐ3[ αυί νοΓδο1ι1α§· άεδ Οβετ-
1)εί1ΐΐ5 ά Είί
Κίττεΐ'ΐίΐ'ευζ άεδ Είδεπιεβ
Κΐ"εηζεδ ϊ
ι ί ι
ννΕΙδδ νϊΈΙΝ
ΚΟΤΗ ~ΕΙΝ
ΐη Ρΐββοηβη
3ΐΐ, τείη, ΐοηίδοη, ε
^ : ΜίΐΙβπιεβΐΓ.
ΚοηιτηαηάβυΓ είηεδ
ΚγοΙι,
1:οηιηΐ3ηΓΐευΓ ίη είηεηι
Ογ. Νεα-
ηιαηη. Κε§·ίιηεητ:53Γζϋ είηεβ
δ
ΟιοεΓίε1άιιΐεί)ε1
Ζυ§·£υε1ιΓει· ίη είηειη
ί- Κε^ίηιεηί,
1 Κεηιρε,
Ρεΐάαΐεΐοεΐ δ
ΒεΓΐίη, 8 δερΓεπιοεΓ.
Είη δοι^εϋΓυϋδί5;:ηεΓ Τγηπ»-
ροΓΐάαηιρίεΓ νοη 2000 ΒγΙ.
ιπυΓάε 3ΐη 6. 9· ϊ»1 8εε£εΓ>ίετ-
άετ Ιηδεΐ Οδεΐ ηιίτδαΐιίίίδ νοη
άεΓ άευΐδεηεη ΕυίΙ:ια3£ίε βτε--
ίΓθίίεη υηά δ3ΐιΙ: ίη κυΓζετ
Ζείί. ΌΓεί τθΓροδτεη[)θοΙ:β
υηά είη δοηηεΙΙβοοΓ. άεΓ δοια-
ϊείδ ιυιΐΓάεη ίπι
Καυτη «οΙιιυεΓ ^Ι
άίε νοη
άεη Ιηδεΐη αυδ άΐε άευΐδοΐιε»
Αη^Γΐίίε £ε£εη άίε Ιοοΐδθΐιε-
ιιιίδτ. δοΐιΐίίε ζυ δίϋΓεη νεΓ-
«υοΐιτεη, ιιιυΓάεη άυτοΗ Βοητ-
Ιοεηνο11ΐΓεί£εΓ εΐιηι δοΐπαεί-
Ηεΐδΐηκί, 8. δερτεηιΤοεΓ.
Βεί ϋΐΓεηι ΥθΓηιαΓδθΙι δδΐ-
Ιίοη άεδ ^3άο&3■δεεδ νο-ΓΚ©-
Ιιεηάεη £ίηηίδο1ιεη Ττυρρεη
Ιιαυεη άεπ Γΐΐί.δίδθ1ιεη ννί-
άετδΐ3ηά ^εοΓοεΙιεη υηά 1)ε-
ίΐηάεη δϊοϊι ίτη υΐείτεΓεή 7ογ-
σ;ε1ιεη. Ναοη είηεΓ αηιϋίοηεβ
τεΓΐ3υΕΐ>3Γυη8; νοη δοηηίβΒ-
αοβηά ίδί άεΓ Οη Τιιΐΐαβ
υηά άίε 1ΐ3Γε1ίδθ1ιε δταάυ Αιι-
ηυβ εΓΓείοΙιΙ. Αυππδ, άαδ ΐ-υβ-
ί ,ΟΙοηεζ, άεΓ

ΣΕΛΙΣ 2α
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΡΑΝ
ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΦΟΡΗΤΟΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.- "Ολαι
αί τελευταίαι είδήσεις έκ
τού Ιράν άναφέρονν ότι ή
έκεΐ κατάστασις Ιχει κατα-
οτή άφόρητος, συνεπεία^
τής καταδυναστικής συμπε·
ριφοράς των Σοβιετικών
καί Αγγλικών στρατευμά-
των. Ό Άγγλος διοικητης
προέβαλεν είς την κυβέρ¬
νησιν τής Τεχεράνης νέους
ορους βαρυτέρους.
Αί απώλειαι
Τής Άγγλικής Άεροπορίας
κατά την παρελθ. έδδομάδα
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9. -Τό ή
μιεπίσημον Γερμανικόν
πρακτορείον ανακοινοί ότι
χατά την παρ· έβδομάδα ό
έχθρός άπώλεσεν είς την
Μάγχην 99 άεροπλάνα καί
έντός τής περιοχής τοϋ
Ράϊχ 35.
Αι έπιχειρήσεις
είς Βόρ. καί Άνατ. Άφρικήν
ΡΩΜΗ, 9.-ΤΟ ύπ' αριθ.
461 ανακοινωθέν τής Διυι-
χήσεως των ένόπλων Ίτα·
λικών δυνάμεων άγγέλλε»
ότι είς την Β. Άφρικήν
παρά τό Σολούμ καί Τομ-·
προύκ εσημειώθη δράσις
των προκεχωρημένων τμη-
ΐιέτων τοΰ πυροβολικοΰ
μας κατά έχθρικών συγκεν-
τρώσεων. Άεροπλάνα μας
ένέπρησαν έχθρικάς απο¬
θήκας κ.ι όχυ^ωματικά ίρ
γα παρά τ) Τομπρούκ.
Ή Γερμανική καί 'ίταλι-
κή άεροπορία έβομβάρδι-
ββν έχθρικός γραμμάς καί
άεροδρόμια, ώς καί είς τό
Σίντυ—έλ—Μπαράνι. Γεο·
μανικά Στούκας έβομβάρ-
δισαν έχθρικάς αυγκεντρώ-
σεις παρά την Μάρσα Μα·
τρούχ, κατερριψαν δέ 1 κα-
ταδιωκτικόν εχθρικόν τύ-
που Κουρής. Ό έχθρός έ-
πέδραμε κατά τής Μπάρν-
τια καί τής Βεγγάζης καί
είς αγροτικάς περιοχάς τής
Κυρηναϊκής. Αί ζημίαι εί¬
ναι άσήμαντοι. Την νύκτα
έχθρικά άεροπλάνα είς
διαδοχικά κύματα επετε¬
θησαν κατά τού Παλέρμου.
'Αριθμοΰνται 10 νεκροί καί
25 τραυματίαι. Έν εχθρικόν
κατερρίφθη είς την θάλασ¬
σαν.
Είς την Άν. Άφρικήν ό
έχθρός έμβομβάδδισε νοσο-
κομειακήν μας κατασκήνω-
σιν παρά τα Γκοντάρ, καί¬
τοι ήσαν καταψανή τα σή-
ματα τοΰ έρυθροΰ σταυροΰ.
'Αριθμοΰνται μεταξύ των
ασθενών καί ιατρών 1 νέ
κρός καί 17 τραυματίαι.
Είς την περιοχήν τοϋ
Γουωλσεπίκ απεκρούσθη
επιτυχώς ε'χ^ρική επίθεσις.
Ό λοχαγός Αύγουστΐνος
Ούνκελ νι ενήργησεν έρο-
δον 6ιά Μητροπολιτικών
καί Άσκάρι κατά τοϋ έχ-
θροΰ, όστις καταληφθείς
αίφνηδιαστικώς όπισθοχώ-
ρησεν άτάκτως έγκαταλεί-
ψας επί τον πεδίου έκα-
τοντάδα νεκρών, δπλα, πο-
λεμεφόδια, άπειρον υλικόν
καί μεγάλας ποσότητας
τροφίμων·
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕϊΔΗΣΕΩΝ
Τα Φινλανδικά στρατεύματα
έσχον νέας επιτυχίας
Καταβύδισις Αγγλικών πλοίων
Ο ΑΝΤΙΠΡΟ
10 Σεπτεμβρίου 1941
ΞΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 9 ΓεπτεμβρΙου.
Ή άνωτάτη διοίκηθις τοϋ
Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί:
Τα Φιλσνδικά στρατεύ-
ματα, τα έπιτεδέντα ανατο¬
λικώς τής λίμνης Αατόγκα,
έφδασαν είς τό Σβίρ.
Είς τόν άγώνα εναντίον
τής Αγγλίας ίσχυροΙ σχη-
ματισμοϊ τής άεροπορίας
μας έβομβάρδισαν την τε¬
λευταίαν νύκτα διά βομ-
6ών μεγάλου καί μεγίστου
διαμετρήματος στρατιωτι¬
κάς έγκαταοτάσεις είς τόν
Τάϊν καΙ Χοϋμπερ.
Έπίσης έ6ομ6άρδισεν λι¬
μένος επί τής Ανατολικήν
Άγγλικής άκτής. Αί προ-
κληθεΐσαι πυρκαΐαί καί έκ-
κρήξεις άπέδειξαν την επι¬
τυχίαν των γενομένων έπι-
δέσεων.
Ταχέα πλοϊα μας επετε¬
θησαν πρό των άκτών τής
"Αγγλίας εναντίον μιάς Ισχυ¬
ρώς προστατευομένης νηο-
πομπής καϊ κατεβύθισαν 5
έξοπλισμένα έμπορικά συ-
νολικής χωρητικότης 13.500
τόννων.
Ή άεροπορία μας κατέ-
στρεψε χθές καί κατά την
τελευταίαν νύκτα πρό τής
Άνατολικής άκτής τής
Αγγλίας καί παρά τάς νή-
σους Φαρόρ 3 έμπορικά συ-
νολικής χωρητικότητος 12.
000 τόννων. Είς την περιο¬
χήν τής Μάγχης ή 'Αγγλκή
άεροπορία απώλεσε την η¬
μέραν είς άερομαχίας 5
καταδιωκτικά καΙ 3 θομβαρ-
διστικά άεροπλάνα.
Αί ναυτικαι μας δυνάμεις
κατέρριψαν δύο έχδρικά
βομβαρδιστικά είς τάς ακτάς
τής Νορβηγίας καί τής
Όλλανδίας.
Άγγλικά άεροπλάνα ύπε-
ρέπτησαν την τελευταίαν
νύκτα την βόρειον καί την
δυτικήν Γερμανίαν καΙ την
περιοχήν τοϋ Βερολίνου. Ή
ίσχυρά άμυνα ήμπόδισε την
επίθεσιν εναντίον τής πρω¬
τευούσης νά έχη επιτυχίας.
Ό δμαχος πληδυσμός υπέ¬
στη έκ των έμπρηστικών
καΙ έκρηκκτικών βομβών
απωλείας είς νεκρούς καί
τραυματίας. Τα καταδιωκτι-
κά τής νυκτός καί τό άντι-
αε"ροπθρικόν πυροβολικόν
κατέρριψαν 14, τό ναυτικόν
δέ πυροβολικόν κατέρριψε
3 έκ τϋν έχδρικών βομβαρ-
διστικών.
Είςτουςναούς τής Αγγλίας
άναπέμπονται δεήσεις υπέρ
κατισχύσεως των Μπολσεδι-
κικών όπλων
II
ΠΗ ||||| νι,μι *. . .._ -----
ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΒΕΣ___ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
Χθές την πρωΐαν αφίκετο αεροπορικώς είς Χα¬
νιά ό ΆντιπρόΕο'ρος τής Κυβερνήσεως κ. Αογοθε-
τόπουλος, 'ινα «πό κοινοΰ μετ» των Τοπικών 'Αρ-
χών επιλήφθη τής επιλύσεως των ζωτικών ζητημά-
των τής Κρήτης.
Όλαι αί άντεπιθέσεις
των Ρώσσων απέτυχον
Συνελήφθησαν καί άλλοι πολ-
λοί αίχμάλωτοι
Ή προπαγάνδα τού Ρουζδελτ
έκινητοποίησε καί μερίδατοδ
Αμερικανικόν) τυπου
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9,-Ή προ¬
παγάνδα τοϋ Προέδρου
Ροϋζβελτ έκινητοποιησε κγ Ι
μερίδα τοϋ "Αμερικανικόν
τύπου. Ούτω ή εφημερίς ι
«Νιοϋ 'Υόρκ Τάϊμς» γράφει
ότι είναι." άνάγκη τ' άμερι-
κανικά πολεμικά νά συνο-
δεύουν τάς νηοπομπάς καί
μέχρι
των όκτών
κης.
τής Δυτ. 'Αφρι-
Ο ΡΟΥΣΒΕΛΪ τΐτΊΕΤΑΊ ΑΣΥΣΤ0Α5Σ
ςγγς, ρ
νει δ' επιπροσθέτως καί
την κατάργησιν τοΰ νόμου
περΐ ούδετερότητος. Έπί-
°Πζ ζΠτεϊ δπως τα Γερμα-
νικά ύπο6ρύχια άποσυρ·
βοθν τοΰ Βοοείου 'Ατλαν-
τικοϋ, Ινα ούτω Γάπελευθε-
ρωσή ή θαλασσΐα όδός
πρός την Αγγλίαν. Τέλος
ή εφημερίς αύτη ζητεί την
χρησιμοποίησιν υπό τής 'Α-
ής ώς ναυτικών βάσε-
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, «.-Εδημο¬
σιεύθη σήμερον ή έκθεσις
των Υπουργείων Ναυπκών
καί Στρατιωτικών των
προτεί- ι Ήνωμ. Πολιτειών, σχετικώς
, ς
μέ τό επεισόδιον τοϋ 'Α-
μερικανικού άντιτορπιλ-
λικοϋ καί τού Γερμ. 'Υπο-
βρυχίου. Ή έκθεσις αύτη
άναφέρει ότι ή πρώτη ε¬
πίθεσις εγένετο υπό τοΰ
Γερμανικοϋ ύποβρυχίου.
Ό Γερμανικός τύπος σχο¬
λιάζων την έκθεσιν .αύτην
γρόφει δτι ό κ. Ροθζβελτ
καί ή προπαγάνδα τού ψεύ
ών των 'Αζορών νήσων καΐ ' δονται ασυστόλως.
Η ΔΡΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΤΑΑΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
ΡΩΜΗ, 9.—Ή «Τριμπού¬
να» δημοσιεύει άνταπόκρισιν
τοϋ έν τώ Άνατ. Μετώπω
άπεσταλμένου της, καθ* ήν

Ίταλική άεροπορία παρά
τόν Δνείστερον ανέπτυξεν
ίκανοποιητικήν δρασιν, συν-
τελέσασα είς την προώθησιν
των Γερμανοσυμμαχικών θέ-
ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΚΤΟΗ1922-26
ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Εδημοσιεύ¬
θη σήμερον Νόμος διά τοθ
όποΐου ρυθμίζονται τα τής
συντάξεως των Άποτάκτων
1922-1926.
ΑΠΟΑΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.—Τό Βρετ¬
τανικόν Ναυαρχεΐον άνήγ-
γίΐλεν δτι τό ύπ' αριθ Π 33
αγγλικόν ύποβρύχιον δύνα¬
ται νά θεωρηθή, ώς άπωλε-
σθέν.
ΣΥΑΛΗτΈΙΣ ΕΒΡΑΙΩΝ
10ΡΥΒ0Π0ΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΠΑΡΙΣΙΟί, 9.—Εις τίνα ου-
νοικίαν των Παρισίων συ¬
νεκροτήθη μικρά Ίσραηλι-
τική διαδήλωσις. Ή Άστυ-
νομία προέβη είς την σύλλη-
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-ΤΟ ημιε¬
πίσημον Γερμανικόν πρα¬
κτορείον ανακοινοί είδη¬
σιν των «Τάϊμς» τοϋ Λον-
δίνου καθ" ήν ό 'ΑρΧιεπί-
σκοπος τού Καντέρπουρυ,
ό Πριμάτος τής Ίσλανδίας
καί ό 'Αρχ επίσκοπος τής
Ούαλίας άνέπεμψαν |δεη-
σεις είς τούς ναούς τής
"Αγγλίας υπέρ κατισχύσεως
των Μπολσεβίκων δπλων.
Είς τίνα ναόν παρέστη καί
ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισ-
σα. Ό 'Αρχιεπίσκοπος τού
Κατέρμπουρυ κατεφέρθη
άπ5 ραδιοφώνου κατά τής
Γερμανίας καί έπλεξε τό έγ
κώμιον, εύγνωμοσύνης, συμ
παθείας καΙ θαυμασμοθ της
Αγγλίας πρός τούς Μπολ-
σεβίκους. Παρομοίαν δέη-
σιν απηύθυνε καΙ ό Μέγας
'Αρχιρραβϊνος τής Βρεττα-
νικής αύτοκρατορίας, συ-
στήσας μίανΐπροσευχήν είς
τάς Συναγωγάς.
ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΠΑΙΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ Γ ΔΙΕ8Ν0ΥΣ
ΣΤΟΚΟΧΛΜΗ, 9.—'Αγγέλ
λεταΐ έκ Λονδίνου δτι χθές
ή έκεϊ Σοβιετική άντιπρο-
σωπεΐα μετέβη είς κάποιον
ναόν τής πόλεως δπου ά-
νεπέμφθη δέησις υπέρ κο-
τισχύσεως των Σοβιετικών
δπλων. Ή έξωθεν τοΰ ναού
Μουσική άνέκρουσε τάν
Ομνον τής Γ' Διεθνοΐς.
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 9. -Κατ'
είδήσεις έκ Λονδίνου είς
Λαϊστερ συνεκροτήθη μι-
κροδιαδήλωσις υπέρ των ό-
παδών τοΰ Ίεχωβά. Ή 'Α-
στυνομίσ διέλυσε την δια¬
δήλωσιν μέ καπνογόνους
βόμβας.
Αί έμπορικαί σχέσεις
μεταξύ Γερμανίας-Τουρκίας
ΑΓΚΥΡΑ, 9.- Αφίκετο
χθές ενταύθα ή υπό τόν
κ. Κλόντιοος Γερμανική
έμπορική αποστόλη, ή ό-
ποία θ' αρχίση τάς δια-
πρανματεύσεις διά την
ανανέωσιν τής Γερμανο·
τουρκικής έμπορικής συμ¬
φωνίας. Κατ' ετιισήμους
άνακοινώσεις αί διαπραγ
ματεύσεις θά διεξαχθοΰν
επί καθαρώς έμπορικοΰ
πεδίου ίνα ούτω δημιουρ-
γηθοθν έτι στενώτεραι αί
έμπορικαί σχέσεις μετα¬
ξύ των δύο χωρών.
Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ κ ΑΑΒΑΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9.—Ό κ. Λα·
βάλ έγερθείς τής κλίνης,
χθέ», επεσκέφθη τόν έν τώ
αυτώ νοσηλευτηρΐω ευρισκό¬
μενον Γάλλον στρατηγόν
Μαρσάλ, τραυματισθέντα
μετ" αύτοθ κατά την δολο-
φονικήν απόπειραν τής προ-
παρελθούσης εβδομάδος.
Ό κ. Λαβάλ εδήλωσεν δτι
θά εξέλθη έντός τής εβδομά¬
δος τοθ ΝοσοκομεΙου, διά νά
συνεχίση τοθς υπέρ τής εύη-
μερίας τής Πατρίδος τού α¬
γώνας.
ΚΑΤΑΒνθΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9—Τό ημι¬
επίσημον Γερμανικόν πρακτο
ρεΐον ανακοινοί δτι άεροπλά
να μας έρριψαν χθές βόμβας
μεγάλου καί μεγίστου διαμε-
τρηματος είς άεροδρόμια καί
ύπόστεγα τής Άνατ. Αγ¬
γλίας. Παρετηρήθησαν με¬
γάλαι έκκρήξεις καΐ πυρκαι-
αί. Είς τ' άνοικιά τής Αγ¬
γλίας κατεβιθΐσθη Βρεττα¬
νικόν πλοΐον 5 000 καί έτε¬
ρον έξ ισχυρώς προστατευο¬
μένης νηοπομπής 6 είως 8000
τόννων.
Ο κ ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ
ΕΙΜΗ ΣΙΑ Μ ΤΙΝ Οϊ ΠΟ!
Ανεχώρησαν
αί διπλωματικαί αντιπροσωπεί¬
αι Φιλανδίας καί Αγγλίας
ΕΛΣΙΝΚΙ, 9.— Άνεχώρη- | γλίαν. Ανεχώρησεν έπίσης
σε σήμερον »0ι" Αγγλίαν ή
ενταύθα Αγγλικη διπλωμα-
τική άντιπροσωπεία, ήτις
κατευθύνεται ήδη είς Λισσα
βώνα καί εκείθεν δι' Άγ·
έκ Λονδίνου ή Φινλανδική
διπλωματική άντιπροσω¬
πεία, διά Λισαβώνα καί
εκείθεν δι' Έλνσίγκ.
ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
ΑΓΓΛΛΙΚΑΙΝΗΟΠΟΜΠΑΙ
ΤΑΓΓΕΡΗ, 9.—Άγγέλλε· Ι λεΐται ήδη σοβαρώς μέ τό
ται έκ Γιβραλτάρ δτι μετά
την έκατόμβην των 23 αγ¬
γλικών σκαφών, των κατα-
βυθισθέντων υπό Γερμανι-
κων ύποβρυχίων είς τόν άνα-
τολικόν Ατλαντικόν, τα ό-
ποΤα απετέλουν μέρος Ισχυ¬
ράς νηοπομπής, κατευθυνο-
μένης είς Γιβραλτάρ, τό αγ¬
γλικόν Ναυαρχεΐον άπασχο-
ζήτημα των πρός την Μεσό·
γειον "νηοπομπών, κοθότι
ούδεμΐα ηλέον νηοπομπή ε¬
σχηματίσθη πρός Γιβραλτάρ,
ή δέ συγκοινωνία εκτελεί·
ται διά μικρών πλοιαρίων, τα
όποΐα ταξειδεύουν μόνον έν
καιρώ νυκτός καΐ είς σχημα¬
τισμόν 3—5 τοιούτων σκα-
φών.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΤΚΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
Μέ παραδειγματικήν τά¬
ξιν έπωλήθησαν χθές υπό
10 Περιπτεριούχων άναπή-
ρων πολέμου καί ίσαρίθ-
μων Καπνοπωλών Χανίων
καί Χαλε'πας, σιγαρέττα
Ά&ηναϊκά πρός τούς κα-
πνιστάς.
Την κανονικήν πώλησιν
καί διανομήν παρηκολού¬
θησαν χωροφύλακες επί
τούτω έντεταλμένοι «αί
έτσι τό καπνιστικόν κοινόν
έμεινε έκ τής διανομής αυ¬
τής ίκανοποιημένον.
Άξίζει έν εύγε είς τόν
Γεν. Γραμματέα Γεν. Διοι¬
κήσεως Κρήτης κ. Γ. Δα-
σκαλάκην είς την πρωτο¬
βουλίαν τοΰ όποίου όφεί-
λεται ή κατά τοιούτον ζη-
λευτόν τρόπον διανομή
των σιγαρέττων.
Έπίσης άξίζει ενα εύγε
καί είς τόν έπιχβιρηματίαν
βίσαγωγέα των σιγαρέττων
αυτών όστις δέν έφείσθη
έξόδων καί κινδύνων μετα-
φοράς διά νά άνακουφι-
σθοΰν οί καπνισται, τής
πόλεώς μας._______
ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΗΙΣΓΟΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ_ΓΑΛΑΙΑΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9.-Σήμερον
κατεδικάσθησαν 5 κομ¬
μουνισταί είς ποινάς άπό
2-5 έτών καί έτερος είς
καταναγκαστικά εργα,
διότι προσεπάθουν νά δη-
μιουργήσουν όπαδούς τοθ
κομμουνισμου.
ΚΑΪΛΑΑΟ ΦΟΡΤΙΟΝ
ΑΑΕΥΡΟΗ _ίΙί ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Ό Άθηναϊ-
κός τύπος ανέγραψε σήμε¬
ρον την είδησιν περί κατά-
πλου είς Πειραια καί άλλου
φορτΐου αλεύρων, διά τάς
ανάγκας τοθ ΈλληνικοΟ
λαοθ.
ΊδΡΥΕΤΑΙ 0ΡΓΑΝΙΣΜ3Σ
ΔΙΑΦΟΤΙΣΕΟΠΩΝ ΓΕΟΡΓΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Αποφάσει
τής Κυβερνήσεως ίδρύεται
Όργανισμός Γεωργικής δια-
φωτΐσεως καί προπαγάνδας
των Γεωργών, ήτις θά επι¬
τευχθή διά των κρατικών ΰ-
πηρεσιών καΐ των άτόμων.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΙ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9,-Τό πρα
κτορεΐον Τρανζόσεαν α¬
νακοινοί δτι οί Μπολσεβΐ-
κοι προσεττάθησαν ν' άνα-
κτήσουν είς τόν νότιον το-
μέα άπωλεσθέντα έδάφη
των. "Αιταντα τα κύματα
δμως των έπιτεθέντων
Μπολσεβίκων ^έδεμηίενί-
σθησαν υπό των Γερμανι-
κών δυνάμεων. ΑΙ έπα
νειλημμέναι αύται από¬
πειραι των έθραυσθησαν
είς την σιδηράν αντίστα¬
σιν τού Γερμανικοϋ στρα-
τοθ άφησαν δέ επί τοθ πε¬
δίου τής μάχης 400 νε¬
κρούς και Ικανήν ποσό-
τητα πολεμικοθ ύλικοΰ.
"Αλλη άπόπειρα των
Μτχολσεβίκων νά διασπά-
σουν τόνΓερμανικόν κλοι-
όν είς άλΑο σημείον τοθ
μετώπου άπέτυχε οικτρώς.
Συνελόφθησαν 1180 αίχμά
λωτοι.
Έπίσης είς τόν Κεντρι¬
κόν Τομέα οί Μπολσεβϊ-
κοι έπεχειρησαν άντεπί-
θεσιν, πλήν αυτή άπέτυχε.
Συνελήφθησαν 732 αίχμά¬
λωτοι.
Μικραί'δυνάμεις Σοβιε¬
τικών στρατευμάτων κα¬
τώρθωσαν νά καταλά-
βουν, πρός στιγμήν γεΦυ-
ρωμά τι, όπερ εΐχε κατα¬
σκευασθή ύπώ των στρα¬
τευμάτων μας, άπεκρού-
σθησαν δμως υπό των ή-
μετέρων οΐτινες συνέλα-
βον 632 αίχμαλώτους.
"Ολαι αί ' Σοβιετικαί
προσπάθειαι άντεταθέ-
σεως είς διαφόρους τομεϊς
συνετρίβησαν υπό των
ήμετέρων αποτελεσματι¬
κώς.
"Εν τηλεγράφημα
τοθ Φύρερ πρός τόν
Στρ)γόν 'Δντωνέσκο
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.— Ό Φύ- | νικοθ διαστήματος ν* άπε-
ρερ απέστειλε τηλεγρσ.φη- , λευδερώση τα πάτρια έδά-
μα πρ5ς τόν στρατηγόν
'Αντωνέσκο επί τή ενάρξει
τού 3ου έτους τοΰ πολέ¬
μου, διά τοϋ όποίου ό Φύ¬
ρερ έκφράζει την Ικανο
ποίησιν τού διά τα Ιγενναϊα
κατορσώματα τοΰ Ρουμανι*
κου στρατοϋ, δστις έπέτυ-
χεν έντός έλαχίοτου χρο-
φη, τα όποϊα έτσισελικώς
είχον άφαιρέσει άπό την
Ρουμανίαν ο) Μπολσεβϊκοι.
Ό Φύρερ καταλήγει είς τό·
τηλεγράφημα τού ώς εξής :
«η συναδέλφωσις έν δπλοις
των δύο λαών 8ά μάς όδπ-
γήσο ταχέως είς την τελικήν
νίκην».
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΡΠΣΣΟΥΣ
ΠΑΣΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΑΙΕΜΠΗ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Ή κατά¬
στασις είς την Πετρούπολιν
εΤνε άπελπιστική διά τα
Σοβιετικά στρατεύματα
Άπό βορρά κασίσταται έτι
στενώτερος δ κλοιός, μέ
την κατάληψιν μικράς πό¬
λεως, δεσποζούσης τής Πε-
τρουπόλεως. "Ηδη άπεκό-
πη τελείως πάσα άπό ξη-
ράς έπικοινωνία τής Πε-
τρουπόλεως. Ή άντίστασις
των Ρώσσων είς την περιο¬
χήν τής Πετρουπόλεως
υπέστη καταφανή έξασθέ-
νισιν, απόδειξις δέ τής α¬
πογοητεύσεως, την οποίαν
δοκιμάζουν νυν οί Μπολσε-
6/κοι, είνε ^καί ή έκκλησις
των Ρωσσίδων γυναικών
πρός τάς 'Αγγλίδας καί *Α·
μερικανίδας γυναίκας δπως
πράξουν τό πάν διά νά 6οη·
θήσουν την Ρωσσίαν. ΆλλΓ|
ένδειξις τής ανησυχίας των
Μπολσεβίκων είναι καΙ αί
άπό ραδιοφώνου έκκλήσεις
τής Άγγλικής προπαγάν¬
δας πρός ανάπτυξιν τής πο-
λεμικής βιομηχανίας διάνά
γίνη κατορθωτή ή βοηθεία
δι' ύλικοϋ πολέμου τής
Ρωσσίας.
ΆγνρεΤται ή τύχη τοθ Παναγ.
κ·_ Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α'
Οί ΕΝΕΡΓΗΒΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑΙΑΗΑΙΚΑΦΑΙ
ΕΙΣΛΑΡΙΣΣΑΝΒΟΛΟΝ ΚΑΙΑΛΛ ΑΧΟΥ
ΚΩΝ)ΛΙΣ,9.-"Εφθασε σή¬
μερον ενταύθα ό Πρόεδρος
, τής Τουρκικής Δημοκρατίας
ψιν εκατοντάδας εβραίων δι- κ. Ισμέτ Ίνονοϋ προερχό·
χ νοουμένων> μενος έκ Προύσης.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Κατόπιν
αδείας τής Έλληνικής κυ¬
βερνήσεως θά διενεργη-
σοϋν υπό τής Γερμανικής
άρχαιολογικής έταιρίας ά-
νασκαφαΐ είς 4 σημεΐα τής
Ελλάδος καΐ ιδία είς την
Λάριοσαν κα'ι τόν Βόλον, ή
δέ ή Ίταλική άρχαιολογική
σχολή θά διενεργηθή τοι¬
αύτας είς την Β. Έλλάδα.
Τό Γραφείον τοθ δικηγό-
ρου κ. Κ. Λουρανδάκη
εγκατεστάθη είς την οίκΐαν
τού (Πλατεΐα ΔικαστηρΙων)
ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΔΤΡΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ
Μετεφέρθη επί τής όδοΰ.Κεντρικής 17 [(έναντι
Γυμνασιου Θηλέων) καί. έπανήρχισε τάς
εργασίας τού
δπως είδοποΓήοΓΐ τ'ά γραφεΐ'α "τής
εφημερίδος μας. ·»* ν « τΠί
ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΣΠΥΡΙ&ΟΗΟΣ Η. ΓΥΠΑΚΗ
Μεταφερθέν επί τής πλατείας
Νέων Καταστημάτυν καΙ κάτωθι
τής πρφην Κλινικής Πεντάρη—Γε-
ωρ/ιλαδάκη ήρξατο των εργασι¬
ών τού. 4—2
Ο Ίατρός
ΕΑΕΥΒ. Σ. ΜΑΝΤΟΝΑΚΗΣ
Έττανήρχισε τάς εργασίας
τού είς τό έναντι τής Δη-
μοτικής Άγορας Ίατρεΐ'
όν τού.
ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου-
σα είς τόν Δημήτριον Άντ. Κα-
λαϊτζάκην, κάτοικον Χαλέπας.
Ό ευρών παρακαλείται νά την
προσκομίση είς τό τεχνικόν Γρα¬
φείον τού Κ. Στυλ. Κουράκη καΐ
άμειφοήσεται.
ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΑΗΣΣΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ?.-Γερμανι-
κά άεροπλάνα έβομβάρδι¬
σαν επιτυχώς την Όδησσόν
καί έχθρικάς συγκεντρώ-
σεις παρά την Άζοφικήν.
Καί ή νέα προσπαθεία τού
Ρουζδελτ νά παρασύρη τήν'Α-
μερικήν είςπόλεμον απέτυχεν
ΡΩΜΗ, 9.-Ή εφημερίς
«Μεσατζέρο» γράφει δτι καί
ή νέα προσπαθεία τοθ Ροθζ¬
βελτ νά παρασύρη την
Αμερικήν είς τόν πόλεμον
απέτυχεν. Ή μεγάλη πλειό-
ψηφία τοθ ΆμερικανικοΟ
λαοΰ έκφράζεται απροκαλύ¬
πτως κατά τής άναμΐξεως
τής χώρας είς τόν Εύρωπαϊ-
κόν πόλεμον.
ΤΑ Γ
ΕΒΑΑΑΟΝ ΧΟΕΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΗΑΕΒΟΑΑ
Ι ΤΟΥ ΝΤΟΒΕΡ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 9-Ό ρα- | θείσης πόλεως δέν άνέφε-
διοφωνικός σταθμός τοθ ' ρεν όέκφωνητής *
Αονδινου ανήγγειλεν δτ. τα Σημειωτέον δτ. ό χθεσ.-
Γερμαν.κά τηλεβόλα, μέγα- νός βομβαρδ.σμός τοϋ Ντό-
βερ διά τηλεβόλων μεγά¬
λου βεληνεκοθς είναι ό
πρώτος κατόπιν Ιάνάπαυλας
πολλών έβδομάδων.
λου βεληνεκοθς. έβαλλον
χθές έκ τής Γαλλικής άκτής
επί ήμΐσειαν |ώραν κατά
τοΰ Ντόβερ. Λεπτομερείας
περί των ζημιών τής βλη-
ΤΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ?.- Κατό¬
πιν παρακλήσεως τής Γερ-
μανικής Κυβερνήσεως ή
Σουηδία ανέλαβε την υπο¬
στήριξιν των Γερμανικών
συμφερόντων είς τό Ίράν
κα'ι ιδία είς τάς υπό των
Μπολσεβίκων καί των "Αγ¬
γλων καταληφθείσας πε¬
ριοχάς τής χώρας ταύτης.
Μέγεθος Γραμματοσειράς