89927 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ
£+> ** -»~
ΕΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΟΗΑΝΙΑ
5ΟΝΝΑΒΕΝΤ
6.
5ΕΡΤΕΜΒΕΒ 1941
δοηΓίίτΙβίτβΓ
V.
ΡΒΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηίβ
ΗβΓαηβ^βοβΓ ηηά ϋτηοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
Οηαηίβ
35 — 'ΑρΗθ. 35
Ργθϊβ 3 ϋΓββοηηιβ — Τιμή Δραχ. 5
Κ,βάαΙείοηδΙιηΓθδ ηηά
δυΚΜΕ-ΙδδΤΚ. 23.
ΟΕΒ 6Ε3ΑΜΤΕΝ 08ΤΓΚ0ΝΤ ΙΜ 6ΑΝ6Ε
ΗΑΡΕΝΑΝΙ,ΑΟΕΝ ϋΝϋ ΡΙΛΙΟΡΙ,ΑΤΖΕ ΙΝ ΕΝΟΙ,ΑΝϋ ΒΟΜΒΑΚϋΙΕΚ/Γ
Αιΐ9 άβηι ΡηηΓβΓηαηρί-
α.ιιβΓτ;ίβΓ, 3 δβρτβηιοβΓ.
ϋαδ ΟΙϊβΓ^οπιΐηειηάο άβΓ
■~βηπηαοητ: &ΧΑ. ββΐίαηητ.:
Αη άβΓ 8β8ατητ,βη Οβί-
ίΓθητ βίηά βΓίοΐ£Γβίοηβ
ΚαηιρίηαηάΙηηΕβη ίΐη
ϋίβ Γηπιαηίβοηβ ~ηίτ>
-νναίίε ηατ.τβ αη άβη βτοβ-
ββη ΕΓ*οΐ£βη αη άβΓ δίί-
άοδίίΓοητ βΓηβ&Ιίοηβη
Αηίβίΐ. δίβ νβΓηίοηίβίβ
Ιιίβ Εηάβ Αη°;η8τ 433 βοντ-
ίβτίβοηβ Ρ1ηρ;ζβη°;β ηηά
ηηΐβΓδΤ,ητ,ζβ ηβΓνοητα-
£βηά άίβ ΟρβΓατίοηβη
άββ ΗββΓββ.
Καηιρίί1ηρ;ζβη°;β οοηι-
ΙϊβΓάίβΓτβη αηί άβΓ οη-
ίίβοηβη Ιπ8β1 ίη άβΓ νβΓ-
£αη£βηβη Ναοητ Ηαίβη-
αηΐα^βη αη άβΓ ΟβτΙίηδΤβ
ηηά Ρΐιι&ρΐεβΐζβ ίη άβη
Μίάάΐαηάδ.
Αηι Καηαΐ βοννίβ αη άβΓ
ηίβάβΓΐβεηάίβοηβη ηηά
η Κϋ'δ τ β
βοηοδδβη αηι ££
Τα&β Ιβίοητβ δβββττβίΐ-
ΙίΓΒβίίβ δίβοβη, Τββ^βΓ ηηιΐ
Ρΐ3^αΓτί11βΓΪβ νίβΓ, Μα-
ΓίηβεΐΓίίΙΙβΓΪβ βίη θΓίτί-
δοΗββ Ρ1η£Ζβη£ αο.
Ιη ΝοΓάαίΓίΙεα βΓζίβΙ-
τβη άβητβοηβ ηηά ίταΐίβ-
ηίβεηβ δτηΓΖ^&τηρίίΙηβ;-
ζβη?β 1>βί βίηβηι Αη£Γίίί
αηί ΤοθΓηΐε ατη. ι δβρίβηι-
οβΓ ΒοηιΙϊβηνοΙΙττβίίβΓ
βοΙηνβΓβη Κ»ΗΙ)βΓ8 ίη 1»Γί-
ίίβοηβη ΑΓτΐΙΙβΓΪβΒΐβΙΙηη-
ρ;βη ηηά ΤτηρρβηΙ&β-βΓη
ϋβΓ Ρβίηά ίΐοβ· ΐη άβΓ
Ιβΐζίβη Ναοητ ηαοη ΝθΓά-
ηηά ΜίττβΙάβηΓδοηΙαηά,
βο-ννίβ ίη άββ Κ,ηβίη-Μαίη-
Οβοίβτ βΐη. ϋβΓ Αη&Γίίί
βίηβδ ΒοηιοβΓνβΓΐ>αηάβδ
αηί άίβ Κ.6ΐοηδηαηρτ.-
βταάτ Ιεαηι ίηίοΐ£β βίαΓ-
ΙεβΓ Ρ1βΐ£&1>ννβΓΐΓ ηΐοητ.
ζηΓ νοΐΐβη ννίΓ^ηηο;. ΝηΓ
ν/βηΐβ-β Ρΐη^ζβπ^β βΓ-
Γβΐοητβη άαβ ίηηβΓο δταά-
ΚβΜβτ. ϋίβ Ζίνίΐββνοεΐ-
Ιεβηιηο; ηατίβ άηΓεη Βοητ-
| ββηννηΓίβ αηί "ννοηηνίβΓ-
ίβΐ ^βΓίηβ·β νβΓΐηβτβ αη
Τοίβη ηηά νβΓΐβΐζΐβη.
ΡΙβΙί&ΓΐϊΙΙθΓΪβ δθη Ο 8 8
ββοΐΐδ θΓίΙίδοηβ ΒοηιοβΓ
ΡΒ/ΑΙ- ΙΙΝΡ ΒΑίΤΙδΟΗ - ΡΟΡΤ
ΙΙΐΓβ ντίΓΐβοηβίιΙίοηβ ηηά βίΓ&τββτίβοΗβ ΒβάβηΙηηβ:
Βεποιΐί: αεϋ ΟΚ¥
Ιι&ί, δίηά Κε-
ν&Ι απά Βαΐΐΐδοΐι Ρογι &ε-
ηοΓηηιεη ννοΓάεπ.
Κεν&Ι, εϊηε δτ&άί; ηιΐΐ τχιηά
140.000 ΕίηνΛιοΙιηεπι, ΐδί: (ϋε
πΐίε Η&ηρίδΙαάτ: Εδΐΐ&ηαδ, άίε
ηεΐοεη ϊΙΐΓεΓ ΒεάεαΙιιηβ: αΐδ
ννίΛβ
3ΐιίζϋΐΐΐεί5ε>η ΙιαΙ. Εϋ οείΐηάεη
αοΓΪ ΓηεΙΐΓεΓε νεΓί1;εη,
άβτ Μαδοπίηβηο&ιπη-
ά, "ννεΓΐίδΙδεΙΙεη ίιΪΓ
ΤυΓθϊηεη- ιιηά Κε55ί:11)&ιι αηά
η. 'νν'εΐτεΓΗϊη
τεΓηεητηεη αετ ΙιοΙζνεΓ&Λεί-
Ιεηάεη Ιηάιΐδτπε. 8αηϋθ5δ-
Ιίοΐι 8·ιβτ ε5 ΐη Κενπΐ ηοοΐι
υηίεπιεηΓηεη άεΓ Τεχΐΐΐ-,
^εάε^- ιιηα. ^ε^εη5^η^τ■|:ε1^η-
ΜΟδΧΑϋ ΖΙΙΒ ΗΛΕΙΕΙΕ ΕΥΑΚΙΙΙΕΒΤ
ίδΐ ίη
δθΐιε ΙηάΊΐδτΓΐε ιιηά άετ %
νεΓΓΓετεη.. Αιιί άεπι
, &ΓΐοεΐΙεη ϊη Κεν&Ι ίεΓ-
ηετ Ρ&ρίεΓ- -αηά Ζεΐΐιιΐοδε-
δθννΐε ιιιείτεΓε ]η·
ννΐοΗΐ^ Απδίυ,ηΓρΙατζ
Ηοΐζ, ΡίΐρΐεΓ, ΟείΓείάε, Ρΐ&οΐ 8,
^ε^ηδ&^ηεη, ΖεηιεηΙ: 50νιε
ίίΪΓ ΑβΤΗΓεΓζεα^ηΪΗδε, νοτ
&11επι ΕϊεΓ, Βατ,ΙεΓ . ιιηά
Ρΐεΐδοΐι.
ΡογΙ, είηε ΗαΓεη-
-ννε5(;1ίοΗ νοη Κ,εν&Ι, ϊδτ
άεδΐί 5εδοη3εΓδ ννΐθΓΐιΐρ,
ννεϋ εδ νοη άεη δοννϊεΐδ ι1δ
Ρΐοϋτεηδτύίζρίΐηΐίί: αιΐδ^εΐοίΐατ
ννοΓάεη νν&τ·. ϋϊεδεηι Ααδΐο^ϋ
άΐεητε βαοΐι (ϋε ΕΓννεΐτετϋη§:
Ιοεδΐεΐιεηάεη Ηαίεηιιηά
βΤυΐΝΡΕ 6ΤΕΗΤ ΒΕνΟΡ!
ηιηβδ άβη Είη1εΓβί8ηη8:δΓίη&
Τοΐίΐο, 4· δερτεηιρεΓ.
ΐ1
5 Ιιΐεΐτ. β^εί,Εεπ
ι ιηι
ίαραηΐδοΐιεπ
ι Καηάίαηκ
οΐηε
ΑηδΡΓαεΙιε
ΐη άεΓ εΓ
ααδ-
ίαπΓίε, άαδ:
5 Ιαρ^η άεη ί
Γε&εη
δείηε ^ε1^
^ε-
Γΐοΐιίετεη Ε§:&
άεΓ ΑΒΟΙ) δι&αίεη ζθΓδθ1ι1&-
&εη ΐηαδδε. ϋΐε διαηάε δΐεΐιε
ΙοενοΓ.
δο·νν3βΐΙ)οηιΙϊαΓάβ πι β η τ δ
αηοη η&εΐι Είηδτβΐΐηη^
άββ ΑΛ/ίάβΓδΙειηάβδ
δερΤεηι5βΓ.—ϋΐε
ίΐιιοΐι η&οΐι άει-
άεδ ννΐάεΓδταηάεδ
Άχί ΪΓαηϊδοΙικΓ δεϊτε άίε Βογπ-
δΐίεαιε άιΐΓθΙι άίε δοιπ]ετΪ50Γΐε
Β&Ι, ιιΐΐε άεΓ ΤεΙιεταηεΓ Κογ-
Γε^ροηάεηΐ; άετ «Νεαεη Ζηε-
ΓΪοΙιεΓ Ζεϊτυη^» Πίεΐάετ, Ιίείε
ίη Ιταη ΙιεΓνοτ-
. Ζιι άεη Ιοεΐτοίίεηεη
διεεάτεη ιιηά ΟιΙεη β-εηαεΓεη
Ηαηιαάαη, Καζνΐη, Β&οοΐ3£ΐΓ
ιιηά Μεηδςΐιεά. Ιη ΡΙ&πιηιεη
δΐεΐιΐ είη άεΓ «Αη§ιο- ΐΓαηΐαη
Οίΐ Οοηιραηγ» «,εΙιαεΓεηάεΓ
Βεηζϊηΐαηΐί νοη 5 ΜΐΠίοηοη
ίαΐΐ!
αΐβο άβΓ ΤΤβοβΓ-
, 4· δερΙεπι5εΓ.—
τιππΐ, δίηά άίε ββ,
άίε άίε Εη&ιΕεηάεΓ ιιπά ΒοΙ-
δοΐιευΐίΐίεη ηίΐοη ϋΐΓεηι ϋε-
οετίαΐΐ άεπι Ιγηπ δΐεΐΐεη,
ηοοΐι ηίοΐιΐ: νεΓοείίεητΙΐοΙιί;
ΐυθΓάεη. Ναοη είηεΓ Με1άιιη§τ
ά&ά δοΐΐεη ίοΐ^εηάε ΡοΓάεηιη-
χιΐεΓάεη:
Βεδείζιι^ άεΓ ΡεΐΓθΙεαιτι-
ςιιεΐΐεη ίηι διιεάιαεδΐεη άιΐΓοη
άίε Εη&ΙδρηάεΓ.
ΚοηίΓθΠε άεΓ τχ&ηδίαπί-
δ:1ιεη Είί.εη5α1ιη ίηι δαεάεη
άιΐΓοη άΐε Εη&ΙίεηάεΓ υηά ίηι
ΝοΓάίη άαιχΐι άίε δοαΐ]'ετ5.
ΚοητΓθΠε άεΓ νεΓθίηάαη«·δ-
ιιΐεμε νοη Τεΐιεταη ηαοΐι ΤαεΙο-
τίδ ίη άεη Καιιΐί&δΐΐδ ιιηά
&η αίε ΙαεΓκίδθΙιε Οτεηζε
άιιτεΐι άίε δοιυ]εΙ:δ.
δο1ι1ίεδί>1ίο1ι ηιιΐδδ δίοΐι Ιταη
άεΐτι δοβεηαηπτεη διεΓΐίπ^-
Βΐοθεΐ αη5θ1ι1ίε55εη, τααδ ίαεΓ
Εη^ΐαηά ηιϊί; δείηεΓ εητιιιεΓ-
Ιευεη ννεεΙΐΓυιΐβ είηεη Ιιαη-
άεΙδροϋΙΐδθΗεη νοΓϋείΙ οεάεα-
ιετ.
Όαδ &1δθ ίδΐ άίε Ρπιχίδ άεΓ
- Κοοβενεΐί-
Νβηβ
άηΓοη
Νενν ΥθΓΐί. 4· δερτεηιοεΓ.
Ζπγ Εα^ε ΐηι Ιταη ηιεΐάεη
άίε Νεαι ΥοτΙίεΓ
ίη δίηιΐα (Ιηάίεη) 1ια5ε ετ-
Ι ά άετ Ι
ρεη ιπείτεΓ^εηε, ιιπι
ΟεΙίεΙάεΓ ζιι ίοεδετζεη.
Ζείττιηβ· 'Νειιΐ ΥογΙ^ ΗεΓαΙά
Τπυτιηε» οεποΐΐτει, άαδδ 5π-
ϋίδθΐιε ΚΓείδε άίε πευε "ν/εΓ-
οίηάυη» άαΓοη Ιταη αΐδ ηεαε
ΒαΓΠΐίΐ-δΐΓ&δδε υεζείοΐιηεΐεη.
Ναοΐι άεηι ΕοηάοηεΓ «Ενε-
δίαηάατά» ΙΐίεΙτεη άίε
ιιηά δοιιΐ]ετδ
δοΐιοη νοΓ νοοηεη ζΐΐδθΐιΐα^εη
, άεηη άαηη Ιίοεηητεη
ΙιεαΙε
, 4 ρ
ίη Το^ϊο αηβ Μοβ-
_βη βίηβτβΐΓοίίβηβ ΤοηΓ-
ηαΐίβτ βίηβΓ ίητβΓηατίο-
ηαΐβη Ν&οηΓίοητ,βη&β,βη-
τηΓ ηατ βΓ^ΙεβΓΐ, άαβδ άίβ
ΒβνοεΙΙεβΓηηκ Μοβΐεαηβ
θβΓβίτβ αηί άίβ Ηεβΐΐτ,β
ζη83.ηιηιβηο;βδθΓΐΓη τη ρ ί ί
8βί. Ιβάβη Τ&ο; ννηΓάβη
Ρταηβη «ηά ΚίηάβΓ ίη
Η.ίοητ.ηη£ Οβτβη ηηά δϋ-
άβη βνα^αίβΓτ. Είη Τβίΐ
άβΓ 8ονν]€τΓ6ο;ίβΓηηο: Ηα-
1)β Μοδϋαη εοεηί&ΙΙβ νβΓ-
1&83θη ηηά βΐοΐι η&οΐι Κ&-
βαη ς
δταατδάοΐ^ηηιηιβητβ
άβη ηαεη ηίοΐιτ ·ννβίτ:βΓ
οβΐεαηητ^β^βοβηβη Οί-τβη
αοίΓαηβρθΓίίβΓτ;. ϋίβ Ζαηΐ
άβΓ ίη Μοδΐεαη βίηΐ&ηίβη-
άβη νβΓννηηάβΙβηζη&β
ββί ββΙΐΓ ηοοη.
Ιίεη&η άεΓ ΡΓοηϋ δείη.
Ιιειιτε ααοΐι άεΓ δοΐιαΐι §
ιιηά τιιη ηιοερε. εδ §·ε5ε ηιΐΓ
είηεδ, άίε νοΐΐε δΓίιΐδθΙι-δοιιΐ-
ΚοητΓθΠε ϋβεΓ άίε
δίοοΐεΐιοΐηι: 4 δερίεηιοεΓ
αηάεΓδΙααίεηάεη
Ναοΐιηοΐιΐεη ϊδΐ ηαοΐι αηιΐΐί-
οΐιεη Εοηάοηετ Μίτίείΐπη.ςεη
είη ΕΓ^είοηίδ άεΓ εη»1ίδοΗ—
ί>·εη ηοοΐι ηίοΐιΐ εΓζίεΙι ννοΓ-
άεη.
δον/ίβτίοΗβ διΐίί» νβΓ-
βηη^βη
ΒεΓΐίη: 4 δερίεοηιεΓ
Όεαΐδοΐιε Κατηρίίΐαβ'ζειι^ε
ρπίίεη ίηι ίίηηίδθΐιεη ΜεεΓΐοα-
δεη αηί ϋίεηκτα^ δονν^εΐπΐδ-
δίδθΐιε ΗαηάεΙδ'ϊθΗίίίε ιηίΐ
Βοιηοεη αΐΐετ Κ&ΙίΙοεΓ αη.
ϋΓεί Η&ηάεΐδδοΐπίίε τηί):
ζαΗαηιηιεη ιιοοο Βγτ. ννιΐΓάεη
5θ1ινεΓ Ιοεδθΐοίΐάίβ-Ι:. Είη
ννείίεΓεδ Η&ηάεΐδδοηίίί νοη
ΐοοο ΒΓί. νναΓάε άαΓθΙι νοΐΐ-
Βεί άεη Κατηρίεη ΐπι Νεαΐα
Γ£>εη1ίτεη άεαί-
Κ&ηιρΠα&ζειι^ε ι δοια-
^ Καηοηεηΐοοοί
ιιηά 2 δοΐιΐερρΐί&ηηε αη£ άεΓ
Νειαα.
Ροΐβ,β άβΓ
τηηα. άβΓ Αοηββ
Ιδίαηοα!, 4- δερΕειηρεΓ.
Είη ηεαεΓ Βεννείδ ϊύτ άίε
νίι·1ίδαηιε δεεΙίπεβΐίϊΙΐΓαηβ:
άεΓ Αοΐΐδε ίηι ΜίΕΐεΙπιεεΓ αηά
Αΐΐ&ηΐίΐί ίδϋ άίε Τ&ΕδαοΙιο,
άαδδ άίε ίε&γρϋίδοΐιε Κεσίειαη&
άίε Ζνναηβ-δνεΓδίοηεΓαη". ίιΐΓ
3.11ο ααδ Εη&ΐαηά είη§·εία1ΐΓΐεη
■νναΓεη αηβεοΓάηεΕ ΙισιΙ:. ϋίε
Μαδδηαΐιηιε ν.'ΪΓά ηιίΐ άεη ίοε-
ί,οηάεΓδ δΕατ1εη ΥεπαδΕεη
5ε&ΓαηάεΕ άίε
άιπχΐι άεη δ^
Εα^ΐαηά ετΐείάε.
537.200 ΒΡΤΊΜ ΑυθυβΤ ΥΕΡ8ΕΝΚΤ
ΚΑΜΡΡΗΑΝΌΙ^υΝΟΕΝ ΙΜ ΟδΤΕΝ νΕΚΙ,ΑυΡΕΝ ν7ΕΐΤΕΚ.ΗΙΝ
εκροι,οκειοη
Αηβ άβηι ΡηΙΐΓβΓηαηρτ:-
αηαΓίίβΓ, 4· δβρτβιηοβΓ.
ϋαβ ΟοβΓΐεοηΐΓη&ηάο άβΓ
ϋοηηβΓβτ&^ηιϊΐ ί β.
βιη
οβ-
Ιηι Οδίβη νβΓΐαηίβη άίβ
Κ ιγπο ϊ ηιη ΙΙιιη.^'^η ννβί-
τβΓηίη βΓίθΙ^ΓβίοΙι. Ιη άβΓ
Ι Ιβτζτβη Ναείτ νβΓδβηΙετ,β
άίβ 1ηίΐ.νναίίβ ίηι δββ£β-
οίβΐ νοη Τηβ ν7α3η 2 ογϊ-
ίΐβοηβ ΡΓαοΗίβΓ ηιίί ζη-
δαηιηιβη ΐο.οοο Βγγ. Αηάβ-
Γβ ΚαιηρίΠιι^ζεα&θ οοηι-
ο&ΓάίβΓΐβη Ηαΐβηαηΐα^βη
βη άβΓ Οβΐΐίηβδίβ άβΓ
Ιηδβΐ. Είη Αη^ΓΪϊϊ άβηΐ-
βοΙιβΓ Καηιρίίΐη^ζβη^β ίη
άβΓ Ν&εητ ζηηι 4· δβρτβηι-
1>βΓ &ηί άβη Ρΐη&ρΐατζ
ΑοηβηβίΓ &ιη δαβζϋαηαΐ
νν&Γ οββοηάβΓδ βΓΪοΙ-
8ΤΓβίο1ι. ΒοηιΙϊβηνοΙΙΐΓβί-
ϊβΓ ζβΓδίαΐΓΐβη ά&3 Κ.Ο11-
ΐβΐά ηηά δβτζτβη ΙΙηίβΓ-
Ιίαεηίΐβ δοννίβ Μηηίι,ίοηβ-
ίη Βταηά. Κ&πιρί-
άβδ Ρβίηάββ
3Γ άβηι Κ.βίοΗδ8:β6ίβ1.
ίαηάεη ηίοηΐ δΐαττ. Όίβ
ΚΓίβ^δηυΐΓίηβ ηηά Ινηίί-
νν&ίϊβ νβΓ5βηΐει.βη ΐηι
ΚαιηρΓ £6£βη άίβ
δεηίίΐ'αηΓτ ίηι Μοηατ Αη-
537200 Βγϊτ:. ίβίηάΐ.
ΟΙΕ δθννϋΕΤ3 ΑυΡ ΒΕΗ ΚΑΚΕίΙδΟΗΕΝ
ίΑΝΡΕΝΟΕ
0Ε50ΗΙΑ0ΕΝ
Οαηζ Κ&Γβϋβη οβίΓβίτ - ΒβΓβϋβ
ΐο.οοο Οβί&η^βηε
Ηεΐδίηΐα, 5. δερΙεηιοεΓ.
ίίηηίδοΐιε
τίεΓ
Ρείηά, άεΓ δίοΐι ζ&η
ί δΐ νδ11ί§:
ννοΐάεη.ϋίεαΐΐε
εΓΓείοϊιΙ; ιχΐοηΐεα. Αη
ΒεαΙε ιιΐαΓάε οΐδΐιετ
ΙεΙΙε: νΐεΐε ΗαηάεΓΕε νοη
ΚΓ3ίΓ.ί3ηΓζεα£,εη, ηαηεζα 3000
Ρίετάε, νΐεΐε ΌαΙζεηάε Καηιρί-
ιιΐ&^εη, εειιιι 300 ΟεδοηϋΕζε
νεΓδοΗίεάεηεη ΚαΙίϋεΓδ, αη-
ζάΊι1ΐ§"ε Μαηίίΐοη αηά Ιηίαη-
ΕώΓίεαΐ^Είεη. Οΐε ΖλΙιΙ άει· Οε-
ίαη§·εηεη ιιΐΕοΗδε νοη Τα§: ζα
Τά% αηά εΓΓείοηΐε ΙοίδηεΓ άΐε
νοη ταηά ΐοοοο Μ3ηη.
Όΐε δά'αοεταηβ-άεδ ιιΐεδΕΐΐοηεη
ΙίΕΓεΙΐδεΙΐεη ΙδΙηιαδ νοη ζεΓ-
δΐτεαΐεη ίείηάΐΐοΐιεη Αοίείΐαη-
8^εη χπΪΓά
ϋΕΡ θθννϋΕΤ.
ϋΕΒΕΚΑίί ΟΕΒΚΟΟΗΕΝ
ΒεΓΐΐη, 4· δερΕεηι5εΓ.
Αη άεΓ εδίΐδοηεη ΚύδΕε
ίοοΙδοΙιετχΐΐδΕίδοΙιε
ατη ΟΐεηδΕα§:, άεη
ιιΐεΪΕεΓεη άεαίδοΐιεη Υογ- )
ηιατδοΐι ίΐαίζαΐιαΐΐεη. ΖαΓ Α)-
ιιιεΙΐΓ άεδ άεαΕδοηεη ΑηίΤΓΪί-
ίεδ δεΐζΐεη ΒπΕΐεπεη άεΓ Κα-
δΐεη&ΓΐίΙΙεΓΪε εΐη, ίεπιεΓ §ήί-
ίεη ζαΐ'υηΕεΓδΕάΕζαη^ δοιυ]εΕ-
ταδδίδοηε ΚΓΐε^δδθΙπίίε ΐη άεη
Καιηρί ηιίί εΐη. ΟαΓεΙι εΐηεη Ι
αηιί&δδεηάεη Αη^Γΐίί ιοαΓάε
άεΓ δοαΐ.)εΐ:Γαδ5ίδ:1ιε
νίάεΓδΕ&ηά βε^ΐ'ο^Ηεη. Όϊε
Βοΐδοΐιεταίδϊεη Ιι&ίτεη ΐη άίε-
δεη ΚΜηιρίεη δοΙιιιΐεΓδίε νεΓ-
Ιιΐδίε. ΌεΓ άεαΕί>ο1τε νοτ-
ιηαΓδθΙι &η άεΓ εδΐηίδςΐιεη
ΚύδΙε ιυατάε
αηά
ΒεΓΐίη, 4· δερΕεηιΙ>εΓ.
Βεί άεη ετίο1§;Γεΐοηεη Κατη-
ρίεη ΐηι ΟεΙοίει ηοΓάιιΐεδΕΐίοΙι
Σιιι^ά, βεΐ άεηεη άΐε άειιΐδοΐιεη
ΤΓαρρεη εγοεζ
Κι-ΗίΙε «Ιεΐΐΐεη ιιηά
νεΓηίςΙιΙεΙεη, )ΐ3ΕΕεη άίε Βοΐ-
&η Μεηδοΐιεη αηά
δςΐιιαετε νεΓΐαδίε.
Ιηι Καηιμί&ΙΐδςΙ,ηϊΐΕ οίπεΓ
άεαίδοΐιεη Όϊνίδΐοη ιιιαι·άεη
ηαοΐι βί'ίΐιεπσεη Μεΐάαη^εη
19 δοιιΐ]εΕΓυδ5ίί>ο^ε ΡαηζκΓ-
1ί&ηιρΓϊιΐα§εη, ΐο8 Οεδεΐ,ατ^ε
αηά ϋΓΟδδε Μεη&εη αηάεΓεη
Κΐ'ίεβδπι&ΕεπβΙί»
ΙΤΑίΙΕΝΙδΟΙΕ ΓΐυΕΖΕΙΙβΕ
ΒΟΜΒΑΡϋΙΕΡΕΝ ΜΑίΤΑ
Ι ΒεΓΐίη 4· δερΙεΐΓ.1οει.
Όεηι ΟεϊοΙήίίΕδΕΓαεσ/ει· νοη
0αατηΐ3ΐ& ίδΕ η&οΐι
Κογπ, 4· δβρΐβηιΙίβΓ.
ϋαδ Ηαηρίς[η&η.ίβΓ άβΓ
ίταΐίβηίδοΐιβη "ννβηΓ- ί
ηιαοΐιτ; ζϋίί Μίτΐννοοΐι
οβΐεαηητ: :
ϋίβ Τατί&^βίτ άβΓ _ηίί>
νναίϊβ 8Γβ&βη άίβ ΙιΓίτί·
δοΐιβη δτηίζρηηΐίΐβ ηηά
δΐβΐΐηη&ρη νβΓΖβίοηηβΙβ
;. ϋίβ ίηι ^βδΪΓί-
^βηιβΐάβτβη ΟρβΓαΐίοηβη
νοΓ ΤοθΓηΐ^ ννηΓάβη Ηβη-
ίβ νοη Ρΐαΐε ηηά ΡβΙάβΓ-
ίίΠβΓίβ ίηι Οβοίβτ: νοη
άβΓ Ιηββΐ Μαΐτα 1>οηιοαΓ-
άΐβΓΐ. Ββί ΤοΙ>πι1σ ηαΗηι
ηηδβΓβ ΑΓΐίΠβΓίβ θΓηρ-
ρβη νοη ΡαηζθΓδραΗ-ννα-
&βη ηηά ΡαηζβΓννββ,βη,
άίβ δίοΗ ζή ηαηβΓη νβΓ-
δηοηίβη, ηητβΓ ΡβηβΓ.
ΡβίηάϋοΗβ Ρΐη&ζβηβ,β
ννΕΓίεη Βθηιοεη αηί
Ββη^Ηαδί ηηά ηαηηιεη
ΗββΓΐΐοΙοηηβη οΗηβ ^Γθδ-
ββη Εγϊο1§· ηηίβΓ Μ. Ο.-
ΡβηβΓ. ννβίίεΓβ Είηίΐΰ&β
Οί&Γ&1>ηΐ5 δτ
ϋηδβΓβ Ρΐη&ζβη&β &Γί
ίβη ίοίηάΐίοηβ Αηίο^ο-
Ιοηηβη άίβ Ττηρρβη οβ-
ίθΓάβττβη αη ηηά ηαΗηιβη
δίβ ηητβΓ ΡβηβΓ. Ιη άβΓ
νβΓ£αη&βηβη Ναοηί: ννηΓ-
άβη άίβ ΐνϊίίΐΐΐ
τβη ίη ύβΓ Ναΐιβ νοη
Οαταηΐα Κ,α^ηεα, ]εάοοη
εηΐδίαηάβη ηηΓ ηηοοάεη-
Ιβηάβ δοΐιαβάβη.ΐη ΟβταΪΓί
1ε& ηαΐΐβη ηηδβΓβ ΤΓηρρβη
άβη Οβ&ηβΓ ννβΐίβΓΐιίη ΐηι
δεηαοη ηηά ίϋβ-βη ϋιηι
βηιρίίηάΐίοηβ
ζή.
νΓα(;α
νοη ΜίΐΕηΐοοΙι—&1οεηά η
ΙείΐΕ ιαοτάεη άίΐδδ άίε
δθΐιε Κε§ι(;Γηη§ δΐοΐα ^Β
κεδεΐιεη ΙιαΐΕε, άΐε Κοι,καΐαΐε
ίη ϋειιΐδοΐιΐαηά άαδ ΕχΐΓαΐα
ζα εηΐζΐεΐιεη.
β: 4 δερίεοηιεΓ
Ε,οοδενεΐί αηΐεΓζεΐοΙιηεΕε
είηεη Ετΐαδδ, άεη άίε υ. δ. Α.
Κε8ΐεπιη£ εηηαεοΙιΐίβΕ, ηΐΐε
ίη άεη υ. δ. Α. ααίΐίεβεηάεη
δ:ηίίίε ίτεηιάεΓ Νατΐοηεη ζα
Τοε^οΐιΐαβηαΐιπιεη. Όΐε Οαΐΐί^-
ΙίείΙ; άίεδεδ ΕΓΐαβδεδ ΙααίΕ
αηι 3Ο. Ταηί 1942 αΐο. Αιιί
ΟΓαηά άίεδεδ Ετΐαδδεδ Ι^αηη
άίε υ. δ. Α. - Κε^ίεπιηβ· ά^δ
ίηι Νενν Υοι-1ει--Ηα!εη ααί
Κεεάε 1ΐε§εηάε ίΓαηζοδίδοΙιε
Οζεαηδοΐιίίί ΝθΓΐηαηάίε τοε-
ϋθΐιΐα^ηαΐιηιεη.
Βειΐίη. . δερίεηαοεΓ.
δαοΐιίεη βηι ΜιεειιιοοΙι άΐε
ίΓ&ηζ. Καηαΐΐίϋδΐε αηζΐιΠίε-
ρεη. Όίεδε Υ'εΓδαεΙιε δοηείίεΓ-
Ιεη απι δρεΓΓίεαετ άετ άεαί-
δοΐιρη ΡΙαΙίίΐΓΐίΙΙεπε αηά άεΓ
Αίο'ΐΐεΙΐΓ άεαΐδθΙιεΓ νοΓροδίεη-
ΙοοοΙε. Όΐε ιοπΕΐδοηεη Αη2Γεΐ-
ίετ §·αΙοεη ίΙΐΓεη νεΓδαοΙι &αί.
Νοεΐι ίοενοΓ δίε ά&δ ΚαδΙεη§:ε-
ΤοίεΕ εΓΓεΐοΙαιεη άΓεΙιίεη δίε αο.
Ζαηι ΒοηιοεηαοιααΓί δίηά δίε
ηίοΙΐΕ βεΐίοηιηιεη.
4-
ΕΐηεΓ άεΓ
Οίίίζίετε άεΓ εη§;1ίδ:ηεητ-ιαίΕ-
ια&ίίε 'ννίηβ· - Οοιηιτι&ηάεαΓ
Οίΐΐοη, ίδϊ νοη είηειη Είπ-
ηίοΐιϊ ζαΓαο1ί8;ε1ίε1ΐΓΐ αηά
αΐδ νεπηίίίδΕ ^εηιεΐάεΐ:,
χυίε &αδ ^οηάοη ίοεΓΪοΙΐΕεΕ
ηιίΓά. Οΐΐΐοη ιυαΓ ΙηΙιαΙοεΓ
τεΙίθΓάε.
άίβ
ντβ1τ.ίη1ΐΓηηο1
υδΑ!
ΒεΓΐΐη. 4· ΡΓεεδίάεηΕ Κοοδε-
νεΐί ΙιίεΐΕ ννίεάεΓ είηε δείηοΓαίο-
Ιίοΐιεη ΗείζΓεάεη ^ε^εη άίε
απ§:ε5ΐΐο1:ε άειιΐδθΐιε ΟείαΙΐΓ.
Εγ νεΓδαοΙιίε άΐε αιηεΓΪκ;α-
ηίδθΐιεη ΑΓΐοείΐεΓ νοη άεηι
αη^εϊΐίοηεη λνεΙΐΙιεΓΓδοΙιαίίδ-
δΕΓεΙοεη Αάο1ί|Ηίι1εΓδ ίιίοεΓζα-
ζεα&εη, - 'ννίε είη &ιηεπ!αηί-
δεη^ΕθΓ ηαοΐι άεΓ Κεάε
, δίηά ννεΐίε Κτεΐδε
ίίυεΓ άίε ΚΓίε§:δρο1ίΕί1ί Κοοδε-
νεΐίδ τίεί εηϋΐίεδοΐιΐ.
Είη ΜίΐαΓίσείΕεΓ άεδ ΡΓίεδί-
άεηίεη ΙιίεΐΕ αηι ^Ιείοΐιεη
Αΐοεηά είηε Αη^ρταοΐιε, ΐη άεΓ
εΓ ίοι-άεΓΐε, άίε ΙΙ3Α ηιϋδδ-
Ιεη άΐε νε1ΐία1ΐΓΐιη§: ά
ηεΐιηιεη.
ΚαάβΓ νοτη
βηιρίαη&βη.
δοίΐα: ϋίοετ άεη Ειηρίαη§·
θΓθδδαάηιΪΓαΙδΌπ 1α. ο. ΚαεάεΓ
οεΐπι 5α1§:απ8θ1ιεπ Κοηίβ·
ννΐτά αιη ΜίΐΕννοοη αΐοεηά
ίοΐ^εηάεδ αηιίΐίοΐιεδ Οοπηηα-
ηίοιηε ηεΓααί,&ε^είοεη: δείηε
αα]. Κδηί^ Βοπδ άεΓ
III.
εηιρίίη^ αιη ΜΪΕΕννοοΙι ιιηι
ΐ2.οο υΐΐΓ άεη ΟίοεΓΐοείεηΙδ-
ΙιαίοεΓ άεΓ άεαίδθΐιεη Κτίε^δ-
ηιαπηε θΓθδδΕάηιίΐ'αΙ. Όγ.
Ιι. ο. ΚαεάεΓ ΐη Ααάΐεηζ.
Αηδοΐιϋεδδεηά ννατάε άεΓ
θΓθδδ&άηιΪΓαΙ νοηι Κοηΐ^· ζυ
είηεηι Όίηεΐ" ίη δείηεηι
δοΐιΐθδδ εΐη^ειαάεη αη άεηι
ααοΐι άεΓ ΡίΪΓδΕ Ογπΐΐ, άεΓ
Οεδαηάίε ΐη δοίί&
, ρ
Ργοϊ. Βοβάαη Ρΐΐοίί, Αάηιΐ-
Γαΐ δοΙιαδίεΓ, άοτ ϋϋΐβαπ^ΐιε
ΚΓίεσδΐπίηΐδΙεΓ Όαδΐίίΐΐοίί αηά
αηάει·ο ΡεΓδδηΙίοΙιΙίεΐΙεη Ιεΐΐ-
ηαΐιιηεη.
ϋΐβ άβηίβοΗβη Τηιρρβιΐ
Λ άίο νΡΓΐβίάί-
Ιΐηίβη ΡβτβΓβ-,
ά
δ .οοΐ. Ιαοΐηι: 5
νν Ιιηί:
άεη ΟοεΓίιείεΙιΙ
ίε κοννϊεΐπΐδδίδοηε ΡγοπΙ:
ίιη ΑΓθδοΙιηίΐ; νοη Σ,εηΊηζταά
πηά ΐδΐ Μί(::ν.οΛ
ζαΓ ϋ^ετη&ΐιηιε άβ»
Κοηιπι&ηάοδ είηκεΐΓθίίβη^
ννίε ΜθδΙίίΐαεΓ Μεΐάαη^εη
Ιοε5£ΐ£εη. Ιη Εεηίπβτ&ά ΐβΐϊ
είη ΟΒεΓδΙεΓ δονν]εΙ: νο»
δεοΙΐΗ Μαηηει·η ^εΗΠάεΙ
■ννοΓάεη, ζυ άε^εη νοΓδίΐζεη-
άεη Μαι-δοηαΐΐ νοΓθδο1ΐΐ1οτΤ
«•ενναΐιΐΐ: ννυτάε αηά ΐη άεδεεβ
Ηαηά( η άίε οβεΓδΐε Βείεΐιΐβ-
§εΐΐΐίΐ1(: ίη &11εη
ιιηά ζίνίΐεη
ΡεΙ:εΓδ5αΓ^: 5 δερτειτιοεΓ
Όεη ΌαΓθΙιΙθΓαοΙι άεΓ άεη-
Εδςΐιεη Τταρρεη άαΓεη άί^
δοιιφΕΪδοΙιεη ΥεΓϋεΐάΐ^αη^β-
δΐεΐΐαη^εη νοι· ΡεΙεΓδθυΓβτ
ηιεΐάεϋ άΐε δοιιι]ε^ιηΐΕΐίεΙΐί-
«ΡΓ&ιηά&ϊ ΐη είηεΓ ϋϋεΓδΐοΙι*.
αίοεΓ άίε Ι,&ζε αη άεη
ΡΓοηΙεη. Ιη άεη Βεποηΐ.
1ιεΐ5·.; εδ ιι. ά: Όβτ Ρεΐηά
η&Ηεη 5ίοΗ άετ δΐ3ά(:, ΕΐοβΓ
νεΓΕΓααεη ιιηά Καηε Ιιεπ--
δεΐιεη ιιηΕετ άετ ΒενόΊΙίεΓαηίτ,
άίε αηαηΙεΓ^ΓοςΙιεη άαηιΐΐ: Οί»
ϊο ιϋίΐΐβ-ί; ΐδΐ, Ιίείε νοΓίείάί-
&αη§:δ1ίηίεη αηί άΐε δταάί:
ΙιεΓαηι ζα 5ααεη.
Βετΐίη, 5· δερΙεηιΙχΓ.
Ζεΐιη δοαυ'εΕΓα ]£
ιυαι-άεη αηί ΜϊΐΕΐΐΐοοηηαοΙι-
ΐη ΕαΓΐΙίαηιρΓεη ΐχη.
αηί
νοη άειΐΕδοΙιεη
3ΐ)8"εδο105δεη. Όίεδε ιΐιητε—
ηαοΐι είηεηι Αηβτίίί ααί ίεΐηά-
Ιίοΐιε δϋεΐΐαηίτεη ίΐαΕ εΐηεπ
Ναοΐι ΙίαΓζεηι Καηιρί
άτεΐ ίχΐηάΐίοΐιε ^α^εΓ, νοα
άεη ΟεδοΙιοδδσΐΓ^εη άετ άεαί-
δθΐιεη ΖεΓδΕαεα.εΓ
αί). Όίε αεϋΓΪβ-βη ν·£ Γ^
ζα εηΙΙίθΓητηεη, ιιΐυΓάεη ^β
Ιεΐΐί αηά ί,ΓίηιϋΙΐοΙιε νεΐ'ηΐοΐι-
Νενν λ'ονΐί, 4· δερίειηρεΓ.
νίε υιιίτεά Ρτεδδ αυβ
ΟίΙαννα ηιεΙάεΕ, δαΐι δΐοΐι άζ3>
νει·1εΐάίβ·αιΐίτδπιΐηίί>ϋ ε γ ι α πι
Καηηάίΐδ ίηίοΐίτρ (Ιεδ δΕεεηάΐβΓ
^Εείβεηάεη Είη>αη8δ νοη
ΒεδοΙιννεΓάεΙθΓίιίεη Ιίαηα-
άί^οΙιεΓ δοΐάιΐεη νεΓηπΙαδδί,
ίη είηεηι Τα^εδ5ε£ε1)1 } άα»
δο1ΐΓεΐΙ)εη νοη ΒΓΐείεη αιι άαβ
ΛΐίηίδΙεΓΪαηι ζα εΓΐήε^η.
Ιηάειη Βείεΐιΐ Ιιεΐ^δΕ εδ,
άΐε^αΐοη Κιιϋ8θ1ι1ίε"ε άεΓ δοΐ-
ά ιίεη δείεη αηηαεΕΪ§·, νεί1
ΜίηίδΙεπαηι ΜϊΙβδΕ ννΐδίε,
ε5 ζα Ιαη Ιιαΐοε.
- ϋΗΟ
ΡίΑΕΤίίΒίΙ- «ΕΒΧ8ΤΑΕΤΓΕ
νίι· Ιεΐΐεη άεη ΟίίίζίοΓεη»
υηίεΓθίίϊζΐεΓεη αηά Μαηη-
δοΐιαίίεη ά.Γ Ιιίείίί^εη ά-^αΐ-
δθΐιεη ΤΓαρρεη άα?δ ηπγ είηβ
ναε50ΐιεΓεί - αηά ΡΙαειιεΓεί
ίατ άεη ΟεβΓΛΐιοΙι άεϋ άε 1~
κοΐιεη Ηεετεκ, ^ε§ΓαηάεΕ Ιια-
Ιοεη, αηΙεΓ άίε υεοεπααοΐιαπβ·
εΐηεδ δρεζί;ι1ίδΕεη - ΌίτεΙίΕθΓδ
άετ ίϊ'ΐΓ άετεη ΟΓάεπτΙίοΙ ε Αγ-
νει·.ιηΙιΐΐθΓΐ1ΐο1ι ΐδΕ.
Ιιοίίεη άαδδ
II
γ αη*
Π; γ ν^ΓΕΓαηεη ^ειυαεΙΐΓεη
ιιΐετάεη.
ΒαεΓΟδ- ΑάΓ-ΚοηδΐαηΙίηοα 9
. Αάτ. ΚίδδαηιοιΐδΕΓ. 5*
Όΐε
γ7ΕΙδδ ν7ΕΙΝ
ΚΟΤΗ ν7ΕΙΝ
ΐη Ρΐαβοηβη
ΐ, τεΐη, ίοηΐδοΐι, ετηαεΙΐΓεηά
: ΜαΙεηιεδΕΓ. 13
ΣΕΛΙΣ 2α
Μεγάλαι απώλειαι
των Ρώσσων είς τό
'Ανατολ. μέτωπον
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.— Τό η¬
μιεπίσημον Γερμανικόν πρα
«τορείον ανακοινοί ότι είς
χον βόρειον τομέα εν Γερ¬
μανικόν Σώμα κατεδίωξεν
εχθρικήν όπιτ&οφυλακήν,
την οποίαν καί συνέτριψε,
παρά τα φράγματα καί τάς
ΰπονομεύσεις των διαβά-
οεων.
Έχθρικαί φάλαγγες έπι-
χειρήσαοαι επίθεσιν μέ άρ-
ματα μάχης, πυροβολικόν
καί μονάδας πεζικοΰ» κατά
ήμετέρων μονάδων, άπε-
κρούσθησαν μέ αιματηράς
δι'αύτούς απωλείας. Ή επί¬
θεσις συνωδεύετο υπό 245
άρμάτων μάχης, τα όποϊα
έξεμηδενίσθησαν υπό των
άντιαρματικών πυροβόλων
μας· Κατεστράφησαν εις τι
σημείον 9 άρματα καί είς
αλλο έτερα 13.
Είς τόν Κεντρικόν τομέα
τεθωρακισμέναι μονάδες
μας έκυρίευσαν 12 έχθρικά
πυροβόλα, 15 φορτηγά αύ-
τοκίνητα καί άπειρον πο¬
λεμικόν υλικόν.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 7.-Σοβιε-
τικόν στρατιωτικόν τμήμα
έπιχειρήσαν νά διαβή την
δεξιάν όχθην τοΰ Δνειστέ-
ρου άνεχαιτίσθη υπό τοΰ
δραστικοΰ πυρόζ των στρα-
τευμάτων μας. Μικρόν τμή¬
μα μόνον κατώρθωσε νά
διαβή άλλ'έξεμηδενΐσθη καί
αύτό.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
ΤΤΕΡΙΕΚΥΚΛΩΘΗ
Ή πόλις ευρίσκεται υπό τα πυρά
τού βαρέως Γερμ. πυροβολικοϋ
Ή 'Εσδονία εξεκαθαρίσθη άπό τόν εχθρόν
'ΩΣΣΟΙ ΑΑΕ1ΤΩ
ΑΣ ΚΑΤΛ
ΙΑΚΙΚΟ
ΙΣΤΑΙ ΜΕ
1ΕΣ0ΝΤ
[&ΑΦΟΣΣΥΝΕΑΗΦ
[ΣΕΙ
ΤΙΚΑΣ
ΤΟ ΣΑΟ-
ΗΣΑΝ ΑΜΕΣΟΣ
ΒΙΣΥ, /.-"Αγγέλλεται έκ
Βουδαπέστης ότι χθές κα- (
τέπεσαν είς τό Σλοβακικόν
έδαψος Ρώσσοι τινές άλε-
ξιπτωτισταί, οΐτινες έφερον
πολιτικάς ένδομασίας. "Α-
«σντες οθτοι, πλήν ενός
όστις ηύτοκτόνισε, συνελή¬
φθησαν. 'Ανακρινόμενοι ώ-
μολόγησαν δτι έξαπελύθη-
σαν υπό των Μπολσεβίκων )
διά νά δημιουργήσουν Σσμ-
ποτάζ καί έκδηλώσεις υπέρ
τού Κομμουνισμόν
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 5 Σεπτεμβρίου
Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
μανικοθ οτρατοθ ανακοινοί :
Επί τοΰ Άνατολικού
μετώπου έπιτυχεΐς πο¬
λεμικαι έπιχειρήσεις. Ή
περικύκλωσις τοϋ Λέ-
νιγκραντ συνεχίζεται.
Αυτή αυτή ή πόλις ευ¬
ρίσκεται ήδη υπό τα πυ¬
ρά τοΰ βαρέως πυροβο¬
λικοϋ τοϋ Γερμανικοΰ
στρατοΰ.
Ή Έσθονία εξεκαθα¬
ρίσθη άπό τόν εχθρόν.
Είς την ναυτικήν πε¬
ριοχήν, πέριξ τής Αγ¬
γλίας, μαχητικά μας άε-
ροπλάνα κατεβύθισαν
την τελευταίαν νύκτα εν
πλβίον προφυλακής καί
έν φορτηγόν 3.000 τόν¬
νων καί έπληξαν σοβα¬
ρώς ένα αλλο εμπορι¬
κόν. Νυκτεριναί έπιθέ-
Ι
ΔΥΣΦΟΡΕ
ΑΜΕΡ
ΚΑΤΑ Τ
ΚΑΝ
)ΥΠ
Σ
ΕΔΡ
ΑΟΣ
Υ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7- Ή 'Αμε-
ρικανική εφημερίς «ΝιοΟ
"Υόρκ Στάρ»γράφει δτι ή Α-
μερικανική [|κοινή γνώμη δυ-
σφορεί διά την δημιουργου-
μένην έν 'Αμερική κατά-
οτασιν, λόγω τής άφαν-
τάστου ύψώσεως των τι-
μών δλων των είδών καί
διότι ή δλη 'Αμερικανική
παραγωγή περιωρίσθη πλέ¬
ον είς την απόδοσιν πολε-
μικώνείδών. Οΰτω, συνεχίζει
ή εφημερίς, τό επίπεδον τής
ζωής άνέρχεται καοημερι-
νώς. Ό 'Αμερικανικός λαός
δυσφορεϊ κατά τοϋ Προέ-
δρου Ροϋζβελτ, διότι έφαρ-
μόζει τυχοδιωκτικήν πολιτι¬
κήν.
ΠΩΛΗΣΙΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΑιΊΝΟΒΊΟΜΚΙΑΚΙΑΣ "Γ ΚΕΡΑΝΗ,,
Σήμερον Δευτε'ραν θά
—ωληόοϋν έν Χανίοις άπό
τάς 5 — 7 μ. μ., κατόπιν
διαταγής τής Γβνικής Διοι¬
κήσεως Κρήτης, σιγαρέττα
τής Καπνοβιομη-χανίας «Γ.
Κεράνη» υπό των κάτωθι
Πρατηριούχων, λιανοπωλη-
«ών καί άναπήρων πολέ¬
μου:
1) Θεοδώρου Βομβολάκη όδός
Μάλεμε, 2) Φωτίου Πλατανίδή
Πλατεϊα ΣαντριβανΕου, 3) Γε-
ωργίου Έλευθεράκη όδός Ποτ-
χιέ, 4) Νικολάου Τσιγάλογλου
Κέντρον Δημοτικάς Άγορας,
5) Πέτρου Παπαδάκη Κατσαμ-
*άς Χαλέπας, 6) Χρήστου Βα¬
σιλάκη Φακωθιανσ Χαλ,έποχ,
7) Χρήστου Φακοΰ Κοΰμ—Καπί,
β) Στυλιανοϋ Λυγεράκη Πλσ-
τεϊα Κοτζάμπαση, 9) Σττυρίδω
νός Κουντή Μεϊντάνι—Χαλέπσς
10) Εμμανουήλ Σεϊμένη Πλα-
τεία 1866. 11) "Αντωνίου Κον-
«αξάκη όδός Μάλεμε, 12) Γε-
«οργίου Σαρικάκη Δημοτική
Άγορά, 13) Ιωάννου Καβρου-
6άκη ΠλατεΤα Γυμνασίου,
. 14) Πάνου Καλογρίδη Πλα-
τεϊα 18?7, 15) Γεωργίου Παντε¬
λάκη όδός Μουσούρων, 16) Άρ-
■γυρίου Μιχαηλάκη Μέγαρον
Διοικήσεως, 17) Γεωργίου Βα-
γιωνη Πλατεϊα Σαντριβανίου,
18) Άνδρέου Τζιρτζιλή Ταχυ¬
δρομειον, 19) Δημήτρ. Περιστε
ρΐδη όδός Μάλεμε.
Έκαστος των ανωτέρω
καπνοπωλών, θά πωλήση
25 κυτία «Άρωμα» 25 κυ-
τία «"Εθνος Έξτρα» καί
500 κυτία«Έθνος» δευτέρα,
άπαντα τα εϊδη των 25
γραμμαρίων. *
Παρομοία ποσότης θά
πωληθβ καί υπό τοΰ έν
Καστελλίω Κισσάμου Πρα·
τηριούχου Ι. Κωνσταντου-
λάκη.
Αί τιμαί πωλήσεως, αΐτι¬
νες καθωρίσθησαν υπό τής
Γεν. Διοικήσεως Κρήτης,
εισίν αί κάτωθι:
"Αρωμα τό κυτίον δραχ.
34
Έθνος έξτρα τό κυτίον
δρ. 27.
"Εθνος δευτέρα τό κυτίον
δραχ. 25.
Ή τυχόν άπόκρυψις ή
τυχόν πώλησις σιγαρέττων
είς τιμάς ανωτέρας των
καθορισθείσαν θέλει τιμω¬
ρηθή αύστηρότατα υπό τοΰ
Γερμανικοΰ Στρατοδικείου
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΝΙΑΡΣΑ ΪΝΛΑΤΡΟΥΧ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7—Τό ημιε¬
πίσημον Ι ερμανιχόν πρα¬
κτορείον ανακοινοί δτι άπό-
τιειρα τοθ έχθροΰ δπως επι¬
τεθή κατά των προκεχωρη·
μένων μυνόδων μας, είς την
τιεριοχήν τοΰ Ιομπρούκ, ά-
■ηεκρουσθη υπό ΐών ήμετέ¬
ρων λίαν επιτυχώς. Γερμα-
νικά καί Ίταλικά άεροπλά-
να ίβομβόρδισαν επιτυχώς
την Μόρσα Ματρτ,ύχ καί έ-
χθρικας συγκεντρώσεις παρά
%ύ Τζεραμπούκ. -. --·.
ΤΟ ΤΡ1ΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
ΤΟΚ1Ο, 7 —Ή εφημερίς
«Σιμπούν» γράφει δτι ή συ-
νάντησις Φύρερ—Ντοΰτσε
άποδεικνύει δτι τό τριμερές
σύμφωνον ',καθΐσταται ολοέν
Ισχυρόν καί άδιάσπαστον
κοί διι τοθιο επεκυρώθη ήδη
διά Διατάγματος υπό τοΰ
Αύτοκράτορος.
λϊϊκραΓΤγγελϊλΓ
Τό Γραφείον τοθ δικηγό-
ρου κ. Κ. Λουρανδάκη
εγκατεστάθη είς την οικίαν
% υ (Πλατεϊα Δικαστηρίων)
ΕΥΧΑΡΙ.ΤΙΔΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΑ.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΤΟΥΤΣΕ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—Ό Ύ-
πουργός τής Προπαγάνδας
Δρ. Γκαΐμτιελς απέστειλε
τηλεγράφημα πρός τόν Ντοϋ·
τσε ευχαριστών αυτόν διά
τάς ύηέρ αύτοθ καί τοθ Φύ¬
ρερ έκδηλώσεις τοϋ ΊταλίκοΟ
λαοΰ, καιά ιήν τελευταίον
είς Βενετίαν μετάβασιν τού.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 7.—Υπό την
προεδρΐαν τού κ. Πρωθυποιορ
γοθ συνήλθεν ή συσταθεΐσα
Είδική Έπιτροπή τής Πολι-
τικής κοί Οίκονομικής. έπι-
στρατεύσεως τής χώρας, διά
την εϋρυτέραν οργάνωσιν
τής Κοινωνικής Προνοίας.
Είς την εκστρατείαν αυτήν
θά πρωτοοτατήοη τό τε Κρά-
τος καΐ ή Έκκλησία.
*·», αΤξΤΓσϊΙ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 7.-Κατόπιν α¬
ποφάσεως τής Κυβερνήσε¬
ως αύξάνεται άπό σήμερον
ή τιμή τού άλατος τοϋ Μο-
νοπωλείου άπό δρ. 5 είς 10
κατά κιλόν.
σεις των άεροπλάνων |
μας έλαβον χώραν έναν ,
τίον λιμενικών έγκατα-
στάσεων των άκτών τής
Σκωτίας καί των άνατο-
λικών άκτώντήςΆγγλίας.
Ή Αγγλικη άεροπο¬
ρία υπέστη χθές είς τάς
ακτάς τής Μάγχης σο¬
βαράς απωλείας. Κατα-
διωκτικά μας άεροπλά-
να καί τό άντιαεροπο-
ρικόν μας πυροβολικόν
κατέρριψαν 25 άερο-
πλάνα.
Κατά τάς έπιθέσεις
των μαχητικών μας άερο
πλάνων εναντίον έχθρι-
κών πλοίων είς τόν κόλ-
πον τού Σουέζ, κατά την
νύκτα τής 4ης Σεπτεμ¬
βρίου, κατεβυθίσθη ενα
εμπορικόν 8.300 τόννων
καί έπυρπολήθη ενα
αλλο μεγάλο φορτηγόν.
Αί απόπειραι μερικών
Σοβιετικών άεροπλάνων,
δπως έπιτεθοΰν την τε¬
λευταίαν νύκτα εναν¬
τίον τής βορείου Γερμα-
νίας καί τοΰ Βερολίνου
έμειναν ανευ άποτελέ-
σματος.
Τό άντιαεροπορικόν
μας πυροβολικόν κατέρ-
ριψεν έν έκ των Σοβιε¬
τικών βομβαρδιστικών.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7·—Ό Γερ
μανικός τύπος, μέ την αρ¬
ξαμένην επίθεσιν κατά
τής Πετρουπόλεως (Αένιγ-
κραντ), γράφειοτι ή προ¬
σπαθεία των Μπολσεβί¬
κων νά συγκρατηθοϋν είς
την πόλιν αυτήν είναι μα-
ταία, διότι ό Γερμανικός
στρατός καί ή άεροπορία
αου θά καταφέρουν πολύ
ταχέως τό καίριον πλήγ-
μα καί είς την περιοχήν
αυτήν.
Άγγλικά πλοία όλικής χωρητι¬
κότητος 13 έκατομμυρ. τόννων
κατεβυδίσθησαν είς τό διάστη-
μα των δύο έτών πολέμου
ΒΕΡΟΛΙΤνθΛί, Τ.
— Κατά την από 4ην Σ)
βρίου έ.έ. έκθεσιν τής
Άνωτάτης Διοικήσεως
των 'Ένόπλων Γερμανι-
κων Δυνάμεως, τό Γερ¬
μανικόν πολεμικόν ναυτι¬
κόν καί ή Γερμανική μα-
χητική άεροπορία κατέ-
στρεψαν κατά τόν μήνα
Αυγουστον έ.Ι. Άγγλι-
κά πλοία καί ξένα τοιαΰ-
τα, είς την υπηρεσίαν
τής 'Αγγλίας ευρισκό¬
μενα, όλικής χωρητικότη¬
τος Κ37, 2ΟΟ τόννων.
Προσέτι έπλήγη σοβα¬
ρώς μεγάλος άριθμός έχ-
Ορικών πολεμικών. Έπί¬
σης πολυάριθμα 4λλα
πλοϊα έβυθίσθηααν ή ύ-
| πέοτησαν ζημίας, συνε- Ι
Ι πείχ προβκρούσεώς των ι
είς νάρκας. Ή Αγγλία
απώλεσε τοιουτοτρόπως,
κατά τό διετές δι&στημα
τοΰ «αρ' αυτής κηρυχθέν»
τος πολέμου : 1) υπό
τού Γερμανικοΰ πολεμι¬
κον μας ναυτικοϋ πλοϊα
9. 532.7ΟΟ τόννων,
9) υπό τής Γερμανικής
άεροπορίας πλοϊα 3.
Σί Β Εί. Κ83 τόννων, ή¬
τοι έν συνόλω κατεβυθί-
βθηβαν πλοϊα 13.Ο88.
τόννων.
Ό πραγματικάς
μός των απωλειών εΖναι
έν τούτοις μεγαλείτερος,
διότι ό άριθμός των 13
εκατομμ.υρίων οεν περι-
λαμ@άνει τάς σημαντικαί
απωλείας, συνεπείιχ πρ»ο"
βκρούσεως, είς νάρκας»
οΰτε όλας τας &λλας κα"
ταβτροφάς, αΐτινες δέν
ήτο δυνατόν να διαπι"
οτωθοΰν μετ ά βέβαιότη"
τος. Δέν υπελογίσθησαν
έπίσης τα πλοϊα. τα υπο"
στάντα σοβαράς ζημίας»
τα όποϊα έν πάση περι¬
πτώσει, 6έν Οά δυνηθούν
νιχ χρησιμοποιηθοΰν έπ'
αρκετόν διάστημα, οΰτε
τέλος ό μ,κγαλος αριθ-
μός πολυτίμων πλοίων,
τα όποϊα μετεφέρθησαν
υπό Γερμανικών πολεμ,ι-
κών είς Γερμανικάς ναυ·
τικάς βάσεις.
ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ
ΣΩΒΙΕΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7-Ή Γερ·
μανική άεροπορία επέτυχε
την καταστροφήν Ρωσσικής
νηοπομπής. Ή Φινλανδική
άεροπορία επέτυχε την δι¬
άλυσιν έχθρικών συγκεν-
τρώσεων ανατολικώς τοΰ
στβνοϋ τής Καρελίας. κα-
τέρριψε δέ είς άερομαχίας
22 Σοβιετικά άεροπλάνα.
~Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΡΑΝ
ΪΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7-Ή κα¬
τάστασις είς τό Ίράν έχει-
ροτέρευσε, διότι οί Άγγλοι
καί οί Ρώσσοι προβαίνουν
είς την αφαίμαξιν δλων των
οίκονομικών καί βιομηχα-
νικών πόρων τής χώρας καί
αυτών των μεταλλευμάτων
της, ήτοι τού χαλκοΰ,μολύ-
βδου καί σιδήρου, ώς καί
των πετρελαίων της.
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΡΟΣΣΟΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
ΒΕΞΡΟΛ1ΝΟΝ, 7.—Τό ημιε¬
πίσημον Γερμανικόν πρακτο¬
ρείον άνα,.οινοΐ δτι άπό τής
24 Αύγούστου μέχρι τής 4
Σ)βρίου έ'ν Γερμανικόν Σώμα
συνέλαβεν είς τόν κεντρικόν
τομέα 13600 αίχμαλώτους
καί εκυρίευσεν Ιΐδτηλεβόλα.
Η ΔΡΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,7 .—Κατ' εί-
δήσεις έκ Βουκουρε-
σχίου αί είς τόν Δνείστερον
δρώσαι Ούγγρικαί δυνάμεις
κατέλαβον σήμερον μικρόν
εχθρικόν τμήμα στρατηγικής
σημασίας.
Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Μ0ΝΑΣΤΝΡΙΑΚ1Ν ΚΤΗΜΑΤΟΝ
Ό Ο.Δ.Μ.Π. Νομοδ Χανίων έκ-
θέτει είς πλειοδοτικόν διαγωνι¬
σμόν διά διετή ενοικίασιν Α)των
έν ΧρυσοπηγΟ έλαιοφύτων αύτοθ
συγκειμένων έξ 892 έλαιοδέν-
δρων μετά τής γής των ώς ακο¬
λούθως. 1) Άμπέλα 162. 2) Γεννα-
δΐου 14. 3) Χορεύτρα 341. 4) Άμ-
βροσίου 120 5) Κεφάλα Τίτου. 41 έ)
ΆμβροσΙου δυτικώς όδοθ 75. 7)
Άμβροσίου ανατολικώς όδοθ 54
Γενναδίου άπλώστρα 28. 8) Νικο-
δήμουδ. °) Άγ/Ιου Ιωάννου 5.
Πρώτη προσφορά όρΐζεται τό πο¬
σόν τΟν 115000.
Β) Τοθ μετοχΐου Πρινόδασος
ΆκρωτηρΙου μέ πρώτην προσφο-
ρά δρ. 140000 Γ') Τοθ μετβχίου
Νησΐ Τοπολίων μέ πρώτην προσ-
φοράν δρ. 38000.
Ή δημοπροσΐα ^διεξαχθήσεται
είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.Δ..Μ.Π.
Χανίων την 13 Σ)βρ(ου 1941 ημέ¬
ραν Σάββατον καί ώραν 11—12
π.μ. Είς περίπτωσιν ματαιώσεως
έπαναληφθήσεται την 18 Σ)6ρίου
ημέραν Πέμπτην καί την 20 Σ)-
βρίου 1941 ημέραν Σάββατον κα¬
τά την ιδίαν ώραν.
Τό τίμημα των μισθώσεων κατα-
βληθήσεται τοίς μετρητοίς κατά
την διεξαγωγήν τής δημοπρασίας.
ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως εΰρί
σκονται είς τα ΓραφεΤα τοθ Ο.
Δ,Μ Π. Χανίων.
"Εν Χανίοις τή 6 Σ)βρίου 1941
(Τό Συμβούλιον τοθ Ο.Δ.
Μ.Π. Χανίων)
ΕΗΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗ.ΙΣ
Έπανήρχισεν ή έμφιάλωσις
των έκλεκτών οΐνων των Συνε-
ταιρικών Οι'νοποιεΙων Παραγω-
γων_ Κρήτης.
Οίνοι λευκοΙ καί έρυσροΙ είς
φιάλας.
Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός
Μάλεμε αριθ. 13, έναντι 'Εμπορι-
κης Τραπέζης.
Υ«νιά. Δευτέρα 9 ν-ρπτβιιβοίου 1941
ΑΙ ΕΠΙΘΕΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 6 Σεπτεμβρίου.
Ή άνωτάτη διοίκηοις τοθ
Γερμανικοΰ στρστοθ ανακοινοί:
Αί έπιθετικαί έπιχειρή-
αεις σημειώνουν ίκανο-
«οιητικήν πρόοοον.
Είς τόν άγώνα εναντί¬
ον τής Αγγλίας ή άερο¬
πορία μ.ας έβομ,βάροισε
κατά την οιάρκειαν τής
ημέρας, έγκαταστάσεις
σ'.δηροορομικών βταθ-
μ.ών είς την ανατολικήν
άκτήν τής Σκωτίας, ρί-
ψασα δόμβας μεγίστου
οΊαμ.ετρήμ.ατος. Κατά
την διάρκειαν της νυκτός
ή άεροπορία μ.ας κατέ-
στρεψε 2ν εμπορικόν 3.
ΟΟΟ τόννων ανατολικώς
τοϋ Σούντερλαν.
"Ενας ίσχυρός σχημ.α·
τισμ.ός Γερμ,ανικών βομ-
βαρδιστικών άεροπλάνων
έβομβάρζεσε κατά τάς
6ραΠυνάς ώρας τής χθές
μέ καλά αποτελέσματα
ύπόστεγα τοϋ άεροΠρομ,ί
ου Άλία Χιμιλία επί
τής οιώρυγος τού Σουέζ.
Κατά μίαν επίθεσιν
μαχητικών Γερμ.. άερο¬
πλάνων εναντίον τής ναυ-
τικής βάσεως τοΰ Σουέζ
κατά την νύκτα Κης Σε-
πτεμβρίουκατεστραφησαν
3 έχθρικά εμπορικώ ιυ-
νολικής χωρητικότητος
14.ΟΟΟ τόννων.
'Ο έχθρός οέν ύπερέ-
πτησε την Γερμανίαν
οίίτε κατα την ήμ,έραν
οΰτε κατά την νύκτα.
Αι έπιχειρήσεις
ΕίςΜεσόγειονκαί Β.Άφρικήν
ΡΩΜΗ, 7—Ή εφημερίς
«Πόπολο Ντ' Ιταλία» ανα¬
φερομένη είς τάς έπιχει¬
ρήσεις τής Μεσογ,εΐου καί
τής Βορ. Άφρικής, αί ο¬
ποίαι περιωρίσθησαν κυρί-
ως είς αγώνας αεροπορίας,
γράφει ότι καίτοι αί έχδρι-
καΙ άεροπορικαΙ δυνάμεις
ηυξήθησαν είς τό θέατρον
τούτο τού πολέμου, διά
τής άφίξεως νέων άεροπλά¬
νων 'Αμερικανικής προε¬
λεύσεως έφοδιασμένων
διά νεωτέρων μέσων πο-
λερικών, έν τούτοις ή Ίτα-
λική άεροπορία άπέδειζε
την ΰπεροχήν αυτής έναν¬
τι τοϋ έχ^ροθ, ώς απεδεί¬
χθη κατά τάς έπιδρομάς
τής 3 καί 4 τρέχοντος.
Ή εφημερίς, έν συνεχεία,
προσθέτει ότι κατά το τε¬
λευταίον 48ωρον κατερρΙ-
φθησαν ασφαλώς 42 έχ^δρι-
κά άεροπλάνα, έτερα δέ
48 έπλήγησαν σοβαρώς, εΐ-
! τε είς άερομαχίας είτε επί
τοΰ έδάφους.
Άεροπορικαί έπιθέσεις εναν¬
τίον ΤΤετρουπόΑεως-Όδησσου
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. - Κατά
πληροφορίας έξ αρμοδίας
πηγής ή Γερμανική άεροπο¬
ρία ενήργησε τό' Σάββατον
διαδοχικάς έπιθέσεις, μετά
(σχυρών δυνάμεων, εναντί¬
ον των είς την περιοχήν
τής Πετρουπόλεως περικυ-
κλωμένων έχθρικών δυνά¬
μεων. ΑΙ έγκαταστάσεις τοθ
πυροβολικοϋ τού έχθροθ
κατεστράφησαν τελείως,
στρατιωτικαί δέ δυνάμεις
αύτοϋ διεσκορπίσδησαν.
'Εξαιρετικώς μεγάλαι απώ¬
λειαι ;έπροξενήθησαν είς
Μπολσεβίκους.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—ΤΟ ημι¬
επίσημον Γερμανικήν Πρα¬
κτορείον ανακοινοί δτι
χθές μαχητικά κα! βομβαρ-
δισπκά άεροπλάνα μας έ-
πέδραμον κατά τής Όδησ-
σοΰ, ρίψαντα βόμβας μεγά-
λου διαμετρήματος είς
στρατιωτικοϋς στόχους καΐ
είς έχθρικάς συγκεντρώ¬
σεις. ΑΙ προξενηδεϊσαι ζη¬
μίαι εΤναι βαρύταται.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
"" ΆγνοεΤται ή τύχη τοθ Παναγ.
Κ. Γκρέτσου, Εύέλπιδος Α' τάξε¬
ως. 'Ο γνωρΐζων τι παρακαλεΤται
όπως εϊδοποιήση τα γραφεΐα τής
εφημερίδος μας.
—ΆγνοεΤται ή τύχη τοθ Πέ¬
τρου Νικολ. Κοκοτσάκη μαθητοθ
ΓυμνασΙου, έτων 18 έκ Μεγάλων
ΧωραφΙων Άποκορώνου. Ό γνω-
ρίζων τι άς γράψΓ) είς τόν πα-
τέρα τού Νικόλαον Κοκοτσάκην,
Μεγάλα Χωράφια.
ΑΙΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΝ
ΠροσφερδεΙσης μεΐζονος τιμής
κατά 5 ο)ο τής των τελευταΐων
πλειοδοτων διά την ενοικίασιν
των μετοχΐων "Αγιος Γεώργιος
Νεροκούρου καί ΚορδελΙ Δαρμα-
ροχωρίου, έπαναλαμβάνεται η δή
μοπρασΐα τής ενοικιάσεως την
13 Σ)βρίου 1°41 ημέραν Σάββα¬
τον καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα
Γραφεΐα τού 1Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων
υπό τούς Ι,ίδΙους δρους. Πρώτη
προσφορά έσεται τοθ μέν μετο-
χίου "Αγιος Γεώργιος δρ. 3Ρ9Ο0Ο
τοθ δέ μετοχΐου Κορδελί δραχ.
111300.
Οί δροι τής [ενοικιάσεως ευρί¬
σκονται είς τα ΓραφεΤα τοΰ
Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων.
Έν Χανίοις τή 8 Ιεπτεμβρΐου
41
Γ**ι.
(Τό Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ Μ Π
Χανίων.)
_ ΑπρΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου-
σα είς τόν Αλεξ. Νταντινάκην
κάτοχον Χανίων. Ό ευρών {παΐ
Ρ?Κτα,λεΤτα' νά την · παραδώση
εί_ςντόν_ άπωλέοσντα (Συνο.κίά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια. Πληροφο¬
ρίαι παρ' ημίν.
ΤΟ ΟΛΟΝΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ
Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πα-
λσμά—Μαβίλη) έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
ΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ£Ν. ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΑΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΙΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΑΙΟΙΚΗΤΗΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΚΗΓΟΡΗΣΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ίΜίΜΙ ΤΟΥ ΟΑΗΟΥΣΜΟΥ
'Ο εσχάτως διορισθείς Ύπουργός Γενικός Διοι-
κητής Κρήτης κ. Λουλακάκης επεσκέφθη τόν Στρα¬
τιωτικόν Διοικητήν Κρήτης, έπ' εύκαιρία δέ τής
επισκέψεως τού ταύτης συνηγόρησεν υπέρ τής εΐ-
ρηνεύσεως τοΰ πληθυσμοϋ. Ό Στρατιωτικάς Διοι-
κητής μετά τόΰ Άρχηγοϋ τοΰ Έπιτελείου άνταπέ-
δωσε την επίσκεψιν ταύτην τοϋ κ. Λουλακάκη.^
Ό ΚβΙάΙΐοΓηηι&ηάβηί: αντήλλαξεν έπίσης τάς έπΐ-
σκέψεις ταύτας τού νέου Ύπουργοΰ Γενικοΰ Δι-
οικητού Κρήτης.
ΚΑΤΑΒΥΟΙΣΙΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.-Παρά τί¬
να νήσον τοϋ Αίγαίου, ένφ
έπλεον 4 πλοιάρια έλληνι-
κά, αιφνιδίως ενεφανίσθη
άναδυθέν πρό αυτών "Αγ¬
γλικόν ύποβρύχιον, όπερ
ήνοιξε πϋρ κατ' αυτών. Τα
ΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΟΙΑΡ
ΒΡΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ Α

ΑΙΟΗ
ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ
ΑΝΟΘΕΝ ΤΟΥ ^ΙΝΤΥ-ΕΑ-ΜΠΑΡΑΝΙ
ΡΩΜΗ, 7.— Σχετικώς μέ
την Ίταλικήν άεροπορικήν
επίθεσιν κατά τοΰ Σίντυ έλ-
Μπαράνι, . εγνώσθησαν αί
εξής λεπτομέρειαι : 'Αερο-
πορικός Ιταλικάς σχηματι-
σμός, έξ 25 άεροπλάνων, έ-
πέδραμε κατά τής περιο·
χής ταύτης. Έκεϊ εύρέδη
άντιμέτωπος έχδρικού σχη-
ματΐσμοθ έκ 50 άεροπλά¬
νων. Ευθύς επετέθη κατ'
αυτών καϊ τα εξηνάγκασε
νά κρατήσουν θέσιν αμύ¬
νης. Τ' άεροπλάνα μας, διά
τής εύστόχου βολής των,
κατώρθωσαν νά καταρρί-
ψουν 18 έχθρικά μαχητικά,
έτερα δέ ύπέστησαν σημαν
τικάς ζημίας.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ
ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. -Οί Ρώσ-
σοι άπώλεσαν την Παρα¬
σκευήν 49 άεροπλάνα, έξ
ών^ 27 κατά άερομαχΐας
καί 22 επί τού έδάφους.
2 έκ τούτων έπλήγησαν καί
ήρχισαν φλεγόμενα. Τέσο*α-
ρες άνδρες έκ τοΰ πληρώ-
ματος αυτών εφονεύθησαν,
ώς έπίσης καί 1 πλοίαρχος
καί 1 στρατιώτης ταξειδεύ-
ων έπ' άδείφ.
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ί Λ Λ Α Ο Υ Π Ο Α Ι Τ Ε Υ ΤΟ Τ
ΒΙΣΥ,. 7—"Ο πρύην κομ-
μουνιστής 6ουλευτής Μαρ-
σέλ Τίτον, όστις τελευταίως
είχεν άποδοκιμάσει τόν
κομμουνισμόν κγ,ϊ προσε-
χώρησεν είς τό Λαϊκόν κόμ
μα, υπέστη την πρωίαν δο-
λοφονικήν επίθεσιν. Παρά
τάς ίατρικάς έπεμβάσεις
αύτος ύπέκυψεν είςτάτραύ-
ματά τού.
ΠΑΥΣΙΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ_ΕΦΗΜΕΡΙ1ΩΙ
ΚΩΝ)ΛΙΣ, 7.—Ή εφημε¬
ρίς «ΤασβΙρ Έφκιάρ» έπαύ-
θη έπ' άόριστον. 'Η «Τζουχ-
μουριέτ» έπίσης έχει ποί^θΓ)
άπό ημερών, άγνωστον δέ
εΓναι τό πότε αυται θά έπα»
νεκδοθοθν καί διατί επαύθη¬
σαν. 'Η «Τασβίρ Έφκιάρ»
εΤχε άσχοληθή μέ την πρότα¬
σιν ΆμερικανοΟ ναυάρχου,
περΐ διεθνοποιήςεως των
στενών των Δαρδανελλίων.
Μέγεθος Γραμματοσειράς