89912 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

30/8/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
«τ-
υ γ
ΕΤΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΟΗΑΝΙΑ
5ΟΝΝΑΒΕΝΡ
30.
ΐ94ΐ
8;ηΓΪίτ.1εΐτ;εΓ
V.
ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ8,
ΗβΓ&«3.ΐ6ΐ>βΓ «πά ΌγιιοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
ΟΗαηΐβ
Νγ 3° — 'Αριβ. 33
Ι γϊϊ5 3 Ότχοίιιηβ — Τιμή Δραχ. 3
ΡΗ0ΤΡ3ΕΒΙΡΗΤΕΒ5ΤΑΤΤΙΙΗ8
3 Ρνεΐηί/αη^ 3τη ^
άεαΐδοΐιεη Κπε^δοπίΠεδ άίε ιηϊί;
ΤΛιεηζεη ηηά Βίη^ειι νοΓ^εΙιτ.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ : Πρωΐνόν πλύσιμον τοθ
καταυτρώματος είς Γερμανικόν πολεμι¬
κόν. Ή έργασΐα γίνεται μέ χσρές καί
μέ τραγούδια. {Χί^}
ΚΕ€ΉΤδ : Μα1βΓΪ«:1ιβ
οη άεη Όεατ;α1ιεη Ιοεδετζτεη
Ιη;>ε1 Οεπ,εδεν.
ΔΕΞΙΑ : Μία φωτογραφία άπό £να
γραφικώτατον τοπΐον τής Άγγλικής
νηοίδος Γκέρσνεϋ, ήτις κατέχεται νυν
υπό των Γερμανών.
0Α8 ΒΕΗΕΙΜΗΙ3
ΟΕΙΙ ΟΕΟΤδΟΗΕΝ 8ΙΕ0Ε
ΖΐνΕΙ δθνΐΕΤ. 0Ι.Ι8Ι0ΝΕΝ
νΕΚΝΙΟΗΤΕΝΟ ΒΕδΟίΑΒΕΝ
Ο Π Ο 5 5 Β Η Α Ε Ν Ο Ε ΙΜ Ι»! Μ
VII
ΡΕΪΕΒδΒϋΚΒ
Βαηηΐίηΐβη ν,ηϊ&τ ά&ηα. ΒοΐηοβηηβίΓβΙ άχ»τ.3θηβΓ
ΚΚ. ννΐΐΐ γπηιι ά35 Οεΐιείΐη- ·
ηΐδ άεδ άεαΐδοΐιεη Υν~α££εηεΓ- Ι
ίοΐ&εδ ΐηι ΟδΙεη νεΓδΙεΙιεη |
αηά ννίΐΐ ηΐ3η υεο/Γεΐΐεη Ιετ-
ηεη, νν3Γατη άΐε εΓ Εγ£ο1£
δΐεΐΐεηννεϊδε ηατ πηίεΓ δοΐΐννετ-
δίεη Ορ£ετη εΓΓείοΙιΙ \£γ>
άεη Ιίθηητ,ε. δο ηιαδδ τηαη
Ιε δΐοΐι άεΓ ζιΐΓϋοΙζζίεΙ,εη Ι
ιιηά 8^1) ηαη δείηεΓ&είΙδ άεη |
ΒεΓεΙιΙ ζαΓ ΕπτιίάεΓαηβ: άεδ |
ΡεαεΓδ. ΌεΓ Κ3ηιρ£
ιιιεΐΐεΓ.
βεΐάεη είη&ηάεΓ ^^
δτ.εηεηάεη Οε^ηεΓ ζα
ηεη. Μιη ΐηιΐδδ νεΐ'δΐιοΐιεη,
άΐε|1εΙζτεη δεεΐΐδοηεη νοΓααδ
δεΐζαη^εη ζ ι Ιοε^Γεϊίεη, αιΐδ
άεηεη Ιιειαυ^ είηεΓδείΐδ άζτ
άεαΐδοΐιε δοΐά&ι ιιηά αηάετεΓ-
δεΐΐδ άεΓ ΒοΙβςηεννί&Ι: 1«:ατηρίΐ;.
ϋετ Βοΐδοηεννΐδΐ—βεί άΐεδετ
ΡθΓπια1ίεπιη£ δΐοοΐίε ΐοΐι
δοηοη ! ΟίϋΙ εδ άοεΓΐιααρτ
εΐηεη
δ3ηΐΓηεΙοε«ΓΪ££ £άτ άεη Οε£- '
ηεΓ ΐηι Οδίεη ? Ό3δ ΐδί: άΐε
ΡΓΛ&ε, άετεη Βε3ηΙνθΓΕαη&
είηεη Τείΐ άεδ Οεΐιείηιηίδδεδ
ζα εηιηάΐΐεη νεΓπιόοΙιίε.
Εδ εΓεί^ηεΙ δίοΐι £ο1#εηάεδ :
Είη αΐ£Γ3Ϊηΐ«οηεΓ Β3αετ ετ-
δθήείηι 3η είηεηι άεαιεοηεη
ΡΓοηΐ3θδοΗηίΐτ: αηά ίεΐΐτ. ηιΐΐ
εΓ 5°°
ίη άΐε Ο3£3η&εηδο1ΐ3£ϋ ζα £αη-
τεη ίη άεΓ ^3&ε δεί. Εγ
νναΓάε ζυΓα:Ιί£εδ(:ηΐ(±Γ. αηά
ΡΓ&οΙιϋε ΙιίητεΓ δίοΐι ΙιεΓ 3αδ
άεη άίοητεη νϋ1άεΓη 5°°
Ιεΐηάΐΐοπ £πηδεηάε,νν3££εη1οδε |
Βοΐδοΐιεννίδΐεη. Όά νν3Γ εδ ι
άΐεβεηι εΐηζεΐηεη Μ3ηηε £ε- ·
Ιαη&εη, δΐε"νοη άεΓΑαδδίοΙιϋδ-
Ιθδί&ΐίεΐΐ άεδ Κ3Γηρ£εδ ζα
ύϋεΓζεαρεη. δίε η3ΐΙεη δΐοΐι
άεΓ υοΐδθΐιεννίίίΐίδαηεη Κοτι-
ηιίδδ3Γε εητΐεάΐ^ΐ αηά άαηιΐΐ
ζα&ΐεΐοΐι άεΓ ΐηηεη είη^ε-
Εεΐιτε, ά35δ άΐε |
311ε
(άΐε Ιοείάεη
Ερΐδοάεη ! Απ£ άεΓ δείτε άεδ
Οε^ηεΓδ βιεΐιεη 3ΐβ Μ&>5ίιε ά'ια
&ΐ5 άεΓ νίε1ζ3ΐι1 άεΓ Υ'όΙΙίεΓ-
δθ1ΐίΐ£ΐ:εη 1ιεΓ3ΐΐδ^ε7θ^εηεη αηά
ζα άεη Υν3Γ£εη
8ο1ά ιεη, άίε πμΙ:
Ρΐδΐοΐε ηηά αηΐετ νοΓϊ>ρϊε-
νειΊεαηιάαη-
άεδ άεαΐδοΐιεη δοΐάαάεη
ζαηι Κ3ηιρ£ «εζνναη^εη ννεΓ-
άεη. Αΐδ ΑηΐΓεί5εΓ £αη^ίεΓεη
άίε ίη άεΓλίίηάεΐ'ζαηΙ οε£ίηί1Η-
οΐιεη, αΙοεΓ ηιΐϋ αΐΐεη Μ ιοΐιτ-
ηιίιτεΐη παδ^εί,Ι-ιΐτετεη 8ο1ά-
ηεΓ αηά δεηάΐπικε άεΓ Κο-
ηιίηΐεΐ'η. νεΓ εδ νβΓδτεΙιτ,
άίε £είδΐί§· αη&εΐοΐΐάεϋε αηά
άΐε Μΐιιεΐ
νεΓΐιευζαηκ' αηά
Οενναΐι,ζα Ιεηΐίεη, άεΓ
νετ^η^εη, Λ3δ εΓ νί11. Εοεη-
.^ο ΐδί άΐεδε Μ3;>5ε 3θεΓ αυοΐι
ΙοεΓεϊτ, δΐςΐι ζιιγ Υ"εΓηαη£ΐ
ζα Ι&δδεπ, ννεηη δίοΐι
εΐη Μ3ηη £ΐηάεϋ νΐε
Α«β άβηι
βΓ, 28. Αιι&Γ,βι..
ΟοβΓΐϊθτηπιαηάΌ άοτ
"ννβΙΐΓΐπβοηΙ. βτίοΐ: Ιιβ^Θηητ:
Αη άεΓ ?63αηιτ.βη Οβ*-
ίΓοηί νβΓϋβίδη άίβ Ορβ-
Γ&τΐοηβη αα^η "ββτ^πι
ρΐίΐτ ηΐδεββΐβτ. Αη (β ίηηί-
Βοπβπ ΚγοπΙ: η&οεη άβητ-
βοηβ αηά ίΐηηίβ^Ηδ Τταρ-
ρβη ΐη εη^οηι Ζιΐ3^ΐΏΓηβη-
ν/ΪΓ^βη β'ηβη οβάεαί3&-
—βη ΓτιθΙβΓ ©ΓΓ«π8Γβη.
Ναο'ι ίΐ
727 κ,υδδΐδθΗΕ ρ^υοζΕυοΕ αβοε50ηο53εν
νΐ3ΐοηβη νβΓηΐεΗτ β η ά
8:β3θΗ1&β·εη. Νιιγ βοΗννβ-
οΗβη Τείΐεη ^βΐαης· εβ,
αηίβΓ Ζαηιεοΐΐΐακβα η £
ίαβτ άββ βτβ ιαηιτβη ΚΓΪββτβ-
ι, ζιι εηίΐΐοηιηιεη.
(16Χ* Ο61ΛΪ30Ι16Ι1
νβΓηΐοηίβίβη
Τβ^ε 109
Αη
άβΓ ΐ
άίβ θΓίτ. Ι/ΐιίτννβίίβ &τη
Τβ«τβ ιι Ρΐιΐβ:-
ίη. ^ιιίΐ1ί8εΓηρί^η
«ηά 2 άηΓςη
άβηι 8θΗοβ3βη
ΐο, ίΐβΐ. ]εε%εΓ 8
τβη

V;
ίττβπιΐΐβ· 8 ν ε γ-
ι'ιι·-ο1ις·οίιιβΓΐΓ-
Κβοπιρίεη ΐηι ^&ηηι
8α11& νν'α^^β
βίηβ ίείηάΐ. ΚΓεείτβ§τ«ρ-
ρε ίη βίαβΓ^β ν«>η 2 ϋί-
6"β &ο. ΐηι 8εβ£·εΙ)ΐβτ αητ
| Εη^Ίαηά νεΓββη^Ιβ βίη
ι Κ3τηρί{1α^ζεα8: οβί άβη
- Ιηββΐη είηβη
:γ νοη 4°°° -γΙ.
τι ε ΝΗθΗΐβηβτίίΙβ
άβΓ 1ιιίτ:νν"3.ίίβ ΓΪοΗΐβτβη
βΐοη β-βΕΤεη ηιβηΓβΓβ βη-
£β βΓζΐβΙτοη ΐη άβΓ ΝαοΗί:
ζαηι 27-8. ΒθΐηοεηνεΙΙίΓβί-
ίβΓ ΐη άεη Ληΐη^εη άεβ
ΡΛΐιβρΙαΙζβι Ιβηιαίΐα επι
δαεζΐεαηαΐ. ΒΓίτ.
ζε«8:β 8ΓΓίίί·η ΐη
Κακαί νοη ΜΐΐηηΗεΐηι &η. |
ϋΐβ δοΗδεάεη βΐηά αηετ ι
ηεοΐΐεή. Ρΐαΐκ §οΗο3β βίηεη
άεΓ αηςτβΐίβη,άεη Βογπ-
αο.
Βι γ 1 ι η, 28
Πϊε άΰαΐ&οΐιε Ειιΐίιιιαίίε
Ιζιε ,ιαοΐι ά η 2$.8.
('ίε Ορεΐ3Γ οη η Ιε» Ι'εοεί»
άαΓ-1ι ΐ-·1δ ϋιμε Εί
άοι· £11- τητε ι Οδ
ι· γ Ε δεαο.ιΐ η ΐπΐε.ι ΐη ν
ί. Ιιΐε* ε ιεΐι ΛίίχηηίϋΙεη ιιιαΓ-
άεη άιπχΐι /αί ΐΓοιοΐιε Ι'οηι-
Ιοεηα'ώίΙεΓ νί.ΊίαοΙι
(.1 εη. Ιιΐί>1)ε!>οηάεΓε Κιΐίεπ άίε
η.ιοιι Ρνίΐ_ΐ'»Ι)αΐ'^· ίαΐιΐνηάοη
Ειηΐεη αηΐετ άεηι
ο11εη Βοηι1οεηίια«ε1
Αη άετ
,. Ι
0.-.τίι·οπ(: ιπηπΊεη
άΐε Η.ιαρ
ΐιη Κ.α.111 δ
δ«οΙια ΐκιοΐ Ι.ΐΊιΐ«τ /.εΓδΐΈΓΐ
ιιηά ιηεΙΐτεΓε Τιμι 5>;χοΓϊζύ.£ε
γιιιη Εηίχΐί- 8 η ι,Ί.ΙοπιοΙ.Γ.
Ιίεΐ Ν.ιοίιΙεΐ1 ^'ίτζεη ζαηι
26., ιΐΐαητ Ηαΐιηΐιοείε ιπια
Αι1 ι^εη ί:η ΙΊαατ.ι οη Ρε-
επΐϊΐΐάΐι Ζϊεΐ άεΓ
. εη ΡΠί?£χι· ι ίΓ Ρεα^Γ
ζαι 1η?ίοΙιε· Οτο^δΐοιαη-
άε 13.^· ι.τιιηάεη1αηΓ; :ιηι η'ί-
ιεΐ.ιΐι Ηΐππιιι.Ί.
Εΐη-
ηι&Γ,οΙι ΐη ΐΓαη.
51:β11βη
Βει·1ΐη, 29
Ιϊεΐ ά??Γ ΥίΤιθΙΐ'
Οοηιεΐ νεΓηϊοΙιτε
■ ^ει· Ιοεί
ίϊ δθΐιΐα
π ατάεη
ίΐηι 27-8. «το^ε Ετΐοΐ^ε ετ-
εϊρΙΙ' 2 ^οηηεΐΐε άεαΙδςΙιβΌίνί-
ί,ίοηεη δΐίε-δίη Ιΐ€·£ ίη ίε
.ΊθννιεΙι. ί^ΐεΐΐαη^εη αηά Κο-
Ιοηΐιεη ] ιηε,η υηά ιη ο,ιΐεη
22οο Οεί3η 'εη.', ν ίε αηι Οοη-
οεάεαίει εδ ίϊΪΓ άεη
Κ3ΐηρί άεΓ άεαίδοΐιεη δοΐ-
ά3ΐεη, ά3>δ εΓ δΐοΐι εΐηεηι
νοη ίει·3Γϋΐ?εΓ Μεη-
&ε^εηαοεΓδΐε1ιτ: ? Εδ
υεάεαΐεΐ ΐη ηΐ3ηο1ιεη ΡΗΠεη
εΐηεη αοεΓΓ35θ1ιεηά Ιείςΐιτεη
ίιβεΓ ζεΐιηΐααδεηάε
. Εδ Γοεάεαίεΐ 3εάοο1ι
εΐηεη Κ3ηιρτ ι»ε-
εΐηεη Ρεΐηά, άεΓ ηίοΐιίδ
δΐεΐΐε ιηΐυίετ: ίΐι ννίτά. 15 Οε-
ίϊθΐιηεΐίε 3ΐ1εΓ Κηΐΐΐοεΐ' ναΓ-
άεη
Κοιη, 29
Ι)εΓ ΐίαΐ.
0ΐ'3ί Οΐαπο 1)31 ίιΐοΐι ννίε &ΐη
δοηάειχοηιπ'αηίςαε ;ιηι Ι)οη-
νοη αηβεΓεη ^
δοΐάβΐεηΐαηι 3αίννεΐδί.
Είη 3η(1εΓεΓ Ρ311 : Βεΐ
1ετη ΚοτητηβηαευΓ εΐηεΓ Ρ3η-
4
εΓδοΙιείηΐ εΐηε ΑϋθΓάηιιη&
δοτΐτίειίδοηεΓ Οίίΐζίε·-ε ιιηά
ίθΓάεΓΐ άεη Κοτηπΐ3ηάευΓ
&υί, άΐε ν3ίίεη ζα δΐτεοΐςεη,
03. ιαεΐΙεΓεΓ Κ3ΐτιρί δΐηηΐοδ
δεί, άεηη άΐε Ρ&ηζεΓ3θΙεί1αη&
δεί νοΙΙδΓ.αηόϋκ απΐδΐείΐΐ. ΟεΓ
ΚοπΐΓη3ηάεαΓ : ,,ΐΓΓΐαηι, πιεΐ-
ηά ΗεΓΓεη, ηΐοΐιί: ΐοΐι 1)ίη
υ.Γηδΐε11τ, 8ίε δΐηά απΐ3Γ.ε111!
δτΓβοΙίεη δΐε άΐε ν73ίίεη αηά
ετ&εοεη δΐε δΐοΗ !" ϋΐε Ο£-
ίΐζΐεΓβ ιυεΓάεη 5οηιιχ3ΐι1ίεηά
αηά οε&ίπηεη, αηίεΓ δίοΐι ζα
νετΐιαηάεΐη, οί) δΐε άετ Ααί-
ΚοτηηιβηάεαΓδ
ιαοΐΐεπ. Όά εΓ-
5ς1ιείηϋ ρΐόΐζΐΐοη εΐπ οοΐδοΐιεαΐΐ-
άεη ΟίίΐζΐεΓεη εΐη ρβλγ νν>Γ-
ί.ε ζα αηά ζ'ιϊιΐ άεη ΗίηίεΓ
ζεη άεη Βείεηΐ ζατ Ρεαετ-
€ΓΟ'ίίη«η8· ααί άεη ΐη δείηεηι
Ραηζβτ δΐεπεηάεη ΚοπΐΓηαη-
1εϋΓ. Μΐί ίηαρρΐτ Νοί Ιίοηη-
ΜΐΙ εΐηεηι ΒαΐαΐΙΙοη άεΓ
44 Ι^οηηϋε ιοΐι οεΐηι
& ΐιη Κ&αη νοη δΐτίΐο-
ΓΠΪΓ εΓΐεβεη, νν3ί> εδ ΙιεΐδδΙ,
εΐηεηι δοΐοηεη Οε^ηεΓ &ε^εη-
άεη άει·
ηοοΐι άϊε
1ΐ3ί. Ιοΐι κοηηιε 3[>εΓ
3αοη ειΊεοεη, ζα ννεΐοΐιεη ]^ε-
ΐδίαη&εη άεΓ άεαΐδθΐιε Οο1ά3τ
3αδ δεϊηεΓ τηοΓαΠοΙιεη ϋΐοεΓ-
Ιε&εηηεΐτ ΙιεΓ^αδ ίαΐιϊ^ ΐδΐ. Εδ
γ3Γ άίε Ααδεΐη3ηάεΓδεΙζαη&
εάεΐδϋεη άεαΐδθΐιεη δο1ά3ΐεη-
ΐαηΐδ ηιΐΓ άβΓ άαπιρίεη νδ
Ηεΐΐ άεδ αηι πϊο1ιτ»5
&1δ &ε!η ^ε13εη 13ηιρίεηάεη
Β3ηάΐΙεη. Εδδΐ3ηάεηεΐη3ηάεΓ
^ε&εηϋοεΓ άετ νοη άεη ΚτΜί-
Ιεη άεδ 01αα5εηδ βη ΡαΙιτεΓ
ιιηά νοΐΐς βεΐΓα^εηε άεαΐ^οΐιε
Μεηδοη αηά άεΓ νοη άετ
Κηαίε κειπεβεηε,
1«6τ}Γΐ3ττ« δσΐάτ—γ
Ηΐετ νν3Γ ΗεΙάεηΓηαΙ, νν3Γ
ίί αηά Μ^ηηεδζαοΐιί,
ννβΓ νεΓοίδδεηε νναΐ: άοδ
Ιηάΐνίάααπΐδ, νν3Γ ΜαΙ
Τεηει-αη, 29> Ααηαδΐ.
Ιγ3π Ιιαι δΐοΐι ϋοηηεΓδΙα^-
ίΐ'αεΐι εηΐδςΐ.ΐοδ&ρη, άεη πιΐΐΐ-
νίεάεΓ5(:αηά 8ε-
άεη Ιοιΐϋ.—δοαχ;εΙ;. Αη-
3ΐιίζιΐ£ε1οεη. ϋΐε Κε«:ΐε-
ΑΗ Ν^ηδοαΓ ίδΐ: ζαι αεοΐί-
, αηά εδ ιιΐατάε είηε
η αε Κε&ίεΓαη& αηΙεΓ ΑΠ
ΚυΓα§:1ιί §;6ΐιί]άεΙ, άίε δοΐιοη
ΐιι άεη ^31^^εη 1932 °Ϊ5 1935
άαδ ΑηιΙ άεδ ΜΐηΪ5ΐ:εΓρΓ3ε-
δίάεηίεη Ιοεΐίΐεΐάεΐ ΙιαΙ. ϋίε
ΜίηΐδΐεΓΪεη ίαεΐ' ΚΓΐε^, Ρΐ-
η3ηζεη, Ηαηάεΐ,
δοη3{1 αηά
άεη νοη άεηδεΐΓοεη ΜίηίδΙεΓη
(ίεΐβίίεΐ. Βεί άεηι ΚαοΐηειΙ;
Αΐΐ ΝαηδοαΓ ΐδΙ; δοηδΐ Ιΐεΐηε
ΒργΙϊπ, ^9
Όίε ΐη άεΓ 8οΙι1αί1ιΐ νοπ
1ΐ1ίί]ε Ι.νΐ.ι1ί:ΐ άβη Ιοοΐδο, ε
νίΓΐα>(:εδίη1ΐ3εάεαν(?η 1 ί,πο δ-
δετ 3ΐδ 3ηι Μίΐιαιοοΐϊ }>εΐ)ΐε1- ι
άετ αχαΓάεη. Όίε ίπι^ενί-^ιηε
ί>ίο!ι
27 _
Απ*» ΤεΙιεταπ »ΐι*ά
ι'εΐ: Ό^γ ί>ονν^ει:^ί;^11ε Είηΐοιιιοΐι
υ11ζιε1ΐΙ δΐοΐι αα /.ννεί ^Ιεΐΐειι,
η3εηα1ΐο1ι Ιδεη^ϊ, άεΐ' Βαΐιΐι
Ν3δο1)ΐΐ:δο1ιειιιαη—Τ£ΐθΓ25 ίη
Κίοΐιταη^ Τ3εΓ)ΐιι> αηά ζαηι ;
.ιηάεΓΠ ίκ-Ί ΑδΙ·α ΙίΕΐι^ί) άετ '
ΚαδΙε ίε^ Κ38ρϊδο1ιεη Μεε-
π δ η»οιι δύάεη αρά 3αο1ι '
η3θη νΥε^ιΙεη ιη
Τίβί ΐη άΐβ
ν7ίά6Γ8τ3.ηά8ϋηΐεη νοΓ
Κβναΐ
εΐηεΓ Ηα1^ορεΓ3ϊΐοη
£εη. ϋίεδε ΐδϊ ^αΐ νεΓΐαυί η.
ΒεΓΐίη, 29 Αιΐ£αΕτ.
Όεη ΐοοοίεη Α5δο1ια^ Ιίοηη-
ίε 3ετζ·- ά 18. ^3βάίίεδ^1^ννί1-
άετ Μο?!άεΓ» νεΓ/.είοηηεη,
\'ΪΓά. υάΐετ Ηίηζα-
άεΐ" 3ΐι άεη αηά-τεη
ΡΓοηίεη επαηίίεηεη ^α£^5^ε-
ρε δίεΐΐΐ δίοΐι ά3δ
ίδδ άεδ
Μοεΐάετδ ηαηηιεΐιτ
3α£1700
4
εΓηοε.ιΐ, άίε Ζαΐτΐ άβΓ νιτ
ηΐοΐιϊεΐεη ιιηά εΓοεηϋειβη (ϊε-
αηί 8ς?. Ιη, ά γ
νοη \/Τε]ί ^^6 ^
V-
ιαπ §:γ 5 >^
αιει, άαΓαηΙετ 3Λ3
Οεδοΐιαείζε αηά 19 Ραα/.ει·.
. 28.
3αδΐΓΛΐΐδς1ιε ΜίηϊδϊεΓ-
ρΓ3ε^ίάεηΙ Μεηζίε ίδΐ 3ηι ι
ΟοηηεΓδΐ3?36εηά ±
29
Ιη Ζαδαηιηιεη1ΐ3η? τηΐι:
Ααί1ΐ3εΓαη8· άεδ ΑΐΙ:ειιΐ3ΐδ
3αί άε-η εΙιεΐτΐίΐΗίίεη
νοη
ΐαητάεη ίΐπι ϋοηηεΓ5ϋ3«ηιθΓ-
^εη ΐη νετδαΐΐΐεδ 3
ΡΓαηζοδεπ νεΓΐΐ3ίΙεΙ:, άίε
ΐπι Βεδΐίζ νοη
ιιχβίίεη οείαηάεπ, ίΐΐδ δΐε
ΐη άεΓ ΡΓεηυ.ΐ11ί£εηκ3δεΓηε
ζατ Α ίηαΐιηιε ΐη άΐε {γ^πζ.
Ρ^ε^ιυΐ11^&εη-^ε8■^οη ζιιγ Βε-
Ιίαεπιρίαηβ: άεδ Βοΐδθΐιειυΐδ-
ιηαδ Γηεΐάεΐεη. Ιη άβηι νεΓ-
ΙιοεΓ Ιίοηηιεη δΐε αεΗεΓ άίβ
Η' ΓΛΐιηίι άετ νναίίεη »>εΐηε
. Ζαηι νετΐΓεΙεΓ άεΓ
^^ρ αΐ3ε1ι1(:εη
άίε νεΓΕΓετεΓ άίεδεΓ Ρετϋεΐ 3η
δείηετ δτεΐΐε άεη οίδΙιεΓΪ&εη
«ΙεΙΙνεΓΐΓεΙεηάεη ΜΐηίδΐεΓ-
ρΓαεδΐάεηίίη Ρ3ηάεη, άεΓ ά3-
ηιίΐ 3αο1ι Μεηζΐεδ Ν3οηίο1-
%εΐ βΐδ Γν1ΐηΐδτεΓρΓ3εδΐάεηΙ
αιατάε. υεβεΓ άίε ΟΓαεηάε
δείηεδ ΚαεοΙίΐΓίΙιεδ
Μεηζίε ίη είηεΓ
, 29- Α
δΙ"33ίδδεε;Γεΐ:3εΓ Ηαΐΐ εΓ-
κΐ3εΓΐε 3ΐη ΌοηηεΓδΙα», ά3δδ
άΐε νεΓίΐηΐ&Ιεη δίηαΐεη ηιο-
ε&κΐίοΐΐέπαείδεεΐηε ΐ'ειη; νοη
ΚοηίεΓεηζεη —ΐΐ ^3:^.ιη Ιιλ-
ιιεη ιιχαεΓάεη. Ιη Ριεδδ.Ίίΐεί-
δεη δΐεΐιΐ ηιαη ιη άίεβεΓ Εγ-
Ιαι εϊηζεΐηϊη ιιχϊνά ζιι ά« ιη
Ι τκίδοΐΐ'ίοα^εΐ.ίίίθιΐεη Είη- !
1)Γαοη ΐη ά_·η Ιπη ηοο'ι Ι ε ,
1ε ιηηΐ, ά35δ ά!ε άοιιοεϋδ ιη ι
Ν3δ(1)ΐϊ&οΗειυ3η ΐη ^εΐηε '
Ζοηε ιη&ΓδοΙ εΓ. δ ηά, άίε αΐ^ ι
5εΐΓ3ίηί:^ αιΐΓά. ΜοιοΓΪδ ε Ιε
Τιαρρεη ά;Γ Εη^Ι,εηάεΓ
ιι1οει>ο1ιιίΐΐεη, νοη Κ1ΐ3ηίε;ιη
(Ιταε.) κοηιηιεηΊ, άΐ.' τα ίδ'!
Ρίε ΙοΓΪίίϊ,οΙιε Ρ ο Ιε ΙιηΙ άεη
αηά Κορ£ριιηΙ:ΐ άεΓ
ί1 ΕίδεηΙ)3ΐιη
αηά είηεη ιιιείΐεΓεη Η3£?η
ΐπι ΡβΓδίδοΙιεη Οο1£ οεδοΐιθί.-
δεη. Πΐε οΓΐΐΐί,οΙιε Εαίτιαα££ε
ηΐΕθΙιίβ εΐηεη Αηυπίί 3α£
ΤεΙιεΓ»».
ΒίιΓΐίη, 27 Α
ϊε δυιιι]εΙδ 1είί>ΐεΙεη νοΓ
Κεναΐ .κ Βαη1ειιι αηά Γεΐά-
^Κΐ1πΐ!^( η εΓυίΐιεηεη νΐ-
άει^ι^ηά. Τινι^άεηι 5ΐηά άεαΐ-
δοΐ.ε Ιη£ίΐηιει·ί!»ιβη (,ίε£ ίη άίε
ΐ'-ϊηΛΙίοΙιειι ^ΙεΙΙαηβεη είη^ε-
άπιη^επ. Είη] είτεη άετ κοαι-
]εΐίί>ς1ι.η Κΐϊ^ϊ,πιαιΐηε, άίε
οη 8.·ε ιηδ ιη άεη Ε
είιι/.ιΐ'!Γεί εη
ιιιιιηΐεη ^Ιε.οΐιίαΐ
;ιιΐ£ε^πί£-.η. Πΐίΐιΐδοΐ.ε Μαπ-
ηε-Λιιι]Ιεπε ί,οΐ,ο^δ είηεπ
ί>οιιΐ]6ΐΐ ]ιεη ΚΓεαζει- ηηά
ζαΐει κΐείΐυι-ε Κπεκ««8θ1ιΐίίβ
ΐη Βΐίΐηά.
β«ί άβΓ
Ιίβεηεη ^αηάβη&β
, 27 Απίΐΐδΐ:
(!εΓ £ιηηί-
δθΐιεη Τπιρρεη αα£ άεΓ Ι^ιτε-
Ιΐδθΐιεη
ΐοπ:. Τγοιζ
Είηδαίζεδ νοη ΜειΐΜτΙΊεη αηά
δείηε ΡεΓδοη είη ΗίηάεΓηΐδ
ίιΐΓ άΐε ΖαδαπΐΓηεηίΐΓοείΙ: ηιίτ
άεη Ρ3Γΐεΐεη, άεΓ Ρτεδδε αηά
ά"ετ Οείίεηϋΐίοΐιΐίείΐ δεί. Εγ
δείη
άίε νοΓ3θδδεΙζαη§· ίαεΓ άίε
Είηΐ^αηβ· άεΓ Ρ&Γΐείεη δοΐιαί-
ίεη ιιιεΓάε.
ν7ΕΙ83 ~ΕΙΝ
ΚΟΤΗ ν/ΒΙΝ
ίη Ρ1α·ο_β-
αΐι, τείη, Ιοηίδοΐι, εΓΠ3ε1)Γεηά
: ΜαΙεπιεδΐΓ. 13
άεΓ Βεδρΐ'εοΐιαη^εα Ηαΐΐδ
ηιίτ άεη ΒοϊδοηβίτεΓη άεΐ'
δοαΐ]εϋαηίοη αηά ^αριη' ιιΐο-
5εί άΐε ΡΓ3'ίε άεΓ υ.δ.Α —
ΒεηζΐηνεΓ3οηΐ£ίαη£ πηαΐι ννΊα*
ΐπι
1ΐ35εη άαεΓίϋε.
νοΙΙτΓβίίβΓ ΐη ΡΙ&Ισ - ηηά
ΑΓΕΐΙΙβΓίβ - δτβΐΐτΐησ/βη
δαάΐΐοα
ΒεΓΐΐη, 36.
ΐιη Κ3αιη«ί άεδ Ιΐπιεη- δεεδ
8 3πι φ
άεΓ άεαΐδοΗεη ^αίIνν3££ε
δονν]εΗ5οπε δΐ~β11αη£εη αηά
Κοΐοηηεη &η. ΙηίβηΙεΓΪε, Αγ-
ΙίΙΙεΓΪε - αηά Ν3θ1.δε1πιΐ3ΐίο-
Ιοηηεη ννατάεη νεπιΐοΐιΐεηά
αηά ζεΓδρΓβη^Ι. Βε*-
Αη&ΓΪί£ε άεαίδΰΙιεΓ
α^ί Γΐοΐιίείεη δίοη
- αηά ΑΓΐΠΙεπε-
β δΰϋΐΐεΐι ΡετεΓδ-
άΐε
ζαηι
νναΓάεη.
ΒΕΚ4ΝΝΤΜΑ£ΗϋΝ0
Ιπ Κατζε ννεΓάεη ΐηι δοΐ-
άατεηΐίίηο ΐη 0Ιΐ3ηΪ3 Ρίΐιηε
ΐη 8ΤΪεο1ιίδ(:1ιεΓ δρΓ3θ1ιε £ίϊΓ
άίε ΖίνίΙοενόΙ^εΓαη^· 1αα£εη.
Βΐδ ζαπι ΕΐητεΓΙεη άϊεδεΓ
Ρΐΐηιε ααδ Αιΐιεη £ΐηάεη
νοΓδτεΙΙαη^εη £ϋτ άίε Ζίνίΐ-
ρεΓδοηεη νοΓΐαυΐίί^ η ι ο η Ι
Εδ πΐΪΓά Γεςΐιΐζείΐϊ^ 5ε-
1ΐ3ηητ;8·ε&εοεη αιεΓάεη, υ-ΐ3ηη
ιαίεάεΓ νοΓδτεΙΙαη^εη £ϊιγ Ζί-
νίΐΐδίεη δΐ3ΐΐ:£ϊηάεη.
ΗΑΓΕΝ ΤΕϋΗΑδδΕ
Όα» 4>β_«_Βΐ:β ΡαατΒΟΚ-*
ΖΟΡ ί&8ΐί€Π. ίθΓ 10
Τ&&6 ΐη άβΓ
«ΗΑΡΕΝ ΤΕΚΚΑ88Ε»
5ΑΊΙΒΕΙΙΕ$
ΑυΒΟΕΖΕΐεΗΝΕΤΕΚ ΒΑΚ
Οιαΐΐάοη 8
ηίοΐιΐ:, ά.Μΐ £ίηηίδο1ιεη
ςΐι ααΐζαΐιαΐΐεη. Όΐε
£ΐηηίδ"ίιεη >Γ53εικ1ε ηιαοΗ-
τεη ΐη άεη 1εΐ7ΐ:εη Τα^εη 33°°
Οε£αηρεηε ηηά νβΓηΐοΙιτείεη
107 ίίθΐι^εΐίδοΐιε Ραηζει 1ς3ηιρ£-
ιαα^οη, 198 Οεδοΐιαΐζε, 150
0ΓηηαΙαΐεΓ£εΓ, 500 Μαδοηΐ-
ηεη^ειιΐεΙΐΓε, 10400 Οειαεΐι τε,
425 ^ίιδ^κ^3£^Iιι38·εη αηά Ζη£-
πΐ3δο1ιίηεη, 2ΐοα Ρ£ει·άε αηά
ΚΓθδβε Με-η&εη 3η δ
Κπε^ςρεΓίεΙ: ιαιιτάεη
Ιεΐ οάεΓ νεηιίοΐιΐεΐ: Ιη
1ΐ3επιρ£εη αηά άιΐΓθΙι Ρΐακατ-
τίΐΐεπε ιυαΓάεη 4ί δοαιίεΐί-
δθΐιε ΡΙαίίΛα^ε αί>^βδθτιθδδεη.
Νειυ ΥογΚ, 28.
Ν3οπ~ είηεΓ " ίνίεβιιη^ " άεδ
νν3δ1ιΐη&1:οηεΓ Κοιτε^ροηάεη-
Ιεη νοη ΗεταΜ Τποαηο
ΙιαΙ άΐε υδΑ-Κε£ίεπιη°; αΐΐε
Απ^βΗίΕΓΪρεη άεΓ Απηεε αηά
άεΓΜαΓΪηε, άΐεδΐαεο1.5> δρΓβοΗ-
δΐαάίεη ΐη }Άρ&η ιιΐείΐεπ, ζα-

ΣαΛΙΣ 2 α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΪΔΚΣΕΩΝ
ν^Λ,,η. Δευτέρα 1
""
Κατά τάς τελευταίας ημέρας διεδόθησαν φή¬
μαι, περϊ επικειμένης Άγγλικής έπιθέσεως εναν¬
τίον τής νήσου Κρήτης.
Πολλοί επίστευσαν είς τάς φήμας ταύτας καί
έγκατέλειψαν τα μέρη των την νύκτα καί κατέφυ¬
γον είς τα βουνά.
Αύτό είνΐι ηλίθιον καϊ αντίθετον πρός την
πραγματικότητα. Ό 'Αγγλικός στρατός είς την
Κρήτην ήττήθη οριστικώς. Ό Γερμανικός στρατός
παραμένει σταθεράς καί άκλόνητος. Οί "Αγγλοι
ήττώνται καί άποκρούονται παντοϋ.
Ό Γερμανός στρατιώτης κράτει σταθερώς την
Κρήτην. Πάσα άνησυχία, ώς έκ τούτου, είναι αδι¬
καιολόγητος.
ΤΤερίπατοι όμάδων κατά την νύκτα απηγορεύ¬
θησαν.
Ό Γερμανικός στρατός κατοχής έπιδυμεϊ να
μή διαδίδωνται ψευδεϊς φήμαι καί άνησυχητικαι εί-
δήσεις.
Οί διαδοσίαι τοιούτων είδήσεων θά διωχθοΰν
καί 8ά τιμωρηθοϋν.
Ό καθείς λοιπόν νά παύση νά φλυαρή, περί
δήθεν επικειμένης άφίξεως των "Αγγλων.
Οί "Αγγλοι δέν έρχονται.
Ή Ιαπων ία είναι
πάντοτε έτοϊμος
Μία έκπομπή τού Έδνικου
Ίαπωνικου Ραδιοσταδμου
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Ό έκ-
φωνητής τοϋ Έθνικοϋ Ίαπω
νικοθ ραδιοστασμοΰ ανεκοί¬
νωσεν δτι ή Άμερική δέον
ν' αναθεωρησισ την στάσιν
της έναντι τής Ίαπωνίας.
Ό Ίαπωνικός λαός, ετόνι¬
σεν, είναι προπαρεσκευα·
σμένος καί διά την περί¬
πτωσιν τής διακοπής των
σχέσεων μετά τής 'Αμερι-
κής. "Οσον άφορά την εΙ-
σ6ολήν είς τό Ίράν, ό έκ-
φωνητής ετόνισεν δτι τούτο
αποτελεί κατάφορον παρα¬
βίασιν τοθ Διεσνοϋς Δι-
καίου.
Έν τηλ)μα τού Φύρερ πρός
τόν Στρατάρχην Μανερχάϊμ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Τό η¬
μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον πληροφορεϊται έξ
έγκύρου πηγής ότι ό Φύρερ
απηύθυνε μακρόν τηλ)μα
πρός τόν Στρατάρχην των
Φινλανδικών Στρατευμά-
των Μανερχάϊμ, επί τή κα·
ταλήψει τής πόλεως Βιμ-
πόργ, διά τοϋ όποίου
τόν συγχαΐρει διά τάς με¬
γάλας νίκας τοϋ Φινλανδι-
κοϋ στρατοϋ,'ώς καί διά τόν
έπιδειχσέντα υπό τοϋ Φιν-
λανδικοϋ λαοΰ, μέχρι σήμε¬
ρον, ηρωϊσμόν. 'Απένειμε
δέ, έν τέλει, ό Φΰρερ είς
τόν Στρατάρχην τόν Σταύ¬
ρον τής άνδρείας.
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΪΜΣ,,
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΤΗΝ ΚΙΤΑΡΡΕΥΣΙΝΤΟΥΒΟΡΕΙΟΥΡΟΣί.ΜίΙΩΩΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.— Τηλε-
γραφοϋν έκ Στοκχόλμης
ότι ή εφημερίς «Τίτνιγκεν»,
σχολιάζουσα έν άρδρον
τοΰ οτρατιωτικςϋ ου*εργά
τού των Λονδιν'ων «Τάϊμς»,
ποροτηρεΐ δτι ό στρα¬
τιωτικάς ούτος έμπει-
ρογνώμων ύπογραμμίζει ι¬
διαιτέρως δτι ή πτώσις τοϋ
Τάλιν καί ή κατάληψις τής
σιδηροδρομικής γραμμής
Λένιγκραντ—Μόσχας, υπό
των Γερμανικών στρατευ-
μάτων, επέφερε μεγάλας
άνωμαλίας είς τα Ρωσσικά
στρατεύματα, καί δτι ή συ-
νεχής προέλασις των Γερμ.
στρατευμάτων είς τόν το-
μέα τούτον δα επιφέρη την
ταχείαν κατάρρευσιν ' τού
βορείου Ρώσσικου μετώπου
ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ
ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΒΙΣΥ, 31.—Καθ" ά μετα·
δίδει τό Πρακτορείον Στέ-
ρανι Ιταλικόν ύποβρύχιον
έχορπίλλισε καί έβύθισεν
είς την Δυτικήν Μεσόγειον
τό Αγγλικόν ύποβρύχιον
«ΤζέρΙϊις».
ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠΙ8ΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΜΠΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Κατά
πληροφορίας τοί· Πρακτο-
^ειου Τρανζόσεαν τ'ι Γεο-
μανική μαχητική άεροπο¬
ρία ενήργησε χθές σφοδράς
επιτεθείς κστά Ρωσ-
σικών συγκεντοώσεων πέ¬
ραν τούΝτνιεπροπετρόβσκ.
Ό ύποχωρών έχΰρός,διατε-
λών έν συγχίοει καί πανι-
κώ, εζήτησεν ένισχύσεις
έκ Μόσχας.
Η ΑιΆΝΟΜγΓ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ν ΜΜΪΙΙ
ΤΩΝ Μ% Δ γ Λ Γ ί Ο Ν ΤΡΟΦΙΜΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν των κατοί-
κων τοϋ Δήμου Χανίων δτι κατά
την προσέχη έβδομάδα καί άπό
1ης μέχρι 4ης Ιεπτεμβρίου δα
θΊανεμηβώσι διά των δελτϊων
τροφίμων, 150 δράμια όρύζπς,
50 δράμια ζακχάρεως καί 60 δρά¬
μια σκύβαλα (ήτοι άνόμικτα ορυ-
ζα, φακ!, σϊτος) κατ' &κμ·>ν
Τ ά σκύβαλα Θά διανεμηθώσι
μόνον παρά των Έμπόρων 1)
Κωστάκη Σπυρίδωνος, 2) Ικαράκη
Στυλιανοϋ, 3) Γονυτάκη ΓεωργΙ-
ου, 4) Ξηρουχάκη Άθανασίου καί
5) Κληρονόμων Π. Φαρουργιάκη
καί επί τήπροσαγω^η" είς τούς ά«ω
Έμπόρους έκ τοϋ δελτίου τροφί-
μων τοθ άποκόματος άρτου τής
1ης Σεπτεμβρίου.
(Έκ τής Διευθύνσεως Άγορανο-
μίας.)
Κατόπιν τής ύπ1 αριθ. 1030 δια·
ταγής τοθ κ. Νομάρχου Χανίων
ανακοινούμεν, τα κάτωθι:
1) Άπ5 τήςΐης μ*χρι τής 4ης
ΙεπτεμβρΙου έ. έ δέον νά προ¬
σέλθωσιν είς τα γραφεία τής
Διευθύνσεως Άγορανομΐας, οί
δικαιούμενοι δελτίου τροφίμων,
συμφώνως τη άνω ί'ΐαταγή, Ι'να'
ζητήσωσι καί λάβωσι ύπεύθυνον
δήλωσιν πρός συμπλήρωσιν κο!
, 6»-6αίωσ ν τούτης κατά τα κανο-
νισδέντα
1 2) Άπό τής 5ης Σεπτεμβρίου
1?41 άρχεται ή χορήγησ,ς τίν
' νεων δελτιων τροφίμων.
Πρός τουτο οί ένδιαφερόμενοι
θά προσχομίζωσιν ημίν Τ(«,ς 5η-
λώσεις των έν καλή καταστάσει
καί συμπεπληρωμένας πλήρως Υνα
λάβωσι τα δελτία τροφίμων καϊ
κατά την εξής τάξιν.
Την 5ην Σεπτεμβρίου θά προ¬
σέλθωσι" £σοι έχουν έπώνυμον
άρχΐζον άττο τα στοιχεία Α-Β-
Γ-Δ. Την ίην Σ)βρΙου τα στοιχεΐα
Ε—Ζ-Η-Θ-Ι., την 7ην Κ —Λ,
την 8ην Μ-Ν, την 9ην Ξ-Ο-Π
την ΙΟην Ρ-Σ-Τ, Την 11ην Υ-φ
Άποκλείονται τής χορηγήσεως
οελτίων οσοι δέν προσέλθουν μέ¬
χρι τής 15ης Σεπτεμβρίου έ έ
(Έκ τής Διευθύνσεως Άνορα-
νομΐας)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια. Π/ηροφο-
,ρίαι παρ' ημίν.
Έπονήρχισεν ή έμφιάλωσις
των έκλεκτών οϊων των Συνε-
ταιρικων Οίνοποιείων Παραγω-
γύν Κρήτης.
Διαρκής παοσκαταθήκη. "Οδός
τιαι αι
τοϋ Ρώσσικου
Περιφανής νίκη τού Γερμανικόν
πολεμικοϋ ναυτικοΰκαΐ τηςΓερ-
μανικης μαχητικής άεροπορίας
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 30 Αύγούστου.
Ή όνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
μανικοθ στοατοθ ανακοινοί :
Τό Γερμανικόν πολεμικόν
ναυτικόν καί ή Γερμανική
μαχητική άεροπορΐα έπρο-
ζένησαν σοβαράς απωλείας
είς τάς ναυτικάς πολεμικάς
δυνάμεις καί είς τα μεταγω
γικά πλοϊα των Σοβιέτ είς
τόν Φινλανδικόν κόλπον.
9 ναρκοσυλλέκτιδες καί 3
πλοϊα προφυλακής έβυβί-
σσησαν υπό των άντιτορ-
πιλλικών μας, κατά μίαν α¬
πόπειραν νά διαφύγουν έκ
τοΰ λιμένος τοϋ Ρεβάλ.
Προσέτι 2 Ρωσσικά άντιτορ-
πιλλικά καί 1 εμπορικόν,
προσκρούσαντα είς νάρ-
κας, ύπέστησαν σοβαράς
βλάβας. Μαχητικά μας άε-
ροπλάνα κατεβύθισαν έπί-
σης, κατόπιν πεισματωδών
έπιθέσεων, 1 Ρωσσικόν κα·
ταδρομικόν καί 2 άντιτορ-
πιλλικά καΐ έπροξένησαν
βΚάβας είς 3 άλλα άντιτορ-
πιλλικά καί 1 καταδρομικόν.
Τα με^αγωγικά, τα όποϊα
ό έχβρός είχεν αποστείλει,
τή συνοδεία πολεμικών, διά
την μεταφοράν στρατευμά¬
των είς την περιοχήν τοϋ
Ρεβάλ,περιεπλάκησαν έντός
ζώνης γερμανικών ναρκϋν.
21 μετγωγικά, όλικής χωρη¬
τικότητος 48.200 τόννων έ-
βυθίσθησαν. Έτερα 8 μετα
γωγικά ύπέυτησανσοβαράς
βλάβας. "Αλλα μαχητικά
άεροπλάνα μας κατέστρε-
ψαν 22 έμπορικά καί 40 με-
ταγωγικά, συνολικής χωρη¬
τικότητος 74.000 τόννων
καί έπληξαν έτερα 39, τό¬
σον επιτυχώς, ώστε δύναν¬
ται νά σεωροΰνται καί ταυ¬
τα ώς άπωλεσοέντα.
Είς τάς αγγλ κάς ακτάς
ή άεροπορία μας επέτυχε,
κατά την ημέραν, άμεσα
πλήγματα επί 1 πετρελαιο-
φόρου, δυτικώς τής Ίρλαν-
δίας καί έπροξένησε ζημί¬
ας είς 1 μεγάλον εμπορικόν
πλοίον, παρά τάς νήσους
Φαρόρ. Την τελευταίαν νύ¬
κτα άεροπλάνον μας, έ-
ι πληξε διά 6όμ6ας, μεγίστου
δ-αμετρήματος, 1 πετρελαι-
I
οφόρον ανατολικώς τοθ
Ταϊμάουσ. "Ετερα μαχητικά
άεροπλάνα μας έβομβάρδι-
σαν στρατιωτικάς έγκατα-
στάσεις είς τάς 'Ανατολικάς
ακτάς τής Αγγλίας καί έρ¬
ριψαν βόμβας παντός δια-
μετρήματος εναντίον πολ-
λών άεροδρομίων.
Είς τάς ακτάς τής Μάγ-
χης ή "Αγγλικη άεροπορία
απώλεσε χθές 17 άεροπλά¬
να, έξ ών 13 είς άερομαχί-
ας, 2 υπό τοΰ άντιαεροπο-
ρικοϋ πυροβολικοΰ τής ζη-
ράς καί τα έτερα 2 υπό τοϋ
άντιαεροπορικοΰ πυροδολι-
κοΠ τοϋ ναυτικοΰ μας.
'Λγγλικά άεροπλάνα επε¬
τεθησαν μέ άσήμαντα άπο
τελέσματα εναντίον τής
περιοχής τοΰ Βίρκουγκ. Τό
άντιαεροπορικόν πυροβολι-
κόν κατέρριΦε τρία έκ των
Αγγλικών βομβαρδιστικών
Ό πληθυσμός τής Κρήτης προει-
δοποιείται νά μή φεύγη δταν πλη¬
σιάζη Γερμανική περίπολος. Όστις
τρέπεται είς φυγήν διακινδυνεύει
την ζωήν τού, δεδομένου δτι κά8ε
Γερμανική περίπολος έχει δικαίωμα
νά πυροβολή εναντίον παντός, ό ό-
ΐ—-Τ ποίος δέν σταματα.
ΣυνάντΓ|θϊς
ύρερ-Νν
Συνεζητήδησαν όλα τα πολιτικοστρατιωτικά
ζητήματα, άτινα άφοροΰν την εξέλιξιν καί
την διάρκειαν τού πολέμου
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 30 Αύγούστου.
Ό Φύρερ καί ό Ντοθτσε
είχον μετσξύ τής 25ης
καί 29ης τρέχ. μίαν συνάν¬
τησιν είς τό Στρατηγεϊον
τοΰ Φύρερ. Κατά τάς συ-
νομιλίας, αΐτινες έλαβον
χώραν είς τό Στρατηγεϊ¬
ον τοθ Φύρερ έν τω βο-
ρείω καί νοτίω μετώπω,
συνεζητήθησαν λεπτομε¬
ρώς δλα τα στρατιωτικά
καί πολιτικά ζητήματα,
τ' αφορώντα την εξέλιξιν
καί την διάρκειαν τοθ πο-
λέμου.Τά ζητήματα ταυτα
έξητάσθησανέντω πνεύμα
τιτής στενής συνεργασίας ]
και τής κοινότητος τής τιό
χης,γεγονόςδπερ χαρακτη
ρίζει τάς σχέσεις μεταξθ
των δύο δυνάμεων τοθ "Α-
ξονος. ΑΙ συνομιλίαι διε-
πνέοντο άπό την αμετά¬
βλητον θέλησιν των δύο
λαών καί των άρχηγών
αυτών νάέξακολουθήσουν
τόν πόλεμον μέχρι νικη¬
φόρου πέρατος.
Ή νέα Εύρωπαϊκή τάξις
πραγμάτων, ήτις θά εί¬
ναι ή συνεπεία τής νίκης,
πρέπει νά άπομακρύνη
τάς αίτίας, αΐτινες είς τό
παρελθόνέπροκάλεσαν τόν
Εύρωπαϊκόν πόλεμον. *Η
έκμηδένισις τοθ μττολσε-
ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ
Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
ΜεταφερΟέν είς την οδόν Μαβ£λη 1 (Γωνία Πά-
λαμά—Λΐαβίλη) έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
βικικοθ «ινδύνου καί τής
πλουτοκρατικής εκμεταλ¬
λεύσεως, θά δημιουργή-
σουν την δυνατότητα μιάς
είρηνΐκής, άρμονικής καί
γονίμου συνεργασίας 8-
λων των λαών τής Εύρω-
τταϊκής Ηπείρου επί
τοΰ πολιτικοΓ, τοθ δημο-
σιονομικοΰ καί τοΰ μορφω
τικοϋ έπισπεύδου.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΠΩ ΜΕΤΩΠΟΝ
Μετα την συνάντησιν ό
Φύρερ καί ό Ντοθτσε με¬
τέβησαν είς διάφορα ση-
μεΐα τοθ Άνατολικοΰ με
τώπου. Επ* εύκαιρια έ~ε·
θεώρησαν μίαν των' Ίτα-
λικών Μεραρχιών, αΐτι¬
νες συμμετέχουν είς τόν
πόλεμον εναντίον τοϋ
μπολσεβικισμόν Είς τόν
νότιον μέτωπον ό Φύρερ
καί ό Ντοθτσε έχαιρετί-
σθησαν υπό τοθ Στρατάρ¬
χου Φόν Ρούντστετ. Προ¬
σέτι έλαβον χώραν επι-
σκέψεις είς τό Στρατη-
γεΐον τοθ Στρατάρχου το0
Ράϊχ. Τόν Ντοθτσε συνώ·
δευον ό έν Βερολίνω Ιτα¬
λός Πρεσβευτής ""Ντίνο
Άλφιέρι, ό άρχηγός τοθ
Γεν. "Επιτελείου τοθ Ίτα-
λικςΰ ΣτρατοΟ Στρατηγός
Καβαλιέρο, ό Πρεσβευτής
Άμφοΰζο, όστις άντεπρο-
σώπευσε τόν άσθενοΰντα
•Υπουργόν Εξωτερικών
Κόμητα Τσιάνο, οί στρα-
τηγοί Μάρας καί Γαντίν
καί πολλοί άλλοι ο.νώτε-
ροι άξιωματικοί τοθ Γενι-
κου Έπιτελεου. Ό Γερμα
νός Πρεσβευτής Φόν Μά¬
κενζεν καί ό Γερμανός
στρατιωτικάς άκόλουθος
έν Ρωμη Φόν Ρίντελεν συμ-
μετέσχον έπίσης είς τό
ταξείδιον τοθ Ντοθτσε.
Είς τάς πολιτικάς καί
στρατιωτικάς συνομιλίας
συμμετέσχον έπίσης ό 'γ-
πουργός των Εξωτερικών
τοθ Ράϊχ Φόν Ρίμπετροπ
καί ό Άνώτερος Διοικη-
τής των Ενόπλων Δυνάμε
ών στρατάρχης Κάϊτελ.
ΝΕ2! ΑΑΕΥΡΟΜΥΑΟ!^
Άπό τής παρ. εβδομάδος ήρξα
το λειτουργίαν ό νέος ήλΊέκτροκί-
νητος Άλ^υρόμυλος τού ΚΩΝΣΤ.
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜηχανουργοΟ πρός
εξυπηρέτησιν τοθ Κοινοϋ. 'Δλέδει
μέ τα τελειότατα μηχανήματά
τού σίτον, κριθήν, σμιγόν κλπ.
Ταχύτης άλέσματος-άπόδοσις τε¬
λεία.
Μηχανουργείον Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
Όδός Σούδας αριθ. 55 (πρώην
Αποκορώνου, παρά τα Δερμιτζί-
δικα)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΠαροκαλεΤται ό γνωρΐζων τι
περί της τύχης τοθ Νικολάου Α.
Ίατρούλη δπως γνωρΐση τούτο
πρός την εφημερίδα μας.
— Άγνοείται ή τύχη τοθ 'Υπο-
σμηνίου Γεωρ^ίου Βασιλάκου. Ό
γνωρίζων τι σχετικώς παρακσλεϊ-
ται δπως είδοποιήση τόν κ.
Άντ. Άποστολάκον Χωρ)κα β"
Αστυνομικόν Τμήμα Χανίων.
- ΚΑθΑΡΙΣΤΗΡΙθΙ
Τής Δ)δος Δ. ΤΣ1ΓΚΟΥΝΑΚΗ
έπανήρχισε τάς εργασίας τού,
ως καί πρότερον, επί τής όδοϋ
Βασιλέως Κωνσταντίνου άρ. 21.
ειδοποιησισ:
ΠρΤ-ταποΛμη
βίας, οαμποτάζ, λεπλαοκον και
τοϋ' Γερμαν.κοΟ Στρατου ή
ό οώπων έπέτρ^*°'
ρμ
κόντων προοώπων
■Αρχάς των διαφόρων
|0..ιαΓ) δπως, είς περί
οί1 αύτουργοΙ
χρήσιν τής έξουσιοδοτήσεως αυτής.
Συνεπώς είναι συμφέρον τού λαου νά άπο-
φεύγη τάς τοιαύτας τχράξεις. Α1_11.ΗΤΗΓ τογ
Κατερρίφβησαν
714 Ρωσσικά άεροπλάνα
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Κατά , σαν είς τό Άνατολ. μέτωπον
τό διάστημα άπό 21-27 Αύ· Ι 714 άεροπλάνα καί οί Γερ-
γούστου οί Ρώσσοι άπώλε· '· μανοί μόνον 46. _______
Αί συνομιλίαι μεταξύ Ήνωμ.
ΤΤολιτειών Ίαπωνίας
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 31.-Ό Ύ-
πουργός των Εξωτερικών
των Ήνωμένων ΠοΛΐτειών
κ. Χούλλ, ερωτηθείς υπό
των δημοσιογράΦων, σχε¬
τικώς μέ τάς διαπρίν,μα-
τεύσεις μεταζύ Άμερικής —
ΊαπωνΙας, εδήλωσεν δτι οί
συνομιλίαι δέν Ί
είσέτι είς τό στάδιον των
διαπραγματεύσεων. Ό Πρό
εδρος Ρούζθελτ, όστις πρό·
κείται νά έκφωνήσΐ] αυριον
(σήμερον) λόγον, δέν σά
άναφέρη ουδέν περί των
συνεχιζομένων συνομιλιών.-
Δηλώσεις τοΰ
στρατηγοΟΒεϋγκάν
ΒΙΣΥ, 31.-Τό Γαλλικόν
Πρακτορείον είδήσεων με-
ταδΐδει τα εξής: Ό Στρα¬
τηγός Βεϋγκάν, διοικητής
τής Β. Άφρικής, έπιστρέφων
είς την έδραν τού. εδήλω¬
σεν δτι σά εφαρμόση πι¬
στώς τό πρόγραμμα τοϋ
Στρατάρχου Πεταίν, τόν ό-
ποϊον έξήγγειλε τελευταΙ-
ος οθτος ομιλών πρός τόν
λαόν. Ένα σημείον τής Α0-
τοκρατορείας, είς τό οποί¬
ον δα δοδΓ| ίδιαιτέρα προ-
σοχή, συμφώνως πρός τό ά-
ποικιακόν πρόγραμμα, βά
είναι καί ή άναδιοργάνω-
σις Μαρόκου, Άλγερίας κα.
Τύνιδος.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΟΣ
ΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΔΑΡ
Συνελήφθησαν 30,000 αίχμάλωτοι.—Οί νεκροί
άνέρχονται είς 50.000.
ΒΕΡΟΛ, 31.—Τό ημιεπίση¬
μον Γερμανικόν Πρακτο¬
ρείον, μεταδίδον συμπλη-
ρωματικάς πληροφορίας πε¬
ρί τής καταλήψεως τοΰ
Ννιεπρο-Πετρόβσκ (Αίκατε-
ρινογράρ)προερχομένας έξ
αρμοδίων στρατιωτικών κύ¬
κλων, παρατηρεΐ δτι έχει
μεγίστην στρατιωτικήν ση¬
μασίαν ή κατάληψις τής
πόλεως ταύτης, διότι άφι'νει
ελεύθερον τό πεδίον δρά-
σεω., είς τα Γερμανικά
στρατεύματα πρός ανατο¬
λάς τοΰ Δνειστέρου ποτα-
μοϋ. Ό επί τοϋ μετώπου
τούτου άνταποκριτής τοθ
ώς άνω Πρακτορείου τηλε-
γραφεϊ δτι ή 22 Ρωσσική
στοατιά κατεστράφη έξ ο¬
λοκλήρου καί δτι έξ αυτής
συνελήφθησαν 30,000 αίχμά-
λωτοι, ύπάρχουν δέ
50.000 νεκροί.
Καί άλλαι απώλειαι
της Υ / λ κ τ ς άεροπορίας
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Τ6 ή- άκτάς^ς Μάγχης 90 άερο-
μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα πλάνα. Είς τα επιχείρησις
κτορειον μεταδΐδει δτι κατά της εναντίον τ'ών ι ΤΙ
1 ΛτΡε,ΐς^λευταίσς ήμίρα νων Ηερον, άπώλεσεν 67
ή Αγγλικη μβχ,,τική άερο- άεροπλάνα πωΛεσεν 67
πορια άπώλεσεν είς τας
ΙΣΒΑΛΟ
ΣΥΝ
1ΝΤ
ΝΤ
ΙΟΗ
Σ ΕΙΣ ΙΡΑΝ ΑΓΓΛ
ΕΙΣ ΟΥΡΝΙΤ Σ
ΑΓΚΥΡΑ, · '31.-'Αγγέλλε- Ι
ται έκ Τεχεράνης δτι τα είς ,
Ίράν είσβαλόντα άπό μέν
τόν νότιον 'Αγγλικά στρα-
τεύματα άπό δέ τόν βοράν |
Ρωσσικά τοιαΰτα συνηντή- !
)ΡΟΣΣ0Ι
[ΤΣ
δησαν είς Ούρνίτ-Σέϊς την
Παρασκευήν. "Ηδη είς τό
Τουρκοϊρανικά σύνορα ευ¬
ρίσκονται 'Αγγλοσοβιετικό
στρατεύματα.
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝ
ΕΠΙΕ
ΚΗΣ Α
ΕΣ
ΕΡΒ
ΠΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΟΛ. 31.-Ή Γερμανική
άεροπορία «ενήργησε σφο¬
δράς έπιθέσεις είς την πε¬
ριοχήν Ντιεπροπρετόβσκ,
εναντίον των σιδηροδρό-
μων καί των μεταγωγικών
τοΰ έχσροϋ. Ό εχθράς ύπέ-
( στη σοβαράς απωλείας είς
έμψυχον ϋλικόνκατεστράφη
σαν τεθωρακισμένα αύτοκί
νητα, μία δέ άμαξοστοιχία,
πλήρης πολεμικοϋ ύλικοϋ ά-
νεφλέγη. "Αλλαι άμαξοστοΐ-
χιαι έξετροχιάσθησαν.
ΑΓΚΥΡΑ, 31.- Μετά την
κατάληψιν τοθ Ίράν ύπό>
των Βρεττανικών καί Ρωσ-
σικών στρατευμάτων άναμέ-
νεται δτι ταυτα θά προελά-
σουν καί πρός τό Άψγανι-
στάν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς