89906 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

27/8/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ
ν
ν
»
)
Μ ι Τί ρ 11 υ η
υ γ
ΚΚΕ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΜΙΤΤννΟΟΗ
27.
Αυαυδτ 1941
5ο1ΐΓίίί1βίίβΓ
V.
ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηβηία
ΗβΓβιΐ3£βο6Γ ιχηςΐ Ότηοί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
Οηαηία
Νγ 23 — Αριθ. 28
ΡΓ6Ϊ8 3 ϋΓ—οΐπηβ — Τιμή Δραχ. 3
_ΡΗΗ_Ι1ίΙίΙΙι1ΙΤ.ΙΙΤΙΙΙ
ΙΛΝΚδ : Όετ Οεηει·3ΐ υάεβ αητεΓηαεΙΙ
δϊοΐι ηιϊταεηεΓίοΙ^ΓεϊοΙίδτεη ΡΙίε^εΓη ϋεηί-
&ο1ιΐ3.ηά5 άίε ΚαρίτΑεπεη Οαΐαατ. (ίη άεΓ
Μίϋιε) αηά ΜεΙάεΓδ. Γε άε Ιταβτεη άαδ ΚίίτεΓ-
ΙίΓΕΙΙ/
ΑΡΙΙΤΕΡΑ : Ό στρατηγάς Οϋντες άριστερά
συνδιαλέγεται μέ τούς δύο άποτελεσματικωτέ-
ρους άεροπορους το} Ράιν, τούς ταγματάρχας
Γκάλαντ είς τα μέσον καί Μέλντερ; Αμφότεροι
φέρουν τόν οιδηροϊν σταύρον των Ιπποτών.
ΚΕΟΗΤδ : Όει- άεαΐδο'αε Κοΐηηιαηάαηι
άεΓ οπΙΐΜτΙιεη Ιιΐδοΐ ΟεΓδεν οετείΐίβ·); δϊοΐι
αη άεη Ταίϊΐπΐβ-εη άε§ ΟεηιεΐηάεΓαΐδ.
ΔΕΞΙΑ : Ό Γερμανό:: διθικητής τής "Αγγλι-
κής νήσου Γκέρσνεϋ λαΜβίινει πάντοτε μέρος είς
τάς τοπικάς συνεδριάσεις τοθ Δημοτικοθ Συμβου-
λΐου.
ηΜΠΒΕΙΕ ΚΑνΑΙΙΕΗΙΕνΕΗΒΑΕΙΙΟΕ
ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ
ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ ΕΙΝΟΕΒΚΑΟΗΤ -υΕΒΕΚ 4000
ΒΟ_8ΟΗΕν?Ι8ΤΕΝ ΟΕΡΑΙνΙ,ΕΝ
ΒεΓΐΐη, 24· ΑαβταδΙ.
ϋεαΐδοΐιε Τταρρεη δΐίεδδεη
ΐηι ΐηίΐΐΙεΓεη ΡΓοπϋα5δθΗηΐτ(:
τηίΐ νεΓδρΓ^η^Ίεη &ονν]εΙ:ί-
«οηεη ΚαναΙΙεπενεΓβίΕηάεη
ζαδαηιτηεη. Ιη άεη δίοΐι εηΐ-
ννΐοΐίεΐηάεη Κίεηιρίεη Ιίεδβεΐ-
τεη άίε άεαΐδθΐιεη Τπιρρεη
άεη Ηααρτΐείΐ άεΓ δθνι^εΕί-
δοηεη δΐΓείτ1Γ8είτε είη αηά
νεΓπίοΗΐεΙεη άίε
άατεη. ϋΐε δοαΐ]εΙ« εΓΐΪΕΐεη
Ιοεί άιεδεη - εΓίο1§:Γεΐο1ιεη
ΟρεΓαίΐοηεη δοΙιιιΐεΓε 51αίΐ£ε
ρεη.
Αυχΐι ϊη άίεδεα Οείεοΐιτ,εη
ζεΐρτε δκΊι αΐίεάεΓ άΐε ΙΙε5ει-
1ε£εη1ιεί*. άεΓ άεαϋδοηεη ΰ
4
ηε ΒοΙδοΙιεαπίΛεη 51ίε5εη αηί
άεηι δοηΐαοηΐίεΐά. 313° Οε-
ίαη§τεηε ιυιΐΓάεη είη£ε5Γιοητ.
Αη Κτίε£5ί»·εΓ2ε£ νεΓΐοτεη άίε
104 Οεδθΐιαιζε, 136
ε, 45 δθΐιιΐΐε
ιν ΟηιηητιιΐθίέΓ αηά ζαΐιΐ-
Γόΐοΐιε Ηαηάιιΐαίίεη. 173°
Ρίετάε Ιΐοηηίεη
ιυεΓάεη.
6.000 βΕΓΑΝΟΕΝΕ ΑίίΕΙΗ ΒΕΙ
Αηοη ββί άίββεη Κ&ηιρίεη
βοηβννίβτεη
νβΓΐαβτβ άβΓ Βοΐ-
Βετΐίη, 25· - ο (
Βεί άεη εΓίοΙβτείοΙιεη ι
Κδεηιρίεη, άΐε ΐηι Κααηι ν οη
Ν3Γνν3 ζαΓ Είηηαΐιηιε άεΓ .
δΐαάΐ 3ΐη ΚοηηεΓδΙαβ' δΙαΙΙ-
ί3ηάεη, Γηβοΐιΐεη άίε άεαϋ-
δοΗεη Τταρρεη ό.οοο Οείαη-
8:εηε. ΑαδδεΓάεηι νβΓηϊοΙιΙβ-
ιεη άεαΐδοηε νεΓ5οεηάε ΐο

δοηίηεη^δννεΙΐΓε δοννΐε 4°°
0Γαη3ΐννεΓίεΓ. ΑαοΗ ΐη άίεβεη
Οείεοΐιΐεη νναΓάεη άεη Βοΐ-
δοηεννίδΐεη
άεΓ ΐπάίδθΐιεη
^; ηαοΐι
ηιΐΓ ;ι1δ ^ο^!5ρε^δ^
ί,ραετεΓ αΐοετ ηϊοΐιΐ Ιιεεΐτ.
Ρι·3εδΐάεηΙ άεΓ Ηίηάυκ
ίεΐ άπΙιεΓ αη Κοοδενεΐι, ο5
άίε Αΐΐ3ητίκεΓΐζΐ3εΓαη8· ίαΓ
Ιηάίεη βυΐΐί^ δεί υηά οί)
ΑηιεΓΪ^α 8:&Γ£ΐητί6Γεη Ιίοεηηε,
ά3δδ Ιηάίεη είη ίαπ ηαοη
άεηι Κπε# ίτεΐ δεΐη ιιιεΓάε.
ΎΌη
άβη οοΐβοηβτηΐβίί-
ΜθΓάΙΐΓβηηβηΓη
ί&Βί νδΐΐίρ;
Ηεΐδίηΐα, 23·
ν*οη ζιΐδΐ3εη(1ΐ&εΓ δείιε
τιΐΪΓά ηιίΐκετεϋτ;, άαδδ άΐε
Ικιΐδοηειΐΐίδΐίδοΐιεη ΜθΓά^Γεη-
ηετ άΐε αηι ιαεδΐιΐεηεη ^3άο-
8:α-ΙΙίεΓ β-εΐεβ-εηε δΐαάί: Καε-
Ιίΐδβΐηιΐ (ΚαχΗοΙιη) ίβδΐ: νοεΐϋ^
νεπιίοηεεΐ Ιιαοεη. ΏεΓ Ηααρι-
ΐεΐΐ άΐεδεΓ ααδ εΐηεΓ ΤγπΙζ-
οιΐΓ& εηΐδΐβηάεηεη 5000 Είη-
τποΙιηεΓ ζβεΗΙεηάεη δΐαάΐ-
ίδΐ εΐη Τεΐΐ άεΓ Ηοΐζ-
ΒεΓΐίη, 25·
Είη δθ^ειΐδοΙιεΓ
νεΓδυχΙι Ευί είηε ιρ
ίτη ίηιεΐιεη Μοι·§εη-
{ξΤΆΐ€η άεδ 23· Αυ.§υ.δ£ πιίΐ
άεΓ νεΓηίοΙιταηβ: άεΓ Ιοείάεη
αη&Γεΐίεηάεη βδο^ε1κοηιρ3-
ηίεη. Όίε Ιηδεΐ* γ/ατ νοη άεη
άευΐδθΐιεη ΤΓαρρβη ϋεΓεΐίδ
Ιοεδεΐζί ννοΓάεη, άίε άΐε ^αη-
άηη^ άεΓ νοηι ΟδτυίεΓ άοδ
^η^ερ^ ιιεοεΓδείζεηάεη δο-
ίη ^υΙεΓ Τ3Γ-
Γ η^ΐη.
Κβεΐεΐδαΐηιΐ ΐδί ίη Ρΐηηΐ3ηά
5εδοηάεΓδ άαΓθη βείηε αταΐΐε
Βιιγ& 6εΙς&ηηΙ; δΐε ΙιαΙ ΐη άετ
ηηηϊδοΐιεη ΙΟεδοηΐοΗίε εΐηε
1>εάειιιεηάε Κοΐΐε ^εδρϊεΐί;. εΐιε
ίΐΐε δΐ3άΙ; νϋρυ,ίϊ ζιιτη ΖεηΙ-
ππη δύά^αΓεΙΐεηδ ιιιιΐΓάε.
Κοο-
^ Ιίεδδεη. Ετδΐ 3ΐδ
«,αεηιιΐίοΐιε δον]ει:δθ1ά3τβη
ααδ£ε1αάεη νναΓεη, υηίεΓη3ΐιηι
άίε άειιΐδοηε ΕίηπεΐΙ αυί άΐε
νοεΐΐΐ^ αεοεΓΓαδοΙιΙεη δον3εΓδ
ιιηά Γίε1> δΐε νοεΐΐΐβ: αιχί.
Ρβΐηϋοΐιβ
23.
3Γη
5:ηαΐ·ί
άΐε Τεΐ1η3ΐΐΓηε Ιηάΐεηδ
αιΐδ^ερΓθθΙιεη. Ιη
Βε«οΓ-
βίηεΓ
Κοπι, 25-
ΐε 3η άεΓ υΐ£Γ3ίηείΓοηΐ
είη&εδειζιεη ηιοΐ. Είηΐιείτεη
άεδ Ιΐβΐ. Εχρεάίΐίοηδ^οΓρδ
Ιιαοεη ηαΐι άεηι δίεβτείοΐιεη
Αϋδοΐιΐιΐδδ άεΓ ΟρεΓ3ΐΐοηεη
3γπ Βιι^ ΐΐιτεη νοΓΓηαΓδοΙι
ννίεάεΓ 3ΐιί&εηοηιηιεη, ννίε
3τη δοηηΐββ: νοη άεηι δοη-
άεΓ5επο1ιΙεΓδΐ3ΐΐεΓ άεΓ Α^εη-
Ιογ δίείαηΐ β-εηιεΐάεί ννΪΓά.
ϋϊε ΟρεΓ3ΐίοηεη πεΐό,ηιεη
ννείΙεΓΐιίη βίηεη #υεηί Ιί^εη
ΒεΓΪοΙιίεΓδΐαίίεΓ
:, ά3δδ άεΓ
^ΐοΐι Γηίΐ νοεΠί^εΓ 8
ΪΙίΐ: νοΐΐζίβΐιΐ, ο5ννοΗ1
άΐε ΐΐαΐ. Τπιρρεη ίη εΐηΐ^εη
πιβΓΐΓεΓε ΙιαηάεΓί· Ιίηι
δΐηά.
ΟΙΕ
ΟΕΚ 30νΐΕΤΙ30ΗΕΝ
ΤΒΗΡΡΕΗ ΧΙΙί ΕΙ«« Ρ0ΒΤ6Ε5ΕΤ2Τ
ΌΙΕ ΕΝΟ-ΑΕΝϋΕΚ. ΥΕΚΧ0Κ.ΕΝ ΙΝ ΕΙΝΕΜ ΜΟΝΑΤ ΣΟ44 ΡΙ,υΟΖΕυΟΕ
25 ΕΝΘΙ_ΙδΟΗΕ
ΗΑΝ0ΕΕ.880ΗΙΡΡΕ ΥΕΚ5ΕΝΚΤ
Λαβ άβτη
«4·
ΟοεΓΐΐοηΐΓη&πάο
"ννβΐ ΓΓη&οΙιΙ
Ιη άβΓ υΐΐΓ&ΐηβ ηβΗηιβη
Τηιρρεη άεη
νοηι Ρβϊηά ηοοη
ζββή
Βηιοΐΐβηΐΐορ!
ά
άίβ νβΓίοΙβαηο; άββ £β-
βοΐιΐαβτεηβη Οβ^ηετβ &χιί
«ηά ιιβοετ όϊ ηϋη3ε ρΓ ϊί τί-
^βββΐζτ. 8ιιβάϋοη άββ
Ι1πιβπ3θβ3 ·ννιίΓ3βη βίββΓ-
ΙΐβΓβ βοννίίτιδοΐΐϊ ΚΓβείτβ
^ββοήΐΕβ-εη αηά ηβ'οβΓ
άβη ^^'νν&τί^ιιε8 ζιιηΐεοΐε
^βννοΓίβη. ΜβηΓ εΐβ ΐοοοο
Οβίαη^βηβ ιιηά ηηιί&η-
Ββηίβ ίΐ&ΐεη ίη
Ηαηά. ϋΐβ ΐη Εβτ-
Ιαηά Ιίββηιρίβηάβη Τηιρ-
ρβη άΗησ/βη ΐη οοηζεη-
Αη^Γίίί ααί
ναΐ νοΓ.
Όβτ οβϊάβΓδβίτδ άββ ^α-
άθ£Η8ββ8 νοη αηδβΓβη ίί-
ηΐβοΐιςη νβΓοαεηάβίεη
ηιίτ 1}εβοηάβΓβΓ ΤαρίβΓ-
Ιίβίί £βίαβ1ΐΓίβ
ηιβοΐιτ; ΛνβίτβΓΐΊΐη
Μ&Γ- α Μβΐηιΐί. ϋεΓ Ρβΐηά
Ποβτ ΛνεάβΓ οβϊ Τ&βτβ ηοοΗ
οβΐ ΝαοΗτ; η άββ Κ.βίεηβ-
Ιη ΝθΓάβίΓΪΐεα ντ&τ »ηι
22. ΛαβΊΐβτ βίη
ζ1ηρ
ί1ιΐ8τζβιιο;ε αιιί άβη Ηαίβη
νοη Τοοηαΐε οββοηάβΓβ
ίοΗ. Βοηιοεηνοΐΐ-
ββίζίβη Ρΐαΐίθβτί-
τίβη 5ΐΐ85θΓ Οβ^β^ητ, ζβΓ-
βΐοβιτβη Μιιηΐ. - Ι>&£ΓβΓ
ιιηά Οββοηεεάί^ίβη ηιβΐι-
δοΗίίίβ. Κβ.πρί>1νι%-
ΙΙΓά'ΐθΓίβη ίη
Ιβίζτβη Ναοητ ηΐϋ
& ζ 5ρ
Ρ1ΕΒΓ.Ζ6 άβ3 Ρβίηάβδ Οβί
βίη.
Ιη άβΓ Ζβίΐ νοηι 22
1>Ϊ8 23· Αα^ιΐίΙ νβΓ-
Ιογ άΐε 1)Γίτ. ^α1ινν8ί^β
ίη Κεβηιρίβη ηβϋεΓ Ογο&3
ΰΓΐίβηΐεη, ΐηι Ξεβοβοίετ
ιπη άϊβ ΟΓΪτ. Ιπεβΐ ιιηά ίη
3οννϊε Ιιβί Αη-
αιιί ά&& Κ.βίοη8ο;β- Ι
Μετ. ιιηά άΐβ οβββτζΐβη
Οεοίβτβ ίη3^β8&ηιτ 1044
Ρΐα&ζβα^β. ϋ&νοη βοΗοβ-
ββη νεΓθβεηάβ άβΓ Ιίΐιίτ-
νν&ίίε 960, Εϊηηείτεη
ε 128
άβΓ Εΐεϊοηεη Ζβίτ
ΐπι ΚΕΓηρϊ βτεετεη Ογο&8-
θΓΐί&ηΐεη 127 ί
νβΓΐοΓβη.
ΡΕΒ ΑΡΒΙΚΑΡΠΟΝΤ
Κοτη, 24
Ι)3δ Η&αρΙςααΓΐΐεΓ άεΓ ίΐαΐ
αηι
Ιη άεΓ Ο/Γεηαΐκα Ιεΐοΐιαίίε
Ταετϊ^ΐΐεϊΐ; άεΓ ΑΓΐϋΙεηε ιιηά
άεΓ ΕιιΙΙννίΐίϊε άεΓ Αοΐΐδε αη
άεΓ Τ·>ΐ3Γα^ ίΓοηί. ϋεαΐδοΐιε
δοηηα5εηά ΡΙίΐκΐΜΐιεπεη ίη
δοννίε
1ιθί>δεη είη ίείηάΐί-
οΐιεί. Ρ1α^ζεη§; αΐο. Βπίί
Ρΐη&ζειι&ε
Βεη^ΐιαδί, ιαο5εΐ ε!ηί
άεη ΗηβεΓΪοΙιιεΙ: ιιΐατά Ιη Οδ-
ΐ3ΐΓί^3 ηειιε ίείπάΐίοΐιο Αη&ΓΪί
ίε ααί δΐεΐΐιιη^εη νοη Γοΐοΐιε-
ίϊΙ,Αη^ΓίίίδΓ3εΙ:ϊ^κεϊ[ ιιη
Αοιείΐυη^εη. άίε
Αη&πίίε αιιί άίε ίιίηάΐίοΐιεη
διεΐΐαη&εη αηΐεΓηαΙιηι. Ιη άεα
νεΓ&αη^εηεη ΝαοΗΐ 1)θΓηΙ>αΓ-
άΐεΓϊεη ίΐαΐ. ^
άεη ΡΙα&Ηαίεη Μ'οαοοα
Μαΐια αηά €ΓαΓδ3θ1ιιεη
ζυ&ΐείοΐι ΒΓαεηάε.
ΒεΓΐϊη, 25
Αη άεΓ εδϋΐ. ΚιιεδΙε ιιΐαΓάε
είη 5θΐπ3εΐΓαδδίί>ο1ιεΓ ^αη-
νεΓδαοΗ αηι δοηηα5εηά
άΐβ νν3θ1ΐ53πιΙιρίτ άεΓ
άεαΐδοΐιεη Ιπιρρεη νεΓεΐΐεΙΙ,
αΐίε 3ηι δοηηΐα^τ ηιϊί^ νοη
ζαδΐαεηάίβ'εΓ άεαΐδοΐιετ δΐεΐΐε
Γηΐϋ8:εΐεΐ1ι: ηιίΓά. ϋίε
ταίδ^η Ιιαιΐεη δίοΐι ηιίϋ 3
§:εη3ε1ιεΓΐ «ηά νεΓδαοΙιΐεη,
αη ^3ηά ζυ ^εΐ.ιη^ειι. ϋεαΐ-
δοΐιε ΡαηζβΓ)«ι6£εΓ ηαΐιηιεη
δοίοΓΐ δοΐιίίίεη ιιηά Βοοτε
ιιηΙεΓ ιαΪΓΐεΙίδαηιεδ ΡεαεΓ αηά
νεππςηΐεΐεη άΐε
ΒεΓΐίη, 25· Λ^
ϋίε νεΓπίοΙιΐαηβ: νοη 5
νν^ε(;δ^11^ίίεη άατοΐι λΐίηεη ίπι
ίίηηίδοΐιεη ΜεόΓοαδεη Ιίοηηίε
νοη ^3ηά αιΐδ ίεδΐ&εδΐεΐΐΐ
ννεΓάεη. Εδ ΙκοηηΙε βεοβα-
οΐΐτεΐ νεΓάεη, άαδδ !ιιγζ Ιιίη-
τετείη3ηάεΓ δΙαΓΐίε ΌεΓοηαΙίο-
ηεη εΓΐοεηΙεη αηά Ιιοΐιβ ναδ-
αηι ΗογϊζοπΙ &ε-
άεη Ηίιηηιεΐ δίϊε^εη,
άαηη ννατεη άίε 5 δοΐιίίίε νετ-
^οΐινναηάεη.
Ηεΐδίη^ί, 25. β
ϋΐε ααί άεΓ Κατεΐί^οΐιεη
^3ηάεηί^ε νοΐδΐοδδεηάεη ίιη-
ηίδθΐιεη ΤΥαρρεη ί,ΐεΐιεη 15
Ιίηι νοΓ ΥνίοοΓίί, ννιε δοηηα-
όεηά νοηι ίΐηηίδοΐιεη Ναοΐιτί-
οΙιιεηοαεΓθ ^εηιεΐάεΐ ννΐΓά.
ΒεΓΐίη, 25- Αιΐ£υ.δΐ.
ΒεΓΐίη, 25· Αιχι?αδΐ.
5 ΐοο
νναΓάεη ν»όη
άεη άεαι οΐιεη Τταρρεη 1>εί
άεΓ ΡθΓΐδείζαη^ άετ νεΓηίοΗ-
ιαηβ: δθννΐεΐΓαδδίδοηεΓ ΚΓαείίε
ΐη άετυΐίΓαΐηε αιηΡΓείΙα^ αηά
αηι δοηηαοεηά εΐη&ε^ΓαοΙιί:,
ννΐε δοηηΐαίί πιίΐΐα^ νοη ζα-
άί άεαίδοηεΓ δεΐιε
ννΪΓά. Ααδ-
νναΓάε αηιίαη&Γείοπεδ
αΐΐετ Αγι δΐ-
ΒεΓΐΐη, 25-
δοΐινναοΐιε νετδυςΐιε άεΓ
1)πΐ. ^αί^ν;ιίίε, ίηι ^3αίε άεδ
δοηηΐα&δ άΐε Καεδίε άεΓ 5ε-
δεΐζιεη ΟεβΐεΙε αηζαίΐίε&εη,
ννατάεη νοη άεΓ άεαϋδοΐιεη
Ρΐ3^35ννε1ΐΓ α5&6ννίΡδεη. Ιη
άεη ηοΐΐαεηάίδοηεη ΚαεδΙεη-
ννατάε
τη3Γίηε είη οτΐΐ. ΒοηιοεΓ 35-
^εδθΐιοδδεη, νναεητεηά
ΙΐΗεΓΪε αε5εΓ
είηεη ίείηάΐίεηβη Ιαε^ετ νοηι
δρΐίίίτε ζαηι
νεΓΐίεΙι ΐπι Ναηιεη άε;.
22 ίΐ.πΐ. ννεΐιπιιαοΐιΐδαη-
η άαδ εϊδεπιε Κτεαζ.
άαζα ηιίϋ^επε-Πΐ; ννίτά.
ννατάε άίε Ααδζειοΐιηαη^ ΐη
ΑηεΓΐεηηα£ ϋιτεΓ ΤαρίεΓκείΙ
νοΓ άετη Ρείηάε αΐδ ^η&άί1^ε-
αηά Βε^ΐείΐδθΐιαΐζ άεαΐ-
ΚαεΐπρίεΓη αΐη Το5Γα1ΐ
νοΓ^εηοηιηιεη.
ΒεΓΐίη, 25-
'α^ε^^δ^11ΐίί
ννατάε αηι δοηηα5εηά υογ άετ
ηοΓνε£. Καεδΐε νοη εΐηεηι
5γϊι. ύηιεΓδεεβοοΙ: οΐιηε Εγ-
ίο1& αηβε^ΓΪίίεη. Ο5ιυο1ι1 άαδ
άεαΐδοΐιε ^^ζα^εIιδ^11^ίί άατοΐι
άαδ ΓθΙε Κτεαζ ααί λνείδδεπι
ΟΓαηάε ννείΐΐιίη αΐδ δθΐοΐιεδ
^εΐίεηηζείοΐιηεΐ νναΓ, ιιηΙεΓ-
η3ΐιηι
άΐεδεη
ΒεΓΐίη, 25·
Μα-τδα Μαΐτακ, ννατάε ΐη
άεΓ ΝβΟΓΐΐ: ζαηι δοηηΐαβτ ετ-
5οηι5αΓάίεΓΐ.
ΗείΙί^ε Εχρΐοδΐοηεη αηά
ζαΗΙτεΐοΗε Βταεηάε νναΓάεη,
ιιΐίε δοηηα5εηά
. 1>βη αΐΪΓά, νοη ΑυίΙίΙ.
I
ζεα&εη 5εο53€ΐιΙεΙ.
Α«β άβητ; Ρθ.ΗΓβΓΐιε.αρΙ.·
ΐ, 25· Αα&αδί:.
ΟοεΓΐίοηιΐη&ηάο άβΓ
&ΐοχ: οβΐτ&ηητ:
οβΓβϋβ ί β η; 83
8οηα6ΐ*ηΐ6ΐάιιη? υ;- ηητ-
^ββτβοεη, νβΓηίοητβτβη
υηίβΓβββοοοΙβ αηά Ιη
ννβίίβ &ηι Τ&ο;β
Υ&ΓΓηοαΙΙι ηιΐτ Βοηιοεη
3θηνν·εΓ8ίεη ΚαΙΐοβΓβ αη.
"νν&ηΓβηά άβΓ Νβοητ Γίοη-
Ιβίβη βίοϊι Αη^ΓΪίίβ 8:β-
Ηαίβη&ηΐα^οη &η άβΓ
βαν7ίβ
ρ
ίβ 25 ίβΐηάϋοΗβ Η&η-
άβΐ53θΗϊίίβ Ηΐίί ΐηβκβ^βηιΐ:
148200 ογϊτ;. ΗίοΓνοη ν>-Γ-
δεηΚίοη άίβ ϋητβΓβββοοο-
1β αΐΐβίη ίη ηιεηΓτ&ΐίΐ&οΓ
$ αηά η&εΗ
Κατηρί 3Π9 είη επι
Οϊογ&Ιγ&γ οββΐΐηιηιτβη
2Σ Η&ηάβΐβ-
βοΗίίίβ ηιΐτ: Ι22ΟΟΟ ογζϊ.
ΐηι Καηιρί 8·ββ·βη Ογοββ-
ί{ άΐβ ^αίτ;-
ρΐ&ίζβ &αί άβΓ Ιηβεΐ.
ροβΐβιιοοοτβ 8οηοβ3βη ν^Γ
άβΓ ηίβάβΓΐ&ηά 8 ο Η ε η
Κΰδΐε βΐηβη ϋ'-ϋιβοΐιβη
ΒοηιϋβΓ αο. Εϊηε ΑηζαΜ
ΟΓίτίβοηβΓ Ρΐιΐ&ζβιι^β
ίη άβΓ Ιείζ τ β η
-αηά ΒΓ&ηάοο—,Ιϊεη. ϋίο
δοη&άβη βΐηά αηβΓηοοϋοη.
άβΓ
αο.
Βοκι-
Βει-Ηη, 25. .-
ΡάΙΐΓεΓ Ιιατ ΟΙοεΓΐεαΙ- '
ηαηί Ρΐιίΐιρρ α1ί> 33· ΟίίίζίεΓ Ι
άεΓ άεατδοηεη ννεΐιπηαοΐιί:
άαδ ΕίοΙιεηΚιαΙ) ζι·ηι Κϊΐτει·-
ΙςΓεαζ άεδ Είδεπιεη Κτεαζεδ
εΓΐίε1ιεη. Εγ δαηάΐε ααδ
Αηΐαδδ ίοΐ^ί'ηάεί» Τε-
Ιη ΑηεΓΐεηηυη£
Ιΐιτεδ Ι.εΐίΐεηΐιαίτεη Είηδαιζεδ
αηά ααδ Αηΐαδδ Ιΐιτεδ 62.
^αίIδ^ε§:εδ νετΐείΐιε ίοΐιε Ιΐιηεη
αΐί. 33 ΟίίίζίεΓ άετ άεαΐί.ο1ιεη
νε1ιΓπιαο1]1 άοΐδ Είο1ιεη1αα5
ζαηι ΚΐΐιεΓΐίΓεαζ άεδ Είί>εΓ-
ηεη
η: 26, Αα§α5ΐ
Όϊε
ΒεΓΐίη,—25 Αα£ΐΐί>τ
άεΓ άεαΐδοΐιεη
Κπ £:>πιαπηε ίη άεΓ Οδΐβεε.
Είη Λΐίηεηαητεπιεηηιεη άεΓ
άεαΐδοηειι Κτίείίί>ηι£ΐΓΪηε ΐη
άεΓ όδΐΊΐςΙιεη Ο^τδεε εΓ5ΓαοΗΐε
ιιιείΕεΓε ΕΓίο1§:ε. Αηι 22.
Αα^αδί αιατάεη άτεΐ ΚΓΟδδε
ΤΓαΐΐδροΓΐδοΙιίίίε άεΓ δοια-
3εΐΓαδδεπ άαΓθΙι ΜίηεηΐΓείίεΓ
νεΓ!>εη1ίτ:. Ναοΐι άεη νοη ζα-
^Ιαηάϊ^εΓ δΐεΐΐε νοΓΐίε^εηάεη
Μεΐάαη^εη ίδΐ είη ΖεΓδΙδΓεΓ
ηιίΐ άτεί ΗαηάεΙδάαηιρίεΓη
ηηά Μϊηβη5οοιεη ΐη άίε
ρΐείοΐιε δρετΓε &εΓαΙεη αηά
ΐηηεΓΐια15 ΙίατζεΓ Ζείί:
Ι^εη. Ιηι &1είε1ιεη 8
νεΓδεηΙίΐ,εη άεαΐδοΐιε δεβ-
ΐ1^·5 Ζαί,Ι-
άεαΐδθΐιε Αο^εηΙεη ίπι
Ιταη ιαΐί^: ί>είειΐ], ίδΐ ιιιιγ είη
Υοιιααηά ίάΐ" άίε Ιηαί.ίοη
ιυαιάε αηι Μοηΐα^ όγ Υει-
ΐΓεΐεπι άεΓ απιει-ίΐςαηίδοΐιεη
Ρΐ'εδδε ετΙνΙαΓΐ:. Ιιη Ιι·,ιη δίηά
1;είηε άευί&οΐιεη Α^εηεεη.
ϋΐε ΕΓΐνΙΙηιη^ £α5 άεΓ ΐτα-
Οεδαηάτε α5, ηαοΐιάεπι
άεη αηιεπ1ίαηί;>ο1ιεη Όη-
:αΐ' δαηιηεΓ ννεΐ-
άίε Γ.!α11αη§· άετ
ΪΓαηϊδθΙιεη Κε^ίεπιη^: ίηίοΓ-
ηιίεΓΐ Ιιαττε.
δΐοοΐιηοΐηι, 26 Α
Ειΐ£ΐαηά ΙιαΙ ίτε^εη Ιπιπ
άίε νν"ΐΓΐδθΗαίτ^Ι)1οοκα(1ε νεΓ-
Ιιαη&εη, βεΐιΐ αιΐδείηβΓ ΥεΓοϊ-
ίεηιΐίοΐιαη^ άεδ Βοατά οί Τη*-
άε αηι -ΜοηΙ»? ΙιεΓνΌΓ. Ηίετ-
ηαοΗ ιιιΪΓά ηιίΐ ·νΪΓ^ηη>ί νοηι
26 Αα^αδΙ ^Ιίοΐιε
ααδίαΙΐΓ ηαοΐι Ιταη
εδ δεί άεηη, άαδδ εδ δίςΐι αΐη
ΑαδίαηΓεη Ιιαηάεΐΐ.
Αη1ί3Γ3, 25- &
Εΐηε Μεΐάαη^ άεδ 5πιΐ-
δοΐιεη ΝαεΙΐΓίςΗΐεηάίεηδίεδ 5ε-
αηι Μοηΐ3§: οη
αηά άβΓ
ηιείηδ3Γηε ηιΐΙίΐαΓΪδοΙιε Αι^Ιίο-
ηεη ΐηι Ιταη ιιηΐεΓηοηιηιεη
αιαΓάεη. ννίε 3αδ άίρΐοπιαΐΐ-
δθΐιεη Κτεΐδεη νεΓΐααυεΙ(
"ιυείάεη "οπτίδόηο" ΤΤαρρεΐΓ
5εί Καηίκίηί αηά 3ηι Κεναη-
άίε Οτεηζε ΰ5ετ-
. Αη άίεκεη Αΐίΐίοηεη
ι εΗηιεη αηοϊι
ιβΐΐ.
α. 26 Α&,
ΐΓαηίδςΙιε δΐά'άιε ιιιαΓάεη
νοη άεΓ 5Γίιίδο1ιεη ΕαίΙαΐαίί»;
5οηι5αΓάίεΓΓ, ιυίε Μεΐάαηρεη
ααδ ΤεΗεΓαη Ιοεδα^εη. -ιιοη
είη δοηΐ]εΐΓαδδί^ο1ιεη ^αίιαη-
&ΓΪίί Γίοΐιΐεΐε δίοΐι βε&ε»
διαάΐε άεδ Ιταη, ιχιίε νοη
αηιΙϋοΙιεΓ ΪΓαηίί,οΗεΓ διεΐΐε
ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ
Ιμ Κατζε ιαεΓάεη ίιη 8ο1-
άαιεηΐςΐηο ΐη Οΐιαηία Ρΐΐηιε
ΐη ^ΓΪεοΙιίδοΙιεΓ δρηιοΐιε ίιΪΓ
άίε Ζίνΐ15ενδ11ίεπιη£ Ιααίεη.
Βΐδ ζαηι ΕίηΐΓείίεη άΐεδετ
Ρίΐηιε ααδ Αιΐιεη ίίηάεη
ΤοΓδΙεΊΤαη^εη ίατ άίε Ζίνΐ>-
ρεΓδοηβη νοΓΐδτχττΐΐί η ι ο 1ι Ι
δΐαιϋ.
αΐΪΓά Γεοΐιΐζεΐΐί^ 5β-
ιιΐεΓάεη, ιηαηη·
ιχΐΐβάβΓ νοΓί,ΐεΙΙαη^βη ίαΓ Ζΐ"
νίΐΐδΐεη δΐαΐιίΐηάεη.
Σ6ΛΙΣ 2α
Οί Ρώσσοι άπώλεσαν
την τελευταίαν των
βάσιν επί τοΰ Ντνιέ-
περ ποταμοθ
ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗΣΑΝ 83596 ΑΙΧΜΑΛΟϊυΊ
ΑΠΟ ΤΟ 1ΤΡΑΤΗΓΈ1ΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 26 Αΰγοϋστου
Ή άνωτάτη διοΐκηοις τού
Γερμανικοϋ στρατοΰ ανακοινοί:
Μηχανοκίνητα τμήματα
της τεδωρακισμένης στρα-
τιάς τού Κλάϊστ έκυρίευ-
οαν χσές δι" έφόδου, μετά
πεισματώδη άνώνα, την κυ¬
ρίαν γέφυραν καί αυτήν
την πόλιν τού Ντνιεπροπε-
τρόβσκ. Ό έχδρός απώλε¬
σε συνεπώς την τελευταίαν
βάσιν τού επί τής δυτικής
δχδης τού Ντνιέπερ ποτα-
μοθ κάτωδεν τοΰ Κιέβου.
Κατόπιν τής προελάσεώς
της είς τό τόξον τού Ντνιέ¬
περ, μετά την μάχην τού
Ούμάν, ή τεθωρακισμένη
στρατιά τού Κλάϊστ, συ·
νέλαβεν έν όλω 83,596 αΐχ·
μαλώτους καϊ έλαφυραγώ-
γησε 465 πυροβόλα, 199 τε-
δωρακισμένα άρματα μά-
χης καί άναρίδμητον άλλο
πολεμικόν υλικόν.
Ό Ίρανικός λαός παραμένει
ησυχος καί πειδαρχικός
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Καχ' , λοϋται Οτι ή είσβολή δέν
είδήσεις έκ Τεχεράνης ό Ί· στρέφεται καΐά τού Ίράν,
ραπκος λαός παιραμένει ή· | άλλ' εναντίον δηθεν τοϋ
ουχ>ςκα πε . α.ιχκό;,έχων ι Γερμανικοϋ κινδύνου, λόγω
απόλυτον εμπιστοσύνην είς Ι τή· παρουσίας Γερμανών
την Κυβέρνησιν τού. Ίΐρακτό^ων έν τή χώρα
Τό άπόγευμα τής χί)ές ταύί(·
έρρίψθοσαν προκπρύςεις Τό εσπέρας τής χθές ή
εις τα περίχωδα τή; Τεχε- Τεχεράνη παρέμεινεν επί
ράνης, διά των οποίων δή- δίω^ον είς τό σκότος.
ΑΡ6Ρ0ΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΑΗτΕΩ:
ΕΙΙΙ. ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΙΡΑΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23- Ό
Τοιρ>ακός Τύπος, συνεχί-
ζάΐ τίιν ά.)^ρο/.)αφίαν> τού
επί των εγονόιων τοϋ Τ
θάν, τονιζει υπ ή κατάλη
•ψις τής χώρας αυτής απο¬
τελεί μέγιστον κίνδυνον καί
δι' αόΐήν ταύτη ι; την Τουρ¬
κίαν, διότι ήρχισαν νά δια-
φαίνωνται και)αρά πλέον
οί πκοποί των Άγγλορώσ-
σων καί αί βλέψεις αυτών
έν τή έγγύς "Ανατολή· Κα¬
ταλήγων ό Τουρκικός τύ¬
πος, γράφει δτι πιθανόν
νύκτα τινά ή Αγγλία καί
ή Ρωσσία νά έπιχειοήσον
π^αξικόπημα κο,ί κατά τής
άνβςαοτησίας τής Τουρκία;.
Σύμπας ό Άδηναϊκύς τύπος
καταφερεταικατα τής
Αγγλίας καί Ρωσσίας
ΡΩΜΗ, 28-Κατά πληρο¬
φορίας τού πρακτορείου
-Στέφανι σύμπας ό Άσηναϊ-
κ'ΐς τύπος κσταφέρεται κα-
τά τή: Ρωσσίας καί τής
Άγγλί ις, διά τή ) παρά τό
όικαιον καιαληψιν τού Ί¬
ράν, γεγονός όπερ καταρ-
ρίπτειτήν δικαιολογίαν τής
"Αγγλίας δτι δήίϊεν μάχεται
διά την απελευθέρωσιν των
μικρών κρατών. Ή «Άκρό-
πολις», ύπερ&εματίζουσα
γράφίΐ^ ί,'τ. ή κατάληψις
τοϋ Ίρ-χν αποτελεί πράξι;
όλει°ρ αν διά την Βρεττανι-
κήν πλουτοκρατικήν μα-
φίαν.
Αριθ. 405
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟ ΤΑΜΕΙ04 ΕΦ.ΔΡΟΝ
η φανεράν
επαναληπτικήν πλειοΠοτι
κήν δημοπρασίαν ενοικι¬
άσεως 8ι' εν έτος, ήτοι
άπό 1—9—1941=31
-8-1942 τώ* κάτω¬
θι κτ^μ»:ιι»ν αυτού μ*
την έναντι έ/άστου έμ-
φαινομένη-; πρώτην π,οο-
σφοράν.
1) Μετόχιον "Λγιος
* Αντώνιος Καστελλίου
Κισσάμου ο"ρ. 1Κ.ΟΟΟ
2) «Ελαιόδενδρα Δρα-
χώνας Κισσάμο > Πρ.
4.ΟΟΙ)
3) ' ΤΛνο··/τος άγρό;
Κολυμβα,οίου Κισαά-
,ι-ου ο^. 2.Ϊ4ΟΟ
4) Άγ,οό; λΐακαρίου
_τερνών Άκρωτηρέου
ύπαρχουσα ποοσφορά δρ.
ϊίΟΟ
- Ή Δημοπ^ατία ένεε>·
γηθήτεται έν τοίς Γρα¬
φείοις τοΰ Ταμείου την
Σεπτεμ^ρ'ου 194 1
Πεμπτην καί ώ¬
ραν 1Ο- 12 π.μ. Είς
ματαιώσεως
έ π αν» ληφθή την ΙΟην
μβρ ημέραν Ί"ε
τάρτην κατχ την ιδίαν
ώραν.
Οί δροι τής ενοικιάσε¬
ως ευρίσκονται είς τα
■Γραφείω τού Ταμείου
Ίίφ. Εΐολεμιστών Ν.
Χανίων.
»Κν Χανίοις τή 2 7
Αύγουστον 194 1
Ό ΔιευΟυ·'·=ής τοΰ Τα¬
μείου
• ΓΕΩΡΓ. 2. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΑΗΣΕΩΝ
Αι επιχειρήσας
είς τό άνατολ. μέτωπον
έξακοΑουδοΟν επιτυχώς
Γερμανικά μαχητικά άεροπλάνα καδέτου έ
φορμήσεως κατέστρεφον λιμενικάς έγκατα
στάσεις είς Τομπρούκ
39 Αύγούστου 1941
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ_ΘΑΝΑΤΟΝ
ΤΟΥ
Γερ-
ΑΠΟ ·ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΦΥΡΕΡ, 26 Αύγούστου.
Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ
μανικοϋ στρατοθ ανακοινοί
'Εφ' ολοκλήρου τού Άν.
μετώπου αί στρατιωτικαί έ-
πιχειρήσεις διεξάγονται λί¬
αν επιτυχώς καί κατά τό
προδιαγεγραμμένον σχέ¬
διον.
Είς την ανατολικήν άκτήν
τής "Αγγλίας έβομβαρδί-
σθησαν χσές στρατιωτικαί
έγκαταστάσεις.
Την τελευταίαν νύκτα μα-
Γ /ωατοηο εΐται είς τούς
επιθυμούντας νά κατασκευά-
σωσι Καμίνους πρός παρα¬
γωγήν ασβέστου, δτι δέον
νά υποβάλωσιν σχετικήν Αί¬
τησιν πρός την Ρεΐάΐίοηιπιαη-
άαΐαι- (Μέγαρον Δικαστη-
ρίων).
Πρός τούτο δέον νά συμ¬
πληρωθή παρ' αυτών έντυ¬
πον, σχημα αίτήσεως, παρά
τη ώς ανω Γερμανικαι Άρχή,
πανομοιότυπον τής οποίας
ευρίσκεται καί παρ' ημίν.
. Έκ τοΰ ΓρΊφείου Ανοι¬
κοδομήσεως Πόλεως Χανίων
(Οίκοδομή ΠρακτικοΟ Λυ-
κείου)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Τό Άδελφάτον τοϋ
Δημοτικοΰ Νοσοκομεί-
ου Χανίων
Διακηρύττει, δτι
'Έκτίθεται είς ςρανεράν
πλειοδοτικήν δημοπρα-
οίαντήν Λ Σεπτεμδρίου,
ημέραν Πίμπτην «αί
ραν 5 μ. μ. καί έν τ ό
φ '
ω.
ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτία τρο-
φίμων ϋττ' άριθι'. Τ. 252. Τ. 253
Τ. 254 άνήκοντα είς την οικογέ¬
νειαν Τσερκάκη. Παρακαλεΐται
ό ευρών δπως τα: προσκομ(στ)
ί τα γραφεΐα μας καί ώμει-
σετε, καθότον τω "είναι ό>
ΧΡΠ, Βιδ μίνου'δτι ίχουν
Ε|5οποιηΰ{) ήδη οί ΓΤαντοτιώλαι
. οί ή Άγορανομία. ■
ή ένοικί'/σις των άποθη-
κων των κειμένων κάτωθι
τοΰ παλαιοϋ Δημαρ¬
χείον
Οί δροι αυγγραφής εύ-
ρίσκονται κατατεθειμένον
είς τ-χ Γραφεΐα τού Λίο·
σοκομείου ένθα «*ί βου¬
λόμενοι ίΐύνανται ν χ λαμ
βάνωσιν γνώσιν κ ,Ο' εκά¬
στην.
'ΑΒν Χννίοιςτ^ 2β Αύ
γούστου 194 1
Ό Π,οόεΠρος τού Ά-
δελφάτου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
; π ι (' ( ι ( ι ; { ν κ 111
δισαν είς την διώρυγα "Αγ.
Γεωργίου έν μεταγωγικόν
6.000 τόννων, τό οποίον
μετεϊχε μιάς νηοπομπής.
Είς την βόρειον 'Αφρικήν
Γερμανικά άεροπλάνα, κα¬
δέτου έφορμήσεως, επετε¬
θησαν την 24ην Αύγούστου
κα! την νύκτα τής 25 ίδίου
εναντίον τοΰ Τομπρούκ. Δι"
άμέσων πληγμάτων, 6ομ-
(?ών μεγάλου διαμετρήμα-
τος, κατεστράφησαν λιμενι-
κία έγκαταστάσεις. "Υπέ¬
στη ζημίας έν μεγάλον έμ*
πορικόν σκάφος, εξηναγκά¬
σθησαν δέ είς σιγήν άντια"
εροπορικαί πυροβολαρχίαι-
'Αγγλικά άεροπλάνα ε¬
πετεθησαν την τελευταίαν
νύκτα κατά των περιοχών
τής δυτικής κα'ι νοτιοδυτι-
κής Γερμπνίας, άνευ άξιο-
λόγων άποτελεσμάτων. Τό
άντιαεροπορικόν πυροβολι-
κόν μας κατέρριψεν 7 έκ
των έπιτεθέντων αγγλικών
βομβαρδιοτικών.
Ό πληδυσμός τής Κρήτης προει-
δοποιείται νά μή φεύγη δταν πλη¬
σιάζη Γερμανική περίπολος. Όστις
τρέπεται είς φυγήν διακινδυνεύει
την ζωήν τού, δεδομένου δτι κά8ε
Γερμανική περίπολος έχει δικαίωμα
νά πυροβολή εναντίον παντός, ό ο¬
ποίος δέν σταματά.
Κατελήφθη ή
Τεράστιαι αί απώλειαι των Ρώσσων
είς έμψυχον καί αψυχον υλικόν
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ, 27 Αΰγοϋστου.
Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ·
μανικοϋ στρατοϋ ανακοινοί :
Ώ εγνωστοποιήθη, δι' ίδι-
αντέρου ανακοινωθέντος, ή
υπό τόν στρατηγόν φόν
Κλάϊστ τεθωρακισμένη
στρατιά κατέλαβε, μετά
πεισματώδη μάχην, την κυ¬
ρίαν γέφυραν καί την πό¬
λιν τοϋ Ντνιεπροπετρόβσκ.
Πλησίον των έκβολών
τού Ντνιέπερ ποταμού καί
νοτίως τοϋ Κιέβου αί τε¬
λευταίαι δυνάμεις τοΰ έ-
χθροϋ, αί οποίαι άνθίσταν-
το εισέτι επί τής δυτ«"ής
δχθης τοϋ Νηιέπερ, κατε-
στράφησαν έν μερ. , ,^ιο-
πιν μαχών έκ τοϋ συστά-
δην.
Ανατολικώς το·" Βελίκι-
γιε—Λούκι ή μάζα τής 22ας
Σοβιετικής στρατιάς περιε-
κυκλώση καϊ κατεστράφη,
κατόπιν μαχών πολλών ή·
μορ'Ιόν. Περισσότεροι των
3.000 αίχμαλώτων καί 400
πυροβόλα περιήλθον είς
χείρας μας. Αί έζαιρετικώς
βαρύταται ίπώλε·αι τοΰ έ-
χσροϋ συμπεραίνονται έκ
των διαπιστωθέντων 40.000
νεκρών τού
Μεταξΰ τής λίμνης τοΰ
Ίλμεν καί τοΰ Φιλανδικού
κόλπου, πρό τοϋ Ρεβάλ,
ώς καί είς τό Φιλανδικόν
μέτωπον, αί έπιχειρήσεις
έξακολουθοΰν επιτυχώς.
Ή άεροπορία μας κατέ-
φερε 6αρύτατα κτκπήματα
έναντ'ον συγκεντρώσεων
στρατευμάτων ανατολικώς
τοΰ Κιέβου καΐ κατέστρε-
ψε τό σιδηροδρομικόν δί-
κτυπον δυτικώς τής Μό-
σχας καί είς την περιοχήν
πέριξ τοϋ Λένιγκραντ.
ΟΕι'ς τόν Φιλανδικόν κόλ-
πον σχηματισμοί μαχητικών
άεροπλάνων κατεβύθισαν
4 Σοβ'ετικά | μεταγωγικά
ι πλοϊα, συνολικής χωρητικό-
| τητος 9.000 τόννων, κατέ-
I
φεραν δέ σοβαράς ζημίας
! είς 4 άλλα, έπίσης μεταγω-
1 γικά. Τέλος επέτυχον άπ'
εύθείας κτυπήματα διά βομ-
βών εναντίον ενός άντι-
τορπιλλικοΰ καί ενός συνο-
δευτικού. Δύο άλλα άν-
τιτορπιλλικά έπλήγησαν σο¬
βαρώς ανατολικώς τής
Χερσονήσου των άλιέων.
Είς την μάχην
τής Αγγλίας ή άεροπορία
μας έβομβάρδισε την τε¬
λευταίαν νύκτα λιμενικάς
έγκαταστάσεις επί των Αγ¬
γλικών άνατολικών άκτϋν
ώς καΐ διάφορα άεροδρό-
μια.
Κατά χθεσινάς αποπεί¬
ρας έπιθέσεως "Αγγλικών
άεροπλάνων εναντίον Γερ
μανικών άκτων καί των
άκτών τής Μάγχης, ή "Αγ¬
γλικη άεροπορία απώλεσε
23 άεροπλάνα, έξ ών κα-
τερρίφθησαν 11 είς άερο·
μαχ'α;, 4 υπό των πλοί-
ων μαο προφυλακής, 3 υπό
τοθ άντιαεροπορικοΰ πυρο-
βολικοϋ, 3 υπό των ναρκο-
συλλέκτιδων καί 2ύπό τοϋάν·
τιαεροπορικοϋ πυροβολικοϋ
τοΰ ναυτικοΰ μας.
Κατά μίαν επίθεσιν Γερ-
μανικών άεροπλάνων, την
τελευταίαν νύκτσ, εναντίον
τής ναυτικής βάσεως τής
'Αλεξανδρείας, βόμβαι μας
εναντίον Ι επροκάλεσαν μεγάλας κα¬
ταστροφάς είς λιμεν. καί
σιδηροδρομικάς έγκαταστά
σεις.
'Αγγλικά άεροπλάνα έρ¬
ριψαν, την τελευταίαν νύ¬
κτα, είς ωρισμένας πόλεις
τής δυτικής κα! νοτιοδυτι-
κής Γερμανίας, ώς καΐ είς
μίαν συνοικίαν τής Κολωνί¬
ας, έκρηκτικάς καί έμπρη-
στικάς βόμβας. Τό άντιαε¬
ροπορικόν πυροβολικόν κα-
τέρριψε δύο έκ των έπιτε·
θέντων βομβαρδιστικών.
Ό εργάτης
Μ.χαήΑ ^^^^0^^
ροτρΰνει είς δραπέτευσ.ν
έφοοΐασε ακολούθως διά
πΐ.ητ,κών καί τέλος τούς η
πέτευσιν, τινάς δέ έκ τούτων είχεν
τήν οΐκίαν τού. Έκτός τούτου είχεν
χήν τού έκκριικτικά ύλικά.
ορα
ΤΟ ΟΑΟΝΤΟΊ'ΑΤΡΕΙΟΝ
Θεμιστοκλή Στ. Μπιτσάκη
Μεταφερθέν είς την οδόν Μαβίλη 1 (Γωνία Πά-
λαμά—Μαβίλη) έπανήρχιαε τας εργασίας τού.
«ΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 0. Δ. Μ. Π.
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝ;ΩΝ
Αριθ. Πρωτ- 194
ΔΗλΙ ΐνΠΡΑΣΙ Α
ενοικιάσεως Μοναστηρια-
-κών Κτημάτων
Ό Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων
έκθέτει είς φανερόν πλειοδοτι¬
κόν διαγωνισμόν την ενοικίασιν
των εξής μετοχίων αότοϋ επί
μίαν διετΐαν, μέ τάς έναντι αυτών
άναγραφομένας τιμάς ώς πρώτη
προσφορά διά τό διετές χρονικόν
διάστημα. 1) "Αγιος Γεώργιος Νε-
ροκούρου άντΐ ί5ραχ. 380300. 2)
Πρινοδάσους Άκρωτηρίου άντί
δρ. 140000. 3) Γρά Κεράς Παλαιο-
κάστρίυ άντ! δραχ. 1100Χ). 4)
Νησΐ Τοπολίων άντ! δρ. 380ΟΊ.
5) ΚορδελΙ Δαρμαροχωρίου άντ!
δραχ. 106300. 6) Γρα Κεράς Πανε-
θύμου άντί δρ. 75000. 7) ΤυλΙφου
Άζωγυρέ άντί δραχ. 48000, κα!
8) "Αφράτων Κισσάμου άντ! δο
ίΟΟΟΟ.
Ό διαγωνισμός 8ά διεζαχθ,η
Ι είς τα Γραφεΐα τοθ Ο. Δ. Μ. π'.
Χανίων την 1 Ι)βρίου έ. 2. ήμά-
ραν Δευτέραν καΐ ώραν 11—12
π. μ. Είς περίπτωσιν μαΓαιώσε^ς
8α επαναληφθή την 4 Σ)6ρίου
ημέραν Πέμπτην καΐ την 6 Σ)6ρΙου
ήυέραν Σάββατον κατά την Ιδίαν
ΐύραν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ο δροι ΤΓς ενοικιάσεως εύρί-
Κατελήφθη ή σιδηρ.
γραμμή Πετρουπό-
λεως - Μόσχας
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Τό ήμι- | Πετρουπόλεως. Ή κατάλη
επίσημον Γερμανικόν πρακτο
ρεΐον ανακοινοί δτι κατελή¬
φθη ύτνό των προελαυνόντων
Γερμανικών στρατευμάτων ή
σιοηροδρομική γραμμή, ήτις
ένώνει την Μόσ*αν μετά τής
φις τοθ σιδηροδρομικου τού¬
του κόμβου ένέχει ύψίστην
σημασίαν άπό στρατιωτικής
(δία, άλλά καί οΐκονομικής
απόψεως.
Κατελήφθη
τό Αίκατερινοσλάβ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-Τ6 ημιε¬
πίσημον Γερμανικόν πρα¬
κτορείον πληροφορεϊται έκ
των πρώτων γραμμών τοθ
Οΰκρανικοϋ μετώπου δτι
τα μηχανοκίνητα Γερμανι¬
κά στρατεύματα τοϋ φόν
Λίστ κατέλαβον χθές την
είς την κοιλάδα τοϋ Δόν
ποτσμοϋ μεγάλην Ρωσσι-
κήν πόλιν Αίκατερινοσλάβ.
Τα Ρωσσικά στρατεύματα-
άποτελούμενα έκ 3 στρα,
τιών υπό την ήγεσίαν τοϋ
στρατάρχου Μπουτιένι, ύ-
ποχωροΰν πρός την αριστε¬
ράν δχθην τοΰ Ντνιέπερ
ποταμοΰ.
ΔοΑοφονική άπόπε.-
ρα κατά τοθ Λαβάλ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 28.- Ό τέως
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
κ. Λαβάλ έτραυματΐυθη σο¬
βαρώς, πυροβοληθείς τρίς,
την παρ. Τετάρτην τό άπό¬
γευμα, είς ΒερσαλλΙας, υπό
ενός κομμουνιστοθ. Έπίσης
έτραυμοτΐσθη έλαφρώς ό άρ-
χηγός τής Λαϊκής Έθνικής
"Οργανώσεως καί τέως ύ-
πουργός τής άεροπορίας υπό
μιδς σφαΐρας. Ή άπόπειρα
έλαβε χώραν μετά την τελε¬
τήν, ή δποΐα διοργανώθη είς
Βερσαλλΐας, έπ' εύκαιρΐα τής
αναχωρήσεως διά τό Άν.
μέτωπον τοθ πρώτου τμήμα-
τος έθελοντών τής Γαλλικής
λεγεώνος. Έκτός τοθ Λαβάλ
ετραυματίσθησαν υπό τ->0
δράστου εΓς συνταγματσρ-
χης τής λεγεώνος των έθε·
λοντών,' εΓς χωροφύλαξ καί
πέντς άλλα πρόσωπα.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Κατά
τηλ)μα έκ Παρισίων ό Γαλ-
λικός τύπος χααακτηρίζει
την κατά τοϋ Λαβάλ δολο·
φονικήν απόπειραν ώς νέ¬
αν άνανδρίαν τής κομμου-
νιστικής τρομοκρατίας. Ή
πράξις αυτή αποτελεί εν
δεϊγμα των πολλών τςομο-
κρσ,τικών μεθόδων των
Μπολσεβίκων πρακτόρον,
των οποίων ώπλίσθησαν
αί χεΐρες έκ τοϋ Λονδίνον
καί τής Μόσχας, διά νά
τρομοκρατήσουν τόν Γαλλι¬
κόν Λαόν. Ή Γαλλία, κα-
( ταλήγει, δέον ν' απαλλαγή
Ι ταχέως τής κομμουνιστι-
κής σπείρας.
Σύλληψις Ρώσσου
στρατηγοθ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28—Τό ήμε- άζιωματικο! αυτού, ουδεμίαν
πίσημον Γερμανικόν Πρα- Ι προσγυγήν λαμβάνουν,
κτορεϊον πληροφορεϊται . άλλ' οΰτε καΐ μισβοδοτοΰν-
δτι ό Ρώσσος στρατηγός ται, εάν δέν τυγχάνουν ·
Σμιγκώφ, διοικητής τοϋ 8ου τής τυμπασείας κα'ι τής έγ-
Σώματος στρατοϋ, συνελή- ι κρίσεως των ΚομμισαρΙων.
φδη χσές αίχμάλωτωτος "Ο Σμιγκώφ είπεν ότι τάς
παρά τό Ούμάν. Ούτος προ- '
έβη είς μακράς δηλώσεις,·
πρός τόν επί κεφαλής των
Γερμανικών στρατευμάτων,
ειπών δτι ή οργάνωσις τοϋ
Προσεχώς Θά προβληθοθν
είς τόν Στρατιωτικόν Κινημα-
τογράψον Χανίων ταινίαι είς
"Ελληνικήν γλώσσαν, διά
τούς πολίτας. Προσωρινώς
καΐ μέχρι τής λήψεως των ώς
άνω ταινιών έξ Αθηνών, δ*ν
θά γίνουν προβολαί διά τούς
πολίτας.
Εγκαίρως θέλει άνακοινω-
Θ'Ί πότε θά έααναληφθοϋν αί
προβολαί διά τόν λαόν.
ΕΝ1ΙΑΦΕΡ9ΥΣΑ ΕΙ10ΙΙ9ΙΗΣΙΣ
'Επανήρχισεν ή ϊμριάλωσις
των έκλεκτών οΐνων των Συνε-
ταιρικών ΟίνοποιεΙων Παρανω-
Υών Κρήτης. Ρ Υ"
Οΐνοι λευκοΐ καΐ έρυδροΙ είο
φιάλας. *
Διαρκής παρακαταθήκη. Όδός
Μάλεμε αριθ. 13, έναντι ·Εμπορι-
κής Τραπέζης.
σκονται είς τα Γραφεΐα τού Ο
Δ. Μ. Π. Χανίων.
4Εν χανίοις τό 23 Αύγαύστου
Τό Συμβούλιον τοϋ Ο Δ Μ
Π. Ν. Χανίων.
Ρώσσικου στρατοΰ εΤναι
τελείως διάφορος, οί δέ
τελευταίας ημέρας εξετε¬
λέσθησαν υπό των Κομμι-
σαρίυν, καδ' όλην την έ¬
κτασιν τοϋ μετώπου, χιλιά-
δες Ρώσσοι άξιωματικοΐ καΐ
ϋπαξιωματικοί.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
ΑΓΚΥΡΑ, 28.—Άψίκοντο
είς τα Τουρκοϊρανικά σύνο-
ρα 1000 Ίρανικαΐ οικογένει¬
αι, αί οποίαι δέν ηθέλησαν
νά παραμένουν έν τή χώρα
των υπό κυριάρχους τούς
"Αγγλους καί ΜπολσεβΙκου;.
ΑΦΙΞΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΓΕΝ.ΑΙΟΙΚΗΤαΐΤ ΚΡΗΤΗΣ
Αφίκετο καί ανέλαβε τα καβήκοντά τού δ νέοο
'Υπουργός Γεν. Ιιοικητής Κρήτης κ. -Εμ. Λουλακάκης.
1 ΚΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΓΕΡΜ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-Άνα-
τολικώς τοθ Δνειστέρου ή
άεροπορία μας έβομβάρδι-
σεν επιτυχώς έχθρικά άερό-
δράμια, σιδηροδρομικάς έν-
καταστάσεις, ύπόστεγα χαί
καταψύγΐα, ώς καΐ κατασκη-
νωσεις Ρωσσικών στραιευιΐά-
των. ^
ΑΝΑΖΗΤΗΙΕΙΣ
Παρακαλείται θερμώς ό γνωρΙ-
ζων τι πβρί τής τύχης των 1) Γρη-
γοριάδη Δημητρίου, 2) Θωμά Ντι-
νοπουλου τοθ Γεωργίου, καΐ 3) Τα-
βουξή Νικολάου, ΰπηρετούντων έν
Κρήτη κατά τάν παρελοόντα Μάϊ¬
ον νά ειδοποιηθη τόν ίατρόν κ
Αριστείδην Μπακλατζήν.
—•Επίσης ό γνωρΐζων τι περΐ
τη; τυχης τοθ στρατιώτου Γεωρ¬
γίου Πλευρη νά εΐδοποιήση τόν
κ. Ιωσήφ Νευραδάκη (φανοποιόν)
' Α Ι Τ "Ι ι > ι .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Γραφείον 'Ανοικοδομ.
τή; πόλεως Χανίων ειδο¬
ποιεί πάντας τούς ύποβαλ-
λόντας δήλωσιν έπισκευής
ίδίαις δαπά'ναις των οίκιών
των δπως προσέλθουν έντός
δύο ημερών άπό σήμερον
καΐ παραλάβουν άτελώς
τάς αδείας έπισκευής έκ
τοϋ Γραφείου Νομομηχανι¬
κού Χανίων (Κτίριον Πρακτι-
κου Λυκείου).
(Έκ τοΰ Γραφείου 'Ανοι¬
κοδομ. πόλεως Χανίων)
ΑΡΙΣΤ. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
Όφοαλμίατρος
Έπανελ&ών δέχεται έν τφ Ια¬
τρείω τού Μυλωνογιάννη Λ9
8—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς