89827 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1941
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χ Λ Γ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
Νγ Σ5 — Αριθ. 15
ΡΓβΙβ 2 ϋΓ8βο1ιηι«ϊ — Τιμή Δραχ. 2

V.
ΡΒΚ.ΡΙΚΑΚΙ3, Οη&ηία
Η6ΓΗΐΐ3ο;βΐ36Γ ιιηά ϋηΛθΙί : Ο. ΖΑΜΑΕ.ΙΑ3, Οηαηία
άβπ 28. Τιιΐί 1941
Χανιά 28 Ιουλίου 1941
Ι)ευτ-5θΗεδ υ-οοοι /^
ΓΗίον Γερμανικόν ύποβρύχιον έτοιμον νά εκτελέση τόν δοκι,,α-
σόν τού πλούν
ρύχιον έμ ά
στικόν τού πλούν.
ΥΕΗΕΟ
Ο
ί!Ν0Ε8
3
ΕίΕυυΗΙΑβΕΝΕυ
6Ε5ΕΤΖΤ
Ββββ&Γ&Ιοίβηβ — ΑΙβχ&ηάΗβη ιτιϋ Βοπιοβη
αΙΙβΓ ΚαΙίοβΓ οβΐββ,τ:
Αιιβ άβτη ΡαβηΓβΓη&ιιρτ-
ίΓ, 27 ΤιιΗ.
Οΐ
νΓβηπηαοητ
Ιεαηιιτ:
Ιη άβΓ ϋΙΐΓβίηβ
οβΓϋίο-βΓ ννίάβΓ
ίβΐηάΐ. Ν&οηηιιτβη σ;βθΓθ-
οηβη. ϋϊβ νβΓθαβηιΙβτβη
Τπιρρβη ββτζτβη τ.Γοτ.ζ
1 " *ΐ
82η1βο
ιιηά βοηΐβοητβη
ί άΐβ
£8:
ίθΓΐ. ϋΐβ Ηαβιι-
«Ιιιγογι ηιτηαβηίδθΗβ ν"βΓ-
Ιϊ&βηάε βτβΐιί: νοΓ άβηι
Ιγπ Καιιτη
ιιηά 8Λβ1ννβ2ΐίο1ι
8;ΐιβΑΪ:βΓτβη Αη
ίβΓ ίη Βαηηαηΐα^βη
δίαάτ: Μοεΐί&η. Ιχη
οΐβτ; «πι Εηδ-ΐαησ. νβΓηί-
οΗΐβτβ άΐβ Ι_(ΐιί1νναίίβ
βΐηβη ΡΓαοΗίβΓ νοη 4000
ΒγΙ. ΑηάβΓβ Κατηρίίΐιιο;-
ζβιΐβ·© νν&Γίβη ίη άβΓ Ιβτ-
ζίβη Ν&ο
οβτΓΪβοβ άβδ Η&ίβη5
3.1 Υ&ΓΓηοητΗ ίη Βΐ-ίΐηά
ηηά οοηΐΓϋΓάΐβΓΪθη
ρΐαοτζβ ίηι Οβΐβη
Ιηββΐ.
8θΗθ85βη 2 ΟΓΪΐίβθΗβ
αο. Ιη
ρρ^ νοΓ
. ΐ3βιιτ:8θ1ιβ ΚαιηρΓ-
^ £ ίη
Ναοηί ζαηι δοηηα-
ννΜαΒ
£τΐίίβ βτβΐΊίβΓ ηβη ίη άβη
Κατηρί ί
βονν-
3θΗν7βΓβη
Ιεη ίηβΓ άβη
ΚαηιρίίΙαϊΖβτΐβτβ
τβη ϋει εΐηϊ§,βη
Ρβίηΰ.
οΐιβ αηΐα^,εη άβδ Ρΐοΐ-
8 Αΐβ-
ηιίί ΒοηιΙϊεη
&11βΓ
ίη άβΓ Ιβΐζτβη Ναοηί: ίη
5 ο η 1 3. η ά
ηηά
Ρ1ΐε§·εΓο£ίίζίεΓε οεδοηρΓεεΙιεη ηειιεη Ειη&ατζ £ε#εη
ΓερμανοΙ συοκέπτονται είς τό Γραφείον διευθύνσεως έπιχειρήσεων μιάς βομβαρδιστικ,ής ομάδος
ρ^ΓΙΈΓ^ΑδΓ^^
ΜΙΤ ΙΤΑυΕΝΙδΟΗΕ 8ΤΟΗΜΒΟΟΤΡίΟΤΤΙίΕ ΑΝ6Ε6ΗΙΓΕΝ
ίΐηι
7ΟΟΟΟ ΒΚ.Τ Η&ηάβΐβοηΐίίότ&ιιηι ιιηά 2
Κοηι, 27- ΤιιΗ·
Η^αρΙςααΓΐίεΓ άεΓ ίΐα-
νε1ΐΓηιαο1ιυ £ίίοτ
8οηηα1οεηάιηίίΙ:εΐ£ οε-
άεΓ
Ιηι οε^ΐΐίοΐιειι ΜΐΐΐεΙηιεζΓ
Ιι&βεη ααεΐι ΡΓείτα^· ΒοηΛεΓ-
νεΓοαεηάε αητεΓ άεηι Βεί^ΐιΐ Ι βίπκΐ.
νοη Οοΐτηΐ:. δϊείαηΐ αηά ^^η^■.
Ρ&Πεηζοηα |είηεη ίείηάϋο'αεη
νοη ^η§^άΠα8:ζεαίϊ^η δΙαΓΐ;
Οε1είτζα§: αη^ε-
Ιηι δοΙιιιιεΓεη Καηιρί
ιιιαΓάεη 6 εη&ΐί^οΐιε Ρΐα^ζεα-
§·ε νοη ΜαδΙεΓ ϋ^Ι
5θ1ιθ55εη. ΕίηεΓ
Βοηι5ετ ί^ι ηΐοΐιτ;
αΐΐεη αηάεΐ'εη Ρΐα^ζεα-
ϊΐαη^ ε5 οοιιχοΐιΐ δίε τιιίε-
άεΓΐιοΙϋ ^εΐΓθίίεη αιατάεη αηά
νεπιΐαηάεΐε αη ΒοΓά Ιΐίΐτΐεη,
ίΐιτε 8ίαε1:ζραηΙς1:^ ζα εΓΓεϊ-
οΐιεη. Ιη άεη Ναεοΐιτεη /απι
ΡΓείΐ£ΐ§· αηά δοηηαοεηά ιιΐαν-
άε ά2Γ
νοη Ιά Υαΐετΐα
οβη, ηιΐΓ βίηζβΐηβη
ζβη§Γβη β-βΐβηπτ βδ οΐδ
νο2
5ί3ΐ1εη
Ζΐνϋτΐβ-
ηατ. ^βΓΪη^ε
Αη είηζεΐηοη
Ο-
Ιίαηι ε^
ζιπίδοΐιεη
ιιηυεΓ
νοη οΜιηϋ. Κο-
ιιηά Μι]ογ ΚεςοαΓΐα
ζα εΐπίηι Ιιείτί^οη Καηιρί
ιηϊΙ: είηειη ίεϊηάϋοΐιεη
8ριΐ£ΐι·ε
ί>ίηά ηΐοΐιί
είηΐ^ε αΐαΓάεπ
άϊ^-ί. Εϊηεδ ιιιΐ52ΓεΓ
II—
Βοοτε
15): ηίοΐιί ζα δεΐηειτι 8ίαθΙ;ζ-
ραηΐίΐ ζαπιεο1ε§:ε1ίε1ΐΓ;. Όϊε
αιη 23 τιιΗ Ιοε^οηηεηο ίνΐιΕΐ;
ιιηά δε^δθΐιΐααΐιΐ: Ιιαι ίΐιτεη
νβΓβΒηΙετ.
Ι άίεΓ(:ε αηά νεΓβεηΙίΙε άεη εη-
§1ΐδθ1ιεη ΌαιηρίεΓ δαρετΙ: άε
5 387 Βγ(: ; αηά
Κογπ, 28. ]χ\.
ΗίΐαρΙςαατ-
ίη εΐηεΓ δοηάεΓ-
ιηε1άαη§
αηιΐ Ρΐ&1ι&Γΐ:ί1-
ΙβΓΪβ
:-εΐ£βηάβη
αα.
άεη. Ιη5>"·ε5 ιηιιηΐ ιιΐατάεη
αεοεΓ 7ΟΟ33 ΒΚΤ. ίείηάΐί-
ε1ΐ2η ΗαπάεΙδδοΙιίίίΓααηι δοιιΐίε
2 Κπεο'3δ":1ηίϊε νεΓδεηεΐτ ιιηά
ιιιείτεΓ^ ΐο δοΐπίίε Ιοε^ςΐιοε-
άί§Ί: Αη·5δεΓάεηι ιαιΐΓάεη 21
ίείηάΐιαΐιε
5θ1ιοδί>εη. Ιη
ίυε ΑΓί-ίΙΙεπεΐ
οη ΤοϋΓαΙς
ιηι. Ιη άεη
21 ιιηά 25·
Ρ1πίζειΐ}ίε
Ιπ
ιιτΐ
Ιεΐοΐι ι-
ιη άεπ
αηά
ζιιτη
Ιη άεΓ νεΓ^αη^εηεη
ίδΐ άίε αα&δεΓθΓάεηιΙίοΙι
Ο2ίε^τί§;1:ε ΡΙοΙεεηοαδίδ νοη
Μ ιΐτβ ηιϊτ ιιιΐδεΓεΓ δΙιΐΓΓη·
ϋοοτίΐοΐιίΐΐε άεΓ
ΐΐαΐίεηίδοΐιεη Μειπηε
^Γίίίεη τιΐοΓάεη.
ΒοοΙε Ιΐαηπΐεη ίη
ΕηΙίεΓηαιι^ Ιοΐϊ, «ιη άίε
ίεηεΐηίαΙΐΓΐ; νοΓάΓΪη^εη,
Βοοίε Ιίτπΐίη άΛεϋ ίη
§·εί> ΚΓεα^ίεαεΐ' άεπ
ΑηΐΠεπε. 8
ΙιοΙτϊ^ε Εμ1οί>ίοηεη ιιιιτάεη
πή ΗαΙεηαιεΓτεΙ ν*: ι* Γ^ειοΐιτ,
ιιυάατοΗ άεΓ αηπΐίεΙεΓΐε-
{ίϋοΐιε Βεαιείδ ςε^εΐιεη ίίΐ,
άΐε
πή
υιι Κ
γκγπ
Ε ιΐ25
ιηι
ι πιειι άε;> ΕίηΙ)πιο1ι«» ιη άει·
1*11 Η,αίεη οη ιΐεη Υ· ΓΪ)4επ-
' άε ι ιηίι Ετίοΐ^ §·6ΐ· γ ;εηί οιιιγ·
ά25, άεΓ άεη Υ«ΐ2ειιιαΙ:
ϋη ΜαΓΪηί: ^α

δΕΙΤΕ 2
ΡϋΕΚ. ΚΚΕΤΑ
δΕΒΕΝΜΜΕΤδ
Μΐτ Ρΐοββαοΐε ιιηά δταηηοοοτ ϋοβΓ άβη Βη°;
1 ΡΚ. Εδ ϊδΐ: ΜίΐΙδοηιηιεΓηα-
οΐιτ, άα νεΓΐδδοΙιΙ άεΓ Ιιεΐΐε
δεΐιείη αηι Ηίηιΐηεΐ ηίεηιαΐδ
νόΐΐίβ·. Αΐδ ννΪΓ £ε#εη ΜίίΐεΓ-
ηαοΐιΐ άιΐΓοΙι άίε ννοβ-εηάεη
ΚθΓηίεΙάεΓ βηι υίεΓ άεδ Βα£
β-εΐιεη, άοΓΐ ννο ηιαη είηεη
ννείΐεη ΒΗο^ ηαοη ΟδΙεη Ιιατ,
άα ΙιεΓΓδοΙιτ Ιίηΐίδ ιιηά Γεοΐιΐδ
νοη ΠΠ5 είη ^εδοΙιαίΓί&εδ Ττεί-
βεη, αηά ννο αηι Τά% πιιγ
δοηιηιεΓΐϊοηε Κιιΐιε ^εννεδεη
ίδϋ, άα δοηείηεη ^Ιζ£ ΐηι
δοίιηΐζ άεΓ ΝαοηΙ ΟείδϋεΓ αηι
ννεΓίίε ζα δείη. Βείεηΐε ννεΓ¬
άεη ίιη ΡΙϋδΐεΓΐοη εΓΐείΙΙ:,
δραΐεη ΙίΙΪΓΓεη βείηι ΑηδννεΓ-
ίεη νοη ϋεοΙίΐιη&δΙοοΙιεΓη,
Ρΐοδδαοΐνε ννεΓάεη άαΓοη άαδ
Οβτ,Γεϊάε, άαΓοη άαδ ΟεΙοαδοη
άεδ. ΡΙαδδϋίεΓδ β'εδεΐιΐείΐΐ:.
δτίΐΐε ίδΓ. αηυείοΐιΐεη,
ηΐοΐιτ £εΓααο1ιΙ ννεΓ¬
. Νιιγ ηοοΐι ΙίΐΐΓζε Ζείΐ
ΐΓεηηυ υηδ νοη άεΓ δ(:αηάε,
άα άεΓ ΡϋΙιτεΓ άεη Αηβτϊίί
ααί Καδδΐαηά υείοΐιΐεη ήατ....
ε« 181 είδϋ ννεηΐβ· ηαοΐι ΜίιΐεΓ-
ηαοΐιτ, υηά απι 3 υΐΐΓ 15
ννεΓάεη άίε νειίίεη δρΓοοΙιεη.
Είηε Ρτα^ε οεΙιεΓΓδοΙιτ ννοΐιΐ
άαδ ϋεηΐίεη εϊηεδ ^άεη άεΓ
ΜαηηεΓ, άίε Ιιίετ ζιιηι Αη-
8τίίί ΒΠ&εϋΓεΙεη δίηά, νοη
αεΓ Ρα1ιηιη§· βίδ ζιιηι δοΐ-
άαΐεη: ΗαΙοεη άίε άπίοεη
ετνναδ βεηιεΓΐίΤ, δίηάδϊε οΐϋΐ'&ιιί
^•είαδδΙ:, άαβδ ΛνΪΓ' ϊη άίεδεΓ
Ναοΐιτ, ΐη άίεδεΓ δτπηάε αη-
βτεΐίεη νεΓάεη? λΥϊτ νίδδεη
}Ά, άαδδ ιιηδει-ε
#εη οίδ ϊηδ είηζεΐηε
νναπΐεη, ά,ΐδδ Ιίείη Καάοήεη
ίη (ΙεΓ βτοδδεη Μαδςΐιίηεπε
αοδδει· αεΐιτ §·ε1αδδεη νναΓάε.
ΙΙηα άοοΐι, αΐδ ννΪΓ αιη Ναοΐι-
ΓηίΐΙίΐ^ ζιινοΓ άαδ Οεΐέίηάε
αοίαΐιΐ'εη,άα δοΐιίεη άίε ^Βηά-
δοΐιαίΐ άεηι υηεί£ενεϊπΙεη
ηιεηδοΙιεηΙεεΓ ηηά
βεη ζιι δείη, εϊη
ί, οά άίε Ναοΐιτ Ιεβεη-
^εννθΓαεπ ίδΐ, δςΐιείητ ηοοη
άαδ Ιείδεδτε Οεπΐηδςΐι ζιι ΙαοΓ.
νίΓ Ιαιΐδθΐιεη αη^εδραηηΐ: ίη
άίε Ναοΐιΐ. ΗιιικΙε^εΐΊεΙΙ
άΓΐη&Ι: νοπι βηάεΓεη υίετ
ζιι αηδ ΙιεηϋοεΓ, τηαηςηηΐΕΐΙ
ίεπιεΓ, ήι&ηοΐιηιβΐ ηαΙιεΓ, εδ
Ιι&Ι εΐννβδ ΕΓΓε^εη4εδ πή δίοΐι.
δοΐΐΐε εδ ίιιηδ ΤΓαρρεηΙ)εννε-
1εδ Οε^ηεΓδ αηζεί-
Ιηι ί^ΐιΐεη Ινϊοΐιΐ:
ίηι Οεβΰδοΐι 'δίεΐιεη
ααί άεηι δρΓηη#; Ιοίδ ζαηι υίεΓ
άεδ Ρΐαδδεδ δίηά εδ εΐννα 8ο
ΜεΙεΓ, νοη άΓαΙχτη £ατ είηζα-
δεΗεη. ϋοεΓ άϊεδε Ρΐαοηε δίηά
άίε δοΙΐννεΓεη ΡΙοδδβοοΙε ζα
δοπΐείίεη. Είη ΙίατζεΓ Βείεΐιΐ,
Ηαηάε ραεΐΐεη αη, ίηι
■ίτΐ £ε1ιΙ εδ άεηι υίεΓ
ζα. Είη ]εάεΓ Ιιοΐί ααδ δίοΐι
ΙιοΓααδ, ναδ εΓ Ιίαηη, εδ 1«>ηι-
ηιτ ααί δεΐαιηάεη αη. ϋοεΓ
αηδ, ααί αηδεΓεηι υίετ, οε^ίη-
ηεη ΜαδοΙιίηεη^εννεηΓε ζα
ΙιαηιηιεΓη, δίε ηαβεη ιιη«!τεη
ϋΝΤΕΚ δΤΚΕΝΟΕΚ
ΒΕΥνΑΟΗϋΝΟ
ΟΡϋ
βΐοΙιβάθαίΒοΙΐθ Κοΐοηΐβ αα
ΑΙΙβ άίρΐοιηατΐβοΐιβη ΟβρίΙοβΓβηΙιβίΓβη
27-
άαβδ βΐβ ζϋΓ
ΟΓβηζβ »ο-
υίεΓ ίδΐ ειτείοΐιτ, άαδ
ΡΙθδδβοοΙ ^ΙείΙεί; Ι&η^δΒηι ίη
άαδ ννΈδδεΓ, είηε δαηάΐο&ηΐί
ηιαδδ ηοοΐι αοεΓννΐιηάεη ννεΓ¬
άεη, αηδεΓε δΐίείεΐ δίη&εη Ιίεί
ίη άεη ίεαοΗϋεη δαηά είη, ννίΓ
αοΐιΐεη ηίοΐιυ άαΓ&αί, άβδδ άαδ
νναδδεΓ ζα άεη δίίείεΐδοηαοη-
Ιεη 1ιεΓείηί1ίεδ5ΐ, ννα3 ίαΐ εδ
ίη άίεδεηι Αα§·εη^5ΐίο]! ϋ
αηδ βεΐιεη ννίΓ άίε
τεη αηδετεΓ Οεδθΐιϋΐζε, ίηΓε
Βαΐιη δθΐιείητ οίΐ ηατ ίΐαοΐι
ϋΤοεΓ άεηι Ρΐιΐδδΐαΐ ζα Ιίε^εη,
■ννΪΓ δρΓίη^εη ίη άαδ Βοοί, άίε
δίΓδπιαηβ· [ΓεΐΓοΙ; ααδ είη ιιΐεηί§·
αο, α5ει· άίε ΚαάεΓ 5πη8"εη
δοίοΓΐ: · άίε §·εαΐαηδθ1ιΐε Κί-
δεΐιε ίοΐι ίη άίε ΟεδίοΙιτεΓ άεΓ
ΜαηηεΓ, άίε πιίί πιϊγ ηιαΓδοΙιίε
Γεη ννεΓάεη. δίε δίηά ταΐιίβ·
αηά §·ε1αδδεη, νοΐΐ δΙίΙΙεΓ
ΚΓαίτ.,ίεΙι βεΐιε Ιίείηε Αηζεί-
οΐιεη νοη ΝεΓνοδίταί αηά
υηΓαΙιε. Ιη άίεδεηι Α6δε1ιηίτϋ
Ιίε^εη νοΓ αΐΐεηι νίεηεΓ αηά
γ, α&εΓ ααοΐι είηί^ε
δίηά άαΓαηίεΓ, είη
ΒεΓΐίηεΓ, είη ΝΐΪΓηοεΓ^εΓ. Εδ
ίίίΐίτ: αητεΓ ίΐιηεη Ιίείηεη υη-
ΐεΓδοΙιίεά ίη άεΓ Ηα1:αη§τ.
ΗεΙΙεΓ ννίΓά άεΓ δοΐιείη αηι
δδΐΐίοΐιεη Ηίιηηιεΐ, αηααυΐιαΐι-
δαηι τϋοΐίΐ άεΓ υΐΐΓζεί^εΓ νοΓ.
Όίε εΓδεε ΕεΓοηε δΐεί&Ι δίπ-
αΙοεΓ ιιηδ ααί. Υοπι Ρΐιΐδδ
είπ ίπδοΙιεΓ ννίηά
γ. Ααί άεπι αηάεΓεπ
υίεΓ 1ο1εί5ί οδ δΐίΐΐ, ηοοΐι ίηι-
ιηεΓ δΐίΐΐ...
3 υΐΐΓ 14-. άεΓ ΟοεΓΐευΙ-
ηαηΐ ηεΐοεη ηιϊγ κΐεοΐίΐείηε Ζί-
υαΐετΐε ίη άεη Μαπά, ετ ννίτά,
δίε ^εηαα είηε Μίηατε
αήζαηάεη, εΐ' Ιιαί
ααί άίεδεη Αιΐβεηΐοΐίοΐν §·ε-
νναΓΐε*:. ΌεΓ εΓνναιΊετε Αα-
§:εηΙ)1ίο1ί ίδΐ άα: Μίΐ είηεηι
δοΐιΐα» οε^ίηηΐ άίε
ΑΓΐίΙΙεΓΪε ίΐιι-ε
ΡεαεΓδοΙιΙα^· ααί
είηε νναΐιτε Ρεαετΐιόΐΐε ^εΐιτ
ν. άεηι βηάετεη υίεΓ ηίε-
γ. Όίε Ετάε άΓοΙιηΐ, Γ^ειιοΐιι-
ζίεΐιεη ίΐιτε ίεα-
Βαΐιη αβεΓ άεη Ρΐαδΐ,
άίε εΓδΙεη ΡΰΐιεΓδααΙεη δθΐιίεδ-
ίη Ιαη^εΓ Κείΐιε ααί άεηι
υίβΓ
ϋει- Βαρ ίδΐ αη άίεδετ διεΐΐε
150 ΜεΙει- θΓείΐ:. 'ννεΓ-
άεη ιΐιίτ ΡεαεΓ οεΐίοιηηιεη ?
Ιοι ιαεί^δ ε« χάοΐιί: ιηεΐιι·, αίοεΓ
ίοΐι ^Ιααΐοε ηίοΐιΐ, άαδδ ίοΐι ίη
άεη ιιΐεηί£εη ΜίηαΙεη, άίε άίε
ϋ §:εάααεΓτ Ιιατ, άαταη
β 1ια5ε. υηά ε5εηδο
ιπΐτά εδ άεη αηάετεη Μαη-
ηεπι ιπι Βοοί ξϋξΆη^η δείη.
ΡΙαδδααίνναΓΐδ ΙεαοητεΙ είη
ι·ίεδεη§:ΓθδδεΓ ΒΓαηά ααί, είη
ϋοΓί δοΐιείηΐ άοΓΐ: ίη Ρΐαηι-
ηιεη ααί^ε^αη^εη ζα δείη.
]&ίζ.ϊ 5ε&ίηηϋ άίε ταδδίδοΐιε
ΑιΐίΙΙεΓίε ζα δοΐιίεδδεη, αοεΐ'
άαδ Ιοΐ'ααοΐιΐ αηδ ίπι Αα^εη-
ηΐςΐιΐ: ζα ΙίϋηιηιεΓη, ιπϊγ
^εδςΐιαίίΐ:, ιιπγ δίηά
&ηι αηάεΓεη υίεη νείίεΓ αη-
ΐετΐιαΐΐ) Ιαςΐςΐ είη δτοΓηΛοοτ
αοεΓ άεη Ρΐαδδ, δείη Κίεΐ γε§;1:
δρίτζ ίη άίε ^αίι:. υοεΓαΙΙ
ιοοΐιίη ίοη Ιοΐίοΐίε, ίΐαδδααί
αηά ίΐαδδασ, §·εηεη ααδ άεηι
Οεβϋδοΐι άεδ αηάεΓεη υίεΓδ
(ηαη ίδΐ άαδ υίεΓ, ααί άεηι
ίοΐι ηοοΐι νοι· είηεΓ Ιιαΐβεη
δταηάε αη&εάαΐάί^· ^εαΐαΓτεΙ:
Ιιαττε, δοΐιοη «άαδ αηάετε
υίεΓ» ^εαΐοΐ'άεη!) δρΓΐιΐίίϋ
ίηιηιεΓ ηεαετ Ναοΐΐδοΐιαί),
άεπιιείΐ άίε ει-δΐε Κεττε άεΓ
δταπηεηάεη άεη Αη^Γΐίί ίη
άαδ ίείηάΐίςηε ^αηά ^"εϋΓα&εη
Ιιατ. υηά δθΗοη δεΐιεη τχιϊγ
ααί άεη νΥΊεδεη αηι υίεΓ άίε
εΓδΙεη Οείαη^εηεη, νεΓαη§·-
δίίβτ, ίαδδαη^δΐοδ δαοΐιεη δίε
αητετ είη ρααΓ Βααηιεη
3 .· 11: {, 1 ; νοΓΐιΐαΓτδ-
δΐαπιιεηάεη Ιιαΐοεη ηίοΐιί Ζείϋ,
δίοΐι ]ευζΙ; ηιίΐ ίΐιηεη αοζα^ε-
Ιοεη. Όαδ ίείηάΐίεΐιε υίεΓ ίδϊ
ίη άεΓ §αηζεη ΒΓείϊε άεδ Οε-
ίεοΙιτδαίοδθΙιηίΐτεΒ ^εηοηιηιεη
ιιιοΓάεη, αηαητεΓ^ΓοεΙιεη Ιιαηι-
ηιεπι ηοοη αιΐδετε άεαίδςΐιεη
Οεδθΐιϋιζε αΐΐετ ΚαΙίοεΓ, άεΓ
ιιιείϋεΓ...
Κπγτ;
ΜαΐΙβΓ—Μύηο
ίη
Μύηοηβη βΓοίίηεΐ
Μαεηοΐιεη 27. }α1ί.
Καηδϋ-
ααδδΐε11ιιη§: 1941 ικιΐΓάε αιη
ίηιΗαιΐδ
άεαΐδαηεη ΚαηδΙ ίη
Μαεηοΐιεη ηιίϋ είηεΓ Αηδρι-α-
οΐιε άε Κείο1ΐδρΓορα§·αηάαηιί-
ηίδϊεΓδ Όγ. Οοεΐιοεΐδ ετοεί-
. Ιη άίεδ^Γ Κεάε
ΜίηίΰΐυΓ, άα^ άαί,
^ε^6:π άϋ άε-
νοΐΐςεώ ΙγοΙζ
άεΓ
ΙίΒ νοη άβΓ ΡΓβ83β-Α1}ί:βΐ-
Ιιιηβ: άβΓ άβηΐδοΐιβη Βοί>
βοΗβίί: ΐη ΜθΒΐίβιι, άβΓ ηιΐτ
άβΓ Κ.βΐοΗβάβηί8θΗβη Κο-
Ιοηίβ αηβ Μοδΐεαη αηι
Μΐ1τν7οε1ιαοβηά ίη ννΐβη
βΐηΐΓ&ί, ς-αο άβηι ϋΝΒ
βΐηβ δοΗΐΙάβΓυηβ: άβΓ Ε-
ΓβΐβΤηΐδββ Οβΐ ΚΓΪΘ£83118-
ογιιοΙι ΐη άβΓ 8θ·«Γ}βτ.ΐ-
βεηοη Ηαυρΐδταάί.
ϋΐβ Τβΐββοηβ άβΓ ΚΓΪβο,β-
•ννηΓάβ άβΓ
βΓβτ ΐη άβη
άβη ά&8 8:
. Μαη Ηαττβ άβη
, άαββ άΐβ Ββ-
να;11ΐεηιη^ άβη
τβΐ1ηαηηΐ8ΐθ9
ϋΐβ β
άβΓ ΒβαίβοΗβη Βοί-
ιιηά άαβ ^ββαηιτβ
ΡβΓβοηαΙ ν/ιΐΓάβη,. ζηηεε-
εηβτ αητβΓ οηιταΙβΓ Μΐββ-
βοΗίαπβ: ροϋτΐβοηιϋρΐο-
ηι&τΐβεΗβ Οβρίΐο^βηηβΐ-
τβη ΐη ΐΙΐΓβη ΗββηββΓη ίη-
ΓβΓηΐβΓί: ηηά ιιητβΓ βΐβΓ-
Ιΐβ Ββνναοηιιιΐβ' άβΓ ΟΡΙ7
β-ββΐβΐΐτ. Αηι 24. Ταηί
αοβηάβ ννιΐΓάβη άΐβΚβίεηβ-
ΐη βίη ηιίτ:
ηηά Γηΐτ ^
ννβΗΓβτβεηάβη νβΓδβΗβηβδ
Αγ-
ΐη ΚαβίΓοννο
βοΐΐΐβη. ν7βΒΐΐΓβηά άΐβ βηβ
ΒβΓΐΐη ηαοΐι άβΓ δον/ίβτ-
ιιηΐοη ΗβΐηιΙίβΙΐΓβηάβη
8ονν3βτ - ΒϋΓ&βΓ ηιΐί βΐ-
ηβηι νοη άβΓ ΚβΐοηβΓβ-
ςτίβΓαηβ· ζηΓ νβΓίαβτχιηβΓ
ς'ββτβΐβτβη 8οηάβΓΖΐΐ8'β
ίηΗΓβη, αΐΐβ βΓάβηΙεΙΐοΗβη
ΒβηηβηιβίοΗΙεβίτβη β-βηοβ-
ββη ηηά ααοη αηί Κοβτβη
άβΓ ΗβΐοΗδΓββτίβΓηηβΓ νβΓ-
ρίΐβ^ΐ ΛνιΐΓάβη, ηιηβΐβη
άΐβ Κβίεηβάβητβεηβη αηβ
άβΓ υάδδΚ αητβΓ άβη
ΙηηβΓβ άββ Ι/βηάββ ζή
ΐ5ΓΪη?βη. νοη άβΓ Ββνοβΐ-
Ιίβηιη^ τοηΓάβ άΐβ ϋβιιτ>
βεΐιβ Κοΐοηίβ βηβ Μοβΐκαη
ιαί11_οηι·
ηιΐί βΐηβπι
Ναοη Τα^βη άβΓ
■ννΐδΒηβΐτ βΓίαΗΓβη άΐβ
Κβΐοηδάβιιίβοΐιβη βηάΐΐοη,
ρΓίηιΐίΐν
βίβΐβτβη ΖΧ8 άβΓ Ηοΐζ-
Γΐαβββ ίΐΐΓΐΐβο ηβηηιβη. 8ΐβ
άαΓίτβη άβη Ζκ% ηιΐΓ ββΐ-
τβη νβΓΐαβθβη. ΠΐΓβ Ινβ-
οβηΒτηΐΐΐβΙ ηιαββΐβη βΐβ
ββΐοβί ϋααίβη. Όΐβ
ίΙββΊΐηβ· ινβΓ νοεΐΐίβτ
ΖΗΓβΐοηβηά. ϋίβ
Γβη νβΓΗβΒΐτηΐβββ Ιΐββββη
βτ&Γΐτζιΐ Λνϋηβεηβη ύθΓΪβ:,
βο άβ8β ηιβΙΐΓίαεη ΚγηπΙι-
Ηβίίβη αιιίτΓατβη. Αηι 6.
Ταΐΐ βΓΓβίοΗτβη άΐβ Κ,βί-
εηδάβιιτβεΐιβη Ι/βηίηΐαΓ
βη άβΓ 8ο«Γ|ετ.Ϊ8οη-τ.αΓΐι:ΐ-
δοηβη ΟΓβηζβ.
Αη άΐβ Κβΐββ η&οΗ Αη-
1σ&γ& άβηΐίβη άΐβ Κβΐοηβ-
άβατδοηβη
ϋίε
Ηατΐβ αΐΐββ &ηί£βΙ>οτ.βη,
ιιηι άΐβ ϋβνιίβοΐιβη ηιΐτ
Αυτοοηβΐεοΐοηηβη ΰΙ>βΓ
άαβ ΗοοΙι^βοίΓ&β ΐη άαβ
Ιη Ιβταηοαΐ νβΗΐββ» —
άβητβοηβ ΒοτβοήβίίβΓ ίη
Μοβΐεαιι, ΟΓβί νοη άβΓ
8οη«1βη1ϊϋΓ8·, άίβ Κβίοη·-
άβαίβοΗβ Κοΐοηίβ, αη» η»ίΐ
άβτη Ρΐηβτζβαβτ ηβοη ΒβΓ-
, τηΐηββηΐβοηβ Οβββηάϊβ ίη
, Μοβΐεαιι ηηά ίΓύΗβΓβ Αηβ-
ββηηιίηΐδΙβΓ Οαίβηοη
' " ~ ΐη δοίΐα ααβ ηηά οβ-
__ βΐοΗ ηαοη ΒαΙίβΓββΐ.
υβΒβΓ άΐβ νβΓηεεΙτηίβ-
ββ ΐη ΜοβΚαη βΓ-ΙβΒΓΐβ
άειββ άβΓ δουββίβΓ
βαοη ηβατε ηοοη ζυηιβΐβτ
νοη Κοηΐ, ΚοΗΙβαρρβ οητΐ
8εηιπ&ΓΖ0Γοτ Ιβοβ. Κΐβΐ-
άιιη?β3τίί(:_β ιιηά δοίηη-
τηβΓ_ νβΓβοΗΙβεηηβη νΐβΐ
Οβΐά, άα βίη ΡααΓ δοΗηηβ
βτιπα 3ΟΟ Καοβΐ ΐΕοβτβτβη,
να&Β άβη Μοηατββΐηΐκοΐη-
ηιβη βΐηεβ ΒαααΓθβίίβΓ»
βητβρΓβοΗβ. Ρΐβ ν
Μοβ_ααβ
τβ βΐοη ϊηζιπΐβοηβη βτβΓ_
δεηοη ιχΐββΙΐΓβηά άββ ίϊηΐη-
ν7Ιη-
ηι&εητ βίοη ίη
, ηχΐβ ααοη ίη άβη
ΡΓονΐηζβίβεάίβη, βίη λΧ,βχ.
_βΓ ΒΓοτηιαηο;β1 1>βηιβΓ_*
ΙϊβΓ.
ηβοβΓ άΐβ Κββτβΐχιηβ- άββ
ζΐνΐΐβη ΚΓαίτ£βΙΐΓτ~3-
ββηβ νοηι ΐ6 Τιιΐΐ 1941
ι. Ζίνίΐε ΚΓαίΙίαηΓζεα&ε
άαεΓίεη ηατ ίηι οείίεηυΐίοηεη
ΙητεΓεδδε, ά. 1ι. ζα ΡαΙΐΓΐεη
ίαετ άπη&εηάε Ιεοεηδννίοΐιΐί-
&ε Ζαχεοΐεε, ΗεηατζΙ ιιΐεΓάεη.
2. Ζίνίΐε ΚΓαίτίαΗΓζεα§·ε
άαεΓίεη ηαΓ άαηη νεΓ^επΓεη,
ννεηη δίε νοη άεηι ίαεΓ άεη
ννοΐιιΐδίΐζ άεδ ΡαΙΐΓζεα^δΙιαΙ-
τει-δ ζαδΐαεηάί^εη Ρταείεΐίΐεη
ηιίί Οεηεΐιηιί^αη^· άεδ ΚΓείδ-
ΙίοηιηιαηάαηίαΓ, ίηι Κτείδε
Οΐιαηία άεδ Ρεΐάΐχοηιηιαηάαη-
Ιεη, 5εδοήάεΓ5 ζα^'εΐαδδεη δίηά.
Όίε Ζα1αδδαη§- εΓίοΙβ-Ι: ηαπ
υαεηη άεΓ νεΓΐνεΙΐΓ ίηι οεί-
ίεηΐΐίοΐιεη Ιητει-εδδβ Ηε§·(:
(νεΓ&Ι. Ν. ι), ϋίε Ζα1αδδαη§·
ίδ(; ]"εάεΓ ζείΐ αΐίάεΓΓαίΙίςΙι, δίε
ηιαδδ ααί νεΓΐαη&εη άεδ Κτείδ
οάβΓ Ρεΐά ^οηιηιαηάαηταΓ
ζαΓαεοΙίβεζο&εη ιαεΓάεη.
3· νοη άει· ΑηοΓάηαη§: άεΓ
Νγ 2 δίηά Ζα^ηιαδοΐιίπεη
ααδ^εηοηιπιεη, άίε ααδδοΐιΐίεδ-
δΐίοΐι ίη, ΙαηάαπΓΤδςΙιαίίΙίςπεη
ΒεΐΓΪΓοεη νεΓαΐεηάεΙ ιιΐεΓάεη.
4- ΙΙεοεΓ άίε Ζαΐαδδαη^· ίδϋ
νοη άεη ζαδΙαεπάί§·εη §"ΓΪε-
οΐιίδοΐιεη υίεηδίδΐεΐ Ιεη είηο
Βεδοΐιείηίβαη^ ααδζαδΐεΐΐεη,
άίε νοη άεηι Κτείδ οάετ Ρεΐά-
Ιίοηιπιαηάαητεη ηιίι
ϋίβ βΐη&οδθΗΙοβββηβ δοτα· , ΕΐηΪΓΪβΓαη^ βαβηιηιτΙΐεηβΓ
3Ϊ τηιρρβη Ι δραηΐδοηβΓ ΟητηαΙιβη
ϋΐε
ΒεΓΐίη, 27· ___
Βεί δηιοΐεηδΐί ιιΐαΓάεη άίε
απ ηιε1ΐΓει-εη ΑΙθδοηηίτϊεη είη
δοΐιεη ΤΓαρρεη ηοεΐι εη&εΓ
νοη ιπΐδεΓεη Τταρρεη ζαβαηι-
ηιεηβ-εζο^εη. Ιη Ηείΐί&εη
Καειτιίεη δοΐιΐαβ-εη άίε άεαί-
δοΐιεη ΤΓαρρεη άίε Ααδίίεΐΐε
άεΓ Βοΐδςηειιπδϋεη αηίεΓ βτοδ-
δεη νεΓΐαδΙεη ίαεΓ άίεδε ζα-
Γεαοίί.
ΒεΓΐίη, 27- ]ύι.
δοιιΐ;εΐΓθδδίδο1ιε Ραηζετ άίε
είηεη Αη§τίίίδνει·δας1ι τηαοΐι-
Ιεη αΐαΓάεη ζαδαηιΐηεη^ε-
δθΐιθδδεη, ιαίε αιΐδ ζαδΐίεηάί-
£εη ηιίΙίτεεΓίί,οΙιεη Κτείδεη
αηά Οείαη§·ειιειιααδδα8εη,
δοαΐίε ααδ ααί^είαηάεηεη
ϋοΐίαηιεηίεη
Νοοη βΐη
ζα νεΓβε-
Ιιεη ίδτ, άίε Ζα1;ΐδ5πη§· πιιΐδ-
δνοηι Κτείδ οάετ Ρεΐάΐίοηι-
πιαηάαηΐεη αηά άεΓ ζιΐδΐαεη-
άί&εη ΟίεηδΙδΙεΙΙε , ηιίΐ άει·-ι
ϋΐεΐϋτδϋεηιρεΐ νει-δεΐιεη δ?ίη.
ϋίε Ζα1αδ3αη»δΙοεδθ1ιείηί^αηί{·
181 αη άεηι ΚΓαίτία1]Γζεα§:—
ααδδεΓ αη ΚΓαίτπιεάεΓη—αη
άεΓ Ιπηεηδίίτε άεΓ \/ίηά-
δθΐιαιζδοΐιείΐοε
5· ^^ά^ \·ΐΜυηάεπιιΐϋ αη
, άίε ίΐιτε (τε-
ααίΐΐι,οΐ
οάεΓ νεπηίηάεΓΐ, ίδΐ: νεΓθθτεη.
6. \γογ ^ί&εη άίε Β^τίπι-
, 27· ^α1^.
Νεοεη άεπι νεΓΐαδΙ άεδ
Ζει-δΙ:ο2ΓεΓδ ΟαΓεΙδ, ^αο άίε
οπιίδοΐιε ΑάηιΪΓαΙίΐίεΐ: δοηηα-
ϋεηά ααοΐι ηοοΐι άίε Βεδοΐιεε-
ά^αη^εη είη£δ ιαείΐει εη ϋπΐί-
δοΐιεπ ΖεΓδϋοεΓεΓδ ίηι "ν/εΓΐααί
άατ ΟρεΓαΐϊοηεη ίηι ΜΪΙΙεΙ-
ηιεει· ζιι. Αη^αοεη άαΓυεϋει-,
αηπιιεΐοΐιεπ ΖεΓΛΐικΓεΓ εί» δίεΐι
άαοεϊ Ιιαηΐεΐΐ, ιιιεΓάεη ηίοΐιΐ
& ηιϊί: ν'ίΓΐίαη^ νοηι
26. 7· άίε ΕίηίπεΓαπ£ δαεηιΐ-
ΙίεηεΓ δραηίδοηεΓ ΟϋΐΗ&οεη
ίηι ^εδαηιηιΐεη θΓίΐίδθΙιεη Ιηι-
ρεΓΪαιη, αΐίε ααδ ^ηάοη ^ε-
ηιεΐάεΐ ιιηπΐ Ιη ροΐίΐΐδθΐιεη
Κτείδεη ιαείδδΐ ηιαη άαΓααί
Ιιίη, άαδδ άίε 1>πτ:ίδί>ς1ιε Κε-
&ίεηιπ8- ζαηι εΓδΙεη Μ&1 εΐηε
δοΐοΐιε Μαδδηαΐιηιε 8"ε^εη είη
Ι-αηά Ιπίίι, άαδ ιιΐεάετ »1δ
ΡείηάδΙ&αΙ ηυςΗ αΐδ νοηι
Ρείηά ΙίυηΐΓοΙΙίεΠ; ιαοτάβη
ίδϊ.
8Γΐιτ.η&Ιϊβη Ιη
, αΐίι-ά ηιίϋ Οείαεη§--
ηίδ ηηά ιηίΐ Οεΐάδτταίε οάεΓ
ιηίΐ: είηει- άίεδίΓ δΐΓαίεη υεδ-
ι-αίτίαΙΐΓζεα^ε, άίε
άεη Βεδΐίιηηιαη^εη
Γ ΥεΓθΓάηαηκ1 οκηιιεΐζί:
νεΓαεηάεΓΐ; ιιΐθΓάεη δίηά.
Κο^ηπεη άιΐΓοΙι άεη ίαεΓ άεη
ννοΐιηδίτζ άεδ ΡαΙΐΓζοα^ΙΐίΐΙ-
ίεΓδ ζαδταεπάί^εη Κΐ'είδ οάει·
ΡεΙεςυιηπΐΛΐιά.ιητεη είηά,^ε-
ζο§·εη αΐεΓάεη.
η. Ι)ίε νοΓοη1ηαπ.!>· Ι π 11
ηιίτ: ϊΙιγογ ':Γ!ίαι;ιιι1αη» ίπ
Ι
ΒείεΙιΙδΙιαΓΐεΓ αηά Κοιη-
ηιαηάαηΐ:
υ.δ.Α.
Νενν ΥοΓΐί, 2-.
Κοοδβνεΐΐ: νεΓίαε^Ιε
ΐα&ίΐοεηά, άαδδ αΐΐε ί
δοΐιεη ΟαΐΗαοεη ίη άετ/
δοηηαοεηάνοπηίιΐα^ &1δ είη-
&είΓθΓεη ζα οεΐΓαοΙιΐεη δίηά.
Οΐείοΐιζοίΐί^ ννατάε υεΙαηηί-
ίίεβεη, άαδδ ααοΐι αΐΐε ΟδΙαδία»
Ιίδοΐιεη Οαΐΐιαοεη ζαηι Είη-
ίτίεΓ Ι ά
Ιβ1*η1β
Ζιη-ι
, 23 Ι
άρΓ ηά
Β
ίΐδΐίκςΐιεη
Ιδΐαηάδ, άεηεη εδ κεΐαη-
8-^η ιηΐΓ, αα5 ά-Γ εη-,ΊίδοΙιεή
ΙηΙ:εΓηιει·αη§: ζα Ηίεΐιεη, γϊοΙι-
ιετεπ ιη άεΓ ΡΓε5δ-ί οίηεη
Ααίηιίαααΐΐε ίη 31νΐηαίηανί-
εη Ιεοβηάϊΐΐ ΙδαΙπεηάεΓ,
ίηι Κ11ηρ^Ζα^ Ε2ίΓείΠη«
Ιηδ'11 ^.αδαηιη^ηζιΐδοΐιΐίυ
Όίο οείάεπ όεΓΪεΙη6η,
ηαοΐι άετ ΑηκηηίΙ ά=Γ
οΐιειι ΒόδΛΐζιιη^δΐΓαρρε ,ιπί
Ιδΐαηά ίΐΗβ ΜΐΐιτΙΐοιΙαΓ (10Γ
η-ΛϊΐοπαΙδθζίαΙΪΗΐΐδοΙι^η ΡαΠεί
ίη άετ νοΐΐίεπάΐί^ΐι^ΐ^π .Μκί·,»
νεΓίοΙ^η αΐοΓά^η 3ίη± Ιη &^
Ζιιΐΐδςΐιεηζείΐ: Ιιαεΐΐε α,^2
Υί Ιοει-είϋδ άίε ΑιΐΠαε-
ΐ
ΣΕΛΙΣ 3η
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΡΙΑΗΓΡΟΝ
Χανιά 28 Ιουλίου 1941
Άπό τάς έιτιχειρήσεις
τού Ανατολ. μετώπου
Καταστροφη εκατθντάδων Ρωσ-
σικών άρμάτων μάχης
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27. — Τό η¬
μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον πληροφορεΤται έκ
τού μετώπου δτι κατά τάς
διεξαχθεΐσας την 25ην τρέ¬
χοντος μάχας, ανατολικώς
τοϋ Σμολένσκ, 230 τεδωρα-
κισμένα ρωσσικά άρματα
μάχης περιήλθον είς χείρας
τού Γερμανικοΰ Στρατοΰ.
Έκ τού Ρουμανορωσσικοϋ
μετώπου αγγέλλεται ότι τα
Γερμανορουμανικά στρα-
τεύματα προελάσαντα διά
τού Μπούκ καί Δνειστέρου,
άφοθ έξεμηδένισαν τό 502
ρωσσικόν σύνταγμα πεζι-
κοΰ, δύο Γερμανικαι ταξιαρ
χίαι έπροχώρησαν εις βά-
8ος 50 χιλιόμετρον συνε-
κρούσδησαν μετά Ρωσσικής
τεβωρακισμένης μεραρχίας
κατέστρεψαν 1036 άρματα
καί εΤτα έπανήλβο/ είς τάς
δέσεις των. Έκ τής συγ-
κρούσεως ταύτης απεδεί¬
χθη ότι ένφ κατά τάς πρώ¬
τας ημέρας τού πολέμου οί
Ράυσοι διέδετον χιλιάδας
άρμάτων μάχης, ήδη κατα-
δεικνύεται δτι τό πλείστον
τούτον ετέθη έκτός μάχης.
Ούτω σί ρωσσικαί μεραρχί-
αι δέν διαθέτουν τόν άριδ-
ι μόν εκείνον πού διέδετον
τό πρώτον δεκαήμερον τής
Γερμανορωσσικής συγκρού-
σεως.
ΡΩΜΗ 27.-Ό είδικός
άπεσταλμένος τού Πρακτο-
ρείου Στέφανι είς τό Ούγ-
γρορωσσικόν μέτωπον τη-
λεγραφεϊ δτι τα Ούγγρικά
στρατεύματα,κατά την προ
έλασίν των, άντιμετώπισαν
Ρωσσικά άρματα έφόδου,
έξ ών ήχρήστευσαν σημαν
τικόν αριθμόν. Ό αύτός
| άνταποκριτής μεταδίδει δ
Ι τι άπό τής ενάρξεως τοϋ
πολέμου κατερρίφοησαν 18
Ρωσσικά άεροπλάνα υπό
τής Ούγγρικής άεροπορίας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27,-Τό ημι¬
επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον πληροφορεΐται
δτι είς τόν νότιον τομέα
τού άνατολικοΰ μετώπου
οί συλληφθέντες αίχμάλω-
τοι εδήλωσαν δτι κατά την
25ην τοϋ μηνός τα Γερμανι-
κά στρατεύματα είς την έ-
πισεσίν των ανατολικώς τοΰ
Σμολένσκ έξεμηδένισαν 3
τεδωρακισμ'ένας μεραρχίας.
Έξ άλλου είς τάν τομέα
Πετρουπόλεως ρωσσική φά-
λαγξ μεταγωγικών ενέπε¬
σεν είς παγίδα τοϋ βαρέως
| γερμανικοΰ πυροδολικοϋ
Ι καϊ έξϊμηδενίσ^π τελείως
Σημαντικαί απώλειαι
τής ΆγγΑικής άεροπορίας
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27,-Τό ήμι- ■ Αγγλικη άεροπορία έσχε
επίσημον Γερμανικόν Πρα- | τάς εξής απωλείας ε(ς άερο
κτορεΐον πληροψοεΐται έξ
έγκ >ρου πηγής δτι την 25ην
πλάνα άπό τής 22 έ'ως 24
Ιουλίου: α) την 22 Ιουλίου
- .... · ι —---------— -—·/·■■▼ μμ ΐνν'χΐυν
τρέχοντος, έντός 3 ώρ 2>ν, ή Ι 15, β) την 23 Ιουλίου 54 καί
λ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
ΔΙ) ΙΚΡΟΜ,ΟΜΟΝ ΚΑΤΟΧΗΝ Ο Π Λ Ο Μ
Τά έν _.εροία Γ'εμμ.α-
νικά Στρατοδικεΐ'α έΐέ-
δοοαν, κατχ τάς τελευταί¬
ας δύο έβδομάδας, 1%
ΚαταΠικαατικάς είς Θάνα¬
τον αποφάσεως εναντίον
Κατοίκων δια παράνομον
κατοχήν δπλων. "Ολαι
Λί άποφάπε:ς ώθ
«αί οί "
εξετελέσθησαν.
Ωσαύτως είς την Έλ·
λάδα κατεδικάσθη ό κα·
φεπώλης Άλέξανορος
Λίτούσης κατόπιν συνο-
πτική'ς οΊαδικασίας είς
θάνατον έπΐ'άπηγορευμέ-
νη κατοχη δπλων. Ή α¬
πόφασις έξετελέοθη την
12ην Ιουλίου πλησίον
των Αθηνών.
ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘγΓ
(ΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΑΛΙΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑΝ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-—Συμ-
πληρωματικόν ανακοινωθέν
τού Άγγλικοΰ Ναυαρχείου,
άναφέρει δτι έκτός τού άν-
τιτορπιλλικοΰ «Άτρόμη-
τος», όπερ εβυθίσθη κατά
την άεροναυμαχίαν ήτις διε¬
ξήχθη είς την Κεντρικήν
Μεσόγειον την 23—24 "Ιου¬
λίου, καί άλλον έλαφρόν
άντιτορπΐλλικόν βληθέν υ¬
πό βομβών άεροπλάνων έ-
πλήγη καί κατεβυθίσθη.
"*7Ίη « τ ε ρ ψ ι σ»
' Ό Στάλιν κηρύσσει
έκ νέου την παγκό¬
σμιον επανάστασιν
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Κατά
τηλ)ματα έκ Κο>ν)λεως τό
Πρακτορείον «Ανατολή»
πληροφορεΐται οκ Μόσχας
δτι ό Στάλιν, κηρύσσων έκ
νέου την παγκόσμιον επα¬
νάστασιν, απεφάσισε την
αποστολήν μεγάλων έμπο-
ρικών άντιπροσωπειών είς
Αμερικήν καί Αγγλίαν. Ή
άρχηγία των δήθεν έμπορι-
κών αυτών άποστολών θ'
ανατεθή είς τόν Λιτβίνωφ,
καθόσον εκρίθη ό καταλλη-
λότερος διά τοιούτου εϊ-
δους αποστολάς. Αί «κα-
| μουφλαρισμέναι» αύται αν¬
τιπροσωπείαι δέν είναι τί-
ποτε άλλο παρά ώ^γανο-
με'ναι όμάδες διά την κήρυ¬
ξιν τής Ρωσσικής επανα¬
στασεωσ καί την διάδοσιν
των ά^χών τοΰ Κομμουνι-
σμοϋ είς τάς δύο αύτάς χώ¬
ρας. "Ηδη μάλιστα ή στιγ-
μή εκρίθη κατάλληλος διά
τάς Ήν. Πολιτείας, όπου
τούς τελευταίους μήνας ή
κατάστασις εδημιούργησε
πρόσφορον εδαφος διά μίαν
τοιαύτην προπαγάνδαν.
ΐό γνωστόν Ζαχαροπλαστείον
|ΐής πόλεώς μας «Τέρψις» έπα-
'νηρχισε τάς εργασίας τού άπό
της παρελθούσης εβδομάδος
κσί προσψέρει είς τοϋς πολυ-
ίΐληθεϊς πελάτας τού καί είς
Λτοντα έπισκέπτην ο, τι εκλε¬
κτον έχει νά επιδείξη ή ζαχα-
ρο-τλοστική τέχνη · Π α σ τ ε ς,
Έκλέρ, Παγωτά κ.λ.π.
; ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
1 Ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
'Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬
γασίας τού, δεχόμενος είς τά νέ¬
ον Ιατρείον τού καδ'έκάστην. Τά
νέον Ιατρείον είναι ποραπλεύ-
ρως τοθ παλαιοΰ, καί ακριβώς ά¬
νωθεν τοθ ΦαρμακεΙου τού κ.
Λ-ίανιουδάκη.
Άριβμός τηλεφώνου 2.22
Ό Ίατρός Μενέλαος Μ. ΐενου-
δάκης έγκατασταδεΐς είς τό Νέον
Ιατρείον τού πορά την οδόν Νό¬
ελ όριδ. 21 δέχεται τούς πελάτας
9 'λ". ^3ΐ πρότερον.
ΤΑ ΑΕΛΤΝΑ ΤΡΟΦΙΜΟΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν των νυν
κατοίκων τοθ Δήμου Χανίων ότι
ή άνταλλαγή των πααιών δελτί-
ων τροφίμων διά νέων τοιούτων
8' αρχίση κατά την 28ην τρέχον¬
τος μηνός καί ώραν 7ην π.μ. είς
τά Γραφεία τής Διευθύνσεως 'Α-
γορανομΐας.
Ώς γνωστόν κατόπιν διατα /ής
τής Γερμανικής Γτρατιωτικής Διοι¬
κήσεως δελτΐα τροφίμων δικαιοϋν
ται μόνον οί νΟν κάτοικοι τοθ
Δήμου Χανίων. Δημόται Χανίων
κατοικοϋντες ήδη έκτός τοϋ Δή¬
μου Χανίων δ' οΐονδήποτε λόγον
δέν δικαιοϋνται δελτίων τροφΙ-
μων.
Διά την προμήθειαν των νέων
δελτίων τροφίμων, δέον νά προ-
σκομίσωσιν οί κάτοχοι των παλαι¬
ών τοιούτων τό δνω άπόκομμα
τοϋ δελτίου των σομπεττληρωμέ·
νόν ύποχρεωτικώς μέ τό ονομα¬
τεπώνυμον τοϋ κατόχου ώ; καί
τής διευθύνσεως τούτου μετά το3
Οξοντος άριθμοϋ τού δελτίου.
Ή άνταλλαγή θά γίνη κατά την
έ;ής σειράν καί ημέρας:
Την 28ην Ιουλίου ημέραν Δευ-
χέραν άπό την 7ην πρωϊνήν μέ-
χρι τής 12η; οά γίνη ή άνταλλα¬
γή των δελτίων των οποίων ό αϋ-
ξων άριθμός φέρει τά στοιχεΓα
Α. Β. Γ. Δ. ήτοι των οίκογενειαρ-
χών ( των εχόντων ύπογράψει
τάς παλαιά; ύπευθύνους δηλώοεις
των οποίων τά επ-όνυμα άρ;;ονται
άπό τά ψηφΐα Δ. Β. Γ. καί Δ.
Την 2?ην Ιουλίου καί τάς αύ¬
τάς ώρας θάγΐντ, ή άνταλλανή
των δελτίων ών ό αΰξων άριθμός
φέρει τά στοιχεϊ Ι:. Ζ. Η. Θ. Ι.
Την 30ην Ιουλίου των Κ.Λ.
Την 31ην "Ιουλίου των Μ.Ν Ξ Ο,
Την 1ην Δύγούστου των Π. Ρ.Σ.
Την 2αν Αύνούατου των Τ. Υ. Φ.
Χ Ψ. Ω.
| Τά άποχόμματα των παλαιών
δλτΐνν διά την προμήδςιαν των
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΈπΙσης παρακαλεϊται ό γνωρΐ-
ζων τι περΙ τής τύχης τοθ Κων¬
σταντίνου Γ. Κοτρωνάκη, στρατι-
ώτου κλάσεως 1?40, Γ.' Πολυβο-
λαρχΐας Α' ΔιμοιρΙας, ύπηρετοϊν-
τος είς τό "Ηράκλειον κατά τάς
έν Κρήτη έπιχειρήσεις καί έξαφα-
νισθέντος έκτοτε, νά ειδοποιηθη
προφορικώς ή έγγρόφ >; τί ^ρα
φεϊα μας ή τά γοαφεία τού «Κρη-
τι Όΰ Τύπου» είτε τούς οΐκείου;
τού (κατοικία όδός Βρυσών 30,
Λενταριανά Χαλέπας).
εΐδών παντοπωλείου καί αρτου μέ-
χρι τής 3ης Αύγούστου προτοϋ α¬
ι π3Κοπγ) τό δνω μέρος τοϋ δελτί-
I
ου δπου άναγράφεται τό ονοματε¬
πώνυμον καί ό άοιθμός τού δελ¬
τίου διά την ανταλλαγήν θά παρα-
δίδωνται υπό τώνκατόχων είς τούς
παντοπώλας καϊ άρτοποιούς παρ'
ών προμηθεύονται καί μέχρι σή¬
μερον τά εϊδη ταυτα ϊνα άναγρά
ψ οσιν οί παντοπώλαι καί άρτοποι-
^ τά όνοματεπώνυμα, διεύθυνσιν
κα! α'όξοντα άριθμίν δελτίου καί
νά λαμβάνωσι κατόπιν τα τρ5φι-
μα μεχρι τ·ϊς ίσχύος των νέων
δελτίων
Όστις καθ" οΐονδήποτε τρόπον
επρομηθεύθη δελτίον χωρΐς νά εί¬
ναι κάτοικος τοϋ Δήυου Χανίων,
ή έπρσμιθεύδη τουτο ίξ άλλου
όστι; ανεχώρησεν έκ Χανίων, νά
μ'ΐ προσο^ι!σ^ τά δελτία πρός
ανταλλαγήν κασ' δσον θ'ϊ γίνη
α}3Γηρ3ς έλςν/χος κυί οί παρα·
βιται 83 τιμ^ρ^^ο^ν κατά παρά
βασ ν Γερ,ιανικής έντολής
Τά δ·ολτία δέο/ νά φιλάςΐσων-
-α καλώς καθόσον τ' άπ^λεσ3η·
σόμε 'α δέν άναπληροόνται.
(Έκ τής Διευθύνσεως Ά-
γορ ΐνο,ιιίας)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεππιρΐμένη μ^γεΐρι-
σα διά το Κτντρον τοϋ ΔηυοτικοΟ
Κήπου, καθώς καί ετέρα γυναίκα
δι" εργασίας τής Κουζίνα;. Μισσός
δι' αμφοτέρας ίκανοποιηαικός.
Πληροφορίαι παρά τώ Ιδιοκτήτη
τοά Κ4ντρ«υκ Χζδά
άοαΐ5θ1ιεη
Συντρίμματα καταρριφθέντων Αγγλικών άεροπλάνων
Αγγλία απώλεσε 87 άερο- ι γ) την 24 33. Ήτοι ή Άγ-
πλάνα είς άερομαχίας οιε· | γλία απώλεσε κατά τάς
ξαχθεΐσας άνωθεν τοθ στε- τρείς αύτάς ημέρας 102 άερο
νού* τής Μάγχης. Έν[[σης πλάνα έναντι 17 Γερμανι»
ί ή Ι |
ής γη
κατ' επίσημον ανακοίνωσιν ή Ι κων.
|
Διάφοροι είδήσεις
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Κατά πληρο¬
φορίας έκ Παρισίων ό άριθμάς
των έγγραφομένων είς την Λεγε-
ώνα διά την εκστρατείαν είς την
Ρωσσίαν αύζάνει συνεχώς. Την
άρχηγίαν των συγκροτουμένων
ήδη στρατιωτικών δυνάμεων ανέ¬
λαβον οί στρατηγο! Καβέ, 'Μπλάν
Ροζέ καί Σαμπατιέ.
ΡΛΜΗ, 27.— Τηλεγραφοϋν έ«
Λισσαβώνος ότι ό Πρωθυπουργός
τής Πορτογαλλίας Καρμόνα ανα¬
χωρεί αϋοιον διά τάς Άζόρας νή-
σους, ακολούθως δέ θά επισκε¬
φθή τάς νήσους τοϋ Πρασίνου
Άκρωτηρίου. Ό . Καρμόνα θά
επισκεφθή, έν συνεχεία, όλας τάς
έν ΆφρικΓ) Πορτογαλλικάς κτή-
σεις διά νά τονώθη τό φρόνηυα
τοϋ λαοϋ, καθόσον τάς τελευ¬
ταίας ημέρας, έξ αίτίας των άρπα
κτικών διαθέσεων τής Άμερικής,
ή κοινή γνώμη ήρχισε ν' άνησυχή
διά την τύχην των κτήσεων.
ΑΓΚΥΡΑ, 27.—Τό; Πρακτορείον
«Ανατολή» πληροφορεΐται έκ Ν.
"Υόρκης δτι τά είς τάς νήσους
Χαβάϊ αταθμεύοντα Άμερικανικά
στρατεύματα μετεκινήθησαν καί
κατέλαβον τάς εν τώ Είρηνικφ
Ώκεανφ στρατηγικάς θέσεις.
'Επίσης ή διώρυξ τοθ Παναμά ενι¬
σχυθή χθές διά νέου έκστρατευ-
τικοθ σώματος.
ΑΓΚΥΡΑ, 27.— Ό 'Εμίρη; τής
Τρανσιορδανίας 'Αβδολα ανέλα¬
βε την πρωτοβουλίαν, τής ενώσε¬
ως τής Τρανσιορδανίας μετά τής
Συρια; τή ύποδείξει τής Μ. Βρζττα
νίας, πρίς τάν σκοπόν δημιθϋρ/Ι-
ας νέου Μεσογειαοϋ Μουσουλμςι-
νικοΰ Κρίιτους.
ΡΩΜΗ, 27.— Κατά πληροφορίας
έξ Αθηνών αί "Ιταλικαι αρχαί 'έ-
δωσαν εντολήν όπως, είς τά; ερ¬
γασίας αί οποίαι δημιουργοθνται
μέ τά έκτελούμενα εργα ά·οικο·
δομήσεως άφ' ενός καί μέ τόν
διορισμόν ύπαλλήλων είς δημοσί¬
α; υπηρεσίας άφ' ετέρου, προσλαμ
βάνωνται Κρήτες έφεδροι άξιω
ματικοΐ, ΰπαξιωματκοί καί οπλί¬
ται, άττολυθέντες των τάξεων τοϋ
στρατοό. 'Επίσης εδόθη έντολή
είς τάς ναυτκά; άρχά; νά παρέ-
χουν πάσαν εύκολ'αν είς τοΰς έ-
πιθυμοϋντας νά παλινοστήσουν
Κρήτας
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Κατά πληροφο
ρίας έκ Νέας Υόρκης ή εφημερίς
«όσμο;—Τηλέγραφο;» ττληρορο-
ρεϊται έκ Λονδίνου ότι κατόπιν
έντολή;τή; Κυβερνήσεως θά έ-
φαομοσθϊ άπό τής 1ης Αύνοόστου
αυστηρώς ή διά δελτίο ι παροχή
τροφίμ^ν εί; δλα τά εΤδη Ή στά·
νις των τροψίμων όφείλεται εί;
την τελείαν εξαφάνισιν καί κατα-
βύθισιν τοθ έμπορικοΰ στόλου
τή; Αγγλίας ώς καί είς την 6ρνη-
σιν πλείστων συμμαχκών χωρίν
δπω; παραχωρηθούν τά πλοΤα τω/
διά μεταφορά; έμπορευμάτων είς
την "Αγγλίαν.
ΣΤΟΧΧΟΛΜΗ, 27.—Κατά πληρο¬
φορίας ίκ Λονδίνου ή μεγάλη
"Αγγλικη έφημεοίς«Ήμερήσιο; Τη-
λέγραιρος» διά δηλώσεώς της πρός
τούς αναγνώστας της κααιστα
γνωστόν ότι περ;ορίζει απο σήμε¬
ρον τόν αριθμόν των σΐλίδων της
ώς καί τόν αριθμόν των έκτυπου
μένων φύλλων, λόγω ελλείψεως
χάρτου.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Τό ήμιεπΐση-
1 μόν Γερμανικόν Πρακτορείον
πληροφορεΤται ότι Ρώσσοι αίχμά-
λωτοι συλληφθέντες είς τά ρου·
μανοοωσσικόν μέτωπον εδήλωσαν
ότι είναι άδύνατος ή άνασύνταζις
των διαλυθεισών Ρωσσικών Με-
ραρχιών, καθόσον αδται στεροϋν-
ται πολεμικοϋ ύλικοϋ.
ΒΙΣΥ, 57.—Κατά πληροφορίας
τοθ Πρακτορείου Ντομέϊ 13 μέλη
τοϋ έν Σαϊγκόν ΚινεζικοΟ Προ-
ξενείου ανεχώρησαν χθές διά
Τσούν—Κίγκ, έπιβαΐνοντα άγγλι-
κοϋ πλοΐου.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 27.-Κατά τηλεγρα
φηματα έκ Ν. Υόρκης 6 ύπαρ·
χηγάς τού Ρώσσικου 'ΕπιτελεΙο υ
Κολέγκωφ άφίχθ-) χθές είς τά ς
Ήν. ΠολιτεΙας, συνοδευόμενος
υπό πολυμελοθς 'Επιτροπής, διά
νά προβή είς αγοράν πολεμικοϋ
ύλικοθ διά την Σοβιετικήν "Ενω
σιν.
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-Κατά πληρο¬
φορίας, έκ Ν.'Υόρ,-.ης ό Πρόεδρος
Ροϋσβελτ έπεμβαίνων καί είς ζή
τήματα άκόμη αφορώντα ΰποθέ
σεις ξένων χωρών, άνέλαβεν αύ-
το3οόως την προεδρείαν των έν
Άμερική ελευθέραν Γάλλων.
ΕΝΔίλΦΕΡΟΥΣΗΙ&ΙΙΙΙΟΙΗΣΙΣ
Όσοι θέλουν ν' άπ·)!ττείουν
έτΐιστολικό: δελτάρια ή έμτοσ.ε¬
πιστολάς είς Γεομ.ανικην γώσ
σαν δύναΐνται ν' 4ττευ90;ω /ται
ε'ς τά Γοτρεϊοι της έ-ρη ΐΐρ'ιδΰς
μ^ς, όδός Σουρμελή 22 (δπι·
σθεν Καπρίς) άπό τ"ΐς 1—3
καί 6—3 καθ" έκίστην. δτιου θά
ευρίσκουν ειδικόν μ'ττιρρα-
στήν α ν τί λογικης άμοιβης.
Μχγϊΐρεύϊτε μέ
ΚΑΡΜΙΤΗΝ
μΐγάλη οΐκονομίχ
Κατάστημα
ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΙΝΑΚΗ
Τνα 'τι ΓυμνασΙου Αρρενων
ΕΙ'ΓΡΑΐϋ ΚΙΙ ΠΙΙΙΑΚΙ1Ε:
Κατασκευάζονται μέ Λα-
τινικούς χαρακτήρος καί σομ
ψώνως πρός τό ύπόδειγμα
τής Γερμχνικής Στρατιωτι*
κης Διοικήσεως είς τό παρά
την οδόν Χαληδων Χρωμιΐο
πωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιάνο πρός ενοικία¬
σιν. Πληοορορίαι είς τά γραφεία
τή; ίιρπμερϊδος μχ »6πιοΒπν Κο·
πρίς»
ΠΩΑΈΙΤΑΙ ~·υγε?ον
έν αρίστη καταητίσει.
II
νη^οφο^ίΐί πχ,ρ* ημίν.
'!*
Σελίς 4η
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ή Ρωαοϊϋή πρωτεύουσα
έβομβαρδίσ&ηκαι πάλιν
Έβλήθη αποτελεσματικώς ό σιδηροδρομικός
σταθμός καί τό Κρεμλίνον
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-ΤΟ
ημιεπίσημον Γερμανικόν
Πρακτορείον πληροφο-
ρείται, έξ έγκύρου πη-
γής, ότι ή Γερμανική μα-
χητική άεροπορία, κατά
την ημέραν τής 27ης Ι¬
ουλίου (χθές) ενήργησε
δύο μεγάλας έπιδρομάς
κατά τής Ρωσσικής πρω¬
τευούσης. Ή πρώτη έ-
πιδρομή εγένετο την
πρωΐαν δι' 150 Στούκας,
άτινα άφοΰ διεπέρασαν
τό φράγμα τού άντιαε-
ροπορικοΰ πυρός ήρχι¬
σαν τόν βομβαρδισμόν
τής Μόσχας άπό χαμη-
λοΰ ΰψους. Είς μίαν κά-
θετον έφόρμησιν 7 Στού
κάς έβλήθη άποτελεσμα
τικώς ό κεντρικάς σιδη-
ροδρομικός σταθμός, μέ-
χρι τοιούτου σημείοο ώ-
στε νά διακοποΰν αί
συγκοινωνίαι τής πόλε¬
ως μετά τοΰ έσωτερι-
κοΰ. Είς αλλο σημείον
! τής πόλεως τα Στούκας,
| δι' έμπρηστικών βομβών
ήναψαν πυρκαϊάς. Ή
δευτέρα έπιδρομή έγένε
το μετά μεσημβρίαν.
Σμήνος έξ 75 βομβαρδι-
στικών (συνσδευομένων
υπό μαχητικών) άφοΰ
άντιμετώπισαν Ρωσσι-
κά καταδιωκτικά καί
κατέρριψαν πλείστα έξ
αυτών, είσεχώρησαν είς
τό Κέντρον τής πόλεως
καί έβομβάρδισαν τό
Κρεμλίνον. Γενικώς έκ
των δύο αυτών έπι-
δρομών έβλήθησαν στρα
τιωτικοί στόχοι καί απο¬
θήκαι πετρελαίου.
Ή όχυρωμέ νη ζώνη
Μάλτας παρεβιάσθη
υπό Ίταλ. πολεμικών
ΡΩΜΗ 27.—Τό Πρακτο¬
ρείον «Στέφανι» μετέδωσε
τό ύπ' άριθμ. 417 έκτακτον
ανακοινωθέν τοθ ΤταλικοΟ
Στρατηγεΐου, όπερ έ'χει ώς
εξής:
Μοίρα ές ελαφρών μο-
νάδων τοϋ Ιταλικού Βα
σιλικοϋ Νκυτικοΰ παρε¬
βίασε χθές την όχυρω-
μένην ζώνην τής Μάλ¬
τας και επέφερεν αρκε¬
τάς καταστροφάς είς
τάς έγκαταστάσεις τοΰ
μεγάλου αύτοΰ Άγγλι-
κοΰ πολεμικοΰ Ναυστάθ-
μου. Ή παραβίασις τοΰ
στενοΰ τοΰ κόλπου και
ό βομβαρδισμός των ό-
χυρωμένων θέσεων τής
νήσου αποτελεί κατόρ-
θωμα διά τό Ιταλικόν
Ναυτικόν.
ΕΙΣ
ΚΑ
1ΣΑΝ ΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ
Ν ΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.—
Ή Αγγλικη Κυβέρνη¬
σις προέβη είς την άκι-
νητοποίησιν δλων των
Ίσπανικών αξιών είς ο¬
λόκληρον την Βρεττανι-
κήν αύτοκρατορίαν. Τό
Λονδίνον όπερ μετέδω¬
σε την είδησιν ταύτην
προσέθεσεν ότι ή ίσχύς
τοΰ μετρου άρχεται άπό
τής 26ης τρέχοντος. Είς
τούς πολιτικούς κύκλους
σχολιάζεται τό γεγονός
ότι διά πρώτην φοράν
ή Αγγλικη Κυβέρνησις
λαμβάνει τοιούτον μέ¬
τρον εναντίον χώρας ή
όποία ό'χι μόνον δέν ευ¬
ρίσκεται είς εμπόλεμον
μετ* αυτής κατάστασιν,
άλλά οΰτε κάν υπό τόν
έλεγχον τοΰ έχθροΰ.
Συλλήψεις καί τυφεκισμοί
είς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27.—Αγγέλ¬
λεται έκ Στοκχόλμης δτι είς
την Σοβιετικήν Ρωσσίαν έ-
νηργήθησαν τάς τελευταίας
ημέρας πολυάριθμοι συλλή¬
ψεις, κατ' εντολήν δέ τής
ΓκεπεοΟ ,πλεΐστοι έξ αυτών
έτυφεκΐσθησαν, κατηγορού-
μενοι έτιΐ. εσχάτη προδοσΐα.
Ό νέος ύπουργός των Έσω"
τερικών καί τής Ασφαλείας
Μπερνέτια, ομιλών σχετικώς,
έκαυτηρίασε την στάσην των
έν λόγω αξιωματικών καί
ετόνισεν δτι ό πόλεμος πρέ·
πει νά διεξαχθή, καΐ θά διε¬
ξαχθή μέ τό ϊδιο σύστημα
πού Εγινε καί ή έπανάστασις
τοθ 1918.
ΚΑΤΑΣΤ
ΥΠΟ ΤΗΝ Γ
ΟΦγ
1ΥΡ0ΜΑ1
ΡΑ
ΕΥΜΑΤ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Τόήμιε- | χωρήσαντα είς 6άδος 30 χι-
πίσημον Γερμανικόν Πρα- | λιομέτρυν άνεκάλυψαν μέ-
κτορεϊον πληροφορεϊται ότι γα εργοστάσιον πολεμοφο-
εΐς τόν τομέα τού Βιτέπσκ δίων, τό οποίον και κατέ-
τά Γερμ. στρατεύματα εισ- Ι στρεψαν.
Η ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΙΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΤΕ
ΗΣ
ΪΡΙ
Ιουλίου 1941
ΚΣΣΑΡΑΒΙΑΣ,
ΥΜΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑΝ
ΑΠΘ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
ΑΛΑΑΔΕΝΤΗΣ^ΡΕΣΧΕΘΗ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 27.-
Κατά τηλεν/ραφήματα έκ
Λονδίνου ή αφιχθείσα
έκεί μεγάλη στρατιωτι-
κή αποστόλη έκ Ρωσσί-
ας εζήτησε την άμεσον
παροχήν βοηθείας έκ
μέρους της πρός την
Σοβιετικήν "Ενωσιν. Οί
έν Μόσχα ιθύνοντες ε¬
δοκίμασαν μεγάλην α¬
πογοήτευσιν δταν έπλη-
ροφορήθησαν δτι ή Μ.
Βρεττανία αδυνατεί νά
χορηγήση πολεμικόν ύλι
κόν είς την Σοβιετ. Έ¬
νωσιν.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ _ΒΠ ΕΝ ΝΗΝ
ίΜΙΑΗΣΕΝ Ο ΤΠΟΥΡΓΟ. ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ
ΜΟΝΑΧΟΝ, 27.—Ό ύπουρ¬
γός τής Προπαγάνδας κ.
Γκαΐμπελς αφιχθείς ενταύθα
έκαμε τα έγκαΐνΐα τής Μεγά-
λης Εκθέσεως Τέχνης τοϋ
1941. Είτα ωμίλησε περί τής
Γερμανοϊταλικής τέχνης καί
φιλολογΐας, ή όποία έδωσεν
είς την Ευρώπην μεγάλα έρ·
γατ καΐ συνέβαλε τα μέγιστα
είς την πρόοδον καί ανάπτυ¬
ξιν τού εύρωπαϊκοθ πολι-
τισμοθ.
ΔΙΕΣΩΜΐΤί ΑΓΓΛΟΙ ΠΙΑΟΤΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΜ ΑΝ09ΕΝ ΜΑίΧΗΣ
-ΥΗΕΑΑΗΦ8Η-ΑΚΟΑΟΙ ΑΙΧΜΑΛΟΤθ'
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Τό ημι¬
επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον είς εκδοθέν συμπλη
ρωματικόν ανακοινωθέν τού,
σχετικώς μέ την κατάρριψιν
των 87 αγγλικών άεροπλά-
νων άνωθεν ΐής Μάγχης κα¬
τά την 25ην, άναφέρει δτι 37
έκ των πιλότων έπεσαν είς
τάς ακτάς τής ΓαλλΙας δπου
συνελήφθησαν αίχμάλωτοι.
ΑΜΕΧΟΡΗ-ΑΗ ΟΙ ΠΡΟΞΕΗΙΚΟΙ ΪΠΑΑΑΗΑΟΙ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ?7.-Αγγέλλε-
ται έκ Λισσοβώνος δτι χθές
την· πρωίαν έπεβιβάσθησαν
τοΰ άμερικανικοθ^ύττερωκεανεί-
ου «Ούέστ Πόϊν» δλοι οί έν
Γερμανία και Ίταλίςΐ Προξινι·
κοΐ υπάλληλοι των Ήν. Πολι-
τειών άνακληθέντες υπό τής
Άμερ. Κυβερνήσεως. Τοϋ Ιδίου
πλοιου έπιβιβάσθη κοί ό έν
Βερολίνω πρεσβυς τής Κίνας.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΦΥΡΕΡ
Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ-
μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
Είς την ΟύκρανΙαν συνε-
τρίβη ή είς ωρισμένα ση-
μεΐα προβληβεϊσα άντίστα-
σις υπό των όπισβοφυλα-
κων τοθ έχδροϋ. Τ6 συμμα-
χικά στρατεύματα συνέχΐ-
σαν την καταδίωξιν τοθ ήτ-
τηδέντος έχθροΰ παρά τάς
δυσμενείς άτμοσφαιρικάς
καΐ συγκοινωνιακάς συνθή¬
κας. ΑΙ έπιχειρήσεις εκκα¬
θαρίσεως τής Βεσσαραβίας,
διεξαγόμεναι ύιΐό τοϋ Ρου-
μανικοθ στρατοϋ ευρίσκον¬
ται έν τφ περατοΰσδαι. Δυ
τικώς καΐ νοτιοδυτικώς τής
Βγιάσμα έπιδέσεις τοθ έΧ-
δροϋ διά νέων ίσχυρων σο-
βιετΐκών δυνάμεων, αΐτινες
έρρφ§Γ)οαν είς την μάχην,
έναύν,ησαν. ΑΙ απώλειαι τοϋ
έχσροΰ υπήρξαν μεγάλαι.
Βομθαρδιστικά άεροπλάνα
έπιδραμόντα κατά τό διά-
στημα τής ημέρας εναντίον
τής Μόσχας κατέστρεφον
σιόηροδρομικάς έγκατα-
στάσεις.
Είς την περί την /Αγγλίαν
δαλασσίαν περιοχήν ή άερο
πορία μας κατέστρεψε
φορτηγόν ατμόπλοιον τοΰ
έχδροϋ 4000 τόννων. "Ετε¬
ραι άεροπορικαΙ δυνάμεις
κατά την παρελβοΰσαν νύ¬
κτα επετεθησαν εναντίον
τσϋ λιμένος τοθ Γκρίητ
Γιάρμουβ καί έπροζενηοαν
πυρκαΤάς είς τάς βιομηχα-
νίκας έγκαταστάσεις τι)ς
πόλεως. Έβομβάρδισεν ω¬
σαύτως άεροδρόμια είς τα
άνατολικά τής νήσου. ΑΙ
ναυτικαι μας δυνάμεις κα¬
τέρριψαν δύο 'Αγγλικά άε¬
ροπλάνα.
ΓερνανικαΙ άεροπορικαΙ
δυνάμεις έβομβάρδισαν διά
μίαν άκόμη φοράν κατά την
νύκτα τής Παρασκευής
πρός τό Σάββατον τάς στρα
τιωτικας έγκαταστάσεις τής
ναυπκής βάσεως τής 'ΛΑε-
ξανδρείας διά βομβών παν¬
τός διαμετρήματος.
'Αγγλικά άεροπλάνα €ρ·
ριψαν κατά την παρελβοθ-
σαν νύκτα έμπρηστικάς καΐ
έκρηκτΐκάς βόμβας είς την
βορειοδυτικην -Γερμανίαν.
Μόνον μεμονωμένα άγγλι-
κά άεροπλάνα κατώρθω¬
σαν νά φδάσουν υπεράνω
τής πρωτευούσης τοθ Ράϊχ
Ό αστικάς πληδυσμός υ¬
πέστη έΚαφούς απωλείας.
Είς μερικά μέρη έπροξενή-
βησαν βλάβαι είς οίκοδο-
μήματα.
Τα καταδιωκτικά νυκτός
καΐ τό άντιαεροπορικόν πυ-
ροβολικόν κατέρριψεν 8
έχδρικά άεροπλάνα.
Εις την περιοχήν τού
Μογκίλεφ συνελλή-
φβησαν 20*000 Ρώσ-
σοι αίχμάλωτοι
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—
Τό ημιεπίσημον Γερμ.
Πρακτορείον ανακοινοί
τα εξής:
Καθ' όλην την ημέραν
τής χθές νέαι σφοδραί
μαχαι διεξήχθησαν ανα¬
τολικώς τοΰ Σμολένσκ
μέ τα περικυκλωμένα ι
Ρωσσικά στρατεύματα. Ι
Είς την περιοχήν τοΰ ;
Μογκίλεφ συνελλήφθη- Ι
σαν 20.000 ρώσσοι αίχμά '
λωτοι, είς χείρας δέ των '
Γερμ. στρατευμάτων πε¬
ριήλθον 230 άρματα μά-
χης·,
Είς τόν νότιον τομέα
τοϋ μετώπου τα Γερμ.
στρατεύματα εΐσέδυσαν
έντός των ρωσσικών
γραμμών, καταστρέψαν-
τα πλήρω; τάς σιδηρο-
δρομικάς γραμμά;. ΟΙ
θελήσαντες νά άντιπα-
ραταχθοΰν ρώσσοι ήτ-
τήθησαν.
ΈβομβαρδίσΒη
σφοδρώς ή διώρυξ τού Σουέζ
—,« — - ^, ! τί«5 οΊώρυγος έλλιμενι-
1ο Πρακτορειον Τραν» | ομ,ένα πλοία καΐ αυτή ή
ζοοεαν πλ*ΐροφορεΕτ*6 έκ διώρυξ ύπέστησαν οημ*ν
Ρωμης ότι καθ' δλην την τικας ζημία- παοα τό
διάρκειαν της χθεαινής ή- οφοδρόν δέ Υντιαερυπο·
με^ας έ6ομ.6αρδ£σΟη σφο ρικόν πΰρ αρκετάς ζημί-
δρως ή διωρυς τού Σου- ας υπέστη καΐ τό κτίρΓον
έζ. Τα είς την Κξοδον ι τή.- - - - · ι
Άνταλλαγή έπιστολών
μεταξυ Στάλιν καί Τσώρτσιλ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.-Τό ημι¬
επίσημον Γερμ. Πρακτορεί¬
ον πληροφορεϊται έκ Λον¬
δίνου ότι μεταξύ Στάλιν καΐ
Τσώρτσιλ αντηλλάγησαν ε¬
πιστολαί, τό περιεχόμενον
των οποίων δέν έγνώσδη
εισέτι. Συμπεραίνει τις δμως
Οτι οί δύο ένδροί δα άπη-
σχολήδησαν με δύο τινά
ζητήματα.
α) Ό Στάλιν ζητεί κατε-
πειγόντως άπό τόνΤσώρτσιλ
καΐ την Μ. Βρεττανίαν βοή¬
θειαν ε|ς άεροπλάνα κα'
άλλο πολεμικόν υλικόν κα!
β) Ό Τσώρτσιλ άπαντα πρός
τόν παίζοντα ρόλον την
σσιγμήν αυτήν Επίσκοπον
Καντερβουγίας, εύχόμενος
όπως στέψη ή νίκη τα ρωσ·
σικά δπλα, πλήν αδυνατεί
νά τού παράοχΓ) την ζητοι,
μένην βοήθειαν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς