89757 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

22/6/1941
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Τ υ γ
ΚΚΕΤΑ
ΛΑΐΑ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Γ,.^ΛυΟΗΚΗ .ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λϋζ Αριθ Βψ* Γ ί-»-Υ 1 4: 2 * *-
•Αριθ Ιοτιονρ Καταλ. —"
Προβή*η ■
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Νγ ι — 'Δριβ. 1
ΡτβΙβ 2 ϋΓβεοηηιβ — Τιμή Αραχ. 2

V.
ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3
'Υττεΰθυνος Συντάκτης Β.ΠΕΡΠΙΡΑΚΙΖ
Οβηί». ιΐβη 22. Τηηί 1941
Χανιά 22 Ίουνίου 1941
Ι ϋΐββββ Μί«βΠιιηρ;8ΐ,1αττ. άίβητ ζιιγ υητβΓΓΪοΗτηηβ: άβΓ ΒβηοβΓάβη ηηά άβΓ ΒβνοβΙΙΐβΓηηο· ηβοβΓ άίβ ηβηβ3ίβη ΑηοΓάηηη^βη
ηηά ΒβίΐαηηίιηειοηηηΒΤβη άβΓ άβηίβοηβη ΒββατζηηβΓβοβηοβΓάβη ηηά άβΓ βτίβοηίβοηβη ΖίνίΙοβΗοβΓάβη. Οΐβίοηίβΐΐβ βΓίοΙ^ΐ ΗίβΓ άίβ
ηβηββτβη ννβηηηαοητΙιβΓίεητβ. *
Βΐαττ «Γβοηβίητ ζιιηαβοηβτ ηαοΗ Ββά&τί.
Τ6 παρόν δελτίον χρησιμεύει διά την ανακοίνωσιν είς τάς Αρχάς καΙ τόν πληθυσμόν των νεωτάτων διατάξεων κα! γνωστοποιή-
βε«ν των Γερμαν.κών 'Δρχών κατοχης, ώς καΙ των Ελληνικόν πολιτικών Άρχών. 'Επίσης 5ά δημοσιεύωνται τα νεώτατα Γερμανικά
πολεμικά ανακοινωθέντα.
Τ© φύλλον κατ' αρχάς θ' 'δίδεται οσάκις παρΐσταται άνάγκη. Α#* ·
. ϋΕΡΚΙδΟΗΕΡ
ΡΡΕυΝΒ ^ΑΡΤ8ΡΑΚΤ ΟΕ8ΟΗίΟ33ΕΝ
ΙΝΤΕΟΙΙΙΤΑΤ ΒΕΙϋΕΚ 8ΤΑΑΤ8ΟΕΒΙΒΤΕ ΟΕ8Ι80ΗΕΕΤ — νΕΚΒΤΑΝϋΓ
ΚυΝϋ ΙΝ ΑΤ.Ι.ΕΝ ΟΕΜΕΙΝ5ΑΜΕΝ ΚΚΑΟΕΝ
ί ηα&εη ζή ϊΙΐΓεΐι Βενοΐΐ-
Όεν άεαίδθΐιε Κ.εΐοηδΙ;αηζ-
Αγπ Μΐΐιαιοοη ιιπι 2Ο ΙΙΗγ
αιθΓιΙε ι π Λη&ΐΓα νοπ άεπι
ΒοΙδοΙΐΛίίεΓ ό·1· ΙεΓ Ηετπι ΒοΙδςΙιαίΙεΓ
ίιιι Αϋίιπΐβ άκΓ ΚεϊοΗί>» νοη Ρ α ρ ε η,
υηά ^ετη ίαεν- άοτ Ρτχ&ϊάοηί άα
5η- ^οΐιεη Κ.ερα5Η1ί Ηογγπ ΛΙίπϊδ-
ΑευδδεΓεη δ α γ α-
άϊε ααί Οηιηά άεΓ
νοΐΐιη&οηίεη
εϊη
ιαηά άεΓ ΤαεΓΐ:εί
ζείοΗηεΙ ΠεΓ
ιιπΙεΓ-
^βι1ιδ^11ε ΚεΐοΗ «ικΐ άίο
πβΓΐίΐίίοΐιε ρ
νοη ^εηι νταηδθΗ βεδοεΐτ, άϊβ
ΒοζίβΗπΐΐίΓεη άατ
άεΓ &ιί ,είη β «
ϊεηβεΐιΐίτεη ν'εΓΐΓΛΐιεη» ιιηά
»πίΓΪο1ιΐί)ίεΓ ΡΓευιΐίΐδθΠίΐίτ ζα
κιεΐΐεη ιιπά ιη ΒοηάεΓηείί:
^ίΕη^1ε^
εΐηεη
. Ζα
ςο^ΐα,
ΐΐιηεη
ίοΐ^εηαε
νε-
Όβαί30Γΐ1&η(1 υηά άίβ
ΤύΓ^βί νβΓρίΙίοηίβη βΐοη,
£,6?6ηββίτ.ΐ£: άίβ ΙηΙββτί-
Ιβεί ηηά άΐβ υανβΓΐβίζΙί-
οηΐΐβΐί ΐηΓββ δτααίββτβοΐβ-
τββ ζή Γββρβ!τ:ϊβΓβη ηηά
^ΐΐί Μ
ηηά άίβ
Τ&Γ_βί νβΓρΗίοΗίβη βίοΗ,
ΐί ΐί
δΟΗίΑΟΗΤ ΒΕΙ
δΙΕΟΚΕΙΟΗ Β£ΝΟΕΤ
ϋβΓ Ρβίηά ζηηι Κ.ηβεϋζηβ' β'εζτπηης'βη—Νεηε Ετίοΐδτβ
άβΓ υ—-Βοοί: 37 ίβίηάίοΗβ ΡΙη^ζβηβΓβ αοο;β5εΗθ886η
ζή βΓ&Γβΐίβη, άίβ βίοΗ αί-
Γβΐετ οάβΓ ίηάΐΓβ_1 βτββ-βη
άβη αηάβΓβη νβΓΐΓ&~3-
£τ ε
βαηιβη ΙηίβΓ«88βη
Γβηάβη Ρ
βοΐι&ίτΐίοΐι β ζή
νβΓηαηάβΙη, νιιη υ,βθβΓ άίβ
Ββηαηάΐιιηβ: βοΐοηβτ Ργ&-
8:βη βίηβ βΙβε
ηβΓθβίζιχίιχβΙΐΓβη.
ΑΓΐίΙεβΙ 3
ϋβΓ νοΓβίβΗθηάβ
ίΓ&β; ννίΓά Γ&ΓίίίζίβΓΐ; αηά
άίβ Κα1ίί11^ατΐοη3ιΐΓΐςηηάβ
βοΠ αΐβοαΐά ίη ΒβΓΐίη
αιιββΓβΙατιβοηΙ ταβΓάβη.
ΌβΓ νβΓτΓββ: τΓίίτ ηαίτ;
άβηι Τ»βΤ άβΓ ϋητβΓΖβίοΗ
ηαηςτ ίη ΚΓαίτ: ηηά ?ί1τ.
νοη ά& αο ίηβΓ άίβ
νοη ζ β η η Ι&Ηγθπ.
ΒβΓΐίη. Ι8. Τυηί ι ηηά
ΟοβΓ^οηΐΓη&ηάο άβΓ
ΡηΗ-
Η&οβη
ηητβΓ
Είηβαΐζ νοη
ίβη ηητβΓηοηΐΓηβηβ
βηεη άββ Ρβίηάβδ, ηηββΓβ
ΡΓοητ βη άβΓ
3θΗθη ΟΓβηζβ ζή
ΙΐΓβθΓΐβη ηηά ά&θάιιοη άίβ
νοη Το-
ζή δρΓβη^βη, ίβΐ ηη¬
τβΓ «Μ1336Γ οτάβητΐίεη
βοΗχπβΓβη θΓίίίβοΗβη νβΓ-
Ιηβίβη, Γΐ65οηάεΓδ &η Ρ&η
άβ8-
ίβΓΕ.
ϋβΓ
£6ητ
ηηά Ττηρρβ
ίη (Ιϊβδοη ΐ^
8Τβη βοΗικβΓβη Κδεηιρίβη
"ίη άβΓ 'ννβΒτβ ΗβΓνοΓΓ&-
8:βηά οβταεεηΓί ηηά ηη
&β1ιβηΓβ8 βτβΐβίβτ β τ .
ϋίβ άβητβοΐιβ ηηά ίταΐίβ·
ηΐβοΗβ Ι/ηίτιυ&ίίβ
χπβββηίΗοΗ ζηηα
1)βί. Ιηι ^βηίβ άβδ ιγ
14 Ιίί
γο
νο
ΚΑΕΜΡΡΕ ΒΕΙ
ι νβΓβτβΕΓκτ. άηι οΗ ίίαΐίβηί-
ί βοηβ Ττηρρβη, εηάετβ
τηίτ βίηβηι νοίΐβη δΐββ:
άβΓ νβΓθύηάβτ;βη 'νναίίβη.
ϋβΓ Ρβίηά ίβΐ
ΚΓ&ίτβ &ηί οείάβη δβίτβη βίη^βββτζτ — ΒΓΪτΐβοΙιεΓ ΡαηζβΓνβΓΟΐηά ίη
ΒβΓβίίβτβΙΙηησ; οοηιοαΓάίβΓτ;—ΒβτΓαβεΗτΙίεΗβ νβΗηβτβ άβΓ ΚΑΡ.
άηΓεη άβηΐδοηβ ΑοταβηΓ.
ΒεΓΐίη, ΐ7·
Ι)αχ ΟϋεΓΐίοιηηιαηάυ
ηΐι 8
Ιη ΝοτΗίΐίΓΪΙίη άηηεί-η άϊε
Κχΐηρίε αη Λετ Βοΐΐητη
^'ηηί αηΙεΓ ΕίηκηΙζ
ΚΓ.είεε &αί οεΐ^εη 8εΐΐεη ηη.
\τ >υεηάε άατ (Ιεη'δ-Ίιεη αηά
ΐι 1 οηϊί.ςΗ-'η Ι^πίιιιι;ιίίε
ίειι ιιπΓΐίπη^δνοΙΙ ίη
ΕπΙΙίΗΠΐρί εΐη.
ιπΐιΐ
ρ^
Ρα1ΐΓζΐίΐΐ8--αΐκ1 Τπιρ-
ι. Κιηιρί—
αί/Χαι ΝγχοΗι
ρπιί.-ίθΐιε Ρΐα^ρΐίετζε ιηΐι
Βοιηΐοεη. Βεϊ Ρΐγιηοαΐΐι ιχιιιγ-
ύε είη Ηίΐηάβΐδκεΐπίί νοη 3000
Ρ,ΚΤ (ΙιιγοΙι νο11τ.εί/£Γ νεΓ-
ηϊοΐιιεΐ, αη άετ δθΐιοΐτΐδοΐιοη
είη ιαεΐΙετ;·ϊ Ηαη-
είπεη
ίπ ιΙεΓ
Ι)ίε ΥεΓΐιΐϊ,Ιε
;ιη Ρ
«ίοΐι
Ι^ιιίΙαΐ
αη άντ
ιιηιΐ δαβάο^ΐ1ίϋΐ;>>ι.ί;) ν,υιαίε αη
Ι Ρ
ίη
εΐδΐιο1ιε .
/^Πί·ε, Ιοεΐ Τα» ίη τΐίε οΐεπτ-
«οΐιε Βυοΐιΐ ιιηά ϊη ιϋε οε^^ΐ/-
Ιοι ΟκϋίεΙβ είηζαήϊε^(-·η,
Ιιπιοΐιεη ιιηιεΓ Μ.ΊΐιιιεΓεη 'υι·-
Ιιΐδίεπ ίηΐίΓ (Ιεη Ρείΐκΐ ζΐϋ.ιηι-
ιηεη. Ιη ΕπίτΙίίυηιρϊεη ιιικΐ
άιικΐι ΡΙαΙΐαΓΐΐΙΙεπε ιααταεη
15, Ι
ζιαεϊ
ηηα ίοε->ο1ΐΛ·1ίί[. Αιιοΐι
εΐηζεΐηε ΙικΙηϋΐΓΪε — ηηά
Β&ηηαηΐβίίεη ιηαηΐεη >?ε(:ΐΌί-
ίεη. Ναο1ιΐ]αε}ίει· δοΐιοίϋ,εη
ηειιη ΟΓίΐΐδοΙιε Ρ1ιΐίίζΰη}·ε αΐο.
Ιη άεΓ Ζ.'ϊ): οιη 13· οΐβ ΐ6·
^ιιη^ νετΙοΓ άετ Ρΐίίικΐ ζηί&ηι-
ηιεη 53 Ρ1υ>ίζ^α}ί6, άανοη
ΐ
4 κίί
άΐί Ι^πίΙιααίίο ηηα 5 άιπχΐι
άίε Κπεί»·ΜΐιΐΓίη? α
Ζκϊι 8Ϊη«οη 22 εί^οηο.
1
ΰΓ Ι?ί·ίικ1 ιιι ιιί ϊη
ΐι,-π
ηηΗ Βπιικΐϋοηιΐιεη.
ΖΪΝΪ1ρεΓί»οπί;η ιιιαηΐεη
ίίΐίίί.1, αικΐοιν νοΓ^Ι
ΐιι
5ΤΑΗΙΕ νΐΗΙΟϋΤΕ Π£Η
ΕΝΒΙΑίίίίΗ
άβηΙβεΗβΓ
ΡβηζβΓ
ηηά ί
Κ..Μ11, ι- ^αιιϊ
Ό ΐί, ΗαυρΙα.η.ιι·ΙΐεΓ ιΐ
Ιηύζι
υΐιΐπΐβ —
οΗΐ 2ΐιηι ΐ7·
ϊ-ιΐ ΥΉΙεΙΐίΐ Γ>οπι?)ίΐΓίΠΐ-ΊΊ:
Ιη ΝοπΙητπΙ; ι οΙηιιογτι.1 απ
(1εγ δοΙΙηιη—Ργοιιϊ άΐε δοΐιΐα-
οΐιτ ίίείίΙεΓη άοπ ,ΐί&ηζϊη Τα1,-·
άιπτΐι ιηϊτ ηηεπηίη(1εΓΐεΓ
ΗεΓτϊίί^εϊτ αη. Ι)^γ ΡείηΊ, «ε-
ίίεη άεη μοΙι άϊε Οε«εηαη^ΓΪί-
ίε άεΓ ίΐίΐΗεηίδοηεη ηηά άειιτδ-
οΐιεη Ραηζ^Γ ποηΐεΐεη,
ηηά άβΓ Ραίηά άηΓθΗ
Ιβηάβ
Καΐηρί- ηηά
νβτσβεηάβη αη
δίεΐΐεη ζηηι Ρΐίεηβη
ζταηηςτβη.
υητβΓβεεοοοίε'
ίβη ίηι ΝθΓάηηά Μίτΐβ-
Ι&τΐ&ητίΐί ίύηί ίβίηάΙίοΗβ
ΗαηάεΙδδεΗΐΐίε ηιίΐ: ζη-
ε»ηι ηεη 31-933 ΒΚΤ.
8Τβη
ρ
άβΓ Καη&ΙΙεηδΙθ βίηβη
τεη. Αηι ετδΐεη δο'
αΐΐεΐη ιιχιΐΓάϋΐ ηιε'ιτ
άίβ θΓΪτίδοηβ 1ιιΐϊηΐΆΪϊε.
Ββί άβηι νεΓβηοΗ άββ
Ρβίηάββ, ηιίτ
ζβη&βη ηηΐβΓ
7&8Γά5ε1ιη1:ζ ίη άίβ
ζεεη Οβοΐετε βΊηζηίΙίββ-βη,
άη 21 1
α1ί> 6ο
ά;Γ ίΐα1ίεηί*»ο1ιεη
ηη 1 άεαΐ8:1ιεη Ι^ιιίΐιηιίίε
Ιιαίοεη ίη ιιιΪΓΐί^ ιηι»;η Εΐηδΐιζ
ηιίΐ άοη Ει·άτπψρι.Μΐ /.ιΐιΐνεί-
οΐιε Κΐ'αίΙίαΙΐΓζοη^ο νεπιΐοΐιίεΐ
οιΙεΓ Του^-ΙπυάίίςΙ. Ιπ
ρίοη ιαιΐΓάοη υΐΐ
Ρ1 ηι> /,^ηαε αΐο
ΡείηΊΙίοΙΐϋ Ρΐη^/^ιι^ε Ιοοιη-
υαΓηϊειΊειι εϊηί^ε θΓΐ^οΙιαίΙεη
ίηι (ΐεΗιεΙ νυη Ρ»εηχ.ΐί»ί.
Ιη ΟίίΙαίΓΪεςα ιιιηΓά^η ίηι
ίΊκΙοίΐίΙ νυη Ο.11α ηηά ίβΐιΐϋ-
ηιυ άί(; νοΓ^ίτδ.Ίιυιΐΰη Κι;
ιιΐε^Ίΐ'ΐδ^1! ηηδεΓεΓ Κοΐοηηοη
άίΐί νοηι ί>ο1ι1αο1ιίΰΐι ννετϋνίΓ
1)ΰ1ιϊηάεΓΐ ιαηΓάιη,
- Ιιι (Ιίη
ηηά ζιχΐαΓ Σ5 νοη
ίύηΓ νοη Μη-
δρϊτ ΐΓβ ηηά βίηβδ
νοηι ΜηβΙβΓ ΒΓει»3ί3Γ.
Ι>ηίτ.ΐΗ3ΐίε
ρ
ηηά Η&Γεηιιη-
1&§;εη ϊηι Οβΐεη ηηάδηάο-
δίβη άεΓ θΓΪτΐδθΗεη Ιη3β1.
τοιΐΓάε είη ξγ 095θ8 Τιη1ί
βοΗίίί ίη ΒΓβηά σ/βιαοΓίβη.
Ώζν Ρείηά ηΐΐΓΪ ίη άβΓ
Ιείζίβη Ν^οΗΙ τηίί: βοΗχπεβ-
ίη
ΒΓ3.ηάϋοιηΐ3εη, άηΓοη άϊβ
τηβιΐΓβΓβ ΖινίΙρβΓδοηεη

δΕΐΤΕ 2
ΜIΤΤΒI^ϋΝ08Β^Αττ
κκετα
ΕΠΓ016Ι1ΕΒ ίϋΓΤΑΜΟΗΙΡΡ ΛΙΙΡ ΟΥΡΕΗΗ
ΒοηιοβηνοΙΙτχβίίβΓ βηί ίπ-ίτ,ί^οηβη ΚΓβαζβΓ. ϋ—-Βοοτβ νβΓ8βη1ΐί.βη 29000 ΒΚΤ
ΒεΓΐίη, ΐ5· Ταηί
ΡβΓ λνεηπηαοηιβεποηΐ:
νοτη δοπηταβ· ΙιαΙ ίοΐ^εηάεη
Ψοτύαηί:
ϋαδ ΟοετΙίοηιηΐΣΐηάο άεΓ
αηά
ίη ΝθΓάαι1αητί1 νίεΓ
ΙίοΗε . Ηαηάεΐδδοπίίίε
είηεη·* .Τ£η£εΓ ηιίτ
ηιεη 29 οοο ΒΚΤ.
ϋίε ^αίι:ναίίε
άίβΓΐε εΓίοΙβτείοΙι Ηαίεηαη-
Ια^εη αηά Καδταη^δννεΓΐίε ίη
δϊϊά—αηά δηάοδτεπβΊαηά.
Βεί άεΓ ΑοννεηΓ ίείηάΙίοηεΓ
Ρΐα^ζεα^ε, άίε ίη άίε οεδετζ-
ϋβη Οεβίετε είηζαίΐίεβ-εη νεΓ-
δαοητεη, Ιίαηι εδ ηιεΗιίαοη ζα
^υ.^^.1^&^ηρίεη, ίη άεηεη είη
νοηι ΜιΐδΐεΓ Βπ-
Βΐεηΐιεΐηι αβίτεδςΐιοδδεη
ννΠΓάε.
Ιη ΝοΓά&ίπΙίη Αι-ιίΐΐεπε—
αηά δραΐιΐηιρρϊαΐίβΐίεΐΐ: Ιοεϊ
Το5ηι1ί. Εείοητε άεαΐδοΐιε αηά
^τίίίεη ννίεάεΓΐιοΙΙ: άίε Ηα-
ίεη αηά ΒείεδτίβΊΐη§"δ8.η1αίίεη
νοη Τοβτηΐε ηιίΐ: β'αίεΓ νΪΓ-
Ιίαηβ· &η. δίε ζθΓδΙδΓΐεη ααί
είηεΐη ΙίΓίιίδοΙιεη Ρΐιΐβ-ρΐαΐζ
άαΓθΙι Βοιηοεη αηά
Γηίΐ: ΒοΓάνναίίεπ ηιεΤΐΓβΓε
ζεα^ε αιη Βοάεη. Είη· ΙοΓίτί-
αηά άι-εί
ννιΐΓάεη ίη
αηά άαΓοΙι
&Γ:ί11επε
Ιγπ ΜϊττεΙηιεεΓΓίΐππι κ
εΐπ άεηίδοΙιεΓ Κ&ΐιιρίί1ΐε£βΓ-
νεΐ'βδηά αΐη 15. Ιαηί ηιίΐίϊϋ-
πδοηε Αηΐ3β·εη αηά είη Ιη-
άπχτΓίεννεΓΐν αιιί άεΓ Ιηβεΐ
Ονρβπι εΓίοΙκ ΓεΐοΗ ίΐη. ϋεαί-
δθΐιε Καηιρίίΐιι^ζευ^ο δτεΐΐΐεη
ααί άεΓ Ηδΐιε νοη ΒβίπιΙ:
είηεη βπτίδθηβη ΡΙοττεηνεΓ-
Ιοίΐηά αηά εΓζίεΙίεη είηεη Βοηι-
5εηνο11ΐΓείίεΓ ααί είηεη
δοην/ετεη ΚτεηζεΓ.
Ρείηά νν&Γί ίη άεΐ Ίειζ-
Ιεη ΝαοΗυ τηί(: δθΐηναοηεη
ΚΓαίΐεη αη εϊη^εη διεΐΐεη ίη
Βεη, άίε ίεάοοΐι πιιγ
δΰΐιαάεη ίΐηποηίειεη.
ΚΛΜΡΓίίΙΙΒΖΕΙΙΒΕ Μ1ΜΤΕΙ, ΕΙΗΕΜ 6ΕΙΕΙΤΖΙΙΒ
Ριιβηί
ηήτ. 2ΐ.οοο ΒΚΤ. νβΓββηΙίί
ΜίίίβΙΐηβεΓ
Ι,βίοΗίβΓ Κτβαζβϊ· ίηι δβτΙίοΗβη
ΐ6 ^αη^
ΟΙ)εΓ^οηιηιαηάο
ΐ
Ιηι Καηιρί &ε^εη άίε ογϊ-
Ιίδςΐιε
άίε Εαίτνναίίε
Αιΐβηίίΐί,
Ιίςη ΟίθΓίΐΙΙΐΓ Ιε1:ϋηιρίΙεη
εϊηεη δΙ&Γΐί
Οε1εί(:ζα§: αηά
νοΓηίοΙΐϊεη ίίίηί ί^ΰΗτεΓ ηιίι
ζαδ&ηιπιεη 2ΐ.ορο ΒΚΤ.
Ιη ΝοΓάα|η1εα βτίίί άεΓ
Ρείηά 3»)|ίΓ δοΐΐαπι—ΡιόπΙ
ηιίΐ δΐαί^κοιεη Κπίίτεπ αη.
Όετ Αηβτ'ιϋ γογ&οΙι ίηι ΑΙ)νεπΓ
ίεαεΓ άεΓ άοαι&€}ι—ίίίΐΐίε—
ηΐδοΐιεη Τηιρΐ3ε^πηι Ζαδιηι-
ιτιεηνίΓκεη ί
ζαβαπιηιεη. «εΐι 5ίδΗεΓΪΐ{·εη
Με1άηη#εη νναΓάεπ 6ο οΐ'ίϊί-
δθΐιε ΡαηζεΓΐν&ηιρίτνίΐβεη νεΓ-
ηίοΐιιεϋ. ϋίε Κϋηιρίε δίηά
ηοοΐι ι—α 03ΐΐ£ε.
δΙ
1:ε ίείηάΐίοΐιε Κοΐοηηεη αηά
—αηδΛηιιτι1αη§εη ίΐη·
^^ι^§·ε^ δθΗθδδεη ίη
Εαίτΐί&ηιρίεη αΙοεΓ
άεηι Καηιρίβεΐοίεΐ ηεαη Ιοΐ'ί-
Ιίδοΐιε ]αβ·ά—-αηά ζνεί Κίΐηιρί-
ΐ β
αη-
ηιίϋ
Ιιη Ο5ΐ1ίο1ιεη ΜίΐΐεΙηιβεΓ
ΙοεΙίίΐηιρίτεη άειιτδοΗε Καπιρί·
ίΐπ^ζεα^ε αητεΓ ΡαΗπιηκ άεδ
Ηίΐτφειηαηηδ Κο11ενε ηιίΐ
είηεη
ΚΓΪε§·5-
ε. δίε νεΓδεηΙνίεη είηεη
Ιείοΐιΐεη ΚτειιζεΓ άατοΐι 4
ΒοηιοεηνοΙΙΐΓείίεΓ
Κβΐίβετδ αηά
είηεη δοηννεΓεη Κ,Γεη-
ζεΓ. ΑηάεΓε άεαίδθΐιε Κ3τηρί-
Ηαϊζβιιβ-β «τίίίεη &αί άετ
Ιηχεΐ 07ρετη ηιεΙΐΓεΐ'ε Ρΐα^-
ρΐατζε ν/ΪΓΐίαηβ'δνοΙΙ ΐχιΐΐ: Βοηι-
αηά ΒθΓάν/αίίεη αη.
άεδ Ρείηάεδ. ίοεί
ίη άίε Ιοεδειζίεη Οεΐοΐο-
Ιε είηζιιίΐίε^εη, ΒεΙιείτεΓτεη.
1 Ι&§εΓ δ.οηοδ5Ξη
I
βτείίεηάεη οπΐΐδθηεη
ζεα^ε άϊ>.
Ζννεί οπτίδοΐιε Καηιρίίΐα^-
νιΐΓάεη άιΐΓθΗ είη Υυτ-
—αηά επι ΜίηεηΓΕαπι-
ϊ)οο(:, εϊη ννείιεΓεδ άατοΐι Μα-
1)ει- Ρείηά νναΓί ίη άεΓ Ιετζ-
ιεη Ναοΐιί αη ηιεΙιΐ'εΓεη Ογ-
Ιεη ίη ν*εδτάεατ:δο1ιΐ3ηά
δρτεηβ'—αηά Βι·αικ11)οηιίοεη.
Οίε Ζίνί15ενοε1κεπιιΐ8
β"εΓίη^ε νεΓΐαδτε. Αη
Οττεη εηίδΐαηά αηοεάεαΐεη-
άεΓ δαοΗδθΗίΐάεη ίηνν/οΗηνΐβΓ-
Ιεΐη. Ναοπ τ]ίί{>-εΓ δΐιθδδεη
ζννεί Ιοπτίδοΐιο Ρΐπ^ζΰα.^ε αί).
Βεί άεΓ Αΐηνεΐπ- ίείηάΙίοΙιθΓ
^τίίίε ζείοΐιηετε «ίοΐι
πητεΓ άεηι Κοηιηιαηάο
άεδ ΟοεΓΐειιΙιΐΗηΐ-5 ζατ δεε
ΗείηΛεΓβ- δΐεΐιεηάε ΥοΓρο-
δΙεπΙ>οοΙ; άιΐΓθΙι άεη
νοη νΐεΓ ίείηάϋε'ποη
ζεα^εη
. $οιιο;β.εηοηονονο ι
Ααί Οταηά άεΓ ηιΐΓ νοηι
ΡαεΙΐΓεΓ αηάΟοεΓδτεπ Βείεΐιΐ-
δΗαίσεΓ άεΓ ν'ε1ΐΓηιαο1ιΙ
ειΐοίΐΐοη
•άηε ίοη.
ι.) δοηπ38νν&ϊίεη αΙΙβΓ
•τ. (βίηβοΗΙ.
ιίίβη), βοννίβ
;1τβ1, Μαηΐτίοη, Ηαηά-
ταηατβη αηά βοηβίΐβ-ββ
£Γΐβ£,3&,βΓατ: βίηά οϊηηβη
μ δταηάβη οβί άβΓ ηαοη-
βίβη άβατδεΗεη Ρεΐά—
.- οάβΓ θΓΓδΙίοηιηΐΕηάαηΓΐΐΓ
14 }
Ααί Οταηά άεΓ ηιίτ νοηι
ΡαεΗΐ'ει- ηηά Οοει-δΙεη Βε-
ίεΙιΙδΗΙδΙιαΙοεΓ άεΓ ΙΥεΙΐΓηιαοΙιτ
νεΓΟΓάιιε ίοΐι ηιΐι
ζιιγ
ΪΓβΐάββΓηΐβ:
Οβ-
/ ]ζ χ ι
_/ Λν&ίίεη βίηά ηηίβΓΚβηηί- ι
ΗοΐΐϊηβοηιιηβΓ νοη Ν&- Ι
πιβη, Ββηιί χιηά ν7ο1ι-
ηιιηβτ άββ Εΐ&εηίϋηιβΓβ '
ζιι ύθθΓ^βοβη. '
2.) Αΐΐβ ΡβΓ3οηβη, άίβ
ϋβ £Γ6ηβηητβη ν7αίίβη,
Μιιηΐτίοη, Ηαηά^ταηεί-
τβη, δρΓβη&ηιίττβΙ ιιηά
β ΚΓΐβ^β^εΓβί 4η
β'βηαηητβη ΡΓΪβτ:
ηΐοΗτ; βοϋβίβΓη, ννβΓάβη
ι.) ϋα ίη άεΓ ηαεοΗδΙεη
Ζείι ηιίί άεΓ ΖαίαΙΐΓ νοη Σ,ε *
οεηδηιίΐΐεΐη, ίηδΓ>ε5οηάεΓε
νοη Οείτείάε ηίοΐιτ ίτοι-εοΐι-
ηεϋ ιιχεΓάεη Ιν&ηη, ηηιεδϋεπ
βΐΐε ΑηδϋΓεπ^απ
ι, άαδδ άίε
3·) ϋίβββ
ίτ'ιϋ χηίϊ ά&ΐα ^τ
νβΓ^ϋηάαηδΤ Ο-ιιγοΙι οίίβηί:
Ποήβ Βε^βηηίηιβοΗαηβ·
ίη ΚΓαίίι.
0&ηί&, άβη 2. 7 ιιη ι 1941
νοη
β
ιιΐίτά.
^^άε^ ^αηάια^^^ ηιυδδ
άίΐΓαεΙοεΓ ίηι ΚΙαΓβη δείη, άαδδ
άανοη δείηε εί^εηε Επιαεΐι-
πιη»; αηά άίε δείηεΓ
Ααί άεΓ αηάεΓεη δείΐε άαΓί
άαδδ ννίάβι-ΓβοΗτΗοΗβ Είη-
&Γίί£β ϊη ββίη Εί&βηΐιιηι
ηίοΐιε ^εάαΐάεΐ ιαεΐ'άεη.
ιη
■"ννοΗηνίβΓΐβΙη.
βΓβΓ αηά
8οηοβ8βη ζναβΐ
ίεηάβη Ρΐαβτζβϋβ-ε αο.
Ό&υιίϊ νβΓΐθΓ «ΙβΓ Ρβίηά
αηι £·β8τί£·βη Τα^β αηά ίη
άβΓ Ιβίζίβη ΝαοΗτ ζαδ-Ληι ι
ωβη 37 Ρΐιΐβτζβα^β.
βίβ-βηε
ιιιίεδεπ, ίη 3εάειη Ραΐΐβ
οαΓ, ά. Ιι. ίη
\Ταβ1ΐΓπη§' οάεΓ ίη
δεπΙίΓεάίΐδοΗείηεη, ζα Ιϊβ-
ζαΗΙβα.
2.) ^εάε^ ΕαηάιαΪΓΐ ίδΐ
νβΓρΙΙίοΙιτβί;, άίε ΟϋΐΓεί-
άεεπιϋε οηηβ νβΓζαΒΤ ζα
4.)
άεΓθεηιείηάε ΐδϋ άαίαεΐ' νβΓ-
&ητν7θΓτ1ίοΗ, άαδδ άίε
ΐΠ Γεςΐιΐζείτίκ
ιαίιτΐ. Ι)ίεδ ,^ίΐΐ:
αι.0.1 ίη δο1:1υη Ραεΐΐεη, ιυο
άεΓ Εί^εηΐαεπιεΓ οάεΓ Ραεοΐι-
ΙεΓ άεδ Ρεΐάεδ ίπίοΐ^ε άετ
Κπεβ-δνεΓιΐαεΙΐηίδδε ηιοΐιτ
αηιιΐεβεηά ίδΐ. ΌεΓ
ΐδί ηίοΗί ηαι-
δοηάετη νβΓρίϋοΗ-
τβτ, ζα άίεδεηι Ζαΐεοΐνε άίε
Βενοε11νεΓαη8· δείηεΓ Οεηιείη-
άε οΗηε υηΙεΓδοΙιίεά άεδ Βε-
ι-αίοδ αηά ΑΙίεΓδ ηεΓαηζαζί-
εΐιεη (ΛΓθείϋδ—αηά Οεβραηη-
άίειΐδϊ.)
5·) Ιί&ηάιιιπ-ΐε, ΒαεΓ^εΓηιεί-
δΐεΓ ηηά δοΐοΐιε Ρει-δοηεπ, άίε
δίοΐι άίεδεη νεΓρί1ίο1ιΙαη«οι
εητζίεηεη, 3ίηά τπβ^βη
νοη άεη άεαί-
οΙιΐεη ιπίΐ Οε-
οάεΓ Ζαοΐιΐΐιααδ, ίη
τεη Ραεΐΐεη
ιηίΐ άεηι Τοάε
3·) ϋίε ΕΓπΐε, άίε ίη/οΐ^ε
ί νεΓδθΗαΙάεηδ ηίοΐιί
Γεοΐιΐζεϊΐί^ οίηβ-οοπιοΐιΐ ηιίι-ά
απά ίηίοΐ^εαεδδεη νοηι ΒιιεΓ-
βοπιιείδΐεΓδίοΐιει-οεδίεΐΐΐ ιιιεΓ-
άεπ ιυιΐδδ, «ίΐΐ: ζα Οηΐϋ,τΰΐι '
άει-Οεηιείηάε αΐδ βηίβί§·ηβί. ,
Είηβ Εί
ν/Ίνά ηίο-ϊ
6.) "ννεηη άίε ΒεΓβαηίί άεΓ
ΟεΐΓείάεει-ητε ιγοΙΖ Είηδαίζ
άεΓ Οεηιείηάεοενόΐΐνεππΐβ-
ηίοΐιϋ ηιδ^ΐίοΐι ίδί, ίδί: δοίοΠ:
άίε ζαδΙαεηάί§τ? ΚνείδΙ:οπι-
ηιαηάαηΐιπ· ζα νεπ(Ι:αεηάίί>·εη,
άίε άίε ηΐείΙεΓ «ΓίθΓάεΓΐίοΙιεη
Μαδδΐιαΐιηιεη εΓβτείίεη ιιιίι-(1.
7·) ΒίΓβίτί&ΙΙβ; άίε δίοΐι
ΖίίίεΓ ^ άίεδετ 'εΓ-
ΒΕΗ ΗΙΤΤί
ίί ΑΙΙΓ ΗΑΙΡΑ
Η*ί«ηηιο1β
| Βεΐιίπ, ΐ6, .
ΙΧτ άπττε ΒοηιΙοεπαηί,τίίί
ααί Ηαίία ίη άεΓ Ναοΐιτ ζαιη
ΐ4· Ιαηί ηαττε, ννίε άίε
νυη άεΓ Ρεΐάΐνοηπηαηάαηΐιπ-
6υ6
νοη
ννίεάεπιηι
νίΓ»ΐαη8'. Βεί ί,ηιιεΓ δίοΐιΐ
Ινοηητεη άίε άεαΙδοΗεη Ρ1'
ΤΓείίεί· δθΙιννεΓδτεη Κα-
ιηίίτεη ίη άεΓ εΐνν» 5°°
ΜεΙεΓ Ιαπ^-εη Η.ιίεηηιοΐε άε- !
ΙοπίεΓτεη. ϋηιτιίΐΙβΙοαΓ ηαεΐι (
άεπ
άαΓθΙι άίε
. ΜίΙ
είηε1; ΖεΓ8ίοεΓεΓδ, άεΓ αη
Γνΐοΐε νυΓ Απ^εΓ > 1α§·, ΐδΐ
ιεοΐιηεη.
ζα
ΒείΊίη, ΐ6 ]
Ναοΐι άεΓ ΕΓθΙ?εΓαη^ Κτβ-
:»δ εΓίο1«(;ε ίη άεΓ ΝαοηΙ ζαιη
5. ]ηηΐ άεΓ «γκΙο Αη^πϊί άευΐ-
δϋιεΓ ΕηίτδΐΓείτΙίΓαεϊτε αιιί
άεη 5ΓίΙί«ε1ΐ6η ΡΙοΚβηδΐΟΙζ-
ριιηΐίΐ Αΐεχαηάΐ'ία. δείΐάεηι
ίιαυεη άεαΐδθΐιε ΚβΓηρίίΗείίβΓ-
νεΓθεεηάε ίη εΐί Νικοΐιτεα ίηδ-
ίτεδΐηιΐ: δίεΐοεη Αη^Γΐίίε
άαδ ΚΓείεοΙί άεΓ Ι
δΐεΐΐπηβ· ίηι οεδίΠοΙιεη
ηιεεΓ, ΑΙεχαηάΓΐα—Ηαίία-Ογ-
ρεπι, άαΓθΙι^είαΙιΠ αηά άα-
ηιίΐ; ίη ννΐΓΐΐαηβ-δνοΠδΙεΓ ν«ί-
δε άεη Καιηρί βε&ε» ά'ιο ΙεΙζ-
τεη οπτίδοΐιεη Ρΐοιτεη— αηά
Εηίτδΐιιοτζριιηΐίϋε ίηι οεβίΐί-
οΐιεπ ΜίΙιεΙηιεεΓ εΓθκίίηε!;.
Αΐβ ΙηΗαοβΓ ιίβΓ νοΐΐ-
ζίβΗβηά'βη Οβνναΐτ ΓθΓάβ-
ΐοΗ άίβ Μΐτ&ΓΟβίΙ; άβΓ
8 δΠΓηηβΓ
νοη ΚΓβτα ζιιγ ν7ΐβάβΓ-
Ιη &11εη ΒβΗδηΙβη, Ββ-
ϊβΙϊβη αηά Οβν/βΓοβ—
υητ,βι-ηβηηιιιη^βη ίβτ άϊβ
ΑΓοβίτ βοίοΓί ιπίβάβΓ &«ί-
ζηηεΗηιβη αηά άβη Αη-
θΓάηαη&οη άβΓ νοη
πμγ βΐη^βββΐ,ζίβη οί ίη
ί1ΐΓβ:η Αηι.. 1>β3τ&1λ, ^η
βίηΐιβΐηιΐβοΐιεη Ββηδ>
ίη αβάβΓ Βοζχβηηηβ' «^
Ζητ ίταβ: Γ
(ΙοαίβοΗβη ΤΓαρρβη βίηά
Οα&ΓίίβΓβ ίη βαβΓβίοΗβη-
άβηι Μβδββ ζαΓ νβΓίϋ-
ζα βτβΐΐβη. Νβΐ»βη
βτΗοοΗίδοΗβη νί&ίι-
βίηά τηϋ 8θίθΓτίο;βΓ
άβητβοηβ
(
ββην.ΓβιΙίτβοΙιβίηβ) ζαιη
ΚπΓβ νοη ϋΓβοηηιβη 50 ]β
Κ.βίοΗ5ηιβΐ'ΐΕ ίη Ζ&ΙιΙηηχ
ζή ηεηηι&ι·^. ΌΊ& Αηηβηηιβ
νοη άβατβοηβη Κ,βίεηβ-
ίβί νβΓθοτβη.
Είηβ νοΓαθθΓ^βηβηάβ
ηΙίαηβ· άβΓ 'Ζατβί-
νοη Ινβοβηβηιίττβΐη
βη άίβ ΒβνδΙΙεοΓαηβ" βΓ-
■ννβίδί: βίοη Λΐβ ηοτν/βη-
άϊβ·. ΙοΗ βΓννβΓΐβ, ά»83 3&-
άβΓ Είη-ννοΙιηβΓ ί
ηίβ &αίΙ>Γίη8"Ι; ιιπί ηιίτ
ι-&ίτ άβζα οβί-
, 1ίβ3βη Αηβηειητηβ-
Λΐίϋβ-δΐ ζα οββη-
ά&η. ν76Γ ^βάο^11 Ι/βοεηδ-
ηιίίΐβΐ αηά βοηβίί^β ζαΓ
ΕΓηΜ,ήΓαηο; νοη Μβη-
βοηβη βΌείη&ηβίβηΕΓΖβα
βτηίβΒβ, ΒΓαηηβη, Ο,ηβΐ-
Ιβη αηά 7
οάβΓ νβΓηίοΗτβΐ, 8&1>οΙα-
δ-β&ΐίτο αη άίβδβη ΙοεβτβΗτ,
οάβΓ βη ΟίβίβΙδΗΙβη, ν7α-
η, Ρΐΐΐηάβ-
νοη ρ
αηά ΤβΙβ^Γ&ίβηΙβίταη-
8Γβη, 8ο·ννίβ
άίβ
"νν6ίΐΓηΐ3θ1ιτ: Ιβίΐ-
ηΪΓηπιτ, ΛνΪΓά ηιίί:
Τοάβ .
ηΐηααβ οεΐιαΐίβ ίοη ηιίΓ ίη
ββη
ά©η Ρδΐΐβη άίβ Ααβηβ-
ίιαη§· νοη Ο-βίδβΙη νοΓ.
ΙοΗΗοίίε »02γ, ά&83 ηιΪΓ
άίβ ΒβνδΙΙεβΓαηβ· Ιίβίηβ
§τίοτ;, άβΓαΓ-
βτ ΗβΓίβ δίΓαίβη ζαΓ
Αηννβηάαη§τ ζα ΙϊΓίηβ-οη,
βοηάεΓη βίοη νίβΙηαβΗΓ ηιίτ
βηΓΐίοηβηι
, αηι
άίβ ΑΓ'οβΙτ; 1>·χ1(1ίβ·3ί ζαΓ
ΒβΪΓίβάαηίί άβ3 Ι/βοεηβ—
αηά
νοη ΚΓβτα
Ιίδηηοη.
ζα
νοη
ΥΕΚΟΚϋΝΙΓΝΟ !
Λα£ ΟΓαηά άεΓ ιηΪΓ νοηι
ΡαεΓεΐ- αηά ΟίοεΓδΙεη Βε-
ίΐίΐιΐδΐιηΐοει· άεΓ νε]ΐΓηιαο1ιΐ
? ίοΐι :
ι.) Ζαηι ΟβηβΓΛΐββΙΐΓβ-
οεί άβηι ηοοη ζα οβ-
βτβΐΐβηιΐβη ΟοανβΓηβαΓ
νοη ΚΓβτα οββτί—ιΐηβ ίοη
0Ϊ3 ααί νίάβΓΓαί ΗβΓΓη
ϋαβ^αΐαΐεΐ ίη ΟΗαηία.
2.) ΑΙΙβ ΕίβτβηταηιβΓ
νοη Ι&ηάννΐΓΐδθίΐΕίτΠοΙι
ίβηατζτβΓηΟ-Γαηά1 αηά Βο¬
άεη ηαοεη άίβ ΓβίίβηΡβΙά-
ί βοίθΓτ βίηζα-
αηά ίηι δίηηβ
.) ΑΙΙβ ΡβΓβοηβη, άίβ
^ ίχ ν/αηΓβηά σΐίβΓ η&οΗ
ι- μ Κβηιρίη&ηάΐαηβ-βη
ίΓβηιάββ, οεννβ&ΙίοΗββ Εί-
δΓβηίαιη ννίάβΓΓβοητ,Ηοη
αηβ:ββίο;ηβτ Ηαοβη, βίηά
νβΓρίΙίοΙΐΓθΐ, άίββββ ΟαΙ
οίηηβη 48 δταηάβη ηαοη
ΤΙβοΗίβννίΓ^ββηιΐΕβΙτ: άίβ-
^ τ νβΓθΓάηαηβτ ι—ι βΓΓοβ-
^η 8οηΙ άε» 2ίσ1ί Τι&αβββ
Οηαηίβ βοζαΙίβίβΓη.
Ι
Η&ί άίβββ ννβΓίβ βθίθΓΓ.
1)βΐΓη θΓίβνοΓβΐβηβΓ αοζα-
ΗβίβΓη, άβΓ νβΓρΠίοητβτ
; ί3ΐ:. βίηβ βτβηααβ Ι^ίβτβ
άβΓ ^,αο^βΙίβίβΓίβη ΟύίβΓ
' ζα ίύηΓβη αηά νοη άβηι
ίη
ηβοη
ΙΐαΓζββτβΓ Ργϊ8γ:
Κβηηίηίβ ζα
40
άίβββ
νν-βΓάεη ^^ ηαοη
8οη"ννεΓβ άββνβΓΐϊΓβοΙιβηβ
ηιίτ; ·Ζαε1ιίΙι&α3 οάβΓ ιηίτ
άεηι Τοάβ οβΒίΓαίί.
ίΓίίτ; ηιΐτ άβη Τα^β ίηΓβΓ
νβΓΐεαηάαηο; άαΓοΗ δίίβητ-
Ιίοΐιβ ΒβΙε&ηηίηι&ΟΓΐαηβ·
ίη ΚΓβίτ.
ΟΗβηία, άβη ζ. Ιαητ 194Σ.
"*- ΜϋίταΓΐΐβίβηΙβΗαοβΓ
νοη ~
ΡϋΝΌΒ ϋκθ
Ιηι Οεΐοαεπάε άί?Γ Β^
ίδτ είη ΡηιιάοαεΓο
. ΛΙΙε
δίηά νοηι
Γ άοη αυζα.?Λεη ιιπά
ΚοΗΐιβη νοηι ΥεΓΐίει-εΓ ά
άεπ Ναοΐπιιβίβ δ^ί
ΡΚΕ'ΖϋΕΟΙΟΧΕΐΓ
Υυη άεΓ Ρεΐάΐςοηιιη ιηάαη-
Ιιιγ ιιχίΓά άίΐΓαιιί 1ιίη«εηϊίε-
5Μΐ, άαδδ άίε
3Χ-5-4Ι
αιιίί4β1ιο1κ»ιι ί.,τ.
αΐδο Ινθίη^Γ Ιίεδ
1αα!οη;.·5, αηι δίοΐι νυη
ζαι- αηάει-εη 2α 1)6
Εγ-
ΣΕΛΙΣ 3η
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Γερμανοτουρκικόν
Σύμφωνον φιλίας
Διασφάιισις τής έδαφικής άκεραιότητος αμ¬
φοτέρων των Χωρών.-Συνεννόησις επί δλων
των κοινών ζητημάτων
Βερολίνω 19 Ίουνίου
Την δην μίαμεσημβρι-
νήν τής πχρ&θούσης Τε-
τάρ:ης υπεγράφη είς την
Άγκυραν υπό τού Γερμα-
νού πρεσβευτοδφόν Πάπεν,
έκ μίρους τής Γερμανικής
Κυβερνήσεως κί υπό τού
Τούρκου'Υπουρ|·οΰ των Έξω
τερικών κ. 2χράτσογλου
σύμφωνον φιΧας μεταξύ
τής Γερμανίας καί τής Τουρ
κίας. Τ ο Σύμφωνον έχει ώς
εξής:
Το Γερμανιχόν Κράτος
καί ή Τουρκική Δημοκρα-
τία εμπνεόμενον υπό τής ε¬
πιθυμίας δπως αί οχέσεις
των δυο χωρών καί Ιδιαιτέ¬
ρως αί σημεριναί αυτών ύ-
ποχρβώσεις βααισθώσιν επί
τής αμφοτέρωθεν έμπιστο-
συν ής καί βίλικρινοΰς φιλί·
ο*.ς, συνεφώνησαν όπως συνά ι
ψωσι σύμφωνον. Πρός τόν
σκοπόν αυτόν ώνόμασαν
πληρεξουσίους των:
Ό Γερμανός Άρχικαγγε-
λάριος τόν Πρευσβευτήν
κ. Φραγκίσκον φόν Πάπεν,
ό δέ Πρόεδρος τής Τουρκι-
κής Δημοκρατίας τόν Τούρ-
κον Υπουργόν των Εξωτε¬
ρικών κ. Σχράτσογλου,
οΐτινες επί τή βάσει τής πα-
ρασχεθείσης αυτοίς έξουσιο-
δοτήσεως ουνωμολόγησαν
τού; κάτωθι όρους:
"Αρθρον 1
Ή Γερμανία καί ή Τουρ-
κία υποχρεούνται όπως σε¬
βασθώσιν άμοιβαίως -την έ-
δαφικήν άκερχιότητα καί
τό άπ:όαβλητον των έπικρα
τειών των καί όπως μή λά-
βωσινούδενός εϊδους μέτρον
άμέσως ή έμμέσω; στρεφό¬
μενον κατά τού ετέρου μέ-
λου; τού συμφώνου.
"Αρθρον 2 ■
Ή Γερμανία και ή Τουρ-
κία υποχρεούνται όπως είς
τό μέλλον άπαντα τα ζητη-
ματα τα Θίγοντα κοινά αυ¬
τών συμφέροντα συζητώνται
φιλικώς μεταξύ των επί τώ
σκοπώ έπιτεύξεως συνεννοή¬
σεως επι των ζητημάτων
τούτων.
"Αρδρον 3
Ή παροΰσα συνθήκη θέ¬
λει έπικυρωίή, ή δέ άνταλ-
λαγή των κυρωτικών έγγρά
φων θέλει λάβη χώραν τό
ταχύτερον έν Βερολίνω. Ή
συνθήκη τίθεται έν Ισχύει
άπό τής ημέρας τής ύπογρα-
φής της καί διά διάρκειαν
δέ κ α έ τ ώ ν
Ημάχη παράτό
Σολούμ επερατώθη
νικηφορως
Ό έχδρόςέξηναγκάσθη είς ύ-
ποχώρησιν.-Νέαι έπιτυχίαιτών
υποβρυχίων. - Κατερρίφδησαν
37 έχδρικά άεροπλάνα
Σκληραι μαχαι
παρά τό Ιολούμ
Ένεπλάκησαν εκατέρωθεν ίσχυραί δυνάμεις.-Βρεττανικαΐ μηχανοκίνητοι
φάλαγγες έτοιμοι πρός δρασιν έβομβαρδίοδησαν.—Σημαντικαί απώλειαι τής
Ρ.Α.Φ, υπό τής Γερμανικής αμύνης.
Βερολίνον, 17 Ίουνίου ( ται εφονεύθησαν, ετέροι έ- , Κατά τό διάστημα άπό τής
Ή άνωτάτη διοίκησις των | τραυματΐσθησαν. Είς κατωκει Ι «13 μέχρι τής 16 Ίουνίου ό έχ-
πολεμικών δυνάμεων άνακοι- μέν χς συνοικίας οικίαι κατέρ Ι θρός άπώΛεσεν' έν τώ σϋ*νό-
νοΐ:
Είς την Βόρειον Άφρικήν
αί μαχαι είς τό μέτωπον τοθ
Σολούμ συνεχίζονται υπό Ι-
σχυρών δυνάμεων συμμετε-
χουσών εκατέρωθεν. Σμήνη
Γερμανικών καί Ίχαλικών ά·
εροπορικών δυνάμεων έλα¬
βον ένεργώς μέρος είς την
μάχην. Άεροπλάνα καθέτου
έφορμήσεως διέσπασαν συγ- ι
ι κεντρώσεις αύτοκινήτων στρα
τευμάτων. Άεροτιλάνα μά-
χης επετεθησαν εναντίον άγ·
γλικής ψάλαγγος τεθωρακι-
σμένων αύτοκινήτων έτοίμων
τιρός δρασιν. ΑΙ απώλειαι
τοϋ έχθροϋ είς τεθωρακισμέ-
να αϋτοκΐνητα ηυξήθησαν
σημαντικώς.
Ή άεροπορία έβομβάρδισε
τιολλάς λιμενικάς έγκαταστά
οεις τής νοτίου κοΐ νοτιοα-
νατολικής άκτής τ(|ς Αγγλί¬
ας, καθώς καί είς την ανα¬
τολικήν δχθην τής Σκωτίας.
Άεροπλάνα έβομβάρδισαν
σφοδρώς, κατά την παρελ¬
θούσαν νύκτα, πολλά αγγλι¬
κώ άεροδρόμια. Παρά τό Πλύ
μουθ κατεστράφη Ιν εμπορι¬
κόν πλοΐον χωρητικότητος
3000 τόννων δι* άτι' εύθείας
ιιλήγματος, έτερον δέ έμπορι
κόν πλοΐον εβλάβη σοβαρώς
'αρά την ανατολικήν άκτήν
«ής ΣκωτΙας.
Απόπειραι αγγλικών άερο
ηλάνων, δπως πετφξουν κα¬
τά την ημέραν υπέρ τόν Γερ¬
μανικόν κόλπον κο.1 τα κατε·
Χομένα έδάφη, απέτυχον στοι
«ϊΐθασαι βαρεΐας απωλείας
#ξ τόν εχθρόν.
£ Είς άερομαχΐας καί υπό
τττοΟ άνχιαεροπορ^ικβθ πυροβο
^ λικοΰ κατερρίφθησο(ν 15 άγ-
" γλικά άεροπλάνα, &π0 περι-
πολικών πλοίων κατερρ[φθη.
σαν Ετερα δύο.
Ό έχθρός έρριψε κατά την
παρελθούσαν νύκτα ε'ς μερ,.
κά μέρητήςδοτικήςΓερμανί-
ρευσαν καί έβλάβ^σαν. Έ-
π> ■ήγησαν έπ'ισης μεμονωμέ-
ναι βιομηχανικαί καί σιδηρο-
δρομικαί έγκαταστάσεις. Κα-
ταδιωκτικά νυκτός κατέρρι-
ψαν έννέα άγγλικά άεροπλά¬
να.
λί;ΐ 53 άεροπλάνα. Έξ αυτών
48 κατερρΐφθησοίν υπό τής ά-
εροπορίας καί 5 υπό τοΰ πολε
μικυθ νάυ [ΐ,οϋ, Κατά τό ί¬
διον χρονικόν διάστημα άπω
λέσθησαν 22 Ιδικά μας άερο
πλάνα
Σοβαραί απώλειαι των Άγγλων
Άντεπιδέσεις Γερμανικών καί
Ίταλικών τάνκς
Βερολίνον, 1$ Ίουνίου
Ή άνωτάτη διοίκησις των
| πολεμικόν δυνάμεων ανακοι¬
νοί:
Ή υπό Ισχυρών δυνάμεων
τεθωροΐκισμένων φαλάγγων ά-
ναληφθεϊσοί προσπαθεία τού
έχθροθ, νά διοσπάση τό μέτω¬
πον μας είς τα ΑίγυΓττιακά σύ-
νορα διά νά θραύση τόν περΐ
τό Τομττρούκ κλοιάν, άπέτυχε,
μέ ίξαιρετικώς βαρείας απω¬
λείας δι" αυτόν, Ιδιαιτέρως είς
άρματα μάχης.
Ή άντεηίθεσις τής Γερμανι¬
κής 'Αφρικανικής στρατιάς, έ-
νισχυομένης υπό Ίταλικών
στρατευμάτων, επερατώθη μέ
μίαν πλήρη νίκην των συμμανι-
κων δπλων. Ό έχθρύς άνε,τρά-
πη καί ϋποχωρεΐ.
Ή Διοίκησις καί τα στρατεΰ-
ματα, κατά τούς τριημέρους
αιότοϋς σκληροΰς αγώνας είς
την έρημον, άνεδείχθησαν ϋπέ-
ροχα καί έπετέλεσαν τιτάνειον
έργον. Ή Γερμανική καί ή Ί-
ταλικη άεροτιορία συνέβαλλον
οΰσιωδώς είς την επιτυχίαν.
Κατα την 17 Ίουνίου κατερ-
ρίφθησαν Η Βρεττανικά άερο-
τΐλάνο: καί 6ι' αλλεπαλλήλων
έπιΟεσεων,Λιά σμηνών ^αχητ-
κών καί καθέτου έφορμήπεως
άεροπλάνων, έξηναγκάσθη ό
έχθρός νά υποχωρήση άπό πολ¬
λάς θέσεις.
Ύποβρόγια έβΰθισαν ε'ς τόν
βόρειον καί μέσον "Ατλαντικόν
5 έχθρικά έμπορικά πλοΐα συ-'
νολικοΰ έκτοτιίσματος 31.933
τόννων.
Γερμανικά κατονδυκτικά έ
Ρωμη, 17 Ίουνίου
Κατά την νύκτα τής πρός
την 17 Ίουνίου έβομβαρδί-
σθη ή ναυτική βάσις Λαβα-
λέτα.
μάτων τής ξηρδς, κατέστρε-
ψαν ή έπροξένησαν ζημίας
είς πολυάρ.θμα τεθω-οακισμέ
να αύτοκΐνητα. Είς τάς γενο
| μένας άερομαχΐας κατερρί-
Είς την Βόρειον Άφρικήν ] φθησαν ίίνδεκα άγγλικά άε-
έξηκολούθησε κατά την χθεσι¬
νήν ημέραν μετ" άδιαπτώτου
ζωηρότητος ή μάχη είς τό
μέτωπον τοϋ Σολούμ. Ό έχ¬
θρός εναντίον τοο όποίου έ'
νηργήθησαν αί άντεπιθέσε.ς
των Γερμανι,κών καί Ίταλι¬
κών τάνκς, υπέστη σημαντι¬
κάς απωλείας. Κατά την πρώ
ροπλάνα.
Έχθρικά άεροπλάνα έβ3ΐι-
βάρδισαν μερικάς τοποθεσί-
άς είς την πεοιοχήν τής Βεγ-
γάζης.
Είς την Ανατολικήν Ά-
φρικήν,είς την π«οιοχήν Γκά-
λα καί Σίνταμο, έξηολοό8η-
σαν αί προβλεπόμεναι κινή-
σεις των φαλάγγων μας, αϊ-
ΰττό
την ημέραν τής μάχης καί
μόνον κατεστράφησαν περισ | τινες ε!χον εμποδισθή
σότερα των 60 τάνκς Σμήνη τ^ν δυσμενών καψ'.κών συν
ίταλικών καί γερμανικών ά- ^ _[; το(.ς λοιπ3ύς χο.
εροπλάνων, έν ένεογΏ συ·
νεργασΐα μετά των στρατευ^μεκ ού5έν νεωτ«ρον.
ΕΛΕΥΘΕΡ ΚΥΚΛΟ
ΙΡ1ίΦΙΙ]ϋ
Εί; τα Δημαρχια6ν Μεγαρον
Ιδρύθη Γραφ^ον άπωλεσσέντυν
άντικειμένων. Ο) άνευρίσκοντες
τοιαθτα άντικεΐμενα οφείλουσι νά
παραδΙ5ωσιν είπαν;λ αύτόθι, οί
δέ άπ-)λ:σαντες ταθτα δύναται
τυχόν έπίσης κοτό: την χθεσι.
νήν ημέραν, είς άερομαχίας ύ-
ττεράνω των άκτών τής Μάγ-
χης, μίαν αποφασιστικήν νίκην
κατα τής Βρεττανικής άεροτί^
ρίας.
Κατά την
έχθροϋ, δΐΐω
χητικά ά=ρο
προστασίαν
κατεχομένην
ρίφθησαν
διωκτικά κα
ρικαίην, πέν
κττί ενα τύττο
Ή άεροπ
άεροδρόμια,
πορικοθ πυρ
νίκας έγκατ,
κώς
των Ε
τολικ
φλέγη
φόρον.
Ό έχβίίό'
σαν νύκτα, ε
μανίαν έκχοτ _
σηκάς βόμβας αϊτιν! ^
σαν κι' έτραΐυμάτισαν
πολίτας. 'Υλιχαΐί ζημίαι
νηθησχν μόνον ει'Γ
ν«ς συνοικίας.
καί το «4ίΐΐ(6!ί>οηο,όικ'6ν ικυρο
βολικόν κατέρριψαν 2 έκ των
έττιδρκμόντωΐ'' · άίθθΐΐΚάνων.
.Τοιουτοτρόπως ίχβσενό έχθρός,
κατά την χθεσινήν ημέραν καΐ
την παρελθούσαν νύκτα, 37
άεροπλάνα έν συνόλω. Τρί^ ή-
μέτερα άπωΧέσθησαν.
ΕΠ1ΤΥΧΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΚΑΦΗ 29.000 ΤΟΝΝΩΝ
ΒΖΡΟΜΜΟΝ 15
Τυ ττολϊ ,ιικόν άν-χκοινωδ^ν τίϊς
Κυρ^κης 6χει ώς έ^ής
Ή άνωτάτη διοίκησις των
πολεμικών ουνάμε^ν άνο-
κο,νοΐ
9
ΐίο-
;
άς, έκκρηκτικάς κα{ έμπρηστι , νά τα παραλαμβάνωσιν, εφ δσον
κάς βόμβας. ΆΡκ«Οί ΐολΐ- ' άηοδείξωσ.ν δτ· «Τνα. Ιδικά των.
"Υπό τής Στρατιωτικής
Διοικήσεως ανακοινούται δ-
τι ή ρλευ&έ;)α κΊκλοψορία
επί τή; Νήσου Κρήτης δέν
διεκόπα· Έπομιίναίς δέν «·
παιτείται ούδεμΐα ιδιαιτέ¬
ρα α")εια διά νά μεταβή τις
ενός τόττου είς
Υιΐοβρόχια ε6υ9ισαν είς
τόν Βόρ. "Ατλαντικόν τέσοα
ρα έχδρικά έμιορΐκά σ.6-
φη κα'ι έ.ν πε'ρελαιοψόρον
συνολι.αΰ έκτοτοματος
29000 τόννων.
Ή Άεροπ:>ρα έδομβάρδι-
σεν επιτυχώς άποθήκοτς λιμε-
νων καϊ πολεμικάς έγκατα
σταοεις είς την νότιον καί
νοποανοτολικήν "Αγγλιαν.
Κατά την άιόκρουοιν έχ
&ρικών άεροοαφΙ>ν, τα ό-
ποϊα προσεπάΰησαν νά δι-
ειαδύσουν είς κατεχομένας
περιοχάς, σϋν-ήφδποαν πολ-
λαπλαϊ άερομτχίαι κατά
τάς οποίας κατερρ'φδη έ./α
άερόσκαψον τύπου Μπρί-
στολ Μπλένεϊμ.
Είς την Βό*ρειον 'Αρρικήν
δράσις περιπόλω ' καί πυρο-
βολικου παρά τό Τομπρούκ.
Έλοφρά Γερμανικα καί Ί-
ταλικά μαχητ;κά άεροπλά-
να έπετέδηοαν έιανειλημ-
μένως κατα τοΰ λιμένος καί
•των οχυροματικών ·4*ργων
τοϋ Τομπρούκ μέ επιτύχη ά-
ποτελέσματα. Κατέστρεφον
άιί ενός θοεττανικού ,'"
δρομίου διά
λυβολισμών,
σκάψη επί τού
"Εν Βρεταν
νο/ διώξεως
τικά κατερρίφοηάο
ρομαχίας υπό τ^
εροπ-ορ'κοθ πυρ^τ5β#Η«
Είς την. Μ;οόγΕί(>ν·. Γ·ρ
ήθ
σ,-ΐηνο;
αεροιΐλ'άνων έπετί
τυχώς κατά πολεμικ
καταστασιν καί
γοστασ'ου επί τής
Κύπρου.
Γερμονικά μαχητικ
πλτνα συνήντησαν
πλάτος τή; Βυρηττού
Βρεττανικήν μοίραν
πετυχην έν άπ' εύί
πλή/μα καΐ'ά βαρέως
δρομικοϋ.
Κατά την παρελθούσαν
νύκτα ό έχδρός, δι' ασθε¬
νών δυνάιιεωνι -έρριψε εις
μερικάς α:σεις έν τή Δυτι-
κ(;ΐ Γερραντα 'έκκρΓΤκττκας-
(35μ3ας,αι όπο>α> επρο,ςένη-
σαν μόνον ασημάντους ζη¬
μίας.-^

ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΩΝ ΑΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
■«■ΜΜΙ
Άεροπλάνα μάχης
κατέστρεψαν μίαν νηοπομπήν
Έ6υ8ίσ8ησαν 5 φορτηγά 21.000 τόννων.-
Έλαφρόν καταδρομικόν κατεβυθίσθη είς την
ανατολικήν Μεσόγειον
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου.
Ή άνωτάτη διοίκησις των
πολεμικών δυνάμεων ανα¬
κοινοί: Είς τόν άγώνα εναν¬
τίον τοθ άνεφοδιασμοθ διά
πλοΐων τής Αγγλίας ή άε-
ροπορία έσχε περαιτέρω ε¬
πιτυχίας. Είς τόν Ατλαντι¬
κόν, δυτικώς τοθ Γιβλαρτάρ,
άεροπλάνα μάχης επετεθη¬
σαν εναντίον Ισχυρότατα
προστατευομένης νηοπομ-
πής καΙ κατέστρεφον πέντε
φορτηγά, συνολικοΰ έκτοπΐ-
σμΛτος 21.000 τόννων.
Είς την Βόρειον Άφρικήν
6 κνσρός επετέθη είς τό
,Μ4ν%«*ον τού ΣβΑβύμ δι'
I-
δυνάμεων. Ή
πρό τού
των Γερμα
στατευμάτων,
μίτά τής ά-
€ί^Κ^^__ίΐά τάζ μέχρι
τοθν^** ΑΜ#4Νΐτ^}ας εΐδήοεις
ι ιιι Ιΐιΐ|ΐ^|Γι|||ΐ 60 άγγλικά
άρμα1?Β (Λχτνί· 'Ο' αγών έ-
ξακολονθβΐ &€Ρ& Γερμανι
κά άεροπλάν*
φορμήσ
μετ" Ιδία
ναντΐον
φαλάγγων καΐ συγκεντρώ-
σεων μεταγωγικών. Τα Γερ-
μανικά καταδιωκτικά κατέρ
ριψαν, κατά την διάρκειαν
πείσμονος άερομαχΐας υπε¬
ράνω τού πεδΐου τής μάχης,
έννέα άγγλικά καταδιωκτι¬
κά καΙ δύο μαχητικά άερο-
πλάνα.
Είς την "Ανατολικήν Με¬
σόγειον Γερμανικά μαχητι¬
κά άεροπλάνα, υπό την δι¬
εύθυνσιν τοθ λοχαγοϋ Κο-
λέβε, επετεθησαν μετ" Ιδι¬
αιτέρας επιτυχίας εναντίον
μοίρας αγγλικών πολεμι¬
κήν πλοίων. 'Εβύδισαν ένα
έλαφρόν καταδρομικόν διά
τεσσάρων βομθών μεγάλου
διαμετρήματος, αΐτινες £-
πληζαν άπ' εύοείας τόν
στόχον, καΐ έπροξένησαν
βλάβας είς ένα βαρύ κατα¬
δρομικόν. "Ετερα Γερμανι¬
κά άεροπλάνα μάχης επε¬
τεθησαν Ισχυρώς διά 6ομ·
βών καΙ πολυβολισμοϋ, ε¬
ναντίον πολλών άεροπλά-
νων τής νήσου Κύπρου.
Απόπειραι έχδρικών άε-
ροπλάνων όπως πετάξουν
κατά την διάρκειαν τής η¬
μέρας υπέρ τα καταλειμμέ-
να έδάφη απέτυχον.
Καταδιωκτικά κατέρριψαν
τρία των έπιτεσέντων αγ¬
γλικών άεροπλάνων. Δύο
άγγλικά άεροπλάνα κατε-
στράφησαν υπό ενός περι-
πολικοϋ κα! μιάς ναρκοσυλ-
λέκτιδος, έτερον δέ υπό
τού πυροβολικού τού ναυ-
τικοϋ.
Ό έχσρός έρριψε την πα¬
ρελθούσαν νύκτα είς πολ-
λά μέρη τής Δυτικής Γερ-
μανίας έκρηκτικάς καί έμ-
πρηστικάς βόμβας. Ό άμα-
χος πληθυσμός υπέστη ελα¬
χίστας απωλείας. Είς μερικά
μέρη έπροξενήοησαν άσή-
μαντοι ϋλικαΙ ζημίαι είς κα·
τοικΐας. Καταδιωκτικά νυ¬
κτός κατέρριψαν δύο άγ¬
γλικά άεροπλάνα.
Κατά την άμυναν εναν¬
τίον των έχδρικών άεροπο-
ρικών έπιδέσεων διεκρίδη
ιδιαιτέρως τό υπό την διοί¬
κησιν τού 'Ανβυποπλοιάρ-
χου Χάϊμπεργκ περιπολικόν
σκάφος, καταρρίψαν τέσσα¬
ρα έχδρικά άεροπλάνα.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΒΑββι τΐ>, έξουθτοδοτήσε·
ως Γνν μοί παρέσχεν ό Φόρερ
κσΛ ό "Ανώτατος Άρχηγός
-4β0 ΣίρατοΟ έντέλλομαι τα
κάτωθι επί τή άμέσω έφαρ-
μον0+των, δια την εξασφά¬
λισιν Τής συγκομτ&ής τΛν οί-
τηρων.
1) Λόγω τοθ ίδυνάτου τής
είσαγωγής επί τοθ παρόντος
έν τή Μήσω τροφίμων κοΐ
Ιδία σΐτου, έντβλλόμεθα την
άμεσον καΙ κανονικήν, ώς
καί είς τό παρελθόν, συγκο¬
μιδήν απάντων των έν τή Νή¬
σω σιτηρών.
Πάς γεωργός δέον νά κα¬
τανοήση δτι έκ τής καλής
συγκομιδής των σιτηρών έξαρ
τάται ή συντήρησις αύτοθ,
τής οικογενείας τού καί παν
τος Κρητός, έπίσης δέον νά
γνωρίζη 8τι ή ΓερμανικήΣτρα
τιωτική Διοίκησις δέν θβ α¬
νεχθή ουδεμίαν άδικον έπέμ
βάσιν επί τής περιουσίας τού.
Ό στρατός κατοχής έλα-
βεν εντολήν νά πληρώνη τοίς
μετρητοΐς είς κάθε περίπτω¬
σιν άγοράς τροφίμων είς έλ-
ληνικά·*ραχμάς ή είς Ράίχ-
σκρεδιτ^ κασσενσάΐντ.
2) Πας γϊωργός ύποχρεοθ
ται τσν|αχύτβρον νά ενεργή¬
ση την συγκομιδήν των σιτη-
ρων 1#υ Ανευ ούοεμιας άνα-
βολήξ.
3) Παθα σθγκομιδή των
σιτηρών ρή ίνεργουμένη κα-
νονικώς οπβ · τοθ ύτιθχρέου
πρός τουτο γεωργοϋ, θά δι-
νεργεΤΐ|Βΐ μυρίμντ) τοθ Προ*-
δρχΐυ τής Κοινότητος καΐ
πρός φφελος των κατοίκων
ταύτης, τοθ Ιδιοκτήτου μή έ¬
χοντος ουδέν δικαΐωμα επί
^Λν ποοϊόντων.
4) Ό Πρόεδρος έκάστης
Κοινότητος είναι ύπεύθυνος
διά την έγκαιρον συγκομι¬
δήν των σιτηρών των απου¬
σιαζόντων λόγφ των πολε-
μικΛν ^γεγονότων ώς καί των
στρατευθέντων.
Ό Πρόεδρος έκάστης Κοι¬
νότητος δέν έχει μόνον δικαΐ
ωμα άλλά καΐ την υποχρέω¬
σιν νά χρησιμοποίησις διά την
εργασίαν ταύτην τούς κατοί-
κους τής Κοινότητος τού ά·
νε,υ &ια*ρίσ6ν& ηλικίαν
θέσεως.
5) Γεωργοί, Πρόεδροι Κοι-
νοχήτων καί άλλα πρόσωπα
τα όποΐα προσπαθοθν ν' ά-
ποφύγουν την υποχρέωσιν
ταύτην, τιμωροθνται ώς ένερ
•·>·οΟν«ες σβμτιοτάζ &κ& χά
Γερμανικά Στρατοδικεΐα είς
φυλάκισιν ή είς άναγκαστικά
Ιργα καί είς σοβαροτέραςπε
ριπτώσεις είςποινήν θανάτου.
. 6) 'Ράν ή συγκομιδή των
σιτηρών δέν είναι δυνατόν
νά ενεργηθή υπό των κατοί»
κων τής Κοινότητος, νά είδο-
ποιηθή εγκαίρως ή πλησιεστέ
ρα Γερμανική Άρχή *ίνα ένερ
γήση διά τα περαιτέρω.
7) Διαφοραί προκυπτουσαι
έκ των διατάξεων τής παρα-
γράφου 3 θά λύωνται υπό
τής Γερμανικής Πολεμΐκής
Διοικήσεως 606.
Χανιά τή 14 Ίουνίου 1941
Γερμανική Ζτρατιωτική
Διοίκησις Κρήτης
ΕΚΙΙ» ΣΤΡΑΤΙ1ΤΙΚΙ ΔΐΤΑΞΙΣ
Βάσει τής έξουσιοδοτήσε-
«ς, ήν μοί παρέσχεν ό Φύρερ
| καί Άνώτατος Άρχηγός τοθ
Στρατοΰ έντέλλομαι τα κά¬
τωθι :
1ον) Πυροβόλσ 6πλα πάσης
φύσεως (συμπεριλαμβανομένων
καΐ των κυνηγετικών δπλων)
ώς καΐ πυρομαχικά, χειροβομ-
Βίβες, έκκρηκτικαΐ Ολαι καί
λοιπά πολεμικαι ειδή διατάσ¬
σομεν νά ττσραδοθώσιν ίντός
εϊκοσι τεσσάρων (24) ώρών είς
τό πλησιέστερον Γερμτχνικον
Φρουραρχτΐον.
ΟΙ κάτοχοι κυνηγετικών δ¬
ηλών πρέπει, κατά την παράδο¬
σίν των νά άναφέρωστ τό όνομα
τεπώνυμον καΐ τό έπάγγελμά
των ώς καΐ λοιπά σοιχεία τής
ταύτοτητός των.
2ον) Πάς κάτοχος των άνωτέ
ρω αναφερόμενον δπ*ων καΐ
εΐδών μή παραδίδων ταυτα
έντός τής τασσομένης εΐκοσιτε-
τρσώρου ττροθεσμίας έπισύρη
εναντίον τού την ποινήν τού
τουφεκισμοΰ.
3ον) Ή παροΰσα διάταξις /-
σχύει άπό τής γνωστοποιήσεώς
της πρός τό κοινόν.
Ή γνωστοποίησις αυτή θεώ-
ρεΐται γενομένη άπό τής τοιχο
κολλήσεώς της είς τα κεντρικώ
τερα μέρη των πόλεων, κωμο-
πόλεων καΐ χωρίων.
Χανιά τή 1 Ίουνίου 1941.
Ό Ζτρατιωτ. Αιοικητής
Κρήτης.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Βάσει τής εξουσιοδοτήσεως
ήν μοί παρέσχεν 6 Φύρερ καί
Άνώτατος Άρχηγός τού Στρα
τού, έντέλλομαι τα κάτωθι :
Ιον) Διορίζομεν παρά χφ
διορισθησομένω Δ οΐκητη
Κρήτης ώς Γενικόν Γραμ-
ματέα, μέχρις άνακλήσεως
τού δΛριυμοΰ νού, τόν κ.
Γεώργιον Δασκχλάκτιν έκ
Χανίων.
2ον) Πάς παραγωγός, γε-
ωργικών έν γένει προϊόν-
Των» ύποχρεοΰται δμα τή
ώ^ιμάνσει αυτών νά περι-
συλλέγη ταυτα καί νά έξα-
σφαλίζη διά την λαϊκήν κα¬
τανάλωσιν επί τή βάσει
των όριζομένων έκάστοτ*
τιμών υπό τής άγορανομι-
κης υπηρεσίας.
3ον) Πάς πολίτης όστις
είτε κατά την διάρκειαν
των πολεμικών έττιχειρή-
σεων είτε μετά την Γερμα¬
νικήν κατοχήν τής Νήσου,
άφηρεσε τρόφιμα, έμπορεύ-
ματα καί παντός εϊδους
κινητά πράγματα έκ των
καταστημάτων «αί των οί-
κιών, καταστραφεισών ή
μή, όφείλει έντός 48 ώρών
άπό τής γνωστοποιήσεώς
τής παρούσης νά παραδώ¬
ση ταυτα εάν μέν είναι κά-
τοικος Χανίων είς τό Τε¬
λωνείον Χανίων (Μεγάλη
αϊθουσα), εάν δέ κάτοικος
των χωρίων είς τόν Πρόε¬
δρον τής Κοινότητος τού,
όστις όφείλει νά κρατή κα¬
τάλογον των παραδιδομέ-
νων εΐδών. Οί Πρόβδροι
επί ιδία εύθύνη οφείλουσι
νά είδοποιώσι την Γερμα¬
νικήν Στρατιωτικήν Διοί¬
κησιν περί των γενομένων
παραδόσεων τούτων τό τα¬
χύτερον.
4ον) ΟΊ έντός τής άνω
προθεσμίας παραδίδοντβς
παραμένουσιν άτιμώρητοι.
Μετά παρέλευσιν τής προ-
θεσμίας ταύτης θά θεώ-
ροΰνται κλέπται καί θά τι-
μωροΰνται αυστηρώς ανα¬
λόγως τοΰ εϊδους τού άδι-
κήματος όπερ διέπ·?αξαν,
έφαρμοζομένων κατ' αυτών
των ίσχυόντων Γερμανικών
ποινικών Νόμων.
5ον) Ή παροΰσα διάταξις
ίσχύει άπο τής
Ή τρίτη επίθεσις
κατά τής ΧάΥφας
Βαρύταται βόμβαι επέτυχον
τόν μώλον τού λιμένος
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου.
Ή τρίτη επίθεσις διά βομ-
βαρδιστικών κατά τής Χάΐ-
ψας,τήν νύκτα πρός τήν Ι^ην
Ίουνίου, εσημείωσεν, ώς καΐ
δύο προηγουμένας απόλυτον
επιτυχίαν. Λόγφ τής καλής
όρατότητος τα πληρώματα
των Γερμανικών άεροπλά¬
νων ηδυνήθησαν νά διαπι-
στώσωσιν δτι βόμβαι, έξαιρε-
τικώς μεγάλου διαμετρήμα¬
τος, έξερράγησαν επί τοθ
μώλου, δστις έχει μήκος πεν-
τακοσίων μέτρων. Άμέσως
μετά την πτώσιν των βομ-
βών εστροβιλίσθησαν είς τόν
άέρα 6γκοι πετρών καΐ τσι-
μέντου. Κατά πασάν πιθανό-
τητα ^ν άντιτορπιλλικόν. ήγ·
κυροβολημένον είς τόν μώ·
λον, εβλάβη βαρέως.
, ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου.
Μετά την κατάκτησιν τής
Κρήτης επηκολούθησε, την
νύκτα πρός την 5 Ίουνίου, ή
ΤΤρώτη επίθεσις υπό τής Γερ¬
μανικής άεροπορικής δυνάμε¬
ως εναντίον τής Άγγλικής
βάσεως τής Άλεξανδρείας.
Άπό τότε σμήνη άεροπλά·
νων μάχης ένήργησαν είς
διάστημα ϊνδεκα νυκτών
έπτά έν δλφ έπιθέσεις εναν¬
τίον τοθ τριγώνου των έν
τή Άνατολική ΜεσογεΙφ θέ·
σεων των "Αγγλων, (Άλεξαν
δρείας, Χά'ίφας, Κύπρου.)
Οϋτω ένεκαινιάσθη. μέ τόν
πλέον ενεργητικόν τρόπον, ή
μάχη εναντίον των τελευταί
ών αγγλικών ναυτικών καί
άεροπορικών βάσεων έν τή
Άνατολική Μεσογείφ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ά; κάτοχος τής έκτβλε-
στικής δυνάμεως άς. ι ώ την
συνεργασίαν ολοκλήρου
τού λαοΰ τής Κρήτης πρός
αποκατάστασιν όμαλών συν
θηκών.
Δέον νά έπ-χναληφ3ί» ή
έρνκσία είς όλας τάς υπηρε¬
σίας, έργοστάσια καί ίπαγ-
γβλμανικάς έπιχειρήσεις καί
νά εκτβλώνται αί διαταγαί
των Άρχών, αΐτινες θά εγ¬
κατασταθώσι παρ' έμοΰ, ή
των τοπικών έκιίνων Άρ¬
χών, αΐτινες θά όρισθώσι
πρός εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Δέον νά τεθώσιν εί* την
διάθεσιν των στρατευμάτων
οίκήματα, δίς έπαρκη αριθ¬
μόν, πρός στρχτωνισμόν
αυτών.
Πλήν των ελληνικήν νο-
μισμάτων δέον νά γίνων¬
ται δεκτά άμέσω; κχί γερ-
μανικχ μέσα πληρωμή;
(Τραπεζογρχμμάτια τής Ρά
ϊχε—Κάσσε) μέ τιμήν 50
Δρχχμαί έκαστον Μάρκον.
Άπχγορεύεται Ί άποδοχή
γερμανικήν Ράϊχσμχρκ.
Ένδείκνυται ώς άναγκαΤ-
ος ό προσωρινάς περιορι-
σμός τήςδιανομής τροφίμων
πρός τόν πληθυσμόν. Άνα-
μένω, όπως έκαστος κάτοι-
κος κατανοήση τουτο πλή-
ρω; κχί συντελέση πάση δυ-
νάμ«., ίνα λάβη τέλος ώς
τάχιστ» ή έξαιρεπκή αυτή
κατάστασις. Όστις δμως ή·
θίλβ προκαλέσϊι βλάβχς &1ς
τρό»»μχ ή είς αλλα προϊον¬
τα, κατάλληλα πρός διατρο¬
φήν τού πληθυσμοΰ, βίς
φρέχτα, πηγάς καί άποθή.
κχς ΰ5χτος, ή ή9ελε δηλη-
τηριάση ή καταστρέψει ταΰ-
τα, ή ήθελε προβή ε ς πρά-
ξεις κωλυσιεργίχς (σχμπο-
τάζ) ή ή3ελε λάβει μέρος
είς κλοπχ;, αίσχροκερδείχς,
λχηλχτήσεις, ή προκαλέσϊι
■ βλάβχς τηλεφωνικον ή τη-
λεγρχφιχών κχλωίίων, ή
προκχλίσει βλάββις ή προβή
είς σχμποτάζ άλλης φύσεως,
κατά τ«0 Γΐρμχνιχοΰ ϊτρα-
τοΰ, θχ τιμωρήται δι« 8χνά-
τουι.Πλήν τούτου, έπιφυλάο
σομαι, είς ιδιαιτέρως έπιβα-
ρυντικάς πβριπτώαίις, νά
προβώ είς την σύλληψιν ό·
μήρων.
Έλπίζω ομω;, δτι ό πλη-
θυσμός δέν 9ά δώοο άφορ.
μ Π ν νά ίφχρμώα» τοιαύτας
«ύστηρχς πο,ν«5, *λλά μ«Α-
λον θά φανή πρό&μος, |ρ.
γαζομενος εύ3υχειδήΙ&ί- ~
να 5ιά τής εργασίας συντε¬
λέση τάχιστα πρός «ποχ«τά
οτασιν των βιοτιχδν χχ β|.
κονομικών πμ«γμβΤων τή
Κρήτης.
Ό Στρατιωτικάς
Κρήτης
Χχνιά τή 1-6—41
ΒΕΚΑΝΝΤΜ4ΗϋΝ0 :
βΙΐΓθβηίίΐ
ζιιγ ΒΓ«·ιιιά6βκ:8βΐηρίιιηΒ·
黣à Νοΐδΐϊε,,ίΐε είηε Λυ*
ΛΗ ΡΙϊ
Ιϊϊίβΐ
άετο Η Ιίιίβαβπα-ΗΓ ΐ
ήσεώς της πρός τό κοινόν.
Ή γνωστοποίησις αυτή
θεω^βϊται γενομένη άπό
τής τοιχοκολλήσεώ; της
είς τα κεντρικώτβρα μερη
των πόλεων, κωμοπόλεων
καί χωρίων.
Χανιά 1 Ίουνίου 1941·
Ο Στρατ^ο; Λ,οΜψψ | ΧτρατΐωΤΙΚη1ιο| σ 06
&9ΨΦ- · Δϊθΐκητ.
Όφεΐλουσι
θωσι
σβεςττικης
σαν
Χανιά 16)5)41
Μέγεθος Γραμματοσειράς