90059 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
- ΟΗΑΝΙΑ
ΜΙΤΤννθΟΗ
5.
ΝθνΕΜΒΕΒ 1941
δοηΓίίΐΙβίΐβΓ
V.
ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηίβ
Ι —ΗβΓαηβκβοβΓ «πά ϋΓαοΙί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
*" Οηαηία
Νγ 87— Άριβ. 87
ΡΓβίβ 3 Βγ»Ο-«— βα — Τιμή 4ρχ. 3
ηηά Βηιοΐΐβι-βί :
. 22.
:.^ «■....*&? ΐ/^"*
V.
» ιιιϊγγΙ ηιίΓτ.ε1δ 8α1ι1ίΐιιο1ιΙχ) )£ αείοετ άετ Ρΐη&δ £εί:>Γ3θιι1:
Έλαφρόν Γερμανικόν άντισρματικόν πολυβόλον φορτώνεται έ-π'ι
έλαστικής λέμβου διά την μεταφοράν τού είς την άλλην δχθην ενός
ποταμοϋ έπου Γερμανικόν τμήμα έ'χει έγαταστήσει προγεφύρωμα
"ΜΜΙΕΗ ΜΙΟΗΙΝ 6
ΒΡ6ΕΒΕΝ ΗΛ
ΑΝΟΕΝδΗΗΑΡΤ
Ι!
ΒΕΚΙΟΗΤ ΕΙΝΕ8 δΟ ννΤΕΤΐδΟΗΕΝ ΚΚ.ΙΕΟ8
ΟΕΡΑΝΟΕΝΕΝ
Είη ίη άβαίβοΐιβ ΚΓίβ£3
Κβίαηςβηβο ηα ί τ. £βΓα·
ΐβηβΓ βοτΐ^βτίβοηθΓ δοΐ-
ά&ί οβΓΪοηίβτ ίοΐχβηάββ :
Τ3£τ.&£ΐΐο1ι ταιΐΓάβ αηβ
νοπ αηββΓβη ροΐίτίδοηβη
Κθ—Ι ηΐί833Γ6Π βΙΠΚβ-
βοηαβΓίτ, ά&53 β3 β ί α
ν7αΗη3ίηπ ιπαβΓβ, βίθ-
άβη ϋβατβοηβη ζα βΓ£β-
1)βη, άα βίη δοπ^βταπηίβτ
ηίβζηαΐβ 1)β£ηαάί£τ: τπβΓ-
άβη ταιΊι.ά'β. 8ίβ ίαβηΓτβη
ηηβ Τβηββηάβ νοη Ββί-
βρίβΐβη.αη. ταθηαοη άβη
ί
Ιαρρβπ, βίη ζή Ιιχιγζθγ
Μαηΐβί. Ιηι ν7ίητβΓ, τοεηη
άβΓ 3ΓΓΠβ δοΐάειτ νοΓ
Καβΐίβ ζϋτβΓτβ, τβάβτβ
άβΓ ΡοΠτηιΙί αιιί ϊΗη βίη:
«Εβ ίδτ ^αΐτ, ασβτ άαβ
ηίοΗΙδ, άα& ίδί
ηι&η ΓΠ1188 βίοΗ
άαβ Ιί&ηη ηιαη ίΐη ζυΐΐύηϊ-
Όίβ νβΓρίΙββΓΐχη^ τααΓ
^ηαρρ ηηά βοΗΙβοΗΓ. ΌβΓ
δοΐάατ τααΓ ηΐβηιαΐδ β&ττ.
ϋηά άίβ Βοΐβοηβταίδτβη
Ιιοίίβη. ηοοΗ, τηίτ ά'ίβββΓ
ϊηίβτβη νοη άβη ϋβατ·
βοηβη άίβ Ρίη^βΓηαββτβΙ
&αβ^6ΓΪ88βη, $£αηζε Ηααΐ
βττβίίβη ααβ άβηι ΚδΓρβΓ
ΗβΓβαβσ;βΓί88βη αηά άίβ
Αα^βη ααβ^ββ τ ο ο η β η Ι
χπαβΓάβη. ΤΓθτζάβηι ηα·
Ιϊβη Τααββ άβ νοη ηιοίηβη
ΚβηιβΓαάβη αηά ίοη ββΐ-
ΙϊβΓ αηβ ΙϊβΓβίΙβ ίη άβη
βΓβίβη Ταβτβη άββ Κτίβ
£ββ ίΓβίνπίΙΗί ΐη Οβίαη-
^βηβοηαίΐ ϋβ^βοβη.
~Ίγ ταΐβη άίββ, ταβίΐ
ηηβ άαβ _βΙ>βη ίη άβΓ
δοτοίβταηίοη βοηοη ββίτ
1αη?βΓ Ζβίτ ηηβΓΐΓαβ-
Κΐίοη βΓβοηίβη αηά ταίΓ
«ηβ 3α£ΐεη,ά&83 εββοηΐίηι-
πιβΓ ίη ^βίηβτη Ραΐΐβ
Ιεοηιηιοη Ιΐδηηβ. νοη άβτη
•τ/Ιοβο&Ηοηβη Ι/βοβη άβΓ
*· —--Λ.Λ-----------— άββββη
άίβ Βοΐ-
8-εη Αηηββ άίβ ?αηζβ
'ννβΐτ: ζα βΓοοβΓη υηά &ίβ
άβηι ΒοΙβεΗβιηίδηινΐδ ζή
ιιηΙβΓτοβΓίβη!
ν
βοΗβπχίβτβη βο ρ
ΓΪβοΙι νβΓΐιαβηάβη,Ιεδηηβη
χπίΓ βίη ^^βά^ηβη βίηβΓβη!
Ιω ^β11^β 1936 βΓΐίΙββΓ-
Ιβ δτ&Ηη, άβββ άβΓ δοζία-
ΙίβηιΐΛβ ίη άβΓ 8οτα3βίιιηί-
οη νβΓΠΐίΓΐςΙίοΙιτ ταοΓάβη
Ββί. νν&8 Η&ΙΙβ άαβ νοΐΐε
ΪΒάοοΙι νοη άίβββιη δοζία-
Ιίβηιιιβ ? Ιοη βεΐοβί ταβΓ
Αηι?ββτβ11τβΓ οβζος: βίη
Οβη&ΐτ νοη Κχι&Ι. 45®· ηη,ά
ηαζζβ ηίοητ βίηηιαΐ άίβ
Μβ&ΐίοηΐεβίτ πιϊγ βίηβη
αηβταβηάίβ,βη
^βαίβη. Οί,
τα&Γβη βο τβχιβΓ, άαββ άβ
βτββάΙίβοΗβ Αηεββΐβΐΐίβ
ββίη ί&ηζββ Είη^υηιαιβη
ίαβΓάίβ ΕΓη&βηηιηυ νβΓ-
νβηπβηάβη ηιπββίβ. Μβη
ηιχιββτβ »ΙϊβΓ βηοη ηοοϋ
ΒΓβηηηοΙζ ^βαίβη, αιβ
8ο ϊοβτ »«&η -β
«ιπηηρ;βη, βίοΗ ΝβΙίβηνβΓ
άίβηβίβ ζή νβΓβο-βίίβη
οάβΓ ίηι δοΗΗ ηυηβΐβη
Ρ&ΙΙβ ζή βίβηΐβη. Όβτ
Αη^ββίβΐΐίβ ίη άβΓ δοτα-
3β*ηηίοη «ΐβΓ β,βζτααη
^βη, βηίχπβάβΓ ΐ6 δίιΐη-
4βη βηι Τβ8Τζα &Γΐ)βί1βη
βάβΓ βίη νβΓΪϊΓεοηβΓ ζα
τπβΓάβη.
ϋηά Λ-νίβ ταβΓβη
Ιοη ζ. Β. βαΐι &αηζ
άαββ ίοη ίύΓ %άτ
ζα — αβηιρίβη ηαττβ. ν7αβ
βοΐΐτβ ίοη νβΓτβίάΪ8:βη?
δταΐίη αηά άίβ Βοΐβοηβ-
τπϊβτβη, άϊβ ηιίτ άβηι νοΐ-
]ΐβ ηίοΗτβ ^βη.βίηβαηι
ηαττβη, άίβ ίηηι ηίοΗΙ
ηαΓ υη^ΐαβοΐε αηά Εΐβηά
ς^βθΓαοΗτ ηατΓτβη, βοη-
άβΓη ααοΗ ββ ηοοΗ
^ηβοηίβτβη?Νβίη, ίοη Ηα-
οβ Ιίβίη ΙητβΓββΒβ, βο βί-
ηβ ΚββτίβΓαηβτ ζα νβττ-
βίάίκβη. Ιοί ηιαββ τααβη-
βοηβη, ά&33 ηιαη βίβ νβΓ-
ηίοητετ:, αηά ζιο&γ βοοαΐά
αί β ηιδβ-Ποη. Μίΐ βοΙοΗβη
Οβάαη^εη Ηαοβ ίοη ηιϊοΗ
ίη άίβ Οβίαη^εηβοηαίτ
Ιοβ^βΐοβη, αηά ββ βοΗβίητ
ιηίΓ άαββ άίε ςτΐείοηεη
ίαβΐιΐβ ααοη άίβ αηάβΓβη
ί
Ηαοβη, άβδδβΐοε ζα Ιαη.
Νεηηιβη ταίΓ ζ. Β. ίοΐ-
ο;εηάεη Ροΐΐ: Αΐβ ιπϊγ
ηηβ ίηι ΚΓίβ^δβτβίαη&ββ
ηβηΙαβτεΓ οείαηάεη, ηαΐΐε
^βη1αηά άαβ ΟβΓηβοητ-
νβΓθΓβίτ^βτ, άαββ Μοβΐίαα
νοη άβαίβοηβη Τταρρβη
οβββΐζτ ταοΓάβη ββί. Ό&
ηΐαΓίβη άίβ 8οιπ3βταΓηιί-
βτεη ίηΓε Μαβίζβη ίη άίβ
Ιλιϊτ. αηά οβ&αηηβη ΗαΓ-
ΐα ζα βοΙΐΓβίβη. νν'αβ
βοΐΐτβ άίββ ιποηΐ αηάβΓβ
οβάβηίβη, αΐβ άαββ άίβ
ϊ^βαΓ,β άβη υητβΓ8;αηο;
άβΓ νβΓηαββΙβη Κ.βκ·ίβ-
ΓαηβΓ ββήηΙίοΗβί ΗβΓθβί-
τααβηβοηβη.
Ιοη οίη Ιίβίη Ρβίηά
ηιείηβδ ΓαββίβοΗβη νοΐ-
Ιιββ. Ιοη ΐπαβΓάβ ηιβίη
ΑΓΓΠββ? ϋίβ
τχχλγ βοΗΙβοηί, ί—ι
αηά ί— δοηιπιβΓ
«Ιίβ ϊΙβίοΗβ: δϊίβίβΐ, Ρ
αηά ζηίΓίβάβη ϊπίβββη,
τπηβΓάβ β^βτηβ ίη ηιβίηβηι
Ι/αηάβ άαβ ΑηΠϊΙαβηβη
βίηβΓ ΚαΙταΓ ηιίτβΓΐβοβη.
Ιοη τπβίβδ, άαββ άίβ Βοΐ
βοηβταΐβΐβη 3βάοοΗ άίββ
ηίοηί βτβαΐ&βΓΐΓΐβίβΙεη
Ιίδηηβη αηά τπαβηβθΓΐβ,
άαηβΓ, άαβ9 άαβ άβατβοηβ
ΗββΓ βίβ^τ;. Εβ ίβτ οβ-
ζβίοηηβηά ίαβΓ άβη
νΐ/αηβοη άββ βΓββαηιτβη
άαββ άίβ
ΟΙΕ ΗΑίΕΝδΤΑΟΤ ΚθρθδΙΑ ΒΕΝΟΜΝΙΕΝ
υ- ΒΟΟΤΕ νΕΚΒΕΝΚΤΕΝ ΙΜ ΑΤΙ.ΑΝΤΙΚ 53°οο ΒΚΤ.,
8ΟΥΙΕ ΕΙΝΕΝ ΖΕΚ8ΤΟΕΚΕΚ.
Αηβ
Όαβ
, 4· Κ
Ι941
Ααί άβΓ Η&1οίηΐ3β1 Κγϊπι
ββτζΐβη άβατβοΐιβ αηά τα-
πιαβηίδθΐιβ Τταρρβη άΐβ
ίθΓί:. ΟβΓίΙί-
Κτίηι ϊογτ;. 8ίβ
νβΓηίοΗτεΙβ βίη Ηαη-
άβΐ33οηίίί νοη ΐοοο Βγϊ.
«πά βΓζίβΙτβ ΒοηιΙΐεηΕΓβί-
ίβΓ &αί 5 &Γ033βη ΤΓ&ηβ-
ΖΘΓ3-
Τβίΐβ άβδ Οβ^-
£βθΓοο1ιβη.
Αη άβΓ Καβδτ,β άβδ
δοηνναΓΖβη ΜββΓβδ νναΓ-
άβ άίβ Ηαίβηδίαάί. Ρβοάο-
δία £βηοηιηιεη.
Ζννβί νοη ΡαηζβΓη αη-
-νναΓάβ αηι
8βί Ν&οη
& άβΓ Ιναίΐτπαϊίβ
ααί ^βη^η&^αά βηίδΐαη-
άεη ^Γθδδβ ΒΓαεηάβ ίη
ΓηεΙΐΓβΓβη 3τ.αάτ.βί1βη.
ΙϊβΓβΙίδ άαΓθΗ 8οη-
}?, ηαοβη
Γΐπβ αηά ^α£τ;νναί£β άβΓ
8τ;
ννίβάβΓατη
ίβίηάΐίοηβη ΚΓαβίίβ ααδ
ί Ι*εηΐη£Γαά ννηΓάβη αηϊβΓ
βοηννβΓβη 1)1αί.ί8τβη 7βΓ-
Ιαδΐβη ίαβΓ άεη Οβ&ηβτ
Ζ6Γ8οη1αο;βη, οενοτ βίβ άίβ
ά«α1δ3ΐιβη Ινίηίβη βΓΓβί-
εητβη.
ϋίβ ^αί^Vν·αί£β ββΐζΐβ
άίβ Αη^ΓΪίίβ ααί δοννίβΐ:-
βοηίίίβ ίη^ άβη Οβνναεβ·
βΓβ δο& ;
βΐ. ΤΙ—Βοοτβ νβΓββηΙί
ί,ξη ίτη Αίΐαηΐίΐί 11 ίβίηά
Ιϊοηβ Ηαηάβΐ33θΗίίίβ πιίΐ
ζαβ. ί;:οοο Βγϊ., δοννίβ βί-
ηεη ΖβΓβτοβΓβΓ:
ννβίίετββ δοΗίίίβ αηά
1 ΖβΓδτοβΓβΓ -νναΓάβη
άΐΙΓθΗ ΤθΓρβάθΪΓβίίβΓ
άίΙ
ηΐοΐιίβΐεη ΐη άβΓ
&εηβη ΝαοΗτ
ΑοβΓάββη 3 Ηαηάβΐβδοηίί-
ίβ ηιίτ; ζα3. 2οοοο ΒγΙ:.
ΑαδδεΓάβηι νναΓάβ οεί άβη
δηβίΐ&ηά—Ιηδβΐη βίη
Βοιηοβη-
0630Γ17.6-
άί&ί.
Ιη ΝθΓάαίΓΪΙεα οοπιο&γ-
άίβΓτβη άβαΐ3θ1ιβ
ρβ
ΑγΙ:. αηά ΒηηΙχβΓβτβΙΙαη
Το!οΓα»Σ, Είη
. Ρΐα&ρΐαίζ νναΓ-
άβ ηπτ. 8ρΓοη& αηά ΒΓαηά-
ΤοοηΊθβη αη£β£ΓΪίίβη.
ϋβΓ ίβίηά ίΐοβ- ίη άβΓ
ΙβτζτΐηΝαοητ. ηιίτ ΒθΗννα-
βοΐιβη Κταβίτβη ηβοΐι
ΝοΓάοδτάεαΙβοηΙαηά βίη.
Ββί ΕίηίΊαβ£βη ίη άίβ
οβββτζτβη ΟβοίβΙβ νναΓ¬
άβ 1 θΓίτβοη. ΒοτηΙ)5Γ αο-
ΡΕ0ΗΤ3 ΡΑΝ-"ϋυ,,ΚΟΜΜΤ.
ϋίβ ΤΓαηβροΓΐδταίίβΙη, άίβ οββίβη ΚαηιβΓαάβη άβΓ
δεηηβΐΐβη Τταρρβη αηά άβΓ ΙηίαητβΓΐβ
Αιιί άειτι
Καηιρί&Γυρρε ϊτη
^^^εη.
αϊε
εΐηετ 8ί3ίΓε1, ϋε
Ϊ ζα «"επ νοτ-
διοδδκείΐρη
δθΐιεη Ττιιρροη
τεη δοΐΐ, δΙβΓίΙίΙηΓ, Πϊε ΜΟ'δ,
Τοεΐαθεη η Μαδθΐιίιιεπ, βϊηά
ρεΐεϊηίβϋ αηά ννεΓάεη ηοοΐι
είηΐη&1 ϋόεΓρΓαίτ. ννΗΐιΐ'εηά-
ιΐεδβεη Ιίεΐιτεη άϊε Μ&5θ1πηεπ
εϊηει· Εηόετεη 8[&{ίε1 νοπι
. 8ΐε Ιιβοεη
δοΙιννεΐνΓννιι §,
άΐε αιιΐ άίεβε ννείδε δθΐιηεΐΐ-
5ΐεη5 ΐη α.ίο Ηε'ηΐΕΐ ζα δρώ-
ίί Ιίοπιΐηεη.
νεΓνναη'1ετ:ε νεΓ-
ϊΙιγ ^εΓ^εη (3οπα
Είηδατζ άεΓ ΤΓαηδροΓϊδΙ&ΗεΙη.
ϋϊε «^α» 52 Ιι&βεη δοΐιοη
ηιαηοΐιεη ΕίηδΗΐζ ΗίηιεΓ δίοΐι.
Όβδ ΚΓΪε&5τ&&εοιιοΗ ά ε ι
Οταρρε ίδί νοΐΐ νοη ΕΓΐεοηΐδ-
δεποηΐεη άεΓ 8τ?ιί£ε1η νοπι
Εϊηδατζ ίΐη ίΐΐΐεη ΡΓοηΙ;η, δεί
εβ ίη άεη Εϊδΐιιϋδΐεη
ηοΓννεεεηδ, αηΙεΓ άετ β
άεη δοηηε Α£π1ίαδ οάεΓ ίη
νεΓΐ35δεη1ιεί£ ΚτεΙ^δ, ννο
άϊε ΤΓίΐηδροΓτδΐαΙίεΙη ΙηδηεΓ
ϋτε ^ΓδδδΙεη ^ε^ιαη§:βη νοΐΐ-
Ιοπηεεη Ιίοηηΐεη. ύηά ηαη
άεΓ Εΐηδαΐζ ίηα Οδτεη. 0£ΐ
ίε1ιτ εδ οΐιηε ^&§:άδ^ηατζ
ϋοεΓ είηβεΐίεδδεΐίεη Ρεΐηά,
άεΓ άαηη ΐηϊτ; αΐΐεη νΈιΐ£εη
δθ1πεί>δτ οάεΓ αοεΓ ΐ
853 Κ. ίη
'νν'βΐδβ βτβάβα-
ταίΓά «δηιβΓΐ] δταΐίηα
βραδδ3οτ Κοδβί }ι». ϋβΓ
Τοά δΐαΐίηβ ταίΓά Καββ-
Ιαηά βΓΓβτίβη».
υεΐιηιεη ά ι ε
5ί8 1^η853Γη αηά
τίε£ΐϋε£εη1εη ρ
δςΐιίηεη αηϊεΓ ΡεαεΓ. Ο£ΐ Πε-
8:εη ηοοΐι άϊε Ρΐα^ρΐδΐζε, ζα
άτ.εη άϊε ^α'δ ΒτεηηδΐοΗ
οάετ Μαηϊτΐοη ΐΓαηδροΓΐίε-
τεη Γηαδδεπ, αηιεΓ £εΐηά1ίο1ιεπι
Ρεαετ, ΐΓθΐζάεηι Ι^ηάεη άίε
ΜαβοΗϊηεη, 1»άεη ίΐιτε ννεΓΐ-
νοΐΐε ^αάαη& £ΐΪΓ άίε δοηηεΐ-
Ιεη Τταρρεη οάεΓ άΐε Ιη£αη-
ιεΓΐε 30 αηά £Γ3ηζεη δϊοΐι
ννΐεάεΓ άαΓθΙι ίεϊηάϋοΗε Ρΐ3ΐί-
οάοΓ ΜΟ- δρεΓΓεη άεη νε£
ζαπιεοΐν. ΜεΐδΙεηδ ίδΐ ΙιδοΙΐδΙε
Εΐΐε ^εΐοοΐεη, αΐετΐη άΐε δτ&£-
£ε!η άεΓ Οταρρε εΐη&εδετζτ
ιιΐεΓάεη.
ννεΐοηε ΆηδΐΓεη^α η 8 ε η
£ϋΓ ΜεηδθΗ αηά Μ3δθΗΐηε,
ννεΐοηε Ρύΐΐε νοη Εΐηδ3ΐζ-
οεΓεΐΐδο1ΐ3£ϋ, Ματ, Εηΐδθΐιΐθδ-
δεηΐιεΐΐ αηά Πΐε&εΓΪδοηεδ
Κοηηεη άαζα&εηοΓεη. δΐαη-
ϊοεΓ νν^ΙάεΓ ΐη 5Ο
£ ΗόΗε ζα 5Γ3αδεη,
άΐ35 ηιαη άΐε Β3αηΐδρΐΐζεη
πιίΐ άεΓ Ηίΐηά &Γεΐ£επ ζα Ιίδη-
ΐ
άΐε Ρ&ηζεΓ οάεΓ
δοΐΐίίτζεη ζα δθΗϋτζεη, άΐε
ννεΐτ: ΐη άεη Ρείηά νοΓ&εδΙοδ-
δεη δΐηά αηά δεΐιηδϋοΐιΐΐ» άεη
ΗίηΐΓηεΙ 3θϊαοηεη, 3αδ άεηι
άίε εΓνν3ΓΐεΙ;ε Ηι1£ε εΐηεΓ ^α
^οτηηιεη δοΐΐ, άΐε ΐΗηεη Μα·
ηϊΐΐοη, ΒΓεηη5(:ο{£ αηά
1311» - ΙιεΐδδΙ εδ ά3η, «Ια
^οηιτητ»! νΐε είη ΒϋΙζ 3αδ
ηεΐΙεΓειη ΗίηΐΓηεΙ ίδΐ άίε
Μαδοΐιίηε 1ιεΓ3η&ε5Γ3αδϋ αηά
δροΓΐ 3αο1ι ΐιη Κτΐεκε. Εΐη ννεΐτοΐΐοΐιεΐ ΙίοβτεηϋοηϋΙζε.
Εσχάτως είς μίαν εορτήν έν Βερολίνφ εγένοντο έπιδείξεις γυμνοΐ-
στικης άτιό νεαρώς άθλητρίας.
ΪΓ^εηάννο 3α£ είηεηι Ρεΐά
οάεΓ ίη εΐηετ νν3ΐάδα1ιηεΐδε,
άίε δίεΐι &εΓ3άε ά3ίϋΓ εί&ηεΕ.
ΡΓεηάΐ£ ννεΓάεη άίε ΡΙίε^εΓ
νοη άεη Τταρρεη άεδ ΗεεΓεδ
ΙοεβταδδΙ:. ΙΙηά ννεηη ά3ηη
άίε ^3άαη& £ε1δδοηΙ: ίδί, δίηά
δΐε άεΓ £ΓΟδδΙεη δθΓ^ε επί-
Ιιοοεη. δίε δίηά ιηίΐ Κτΐε^δ-
ηΐ3ΐεΓΪ3ΐ νεΓδΟΓ&Ι. Ρΰτ άΐε
«Ια» οε&ΐηηί άεΓ
άεΓ ηοοη είηηΐ3ΐ άίρ
8ϊΓ3ρ3ΐζεη πιΐτ δΐοΐι Υ>τ'ιώ%ϊ.
Ιττι Κ3αηι δαάν3Γΐδ δτηοΐεηδΐί
Ι3ηάε1εη εΐηΐ&ε «^α» 3α£#εΐ
ηεηι Ρ1α?ρΐ3ί:ζ, άεη άεΓ Ρεΐηά
ζνν?Γ δθΐιοη νεΓΐ3δδεη 1ΐ3ΐΙε,
άεη εΓ 3οεΓ ΐιηηιεΓ ηοοΐι ππΐ
Αι-τΐΙΙεΓΪείεαεΓ υεΐε^ίε. ν3η-
τεηά άΐε ΜΟ, άετ Μαδθΐιΐηεη
άεη Ρΐ3ίζ η3θ1ι 3ΐ1εη δεΐΐεη
ι, ννΐΓά ΐηΐΐ
αηβετε
ροΓτιεΓΐε
Ιοδοΐιΐ. «νΐΓ
ΒεζΐηίϋδδεΓ ά
ζάΙϊΛ άετ δΐ3££ε11ί3ρΐΐ3η, «αηά
3ΐδ ννΐΓ ζατη ζννεΐίεη Μ3ΐ
άθΓΐ Ι3ηάείεη, Ιΐ3ηι άΐε
δρΐΐζε είηεδ ·Ιη£ΛητεΓίεΓεβΐ-
τηεηΐδ 3αί άεη Ρ1α£ΐΐ3ίεη,
Ιη£3ητεπδτεη νν3Γεη ηίοΐιτ
άοΓτ ζα ίΐηάεη.» δο
άεπι ΤΓ3ηδροΓτ£1ί&εΓ
Εγ αητεΓδΐαίζί; άϊε ΤΓαρρεη
ΐη ΐηιεπι νοΓηΐ3Γδς1ι. Εγ
ηιαδδ δΐςΐι 5ΐ3ηάί§: £εΐηά1ίς1ιεΓ
]α^εΓ αηά ΖεΓδίοΓεΓ εΓννεη-
τεπ, άΐε ΐη άεη
αηά Ι3η£δ3ηιεη
ηιαδθΐιίηεη εΐη Ιοΐιηεηάεδ
Ζίεΐ ΐΙιτεΓ Αη£Γίί£ε δεηεη.
ϋΐε ΟίΐΙε άεδ άεαΐδεηεη Μ&-
ΐεπ3ΐδ αηά άΐε δΐεΐε Είηδ3ΐζ-
ννΐηάετ 3Γ)6Γ 311ε 8
Ιίεΐίεη αηά δΐε εΓίαΙΙεη ίΙΐΓε
ε ηιΐΐ;
άετ ΒεΓΪοητ άεδ
ΟΚ νν7 άίε νεΓηίοηΙαπβ ννεΐ-
τεΓετ £εΐηά1ΐοηεΓ ϋΐνΐδΐοηεη,
^α ^αηζεΓ Απηεεη ηιεΐάετ
αηά νοΐη εΓ{ο1§:Γ6ίοΐ)6η Ζα-
&3ΐηηιεηννΪΓΐίεη άετ ΥεΓΐ>3η-
άε άεδ Ηοετεδ αηά άεΓ ^α£ι-
ν3£ίε δρΓίοητ, άαηη άεηΐίί
άίε Οί£εηι1ίο1ι1ίεΐΐ; πιεΐδΐ: ηατ
3η αΐε Κ.3Γηρ£ιη3δοηΐηεη, 3η
άΐε ^3.8;ε^ αηά ΖεΓδΐθΓεΓ αηά
Ιεϊοΐιΐ άεη ηαηιεηΐο-
|Εΐηδ3ΐζ
• Ραΐΐδθΐ ίπη];ίί.εΓ ΐηι
Γερμανοί Άλεζιπτωτισταί κ-χτέρχοντσι είς ίνα τομέα τού Άνατο
- ' ; λικοϋ μετώτιου.
ϋΙΕ ΗΑΙ_3ΙΝ5ΕΙ_ ΚΡΙΜ
ϋίε ΗαΙΗίηδεΙ πιίεάεΓ
ΜεεΓ αηιίαδδΐ
Ρΐιεοΐιε νοη 25 26ι Οα;ι^^^1Τ-
ΙίίΙοιηεΙεΓ. δΐε δ[θ255ΐ ;ιαδ άετ
δΐερρεηΐαηάδθΐιαίΐ άεδ Νογ-
άεηδ αετοεΓ ά38 ΐ6ο 1;ηι 1»η§:ε
αηά ϋίδ ζα Ηοεηεη νοη 154°
ΜετεΓ 3ηδΙεί§:εηάε δαεάΐίοΐιε
^3^13-^ε^ί^£ε ζα εΐηετ Ζοηε
δαοΐΓορίδ ·;1ιεη ΟΙιπ.Γ3ε:τεΓδ όγ,
ΐη άετ δίε Ο?1ιείάε, ΟΙοδΙ,
Τ3Τοα1; αηά ν"είη
ΙΙιτβ δΐίϋάίεοίΐάαιιρ; ίδτ
άεηι ^3ηάεδ^ηηε^^η αη άίε
ΚαεδΙεη αηά ΙοεδοηάεΓδ 3η
άΐε υ£ετ ταΐεδΐΐΐοΐι υηά δαεά
Ιίοΐι άεδ ΟΛίτ^εδ νετΙπ^εΓΐ,
1ΐ3τ 3ΐδο ίαδΐ α=οεΓ3ΐ1 Η3ίεη,-
Η3ηάε1δ- αηε δο1ιί{ίαΗΓτδθ1ια·
Γ3ΐί1:εΓ. ΗίεΓ εΓδίΓεοΙίεη δίοΐι
νοη ^νεδΐεη ϋοεΓ άεη δάάεη
Π3θΓΐ Ο.-ίΙεη άίε αΐΐεη Η^ηάοΐδ-
ρΐδετζε Εαρ3τοΓΐ3, δονναδτοροΐ,
ΡεοάθδΪ3 αηά Κεττδθΐι. Ρεο
αηά Εαρ3ϋθΓΪ3 δΐηά
αδτεη 3 α δ
άεηι ΐ3· ^3^1^^1αηάε^(:. δενν3·
είοροΐ αηά ΚεΓτδθΙι Ιοίΐάεη
άεηι ΖεΐοΗεη άεδ δονν-
ιεη Κ,εβΐηΐδ άίε Τοενοτ
] ζα^Ιεη ηιαΓΪΐίπιβη δΐώτζραηκ-
Ιε άεΓ υάδδΚ.
ϋΡδθΙποηΙΙίοΙιε ΚαΕ δε-
>ο1δ ΐδΐ άεΓ ίεΐΐεΐ'ε αηά
άετ αΐίοΙιϋί^εΓε νοη Ιοεΐάεη
ΗίεΕίη. 8εΐυ.3δτ.ορο1 οιλγ δοηοη
εΐη 5εάεατίηάεΓ
άεδ ζ3ΠδΙίδ(:1ιεη
ά3δ αηΐεΓ ΚαιΙι&ΓΪη3
II.
άετεη Οαηδί1ϊη§: Ροΐεπιΐίΐη
άίε Κγϊπι ιηι ]α1ΐΓε 1783 «Ιβ
Ρτονΐηζ δΐςΐι εΐπνεΓΐίΪΓοτ 1ΐ3ϊ
ιε. Γ)ίε Β:ΐικεηιπίί νοη .8ρ-
ιιιαί-ΐοροΐ 1855. ίτίη );ι1ιγ ογ
Βεεηάϊ^αη^ ^Ιεδ Κπηιΐίπε-
^Ρί, ίδΐ είηε ΙιίδτοΓΪδοΙιε 8ιλ-
Ιίοη ίιη Α61αα( άετ Κπηι-
β·εδε1)ΐο1ιΙ:ε ίπ ϊΙ,τεΓ ΡεΓΐο,Ιε
1 ?Ϊ2Γ
ίτ, ΐη άεΓ ;-ϊε νο.ι 1854 οί5
1855 αητεΓ Χΐΐΐοΐαιΐδ Ι. Κτΐερ5-
δθΐιααρΐαΐ/. ιιΐ3Γ. νοη ΑρΓΪΙ
Ιοίκ ΝονειηΒεΓ 1918 ιααΓ δίε
νοη άεατδοΐιεη Τναρρ^η (1>ε-
5«ΙζΙ. Ράτ είη )»1ιγ, νοη 1920
3ΐο, δϋάτζριιηΐίΐ άεΓ νΓαηε1-
Απηεε
δεί*. 1921 1>ε§:ϊηηΙ: άίε δθ-
ιπϊετίίθΐιε Ζείτ άεΓ ΚΓίτη: ,ςίβ
αιΪΓά ιηΐΐ ίΐιτεη ι,ι ΜίΙΗοηεη
Είηιυοΐιηεπι 3α(:οηοπιε Κεριι-
οΐίΐί άεΓ Ιτά8δΚ., 3ΐδο είπε
Ιοοΐδθΐιειιιίδΐΐδθΐιε δταεϋζε ϊπι
δο1ιιιΐαΐ'ζιτιεεΓ£εΙ>ΐετ. Ιΐιτε
Η3αρΙδΐ&άΙ δίηιίεΓοροΙ εΓ-
Γείςΐιτ 1130(1 άεΓ ΙεΙζΙεη δονν-
] ίδίαΐΪΗΐ.ίΙί νυη 194° άίβ
Ζαΐιΐ νυη 142 678 Είηιιιοΐι-
ηεΓη. Εδ £ο1^εη δεαιαδΐοροΐ
ηιίτ. ι π 946 ΒειιΐοηηεΓη υηά
ΚΙ ιηίΐ. 104 471 Μεη-
ϋίε δοαΐ]6ΐΓεραο1ί^ Κτΐΐτι
ΐ
ΟΓαρρεη ζαδαηιηιεη, Νεΐοεη
άεη δοιι^εΐδ αΐοΐιηεη 3α£
ίΙΐΓ Τ3τ3Γεη, ΓΙίΓαΐηεΓ,
Οπεοηεη, Βα1^3Γεη αηά ^α-
άεη.
Βίβη6ΓΪ£6 δτβαβΓη ηαΓ
ζντβΓαβηηοίτ
, 4· Νονεπΐοετ.
εΐηεΓ Με1άηη§ νοη
ννίΓά νοη
25000 ΑηιβΓί^αηβΓ ίη
^οηάοη
τεΐΐϊ, 3α55 εΐη ηειιεδ
ΐη
δεί, ά&5 δεοηδ ΜίΙΠ&Γάεη
ϋοΙΙ&Γ &ιιίιοπη£εη δοΐΐε.
Όαδ ^ύΓζΙίεΗ νοηι Κοη-
ρ^ νοη ά>είείηηίΐ1ο
ΜίΙΗ&ιάεη, ννεΓάε δίοΐι, δο
ννίηΐ Γηΐί^ετείΐί,
άεηι ηειιεη
&ιΐδηε1πτιεη.
4. ΝονεπιβεΓ.
^οηάο^]ε^
άεηΐ άεΓ Οο1αηιΙ»ί3
25.000 ΑηιεπΙίΛΓεΓ ίη Εοπάοη
ΐη 3πι11ϊο1κγ ΓδΑ-
ηΐ3δο1πηεη, άεΓ οτανεη, ΐηιιηεΓ
ννΐεάεΓ ϋενν&ηΓίεη ^α 52 ιιηά
ΐ3ρ£εΓεη
Ν. ΚίΟΝΑΒΙβ
Ρ&ίο-
1οε:ΐβ υηά
1ΐΓαη1
δι. δυά.ι Νο
δρΓεοΙϋϊαηά
ν. ηι. 8—12 η. ΐη. τ,—η
ΣΕ ΊΙΣ 2α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Χανιά, Τετάρτη 5 Νοεμβριού 1941
Γράμματα άπό τό Βερολίνον
Η ΠΡΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΗ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1¥ο-
βς.—"Ενα γεγονός
κυριαρχεΐ σήμερον είς
τάς παρατηρήσεις δλων
των στρατιωτικών κριτι-
*ών τού κόσμου επί τής
εξελίξεως των πολεμικών
έπβχειρήσεων είς τό ρωσ-
βικόν μέτωπον : τό γεγο-
νός δτι, μετά 15 έβδο-
μ.αΏων πολέμου, αυνε-
τρίβη αχεδόν έξ ολοκλή¬
ρου ή στρατιωτική δύνα¬
μις τής Σοβιετικάς Έ-
·ώσ£ΐος, δηλ. τοΰ μέγα-
λειτέρου καί στρατιωτι-
κώς ίσχυροτέ^ου κράτους
τής ύφηλίου. Καί -ράγ-
μ.ατι, ο"έν ύπάρχει είς την
ιστορίαν των πολέμων
γεγονός παρόμοιον μέ
αύτό. Οί στρατιωτικαί
χΰκλοι τοΰ Βερολίνου
δέν (σχυρίζοντας βεβαί¬
ως ότι ή Χοβΐετική Ρωβ
βία έχει ήδη καταστμαφή
όλοτελώς καί δτι ό πό-
λεμ,ος είς τό άνατολικόν
μέτωπον έληξε πλέον.
'Έκεΐνο ποΰ τονίζεται
είνε δτι ο"ι$. των φοδερών
πληγμ,άτων, πού κατέφε-
ρεν ό γερμανικός στρα-
τός, έχουν έκμηδενισθή
χΙ κυριώτεροι των μπολ¬
σεβικικόν ατρατιών, άφη-
ρ»έθη άπό τούς Ρώσσους
τό μέγιστον μέρος τοΰ
όπλισμοΰ καί των πολε¬
μικόν μέσων Των καί έ-
ξησθένησεν είς τοιούτον
βαθμόν ή οτ,οατιωτική δύ¬
ναμις τής Σοβιετικής
Ενώσεως, ώστε ό πόλε-
μος είς την Ρωσσίαν να
δύναται νά θεωρηθή πλέ¬
ον ώς χρ',θείς ούσιασΤι-
*ώς.
Ηο£α Θ* είναι τώρα ή
περαιτέρω εξέλιξις τοΰ
Ανατολικοΰ πολέμου ; Ό
Φυρερ, είς την προκύ-
^νξίν τού τής « Όκτω-
βρίου πρός τόν στρατόν,
βχαρακτηριζε την αρχο¬
μένην τότε κολοσσιαίαν
επίθεσιν ώς την «τελευ¬
ταίαν μεγάλην κ*ί απο¬
φασιστικήν μάχην τού
τρέχοντος Μτους». Ή
«ροβλεψίς τού αυτή έβε-
6αιώΟη πολυ γρήγορα
θΓ.ό των πραγμάτων. Ή
γιγαντομαχία αυτή ε*κρι·
νβ πράγματι τόν ρωσσ:·
χον πόλεμον. Πρό τής
είσοδον» είς τόν χειμώνα,
Οπως έλεγεν ό 'Αδόλφος
Χίτλερ, συνετρίβη ή
στρατιωτική ίσχύς ϊών
Σοβιέτ. Αύτό δμως βέν
βημαίνει καί τόν πλήρη
τερματισμόν -«ου αύτόθι
πολέμου.
Ό αντικειμενικόν σκο-
πός των ήγετών τοΰ γερ·
ΰ σ:ρατοΰ ήτο εξ
; νά τεθή, οΰτος ει¬
πείν, έκτός μάχης ή Σο·
βιετική Ρωσσία καί ν' ά-
πομακρυνθη οΰτως 2ν
στοιχείον έξαιρετικώς ε¬
πικίνδυνον, υπό ατρχτι-
ίοτικήν έποψιν, τόσον διά
τό Ι*ά2χ όσον καί διά
την λοιπήν ήπειρον. Ή
έπικρατοΰσα ενταύθα γνώ
μη είνε δτι μετ ά την έκ-
μηδένισιν τού μ,εγίατου
μέρους των αξιομάχων,
καλώς έκπαιδευμένων καί
έξωπλισμένων στρατευ-
μ,άτων της, μετά την α¬
πώλειαν των τριών τέταρ¬
τον/ περίπου των πηγών
πρώτων ύλών καί των έρ-
γοστασίων πού έτροφοδό-
τουν τό στρατόν της, ή
σοοΊετική κυβέρνησις δέν
Οά δυνήθη ποτέ πλέον—
δσον καί Λν την βοηθή-
σουν τυχόν έξωθεν οί φί-
λοι της—ν' αναλάβη οι¬
ανδήποτε έπιθετικήν ε¬
νέργειαν καί θ' αναγκα¬
σθη ΐσως να περιορισθή
είς δνα κλεφτοπόλεμον,
ό οποίος δέν δύναται νά
ένοχλήση σοβαρώς τόν
γερμανικόν στρατόν.
Ώς πρός την άγγλοα-
μερικανικήν βοήθειαν είς
δπλα καί πολεμοφόδια,
τό Βερολίνον δέν απο¬
δίδει μεγάλην σημασίαν
είς αύτην, πρώτον λόγω
των κολοσθιαίων ίδίων ά-
ναγκών τής Αγγλίας καί
των Ήνωμένων Πολιτει-
ών, δεύτερον λόγψ των
μεγάλων δυσχερειών διά
την μεταφοράν τού ύλι-
κοΰ, τρίτον δέ διότι δέν
θά είναι δύσκολον διά την
γερμανικήν άεροπορίαν
νά ένοχλη διαρκώς η" Α-
κόμη καί νά καταστρέψη
τάς όδους οιοχετβύσεως
τοΰ ύλικοΰ τούτου μέχρι
τού εσωτερικόν τής Ρωσ-
σίας.
Τό μέγα λάθος τοΰ αο·
βιΕτικοΰ έπιτελείου ήτο
δτι άντί ν» άποαύρη εγ¬
καίρως τα ι έκλεκτότερα
στρατευματά τού μέ τό
πολύτιμον υλικόν των,
έπωφελούμ,ενον τού άπε-
ράντου βάθους τής χώ¬
ρας, δπω; εΖχεγίνει κατά
την εποχήν τού ~.'ατο>έ·
όντος, έπροτίμηαε νά τα
παρατάξη, δυτικώς των
μεγάλον κέντρων, είς ε¬
πίμονον αντίστασιν μέ την
αντίληψιν δτι θά βφθειρεν
οδτω τούς Γερμανούς.
Κατ' αυτόν τόν τρόπον
αί γιγαντιαίαι ατρατιαί
καί των τριών Ρώσσων
στραταρχών έξετέθησαν
είς ύπερφαλάγγισιν, κύ·
κλωσιν καί εξόντωσιν των
κυριωτέρων τμημάτων
των.
θ. Σ.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
[Κατωτέρω παραθέτομεν την πρός τούς κ- κ. ΚΙροέδρους των Κοινοτήτων Νο-
μ.οΰ Χανίων κοινοποιηθείσαν χθές κοινήν απόφασιν τής Γεωργι-
κής Υπηρεσίας Χανίων καί τής Άγροτικής Τραπέζης, έν σχέσει
1*έ την ανταλλαγήν καί διανομήν τοΰ διά αποράν προοριζομένου
σίτου, ί'να λάβωσι γνώσιν πάντες οί όπωσδήποτε ένδιαφερόμενοιΐ]
ΔΙΑΤΙ ΠΑΡΕΑΟΘΗΝ
"Ενας Ρώσσος στρατιώτης ευρι¬
σκόμενος έν αίχμαλωσΐα διηγεϊ- '
ται τα άκόλουβο:
Κοδημερινως ήκούομεν άπό
τούς Πολιτικού; Έπιτρόπους, δτι
8ό ήτο πορατρροσύνη νά πσραδο-
θη τι" είς τούς Γερμανούς, διότι Ι
οί ΓερμανοΙ δέν θά έφείδοντο
ουδενός
Μ6; έδιδον πλείστα δσο παρα-
δείγυ3-α, κατό τα όΐτοΤα ο! Γερ-
^ιανοί έτκράννουν τούς συλλαμ-
βανομένου; Σοβιετικούς στρατιώ¬
τας, άφαιροθντε; τούς όνυχας
των, τό Οερ^ια ή τούς οφθαλμούς.
Παρ ολα αύτά χιλιάδες έκ των
συνα5εφω/ μοο ήσαν άπό τή/
«ρώ-ην ημέραν έίτοιμοι ά παοα-
δοθούν ε(; τούς Γερμανούς. ΟΟτυ
δέ καί έπράξομε, διότι ή ζωή
είς τή/ Σοβιετικήν "ϋνωοι/ ήτο
από πολ/ΌΟ χρόνου άνυπόφορος
Κθΐ εϊμεδα βεβαιοί δτι τίποτε
δέν θά ήτο χειρότερον άπά
Διά την ευτυχή ζωήν τοθ Ρώσ-
οου πολιτοι, την οποίαν διεφήμΐ-
σε τόσον ό Μπονοεβικισυός, οέν |
ίννόμε8α πορά νά μειδιασωμεν,
Καιά τό Ιτος 19^6 6 Ι»·6λιν ά-
νεκοίγωσεν, δτι είς τήν Ιοβιετι·
κήν ". νωοιν ί Οοσιαλισμός έγινε
ττρανμαπκότης, ΤΙ δμως Ιχει ό
λαίς άπό τόν σοσιαλισμόν αυτόν;
Έγώ ήμην ύπάλληλος μέ ένα μι
ο&όν έκ 450 ρουβλΐων καί δέν
ηδυνάμην νά άγοράσω £να κα-
ώως πρεπει ένδυμα. Τα είδη δια-
τροφής ήσαν τόσον άκριβά. ώστε
ϋνας ύπόλληλος έπρεπε νά δια-
δέτη ΟΛΟκληρον τόν μισθόν τού
διά νά δυνηθή νά διοτραφο Άλλ'
έπρεπεν έπΐσης ν' αγοράση καί
καυοίμοι-ς Ολας, νά π^ΓρώθΓ{ τόν
φωτισμόν τού, κ.λ.ττ. Ώς έκ τού
τού είμεθα ήναγκασμένοι ν' ά
σχολούμεθα καϊ είς δλλος έργα-
σίος ϊ έν άνάγκη άκόμη καί νά
κλέπτωμεν. Ό ύπίιλληλος είς την
Σοβιετικήν "Ενωσιν ήτο ή/αγκα·
σμένος ή νά έργάζεται επί 1β
ωρες ημερησίως ή νά μεταβληθή
είς έγκληματίαν.
Καί ποϊοι ήσαν οί βιωτικο) δροι
ίΐς τόν στρατόν ; Αί στολαΐ ήσαν
κακαί, έφοροθσαν δέ τας Ιδίας
καί κατά τον χειμώνα καί κατά
τό θέρος. Μπόττες, κάλτσες,
κοντούς μανδύας. Τόν χειμθνα,
βταν ά στρατιώτης έτρεμε άπό τό
κρύο, ο) ΠολιτικοΙ Έπίτροποι τοθ
έλεγον : Κάμνει βεβοίως κρύο,
άλλά δέν πειράζει, διότι εΤναι υ¬
γιεινόν καί πρέπει νά σκληραγω-
γηθώμεν δ·' ίνα προσέχη πόλε¬
μον. Η διατροφή ήτο ολίγη καί
κακή, καί ό στρατιώτης ουδέποτε
έχορταινε.
Καί οί Μπολσεβίκοι ήλπιζον μέ
τάν πεινθντα καί βασανισμένον
αυτόν στρατόν νά καταλάβουν
ολόκληρον τόν κόσμον καί νά
τόν καθυποτάξουν είς τόν Μπολ¬
σεβικισμόν !
Έγώ π. χ. εΤδα δτι δέν πολε-
μοθσα δκ1· κανένα σκοπόν. ΤΙ έ
πρεπε νά υπερασπισθή ;Τόν Στάι-
λιν καί τούς Μπολσεβίκους, οΐ¬
τινες δέν έχουν ουδεμίαν σχέσιν
μέ τόν λαόν καί οί όποΤοι έρρι¬
ψαν αυτόν είς την δυστυχίαν καί
την υποδούλωσιν ; "Οχι, δέν εΤχα
ουδέν ενδιαφέρον να ύποστηρί-
ξω μ'αν τοιαύτην Κυβέρνησιν
Τουναντίον έ)πρεπε γή έπ^υμο
την κβίιϊ37ροφην των καί δή τό
ταχ-,,ερον.'Μέ αύτάς τάς σκέψεις
ηαρεδόδην διά νά αίχμαλωτισσώ,
καί £χω την εντύπωσιν δτι ή αυτή
σκέψις κ,αί τα αύτά αίσθήματα πα¬
ρεκίνησαν καί τούς άλλους στρα
τιώτας νϋι πράξουν τό ίδιον. "Ας
λάβωμεν τα εξής παράδεινμα:
"Οταν εΰρισκ όμεθα έν αι'κμαλωσία
κάποιος διέδωσεν Γδτι ή Μόσχα
κατελήφθη υπό των Γερμανικόν
στρατευμάτων. Τότε ήρχισαν πάν¬
τες νά ζητωκραυγάζουν καί νά
ρίπτουν τα πιλίκιά των είς τόν ά-
έρα. Τουτο άποδεικνύει, δτι επι-
θυμοϋν την καταστροφήν τής τό¬
σον μυητής αυτής Κυβερνήσεως.
Έγώ δέν εΐμαι εχθράς τοθ
Ρώσσικου λαοθ. Θά ήμην εύτυχής
εάν εγνώριζα ότι ό λαός μου
εύδαιμονεϊ, δτι είναι εύχαριστη-
μένος, καΐ θά ΰπερηφανευόμην
εάν εβλεπα την ανάπτυξιν ενός
πολιτισμοϋ είς την χώραν μου.
Γνωρίζω δμως, δτι οί Μπολσεβί-
κοι 6έν κατώρθωσαν τοθτο, καί
δι' αύτό έπιθυμθ νά νικήση ό Γερ-
μανικός στρατός. Είναι χαρακτη-
ριστικόν τής επιθυμίας ολοκλήρου
τού Ρωσσικθϋ λαοϋ τό γεγονός,
δτι τα τιρώτα γράμματα τής όνο·
μασΐας τοθ Κράτους μας 555Κ
τα έξηγοθν ώς έξής: 5ΐ«βΓΐί
Κατόπιν έπιμάνων προσπάθειαν Ι
των *£λληνικων Άρχων βοηθη- '
θεισών αποτελεσματικώς ύ-τό των
Γερμανικών Άρχών Κατοχής ε¬
πετεύχθη ή προυήθεια καί ή άφι¬
ξις ένταθβα ικανής ποσότητος
σίτου.
Ό σίτος οδτος παρελήφθη υ¬
πό τής Άγροτικής Τραπέζης καί
θά διανεμιθ.) έκ των άποθηκών
ΑΤΕ Χανίων, Βάμου καί Ένώσεων
Συν)υμών Μάλεμε, ΚολυμβαρΙου,
ΚαστελλΙου κα) Παλαιοχώρας, βά¬
σει διατακτικών τής Άγροτικής
Τραπέζης καί μόνον.
'επομένως ουδεμίαν διάθεσιν
δύνανται νά ένεργήσουν αί 'Ενώ-
σεις Συν)σμων ή βλλος τις
έφόσον δέν κατέχουσι
διατακτικήν τής 'Αγρο·
τικής Τραπέζη;.
Ό αφιχθείς σΐτος δέν
είναι κατάλληλος πρός
σποράν έν τή Νήσω, κα
θόσον άνηκει είς ποικιλί-
αν μή δυναμένην ν' εύδο-
κιμήση υπό τας φυσικάς
συνθήκας τής Κρήτης. '
Έν τούτοις έχοντες ύττ' δψει
τάς ανάγκας των παραγωγών είς
απόρους, Δημητριακών, κα) τό γε¬
γονός ότι, σημαντικάς άριθμός
παραγωγόν δύναται δι" άνταλλα-
γής νά έξοικονομήθΓ) κατάλλη¬
λον σπόρον έκ καλλιεργητών
διαθετόντων σιτηρά (σϊτον, κρι·
θήν, σμιγόν) πρός διατροφήν τής
οίογενε!ας των ή καί σπόρον
επί πλέον των άναγκών των, προ-
ήλθομεν είς την απόφασιν, έχον¬
τες πρός τουτο την συμφωνών
γνώμην των Προϊσταμένων 'Αρ
χών, όπως διατεθή ή παραληφθεί-
σα ποσότης σΐτου είς τούς ύπα-
γομένους είς την ανωτέρω κατη¬
γορίαν ίνα άνταλλάξωσι αυτήν
μέ σπόρον (σίτου, κριθής, σμιγοθ)
εντοπίου τταραγωγής.
Όλόκληρος ή ποσότης, ήτις δ'
περιέλθο έξ άνταλλαγής διά τοθ
χορηγουμένου σίτου θά σπαρή
αποκλειστικώς καί μόνον
διά γραμμικήν σκαλιστι-
κήν καλλιέργειαν.
Πάντως σϊτος δέν θά
χορηγηθη είς τούς άπο-
δεδειγμένως δχοντας έ-
παρκή τοιούτον διά σπο
ράν.
Ι [ΠερΙ τούτου θέλουσι κρ(νΓ) οί
Τεχνικο! ύπάλληλοι τοθ Κράτβυς
καί αί υπηρεσίαι τής ΑΤΕ, συμ-
βουλευόμενοι, οσάκις κρίνουν
τουτο σόπιμον, καί τάς τοπικάς
αρχάς (άγροφυλακήν, αστυνομικάς
και κοινοτικάς αρχάς.)
"Ινα καταστή εύχερεστέρα ή
άντολλαγπ θά χορηγήται δΓ έκα¬
στον σπαρησόμενον διά σκαλιστι-
κης καλλιεργείας στρέμμα ποσό¬
της ηύξημένη κατά 25 ο)ο ήτοι έ¬
ναντι των απαιτουμένων 6 οκά¬
δων θά χορηγώνται 7, 1)2 (έπτά
καί ήμίοεις) οκάδες κατά στρέμμα.
Διά τοθ τρόπου τούτου φρο·
νοθμεν δτι ό διαθέτων έγχώριον
σπόρον σιτηρθν πρός διατροφήν
τής οικογενείας τού, θά έχη πάν
συμφέρον να τάν άνταλλάξη μέ
μεγαλυτέραν ποσότητα σίτου
καθ" 8λα καταλλήλου διά την δια¬
τροφήν τού.
Ή τιμή διαθέσεως τοθ σίτου θέ¬
λει καθορισθή δι' αποφάσεως τού
κ. "ΥπουργοΟ ΓενκοΟ ΔιοικητοΟ
Κρήτης, συμφώνως τφ Νύμφ,
Κατόπιν σχετκης έντολής, μετα-
βιβασδείσης ημίν οί βάσει *ια-
τακτικών προίΐηθευόμενοι σίτον
οφείλουσι έντός δεκαπενθημέ-
ρου °πό τής εκδόσεως τής δια-
τακτικής καί έφόσον α) ψυσικα)
συνθήκαι έπιτρέψουσι τοθτο, νά
προβώσι είς τάς καταλλήλους ε¬
νεργείας διά την ανταλλαγήν
τού μετ" εντοπίου σπόρου σιτη-
ρών κα' σποράν τούτων, όλλως
υποχρεούνται νά έπιστρέψωσι ολό¬
κληρον την παραληφθείσαν πό- Ι
σότητα είς την αποθήκην έξ ής έ- |
λαβον ταύτην, έπιστρεφομένης
είς αυτού; παρά τής ΑΤΕ τής κα-
ταβληθείσης άξίας βάσει έγγρά-
φου των αρμοδίων Ένώσεων Συν)
σμών ή τού αποθηκαρίου, προκει¬
μένον περί άποθηκων Χανίων καί
Βάμου. Διά νά δοθή παράτασις ά-
παιτείται γνωμάτευσ ς τοθ οίκεί-
ου έπαρχιακού γεωπόνου.
Κατά των μή συμμορφωθησομέ-
νων θά έπιβληθοϋν αί κυρώσεις
τοθ δρθρου 15 τού άναγκαοτικοθ
Νόμου 813, καί των μεταγενεστέ- ■
ρων αυτού Νόμων χαρατηριζομέ-
νης τής πράξεως ώς άντι
κρατικής ενεργείας.
Πρός αποτελεσματικωτέραν έ-
νέργειαν^τοΰ έλέγχουάπεφασίσθ-ι
δπως ή Α Τ.Ε. άποστέλλη εκάστην
εσπέραν είς την Γεωργικήν ύη^ρε-
οίαν όνομαστικήν κατάστασιν
των λαβόντων διά διατακτικών
σίτον, ήτις θά διαβιβάζηται παρά
ταύτης είς επιτροπήν αποτελεσθή
σομένην έκ τοθ ΚρατικοΟ Γεωπό¬
νου, τοθ Άγρονόμου, Σταθμάρ·
χου Χωροφυλακής, ι-.αί τού διδα
σκάλου τοθ χωρίου των ή νομΐμων
άναπληρωτών των, τής έν λόγφ
έπιτροπής συγκαλουμένης κα)
προεδρευομένης Αχυπό τού Κρατι¬
κοΟ Γεωπόνου.
Έξ «λλου ή Γερμανι-
κή Σρατιωτική Διοίκη¬
σις Κρήτης μάς εγνώρι¬
σε διά Διαταγής της ότι
ανεξαρτήτως των έπι-
βληθησομένων υπό των
Έλληνικών Άρχών ποι-
νών έπιφυλάσσει είς
έοιυτήν τό δικαίωμα ό¬
πως διά κάθε παράβα¬
σιν των ανωτέρω είσα-
γάγη τούς παραβάτας
είς Γερμανικόν στρατο¬
δικείον μέ την κατηγο¬
ρίαν τοΰ σαμποτάζ.
Πρός άσφαλή ενέργειαν τοθ
έλέγχου έκαστος ηαραγωγός δ-
στΐς Θά παραλάβη διά δικτακτι-
κών τής ΑΤΕ σϊτον δέον νά φέ¬
ρη μεθ' έαυτοθ πρός παράδοσιν
είς την Άγροτικήν Τράπεζαν βε-
βεβαιουμένην παρά τοθ Προέ-
δρου τής Κοινότητος καί λα/τών
άναφερομένων, ύπεύδυνον δήλω¬
σιν συντεταγμένην κατά £τό υπ5-
δειγμα, δπερ απεστάλη πρός τοΰς
κ.. Προέδρους των Κοινοτήτων.
Χυμπληρωματικαί οδη¬
γίαι Άγροτικής Τραπέ¬
ζης
Δεδομένου βτι ή χορηγηθησο-
μένη είς έκαστον ποσότης σίτου
δέν δα ύπερβαίνη κατ' ανώτα¬
τον βριον τάς 70 οκάδας τα άν
τίτιμον των οποίων σήμερον πάς
παραγωγάς δύναται να καταθέ
ση είς την Τράπεζαν τοίς μετρη
τοίς, μή παρισταμένης άνάγκης
προαφυγής τού ε'ς δανεισμόν
καί λαμβανομένου ύπ' δ|ιιν δτι,
διά τής καταθέσεως τοίς μετρη ·
τοίς τής άζίας δα συντομευθη κα
τα τό ήμισυ τουλάχιστον ή έργα-
σΐα τής Τραπέζης συνιστώμεν δ¬
πως γνωρΐσητε είς τούς ενδιαφε¬
ρομένους Μεμονωμένους παρα
γωγού; τοθτο, ϊνα τό έχωσι ύπ'
όψιν.
Πρός ευκολίαν των μάλιστα
δύνανται νά παραδίδωσι τα χρή-
ματα καί τάς ύπευδύνους δηλώ-
σεις είς £να παραγωγόν τοθ χω-
οίου των, βστις θά εξουσιοδοτη¬
θή παο' αυτών καί δστις δα προ-
σίλθη ενταύθα διά νά καταθέ¬
ση τάς δηλώσεις καί τα χρήματι
ενός εκάστου καί νά παραλάβη
την έκδοθησομένην διατακτικήν,
Πάντως έφόσον μή άνήκων είς
συνεταιρισμόν πιστοθχος τις θε"
λει νά^λάβη επί πιστώσει τόν σπό¬
ρον το; καί έφόσον δικαιοϋται
σύμφωνα μέ τα υπό τής Τραπέζης
καθοριζόμενα σχετικώς πιστώσε-
ως δέο/ νά προσέρχηται είς τα
ενταύθα 'Υποκατάστημα τής Τρα¬
πέζης προσκομΐζων την ώς ανω
βεβαίωσιν, απαραιτήτως, έξοσφα-
λίζων προσΐτι την υπογραφήν 2
έγγυητών.
Κατωτέρω καθορίζομεν ήμερο-
μηνΐας προσελεύσεως των κατοί-
κων εκάστου χωρίου.
Την «* Νοεμβριού
194 1 : Οί Μεμονωμένοι
παραγωγοΐ των χωρίων: Τσι-
καλαριά, Νεροκούρου, Σού-
δατ, Άρώνι, Μουζουρδς. Στέρ
νες, Χο,σδάκι, Κουνουηιδιανά.
Την 2-4 Νοεμβριού
1941 : Τοθ Δήμου Χανί¬
ων, Βαρυπέΐρου, Περιβοίων,
Μουρνιών Γαλατά.
Την «8 Νοεμβριού
1941 : ΣταλοΟ Αγ. Μα-
ρΐνης Βρυσσών, Πλατανια,
Γεράνΐ. Μάλεμε.
Την «β Νοεμβριού
1941 : ΚοντομαρΙ, ΜοδΙ-
ου, ΞατμουδοχωρΙου, Βλαχε·
ρωνιτΐσσης, ΖουνακΙου, Μα-
νωλιοαούλου.
Την *Τ Νοεμβριού
194 1 : ΆλυκιανοΟ, Βα·
τολάκκου, Σκηνέ, φ/)ΐ ρνέ,
Ψαθογιάννου, Μεσκώ^.
Την »8 Νοεμβριού
1941 : θερΐσσου, Καρ·
ρών ΚυδωνΙας, Πλατυβ5λας,
Λάκκων, Πρασσέ Όρθοθνι,
Σέαπρωνας.
Την «9 Νοεμβριού
1941 : ΤαυρονΙτου, Κα-
μισιανών, Κουμβαρ(ου, Σπη
λιας,.Βουβών, Γλώσσης, Δρα-
κώνας Κισσάμου.
Την 1 Δεκεμβριού
194 1 : Έτισκοπήι;, Καρ-
ρΏν Κισσάμου, ΠολεμαρχΙου
Συριλίου, Βουκολιών Ν. Χω¬
ρίου, Ντερέ, Μούλετε,
Την α Δεκεμβριού
1941 : Δρΐπανιά, Κα-
λου&ιανών, Ποταμίδας, Κα-
στελλίου, Κάτω Παλαιοκά
στρου, Λαρδα.
Την 3 Δεκεμβριού
194 1 : Λουσακιών, Πλα-
τάνου, "Ανω Παλαιοκάστρου
Κουκουναρδς, ΣυρικαρΙου,
Φαλελιοΐνών.
Την 4 Δεκεμβριού
194 1 : Κοντοπ>ύλων,
Κάμπων, Γερ^λάκκων, Μα·
λάξης, Δρακώνας, Κυδωνίας.
Την 5 Δεκεΐι,βρίου
1^)4 1 : Άμυγδαλοκεφα-
λ(ου, Βάτους, Κάμπων, "Ε-
λους, Κούνενι, ΚεφαλΙου,
ΤοπολΙοιν, ΒουΧγάρω.
Την 8 Δεκεμβρίου
194 1 ι Κ-ϊΚθπέτρου, Πα¬
λαιών Ρ··>υαάτων, Άνώσκε·
λης, Σ.τσλλου, Δελιανων,
ΖυμΒραγοΟ.
Την 9 Δεκεμβριού
194 1 : Πανεβύαου, Ρό-
κας, Σφτκοπηγαδίου, Μ^Λα-
θύρου, Καλαθαινών, Περβο-
λακίων.
Την 1Ο Δεκεμβριού
194 1 : Ραβδούχας, Ρο·
δωιοθ, Άφράτων, Καμάρας
Κουαούλι καΐ ΝοΛιΐ>ν.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Άγνοεΐται ή τύχη τοθ Άναστα-
οίου Π. Άνδρικοπούλου, έκ Πε·
τσϊκι Καλαβρύτων, στρατιώτου,
ΰπηρετοθντος είς τό 16ον Σύνταγ-
μα, 3ον Τάγμα, 11ον λόχον. Ο)
γνωρίζοντες τ! παρακαλοθνται
νά είδοποιήσουν τάν κ, Ιωάν. Βο-
γιατζάκην, 'Υδροηλεκτρικά "Ερ(α
Χανίων.
—"Ομοίως άγνοείται ή τύχη τοθ
Γτρατάκου Παναγιώτου, δστις ύ-
πηρέτει ώς μαθητής Χωροφύλαξ
είς τόν 8ον λόγον Σχολής Χωρο
φυλοκής .Πανόρμου Κρήτης Ο)
γνωρίζοντες τι παρακολοθνται
νά είδοποιήσωσι τάν κ. Χατζημε-
λέτην Σουλάον Πλατείαν ιζί^.
Χανιά.
ϊ__"~ " -----
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την ττροοεχή Κυριακήν 9ην
τρέχοντος μηνός Νοεμβριού τ,ε-
λοΰμεν είς Μεριανά Κυδωνίας
έννεαμηνον μνημόσυνον υπέρ α¬
ναπαύσεως της ψυχής τοΰ προ-
σψιλοΰς ημών υ'ιοϋ καί άδελφοΰ
Γεωργίου Στ. Σμυρλακη φονευ¬
θέντος έν Άλβανία κατα τάς
πολεμικάς έπιχειρησεις
"Οθεν παρακαλούμεν τούς τι-
μώντας την μνήμην αύτοΰ, συγ-
γενεϊς και φίλους, δπως παρευ-
ρ^θώσιν καί ένώσωσι μεθ' ημών
τας πρός τόν ύψιστον δεήσεις
των.
ΟΙ Γ Ο Ν Ε Ι Σ
Στυλ Σμυρλάκης
Αγγελική Σμυρλακη
ΟΙ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Κων)νος Σμυρλάκης
'Εμμανουή Σμυρλάκης
Ελευθερία Σμυρλάκη
81ίΐ1ίηΗ »ρα55)θΙ Κθδβιμν . δη-
λαδή ό θάνατος τού Στάλιν θά
σώση την Ρωσσίαν.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χρηματοκφώτιον
καινουργές ή μεταχειρισμέ νόν
άλλ' έν καλη κα τστάσει. Τη-
εφωνήσατε άμέσως 4.32.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ;
Πρός τούς κ. κ.·Συνδρο- ι
μητάς Τηλεφώνων Ι
Καθίσεαται γνωστόν
είς τούς κ. κ. Συνδρο¬
μηταί Τηλεφώνων δτι
διά τοΰ Ν. Διατάγματος
442 επεβλήθη υπέρ τοΰ
Κράτους έΉτακτος φό-
ρος επι των πωλήσεων
καί των εμπορικώ ν ύπη-
ρεύτιών, έπιπίπτων επί
Ι των καταναλωτών. Ή
Έταιρία άπηυθύνθη
πρός τάς αρμοδίας άρ· ι
χάς, έξαιτουμένη την μή
εφαρμογήν των διατά-
ξεων τούτων ώς αντιθέ¬
των πρός την τηλεφω-
νικήν σύμβασιν. Μέχρι
τής ρυθμίσεως τοΰ ζη-
τήματος τούτου, ή Έ-
ταιρεία θέλει είσπράτ-
τει επί των ποσώΛ1 των
λογαριασμών τό υπό τοΰ
νόμου τούτ υ προβλε¬
πόμενον ποσοστόν 3 ο)ο.
(Έκ τής Διευθύνσεως)
ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΦΥΑΑΚΙΟΥ
Συνελήφθηϊκαί κρατείται είς τό
Τμημα Ασφαλείας σεσημασμένος
κλεπτης επί τού όποίου ανευρέθη
δερμάτινον χρηματοφυλάκιον μή
άνήκον είς αυτόν.
Οί άπωλέσαντες χρηματοφυλά-
κια παρακαλοϋνται δπως διέλθω¬
σιν έκ τοθ Τμήματος πρός ανα¬
γνώρισιν.
(Έκ τού τμήματος Άσφα-
1 λείας)
Η ΠΟ
ΡΙ
ΙΣ ΦΕΟΑΟΣΙΑ ΚΑΤ
ΕΑΗΦΘ
III
ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΝΤΟΝ Γ
ΥΜΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ*
'ΜΑΝΙ
Καταδύδισις Ρωοσικών σκαφών είς τα υδατα της
Κριμαίας.—Σφοδροΐ βομβαρδισμοι κατα της Μο-
σχας καΐ Λένιγκραντ.-Καταβύσισις. και άλλων
Άγνλικών έμπορικών καΐ πολεμικων πλοιων.
ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΦΥΡΕί*, 4 Νοεμβριού.
Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
Στρατοϋ ανακοινοί:
Είς τόν Τομέα τής Κριμαί-
ας εσυνεχίσθη υπό των Γερ
μανικών καΐ Ρουμανικών
στρατευμάτων ή καταδίω¬
ξις τού ήττηδέντος έχδρθθ.
Τοτική άντίατασις διεσπα-
ρμένων τμημάτων τοΰ έχ·
σροϋ απεκρούσθη- Κατελή¬
φθη ή είς τα παρά)α τής
Μ. Θαλάσσης μεγάλη πόλις
Φεοδόσια·
Δύο απόπειραι, περί δια-
στάσεως τοΰ κλοιοΰ, όστις
έχει δημιουργήση υπό των
σφαΓευμάτων μας πέριξ
τοΰ Λένιγκράντ, ϋποστηρι-
ζόμεναι υπό τά/κς, άπεκρού
σΰησαν μέ αιματηράς διά
τόν εχθρόν απωλείας, πρίν
ή ούτος κατορθώση νά
πλη^ιάση τάς γραμμάς υας.
Ή άεροπορΐα μας εσυνέ¬
χισε τάς έπιθέσεις της εναν¬
τίον των Ρωσσικών πλοίων
είς τα ΰδατα τής Κριμαίας.
Κατεβύθισεν έν εμπορικόν
σάφος 1.000 τόννων καΐ έ.·
πληζε διά 6ομ5ών 5 μεγά-
λα όπλιταγωγά πλοϊα.
Κατά την διάρκειαν τής
ημέρας έβομβαρδίσθη ή
Μόσχ3.Κατά νυκτερινάς έ¬
πιθέσεις τής άερ^πορΐαςμας
εναντίον τοΰ Λένιγκράντ
πολλαί πυρκαϊά! εσημει¬
ώθησαν είς διάφορα σημεία
τής πόλεως.
Ώς ανηγγέλθη δι' έκτά
κτου άνεκοινωθέντος μας
τό ναυτικόν καί ή άεροπο-
ρία μας κατέφερον σοβαρά
κτυπήματα εναντίον τοθ
Άγγλικού έφοδιασμοθ.
Ύποβρύχιά μας κατεβύ-
θισαν είς τόν Ατλαντικόν
11 έχθρικά πλοία 53.000
τόννων καΐ έν καταδρομι-
κόν. Έτερα 3 έμπορικ6
σκάφη καί έν καταδρομικόν*
έπλήγησαν σοβαρώς διά
τορπιλλών.
'Αεροπλάνα μάχης έβύ-
θισαν την παρελ&οΰσαν νύ¬
κτα 3 έμπορικά σκάφη ανα¬
τολικώς τού "Αμπερδιν, χω¬
ρητικότητος 20.000 τόννων.
Έκτός τούτων έπλήγη σο¬
βαρώς ένα μέγα φορτηγόν
πλοίον παρά τάς νήσους
Σέτλαντ.
Είς την Β. 'Αφρικήν τα
Στούκας έβορμβάρδισαν δέ
σεις πυοοβολικού κα! όχυ-
ρώσεις τοϋ έχθροΰ παρά τό
Τομπρούκ.
Εναντίον ενός άεροδρο-
μίου εγένετο έπίθεσ.ς μέ
έμπρηστικάς καί έκρηκτι-
κάς βόμβας.
Ό έχθρός μέ μικράς άε-
ροπορκάς δυνάμεις έδρα-
σε χθές την νύκτα είς την
περιοχήν τής Β. Α. Γερμα-
νίας. Δράσις αυτού είς κα¬
τεχομένας χ^ρας τού έ-
στοίχισε την απώλειαν 1 ά-
εροπλάνου.
Επί τής Σοβιετικής πρωτευ¬
ούσης έρρίφθησαν καί χδές
έκατοντάδες βομβών
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 4.-Πλη-
ροφορίαι έκ τοΰ Άνατολι-
κοΰ μετώπου άγγέλλουν ό¬
τι κατά τόδιαροεϋσαν είκο-
σιτετράωρον ή Γερμανική
μαχητική άεροπορία έρρι¬
ψεν εκατοντάδας έμπρηστι-
κών και έκρηκτικών βομ
βών παντός διαμετρήματος
είς Μόσχαν. Αί έπακολου-
θήσασαι έκρήξεις καί πυρ-
καϊκαί εδωσαν μίαν είκόνα
των προξβνηθεισών κατα-
στροφών·
Βομβαρδισμός υπό ΣτουΚας
τής πόλεως Όβοροσίσκυ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 4.-Ή πόλις
Όβοροσίσκυ, έχουσα 100 χιλ.
κατοίκους υπέστη παρατεταμ
μένον βοιιβαρδισμόν άπό
Στούκας. Ή πόλις αυτή κεί¬
ται επί τής Μ. Θαλάσσης·
Ό λιμήν της είναι ό δεύτε-
ρος τής Κρυαϊκής Χερσο··ή·
σου, μετά τ5ν τής Σε,3αστου-
πόλεως. Αί προκυμαϊαι της
εχουν μήκος 3.000 μέτρων
"Εργοστασια άρμάτων, τρα
κτέρ καί αύτοκινήτων, εύρι^
σκόμενα είς την πόλιν ταύ
την, μαριυροϋν δτι πρόκει-
ται περί σημαντικοθ κέντρου
τή; Κ, ιμαΐας. Τ" άποτελέσμα
τα έκ τοθ βομβαρδισμοθ αύ-
Χ3θ δέν ανεκοινώθησαν ε(σέ~
τι.
Έπιθέσεις
εναντίον Σοβιετ, μεταγωγικών
ΟΙ ΙΣΙΙΑΝΟΙ ΕΟίΛΟΝΤΑΙ
ΤΟΥ ΑΚΑΤΟΑΙΚΟΥ ΜίΤΟΠΙΥ
ΜΑΔΡΙΤΗ, 4.-Α1 Ισπανι¬
καί έφημερίδες, άσχολούμε-
ναι μέ τα πολεμικά γεγονό-
τα, γράφουν μεταζύ των
άλλων, έν σχέσει μέ την
συμμετοχήν τώ/ Ίσπανών
είς τόν κατά τοθ Μπολ,σε-
βικισμοϋ άγώνα, δ π ό κάθε
Ίστανός στραπύΓης τής
«υονής Μεραρχίας», πού
μάχεται ήδη παρά τό πλευ¬
ρόν τών^γενναίων Γερμανι¬
κών στρατευμάτων, πρέπει
νά είναι ύπερήρανος καθό¬
σον τρείς ήδη φοράς έκα¬
με μνείαν τό Επίσημον Γερ
μανικόν ανακοινωθέν περϊ
τής άξιολόγου δράσεώς
των Ίοπανών έθελοντών.
ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΩΝΤΑΙ
Α» ΚΑΛΑΙ ΠΡΑΞΕ1Σ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 4·-Γάλλος
άξιωματικός. δστις έκρατεΐ
το ώς αίχμάλωτος έν Γερ·
μΓ.νία, άφέ&η έλεύθερος,
διότι συγγενείς τού έπρο-
θυμοποιήθησαν νά παρά¬
σχουν βοήθειαν είς τίνα
Γερμανόν άεροπόρον, ό ο¬
ποίος προσεγειώ&η άναγ-
καστικώς πλησίον τοΰ ά-
γροκτήματός των.
Τό Συμβυλαιογραφεϊον ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ-
ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς
επί τής παραλλήλου όδοΰ
Κόρακα άριθμός 24.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 4·7Τό ήμι
επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον μεταδίδει δτι Γερ
μανικοί άεροπορικοί σχημα-
τισμοί ένήργησαν χθές έπι-
θέσεις εναντίον Σοβιετικών
ι μεταγωγικών σκαφών, άβ-
ροδρομίων καί σιδηροδρο-
μικών συγκοινωνιών- Έν
μεταγωγικόν σκάφος 1000
τόννων εβυθίσθη είς την
θαλασσίαν περιοχήν, βορεί
ως τοϋ Μουρμάνσκ, επί δέ
των αεροδρόμιον κατκστρά
φησαν 5 Σοβιετικά άερο-
πλάνα. Έπίσης μία άμαξο-
| στοιχία έμφορτος πβτρε-
ι λαίου πληγεϊσα διά βόμβας
άνεφλέγη, δύο δέ σιδηρο-
δρομικαί γέφυραι κατεστρά
φησαν.
Τα Ίαπωνικά στρατεύματα
κατέλαβον την πόλιν Γ^ιουνάν
ΤΟΚΙΟ, 4.- Τό Πρακτο¬
ρείον Ντόμεί μεταδίδει ότι
Ίαπωνικά στρατεύματα κα¬
τέλαβον είς την π^ριοχήν
τού Χούνιν την πόλιν Γιου-
νάν. "Αλλα Ίαπωνικά στρα¬
τεύματα έτρεψαν είς φυγήν
τό 85ον Κινεζκόν Σώμα καί
συνεχίζουν την προέλασίν
των πρός βορράν.
ΑΠ_
ΚΑΤΑ ΤΙ
ΛΕΙΑΙ
ΥΣ ΤΕΛΕΥ
ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ Ε
ΑΙΟΥΣ 26 ΜΙ
Σ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ
ΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 4-.Ώς με·
τα&Ιδεται έκ στρατιωτικάς
πηγής αί Αγγλικαί απώλειαι
είς άεροπόρο >ς, τούς τελευ·
ταΐους 26 μήνας, άνέρχονται
είς 17 000 άνδρας. Έξ αυτών
οί πλεΐστοι κρατοθνται ώς
αίχμάλωτοι είς Γερμανίαν,
είναι δέ "Αγγλοι, Άμερικσ-
νοΐ, Καναδοί καί ΠολωνοΙ.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΐΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 4.-Ή «Άκρό-
πόλις» επαινει την απόφα¬
σιν τοϋ κ, Ύπουργοϋ Οίκο-
νομικών περί διαθέσεως
200-000 δραχμών, διά την ά-
νοικοδόμησιν τοΰ Οικουμε¬
νικού Πατριαρχείου Κων¬
σταντινουπόλεως καί συνι¬
στά δπως τό παράδειγμα
τουτο μιμηθοΰν και οί πολί
τσι.
' Υπό τό αύτό πνεΰμα γρά
φεΐ καί ή «Πρωΐα».
Ή «Καθημερινή», ασχο¬
λουμένη μέ την καλλιέρ¬
γειαν τής γής, συνιστά είς
τούς αγρότας έντατικήνκαλ
λιέργειαν είς δλα τα ειδή.
Ό «Πρωϊνός τύπος» γρά-
Φοιν επί τού ίδίου θέματος
συνιστά είς τούς γεωπό-
νους νά έργασθοΰν μέ εν¬
θουσιασμόν είς την ύπαι¬
θρον καί ν' άφίσουν τα γρα
φεΐα, δπου δέν είναι ή θέ¬
σις των.
Μέγεθος Γραμματοσειράς