907 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

480

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1946
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ηθί
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
4-40
Γπεΰθυ νος;
ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
.......,,,,,ΙΙΙΙΚ,........ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠ.....ΙΙΙ1ΙΙ ΙΙΙΙ......ΜΙΙ,ΙΙΙ,Μ
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ
ϊτις τϊλβυταΐες συβκέψβις των πολιτικών άρχηγών διαπι-
έμόφωνα ή παταγώδης χρεωκοπία τής Κυβερνήσεως
ρ Χρεωκοπία άναμφισβήτητη καί έγκληματική. Τόσο
έξωτβρική πολιτική, όσο καί στά έαωτερικκ καί οΐκονομι-
χ« ;ητπμ*τα.
Μέ τβν προκλητικό καί άνοητο λόγο τού στή «εαααλονίκη
4 κ. Τβαλίάρη; μβτέτρεψβ τα γεωγραφικά μας σύνορα βέ Ιδββ-
λβγικ*. Κ«1 ένώ τί» έβνικό συμφέρο τής μικράς Έλλάίας επιβάλ¬
λη πολιτικη Ισβτιμης φιλίας πρός ολοος τού; μ»γάλους συμμά-
χβ»5 ηβτρουσίασβ τίιν χώρα μέ την έν γένει πολττεία; το«, οάν
ταπεινθ ββράηβντκ μιάς μεγάλης δυνάμεως.
Μέ την άσυδοαία πού άπβλαύβυν οί ενοπλοι τής Δεξιάς,
,νήβταρχοι, Χίτες καί διάφοραι άλλαι κακοποτοΐ έμφανίζονται
5ήμίρα, ούμφων* μέ το χαρακτηρισμό τβΰ κ. Σοφούλη, βώχΐ
κλέβν ώ; όργανώσεις ή άτβμα άλλ' ώς Κράτος, ΚΡΑΤΟΣ ΕΓ-
ΚΛΗΜΑΤΟΥΝ.
Ή οξύτπτκ έξ άλλου τοΰ Οίκβνομικοΰ πρββλήματβς έμφα
νίζίΐ άπειληπκ© είς τον οικονομικόν βρίςβντα τόν κίνίυνβν τβΰ
ηληβ»ρΐ9»>·ΰΐ «'*? καινβΰργιας δηλαδή οίχονβμιχή; ουμφβράς.
Ή καταστήση της Ελλάδος στή σύακϊφη αυτή των πολιτι¬
κήν αρχηγόν έμφκνΐοβηκΐ δραματικά κρίβιμη είπω; είναι βτή
πρκγμιχτικοτητα, έξ άφβρμής τής έγκληματιχής πολιτβίας τβΰ
«ΐχ·ϋ κομματβς. Ή άπβμάκρυνβη «πό την έξουσία ώ; έκ τού
τού της Κυββρνήαεως των Λαϊκών είναι τό πρωτο βήμα «ού πρέ
πει να γίνει γιά την αντιμετωπίση τής δραματικης αύτάς κατα
στάοβως
Ό σχηματισμβς πιο πέρα Οΐκβυμενικής Κυβερνήσεως μέ την
««μμετβχπ τοΰ ΕΑΜ καί μέ προγρκμμες τόν κατβυνασμο, την
ίυμφιλΐωαη, την άποκατάαταση της έθνικης Άνεξαρτησίας μπο
ρεΐ νά οώαει την Ίλλάδετ.
"Ομάς οί αφεντάδες τοΰ Λονδίνον γι« την ωρα τβυλάχι-
οΐεν δέν σκέπτβυνται μιχ τέτοια λύση μέ συμμετοχή τβΰ ΕΑΜ
Γικτΐ γνωρίζουν ότι ίι Κυβέρνηση αΰτίι γι« νά έιτιτύχε
τβΰςηαβαπάνω σκβπβύς της σύντβμα θάββανβ στήν άποκατά-
οτκβη τής τάξεως, στή διάλυσητβΰ χρεωκβπημένβυ Κοινβββυλίου
ΧϊΙ βτήν ένέγβιαν γνήσιων κ«1 έλβύθερων εκλογήν. Καί φυσικά
ΐέτβιο πράγμα β Μπέβιν δέν βέλει νά γίνει στήν Έλλάδα γιατί
βέλείφβυν Ιτσι οί λβγοι πβΰ στηρίζβι σήμερβ τη κατοχή. Γιοιτι
τβ« 4 Έλ>ηνικέ>ς Λαός 8ά γινότανε νβικοκΰρης βτό τβπβ τού
χαΙ *Ι ξένοι δέν θάχουν καμμιά δέση α' αυτόν.
Ή λύση ποΰ έηιδιώκει τώρ« 6 κ. Μπέβιν φαίνεται νά είναι
έ οχημκτιβμος μιάς Κυβερνήσεως «ύρέος συνοτσπισμβΰ τβΰ λεγβ-
μίνβυ «έθνικόφΒονο; κοβμβ»» μέ άντιεαμικβ χαρακτήρα
ΓιατΙ έλπίζβι ετσι νά σχηματίαει μιά ίβχυρή πολιτική ένό-
ιητ« εναντίον τβΰ ΕΑΜ και γιοιτΐ βέλει νά κατευνάσει τίς επι-
χριοϊΐς τβΰ Νπράΐτον ένβτντίβν της πολιτικής τβυ ατήν
Άν καΐ .είναι άκβμη πρβΜρο γιά νά πβββλέψβι κανεΐς πβιά
β« είναι τελικά ή έξέλιξη τδν προσπάθειαν αΰτϋν έν τούτοις
ίίχως την συμμετοχή τβΰ ΕΑΜ, δίχως την έβαρμογη της πολι¬
τικάς τη; συμφιλιώσεως καιΐ τβΰ κατβυναβμβΰ, όίχως την ριζική
«λλκγίι τής μοναρχβφαβιστικής νοοτροπίας κβιί τακτικής πβύ
*·«ρμέζετοιι σήμεοκ. ίι κρίση δέν μηβρεϊ ν1 άντιμετωιΐισθίϊ.
Από τη θέση μα5
ΕΦΝΙΚΗ "Η ΤΑ5ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;
Μιά κυβέρνηβη γι« νά πάρβι τβν τίτλβ τής Έθνικήί Ένώτη-
»! β* πρέπ·ι νά ουμπιριλάβει οτοΰς κολπους της τβύς άντιπρβ-
βύκους δλων τδν τάξεων κβτί βλ«ν τδν κβινωνικδν κειί ιδεολογί¬
αν ρευμειτων τοΰ Έ8ν·υς.
Ό«οιε.δήπ·τ5 «λλη Κυίΐέρνηση κι' «ν βχημ*τι·8«ϊ μέ τί; δια-
«Ρ«γμ«τεύο«ις πβύ διε{άγβνται «ότή τη στιγμή «την Αθηνά,
"ν ϊα δικε.ιβΰτ«ι νά πάοει τβν τί.λβ τή« ΈΙνικήί Ένώτητβς.
Αύτβ «ς Τβ Εχουν δη' βψπ τβυς έχβΐνβι πό» χ«ι·ίζβντ«ι την έξε.
λ'ίη τής πβλιτ,κης ζ«ή5 τή5 χώρ«5 μ«5 *»' *» ^ νβμίοβυν ότι
«Ρ*χειτ«ι νά έξα««τήσβυν το λειβ, π«ρου·ιάζ·ντε!ί τβυ μια Κυ·
ίίρνηοη έν«ίτητβς τβΰ «έΐνικβφρονβς» πβλιτικβδ συρφερτβυ.
Μι« τ,τοια κυίέρνηαη Β« μ«ορ«1 ν« «άρει τβν τΐτλο της Τα
Κ *ν«.η5 τδν Τραπεζ.τδν η«1 τδν Μβγ«λ.ρ.βμηχ«νων. π.υ
•Ινειμάλιβταοτπμεναλητοβς «λίθφηφί* υπβλ.γ.ι ««εναντ.
«Ο ϊβνβυς γι* την συνεργ«οία τβυ5 μέ τβν κ«τακτητή. βχι βμως
Χ*'τής ένώτητβς τβΰ ίε·νβ«ς. , , .
Κο,Ι τβ πρόγραμμά της δέν 8« μηορεϊ νά είναι «λλ« «πό μ.«
"••έον.ντ.ν,σμένη .ίχβνβμικη έΓίίβεση εναντίον τβυ λ«βυ. «πβ
'πν όλοκλήρηση τβΰ χάβυς κ«1 τής Η«τ«στρβφής της Χ«Ρ«5 Μ« ;
Ό Λ«ό5 δέν πρβκϊ,τα. νά έξαπατηβεϊ άπό τ.το,.ς λυ«,ς κι
·*»· &ς τβχβυν ΰπ' βφιν τβυς οί ηβλιτικβΐ «ρχηγβΐ «ου θελβυν
νέ λέγονται δημοκρατικόν , , Λ . „„..,
Κ-Ρέρνηση έθν,κήί ένώτητβς δέν μηορβ. να εννβηβει χ«Ρ»ς
'» «μμ«τοχη τού Ε.Α.Μ. κ«1 τδν «λλων προοδευτ,κων χ·μμ«.
* τής χώρας. Κ«1 μ,ά τέτβ,α Κυ·έΡνη«η «ρ«νμ««"ης ««νιχηί
τας 6 λ«βς θ« την επιβάλλει *««5 ·»»ϊ·6 "' «ν """Ζ""
τΙ «ίν«, ό μβνβ5 τρόπβς νά βγεϊ ή χώρα μ«ί «πβ τό σημ*(«-
«διίξοδο.
Τα πάντ« γι* τή νίχιι τής Δημοκρατίας!
ΌΕΡΙΙ ΚΡΗΤΙ1
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ί£
ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙβΔ.2»»
ΦΥΛΛΟΥ
ΠΛΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑα. 200
Ι ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....11
IIIIII
ΙΜ
III
Ι
IIIIIIII
Ι
III
111
II
......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ.....ΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙ 111111111111111111......1ΜΙΙΙΙ.....■■■!.......
III
^ ■
II
Ι
II
Ι ■■
III
.....Ι.....Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΜ.....■■■■·........11ΜΙΙΙΙΙ·····
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ!__
Εκκλησητη5Εσνικη5 Αλληλεγγύη5γ«ά τού5
έξορίστου5/φυλακισμένου5,καταστρ€μένου5
"Π Έθνική Άλληλεγγύη Έλλά-
ι δος άπευθύνει πρός δλονς τούς "Ελ
ληνες καί τίς Έλληνίδες την άκό-
I
λουθη εκκληαη:
' Μιά τρομερή λαΐλαπα περ
νάει πάνω άπό την Έλλάδα
1 Είναι σκοτεινιασμένος δ ού
'ρανός της. Κι' ό πόνος βρΐ-
| σκεται παντοθ, Στίς πολιτεΐ
| ες καί στά χωρία. Στίς ψυ
λακές καί στά ξερονήσια. Χι
λιάδες πολιτικοί πρόσφυγες
έχουν κατακλεΐσει τίς πόλεις
Ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης ΛαρΙσης κρούει τόν
κώδωνα τοϋ κινδύνου. Στίς
φυλακές στοιβάζονται 10 χι
λιάδες πολΐτες. Περιμένουν
νά δικασθοθν καί δέν εχουν
νά διαθέσουν οθτε τα εξοδα
τής δΐκης τους. Καί σέ 44 ξε
ρονήσια, αγονους βράχους
πού δέ φυτρώνει οΰτε χορτά-
ρι λυώνουν πάνω άπό 4.000
Έλληνες πολιτικοί έξόριστοι.
Ό χειμώνος έρχεται κι' ή
πεΐνα τούς άπειλεΐ μέ θάνα
το.
Κι' όλα αύτά τα μαρτυρι-
κά θύματα τοθ τρόμου, άφί-
νούν πΐσω τους άπροστάτευ-
τες οίκογένειες, γρηές μανά-
δες άνήμπορους πατεράδες
γυναΐκα, άδέλφια κι' άνήλι-
κα παιδία.
Ή φρΐκη τής σχλαβιας ξα
ναζεϊ. Μά ή καρδιά ποθεΐ
την άγάπη. Ποθεΐ την γαλή-
νη. Ό ελληνικάς λαός πού
νοιώθει τό δράμα των άδελ
φιών τού, δποιοι κι' άν είναι
«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ»...
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
,/Υστ/Ρθ άπό την άποτυχία
*ων «έκκοθαρ στικών έ αχειρή-
^011 τ-ήν ^ΡΊ ΧΡεω·°π1αι
πολιχικης τους στό έσωτερι
Κδ οί Άγγλοπρόβλητοι όμιλοθν
!®ρα πε,ρ1 «εύκαιρείας μετανοΐ-
«ς» ηερΐ τΐροθεσμοΐας' παραδό-
"'ω1: των βπλων κτλ-
'ΐοιοΐ; ΑύτοΙ πού δνόμασαν ο-
νάοη τ°ύς άντΐ"άλους των Βουλ
ίά β«·ς' πού ύιΌσχέθηκαν σ'ολα
^}0 τους νά ^πν άφήσουν
ντανό, τιού Μχουν βο-
ίτ0 Α111* ΐΟυς ίή έξ0ν-'
Δτ1εΌκρατικοΰ, που
οαν μέ τα κρατικά
δρ ανα καί τίς σιομμορΐες
τίν τ^ττο καί μετέβαλαν τή
ά μας «έ θέατρο ττολέμου.
Γά την λύση βμως καί τού έ-
ύπάρχει: νά άπαλλαγει ή
ϊώρα μας άηύ τοΰς άπΐθανους
κυβερνήτες καί νά σχηματισθει
Κυβερνήτη Έθνικης Σωτηρίας
πούθά όδηγήσει την Έλλάοα
σχήν όμαλότητα, στή συμφιλΐω-
ση.
* * #
ΛΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
Χαρακτηρ-στικό τοθ τρόπου
υ.4 τόν όποΐο πολλές φορέςκα-
ταρτήζονται οί διατιμήσεις άπό
ίήν ύπηρεσΐα τής ΆγορανομΙας
ΕΥΜΕΗΗ ΖΧΟΑΙΑ
ΠΑ ΤΟ ΑΡΓΟ Τ8Υ ΜΟΑΟΤΡΦ
ΛΟΝΔΙΝΟ 31.—Όλες οί αγ
γλικές έφημερίδες σχολιάζουν
μέ εύμένεια την πρόταση τού
Μολότωφ γιά άφοπλισμό.
Τό «Νταίυλυ Χέραλδ» γρά-
φει ότι ή Ρωσσική Κυβέρνηση
προσέφερε άληθινή ύπηρεσία μ°
αύτη την πρόταση.
Τό «Μάντερατερ Γκάρντιαν
γράφβι δτι ή πρόταση Μολότωφ
παρέχει πολλές έλπίδες καί συ¬
νιστά στίς Κυβερνήσεις Αγγλί¬
ας καί Άμερικής νά έπωφελη-
θοϋν αυτής τής εύκαιρΐας.
είναι κοί |ή ττερίπτωση τής τι-
μής χονδρ κης πωλήσεως ζάχα
^ης τΐοϋ καθορίστηκε στϊς 6.300
δρχ. ένώ υπήρχαν άπό τό έμπό-
ριο προσφορές μόνο στίς 5.950
ρ ρφρς
δρχ. κατ' όκδ.
ΟΙ
τιμές θά πρέπει νά καθορί-
ζονται άτΐό την ΆγορανομΙα μέ
περισσότερη περίσκεψη καί μελέ
τη για ^ά μή δημιουργοΰνται
σχόλια σέ βάρος της, άλλά κσΐ
νά μή προ-αλεΐ ή Ιδία τιολλές
φορές την υψώση τώ/ τιμών.
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σύμφωνα μέ την ανακοινώση
τοΰ Γραφείου Έφοδιασμοΰ ή δια
νομή των τροφίμων μηνός Σε-
πτεμβρίου άρχισε στίς 21 Όκτω
βρίου.
^Σήμερα μπήκαμε αίσίως στό
ΓΊοέμβριο καί Μνα μεγάλο μέρος
άπό τούς παντοπώλΓς—άν δχι οί
περισσότεροι—δέν τα παρέλα-
βαν άκόμα καί ό κόσμος πού
παίρνει άπ' αύ ούς τα τρόφι-Ό.
τού, μάταισ. περνα κάθε πρωΐ
κ Λ έρωτά γι' αΰτά.
Σάν δικαιολογικ φέρνεται τό
δτι μόλις 10 παντοπώλες είναι
τεχν κά δυνατόν νά παραλοβαί-
νουν την ήμέρα τρόφ μα.
ΚσΙ δ ερωτούμεθα: πόλεις μέ
διτλάσιο πληθυσμό ·>οΟ ΉρακλεΙ
ου καί δπτλάσιου φυσικά "αντο
πώλες, ΰστερα άπό πάρ δο τό-
σων μηνών άπό την κανονική μέ
ρο τής διανομής θά πρέπει νά
μοιράσουν τα τρόφιμα στό λαό;
Στήν Άθήνα δέ, μέ τόν ττληθυ-
σμό τοθ ενός έκοτομμυρίου, ΰ-
στερα άπό πόσα χρόνια;
αύτοι, κι' Β,τι ΙδεολογΙα κι'
άν έχουν καί πού πιστεύει
πώς ή όμόνοια καί ή συνα-
δέλφωση θά θέσει τέρμα στό
αΓμα καί στά δάκρυα, ·' ά-
φήσει άβοήθητα δλα αύτά τα
θύματα μιας κατάστασης πού
άπειλεΐ μέ καταστροφή την
Έλλάδα;
Ή Έθνική Άλληλεγγύη, ή
Μάνα ποϋ πάντα έσκυψε μέ
άγάπη πάνω άπ' τόν πόνο
τής Ελλάδος, καλεΐ 8λο τό
λαό μας νά θυμηθεΐ γι' άλλη
μιά φορά τόν πόνο των θυμά·
των, Νά σκύψει καί ν' άφου·
γκρασθεΐ τό βογγιτό τους.
Νά μπεΐ στίς φτωχές καλύ-
βες. Νά φτάσει ώς τα ξερο¬
νήσια.
Προκηρύσσει Πανελλήνια
Έθνική ΕΙσφορά Σωτηρίας
των θυμάτων.
Σ κ ο π ό ς: Ή ενισχύση
των έξορίστων καί των οΐκο-
γενειών τους πού άπειλοθν-
ται μέ θάνατο. Ή νομική' υ¬
περασπίση των πολιτικών,
κροττουμένων. Ή ένίσχυση
τέλος 8λων των θυμάτων.
Ή Πανελλήνια Έθνική Εί-
σφορά θ' άρχΐσει την 1η
Νοεμβριού 1946 καί θά τέλει-
ώσει την 3η Ίανουαρίου 1947
θά κρατήσει δηλαδή δυό μή·'
Μέσα στούς βσο αύτούς
μήνες πέφτουν οί γιορτές των;
Χριστουγέννων τίαί τής Πρω-
τοχρονιδς.
Τίς μέρες αύΐές πώς θά τίς
περάσουν τα θύματα; Εμείς
πρέπει νά σταθοθμε κοντά
τους. Νά άνακουφίσουμε τόν
πόνο τους. Νά θερμάνουμε
την καρδιά τους.
Όλοι οί Έλληνες σέ συ·
ναγερμό!
Όλοι νά πάρουν μέρος μ'
ένθσυσιασμό στήν Πανελλή-
νια Είσφορά!
Ό καθένας δ,τι έχει κι' δ,·
τι μπορεΐ. Χρήματα, είτε ει¬
δή, μιά δνεση λΐγο Ιώδιο ένα
ροθχο, λίγα τρόφιμα, δτι, δή-
ποτε, θά πιάσει τόπο.
Έλληνες άπαντήστε στή
φωνή τής Έθνικης Αλληλεγ¬
γύης. Μήξεχνά:ε τα θύματβ!
Άθήνα 22 8)βρίου 1946
Διά τα Κεντρικόν Διοικητικόν
Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος
ΑΛΚ. ΛΟΥΛΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
Π. ΣΙΜΩΣ
ΕΝΩ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙ Διανομε5 ΓΙΝΟΝΤΑΙΑΩΡΟΑΑΩΡΟ
ΧΟΡΗΓΟΥΤ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤίΜΕΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΡΟΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ----------
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
1ο
Πρίν λίγες ήμέρες τό Κέν-
τρο Διανομών Ηρακλείου ά-
νακοίνωσε ότι θά γινόταν ή
διανομή των τροφίμων τοϋ
Όχτώβρη. Ή διανομή αύτη
θά άποτελεϊται άπ» σιτάλευρο
άραβόσιτο, βράμη κ.λ.π. συνο
λικοϋ βάρους 4 δκ. καί 225
δράμια. Άξίας 7.472 δραχμάς
στό άτομο καί γιά τούς από¬
ρους 5.142 δραχ.
Είναι πολν έπίκαιρο τή στιγ-
μή αύτη πού ό τιμάριθμος
τής ζωής συνεχώς άνεβαίνει
^ ιί οί οίκονομικές συνθή-
ΤΓες τοΰ λαοΰ άρχισαν ν« χει-
ροτερεύουν αίσθητά, νά ρίξου-
με μιά ματιά στίς έλλείψεις
πού παρουσιάζονται στίς δια-
νομές των τροφίμων τής Οΰν-
ρα.
Σκοπός μας είναι νά έκθεσα
με τίς γνώμες μας μέ πλήρη
άντικειμενικότητα.
Γιά νά δείξουμε «τό λαομά
καί στούς άρμόδιους την επι·
τακτική άνάγκη νά ληφθούν Λ-
μεσα καί άποτελεσματικά μέ-
τρα. Γιατί δίπλα στό Ιράμα τής
στέγης πλανάται σήμερα άπει-
I
λητικά καί τό φάσμα τής πεί-
νας. Ψωμι καί στέγη είναι σή-
μερετ τ« δύο βασικά ζητήματα
τής φτωχολογιάς. Σέ χιλιάδες
άνέρχονται οί άστϊγοι. Όμως
πολλαί περισσότιρες χιλιάδες
είναι έκεΐνοι πού ύποσιτίζον-
ται. .
Στίς 180 χιλιάδες πού άποτε
λοϋν τό συνολικό πληθυσμό
τοΰ Νομοΰ μας (50 χιλ. «τή πό
λη καί 130 χιλ. στήν ΰπαιθρο)
εν« άρκετά σημαντικό ποσοστό
αδυνατεί σήμεβα ν" άγοράσει
κι' αύτά τα τρόφιμα τής Οΰν-
ρα στίς τιμές πού τοΰ προσφέ-
ρονται.
Καί όμως εΐπ" τό γενικό πλη
θυσμό τοϋ Νομοϋ μόνο 31 χι-
911 ΕΦΑΡΜΟ.ΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΠΟΝ ΠΒΤΣΔΑΜ
ΔΗΛΩΣΕ1Σ κ. ΜΠΕΡΝΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ 1.—Ό κ. Μπέρνς
δήλωσε δτι θά ζητήσει άπό
τό Συμβούλιο των εγ-κουρ.
γών των Εξωτερικών νά όρΐ
σει άντιπροσώπους τού πού
θά άσχοληθοθν είδικά μέ την
συνθήκη ΕΙρήνης μέ την Γερ-
μανΐα. Έχομε σκοπό, είπε,
νά έφαρμόσουμε πιστά τή
συμφωνΐα τοθ Πότσδαμ.
Ο ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΥΝΑΒΕΐΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ 1.—Ή Σοβιετ.
Ενωση, ήΤσεχοσλοβακΙα καί
| Γιουγκοσλαυία άπέρριψαν
πρόταση γιά τή σύγκληση δι¬
ασκέψεως γιά τόΔούναβη.Ή
άλλΐα δήλωσε δτι θά δε·
θεϊ μόνον άν άπαντήσουν
■ύνοϊκά οί παραδουνάβειες
χώρες. Ή Αγγλία καί ή Έλ
λάδα δέχτηκαν την πρόταση.
λιάδες άτομα (17.500 στήν πό-
λη καί 13.500 στήν ΰπαιθρο)
Ιχουν χαρακτηρισθή σάν άπβ-
ροι.
Στήν ΰπαιθρο ύπάρχβυν μό¬
νο 13.500. Είναι όμως γνωβτό
πώς μόνο οί πυροπβθεΐς οίκο¬
γένειες άποτελοϋνται άπό 10
χιλ. περίπου άτβμα, χωρίς νά
άναφέρουμε τίς χιλιάδες δ#φα-
νά, τίς χήρες καί τούς άλλους
πού δεινοπάθησαν στό ν πόλε-
μο καί την κατοχή καί πού στε
ροϋνται σήμερα μιάς ούσιαστι-
κής βοηθείας. Πόσοι όμως άλ-
λοι ·ίίσΐν έίποροι προποΐεμικά
καί πού φυσικά έξακβλουθοΰν
νά είναι καί σήμερα άκόμα πε·
(Συνεπεία στή 2η σελίδα)
Άπ' την κατάσταση τού Νομοϋ. ι
ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΜΕΝΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΟσοιΙχουν την άτυχία νά
ταξιδεύουν μέ τροχοφόρο στόν
Νομό μας, άδίσταχτα βγάζουν
τό συμπέρασμα: Ότι οί υρόμοι
τού Ηρακλείου είνε σέ έλεεινή
κατάσταση. Άλλά αύτό είναι
τό λιγότεοο πού μπορεΐ νά πεΐ
ό ταξιδώτης γιά τούς άξιοθρή-
νητους δρόμους μας κα'ι άς κά-
θεται καί στά ύδραυλικά σπα-
σιόν τίς λιμουζίνας τού.
Πιό κάτω κάνοντας μιά πο-
λύ μικρή καί πρόχειρη έρευνα
στούς δρόμους τοϋ Νομοΰ, δια·
πιστώνουμε την εξής συγκεκρι-
μένη κατάσταση τβυς.
Άπ' τό Γιόφυρο μέχρι τή
Γαζανή Γέφυοα, έ'νας δρόμος
2ξη χιλιομέτρων, ή κεντρική άρ
τηρία τής Κρήτης είναι τελεί¬
ως κατεστραμένος.
Τα αύτοκίνητα πού τόν δια-
σχίζουν μερά—νύχτα ξεστελιώ-
νονται κυριολεκτικά άπ' τίς λα
κοΰβες καί τα χαντάκια ώς και
τίς πετρες πού είναι σκόρπιες,
σ* όλο τό μήκος τού. Μπορεΐ
δέ, νά φαντασθεΐ κανεϊς τα χά
λια τού τόν χειμώνα καί τί τρα
βάνε τα αύτοκίνητα πού τόν
διατρέχουν φορτωμένα. Τα ιδία
χάλια εχει κα'ι ό δρόμος άπ' το
άεροδρόμειο ώς τό Κακό Ό¬
ρος πού Ικτός άπό ενα μικρά
κομμάτι άσφαλτοστρωμένου άλ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟ Υ ΝΟΜΟ Υ
λά μέ άρκετές νεροφαγές καί
λακοΰβες,όάλλος μέχρι τό Σελη
ναρη είναι άξιοθρήνητος.
Κ(»ί είναι κι' αύτη έπίσης
κεντρική άρτηρία των δύο Νο-
μών. .
Ό δρόμ,ος τής Πεδιάδος ΰ-
σΐερα άπ' την Κνωσσό καί σέ
δλες τού τίς διακλαδώσεις είναι
σέ άσχημα χάλια. Οντε βδόστρ»
μα ύπάρχει πιά, οΰτε βάγχβ'ς,
ού'τε επικλήσεΐς πού νά σοΰ θυ
μίζουν πώς κάπια έπιστήμη τόν
έσιαξε. Τό χειμώνα -τα νερά
της βροχής σχηματίζουν όλόκλη
ρους χείμαρους απάνω στό κα-
τάστρωμα τοϋ δρόμου, συμπα-
ρασερνοντας ολίγο κατ' ολίγο
τα
γ κατ ολίγο
σκύρα καίτίς Ιπιχωματώσεις.
Αλλος δρομος πολύ ζωτι-
κος για τό Νομό μας, δ δρό¬
μος τής Μεσσαράς, |χει κι· ου.
τος γινει άδιάβατος. Άπά τί»
2-ΐαυρομενο μέχρι τούς Αγ.
Δεκα τό αύτοκίνητο πολλές
ψορες ξενυχτάει άπ' τα λάστι-
χα και τίς σοΰστες. Τό χειμώνα
κι εκει βλεπει κανεϊς άπέραν-
τους λακκους καί ,;αντάκια ώς
και χωματα καί πέτρες πού
γκρεμίζονται άπ' τα έκχώματα
(Συνέχεια στή 2η αελίδα)
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΜ»
ΕΛΕΥ8ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΕΑΜΑΤΑ
Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ-Σήμερον
παραβτάοει,ς ώρα 6, καί 7,30· και
10 μ. μ· «Ρεβ·1»"» ΤΤίν « οσεχή
βδομάδα Σ»β Φιλμ.
- -·—' Έκδικηταί.»
χαι
ή έ
Σ1ΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
Επί πλέον: Νέον Ζουρνάλ
2ΗΜΕΡ0Ν 'Ανεμοστρόβυλβς
τοθ
ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
θΐασος Παλπιολόγου
Σύμπραξις Π. ΞυνοΟ—Σ. Μσ-
λούση Ποωταγωνίστρια Ήλέκ-
Βά(λ
τρτ Βά)(
-ήμϊ3ον ώρα 10 τό κοινωνι¬
κόν άριστούρνημ" ή μάστιξ των
κοινωνικον τΐρολήψϊων.
ΦΙΛΗΜΑ
ή κλσσ'σική, ή μεγολη έιιτυχΙ'
τοθ βιασου.
•ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ? Νοεμβριού 8 π
μ.' «Κβριτσά» Χανιά, Πειραια
ΤΡΙΤΗ 5 Νοεμβριού 5 μ. μ
«'Ελίνη» κατ' ευθείαν Πειραια.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κσλοθνται είς γενικήν συ¬
νέλευσιν τα μέλη τοθ Συλλό
γου Θυμάτων Έκτελεσθέν-
των Πατριωτών κατοχής 41 —
45 την Κυριακήν 3-11-46 καί
ώρα 10 π. μ. είς τα γραφεΐα
τοθ Σολλόγου ("Εργ. Κέν¬
τρον). ' *]
Τό Διοικητικό Συμβοΰλιο)
10 ΟίΝΑΗΜΟ ·ΦΙΑ»Μ5
ΕΝΔΚΦΕΡΟΥΣΛ ΑΝΚΟΙΚΟΣΙΙ
Λόγω τού μεγάλου μήκους
τού Κινηματαγραφικού άρι-
στβυργήματος «ΡΕΒΕΚΑ»
ποί' προβάλλεται μέ καταπλη
κτική έπιτυχία στήν «ΗΛΕΚ-
ΤΡΑ» οί ώρες^τών
σεων όρίσθησαν ώς εξής:
5-7.3Ο'μ. μ 7.3Ο-1Ο
μ. μ. 10—12 30' μ. μ.
Παρακαλεΐται τό κοινόν νά
προτιμά" την πρώτη άπογευμα-
τινή παράσταση πρός αποφύ¬
γη συνοστισμοϋ.
Ή ταινία θά προβάλλεται
μέχρι τής Κυριακής 3ης Νοεμ¬
βριού.
Διανυκτερεΰον Φαρμακείον
ΕΜΜ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
(Τρείς Καμάρες)
ΣΙΝΕ Μ Ι ΝΩΑ
Σήμερον
ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
"Ενα'θαΰμα χορευτικο πε-
ρίσιας ώμορψιάς:
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΑΟΣ
ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μέ την άλησμόνητη πρωτα-
γωνίστρία των «Γκολνϊουιν
Φόλλις»
ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ
Επί πλέον Νέον .Ζουρνάλ
» /
ΒΙΒΑΓΟΠΟΛΡΙΟΝ
ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΝ
ΥΛΗ
ΊΘ6&
V
εΆ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Λ£ΩΟ. ΚΑΛΟΚΑΨΙΝΟΥ
αοραϊωζ
«ΠΟ ΧΟΕΣ ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΡΕΟΟίΛίΣ ΚΑΙ ΑΑΙΕΙΣ
Άπό χθές ή άγορά μας
στερεΐτε κρέας καί ψάρια,
γιατί τόσο οί κρεοπώλες, δ
σο καΐ τό προσωπικό των ά-
λιευτικών πλοίων άπεργή
σανε. ΑίτΙα τής νέας άπε^-
γίας είναι οί τελευταίας δια-
τιμήσεις, οί οποίες κατά την
γνώμη των κρεοπωλών έ*χουν
καθορΐσει την τιμή τβθ κρέα
τος σέ κολύ χαμηλές τιμές,
στίς οποίες άρνοθνται νά
προσαρμοσθοθν οί κτηνοτρό-
φοι, μειώνοντες καί αύτοι
την τιμή των σφαγεΐων άνά-
λογα.
Άκόμα οί κρεοπώλες άνα
φέρβυν δτι, ή τιμή τοθ κρέα-
τος έπιβαρύνεται μέ δημοτι-
κούς καί κοινοτικούς φόρους
καί μέ τό νέο φόρο τοθ ύ-
πουργείου Συγκοινωνίας υ¬
πέρ τής όδοποιΐας.
Ή άπεργία τοθ προσωπι-
κοθ των άλιευτικών πάλι ό-
φείλεται οτό γεγονός δτι ά
μοίβονται μέ Ινα ποσοστο
ψσριών επί τοθ συνόλου πού
θά πιάσουν, ή μήνυση δέ τής
τιμής τού, μειώνει ούσιαστι-
κά τό μεροκάματό τους.Πάν-
τως άντιρήσεις δέν έχβυν
στή μείωση τής τιμής των
ψαριών πού καταναλίσκουν
οί λαίκές τάξεις, έπιμένουν
δμως νά αύξηθεΐ ή τιμή των
ψαριών πολυτελείας.
Ή άγορανομία σέ συνερ
γασία τόσο μέ τούς κρεοπώ¬
λες δσο καί τούς άλιεΐς, θά
πρέπει νά άνεύρουν την πρέ-
πουσα λύση, ώ·τε νά μπορεΐ
καί ό λαβς νά τρώγει λΐγο
κρέας καΐ ψάρι, μά καί ουγ
χρόνως νά ύπάρχει περιθω-
ριο ενός λογΐκοθ κέρδους γισ
τούς κρεοπώλες, νά διατηρη-
θεΐ δέ στό αύτό έπΐπεδο τό
ήμερομίσθιο των έργατών ά
λιέων.
ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
(2υνέχεια άπό την 1η σελίδα)
ρισσότερο Χωρίς νά ύπολογί-
ζουμε καί χιλιάδες άλλους πού
ό πόλίμος, ή κατοχή καί οί με
ΐαπολεμικές δύσκολες συνθή-
κες τούς μετάταξαν στήν κατη-
γορία των άπόρων.
Όλα αύτά άν τα σκεφτοϋμε
μποροϋμε εύ'κβλα νά μαντεύ
σουμε πόσο μεγάλο πρέπει νά
είναι τό ποσοστο έκείνων πού
πρέπει νά θεωρηθοϋν σάν απο-
ροι καί στό χωριό καί πόσο μι-
κρότερος άπ' την πραγματικό-
τηΐα είναι ό σημερινάς «(ΐιθμός
των 135.00.
Μά άς δοϋμε τί γίνεται καί
στήν ΐϊόλη. Έδώ σέ πληθυσμό
50 χιλιάδες περιπου εκεΐνοι
πού χαρακτηρίσθηκβν σάν Ά-
πβροι άνέρχονται σέ 17.500.
Φυσΐκά τό ποσοστο έκείνων
πού χαρακτηρίσθηκαν σάν ά'πο
ροι εδώ είναι σχετικά μεγαλύτε
ρο. Οί οίκονσμικές συνθήκες
ζωής είναι όμως άφάνταστα
πιό χειρότερες. Φτάνει νά σκε-
φθοΰμε τίς 2 χιλιάδες άπορες
άστεγες οϊκογένειες, τίς 1,500
βομβόπληκτες οίκογένειες, πού
άντιπροσωπεύουν ενα σύνολο
άτό'μων δ'χι μικρότερο των 15—
20 χιλιάδες. Καί δέν είναι μό
νο αύτό. Γιατί εδώ οί συντελε-
σΐές άπορίας είναι πολλοί. Ή
συνεχής ή καί ?!εριοδική άνερ-
γία. Τό έξευτελιστικό μεροκά¬
ματό. Τό 6ψηλο νοΐκι κτλ.
Πρέπει λοιπόν νά δμολογή-
σωμε^πώς κι'Ιδώ τό ποσοστο ε
κείνων πού χαρακτηρίσθηκαν
σάν άποροι είναι πολύ μικρότε
ρο τοΰ πραγματικοΰ.
Πιό κάτω παραθέτουμε άνα
λυτικό πίνακα πβύ δείχνει πώς
κατανέμονται οί έ'χοντες κάρ-
τες άπορίας κατά ενορίας.
"ΟιΌμα Άρ'Θ άτόμων
'ΕνορΙσς ττού Ιχουν καρτες
άπορίας
1) Νέα Βρύ υλα 750
2) Πόρος 1150
3) '* γ. Κων)ηνος 1500
4) "Αγ. Τριοδα 4740
5; "Αγ. Ιωάννης 531
ζ) Άνσληψις 806
7) Κνωσσός 117
8) Φορτέτσσς 690
9) Μασταμπά ' 1322
10) Αγ. Δημήτριος 586
11) "Αγ. Μήνας 2802
12) 'Αγ Τίτος Ϊ197
13) Χρυσοπηγή , 803
14) 'Αλικαρνασσός 710
Σύνολον 17.707
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Συνέχεια άτό την 1η σελίδα)
καί τίς διπλανές πλαγιές άπ'τα
ερά τής βροχής πού δέν βρί-
σκουν οΰτε μιά βάγκα γιά νά
άποχετευθοΰν.
Σέ πολύ χειρότερα χάλια βρί
σκονται καί οί ύπόλοιποι δρ'ο-
μοι τού Νομού. -
Τα άποτελέσματα των δρο-
χων μας φυσικά τα ξέρουμε.
Πρώτο, δίν Ιμεινε αύτοκί-
νητο γερό. Σούστες, λάστιχα,
άχρειστεύονται μέσα σέ λίγους
μήνες ή καί μέρες.
Ταξεΐδι γρήγορο δέν είναι
όυνατό νά γίνει, οΰτε φορτεΐο
άνέπαφο νά μετα(ρερθεϊ. Εΐ-
αι προβληματικό νά ταξιδεύ-
σει κανεις άρρωστος ή αύτοκί-
νητο μέ τριμένα λάστιχα.
Πολλές φορρς καθυστερούν
τα φορτεΐα πού κατεβαίνουν
στήν άγορά μας. Πολλές φο-
ρές μέ τίς βροχές «ποκλείνον-
ταΐ γιά δυό τρείς μέρες όλό-
κληρα χωρία.
Δρομοι σέ πρωτόγονοι κατά-
σταση πού ϊσως νά μή βρίσκει
κανεις όμοιους, σ' άλλο μέρος
τής Έλλάδαζ.
Μέχρι σήμερα γιά τό σιάξι-
μο των όρόμων μας, τό Κρά-
τος δέν έπραξε τίποτα ά'λλο
παρά παχειές ύποσχέσεις δια-'
θέτοντας γιά είρωνία ένα πε-
νιχρό ποσο πού δέν φτάνει ού'-
τε γιά τίς βάγκες τους.
Οί δρόμοι δμως πρέπει νά
σιαχτοΰν δπωσδήτοτε, κανονι-
κά καί μελετημένα. Γιατί ό κίν
δυνος τοϋ άποκλεισμοΰ καί τής
καταστροφής των μεταφορικών
μας μέσων είναι μεγάλος, καί
τό χαντάκωμα τής παραγωγής
μας καί τοΰ έμπορίου σημαν-
τικό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
Λεωφ. Κουντουριώτη 6 (Μεϊντάνι)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ1ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Φορτηγών, επιβατικών, Μοτοσυ^λετων
— — Ποδηλάτων = ==
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ, ΚΑΜΙΝΕΤΑ
' ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ κ. λ. π.
Παρελάβομεν έλαστιχά καινουργή
ΜΙΣΕΛΕΝ
Γνωστά είς τούς Σωφέρ κσί ιδιοκτήτας αΰ
τοκινήτων διά την άντοχήν των.
Τιμαί έξσιρετικώς συμφέρουσαι
Α. Σακλαμπάνης~Πλ. Χρονίδης
ΤΗΛ. 8-14
ΚΑΤΗΓ0ΡΗΜΑΤ1ΚΑ
ΗΛ ΣΥΜΜΕΤ/ΤΣΧΕΙ .Ε ΚΥβΓΡΝΗΣΗ ΥΠΟ
ΡΙΖίΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ 1.—Κατά την χθε
σινή σύσκεψη των πολιτικών
άρχηγων υπό την προεδρεία
τοθ Βασιλέως διαπιστώθηκε
ριζική διαφωνία τοθ κ. Σοφού
λη πού άρνεϊται κατηγορη-
ματικά νά πάρει μέρος σέ
κυβέρνηση υπό τόν Τσαλ-
δάρη
Ή σύσκεψη άναβλήθηκε
γιά τίς 6 τό άπόγευμα τ«Γ
χθές. Άργότερα δμωζι ί
Κανελόπουλος, Ζέρβας π.α
πανδρέου καί Βενιζέλος ζή."
τησαν νά άναβληθεΐ γιο σή.
μερά στίς 11 γιο να συν£ν
νοηβοθν μέ τούς φ[λΟυς των
Ό κ. Σοφούλης δέ θά συμ
μετάσχει στή νέα ύ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΕΝΕΓΡΑΦΗ *
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΑΟΤΟΦ ΠΑ Τ1Ν «ΦΟΗΑΙ2Μ0
ΛΟΝΔΙΝΟ 1.—Στήν Έπι-
τροπή ΈσωτερικοΟ Κανονι-
σμοθ τού ΟΗΕ ό κ. Νόελ
Μπαΐκερ ζήτησε νά έγγρα-
φεΐ στήν ήμερησΐα διατάξη
τής Γενικής Συνελεύσεως ή
πρόταση τοθ Μολότωφ γιά
τόν άφοηλισμό καί ,νά έξε.
τασθεΐ άπό την Πολιτική Έ-
πιτροπή καί την ΈπιτρΟπή
Ασφαλείας. Ή πρόταση τοθ
κ. Μπαΐκερ έγινε
δεκτή σέ 2 λεπτά.
ΟΙ ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΚΙΙ ΓΕΟΡΓΟΥΑΗΣ ΪΜ ΑΟΗΚΑ
β> ΛΙΑΚΟΝΟΥΝΟΙΕΚΚΑΟΑΡΙΠΙΚΕΣ ΕΟΙΙΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ 1.—Οί στρατηγοί
Γεωργούλης καί Βεντήρης
πού έφθασαν στήν Άθήνα,
συνεσκέφθησαν μέ τόν άρχη
γό τοθ Γεν. Έπιτελείοο καί
άργότερα μέ τόν κ. Τσαλδά-
ρη καί τόν κατατόπΐσαν
στό ζήτημα τής Δημοσίας Τα
ξεως. Ό κ. Τσαλδάρης τ^ν
δήλωσε δτι θά διακοποθν οί
έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις
εναντίον των «συμμοριτών»
πού σέ ώρισμένη προθεβμΐα
•ά καταβέσουν τα δπλα-
ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΛΙΕΒΝίΣ ΣΥΝΕΛΡΙΟ ΜΜ ΠΟ (11ΡΙΪΙ
ΟΙΛΙΟΞΕΙΣ ΣΤΗΝΕΑΛΛΑΛ ΒΑΡΥ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΟ)ΙΙΤ1!
ΠΑΡΙΣΙ 31. — "Εληξαν προ
χθές οί έργασίες τοϋ διε-
θνοΰς συνεδρίου Νομικών
πού εΤχε συνέλθει τό Παρί-
σι. Σ' αύτό πήραν μέρος άν-
τιπρόσωποι τοθ νομικοθ κό-
σμου άπό δλες τίς χώρες
Την Έλλάδα άντιπροσώπευ-
σε ό κ. Πορψυρογένης.
Στό συνέδριο άποφασΙσ·η
κε ή ιδρύση διεθνοθς "Οργα¬
νώσεως Νομικών, μέ σκοπό
νά συνεργασθεΐ καί νά βοη-
θήσει στήν έπιτυχία των σκο-
πών πού έταξαν τα Ένω-
μένα "Εθνη, καθώς καΐ στήν
υπερασπίση των δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων καί έλευ
θεριών τοθ άνθρώπου, μέ τό
παράλληλο ξερΐζωμα των ύ-
πολειμάτων τοθ φασισμοθ.
| Μ έ άπόφαση τού τό αυνί-
δριο χαρβχκτηρΐζει σάν έγ·
κλημα κατά τής άνβρωπόΐη-
τας τή δίωξη άτόμων ή όμά-
δών άνθρώπων γιά τίς πό-
λιτικές, κοινωνικές, βρησκευ-
τικές ή έθνικές άντιλήψεις
τού. Οί διώξεις καί δολοφο-
ν(ες των δημοκρατικών τγο-
λιτών καί γενικά ή 8λη κα-
τάσταση στήν Έλλάδα, την
όποΐα ανέπτυξε στβ συνέ·
δριο ό Πορφυρογένης, χαρα-
κτηρΐσθηκε άπό τούς κύκλουζ
τοϋ συνεδρίου ώς βαρύ Ιγ·
κλημα κατά τής ανθρωπό¬
τητος.
Τό συνέδριο έπΐσης κατα-
δΐκασε τό καθεστώς τοθ
Φράνκο στήν Ισπανία.
ΝΑΡΧΕΣ ΣΤΗ 1ΡΕΤΤΑΗΙΚΗ
ΠΡΕίΒΕΙΑ 1ΤΗ ΡβΜΗ
ΛΟΝΔΙΝΟ 1.—"Η Ίταλική
κυβέρνηση εξέφρασε τή λύ
πή της μέ τηλεγράφημα στόν
"Ατλυ καί Μπέβιν γιά την
έκκρηξη 2 ναρκών πού εΐχαν
τοποθετηθεΐ στήν εϊσοδο τής
Βρεττανικής Πρεσβείας στή
Ρωμη.
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΛΙΚΛΣΙΜΟΙ
Αί δικάσιμοι τοϋ Άγρονο
μίουΙΚαστελίου έχουν προσδιο-
ρισθεΐ γιά τόν Μήνα Νοέμβριβ
ώς εξής: |
1) Καστέλι 15 Νοεμβριού
2) Άποστόλοι 16 »
3) Θραψανό 18 »
4) Παναγιά 19 »
5) Έμπαρος 20 »
ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
ΑΓΡΟΝ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.
0 1) Τυμπάκι 13 Νοεμβριού
2) Γρηγοριά 14 »
3) Βόρροι 18 »
4) Πετροκεφ. 19 »
5) Σίβα 20 »
ΑΦ/ΞΗ ΒΑΑΙΊΣΤΟΥ
Έφθασε άπό τα Χανιά ό
παλαιστής Χρήστος Καδάς
πρωταθητής Έλλάδας ήμι-
βαρέων. Πρόκειται νά άγωνΐ
σθεΐ την Κυριακή μέ τόν πρω
ταθλητή Κρήτης δλων των
κατηγοριών Εύαγ. Πετράκη.
Ό αγώνας θά γίνει στήν
α'ίθουσα ΐΝτορέ» την Κυρια
κήστίς 10,30' π. μ.
Χ'ΙΑΛΑΕΣΚΑΤΑιΊΗ!
ΑίΙΟΦΑΗΙίϊΤΡΑΪίΙΜ
ΑΘΗΝΑ 31 (16. τηλ)μα).-
Τό Στρατοδεΐο τής Κορίνθου
μέ έκδοθεΐσο άπόφασή τού
κατεδίκασε σέ θάνατο μόνο
τόν Κοντόγκωνα μέ την εύχή
νά μην έκτελεσθεΐ ή ιτοινή,
τέσσερις σέ ίσόβια δεσμά,
καί άλλους σέ μικρότερες
ποινές.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΟΝΔ1ΝΟ31.—ΟΙ 'Αρφς τ«ς
Παλαιστίνης θα κ»τ6βο0ν οέ 24ω
ρη άΐτεργ.ο τό Σΰββΐτο είνσ. ή
έττέτειος ττ)ς διακήρυξης Μ»άλ-
φοος γιά την ϊδρυση *ΕβραΙκοΟ
ΚράτουΓ.
ΛΟΝΔΙΝΟ 31.-ΚατΛ ττληροφο
ρίες άπό την Άθήνα 59 οτρατι»·
τες καΐ πολίτες θα εΐσαχθοθν σί
6ίκη γιά εσχάτη ιτροδοσία καί ιια
ροχή ττληαοφοριών στό ΚΚΕ.
ΛΟΝΔΙΝΟ 31 -Αθριο θά διε-
ξαχθοθν στήν Άγιλί ι κσί Ούολ
λΐα συμπληρωματικές δημοΐικέζ
εκλο>ές και τή Τρίτη 5 Ν)βρΙοι>
στή Σκωτία. θ^ έ-λέγουν 580
Δημοτικα καί Κοινοτικά Συμβού·
λια.
ΑΘΗΝΑ 31 -' πεΛασΙοτηκε ή
καταβολή ένο,ς έ-^τάκτοι; 15)μέρο«
αΐους Δημοσίους Ύτταλλήλων μέ
χρι ροθμίο*ως των άΐτοβοχών
των.
ΛΟΝΔΙΝΟ 31.-2έ συγκροό-
σει, χθές στή Καλκούτα μετσξθ
Ίνδων και Μουσουλμάνων οκά·
τώθηκον 6κσι τραμοτιοβηκσν 40.
ΑΘΗΝΑ 30.—Κατά άναχοί
νωση τοϋ ύπουογείου Γεωργί¬
ας μέχρι σήμερα «χούν αυγκεν-
τοωθεϊ τα εξής σιτηρά: 1) Σΐ·
τος 51 έκατομ. 810 χιλ. οκάδες
έ) Κριθάρι 8 Ικατομ. 552 χιλ.
-κάδες. κ«ί 3) Σίκαλη 70.812
καδες.
Μέγεθος Γραμματοσειράς