976 – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

503

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

29/11/1946
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"Οϊ
ι»
δΐορΙ.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
Άρι». Γηλεφ. 4—40
' Υηεύ&ν νος:
ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΒΣ
τή νίκη ,;
ΗΚΡπΊΤΙΙ
«■«■«■·....."'»»»..........."■·..........■...............,.„........,......„.......................
11....."""..........■••■•■■•■•ιιιιιιπιιπΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑεΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2η
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 503
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
ΙΙΥΒΕΡΙΗΣΗ ΚΑΛΑΙΕΡΓΕΙ ΤΟΝ
ΕΜΦΥΛ1Ο_ΠΟΛΕΜΟ
Ή κατάσταση στό τόπο
μσς χειροτερεύει κάθε μερά
καΐ τΐιό πολύ. Ή Κυβέρνηση
Τσαλδάρη, έγκατεστημένη
στήν έξουσία άπό τούς ξέ-
νους, συνεχΐζει έσκεμμένατό
κστσστροφικό έ'ργο της καΐ
μένει άσυγκΐνητη άπό τό ά-
φθονο έλληνικό αΤμα, πού
καθημερινά χύνεται.
Τα ψασιστικά νομοθετήμα-
τα, οί έξορΐες καΐ οί διωγμοί,
ή τιολιτική άπάτη καί οί ρα-
διουργίες στίς σχέσεις μ έ
τούς γεΐτονες, οί άγριες σφα-
γές τής Ξηρόβρυσης καί Βαμ
βσκοθς, ήκαθημερΐνή ρεμού-
λα στά οίκονομικά, είναι τα
μόνα μέσα πού μεταχειρίζε-
τσι γιά ν' άντιμετωπΐσει την
καταστροφή!
Στό κάθε τι πού θά μπο-
ροθσε νά καλλιτερέψει, ν£ δ-
δηγήσει στή συμφΐλΐωση καί
των κστευνασμό, στήν όμαλή
δημοκρατική έξέλιξη, στήν ο[-
κονομική άνακούφιση τοΟ λα
οθ, ή Κυβέρνηση τοΟ δοσιλό-
γου ΛαίκοΟ κόμματος, στέ-
χεται άντιμέτωπη καί έχθρι-
κή.
Ένα παράδειγμα άπό τίς
χιλιάδες πού φανερώνουν
την ένκληματική καί άντιλαϊ
κή αυτή τακτική τής Κυβερ¬
νήσεως είναι ή άδιαφορΐα
της πάνω στίς συστάσεις τής
Έηιτροπής τοΟ ΆγγλικοΟ
ΚοινββουλΙου.
Την Έπιτροπή αυτή την εί
χε προσκαλέσει τόν περασμέ
νο Αΰγουστο ή ιδία ή Κυ¬
βέρνηση ναρθεΐ καΐ νά έξε-
τάσει την κατάσταση τοΟ τό-
»ου μσς. Την άποτελοθσαν
"Αγγλοι βουλευτάς, μέλη τοΟ
ίργατικοθ καί τοΟ συντηρη-
τ«ο0 κόμματος, φΐλοι τοΟ
Μηέβΐν καΐ τοΟ Τσώρτσιλ.
Παρέμεινε αρκετόν καιρό
°τήν Έλλάδα, φιλοξενούμε-
νη τοΟ Τσαλδάρη, έξέτασε
'ήν κατάσταση καΐ υπέβαλε
σχετική Εκθέση γι' αυτή.
Διαπιστώνεται όμόψωνα
"ήν εκθέση αυτή ή κρισιμό-
Τ(1τα τής καταστάσεως τοΟ
ιόιΐου μας καί διατυπώνουν
Τα' πορΐσματα καΐ ύποδεΐξεις
γιά την αντιμετωπίση της.
,Μιά κυβέρνηση ΟΙκουμενι-
κή, πού σ' αυτή δέν άποκλεΐ-
Εταιή ουμμετοχή μήτε τής
άκρας άριστερας, είναι, κα-
τά τή γνώμη τής Έπιτροπής
των Άγγλων Βουλευτών, ή
μόνη ένδεδειγμένη νά σώσει
(σήμερο την Έλλάδα.
ι Ή κυβέρνηση αύΐή θ' άπο-
καταστήσει τό νόμο καί την
τάξη, τίς συνταγματικές έ
λευθερΐες τοΟ λαοθ καί την
έσωτερική είρήνευση. Θά
πρέπβι νά καταργήσει τα «έ1-
κτακτα μέτρα τάξεως», τίς
Έπιτροπές "Ασφαλείας καί
ν' άκυρώσει τίς άποφάσεις
των έκτοπισμών πού βγάλαν
ώς τώρα. Καΐ μέσα σέ αύ-
στηρά καθορισμένο χρόνο νά
κάμει έλεύθερες έκλογές, μέ
καινούργιους καταλόγους.
Ένώ λοιπόν σ" αύτά τερί-
που τα συμττεράσματα κα¬
τέληξε ή έπιτροπή των Αγ
γλων Βουλευτών, ή κυβέρνη
ση βχι μόνο δέν Ιδειξε καμ¬
μιά προθυμΐα νά τ' άκολου-
θήσει γιά τή σωτηρία τοϋ τό·
που, άλλά καΐ εντελώς τα ά-
ποσιώπησε. Καμμιά κυβερνη-
τική εφημερίδα, μά μήτε κάΐ
άπό τίς άλλες τίς λεγόμενες
γενικά ΐέθνικόφρονες», δέν
έγραψαν τίποτε γιά την εκ¬
θέση αυτή.
Ό Πολιτικάς συνασπισμός
των κομμάτων τοΟ ΕΑΜ, μέ
την προχθεσινή άπόφασή τού
δήλωσεν 8τι άποδέχεται τίς
ύποδεΐξεις τής έπιτροπής αυ¬
τής, σάν βάση συνεννοήσεως
γιά την τακτοποίηση τοΟ έ·
σωτερικβθ μας προβλήματος.
Ώς τώρα δμως μήτε ή Κυ-
βέρνηση εδωσε απαντήση
στήν πρόταση αυτή τοΟ ΕΑΜ
μήτε κανένα κόμμα τήςλεγό-
μενης κοινοβουλευτικήν αντι¬
πολιτεύσεως πήρε ξεκάθαρη
θέση σ' αυτή.
"Αν δμως ή Κυβέρνηση άρ
νηθεΐ ώς τό τέλος νά δεχθεΐ
τα πορίσματα αύτά τής έπι-
τροπής των Άγγλων βουλευ¬
τών, πού ή ιδία την κάλεσε,
θά δ'ώσει μιά£άπόδειξη άκό
μη των σκοτεινών άντιλαΐ-
κών προθέσεών της, καί θά
φανερώσει δτι ή Κυβέρνηση
είναι έκεΐνη πού έπιδιώκει
τόν έμφύλιο πόλεμο καί τόν
καλλιεργεΐ γιά νά στηρΐξει
σ' αυτόν τα παράνομα δικά
της καί ξένα συμφέροντα.
τη θέση μα5
ΑΝΙΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Κ«ιΡβ «Ιχ« ν« χυ«ι «πό τίς στήλες τής «Πατρίδος»;* οη·
ήρ,* τβυ * «©έτης». Δέν «ϊχαμε σκβπ6 νέ. «σχβληθουμϊ μέ
14 μο,Ορβ κκ1 φβρμχκβρ6 *νβρ««β πβυ γι* ν« Ικανβηοιησβ. τη
"«νί«,τβ«χ«τ« της Άριστβράς καΐ γι* ν* έξυπηρβτπσβι τα σπβ-
τ"ν« σχεδ,α τής άντίδρ«σης στήν *«βί« οββλ«βΐι τόσο ηρββυμα.
1»·«·νει τίιτοτ. «λλο «αρ« ν* γ.λβιοκοιβϊται αδια*ορΜντ«ς για
% άλήθϊΐα καί γιά τβ δίκηβ
"« στΐς συκοφαντΐ.ς *«1
«ροσπαίβια τβυ ν* έίτϊχτα-
»«ν πειρ«ν.μβυί ουγχ«ντρώσεις ο*ν Γφ*%*τϊ%λ£ηχμί Αιχα-
Κ6«μ«τος χκ| έκτ.πίσΐηκε Ι**^^}*^*™*^^ «Ιχι
Ρ,
ν* δι«τηρηβ«ϊ Λ Τ*«ητ^το.ς 'ψίυδβλβγώντας *
βς τήί «Πατρίδος», έν τβυτ^ η*β1ιββ{ΓΙχ6ν σ4 δή.
μέ χ«Οι μέββ.
λισ·βϊ κ«1 ή Κρ
καΙΘα ηρβ*»λ«ϊ«»
Ο ΑΡΑΓΟΥΜΗΣ ΑΙΑΨΕΥΑΕΙ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ 29 (Ίδ. ύπ.).—Ε¬
πέστρεψε στήν Άθήνα άπό
τή Θεσ)νίκη ό Ύπουργός των
Στρατιωτικών τής Έλλάδας
κ. Δραγούμης, ό οποίος ερω¬
τηθείς όμολόγησε δτι ή κατά
σταση στή Β. Έλλάδα είναι
κρΐσιμη. Διέψευσε ,έπΐσης κα-
τηγορηματικά δτι αύτός εΐπε
ποτέ πώς πρόκειται οί Άγ¬
γλοι νά ένισχσύουν την Έλ¬
λάδα μέ δπλα καί δτι εξεδή¬
λωσε ποτέ ή Κυβέρνηση πρό-
θεση νά ζητήσει στρατιωτική
βοηθεία άπό την Αγγλία.
Νά έξασφαλισθεΐ
τό καθημεριν©
ψωμί τού λαοΰ
Τώρα πού πέρσσε κι' ό Νοέμ-
βρης άποφάσισαν οί σαδιοτές
τοθ Λαοθ νά κάμουν τή διανομή
των τροφίμων τού.... Όκτώβρη!
Είναι άκατανόητη ή συσ'ηματι-
κή τακτική των άνθρώπων αυτών
νά θέλουν νά κρατοθν τα τρόφι-
μα στίς άποθήκες, γιά νά σ-ιπΐ-
ζουν καί νά τα πετοθν, καΐ τό
Λαό πεινασμένο!
Μά κι' αύτά πού άποφασίζουν
νά μοιράσουν είναι γελ,οΐα σέ
ποσότητα καΐ μάς θυμίζουν τόν
Πασσαδάκη ιιού ίκανε διανομή
μιά κουταλιά.... άλεύρι κάθε τρί
μηνο.
"Αλλο τό ζήτημα τώντιμών.Γιά
δυό οκάδες σιΐάρι καΐ 50 δρ μια
ζάχαεκ τό κΐλαμπόκι, τό κριθά
ρι κ Ι την.. Ιχθυόποστα τούς τα
χαρίζομε!) καλείται ό φτωχός έρ
γάτης κι' ό τΐεινασμένος ύττάλλη
λος νά πληρώσει 7.700!!! Τύφλα
νά 'χει ή μαύρη άγορά καί ή ττε
ρίφημη3 «άϊομική πρωτοβουλία»
των λαοπροβλήτων. Τό έπίαημο
κράτος ξετΐέρασε καΐ τό χειρότε
• ο μαυραγορίτη.
Ό Λ ός πρέπει νά περιφρου-
ρήσει τό ψωμί τού, τή ζωή τού.
Ίδιαί'ερα · άστικός πληθυ^μός
πρέπει ν' άπαιτήσει νά διανέμε-
ται κι' έ^ώ ψωμί, Ιστω / κ 4 80
δρώμιι ημερησίως, δπως στήν
Άθήνα ,ή άνάλογη ττοσότητα
άλεύρου. Τα στομάχια των Η¬
ρακλειωτών δέν είναι βεβαία μι
κρότερα άπό τα στομάχ α των
'Αθηναίων!
Ή ταχύτητα των αύ-
τοκινήτων στήν πόλη
Δέν πέρασαν 3 ήμέρες άπό τό-
τε πού γράψαμε πώς είναι άνάγ
κη νά περιοριστεΐ ή ταχύτητα
των αύτοκινήτωνστην πόλη, πρΐν
νά θρηνήσουμε Θύματα καΐ £
να μικρά ιυιδί πλήρωσε μέ τή
ζωή τού τή «μανία τής ταχύτη-
τας». Μιΐορεΐ ό σωφέρ νά μή
φταίει στήν περίπτωση αυτή, για
τί καμμιά φορά τα πά δ ά δέν
ττροσέχουν. Μά ακριβώς γι' αύτό
οί σωφέρ πρέπει νά τρέχουν μέ
ταχύτητα 10 χΐΛ,ιομέτρων στήν
πόλη γιά νά ττρολαμβάνουν τέ-
τοιες ττεριιττώσεις
* * *
Ομοιος τόν όμοιο
Μέ πραγματικό πόνο ψυχής ή
σημερινή «Πατρίδα» κλαϊει τούς
5—6 Γιουγκοσλάβους καΐ Βουλ¬
γάρους φασίστίς φιλοξενούμε-
νους τοΰ ντότΐιου φασισμοϋ,
πού σκοτώθηκαν στ* Χανιά.
Κα- δέν μποροθσε νά γίνει
άλλοιως. Δέν μποροθσ» παρά νά
συγκινηθεϊ άπό τό Θάνατο των
βουλγάρων σφαγιαστών τοθ Έλ
ληνικοθ Λαοθ, πού, φεύγοντας
τή δικαιοσύνη τής πατρίδος των,
ζήτησαν ασυλο στή χώρα τοθ
νεοφασισμοΰ.
«"Ομοιος τόν δμοιο κι ή κο-
πριά στά λάχανα!» πού λέει κι"ό
λαός.
* * *
Τα μεροκάματα στό
δρέμο Ζαροΰ-Β·ριζίων
Στόν άμαξητό δρόμο Ζαρού—
Βοριζίων, πού αρχισε ή κατα-
σκευή τού αύτές τίς μέρες, οί έρ
γολάβοι έκμεταλλίυόμενοι τή
μεγά^η προσφορά εργασίας καί
τή φτώχεια των κατοίκων. πλη-
ρώνουν μεροκάματα 8—10 χιλ,
δραχμές. Δεδομένου ότι ή ιΐί-
στωση πού διεχέθη γιά τό δρόαο
αύτό είναι ελαχίστη, τιροβλέπε
ται ότι οί έργασίες Θά κρατή-
σουν πολύ λίγες μέρε~. Κι' £τσι
μΐ τα λίγα μεροκάματα πού 6ά
ττάρει κάθε έργάτης δέν Θά άντι-
καταστήσει οθτε τα ρ Οχα πού
θά καταστρέψει στή δουλειά.
ΟΙ έργάτες Θά πρίπει ν' άντι-
μετωπίσουν ένωμένοι την εκμε¬
ταλλευθή αυτή πού τούς γΐνεται,
γιά νά τΐετύχουν Μνα καλλίτερο
μεροκάμστο.
ιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιηιιιιιιιιιιιι,ιιιιιιιιιηιιιιιπΗΐιιιιιιιΐΜΐιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΟΥΤΕ ΚΑΜΜΙΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ Ε Π ΟΝ
Σήμερα στό Πρωτοδικεΐο Ά
θηνών εκδικάζεται άπό τή λαο-
πρόβλητη δικαιοσύνη ή έγκλη-
μπτική σκηνοθεσία τοΰ Νομάρ·
χη Σχινα, κι' δλόκληρης τής
άγγλόδουλης μοναρχικής κλί-
κας, ή μήνυση γιά διαλύση τής
ΕΠΟΝ.
Είναι ή δεύτερη φορά, πού
τό μΐσος καί ή χρεωκοπία τού
άγγλοπρόβλητου νεοφασισμού,
έκδηλώνεται ένάντια στή μεγα-
λύτερη όημοκρατική όργάνωση
Νέων. Κι' αυτή, μέσα άπό τόν
περίγελο καί τή βέβαιη καταδί-
κη της άπό τόν ϊδιο τό Δημο-
κρατικό λαό καί τή Νεολαία
μ^
Ξαναπαίζουν τό τολμηρο
παιγνίδι τους, πάνω στό σιδε-
ρένιο βράχο τής Δημοκρατίας
καί τής εθνικής τιμής, πού στε-
ρεώθηκε μέσα άπό τίς θυσίες
καί τόν τίμιο άγώνα τού ΕΠΟ
ΝΙΤΗ γιά τή δημοκρατική καί
μορφωτική άναγέννησχι τής'Ελ
λάδας.
Η ΡΟΣΙΙ ΖΗΤΕΙ Ν! ΓΙΧΕΙ
ΛΙΛΣΚΕΨΗ ΠΑ ΤΙ ΝΑΥΣΙ-
ΗΛΟίΑ ΤΟΥ Α Ο Υ Η Α Β Η
ΥΠΟΒΑΗΘΚΚΕ Ι ΙΧ Ε ΤΙ Κ Η
ΠΡΙΙΑΣΗ ΣΙΟΙΟΡΓΑΝΙΣΜΘ Ι.(.
β'ΛΟΝΔΙΝΟ 29 (Ίδ. ύπ.).—
Ό Μολοτώφ υπέβαλε πρότα¬
ση δπως συνέλθει διάσκεψη
των ενδιαφερομένων κρατών
γιά τή ρυθμίση τής ναυσι-
πλοΐας στό Δούναβη.Ή πρό¬
ταση προβλέπει νά λάβουν
μέρος ή Σοβιετική "Ενωση, ή
ΟύκρανΙα, Ρουμανία, Γιουγ
κοσλαυΐα, Βουλγαρία καί
ΤσεχοσλοβακΙα, νά κληθοθν
δέ δπως άποστεΐλουν άντι-
προσώπους καί ή Γαλλία,
"Αγγλία καί Άμερική.
ΠΟΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΗΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗϊΊΠΟΝ ΙΝΔΙΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟ 29 (Ίδ. ύπ.).—
Οί «Τάϊμς» σέ άρθρο τους
σχεΐΐκό μέ την απαιτήση τοθ
Ίνδικοθ Κογκρέσου νά άνα-
λάβει αύτό τή διακυβέρνηση
των Ίνδιών, γράφει δτι δέν
είναι δυνατό νά μεταβιβα-
σθοθν οί πολιτικές εύθύνες
στά κόμμα.α τώγ Ίνδιών.
Κι' αύτά ακριβώς τα έ,θνικά
ίδανικά κάνουν τίς φασιστικές
άρχές τής χώρας μας νά λυσ-
σοόν μπρός στή δήθεν νόμιμη
υπάρξη μας καί στό δημιουργι-
κό εργο μας.
Χαλκεύουν καινούργια δεσμά
γιά τή Νεβλαία καί την Ε.Π-
Ο.Ν. Μέ τή βία προσπαθοΰν
νά ρίξουν τα νιάτα στή δουλι·
κότητα καί τή διαφθορά.
Οί σκοποί τους όλοζώντανα
ξεκαθαρίζονται, και στό μυαλό
κάθε νέου—άς είναι βεβαιοί—
είναι οί καΓνούργιοι τύραννοι,
οί δεσμώτες τοΰ έθνικοΰ αίσθή
ματος.
Μιά νέα ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΠΟΙ
ΗΣΗ τής νεολαία; μας, μιά
καινούργια ΕΟΝ, μ' άλλαγμέ-
νο τό προσωπεϊο. Τεκέδες καί
πορνεΐα, διαφθορά κι' άποπλά
νεση των νέων, είναι τό ίδανι-
■4.6 τους.
Καί ξέρουν πώς οσο ύπάρχει
ΕΠΟΝ, τό κατρακύλισμα τής
Νεολαίας είναι δύσκολο, τό έ-
θνικό αίσθημα περίφανο, ή δή
μοκρατΐκή ίδιολογία ψηλά, καί
τα ελληνόπουλα άγαποϋν την
πφόοδο, τή χαρά καί τή δημι-
ουργική δουλειά γιά τή σωτη¬
ρία τής πατρίΐας τους.
Κι' έξακολουθοΰν νά πιστεύ
ουν πώς μιά καταδικαστική ά-
πόφαση |θά είναι ίκανή γιά νά
άνακόψει την πορβία μας.
Μιά Ιστορική πανεθνική ά-
νάγκη Ινωσε τα παιδία τοϋ έ'-
θνους, κάτω άπό τή σημαία
τής λευτεριάς και τής Δημο¬
κρατίας. Τέτοια πού κανένας
νόμος δέν την όρΐζει καί μόνο
ή πατριωτική ψυχή τής νιότης
μας ένώνει σφιχτά τα νιάτα
ι στόν άγώνα τους γιά την άνα-
] μορφώση τής πατρίδας μας.
Κανένα καταστατικό, κανένας
δικ.νόμος δέν μπορεΐ νά ρυθμί
σει την πορεία τής Νεολαίας,
κάτω άπό τή φωτεινή καθοδή-
γηση τής ΕΠΟΝ. Κι' άς φ ώ¬
ν α σ κ ο ΰ ν κι' άς κ α τ α¬
δίκω ζ ουν. Μέσα στήν άγα
νάκτηση καί την κατακραυγτϊ
όλου τοϋ κόσμου, κρίνεται κα-
θε πράξη τους.
Οί παγκόσμιες διαμαρτυρίας
πού φθάνουν, δείχνουν την ά-
γάπη καί τή τιμή τής ΕΠΟΝ
στόν κόσμο.
Στό πλευρό μας όλες οί δη-
μοκρατικές δυνάμεις τοΰ χό
σμου, όλη ήνεολα'α τής χώρας
μας, έγγυοϋνται το μέλλον μας.
Οί άκατάλυτοι δεσμοί τής
ΕΠΟΝ, μ' όλόκληρη την τε¬
λευταία ίστορία τοϋ Έθνους
μας, τα δημοκρατικά ϊδανικά
πού βασιλεύουν στήν άδούλω-
τη ψυχή κάθί ΕΠΟΝΙΤΗ, ή
πίστη μας στό Έθνος, μαται-
ώνυυν άπό τώρα κάθε προσ¬
παθεία άπ' δπου κι' άν πηγά¬
ζει, όποια κι' άν είναι.
Κανένα μέτρο, ού'τε καμμιά
δύναμη, δέν διαλύει την
ΕΠΟΝ, έφ" όσον στέκεται πε-
ρήφανα ή νεολαία τής Έθνι-
κής Άντίστασης καί τής Δη¬
μοκρατίας.
Μακρυά άπό κάθε καινούρ-
για τυραννία καί φασισμό, οί
Νέοι τής Έλλάδας κρατοϋν
ψηλά τή σημαία τοϋ Άγώνα
τής Έθνικής Άνεξαρτησίας,
καί τή στήνουν ψηλότερα σή¬
μερα, γιατί αύιό απαιτεΐ τό ε-
θνος καί ή ίστορία.
Μανώλης Λουλγβράκης
ΣΥΝΤΟΜΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΟΣΧΑ ^9.— Στίς 5 Δεκεμβριού
ή Σοβιετική "Ενωοη Θά γιορτάοει
την έπέτειο τής άνακηρύξεως τοΰ
Συντάγμειτός της.
ΜΟΣΧΑ 29. — Στή Μόοχα άρ-
χισβ τίς συνίδριάσεις της ή όλομέ-
λειει τής άκαδημίας των Σοβιετικήν
β»ιστημ·νων.
ΠΑΡΙΣΙ 29. — Στίς 19 Νοεμβρ'ι
ου δόθηκε στό Παρίβι 'Ελληνιχή
καλλιτεχνική βραδυά όπον έμφανί-
οθηκε τβ μπαλέτο τής Έλληνίδας
χειλλιτέχνιδας Κβύλας Πράτοικα
σέ Έλληνικούς έθνικβύς χορούς.
ΠΑΡΙΣΙ 29. — Στό Παρ£σι ά-
νοιξε ή Λιεθνής 'Επιβτημονική "Εκ¬
θέση π·ύ ίχει οχοΐτό τή στενόΤερη
έπαφή χαί βυνεργασία των 'Επιστη
μόνιον όλου τοϋ κόαμου.
ΠΑΡΙΣΙ 29.- Ή Κυβέρνηση
τής Αίγυπτον) εκάλεσε τόν χ. Μπέ-
βιν νά μεταβεϊ οτήν Αϊγυπτο χατά
τίς έορτές των χριστουγέννων πρός
υπογραφή τής Άγγλοαιγυπτιακής
συνθήκης.
ΚΟΝΔΙΝΟ 29. — Ό στρατάρχης
Μοντγχόμερυ έφθασε ατήν Παλαι-
στίνη άπό την Αίγυπτο, όΐτου πρό-
κειται νά Ιχει ουνομιλίες μέ τούς
τοπικούς στρατιωτικούς διοικητές.
ΛΟΝΔΙΝΟ 29. — Τηλεγραφήμα-
τα άπό τή Μό·φα άναφέρουν δτι
στίς 8 Δεκεμβριού θά συνέλθκι αχό
Βελιγράδι τό Παναλαβιχο συνέδριο.
ΛΟΝΔΙΝΟ 29. — Ή άκαδημία
των έΐτιβτημόνων των Ήνωμένων
Πολιτβιίν τής 'Αμερικής, εξέλεξε
μέλος της τό διάσημο Σοβιβτικυ
έπιστήμονα, Καπίτπα.
ΛΟΝΔΙΝβ28. — Ό κ. Σοφιανό
πουλος πού άπό μέρες βρίσκεται
στό Λονδίνο έπεσκέφθ-ιικε στό
Φόρείν Όφφΐς ΐόν κ Μακ Νήλ
μέ τόν απόϊ» συνεζήτησε γιά την
χατάσταση στήν Έλλάδα.
ΠΑΡΙΣΙ 27. - Χθές (Ιράδυ οτή
Μασσαλία δολοφονήθηκε ό|πρόξενος
τή- Νοοβηγίης. Συνελήφθησαν δύο
α ι. ' . ι οί ^ ιυττοι.
ΗΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Π. Ι. Κ. Π. Α. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Όπως γράψαμε καί σέ προ-
χθεσινό μας ςρύλλο Ινα άπό τα
πιό σπουδαία καί πιό άπαραί-
τητα, γιά την εξυπηρετήση τού
φτωχοΰ λαοϋ, ίδρύματα τής πό¬
λεώς μας ήτανε κα'ι τ» Π.Ι.Κ.
Π. Α Γ πού άποφάσισαν οί λαο-
πρόβλητοι νά διαλύσουν, γιά
νά εχδικηθοΰν τό λαό πού δέν
τούς θέλει.
Ίδιαίτερη σημασία άπ' όλα
τα τμήματα τοΰ Π,Ι.Κ Π.Α.
εΐχαν τα ίατρεΐα τού. Τα ϊα-
τοεΐα αύτά διαιρούνταν σέ πέν-
τε τμήματα.
α' Τμήμα έξετάσεως νηπίων
μέχοι 2 έτών.
β' Τμήμα έξετάσβως παιδιών
2-14 έτών.
γ' Τμήμα όψθαλμολογικόν
κυρίως γιά τή θεραπεία τής
τρομεράς ασθενείας των τρα-
χωμάτων.
δ' Τμήμα γυναικολογικό, Κυ-
ρίως γιά τις Ιγκυες γνναΐκες.
ε' Τμήμα θεραπευτικό.
Τα Ίατρεΐα αύτά λειτουργοΰ-
σαν άπό τό 1944 συνεχώς. Τόν
τελευταΐο χρόνο έξετάστηκαν
περί τα 12.000 παιδία άπ' όλα
τα παραπάνω τμήματα καί έ-
τυχαντής θεραπείας πού έπρε-
.18. Στό ϊδιο διάστημα έμβο-
λιάσθησαν προληπτικά κατά
διαφόρων έπιδημιών περισσό-
τερα άπό 6000 παιδία, καί έ-
ξακολουθοΰν νά έμβολιάζονται.
Όλη ή περίθαλψη αύτη
προσφερότανε στό λαό ΕΝ¬
ΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑ, οί πενιχροί
δέ μισθοί τοΰ προσωπικού,
πληρωνότονε άπό τό ΐδιο τό
ΐδρυμα, χωρίς νά επιβα^ύιεται
τό κράτος είς τό έλάχιστο. "Α-
ρα δέν ήτανε οΰΐε λόγοι οίκο-
νομίας, έκεΐνοι πού ύπαγόρε-
ψαν στούς λαοπρόβλητους τύν
καταργήση των ίατρείων αυ¬
τών, παρά τό μΐσος των πρός
τό δημοκρατικό λαό μας, όπως
άναφέρουμε καί παραπάνω.
*
• *
Σπουδαία εξυπηρετήση προ-
σέφερε επίσης τό φαρμακεΐο
τού Π.Ι.Κ.Π.Α. Τό φαρμακεΐο
αύτό χορηγοϋσε τα άπαιτούμε-
να φάρμακα δχι μόνο σία άνή-
λικα παιδία πού περνοϋσαν ά-
πό τα ϊατρεΐα τού μά καΐ στούς
απόρους, ύπαλλήλους δημοσίους
καί δημοτικούς καί στούς συν-
ταξιούχους.
Μέ τή διαλύση τοΰ ίδρύμα-
τος τούτου, στήν δποία έπιμέ-
νει τό άντιλαϊκό κράτος τοΰ
ΐλαίκοΰ» κόμματος πού «κα-
κΐ) τή μοίρα» καί «ΆγγλικΉ
θελήσει» κυβερνά πόλι τό δύ-
σμοιρο αύτό τόπο, χωρίς νά ά-
κούει ή νά δίδει σημασία στά
έπανειλημμένα διαβήματα έκεί-
νων πού τβ διευθύνουν, θά
έκτεθοΰνε σέ μεγάλο κίνδυνο
τα άρρωστα παιδία τοΰ λαοΰ,
γιατί δέν ύπάρχει καμμιά παρό
μοια ύπηρεσία πού θά μποροΰ-
σε νά άναλάβει άποτελεσματι·
κά Ινα τέτοιο εργο.
Γι' αύτό όλόκληρη ή κοινω-
νία, μά κυρίως οί βουλευτές
μας, έχουνε ύποχρέωση πρός
τό Λαό νά ενεργήσουν κατάλ-
ληλα, γιά νά ματαιώσουν την
παϊάλογη καί άντιλαϊκή αύτη
άπόφαση τής Κυβερνήσεως, ώ-
στε νά μή οιβλυθεϊ τό μοναδι-
κό στό εΐδος τού Π.Ι.Κ.Π.Α,
«Ε ΛΕΥ·Ε Ρη ΚΡ,ΗΤΗ»
..ΕΑΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ
ΑΤΙΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΕΑΜΑΤΑ
.. —
«ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον
«Ό Ίβλμπρδς Τςβντλβμκν» μέ
τούς 'Ερρολ Φλυν Ά λέξις Σμιθ.
•Επί πλέον ΖΟΥΡΝΑΛ
Την Δευτέραν «Ό Κλέφτης τής
Βκγοάτης»
«ΛΛΙΝΩ*» (Χειμερνός)
Σήμερον ώρα 6 μ. μ. Συνεχως
«Χτην Κόλαοη τήί Δβυνχέρκης»
ΤάϋρονΠάουερ Μτΐέττυ Γκρέιμπλ
Την Κυριακή τό ττρωΐ «Ή Πα¬
ρελάση τής Νίκης στή Μόσχα»
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
α>π «Λήμνος» Κυριακή 8 π. μ,
Ρέθυμνον, Σούδα Πειραια.
α)π «Ελένη» Τριτη άπογευμα
Ρέθυμνο, Σούδα, Πειραια.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ.
Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ->ί
Παρασευή.
Δισνυκτερεθον Φαρμακείον
θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΙΝΩΑ
Σήμεοο
ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΜΕΧΩΣ
Ένα αξέχαστο ρομάντζο.
Μιό ταινία μέ σκηνές άφάν-
ταστης πολεμικήν άγριότητας
ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
ΤΗΣ
ΔΟΥΝΚΕΡΚΗΣ
Μέ τόν άγαπημένο ήρωα
των γυναικων ΤΑ1 Υ ΡΟΝ Π --
ΟΥΕΡ Καί τό νέο είδωλο τοϋ
Χόλυγουντ, Μπέττυ Γκρέημπλ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ τιρωϊνή παρά
στοση μέ την ταινία:
Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
2ΤΗ ΜΟΣΧΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ^
Ή Ν.Ε.Γ.Ε. μέ τηλεγράφη-
μα ττις πρός τό ύπουργεΐο
Γεωργίας ζητά" 4 χιλιάδες τόν-
νους ύπερφοσφωρικά λιπάσμα-
τα, γιά τις άνάγκες των παρα¬
γωγόν τοϋ Νομοΰ μας.
'— Τό άνθ'ελονοσιακό ράντι
σμα συνεχίζεται στήν ΰπαιθρο.
Ή ύνιηρεσία περιμένει όδη
,γίες αν θα συνεχίσει τίς έργα-
σίες τοΰ ρθντίσματος καί τόν
Δεκέμβρη.
— Ή'άγορανομική έπιτρο-
πή σέ ίκτακτη συνεδρίασή της
καθόρισε την τιμή τής ζάχαρης
κρ-υσταλιζέ χονδρικώς 6600 καί
λιανικώς 7 000 την οκά.
— "Εκτακτης ένίσχυσης θά
τύχουν έκτός άπό τους δημό-
σΐους, οί συνταξιοΰχοι καί ύ-
πάλληλοι νομικών προσώπων.
"Αρχισε σήμερα ή δίκη ιών
Μιχ. Μαργετάκη, Γεωρ. Πα¬
παδάκη καΐ Δέσποινα Κονδυ
άπό την "Εμπαρο.
ή
η μρ
Τή Δευτέρα άρχΐζει ή δ(κη
κατά των Φιλίππου καί Κων.
Χατζιδάκη κ.λ.π. γιά την έ-
κτέλεση των πατριωτώνΠλώ
ρσς, Άριστ. Μετοχιανακη
δικηγόρου κλπ.
—Άπολύονται οί έφεδροι
χωροφύλακες κλάσεως 1938.
—Ενεκρίθη ποσό 5 δισε-
κατομμυρίων δραχμών γιά
τή άπόφραξη τοΟ ΊσθμοΟ Κο-
ρΐνθου.
ΓίΩΡίΙ&ί ΕΜΜ, ΙΙ«0!ΡΗ1.
Στβματολέγος
Χειρουργβς όίοντίατρος
Ήλεκτροθεραπεΐαι Στομα-
τικών νόσων
Πλαιεια Βενιζέλου (Σαντριβάνι)
ενονΐι Φ«ρμα.κεΐου Λ. Κανακάκη
Τηλ. 3 89
Άπό τη Δράση τιίν Άνταρτ&ν
ΟΟΡΑΙΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕίΣ ΚΪΙΗΙΥΝΤΑί ΠΟ» ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΠ1]
Στή Μαχεδονία χανένας δέν χλείνει 8λη
ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. τήλ)μα.).—
Πληροφορίες άναφέρουν δτι
άεροπλάνο τύπου «Ούέλιγ-
κτον»,άπόαύτάπού πήρανμέ-
ροςστίς έκκαθαριστ έπιχειρή
σεις, βλήθηκε άπό τούς άν-
τάρτες καί κατέπεσε. Ύπάρ-
χουν 4 τραυματΐες. Ό άρμό-
διος ύπ,ρυργός ερωτηθείς δέν
έπεβεβαΐωσε την εϊδηση.
Τό Ρώυτερ άνάφερε δτι οί
άντάρτες κατέλσβαν τό χω-
ριό Νότια, άφοθ έξουδετέρω-
σαν τή φρουρά τού άπό 24 τοΟ Ρώυτερ τηλεγραφεΐ δτι
κανένας άνθρωπος μέ στολή
δέν κλείνει μάτι δλη τή νύ-
χτα στή ΜακεδονΙα.
Ύπάρχουν χωροφύλακες
πού έ'χουν νά κοιμηθοθν στό
κρεββάτι τρείς έ"ως τέσσερΐς
μήνες.Μεγάλη συμπλοκή διε-
ξάγεταιστήν περΐοχή τοΟ Χε·
ριοθ στήν καρδιά τοΟ Διδυ-
μοτεΐχου. Στάν κάμπο τής
Λάρισσας έμφανίσθηκαν άν¬
τάρτες εναντίον των οποίων
στρατιώτες.
Στήν περιοχή των Γιανι-
τσών διεξάγονται σκληρές μά
χες άπό τίς στρατιωτικές δυ¬
νάμεις, πού άντιμετωπΐζουν
έπΐθεση άνταρτών. Σχετικόν
τηλεγράφημα τοΟ Νομάρχη
Πέλλης άνεβάζει τίς άπω»
λεΐες των άνταρτών σέ 17 νέ
κρούς καί τραματίες πού πα¬
ρελήφθησαν άπό τούς συντρό
φους τους. Ό άνταποκριτής
έκινήθησαν μεγάλες θβρβ|.
σμένες δυνάμεις. Τμήμαΐ0
τής δευτέρας καίέννάτηςμΕ
ραρχίας μάχοντοι εναντίον
όμάδων έφΐππων.
«Μόντ» δημοσιεύει πλήρη*"
ρίεςδτι τίς δυό τελευταΐ£
μέρες οί άντάρτες ι
βαν 100 χωρία στή
θράκη.
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΕΣ ΧΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΣΥΡΜΙΤΟΗΛΕΓΜΑΤΛ ΥΒΡΥΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΛΚΟΠΟΙΟΪΝΤΑΙ
ΡΕΘΥΜΝΟ 27
ποκριτή μας).
(τού άντα-
Ό βουλευ-
& ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΟΙ |
τα μοτορσιπ ι
ΣΠΙΘΑ-ΛΑΜτΊΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ
ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α 100 [ ΑΤΜΟ¬
ΠΛΟΙΟΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
Τακτικά Δρομολόγια
ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
αι*: ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΟΛΟΝ- ΒΕΣ-ΑΑΟΝΙιΧΗΝ
Μ)ς «ΣΠΙ©Α» Σάββατον 30-11-46
Μ)ς «ΑΣΤΡΑΠΗ» Πέμπτην 5-12-46
Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
ΤΗΛΕΦ. 553
τής Ρεθύμνης κ. Εύαγ. Δα¬
σκαλάκης, διερμηνεύοντας
την άγανάκτηση τής κοινω-
νίας τοΟ ΝομοΟ μας γιά την
έγκληματική μεταχείρηση τοΟ
Τάγματος Ρεθύμνης άπό την
Κυβέρνηση, έ'στειλε στόν κ.
Βενιζέλο τό παρακάτω τηλε-
νράφημα:
«Τάγμα Ρεθύμνης μετατε
θέν πρό τριμήνου Αικατερί¬
νην εξετέλεσε πλήρως καθή¬
κον τού. Σήμερον μεταφερθέν
Λαγκαδδν διελύθη, ',τεθέντος
διοικητοϋ τού άντισυνταγμα-
τάρχου, ήρωος Άλβανίας
Άριστ. Παναγιωτάκη διαθε-
σιμότητα, αξιωματικών δέ
καί όπλιτών, άλλων μέν με-
τατεθέντων είς Μακεδονικά
Τάγματα, άλλων δέ έ γ-
κλεισθέντων συρμα
τοπλέγματσ, ύβριζο-
μένων καί κ α κ ο π ο ι-
ο υ μ έ ν ω ν.
Όλόκληρος έθνικόφρων
Λαός νομοΰ Ρεθύμνης εύρί
σκεται έν εξεγέρσει. Κινδυ-
νεύει διασάλευσις τάξεως διά
προσαφθείσαν υβριν γενναΐα
καί τίμια παιδία μας. Παρα-
καλώ καί δι* εμού όλόκληρος
Νομός Ρεθύμνης έπέμβητε
Κυβερνήσει άρθεί άδικίααύτή.
Βουλευτής ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Η
ΤΟ Κ. Κ Γ. ΑΙΕΚΑΙΚΕΙ ΤΗ ΟΡ8ΕΛΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΕΡ1Ι
Ο ΠΙΓΙ («Ι ΣΕΚ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ^βΟΤΗΝ ΙΙ.ΙΙΝΙ
ΛΟΝΔΙΝΟ 29 — Πληροφο
ρΐες άπό την Κίνα άναφέρουν
δτι ό Τσάγκ-Κάί-Σέκ έξέφρα
σε στήν Έθνοσυνέλευση την
άπόφασή τού νά άποσυρθεΐ
άπό την πολιτική.
Ι
Ι
ιι
Σέ λίγες μίρες κυκλοφορβί τβ ηβριβδικο της μελέτας
τβν προβλπμάτων τού Κρητικού Λ«βΰ
Η "ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
ΟΡΓΛΝΟ ΤΗΣ ΚΟΜ. ΒΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο έ μ α τ κ :
1. Καριο άρθρο : 28 χρόνια τοθ Κ.Κ.Ε.
2. Γ. Τσΐ'ήλου : Ή Μεγάη Έπανάσταση τού 1866.
3 Μ. Καρδαμάη : ΟΙ Δημ. Όργανώσεις τοθ 1866.
4 Β. Κρητικοττούλας· Ή γυναΐκα στήν Έπανάσταση
τοθ 66.
5. Μ. Μ ιθιουδάκη : ΟΙ "Αγγλοι καί ή Έπανάσταση
τοθ 1866.
6. Μ. Μ. Τό Γραφεϊο τής Κ. Ο Β.
7. Τ. Περακάκη : Τα ττροβλήματα τώ/ βομβοπλήκτων.
8. Μ. Βλονχά : Άτίό την ΠροιστορΙα τής Κομ Όργά-
νωσης Ηρακλείου.
9 Ζ. Μαρκάκη : Ή Μάχη τής Παναγίας.
10. Άπό μήνα σέ μήνα.
ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ»
"Εναντι 'Αγίου Τίτου
Ό Χειρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
δέχεται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
Έπίσης λειτουργεΐ τμήμα παθολογικον καί πλή-
ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτΐκόν
έργαστήριον.
ΤΩραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ.
Αριθ. Τηλεφ. 7—20
ΕΚΚΑΗ,Η ΤΟΥ ΕΡΙΒΡΟΥΙΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΙΣΙ 28 (ίδ. ύπηρ.).—Τό
Γραφεϊο τοθ Διεθνοθς Έρυ-
9ρο0 ΣταυροΟ στή Γενεύη μέ
έκκλησή τού ζητεί νά τοθ χο
ρηγηθοϋν τα ύλικά μέσα γιά
βοηθήσει τούς λαούς των χω
ρών πού Ιχουν καταστραφεΐ
άπό τόν πόλεμο.
Ή εκκληση τονίζει πώς 45
έκατομμύρια παιδιά|στήν Εύ·
ρώπη έχουν άνάγκη άπό τρ·
φή καί ρούχα.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σήμερα τελειώνει ή διανομή
ίματισμοΰ στούς απόρους τής
ένορίας Άναλήψεως.
Αύ'ριο παρασκευή άρχίζει ή
ταξινόμηση τοϋ ίματισμοΰ ΐών
άπόρων ένορίας Αγ. Κωνσταν
τίνου. Ή διανομή πιθανώϊατα
άρχίζει την προσέχη δευτέρα.
ΚΑΤΑτΗΦΙΣΙΙβΧΕ
Η ΟίΑΓΙΚΙί ΚΥΟΕΡΝΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. τηλ)μα.).—
Τό Γαλλιχό Πρακτορεΐο Ειδή
σεων πληροφορεϊται άπω τίς
Βρυξέλλες δτι ή Βελγική Κυ
βέρνηση βρέθηκε σήμερα σέ
μειοψηφία στή ΓερουοΙα.
Ο'ΥΟΟΊΉΦΙΟΣΤΟΥ
ΣΟίΟΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟ!
ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ τηλ)μα).—
Τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα θά θέσει ύποψηφιότη
τα γιά τή θέσει τοϋ Προέ
δρου τής Ένοσυνελεύσεως
στό Βενσάν Όριόλ.
ΠΑΡΙΣΙ 29 (ίδ. υπηρ.).-
Χθές ό κ. Μπιντώ υπέβαλε στή
Γαλλική Έθνοσυνέλευση την
παραιτήση τής Κυβερνήσεως
τού. Ή έθνοσυνέλευση μετά
την έκλογή τοΰ νέου πρόεδρον
της θά λύσει την κυβερνητική
κρίση.
Τό Κομμουνιστικό κόμμα μρ
τόν άρχηγό τού Μπρίζ Τορίζ
υπέβαλε επι τακτικά την απαι¬
τήση γιά τό σχηματισμό Κυ¬
βερνήσεως υπό την προεδρεία
τού.
ετόνισε δτι τό Κομμουνισται,
κόμμα τής Γαλλίας, είναι χόμ-
μα δλων των εργαζομένων τής
Γαλλίας καί των Γαλλι>ών Ά·
ποικιών. Ό Γαλλικός λαός τό
εψήφισε γιατί άναδείχίηχε [»α.
νο νά κυβερνήσει καί γι' αύτο
διεκδικεΐ τήνπροεδρεία τής κυ
βερνήσεω; πού πρόκειται νά
σχηματισθεΐ.
Συνεχίζοντας
συνκργασία των
εζήτησε τή
Σοσιαλιστδν
γιατί τα δυό έργατικά κόμμοτο
δέν έ'χουν νά /ροβηθοϋν τίποτε
Ο Τορεζ σέ δηλώσεις τού άπό τή δι,ξιά.
Η ΟΟΐΐΚΗ ΕΟΙΤΡΟΟΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΜΪ1 Ε1Μ1Ν
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Την Ιην τοΐ μηνός Δεκεμ¬
βριού έ. έ. ημέραν Κυριακήν
καί ώραν 10 π. μ. εκτίθεται είς
μειοδοτικόν διαγωνισμόν ή ε¬
πι σκευή τοΰ διδακτηρίου τοϋ
τού Δημοτ. Σχολείου Ηρα¬
κλειον (Παρά την Αγίαν Τριά-
δα).
Οί βουλόμενοι δύνανται νά
λαμίβάνουν γνώσιν των όρων
συγγραφής άπό τόν Δ(ντήν
τοϋ ώς ά'νω σχολείον.
Έν Ήρακλείωτη 26-11-1946
Ή Σχολιχή ρφορεία τοΰ 3ου
Δημοτικόν Σχολείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλοθνται τα μέλη τοθ
Συνδέομου Σταφιδεργατών
καί σταφιδεργατριών Ηρα¬
κλείου σέ γενική συνέλευση
την Κυριακή 1 Δ)βρ[ου καί
ωρα 9,30' π. μ. στά Γραφεϊα
τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου.
Θέματα: Ανακοινώση γιά
την έπεξεργασία τής σταφί-
δας.
Ό Πρόεδρος
Γ. Μπαλοΰρδος
Ό Γεν. Γραμματέας
Τάοος Χατζηδιαμαντής
1-4
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΗΙΙΑ-ΙΟΦΙΑΙΙΟΙΙΟΥΑΟΥ
ΠΑΡΙΣΙ 29 (Ίδ. ύπ.).— Μο¬
λονότι ιηρεΐται άπό τό Φό-
ρεΐν "Οφφις μυστικό τό περι·
εχόμενο τής χθεσινής συνο
μιλίας Μάκ Νήλ — Σοφιανό-
πουλου στό ύπουργεΐο των
Εξωτερικών, θεωρεΐται βέ
βαιο δτι δ "Ελληνας πολιτι¬
κάς εξέθεσε στόν "Αγγλο
ύπουργό τίς άντιλήψεις τού
επί τής καταστάσεως στήν
Έλλάδα.
ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. ύπ.)— Ή
Πολιτική Έπιτροπή στή Ν.
Ύόρκη άποδέχθηκε μέ πλει-
οψηψία τή Βρεττανική πρό-
ταση νά δοθοθν πληροφορί-
ες γιά τα στρατεύματα πού
διατηροθν τα Ήνωμένα Έ
θνη στίς χώρες τους καί σέ
ξένες χώρες. ΟΙ πληροφορίες
δέν θά χρειασθεΐ—σύμφωνα
μέ την άπόφαση-
θευθοθν.
-νά έπαλη-
Ή Ρωσική πρόταση ήταν
νά γίνει έλεγχος γιά τα ξένσ
στρατεύματα πού ύττάρχουν
σέ φιλικές χώρες. Ό Ρώοος
άντιπρόσωπος ΒισΙνσκυ εΤχε
δηλώσει δτι δέν πρόκειχσι
νά ψηψίσει επί τής Ρρεπανι·
κης προτάσεως γιατί παρα·
μορφώνει τό χαρακττΤρα πού
είχε ή πρότασή τού, καί άπό
άφορμή τής οποίας εΐχε ά·
νοίξει ή σχετική συζητήση
στήν πολιτική Επιτραπή,.
Ε. Β. Ε. ΖΕΡΒΑ [μ ΚΪΒΕΡΗΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
ΑΘΗΝΑ 29 (Ιδ. τηλ)μα.)—
1ΙΑΡΡΗΞΗ ΠΟ ΚΑΤΑΗΗΜΑ
ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗ
Τή νύκτα τής περασμένης
Τετάρτης έγινε καινούρια δι·
άρρηξη στό χρηματοκιβώτιο
τοθ ξυλεμπόρου κ. Σακελα-
ρίδη στά ψαράδικα.
Τηλεγραψήματα άπό τό Λον
δΐνο άναφέρουν δτι σέ δλους
τούς πολιτικούς κύκλους έκεϊ
έπικρατβΐ ή έντύπωση δτι οί
μέρες τής κυβερνήσεως Τσαλ-
δάρη είναι μετρημένες.Πραγ¬
ματικαί χθές βράδυ σημειώ-
θηκε έντονη κίνηση των άρ-
χηγών τής ΕΠΕ καί το0 Ζερ¬
βά καθώς καί όμάδες λαϊ-
κών βουλευτών, οί όποΐοι μ έ
την καθοδήγηση των Άγ¬
γλων προσπαθοθν νά ρίξουν
τδν Τσαλδάρη καί νά σχημα-
τίσουν κυβέρνηση δήθεν λαϊ-
κής σωτηρίας. Ό Τσαλδά·
ρης γιά νά έκφοβίσβι τούς
όπαδούς τού διάδωσε 81
προχώρει δήθεν σέ συνεννο-
ήσεις μέ τό Σοφούλη Πιθα-
νότερο φαίνεται σύνταμα νά
σχηματισθεΐ κυβέρνηση Λσί·
κων, τβν τριών τής ΕΠΕ
καί τοθ Ζερβά μέ άλλο *ρω·
θυπουργό.
νΧΥΒ)!ΗΠΡΟΣΟΑ8ΕΙΝΑΠΝΙ.:ΕΙΤΗΦΟΝ«ΤΗΣΚΜ
ΑΘΗΝΑ 29 (Ίδ τηλ)μα).—
Κατά τή χθεσινή συνεορίαση
τής Βουλής άποκαλύφθηκε
πανηγυρικά ή προσπαθεία
τής Κυβερνήσεως νά πνίξει
τό Κυπριακό.
Ή Πρεσβεία τής Κύπρου,
ένώ εΐχβ καταθέσει στή Βου·
λή χαΐρετΐστήρΐο, δέν διαβά-
σθηκε. Μερικοί βουλεοτίς
τόλμησαν νά φέρουν σέ συ¬
ζητήση τό θέμα αύτό, άλλα
οΰτε ή Κυβέρνηση, οθτε τό
Προεδρεϊο έδωσαν απαντή¬
ση. Άντίθετα ό θεοτόκης ϊ·
δωσε άμέσως τό λόν/° σέ ά.λ'
λους βουλευτές
V*
4λλσ
θέματα.
ΣΥΑΛΗτΊ! ΣΑΤΥΡΟΥ
Συνελήφθη καί έπροφυλα-
κίσθη ό έκ Καλοχωραφίτη
Πυργιωτίσσης "Ηλίας Καβ-
ρουδάκης, διότι έβίασε τή
Χαρίκλεια Παπαδοσπυριδά-
κη ήλικίας 5 έτών.Π'
ΤΟ ΓΝΟΣΤΟ ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΟ
ΤΕ8ΡΤΙ0Υ ΜΑΟΙΟΥΛΑΚΝ
(Μεϊντβίνι)
Υπό τή διεύθυνση τοθ
ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
«αί Σία τελείως άνακαινι-
σθέν, έπαναρχΐζει τίς έργα-
σίεςτου τό Σάββατο.
Υπόσχεται Κουζίνα Έκ·
λεκτή, Καθαριότητα, Περι·
II
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΝ» ΣΤΗΝ £ΑΙ*«
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ
ΛΟΝΔΙΝΘ 29. (ίδ. ύπ.) -
Ό ανταποκριτάς τοϋ Ραδιο-
σταθμοΰ τοϋΛονδίνου τηλεγρα¬
φεΐ άπό την Άθήνα δτι ύπάρ·
χει μεγάλη δυσκολία γιά την
εξακριβωθή τής αληθείας των
διαφόρων είδήσεων καί πληρο¬
φοριών γιά την κατάσταση
στό εσωτερικώ τί)ς χώρας, λό¬
γω τής διακο.-ϊής ής^
νίκης κλπ. συγχοινατντ«ϊ
πολλά μέρη.
Οί περισσότερες
ρίες προέρχονται άπο Ϊ8»ωτι·
κά τηλεγραφήματα, οί *
είναι συνήθως εξονκωμένϊί·
Πάντως —προσθέτβι—·
κατάσταση είναι κρίσιμη οΐ¥
Έλλάδα.
"ικοθ
ΛΟΝΔΙΝΟ 29 £(Ίδ. ύπ.).—
Εδημοσιεύθη ό νόμος γιά την
κρατικοποίηση τών'Αγγλικων
μεταφορών.
Ή Κυβέρνηση θά έκδόσει
είδικές όμολογίες γιά την ά-
ποζημίωση των ίδιοκτητώ»
Ή άποζημίωση προβλέπετ»
8τι θά φθάσει στό 1
τομμύριο στερλΐνες.
ΛΟΝΔΙΝΟ 2$. — Στίς -
στή Ν. Ζηλ«νοία νίκησαν οί
τμμη μέ 47 βουλευτάς ««έναντι ■'
των άντιπάλων τους.
ου
Μέγεθος Γραμματοσειράς