225161 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Θ, ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1907
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ιϊχ' λ.':τ(ιΜ*ϊ«2
Διάταγιια κερί έκλογι/ών -μ
Αριθ. Διατάγ. 61ί
^-ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝϋΝ
Γ.......'—Ι

.V.
..V
Λ- -. " 'ί . >τ , ,,- !
/ϊΐ
. ί— ,,τ,;
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΖΑΪΜΗΣ
"Υπατος Άρμοίτης έν Κ"ήτ»|ι >',
Έχοντες ό-' όψει τό α',ΐθρ. 7 τ;ύ ύζ' αριθ. 12 ί. ϊ. Δια-
,άγματος κα'. τί'ς σχετικάς ά-ίφάΊεις των ο'κείων Νίμαρχών,
ήτοι: α'.) την ίπ' αριθ. 1ϊ2·Υη 5. έ- τού Ν;μάρ·/;υ Χανίων,
β'.) την ύπ' αριθ. 2Υ,! έ. έ. τ;υ Χ;μά?χ3υ Σφακιων, γ'.) την
ύ-' αριθ. 1"8/17?έ. Ι. τοθ Νί^χΐυ Ρίθύμνης. ί'.Ί την ύ-'
α 1493/ Νά 'Μ ' '
(,καί τάς Μονάς Άγίας Τριάϊος καί Γουίερνε'του, μέ έοραν τό
'χ(*ρί;ν Στέρνες κα'. καταστήμα ψηφοφίρίας την αύτόθι Δημ.;ιι-
ίίκήν Σχολήν. ;(;ι,//Λν:ίί>ν·;η^'.'ν ^ !>νίΛ ^
Έν τφ Δήμω'~Κερ*μειών: ι.?-*'*'*·*
Τμήμα Ιςν. ΙΙεριλαμβάνον τα χωρία ΛΓαλάςα," Κοντίτ:ί»λα',
Κατίχώρι, Κάμ~ους. Τσιχλΐπήγαϊ:, Σν.οοραχλάϊα, Σπη/.ίάρϊα.
Βά Άλά ί Πλίλ ' ' Κ
ρ /17? ^χ μης η
αριθ. 1493/74 έ. έ. τού Νΐ;ο.άρ-/:υ 'Μρα/λίί:υ -/μ :'.ι την ύ-'
αριθ. 124 έ. ε. τού Νίμάρχυ Λα3ηΟ;5«. ζρΐτάσί'. τού 'ΙΙμε-
τε'ρου Συμβουλίου. , * .*,» ..·.·
Αποφασίζομεν κα διατάσσομεν : ."" * £'
Όρίζομεν τάς "ερΐφϊρΐίας Άαί έ3;ας των Ικλί «ών τμημά-
των καί τά -Αθΐταϊτήμοίτα ψηοο?ϊρίί?. έν οις άτκήτβυτι τό έκλί-
γιχβν αυτών'ϊΐΛαίωμα οί έκλΐγεϊς τής Νήσου υ.λ-.'χ ιβς πρισε-
'/ίίς εκλογάς τής Α'. Β3υλ;υτ'./.ής Ιΐεριίοου. ώς έ;$ς:
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΓΣ
.""V-
Έν τώ Δήμω Χανίων.
Τμήμ.α Ιίν. Περιλαμβάνίν την περι^ε'ρείαν τη;χ(ο;Λ5πόλ:ως
Χαλε'πας, με είραν την αότήν κωμί-ίλιν καί κϊτάϊίη|Α« ψη-
93?βρίας την αίιτίθ'. Δημοτικήν Σχΐλήν των άρρίνων.
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάν:ν τάς συνΐ'.'/.ία; Κΐύμ-Καζΐ. Δη-
μοτιχϊν Κή-βν /.αί Βη;;., ύ είραν την συνΐιχϊαν Δημ;τικ;3
Κήπου καί/.ατάστη-ΐΑ* ψ-^ίφίρι'ας τϊ »ύτόθ'. Ι3:υλςοτή,ΐίίν.
3 ά
Τμήμα 3ον. Ηεριλαμδάνον τάς συνοικίας Σπλάντζ'α, Τζι-
τζάρ-Κΐλοϋ. Αγ5 Τζαμί /.αί Κχστς'λλ'., μ.'ε είραν την ϊυνοι-
ν.ίαν Τερσανα /.αί /.ατάσττ,μ.α ψη;ο?:ρίας τ; Ελληνι/.ον Σχο¬
λείον Τερσανα.
Τμήμα Ί:ν. ΙΙεριλαμ.βάνον τάς συνοικίας Τϊπ-Χαν5, Γ'ου-
σοΰφ-ΙΙασα, Άράπ-Τζα,Λί. Καινούργίαν-Χώραν -/.αί ί.
με έδραν την συνοι/.ίαν Τριμάρτυρος /.αί κ«τάττημ.α ψηΐ
την αύτόθι Δημ.οτι/.ήν Σχολήν των χρρέ·ΗύΊ (Κο'.νίΤ'./.ά Κίτα-
στήματ·:).
Τμήμα 5ον. Πΐριλαμ.βάνον τα χωρία Στόλον, Βαρύ^ετρον,
Τοζαλτί, ΜίυρνΓες, ΙΙεριβολια, Δαράτσίν. Γαλατάν /.αί Σ^ρα-
χίανοίλίΙ, μΈ έδραν τϊ χωρίον Γαλατά /.αί /.ατάστημ.α ·1
ΐήν αύτόθι Δημ.οτί/.ήν Σχολήν των αρρενων.
Έν τίς» Δήμιο Άκρωτηρίου—
Τμϊ|μα Ιίν. ΙΙεριλαμδάνον τα χ«ρία Σούδαν. Τσι».αλ»ρ''ά,
μ|μ ρμ χρ
ερΐΗΐύρίο, Κατςτ'.ΐαρϊανά, Τζοκμ-ανα, ;λετα των
Μίχμετ Πασά, άϊελφίον Τσαοιισά/.'. (Λαϊάϊων). Κα/.ϊ
Καλυκ,α, Πετρί/.ο/./.ϊνΐι; (Ξυλοκαμάρϊ', Καρή Καρβευν'ρη, Στυ¬
λι Κλά Π ΚλϊΒή Νταμηρα Βοϊ/α/?ο"ό
ρή
Νταμηρα.
Λΐανοΰ ινοϋκοϋΛΧΛη, ιι«ϊ κε/.α-οη. χ,τα;Λη?,. ^«« , Έν τώ Δήμω Δρομ.ί
Μετΐχακι, Αρα~/)·, Ιίοριυο.α/.Λ,, Στεψ. Κν.Οα»] /α'. Μονην · ^
Ζωοδόχου ΙΙηγής, μ.ί έϊραν την /.ωμ.:-:λιν Σούίαί /.αί χατά- Τμί)μ.α Ιον. Περιλαμ.βάνον τα χ.>ρία Ι
ί-ημα ψηΐ,οΐορίας την χ'οτίθ: Δ^;;.;τι/.ήν Σχολήν. συνοΐλ'.ων Μούλετε, Σ^ενοηλ'Λνά, ΙΙαΟ;
ά, Καμ-
χρ χήγ ρχ, ηρ
Βυμ'ά, Άλωνάκι κ*ί Πλαΐυβίλα, μ'ς ε'ϊραν τ; χωρίον Κοντ&πίυ*
/.αί κατάστηυα 4ηφ:53ρίας την αύτόθι Δημοτικήν Σχολήν.
Τμί|μα '2ον. ΙΙεριλαμβάνΐν τα χωρία Ιρζνώνζ, θίρυσ;ν,
' Ά ΓΊ Άλά Άά Χ
| ρ χρ ρ ρ,
Ιΐαναγίά', Άγι:ν Γϊ',Ίργι;ν. Άχλάδεί, Άλϊτρουβάρι. Χωρ*·
ρ3ανα κίί Λΐύλίν, μέ εϊραν τό χωρίΐν Ι5ντ:-ουλα /.αί κατά-
στημα ψηφίρΐρίας την οικίαν Τ3ί Γεωργίου ΙΙ:υλ'.τ?Χλη ή Έθβ-'
λοντή".
Έν τώ Δήμω Λάκκων.
Τμήμα Ιον. Περιλαμδάνον τα χωρία Ζ:ύρδα, Μεσκλά,
ΣκορΣαλοϋ, Καρχνίυ. ΣκΛ?ιϊ>κ?α, καί Καρ'ες, ι.ϊϊ$^χί τό χω¬
ρίον Λάκκους/.αί /.ατίστημα ψηφίφορίας τό αίιτίθι κοίφΕνΐίβν τής
Κοινότητος.
Τμήμα 2ον. Περιλαμδάνον τα χωρία Ιΐρασέ. Σέμπρωνα, Νί'ί'
ΙΌύματα, Πα-αϊ'ανά, Σκόϊΐα, Χο)ϊτή *»ϊ Όρ,ΟοΟνι, ι. έίραν
χωρίον Πρατεκχί /.ατάστημα ψηφ'ίφίρίοΐς την βύτίθί Δημο¬
τικήν Σχολήν. ι
,^Π »Έν'τώ Δήμω ΆλικιανοΟ. 'Ο·5" ' ',Γ^^' ?
Τμή;;.α Ιον. ΙΙεριλαΐλ&άνβν "ά χωρία Άλικιαν:3, Σκηνέ,
ί'οαρνέ, Άγ'ά, Ε~ισ/οτή, Κυρτ;μάδο, Δρα/.ϊανά, ϋηφ'ανΐ.
Πατελιίρι καί Κουρον, ;χε έίραν τι χο»ρίον 'Λλικιανοϋ /.αί κατα¬
στή;/» '^ηφοφϊρίας την αηίθι ΛΓ(;Λ;τι/.ν;ν Σχ;λήν.
Τμήμα 2;ν. ΙΙερι/.αμβάνΐν τα χωρί* 15ίτ:λα/.·/.;ν, Σ/.;νιζ5,
Δίρρε/.α!. συνί·./.'.ανΜαν5λιί-ίΐ)λ5 /.«ι Ά-οΟ',Ααις, Ψαθίγίάννί.
πΐίλί /.αί Βρύτ-ς, μ» έίραν τϊ χΐορίίν Ηατ;λα·/./.:ν /.αί
Γ,ΐλα ψηοΐΐορίας τι Δημ5Τΐ*Ό> Σ-/;λ:ϊ:ν.
Έν τώ Δήμω Πύργο *1*ιλονέρον·' *
Ιίν. Πΐριλαμβάνον τ/ χωρία ''['.χ) Μχρίνκν, Πλϊ-
ταν)ά, Μίϊι, Γεράνι, Ξενικίχώρι, Λίυτράκι, Εςροκάμ—, Ντελΐ)1
Μανωλ?ανά ν,αί Κίντΐμαρί, Πύργϊ-Ψιλίνίρο /.αί Μάλεμ:. ;>Λ-
; χωρί:ν Γεράνι καί κατάστημχ ψηφίφίρία; τϊ ^
Μά
Ί'μ.ήμαίον. Περιλαμβάνον χά χωρία Ηλχχαιρωνίτΐσον, Ξα-
μ;υ3ίχώρι, Μαριν?ανα, Τίϊρΐς, ΙΙασΦαΧ>αν7, Καμισιανά (Κι>-
Ζ Χ Χ
δωνίας),Ζουνά«, Λίμνη, Χρυσιανά, Συριλι, Χατζί) Καλλ'.οντζή,
Νερια-'ά, Νέον-Χο)ρίον, Μουριζίανά, Μουλαομεριανά. /.αί Κα-
οΰρο, μ·'ϊ Βραν τϊ χωρίον Νερ3ανά καί κχτάστημα ψ^οΐορίας
την αύτόθι Δημοτικήν Σχολήν. " .>ί'ΐ" , * · ν·;·
- !·, ί'
_Λ. Έν τώ Δήμω
Τμί)μ.ΐ Ιον. Περιλαμ.βάνον τα χωρία Γαβοιλο,χο^ρ'. μς:ά τώ, ·
Ο;α/3*νά,

88
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
των συνο'.κιών Σκαφιώτου καί Μοθιανά μετά των συνοικιών
Γλώσσα, Κΐυμαρέ, Άνώσχελι καί Βονχολιες μετά των σννοι-
χ,ιών, μέ έδραν τό χωρίον Β.*νχολ2έ« χλι καταστή μα ψηφοφο¬
ρίαν τό καφενειον Ιωάννου Ψαρογαράκη.
Τμήμα 2ον. Περιλαμδάνον τα χωρία Φωταχάδων, Κακόπε-
τρον. Ρίύματχ, Επάνω Κεφάλα χαί Κάτω Κεφάλα, Ξεναλ3ανα
•/.αί Πεταλ'ανά με έδραν τό χωρίον Βουκολιες καί κατάστημα
ψηφοφορίας τί Λημαρχιακϊν Κατάστημα.
Έν τώ Δήμω Κολυμβαρίου
Τμήμα Ιον. ΙΙεο'.λαμδάνον τα -χωρία Άφράτα, Καμάρα-
Κουμούλη. Μελισσουργίϊ, Βένι, Νοχ3α. Πλαχάλωνα, Γεραχΐανά
καίΚολυμβάρι, μ'ε έδραν την χωμόπολιν Κολνμοάρι καΐκατάστημα
ψηφοφορίας τό μαγαζείον τής Ιεραξ Μονής Γων3Λς τό κείμε¬
νον παραπλεύρως τοΐί Ταχνδρομικοΰ Γραφείοις.
Τμί«μα 2ον. Περιλαμδάνον τα χωρία Καρθ3ανά, Βασιλί-ΐυλ:
Ιΐισκοπήν, Δαμηλΐανά, Δρακώνα, Σττηλ'ίά, Μαραθοκεφάλα
Δαρμαροχώρι, ΓρυμόΥλ3ανά, Κλα5ονρ«;3ανά, Μινωθ3ανά. Σ/.ίυ-
τελώνα, Ραπανϊανά. Καμισίανά (Κισςάμον), Ιΐλάκα /αί Ινά-
νεδϊ, Ταυρωνίτη, Δέμπλα καί Πίλεμάρχη, με έδραν την κω-
μόπολιν Κολυμβάρι -/.αί κατχστημα ψηφοφορίας _τ^ ^.α
τ:ϋ Στυλιανου Νικηφοράκη. '.-!/
Τμήμα 3ΐν. Ιΐεριλαμδάνβν τα χωρία Ροδΐπου, Αρχιστράτη¬
γόν. Ά—ρα-Ρερα -/.αί Ραβοϊύχα μέ έδραν τϊ χωρίον Ροδ
καί κατάστημα ψηφοφορίας τί Δημοτι,κον Σχΐλεΐίν των ί$ρν
Έν τω Δήμω Πανεθύμου.
Τμή^,ζ 1. Π-ρι.λαμβάνθί' πάνςα τα χωρία τού Δήμοιι, ήτοι"
Πανέθυμΐν, Ζυμβραγεϋ. Βασιλίανά, Καραΐς. Αγ υ ν Άντών.ο
"Αστρικον, Κρυά-Βρύσι, Γρα-Κερα, Καλάμι, Ιΐρίδρΐμςν, Κα-
μ.άραν. ΙΙυργςν, Δϊλϊανά, Λοοραοίανά, Σφα"/.5~ηγά3ι, Τριαλώ-
ν?α, Μαλάθυρον, Σάσαλΐν, Μεσαύλία, Μευρί, Λατζ3ανα, Μά-
"/.ρωνα, Χίϋ3αλ3ανά. ΑρΐΛενοχο')ρΐίν, ΙΙεριβολά/.!α, Κερά, Ρί
Κοτσϊανά, Φαλελ3αν«, Λυριοΐανά. Κωτταϊ'.ανά, Μηκελ'ανά
υ.λΪ Μΐσίνήσ',, μέ εοραν τϊ χωρίον Δϊλιανά /.αί ■/.ατάστημα
ψηφοφορίας την α!»τ50ι Δη[Α:τικήν Σχολήν.
'Έν τω Δήμω Καατιελλίου.
Τμήμα Ιίν. Περιλαμβάνΐν την κωμόπολιν Καστελλίου μετά
των συνςικιών Καμάρα, Κουνουπίτσα καί Πύργον χαίτά χωρία
Λ;υ"ακ;'ες μετά των συνοιχιών Μερράδες, Καναβΐϋ καί ΙΙατε-
ρϊανά, Έπάν(ι) ΙΙαλαίίκαςΓΓρον. Γαλουβα, Γρηγίρίανά, Συρι-
καρι. Καλάθενες, Κϊΐ»/.ουναρ5, Τσικαλαρίά, Χαλέζα, Παντε-
λ'·ανί, Χωρει>Ο?ανά, ν.αί Μαρεοϊανά, ρ.ϊ έδραν την μ
Καστελλίίυ ν.αί κατάστημα ψηφοφορίας τού Διοι/.ητι/ίΰ Μεγα¬
ρον τϊν 2ιά5ρο;Λίν.
Τμή;ο.α 2ίν. Περιλαμβάν;ν χά χωρία "Αγιίν-Κύρ-Γίάννην,
Τσΐυρουν'ανά, Τοζίλια, Καττο^ιατάδο, Νησί ν.αί Μαρτσ?ανά,
Βίίΐργάρω,Πΐταμίϊα, Χαιρεθ3ανά. Δραπανιανά, Νοπήγια, Κα-
λουόιανά. Κάτω Ι1αλαΐ5χ.αστρον, Καλλερίανά, Χαρχαλϊανά,
Σ/.ουλ:ιιί!αν7, Μζατΐυργίανά, Κϊυρφαλώνα, με έδραν την κω-
μΐπΐλ'.ν Καστέλλι καί κατάατημ,α ψηοιΐίρία; τ?ν τ ρ,ώην στ
τής Χωρίφυλαν,ής (ΙΙαλαιϊν Τζαμί/.
Έν τώ Δήμω Μεσογείων
Τμήμα 1. Περιλαμ,βάνον -άντ* τα χωρία τοΰ ήμίυήτί.:
Άγίΐυς Πάντας. Καστανίανά. Καπετανΐανά, Λίυπαϊΐανα, Ραι»-
θά, Τερεζ3ανά, Μπουνίυδ?ανά, Καβίθσι, Άκτή, Κ
Κε-
-.
ά, Νταμηλοχώρι, Αθανασίαν» καί λζρϊζ, μέ
έδραν τϊ χωρίον Λαρδβ καί κατάστημα ψηφοφορίας την οικίαν
Νικόλαον Ιωάν. Γεωργονλάκη. ■- -,ι..;/' ν ,;. ί^
Έν τώ Δήμω Ίνναχωρίων ν
Τμήμα Ιον. 11:ριλαμίάνον τα χωρία Κούνενι, Πλοχαμίανα,
Τζιτζιφΐά, ΙΙα-αδ3ανά, Κεφάλι, Άερινον. Σημαντηρίανά, Περ-
δ;λ37. Λούχι. Έλος. Κουφή, Καρά. Λίμνη. Ρογϊ3ά καί Βλά-
τος, μέ ςδραν τϊ χωρίον Κεφάλ·. καί Χ^τ^^,μ^ψη^βαϊ^ίας .;ήν
οικίαν τού Ιωάννου Α. Μπιτσάχη, ,. '·- *,* ,-'.^ι "'["-' "!,„
Τμήμα 9ον. ΙΙεριλαμδάνον τα χωρία Α;>.υγ5αΛ3/.ε?άλι. Κε
μωτή. Κάμπος, Σφηνάρι καί Μελισσιά, με έδραν τό χωρίον
Κάμ-ος -/.τ. κατάΐτημα ώηφοίϋρίας την βύτίθι Δημοτικήν
Σχολήν. .νΓΠΠΉΓ
| Έν τώ Λήμω Κανδάνο^ / .
Τμη>α Ιίν. Περιλα;λδάνον -λ χωβία Σπίνα, Φλώρΐα. Σε-
λ3ά, Κίντουϊίανά, Στροβλ'ες, Κατΐίματάοω, Καμη>4ανά, Άλυ-
γοϋς-Δρεϊς, ΙΙλεμενίανά. Άνυσαρά/.'., Α1παμ-ακά5ων, Τζε-
βρεμ?ανά, Μυλωναϊς ν.αί Κάνδανίν μετζ των πέριξ συνοικιών,
μέ εοραν την Κωμόπολιν Κάνδανΐν καί κατάστημα ψηφοφορίας
τϊ Δημαρχιαχον Κατάστημα.
Τμήμα 2ον. ΙΙεριλαμδάνον τα χωρία Καχοδίχι, Κάδρος,
Μαχ?ά, Σφακό, Κοπετοός. Μετζ3ανά, Γρ-Λ,γΐρίανά καί Μπειλί-
τιχα, μέ έδραν τϊ χωρίον Μπεϊλίτικα καί κατάστημα ψηφοΐο-
ρίαις -ήν αύτόθι Δηυοτικήν Σχο/ήν.
-—™-——*Εν τφ Δημω Καμπανου ------,.,,
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνοντά χωρία Κοοστογέραχο, Λειβαδα,
Μονή, Σοΰγΐα, Καμάρ'α, Άηϊονο-, Μερτες, Ζυ;Αβροό, Πα-α-
δ3αν», Τεμένϊα, Μάζα, Ροοοβάνι, Άγριλ'ί, Άνω Άγριλε καί
Λειβάοα, μ.ε εοραν τϊ χωρίον Ροϊοβάνι καί χατάστημα ψηφοφο-
ρίας την αυτόθι Δημοτικήν Σχολήν. ' -. -> ,·
Τμήμα %ί. Περιλαμβάνον τα χωρία Καμπανοί, Λϊαράλ3α,
Βρέ. Τζαγχαρΐάχου, Σκάφη. Άργαστήρι, Τσιβκΐανά. Πριν'ε,
Άπανωχώρι καί Αγίαν Ειρήνην. μ.έ έδραν τϊ χωρίον Καμ-α-
«ν.
νοΰ καί κατάστημα ψη?3Φΐρίας την Δημοτικήν Σχολήν
/' Έν τω Δήμω Παλαιοχώρας
Τ;λή|λα Ιον. Περιλαμδάνον τα /.ω?ία Άνυδροος, ΠροΒρό'^ι.
Πλατανε. Άσφενοηλέ. Άζωγυρέ*, Στράτους, Άχλαδΐάχες,
Σπανίάκον. Κάλαμον, ΙΙαλαιόχωραν, Βληθιά, Άτσαλίανά, Βα-
σιλάχι καί Κοντοχυν^γι. με έδραν την κωμόπολιν ΙΙαλαιόχωραν
•/.αί κατάστημα ψηΐΐοορίας τϊ ο'ί/.ημα Εμμανουήλ Καμηλάκη.
Τμήμα 2ον. ΙΙεριλαμδάνον άπαντα τα λοιΐίά /ωρία καί τυ-
νοικίας το3 Δήμου, με έδραν τό χωρίον Βουτα καί κατάστημα
ψηφοφορίαν την αύτόθι Δημοτικήν Σχολήν.
'Έν τώ Αήμω Γεωργιουπόλεως.
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Κάστελλον, Πάτημα.
Φ/λακή, 'Ασή Γωνίαν, Δράμια, Μουρί κϊί Κουρνά, με έδραν
τό χωρίον Κουρνά καί κατάστημα ψηφοφορίαν την έν τω χω-
ρίω τούτω Δημοτικήν σχολήν. * ~ , ϊ
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τα χωρία Εμπρόσνερον, Άλι'-
καμ^ον, Φίλιππον, Χάμπαθα, Φονε, Μαθε, Άσπροσυχ3αν, Μά¬
ζαν. Γεωργιούπολιν, Έξώπολιν καί Καλαμ,ίτο*ι·'Αμ.νγ3άλι, μί
έδραν τό χωρίον Καλαμίτσι-Άμυγδάλι καί κατάστημα ψηφο-
φορίας τ&ν^ΐν -τω χωρίω τούτω Δημοτικήν Σχολήν.
Έν τώ Αήμω Βάμου.
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Βάμον, Γετήμ-Μετόχι,
Με-.όχι ΨειρίΒων, Λουλιανά, Γαδαλοχώρι, Άγιον Παίλον, Κο-
ά "Αγιον Βασίλειον, Λιτσάροα καί Καλαμίτσι Αλέξαν¬
δρον, με έδραν τϊ χωρίον Βάμον καί κατάστημα ψηφοφορίας την
έν αύτω Ελληνικήν Σχολήν.
Τμήμα 2ον. Περιλαμδάνον τώ χωρία Επάνω καί Κάτω
Κεφαλά, Παλαιλώνι. Δράπανον, Λικοτιναραν, Σελια, Σοΰρι
καί Ξηροστε'ρνι, μέ έδραν ·;ό χωρίον Κάτω Κεφαλα καί κατά¬
στημα ψηφοφορίας την έν αυτώ Δημοτικήν Σχολήν.
Έν τώ Δήμω «1»ρε.
Ίμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Φρ'ε, Πεμόν3α, Με-
ιδόνι, Καρ'ες. Ραμνήν, Κνριακοσέλια. μετά τής συνοικίας Άμ-
πελια, Χιλ'.ομονδοΰ, Νεροχώρι καί Παίδοχώρι, μέ έδραν τα χω¬
ρίον Φρ'ε καί κατάστημα ψηφοφορίας την έν αυτώ Δημοτικήν
Σχολήν.
Τμήμα 2ον. ΠερΛαμβάνον τα χωρία Νίππον, Βαφεν, Τ"ι-
ζιΐέν καί Κάιναν, μέ είραν τό χωρίον Φρε καί κατάστημα ψη-
οφορ.ίας τό'ισόγειον το5 σταθμοΰ τής χωροφυλακν;:.
(«γ1/ γ τΕνΒφ Αήμω Άρμένων.
Γμήμα Ιον. Περιλαμδάνον τα χωρία Άρμε'νους, Καλνίεζ,
ΈΐϊΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τσιβαραν, ΙΓ/,άκαν, Καμχ?αν, Κόχχινο-Χωριό καί Καλάμι, μέ
εοραν τό χωρίον Καλύβες κχί κατάστημα ψτ,φοφορίας την έν
αύτω Δή «τιχήν Σχολήν. ΓίΓ ". ' ' ' ·''
Τμί[μ.2 2ον. Πϊρ'.λαμ5άνθί Τ2 χωρία Ν;ό-Χωρ!ό, Μαχ»1.-
ρούς, Στύλον, Πςόβαρμα, Μεγάλα Χωράφια καί ·Σϊμ·υν5, ";/ε
εοραν το χωρίον Ν]ό-Χωρ?; κ-'ί /.ατάττημα ψηφοφορίας τλ;ν αύ¬
τόθι Δημοτικήν Σχολήν.
Έν τή Δήμω Άβκύφου. > =
Τμήμ-ί Ιον. Περιλαμβάνον την κωμό"ολ'.ν Χώρας-Σφακίων,
Μουρί, Λάκκοος, Καλού: Λάκν.ουν, Κομιτάδ;ς. Ίμβρ'ον καί
τού; ϊυνςινυμούν αυτής Βρασκα /.αί Βουβα, μέ Ιδρ»ν 'τήν κω-
μοπολιν Λωρας-—φα/.'.ων /.αι ζ,αταυΐημα ψηφοφορίας την έν
αύτω Δημοτικήν Σχολήν.
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τό χωρίον Άσκύφου καί ιούς συ-
νο'.κισμούς αύτοΰ Βχτουδ.'άρην καί Κρά-ην μέ Ιδραν τό χωρίον
Ασ/.ύφοο καί /.ατί-τημα ψηφοφορίαν την έν αύτω Δημοτικήν
Σχολήν. #::4ι·.ν 3'**·?·*
Έν το Δήμω '
Τρ.η>α Ιον. Ιΐΐριλαμβάνον τα χωρία Ανώπολιν, Άράδε-
ναν, Άγιον Ιωάννην, Λ·.ίαν3ανχ /.αί Λουτρόν, μέ Ιδραν ιό '/ω-
ρίον Ανώπολιν καί κατάστημα ψηφοφορίας την έν αύτω Δη¬
μοτικήν Σχολήν.
Τμήμα 2ον Περ'.λαμβάνον τα χωρία Αγίαν Ρουμέλην καί
Σαμαρΐάν. μέ ϊορχν τό χωρίον Αγίαν Ρουμέλην καί κατάιτημ*
ψηφοφορίαν την εν τω χωρίω τ:_>τω Δημοτικήν Σχολήν.
Τμήμα 3;ν. Πςριλαμβάνον ολόκληρον την νήτον Γαΰδον,
μέ έδραν το χωρίον Καστρί καί κατάστημα ψηφοφορίας την έν
αύτω Δημοτικήν Σχολήν. ' "■
-■ ι ,:.'.- " ^ι
• .,.,:, -> ■ Έν τιρ Δήμω Καλλικράτους. ·; ,,;-.- ί
Τμήμα έν Περιλαμβάνβν ολόκληρον τόν Δήμον, άπθτίλού-
μενον έκ των χωρίων Ασφένδου, Κολο/.άσ3α, Νομι/.?ανά, Καλ-
λι/.ράτην, Καψοϊάτον, Πατσιανόν, Σκαλωτήν καί Άργουλέν,
μέ 'έίρΛν τό χωρίον Παττιανόν /.αί κατάστημα ψηφοφορίας τή»
έν αύτω Δημοτικήν Σχι"
'Έν τώ Δήμώ πόλεώς Ρεθύμνης Γ
'Έν έκλογικόν τμήμα, μέ έδραν την πόλιν Ρεθύμνης κα
κατάστημα ψηφοφορίας την αίθουσαν Πρίγκηπος Γεωργίου τής
Δημοτικής των αρρενων Σχολήν έ'νθα Οά ψηφίτωσιν άπαντες ο!
χριστιανοί έκλογείς τού Λήμου τής πόλεως Ρΐθύμνης.
Έν τώ Δήμω Άρκαδίου..' ^-.ν: .χ.·: Ι
Τμήμα Ιον. ΊΙεριλαβάνον τχ χωρία Πηγή, "Λδίλε, Λού-
τρα, Μαρουλα, Αγ. Τράία,Άγ. Παρασκευήν, Βαγκαλοχώρι,
Χβμαλεύρι, Άστϊ'ρι, Άγιον Λν-,μήτριον /.αί ΜονΛ,ν Άρτανίου
μέ έδραν τό χωρίον Πηγή /.αί κατάττημα ψηφοφορίας τό Δη¬
μοτικόν Σχολείον.
Τμ,ήμα 2ον. Περιλαμβάν^ τ: χωρία Άμνάτο, Πίκρυ, Κα-
ψαλ'.ανά, Κυρίαν», Χάρκ3α, Μέσην, Καβούσι, /.αί Μονήν Άρ-
/.αδίου, μέ έδραν τό χωρίον Άμ/άτο καί τό-ον ψηφοφορίας τό
Δημοτικόν Σχολείον. ^->■-,>-■:Ι; «ί:·-*1 -- .·-- γ ·--!!!
-,,,- Έν τώ Δήμω'Ατβιποπούλου " >
.■/ι » * * ;
.- Τμήμα Ιον. ΙΙεριλαμβάνον χ'χ χωρία Άτΐιπόπουλον, Σω-
>ματ« καί Πρ'./ε μέ έδραν τό χωρίον Άτσκό-ουλον καί τόπον
ψηφοφορίαν τό Δημοτικόν Σχολείον των αρρενων.
Τμήμα 2ον. Ιΐεριλαμβάνον τα χωρία Ρωνιά, Μετόχΐα, Γε-
; "„* Έν τώ Δήμω Ρουατίκων* " |
Τμν>? Ιον. Π;ριλαμβάνον τα χωρία Ρούστ./.α, "Αγιον
Κωνσταντίνον, Ζουρίϊι, "Αγ'.ον Γεώργιον, Καλονύ/.τι καί Πα-
λαίλ'.μνον μέ έδραν τό χωρίον Ρούστ'./.» κ».ι ν.ατχστημ* ψΓ,φοφο-
ρίας τό Δημοτικόν Σχολειον! ΐ/" ■' ·'■' ' , :" '*- ■'
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τα χωρίτι 'Μοίν?ρος, Νη?ί, Βε-
λρνάοο. Σαιτούραις, Κάτω Μαλάκι, "Ανω Μαλάκ'. καιί Μ-ί,«- ί
φαλάτσο Μετόχι, μέ έδραν τ'* χωρίον Μοΰνδρος καί τό-ον ψη·.
φοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον.
'Έν τω Δήμω Βρυιιναίων -■
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Γεννή, ΓουλβϊΐΛνα,
Όρος, Καρέ, ΆμΓϊλάκι, Κάστελλον, Φωτε'.νοϋ, Κάτω Άρ-
μένους, Άγιον Γεώργιον, Επάνω Άρμίνους. μέ ΐ'δραν τό
χωρίον Κάτω Άρμένους /.αί τόπον ψηφοφορίας τΐ Δημοτικόν
Σχολείον των αρρενων. '■
Τμήμα 2ον. Ηερ'.λαμβάνον τα χωρία Σε7Λί. ΜύρΟ'ο, ΙΙρασ-
σαίν, Χρωμοναστήρι, Καπεδ3α/ά, Τ-Όυτσο-ζήτι, Αγ. Ειρήνην,
Άνώγεια. Μύλους. ΛποΘαμένου, Μυσίρια, Άλμ-άνι Μετόχι,
Άγιον Μάρκον, Ξηρβ Χωρίον. Μίτό'/ι ΙΙεροίκη ν.»ί Γιαννοϋδι,
μέ έδραν τό χωρίον Χρωμοναατί^ κα^τδΚον^^'ί'Ρ'··31^ τ'° Δη¬
μοτικόν Σχολείον αύτοϋ. ■; ·4 -." ^ "«
.«}.'>-«ι^ ^ιΐ«τ ν*Έ τώ Δήμω Λαππαίωγ χι·,ι·ςϊίτΐ^ '·;ν
Τμήμα Ιον. Περ'λαμβάνον τα χωρία Μαρουλούν, Όνυχα,
Μυριο/.έφαλα. Άρολίθι, Βυλανδρέδο, Αργυρούτολιν. Ρουμ-
πάδο, Άλώναι; /.αί Κάτω Πόρ-ν. μέ εδροΐν τό χωρίον Άργυ-
ρούζολιν καί τό-ον ψηφοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον.
Τμήμα 2ον. ΙΙεριλίχμβάνον τα χωρία Καρωτή, Κούφη,
Αρκούδενα καί Έπυκο-ή, μέ έδραν τό χωρίον Ετυζ.οττή κα!
τόζον ψηφοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον.
'Έν τώ Δήμω 'Έλευθερναίω* .-,^^' ,τ
Τμ.ήμα Ιον. ΙΙΐριλαμβάνον τα χωρία Πέραμα, Ξουγανά,
Πλευριανά, Σταυρομένον, Βϊργϊανά, Κάτω Τρι-όδω καί Λα-
γκ3, μέ έδραν τό χωρίον Λαγκα καί τόπον ψηφοφορίαν την οι¬
κίαν ΙΙαπαδογΐ.άννη.
Τμήμα 2ον. Ιΐ£ριλαμ.6άνον τα χωρία 'Λλφά. Καλλέργουν,
Σκορδύλλον, Πρινέ, Άναχούρδου Μετόχια, Σ/.ουλούφ3α, Έρ-
φους, Ρουσσουναΰλι, Καίναρτζέ, Πρίνον, Ρούπες, Κάμ-ουΜε-
τόχια, Άγγελιανά, Δαλαμπέλον, Βιράν /.αί Έπισ/.:-ήν, μέ
έδραν τό χωρίον Άλφα καί τόπον ψηφοφορίαν τό καφενειον Δη¬
μήτριος Λανδόλου ε'ις θέσιν ΙΙλακάλωνα.
Τμ·?;μα 3ον. 1Ι·ριλαμδάνον τα χωρίχ Μϊργαρ'.τες, Κυνη-
γ3ανά, Πηγουν'ανά, Όρθέ, Καλανταρέ καί Ανω Τριπόδω, μέ
Ιδραν τό χωρίον Μαργαρίτες καί κατάστημα ψηφοφορίας τό Δη¬
μοτικόν Σχολείον των άρρε'νων. .ν-_λ.. ...,■ . {ί,_ ·,-.·,»,,,.
'Έν τώ Δήμω ΜΙιληδωνίου
Τμήμα Ιον. Περιλαμδάνον τα χωρία Μίληδώνιον, Επάνω
καί Κάτω Άγ3αν, Έςάνδην, Βλίχάδαν, Βαλί), Δαφνέδες αί
Πραχίμος μέ έδραν τό χωρίον Μεληδώγιον καί κατάστημα ψη-
φοφςρίαν την Δημοτι/.ήν Σχολήν.
Τμήμα 2ον. ΙΙεριλαμβάνον τα χωρία Πάνορμ;ν. Ρουμελή,
Άχλαδόκαμπον, Λαμεργ?ανά, Συριπιδίανα καί Σκεπχϊ:/;, μέ
Ιδραν την παραλίαν Πανόρμου καί χατάστ;μα ψηφοφορίας την
Ελληνικήν Σχολήν Πανόρμου.
Τμήμα 3ον. Περ'.λαμβάνον τα χωρία ΚρασοϋνΛ, Μελισσουρ-
γάκη, Πατσαλήταιν, Καλαμα, Κεραμωτα, Γαρήζα, Άοδϊλλά,
Άγιον Μάμμαν, Καστρί, Μοίνδρον, Άβδανήταις, Αλϊάκες,
Δαμαβόλου /.αί Χουμέρι, μέ έδραν τό χωρίον Χουμέρι χαί κατά¬
στημα ψηφοφορίας την Δημοτικήν Σχολήν Χουμερίου.
'Έν τώ Δήμω Ανωγείων
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Άνώγεια, τό Μετόχιον
Ανωγείων καί Σείσαρχα, μέ Ιδραν τό χωρίον Άνώγεια καί τό¬
πον ύηφοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον (Άρμί).
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τα χωρία Άείμωνος, Καμαρ3ώτη,
Μετόχ3α Καμαρΐώτου /.αί Χώνος, μέ "έδραν το χωρίον Χώνος χαί
τόπον ψηφοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον. ·, -- » „
Τμήμα 3ον. ΙΙεριλαμδάνοντα χωρία Άξών, Λειόάδαν.αί Ζου-
λάκ/.ο/ ή Ζανίανά μέ έδραν τό χωρίον Άξών καί κατάστημα ψη-
οοΦθοιοιν τό Δημοτικόν Σχολείον^■■ν:*{.'. >·ν»ί ."·ϊί » ·.,.ι1 ί
♦Εν τώ Δήμω Γαράζοο. ', '
Τυ.ί;μα Ιον. ΙΙεριλαμβάνον τα χωρία Λε'.βάδία, καί Κράναν.
έ εοραν τό χωρίον Λίΐβά$3α /.αί /.ατςί-τημα ψηφοφορίαν την Δη¬
μοτικήν Σχολήν Λειόαδιων.
2ον. ΠεοΓλαμόάνον τα χωρία Άπλαϊίανά, Χελ3ανά,
" ' ■ 'Αγρίίΐα,
» 90
Ε Π Ι Σ
II
Μ 0 Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τσαχ/ανά. Βεργιτσιανά. Άτυρώτους, Άλώε'.οες. Σείυες. Μο¬
νήν Βοσάν.ΐυ ν.αί Μονήν Χαλέτςας μέ Βραν τό χωρίον ΚλεΊ-ίμ'α
/.αί ν.ι.-.ί?-.τ)Λ ψηβθφορίας την Δημοτικήν Σχολήν Κλίψ'.μί'ύν.
Τμήμα Ηον. ΙΙερΓ/.αμό'άνον τα χωρία Γαράζον, Νητί -/αί Βενί,
μέ έ'ίραν τ ο χωρίον Γαράζον -/.αί -Λατάστημζ ψϊ)«οι>ορίας την Δη¬
ΊΓμη^χά Μοναδικόν. Περιλαμίάνον ά-αντα τα χωρία το^ Δή-
ου ;χέ Ι5:χν '■& χωρίον Μελα;Α-ες καί τόπον ψηρθΦορίας τί Δη¬
μοτικόν Σνο/είοντών Αρρενων; ·. ε·'νί ^'^'^μ'1*
Έν τω Δήμω Ααμΐβης.
μοτιχήν Σχολήν 12ρ3Ί".ου. · |
Τμήμα 'ίον. Πε,ριλιχμίάνον τα χωρία Κατεριανά, Φαράτσι, !
Άνεμόμυλον, Όμάλαν, Κεφάλι, Έπισκοπή, Μούττ.'.ς, Μουρ-
τζανά, Μονήν Δ'.τ/.ουρ.ιο;>. Κάλι>3βν καί Άγιον Ίωχ«γ,ν μέ έ'ϊραν
τό χωρίον Έ-'.τκοττήν /.αί κατάστημα ψ^ο?ορί:χς τό αυτόθι Δη¬
μοτικόν Σχολείον. _ ^ ι
Έν τώ Αήμω Άγεου £1ν&ύμ.»το^ .--
Τμήμα Ιον. ΙΙερίλα/.δάνον τα '/>αρ± Καόμΐα, Βρύβταίς,
Πλατανέ, Δουμαεργ3ό, /.αί Ινυσΐόν, μέ έδραν τό χωρίον Κίύμΐα
καί καταστή μα φι^φοΦίρίας τό Δημοτικόν Σχολείον των ζρρένων.
Τμή;;α 2ον. Περιλαμβάνον τχ χωρία Άροακτον, Βάτον,
Ά·/.το2ντα, Δρομίσκον, Κεραμέ, Άγαλιανού /.αί Λίγκραΐϊ, μέ
έδραν το χωρίον Κεραμέ -/.α; κατάττημα ψ/)3θ^ορίας τό Δημοτι¬
κόν Σχολειον. ^ ν;, -:-;ί.γ/_ ί:·':'λ";:. .>:ν'.· · :-■- γ.· ν; .
*Κν τώ Αή"(».ω «ί^οίν&κός. ''
Τμήμα Ιον. 11ίρ·,λμόάνον τα χωρία Επάνω Ρβϊά/.ινϊν,
Ινάτω Ροϊά/.'.νον, με είραν τό χωρίον Άνω ΡοΒάκινον, καί τό¬
πον ψτ^ϊ^Άρίας τό Δημοτοιόν· Σχ.ολεϊβ^ί . -
Τμήμα '2ον. Περιλαμβάνον ■{'/. χωρία Ασώματος, Σε/.ία,
Μύρθίο, Φοινι/.3ας, Μαργ3ο3, Ι1λα/.?5, Ι ιανν3ο3, Λευκόγεια καί
Μονή Πρε'βελη, μέ έοραν χον ΧΧι,χμτ,χ,ν, τ,όπον ψτςφοφορίας τό
Δημαρχιΐκόν χατάστημα. »' '. ' "^,,*^..,Η,.« " "|| ^ '^'
- . - ■- Έν τω Αήμω Μελάμπα>ν>ί· χΛ_·4ν'Γ
'ΛψΨ^τ. Μοναδ'./.?ν. Περιλαμίάνον α-αντα τα χωρία τΛ
μ:
μοτι
Έν τω Αήμώ Αάμΐβης.
Τμήμα Ιον. ΙΙεριλχμβάνβν τα */ν>ρ% Σπή'λ', Μουρνε, Δα-
ρυοιανά, Λαμττινή, Μιξόρρο-'μα, Αγίαν Πελαγίαν, Φραττή,
Διμ-λοχωρι. Λάκ/ον, μ.έ έίραν τό χοΐρίίν Σττήλι. ν.9Λ τ^πον ψη-
φοφορίας τό Δημοτικόν Σχολείον.
Τμήμα ίον. Περιλαμβάνον τα χωρία Κοϊςζρέ, Νεθς Αγ.
Βασίλειον. ΓΙαλαιόλοκτρχ, Γ/.ουσελ?ανά, Άτσκάϊες, Άγιον
Ιωάννην -/.λ! Καλήν Συκΐάν, μέ 3?ραν τό χωρίον Γκουΐελΐανά
καί τό-ον ψη3ο·5ορίας τό Δημοτικόν Σχολείον. .* ,>—ί .*,.
Έν τώ Δήμω Μέρωνος. ' '
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τα χωρία Μέρωνα. Γε'ννα, Κα-
λογε'ρου, Βρόνος, Κλειτίϊι, Α-οττόλους. Βωλ'.ώνες καί Παν-
τάναίϊα, μέ έίραν τό χωρίον Μέρωνχ.χβ» τ,·9υ,ίν ι^ίθφορίας το
Δημοτιν.ϊν Σχολϊίον. ?ι>·πΐ ν'·'·>/·'
Τμήμα '2ον. Περιλαμοάνον ζ'.'. χωρία Γερα/.άρι, Έλε'«αις,
Μεσονήσι. Καρήναις, Πατ-ό. Βρύσα'.ς, Γοι,^ργούθους, Σμηλί
καί Καρΐά/.ι. με έοραν τό χωρίον Γερακάρι ν,αί τότον ψηφοοορίας
τό Δημοτικόν Σχολϊίον. * ...»λ . 4Ζ.
'Έν τώ Αήμω Ηανακραίων.-*^ ν '
Τμήμα Ιον. ΙΙεριΧαμδάνον τα χωρία Φοκρίουρα, Πλατά-
ν3α, Βυζάρι, Άζοα'ε'τι, καί Λαμ-?ώτες μέ Ιϊραν /.αί τόπον ψη-
φοφορίας τό μεταςΰ των χωρίων Φομρί?ιφα' καί Βυζάρι Δημο¬
τικόν Σχολεί-ον. ■■ · - ν:;νΜ;ν£ ;': ΐί'ί;;:^.^·
Τμήμα 2ον. Περιλίμδάνον τα χωρία Μόνασίηράκι, Όψιι-
γ?ά, Νεΰς Αμάρι -/.αί Βυσταγή. μέ εοραν τ ο χωρίον
ράκι καί τό-ον ψηΐοοορίας τό Ελληνικόν Σχολίϊο*ί;,Η· «5:
Έν τώ Δήμω Κουρήτωνί' "'' ' , , >
Ύρήμχ Ι όν. Περιλαμβάνον τα χ.ωρία Λοχρ^α. Άρϊακτον,
Πλάτανον. 1!αθια/.ό, Σάτα, Ρίζικα, Αγ. Παρασκευήν, Α-οϊού-
λου, Χιθα^ρι, Κουρούταις /.αί "Αγιον Ιωάννην, μέ εοραν τό χω¬
ρίον Ά-ίίο/ΛΜ -/.αί /.αταττημα ψη?ο?ορίχς τό Δημ.οΐικ&ν Σχο¬
λείον. ' ..-_ί ,,.,
Τμ^μχ *2ον. Περιλαμβάνον τα χορίχ Άνω Με'ρος, Δρυ-
γιαίς /.ϊί ΧορΒά/.·., μέ εϊραν τό χωρίον Άνω Με'ρος καϊ τόπον
ψηΐος/ορίας τό Δημοτικόν Σχολείον. ■· .· -,ί ι·».(.ι«. ^ί*4*.;/ί ι
Ί3ν
Τμήιο-α !:ν. Χ;/.7τ·.ακθί :/.λογείς λ .Ό τού ύ/^ίου Λ μ?χρ.'το;ύ
ψηφίου Ο Γΰ.ο.-τερ'.λ/μζανί^.ε'νο», Οϊ ψτ^ίσ-.οτ.ν εις το Γυ/νοίσι-
α/.όν Κατάττηΐλα -/.ίίμε/ον τζρ'χ τί,' Πλατείαν τοΰ Ιΐρν/χηκο-
Γεωργίου.
Τμήμα *2ον. Χρ'.ϊτιανο! έζλογείς χπ'ο τού ώη$·':.υ Π μέχρι
τοθ ψηφίου Ω σ-υν.-ερ'.λαΐλβχνοΐΛε.Όο, Οϊ ψης/'ίωσιν έ-ν τω Ει-
ρηνοδικειοα'> ΙίατατϊήίΐΛΤ'. ΙΙρχ*λείβ!ί. . '»""
Έν τώ Αήμω Άρχανών^4 -ί*»!»**»- ■
Τμήμα 1. "'Λ^αν:α τα χωρία τού Δήμου τούτοιι θί ψη^ί-
ΐωτιν εις την ·Λω;Α;-ολιν 'Κπά-'ω Άρχάνπι;ν ν> τί). Δηιιοτιχΐ
των αρρενίον .Σχο/.η ■ Γ5
Έ-ν ϊώ Δήμ.ω Λαφνών. ^
| 1. "Αχαντ^ τχ χωρία το; Δήμου τού:ίυ 0! ψιϊ^ί-
' σωσιν είς τ: -/(ορι'ςν ΛχίναΤς, έ/τί; Λ/;;Λθτικ{{ τ·>ίν άρρίν. ;ν Σχν.λ·/].
Τμί;μ.α Ι;;. ίίςρ'.λα;λόίνον τάχωρίϊ Άγιον Μύρωνα, Πύργου.
Αύγενικήν, Κερά^Λ /.αί Βλ.αχιανά, με έοραν τό χωρίον Άγιον
Μύοωνα νχ! χ,ατ;-:^ ;.α ψ/;^;5ορι'ας την Ιν α!ιτώ Δ^μοτι/.!;ν
Σχολήν.
Τμήμα "2^ν. ΙΙΐθ'.λα;Α5άνον τα χωρία ϋοντϊς, ΙΙε»ιταυ.ό5'..
Πετρο/.ί9:!/'';:ι Στ%υρά/.ία. Ιίχ'κίζχ /.αί Γι;^ιιρχ/.·.α μέ είρ^ιν τί
χωρίον Βού'τες /.αί /.α:άϊτη;Α5ί ψη,ρο^ορί^ς την ςν
τικήν Σχολήν.
'Ι&ν τώ Αήμω Κρουαώνος.
Τ;λήμ.α Ιον. ΗεριλαΑο'.ίνον τ''χίι).:ία Κρο^^ώνα, Ινορΐαίς, Λου
ά ί Σί Ο Κ
τρά/,'. καί Σίρ!/;ο·ν, με-Ορ»ν χ'ο χ4»οίον Κρουϋων» κα! κχτάϊτΓ,μα
ψηφο^ορ-ίας τί;ν ί/ α';:'ϊ) Δ.^χοτι/'ιν ΣχολήΛ
Τ;Αϊ|μα2ον. ΙΙίριλ-χμοά/Όν - χορία 'Εττάνω /.χ: Κά:ω Άυί-
ταίς. Πριν'ιά, Νγ,τ/; /.αί Κυθαρίία. μ'ε εοραν τό χωρίον Κά-τω
Άτίταις/αίΑχτάττη,Αϊ ^ητορορίας -.^ι έ.'.εί Λημοτι/.ήν Σχολήν.
Έν τώ Δήμω
,ιλαμίάνρν τ'χ χωρί», Ρβγο3αν, Άχλάοα,
Δά
ρμ χρ γ, χ
Φόίίλε, Μάραθον /.αί Δαμάσταν. μ έ εοραν τό χωρίον Ρογο?ά
καί τό-ον ψ/;ΐο:ορίας τό οϊ/.ηματής Μκρία χ^ρας Γ. Στρατίκ·..
Τμή;;.α ίον. ΠεριλαΐΑβά^ο > τα χωρία Τύλιτσον, Μϊνήν. Κα-
μ.άρι, Γωνίαΐί, Καμάρα/.».. Αο-τΰρά/.ι, Κεραμοίττι, Καοροχώρι
καί Γάζ'., ύ ε'3ραν τό χωρίον Τύλισσος καί καταστήμ.α ψηφοίθ-
ρίας την έ/.ίί Δ>",!ΐ.3τΜήν ΣχθίλίΓ,ν,
Κν τω Δήμω Η'όρτυνος.
ίχ 1. ΙΙεριλ-!μίά;:ν ατ:αντ:' -χ χορία τοϊ Δήμου τουτίΐ».
!Αέ εορ/.ν το χωρίον Άμττελοθζον καί τόπον ψηροΐορίας την έ/.εί
Δημ:·:ι/.ήν Σχολήν.
'/ τώ Αήμω ^ΐ
Τμτίμα ίϊν". ΙΙερ'.λαμβάνο; τα χωρία Μονόχωρο,' Λήσταρον,
Ι1/ΐγαϋ*ά·/.3α. Κουσέν, ΙΙ-τρο/.ε^ά;.·., Πόμ-ηαν, 'Λλ-;6:νήν καί
ΙΙε'ρι, μ'; εοραν το χωρίον ΙΙόμ-ηχ καί/.ατάστημα ψ/;?θίρορίο;ς
την :-/.εϊ Δτ^Αβη-Λήν Σ/ρλήν.
Τμήμα 2ον. Περιλαμβίνον τ'χ /;.ϊρία Τρυπ/)τα, Άγιον Κύ-
ριλλον, :Ανπ7/.άρι, Μιχμού. Κρότον, Βατιλι/.ήν. Κ'ανοήλαν,
Β*ϊ·.λ·./.!ϊ Άνώγειχ. Φλχθίάχες. Ά^ε-ωχάρι, ΙΙλάτϊνον *αί
Πλώραν, με εοραν τό χωρίον ΙΙ/Λτανον καί τόπον ψη^ο,ίίας
την ο··/.ίχν τού Γρηγορίου Γ. Χαραλαμπά/η.
Γί^-5νϋΛ;£ϊκ;.· (
" ' Έν τφ Δήμω Ζαρού.
Τμήμα ίον. ΙΙίρ·./,αμ|άον τάχωρία Ζαρ;. Βορρίζα, Σκοΰρ-
βαλα, Κούρτες, Παναγίαν, ΙΙαλι,άμαν /.αί Ααλουμάν, μέ έδραν
τό χωρίον Ζαρό/.αί /.ατχ-τ^μα ψηβοίορίας την έ/.εϊ Λημοτι/.ήν
Σλή
Σχολήν
Τμήμα 2ον. ίίεριλαμοά>ον τ., χωρία Νιβρο:ον, Δρόσοος,
Ρί'ργερον, Καρ;ΐμ·.α^, Ματτραχ.ανά, Τ3.νια/ά, Άπομαρμί,
Πανατόν, Μί,Γ/.ια, Μά/.ρες, Καλαθιανχ /.αί Ραύτην, με έοραν τό
χωρίον Γε'ργερην καί τόπον ψηρο?ορίας τ/;ν έ/.;Ε Δημοτιχ^ν
Σχολήν.
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Έ τώ. Δήμω Τ αμτ-.ακίου . φ
Τ|λή;Λχ 1. Πιρ'λί; ;//;·; χ-.- -.χ -χ χ,ύρίχ τού Δή;Α5υ τού
του, [Α= ειρ αν το χωρίαν Τυμπάκι καί /.ά
την έχεί Δημ:τ//.ήν Σχολήν. ,;'{,··" '
Έν τω Αήμω Χάρακος
τώ Δήμω Έπιακοπής.. , -^
Τμί}μχ 1;ν. Πϊριλοιμβάνίν -ά χωρία Καλϊ-ΧωρΓο, Άγιον
ώ Κ Κό Γ Σ Ρ
ψη2>5?;ρία;
Σχ;
τε'.νό,
Ρίϋ
ν3τι, μΐ εϊραν -ό χωρίον Σταύγίες -/.αί κατά^τημα ^ηφίιρί
την οικίαν τοΰ Κωνσταντίνΐυ Ν. Μο.υντρά/.ί).
Τμη>2 2ιν. Πίριλαμδβνίν τα χωρία Πύργς-ν, Ρωτάί·. Με-
σοχωρ'ϊ Άχενδριάν, Έθ/;άν, Μΐυρν3ά, Πρ.νΐα, Πϊΐανύμφους,
Πλατανΐ^ν, Άμΰγοζλον, Δωρ-ίν.·.. Χάρχκαν, ΙΙραιτώριχ, Άγώ
Φά Σί Σ Μί 11ά Λ
ϋρνες.
ΠΛαταν^ν, Λ^γοαλΐν, Λωρζν.. Λχρ*καν, Πραιτωρια, Αγια- Τμίμχ Ιον. Περ-λαμβζνον τ> χωρία Κροτσϊ, Τ*-*ς.
Ψωθϊαν, -τίίρίονα.^ Ιωκαρχν, Μετίχια, Πλακίώτυταν, Λιγίρ- χώνι*, Κρούσταν καί Μαρΐάτι, μέ έίρχν τό χωρίον ίΫρητ
τυνον, καί Κεοαλαϊω^ μέ ϊίραν το χωρίϊν Π^γΐν/.α! τόπον -/.ατάττημα ■ί,τ,ζ^τρ-χ: τ/;ν έν αΐιτω νέαν Δημοτικήν Σ>
ψη5«^5ρίας τό Ιίΐρηνοξικε'.χ/.έν Κανάστημα. -^ν 33ρ£νων.
Έν τώ Δήμω ϋεγ. Βρύσεως.
Τμ-υ.α 1. "Λταντα τα χωρία "5 Δήμ:υ τςύτίυ Οά ψηφί-
ί Μάλ Βύ έ Δ Σ
χρ
)7ΐν ςίς Μεγάλην Βρύσιν έν τή ?
'Κν τώ Αήμω '
Τμήμχ 1. "Λ-αντα :;>.
ωρι ε« -τ)Ικεί ,
ψη
Δη;χ;τικϊ) Σχίλϊ).
.;^ τίύτ:υ Οα
Σ·/;λτ;.
Γίώργυν Κ;ςαρης, Κόςαρην,
Βίρρΐ'ύ, Χαρχσό χ«ί Γάλικϊ, με Ιίραν τό χωρίίν Άγιον Γεώρ¬
γιον ΚόΞαρης καΪΛατάστν^μ^ ψηφοοίρ^*» την Αλίϊ Δη|Αθτι/.ήν
Σχ;λήν. ' "7ΐ "'*■·*·*· *" ' >κ '■ ' " ■ '·'-'
Ί'μτ;;;α "2:ν. Ηεριλαμβάνον τα χκρ'-Ά Έιτι—'.οπήν. Σγουρο-
/.εφοίλι, Σταμ'ϊΰς, Αιτάνια, Σ·/.αλάνι, Καρτερόν, 'Εληάν, "Ε¬
πάνω καίΚάτω Βαθείαν, Άνΐϋ-ίλιν, Καινοΰργιο Χωρ?ο, Γαλύ-
οαν, Μετίχια Μπαμπαλί} κ>ί Πρασάν. μ» είραν τ; χωρίον
Έτ;'.7·/.;;;ήν καί χατάστημα ψ^ίίς/ίρία; την έκίϊ Δημοτικήν
Σγβλήν·. ■- : ,-ννν-:- -.-:·: -Α >-. ν.^.« |
-'',■■ · - · >' - ϊ '« - ■·.*; '.*, Η. .
τώ Δήμω Κρητβας. . {■ '^
όν. ίΐίρ'.λαμβάνίν τ> χωρία Κρ;τσα, Τάπϊΐς, Λ·5ί-
ΐν,οητσα καί
Σχολήν
Τμ^μχ 2;ν. Άποτελβΰμενίν έκ των χωρίων ίΐρίνα καί
Καλό-Χωρ3ο μι ϊοραν τό Καλό-Χωρ!ό κϊί κατά7τη;Αα ■ίιηψογι-
οίας την έν α!ιτω Δημοτικήν Σχολήν.
Τμήμχ 3;ν. Άπ-τελϊύ'Αΐνον έκ τής Κωμ:πόλεως Άγίου
Νικςλάςυ, ;α? έίραν την α!ιτί;ν κωμόπδλι; καί κ*τάτ"κ)μ
φορίας την :ν αύτ?) Δημΐτ«ήν Σχολήν των αρρενων.
φ Αήμω
1. Ά~Λν;α τχ χωρία το
ς'.ς Σχοινιαν ΐν τ?; ίικεί Λην.
Ί']ν τώ Δήμω Καστελλίου.
Σχΐλϊ}.
ψ'Γ,Γ
μήμνΐ 1:ν. Περιλαμί^'νςν τα χι>ρία Καστέλλι, Λιαί
ανϊ, ΜαΟϊΛ Ά-;. Παρατχεο^ν, Άμαργΐίνο, Καιτ
ά Έ
Λιλιαν, ; ρ ργ μ
νίτσαν, Άσλΐάς, Τοίχον, Ξυ25. Σ~υρι3ιανά, Έτςάνω χαί Κάτω
ά Γ Η
χ ρ
ρζά, Μττιτζαρ'.ανά, Γζίγκίυνα, Ηηγα'.ίίύρι, Λαγ;ύ,
Βαρβάρω, Σχλαίείί'χωρι, Ραλχνιανά ν.·»ι Κ,χρϊΐυλίαγά, μέ
ϊ;ραν το χωρί:ν Καστέλλι καί κχτάντημχ ψηίΐιορί^ς το έ*εί
Δημ3τιν.ϊν Σχσλ-ϊί/ τ; χρηϊΐμίύον ήίη ώς Ελ/,ηνι/.ϊν
2 ΙΙ^ ^ Άλ
Τμήμχ
ήη η
τ^: χορία Ά-υτ:λ;-·ς (Επάνω
Β
μήμ ρ; χρ (
•/.αί Κάτω). Σμά,ίΐ. Σαμ~α, Ζωφόρο«ί, Βωνην, θραψανό -/.αί
Μίυν,τάρίΐι;, με έοίαν το χωρίΐν Άκοσ-:λίΐις -/.α·!'/.αςά
ς την έχίΐ Δημ:;ικήν Σχ;λήν.
Ιίν. ΙΙεριλαμοάνΐν τα χωρ** Μοχόν, ΙΙίΤ*μν»ς /.χί
Σ9ΐν3^"/.! μέ Ιοραν -ο χωρίον Μοχό *3κ /.χτάϊτημα ψη^ϊφίρίας
την ίν.:? νείομητΐν Δημίτιχήν Σχολήν.
Τ;Λήμϊ25ν. ΙΙεριλαμβάνΐν τα χωρία, Άίο:3. Ρωνΐ'ες Κερά
•/.αί Κράσι, μέ έδραν τϊ χωρί:ν Γων'ες /αί κχτα7Γ/;;;.α ψηφ;φί-
ρί?ς την Ιυ.ζϊ Δτ,μοτικήν Σχολήν.
Τ3 ΙΙλβΐ /? Μί'λΐα
Τμήμα 1;ν. Ά"ίτελίϋ^ιεν;ν έκ τής Κωμΐπόλεω; Νεαζό-
λεως ζ.αί τιον μ-τοχίων Κουρΐύνες. Δίλακκί, Ομ««λ}άς, Ά¬
γιον ΙΙνεΟ,Αα, Σονιβλος, Αγίαν Σοφίαν, Άμ.υγίαλΐλακκος,
Άλ5 Άά Α Ρ Κ
γ
Ά;Αυγίαλ;5ς. Άχλαοάκι.
φ γ
ϊρα, Ρωμανίΰ, Κίυδίΐ>μά-
Ά 1
ρ μ
λων, ΙΙερονίίίς, Άγυς Νικβλαβς, ΆγαλίανΌ, 1>ινοκοιλ?ας,
Ι Π
ρ
Μα/.ρΐ)γί'νν']7α, ΙΙ=τρ3, Περάμΐτελα. , ρί
/.αί ΙΐΑου/.ινας. μέ ς'ίραν την Νείπίλιν λαί κατάίτημα ψη^ί-
φ:ρία; την Μεγάλην ευθύς εις την κεντρικήν εϊτοϊΐν α'ίθζυσαν
τίύ τέως Δ'.·/.α-τι·/.5ύ Μεγάρω. Έν τ:Τ α!ιτω τμήματι θέλουσι
Δ Ν
ήμ
καί οί έν ά'λλοις Δ'/^μοις κατοικοϋντες Δημότβ» Νεαζό-
λεως. έγγ^γραμμίνΐι 3' οηες έν -.μ κχτχλίγΜ τού Δήμιου
Νΐα~ίλεως.
Τμήμα Ιζ*. Ι1ΐ:'.Άα;Α6άνον χά χΐιϊρίίΧ Βδυλισμίνη /.αί Λατσί-
οα κχί τα μετόχια Βίύτες, Ξηρά Ξΐΰλχ, ΆνΛγεια. Μνημ:υ-
ριχ. Αγ. Αντώνιον, ΦραΟ;», Τσαμχί, Νικολά*3χ "/.αί Κιυ-
νάλι μ': είραν τό χωρίίν Ηΐυλισμένγ) καί κατάττημα ύη^κ^ο-
ρίας την παρά τ';ν ν?:/ τΐθ'Λγίβι* Νικήτα Δημΐτικήν Σχολήν
των αρρένον. . ■ · * · -ν -,·---,>. . ·.,■ :
'Έν τώ Δήμω Φουρνής.
Τμήμα ί;ν. Περιλαμ.βάν^ν τί χορία Καστέλλι, Κάτω καί
Επάνω Χορί:ν, Δωργιαίς, Καρ.ύ?ι, Σ«ινΐά, ΧονΒρ^β^λά/.κίν,
Μεσάρμι, Ιναρ?α;Α:ύτσα. Άρέτι καί Κϊ'ρα;Ας;ς. μέ έίραν την
Μονήν Κςρί-ίλίτισϊαν/.αί ·Λ·α*άστημα ύηο;ο5ρί*ς την ~αρ'α!>τήν
,^! ρ ?
Έ—υν,οπιχνί ν.αί Χερσίνησον |Αϊ εορα-ν -ςήν ζαρί'.κία; λι;ιε'ν;ς
Χε575νήσΐυ ■/?· ζχτίϊτημ* ψηίίΐορί^ς τ',ν έ"/.εϊ Κ3ΐμένη·ν απο¬
θήκην τ'ί3 έ;Α-ό,95υ Κωνσταντίνου Μ. ΙΙχπαϊάχη. '-■'· ι·'·-ν
_- -ν ■ 'Έν τφ Δήμω ΙΙ*ναγ3άς. ι
Τμή*μχ Ιον. Ι1εριλα;Αβάνϊν τα χωρία Παναγ;*. Γεράκι.
Άον.άνα, Ρίυ73·/ώρια. Λίιλήν, Κχτϊάνου;, Ν'.-ηϊητΐ καί
ή ρ
Δημίτ'.κήν Σχολήν τ'">ν ζρρίν
Τμήμα '2:ν. 'Απίτελούμενίν άπό τα χωρία Έλίϋντα, Ηεν-
ναίς, ΙΙλάζ*. Βρ:υχας. Λΐύμας, Σέλλαις, καί τχ παρά το
χωρίον Βρςυχας μετίχιχμέ έοραν τό χωρί:ν Μεγάλν; Πλά/.α καί
κχτάχτη[Αα Ί^οοογ'.ζς τβ έκ»·, οίκημα τίΰ Νικίλάου Γ. Μτςυ-
ραντάκη.
Έν τώ Δήμω Βραχασιου ,*^
Ι όν. 'Λπΐτϊλίύμίνον έκ τού χωρίου Βραχασιου >,
είραν τό α'^τό χωρίον κα'. κατάττημκ ψηοοφορίας την έν α!»τω
Σχολήν των αρρενων.
έ/.εΐ Δημίτικήν Σχΐλ',ν.
Έν τω _ήμω Άγίων
1. Άπαντα τα χ
Ά
Ιϊν. 'Λ·τ3τελ-ύ;χενϊν έκ των χωρίων
τού
Οά
χ ?
?ωβιν ε': τ5 χ'^ρί^ν Άγ'ες Πα:^; ΐ;; ΐν τ} ΪΑ«'·
Σ-/;λϊ» των αρρενων.
ύ/·,5055ρίας την ε^ωθι τοΰ χωρίου Δημοτι/.ήν Σχολήν.
2:ν. Α .οτΞλ-^,-.-.νον ϊλ τ^ν χωρίων Λι^νΙ./
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Νιχηθιανών χαί'ΐΐον -μέτϊγΐϋίν Λουσεστο, 'Αγία ΤΙελαγιί;, Κα-
λόλακκοι, Έλληνικά, Δράκος, Δύο Ποίνοι, Ξηρό'αμποι χά!
Εξω Λακών'α, μ.έ εοραν τϊ χωρίον Λ.νναις :'.αί ν,ατάστημα
ψηβοφορίας την Δημοΐ'/.ήν Σχολήν τί>ν άρρένω/.
' "" Έν τώ Λήμω Τζερμιάδων
Έν έκλογικον τμήμα ·χεριλαμ5άνον πάντα τα χωρία τοϋ Δή-
μίυ, με έδραν την μον/ν Κρουϊταλλένίαν /.αί κατάστ·μα ψηφο-
©ορίας την έν αυτή Δημ.οτικήν Σχολήν.
Τμήμα Ιςν. Αποτελούμενον έκ των χωρίων Μετόχι, Γερον-
τομςυρί. Πλατή, Ψυχρό, Μαγουλϋς καί|Καμ;νά/.ι, μ'ε ε'ίραν το
χωρίον Ψυχρϊν κα'. κοιτάΓτημ* ψηφο?;ρίοίς την έν α!ιτώ Δημο¬
τικήν Σχολήν των άρρέίΐύ'/.
Τμήμα 2ον. Περιλαμο'άνον -χ χωρία, Άβρακόντε, Κουοου-
μ»λ53:, ΙΙ/^ιΟιανΌν χαί Άγιον Γεώργιον μέ έδραν τόν Άγιον Γε¬
ώργιον -/.αί καταστήμα ψηφο^ίρίας την έν τώ χωοίω τίΐΰτφ Δημο¬
Σ
V
ε·(
ργ
τικήν Σχολήν. /ι·- λ .; ?γ:γ7
'' " Έν τω Αήμω Βιάννου Α>"'ί(·'/--; ·Χ;
Έν έκλογικόν τμ^μα -εριλαμίά^ον -άντθί τα χωρία το3 Δή-
μου μϊ εορζν την κωμό~ολιν Άνω Βιάννον καΐ κατάστημα ψη-
την έν αότί) Δημοτικήν Σχολήν.
'Ιϊίν τφ Δήμω Άγέου Βνοιλδίου.
Τμί)μχ Ιον. Ά-373λ:ΰ[Αεν3ν έκ των χωρίων "Αγ. Βασι-
λείυ, Άμυρα. Κεφαλοβρύσ! καί Κρεβ6α:3ς. μϊ είραν τί χω-
ρί:ν Αγ. Β^σίλίυς ν.αί καταστήμα ψηφ503ρί^ς την εν αύτω
Σχολήν.
2 ΙΙ
ημή χή
Τμήμα "2:ν. ΙΙερ'.λΛμβάνον τχ χωρία Συ/.ολίγίί, Καλάμι
καί Πί>3κο;, ;αε εορχν τϊ χωρίον Κχλά;ι.ι κ*ί /.ατάττημα 6ηφ3-
ίας την έν :Λτω Δη;*3τικήν Σχολήν. ■ · - .ι
Έν τω
Μύρτόυ1'·'ίΑ ι1'
■ "Εν έκλογικον Τμήμα περιλαμβάνον πά;τα τα χωρία τού Δή¬
μου, μέ έδραν το χωρίον Μουρνΐές καί κατάστημ* ύηφοφορίας
την έν αύτω Δημοτικήν Σχολήν. *.—:/
'-·'-/ Έν τω Δήμω Ίΐραπέτρου. -'-'
., Τμήμα Όν. Αποτελούμενον έκ τής κωμοπόλεως Ίερα-
πέτροι> μετά των ζαρακειμένων μετοχίων ΙΙετρούνΐα, Γρά Λυγίδ
χαί Ιβραημιανά, μέ έδραν την καιμόπολιν Ίεραττετρου καί κατά-
στημα ψη«;ο?ορίας την έν αυτή Δημοτικήν Σχολήν τώ; άρρε'νων.
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τ^ χωρί;: Κεντρί, Γιανίτσι, Κα-
πίστρι. Μα/.ρηλ?ά καί Μεσελέροι. με "έδραν τό χωρίον Κεντρί
καί κατάστημα ψηφοφορίαν την έν αύτω Δημοτικήν Σχολήν.
Έν τφ Δήμω Λϊαλλών. ," ". ^"ϊ,
Τμήμα Ιον ΙΙεριλαμβανον τα χωρία Μά/.λαις, Άγΐίς Γεώρ¬
γιος, Χριοτός χ»ί Παροας μετά των παρακειμέ'νων μετο/ιων
Μεοόμαλλαις καί Άνυορα, μέ έδραν τό χωρίον Μάλλαις καί
χατάστημα ψηφοφορίας την εν αύτω Δημοτικήν Σχολήν των αρ¬
ρενων, ν "; ί' · ΐ';^ν . * ·. ^ ; ( ν ' ,' ~ί ^ ' ν . ο μ ζ^
V
Τμήμα 2«ν. Άποτϊλίύμίνον έκ των χωρίων Ανατολή, Κα-
λαμαύκα. Καλογεροι καί Ψαθύ, μέ έδραν τό χωρίον Ανατολή
καί κατάστημα ψηφο^ορίας ^ήν έν αύτω Δημοτικήν Σχολήν των
αρρενων. ' ι"'
, · ν* »"Έν τώ Δήμω Κάτω Χωρίου.
"Εν έκλογικόν Τμήμα περιλαμδάνον πάντα τα χωρία τοϋ Δή¬
μου. μέ 'ϋρχν τό Κάτω Χωρίον καί κοιτάστημα «;ίθ5ορίας
την έν αυτώ Δημοτικήν Σχολήν των άρρ
Έν τώ Δήμω Καββουσίου. ' ' '"
"Εν έχλςγικον Τμήμα ττεριλαμβάνον πάντα τα χωρ^α τοϋ Δή¬
μου, με εοραν τό '/^αρίο·/ Κοΐβςοΐίτι ζαι κατά—ημα νηφο
την έν αύτω Λημοτι/.ήν Σχολήν.
ρί^ις την έν τώ χερίδίΧϊρ .-ίής έ-Λχληΐίζ; τής κωμοπόλεως ταύτης
ΔημθΤ'Λήν ΣχολήΛ . ϋ/.ς^ΙΪ »,
Έν τώ Δήμω
Τμή,ο,α Ιον. ΙΙερι". αμόάνο/ τ ά χω;ία Άρμε;6'ι, Χάνο'ραΓ,
Περβολάν.'.α, Λί'Ι'νάίς, '-ΙτΙΛν, >Α'ν§ρ?;*·>*λ»^ Σο/.'αν, Β^ρ'.
ΙΙαταγιτ/νάοοι, Σκλάβοτ, Παντί'λι, Κατςλιί,νες, Βάβίλοι, Κα-
λαμ'/Ο/.', Χανί'/ϊ, Βόυλα ν.αί Άγιος Παντελεήμων μέ εϊρα/
το χωρίον Άρμε'νθ! %αί χατάστημαψηροιορίατ τ,',ν έν αύτω Δη¬
μοτικήν Σχολήν των θηλέων.
■ Τμήμ.α '2:ν Ά-οτϊλοΰμενον έκ τύν χωρίων Ζήρος, Χαμαί'-
τουλον, Κα/>5-Χωρίϊ, Άχλάοι, Τσω, Καλος-Λάκν.ος. Δρογ-
γάρ ι. Με'σακαί Έςω Απίδι, ΆτσίτΐΛ, Λίθι, Ζάχαθος καί Λα-
μνώνι, ύ είραν τ'ο χωρίον Ζήρος καϊ κατάστημα ψ^φο^αρίας
την έν α^τω Δημοτικήν Σχολήν. >.(.,/. ,«ίχίν,ΐ7Λ''
♦Κν τω Αήμω Ρουκάκ*«ν: ~ ^ ']' '
Τμ/;μα Ιον. ΙΙεριλαμβάνον τα χωρίϋ Σταυροχ.-Ίρι, Όρείνον,
Αατςιθος καί Ρουν.άκα. με Σ
την
το χωρίο; Σ-αυροχώρ1. -/Μ
σχολήν των
αρρενων. · , ,
Τμήμα 2ον. Πϊριλαμβάνον :ά χωρίχ ;Αν,ο καί ;κά:ω Κρυ^,
"Αγιος Μάμας. Δά-ρνν;. Πεύ'.ος, καί 'Άγιΐς Στ:2::ος με Βραν
τό χωρίον Αγιος Στέφανος ν.αί κατάττημα ύηίθφοΐίΐ'ς την έν
αύτω Δημοτικήν Σχολήν. , ,,
Έν τώ ζ^ήμω Ίτάνου.
"Εν έκλογικόν τμήμα περ'λχμβάνον πάν;α τ* χωρία τού Λή-
[λθΰ, ύ εοραν τό χωρίον Κα;^δι καί κατάατ^μα ψι-,ροΐιορίας την
Ινα^τω Δημοτικήν Σχολήν. ." ' ' ·»- *■ ψ ' νΛ;Ρι,'
Έν τώ Δήμω Τουρλωτής.
Τμήμα Ιον. Περιλαμβάνον τχ χωοία Τουρλωτή, 1
καί Αάστρος, με έδραν τό χωρίον Σφάκα καί κατάστημα
ΐορίας την αύτόθι Δημοτικήν Σχολήν.
Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνον τα χωρία Μετόχια. Με'σα Μου-
λιανα καί Εςω Μουλιανά μέ έδραν καί κατάοτημ:* ψη^οφορίας
την μεταςύ των £.ό τελευταίων χωρίων καί κατά την θέσιν «Ά-
Χριστός» κειμένην Δημοτικήν Σχολήν.
ΔΙΑ ΤΟΓΣ
τω Λίομ.ω Χανίων. -&? &
ά Γον. Περιλαμβάνον την περιφέρειαν ΧαλέΓαί'* Κούμ-
ύδας Νίροκούρου Τσικαλαριά Καλικί Βώ Μάομ
μανικόν Παοθεναγωγεϊ;·ν.
ΤμήΐΛοΐ 2ον. Περιλαμβάνον τ:-ς συνοικίας Καστέλλι, Άράτ:
Τζαμί, Γι:·θ7ούφ
II
σα, καί Τοττχαν3, μέ· έδραν την συνοικίαι
Καο-τε'λλι -/.3.1 κατάστημα ψηφοφο-ρίας,,ττ^- ίώτόθ'. Μουσου/.μανι-
κήν ΑηΑοτικήν Σχολήν. ' . :
Τμήμα 3ον. Περιλαμβάνον τάς συνοικίας Καινοΰργιαν Χώ¬
ραν, Β^ροΰσι καί τα χωρία Τοπαλ'τί, Λαράτϊίν, Μακρύ Τοϊ-
χον, Σ?ακιαναλή καί τοϋς Μουοουλμάνους ΐκλογείς των Δήμων
Λ/./.κων, Άλ'.κιανοΟ. Πΰργο-Ψυλονέρου, Κεραμε'.ών, Άκρω-
τηρίου, Κολυμβαρίου, Δρομονέρου, Ίνναχωρίω^, Πανεθύμου,
·,,·»:·-.-Γ.ν :ϊ- ι'Κν τώ Δήμω Σητείας, >· -«»-?-·>- "'
Έν έκλογ'τχΤν τμ^μ"α «ρι/.ναμβάνον τ:ί>;τα τα· χω^ία «Ο Δή- ι
μου, με έ'ίραν την κωμί^ολιν Λιμένος ν.ύ ζατάστήμΛ ψ·/;?οοο- Ι
Έν τώ Νομ.ώ Ρεθύμνης.
Τμήμα Ιον. ΙΙεριλαμΐάνον τοΐις Μουσουλμάνςυς ίκλογείς
τού Δήμου ττ^ς πςλεως Ρεθύμνης καί των Δήμ^ν Άρκαίίου.
Άτσιποττούλου, Βριισ-.να «ν, Ρουοτίκων, Λακπαίων, 'Ρ^λευθερ-
να'ων, ΜελιΒον^ Γαράζου καί Άνωγε-'ων, μέ έ'3;;α-» την πόλιν
Ρεθύμνης καί ναταστημα ψηΐο^ορίας την "έν αύτη Μουοουλμα-
νικήν Σχολήν.
__ Τμήμα 2ον. Περιλαμβάνο; τςϋς ^ουο-ουλμάνους έκλογεΐς
τοθ Δήμου Λάμπης. Φοίνι/.ίς. Άγίου Πνεό'Αατος καί Μελάμ-
πων μέ έδραν τό χωρίον Κο;?ρε καί κατά-τημα ύηφοφορία; τό
αυτόθι Δημαρχείον.
Ε ίΠΣ Η Μ Ο Σ ΕΦ Π Μ Ε Μ 1
Τμήμα 3:; ΙΙεριλαμβάνον τ;ό; ΛΙί,^ςυλμάνοο; ςχλίγεΐί
τ^ε επαρχίαι Άμορίοϋ, μέ έίραν τι χωρι'ον Βωλ'ώνεςναίκχτά-
στημ* ψη?οφ;ρίας ττ,'ς-' ούτω ς'νι/ν τίο Χΐοσς'ν Αίς/ιανοο.
'Β3ν τω Νομώ Ηρακλείου.
Τυ.ή>α 1ο;. Περιλαμβανον τίος Μίυσοο/μάνους κλογεις
τίος έν τοις ςλλίγικοϊς καταλ:γ£ΐς ςγγςγραυμς'νους ίπο τοθ
ψηφίοο Α μέχρι τοο Σ συμχςβιλ^ίανίμς'νΐυ, μέ εοραν την
σανίΐκ''αν Γενί-Τζαμί νο« χαταστ^Λα ύηίΐφίρια; την έ; αύτη
Όθωμανικήν Σχίλήν.
Τμήμα 2ον. Περ-.λαμβάνΐν τούς Μοοσουλ^ά/ίυς έχλογςϊς
-οος εν τοίς έν.λ:γι/.οις κοιταλογο'ς εγγεγραμμένος χ~ο τοο
ψηφίίΐ) Τ ).ίγρι τ:3 Ω ο-^μ,Γςριλϊ^βανςμίνοΐ), ως /.αί τοός έκ-
λίγεΐς των Δ ημών Ρο-, ϊία;, Έπισ/.5^ής, Αγ. ΙΙ«ρασλ3ών,
Λαγκάδος, Κρϊυΐώ^ίί Άγιαυ Μορωνο; /αί Αρχανών, μεέοραν
την σονίΐκίαν Βαλτΐ Τϊαμί καί χατάστη;οα ύηφοφορίας τό έν
αότη Όθω^αν./.5ν Παρθ ναγωγεΐον.
Τμήμα 3ΐν. Πςριλαι βά^ον τοος Μουσΐυλμάνους έ/.λΐγϊίς
των Δ ημών Μεγάλας Βΐύσςως, Δαΐνών, Χάρα/.ος, Γορτυνΐς,
Ζαρού, ΙΙλατα/ίυ λα' Τυμ,πακί:!;, μέ ςδραν τό χωρίον Λαράνι
κα; κατάστ/;μα ψ/;φο5;ρια; τί;ν έν αότώ ο'ι/.ίαν τοο 'Αλή* Ναζη-
4ΐν. .Ιερ λα^βάνβν τοος Μ;οσ;υλμ.άνίος έκλΐγεϊί
των Δ/)μ(· > Άρ/,αλί^ .>ρι;υ, -Λ/ίιν-^; ΙΙα'αγ!ας -/α' Καστελ-
λΐ5ο, >.ϊ .ίίαν τ; •/■ιρκΊ Ετάνω ΙΙΐυλ.Ιες ναί /.χ-άσ-Γ,',ια
ύηοοδίρία, το έν αότω έΛαυτριβείον τ?ο Γειοργυο Πραϊσανάλ/).
Το Συxδο^λι:ν Ημών κροτυ-ογραύς·. το -αρόν, ούτινος
ή δημοσίς^σις καί εκτέλεσις Λνατίθεται ζο τόν Ημετερΐν επί των
Ε
Έν Χαλέχα τί) 2 Μαίου 1907.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΡ. Α. ΖΑΪΜΗΣ
ϊ ϊΑΟΤΝΛΤΣΟΣ
Π ΤΑΤΑΙΆΚΗΣ
Χ. Ν· ΦΑΝΔΡΙΔΙΤΣ
Λ
V
'
■ι
"β. Ι
ϊ, .,
Ι -.
2 ,
ί, ί
Τκ τοί? Τυπογραφείον χύν
'ί Τ1**,
>4* Ιΐ ■>!·'( ι ιι !1 ϊ'ί
/ * ' -> 1 ι ' ί- ■ -
- . ί» ;.ι' Μ . - -
: ,'Κ , ^^ί , ν
- ' ί 7-.!,
.V--,
Κ7.">-
„£.' -:ί -^
'«'·■ ν
^:δι._ Π'
"*/ ί
,, Γ Μ
:· "' .Χ
/, .'Ή ^ν
-,**.,,- .
Τ',
, Λ .:-.
£!:£.
ι· 4
, ' ι-
5-
ι , ί· »■ χ
V.
ι * . '
- ϊ Ι
4
π., .ΐΛί ν ϊ.-.
«$,. , Α β,
αί ΐ
ν -ί»* ?*«■,
Μέγεθος Γραμματοσειράς