212365 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β, ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1901
i

Αριθμός Σελίδων

54

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Έτος Β'.
-Έν Χανίοις τί; 17 Σ-πτεμζρίου 1901
"Αριθ. 73
ι
Υη
ιπν ΑΙ
Ι
'»4Ι
Ι_11
)ΐυ_ ιι
ξ—
1
- ν $— * *
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
οί β«ηίίϊ,Λ|Χ3γ·γΚΓ,; (. .7 χ-'ζϊ ϊ-
-γ-/Ι 4ίί» .«««
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΑΙΤΕΙΜ:
ι^ϊγΥ .«:Λί;
.ν7>τ»ί·«γΛ' ι·3ϊ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
>.,-■ '.νιι ->Ύ—■
ι;
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
Νό(ΑΟ*. α'.) Πΐρ βοηβημά'των /.',ρών χχ'ι όρφανών τρκυματιων
χα'ι περ'ι άγωνιστών. 6'.) ΠερΊ έμ,ψυχώσεως τής Γεωργίας. 3) ΠερΙ μή
άναζτ,ττ[σιως κινητών διαρπαγε'ντων χατά την έπανάστασ'.ν. δ'.) Περ'ι δυ-
νάμ,εως τί,ς χωροφυλαχής χαι χατανομης αυτής κατά τί ετη 1901—1ί)0ί
-».τ«
Αριθ. Νό{Αου. 438 *'/
Ν Ο Μ Ο Σ - .
Περί βοηθημάτων /ηρών καΐ όρφανών τραυματιών
καί περΐ άγωνυτών.
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι
Ψτν^ισάμενοι ομοφώνως μετά της Βοι/λης
καί διατάιίίίοιιεν
Αρθρ. 1. Χορηγεΐται τί) Ανωτέρα Διευθύνσε'. των Εσωτε¬
ρικήν έν τω προϋπολογισμώ πίστωσις 80,000 ?ραχ. κατ' ετο;
Χϊί ή κράτησις ί τοίς °/0 έν. τής μισθιοοσίας των ίημοσίων
όΐαλλήλων τής Κρητικής ΙΙϊλιτείας, ήτις καθίσ:αται ϋποχρεω-
τική ο"ώ την χίρηγίαν β—Οημάτων, 1) —ώς· τάς-χήρας καί όρ-
ά των έν ταίς μάχαις υπέρ πατρίϊΐς άπό -.& 18θ6 καί έντεύ-
[λίτά την επανάστασιν το3 1866 καί εντεύθεν άρ-/ηγών -/.αίόπλαρ
τ:υς τραυματισθέντας έν μάχαις κατά τάς έπαναστάσίΐς 1866,
1878, 1889, 1895, 1896 -/.αί 1897, εάν —νε-εί» -^ τΡα3μα-
τος κατέστη άνί/,ανϊς τρϊς τα ε^γα τού έτταγγς'λματίς τ:υ χ;ί
°; πρός τούς ϊχοντας ηλικίαν άνω των 55 έτών βαθμίφ;-
ρ:υς αγωνιστάς, οΐτινες ε'φγάσ&ησαν στρατιωτικώς ή πολιτικών
«κο τού 1866 -/.αί έντεϋθΓ; κατά τάς έ-αναττάσει; τήςΝήτΐυ.
Αεν-!, άρχηγβί καί ό-λαρχηγοί, εάν ηναι ά'πορ:·., ϊι-
ί ά ί λάβ
ρχηγ ρχγ ρ
"/.αΐίύνται καί μεταγενεστέρω;, εάν αιτήσίοσι τ;ύτο, ίνα λάβωσι
έΐίήθημχ, άφϊϋ συμπληρώσωσι τό 55:ν ετ:ς τζς ήλικιας των καί
ϊ'^μορφωθώσι πρός τα έν τω παρίντι ν;μω άναβερόμενα.
Αρθρ. 2. Τα βοηθήματα ταύτα Οελίυσ. -/ίρηγεϊσθαι υπό τής
Α Δ
• 3. "Ινα λάβη τις τοιούτον βοήθημα ϊφείλει, όπως
αίτησιν ενώπιον τής επιτροπείας τού Νομ:ύ τού, έν η
τα πιστοπΐιητικά, ίσα ύπί'/ρε:"ύταινά Επιβάλη, 2υ-
*μ·ει τού παρόντος Νόμΐυ, καί οσα τυχόν έπίσημα πιττ:π
Αρθρ. 4. Διά την παραλαβήν καί έκοίκασιν των αιτήσεων
■|5«ων συνιστάται δεκαμελής επιτροπεία έν εκάστω νομ-ο έξ
εκάστω.
£.) ΙΙίρ'ι κατασκευάς σιίηοοδ.οο,χιχή; γραμμάς- '4ΐί4' ■ ΉρχττΜαν ρφγιι
Τυ.χβαχεΐου Μεσσαράς 2.) Διαταγΐΐ Α. Λ. Οίχονομιχων περι γραφιχτ;;
ϋλν,ί Τελωνειον. 3) 'ΑιίΓ-.-νο^ΐκα» Διαταγαί Νομ,αρ/ών ΛασΓ,Οΐ'.ϋ
"Αρθρ. 5. Έ·/.άστη έ-ιτροπείί τ^ύ^νίΐλϊ^1 'ύπϊχρείδται, ίνα
λατατάξν; τίύς βαθ|Λ:φ;ρ:υ: άγοινιστϊί:, τίΰς Ιχίντας ηλικίαν
αν».των 55 ίιτών. έ?ν Οπάρ/ωσι τοιοθτΐι, κατατακτέί'. εϊςες τά-
ςΐ'.ί. αναλόγως τήςϊράτεως των άγώνων" εκάστου των α'ιτίύντωΛ
Άρ^ρ. 6. Αί επιτροπεία1, των νομών. μΐτά τό πέρας τώ/
εργασιών αυτών /.αί τοθ όρΐ7:ικ:^ κχταρτιτμ&ύ των καταλίγΜν.
οφείλΐυσιν, ίνα ύποδάλωσι τάς τε «'τήσεις [λετά των έν αΐιταίς ■
έπισυνημμένων εγγράφων, τ ς άπίίάϊεις καί τό·/ όρ'.στιν.ίν κ*-.-
τάλογον, πρός την Άνιοτ. ν.εύθυντιν των Εσωτερικών, ήτις
ϋποδάλλε; τόν κατάλογον μίνίν πρός τ: ΙΙγεμονικϊν Συμίΐύ-
λιον, όπερ, επί τή βά-ει τ;ο άνωτίρω ψη^'.σθεντος κίν3.ιλί;υ,
κανονίζει τα βοηθήματα αναλόγως πρός τάς-/ήρας καί έρφανα", - ,
τρα^;Λ1τί^; καί πρός τάς εξ τάξεις των άγωνυτών. ^ »'"-·-ιΛ*'
"-{ρΰρ. 7. Εάν μέλίς τι έ-ιτρί—είας παραιτηθή, ίφε&βί 'να
ιβάλη την παραίτηΐίν τ;.ι έγγράρως ε'ς την "Ανωτ. Διεύ¬
θυνσιν των Εσωτερικήν, ήτις, τί, πρςτατϊΐ τ:0 Ήγε·χ;νι.κοϋ
μί:υ)Λ;^,ΰ«5ίάλλίΐ πρότασιν περί ϊ«ρ'.σμο^ ετέρου χροσώπου
-ρ:ς τϊν 'ΙΙγεμόνα. " ' ;' ""· ....., ' Γ". λ
Τϊλ' α'^τό ?>>αται νά'πρτίξή ή *Αν(ί>τ?ΔΛί>ϊ^νβτ τδν Έ-
ΤΜτερικών ■/.»'. έν περιπτώσει θανάτου τινϊς τ'Τ>ν ;Λλών τζς έ—·-
τρ:-5ΐας.
"Αρθρ. 8. ΛΙ έπιτρ:ι:εΐαι συνεϊριάζϊυσιν εγκύρως ϊι» τήί
παρ:υσία; τού ημίσεως πλέον έν;ς των μελων αυτής, α: 5'ϊ
ΧΓ.ζ'-,ίτΛΖ καταρτίζονται έγ/.ύρως ϊ'.ά τής πλεΐϊνΐψηφίας των
ρίντων μελών. Καθίττανται Ιϊ ίρ'στικαΐ ;Λίτά παρέλευσιν
Ιϊιζ μήνις άπϊ τής έν τή Έπ'Λ^λω Έ7η;/.:ρί>-, τής Κρητική.;
Ι;λιτ:ί7ς ϊη;Α3τιεόσϊ 'ς τον, έκτ>; :άν πρςτβληθίοτ'.. κατά τόν
ρίνον τούτον ενώπιον ζΛ ΊΙγεμονικίΰ Συ;λ?ουλίου.
"Αρθρ. 9. Πάσα ά-ΐ^ατις επιτρΐπίί^-;, περί τινος αίτήσεως,
^νατϊινά έκκληθή παρά παντός ενώπιον τού ΊΙγεμίνικαϊ Συμ-
ουλίυ, Όπερ έντβς έν:ς μ.ί)ν;ς άπο τής ένιόπιον αθτ:ύ ύποβολής
ή: έφέσΐως τής αποφάσεως ταύτης ί^εθ,ε'. νά άπίοανθ^ έπ'^ζύ-
τής. Παρελθϊ^σης τής πρΐθίσμίας ταύτης, γ.ωρίς νά εκ5:θή
απόφασις τ:.} Ήγε|Α5ν·κο^ Συμίουλίίυ. καθίστατα·. ίριστική ή
πρ:σβαλλ:;Λένη άπό^ατις τής έπιτρΐπείας.
"Αρθρ. 10. Εκάστη έπιτρΐπεία ςικα'.ίύται κατά πλεκνίψη-
φίαν, ίνα οιορίστ; Ινα γραμματέα αυτής, όρίζίυσα την μηνιαίαν
;χ·7θ;5οσίαν τού μί"/ρι; 100 £ραχμ.ών, καταβαλλίμένων α!»τώ"»7
πο τής Κυβίρνήσείος έκ τ;ύ ανωτέρω ψηφιτθέντΐς ΐίΐνίυλίίυ
ί,αί έφ' 57:ν 3ιαρχεϊ ή ίιπηρεσία τού αοτη.
"Αρθρ. Π. Εκάστη επιτροπεία όφείλει νά ζτ,τΒ Τ^»3('.τβν
,ποβαλλόντων αιτήτεΐϊ τα έξη; πι~5π:ιτ~ιίιά.'· ,Γ'* '^ν*
Α'.) ΙΙαράτων-/ηρώνχ:1ίρ?!χνών. :"-: ?3 ·*"-^
ΙΙ'.στίπίΐητικόν τ:") :';κεί:υ Δημ;τίΚϊϋ Συ;λ6ίυλί;υ, οι' ς' νά
ιε°α·.ώτα'. α) τα όνόματα τής "/.ήρ^ ν-α'· των τέκνων της. ή τα
ών όρφανών, ή ήλιν,ία κα: τϊ γένίς α^τών, β') κατά π:ϊον έτ:ς
αι ημέραν ή μήνα,κατ'- τ: ουνατΌν,κα5. εις τίνα μάχην εφονεύθη
σύ.υγίς ή ό πατήρ α^τών, ~:τε κ*ί ε'·ς τίνα μάχην έτραυμα-
ίτ')η, καί άν, συνεπεία τ;ύ τ:αύ;Αατίς τούτου, άπΐβί,>7ΐν, π;τε
τ. π:ύ έτφάγη ή έΐΛίβςνήΊη κ-"!/; ή ϊ:λζ-:/·7 αθ'τη }-ο
υλετική. * -· »?■««:
IV.)
ΙΙαρά τ?όν τρϊυ;ι.ατιών. - μ* , Χ-
■/-τα;λτ,Ο?( υπο τής Κυβερνήσεως έκ τού ανωτέρω ψηφισθέν:;;
■κονίυλίου. Εάν υπάρξη περί"ίυ;.ιά τι έκ τού κονουλίου τούτου
Ίλζ τί3
μ , - : , ,
καθ1 ήν επληγώθη. 3) ΙΙιιττοτ.οιητικόν δύί έτπστημένων
οι' ών Οά ορίζηται καί βεβαιώται το εί8:ς ν.αί ή Θέσις τοϋ τρ«ύ-
ματος καί ότι ώς έκ τοϋ τραύματΐς τούτου κατέστη άνί·/.ανος νά
εκτελή1 τα εργα τίύ έπαγγϊλματό; τού. Τί πιστοποιητικον τούτο
υποχρεούνται αμφότεροι οί ίατροί, ίνα τ: βεβαιώσωσιν ένόρκως
ενώπιον Είρηνοίίκου, γιγνομένης υπο τούτου πράίςεως έν α>τω.
Γ'.) ΙΙαρά των Άγωνιστών.
ΙΙιστοποιητικΌν τού οίκείου Δημοτικόν ΣυμόΌυλίου, βεβαιούν-
τος ύπευθύνως, ότι ό α'ιτών άγωνιστής είναι ήλικίας ά'νω των
55 έτών.
Δ'.) Αί χήραι των άποδιωσάντων Άρχηγών /.αί όπλαρχη-
γών καί αί χήραι, αΐτινες άπώλεσαν τ'ον προστάτην των ώς ν.αϊ
τα όρφανά, οφείλουσι νά προσαγάγωσι πιστοποιητικον τού βίκείου
δημοτικόν συμδουλίΐυ βεβαιούντος α') ότι είναι χήρα άρχηγοϋ ή
όπλαρχηγού, β') ότι είναι ά'πορος κα! γ') ότι απώλειαν έν τή
δεΐνα μάχη τόν προστάτην των καί είνε ά'πορα.
"ΑρΘρ. 12. Ούδεμία αίτησις γίνίται ϊε/.τή, εάν μή συνοδεύη¬
ται υπο των έν τω ά'ρθρ. 11 άναφερομένων -ιστΐζοιητικών.
"Άρθρ. 13. Έκάττη έ-ιτρΐπεία έκτός των ανωτέρω τ:ι-τ;-
ποιητικών τού ο'ικϊίου Δημ. Συμ.δουλίίυ, καθ' ό'«ν ά^ΐροί'τίύς
εχοντας ήλι·λίαν ά'νω των 55 έτών βαθμςφόρςυς άγοινιστίις, έ-
φείλει νά λαμβάνη ΰζ' όψιν καί τα ίιτ' αυτών συνυποβαλλ:-
μενα έπίσημα έ'-,-γραφα άνεγνωρισμένων άρχηγών, προσωρινάς
έπαναστατικής Κυβερνήσεως ή έζαναστατικών συνελεύσεων- Έ~ί
τή βάσει 3' απάντων -/.αί αναλόγως τη"; εκτιμήσεως των εγγρά¬
φων τούτων έ/.δίίίΐ την άζίφασίν της.
"Άρθρ. 14. Έκ των συνυ~ίβαλλίμίνων επισήμων εγγράφων
ανεγνωρισμένου άρχηγών πρΐσωρινή; έπαναστατιν.ής Κυβερ¬
νήσεως ή έκαναστατιν.ων Συνέλευσιν, εκάστη επιτροπεία πρΐ-
τιμ» κατ' εκτίμησιν τα τοιαϋτα /.ατα την έςής σειράν, ά) τα έπί-
σημα έ'γγραφα τής έπαναστάσεως τοϋ 1800, β')τά τ:3 1878
Άρθρ. "21. Πάσαι αί α'.τήσεις κϋ; τα «ι—οπΐιητικά γράφον:*
έο'άχλοϋ χάρτου.
"ΑλΘ?. 22. "Ο! όπ' αριθ. 83. 137 καί 2ϋ8 Χο;λοι. τ·5 -,-'
άρτΟ.'3Ϊ τής 21 Απριλίου 1900 ΊΙγεμονικόν Λιάταγμα, πϊ-ι
αί αποφάσει: καί πράςειςτής. δυνάμει οώτών. διορισθείσης ϊιποτϊ,;
ΚυβεονΛ,σεως έπιτροπής των άγων.ο-τών καί πάσα διάταξις =:;'-
ρου νόμ.ου κχταργοϋνται.
"Κρ^ρ. 53. Ή Ίσχΰς τού παρόντος νόμ.ου ά'ρχεται ίπ'ο τί,;
οημοσιεΰσεώς τού έν τή Έπισήμω Εφημερίδι τής Κρητική;
II:-
λιτείας.
Ό παρών νόμος, ψηφισθείς δίτο τής Βουλής καί παρ' Ήμδν
σήμερον κυρωθείς 8η;Λ0σιευβήτω 2ιά τής Επισήμου Εφημερίί:;
καί έκτελεσθήτο) ώς νόμος τής ΙΙθΛΐτείο;». ,^,|| (. Γ .(οι..;ί
ΈνΧαλέπατί) Κ) Αΰγϊυ"5υ 190.1ό ,Λη,^Ι Λ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
,δίυλίου, εκάστη επιτροπεία τού νομοϋ ζητεί παρ'αυτού, επίση¬
μον πιστοποιητικόν τριών τουλάχιστον έκ των άνεγνωρισμένων
έπιζιόντων άρχηγών ή όπλαρχηγών ή πληρεςοϋσίων έπαναστα-
τικών Συνελεύσεων τής Ίϊίας επαρχίας ή νίμο3, δι' ου Οά π·.-
οτοποιώνται οί άγώνες καί Ουοιαι τού α'ιτούντος καί οί τίτλοι καί
, α!*τού, ο'ύς εφερε /.ατά τάς διαφόρους έπαναοτάσει;.
"Αρθρ. 16. Εκάστη επιτροπεία ύποχρεοϋται νά τάςη προθε¬
σμίαν οιάτήν υποβολήν των αιτήσεων, άλλ'όφίίλει ίνα διακηρύ;/;
τούτο διά τής Επισήμου Εφημερίς:; τής Κρητικής ΙΙολιτεία-
καί Βιά ϊύο εντοπίων εφημερίδων καί δι' έγκυκλίων
_5εκτή
Α
Πέραν τής ταχθείσης προθεσμίας ούδεμία αίτησις γίνεται
Αρθρ. 17. Τα βοηθήματα είναι προσωπιν ά, μή μεταβιία-
ζόμενα είς το^κληρονόμους. Αί χήραι μόνίν των εχόντων ηλι¬
κίαν ά'νω των 55 έτών άγ.)γιστών Οά λα;ΛβάνΗΐτι μετά τϊν θάνα-
- -- 'Ο έιττ Ττ3τ*βιηΒ·~ΐ7(χ3Γν Σύμδουλος
Μ. Β] ί
Α
ριθ. ΐΝόμου 439
Κ Ο Μ Ο Χ
Ι!ΜΕ!Σ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Υπατος Άρ^ιοιίτίις· έν Κοιίτιι
Τηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Ιίουλής,
*Α«ε^αο*Γ^α«εν καΐ διατάίϊομεν,
Άρθρ. 1. Παρέχεται πίστωσιςέξ 100/ιλιάδων δραχ¬
μών, ήτοιάνά 50 χιλιάδων διά τα ετη 1901 καί 1902
πρός έμψύχωσιν της έν γένει Γεωργίας κα'ι ειδικώς την
παρασκευήν των φυτωρ.ων καί ιδία Αμερικανικόν κλη-
μάτων, την προμήθειαν καί δωρεάν διανομήν σπόρων,
έμβολίων καί φυτών, διά την συντήρησιν κηπων χ«'
δενδροφυτειων, οιά την δίωξιν έπιβλαβών τί]
---...,. ..Γ--.........„. _____, .ήν προαγωγήν
βελτίωσιν τής κττ,νοτροφίας καί έμψυχωσιν τής γεωργι-
κής βιο .ηγανίας.
"Αρθρ. 2. Μέχρις &δ ψηφισθή εΐδικος Νό/ος τ«
καθέκαστα τής υπηρεσίας ταύτης έν γένει καί τα το"
προσωπικού1 αυτής κανονισθήσον :αι δι' Ηγεμονιχο"
Διατ/.γματος προσυπογεγραμμένου υπό τής όλομελ«α?
τοθ Συμβ:υλίου επί τή προτάσει τοθ ΔιευθυντοΟ ν
ΓεωργικοΟ Τμήματος.
"Λρθρ. 3. Τοθ ΓεωργικοΟ Τμήματι ι:ροίστ«'*!
Διευθυντής μέ μηνιαίαν άντιμισθ.'αν δραχμών 20-,
όστις εάν τ άλλοδαΐϊός Οά λαμβάνϊ) μηνιαίον έπψ·"7
δραχμών μέχρι 200.
Ό παρών νόμος, ψηφισθείς 6πό τής Βουλής καί η»?
Ημών σήμερον κυρωθεις, δημοσιευθήτω διά τή? „
σήμου Εφημερίδος καί έκτελεσθήτω ώς Χόμοί ςίι
ΓΙολιτείας. γ-λ'λ-Ι .'... ^-ίϊΛχιςΐ^· νρτ ί;ί. .ί ·-'
Εν Χά) επ α τη 12 Αΰ*ν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.;^ .-.,
·?.«
Ε Π 1 Σ Η Μ Ο Σ Ε Η Φ Μ Ε Ρ 1 Σ
"Ιΐίρι μή
^
Ι Ο Μ Ο -Ιΐϊ·*"«
αναί,ητήσεως κιντ,τών (ιαρχα
χαχά τί,ν επανάστασιν
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΠΑΊΌΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι
Τηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής,'!, ' |
'αμεν κοΛ διατάσσομεν, ι
"Αρθρον μοναδικόν.
Δεν έπιτρέπετβι «ναζήτησις των είς Χριστιανοΰς
ανηκόντων κινητών ττραγμάτων, ό'σα άπο 1 / Ίανου-
αρίου 1897 μέ/ρι 30 "Ιουλίου 18*^8 διηρπάγησαν ύπΌ
Μουσουλμάνων, &ύ£ε των έκ Μουσουλμάνων ανηκόν¬
των κινητών, οσα κατά την αυτήν έπο·/ήν διηρπάγη-
σαν ύιτο Χριστιανών.
Ό παρών Νόμος, ψηφισθείς υπο —?,ς Βουλής καί
πκρ ημών σημερον κυρωθεις, δημοσιευθήτω οια τής
"Επισήμου "Εφημερίδος καί έκτελεσθητω ώς νόμος τής
Πολιτείας.
Έν Χαλέπατ^ 5 Ιουλίου ΙίΗ)!/.^1""^11
Γ Ε Ω Ρ'Γ Ι-α*^,,^ ;ν; νΐ, ν^ν,-
"Εν Χαλέπα ·ττ] 8 Σεπτεμβρίου 1901 "'' 'ν " ν
1 " >Λ>Ι ^Α' Α. ΒΟΡΕΑΔΗΣ
.χ>τ . -ο? ·>--
., ,γ.,1; , Ν Ο Μ Ο
ι δυνάμεως τής νωροβρυλαχτ,ς κα> κατανομής
- αυτής κατά τα ΐτη 190! —— 1902-
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Υπατος 'Αρμοίττ»ς έν Κρήτη
ι1 ηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής,
διοτάσσοτιεν.
Αρθρ. 1. 'Π οόναμις τής Κρητικης χωροφυλακής
κατά τα ετη 1901 καί 1902 δρίζεται είς είκοσιπέντε
άς'.ωματικοΰς, τριάκοντα άνθυπασπιστάς, εκατόν δέκα
"έντε ένωμοτάρχας, έοδομ/,κο/τα εξ ΰπενωμοτάρ/_ας
*αι έπτακοοίους εβδομηκοντα έννεα /ωροφύλακας κα-
τανεμημένονς είς τμήματα καί σταθμοϋς, συμφώνως
*ω προσηρτημένω είς τον παρόντα νόμον πίνακι.
Αρθρ. 2. Αύξησις της υπο τοθ άνωτέρου άρθρου
οριζομένης ουνάυεως έπιτρέπεται μέχρι τοθ καταρτι-
σμοθ τής Πολιτοφυλακής καί σώματος Δεσμοφυλάκων
β'.* την υπηρεσίαν των φυλακών.
Αρθρ. 3. Πασά διάταξις άντικειμένη είς τΌ,νπα-
?ίΛ/τα νόμον καταογεΐται.
ΐι—- -1·-1 ι^ίΛ·^"^-*1· Λ:
°λιτείας;.ΐΑθΑΠ;5 .μ
Εν Χαλέπα τη 3 Αΰγούστου 1901.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
"^ '
Αριθ. Νόμου 442
„ ιο,νΜ(,τ
ΙΙ«ρ κατασκει/ης σιληροδρομικτις γραμμίις άπό
1 Ηρακλειον πε;(ρι Τυμβακίου Μεσσαράς
διά Πεδιάδος. ?~ >"9
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
^ ^Λ .ΓΙΙΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΙΙΤΗ ,Τ
Λαβόντες ύχ' όψει το α'ρθρον 28 τ:ύ Συντάγματος, καί =
Ψηφισάμενΐι όμίφιόνως ;οετά τής Βίυλ?5ς,
Άπεφασίσαμΐν καί διατάσσομεν:
"Λρθρ. 1. Κηρΰσσ:ται δημοσίας όιφελεία; ή κατασκευή σιδη-
ρίδρΐμιν.ής γρα;Λ;*ί|ς; ίτ.Ι Ηρακλείου 'Μχρ'. Τυμβακίβυ Μεστα-
ρας διά Πεδιάδος.
Άρθρ. 2. Χορηγείται πίστωσις 30,000 οραχμών είς την
Κυβερνησιν οιά τάς τρΐκαταρκτιν.άςμ.ελίταςτής γραμμάς ταύτης.
Άρθρ. 3. Η μϊλέτη τής γραμής ταύτης νά γίνη κατά τοιού-
τίν τρίζ:ν ώττ: ν» είνε ουνατή ή ττρΐέκτασίς της άφ' ένϊς μέν
δι" Άγίου Βασιλίόο είς Ρεθυμνον κιτί Χα'«α. άφ' ετέρου δέ
ν.τ. Πϊ3·:'3:ς :·ς ΊϊράιΤίτρον ;ταν ή ανάπτυξις τίύ έμχορίου έ-ι-
τρέψη να /.ατασ/.ίϋατθώσιν α: γραμμαί α3ται.
Άρθρ. 4.) Μέ^ρι τής συγκλήσεως τής έ-ομενης Βουλής
ή Κυβέρνησις νά έχη έτοίμΐυς τάς μελέτας, τα σχεϊιαγράμ-
ματα καί την συγγραφήν ΰ-οχρειόσεων καί να έχη ελθν; εις συ-
νεννίήσΐ'ς )'ζ ϊιαφόρίυς έταιρείας ~ρϊί κατασκευήν τής σι?η-
ρίϊρίμικήί ταύτης γραμμής, άλλά νά μή -πρ:ί/; :ϊς οόϊεμίαν
κατακύρωσιν ανευ τή; έγκρίσεω; τής ϋΐυλής.
Ό χαρών Χόμος ψηφισθείς υπό τής Βίυλής καί ζαρ' Ημών
σή;Α£ρον κυρο>θείς οημ;σιεοθήτω οιά τής Έ-ισήμου Έφημερίοΐς
καί ίκτελεσθήτο) ώς Νίμος τής ΙΙολιτείας. ^ , , ^
Έν Φϊίδενσβώργ τή 16 Σεχτεμβρίίυ 19ΟΓ ν'
V
0>:ί^
°"4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ " ί" ^χ6 "
κι . ι.ΐ'ντν. ν ί (> Ό επί των Έσωτερικών Σΰμβουλος ~
χ. ._ -,νΤ . Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΓΡΟΣ ..*
Αριθ. Πει-τ. 32^5 Χ" νΛ·1 ( ~ ν'
ΓΕΗ1Κ0Ν ΑΟΠΣΤΗΗΟΒ
ΔΙΑΤΑΓΗ
*Ο επί των Οεκονομικίόν
"Έχοντες 6π' δψε· το αρθρον 179 τοϋ ίι-' αριθμόν 413 νό-
μου. όρ''-ουεν δΐόί τό οικονομικόν 'έτος 1901 την έπιχοργ,γν,σιν
των τε>ωνειακών άο/ών, διά γραφ'.κην ύλην, φωτισμόν, ;ο.ι-
/.ρ»ς δϊπάνας καί 6.'ρ;χαν«ν ώς έξϋς* , , ,/Γ- ,, Λ
Α'. Διά γραί[)ικην
Τελωνείον Χαν'ων
Ι
.χ β'. τά£εως
*) )τ£/ ωνΐϊοί. α . ταςεο>ς
» β': > ^ -
Τελωνειακόν σταθ/οϊ
IV.
Διά
Τ.λωνεϊον Χανίω/
Τί/ ωνιϊον Ήρακ./ -'Όυ
)) β'. τάξεως
Τ)τί)ωνεί* ά. » » .^ι·>
>, β'. » » »
ΤίλωνίΐαΛθί «Γα,Οβ.οί » » »
Γ'. Διά μικράς δαπάνας
κατά μγ,να Δρ. 45
» » » 35
» » » 15
2Λ^0
2,5

Ό* " «',Ι
V V V
δ» 'Χ
|ο.γ,να. Δρ. 15
Τί/ωνεϊα ά. τάξεως
» ι €'. " *ν·
κχτά ριηνα Δρ. 5
3.50
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ
Δ'. Διά θέρμανσνν ^ο^ο/ϊ ,Αν/
Τελωνείον Χανίων δι' εν ετος Δρ. 58
Τελωνείον Ηρακλείου δι1" εν ετος >> 40
» β'. τάξεως » » »·'> » 20
Αί ανωτέρω έπιχορηγήσεις κ.α.ταβάλλβντΧΛ άνεξελέγκτως
είς τούς προιτταμένους των τελωνειακών άρ/ών, οίτινες κατ
εκλογήν άναθέτουσι την διαχείρισιν είς τόν καταλληλότερον
ύπάλληλον.
Τα τελωνείχ ά. κχί β' τάξεως οφείλουσι να έφοδιάζωσιν
έκ τής ιδίας αυτών επιχορηγήσεως τα είς την περιφέρειαν
αυτών τελωνειακα φυλακεϊχ διά τής άναγκαίας γραφικής
Έν Χανίοις τ-7, 12 Σεπτεμβρίου 1901
, ν ι - ι· "Ο επί των ΟΊκονο.μι/.ών Σύμβουλρ;. {
.'·"''' Ι. ΤΪΟΤΔΕΡΟΣ \' ι
Μ
Αριθ. Πρωτ. 3996 , - ν -,
» Διεκπ. 1919 - ;;η;.νν,γ-ττ ,γϊς.ν:^ Μ ·
-V
., .:ϊη Α_ΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ^Υ ?
Νομαοχία Λασηθίου -:ν.ϊ;!'
Καίτοι είς τούς κρεωπώλας έπανειλν)μμέ'νωςν συνεστήθη
υπό των Δημοτικήν Άρχών νά μη φουσκώνακτι τα σφάγια
διά τοϋστόματος, καθ" ό'σο-ν τό τοιούτον είνε κινδννώδες
διά, την υγείαν των κατοί/.ων χ,χί πολλχ τα άτοπα παρου-
σιάζει. Έν τούτοις ούτοι πχρχγνωρίζοντες την σημασίαν
τοϋ μέτρου τούτου καί τού; λόγους, οΐτινες υπηγόρευσαν την
σύστασιν ταύτην των άρ/ών εξακολουθούσα, νά φουσ/.ώνωσι
τα σφάγια διάτοΰ στόμ,χτο; άντί διά των ετττϊ τούτω κα-
ταλλήλων [Ληχανηι/,άτων.
Επιθυμούντες νά. δώτωμίν τε'ρμα είς την κακήν καί έπι-
βλαβο διά την υγείαν συνήθειαν ταύτην άπαγορ£υθ[Αεν τού
λοιπού είς τοϋς κρεωπώλας τό φούσκωμα διά τοϋ στόμχτος
των σφαγίων, όπερ δέον νά γίνεται διά φυσητηρων, οσάκις
δέν -ροτιμώσι νά. έκδέρωσι ταυτα, άνευ της προπαρα-
σκ,ευης ταύτης.
Οί πχραβάται θχ τιμωρώνται συμφώνως τω Νομώ.
Την άκριβη εφαρμογήν τής παρούσης άνατιθε'μεθα εις τε
την Χωροφυλακην κχί τάς ΔηΆθτ-κάς Αρχάς τοΰ ΝομοΟ
Έν Νεχπολί-τ-Λ, 7 Σεπτέμβριον. 1901 ' ,
Ό Νομάρχης Λασηθίου Ό "γραμματεύς
Γ, ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΙΙ^.; Ι, Μ^ 2·ν*,λάΑη«, ,
Δ«ίκ«. 15)30
*■* ν:$ ,ν* ν ■"»
·;ιι.!1 ,τ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ''"'
Λαϋιιθίον
Παρετηρήθη, ότι τινές έξ αμφοτέρων των φΰλω/άνάπη-
ροι καί μή τοιοΰτοι, έν οϊς καί παϊδες. άναγαγόντες την έ-
παιτείαν είς έπάγγελρχ περ'.φέροντχι έν ταίς όδοίς παρενο-ΐ
/λοϋντες τους διαβατας καί έθιζομενοι είς την αργίαν. Ι
Είς τοϋς τοιούτους έπ' εσχάτων προσετέθησαν καί οί λε-
προί οίτινες πλήν τής άηδίας, ηνπροξενοϋσιν," εισί καί'Ιπι-
κίνδυνο'. έν τή κοινων'χ, ώς έκ τού μολυσματικοϋ χαρακτήοος,
ό'ν φε'ρε: τό νόσημα αυτών. >
Πρός άρσιν τοΰ άτόπου τούτου χπαγορεΰομ«ν τθθ λοιποί
απολύτως την υφ'οίαν δ/,ποτί πρόφασ-.ν έτ:αίτησιν εν τε ταίς
κωμοπόλεσι καί χωρίοις καί την έλευθε'ραν κυκλοφορίαν των
άτόμων τούτων.
Οί πχραβχτχι θά τιμωρώνται συιχφώνως ταίς υχετίκχίςΐ
διατχξεσι τοΰ Ποιν κοΟ Νόμου. ·■ ίαΔ . " ί!
Διά τούς έπαιτοΰντχς παίδχς ύπεύθυνς.·. άπέ'νχντ», τοϋ}
Οί
)ί λεπροί θά. άποστέλλωνται υπό συνοδείαν είς τα έν Ί£-
ραπέτρω λεπροκομεΐον καί έν ύχοτροπτ, θά τίθενται ό—ό
περιορ'ισ'μέν είς τάς Ιιίεΐ δι' αΰτβύς προωρισμένας φυλακάς.
Την ά'κριβη Ιφχρμογήν της παρούσης διαταγάς άνατιθί-
μεθα είς τί-,ν Χωροφυλακήν καί τχς Δημοτι/.ας Αρχάς τοΰ
Νομοΰ.
Έν Νεαπόλει τ? 8Σε'πτέ(Ι]6ρίοΐΊΐ9Ο1[^Π 'ΖΥ.'ί^Ι
Ό Νομάρχης Λασηθίου !'*ΪΛ ΖθΤΛΠ'ί
Γ. ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗδνωοοΜί .'ΟΜνίτ·-- '·
ΥΖΐιηι'Ρ Ύ) γραμματεΰς
Ι. Συγκελλάκης
,73);·ΌΤ)ί)Τΰ;>
.; ι αστυνομικη βΓαταξιι.4
•.τι. >^ ^ Τ,Λς Νομάρχας Χανίων ^[ , ,
-''^Λ°; ......^ (Πρός ■πρΛηψινδυστυχημ.άτων)1/^1^1- ·"·
Έχοντες ύ-' δψιν Οτι έκ τ·?5ς χακνίς εξεως των ήνιόχων
άΌ.αξών καί κάρρων νά έλαύνωσι άπό ρυττίρος τοΰς ίτπτους
των δύνανται νά συμβώσι πλείστα δυστυχήματα, αφορμήν
δ' ιδίως λαβόντες έ/, τοΰ φόνου τοϋ Μ. Κεκεδάκη, όστις
συνίβη υπό τινος κάρρου έξωθεν ακριβώς τοϋ επί τής όοΌΟ
Καλεκαπισή σταθμοΰ τής χωροφυ)ακνϊς.
ΙΙαρατηρήσαντες δ έξ χλλου ότι τινές τόν πεταλωτήν
μετ£ο/όμενο'., έξασχ.οΰσι τό έπάγγελμά των επί των πεζο-
δίθΐλίων καί όδών τής πόλεως, άλλοι δ'άφίνουσ: ζωα έπ'
αυτών, ού ένεκεν έπίσνις δύνανται νά συμβώσι δυστυχήματα
είς τοϋς πολίτας.
Ίδόντες καί τό άρθρ. 17 τοΰ 51 νόμου καί τό γ'. έδαο.
τοΰ 9 άρθρ. τοΰ ύπ' αριθ. 19 νόμου.
Παραγγέλλομεν :
1) Άπαγορευεται έν γένει είς άπαντας τοϋς ήνιόχους ά-
μαςών καί κάρρων νά έλαύνωσιν έν κ,αλπασμώ τούς ίππους
των έντός τής πόλεως η των προαστείων, οφείλουσι οε οί
μέν άμαξηλάται νά. έλαύνωσι τούς ίππους των έν τροχασμω
η βάδην. κ^τά δέ τάς στροφάς των όδών μόνον βάδην καί
νά ειδοποιώσι διά, φωνής τούς τυχόν προ αυτών όιαβάτας
ϊν' ά—οοεΰγωσι τόν κίνδυνον. ι , ·*■ >
2) Ιΐαντα τα εντος τής πόλεως η των προχστεΐων οονι-
γούμενα παντός εϊδους κάρρα φορτωμένα η κενα δέον νά οοτγ
γώντχ: υφ' ενός προσώπου σύροντος τό ζώον έκ τοΰ χαλινο'-ι.
Έκτός ό'μως τής πόλεως η των προαστείων ΐπιτρε'πεται εί;
τούς /.χρραγωγεΐς νά. κάθωνται επί των κάορων των καί τρο-
χάζωσιν
3) Άπαντες οί όδηγοί άάαξών χχτ'ίίάντός εϊδους κάρρων
δέον ν χ έχωσιν ηλικίαν χνω των Π έτών.::ιωι
4) Απχγορεύίται είς τούς πεταλωτάς ή εξάσκησις τού
έπαγγέλματός των έν τοίς όδοίς τής πόλεως ίΐ τα. πεζοδρό-
ρ.ια καί είς ίίάντχ άλλον ν' άφίνη ζω,χ έπ' αυτών.
5) Άπχγορεύεται απολύτως ή έντος τής πόλεως καί τών
προαστείων ταχεϊα ίππχσία.
Πασά πχράβχ-ις τής παρούσης, ίσχυοΰσης (*ετα δε'κα %'
μέρας άπό τής δημοσ-εύσεώς της. θα κχτχδιώκηται καί τι-
μωρήται κχτά τα άρθρα 610, 61 3 κχί 697 τοϋ Ποιν. Νόμου.
ΊΙ εκτέλεσις δ' αυτής άνατίθεται είς τα άστυνομι** κ*1
δημοτικχ δργχνα.
Η
,. ι. --
υ ;ν νι·>ς· ^'
;ώ ω
Ό Νομάρχης Χανίων
Μ. ΣΠΑΘΑΚΗΣ ύ
Έκ τοϋ Τυπογραφείον τής Κυβερνήσεως
χ α *» ΐι ·λ ι ο ι ί.
-ΐήο ι. ι/
Ο /
™ Παράρτημα τοϋ ύπ' αριθ. 72 φυλλου τοΰ πρώτου τεύχους_
| '
V
'_ ■ , . _ ι
_ τής Επισήμου Εφημερίδος. Ι.__________
Ι
ι ι ·
ΠΙΝΑΞ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ί !
Μ

Ι !
ί) ,
Διοίκηοτο η έντολη
Υ*
Διοικητής τής Χωροφυλακής.
Μίί'/ Ι "ι
Β __ (3>
Ο Ι
3
Η

Ιον Έπιτ:λάρχης . . ,
1
Οικονομικάς Άξιωματικος Είσηγητής
ι ν ' ' (1%
2ος Έιτιτελάρχγις
ι
Αξιωμ,ατ.διαχειριστής ύλικοθ καί μ.ητρώου
Διοικήται Μο·ραρ/ιών . .
» Ύ·πομοιραρ·/ιών
Γενικόν Σύνολον.
δ
Ι
ν-1
ΕΠ
Οί
ο
8
ο
ο
Ο
α
Οί
ο

ο
ίο
10
.ν-, Ι
5.5
Ι ι
ι
ΙΝ
ι»
«ι
Ι Ι
Δ
ι ο ι κ ή (ίε ι ς
Στρατιωτικόν της Χωρο^νλακης
Πληθυσμός της
περιφερείας
τοΰ σταθμοϋ
α-
α-
ο
ο.
β
α.
ο
ο
ί
Σταθμοι
Άνθυπασχι-
σταϊ
Ενωμοτάρ-
ναι
Ύπενωμο-
τάο/αι
Χωροφύλα-
χες
Σύνολον
'ο
ο
κ
δ-
Ό
ο
ο-
'ο
ο
ι;
ι;
&-

ί—ι
έν

ω
ω
1
1
ί
3
α
9
35

' 58
1
Κεντρικάς Χανί
ών
1
6
22
34
8000
3
•ο
α>
σ
Λιαένος
1
1
1
6
9
—,«, ^_ .
Ά
Τοπανδ
1
1
6
32
40
4016
χ
β.
ω
3
θείας άηό τί
>
ω

Δικαστηρίων
1
1
4
24
30
3140
1/ κ-γο· ί
-
ί
τ

ιΛΠ
ΔΐΊμοι
ί,ΓΟΙίί
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Όνομα πόλεως- ?ι κώ^ης έίαρτω^άνης
ί .
1 ί ή
Παρατήρησις·
. ι -: ι "
Μ ; ν. ι ' ι
Όδος ΙΙλατεί5·ς Σ-λάντζιχ, ίδο; Γεφύρας Καστελλίου, όδος
Κανεοάοου, δδος Φυλακών, όδος Νοαο-ρχίας, όδός Μουρνινς, όδος
Σκαλάκια, όδος Μπιξίδικα, όδος Βιζαντίνου, όδος ΙΙύλης Γαλλι¬
κοσ Στρατώνος.
Όδος Σεμπίλ-Χανέ, Χααάμ. Σοκάκι, δδός Ποττιέ, όδος Έβραι-
κής, όδός Τζαμάκι, όδος Κρυο-'3ρυσάλι, όδος Γιουσοϋφ ΙΙασα,
όδος Σκρύδλωφ, όδός Προκυμαίας, όδος Τοπανν,όδός Καλέκαψι,
όδόςΚρίσπου, όδός Νόελ, όδός Μπέττολο, όδός Άράπ Τζαμιστ,,
όδός Τριμ,άρτυρος, όδός Πύλης Σοΰδας, Πλατεϊα Κάτωλα, όδος
Παληά Χασαπ'ιά, όδός Μιτιτσο-ςίδικ'ν, όδός Στ'τζερ, ΙΙλατεΐα
Συνδριβανίου.
Κοΰμ-ΚαττοΟ, Βόμ., ΙΙύλη Σούδας.
Ι '
Ι
Διοίκησις
Στρατιωτχκοι της Χωρο«^νλακης
--------------.
ϊ *&
>
ο
__
ο
«
ώ.
Σταθμοΐ
Ί
'ΛνΟυπασπι
στα!
- Ένο
>ματάρ-
/αι
Ύπενωμο-
τάρ^αι
Χω
3θχύλα-
χες
>
Πλι/θυσμός
της περιφερείας
τοϋ Σταθμόν
α-
ο
ι

ω
ο
υ
δ-
>
Ί
'ο
ιϋ
Κ
Ο
ιϊ
Θ-
Η
>
Ι
Ό
α,
ο
Ν
δ-
Η
'ο
Η

ο
Ιΐ
θ-
Η
- ο
»
ο
Σούδας
1
ϋ___
1
2____
1
1
ϋ____
13
2
19
1089
Ι
ο·
β

0
Η
Γέροο-Λάκκου
Ι
1
6
7
3612
•/Λ..}·/·) Χ
Καλαγκάδων
1
5
6
2349
ίων

β
Χ

'ίΐΜ'.
νω/ν >7
Χ
Οί
Μ
Ι»
3
Ό
•ν
>
ίων
Κοΐ/μ-Καποϋ
ι
1
1
10
13

Χαλέπας
1
7
8
3085
Καινούργ. Χώρας
1
4
2163
Μπάρπου
1
3
2
6
3270

I-
Δηι_ιοι
Ι
ο - "Ονομα πόλεως η κάμης έξαρτωιιένης
;γ, ! ' !
Παοατηρή«ίει;
-^ Ι *^ . *ι
Σούδας
1
ι
Ι
Κεραιαιών
Άκρίοττιρίου
ι
ί
.1
Ι
—θύδα. Τούσλα, Τσικαλαρΐα.
ι
Γέρω-Αάκκος. Δρακόνα, Άλωνάκι, Πλατυβόλα, Σπη-
λΐάρια θυμΐά, Σκουραχλάδα, Τσι/λοπήγαδο, Λοθλος, 'Αλετρου-
βάρι, Αχλάδες, Παναγ^ά, Άγιος Γεώργιος, Χωραφιανά, Κον-
τόπουλλα, Κατωχώρι, Μαλάξα, Κάμποι, Τσακίστρα.
ι
Ι
_τέρνες. Μουζουρας, Χωριδάκι, Καλαγκάοων, Καλόρρου-
μα, Καμπάνη, Κουνουπιδιανά, Κορακές, 'Αρώνι, Χωραφάκια,
Ριζόσκλοπον, Πιθάρι, Καθιανά, Μονή "Αγίας Τριάδος, ΠλακοΟ-
ρες, Άργουλιδές, Κουμαριές, Προφητης Ηλίας.
1 ■ , · Ι
ι
ί
Ι
ι
ί
ι '
^ ε
Ι
ι
!
Χανίων
1 ίΛ » Γ. |
Χανίων
Ι
Χανίων
1
Χανίων
ΠεριβοΛίων
ί
Καινούργΐα Χώρα, Περιβόλια, Βαροθσι, Πελεκαπείνα.
Γκαριανά, Κατσιστρο/ώρι, Άγία Κυριακή, Μπαυ.πακόπουλο,
Στύλος, Κόκκινο μετόχι, Λουίζι, Μπάρμπου, Με/^έτ-Πασα.
Περΐβόλΐα. Μουρνΐές, Άγιος Ελευθέριος, Μονή Ζωοδόχου
Ιηγής, Κατσιφαριανά, Νεροκούρου, Τζουμπανα, Πορί.
ι*
*■
ί
Λ
Διοτκιίο*εις
Στραιιωτικοί Χωρο^υλακη
Πληθυσιιός
τίις περιφερείας
τού Σχαθμοϋ
ο-
α-
ο
8
~&
Ο-
Ο
:3_
Ο
β
^_
Σταθμοι
Άνθυχ^σπΐ-
στ^ι
Ένωμα-
ταρ/_αι
'Τιτενωμο-
τιρ/αι
Χωροούλα-
ι ^
Σύνολον
'ο
ω
Γ-1
ο
Ιί
ο-
'ο
α
ο
ι;
0-
ω
Ο
ο


θ-
Η
Ό
«ο
ο
5-
ι
Ι
1 Ι ί
Ι
ι
ί
ι
5

Ι
Ι
3

Οί
Μ
Ι1
3
Ό
Ι Χανίων
Ι
ο
0
β
Α
ί Αλικιανοϋ
Γαλατα
Πλοτανια
ΙΙήργ· Ψηλονέρου
, ν> ο.:. ΐι
ι
Λάκκων
Νέων Ρουμάτων
1
Ι
ι
1
1
1
1
1
3
6
4
4
5
' ι
' Τ
)
6
4
2
ι-·
13
5
3 Ι ί
·;Λ·λ1
6
τ>! ί
λ ,χ·
ί
5
3500
1375
1265
2881
λϊοΊτ.,," ■/
2452
ί
1432
Έξωτερικη Χανίων
ν·
Ου
ΰ
δ
ο·
Η
Ό
Κ

ο>
β
(0
φ
ω

Καλυβών
Στύλου
- -Λ ■
)
Ι
!
1
1
ι
6
4
• χ.: λ
7
5
313 !
3180
νίιΐ' " '' ,
ι
!
1026
Ι
ι

η
-ι, ,
ο ι
ι
"Ονοιια πόλεως- η κώιιης εξαρτωμένη*;
' ι
-" ι
1
Τ
Άληαανοΰ
νού, Βατόλ^ΛΛος, Φουρν::, Σκηνάς, Βρΰσες, Μα-|
ΐνωλιόπουλον, Ψαθογ άννοο, Σκονιίος, Ντερ:ς, Πατελάρ', Κυρ-ί
τωαάδος, Άγυιά, Άποθήκες, Μτταμπιόλος, Κουφό.
Πεοιβολίων Γαλατάς, Βαρύπετρον, Νταράτσος, Σφακιαναλή, Μ^/ρΰ Τοΐ-
χος, Ζούνελη.
Περιβολίων Πλατανιας Άγία Μαρίνα, Σταλός.
Πύργου Ψπλονέρ
Ι ι
ι ι
Λάκκων
Νιο-Χωριο, ΚαφοΟρος, Μουριζιανά, Μαριδιανά ώενικοχώρ
9 Κ»ρές, Μεσκλά, θ^ρ-σσο, Σκορδαλοΰ, Ζούρβα,
[Ζουριδιανά, Λουτρακι,
Λακκων ! Χωστη, Πρασ:ς, Όρθοϋν, ΠοΊ.αδ'ανα, Σέιχπρωνας, Σκίο'
Άρμένων
Άρμένων
Καλύβες, Καλάαί, Χ.ο-Κωρΐο^Πλαχα,
σίλειος Ά4ομένθ6, Κόκκινο Χωρΐο, Τσιβαρας.
Αγιο;
Στύλος, Μεγάλα χωράφια, Μαχαιροί, Σαγονας, Πρόβαραα,
|Παλγ]όκαστρον.
'Ζ-ί
Ι 1
8
Διοτκήόενς
Στρατιωτικόν της Χωροφνλακής
ο_
Άνθυπασιτι·
σταϊ
Ενωμοτάο-
χαι'
Ύιτενωμο-
τάρχαι
Χωροφύλα-
κες
Πληθυομος
Ο¬
υ
Ο.
Ο
————Ι—
(Χ.
ο
-_
ο
β
Η~
Σταθμόν
ι
ι

VI
Ε
ο

δ-
Η
Ο
ο
υ
δ-
ω
4
α
ο
©-
ο
Ε
ο
Ο-
Ο
ο
της περιφερείας
τοϋ Σταθμοϋ
Γεωργιουπόλεως
1
1
2
■5
2
11
980
Κουρνά
1
4
5
1320
-νί> ^ ν
V
! 0
Βάμου
1
1
18
"■1-" Η
» 22
5525
:ωτερικη Χανίων
3
ω
Κ
0
ι*
ν. ■"
Μ
) » ι ·»
Φρέ
1
6
7
4959
4,^3] "Λ
Μπροσνέρου
1
4
5
2070
Άσή-Γωνΐιϊς
1
4
5
ι
520
ι
ι
ι
Αήιιοι
..ι «ι/ ! -Ο*. >:- ' | ■ ϊ- ϋ,, ν'1 Ι ι·
, ·_» - . _·* _ΐ ν-~τ^
ΤΛα πόλεώς η κώμης εΐ^αρτωιιένης
Κ
'_ Ι
Ι ο
ΙΙαρατηρήόεις
.Α-
Ι
ι
Γεωργιουπόλεο)ς
Γεωργιουπόλεως
Βάμου
•'Ίϊι
Φρέ
γς^ Φονές, Χάμ,παθα, 'Ασπροσυκΐά, Μα-
8ές, Δί)μ·οτρουλΐανά, Μουρί, Μπαλαρίνα.
Ι
).««'!
Ι ι
ί ί
Κουρνάς, Κάστελλος, Φλακή, Πάτημα, ΔράΐΑΐα, Κάβαλλος,
Ζυλαδιανά. ι !
ι ί
ι Η . ι,ηο'ί ',ι
ι Ι
Βάμος, Λυκοτιναρά, 'Αργυρομούρι, Κατούνα, Ξώπολις,
Σελλιά, Σούρη, Καλαμίτσι Άμυγδάλι, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου,
Καρύδι, Τσικολΐανά, Μαλεκιανά, Μαμουνιανά, Γετίμη μετόχι,
Ψείρη, Ντουλιανά, Γαβαλοχώρι, "Αγιος Παθλος, Άγιος Βα¬
σίλειος, Κόπρανα, Καμπιά, Δράπανο, Ξεροστέρνι, Παλαιλώνι
Απάνω Κεφαλδίς, Κάτω Κεφαλας. | ι
α Ι *
Γεωργιουπόλεως
Φρές, ΧιλιομουδοΟ, Άμπέλια, Κυριακοσέλΐα, Ραμνή, Κα-
ρές, ΜεΑιδόνι, Πεμόν^α, Παιδοχώρι, Νεροχώρι, Κάινα, Τζιτζι-
φές, Νίππος, Βαφές, Πετρούλη Μετόχι, Μπουζίδη Μετόχι
Άρεβίτη Μετόχι.
Μπρόσνερος, Βατουδιάρης, Κράπη, 'Αλήκαμπος, Φιλίππου.
Άσή-Γωνΐά.
ι ι
! Ι
3
3.
10
Ααοτκήόεις
-.τρθαττωτικοΐ
της Χωιροφνλακης
Άνθυπασπί-
Ένωμοτάε-
*Τπενωμο-
Χωροίίύλα-
Ο,
σταΐ
γχι
τάρ/αί
κες
ο
ΙΐΛίι-
3*.
(Χ.
8
Ι"
ο
"" Σταθμοχ
Ό
ο
Ό
ΰ
Ό
ο
ι;
Ό
«ο
ο
ιΐ
ο
Έ>
Πληθυσμός
ι-
8-
»—Η
δ-
^—|
ο-
ο-
5-
ω
1
Σφακίων
1
■ι
1
2
7
11
1387
Καλλικράτους
|..ν\νννΥ
1
»
6
1042
Ι
Αγίας Ρουμέλης
1
4
ο
492
υοΟί«;3Λ//
:τ-:α>·
,νν!
■ι:.'!..'
\ λ
(«.1.'ν.
ί Χ-
'■ . ν
ΪΊ'.
■■■. · !
. >·>'ν
..Όϊ
:νΛί
;■.·■;//
11 .
·. -. ·
■ -
,1
3
ΆνωπδΛ'έως'
>, ; --
ί*"- Γ.
1
-
«:, ,
6

1169
ν
•' ι,Ο Γ
:.!
> ,-3
1 ΙιΗ'.
!ΤΓ/1 |
β
Λ
α
ι*
Οί
β
Ό*
Ρ
>*·
'λσκύφου
1
6
7
855
/'. :
ι
.. ;*.
Λ ύί
Ι λ·~ !ί' χ
- ' /.
•-^;
!
1
ί
*
ι ι ■
ι
ί
ί
Γονδου
1
4
5
ο28

Ι
.«ΧΙΛ.
1 -£.Τ . . ' ι, -'' ------ > ' - . > Ι
ί
:
ι
ι ΤΟνομα πόλεως η κώμης έξαρτωυέγης
IIα(>ίιτ^
ι·-0 5©5·
ι '■·; '
■-) ,
ι ·
' ί ' ί ! >) 1 ίΛ Γ -ί.
™ , ■ _ ■ -" : Ξ: ι '- ! _ Ι
*
Ο
«—ι·
*>»
Σφακίων
Χώρα Σφακίων, Καλοι Λάκ/οι, Μουρί. ' | ·ίΛΑ.>.>τ»
Ι
;
Τ
Νίμπρου
Ι
Κομιτάδες, Βουβας, Νομικιανά, Βρασκας, Κολοκάσια.
ι . ί ! ' '
Καλλικράτους
Καλλικράτης»ΙΙατσιανός,Ααψίδασος,Σχαλωτή, 'Αργουλές.
ί
1 !
Ι
1
ί , '
ί Ι ! ι
! ' . ι
ί
ι '
Άγίου Ιωάννου
'Αγ-'α Ρουμέλη, Σαααριά, 'Λράδενα.
, ί
ί'Γ.ιιΙ'Λ
Ι
!
, 1 ,
1
}
Ι ι
ι
ι
ι
Άνωπόλεως
Άνώπολις, Λουτοό, Λιβανιανά.
' 8
Άγίου Ιωάννου
"Αγιος Ιωάννης
^
>—>
Ν
-' ' Ι ι ' | '*
.
Χ
ι
. !
*·»
ι.9
Ι Ι
1 , ,
Μ
Ί
Ι
Ι
Άσκύφου
1 !
Άόκύ^ον 'Αμουδάρ», Στραβοράχη, Καυχαλιανά, Μέ«τα
Γωνί, Όξω Γωνί, Πετρές, Καρίς;, Κωστό.
Ί
, 1 - "ί ί
!
;
Νίμπρου
Ι
ς, 'Αο
Γ-ρένδου, Νΐο-Χωρ
!
Ι
ιο, ΧαλαρΌ
|
)
Δάσοί,Αευ.ιτιοΊανά.
*
ϊ
ι
Σφακίων
Γαΰδος
Νήσ:
)
ί
>ς, Καπανέλλου α
ετόχια, Κα
1
στρί, Ξενάχι» Ι?α-
> τσιανά μετόχια, Φραγεδιανά, 'Λνδρε-ϊ-.ανά, Ααπελος μετόχια,
ι
Ι
1
|
Γαλανά
Λετόχι

!
Ι
α.
*
ι
ί
Ι
ι
ι
!
: ·■
ι
Ι 5
Ι
ί ι
ί
Ι
Ι
ι

Λιοτκήόςΐς
1
ο
'§.
Σταθμοι
Σρατιωτικοί της Χωροφνλακης
Άνθυπασπι-
Ένωμοτάρ-
χαι
|
Τπενωμο-
τάρχαι
Χωροφύλα-
κες
θ-
Ο
Ρ
Πληθυσμός
της περιφερείας
τοϋ σταθμοϋ
3
Ό
Ό
Καστελλλίου
Λαρδα
Κεφάλι
Πανεθιίμου
9
Ο
4-
6
16
5471
ί (>.α;-
1933
2480
995
2879
Δΐίμοτ
Όνοιια πόλεως η κώμης έξαρτωμένης ">ί1-
Ιΐαρατηρήόεις
Ι
Καστελλχοι.
Μεσογείων
Έννέα Χωρίων
Έννέα Χωρίων
Καντάνοα/
Πανεθύμου
Καστέλλι, Καλουδιανά, Δραπανιας, Ποταμ,ίδα, Βουλγάρω,
Χαιρεθιανά, Τοπόλια, Κατσομ-άδος, Τσουρουνιανκ, Άι-Κυργιάν-
νης, Σειριχάρι, Άνω Παλαιόκαστρο, Τσικαλαργΐά, Σκουλουδΐα-
νά, Καλεργιανά, Κάτω Παλαιόκαστρο, Καλάθενες, Παππαδια-
νά, Κουρθιανά, Λουσακ^έο, Καναβάς, Πατεριανά, Κουνουπίτσα,
Κουρφαλώνας, Παντουριανά, Μοζοκοπΐανά, Μαρεδιανά, Μεράδα,
Νοπήγΐα, Ντανελΐανά, Μπαυ.παμέτι, Πυργος.
Άγιοι Πάντες καΐ Καβοϋσι, Βρύσσες, Πόρρω Με-
σόγεια, Πλάτανος, Μπενουδιανά, Τερεζιανά, Ραφτιανά, Σκουλια-
νά, Καπετανιανά, Κουντουριανά, Κουφογιαννιανά, Καστανιανά,
Λουπασιανά, * Αγιος Κωνσταντίνος, Άχτή, Λαρδάς, Καμάρτζος,
Αγιος Γεώργιος, Φουρνάδων, Καρεφυλλιανά, Νααμ,ηλοχώρι,
Πιπεριανά, Μπομπολΐανά, Κουτσοφιανά, ΝιΌ-χ_ωρΐο. Ζερβιανά,
Καλυβιανή.
Ι'ί'
Κθύνενΐ, Άερινος, Περιβόλΐα Τζιτζυφΐά, Πλοκαμ,ιανά, Πα-
-παδιανά, Σημαντηριανά, Άμυγδαλοκεφάλι, Κεραμ,ωτή, Κάμ,πος,
Σφηνάρι, Κεφάλι.
Βλάτος, Λίΐλνη, Έλος, Μελισσιας. ( '
Στροβλές.
Πανεθυμος, Πρόδρομος, Καμάρα, Πυργος, Γρά-Κερά
Καλάμι, ΖυμπραγοΟ, Βασιλειανά, Καρές, Κάτω Καρές, Κρύα-
Βρύσι, "Αγιος Αντώνιος, Άστριχος, Μεσονήσι, Λυριδιανά, Φαλε-
λΐανά, Κοτσιανά, Ρόκκα, Κερά, Περιβολάκια, Σκαφοπηγάδι
Σκευιανά, Τρία 'Αλώνια, Άρμενο-Χωρΐό, Μάχρωνας,Χουδαλιανά
Μαλάθηρος, Μουρί, Σάσαλος, Κλουβιανά, Κωσταδιανά, Λου-
ραδιανά.
ι ι
ι Ι
Π >
» ΐ Ι 5
ι
ι ι
Διοίκησις
ϊτρατιωτικοι
ι τής Χωροφνλακΐίς
8
ο-
ί
Ε-ι
Σταθμοι
Άν6υπασπι-
σταί
'Ενωμοτάο-
/αι
'Τπενωμο-
τάρ/αι
Χωροφυλα-
χες
ο
Πληθυσαός
ο-
8
α-
ο
8
ο-
1
ο
'ο
ω
Κ
ο
ιΐ
δ-
'ο
ο
ι;
δ-
>
'ο
ο
Ι;
ο-
'ο
α
ο
Ν
δ-
ο
της περιφερείας
τοϋ σταθμοϋ
Ι
Ι
' Ι Ι
Κολυμπαρίου
1
Ι
1
6
2
10
4445
ι
-Μ,Ι
' «■■ —.ι:
, ν ι
Βουκολιών
1
6
7
2878
-ν. .ι,Ο _ , ν
» Χ ·' ~Γ
«.!' ' ' Ι,
ν. ν ν '"
ι
3
β

0
«β
■β
Παλαιοχώρας
• Ί
| *
1
8
9
102:;
Ιίι'/. ■. , /' ί
α>
Μ
Ι»
3

/>■- ρ ' η^Λ
Βουτα
1
4
ο
1868
οίν,
>' ν ».."·,
Λ'ν,-ι
-Α/|
ι
Ί

18
•ι ίΟ,3ΪΙ 2'Γί
"Ονομα πόλεως ίι κώμης έξαρτωμένης
'· Ι
"—
ί!
Παρατηρήό"εις
ι >
ι *
* -Ο
Κολυμπαρίου | Κθλυμπάρΐ, Γρυμπιλιανά, Μονή Κυρία Γωνΐά, Κλαδου-
ριανά, Μινωθιανά, ΡοδωποΟ, Άστράτηγος, 'Αφράτα, Γν,αμαρα
ι Ασ-ρα Νερά, Νοχΐά, Γερακιανά, Καρθιανά, Βασιλόπουλο, Πι-
|σκοπή, Μαραθοκε^άλα, Δρακώνα,. Σ-ηΧΐά, Ραπανΐανά, Σκουτε
!λώνας, Ραβδού/ας, Βένι, Μελισσουργεΐό, Νταρμαροχώρι, Πολε·
'μάρχοι, Δέμπλα, Καμισιανά, Πλακάλωνα, Νταυ,ουλιανά.
Δοομονέρου
Βουκθλΐες, Κακόπετρος, Φωτακάδων, Άνώσκελη, Γλώσ-
|σα, Σκορδιλΐανά, Κουμαρές, Σκαφιώτων, Μοθιανά, ΤραγανοΟ,
ΐΒοθβες, Κελί, Χάρβατα, Μποντικιανά, Λουκομιχελιανά, Ραθα-
ικΐανά, Σφεντιλιανά,Μούλετε, Γαβαλομοθρι, Νέμ,προς, Πεταλιανά,
Πλατανές, Κολύμ.πα, Απάνω καί Κάτω Κεφάλα, Παλαιά Ρούμα-
τα, Ξεναλΐανά. ■
ΙΙαλαχοχοόρας
Παλαιο^ώρας
λαμος.
Βουτδίς, Βαροιανά, Βαθύρουαα, Βοθιανά, Χόνδρου, Ντελΐανά,
Γληγοριανά, Σταύρος, Σαρακήνα. ;
■Ν
εί
α¬
ν
1 Μ
Ι >·
ί 1
16
-
-Κ. ·ι
, —Λ1— -β3»
Διοικήόετς
Στρατιωτικο'
ι της Χωροφνλβκίίς
Άνθυπασπι-
'Ενωμοτάρ-
'Τπε νωμο-
Χωροφύλα-
.3 ■
1
σ-α
τάρχαι
κες
>
Πληθυσμός
[οιραρχ
ομοιρα;
β
Η
Σταθμοι
ο
Ν
'ο
ν /
ο
Ό
ο
Ό
.^/·
Ο
ο
τίχς περιφερείας
τού σταθμοΰ
α
θ-
ω
Πεί
©-
Ι-Η
δ-
ν—■
©-
Η
Καντάνου
1
8
9
ι·
1739
|
ι "^ Χ
"^", ι
8
Μ
Ο
Ι
'}«
Ό
α.
■β
ι
3
Καμπανοϋ
1
6
- -
- 7
, ν :
3145
-νΐΐϊ'Ι ,η-Λ^
,
οί Ι
ο;-ν
ν ^ίχ
Ι
Ιί'.Χ·
ν -
ν^ίΐ
ί
ί-^.Ι'.Μ'Ι -ν
Κεντρ Ρεθύμνης
ι
Ι
!
2
1
4
43
3
9311
|
ι
Ο"
ί
1
ι
δ
Ρουστίκων
1
7
8
5771
ινης
της
Ό
ι
β
Κ
. ;·.
ω
ϋι
Ι
ι
ι
ΐίαντίάνον
Καμπανοΰ
κά
Κα,ντανος, Άνιααράκι, Λαμ,πιριανά, Σιδεργιανά., Βαμ,βα-
-ά^ος,Κουφαλωτός, Τζαγκαρολιανά, Κακοδίκι, Άμιουσκλιανά,
Άβδουλιανά, Παρδαλιανά, Μενινιανά, Κανισκάδος,ΆρΐΑΐ, Λυ-
;/νιανά, Τζαναλιανά, Γρηγοριανά, Κοπετοί, Σφακός, Μαχΐά,
Ποςληκαριανά, Δρθς, Τροχανίακος, Σπίνα, Τζανιανά, Μπειλί-
τικο, Πλεμενιανά, Κάδροςι
ο -Λ.
, Λ,.
Α ν'ΐ-ι
- · */
κ»
Καμπανοΰ, 'Αγί* Είρήνη, Έπανωχώρι, Άργκστήρι, 'Α-
γριλές, Καμάρια, Άηδονί, Κουστογέρακον, Λιβαδας, Λιβάδα
Μερτές, Μαράλια, Μάζα, Μονή, Πρινές, Παπαδΐανά, Ροδο-
βάνι, Σούγΐα, Τεμ,ένΐα, Τζαγκαριάκος, Ζυμΐϊ)ροΟ, Τσισκιανά.
ρίϋ. Λ1
• ·3'.
Ι>'.
ν,
1»,,
ιγΑ'
-, Λ
-,·> Λ
Ρεθύμνης
Ρουσήκων
Καστέλλι, Ρίσβανο, Μετόχι, Μασταιχπα, Περβίλΐα, Τεκές,
Φουρφου,ριανά, Καστελλάκια, Σερεμίτι, Λαδονιερτζάλι.
"/'-1
ί
% Λ όϊ *Τ
Άτσιποπούλου
',' Μοθντρος, Νηυί, Άγιος Γεώργιος, Ζουρίδι,
Άγιος Κωνσταντίνος, Παλαίλιμ,νος, Καλονύκτί, Επάνω και
Κάτω Καλάκια, Σα,ιτοθρες, Βελωνάδων, Μονή Προφήτου Η-
λιοθ.
ΆτΛνπόπονλον, Πρινές, Βεδέροι, Γεράνι, Φρατζεσκιανά,
Μετόχια, Κάτω Βαλσαΐλόνερον, Γάλλου, Γωνιά, Άγιος Αν¬
δρέας, "Επάνω Βαλσαμόνερον, Μονοπάρι, Κάστελλος, Σωμα-
ΤλΜί
3
ο
Α
•ο
Ο
τδς,
_ .
'ΐ ί
1!
Λιοικήόεις
Στρατιωτικο:
ι τής
Χωροφιτλακης
«δ
" ΙΜι
Π
Άνθυπασπι-
σταϊ
Ένωμοτάρ-
'Τπενωμο-
τάρχαι
Χωροφύλα-
κες
ο
Πληθυσμος
8
της'περ^ερείας
8
ο¬
ο-
ο
4
$ταβμοί
ο
ίί
'ο
ο
'ο
Ο

'ο
Ο
ε;
ο
τοΰ Σταθμοϋ
ί»
ο
©-
Β
θ-
β
©-
«ιΐ
β
Εφι
•ν
ΚαβκΗάι^'
.13·
■- «Λ
νΛ'
1
)
, .2774
λαποτάμου*"*-0;
/■
•ϊίΧΧ
Χθθϊ
Α,*
ΓΧ
ι
-*.·Λ ,.*); Α
Γ.· ν»-/
ΧΗ'Χ'
ν-Μ
,χ(τχ
Όοδ'
Α
1
,Λ^γκΜ ,;-,.
·ο?^~
Α ,χ
χίθί··
Ύ Τ
.χ-'νχ
-'ΑΪ:-Μ γ
κ'ν!
• νΤ
-' ^ί
ΧνΕ)
30Χ(ΥΑ
II
.XV
Π Λ
17
ι
^ανιάστας
1
4
2490
-Α' ,,^,
οΑ'
Ι'ΚΤΓν
,,Λν
ίί'ί .
ΐθνΊ
3;/
,νοχχ
"ΟΓΤ
οΑ ,
-ν.
,?3Λ
-ΟΟθΜ ,κνχ:
κ-χ
Ι .;ι

νοΐ/.
,Κ'.'
V
.ϊνκ.'χτ.'υ'
;οχχ
χ.χγ:;
τ ,*
3Α!3'Ι
,ΧΑ','*
ν
Άγι
ου Ιωάννου
1
' 4'
Ο
1716
0
. ^
ίτοοτο
Ανωγείων
1
1
6
8
4055
0
Λ.-7Τ.Ι.
Γ Γ χ*
..,
·ίΛ*-':
:..·νοο
0/
ί ,χ..
ν ν
ν,·».ιο
■οο ο·.

Φ
ω
Μ
Ρ
λΐαργαριτών
1
4
3601
'ΧΧ ωνχ—3

-;;
-Η .ΌΓ^ΟΟ
/ .«τα
κ.
,11 .
,,-
ν
: ΐίΙΤ
2
» νι·;'
-
■ ,,
ι
ΤΙ
ι
ίΑ
ί
,,υ_,.
,ν'.;
Λ
ι
Γαοάζου
1
.οί/.
χ,4'
ί
5
2431
νοτ
Ι ?ΛχηΛ'/θοοω/
ΛιιίΟΙωΖ | -οιιων.τΐ Ι -ο (·*ο*(.,ν.·!
"Ονομα πόλεως Γι κώμης έξαρτωιιένης
•Α
ό'
(■Γ
Ο

*^
Ιω
ι τντ

Μελιδονίου
Ι Ι , Ι
Καστέλλι Μυλοποτάμου, Ρουμί,λί, Έξαντη, Άγγε-'
λιανά, Βλυχάδα, Μπαλή, Σκεπαστή,'Αλαδές, Ααμερ.
διανά, Μετ,όχια, Μελιδόνι. ,
ανά Συριπ
ι ,..%^ζιΑ^ί^
Δαμάστας
Ααμάστα, Μονή Άγίου Παντελεήμονος, Χάνι ΆστρινοΟ
'Χώνος, 'Αι'μωνας, Άσυρώτοι, Τσαχιανά, Βεργιτσανά, Άγρίδια
{Μονή Χαλέπας, Κωστεφάνου, Μακρυγιάννη, θοδώρα, 'Αλοΐίδες
ΐΣεϊσες, Μονή Βοσάκου. , , ,
Ανδανχτών
Μελιδονίου
Ανωγείων
Έλευθερναίων
Μελιδονίου
ργίς, Καλανταρέ, Όρθέ, Πλευριανά, Βεργιανά,
Σταυρωμένου, Λαγκά, Κάτω Τριπόδων, "Απάνω Τριπόδων, Κυ-
νηγιανά, Άλφά, Σκορδίλων, Καλλεργών, Πρίνος, Καιναρτζέ,
Έρφρι, Σκουλουφια,ΡοΟπες, Άναχουρδομέ'τοχα, Πρινές, Πέραμα.
Ραράζου
Μελιδονίου
Άλΐάκες, Κεφάλι, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Μάμ-ας, Ά
γρουρΐό, Άβδελλας, Γαρίπα, Κεραμωτά, Καστρί, Μοθνδρος, Δα-
μαβόλου, Δαφνέδες, Έπισκοπή, Πατροθλος, Μούσαις Αύδανίτες
Κρασούνας, Χουμ,έρι.
Άνώγεΐ»,Μετόχια, ΖοΟ-το-λάκκο, Άξός, Λιβάδα, Χαλ-
κιδιανά, Καμαριώτης, Σύσαρχα, Άστυράκι, Καμαράκι.
*.« ,'
νωιΑΛ'ί
Πασαλίτες Καλάμας Μελισσουργάκι.!
ί !
:
(ι)ν, Νησί, Όμάλα, Κάλυβος, Λιβάδια, Κράνα, Καλ·
λεργιανά, Βενί, Φαράτσι, 'Ανεμόμυλος, Κλεψίμια, Χελιανά, 'Α-
πλαδιανά. Μουρτζανά.
ί 1
! ί
Άγυιά,
Διοτκήόεις
Ο-
8
ο-
ο
33
ο
Ν
5-
>ΙΓΓ>
8
»Π
Σταθμοι
Γ
Στρατιωτικοί τής Χωροφνλακΐ.ς
Άνθυπασπι-
βταί
ο-
Ένωμοτάρ-
©-
Ύπενωμο-
τάρχαι
63
Χωροφύλα-
κες
©-
Η
ο
Πληθυσμός
της περιφερείας
τού Σταθμοΰ
Φ
ϊπήλι
Άρδάχτου
-Λ' ,;»*)
ΧΤΓ.'"
ν /Ο
V
-Λ» Χ ,νίχλ'
Σελλνών
Ι/. ,}.
1
•Ι! ,.,
Λ'Ιί.
ΤΛ
Λ. ,ο:
■ Γ ι,
-Ι!
'-Α* ,»νΐ.'Λ;
αι
ν "~. ι
. ,ΧΜΛ
.;ν
Λ ,*
Λ' 0X1 =
Α
Μ
η ,
■Χ Λ]
Α ,:
Α'χΧ
Ά' ,:
31/ .Λ
ω 5
, κχγ.
: υ όλ
Α ,
ν ν
'■ Λ'
,νο
,Κ'3

3ίίΟ,
10
.οί
0Γ.«( Λ
1.^
.Χ1

-'ΧΤνί
-·ΤΤΓν
11
ϊ 1
2365
2958
2167
'ι'ιΛ .
2766
■ΜΆλ'Λ'

ο
ο
-
-04|ων}ττ ί
"Ονομα πόλεως ϊ» κώμης ϊξάοτωυ.έ'νιΐς
-ο
Λάμπης
4-.
_πήΙ Μουρνέ, Ντιμπλοχώρι, λάκκος, Φράτι, Άγία Πε-
λαγία, Μιζόρρουμ,α, Λ.αμνπ'.νή, Πέτρα, Νταριβιανά, Κοξαρέ, Άτσι-
πάδες, Κατσόγριδα, Νεΰς Άγιος Βασίλειος, Παλαιόλοντρ*,
Αγκουσελιανά, Κορέδο, Τσικαλαριί
^ / ν *
» Λ
V
Άγίου Πνεύματος
Ι-Ι·Ι Ι Ι-
Άί·δακτθς. Βάτος, 'ΑκτοΟντα, Κεραμέ, ΆγαλλιανοΟ,
Βρύσες, Κούμια, Πλατανές, ΚισιίΌς, Δουμαεργειο, Δρύμισκος,
Λίγκρες.
Μελάμπων
Φοίνικος
Άγίου Πνεύυ-ανος
Λάυ,πης

•Ί- , > (■) ! ι' -
Μέλαμπες. ΣαχΤούρια, ΚρύαΒρύσι, Άγιος Γαλήνης,Όρνέ
Αευκόγεια, ΓιαννιοΟ.
Ροδφανο, ΜύρΟ»ο, ΜαριοΟ, 'Ασώματος
Σχολή Ι}ρέβελη. ι Ι
Άγιος Ιωάννης, Καλή Συκιά.
Λ.
•ο

8*2
Διοικήίίεις
Ο-
β
Ο-
ο
Ο-,
1
ο
=5.
«λ
ι
Ο
♦Μ
3
Σταθμοι
Στρατιωτικαί Χωροφνλακής
Άνθυπασπι-
σται
θ-
Ένωμο-
τάρχαΐ
©-
Ύπενωμο-
τάρχαι
υ
[Λιμένος Ρεθΰμντν
Χρωμοναστηρίου
Άργυρουπόλεως
) --
Έπισκοπίίς
ΙΙηγης
ί-.νί
■ .-'Τ
,,ΎΊ'.'
Χωροφύλα-
κες
ο
*-Η*"-
Πληθυσμός
τής περίφ^ά^
τού Σταθμοϋ
-Αί»

6
5
ίί-ΑΊ
ΖΛλ
1, (
2853
1470
1492
2883
Ζ ΰοτ
Ι
πι0.Α'
πόλεως η κώμης έξαρτωμέ,νης
Ι Ι 4
Μ
4

ΟΠΛ1ΟΙΙ*
Ι
-Ι:
•-3
υ ;^
Βουσινέων
Λαππαίων
Λαππαίων
ί ι
Πηγης
Άρκαδχου
Χρωμοναστήρΐ. Πρασές, Γιαννοθδι, Σελλί, ΞεροχωρΓο,
Μύρθ-ΐο, Άγιος Μάρκος, Μονή Χαλεβή, Μετόχι Άμπάνι, Μθλοι,
Ρουσοσπήτι, Άγία Ειρήνη, Άνώγεια,'Αρμ-ένοι, "Αγιος Γεώργιος,
Κοθμοι, Φωτεινού" Άμπελάκια, Καρέ, Όρος, Γουλεδιανά, Καπε-
διανά, Άγιοο Εύτύχιος, Μισίρια. ^
. ΜαρουλοΟ, Μυριοκέφαλα, Κάτω Πό-
ρος, Μπιλαντρέδων, Άλώνες, "Ρουμπάδο, 'Αρόλιθοι,
Γ Γ ! Ι Ι , ι ί ' »
Επισκοπή,Άρκούίενα,'Κουφή, Κάρωτή! Μετίδχι Λερα
υοΛνοόοπΛ
Πηγή. Άστέρι, Μονή Άρσανίου Χαμαλεθρι, Παγκαλοχώρι
Λούτρα, Άγιος Δημήτριος, 'Αδελε, 'ΑγίαΠαρασκευή,Μαρουλάς
ΆγίαΤριάς. , , .
! ι Ι
ι ι ι Ι
'Αμνάτος. Καψαλιανά, Πίκρι,Κυργιάννα, Μέση, Χάρκεια,
Καβοθσι, Μονή'Α.ρκαδίου.' !
Ι Μ ι
ί ι
ο
*«4

ι»
«5

Λ
24
1 Διοικήόετς
Στρατιωτικο
ι της Χωροφνλακης
Ανθυπασπι-
Ένωμοτάρ-
'Τπενωμο-
Χωροφύλα-
8
ο·
ί
σταί
/αί
τάρ/αΐ
κε
ς
ο
Πλυθυσμός
"6
1
1
»«ο

τίτς περιφερείας
κ
α-
ο
ΣταθμοΙ
Ό
ο
ίί
Ό
ο
'ο
Ό

τού Σταθμοΰ
«α
Π
©·
Κ
θ-
Η
θ-
α
θ-
Η
—--------
Νεί/ς Άμαρίου
1
1
1
7
10
3280

ί
-38.Η3
,οιο,ωχοςίΞ ,.'
Λ03_
'ίι,νν»
ν>:Ί ,
3Τ5«Ι
ω^3
ί
,-ΌΛ0.Μ ,.Π'Χ'ΤΓΑ
Α' 1λ;
7ΐ¥ ,
[ ό 3Λ
-V
5Ο2γ/
,οίθ
Λ' ,50
ΪΧ^/ι
_£·}^ν
ιον/'
ι
V
Λ ν'
ί «Τ
ι' ,;τ
Υ^Τ}0Τ3
?^2' *
30 ί
ΐ ,Χ'Λ
«3ΓΓΑ
Α ί'ο
.'37ι1
,.ΌΧΙ
Μέρωνος
1
* 1
(V

«ο»
2371
ι4?0
Ϊ ' ^
^.νφ3Λ
^·οΛ
οοχΜ
οπΐ
ν/4^Α
ΧόςΑ'
.06
V
,;^ι
ο·."/.·
,νωθ·;
ζτν λ
τ¥
ί
ί
ί
Άποδούλου
1
4
5
2283
μ νης
9
*
Φ
0
*
Ι
1492
#—
£
τΜ
Α ,υ
Γ
.χίΑ
Τ)ί3Γ_
9

Ι
Ν
2
^83
Ι ν,ων^οΧνχγνΠ
-χιχ/
ε^Α
νοΜ
ΊήγηΓΙ
* ϊνί»:οςν1/. ,,*
.τννν
ί ,
0.10 ?,ΐ
ι»,Ζ. ϊ
)>γΑ
,χςτύ

,'
Τ ,-
Α'
ν· θν- 4 ,,ύτ
Ι ,
κο/.'
Ι
Αιοικήο5εις , «υ,» ,
ο , Στραττωτικοί
της Χωρο^νλακϊις ι ,,ί,
8
ϊ
8
Γ^
α_
Άνθυπασπι-
σταί
Ένα>μοτάρ-
/«ι ·
Ύπενωμο-
τάρχαι
Χωροφύλα-
κε;
>
ο
Πληϋυσμό»
τής περχ^ερε)
άς
Ο-

ο-
ο
__
Ί
Σταθμοχ
ο
'ο
-3
ο
Ι:
ο
ι:
ο
τοΰ Σταθμόν
ο
ο
VI"
* .
θ-

-^
θ-
ί—|
6-
Ι * Ι ~
Ι
Ι ν
~ ί Η
ι 5
ί
»—Η
-: 1
0
Ι
Ι
Ι
Ι
" ί
ω
Κ)
3
11
9
35
58
[
Ρ
ο
Κ
π; '
Ι

ϊ
ί
Κεντρικος ϋ

Χανίων
1
5
6
22
34
8000
ι ι
ι
νρ»
Λιμένος
ι
1
1
6

9
Ου
ί
3
Ου
Τοπανά
1
1
6
32
40
4016
Ο
Ο
ι>?
ι
ι : «
Χ
Ό
Κ
ι— '
β.


■ >
ο>
3
0
Δικαστήριον
1
1
4
24
30
3140
ϊ
Γ
ω
ι
ί ι
:
1
Ι ·
Ι ι ί
ί
!
1 '
1
!
!
ι Ι
ί
Ι
1
ι '
Ι

Ηρακλειον
Μοιρα,ρ/ία.
'Απ' εύθείας άπό της Μοιραρχίας
Ρ
ε>
ο?
Η
Ρ
>
— ρ
Ρ5
ςο
00
1
ο
^—^
ν
»—-
ι*, -
€—ί
ί*»
Ο
... . β
- -. -
,Υ", ε/,ι.
«Ο
Ο5
οο
ο
α!
χ
ο

"Εφ
ιπποι
ίϊεζοϊ
_ι^
Ι
ε
Ι
«Ό
Ο
Έοιπποι
8ΪΙ |
_2_! §
ΙΙεζοί
"Εοιπποι
^ Ι
Πεζοϊ
"Εφιππο
κ |
η
Σύνολον
Β
ό
«Ο-
ο
7!
Μ
Ρ
ο 2,
' Ο ρ
ο
ϊΐι
γγλΠ
-Ό ΊΟΤ
Κ
"Ονοιια πόλεως η κώμης έ
Ηρακλείου
. 106 ,Λ·
Ηρακλείου
Ηρακλείου
"Ηρακλείου
Αρχανών
Δα^νών
Ηρακλείου
Ηράκλειον. Πρός Νότον.
ί. » Ι ίί Ι ('..
! Ι 1·>υ /· ■! ιίί
Γ *
ι Ι
Μεσκιν^ά, 'Άκ Τάμπια, Κατσαμπας, Μπε,ντεβΐκ, Καυ.άρα.
• ι ' · -«-433
Ηράκλειον Πρός "Αρκτον, Φοινικιδς, Δροΐκουλιάρης,
'Αθάνατοι, Γοϋρνες.
.1
ί
νΑ'
Άνω Άρχάνες, Κάτο) Λρχάνες, Βαρύπετρο, Χωριδάκι,
Γεννάρενας, Μαλάίες, ΣτεργιανΌς, Καρμ,άρι, Άγιος Βλάσσης,
"Αγιος Σύλλας, ΖερβοΟ, Βασιλιές, Αιμο/ώρι, Σύλαμος, Μα-
ραοιτη. ι ^ ι ι , ' ( ) |
Κανλι-Καστέλλι, ΚαλοΟ, Κολαινα, ΓαΛενι, Τζαγχαράκι,
Καρχαδιώτισσα, Δουρδουτζή, Μετό/;.α, Γένν^, Ροακάνι, Μυρ-
θιώτης. | ' '
Ι ι ι
Έλληνικά Μετό/ια, Φορτέστοτ, Τεκές-Τιμοΰρ,-Μπαμ-α, ι
ί ΙΙροΟσα, Μακρυ-Τοί/ος, Άγιοτς Είρήνης, Μετό/ια.
ι ι
! ι
-· ι :.
0 ϊ
Χ
9
28
Δι
ι ο ι τ
: ή «ί ε ι ς
Στρατιωτικαι τίί^ Χωρο^νλακης
Άνθυπασπΐ-
σταί
Ένωμοτάρ-
χαι
'Τπϊνωμο-
τάρχαι
Χωροφύλα-
κες
ο
Πληθυσμός της
περιφερείας
χ
οιραρ
α-
ό
Σταθμοι
'ο
ο

Ο
'ο
ο
Ι-
Ό
ο
ο
τού σταθμόν
Ι*
ι
©-
!Η ! Ο" : -
δ-
II»
δ-

ί—ί
Η
ί
ί
'Αγίου Μύρ(ονο(
1
ι
1
1
5
2
10
5013
ϊ
ι
ί ·
Δαφνών
ί
ι
1
4
5
2427
ί
χ ν;.·.
V
!
>
%
0
3
Κρουοώνος
1
6
ι
7
4467
Μ
ω
Ο)
Ί
Κ Ί · ♦
# Μ Ά
1^ Α * ■
β
ι
Κ
Αγίοι
ϊ
Ι
χΐ/
ϋ? ν ν 3^
:νν!τ !:
Τυλίσσου
λ
- ■' ·
ι
6
7
3168
-νΐ/ ,.·1-^
,-'!
•'
» '
V
.
• (Γ
;> ν"
± ·.
: /,ΎΛΑ
:1'
Χ
ί
ι
Όϊ
!
ι
ι
ι
|
|
Ι
ι
ί
1
;
ί
ι
ί
Αή{.ιθΐ
ο
"Ονομα πόλεως η κώμης· εξαρτωηένης·
Άγίου Μύρωνος , "Αγΐος Μύρων, Σταυράκια, Γεφυράκΐα, Βοθτες, Πετρο-
κέφαλο, Πενταμόδι, Κ//λέσα 'Α-άνω, Καλέσα Κάτοο, Πυργοθς,
Ι Κεράσια, Βλα^ιανά. Ευγενική, Σίβα.
Δαφνών
Κρουσώνα
Τηλύσσου
Δάφνες, Βενεράτο, Σινά-ι Μετόχ-, Πυργος, Ξερολΐά, Μονή
Παλιανή, Κιλιτζί Μετόχι.
ρς, Σάρχος, Κιθαρίοα, Αουτράκι, Κορφές, Πρ
νΐάς, Άνω Άσίτες, Κάτω 'Ασίτες.
ι-
Τήλυσσος, Κα-.σιλαδοχώρι, Ρογδιά, Άγία Πελαγΐά, Γω-
ιές, Μονή, Καμάρι, Κερα(ΛθΟτσι, Καβροχώρι, Γάζι, 'Αχλάδα,
νιες
Φόδελε, Μάραθος.
Ι Ι
ΙΛ'ΊΓΓ
Γ 1
Α ι ο ι κ ιι ((εις
ΟΙ—
Ο—
ο
Ο-
ό
ο
ο
Σταθνιοι
Στρατιωτικαι τϊ;; ΧωροφνΧαχης·
Άνθυπασπι- Ένωμοτάρ- Ύπενωμο- | Χωροφύλα-
σταϊ [ /αι , τάρχαι | χες
δ-
ί
. 'ο
ο- « ^ ; ©- ~
ο¬
ο
ο
1 Πληθυσμός της
περιφερείας
; τοΰ σταθμοϋ
Καστελλίου
Πεδιάδος
4/1 ί
β Ι
ο

ί ^
Σκυλών
" .9 ί
Γ ^ Ι
8 ο !
Ν
Ρ
Ό
α
■Χ
>ί;

— ;
ί
Καλοΰ Χωρίου Ι
0 ΪΛ
ιΛ'
^ ; Χεοσολήσου ϊ
ο>
β 1
2 Ι
Ο3 Ι
Παναγίας
Ι '
1 !
-!?Γ . 1 ί
ι ;
■ ;^ ■
•/1|--:4
1 '
1 '
ι
ι
ί
-
ί
3 ! ! 5 ! 2
ί - ο>,1
'Ί,ν
ν
ί" ιί ι
τ;/
κ Λ
ίζΜ
0
8
12
; ι
8 Ι
8
6479
3419
3960
5808
2048
3189
1
Δήμον,, τ
η?2 ΰοτ
,, "Ονο^ια πόλεων Λ -«-.ώϊΐην έξαρ^,ω ι.'νης
2
ι :
Καστελλίου
Πεδιάδος
Άγίων Παοασκιών
9 Καρδουλιανών, Σκλαβερο/ώρι, Γαλανΐανά,
Βάρβαροι, Αιλιανά, θραψανών, Άγία Παρασχευή, Σαμπας. ί
Ζωφόροι, Μουκτάρων, Σμάρι, ΛαγοΟ, Άτίοστέλοι, Διαβαιδέ,
Πηγαιδοθρι, Μπιτζαριανών, Καρουζανών, 'ΛΐΛαριανών, Καστα-
ιχονίτσα, Άσκοι, Ξειδας, Σπυριδιανά, Τσιγκοθνα.
1 ι
,',,ι ■-* '!ιν)ΐν
Αγ. Ιϊκρασκϊές, Κελλΐά, Φιλίσσα, Πεζά, Σκυλοί,
Μελέσσες, Άγιος Βασίλειος, Χουδέτσι, Βίνη, Γαλατας, Α-
στρίτσι,Βαρβάροι, Άπάνοο 'Αστρακοί, Κάτω Άστρ7κοϊν Κου-
νάδοι, Κώμες, Ζαγουρ'/-'·,οί. Καταλαγάρι, Πατσίοες.
ί ! ι' . : ι ;
ι ■
'ίίπισκοπϊίς
Έκΐ&Κθίΐήί ^γ° /θκεΰάλί, Γαλίφα, Λιτάνΐα, ΣΛοπελα,
3 Σταμνοί, Γάλ'.ππε, Καινούργΐο Χ υρΐο, Μονή Άγναράθου, Ε¬
Ι λτιά, Καρτερυς, Κά^ω Βάθε'α, Άπί ω Βάθεια, Άνώπολις,
{ Γοθρνες, Σκαλάνΐ.
Τπισι οπής ΚαλΌ Χωρι-, ΧαρασΌ, Γορίττι, ΣκοτεινΌ, Γο'οες, "Λγιος
ι Γεώργιος, Κόζαρη.
Ι
Λαγκάοος
Γωνιςέ.
^ός, Κράσι. Κερ), ΆίοοΟ, Ποτν^ι'.;, Σφεντύλ-,
Λαγιάδος ] "' Χερσόνησος,1 Μάλ!!'', Κουτο-'λουςράρι, Πισκοπ'Λ'νών.
Παναγίας ' Εϊαναγϊά, Αύλή, Κασο-νοι, Κ'.τ.Γ,δητος, Εμ~ιρος, θωμα-
. ! Ι διανών, Μίρθα, Ξεν.άκος, Κα^ούγι, Μιλλιαράδων, Φράτι,
' Καραβάδων', Ρουσσο/ωρια, Μάθια, 'Αρμά/α, Γεράκι.
Ι; ι ι ι
• Ι ί Ι ι
11 | ι ι
. ι ! '
Ι ί
ι Ι
« '
■ ι
ι ι
Ι Ι '
! ι
~
ι ι
1 Ι
ι
! ί
Δτοτκήόετς
ο
ω
ο.
ο
Ι"
Στρατνωτικοί Χ ωροφι/λακης
Άνθυπασπι-
στα'
Σταθυ.ο
ο-
Πύργου
Άγίου Θωμά
Άρκολοχωρίου
Έ/αΐ,αοτάρ- 'Τπενιμο-
Ι 8 ί - 8
ί β Ι ί ϋ
θ- ί — |0-
2 ί
Χωροφύλα-
χες
Θ-
Πληθυσμόν
δ | της περιφερείας
τού Σταθμοϋ
Ι
5
2
ι
ί
11
Ι
6
7
, ϊ
6
...
■ 7
2079
2987
ι η) ΙΟΓΓ·

'ίί 1
33
ΛΓμμιι
; "Ονοιια πόλεως η κώμης έξαρτωμένης
Χάρακα
Μεγάλης Βρώσεως
Άρκαλοχωρίου
• ι Μ".
Χάρακας, Στέρνες, Άγια ΦωΟ'ά, Άσ^αι Πρα'.-.ώρΐ7,
Πυργος, Σωκαρας. 'Αποίνι, Βελοθλλι, 'Αγιος Νικόλαος, Μουρ-
ν'ά, "Αγιος Νικητάς, 'ΕΟιά, Άχεντριας. Πρινΐά, Παράνυαφο-..
Πλατανΐάς, Μεσο/ώρι, Ροτάσι, Στάβιες, Φουρνοοάραγκο, Λού-
κΐα, Κουμάσα, Καπετανΐανά, Βαγΐωνΐά, Ακάματος, Λιγόρ-
τυνος, Κεφαλάδων, Δοράκι, Παναγϊά, 'Αμυγδάλι, Δ-.ονύσι,
Κάρυα, Άγία Σεμνή,ΙΙλακιώτισ-σα, Τσιοοΰτ, Καστέλλ'.,Πετρο-
κέφαλο. *" *"■
Μεγάλη Βρύσΐς, Άγιος θωμάς, Άγία Βαροάρα, Άρ-
δάχθια, Πρεβελιανά, Δούλι, Βαλί, Λαράνι, Μαίέ, Άγιος Γεώρ¬
γιος, Άξέντι, Βοριας, Λοθρες, Γράντο, Γκαγκάλες, ΚουτοΟ,
ΒοροΟ, Άτσιπάδες, Απάνω "Ακρ'α, Κάτω Άκρΐα, Στύλος,
Ίνια, Κάτω Μούλΐα, Ξερόκαυ,πος, Καλυβια, Δαμάνια, Κεοά-
λα, 'Αρκάδι, Κακο ΧωριΌ, Χαράκι, Μελισσο·/ώρι, Μπαοιά.
Αρκαλοχωρι^ Πατσίδερος, 'Αλάγνι, ΒουτουφοΟ, Μου-
σούτα, 'Αλητζανή, Στείρωνας, Γουρνΐά, Πάρτιρα, Γάσι, Πυρά-
I
Οί, Χουμάρι, Ζίντα, Π'.σ/.οπ/], Χαλασο, Νίσπητα, Μπαδιά, 'Λ-
τσιπάδες, ΧαντροΟ, "Απάνω Πουλιές, Κάτω Πουλιές, 'Λγία Σε-
μνή, Μιλιαρίσι, Άμουργιέλες, Καμάρες, 'Λρμανώγεια, 'Απο-
σελέμι, Β'.τσιλ'.ά, Τεφέλι.
_κΐνίας, Δραπέτι, "Απάνω Καστελλιανά, Κάτω Καστελ-
λιανά, Δεμάτι, Βακιώτες, Κνλύβια, Μα/αφα, Ίνι, Μονή, "Α¬
πάνω Γαρίπα, Κάτω Γαρίπα, Καττικάλι, Τρουλωτή, ΚακοΟ,
Φιλίππου Λαγοθτα, Σωρακιανά, Μιτσιτσίρι, Μοναστηράκι, Φα-
βριανά.
ιί
Ι
Ιϊ
Ι ι"
34
Δχοχκι'κίεχς
8
ο
...
ϊ
ο
Σταθιιοα
Μοιοών
.■» Ι ι
V
ι .
V
! Ζαοοϋ,
Ι Γ
Βόορα.ν
Στρατχωτχκοί τϊις Χωρο^νλακϊις
Άνθυπασπι-
σται
υ
ι;
ό-
Έναΐαοτάρ-
'Τπενωμο-
τάρχαι
Ο-
ϊ !
δ-
Χωροφύλα-
κες
δ-
ο
ο
Πληθυσμόν
της περιφερείας
τού Σταθμοΰ
6
ι,
Ά
/ ,
•Ι
,Χ λ
Λν,'Α)
4, 8
ν·1 ■■
3618
> ι Ιί'Λ-
5100
Χ Κ (
ι- ν
1
..Α · 1
ΐ: ι "Ονομα πόλεως Τι κώμης έξαρτωμένης
Ι
Γόρτυνος
Άμπελουξθς, Μοϊρες, Ρουφας, Καστέλλι, Σεφεριανά,
Γαλΐά, 'Απόλυχνος, Βρέλι, Μητρόπολις, Χουστουλιανά, Βουρ-
βουλίτων, Αγιοι Δέκα, Πλουτά, Κυρμούσι, Μορώνι Τζαμπρια-
νά, Μονόχωρο, Άγιος Αντώνιος
ι ι
Ζαρού
Κισσών
Τυμπακίου
Ανώγεια, Βασιλικά, Φλαθιά/ες, 'ΑπεσωΛαρι, Μονή 'Απεζανών,
Μονή Όδηγητρίας
! Ι
Ζαρός, Βορίία, Σχούρβουλα, Λαλουμας, Κοθρτες, Φαρί,
Παναγΐά, Παλΐάμα, Καλαθιανά, Μ^/κρες, Δρόσοι, Νίβρητος,
Γέργερη, Άποααραα, Πανασόί, Απάνω Μούλια, Ράφτης.
Βόρρθΐ, Φανερωμένη, Μαγαρικάρι, Καλο/ωραφιτης,Γλη-
γορΐά, Καμάρες, Λαγωλΐό, Καλύβια, Κισσοι
ι Ι
Τυμπάκι, Κλήμα, Π-τσίδια, Σίβα, Καμιλάρι, Άγιος
Ιωάννης, Μάταλλα. , ,
! ι
ι Ι
Ι ι
V
' *Ί
ι
1

Δτοικήόεις
Στρατιωτικο
ι τής Χωροφνλακης
Άνβυπασπι-
Ένωμοτάρ-
'Τπενωμο-
Χωροφύλα-
σταΐ
τάρχαι
κες
>
Πληθυσμός
τής περιφερείας
τού σταθμοΰ
_,
*—.
Ο
α-
ο
ο
Η
Σταθμοι
: μ .ι.·,
Ό
* ιί ■
Ό
ο
Ν
Ν
3
101111 ί
"ο
ο
ο
ο
Ε
©-
»—
Ε
©-
Η
ΜΙ
Ε
θ-
ν
Νεαπόλεως
1
2
2
1
16
--.?.
24
11276
ί *.....*'κ"'
ν'
ν
χ
ι
ι
ι
ι
ι
ί
-""
"" *- 4
Ι
ιονϊιτ» λ! '
χ
.χ: .τ
Ι
-
Κ·/"
ι
α»
Κρητσάς
1
5
6
4056
■«ι
δ

τής
'Αγίου Νικόλαον

4
δ
139ο
β
Οί
Ό
ί - « .
Ο>
ω

Τζερνιάδων
1
Μ
Ο
6
5061
Ι
Ι
ι
1
ι
' ι»;

-ι—χ ι* / '!
*Ονο»ια πόλεως Τι κώμης έξαζϊτωμένης
! Ι .
Ι
Παρατήρησις
Ι
Νεαπόλεως
Χουμεριάκου
Φουρνής
Βραχασιου
Κρητσάς
Χουμεριάκου
Κρητσας
Τζερνιάδων
Κρητσάς
Ψυχρού
Νεάπολις, Βουλισμένη, Μετόχια Νεαπόλεως, Μονή Περά-
μπελα
Χθυμερΐάκος, Μετόχια Λιμνών, Βρύσες, 'Αμυγδάλι,
Πλατυπόδι, Νικηθιανών, 'Αρκουδας, Λίμ,νες.
Κάτω χιορΐό, "Απάνω γωριΌ, Πινές, Βρουχας, Σκινιδίς,
Καρύδι, Δωριές, Άρέτι, Καρδαμούτσα,Λούμας, ΈλοΟντα, Σέλ-
|λε.ς, Καστέλλι,
άσΐ, Μίλατος, Λατσίδα.
Κρητσα,Κρούστα, Ιΐρίνα, Καλοχωρώ, Μέσα Λακώνια, Όξω
Λακώνια, Τάπες. (
ι
Κατσίκι, Ξηρόκαμπος. ;
"Αγιος Νικόλαος, Παναγιά, Χαμηλό, Φραγκουλιανά,
'Ακτή, Καλο Χωρώ, Σπιναλόγχα, Έλληνικά.
Τζεονΐάδων, ΛαγοΟ,Πινακιανών,Φαρσάρων, Μαρμακέτων
Άγ.Κωνσταντϊνος,Μέσα Ποτάμι, Όξω Ποτάμι, Μέτα Λασηθι.
Μονή Κρουσταλλένια. , }
.1 : ! ι ! '
Καθαρό.', , ; . | ί
Ψυνθθ, Πλατή, Γεροντομούρι, Μετόχι, Μαγουλας, Καμι-
νάχι, Αβρακόντες, Κουδουααλιά, Πλαθιανών, Αγιος Γεωργιος,
Μονή Βιδιανή.
3 Ι
Διοικήόειο
Στρατιωτικόν τος Χωροφυλακης
8
8
"ν:
(1-
8
Άνθοπασπι-
στα'ι
' Ενωμ,οτάρχΰ
£! Ύπενωμοτάρ
γαι
- Χωροφύλα-
κες
Πληθνσμός
Ι Μοιραρ^
ο
ο
ΣταθμοΙ
'ο
ο
Ο¬
ϊ
'ο
Γ™Ι
ο
θ-
Η
Ό
κ ·
Ι—ι
ο
θ-
Ό
Κ
ο
Μ
©-
Κ)
Ο
της περιφερείας
τοϋ σταθμοϋ
Σητείας
1
2
10
2
•Ϊ7ΓΛ.Ι
.4184
Χανδρα
1
,.;·
ϊίϊ'/ίί'Ιίΐ'ϊ"
3621
ι
Ι
■ι
.)». > -(.- α
Ο
Κ
β
Οί
Σητείας
ι
ι
Καρνδίου
1
4
5
ι
4 »
1501
Παληοκάστρον
1
-
4
«•ι» *
5
707
Ρονκάκας
ι
1
4
Ί"
Αί Ι
2483
ί
Τονρλωτϋς
1
4
5
2981
ι
Μ
Δημοτ
; ! 7 ι
"Ονομα πόλεως ϊι κώμης έξαρτωμένης
( !
Παοάτηρήόεις
Σητείας
Πραίσου
Ίτάνου
Ίτάνου
Ρουκάκας
Τουρλωτής
Λιμήν Σητείας, Πισκοκέφαλο, 'Αχλάδια, Χαμέζι, Ρί-
Γ^Λΐ
V
1 ^Γ^ΓΛ# 11 .^* ^* Α ^Α **·% ΛΜ ί Λ Λ Μ ΛΜ
III
* . ( Λ Λμ 1Λ/ι Α.Α...Ι.Α. Ι _.»Μ «ν*^. Γ, Ι Ι
ρς, Άραένοι, Ζύρο:, Καλο ΧωριΌ, Χαμαίτουλο,
Κανένε, Σκλάβοι, Παπαγΐαννάδων,Λιθίνες, Τσώ, Περιβολάκια,
Μέσα Άπίδι, Όξω Άπίδι, Συκιά, Βορϊ, Δρογγάρι, Καλος
Λάκκος, Άγιος Παντελεήμων, 'Αδρομ.όλους
Καρύδΐ, Ζάκρος, Μισιργιοΰ, Κατσιδόνι, Μαγκασά, Πα¬
ληό Μιτάτο, Ξερολίμνη, Άδραβάστοι, Κελλάρΐα, Χοχλακές,
Κλεισίδι.
Παλγ)όκαστρο, Μονή ΤοπλοΟ, Χώνος, Σίτανος, 'ΑζθΛέρα-
μος.
Ρθυκάκα, Στραβοδοξάρι, Όρεινό, Αάπιθος, Γράς, ΠεΟ-
κοι, Κρυγΐά, Δάφνη, Άγιος Μάμας, Μονή Καψά.
Ι
Τουρλωτή, Μετόχια Τουρλωτής, Λνστροί, Σφάκα,
Μέσα Μουλιανά, Όξω Μουλιανά.
ι Ι
ι ι
! ι
1
ι
Δτοτκήόετς
Στρατιωτικο:
της Χωρο^νλακής
Άνβυπασπι-
'Ενωμοτάρ-
'Τπενωμο-
Χωροφύλα-
)^
στα'ι
χαι
τάρχαι
κες
>
Πληθι/σμός
α-
8
_.
ο
Ο

Σταθμοΐ
ο
ο
ο
ο
Ο
»
ο
της περιφερείας
ο
:_.
ο
ΙΓ
Μ
'ο
Ό
Ν
'ο
ν/"
Ι;
τού σταθμόν

κ
θ-
3-
ω
ν.
Ι—ι
3-
ω
>
α
3-
Ι
Ιεραπέτρας
1
1
2
9
2
15
5377
■>.'■ -Κ
Καβουσίου
1
4
5
1078
ι ν *. Α . !?χι
ί
ί
ί
ι
Μονρνχων
1
5
6
3243
>
'■' '> ι
•λ !
0
β
Οί
♦Μ
Η
Κ

;{,
Κ
β
Οϊ
β
Οί
- χ.
ν
γ.
Μ
ί
{ Ο1/ΙΐΤι
Βιάννου
1
6
7
3995
11 - 1
***
1
Μάλλοον
1
4
5
2179
- /
•Λ"
^'ί Ι
...τ )Λί;Γ' !
Θ
,ί.ΑΚ,. ίθ· ΙΗ /
*^;» 7 ^ν*β .γ
,., ιϊ·ί·Η7Ι»ι —.
ι
|- "Ονομα πόλεως η κώ^ιης έξαρτωμένης
ι·>Ιί.!ΙΟί *.
Παρατηρήιίεις
" Ιεραπέτρας
Τ
Κάτω Χωρίου
Άνατολϊις ,
ι
Καβουσίου
Μουονιών
Άγίου Βασιλείου
Βιάννου
Άγίου Βασιλείου
Άνατολης

ρρ Κεντρί, Γιαννίτσι, Μεσελέροι, Μακρυλΐας,
ή Φανερωμένη, Κεφάλι, Καπίστρι, Μετόχια,
Χωρίον, 'Ατΐάνω χωρίον, Παππαδιανά, Έπι-
σκοπή, 'Αγιος Ιωάννης.
■ι/ι Καλογέροι. !
ι ! ί
Ι !
Καβθϋσΐ, Βασιλική, Μοναστηράκι.ί
λ· ι
ί
Ι Ι
ί
:«ι { ! -1! γ ΐ °δ
ρς, Κάτω Σύμη, Ρίζα, Γδόχΐα, Μΰθοι, Παρσας,,
Χριστος, Μύρτος, Απάνω Σύμη. ι
.·.· ι
Συκολόγος, Καλάμι.
(ι! ,· ;
Άνω Βΐάννος, Πλάκα, Αουτράκι, Κάτω Βιάννος,
Βαχος, Χόντρος.
Άγΐθς Β«σίλβ6θς, Κρεββατας, Άιχιρας, Κεφαλο-
βρύσι, Πεθχος.
Μάλλες, Καλαααύχα, 'Αγιος Γεώργιος, Μονή Έξαχουστή.
ί Ι
ί ι

Σταθμοι
!
£τυατιωτπ:οί τής· Χοορο
'ΛνΟυ-αιπ.-
Ρ-
ΕνωΐΛθτά;-
|
ο-
τίρ/α:
|
Ο-
Χωροι^ύλα-
Ι-;
ο
Μ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙ-
Πληθυσμόν
τής περι^ί
τού Σταθ^ιοΐ
Ι
3
6
ο
6
6
3
1
11
.9
24
20
22
15
2
1
!
9
21
10
12
6
2
ί
150
137
175
89
-
V
χ
6
ο
9
ΗΙ
58
218
195
181
228
120
'Ι-ϋωΐΐ'ρτκη Χανίων......
ι
'ΚΓωτερτκΐΊ Χανίων.....
Ρεθύμνης ..............
Γενικόν Σύνολον...
}
ι">ϋ> ί
•29
1
111
4
73
3
737
42
/ . ,
·.-· $
10.0
Ι
'^οννβϊ·."1
} »
κατανομ:
Τού Προσωπικού των Φυλακών
της €Χ3ίορο^υ ιαιιης·
3% ΜΙΡΙΜΙ 3$ ΑΛΑη"ΐΧΟΣ
: ^ Ι »Λτ.«
'ί .5 Ι -τής *γ
Τ- Γ
- ί

215-6
ι 11.1 Ι //--/ΐ/'^ -„ ;τ
'-' ·. 'Μ ι
V
\ ,·
ευρί
σκονται αί
Φν.Ιαχαϊ
Όνομααία
των φυλακών
Κνω(ΐοτά(>χα%|
Ύπβνωμυτάρ
ο
κ-
5-
Ι Ιαοατηρήσεις
3
χ
Ο.
2.
-β"
Φυλακαί Φιρκά!
Φυλακαί
Διοικητηρίου
Φυλακαί
των γυνιηκών
Ψνλακα
ΕΙ
8
12
22
1 ■]
10
Κ
«ι
•Ι
46

Μοτραρχία

Ενωμοτάρχου νπενωιιοτάρ
ναι
| ! >
«· τΐ) πιρΐίριριία
τής οποίας ιΐψί-
αχονται
Όνομασία
των Α^υλακών
1
ί |
> ·ζ>
ί κ
Παρατηρήσίΐς
δ
ο
μ
3
Ε
αί φν.ΙαχχΊ

'ο
-·»
Ο
θ-
Γ».
«4
ι
Ι
ί
Ι
ί
Έκ Μεταφορϋς
Γ*
ί
3
22
Ι
., Λ
ι
29
ί
ί
ί
Φυλακαί
ί
ι
2
3
ι
Κισσάυ.οι/
1
1
1
ι
; Ι ι
' ,'η
, !■
ί
!
Ι
! ι
>« · · >ι Ι
ι
3
»»»
Ι
Φυλακαί Βάμου
1
4
ί
(
ί
ι
V

ι

Λ
0.
ί
8
ι
1 Η
ι
ι ' ί|Ι
δ
2
(
ί
!
ι
Ι _>
Ι»—4
Ί5*
ι
Χ
ν
0.
ι γ.
Μ
ε»
Ι
ί -,*
3
Μ Α
! ·ί
|Μ·
Η
«*
·
-
Ί
1
ί
!
ι
Ι
1
ί
!
1
Ι
Ι
ι
Ι
ι
Ι
ι
Ι
!
Ι
Ι
ι
Λ Λ
21ς ρεταφοικίν
6
3
ι
ι
-— —. ί

Ι
ι

κί 47
Ι.»- ·
Κνωμοτάρχαι'
1'πενωμοτάρ - ?
ίωροφνλακες
ί»'*-«*Μ> 'ΐϋ
Μοιραρ^ιβ ,
. 1
Χαι Ι
>
έντή.ηερι^εοεία
τής οποίας ευ¬
Όνομασία
των «ίτνλακών
ο
ο
Ο
ο
1
Ιαρατηρήσεις
ρίσκονται
ϋ
|-»
_^

Μ
ν
^
αί φυλακαί
ί
'ο

ϊ^
«>-
Ό
Ι—
(V
ί
Η
ΙαΙ
Ι
Έκ οιχτίΐφβοΛς
β
3
28
37
Ι
ι
ί
·-
»■ ·-
ι
! *: '
1 ··:
ί
ι- Ί
}
ϊ>λαχαί
Φορτέτσ*ς
ι
6
7
ι
1
ι ,
!
Ι
1
ι
Ι
?
ΐ
Μ.
!
Ι ·*

ι
ι
Ι
ί ε¬
Ι
ι
ί "
υ»
ί
ί
>
Φυλακαί
1
6
7
βεει
ί.
*:»
Ο
»
Σκρίολω?
ή
Λιμονέ

8
;
Κ
ι
&
Ι ι
ν.
: »
8
ί
1
ι
β.
!
ϊ
ι
Ι
[
|
1
ί
]
ί ί
:
ί
ι
ί '
!
ι
ί
ι
Ι
ι
ι
Ι
|
Ι
ι
Τ
ι
1
ι
ί
ί
ι ·
ί
Ι

1

Είς ■»«
αψββάν
8
ι
3
40
51

48
Μοιραρχία
»Τ~ — 11
,73» ·
Ένωιιοτάο^αι
ι
Ύπενωιιοτάρ-
Ι Χαι
Χωροφύλακες
>
·»«»«Γ*»Ι -ι(|
(
Εν τη περιφ/-
Όνου.ασία
Ι ■"''
ρεία της οποίας
ευρίσκονται
των φυλακών
ο
ο
ο
νΐαραϊηβήυεις
ΙΠΊ . '* ί
αί φυλακαί
Ι ."
'ο
(ί-
Ό

1*1
μ
Ι"·
ΐ'η^ιι . ■
Εγ
Β
Έκ |ΐεταφοο«ς
8
3
40
ρ
•τ-
,51..
ί
Φυλακαί
1
9
10
Δικαστηρίων
Φυλακ.ί
1
1
10
12
> αταδίκων
ι
ι
! *-'
ι

!
ί
. Ιχ1
ι ;-·ρ
ίΓ;οΦ
Ι
Φυλακαί
1
9
10
2
Μεγ. Στρατώνος
ί
ι
}

β
Ι
Ι
ι
Ι
ι
«ι
Ι
'
•χ»
Φυλακαί
2 !
ο
κ
β
Χάρακος
»;
Χ
*·.
Οί
Ι ι
>

β>
' }
Ι
ι
Ι ^
—·
0
ι
ι
Ι
Χ
χ
Λ
«_#
Φυλακαί
2
2
»εΤ~*
*"*
Καστελ.Πεδιάδ.
Ά
Ι
! ι
ί
1
ι
ί
ι ί
Φυλακαί Βόρρων
ι
2
Ι
ι
ι
2
]
; Ι
Φυλακαί Μοιρών
|
!
ι
ι
ι
ί
ι
|
2
ί
1
2
ί
1 ι
ί
ί
! Ι
Ι ι
! |
ι
ί
ί
ί
ί
ί
1
/
ί
ι
!
(
!
ι

ι
Ι
Ι
ί
Ι
ί
!
ι
ι
ί
ί ί
ι ;
ί
1
(
|
ι
Ι
Είς μεταφοράν
11
!
:
4

76
.91...
ί

49
1
•Ονόματι
των άνλακών
Φυλακα ·
: Ι- Τζερνιάδων
ΜθΊοαογία
ο^άρχαι Υπενωμοτά^κ
ϊ
■ Χωρο
»ιτλακε
ίν τ] περ'φ.ρεΐ/
ι Όνομασία
2ίαι
?■
ο

τή- οποίας εύ-
ίίσκοντ'χΐ
των φυλακών
ο
ο

ο

Παρατηρήσεΐς
α1 ΐυλαΛίΊ
'ο
'ο
ο
ιΌλ
Ι
ι
ω
V
)
θ-
>^
θ-
ι-
^—1
Ι !
»1ι
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΧΙΧ
Ι ί
Ι Τ.
" Ι
Φυλακαί Έ ωτερι η
Μ ο ι ρ α ρ 7 ' α
ι
Χανίων
4
3
22
2^
ί
Ι
Ι !■
ι
ί !
Ι
*\Φ
!
Μο ιρ α ρ / ί α

Χανίων
ί
2
6
Ι
8
ί
»
Ι
Ρεθύμνης
2
12
14
Ι
ι
ι
ι
ί
ι
κχ
V.
Οϊ
)Λ'υ'Ψ
V
^3^1
ί
*
Ι
ι
?·>
Ήοακλείου
|
3
ι
1
1
36
ι
ι
40
1 }->
3
[
ι
ι
Ι
Ι
ί
3:
ι
Μ'ρααπέλλου
1
)
ί
η
χ
!
ί
ι
Β
Γενικόν Σύνολον
1
11
!
!
ο
!
81
97
ίθ
*«»
>* ί
Υ !
!
ι
ί
Ι
α.
ί 1
1
( , Ι
ι
!
ι
ί
ι
' ί
1 Ι
Ι
ί
ί
1
ι
-χγΛ
υΦ
ί
ί
1

ί
1
"~ Γ
ί
Γ
~ ΐ* ·
!
|
ί
1
Ι
Ι
_________, !

)
ί
ι
!
ι
ί
ί ί !
ί
ι
!

Μέγεθος Γραμματοσειράς