213085 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β, ΤΕΥΧΟΣ 3ο

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1901
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"Ετος Β'
Έν Χανίοις τή 22 Σεπτεμβρίου 1901
Αριθ. 51
Γν;7«Λφ..ϊ:νητ.άί Οί
-_ ■ ■''>! ,ϊ/ί·$
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑί
.-ι!-ι..
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ171
1) Αποφάσει; Νομάρχην Χανίων,^ Σφακίων, Ρίθύ^νί,ς, "Ηρακλείου
χαι Λασηθίου περ'ι τώ.» όρίων τ&ν Δη'$ίων. 2) Λιοαηρυξις Άρχηγείου τή;
ΧωροΊρνλαχ,^ί,. '$)' Κρ'.νοποίησις" Δημαρχείον Δρο^ονϊ'ρου περι «νει>{ίέσεω;
.■ΗΒΡ^ΙΪ":^ ΙΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
Ι
Αριθ. ΙΙρωτ. 5189
■ ■ Α'·,^. ίΚΧ)ίΝϋήϋΪΗΣ1_
;ΛϊΗερΙ"
ίτίριώεβειώνΐΛν όίιιιων'-
"Εχοντες ίήζ' όψιν τόγ'. έ$αφ. τοϋ Ι.:
Ή Ι νόμου όρίζοαεν, ■ ■ ί
Λ'. Ότι τοΰςπέντε 3ή[Αου; τής Επαρχίας Κυδώνίι
Ι) Ό δήμας. Σθύδα- εχ,ον περιφέρειαν αέν τήν' των τέ6>; οήαων
ϊούοα; καί Άχρωττ,ρίου, οΐτιν&ς ,συγχωνεύοντϊ·. εί; έ'να ϊίς ϊν
•προίΐαρτώνται .πρός τούτοις αί περιφέρειαι τ .όν. έν Τοπαλτΐ Με-
τοχ(ων, Μεχμέτ ΤΙασϊ, χίελίρών Τσ,αθυσίχτ, ιΛαδάδων) Κακομου-
τταφα, Καλικϊ, Γΐετροχχόκινου (Ξ.λο/.αμάρας), Καρή, Καρβου-
νχρη, Σΐυλιανΐηί,'Κουχουλάκ-^, Πα;;χ ΚελαΊ'δή, Νταα-^ρα. Βο-
τ/.αχΐοϋμετοχάκ'.; 'Άρά'πη, ,ΓίυριαχάχνΊ, Στέφ. Κνιθάχη χαΐ Μονής
/ώοδό'χου Πηγής; εοραν ϊϊ τν,ν χωμο-'θλ'.ν Σούοας.
2) Ό Δήμός Κέρααειών είς όν ·π3οταρτώνται τα λοιπά/ωρ:'α τοΰ
ό>; άνω συγχ_ωνεαομένου δ'αου ΙΙεριίολί'ων, ήτοι Περιβόλΐα, 1!α-
ρύπετρο:, ,'Άγιο; 'Κλ'ευθέριθς κα! Γά/,ΐϊτα;, μέ τα λθ'.πά έν ΤοπαλτΙ
Μετόχιά·. εδρα δ' αυτού δρίζεται τό χωρίον Μουρνΐαίς.
3) Ό Δήμος Αάχκων έχων την Ίϊίαν έδραν χά; περι^/έρε αν.
4) Ό Λήμος Άληκ'.ανόϋ έχων έδραν χαί περιφέρειαν ττ^ν
αυτήν. .. . Λ'Χ ,,,;./ ■.," '..·:,,
•Ί) Ό ΔήμοςΠύργου Ψηλονερου εχΐον ίδρα; τό χωρίον Γεράνι
χαι περιφέρειαν την αυτήν ηύξημένην διά τής περιφερείας των
χωρίων Ιταλός, Άγία Μαρίνα /.αί Πλατανΐας.
Β) Ότι τοϋς πέντε 'δήμους τή; Επαρχίας Κίβσίμου αποτε¬
λούσιν ό'· δήμοι 1νολυ|Λβαρ(οι>, Δ&ομονέρου, ΙΙανεθ'Λαου κα(
Ίνναχωρ(«ι>ν μ» έ'δρ-ϊς καί περιφερείας τα; αύτάς χαί ό Λήιιο;
Καστελλίου Ιχων έ'δοαν μέν την όμώ·ν.·;Λθν Κω,Ί.όπολιν, περιφέρειαν
δέ την των τέ(ος δήμμ>1/ Καττελλίου - καί Μεσογείων. οΐτινες «υγ-
χωνεύοντα: είς ίνα. .νωι:··.χ ■·;,■- . -■- -
ίΓ,'.(' ■* ""'Ο' Γοαμαάτέυς''
Ό; ϊνχ
:?:·!■■
*.-*
V
(Β Ι ,ί«ι-βΜ,! δ Ι:
8625
• Ααθόντις ίτπ'δι^ιν, · ''
'?^Πτ|.'έο«φ. β'. τοΰ άρΘρου'Γτβδ Νο>ου Μ Ι καθ* ο οί Ις Δή-
;.*όίίζομεντΌν καταρτισμόν τ^ν
της ώς ακολούθως :
τή; 'Εχαρχίας
ΰλ;}*
προόάτων. ·Ί) Προκήρυζι; Ιπαναλ. δ'ί,αό'πρίΐοιας ΤΛουοοΰλ;}*. Δημογίρόν-
τία; ΉραχλΕίου. Γ>) Προχήρυξις ΛιειΟ. Μουσί,υλμ. θρησχίυτ. ϊϊρυμιάτΐον
Ρεθύμνης. .,,.■·>· .■
Τα χωρία Βατουδιάρτ!;, Άσχύςιρυ, μεθ' ίλων των «υνθικιών,
'Λσ^ένοου, Καλλικράττ,ς, 'Λργου ές, Σκβλοτή, Φραγκοκάστελ-
λον, Κϊψοοάτος, Πατσιανός. Νοαιχιανά, Κολοκάσια, Βουδας,
Βραικας, Κωμιτχδες χά! "Ιαβρος ατοτβλοϋσι τον Ανατολικήν Δή¬
μον τής Ήπαρ/ίας. Πϊριφέρειαν τοϋ Λήμου τούτου όρίζομεν τα
πρότερον ό'ριχ των τριών συγχων = υ'>;χένοιν Δήμιον χα'ι ί'δρχν τό μέν
θέρος ήτοι από 1 "Απριλίου εκάστου ετους μέχρι τέλους 11)ερ(ου την
συνοικίαν 'Λμουδάρι τού χωρίου 'Λσκύφου, τόν δέ /»:μώνα ήτο»
•«πό 1η; Όκτωβρίου μέ/ρι τέλους Μαρτίου τό χωρίον Νομιχιανά.
Τάδέ νωρίαΧώρα Σφνκίων, Μο'.ρϊ, Λάχκοι, ΚαλοΙ Λάχχοι,'Ανι'ι-
πολ'.ς, Λί'.βανιχνά, 'Λράδϊνα, "Λγιος Ιωάννης, Σαμαργ^α, 'Λγία
Ρουμέλη καΐ Λουτρό τόν έ'τερον Δήμον τής Επαρχίας ταύτης.
Περιφέρειαν τού Λήμου τούτ'/υ τα πρότερον ό'ριβ των τριών
συγ/ωνευοΐΑεν.',ν δήμων καΐ έδραν αύτοΰ τό /ωρίον ΆνοΊπολιν.
Παραγγέλλομεν τό Γραφείον τή; Νομ.χρ/1α., ΐίττ*ος Οποβάλλ·^
αντίγραφον τή; παρούσης πρός την Σεβ. Ανωτέραν Διεύθυνσιν
των Ήσωτερικών.
ν,ι ■ :μϊ1· νην.ί α;0- -
Έν Γεωργιουπόλ«ι τή 28 λϋγο'ώτου 1.90.1,
V
'·.,·-,■*■/ ■'(
Ό Νομάρχας Σφακίων Ι.^.' Ό Γραμματεύς . ί.
ΣΤ. Ι
. ΦΩΤΑΚΙϋ:
-.;>.·,,ν λ.
II.
1Ιρωτοπα«αδάκ>)4 /
Ότι
άχριβές
αντίγραφον.
Τ
V
- ό ι* ί
Ήν
Γεοιργιουχόλει τή 2!)
Λύγούιτοΐί 11)01 " -
Ό παρά τή
ι Νομ«ρ/.(« ϊ
ρ«χια>ν
.•ΙΟΚ1!;- .■
.ΕΙ .':■ ■ Ά
'. Γραφιύς
«,ι'ί-,.
.-VI
ΐ.-ί'.-
■,..'"--> .ί
Κ.
Δ. Κυριράχης
ο ■ »;■!·
■ ίΐί
! .- ϊ! Ί/
),' ·>·Η ■ ; %
"Λ'- Λ "ϊϋΪΛ·1
'. ' :ν'*]5Ι'·· ϊ'0*
.·!' νί^ρ·.
Λρ
,>τ. ι32Ο ,
^^ Λ, . ι 71·}^ ■"-'
•Τ ί>»·) -'.ϊ
V.
ι)!
■■■"ν =ι»·;
Ά-
οο. -25-Ί ·■
ν-,.^ιΐί-' :(■■■;
, ,-.α α ;■■/ ,
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΡΕΗΓΜΝ11Σ «χ ν ^^
"Κ/οντε; ύπ' όψιν τό 1 αρθρον τοϋ Δημοτιχοϋ Νόμοο δι' ούτΐί-1
ριορίζεται δ άριθμός των δ/,μων τοϋ Νομοΰ, τής μέν Επαρχίας
Ρεθύμνης άπό 6 είς 4, τής δέ επαρχίας Άγίου Βαβιλείου ίπό
4 ίίς 3, τής Επαρχίας Άμαρίοο άπό 3 ιίς 2 λαΐ τής έπαρ-
χίχς Μυλοποτάμου άπό Ο ΐίς 4 κα'; άνατίθεται είς τούς
Νομάρχας ό όρισμός των π*ριφ»ρειών χαι έδρών έν τοίς συγχ*»νευ-
οαίνοίς Δήμοις, όρίζομεν ώς ϊχομίνωΐ τούς Δήμους χαί τάς ιδίας
των Δήμων τοϋ Νομοϋ. ·.·- *- ν .ίΑ·οτ
Ι. ΛΛαος πόλεως Ι'ίβίτι,ινης
Μίνί·. (Όί ίνιι. ■■'· .■ν·/- "'
2 ΒΠΛΙ'ΧΙΑ ΡΒΘϊ'ΜΝΗΣ . ... ,-ν^. , νί
ά.) ΛΑιιος 'Ατ«ίι«οΐ{ον5.οι· * ' ;-?ί·*"
'Κχ τοϋ Δήαου τούτου άχοσπώνται τα χωρία Κάβτΐλλος χαί
Σωαατΐς χαϊ -ροιτΐθ'.νται είς τόν Δήμον Βρυσιναίων, άπό τοϋ
ότΐοΐου άιτοσιτϊται τό χωρίον Κοϋμοι κα'ι προιαρτδται είς τόν Δή¬
μον Άτσιποπούλου είς Λν οποίον πάλιν προστίθεντβι καί τα εξής
χωρία έκ τοϋ συγχωνευομένου Δήμου Ρουστίχων" ήτοι "Επάνω
Μαλάκι χαΐ Κάτω Μΐλίχι, Καλονύχτι, Παλαίλιμνος χα'ι Σαϊτοΰ-
μ
ες, ούτω ό Δήμθς ούτος απαρτίζεται έκ των έπομένων χωρίων
) Άτσιπόπουλον τό οποίον διατηρεϊται ώς 'έδρα τοΰ Δήμ,ου, 2)
ΙίΟ
μ!·ίΐΙΙ2ίΙΜ0_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
"Αϊ'Λνορές, 3) Βεδέρο·, 4) Γάλλου, 5) Γεράνι, 6) Γωνΐά, 7)
Επάνω Βζσζρνόνερο καΐ Μονοπϊ'ρ», 8) Μετόχία ΦρατζετκΓανά, 9)
ΓΙρυνές, 10) Επάνω καΐ Κάτω Μζλάχ'α, 11) Καλονύκτι, 42)
Κάτω Βαίαραό'ερο, 13) Πα/.ϊιλ.ανος, Ι 5) Σαίτοϋίες χοΊ Ι ο) Κοϋμοί.
"Εδρα των χωρίων τούτων παρααίνει τδ -χωρίον 'ΑτιίΐϊίΟΛθΐ'Λ
'.) Δήϊ,ιος Λα««αίων ' ^ |
Μένει ώς εχει προστιθεμένων καΐ των εξής χωρίων, έκ τοϋ Δή-
μου Ρουστίκων όστις καταργεϊτοτ.!, Ρούστ'.χϊ, "Αγιος Κωνσταντίνος,
'Αλώνες, 'ΛρολύΟι, Βελονάδων, Ζουρι'όι, "Λγιος Γεώργιος, Μοΰν-
ο^ος, Χτ,σί, Ρουαπάδο καΐ Μονή ΤΙ:οβ ',του 'ϋλτοΰ.
Ούτω δέ ό Λήμος καταρτίζεται έν όλω ώς εξής : 1) 'Λργυρού-
πολις (εδρα), 5) 'Λρκοΰδαΐνα, 3) ΈπκτκοτΐΥ), 4) Καροιτή, δ) Κάτω
ΙΙόρθι:, (>) Κούοη, 7) Μαρουλοϋ, 8) Μπ·λανδρέδων, 9) Μυριο/.έ-
οαλα, 10] Μονή Μυρ.ο:ερλων, Ι Ι) Ρούστ.κα, 12) "Αγιος Κων
εταντϊνοί, 13) 'Λ/ώνεΓ, 14)'ΛρολϊίΟι, 15) Βϊλονάδων, · 10) Ζου-
ρίδι, 17) "Λγ-.ο: Γε·'ργιο-, 18) Μοϋνδρος, 19! Νησΐ, 20) Ρουμπά-
8ων, 21) Μονή Προφήτου ΊΙλιοϋ.
"Κ3ρα τοϋ Λή|Αου τούτου όρΐ'ζετα1. τί) /(όριον 'Λογνρονκολκ;
γ'. ΔΑ{ΐος ϋρνο'ιναίων.
Ό Λήμος ούτος μένει ώς εχβι, πλήν τού χωρίου Κοίιιο., ό'πε
προσαρταται είς τόν Δήμον 'Λτσιποπούλου, προστιθε^.ένων έκ το·
Λήυου τούτου είς τόν Δήμον 'Λτσ,.πθΛθύλου των /ιυριων Κάστελ-
λος χαΐ Σωαατας χαΐ Ικ τοϋ δημου Μέρωνος 'Λααρίουτου χ»ρ·'ο
Ι'εννέ, οΰ'τω 51 ό Λήαος απαρτίζεται ώς έςής:
() Χριομο-.αστήρί (εδρα), 2) 'Λαπελάζΐ, 3) 'Λραε'νθ:, 4) Ά γ
Ιϋρήν/;, ό)'Αγ!ος Γεά)ργιος, (ι) Γουλΐοΐανά, 7) Γ;αννού«!, 8) Κα-
πιδιανά, ΐ) Κζρέ, 10) Μετό/ι 'ΛποΟαμενου, 11) Μύλθί, Ιί) Με-
τό/ι 'Λλ;Λ~ίνι. 1ο) Μύρθιο, 14) Μισίρΐα, 1 5) "Λγιο; Εύτύ/ιος 1 (3
Γ:ννή, 17) Ετίρό χωρίό, 18) Όρο;, 19) Πρασσαΐς, 20) Σε'λί, 21
ί, 22) Φωτ£·νοϋ, 23) Μονή Χβλεβή, 24) Κάστίλλος κα
) μ
Έορα των /-ωρίίον τού-ών παρ'/'Λϊνει τό /ωρίον Χ{>;ο!ίο-
ς 'Λί>::α>ίον.
ΙΟίς τον Δήμον τούτον συγ^ωνόόίται όλόκληρος ό Δή;Λος 1ΐ7|γ·ης
όΊ«τις όίΛθϋ υ.ετά. τού Δ/^αου 'Λρχαδίου άποτίλοϋιΐν ε.α οήμον
υπό την έπων.μίαν «Λήμος Άρκαδιου», άποτελϊυαε/ο; έ,κ των
έπομένων /ωρίων ι
Ι) Άμνατος. 2) Καβοϋσι, 3) Καψαλΐανά, 4) Κυριάννα. 5) Μέϊ·/)
Γ.) Πίκο·, 7) Χάρχ:α, 8) Μονή Άρκαδίου, !)) Πηγή, 10) 'Λγία Πά
ραι/.ευή, 1!, 'Λ. Τρΐάς, Ιϊ) "Λγίθς ΛηΐΑ-/)τριος, 13)"Λ'-5λε, Ι'
'Λττέρι, 15) Λοΰτρα, 10) Μχρουλάί, 17) Ιίαγ-αλοχώ:!, 18) Χά
[/.αλεϋρι, καΐ 19) Μονή Κιρσαν'ου.
"Εδρα το« Δήμου τούτου όρίζεται τ'ο /οιρ'ον Λοί'ΐοα ώς κεί¬
μενον έν τ.ο μέσω τοΰ Δή[Λου.
γ - 2) ΒΠΑΙ'ΧΙΛ ΜΤΛΟΙ1ΟΤΑΜΟΓ
α'.) Δηαος ΑΙελΓ>ονίοιτ.
Ίύκ τον Δ/);Αθυ τούτου άτοιπ Ίντα: τα εκείθεν τοΰ Γ;ρο-Πο
ταμοϋ καΐ ρύακο; Τρο/ι, Μ=τό/ϊ«, Άγ/ίλια,ά, Κάμπον Με
τό/;α, Ξουζανά, ΙΙί.ϊίΐΑθΐ, καΐ Δαλα,Μ-έλο γ.χ προστίΟεντ-Λί εί- τό
Δήμον ΈλευΊερναίων, ~ροβ;:Οε(λένων είς τόν Λήαο/ τούτον των
έςής νωρίων έκ τού ιυγ/ωνευ [χίνον δήμου 'Λβδαντών, ήτ
'Λλιάντ:ς, 'Λ6ί>;λί;, Άγιο; Μχμ,αας. 'Λ62ανήτες, Γαρίππα Δα-
γνέδός, Δα;Λθβόλου. Καβτρί, Κερα;Α(οτή κα! Μοΰνδρος. Οίίτω ό
Λήμο; ζαταρτί'ζίται ώς εξής:
Ι) Μελιδόν:, 2) Καστέλλι. ;ίί 'Λγυιΐ·, 4) 'Λ/λαδές, δι Έ;7ντ!,
Γ») Καλα;χα:, 7) Κρατσουνχς, 8) >.'ελ'.σιουρ [άχι, 9) Μπαφΐ καΐ
Βλιχχδ», Ιϋ) Πα7ΐαλϊτ;ς.
II
Ι Ρο-ιμί/.ϊ, 1ϊ| Σ^επαστ.1,, !3) 2*3υ
■ΐΤίδΐανά., κα-ί Λί,μερίανϊ, !4) Χοομερι, 15! Μονή Μπαλή·, 1)
'Λληβχίί, 17) 'Λ63ιλ«, 18) "Λγ. Μάμα'ς, ι 9)'.'βδανήτες, 20)
IV.-
ί'ππΐ, 211 Δαβνέοϊί. 2 ') Ααΐλθί/'όλο ·, -'3) Καΐτρ!, 24) Κϊρα,υ.ωτή,
/.«ι Μοκνδρος.
'ϋδρα τοϋ Λημώυ τυύτου ορίζετα·. -'; ν_«ι:ίον ΛίίλιΓ,όνι ώ; συν
τοαείον τϊ: άποιτίσε'ς των ,ίρο-αρτωιένων /_ο>ρίων.
!}'.) Δί|ΐος ΙΌ )ίίοτ·.
Ό Λ ?,;«: ο^τ^ς ;ο.:νει ιος ε/:ΐ, π?ο7τ.0ϊμ;'ν .-ν έκ μέν τού κα-
το"ργ υαένςυ Λήμου Ααμάστα; 67 ων των ^-ωρίω. πλήν τώ^ νοιίων
-Ιαν-νστας, 'Λ:1αο^,ο; κ,αϊ Xχ.^νο^, τα Ό,-.-ν.α ύπάγςνται είς τόν
Λ,',αον Άνο)γ;·'ων, εκ ίΐ τοί Δ."]υ,ο ^ 'Λβοι/'τών τ 5/ /.,)^:ων Αγ.
'ί(·>ά/νού, Έπ!·7/.οπής, Κε^νλτ, καΐ ΛΓΐνΐΐτΐς χ-·: ο;)τ·> ό Λήαος
όντος καταρτίζετιζι ώς έςν,ε:
1] Γαράζοο, _ι 'Λνεμομυλος, ό) Π;νί, 1) Ιναλ;?ες, 5) Κλε-
■Ιί'Μα, υ) Αείβαδΐα, 7)'0αάλα, 81 Κράπ.',, 9) Νησί 1'1 Μουρ-
■?ζθί·ά·, 111 Φα;-'.ί7:, 12) Χελΐζνά άπλαδ.ανά, Ιο') 'Λγρΐδι:-, 4) 'Λ-
σχ*;Λ.-ί>·., Ιδ) Θ^οδώρ/, 161 Κωτπθ-ί'^υ, 17) Μακρυγιίννη, 18)
Σί^ις Ι 0ι Ην/ή Δ·7^ο·;ρ-, 2ι)) Άλο ?ί, 2 Ι) Τ~χι*νϊ χχΐ Βαρ-
γ«τσαν», 22) Μονή Βονάχου, 23) Μονή Χβλέπα, 24) "Λγιος
'ϊο^άννηί, 25) 'Κπισχοπ/-„ 26) Κεοάλι χαΐ ?7) Μο5σσεί.
"Εδρβ των χ νρίΐον τούτων παραμένει τό χωρίον Γαοάίο.
γ'.) Δή!;ος -'Αν6>γεϊων
Μίνει ώς Ι/εΐ, προστιβειιένωνμ'-νον έκτοΰκαταργουμένου Δ·/)μοκ
Λαμζττάς των χωρίων Δαμάστας, Άίμονος χαΐ Χώνου, οΰ'τω οέ
ό Λήμος Οντος καταρτίζεται ώς εξής :
4)''Ανώγε-α (εδρα), 2) Άξός, 3) 'Λο-τεράκι, 4) Ζοΰ λΐκχος,
ό) Καμαράχι, 0) Καμαριώτης, 7) Μετόχια Καμαριώτου, 8) Σώ-
σαρ/α, 9) Δαμάστα, 10) Άίμων χαΐ 11) Χώνος.
"ΐίδρα των /ωρίων τούτων παραμένει τό χωρίον Άνώγεια.
ό'.) ΔΑιιος '£λενθερνα*ων
Μένίΐ ώς. Ιχει, προττιθε,αένων έκ τοΰ Δήμου Μελιδονίου των έν-
τενθεν τού Γερο-ΙΙοταμθϋ χαΐ τοϋ ρύακος Τροχΐ χωρίων, ούτω οέ
ό Δήμ-ος οΖ~ος καταρτίζ;τα· ώς ίίης :
1) Μαργαρίτες (ίδρα), 2) 'Λναχουρδομέτοχα, 3) Άλψά, 4) "Λνω
Τριπόδο^ν, ο) Ιΐιργ^ανά, 6) Έρφος, 7) ΚαΊναρτζές 8) Καλλεργών,
9ΐ' Καλανταρε, 10) Κάτω Τριπόδ.ον, 11) Κυνηγ-.ανά, 12) Λαγχά,
13) Όρθέ, 14) ΙΙλευρΐανΐ, 15) ΙΙρυνές, 10) Πρύνοΐ, 17) 1'οϋπες,
18) ^κορδΑων, 10; Σχουλούφια, 20) Σταυρωμένου, 21) Μετοχια
'Λγγελιανά, 22) Κάμπου Μετό/ια, 23) Ξουζανά, 24) Πέραμζ χ«ΐ
25) Δαλαμπε'λο.
"Ιίδρα τοϋ Δήμ,ου παραμένει τό χωρίον Μαργαρίτες.
;!. ΕΙΙΛΡΧΙΛ ΛΜΛ1ΊΟΥ
α'.) Διΐ|ΐο; ίΜέρ»νβξ
Μένει ώς ε/ει, προστιθεμένων των έπομενων χωρίων έχ τοϋ συγ-
χωνευομένου Δ ^[/.ου ΓΙανακραίων, Βρύσες, Γουργοΰθοι, Καρυδάχι,
Ν'εΰς 'Αμάρι, Όψιγ^'ις, Σμυλές καΐ Μονή 'Λσ.(βμάτων καΐ άπο-
σπω;χίνου τοϋ χωρίου Γεννή, προβτιθε,ιιένου είς τόν Δτ,μον Βρυίί-
ναίων τής Επαρχίας Ρεθύμνης. Οίίτω δέ δ Δήμος Ούτος κατιζρ-
τίζεται ώς έτΐομένω:.
1) Μέρω/ος, 2) Άντάνασος, 3) Απόστολος, 4) Βολιώνες, Ό)
Γέννα, 6) Γεραχάρι, 7) Έλένες, 8) Θρόνος, 9) Βΐσταγή, 10)
Καλογέρου, 11) Καρϊνες, 12) Μεσονήσια, 13) Πατβός, 14) Βρύ-
σε:, Ιδ) ΓουργοϋΟ-, 16) Καρδάκι, 17) Νεύς Άμάρι, 18) Όψί-
γ;ες, 1!ί) Σμυλές, 20) Μονή Άσωμάτων.
"Κίρα τοϋ Δήμοι» τούτου παρα,αένε; τό χωρίον Μέρωνας.
β'.) Λίιιιος Πανακοαίων
'Ολοκληρος ό Δήμος Άποδούλου τα, έναπομείναντα χωρία ίχ
τοϋ Λ^μου ΙΙανακραίων ήτοι Μοναστηράχι, 'Αποσέτ·, Βυζάρι,
Λαμπιώτες, Βιτταγή, Πλατίνΐα καΐ Φουρ'^ουρας αποτελούσι τόν
ετερο/ Δ?ι;Λ.ον Άξΐζρίου δ ατηρουμένης τής όνομααίας «Δήμος Πα-
νακραίων » Οίίτω δέ ό Δήμος ο-Ιτος καταρτίζεται έν όλω ώς εξής ι
1) 'Λττοδύο)ου, 2) "Λγία Ιΐαοασκευή, 3) "Αγ. Ιωάννης,4) Άνω
Μέρος, δ) ϋχϋυα/.ό, 6) Δρυγϊές, 7) Κουρχοϋτες, 8) Λοχρίά, 9)
Νίθαυρι,
III)
Πλάτανος, Ι 1) Ρίζικα, 12) Σάτα, 13) Χορδίχι, 14)
ΜοναΊτηράχι, 15) 'Αποτέτι, 16) Βυζάρΐ, 17) Λαμ^ώτες, 18)
Πλατάνϊα 19) Φουρφουρας.
"ίίδρα τοϋ Δήμου τούτου όρίζετα: τό χωρίο ' Ιίιτζπρι-.
·■-■* 4. ΕίίΑΡΧΙΑ ΑΓΙΟΓ ΒΛΣΙΑΕΙΟΤ - -Γ '-"
, α'. ΔΛμος Αα^ης '" ';,0ΛΧ^;'",
'ίίχ τοϋ Λήμου τούτου άποσπώνται τα χωρία "Λγιος Ιωάννης
χχΐ Κ'αλή-Συχ'ά χαΐ προστίθεντα,. έκ τοϋ κχταργουαένου Δήμου
'Λγ-ίου' ΙΙνεύαατος τα χωρία Βάτο;, 'Λκτοϋντα, Δρίμυσκος, Κί-
ρ^ιχέ, ' γαλ:ανού καΐ Λίγχρβς, οΰτω δέ ό Δήμος ούτος άπαρτίζε-
ται έχ των έπο'χένοον χωρίων.
Ι) Βι/το.-, 2] 'Λχτοϋντα, 3) Δρύΐλΐσκος, 4) Κεραμέ., 5) Άγ«-
λ^ανοϋ χαΐΛίγxρί^, 6) Σπήλΐ (έ'ίρα δ/μβυ), 7) 'Λτσΐπάδες, 8) 'Αγ.
χωρ ,
5'·) ΔΗιΐος Φοίνιχος.
Ο Λήι/.ος ο^τος μενει ώ; εχει, προστ'.Οεαένων μόνον των χω¬
ρίων "Αγιος Ιωάννης κΐΐ Καλή Συχΐά, άποσπωμένων έκ τοϋ Δήαου
Λά,.'.π,-,ς. Οίίτω δέ ό Δήΐλος άπαρτ ζεται ώς εξής:
II
Καλή Συκ;ά 2) "Αγ. Ιωάννης, 31 Σελίά, 4) 'Λσοψατος,
δ) Παννΐοΰ. 6) Λ·υΧόγ;α, 7) Μαιίοϋ, 8) Μίρ'θιο, 9) Ροδάχινον,
10) Φοιν-.ν.!ϊ:._ Π) Μονή Πίεβελη καΐ 12] Πλαχ;*ας.
"Εδρα τ^ϋ ο'ή;Λου μένε, ό συνοικΐσμός Ηλακΐας. !*^.
γ'.) Αημος ΜελιΐΗττων.
Μενει ώ; είχε, προστιΟε;χέ ών είς τ/·,ν περιφέρειαν αύτοΰ καΐ των
-;ή; χωρ'ων έκ τοϋ καταργουαένου δήαου Άγίου Πνεύματοί,
Ά^οί, Κιττός, Βίύτ.-ς, 'Λχοίμΐχ. Δουμαίργΐό, Πλ«τ»νέ« **'
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ4
Σχολή Πρέβελη 'Λγίου Πνεύματος Οίΐτω δέ ό Δ· μος κατϊοτί-
ζεται ώς έςής :
1) Μέλαμπ;ς_, "Αγ. Γαλήνης, 3) Όρνέ, 4) Κρύα Βρύσι:, 5)
Σαχτούρΐα, 6) Άδρακτος, 7) Βρύσε:, 8) Δουμαεργΐό, 9) Ινσσός
10) Άκούμια, 11) Πλατανές καί 12) Σχολή Πρέβελη Άγίου
Πνεύματος.
"Βδρα τοΰ Δήμου όρίζεται τό χωρίον Κρϋα Βοΐ'ύιο.
Ή παρτΰσα δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος τής
Κρητικης Πολιτείας.
Έν Ρεθύμντ} τή 10 Σεπτεμβρίου 1901.
Ό Νομάρχας Ρίθύμνης ν ,, ~ , ,( .. ι> %γ· .'
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ ,(Λ.;,(.""
Ό Γραμματεϊκ
Β.
IV.
Δοανόάκης ~
Διά την ακρίβειαν τής ν.ντιγραφής. Κ> -·ΐ'"'-ι"5χ«*ί·Λ ι1
, Λ!ι-'Εν Ρεθύμνγι α^θηαερόν. -ν^>ι ν-.λι>.·, ,; , «ί;^·-
-|» Ί··* ·
V
ι- Α'""ίν'ΐ - ; - Ό Ύ)γραμματεύς τής Νομάρχας
Ε. Δασκαλάκης
'νΐΒ*
>"*χθ* Ι
ΑρΙν. 11ρ(ι)Τ· κΐ ΟνΧ ~ '■ »ν* » λ..
» Διεκπ. 3676 '' *'" ' ν ' ;
Ο ΝΟΜΑΡΧΙ1Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΪ · ι
Λαβόντες ί'ϊΐ* όιΐτε»,
«'.) Τό γ' έδάφιον τοΰ 1 άρθρου τοΰ ύπ' αριθ. 411 Δημοτικόν
Νόμου, καθ δ ό Νομάρχης, δρίζει τάς τε περιφερείας καί τα;
έ'δρας των συγ/ωνευομένων Δήμων κατά την πρώτην περίοδον.
β'.) Την διά τον ρ(·|0έντος Νόμου γενομένην συγχώνευσιν των δύο
Δήμων Κυσβών (Βόρρων) καί Τυμπακίοο τής Επαρχίας Πυργιω¬
τίσσης είς βνα.
γ'.) Την τυπογραφικήν θέσιν των εϊρημένων 8ύο Δήμιον, τόν
αυτών καί τάς τοπικάς περιστάσεις.
?να αί υπάρχουσαι περιφέρειαι των συγχωνίυομένων Δήμων Κυτ-
σών (Βόρρων) καί Τυμπακίου τής Επαρχίας Πυργιωτίισης άποτε-
λέσωσι μίαν καί μόνην περιφέρειαν, καϊ έδραν αυτών τό χιορίο
Τυμπάκι.
Ή παρονσα διαβιβασθήτω τή Σεβ. Ανωτέρα Λΐευθύνσει των
Έσωτερικών διά τα περαιτέρω.
Έν Ήρακλίίω τή ί Σεπτεμβρίου 1901
Ό Νομαρχευων Ηρακλείου
Ν. Κ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
' Γπογραμματεϋς
Λ. Κοανάςιος
'Λκριβές αντίγραφον »· . >
Έν ΊΙρακλείω τή 12 Σεπτεμβρίου 1901
Ό 'Τπογρααματεύς
',· ) ην. . ,.., Ν. Κορνάρος.
>..-«. Λ-,
Αριθ. Άποφ, 284
........Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Λαβόντες ΰπ' όψει,
1) Τό άρθρον 1 έδάφ. γ'. αοΰ ΰπ' αριθ. 511 ΙΜόμου, όρίζον ότι
αί εδραι καί αί περιφέρειαι των μή συγχωνευομένων διά τοϋ νεου
Λημοτικοΰ Νόμου Δήμων, μένουβιν ώς καί πρότερον, έν δέ ταίς
Επαρχίαις, έν αί; εγένετο συγχώνευσις των Λήμων κατά την πρώτην
περίοδον, οί Νομάρχαι θά όρίσωσι τάς περιφερείας καί τας ΐί,ρας
αυτών, 2) Τό υπ' αριθ 5394)2848 τής 17 Αύ,-ούστου 1901 έγ¬
γραφον τής Σεβ. Ανωτέρας Διευβύνϊεως τώ/ Έσωτερ,.χον/,
δι' ο^ προσκαλουμεθα όπο>ς προβώμεν νς τον όρ-.σμόν τ.^ν εορων
καί περκρερειών των συγχωνευομένων Δήμων.
Σχεψάμενθ'.
πάρχοντ·; τέισαρες Δήμοι συγχωνιύονται είς τρε'ς, καί συνεπώς
, χατά τό γ'. έδάφ. το3 αυτού ά-θρου αί 'όδραι κα' αί περιΐρερεία:
αύτ .ν μένουτιν δ-οκκαι πρότερον.
, Έπειδή έν τή Έπαρχίΐ Ίεραπέτ:ου ϊνθα εγένετο συγχών;υσις
, τ ών Δήι,.ων, / κμβαομ:νης ΰπ' όψιν τής φυσικής δια'ρέσεως τής
| 'Κπα,-χ'0^ κα'ιιού οιατούνέουΔημοτικόν Νόμου οριζομένου άριθμοΰ
Ι των Δήμων, δέον ό::ω; οί τέως ΰφιστάμενοι γειτονικοι Δήμοι Κάτω
—ΧίοριΌυ χαι Καβουσίου συγχωνευθώσιν είς εν α των λοιπών
ΔήμωνΆνατολήςχαί Ιεραπί'τρου διατηρουμένων ο;;ω; καί πρότερον,
ως πρός την όνομασίαν, την έδραν και τα όρια αυτών.
Β'Λ' *«'** Α Ύ1: Τ'Διά ταύτα
Αποφασίζομεν
Όρίζομεν τάς έ'δρας κχί τάς περιφερείας των Δημ όν τής Ε¬
παρχίας Ίερο.πέτρου ώς εξής:
Α'. Τοΰ Δήμου Ίεραπότρου, αποτελουμένου έκ της κωμοπό¬
λεως Ίβραπετρου καί των χωρίων Κϊντρ', Μζκρυλ;ας, Μεσε-
λέοων, Καπίστρι, Γιαννίτσ·, Κεφνλικα'ι Μονής Φανβρωμένης, όρί-
ζομβν έδραν μέν την κωυόπολιν Ίεραπ»τρου, περιφέρειαν δέ τα
ανεκαθεν ωριιμένα όρια αυτού.
Β'. Τού Δήμου Άνατολής, αποτελουμένου έκ των χωρίων Α¬
νατολήν Καλχμαΰκα, Η'αθί, Μϊλλαις, "Αγιο; Γεώργιος, Λούτρας,
Καλογέρου χαίΜονή Έςαχουστή, 'ηοίζοηίν Ιίραν μέν τό χοιρίον
Ανατολήν περιφέρειαν δέ τα άνέκαθεν ωρισμένα ό'ρια αυτού.
Γ'. Τού Δήμου Κάτω -χωρίου, αποτελουμένου έκ των χωρίων
Κατω χωρίου, Έπάνιο χωρίου, ΙΙαπαδιανά, Κπισχοπή, Άγιος
Ιωάννης, Μονή Παμπλινον, Ιϊαΐιλική, Μοναΐτγ)ράκΐ καίΚαβονσι,
όρίζομεν ϊδραν μέν τό Κάτω χωρίον, περιφέρειαν δέ τα άνέκαθεν ω¬
ρισμένα ορια αυτού καί ιοΊ συγχωνευομένου δήμου Καβουσίου.
Απεφασίσθη καί εξεδόθη. « . ,
Έν Νεαπόλει τή 31 Χύγούστου 1901 :'?0-'1'_'^ :ιΛ* !> _'^_
Ό Νομάρχης Λασηθίου Ό Γραμματεύς ' 'Ί'
Γ. λΙΓΛΩΝθΠΛΝΝΛΚΙΙΣ Γ. Πα'-ιαν.χολάου ν'
Άκριβές αντίγραφον.
Έν Νεαπόλει τή 3 Σεπτεμβρίου 1901 *
Ό Γραμματεύς
Γ. Παπανιχολάΐυ
ΤΟ ΛΡΧΙΙΓΕΙΟΝ Τ11Σ ΧΩΙΌΦΓΑΑΚΙΙΣ '
Δκικιιμνττει δτ>.
Συνεπεία τον ΰπ' αριθ. 1880] 932 έ. ε. έγγράφου τής 'Λνωτίραί
Διευθύνσεως τής Συγχοινων'α; χά1 Δημοσίας 'Λσφ^λείΑ, έχτίθησιν
είς έ;:αναληπτιχί-,ν τελειωτικτιν δϊ|μνττ·5ασία/ την /.αταστι^ήν των
άναγχαιουντων τ/| Χωίοφυλα-ίίΐ σανδαλίων επι ϊν ετος συμφώνως
πρός τούς δρους τής διακηρυξεως τής δημοσΐίυ^ίίσης ίν τιϊ> ύπ'
αριθ. 44 τής 24 Α!ιγούστου έ. ί. ιρΐλλω τής Ίίπισήμου Εφημερί¬
δος τής Κρητική; Πολιτείας.
'ίΐ οημοπρασία αυτή διβ:αχθ .σιταί ίνώπιον τοΰ Οίχονομ'χοΰ
ό μ=ιοδοτ Ίν προ-φέρετα·. νά ,'.
να; άπαράίεχτος.
Λ, τα έν λόγω σανδάλια ί ί¬
να; άπαράίεχτος.
Τα π'ρχχτικά τής δημοπρΐσία; ύπόχεινται υπό την έγκρισιν τοΰ
επί τής Συγκο.νωνί^ς χα· της Δημ. Άσφχλεία, Σύμβουλον, ο·.και-
ουμένου να χυρο)ΐγι ή μή ταύτα, χοιρις έκ τούτου ό τελευταία; με:-
οοότης ν'άιτοκτ? ουδέν οικαίωμα -/ποζημ'οΊτεως κατά τού Δημοσ'ου
Έν Χανίοις τή 12 Σεπτεμβρίου 1901
Ό Άρχηγό; τής Χοίροφυλαχής
Κ Λ Π Γ Ι Ν Η Σ
Αριθ. ΙΙρωτ. 430 ^
» Διικπ. 210 " ' " ^ - - ·.
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΔΡΟΜυΝΕΡΟΓ ΚΙΣΣΛΜΟΓ
Κοινοποΐϊϊ ότι, ■ -ι.>.
Κατά την 10 τρίχοντος μηνός έν τη πϊριφϊρεία Μέσσα Βουχο-
Αιών /.αί έν τή ΟεΤϊΐ Δαράτια ίίϊ.)θ'~.')ΊτχΊ δίο Ίΐ'όβϊτα περιφε-
τονται ίκτοτ» παρά τού Δημαρχείου.
Ί.,!.
142
Ε Π Ι Σ
II
Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΠΐοσχαλειάΌεν-ον ά αγνωρίζοντααύτα ός ίδ>α 'ναέμοανσθη ένώ-
π'ον τού Λημαο/ε ου τούτου έντος 20 ημερών ίτ.ο τής 8 α τής
Έπισήαου Ί φημεοίδος δτημοσιευσεως ~ής παρούσης και μετα την
προσαγωγην των άναγχα'ων άποδεικτιχών μέσων παραλάβη αύτά.
"Αλλως έχπο ηθήσονται πρός οο.λος τοΰ Δημοτ'χοΐ Ταμείου.
Εν Βο^ολιαιςτή 16 7]βρίου 1901 ^ '
Ό Δημ,αρ/ος Δοομονερου
Ε Α. ΚΟΚΟΛΟΠΑΝΝΗΣ
'ΛρΌ. Ηρωτ. 3"27
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΛΗΜΟΠΡΔΣΙΑΣ
Ρϊρος ΐιΌΐκιαό·ν των κατωτέρω ι.τιιμ κων τκς Μοι/(?ονΧ-
πανικης ΔτΐΗθγεροντΐας Ηρακλειον.
Ότι ίτλε'θδοτηθησαν μέν ε.Α-τρο5:7μως -α. υπ' αριθ 98 ί, 680,
188, 878, 245, 691, 70ό, 452, 854, 882, ή έν σοκακ Φουρνοί
ο χία, τό είς Βα)ιθε Τζαμι μαγαζεΌ/ τοΰ Σαντοιβανε ου, το ΰι'
αριθ 487 και το ε'ς Σεοτουρνϊ Ίβραχημ 'Λγα μαγαζε'ον μετα
ααςο'κίας, αλλ' ότι κατοπ'ν έ-ντος τής τεθείσης προθεΐ^ άς ύπΐ>
τού Νόμου προσεφέρον επί πλέον ό οο' χαι ότ' 1ν τοιαύτη πε-
θ'-ιτώσει δέον να έπανα/ηφθΤι /) πρ κε μέ/η ΟΓ,μοπραιτία, δια τοϊτο
διατάσσομεν την έπα/άλί,ψι; αύτ?ις συμφω,ως τ7 ΰπ' οι.ιθ. 316]^08
έ ε δι?κηο;ξε> δΛιοθ3'ευ0ε''(ϊγι έν τω 6~' αριθ 43 ρύ})ω τ.ΰ/ος
τοίτον τής 'Κπισ μου Εφημερίδος τοΰ 1901 και την οιεςαγι>γί|ν
τής οηαοτΐοαυ'ας κο'τα την 29 Σ-πτεμβ^ου 1901 ημέραν Σάββα¬
τον και ώραν 10—11 π μ έν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Ή-
ρακ)ε'Όυ κα ένώπιο. τής ΰπυ τοΰ 356 Νόμου οριζομένας έ
υπό τοϋς αύτούς όοους ^ ι+λ "
Ήράκλε'ον την 16 Σ^πτεμβ^ίοο^Ί^τίί ·Τ* 4*
- » οΑ (Λ
(■ νο Ό Διευθυντήν τής
Δημογεροντία; Ηρακλείου
■>^«/ο« «υ^/Ι . ΦΑΖΗΛ ΦΑΖΗΛΖΑΔΕ
-4,-1
ΠΡΟΚΗΡΓϊΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕϋΝ1 ογ
Ή ΔιευΌυνόΊς των Μονόολν.
ΐδρι/|ΐάτων Ρεθύμνης ■*
Προκηρύττει. ίτι ^ „ -**»-. «ο^
Μη διεςα/Ο-ίτης διά λογους τυ ΐίκοΰς, την /θές Τρίτην 18 τρέ-
/ο^τος, της ίνο>λ.·7ΐ.ως των εξής Βακουβικον 'Αγριαδων Γ) εις θε¬
σ ν «'Εληδε», 2) εις θίοτ·ν «Δουγιο'δέ», 3) είς θέσιν «Πλατάνια η
Άκονια», 41 είς θασιν ΣυκκοΛαχκοι καϊ 'Λγια Πα^ασκευη», 5) ε ς
θ^σι^ «ΒοΑονια η Άγία Παΐασ/ευη», 6) είς θέσιν «Κομ-νϊσκθ'»
Ρεθύμνης και 7)ε ις θέσ'ν «Λα/τίιμα» Μυλοποτάμου, έπαναλαμβά-
νεται η ένοιχίί'σ'ΐ το ατων την υ. ε Ο επομένην Δευτέραν 1 Όκτιυ-
ζθΌυ και ωξ>Λ 10—12 π. μ έν τώ Νομα^/ιακώ κατασ-ήματι Ρε¬
θύμνης και έν^π όν τής ο'κε άς έπιτ^οπής, ότε γ^νησετα:, κα! η
οο στικη κατακυΐω'ϊ'ς τοϋτων.
Όοο' ενοικιάσεως οί σύνηθες.
Έν Ρεθυμν/] 19 Σεπτεμζρίου
Ό Διευθυντάς ^ ηλ
ΑΧΜΕΤ ΒΕΤΣΙΧ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ
Όι,£ Ίι ί^ί Λ , κ ν . , ν
Έκ τοϋ Τυπογραφείον τ»ίς Κιτ6εονήΙει.>ο
1
ν,νΤ
ιϊοχ
Ι:"
,- ,»•
ν )(νττ)ΐ-ω.·γ(;ι. !' ^ί)^—βνΐ' ?,ν»·
ΐ3 'Ί) ΚΤ
.0 Ι ^ 11
'Τ ''
ι Ι Λ
• ,» . * !
1 (](. γ
.Λ _
*·βιι
ΤΟθί"οοί·
Τ Ο
ι—*:| "}' ρ> ,,^^
Ο
Γί^»? « · Ϊ4
, Λ
'ΤΙΤ, ί !ν·«βΐΛΐ,
ί 4 ι α-ι ί Ι *«Τ
ί- '
«·>
Τι. ^ , Ο
11ί ,-^^,'ί ^
.β*Οί Γ »β^βθ» ίΤ (γ
χ,'ί·
τ ?ίτ —
ΤΙ ^(
,Μ >ο /οί«
Λ(»
1 "ί ί
1 5«·3 Ι
:γ ο τ*··-"
1
Μέγεθος Γραμματοσειράς