210959 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1900, ΤΕΥΧΟΣ 2ο

Ημερομηνία Έκδοσης

17/4/1900
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Έτος 1900
Έν Χανίοις τί) 17 Απριλίου
Αριθ. 17
«Γ ;Λ;.γ
ΤΒΣ- ΚΡΗΤ1ΚΗ£_Π0Α1ΤΕΙΑΧ
δβττερον
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
" 'ΐ) Α»ί(ΐατ4ϊΙ«ν'θιδρίΐμοι/ είδικών Παρέδρων 2) Διατηγή διορι-
(ΐμ,οΰ αγροτικών διανοαέων 3) Κατάίτα{»ς Ταμείου προσθέτου :>4~
Αριθ. Διχτ. 32.
;Τ^,., ΛΙΑΤΑΓΜΑ
■'ίνΐντίχγ. Περί διορισμόν έίο'Μ'.ων παρέδρωνΛ
ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ά{>μοίτης έν Κ{>·Ίτη
'. ν·/ ' νΟΤ |νίνΧ.ΑιΧ/1 »· !> » ν '
14
ίί)
Δϊΐμοτιχοϋ
'ίΤόυ.ου, -ροντά'ϊ£ΐ τού Ήμετέρου ε-1 των Έσωτερΐκών Συ»Λ-
" €{«1λού^' (ττ^ρΐζδώϊνγι Μ γνωμοοΌτΥίίεως των οίκίίων Νο-
μζρχων.
ΌχΜ
Άποφασΐζοηεν κα οκιτ(ίηίοιιεν,
εϊο1ΐ/.οϋς παρέδρους τους έςής:
'/ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ
οτ -ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΎΔ12ΝΙΑΣ
ν 'Ακρωτηριοιτ-
Τοΰ,χω(,ίουίΚ&ρα/.ιαϊς χον ΊΙλ. Νιχολχίοτ,ν, Πιθχρ.'ου τον
Πέτρδν ΠετοάκΥΐν, 'Λρωνίου τον Ιωάν. Κ^σαμιτάχγ,ν,
Ρκα-λαγκάδω τόν Στ. ΙΙιβτολάκν,ν, Καθιανϊ τόν Στα-ΑΧ-
τιον Κχλλέργ·/ιν, Κααττανΐου τόν Γεώργιον Καλογριδακγ,ν.
Κ^νου-.δία,να τόν 'ϊτυλ. Κοζονάκτ,ν, Χωραφάχ}* τόν
Γ4ώ?γΐον Κουτράκην, 'Αργο·Λ·.οε τόν 'Αρτέμιον Μχνοαχχ-
*υν, Κ^λόρουμα τόν Μιχαήλ Κατσαβράκτ,ν,^ Χω?!οζ*ι
τέν.Κ*νάκην Κονταράκην, Ριζ05»λωπο τόν Ε;ο.;λ. Μα· —
ριδοράκνιν, Μουζουρϊ, τόν Δτ,μ. Ντουρουντάχτ,ν. Στόρνων
τόν Δή—ίιτρ.
τόν Έμ;,.. Α. ΙΙ.τερ^ν, Δ
Τλ " 1
Δ?χ-
ρου 3 ()·)ο Ί] Λογιόΐΐκίι κατάο'ταιίκ; Τραπέζης Κρήτης.
Κασιμάκ,ην, Πατελαρίου τόν 'Αναγ. Παπαδάκην,
τόν Παναγ. Παπαδά,κνιν, Κουφοϋ τόν Χαρχλαυ,πον
λά/.ην, Μ~χ(Α~'.όλου τόν Δ. Ριαννουλάχην,
τόν Νικολ. Λαικαλάκην, Ψαθογιάννου τόν Δημ.
δάκην, Άποθηκ.ών τόν "Ιωάν. Κούργιαλην, Σχ4
Ιωάννην Βουράκην, Ντερέ τόν Βχσίλ. Κοκολάκην.
Αιιιιοΐ' Ηναγον
Τοϋ χωρίου Μόδι τόν Ριώργιον Στχματάκην,
τόν Άνδρέαν Γιρχνΐώτ/ιν, Κοντοΐί,αρίου τόν Κων*.
λάκτ,ν, Λουτρακίου τόν Ιωάννην ΜπιρουράχΥΐν, Ψ'ι
Νικόλαον Άνδρίδάκνιν, Ντελϊΐμχνωλιχνών τό,ν '
Κά Ξί Μ Μά
γ χρ τόν Μιχ. ΜαρακάΛ*)ν, Η«-
λεαε τόν Γεώργιον Ι. Ι'αλανάκτ,ν, Βλχχίρονίτΐ'ϊσας τόν Λυιι*.
Σταφυλαράκην, Συριλίου τύν Άττόστολον Λιβιντάκην,
Ηασα,λιαινών τόν Σταμ. Κοντ«ντάκ·Λ,ν, Μιτοχίου «Ζουνάχ»
|χετά των τυνοι/.ιώνβ τόν Εμμ. Πχπαδαντωνάχτ,ν, ιΧχτζίί·
Καλιοντζη τόν Ηεοχ. Μαυρογένην, Νεριχνων τ4ν Ίω^ίν.
Νιχολα/.χχτ,ν. Λί;/.νΎ)ς τόν Ιω. Βουλγχράχ^ν^. ^ε^ Χωρίου
τόν Επαμ. Περά/.νιν. ν,,ΑχοΛ
Αιιμον ΙΙιοι(ΐολίων ^ νύτ νχΐίίΐ
ΤοΟ χωρίου Ιΐλχταν.ί τόν Γεώρ. 'Ροχάχϊΐν, Άγ{*ς ίίχ~
ρίνας τάν Αθαν. Ι'ρχΐΛ—ουιχκτ,ν, Στχλοϋτόν Ιωάν. Χχτζ»ι·
(Αχνωλχκτ,ν. Λαράτ'του τόν Έ;αι/.. Μυγιάκτ;, Γχλχτχ τόν
Νικόλ. Πολ'.τώο. Μουρνιδίν τόν Γεώρ. Πχπο'/τϊάκην, Β«-
ρυ-έτίου τόν Δτ,[ί.. Μα.νουτάκην. Νίρο/.ούρου τόν Νικόλ.
1Ιχ«:τχλχν.Ττ·.χαλχργιωντον Μάρκον Κο/.ολάκην, Τοιγ-ΆΧτ·
τόνΧχσχν Σ/.»./ιλά>τ/;ν. Νε'χ; Χώρχς τόν Κωνι. Γιρχχάχην,
Πχρουιίου τόν 'Λλτ, Λθυλουδάκνιν.
^ Λάκκων
ΤοΟ χωρίον Όρθουνίου τόν ΙΙχνχγ. Π. ΠχταΛταμχτχκ·»)ν,
ΣκχΏΐδχκ.:ών τόν Έ|/.{*. 11ρωϊΐΑάκτν, Κχρχνου τόν ΙΙχναγ.
Μχνολιούδην. Κχρών τάν Σταμ. Φυτράνην .Χωττής τ4ν
Π Ά Κ Σί
£κ 'ίόΤν'εώργιο/Χνχρχν, Τ«χλο*τ.γάοο·; τόν Έρ,Λ. Νικόλ. Γβ^άχητ ΠρχσΙ τόν Άνχγ Κατσούλην, Σίμ
^.1^- ΐη-ΙβΛ-, Λ». Άλωνχκίου τόν Ιωχν. Ίρα- τον Άντ. Μιχελχχην, Νιων Ρου-Λχτων τόν Εμμ. Μο
τόν Γεώρ. Α. Μα^α^ην. | | Τ(ί0 χωρ{ου Ττικχλχργιών τόν Γίώρ. Γιαααοάχην,
Αι'.ιιο» 'ΑλικιβνοΓ.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Λήιιοΐ' λ
ΧρτΟΧ^^'Στ^τ&Ϊ, ^^ ^ ^^™ '*****" * "* '^'^' '
τι».
ΕΙ1ΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
'*. τηγου τόν Στυλ. Δημιανάκην, Άσπρων-Νερών τόν Έμμ.
Δεσποτάκ,ην, 'Ροδοποΰ τόν Έμμ. Κανίτσου, 'Ρα,βδοΟχα τόν
4 Άντ. ΔΡ|'*λάχ/Λ1ν. Καμάρας τόν Νικόλ. Λεβχνην, Βενίου τόν
Νοκόλ. Μχλανο'ρχ-.Μ,ν, Νοχιών τόν Γεωρ. Ι. Κοτσιοάκνιν,
» Γερχκΐχνών-#,ν Γεώρ. Στπανονδάκην, Πλχκ,αλώνων τόν Κωνσ.
' Χατζιδά^^/,' Καρθιχ'νδίν τόν Ανδ*. Παπαδρουλχχην, Έτπ-
βχοπης τόν Στυλ. Νικηφοράκην, Δρακ,ωνχς τόν Μάρκον
Μαλχνδράχην, Σπηλιχς τόν Γεώρ. Ροσμαρήν, Μαραθο-
κΐθάλας τόν Έμμ. Μπίρτάκ,ην, Γρυμβιλιανών τόν Παναγ.
Άντράχην, Κλχδουριανών τόν Νΐ/ΐ. Σταματάκης, Σκ,ουτε-
λώνα τόν Βχιτίλ. Περχντζχκ.-,ν, Καμηϊΐανων τόν Στυλ. Χρι-
^εε^εε^^ρ^.^^- Ραπανανιανων τόν Μιχ. Πιρπιττολάκ,ην, Δέμ-
πλας τόν Πέτρον Φουντουλάκην, Πολεμάρχι τόν Δημ.
Κοκολινάκην, Δαρμαροχί*ρου τόν Έμμ. Πλαζάκην.
ι
ν Πανεθνμον ■ . -
λ Τού χωρίου ΙΙερβολακ,ιών τόν Ίωτοφ Κουλάκην. ΚερΧς
ϊ**·%βν Ευστρ1: Τσοντάκην, Ρόκ,χς τόν Έμ. Μαραγκουδάκ,ην.
'·ν2!φακο~ηγχο'·θυ τόν Παναγ. Πχτιν.ωτάκ,ην. 'Αρμενο/ωρίου
σν Ρ.ΊΙατ;α7τ·=λίχνουο'άχην, Μάκρωνα τόν Θεοδ. Μπατιχδά-
^; Χβυδάλίανών τόν Κ. "Χουδαλάκ-/ιν, Μουρίου τόν Δημ.
*γνω'—-άκην, Μα,λχθύρου τόν Πε'τρον Τορνχτζην, Σασά-
λθυ τόν Έ'Λ. Χατταλάκην, Πύργου τόν Ανδρ. ΦουνοΌυλά,-
κτιν, ΙΙροδρ^^'Α./Γ^^Σ^ΰρρν, Ι1ερογια.ννάκ·ον{ Καμάρας τόν
Κ. Μηνιωτάκην. Ρρας- Κερα,ς τόν Ανδ. Ζερβουδάκην.
^^ίβ^β^αγοθ τύν Ίίυ.. Κατάκ-ον. Αγ. Άντωνίου τόν Ιωάν.
^-Λ'Ι%·ννά*Τ)ν!,'ί15χΐϊΐλιανώ·ν τόν Μχτθαϊον Μαθιουδάκην, Ά-
I
*%^ Ι+ί,ν1 Μαν. Βαρδουλάκ-ον, Κρυας 15ρύσης τόν Μιν.
ίκην, Λυρίδιανών τόν Ιω. Μαραγκουδάκνιν, Φα-
^%/ Δζά ^
.Λ»Γ··./- >: '.»??:
,·, ΜΙ>^*Ψοδ ^ώρ'ίου 'Πυργου τόν Νικ,. Λιωνάκην, Κουνουπίταχς
. ;"·*νο'ί Ιωο?νντι Κσντοπυράκνιν, Λουσακιων τόν Ιωάννην Β=-
·*·$τκίάκνιν, /Ίδίφιχαρίου 'τόν Αναγνωστών Άνχστασάκην.
^'Κάλά^ίντΊν τόν Έμμ. Ριχκ,ουμάΐοον, Άικ,υρ-γιάννη τόν Έμ.
Γ. Σαββάκην, Τσουρουνιανών τόν Ηασ. Τσουρουνάκην, Το-
ΐτόλιαν τόν Στθλ. -ΜιΛυντοοράχτιν, βουλγάρου τόν Δημ.
"—^Ποινχνάκην, ΙΙοτα;/.ιδζς τόν Λίαν. Κατράκην, Χαιρίθιχνών
«.(,Λ&ν Ιω, , Θεοδωρογλάκ,ην, Καλονδιχνών τόν Σ'/ββαν Κχ-ε-
^_ΐ3·«5ΐΛζνιν,( Δρατςανΐόι τόν Στβο. Μττονχτάκ,ην, Μχριδιχνών τόν
τόν Έμμ. Καλογριδά^ην,
;άν 'Ρψ.. Νταουντάκην, Χχλίπχς τΐν Στυλ.
κ, Χαν/αλιχνών τ,όν Κυρ. Χχρχαλάκην, Καλεο-
τ6ν Μαρ. Σημαντηράκνιν, Καμάρας τόν Έμμ. Κχ-
'άκην, 1Ιαλαιο/.άστρου τόν Αν,
ΛΕννϊο
ι>^ίου 1}λ3ΐτουςν7ύνιΔτψ.. Μιντζ^χΛη, Ρογδιάς τόν
Λίμνης τόν Ι5χσ. ΙΙχτουράκν,ν, Έλους
». Λουχίου τ^ν Κυρ. Χαστχλχχην. Πί-
ί»ν -ρό,ν Δ^μήτριον Κχρτσωνάχ,ην, Κούνενι τόν Ιωάννην
«.ΧΛτιν. Αε-
ί. Μ-χλχρ-
(Τβν Μ'/. ,Στρα'!'χκ,ην· Πλοχκμιαν(ϋν τόν
ΐ¥^«^ΥΛΓ^^ιΐι(Ιθ5»ιθα./,γιν. 5ον,ν*οίθ·υ τόν Γ.
Τοϋ χωρίου ΓαβαλΌυ-ουρίου τόν "Ιω. Μπολάκγνν. Κουλου-
0>ανω.ν, χ6χν'^μ.ι Πρντικάκνιν, Μούλίτ» .τόν ,Γ, ,Πρασιανά-
κτ,ν. Ιίουζώντόν Μ. Στελιχνουο'ά.κτ,ν.ΙΙοντΐ/'.ιχνων τόνΣταΰο.
Γιρίουδχκην, ΛουκΌυ.ιχολ!ίίν»#τέν ί]τυλ. Τερε^ά,κην, Έπά-
νω-Μουβών τά- Χ. ΙΙαιτχδάκτι,ν, Σκαοιώτου τόν Άν αγ.
Κχστρινάκην. Κχκοπί'τρου τόν Πχρ'ίτ,ν Μζθίουδάχην. Μο-
-.τ·*3ιχνί>ν τ^ν'Άνχγ! Γι«κδυ«.άκγιν, Γλώστ/ις τόν Ίώ. Ινχβρου-
λάκην' Κουμαρέ τόν Νικ. Κουτυουράκην, Άνώσχελης τόν
Βχσίλ. Καλογεράκην.
Δήμον Μεο*ογέίων ' *
Τοϋ χωρίου Καλυβιανης τόν Ν. Τριγωνχκ,ην*, Νέου-Χωρίου
τόν Β. Βχρουχάκην. ΚουντουφΐΛνών-τόν Λ. Λαχάκην, Άγίου
Γεωργίου τόν Ηλ. Φρχντζεσ/.άκην, Δχαιλοχωρίου τόν Σπ.
Κοκκινάκην, Φουρνάδων τόν Κ. Τσιριγωτάκην, Καριχρτζου
τόν Μχρ. Καττανάκ,ην,ΊΆγίων Πάντων τόν Άναγ. Π. Β.
Άνουσάκην, Κχιτανιχνών τόν Ιω. Β. Μπιχάκην, Λουπχ-
σια^ών τόν Ιω. Β. Λουπχσάχην, Μπερνΐουδϊανών τόν Έμ.
Μπιχά/ην, Καβουσίου τόν Ιω. Χρίβτοοοράκ.ν)ν, 1Ιβρ^-.Μ=-
σογείων τόν Μ. Ξηρουχάκην, Κουρογιχννιχνών τόν Αναγ.
Σκ,ορδιλχκ,ην, Κουνοουριχνωντόν 'ΙωΚ^Κί
τχνιχνών τόν Β. ΙΙλευράκΎ)νΗ>| ((ϊ^μϊα
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕΑΙΝΟΤ
Τοΰ χωρίου Άγίας Είρτινης τόν Έμμ. Φραγκ^ε'δην, Έ-
πάνω-Χωρίου τόν Άντ. Χα'.ρετάκ,ην, Πρινέ τόνΜ'.χ. Ι.Σαρ-
τζετά/,ην, Τσισκιανίν τόν Μ«ρ. Τζε(Α«νάκην, Άργχστηρίου
τόν Πανχγ. Μαλχνδράκ,ην, Σκχφης τόν Κων. Τσιριντουλά-
κην, Μαρχλίων τόν Ματθαΐον Μαρματοίκην,'' Αγρ'ιλί τόν
Νικολ. Κλαχα'κην, Λειβκδχς τ6ν Ίωβίνν Η. Τσισκάκην,
'Ροδοβανίου τόν Κων. Κονταδάκην, Καμαρίνη τόν Άναγ.
Ζερβουδάκτιν, Μάζας τόν Άντ. Θεοδωρονικ,ολάκ,Υΐν. Π«πα-
διανών-Ζυμβροΰ τόν Έμμ. Δραγ.άχνιν, Τεμενίων τόν Ίω,κν.
Γ. Δκσκαλάχνιν, Λειβχδίτόν Διάκον Μπιλιβανάκνιν, Κου-
στογεράκου τόν Παΰλον Γεωργχκάκ."/)*, Μον^ς τον Γ'Α>ρ·
ΒαλκκΥΐν. , .. ί ' .
Α»Ηιον Κανδάνον, ·*««-·5
Τοϋ χωρίου Τζανιανών τόν Δημ. Τζανουδάκνι'ν, Στρο-
βλών τόν Έμμ. *Ηλι»ίκ·/ιν, Σπιόνας τόν Χ. Έμμ. Μαθιου-
δαχ,νιν, Άνυσχρακίου τόν Αλεξ. Μαρμκτοέκην, Λαμπυρια-
νών τόν Άντ. Μχνωλχκάκην, Σκουδΐανών τόν Ανδρ. Ντα-
μιλάΛην, Τρχχινιχκου τόν Ιωαν. Πχχα Μιχχήλ Στεφανο-
γιχννάκην. Πλίμενιανών τόν Τ'εωρ'γ. ·Κθυκουτσάκγ)ν. Κοπε-
τών τόν Χρ. Μχνωλακάκην. Σφακοΰ τόν "Εΐί,α. Δεβόγχν,
Ιΐχλτικχριχνών τόν Έμμ. Φιλχ^ιτάκην, Μαχΐχ τόν 'Ιωαν.
Ίχ*. Περάκην, Κχνιτκάδου τόν,Μιχ. 'Χσισίίχ^, Μεθανων
τον Έμμ. Φραγ/-2θυδάκην. Άρμίου τον Πχυλ'όν ^α1ριχκήν.
ΛμουΐΛλιχνών τόν Κυριχκον Άπο.στόλχχ.ην,' Μχρόυοιχνών
τόν Ίχχ.. Χχλχκχτίβάκην, Τζινχλιχνων τόν Γεωργ.'ν Τζρυ-
τζουράκην, Πχ-χδιχνών τόν Γεωρ. Κχτυιβίλάκην, Ά'βοου-
λιανών τόν Νικ. Κζλαιτζάκ,ην, Βειλίτικου τόν ΈΐΛα. Λου-
πχ'ϊάκην, Γρηγοριχνών τόν 'Ιωάν^ΤΛ 'Αρ!γοντάκην, ΊΚάδρου
τόν'Ανχγν. Φραντ,εσκάκην. ' ν'"'
V
">*'*-■■ ■
·>·ΛΤ>*Αί Ι .5Τ(—!»Δ ν.
5
Παλαιονώρας.
Τοϋ χωρίου Άζογυρέ τδν Γεώρ, Ι. Άντωνογιαννάκην.
Άνύδρωντόν Γεώρ. Α. Σίϊμενάκην, ΆσΙρενδ'.λε τόν ίωάν.
Παπχδογιχννάκην, |ΓΙροδρομίου τδν Ίωάν . Καλογερχκτιν,
Βληθιχ τόν Άντ. ΙΙωλιουδάκην, Άτταλ·.χνών τόν Χρ. "Ζου-
ριδάκην. Κχτσ'.βίλιχνών τόν Άντ. Σεργεντχνάχϊΐν. Βχρ-
άιανών τόν Αρτ. Πχχχκην, Τσιικΐχνων τόν Κων. Β.-Πα-
τσουράκην. Βοθιανών τόν Έμμ. Α. Ψχρομ'όλ'/ιγκπν. Μθυ-
■ϊτάκου _τοΫ Ρεώργίον Άρτίμοστρχτάκην, Σκλχβοπούλχς
τον Χ. Άναγ. Πχπαντώνχκην, Καλαμιου τόν Αρτ. Πί-
ρχκην, Χουιιουσιανών τόν Ιωάν. Α. ΙΙερχκην. Βαθυρούμων
τόν Χατζη 'Ροδολιάκην, Άγίου Βεοδώρου τόν Ίωάν. 'Ρο-
δολιθΕκ-ην, Χασίου τόν "ιωάν. Σειρο/.ακην, Σταυροϋ τόν
Έμμ. Χ. Γ. Μιτουζάκτιν, Δελιανων τόν Ανδρ. Κουχουλ*-
δ»ίκην, Χόνδρου τόν Έμμ. Ι. Γρϊΐγορχχην, ΒαβιλκΧίου τ"όν
Βαρδ·ή Βαροινογιάνντϊν.- χ-,,»..— ·--,--. -ν. .
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΝΟΜΟΤ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Λ"Ιιον 'Αρμένων.
Τού ^ώ^0·1ΜιχχαιρωνΣτ. Πριντάκνιν, Στύλου τόν Κων.
Καποκ"άκ·/ιν, Σχαωνκ1 τόν Κωνστ. Τοράκην, Προβάρμκτος
τδν Έμμ. Πισσαο'άκ.νιν, Μεγάλον Χωρκφίων τόν Παναγ.
Κιλαΐδΐΐν, Νέουχωρίου τόν Πανα,ν. Λιναρβίκνιν, Καλυβών
τόν ΠανΊ". Χατζτ)ΐ!ανωλάτ(7)ν. Τσιβαοα1 τόν Άναγ. 'Λπο—
στολΐίχγΐν, Πλάκας τόν Κωνστ. Χατζγ|δά·Α7)ν. Κοκίνου χω¬
ρίουΝ " ?'£; (/. Ανδρουλάκνιν.
Δήμον Βαμου.
Τοΰ χωρίου Δουλιανών τόν Ιωαν. Χατζιδάκη, Γαβαλο-
γωρίου τόν Νικ,ολ. ΠροεστάκΥΐν, Ξτιροστερνίου τόν Στ.
Πατεράκην, Παλαιλωνίου τόν Νικολ. ΜουσουράκΥΐν, Κάτω
Κεψκλα1 τόν Άναγ. Άγκειβουλοίχγιν, Επάνω Κεφαλκ τόν
Ιωαν. Κουχλάκνιν, Λικ,οτινχρόΕς τόν Δημ. Γ. Κουρκούνήν
Σελιων τον Νικολ. Όρρχνουδάκ.7)ν, Σούρτι; τόν Άναγ.
Λιόϊ'/ιν, Λιτσάρδας τόν Δυι;χ. Λεδάκην, Δραπάνου τόν
Ιωαν. Χ. Άνδρεάκην, Κκλαμιτίϊίου 'Λμιγδάλου τον Κων.
ΙΙαιταδογιάνν/)ν, Καλαμιτσίου "Αλεξάνδρου τον Ιωαν. Λεν-
ταράκην, Έξωπόλεως τον Ήλία Δουλχανόν, Γετνιμτ] Μετο-
χίου τ^,Γίώρ Λαδογιαννάκ,νίν, 'Λργνρο;χουρ*ουτ,ονΊω«ν.
Κ^ '
Μαθέ.
Τοΰ χωρίον» 'ΑονΙ γωνι2ς τον Νικολ. Δα[Α«ν^κν)ν, Φυ-
τον Χαρ. Λιοδχντωνακνιν 1Ιατ·/ΐ(Α«το; τον Μάρκον
Ποντικάκγ,ν, Καστ£λ>.ου τον Χατζ. Γεωργ. Μακρυδάχ,νιν.
Κουρνό! τον Άνζγ. Κρασυαδάκτιν, Μουρίου τον Ιωαν. Χρι-
στιανοίκην, Δραμιών τονΣτε'φ. Γουνάκ·/ιν, Μαθέ τον Έΐλα.
Μΐϊΐριπιροέχην, Άιιτροΐϊυκ.ι?.ς τον Ξένον Βαρδάκ'Λν, Β«-
τουδιάρτι τον Στ. Γιαϊτιτζάκ'/ιν, Έ^πρ'.σνε'ραυτον Γ. Φραγ-
ί Μζ τον Άνχγ. Τζκ[Λ7νανάκ.ν)ν, Άλικάμπου
Παν. Φάσαρνιν, Φιλίιτιτου τον Λ«μ. ΙΙρίδευτάκνιν, Φονε
Γ. Βαρδινάκην Χαμπάθων τον Ίω«ν. Φουφουδάκνιν.
,α Ιήμον Φρε.
Τοϋ χωρίου Βαφέ τον Νικολ. Μαρινάκη, Άχατζνικΐί'.
τον θεωδ. Πιρούνην, Τσιτζηφί τον Κωνστ. Κ«γιαννά/-Λν,
Νήπους τον Έλευθ. ΚιαγιαδάΛην, Πεα,ονιώΜ τον Ευστρ.
Κε>αΐοάχτιν, Νεροχωρίου τον Άνκγ. Δαρατσάκνιν, ΙΙαϊδο-
χωρίου τον Μάρκ. Πανυγνιράκ·/ιν, "Ραμνγΐς τον Νικο>. Μα-
τσαριάχκιν, Κυργιακοσ6"λιών τον Άντ. ΚουραΛτ,ν, Μελιδο¬
νίου τον'Εμμ. Κο:κουράκ·/ιν, Χιλιομουδοΰί τον Άναγ. Πο>
αδάχ,τ,ν, Κκρών τον Έλευθ. Βαγιωνί,ν,Κάϊναςτον ΈλιυΟ.
*-'· ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
^ήμον ωρας Σφακιων.
.χωρίου Μουρΐ τον Γεωργ, Ψθλλον, Καλών Λάκχων
σχφ, Βαβιολίν, Γκύ^ου τον "Ιωάννην Ταλάκήν -Τι
Δμ Καλλικράτους.
Τοϋ χωρίου Πατσιανοΰ τον Ανδρ. Μ. Μανουσε'λην, Κα-
ψοδάσου τον Πε'τρον Μαζανάκτν, . Σκαλωτ-^ς τον Έμ;*.
Βολουδάκην, Άρνουλε τον Έμμ. Φ«ρουτάκ·/)ν, Βουβ2 τον
'Λ^Ν Παταέάκ-ην, Β?«σκ5! τον Δ. Μ*νουσογιαννάκ·/ιν,
τον Ανδρ. Φισΐικλην.
. , Αμ Άγίου Ιωάννου.
',^ώχωρίου 'Αγίχς 'ΡουμΛγκ τον θεοχ. Χ. Μαίΐνάκην,
'«%«ρΐ*ς'τον·Λνδρ. Δααουλάκνΐν, 'Αράοεν*; τον Στρατόν
Τβόντον.
^ιιμον 'Λνωπόλεως.
Τοϋ χωρίου Αο·Λ?Ό« τον Έμμ. Η. Αναγνωστάκη Λι-
τον Άναγ. Μκβέλ
Τοΰ χωρίου Κωμιτάδω ν τον Γεώργ. Φουντούλ"·/|^ *Α*ϊψνν^
δου ιον Μαν. Μιτολιώτην. ίοιι«Λ
ΝΟΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗΣ ^^"-^ 'Υ1".
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΓ ΒΛΣΙΛΙίΙΟΪ - λ4>4ι
^ήμοΐΓ ίΐελάιιττον. ■ ~/° '**
τ - π * ο ■ ΐΐ- · ν4τ**νΓ νΛ-ι»«
1ου χωρίου Κου*; Βρυοεως τον ΙΙ:τρον Πετροςκακνΐν,
Σακτουρίιον τόν Αναγνωστών Παναγιωτάκην, Όρνέ ΐ
Ιωάν. Πατίαδογιαννά)ΐ7ΐν. { »»»·«ί-
~. , ,ν ,">·ι>Μ ,ν/.' ς'οίσωτ ΰ
Τοϋ χωοίου Σελιων τόν Κωνστ, Πλεύρ·/)ν, Μ/ί·θι»υ ,
Κυριάκον Χκτσ'.δοιχκνωλάκην, Μαργ'θϋ τον 'Αναγν
Μαθιουδάκην, Άσωαάτων τόν Μιχ. Φραγκιαδάκ'/ιν,
ν^οΰ τόν Άνιχγνώττ·/)/ Χαριτά/./ιν, Λευκογιω,ν τύν Ά»*-»
γνώυτ·/ιν Στεφανά/.ην. Ροδκκίνου τόν Άναγνώβτη|ν Α
ημου Άγιον Πνεν
Τοϋ χωρίου Άκουμίων τόν Άν«γν.ώιτ·/)ν Πανχγιω- 4-
τάκ·/ιν^ Βρυσών τόν Εύα'γγελον ΙΙαπχι/,ζρΐ',/κνιν, ,,Πλατψνε *
τόν Γιώρ. Ζυνουδάκην, Δουμαεργιοϋ τί» Χριστό^αυλ/ί^ *
Χλιαουτάκ.Υ)ν, Κισσοϋ τόν Γεώο. 'Γσιγδίνόν, .Βάτου τ^
'Λναγνώστνιν 'Λναλ«|λπιδάκνιν, 'Δκτούντα; τ^ν '^Ιωάννν^
Φωτάκ,·/ιν, Δρυαίσκου τόν Ιωάννην Μαρακην, Κίραμί τόν
Άνχγνώιττνιν Κο—*νάκ·/)ν, Άγ*5ιλΙ*νοΰ τόν Γίώρ. Π*-
παο"ομιχελάκ·/]ν. ,-. ,, (.- ·,.,.,^^
;
Τοϋ -/ωριου Μαυρνε τόν Άνκγνώστ·/>ν Σιτυρ
ριβιο'νων τόν Γεώρ. Δαρίβαν, Άγ(«ς ΙΙίλχγιάς »4ν ρ
κον Δ·/ι;;.7)τρ»;κάκ·/)ν, Ααμττινγ]; τόν Χαράλιχ'/χον Ρλαμΐϊεν',Ι
Μυξορ£ού|/.ων τόν Στυλιαν/ν Δουλγι'ρνιν, Νιΰ; 'Αγ·«ί .,
Βκσιλείου τόν Ίωχνν-ήν ΙΙίτρουλάκνιν, ΙΙαλαιολίύτρων^τέ1* „
Ίωιγ-,φ Κουταλότν, 'Αγκουσελικνών τόν Άνχγνώκΐτ/ιν Τ«ί^
χλ-ήν. Άγίου Ιωάννου τόν Γίωρ. Τρ«ντ«λί?ί·/)ν, Κ'
Συκι3; τόν Μάρκον Κωστά^ν^ν^ , .
-««■•ι / ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ι'ΕΘΥΜΝΗΣ »>νχ
6
Δήμον
Τοϋ χωρίου 'Αρχούδινας τέν Νικόλ Ηΐ>κτά/.ν»ν>Έΐ|4Ρ '*
πί; τόν Αντώνιον Χ. Ζερβουδκκην, Κιυφίς. τ»ν-'Λ»βίΑ "
ΚαναΛΧΛϊΐν, Κκρωτ7,; τάν Βασίλειον Ι'ουρβαχΐίκην^Ι^β^Ρ "*
ΙΙόρου τόν Έν.·/.. Μζυρορ«ιά}ΐ#ην) Μ'^ιοκεφοίλων τ>ν Αίό- ·'
ίοιον Μανούτχκχν, Μαρουλοϋς τόν Ιωάνν/ιν Τιουράχνιν,
Ιίι>κδε'νδρου τόν 'Κ'ΐμ, Λουκογεωρνοίκνιν,' ■•·'1' ύ
Γ ' ' ς' - · Ι νι'Τ νιοΑθΤ·
Δ*Ίμ«ι/ Χρωμοναιίτηρίόΐί.κτ,,,Π ΛΑΧ
Τοϋ χ6>ρίου Κ#·.πεδ,οίών τί» Χουϊΐί'ιν Σχγι7**ά>*κί*(&,
'ΛρΐΑε'νων τόν "Οθωνα Δρουίίχ'/ιν-, Άγι>/>- Ι*ιώ'|>γίουν'1τον
Ηι )ίόσιον Ι Ιαττ«δάκ·/ίν. Κίύ;/ον τόν Νικολ. Μ»]!&«ΤΡ!ΐί»ΛΙΥ,
ί Άώ ΙΙδί "Ο^ *β
γ , ρ^ς
ρ, Γουλεδικνών τον 'Λν«γνω9τγινΤξίνίβ(ϊ«1)6ι^,
Σελίου τόν Δ·/ιζ Παγωνάκϊ)ν^ Μύρθιου τΐ*ν Άνδριαν Μ«-
9ιουδάκ7)ν, Πρϊΐιιών τόν Φανούριον Γεωργιουδάκνιν, Γιαν-
νουδίου τόν Στυλ. ΦουντοιΑ«1ί7ΐν^ι»ΡρυΒοσπ·7')τι τόν Χρι-
βτόδουλον Λααπρινόν, Ξηροϋ χωρίου τόν ΆδάμΖρ,νρ»οφην,
Άγί«; Είρόν/ΐ; τόν Νικόλ. Σιτυριδακ'ήν,, Μυσιρ,γιών τόν
Ίβρα/χιι Κα*αδουλάκ·/;ν. Καρών τόν Ίωάνννιν Στεαικνάκ.Ίβγ.
Δήμον Ηηγής ,,
Τού χωρίου ΜαρουλΛ τό·' Γεώργιον Κλοιδιυτηρΐίιιτ,ν,
"ΑοΆε τόν Έμ{χ. Π«ντελιδάκ·/)ν. Άγίας ΙΙζραβκιυΙΙί τ4ν
Ιωάν ΚουκάκΥΐν Άγίου Δ·/·,(χ·/)τριου τόν Ίωβένν/,ν Ηιτβι-
κουνχ'κτϊν, Άγί/ς Τρ'.άδος τόν Μερτζζν ΛαγΛΐτοίκτ,ν. Λοιί-
τρ«ς τόν 'Λνζγνώ·ϊτΛ,ν Σιταντιδ-^κγ,ν, 1 Ιοεγχάλ·!» ·χ**·4ό>>
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ■$
τδν Γεώργιον Παπαδάκην, Χχμαλεύρου τόν Γεώργιον Έςάτης τον Κωνσ. Κλάδβνι Βλυχάδας τον Σπυρίδων*
ΊίθΑ>(/.ιοτάκην, Άστερίου τον "Ιωάννην ΙΙωλιουδάχην. ■ Νησιανόν ϊΤΓ/Ρ'Ιϋ/Ιβυ/, Ιί ΑίΧ'Ι/.Πί'ί
Δήμον Άτίαποπονλον. | Δήμον Ανδανιτών.
Τοΰ χωρίου Πρινέ τόν Νικόλαον Σκεντεράκην. Βεδε'ρων ι Τοΰ χωρίου Άγίου Μάμα τόν "Ιωάννην Ζαχαριουδβί-
τόν Αναγνωστών Γιζκουμιο*άκην, Γερανίου τάν Στυλιανον ; κην, Κεφαλιοΰ τόν Γεώργιον Κ«χνάχην, Δαφνε'οων τόν-,
ΒερνάρΧον, Μΐτογίων τόν Στυλικνόν Στοψ.χτάκην, Γω- ' Μιχχηλ Γοργοράπτην, Άγίου Ιωάννου τόν Αναγνωστών
νιβς τόν Στυλιζνον Κλινχυτάκην, Καστέλλου τάν Άνκ- , Δχφνουύλϊ|ν, Δχμαβόλο.» τόν "Εμμανουήλ Τζανιΐβίχγμ), ,
γνωστήν Τσανιδάκην, Γάλλου τόν Άναγνώστην Φρκγκιχ- | Έπισκοπής τόν Μιχα/Γ,λ Κεριμάκην, Άβδελλόί τόν 'Αν-,
Ιείχκν, Επάνω ΒκρσαΐΛονε'ρου τάν Χουτειν Καριωτάκην, ί δρε'αν Λ«ι/.πρινόν, Κεραμωτών τόν Αντώνιον 'ΛνδρεδάχΛν, .
Δήμον Ρονότίκων. Ι Γοιρίπκ τόν Νιχό). Σπανουδάκην, Μουσων τάν Νιχόλαον·
Τοϋ χωρίου Αγ. Κωνσταντίνου τον Κωνστ. Δ. Σχκόρ- | Ρουυάκην, Κχστρί τάν Μάρχ,ον Ζα.λιδα'κγ,ν. Αΰδανιτών
Ίετφον, Ζουριδίου τον Έμμ. Κ. Δοανδάχην, Μούνδρου τον τάν Νικόλαον Φουργιαλχκην. - . .
Ιωαν. Ι», Βουγιουχαλάχην, Σαΐτουρην τον Στ. Ηλιομχ-Ι Δήμον Ι αραί,ον.
νΛάκ+ίν, "Ανω Μαλαχίου τον Κωνστ. Παπαδάκην, Κάτωΐ Τοΰ νωρίου Άττλαδιανών τάν Νικόλαον 15»ρ^ιάμπι
Μ«λαχίου τον Άντ. Νικολιδάκην. Καλονυκτίου τον "Ιωαν. · χ^,.ανων τάν Δηαητριον Βιδάκην, Κλίψίμιων τον Ί*^-)
Α- ΓΌίλεράχην, Νησίου τον Γεώρ. Πενάκην,Βελονάδου τον ' νην Παπαδάκην, Κράνα; τάν "Εμμανουήλ 'Αλε&ίΐΜίΐν
ΗΐΧ0·λ. Γ. Σπαντιδάκην, Άρολιθίου τον Έ(/.(λ. Γ. Γαία- ί βϊν; τι^ν Άνχγν. Παϋαγυιόν Καλΰβου τον ΊωάννηνΚ,β-·
λ*χτβν, Άλώνων τον "Ιωαν. Τζαγκαρακην, 'Ρουμπαδου Ι ζυρόνην, Φκράτσι τόν Άναγν. Πλαίτην, Λειδάοα; τόν
Τόν Άναγ. Καλιτβουνακην. Γεώργιον βζρδιάμπασην, Όμάλα; τόν Άνκννώστχν ?$£
τόν Άναγ. Καλιτβουνακην.
-«^ ^ Δήμον Άμνάτον.
ιι Κυριανα; τον Γεώργ. Τιμητϊκον, ΜΙσ^'. τδν
1 Ποίπαδακην, Χαρακών τον Κωνστ. Σκαλίδην,
Κ>€οοβίοιι τον Κωνστ. Κοτζαμπασην, ΙΙιχρίου τον Χριστ.
ν, Καψαλιανβν τον Παν*γ. Σταματαχην.
"ΐ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟ1* ^ντ»,, ■ ,
' ^ * "*" Δήμον Μοναο'τηρακίον. "'ν"5'?-!"ν"·1^ χ
Τοΰ χωρίου Γουργούθων τον Έμα. θ. Γενεραλην, Καρ-
Ιακ/ου τον Κωνσ. Μοναχογυον, Βρυσών τον Άνχγνώστην
Χλ*4θύτΐ)ν, Νίύσ Άακρίου τον Νικόλαον Ε. Κχπιμάτην,
τον Μιχαήλ Παπαδάκην., Λαμ,ίΓΐωΓών τον Στυ-
Τζουλάκην, Άποσε'τι τον Άναγνώστην Πατρι-
Βυζαρίου τον Γεώργιον Καραμπασάκην. Φουρ-
τον Ζαχαρίαν Άντωναχάκην, Ηλατανιών τον
νου
Δήμον
Τοϋ χωρίου Κουρουτβν τόν Γρηγόριον Α. Πλατύρρα-
, Νιβαυρίου τόν "Αντώνιον Λαντσουράκην, Άνίου Ίωάν-
τόν Τίτον Καπαρόν, Άγίας Παρασκευ·7ίς τόν Γεώργιον
'.ΐνόν, Πλατάνοθ ΐόν Μιχαήλ Στεφανάκην, "ΑνοΜε'-
τόν Άλίξανδρον Λεμονάκην, Δρυγιων τον Ιωάννην
, Χορδακίου τον Έμμ. Στρχτιδάκην.
"*;"11 Δήιιον Μέρωνος. ' ?
Τοΰ χωρίου Καλλογε'ρου τονφραγκιάν Σφακικνον, Άπο-
«τόλων τον "Αγγελον Φασουλόίν, ΙΙαντανάσση; τον Νικό¬
λαον Πορτάλιον, Καρηνών τον Νικόλαον Σε'ρδεν, Βολιωνών
τ^βν Άχμΐτ Μπούτοην, Πατσί τον Χουσεΐν Μισιρλην,
"" Τ) τβν Μκζλοΰμ Χαλιλβίχην, Γενν« τον Έμμ. Νεο-
Γεώργιον βζρδιάμπασην, Όμάλα; τόν Άνχγν
χαλδίν, Μυυρτσανών τόν Στυλιανον Σταυρχχάχτιν.
ι -ΓΓίΚ ,%*}ιν"5 ι Δήμον Ανωγείων.
Τόΰ "χωρίου Ζοΰ-τό-λάκκο τόν Μ'.χατ,λ Π«ρΐίτύρ·»!ν>'
Άξοΰ τόν Κωνσταντίνον Δαφε'ρμ,ον, Λειοάδας τόί 55*^**·
ρίκν Κανάκην, Καμαριώτοθ; τόν Χαράλαα,πον Καμάραν,
Μετοχίων τόν Άν?5ρέαν Περάκην, Άστυρακίου τόν Ί·*ϊν-
νην Σιϊυριδάκην, Κα|/.αρακίου τόν Ζαχαρίαν ΙΙ>.εΐΤ·ρ#Τ*,
Συβχρχων τόν Κωνσταντίνον Κουτεντε'ν.
' ' ,"' ..Δήμον Δαμάότας. ■ .
νοτ ίΡν,ί ν ' υχ.0^. '
Τοΰ χωρίου φόδελε τόν Νικόλαον Μίλιοίίό·/ιν,
τόν Γεώργιον Βλχταν, Χώνου τον Κωνσταντ.
Άίμονος τάν ' Ανδρέαν Μ3ίγκυνάκ*)ν, Άσυρώτΐιίν τόν'.
κολοβόν Κκλικάκην, Άγρ'.δίων τόν 'Εμμανουήλ
ρην, Κωστεφάνου τόν ΈμΐΑανουηλ ΔχσχΑλάχΆν,
άννη τόν Δημ. Σαπουντζίΐν. θεοδώρας τόν Γεωργ. Μ.
Φρουράν, Άλο'ίδών τόν Νικ. Άλεξάχην, Συσών τον Β«ο·
Ροδιανόν.
Δήμον Μαργαρνυών. οω3
Τοϋ χωρίου Τζανακιαινών τόν Πε'τρον ,Λαγο«β·ίρ*0*ι
Τριπόδου τόν Νικόλαον Μαγεράκην, Ρούπων τόν
•ΜΤνβτον, θρόνου τον Άναγνώΐϊτην Στ«υίθίλάχην, Έ
το# Νικόλαον Χειαωνάχην, Μεσονηίίων τον Νικόλαον
ΐν, Γερακαρίου τον Νικόλαον Ε. Γενεράλην.
- ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
- ·~ Δήμον Μελιδονίον*
χωρίου Μελιδόνι τον Κωνί. Μελιδόνην, ΧουΐΛερίου
ντδν Γίώργιον Καλλε'ργην, Μελισσουργακίου τον Νικόλαον
Π«ρ«γυιουδάκην, Μετοχίωντον'.Λναγνώατην Δροσουλάκην,
Κ«λαμιό?; τον Μάρκον ΙΙερακάκην, Ρουμελίου τον Γεώρ.
Γεωργιονδάκην, Άχλα.δών τον Λυοίααχον Πολυμίλην, Σκί-
*«βτ?1ς τον Έμμ. Παπαδάκην, Άγγελιανών τον Δη-
{ίητριον Δ««καλάκην, Ζουζανών τον Γεώργιον Σ«ρρ7,ν,
Π«ββ«λιτων τον Μιχαήλ ΙΙαπκδάκην, Κρασσοΰνα; τον
Φοβάχην, "Λγυια; τον Νικόλαον Χυνιανάκην,
Άντωνάκην, Πηγουνιανών τόν Νικόλαον Σα
■/.ην, Καλαντιζρες τόν Άνζγν. Άνδρεδάκην, ΓΙρίνου τόν
Άνκγν. Παπαδάκην, Σκουλουφι'ων τόν Στυλιανόν Γ.
Καλλιγιάννην, Λχγκών τόν Έ|χμ. Τζεβράκην, Βε^γι*ν***
τόν Χρόνην Πολυχρονάχνιν, Σχορδίλων τόν Γεώργ. Κ*-
λαΐτσάκην, Άναχούρδου τόν Χρ·7,στον Καναχβίχ'Λνι
Κάτω Τριτίόδου τόν' Μιχαήλ Φουντουλάκην, Όρθών τόν
Βασίλίιον ΛκγουβάροΌν, Κυνηγΐχνών τδν Ίωίν»*νήν ^Ου¬
ρανόν. Πρινε τόν Ιωάννην ί^χαριουίοίκϊιν,
τάν Κωνστ Χιονάκην, Πλευριανών τόν Κωνστ*.
λάκην, Άλφά τόν Κω»σ-ΐ. ■ ΒολτυρτάΊίή*.
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΓ ·
'-* , ]■ '„, Δήμον ΊΙρακλείον^. .
Φορτε'τσας τόν Εμμανουήλ Άγγελάχιήν,
τόν Παναγιώτην Κουκουράχην, ΜεοκηνιΛς τέν
Άχοστολάκην, Κατσαμπά τόν Μουγχρεμ Κονιαλάκ'Λ*
Μετοχίων Λαζαρε'του τόν Δερβίς Πατακακην, Γ'
γιαιςΠόρτας τόν Δημ. Μαλλιωτάκην, Χανιών
τάν Γεώργιον Εανθάκην.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
ΛχηΐΜχγ Δήμον Αρχανών.
Τοΰ χωρίου Κάτω Άρχιχνών τόν Μιχ«?ιλ
ΠΙΣΗΜ02 ΕΦΗΜΕΡΙΣ
, Βαβ$**ί|.ν τόν Γεώργιον Λχσηθιωτάκην, 'Λγίου
Σύλ>Λ. τα» Άβάν Μπεβάρδον, Άγίου Βλάβνι τόν Σου-
λεϊρχν' Προ£ιαο*άχ7)ν, Βχθυπετρομ των Δη;Αητριον Ι.
Μή ' · >- *
Δήμον ΚρονιΙώνος.
Τοϋ χωρίου ΠρινχΧ τόν Άνχγνώσ-ην ΓυΐΓαρκκγιν, "Λνω
Ασιτών τόν Απόστολον Μανου^άχνιν, Κάτω Ασιτών τόν
Μυίΐανα· Άν»9Τβτκίιχχ·>ιν, Σάρχου'το»- Έρμ. Κοκολοδ/ι;.·.·/]-
-Γρ-ίχην, ΚΛ*ρίο"·*ς τόν Χοετζνϊ Γίώργτον Ξενικάκην, Κορ ■
φών τόν Έμ,α. Χχ».ρετάχγ|ν, Λουτρχκίου τόν Εΰπτρχτιον
Κρκαχο'κ'χΎΐν, Νήστ/ΐί -αο* Διχ*. Μζνιχδάκγιν.
';'"'■'■ Δήμον Άγιον Μύρωνος.
~Τθ·.ι χωρίου ΕύγίνικΤί; τόν Στυλιχνον Βχρβερχ'κνιν,
Κερασίων τδν Γεώργιον Βλαχο:κ-/)ν, Σιββχ τόν Σταύρον
Σερκεδάκϊΐν, Πυργοϋς τόν Ιωάννην Κοκκίάδην Πεντα-
μόδι τόν Κωνστ. ' νβΤρΐνάκτ,ν, Πετροκείράλου τόν Έα-
μανουτιλ Άθιτάκην,, Β,ουτών τό-ν Μιχαήλ Φουζε'την Σταυ-
ρακίων τόρ Νικόλαον Παπαδάκην, Κκτω Κχλέσσας τόν
Χζ Δ. Παπαδάκην, "Επάνω Κχλε'ισχς τόν Άνδρί'αν
χτ-ίΐ- Δώρον ΎνΧίαϊον.
Τον γωρίου Γωνιών τόν Γεώργιον Μάθίναν, ΜονΤΙς τόν
Εμμανουήλ ΣκραφνίίΛΤί*^ Κοί{/.αρ^«·> -τόν Δημήτ. Μανιου-
ο«·ιίν», .Κΐρ*1»»υτΐίβν τόν Νικόλ. Καλλεργών, Καυροχωρίου
τόν Στειϋρον ΦιλΐΛπάκνιν, ΡογΧιάξ τόν Έμιλανου-Λλ Ηα-
Ά$
Δήυον Δα^νών
Τοΰ χωρίου Βενεράτον τον Δ·/)[/.·/)τρι'ον' Ξρ
Κχν>ΐ Καστιλλίου τόν ΆνζγνώιττινΔασκαλάκ.ΊΊν,
των τόν Αεωνίδαν Μαρήν, Δρακουλιάρνι τόν Χρόν/ιν Κο'-
ρυοακην, Φοινικι2 τον Βχίίά,α Έ'Λΐνάκ'βν, Δυσ€ουτζή
Βατ^ν. ^'-ί^.^» * ^ ^
-»" «-
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ../ .
Το^χωρίου Διαβαϊδε τον Νικόλ. Παπαδχκνιν, Π·/ιγαΐ-
> τον Φίανκιον Μαυραντωνάχνΐν, Ξειδ2 τον Ιωάν.
ίαπαίάκνιν, Άσκών τον Γεώργιον Μιτορΐί,πόν, Κα-
οταίμονίτβας τον Γεώργιον Καλαΐτζίν, Άμαριανοΰ τον
Γεώργιον Τζουανακήν, Αγίας Παρασ/.ευ95; τον Άρτί'μιον
ΚεΛογιράΧηγ, Μουκτάρων τον Άνχγνώστ·/ιν Μ'-ξεράχην,
θρΐιψανον τον Ματθζϊο* Κωατάχνΐν, Ζοφόρων τον Μιχ.
Χαλκιβΐν, Σα(*π2 τον Έια;λ. Περαντωνάκνιν, 'ΑΛοατόλων
τον θεοχ. Σααριιχν»*·ιν, Σκλ«βεροχωρίου καϊ Γαλανιανοΰ
τον Γ|ίώργιον Κολυβάκην, Καρδουλιανοϋ τον ΧατζτΓΙωάν.
Δαλάκην, βαρβάρουτον Γεώρ. Τ/?ιριγωτά*ν>ν, Σμ«ρίου τον
Άναγν. 11«χαοΌνύΐ4φ·/ιν, Ααγοΰ τον Έμμ. Ξυοραντάρ'/ΐν,
ίλιανοϋ τον Γεώργιβν Μαορ«γάκ·/|ν, Μπιτζαριανοΰ τον
Μιχαήλ Μπιτζάρον, Καρονζια^ν Τον Ίωάνν/ιν Α. Κα-
Τρΰ Χωρίου
τον
Παναγίας."
χανουηλ Παπαδάκην Άρ-
μάχας τον Κωνσταντίνον Παπουτυάκην. 1 ερχκιου τον £η-
μήτριον Α. Η**4Λαχττν, Ν'τνπηο'τιτοΰ'-Γθ'ν Άιτόστολον Δαγ-
,^ανΛΧϊΐν, - Ρον«»χωρ·.ων τον Μουοταφάν Κχραλχκην, Αύ-
" Μθτχ&ϊν Κκντε|*ά·/.ην, Καβσάνων τον Νιχόλχον
', Καραβάδων τον Ίωχνν/.ν Κουαάκην, Μαρ¬
α*. Κααπανόν, Θωμ,αδιανοϋ τον Στυλ. Στα-
.(Αβτφ.ην/'Εα.πχρου τον Γεώργ. Σπανογιαννάκην, Μηλια-
ράϊων ·:ον Ίωθ7ΐφ Μουλχδάκην, Εεντάκου τόν Γεώργιον
, Φρατί,ου τρ
Γ ^ΑΛΑίΤΛ)*
. Κ«ντγιλ4>'-'1ί1ν·
Αι'ιιιοι; '
Τοϋ γωρίου Σγουροκεφαλίου τον Γεώργ. Φ.
•Λην Άϊτανίων τον Φυλχκτον Τσαγκζράκην,
τον Έ'Λ(χ Σφ^κιανάκην, Σκζλανίου τον Ίωχνν/)ν Σακελλα-
Καρτεροϋ τον Γε,ύργ. Στειακόν, ΠρασΛ τον Ιωάν.
Κανάκην, Μτχχτΐχλτΐ τον ΝΐΛηφ. 'Λνδρουλάχην, Έλη^.ς
τον Σταύρον Μωυίΐχκην. Κάτω Βχθε'.ας τον Γίώργ. Τβι- .
ιγώτην, Επάνω Βάθεια; τον Μουσταφκν έφένδ. Κοκο-
λχΛην, Άνωπόλεως τον Νικ. Κελλαρχκτιν, Γουρνών τον
ιοσ. Παπαδάκην, Καιν. Χωρίου τον Ιωάννην Παγά-
, Γάλυπε τον Δημ. Χρυσουλχ ην. Γαλύρα τον ΣτυΧ,
Μοτχάκην, Χαραιοΰ τον Έ;χμ. Μανδηλάκην, Βορροϋ τον /
Νικόλ. Ι. Παλιουδάκην Κόςαρη τον Νικ. ΙΙλευρχκην,,
Καλοΰ Χωρίου ιον Ζαχ. Γ'.αλιτάκην, Σκοτεινοΰ τον
Έμα. Μαρκχκην, Γουβών τον Έμ;χ. Δ'/σκαλάκΐΊν. * Α -1 7
Δη^ιον Μο^οίί.
Τοΰ χωρ'ου Ποταμιών τόν Γεώργιον Κόμην, Σφενδηλίου
τόν Νικόλαον Άργυρά/.ην, Αΰδοΰ τόν Γεώργιον Ι. Ρραμμα-
τικόν, Γωνΐών τον Μιχαήλ Βχσιλάκην, Κερα,ς τόν 'Ειχμ. Δ.
Τσικαλαν, Κρχσι τόν Δημ. Σπ. Αλεξίου, Μχλλ'χτόν Έμιί..
Γεμΐτζάκην, Κουτουλουφάρι τόν Άγγελον Μασιθράκην, ΓΠ·*'
σκοπιανοΰ τόν Αριστείδην Πχρλχμχν, Χερσονήσου τόν Πα'-'
ναγιώτην Τσαντηράκην.
Άγίων
Τοΰ γωρίου ΙΙχτσ''δων τόν Κωνστ. Ψρχγχί'χδ'άκην,
νάβων τον Γεώργ. Ι$ουρε;άχην, Καταλαγάριτ6ν Γίώργ^
κουμάκ.ην, ΙΙίζά. τόν Γεώρ. Φοινιχιχνάκ^ν, Σκουλοί τόν
Στυλ. Μποζάκνιν, Αγ. Βασιλειου τονΝιχολ. Κ.
κην, Χουδε'τσι τόν Ιωάν. Ηετ'ρχϋΥΐν, Μα,λεσσών τόν
Κχλδΐιιχ'.χρχκνιν, Βαρβάοαν τόν Έί/.α. Δασκχ/άκτον, Κάτω
Άττοχκο! τόν Έαα. λΤ'./ίλάκην, Έζάνω Άστρακοί τόν
ΊσΌ.κ,ηλ Αϋγιωτάκην, Μωνη τόν Χΐχτζτ) Ρεώρ. Παπαδάκην,
Άστρίτσι τόν Χασάν Λιατικχκην Γχλχτ* τόν Αχμέτ 'Αϋ
γχδάκην. ν Α.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΊΟΥ **
Χάρακος.
Τοΰ χωρίου Πύργου τόν Γεώρ. Μεταξάκην, ΜεσοχωριοΟ
τόν Ιωάν. Τχγκ.ωνάκην, Άγενόριχς τόν Άνχγν. Ιΐχτταοά*
κην, Έθιχς τόν Πχνχγον Κακουδάκην, Λίουρνιοίς τόν Ε(Λ(Χ.?
Αντωνάκνιν, ΙΙροινιας τόν Έλευθ. Καλογιχννάχ7)ν, Πχρχ-
νύ;Ααους τόν Ίί;ο.[χ. Β«ρ§άχ.ην, Ά|Λ,υγδ(ίιλου τον Γεώρ. Στεια-
αχλτ,-', ΙΙλχτχν.ϊί τάν Νιλ. Πχντεχάχην, Άγίου Νικολχου
τον Ιωάν. Κωνστα,ντάκην, ΚαπετχνΗ^ν* (τόν Άλίς7)ν-Στ«)ί
ΐΑΛτάχτιν, Κουμάσα τόν Εμμ. ΤσιωνάΛην, ΛουΛΐχτόν Έ|λΐι.
Ραμουτσχκϊ)'', Φουρνοφαρχγκου τόν Νια. Μχρχκγιν,Βχγιων}*,
τόν 'ΕΐΑ^Α.ΙΙοιπχοάκ,/ιν,Στάβ'χιςτόν Στυλ. Μουντράκην.Στίρ-
νεςτόν Ευστρ. Κου|Χ'.χνχκΐ)ν, Άσηοιι τόν Φρχγ.Γιανουλάκτινι,
Πραιτωρίων τόν Γεώρ. Ε;χμ. Κεφχλάκ,ην, Άγυιαί Φωθιϊς
τόν Νικόλ. Σ'/-χ>'δαλάκ·»)ν. Κεφχλχδου τόν Ιωάν. Μπιτσα-
κχκην, Λωρχκ: τόν Άλην Μουρα,τάκ,ν,ν, Σωκαρα. τόν Νου-
ρ·ί)ν Νουράχην, Άποίνι τόν Άχμΐτ Φχ^ουλάκτιν, Ρωά«ι
τόν Χασάν Ρότουρχχ'/ϊν, Φαρχγκιχνών τόν ΜονστΛφχ Μονέ,
Λυγόρτινος τόν Σελη'χ Ρθυνάκην, Βωλςνίλι τόν Άλ-Λ, Σου-
λειιιανάΛϊΐν ίώΑ^ν ^^
Τοΰχωρ'Όυ Δεαάτι τόν Γεώργιον Μχυρογιαννχκτ,ν, Κάτω
Κχστόλλιχνχ τόν Μιχαήλ Κουτεντέν. "Ανω Καστελλιανά
τάν Γεώρ. Κοτσχυ,π-ασχκιον, Κχλ'^βίων τόν Ιωάν. Παπα¬
δάκην, Λρχπέτι τον Χχτζη Κωνστ. Κουμχρτζάκην, Μα-
χχιρχς τόν Ζαχ. Δχσ/.αλάκην, Ίνι τον Γεώρ. Φανόινάκτίν.
ϋχ/.'.ώτχις τόν ΆΟχν.Κ^χπάνι, Λχ,γθύτων τάν Σον;χϊν Κλε-
ράκην, Φιλ'ππου τα* Σεαήα ΤζεμχΗκην, Λχρυζεζ τον Τζε-
Ον ν^«χί ι ι ι γ
β
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
λχπτ,ν Μουλαλάκην,Τουρλωτής τόν Ίβραημ Ντχγα,>α.νάκ7)ν,
Κακοΰτόν Μουσταοχν Λιπα,χράκτΐν.
- *«>*■!' , Δήμον 'Αρκαλοχωρι;. κγ
ΤοΟ χωρ'Όυ Άλάγνη τόν Γεώρ. Τζχγκχράκ,ην, Βουτουαοΰ
τόν Γεώρ. Σμυρνιωτάκ,ην, ΙΙχτα'.δέρου τόν Ιωάν. Χουρ¬
δάκη, Μουτσοΰτα. τόν Μιχαήλ Μα.ρα.γκ.άκην, Γουρνιας
τόν Μουσταφά. Φαφουλάκην.
Δήμον Μεγάλης Βρύο*εως.
Τοΰ χωρίου Άγίου θωμά. τόν Φράγ/.ον Λιμ-ρ·'την, Άρ-
γάθια. τόν Γεώρ. ΙΙετρογιαννακ,ην, Περβολια,νών τόν Γεωρ.
Χχριτάκην, Άγίοις Βαρβάρας τόν Ζαχαρίαν Παπαδάκην,
Επάνω "Ακ,ρια τόν Ισμαήλ Καρατα.νάκ.ην, Τσκροΰλ Κασ¬
τέλλι τόν Μπέην Βάμον.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
Δή μ.ου Άμπελούζου
Τοΰ χωρίου Άγίων Λέκ,α τόν Γ. Χαλκ,ίιχδάκ,ην, Μητρο¬
πόλεως τόν Έ[Λ. Δρχινά.ην, Χουστουλιανών τόν Ιω. Χα-
τζηδάκην, Καστέλλι τόν Γ. Ε. Ξαγοραράκην. Μοιρώντόν Ι*1.
Παπαδάκην, Βρέλι τόν Νικ. Κουρην, Γαλλια τόν Γεώργιον
Βολ(χόν. ,,,^ί,/ ^τ5?
Δημου /αρροΰ
ΤοΟ χωρίου Επάνω Μούλ'α τόν Κ. Άποστολάκ,ην, ΙΙα-
νασσοΰ τόν Άναστ. Γκογκάκ,ην, Γέργερη τόν Λεων. Βο-
ζικάκη, 'Απομα,ρμα. τόν Κ. Πουμάκη, Νεβρύτου τόν Ιω.
Ζαχαρ'ουδάκ,ην, Παναγ'ας τόν Γεωργ. Άναγνωστακ,ην, Με-
τονίων Γέργερνι τόν Ζαχ. Μαστρα,χάκ,η, Κάτω Ζαρρο
τόν Γεώργ. Χαλκιαδάκ,ην, Βόρριζας τόν Ζαχ. Δαμΐανάκην,
Σκ,θυρβούλην τόν Άναγ. Στρατηδάκην.
,€γ1 '-. Δήμου Κισσών ,,, · ,„_' _,_
Τοϋ χωρίου Καμαροϋ τόν Μιχ, Γα,γΑΐόλην, Γρηγοριας τόν
Κανάκτ,ν Σα,ργαράκην, Μαγκρικάρι τόν Άντ. ΙΙετράκνιν,
Λαγολιω τόν Ήλίαν Άγγε>'δάκην, Καλοχωραφίτη τόν
Άριστ. Λεκοινάκν). Φανερωμέντ,ς τόν Γ. Θεοδωράκην.
Δήμου Τυμβακίου
Τοΰ χωρίου Κλημα τόν Πολυδ. Κωνιωτάκ,νιν, Αγ. Ιω¬
άννου τόν Δημητ. Σταυράκπν, Πιτσιδ''ων τόν Φραγ. Β>α-
σάκην. Σιββ* τόν Γαλατ. ΙΙαπα,δάκνιν, Καμηλάρι τόν Γ.
Χά
ΐ«?ΐ*' '^ Δήμου Ηλατάνου ,
,θθ χωρίου Πόμπτ,ας τόν Γ. Σαββάκην, ΙΙίτροκεφάλι τό'
Κ. Σ-υριδάκ,ην, Κουσέ τόν Ζ. Καψάλην. Ληστάοου τόν Ζ.
Άλεξανδράκ,ην, Μονοχώρου τόν Κωνστ. Ξυλ'κάκ,ην, Πηγα-
δάκην τόν "Ιω. Χαμαλάκην. Άντισκ,άρη τόν Γ. Σταυρουλά-
κην, Αγ. Κυρίλλου τόν Τ'τον Σηφάκ,ην, Άληθινής τόν Γ.
Κτιστάκην, Πε'ρι τον Ν. Παπαδάκην, Τρυπητών τόν Γεώρ
Χατζηδάκην, Ιΐλωρας τόν Ν. Ανδ. Παπαδάκην, Άπεσο-
κάρι τόν Ιω. Χατ^ηδάκην. Φλαθιάκ'ες τόν Ιω Καρμιρά-
κην, Β. Άνώγεια τόν Μ. Κωνΐωτάκην, Κανδηλας τόν Ιω
Μαράκην, Βασιλικης τόν Ιω. Άποστολάκην, Κρότου τό
Έμμ. Καιταλάκ,ην, Μιαμοΰ τόν Έαμ. Μαν.δάκην.
~"β" "' ΝΟΜΟΤ ΛΑΣΗΘΙΟΤ Λν^·
* * ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
ί0_^ Δήμου Νεαπόλεως. . ^Γ
Τοΰ χωρίου Βουλισμε'νης τόν Αντώνιον Γ'θΰργον.
^ιήμου Βραχασιου.
Τοΰ χχρ-'ου Λατσιδας τόν Χριστόδουλον Κχκχβε'λαν, Μη-
λάτου τόν Ιωάν Κχτσχρά/.ην.
Λ^μου Φουρνής.
Τοΰ χωρίου Καστέλλι τόν Έμμ. Μχυροφόρον', Επάνω
Χωρίου τόν Εΰστράτιον Τσαγκαράκης, Πινων τόν
Νικήταν Τυράκην. Έλοΰντας τόν Ιωάν Π·ν1;·
κην, Βρουχας τόν Μιχ. Κρασανάκην, Λούμας τε// Μιχ. Ή·.ιΑ
. Δοχκωνάκην, Σχοινια τόν Γδώρνιον Δχ^καλάκην,'Καρύ·1
αι τον Λατζη Εμμ. Ζερδον. « ~
Δήμου Χουμεριάκου^ ' ';·' Λ " ·
Τοΰχωρι^ Βρυσών τόν Νικόλ. Παπαγιαννάκϊΐν, Λΐ|ΐ,νων.
τόν Άντ. Χ. Έμμ. Λυράχην, Λακωνιων τόν Δ^· Χ· Κ·.
Μαρνελάκην, Άρκουδα,ς τόν Ιωάννην Λαπίο)»ιν. ._ ν-|ς.
Δήμου Κριτσά-ς. ■- ,.ϊ."^γχ;>!
Τοΰ χωρίου Κριτσας τόν Νικόλα,θιν Τζώ,ρτζη»|, Κρούβτχς
τόν Γεώργιον Κουρϊνον, Πρίνας τόν Μιχ. Π. Δημ. Βιο«-
ιν, Καλοΰ Χωρίου τόν Έμμ. Γ. Κριτσωτάκη, ^ιτι'να-
Λόγκ,ας τόν Άλή Σουκιουράκην.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ π
-■χγλ ο?» Δήμου Τζερμιάδων
Τοΰ χωρίου Τζερμιάδων τόν Ιωάννην Φαζδν, Ποτάμων
.όν Γεώργιον Άλεξάκην, Φαρσάρων τον Ιωάννην Π. Ι*/
Καργιώτην, Μαρμακέτων τόν Έμμ. Γ. Σμυρνάκην, Άγίο'υ*
Κωνσταντίνου τόν Ζχχαρι«ν Άρχάβλντ*,*·Μέσα Λασηθι τόν
Μιχ. Κ,αΛ7ίωτ.'βν., . , ι ,Λ . '■·
>)/ -».Λ.γ/, Δήμου Ψυχροδ»^»ί32 χ'
Τοΰ χωρίου Άγίου Γεωργιος τόν Χατζί) Ιωάννην Κλτ)·"Λ
σάρχην, Κα,μινίκι τόν Άναγ. 'Δαγχλάκην, Μχγουλδ,' τόν:
Γεώργιον Δολαψήν, Γερόντων Μουρί τόν Ζαχαρίαν Χα,λαμ-
παλάκην, Μετόχι τόν Γρηγόριον Πατεράκην, Πλατή · *δν
Γεωργ. Άνδρουλάκ,ην, , , ,.,. ί
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΟΤνυ,ςωχ Λ
δ
Τοΰ χωρίου Κενδρΐ τόν Έμμ, Κυπριωτάκ^ Γι*ννΛΤ*ι
τόν Γρηγόριον Κορνιωτάκην, Κα,πίτσι τόν Έμμ. Δ'αργονα-"
κην, Μακρυλιά. τόν Γεώγγ. Τσικαλουδάκ,ην, Μεσελλέ'ρας τόν
Γεώργιον Π. Δώριαν/ ^Λϊί -Λΐεί4Α]ι.'
Δήμου Ανατολή^
Τοΰ χωρίου Μάλλαις τόν Γεωργ. Χαλκιαίοίκη'ν, Καλαι,-
μάκας τόν Ιωάν. Παπα,δάκ,ην, Καλογε'ρα,ς τό,ν Έμμ. Κ,
Σταυρακακην. , · '
» ·νΛν! '."*«(«>--Ι ν«? ;χϊ>τίνυΑί)ίΤΡ
Αημου Κατω χωρίου, , ,^. νΰ,^^
Τοΰ χωρίου Επάνω Χωρίου τόν Ιωάν. Δασίνβίκην, Ηι+
σκοιτης τόν Άναγ. Μα,ράκην, Άγίου Ίύΐάννου τό-ν Έμμ*
>. ι -χ Δημου ^Κ
Τού χωρίου Βασιλικης τόν Ιωάν. Περογιχννάκην^ Μονα/-
στηράκι^ τόν Χ*τζ/ϊ Ιωάννην Γραμματικάκην.
- ^7δ*>ί-Ι/ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
•Λ .Α χ-ριτνχωΓ · Δήμου Βιάννου. ' 2Γ'»Κ χ*χΜ
Τοΰ χωρίου Άννω Βιάννος τόν Γδώργ. Δοργιακάκην,
Κάτω Βιάννο; τον Δη;ο.ήτριον Δουλγ'εράκην, Χόνδρου τόν
Άναγνώστην Για,μχλάκην Βχχώ τόν Γεώργ. 'Αλεξάκην.
- ·£ ν-ν« Αήμου Άγίου Βασίλειος .Χ Οϊ,/βΐτ^ί
Τοΰ χωρίου Αγ. Βασιλείου τόν Χχράλαμχον Συμβουλά-
κην, Κρεββα.τα. τόν Ιωάννην Μιχχλοόημητράκην, Ά[»ηρά
τόν Κωνστ. Κονδυλάκην, Κεφαλοδρύσίς τόν Έμμ. Κοντά-
κην, Πεύκου τόν Εμμανουήλ ΙΙαχχδημητρόπουλβν, Καλχ-
μ·. τόν Ν'κόλαον Κονταξάκ,ην, Σνκολόγου "τόνΧ.'Μιγίιλο
γιχννάκην. ''' - ^"ΐ1"»! »ο.-«·ωθΐν
Δήμυυ Μουρνιών. .»ινχχ**τωτ*Α
Τοΰ χωρίου Κάτω Σύμης τόν Γεώρ. Χαμηλάκνΐν, Γθό-
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
χίαν τόν Έμμ. Παπαδάκην, Μουρνιών τόν Χαράλ. Ραχ,ι-
τζά*ην, Μόρτου τόν Ιωάν. Γερωνυμάκην, Μύθοι τόν Στυλ.
• ·Μ«~«ριτάκΐτν, Παρ*ων τον Έμμ. Παπαδάκην, Χργ,στοΰ
■' τον'Αναγν. Στχυρακάκην.
-ΪΤ3Α
Ί (1 /
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Δήμου Λιμένος.
ΤοΟ χωρίου Πισκοκεφάλουτόν Μιχαήλ Ρουσσάκην, Σκο-
πης τον Γεώρ. Φραγκουλην, Άχλαδίαν τον Ιωάν. Γαλανά-
κην, Χαααίζι τόν Διτ,μ.Παρασκευάν, Σκορδΰλου, τον Στυλ.
Λίνετάκην, Τουρτούλων τον Άνα,γν. Κοκκινάκην, Μαρωνιϊς
τον Ιωάν. Νεορυτάκ·/]ν, Σωτείρας τον Κωνστ. Τερζάκην,
Μετοχι'ου Πισκοκεφάλων τόν Θεοχοίρην Χ. Μικροϋ, Ροΰτας
Έκ*λ*)σιχς τον Κωνστ. Τ. Γρηγορίου, Ρίζας Νικόλ. Δρ.
Μαρκόπουλον.',
Ι.—.*-* 1.. ., _ > .%Τ>ΤΧι)Ιί βχΐτΐ ;
'Ι' Δήμου Τονρλωτής.(._,, . _,,_ν
Τβδ-"χωρίου Σφάκα τόν Σπυρίδωνα Συντυχάκ,ην, Έξω
Μουλιανών τόν Άναγνώστην Μα,ραβελάκην, Μέσα Μουλια-
νών τόν'Εμμ.Ί. Σπυριδάκ,ην, Μετοχίου Τουρλωτής τον
Χ· Ι. Καιϊωτάκην. Λάστρουτόν Στυλ. Καραβελάκ,ην.
'"■_!' ' ' Δήμου ΙτΌυκάκας*^^., Γ , ι.ν-
•"Ι'Η»£ω|*'έ·υ Όρνά τόν Βασίλειον Χατζάκην, Στραβοδο-
^άρι τδν~ Άναγν. Ψαρουδάκην, Λαπίθου τόν Έμμ. Μαρ-
κάκην, Κρυας τόν Ιωάν. Γαλανάκην, Γρας τόν Έμμ
Χδ, Ήεύκοι τόν Μάρκον Παντίλοίχ.;^ν,
χ -Λήμου Χανδρα. ^γ^
Τού χωρίου Λιθίναι τόν 'Ειιυ.. ΜΛρ*γκ.άκγ)ν, Αρρενων
τον Έμμ. Κεράκην, Άπηδι τόν Ιωάν. Γα,ρεφαλάκην,
Δρογκαριου τόν Ιωάν., Π*ςΊ[**δάκ,ην, Τσω τον Νικόλ. Ι.
^, ΚγτΊπΩ Τωριηα τη". '—^-· Καλλογεράκην, Χα-
θ Ζ ό Ιά
» μχιτούλου τον Ιωάν. Πα,παθανχσάκ,ην, Ζήρον τόν Ιωάν.
£ ΤςΊλβελάκγιν, ίζ&νένε τον Ιωάν. Συκιανάκην. Συκιάς καί
1 Βόρι τον Χ. Άντ. Μα,στοράκτιν, Παπα.γΐαννάο'ων τόν Ιω.
; ίΐιρογιανάκνιν, Σκλάβων τον Νικόλ. Τιιριλάκ,ην. ~ -—(
,( , Δήμου Καρυδίου "
Χωρίου Κχτσιδοντ'ου τον Κ. Παπα,δόπουλον, Σιτάνουτον
ι Ιωσήφ Λυκάκην, Μαγκαιτιά τον Ν. Μ. Στεφχνάκην, Ξηρο-
ίίλίμννιςτον Έμμ. Κχ[/-α.νάκγ)ν, Παλνιου Μητάτου τον Άνα-
γνώσττιν Χουλάκην, Μισυριοΰ τον Άναγ. Λιαφάκην, Ζάχρου
ρ γ
Ν. Κεκεριδάκην. Κλνιτιδίου τον Γ. Ι.
αρίων τον Γ. Μπα.ρ*ντωνάκΥ)ν 1 Άδρχβά
άστοι τον
Ιωσ.
;
| Κελαρίων τον Γ. πρ 1 ρ
ί|Ν. Οίκονθ[Αάκϊ)ν, Άζοκεράΐλθυ τον Κ. Σπυριδάκην, Χθχλα-
'ώ Ί Μά Πλά*ρο τόν Ίωάννγ)ν
κιώντον
τόν Ίωάννγ)ν
Ι 'η&τακρα.κ7)ν.
ι. Είς τον Ημέτερον επί των Εξωτερικών Σύμβουλον
(άνατίθεται ή δημοο-ίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος
,.Διατάγματος. ' ■"''".
, , Έυ Χανίοις 14 τ$ Απριλίου 4900 ^
"^ "-'*
*'' "Αριθ. Διατ*γτ,ς 3.
Περϊ 8!θρίσ:-οϋ άνροτικών Δ^ανομέων
β ΜΙ ,ΤΗΣ 'σΥΓΚΟΙΝΩΝΪΑΣ~ΧΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
-ι-—-£— ^ΣφΑΛειασ στμβοϊαοσ
Λαβόντες 6π' όψιν τα αρθρα 6 (έο*«φ. β'·) και 8έδ«?.
γ.) τοθ ύπ' αριθ. 94 Νόμου τή γνωιιοοοτήσει τοθ Διευ-
των Ταχυδρομειον.
των Ταχυδρομείων.
Διοοίζοίΐεν Άγοοτικούς Διανομεΐς
Ιον Ιϊν τω τμήματι τής επαρχίας Κυδωνίας τω πε-
ριλαμβάνοντι τοϋς ίήμους ΆλικιανοΟ, Λάκκων, καί
| Πύργου ψυλονέρου τούς: Κωνστ. Χ. Καντιδάκην Βρε—
σίλειον Β. Μιχελάκην καί Άντ. Χ. ΧριστοοΌυλάκην.
2ον Έν τη έπαρχία Κισάμου τούς" Ιωάννην Κων-
σταντου>άκην, Λημ. Πρασιανάκην, Έμμ. Βαρου/^-
κην, 'Ανδρέαν Φουνδουλάκην, Κυριάκον Άναστασακην
καί Δημητριον Άναστασακην.
3ον Έν τή έπαρχία Σελίνου τούς' Γεώργιον Ι. ΙΙϋ-
ροβολάκην, Ιωαν. Γ. Καλογριδάκην κα'ι Γεώργιον Α.
Καλαίτζάκην, ,
4ον Έν ττ] έπαρχία Σφακίων τοΰς" Νικ. Βουράκην,
Γεώργιον Α. Παπαδαντωνάκην καί Στυλ. Π. Τσιριν-
δανάκην.
5ον Έν τϊ] έπαρχία) Ρεθύμνης τοϋς' Νικ. Τζεοάκην,
Εύάγγελον Άποστολάκην, Μιχαήλ Χ. Λουτσουράκιςν
καί Εύστάθιον Γ καγκαουάκην.
6ον Έν τ?) έπαρ^ία 'δγίου Βασιλείου τους' Κωνσι;
Μαυρομιχλάκην, Σ^λ . Ε. Χλικουτάκην καί Γεώρ1 .
Κ.^Μπριλεκην.^.Πι· ^Μ,.,ν ; ντ^*η ΐΚνιΐί-
7ον Έν τί) έπαργία Άμαρίου τους: Μιχ. Μοσ/ο-
βίτην καί Παϋλον Η. ΙΙροβιαδάκην.
8ον Έν τί() έπαρχία Μυλοποτάμου τούς: Ιωάν. Μα-
νωλιτσάκην, Μιχ. Φΐαπαδάκην, 'ίω. Μανολΐουδάκην
καί Νικ. Κοκολάκην
9ον Έν τή έπαρ·/£α Καινουρίου Πυργιωτίσσης τούς:
θεόδωρον Χαριτάκην, Έμμ. Σπυριδάκην, Ιω. Καμ-
"κο}^ίγ:ιγ) καϊ Ιωάννην Άποστολάκην·
ΙΟον Έν τοίς πεοινώροις ΙΙρακλείου καί Άρνανών
τον : ΙΝικ. Καλο/ριστιανακην. ■*&!*> >^*ν—ι >-τ*ϊα';ι',-|
1 Ιον Έν ττ) έπαρ/ία Πεδιάδος τούς : Ήρακλ-ην Γ«-
ρεφαλάκην, Ιω. Γ. Δρακάκην, Νικ. Τζαό'λάκην, Έμ.
Ρωμανάκην καί Αλεξ. Γιαλυτάκην. /. ^.Λ^^-Ι |
12ον Έν τϊ) έπα.ργίχ Μονοφατσίου κάΓμέρο'υς Ρίζο'"υ
τού;: Μιλτιάδην Ι. Καραγΐανάκην, Άγγελήν Γ. Μπε-
λεγράκην, Ζαχαρίαν Κακουδάκην καί Δημητριον Πα-
παίωάννου Σταθάκην-
13ον Έν τή έπαρ/ία Μαλεβυζίου καί Τεμένους
τούς: Νικ. Ν. Μανουσάκην. Ευστρ. Τσουλάκην καί
Έμμ. Γ. Δαοτκαλάκην. '' /"· 'ΐσνρ^Ίτν ι|
Ι4ον Έν ταίς έπαρ/ίαις Μεραμβέλλου" καί Αασ'η-
σίουτούς: Μύρωνα Άποσΐολάκην, Ιω. Γΐαπιτζάκην.,
Γεώον. Πιτυκάκτιν, Στυλ. Τϋ!αοοην, Έμμ. 1. Φανουτ
ρακην και _μμ· 1· Κωστακην. ^
ΙΗον Έν τή έπαρχία Βιάνου τούς: Νικ. Μ.
κην καί Γεώργ. Ραφτάκην. ' *&*' '
16ον Έν τη έπαρ/ία Ιεραπέτρας τούς : 'ΑρΓτ
λην Κουνδουράκην, Γεώργ, Λ.αμπάκγνν χαί Έμμ,,Δι
λημπαλταδάκην. ' ' ■■
17ον Έν τή έπαρ/ία Σιτείας τούς : Γεώργ. ΚουοοΙ-
ράκην. Ιω. Βαρδάκην, Έμμ. Μ. Συλιδάκην, Ηασίλ.
Ραμπελάκην καί Γεώργιον Κατσουλάκην.
Έν Χαλέπα τί, 4 Απριλίου 1900
ΕΠΙΣΙΙΜΟΣ ΕΦΉΦΕΡΙ-
ΚΑ
,
Ταμε-ου ποοτθέτου γορον 3 Ο/β κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον Φεβρουαρίου 19Θ0"
α/.
Νομ,οΙ Χανίων — Σφακιων .
ός "Ρεθύμνης.
* Ηρακλείου
·.«;.
ΔΡ.
Λραχ.
4,923
1,724
3,841
2,10
10,700
Λ επ.
90
75
50
[Ι Α Η Ρ Ω Μ Α Ι
Έτΐΐστροφαί οΊκαιούχων
Τελωνείον Χανίων.....
.-..,,. .1,
,'.Ι
ίο-θιον τελωνειακόν ύ—ι
Ρεθύμνης ά-& 12 Ιουλίου 1899 ;.
31 Ιανουάριον 1900.
Μισθος Μαρ. Μοάτσου -ροξενικοΰ
αντιπρόσωπον έν Ρεθύ{/ΛΥ) 'οϊά -Άν*
[ο.νϊνα Ιανουάριον 1900.
Διάοορχ έ'ξοο"». (γροίθικ.-/! ν^Υ) γρα.φ£ΐον
ένΡεθύμνη είς χρέωσ. φόρου 3 0]ρ
Α'.
1,38,
6,1
"Ϊ99
Ι -
Ι.ΟΛ1
Η νοτ
11
:ζ τ
,ι ,« )■
™ .ν-*ν,έ
Δρχχ.
.οωΐ'Ι
ν ν ϊ
|Τ··1Ι »»Ο!1
ν;
ν.,.1, Μ
9,371
■τ,Ι'
-50
30
Π5
-^ "*:* * '*" ^^ Έν Χανίοις τϊ) 1Ί Μαρτίου 1900 Ννχν^^Ί ,-;ωΓ νίτ
Μ 'Ο ΔΐΐυΰυττΊμ; τώγ Τι.Ιωηιων Κρήΐης'' '^Λ ^Ί1·-1- | "Ο α') Γραμματεύς Λϋγισττμ; Ο ^^Ψ·9λ
-•ΙΛ ντι· ' , ^ νΤΑΤρΑιΚΗν :■
.V
· ·Ε 'Αγγελί*"-- - Μ- ν·--β'«·'
. Ι'.Τ.'ΟΓ"
ϊ Ρ £ Π Ε Ζ Α Κ Ρ Η ΤΉ Σ ·**>>■ ■«>*»* ■*&' -
ΚΪΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΓΣ Τ ΤΙΣ 31 Ι ΑΝΟΥΛΡίΌΥ 19ΟΟ10" «'ΐ««Τ__-
Ταμείον.....
Εί
4- .'.» '.'. Λ./Λ . .
μν*
Είσπρχκ,τε'ον ά,ν^νΐιμον μετονών έν
Κργ|τ·/ι.......................
Ο. Ι. Η3.Ι11ΟΓΟ ;ΐΐ)άδοα Λονδίνον 'λ]ο[λος
'έΝ

ΟοπιρΙοΪΓΝ,αιιοααΙά'Ε;οοΐκιρΙοάο Ρ3Π3'
Πχρηίων.άνοι/.τΓ·ς λΐσμός εντοκος . . . .
ΈΟνικν·, Τοοέπεζκ τ·?,; 'Ελλάδος, λ]σ[;.ός
'έντοκος.................
Προεξοφ'λγιαει; Ρρααματίων Έ(Αΐτορι-
Κεντρικοΰ Κατα7τ/-(ματος δρ> / 0.870
'Τποκ«ταστ·ηυάτων

Δάνεια επί ενεχύρω άιτλόί.
αανίΐα
Κεντρ. Καταζ". ορ. Γ>460
"■ι* Ι ' 'Τποχαταστ. » «',^ΗΟ
ένυπόθτικ,α χ~2..........
Δάνίΐχ ίνυπόθ'/ικζ χ,ρίωλυτικ,ά *.'. . Λ1-
Άνοικτοί λ]σμοΊ ϊτΛ ΰποθνιχ.·/) . . .'.'.'λ.>:
Άνοικτοί λ/σμοί έπ'. ένεγείρω
*Υποκαταστ7)ΐΛ«τα Τοαχε'ζτις
"ξδ έ
"Εξοδα έγκ,α-τασ-τάσίω;
"ΕζοΒα διαχειρίσεως. ρ/ .■«'·:. ·Υ·*>; .'. ;Ν:
'Εττικχτχλλχγ·/; .................
,2,253405
-ι,ο»ο-;οοο
1,024,765
ι;70ό,οοο
870
'! 8,^40
63.535
' 3^.010
ν: -00
•Ί 9,4 90
'6,718
λΗ,320
/ιΓιΓι
«ο. ι 6,478,863
84
65
78
70
7 Γ>
90
65
74
90

Μετοχιχον :
Δτηαοσίον «είς ατβκον α·*
νοικ-ίον /]ίϊ(/.6ν έκ τακτικών τ;ροιόο«ν»
Καταθε'σει; Δ'/ιαοΦίόν άίτοκοι β=ξ 6«κΤ^
πρόσθετον φόρον 3 0·)0» ....
ς, «νοι-
κ.τος
Έθνικη Τραπέζα τνκ ^Ελλάδος,
ϊδιαίτερος άτοκος ........
,, η » Κεντρ.
Καταθ.ατοκ.,
Τποκαταβτ.
Διάφοροι λογαριασμοί
Ταρ.ιεντήριον. . . .^ι,ι
'ΡΙπιταγαϊ π/·Λρωτ|αι
5,1,33,8^
γ ρ
Προεξοφλήματα Γρα(;.ματίων εμνπορΐκών
Προεςοφλνιματχ Δχνείων Κχλλιεργείας.
Πθ
ρ
Διάφοροι τόκοι
Έκκρεμεϊς
.», ,*,,. .
•ι
Έν Χανίοις ^ 2ί Φεβρουαρίου 1900
Ι. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ
ό κγ ν.'νΐί ϊγ^' ;ϊγ^οχ/
Α' Ν. φϊοεντΐνοζ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς