210750 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1900, ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1900
i

Αριθμός Σελίδων

52

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Έτος Α'.
Έν Χανίοις η% 6 Νοεμβριού 1900
Αριθ. 61
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1) άίάταγμα περϊ όημοοΊεύσεως έγ τη Έχισήμω Εφημερίδι όπίτ(.1εσ;/άτωγ άπογραφήζ τή(. Νήσου- 1) Εΐααγωγη των σχα-
τιαχιχ&γ άπίτε.Ιεαμάτων την, άπογραφής. 3) Πίγαχες Γιγιχοί.—Κου. Π.ΐηθυΰμος χατά Νομονς.—Βου. Π.Ιηθυσμος χατ' επαρ¬
χίας.—Γογ.Π.Ιηθυσμος χατά Δή(ΐους.—Αογ. Π.ΙηθνσμΌί. χατά .-τό.Ιειζ χαί χώμα,.—Εου. Αϋζησις ή ελάττωσις τοϋ τιΛη-
θνσμοΰ των έπαρχι&τ άπο χον 1881.—ΣΤου.Αΐ'ζησις η έ.Ιάττωσκ: τού π.Ιηθυσμοϋ τώγ όήμωγ άπο τον 1881.—Ζογ Νο-
μοϊ, Επαρχίαι και όήμοι χατά τογ αριθμόν τωγ χατοίχωγ έχάαιαυ.
ΑΡΙΘ. 96
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Πεοι δημοόιενόεως έν τη 'Είϋΐόΐ>ι»ω ΈΑηιιεοίδ* άηοΐελεί|ΐάτων ήίΐογραφίις τΛς ΝήόΌν.
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟ2ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι
Προτάσει τού Ήμετέροι; επι των Έσωτερικών Σύμβουλον
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ :
Τα άποτελέσυ-ατα της δχενεργηθείσης γενικάς άπογοαφής των κατοίχων τής ΝΛσου Κρήτης μετά
των παραμένων νησιδίων κατά την 3-4 Ίουνίον 1900 τα έμφαίνοντα τόν πληθυσμόν χατά Νομοί,ς,
Επαρχίας, Δήιαονς, πόλεις κα κώμας νά δημοσίευσιν έν τή Έπισήμω Έ^ηιαερίδι κοΛ
V
άποτελώσιν
τόν επίσημον αριθμόν των κατοίκων.
Είς τόν αντόν Σνμβονλον άνατίθεμεν τίιν δημοσίενσιν καΐ εκτέλεσιν τον παρόντος Δνατάγματος.
Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμβρίου 1900.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ. Ρ. Κούνδουρος
ι~ ">θί
11,'ί
':' ■! ί ϊ γ
Ε
II
Ι Σ Ιΐ μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Την '· Ίουνίου 1900 διεξήχθη ή διά Διατάγμα¬
τος τής Α. Β. Υ. τού Ιΐρίγκηπος Γεωργίου τής
"Ελλάδος * Υπάτον Άρμοστοϋ έν Κρήτη διαταχθεϊσα
γενική άπογραφή των κατοίκων τής Νήσου.
Και ό μέν συνταχθεις πίναξ τοϋ πληθυσμοΰ επι
τη βάσει τής γενομένης άπογραφής δημοσιεύεται
διά τής Επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως
ιιετά τού ύπ'αριθ. 96 τής 8ης Σεπτεμβρίου 1900
Ήγεαονικοϋ Διατάγματος, όπως χρησιμεύσιι, ώς
ό έπίσηιιος καθορΐσηός τού πλιιθυσμού τής Νήσου
ιιετά των παοακειιιένων νησιδίων.
Ή δέ άπογραφή περιλαβοΰσα άπαντα τα έν εκάστη
πόλει καχ κιόμη εύοεθέντα άτομα κατά την διε-
ξαγωγήν αυτής, εγένετο επί δελτίων διανειιηθέντων
κατά οικογενείας καχ έντός μιάς ημέρας διαιρε-
ϋέντων των δήμων είς άπογραφικάς περιφερείας.
Έν τοίς δελτίοις άπεγράφοντο τα μέλη έκάστης
οικογενείας καιτά παρ' αύτη έργαζόμενα πρόσωπα
ή τυχύ* άλλως διανυκτερεύσαντα την προηγη-
θεϊσαν τής άπογραφής νύκτα.
Δι' εΐδικών δελτίων άπεγράφησαν τα φιλανθρω-
πικά ίδρύιιατα, αί μοναι, οί τεκέδες, τό σώμα τής
χωροφυλακής, αί φυλακαί κα τα ξενοδοχεϊα.
Των άπογραφικών δελτίων ϊι συλλογή εγένετο την
πρωίαν τής Ίουνίου παρά των έπιφορτισθέντων
την απογραφήν μελών των άπογραφικών έπιτρο-
πειών. Ταυτα είχον εντολήν, νά έξετάζωσιν, άν
εγένετο αλανθάστως ή άπογραφή, νά ύιορθωνωσι
τάς παρατηρουμένας έλλειψις, και νά συιιπληρώσι
τα μή συμπεπληρωμέναδελτία.
•Εκ τής γενομένης ούτως άπογραφής εξηκριβώθη,
ού μόνον ό πραγματικάς πληθυσμός τής Νήσου
μετά των παρακειμένας νησιδίων, άλλά κ αι ό νο-
μιηος, ήτοκ)"άριθμός των δημοτϋν εκάστου δήμον,
καθ' δτι μεταξυ" των έν τοίς άπογραφικοΐς δελτίοις
ζητούμενον πληροφορ.ών εκάστου άτόμου ϊιτο και
ή τής" δηυοτικότητος αυτού, ήτοι τό δνομα τού
δήαου έν ώ έκαστος Γιν καταγεγοαμμένος ως οη-
μότης.
Ή πληοοφορία αύτη καϋίστατο άναγκα.α ου
πόνον ώς !κ τής ελλείψεως δημοτολογιων αΑΑα
και διά τδν έκπονητέον έκλογικόν περι §ουλευτων
νόμον, ώς τδ μόνον στοιχείον πρός εξεύρεσιν τον
νοηίκου πλίτθυσιιοΰ εκάστου οηηου.
ϊΐε^οατωθείσης τής άπογραφής καθ" άπασαν-την
Νήσο'ντά άπογοαφικά δελτία συνεκεντρώθησαν εν ,η
Διενθυνσει των Έ
νακας κατάταξις των
Τό δηαοσιευόμενον
γεννκοί,ς πίνακας κατά
" λααβάνει α'
ο, δήηους,
πόλεις και κώμας, καχβ' ,είδικους τοιούτους κατά τα,
έπικρατοϋντα θρησκεύιιατα και φϋλον και κατ' οι¬
κογενείας, έν τέλει δέ τοϋ τεύχους πίνακας των
■μονών και τεκέδων, των νοηών έπαρχιών και δήιαων
μετά τού άριθμοΰ των κατοίκων εκάστου,και πίνακα
έμφαίνοντα την αύξησιν ή ελάττωσιν τοϋ πληθυσμοΰ
των έπαρχιών και δήμων άπό τοϋ 1881.
ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΗΘΥΣΜΟΥ
Κατά την γενομένην απογραφήν τοϋ 1900 ό πλη¬
θυσμός τής Νήσου άνέρχεται είς 301, 273 έξ ών
Χριστιανοι 207,266 Μουσουληάνοι 33,281 και Ισ¬
ραηλιται 726.
Ό άριθμός ούτος παραβαλλόμενος πρός τόν διά.
τής άπογραφής τού 1881 έξαι;ριβωθέντα έκ279,165
παρουσιάζει αύξησιν κατά 22,108 άτοιια.
Συγκρίνοντες τόν πληθυσμόν τής Νήσου κεχω¬
ρισμένως παρατηρούμεν, δτι ό Χριστιανικός πληθυ¬
σμός τής Νήσου τής τελευταίας άπογραφής 267,266
παραβαλλόμενος πρός τόν τής άπαγραφής τού 1881
όστις ήν 205,284 παρουσιάζει αύξησιν 61,982 ό δέ
Μουσουλιιανικός ,έλλάττωσιν 39,953 έν συγκρίσει
πυός την απογραφήν τού 1881 τοϋ Μουσουλμανικον
πληθυσμοΰ άνερχομένου είς 73,234, και ό Ίσοαηλιτι-
κός αύξησιν κατά 79. Την ελάττωσιν τού Μουσουλ-
ιιανικοϋ πληθυσιιοΰ αποδοτέαν είς την γενομένην
ΰπ1 αυτών ιιετιινάστευσιν. Προσθέτοντες δέ τόν α¬
ριθμόν των ιιεταναστευσάντοιν ανερχόμενον περί-
που είς 40,464 είς την εξακριβωθεισών διά τής
άπογραφής αύξησιν τού πληθυσμοΰ ήτοι 22,108
έχομεν αύξησιν 62,572
Κατά τόν δημοσχευόμενον πίνακα ΐι αύξησις πα-
ρουσιάζεται είς απάσας τάς επαρχίας, πλήν έπαοχι-
ών τίνων ένθα παρετηρήθη ελάττωσις τις, ήτοι των
έπαοχιών Ρεθύμνης κατά 103 άτομα, Μονοφατσίου
4291, Τεμένους 08, Ιεραπέτρας 14, και Σητείας 98:
Έκ των 89 δήμων τής Νήσου συνεχωνεύθησαν 3
ό τής Χαλέπας είς τόν δήμον Χανίων, τοϋ Τεφε-
λίου τής επαρχίας Μονοφατσίου είς τοΰς Δήμους
Χάρακα, Μεγάλης Βρύσεοος, Σκινιά και Άρκαλο-
χωρίου, και ό τής Σπιναλόγκας είς τόν Δήμον Κρη-
τσάς τής επαρχίας Μεραμπέλλου.
Μετοινομάσθησαν δέ οί τής Σπηλιάς είς Κο-
λυιιπαοίου, των Βουκολιών είς Δρομονέρου, Μαθ^
είς Γεοοργιουπόλεως, Άργυρουπόλεως εΐςΛαππαίων,
Χοωιιοναστηρίου είςΒρυσιναίοιν, Άμνάτου, είς Άρ-
καοίου, Μαργαριτών εί-; Έλευθερναίων, Μοναστηοα-
ιάου είς' Πανακρκραίων, Μοχοϋ είς Λαγκάδος, Άμ-
πελουζου είς Γόρτυνος, Λιμένος Σητείας είς Ση-
τείίΐς,Καρϋδίουείς Ίτάνου, καιΧανδρά είς Πραισοϋ.
Είς 25 έξ αυτών παρουσιάζεται ελάττωσις
τού πληθυσιιοΰ ήτοι ΙΙεριβολίων κατά 289 άτομα,
Άκοωτηοίου 1309 (α) Καντάνου 552, Άσκύφου 110.
Νίιυτοου 168, Βρυσιναίων349, Άτσιποπουλλου 459,
α! 'ΛποσΐΓΐσΟε'Όϊ,ς της κωαοπόλεως Χαλέτ:αί
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Πηγής 209 Λάιιπης 47, Μέρωνα 732, Δαφνών 64.
Αρχανών 4, Αγ. Παοασκιών 931, Άρκαλοχοορίου
1242, Παναγίας 75, Μεγάλης Βρύσεως 913, Σκι¬
νιά 378, Χάρακα 219. Τζεομιάδων 115, Βιάννου
228, Ίεοαπέτοου 329, Καβουσίου 174, Νεαπόλεως
893, Πραισοΰ 399 και Ρουκκάκας 226 είς άπαντας
δέ τοΰς λοιποΰς δήμους παοουσιάζεται αύξησις τοΰ
πληθυσηοϋ.
ΠΛΙίΟΪΣΓίΙΟΣ ΚΑΤα ΤΗΝ ΙιΙΟίΚΗΤΙΚΗΚ &ΙΑΙΡΕΣΙΝ
'() πληϋυσμός της Νήσου διανέμεται μεταξΰ ο
νομών 23 έπαοχιών ιιετά των τριών πόλεων καΐ 86
δήμων.
Έκ των νομών τόν ανώτερον πληθυσμόν εχει ό
τοϋ Ηρακλείου 91,182 τόν δέ ελάχιστον ό των
Σφακίων 24,974.
Έκ των 23 έπαρχιών έχουσι πληθυσμόν
5 άνω των 20,000
8 » » 10,000
10 » » 5,000
Τόν ανώτερον πληθυσμόν έχει ή Έπαρχία Πεδιά¬
δος 24,903 τόν δέ μικρότερον ήτουΛασηθείουδ,061.
Οί 86 δήμοι τάσσονται ώς εξής.
2
άνω των 20,000
9
» » 5.000
9
» » 4,000
20
» » 3,000
28
» » 2,000
14
» » 1,000
4
« β 600
* Ο μέσος πληθυσιαός των δήιιων ΰπολογίζεται είς
3,503 άντί 3,160 είς δσους υπελογίζετο επί. τη
βάσει τής άπογραφής τοϋ 1881.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡλ
Είς 7,800 τετοαγωννκά χιλιόμετρα ύπολογιζο-
υ,ένης τής ΰλης εκτάσεως τής Νήσου άναλογοϋσιν
εις έκαστον χιλιόμετρον κάτοικοι 38,62.
Ώς έκ τής ελλείψεως δί; τακτικής καταμετρή-
σεως τής περιφερείας των νοιιών καί έπαοχιών οέν
δυνάμεθα νά δώσωμεν ομοίας είδικάς πληροφορίας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ
Παν άτομον έγγαιιον ή ου ιχετά ή άνευ τέκνων
έν ιδία κατοικία ένδιαιτώμενον εθεωρήθη άποτελοϋν
ίδιαν οικογένειαν.
"Οθεν ό έξακριβωθεΐ'; άριθμός των έν τή Νήσω
οϊκογενειών διά τής άπογραφής άνέρχεται είς
77,420. Συγκρινόμενος δέ ούτος πρός τόν όλον
αριθμόν των κατοίκο>ν 301,273 άποδεικνύει, ότι
την οικογένειαν παρ' ήυ.ΐν αποτελούσι κατά μέσον
όρον 3,89 άτοηα.
Και παρά ιιέν τοίς Χριστιανοϊς την οικογένειαν
αποτελούσι 3,94 παρά δέτοϊς Όθωμανοΐς 3,4(5. Κατά
Νοιιους άναλογούσιν εκάστη οίκογενεία άτθ'.α.
Χανίων 4,5 ■ '
Σφακίων 3.89.
Ρεθύμνης 3,93.
Ηρακλείου 3.93. " ·: : ν'
Λασηθείου 3,67.
ΠΛΗΘΥΙΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟΝ
Κατά την άπογρφήν τού 1900 ό πληθυσμός τής
Νήσου διανέμεται κατά φϋλον ώς εξής.
Άρρενες 153,559
Θήλεις 147,714
301,273
Ήτοι επί 100 κατοίκων άναλογοϋσιν άρρενες 50,79
» » » » θήλεις 49,21
Ή υπεροχή τού άρρενος φύλου παρατηρεΐται
παρ' ημίν είς απάσας σχεδόν τάς Επαρχίας, πλήν
των Έπαρχιών Άποκορώνου, Σφακίων, Άγίου
Βασιλείου, Άμαρίου, Ηρακλείου πόλεως, Πεδιά¬
δος, Λασηθείου καϊ Βιάννου, είς άς εχει την ΐ/πε-
ροχήν τό θήλυ φύλον.
ΤΟΠΩΝΤΜΓΑΙ
Ή όρθογραφία των τοπωνυμιών εγένετο κατά Γ.
Ν. Χατζτδάκι Καθηγητήν έν τώ Έθνικω Πανε-
πιστημίω.
Γ Π'
ΠΙΙΓΑΖΕΣ ΓΕ1ΤΙΚ0Ι
ΠΟΛΕΙΣ ΕΑΙ ΖΩΜΑΣ
Ε
II
Ι Σ
II
ΜΟΣ Ε ΊΊ1 Μ ΕΡΙΣ
[ / Α -ΠΛΗΘΓΧΜΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΓ".-ι /{ Γ] -
Α-ΡΟΡυ_ΑΤΙΟΝ ΡΑΗ ΌΕΡΑΒΤΕΜΕΙίΤ5
, !
} '
μ,
μ;.ο¬
α
Ο
Ι ^
ΧΓ-»>Γ' Ν Ο Μ Ο Ι
. " ϋΕΡΑΡΤΕΜΕΝΤΒ
κ:^_τοΐκ:οΐ
( ΙΙ;»!>ϊί;»ΐίΐΛ )
"Αρρεν;ς
δ^β ιηίΐίοαΐιΐι
Θήλ-ις
δβχο Γυ,ιιϊΐιιιι
Σύνολον ι
1
2
3
Κ
Γ)
Χχνίων ΟΙιαηϊα..................
Σνρχ/.·'ων ' ' 5ρΙΐ3»ίία.................
ΡίΟυ-Λν/,ς 1ΐ6ΐ1ΐ)'ΐηηο...............
Ήΐχ/Λείου ! Ηό:;ιιΊβ:οη.............
Λχστ,θείβν Ι.ι·5β11ίΐ..................
Σύνολον Το(»Ι.................
37 918
12 37Γ»
29,915
Ί0.707
26,()Ί3
3'. 843
12,598
29.113
ΊΊ,Ί7Γ)
20,385
72,761
2'.,97'»
59,328
111,18*2
Γ)3,028
Ι53,Γ)Γ)9
1Ί7,71ί
301,273
' ..ι!
ί.ΐ Λ ·. >ί, |ί«!
ν.»-'!>£
,,.Μ.
• Ι ι
• Μ ι'
ι ·Η »
.. ' "
νν Ι'

--,- ..κ
ιΙ ι Ι
■ .. ι ·Χ/
τ'!ι ί
. ιί
Ι ι
3
,..;.>,··..£
ι·Ι
,'
ι Ι
Μ ι-.
ι
■ ;ϊ'
./ ' ί ί

(IV
ι
Ι( ιΐ'
1 .*..:.
, Ί Ι
Ιι.'» Ι
Ε Π Τ ΣΠΜΟΣ ΕΦ1ΙΜ ΕΡΙΣ
Β-ΠΛΗΘΪΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Β'-ΡΟΡϋ-ΑΤΊΟΪνΤ. ΡΑΒ ΡΗΟΥΙΝΟΕδ
ί.
Ν Ο Μ Ο Ι
0ΕΡΑΒΤΕΜΕΝΤ8
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΡΚθνΐΝΟΕ5
( ΕΙ:ι!>ΐ1:·ι·Ι β
"Αρρ νες
ΐί
θήλεις
Σύνολον
Τοΐ,ιΐ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΒοΙΙινηιιιο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
■ Ι*Ι·ί1«*1*ΜΟΙ1
ΛΛΣΗΗΕΙΟΥ
1 Χχν'ων
2 ΚυοΌτ-1·
3 Κ
', Πεδιάδος
Γ, Μονοφατσίου
Ο Καινουρίου
Β'.αννου
Σύνολον
Σίλίνου
ϊι'νολον
Λ—οκορωνου
ϋοα/.·'ων
ϊι'νολον
Ρε6ύνν·/;ί ~ό)εως
Ρίθύανν,ς
Άγίου Βχ'ϊΟε'Όυ
Άμ*ρ·'ου
Μυλοποτάμου
Σύνολον
Ηρακλείου
Ο}άοηίβ....
ίΐΐίδαιτιοδ . . .
ΒβΙνηοη....
ΤοίοΙ. . .
ΔροθΓοπαδ .
ΗμΙιαΙνί,ι ....
ΤθίΜΐ . .
Κρΐΐινιιιηοπ . . .
ΚιΊΐινηιηβ ....
Ηι^ να^ίΐϊο». .
Αιιι,ιποπ.....
ΜνΙοροί,&ΐτιοιι .
ΤοΙηΙ. . .
Ηβί'άϋΙόίοη . . .
Τβπΐβηθ8.....
ΜαΙβνΐδΐοπ .. .
ΡβαΙίΙδ.......
ΜοηοΓ3ΐ§ιθη . .
Παϊποϋποη ...
ΡντοίοΙίδδ ι ...
Το1»1____
ΜοπιΐηΙ)βΙΙοπ
Ι.Η8βΙΙιί. . . .
ΑΊαηοί ....
ΙίιβΓαροίτα. .
ΗιΊβία.....
Ι >ίί»Ι. .
11377
11(130
10778
4 133
37918
9710
2(527
12370
4093
713
5101
394
299 Ι Γ
ΙΠΙ'
3039
035 Ί
1225Ί
5071
5092
2583
Ί0707
8387
25 Ι 2
3588Ϊ
Ί330
78·> Γ»
9595
11030
10
41 ?,
380ο
34843
9831
2707
12598
Ί018
7038
5155
4002
800
29413
10787
2795
0294
12041
409:
53 4 (
25 Γ
8351
25 Ί1
3032
4204
7050
20972
22600
21191
7938
72701
19580
5394
2497
9311
14409
10250
7943
17349
59328
2250
583
12048
24903
9164
11032
5100
91 185
1073
500
7221
853
1547(
200 43)
20385
5302.
Κ
II
Ι Σ Η ΜΟΣ ΕΦ11 Μ ΕΡΙΣ
Γ>
ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΓΣ
Γ-ΡΟΡϋ_ΑΤΊΟΝ ΡΑΗ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ϋΕΡΑΗΤΕΜΕΝΤ ϋΕ Τ_Α ΟΗΑΝΙΑ,;
•ο
ΙΙ--3
.3-δ:
δ8
Ι »λρ *—ί
ϊ-3 -
Ι ^
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΡΚΟνΐΝΟΕδ
ο-
ο
«·- >
." 3
15
ΔΗ Μ ΟΙ
ΟΟΜΜυΝΕδ :
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
(ΙΙμΙ>ϊΙμιι(μ)
"Αρρενες
50ΐ' ιηα. ουΐιη
θήλεις
8βχο ΐϊ'ΐγπηίιι
Σύνολον
ΓοΐίΐΙ
ι
ο
3

ΧΑΝΙΩΝ
•Πΐεηηΐα
ΐίΐ
ΚΥΔΩΝΙΛΣ
Ο>«Ιοιιϊ«»
. . ι. Ι
ΚΙΣΛΜΟΥ
Κΐκ»»ηιοβ
ΣΕΛΙΝΟΥ
8^1>ίιο
1
2
3

5
Γι
7
8
9
10
11
12
13
14
1Γ>
10
17
Χαν'ων Ι,α Οαηββ.......
Σύνολον ΤοΙ»1.......
Άλυκιανοθ Η&ΙνΑίί&ηοιι......
Άκοωτγιοΐ'ου ΑθΓΟΙΪΓΐ........
Πδειβολίων ΡβπνοI^^........
Κεοχυΐίΐών Κιταωβΐά.......
Σούδας 8άϋα ..........
Ηύρνουψγιλονίρου Ρ}Τ"Ο-Ρ8γ!όηβΓΟ .
Αάκκων Ι,.ΊΟΟΟδ.........
Σννολον Το(ηΙ......
Καστελλίου Οα^ΙΟΙ'ϊ.........
Έννε'α Χωρίων Εηηβα 01ιογ]ι;ι. . . .
ΜετογΕΐων Μβ88Ο«βΐ;ι.......
ΙΙανεΟύαου ΡαηβΐΙΐΗΠΟδ......
Κολυμπαρίου ΟθΙνΠΐρΗΠ.......
Δροαονέρου Ι)ΐΌΐηύΐιΟΓΟ......
Σύνολον ΤοΙηΙ......
ΙΙαλαιο/ωρας ΡίΐΙβΟιΙΐθΓα......
Κχντάνο'υ ΟάηΐΐΛΠΟδ.......
Καμπανοθ Οαιτιραηόί......
ϊύνολον ΤοΙ»Ι......
11377
9.)9Γ)
20972
11377
1807
1225
2709
1819
02.-)
ΙΊ73
1972
959.)
1098
1124
2031
1793
4 ΟΊ
1408
1912
20972
3Γ)0.)
23 ί 9
5340
3(112
1089 !
2881 Ι
3884
Ι 1030
2955
Ι 083
971
1433
2247
1489
Ι 1030
2780
1032
902
ΙΊΊΟ
2 198
1389
22000
.-•711
3315
1933
2879
Ίίί.)
2878
10778
Ι Γ) 13
990
1030
Ι Οί 13
1380
910
1 Γ) 15
21191
2893
1900 ί
3145 ]
Ί133
380Γ)
7938


Ε Π Ι Σ Η Μ ϋ Σ Ε Φ
II
Μ ΕΡΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ- /..
ΌΕΡΑΒΤΕΜΕΝΤ ΏΕ 5ΡΗΑΚΙΑ
υ-

=*- >
^ »3
3 ^
•λ* —-
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΡΚΟνΐΝΟΕδ
ν*
.ο
" >
ο- 3
"Μ Α¬
Ι -5

Δ Η Μ Ο Ι
ΟΟΜΓνΐυΝΕδ ------
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
( Η;&ΜΙ»ηΐ» )
"Αρρενες
δ6β ιη £150 ιι Π ΐι
Θήλεις
Ββχο Ιβηΐ'.ηιη
Σύνολον
Τοΐαΐ
1
ί
ΛΙΙΟΚΟΡΩΝΟΥ
Αροοοΐ'οη»
ι
ΣΦΑΚΙΩΝ
8ΐ)1ΐί*ΐ4Ϊ»
1
2
3
4
1
"" ί
5
0
7
8
9
Κ)
Γίωργιουζο>5ως ΟθΟΓ^ίθΙιροϋδ. .
Φρέ' Ρΐ'ό.........
Βάαου νάιηοί ......
Άθ-ίένον ΛγΠΚ'ΠΪ .....
ϊύνολον Τοίί.1...
Χώρας Σονκ'ων Οΐιθΐ.Ί δ|!τα1νΐθΙι
Νίμποου ΝΪΠΐΙ'ΓΟδ .....
Άικύφου ΑδΚΪΓρίΐΟΙΙ.....
Καλλικράτους Οα,ΙΙΐΟΠΐΙβί . . . .
'Λνωττόλεως Αηόρθΐϊδ
Άγίου Ιωάννου Ηα§ϊθ8 ,Ιοάηηβ>.
Σννο^ον Τοΐα!....
2ΊΓ>0
2406
V
Οί1· 5
2162
2434.
2493
2860
2044
'ά':
4890
49.09
5525
4206
9749
552
44 Ί
322
519
476
314
9831
576
Γ) 03
314
523
499
322
19580
1128
947 !
000
1042
-■'" 975
030
2027
2767
5394 Ι
■-- ι .'*·
/ι .» ' 1.1
ι, , ' ι
ψ. '.»«*.
ί '

' ' ΕΠΙ Σ1ΙΜΟ Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
11
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΏΕΡΑΒΤΕΜΕΝΤ ΏΕ ΒΕΤΗΕΜΝΕ
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΡΚΟΥΙΝ0Ε5
Δ Η Μ Ο ι
ΟΟΜΜυΝΕδ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΒΕΤΗΥΒΙΝΕ "
2
Ι 3
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ~ί.
-ι"·
ΒΕΤΗΥΜΝΕ
ΗΑ&ΙΟδ ΒΑδΙίΕΙΟΣ
( ' ι
Ι
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΪΪ1ΑΒΙΟΝ
|!
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕ1ΟΥ ' 9
ιο:
ιι !
12
13
14
15
16
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ! 17
5
20
ΡίΟύανΛ,ς ΚβΙΙι.νΐηηο
- Σύνολον
Λα--χίων ίαρραβοη . ..
Ά-τσιποπούλλου ΑΐδΐρύροΐΐΙΙοη
Βρυιιναίων ΥΓνδίηαόοη . .
ΆρκΛθ'Όυ Αΐ'θάιΙΪΟυ ....
Σύνολον Τίΐΐίΐΐ . · ·
ι
Λάΐλπ-Λς Είιΐϊΐρίϋ.....
Αγ. Πνίύματος Ηαί;. Ρηύαιιΐη,
Μ:'/άα-ιο·/ Μοΐϊιιηροη . . .
Ψοίνικος
Σύνολον
Μί'ρωνχ ΜΟΓΟΠΑ
Ά~οοΌύλου ΑροιΙοιΊΙοιι . .
Σύνολον ΊΓοΙηΙ ·
Μελιδονίου ΜβΙίιΙόΐιΐοιι ..
Αύδχνίτών Αγιΐαηίΐόΐι . .
Γαρά'ίθυ ΟίιΙ'ϊδΟΟ ...
Άνωγϊίων Αηθ«βίθΙΙ ....
Έ>':·Λίον*ίω·/ ΚΙοίΐΙιβΓηΐίΐίοη
Σύνολον
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
"Αρρενες
169Η
1377
1ΊΓ)8
1591
788
θήλεις
δβχβ ίβπιϊιΓιη
7131
1815
87Η
11Ί0
Ι'.ΙΒΓ)
129Γ)
ΙΓ.ΓιΙΙ
^ι 9
1018
ΊΓ.Ι8
1280
150 ί
1517
752
132Γ)
7038
1133
1385
1181
15 35
1061
Ι 103
11 20
1132
ΜΟΙ
5155
12ΟΊ
1107
1(132
1(157
1105
1178
1004
1670
838
1093
2Ο9Ο
1195
1708
Σύνολον
Το.αΙ
8000
931 Ι
931 1
2663
2962
3108
1540
2853
1313
114(19
2818
3019
2167
2252
10256
2371
3289
2283
79';3
3491
1716
2239
Ί(>55
2'.9Ο
3358
17319
' Μ,.
ΕΠΙΣ1ΙΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΓίΐΡΑΗΤΕΜΕΝΤ
ο- ν;
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
. ΡΚΟνΐΝΟΕδ
'λ.
«χ» >
3
-« :*.
Δ Η Μ Ο Ι
ΟΟΜΜυΝΕδ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
( ■■;»1>ϊ1ί»ΐι*ί* )
"Αρρενες
δ^'.χβ ιηαδθΐΐΐιη
Θήλεις
δβχο ίθΐηΐπίΐ)
Σύνολον
ΤοΐβΙ
1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1
Ηρακλείου
ΟηπιΙϊθ........
11714
1υ787
22501
2
ΗΕΚΑΚίΕΙΟΝ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΤΕΜΕΝΟ8
3
Σύνολον
Αρχανών
Δαονων
ΤοΙμΙ----
Αγ·:Ιι3.Ο3.6.....
11714
1713
1326
10787
1642
1153
22501
3355
2479
ϋόρΐιηαο.......
3
ΜΛΛΕΙΜΖΙΟΙ'
ΜΑίΕνΥΖΙΟΝ
4
5
6
Σύνολον
Άγιον Μύρωνος
Κοονσώνχ
Τνλίσΐϊον
Τοΐηΐ . ·
1ΐ3§ίθδ ΜνΓοη. . .
("Γθύδδοηα.....
Τνΐνδδοπ.......
3039
2508
2Ι'.'6
1650
2795
2505
2271
1518
5834
5013
4167
3168
7
Σύνολον
Καττίλλι'ου,
ΤοΙμΙ.....
6354
3117
6294
3362
12648
6479
5
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΡΕΟΙΑ5
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΠΙΟΝΟΡΑΤΖΙΟΝ
8
9
Κ)
1 1
12
13
14
15
Ιΐανα,γιας
Επιικοττνϊς
Άγίων ΙΙαρατκ·.
Λαγκάδος
Σύνολον
Χάραχ.ζ.
Αρκχλο/ωρίου
Μεγάλης Βρΰ'ΐεω.
1613
2811
1763
2950
1576
28 49
1656
3200
3189
5000
3419
6156
Κρϊδοορΐ......
ών Η;ΐ(φθΐι Ρ;ιγ ΐδίίόη
Γ,ΊΙι'ΗΐΙΟί.......
ΤοΙμΙ. ·.
12254
2233
927
735
1176
12649
1813
846
479
925
24903
1076
1773
1214
2101
8ί·ΙιοίηΪΗ.......
ΑγολΙοι'Ιιογι.....
Σύνολον
ΊΓοΙϊιΙ......
5071
1093
9164
6
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΟΑΙΝΟϋβΙΟΝ
16
17
IX
Γόρτυνο-ς
Ζαρού
ΙΠχτάνου
(ΙοιΊγιΐθ........
1055
1903
2734
952
1715
2673
2007
3618
5407
ΖπγοιΊ.........
ΡΙαΙάηοιι.......
7
ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΡΥΒ&ΙΟΤΙδδΑ
19
20
Σύνολον
ΤοΙηΙ
ΤνΐιιοαΙίίοιι ....
5692
1025
958
5310
100
V
915
11032
Ϊ227
1873
Σύνολον
Τ«»Ι-»1
2583
2517
5100
Ε Π Ι Σ
II
Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΊΑ«.*ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΕΙΟΎ*^
■**>·,
'
V
· · τ -
ϋΕΡΑΒΤΕΜΕΝΤ ϋΕ _Α58ΕΤΗΙ Ί
τ
£·?3
ο- %
-8 α.

ΕΠΑΡΧΊΑΙ" ^
ΡΚΟΥΙΝ0Ε5
ΜΕΡΑΜΠΕΑΛΟΥ
ΓΠ ΕΒΑΙΥΙΒΕίίΟϊι
!■;::"
ΕΤΗ1
ίΑδ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΙΕΡΑΙ1ΕΤΡΟΥ
ΗΙΕΒΑΡΕΤΚΑ
7"
9
10
11
12,
13*
ή
Δ Η Μ Ο Ι
ΟΟΜΜΙϋΝΕδ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
( ΙΙ:ιΙ»ί(:ιιιΐΗ )
"Αρρενες
ΐ
Ι
θήλεις
>οβ Γυιηιιιϊη
Φουρνης
Χου;ο.εριά/.ου
Κρητσϊς
Σύνολον
Ί'υνροΟ
Σύνολον
Βιάννου
Άγι'ου 1>ασ·ιλόΌυ
Μουρν.ών
ι,.Κάτω Χωρίου
, Ανατολάς
■Καβουσίου
Σύνολον
Ριιπιΐκ
ΥγλοΙι
Οΐιοαιηβΐ'ϊάοο^. . . .
ΤοΙη.1......
Τζοπιιϋΐίΐο......
ΤοΙηΙ----
νιίιηιιθδ........
ΜθΙΙΓΩβίθΙΙ.......
ΤοΙμΙ.....
ΗιοιίψυΙπι.......
Ο,.Ιο (ΙΙιυΓΐοιι . . . .
Αιι,ΊΐυΙι.........
ΤοΙ»Ι.......
ΤοχιγΙοΙϊϊ........
Κ'ί,..........
ΤοΙ»1.......
1101
17«)ϋ
1?.)7
17-27
•2503
8387
Ι -203
1309
112-2
3Γ>88
1138
Ί330
•2112
1ΊΓ)Ί
Ι ΙΊ7
1-21)9
1811
78'2(ί
1009
Ι80Γ)
1378
1757
2Ί01
83Γ)0
1298
12Γ1
2540
918
1199
Ι18Γ)
3032
158(1
01>
1135
537
4 204
2072
1527
1000
1Ι8Ί
1807
7600
Σύνολον
ΤθΙ.ιΙ
11
2110
3604
2035
3 484
Ί9Ο1
10737
2501
2500
Γ) Ο 01
1935
2978
2307
7220
3311
1812
2273
1078
8531
4184
2981
2207
2183
3621
15476
ι ν
ί
:ι./ * "1
Ε
II
Ι Σ Η Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
η -ΠΑΗΘΥΣϋϋΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΑΣ
Ν Ο Μ Ο Σ ΧΑΝΙΩΝ
ρορυ_ΑΤΊθΝ ραη υι__ε5 ετ υι__αγ£_5 όεραβτεμεντ όε οανεε
-§-1
ν/
Κάτοίκοι
Ι ■> > '
"Ονομα Πόλεως ή ίίώμης
; ί
Αρ(ίη:
θήΜις
Σννο.Ιοτ
ι
ι
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ' '„,",
ϊΐο^-ΐν' Χίΐνίων .................
... .«,!ι>.
6687
' Ί(ί/ι:>ίι
3329
■■: ■'/"
"■ "12016
372
190
562
3~.
1617
1529
3146
Α
ί
1 137
1026
2163
.)
ϋ
Χ''.Λ£777......................................
1564
1521
3085
ί ' '
Ι '
6
1
Σύνολον
__., .' ' ΔΗΜΟΣ ΑΛΤΚΙΑΝΟΤ
'Άλυκιανοϋ. . ....................
11377
272
9595
253
20972
, ι
ι|
525
7
"'/·ί ν.ν: \Ί7.'.~Ί, . ..................
,,,-· 59
43
102
8
3
'λτ-.-Λΐγ/.ΐί . . .....................
ι - 37
25
1!| 6%
9
Ι ίζτολϊ/./.ος..... ...................
. ' 351
314
668
10
5
Ιίούοίς..... . . . ...................
' 162
164
326 Ι
11
ι;
Κουοός. . .
■ '"'- 68
72
- 140
12
7
32
38
13
8
Μανωλ»ότ7θ'./)λϊ.............................
■ "-, 99
88
■ ■' 3.
14
9
ΜτταΐΑπ'ιολο: . ... .'. . .
''- « ·'" · 36
33
"13' 09
Ι 1δ
Κ)
τ;:'=ί ' ν·'ο07του '
■ '-· · 88
87
;.!ΙΗ 175
16
Ι Ι
ΙΙχτί/άρι . . ....
' ' 60
36
9(1
Π
ί ^
12
ι;1
Στ,οιχνά 7.x. ΛοακΊοί,νά...........................
νχ.ινς-'ς............ ............
185
5
177
-ϊΙΙ
! 19
1 ';
Σ-Λθ.νι^ρς...... ..................
60
49
109
Ι 20
Κ>
Ί'θυονί'ς...........................
232
,, 255
487
ι ίΐ ,
1(5
ιΙ αθογίάννος...............................
58
ο9
117
22
1
Σννολο>
ΔΙ1ΜΟΣ ΛΚΡΩΤΗΡΙΟΤ ... ι
ϊτφν«ν.............
1807
,ν..γ·4/284
1698
ι. ! °
256
3505
•-••"ί :
·'* 1Ϊ40
! 23
Λ: ό^λ:ο;^
19
15
■'ί"'34
2'.
■->
.)
'Λ:(·.ν.. .
101
113
™^9ΐ4
2.ό
!
Ι
ί ' ' Οα· ,'.7ί) ί;Ί
99
110
209
ι -■
.)
ΚαΟ'χν>. .
28
25
53
2-
ί)
Κχλος ::ν/.α
21
19
.*- 40
! 28
7
Κ Χ 7.771-
V
Ι
'-----* 31
34
|' 29
8
Κο λ/',-':
39
14
"'0ί83
30
9
Κ',ν;Χ:=ς
10
1ο
25
31
II)
85
77
162
1 32
ιι
^Ι'- ;"'.·,- ι-
125
111
235
33 '
IV
Ι
ι
V
ι /;-.-.;;:-
6
14
20
,35
1 ίθίζζ:
39
37
76
35
ί ί !
\*"Λ,-χ; ιΐλ.'χί.....
11
10
24
31)
1 ο ί
'Ριζοτκλίτϊο......
32

58
37
ι>!
Χωοαοάκ'-χ . ...
73
74
147
38 ί
17
,. ' ν ', ..............................
Λω;οακι
Ι5^
115
244
: !
Μόν, 'Λ-ίχς Τοίχ;5ο; των Τίαγ-αοόλων
87
10
97
» Αγιου ιωάννον 11ου&ε;ν-'το . .
1
■ Κ*λθ"'οχ'.ών
19
19
Σννολον
1225
1124
2349
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Κ* Χ 9 *> Τ *
Ι Μ* ϋ
"Ονομα Πόλεώς ή Κώμης
39
40
41
42
13
44
45
46
47
48
49
30
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Άγία, Μαρίνα
"Αγιος Ελευθέριος
Βαρύπετρος
Ραλχτϊς ....',.'
Μετόνια—Τοχαλτί.......
Μουρνΐές...............
Νεροκούρου κ,χί Τζουμπανά . .
Νταράτσος.............
Πλατανΐ&ς .............
Σταλός...............
Μο,νη Ζωοοόχος ΙΙηγό......
Άγί* Μοτι (Άγίου Όρους)
| „>* Τριάς (Σινα Όρους). .
Ι ΐρντ*■ *
Σύνολον
ΔΗΜΟΣ Κ Ε Ρ Α ΜΙ ΩΝ
/.Ά Λ ψ Ζ
51
52
53
54
55
56
57
58
5,9
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
7ο
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
15
16
17
18
19
20
Άγιος Γεώργιος
Άλετρουβάρι. . .
Άλωνάκι.....
Άχλάδες......
Γε'ρ'ω Λάκκος. . .
Δρακόνα......
Θυμ}ά........
Κάμποι.......
Κατωγώρι.....
Λοΰλοί........
Μα,δαρός .... ι,
Μαλάξα.....μ
Παναγΐά . . . . ί .
Πλατυβόλα . . . .
Τσακίστρα.
Δ
ΣννολονΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΤΔΑΣ
Σούδα.....| Λ-........■
Τβ«χχαλ«Ρ»ά κ*ί Αγ·* Φωτε-.νη
Σννολον,
Ψ·- ΔΗΜΟΣ ΠΤΡΓΟΤ ΨΗΛΟΝΕΡΟΤ
«ύργος Ψηλόνερο
Βλα/ερωνίτιστα
Τεράνι
Καφοϋρος
Κ ά τ ο ι κ
θψΐεκ.
479
183
Η
7.1,
345
117
385
325
186
210
258
112
17
1
' β
2709
122
ΟΊ
00
29
01
151
192
70
2Ί0
120
79
00
247
107
Ί2
10
30/
40
39
23
ΙΗ19

194
025
"24
2031!
, 57
17
32
5Γ>
27
.,1793
·1Ι ονϋίί/
.=46.4 ί
VI
Ι Ι 4. 7Χ|Τ
(4μκ|«;
21
892'
Η
Ι'
«Ι
II
VI
ι Μ
ί Μ
12,8
709
372,
;.ι ι ♦ο»;
ΐ| ^80
"1
«ι
·*»
)27
120'
: ιι Ίμ.
Ι4Η7
ι
30
02
101
%%
50
3(512
ί Π-
701!
Ι089
'! ')1 ι
ι ,
Ι · ι
μ
443
390'
4 5
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
·—» 3
Ι 3 3
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
9-2
93
91
95
96
97
98
99
100
101
102
103
101
105
100
107
108
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
'-Όνομα Πόλεως ή Κώμης
ΚάτοικορΓ ■%
θι'ι.ϊίΐς
Κοντου.αρί...........
Λουτράζ,ι............
Μά>ε;ο.ες............
Μαρινΐχνά............
Μετόνι Χα/τΓ'Λ Κχλΐοτζνί.
Μουρ'Λιανα...........
Μόδι...............
Νεριανά.............
Νιό Χωρϊό...........
Ντερές'
Ξ$ροκ.ά;ο.-'.
ΙΙχ7χλ
Συρίλί
Ψεϊρες
ΔΙΙΜΟΣ ΛΑΚΚΩΝ
Γ ··
10!)
Ι
110
^>
111
;{
112
ι
113
ό
111
Γ,
115
7
116
8
117
9
118
10
119
11
120
12
121
13
,122
14
;123
15
ΔΙΙΜΟΣ ΚΛΣΊΈΛΛΚα*
ΙίαιίτΆΧι
Άγία "Αννα
"Αι-Κύρ.
Απάνω Παίγ,όκαστρον, Ραλουβας κα· Γρηγοριανά.
Βουλγάρων και Καμάρα.........................
Δ
ρς
^ ια>:άθενες
Κχλουο'ΐα.νά, καί Γ2ερωνυμ2α.νά
Κάτω
Καταομχχάδος
Κουκουναρά κχί Χαλέπα
Κουροαλώνχς κχ; Πχντουργΐανά
Λουιακ'ές Κανχβϊς /.% Πατεριανά
138
75
101
21
' 45
30
92
80
99,.
19
'83
65
115
45
νόκκοι...........
.....!
53 -
Ζθύθκ>7 . . ... .....
.................ι
ν 79
βερ·™................
212
83
Καο=' · β ·
60
Μίΐ'λά . . .
308
Νέχ Ρού'Λχτχ...............
54
Όοθοθν ..........
τρ τΛ
141
Ιίοι-παδιανά...............
41
171
54
Σέ'ο.7τοωνας................
Σκ,νθ/Ί'δά/.Ία................
' 59
33'
Σκίδια....................
Σκοοοχλοΰ......
• 8Τ
Χωττ*/·...... ....
"54
Σύνολον..
1972"
424
32
67
170
98
296
95
95
8!
■ 45
240
1408
19,12
83
173
86
.332
90
82
ΟΜΗΔ.9
•ΐε 8
ε
Γ*
δ
σ
Τ
256
ί61
ί'92
'^°
,5ο
ί.95
V
151
16
57

ΠΟ
202
98
2881
«ι
ο§
'72
150
343
184
320
?9Ο:
183 ί!
155
19
.11
Ί
ν ι
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ο Γ κ Λ
»νοι**ίΓ~Ηό)Γβως ή Κώμης ^
Μχρεόΐχνά. . . ]. ,
Μεράδχ.....| "
^ α{*αμίτι
ΙΤχ'ππαδΐανά κκί Κουρθΐανά
ΙΙύρ.γος
Καρχαλιανά κοί
Σύνολον, , .
'Α^γι
γιος Γεώργιος χ.χί Φουρνάοων
ά κ^ΐ Ντο«ανά. . ,
ά καί Ρα.υτ2«νά. ..]
Κουν,τουρ'ανά .1
ίΐίουτουφΐανά
Ι
Λα.ρΰϊς
Λρυπασ'χνά
Πόρρω Μίίόγφχ,
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
-ο
Όνομα Πόλεως ή Κώμης
Κ ά τ ο ι κ οίι'5
θήΜις
168
169
170
171
172
173
174
17
176
177
178
179
180
181
18?
183
184
185
186
18
188
189
190
191
192
193
19
19
196
19
198
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
199
1
200
ο
20
3
20
■4
20
5
20
6
20
7
20
8
20
9
20
10
20
11
21
12
21
13
21
14
21
15
21
16
21
17
21
18
ΔΗΜΟΣ Ι1ΑΝΕΘΥΜΟΥ
Πανέθυρος. . .
"Αγιος Αντώνιος.
"Αρμ,ενο Χωρ'ό. ,
Άστρικος......
Βχσιλΐχνχ.....,
Γρά, Κερά.....,
Ζυμπραγοϋ.....
Καλά^ι........
Καμάρα.......
Καρε'ς........
Κάτω Καρε'ς. . . ,
Κερά.........,
Κλουβΐανά.....
-Λ-
Κρυά Βρύσι
Κωσταδΐανά
Λουρχδΐανά
Λυριδιανά
Μάκρωνας
θ
Μικελ'ανά
Μουρί
ρ
Πρόδρομος
ΙΙύργος
Ι 'όκ
Σάβαλος...................................
ΣκευιανάΤρία. Άλώνια κα· Σφακοττ/ιγάσι
Φχλελΐανά..................................
Χθυδχλΐανά
ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ
Σννολον..
/__/! ί' ι Ι Ι
Κολυμπάρτ
Ά~ρα Νερά..
Άοτρά—τ,γος . .
Άφράτα.....
Βασιλόπουλλο .
Βε'νι........
Γίρχχΐανά . . . .
Δρακόνα ........
Καμάρα Κουμθΰλη.
μ
Καρθ'ανά
Κλαδουρ'ανά
Μαραθοκεφάλα.
Μελισσου^γειό .
Μινωθ'α,νά
Νοχΐά..........
'/■ 1.1
99
40
45
».*·
·■·«■
37
86
15
29
·. 2.1
//■ι :ι
' 29
55
9
16
'25
25
161
9
137
18
82
45
21
75
35
70
28
22
33
68
25
7
42
1
α
26
26,
16Γ
10
%
53,
1%
61
24
50
27
22,
1433
1Η6
\ι Ι
.
58
νί>11 Ι α
1*4
93
85-
68
■98
163
43
46*
12
127
14Τ
(■Ο
•ίί:
*
μι
2879
. 204
II
ι '
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
α. Χ
II
-ο
4
χ : ι» - Ι"
'Ονομα Πόλεως ή
Κάτοικοι
θ/,./ικ.
ΣύνοΛοτ
217
218
219
220
221
222
223
224
225
19
20
21
22
23
24
25
26
27
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Νταρμαροχώρι
ΙΙιτκοπή
ΙΙλα,κάλωνα
Πολεμάρχι
'ΡαβοΌύχας
'Ρα,χα,νΐανά
'Ροοωποΰ
Σκουτελώνας
Μονήό Κυρ'α Γωνΐά..........................
_ Σύνολον
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΧΧ,,/ιΧ
Π'Ή,ί
Βόνκολ^ές
Απάνω Βοθβες.........
Απάνω καί Κάτω Κεοά'λα,.
Βοθβί;.........,......
Γαβαλομούρι...........
Γλώσσχ...............
Καχόπετρος............
Κουμαρίς..............
ά
Μοθιανά
Μούλετε
Ξεναλίανά
Παλαιά Ρούματ*.
Φωτακάδων
"Σύνολον.
ΔΗΜΟΣ ΙΙΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
Παληό^ωρα.
Άγιοί θεόδωρος.
Ά( Μυοίί.......
Άζρ
Άνύοροι..............
Άσοεντυλές κα'· Πλατανές.
Βαθόρρουμα............
Βεριβϊανά.....ι. 01. ._· ·_■
Βλιΐίας........Τ7." · ·"
Βοθΐανά..............
Γλ-Λ,γορΐανά............
Καλαμΐοΰ.............
Καταιβελιανά...........
Κεφάλι...............
Κο'ττιρος..............
Κοντό Κυνηγι-----*-------
Μεσόρρουμα...........
Μουστάκος............
Ντιλΐανά............
ΙΙελεκανος............
ΙΙροδρόμι
29
ν 75
51
113
93
64
296
37
267
35
22 47
Ί 1/ ι
88
146
32
17
127
1.Μ
58
118
20
26
48
178
8
397
30
1489
125
53
80
59
64
21
.
71
24
28
47
51
8
29
39
3
65
24
101
47
32
57
33
119
88
Ί3
307
45
274
11
2198
35
137
30
4
156
142

111
24
22
37
362
,41
4 Γ»
1389
χ.» ν .
61
48
75
0
8
56
18
27
ι Μ
Χ.
4 445
ι *»
2878
ίίθ
Ε Π ΙΣ ΗΜ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
!1-
«β 3
> >
3 3
Χ .*
Κάτοικοι
"Ονομα Πόλεως ή
__'Λ>
26!
263
264
265
266
■267
268
269
270
271
273
273
274
275
'276
'277
278
>279
2&Θ
281
,282
283
,ι284
>285
■286
21
22
23
24
25
20
27
28
2!»
30
287
10
11
12
13
11
15
•Π)
288] 17
ι289'
290
,292
!293
204
: 2Θ5
'296
19
20
21
22
23
2 ι
1
2
| 239 3
| 300 4
301! 5
302 6
•Λδ
304
305
306
307
308
9
10
11
1 .χ-
Σττανιά/.ος κα· Κάλαμος.
Σταύρος..............
Στράτου κα'1 Άχλαο!άκ.ες
Τοταλιανά. καί ΒχΦΐλάκι. .
Τσιοαιανά κ,αι Φαράγγι. .
Χασί................
Χόντρου.......Ι .;.-...
! ι.'.
1 ^Αγίων Π
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
Κάντανος
ά κ.αί ΙΙαρδα,λ'ανά.
ρ
Ρρηγορ'ανα ,
ί

Κάδρος ...
Κοντουδιανα.............φ1..........
άς, Βαμβακάδος κα'ι Τζ*αγκα,ρολ3οινά
ρ
Μαχιά καί Ξε
Μενιανά ΚανΐσκάδΌς χ.χί Άρ{λί
Μ
Μπδιλίτικ
Μυλωνές
Ηλεμεν^ανά
Σκίνα. . .
Στ-ροβλές.
Σφακός . .
'. ί . . .'........*
ά Κουλουρίδα καί Μα.ϋ.ο
Τζιναλιανά /.αί Λυχνΐχνά.
Τά
ρ^
Φλωρΐα
Σύνολον
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΙΙΑΝΟν
Καμπανον..
Άγί* Ειρήνη
Άπανηχώρι.........
Άργαστηρ'..........
Ζυμ—ροΰ...........
Καμάρΐχ. καί Άηδονοί.
Κουστογέρακ.ο.......
Λιβάδα, .........'.
Λιβαδας......
Μαράλϊα
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
" ?3 'Λ
4.Α.
Κ ά
τ ο ι κ ο ι
«2 3
Ο- *
2.
ί ν Α „

Ονομα Πόλεως η Κωμης
3 !
•Α* Μ
"Λ_Ι*Γ£2 £6
θΐ).1ιις
Σΰγο.Ιον
ί ι
.«πΐΐόΙΙ χ
{Ονθ'
Μ -
309
13
78
67
. 1
45
310
14
Ι Ιαπ-αδίανά, κ,αί ι Μερτίς.......................
48
3 Γ)
112
103
83
311
312
15
16
Πρινε'ς..................Η____;. .·.........■:-;■;■.. .ζτΛ
>Ι ΙΊΙ' ^°
101
Λ, Α. -Λ
238
313
17
Σ/.άρη.
97
198
314
315
18
19
Σ-ούγΐα.....................................'
ΤεΐΛενΐα, .! .. .,ι . '. . . ...
15
79
»— %···*γίΐβ*
Ι
ί !-
17
54
316
20
γπ/ ", 1 νιϊί'...........................
Γ^ανκαοιάκθ'ς
8
16
317
21
29
24
53
^ ,ν
Σύνολον..
1030
ι
1 3ί

-τΗ·*--· · ·- -
«ί
»
! ,'
Υ,
ί?
ίΓ.
ΧΙ»'Χ(
ί.
ί* »'
(. *
Γ?«
Ι«Ι
ί··|
: μ Οτι"* Α
Υ
-,
Γ Γ ι".
Κβί-
ί·.'.
, . . .
. . . ?χϊεν·ί"/ί
Ι'
ι 2 ί
(; , Ι
δ κ
Οί".
....... , ..'
ί!|
1 Ι
"'
/( (·
οιά
Ο Γ.
".)!
«)*)
οί;
ν Κ
ίΓ.
ΓΛ"
. . .
. . τ» :χ(χαΤ>'
1 Ι
) !
ι
'·>·'"
Ιίί
Ι»1
Κί,*'
«ί'ί
... ....
;ο;.νΐ^τΐΓ»
ι Ι
( ί
ί>ί
«ϊ
! ';
μ χ.όν (. ρ.
Ι,
Ι Ι
ι
1.Κ
Ι 4.
, Γ€! ·
'
Η('
χν^-χ|Ι

ι 1
1 ι
ί {) {} ι
III
«Μ,'
ν .--51
V
Ί
η, . ·. ·Ί|
Ι ·
Ι ί
Πί'
Ι "·
Π!
ΟΙ ί
Λ Λ Χ * ·
•·1»ίΊ

ι'Ιί Ι (
ιη
«Β
ν
^·* ν >
χί)χΓ ν χ/
π·
Γί'.Ι.
'ΜΙΙ
!
1)ΐ"
'εΌ.ίονΊνί >
>.
>
•■■ι
1
1
;!
>
ι
!
Ι ' ι
V
ι Π
ι ^!
! ^
ΚΓ ί
> ι

ι
Υ
«Ι
! ^,
! *Ίί
Γ Ι
. ·>ι· χ! ι
(Ιί'. ^
Ι ίτΤ ' '
Ί ί
Γ.Ι!
ι » :-----™
..χν χ Τ
;
{»" *
ΚΓ.Κ
071
ί.'!
. * ...
*ί /ι
Γ
·ίί:ί
(-*
^ Ι
ι
ί
(Ι /»
(Ι'ί
Λί

,. Ι
Ι!Γ·
ί·ϊ
ί ί Ι
Ιϊί.
'. ί Ι
. «1'
ί«) ~* ι /
! '
; ι ί.
π».»
>

...
;—/
'
II
' ' ' *
',ί;ίι *
1 :
ι
τΝϊΚ
. . · * *
11
ι Ν
ι
ΡΙ1
. χ ιν ο ν 11
Ι Ι
ι *
(! Ι ·.
* ν *'χ' ι
ι
■ ι τι*
:
1Γ.Ι
ί)ί !
ι
ΗΓ.ί.'
8ΓΓ.
ι
ί
ί.·»Η
«IX.·
. . · ·
, ,!ν.ι -. , !
,,'1ν.ν.ν(/
ί Ι
ι«ί:
1 ΓΗ
1
ίί
Γ.ί ' ....
ι
, Κ
ΒΙ'ί'.'
(1(>?ί
ίο.>»'ι"ΐ:
| > 'ίτι '
| Γ»
ί '
ι
; β
Λ. .
ι>ί%.11 ΙϊίΙ
ι
! ηψι *
Ν*
■ «Τι.
Ι - *
ίτιΡ-ίϊ #»*-"
- ϊί**
ι. -2
Ι · Ββ
Τί
Μ Ι
!· · ■ · η
ί. ;;-*
ί ι 1511
ί)Γ
!.,
-*Μ ' - χ
,χτνχϋ'ϊ/Ι ωνχ~/
!■■-««
Ι ι«»
ι ίΗΓ.
ΟΓΙ
Ρ *
Ι.Γΐ
Λ -ν..Ν ^ίνθίθ'-/

Γ(!|
ψ
Α' ί4 _ τ";* ,, ι.»; . . , .
Ι . ίω^ίΧ?Χ 1
Ι' 4
ι
ί
!
ϊ — — - -
}

Ζ 1 Ί ΈΠΙΣιιμΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚ
* * * ° Γ ΒΕΡΑΗΤΕΜΕΗΤ ΡΕ 3Ρ
. Ι Ο Ν*
ΗΑΚΙΑ
Υ
■ί-
ι , , '
>
Ι !
Κ ά τ ο ι κ ο ι-
,-'.· _.
ο *
-ο
'Όνομα Πόλεως ή Κώμης
• ί: Ι > · '
ι
'ύνο.Ιον
ί'1 ·
318
319
ι
';"' ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΠΟΓΙΙΟΛΕΩΣ · ·
ι ·(1 ' · ··
Γεωογιούπολις.............................
35
308
Γ!
ι.!
·.·').
Ι, ι!
30
32(
3
262
.:οχχ.':.-ίί·,-·|^
(1ί·
;Ί'7
32
4
' - / ' ν........1................
23
. . χν 22
IV
4"5'
5
Ηατουδιάοις καί 'Κράπν; .......
(V
................
92
90
82
323
('»
15
15
30
32
Τ
Δρά'οϊα
34
24
58
32 Γ
Ν
Κάττίλλος...... . . . . .
124
101
225
32ο
9
Κουονχς......... . ....
294
283
577
32"
10
Μάζα....................
80
82
162
228
Ι Ι
87
95
182
329
Μουρί........... ...
54
06
120
33(
13
Μτταλαο·'νχ...... .........
25
30
55
331
11
139
499
938
33;
15
23
23
46
331
10
ΙΙζττ,ν.% . .
98
99
197
33'
17
109
111
220
33Γ
18
ΠΟ
117
227
336
19
Ψονό'ί.......
82
89
171
387
20
Χζρπχθχ............ ............
52
50
102
338
Ι
ϊννολον.. . .
ΔΗΜΟΣ ΦΡΕ
2456
433
2434
409
4890
842
339
Άα-ε')ΐ7
18
13
31
240
3
Βχοέ>
365
396
761
341
1
Κάινχ......
183
170
353 Ι
342
5
Κχίί'
86
86
172
343
0
Κυοιακοίέλλΐχ
36
23
59
3 4 4
7
Μίλ-.δόν. .
142
144
286
315
8
Νίρονώ-'
87
81
168
310
9
Νί--ος . .
309
330
639
3 47
10
ΙΙχιδο-/ώο: .
113
120
233
3 48
11
11 ~'-/ ο ν^ χ
219
234
453
319
12
146
151
297
350
13
1 ,'-τζυοες........... .....
286
292
578
351
14
43
44
87
352
1
Σύνολον.. . .
ΛΗΜΟΣ ΒΜίΟΥ
2 466
578
2493
458
4959
1036
353
·)
"Λ"Ό- Β»5·λ = '&-
16
17
33
35 ί
3
Άνιος ΙΙαϋλος. .
51
70
'■
121
355
4
Απάνω Κεοαλας...
165
170
335
350
5
Λργυρο,'Λθορι κ.α: Κατ&ϋνχ. . ........
54
53
107
357
0
ι6αλοχω?ι..............-.....................
372
491
3
863
Ε Π Ι Σ Η ΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
*■*-.;
η
■4·-
358
359
360
361
362
363
364
365
36
36
36
361
37(
37
394 1
8
9
10

15
18
1
15
16
17
18
19
20
21
ο
6
7
8
9
10
11
12
13
ι' χ : ο - »
------"θνομα ΙΙόλεω,ς ή
Γετί|ο.η Μετόχι
Δράπανο
Καρύδι.......
αρ
ρ,
Καλαμίτσι Άλίξάνδρου
Καλα.(Λίτο··. Αρ,υγδάλι
Κάτω Κεοαλϊς
Κόπράν*
Λιτσάροα
Λυκοτιναρά
Ντουλΐανά
ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
11
Ν'ό
Παλαιόκχιτρον
ΙΙλάκα
Πρόβαρμα
Σαμωνϊς
Στύλος
Τσιβαρίς
Σύνολον. . .
ΔΗΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Χώρα Σφακίων τί Μ-ρόσγιαλος................
Γαϋδος Ννίιος. (Μαρίδ-.ανά,^Ξίνά/.!, Ραλανά, Καστρ·, Βζ·
τσιανά, Άμπε>ος, Φραγ^ιδιανά, Μετόχ'.α)...........
Σννολον.
ΔΗΜΟΣ ΝΙΜΙΙΡΟΓ
Κομιτάδες..........
Άο-φε'ντου καί Κολοκάσΐ*.
Βουβάς. καί Νο;χικ2ανά. .
Ν'ν.προς καί Βρασκάς. . . .
Σννολον.
ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΥΦΟΥ
ιτ. (Καρές, Κωστό, Άμουδάρι, Στραβοράχη,
Π^ρΐς: Έξω Γωνί, ΜΙσ« Γ«νί).........^νο^ον; ;
2162
287
71
121
89
129
105
_£22
32~Γ
278
218
80
Γ>76
170
98
132
103
503
565
ΊΙ2
Ι ό Ι
1128
291
187
201
208
917
66(5 3
3
V
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ο ;3
3 Ι
-§*
Όνομα Πόλεως ή Κώμηέ/ ν ^
Κ ά τ ο ι κ ο ι
θή.Ιιις
Σύνο.Ιον
395
390
397
398
399
400
401
40'
403 Ι
404 2
405 3
406| 4
Ι
,' Ι'
Ι, Μ.
. 1 Ι
ι (. 1
ΗΙ
Γί'
•ι ;»;»;
ΐί»
ΔΙ1ΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ
"Τ =
Καλλτκράτης
Άργουλές......
164
50
ψ
ΙΙα,τυιχνός.
88
Σννοί,ον. . .
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ
'Ανώπολις
Λιβανΐχνά. . .
Λοντρό. . .'. .
519
352
65
59
ν·>τ 1/
· ί?- 96
■■ " 123
"χ "' 93
523"
* $28
97
184
252
181
ν ; ν ν :·,*.' .
. . . λ ι'Χ
4 -374
61
1042
' 15(6
126
123
Σύνολον. . .
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ·-
ι
"Αγιος Ιωάννης.........................
476
499
ι ,4 975
Ι 1 >
•Ι !/,'■
93
91
38
102
86
■ 97
37
194
179
188
75
(
Ίί.
Σύνολον.. .
314
Λ'νίο/. Μ-· ΧΑ 0/1
,.«ί
ι" Ι'
χίΠ
Ι ι' ■ Ο1·
/·.!.*() ί ίί
1 ,
ΑιΐΥΛΐΛΙ'. 'ί/.ΊίΓ/ Ζηϊί
.-ν Ι ,ν ν ι. ί , .ν ζ. , .νχ·ί·..χί ι ,.ο^,ννΐ ;ί6,?ί'
Ί.'γοτ.ί' λ ·κ.·Λ'. -χ^Ψ ,ίί'-ΓΛ.Λ ,χνχ.'οίτ
(Ο'ίίΙΙ,Ί/ 2-
,
ΜΙΙ
ι! Κ
ι (;'
. οί
'ΧΛ
. . '/Ό..Ι> /"
/ΗΖΛ ■£()!/:Ιίΐ
ι. ίι ι ί.
,1

ΗΚ
ν.; ι
7:. :
■-♦-**»-*·-* *%
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
—————
Ν Ο Μ Ο Σ ΡΕΘΎΜΝΗΣ
-, ΏΕΡΑΒΤΕΜΕΚΤ ΏΕ ΒΕΤΗΥΜΝΕ ,ονΟ,
Ι -
Γί.1
11
Ι£ 3
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
428
427
428
429
430
431
432
133
4-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
434
1435
436
|·437
'438
Ι 439 6
1440 7
441" 8
V
01
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης
-1ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πόλις Ρεθύμνης.......................
Λωβονώρι................................
Μαστα,μ—χς'· . . "............................
Μίτόχια. (Φουρφουρια,νοΰ, Μομίχ, καί Ρκτβάνη)
Πβό
,,...
ο.
1ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
Σύνολον.
Ρονότικα ..'. Φ..........
Άγιος Κωνσταντίνος
Άλώνες
Άρολίθι
Βίλωνάδων
Επάνω Λαί Κάτω Μαλά/43α
Ζουρ·δι καί Άγιος Γεωργιος
Καλονύκτι
Μοΰντρος
Σαιτοΰρε;.................................
Μονή Μροφήτου Ηλίου............
& ι ™ ι
κ- ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Σννολον.
Άργνρόπολτ,ς
Άρκούδαινα.....
Επισκοπ/)......,
Καρωτγ)........
Κάτω Πόρος.....
Κοΰφη .........
Μαρουλοϋ.......
Μ-ιλαντρέδων....
Μυριοκέφαλα . . . .
Μρντι Μυριοκβ'φαλα
"«*
Σύνολον.
ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΛΟΥ
* ΑτΛπόπουλλο............
Άι-Άντρές ... .ι.............
Βεδεροι.......[...............
Γάλλου.......|. ,,ρ.......Γ.·,
Γεράν...................'· · · ■
Γων.ά .....................
Επάνω Βαλσαμόνερον καί Μονοπάρι
Κάτω Βαλσαμόνείο .(.(.......| . ..
.».»«/■
Κάτοικοι —'-
3994
ο
137
42
4 β Γ>
4093
284
171
53
82
38
130
138
7 Γ)
180
33
20
27
101
1377
416
200
342
96
01

67
68
100
Γ.
1458
437
127
152
186
60
30
3964
Ί
12
441
4618
200
174
418,
34
ΠΟ
132
(1|> ι !··»»?
89
ο
1286
327
110
59
94
, 67
78
109
Ι
1504
448
1
52
193
* 33
Σΰγο.Ιοτ
71158
%
264
87
906
9311
,*»,;
'5.)0
345
101
151
72
276
270
144
377
71
34
47
190
3 :>
2603
851
424
669
200
120
188
131
ΠΟ
209
15
2962
19
103
258
281
379
93
35
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Μ-ψ
·§·*
ϋ «-Ι ν
V!
Τ Ο 3 =ϊ _: ί
Όνομα Πόλεως ή Κώμης 'ιΛ" '■*
442)
443
444
445
Ί46
4Ί7
448
4
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460
462
463
464
605
466
4(
468
Ί69
470
471
472
473
474
47Γ
476
477
478
479
480
481
482
0
10
11
12
1
3
4
5
6
7
8
0
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Κά—ελλος
Φρατζεσκΐανά
Πρινές
Σύνολον.
ΔΗΜΟΣ ΠΙΙΙΉΣ
Πηγη
'Λγία Παρ
Άγία. Τριάς . . . .
Άγιος Δημήτριος.
Άδελε.........
Λούτρα ......
Μαρουλας . .
Ι1αγκα.)θ/'ωρ.
Χ

Μονγ; Άρσαν'ου
Σύνολον.
ΔΗΜΟΣ ΒΡΓΣΙΝΑΙΩΝ
Άρμένοι
"Αγιος Εΰτύχιος
Άγία Ειρήνη
Άγιος Γεωργιος ._. .^^^...
Γδ Γ
Γιαννουδ'.
Καρέ
Κοΰμο1.
Μετόχι Άποθαμ
Μύλοι
Μετόχι Ά>μ~άνι
Μύρθίο .......
Ξερό Χωρΐό
Όρος ....
Ρουσσοσπίτ'. ^
Σελλί____
Φωτεινού . . . .
Μονή Χαλίβή
Π' ' !.
ν
Σύνολον.. . .
Άμνατος
Καβοΰσι . . .
Καψαλΐανά .
Κυργιάννα . .
Μετ/).....
ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ι " ■ ι
}· · κ) ν Γ · 1 Ι
ΕΠΙΣΙΙΜΟΣ" ΕΦ'ΠΜΕΡΤΣ
ϊ ϊ3
Α. Λ.
2 3
α- Μ
« «τ
-ο
4-
•Ι·"

ο χ ι ο γ * Ά
Ονομα Πόλεως ή Κώμηςώϋ £. ^
ΜπΛι^Ι. Γ
Κάτοικοι
ιοΐΛοϊϊ ν
Ο1
θη./ιιι
483!
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498;
499|
500
501
502
503
504
'505
506
'5Ο7
509
Γ) 10
511
ι
,513
;δΐ4
515
ό 16
51.7
ο 18
10
11
12
13
υ
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ι ι ι
11: ;3^*'
Χάρκεια ... .
Μθ7ΐ Άρκαδίου
90
82
| ! |·
80
1ί)2
Ι 111 ·
ίι7
υ ι
Σπηλι .....
Άγιος Ιωάννης
Άτσιπάδες . . .
Άγ:α ΙΙελαγΐά
Άγκουσελλΐανά
Νΐι-λοχωρ: . .
'ΔΗΜΟΣ :
1·-:···
Σύνολον.. . .
('Λ.' Ι
Μ
•ΊΪΓ
χρ
Νταριβΐχνά.
Κχλή Σ
Κοζαρέ
> ι
Μιςόρρουμα.
Μουρνέ
'ΪΜ.......
Νίϋς "Αγιος Βασίλειος
Φα«
; όν ι
Σύνολον.
(Μ Ι ι ■ ί
['! δημοσ'απου πνΈυματοσ
ί» Ι ι Ι Ι ' (
Λροακτος . .,.
ΚΐανοΟ καί Αώγκρες
κτουντα
'Α|
ΐφος.
Βρύσες
ι 'ιν
Ι.'ΤΊ1
Κιίτσδ;.......
Ίί;
·π·-ν.......Γ......
ι«.........Ι·......
-1
ολή ' Πρέβίλη "Αγίον1 Πνεδμ* {... /ι»* .'ί · . ·'
•«Ι
ϊννολον.
ΜΕΛΑΜΠΩΝ
Μέλαμπες . . .ι. '^ί
Άγιος γ1 ■»>'«■- - '
Όρνε
Κρυα Βρΰσι
Σύνολον.
4'ημοσ φοινικοσ
Ι ι
'Λσώματο
,.....ι·
Γ) 8 9
Ί ί' ί ι
378
162
35
34
87
2
62
79
110
82
71
204
58
28
10
ίΤ'ί
1Ί33
10 ο
53
103
89
81
109
110
207
106
400
34
(11
1481
564
84
41
194
181
10 (οί
227
97
66
376
93λ
258
ν 58
2β.·
10
14
Ιίΐ
754
316
.47
174
ίαι
1 12
115
137
1385
11X111 ΓΟΙ Ί
121
91
91
Γ37
117
233
108
410
. -. 58-
Ϊ535
■Μ».. !«>(·
41
33
1«6
2-27
1103
99
χβίΐ
ι
(II
Ι 1 462
11 110
|56
2818
210
117
224
180.
172
233
+ >44Ο
• 214
; ■ 810
112
61
:;οΐ9
1180
ι 125
.. 74
380
Ί08
Ιιί
2167
499
196
130

ΕΠΙΣΗΜυΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
> =>.
μ3/· ω
V"


λ ν. .' * - ί
'Όνομα Πόλεως ή Κώμης
Κ ά τ ο ι κ
° Γ* -§ ί
ΘήΛεκ.
Σότο.Ιογ -
5-μ
ι
117
126
243
522
2
Μα-οιού . . .............
84
94
Γι8
523
3
Μύρθιο . . ..............
175
216
524
4
Ρωδάκινο ..............................
258
210
468
52 Γ
5
Ψοινικΐχς (Μετό/·)..............................
Μονη ΙΙοέβελη.................................
20
76
17
34
37 ι
ΠΟ Ι
52(
527
1
2
Σύνολον.. .
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΩΝΑ
Μέρωνας .................................
..,1120
278
102
1132
302'
67-
ι

Ι
ν ;
52
Γ
V,
ί
69
528
3
Αποστολαί. . . . . .............
110
114
ί
24
529
4
ϋολιώνες..... . .................
29
β8 !
53(
5
Γε'ννα.....................................
9
/
)
44
531
6
Γεννή......... ..........
17
19
29
532
7
Γερακάρι................................
222
193,,
/- ^15
οοο
8
Έλε'νες .... . . .......
63
64
".(
„ Ϊ27
534
ί)
Ηρόνος .... . . ......
36
40
Ι
• ·| Κ|
535
II)
Καλογε'ρο.» ....... . . . . ...............
107
126,
ί
536
1 Ι
Καρϊνίς...................................
133
142
;
, ,27&
537
12
58
538
13
Πχτσω ...
"40
■* ■ *: 29
ί; ν ί
539
Ι
Σύνολον.. . .
ΔΗΜΟΣΠΛΝΛΚΡΑΙΩΝ
ίΐοναιίτιιράκι.....................
161
1167
-Τα
176
ι
2371
> ι Ι
337
5 40
ο
Ά~οσί~: . . . . . ......
126
134
260
541
3
Βι^χο'
121
115
236
542
ι
Ιίούσες
136
12$
262
543
,-,
Γο-ιργοϋθο· .......
35
28
ι
63
54 4
6
20
18;
.' 38
545
7
Λαα-ιώτβς
86
92:
• 1
178
54(1
8
248
279'
ί ]
527
5'ί7
«Ι
Νεϋς Άααρ:...... . ............
179
199
378
Ι 548
10
65
70
. /
135
549
11
ΙΙλχτάνχ .
115
111
Λ
! 2?6
550
12
ϊαιλές
20
26:
40,
551
13
Ψουρφουοχς ...
291
289 '
5»0
Μονη Άσω[Λχτιον
29
29
552
Ι
Σύνολον. . .
ΔΗΜΟΣ ΛΠΟΔυΓΛΟΓ
'Λποδούλον....................
1632
127
^ -
. 3289
2|45
553
2
'Λ—'χ ΙΙχρασκευν;.....................
' " 80
77
157
554
3
Λνιος Ιωάννης . ....
76
101--
1/ ^
555
4
"Λνω Μέοος
258
275'
556
5
Β*0υχ/·/ο
18
Ιο'
557
Ιί
Δρυν'.ές.............................
42
50'
558
559
7
8
Κουοοϋτις........
95
83
106
ν 77>
201
1130
560
'.ι
Νίθαυρτ,.........
.177
180
3·57
561
10
Πλχτχνος .......
- "ιιο
98
2ί)8
1 562
π
'Ρ-ζικχ ....
20
23
/
Ι ΚΤ4
, 563
12
Σάτα,......
3
' Μ»
- δι
ι 564
13
ΧωρδάΛ·
1 " ' 25
Σύνολον...
1105
1178
2'
>83
,^ΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
)3
Μ"
3 1
565
566
567
568
569
570
571
Γ)72|
573!
574
575
576
577
578
579
580
581
591
592
593
594
595;
596!
397
5981,
599
600
(101
602
603
60
605;
-§·
1
2
3
Ί
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
582
1
583
2
58 Ί
3
585
4
580
ο
587
6
588
7
589
8
590
9
10
11
12
13
14
1
3
4
5
6
7
8
9
10
£06111
6071 1-2
ι» κ : ι» γ χ #1 }
—__.—ζθνομα Πόλεως ή
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ Α'Κ-ΑΊν.
Καότέλλα..................................
Άγυΐά.......... ............................
■Αγγελίαν* . . .'. ^,,........'....................
Άχλαοές.....................................
Έ£άντη .....................................
Καλάμας.....,. ^,. 1............................
Κάμπου Μετόχια..............................
Κρασούνα,ς....................................
Μελιδόνι .-./-ι-ι-ν1
Κάτοικοι
όν» #
θιί.Ιιις
ΓΤΤίίίΓ
Μίλισσουργάκΐ
Μπα)-η και ΒλυχάοΌ,
Ξουζανά. . .
ΠασαΛΐτες ,
ι ?,·
γ.χ
ρ
Χουμέρι
Μονη. Μπαλή
Σύνολον... .
ΔΗΜΟΣ ΑΥΔΑΝΙΤΩΝ .....
Άβδίλλάς.....
Άγιος Ίωάνντ,ς
"Λγιος Μά;;.ας . .
Αύδανιτός.....
Καβτρΐ
Μσΰνδρος . .
: Ή
ι "°
| Μ
Γαράζων.
Άνίμόιιυλος
ι '
ϊννολον.
,ΔΙΙΜΟΪ ΓΛΡ'ΛΖΟΪ
»£νι . . .
Κάλυβος
Κράνα .
Λιβάδια
Νν,σί
->,·
ρ ^
ΧίΛΐανα λ.%: Άπλαδ'.
Μονν; Δισκοΰρϊ;
144
98
10.
129
55
29
197
57
311
44
35
190
78
48
180
Π
"Τη ι ό
" Τ
79
109
1ΊΗ
32
27
105
100
04
35
58
59
39
Ιίί
878
257
ο
86
133
80
61»
209
49
■ 7
67
114
45
31
1^
χ ν-60
590
51
35
213
ΤόΤίΓ
108
/ 34
24
105
84
53
,32
10
Γ. 0
838
228
10
84
130
88
51
259
01
13
66
31
09
3
202
192
|ΐ 106
243
100
ι.,υ
•393
117
007
107
ι 75
74
70
409
108
102
357
14
3191
Οί
Ι
162
1217
295
00
51
210
18Ί
121
07
111
113
71
32
1716
,ίΚ,,Ί
,ΪΙ'Λ
! κ**!»
485
18
170
203
108
120
528
110
20
133
59
153
12
ί!
5 3
ι §,·
•ε
"Ονο|*α Πόλεως ή Κώμηςίί
ι·Ε)09
-010
;6Ϊ1
6*15
ΠΗ
646
6Ϊ7
6.9
620
62
02Γ>
626
627
628
Ν
ί)
10
II
12
13
(149, ι
630 ->
613 Γ 3
632, Ί
633 Γ)
ϋ
7
8
9
10
II
12
13
642 1.
15
16
17
646 18
6τ7 19
648| 20
1
Ι 1.1
Η
ϋ
6*35
636^
(ι 37.
038
639
6*40
Άνώγεια
Άξο'ς .....
! ίίΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
}
ι ΙΜ
Καί/.α.ρά/.'.
Σύσίρχα
ψ|ΐ;ΙΜΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ
Σύνοδον. .
Άλόίδες
5ία!ορ0γιάνν7ΐ
ΛΙάραθος.....
Σ
/.αι
Μο'νη Άγ-Όν» ΙΙαντίλίηΐωθνος. . ι.
Λϊον·)) Βοσάκ,ου............'.
Λρονή Χαλε'τίας . ,.........
Δ$ϋ|ίΟΣ ΕΛΕΥΘΈΡΝΑΙΩΝ
Σύνολον. . .
έ ....[''.' '.
Κχλλί'ργων.......
Κχλανταρέ .......
Κατω Τρ:πόδο.ν. , . .
Ι^
ιΙ'
3/.5ίδ:λων.....''.
Ι.Ί»
ε
ί'ι'οΐ
Σύνολον.. ..
Ιί 1 !
ΙΜΟΜΟ
3 Ο Χ 3 Ο Τ
ΗΡΑΚΛΕΐσ
■--ΡΑΒΤΕΜΕΝΤ ΌΈ. Η_ΒΑσ__ΙΟΝ
ίί
*ϋνομα Πόλεως ή Κώμης
Ι Ι*
ι κ ο ι
661
668
669
670
671
672
673
8%
676
677
678
ΟΙ,'ίί
Δ)ρθΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πόλις Ηρακλείου
Άγίχ Ειρήνη . ......
ΆΤ
Κατσχ^τϊς
10
11
12
679' 13
680 14
681
682
683
684
685
086
687
688
15
16
17
18
19
20
21
22
££:&··"] «κ*..... :
Μονη "Αγ·ος Ματθαϊος . . .
ει»ϊ
Ϊ^ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Αγιο,ς Συ/
Βδ
Κάτω Άρχάνες .....
Μαλάδες /.ν Ρβνάοίνχς
. . '/>··■> · '-
«ίίί
Αςί^νές.
Ά,Ίανάτοι
Βεν^ράτο .
Γέ
ν*
ί
^,ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΩΝ
ί·Γ.ί
νίίΤ','
·ιν
ΊΓίί ·
ν· ·
Τ
·'Γ·
Δρακουλιάρ·ς .'
ΊΓ1ΊΓ
ιι Μ
:/..........
Κχλοϋ
> (Ου Α ·'*'·/*·
;τζτι Μετοχι ., .^ .
Κόλαινα
Λχγουδάκι

Ρ ι
Πι,ροΰνι Μιτόχι .,.,,.......Ί'
Πυργος *«ί Δουροουτ,ΐ5.. . . 1
Ρον/άνι........-.
Σ'.νά?:ι Μετόχ'4., ^ ·
Στί'ΛΛθϋ Μετόχι
Τ^αγιαράκι Μετόχι
φ Παλίχνή
Ι
» Γ - *
Σύνολον.. ..
*:*«
εΜσημοσ ε'φΉμ'ερΊ'
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης
■ίΤΗ/ Τ
"698
099
700
701
702
703
704
705
706
707
10
716 9
ΔΙΙΜΟΣ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
Λύγενι/.τ;.
730
Βοΰτ
Γιοφυράκια------,---.-,- - -
Καλέσσχ...........
Κ&ράσια. κχΐ Βλαχΐανά.
Πεντααόοι...........
Πετρο/.ε'φαλο.........
ΙΙυργοϋς............
Σίβίΐ..............
ά τ ο ι κ ο ι
θή.Ιεκ,
Σύγοι,Ιοτ
Σύνολον...
ΔΙΙΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Κρονίίώνας.
"Λνω Άσίτες..
Κάτω Άσίτε .
Κιθαρίδ»......
Κοροές......
Λουτράκι.....
^αρχος.
ιΐονί) Γ
Μονη Ίε:ουΐ5
Μονή Γοργολαίντ,.
Σννολον. .
ΔΙΙΜΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΥ
Τνλιόόος. ..'.'.:.!......... . . ·. ?··."/.'.'
Άχλάδα..............................
Γάζι.....................................
Γων.ε'ς.....
Καβρο/ώρ;.
Κα(λάρι. . . .
Κερα,[Λούτ7·..
Μονή......
Ρογδ)ά.........
Μονό ΣαββαΟ'κνά.
Σννολαν.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Άγία. Παρασκευν;
Άμοιρια,νών.....
Άποστόλοι.....,
Άσκο;.........
Βαρβάρο:......
Γαλαν.ανά......
Δια,βαιδε'.......
Ζωφόροι........
Θραψανών......
Καρουζανων ....
Καρόουλιανων. . ,
Λχγοϋ
608
,254
291
167
114
145
208
127
290
2οΟ8
879
196
345
' 73
280
92
181
127
7
16
2196
426
152
208
81
86
" 28
" 139
313
9
ΤβοΊΓ
>οΙΓ
377
62
Γ76
142
ΐο
79
104
381
86
20
Ϊ79
23
597
243
295
40
262,
171,
95'
147
228
142
285
2505
874
193
76
311
137
167
1205
,497
586
,97
1338
'2Ο9
292
269
•"575
5013
1753
ι 389
· 70ρ
1^
591
229
348
282
|ι 19
349
221
100
293
318
29
4467
775
,429
ι ι.
-44
, οί |ί»
ί ί'! !Ϊ
, Ι
■;ί
XI
,.(3
^83
Γ.186
Γ6Ο6
9
372
210 |
933
52
~—
Α §
731
732
73;
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
718
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
76ί
76ο
766
767
768
769
770
771
772
773
774
7 7 Γ:
676
777
778
779
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
3
1
ο
6
7
10
11
12
13
11
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21
;βνομα Πόλεως ή Κώμης1*^ ί*
Λιλιανών................
Μουκτάρων..............
Μ-'.τζαριανων κα'ι Τζίγχ,ουνας.
Ξβιδχς........'...·.......
ΙΙγΐγα.ώούρι.............
' '' Ι
ρχρ
Σμάρι..............
Σπυριοιανών.........
Μονή Β'δ'.ανη Καλέργη
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Σύνολον.. .
ΙΙαναγια
Άρμάνα
Αύλή.'
Γεράκ,ι
*
Βωΐλαδιανών
Καραβαδων .
Κααάνο;......
Κα,τωούγι..
Μάθια.......
Μάρθ
ρ
Μιλλιαράδων «.,
δ
•■π·
Ρουσσογωρια.
Φρατί.....
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΙΙκίκοπή .. ^..,.....
Άγιος Γεωργίας Κόξαρτ).
Άιτάνια. . ..,.,·......
"Ανω Βάθεια. !...„....
Άνώ-ολις...........
ΒοΡΡο°......ΐ·«ν.....
Γάλι-ε.
Γαλίοχ
Γοΰβες.
Γοΰονες.....
Κάτοικοι
"Αρρη
[ Τ'Λ'
,ηη·
Κα'.νούργίο
,Καλό Χωριό......
Καρτερός. ...,.,,.
Κάτω ΒάθίΐαΛ ,',..
Κόξαρη.....
^ . -.........4.....................
* * · "*"■ · .-Γ # ι ι · ·'ίι . . · . · · ·~· · ·.· :.........
Χωρίο.........4.................·;. ·(·
φ
Μπαμπαλη . .
ΙΙρα.7Ϊ.....
Σγουροκίφάλι.
Σελόπουλλο ..
Τΐ'
Σκοτεινό
79
200
52
272
91
104
21
230
11
10
/. ϊ
3117
292
55
• 23
196
90
35
84
116
•60
•95
116
144
120
:οΐ/119
16
^_52
""1613"
375
18
116
10
159
* 56
73
151
319
59
202
81
73
66
113
14
30
27
158
9
189
70
86
&}').( ιις
262
100
256
3302
'284
" 58
30
86
109
80
82
127
129
131
120
28
58
1576
400
17
112
221
44
69
153
368
48
193
102
260
47
7ο
105
16
169
"3
187
65
85
Σύνο.Ιον
νΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
3 3
/ >
Έ"*
Γ
.V
Λ
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης )>4 ;. ^
κάτοεκοί.
Αρρενες
θήλεις
Τ"
Σύνολον
780
25
781
1
782
9
783
3
784
4
785
786
6
787
7
788
8
78,9
9
790
10
791
11
792
12
793
13
794
14
795
15
796
16
7-97
17
798
18
799
19
Ι1. ','
800
1
801
2
802
3
803
4
804
5
805
6
8.06
7
807
8
808
9
809
10
810
11
811
12
812
13
0 Ι *-
ο Χ ϊ
14
Ι1;;
■V,
Ι
Ί'ί
ι'δμ
1
λ!5
2
816
3
81"
4
818
5
819
6
820
7
821
8
822
9
Χχρασό.......,.,
Μόν^ Άγκαράθου.
Μόν*) Ανωττόλεως.
73
46
(ιί)Ι
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
Σύνολον. .
Αγ. Ποραίκιες.
Άγιος
Άνω
Άστρίτσι
Βονη............
Γαλατα;.......
Ζαγουρΐάνοι....
Καταλαγάρι
Κάτω Άστρακός
Κελλ]ά........
Κουνάβοι.......
/Π ^(
Μελε'σες.......^ . .
Ιΐατσιόες...... ..
ΙΙεζα.........., .
Φιλίσ^τα
Χουδε'τσι.
ι ι ' .....
ι ' Σύνολον.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΟΣ
ΆβδοΟ......
Άγ'α Φωτεινή.
Γωνιέί......
"ι·Γ'ϊ·
Κερά
Κουτουλουφάρι
Κράσι........,.
Λιμήν Χερσόνησον
Μάλλ'α
Μετόχιον Άγιον Τάοου
Π
ΙΙοταιιΐέ'ς
Σ
Μθν,ή
] ,π! | 11' Σύνολον. .
ί ,„(.. Ι ,^ΗΜΟΣ ΧΑΡΛΚΑ
Χαρακας. ...'/,.......„■..................;
Άγιος Νικητάς. . » |...........................
"Αγιος Ν'κόλαος..........4...................
Ακάματος...................................
"Ααυγδάλί ...ι .-.,......
Αποινι......ι.................;..........
Άχεντρια;
2811
266
189
8
49
177
■Β
20
96
25
8
254
44
95
33
113
116
6
184
Π13 Ζ
1763
• 753
358
3
229
105
11,7
79
513
7
88
200
■ 65
199
7
2950
22
51
ί
10
11
144
185
136
ν»ιχ·ο:ου~1ί
?. ^«
153
69
κΉ >Γ'ί»«Αΐω(-
• ί09
■ ίϊϊ
.. *·νψ
178
433
238
3206
Ζ ο χ>Λ
1.1
1 Ι
66
4
ρν ^τ::
. ονυχτ—
Ζ Ι
82ί
82(
82Ί
82,
82!:
83ί
83]
835
83;
83.1
83Ε
83(
831
83,
83ί
84(
341
84^
846
847
848
849
850
851
852
850
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
865
863
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
52
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Πόλεως ή
Βελοΰλλι.
Δαμάντρι.
■Λοράκ·.. . .
Έθ)ά____
Κάτοικον
".....
Ζάμ—ρες ....
Καπετανΐχνά.
Κεραλάδων..
Κουμάσχ....
Λιγο'ρτυνος. . ,
Λοΰχία.....
Με/ϊθνωρι. . . ,
Μουρνΐά.....
Πα,ρανύμφοι. .
Πλακ,ιώ τισσα.
Πλατανΐας . .
Πρχιτώρΐα. . .
ΙΙρινΐά......
Πυργος. . .
Ροτασι
Στάβϊες. .
Μ·
•Ιί'
Στε'ρνες.
ρ
Φουρνοφάρα,γκο.
Μονί) Κουοουαχ
Σύνοδον. . .
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΝΙΑ
Άν-ω Κχστελλιανά .·. .
Βακίωτες......,. . .
Ραρύπα χ-αί Κατβικχλ'
Δεμάτι......«.)....
^Ρ«-£'τί......Γ Γ
Ίνι.........ι...
1ι·Ι
1
Καλύβϊα.....:.....
Κάτω Κα.ττελλιανά. . .
Λαγούτα...........
Μαχχιρά κ,αί Μιταιτσιρι
Μονχφτηράκι. .).,....
ΙΙαναγία Τσουττούρου. .
Τρουλωτή . .
Φαβρ2*νχ. .
Φιλί^που. . .
Μονή Άνίων Άποστόλων..............
· €
ί**"- ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΑΟΧΩΡΙΟΓ
Τ
Σύνολον.
Άλάγνι....
Άλητζανη. .
ΆΐΛθυργϊίλες.
Άποσελε'μι. .
Άρμανώγεια.

V.·
Βουτουιροδ.
ΐι 1 Ι
θό.Ιιις
/ / ι
3
' 4
' 12
103
3
160
ν. 'η
46
23
70
180
"58
■' 75
12
' 19
58,
44
8ο
19
■".,1
29
2-233
148
66
28
42
51
99
110
93
13
37
12
2
14
56
13
II
927
110
111
16
29
15
47
κι,,/μ
II
·>.α
99
48
8
88
κιΗ ιι.νΐ
18.3
Π
66 '
91
89
40
, ι.» ι;.*;
ΟΙ 1Γ3
Λ . 5
ι)! ι~58
ί ι !κ88


*35
()(;
3)18
1ί·
1*0
(-μ
122
;{:
,Μ-
39
102
(Ι'-
Γ83
133
- ■
27
153
199
Ι
-
ί'27
29

' Ι
ι [
ΗΙ
,'ΊΟ
Ι» . (Τ
87
4076
αν, |-
190
■4»
118
13
ΕΙ1 ΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ς ?3
,3
·§·
·»«* Λ »*»*■ -
870;
871
872
873'
874
875
876
877
8781
879!
880]
881
882
883
88'
885
886
887
888
889
890
891
892!
893
89 ι
89:
896
897
898
891
900
901
90
903
90
90
9ΟΓ
90
908
901
91
91
9ΐ·;
913
91
9 π:
918!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης ,
ίί
"V
Γάσι ...
Γουρνϊά.
Ζιντα. . .
Καλό Χωρίό
Κ%[/.άρ;ς . . .
Μυλιαρ''σι . .
Μουσούτα. . .
Κ ά τ ο ι κ ο
Τ .5·
ΗΙ
Νίσττητα
Πάρτν,ρα
κα,ι Αγ1* Σεμνη
Πυράθι..........
Στείρωνας........
Τεφέλι ..........
Χαλατο .........
Χανδροϋ -/.α! 11ου) ιχ
Χουμέρι....., . . .
ΔΗΜΟΣ ΜΕΙΆΑΙΙΣ ΒΡΥΣΕΩΣ
Μεγάλιι Β»νίτς
Άγ'α Βαρβάρα
"Α-, ιος
δ
Άρδάχθΐχ
Άίκάδ:
Άτσιττά^ες
ΒαλΙ
Βορΐχς ......
Βοροϋ.......
Γκχγ/.ά) ες ...
Ρράντο ......
Δούλι .......
Επάνω Ά/.ρΐχ
'Ινιχ........
Κχβάλλου . . . .
Κχ/.ο Χωρ;ό . .
Κχτω Άκριχ
Κχτω Μοΰλια .
Κερατοκεφάλι ,
Κεοάλα .....
Κουτοΰ......
Λαράν;......
Λοϋρες ....
Μχδέ.....
Μωρεά
ΙΙχρθένι .....
ΙΙρεβε),)χνα .
Στόλοι.....'.".'.'
Τσ·.φοϋτ Κα,'—ε'λλι
Χαράκ,ι........
Μονή Έ-χ
Σύνολον.
25
40
31
21
4
8
•31
19
• 4·
•48
92
11
*3
23
•41
26
37
8
735
• 'Λι
158
303
212
66
1 7
15
13
17
8
24
• 1
15
16
13
8
6
■3
9
13
12
3
■ 39
19
8
8
4
■16ί
• 51
30
17
• 14
48
1176
Θή.Ιεις
113
3
••■χ
ινί?
479
72
2
5
"6
8
1.Χ.Ϊ0
67
26
2
10
923
(1!
κ ι
(".Ι
1 ίϋ
Ι π
: ηι
! (-«■
7
58
46
21
■".6
>,£
19
205
ο;:
1214

ί'.ι'
307
586
138
9
20
25
24
25
9
ΙΪ8
56
,22
-16
'58
ΊΤόΤ
'^"Γ"!5Κ>.'.'» "—«"""*-
45ΐ
ΕΐΙίΣΗΜΟΣΕΦΗΜΕΡίΣ
α» 3
1*
■β
μέ,, ...'Α-' ■
'Ονομα Πόλεως ή Κώμης
Κάτοικοι !' '"
ΣνϊοΛον
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
229
230
931
935
933
934
935
93ε
937
938
93ίί
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
1
2
3
4
10
11
12
13
14
15
όν ι
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Άυπελοϋζος'..
"Αγιος Αντώνιος .
Άγιοι Δ ε χ.α .....
Άττόλυχνος......
Βρελι..........
Γαλια .........
Καοτε'λλι .......
Κυρμούσι........
Μητρόπολις .....
Μοίρες .........
Μονάχωρο.......
Μορώνι.........
Νταρογδΐα,νά.....
Πλουτα ...*..,.»
Ρουοϊς .... ι, .'.^.
Σεφερ'ανά . »Ι—^.
Χουστουλ3ανά . . .
.....% ι-
ΣίνοΛον..
ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ
Ζαρός,................
"Αγιος Νικόλαος ν.χ': Ιίροντ·'ϊ·ο·.
Άποιιαρμά..............
Βορίζα ........·.........
Γε'ργερ-Λ, . ..|,νΤΊ.......»·
Δρόσοι . . . . ;........... ·
Καλαθ'ανά .............
Κοΰρτίς ...........
Αουλουμχς .........
ι '«»·*>'/ —
Μούλ}α
Νίβρητος
ΙΙαναγΐά
ΙΙανασός
Σκούρβουλα
Φαρί
Σύνολον.
Πλάτανος . .
"Αγιος Κύριλλο:
Άληθινη.....
Άντισκάρι
ΔΗΜΟΣ 1ΙΛΑΤΛΝΟΥ
ρ
Βασιλικά Άνώγί'.α
Βασιλική.......
Κανδτιλα .......
Κουσές .........
Κρότος.........
Λίσταρος.......
Μιααοϋ........
Μονό/ωρο......
ΙΙίρι .*..........
άλ
114
34
283
20
4
17
ί9
4
133
141
10
4
Ϊ4
"9
·4
"8
161
1055
524
5
38
315
461
29
0
12
14
56
79
8 ι
23
54
89
93
21
1903
114
80
94
156
83
Γ. 9
142
93
137
91
46
202
28
87
221
Α, λ
ίί
Φ)
32
82
Π';
ϊνΛ*Τ3?Ρ
ι; ίη·τ>τί Ιϊ
169
952
"-«Π
34
,44,5
17
45
69
87
14
38
96
87
17
1715
94
75
86
151
77
141
151
91
151
89
46
222
24
85
249
0;217
Γ 61
42
, 8
41*
171,
4
28
' 4
32
Ηϊ 10
6
8
330
2007
,-4173
> 5
γ- 72
ΓΚ-43
ΗΗ« 1 4
12
31
101
148
171
37
92
185
180
38
3018
208
155
180
307
160
290
293
184
288
180
92
52 Ί
52
172
470
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
£_
Μ
ι
Ι ('
"Ονομα ΙΙόλεως ή Κώμης
Κ ά τ ο ι κ ο ι
968
16
%9
17
970
18
971
19
972
20
973
1
974
2
975
3
976
4
977
5
978
6
979
7
980
1
«181
2
989
3
983
98'
Γ»
98 Γ
6
980
7
98-
8
988
9
ΙΠώρα.........
ΙΙόμνπ}»: .......
Τρυπ-ητά,.......
Φλχθ'άκες......
Μονή Άπεζα,νών
Μονή Όδτιγητρ'χ
ΔΙΙΜΟΣ ΤΥΜΙΙΑΚΙΟΥ
Σύνολον. .
Τνμπάκι
'Λγιος Ιωάννης
Κααηλάρι.....
Μάταλλα
ΙΙιτσίδΐχ
Σ·βα
Σύνολον.
~ - ΔΙΙΜΟΣ ΚΙΣΣΩΝ
Ρλτ,γορΐχ
Κααάρες
Λαγωλιό
....................................
Μαγαρικ,άρι.................................
Παναγ·'α Κα,λυβιαν·/·,........................
Φαν£ρω«/.ένη (Ρ'ηγιανά, Παππαδιανά, Σαββΐχνά)......,
Σύνολον,
ί '■
!
ι (
Ι
Ι
ι (
ί
VI1

ί "«
Ι
ν
!
7 ^
1
!
1
126
163
543
24
82
47
26
2734
741
67
189
113
10
θ,'ι.ίιις
1625
/ 257
102
20
192
53
'12
179
11
126
958
104
148
566
17
88
16
2
2673
1602
369
108
21
161
52
3
187
915
Ο* ;νχ 11
-Μ*. 4)>-
ΣόγοΛον
230
311
1109
41
170
ψ(ι6θ
" 28
5407
702
,1443
58
' 125
196
,385
117
ι
Ιί^Ο
4
[
.,,14
267
".«18
258
512
3227
526
,ίτ
47
353
μ·105
15
366
Κ.»
.233
1873
ϋΐ 1
π
ΚΙ
ι'!
Μ
Π
4
>
(
.')
Γ
Η
ι»
οί
ι Ι·
(-1
ίίί ν
ΟΓ.β
Ι.-1Γ ι
Τί·»
Κ9
5? '3
! Ι
■§·
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
000
001
002
003
004
ΟΟδ
006
007
008
009
010
012
013
ΙΟΗ
1015
1016
1013
1018
1019
1020
1021
10
ι ,ν
Ε
II
1 ΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΟΕΙΟΤ
Ρ-ΡΑΒΤΕΜΕΝΤ _Ε τ_Α88ΕΤΗΙ
^ "Ονομα Πόλεως ή Κώμης
Νεάπολις
Βουλ'.τμέντ].......
Μετό·/·α. Νεαπόλεως
Μονν; Κουφη ΙΙέτρα ,
Μονν;
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ι ι 1 Ι Ι
/ ι±
Κάτοικοι
θή.Ιί,
ν ι ι ν ι _»
359
220
503
13
Κάτω χωρίον
Απάνω Χωρ'ό . .
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΗΣ
ι'-' Ι
Σύνολον. .
Δωρΐές
Έλοΰντα
Λ.
,Λ ''*>£
Καρυοι
Πινές
Σίλλες
Σ/.-νϊας
Μονή Άρέτι
ίίΐ
Κέραμος
' " " - ! Σύνολον. ..
ΔΙ1ΜΟΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
•Ι··1
Μίλχτος.....................................
Μόν/; εΑγ'ου Γεωργίου ..........................
{&, Σύνολον. .
·?.·» ΔΗΜΟΣ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ
ί Ι , Γ ^ ί
ΧοΙ
•ιιεριάκος .'.'........
νδκς. (Ρουιχπιδΐά. 'λ^Λύϊχ-λό. /ίνιχ Γαιονίρος.). . .
ρ
Όξω Λακώνΐα
*· Ξ
;|
Μετό/ι* Λιμνών . Ι .ι
{
Πλατνπόδι.....
Μόν»; Κρεμαστλ
Σύνολον..
ΔΗΜΟΣ ΚΡΗΤΣΑΣ
"Αγιος Νικόλαος ..........
ρ
Καλό Χωρ'ό
Κρούστα
Μχρδάτη
Με'σα Λακών;*
Πρίνχ
ό
1101
217
«ό
250
70
310
247
100
103
170
190
4
• 3
. 3
1
1799
711
319
224
3
211
258
529
1001)
242
112
νΊ4
7 Γ)
331)
240
80
190
164
• ·' 'λ
Α
-.17

1805
778
350
219
1
1257
316
110
288
:/■! '((> 171
—- 108
395
185
99
(5
1727
.
-VI
284
{ί οί/ 1194
270
242
35
121
1Γ>2
138
4378
*
103
297
/ 180
88
186
84
1757
217
1183
30.ό
ΊΙ
100
118
> ι
Αί

π
1
20
2110
207
194
145
68
48
21
;
3001
1489
669
Γ2635
τ3β
213
Γ)8ό
351
196
803
Η
118
8
3*8
501
2377
575
ι453
75
2ί1
300
;-ι
ΕΠΙΣ
II
ΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ,
=> 3
ο. Χ
ι
. ~ '
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης
022
023
02 Ί
025
26
27
28
29
30
1(33

Ι
104
10>Ί8
1
2
3
4
5
6
7
8
!)
10
6
7
8
9
10
111
ί)
10)0
υ;
Ι 1058
||ΐυ5ί)ί
ι
2
3
Τάκες .......
Μόν/) βεολόγΐς
ΔΙΙΜΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
ί '■
"'Λγιος
Όξω ΙΙοτάμοι
Λαγον
Μχρ,κ.χχ.ίτων
Μέσα Λασ-τ,Οά
Μέτα Λασηθι
ΙΙινχκ-χνων
Φαρσάρων
ί
ϊΰνολον.
Δ1ΙΜΟΣ ΨΥΧΡΟΥ
Άβία,κόντες . . .
"Αγιος Γεωργιος
Μα·ν[ουλά; ..
Μ
Κ ά τ ο ι κ ο ι
χ
II)
οςθϊχνών ...
Πλά.77).......
Μονί; Β:δ}ανν;
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Σύνολον.. .
"Ανω Βιάννορ
Ηχχό;........'
Κάτω Βιάννος
Λουτ: άκ:
Πλά'ΛΧ
ΙΙρο|ιΟτ·/)ς ΊΙλ·'ας (
Σύνολον.
. ΔΗΜΟΕ ΑΠΟΥ ΠΑΣΙ νΈΙΟΥ
"Αγιος
Ά(/.:ρϊ;
Καλάμι
φρ
Κρεββατας
ΙΙεΰχςς.........·. . Γ. .". . . .
Συκο) όγος
Μονί; Άγίου Άντο>νίου 'Λρβί-,ς
> · '
Δ|ΙΜΟΪ ΜΟΥΡίίΙΩΝ
Σύνολον.
ρ
Γδό/3»
τ ' - Τ ν>
ν". ι
ϊ '·,
ίί.Ι
66
2
2503
495
137
95
-53
80
41
150
ι >Φ Ζ> 56
26
58
12
- -ίΐί
1203
ΣννοΑογ
02
2401
536
188
102
43
84
55
151
58
24
58»Τ
1298
, . ί ·>. . . * τνν.·
4901
1031
325
197
96
164
96
301
114
50
111
16
2501
ϊΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΓΣ" ' :
Κάτοικοι
1060
1061
1062
1063
1064
1Ο6
1066
1067
1008
1069
1070
1071
1072
073
074
075
1076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
1086
087
1088
089
1 «90
1091
1092
1093
·09',
.1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΛΠΕΤΡΑΣ
ρ
Γιαννίτσι .
Καπίστρι
Κεντρ*
Λί-ροχώ^:
Μακρυλ3ας
Μ
Μετό/ιχ.......4
Ίερχ Επ——}) ΊερΧς χχι Σητείας
Μόν·/) Φανίρωιιένη.-
1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Κάτω Χωρίον .γ. ;
Άγιος Ιωάννης
Επάνω Χωρίον καί ΙΙαζπαδΐανά
Σι/νολον.
Μονή ΙΙαπλινοΰ κα Ψάθτ,ί
Σννολον.. .
Σ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Ανατολή .........
Άγιος Γεώργιος Λουτρας
Κ . . . . α,„».
Μονί; Ές
Σύνολον. ..
Καβονότ .
Βασιλική. . . ,
Μοναστηράκι
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
7ΙΓ..............:
Σννολον. ..
ΔΗΜΟΣ ΣΙΙΤΗΙΑΣ .
Αιιιην Σητείας!.»
"Αγ!ά Φωτία . . . .|...
Άχλάδΐχ......
Επάνω Πκχλοτϊ] 1
Μαρώνιχ ........~"«
Π'.σκοχεφαλθυ
Πέτρας
1128
100
67
117
33
45
128
114
10
13
17 ό Γ)
242
24 Ί
193
215
2
896
322
56
260
53
Ί37
10
1138
372
126
43
Γ.Ί.
578
71
163
9
35
14
131
4451
20
β
210
32
87
1038
103
Ϊ
1586
247
199
245
281
41
424
Π 35
ΜΓΟ Ι
373
122
42
ΊΛ7
Ί75
■οΚ
ιοΤ
33"
2160
203
120
234
• 59
«2
255
Ί99
'' 10
1 13
ι>Μ
33ΤΓ
49ί
"491
392
•400
1 2
1842
: Μ
Η
65
!
- .ι ι
!5ί4
'-«9
10
■>273
745
2Ί8
85
*,Ι ί
1078
Λ
ι/.
:0'
.45
132
12
30
■87 4,
ίθδί'
Γ34
25
276
27Ϊ
32
' 12
Ί 55
62
174
-«**
Ε Π ΙΣ ΗΜΟΣ ΕΦΗΜ Ε ΡΙ Σ ,
χ> 3
^ >
3 3
(1· (ϋ
Ό
-Ι*
"Ονομα Πόλεως ή Κώμης -4
Κατοικ ο ι
247
339
215
206
178
!646
-449
,450
-180
Ι' ,-νϊΤ**!^
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11*2
1113
111
1115
1116
1117
118
1119
112
1121
112
112
1124
112
11261
1157
112
112
1130
1131
1132
1133
113Ί
1135
11
15
10
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Γ,
15
11371
1138
Σκλαβιδιάκων
ΣκοτΓ/;.....
Σκορούλων . .
Σφακιά, ....
Σωτϊίρα ....
Τουρτοϋλοι ."Τ"
ι ....
·>■. ι
Μονή Φχνερωυ.ίννι (Τρά//;)χ)
| Μ·| ΔΗΜΟΣ ΤΟΥΡΛΩΤΙΙΣ-
Τουρλωτή. . .. $.;;.!.'.......|......
Έζω Μουλ'ανά . .;.Κ'.........'.......
Λάστρος....... .«~,,................
ι.....-ΐ ίΙ.'ΐ
Σύνολον..
Μετόχια Τουρλωτής
"Ορμος Μόχλου...'
Καρύδι
Άδράβαστοι
ζ
ΔΗΜΟΣ Η'ΑΝΟν
Ι '
Ζάκρος
Κατσιδόνι
Κλησίδι
γ
Μκτιργίοϋ
ΙΙαλνιό Μιτάτο
Ιΐαλνιόκαστρο
Σίτα,νος
ΧοχλαΛϊΕζ......^ .ι, ,.......................
Χωνος . . . Γ....."Ι .,- Γ.......... ..,*Μ*·*'»ί......
Μονή Τοπλοϋ . . . ,......„, . . . .-.......*"/.....((.»>
ι Σύνολον.. . .
' ;; ΔΗΜΟΣ ρουκκλκλϊ
'Ρονκκάκα
"Αγ-.ος
Γρας .
Δάφνη
Κρυγιά
,.,;■„.*.·,·£ .....
71 ί Ι
.ι .'■.
Όρεινόν .......Ι .Μι |........'..................
Πεϋκοι
Στρ*βοο"οξάρ'.
Μονίι Καψϊ. ,
ι-1
Χονδρας
"Αγιος
Ά
ρν
Άζάλι-
-Μ..........................
Ι ·■ > Σννολον . .
ΛΛΐΜΦΣ ΠΡΛΙΣΟΥ ■ · ·
ΕΠΙΣιιμΟΣ Ε-ΜΐΜΕ ΡΙΣ
η
1
-ο
•Ι-
Όνομα Πόλεως ή Κώμης
Κάτοικοι
θή.ίίΐί.
Σΰνο.Ιον
1140
141
142
143
1144
145
146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
116
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΆπίοΊ Με'σα .
Άρμένοι
ΆχλάοΊ
Βαβέλοι
Βορί
Δρογγάρι
"Εςω ΆπίοΊ
Ζύρος
Ίτέα
Καλάς Λάκκος .
Κα,λδ Χωρ'ο . .
Κανε'νε........
Κατελΐωνας . .
Λιθίνες........
Μα^ρϋς Ρ'αιλός
Πάδ
ρ
Σκλάβοι
Συχΐά
Τσώ
Χαααίτουλο
66
194
20
5
35
20
36
272
3
5
27
53
87
3
253
5
52
88
5!)
03
9
124
110
177
19
35
20
33
256
3 ι
00
10-2
3
237
57
91
73
00
8
120
132
371
39
5
70
10
69
528
8
5
01
113
189
6
,90
5
109
179
132
123
17
250
100
Σννυλυν.
1811 Γ
1807
3021
-· ί 'ί Μ»/. ΙΙ'ί'Μ α ι/ ίϋ
ί -
ι ■
ί ι· λ
ζ Χ ίί
} -
ϋ**Ή * Φ&φκΜΒ ά
«•«Μ»
1
Γ·—Λ*
ι·Ο ί
Ί ' > Τ" Χ
ΓΓί
II
ι.
η
χ
V.
η
Π
ο$
ί.ν
;*?
φ ','
* ι
··Ί,.
Ι ί Ι Ι
ίίΙ.
«', Ι
ι". · 1
;>ί ί ι
II
Κ1Η
»?Τΐ ι
ΟΓ. ί!
·?; ι
κ..ί:
£ Γ ι
ΜΙ1
«ι Π
'ίΐίΐ
ί..
** ι
Ε Π Ι 5 Η Μ Ο Σ Ε Φ Π Μ Ε Ρ Ι Σ
Ε -ΑΥΞΗΣΙΣ Η ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1881
(Αϊΐΐ·οί.»»©ΐΐΐβηΙ ου (ΙΐΐηιηιιΙΐοη ί!«? Ι» ρορη1»ϋοη «1ο» Ρΐ·ονΐηϊβ8 «Ι^ριιΐι·. 1881)
ο
ο-

>
Λ Γ,"
-->

Έ3Π__—ΧΙ-Α.Ι
(Ρΐ·θνΐΐεΛί*ϊβ)
Ηλ η Ο υ σ μ ό ς
(Ροριιΐϊΐϋοιι)
Λνξηο*ις
(Δ00ΓΟΪ856-
ωβηΐ)
Ελάττωσις
(ΟιπιϊηιιΙιοη)
1881
1900
1
0
3
4
Γ)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-
21
22
23
Χανων(πό)εως)........
Κυδων'ας............
Κισάμου ............
Σελ''νου..............
13812
20972
7160
__.
21243
18437
7635
22660
21191
7938
1417
2754
303

Χύνολον.. . .
Άποκορωνου..........
Σφακίων.............
17315
16493
5187
51789
19580
5394
4 474
3087
207
=
Σύνολον... .
Ρεθύμνης (πόλεως)......
» ( Επχρ/·'ας).....
Άγίου Βασιλείου.......
Ά|λαρίου.............
Μυλοποτάμου .........
Σύνολον. . . .
Ήρχκλείου (πόλεως).....
Τεμένους.............
Μαλεβιζίου...........
Πεδιάδος.............
Μονοφατσίου..........
Καινουρίου............
Πυργιωτίσσης........
Σύνολον .. .
Μεραμπε'λλου..........
ΛασΎΐθείου............
Βιάννου..............
Ίεραπέτρου...........
Σητείας..............
21680
9274
14572
8997
7890
14575
24974
9311
14469
10256
7943
17349
3294
37
1259
53
2774
103
55308
21368
59328
22501
4123
1133
103
5902
9993
21059
13455
8947
3953
5834
12648
24903
«)164
11032
5100
__
2655
84 4
2085
1147
68
4291
66309
16046
5035
6773
8548
15574
68681
16737
5061
7220
8534
15476
6731
691
26
447
4359
14
98
Σύνολον.. . .
51976
53028
1164
112
1 >'1
! » %_ , ^ 1 Ι , ,
>> · ί ί - 1

V
Λ ί , Ι (» !■
II

III
.1
««—|·ι -'Ι '
|Ι|
III—
Ι .1 ί ,11
II
|Ι||| ΙΜΙΙ1 ι Γ
ΟΠ
ΗΞΥΑ 3
Ι'ιΐ
-Ι ί.ί 'ί
ι ·
II
>. >'
ί 1 , { ί
ίιιΙ» ιι·
1 /
Ι .1
Ι ι
ι (
)
ι ιιι
Ι '
ιΐϊ />"ι*|)
Μ
·»
- ι> χ /
ι
. .Χ Μ)Οι /ί
ί
ι
Ι
ί, . («-ι ;ν^.0-Μ
ι
; νχ^ΙμΙ ι κ
'
ι.ί .ν ?*!Ι (.ο γ Λ
1.0 -ΧΑ'7
ι
!
>. ΧΤΟΓΟ'ν 1/
ι
1
-IV1»—
1.0 . χ.ΝΛ^Η'

]
,«.ι.ν(Λ].Ί
Ι
.. νδ3*ι/
Ι
ο "Ϊ.Ϊί'

1
)
.ν.Λ.Η χ/ί
ι
V"»-
~Ο -Α
II
'ΊΙ,νΙΙ ^ ί'ί.
Ι. 0 *·-~
V
Χ ^51/
Ίι
!
ι.0ΐίΐ ν; Π
Ι
ί
'/ΙΙήΙΙ / Ί/
ι,

:

Ε1ΙΙΣΙΙ ΜΟΣ ΕΦΙΙ Μ ΕΡ 1 _
ΣΤ- ΑΥΞΗΣΙΣ Η ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΑΠΟΤΟΥ 1881
οΐι «Ιϊ.η,,ι,,ί ,>» (1ο !.-* Ροριι1»1ίοη
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΔΗΜθΙ _''''
Πληθυ«ίηός·
(Ροραΐαΐιοη)

-» —
ίί
Τ/ΙΖΜΛΠ3 '
(Ρ γ ο ν ϊ η ο ο «)
—■ ;
* !
" Γί,
1881
1900
ι
20972
Ε 2
δ
716(
'5 -
2 —
ι· ~
Η '» ·»
II
Ι * 4» *Ι *1
ΧΑΝΙΩΝ (-ο>:ω:)
!· ι
13812
- Μ
ί'.Τ ί
'Λλυκ,ιανοΰ ν . .
30 ί 2
3505
163
Άκρωττ,οίου.........
3058
23 Ί 9
1309
'ί π Ι//. Γ ΟΙΙΟΛ , Κ Ι
Κ Υ Δ Ω Ν Ι Α Σ
ΙΙ:ριβο)'.(·>ν.........
ΚερϊΐΛΐών..........
27 10
5340
3612
90*
289
Σού&ας . _ ,",-,-»-.
Πύργου Μ'·/|),ονίρου
Λάκ/.ων.......
591
2511
3102
1089
2881
3881
Ί9·*
370
782
. . . .
—·
Σύνολον....
21213
Π19
22660
5711
3015
992
1598
' -■ ■ Ι
,,* , ν" ;' ■"-■ γ '·ν
Μειτογΐ''ων...........
2803
ιι;.38
3315
1933
512
295

ί π Ι ΊίΙ Μ Λ/, 1/
Κ 1 Σ Λ Μ 0 Υ
2879
',Ί'λ
__
Δίθυονίίου (*") ......
395!
2860
Ί1Ί5
2878
191
18

') ''ιΑλΊ ν·ζο πρότ:.ςον 1Ι../,λν;ϊς
(**) 'Κχαλί'τ* :τρ4-ε3ον ΙΙϋυιΙθΛΐώ/
Σ Ε ΛΙΝ Ο Υ
Πά
Καϊ
Κ α
,,", ϊύνολον.. . ■
/,α'θχορας........
(τάνου ...........
Λττανοϋ...........
18Ί37
2732
2152
2151
21191
2893
1900
3 Μ 5
2754
101
691
552

Φοέ
Σύνολον....
7635
1187
4329
7938
1959
855
703
630
552
'. ' " / Ι / Ί
II
("* ΊΟχογ.5 ζ'.το τ.^'Γ.ΐ'Λ'/ ΜαΟ .
ΛΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Βάν.ου.......Ι . ;,. .
4731
5525
791

3246
1206
900

Σύνολον....
1
Χώρας Σοχ/.ι'ων .1 ....
10493
1009
1115
19580
11ί8
917
3087
59
108
Σ Φ Λ Κ Ι Ω Ν
Καλλικράτους........
776
897
756
600
Ι0Ί2
975
115
219
110
ι» ΙΊ'ί Ο'/ Ι / /Ι
574
636
02

ΡΕΘΥΙΝ1Ιν (πόλεως)
Γ
Σύνολον.. . .
Ρ6θΟ«.ν/;ς (πόλεως).....
5187
927 5
5391
9311
185
37
-"278
1
2354
2063
309

*"*) 'Κχαλ: το ττρ&τερυν Λ-γυ-
Ρ Ε Η Υ Μ Ν Η Σ
Λα"αν.ων )......
2150
3507
1719
2962
3108
1510
50 ί;
159
209
Βρυσιναίων ('****).....
ν,υχχοιου ( ).....
3202
124Ί
2853
1343
99
349
[.(,νζοτν|θίου. 'ί Ιΐ'ί' λ 'ί ί 1/
- ""^ !
Η572
• 2805
14169
281Κ
914
1017
17
ιινατ.υ.
Ι
ΑΓ. Β Λ ΣΙΑ ΕΙ ΟΥ
Άγ'ου ΙΙνίΰαβτο:.....
2ί33·
1712
3019
2 ί67
580
155
---
- Ι
'ί ο . ΛΗΐ'-' (. Ι.
1987
2252
205
Α Μ Α Ι1 Ι Ο Υ
Με'ρ
Πα·
Ά π
Σύνολον.. . ■
.,να.............
ίαΛραίων ( ) . . .
8997
3103
2 7 Γ).
2033
10256
237 1
3289
22>3 '
1306
535
250
"> ν ί
ου
-{.·...
«· Η*4
^™*^' "ΛΧ-
ϊύνολον
'. . . ·
7890
"913;
•732,
ΕΠΙΣΗΜΟΝ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ϊ ' '' 'Λ
*? Ογ
Ί" ΐ' *? Ογ ι * ! ^-] ^
— ΑΤ3ΗΙΙΙ Η .ΕΑΑΤΤ0ΖΙΖ ΤΟΥ ΠΛΗ8ΥΣΜ0Υ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1881
»»-!·>·>§
ΚίΙΛΡΧΙΛΙ
Ι* Ι* Ο
VI II
Ο 1* **
ι'Μί
Δ1ΙΜΟΙ '
2«»αι ΐη υ ηο»*)
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (πόλεως)
Μ ΑΛΕΠΙΖΙΟ γ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ι
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
Κ ΜΝΟΥΡΙΟ
V
ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΜΕΡΑΜ ΜΕΛΛΟ
V
ΛΛΣΙΙβΕ Ι ΟΥ,
. ΒΙΑΝΝΟΥ
Μελιδονίου
Αύοαν.τών
ΓαοάζΌυ . .
Ανωγείων.......ι.
Έλιυθερνκίων (') .
Σύνολον.
Ηρακλείου
Άγίου Μόρω
Κρονβωνχ
Σύνολον.
Λρνα,ν
Σύνολον.
Πχναγ}ϊ;

γ
Αγ. 1Ιχρ%>;κ£ν
Σύνολον.
Χάρακα
Σ
'Λρκαλοχωρίου ...
Μεγάλης Ηρυιιω; .
Γόρτυνος Γ") .....
Ζαρού...........
Πλατάνου.........
Χι'νολον.
Κ'.Τθών...........
ϊίν«λον.
Νιχτ:ο),ιως........
Ιΐρχχζΐίου
Χουμιρ'άκου
Κ
Σύνολον.
Τζιρμΐάδων
(ΡοριιΙηΙϊοιι)
18811 1900
Σύνολον.
Βιάννον ..........
Άγιον Εχτ·λΐ:ον.
Μ
Σύνολον.
2954
1513
1950
3344
1781
3003
ο
Β
2
3191
1710
2239
4055
2490
3358
Γ»575 ' 17349
21368 45501
ΊΟΙο
3383
5013
3
335'9! 335Γ,
25.3 2479
537
173
289
711
709
3 Γ. 5
1133
•Ο δ
3 "5
Ι/1/ΜΑΗ.1
·ι*Ι
5595, ι>17(.
32()'ι! 3181
56591 5Κ6Ι
5191 ϋ|.-,Γ
1350 3.19
.?95
30 Η
1191η
1976
31',7
8947
1597
3953
3003
311 .
Ί4Ί1
Ι(>0Ί(>
261 β
2419
.ϋ7(ί
1773
121Ί
_2101
'.ΜΙΙ'.
2007
3») 18
5107
11032
3227
1873
5100
2110
3601
21)35
3Ί84
490 Ί
5035
2163
2397
2213
Ι67:7
2501
_25Ι.Ο
5001
67ΪΤΓ-
1935
2978
2307
997
108 Ί
57.
2655
88 Ί
1
!Η·5
Γ8.Μ3
31
Ί71
1583
2085
871
27Γ.
ΙΙΊ7
190
119
512
(Ί8
75
931
Τοοίϊ
219
878
1242
913
2752
Μ.-ίοΓ'
'Ρχαλείτί» ηρότΐρον Μαργίίριτώ'
Ί ι 1/ Λ Ζ ί 'Λ
ΚχαλίΓτο πρότερον Μο/οϋ.
ί ι' / ϋ '! »'/Ι η 11 /
"') 'Κχαλεϊτο πρότερον *Αμ*«
λούζου.
893
1581
ΙΊΙ
893
115
~ΊΤ5
228
581
91 ____
,67^,7228
1 ;..>.'
(Λ/
!
ζ\7. ( ι
ν
II
4-/
/κ Ι Μ / ΙΖ λ Μ .ΊΑ
"ί «Μ ΊΛίϊ/.
ΕΠ ΙϊΗΜΟΓ ΕΦ
II
Μ Γ Ρ 1 1'
ΙΓ-γ ΑΥΞΗΣΙΣ Η ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ,881
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Ρΐ'ΟΙ ΙΐΚ'βΗ
ΔΙΙΜΟΙ
(Ρυρα αΐιοιι)
1881 1900
11
»· .Ξ
51
Ίιραπίτρ ου.
Κ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ . Ανατο>>5;.......
Καβουσίου .......
-ΐ'νολυν.
:ΐο70
ΙΓ.87
2039
1252'
2273
1078
Ϊ55
234
π.) ι ο Λ.»ο ι
Σητιίας (')
ΣΗΤΕΙΑΣ 1 '-άνον Ο
, , ι Ρουκκάκας .
| Πρχιτοΰ ("ι
413»!
2875
1831 Ι
2709
40*20
4184
2981
Ϊ2Ο7
3Γ,>!
Ι
£ι'νολον
15574 Ι537Γ·
329
174
♦» »*ί.*»
'.89
45
ΙΟΛ
37η
2*8
399
ι1·.
Χετν«>4,
•1
■ 1
Ζ Ι Ί Γ·Ι Μ 11 ΨΙ _ Ο ϊ/
II
_ Ι ΪΙ ?Ι
γ88γ ΪΟΤ ΟΠΑ ΚΩΜΗ& ΜΩΤ ΥΟΜΙΤΘΗΛΠ ΥΟΤ ΪΙΙΠΤΤΑΑ3 ιΤ ΙΙΜιΥΙ
1
ε
•ι

1ΟΙ/ΠΛ
1Λ1/
•ΙΛΠ3
«
οοβί
1881
^-•«■■ιιΐιιιιο:
*■
** *» Γ> 11
ί # «» "Ι
«1
ι
—-
(>

Ι
.Γ ΙΓ
,-Ι
ι'! ι
ι .ν ι
ι'ί.ιΙ1.
V·1·;
Ι
ν>1
ί. ΑΊ Γ!
III
ΑΊ
Μ Ι
κ.
1 ίίί
,ν,.ν
Λ ι
«V,
>>ι' , >> -
*- »ί.Α Ι
.>- λ Ι'
* νχνί
Ι'Ι
■ί
,11)1
.νι,
, Λ ι !.·
Ι ;,).
ί ί.ΐι
ι .ν Ι
ΙΜΙ. 1' "
Ι£·ιι,ν
. ') :χ
Ι ' ι ν ίΙ
,7Λ·Ζ
:, Ί
χ- ί
ί Α Ι'
ΓΓΙΙΖ
(
,1
.ιΓ, Ι
ί Τ ι ι Ι
ί
ι'· ■: Λ
ι»·-· Λ»ν*ί ; τί ί >
Ε
II
Τ Σ
II
Μ Ο Σ Ε Φ
II
Μ 1? Ρ 1 _
Ι ΝΟΝΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΚΑΙ ΔΗΙτΙΟΙ ΚΛΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ
ί. ΡΓθνΐηοβί, βΐ οοπιιϊιιιγι61 οΙ.ΐδδββ* ά'αρΓβ» ΓίπιρθΓΐβηδβ 1β Ιβυτ ρο; αΐαΐΐοη.
ΚΟΜΟΙ
ο 2
3 Ι
-ο
ΔΗΜΟΙ
(Οοιηΐιιΐιηθδ)
ο «
Λ.
ΔΗΜΟΙ
ΕΙ
2 =

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Π
18
19
20
21
22
23
Χανίων.........
Ρεθύμνης........
Λχσηθείου.......
Σφακίων........
Σύνολον.. .
ϊ: ιΐ 11» ι νΐ
(Ι'Γονίηοοβ)
Πεδιάδος.......
Κυδ'ονίας.......
Ηρακλείου πόλεως.
Κισάμου .......
Χανίων πόλεως. . .
Ά—οκορώνου.....
Μυλοποτάμου ....
Μεραμβέλλου ....
Σητείας
Ρεθύμνης έ-αρχίας.
Μαλίβιζίου. .."...
Καινουρίου......
Άγίου
Ρεθύμνης πόλίως.
Μονοφατσίου.....
"Ιεραπέτρας......
Άμαρ'ου.......
Σελίνου.........
Βιάννου ........
Τεμένους........
Σφακίων........
Πυργιωτίσσης . . . .
Λασηθείου.......
Σύνολον..
ν ;τ *.
'ΛΙ ·
91182]
72761
59328
53028
2497
301273!
21903;
-2-266ί
22501
21191
20972
1958Γ
17319
1673
1547
11.1)9
126.8
11032
102Γ)
9311
916
8334
794.'
7938
7220
5834
5394
5100
5061
30127:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1ο
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Ιΐολιως Ηρακλείου .
» Χανίων....
» Ρεθύμνης. .
Κχστελλ-ου (Πεδιάδος
Λαγκάδος.........
Καστί/λ'θυ (Κ;7άμου)|
Έ-ΐϊΛθπης Πεδιάδος.
Βάμου ...........
ΙΙλατάνου (Καινουρίου)
ΙΙίριβολ'ων........
Άγίου Μύρωνος ....
Φρε'.............
Κρητσας..........
Ι'εωργιου-ολιως.....
Κρουσώνα.........
Σητϊ'οις
Χάρακα,
Ανωγείων
Λάκχ,ων
Πραισοϋ
Ζαρού
Κίραμίών
Φουρνής
Άλυχιανοΰ
Μελιδονίου
Χουμεριάκου
Άγιων Παρ
Έλευθερνχ·'ων .....
Αρχανών.........
"Ιεραπέτρας.......
Έννέα Χωρ·'ων.....
ΙΙχνακραιων......
Τυαπαχίου.......
Πχνχγίας........
Τυλίσσου.........
Καμττχνοϋ .......
Άτσι~οτ:οΰλλου . . .
Άγίου Ιΐνεύαατος . .
Τουρλωττ,ς.......
Άγίου Ηχσιλϊίου . .
Λαππχίων.......
ΙΙχλχιο/ώρχ;......
22001
20972
9311
6479
«136
5741
5660
552Γ)
5407
5340
5013
4959
Ί9Ο4
4890
4 467
4Ί45
1206
ΊΙ81
1076
ΊΟ55
3881
3621
3618
3612
360 ί
3505
3191
•Τι 81
3Ί19
3358
3355
3311
3315
3289
3227
3189
3168
3115
3108
3019
2981
2978
2962
2893
ι ι
Ί8
19
50
51
52
53
51
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
81
85
86
Πύργου Ψηλονε'ρου
ΙΙανεθύμου......
Δρομονέρου......
Βρυσ'.να/ων......
Λάμττης........
Ρουστί/.ο>ν......
Βραχασιου......
Τζέρ;ο.ιαδων .
Δχμχστας..
Ρουκ./.άκχς .
Δαφνών
Μί'ρωνα . . .
Ακρωτηρίου
Μουρνΐών . .
Ά—οδοΰλου.
Ανατολή; .
Φοίν.κος . . .
Γχρά^ου . . .
Μίλάμιτων ,
Ίτανου . . . ?
Μίγάλη; Ι
Γόρτυνος
Βιάννου
Μίσογειων
Κχντάνου
Κχτω/ωρίου.....
Αύδχνιτών......
Πηγής.........
Άρ/.χδίου.......
Άρκχλοχωρίου . .
Χωρχς Σφακίων.
Σούδχς . .'.......
Καβουσίου......
Καλλικράτους . . .
'Ανω-όλιως.....
Νίμ-ρίυ.......
Άσχύοου.......
Άγίου Ιωάννου
ϊι'νολον.
2881
2879
2878
2853
2818
2663
2635
2560
2501
2190
2483
2439
2371
2319
2307
2283
2273
2252
2239
2167
2207
2110
2101
2007 ι
1935 |
1933 !
1900
1873
1812
1773
1716
1540
1313
1214
1128
1089
1078
1042
975
947
666
636
1301273
( Ή δημοσίευσις ίίδικών πινά/.ων κ,χ-τζ Νο·;λο
γενησεται έν επο{«.ένω ούλλω).
ϋς, Έπχρ/ίας, Δήαους, Λδλειί *χί χώμας κχτ* ©Ολον χ,χί οίκογίνείχς
Ί Κ π Φ':ί ζ (.) ;·■ ]τ Ζ ι Π εί
Υ0Τϋ)Ο ΗιΉ.ΟΤΙ)! ΗΟΤ Μ0ΚΙ8ΗΑ ΗΟ",
! "Ζ.
ϋ,ι',ν Ι
|
ί ;Τ(·ι· ι
ί Γ!. :
Ι ;..'.■: ·
Ι "' '.'-' ! ·
; Ι Ο ι
V
Ι
ί :""- Γ
Ι ■■;.'·■! !.
| ;:μ - ι
ί !ΐ)': : Ι
1 Μ, ι.
ΐ ί· !.·'·'
ί ,' ' ''
{ ί ( ί; ί
·'''■;. ι
τ — 7 * τ τ 5*
4 'κ. Γ."ί .*'.'..
"Η'.'
. . .;■ ■: / ; , -. ; !:. '';.
·:· : γ / ■ ' ■ ί Ι ί* '·'
V
:; ';!!ΐ,-! ·,,, ,,-,, £
'. ί Ι ι-;- ·■■ :τ
... ·./(>-.
■■! : -■;ι·;
. ■. . . . · ·
...» γ."'-ο
■;;■{■ ; Γ·;;.-
-ΐ; ι ; ι· Ι
Χ. "Τ Χ. α ΪΧΛ'ιυΛ
:υ:/Ι ! ί. ί
■ϋν.Τί :■■·. (·)= ί Ι Γ 1 | Η|',;;
. ί ■ . ι- ■ ;■. /Ι
ι
-'-1 ·--· Γτ.-.ν;..
■'·' ! "'■· |:ι; ;,-.ι
■ ·■»->·.■.«'.
: ;- ί·.'ί», :
11 ί '"■■ "· ■'■':
-■■^ Ι '"■- νΓ.ιιι Ι
·. αι '■'.! ι .'!'.
ί ΙΓ.ι.'
ι.:: .· χ .-". ί
7 ,- ,, ·!
Υ,'ι',,'
ΙΟΜΟΗ
ι /1;
Μ - > " » '■ ·
':Γϊ ϊ,νν.υ
'Οί' Ι
ΛΧ Ι'
; νΓ>ϊ».·το:γοι.
Ι (
ι )
κ-
•οτχφονο
ι. ί
ι 1
. . ο:/·.άζ
«Ι
. ,-ς-ννχ/ίΙ
ι; ι
. . ;.·;.'!ψ'Γ
οί
. ■Ό-ΑΧθΖ
Ι','
ι;
οί
Κ(-
Υ Ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς