210363 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1900, ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1900
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Έτος 1Π00
Έν Χανίοις ζΐ 17 Μαίου 1900
Άρι-1. &
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ
1 Αΐϊταγμα!ναμο{|£ί·,ιχόν περ; όρχωμοσία; άλλοξαπων Δημοτικήν
^.ιιιβθϋλων. ?) Λ'.άταγμα ΝομοΟ:τ /.οί τζζΛ άποιτολής Β;ά των τα-
/υορβριε'ων τς Νήιου των /ρη»χχτοδϊμά-ιον τιον ένεργουιών οη-
,ιί*"^! ΐΤΐ
Περϊ όοχίομοβίας άλλρδαπών
ικων Ζ.υι/.ΌΡυλον *
ΙΙΜΕΪ3 ΠΊίΓΓ'κΐΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΊΊΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
:ης εν ϋΐρητιτ^
Έχον-τες.*π'- &|ι τλ *ρθ^α-1·1| ^ί- 41·_3.,τοϋ Συντάγ-
ς κροτάσίΐ τού ΊΙμετίρου επί των Εσωτερικήν Συ|Α-
'ίουλο^ /.χ1 όαοοω-κ·) ννώ«.-/ι τοΰ Συνβου'λιου ΙΙ;ο.ών.
. >
V
ι ι ι ι ι .' ι ι ^
1 1ν.ι?Ανοφασίςομ*ν καί διατάσσομεν, ι:,.ι' =
Εις τό άρθρον'-'ί&Ά ^ΰ' Δνΐ{>.θτικοϋ Νόαου γίνεται τ, έξιης
ρ
Οί άλλο^απθϊ· ΆηιλοτιχοΙ Σΰ|7.βουλοι,:πρίνϊ ί ά
τα /.αθτ,κ,οντά των οανύουσιν ένω—ιον τής 7τροιστα|Α5ν/ις τοΰ
Λήιχου δίοικητικης άρ/ηί, τόν ίίτ{ όρχον : « Όρκίζομαι δτι
Οχ διοίχείρ'ζωμα,ι τιμίως κ.α εϋο-υνίΐδητως —ήν άνχτεθίϊιάν
;^' υπηρεσίαν τοϋ Δτψοτικ,οϋ Συμβούλου, μεριμνών υπέρ των
'ΜΙλθερόντων τοΰ Δή'Αθυ».
Ό πχρων νόΐίος^ν^ΐίω^ άπό' τ/}ς δτ,αοσιίύσ-Εως τού, δημο-
':υθότω λχ· έ/.τ5λε!τθ'/>τω 'ώςνόμος τ»1ί Π6λιτε·':«ς.
Έν Χανίοις τγ, ,14 Μαί&^;19θί)|^Λ^ΤΤ'Τι. _ ^
ΓΕΏΡΓΙΟΣ»-* ,-^' ' ·Η'; '^^ί'.;-^·
1/ ΐν;^^>.| νογ^ϋ *. Κούνδουρος· 1^«| ς_
^!*" Κωνότ. Μ. Φοιίμιις υ^λ'ϊ:
)^ '-λευΟ. Κ. ΙίενιζέλΛς ί
Νικ. Γκφαλάκης,,, Ι «
ίί).
-χ'ΔΙΑΤΑΓΜΑ ^£
Πε^τ-^ς άπ9;τολΐ1ς δια τώγ τα/υδρομείων τής Ν,^ββί*··^
"ών /οτ,ίΐΑτηΣίΐ··^,.^ τ(τ,ν ένεαγουιών ο/^μοσ'αί ειβπ^ίίζεις^ Αρχων
ντο·Τ
;Β1Κι1_ ^ΙΡΙΓΚΙΨ Γ£_ΡΓΙΟ_ ΤΗ- ΕΛν>102!
' ■'Χ "Ύ^πΪΛί· 'Αοιιοίίτηο έν Κρήττν .=^ ^
Ιμων,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
μοσ·'α; ε·7πρ^;£·ς 'Λρ/ών. :(). Δ!άτ«γιιαχ»νν>νικ>ν βυμιτληρ(»|ια-
τικον τοΰ ακό 5 Μαρτίου έ. 5. κανονιστ'.χοό Λ'ατάγ^ΐτος πβρΐ σι»*6
στίιεί.,ς τ'όν έν τώ {,π' αριθ. ΠΙΝόμιο μνημνευομίνων πίρ'.ΐερειΛν.^
»>ν
καί
*Άρτ)ρ. 1. 'Λνατίθεται προσωρινώς είς τα /
ιχά γραφεϊα ή έν -/ρηαατοοέαατι αεταζ'ίίασις /ρημ
τικών ποσών άποστελλοαένων αεταΗΊ; των ένίργουσών'
δημοσίας εί~τράξεις ίιαρόρων άρ-/ών τής Πολιτείας'.Γ
Λρθρ 2. Η σΰνθεσις των /ρηαατοδεΐΑάτων γ(νε*°
ταΊ έντος των τα^υδροαικωνγραφείων τταράτε της άττο*~
στελλούσης άρ/ής καί τοϋ ιτροιττααένου τοθ ^αχυδρο*^
αικοθ γραφείου, οαοίωςδέ ήάποσφράγισις;ιά'>τών ϊν τω
τόπω τοθ πρΌς 6ν όρον γίνετβι, έντος των τα/νδροριΙ-'·"
Ιχών γραφείων, έπί-αρουσία τής άρχής· πρός ήν Μν^ί
Ούνονται τα ■/ρημιατοοέ;Αατα'^αΙ"τ6θ'προ?ιττά|Λ6ν5ίί'το9
(Ν ' »ΐί >-"ΐ/ Τί^
τα/υορομικου γραρειου. «■ ^ "ι*·
Αιά την σύνθεσιν τοθ ■/ρηματοδέυ.ατος' γ(νε>τ«·. γ$τ^>
σις στερεάς οθόνης λινής μηδεμίαν - 1'/ό'7κτη!? ροτφήν-' ήτ"
βλάβην οιανδήποτε: '" «~ν. ««..·/ . - ιι
'ΑρΟρ. 3. Κατά την σύνθεσιν τβδ^^ρη^ατοδεμά^
των καί ττ,ν επίθεσιν των σφρα-ι('ί8ω'ν της τε άποσ"ίελ»·ΐ
λοΰσης άρ/ής κα'ι τοθ τα/υδρομικοθ γρ'αφεί'ου, συνώΓ
τάσσεται πράξις είς τριπλοθν, έν ή σ·/]ΓχειοΟτ*ΓκαςΓ''εΤί·Τ
δος τα έντος τοϋ χρηματοδέματος τεθέντΐα νόιϋϊ^Λτα
καί ή όλική άξία αυτών. * * Τ*
Τό ένπρωτόγραφον τής πράξεως τίθεται ίτ&ς τδδΤ
νρηματοδέΐΑατος κατά την σ^ιγαττν^της.τΐύν^^^ς',ντνΓ
■έτερον τηρεϊή άποστέλλουσ-ά" άρχγϊτίΛν' τρ 'τρ&Τθν'τό
Γΐαχυορομικον γραφείον ^ χ«ϊ.-ύ νωΓβΓ νώχ)7χχ;
Ι
Ι Το νρηυι.ατοοεμα οε κατ&Λίν
τώντανυοροαικων οακελλων κατα τας ίιατι/κωσειςτων..
ίσυστημένων γραμματων, σημειουμενης τίης άςιας αύ-
ΙτοΟ είς δρα/μάς έν τω συνοοευοντι1 τα συστημένάνά&,.
! κείμενα εΐοικώ ^ύλλω, επί κεφαλίδος δέν,τοΌ" γίνένϋδ^?
ου εΐδο-οΐΓ,σεως, αγγέλλεται1 διά σΓ|μέιο5σέΐι)ς ή έν-
τοιοθτον ώστε νά άπαιτήται ή έντος '^^
αποστόλη αύτοθ, οννοτται ">« σ/ηματισθτ) τοιοθτον διά
στερεοθ -χάρτου άρκετοθ, 5~ως διπλωθη πολλάκις πέριξ
τοϋ -πεοιενομέν&υ καί αποτελέση δέιια. Το δέμα τοθτο
■περιοενεται σταυροειοω,ς οια Οωμιγγος (σπαγγου) κα'
σφραγίζεται διά των σφραγίδων τής τε άποστελλούσης
άρχής καί τής το ~ ν^-^Α'·¥5£.ϊ?α?ε'ου> ε^ τρόπον
ώστε νά μή είναι δυνατόν νά έξαχθη τι έξ αύτοθ άνευ
ΕίΙΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΦ,ΕΡΙΣ
'ΚΚ'ί
-"ί"
διαρρηξεως ή άλλοιώσεως των σφραγίδων.
Κατά την αποστολήν καί των τοιούτων δεμάτων τη-
ροθνται αί διάταξης τδθ* πρόηγοΰ'υιΐνου άΌίοου.
Αρθρ. ο. Λμα τή -παραλάβη τού ταχυορ οακέλ-
λου, έν ώ έγκλε'εται /ρ/;ματόοεμα, ο πρριστάμενοςτοθ
ταχυδρομικοθ γραφειου ττερί τής έΕωτερικής καλής κα¬
ταστάσεως τού σακκιδίου των συστημένων, έν λ έγ-
πιον εΰυπολήπτου πολίτου, καί προβαίνει είς την άπο-
σφράγισιν τοθ σακκιδίου, διατηρών τον Οώμιγγα καί
την σφραγϊδα αύτοθ. ■ -Λ λι ι*1 ί , Λ '' ι __; ί
,ΤΤούτοχι γενομένου προσκαλεϊ την αρχήν, πρός ήν
δτευθύνεται τό χρηματόδεμα ίνα προσέλθη έν τώ ταχυ-
δρ'ομικω γραφείω καί άποσφραγίση επί παρουσία τού τό
χ"ρηματοδεμα, είς τρόπον ώστε νά μή παραβλάψτ] τάς
σφραγίδας. Άν ή ά.-Λοητο'λΎ] χρημάτων γίνεται έν δέ-
ματι έκ χαρτίνου περικαλύμματος, κόπτεται ο Οώμιγξ
χωρίςν' άποσπασθβ αύτοθ ουδέν τεμάχιον, γίνεται οε
ε^,-Ι,οΟ περικαλύμματος έντομή, έπιτρέπουσα την εξα¬
γωγήν τοθ περιεχομένου, χωρίς ν' άποσπασΟ?] τμήμα
οιονδήποτε χάρτου. Γίνεται μετά τουτο ελεγχος άν αι
ιτεριεχόμεναι άξιαι συμφωνώσι πρός τάς λεπτομερώς
εγγεγραμμένος έν τφ πρωτοτύπω τής πράξεως. , , „
Άν βεβαιωθήδιαφορά τις, συντάσσεται άμέσωςπρω-
τόχ,ολλον. έν φ^^η^ειρρνηαι αι παρατηρηθζΐσαχ δια-
3>οοαι. «*-..-— ...·ί.«ί- „ .. _
Άντίγραφ'ον τοθ πρωτοκόλλου τούτου δίδεται πρός
την παρισταμένην αρχήν, την παραλήπτριαν τοθ οέ-
ματος, ομοιον αντίγραφον πέμπεται πρός τό τα/, γρα¬
φείον τής άποστολής, τό δέ "ρωτότυπον ύποβάλλεται
είς την Διεύθυνσιν των Ταχυδρομειον μετά τού περι¬
καλύμματος ή σακκιδίου των συστημένων, τοθ Οώμιγ-
γος καί των σφραγίδων αύτοΰ καθώς καί τής όθονης ή
τοθ περικαλύμματος τοθ χρηματοδέματος, τοθ Οώμιγ-
γ©ς καί των σφραγίδων αύτοθ.
¥-Π.ασα αταξία έν τή συσκευή ή έξωτερική τις βλάβη
Ιπελθοθσα είς τό δέμα, αγγέλλεται είς τό άποστεϊλαν
γραφείον καί καθ" ήν περίπτωσιν ουδεμίαν ή έίέλεγίις
ήθελε βεβαιωση έλλειψιν τοΰ περιε/ομένου.
-Άρθρ. 6. "Οσάκις ή άξία των αποστελλομένων χρ/]-
ματικώνποσών ύπερβαίντ) τάς δρ. 1000 τόν δημόσ-ον
ταχυδρόμον συνοδεύει, εΦΐππος νομαρ^ςι^κρ^ κλητί|ρ,
ή εφιππος χωροφύλαξ.. νΛν (,, ν·ο"* -" , ^(ν ' \ "
Άν τοιοθτος δέν παρίσταται κατα την έκχίνησιν τοθ
ταχυδρομείου, άναβάλλεται ή αποστόλη τοϋ χρηματο¬
δέματος είς την προσέχη αναχώρησιν.
Ό παρών Νόμος ΐσχύων άπο τής δημοσιεύσεως αύ¬
τοθ, δημοσιενθήτω διά τής 'Επισ-ήμου Εφημερίδος καί
έκτελεσθήτω ώς Νόμος τής Πολιτείας.
' ^1ν Χαλέπα τή 4 Μα/αυ 19ΟΟ. Χα,γ , 4 „'

XV
3ΓΓ*,ϊ νς—'■
χ.-ο
- 'ό ;,.Γ-ονΙεΐν Γενιτϋαράκης
Ρί.
μ
ί'ιί)
ΔΙΑΤΑΓΜΪ·""
>ν τοϋ 6πό χρονολογίαν 5 Μά^τίοι» 1000
χανονιστ'/.οΰ Δ'ατάγματος περ! συστάσεως των έν άρθρω Ι
τουίιπ'α^Ό 1^1 Νομου «.νημονευοιιένων περιοερειών
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΠΡΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Υπατος Άρμοστής εν Κρήτη
Έχοντες ύπ'όψει τό*ΰπ' αριθ. 131 Νόμον και το
ρθρον 11 τ/)0 άπό ΙΟΜαιου 1899 συμβάσεως περί
συστάσεως τής Τραπέζης Κρήτης, προτάσει τοϋ Ήμε-
τέρου επί των Οίκονομικών Συμβούλου,
ν}( Αποφασίζομεν καΐ διατάσοΌμεν, ,
Α'.) Π> ήν των έν τω άπό 5 Μαρτίου 1900 κανονι-
στικφ διατάγματι τού ύπ'αριθ. 131 Νόμου μνημο-
νευομένων περιφερειών συνιστώνται καί αί κατωτέρω
διά τοΰς Μουσουλμάνους, οίτινες -πρό τής 15 Ίανουα-
ρίου 1897 κατωκησαν είς τα έν αύταϊς περιλαμβανί-
μενα χωρία καί οζτ,ιν^ες δέν, μετ«νάστευσαν έκτοτε είς
τό εσωτερικόν.
Β.) Αί επιτροπείαι, αί διορισθεΐσαι διά τοθ Οπ'άριθ.
59 κανονιστοκοθ διατάγματος τής 21 "Απριλίου 1900.
α εκοιοωσι τα πιστοποιητικα και των εις αυτάς υπα-
γομένων Μουσουλμάνων τής ανωτέρω κατηγορίας.
Γ'.) Είς όσας περιφερείας έκ των καταρτισθεισών διά
τού άπό 5 Μαρτίου 1900 διατάγματος προστίθενται
ήδη χωρία διά τούς έν λόγω μουσουλμάνους, θά προσ
τεθώσι καί είς τάς οΐκείας έπιτροπάς μουσουλμανικα
μέλη αναλόγως των προστιθεμένων χωρίων.
Δ'.) Διά τάς ήδη καταρτιζομένας νέας περιφερείας
θά καταρτισθώσι καί νέαι έπιτροπαί διά διατάγματος
Ημών.
Ε'.) Αί υφιστάμεναι περιφέρειαι συμπληροθνται και
αί προστιθέμεναι νέαι τοιαθται καταρτίζονται ώς ακο¬
λούθως : ,
ΕΝ ΤΩ.Ι ΝΟΜΠι ΧΑΝΐηΝ^ν"^^111
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ' ^ . 1 '
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου 'Αληκιανοΰ) Βρύσαις, Μπαμ-
ιτιολος, Ψαθογιάννος, Κουφός, Βατόλακκος καί Ντερές.
Β'.) ΙΙεριφέρεια (Δήμου Πύργου ψυλονέρου) Μόδι,
Ξενικο/ώρι, ψεϊρες καί Μετόχι Μπάντριδων.
Γ'.) ΙΙεριφέρεια (Δήμου Λάκκων) Σέμπρωνας κα'
Νέα 'Ρούματα. " ' - * |
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου Βουκολιών) Ξυναλιανα,
Χασιανά, Κάτω Κεφάλα, Απάνω ■ Κεφάλα, Φωτα-
δ " ^
κάδω.
δω. ^ 1πζ^
Β.') Περιφέρεια (Δήμου Πανεθήμου) Κοτσιανά,
Μεσον^σι, Βουργαίρω.
Ι Γ'.) Περιφέρεια (Δήμου Καστελλίου) Καλλεργιανά,
(Βουργάρω, Κόκκινον Μετόχι, Καζανΐανά, Καρτσομα-
τάδο.
Δ'.) ΙΙεοιφέρεια (Δήμου Μεσογείων) Τράχηλας,
Ααροας, ΙΝταμιλοχωρι. -- ^ ?
ΕΠΑΡΧΙΑΣ" ^ΕΑΙΝΌΥ - ' - >
ι ">ί
ι ^
Α'.) ΙΙεριφερεια (Δήμου Παλαιο/ώρας) Τζισκιανα
Φαράγκι, Συντυχΐανά, Μουστάκ,ος, ^ρ,^γκ^ίίνΜύλοι

ί900
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Χουμουσιανά, Χασί, Πλάτανος, Βουτας, Βακούφικο,
Σαρακίνα.
Β'.) Περιφέρειαι (Δήμου Κανδάνου) Στροβλαϊς, Μυ-
λωναΐς, Άληγοί, Φλώρια, Σελΐά, Δρθς, Ψαρογα-
ριανα,
Μοτζιανα.
ΕΝ ΤΠι ΝΟΜΠι ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α'.) Έν τί) στ'. περιφέρειαι τοθ Δήμου Πηγής προ-
στίθενται τα χωρία Άγία Τριά; καί Χαμαλεθρι.
Β'.) Έν τη β'. περιφέρειαι τοθ Δήμου Χρωμανα-
στηρίου προστίθενται τα χωρία "Αγιος Γεώργιος, Κά-
στελλος, Φωτεινοϋ καί Καπεδΐανά.
Γ'.) Περιφέρεια (Δήμου Άμνάτου) Κυριάνα, Άμνά-
το, Πίκρι, Καβοθσι.
Δ'.) Περιφέρεια (Δήμου Άτσιποπούλου) Γεράνι,
"Αγιος Ανδρέας, Επάνω Βαρσαμόνερον, Κάτω Βαρ¬
σαμόνερον, Μονοπάρι,Σωματάς.
Ε.) Περιφέρεια (Δήμου Ρουστίκων) Άγιος Γεώρ¬
γιος, Παλαίλιμνος, Καλονύκτι, Σαϊτοθρες.
ΣΤ'.) Περιφέρεια (Δήμου 'Αργυρουπόλεως) Έπι-
σκοπή καί Καρωτή.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Α'.) Είς την περιφέρειαν τοθ Δήμου Μαργαριτών
τΐροστίθενται τα χωρία Έρφοι καί Σκουλού^ια.
Β'.) ΙΙεριφέρεια (Δή(αου 'Αζδανιτών) Αζδανήτες, Δα-
μωβόλου ·
Γ'.)
έρεια (Δήμου Μελιδονίου) Σιριπιοιανά,
Σκεπαστή, 'Ρουμελί, Δαλαμπέλο, Πέραμα, Πρα-
Δ'.) Περιφέρεια (Δήμου Μελιδονίου) Κρασοθνα, Χου-
μέρι, Πασαλίτες, Μελισουργάκι. ,
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου Μοναστηρακίου) Πλατάνια,
Αποσέτι.
Β'.) Περιφέρεια (Δήμου Μέρωνος) Μέρωνας, Γενί,
Πατσώ, Άντάνασσος, Βολιώνες.
Γ'.) Περιφέρεια (Δήμου Μέρωνος) θρόνος, Κλει-
σίδι, Γέννα, Γερακάρι.
Δ'.) Περιφέρεια (Δήμου Άποδούλου) Άιτοδούλου
Σάτα, Άρδακτος, Πλάτανος, Βαθυακό, Κουροθτες,
Νίθαυρι, Χορδάκι.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου 'Αγίου Πνεύματος) Κισσός.
β' * Περιφέρεια (Δημου Αάμπης) Σπήλι, Διπλοχώρι
κος, Φρατί, Άτσιπάδες καί Τσικαλαρΐά.
ΕΝΤΠι ΝΟΜΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ;Λ ,„
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου Χάρακος) Μεσοχωρΐο, Πυρ¬
γος, Ροτάσι, Δοράκι, Πραιτώρια, "Αγία Φωθΐά, Διο-
νΟσι,|Μετόχι, Φιλίππου.
Β.) Περιφέρεια (Δήμου Χάρακος) Παναγΐά, Διονθσι
Κάρια, Άκάμωτος, Στράβιαις, Βαγΐωνιά.
Γ.) Περιφέρεια (Δήμου Χάρακος) 'Ασημι, Σωκαρά,
Δαραγκΐανα, Άποίνι καί Βελοθλι.
Δ'.) Περιφέρεια (Δήμου Σκινιά) Σωροκιανο, Λα-
γοθτα, Γαρίπα, Κατσικάλι Μ--------"-1"
Ε .) Περιφέρεια (Δήμου Σκινιά). Τουρλωτή, ΚακοΟ,
Βακιώταις, Μιτσιτσίρι.
ΣΤ'.) Περιφέρεια (Δήμου 'Αρκαλοχωρίου). Άλη-
τσανή, Χουμέρι, Γουρνΐά, Στείρωνας, Ζίντα, Μιλια-
ρίσι, Βιτστλΐά, Γάσι, Καλο/ωρΐο, ΧαντροΟ. "
Ζ'.) Περιφέρεια (Δήμου Άρκαλοχωρίου). Πάρτηρβ,^
Χαλασος, Νίττ:υτα, Μπαδΐά, 'Ατσιπάδες, Απάνω καί
Κάτω Πουλιαϊς, Άγία Σεμνή, Πισκοπή.
Η'.) Περιφέρεια (Δήμου Τεφελίου). Τεφέλι, Λιγόρ-
τυνος, Πλακιώτΐϊσα, Καμάραις, 'Αποσελέαι,
ρίθι. 'Α "
θ'.) Περιφέρεια (Δήμου Τεφελίου). Κακό Χωρΐο,"
Δαμάνΐα, 'Αρκάδι, Κεφάλα, Μελισσοχώρι, Βορρΐας,
Μαδές, Χαράκι, Τσιφοϋτ Καστέλλι.
Γ.) Περιφέρεια (Δήμου Μεγάλης Βρώσεως). Μεγά^^
λη Βρύσις, Άγία Βαρβάρα, 'λξέντι, Άρδάχθια, Δού-
λη, Λαράνι. ,,
ΙΑ'.) Περιφέρεια (Δήμου Μεγ. Βρύσεως). ΚουτοΟ,
ΒορροΟ, Άτσιπάδες, Επάνω καί Κάτω "Ακρια, Αού—^
ραις.
ΙΒ'.) Περιφέρεια (Δήμου Μεγ. Βρύσεως). Στόλους,
Τνια, Βάλη, Γκαγκάλαις, Κάτω Μούλΐα. -,
ι*""""* * ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΑΛΕΒΪΖΙΟΥ 1
Έν τί) Ζ'. περιφερεία τοθ Δήμου Κρουσώνος προσ-
τίθενται τα χωρία Πρινΐά καί Κάτω 'Ατήταις.
Έν τί) Οπ αριθ. θ'. περιφερεία τοθ Δήμου Τυλίχ-~
σου προστίθεται το χωρίον Καβροχώρι.
Έν τή ύπ' αριθ. ΗΛ περιφερεία των Δήμων Δα-
φνών καί Άγίου Μύρωνος προστίθενται τα χωρία
ΚαλοΟ, Σινάπι, Γέννα, Κόλαινα, Καοκαδιώτισσα,
Ρουκάνι, Γαλένι. .,„.; ,,,,^.
Έν τη ύπ'αριθμόν Δ'. περιφερεία τοθ Δήμου Αρ¬
χανών προστίθεται τό χωρίον Βαθύπετρο.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ "
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου Καστελλίου). Καστέλλι,
Καρδουλιανό, Σκλαβεροχώρι, Βαρβάρο, Μουκτάροι,
Διαβαιδέ.
Β'.) Περιφέρεια (Δήμου Παναγίας). Παναγΐά, Αύλή,
Κασάνοι, Ρουσο/ώρια, Έμπαρος, Βωμαδιανό, Μάρθα.
Γ'.) Περιφέρεια (Δήμου Μοχοθ). ΠοταμιαΤς.
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
ζον
Α'.) Περιφέρεια (Δήμου Άμπελούζου). 'ΑμπελοΟ-
, Ρουφας, Σεφεριανά, Μονόχωρο, Γαληά, Απόλυ-
Βέλ Μί
φ φρ
ς, Βρέλι, Μοίραις.
Β'.) Περιφέρεια (Δήμου Άμπελοΰζου). Μητρόπο¬
λις, Άγιοι Δέκα, Βουρβουλίτης, Πλουτή, Κυρμουση,
Μορόνι.
Γ'.) Περιφέρεια (Δήμου Ζαρού). Ζαρός, Κούρταις,
Δρόσοι, Νίβριτος, Άπομαρμα, Μπανασος, Απάνω
Μούλια, Ράφτη.
Δ.) Περιφέρεια (Δήμου Πλατάνου). Πλάτανος, Πε-
τροκεφάλι, Αληθινή, ΙΙλώρα, Άπεσωκάρι, Βασιλ.
Άώ
νώγεια.
)
ρ
Άγ
Ε.) Περιφέρεια (Δήμου Κισσών). Κισσοί, Καλοχω-
ραφίτης, Ααγωλΐό, Φανερωμένη.
ΣΤ.) Περιφέοεια (Δήμου Κισσών). Βόροι, Καλύ-
ζιζ, Καμάραις, Γρηγορΐά, Τεμενέλη.
-.,άπ,«^π4ρχ^σ, ν^; _........_
ι. Ν !
,χιίΧβΖ ,ΛΐίωΧΨ ,ίογ,ΎΑΑ' ,;ϊ»νωΛ
.«ϊΓ,τωιχίΛΊ! ,;ο^
Σ
Ιΐεριοερεια (Δ^ιχου Χα
χτ .»χ
χνχΐδϊπχϋ ίβχ ΟονυτωΦ ,;οΧλ3γτ·
γ {,"1
Λ ,ιζχ)\ »ο?
Α'.) Περιφέρεια ·^
ΐ-χι^Β
II
(/Τ2
•ίθΜΑΤΟΙΙΟΛΊΜ ^ΑΙΧΊΑΙΙ^
άνατίθεαεν. ?
Έν Χανίοις τη^4^οίί«
,κν>τ)Τωιύαχ$χΑ ,βνίβΛθΛ ,
ΐϊςί^»^- · - νο
ΖΑΙΖ4ΑΠ3
?νω^3Μ μοαι-τΔ) »ΐ3ί
■ '-' .ίοχχχοΐι
ΐί -ΑΙΧ'ιΆΙΊΗ

1ΟΙ3ΑΓ.ΑΗ ΪΟΓΙΑ ΖΑ1Χ4Α113
ΥΟΙ3Λ)ΙΑ«ΪΗ
ΤΓΟΚΤΑΦΟΜΟΜ
•ί.) Χ{3^3νρ^311 .
.Χη>*ϋ ,ι^
Μέγεθος Γραμματοσειράς