215770 – ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΣΤ, ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1904
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"Ετος ΣΤ.
Έν Χανίοις τΛ 27 Όκτωβρίον 1904
Αριθ. 49
ι..- ι--ε,ν
;.χ,(.·Λϊ«Ο .,
"
""ΎΗΓΚΡΗΤΙΚΗΣ ίίΟΑΙΤΕΙΑϊ
..,*«««
πρώτον
Λιατάγιιατα. α'. Περϊ ιδρύσεως χαϊ προ
πιρι εγ^ρίσεως ^ροϋπολογκτμώ' δαπάντ,ς δτ,Λ.οσίων έργον μετά
τής ί·/ετικΐς αποφάσεως τοϋ Συμβουλ'ου τοϋ Ηγεαόνος κα'Ι των
σχετικών προϋπολο;1.-ΐαών, γ'. περί χορηγίας έκτάκτου πιστώσεως
μετά τής σχετικήν, αποφάσεως ΐοϋ Συμβουλίου τοΰ ΊΙγεμόνος, &'.
Γ ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ * ^λ'η^:
/ο ιείων, 6'. ; περί κυρώσεως αποφάσεως Δημοτ. Συμβουλίου μετά τής
ν*."·;
Αριθ. Διατάγ. 77
...τ. ■«*„« ΔΙΑΤΑΓ Μ Α '^Λ
*':τι· ΠερΊ ιδρύσεως χαί προαγωγής σχολείων, 'ί***··^
ΗΜΕΙΣ ΗΡΙΓΚΙ*· ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Υπατος Άρμοίτης έν Κρήτη
,,Έν^ον,τίί νκ'δψιν _τΛ· όίρθρα, 21 κ.αί 113 τοϋ Συντάγ-
'λχτος *αι τα άρθρα 6, 8, 13, 14 τού ϋπ' αριθ. 485 Νό-
αου περί Όργχνισμοϋ τής Δημοσίας ΈΛΐτζιδεύσεως, -ρο-
Γαιει τού Ήα,ίτέρου έ—ι τής Πχιόίΐχς αο.ι Διχ,χιοσύν,-,ς
Συμβούλου, .
*Α.ποφαίίζοκ4:ν και διατάο"ο5ι>»α.εν: Λ.'
.,- '-': Ι. ' Ι δ ρ ύ ο με ν -'νι,Λ..,..,.;„...;. (11.
1) Είς Ραβαλομοΰρι Κισσάμου'έν άδιαίρετον δημοτ.
ο-χολεϊον τρ'.τοβχθρ.ιον.
2) Είς Ρ νιάν Ρεθύμνης κχϊ είς *Ά.γ~. Παράσκ.ιές Πεδιά¬
δος και είς ΙΙισκοκέφαλον Σητείας άνά 'έν ΙΙχρθε-'αγωγεϊον
άόιχίρετον δε;τερο5αθυ.ιον. ,
II II
ρ ο αγ ο μ εν
Τό έν Άρμ,ένοις Σητόίχς άδιχιρετον Παρθεναγωγεΐον δευ-
τεροβάθμιον είς πρωτοβάθμιον τοιούτον.
Είς τόν Ή|λέ:ερον επί τής ΙΙαιδείας και τής Δικ.αιοσύνης
Σύμβουλον άνατ'.θεται ή δη|Αθσί6υ(ϊίς κα.ί έκτςλεσις τοϋ -χ-
Διατάγματος. ^. .»·;^ϊ.μϊΙί~ ϊ^λ-
Έν Λονδίνω τγ, 21 θΛτωβρ-Όυ 1904 ν"'·
ΓΕΩΡΓΙΟΣ „..!..
Λ /-γρΑ. ΒΟΡΚΛΔ1ΙΣ
Αριθ. Διατάγ. 207
ρ«Τ*»Ι^ΙΙ1|ϊ
ΑΙΑΤΑΓΜΑ
Περι έγκρίσίω; προϋπολογισμών κα; ενός ΐυΛπλϊ)ρ"ώμα'-ΐ)ΓοΤ 'δλι- '
κης δαπάνης διά την κατασκευήν διαφόρων δημοσίων έργων
ΗΜΕΙΣ ΠΡ1ΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
ν - "Υπατο; ΆρμοίΙτίις έν Κρήτη
"Έχοντες ϋπ δψει τ* άρθρα 157 τού 469 Νόμου λχ· 5
τού ύιτ'άριθ. 5ν) 1 τνροτάσει τοϋ Ήμετίρου έ~1 των 'όσω-
τ;ρικων Συμβούλου κχι ττ, όμοθώνω ■ /ώΐΑΥ) τού Συμβθυ-
^■Όυ Ημών.
και
ντχι οί ίΐυναπτόΐΛίνοι τώ Διχτάγι/.χτι τούτο) τε7-
αποφάσεως και ε'. περί μ,ετα^ορας πιστώσεως έχ. τοϋ είδιχοϋ προϋ-
πολογιαμοϋ τής Α. Δ. των Εξωτερικών της χρήσεως τοΰ 1903
είς την τοΰ 1904.
ταρες προϋπολογιτμοι όλικής δα,πάνγις κα είς τυμπλγιρω(Λ«.-
τικ,ός τοιοϋτος.
1) Διά, την κ,χτχσκ,ευήν γεφύρ^ς ρί ^τοθ ποτχ^^ΰ Σκου-
άρη έκ δρχχμών 2,000. , Ύ1,: Λ1 ν*τΓ?β>ί ,ν;;χ
2) Διά. την ΐ'.χτασ-Αίυην τής όδοϋ ΝΙων Ροναάτων Αΐϊί)*
πηγαδίου έκ δροινμ,ών 8,000.
3) Διά. την κ,χτασκίυήν τνϊς γεφύρας Μεο/.λών έκ άραχ-
αων 2 000.
4) Διά την σκ,υρόστρωσιν ταηαατος τής όδοϋ Ηρακλείου
Λχσηθίίου ~ρός συντήρησιν χύτής ϊν. δραχμών 5,000" και
δ) Διά την ίτκυρόστρωτιν τής ό^οϋ Σοϋδχς Ίτζίδίν πρός
συντήρησιν αυτής (συα-λϊΐρωμχτικώς) έκ. δρχχμών 5,000.
Έ-ιτρέπετχΐ δ-ως διά την έκτέλί7ΐν των χνω -ριών έρ¬
γων δχπανηθώσι δρχχίλχ'ι δώδεΛχ/ιλιάδες (12,000) έ/, το >
είδικοϋ προυπολογισμόν των έξόδων τής Ανωτέρας Διευθύν¬
σεως των "Εξωτερικών τής χρήσεως 1904 ·&χ έκ τοϋ άρθρου
14 τοϋ κε-φχ'λ. 1 2 διά δέ την Ιχτίλεσιν των ύπολει-οαίνων
έτερων δύο έργων, ήτοι διά, την σ/.υρόστρωσιν τμήΐΛχτος
των όδών ' Ηρακλείου Λασηθείου κχί Σούδα,ς Ίΐζεδιν, δραχ-
ααί δ'έκχ χιλ'ά(5ες (10,000) έκ τοϋ αΰτοϋ προύπολογισμοΰ
τής αυτής χρήσεως κ.αί έκ. τοΰ χρθρου Π τοϋ αυτού χεφ. 12.
Είς τόν Ημέτερον επί των Εξωτερικών Σύμβουλον άνα-
τίθεται ή δημοσίευσις κα'ι εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δια,τάγ-
ΈνΚοπεγχχγγ,'τϊί^Όκτώδρίου 1904^
ΚΡΙΑΡΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 872
Γ
Άποφ. 222 4
Γραφείον Συμβουλιον τοΰ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ν'
* ι.· '
>Τής (Υ τω ηπ αριθ. 84 τψ,^ης Σεπτέμβριον 19Οί
^ νώϊ^ ,ά/το(ράσ((ύ(, γοΓ' Σν/ιβουΜον τού
Λί Η
Ό κ. επί των Εξωτερικών Σύμδουλος ΰποβάλλίΐ ΰζό την
κρίσιν τυ Συμβουλιον τό ύπ' αριθ. 25ϋ0/ϊ546 και ύπ'ς ΐημερινήν
ήμερομηνίαν έγγραφον τού Ιχον ώς εξής:
»τοϋ
μ
έ·/, δραχ. έν" όλω 22,000ΐ).'
«1. Διά την κατασκευήν γεφύρας επί τοϋ ποταμ.ίΰ «Σκουλ:-
'ι''ϊ£ π ϊ *: η μ ο Σ ίί φ η μ τί ρ ι Σ
»κάρη» έ·/. Σραχ. 2,000». λ *
λ2. Διά -τ/;ν κατασκευήν τής όδ?ΰ Νεων-Ρθ'οαάτων Άίεο·~ϊΐ-
»γ»3ίου 8,000». / Ι Γ-Ι Ι Τ Ι
«5. Δ:ά την κατασκευήν τή'ς γεφύβ*; Μετκλών έκ ο,^α/.
»2000.»
«Ί. Διά 3ν.υοόσ:ρω:>:ν τμήματος τής όοοϋ Ήρακλ»ί5'υ Λ«σϊ}-
»0ίου πρός συντήρησιν αυτής ίκ ίραχ. 5,030*.
«5. Διά σΛυρόττρ^ϋν τλ'ίμί;3ς τίς ό3^ΰ Σούοας-Ίτζεο'.ν,
»πρός συντήρησιν αυτή; (συ;.ι~ληρωμα::κώς) έ/, δραχ. 5,000».
«ΙΙαρα/.αλώ 3έ όπως μ.3ΐ 3:ατεΟ() ή απαιτουμένη ^ίΐτωσις ίκ
»τοΰ ε:ο:/.ο3 ~ροϋ~ολογ:7μοϋ των εςό3ων τής Άνω-.έρας
»0ύνσεως των "Εσωτερικήν τή; χρήσεως 1904 κ*ί ί* τί
»Ορου 14 τοϋ 7-ε^αλαίου 12 ~ρός έ/.τΐλΐϋν των ανωτέρω /.ατά
»^ε:ράνΙργων δραχμάς 12,000 διά δέ την συντήρησιν τμήαατος
»τών όοών Ήρα/.λείου-Λα3η0ίου κα'.]Σού;ας Ίτζεο'ν οραχμαϊ
»^)ή-ίιος τοϋ ΐ'ϊίου κεφαΛαίου /.αί έκ τνΐ άρθρου 17 ά^' ού ώς
«ιΐ/.ΐαίνετ*: «κ τής συνημμίνης ϊκθ-σεω; τοΰ Διευθυντο'3 των Δή
»μοΐιω/ Έργων οιζ τής κατα'κευής τύν ανωτέρω τριών ν.ατά
«σειράν ίρ'^>^ ίςυττηρΐτοΰντα! μεγάλως συμφϊ'ροντα των άγρο-
«τ.ιν,ών τ:ΑηΟυϊ;Λΐί.ν. "Οίον 3έ ^ί^ρα τό τμήμα τ/;ς ό3ού Σού3ας-
«Ίτζεϊίνή ε /κρίσις τού ϋ-ο5αλλ:;λένου συμπληρωματικού προ!
»λογΐ:μοΰ -ρΌς ίϋ^τήρησιν αύτοϋ είναι άναγκαιοτάτ^ 3;6τ:
»:α-τιΐ αν,ρη-τον τό τμήμ.α τουτο καΐ τα ήδη έν.τίλε-Οΐ'ντα εργ
"Ό» ν.αταϊτραίώΐ:. 'Γζΰχ' αύτο δεν συμδβίνίί ν.αί εις την οοον
» Ηρακλείου—Λασηθίου».
«Πρός 3ε ίίτειδή ή ίκτίΑεσις των
»να Οεωρηθί; τταρά ώς κοινής'ώίελίίιας 3:ά τού; λόγίυς ούς αν,α-
«^ί'ρε'.ή -ρομνηΐΟειΌο: εν.Ο.σις τίύ Δ'ευΟ. των Λημο^ίω/Έργων,
»ϋον ν«,άναγνωρ:5θβ -/.αί 3:' ά^θίάσεως τοϋ Συμόουλίου τού Ή·
«γεμόνος ο-υι^ρώνωί τώ άρθρω 2 τοϋ 335 νόμου καί άνατεθίί ήμΤν
ρ ρ
»σ:ν των τυχόν 7.3ΐταλα/.53ίνίμίνων ΐδίΐκτηϊΐών χάριν των έν λόγψ
»Ι,ίγων.»
'Τ') ΣυμίίΛίον λ^ίον ΰ-' όψΐ! τό ί·{'(ραψίν τουτο, ώςκαίτήν
σ'κνημ,μίνην είς βΰτ*: ΰ-' αριθ. 2ϋ)9 έ. ε. δ!·/νζ:3λ3γητ!·/.ήν ?κ-
Οεσ:ν τΐΰ Δίενθοντοΰ των Δημΐσίων Έργων, οΗ' ής συνιστά την
έγκρισιν των, ώ; ανωτέρω, τ:©ϊΰ~ολογ{σμΰν άναΐίρε'. δέ •/.αί τούς
λΐγβυ; έ-νεν.0· των ό-π&ίων βΐωρεΤ χρήσιμον καί ν.ϋνής ώΐϊλείας
~^Υ «κτίλβσΐν των άνωτ-έρω ϊ«ργρ«5ϊμέ>ων έργων, ώς ορίζε: τό
«ρΟρβν 70 τού ύπ'άρΐθ. 342 Νόμρυα«!. ' ,.ίϊ'ί ;
•Έπείϊή κχτ« «ο «ρΐρον 157 τοϋ 469 Ν«μϋ*τά'05Γ3 τήςβα-
ρϊ·/™ς Σϋνόίου τ/;ς Ι*5ολής ψηφίϊβί'ντ* δ/;μ;σ:Λ εργα καΐ διά την
κατασκευήν :2ς-ίΐ:'ας δίν ύ^ί/.είντα: εις τΐύς -ερ'.3ρ:α·μοΰς τ3ϋ
αρθ,3;ι 17 τ;3 -α:3νρ^ς νό.ι*ρυ (ζαθ' ό άϊταιτείτα: ε:3:/.ϊς ν^μβς
εγκρίνων τϊν -ρίϋπολΐγίσμΐν τή; όλικής δαπάνης η τόν συμ-λη-
ρω:;.2τ:/.;ν το:;0τον) 0ά ΐκτίλΐσθώσ: δέ άμα Ήγίμον:«ν Δ;ά-
τίγμα -/.αρώσιτ,'τά; Έερί τ;ύτων ;χ£λ;'τας τής Δ:εθύνσεω; των Δη-
μ:σίων Έργων, κατά δέ τί βρΰρ£ϊ Ο υθ 591 νίμου» πβρί κυ-
ρώσ-ω; τ:5 πρ5ΰτ:ΐλ;γ!ΐμοΰ των έξόοων τής Πολιτείας των έτών
Ι'.'Οο -/.αί Ι9ί!'» ~ροϋ^:λιγισμ3Ϊ όλ'κής δα-άνης ξ συμπ/.ηΐω-
μζ-.:/.'Λ τ ιοθτς: των, /ατά τάς χρήσείς 1ίΚ)3 -/.ϊί 19ϋΊ έκτελϊ-
σ',ητίαίνων Δν;μ;?·ων Έργων έίΤϊ.τρέζίνια: νά ;γ-/.ρίνωντα! ίι'
Π Δά ώ ά
τ:0 _υμί:υλί;ο τ:3 '^γί^νίί, έποΐΐίνως συντρΐχΐυσών των ~ε-
ρ:~τώ~εων καΐ τΐθ αρθρίυ τούτου 3ϊ'ον νά έγκριθώϋν, οί ώς άνω-
τίν^Α», ττρίϋζελογ^μοί.
'Ετ:ϊ!Ϊή 5>α την ί·/.τέλε7ίν τιίν άν«*ΐί'?ω άνα^ερβμ^νο)^, τριών
•/ατ3 σΐϊραν έργων *χίρηγήθΐ; ή άκαίτουμένη -ίστω-ις ΰπ:. τής
τί/.5^ταί7ς Βϊυλί;; 3:ά των εϊοικων νομων 531 καί 532 όρισά-
οη: ν» ό"α-ανΓ,Οώ^ίν ά-ίκλείστί/.ω; ί:ά τα εργ» ~3^-χ.
'"'ί]-ί·.Βή ή $κτι)»ετ:ς των Ανωτέρω ίϊίως των 3ύο τΐλευταίίον,.
•/.,ίίνϊ—·: «νΛγ/βϋτάτη ν.αί /.::νής ώίίλεία; καθίτ'. ΐς^πηρετιϋντα:
,ΆϊγάλΜς τα συμΐερίντα των άγροτΐκφν !ϊίως πλ^Ουσμων, Τί3ΐϊ
έ'ί ζτ.".(κϊα·.'.)-οα καί ι·/. τ||ς ίν λέγω ΐκβίσβΐι);·τ5ϊί Δ:ε^0υντ5Χί των
Λη·χϊτ'.(ό·> Έργων. '■ *""' " '
"ΚιτϊΓδή ν,ατά τϊ'ίρ'β^ν 1" τ:ιϊ υκ' έρΐθ. 355 Νίμΐυ «χτή-
;Λ^τα ών ή κατβληώίς είνε αναγκαία πρός εκτέλεσιν ςίουδή-ΐτε
Ιρ-υ 7::τν7;ς ώρϊλίίβς ά-α?νλοτρ:5θντα· άναγκβστίκΰ;» κατά δέ
έργων
Διά ταυτα
ι; τ;ύς σ-χετ:·/.3ϋς Νέμΐυς
έχί,ΧΛ'. τό ανωτέρω έγγρβίίν το^ ■/.. επι των
Συμδίύλου* Χ·*!
Άποφασίζει παμψηφεΐ
Α'.) Σ^.'αινεί νά έ/τέλεσθώσ: τα ανωτε'ρω ττεριγραιρόμενα
εργα, ήτο: τα εξής:
α'.) Ή ■/.ατασκεκή γεί^ρας έκ! τού' ποταμοίί ΛΣκ5υλ!'/.άρηβ
άντ! 3ρα-/. 2,000.
έ'.) Ή έ-'.σ/.ευή τή; όδίΰ «Νίων Ροιιμάτων-ΆϊοπηγιιΒιο^ι»
άντίδίαχ. 8,000.
Υ .) Ή κ*τκ/ευή τήςγϊ?ύρας «Με3κλών»,*νττ.3ραχ. 2,000.
ο'.) Ή ^^λ^ρ6^:ρω^:ς τμ.ή;.'.ατος τ^ς όδοδ Ήρα/.λϊίου Λαση¬
θίου Γρό; υοντήρΛ,σιν αυτής άντί 3ρα-/. 5,000 καί
ί'.) Ή ΐν.υροστοωτις τμήματος τής ό3οΰ Σοΰίας-*Ι·5ζεί(ν
~ρ'ος συντήρησιν αυτής άντ! οραχ. 5,000.
Β'.) Νά τρ:/.λι#Γ, Ήγίμϊ-ν!-/.3ν Χιίταγμα ΐγκρϊνον τοϋς
συνημμίνους, ώς «ίίωτερ^ο πρί^Λίλογισμ^ύς, διά την εκτέλεσιν
των ρηθέντων έ'ργο^/, άνερχομενους έν όλω είς οραχ. είκίσ'. δύο
χιλιάδας (α-ριθ. 2-2,000).
Γ'.) Έϋΐρίτιι να 3ατιι»»ιθ.ώ?ί ΐίά μέν την έχ,τελεσιν των
τριών πρώτων έργων οραχμαι 12.000 ϊν. το·3 είοίκίύ' προϋπολογ:-
σμ35 των έςόϊων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έϊωτβρκών
"ίς χρή3·:ως 1901 κβΐ «/. τ3ϋ άϊυρΜ 14 τοΰ Κεφαλ. 12, δία
την εκτέλεσιν των 6π3λε:ζ5μ5νωνέτέρο)ν 3ύ3 έργων3**χ. 10.000
εκ τοϋ αύτοι; ιτροϊπ;λογίσ;χ3ϋ -■$- αυτής -/ρήξεως καί τοΰ άρθρίυ
Ι ι το^ αυτού Κςφχλ. !".', ήτο: ο·^να!νεΤ νά δαπανηθωΐί.ν .έν βλν
οραχμαί 22,000^1
Δ .) Άναγνωρίζε: ώς κοίνής ώΐε/είας την έν.τίλεσιν των
ανωτέρω -ερΐγραΐομένων Ιργοιν -/.αί άναθίτε! είς τον κ. επί των
"Εξωτερικών Σύμβουλον τλ;ν έχτέλεσιν των απαιτουμένων &»-
τυ-ώΐεων —ρ'ος ά-αλλοτρίωϊΐν των τυχόν ·Ααταληφ9ησομένων
ίδ:ο/.τηπών κα:α τΓ,νίΑΤβλεσίν των εργων Γίϋτων ώς /.αί την £·/.-
τέΆεΐιν τής ζαροΰσης αποφάσεως.
'(> Ποοι-δοενων " · ·^-..χ«»1Ι ια -Χ-' >·Λ
Λ. ΚΡΙΑΡΗ2 ' Χ?ν
ν -; - · · ■ Α, ΒΟΡΕΑΔΗΣ £·
Ι.
4
Α·Λ?!=ες α«9
λβνϊί αυθημερόν.
Ο Γρα/ΐλα:ΐύς τοό
Γ. Π.
ΠΡΟΤ'ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΖ
ΓιΊγ άπαιτονιιένης Γκικάνιις 5»ά την ρρ
τκήματ.χ; τΛς όόον ΊΙρακλίίον— Λ«4ίηί>ίον
ϊ,ιήκοΐ'ς 2000 μέ
Ποσόν ΐΤϊΐον Τ:μή
ν έ'ογων -.....*, ν ;· ^7. μ*,,^. Α.
1 ΙΙρομ,ηΟεια ςτρωσις-/.αικυ- υη ι.ιιι -
λίν3ρωσ»ς των σκύρων κ»ί ■ αιί .*'>■* .3«>"ΐ»ΓίΤΓ'"
τής ουνδεκκής αυτών ίιλης
μετά τοϋ άνοίγματος τή; ""
«ά?ης.............· · 1 ΟΟβ μ*"" :''Γι 5000 'ί
"Εθεωρήθη δ;ά «ντε ■/Ο.'.ά'ας -,"
Έν Χανίο.ς τί, 9 Σεζτεμδρίου 1904 'Ι'"^'' "
Ό Δ:ευθυντής των Δημοσίων "Εργων
τ- Μτν« - ^ Σ. ΠΕΖΑΝΟ3
ΒΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
1
ΠΡΟ-Γ-ΠΟΛΟΓΙΙΙΜΟΣΙ
ΤΛζά5ΐαιτ»ν(ΐένη δαΛάνης δτά την καταό'κενίιν γϊφί·-
ρίον ήνοίγΐίατος ■*_■—.. έ::» τοΓ- ττο·τ»|»οΐΤ Σκουλτν.άοη.
Ποσόν Ποίον Τιμή Δώ^άνη
Δρ. Λ. Δο.. Λ.
Ετδρς έργων ;α~ νϊ- ^,ΐ ,,> ι-,·,,
Α
Ι Άπλα Ιργα '.-'"··' >}*„/"
Ι Δάνϊΐα πρός 3χ?χωσ!ν τής
β»......... -...... 1058 75 μ3 0 50 529 37
2 Έ*σ*~>ή θεμβλίων ξηοο-
τοίχου...........*.. .12 02 μ·5 100 12 02
3 Ξηρολιθοϊομή ..., ««3.»»#Λ48 56 μ4 3 50 109 96
II
Τεχνικά εργα , . ,·
Κατασκευή γεφυρίουάνοίγ-
ματος '4,00 μ.ίτρων. > ,,·
Ί Έκσκαφή θε;χελίων'..... 26 2^^ ί 00 26 22
5 Ι.ίίνη λΐθίίομή ϊ·/άμμί-
■/.ονίας.....'......... 85 84 μ3 9 50 815 48
6 Λιθοδομή βόλου....... 10 12 >? 17 00 172 04
7 Ξεστή λίθοδομή....... 5 8& ν? 40 00 234 40
8 Έπι·/.άλυμμα βόλου ... 19 62 μ2 2 20 43 29
"Ητο-. 3ρα>#μαί έν όλω 2002 78
'Βκ Ά"γί» Νί·Λθλάφ τή 7 Αφγούο-:κ> 1904. ϋώ^ικ >^1ί
-^«4^4ι >ιτ5ίΐτ»ίΊ ;ον- υ ^Ρ-ϊβ2·17°ί
91 Κίά
91.
Εθεωρήθη έν Ήραχ,λβίφ τή
II
Αύγϊύστβυ 1907ι.
Ό Νομο^ηχαν'κός καί ά.
Δ. Ιίνοιακΰο
ΐΛ'; ά^αττονΐΐένης δ»τ:»~ις ">τ« την ν.ατκκίκτνην
ΐηιι ό"ιϋΛ(/ύν 3οκΛν είς τ?6 ^ω^ίον Μεϋκλά.
■~-ηο χίίξ "ΐ">».ι/ι .%
— ¥?"*'*■ 60" 51 20
2 Σ-ορο/.ς.νίαμα Οεμελίων, 4 30 μ3 16 00 68.80
3 Κοινή τοιχοποιία δια θη-
ραϊ/,οκονίας......... 36 50 10 50
Ή'[/.ί!;εοΤΐί λιθίδομί) γο)— "
νιώνκβι ΟώραΛθϊ μιντί- ι;» '^31»ο^ΐΐ)ί»όο:Γ
δάθρβυ............. 4 90 23 —
5 Σιό-ηραϊ δ3·/.οί ά) 4 τ&ν
ί 1,1)0 μ. μήκίυ; ϊ:α- ^.-ι·μϊγ ν «ι*
στάσεως 26ΟΧΪ13... 1453 τ-ι
122 50
ίοτ Μ
δ) των 9.00 μίτίωνμή- ί |}^ ! ί«
>.5ίς οιαστά-, 200x90 738 - ό·/., '-Η'·
Τ. 5 ΊΙ9» — 0 55
6 Έλάσματα σι?τ[ρ* 0,70
ΧΟ,ΟΒΧΟ,ΟΙ...... 40 - όν., Ο 70
7 Κοχλ:οΐ:ροί ή7>οι...... 15 —ό/.. 2 — ·; 30 —
8 Δοκΐί έλάτης μήκ. 10",00 ^ .ν ^ ,5 '
μ. ί:αστ. Ο,2ΟχΟ,1Ο 2 ομ.μ.. 25 — ΰθΐ —
9 Δο/.οίέ-Λάτηςμή-/.;υς 8,00
Έβεωρήβ») διά Β9α·λμας ούο χ!λΓά?ας 8όο. ^ '*** ~*'*°&_
Έν Χανίοις τί 10 Σεχτεμδρίου 1904. 1 ;ϊ^ ' ^" '
Ό Δί5.)θυντής των Δημοσίων Έργων^ι,,;^ ;>ν,.
Ο Δί5.)θυντής των Δημοσίων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ .,
ο. λΙ
Ι
ΠΡΟΤ-ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΙΙ" '^'·1;"
; άπνιςοι/Μέιης δαηάνης «οός έπιόκενην τής όδοΰ
^ίέίων Ρουμάτων—'Απο«ηγαδίον
Ποσόν Ποίον Ττμή Δ «πίνη
Δρ. Λ. Δρ. Λ .
ο Α' ν '
πάσης φΰ- ,, ν,ν·» ^, Γ ^ς-·^:
σεως έοάφους' ίν.σχαφή. . 2400 — |(^ 1,^|ζ%,
21 Καλϊερίμι όδοΰ μετα τής
ϊπισλευής καί έΐίίχώματώ-
σεως τής επιφανείας τής " ' *'./
βίβΒ................ 4000 — μ3 Ι11** :
>' Ξηρολιθ'οδομή τοτχων καί
-,ηροχετων.
300 — »4 3 — 900
όοκτα εςοοβ-----\.
μ- ί:αστ. 0.18X0,10 2 έμ. μ. 18 — 36 —
1974 25
Δι' ά-ρόδλεχτα.....-*—_-—-- 23 75
Ήτ£! έν βλφ.....ιΤ20ϋδΓ—
Εθεωρήθη
Έν Χανίθ'ς τί) 9 Σεπτεμδρίου
.'.'".' . ■"- Α
^Ο Μν/ανκος,,
Εθεωρήθη δ:ά δραχμάς 3'ύο -/τ'κήδχς
Έν Χανίοις τή 9 Σε*:εμ5ρΤο* 190 ί ίΑ
Ι 0>^ 'Ρ,Α^-'^ντ^Λ των Δημΐσίωιν Έργων ', ,ΛΪ ·( ^
ί νιι Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ .,^Τβ (ΛίΤ
Ι : ' ΠΡΟΤ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - *^-
Ί'Λς «Μτηιτονιΐίνΐίξ δαττάνΐτς δ»Λ τίϊ-ν ονττ·Υρητιν τ^ιιΐ-
υτατβζκϊής κα-τα»{ιιΐΓα((98ίίίης^ όδοΐ^ΣοτΓκίζ—ΊτΓ
(ΐήκονς ϋ,'2(ΙΟ πρός «ίυν:ίιοηίιν ιής ύϋβΐτ τατν'
3
1 Προμήθεια σν.ύρ6)ν δΊάΧ
στρωσις καί κιλύνδρωσ'ςαυ¬
τών ................. 1050 μ3 -7(1 :4ι§Ολ. ^3^5η/
" ί ί' ,·3ΧΪ
στρωΐίς καί κΛίνδρωσο;. . 2,0}.:Λ'ϊν;Τ 4« :5
' άπρίδλεπταί ^
Έν ολφ.............. 8000 —
Ητοι αρ*χι».ατ; όπτώ χιλίάδες.
Εθεωρήθη. Ίίν Χανίοις τή 8 Σεπτεμδρίου 1904
Έν Χανίοις τή 9 Σβτττεμδρίου 19ΟΊ
Ο Νομομηχανικός . Ό Μηχανικός
Κ. Δρανδάκ*^ τ οΑν-ϊτρονζας
Εθεωρήθη διά δραχμάς όκτώ χιλιάδας.
Έν Χανίοις τ7, 9 Σδ—εμδρίου 1904 -.«+ "Ί
Ό Διευθ^ντής των Δημίσίων "Εργων
... ν—*-· λ _. ΠΕΖΑΝΟΣ
Εθεωρήθη ·ί!|ΰ? :"«?·βΓ ρΙτγ
Έν Χανίοις τ!} 9 Σεπτβι*ϊ^4.9ν*
:* ! ■ ν Ό Νί
; Κ.
ΐ)0ί)β 'ϊ,
Εθεωρήθη !·.?! ??
Έν Χανίοις τή 9 Σεχΐεμδρίου 1904 "Γ Η"
Ό Διευθυντής των Δημο-σίω»/ " Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
2ββ
ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Αριθ. Λιατάγ.
Δ Ι Α Τ Α Γ Τνί Α -%'2'Γ '
Πίρί χορηγίας έχτάχτου πιστώσεβς δραχ. 10,000 διά μισθοίοσίας
, νί~ ί£. Ίταλών 'Τ)ξιωματικών της Χωροφυλακί,ς.
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
,ϊι,. ,, "Υπατος Άρμοστης έν Κοιίτη
"Εχοντες ΰ— όψιν τό άρθοον 33 τοΰ 469 νόμου κα,' τη /
συνηΐΛμε'νην ωδε ύττ' αριθ. 2238 ε. -. όμόοωνον ά~όφασ'ν
τοΰ Συμβουλ'ου Ημών, τροτάσει τοΰ αΰτοΰ Συμβουλιον»,
Αποφασίζομεν και διατάσσομεν:
Έπιτρεπετχι ή χορηγία έκ,τάκτου πιστώσεως δρ. 10,000
επί τοΰ είδικοΰ προυπολογισμόν των έ£όδων της Άνω-.
Διίυθύνσίως των Εσωτερικήν «διά μιιτθοδοσίοις των Ίτα¬
λών καραβινοφόρων Ύ)ς*ιωαχτικών της Χωροφυλακης» έ—1
τής χρήσεως 1904.
Είς τοΰς Ήυ.δτέρους επί των ΟίκονοΐΛΐκών κχι Έσωτερι-
κών Συμβοΰλους άνατ;θεται ή δημοσίευσις και Ικτέλότις τού
παρόντος Διχτάγα,χτος ό'περ ΰποβληθίσίτχ'» πράί κύρωσιν
είς την Βουλην, άμχ συνερχομένην. Ιΐ ,·'
Έν Κοπεγ/άγγ, τ?) 10 Όκτωβρίου 1904 .,^ >
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ·; - · ί »-
)!' "Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Γ 4/ίΙ _ ~~ '*" *" *" ' ° ΕΜΜ. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 820
» Ά-οφ. 2238
τ Υ Ο
Γραφείον Σιτιχβονλίοι/ χοϋ Ήγεμόνον
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Γ^ ί> τω νπ' αριθ. 94 τ/)γ 21ης Σίπιιμβγίο» 190^
χρακτιχώ α.Ύοφάθΐίύς τοϋ Σν/ιβον.ίίον τοϋ Ή
Ό κ. επί -ών Εσωτερικήν Σύμβουλος ύ-;βάλλει υπό την
κρίσιν τοΰ Συμβουλίου τό ϋ-' αριθ. >)287/ΐ99ΐ έγγραφον τού καί
ΐυνημμένως τούτω τό ύπ' αριθ. 171 έ. ε. έ'γγραρον τοΰ Άρ-
χηγοΰ τής Χωροφυλακήν δι' ί3 ζητεΐται ή χορηγια έκτάκτ:υ
πιστώσεως δραχ. 44,040 διά μισθοδοσίαν -ών ίΐ 'Υ)ςιω;Α»τικών
των Ίταλών Καραβινοφόρων τής ύτηρεσίας τής Χωρΐφυλα/.ήί
τοΰ οϊκονομικοΰ ετους ά-ό 1 Σεπτεμδρίου 1904 με'χρι 31 Αύ-
γούστου 1905.
Το Συμβούλιον λαδ:ν ΰπ'οψει τα ανωτέρω" καί Γ(
Σκεφθέν
Επειδή απαραίτητον τυγχάνει ή επί τι χρονικόν διά:—ημα
παραμονή των άλλίδαπών αξιωματικών εις τό σώμα τής Κρητ.
Χωροφυλακήν, διά -ζ^ς λίγους, ο'ύς ό άρχηγός τής Χωροφυλα-
κής έν τί), ώς άνωτε'ρο), έκθε'σει τού ολ' αριθ. 171 άναφε'ρει,
χερί τής μΐσθΐοΐσίας των οποίων δέν μεριμνά ί ειΒικός ζρουττο-
λογισμός των έςίδων τής χρήσεως 1904.
Είτειίή συνεπεΐΛ των ανωτέρω πρόκεΐται -ερί έκτάκτου καϊ
άναπ^φϊ^κτου άνάγκης καί έν τοιαύτη περιπτώσει δε':ν νά χΐρη-
γηθή έ-ϊ τη" βάσει τίΰ αρθρου 33 τοΰ 469 Λογιστικόν Νόμου
εχτΛΧ,τίς πίστωσις.
Δια ταύτα >( ν,. « .
Ά;;ϊφ3κχι?ει παμψηφε: ό~ω; προκληθϋ Ήγεμ. Διάταγμα
έττιτρε'πίν την -/ορηγίαν έκτάκτου ζισ:ώ?εως έν όλω 3ρανμών
8ε/.α χιλιάδων έ^ί τοϋ ί'.ίΐΛού -ρο,ι-ολΐγ'.ίτμοΰ των έςόοων τής
Άνω:. Διευθυντάς των Έσωτερικών · τής χρήσεως 1904 ϋ-ϊ
ΐδΐϊν κεαιάλαυν κΐί άρθρον καί ϋ.τ5 τίτλον «μι-θ;ίΐσία'. 41
Γ)ςιωματι-/.ών των Ίτϊλων /.«ραβινοίΐρων», ονω; τί π:σΌν
τούτο χρ/30-ιμοπίΐηθί 3ά την μισθοίοσίαν των 41 Ίταλΐΐν
Ί');ιωμα-ι/.ών -ών βιατελοόντων ε'ς την ϋιτηρϊσίαν τής Κρ^:.
Χωροφιιλα/.ής" καί
Εντέλλεται πρός τό Γεν. Λογιστήριον ό-ως, ΙτΛ τή βά-(
τζΰ αρθρου 41 τί3 489 γογιστι/.υ Νόμου μή αρνηθή την Οςϋ-
ρησιν των ίιά τον σκοπόν τούτον έν-δοθητομί'νων χρηματιχών
ίνταλμάτων υπό τής Ανωτ. Διευθονσεως των Έσωτερικών. ν.
') ιΐροεδοεύων '**·
Λ. ΚΡΙΑΡΗΪ ^'ί* ΪΛ!Γ·
^,γ ,,, Τ 6 Μ έ λ η 1
«> ,,.( , , , '/ ,ι ΕΜΜ. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
Λ. Β0ΡΕΛΔΙΙ2 ?
! (· ' Ό Γραμματεύς .λ
ι' ','ι' Γ. Π. Όρφανονδάιας ■ ΐ):?ίΡΐΛο^,γ2 £
Ά-/,θ'6ές «ζόσπασμα '. ^ **» *
Χανιά «ύθηαερόν. -'1": ?'- -
Ο Γραμματεύς το. Συμβουλιον
Γ. Π. Ο^ανονοακις β
Αριθ. Λιχτάγ.
218
Μ Α Τ Α Γ Μ 1
Περϊ Λυρώσεως άποφάσεωο τοϋ Δηαοτ. Συμβουλίου Άγίου
ΙΙνευματοι. άίρορώαηί την σύναψιν Ο3.νείου τοΖ Δήμου
-- >τούτου μετ: τινος Τραπέζης ή άλλου δανει-
Κατα;τ/]|Αατος /) προσώπου.
ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡ1 ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υ1ΙΑΤΟΣ ΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ' ΚΡΙΙΤΗ
"Εχοντες ϋπ'δψει τό αρθρον 60 § α'. τ.οί> ψκ' ά?'.0·
497 Νόμου καί 3 τοΰ ύπ' αριθ. 416 πρός δέ κχί την ύπ'
αριθ. '"3/2ΐ;38 '*■· *■· *~ίφα,σιν τοΰ Ήμετε'ρου επ των Εξω¬
τερικών Συμ6θύλου. Λ',.^·' -ίΐ·νι*»;*ίί*
Αποφασίζομεν και διατάσσομεν !
Κυροΰΐί,ϊν "ν ΰττ' αριθ. 37 έ. ε. απόφασιν τοΰ Δηρ,οτι-
/.οΰ Συμβουλίου Άγίου Πνεύμχτος, δ: ής άποφχίνεται τουτο
ότι έςουτιοοοτεϊ τόν ΛήΐΛαργον δ—ως τνί φροντίδι αύτοί
σ^νάψι- ο Δήαος ού-ος δάνειον υιετά τινος Τοαπέζης η ά'λ)ου
δχνίΐστικιΰ Κα,ταστημχτος η προσώττου έκ δρ. 4,362.45
67ϊί τό/ίω ούχι άνωτε'ρω τώ; 6 °/0 ετησίως έζοφληθησόμενον
Ιντάς Ιδετίας χρεωλυτ κώς, πρός εξόφλησιν παλαιών έκ-
κα'ίχρισθίισών όφδ'λών τοΰ Δημου τούτου, νά τεθίϊ δέ ύπίγ-
γυο; πρός έζασφχλισ'ν τοΰ δχνει'ου τούτου, ό δ'ά τής α,ύτνίς
αποφάσεως νοα'αως κυρωθ6·'σης ψ/)φ·.σθί!ς φόρος '/2 τοίς °/ο
Ιπί των συγ//.θ[Α·.ζομ£νων ΰίρ.νών ττροιόντων, '/4 τοίς °/0 ε~'
τοΰ συγκομιζοιιε'νου ελαίου /.αί εν λεπτόν κα,τά κεφα.λήν Ιπί
των αίγοπροβάτων στείρων τε κ«,Ί έγγάλων.
Είς τον Η^.ίτδρον ετττΐ των "Εσωτερικώ^ Σύιχβουλον,
χνατ·'θ5τα: ή δ/ι;ο.οσ·'ευσ:ς κχ; εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δια-
τάγυ,χτος.
Έν Κοπ=γχάγνι τη 10 Ό/.τωβρίου 1904. -«**·
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..ωΛί ν3' " '"' '**' *
?ιί*)Α.·Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
. ΙΙί?ί
_ΑριΟ. 37 , 7 ,. ' "8ι~
, "°!"ΤΙΡΑΚ^ΙΚΟΙΤ
Τό Αηηοτ. Συμβοιτλιον 'Αγίοι^
Συγκείμενον άκο τόν Πρόςδρον ■/.. Έμμ. Πβ-αγιαννάκιν, τ:ο
ίντι-ρος2ρς·ϋ λ. Γ. Μίΐΐαριτά/.ι -/.αί των νιελών ■/.. *"
ΕΠίΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
2(>7
Αντωνιοοδάκι, Άλςς. Σφακιανάκη Άν. Μηλιδάκι, Μάρκου
ΈίςνίΛ/·1· Ιακ. Φαρσεδάκι καί Αναγνώστου Καλογεράκι. 11α-
::ντ:ς τού Λημάρ/ου Αγίου ίΐνεύματος καί τοϋ Γραμματέω;
'^τίϋ Νικ. Φραγκάκι.
Συνεδριάσαν σήμερον την 5 Σεπτεμοριου 1904 ημέραν Κυ-
:ιχ/.ήν καί ώραν 9 π. ;ο.. έν τί) αιθούση των συνεοριών αυτού ίνα
•κοοασίττ; επί τής εξής υποθέσεως.
Ό κ. Δήμαρχος Άγίου Πνεύματος εί—γήσατο είς τϊ Συμ-
ίίύλιον ότι ό Αήμος όφείλει έκ παλαιών πρό τοϋ 1897 υπο¬
χρεώσεων είς διαφόρους περί τάς 4,362.45 δραχ. τάς οποίας
/.«τα τόν ύπ' αριθ. 416 Νόμον δέον νά έςοφλήση ό Λήμος διά
οανείου σχημ*τισθησο;Α5ν5υ καί έξοφληθησομένου έντος 15/ετία;
χρεωλυτικώς πληρωνομένου τοϋ χρεωλυσίου καί τόκου έκ φόρου
: οτ.οίος δέον νά εξευρεθή καί επιβληθή εις τοΰς κατοίκους, καί
οττις ίόρος οέον νά είναι τοιούτος, ώστε ο:ύτε άνώτερος τοϋ άπαι-
::υ[λένου οιά την υπηρεσίαν δανείου νά είναι, ο'ύτε έπαχθής εις
τ:!ις κατοίκους τοΰ Δήμου, καί ήτήσατο όπως τϊ Δημοτικόν
Συμβούλιον σκεφθή υ,ολ αποφασίση περί τοΰ ζητΓ,ματος τούτου.
Δαβον ΰπ" δψει'τάς ύπ' αριθ 27 τής 1 Αύγούστου 1904 καί
3'2 τής 2 Ίδίου μηνός άποφάσεις τού. ίι' ών άποοασίζει πρϊ
Εξόφλησιν όλοσχερή των παλαιών κατά τοϋ Δι^μου άπαιτήσεων
ν α τλήρωθώσι τα εξής ποσά είς τοΰς δικαιούχους" ήτοι είς τοΰ
Ιωάν. Σ. Μουλακάκιν &ρχ~Α. χιλιαι εκατόν πεντήκοντα (αριθ.
1.150), ,'Ιωάν. Μαράκιν οραχ. τετρακ,όσιαι (αριθ. 400), Ιωάν.
Γρηγοριάδην οραχ. δύο χιλιάοες εκατόν 'ές καί εβδομήκοντα
ι αριθ. 2,106.70), Στυλ. Φωτάκι ^ραχ. πεντακόσιαι τριάκοντα
-ς'ντε καί έβομήκοντα πέντε (αριθ. 535.7ο) καί Νικ. Φραγκάκιν
:ραχ. εκατόν εβδομήκοντα (αριθ. ΠΟ) έν όλω δραχ. 4,362.45.
Σκε ψ ά μ ε ν ο ι ,-«-? ν(',-ί;...ΤΤ> ,.,,νΛ..*..».'|ϊό*·
Επειδή πρός εξόφλησιν των ανωτέρω όφειλών τοϋ Δήμου καί
ών έξόδων τής συνομολογήσεως τοϋ οανείου πρός τούτο, άπαι-
.ςϊτα; ποσόν δραχ. 4.362.45 τϊ οποίον άνάγκη νά συνομολογηθή
;.ετά τινος Τραπέζης ή άλλου δανειστικοϋ Καταστήματος πλη-
:ο()ησομένου χρεωλυτικώς έντ.ός ^5/ετίας επί τόκω οόχί άνω-
-:ρω των 6 °/0. ι ,Τ ν,^ . . >.ΤΧ>
Έπειοή πρός κάλυψιν τοϋ τοκοχρεωλυσίου τοΰ δανείου τούτου
τϊ Δημοτικόν Συμβούλιον θεωρεϊ άναγκαίον όπως τεθή φόρος
:'ΐπραττόμενος Ιδιαιτέρως καί έν ιδιαιτέρα) Κεφαλαίω καί ά'ρθρω
τοϋ προυπολογισμοΰ καταχωρούμενος Ααί αποκλειστικώς διά την
όπηρεσίαν τού Δήμου διατιθέμενος' ώς ανάλογον δέ διά ττ,ν κά¬
λυψιν τής δαπάνης τής υπηρεσίας τοϋ χρέους τούτου καί ήττον»
επαχθτ] θεωρεϊ τοΰς οόρους */2 "/ο επί των συγκομιζομένων θε-
ρινών προίόντων, */3 °/0 επί τοϋ συγκομιζομένου ελαίου, "/.αί εν
λεπτόν κατά κεφαλήν επί των α'ιγοπροβάτων στείρων τε καί
έγγάλων{5τ ?>--«{; λ;- . «) ί-ο.
Επειδή ίκ(τών φόρών τούτων ύχολογίζει τϊ Δημοτικόν Συμ¬
βούλιον Οτι θέλει ε'·σπράττεσθαι Ετησίως δραχ. 800 αΐτινες άρ-
κούσι διά την υπηρεσίαν τοϋ συνομΐλογηθησομένου διά την έξό-
5/.·/)ΐιν των ιςαλαιών χρεών τού Δήμου δανείου.
Επειδή πρός σύναψιν τού έν λόγω δανείου, σύνταξιν καί ύπο-
Τ?*φ!;ν τοϋ συμοολαίου άνάγκη νά εξουσιοδοτηθή ό Δήμαρχίς.
-Λΐαταϋτα
Ιδϊν καί τα ά'ρθρα 59 καί 60 τοϋ ΔημοτικϊΟ Νόμου καί τον
'^π αριθ. 416 Νόμον περί έξοφλήσεως των όφε·λών τοϋ Δ/;;;.ου·
_ ι"Γν__ Ά π ο ο α σ ί ζ ε ι = ^"^ ■' ' ^;
? συνολογηθί) δάνειον χρεωλυτικϊν μέχρι δραχ. 4,362.45
-ί:?λητέον έντος 15/ετίας 'όπως έξ αότοϋ πληρωθοΰν οί ανωτέ¬
ρω δικαιοΰχοι καί χάντα τα προκύψαντα έ'ξοδα διά την συνομο-
'Λϊνους 3ιά την άπο·/.λεισ·:ικήν υπηρεσίαν τού οανείου τούτου 2ια-
τϊν Δήμον.
?Κ~'* όπως ή είσπραξις των φόρων τού-ων αρςητα1. ευθύς |
ώς ήθελε συνομολογηθή τϊ ΰπ'ερ οο διατίθητα'. δάνειον καί θέλει
παύσει αμ« τί) έξοολήσει αυτού.
Έξουσιοδοτεϊ τον κ. Δήμαρχον όπως ϊςιύρτ, καί συνομολο-
γήσ^; τϊ δάνειον τούτο παρά τινος Τραπέζης ή άλ/^ου δανειστι¬
κοϋ Καταστ/;ματος ή ποοσώπου δραχμών 4,362.45 επί τόκω
ουχί ανωτέρω των 6 °/0 ετησίως έξοφληθησόμενον έντος Ιο/ετίας
χρεωλυτικώς.
ΙΙαρέχει αύτω τϊ δικαίωμα καί την πληρεξουσιότητα όπως
υπογράψη τό συνταχθησόμενον επί τούτω συμβόλαιον καί θέση
εις όποθτ,κην πρός ασφάλειαν αότού τοΰς ά'νωθι διά τί;ν υπηρε¬
σίαν αυτού τοϋ δανείου οριζομένου; καί έπιοαλλομένους φόρους.
Χορηγεϊ αύτω (τω Λημάρχω) τϊ δικαίωμα ν ά λάβη τϊ ά'νωθι πο-'
σον τοϋ δανείου καί έξοφλή— δι αυτού τοΰς άνωτέρί,) κατονομα-
ζομένους δανειστάς δι' όσον ποσόν άναφε'ρεται ώς όφειλόμενον
εκάστω καί.
Άνατίθησι τω αύτω Δημάρχω όπως έπιμ.εληθί) την έν άντι-
γράφω υποβολήν τής παρούσης εις την έγκρισιν τής Σεβ. Νο-
μαρχία; καί μετά ταύτα την εκτέλεσιν αυτής.
" Ό Πρόεδρος Τα μέλη ϊί
ΕΜΜ. ΙΙΑΠΑΓΙΑΝΝΛΚΙΣ Μάοκ. Έφενδάκις
Α. Καλογεράκις ! "β*
Ό Άντιπρό:ϊρος Κ. Άντωνιουδάκις
Γ, Μεσσαριτάκις Α. Μηλιδάκις.
! ' '■ .· Ίάκ. Φαρσεδάκις „ , -^
' ' -..... Λ.-^,.'Αλ. Σ?
,Ότι άκριβές αντίγραφον |), γ,^
Έν \.ροί%τΐύ τν; 7 Σεπτεμβρίου 1904. Λ./.·
Ό Γραμματϊύς ' *'ί
.; ;. ο*-»_.Β" · ι 3*ι ?; ♦ λ,; *ί ι Νικ.
ι'
-.1
Αριθ. Δ-.ατάγ. 219
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ''»
ΠεοΙ μεταφορα; πιστώσϊων Ιχ τοϋ είδιχοΰ προϋπολογισμόν των
έξόδων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εξωτερικών τής ,^}
/ρ/,σεω; 1903 είς τον ϊϊδΐΛθν προϋπολογισμόν των έςόθιον '
τής αυτής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής χρήσεως 1904
ΗΜΕΙΣ 11ΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-^
ΤΙΙΔΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΙΙΊΉι " Γχ
Έχοντες ΰπ' όψιν τ' χρθρα 27 τοϋ 469 νόμου κα'ι 4
τοϋ 591 ώς κχί την συνχπτομ^νην ώδε ύπ' αριθ. 2289 έ. ϊ.
χπόοασιν τοΰ Συαβουλίου Ημών προτάσει τοϋ αύτοΰ ΣΛΐιί^
βουλίου. '^'-'νΐ ''■"- *'."■'>-■'·----* ■· -·. --. - .·/*,'·
ϊ . Άποφασίζο).ιεν και διατάσσομεν:' ' ';,^^
"Αρθρον 1. ,, *
Έπιτρέπετα·. ή ρ.ετα,φορά, των μη όαπανηθέντων κ?.τά τό
οίκ,ονοΐΑΐ/,όν έ'τος 1903 ποσών έκ. των πιστώσεων των άνχ-
γεγραμμένων υπό τ' άρθρα 10. 11, 13, 14, 15, .16, 17,
20, 21 καί 22 τοΰ Κεφχλα,ίου 12 τοϋ είδι/.οϋ προυπολο-
γισαοϋ των Ιζόδων της Ανωτέρας Διευθύνσεως των "Εξω¬
τερικών της χρήσεως 1903 άνερχομ-ένων έν συνόλω είς δραχ.
τριακοσίας έςήκ,οντα. εξ -/ιλιάδας τετρακοσίας πεντήκοντα '
πέντε /.αί τριά/.οντα δύοέκχτοστά (αριθ. 366, 455 κχί3ϊ]ί00)
είς τόν ειδικόν προυπολογισμόν των ίξόδωντης αυτής Άνω- -
τέρας Δυυθύνσεως της χρήσεως τοϋ 19Ο4 υπό νέον Κεφά¬
λαιον ΰπ' αριθ. 19 καί υπό τ' άκόλουθα άρθρχ.
"Αρθρ. 1. Έπια/.ευή κχί συντήρησις κτιρίων ύπαγ&με'Μων
είς την ύπηρςΐίαν τής επι των Εξωτερικών Ανωτέρας Διευ¬
θύνσεως δραν. 211.
Αρθρ. 2. Διά γενικήν επισκευήν Ήγεμονι/.οϋ Μεγάρου
Ρεθύμνης δρ./. 5767,30.
"Αρθρ. 3. Δι' έ/.τελέσεων μικρ ών έργων δρα·/. 1561. 25.
"Αρθρ. 1. Διά. τ/-,ν κατασκευήν της νερύρας Γριαπιλια-
ι δοα-χ. 670. 30.
Αρθρ. ο. Διά. την οιχυ.όρφωσιν καί σκυρόστρωσιν τυ.η-
Α ΙΓ Ι Σ Μ Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ιιατος τή; όδοΰ Χανίων Κισσάόΐλθυ οΐττά συνοικίας Κομεναρ-
ριά ,'ο.έχρι τερματος κατασκευασθεί'σης όδοΰ δραχ. 4824. οθ
"Αρθρ. 6. Διά τν κ α γ α ~κ ι; ήν κχ; σκυρόττρ'οσιν τή
όδοΰ χπό γ$ρΰρας Κλαδισσοϋ αϊ'χρις Άλυκια-οΰ δρχχ'/ά
.Ό95&. 50.
Άρθρ. 7. Διά την κατασκευήν τοΰ ύδραγωγείου Προ-
δροαίου δραχ. 2486. 50.
"Αρθρ. 8. Διά τ/)ν κατασκ:·>ήν τϊίς γεφΰίας }Λο^2ίον
Μάκρωνος δραχ. 759. 50.
"Αρθρ. 9. Διά την κατασκ,υήν τής γειρύρας Μονής Λεί-
βαδά δραχ. 2975. 50.
"Αρθρ. 10. Διά την κατασκευήν τής γεοΰραί Κακοόι-
κείου δραχ. 2968. 50.
Άρθρ. 11. Διά την κατασκευήν τοΰ ύδραγωγείου Μα-
χαιροΰς δραχ. 354. 28.
"Αρθρ. 12. Διά την κατασκευήν τος όδοϋ είς Φάραγγα
Πατσιανοΰ Καλλικράτους δραχ. 3016.90.
"Λρθρ. 13. Διά την κατασκευήν τής δημοσίας όδοϋ Βου-
σών ΈΐΛττροσγιάλον δρ. 5834.
Άρθρ. 14. Διά την κκτασκίήν τμόματος όδοΰ έντός τής
οαραγγος "Ιμβρου, ταήαα τής ο&οϋ ΒρυσΛν Έμτϊροσγιά-
λου δρχχ. 1242. 90.'
Άρθρ. 15. Διά- την κατασκευήν γειρΰρας είς θί'σιν Μθυ-
ζοϋρ άγα Μϋλον δραχ. 781. 31 - Λ" · '■·
Άρθρ. 16. Διά την κχτχ·>κ5υή/ γεβύρχ; έτϊ τοίί —οτχ-
[Αθΰ Στχυρωΐλίνου δοαχ. 537.
Άρ4ρ. 17. Διά την κατασκευήν γεού'ρ'.ς είς Βολιώνίς
δραχ. 290. 50
"Αρθρ. 18. Διά την χτητ.τχΐυτ,ν -ής γεούρχς Μπαλλές
δραχ. 1486. 65.
"Αα^ξΐ. 19. Διά την κατασκευήν γεούρας έττί τοΰ -ο-
ταμοϋ Πλακιαδρ. 3000.
Άρθρ. 20. Διά την έ-ισκευήν κει'ι άνίγερσιν τοϋ έν ΙΙε-
ράίλατΐ παλαιοϋ δΐοικητηρίου δραχ. 2580. 30.
Άρθρ. 21. Διά την κατασκευήν γεφύρας έ~ί τοΰ χει-
{λάρρου Καλονΰκτι Ρουστίκων δρ. 1036.
"Αρθρ. 22. Λΐά την κατασκευήν λιθίνη'ς γε^ΰροις είς
Χλ'.αοΰτι Χά*ί δρχχ. 2000.
"Αρθρ. 23. Διά την κατασκευήν βατής όδοϋ άττό γεφύρας
Νδρατ,ές ήτο; άπο διακλάδωσιν 'Λτσί.—οπούλου Ι'ουσπ'κων
δραχ. 4000.
"Λρθρ. 24. Διά τ/;ν κατασκευήν τής γεφΰρας Πετρέ
δρχχ. 14976. _ , ^ ., ,
Άρθρ. 25. Δια την κατασκευήν λΐθίνης γερΰρας Άς*οΰ
Ανωγείων δραχ. 990.
"Αρθρ. 26. Διά την κατασκευήν τοΰ β'. τμήυιατος τής
όδοΰ Γιόουρο Δαονών Μεσσαράς δραχ. 60. 152. 31.
"Αρθρ· 27. Διά την κατασκευήν τής γεφϋρας Σπηλαν'ων
£. 19. 056. 80.
Άρθρ. 28. Διά την κατασκευήν τμήμ,ατος τής όδοΰ
Φοινικιας Μονοφατσίου δραχ. 1802. 40.
Δρθρ. 29. Δ;* την κατασκευήν όδοστρώμχτος καί συμ¬
πλήρωσιν τδν χωα,ατΐσρ,ών τού β '. τ^ήιιατος τής όδοΰ Ηρα¬
κλείου Λασηθίου. Ρουσαϊς ΚακΑν "Ορος δραχ. 15657.95.
Άρθρ. 30. Διά κατασκευήν τής δημοσίας όδοΰ Ήοα-
κλείου Μεσσαράς και ιδίως είς θέσιν ΙΙρινιανά Χαρά'χΐα
δραχ. 829. 50.
«ρακ'α
Άρθρ. 31. Διά την κατασκευήν γεφΰρας είς θίσιν \ίρχ
Κριτσας δραχ. 3000. ' ' .*.
Άρθρ. 32. Διά την επισκευήν τής όδοϋ Λαοηθε,'οι* Γίε-
δίάδος Τβούλη ,ανήμα δραχ. 4. 500.
Άρθρ. 33. Διά την έ-ισκευήν τή£ όδοϋ
ΆγΓου Νικολάου δ-.' Άλώϊοβ δρ. 8-9-23. 45. ν
"Άρθν. 34. Διά την κχτχσχιυήν δηιχοσίων έ'ίγω.·»συ,Λ0(ί.
ν«; τοίί νόμοις 531—535 δοαχ.^ 7». 157. 72.
"Αρθρ. 35. Διά την κατασκευήν σηρ*νγος -ρος &ηβ.
τευσιν'των υδάτων τής πίδιάδος Λακωνι'ων δρ. 9993.
Άρθρ. 3ο. Διά την κατασκευήν τμημάτων τής δτ)ΐιΟ5ίιχ;
ό5οΰ ά*'ό Μαραθοκεράλας μ=χρι τήςγεφύρας Κολί'νη κζι -?,
Ιτΐισκευής αυτής δρχχ. 4200
"Αρθρ. 37. Δια τ/;ν /.ατασκίυήν γίθΰρας βν τω ϊτντχ.ώ
Άγίας Ε.'ρήντ,ς δρα·χ. 3000.
"Αο()ρ. 38. Διά την κατασκευήν τρ)|/.«.τ,ος. όδαϋ »-ο Κβ-
ςαρέ μί'χρ'. οάραγγος Κουρταλιώττι δραχ. 389.
"Αρθρ. 39. Διά τ/ΐν κατασκευήν γβφύρ-ας έ?τί τής ^η«-
σ·'ας όδοϋ τής έτταρχι'χς Πεδιάδος κ»Ί έν τρ θίσει «Λα/«-
νιες» δραχ. 1833>. ^ * -^ΐ4^
Άρθρ. 40. Δια την κατασκευήν ■Λίύ' ΐΑέταλλικού ιΐί'ροιι;
τής γεούρας Κατσαυ-,πα ιΐΛτί τοΰ ς"υλίνου καταστρώματος
αυτής δραχ. 7000. !*;''♦-
"Αρθρ. 41 Διά την· κατασκευήν γεφύρζζ. είς &ε'σ·.ν «Ά-
:ος Ιωάννης» τ/5ς ττροίκτάσίως τής όδοΰ ε Ηρακλείου Λα¬
σηθίου καί όδοΰ ^ροσ-ώάσόως: δβ*χ. 5783. .νκΐ&,κ^ντι
Αρθρ. 42. Δια την κατασκευήν γεουρών καί (Λΐκρι»νι
ά άδων είς αίίΛονωμενας γί^ύ-ρας κατασκευήν κχ:
τής κοίτνιςδιαφόρων ττθίχΐί,ών δρχχ;. 25,2&5,21.
ρ 43. Πρός σΜντή,ρησιν τδν υπαρχουσών ζχ κατα-
σ/.ίυ"σ0ησο;Λ5νων άδων καί γεφυρών δραχ. 4563.
Άρθρ. 44. Δ'.' αποζημίωσιν των υπό τΟυ" Δημοσίου κα-
ταλα(/.βανοι/.ε'νων κτ/5|/.άτων δραχ. 7585.
"Αρθρ- 45. Διά την παρά τον λΐ(Λ$να Ήρακλίίοα ρ'ψϊ-
τής όδοθ Βεζήρ ήτο: διά την κατά, τό σχεδιον κζτ5-
αά ή ζ ο
των —ράς ανατολάς ή
δ
|Λχγαζε:ων·
98
των ίδ'.οκτητων κλ~. δραχ... 13,983.
Άρθρ. 46. Άποδόσεις κρατουαέν»ων λόγω·
α'.) Διά την κατασκευήν τοΰ β'. τήα,ατος τν)ς όδοΰ Η¬
ρακλείου Λασηθίου δραχ. 3,500.
ε'.) Δ;ά την κατασκευήν γεουριδίων καί τανι;/.άτων όοοδ
τ! τής δημοσίας όδοΰ Ίεραπε'τρου καί Παχείας "Ααμου
ραχ. 2978.
γ'.) Διά την κχτασκϊυ·ήν των βάθρων τής γεφΰρας. Άπα-
καί -ιών έκατβρωθεν όδ^ν δραχ. 4497 50.
ό'.) Δ:ά την -κατχσκευήν τής όδοΰ "Ηρακλείου Κνω«σ.οδ
?α?· 37?7·.
ε .] Δια την κατασκευήν τοΰ β'. τΐλήιιατος τής όοβΰ
Χανίων Ρεθυ'(*νη; αρχομένης έκ των ουλακών Ίτζε^ίν κ*:
αποληγούση; είς τό χωρίον Καλύβα-.ς Άποκορώνου δραχ¬
μάς 4990. * γ -
στ .) Άποδόσεις κρατουμίνων λόγω εγγυήσεως διά μι¬
κρά αλλχ έ'ργα δραχ. 709.
Ήτοι τό όλον δραχμάς 366,455,32.
Τό Δ'άταγμ» τουτο ού την οηαοσίευιϊίν καΊ έκτίλδσιν
άνατίθεμεν είς τούς Ήμετε'ρους Συμβοΰλους επί των Ε¬
ξωτερικών, Οίκονομικών, Παιδειας καί Δικαιοσύνης ύποβλη-
είς την κΰρωσιν τής Βουλή"ς άρ.χ (τυνϊρχί;Λ6νης.
Έν Σ-άντρ.γκαμ τ·/) 24 ΌκτωβρίΌυ 1904 ^.,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ... - -α ·
:.. ^ί-ο ,-..-,'., ., - .. Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
-ί .-τ·-,.-- γ; . γ ,.', .. ΕΜΜ. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
-■Α νψ.ϊ^-.: Α> Β0ρΕΑΔίΙ2
■'{,! " «
Ε Π Ι Σ
II
Μ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
2(19
Πο
>ΑΡι0·'Αϊϊ
966
ο©.
2299
ρ ϊντιιβον^ίοιτ τού '
' :: ΑΠΟΣΠΑΖΜΑ
ϊν ΐώ (')-τ' αριθ. 101 τη^ΙΙ 'Οχΐωβριον 190Ί .ΐ(·α-
χΐΐχώ ά.τοφάοεως τοϋ Συμβιυ.ϊίου τοΐ' Ήγειιύγοί;
Ό χ. επί των "Εσωτερικώ1; Σύμβουλος υποβάλλη, υπό τγρ
Ι κρίσιν τού Συμ.βουλίου το ύπ' αριθ. ^Ι1/^(η τής "27 "Σεπτε[Λβρίοι.
[ 1904 έ'(-γρα-φόν τού έχον ώς έςής :
«Λαμβάνω την τιμήν νά γνωρίσω υμίν, ότ1. αί δαπίναι υπέρ
|» δημόσιον έργων αί άναγεγραμμεναι έν τω είδικώ προυπολ
Ι» γισμω των έςόδων τής Ανωτέρας Δ'.ευθύνσεως των Έσωτε-
» οικών τής χρήσεως 1903 υπό τό Κεφάλαιον 12 καί τ χρΰρχ
1» Ίθ, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 /.αί 22 δ'εν ϊπραγμα-

τοποιήθησαν έντϊς τής χρήσεως ταύτης ουτε επερατώθησαν τ.
είς βάρος αυτών δοθέντα καί έν.τελούμ.ενα εργα».
«"Οθεν λαμίάνω την τιμήν νάπροτείνω. όπως το Συμβού¬
λιον συμφώνως τω ά'ρθρω 4 τού 591 νόμ.ου επιτρέψη την μ.ε-
ταΐοράν τού υπόλοιπον) έξ έ/.άστου ά'ρθρου των πιστώσεω
τούτων ανερχόμενον έν όλω είς δραχ. ο66,455.32 είς τΌν
προυπολογισμόν των έξόδοιν τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τώ
Εξωτερικών τής χρήσεως τού οίκονομ.ικοϋ έτους 1904 ύπ
νεον Κεφάλαιον 19 καί ά'ρθρα 1 — 46».
«Ήκατανομ.ή δέ καί δικαιολογία κατ άρθρον δέον νά έχη
ώς έςής».
«Άρθρ. 1. Έπισκευή καί συντήρησιν κτιρίων ύπαγομένω1
είς την υπηρεσίαν τής επί των Εσωτερικώ1; Ανωτ. Διευθύν¬
σεως (άντίο-τοΓχφν το-ϋ $ρθρου 10 Κεοαλ. 12 τού είδικοϋ προ>-

π:λογίσμοντών έξόδων τϊ]ς Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσο>-
τερικών τής χρήσεως 1903) δραχ. 211».
«.'ΑρΟρ. 2. Διά γενικήν επισκευήν Ήγεμονικοϋ Μέγα,
Ρεθύμνης (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 11 Κεφάλ. 12 τού αυτού
-ρουπολογισμοϋ άριθμός Διατάγματος 40 τού 1904
δςαχ. 5,767.30».
« Αρθρ. 3. Δ',' εκτέλεσιν μι/.ρών έργων (αντίστοιχον τοϋ
ά'ρθρου 13 Κεφάλαιον 12 τοϋ αυτού προϋπολογισμόν)
Β?αχ. 1561.25».
» Αρθρ. 4. Δ*ά την κατασκευήν τής γεφύρας Γριμπιλΐανών
(αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοϋ αυτού προϋπολο¬
γισμόν αριθ. Διατάγμ. 156 τοϋ 1903) δρ. 670.30».
« Αίθρ. 5. Διά την διαμόρφωσιν κα'ι σκυρόστρωσιν τμήμα-
τος τής όδοϋ Χανίων—Κισσάμου άπϊ συνοικίας Κομεναριά
* >-ί'ί.ρι τ.4ρματοςκατασκεϋασθβίσης όδοϋ (αντίστοιχον τού ά'ρθρου
14 Κεφαλ. 12 το.δ αυτού προυπολογισμόν αριθ. Διατάγμ.
»' 188 τβο 1903·) δρ. 4.824.50».
κ Αρθρ. 6. Διά την κατασκευήν καί σκυρόστρωσιν τής όδοϋ
ίπό γεφύρας Κλαδ,«*ίί μέχί*; Άληκ*ανοϋ (αντίστοιχον τ;ϋ
«ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπολογισμόν αριθ. Λια-
>2γματος 188 τοϋ 1903) δρ. 5,959.50».
ι( Αρβρ. 7. Λ'.ά την κατασκευίί;ν τοϋ ϋδραγωγείου ΙΙροδρο-
1-ΐ.ίου (αντίστοιχον ·τβδ αοθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προϋ-
~:λογισμ.οϋ αριθ. Διατάγμ. 121 τοϋ 1904) δρ. 2,486.50».
( Αρθρ. 8. Διά την κατασκευήν γεφύρας Μουρίου Μά-
"Ίρωνος (αντίστοιχον τοϋ ά'οθρου 14 Κεφαλ. 12 αριθ. Διατάγμ.
121 τού 1904) δρ. 759.150».
«Αρθρ. 9. Διά την κατασκευήν γεφύρας Μονής Λειβαϊά
(αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοϋ αυτού προυπο-
λ:γισμοϋ αριθ. Διατάγμ. 155 τοϋ 1904) δρ. 2,974.50». _
"Αρθρ. 10. Διά την κατασκευήν γεφύρας Κτ/.οδικείου 'άν-
■ίττοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προϋζολο-
~";«ϋ αριθ. Διατάγμ. 155 τοϋ 1904) δρ. 2,968.50».

?· 354,28»;
«Αρθρ. 12. Διά τήν/.ατασκευήν τής βϊίΰ διά της φάραγ-
ί:; Πατσιανού καί Καλλικράτους (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14
» Κεραλ. 12 τού αυτού προι*τοΑ3γισμ33 αριθ. Λιατάγμ.. 188
» τ:ύ 1903) δρ. 3,016.90».
« Αρθρ. 13. Διά την 7.ατασκευήν τής δημοσίας 53ού Άπο-
» ν.ορώνίΐ) Βρυσών Έμπροσγιάλοκ (αντίστοιχον τού ά'ρθρου Ι
» Κεφαλ. 12 τού αυτού ζρυ-ολογισμού αριθ. Διατάγμ.. 72
» τού 1904) δρ. 5,834».
«Αρθρ. 14. Διά την κατασκευήν τμημάτων ^δού έντας τής
» φάραγγος "Ίμβρου, τμήμα τής όίού Βρυσών Έμιτροσγιάλου
» άντίστοι/ον τού ϊρ^ρζϊ 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προπϊλο-
» γιΐμοϋ αριθ. Διατάγμ. 40-3ύ ετους 1904) δρ. 1242.90».
« Αρθρ. 15. Διά την κατασκευήν γεφύρας είς θέσιν Μου-
» ζοΰρ Άγ5 Μύλον (αντίστοιχον τού χρ^ραΜ 14 Κεφαλ. 12τ»5'
» αυτού προ0πολογισμ.ού αριθ. Λιατάγμ. 156 τού 1903)
» δραχ. 781.31». . Ό".
« Αρθρ. 16. Λ'.ά τί;ν ζ.ατατκ.ευί-|ν γείύρας ί~ι τού ποταμοϋ
» Σταυρωμένου (αντίστοιχον τού άρθροιι 14 Κεφαλ. 12 τοΰ
» αυτού πρβυπολογισμοϋ αριθ. Διατάγμ.ατος 156 τού 1903)
» δραχ. 537».
« Αρθρ. 17. Διά την κατασκευήν γεφύρας έν Βολιών^ς (άν-
» τί-τοι-/ον τίϊι ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 ίιΐ'.Ο. Διατάγμ. 156 τού
» 1903)" δρ. 290.50».
«"Αρθρ. 18. Λιΐ την κατασ/.ευήν τής γεφύρας Μποίλλές"
» (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ, 12 αριθ. Διατάγμ, 156'
» τοΰ 1903 δρ. 1486.65»,. ·;-.;.·τ...-ν .·....,,(. ,.^λ ,
«'Αρί)ρ. 19. Δ'.άτήν κατασ·λ£υήν γεφύρας επί τού1 π:σϊρτμ53
» Ιίλα/.ϊά (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεοαλ. 12 αριθ. Διαταγ.
» 40 τού 1904) δρ! 3,000».
ίΆρ^ρ. 20. Διά την επισκευήν /.χ>. ανέγερσιν τού έν Περά-
» μ.ατι παλαιοϋ Διο'.ν.ητηοίου ίάντίττοιχο/τού ά'οθρου 14 Κεφ.
» 12 αριθ. Διατάγμ. 40 τού 1904) δρ." 2,580.30».
« Αρθρ. 21. Διά την κατασκευήν γεφύρας έ-ί τού χειμάρ-
ροιι Καλονύχτι Ρουττίκοιν (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφ. '
12 αριθ. Διατάγμ. 72 τυ 1904) δρ. 1036».
« Αρθρ. 22. Διά την κατασκευήν λιθίνης γεφύρας είς '·
Χλιοΐοϋτι Χάνι (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14 Κεΐαλ. 12 αριθ.
Λιατάγμ. 121 τού 1904 δρ. 2.ΟΟΟ. '
«Άρθρ. 23. Διά την κατασκευήν βατής όδοϋ άπό γεφύρας
Νερατζές ήτοι άπο διακλάδωσιν Άτσιποπούλου Ρουστίκων
(αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπο- '
λογισμοθ αριθ. Διατάγμ. 155 τοϋ 1904) δρ. 4,000».
«Άρθρ. 24. Διά την κατασκευήν τής γεφύρας Πετρέ (αν¬
τίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοϋ αυτού προυπολογτ-
σμ.οϋ αριθ. Διατάγμ.. 186 τοϋ 1904) δροΐχ. 14.976».
«'Α,ρ^ρ. 2ο. Διά την κατασκευήν λιθίνης γεφύρας Άςοϋ ■
Ανωγείων (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοϋ αύτοϋ '
προυπολογισμόν άρ-.θ. Νόμου 535 έδαφ. 14) δραχ. 990»....: κ
ί"ΑρΟρ. 26. Διά την κατασκευήν τ.3ΰ Βου τμήμ.ατος τής
» όδοϋ Γίόφυρο Δαφνών Μεσσαράς (αντίστοιχον τίΰ ά'ρθρου 14
» Κεφαλ. 12 τού αυτού προϋπολογισμώ αριθ. Διατάγμ. 1'56
τοϋ'1903 3?»χ. 60,152.31».
«Άρθρ. 27. Διά τί,ν κατασκευήν τής γεφύρας Σπηλαίων
(αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοϋ αυτού προυπολο¬
γισμόν αριθ. Νόμου 533 έδαφ. β'.) δραχ. 19,056.80».
κνΑρ(ΐρ. 28. Διά τί;ν κατασκευήν τμήμ.ατος τής όδοϋ Φοι-
νικ?5; Μονοφατσίου (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12
αριθ. Διατάγμ. 156 τού 1903) δραχ. 1802.40» _ ^
«Άρθρ. 29. Διά την κατασκευήν όδοστρώματος καί συμπλή¬
ρωσιν των χωμ.ατισμο>ν τού 3'. τμήμ,ατος τής όδοϋ Ίΐρα- α
κλείου—Λασηθίου—Ρουσαίς—Κακόν όρος (αντίστοιχον τού (
ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπολογ'.7μ.ρϋ άρ',θ. Δια¬
τάγματος 156 τοϋ 1903 καί 154 τού 1904) δρ. 15,657.95».
ί"Αρ()ρ. 30. Διά την κατασκευήν τής δημοσίας όδοϋ Ηρα¬
κλείου—Μεσσαράς καί ιδίως είς θέσιν «ΙΙρινΐανά Χαρά/.ια»
(αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπολο¬
γισμόν αριθ. Λιατάγμ. 188 τού 1903) δραχ. 829.50».
«Άρθρ. 31. Διά την κατασκευήν γεφύρας είς θέσιν Κερά
Κρ'.ττάς (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τού αυτού
προϋπολογισμώ αριθ. Λιατάγμ.. 186 τον'ΐ904) δρ. 3,000».
«Άρθρ. 32. Διά την επισκευήν τής όδοϋ Λασηθίου Πεδιάδος
Τσούλη Μνήμα (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 14 Κεφαλ. 12 τοδ
270
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
» αύτοϋ προϋπολογισμόν αριθ. Διατάγματος 186 τού 1904)
» δραχ. 4,500».
«"Λρθρ. 33. Διά την επισκευήν τής όδοϋ' Λασηθίου Άγίου
» Νικολάου δι Άλακδα; (αντίστοιχον τού αρθρον 14 Κΐφάλ. |
» 12 τού αυτού προυπολογισμόν αριθ. Διατάγματος 18ΰ τον !
» 1904) δοαχ. 8,923.45». Ι
α"Αρ()ρ. 34. Διά την κατασκευήν δημοσίων έργων συμφώνως Ι
» τοίς Νόμ.οις 531—535 (αντίστοιχον τού χρθρ. 1 1 τού Κεφ.
» 12 τού αυτού προϋπολογισμώ υπόλοιπον τής μή διατεθείσης
» έκ τού ά'ρθρου τούτον πιστώσεως) δραχ. 78,1ο7.72».
α"Αρ^)ρ. 35. Διά την κατασκευήν σήραγγο; πρό; διοχέτεν-
» σιν των υδάτων τής Πεδιάδος Λα/.ωνίων (αντίστοιχον τού ά'ρ -
» θρου 15 Κεφαλ. 12 τού αυτού προϋπολογισμώ άοιθ. Δια-
» τάγματος 186 τού 1904) δραχ. 9.993».
ν."Αρ(ίρ. 36. Διά την κατασκευήν τμημάτων τής δημοσίας
» όδού άπϊ Μαραθο/.εφάλας με'χρι τής ^ί^^ρχς Κολένη καί τής
ίΐ^έπισ/.ευής αυτής (αντίστοιχον τού άρθρον 16 Κεφαλ. 12 τού
» αυτού προϋπολογισμώ αριθ. Διατάγμ.ατος 155 τού 1904"
» (άντίστοινίν τού έδαφ. στ'. τού αυτού ά'ρθρου κϊφαλαίοιι χα:
ν ο "7ΟΤ
» προυπολογισμού Οραχ. ο, /»/».
οε'.) Διά τ ι, ν /.ατασ/.ίυήν τού β . τμήμ.ατος τής όδου Χανίων
» Ρεθύμνης αρχομένη; έκ τώνβυλακών 'Ιτζεδίν καί άπολΓΛ;;.,-
» σης είς τϊ χωρίον Καλύβαις Άποκορώνον^ (αντίστοιχον -^
» έδϊο. η'. τού αύτοϊ'ά'ρθρου κεφαλαίου /.αί προϋπολογισμώ,
» οραχ. 4990».
«στ'.) Άποδόσεις κρατουμένων λόγω εγγυήσεως δια μιχ?2
» ά'λλα έ'ργα (αντίστοιχον τού έδαφίου ια . τού α^τού άρθροο
» κεφαλ. /.αί προυπολογισμόν, δραχ. /09».
Τό Συμβούλιον λαβϊν ύπ όψει το ανωτέρω έ'γγραφον' /.αί
Σκεφθέν
Έπειοή είς βάρος των ανωτέρω πιστώσεων των άναγραοομε-
νων είς τόν προυπολογισμόν των έςόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως
των Εξωτερικών τής χρήσεως 11)03 εδόθησαν πρός έκτί'λεσ1-/
διάϊορα δημοσία 'έρ^α. ϊναρςις των οποίων εγένετο μέν έντο;
δραχ. 4,200».
Ά 37 Δ
«Άρθρ. 37. Διά την κατασκευήν γεφύρα; έν τώ ποταμ.ώ
» Άγίας Ε'ρήνη; (αντίστοιχον τού ϊρθρον 16 Κεφαλ. 12 τού
» αυτού προυπολογισμόν ά:ιθ. Διατάγματο; 186 τ;ύ 1904)
» οραχ. 3,000». ^ ;
«"Άρθρ. 38. Διά την επισκευήν τμήμ.ατος όδού άπό Κοςαρέ
1 με'χρι Φάραγγος Κουρταλιώτκ; (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 16
» Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπολογισμού άοιθ. Διατάγμ.ατος !
» 156 τού 19031 δραχ. 389-. "ι
«Άρθρ. 39. Αιά την κατασκευήν γεούρας επί τής δημοσία; |'
» όδού τής 'Κ~αργίας Πεδιάδος καί έν τ/; Οε'σει «Λαχανιές» ·
» (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 16 Κεφαλ. 12 τον αυτού προνπολο- '
» γισμον αριθ. Διατάγματίς 188 τού 1903 καί 122 τού 190Ί) '
» δραχ. 1,833.79».
«Αρθρ. 40. Δι!; την κατασκευήν τού" μεταλλικεθ' μέρονς τής '
» γεφύρας Κατσαμπά μετά τού ξύλινον καταστρίόμ,ατος αυτής ,
» (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 16 Κεφαλ. 12 τού αυτού προνπολο-
» γισμού αριθ. Διατάγματος 188 τού 1903) δραχ. 7,000».
«Άρθρ. 41. Διά την κατασκευήν γεφυρας «Άγιος Ιωάννης»
» επί τής προεκτάσεως τής όδού Ηρακλείου Λασηθίου καί όδού '
» προσπελάσεως (αντίστοιχον τού α'ρθρου 16 Κςφαλ. 12 τού
» αυτού προυπολογισμόν αριθ. Διατάγματος 121 τού 1904) ι
» δραχ. 0,783». |
α'Λρθρ. 42. Πρός ζ.ατασ/.:νΐ·,ν γεφυρών καί μικρών τμημάτων
» όδών καί μεμ.ονωμ,ένας γεφύρας, κατασκευήν καί καθαρισμόν '
» τή; κοίτης διαφόρων ττοταμ.ών (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 16 '
» Κεφαλ. 12 τού «ΰτού προυπολογισμού. υπόλοιπον τής μή |
» διατίθείσηςπιστώσεως έκ τού άρθρον τούτου) δρ. 25.265.21». ,
ί'Αρ(ίρ. 43. Πρϊς συντήρησιν των υπαρχουσών /.αί -/.ατα-
» σν.ενασΟησομε'νΜν όϊών /.αί γεΐυρών (αντίστοιχον τού αρθρον
» 17 Κεφαλ. 12 τού αυτού προυπολογισμόν) δρ^χ. 4503». (
«Άρθρ. Ί4. Δι' αποζημίωσιν των υπό τού Δημοσίου κατα- '
» λαμβανομένων /.τημάτων (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 20 Κε^αλ. '
» 12 τού αύτο3 προνπολογισμ.οϋ) δραχμ.αί 7,585». >
«"Αρΰρ. Ίο. Διί την παρά τον λιμένα Ηρακλείου ρυμ/υτο-
» μίαν τί;; όδού Βεζήρ, ήτοι διζ την /.ατί: τϊ σχε'διον /.ατ:?άφι- '
» σιν των πρός ανατολάς ήρςιπωμς'νων μαγαζείων άποζημ.ίωσιν '
» των ίδιο/.τητών νιλπ. (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 21 Κεφαλ". 12 ι
» τού αϋτοΰ προυπολογισμόν) δραχ. 13,983».
κ"Αρ(ίρ. 56. Άποδόσεις ν.ρατουμε'νων λόγω εγγυήσεως (άν- ι
» τίστοιχον τού ίρΰρζν 22 Κ:φαλ. 12 τοϋ αυτού προυπίλο--
«»'.) Διά την κατασκευήν τού ί'. τμήματι; τής όοου Ήρα- .
» κλείου Λασηθιου αντίστοιχον τού έδαφ. 6 . τί3αΰτο3 άρθρου ·
» κεφαλαίου καί προϋπολογισμώ) ϊρ«χ. 3,500». ' ' ζ+υ · !
«6'.) Διά την κατασκευήν γεφνριδίων καίτμημάτων όΒϊύ έ*ί '
» τής δημοσία; όδού Ίεραπέτρου καί ΙΙαχειά; Άμμου ίάντί- ,'
» στοιχον τού :ίαφίον ί'. τού αυτού ά'ρθρου κεφαλαίου κρουπίλο- "
» γισμού ϊραχ. 2,978».
«γ.) Διά την κατασκευήν των βάθρων τής γεφύρας Ακί- Ί
» σελε'μι καί των εκατέρωθεν όδών .(αντίστοιχον τού έδαφ. ε'. '
» τού αυτού ά'ρθρου καί προυπολογισμόν) δραχ. 4,497.50». ;
«ο'.) Διά την κατασκευήν τή; όδβϋ Ήρακλείίυ Κνίοίσοΰ, 1
ρς ο:ν ά-επερατώ6ηον ίμως έντός α!ιτΐ;::
άλλως δέ ςεν εγένετο ε'σί'τι έναρξις: έ-ομένως, προκειμίνου αι
-·στ(όσϊΐς αίται νά χρησιμοποιηθώσιν έντός -ής αρξαμένης ηςη
χρήσεως ~:Ζ ϊ'τους 1ϋΟ4 έντϊς τού ί-;ίου θχ Λπΐτερατωθώσν
εντελώς τα ήδη έκτελοΰμενα έ'ργα -/.αί έκεΐνα άτινα θά ϊοθώΐι
~ρ;ς εκτέλεσιν, ή 3α-άνη των ίττΐίων βαρύνειτάς πίστώσε'.ς ~ου-
τας, οεον διά τϊν λό /όν τ:ύτον. νά μεταφερθή τό άκόλοκίν .λ
των ώς είρηται, -π-ώΐίω/ Έν. τού ττρουπολογισμοδ τής Άνω:.
Λιευθυνσ:ως των Έσωτερ'.κών τής ληξάσ/); χρήσεο)ί τού Ο·Χ3-
ν;μικ:ΰ έ'τους 1903 εις τϊν προυπολογισμόν τής αυτής Διευ¬
θύνσεως της χρήσεως 1904 καθότι αί πιστώσεις αυται ίίναι 1~--
κτιν.αί μεταφορα; συνωϊά :ω άρθρω 4 τού 591 Νόμου, πλΓ,ροΙ;·
ται δέ καί αί διατάςε'ς τού α'ρθρΐυ 27 τοο 469 Λογιστικοϋ Νο-
;;.ου «ίρίζοντϊ; ότι έκ'.τρέ'ΐϊται δι' Ήγεμίηκοϋ Διατάγματ;:
»ίΐροκαλβυμ:νου υφ' ολοκλήρου τού Συμβουλίου τού Ήγεμόν;:
)>οι/ -ράςεως α!)τ;ύ άναγραφομένη; έν πρακτικω συναιττομϊ'νω τιΤι
«Διατάγματ'. /; ά~ϊ χρήσεως είς χρήσιν έφ' όσον καί μόνον >.ι-
»ταίο το>ν χρΛ,σεων δ'εν ΐυ;Λ-ίπτει σύνοοος Βουλη; μΐταφ:ρ^
•-ισπυσε'ον η μέρους -ια·τί·Ί-;(ον οιά δημότια ϊ'ργα, ίιιτο τϊν όρον
«όπως α: ττιστώσεις οόται άναγράφωνται έν τω ν;;Λ(.) '.'^
»τ:ρουζολογισμου ώς δεκτικαί τοιαύτης μεταφορας». ι
Διά ταύτα ΠΓ.Γ.,.γ-.
Α-οφασζει παμψηφϊί όπως τ:ρ:-/.ληθή Ήγεμονι/.ον Διαταγαί
έ-ιτρέπον την μεταφίραν τού ύ-ςλοί-ου ιών ανωτέρω άνα5:ρ:-
μένΐον -ιστώσεων έκ τού προυπολογιΐμοϋ των έςόδων τής Ανωτ.
Διευθύνσεως των Έσωτερικών τής χρήσεως 1903 είς τονχρυ-ο-
λογισμόν των έξόδων τής α'ηής Διευθύνσεως τής χρήσεως 1901
υπς. ίδιον Κεφάλαιον /.αί ά'ρθρα. ώς ζ.χτανέμοντα'. ανωτέρω '/."'
.Ί«ό την αυτήν 2ι/.αιολ:γίαν ώς έ-ιση; ανωτέρω άναφέρεται 3ι'
έκαστον αρθρον. " -■": *■ **>:-λ—λ«.·
Ό ΙΙροεδρεύων ' * ' '"'-ί ;?*«»-*» > - > Τα Μ=λη
Α. ΚΡΙΑΡΙΙΣ^.^^'^ ί»'·ΕΜΜ.ΛΟΓΙΑΔΐΙΪ
. ν. ' ' Α. ΒΟΡΕΑΔΗΣ
ΟΙ ραμματευς
Γ.'ΪΙ. Ό^φανονόάκϊς ■ ·ν.·Ύ-' ""
Άϊ.ρίβές απίσπασμα. ί.^'Κ · 1 ';■;>-"■ '
Χανιά αύϋημ.ρίν. ·- '>·'■' · -..' ό'1(.Ί ^ς. Η?Ι ~ίτχ.·;ί~
ρμμς μ
Γ.
II.
Όοάανο! δάκ» ς
; ;
ι -αί/
Ι ' '
Κκ τοθ Τνπογραοείον τΛς·
Μέγεθος Γραμματοσειράς