98367 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1975
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
,,·.··«ο····························ε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
Χβρδς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χωμβ,
τού φράξουνοί αλλοι τό στόμα, προλάβη
νά π€Ϊ ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού. |
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ι
Ι ι
Ι Ι
«ε·εεε·εεεεεεεεεε·ε·εε·εεε»·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·ε·εεεεε·
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η Α Λ Η
ΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔιουθυνΐΛ». ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
•••••••••••••••••••••••ε·····················
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1.975 !
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -- ΚΡΗΤΗΣ
Γραφεΐα: Μαρογιώργη 5
(Πλατεία Άρκαδίου)
Τηλ.: 280.291
Χρόνος 1ος Άριθμ. Φύλλου 19
Τιμή ούλλου 6ρχ. 5
•·ε·εεεεε··ε·ε·ε·ε·εεε···ε···ε·····εε····ε··ε
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑ ΤΗ ΑΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΑ
μέ «Νέες Δυνάμεις» καί Συγκρότημα Λαμπράκη
ωργανωσαν τή νέα
Η Ε Κ.Ν.Δ. ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ άττό μιά βαθειά κρίση.
Μιά κρίση πού άπό τό στάδιο, η σωστότερα τό προστάδιο
της όαδη.μιουργ!α; της, ήταν προσχεδιασμέν>> καί όργανομέ-
νη στά γΛτ-στέ ξένα τΓθλιτικοστροκτιωτικά παρασκήνια. Ή κρί
ση αι>η όέν είναι άφύσικη. Πολλο! έμπειρθι ττολιτικο! καί δή
μοσιογοα(..κοί τΓαρατηρητές την εΤχαν προδιαγράψει καί ττρχΐ
ναγγϊίλε· Έτσι ή «ΑΥΤΉ» στό φΰλλο της τής 20ής Όκτω-
ίρίου τού 1974 σέ όλοσέλιδο τίτλο της έ'γραφε:
«Άμερι,κανικη συνωμοσία εναντίον των Κομιμάτων. Προσττα
9ο0ν /ά διμΐ'θυργήσουν δικούς τους ττυρήνες μέσα στά Κόμμα
ια».
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ό Κρητικός δη,μοσιογράφος
γνωστάς άττό τούς άγώνες τοι> γιά την δημοκρατία, άγώνες
πολυΓτίΤς «αί πολύ,μοχθους ττού πραγματοποιήθηκαν πάντα
μέ?α άπο τι. γραμμές τού Κοίμ.ματος των Φιλελεύθερον καί
τής Ε.Κ. εΐχε προαναγγείλλει άττό τό περασμένο Μάρ
ηο την ΐιορινι'ι συνωμοσία σέ βάρος τής ΕΚ—ΝΔ. Στήν σε-
λίδα 25 τοΰ τεύχο^ς Μαρτίου τού περιοδικού «ΚΡΗΤΗ», μ—α
ξύ των αλλων έγραφε· «Τήν αυτή έττισηιμανση κάνω καί γιά
κείνοι; ττού γιά διαφόρους λόγους, σκοπούς κα! στόχους,
καλλιεργοΰν συνθηκες διασττάσεως τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Την διάσπαοη της Μεγάλης Δημοκρατικής Παρατάξεως έπιδιώ
κςηιν μέ κάθε τρό—ο καί μέσον ξένοι πράκτορες. Παράλληλα,
έκείνο - — άποιοι καί άν είναι — πού γιά λογαριασμό ξέ-
νω; δυνόμΐΛΛ ΕΙΝΑΙ ή προσπαθούν νά μποΰν στόν κομματικό
μηχανσμό της τφο€ΐδοποιοΟνται πώς εάν δέν είναι #ίδ— έ—ιΐ
σηαασμένοι πολύ γρήγορα θά έπισημανθοΰν».
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ή τωρινή κρίση στήν Ε.Κ.Ν.Δ.
Είναι μιά κρ'ιση ίθνική. Έχει δλα τα προεισαγωγικά χαρσκτη
ριστικά έκείνης πού ξέσττασε τόν Ίούλιο τού 1965 μέ τα γνω
στά ίπακόλοιιθα Είναι δμως μιά κριθη ττού εχε^, ότμεσησχέση
καί άλληλοιξάρτηση μέ τό πρόβλ^μα: τώ·/ αμερικανικόν πολε-
μικών καί ΑΛΛΩΝ δάσεων στήν Κρήτη! Χαρακτηριστικό γεγο
νός τής συνδέσεως καί των σχέσεων τής συνωμοσίας αυτής μέ
την Κρητ,, εΤναι δτι την ιδία μερά ττο6 έκδηλώθηκε αύτη στίς
'Αθηναΐκέι, 'Εφημίρίδες άναδημοσιευόταν άρθρο τού γνωστού
α,«Ερ.κσνοΰ δημοσιογράφου Σάϋρους Σουλτσιμττέργκερ, πού ά-
μέοκί; ττρΓ€Μ5οποιοϋσε τήν Έλληνική Κυοερνηση, πώς οί Άμε
ρικανικές Βάοεις δέν πρόκειται να φύγουν άπό την Κρήτη. Ό
«φραστής ω!ι-,ός των θέσεων τού Πενταγώνου κα! τού ΝΑΤΟ
μετοξύ ι ών άλλων γράφει: «Τ6 σγγκρότημα στ,ρ—πιγικών .Βά- ,
σί»ν ττού είνοι κρίσιμο γ& τίς ΗΠΑ κα! τό ΝΑΤΟ είναι τα
σημον-ι.κά έργα στήν Σούδα τής Κρήτης. Αύτά είναι ζωτικά
γιά τον 6& Στόλο καί γιά την σ^μμαχική θέσι στήν Μεσόγειο.
ΐήν ττίρασμένη "Ανσιξι τρείς μέρες μετά την έιτίσκεψη τού Σο>
διετικοΰ σιροπιωτικού ακόλουθον, μιά σφοδρή καιμττάνια αρχιί
σε γι& τ6 διώξιμο άπτό έκιεΐ των ξένω Βάσεων.
Ψεύτικες Ιστορίες αρχισαν νά γράφωνται στόν Τύπο ττού έ
λεγαν πώς οί ΗΠΑ, ή Βρεταννία καί τό Ίσραήλ συνωμοτούν
Υία νά άττοσπύσουν τήν Κρήτη άπό τήν Έλλάδα...* (Βλ. «Α-'
ΚΡΟηΟΛΙ* 7.10.75).
Η ΑΛΗ9ΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ στήν ΕΚ—ΜΔ ττού ίνα της ι
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ καί όϊ
δττισθεν αυτού (στή ψοχτογραφία
κα! στήν κυριαλεξία) «ύψηλά ίστά-
μίνος» στό συγκρότηιμα τής Τραπέ¬
ζης Κρτντης, Α' 'Αντιττρόεδρος κ.
Δούκαρης, ττού άντέδρασε στό ν*4
δοθούν άτταντήσεις στίς έρωαήσεις
μας.
ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
___________ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΚΑΡΡΑ.
Η ΤΡΑΙιΕΖΛ ΚΡΗΤΗΣ έγκαινιάστηκε την περασμένη Πα-
ραοκευή έπισηιμα, μέ ιμιά σειρά έορτααιτικών έκΑηλώσεων,
°τό ΉράκΛειο καί την έποιμένη Σά66ατο, στό ΡέΘυμνο.
Η ΙΔΡΥΣΗ τής τραττεζικής αυτής μονά&σς ήταν ίνα γεγο-
νός ίδιαίτερης σημασίας γιά τήν ΚριγτΠ;.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σλες — έγκαίνια Καταστήματος, γεύ>·
(Ό στό κρΐ,ί,οζερότηλοιο «Δάφνη», δεξίωση στό «Άτλαντίς»
—· εΤχαν τη σφραγίδα τής άρχοντιάς τής οικογενείας Κάρρα,
τού Όιμίλου Κάρρα, πού είναι ό κυριώτερος μέτοχος τού νέου
αυτού Τρσιτιζικού Ίδρύ,ματος.
ΟΛΑ ΗΤΑΝ τελεία ώργαν«|μένα κα! δοσιμένα μέ πλουσιο-
■"•'ρογτ, διά&εση, άνάλογη μέ τό κύρος τού διεθνούς δραστη-
ριοιτ,-,ας Ομίλου Κάρρα. Όλα ήταν άψογα ττροετοιμασμένα
Υιά την έκδήλιχτΓ) αύτη των Δημοσίων Σχέσεων, μέ μιά άτυ-
ΧΠ ΐξαίμτ η.
-Ι ΥΠΕΥΟΥΝΟΙ τής οργανώσεως — οί όττοΤοι άξίζουν ιμ«
ν ♦*·> την Διοίκηρ-η θερμοτάτ'ων σαγχαρητηρίων — είχον ττροε
τοιμάσϊι καί τή συνέντευξη Τύπον. "Ετσι, προσττάβησαν, μά-
ταα 6ε6αια, (άλίλά ή διαθέση έχει σημασία) νά 6άλουν τούς
εκττοοσώπους τού Τύ—ου στά ττλαίσια ττοό έκεΤνοι ήθελον, ό-
ΐίω- τούς ε'χοτν βάλλει τό ,μεσημέρι βάσει τού ττλάνου στίς
*«βπ, τού -ραττεζιού. Ή συνέντευξη δμως δέν είναι γεΰιμα... (
ΑΥΓΟ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ τελείως οί όργανωτες καί ττράχτος
η·' όλους 6 Α' Άντιπρόεδρος τής Τραττέζης κ. Δσύκαρης, ό^
όττοΤας ικαδόμενος έκ δεξιών» τού Προέδρου κ. Κάρρα, δέν τόν
"■♦«Ρ: νά μάς πή σχεδόν τίττοτε άλλο, άπό τό προετοιμασμέ-
νο «ίμινο τι"κ βρώσεως ττού διάβασε.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΓΝΩΣΤΕ, πρός τό τταρόν, κύριε Α' Άντιπρόε
'Λ τίϊς Τραπέζης Κρήτης, άπό Ινα έκπρόσωπο τού Τύπου,
*°ύ οιμττίπτει νά έχη κα! ύπερδεκαετή ττεΤρα στόν τομέα των
ί Σχέσεων, μάθετε, σάς τταρακαλώ εϋσεοάστως, τα
:
1 — ΟΙ συνεντεύξίις τού Τύττου «ττροετοιμάζονται» ώς ?να
μεϊο -Αττο ίκεΤ καί ττέρα — καί μάλιστα τώρα πού ό Τύ-
αθ λ
'
ε κ ρα μ ρ
(ΐττόκτηοε τα δικαιώμοΐτά τον — κάθε προσπαθεία καναλι
"ρίσματος, δημιουργεΐ ϋπόνοιες, δτι κάτι δέν έχει άγαθές
χέ μέ το ψ^,. της δΓϊμΟσιότπτας.
Κύριο ττροσωπο τής σι/νεντεύξεως ήταν ό Πρόεδρος κ.
κσ| αύτό στή σΐΛέντει/ξη τό ξεχάσατε τελείως, άψού
στό στ^μεΤο (6ταν μέ ττολλή έττιμονή καταφέραμε νά
£ τ£ ψράγιμα τής έττικοινωνίας μας — άλήθεια για-
νά άπ-αντήσβτε γιά λογαριαιοιμο τού, άκφη
αι
νά ή γ
Υιά θέμσνο τελείως προσωττικά, δπως ό ΐδιος τα χαραχτη
ί'ΐσί.
, ^ - λέ ίνα έκττρόσωπο τού Τύττου ττού εΐχε κάνει τή 6ου
^'« τού σύμφωνα μέ τίς ΐπτοδείξεις σας κα! εΐχε ύττοοάλλει
4^ τήτ» τταρομονή έγγρσφες τίς έρωτήσεις τοι/, δίνουν έγγρα
'^ ότταντήσεις ή μιλούν στό μαγντγτόφωνο, τό όττοϊο σεϊς άρ
"Ίβνακ ττιατεύοντας δτι δέν γνωρίζομε έκτός άττό τίς ΰττο-
; μβΓι κα( τα δικαιώμσπά μας ή τόν άφτ,νουν νά κάνη
Τ°ώς ^λ01"004; συναδέλφους τού τίς έρωτήσεις τού,
τό ό—οΐο ένώ σνμψώνησαν κα! ό κ. Πρόεδρος —
ΣΥΝΕΧΕΙΛ είς τήν σελίδα 4
ξέσπασμα μόνο ήταν ή «βρώμιικη» συνωμοσία τής περασμέ-
νης Τρίτης, ί«ν είναιι Κομματική. Είναι γενικώτερα καί Έθνι
κή Κα! είναι άπόλιηα συνδεδειμένη μιέ τό πρόβλ^μα των Βά¬
σεων στήν Κρήτη.
'Ο δ.ει.·6υντής της εφημερίδας μας, κατά τό διάοτι>μα
πού ςέσπασε αύτη ή κρίση, βρέθηκε οήν Άθήνα καί είχε την
δυνατότητα νό την παρακολουθήση άττό κοντά.
Οί διαπ^σ-ιώσεΐς κα! τα συιμ,ττεράσματα άττό την στενή αύ¬
τη παρακολουθήση καί των διαφόρων σχετικών έπαψών καί ου
ζητΓ,σίον, ουνοψίζονται πολύ γενικά σ' αύτές τίς γραμμές.
συμττεριλαιμβάνεται καί νεαρός
Κρητικός Βουλευτής, άπό έκεί-
νοιθς ττοϋ έμφανίστηκαν στήν
Κοινοδουλευτική Όμάδα καί μέ
σω τού Τύτταυ, σάν τιμητές τής
«άτιμης συντοιμοσίας».
Ή δλη αύτη συνωιμοτική κίνη-
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Στόν 'Αθηναϊκό Τύπο γράφτη-
καν ττολλές καί ττοικιλήμορφες
Ικασίες καϊ ττληροφορίες γιά τήν
νέα ττροεπτοι,μαζομένη άποστα^^"
Ή άλήθεια δμως γιά τήν νέα
αυτή συνωμοσία σέ δάρος τής
ΕΚΝΔ δέν φαίνεται λόγω τής
φύσεως της - πρός τό πσρον -νά
ίίναι δυνατό νά διαπιστωθη.
'Όλα τα σχετικά δαμοσιεύμοπα
τοΰ Άθηναϊκού Τύπου άπέχουν
ττολύ άπό τό νά τήν πλησιάζουν
ΟΙ δικές ιμας πληροφορίες καΐ
έκτ,,μήσεις, είναι διαφορετικές:
Οί νέοι «άποσ,τάτες» καί ου·
νωμότες δέν άνήκουν στούς λε-
γώμενους παλαιούς πολιτικούς
τής Ε.Κ. ΆΛ'η'ίθεϊτα άνήίοουν
στούς νέους καΐ μεταξύ αυτών
ση είναι δπως είπαμε τταληά
καΐ άρκετά γνωστή σέ πολιτικο
δημοσιογραφικούς κύκλους.
ΟΙ Ν.Π.Δ.
Γιά τούς ΐδιους κύκλους εί¬
ναι σχεδάν άναμφισδήτητο τό
γεγονός δτι έκείνο ι πού ψήφισαν
την περασμένη Τρίτπ, σάν Πρόε-
δρο Βοκλής τόν κ. Παπακωνστα
ντίνου, άνήκουν στίς λεγόμενες
«Νέες Δυνάμεις» κα! συγκεκρι-
μενά άναφέρονται άνεπιβεβαίω-
τα τα όνόματα των κ.κ. Τσά-
• Ή σχέση τής «βρώμικης ενεργείας» μέ τίς Άμβρικάνικες Βάσεις στήν Κρήτη. · Μιά
παληά προειδοποίηση τής «ΑΥΓΗΣ» καί τού Γιάννη Φουράκη. % Ή άνάμιξη των Άμερι-
κανών, των Νέων Δυνάμεων καί τοΰ ΣυγκροτήμαΤος Λαμπράκη. # Άντφενιζελικοί οί συ-
νωμότες. · Ό ρόλος ενός Κρητικού. · Τό ύπουργεΐοΕΟΚ 6 Μητσοτάκης καί οί «Γερμανοί».
τσου καΐ Πεζμαζόγλου καθώς
καΐ ενός νεαρού κρητικού Βου-
λευτή.
Είναι γνωστό δτι οί παροπτά
ν« Δυνάμεις, προεκλογικά καϊ
ττρϊν συμπράξουν μ& τήν Ε.Κ.
προσπάθησαν νά κινηθούν πρός
Καραμανλή, ό οποίος άρνήθηκε
| τήν όμάδα.
' Τάτε ό κ. Μαύρος, μέ τήν έπι-
μονή τού Δημοσιογραφικού Σαγ-
'κ,ροτήματος Λα,μπράκη, πού τό¬
σο θλιδερό ρόλο τταίζει πάντα
στά πολιτικα πράγιματα τού
Κέντρον, δέχθηκε τούς άνθρώ-
πους των Νέων Λυνάμεων καΐ
κατώρθωσε μάλιστα νά τούς δο¬
θή, διά τοΰ Ν.Δ, καί ό μισός
τίτλος τού Κάμματος.
Είναι άκάμη γνωστό δτι οί
Ν Δ. τόσο κατά τήν προεκλογι-
κή περίοδο δσο κα μετεκλογικά
δέν συγχωνεύττικαν ούσιαστικά
στόν κοιμματικό σχηματΐσμό τής
Ε.Κ. Άπιόδειξη είναι δτι προε¬
κλογικά είχαν χωριστό έκλογι-
κό στρατηγεΤο καΐ μη,χανισμό
άπό τήν Ε.Κ. Έτσι, ένώ ή τε¬
λευταία εΐχε έγκατασταθεΐ στήν
όδό Παπαρρηγοττούλοι; 3, οί
Ν.Δ. είχον άνεξάρτητο πολιτικο
στρατηγεΐο στήν όδο Βαλσωρί-
του 7. -^
Ποοράληλα οί Ν.Π.Δ. καί μετε
κλογικά διατήρησαν δική τους
κομματική όργάνωση καΐ Νεο-
λαία. Ή νεολαία τού Κόμμα-
τος είναι ή Ε Δ.Η Ν καΐ των
ΝΔ. ή Ε.ΣΟ.Ν.
ΚΑΝΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Σημαντικό καί σχετικό ήταν
τό γεγονός πού μέ θάρρος και
τόλμη καιηηρίασε τόσο στήν
Κ.Ο. δσο καΐ δημοσία, ό Ήρα-
κλειώτης Βουλευτής κ. Κ. Μπα-
ντοιυβάς, γιά τό δτι στό συγκρο
τηθεν κατά τα τέλη Σεπειμβρΐου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
Κίνδυνον γΐΑ Ίη δημοσία ύγοία
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΠΣΙΟ ΤΗΣ "ΤΡΠΗΣΤΕΚΟΜ,,
ΜΟΑΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΟΦΥΡΟ
Ίόιωίων κα! Αρχών
Η ΔΥΣΟΣΜΙΑ τοΰ Γιόφυ-
φυρο, γιά την όττοία €χθιμ€
καΐ παλιότερα άσχοληθεϊ, συ-
νΐβχίζιεα — δυστυχως —-νά ΰ-
τΐάρχη, μέ άποτέλΰομα καΐ
ένοχλιη,τιική άιφόριιτα νά είναι
καί νά αποτελεί κίνδυνο γιά
τή δημοσία ύγείο, άλλά καΐ
ντροπή γιά τό Ήράκλβΐο.
Άπό μια έπιιτόίπια βρευνα
πού κάναμε δισπιστώσαμε τα
εξής:
—Λόγω έκθαθύναεων πού £-
χούν γίνει οέ διάφορα σηιιεία
τοϋ ποταιμοΰ, γιά νά ττέρνουν
τό νερό τα άντλΐοσΐαοιια, κα¬
θώς άικΛμ,η καΐ μετατοπίσεως
της κοίιιης τού ποταροϋ, £χουν
δτιμιουργηβεΐ τέιλιματα, άφθΰ
δχακότηικε ή ωυσική ροή τοϋ
ΐτοταμοϋ.
'Ένα τέτοιο ακριβώς τέλμα
έ)Εΐ δημιουργήσει ή έταιρία τού
γνωστοθ Έβραίου κ. Σανσόν,
ή «ΤΡΑΝΣΤΒΚΟΜ» ατό σημείο
άκιραβως πού χωρίζει τό οίναποι
€Ϊο ττις, ι»έ τό σταφιδεργοοτά-
σιο «ΔΙΑΛΥΝΑ».
—Λά την ύπόθεση αυτή ή έ¬
ταιρία Διαλυνά £χει κάμει £γ-
γραφο1 άναφορά πρός την Υ.Ε·
Ε.Β. (25)6)75) καταγγέλουσα
τήν άπαράδβχτη αυτή καταστα-
ση χωρϊς κανένα άίτοτέλεσμα.
Μέ τό ϊδιο £γγραρο ζητοθσε ϊ-
λεγχο καΐ αύτοψΧα.
—'Επίοης μέ τό ύπ' αριθ.
18187)12 -11 - 73 «γγραφο τής
'Υγειονομικής Ύπηρεεσίας άπο
δεικνύεται δτι άπόπαλιότερα «ή
ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ?ρριχνιε άιπόβλη
τα στό Γιόφυμο, χωρϊς αδεία μέ
άποτέλιεομα νά δη,μιουργίίται άν
θυγ&εινή κατάστασις καΐ νά ό-
χλοΰινται οί έργαζόμενοι στό
έργοστάσιο Διαλυνά».
—•II
ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ ϊχ&ι β-
Στόν ανθρΜΐτο αυτόν κάττοιος
κρ ογτ ι κός ύττάλληλο ς εΐπ ε:
— Τί θές νά κάνομε άφοθ ό
'Εδραϊος (Σανσόν) είναι Κρά-
τος;
δεια ρόνο ΰ-Πίεδαφίου διαθέσε-
ως, άλά δέ την τηρεϊ.
—'Υίπάρχουν καΐ αλλα δγγρα
φα τοΰ 'Υγβιονομικοΰ Κέντρου
Ηρακλείου διτως τό τής 5)9)
73 ττού λέει δτι πρό δι«τίας καΐ
πλέον ίίχει £ΪδοποιηθεΙ ή ΤΡ ΑΝ
ΣΤΕΚΟΜ γιά την παρανοιμία
πού ■διειπίθΓτωΌε ό άριμόδιος ύ-
ιπάλιηλος.
—'Στή Γέφυιρα πού είναι λί-
γο παρακάτω άπό την ΤΡΑΝ
ΣΤΕΚΟΜ, ύπάρχει £να τροιμα-
χττικό τέλιμα. Βρήκαμε μίσα ό-
ΑΦΙΞΗ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ
Ήρθε προχθές Σάδβατο στό
Ήράχλειο, καΐ φιλοξενεΐται άττό
φίλους τού Ήρακλίΐώτες ό Ά-
θηναϊος έπιχειρηιματίας — άσφα
λιστής καΐ Πολιτει/τής Σοσιαλι-
στικών Άρχών κ. Ανδρέας Γκού
6ας, ό οποίος έμεινε στό ξενο
δοχεΐο «Άτλαντΐς».
ΠΑ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΡΗ παράνομη πράξη
τού Πολεοδομικού, ιμέ Ιδιαίτερ'η
σημασία, γιά τόν λόγο δτι ή πά
ράτιιπη αδεία οΐκοδομήσεως σέ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
1—Διεθνής διασυρ,μός τής Μά
χης τΠς Κρήττ; (ΝτοκοΜμέντο
άπό τή Ναρβηγία).
2. —Τό αύτονομιστικό κίνημα
Κρτντπς (Άρθρο).
3. —Ή «Άλήθεια» στήν Ά-
μερικανική Βάση Γουρνών
(Αύθεντικό οεπορτάζ)
4. — Ή συνεχεια γιά τό Μέ-
γαρο «Άχτάρικα» ('Ερεννα).
5.— Ό Φρΐτς Βόλφ γιά
τίς Κρητικές Πυραιμίδες
(' Ενδ ι αφέρον ρεπορτάζ).
6.— 'Ο θάνοπος τού Πανα-
γιοτόττονλου (Έρευνα).
λόκληρα έντόσθια ζώων, κότες
ψόφΐιες καΐ διάφορα βϊλλα άκρα
ζώων, οακκοΰλες μ£ οκουττί-
δια κ.λ.π. τα όποία κυριολεκτι-
κά μας διηιμιούργησαν πρόβλίη-
μα νά κατέβουμε κάτω στή γέ-
φυ·ρα καΐ νά τα φωτογραφίοω-
με, λόγω ακριβώς τής άφόρη-
της δυσοομίας.
Ό ανθρωατος πού Ηαβεται σέ
ένα λυάμενο λίγα μέτρα άττό
τό τέλμα αύτό μδς εΐττε:
—Πολλές φορές δαμαρτυρή-
θηικα. τΗρβαν έδώ καί εΐδαν
την κατάσταστι διάφοραι άπό
τίς Άρχές, Χωροφυλακή, Ύ-
γιειονοιμΐικό καΐ ίίλλοι, άλλά τα
χάλια τα βΧέτΐετε.
"Ενας μάλιστα άπό αΰτούς
μδς είπε: — ΤΙ θέτε νά κάνιο-
με άκρου ό Έβραϊος είναι κρά-
τος;
Νομίζοιμκ δτι ό Έβραϊος δηλα
δή ό κ. Σανσόν καΐ ή ΤΡΑΝ
ΣΤΕΚΟΜ τού, προσπάθησαν
όντως νά ύποκαταστήσουν τό
Κράτος, άλλά σέ μιά έποχή πού
ούσιαχηικά Χράτος δέν ύπιηρχε
παρά ου·μιμορία πραξικοττηιματι-
ων. Τώρα δμως ιπου ύπάριχει
Κράτος, ναμίζσμε δτι είναι και-
ρός νά αρχίση, δσον άφορά τόν
κ. Σανσόν, τουλάχιστον άπό τό
έγκλημα αύτό πού κάνει σέ δά¬
ρος τής δημοσίας ύγείας τόν
αχιετιικό έλεγχο, μέχρι νά μπο-
ρέσιι νά τόν άρυάξη άπό τό
άκρτί γιά την ά'λλη τού πολύ-
πλευρη δραστηριότητα τό Κρά¬
τος καΐ εΐδικώτερα ό κ. Εΐσαγ-
νελέας.
Ή δυσφήιμιση στό ^έζωτερικό
τοΰ κρητικού καΐ τού έλλη-
νικοΰ κροκτιοΰ γενικώτερα,
στό θέυα τού ξυλοττνεύμα-
τος τό σκάνδαλο τής Έ
θνωαίς Τρα~έης, ή ζάκαρη
κ.λ.π. είναι θέιματα ττού θά
βγοΰν δπως καΐ νώχη τό πράγ-
-,μα σύντρμα στή δηιμοσιότητα
κα Ιθά ΟάΙρουν τό δρόΊμο της Δι-
«αιοσύνης.
ΙΚΙΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
·*— Δέν ήμπορώ... Δέν είναι δυνατόν νά καταλάδω, ττοΰ ευ¬
ρίσκεται ή άποστασία, είς τήν Ε.Κ. ή είς τάς Ν.Δ.;
■*5&-"~ . „ _ (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
ΟΙΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Τόιε, σέ κτπίΐσ χουντΐ,κά έγκαίνια, μέ τόν κλόουν τής δικτα-
ταρίας Πατισκό. Προχθές, στά έγκαίνια της Τραπέζης Κρήτης
μέ τόν Τδιο «άέρα» σά νά μην άλλαξε τίποτε... Κι' άμως κάτι
εχε1 «λλάξει, έστω στούς τύπους, άν όχι στήν πράξη .
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣ'ΚΟΟΟΣ Κρήτης κ. Εύγένιος μάς άπασχόλη
σε άρκετά ατο παρελθόν. "Οπως είναι γνωστό, τού ύποδάλα-
με 24 έρωιήματα, στά πλαίσια τής ερεύνας «Πίσω άπό τα
κλ£.ισ-(» πορά&υρα». 'Αλλά.. «έκείνος δέν απήντησε»!. Ξέρω-
μϊ δτ1 τόν στεναχωρήσαίμε, ττερισσότερο άττό τούς άλλους δη-
μοσιογράφοιος πού τοθ έγραψον καί τού καταιμαρτύρησαν τό-
υοτ καΐ τόσσ. Πάνω ακριβώς σ' αύτά τόν ρωτήσαιμε, άπό δημο
σιογοαφιιιό καθήκον. Δικαίω,μά τού νά ιμήν άπαντα γιατί "-
σ«ς καί νά μην μπορή. Σεδαστήκαμε τήν άρχική τού άρνηση.
Δε,χτήκαμϊ διον μάς κάλεσε καί τόν συναντήσαμε. Τοθ μιλήσα
ιμε υέ τόν ίδιθ σεδασμό άλλα καί παρρησία, πού τόν ρωτήσα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΪΊΣΚΕΙΡΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΜ ΙΎΜΝΙΣΤΟΝ
Ό γυμνισμός σάν δεωρία
ύλοποιείται σέ μιά Κρητική άκρογιαλιά
ΤΙ Π.ΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΝ
- ΕΚΤΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ - ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΤΟΥΣ
άκάλυπτο χώρο (όπισθεν όδού
Πιέρ Λεωστίκ 3) έκδόθηκε υπέρ
τής ύπαλλήλου τού Πολεοδομι¬
κού Ελευθερίας Λασιθιωτάκη.
Ή εξετάση τής υποθέσεως
αυτής πού δηιμιούργησε μιά
πραγματική «Όδύσεια» περιπε-
τειών καΐ κορο'ιδιών σέ δι/ό Ή-
ρακλειώτες, επί ) 5 μέρες άπό
μιά σειρά κρατικών ύπαλλήλων
χάριν προφανώς μ ι άς συναδέλφθυ
των, είναι έπιβεδλημένη άπά
τόν κ. Είσαγγειλέα, στόν όποΐο
καΐ θά καταφύγουν ο! άδικηθέ-
ντες καΐ έιμπταιχθέντες παλίτες.
ΛΑεταξύ των κρατικών ύπαλλήλων
Κάς Βοκκυχλάρη, Κου Βέρροι-
οκ, Κάς Τζώρτζη, Κου Δ)τοΰ
Γ* Αστονθιμικού Τμήιματος καΐ
Κου Νομάρχου, ύπάρχει ενας
ή καΐ πιερισσότεροι «παραβά-
τε, καθήκοντος» τούς όττοίοιις
παραιδίδομε στήν κρίσι τοΰ κ.
Εισαγγελέως.
Σκηνές άπό τή ζωή στό γυμνιστικό στρατόττεδθ: (άπόδεξιά: 1) Πλΰσιμο πιάτων άπό τόν άρχηγό μιάς οικογενείας,
2; Προί,ιοιμασία γιά άπογεΜματιινό διάβασμα άπό μιά γυμνίσ-ρια, 3) Παράδοση στόν Κρηγτικό ήλιο (καί σέ μερικά
6έ(>ηλα 6ϊμματα τυιμένων). «Τό σώμα αύτό μού τό χάρισε ή ψύση κ ' έγώ τό έτπστρέφω σ' αυτήν .»
'νΜΝΐΣΜΟΣ ή ΓΥΜΝΟ ΚΡΑΤΕΙ Α, όνομάζεται ή τάσης
πρός επ κράτησιν τού γυμνού κα! δι' αυτής πρός καθολικήν τι¬
νά άνσ,μόρφΐ/'σιν τής συγχρόνου ζωης κα! αναστολήν τού όση-
αέραι εκ'^)^Λιομ^ΰ τής άνθρωπότηιτος. Όπαδος των άρχών τής
γυ(.ΊΌκοατ:.ος ό καθηγητάς Τσίιμιμερμαν, ίδρυσεν άπό μισού
οίώνες κοί τ.λεου τό πεδίον τού Κλίγκμπεργκ, πλησίον τοΰ
Λούμπεκ, ένθα έφαρμόζει τάς αρχάς ταύτας είς εύροτάτην
κλίμακα Έν Γερμοανίσ ύτχάρχουν σήμερα χιλιάδες γυμνοκραι-
'ών * γυμνιστών, προερχομενων έξ" δλων των κθινωνικών τά-
ξεων, (.'ετοίύ δέ αυτών καί πλεΤστο ιΐατροί».
ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ μιά όποια-
δήποτε Έγκυκλοτταίδιεια, θά
διαβάσετε, περίπου, τα παρα-
πάνω καί διάφορα άλλα.
λΑεταξύ αυτών θά δηττε δτι
συνήθως οί Γυμνιστές πηγαί-
νανν στά «πεδΐα των» ή «στρα-
τόπεδα γΜμνιστών», δπως ε-
χοιν έπικρατήσ-ει νά λέγωνται,
γιά 4—6 έβδομάδες, .μεταξύ
Μαΐοο καί Ίοανίου. Κι' αύτό τό
κάνο^, κνρίως, γιά λόγους και
ρικών συνθηκών. Πιστεύουν δη-
>αδή δτι οί μήνες αύτοι είναι
ακριβώς κατάλληλοι γιά νά
έπανορθώσουν τίς ζημιές πού
υπέστη ό όργανισμός, άπό τήν
άντιφυσική συνήθε:α τής σύγχρο
νης ζωής νά φέρη ένδύιματα.
Γι' αύτό ακριβώς ή Κρήτη,
■πού τταρουσιάζει Ιδιά,μορφες
καιρικές συνθηκες, σέ σύγκριση
.μέ τα «γυμνιστικά στρατόττε-
δα» τής Εύρώπης, παρουσιάζει
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άκάμη κι'
αύτη τήν έποχή γιά τούς γ^
μνιστές.
Αυτή ή έποχή στήν Κρήτη—■
δπως ιμάς είπαν — μοιάζει μέ
τόν Άπρίλη, πού είναι έπίσης
άλλος ενας μήνας κατάλληλος
γιά γυ·μνισμό
Γενιχά ή 'Ελλάδα καί ή Κρή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
13 ΟΚΤΛΒγΜΟΥ
ΖΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
- Βιογραφ'ια
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΰΤΗ
Ό ΊΜηθιυός Ζοριιπας
καί ό ΪΙΙκος Καζαντζάκης
Ι9ον
Βρήκεν, δμως, άλλο τρόπο
νά χαίρεται τή θόλασΰα. Άγό
ρασε μιά δάρκα. Πήρε άγκί-
στρια, έφτιαξε πετονιές, άρχι-
σε τα ψάρεμα. Κάθε πρωΐ έ-
ττερνε τα έργαλεΐα τής ψαρικής
έβαζε γιά σκιάδι τή μανιάτικη
καττελλαδοϋρα τού, καί γύριζε,
κωττηλατώντας μέ τή βάρκα
τού δλη την άκρογιαλιά άττό
τή Στούττα Ϊσαμε τό Λιάδερτο,
κ·. άχόμη πέρα: ΐσαμε τα 6ρα
χάκια των Τσικολινών. Ψά-
ρευε. Καμιά φορά έ'ριχνε τίς
πετονιές τού, τίς εδενε στούς
σκαρμούς τής 6άρκας τού, την
εφερνε οτέ κανά άποσκιαδερό
μέρος, ξαητλωνόταν στήν ττρΰ
μνα, κοίταζε τό φλεγόμενο ού-
ρανό κα! πότε ττότε άττοκοιμιό
ταν λικνιζόμενος ττάνω στή θά
λασσα. "Αλλοτε πάλι την άρα
ζε σέ κανά βράχο καί ξεκολ-
λοΰσε πεταλΐδες ή εψαχνε γιά
κ«νά άχινό.
Σττάνΐσ. ό Καζαντζάκης τόν
ταρακολουθούσί στό ψάρεμα.
Αύτός όλοήμϊρα τρύττωνε στή
σττηλιά τού καί διάβαζεν ή ε-
>ρο.ψε τό Βοΰδα τού. Πού καί
τγοΟ, δ.ιχς, κάναν καί καμιά
βαρκάδα μαζί. Ό Καζαντζάκης
καθόταν πλώοα κ ι ό Σικελιανός
ορθιος τραδοΰσε κουττί. Εΐτσν
ό έ'νας άντικρύ στόν άλλο. "Ε-
λαμνεν ή δάρκα κ' οί δυό ποιη
τές κουβέντιαζαν γιά τόν τέ-
λειο στίχο, γιά την Έλλάδα,'
γιά τούς Θεούς ^ης. Περνοΰ-
σσ// καμιά φορά τό μύτικα τού
«Γόλεθρου», τρύττωναν μέ τή'
δάρκα στήν «Τουρκοσττηλιά», Ι
προγκοΰσαν τούς κλαδεφτήρες
τ-ού χελιδόνιζαν 6αθιά της ή |
ξεπετοϋσαν κονά σμάρι άπό
γλάρους ττού 'ψαχναν στήν ά-
ψροθαλασσά της γιά νά ξεμονα
χιάσουν κανά κοπάδι μαρίζα
τοΰ άγερινού κα! νά τό ξεκά-
νουν. "Αραζαν σέ κανά 6ρ3χάκι
τή οάριοα, άνέδαινε στήν πλώ-1
ρη ό Σικελιανός, κι άττάγγελνε ι
στίχους τού, δοκιμάζοντας τή.
δροντερή φωνή τού στήν έξαί-
σια άκουστική τής «Τουρκοσττη
λιάς». Καί γιόμωνε τό σκοτει-
νό άδυτό της μουσικούς ήχους,
κ ι άντιδόϊζαν τ' άβυσσαλέα
σττλάχνα της άπό λυρικούς φθόγ
γους, άττό ρυθμό κι' άρμονία
— άπό άπολλώνιες μελωδίες.
Τίς φεγγσροδραοιές σκαιρφά-
λωναν στό «Γόλεθρο» Προχω-
ρούσαν ώς την άκρα τού —
πάνω άπό τή θάλασσα. Μττρο-
στά τους άπλωνότοΐν τό πέλαο,
ττού τό 'σκιζε στά δυό τό Φεγ-
γαρόφως μέ την άσηιμιά γραιμ-
μή τού. Γύρα τους σιιωττή και
γαλήνη Ή Στούττα τταραδομέ-
νη στή νυχτερινή έρημιά της.
Κ ι οί δυό ττοιητές στά δνεΐιρά
τους. Ρουφοΰσαν τα μάγια τής
νύχτας, άκουγαν τίς ιμυστικές
φωνές της, χαίρονταν τή θείκή
στιγμή
Κάττοτε άνέδαινε στό βράχο
ί Σικελι3νός κι άττάγγελνε.
Κάθονταν ξαττλωμίνος δίττλα
τ©.; ό Καζοΐντζάκης κα! τόν
άκουε μ έ θρησκευτική εύλά-
6ε ια — σάν ν' άκουε Θεοΰ φιο
νή Κ ι δταν τέλειωνε, μεθυσμέ-
νος όπτό άρμονία, ζαλισμένος
άττό την άνάβρςΐ τού ποιητικοΰ
λόγου τοΰ Σικελιαινού, πετά-
γουνταν απάνω σά λάστιχο,
χτυττοΰσε ποολαμάκια, χορο—η-
δοΰσε άττό τόν ένθουσιασμό τού
καί φώναζε μ' δλη τή δύνθιμή
τού:
— Ώραΐα, ώρςΐΐα! Μττράοο,
"Αγγελε, ώραΐα! Εΐσαι Θεός!..
Τόν άγκάλιαζε καί τόν φιλοΰ
σε, τόν φιλοΰσε.
Περνοΰσε λίγο, άνέδαινε στό
6ράχο ό Καζαντζάκης κι άττάγ¬
γελνε δικούς τού στΐχους. Ό
Σικελιανός κάθονταν. Φούχτια-
ζε μέ τίς άτταλάμες τό κεφάλι (
τού, άκουμττούσε τούς άγκώνες
στά γόνατά τού κι άκουε, μέ
τή σειρά τού, την άττοπγγελία
■■"ου Καζαντζάκη. "Οταν τέλειω-
ι»ί άναττηδοΰσε κι αύτός καί
κραύγαζε:
— "Εξοχα, Νϊκο, μττράβο!
Καί ξαναγκαλιάζονταν καί
ξαναφιλιόνταν
Ό Ζορμπάς σ' δλο τό διά-
στημα πού 'μεινε ό Σικελιανός
στήν «Καλογριά» εΤχε άττοτρα-
δηχτεΐ άπό τόν Καζαντζάκη.
"Αλλος άνθροττος αύτός, εΐταν
άδύναιτο νά τούς τταραΐκολουθή-
σει στά ποιηαικά ττετάγματά
τους. Τούς άΦηνε νά κάνουν τό
κέφι τους, νά λένε τα δικά
τους. "Οταν τόν ρωτοΰσε κα-
νάς ιμανιάτης τ! σόϊ άνθρωπος
εΐταν αύτός ό Σικελιανός, ά-
παντοΰσε περΐφρονη/τικά:
— Πφφφ! Δάσκαλος κι αύ-
τιός. Κύλισε ό τζέντζερης κα!
βρήκε τό καπτακι!
'Ωστόσο οί στουττιώαες τόν
εΤχαν ττάρει γι' άλλου εϊδους
σνθρωπο. Μάθαιναν πώς εΤταν
φαγάς, ττώς έτρωγε μόνος τού
ίνα κοτόπουλο στήν καθησιά—·
κσμιά φορά καί δυό! — πώς
έκανε καί μαχρινές ττεζοπορεΐ-
ες. εξ ι, όχτώ καί δέκα ώρες πό
δαρόδρομο. Ξέραν ττώς εΤχε ττά-
ει ττεζοπορεία στό δάσος τής
Βασι'λικής. Καί μιά μερά τόν
είχον δεΤ νά τταλεύει μ' ίνα μο
σκάρι καί νά τό 6άζει κάτω.
Δέν τοΰ 'μοιαζε γιά δάσκαλος,
γιά ώμό κρέας. Γερά μττρά-
τσα, φαρδιές πλάτες, άθλητι-
κό κοριμί Μπάς κ' εΐταν κανάς
πρωταθλητής τού μπόξ; Κ ότι
τετοιο φαντάζονταν γιά τό Σι-
κελιανό Άργότερα, ττοΰ το/δ-
κουσαν, παραιμονιεύοντας άττό
περιέργεια τούς νυχτερινούς ττε
ριπάτους τού ιμε τόν Καζαν-
τζάχη, ν' άπαγγέλ/ο κι αύ¬
τάς ττοιήιματα, κοτά>α€αν "Η
θεατρίνος θά 'ταν ή δλν-νος,
ποιητής σάν τον «.·> -- Κίκο!
Τό άξέχοοστο κς~.ο καλοκαί-
ρι τού 1917 ή Ζ-τ:!τηα, έξόν
άπό τόν Καζα,τζάκ' κα! τό
Σικελιανό, γνώρισε κι άλλε^
δόξες των 'ΕΞλληι/ικών Γραμμά-
των κ3ί τής Τέχνης: τή Μαρί¬
κα Κοτοττούλη, τή Γαλάτεια —
πρώτη γυναίκα τού Καζαντζά¬
κη, — την Ευα Σικελιανού. Ή
Μαρίκα έμεινε κάττου ένα μηνα
στή Στούττα!. Είτσυ γοητευμέ-
νη άττό τή μαγική άκρογιαλιά
τής Άποσκιαδερής Μάνης. Κι
άπάγγελνε κ ι αύτη πολλές φο-
ρές στίχους τού Σικελιανοΰ
κα! τού Καζαντζάκη άττό τό
6ράχο τού «Γόλεθρίχ;». Ή Γα-
λάτεια βμεινε περισσότερο άπό
μηνα κροοτώντας συντροφιά
οτόν Καζαντζάκη καί παρΐ
λουθώντας τή δουλειά τοθ με-
ταλλείου. Ή Ευα έ'φυγε μαζί
μέ τό Σικελΐιανό. Μά κι αυτή,
δττως δλοι τους, ττέρασε στήν
άμμούδα τής «Καλογριάς»
θεΤες στιγμές. Ό θαμοισμός της
γιά την όμορφιά τού τοπίου
έκδηλωνόταν ιτοικιλότρο—α. Σκέ
φτοταν μάλιστα, δταν θά τέ-
λειωνεν ό ττόλεμος, ν' άγορά-
σει τόττο σ' αυτή την όχρογια-
λιά, νά φτιάξει ?να σπιτάκι
κα! νά 'ρχεται μέ τόν "Αγγελο
νά τταραθερίζουν τα καλοκαί-
ρια. Μά τουτο τ' δνειρο δέν
τηραγμαπΌποιήθηκε ποτέ. "Ειμει
νέ άπλή έπιθΜμία, άνεκπλήρωτος
πόθος κι αυτής καί τού άν-
τρός της....
Τό πέρασμα τού "Αγγελου
«αί τής Εϋάς Σικελισνού καί
τής Μαρίκας Κοτοττούλη άττό
τή Στούπα, εΤταν κ' ή στερνή
άναλαιμτΓή τού μεταλλείου τής
Πραστοδάς Ο! δουλειές δέν
ττήγαΊναν καλά. Ό,τ ι οικονομ ί-
ες είχεν ό Κοοζαντζάκης ξανε-
μίστηκαν Τό μεταλλεΐα δού-
λειιε (μέ ζηυιά Άγίώνιζόταν νά
κραττηβεϊ δσο πιό πολύ καιρό
μπορέσει στήν Πραστοβά ό Κα
ζαντζάκης, μά τό ναυάγιο εΤτ
6έ6αιο καί δέν τα καπάφερε νά
ιμείνη πέρα άπό τό καλοκαίρι
τού 1917. Μ-πηκε σέ χρέος ώς
τό λαιμό, μά δέν τό μπόρεσε.
"Εττειτα μιά άρρώστεια, ενα εΤ
δος ττνευιματτικής ύττΕρκότκοσης
— τόν εΐχε τσοκίσει σωματικά
κα! διανοΓ>τικά ό Βούδας τού,
— τόν άνάγκσσε νά φύγει μιά
ώρα άρχήτερα άττό την άναπτη-
μένη τού άμμουδιά τής «Κσλο-
Υ'Ρ'άς» ,
«Κατά τ ό έδγα τού «καλο-
καιριού — δηγιέται ή «>Ρη τού
Ζορ,μπά, ή Άντρονίκη; ττού τόν
ττεριποιόταν — ό Καζβντζά-
κης επαθε κάτι στό ττνέμα τού.
Τόν ξεσήκωσεν ό Σικελιανός,
τόν ττήρε στήν Αθηνά κ ι άπό
'κ-εΐ τόν στείλσνε στήν Ελβε¬
τία, νά τόν κοιτάξουν οί > για-
τροί, ν' άλλάξει καί τόν, άέρα
•^ου. Φεύγοντας μέ φώναιξς Μοΰ
'δωσε ένα Βογγέλιο, ίνα πιστο
λάκι κ' εΤκοσι δυό 6ι6λία τοΰ
Τολστόί κ ι άλλωνών. «Πάρτα,
,μοΰ 'πε, στά χαρίζω γι6 νά
>μ*. Θυιμάσ3ΐ». Τα ττήρα,' ©εός
σχωρέστον, εΐταν ,μεγάλος αν-
θρωπτος. Ποτέ δέ θά τόν ξεχά-
σω. Δυό όπτό τα βιβλία τού
Τολστόί τα 'χω άκόμα χιά έν-
θΰμιο. Μάς άγα—ούσε ττ^λύ δ
συχορεμένος. Κα! τόν ττατέρα
μας καί τή φαιμελιό: μθς δλη.
Τα ιδία κ' ή ΓαΜττεια. Αυτή
μάλιστα, φεύγοντας άττό τή
Στούττα, ττηρε μαζί της καί τή
μικρότερη άδελφή μου, την Τα
σία Την άγάπησε, την Ιΐρθέτη
σε, την πάντρεψε μέ τρν ά-
δερφό της τό Ραδάμανβνί Άλί-
ξίου».
Σέ λίγες μέρες, με,τά την
άναχώρΓ)ση τού Καζαντζάχη,
σκόρπισε καί τό προσωπικό
τοΰ μεταλλείου. "Βφυγεν ό Δια
,μαντόπιουλος >μέ τή φιλενάδα
τού, £φυγε κι ό Ίσιδορίδης,
τα μάζεψε κ ι ό ΒερνΤκος γιά
τόν Πειραια. Όσοι άττό τούς
άργάτες εΐταν στροπβμένοι στό
μεταλλεΐο, διαιμοιράστηκσν σ'
άλλα άνθρσκωρνχεΐα τής Μ«σ-
σηνίας. Άλλοι στοΰ ΠετοΑιδοΰ
κ ι άλλοι στού Καινούργίου Χω¬
ρίου. ΤελευταΤος ϊφυγε ,ό Ζορ¬
μπάς. Πηρε τή φαιμελά τού
κα! ττήγε κι ετπασε δουλειά
στό μεταλλεϊο τοΰ Καινουρίου
Χωρίου. Μέ τόν Καζαντζάκη
άλλαζε ταιχτικά γράμματα.
(Συνεχίζεται)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛ«ΟΕΙΑ*
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
^Α°οΣΛΙ0Γε^ί1ΚΗ —ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
—ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291 , ;. .;
ΑΑΑ Γ ' ·" '
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! ετστΝυ2·
(ΜΑΝΟΣ; ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΗ*ΕΠΙΜΕΑΕΙ Α *^
ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑ*-ΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΖΧΤΧΖ
0 «ΘΗΣΑΥΡΟ.» ΓΙΑΙΤΟΥ- ΦΕΤΑΓΙ
Ή καλλκτεχνική εκδηλώση,
πού ξοκινησε μέ πρωτοβουλία
τής έφηιμερίδας μας, Σφακιανών
— ΓΤαλαιστινίων, μέ συ,μμετο-
χή καΐ Φενταγϊν, τταιίρνει μέγα
λη δημ'οσιότητα.
"Ετσι, έκ,τός άπό τίς Άθη-
νσικές έφη,μερϊδες πού άναδητ
μοο-Ίευσαν ττρό καιροΰ τή σχε-
τική εΐδηση, άρχισαν ήδη νά ά-
σχολοϋνται μέ την εκδηλώση
καί περιοδικά.
Συγκεκριιμένα τό ττεριοδικό
ττοικίλης ΰλης «Ο Ι ΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΟΣ ©ΗΣΑΥΡΟΣ» τής έδοο-
ιμάδος ττού ττέρασε (τεϋχος
427)7 Όκτωβρίου) δηιμοσι-
εόϊι ενδιαφέρον ρετΓθρτάζ μέ τί-
-λο «Αποστόλη Φενταγίν στήν
Κρήτη», τό όποΐο προδάλλει ά-
■πό τό έξώφυλλό τού.
Στό δισέλιδο ρεττορτάζ μέ
εγχρωμες φωτογραφίες, ό έκ
των διευθυντάς τού «©ησαυ-
ροϋ» κ. Κ. Ποπταχριστοφίλου,
γράφει μεταξϋ δλλων, δτι οί
Παλαιστίνιοι είναι άττόγονοι
των Κρητών (Σφακιανών) καί
πραγιματοποιοΰν μέ την εκδη¬
λώση αυτή £να ττροσκύνηιμα τής
ττατρώας γής.
Στό ΐδιο δτ)μοσί€υ·μα άναγρά
φεται δτι την άντιττροσωπε,ία
των Φενταγίν θά συνοδεύη ό
ύτταρχηγός τής οργανώσεως κ.
Κθ)μπά, (δεδομένου δτι ό άρ
χηγός κ. Γιασέρ Άραφάτ άδυ-
νατεΤ νά άττουσιάση άττό τή
Μέση Ανατολή) καί ενός Πα-
λαιστίνιος καθηγητής τής Αρ¬
χαί ολογίας.
Ό κ. Παπταχριστοφίλου, άνα
φέρεται άκόμη στήν ερευνα των
δικαστικών άρχών γιά τίς κα-
ταγγελίες δτι Αμερικανόν καί
'Εδροιΐοι προσπαθούν νά δημι-
ουργήσουν θέαα «άνεξαρτοποιή-
σεως» τής Κρήτης, γιά νά έξυ-
πιτρετήσουν ΰττοτττα συμφΐρον-
τα καί γενικά καυτηριάζη τούς
σκοτεινούς σκοποΰς των Άμερι-
κανοεδραίων.
Μεταξύ αλλων ό διευθυντής
τού «©ησαυρού» γράφει:
«... "Ετσι, ή επίσκεψις τής
άντητροσωπείας των ήρτοικών
Φενταγίν στήν Κρήτη, έκτός ά-
ττό την ύπερηφάνεια των Πα-
λαιστινίων άνταρτών δτι κατά-
γονται καί έχουν αΐμα άττό τα
άδούλωττα Σφακιά, ττού ποτέ
δέν τα πάτησε βρώμικο τούρκι
κ( ττοδαρι, ΰπογραμιμίζει καί
άνανεώνει τούς δεσιμούς φιλίας
τής "Ελλάδος μέ τόν Άραβικό
κόσιμο. Παράλληλα δέ, οί ή-
ρωίκο! Κρήτες μέ την σειρά
τθΛς, θά έ'χουν την εϋκαιρία
νά διαδηλώσουν δτι δλες οί δο
>οπλοκίες τού νεο — Μέτερνιχ
Κίσσινγκερ, πέφτουν στό κε-
νό!».
Χαραχττ)ριο"τική είναι κα! ή
λεζάντα μιάς άττό τίς φωτογρα
φίες ττού δημοσιεύει τό ττεριοδι
κό καί ή όττοία λέει · «Οί ΰττε
'
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
€Χ 2200 — ςχ 2ΟΟΟ — 65 5ΡΕ0ΙΑΙ- — ΑΜΙ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΛΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣίϊΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΚδΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811
ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΤΛΟΕΝ
Συνεργαζόμεθα μέ την "Εκθέση αύτοκινήτων Γ. ΜΠΑ
ΡΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ» Ο.Ε. Λ. Ίκάρου 64, τηλ. 283.424
είς την όποία έχομεν καί έτοιμοπαράδοτα αύτοκίνη-
τα. .
Ο ΜΙΧ ΛΕΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
κογχ
ΚΟΥΖ
σ-υζήττηση) γύρω 4,
τόν τοττο
• Ή συζητήση (κι' έγ.νε ή
ττό τό οτραιέττβδο των Γαμνιστο*.
— Τια'τί^'βεν δτιμοσίευσε Π «'Αλήθε,α»
άνσχάλυψε τούς γι>μνιστές;
Καί όττο.ντό ό άλλος: , ,
_ Γ·.α·,ί θέλε. νά άνα—ύξη την... τοοριστικη κινηρη, τ;
ΛοχΓζε. νά τταρονσ,άζη κώμΨΠ- Καταλαβα^ε.ς ατ· ψάχνοντας
νά βροΰνε τό στρααόπεδο οί ρίκτες...._*>.λοθο5(μ»«ς, βα 6οη.
θήσΐν στήν άν*τττ*η τού... εααχτερ,κοο μας τουρ,σμου!
Ή όλήθε.« εΤνα, δτι έγιναν μ*ίΗ«ές «έκδρομές,, ττρός....
πιθανά
ρήφανοι αύτο! άντάρτες Σφακιά
νοι, ττολέμησαν τούς Γερμανοΰς
σ' δλη την Κατοχή. ΟΊ ττατέ-
ρες κι' οί παττττουδες τους, πό
λέμησαν τούς Τούρκους κα! ά-
ττελευθέρωσαν τό νησϊ Ποίος
τολμάει νά τούς στηλώση καϊ
νά άτμμάση την Έλληνική γε-
νηά, την φύτρα κα! την ΐστορία
-ούς; Ιδού ή Κρήτη, Ιδού καί
τό πήδηιμα...».
Τέλος, τό ττεριοδικό γράφει
δτι θά έπανέλβη ξανά γιά τό
ενδιαφέρον αύτό θέμα.
■ ΚΥΠΡ1ΑΚΗ ΠΟΙΗΖΗ
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΛΤΙΩΤΗΣ
Στόν ταφο τόν δικο σου σδυσμένο εΐν' τό κερ!
σττάνω σ-.ό σταυρό σοι· δέν έχει έπιγραφή.
Ποίος νάσαι λέει μιά μάννα στόν διπλανό τόν τάφο
κανένας δέ σέ κλαΐε,ι, εΐχες καρδιά άττό δράχο;
Γυναίκα έσύ δέν έ'χεις; κανένα άδελφό;
οΰιε ενα»ε δικό σου καί σεχαν μοναχό;
Ποιό; 'άχσ ν σ: κλαίει σ' αυτή τή μαΰρη γή
τα δάκρυα ττοιάς μόννας κυλάνε σάν ττηγή;
Σκύδει φιλά τό χώμα ττοΰ σεχει σκετταοιμένο
κι' άνάϋ'.ι τό χερϊ σου ττού ήτσνε σβυσμένο.
Δυδ δάκρυα κυλάνε τάνω στά μάγουλά της
καί τόν οτσυρ') τυλίγει μέσα στήν άγκαλιά της.
Ξέρε' αυτή άπύ ττόνο γιατί έ'χσσε δυό γιούς
δυό διπλοπ,κραμένουι,, δύστυχους άδελφούς,
ό έ'νας είναι δίίτλα στόν τάφο τόν δικό σου
ό άλλο; δμω*· ποΐνο.., μην είναι αδελφάς σου.
Σ-τή σκέψη τούτη σκύδει ξαναφιλεΤ τό χώμα
μην εΐσσ τό τταιδ· της, μθιρολογά άκόμα.
ΔΩΡΑ ΑΔΑΜΟΥ
Κυττριωτοπούλα 16 έτών, μαθήτρια.
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΡΗΤΗ..
Έκυκλοφόρησε, ττλούσιο σέ
ϋλη, τό νέο τεύχος τού ττεριοδι
κοθ
Μεταξύ των άλλων
νεώτερα γιά τίς Βάσεις, ρεπορ
τάζ γιά τούς Κρήτες τού Κανα
δα, καμπάνιες γιά τή Σητεία,
τό Όροττέδιο, τό Τυιμπάκι,
τ' Άνώγεια κ.ά.
Πρόκειται γιά μιά άξΐόλογη
έ'κδοση μέ θέματτα πού σχετίζον
ται μέ τή Μεγαλόνησο καί
πού δίδονται μέ ιμαχηα-ικότηίτα
κα! άδέσμευτη διαθέση. Όσοι
ένδΐαφέρονται νά τό άγοροσουν
μπορούν νά τό ζητήσουν στά
ΕΚΑΒΗ,,
Λρχίόαυε κηί
ττερίτττερα ή νά γραφτοΰν συν-
δρ».^η.τές στά Γραφϊΐα τού Ή
ρακλείου. Λεεοφ. Δικαιοσύνης
11 τηλ 221—965.
"ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ,,
Νέο Κρητι«ό κέντρο πού λέ-
γεται «ΔΟΞΑΡΙ» ανοίγη στήν
Αθηνά μέ λυραρη τόν Φόρον·
ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ή ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
τώνη. Θά τηροσφέρη κα! ν χά με
γΑλη ττοικιιλία Κρητικών φαγη-
τών (48 διαφορετικούς μεζέ-
δες) καθώς καί πλούσια κάβα
μέ κρασιά καί ρακές τής Κρή¬
της. Τό νέο αύτό κέντρο θά λει
τουργήσιη στήν καρδιά τής Α¬
θήνας, στήν όδό Ξενοφώντος στό
Σύνταγμα.
• Καί άλΑοι 2ν«ς εξυττνος δ.άλογος, αυτή τή φορά γ.ά τούς
.... (.εΛΦνΜμένν>υς ττ.ά άττό τταλ*ς ττλευρές, «ψίλους» Αμ€ρ.-
κανούς καΐ τίς Βάσεις τους.
Λέει ό ενός συζτντττή;: , , . ,
— Παρατήρησίς δτι ή «Άλήθε.α» άττό τή μιρα ιτου κυκλο-
φόρ.σε γράφ,' αυνέχε.α^ ττάν« άττό τσν τ.τλο της, «εξ« 0! ξέ·
νες Βάσει; ανί, την Κρηίτη»; .
V
Να! κα, τί θελε.ς νά ττής δηλαδή; Ρ«^« ό αλλος.
— ■Απλούστοπα φοδάμαι μήττως ό άΛότη,ς της, οττο τό πό-
λύ ίξω πού φωνάζε., ,μη"ττ«ς βρεθή οώτός μεσα!....
Καί Γ·«μ'πληρών«ι ό άλλος:
— Κι' δχι τίποτε άλλο, άλλβ Π «"ήν 'Αλικαρνσσσο τόν
πάνε ή στή Νεάττολη, ψαχρή ύτΓθδοχη τον περι,μένε. γιατί έ¬
ν--, α·υ,ρσθί.ί καί μέ τούς δι» διευθυντές φυλακων...
Τί νά γίνη ετσι εΤναι: διτοιος δέν θέλει χτύττους στό χαλκι
διί δέν ττάει,' δταν μάλιστα ληψθη έττιτΓροσθέτως ύττ' όψιν.
δτ στό χαλκιδιό φτιάχνουν τταντός εΤδους.... σίδερα'
ι Κι' άλλος Ενός άχόμη Βιάλογος σχετικός μέ τούς Γυμνι-
1ΐ Πώς τ« κατάψερε ή «Άληθεια» στ' άλήθεια, μέ τούς νυ-
στες.
Λθτέι;
-- Έδώ .. ξίγυμνώνει τόσοΛ; καί τόσους άλλους καί μάλι¬
στα . . κσλοντυ-μΐνους κσί στούς γυμν>ούς θά δυσκολενότανε;;
•Κλή
• Κα >ιά να γελάσωμε λιγάκι
άς ξσναθυιιπθούμε τόν ΚιΛερνηττάκη.
Πρίν άναδημοσΐί-ύσωμε τό σημερινο... ττύημα τού «μαάντα-
νιό,ί, θά δώσωμε μερικο ττλΓνροφοριακά στοιχεΐα ττού άναφέ-
ρονται στίτ, χουντικές σχέσεις τοΰ «ύμνωδοΰ τής χούντας» δ-
—.ΐς σϋτοατΓθκαλεϊτιΐ· ό Κυβερνητογιάννης κα'ι τοΰ «λεπουρ-
γοϋ τής χούντσς?> 'Λρχ;ετπσκόττου Κρήτης κ. Εύγενίου.
Στόν ιτερ.,6όητ( λοιττόν τόμο τού ΚιΛερνητογιάννη «"Υ-
μνοι στήν Έττ&νάστςίτηϊ, ό... ττυητης άναφέρει Εξι (6) φορές
στίς ύτοσημ€ΐώσεις των... ττυημσττων τού μέ σχετικούς 4στε-
ρίσκ-ου;· «Άκολουθε· χειροφίλημσ. είς 'Αρχιεττίσκοπον Κρήτης
κ. Εύγέν.ον,·
Συνέττεσε 6λέττετε στίς τελετές κατά τίς οποίες ό Κυβερνη
τογιάννη- ό-άγ^?.ν£ τίς έμμετικές τού ρίμες, νά τταρευρίσκε-
τε έκ... θρησκευτικόν κσθήκοντος καί ό κ. Εύγΐνιος, στόν ό-
τοΐο απιυθο·νόταν· ο χουντικός ριμαδόρος μέ τό εξής δίστιχο·
«Μέ την εύχη Σου Δέσττοτα κα! τού Θεοΰ τή χάρι
κι' άττόψε, δτκος ττάντοτε έδγαίνω στό ττατάρΐί.
ΚΓ £6γα.ν£ μετά τό χειφροψήλημα ό ΚιΛερνητάκης στά
πςττάρι γιά νά τούς 6γάλη έν συνεχεία, δλους στό... κοντάρι.
Προεξάρχοντος ίέδαια, τοΰ κοπά ττάντα τα άλλα Άγίου
Κρήτη-,, τοΰ όττϋίου ή Φωτογραφία ό—·ά χουντικές έκδηλώσεις,
δι αοσ.εύ;.το, στύ 6 6λίο τού Κυβερνητάκη δέχα τρείς (13)
.·>:>ρέ-
Στόν κ. Εύγένιο είναι άφΐερωμένο κ,αΐ τό άκροτελευτιο....
'πυημα (οελ. 232) μέ τίτλο: «Έττίστέγασμα στόν Άρχιεττί-
σκοπο γ ρητρ,ςχ καί ύττοσημε'ωση: «'Εγράφη κατ' Απρίλιον
1970, αμα τή -ηχροπώσει τής άνά χείροχ; μελέτης».
Νά λοιττόν πώς, άρχίζει καί ττώς τελειώνει τό «έπιστέγα-
σμα» τής 6νακε!ας.
'Αρ-χίζει:
«Δεσττότη πό; πρωιοστοπεΐς στάς Έθνικάς κινήσεις
ολ' £χομε γιά λόγοι Σου άρίστας άναμνήσεις;;;;;;;;;;;
(Τα έροτηματιχά ϊπεσαν κατά λάθος αττο τή λυνΌτυτΓΐκή
μηχανή κα! ο διος,Οωτής μας δέν τα άφαίρεσε).
Τελειώνει
«Λοιπόν Άρχ.επίσκοπε, άγλά'ισμα τής Νήσου
άφοΰ ξομολογήθήίοτ, οός μόν Τη την εύχή Σου
νά συνεχίσω τ ό οκοτιό, μέ τό φτ»χό λανοΰτο
ύμνώντας καθ 'ΕζλΛηνΐικό, ττού ξεχειλίζε,ι ττλοΰτο».
Εύτυχώς δμωη ο τροχός γύρισε κα! ό ύττό τάς εύλογΐας
τοΰ Άγίου Κρήτης (;) (έττεσε ττάλι άττό τή μήτροθήκη τής λι
νο-υπ κης μηχανής ενχι έρωτη,ματικό) σχοττός ή μάλλον... χα-
6αδάκι τού Κυοερνητογιάνντι έτελείωσε.
Μόνο ττού ό Κυήερνητογιάννης δέν Ε^αλε στήν τελευταία
σελίδα τού 6ι6λίου τού, τό γνωστό «ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ
ΔΟΞΑ>» άλλά τό σήμα τής «ΓκΓΤΓθίδοτΓουλ|κ.ής Έποναστάσε-
«ς» τό γνωστό «ττουλί» τής 21ης Απριλίου.
Και τό μέν ττουλ! πέταξε, άλλά τα γρατττά έ'μεαναν... πρός
όόξα · τοΰ Ιδίοο, τού Παττακού καί τού Εύγενίου, ττού γιά την
έττοχιακή αύτη ■Μερίοδο σέ σνσχ—ισμό βεβαία των ανωτέρω
γραφομένκν τού Κυβερνητάκη, άττοτελοΰσαν... τριάδαν όυοού-
σιον καί άδιαίρετον.
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΟΜ1ΛΟΥΜΕ...
ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΌ
Τ
ΑΣΦΛΛΕΆ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚ
Σ ΟΑ5. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΡΙΝ
ΡΟΣΤΑΣΑ
:ΙΝΑΙ ΠΟΛΥΑΡΓΑ!...
Μπορεϊ νά εΐστε άσφαλισμένος άλλά
βν δέν Εχετε κα'ι Νομική Προστασία ΟΑδ.
θά αίσθάνεσθε άνασφοΛεια1
Γιατί ή Νομική Προστασία
είναι μία έπαναστατική καινοτομια.
πού πρώτη ή ΟΑ5 δφερε στήν 'Ελλάδα
άρχίζοντας από τόν τομέα τού αύτοκινήτου
Μέ την Νομική Προστασία ΟΑ8 έχετε πάντα
μαζί οας, έναν άόρατο νομικό σύμβουλο
ΓιατΙ μέ την ϋΑ5 διεκδικεΐτε πάντα
τα δικαιώματά σας (μέ δικά της έξοδα)
στά δικοστήρια ή σ' όποιαδήποτε αρχή
καΐ προστατεύετε άποτελεσματικά
τα συμφέροντά σας
Ή υΑ3 είναι κοντά σας
γιά τό τρακάρισμα. γιά όποιοδήποτε άτυχημα
γιά τίς τροχαϊες πάραβάσεις.
για τίς ύ,ύοτηρές πειθαρχικές ποινές.
γιά τις ττινακΐδες κα'ι τό διπλωμα "
που άφαιρέθηκαν γι6 την κακή έπιοκευή
τού αύτοκινήτου σας
Μέ δυό λόγια είναι κοντά σας
γιά κάθε τι πού συμβαίνει
στό αύτοκΐνητό οας ή σέ σας, τόν όδηγό
Γιά όλα αύτα η ΟΑδ είναι κοντο σας
μέ δικηγόρο πού θά διαλέξετε έσεϊς
άλλά θά πληρώση έκείνη, στά αρμοδία
δικαστήρια στήν Άθήνα, σ' όλη την Έλλάδα
άλλά κα'ι στό εξωτερικώ
Γιατί ή Νομική Προσταοία ΟΑ3 σάς καλύπτει
κα'ι σ' δλες τίς χώρες τής Εύρώπης
"Ολα αύτά και πολλά άλλα ή οΑ5
σάς τα προσφέρει μέ μιά άσήμαντη
έτήσια συνδρομή'
Πραγματικά μέ 980 - δρχ τόν χρόνο
(χωρ'ις τις νόμιμες προσαυξήσεις
Υιώ χαρτόσημο κλπ ) μπορεΐτε καί σεϊς
δπως έκατομμύρια όδηγοι σ' 6λο τόν κόσμο,
νά άποκτήσετε σιγουριά καΐ πραγματική
ζενοιαοιά δταν όδηγείτε.
'Αξίζει νά γνωρισετε την ϋΑδ.
Είναι τόσες πολλές οί περιπτώσει
που οδς καλύπτει, ώστε θά πρέπει
νύι καταρρίψετέ ρεκόρ αΐσιοδοξΐας
Υΐα νά πήτε πώς δέν θά σος χρειαοβή!
Τηλεφωνήστε μας τό συντομώτερο καί χωρΐς
καμιά άπό μέρους σας υποχρεωθή,
ενας άνθρωπός μας θά σας επισκεφθή
για νά σάς δώση περτσσότερες λετττομέρειες·
γιά νά βρήτε
τό δίκηο σας!
ΟΑ5 ΗΕΙΙ.Α3 - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ. Λεωφόρος Ίλισσού 28 (γωνια Βούρβαχη-Νέζερ) ΤΗΛ. 9237271-5 - ΘΕΣΣΑΛθΜΐι,-υ »
ΛΑΡΙΣΑ. Κύπρου 80 ΤΗΛ 222850 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 25ης Αύγούστου 42 ΤΗΛ. 281640 - ΠΑΤΡΑΙ π^ ωδεκανΐϊ°°« 27 ΤΗΛ 527352-3
Πλατεια Γεωργίι
Υιού 29 ΤΗΛ 276837
.975
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΑ 3
_ ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
ΟΙΑΝΑΓδ_ΤΕ_ΜΑ-
ΕΜΜ. Ι. ΛΥΔΑΚΗΣ
ΠΑΛΙ ΤΟ ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ
Ό κ. Έμμ· Δασκαλογιάννη
κης( διαφιμΐζοντας τώ ΟΙνολο-
γικόν έργαστήριον τού, πού
£Τναι σέ θέση εφέτος νά πωλη
εΥτός των αλλων «αί ύγρό θει-
ώδες όξύ, συνιστά στούς οίνο-
ιτοφαγωγούς νά μην χρησΐιμοποι
οθν τό μετα,μπισουλφίτ γιατΐ
είναι έτΓΐολββές στήν ύγείο.
Ή ανακοίνωσις αύτη έξένη-
σε βεβαία τούς πάντας πού την
διόίασαν άλλ' ιδιαιτέρως την
φαρμαχοττοιόν — Βιολόγο κ.
Χριστ. Λυδάκη — Τσοπτάχη
καί δι1 έτπστολής της, δηιμοσιευ
θεΐσης στό άττό 8)9 φύλλον
της εγκρίτου εφημερίδος σας,
δΐΓ[Ρ«τάτο αν είναι δυνατόν νά
έττιτρΓΓΓ—αι ή χρήσις επικινδύ¬
νου φαρμάκου γιά την συντήρη
στ; των κρασιών.
Είναι ττροψανές ότι ό κ. Δα
οκαλογιαννάκης, στήν προσπα¬
θεία τού να επιτύχη την μέγα
λύτερη δυνατή διαθέση ΰγροθ
θειώδους όξέος έκ τού έργαστη
ρίου τού, δεν διστάζει νά δυ-
σφι>μίση τό .μεταμπισουλφίτ,
ΐΓού εΤναι καί αύτό θειώδες ό-
ξύ είς στερεάν μορφήν κα! τό
ιμόνον έττιτρεπόμενον άπό τόν
Νόμον συντηρητικάν μέσον καί
είς ποσοστόν 0,2 γραμμαρίου
κίτά λΐτρον κρασιοϋ
Άττό τού έτους 1932, ότε
ήσκουν τό έττάγγΐλμα τοΰ Οί-
νολόγου διεφήμιζα τό μίταμττι-
θΌϋλφΙτ κα! συνιστοθσα στούς
τταραγαγούς, άντ Ι γύψου, νά
σκονίζουν στά ττροσκοιμιζόμε-
να στό ττοπητήρι 100 κιλά
σταφύλια, 20 γραιμ μαρία —
γιά ερυθρά καί 30 γραμμάρια
γιά λειική οΐνοποίηση.
Όμολογώ δτι δέν ύπήρξα
"Εμττορος γιά να φέρνω κα! να
διαθέτω ό Τδιος τό φάρμακο
τουτο, "Υστερα δμως άπό την
έντατική διαφημίση μου, προέ-
ιαιψε ζωηρή ζήτησις την οποίαν
ανέλαβον ώς ήτο φυσικόν νά
ίκανοτΓθΐήσουν τα Φαρμακεΐα
τής πόλεως. Δέν τηέΊρασαν ττολ
λά χρόνΐα καί ή χρήσις τού έγε
νικεύθη σέ τέτοιο βοοθιμο ώστε
στό κάθε χωριό ίαί στό ««θε
παντοπωλεΐο ή μικρομάγαζο νά
προσφέρεται τό μεταμπισουλ-
φ!τ ο~τόν τταραγωγό.
Άπό δσα έξετέθησαν γίνε-
ται φανερό ότι άπό πολλών έ-
τών εΤχε κατταβληθή σοβαρά
προσπαθεία νά. γίνη άπό ιμέ-
ρους των παραγωγών άττοδε-
ΚΤΠ ή χρήσις τού μεταΐμτησουλ
φίτ, ώς μέσου τταρε,μ—οδίσεως
τού τταλλαττλασιασμοΰ των έ-
πιδλαδών μικροοργανισμών κα-
τά την έναρξη τής ζυιμώσεως
τού γλεύκους άντί τού γύψου
πού η,ΰξανε ϋτπερόγκως τα θειϊ
κά αλατα μέ τα γνωστά έπα-
κόλουθσ
Ό κ. Δασκαλογιαννάκης έ¬
φθασε εφέτος τό έργο'στήρι-
όο τού μέ τόν νέον αυτόματον
μηχανικόν ,μετρητήν καί δύνα
ται νά προσφέρη τό θειώδες ό-
ξύ είς ύδατικόν διάλυ,μα κα!
έπομένως εΤναι είς θέσιν, έξαν-
τλώντας τό άνωταττον έπιτρεπό
μενον όριον (0,4 κατά λίτρον)
νά διασφοΛίζη την συντήρησιν
οΐνων ιμέ ηύξημένα τττηιτικά.
Τούτο δμως δέν τού τταρέ-
χει τό δικαίωιμα ^ά δυσφηψιίζει
τό μεταιμπισουλφίτ ττού εΤναι
•πρόχειρον κα! άσφαλές μέσον,
είς χείρας τού παραγωγοΰ γιά
την έπίτευξη ύγιούς ζυμώσεως
καί άττηλλαγμένης τής έπιδρά-
I
σεως έττιβλαδών μικροοργανι-
σμών. Ή καλή ποιότης τού
κρασιοΰ άλλως τε δέν έξαρτά-
! ται άπό την χρήσιν τοΰ ΰγροΰ
θειώδους όξέως άλλ' άπό πλεί
στ ούς αλλσυς παράγοντος. Καί
αυταί εΤναι, έκτός των καλών
καιρικών συνθηών τής χρονίας,
ή ποιότης έδάψους, θέσις οΐνα-
μπέλου (ΰψόμετρο, έκθεσις)
α! είς την οίνάμπελον συγκαλλι
εργούιμενχχι έκλεκταί ττοικιλίαι
οΐνοσταιφυλών, α! καλλιεργητι·-
καί φροντΐδαι αί άτΓθβλέπουσαι
είς ποιστητικήν καί ούχι ποσο-
τιχήν παραγωγήν σταφυλών.
Καί ό τρυγητός είς ένδεδειγμέ
νη ήμερομηνίαν. Σάν έπιστέγα
σμα δλων των ανωτέρω τό καλό
δοορέλι σέ σέ καλή άττοθήκη, δι
δουν σιγσυριά στήν παρασκεμή
καλού κρασιοΰ πού δέν χτσττά
στό κεφάλι καί δέν προκαλεϊ
στομαχικές διαταραχές.
ΕΜΜ Ι. ΛΥΔΑΚΗΣ
Ο ίνολόγος
Υ.Γ. Μέ την κ. Λυδάκη —
Τσαττάκη ούδεμία συγγένεια μέ
συνδέει.
Β. Κ0ΥΚ0ΥΡ1ΤΑΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ,, ΙΕ ΕΡΟΤΗΜΑ ΜΑΧ
Κύριε Διευθυντά σάς πα-
ραχαλώ νά δημοσιεύση,τε τα
καττωτέρω είς απάντησιν δη»
μοσιεύματτος τής εφημερίδος
σας:
Ή σύζυγός μου, εΤναι κυρία
οικόπεδον οίκοδομισίμου κεψέ
νού επί τής όδού Βοίβης καί
Έλύρου (Γωνία).
"ΑτΓοφακτίσασα την οίκοδόμη
σιν τού οίκοττέδου τούτου, προ¬
έβη είς απάσας τάς νοιμίμους
ενεργείας παρά τή αρμοδία ύ-
πηρεσία τού Πολεοδαμΐικοΰ
Γραφείου Ηρακλείου, ήτις δια-
πιστώσασα δτι συντρέχουσι αί
άπαιτοώμεναι τηρουποθέσεις, έ-
ξέδωσεν την ύπ' αριθ. 1862)
1975 άδειαν οίκοδοιμής, τής
σχετικής μελέτης κατταρτισθεί-
σης υπό τοΰ Τεχνικοΰ Γραφεί¬
ου κ. Μαρκουλάκη Μιχαήλ, Πό
λιτικοΰ Μηχανικοΰ.
Ή ανωτέρω αδεία, εξεδόθη
νομίμως, δυνάιμει τής ϋττ' άριβ.
Πρωτ. Ε. 225582)27.8 70 Δια
ταγής Υπουργείον Δημοσίων
"Εργων, ώστε νά είναι περιττή
ή παρέμβασις τοΰ κ Νομάρχου
Ηρακλείου
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ
ΠΙΤΣΟΣ - 80ΝΥ - ΝΑΤΙΟΝΑ- - ΕΓΓΕΡΙ - ΕΙΧΟ ■ ΝΟΒΌ
ΜΕΝϋΕ - ΤΕΙΕΓϋΝΚΕΝ - ΒΙΑ-ΕΤΉ - ΗΙΤΑ0ΗΙ κ.λ.π.
ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γων.-Τηλ.287768 Ηράκλειον
Ψωνησΐε ώηό μα&: ΣΛΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
Εϊμαστ€ ϋτοιμοι γιά την χειμερινή περίοδο, μέ δ,τι
φοριέται στήν ΑΘΗΝΑ καί στήν ΕΥΡΩΠΗ
ΑΝΔΡΙΚΗ
«■/■
ΓΐοΕΗΕί
Πλεονεκτημπτα
ΦΙΛΙΠΙ ΠΡΟΓΚΡΕΙΙΒ όηοτιλει
ΟλοκΑηρΜτική αντιμετωπίση των λικεβων! (βιολογικων
ίηαγγΐ,λικιτικων λύ,μαΓ >·ιι) Ολοι εζαφανιζονται
ΕΛΐιΙίικτος ουτομοτιομος! Για να τροποποιηΐί το προγμαμ
ματα «πά την κρίση πας
Οήκις απορρυπαντικοίι έμπροςΙ Πιο ιυκολιχ ικ» χει
μιομο
Κερΐος χυρου γο ΙΗ ΟΙ κΓΈ 5.ΙΒ ούς 4ί,υ^ιηρο> » ·
ΙβΑριο «ΕΒνΐΟΕ Τυ ΐιλιιοΐι.ρυ $ΕΗνΊαΓ- οίην Ι ν ι
ιιοϋ διιιιιιμι,ι το πλυνΐΠΡΐΓ' ααζ πανια Μΐινοιιργι»
ΠΑΥΝΤΗΡΙΑ ΡΗΙΙΙΡ3 ΣΓ ιιλή(>π Ίφ(ι μονΐΐλων
Εινοι πλυντήριο μοναδικπς ο
ματιομων και προνΡαΜΜΟΤϋ)ν
(ΐκεφθήτΐ για πλυντπριο
ΡΗΙίΙΡδ
γιά πιό σίγουρα
Σ6 άΐιοκΑεισϋκη «όν σνν6ν«οοξη
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟΣ
ΜΙΛΑ ΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καττά τ' ανωτέρω ούδεμία
τταρατυπία διά την έκδοσιν τής
αδείας έλαβεν χώραν, ή δέ δια
δικασία έκινήθη, έντός των ύττό
τού Νόμου καθοριζομένων πλαι
σίων.
Σημειωθήτω ενταύθα ότι α¬
πασαι α! οδοί αί πέριξ τού τε
τραγώνου είς δ τό έν λόγω
οΐκώπεδον, διηνήχθησαν, επί οί·
κοπέδων κοριότητος τής συζύ-
γου μου, ανευ καταβολής άττο
ζημιώσεώς τινος, ήτις άλλωστε
καί δέν ήξιώθη μέχρι σήμίρον
Ευχαριστών διά την φιλοξε-
νείαν
Διατελω μτά τιμής
ΒΑΣ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Σεβόμαστε τή δική σας
άττοψη κ. Κοακοαριτάκη, γι
αύτό καί τή δημοσιεύομε, δ-
ττως συιμβαιίΜει μέ δ λ ε ς τίς
γνωμες. Αύτό δ·μως πού δέν
κοπαλαβαίνο/με, είναι γιατ
ένεργεΐτε άντιδεοντολογικά
καί δηιμοσιεύετε ττρίν άττό
έμάς την έπιστολή σας σέ
αλληι εφημερίδα;
"Η ιμήττως καί γι' αύτη
την τταρατυ—ίσ. εχετε έτοκμη
δκαιολογία;
Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Άγαητητέ Μάνο Χαρή
Σέ συγχαίρω γιά τόν δύ-
σκολο καί δημοκρατικό άγώνα
σου μέσω τής «Αληθείας». ΟΙ
άττοκαλύψεις καί τα σκάνδαλα,
ττού διαβάζω σνχνά στήν έφημε
ρίδα σου γιά τόν τόττο
μ ού ττροξενοΰν φρίκη.
Έπιτέλους, ό Κρητικός Λαός
μαθαίνει τούς τυράννους τού.
Τραχύς καί άνηφορικος
δρόμος ττού διάλεξες, μά δέν
ττειράζει. ΕΤσαι Κρητικός!
Σέ χαιρετώ
ΓΙΩΡΓ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
Βερολΐνο
25.9.75
3ον
(τελευταίον)
ΠΡΟΒΕΛ. "Εκονα πρόσφατα
μιά κριτική τού έαντοθ μου, 8-
τι σττν ττόλη πού σχεδίαζα φο-
δηθηΐκα νά 6άλω νεκροταφεΐο
4νω στήν άρχαιότητα τό νεκρο-
ταφεΐο προηγεΐται τής πόλεως.
Μην ξεχνάτε ότι μεγάλα μνη-
μεϊβ τής Ίστορίας είναι νεχρι-
κές ττόλεις.
'Ειμεϊς οί σύγχρονοι, μέ ενα
εΤδος πλύσης τοΰ έγκεφάλου,
άττό Ινα εΤδος ττολιτισμοΰ ττοί;
λέγ*ται Ίου&αιοχριο-ιανικός
Πολιτιαμός, φθβούμαστε τό Θά
νατο καί ό—οφεύγουμε τό νεκρο
ταφεΐο.
Τό δτι δέν εβαλα φυλακή αύ¬
τό δικαιολογεΤται διότι σέ μιά
κοινωνία σωστή καί δίκαπη φυ-
λακές δέν ΰπάρχουν
Μ.Χ. Πως άνακαττευθήκατε
στό θέμα τοΰ ρυθμιστικοΰ σχε
δίου Ηρακλείου;
ΠΡΟΒ.ι— Άπό τό 1957 ή
ψιουνα ό ττρώτος πού ,μίλησε
γιά την Πολεοδομία σάν 'Ετγι-
στήμη. 'Ως τότε ήταν απλώς Δι
οικηττική 'Υττηρεσία.
Μέ την ϊδια μου την παγί-
δευση στούς στόχους πού έττε-
δίωκα, βομ'βάρδιζα τό τότε "Υ
ττουργεΐο Συντονισμοΰ νά ανα¬
θέση δοκιμοοστικές μελέτες σέ
συναδέλφους μου, ττού τοουτοχρό
νως θά ττταν καί έκπαιδευτι-
κές. Δυστυχώς τό πράγμα δέν
ήταν εϋκολο. Τό Κράτος άπέφυ
γε νά κάνη αύτό τό πράγμα
γιά δυό λόγους α) Διότι την
έποχή έκείνη προσπαθοΰσαν νά
δομηθοΰν μέσα στά 'Υπουργεΐα
οί νέοι ΟΙκονομολόγοι πού έρ
χάντουσαν άττό τό έξωτερικό,
νά βροΰν τή δική τους κυρισρ
χία ττάνω στά φαινάμβνα τ°ΰ
χώρου, έρμηνεύοντάς τα σάν
οίκοναμικά, δίδοντας ίνα εΤδος
Πανάκειας στό ρόλο τού ΟΙ-
κονομολόγου
β) Ό δεύτερος λόγος ήταν
δτι τό Γραφεϊο Δοξιάδη, πανί-
σχυρο τότε όπως πάντοτε άπό
τό 1935 ττού ό Ιδρι/τής τού
γύρισε μέ 3 μηινιες στή Γερ
μανία σάν διευθυντής Πολεοδο
μίας, εΤχε μιά μεγάλη πολιτι-
κγ> υποστηρίξη καί έπειδή εΤχε
πολλούς τταλιούς ΰπαλλήλους
Γ. Β. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
ποιοι
ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ
Κύριε Διενθυντά,
Εΐμαι ένας ττολιτικός άνά·
ττηρος — καί κατά την ττ
οδόν τής δικτατορίας κοινως
«Χούντα» καί άρχές τού-
της, μοΰ συνέδη τό εξής ττερι·
στατικόν:
"Οπως εΤνα γνωστό ή δικτα
τορία έταλαιπώρησε πολίτας
δλων των πολιτικών παρατάξε-
ών, όχι δηλοιδή μονο άριστε-
ρούς: Είς την "Αρχαιολογι¬
κήν Ύτιηρεσΐαν Ηρακλείου εΤχ·
ύτΓοβάλλει δικχχιολογητηκά, άδ
κήθηκα τότε, διότι τό καθεστώϊ
προσέλοισε Ινα πρώην χωροφί
λακα. "Εκαμα τότε την άπε-
ρισκεψίαν κα! εκαμα μΐα ανα¬
φοράν είς την Προεδρίαν Κυ¬
βερνήσεως, άλλά είς την τό
τε. δ'αμαρτυρΐαν μου έΊτεσα έξι
είς τάς έκτιμήσεις μου δ κ
τι δέν εγνώριζα ποιοί διοικοΰ
σαν τόν τόπον! ! !
Άποτέλεσμα ήτο δτι έσυρθη
κα είς τα δικαστήρια, μέ έγ¬
γραφον μαρτυρίαν δύο συντα·
γματαρχών κ κ. Συρογιάννη
καί Ζαρονίκου, κα! νά κρατηθό
επ! 35 ημέρας! !
Αυτή ήτο ή Ελλάς 'Ελλήνω
Χριστιανών ή συμμορίαι τοί
Διεθνοΰς Μασονισμοΰ πού άπεδι!
θηχταν σέ έττεχε ι ρήσεις καί μττ
νες. Ήτο οί Έπαναστάτες ττοι
κατέστρεψαν καί ξεποΰλησαν
την Κύττρο, πρός δφελος ξένων
συμφερόντων.
Μετά τιμής
ΓΕΩΡ. Β. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
Άμττελόκτνποι — "Ηράκλειον
Νυφικά ύψτϊλης ποιότητος
ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Παραπλεύρως «Κατράντζου»
Τηλέφωνον 283.428
«Μοάθΐ
ΑιΐΓίΐΙ ^α68ί^0I1δ ίη
Μιιΐίίρΐο ΟΙιοίββ Ηογιιι.»
Τό κλβιδί τής επιτυχίας διά την από¬
κτησιν πτυχίων των Πανεπιστημίου
ΟΑΜΒΒΙΌΟΕ καί ΜΙΟΗΙβΑΝ.
Συνοδεύεται άπό είδική «κλεϊδα» έπβ-
ξηγήσ€ων.
"Εκδοσις Γ. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
τού σέ κρατικές ϋπηρεσίες, αύ
τοί έλ&γαν δτι άφοΰ έχομε στήν
'Ελλάδα ?να τέτοιο μεγάλο'
ΓραφεΤο, δέν χρειάζονται οί ά
ναθέσεις.
Πέροχταν χρόνια καί δταν ήρ
θε ή κκβέρνηση ΠατΓανδρέου τό
1964, ό Ανδρέας ήταν ύττουρ
γός έττηρεαζόταν άττό τούς άρ
χιτέκτονες διότι σάν άνβρωττος
ττού έ'ζτσε στήν Άμ£ριχή εΤχε
μιά άλλη άνΐτίληψη τού χώρου
Τότε άποφασίστηκε νά άνα-
τεθοΰν τρείς μελέτες: Ήρά-
κλειο, Χανιά καί Πάτρα. Έτσι
άπό σύμτττωση πήρα έγώ τό
Ήράκλειο.
Την έποχή έκείνη έ'γινε μιά
άπόπειρα σκανδάλου Δηλαδή
«οααηγορήθΓΗίε ό κ. Α. Παπαν¬
δρέου, δτι προέβη σέ άπ' εύ-
θείας αναθέση. Αύτό ήταν κα!
δίκαιο καί άδικο. Δίκαιο γιατί
οί έττιδιώξεΐς τού συλλόγου ή-
ταν νά γίνονται οί άναθέσεις
δχι άττ' εύθείας, άλλά καίτότην
δκχγωνΊσμοΰ. Άττό την άλλη
,μεριά ώς τότε οί άναθέσεις γι
νάντουσαν πάντοτε άπ' εύθείας,
στό Γραφεϊο Δοξιάδη, πάντο-
Άττό τό 1957 δέν μοΰ εκα-
ναν καμμιά αναθέση εργασίας
"Ετσι, μετά άπό σκέψη πα¬
ραιτήσεως πού πραγματοποιή-
θηκε, καπόπ,ην πιέσεων ξαναανέ
λο)6α μέ χαρά τή μελέτη Ήρα
κλείου, καί μ€ συγκίνησε άπό
την ττρώτη στιγιμή αυτή ή ττο-
λεοδαμιική τού τΓεριττέτεια άνά-
μεσα στούς αΐώνες.
Μ Χ — Στήν άνάλυση ττού
ΚΑΙΊΜι
ΧΑΤ2ΗΔΑΚΗ
ΔΑΙ&ΚΑΛΛΚΗ
Διχηγβρος
Αβέρωφ Π
β' οροφος
Τηλ. 223.276
κάναττε γύρω άττό τό ρυ&μιστι
κό σχεδΐο τοΰ Ηρακλείου, δέν
άναφέραττε καθόλου τό θέμα
τής υδρεύσεως.
ΠΡΟΒ.:— Ή όμιλία μου αύ
τοσχεδιάστΓΐκιε. ΟΙ συνάδελφοι
τού Ηρακλείου μέ κάλεσαν γιά
νά τούς πώ μερικά πράγμοπα
σέ στυλ διαλόγου.
Πάντως τό θέμα τής υδρεύ¬
σεως δττως κα! δλα τα αλλα έ-
χουν ττερι ληφθή στό σχετικό
6ι6λ!ο μου πού φυλλομέτρησα
ακριβώς ττρίν έρθω.
Φυσικά δέν ϋττάρχουν άριστ ι
κές μελέτες, άλλά τα ττλαίσια
των μελετών πού άφοροΰν Οδρει»
ση, ατΓοχέτευση, μή μόλυνση,
φύτευση, κλττ.
Βεβαία δέν εγινε καμμιά κο
σμογονική έργασία, άλλά μέ 1.
8ΟΟ.ΟΟΟ (βγάλε τούς φόρους)
ττώς θά ζούσαν 50 ή 60 άνθρω
ττοι πού θά χρειαζόταν έναντι
στούς 15 πού «-Τιμαιστε; Δηλα¬
δή γιά νά χαραχτηρίσΜμε πιό
τελεία τό ρυθ,μιστικό ,μας αύ
τό σχέδιο θά τό λέγαμε «τό έ-
ιμττεριστατωμένο άνοιγμα ενός
διαλόγου».
Μ.Χ.:— Τί θά εΐχατε νά
ιμας ττητε, τελίΐώνοντας κ. Προ
δελέγγιε;
"Η πρώτη άρχιτεκτανικιή εΤ-
ναι ο! τάφοι καί τα ιμνιν,μεΤα
πού λέμε είναι ή μνήμη τού άν
θρώπου, μέ την άττοία διαφορο
ττοιήθηκε άττό τ* ζώον. Πολλοί
λοιπόν άνθρωποι φτιάχνουν τόν
τάφο τους ζώντας καί τώρα ά-
κόμα. Άν ήξερε λοιττόν ό άν-
θρωπος δτι δχι ό τάφος τού,
άλλά τό λίκνο της ζωής τού
θά είναι όμορφο, θά κατέβαλε
καί έξοδα καί έργασία καί πά
θος γι' αύτό. Δέν ττρέττει νά
άπομονώνομε τόν πολίτη άπό
την πόλη. Πρέττει νά γίνη μιά
Δη,μοκρατπα σέ 6άθος, μιά ά-
ιμεση, ΔΓ>μοκρόΐτία, νά ξέρη κα-
θένας πολίτης δτι κάθε στιγμή
«Τναι ζωντανό κομμάτι της πο-
λιτείας καί δτι κα! τοΰ ΐδιου
οί άττοφάσεΐς έμττεριέχονται
στό σύνολο καί δέν είναι α¬
πλώς ό δσΰλος των εΐδικών καί
των χρηιματιστικών κύκλων.
ΦΠΤΟ-
-ΒΑΖΟΣ
ΤΗΛ.: 288.357
Γιά μιά φωτογραφΐα ποιότητας
ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
κα) κάθε εκδηλώση σας
πού θέλετε νά μείνη αΐώνια τηλεφωνήστε στό 288357
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
(Γιαννίκου 2 — *Έναντι εΠατρίδας»)
ΠΟΛΕΙ ΤΑ Ι
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μάρκας ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ,
κατάλληλο νά χρησιμοττοιηθη
υπό 'Ελαιουργείου
ΤΙμή εύκαιρίας
Τηλέφωνο: 281—288
κυρίους Δρίμην ή Βαράκλαν.
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειροθργος - Ούρολόγοο
Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5-
ΒΗ17ΟΚ τέως Έπιιιβλητής τοθ
8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑΧ, (Δ. Γερμα-
νίας) ασχοληθείς καί είς την
ούρολογίαν Παίδων. Ένχατα-
σταθβΐς μονίιΐως είς 'Ηράχλειον
δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
Πάροδος Λασιθίου 5 (Βαλιδέ
Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινι-
κή «ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΜΟΣ» τηλ.
282.000.
για γυναικες
ΟΛΟΣ ΡΟΥΣΟΥ ΧΟΥΡΔΟΥ 3
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τηλ. 223.111
στο στενο τού ταΧυδρομειου
έναντι κτηματικης τραπέζης
9Εγηαίνια
Τετάρτη ώρα 7
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975
ΖΕΛΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
«Η οηΗΘΕΙΟ» είοχιόρηοε οτΑ ββυτα τΒς Μαοουίας καί ρΐχυει ΦΟΣ
ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
3ον
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΜΕ σήμερα τή δημοσίβχτη των κα,ταλόγων
των 4 Στοίον (3 Ελληνικήν καί τής μοναδιιοής ξένης πού ύ-
πάρχε' στή χώρα μας) ο! οποίες λειτουργοϋν καί δραστηριο-
ττοΐιθθνται σι-ήν Κρήτη.
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αώτη των 'Αρχΐιμοισόνων των Χα-
νίΜι', κλείνει ή έρευνά μας γιά τούς έτπικεφοΐλής των Μασόνων
στήν Κρήτη
ΙΗΜΕΚ3Ν0ΜΕ καί ττάλι ότι έκτός άτττό τα ττρόσωπα αύτά
ττοΰ άττοτελοθν τρόπον τινά τα Διοικη,τικα ΣυμοΌύλΐα των
Στοών, ύπάριχοΐΑ' καί οί «άκρως ά—όρρητοι» Άδελφοί τής
.Μκρής Σιοάς», αύτοι δηλαιδή πού οΰτί οί ΐδιοι οί Άρχι,μα-
οόνοι δέν ιούς γνωρίζοΐΛ· κα! εΤνοιι ακριβώς έκεΐνοι ττού μπο-
ρεί νά έ'χουν την ίδιότητα τού άπλοΰ μέλους καί δμως άττοτε-
οΰν τούς κρίκους ,μέ τό Διεθνές Σιωνιστικ© Κίνημα τού όττοί-
οΐ) πιστόι, Γ.ονλος είναι ό Μαοονΐισμος. Αύτοι, φυσικά, είναι οί
ττ'ό έτΐ'.κίνδονοι οί πιό άσυνείδηττοι, οί "ό καιτακ·ρκτέοι.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ άκόιμη καί τα άπλά μιέλη των Στοών ποθ μυ·
Μ ι ά έπίκαιρη ε'ρευνα γιά τή Σουλτανινα
ΤΟ 5ΑΝΘ0 ΧΡΥΙ.ΑΦΙ
• Σταφιδοπαραγωγοί · Έξαγωγεΐς · Έκπρόσωποι Όργανώσ€ων · Άλλοι άρμόδιοι
μιλοΰν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά κα Ι διάφορα μ€γάλα της προβλήματα
6ρήτε μου έσεΐς άττό
6ον
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥι— Κατόπιν
τής έιτεξηγήσεώς σας νομίζω δ
τι δέν χρειάζεται νά τταραμεί
νωμε στό σημεΐο αύτό δ.ότι εί
παμε κσί προηγουμένως δτι ο!
Ϊδιοι οί παραγωγοί μέ την ψή-
φο των τούς άναβεικνύουν στά
άξιώμοττα αύτά.
Αντιλαμβανόμεθα κα! συναι
στανόμεθα απολύτως ότι πρά-
γματι ή τιμή των 22 δρχ. ούδό
λως καλύτττει τό κόστος παρα
γωγής. Πλ^ν δμως εΤπαμε κα!
προηγ^μένως ότι άγωνιστήκα-
με καί συνεττώς δέν μττοροθσαμε
νά κάνωμε πέραν των δσων
σάς έκθέσαμε τίττοτε άλλο.
Δέν ξέρομε έπίσης ποία ττε·
ρίπτωση έννοεΐ ό κύριος πού
σάς εΤττε δτι έχομε ττερίτττωση
άντιττροσώττο'ο πού είναι μεσί-
της.
Δέν μάς ξενίζη καθόλοιι αύ¬
τό, διότι καί άν πράγματι συμ
βαίνει σέ μία, δύο ή κα! ττερΐσ
σότερες περιτττώσεις, γι' αύτό
δέν φταίει ή "Ενωσις Συνεται
ρισμών Ηρακλείου, άλλά αύτοι
οί ϊδιοι πού τούς έπιλέγουν,
τούς έκλέγουν κα! τούς στέλ-
νουν σ' αύτην
Καί έρχόμεθα τώρα στό θέ-
μα τής συγκεντρώσεως Θίγετε
ότι γιά τό θέμα αύτό λέγονται
καί γράφονται πολλά καί ότι ή
τιμή των 22 δρχ. έχει σχέση
μέ την άποκλειστικότητα τής
συγκεντρώσεως. Κατ' αρχήν
άποκλειστικότητα τέτοια δέν
υφίσταται. Υφίσταται καθολι
κή ττροαιρετική συγκέντρωσις.
Αυτή είναι καί ή όρολογία τής
αποφάσεως.
Δηλ. ό παραγωγός έχει κά-
θς δικαίωμα έφ' όσον δρίσκει
ενδιαφέρον, νά δώση τή σταφί
δα το^ δπου θέλει έκτός συγκεν
τρώσεως Πλήν δμως έττειδή
ττράγματι, τουλάχιστον άττό
τα σημερινά στοιχεία, είναι γεγο
νός δτι τό σκέλος μεταξύ των
έττιτει/ξίμων διεθνών τιμών μέ-
χρι κα! τής τιμής ασφαλείας
των 22 δρχ ύττάρχει ίνα ανοι-
γμα σέ σεδαστό κονδύλι, νομ!
ζω πώς σύτό καί μόνο τό γεγο
νός είναι έκεΐνο τό ότι:.":..", δυ¬
νατόν, νά άποκλείει ίπ! τςΰ ττα
ρόντος τή συμμετοχή κσί ένερ-
γοποίηση λοιπών ρ.;ίίυ δ σκι-
νήσεως, γ ά νά προδαίνο-ΐν
είς άττ' εύθείας άγοράς. Τούτο
δικαιολογεΤται απολύτως δεδο
μένου ότι διατρέχεται άμεσος
κίνδυνος άττό τίς σταφίδες τίς
όττοΤες θά έξαγοράση ή νά συγ
κεντρώση ένας όττοιοσδήττοτε
ψορεύς διακινήσεως, ή Ιδία στα
φίδα ή καί μέρος τής ττοσότη-
τος αυτής, νά έπανακάμτττεται
κατ' άλλον τρόπον καί νά εί-
σπράττεται αυτή ή διαψορά
καί καταλαβαίνετε δτι τό κέρ-
δος θά είναι τεράστιο. Νά λοι
ττόν γιατί πρέττει νά δικαιολο
γήσωμε την άπσψΓ) τής καθολι
κης ττροαιρετικής συγκεντρώσε¬
ως.
Τα έξοδα συγκεντρώσεως
ττού άνο,φέρετε ότι είναι 1,60
τούτο είναι άν»ακρι6ές διότι εί¬
ναι 0,60 κα! προορίζεται νά κα
λύψουν τα πάσης φύσεως
έξοδα συγκεντρώσεως, τα μισθώ
ματα των άποθηκειπικών χώ-
ρων γιά ενα διάστημα ενός έ-
τους καί την άποζημίωση των
όργανώσεων καί φορέων πού
άναλαμβάνουν τό βάρος τής
συγκεντρώσεως.
Σέ δ,τι άφορά την ΕΓΣΗ,
άττό τό 0,60 ήδη λαμδάνει Ο,
18 λετττά κατά κιλό, έκ των
όττοίων 0,12 είναι εξοδα πρα-
γματικά καί τα ύττόλοιττα 6
λετττά είναι έσοδο τής Ενώσε¬
ως, αττό τό οποίον παραχωροΰ-
με — γιά νά δώσωμε κίνητρσ
στήν Οπαιθρο — 3,5 λεπτά.
Συνεπώς δέν μένει τίποτε άπό
αύτά, όσον άφορά τουλάχιστον
τό 1973 κα! 74.
Φέτος μάλιστα έχομε προ-
δλέψη νά δώσωμε 5 λετττά
στήν ΰπαιθρο. ι
Βεβαίως άν όττοιοσδήποτε
φορεύς θελήση νά δώση έστω
καί μία δεκάρα τΓθφαιτάνω εί¬
ναι ελευθέρας ό κάθε παραγω-
γός νά διακινήση τό ττροίον
τού &πως νομίζει.
Είς δ,τι άφορά τό θέμα πρύ
θίξατε γιά τή μεταφορά τής
εδρας τής ΚΣΟΣ, έγώ τούλα-, νά κιλό,
χΐστον ώς ύττηρεσιακός παρά- τοιό κονδύλι θά κόψω νά σάς
γ^^ τής Ενώσεως δέν έχω άρ.μο( δώσω, τή στιγμή ττού βρισκό-
6 . ητα νά άτταντήσω. Αύτό μαστε στά πρόθυρα τού πολέ-
ειν^ι θέμα των αΐρετών έκπρο-] μου, διότι ό κίνδυνος ύπάρχει
σώπων τής "Ενώσεως. | άπό πλευράς Τούρκων πού θέ-
'Εδώ σ-ίαματώ κ. Χαρή καί λουν τα νησιά μας Σάμο, Χίο,
εΐμαι στή διαθέση σας γιά ό-! Ρόδο καί θέλουν νά ττροχωρή-!
ττοιαδήποτε ερωτήση άφοΰ δη-' νούν καί πρός την Κρήτη. Δέν
λώσω ότι έπιθυμοΰμε οποίον-' μίλησβ κανείς.
δήποτε καλοπροαίρετο έλεγχο, Ι Τότε σηκώθηκα έγώ καί τοϋ
δττως πιστεύομε δτι είναι ό δι εϊπα: Πρώτα σάς μεταφέρω [
τό χαιρετισμά τού άγροτικοθ
ούνται άπό τού 1ου μέχρι τού 33ου βαθιμού. Στήν ττεριοχή
τού Ήροοκλείου ΰπάρχουν τπερίττου 484 άτοιμα μν*ημένα στή
Μασον'ια έ.%ργά ή έν ΰπνώσει. Έν ΰπνώσβι λέγονται ο'ι Μασό
ν,ι -ου έπαψαν νά μετέχουν στίς συγκεντρώσεις καί γενικά
στή δράση, "λήν δμως έττειδή ό δρκος των Μσσόνων δέν «πά
τιέται? ττοτε, δέν δισ,γράφονται άλλά θεωρούνται έσαεί ιμέλη
τής ίτοάς εύρ.σκόμενα — δπως ττολύ έπιτίδεια λένε — σέ
κα τάο-ι οοση Εττνου.
Καί τώρα Π Άρχι,μασόνοι Χανίων.
ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
5Τ0Α «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ» — ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΒ Δελάκτκ; Έ,μμανουήλ
Α ΕΠ Πατταδάκης Γεώργιος
Β' ΕΠ Καψοιμιένος Γεώργιος
ΡΗΤ ΓΙολιτώφ Κωνσταντίνος
Γ^ΑΜ. Γοναλάκΐς ©εοχάρης
Α' ΔΟΚ. Άρετάκης Ιωάννης
ΤΑΜ Πρωιμος Κωνσταντίνος
ΕΛΕΟΝ Τζεϊράκης Στυλιανός
ΤΕΛ. Πρώιμος Ιωάννης
ΣΤΕΓ. Εαλτάς Εμμανουήλ
9' ΔΟΚ. Βαρδ/Α>γιάνινης Εμμανουήλ
ΑΡΧΙΤ Μανωλικάκης Κωνσταντίνος
ΑΡΧ Κοραβελάχης Στυλιανός
ΣΗν Πελεκάνος Μιχαήλ
Πρόαθ. ΡΗΤ. Μαλεφάκης Άλέξανδρος.
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ την έρευνα αύτη ή όποία τφαγματικά προ-
ίδ.αί-,ερη έντύττωση, γιατί είναι ή πρώτη, φορά
δημοσιογιραφΐικό όργανο ξένο πρός τή Μασονία φέρνει στή
καταιλόγους Τεκτόνων, θέλομε νά τονίσωιμε τα
Η ΑΠΟΙΤΑΣΙΛ ΤΗ! ΕΚΙΝΔ
κος σας.
Μ.Χ.— Κύριε Καραντινέ, ά-
κούσατε τί είπε ό κ. ΟΙκονόμου
καί θά ήθελα άφοΰ έχομε καί
τή δική σας σύμφωνο γνώμη γΓ
αύτά νά σάς κάνω μερικές συ-
μπλη,οωματικές έρωτήσεις.
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: — Ουδε-
μία σχεδόν προσθήκη έχω νά
κάνω σέ δσα είττε ό κ. Οίκονό
μου διότι ττράγματι απήντησε
ορθώς καί εύθέως. Μόνο γιά τό
θέμα τής τιμής ασφαλείας έχω
νά ττροσθέσω τουτο: ότι πρά¬
γματι εκλήθη γενική συνέλευ-
ση έδώ καί άττεφασίσθη όμοφώ
νως νά ζητήσωμε τίς 25
δρχ.
Ή γεν συνέλευση εξέλεξε
μιά 'Επιτροττή άττό έμένα καί
τούς κ κ Μυρτάκη, Χατζάκη,
Βαρδαλαχάκη διοικητικούς συμ
βούλους. Μετέβη μέν στήν Άθή
να καί ττροβάλλαμε τό αΤτημα
ΠανελλΓ)νίως μέ συμμετοχή τής
Πελοπο^νήσου καί των άλλων
σταφιδοτταραγωγιικών διαμερι-
σμάτων τής χώρας καί συμμε¬
τοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σέ ουδέ¬
να σημεΐο διαφωνήσαμ£ καί κά
ναμε πολλές παραστάσεΐς στά
ύττοαργεΤα Γεωργίας, 'Εμπαρίου
καί Συντο^ισμεϋ. "Εκεΐ μίλη-
σα έγώ έκ μέρους των σταφιδο
παραγωγών κα! μετέφερα τό
αγχος τού σταφιδοτταραγωγικοΰ
κίόσμου μέ τή Κρητική διάλλε-
κτο. Άλλά μόλις μττήκαμε μέ-
σα μάς είττε ό κ. Παπαληγού-
ρας δτι: βεβαίως θέλετε νά ζή
σετε καί πρέπει, άλλά πρέ-
πει άκόμη νά μάθετε δτι έχω
ένα προθπολογισμό τής τάξε¬
ως των 140 δισεκατομμυρίων.
"Ηδη έχω δώσει 1 5 δισ. σέ διά
φορες άλλες έπιδοτήσεις γεωρ
γικών προϊόντων, δεδομένου δ¬
τι τα λιπάσματα έπιδοτοθνται
άπό τό κράτος κατά 4 δρχ. ά-
χαιρετισμο τού
ττληθυσμού τής Κρήτης. Γνωρί-
ζομε τα φιλαγροτικά σας αί-
σθήματα. Θυμόμαστε τή χρυσή
τομή πού δώσατε στό σταφιδι
κό κατά τό παρελθόν καί την
ίδια περιμένωμε καί σήμερα,
έξαγγέλλοντας την τιμή σέ 25
δρχ. διότι έτσι θά καλύψωμε
τό κ,όστος τταραγωγής. Διότι
ποία τάξη τού 'Ελληνικού ΛαοΟ
άπό τό 1973 δέν έχει ττάρει έ¬
στω 10% αύξήσεις; Εμείς τί
ττήραμε τή στιγμή μάλιστα πού
τα πάσης φύσεως πράγματα ττού
άγοράζομε αύξήθηκαν μέχρι καϊ
300%;
"Εφτασα στό σημεΐο νά τού
ττώ: άν θέλετε ήσυχία στήν Κρή
τη, άν θέλετε νά κρατηθοΰν οί
βάσεΐς στήν Κρήτη, ττρέπει νά
κάμετε αύτό πού σάς ζητοΰμε.
Τού εΐπα άκόμη δτι εφέτος ή
παραγωγή θά είναι κατά 25%
μειωμένη καί ότι δεχόμαστε νά
ττάρωμε τήν ίδια ττερυσινή τιμή,
αν άγοράζσμε τα ιδία ειδή μέ
τα λεφτά αύτά ττού άγοράζαμε
κα! πέρυσι.
Μάς ϋττοσχέθηκε δτι θά κά¬
μη δ,τι μπορεΐ καΐ φύγαμε
'Εξαγγελθήκανε τα γνωστά μέ
τρα πού τα κρίνομε άνεπαρκή
καΐ άμέσως συγκαλέσαμε ττανελ-
λήνια σύσκεψη καί ξαναπήγαμε
ττάλι στή Άθήνα. Ξ/ αείδαμε τόν
κ. Παπαληγούρα καΐ τού ζήτησα
έγώ νά δοΰμε τόν κ. Καραμανλ.ή
Τότε μάς είτε δτι αυτή τήν τι¬
μή την καθώρισε ό Πρωθυπουρ-
γός μέ αυτόν, έν άγνοία τού 'Υ-
|ττουργικού Συμβουλίου καΐ έν
συνεχεία ττήραν τίς ϋπογραφές
διά περιφοράς, διαφορετικ,ά θά
ήτα άκόμη χαμηλότερη ή τιμή
ασφαλείας, αν τηερνοΰσε κανονι-
κά άπό τό Ύπουργικό Συμβού-
λιο.
(Συνεχίζεται)
έξη: , χ
1 — Γιληρςφορηθήκορε τίς συζητήσεις πού έγιναν γυρω α-
■πό έ^άς, τόσο στούς Μασωνικούς Κύκλους τού Ηρακλείου, 6-
σο κσ! στή Μεγάλη Στοα τώ^ Αθηνών καί μάθαμε τίς ά-
ττειλές κσί ιόν κί»/δυνο ττού διατρέχομε, έξ άφορμής τού
δτι τολμήσαμο νά μττοΰμ·- «στό ροοθούνι» τής Μασονίας.
2 — Πληροφοροΰ,με κι' έιμεϊς μέ τή σειρά μας αύτούς ττού
πρςσπσθπ"./ νά άνακόψο^ μέ δίαια μέσα τή δη^μοσιογραψική
μ3ς αποστόλη δτι, έν έπιγνώσει των σοβαρών κινδύνων άρχί-
σα,ιε κο·ί θά συνεχίσωμε τίς άττοκαλύψεις μας γύρω άττό τα
άόυτσ τής Μασονίας.
3 -- Τα μοστικά ττού κοοτέχομε είναι διασφαλισιμένα κα¬
τά -«τοιον πρόπο, ώστε άνεξάρτηττα άττο όττοιαδήτΓοτε συνέ-
ττ; α ττρό^ τ6 ττρόσωπό μας, θά δούν δλα τό φώς τής δη-
ης
Αύτα ττρός τό πσρόν καϊ θά συνεχίσωμε άργότερα.
Μ. Χ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
άττό 7 Βουλευτές Πολιτικό Συ>μ
βούλιο, δέν συμττεριλήφθηκε —
οί>τε τιμής Ενεκεν γιά τό Φρού-
ριο τής ΔΓ}αοκρατίας — κανείς
Κρητικός.
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σχετιιχά μέ τό θιέμχ έχομε
καί άλλα δείγματα: "Οπως τό
ταξίδι των Βοι/λευτών στήν Κύ-
ττ,ρο τόν περασμένο Άττρίλη. Την
άρχηγΐα είχε άναλάβει κατ' αρ¬
χήν ό κ. Ν. Βενιζέλος. ΟΙ Ν Δ.
δμος άντιδράσανε, μέ άποτέλε-
σμα νά ήγηθή τελικά ό κ. Γ. Α.
Μαγκάκης.
Είναι γνωστό δτι ό κ. ΜαΟ-
ρος κατά την ττροεκλογική περί-
οδο, είχε σχεδόν άττοφθίσίσει νά
μή συ'μπερ'λάβι τόν κ. Ν. Βενι
ζέλο καϊ φυσικά τόν κ. Κ. Μτττα
ντςοβά στοΰς συνδυασμούς Κρή
της. Την πίεση τήν άσκοΰσε τό
συγκρότη,μα Λαμττράκη — αύτό
τό άτταράδεχτο πολιτικό μαγει
ρεΤο — διά τού κ. Πολι/χρονίδη.
«αι γι' αύτό ό κ. Ν Βενιζέλος,
συζητοΰσε νά σκμττερ ληφθή
στούς συνδυασμούς τής «Νέας
Δημοκρατίας» καθώς κο) νά ά-
νσσυστήση τό Κόμμα των Φι-
λελευβέρων.
Η ΤΩΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ
Ή- τωρινη κρίση — δη,μιούρ-
γ(>μα των Ν.Δ. και τού Δηιμο-
σιογραφικοΰ Όργανισμοΰ Λα-
μπράκη, μέσα στήν ΕΚΝΔ, πού
κοντεύει νά διαλυθή τελικά, έχει
ξεσττάσει έντεχνα καΐ είναι 8η-
ΐαούργηιμα τής ΣΙΑ καί μερικων
αλΛων των οποίων γιά άλλους
λόγοις συμπίτττουν οί άπόψεις.
Είναι γνωστές οί έποιφές των
κ κ. Πεσμαζόγλου καΐ Τσάτσου
μέ τα κυβερνηιτικά στελέχη, Ράλ
λη, καϊ Παπακωνσταντίνου, γιά
ΟΙ ΓΥΜΜΣΤΕΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
τη εΐδικώτερο:, ττροσφέρετα,ι πό
λύ γιά γυμνισμό. ΓΓ αύτό καί
έχουν κάνει πολλές προσττάθει-
συμμετοχή στήν Κ^δέρνηση Κο ^°" ,*^.™ ,.^νιστ^
ρα,μανλή.
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Άλλά είναι έπίσης γνωστή
καΐ ή σχέση Καραμανλή — Μη¬
τσοτάκη γιά τπθανιή συμμ&τοχή
τού τελευταίου στήν κυβέρνηση.
Τό Ύπουργεΐο τής ΕΟ Κ είναι
«τό ,μήλον τής έριδος».
Τόν Μητσοτάκη δμιος δέν τόν
θέλουν τό Συγκρότημα ούτε καϊ
ο! «Γερμανο!» όπως άποκαλοΰ-
νται οί άττοτελαΰν.τες τίς Ν.Δ.
Κι' αύτό γιατϊ δΓ αυτών (κυρίως
Πεσμαζόγλου) ή Γεριαανία θέ¬
λει νά διατηρήση την ύττερ>χή
της στήν 'Ελλάδα σέ σχέση μέ
τή Γαλλική έπιρροή.
Γιά τό βραχν/κύκλω,μα ακρι¬
βώς Μητσοτάκη, άττό τό Συγ-
κρότη,οα γιά τή^ άνάληψη τού
ύττοοργείου τού Οίκονομικού το-
μέα άπό μέλος των «Γερ,μανών»
(φέρεται ττερισσότερο ό κ Πε¬
σμαζόγλου) γιά εξυπηρετήση
των σι/μφερόντων τής ΣΙΑ, δη-
μιουργήθηκε τεχνιέντως ή δια-
σπαστική κρίση στήν ΕΚΝΔ ή
όποία γιά μιά άκόμη φορά σάν
Κέμμα, δοκιμάζει τίς θλι,βερές
οννέττειες τής τταροιμειώδους ά-
νο-μοιογενείας τού.
Ο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ έ« τής 1ης οελίδρς
με κο οημοσ!&/ς Μάς ζήτησε ίνα ττεριθώριο χρονου. Τού* τό
δΐλσαμε 'ΑΛλό τίττοτε. Ό κ. Εύγένιςς δέν άτταντά.
Κι' άχι μόνον αύτό. Συνεχίζει, σά νά μην εγινε τίττοΐε,
τή γραα,μή τοο. Είναι γνωστή ή δραστηριότΓττά τού ττάνω
στί σο6αρύ έθνικό θέμα των Βάσε^ν καί πιό γνωστή ή φιλοα
μερικα» κή ιου θέση. ΚΓ άόμη, μαζί μέ γνωστούς άρχΐιμασό
νους, -τρεσποθεΤ νά έ*:μεταλλε^τή τό^ Ιερό σκοττό τού ττολήμι
κου πλοίοι, τ,ού θά άγοράσΓΐ ή Κρήτη, άναλθιμβάνοντας τήν
ττροεδρία κοί προο-τταθώντας κι' σύτός καί έκεΤνοι ττού τού την
τταροδώσανε νά καλύψουν χατά τό κοινχς λεγάμενο «τίς ττο-
Μ^:ς τουι,·» κατά τήν έφτάετία. Άυ δέ «κύρ Εύγένη», δττως
σά-, έλεγε ττα> ότερα ό Πατρ.άρ,χης Άθηναγόρας.... Λι^ττούιμα-
στε ι,λ.κβ.νά άλλά δέν γίν:τα Δέν θά σάς επιτρέψωμε μέ
""Γ' μικρές Γ'-'αεΐεις πού διαθέτομί, την ώρα ττού τταίζομε κο¬
ρώνα — γι-,αιιμ—α τή^ ιδία τή ζωή μας, φέρνοντας σέ φώς
τις σ«οτεινές έπιδιώξεις τής Μασονίας, νά συ^ργάζεστε μέ
αύτοός και νά κ—-ηλεύεστε μα! τους ίερά '.αί δσια, δττως εί¬
ναι τό θέυςτ τού ττολειμικοΰ πλο!οο.
Τελευ-αία είδοττοίηση λοιττόν, "Αγιε (;) Κρήτης (;) Γ^ρ,
μένο·Μί. έντοι, -ής εβδομάδος νά μάς άπαντήσετε στά 24 Ιρν-
τήαατά μα^, καί επιπροσθέτως νά μάς ξεκαθαρίσετε τή θέση
σας σέ ό.ο σοβαρότατα θέματα· των Βάσεων καί τής Μασο-
ιία'. Διαφ-ρττ'κά θά μιλήσοι/ν άλλοι γιά λογαριασμό σας.
Άνςχγκαστι-,κά Καί, φυσικά μέχρι τότε εΐστε: ΑΠΑΡΑΔΕ-
ΧΤΟΣ.
ς
καί κυρίως τής Εύρώττης — νά
έγκαταστήσουν έδώ τέ,τοια «γυ
ιμνιστικά πεδία», πλήν δμως δ-
λες οί μέχρι σήμερα προσπά¬
θειας τους, έχουν προσκρούσει
στή «σεμνοτυφία» των αρμοδί¬
ων Άρχών.
— Είναι τελείως φυσική ή
ζωή μας (κύριε. Έδώ όργανώ-
σαμε £κ των ενόντων £να γυμνι
στικό στραιτότηεδο, πού δπως
«βλέττετε», δέν «ένοχλεΤ» κανέ-
νον μας. Γδυθήτε κι' έσείς, πα-
ρακαλώ καιΐ θά «δήτε» ότι 8έν
θά σάς ένοχλεϊ τίττοτε.
Αύτά μάς είττε, χωρίς δυστυ
χώς νά μάς πείση, ή όμάδα
των Γυιμνιστών πού έχει έγκατα
σταθεί «κάττου» στήν Κρήτη,,
σ& £να γομνιστικό στρατόττεδο.
Καΐ ττραγιματικά, δέν ένο-
χληθήκαιμε οθτε σοκαριο-τήκαιμε
καθόλου.
'Επιστήιμσνες, γιατροί, ψυχο-
λόγοι, ττνεΜματικοί άνθωττοι,
καί δυό οίκογένειάρχ€ς μέ μι¬
κρά παιδία, δλοι γυ^μνοί, όλό-
γυμνσι, «δπως τούς γέννησε ή
μάννα τους».
Στήν άρχή δέν θέλησαν νά
μάς άψήσουν νά πλησιάσωιμε.
Ή δεύτερή τους άντίδραση
σττήν έπιμονή μας ήταν νά ρί-
ξουν ττάνω τοι/ς ττετσέτες.
Τελικά, δταν τούς είπαμε ό¬
τι δέν θά άττοκαλύψωιμε τό γε
ωγραφικό σημεΐο τού στρατοπέ
δου τους κι' δτι θά γράψωμε δ,
τι μάς πούν γιά τή θεωρία τού
γυμνισμ'οΰ, ττού τπστεύουν, δέ-
χτηκαν νά μάς δάλουν στά ένδό
τερά τους καί νά κυκλοφορήσω
με ντυ,μένοι, άνάμεσα στή γύ-
μνια τους.
Νά μερικές σύντοιμες έντυπώ
σεις μας:
— Όλοι τους, άνδρες καί
γυναΐκες είχον τελεία κορμιά
καί φυσικά ήλιοκαμμενο δέρ-
μα
— "Ολοι τους ήσαν άξιοττρε
πέσταΐτοι καί κινιόντουσαν μ·έ
πλήρη άνεση καί χωρίς καμμιά
απολύτως προσπαθεία νά συγ
καλύψουν «τίποτα».
— Όλοι τους, μάς κύττα-
ίαν περίβργα, γιατί δέν ίχουν
συνηθίσει τήν ώρα ττού κάνουν
γυμνισμό νά βλέττουν ντυμέ-
νους ανθρώπους.
Τό πρόγραμμά τους βασικά
είναι περίπου, τό εξής:
— Ξυττνοΰν οτίς 5 τό πρωΐ
καΐ μέχρι τίς 7 πέρνουν τό άε
ρόλουτρό τους, δίπλα στή θά-
λασσα.
— Μετά κάνουν γυμναστικές
άχτκιήσεις, όμαδικά ή μβμονωιμέ
να μιά ώρα περίττου.
— Άκολουθεΐ άνάτταυση κα!
τρώνε καινένα φρούτο.
— Σ/τή συνέχεια κάνουν ί¬
να περίττατο στό δάσος ή στήν
παραλία.
— Στίς 1 1 άρχίζει τό ιμττά-
νιο.
— Τό μεσηιμέρι τρώνε, έλα-
φρά πάντα, κυρίως χορταρικά.
— Μετά έχει υττνο στήν ά]μ
μουδιά.
— Στΐς 5 μέ 6 άπογευιματι
νό μπάΐΊΟ.
— Άκολουθεΐ δεΐττνο κα! μ ι
κρός ττερΐπατος.
— Τέλος γενική συγκεντρώ¬
ση στήν άμμο»/διά, δπου γΐνον
ται διαλέξεις, συζητήσεις, εκτε¬
λέση 'μουσικής (έδώ έτταιζαν
κιθάρα καΐ φλάουτο).
— Στΐς 10 τό άργότερο
πέψτουν γιά, ϋττνο.
Μάς έξηγηο-αν δτι δλες αύ-
τές τίς στιγμές είναι γυμνοί
καί μόνον κατά την ώρα τού
φαγηιτοΰ — δττως γίνεται παν
τού σέ δλα τα στρατόπεδα —
βαζουν ίνα έλαφρό ροΰχο.
Όταν τούς ρωτήσα,με γιά
τό θέμα της σεξουαλικής διε-
γΐρσεως σέ σχέση ιμέ τή γυμνι
στική έμφάνιση, μάς είπαν δτι
σέ κανένα οττρατότΓεδο τού κό-
σμου δέν έχει ποτέ παρατηρη-
θεϊ κανένα άτοπο, γιατΐ γίνον-
ται δεχτοϊ μόνον άνθρωττοι άνε
γνωρισμένης ήθικής, άνθρωποι
πού πιστευθή στό γυμνισμό,
άνθρωποι ττού γιά νά διεγερ-
θοΰν σεξουαλικά, δέν ωδηγοΰν-
ται άττό δ,τι βλέπο^ν, άλλά ά
πό «κάτι άλλο»: άπό έσωτερι
κή ψυχική παρόρμηση, ττού εί¬
ναι τό τέλειο στοιχεΐο έλξεως,
τού ενός άνθρωπον ττρος τό άν
τίθετο φΰλο τού.
Κατά τα άλλα, μάς είτταν δ-
τι λυποΰνται πού οί "Ελληνι¬
κάς Άρχές, δέν έχουν πάρει μέ
καλό «μάτι» τό^ Γυμνισμό, καΐ
δτι πρέττει νά άναθεωρήσουν τή
θέση τους, άφοΰ είναι τουριστι
κή χώρα καΐ άφου έδώ στήν
'Ελλάδα, άττό την άρχαιότητα,
είχε καθιερωθεΐ ό γυιμνισμός,
μέ διάφορες μορψές, άκόμη καί
μέ τίς περίφημες «γυμνοτται-
δΐιές» τής Σττάρτης, πού έτε-
λοΰντο πρός τιμήν τού Πυθαέ-
ως Άττόλλωνος καί τού Διονύ-
σου.
έπόμονο:
Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΙΗ
«ΕΙΣΧΟΡΗΣΑΜΕ»
στο άττόρθητο Άμερικανικό φρούριο των Γουρνών.
ΚΑΙ ΔΙΝΟΜΕ
Μιά ίνδιαψερουσα «έτπκίνδυνη άττοστολή» τής έφη,μερίδας μας
στί; άτταγορΐνμένΕς ττεριοχές τοθ «Ά^Ίρικανικοΰ έδάφους».
ΣΤΟ ΕΠΟΛ.ΕΝΟ:
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΡΟΛΟ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΗΜΟΙΙΕΥΜΑ ΜΑΙ
ΧΤΟΡ
οτιΐυ οίκοδορή
ΚουΗουοιτάκπ
ΟΙ ΕΜΕΡΓΕΙΕΖ ΤΟΥ ΑΝΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ κάβε έργασία
—ήν οΐκοδομιή Κουκουριτάκη,
μέ έν-ιολη τού Γίολίθδομικοΰ
ττρό ςτό άρμόδιο Άστυνχχμικό
Τμιήμ«. Τό σχετικό δτ»μοσί«υ-
μά μσίς έ'γ·νε στίς 6 τρέχο¬
ντος (όαί μ»τά δύο μέ>ϊς, »τ1ί
8 τρέχοντος έχδόβτνκε τό σχ«-
τικο ά— αγορίυτικό ϊγγραψο
μΐέ αριθ. ττρ«*τ. 10161)5130)
8 -10 -75, τό όττοΐο βνχχστέλ
λει την {-' αριθ. 1862)75 οΐ-
κοδομίκή αδεία, ή όττοία κ-α-
κ ώ ς καί ττ α ρ α τ ύ η ο ς έ*·
δόβηκΐ καβ' ήμός.
Την έτταύριο τής σχϊτικής
κβταγγιελίας μας, δραστηριο-
ττβιήβηκιαν οί Δτιμοτικοί Σύμ-
βουλοι Β. Σκουλάς, Φ. Βαρδα¬
βάς, Μ. Φ«ρο«ριης, Κ. Σ««τ€-
ντζης, οί όττοΐοι κινητο—οίη-
σαν και τόν Δήμαρχο κ. Καρέλ
λη καΐ ■π-ραγματοποίηο-αν μιά
έ—ιτόττια έττίσκβψη.
Έττειδή τό θέμα έχει άρχε-
τό ενδιαφέρον θα σσχοληβοΰμ*
μέ αύτό στό προσεχές, άλλβ
ώστέΚτο θέλομ* να ρωτήσωμε
τα εξής:
1) Γιατί δέν
—ρκχττ^ρινσ μέτρα άττο τόν Δή-
ιμο;
2) Γιατΐ δέν έπιλήφθηκε ή Δή·
μαρχΐακή Έπιτροττή;
3) Γιοτϊ τό θέιμα δέν άπα-
ο-χολησχ καΐ τό
V
61 ο τό Δημ«-
τιμο Συμβούλιο;
'Όσο γιά την σχβτικιι «ό-
ΤΓί«ντη~» τοϋ κ. ΚουκΙουριτά-
κη πού δηιμοσιευομε στήν 3η
σελίδα καί —ού ϊσττιυσε άντ ι-
δέονταλογικά να δημοσιεύ-
σουν ή «Πατρίδα» καΐ ή «Άλ-
λαγή» άτΓοστομοτική ό—άντη.
στ) άττβτίλεί τό τταρακάτω ό-
τταγορευτιικό ϊ'γγραΦο. Παρό·
μοια έττιο-τολή μάς £στ«ιλε κα)
ό ,μη.χανικός ττού έβγαλε τήν
αδεία κ. Μιχ. ΜαρκουλαΜΐς,
ττού ύτΓθθ-τηρίζιι τήν ϊδια με¬
ρά τής έκδό—«*ς ττκ διαταγής
τού πολίοδομικοΰ, ότι ή αδεία
είναι νόμιμη. Νομίζομι δτι τώ
ρα —εριττεύει καί ή &τ|μοσίεο-
ση τής έτΐιατολής αυτής κα!,
ψοσικα, ή άτραντηο·η.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΧΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης
τιμήν -οί, — καί ο'ι κ.κ. συνάδελφον μου — έσεΤς αρνη¬
θή άτε σάν έχων τό γενικό πρόσταγμα.
δΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ κύριε, άγνωστέ μας, πρός τό
τταρον, Α' Άνι ιττρόεδρε τής Τραπέζης Κρήτης, ό λαός τού
χώρο'ο σύτοΰ πού ήρθατε νά άνατττύξετε δραστηριότητα οίκονο
μική καί Ίτού σάς καλοσωρίζει καί σάς εύχαριστεΐ γι' αύτό,
άγάττά —ολύ τήν Ελευθερία καί τή Δημοκροττία. Αύτό πού μέ
τή !στάση σας τό ξεχάσατε ττρός στιγμήν στή συνέντευξη Τύ-
που, σάς τ»ορα;καλοΰμ€ νά μην τό ξαναλησ;μονησετε. Φέρατε
δ^χοσιζϊμά&αικ Άθη/αϊκών εφημερίδων,, καλέσοσε έκπροσώ-
ττολ, τού τοτπκοϋ Τύπο,ι, εΤπατε ότι κύριος στόχος τής έκδη
ήταν νά γν^ριστούμε καί μετά δείξατε ότι θά προαι-
νό. γηιόντουσαν δλα αύτά μέ τόν ώραΐο σέ έ,μφανιση
— Ιτ,ρές — κίτ) — πού μάς δώσατε.
ΥΡί£ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΕ, ο! διτμοσιογράφοι γιά νά
ν καί νά συσ·τήσο.ΐγ στή σΐΛ«έ.χεια στό Κοινό τούς
μ,άς τόσο σοβαρής οΐκοναμικής μονάδας ιτρέ-
νά ρωτού, νά ρωτοθ^ τα ττάντα.
Ι :■ ΕΕ3ΑΣΤΗΚΑΜΕ τή μερά, τόν Πρόεδρο κ. Γιάννη
-^^ άττρόσμενη συνάντησιν τού γνώρΐιμοο σέ μάς γυιοΰ
Κώσια Κάρρα, τεύς αξίους συνεργάτές σας πού τόσο
καί &:ν έττιιμείναμε οσο έ'πρεπε.
ΥΠϋΣΧΟΜΑΣΤΕ δμως δτι θά τό κάνωμε. Θά ούς
ί τολλά κα! έσείς θά σκεφθήτε άν θά μάς άπαντήσΐ-
ιε| ΊΊ Τράττί.ζα σας δανείστηχε τό δνρμα τής Κρήτης καί δ-
που ι,τταίνε ιό σ/οιμα αύτό δέν πρέ,πει — κατά τή γ**μή μσς
— νά ίιπορχοΛ (ιδίως τήν έποχή αυτή) — έρωτρ'αατικά.
Α" Α ΤΑ ΑΛΛ/·, σάς καλ^σορίζομε, οάς ^ογχαίραμε καί
άγατ.ύμε, άλλά πρίπει — ττώς νά τό κάνωμε — νά μι-
λα>-: ςεκύΛορα, άφ:ί> τώρα πιά «πολΐτ'κογραφ ,θηκατε οίκονο-
μικά* Κρτιικοί...
ΣτΤΓΝΩΜΗ σεβαστέ κ. Πρόεδρε Γιάννη Κάρρα, καί πίτλι-,ί,
γνΐώρΐιμε κ ι·ώστα Κάρρα, πού άσχολού,μσο-τε περισσότερο νέ
τόν κ Δο>·ςρ-;, άλλά έκεΤ/ς;ς «φάνη£», έκεΐνος «έκλεψε -ήν
ττβράσταση^ καί ιμ' εκείνον πρέττΐι, αττό δτϊαοοΊογραφικϊ κα9ί,
κιν, βί^^ τα ποθμϊ».
Καρ,ςά
το^ κ
«ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ» αι. γενικόν ασφαλειον
ΤΟΥ ΟΜΙΑΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΕΟΜ Μ.Α. ΚΑΡΑΠΟΡΓΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΑΑΙ.^ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ (Πλατείαι Ελευθερίας - Ηράκλειον)
ΑΝΑΓΛΥΦΗ είκόνα τής δραστηριότητος τής 'Ασφαλιοτικής 'Εταιρείας «ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΠΙΣΤΙΣ» στό Ήράκλειο δίνει ό
ι παρακάτω δημοσιευόμενος πίνακας, άποζημιώσεων στούς τομεΐς άσφαλειών ζωής καί ζημιών αΰτοκινήτων, άπό τήν
ήμέρα τής λειτουργίας τοθ ττρακτορείου Κρήτης μέχρι σήμερα.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ των έπιταγών μέ τήν ήμερομηνία καταβολής των άποζημιώσεων άττοτελοθν μιά ττρόσθετη έγγύηση δτι
ή «ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΠΙΣΤΙΣ» επιδεικνύει μεγάλη κατανοήση καί άποζημιώνει έντός έλαχίστου χρόνοι; τούς δικαιούχους
ήσφαλισμένους της.
Η «ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΠΙΣΤΙΣ» έχει κερδίσει πλέον την έμπιστοσύνη δλων έκείνων πού έχουν συνδεθή μαζί της.
Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ πίνακας των άποζημιώσεων έχει ώς εξής:
Μαραγκάκης Στυλιανός
(Ενα μήνα πρϊν ττεθάνει)
Ματαλιωτάκης Πέτρος
Λιοδάκης Γεώργιος
Δραγανιδάκης Γεώργιος
Κουνενάκης Ιωάννης
Μπαλαχοντης Γεώργιος
Στυλιαρος Δημήτριος
Σφίγγας Νικόλαος
Μαραγκάκης Στυλ. θανοτος
Σκορδαλάκης Έμμ.
Βασιλάκης Άλκιβιάδης
ΜατββλΐΜτάκΐης Πέτρος
Στρατηγόικης Έλίνθέριος
Μεραμδίλιωτάκης Άριστ.
Κοτζιάς Άλέξανδρος
Θεοδωράκης Γ.
Π—υχάκης Γεώργιος
Μακριδάκης Αντώνιος
Τσαγκαράκης Άριο-τοτίλιις
Δαργατζβκης Έμμ.
Σταυρουλάκης Έιμιμ.
Άϊλαμακης Δημήτριος
Καμττονράκης Αντώνιος
Βαρύτσης Γ€ώργιος
Πρικάκης Ιωάννης
Βλοΐχάκης Νικόλαος
Άμπινάκης Μιχαήλ
Μαυράκης Εύστρέαιος
Σαριδάκης Ελευθέριος
Τσαμπουράκης Ζαχαρίας
Τσαμπονράκης Ζαχαρίας
Καδιανάκης Νικόλαος
ΚοΊλάδης Θεμιστοκλής
Χαχλάκης Ιωάννης
ΓιακοΐΛμάκης Γεώργιος
Γιακουμάκης Γεώργιος
Λαριβιανάκης Άλέξανδρος
Δαριβιανάκης Άλέξανδρος
Βιδάκης Μιχαήλ
Βιδάκης Μιχαήλ
Σταμπουλής Γεώργιος
Άβραμάκης Ιδομενέως
Καλαγεράκης Γ*ώργιος
Σαριδάκης Ελευθέριος
Σαριδάκης Ελευθέριος
Όρφανός Δημήτριο,ς^
Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος
ήμερομ. άρ. έππανής δρχ.
10)12)74 003708 4132
13)12)74
24) 2)75
24) 2)75
26) 2)75
12) 3)75
14) 3)75
14) 3)75
14) 3)75
18) 3)75
10) 4)75
18) 4)75
18) 4)75
18) 4)75
7) 5)75
18) 4)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
22) 5)75
21) 5)75
21) 5)75
21) 5)75
21) 5)75
17) 7)75
°) 7)75
°) 7)75
14) 7)75
26) 7)75
25) 7)75
13) 8)75
12) 8)75
Π) 8)75
Π) 8)75
13) 8)75
12) 8)75
25) 7)75
>3) 8)75
Π) 8)75
3) 9)75
3) 9)75
3) 9)75
3) 9)75
003752
004853
004599
004863
005139
005125
005124
5111 -2
005178
005658
005847
005849
005848
005983
005840
525039
4968
είς ρευστόν
7231
7115
7119
7192
7500
7430
7794
7790
7735
7753
7793
7768
7438
7792
7743
8195
8196
8176
8191
3306
1238
6500
3301
18300
2700
15376
100000
4719
12858
6435
5584
8723
9ΟΟΟ
165ΟΟ
5Ο5Ο
212ΟΟ
7250
2ΟΟΟΟ
4650
6100
3703
4500
3895
3315
6858
4300
482
1238
3441
10845
6488
3600
9814
3098
4960
12120
4821
2491
3590
478
2892
2065
3205
6555
803
Παύλου Ιωάννης
Ματαλιωτάκης Πέτρος
Ματαλιωτάκης Πέτρος
Ά—οοτολάκης Κων.
Ά—>στολάκης Κων.
Βελεντάκης Νικόλαος
ΤσιΦβτάκης Ιωάννης
Μαλαδάκης Στυλιανός
Πονήρης Ευάγγελος
Πονήρης Ευάγγελος
Δημάκης Γεώργιος
Κούτρας Μιλτιάδης
Μακριδάκης Αντώνιος
Καρτερής Μύρων
Λιαττ«κης Μιχαήλ
Σφίγγας Νικόλαος
Μ«—δι«κάκης Νικόλαος
Ζαχαριάκης Γεώργιος
Κατριαδάκης Μιχαήλ
Βολτυράκης Κων.
Βολτυρακης Κων.
Κανακάκης Γεώργιος
Β ιδοζαχαράκης Κων.
Βιδοξαχαράκης Κων.
Μπΐιμτίάκης Νικόλαος
Καμιηβυράκης Αντώνιος
Δραμιντινος ©εόδωρος
Μπαλαχούτης Γεώργιος
ήμιρ. αριθ.
8) 9)75
14) 8)75
14) 8)75
3) 9)75
8) 9)75
27) 8)75
8) 9)75
13) 9)75
23) 9)75
3) 9)75
23) 9)75
23) 9)75
β) 9)75
23) 9)75
12) 9)75
8) 9)75
23) 9)75
24) 9)75
23) 9)75
13) 8)75
13) 8)75
23) 9)75
12) 9)75
12) 9)75
23) 9)75
24) 9)75
24) 9)75
3)10)75
επ ι ταγής
8276
7812
7811
8193
8275
8048
8278
8373
8560
8177
8564
8556
8290
8559
8350
8292
8561
8567
•562
7790
7791
8565
8344
8345
8553
8566
8554
8708
Ζημ(€ς αύτοκινήτων
Καμαράτος Αντώνιος
Παραβολιδάκης Γ»Γ
Λυρώνης Δημήτριος
Κρασανάκης Ιωάννης
Βασιλειάδης Κων.
Καραγιάννης Δτ
Μαρκάκης Έμμ.
Κεαλαρ Γεώργιος
Γωνιανάκης Έμμ.
Ορφονος Ματθαΐος
Χαλκιαδόικης Μηνάς
Γριλιανάκης Ί«βννης
Κάπος Κων.
Πετράκης Ιωάννης
Μπιζιώτης Κων.
Δημήτριος
Άριβ. Έπιταγής
4$29
4530
5514
5513
5829
6370
Είς ρευστόν
6470
7797
8059
Είς ρευστόν
»
8265
5953
1654
6025
1650
2506
4201
16733
11086
6555
4683
29266
6810
2218
3562
7440
8995
5358
3588
6518
7520
4133
24686
619
3273
1650
13520
7004
7808
Αργα π γρήγορα θα κ6νετε ώοφώλεια. Ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ»
σας προσφέρει «ΔΙΠΛΑΣΦΑΛΕΙΑ» - ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ
Δρχ·
5195
6350
11.592
30.494
2.800
974
1.900
1.600
2.968
6.000
7.500
6.690
4.150
5.626
2.160
6.000
Μέγεθος Γραμματοσειράς