91278 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

285

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1980
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαρ&ς σ* αυτόν, «ου -ρΐν μ*
χώμα, τοΰ ψράξουν οί «λλοι τό
στόμα, προλά4η νά π«ϊ ίατω
ΐ μιά συλλαΐή δική τού.
■. ΚΑΖΑηΤΖλΚΜΧ
Ι
ι
ι
ι
ι
£ΞΟ ΟΙ 5ΕΝΕΧ ΒΑΣΕΙ-, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
αιβοΟον«Α8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΌΓΡΑίΙΚΗ
ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
(Μ&ΛΡΙ2. ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ %
τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ .
Ένώ βρισκόμαστε στήν άρχή τής αχαρτοπαιχτικής ι
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΊΝΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟ
Νά έπέμβουν αμεσα οί άρμόδιες Άρχές πρίν τό πρόβλημα πάρει τρομ
ΕΠΙΤΑΧΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ: ΝΑ ΚΑΕΙΣΟΥΝ-ΤΟΡΐ
ΕΙΑΙΚΣ ΚΡΙΠΙΕΣ ΗΙ ΚΑΜβϊΙΙΑΑΡΙΣΜΗί ΠΛΡΑΘΥΡΑ - ΗΑΡΜΙΙίΑ (ΔΗΙΦΕΝΪΊΙ ΟΙ ΑΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΗΡΟΦβΡΙΒ
ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ στήν έιπιφάνεχα 2να άπό τά θέμα
τα πού εθιξε ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» άστό τα τϊρωτα της φύ
λα: Τό θέμα των Λεσχών, τής χαρτοτταιξίας, τής δια
φθοράς, τοΰ τινάγματος στόν άέρα ολοκληρίαν περιου
οιών ή άστρονομικώ χρηματικήν ποσώνΐ
Καΐ γι' αύτό τό θέμα, κυνήιγησαν «θεοΐ καΐ δαΐμο
νες» τό Μάνο Χαρή. "Εφτασαν στό σημεΐο νά τόν ά
πειλήοουν γ| νά προβαΰνε σέ άχαιραχτί|Ρΐ0τες ένέργει
ες σέ βάρος τού! Καΐ δμως! "Ερχεται ό καιρός τής δι
καίωσης.
Οί πληροφορίας πού δημοσιεύουιμε σήμερα δεί
χούν πώς οί έξελίξεις θαρθουν σύντομα, δείχνουν
πώς ό κόμπος εώρτασε . στό χτένι, πώς χρειάζονται επί
ταχτικά αιμεσες καΐ ούσιαοτικές λύσεις.
«Μϊ 2—3 παιγνίδια έχασε
400.000 καϊ πάει νά διαλύσει
την επιχείρησή τού. Σέ γνωστή
χαρτοπαιχτική λέσχη τού Ηρα¬
κλείου ΐχουν καταστραφεί στήν
κυριολεξϊα 4—5 φαμελιάρηδες
ανθρώποι, μεταξύ των οποίων
ινας εργολάβον, ένας χρυσοχό-
ο καί ενός χονδρέμπορος, ονό-
ματα «τρανταχτά» στό Ηρά-
κλειο. 'Ενα γνωστάς επιχειρη¬
ματίας έπαθε ψυχικό κλονισμό
οταν εχασε αστρονομικά ποσά
στά ζάρια καί τώρα βρίσκεται
κρεββάτι».
Βεβαία, όλες αυτές είναι φή-
μες πού κυκλοφορούν σέ μεγά-
λη έκταση τελευταία. Φήμες
πού ϊσως είναι δύσκολο νά ε-
λεγχθούν αλλά δέν φαίνεται νά
απέχουν πολύ από την πραγμα-
τικότητα. Πϊσω από τά «γνω¬
σταί εργολάβος — χρυσοχόος
κ.λπ., κρύβονται ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, τά οποϊα βέβαι
α, δέν μπορούν νά γραφτούν
στήν εφημερίδα, αλλά ακούγον-
ται τόσο πλατειά πού μαθευον-
ται καί ψιθυρίζονται συνέχειαΙ
Περα όμως απ' αυτές τίς φή-
μες, υπάρχουν καί οί δικές μας
πληροφορίες οί οποίες άν καί
τίς δημοσιεύουμε μέ κάποια επι
φυλάξη, ξέρουμε ότι βρϊσκον-
ται κοντά στήν πραγματικότη-
τα, μιά καί όλοι λίγο — πολϋ
ξέρουμε τί γίνεται μέσα σ' ορι-
σμένα άντρα τής διαφθοράς
πού λειτουργούν στό Ηράκλειο.
Αφορμή γιά τούτο τό ρεπορ-
τάζ στήθηκε ένα ανύνυμο τη-
λεφώνημα πού έγινε λίγο μετά
τα μεσάνυχτα στά γραφεία τής
εφημερίδας μας. Μιά γυναϊκα,
μητέρα τριών παιδιών, πού δέν
κατάφερε νά «κρατήσει» την υ¬
πό διαλύση επιχείρηση τού άν-
δρα της καί τό σπίτι της «εξο-
μολογήθηκε» ένα σωρό ανατρι-
χιαστικά πράγματα πού σχετΐ-
ζονται μέ τά «μεγάλα παιγνίδια»
τά ναρκωτικά, τούς κρυφοϋς
οίκους ανοχής, καί τά όργια
πού θυμΐζουν την εποχή των
«σπαρματσέτων». Πέρα όμως
απ' αυτό, θέλομε νά τονίσουμε
την υπόσχεση της νά μιλήσει Ε-
ΠΩΝΥΜΑ ΠΙΑ, γιά νά προστα-
τέψει άλλες οικογένειες, άλλα παι
διά πού δέν φταίνε σέ τίποτα...
Οί δικές μας πληροφορίες ανα-
φέρουν:
1ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΑ πά
β ράθυρα, μέ ειδικό χαρτί
καί ειδικές κουρτϊνες σέ
γνωστές χαρτοπαιχτικές λέ-
σχες τού Ηρακλείου, ώστε νά
μην γίνονται αντιληπτές όταν
παραβιάζουν ότ ωράριο (2 μετά
τά μεσάνυχτα).
2ΚΡΥΠΤΕΣ πού δημιουρ-
# γούνται μέ ειδική κατα-
σκευή γιά νά φιλοξενούν
τούς «καλούς πελάτες» των «με-
γάλων παιγνιδιών» καί νά χρησι
μοποιούνται σάν «καταφύγια»
σέ περίπτωση αστυνομικάς εφό-
δου.
3ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συστή-
# ματα παρακολούθησης
καί ελέγχου των επίκαι-
ριον σημείων, γιά ν' αποφευ-
Έκεϊ ποϋ ή λογική ξεπερνά κάδε...όριο
ΕΧΤΙΣΑΝ 6 ΑΙΒΟΥΣΕΣ ΠΑ Τ012ΘΕΣΙ0
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
... Καί οί μαθητές «διδάσκονται» σέ σκοτεινές αποθήκες καί έτοιμόρροπες αϊθουσες
Πρίν παραδοδεϊ καλά-καλάτό καινούργιο οχολεϊο, άρχισε νά...ξεφλουδίζει (!)
χθεί αστυνομική έφοδος.
4«ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ» (ό-
# χι μόνιμους πελάτες δη-
δαλή) πού στήν κυριολε
ξία «μαδούνται» από τούς επαγ-
γελματίες.
8ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΜΠΙΖΝΑ-
# ΔΟΡΟΥΣ που έρχονται
κατά καιρους καϊ αφου
κάνουν «γερές μπάζες» ξαναφεύ-
γουν γιά την Αθηνά.
6 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ πού «σερ-
# βίρονται» όπως οί λεμο-
νάδες καί οί καφέδες(Ι)
από καινούργιο πρόσωπο πού
μπήκε τώρα τελευταία στό κύ-
κλωμα.
7ΚΡΥΦΕΣ ΛΕΣΧΕΣ πού
# οτεγάζονται σέ σπίτια
εργένηδων, σέ γκαρσονιέ
ρες ή άλλα στέκια. Εδώ τό παι γ
νίδι τελειώνει μετά την ανατο¬
λή τού ηλίου Ι
Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Τό πρόβλημα βεβαία δέν έπα-
ψε ποτέ νά υπάρχει. Μοιραία ό-
μιοξ, επιδεινωνεται κάθε χρόνο
αη
ό».
πά
μ"
μ»
Π(
δο
φο
μόΛ
εντ
στ',
ΟΙΚ'
ζου
Σάττια "ϊοκάρια πού κρέμον
ται άπτό την όροφή σάν άπομει
νάρια ιτερασμένων αίώνων στε
νόμακρα μαγαζιά πού θυιμιζουν
ένκαταλελειμένα σιδηρουργεΐα
(μόνο τέτοια θά μποροθσαν νά ή
ταν) καί άττοθηκες σκοτεινές γε
μάτες θρανΐα καϊ μικρούς μάθη
τές. Αύτό εΤνσι τό,._ Δημοτικό
Σκολειό (!) 'Αρκαλοχωριου! Έ
«α σχολειό 12θεσιο άττό τά με
γαλύτερα τοΰ Νομοΰ, Τά έφτά
τμήμοτα στεγάζονται σ' ένα και
νοΰργιο σύγχρονο χτίριο μέ τε
ράστιους διαδρ>όμους, τά 50ο
στό τταλιό δηιμοτικό (ένα κτΐιριο
έτοιμόρροπο καί έτπικίνδυνο δ
τως άναφέροι/ν τά έτνγραφα τού
Σχολείον πρός τούς άρμόδιους)
και τα άλλα τρ'ια τμήματα σέ
παλιές α—οθήκες καί στενόμα
κρες αΤθουσες πού εχοον κατα
σκευαστεΤ γιά... μαγαζιά!
"Ας δοθμε δμως τα πράγμα
τα άττό την άρχή: Πρίν άπό άρ
κετά χρόνια τό Δη,μοτικό Σχο
λεΤο 'Αρκαλοχωρίου, ήταν τριθέ
σιο Όμ»ς ή άλματώδης ανθ
δος τού ττληΡυσμοΰ έγινε ή αί
τΐα μέσα σέ έλάχιστα χρόνια
νά γίνει τό σχολειό άβέσιο. Τό
τε φάντνε ή άνάγκ.ηι δημιουργΐ
άς ενός καινοργιου σχολειό»;, ά
φοθ τό παλιό ήταν κα! μΐκρό άλ
λά προπάντων καί έτοιμόρροττο.
ΙΕγκριθήκανε λοιπόν γι αύτη τή
δουλειά 15 έκατομμύρια δραχ
μές. Οί... άλάθηττοι δμως «έγκέ
φαλοι» πού προχωρήσανε στήν
κατασκει«ή τού σχολεΐου δέν
προβλέψανε δτΐ μέσα σέ λίγα
χρόνια οί έ"ξι αΐβουσες ττου φτι
άξανε δέν θά έτταρκοΰσαν. Έ
τσι; πριν καλά — καλά τελειώ
σει τό κτιριο τό σχολειό 6ν·νε
12θέσιο. Και σήιμερα ττού χρη
σιι-οποκΤτα^ χωρΐς ούσιαστικά
νά εχει παραδοθεΤ, στεγάζει μό
νο τά μισά τμήματα! (Σ.Σ.: Τό
£να τμήμα στεγάζεται μέσα σ'
ενα εύρύχωρο... γραφεΐο). Τό
καινοΰργιο αύτό κτιριο έχει δυό
όρόφους καί ή έτττιφάνεια πού κα
λΐπττει είναι — δττως μάς εΤτταν
— γύρω στά 750 τετραγωνικά
μέτρα Συνολική έπτιφάνεια καί
στούς δύο όρόφους 1500 τετρα
γωνικά. 1500 τετραγ&>νικά γιά
6 αΤβουσες διδασκαλιας καί τταλ
λούς — πολλούς διαδρόμους!
Γιά νά σωθεϊ ό Λαϊκάς μας πολιτισμός
ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΙΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ
κ. ΠΑΙΜΙΜΗ ΚΕΦΑΛΟΠΑινΙινΙΗ
Έθνική προσφορά π επιστροφη στίς ρΐζες
Ό ουμπατριώτης μας 'Υ
φυπουργός Έσωτερικών κ.
Γιάννης ΚεφαλοΥΐάννης,
ιπηρε πρόσφατα (καί αρχι
σε κιόλας νά την ύλοποιεΐ)
μιά άξιέπαινη πρωτοβουλϊα
πού στοχεύει στό νά περι
σωθεϊ ό Λα ι κός μας Πολι
πσμός Ή σημασία τής πρω
ΐοβουλΐας αυτής είναι τόσο
Γιάννης Κεφαλογιάννης,
πού στό πέραομα τού άπό
κάθε ύπουργικό πόστο άφή
νει πάντα καί μιά πρωτοτυ
πϊα- δημιοργησε μΐα Επι
τΡοπή πού θά χειριοτεϊ τό
θέμα καί στή συνέχεΐα μέ
σω τοΰ Ύπουργεΐου Έσαντε
ρικών καί τής Έπιτροπης
Δήμων καί Κοινοτήτων, θά
μεγάλη, όίστε παραμερΐζον δραστηριοποιήσει ΟΛους
ιας τίς άντ»ετες πολιτικες τούς παράγοντες κάθε τό
θέσεις μας- εϊμαστε υποχρε
ιυμένοι νά τόν συγχαροΰμε
θερμά καί
οουμε.
νά τόν έιπαινέ
που, κάθε Δήμου καί Κοινό
τητας, κάθε γωνιάς τής Έλ
λάδας, ώστε νά φροντΐσουν
γιά την περισυλλογή των
ντόπιων λαογραφικών στοι
χείων καΐ γενικά κάθε σχ€
1 _■" ν1-,ηιηΓ ητκηπόο τγΊο τικοϋ ύλικοΰ, πού δέν θά
φού ο κυριος σκοπιχ, ιΐ|ΐ, ^
^ „ -»*-._ _.»._=„ ,,,α φυγει (μέ τον ενα η τόν αλ
Δυο άπτό τίς αΤθουσες αύτές μπο
ρεΤ νά χωράνε καϊτ... 150 μα
θητές ή κάθε μΐα, δηλαδή τερα
τουργήιματα δίχως ακρη!
ΕΤπαμε πιροητγούμενα πώς τό
έργο δέν εχει άκόμη τταραδοθεΤ
αν καί χρησιμοττοιεΤται δυό χρό
νια Και παρατη,ρεΤται έδώ τό
παράδοξο φαινρμενο, νά εχει άρ
χισει νά χαλά πρίν άτττά την ό
ριστική παράδοσή τού! Παράδει
γμα, τα ξεφίτισμένα πλαοτικά
πλακάκια των διαδραμων!
ΟΙ ΑΠΟΘΗΚιΣΞΣ
ΆφοΟ λοιττόν Ενα £ργο 15.
ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ. δέν στάθηκε Ικα
νό νά στεγάσει 12 τάξεις άρχι
σαν τα «μτταλώματα». 'Αρχικά
^ χρηριμοττοιίιθηκαν οί τρείς αί
θουσες τού παλιοΰ δηιμοτικοθ.
Ή μιά δμως κατά κάποιο τρό
πό... κατέρρευσε μέ α-οτβλε
σμα νά χάσκουν στήν όροφή τα
σάητια δοκάρια καί προφανώς,
έγκαταλείφθηκε. ΟΙ άλλες δύο,
που βρίσκονται περΐποο στήν ί
δια κατάσταστ} μόνο πού διαθέ
τουν ψευδοροφή, χρησιμοττοιοόν
ται. "Ετσι Εμειναν... αστεγα
τρια τμήματα Κ ι αύτά τά τμή
ματα, έττιασαν τούς,.. δρόμους.
Τρείς συνεχόμενες άττοθηκες πού
βρΐσκονται στό διττλανό δρόμο,
γεμισαν θρανία. ΑΤθουσες χω
ρΐς κανένα παράθυρο που θυμι
ζουν περισσότερο μητουντρούμια
ή θαλάμους κρατουμένων!
Τι θά γίνει λοιπόν; "Ένα σχο
λεΐο 1 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ. δέ στάθη
κε ϊκανό νά στεγάσει δλες τίς
τάξεις. "Ενα σκάνδαλο ΐσως ά
νιευ προηγουιμένου: Νά χτΐζουν
σχολεΐοΕ ποΰ χωροΰν τοθς μ ι
σοΰς μαθητές!
— Νά χωρΐσουμε μέ ξΰλα
τούς διαδρόμους νά φτιάξουμε
δυό αϊθουσες λέει ό γιατρός
καί πρόεδρος της Σχολικής Έ
φορίας κ. Σ .Σεραφειμίδης. "Ε
τσι θά άπαλλαγοθνε άπτό τά
μαρτύριο δυό τάξεις που στεγά
ζονται στΐς αποθήκες. 'Εκεϊ δέν
μποροΰν νά κάνουν μάθη,μα. Ο
ναι μέσα στό δρόμο, σννέχεια
περνοΰν σκαφτικά καί αθτοκίνη,
τα κι ο! άτττοθΐηκες έχοουν τερά
στιες τζαιμαρίες — βιτρίνες.
Μιά κατάσταση... κωμική καΐ
τραγική συγχρόνως. "Ενας έξευ
τελισμός τής λέξης «τταιδεϊα>.
Φτιάχνουν σχολεΐα ττού άρχ·
ζοι>ν νά χαλάνε πρίν παραδο
θοΰν! Σχολεΐα που θυμΐζουν νιό
πλουτο χωριάτη. Πολλή... 6ιτρ)
να κι άπό μέσα τιποτα. Τά παι
διά δέ χωροΰν!
Όριστε κύριοι τά έργα σας,
έλόττε μέχρι τό Αρκαλοχωρι κύ
ριε 'Υπουργέ Παιδειας νά δεΐτε
νά φρΐξετε!
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΉ1Σ
Γράφουν
Οί άναγνώ-
στες τής
«ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»■♦♦.
Άς άπαντή·
ΕΡΟΙΗΝΑΤλ ΤΥ(
ΕΝΟΣ ΥηθΟΐΗΦΙ
Μιά ένδιαφέρουΌα έπιστο
ρα. Πρόκειται γιά τίι.ν περΐπτι
την Έθνική Τραπέζα Ρεθυμνον
Έθνικής Παράταξης- μέ τό πο
φτιάξει τυροκομεΐο!
Ή άπιστολίι είναι άρκετά
χνει δλο τό φασμα τής άνισότ
πέναντι στίς κρατικές διευκολ
ή Έθνική Τραπέζα τά έρωτηι]
άς μας!
Κΰριε Διευθυντά
Πριν άττό λίγες μέρες διάβα
σα τυχαΐα στό €ΒΗΙΜΑ» Ρεθύ
μνης 'Αριθμ. ψΰλλου 105^5 καί
ιπτό χρον. 19^—9—1960 ένα δή
μοσιευθέν ττρόγ'ραμμα πλειστηρι
ασμοΰ όρισθέντος νά γίνη. την
12 "Οκτώβριον 1980
Αύτό ποΰ μοΰ έκανε έντύττοχτη
στήν προκειμένη περΙΐτΓτωση ή
ταν ότι ένώ έχει έκτιμηθεΐ τό έκ
πλειστηριαγόμενο άκίνηΓτο έκτά
σεως 589 τ.μ. υπό τού δικ. έττι
μελη,τοΰ διά ίνα έχατομμύριο δι
οκοσΐας χιλιάδας (1.200.000)
στό Τδιο δηιμοσιευθέν ττρόγραμ
μα ύπτάρχει προσημείωσις είς 6ά
ρος τού έκτΓλειστηιριαγομένου1 ά
κινήττου διά ποσόν 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ
δρχ
ζης
-ο
κα τ
κε τ
τυρο
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ή βουλγαρική Ίατρική
καί οί Ήρακλειώτες
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ Ήλεκτρολόγου
Πρόκειται πραγματικά
γιά μιά έθνική προσφορά, ά
φοϋ ό κύριος σκοπός τή
τιρωτοβουλΐας αυτής, μέ
την διασώση των πολιτιστΐ
φ ν-
Ο Υφυπουρνός
«. Γιάννης Κεφαλογιαννηί
λο τρόπο) άπό τόν χώρο
κων μας στοιχείων καΐ τής πού £χει τή ρίζα τού, άλλα
λαικής μας κληρονομίας, θά μεΐνει πάνω σ' αυτόν.
Είναι δμως τόσο σπουδαΐ
άς σημαοίας π πρωτοδουλΐα
αυτή καΐ παρουσιάζει, τέ
τοιο ενδιαφέρον, ώστε άρΥο
είναι μιά σωοτή καΐ σκότπ
μη επιστροφη οτ1ς ρίζες, ά
πό τίς οποίες — κυρίοις οί
νέοι — έχομε δλοι μας άπο
κοπεϊ Συγκεκριμένα ό κ.
ρ, ρ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή κλ*οα 4
Μέ άφορμή δημοσιεθματος
τής τοτπκης έφηιμβρΐδος ΑΛΛΑ
ΓΗ της 2?--9—80 σχετ.κά μέ
τή προτταγάνδισηι της μετάβα
σης Ηρακλειωτών στή Βουλγα
ρϊα γιά νά ύποστοΰν ένα τσέκ
άττ καί έπειδή ό ϋττογράφον αύ
τό τό δημοσΐευμα άνάποδος νν
δέν εΤναι άλλος άττό τόν Γδιοκτή
τη τής εφημερίδος αυτής καί Δή
μαρχο Ηρακλείου δέν άντεξα
στό πειρασιιό καΐ θά τού δώσω
μιά ά-άντηση γιατΐ ή εχει την
έντΐπτωση ότι άπευθθνετε σέ
«μπουνταλάδες» ή εχ» έγώ την
έντύπωση ότι πάει νά προστατέ
ψει ωρισμένα συ,μφέροντα κα] δ
χ ι αϋτούς πού ττροτρέττει ή Υ
ΕΝΕΞΔ καΐ οί άφίσες. Τό ρενμα
αύτό κινήθηκε κΰριε ν/ άττό την
άνάγκη έξεύρεσης μιάς διεξόδου
στό τομέα τής ύγείας τοΰ λαοΰ
μας κα! ττάει ιμάλιστα νά πάρει
μαζικό χαρακτήρα.
Ή προσφύγη τού κόσμου στήι
φΐλη καΐ γεΐτονο χώρα γιά νό;
δεΤ την ύγεΐα τού, δέν γίνεται
τυχαΐα οΰτε καΐ προτρέττεται ά
πό τα μέσα μαζικης ένη,μέρω-
σης
Βασισμένος ό κόσμος στό
κοινωνικό σύστημα πού έπικρα
τεΐ σ' αυτή τή χώρα καΐ Ιδιαΐτε
ρα στό τθιμέα της ύγείας πού
είναι άπαλλαγμένος άττό (οιοτέ
λειες καΐ έκμετάλλευση, κατα-
φεύγει σ' αύτοΰς, πού τούς έχει
μάθει τό σύστημα νά μην 6λέ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σίλίδο 4
Ο
/"οί
το ν;
ορισί
Μ",
,
γοςτ^
εκήρ*
την
απο
κης
την ι
κεραι
της.
Οί
ρικη Ι
χθει |
κες ε)
κη πέ,
νες ί
Τουρε·
δεν ε>
πριακΓ
ναι ο>
νη το
Η Κ
και πό
μας στ
Και
Οπο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ 1980
τε/ς «Χατζηνικολή»
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
άλλου ο Ζάκ Λακαριέρ έχει μετα
φράσει στά γαλλικά Ηροδοτο,
Αίσωπο, Σοφοκλή, έχει μεταφρά
σει τή Φυλλάδα τού Μεγαλέξαν-
δρου, Σεφέρη, Ριτσο, Αθανασιά
δή, Βασιλικο, Πατατζή, Πρεβε-
λακη, Ταχτση καί Φραγκιά. Έ-
. χειαρθρογραφήσει στό γαλλικό
τυπο κι έχει παρουσιάσει από
τή γαλλική τηλεοραση Έλληνες
1 ποιητες καί συγγραφείς «πού ό-
λοι υπήρξαν ή είναι σήμερα οί
ζωντανοί μαρτυρες τής Ελληνι-
κής μνήμης». Οί εκδοσεις Ι. Χα¬
τζηνικολή έχουν δημοσιεύσει
στο παρελθόν αλλα δυο από τα
, εργα τού Λακαριέρ, τούς Γνω-
σικούς καί τούς Ενθεους.
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ «ΛΕΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ»
Παράσταση τού «θεάτρου
,' Νέων» στήν Ιεραπέτρα θα πρα-
γματοοπιηθεϊ υπό την αιγίδα
τού Δήμου στίς 4 Οκτωβρίου μέ
το ιστορικο δραμα τού Τιμολ.
Αμπελά «Λέων Καλλέργης», που
σημείωσε επιτυχία στό Ηρά-
κλειο, τό Σεπτεμβριο.
Οί παραστασεις θά συνεχι-
στούν στήν Τυλισο, στο Μυλο
1 πόταμο στό Σπήλι, καί την πε-
ριοχή Ρεθύμνης καί θά επανα-
ληφθούν στό Ηράκλειο τό α' δέ
καήμερο τού Νοεμβριού.
, Στό μεταξύ συνεχίζονται οί
| εγγραφές στα Τμήματα Ορθοφω
νίας, Ρυθμικής καί Υποκριτικής
τής Σχολής θεάτρου.
Πληροφορίες στά τηλεφωνα
286.512 καί 234 720 καθε από-
γευμα.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Η ΕΚΘΕΣΗ
Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Άναδάλλεται ή εκθέση τοΰ
Γιώργσυ Σταθόπτουλου πού εΤχε
άναγγεΐλει ή Γκαλερι Σταυράκη
κη γιά την Τετάρτη 1 Όκτωβρί
ε> ου 1980. Τήν εκθέση θα ττρολό
γιζε ό γνωστάς Μουσικοσννθέ
της Μάνος Χατζηιδάχης.
Έπίσης άναβάλλονται όχτώ
άκσμη προγραμαμτισμένες έκ
θέισεις γνωστών καλλιτεχνών,
Ή δικαστική άητόφαση (426)
1980) πού παρατείνη την πα-
ι ραμονή τής Γκαλερί στό νεοκλα
Ι; σικό κτΐριο της όδοθ Ζωγράφος
7 μέχρι 5 τοΰ Μάρτη 19βΊ δέν
κατάφερε νά έμποδίσει τή σκα
πάνη καΐ τήν κατεδάφιση, δττως
ίσχυρίζεται ό ΐδιος ό κ. Κ. Σταυ
ρακάχης,
"Ετσι ή Γκαλερι Σταυρακά-
κη βρέθηκε ξαφνικά χωρίς στέγη
και φοσικά δέν μπορεΐ νά πρα
γματοττοιήσει τό ττρόγραμμο
της.
ΪΡΙΑ
Ι ΜΑΘΗΜΑ
ι, ΦΥΣΙΚΗΣ
ΝΙΚΩΝ ΣΕ
ΓΥΙνΙΝΑΣΙΟΥ
Ο 280457
ΓΥΝΑΙΚΑ
Τής Άλϊκης Έμμ. Διαλυνά
Κατά τήν ά,ρχαιότητα καί ε!
δικότερα άτπό τήν 5η έκατονταε
τηρίδα εΤχαν είσαχθεΤ σέ διάψο
ρες πόλεις τής 'Εζλλάδας άγώ
νες καλλονής τόσο μεταξύ γυναι
κων δσο καί μεταξύ άνδρών.
Στούς πρώτους γυναικείους ά
γώνες τοΰ εΐδους αυτού φέρεται
σάν άγωνοθέτης ό τυραννος τής
Κορίνθου Κΰψελος καΐ έδραβευ
θη ή συζυγος τού Ήιροδιίκη.
Αγώνας καλλονής έγίνονταν
έπίσης στή Λέσβο, τή Τένεδο
καΐ άλλοΰ συνδυαζδμενοι μέ γε
νικοτερες θρηρ-κευτικές έορτές
καί λαμβάνοντας κρίση δχι μόνο
ώς πρός την ώραία καί άρμονι
«ή έξωτεριχή έμφάνιση άλλά
καϊ ώς πρός τα ή"θος τή φρονή
ση, τή νοικοκυρωσύνηι κλπ. ΟΙ ά
γώνες άνδρικής καλλονής (καλου
μενοι καί άγώνες εύανδρίας ή
εύεξίας) συνδυάζονταν συνήθως
ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ
Μιά ακόμη επιτυχία τής Σχο¬
λής θεάτρου. Δυο νέες σπουδά-
στριες τού Προπαρασκευαστικού
Τμήματος τής Δραματικής Σχο¬
λής τής Μ. Βοσταντζή, στό Η¬
ράκλειο έδωσαν με επιτυχία εξε-
τάσεις στήν Επιτροπή Ταλέντων
τού Υπουργείου Πολιτισμού
στήν Αθηνά καί απεκτησαν το
δικαίωμα τής εγγραφής στό Ε-
παγγελματικό Τμήμα τής Σχο¬
λής.
Πρόκειται για τή Νίκη Βαρ¬
δάκη καί τήν Αριαδνη Ζαρονά-
κη. Μαζί τους επέτυχε επίσης ο
συνεργάτης τού θεάτρου Νε-
ων Μάνθος Φραγκιαδουλάκης
γνωστος στό Ηράκλειο από τίς
πρόσφατες παραστασεις τού «Λέ
οντα Καλλέργη». Αξίζει νά ση-
μειωθεί ότι στίς εξετάσεις αυτές
μόνο ένα 3ο)ο των υποψηφίων
απ' όλη τήν Ελλάδα επιτυγχά-
νουν κάθε χρονο τα εξαιρετικά
ταλέντα. Μέχρι σήμερα όλοι οί
μαθητές τού Προπαρασκευαστι¬
κού Τμήματος πού προτεινε η
Σχολή τής Κρήτης έχουν πετύ-
χει με υψηλή βαθμολογία.
Οί εγγραφές στή Σχολή συνεχί¬
ζονται μέχρι τίς 10 Οκτωβρίου.
Πληροφορίες στά τηλεφωνα
286512 καί 234720.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Οδός Μαρογιώργη 5)
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^
(Μάνος Χαρής)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
Αμφιτρίτης 5
Παλαιά Φάληρο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Κώστας Κα66αδίας
Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
Τηλ. 242.040
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκΊνητο ΒΕ-
ΝΑΟΊ-Τ 4Ι_, όλα τα αζεοουάρ.
Πλΐ)ροφ. τηλ. 221-135 ώρες
γ,ραφείου.
Δακτυλογραφήσεις —
Πολυγραφήσεις, Μαθήμα-
τα Δακτυλογραφίας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ-
ΝΩΛΗ
Χάνδακος — Εύγενι-
κοΰ 2 έναντι εφημερίδος
«ΜΕΣΟΓΈΙΟΣ»
μέ αθλητικούς άγώνες. Περιφη
μστεροι άττ' δλους ήταν ο! άγώ
νες εύανδρίας πού έττελοϋντο κα
τα τίς μεγάλες έαρτές των Πά
ναθηναίων.
Άπό τό έτος 1 927 εγινε
πειρα άναβΐωσης των άρχαΐωυ
καλλιστεΐων μέ πρωτοβουλίαν τού
Γάλλον δημοσιογράφου Μωρίς
ντέ Βάλεφ και μερικών γαλλικήν
εφημερίδων. Σύμφωνα μέ τα κα
θιερωθέντα κάθε χώρα θά έξέλε
γε την ώραιότερη της έκπρόσω
•πό, ή όττοϊα θά διεγωνΐζετο μέ
τίς έκλεγεΐσες άττό τίς αλλες χώ
ρες τής ιδίας ηπείρου γιά τήν
άνάδεΐ'ξη τής ώραιότερης Εύρω
-τταίας, Άμερικανΐδας κλπ. Ο! ώς
ώραιότερες έκλεγόμενες έλάμβα
νόν τόν τΐτλο «Μίς» (Μΐς Έλ
λάδα, Μίς Βραζιλία κλπ.) Με
ταξύ αυτών έξελέγετο ή Μιίς Εύ
ρώπη; ή Μίς 'Αμερική, ή Μίς Αύ
στρσλία κλπ·, άττό τίς οποίες ά
ναδεικνύετο ή Μΐς 'Υφήλιος ή
«ώραιάτερη γυναϊκα τοΰ κό
σμου». Τα νεώτερα αύτά καλλι
στεΐα ττού διεξήχθηκαν οΰσιαστι
κά άττό τό 19ι29 πρσκάλεσοον
άρχικά μεγάλο ενδιαφέρον στήν
παγκόσμια κοινή γνώμη.
Οί πρώτοι άγώνες διεξήχθη
σαν μέ έξαιρετική μεγαλοπρέ
πειά καΐ έττισημότητα στήι γαλ
λική ττρωτεύουσα γιά τή,ν άνά
δείξη τής Μΐς 'Υφήλιος. Γιά ά>ρ
κετά χρονια ό θεσμός αύτός των
καλλιστεΐων διατή,ρησε μεγάλη
δηιμοτικότηΓτα.
Στήν Έλλάδα εΤχε διαδοθεΤ
μέχρι καΐ τίς μικρότερες έπαρ
χιαχές πόλεις καΐ μέχρι τούς συ
νοικισμούς, καθένας άπό τούς ό
ποΐους έξέλεγε τή «Μΐς» τοι/. Μέ
τό χρόνο, ά,ν καΐ διατηρεΐται μέ
χρι σήμερα, εχει έκττέσει ση>μαν
τικά στήν έκτίμηση τής κοινής
γυώμης. Παρ' δλα αύτά στήν
'Αμερική παρακολουθοϋνται μέ
έξαιρετικό ενδιαφέρον κάθε
χρόνο διεξαγόμενα τοπικά καλλι
στεΤα, τα όττοϊα συγκαταλέγον
ται μεταξύ των σημαντικοτέρων
κοσμικών γεγονότων; κυρίως
στΐς ττολυσιόχναστες λουτροττο
λεις των Ήνωμένων Πολιτειόάν
κ.αί σέ μερικές άττό τίς νοτιαμε
ΤΑ ΚΛΛΛΙΣΤΕΙΑ
ΚΑΙΟΙΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
Δ1ΑΜΛΡΤΥΡΙΕΣ
ρικανικές δημοκρατΐες.
Καΐ άς έρθομε νά μιλήσομε
γιά τα καλλιστεΐα πού διοργσ
νώθηκαν γιά δεύτερη φορά στήν
πολη. Μέ την εύκαιρΐα αυτού1
τοΰ γεγονότος τα συνεργαζόμε
να γυναικεΤα σ»ματεΤα τοΰ Ν.
Ηρακλείου προέβησαν σέ διάφο
ρες διαμαρτυρΐες ένάντια τοΰ θε
σμοΰ πού μέ ττολλή διαφημίση
τεΐνει νά καθιερωθεϊ καΐ στήν πό'
ληι ^ας, Θά πρέπει νά τσνίσομε'
ττώς ή άντΐθεση στά καλλιστεΐα
δέν είναι άντΐθεση στό ώραΤο. ΕΤ
ναι άντΐθέση σέ δλα δσα συνδυ'
άζονται καΐ ηκολούθουν τα καλ'
λιστεΐα. Κα! αύτό γιατΐ μέ τα
σημερινά δεδομένα οί όργανωτές
τα χρησιμοποιοΰν σάν μέσο προ
βολής καΐ πλουτισμόν άρισμέ
νοον προ'ίόντων καϊ έταιριών πού
έξυπνα κρύβονται πίσ» τους.
Καΐ τό πιό άνησυχηπΊκό είναι ή'
προβοΛή πού γΐνεται σέ τέτοια
γεγονότα, ένώ άλλα ση,μαντικά
τερα μένουν στήν άφάνεια μέ α
μεσο ότποτέλεσμα τόν δλο καί
συνεχή άττοπροσανατολισμό τού
κόσμον.
ιΕΐμαστε ένάντια στά καλλι-
στεΐα γιατΐ πρώτα άττ' δλα υπο
βαθμΐζουν τή γυναΐκα σάν ατομο
σάν προσωιπικότηίτα, σάν άνθρω
πό. Τήν άποτΓρασανατολΐζουν ά
πό τα ούσιαοτικά της προβλή
ματα καΐ παράλλτιλα τή 6λέ
πουν σάν άντικεΐμενο περιορΐζο
ντας τήν άξϊα της σέ τυχαΤες
φυσικές ίδιότητες. Καΐ τελικά
διερωτάται κανεΐς ποία είναι
τα άντικειμενικά κριτήρια σ' αύ
τό τό θεσ μ ό; Κ ι άν θέλουμε νά
δοϋμε τα πράγματα σέ ττιό σ»
στές βάσεις έρωτοθμε ποΐο εΐ
υαι τό ττοσοστό των γυναικών
ττού συμμετέχουν σέ τέτοιου εΐ
δούς έκδηλώσεις; Είναι μιά πό
λύ μικρή ποσότη,τα ττού κυρί¬
ως δέν έχει νά άσχοληθεΤ μέ τί
ποτε αλλο, καθώς φαινεται ττα
ρά μόνο πώς θά έ/πιδεΐξει μερι
κές τυχαΐες ΐσως φυσικές της ί
κανότητες χ»ρΐς ένδεχρμένως νά
ξέρει ή έστω νά μπορεΐ νά κατα
λάβει πώς ετσι ύττοβαθ'μιζει τή
&έση της, χάνει την άξία: της
σάν ανθρωτττος και δΐνει τα δι
καΐο>μα στούς δ'λλους νά τή χρη
σιμοποιοΰν σάν άιντικείμενο.
ΣΤΟΠ
θέλειε νά έπιττΊχετε μιό. π,ραγματικίι εύκαιρία,
άγορας πωλήσεως ή ένοικιάσευκ;;
Επισκεφθήτε μας. θά βχετβ σύντομα τήν
τπό συμφέρουσα ηερίΐΓΠικϊη·
Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέτη-
ση, άλλά τό συμφέρον τίίο πελατείας μας.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΓ» 188
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—Λ»!
ΠΑατ ΔαοκαΑογιάννπ 2Ο-Ηράκλειο τηλ: 288847
ταςιΟιΕύετε καϋα κ φθηνα
Α Ε ΡΟ ΠΟΡΙΚΩΣ
Απλο 'επ/φής
ΛανΒϊνο 8900 12ΟΟΟ
Παρίοι 8500 12500
Μο'ναχο 75ΟΟ 1ΟΟΟΟ
Φρακφοώρτη 82ΟΟ 1Ο5ΟΟ
"Αματϊΐρνταμ 8700 13ΟΟΟ
Βεραλΐνο 8800 12ΟΟΟ
ΒραξεΑλες 8500 12500
Καπεγχαγη 9900 15500
Ζτοχόλμη 1ΟΟΟΟ 185ΟΟ
Βιέννη 6600 97ΟΟ
•νΖυρίχη______7500 1Ο5ΟΟ
Μαβρίτη
Μιλανό
Ρωμη
'Απλό 'Εη/φής
8900 13500
7400 1Ο5ΟΟ
65ΟΟ 1Ο8ΟΟ
Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ58
Λονβίνο 2500 4500
Μιλανο-Μπο-___ ___
λώνια-Βενετία 1900 37ΟΟ
Νάπολπ - Ρωμη:_______
Φλωρεντία 25ΟΟ 4500
Βρυξελλες 2200 4ΟΟΟ
_________________________^
Τα... καδηρερινά
(ΜΙΚΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ)
Μέχρι τώρα είχαμε ουνηθίσει νά διαβάζουμε δια¬
φόρους τίτλους στίς ίατρΐκές στήλες των έφηιμερ!δον
καί των περιοδικών, δπως «ένας γιατρύς μεταξύ μας».
«Ή ίατρική μας στήλη». «Ό Δρ. τάδε σάς συμβουλεύ
εί». «Ή ίατρική μας έγκυκλοπαΐδεια» κλπ. Φαντασθεϊ
τε λοιπόν την ί-κληξη τοΰ καθένα μας οταν διαβάοει
τόν τΐτλο: «τΕΝΑΣ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑ ΜΠΟΥΤΙΑ
ΜΑΣ». Κι δμως ύπάρχει! Τό δια6άοα(]ΐε στό «ΑΑΜ
ΒΔΑ ·— "Οονανο των Όμοψυλοψίλων» κλπ. Ολίγον
τι εκληζη βεβαία όπως εϊπαμε καί πΡοηιγούμενα.
"Εκπληξη πού έπισκιάστηικε άπό .άποχάσκωμα, δταν
άκούσαμε ννωστό Ήρακλειώτη.. λαθραναγνώστη τοϋ
παρα,πάνω έντύπου ν' άναφωνεϊ
ΤΩ ...ρέ πραμα πού σαλεύει
— Λές νά..·προσχώρ,ησε στό κίνη.μα; (επί τό λαϊ
κώτερον ■•.κούνημα)
— Δέν άποκλείεται..··
— · —
Καί ιμιά καί μιλαμε γιά δντυπα: Κυκλοφόρησε μέ.·.
πλούσια ΰλη ό «ΕΑλΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» μιά καινούρ
για «εφημερίδα» τής οποίας βασικός συνεργάτης είναι
ό Γιωργάκης (ό Κουμαντάκης καλέ!) Ο άιρχηγός ύ
παρχηγός, Κεντρική 'Επιτροπή και ..-όπαδός τοΰ ΦΙ
ΔΗΚ
Κύρΐο θέμα τής εφημερίδας: ό Γιώργος τό πλατύ
τού ...χαμογελο, και ή έξόρμηοη τοΰ κόμματος στά
Γιάννενα· Κι άκόμη: ό κατάλογος των ίδρυτικών με
λών τοΰ ΦΙΔΗιΚ (Μεταξύ μας: θά ψάξω τόν τηλεφω
νικό κατάλονο νά δώ πόσα άπό τα όνόματα των ίδρυ
των... ύπάρχουν)
— · —
Περιθωριακός. Ή λέξη βεβαία δέν είναι καινούρ
για αν καί ...γλωσσοπλαστικώς άιποδιδεται σέ έξέχον
τα Δημοτικό δ,ρχοντα Ποΐοΐ είναι λοιπόν οί «περιθω'
ριακοί»; Μά κανείς. Άπλούστατα, ή λέξη βρίσκεται
είς τό..·. ψυγείον καί άνασύρεται κάθε φορά πού τό
καλοϋν οί περιστάσεις· Γιά τήν ίστορία, σημειώνουμε
πώς ό πρώτας πού·.. βοωτίστηκε «περιθωριακός» ή"ταν
ό.. Μάνος Χαρής πρίν τρία χρονια. Νονός ό γνιοστός
«περιθωριο..·μάχος»· Δέ βαριέσαι μόνο ό Ματθαιάκης
ό γνωστάς εμπορος τής Χανιώπορτας εχει δίκηο, τιού
εϊ'τε έττίτηδες είτε μπερδεύοντας τή γλώσσα τού, μΐ-
λησε γιά -.παραμεθωριακούς!!! Βεβαίως. "Εγοι πού
τούς πολεμ&νε δλοι μόνο σέ παραμεθύρΐο μποροΰσε
νά κατοικοΰν.
__ Φ__
Καί πάλι ό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ». Νά 2νας
σχετικός διάλογος
— Μά ποίος κρύβεται ΐΐίσω άπό τόν 'Ελληνικό Τύ
πό;
— Φυσικά ό ·. τύ'πος
Τύπος ούν τύπος ϊσον μηδέ·ν είς τό-.πηλίικον!
— · —
— Πόσα άπό τα ίδρυτικά μέλη τοϋ ΦΙΔΗΚ είναι.·.-
Δημοσιογράφοι
— Ξέρω γώ, μπορεΐ καί·... δλοι, στήν Έλλάδα εϊσαι
ότι δηλώσεις
Ή συζητήση στό ΚΝΩΣΣΟΣ άπό μιά·... μικροπολιτι
κή παρέα Μαζί καί δυό Ήρακλειώτες δημοσιογράφοι..
Ό 2νας γέλασε. Κι ό άλλος κατσούφιασε καί εϊττε:
—Μοΰ φαίνεται πώς θά άλλάξω έπάγγελμα.
Νά προσέξεις κύρΐε συνάδελφε νά μή γίνεις... δη-
μοσιολόγος- Τί είναι αύτό; "Οτι θέλει καθένας, ή κα¬
λυτέρα, τό δεύτερο έ,πάγγελμα τοΰ Γιωργάκη...
— · —
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ'ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. "Ενα καΐ
νούργιο ρακάδικο μέ ίδιοκτήτη καί διευθυντή τόν Τέ
λη Γιαννακουδάκη!· Πρόκειται γιά ένα κουτούκι στή
γειτονιά τής «Αληθείας». Στήν όδό Μ. Μουσούρου ά
πέναντι άπό τή Μεγαλόχαρη. Χαράς εύαγγέλΐα γιά
την... νεοσύστατη, στήληι μας. Πρ,οβλέπεται νά .. φά-
με καλά. Νά άντλήσουμε δηλαδή πολλά «θεματάκια»
άτπό τό καινούργιο στέκι τοΰ Τέλη...
Πληροφορίες άπό τό περιβάλλον τοΰ ίδΐοχτήτη άτ
ναφέρουν δτι θά άναρτηθεΐ πινακίδα είς τήν εϊσοδο
πού θά γράφεΐ: «Άπαγορεύεται ή εϊσοδος είς Άρχι-
επίσκοπους, άνήλικσυς καΐ Μασόνους»
Ό Τέλης λοιπόν δουλεύει έντατικά. Σέ λίγες μέ-
ρες θάναι έτοιμος κι ό .. Πίνακας Άνακοινώσεων·
Σ' αυτόν θά. .. άναρτηθοΰν άπακόμματα δλων των
έιφημερίδων πλήν τοΰ «Έλεύθερου σκασμοΰ» καΐ δυό
τοπικών εφημερίδων. Τήν μιά τήν ξέρουμε λόγω τοΰ
ότι εύδοκιμεϊ στήν... μεσόγειο (παράδειγμα ό··. Έ-
βρέν) τήν αλλη; "Οποίος τή βρεΐ κερδΐζει·.. κομβίον.

Προχθές λίγο μετά τα μεσάνυχτα χτύιπησε τό τη-
λέφωνο τής «Αληθείας».
—Βοηθεΐστε με νά σώσω τόν αντρα μου... Άπελΐπ-
σμένη μιά γυναι^εϊα ωωνή· Ό άΎτρας της χαρτοπαί-
ζει καί τα παιδία, νηστικά. Τή ρωταμε πού βρίσκεται
ό χαρτοπαίχτης σύζυγος:
—Τί νά σας πώ κύριε. Άπό τήν ·.· "Αννα ώς τόν
•.. Καγιάφα κάθε βράδυ!___ Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
μεσιτΑγορα
ΜΑΡΟΥΣΗί Π ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ
Γιά μιά γρήγόρη όγοραιτωλησία ΐ||λΐφι»νηπυτΓ. ο γ α Γηλ.
22")8?8-286403;ή 'επισκευθήτε': μας.- στήν διε'υθκνση1 Μά-
χης,'Κρήτης >1. (εξω 'απ( την Χανιόπσρτο) Ηράκλειον.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ΙΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑ_Υ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ Σ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ...
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Π Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Π
. ΣΧΕΣΕΙΣ
>ΥΝ:
; (Επίτ.μος ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ τού Ο.Β.5.
,Σ - Λον^. Πτυχ,οΰχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. · ΜΑρ|Α ΜΑΜΑΛΑΚΗ - ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ
,λόνος, ΠτυΧΙούχος Γαλλ.κού Πανεπιστημίου · ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ~ ©"«ονομολόγος
-Διιιηγορος # ΣΩΤΟΣ ΠΑΙΔΑΚΗΣ - Δημοσιογράφος
θθχος Αγγλ. Πανεπιστημίου
— Μαθηματικός
ΟΔΟΣ 1821 ΑΡ. 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. 224.638
ΕλΕύθερες σπουδές
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
"Ενας γέρος Κρητικός στή Χερσόνησο
ΠΕθΑΝΕ 104 ΧΡΟΝΟΝ
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 69 ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ
"Ενός πιστός φίλος τής «Αληθείας»
"Ενας άτΐό τούς πιό άντι-
προσωπευτικούς τύπους
Κρητικού, πέθανε πρΐν κάμ
ποσες μέρες καΐ κηδεύτηκε
στό χωριό Κοτουλουφάρι
της Χερσόνησον. Πρόκει
ται γιά ταν Γιώργη Κ. Παρ
λαμα δναν παλιό Βενιζελι
κό καί γνωστό έμπορο στήν
περιοχή τού καί στό "Ηρά
κλειο
"Εζηοε 104 χρόνια καϊ 6
φηοε οή ζωή 11 παιδία 23
έγγόνια καί 35 δισέγγονα!
69 άποόνους συνολικά.
Μέχρι τα βαθειά τού ερά
ματα, μέχρα τίς τελευταΐες
μέδες τής ζωής τού, διατη
ροϋσε δλες τις αΐσθήσεις
τού κι έκεϊνο τό Κρηιτικό τα
περαμέντο πού τόν εκανε
νά ξεχωριζει. ΤΗταν 2νας
άπό τούς πΐό πιστούς φΐ
λους τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
στήν ήλικία των 104 χρο
νών τού. Κάθε Δευτέρα ί
Τρίτη περίμενε άπό τόν έγ
ονό τού τόν έτππλοποιό Γι
άννηι Μαστοράκη τό και
νούργιο φύλλο τής έφημε
ριδας. Καϊ τό παράπονο τοΰ
γερο — Κρητικού πρός τόν
έγγονό τού ί)ταν τό δτι ξε
χνοΰσε κάθε φορά νά τόν
γράψει συνδρομηιτή!
Ό Γιώργης Παρλα,μας
χάθηκε άπό τή ζωή, παιρ
νοντας μαζί μέ τίς θύμισες
τοϋ κι 2να κο,μμάτι τής Κρή
της. Τής Κρήτης έκεινης
πού γεννοΰσε (κι ϊσως άκό
μη γεννα) λεβέντες, παλ
λλκάρια καί ύπερακονόβι
ούς! "Ας εύχηθοϋμε νά ύ
πάρξει κάποια συνέχεια κά
ποία διαδοχή ο' αυτή την
παράδοση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ό Γιάννης Μαστοράκης
έπιπλοποιός, έγγονός τοϋ
Παρλαμά, εύχαριστεϊ — μα
ζί μέ δλους τούς αλλους ά.
πογόνους — δσους συμιπα
ραστάθηκαν στό πένθος τής
οικογενείας.
Ο «ΑΝΝΙΒΑΣ» ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ !
ΝΑΡΚΟΊΊΚΑ: Ό άπολογισμός
τοΐ3 περαομένου καλοκαιριοΰ
Δεκάδες περιστατικά σ' δλη την Κρήτη
"Ενα άκόμη καλοκαιρι πέρα-
σε μέ δεκάδες πικρές έμττειρίες
μέ μιά άκόμη δυσάρεστη διατί!
στωση: Ή Κρήτη κινδυνεύει ά
πό την άλλοτρίωση, άτττό τίς ξε
νόφερτες ινττερατλαντικές συνή-
θειες.
Βασικό ρόλο σ' αύτη την ύ
πόθεση ερχονται νά διαδραματΐ
σουν τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτι
κά πού σιγά — σιγά ήρχισαν
νά μπαΐνουν στήν ζωή τής Κρή
της μας.
Στό σημερινό σύντομο σημεΐ
ωμά μας θά άναφέρουιμε τα κυ
ριώτερα περιστατικά πού έγιναν
τό φετινό καλοκσΐρι και πού υ
ττέητεσαν στήν άντίληψη των ά
στυνομικών άρχών.
-^· 21 Ιούνιον: Στό χωρία Ρο-
δόοκινο Ρεθυμνον. Γερμανοί του-
ρίστες συλλαμβάνονται γιατΐ
ΚΑΡΥΔΗ5
ΕΤΟΙΜΑΕΝΔΥΜΑΤΑ
•«•♦♦««χ»
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Οί σύγχρονες έπιχειρήσεις λειτουργοΰν σέ
σύγρονους χώρους, διακοοτμημένΌυς κατάλληλα.
Στό εξωτερικόν οί έμπορικές έτηχιειρήσεις ξεκί-
νησαν άτιό καταστήματα Γενικοΰ Έμπορϊου γιά
νά καταλήξουν σέ εντελώς έξειδικευμένα πρό-
τυπα.
Πάνω σ' αύτά τα πρότυπα τοΰ εξωτερικόν-
προοαρμοομένα στά δικά μας δεδομένα, λειτουρ-
γεί ή καινούργια ΒΟΙΓΠθυΕ ΤΙΜΕ τοϋ έπιτυ
χημένου έπιχειρηματία κ. Κοτσιψοΰ, στήν όδό
Χάνδακος άρ. 6.
Πολιτισμένο περιβάλλονν άνετο μέ πολιτισμέ-
νο προσωπικό πού άποσκοπεϊ στήν καλύτερη ε¬
ξυπηρετήση τοΰ πελάτη, είναι τα κύρια χαρακτη
ριοτικά σηιμεϊα πού πρόσεξε ό κ. Κοτσιφός.
Τα έγκαίνια έγιναν προχθές Σά66ατο 27—9—
80 στίς 7 τό άπόγευμα μέ άψογη διοργανώση.
Πραγματικά πρ,ωτότυπα εϊδη, γιά την σύγχρονη
γυναικα άλλά καΐ γιά τόν ανδρα πού θέλει νά
ντύνεται κομψά, σπόρ καί μοντέρνα·
Άί^ζει νά σημειωθεϊ δτι ό κ. Κοτσιφός άντπτρο
σαιπεύει τίς γνωστές φιιρμες Ρυ.δ. καί ΕΜΜΑ-
ΝϋΕΕΕΑ
οουτιηυΕ τιμε
ΚΟΜΨΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΝΤΥΣΙΜΟ
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
·♦♦♦♦♦♦
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
"Επιηλα ποιότητος
• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
• ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
• ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΧΕΣ
• ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
^ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Ι
Τηλ. Ε30-€89
ΕΚΘΕΣΗ Α':Τέρμα1821 Ήράκλειο
Τηλ. 284-75·
ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Αρκαδίου Ήράχλειο
Τηλ. 289-160
ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
♦♦♦♦ ■»♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦■♦♦♦■«>♦♦♦♦♦♦♦* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·♦>♦♦♦♦■♦·♦■»♦■♦■
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
ΤΗΛ- 288-021
"Ολα προσεγμένα — "Όλα φ-ρέσχα
ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
« ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
καλλιεργοΰσαν 8 δενδρύλλια χά
σίς.
■^ Στϊς 27 Ίοανΐου: Άνακαλύ-
πτονται 21 δενδρύλλια λιγο ε
ξω άττό τό ΡέΒυμνο οί δράστες
ήταν οί Ν.Ξ. καί Γ, Κιαγιάς.
■^ Στΐς 3 Ιουλίου: Στό χωριό
Τρίττοδο άανακαλύφθηκαν 20
δενδρύλλια άτττό τούς άδελφούς
Μ καί Γ. Τοι/ρνάκη
■£ Στϊς 14 Ιουλίου άνακαλύ-
φθηκε νέα καλλιέργεια χασΐς μέ
27 δενδρύλλια στά Πικρΐ καί
σι»λλαμ6άνονται οί Γ. Πανταγι-
άς καϊ Α. Ζεμίττίλης.
■£ Στϊς 22 Ιουλίου: Ή άστυ-
νομια άνακαλύπττει χασισοφυ-
τεια στό χωριό Πάνω ΑΛύλοι μέ
9 δενδρύλλια. Δράστες ήταν οί
9 τουρίΐστες διαφόρων έθνικοτή
των πού έμεναν έκεΐ κοντά.
■^· Στΐς 2β' Ιουλίου άνακαλύτττε
ταΐι ή μεγαλϋτερη χασισοψυτεία
στήν Μονή, 'Αρκαδίου. Ή άστυ
νομΐα ξερϊζωσε 170 δενδρύλΐλια
καί συνέλαβε τόν δρόχττη και ό
μολόγησε πώς πριν άητό μερικές
μέρες εΤχε κάψει μέ φωτία 18,5
κιλά χασΐς άξίας 2,5 έκατομμυ
ρίων.
■^· Στΐς 1 Αύγούστου ή 'Αστυ
νομΐα απεκάλυψε 25 δενδρύλλισ
χασΐς πού τα καλλιεργοΰσε ό
Γ. Φραγκιαδάκης μέσα σέ 6αρέ
λια πάνω σέ ταρατσα τοϋ σπιτι
ού τού στά χωριό Καριάυνα_
■^ Στΐς 1 5 Αύγούστου άνακαλύ
τττονται 130 δενδρύλλια κοντά
στις παιδικές κατασκ.ηνώσεις
τής Μονής Άρκαδΐου.
■^ Τό 1980 ή 'Αστυνομία άνα
κάλυψε άλλες 3 περκπτώσεκ; χά
σισοκαλλιεργειας στό Μάραβος,
Άλικαρνασσός καϊ Χε,ρσόνησος.
Συνέλαβε 3 "ΕΞλληνες παραγω
γούς καϊ ξερϊζωσε 32 δενδρύλλια
Τώρα αύτό τό ττρο·ι·όν κατα
ναλώνεται ά~ό τούς ντότπους
καί έξάγεται πρός τα άραβικά
κράτη.
Σ' αύτη τή μεγάλη έξάτττλω
ση των ναρκωτικών εχουν συντε
λέσει κατά μεγάλο ποσοστό οί
άλητο,τουρΐστες. Τα Μάταλα,
Μύρτος^ Κκχλαμάκι, 'Αγιά Γα
λήνη, Πλακιάς και γενικά δλες
παραλΐες τής Νοτίου Κρήτης ε
χούν γίνει ταΐτοι ελευθέρας χρή
σεως.
Στά Μάταλα λένε δτι οί κά
τοικοι έχουν παρακολουθήσει τε
λετουργιες μαστουιρομένων_ Σ£
μιά ξαφνική εψοδο της Χωροφυ
λακής στίς τταραλίες τού Λυ6ι
κου πελάγου βρέθηκαν.
* Στό Καμηλάρι 2 Γάλλοι μέ 4
δισκΐα "ΕΞλ — "£ς — Ντί
-^ Στό Καλαμάκι 2 Γαλλιδες μέ
700 Κ6 χασΐς
■^ Στα Μάταλα 2 Γερμανΐδες
μέ 2,50 γραμμάρια χασισέλαιο
καΐ 120 Μΰ χασΐς καΐ 3 γραμ
μαρία κωδεΐνης. Σέ μιά δλλη έ
ξόρμηση της ή άστυνομΐα συνέ
λαβε 7 τουρίστες στίς τταραλιες
τοΰ Πλακιά πού εΤχαν μαζι τους
χασΐς, χασισέλαιο) "Έλ — ΊΕς
— Νττΐ και ήρωΐνη.
"Ενα καλοκαιρι πέρασε. Καΐ ό
μικρός αύτάς «άττολογισμός» δεί
χνει καταφάνερα πώς τα ναρκω
τικά κοντεύουν νά γίνουν μιά
μάστιγα γιά τόν τάπο μας. "Ας
μην καθόμαστε άλλο μέ σταυ
ρωμένα τα χέρια.
ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ
οχι
ΣΤΟΥΣ
ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
«ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
ΚΑΙ
«ΚΡΟΥΖ»
νεολαία
Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στό ττροηγούμενο σημείωμα
μας εΤχα ε δεί τα μέτρα πού
ττήρε ή κυβέρνηση στή, Μεση Έκ
παϊδευση. Οϊ καβηγητές μέ άνα
κοίνωση τους τάχθηκαν εναντίον
των μέτ,ρων αυτών καΐ ιδιαιτέρα
τής κατάργησης των έξετάσεων,
γιατΐ όπως ΐσχυρίζονται αύτη εΐ
ναι δυνατή μόνο κάτ» άητό τίς
άκόλουθες προϋποθέσεις:
1) Νά ύπάρχει έττάρκεια τού
διδακτικόν προσωπιικοΰ, δηλαδή
νά αύξηθεί ό άριθμός των καθη
γηών καΐ νά μειωθεΐ ό άριθΐμός
των μαθητών άνά τμήμα, γιά νά
είναι δυνατή ή άμεση τταρακσ
λούθηιση τού άπό τούς καθη,γη
τές
2) Ή προγραμματισμένη ,μει
ωση των ώρών διδασκαλίας καί
ή άλλαγή των προγραμμάτων
σττουδών είναι κάτι το άτταραΐτη
το. "Ετσι θά γΐνεται δυνατή ή
παρακολουθήση των μαθητών
καϊ θά ύπάρχει άντιστοιχίο: της
διδασκόμενης ϋλης μέ τίς σύγ¬
χρονες όπταιτήσεις.
3) Τα σχολικά βιβλΐα ττρέ
πει νά άλλάξουν γιά νά έξυπη
ρετηθοΰν οί πα,ραπάνω στόχοι.
4) Πρέπει δλα τα σχολειό,
νά άττοκτήσουν σύγχρονα έττοπττι
κά μέσα διδασκαλίας γιά την
καλύτερη διδασκαλΐα των πειρα
ματικών μαθημάτΓων.
Αύτές οί προϋποθέσεις είναι
οί βασικές. Γιατΐ ύπάρχουν κχά
πολλές άλλες, όπως ή μισθολο
γική βελτιώση τής θέσης των
καθηγητών, τα άνέβασμα μέ διά
φορα έπιστημονικά σεμινάρια,
διαλέξεις τοϋ έΐττιπέδου της επι
στηΐμονικής τους κατάρτισης
κλπ.
Τελειώνοντας τό σηιμείωιμά:
μας θά θελαμε νά τονΐσομε ότι
τα προβλήματα τής παιδείας,
οί άλλαγές οούτές ήταν έπιφανει
ακές και δέν «άκοκμποΰν» καν
τα στόχο γιά οϋσιαστική δημο-
κρατική μορφώση καΐ την άνάγ-
κη γιά δημοκρατικάς άλλαγές
στό θεσμό τής έκπαΐδευσης
ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛ ΟΥΣ
" ΠΑΝΕΠΪΣΤΗΜΙθ'τΪΣ^Ει^ΟΤτΖΙΑ
Κλείνουν οί πάρτες, γιά τούς δές άνάλογες μέ αύτές τής Πε
"Ελληνες πού θέλουν νά μάθουν ρούτζια.
την Ίταλΐική γλώσσα στά Παν)
μιο τής Περούτζια. Τό Παν)μιο
ότΓΓοφάσισε σταμάτημα δλων
των εγγράφων άφοϋ εχουν καλυ
φθεΓ δλες οί θέσεις πού προβλε
πονται. Τό μέτρο αύτό άφορά
μονάχα τό Παν)μιο τής Περού
τζια, καΐ δσοι θέλουν μποροΰν
νά μάθουν την ίταλική γλώσσα
στή Σιένα, στό Φολίνο, ή στά
Σίττολέτο, πού δέν εχουν κατορ
θώσει δμως νά προσφέρουν σπου
Ήδη στό Παν)μι.ο τής Πε-
ρούτζια^ εχουν έγγραφεϊ 8600
ξένοι φοιτητές μεταξύ των όττοι
ών 1284 "Ελληνες ένώ έντός
τού Όκτωβρΐου αναμένονται αλ
λοι 1500 "ΊΕλληινες. ΟΙ κενές
ΘΙέκτεις τοΰ Παν)μίου είναι 1.
200 άλά προβλέττονταΐ νά καλυ1
φθοϋν μέρι τις άρχές τού Όκτώ
6ρη καΐ γι' αύτό σταμάτησαν οί
έγγραφες τώρα καΐ δχι τίς 20
Νοεμβριού όπως πέρυσι.
Την προηιγούμενη Τετάρτη σέ
ττανηγυρΐική άτμόσφαιρα, πα.ροι>
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
σία μέλους τής Διοικούσας 'Εττι
τροατής έγινε ή ύποδοχή των
πρωτοετών φοιτητών στά Παν)
μιο Κρήτης. Τα μαθήματα άρχι
σαν κανονικά την Πέμτττη 2 Ό
κτωδρϊου, ένώ τα μαθήματα των
πρωτοετών άρχιζουν σήμερα
Δευτέρα.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Τα γραφεία τού Αρχιτεκτιο-
νος Γωργ. Ν. Σφακιανάκη καί
τού Δικηνόρου Νικολάου Γ.
Σφακιανάκη μετεφέρθησαν στόν
4ο όροφο τού Μεγάρου ής
Κτηματίκής Τραπέζης οδός Ρού-
σου Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέ-
κτων κάθε Πέμτττη θά ευρίσκΐ-
ται εις Ασήμι.
1 Σίτήν ύττοδοχή σκιαγραφήθηκε
ή μέχρι τώρα πορεΐα τοΰ Παν)
μΐου Κ,ρήτης άπό έκττροσώιτους
τού διδακτικ,ού προσωτπ-ικοθ τής
Διοικούσας των φοιτητών καΐ
τοΰ Διοικητικοΰ προσωπικού.
ΕΝΤΟΣ ΟΛΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ
ΤΗΣ
Κ Ο ΜΠ Ρ ΑΣ
!Η 2 Π!
ΕΝΑ ΒΙΒΑΙΟ ΠΟΥ 1ΠΑΕΙΚΟΚΚΑΑΑ
' ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙηΜ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χορσς
πουπριν με^χωμο εου
ορροξουν οί αλ^λοι
προλαβη να πει εοεωκοι
ουλλαΡη οικη'υου
Ι ν^ κ ιι;ι«Ι

κ ιι;ι«Ιϋί»1
6 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
—:
Ι
Ι
Ι
ι
Κείμενα πού πρέπει νά διαβάίονται άπό τό εύρύ κοινό
«ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
3ο
Οί βυσσοδομοι, οί υπονομευ-
τές τοθ ττατριωτικοΰ ήθους; οί
ξεδιάντροττοι καί ξενοπληρωμέ-
νοι πεμπτοφαλαγγΐτες, §χουν 6-
φάνει τα τελευταία χρονια στήν
"Ελλάδα έν» θανάσιμο δίχτυ ττα
γιδευτικό καί παρασύρουν πολ-
λούς} ιδίως Νέους, μέ συνθήιμα
τα προδοτικά, Ένο τέτοιο πρω
τεΰον άνθελληνικά σύνθημα είναι
τό: «ττώς οτεκόμαστε άλυσο-
δεμένοι σέ σττασμένα ιμάρμαρα
κσΐ ττροτομές προγόνων, ττώς
καβαλλήσαμε στή ράχη τοΰ Λε
«νίβα καί τοΰ Μεγαλέξανδρου
καϊ σάν άρρωστημένοι Δονκιχώ-
τηδες ττεριπλανώμεθσ στά κσΛ
ντεριμια ξεχασμένων αίώνων, ξο
δεμένου μεγαλείον καί σκελετω-
μένης δόξας, κρατώντας τάχα-
τες τό βλέμμα καρφωμένο στό
παρελθόν, δίχως ν' άτενίζουιμε
τό μέλλον». Καί πολλοι, πάρα
ττολλοΐ πέφτουν σέ τούτο τό σα-
τανικό δΐκτυ. Μόλις δμως κά-
ποια άττειλή των συγχρόνων 6αρ
χαν δυό δασικές προυττοθέσεις,
ττού συνέτειναν στήν άπηιχητική
τού δόνηση καί στή χωρική τού
έττέκταση! Ή πρώτη προι/πόθε-
ση είναι ή γέννηση τοΰ ττρώτου
ήθικοΰ αίτήματος στήν άνβρο>-
ττινηι ψυχή, ή ταξ^όμηση των
ττρώττον ηθικόν άρχών επί 6άσε
ών έτπστημονικής αναλύσεως, ώ
νά γίνουν κοινωνικό αϊσθημα
καΐ νά άφυττνίσουν την ήθική συ-
νείδηση τοϋ έσωτερικοΰ ανθρω¬
πίνου κόσμον νά όδηγήσουν
στήν γνώσηι τής άνθρώτπνης ψυ
χής, στήν αΰτογνωσία ττού θεμε
λιώνει καί κωδικοττοιεΐ την ήθική
καθοδήγηση μέ την άσύγκριτη
καΐ άνεττανάλητττη πολικχξονική
θέαση τοΰ ψυοικοί) μας ένδοκό-
σ-μου άπτό τόν πρώτιστο καϊ μέ-
γιστο άνθρω—ο ττού άνέττνευσε
ττοτέ επί γής, τάν γυιό τοΰ Σω
φρονΐσκου και τής Φαιναρέτης
Πρίν ό—ό τόν Σωκράτη δεν 0-
τΓΟρχει ήθικό νάημα'
Τό χιριστιανικά μήννμα στήν
έττοχή πού πρωτακούστηκε άΐτται
βάρων έμψανιστεϊ στόν όρίζοντα τούσε, γιά νά γΐνει κατανοητό,
τρέιχουμε ασθμαίνοντες οί ττεισθέ άνθρώπινα δντα μεταρσιωμένα
ντες, ν' άνοϊξουμε τα Ιστορικά καΐ έττεξεργασιμένα ήθικά. 'ΑλλΤ
μας κιτά—ια γιά ν' ά—οδείξουμε ώς, ποίας θά τα κατανοοΰσε καί
πώς τό τάδε ή τό δεΐνα κομμάτι κυρίως ποίος καί πώς θά τό £-
Υης είν' έλληνικά, προσκομιζον νοιωθε; ΣΙκεφτεΐτε τάν Χριστό
τας τίς περιφρονή μένες ίστορι- νά διδάσκει στήν ττολυαριθμότε
κές ι,ας περγαμηνές γιά τίτλους ρα κατοικημένη περιοχή τής γής
κληρονομίας! Τότε ή άναφορά στήν Άπω Άνατολή) στά 6άθη
στούς ττρογάνους άποδεικνύεται
ξαφνικά έθνικά ώφέλιμη..
Όταν δμως κάττοιος διατεΐνε
τής Κίνας ή τής Άφρικής! Ποι
ός θά άντελαμβάνετο τόν θεϊκό
λάγο καί ποίος θά τάν διέδιδε
ται δτι είναι "Ελληνας καΐ δέν Υ'° νά τον καταστήσει άνθρώπι
άντιλαμδάνεται ή δέν άνοβγνωρί
ζει δτι ακριβώς αύτη ή έτπστρο
ΨΠ, ή έ'μμονη συνάφεια μέ τό
παρελθόν, αύτη ή λατρεία τοΰ
προγονικοΰ μεγαλείου άνέστησε
τόν ^Ελληνισμά καί όξυγόνωσε
εϊκοσι αίώνες την έθνική χάβολη
νο κτήμα; Γιατί ό ύψιστος έστει
λε τον μονογενή τού υίό στίς ά
κτές τής Μεσογείου νά κηρύξει
τάν ττατρικό λάγο, Γιατί άπλού
στατα σ' αυτόν τάν χώρο τό έλ
ληνικό πνεΰιμα καί ή ήθική ύποδο
μή τής έλληνικ,ής σκέψης εΤχε
κκί πώς ά~ά τή χάβολη τούτη τροετοιμάσει τόν ανθρωτττο πνευ
άναγιεννήθηκε ή έλληνική φλόγα, ε>«τ"ά καί τόν εΐχε ήθικοττοιή-
τοΰτος ό κάποιος είναι επηλυς
καί νέηλυς μέ ρίζες ξένες
Μάλις όλοκληρώνεται ή κατο-
χή τού έλλαδικοθ χώρου άπό
θησε μιά συγκεκρμένη πορεΐα.
Άπτά τούς Ιερούς τάπους τής
παρουσίας τού ξαττλώνεται ττρός
6οράν στά παράλια τής έλληνι
κης Ίωνίας) περνά στήν μητρο
πολιτική Έ'λλάδα καί έν συνε
χεία στήν Εΰρώπη. Πρός ούδε
μίαν άλλη κατεύθυνση! Ό Χρι
στιανισμός άκολουθεΐ τόν διεθνι
κόν ροΰν τής έλληνικής γλώσ
σας! Όπου αύτη λειαουργεΤ, τό
χριστιανικό μήνν,μα δρά. Άκό
μη καί σήμερα θά παρατηρήσου
με δτι ό Χριστιανισμός έδραιώ
θηκε στούς χώρους έκεΐνους οί ό
ποΐοι γαλονχήθηκαν θηλάζοντας
τόν έλληνικό πολιτισμό άιπό τόν
ζωογόνο μαστό τής έλληνικής
γλώσσας! Φορέας τού θεΐου λό
γου, ή θεία των Έλλήνων λα
λιά.
Μά ό 'Ελληνισμός είσάγεται
βιαία στό κοιμητήρι μιάς μα
κραΐωνης χειμερίας νάρκης. Ό
'Ελληνισμός διαλύεται! Ή Ρώ
μη θεμελιώνει την αύτοκρατορία
της, κτίζοντας τό δευτέρα της
κάστρο πάνω στό πανάρχαιο
έλ'ληνικό Βυζάντιο. Ό 'Ελληνι
σμάς σιγά! Όταν στεριώνεται ή
Άγιά Σόφια, σφραγίζεται ή
Σ,χολή των Αθηνών... Έχουν κι
δλας περάσει διακοσια χρονια ά
πό τότε πού άναγνωρίστηκε σάν
έπίσημη θρησκεΐα ό Χριστιανι
σμός μά ή Ρωμη φοβάται! Ή
Ρωμη φοβάται τό έβρα'Γκό Ιε
ρατεΐο τρέμει! Ό Έλληνισμός
άναττνέει μέ πνεαμοθώρακα στήν
έξορία καί πονσ. καί σφαδάζει
μοναχός τού! Μά άν ό πόνος δΐέν
μεταδίδεται, άν,ό πόνος είναι ύ
ττάθεση πρόσω—ική, 6 φοβος, άν
τίθετα5 διοχετεύεται σάν τό νέ
ρό στίς κυψέλες τοΰ ά~οξηραμέ
νού σπάγγου Ή Ρωμη φοβά
ται, τα έβρατκά ίερατεΐο τρέ
μει κι οί δυά μαζΐ ά—εργάζονται
χθεΐ συνειδητά τόν χριστιανικό
λογισμά, νά άφσμοιώσει την ού
σιώδη (ρύση τοΰ χριστιανικοΰ λό
την μυξοβάρβαρη Ρώμη^ άνοίγε. γΟν> ** νΟιώσει τήν οπτολυτρωτι
ή αύλαία τής κοσμογονικής πά
ρουσίας τού Χριστιανισμοΰ. Καί
δηλώνω άπτειρίφιραστα, μέ κίνδυ
νο νά παρεξηιγηθώ, μολονότι θά
είναι τούτο ς ό έλάσσων κίνδυνος
-ού διέτρεξα στή ζωή μου, δτι
χώμα
ό Χριστιανισμός ουδέποτε θά ά εκτατικ'?> μ«ρογραφί« τοΰ Θεσΰ
νεπτύσσετο ή θά περ.ορίζετο σέ Τ° γάν'μο
τοττικό κίνημα, άν δέν πρου-,ήρ ήθ,'κί'ς κα!
δείας επέτρεψε την
τάν έλληνικό άφανισμό. Τί φο
σει ύποστασιακά, ώστε νά δέ-* δοΰνται; Φοβοΰνται τα δρματα
τοΰ Ρωμαϊου στρατηλατη! Οδε
στον ούρανό 6 γυιός τοθ Χλω
ροΰ, διακοσια χρονια πρίν, τό
θεΐο μήνυιμα γραμμένο στήν
γλώσσα τήν έλληνική! ΕΝ ΤΟΥ
ΤΩ ΝΙΙΚΑ! Παραίσθηση ή ττρα
γματικότητα; θαΰμα ή φαντασϊ
ωση, καμμιά σημασΐα και καμ
μιά διαφορά άφοΰ τό μήνυψια τό
χριστιανικό ττέ,ρασε στήν Οίκον
μένη μέ την γλώσσα την άθάνα
κή ^ΜΤΓτουσία τοΰ θείο^ χαρί-
στήν ένδοκοσμική τού διά
στίίν έσ»ανθρώ~ινη συ-
γώ> Υ'ά νά σ^ε'δητο-ο.ησει τε
λΐκά ό ^^Ρ""10^ πώζ εΤνο' ^Ρ0
τη1 Αύτάς είναι ό κίνδυνος πού
σκορττά τόν τρόμο! Ό κίνδυνος
μήττως τό έλληνικά ήθος καί ή
χριστιανική ά)ρετή κι άγάττη, σέ
μιά ίδανική συγχώνευση, άνοί
ξουν μιά νέα φωτοδότρα λεωφό
ρο άιτολύτρωσης τής άνθρωττότη
τος; προκαλέσουν την έξύψωση
ττού δικαιοΰται καί άξίζει σάν θε
·ι·κό πνά~μα ό άνθρωστος. Τοΰ
τος εΐν' ό μέγας φόβος! Μήπτως
ό Έλληνισμός, έμιμυχωμένος καί
άνανεωΐμένος αέ τα ύπζράνθρ»
ΐτα καί άνβξάντλητα χιριστιανι
κά διδάτ/'ματα, κυριαρχήσει σάν
νέα άπολυτρωτική πορεία τοΰ
ύνθ'ρώπου' έ~ί γής! Ό "ΕΞλληνας
δυό φορές άμάρτησε κατά τήν
κρίση των έρπετών τής γής!
Τήν —ρώτη^ δταν μέ τόν Προμη
θέα σκορπά τό φώς στά τΓνεΰμα
τ* άνθρώ~ου καί τή δεύτερη δ
ταν μέ τόν Σωκράτη, έτοΐμάζει
την ανθρωπίνη ψυχιή νά δεχτεΐ
τάν θεΐο λάγο, Γιαυτό θά τιμω
ρηθεΐ! Γιαυτό 6 'ΕΞλληνισμός θά
χ-τυητηθεΐ, στίς ϊδιες τίς ρίζες
■χον, θανάσιμα Ή 'Αθήνα, τό
πολυτΐιμότερο, τό τπό Φωτεινο
πετράδι στό θησαυιροφυλάκειο
τοΰ γή·ι·νου πολιτισμοΰ, κραττά
εί στό 6ράχο γύρω σπτά τό κά
σνρο της μονάιχα χΐλιες ψυχές.
Ό 'ΕΞλληνισμός θά χτι—ηθεΐ μά
θ' άντέξει, έστω καί ήμιθανής
θά παρευθεΐ, θά έτπίήσει, θά έ
πενεργήσεΐ; τό Βυζάντιο θάρθει
μιά μερά νά δώσει τό καινούριο
φώς, τό Βυζάντιο μετουσιώνε
ται μέ τα «άειρροον» έλληνικό
πνεΰμα σ£ έλληνικήι Αύτοκρατο
ρία, σέ νέα κιβωτό τοΰ Χριστια
νισμοθ. Οί στάσεις, οί έτταναστά
σεις, οί είκονομαχίες^ οί σταυρο
φορίες καί οί κάθε εΐδους έττι
δροιμές? όργανωμένες καί ύττοκι
νη μένες άτττό τούς Δυτικούς Λα
τίνους καί τούς Άνατολικούς
Ραββίνους, οί όττοΤοι τής Ιδεολο
γικής των κηδεστίας χρωμενοι έ
φαρμόζουν δ,τι τα σαταννικό δ,
τι τό εΐδεχθές καί δ^ι τό βδελι/
κτό, άττοσκοτΓοΰν ακριβώς στό
νά πλήξουν καί νά άττοσυνθέσουν
αυτήν την ίδανική συγχώνευση.
Οΰτε οί δεινοτεροι λεξιθή,ρες δέν
θά άνχχκαλύψουν ποτέ τα κοσμη,
τικά έπίθετα ττού χρειάζονται
γιά νά χαρακτηιρίσουν τα έγκλή
ματά τους.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
5 μήνες άναβάλλεται ή Ύπουργική έπίσκεψη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ή άλλαγή οτούς δρους τής σύμβασης
άνάγκασαν τόν κ. Νεσκάκη νά φύγει...
Ό κ Νεσκάκης^ αναγκασθη
κε νά φύγει, άφού ή προσφορά
τής Διοικούσας γιά νά παίραμει
νει στό Παν)μιο ήταν έξω όίΐτό
τό πνεΰμα τής σύμδοοσης πού
τοΰ εΤχε τηροταθεΤ μέ την απτό
φαση τής 239 συνεδρίασης τής
Διοικούσας 'Ετπτροπής_ Συγκε-
κριμένα εκαναν μιά σηιμαντική
έκτττωση τόν, . τεράστιο μισθό
ττού ετταιρνε. Βέίδαια, ή δκτττω
ση ήταν τέτοια πού δέν μποροΰ
σε νά ζήσει οΰτε αύτάς, οΰτε
ή οίκογένεια του καί μάλιστα
χωρίς ίατρική άσφάλεια.
Κρίνονιτας) τα τελευταία γε
γονότα καί λαμδάνΌντας ύ~' δ
ψιν την περ'νπτωσηι ενός δλλου
διδάσκοντα τγοΟ την τελευταία
στιγμήι δέν άναγικάθ'τηικε νά φύ
γει δλέπομε καί τίς κυβερνήτι
κές προθέσεις. Πάταξη τής έ
λευθερίας τής σκέψης; τής 6
φρασης, τής συνδικαλιστικής
δράσης στό Π. Κρήτης.Μάλιστα
δλα αύτά σέ μιά περΐοδο κρίσι
μη Τώρα πού έτοιμάζεται (ή
είναι £τοιμο) τό θεσμικό ττλαί
σιο, τώρα ττού θά έττπλεγοϋν οί
πρώτοι καθηιγητές στό Παν)μιο
καί πού θά διαδραματίσουν κα
ταλυτικο ρόλο, στήν παραττέιρα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
^■■•■•■■■■■■■«■■■ΙββΒΜΜ
««■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■Β.ν
• ■■■■■■■■■■■«■■■■«■■■«■■■•■■εί·
'απόψειςί
ι:!:.:::::::::::::::::::::::::.::.::::!.:::.:::::::::::::::::::::::::::
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ
«ΝΕΟΣ» ...100 ΕΤΩΝ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άν καί 100 έτών γράφτηκε
στά Παν)μιο τού Λί
βερττουλ, ό Β,ρεταννός κ. *>Αντρι
00 ΤζύσλοτΓ, γιά νά παρακολου
θησει μαθήματα δημοσιογραφί
άς καί δημοσΐων σχέσεων.
Ό κ. Τίζύσλαττ ήρχισε τίς
σπουδές τού, πρίν 8 χρόνια, πά
ρσκολουθώντας μαθήματα μουσι
κολογίας καί διάφορες ΣχοΛές
Καλών Τεχνών.
Στίς εύχές δέ γιά καλή πρό
οδο καί καλή καριέρα, ό αΐωνά
βιος Βρετανάς φοιτητής δήλωσε
δτι «Είναι γεννηιμένος δηιμοσιο
γράψος, άλλά τό κατάλαδε λίγο
άργο>
προπαι
6λάστηστ|
τοΰ θεΐου λάγου! Χωρίς την προ
υπάρξη τού Έλληνισμοΰ κανείς
δέν γνωρΐζει άν σήμερα ό Χρι¬
στιανισμός θά εΐχε κατακτήσει
τό δνα τέταρτο τής άνθρωτΓΟτη-
τος. Σήμερα ό ένας στούς τεσ
σερις άνθρώπους έττί γής είναι
Χριστιανάς καί τουτο όφείλεται
άττοκλειστικά στόν 'Ελληνισμό!
Ή έλληνική σωκρατική ήθική εί
ναι τό έλασμα πού έξακοντιζει
καταπτέλτικά την εύεγερσΐα τής
χριστιανικής άγάττης στά βάθη
τής άνθρώτπνης ψυχής, Πρίν άττά
τόν Σωκράτη δέν ΰττάρχει ήθικά
νοημα, πρΐν άττό τάν Χριστά
δέν ύπάρχει άγά~ης άγιοσύνη.
Αύτη είναι ή ττρώτη ττρουττόθε-
Ή δεύτερη^ άπάλυτα συνα
φής, Μιά νοερή ματιά στήν ττο
ρεία τού Χριστιανισμοΰ καταδει
κνύει δτι τό θεΐο μήννμα άκολού
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
δΙΙΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΟΙ ΠΡΟΖΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΑΑΑ
Γάλα έβαιττορέ Βλάχας 410 γρ. Δδχ. 24,80
Χρυσή Σπαγετίνη «Ηλιος» 1)2 κΐλοΰ » 26,80
Τοματοπολτος ΣΕΒΑΘ 800 γρ. » 35,50
Φαοολάκια ΣΕΚΟΒΕ 800 γρ. » 34
ΡΑΙΛΙθυνΕ ΡΚΕ5Η (πράσινο ,μηλο)
2.7750 γρ , 260
Σφουγγαράκΐα Κουζίνας Σκότς-Μπράιτ » 22
Σκοροκτονο νΈΤΟ » 14,80
-Ρολλό κουζίνας δΕΚνΐΝ (2 τεμάχια) » 32
ΒΚΑΝΤΥ ΜΑΧΙΜ 3 αστέρων » 105
Σαμπουάν ΟΙ1—ΜΟ 480 γρ. » 95
Καί κάθε Τρίτη διαβάστε
«προσφορές μας
στ!ς έφημερίδες τίς
δϋΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΤΗΛ. 283.327
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
μας — εναεριος χωρος, υφαλο-
κρηπιδα — και πρός οφελος τού
βαρβάρου «Αττιλα».
Με ποία λογική καί Εθνικη ευ-
θυνη η κυβερνηση μεθοδευει
την επανοδο μας στο ΝΑΤΟ ό¬
ταν ολοι γνωρίζουν ότι είναι οί
γουρη και δεδομενη η ευθύνη
των Αμερικανων και του ΝΑΤΟ
ως συνεργοι του διεθνους Σιω-
νο — Μασωνισμου, για την επι
βολη και διατηρήση της δικτα-
τοριας και εν συνεχεΐα της Κυ-
πριακης τραγωδιας, Πώς οί Αμε-
ρικανοι με το ΝΑΤΟ είναι εγγυη
τες της εθνικης μας ασφαλείας
(κατα την κυβερνηση) οταν με
βασεις, με πολεμικες βιομηχανιες
με τεχνολογια, με συγχρονα ο-
πλα, με πολεμικα πλοια, καί με
πολλα δισεκατομμυρια εξοπλϊ-
ζουν και βοηθουν την Τουρκια
εναντίον της Ελλαδας, των Βαλ
κανικων χωρων και της Μεσης Α
νατολης;
Πως οί Αμερικανοι, με το
ΝΑΤΟ είναι εγγυητες της εθνι¬
κης μας ασφαλείας οταν συνωμο
τουν κατα της χώρας μας με
τον υπουλωτερο τροπο καί εν-
θαρρυνουν το τουρκικο επεκτα
τισμο με τετελεσμενα γεγονότα
στο χωρο του Αιγαιου μας;
Αυτους, κυριοι, που αποκαλεί
τε «φιλους» και συμμαχους μο-
νο εθνικες συμφορες μπορουν
να μας δημιουργησουν με τις αν
θελληνικες δραστηριοτητες τους
Ο κυριος χαρακτήρος του
ΝΑΤΟ είναι επιθετικος και οχι
αμυντικος.
Γι αυτο τό ΝΑΤΟ εχει σκοπο
να ευρυνη την αρμοδιοτητα
του εκτος απο τον Ευρωπα'ι κο
χωρο και σε περιοχες εξω απο
την Ευρωπη κυριως πρός τις Α-
ραβικες χωρες με την δυνατοτη
τα μεταφορας στρατευματων
του, ακομη και μεχρι του Περσι-
κου Κολπου.
Δεν εχουμε ώς εθνος τήν ανα-
γκη των Αμερικανων και του ΝΑ
ΤΟ.
Αντιθετα η παρουσια τους
στον τοπο μας εκτός τού ότι
στερει την εθνική μας ανεξαρτη
σία μας εκθετει καί σε πολλους
κινδυνους καί εν καιρώ ειρήνης
και εν καιρώ πολέμου.
Ο μονος εγγυητης της εδαφι-
κης ακεραιότητας της χώρας
μας, της Λευτεριας καί εθνικης
ανεξαρτησιας της είναι η ενοτη-
τα και ο πατριωτισμος του Ελ-
ληνικου Λαου.
Ο Ελληνικος Λαος εχει παρει
την αποφαση να διωξει ολους
τους ξενους απο τον τοπο του.
Ευχομαι γρηγορα.
Σφακιά Κρήτης 16)9)80
Ιερεας ΜΙΧ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
Σκαλωτη Χανίων
Οί παροπΓλανητικές διαφηιμί
σεις στόν χώρο τής Παιδείας
όργιάζουν λόγω της έλλιυτοϋς
κυδεΐρνητικής παρέμδασης καί
τοΰ άνύ,παρκτου ούσιαστικού έ
λέγχου. Τελευταΐο κροΰσμα, οί
διαφη,μίσεις τοΰ Λυκείου Πλοιάρ
χων 'Εμπορικοΰ Ναυτικοΰ τοθ
κ. Φαρσαράκηι, ττού λίγο — πό
λύ έλεγον δτι οί άηόφοιτοι αύ
τού τοΰ Λυκείου εΐσάγονται χω
ρίς έξετάσεις στίς "Ανώτατες
Σχολές' Πάντως ή ΑΔΣΐΕΝ
(πρός τιμήν της) διαψεύδει καί
έπίσημα τήν διαφημίση, μέ τήν
άκάλουθη ανακοινώση:
«Άττό τό 'Υττουργείο Έμττο
ρικής Ναι>τιλίας ανακοινούται δ
τι ή διαφημίση πού δημοσιεύε
ταΐι στον τύπο σχετικώς μέ τα
Ίδιωτικά Λύκειο Πλοιάρχων
'Εμττορικοΰ Ναυτικοΰ τοϋ κ. Ί
ωάννου ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ στό Ήρά
κλειον Κρήτης περιέχει άνακρί
6ειες καί δέν πρέπει νά λαμδά
νεται ύττάψη άπό τό κοινό.
Συγκεκριμένα άναφέρεται δτι
οί άπό|)θΐτοι τοΰ Λυκείου «δύνα
ται χωρίς έξίτάσεις νά είσα
χθοΰν στίς 'Ανώτατες Σχαλές» έ
νώ τουτο είναι απολύτως άναλη
θές (Οί άττόφοιτοι των Λυκεί
ών τής κατηίγορίπς αυτής γιά
νά εϊσαχθοΰν στίς 'Ανώτατες
Σχολές πρέ,ττει νά λάβουν ιμέρος
στίς έτήσιες Πανελλήνιες έξετά
σεις άφοΰ προηγουμένως έχουν
ττοζρακολουθήσει καί ωρισμένα
ττροσθετα μαθήματα)
Κατόπιν αυτού οί ένδιαφερό
μενοι γιά νά λάβουν ττλη,ροφο
ρίες γιά τα Δημοσία καί Ίδιω
τικά Λύκεια Αοκίμων 'Αξιωματι
κων Ε.Ν. ττρέητει νά άττευθύνον
ται στό 'ΥπουργεΤο Έμττορικής
Ναι-ιλίας (Τηλ. 4121211)ΕΣ.
429) ί) στίς 'Ανώτερες Λημόσι
ες Σχολές 'Εμπορικοΰ ΝαυαΊκού
καΐ τις κατά τόττους Λιμενικές
Άρχές».
πορεια τού.
Αύτό σημαίνει δτι οί ττροοδευ
τικές δυνάμεις σ' δλους τούς χώ
ρους πού βλέττουν τα Π,Κ, σάν
κάτι τα σημαντικά, τα έθνικό,
πού πρέτπει νά φτιαχτεΤ σύμφο
να μέ τούς στόχους που λέγον
ται άλλά δέν άκολουθοΰνται,
πρέπει νά βρισκονται σέ έτπΐφυ1
λακή. Νά έξαναγκά—ουν τήν κι/
βέρνηση καί τούς θιασώτες της
νά συζητήσουν τό θέμσ πλατιά
καί άνοικτά. Γιατί έττί ένα πεν
τάμηνο άναβάλλεται ή έτπ-ιτόττια
έτττίσικεψη) τοΰ 'Υπουιργοΰ Παιδεί
άς (αύτά τό εΤχε ύττοσχεθεί στήν
Τοπική Επιτροπήν τοΰ Παν)μί
ου) καί μέ κάθε μυστικότητα
προωθοΰνται τα Προεδρικά Δια
τάγματα παρά τίς άντίθετες ά
πάψεις πολλών φορέων πού δια
δραματίζουν σημαντικό ρόλο
στήν Παν)μιακή Κοινοτητα.
ΤΙ ΠΡΕΠιΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Τα τελευταία γ,εγονότα μάς
άτΓοδεικνύουν δτι τό κατεστημέ
νο καί οί άκόλουθοϊ τού θά δώ
σουν τή «μάχη» γιά προσβάσεις
στό Π. Κρήπης μή λογτχριάζον
τας τίποτα. Όπότε δλοι, δσοι
θέλουν κάτι σοχττό στήν Κιρή,τη
πρέττει νά ζητήσουν έπίμονα, ά
ναστολή τού Π Δ. 4Ο7> γιά νά
φτιαχτεΤ μέ δημοκρατικάς διαδι
«ασίες ?/α νέο Π.Δ. σϋμφωνο
μέ τούς στόχους μας 'ΕΛΓΐσης
πρέιττει νά άσκηθΙεΤ πίεση, γιά
πιό σωστή λειτουργία τού Π.
Κρήτης, τώρα, γιατί κάθε χρο
νιά καί τα π,ράγματα χειροτε
ρεύουν. Αύξάνει ή άναλογία κα
θηγητών — φθιτη,τών, ύττάρχει
σημαντική έλλειψη καθηιγητών,
δέν ύπάρχει ή κατάλληλη ύλικο
τεχνική ύποδομή (, .. κάθε Ό
κτώβριο είναι έτοιμα τα ττροκα
τασκεκασμένα κτίρια) δέν δίδον
τση στούς φοιτητές τα άττό τό
Πρόγραμμα Σπουδών όριζόμενα
μαθήματα κλττ
Καί κάτι γιά νά τελειώνομε:
"Οταν οί φοιτητές άπαιτοΰσαν
την άνάκληση, τού 4Ο7' έλεγον
δτι κάτι τέτοιο θά άνατινάξει
τό Πα")μιο, άφού θά καθυστε
ρούσε τίς διαδικασίες γιά τήν ό
κληρο έξάμηνο μετά την ύ~ο
λοκλήρωση τού, Τώρα, £να όλό
γράφη τού 407 άκόμη δέν ί
χούν ύπογραφεΐ τα άναγκαΐα δι
ατάγματα γιά τήν έφρμογή τοθ
407. Άρα ό κ,αιρός γιά κάτι
νέο καί σωστό ύπτήιρχε, καί οί
τότε άντιδράσεις Τσως νά έξυττηι
ρετούσαν προσοαττικά καί μικρο
πολιτικά συμφέροντα, δττως ττι
στεύομε δτι σύντομα θά άποδει
χ/τεΐ.
5.000.000
ΠΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
Τό Διοικηαικό Συμβούλιο τού
Νομαρχιακοΰ Ταμείου ύττό τήν
Προεδρία τού Νομάρχου κ. Μ»
άννοι; Καλογείτονα σί διάφορες
συνεδριάσεις του άΐΓτά 1 6—ώ—
80 καί μετά, ενέκρινε τήν διάθε
ση ττιστώσεων συνολικοΰ ΰφους
75 ΟΟΟ.ΟΟΟ έκ. δρχ σέ Δήμους
καί Κοινότητες τού Νομού γιά
τήν κατασκευή καί συντήρηση ά
γροτικών καΐ κοινοτικόν δρόμων
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
ΤΙΝΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλίδα 1
δέν είναι αδεσποτες. Πά ν' ακου
στεί κάπου τ' όνομα, κάτι πρέ¬
πει νάχει συμβεί. Καΐ πίσω απ'
αυτό τό «κάτι» μπορεί νά κρύ-
βονται οικογενειακά δράματα,
παιδία πού υποφέρουν χωρϊς νά
φταίνε σέ τίποτα.
Βεβαία εμείς γνωρίζουμε πώς
η λύση είναι μία. Κι αυτή η μι-
κρή εφημερίδα τήν εχει προτεϊ-
νει πολλές φορές. Ο ιδρυτής της
& Μάνος Χαρής τογραψε επανει-
λειμένα. Καί τό τονίζουμε χω¬
ρίς επιφυλάξεις γιά μιά ακόμη
φορά: ΕΜΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΙ, ΚΑΝ-
ΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΛΕΤΕ ΛΟΥ
ΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ. Γ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝ-
ΤΑΙ ΜΕ ΖΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΑΡΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΣΤΙΓ-
ΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΝΟΥΝ ΦΤΕ-
ΡΑ.
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
κ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σίλίδα 1
τερα θά έπανέλθαμε άναλυ
τΐικώτερα.
Μέχρι τότε όφπεΐλομε καϊ
πάλι νά ύιπογρία,μιμίοομε ά1
νικειμενικά κρίνοντες καί
δχι μέ στενά πολιτικά κρΐ
τήρια, δτι πρόκειται γά μιά
πάρα πολύ οημαναική πρω
τοόουλία γιά την όποΐα, ό
κ. ύφυπουργος εσωτερικήν
θά είναι κάποτε ύπερήφα
νος, ήν βεβαία κατορθώσει
νά τήν κάνει καί πράξη.
ΕΡΠΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΑΑΝΕΙΟΑΟΤΗΣΗ ΥΠΟΙΙΙΗΦΙΟΥ
ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ..
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλίδα 1
ότι ό δανειολήρττης είναι ένεργόν
μέλος τής 'ΕΒνικής Παρατάξεως
καί μάλιστα κατέβηκε ι/ποψήιφΐ
ος της στίς περασμένες έκλογές
στό Ρέθι/μνο. Έττομενως μοΰ
γεννήθηκαν όρισμένα ευλογα έ
ρωτήματα τα όποΐα είναι τα έ
ξής:
1) Γιατί τό δάνειο τοΰ χορη
γήθη»ίε άπό τήν ΊΕΘνική Τρά—ε
ζα καΐ δχι άττό τήν Άγροτική ή
άποΐα δπως μέχ,ρι σήιμερα γνω
ρΐζω είναι ή κατ' έξοχή άρμο
δία γιά την χορηγησηι τοιούτων
δανείον
2) Γιατί τού χορηιγήθηκε τόσο
ύψη(λό δάνειο χωρίς νά καλοπτε
ται ή ΊΕΘνική Τραπέζα άφοΰ ή
εγγραφείσα τΓροση.μείωσις μόλις
καλύπτει τό έν έκατομμύιριο δια
κόσιας χιλιάδας σύμφωνα μέ
την έκτίμηση τοθ δικαστικοΰ έ
ττιμελητοθ;
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
πουν τόν άνθρωπο καί τίς ττλη
γές τού σάν μέσο ττλουτισμοΰ
καί τούς οττλίζει μέ άνθρωττιά
καΐ εύθύνη κι άκόμη μέ τό αϊσθη
μα τής ύψηλής ά~οστολής τους.
'Ακομη ό Τδιος |χει τή ττρέ-
πουσα θέση στή κοινωνία καί
τού παρέχει δλα τα ,μέσα στή
διαθέση τού νά τΓαρακολουθεϊ
την έξέλιξη τής έττιστήμηις, πρός
οφελος τού κοινωνικού συναλου
τού ό~οίου στήν προκειμένη ττε
ρίτΓτοοση άτττολαμβάνει καί ό ό
ποιοσδήποτε ξένος έπισκέτττης.
Ένώ έδώ ό δικό μας γιατρός
δταν μετά άπά πολλά βάσανα
καί στερήσεις άττοφοιτήσει άν
δεν εχει οι'κονομική έτπιφάνεια κι
αύτό συμβαίνει στίς περισσότε
ρες περιπτώσεις γίνεται ύττάλλη
λος τού δημοσίου ΐ των άσφαλι
στικών ταμείων μέ έλλειπή μέσα
καΐ δοηθητικά προσοίττικά μέ τηε
ριορισμούς στά φάρμακα καΐ ή
μέρες νοσηλείας των ασθενών
καί τώρα μέ τρομερή ελλειψη
κλινών και τό χειροτερο γι αύ
τάν μέ έξευτελιστικούς μισθούς
«.αί συντάξεις καΐ γΐά μετεκτται
δευση 6ς μήν τό συζηΓτά)με δέ γΐ
νεται λόγος, Όταν καταφύγει
σέ Ιδιωτική κλινική, δλα τα ττα
ραπάνο κι άκόμη τόν κλινικάρ ται νά ό—οκ,τήσουν δητως μιά
χη άπό ττάνω πού ζητάει δλο
καί περισσότερα κέρδη άττό τα
πετσί των όςτνχων άρρώστων.
Πώς λοιπόν θά λειτουργήσει
σωστά αύτό τό λειτούργημα;
Αύτη τήν ύτΓΟδειξη θά θέλαμε
νά κάνετε σάν ύττεύθυνος άνδρας
τώρα ν καΐ δχι νά έμποδίζεται
τό κόσμο νά πάει νά βρεΐ την
ύγειά τού.
Μ' αύτό πού κάνετε ττροσφέ
ρετε κακές ΰττηρεσΐες στό τάπο
καΐ στούς δημότες σας μά καί
στούς γιατρούς.
Διότι αν τΓραγματικά σάς έν
διαφέρουν αύτοι οί κατά φαντασϊ
αν όπως γράφετε άρρωστοι δή
,μάτες σας τάτε θάττρεπε νά ύ
ποδείξετε καΐ σεϊς τίς λύσεις
πού έπιβάλλονται κι δχι νά ττρο
τρέττεται τόν Ιατρικό σύλλογο
νά έτττέμβει γιά νά φιμώσει τήιν
ΥΙΕΞΝεΔ γιά την μοναδική τταρέ
κλιση πού εκανε θά ελεγα ττρός
τ' άριστερά. Έξετάσατε μήπως
τού καθ* ενός την τΓε,ρίτττωσηι νά
δεΐτε δτι δταν πιά εχασε έδώ
κάθε έλττίδα γιά νά ίδεΤ την ΰ
γειά του καταφεύγει στούς Βουλ
γάρους οί άποΐοι εχουν δλα τα
μέσα στή διαθέση τους καΐ τό
σττουδαιότερο δτι δέν ενδιαφέρον
3) Τό δάνειο τού
κε πρίν κατασχεθη τό έκττλεισττΐ
ριαζάμενο άκίνητο ή μετά; την
κατάσχεσή τού;
4) "Εάν τα δάνειο εχει λη
φθεΐ ήδη καθι* όλοκληρΐα υπό
τοΰ καθ' ού ό τηλειστηριασμός
ττώς θά τό πάρει πίσω ή 'Εθνική
Τραπέζα δταν μετά άπό λίιγες
μέρες έκ-λειστη,ριασθεΐ τό άκΐνη
το τού δανειδοτηιθέντος μόνο γιά
έξακόσιες χιλιάδες δραχιμές; Γι
ατί τόσο είναι ή —ρώτηι —ροσφο
ρά
5) "Εάν δέν έχει είσπραχθΐή
δλο τό δάνειο υπό τού κοβ' οθ
ό πλειστηριασμός θά συνεχίσει
ή 'Εθνική Τράτττεζα νά τοΰ κατα
βάλλει τμη.ματικώς τό δάνειο
καί μετά την έττι6λΐ|θεΐσα είς βά
ρος τού ύττ' αυτής προσηιμειωθέν
τος ακινήτου κατάσχεσιν;
6) "Εχει γίνει καμμιά σύστα
σις υπό των αρμοδίων ύτταιλλή
λων τού υποκαταστήματος τής
ΕΤΕ στό Ρέθυιμνο στόν καθ* οθ
ό πλειστηριασμός καί ποία τα
άποτελέσματα της;
Θεώρησα σκάτημο νά δημοσι
ευθεΐ άττό τάν τύττο ή τταροΰσα
ττερΪΓπτωσιι δανειοδοτήσεως γιά
νά ίσχυρισθώ δτι τταρ' δληι τη
στενοτητα πού παρουσιάζει ή
άγορά ύττάρχουν τΓε,ριτττώσεις δ
ττως τοΰ ύποψηφίου Βουλευτή
τής 'Εθνικής Παρατάξεως δττου
ή 'Εθνική Τράττεζα χρηιματοδο
τεΐ ττροσωπα μέ μεγάλα ποσά
ένώ δέν είναι συνεττεΤς στίς οί
κονομικές ύποχρεώσεις τους καί
έτσι δημιουργεΐ ττικρία στούς
συνεπεΐς σνναλασσσμένους μέ
αύτη πελάτες της,
Ήράκλειο 2—10—1960
ΕΙΡΗΝΗ ΙιΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ «ΜΑΣΚΙ»
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΕΤΟΜΩΤΙΚΗ:
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ
όρισμένη κατη·γορία συιναδέλ
φω,ν τους έδώ ουτε ξενοδοχεΐα
οΰτε έλαιουργεΐα οθτε κλινική
οϋτε άστική ή άγροτική περιοι;
σία ούτε μετοχές οϋτε Ζργα τέ
χνης οΰτε κάν [ατρεΐο;
'Απαλλαγμένοι λοιττόν άπό τα
παραπάνω σκύβουν μέ ένδιαφέ
ρον πάνω στόν δνθρω~ο καϊ έ
ΤΓΐΓτελοΰν τό κοινωνικό τους έρ-
γο
Νά γιατί κύριε νν ό κόσμος
πάει καί Θά πηγαίνει στή Βουλ
γαρία τταρά τίς φωνές σας καΐ
τα μέτρα πού τταίρνουν όρισμέ
νοι ίατρικοί σύλλογοι μέσω τής
κεφαλαιοκρατικής ΊΕλλη,νικής Κιυ
δέρνησης νά έττιβάλλουν στούς
Βουλγάρους νά είσ—ράττσυιν ά
μοιδήι στίς έητισκέψεις καΐ τα
φάρμακα τα όποΐα ήσαν ττρίν λΐ
γο τελείως δωρεάν γιά δλους.
Νά γιατί κύριε νλ/ δέν έτπρε
πε κάν νά Θίξετε £να τέτοιο Θε
μα διότι σάν δΓ>μόσιος άνδρας
πρέπει νά μην δη>μιουργήσετε έν
τυττώσεις δτι Θίγονται τα ττρο-
σωτττικά σας συμφέροντα ττού κα
τα κάποιο τροττο είναι συνυφσ.
σμένα μέ αύτά των γιατ,ρών.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Τό περίφημο άγαλμα
(Ζ) Ελευθερίας
ΟΙ ΛΑΟΙ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ
ΜΟΝΑΧΑ
ΑΓΑΛΜΑΤΑ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΥΝ
ΜΕΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
Μ. Χ.

Μέγεθος Γραμματοσειράς