91263 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

282

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1980
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαρβς σ* αυτόν, κοί> ηρΐν μ* Ι
χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
στόμα, προλάλη νό: ηβϊ έστω ■
καΐ μιό: συλλα§ή δική τού. Ζ
■·> Β-ΖΑΜΤΖΛΚΝΧ _
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Λΐϋ-βονΐΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
-ΗΜΟΣΐΌΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΧ
Μαρογιώργη Κ ~ Τηλ. 2ΙΟ291
Χρόνος 6ος—Άρ· Φύλ. 282—Δρχ. 10
ο
ο
ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
(ΜΕλΚΙί. ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ »
τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ Ψ.ΛΑΚΗΣ*
Γροίκα χτύπους στά Χανιά... άπότό ΝΑΤΟ καί τούς Άμερικανούς
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
ΦΟΒΕΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΛΑΚΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΙΝ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗ
Σέ κατάοταση έπιφυλακτϊς βρισκονται άπό τα με-
οάνυχτα τής Πέρπϊτης Τμήματα τίίς Άμερικάνικης
Βάοης Γουρνών, σύμφωνα ιιέ άποκλειστικές πληρο-
φοριες τίίς εφημερίδας μας μέσα άΐΐτό την Βάση.
Οί πληιροφοριες αύτές ατπως είναι φυοικό δέν δια
οταυρώθηκαν, άφοΰ γιά ότι γινεται μέσα στή Βάση
οί Έλληνικές Άρ,χές εχουν πλήρη άγνοια. Ό λόγος
τής έιτπφυλακίίς των Άμερικάνων δέν είναι άλλος
άτχό τό στρατιωτικό πραξικόπημα τής Τουρκίας, πού
δπως καταγγέλθηκε ίίδη σέ παγκόσμΐα κλΐμακα- πΐ- Ούάσιγκτων άναφέρεται 8τι οί Άμερικάνοι εϊχαν ένη
σω άπό τό στρατηγό Έβρέν και τα τάνκς βρϊσκονται μερωθεϊ πρϊν έκδηλωθεϊ τό πραξικόπημα, άπό Άνώ-
►♦•♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»»»·»»Φ»»»»·Φ»» ταχο Τοΰρκο στρ,ατιωτικό· Έκεϊνο αμως πού προξενεϊ
ΐδιαίτερη έντύπωση, είναι τό γεγονός τής άμεσης καί
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
τα σχέδια τοΰ ΝΑΤΟ καί τοΰ Πενταγώνου·
'Έτσι, έτπβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα των προ
χθεσινών εφημερίδων τΐού σέ ανταποκριθή άπό την
ΑΠΟ ΤΑ «ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ» ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ή Έλληνική σημαία
καί τό Σιωνιστικό άστέρι
ΑΣ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ Ο κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Εηιιδή στό προιγγοϋμενο
φύλλο τής «Αληθείας» δημοσι-
εύτΓ|Ηε μιά αποκλειστική δηλώ
ση τού Ειρηναίου μέ την οποία
καταδ«άζ« τόν Σκονισμό, ζανα
φίρνουμί σττ>ν επι*αιρότητα
μιά φωτογραφία πού μάλιοτα
δημοσΐ£θττ>κι ηό εξώφυλλο το μαία (ξηράς) υηό Γιωνιοτικήν
πικού περιοδικοϋ πρϊν από δύο ...έκδοσιν,
χρόνΐο. Η φωτογραφΊα ουτή πά Παρίστατε δηλαδή εκεΐνη η
ριστάνο τόν Ειρηναίο σέ κάποιο σημαΙ» τρϊα γολάζια τετράγωνα
Συνεδριο Κρΐγτών ττοϋ έγινιε καί ένα ροζέ, ενώ πάνω στό ρο-
στην Αμερική, νά μιλά έχοντος ζέ υπήρχε τό Ιοραηλττικο ιστέ-
μττροστά τού μιά Ελληνική ση- ρι.
ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ (ΒΕΥΓΟΥΝ.
Η ΠΑΡΑΓΠΓΗ,
Ρημάζουν τα χωρία μας. την είκόνα τοΰ μαρασμοΰ.
Οί νέοι μερά μέ τή μερά έγ Στό Νομό Ηρακλείου μά
καταλεϊπουν την ί5π«ιθρ.ο καί σ' δλη την Κρήτη, τό
καί τραβοΰνε τό δρόμο της κακό παράγινε· Χωρία πού
ξενητιδς· τ> ονομα τους ξεχάστηκε.
Τό Κρητικό χωριό άργο χωρία πού δέν κατοακοΰν
πεθαινει. Δέν ύιτάρχουν τ«ι πιά ι) άκόμη χωρία πού
πιά οί νέοι έκεϊνοι πού δϊ- μερά μέ τή μέρ,α άκολουθά
νούν παλμό στή ζωή. "Άν νέ τή μοϊρα τουςΐ
κοιτάξουμε τίς άιπογραφές Πρώτα θύματα τα όρεινά
των τελευταίαν δεκαετιών, χωρία. Ή «έκκένωση» τους
θά δοΰμε πιό άνάγλυφη άρχισε μετά τόν πόλεμο καί
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ
ΣΙ
Η ΓΡΑΦΗ ΑΥΤΗ.....
"Οταν πρϊν κάμποοους μήνες ή «Άλήθεια»
ΐίφερ£ στήν εύρεΐα δημοσιότητα τό θέμα τοΰ
«'Αρχιειπιοικοπικοϋ φόνου» οί Χανιώτες ξεσηκώ
Οηκαν έΎτονα εναντίον υ,ας υποστή ρϊζοντας μέ ί
διαΐτερη θέρμη την προσωπικότητα κ- Τιμοθέου-
Σέ. έ'κτακτη μάλιστα συεδριαση τοΰ Δημ. Συμ-
βουλΐου Χανίων έκδόθηκε ψήφισμα εναντίον
τοθ Μάνου Χάρη, τόν όποϊο μέ εγγραφο τού τό
Συμβούλιο πρότεινε στήν έκκλησια τής Κρήτης
νά άφορΐσει!
Σήμερα μέ την έκταση πού ιτοηρε τό θέμα
Είρηναίου καί μέ άφορμή τή «διιπρόσωπη στάση»
— δπως την χαραχτήρισαν οί ϊδιοι — οί Χανιώ
τες έπιτέθηκαν κατά τοΰ Τιμοθέου οττόν ϊδιο έν
τονο βαθμό μέ τόν όΐτοίο έκφράζανε παλιότερα
ιά φΐλικά τους συναιοβήματα.
Ραντοΰμε λοιπόν τους άγαπητούς Χανιώτες^ νά
μδς ποϋν μήιπως βιάστηκαν τότε ϋ μήιπως τώρα
ίσχύει Ί βιβλική ρήρη. «Σήμερον πεπλήρωται ή
γΡαφή αυτή»;
συνεχΐζεται (παράδειγμα
τό χωριό Έθιά τοϋ Μονο¬
φατσίου/ πού σήμερα δέν
κατοικεΐται).
Άφορμή γιά τα πσραπά
νω μας £δωσε μιά ούντομη
βόλτα στους όψιγιάδες σέ
μερικά χωρία τοΰ Μαλεβυ
ζίου. Γριοΰλες, συνταξιοΰ-
χοι καί μαθητές των σχολει
ών τής Μέσης έκπαίδευσης
ήτοΐν οί πρωταιγωνιστές τοΰ
τρ,υγητοΰ.
Μιά γριά, σ' ένα όψΐγιά
λίγο πρϊν τό Βενεράτο μδς
λέεΐ:
— Εϊντα μέ ρωτδτε μενά
πώς πάνε τα σταφύλια; Έ
γώ εϊμαι άργάτισσα, μά μπο
ρώ νά σάς πώ πώς αν πή
γαΐνανε καλά/ έκεϊνοι πού
ταχουνε θά μένανε έΐταέ τα
παιδία ντως καί δέ θά γυρΐ
ζανε τσ' Αθήναις καί τα έρ
γοστάσια.
οββ
Ή μερά τής όριστικής έν
ταξης στήν ΕΟΚ πλησιάζει·
Σέ λΐγα χρόνω ή παραγω
γή άγροτικών προϊόντων
στό Νομό μας- θαχει μειω
θεϊ κατακόρυφα. "Ετσι οί
άγρότες ΰ,ρχισαν νά κινητο
ποιοΰνται, νά όργανώνον
ται στους άγροτικούς συλ-
λόγους, ί νά έιΓπδροϋν μέ
• ΣΎΝΕΧΕΙΑ (πή σελίδα 4
Ασφαλώς θά θυμοται ο ί>
(Ιοσμιώτατος όπως θυμούνται
καί όλοι οί αναιγνώστες τού πά
ραπάνω Πίριοδικού.
Φυσικά, &έν πιοτακκιμε ότι
ιγταν φεϋτιιας οί δηλώσας τού
Ειρηναίου, στό περοσμένο φύλ
λο τής «Α». Ας μός πεί όμως ο
ίδιος ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΝΑ
ΜΙΛΗΣΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΗ ΣΗΜΑΙΑ;
Ας μά απαντήσει ο Σεβα-
σμιώτατος γιά νά ορθεϊ κάθε
πορίξιίγηση καί νά τοποθιτη-
θεί τό πρόβλημα στίς σιοστές
τού διαστάσεις: Νά μάθουμι
δηλαδή ποιοί ύναι αύτοι πού ε-
πιβουλεύονται την Κρήτη καί
την Ελλάδα ηοϊ νοθιύουν μέ Σι
ωνιστικά αστέρεο τα Εθνικά
μας σύμβολα...
Μέ την εοκαιρι'κι παροκολού
με τόν Σεβοσμιώτατο νά μάς α-
τταντή,οίΐ σέ ένα ακόμη ερώτη-
μο: Είναι αλήθεκι ότι μετά τό
παραπάνω συνέδριο τ|ών Κρη-
τών στήν Αμερική τό δελτϊο
τυττου τής Μητρόπολις Γερμα-
νίας έγοαφε ότι στήν εκδηλώ¬
ση ακούστηΊΜΥ οί Εθνικοί Ύ-
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
Ενα ενδ:οφέρον κΐϊμενο
(σ« συνέχεΐίς) τού Κυρια¬
κού Δηκογιόννη μέ τόν γε¬
ν ικό τϊτλο:
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ¬
ΛΗΝ ΙΣΜΟΥ»
η γγς ής άμης κα
σέ χρόνο μηδέν ένημέρωθης των Στρατιωτικών Βάσε
ών ,πιού βρΐσκονται σέ ξένες χώρες, δπως ή Βάση των
Γουρνών.
Γιά μιά άκόμη φορά φαερώνεται ό βρώμΐκος ρό
λος των ξένων βάσεων, πού δέν είναι αλλος άπό τό
νά ΰποβοηθοϋν τή έιπιβολή στρατιωτικών κυβερνήσε
ών ή νά προστατεύουν μέ κάθε τρόπο τα Άμερακάνι-
κα ουμφέροντα στό έζωτερικό·
Γιά μιά άκόμη φορά φανερώνεται ό άμεσος κΐνδυ
νος πού διατρέχει ή χώρα μας διατηρώντας άκέραιους
τούς δεσμούς της μέ τήιν Άτλαντικίι συμμαχϊα.
Χθές ή Έλλάδα. Σήμερα ή Τουρκΐα. Αΰριο πι¬
θανόν καί οί δύο·. Γιατΐ τό γνωρίζουμε καλά: Οί
γκάγκστερό δέν διοτάζουν νά άλυοοοδένουν λαούς,
δέν διστάζουν νά χύνουν ποτάμι τό αΐμα..
Τό πραξικόπημα τής Τουρκίας δέν έοτατρέιπει σέ
μας τούς "Ελληνες νά αΐααοδοξοΰμε. Ό Πρόεδρος
δέ ί
ξ
τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Άντρέας Παπανδρέου καθώς
σύοοωμη ή Δημακρατική άντιπολΐτευση κατάγγειλε δ
τι προωθοϋνται Νατοϊκά σχέδια γιά την Κύατρο καί τό
Αΐγαϊο. Καί δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολΐα γι αύτό·
Ή Έλληνική Χούντα άνοιξε τό δρόμο στίς όρδές τοθ
Άττίλα τό καλοκαίρι τοΰ 74. Ή Τουρκική Χούντα
I-
σως νά μεδοθεύσει την ντέ φάκτο «λύση τοΰ προβλή
ματος» τοΰ Αίγαιου.
Καί τό πιό άνησυχητικό γεγονός γιά μας τούς
Κρητικούς είναι ή άναγκαοττική συμμετοχή των Βάσε
ών στά διεθνή γεγονότα. Άπό τίς στήλες αυτής τίίς
εφημερίδας καταγγέλθηκε τόν περασμένο Γεναρΐ) ή
τοπήκι έιτπφυλακή στή Βάσηι Γουρνών/ καθώς καί ή
αφιξη είδικοΰ στρατιωτικοΰ έπιθεωιρητη ό οποίος και
ίίλεγξε την έτοιμότητα τής Βάσης (Σχετικό ρε~ορ-
τάζ καί φωτογραφία δημοσιεύτηκε στό Φ· 255)4—9—
1980).
Άνησυχητικό γεγονός ώς τό εΐτακρο. Καί δέν ξέ-
ρει κανείς ποΰ θά όδηγήσει, δσο έξακολουθοΰμε νά
παρεμένουμε στό πολιτικό ΝΑΤΟ καί νά διαπραγμα
τευόμαστε έπ,ανεγκλωβισμό σΐό Στρατιωτικό...
Γι αύτό καί έπιβάλλεται ή έπαγρυπνησιη δΛων
των Έλλήνων. 'Ειπαγρύπνησηι γιά τούς «έκ των έΤ^ΐι»
κινδύνους, έπαγρύΐπνηοη γιά νά άατοφευχθεϊ μιά και-
νούργια δικτατορια την άποια θά έιπιβάλουν οί ΗΤΙΑ
δταν τ6 κρινουν άναγκαίο.
Ή Λαική Ύγεία στόν τόπο μας...
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΞΕΧΑΣΕ
ΓΑΖΑΣΤΟΣΟΜΑΤΗΣΑΕΧΟΝΑΣ!!!
ΗΙΪΙΟΙϋ-ΙΙΟΪΙΟΙΙΜΗΙΙΙΙίίίΙΙΒ-ίΙίΒΡΙΜΙΙΗΙ
δεύτερο περιστατικο(μεσαΐσελιγο χρονο
Πήγε σέ γνωστό μαιευαήρα
γιά νά φέρει στόν κάσμο τό ττρώ
το της παιδί. Κσ.1 ένώ γέννησε Ε
να Ογιβστατο άγοράκι, άκολού
δησαν ά—ρόβλετττα γεγονότα
ττού Τσως νά της στοίχιζαν την
ϊδια της την ζωή, £φοΰ ό για-
τρός θεώρησε σκοπΐιμο νά άψή
σει στήν θέση τοΰ παιδιοθ μιά
γάζα! Αυτή ήταν ή άρχή μιάς
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
Λόγω τοΰ ένδιοφέιροντος πού
ττροκάλεσε ή έρευνά μας γιά τα
Κέντρκχ 'Ελευθέ.ρ«ν Σιπουδών,
ττού δΤνιοθΊεύττιικε στο τηροηγου
μενο φύλλο μας, κχ] των άνπ-
δρασεων που υπήρξαν άττό με
ριάς των ένδιαφερομέν&Λ» (6πο-
ψηφίων σπουδαστών, Ιδιοκτηιτών
κλπ.) στό έπσμενο φύλλο μας
θά ϋτττάριχει ςτχετική Ερευνα γιά
παρομοια Κιέντρα πού λειτουρ
γοΰν στό Ήράκλειο.
σειράς ταλαιπωριών γιά την νέα
μη[τερα> άφοΰ μεχρι νά άττοκαλυ
φθεΐ ή αΐτϊα των συνεχόον ένο-
χλήρεων της ύγειας της, παρηλ
θε ίνα σηιμαντικό διάστηιμα, 8
μηνών. Τό χρονικό αύτό διάστη
μα άκολούθησε μάλιστα μιά θε
ροπτεία ~ού της σννέστησαν για
τροί, μή γνωρίζοναας την Οπαρ
ξη της ξεχασμένης γάζας.
Φυσικά ή ιδία, μέχρις δτου £
γινε ένχεΐριση γιά την άφαίρε
σι> τού «άττ&>λεσθέντος άντικεΐιμέ
νού» άγινοοΰσε τό γεγονός μέ
άττοτέλίσμα νά πηγαινοέρχεται
στους γιατ,ρούς, νά δοπτανά χρή
ματα καί νά Οποφέρει. Ή έγχει
ριση, ττού άτποκατεστησε τήυ ύ
γεία της νέας μητέρας, ίγινε
στ6 *Ηράκλειο ά—ό γνωστό χει
ροΰργο, όιΤΓστε έξαφανΐσθηκαν
διά μαγεΐας τα συιμτττώμαϊΓα,'
γιά τα όττοϊα δλλοι γιατροϊ τής:
είχον ονστήσει θερατΓευτική ά
γωγή.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Αύτό, τό γεγονός αποτελεί έ
πανάληψη μιάς τταράλληλης
I-
στορΐας, πού εΐχε άποκαλύψει ή
«Α» τταλαιότΐρα. Τότε, ένας
γνωστός γιατρός της πόλης τού
•Η,ρακλείον καττά την έγιχεΐρη
ση σκωληκοειδίτιδας> εΐχε ξεχά
σει ένα χειρουργικό άντικεϊμενο
στήν κοιλιά τοθ ασθενούς χου,
Μάλιστα 5~ό τόν ττατέρα τού
παιδιοΰ πού ήταν μετανάστης
στήν Γερμανία, εΐχε ΰποβληθεΐ
σχετική μήνυση.
Τα δύ° αύτά γεγονότα, πού
έγιναν μάλιστα, σέ κοντινά χρο
νικά διαστήματα φανερώνουν
ττολλά ττράγμτα γιά την παρε
χόμενη νοσοκομειακή περϊθαλψη
στούς "Ελληνες, Δείχνουν την
Έν όψει τής νέας σχολικής χρονίας
ΓΕΜΑΤΗ ΕΞΟΔΑ (ΠΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ)
Η «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
50.000 περίπου «κοστίζει» ένας μαδητής|Γυμνασίου
Άνοΐγοι/ν αΰριο τα Δη·μοτικά
την έ,πόμενη έβδομάδα τα Γυ-
μνάσια καί τα Λύκεια. Άρχί-
ζουν και τα εξοδα γιά τούς γο
νιούς. 50.000 δρχ. κοστΐζει σέ
κάθε γονιό, κατά μέσον δρο, νά
στείλει τό τταιδΐ τού στό σχο-
λεΐο> δττως άττοδείχτηκε άτ~ο μιά
σύντομη έπίσκεψη στήν άγορά
τού Ηρακλείου κα! άπό την ά
πλή γνώση τού τί χρειάζεται ά
—:ίραίττ)τα 6 κάθε μαθιττής.
Φυσικά, τα έξοδο: αύτά έλατ
τώνονται όταν τό τταιδΐ φοιττχ
στό Δημοιτκό άλλά αύξάνονται
κατακόρυφα γιά τούς μαθητές
των Γυμκασίων καΐ των Λυκεί
ών.
Οί ΰπτολογισμοί πού έγιναν αιπό
την εφημερίδα μας δέν περιλαμ
βάνουν τόν μαθητή πού φοιτά
σέ (διωτικό καί κάνει καθ* δλη
τή διάρκεια της χρονίας Ιδιαίτε
ρα μάθη ματα. Δέν περιλαμδά
νούν τόν μαθητή πού φορά σχο
λική ποδιά ττολυτελείας. 'Αφο-
ροΰν τό τταιδί μιάς μέσης οΐκο
γένειας, μιάς οικογενείας έργα
ζόμενου.
Στόν ττίνοχα πού άκολουθεΤ
καί στίς ση,μειώσεΐς πού τόν συ
νοδεύουν, φαϊνεται ή αθξηση
σ' δλα τα σχολικά εΐδηι (γύρω
στό 10ο) ο — 25ο) ο) καί ή δυ
Σχολικά εΐδηι
σδάσταχτη έττιβάρυνση τού οΐκο
γενειακοΰ ττροϋπολογϊσμοΰ:
Τιμή (κατά μέσον δρο)
Ποδιές
Πλαστικές τσάντες
Άθλητικά ειδή (Γυμνασϊου)
Τετράδια 50 φύλλα
Τετράδια 100 φύλλο:
Ντοσιέ
Γεωμετρικά δργανα
Μολύβια (διάφορα)
Κοχΐσετίνα
ΑΛ—λόκ σχεδϊου
Βοηθητικά βιβλΐα
ΣΥΝΟΛΟ 6700 δρχ.
1200
400
2000
15 (15χ10 ίσον 150 δρχ.)
30 (4χ30 ίσον 120)
50 (4χ50 ίσον 200)
200
200
130
50 (2x50 ίσον 100)
2000
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4
γύμνια της καϊ την άδυναμίσ;
της νά προσφέρει π·ροστσ~ία σ*
δσους Γτήν είχοουν άνάγκηι, άφοΰ
άπό μιά «μικρή» καί €άκΙνδυνη>
έητέμβασηι είναι δυνατόν νά δημι
ουργη^οΰν άτφόδλεπΐτες ττεριττλο
κές, πού άπαιτοΰν κσττους, βάσα
να και δυσδάσταχτα Ιξοδα γώ
τό δαλάντιο ενός έργαζόμενου.1
Φανερώνουν έπτίσης την μή Οπαρ
ξη ενός σωστοΰ καί δοκιμασιμέ
νού έλέγιχου πού θά προλαμβά
νει καϊ θά άποτρέττει τέτοιβς ά
τυχίες ή μάλλον τέτοια χοντρο-
κομένα λάβη,,
Φυσικά, τό τρρόολημα ξεκινό
άττό πολθ μακριά. 'Αλτο την έκ
παιδευση των μελλοντικιόθν για
τρών ώς την δομή της έλληνι¬
κή ς κοινωνίας.
Ο! έλλεϊψεις στήν εκπαίδευσιν
των γιατρών είναι στ»μαντικές
• Συνεπεία στίι σελίδα 4
ΟΙ ΣΑΡΧΙΑΝΟΙ
ΔίΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΠΑ ΤΗ ΓΤΑΦΙΔΑ
Μετά άπό την όλοκλήρω
σηι τοΰ τρυγητοΰ σουλτανί
νας στήν περιφέρεΐα διαΐτα
στώνεται μιά μεΐωση της
παιραγωγης κατά 7θο)ο καί
πλέον έναντι της περασυ-
νής εσοδείας.
Ή μεΐωση αυτή όφεΐλβ-
ται κατά κύριον λόγο στήν
μεγάλη άνεμοθύελλα τοθ
περασμένου Μαίου.
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΌΙ
«Διαμαρτυρόμαστε έντο-
νώτατα γιά την έκτΐμηοη
πού έ*καναν οί γεωπόνοι
τοϋ ΟΓΑ σέ άπαράδεχτα
χαμηλά ποσοστά καΐ ζητοΰ
με την ίίμεση σύοταση έπα
τροπών διά την έκτϊμηση
τής σουλτανΐνας στούς χώ
ρους άποξηιράνσεως καΐ έ
τσι νά δικαιωβοΰμε. 'Αλλΐ
ώς θά άντιμετωπϊοομε σοβα
ρό οΐκονομικό πρόβλημα
«διαβιώσεως» τόνισαν οί ό
γρότες οτό χωριό Σάρχοι,
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΓΠΕΙνΙΒΡΐΌΥ 1980
ΚΑΙΟ ΦΛΚΟΣ ΤΟΥ ΝΤΑΑΟΥ ΑΡΧΙΓΕΧΤΟΝΑ
Μέ άφορμή την έκδεση στόν Άγιο Μάρκο
"Βνας Ιταλός παρουσιάζη
την Κρήτη δατως την εΤδε στό
τταρθενικό τού ταξιδι στο νησι
μας τό καλοκαΐρι τού 1979, Ό
ΡΚΙΙΝΟ ΟΕΙ_ ΜΟΝΑΟΟ «ίκλει-
σε> μέσα στό (|>ακό τού τόν ή
λιο τίς άρμονικές έναλλαγες
των χρωμάτων^ την Κρητική γή
ή άκόμη, είκόνες τής καθηιμερι
νης ζωης (τόν αύγοαλά τής άγο
ράς μας, τοΰς κρεοττώληβες τίς
γυναΐκες πού κουβεντιάζουν στά
σοκκάκια)
Αύτά ακριβώς είναι ή εκθε
ση φωτογραφΐας τού ΒΚΙ)ΝΟ
στή Βασιλική τού Άγιοι/ Μά,ρ
κου Τα γνωστό μά καί άγνω-
στο συνάμα Ήράκλειο, ή γνω
στή και άτ/νωστη Κρήτη.
Σιπίτια πού στηρίζουν την ΰ
τταρξη τους σαίς μνημες τοΰ ττα
ρελθάντος, σπτπα έτοΐμόρροττα
σημάδια τοθ χαμοθ μιάς έποχής
τόσο κοντινής τόσο άττρόσιτης.
Κι ό ΒΚΙΙΝΌ έιβαλε την προ-
σωττική τού σφραγ'ιδα σ' αύτά
τα γεγονότα Οί φωτογραφτες
άς μείνουν θυμητάρια τού αΐί-
ριο, κομμάτια τής τωρινης μας
ζωής ή άκόμη όριοθετήσεις μι
άς έΐττοχής!
Μιά αίσθητική ίόΊόμορφη Άν
τιβέσεις έντι/ττωσιακές — μττρο
στά τό τταλιό τουρκόσπιτο πιό
ττΐσω τό μπετό τής ύττό άνέγερ
ση οίκοδομής, *Ή τό φώς πού
σκορττά ό ήλιος άπλόχερα, τό
φώς πού ζωντανεύει τα
Ο ΒΚϋΝΟ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ
Τού ΒΗΙΙΝΟ ΟΕΙ. ΓνΙΟΝΑΟΟ
Αποδοθή στα Ελληνικα: Κρίτων Λαμπράκης
Τό άστραστοβόλημα τού ηλίου
τή θαλασσα, γλυκειά, θεοιπέοια
τ6 νωχελικό πήγαιν' — £λα τοΰ κόσμου
τόν τρύγο των κρυμμένων σταφυλιών
τα μάτια ενός μικροΰ χαριτωμένον κοριτσιοΰ
Χρώματα ζεστά, διάφανα
τό βασανιστκκό δρόμο γιά τόν Τσύτοουρα
τομές τής μαίγευτικής φύσης
— σελίδες κινούμενες τής μνήμης μου —
άνάπαυλες μακρυνές στήν £ρημο τοϋ χρόνου
τή νύχτα πού τραγουδά ςχΰτα διάφορα
τή μερά ψάρι καί τόσα φροΰτα
τα τραπέζια γυμνά — ή α&θηση τοΰ άιέρα
σκυλιά έίξυιπνα — γέροι πολεμιατές
γυναΐκες καί παιδία γής άρχαίας.
Τό καθημερινόν Ήράκλειο χαιρίς τέλος
πλήθος εΰ&υιμο συζητα άτέλειωτα παντοΰ
κανένα ποϋρο — οΐκοδομές σά μανιτόρια
— ή ίστρία πού τρέχει πάνω στόν ϊδιο τόν έαυτό της
— έκκλησίες βυζαντινές — προσευ>χές χωρΐς τέλος.
συνέλαβα ολ' αύτά στό φτερούγιομα τής μηχανής
μου
συγχρονική οτήν ερευνα τοΰ κόσμου
αρεση στή μεταφυσική τοΰ άνέκψραστου
λογική σά σχέση μέ τούς αλλους
ποιητική σάν την άγάπη μου γιά τή ζωή
μεσιτΑΥορα
ΜΑΡΟΥΙΗί Π ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ* Μ-ο.
Γιά μιά γρήγομή άγοραπώλησια. τηλεφωνησαπ: σία τηλ.
Λ4Β88-286403 ή Επισκευθητε μας στήν δ ι ε ϋ θ ο νσ η Μά-
Χΐϊς Κρήτης 1. ΟεΕ;ω αΚ(ί την Χανιό/τορτσ> Ηράκλειον.
«>♦♦♦♦«»-«»♦♦♦♦♦>·♦♦♦♦♦♦»■»♦♦» ♦ ♦ ♦♦ ♦
τα ή σχηματιζει άντιθέσεις μέ
τούς ϊσκιους Ιδιαιτέρα έντυητω
σιοχές οί φωτογραφίες πού ττα
ρουσιάζουν τό νερό τής θαλάσ¬
σας, τίς παραμόρφωσις των
χρωμάτων κιαί τοθς σχηματι
σμούς ττοικιλόμορφων έκφραστι.
κών μέσον.
Ή τέΊχν,ηι τής φωτογραψίας,
δεν είναι δττως μπορεΐ νά ττι
στευεται, μιά τέχνη μηχανική
ΕΞΤναι μιά τέχνη ήμιαυτόνομη ή
οτγοιοο στηρίζεται βασικά στό
καιλλιτεχνικό τορμττερα'μέντο τοθ
δημιουργοΰ Καί τό λέμε αΰτό
γιά νά δεΐξοι/με τό ττόσο σημαν
τική είναι ή Ίκανότητα τού καλ
λ ι τέχνη νά έντυττωσιάζεται καί
να συλλοομβάνει μηνύματα τα ό
ποία μεταφέρει γχλη|νά στή «φω
τογραφική τού σκέψη». Αυτή ά
κριβώς ή Ικανότητα τού ΒΚΙΙ-
ΝΟ είναι ή βασική αίτΐα τής εί
καστιικής τού σαφηνείας και τής
αίσθητικής τού ίδιοτι/ιτϊας,
Ό ΒΚυΝΟ γεννήθηκε στή Νά
πολη τής 'Ιταλίας τό 1949 καί
σπού&ασε 'Αρχιτεχτονική στή
Νάίττολη καί στή Βενεχία Συνερ
γάτης πολλών περιοδικόν τεχνης
καϊ ττνΐυματικών οργανισμόν, ε
χει παρουσιάσει όπτό το 19Ε71
μόχρι σήμερα πολλές έκθέσεις οί
οποίες ττροξένησαν ίδιαΐτερη έν
τυτπωση στήιν πατρίδα τοι/.
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΙ
ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ
ΨΙΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΛΜΕΛΟΥ: ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΠΤΟΥΡΙΑΣ
«,Μόσα τού άνπβούϊζε ά
διακοπα. ή λαχτάιρα τής λε
φτεραας σάν κατεβαοιά κε
φαλαριοΰ άπό βουινό περή
φανο σέ φαράγγι Καί γινό
ταν τόση ή λαχτάρα φωτία
γιά τόν τύραννο, μιά φωτία
πού δλο πύργωνε καί λαμ
ττοκοποΰσε κι' άιποκαΐδια
δέν αφηνε. ΤΗταν πάθος
ψυχής καί καρδίας, τό ϊδιο»
Ό Άντροΰτσος ό φοβε-
ρός άετός των Ρουμελιώτι
κων 6ουνών (ό πατέρας
τοϋ Δυσέα) πήρε σάρκα
καί όστα, ξαναζωντάνεφε
στό 6ιβλίο τοΰ Δημήτρη
Σταμέλου «ΤΟ ΛΙΟΝΤΑ
ΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙ-
ΑΣ». Μιά ίστορική φυσιο
γνωμία τοποβετεϊται στΐς
σωστές διαστάσεις της σκια
γραφεΐται καί παρουσιάζε-
ται μέισ' άπό έΎα Ιδιότυΐτο
ίστορικό κεΐμενο.
Ό Δημήτρης Σταμέλος,
γνωστάς έίργα τού (Μακρυ
γιάννης — 1964, Νεοέλλη
ν«ς — 1968, Ρουμελιώτικη
πεζογραφΐα 1969, Κατσαν
τώνης — 1972, Τό τέμιπλο
τοϋ Άηνικόλα — 1973, Νέ
οελληνική λαϊκή Τέχνη —
1975) καθς άιπό τούς πρώ
τους λυρικούς στΐχους τού
«Νεραϊδοφιλή,ματα— 1948)
άποδεικνύει γιά μιά άκόμη
φορά πώς ή συμοολή τού
στήΐ| έζέλιζη τής Έλληνι-
κής πεζογραφίας, είναι ση
μαντική.
Στό ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ
ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ δυοκολα
ξεχωρίζει ό «λογοτέχνης»
άπό τόν «'Ιστορικό». Δέν
συναντά κανεΐς την άιπλή
παράθεση γεγονότων, ντο-
κουμέτων καί χρονολογιών
άλλά έντυπωσιάζεται άπό
την δεινότη,τα τοϋ συγγρα
φέα νά μιλα μέ λέξεις ά
πλές νά άιγγΐζει τίς παό εύ
αΐοβητες ορδές τής λαϊκης
ψυιχής.
Ό Δημήτρης Σ,ταμέλος
πέτυχε νά παρουσιάσει την
πιό έντυπωοιακή μορςχή
τοΰ Άγώνα, δπως ακριβώς
ταιριάζει στή φυσιογνωμΐα
τοϋ ϊδιου τοΰ άετοΰ τής
Κλεφτουριας. Άλλά γιά νά
φανεϊ πιό καθαρά αυτή ή
γοητεία τής λαϊκης έ^κφρα
σης τήιν άποία πλούμισε μέ
λεκτικά σχήματα καί άγά-
πησε ό συγγραφέας/ άς δοΰ
με πώς περιγράψει τίς ότι
γμές πού ακολουθήσαν τόν
θάνατο τοΰ Πιρωτοκλέφτη!
τό λεβέντικο κορμί
τοϋ κλεφΓΓ,η, ,μ' δλα τα κακο
παθιάσματα/ στητό καί πε
ρήψανο, δτσι καθώς έ^πεσε
στήν άΊτλα τής θαλάσσας/
ξανοΐχτηκε μακρυά κατά
τό πέλαγο, λές κι ή σβυ-
σμένη καρδιά τού μποροΰ
σε άκόμα νά τό φέρνει στίς
άκρογιαλιές τής Λοκρΐδας,
άνάδιπλα τό Πήλιο κατά
τή Τζιά καί της Μάνης
Λές καί ή καρδιά ζοΰσε πιά
μέ τή μνήιμη τοΰ παλιοΰ
καιροΰ καί φτερούγιζε δυ
νατή σέ κλέφτικα καί κουρ
σάρικα λημέρια·. »
Μ έ λιγα λόγια ό Σταμέ
λος είναι 2νας γνήσιος δου
λευτάρης τοΰ λόγου, πι-
στός στίς λαϊκές πηίγές της
έίκφ·ρο0ης, την όποΐα χειρΐ
στηκε τόσο δμορφα καί κα
τάφερε νά παρουοιάσει μιά
αίσθητική ΐδιότυπη, γεράτη
μέ μνημες, γεμάτη μέ Ρου
μελιώτικη λεβεντιά.
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
Γράφει ή Άλίκη Εμμ. Διαλυνα
ΑΕΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Άπό τό Θέατρο Νέων Κρήτης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
Έπιπλα ποιότητος
• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
• ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
• ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
Τηλ. 88Ο-Τ389
ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκληο
Τηλ. 284-75·
ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Αρκαδίου Ήράκλειο
Τηλ. 2.89-Ιββ
ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
»♦♦♦*>♦♦♦♦♦♦».
Ξσναζωντανεύει ό Κρη-
τικός Μεσαίαίνας μέ παρα
δοσιακή μουσική καί τρα-
γούδια κοστούμΐα έποχης
καί σκηνικό προσαρμοσιμε
νο στήν άιρχιτεχτονΐκή των
κάστρων τής Κρήτης μέ τό
ίστορικό £ργο τοΰ Τιμολέον
τα Άμττελα ΛΕΩΝ ΚΑΛ¬
ΛΕΡΓΗΣ
Στή παράσταοη πού π,α-
ρουσιάζεται στό Ήράκλειο
στίς 19 20.21.2223 καί 24
στό Δημοτικό Κηποθέατρο
«ιΝικος Καζαντζάκης» συμ
μετέχουν έκτός άπό τή Μαί
ρη Βοστ«ντζή πού έϊκαμε
τή σκηνοθεσία τοΰ έ'ργου
καί τό Νίικο Τυριτίδη πού
έρμηνεύει τό ρόλο τοΰ μάρ
Τυραι τής Κρητικής άντιστά
σεως, ή Βούλα Κουβΐδη, ή
Νίκη Βαρδάκη, ή Καΐτερΐνα
Βαρδάκη, ή 'Αριάδνη Ζαρο
νάκη, ή Εύαγγελία Ζαχαρι
ουδάκη, ό Μανόλης Μανι-
δς, ό Σώτος Άνασταοίου, ό
Γιάννης Κουτσάκης καί ό
Μάνθος Φραγκιαδουλάκης.
Οί φωπσμοί είναι τοΰ Δι
ονύαΐ Άναγνακκόπουλου
κ«ί ή μουσική έπένδυση
τοϋ Γιώιργου 'Αβησσυνοΰ-
Είσιτήρια προπωλοΰνται
άπό 15 Σεπτειμβρϊου στή
Βασιλική τοΰ Άγΐου Μάρ¬
κου
ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗ5
ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕ ΕΝ Α ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσ-
φέρεται για μάς τούς Έλληνες οσο καμιά
άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι.
Γιατ'ι μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό' Ελ¬
ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά-
καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι,
στό έξωτερικό,κάνειτίςδιακοπές πού τόσο
έπιθυμεΐ,καί ζεί τίςχαρέςτοϋ καλοκαιριοΰ.
Ταξιδέψτε,λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει¬
τονική μας χώρα, καί μ'ένα σύντομο καί ά-
νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί
θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό.
~ ~ ~ ε— —ι —ι φ —ι ··» ε— ε— ε— ε—τ—ε———
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
(Οδοί Μαρογιώργη 5)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Εμμ. Ηρ. Χαριτακη;
ΠΑΝΝΙΚΟΥ 3
(Μάνο Χαρής)
ΤΗΛ. 288-357
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
Αμφιτρίτης 5
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Παλαιά Φάληρο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Κώστας Καδβαδίας
ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
Τηλ. 242.040
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
_ι_ν__._κ_._^_. ^ ^ ^ _ _ _ .
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
ιιιιιικαΐϋΐκΒΐΐβ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
■Μ
ΙΩΑΝΝΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
Έβανς 83 — Τηλ. 242-040
Εί
■ ■■■»■■■■■----!
κ_
91
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκιινητο ΗΕ-
ΝΑυίΤ 4ί, όλα τα αξΐσουαρ.
ΜΑΝΑΔΕΣ
Πληροφ. τηλ. 221-135 ώρΐς
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
γραφεΐου.
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΝΟΙΩΘΕΤΕ
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΠΙΟ ΠΟΛΥ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
• ΜΙΝΩΣ
ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
• ΑΡΙΛΔΝΗ
ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
• ΚΝΩΣΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
Κάθε μερά
ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
Κρήτη — Πειραια —
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
Κρήτη
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
Τηλ. Πρακτορίίου
224-304 κα! 224-303
ΒΑΣΕΙΣ
Είναι γεγονός άναμψισδήτη-
το δτι στή χωρα μας ύπάρχει
μιά βαθειά ριζωμέμη άντΐληψη
ότι ή γυναΐκα είναι κατώτερη
ώττό τόν αντρα κα! γ ι αι/τό τής
έτττιφυλάσσετσι άπτό την κοινο-
νια ένας δει/τερεύοντας ή βοηθη
τικος ρόλος σ' δλους τούς το-
μεΤς δραστηριότηΓτας,
Ή κατώτερηι θέση τής γι/νσΐ
κάς στήν κοινωνΐσ δέν είναι ρυ
σικό έττακόλουθο των διολογικών
της 5ιαφορόν αΐπό τόν άντρα ού
τε της μικροτερης σωματικής
δύναμης της γιά χειρωνσκτική
έργασΐα δπως σιοχνά ύτπ-οστηιρϊ
ζεται, άλλα άττοτελέσματα τής
κοινωνικής της καταπτιεση,ς κσί
τής μικροτερης της ίκανοτητας
γιά 6ία_
'Αττό παλύ τταλιο σ' Άνατο
λή και Λύση ή κοινωνική δηιμό
σία ζωή κυριαρχεΤται άτπό τούς
άνδρες. Συγγραφεΐς σάν ττϊν "Ε
μι>υ ΛΛττρόντε άναγκιχζοντοι να
διαλέγουν άνδρικά όνόματα
("Ελλις ΑΛττέλ) γιά νά κυκλοφο
ρήσουν τα ττοιήματα: τους θέλον
τας νά προφυλακτ^x>ν άπό τή γε
νίκη ύποτιμηΓΠκή άντίληψη έκει
νης τής έ— οχής γιά τή γυναίκα.
Ή ύττοβάθμιση τής γυναικός
φαινεται καθαρά καί ττολθ πρΐν
την ττεριοδο τοΰ κτατπταλκΓμοΰ,
Οί παράγοντες μπορεΐ νά είναι
ή παραγάγη αγαθών γι' άνταλ
λαγή ή άκάμα κι αύτές οί τυγ
κρούσεις σι/μφερόντων άνάμεσα
στίς όιμάδες καί τίς κοινωνΐες.
Είναι λοιπάν έττιτακιτική οχνάγκη
ή γι»ναικεία χειραφέτηιση Πρέ-
πει λοιπόν ή γυναίκα νά άρχί
σει νά συμμετέχει ένεργά στή,ν
τταραγωγή κα! στούς πολιτικούς
άγώνες, ΓΤρέπει νά άττοκτήσει
μορφώση και ττολιτική συνείδη
ση καί γιατ! αποτελεί τό μισο
τού πληθυσμοθ, άλλά κα! γιατί
σέ μεγάλο βαθμό είναι ύττεύθι/
νη, γιά τή διατταιδαγώγηση της
νέας γενιάς Τό γνναικεΐο αύτό
πρό6λη;μα ττροσλαμβάνει φο6ε-
ρές διαστάσεις καμμιά φορά θά
λέγαμε συντ,ρκπτικές μέ τή μορ
φή τής τϊντΐσταση,ς τοϋ θηιλυκοΰ
£ναντι τού άρσενικοθ εΤτε σ4ν
άμεση άττάντησηι γιά την κατα
ττιεση, τροΟ δέχεται τό θηλυκό «1
πό τό άρσενικό εΤτε σάν δμμεση
άττάντησΓΐ στήν γενικότερη κοινιο
νίκη άνισότητα Τέτοιες μορφές
άντίστασης ττού πολύ σι^χνο; ττα
ρουσιάζονται σήμερα στΐς οΐκο
γένειες καί τα ζει/γσρια είναι ή
άρνηση της άτπιασχόληο·η.ς μέ τό
σπϊτι, τα τταιδιά, την κονζΐνχχ
κα! τόσα αλλσ. ·
Ή κατάστασηι δμως τής νν
ναΐκας στή σηιμερινή κοινωνια ε!
ναι όττωσδτνττοΥε καλύτειρη· άττό
τα πιά ιταλία χρονια. Ή γυναί
κα έντάσσεται στήν τταραγωγή·
άιπά την περΐοδο τής έκβιομτγχά
νισης πού δέν άτταιτεΤται ή ύ
πέρτερη μυϊ·ή δύναμηι τοθ άν
δρα τπού όίΤΓωο-δήττοτε ήταν καί
έξακολουθεΤ νά είναι ό κΰριος
λόγος ττοθ οί μισθοί καί τα ήμε
ρομίσθιά τοι/ς είναι δχι ά—λώς
κατωτέρα άττό τα άντΐστοιχα
των άνδρών άλλά ττολλές φορες
(προκειμένον γιά ήμερομίσθια)
μπορεΐ τό πόσο νά πάφτει κα>
στό μισό, Στατιστικά δεδομένα
τού 1 971 μάς δειχνουν ττώς τηε
ρισσότερες άττά τίς μισές 4110.
156 έργαζόμενες γυναΐκες είναι
«συμβοηθοΰντα καί μή έργαζό.
μενά μέλη οίκογένειας> ένώ στα
τιστικά δεδομένα τοΰ τελΐΐυτα!-
οιτ καιροΰ δείχνουν πώς 900000
στή,ν ΊΕλλάδα δηλαδή 28,9ο)ο
τού συνολοι; χοΰ έργατικοϋ δυ
ναμικοΰ τό άττοτελοΰν γυναΐκες.
"Ατπ-ό τίς έργαζόμενες αύτές
τό 53ο) ο άσχολούνται μέ
τή γεοχ(χγα καϊ την κττηινοτρο
φ!α, ότταγγέλματα πού είναι κου
ραστικά δέν άτταιτούν ίδιαΐτερες
γνώσεις> δέν είναι 3ίποδοτικά
και εχουν μοωμένη. σημασΐα
κα! έΓττίδρασηι στά κέντρο: λή-
ψη,ς άποφασεων,
Στή Βιομηιχανια καί Βιοτεχνία
οί μέσοι έτήισιοι φόροι άττοδο-
χών των ΰτταλλήλων τό 1974 ή
ταν 10.619 δρχ. γιά τούς άν-
τρες κα! 5 760 δρχ. γιά τίς γν
ναΐκες Δηλαδή ό μεσος μηνιαΐ-
*Ι ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σιλ.δα 3
ΙΜΥΦΙΚΑ
καί Φωτογραφίες
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Γιά περισσότερες πληροφορίες άπευθυνθεϊτε στ όν ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στό γραφειο τού 'Εθνικοϋ
ΌργανισμούΤουρισμού τής Βουλγαρίας στήν'Ελλάδα, Β3ΐΚ3Πΐουπδΐ,Άκαδημίας 12,Άθήνα134, τηλ. 3634675
«και σας περιμενει»
ΤΟΚαΐΝΟΥΡΠΟΜΕΓΑΑΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΡΚΕΤ
ΚΙΑΟΑΚΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ - ΚΟΝΤΑ ΠΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
ΧΙΑΙΑΑΕΣ ΕΙΔΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΤΕ ΠΟΤΕ
11
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΓΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΓΡΟ1
ΛΟΥΛΟΥΔΕΣ
Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊΑηΣ
... Καί μην μού —γτε πώς δϊν
τίς ξέρετί συτις τίς σερνάμίνες
κουνάμενη; μαΎμουνόφιρτες
καθ όλα μορφές. Καί δέν μπο-
ρύη νά τό λέτε κυρίες καί κύ·
ριο» γιατί είναι αδύνατο την σή
μιρον ημέοα νά μην σκοντά-
φτει μιά τέτοΐα μαιμουνίζου-
σο μορφή στά πόδΜ τού καθε¬
ίς μα.
Οί Λουλούδες αιτ' τή φϋση
τους πράοτυχοι στά πάσης φϋ-
σης καί χρήσις θέματα α*:νη-
τοποινούν παντού κ») πάντα τό
βλέμμο τού καθενός μο απάνω
τους.
Πότΐ μέ κόλπα τού έτσι κι
αλλοώχ κ» αλλο|ώτικα καί ιτότε
μέ τετερίσ,ματα κι άλλοτε πάλι
μέ ύφος στόμφου κλέβουν θαυ
μασια την κάθε λογής ηθική
δομή τού καΒ:νιός μας σέ τρόπο
πού πολλές φορές κανιείς δέν κα
ταλαβαίν&ι τό πώς τόκαμαν αυ-
τό.
Στό βάθος τής ιμυχής τους
ανίκανον γ>ιά Θέσεις προοδευτι-
κϊς, δυνατίς, ίσιες και: δχαες
πουλοίτν φλάμττουρα οτοϋς γύ-
ρω τους.
Τέτο'οι καβροί στήν τρυιτ'ά
τής άναινδρης τακτικής Γους,
χαμίν:α στήν προσπαθεία γ/ά
ονθρώπινο «εγ|^>», γ» ά δι/ναιτό
φέρεσθαι, γιά αγ ο μίρισμα μα-
σάνε τα λόγια τους, αλλά τρώ¬
ν! τόν περίδρομο στήν ευχα:-
ρχτ, στήν κόθε ευ,καύρϊα.
Πλάσματα. χαραμοθρ£.μίνς»
μέσαστό πέλαγος τής όποηα,ς —
οποίας λογ.κής τσυς ζούν σέ βά
ρος άλλων, κ;νούντα: καί γά άλ
λους μέ γνώμονα πάντα τ ό υλι-
κό, πνιυματΓϋκό ή δοζαστικό
τους συμφέρον.
Άνανδροι στήν ταΐΗΤίκή,
σκοτε;νοι στή σκέψη, χαμ'να
στ ό ν ίσιθ δράμο τϋν άλλων κ*
,ρατώνουν σάν άλλες καλές κυ-
ρΐες τό χρέος τους πρός την ττα
τρϊοα, τό Έθνος, την ηβκή, τή
λογική καί τό δϊκ ο.
Ανώρ:μοι πνευματικά, υστε-
ρόβουλοι καιΐ πορωμίνοι στή
συνϋϊβιη,ση φανφαρΐζουν συνέ-
χίΐα σάν άλλοι Ιούδες καί λου-
λουδίζουν μόνο ειαί πού τ' α-
φέντια τους τούς πετούν ένα
κάκκαλο.
Οί ΑουΑούδες δέν είναι άν-
θριοποι, αττεναντίας παΑιά τής
λαλιστάλακτης συνήθως τοκτι
κης μαγαρίζουν σάν άλλες κρεα
τόμυγες τό υλικό καί πνευματι-
κό φα'ί' πού η ζωή έτοξε στόν
καθένα μας γιά νά τό φόν τελι-
κά έτσι μαν/αρισμένο αύτοι μέ
τό στόμα, την κο λιά καί την
Δόξα.
Φυσικά ΟΤΑΝ δίν βρίσκϊται
κανείς νά ταύς στεΊΜι γιά «αθα
ρό αέρα οτό σπϊτι τους, στόν
κάμπο, στό βουνό ή στή θάλασ
σα γιά μπλοίψ.
Αυτοό περίπου φίλοι μου α-
γραΤογεννη,μένο! είναι:1 ο» Λου-
λούδες, ποϋ «δόξα καί τ;μή ε-
στεφάνωσιεν αυτούς» πού λϊΐκ
καΓι τό ΕυαγγέλΌ.
Κι αύτοι είναι καί πού στά
εδώ κοϊ στά εκεί, στά μέσα κσΐ
στά έξω χορεύουν Ησαΐα στήν
πλατή όλων.
Στό βάθος τή έννοιας τής
λογ:ικής φυσικής σε ράς πραγμά
των κορό'ιδα, χασούρΐ>δες, ά-
κσρποι κα,ί αξ:ολύπητοι σέρ-
νουν τό σκο:νιί τής ουσαοτ:κή
αξίας τής ζωής !ώς τόν τάφο
τους γράφοντες μηδίν.
Καί πού νά πής *αΊ τίποτα
εσύ, εγώ, ο άλλος κι άλλος α¬
πλάς λαγός, (μπαρτόν λιαός ήθε
λα νό πώ) τίποτε άλλο, κάτι
όλλο, πράμα άλλο. Αποκλΐίί-
ται. Γ:ατί; Απλά:
Σάν άλλοι Α σχύλο; δραμα-
τοπο:ούν τα μέλλοντα ότα»
δ:ν τούς συμφϊρϋ, κοναρτο-
ποΐούν τίς ατιόψΐις των άλλων,
τρ)'Ι»νϊ τόν τυχόν δυναμισμό
σου καί παρουσιάζουν τούς ε¬
αυτούς ρκανούς γ:ά όλα σέ όλα.
Ναείεται όμως πώς αι Λου-
λοϋδες όϊ οποίες — όπο:ΐς Λου-
Αοιίδτς, οί πάσης φΰσης καί τα
ξης Λουλούδΐς βρ'σκουν καί τα
κάνουν τα τέτο:α όπο:α μϊντ:α
τους ΟΤΑΝ ο αφϊντης μΐντης
πού καιβαλίΐκεφαν δίν τούς ξε-
σωμαρίζιι, δίν τούς σιχτιρίζι·,
δέν τούς στέλνει έξω, απ' εδώ.
Γιατί έτσι, πού φα'ί' γ ά φάω-
μα;
ΚηΣΓΓΑΧ ΛΑΊ'ΔΗΣ
Ό κόσμος άπό τίς στήλες
των ξένων εφημερίδων
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο♦«
►♦♦♦♦♦·
μεταφραζει η
ΝΟΘΑ:Αύτάτά
μαρι ψιλακη
τρομερά παιδία
Ό δόκτωρ Τζώρτζ Τζέφερς μ ι
λά μέ σεδασμό γιά τα νόθα καί
ξόδεψε τρείς δεκαετΐες κατοτ/ρά
φοντας μερικά: άτττό τα πιό φηΐμι
σμένα στήν ίστορΐα
Ό Φιντέλ Κάστρο ήταν νόθος.
^ΕΞτττί^ης 6 Πάττας Ιωάννης ό
13ος, ό Τζών Τζέϊμς 'Ωντοΰμ
πον, ό Γουΐλυ Μπτράντ καΐ 6
Τζών Μΐττούθ.
Ό Τζέφερς, ένας άπομονωμέ
νος καθηγτρ-ής της Βιολογΐας ά
πό τό μικρά κολλεγιο τοθ Λόνγκ
γούντ, ςχει συσσωρεύσει £να κα
τάλογο άττά περιττον 1 000 άξιο
σηιμείωτα νόθα, συμττληρω'μένο
μέ ευα διογραφικό σημεΐωμσ
καθ' ενός,
'Η ερευνα τού δείνει ότι με,ρι
κές άπό τις μεγοολθτερες |)υσι
γνωμΐες στόν κόσμο στούς το-
μεΐς άττό θρησκεια μέχρι έ~ι»τή
μες γεννήΊθηικαν βξω άπό τούς
θεσμούς τού γώμου. Ύττηρχε ί
να στοιχεΤο διολογου πού έΐθρε
ψε τό έΜδιοαφέρον τού Τζέφερς
στό νσ σχηματίσει τόν κατάλο
γό τού των νόθων.
«Σάν βιολσγος, ήξερα ότι ύ-
•πήριχε κάτι πρός έκτροφή δια
φορετικών γενεών» εΐττε,
Παρσττήρηισε δτι πρΐν άπτό αί
ώνες, οταν μερικοϊ ά—ό τή σει
ρά των ΕΞύρωπταίων μοναρχών εί
Σέ δύσκολη καμπή
ή έλληνική οίκονομία
χαν άρχίσει να έκφαλλίζονται ά
ττό τό υά παράγοΐΛ' συγγενή εί
δή, μερικο! άπό τούς άριστοκρά
τες διάλεγαν γυναΐκες παρακσ-
τιανές, όπως ενα νέο κορίτσι χά
μηλής στάθμης, γιά νά βοηβήσει
στήν γέννησή τους.
"Ε5να πα,ράδειγμα ήτου ό Ιω
άννης τής Αυστρίας^ έ>ας έξέ
χ^ον ΊσποΛ'ός στρατιωτικός ήγέ
τη,ς πού ήταν ό νόθος γιός τού
Κβρόλου τού Ιον τής Ίσττανΐας.
«"Ήξερα δτι ό Ουΐλλιαμ ό Κα
τακτητής ήτοον νάθος- ηξερα δτι
ό ^Αλεξάντερ Χάμιλτον ήταν νά
θος· καί ήξερα δτι ό Λεονάρδο
Ντά Βΐντσι ήταν νόθος» εΤττε.
«Άλλά τηραγματικά εμεινα έκ-
ττληκτος όταν άνοοκάλυψο: ότι ό
"Ερασμος, ό μεγάλος άνθρωπτο
λόγος ήταν νόθος γιός ενός ττα
ττά»
Ήταν τότε ποθ ό Τζέφ£ρς εΐ
πε δτι ανεκάλυψε δτι μερικοί ά
πό τούς «κορυφαΐους έγκεφά
λους ττού ύττή.ρξαν ττοτέ» γεννή
θηςκαυ ά~ό άμφισβηΓΓήσΊμους
γονεΐς, καί άρχισε νά όργανώνει
τό «Λεξικό των Νόθων καί τής
Νοθείας»
Σ' αύτό άναφέρονται 6 καλλι
τέιχνης Μωρΐς Οντρΐλλο, ό Ιωάν
νης ό ΙΊος, ό Λέων ό 5ος, ό
Μέγας Κων) νος οί ήγέτες Αίκα
τερΐνη ή Μεγάλη, ή ΕΞϋα Πέραν,
ό Μοάμερ Καντάφι, ό ΈρρΤκος
2ος της Αγγλίας, ό Φίλι—τος
τής Μακβδανιας, 'ΕΞτττίσης οί ήρω
ες μυθιστορημάτων Μπίλν
Μητάντ, Μιλλ Φλάντερς, Τόμ Τζό
ουνς. Άκάμα διάφοραι δττος ό
Άλουά Χίτλερ (ττατέρας τού
Αδόλφου), ό Τζάκ Λόντον ή
Μαϊριλυν Μονρόε και ό Περι-
κλής.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
._ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μμ. καί 4 30—8 μ.μ·
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδων 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ·: Ιατρείον: 287.366
ΤΗΛ : Οίκίας 224 608
ΠΑΡΙΣΙ: Ή Έλλάδα αντΐιμε
τωπτιζει μΐα πολυ δύσκολη ττε,ρΐ
οδο όσον άφορά την ϊσορροττία
πληρωμών καί προβληιμάτων
ττληΒωρισμού, λένε οί θίκονομο
λόγοι τού Όργανισμοΰ γιά Οί
κονομική Συνεργασίο: κια» "Ανά-
τττυξη,
Ή έτήσια καταμέτ,ρηση άπτό
τόν όργανισμά αύτό τής 'Έλλη
νίκης Οίκονομιας, £να χρόνο
πρίν την ένταξη στήν Εύρωτταϊ
κή Οίκονομική Κοινότητα τταρα
δέχεται δτι οί ττρόσ(|>ατες αΰξή
σεις στήι τψή των καυσίμων ή
ταν κατά μεγάλο μέ,ρος ικττεύθυ
νες γιά την χειροτερεύση;.
Όμως «έφερον στήν έττιφά-
νεια σοδαρες οικονομ ικές άστά
θειες»,
«Ή ματαιώση; ήδη δυνατών
ττληθωριστικών ττροσδοκιών αΰ
ξησε την κερδοσκοττική δραστηι
ριότητα και τπροωβηισε την άνά
γκη γΐά ττραγματικά κεφάλαια..
Ή κερδοσκοττΐια έττίσης φαίνεται
νά έχει έτπδράσει στήν ούσια
στική αύξτίση των εισαγομένων
προϊόνττων καθως καί στήν αΰξη
ση, τού τρέχοντος έξωτερικοΰ έλ
λειματος» τό όποΐο διττλασιά
στηκε πΐρυσι σέ 1.9 δισεκαιτομ '
μύρια λίρες.
Ή στήλη τής Γυναίκας
ΣΤΟΠ
Οέλετε νά έππίιχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
άγορας πωλ/|σεω: 1| ενοικιάσεως;
Επισκεφθήτε μας. Θδ. έχετε σύντομα ιήν
πιό συμφέρουσα περΐΓΠίΛσΐι
Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσπική εξυπηρετή¬
ση, άλλά τό συυφέρον τί)ς πελατβίος μος.
ΜΕΣΤΤΤΚΟ ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Καλοκαιρινοΰ ΗΗ
ΊΓΉΛΕΦΓΙΜΟ 280—341
• ΣΥΜΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 2
ος μισθός γιά τή γυναίκα ήταν
μόνο τα 54ο) ο τού άντρικοθ μέ
σου μηνιαίον μισθοΰ. Γιά τούς
έργάτες οί μέσοι έτήσιοι δροι
έδθομοίδιαιων άττοδοχών ήταν
γιά μέν τούς άνδρες 142β δρχ.
δέ τίς γυναΐκες 897 δρχ. 'Από
τα στοιχεΐα αύτά φαίνετΐι κα
θαρά ή διάκΐριση ττού γίνεται σέ
δάρος των γυναικών καί ή έκμε
τάλλευσή τους σέ μεγαλύτερο
δαθ,μά ά—ά τούς έργοδάτες. Ά
ττοτελο&ν λοΐίττόν οί γυναΐκες £
να πολύ 6ολικό έφεδρικά στρατό
έργατών, πού μπορεΐ νά χρησι
μοοιηθεΐ άπιό τούς έργοδάτες, δ
ταν δεν ύττάρχθ''ν άρκετά ανδρΐ
κά έργατικά χέρια ή δταν οί ά
τταντήσεις τους δέν συμβιδάζον
ται μέ τίς πιροθέσεις τ«ν έργο
δοτών.
Ή κοινωνία καί τό κράτος
>μέ τα μέσοο μαζικής ένημέρωσης
προτπαγανδίζουν την διάκριση
μεταξύ των δύο φύλων άκόμα καϊ
σ-τήν έκηταιδευση σ' δλες τίς 6αθ
μΐδες. Τό 1971 οί άγιράμματοι
έ'φταναν στό 14ο)ο τοϋ ττληθυ
σμοΰ, "Αν προσθέσομε κι αύ-
τοΰς πού δέν εΤχαν τελειώσει τό
δημοτικό σχολειό τό ποσοστό
φτάνει στό 3Οο)ο. Γιά τούς άν
δρες τα ττοσοοτά είναι άντ.ϊστοί
χά ά,2ο)ο καϊ 22ο)ο γιά τίς γυ
ναΤκες 21,3ο)ο καΐ 35,3ο)ο.
Ά—" αύτούς ττού εΤχαν πτνχίο
άνώτατης σχολης τό 197,1 τα
29ο)ο ήταν γυναΐκες, Ή κατά
στοχτΓ) 6έ6αια δλο καϊ καλυτε-
ρεύει, Τό 1972 — 73 ό~' αύ
τοΰς πού ττήραν τ—υχιο άνώτα
τΊζ σχολής τα 38ο)ο ήταν γυ
ναΐκες. Είναι- δμως άνόη,το νά
προσ-τταθοϋΐμε νά διαιροϋμε καί
νά διδάσκομε στά τταιδιά μας
ττώς οί άνθρωπτοι χωρϊζονται σέ
άνδρες καϊ γυναΐκες, μέ διαφο
ρετικούς ττροορισμούς σέ ύττεύθυ
νους καί ανευθύνους. Σέ μϊα κοι
νωνϊα ττο άτΌτελεΐται άπό δ^°
φΰλλα δέν μτΐτορεΐ τα ένα νά εΐ
ναι άττελευθερωμένο, ΰπεύθυνο
καί σωοτό καί τα δλλο δχι.
Ή εκμετάλλευστι τής γυναί¬
κας δέν είναι γαναικεϊο πρόβλη
μα^ είναι πράδληίμα τής γυναϊ
κάς και τού άίντρα καϊ μττορεϊ
νά λυθεΐ μέ κοινούς άγώνες, Ή
Ισοτιμϊα της γυναίκας θά έττι-
τεαχτεΐ μέσω τοΰ άναπροσανατο
λισμοΰ τοΰ κοιινωνικοΰ ρολου1
τού άνθρώττου κι αύτό μπταρεΐ
νά γΐνει μόνο μέ άλλαγές στή
διάρθρωση της κοινωνίας. *Η χε
ραφέτηιση τής γυναίκας, είναι μέ
ρος τού άγώνα δλων των έργα
ζομένων, γιά νά οταΐματήσει
έκμετάλλευση άνβρώττου' άττο δν
θρωΐττο.
νεολαία
Τίποτα δέν άλλαξε
Η ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
"Αλλη, μιά χρονιά θά άρ
χιοει γιά τό Παν)μιο Κρή¬
της. Θά τό 6ρεϊ άνέτοιμο-
χωρίς θεσρικό ΐιλαίσιο, χω
ρίς ύλικοτεχνική ύποδομή.»
χώρας μόνιμους καθηγητές.
Ή άδιαφορΐα των κρατικΰν
αλλά καϊ των Κρητικών πά
ραγόντων στά έΊτακρο· Πολ
λούς μήνες ιΐτεριμένει νά ύ
πογραφεϊ τα Προεδρικά Δι
άταγμα 417, πού άριζει τόν
άριθμό τώιν καθηγητών σέ
κάθε τομέα. Καμμιά άλλα-
γή στό Προεδρικό Διάταγ
μα 407 πού άναφέρεται
στήν έκλογί| καί στίς 6αβ-
μιδες τοΰ διδακτικοϋ προ¬
σωπικού καί εΐχε ξεσηκώ-
σει φοιτητές, ΕΦΕΕ, πολ
λούς μαζικούς φορεΐς έναν
τίον τού. Τρείς φορές έ^ει
άνα6ληθεϊ ή «προγραμματι
σμένη» άπό τόν ύπουργό
Παιδείας έιπιτόπια έπΐσκε-
ψη τού γιά συζητήθη πάνω
στά προβλήματα τοΰ Κρητι
κου ΑΕΙ· Οί φοιτητές δμως
και ό λαός δέν μποροΰν νά
περιμένουν. Δέν μποροΰν
νά βλέπουν τό θέμα τοΰ
Πανεπιστημίου νό- πηγαινο
έρχεται στίς καλένδες καί
νά έξυπηρετεϊ μΐκροπολιτι
κά και προοαϊπικά συμφέρο
ντα. "Ετσι θά άντιδράσουν(
καί γι αύτό νά είναι σίγου
ροι αύτοι πού άσχολοΰνται
μέ τό θέμα. Αύτά καί θά έ
πανέλθομε·
Η ΔΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ
Άναβλήθηκε ή δίκη των
σπουδαστων των ΚΑΤΕΕ,
πού ή^αν νά γίνει την πε
ρααμένη Τρίτη οττό Ήρά -
κλειο. Ώς γνωστό, οί τρείς
σπουδαστές είχον συλλη
φβεΐ τόν περασμένο Μάϊο
κατηγορούμενοι γιά διενέρ
γεια παράνομου έράνου.
(Ζητοϋσαν την οίκονομική
συμπαράισταση τοΰ λαοΰ
τοϋ Ηρακλείου γιά τα έξο
δα τοΰ άιγώνα τους την πιε
ρίοδο πού εΐχαν καταλη-
φθεϊ οί σχολές των ΚΑ
ΤΕΕ)
Μ έ ανακοίνωσις τους,
τα Διοικητικά Συμβούλια
των συλλόγων των σπουδα
στών συμπαρ,αθτέκονται
οτούς δικαζόμενους συνα
δέλορους τους καί καταγγέ
λουν την κυβερνητική πολι
τική ποινικοποίηοης των
συνδικαλιστικών άγώνων.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
700 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
— ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Έφτακόσιοι δασκάλοι
καί νηίτιαγωγοΐ νομοΰ Η¬
ρακλείου συγκεντρώθηκαν
στό Ήράκλειο καί συζήτη
σαν ττροβλήματα τοΰ κλά-
δου. Μ έ ψήφισμά τους:
α) Καλοΰν τό ύπουργεϊο
νά σταματήρει τίς πειθαρ-
χικές διώζεις των συνδικα
λιστών δασκάλων είς την
προσπαθεία ποινικοποίηρτις
τοΰ συνδικαλιοτικοΰ κινή-
ματος.
6) Νά έττιλύσει άμέσως
τα έκκιρεμή προβλήματά
γ) Καλοϋν τή ΔΟΕ νά
προχωρήσει σέ γενική κινη
τοποίηση αν μέσα σέ τακτό
χρονικό διάοτημα δέν επι
λυθοΰν αύτά τα τυροβλήμα
τα,
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στά ποσοοτά τοΰ 20ο) ο
καί 25ο) ο θά κινηθοΰν Υΐά
την φετινή σχολική χρονιά
οί αύξήσεις στά δϊδακτρα
των ΐδιωτικών σχολείων
καί των τεχνικώιν, έπαγγελ
μαιτκών σχολών. Φυσικά
μετά άπό αύτές τίς αύξή-
σεις ή φοίτηοη σέ ίδιωτικό
σχολειό είναι μιά πολυτέ
λεια, πού μόνο «λ!γοι> μπο
ροΰν νά έχουν. νΕτσι, ΐτα
ρουσιάζεται μιά μεΐωση
στίς έγγραφές μαθητών σέ
ίδιωτικά σχολεΐα· Τα γεγο
νότα μάλιστα αύτά άατο&ει-
κνύουν γιά αλλη μιά φορά
δτι ή Ιδιωτΐκή έκπαΐδευση
πρέπει νά καταργηθεϊ (ώ
φού είναι γιά τούς λΐγους)
καΐ παράλληλα νά άναΐττυ
χθεϊ σ' δλα τα έστίπεδα ή
δημοσία έκπαίδευση, πού
μέ τίς κατάλληλες προϋπο
θέσεις μπορεϊ νά προσφέ-
ρει άπειρες φορές περαοσό
τερα άπό δσα σήμερα, κοπό
πιν χρυσοφόρας άμοιβής,
προσφέρει ή Ιδιωτικήι έκπαΐ
δευση.
ΣΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ
ΤΗΣ
Κ Ο ΜΠ Ρ ΑΣ
!!! 2 !!!
ΜΙ —ιίΕΛίΛΛ ΙΜΗΜΐΗϋΜΜΗΐ Η« Μ Μ Ι
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ 3ΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΑΕΣ
Ό ήρωικός Ηρακλειώτης 'ΑνΘυποσμηναγός
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
Από τή Δημοοιογράφο ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΛΗ
■Ι ϋ Ι*» Ι* «Ι Μ
* ί
χαρας σουοαν
IV
πουπρν με^χωμσ κου
φραξουν οί αλ'λοι όο οτ;ομα
προλαΡπ να πει εοεω κ οί μ"
συλλαΡπ οικηχου ^^
Ι *^τ___8_«_«_4»ΙΖ»_«Η|
Αγαπητέ ΝίκοΙ
Ξέρεις ττόσο αθεράπευτη Αά-
τρης τής Κρήτης ειμή, άν και
δέν κατάγσμα» απ· αυτήν. Οπως
φβνττάζοιμαι» θά τή λατρίώουν κι
όσοι, (ντοπιοι και ξενοι), αγα-
πούν'τόΦΩΣκαίτήΛΕΒΕΝΤΐΑ.
Γ»ατί η Κρήτη σημαίνει Φώς και
αγωνϊα παράδερνε στά θλιμένα
μάτια καί των δυο, μη καί νοιώ-
σω τό ξέσκισμα τής ψυχής τους,
καθ|ώς μού δύηγοϋνταν γιά τό
Βάσο τους, το καμάρι τους... Μή
καί πληγωθώ... Ατέλειωτες οί ευ-
χαριστίες τής Μάννας γιά τους
συμπολίτες της πού τϊμησαν τό
Λεβεντιιά. εδ|ώ και χιλιάδες χρό- Υ·« ΤΠ· Βαρύ τό παράπονο τού
ν». Τίς μαύρ*ς εξοιρέσεις αυτού Γίατΐφα γιά τους Λα,μΐώτες, πού
τού κανόνα άς τίς πάρει τό πο-
τάμι...
θά σέ παρακαλούσα νά μού
έδ*νΐς την ευκαιρία μές από τίς
στήλες τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ν' α-
πευθύνΐΛΐ ένα Ευχαρΐστώ αί μιά
Ηρακλειώτικη οικογένειαι, πού
αντπτροσωπ&ύει τή ΛΕΒΕΝΤΙΑ,
πού προανάφερα. Την οικογένεια
τού Νίκου καί τής Ευαγγελίας
Ανδρεαδάκη, γονιών τού ήρωα
ονιθυποσμηναγού Βάσου Ανδρε¬
αδάκη.
Επαγγελματιικοί λόγοι μ' έφε-
ραν πρίν λίγο καιρό στό Ηρά-
κλεκο. Η «δουλειά» ήταν νά πά-
ρω μιά συνέντευξη από τούς γο
νιεΐς τού αεΐιμνήστου Β. Ανδρεα¬
δάκη). Γυνηθιφένο πράγμα γιά
τό επάνγελμά μας... Μά και πό-
σο δύσκολο νά ξεσκαλίζεις, α-
διάν—ροττα θάλεγο, τόν πόνο
τού άλλου, γιά νά τελειώση ήν
αποστόλη σου!
Η πρώτη εκπληξη μέ περιμένη
ραθώς δρασκελουσα το κατωφλι
τού σπιτιού, στό μυρωμενο δρό
μο τής Γιανν'κου. Ήταν απ' τη
μιά τό διικό μου τράκ, λές καί δέν
είχα ξαναττάρει ποτέ μου συνέ-
νιτευζη, κι απ' την άλλη η ζεστα¬
σιά κι η α^'άττη στό καλωσόρι-
σμα τού ζίϋγους Ανδρεαδάκη.
Ζεστασιά κ ι αγάπη σ' έναν άν-
θρωπο πού ττρωτογνώριζαν.
Κι ϋστερα... ύοτερα... εκείνος
ο βουβός πόνος, ο αβάσταχτος,
κι η οξιοττρέπεια... Τετο.α αξιο-
πρέπειο μπροστά στό θάνατο,
θαρρώ πώς μόνο οί Κρητικοί
την εχουν, όντας φιλιωμένοι μαζί
τού από χρόνους πολλούς. Μιά
έοτειλαν ούτε ΕΝΑ συλλυπη
τήριο τηλεγράφημα, άν κι ο Λε¬
βέντης τού σκοτώθηκε γιά νά
σωθούν αύτοι Ι.. Ούτε μιά συλ-
λυπητήρια λέξη... Τότε ήταν πού
ντράττηκα, πού ανήιαι κι η Λα-
μία στήν ΕλλάδαΙ..
Τόν ήρωα Βάσο Ανδρεαδάκη
δέν είχα την τύχη νά τόν γνω-
ρίσω ζωταννό. Τόν γνώρισα κα
λά, όμως, εκάνο τό Σάββατο, α-
ναμεσα από τίς αφηγήσεις συγγε
νών τού, φιλων τού, γνωστ|ών
τού. Τόν διέκιρινα ανάγλυφο στά
καΐλωσυνάτα μάτια τής Μάννας
τού, στήν περηφανη κορμοστα-
σιά ού Πατέρα τού, στά δάκρυα
τής θείας τού Βιργινίαί, στή γλυ
κειά μορφή τής Καίτερίνας, πού
τόν ττεριμϊνει νά ξαναγυρϊσιι κά¬
θε μερά, στό νεκροταφιϊο...
Κ* είναι σάν νά ξέρω τώρα κι
εγώ, μιά — μιά όλες τού τίς α-
ρετές, τίς χάρες, τίς ιδέες, τα «δα
νικό γιά τα οποία χάθηκιε. Είναι
τώρα σά νά μπορώ νά μετρήσω
την αγάπη τού γιά τόν 'Ανθρω
πό, γιά τούς συνάνθρωπον τού,
πού γιά χαρή τους χάθηκε, κείνο
τό βαρύ Μαγιάτικο σούρουπο...
Παρή,γορο πού υπάρχουν ακόμα
τέτοΐοι άνθρωποι, άδικο, όμως,
πού ο θεός τούς ηα'-ρνα απ' τόν
κόσμο τούτο νωρίςΙ Χωρϊς νά
προλάβουν νά προσφέρσυν όσα
επιιθυμούν...
Νιίκο κι Ευαγγελία Ανδρεαδά¬
κη σά ευχαριστώ γιά το «μάθη
μα αντοχής πόνου» πού μού δώ-
σατε. Σάς ευχαριστώ πού βγάλα
τε έναν άζιο Άνθρωπο, έναν
Ήρωα, στή ζωή. Έναν Λεβέντη
πού δόξασε κι εσάς καΐ την Κρή-
τη ολόκερη. Κι όταν σάς πνίγει
ο μεγάλος πόνος γιά τό χαμό
τού Βάσου μας, αναμετράΓτε
τον, σάς παραχαλώ, μέ τόν ηρωι
σμό τού! Ίσως αυτό νά σάς δίνεν
κουράγιο...
Αθηνά 10)9)1980
Ευχαριστώ γιά τή φ,ιλοξενία
ΒΑΣΩ ΜΟΡΑΛΗ
Δημοσιογράφος
Υ. Γ. Νίκο, σού στελνιω ένα
συμβολικό ττοσό, σάν ένα μικρά
μνημόσυνο στή μνήμη τού ή¬
ρωα Β. Ανδρεαδάκη. Φρόντισε
σέ παρακαλώ νά φτάσει στόν
Μητροπολίτη Λάμπης καί Σφα¬
κίων κ. θεόδωρο Τζεδακη, αγα-
ΠΓΐμένο προσιωπο τού αειμνή¬
στου Β. Ανδρ., νά τό διαθέοχι
όπου νομίζει. Καί πάλι ευχαρι¬
στώ.
15 ΣΕ3ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΑ ΤΟΝ
ΕΙΡΗΝΑΙΟ
Σάν Χριστιανοι και Κρήτες,
παρακολουθοθμε κι εμείς μέ ό-
δύνη καί άγωνία τα γεγονότοο
τής 'ΕκκλησΙας στήν έτταρχΐα
Κισσάμου καί Σελίνου.
Γνα>ρίζουμε δτι δέν είναι -προ
σω—ικό θέμοο γιά τόν ΕΙρηναΤο
διότι έχει τιμηβτ) μέ Έτπσκοτπ
κο τίτλο καί δέν έχει άνάγκη
ττλέον άΐ^ό άξιώματα. Συμφω
νοΰμε δμως μέ τή γνώμη τοθ
ποιμνίου των έτταρχιών αυτών,
ττού περιφρονήθηκαν στή γνώμη
ττού εΐχαν, νά έχουν Έπίσκοττο
τόν ΕίρηναΤο, Συμφωνούμε έττι-
οης δτι είναι συμφέρον τής έκ
κληισίας νά λαμδάνεΐ ύπ' όψιν
της την γνώμη, των πιστών
της.
Όπως φαίνεται α~ό την άττή
χηση ποθ έςχει τό θέΐμα οί δλο
τσν 'Ελληνικό τί—ο οί ανθιριο-
τηοι Κισσάμου καί Σελίνου και
δλοι οί ώλλοι ττού συμττα,ριστά
μεθα στόν άγωνα τους ττίσο ά
πό τό δνομα τοθ ΕΙρηναίου ζή
τοθμε την άληθινη 'Εκκλησια
καί μόνον Αυτή,
"Επονται ύττογραφαί
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΪΚΗΣ
ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
— 'Από την Νομαΐρχιακή Έ
ΤΓΐτροττή Λαΐνής Έπιμορφώσε
ως τοθ ΉρακιΛειου· άνακοινώθη
κε δτι απτό την 1 τγ Όκτωβρίου
πρσκειτα ι νά λειτουργήσουν
στήν πόλη τοθ "Ηρακλειοι; τμή
μαίτα μαθήσεως κοτττικής, ρατττι
κης^ δακτυλογραφιας, χαλκογρα
ψΐας, διακοσμητικής Ίτολικών,
Αγγλικών, Ψυχολογΐας κλπ. 'Ε
ττίσηις την Τδια ήμερομηνΐαι θά
άρχισουν μαθήματα γιά δσους
8έν ίίχουν ττάφει άπολυτήριο
ΔημοτικοΟ ήλικίας 14 — 20 έ
των, Πλη,ροφορΐες δινονται ατττό
τόν προϊστάμενο τής Νομαρχια
κης Έπιτραττής Λαϊκής 'Βτημορ
φώσεοος, στήν όδό Κατεχάκηι 19
καί στό τηλέφωνο 225 — 662
— 'Από την Α' 'ΕπιθεώρηΙση
Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως Ήρα
κλεΐου άνακοινώθηκε δτι οί έξε
τάσεις γιά την α~όκτησηι ένδει
κτικοθ Δη,μοτικοΟ σχολείον θά
ττραΐγμαΐτοτΓοιηθοΟν στ6 1ο Δή
μοιτκό σχολειό Ηρακλείου (Ά
νωγίΐανό) στήν όδό Καλοκαιρι
νοΰ 205, ά~ό τίς 25 — 30 Σε
πτεμβρΐου. Τα σχετικά δικαιολο
κη,τικά ττρέ-ει νά κατατεθοϋν
μέχρι της 24ης Σετττεμβρΐο*/
19θΟ, στήν 'Επιθεώρησηι Δημο
τιικής 'Εκτταιδεύσεως Α' Περιφε
ρείας ΉρακίΛειου, στην όδό Κα
τεχάχη 19.
ΠΑΤΡΟΣ ΞΕΧΑΣΕ ΓΑΖΑ
■ II
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
'Η ελλειψη πανε,πιστη,μιακών κλι
νίκων, έποπτικιών ό,ργάνων, ή
δομή χών 'Ιατρικών Σχολών εί
ναι οί πρωταρχικές άλλά δχι οί
μόνες αίτίες. Γιατι τό κακό σι/
νεχίζεται μιέ τόν τρόπο παροχής
τής (ατρικής περιθαλψης. Οί δέ
κάδες των άσφαλιστικών φορέ
»ν} χά ττάμπολλα νασοκομεϊα
ττου έχουν συμβληθεϊ μ' αύτούς,
ή ασυδοσία γενικά ττού έπικρα
τεΐ, όλοκ/λη,ρώνουν την είκόνα αύ
τής ττού λέμε «νοσοκομειακή ττε
ρίθαλψη»
^ ή λύση στό ττρόβλη
μα ύπάρχει. Άλλά είναι σνννρα
σμένη μέ μιά δλλη πολιτική
πού θέλει ώλλοιώς την διάρβρω
στ) τής έλληνικής κο-ινωνίας.
οί νοσοκομειακές και κλινικές μο
νά&ες τΓρεπει νά κοινωνικο^τοιη
θοΰν, πρέπει νά ερθουν στά χέ
ρια αυτών ττού έργάζονται σ'
αύτές, κάαω άίττό την εύθύνη
καί την έποτττεία χοθ κράτους
'Επίσης τφέττει νά μην ί—άρ-
χουν διακρίσεις στούς άσθενεΤς,
καί δλοι οί άσψαλισμένοι νά ύ
πΐαχθοΰν σέ δνα ένιαίο άσφαλι
στικό φορέα όμεσα συνδεδβμένο
μέ τα νοσηλεΐΛΐκά ίδρύματα.
Θά δοθεΐ καί £να τέλος στίς
πολλοπτλές ταλαιπωρίες αύτ€>ν
πού εχουν κυριολεκτικά την ά-
τνχϊα νά άρρωστήσουν. Άλλοι-
ώς, αύτη ή κστάσταση, θά συνε
χιστεΐ. Λέ κιρεδβάτια στούς δια
δρόμους; μέ έλλιττη Ιατρική θε
ραπεία μέ τέτοιά όδι/νηρά ττερι
στατπκά, καί μέ ταξίδια «θερα-
Κατ' αυτήν χήν ττολιτική δλες ιτειας» στό έξωτερικό.
ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ
Η...ΔΟΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
"Οταν 6έ6αιαΐ τό παιδΐ ττη-
γαίνει στό Δημοτικό, μερικά
άίπ' αύτά τα εξοδα είναι μΐκρό
τερα (γύρω στό 20ο)ο). Τα έ
ξοδα δμως αύτά, αύξάνουν γιά
μαθητές Γυμνασίων — Λυκεί-
ων. 'ΑφοΟ χρειάζονται περισσό
τερα βοηθητικά βιβλία τα καθι
ερωμένα φιροντιστή,ρια, ύπάρ¬
χει ή σχολική έκδρομή κλπ-,
Φροντιστήριο ξένης γλώσσας
8 μήνες χ 1000 δρχ. Τσον 8.
000 δρχ.
Φροντιστήριο γιά προετοιμα
σία στό σχολειό καί έξετάσεις
8 μήνες χ 2000 δρχ, ίσον 16.
ΟιΟΟ δρχ.
(Οί τι μές των φραντιστη,ριων
είναι ττολύ μεγαλύτερες, άλλά
εχοοιιν ληφθει κατά μέσο δρο).
Τό έξοδο τής σχολικής έκδρο
μής είναι 2000 δρχ, ένώ άκαθό
ριστα είναι τα έξοδα γιά άγο
ρά έγκυκλοπαιδειών κλπ.
Άν βεβαία, ή κατοικΐα τού
μαθηιτή δέν βρίσκεται κοντά
στό σχολειό τότε έχομε καί δνα
άκόμη έίξοδο, τό είσιτήριο:
25 ήμέρες χ 12' δρχ. ϊσον 300
δρχ. μηνιαΐως.
Ή έττιβάρυνση μεγαλώνει &ν
ό μαθητή-ς δέν κατοικεΤ μέ την
οίκογένειά τού στό Ήράκλειο.
Τότε χρειάζεται ένα άκόμα κον
δύλι 20.000 δρχ. τουλάχιστον
τόν χρόνο^ γιά ένοίκια.
Μέ δλα δσα έχομε άναφέρει,
ή παρεχόμενη δωρεάν έκττα1δει'
σηι, στοιχΐζει στό γονΐό περί
τίς 5Ο000 δρχ. κατά χρονιά,
τοαλάχιστον,
Κάνοντας αύτούς τούς ύττολο
γισμούς μας ήρθε στό ιμΐΛχλο, ό
μισθωτός^ ό βιοτέχνης, ό μικρο
μεσαΐος έιπιχίΐρηματίας καί άνα
λογισθήκαμε. Άφοΰ γιά κάθε
τού παιδι πού ττηγαίνει σχολειό
χρειάζεται μηνιαΐως τό λιγοτε
ρο 4000 δρχ. τότε πόσο ττρέ
πει νά εΤναι οί άττοδοχές τοι>
γιά νά έκττληρώσει τίς ύττόλοι
ττες κοινωνικάς ύττσχρεώσεις
τού, Ή τΓθλιτική τής μονόττλει/
ρτΐς λιτότητας, τής χλιδής γιά
τούς λίγους, καί τής ά—οστέρη
ση,ς των σπταραιτή,των γιά τούς
ττολλούς σέ δλη της την εκτα
Γιατί ό πλούσιος μπορεΐ νά
στέλνει τα παιδία τοι/ οττό Ιδιω
τικό (δίδακτρα 80.000 δρχ.
τόν χρόνο), νά τούς παίρνει τε
τράδια μέ τίς φιγοθρες γνω-
στών ΤΓΟτΓ άοτέρχον καί ποδιές
μέ την «σφραγίδα δημιοι/ργίας»
γνωστοΰ σχεδΓαστή μόδας^ μπο
ρεΐ έττίσης νά ττλη,ρώνει ίδιαίτε
ρα μαθηματα (ττερί τίς 1000
δρχ, ή ώρα γιά όμάδες μαθη-
τών) καί μαθήματα κατ' οίκον.
Ό άνθροχτΓος δμος τοθ μό
χθου δέν μττορεΐ νά κάνει τίττο
τα άττ' αύτά. Προσφέρει στό
παιδί τού τα ά/πολύτως άπαραί
τητα. Άλλη μιά διάσταση των
έκτταιδευτικών άνισοτήτων στήν
Έλλάδα.
Πρ0
ί τόν Ίοΐθνπνιτνι -τού
. ΜΑΜΟΛΗ ΦΟΥΙίΑΡΑΚΗ ΑαΦψΜ* $:
ιω»/£νθί να
,δ ότι
μόθει
ΐλόνσ «>τόίχρ
ύπεύθυνα και
&τά Λονΐότικά
Δ'- >Ελέ^€&αι 'απο καμμιά >ε\αΙίπ\Λν
είναι νί
%
ΐΛς ιγυιορίζουμε δτι τί λεγόμενα κίντρα "'επι,χειρησιακθν Σπου60υη 6εν
άνήΗουν ακ|ν άρμίδιοτητιί μας καί γι'αΐττί αρμοδία ύπηρεαία νά 6ΐοπτ ι στ ώσει
££ν τνΐό" χον τίτλο " ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΙΧΚΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΕΠΟΪΔβΝ " ύποκρΰπτηαι, "βροντι-
σττ5ρι.ο 'ΈλευΟέρίΛ» Επουδθν " είναι, ή χωροτυλακί'ί . Ή &ίΒαο*βλ(βτΤΆ λογ^στι.ι |
τιδ τί κέντρα η>£πιχει.ρησιακθν ^πουδθν "6έν έηίτρέττρταί αηό'
ΓκΙ μεγαλΰτερη ίνημέρωσή σας σβς έττι.συνίπτομε ^ς σχιττ»Η(!ς νομοθετ.κίς
περί "έργαστηρίων έΛευδίρΐΛΐ σπουδθν" κα£ "φροντι.στηρίΗν ίλευβέρω
σπουδθν " , - ·>
ώρθΝΤΐΣΤΗΡΐΑ ' " Ή Γενικό"ς 'Επιθ/τή"ς Μ.Ε.
ΙΝ. ΜΑΝΤ1ΔΑΚΗ » . ' Λ'Έκπ/κΙΙςαΐερ/ρε.ας
ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΏΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΟΤΕ
Ή Λέοχη Προσωιπικοΰ ΟΤΕ Ηρακλείου
όρ,γανώνει καλλιτεχικήι εκδηλώση, μέ τή βοη¬
θεία τοΰ Δήιμου Ηρακλείου, την Τετάρτη 17—
9—80, στίς 8 ιιιι. στό Δηιμσιτκό Κηιποθεατρο Νί
κου Καζαντζάκη·
Παίρνουν μέρος τό Ποντιακκά ΣυγκΡοτημα
τής Εύξεινου Λέθίχης θεσσαλονίκης καϊΐ τό Λύ-
κειο Έλληνίδων Ηρακλείου.
Γενική εϊσοδος 100 δραχϊΐές.
Εσιτήρια ποιηιωλοΰνται στή Βασιλική τοΰ Ά
γίου' Μάρκου καΐ στήι Λέσχη τοϋ ΟΤΕ, Δημοκρα
τίας 3, τηλέφ. 220—220
37 χρόνια άπό τό μαρτύριο...
Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Έγινε χθές τό μνημόσυνο των 360 νεκρών
Ή διαταγή τού Ναζΐ
στρατηγοΰ Μύλλερ τίτον
σαφής: «Νά μην ύπήρξει ϊ
χνος ζωης στή Βιάννο». "Ε
τσι στίς 14 τοΰ Σετττέμβρη
1943 οί Χιτλεροφασιστΐκές
όρδές σκότωϊκιν 360 κατοΐ
κους τής περιοχάς ένώ οί έ
κτελέσεις συνεχΐσθΐηικαν
καί άργότερα μέ συνεχη
ρυβμό. Ό άριθμός δέ των
μετέπειτα έκτελεσβέντων
περιορίσθηκε άχιό τίς παρεμ
βάσεις τοΰ Διεθνοΰς 'Ερυ
θροΰ Σταυρσΰ καϊ τής 'Αρ.
χιειπισκοΐπίς.
Ή βυσία δμως αυτή θυ-
σια, στήν ελευθερία καΐ
στήν ιπροκοπίή άκόμη δέν έ
χει άναγνωριστεϊ άιπό τό
κράτος· "Ετσι χβές Κυρια
κή μέ ίδιωτική ττρωτοοου
λΐα τελέσθηκε τό πανεπαρ
χιακό μνημόσυνο τ(ϋν έκτε
λεσθέντων χωρίς την πα-
ρουσία τού επισήμου κρά¬
τους. Ή στάση αυτή της
κυβέρνησης έπιβεβαιώνει
την βράθευση μόν© των τα
γματασφαλιτών καί δχι έ
κείνων πού πράγματι άγω
νΐσθηκαν γιά νά είναι αύ-
τός ό τόπος έλεύθερος. νΕ
τσι καί ή θυσΐα αυτή παρα
μένει ίδιαχτική ύπόθεση.
Τα χώματα της Βιάννου
δέν ττατήθηκαν άπό τούς
φασίστες την Γερμανική κα
τοχή μέχρι τό καλοκαΐρι
τοΰ 1943. Τα άπόκρημνα
6ουνά ή δύσκολη συγκοινω
νία, τό έλεύθερο φρόνημα
των κατοΐκων συνετέλεσαν
σ' αύτό- Είχον μάλιστα δή
μιουργηθΐεϊ άντάρτικες όμά
δες μέ άρχηγό τόν "Αλεξ
Ραψτόπουλο ταγματάρχη
σέ τιμητική άατσστριατεΐα.
Αύτές συνεχώς παρενο-
χλοΰσαν τούς Γερμανούς
πού αρχισαν νά φτιάχνουν
προκεχωρημένα φυλάκια.
Ή ίστσ,ρική σειρά των γεγο
νότων είναι:
— Αύγουστος 1943: Οί
Γερμανοϊ φτιάχνουν φυλά
κιο στή Σύμη γιά νά πλη
σιάσουν τούς άντάρτες.
— 3 ΣεπτέιμθΡη 1943:
Συνθηκολόγηση Ιταλίας
— 9 — 10 Σεπτέμβρη: έ
κτέλεση Γερμανών στρατιω
των άπό άντάρτες
— 22 Σεπτέμβρη 1943: ή
μεγάλη μάχη τής Σύμης μέ
Θ8 νεκρούς, 12 αίχμαλώ-
τους, δεκάδες τραυματΐες ά
πό τούς Γερμανούς καί 1
νεκρά. 2 τραυματΐες άιπό
τούς άντάρτες·
— 14 Σεπτέμβρη: ή με
γάλη καταστροφίι της Βίαν
νού καϊ των γύρω χωρίων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΕΣ
Άπό τή Δ)νοτι Συγκοινβονιών
Ήρακλείοι/ άνακοινώνε.ται δτι
οί έξετάσεις της έξεΐταιστικής ττε
ριόδου 1980 γά άττόκτηση Γε
νικοθ Πτυχΐοι» ΆσυιρματιστοΟ
θά διενεργηιθοϋν έντός τοθ πρώ
τού 1 5)θημέτρον τοθ Όκττωβρΐ-
ου
ΟΙ ένδιαφερόμενοι ττρέττει να
υττοβόιλλουν τή σχετικήι αΤτηση
μέ τα δικιαιολογηίτικο: μέχρι 30
Σεπτέμβριον 1970. Γιά ττερισσό
τερες πληιροφορίες οτό ηηλ, 282
386
Μελετάται άπό τό Δημο
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΑ! ΚΛΙ ΚαΤαΠΗΗαΤΠ
Ο Δήμος Ηρακλείου στήν
προσπαθεία τσυ γιά την κυκλο-
φοροκή αποσυμφόρηση τής πό
λης, τή δημιουργια φτηνής ε-
παγνελματΐΜής στεγης, την απο-
κέντρωση τοΰ εμπορ«ού της κέν
τρου κοί τή δημιουργκι κοινών
οικονοιμΐΜύν ενδιαφερόντιον με·
ταζύ αυτού καί Δημοτών τού
μελετά σχεδκ> σϋμβασης γιά την
από κοινού αξ»θιτοίηση γειτονι-
χών ακιινήτων ιδιοκτησϊας Δή-
μου Ηρακλείου καί τής Ετα:ρΐίας
Κιχλινδρομυλοι Α καί Γ Καστρι¬
νάκη οτό χ|ώρο πού περικλίϊεται
από τίς Λεωφόρους Ικάρουϊ Δή
μοκρατίας κα, Αν&εμίου συνο.λ
έκτασις περίττου 12 στρεμμά-
των. Η ιμελετώμενη αξιοποϊηση
θά γ|ίνει μέ την ασκήση επΐίχείρη-
σης Μοί μέ τό νομικό καθεστώς
τής Ανώνυμης Εταφείας.
Σκοπιός τής Ανώνυμης Εται¬
ρείαι θά είναι η εκτελέση έργου
καί η επιχεφησιακή εκρετάλλω-
σή τού.
Τό έργο πού μελετάται νά εκ
τελεσθεί θά πΐιριλαμβόνεΐ:
α. Επχειρησιακή καλύψη τού
60ο)ο τής επκρανείας μέ τό μέ-
τη πού θά εγκριθίί τελικά.
Τό κιεφάλαιο τής νέα Εταιρεί
άς θά αποτελε.ίταΐ:
α. Από ακίνητα τού Δήμου
γιστο δωνατό συντελεστή ορό- καί τή; Εταιρείαι
ψων «αί οντίοτοιχη εκμετάλλιυ- β. Από μετρητά πού θά βρε-
ση υπογειίων χώρων. Οί κατα- θοΰν από καλύψη, τού αναγκαίοα
σκευκ δεν θά υπερβούν τό ύ- ιτοσού από ιδιώτε.
ψος τής πλατεϋας ικτός αναγκαϊ- θλα τα παραπάνω βρίσκον-
ων κτισμάτων πού δέν θά υπέρ- ται οτό σταδιο τής π^οκαταρκτ»
μούν τό ϋψος τής πλατείας εκτό κης μελέτης κα» ελτπζομε ότι
αναγκθίων κτισμάτων πού δέν
θά υπερβούν σέ επιφάνεια τα
500 τ.μ. καί σέ νφος τού ισογεί-
ου οροφου.
β. Κατασκευή πολυόροφου
κλειστού σταθμού αυτοκινήτων
μέ χΜΡφΊΚότητα τουλάχιστον
1.000 αυτ)των.
γ. ΣυγκρότΓ>μα καταστημά-
των ποικϊλης χρήσης (τουλάχι¬
στον 100)
δ. Κατασκευή οποιασδήποτε
άλλης συμφερούσας επιχιειρησια-
κής οΐΝθδομής εκτός ξενοδοχτιίου
πού θά προταθεί από τή μελε¬
τίου άναφέρθηκε παραπά-
νω.
Ό άίρανισμός κάθε ϊ-
χνους ζωης, ή άλλαγή τοϋ
σχήματος τής επαρχίας στό
χάρτη, ήταν ό σκοστός των
Γερμανών. "Οσοι δμα)ς γλύ
τωσαν δέν λύγισαν. ΣΥΝΕ
ΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
καί ή ντροπή άνήκει στό
κράτος πού δέν άναγνωρί
ζει τέτοιες θυσίες, πού γρά
φουν ίστορΐα·..
ΠΑΝ. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
σύντομα θά ληφθούν οί απαρα»
τητες αποφάσεις πού θά υλοποι
ήσουν τα παραπάνω.
Ήδη η Δημαρχιακή Επιτρο-
πή συμφώνησε κατ' αρχήν μέ τα
παραπόνω καί έδωσε εντολή οτό
δικηγόρο τού Δήμου νά μελετή-
σει τή σϋμβοση στίς λεπτομέρει
ές της.
Επίσης τό σχέδιο τής σύμβα
σης διαβιβοστηκε στό Σύλλογο
Πτυχιοϋχων Ανωτάτων Οικονο-
μκών Σχολών Ηρακλείου γιά ο-
ξιολόγηση από ουκονομική.ί καί
πλ£υρά«.
ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280457
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
διαφόρους άλλους τρόπους.
Πρόσφατο παράδειγμα ή
συγκεντρώση των κατοΐκων
τοΰ χωρίου Μαχαιρά Μονο
φατσίου καί ή άπόφασή
τους νά ίβρύσουν μιά Άνώ
νυμη άγροτική έταιρεΐα.
Άπό την προκήρυξη πού
έΐστειλαν στούς συγχωραα-
νούς τους, άντιγράςχ>υμε.··
«'Αγαπητέ συγχωριανέ
Σοΰ προτεΐνομε νά λά-
βεις μέρος στήν Άνώνυμη
Άγροτική Έταιρεΐα πού σύ
ντομα θά ίδρυθεϊ, είναι δέ
άναγκοίο νά λάβεις μέρος.
άν θέλεις τό συμφέρον σου
καί άγαπας τό χωριό διότι:
1. Οί σημερινοΐ δουλευ-
τάδες τοϋ χωρίου άπό 35 μέ
χρι 50 χρονώ, δέν θά μπο
ροϋνε νά δουλεύουνε (δ¬
λοι πού κάθονται στό χωριό
είναι πάνω άιπό τα 35) με
τα 15 χρόνια.
2· Τα παιδία των σημερ
νών δουλευτάδων, δλα
σπουδάζουν, ώστε μετά 15
χρόνια καί νά θές νά βρεΐς
άργάτες δέν θά ύπάρχουν·
3. 'Ωστόσο θά άνοΐξουνε
οί πόρτες τής Κοινης Άγο
ρδς, οηλ«δή θά μποροϋνε
οί Εύρωσΐαϊοι (τα Εύρωδολ
λάρια στήν ούσϊα), νά άγο
ράσουν, δλα τα χωράφΐα
μας, διότι σύτοΐ πού θά τα
ρίζουνε τότε (τα -αιδιά
σου):
α. Δέν θά κάθονται μόνι
μα στό χωριό κ*1
6. Έπειδή θά είναι χέρ
σα, μέ άλαφρά καρδΐά, θά
τα πουλήσουν στούς Εύρω
παΐους.
3- Τό πιό τρομερό άΐπ' δ
λ«·■. καί τό χωριό μας θά
διαλύσει.
Γιά νά μή συμβεϊ αυτή ή
δυσάρεστη κοττάσταση, μπο
ροϋμε όίμα συνεργαστοΰμε,
νά φτιάξομε 2να (ρορέα
πού νά ένδιαφέρεται γιά
τίς περαουσΐες καΐ γιά τό
χω,ριό. Μέ τή μορφή της
Α.Ε- (Άνώνυμος Έται-
,ρεΐα) μπορσυμε νά κάνομε
κοινή καλλιέργει», έξαγο
γή των προϊόντων μας, κα
θώς καΐ είσαγωγή των γε
ωργικών έφοδΐων»·
Τα χωρία τής Κρήτης, τα
χωρία τής "Ελλάδος κινδυ
νεύουν. Ή άρχή έγινε μέ
την μετανάστευση, μιά πλη
γή πσύ δεν έπουλώθηκε άλ
λά απλώς €μετατοπίστηκε».
Τ' άγροτόοταιδα δέν μαζεύ
ου ν πιά τίς βαλίτσες τους
γιά τίς φάμπρικες της Γερ
μανίας/ «πολιόρχησαν» δ¬
μως τό «κλεινόν άΊστυ» γιά
νά σχ-ηματΐσουν την άΐτρό-
οωττη Άθήνα καϊ νά ύιποβο
ηθήσουν την αναπτύξη των
αλλων άστικων κέντρων·
ΟΙΙΟΝΙΙΜΟΣΚλΙΗΙΗΜΑΙΑΜΑ!
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελΐδα 1
μνιοι «των ΗΠΑ, τής Ελλάδος
καί τής Κρήτης»; Κοί άν είναι
αλήθεκι, ποίος συνεργάτης τού
ή[ταν υπεϋβυνος γιά τό Γραφείο
Τύπου τής Μητρόπολης;
Πκπχύουικ ο ΙεράρχηΛ πού
έγινε σϋμβολο έχοντεκ κοντά
τού τό Λαό, θά δώσει κάποια α¬
παντήση στό παραπάνω ερώ-
τηιμα. Πατϊ ξέρει κι ο ίδιος —
καλυτέρα 'κτωί από μάς — ότι η
Κρήτη είναι ένα κομμάτι τής
Ελλάδος καϊ δέν έχει ξεχωριστό
Εθνικό ύιμνοΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μετά από Πατριαιρχικό τηλε-
γράφημα ο Ειρηινα'κκ πήρε την
οπόφαση νά αναχωρήσει στή
Γίρμανία ενώ σχετικές πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι ο χρόνος
παραμονήν τού στό εξωτερικό
θά είναι πολύ σΰντομος.
Εν ηω μεταξύ, οναμένεται
η νέα σϋγκλτ}ση τής Ιίράς Συνό
δου προκειμενου νά επιλυθεί
ορκττικά τό θέμα τής επάνδρω
σης τή,ς Μητρόπολης Κκτσό-
μου. Ελπίζουμε αυτή τή φορά
οί Ιεράρχες νά δεϊξοον σύνεοη
καί δέν θά πάνε κόντρα οτή
ΛαΥκή θελήση.
ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ;
Πληροφορίες από την Κϊσ-
σαμο αναφέρουν ότι μετά την
άφιξη τού Ειρηναίου, ο τοποτη
ριηττής τού θρόνχκι Σεβ. Ειρη-
ναίος Αθανασιάδης (Μητροπο-
λπη Κυοωνίας) μετάθεσε τρείς
αρείς. Ο λόγος των μεταθέσαιν
αυτών ώνοί άγνωοτος. Ετκιδ-'
όμως πολλά λέγονται καλό θά
ήταν νό ενιγμερωβεί ο Λαός και
πάνω σ' αυτό τό θέμα.
ιΞ ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΝΗΙ·^------------------- ___________________,
ΓνωρΙζουμε οτό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω ατηλί-
σεως απαραίτητον τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
θεΐ διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
ΤΡΙΤΗ 16)9)1960
1. 'Από 07.30 μέχρι 10.30 οδοί: Πατριάρχου Φωτΐου,
Λευθερσϊου, Άτσιπάδων, Στι/λιανοΰ Γεωργιος, Δελφών,
ΛάητΓΓτας.
2. Άπό 08.00 μέχρι 15.ΟΟ οδοί: Ζωοδάχου Πηγης, Ζή
νωνος, Δωΐδώνης, Μαραθώνος Σκαλτσούνη, Πλάτωνος,
ΠλόΓΓωνος, Καττεταν ΜιχάλΓΐ καΐ "Ολύμπου1 α~6 Ζωοδο-
χου Πηγής μέχρι Μιλτιάδοι/.
3. 'Από 11,00 μέχρι 13.30 οδοί: ΆτΛαντιδος, Φοίνικος,
Μαγνησίας, Μαιάνδρον, Πολυχρονάκη, Μεγάλου Άλεξάν-
δροι/. ι
ΤΕΤΑΡΤΗ 17)9)19«Ο
1 Άπό 07.30 μέχρι 10.30 οδοί: Πυράνθου, Ριζηνίας,
Δικτύνης, Διατονίου, Γ. Σεφέρη, Πτολεμαίων, Χαλκηδώ-
νος, Ήλέκτρας, Αολώνος, ©ενών.
2. 'Από 8.ΟΟ μέχρι 13.ΟΟόδοϊ: Χαλέττας, Να-ολέοντος
Σουκατζίδη, Ταγματάρχου Έμμαν. Γιακουμάκ^ Μιχ.
Βλάχοι/, στήν όδό Παρασκευοποϋλου άπτό ·|ερολοχιτών
μέχρι πλατεία 11ης Όκτωβρίου καί οδοί Ίερολοχιτών,
Ραυτοπουλου ά~ό Παρασκευοπούλου μέχρι Άντ_ Μιπετει
νάκη.
3. Ά-ό Ο8.ΟΟ μέχρι 15.00 περιοχή δνπκά τοϋ ί-οσταθ
μοΰ ΔΕΗ Θερΐσσου.
4. 'Από 10.30 μέχρι 13.30 οδοί: Μιχ. 'Αρχαγγέλου,
Εύαγγελ.στρίας, Τήνου, ·Αντιγον~ς, 'Υδρας, ΛισσοΟ,
Ραύκου Σύρου, 'Αρκάδων καί Θερΐσσου ά-ό λεωφ. 62
Μαρτύρων μέχρι Ραύκου.
Ή έπανατροφοδότηοη θά γΐνει χωρϊς προειοοοοΙίΓ
ση πιθανόν καί πρίν υπό την όναγραφόμινη ώρα καί ώς
έκ τούτου οί ίγκαταοτάσεις καί τα δΙ«τπια πρέπο να θε-
ωρούνται ότ ιβρΐσκονται συνεχώς υπό ταση.
Γιά λόγους ασφαλείας Απαγορεύεται ή προσίγγιση οτοθς
άγωγούς ή τα άλλα οτοιχεΐο τού διβτύβυ Ιστω καί αν
βρΐσκονται επί τού ίδάφους.
ΑΒΙ — Π~ΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ
Μέγεθος Γραμματοσειράς