98900 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

131

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1977
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ι Μ — ΑΙ
Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
χώμα, τού Φράξουν οί αλλοι τδ
στόμσ, προλάβη νά πεϊ £στω
καΐ μιά συλλσβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
ΠροεκΑογικη 'Έκδοση
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Λιβΐΐβ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
ΕΠΙθΕΠΡπ—π
Παρασκευή 4 Νοεμβριού 1977
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
Χρόνος 3ος ■ Άρ. Φύλ. 131 - δρχ. 5
Μέ έγκύκλιο (αρ. 92)34.740) τής 27)10)77 γιά τή στάαη των ύπαλλήλων ατις έκλογές
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΠΡΙ1ΒΒΙΗΕΙ ΤΟΣΥΝΤΠΓΜΒ
Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΡΑΣΗ ΛΕΕΙ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΠΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
ΔΕΝ Ε Π ΙΤ Ρ Ε Π Ε Τ Α ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΙΟ
II
ΙΒΥΣΙΑΕ - ΚΥΡ1Ε Ι.ΟΝΙΑΡΧΗ - 1ΕΙΙΠΡΕΠΕΙ
«II
ΣΤΡΕΦΕΤΑΙΚΑΤΑΙΒΙΟΚΡΑΤΙΑΙ
ΕΦΤΑΣΕ στά χέρια μας μιά έγ-
κύκλιος (ή ύπ' αριθ. 92)34.740 τής
27 Όκτωδρίου 1977), τής Νομαρχί-
ας Ηρακλείου, μέρος τοθ περιεχο-
μένου τής οποίας είναι πέρα γιά
πέρα άντισυνταγματικδ.
ΤΟΣΟ μάλιστα, πού δέν θέλομε
νά πιστέψωμε στην έγκυρότητα αύ-
του τοθ Νομαρχιακου έγγράφου,
τό όποΐο στην παράγραφο Α) λέει
επί λέξει, τα εξής.
«ΟΙ Δημόσιοι πολιτικοί ύπάλ-
ληλοι καί οί υπάλληλοι των Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου, των ΔημοσΙων "Οργανι¬
σμόν καί Έπιχειρήσεωιν, δέν
έπιτρέπεται, νά μετέχουν
σέ πολιτικές συγκεντρώσεις καί '
έκδηλώσεις».
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ αυτή, ή όποία
στην παράγραφο Β) μιλα γιά άλλα
σχετικά, πού ϊσως είναι συζητήσι-
μα, ό Νομάρχης κ. Καραγκουνίδης,
εξακοπολυει καί μιά απειλή πρός
τούς παραλήπτες τής έγγραφης αϋ
τής έντολής τού, ότι δηλαδή την έ-
φαρμογή της θα έπιδλέψη πρόσω-
πικά.
ΔΕΝ ΘΕΛΟΜΕ νά πιστέψωμε
δτι ό συντάκτης τής έγκυκλίου καί
ό ύπογράψας αύτην Νομάρχης κ.
Καραγκουνίδης, εΐχαν κανένα ίδιαί-
τερο λόγο στό νά την κυκλοφορή-
σουν.
ΘΕΛΟΜΕ δμως νά μάθωμε, δ-
πως καί όλόΧηρος ό Λαος γιατί νά
θέτωνται μέσα σέ μιά ύπηρεσιακή
έγκύκλιο άντισυνταγματικες δια-
τάξεις. Καί σ' αύτό περιμένωμε τίς
άπόψεις τοθ κ. Νομάρχη πού εχει
ύποχρέωση νά μάς τίς πεΐ.
ΜΕΧΡΙ τότε δμως έκεϊνο πού ε¬
μείς έχομε νά ποΰμε στόν κ. Καραγ
κουνίδη είναι δτι «ή ΈξουσΙα είναι
ενα δπλο, τό όποΐο ομως δέν πρέπει
σέ καμμιά περΐπτωΐση, νά στρέφε-
ται τελικά κατά τής Δημοκρατίας
καί των συνταγματικων ελευθε¬
ριών».
ΕΠ Εί ΔΗ, τέλος, ή έγκύκλιος ά-
πευθύνεται σέ «Άποοέκτες Πίνακες
Διανομής», πού εμείς δέν τούς έχο¬
με, ρωτοθμε τόν κ. Νομάρχη νά μάς
πεΐ σέ ποιούς τελικά πηγε η Έγκύ¬
κλιος, διότι έχομε την πληροφορία,
δτι πηγε έκεΐ πού «ύτιηρχε λόγος»
νά παβι, δηλαδή σέ υπαλλήλους
γνωστούς γιά την δημοκρατική
τους τοποθετηθή καί την προοδευ-
τικότητα των Ιδεών τους. Δέν έξη-
γεΐται διαφορετικά νά πάρουν την
έγκύκλιο όρισμένοι άπό μιά ύπηρε-
σία νά μην την λάβουν άλλοι.
Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ έξ αλλου
δτι «κάθε παρά&αση, κάθε παρεκ-
τροπή θά κολασθεΐ αύστηρότατα»
καί ή αναθέση στούς προϊσταμέ-
νους των 'Υπηρεσιών νά έπι&λέψουν
στην πιστή έφαρμογή τής έγκυκλί¬
ου, αποτελεί σαφη καί περίτρανη ά-
πόδειξη^ τού δτι η κυδέρνηση διά
τοθ έδω έπροσώπου της προσπα-
θεϊ νά έκφοβήση καί άρα νά επιβλη¬
θή ψυχολογικά καί νά εμποδίση
την εκφράση τής έλεύθερης δούλη-
σης τού κάθε πολίτη, πράγμα πού
είναι παράνομο καί άντισυνταγμα¬
τικό.
Έντεΐνεται τόκϋμα τής έγκληματικότητας
3 ΔΙΔΡΡΗΞΕΙΣ ΣΤΟ ΗΡΔΚΛΕΙΟ
ΔΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ! ΚΔΙΠΔΛΙΔΡΔΣΤΕΣ
ί άρμόδιες 'Αρχές δέν γνωρίζουν
τίποτε γιά την άπόπειρα λπστείας
ΤΡΕΙΣ νέες έγκληματι
κές ένέργειες σημειώθη-
καν πρόοφατα στό Ήρά-
κλειο, χωρϊς νά δοθή δημο
οιότητα άτΐα τις άρχές χωρο
φυλακής, οί οποίες μέχρι
οτιγμής δέν.εχουν καταφέ
ρει νά άνακαλύψουν τούς
επικινδύνους δράστες.
Πρόκειται γιά διαρρή
ξεις, μέ άντικείμενο κλο
πές πραγμάτων καί χρημά
των.
Συγκεκριμένα τταρό ήμε
ρών αγνωοΊοι διαρρήξανε
τό αύτοκΐνητο γνωοτής επι
χείρηοης ηλεκτρικήν εί-
δών (Σαρχιανάκης— Κο
πανάκης) καί κλέψανε μ«ά
τηλεόραοη καί αλλα άντι-
κεΐμνα.
Έπΐαης, προχθές 6ρά
δυ αγνωστοι πάλι διαρρή-
ξανε τό ζαχαροττλαστεΐο
(λουκουματζΐδικο) Μαν.
Δεμενεόπουλου ΐχού 6ρι-
σκεται οτό κεντρικώτερο
σημεΐο τής πόλεώς μας καί
κλέψανε 2 χιλ περιπου
δραχμές άπύ τό ταμεϊο καί
2να καινούργιο ραδιομφ-
γνητόφωνο.
Τέλος οέ σπίτι δημοαί
ου ύπαλλήλου 2γινε επί-
ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΛΛΑΣ ΜΩΡΑΝΟΕ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τα δρια καί τής πιό νοσηρής
φαντασίας, ή άναττάντεχη είδηση, δτι δυό Ηρακλειω
τικες έφημερίδες — ή «Μεσόγειος» καί ή «Πατρί¬
δος — ανέλαβον νά ττροβάλουν, άπό τίς στήλες
τους, τα χουντοβασιλικά στοιχεΐα καί νά στεγά-
σουν την προεκλογική τους καμττάνια.
Ή ενεργεια αύτη αποτελεί ΰβρη κατά τού Δη-
μοκρατικοϋ Λαοϋ τού Ηρακλείου, ττού στάθηκε πάν-
τοτε τό άττόρθητο φρούριο τής Δημοκρατίας.
ΕΙ ΜΑΣ ΤΕ βεβαιοί, ττώς ό Λαός τής ττόλης
αυτής, δέν θά μείνε,ι άδιάφορος μπροστά στήν κυνι-
κή πρόκληση ©ά δώσει την άνάλογη άττάντηση
στούς άδιάντροπους ύβριστές τού.
ΒΕΒΑΙΑ, ή ενεργεια τής «Μεσογείου» δέν
υιός έξέττληξε. Είναι τό στοιχεΐο της νά έ"ρπει.
"Αλλωστε, οί ίδέες της καί τα «πιστεύω» της ταυ-
τΐζονται ό-όλυτα μέ έκεΐνα των χουντοβασιλικών.
Ή εφημερίδα δρα φάνηκε συνεττής στήν ΐδεολογική
της ...συνεπεία.
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ δμως, τής «Πατρίδος»,
πού αύτοαποκαλεΐται κα! «Φιλελεύθερη» ττροκάλεσε
κατά-ληξη. Πώς τολμά νά ττροβάλει άπό τίς^στή¬
λες της άνθρώττους ττού μοναδικό στόχο τους έχουν
νά άνατρέψουν τό ττολίτευμα τής χώρας καί νά επι-
6άλουν τή μοναρχοφασιστική δικτατορία; Δέν ττρό-
κειται, γιά ττροβολή μιάς κομματικής παρατάξεως,
άλλά γιά έπικίνδυνη σττεΐρα, ττού άπεργάζεται αύ
τό τό Γ&ιο τό πολτευμα τής χώρας.
ΔΕΝ σεβάστηκε ή «Φ'λελεύθερη» «Πατριδα»
οΰτε τίς μορφές των έθνικών ήγετών, πού ψέρει
στήν προμετωττίδα της; Άττεμπόλησε καί άρχές καί
ίδέες στό δνομα τού κερδώου 'Ερμτΐ;
ΕΜΕΙ Σ βεβαία, καί όλόκληρος ό δημοκρατικός
Λαός τού Ηρακλείου, βγάλαμε τα συμττεράσματά
μας.
ΝΑ ΔΟΥΜΕ, δμως, πώς θά έκτιμήσει την άσέ-
βειΐά της ή παραταθή, ττού ΰττοτίθεται, δτι ύπηρε-
τεί. Τίττοτε άλλο...
σης διάρρηξη, άπό δπου ά-
φαιρέθηκαν διάφορα άντι-
κεΐμενα άξΐας, όπως £να
συγκρότημα οτερεοφωνι-
κής μουσικής κ. ά.
II
ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ
Ώστόσο έκεϊνο πού ττρέ-
πει νά σημειώσωμε, εΤναι
δτι μέχρι χθές ή Άσφάλει
α δέν εϊχε ίδέα γύρω άπό
την η'ερΐπτωοη τής άττόπει
ρας ληστειας κατά ενός ου
μπολίτΐ) γιά την ό ποία ά-
οχοληθήκαμε στό χθεαινό
μας φύλλο:
Σημειώνομε άκόμη 8-
τι ό συμπολίτης πού τοϋ έ-
πιτέθηκαν κρατοΰσε περι
που 40 χιλιάδες δραχμές,
τίς οποίες εΐχαν δεί οί δρά
στες προηγούμενα οτό κα
φενεΐο Μπρόκα τής πλατει
άς Καλλεργών.
Στίς 8 Νοεμβριού
Η ΕΟΡΤ» ΤΗΣ ΑΕΡΟιΊΟΡΙΑΣ
Τό άναλυτικό πρόγραμμα
Μέ την εύκαιρία τής έορ
τής τοθ Μιχαήλ Άρχάγγε
λου, προοτάτη τής Άεροπο
ρΐας, ή Διοΐκηση τής 126
Σμηναρχΐας Μάχης, πού έ
δρεύει στό Ήράκλειο, όρ
γανώνει την 8 Νοεμβριού
σχετική τελετή, τής οποίας
τ ό άναλυτικό πρόγραυ,μα,
ΐ:χει ώς ύξής:
♦♦
►♦♦♦♦♦♦·
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
άγωνίζεται
νά σπάση
τα δεσμά
μέτή
δική της
γροθιά
♦♦♦♦♦
10.30 Δοξολογϊα είς "Ι
Ναόν τής Μονάδος 10.50
Άνάγνωσις ΉμερηθΊ^ις
Διαταγής Άρχηγοϋ Αερο
πορΐας
11.05 Παράθεσις άνα
ψυκτικών είς την Λέσχην
Αξιωματικών Σμηναρχιας
11.30 Επίσκεψις είς
Στατικήν "Εκθεσιν Άερο
πορικοϋ 'Υλικοΰ.
20.00 Δεξίωση στή Λέσχη
Αξιωματικών τής Σμηναρ
χΐας, στήν όποία 2χουν κλη
θεϊ έκπρόσωττοι των Άρ-
χών καί μέλη τής Ήρακλει
ώτικης κοινωνίας. ι
ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛ ]
ΑΠΕΔΩΣΕ Ο ΕΡΑΝΟΣ
ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
Σέ τρακόσες χιλιάδες 1.1
ρίπου ΰπολογίζεται, δτι θό
άνέλθει τελικά τό προΐόν τοθ
έράνου, ττού δ ι ενήργησε ό
Ελληνικάς 'Ερυθρός Σταυ
ρός (τμήμα Ηρακλείου) στό
νοΐμό μας.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΖΗΤΑΤΕ
ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΑΠΟ ΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
"Οπως κα. «τότε» στή Διχτατορία
ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ,,
ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ
Καϊή τωρινή προβολή γϊνεταιμέτό άζημίωτο
ΟΙ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΛΙΚΟ!
πού εψαχναν τόσες μέρες νσ
δοϋν με τί τρό— ο θά άντψε
τωπϊσουν τό θέμα της διά
τού Τύττου δημοσιότητάς
τους, στό Ήράκλειο, μή φεΐ-
δόμενοι Φυσικά χρημάτων
βρήκαν τελικά δημοσιογραφι
κή στέγη.
Την έκλογική τους προβο
λή άναλάδανε οί έφημερίδες
«Μεσόγειος» καί «Πατρίς», οί
οποίες ήρχισαν ήδη νά ψιΐλο-
ξενοϋν διαφημιστικά τους
κείμενα.
"Ετσι, έπαναλαμβάνεται ή
Ίστορία, δττως λέμε, δεδομέ
νού δτι ο'ι τταραπάνω έφημε¬
ρίδες καί κατά τή ν έποχή τής
δΐχτατορίας, την ϊδια δου-
λεια κάνανε: ϋποστηρίζανε
δηλαδή κα! τότε τή χούντσ
Μαί πάλι μέ τό άζημίωτο.
Συναγωνιζόντουσαν μάλι¬
στα, ποία θά εχει τή μεγαλύ
τερη εϋνοια, ώστε εΐχαν φρον
τίσει νά 2χουν καί τούς «δι-
κούς τους άνθρώπους» μέσα
στή χούντα τής 21 Απρι¬
λίου. Καί είναι ευρύτατα
γνωστό δτι ό πρώτος (ό πε-
ριλάλητος Γραμματικάκης εί
χε τόν Παττσκό), ένώ ό δεύ
τερος (ό Άλέκος Μυκωνιά-
της, εΐχε τόν Γεωργαλά).
Άλλά γιά ττερισσότερθΓ.
τταραττέμπομε στό σχετικό
άρθρΐδιό μας τό όττοΐο κατα-
χωροΰμε σέ αλλη θέση μί τί-
τλο «"Οταν τό άλας μωραν-
θή»
»»■«>·«>♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
ΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΓΡΑΜΜΗ:
ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ"ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ,,
ότι
ΚΑΛΑ πληροφορημένες πηγές τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» άναφέρουν,
οί Τρόφιμοι τοθ Κορυδαλλου έξέπεμψαν κατεπεϊγον σημα στό
Ήράκλειο, μέ τό όποΐο καλοθν τούς όμοΐδεάτες τους χουντικούς,
νά ψηφίσουν μέ φανατισμό την «Έθνική Παράταξη».
Στό μεταςύ, οί ΐδιες πληροφορίες άναφέρουν, δτι επήλθε ρήγ-
μα στό μέτωπο τής Έθνικης Παράταξης», λόγω της ένεργοθ ύ-
ποστήριξης πού παρέχει πρός ύποψήφιον τής «Ν.Δ.», ό τέως Πρόε-
δρος τού χουντικου Περιφερειακοΰ Συμδουλίου Κρήτης κ. Χαρα-
λαμπάκης καί ό ύποψήφιος, τής μακαριας τή μνήμη, Συμδουλευ-
τικής Έπιτροπής κ. Δασκαλογιαννάκης.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
-♦♦
Πρώην συνεργάτης πρός την νέα
υνοη
Ο Μαρίνος Βακιρτζής
άπαντα στή «ΦΛΟΓΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝ. ΚΆΡΕΛΛΗΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΜΕ ΧΘΕΣ
Ή «Φλόγα» — «Φράξιο»,
ττού τιμωρήθηκε άττό τό Άνώ
τερο δργανο τοϋ ΠΑΣΟΚ
(τό Πειθαρχικό) μέ βαρε'ά
έπΐπληξη, άσχολήθηκε μαζ!
μου.
Δέν τής φθάσανε έκείνς
πού λασττολόγησε μέχρι χθέ(,
Σήμερα παρέλαβε καί μενά
Πά ναχη κανείς τό «προν6
μιο» τής λασ—ολογίας της
πρέττε,ι νά ανήκη στό ΠΑ.
ΣΟ.Κ. καί νά διαφωνεΐ μι
τίς «άρχίς της».
Σάν παραδείγματα φέρ-
νω:
1) Τό νά πάρη κανείς δό
νέ ι ο κλττ.
2) Άσφαλτικά μέ λαχα-
νΐδες.
3) Πότε έκλεισε ή έφημερί
δα τάδε...
4) Συνδαύλισμα...
5) Παληός άναγνώστης
τής «Φλόγας».
Στόν «Έμττρηστή» τής τί
λευταίας «Φ», είναι εΰκολο
νπ αναγνωρίση κανείς τόν Μσ
ρΐνο Βακιρτζή, σάν «παληό
άναγνώστη τής Φλόγας».
Γνωρίζουν βεβαία τα παι
διά, τούς άγώνες πού έκανα
γιά την «Φλόγα» καί στό
φύλλο 18 πού άναγγέλνανε
τή διακοπή της, διά λόγους
οικονομ ικούς, ξέρουν τα
γραμμάτια άττό ποίον προε·
ξοφλήθηκαν χωρϊς τόκο.
Τό δικό μου γραμμάτιο ά
ξίας 5.000 δρχ. καλύφθηκε
κατά τρόπον τινά, μί προμη
θεια γιά νΐους συνδρομητές,
καθώς καί μέ είσπράξεις έ--
κτάκτων εισφορών καί έξόφλη
ση συνδρομών.
Δέν δέχθηκε κάττοιος πού
κρατοΰσε τα γραμμάτια νά
ττληρώσω τό δικό μου, ξέρον
τας τήν οικονομική μου κα¬
τάστασιν
Στό 32 φύλλο ξοινά νέα οί
κονομική κρίση, την καλύ-
τΓτουν μέ δήθεν διαφωνία άρ-
χών. Άλλά ένώ άναγγέλλουν
ότι θά τυττώνονται σέ &λλη
εφημερίδα άττό τήν έρχόμενη
έβδομάδα, οί τεχνΐτες τής
«Άλλαγής» άπαιτοΰν γιά νά
δώσουν τα στερεότυττα κλπ.
τής εφημερίδας «Φλόγα» τήν
ττλήρη έξόφλησή τους. Ό Μα
ρΐνος μόνος, εντελώς μόνος
άρχιζει νά τρέχη άττό τή όδό
Δικαιοσύνης ώς τα Καμίνια,
ή εφημερίδα δέν ττρέπει νά
κλείση. Εγκαταλείπη τό μα-
γσζί τού καί τρέχει. Τα ττό
δια τού ματώνουν, δέχετάι
—ροσβολές γιά 2 φορές ζήτη
ση τής ουνδρομής, δλλοι δέν
ττληρώνουν καθόλου, άλλοι σέ
παραπέμπουν γιά τό «ϋλλο
Σάββατο κλπ.
Στίς 30 Αύγούστου ή «Φ»
φιλοξενεΤται σέ άλλη έφημερί
δα, ΰστερα άττό 2 μήνίς περί
ττου καί έπανεκδίδεται. Τότε
δημιουργεΐται, μεταξύ δλλων
καί ή όργανωτική επιτραπή.
Πρόεδρος ό κ. Νΐκος Αεβεντά
κης. Γιά λόγους ΚΥΚΛΟΦΟ
ΡΙΑΚΟΥΣ προτείνη, χωρίς
νάχη περί αυτού έξουσιοδότη
ση, τό δπλωμα τής «Φλό¬
γας» καί πρός τα δεξιά κα(
πρός τα άριστερά. Συγκεκρι
μενά τόν Δημήτρη Ξυριτά-
κη γιά την ΕΔΗΚ, τή Δέ¬
σποινα Σκαλοχωρίτου γιά
τήν ΕΔΑ καί τό Μιχάλη Φαρ
σάρη γιά τήν Άριστερά.
Καί ενα πράδειγμα ττολιτι
κης συνεπείας:
27—10—75 «Φλόγα*:
«ΟΧΙ κ. ΜΑΥΡΟ».
31—10—77 ή «Φλόγα» τού
«τρίο»: «,Ενθουσιώδη ΰττοοο-
χή έπεφύλαξε ό Λαός στά Χά
νΐά, στόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ
κ. Γ. Μσύρο».
Στίς 18—7—77 τα «παι
διά» έχουν πεισματωθεΐ.
Ο κ. Σκαρβελάκης — έκ
τών μελών τού «τρίο» — υπο
ψήφιος γιά τήν κεντρική έιτι
τροττή, τταΐρνη περιπου 60
ψήφους καί άποτυγχάνη.
Ό κουμπάρος τού Κ. Κων
σταντόττουλος (άλλο μέλος
τού «τρίο») δέν δγαίντι στήν
Συνέχε,ια στή σελίδα 4
ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
Παρασκευή 4 Νοεμβριού
γυ-
καΐ
τόν
Μ Α Υ
ΝΥΧ
ΤΟΥ1 43
Κρητική Αφήγηση
ΛΕΩΝ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ
9ον
Νά δοΰμε τώρα τί άιΐέγι
νέ στό χωριό. Τό ττρωί οί
Γερμανοΐ μαζεύουν τα γυ
ναικόπαιδα στήν πλατεϊα
τοθ χωρίου καί τόν τταπά
μαζΐ. "Αρχισαν τότε οί Γερ
μανοί τή βάρθαρη κι άπαν
θρωπη μεταχείριση.
ΤΗταν έκεί £νας Γερμα
νός μέ τ" δνομα Έμΐλιος.
Κρατοΰσ' 2να βούρδουλα
καί τούς λαλοΰσε δλους ό
πό &να πόρο.
Έκαταμισέρεφε τοΐ
ναίκες καί τα τταιδιά
τσ' άφήνει καί πιάνει
παπά άπό τα γένια.
Άπομακρύνει τσ' άλλους
καί -τόν έκολόσερνε λέγον
τας «ποθ Σήφακας;»
"Αν δέν μας πης ποό εΤ
ναι ό Σήφακας θά σέ έχτε
λέσωμε στήν πλατεϊα τοΰ
χωρίου.
Ό παπάς βεβαία δέν
έμποροϋσε ποτέ νά τ-ροδώ
ση τόν Σήφακα άλλά κατά
κάποιο εΐχε δίκιο πού δέν
ί|θελε τόν καπετάν Σήφα¬
κα στό χωριό διότι ό Σήφα
κάς άγαποϋσε πρωτύτερα
μιά κόρη τοθ παπά καί την
&φτθε καί πη"ρε αλλη κι
θποιος κι άν Γ|τανε ασφα¬
λώς δέν θά τοΰ εΤχε καλο
φανεϊ.
ΕΙχε πεί.καΐ δημοσίως
Οτι θά την έχανε εύτυχισμέ
νη καί μπαινόβγαινε στό
σ»Ίτι τοΰ π*απα σάν γα
μττρός.
ΜαθαΙνοντας δτι ό Σήφα
κάς τόν έξεγέλασε ό παπάς
άφήνει την κόρη τού άνύ-
παντρη.
Κι εΤχε παρουσιαοτ.εί γα
μπρός εύπαρουσΐαστος μέ
πολλά λεφτά καί μέ αίσθή
ματα κι δτι αόλλο μπορεΐ νά
συγκεντρώνη «?νας τέλει-
ος ανθρωπος.
Ό παπάς τοθ εΐχε πεΐ έ
γώ την έ'χω άρραβωνιασμέ
νη μ' δναν κατετάνιο. Ποι
ός εΐν' αύτός ό καπετάνιος;
ΡΕΣ
ΤΕΣ
Δέν κάνει νά τονε μάθω;
Πώς αύτός δέν ντρέπε-
ται.
—ΕΤν' ό καπετάν Σήφα
κάς.
—Τόν έ'χω άκούσει εΐπε ό
ύποψήφιος γαμπρός. Μετά
άποχαιρέτηοϊ: καί έΊρυγε.
Ή κόρη δμως τοΰ παπά
ή"ταν λογοστεμένη μέ τόν
Σήφακα εΤχε καταλάβει δ
τι την κορόϊδευε καί εϊΐϊε
οτύν πατέρα τζη. ,
Δέν διώχνομε τόν Σήφα
κα νά πάρωμε αυτόν ττού
δέν έόχει καί μέ τσι Γερμα
νοός μπερδέματα;
Άλλά ό παπάς τής εΤπε
μανιοτικά. «Εδά κάθε μερά
θά σοϋ παίρνω ΰλλο έγώ
ί'δωσα τό λόγο μου καί δέν
τονε παίρνω πίσω μόνο £-
μπα μέο*α καί μή μιλής. Έ
■πίστευε ό παπάς πώς ό κατε
τάν Σήφακας θελά πάρη
την κόρη τού γιά γυναίκα
τού. Μετά άττό τή συμφορά
αυτή τοϋ παπά άρρωστεΐ κ ι
ή γυναϊκα τού βαρεία, κι
αύτός (θέλοντας καί μή)
βρίσκεται κοντά στό έκτε-
λεστικό άπόσπασμα.
'Εκεΐ πού ό παπάς ίίτανε
στό άττομονωτήριο ρημαγ-
μένος άπό τό ξύλο καί την
δίψα κατορθώνει ό 'Εγλέ-
ζος πρό Γ]τανε οΐήν όμάδα
τού Σήφακα νά ντυθή άξιω
ματικός τής Γκεστάμπο καί
δίνει στύν παπά £να ,γράμ
μα στό χέρι.
—Πα^ά Γρηγόρη -—διαβά
ζει ό παπάς άνοίγοντας τό
γράμμα ξέχασέ τα δλα καΐ
μή φοβάσαι θά σέ βγάλω ά
πό τή φυλακή. Μά κι' αν ά
κόμη σέ στήοΥιυν μπροστά
στδ^ άπόσπασμα τό αϊμα
σου θά ποτΐση τό δένδρο
τής λεφτεριας.
Σέ άστάζομηι.
Καπετάν Σήφακας.
(Συνεχίζεται)
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ;
ΤΡ ΑΜΠΟ ΥΚΙΣΜΟΊ Κ ΑΙ Απ/1 Α.
Γράφει ό ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
Άναστατώθηκαν τίς τελευ
ταΤες μέρες οί δημοκρατικαί
Χανιώτες, Οστερα άπό τούς
τραμττουκισμούς καί την τρο
μοκρατία ττού έξαττέλυσαν
τό —ροττερασμένο Σά66ατο,
φανατικοί όπαδοί των «Νεοψι
λελευθέρων» κατά τα έγκαί
νια τού έκλογικοΰ κέντρου
τοΰ κ. Μητσοτάκη στά Χα¬
νιά. Μέλη τής νεολαίας τού
ΕΚ Κ Ε δέχθηκαν επί θέση άπό
«Τραμπούκους» πού όντες δυ
σαρεστημένοι άπό τήν άττοτυ
χία τής συγκέντρωσης ξέ-
σπασαν στσύς νέους ττού μοί
ραζαν τίς ττροκηρύξεις τού
ΕΚ Κ Ε.
Χαρακτηριστή ή Φράση
ενός «ΝεοΦιλελευθέρου», πρώ
το μπόΐ άνδρα:
«Ποθ είναι ή όμάδα κρού
σεως!...».
Τό ότπΌτέλεσμα ήταν νά
στείλουν μερΐκούς στό νοσο
κομεΐο. Ό Δημοκρατικάς
λαός των Χανίων γνωρΐζει
ποΰ καί ττώς θά δώση τήν
άττάντηση.
Άλλοσημεϊο πού εκανε κα
κή έντύπωση ήταν ό άγια-
σμός κατά τα έγκαίνια. Συ
νήθως δέν συνηθίζεται ό άγια
σαός γι' αύτό καί πολλοί ττα
ραξενεύθηκαν. Βεβαία ό άγισ
σμός δέν είναι κάτι τό κακό.
Όμως πρέπει νά μή γίνεται
ύττοκριτικά.
Μήπως ό κ. Μητσοτάκης
είναι περισσότερο χριστια-
νός άπό τούς όλλους, άφού
έχει κάνει καί τόσες πολλές
κουμπαριές. Εύχόμεθα νά
συμβαίνει αύτό. Άλλά ή λο
γική τών ττραγμάτων δυστυ
χώς δέν συμφωνεΤ σ' αύτό.
Είναι γνωστό ποίος είναι καί
ποίους έκφράζει καί ύπηρ?
τεΐ ό κ. Μητσοτάκης.
Αν είναι πραγματικοί χρι
στιανοί, αύτάς καί οί συνερ
γάτες τού, καλώς έκαναν καί
ξεκίνησαν ζητώντας ττρώτα
την εύλογία τού Θεοΰ καί
τής Έκκλησΐας. Έχουν δμως
ώμους γερούς γιά νά σηκώ-
σουν τό σταυρό τού λαοΰ;
Άν δχι, τότε ύποκρΐνον·-
ται καί θέλουν τό σταυρό ρε
κλάμα γιά τούς άφελεΐς θρη
σκευόμενους καί Αυτόν —ού
μαρτύρησε πάνω σ' αυτόν 6ά
φοντας τον μέ τό αΐμα Τού
τόνι θέλουν ύπηρέτη τών συμ
Φερόντων τους.
"Ομως ό φτωχός ό «προ
λετάριος» — άς μάς έπιτρα
πή ή έ'κψρασις — Ναζωραΐ
ος δέν ήλθε γιά νά εύλογή-
ση τόν ττλοΰτο κα! αΰτούς
πού τόν διαφεντεύουν. Ήλθε
νά δώση τό Τίμιο ΑΤμα Τού.
«Λύτρον, άντί πολλών...» νά
κάμη μία μεγάλη έττανάστα
ση μέσα στόν άνθρωπο καί
μέσα στόν κόσμο. Τα τρομε
ρά Τού «ούαί! *. κατά των
κάθε λογής ύποκριτών, δλων
τών έττοχών μάς διδάσκουν
δτι δέν μπορεΐ νά πάψει κα
νείς «έν ού τταικτοΤς».
Ας συνειδητοποιήσωμεν
λοιττόν τίς εύθΰνες μας. Καί
πρώτα ή ττοιμένουσα έκκλη
σία τής πόλης μας, οί κληρι
κοί πού δέχονται νά τελοϋν
άγιασμούς καί νά εΰχονται
γιά τήν ΝΙΚΗΝ τοΰ Α ή
τού Β ττολικοΰ κόμματος, 6-
ττως δυστυχώς συνέβη στόν
άγιασμό κατά τα έγκαίνια
τοΰ έκλογικοΰ κέντρου τοΰ
κ. Μητσοτάκη στά Χανιά.
Τέτοια εύχολόγια υπέρ
τής ΝΙΚΗΣ τοΰ κ. Μητσοτά
κη, σέ ττοϊο βιβλίο τής Έκ¬
κλησΐας μας περιλαμβάνον-
ται. Ας μάς άπαντήσουν οί
ίερεΐς πού ετέλεσαν τόν άγια
σμό ή" ό Σεβασμιώτατος.
Τάσος Μανατάκης
■■■■■■■■■■■■■■■■
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΓ.ΧΗ
Κινημοττογράφθς Ήλέκτρα
10 μ.μ.
Η ΜΑΝΑ
„ τού Γιουντόβκιν
Βασισμένο στό όμώνυμο
μυθιστόρημα τοΰ Γκόρκυ.
♦♦♦
ΠΑ ΧΑΝΙΑ
ΤΟ ΚΟνΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ
ΘΕΑΤΡΟν ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση στό τμήμα
Κουκλοθεάτρου τής _χο-
λής θεάτρου "Ηρακλείου
Κρήτης νά έ^ισκεφθεϊ τά(
Χανιά τόν Δεκέμβριο έΎινε
άπό τό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ» τοΰ ΒΕΝΙΖΕ
ΛΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,
ττού παραχωρεϊ χώρο γ·ά
δυό παραστάσεις. Οί έκδη
λώσεΐς θά συνοδευτοΰν ά¬
πό έπιμορφωτική έκδρομή
τών Σπουδαστών στά Χα¬
νιά δπου θά δοθή έτίσης
καί ή «ΠΡΩΤΗ» τής παιδι
κης Σκηνής μέ τούς «Μύ-
θους τοΰ Αίσώηου» σέ κεΐ-
μενα Αποστόλου Μελα-
χροινοΰ είδικά διασκευα-
σμένα γιά τό θέατρο.
Στό ρόλο τοΰ Αίσώπου ό
Ήθοποιός ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙ
ΤΙΔΗΣ. Σκηνοθεσία ΜΑΙ
ΡΗΣ ΒΟΣΤΑΝΤΖΗ.
ΠΕΤΑΛΩΜΑΤΑ
διοκοσμητικη
Τηλ. 287.670
ΑΟΡΟΜΑΧ
Ανακοινώση 4
Παραγωγοί,
Ή έτσιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ άναλαμδάνει
νά σάς κάνη στό έξωτερικό ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩ-
ΡΕΑΝ άνάλυση έδάφους, εάν £χετε όττοιο-
δήποτε πρόδλημα στά χωράφια σας καί
νά σάς δώση συμβουλές γιά νά τα βελτιώ-
σετε.
άπό τήν έταιρεία ΑΟΚΟΜΑΧ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
ΚΑ^ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Όδός Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
Τ.Θ. 164 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής)
Μαρογιώργη 5 — Ήράκλειο — Κρήτης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μιχάλης Στρατάκης
Μονης Πρεδέλης 56— Ήράκλειο
ΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημ. Μαραγκουδάκης
ΠΕΡ Ι ΟΔΟΣ Β': ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ 122) 25-10-77
Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦»♦♦ ν»
Χ

ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
Άνιί νά χρησιμοηΌΐϊϊτε κάθε λίγο διάφορα
μονωπκά — στεγανωτικά, πού έτσι καΐ άλλοιώς
καταστρέφονται, χρησιμοποιηστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
ΠΛΑΣΤ Α—3 — Α—5 καί Κ—Ρ—Τ, πού έφαρ-
μόζονται κάτω άπό βλες τίς καιριχές συνθηκες,
κοστίζουν φτηνά καί είναι μιά γιά πάντα.
Πληροφορίες Τηλ. 221-267 άπό 7 έ*ως 8.30' μ.μ.
ΕΠΑΙ0ΠΠΡΑΓΟ.Γ0Ί
Προμηδευτεϊτε έγκαιρα τό
Νέο έλαιοδίχτυ μας μέ
την ύπερενισχυμένη οϋγια
Μειά άπό μακρές μελέτες, πετύχαμε νά ΕΓϋΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (οϋι/ια) μέ ποΛΛά καί πιό δυνατά νήμα-
τα, ένβωματωμένα οέ ταινία άπό τάν ιδία πρώτη ϋΛη.
Μέ τάν ιδία μέθοδο, ένισχύοαμε ΰλο τό δίχτυ, χρηοιμοποι-
ώντας πιό δυνατά νάματα κατά μήκος καί κατά φάρδος, μέ
μεϋετημένη διατάξη ώοτε μαζί μέ τάν οϋγια νά παίρνει τό
δίχτυ άτοόλινη άντοχή.
Π ρ ο ο έ ξ τ 6 άκόμη δπ τό δίκτυ μας έχει ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ γιά νά μή
χάνεταΐ οστε μιά άπό τίς _ΐανο_ΐές.
ΤΙοο αιό ρέ ΐό .ΛΌιοοΊχτιι μι η μο[ερο τπς έλιάε £ϊ黣 ριό εάχόρΐστι, ιοί κ[ύΐ όοοοχόΐ'ριι.
Ν- & Μ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Λ.Ε-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ιωάννης παπααακΗΣ & σιβ ο.ε.
ΤΗΛ. 282343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τώρα τό τί τούς φταίει τό Κοινοτικό Συμδούλιο
τής Άλικαρνασσοΰ καί θέλουν νά τό .. άττοδυναμώσουν,
δέν ξέρω.
Αΰτό δμως πού ξέρω, είναι δτι «στριμώξανε» άγρ|(:ι
έναν άπό τούς Κοινοτικούς Συμδούλους, μέσω ενός «δι.
κου τους» καί τοΰ ε'ι'πανε «φιλικά» δτι έίν λέει έξακολου
θήσ&ι νά πιστεύει πώς τό μέλλον άνήκει στούς νέους, θό
τόν ...καταστρέψουνε στό άψε - σδΰσε!!
Ζήτω ή ...έλεύθερη βούληση των ...ψηφοφόρων' .
— ΑΑΑ —
Καί νά σταματσΰσαν έκεΐ, θά'τανε καλά.
Στριμώξανε κι άλλον έναν "Εναν/ ΰπόλληλο κόπτοιου
ττολιτικού γραφείου, ττού κσνει τό ...λάθος νά ΰποστηρί.
ζει τόν καινούργιο.
Τόν στριμώξανε λέει τρείς Άνωγειανοι καί τόν «ττρο
ειδαττοησαν» ...φιλ,ικά ττάντοτε, δτι θά τόν *σκοτώσουν
στό ξΰλο», άν δέν πεί χίλιες ψορές: «Έγώ άγαττώ τόν
...ττρώτο. Έγώ άγαττώ τόν ...πρώτο».
Καί άν φυσικά δέν ...άλλάξει ...πολιτικό γραφείο.
-(χναζήτω ή ...έλεύθερη βούληση τών ψηφοφόρων1
— ΑΑΑ —
Κουραστήκατε;
Μή βιάζεστε. "Εχομε κι άλλες «ττροειδοποιήσεις».
Πιάσανε λέει (δλα λοιττόν έγώ τα μαθαίνω;) ?ναν
συνδικαλιστή όδηγό άστικού λεωφορείου καί τοϋ'πανε
όρθά κοφτά κα σέ ...φιλικό τόνο: «'Ή έρχεσαι μέ μάς
καί παρατάς τόν ...καινούργιο, ή θά πάθεις τέτοιο στρα
ττάτσο, πού δέν θά σέ γνωρϊζει ή μάνα σου».
Τρίτη ψορά: Ζήτω ή ...έλεύθερη βούληση των ψηφ0.
Φόρων!..
— ΑΑΑ —
Λοιττόν άπ' δτι καταλαδαίνω βιάζεστε ττολύ
Γιαυτό θά σάς ττώ δλλες δύο μόνο «προειδοποιήσεις*
καί τελειώσαμε.
Τέταρτη «προειδοττοίηση*.
Αυτή τή φορά ή άττειλή δέ ν άφοροΰσε μόνο τόν ύ-
ποστηριχτή τού καινούργιου, άλλά καί την ...οίκογένειά
τού.
Στριμώξανε κόπτοίον στά Πεζά κα τού "παν ...φιλικά
δτι άν δέν γίνει δικός τους, θά ...καταστρέψουν καί σύ
τόν καί την οίκογένειά τού! !
Τέταρτη φορά: Ζήτω ή ...έλεύθερη βούληση των ψη.
Φοφόρων!..
— ΑΑΑ —
"Αντε καί ή τελευταία (γιά σήμερα)
Στό Αρκαλοχωρι, είδοττοίησαν κάττοιον έτταγγελμσ·
τια, δτι διαττίστωσαν λέει ττώς ή ...κεφαλή ττού κρατεί
είναι ...έττικίνδυνη.
Καί τόν ...συμβούλευσαν βεβαία, νά τήν ...άλλάξ-ι
—ν θέλει νά μην ίττάει νά βρεΤ τούς ...ττρογόνους τού.
Πέμτττη φορά: Ζήτω ή ...έλεύθερη βούληση των ψη.
φοφόρων!...
— ΑΑΑ —
Έπίλογος: Ζήτω ή «έλεύθερη» βούληση τών ψηψ0.
φόρων!
ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
ΣΤΑΜΝΑ
Άπό τό Σά66ατο καί γιά λίγες μέρες
ΠΟΛΥΣ ΚΕΡιΜΑΝΙΔΗΣ
στό χορευτικό κέντρο
ΣΤΑΜΝΑ
Τηλ. 286-106
■-■■■■■■■■■■■■■■■■---Β!
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
Μυπογραφεϊον
ίθΕΜαΑΡΙΑ.ΜΑΥΡΑΚΗΣοε:
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΣΗΣΦΥΣΕΠΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
Κ ΥΝΗΓΟΙ
Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΙΚΑΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙ
οΙΙΡΕΚ Ρ05Ε
ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ - Έτιέν) -
ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ — ΙΤΑΛΙΑΣ - 1-
ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
Έπίσης σέ μεγάλες ποσότητας ολα τα ει¬
δή κυνηγίου
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΛΝΙΚΗ
ΚΧΟΥΜΚ ΤΙΪ ΚΑΑΥΤΕΡΕ- ΤΊ Ι* «Γ
ΠΑΤΙ ΕΙΜΑΖΤε ΪΙΪΑΓΠΓΕΙΪ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΕΊ'ΜΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άττοθήκη) - Τηλ. 287.766
Παρασκευή 4 Νοεμβριού
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
Γιά νά βρήτε τον ποΑιτικό πού θέϋετε
ΟΒΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΒΟΥλΕΥΪΟΝ ΗΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
Χημικάς Μηχανικάς
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Ζωγράφου 5 - Ήράκλειο
(Πλατεΐα Δασκαλογιάννη)
Τηλ. 283.484, 284.367
289.496
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
(ΜΙΧΑΛΟΣ ή ΝΙΔΙΩΤΗΣ)
Κτηνοτρόφος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Κ.Κ.Ε
Πολιτικό Γραφεΐο:
Γραψεΐα ΚΚΕ
Καντανολέων 17
Τηλ. 223.667 - 224.335
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
'Εξαγωγέας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΧ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΩΝ
Πολιτικό Γραφεΐο:
Πλατεΐα Τριών Καμάρων
('Ηρώον)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
Άγρότης - τ. βουλευτής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Βιάννου 5 - Ήράκλειο
(κοντά στήν Πλατεΐα Κορ¬
νάρου )
Τηλ. 275.717
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
Πτέραρχος έ.ά.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Στοα Γιαλεράκη
Πλ. Κορνάρου
ΜΑΝΟΛΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ήλεκτρολόγος - Μηχανικάς
Οίκονομολόγος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΩΝ
Πολιτικό Γραφεΐο:
Δαιδάλου — Περδικάρη 9
Ήράκλειο
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
Δικηγόρος - τ. βουλευτής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Αβέρωφ 9 - Ήράκλειο
Τηλ. 283.631 & 288.972
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
Πολιτικάς Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
Μαθηματικός ΠΆ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ Ε.ΔΗ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Καλοκαιρινοΰ 110 - 1ος δρ.
Τηλ. 284. 250
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος
ΥΠΟΨΗΦΗΟΖ
ΝΕΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πολιτικό Γραφεΐο:
Πλ. "Ελευθερίου Βενιζέλου
(Λιοντάρια)
Τηλ. 286.452
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
Δικηγόρος - Δημοσιογράφος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Μονοφατσίου 3 - Ήράκλειο
(ο—έναντι στήν κλινική «Με-
γαλόχαρη»)
Τηλ. 280.930 & 224.354
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
Γεωπόνος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΟΝ
Πολιτικό Γραφεΐο:
Δικαιοσύνης 49
(έναντι εϊσόδου Δικαστήριον)
Ηράκλειο
Τηλ. 220.136
ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
Πολιτικάς Μηχανικάς
ΥΠΟΨΗΦΙΟΖ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
Πολιτικό Γραφεΐο:
Δικαιοσύνης 41 - Ήράκλειο
(ά—έναντι ά—' τα Δικαστήρια)
Τηλ. 289.358
Αν8π Νάρκισσος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΑΟΡΟΜΑΧ
εχουν δλα τα καταστή ματα
γεω(ργικών φαρμάκων
»·>♦♦
►♦
ΑΡΙΑΑΝΗ
Ι

Από τό Σάββατο
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
♦♦♦♦
Σχολή Όδπγών
Ένοικιάσεις αΰτ)ΐων
Μ. ΜΟΝΙΑΚΗ
Ζωγράφου 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Τό γνωστό
Κοπτνοποιλεΐο
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
(ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
διαθέτει δλα
τα εΤδη τοϋ
κατττνιστή, '
περιοδικά,
έφημερίδες
καί την
«ΑΑΗΟΕΙΑ>
ΚΟΜΨΟ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΦΘΗΝΟ ΡΑΨΙΜΟ
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΜΑΝΟΛΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ
Βίγλας 11
Τηλ. 222264
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ίδιωτι
κά Άγγλικά μαθήματα, μέ
Άγγλίδα καθηγήτρια.
Πληροφορίες: Τηλ. 288—
371.
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙ.Ι
Στί^ Τρείς Καμάρες
Π Ι Τ Υ Λ οέ ποΑιτιομένο καί
Ι Ι £. η καβαρό περιΒάλλον
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
... Καί νιά ΐό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
Α.
Ο. Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΊ 5 δωματί-
ών, ώς καί ΐσογείων καταστημάτων, είς τάς υπό
ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοϋς κατασκευ-
ής καί επί των όδών 18778 άρ. 39 καί Πασιφάης
καί'Ανωνύμου γωνία (έναντι παραρτηματος Γε-
νικου Χημείου τού Κράτους).
Πληροφορίαι Τηλέφ. 282239 κα'ι 286113
·►♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦«>«>♦ «>«>♦«>♦
ξΪΪ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΘΕΙΑ
προλη^η νρ πει οοτ.ω κπι ι ιια
ουλλαβπ
Παρασκευή 4 Νοεμβριού
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ία ΙΒ ΒΒ
Ε22
Ο ΜΑΡΙΝΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΑΠΑΝΤΑ
ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ
• Συνέχεισ άττό τή σελΐδσ Ι
Νομαρχιακή τού ε(Ηρακλείου
καί ή «Φλόγα» τής Δευτέρας
δέν γράφει λέξη γιά τόν έρχο
μό τού Παπανδρέου. («Φλό
γσί)> 18—7—77).
Μέ ττιέσεις σέ κάττοΐο κα
τάστημα τής όδοΰ Καρτεροϋ
τα παιδία ίσχυρίζονται δτι
...τό ξέχασαν.
Καί ύττοχρεώνονται νσ ά
νούν εκτακτη έκδοση, πρός
τιμήν των Πέτρου Σμυρνά-
κη, Μανόλη Γαδαλά καί Κώ-
στά Άσλάνη.
Όσο γιά τό «ρεφενέ» τόι
πλήροχτα κ. Λεδεντάχη καί
τοι κατπταλιστικό σύστημα,
μέ τα εξής:
1) Μέ την ύπ' άρ. 13913
εκθέση έ—ιδόσεως τής 12ης
Ιουλίου Τ977, σάς κοινοττοί
ησα μικροδιαφοραί, ττοσοθ τι ε
ρίττου μέ τα έξοδα δρχ. 2000.
Την ΰπέγραψα σάν έξοφλημέ
νη, χωρις νά ττάρω δεκσρα.
2) Μέ την ύττ' άρ. 1730
άττόδειξη «εκτακτη συνδρομή»
4—10—76 πλήρωσα δρχ.
500.
3) Μέ χίλιες δραχμές, —ού
έδωστχ στόν Σκαρβελάκη γιά
τα χαρτόο— μα των τιμολογί-Ι
ών. |
4) Μέ την ύπ' άρ. 24491
άνείσττρακτη άπόδειξη γιά
νά μήν ύττοττέσω σί διπλή
ττληρωμή.
Πληροφορώ την «Φλόγα»
δτ,ι αύτά είναι τό έ*να έκατο
στό των δσων έχω στά χέοια
Χθές στό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο
Η ΔΙΚΗ 3 ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Κ. Ν. Ε.
Άπό τό βαρύ κατηγορητήριο τής Ασφαλείας
στάθηκε μόνο άπλή έξύβριση γιά τόν ένα
ΣΤΟ Τριμελές Πλημμελει
οδικεϊο Ηρακλείου, έκδικά-
στηκε χθές δράδυ ή ύπόθεση
μέ κατηγορούμενους τα μέλη
τήςΚΝΕΙ) Μιχ. Ξημίρη, 2)
Βασ. Χριστοφίδη καί 3) Νικ.
Καλομενϊδη, πού εΐχε ξεκι-
νήσει άττό τή σύλληψη των ά
νωτέρω άπό όργανα τής Ά-
σψάλειας Ηρακλείου, γιά
άφισσοκόλληση.
Οί κατηγορίες πού άττοδό
θηκαν στούς τρείς νεαρούς
Κνΐτες ήταν τεντυμποϋσμός,
έξύζριση, ό:ρνηση στοιχείων,
τταράνομη άφισσοκόλληση.
Τό Δικαστήριο δέν έκανε
δεχτές τίς κατηγορίες, μόνον
τή μιά, τής έξύβρισης, θεώ
ρήσαν δτι ή φράση πού εΤπε
ό Ξημέρης στό άστυνομικό
δργανο, ήταν ύβριστική. Ή
φράση αυτή ήταν συγκεκρι-
μένα ή εξής:
«— Αύτά πού ξέρετε ττερά
σανε... Τί θά μάς κάνεις, η
χούντα πέρασε».
Π' αύτη τή φράση πού τό
Δικαστήριο τή θεώρησε δτι
είναι άπλή έξύβριση, δικά-
στηκε ό Ξημέρης 10 μέρες
φυλακή, άλλά μέ άναστολή,
λόγω τοΰ λευκοΰ ποινικοΰ τού
μητρώου. ΟΙ αλλοι δυό άθωώ
βηκαν.
Μάρτυρες κατηγορίας ή-
ταν τρείς χωροφύλακες τής
Ασφαλείας καί ΰττεράσπισης
ό κ. Γ. Ματθαιάκης καί ό δι
μου. Άν συνεχίση, θάχη νέ-ι ευθυντής μας, ό ττοΐος τελικά
ες άποστομωτικές άπαντή-! δέν χρειάστηκε νά καταθέση.
σεις.
Εύχαριστώ διά την φιλοξενία
ΜαρΤνος Βακιρτζής
Συνήγορος των κατηγοροι
μένων ήταν ό κ. Γ. Στρατά
κης καί γιά λίγο στήν άρχή
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΎ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
'ΥποψήΦΐος ΝΕ ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ό δικηγόρος καί οίκονομολόγος-Μιχαήλ Έμμ. Γαλε-
νιανός (γυιός τοΰ επί σειράν έτών αειμνήστου βουλευτού
Ηρακλείου Εμμανουήλ Μ. Γαλενιανού), γεννήθηκε στό
Ήράκλειο Κρήτης τό 1945. Περάτωσε τίς έγκύκλιες
σπουδές τού στό ΤΟο Γυμνόσιο Αρρενων Αθηνών τό
1963 καί τό ί'διο ετος άρχισε τίς ττανεπιστημιακές τού
σπουδές. Τόν Ίούνιο τοΰ 1968 έγινε πτυχιοΰχος τής Νο-
μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένώ τόν Σε-
πτέμβριο τού αΰτοΰ ετους πήγε στήν Γαλλία γιά εύρύτε-
ρες σπουδές. Τόν Όκτώβριο τού ετους 1970 έίγινε κάτο-
χος Διδακτορικοΰ Διπλώματος στό Ίδιωτικό Δικαιο τής
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου
Τό έττόμενο έτος (Ίούνιος 1971) έλαβε τό Δίπλωμα τοΰ
Ίνστιτούτου Ανώτατον ΕΞΰρωπά'κών Σττουδών τού Πα¬
νεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου, ένώ ταύτόχρονα όλο-
κλήρωνε τίς σπουδές τού στήν Σχολή Οίκονομικών Επι¬
στήμων τοΰ αυτού Πανεπιστημίου, άπό δπου τόν Όκτώ-
βριο τού 1971 έλαβε τό τττυχιο τού Οίκονομολόγου στόο
κλάδο «Διοίκησι των Έπιχειρήσεων».
1. Γραμματεύς τής Βουλής 1974—1975.
2. Μόνιμο μέλος τής Μικτής Κοινοβουλευτικής 'Επι-
τροπής Ελλάδος — Κοινης Άγοράς 1974—1977.
3. Γραμματεύς τής ΈλληνοΓαλλικής Κοινοβουλευ-
τικής Όμάδας.
4. Μέλος πλείστων Κοινοβουλευτικήν αποστολήν
πρός Κύπρον, Ευρώπην, Αγγλίαν, Άμεοικήν.
Άπό τού ετους 1972 άσκεί τό έττάγγελμα τού δικη-
γόρου στήν Αθηνά καί είναι νομικός καί οικονομικάς
σύμβουλος σέ έταιρεΐες καί έττιχειρήσεις.
Κατήλθε είς τάς εκλογάς τού 1974 διά πρώτην φο¬
ράν και εξελέγη βουλευτής τής Ν.Δ.
ό κ. Ματθαιόκης, ό όποΤοο
τταραιτήθηκε γιά νά χρησιμο
ττΌΐηθή σάν μάρτυρας
Οί διατηιστώσεΐς άττό τή
χθεσινή αύτη δίκη, ήσαν οί
εξής:
• Δέν σχηματίστηκε κα
λή έντύπωση γιά τούς μ»]νυ-
τές — δργανα τής Άσφάλει
άς, ττού ένώ τόση δραστηριό
τητα άνατττύσσουν κατά των
ττολιτικοτΓοιημένων νέων και
κυρίως των κομμουνιΐστών,
δέυ κάνουν τό Ί'διο καί για
τούς νέους πού ρέπουν στήν
έγκληματικότητα.
• Δέν σχηματίστηκε επί
σης καλή έντύπωση γιά την
Είσαγγελική Άρχή πού ένώ
συνέταξε κα! εΐσήγαγε τόσο
μεγάλο καί βεβαρημένο κατη
γορητήριο, ό ϊδιος ό έκπρόσω
ττός της Άντεισαγγελέας κ.
Μαρκής, δέν τό ύποστήριξε
μόνο ώς πρός την έξύβριση.
• Τό Δικαστήριο, άντίθε
τα, τταρά τό δτι δεχτηκε την
άττλή έξύβριση, σχημάτισε
μέ την άπόφασή τού στή συ
νείδηση τοΰ άκροατηρΐου την
καλή πίστη πού βασίζεται
στήν έλττίδα; τού λαού πρός
την Δικαιοσύνη.
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΠΡΟΥ
"Εξήντα συνολικά τταραβά
σεις βεβαιώθηκαν τό τελευ
ταίο 24ωρο, στό Ήράκλειο
καί καταμηνύθηκαν άττό τα
δργανα τής χωροφυλακής.
Άναλυτικά σημειώθηκαν
οί εξής τταραβάσεις:
Γεν ι κου Οίκοδομικοΰ Κανο
νισμοΰ 4, Διατάραξης Κοι
νής Ήσυχίας 2, Ύγειονφι
κου Κανοινσμοΰ 4, Κώδικος
Όδικής Κυκλοφορίας 50.
Κ. Κ. Ε.
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ο 1ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
σ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ, ΩΡΑ 7 μ.μ.
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΠΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΡΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
κ.κ. ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΗΠΑΝΝΑΚΗ
κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4)11)77 Τύλισσος άπόγευμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 5)11)77 Μοίρες 10η π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6)11)77 Βιάννος 10η ττ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7)11)77 Ζαρός άπόγευμα
ΤΡΙΤΗ 8)11)77 Κρουσσώνα άπόγευμα
ΤΕΤΑΡΤΗ 9)1 1)77 Αγ. Μύρων άττόγευμα
ΠΕΜΠΤΗ 10)11)77 Μοχός άπόγευμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11)11)77
ΣΑΒΒΑΤΟ 12)11)77 Αρκαλοχωρι 10η π.μ.
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦
Ψ
·♦♦
Γιά την παράνομη οίκοδομή
ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ ΑΜΕΣΟΣ
Σέ απαντήση τοϋ χθεσινοΰ
δημοσιεύματός μας, γιά
την άνεγειρόμενη, στήν ό
δό Μονής Πρέβελη, οίκοδο
μή, ό Δήμαρχος Ήρακλεί
ου κ. Μανόλης Καρέλλης
μδς έΌτειλε την άκόλουθη
έπιστολή:
Κύριε διευθυντά,
Άναφέρομαι στό δημοσί
ευμα τής «Αληθείας» τής 3
Νοεμβριού, μέ θέμα: «πα.
ράνομη οίκοδομή άνεγείρε
ται κ.λ.π.» καί ΐ,χω νά σας
γνωρίσω τα παρακάτω:
1. Ευθύς μόλΐς «Ληρο
φορήθηκα, δτι κάτι συμβαί
νέ ι στήν όδό Μονής Πρέβε
λη, παρακάλεσα νά μετα-
6οΰν, επί τόπου, γιά αύτο-
ψΐα. ό διευθυντής Τεχνι-
κων 'Υπηρεσιών τού Δήμου
κ. Ι. Παπαδάκης, καθώς
καί ό άρχιτέκτονας κ. Κ.
Σχιζάκης, πράγμα, πού £γι
νέ.
2. Φυσικά, δέν εΐπα
στό ατομο, πού μοΰ τηλεφώ
νησε—καί καταφανώς πλη
ροφοριοδότης οας — δσα
μοΰ άττοδίδετε καί μάλιστα
έντός είσαγωγικών, πράγ-
μα, πού σημαίνει Γίερίπου,
δτι τα μεταφέρατε αύτολε
ξεί. Απλώς τοΰ εΤπα, 8τι
δέν μποροΰσα νά μεταβώ
επί τόπου ό ϊδιος, άλλά θά
εστελνα ύπεύθυνους ύπαλ
λήλους. "Οταν δέ έκεϊνος,
διατηρώντας την άνωνυμΐα
τού, μοΰ μίλησε γιά.. ουμ-
μετοχή στήν κομπίνα, τοΰ
£κλεισα τό τηλέφωνο.
Καΐ μέ την εύκαιρία,
είναι άπορίας άζιο, πώς υΐ
ο&ετεϊτε την όποιαδήποτε
καταγγελίαι, χωρίς νά ρω-
τήσετε τούς αμεσα ένδιαφέ'
ρομένους, δπως επιβάλλει
ή δημοσιογραφική δεοντο-
λογία, άλλά καί ή στοιχειώ
δης περί δικαιοσύνης άντί
ληψη, πού ομιλεί βεβαία
«μηδενί δίκην κ.λ.π.».
3. Ή δλη ύττόθεση τής
οΐκοδομής επί τής Μονής
Πρέβελη «δζει σκανδάλου»
καί κατά τή δική μου γνώ
μη. Αυτή την άποψη έξέ-
φρασα καί στόν κ. Βέρροιο,
ττρσϊστάμενο τής Διεύθυν
σης Τεχνικών 'Υπηρεσιών
τής Νσμαρχίας', σέ τηλεφω
νίκη μας έπικοινωνία.
4. Ό Δήμος μελετδ 0-
στερα άπό την αύτοφΐα
των αρμοδίων ύΐΐταλλήλων
καί σέ συνεργασία μέ τούς
νομικούς συμβούλσυς, ποι
ά μέτρα πρέπει νά λη-
φθοϋν καί
5. Άπόδειξη τής «άδιαφσ
ρίας» τοΰ Δήμου πού τόσο
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΤΑΔΟΡΟΣ
Χημικάς - Μηχανικάς
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε.Δ.Η.Κ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δέχεται καθημερινά τούς φίλους τού στό πολιτικό τού νραφεΐο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦ. 283.484 - 284.367 - 289.496
έλαφρά τή καρδία υίοθετεΐ
τε είναι τό γεγονός, δτι γιά
την περΐπτιοση ύ"πάρχε| ό-
γκώδης άλληλογραφία καί
έχουν άσκηθεΐ ένδικα μέ
σα. "Εχουν δέ γΐνει καί
■τροσφυγές σέ Διοικητικό
έπίπεδο, άλλ' δλα αύτά δέ
ΐίταλαιότερα, δηλαδή σέ χρό
νο άνυπσπτο.
Ήράκλειο 3—11—1977
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
Δήμαρχος Ηρακλείου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
«ΑΛΗΘΕΙΑΣ»:
1. Δέν διαφωνοΰμε, 6α
σικά, μέ τόν κ. Δήμαρχο
σ' δ,τι όφορά τό άντικείμε
νο τοΰ δημοσιεύματός.
Παραδέχεται καί ό ϊδιος
ό κ. Καρέλλης δτι ή ύπόθε
ση τής οίκοδομής «δζει
σκανδάλου». Συ'μσρωνοΰμε
λοιπόν στό καίριο αύτό ση
μεΐο τοΰ δημοσιεύματός.
2. "Οσα μάς μετέδωσε ό
πληροφοριοδότης μας τα
καταχωρίσαμε αύτούσια καί
τα κλείσαμε μάλιστα σέ εί
σαγωγικά, δπως δλλωστε έ
πιβεβαιώνει καί ό κ. Δήμαρ
χος στήν άττάντησή τού.
Αύτό δέν σημαίνει, δ-
μως, δτι στέρξαμε καί στήν
υιοθετήση τους.
"Αν συνέβαινε κάτι τέ-
τοισ δέν ύττήρχε άνάγκη
χρήσεως των είσαγωγικών.
3. Ό ύπαινιγμός τοΰ κ.
Δημάρχου, ότι δέν τηροΰ
με τούς κανόνες της δημο
σιογραφικής δεοντολογ1^»
κ.λ.π., δέν ήταν εΰστοχος,
δπως θά άπΌδείξομε παρα¬
κάτω.
4. "Αν κατηγορήθηκε ό
Δήμος γιά άδιαφορία δέν
την προσήψαμε εμείς άλ¬
λά οί περίοικοι τής όδοΰ Μο
ν% Πρέβελη. Εμείς α¬
πλώς τή μεταψέραμε στΐς
στήλες μας, δπως καθήκον
είχαμε νά τό κάμομε.
ΝΕ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΕ ΦΩΣ
Τό ίστορικό της έπίμα
χης οικοδομήν ίχει ώς έ-
Οί ίδιοκτήτες τοΰ οΐκο
9 τής όδοΰ Μονής Πρέ
βελη, ήρχισαν νά οίκοδο
μοΰν -πρίν όττό ίίξη περΐπου
μήνες, σέ μή αρτ ι ο οίκόπε
δο.
Ό Δήμος π&ρενέβη
καί μέ άοφαλιστικά μέτρα
σταμάτησε την πρόοδο των
οίκοδομικών εργασιών.
Ό ίιδιοκτήτης κατέφυ
γε τότε στό Πολεοδομικό
Γραφείο Ηρακλείου κα3
ζήησε νά τοΰ προσκυρω-
θσΰν δσα μέτρα άπαιτοΰν
ται, γιά νά άποκτήσει αρ¬
τιότητα τδ~όΙκόπεδο. Βορεϊ
ως τοΰ οίκοπέδου ύπάρχει
κσινόχρηστος χώρος χοϋ ύ
πουργείου Γεωργίας.
Τό Πολεοδομικό Γρα¬
φεϊο ενέκρινε την αϊτηση
τοΰ ίδιοκτήτη τοΰ οίκοπέ-
δου καί έξέδωσε πράξη προ
σκυρώσεως 120 τετραγωνι
κων μέτρων.
Ό Δήμος Ηρακλείου έ
ναντιώθηκε στήν άττόφαση
τής Πολεοδομ'ικής 'Υπηρε
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΓ ΤΗΧ ΕΔΗΚ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Όθωνος 13
Τηλ. 283.631 — 288.972
ΑΘΗΝΩΝ: Λυκαβηττοΰ 19
Τηλ. 3605112 — 3605115
οίας καί ΐψοσέφυγε στό ύ
πουργεΐσ Δημοσιων "Ερ¬
γων. Τό ύπουργείο Δημοοί
ών "Εργων απερριψε την
προσφύγη καί έπεκυρωσε
τελεσίδικ^ι την κατακύρω
ση των 120 τ.μ.
Άξιοθημεΐωτο βίναι δτι
τόσον τό παραπάνω οίκόπε
δο, δσον καί ό προσκυρού-
μενος χώρος ττροβλέπονται
άττό τό σχέδιο πόλεως σάν
πνεύμονες πρασίνου.
Καί ρωτοΰμε τίς άρμό
διες ύπηρεσίες καί είδικώ
τερα τό ΰπουργείο Δημοσί
ών "Εργων, νά μας άπαν-
τήσουν:
Πώς εΤναι δυνατό κι έ
πιτρεπτό κατά τόν νόμο
νά προσκυρώνεται κοινό-
χρηστσς χίϋρος σ' 2να οίκό
πεδο, πού δέν είναι σΐρτιο,
ώστε νά καταστεί οίκοδομή
σιμο, τή στιγμή, πού τό σχέ
διο πόλεως προβλέπει την
διαμορφώση τού σέ τόπο ά
ναψυχίίς;
Ή τελεσδικη προσκύ-
ρωοη έδωσε τό δικαΐωμα
σΐόν ίδιοκτήτη νά ζητήσει
άπό τόν Δήμσ την, έντός
£ξη μηνών, άπαλλοτρίωσή
τού, πράγμα πού συνεπά-
γεται τεραστία δαπάνη, δια
φορετικά μτορεΐ νά οίκοδο
μήσει.
Ή άΌτοχη κι άφυχολό
γητη αυτή άπόφαση των
αρμοδίων ύττηρεσιών, δίνει
τή χαριστική βολή στό σχέ
διο πόλεως. Δέν τό άντι-
λαμβάνονται άραγε; Τόσο
κοντόφθαλμοι Τ
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Οί ίδιοκτήτες τοΰ οίκο-
ττέδσυ έΓτΐσκέφθηκαν χθές
τό 6ράδυ τα γραφεΐα τής
«Αληθείας» καί μάς έπέδει
ξαν την άπόφαση προσκυ-
ρώσεως. την όποία κατέστη
σε τελεοίδικη τό ύπουργεΐ
ο Δημοσίων^ "Εργων.
Οί ίίνθρωποι κάνουν,
βεβαία, τή δσυλειά τους.
Καί ϊσως καλά κάνουν.
Δέν έχομε τίποτε μαζ)
τους. Μέ τούς κρατικούς
λεπουργούς έκείνους πού
δέν θέλσυν ή ταλαίπωρη
αυτή πόλη νά "προκύψει τα
χομε. Καί σ' αύτσύς δέν ου
μπεριλαμβάνεται ό Δήμαρ
χος κ. Καρέλλης, τίού κΐνη
σε ά*λλωστε δλη τή νομική
διαδικασία γιά νά άποτρέ-
ψει τό οχραγιασμό τοϋ σχε
δίσυ πόλεως.
Μ. Π.
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ
Επιχειρηματίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩ.Ν
Πολιτικό Γραφεϊο Πεδιάδος 1
έναντι πρακτορ. Όλυμπιακής άεροπορίας
ΤΗΛ. 287.856
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ,,
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)
ΣΑΒΑΤΟΝ 5 Νοεμδρου ώρα 8 τό δράδυ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Νοεμβριού ώρα 11 ττ.μ. καί 8 τό δράδυ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Ή μεγαλύτερη έπένδυση χρημάτων άνά τόν κόσμο
είναι τα έργα τέχνης. Κάθε χρόνο διπλασιάζεται ή
άξια τους. Σάβατο καί Κυριακή 8 τό βράδυ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ (Αίθουσα Άριάδνη)
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ
Θά δημοττρατηθοΰν σττάνια έργα τέχνης πού προ-
έρχονται άττό τίς συλογές μεγάλων κληρονομιών
καί Ινα μέρος αυτών άπό έφορίες κληρονομίας κα!
άζήτητα τελωνείων και ένεχυροδανειστηρίων. Όνο-
μαστικός κατάλογος των ζωγράφων πού τα έ"ργα
τους θά έκττοιηθοΰν.
ΓΥΖΗΣ, ΑΥΤΡΑΣ, ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΡΑΛΛΗΣ,
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΑΛΤΑΒΟΥΡΑΣ, ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ,
ΠΑΡϋΕΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΣ, ΡΟΙΛΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ,
ΓΕΡΜΕΝΗΣ, ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΝΤΟ-
ΓΛΟΥ, ΓΚΙΚΑΣ, ΦΩΚΑΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
καϊ πολλών σλλων νεωτέρων ζωγράφων πού θά ά-
ναγγελθοϋν τα όνόματά τους την ώρα έκείνη.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΟΡΙΑ (Αίθουσα Άριάδνη)
ΣΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 τό δράδυ
©α άρχίσουμε τήν έκδήλοκτη μέ επιδείξη μόδας άπό
τρια γναχττά μανεκέν των "Αθηνών. Θά σάς παρου-
σιάσοΜ. μέσα σ' ένα φαντασμαγορικό περίβολον
οί α'ες κοεασιόν μεγάλων Άθηνα'κών οίκων
2ί ΑΣΤ0ΡΙΑ (ΑΓΘουσα Άρ,άδνη)
ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΣΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 8
τό οράδυ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Μέγεθος Γραμματοσειράς