91203 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

270

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1980
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαράς π' αυτόν, νού «ρΐν μέ Ι
χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
στόμα, προλάλη νά —ΐϊ Ιοτ«* ■
καί μιά συλΛαΙή δική τού. 5
Ι
ΟΙ 2ΕΝΧΣ ΒΑΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗ
ΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
αιβοθ-νίήχ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ι
ι
ι
ι
ι

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑ'ΙΌΥ 1980- . Ι»-
----------------------------------- ■>
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΪ Ί»
Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 2Μ.291 "γ
Χρόνος 5ος—Άρ. φύλ. 2 70 — δρχ 10 3
Μικρά άφιέρωμα βτήν 39η έπέτειο τής ήρωικης ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
II
ΚΡΗΤΗ
των άναστεναγμών
καί των αίμάτων
ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΕΠΙΔΡΟΜ£ΩΙΛΙ >!!
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΧΤΕΣ - ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ (ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ Ή ΤΟ ΚΑΚΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ - ΠΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΑ
ΓΤΗΝ ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ -, ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ, ΟΤΙ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΝΕΣ
Τα αίματοβαμμένα χώματα τής Κρήτης δα ξαναποτιστοΰν μέ τό αϊμα των νέων:
έπιδρομέων καί των επίδοξον κατακτητών καί μέ τόαίμα των νέων Κρητικών
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ.. ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΕΓΡΑΙΙΙΕ ΤΟ ΑΦΙΕΡ9ΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΑΟΗΑΙΝΟ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΧΩΡΙΟ ΤΑΙΡΙ
ΚΑΙ ΛΥΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΡΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ χρόνια συμ-
πληρώνονται φετος, από τόν
ιΜάΎο τού 1941, από τή χρο-
νιά αυτή, πού —ϊοτέλεσε πραγ-
ματικά σπουδοιότατο σταθμό,
γιά την Ιοτορία τής Νεύτιρης
ΑΥΤΟΙ ΕΔΟ, ΑΦΗΣΑΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ
ΑΥΤΟΙ έδώ οί Κρητικοί,
πού ξόδεψαν τή λεβεντιά
τους στούς άγώνες κατά
των καταχτητών τής Κρή¬
της/ άφήΌαν άπογόνους··.
ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Στή συγκεντρώση — ονζή-
τηιση πού πραγμοτοποϊΐ)σ£ η
Πανιλλήνια 'Ενωση Κρητων
στήν Αθηνά, στό κέντρο
«ΔΙΑΣ» μέ θεμα τίς ξνας βάσει*
στήν Κρήτη, συγκροτήθηκιε συν
τονκ—Ί«ή επιτραπή γιά την πα-
ραιτέρα συνίχιση τού αγώνα
πού συμμιτΐχουν:
Οί βουλχυτϊς κ.κ. Ααλάνηί,
Λυκούργος Καλλέργης κοϊ θα-
νάσης Σκουλάς, ο Πρωτοπρι-
σβϋτΐρος κ. Πυρουνάκηί ·»· οι
«Μΐρόσωποι των ι«ρητ»κών σω-
ματίίων τής Α~π«ής κ.κ. Ποθου
λόκης, Διλκνττά(, Ποπομοοτταρό·
κο, Μανουσάκης, Τσικνάκηί,
Μαθιουδάκης «αι Τσουκνάκη.
ΚΑΙ οί άβτόγονοι ακριβώς
αύαονών, δοο κι αν ΐχροοιπά-
θη»αν νά τούς άλλάξουν
τα ηΌη τους οί «άνθροχποι»
των οκοτεινών διεισδύσε-
ων, εχουν ρέΐσα οτΐς φλέ-
6ες τους τ6 ϊδιο αϊμα καί
σέρνουιν μέσα τους την πε-
ρήΐφανη καί στερίφηρη πα-
τρογονική κλη,ρονομιά·
ΔΕΝ ρπορ£Ϊ- λοιπόν, παρά
νά ξυττνιήοει μέσα τους —
την «κρίσιρτι ύίρα» — ό πα-
τριωτικος ήρωικος προγονι-
κος άΐτταβισμος καί πετών-
τας τα «τζήν» νά ξαναβά-
λουν την κρηίτική «φουφού
λα» κι αφήνοντας τούς λι-
κνιστικούς χορούς των «ντι
οκοτέκς», νά χαρέψουν τόν
πολεμιικό πυιρρήιχειο πεντο-
ζαλη!
ΟΣΟ μικιρό κι άν είναι φαι
ναμενικό./ τό άπόθεμα τοΰ
πατριωτισμοΰ των Νέων
τής Κρήτης, μετά τίς Άρε-
ρικανοοιωνιστικές διειοδυ-
σεις καΐ τούς μοντέρνους
τράπους γλυκειας ζωίίς/ ετ
σιω κι 2να άιπονιφάδι νάχει
μείνεΐ' θά γίνει καψούλι
στήν μπαρουτατιοβήκη; τής
ψυχής τους, γιά νά δημι¬
ουργή σου ν τα καινούργια
Άρκάδια!· ·
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΛΕΦΤΕΡΙΑΣ
(ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟ)
'Όχι αλλα δάκρυα
βάν τής Κύπρου
Η ΧΑΡΟΚΑΜΜΕΝΗ αυτή Κύ-
πριο Μαννα, θρπνιί — «Εκά-
Ρης θρήνο»— παννι στά ερ*ί-
ττια καί τα συντρεμια ποϋ αφη-
εε—ρ_—ε—ημμ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Τό οημιρινο φύλλο τής εΑ-
ημερομηινιία Διιυτί-
1980 λόγω εορ
λήβεκκ» μί ημερομηινία
ρας 26 ΜαΤου 1980, λόγω εορ
τής τού Αγϊου ΠνκίμιιΠΓθί κυ-
κλοφορυ οπό τό Σόββατο
σε τό πίροσμα τού ΑμφΐΜανο·
κϊντντου Αττ'ιλα, στο Ηηοί τής
Αφροδίτης.
ΤΕΤΟΙΑ δόκρυα, δέν πράιει νά
χυθούν από τίς Μάννΐς της Κρή
της.
ΟΧΙ άλλο δάκρυα, απο τ'κ ύπου
λις ατιδρομές των οποκχνδήττο-
τε πιστν* τού «πεχτατισμού.
ΚΙ ΑΣ ΐχουν «π' όφιν τους
οι τταραπανω «κυριοι» ότι στην
Κρήιτη £»« ΤΛκητι η παροΓμϊα
ποθ λί»: «Καλλικι νοι η μοννο
τού φονηό. παρό τού
νού»
ΔΕΝΤΟΕΧΕΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΤΟ ΠΕΤΟ ΤΟΥ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ,
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΪΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΝΑ μιλήσχι κονεϊς γιά τόν
ξισηκυμό αυτόν τού Κρητικού
Λαού, μετά από τόσο καϊ τόσο
πού έχουν γροφτίί, εϊνοι μάλ¬
λον περπτό, γκιτί η, ανατανά-
ληπτη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έχιι
καταξιωθϋ απόλυτα κι έχει πά-
ρε» τκρίοπτη θβση στίς συνειδή-
σίΐς των Λαών τής Τής.
ΓΡΑΦΟΝΤΑΧ λοιπόν τίς γραμ-
μϊ ουτίς στό εξωηρικό καί
συγκεκριμένσ στήν πρωτΐύου-
σα τής χώρας πού συνδέθηκε
ιοτορικά μί τή Μάχη τής Κρή¬
της, (τό Λονδίνω, τγκ Αγγλίας),
προτιμοϋμε νά τίς κοτβυθύνο-
με σέ παραπλήσιο στόχο καί νά
τίς συσχετϊσομε μέ τούς σημΐ-
ΜΕ ΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ,
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ,
«ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ
ΠΟΔΑ ΣΤΟ ΛΑΚΚΟ»,
ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑ
ΠΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!
ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ !..
Ό Συγγραφέας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΓΙΑιΜΝΗΣ
ΑΝ.
ΑΝ προσκαλεοετε τόν λαό ,μιάς ΐϊάληις σέ συγκεντρώ¬
ση, μέ όμιληίΤΓΐ έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου καί
θέμα «Ζωτικά προθλήματα τής Έλληνικής Παιδείας»
καί στήν ϊδια ΐπόλη, την ϊδια ώρα καλέσετε τόν λαό σέ
συγκεντρώση 'άκου θά μιλήαει ό Μίρης Δομάζος «ίΠε-
ρΐ των βασικών άρχων τής ποδοσφαΐίρΐκής έσϊΐστήμης»,
θά διαπιστώσετε δτι γιά τό «πλίίθος» της τχρώτης ουγ-
κέντριυσης περ,ισσεύει ό μιΐσός καφενές μαάς γειτονιάς,
ένώ γιά τό πλή θος τής δεύτερης δέν άρκοΰν οί κερ-
κίδες ενός γτ)|πέοου:,
ΑΝ ό νπσκαφέντης μιάς ντισκαποβήκης έξαγγείλλει
στόν λαό μιάς —όλης ότι τδ δεϊνα σουρουίτο στό σκυ-
λάδικό τουι βέι ήδει ή τάοε Μΐπαρμΐηίλω, τό τηάτο θά
πάει σύννεφο καΐ τό ποτό — «κατ' άτομον πεντακάσες»
— θά κυλήσει ποταμός- Στό πληθος των θαμώνων μην
έρευνήσβτε μάταια γιά πλσύ—ούς καϊ καπιταλίστες! ,
^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οάΛα 4
ρινούς κινδύνους πού αιτειλούν
πάλι αυτό τό νησϊ.
ΣΤΑ επί μΐρους κείμΐνα καί τί
λιζάντες τού φωτογραφικού
αυτού αφΐί,ρώματός μας, δινο-
με — όσο μπορέσαμΐ τίς ορια-
κίς προεχτοσιις της Αντίστα-
σης κατά των Γιρμανών τού Λα
ού τής Κρήτης, πού ξεσηκώθη-
κε σόν ΘΕΡΙΟ καί μέ τα νύχα
καί τα δόντεα τού (άλλα όπλα
δέν υπήρχαν), έκανε τό ΘΑΥ-
ΜΑ πού άλλαξε τόν ρού τής
Παγκόσμια Ιστορ'κχ.
ΕΤΣΙ, αττό τή θέση ειδκά αυ¬
τήν, εκεινο ποϋ μενχι νά κάνω¬
με, είναι νά τονίσωμε, νά υπο-
γραμμίσωμε, νά προΐΐδοποιήσω
με καί νά βροντοφωνάξωμί στά
πέρατα τού κόσμου, ότι τό ί-
δκ> αυτό ΘΕΡΙΟ, «η Κρήτη των
οναστεναγμών καί των αιμά-
των» (όπως τή χαραχτήρισε ο
Εθνικός μας Ποιτγτήί Κωστής
Παλαμάί), θά ξανασηκωθΐί καϊ
πάλι καί θά αντισταθή, τό ίδιο
ηρω'Γκό όπως καί τότε, όπως
καί πάντα, ενάντια οτόν νίο ε-
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σιλΐδα 4
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
ΟΣΟ κι άν κινδυνεύον νά χαρακτηριστώ τουλάχιστον «άχάριστος» γράφοντας
αύτές τίς εναντίον των "Αγγλων γραμμές, την ισρα πού βρίσκοραι «φιλοξενοϊ)1-"
μενος» στήν ΐτατρίδα τους, τό. κάνω, γιατί, άιςΐζει τϊιο πολύ ή ίοτορική Άλήθεια.
ΚΙ ΑΥΤΉ δέν είναι άλλη άΐπο τύ δτι οί 'ΆγγΑοι στή Μάχη τής Κρήτης μας
«ιΐτουλήοανε» — στό τέλος τουλάχιστον — έράς τούς Κρηιτικούς.
ΤΙΜΟΥΜΕ βεβαία τούς νεκρούς 'Άγγλους πού άφηΐσαν τή ΐτνοή καί τα κοριμαά
τους στήν Κρήτη καί σάν έλάχιστο φό,ρο τιμής δηίμοσιεύοιμε αύτην την ίστορική
φωτογραφαα, ΐταρρένη στό Άγγλκκό Νεκροταφεϊο τοΰ Άγίου Κωνσταντίνου· "Η¬
ρακλείου .
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ πού πέοανε οτή Μάχη τής Κρήτης ήσαν σά μονάδες ήρωϊκά,θύμα-
τα, αλλά οί "Αγγλοι γενικώτερα δέν ήσαν σύιμμαχοΐ μας, ιμέ την πραγράτι&ιίί"·οτ|-
μασία τοΰ δρου-
ΠΑΝΤΩΣ» γιά την ώρα, αύτοΐ στούς οποίους, μετά τή Γερμανική κατοχΐί, μας
παράδωσαν οί Έγγλέζοι, οί Άιμερικάνοι δηΛαδιή, οί καινούργιοι μας·.· "σύμμάχοι,
δέν βχουν στήν Κρήτη Άμερικανικό Νεκροταφεϊο καί εύχόμαστε νά ·μήν άΐπο-
χτήσουν Γιατί άν κάτι τέτοιο συμβεΐ, τάμόνα τους νεκροταφεία θά είναι οί ϊδιες
οί Βάσεις τοϋ θανάτου, που ^χουν έγκαθυδρίσει στήν Κρήτη, οί ύιπΐερατλανΐτικοΐ
νκάγικστερς, γιά τούς αποίους ΐσχύει τό ρητό πού λέεΐ: «δταν έχεις τέτοιους·.·
ουμμαχους, τί τούς θέλεις τούς έχθρούς»!·. ■ · ·
τ,
ι
Ί
■Ι
[Διαφορετικών θέσεων, άλλά μαζί στόν άγώνα
"•τ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ — ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ — ΛΟΥΚΑΚΗΣ — ΣΠΑΧΗΣ — ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΠΈΝΤΕ πρόσοχττα, διαφορετι¬
κών πολιτικών θέσεων, ττού τα
εΐχε ένώσει τό ·1941 ό κοινός 'Ε-
θνικός Αγώνας κοτά των Γερ-
ιματνών. «Ξανασμίξανε> (δστως
«αί πολλοι άλλο ι) στήυ αϊθουσα
τού Δικαστήριον, ιμέ άφορμή τις
δίικιες τού Μτταντοκβθιμανώλη.
Καΐ οί ττέντε ζοθν καΐ είναι ετοι-
μοι ττάλι, (άν ιοαί τα χρόνια πέ¬
ρασαν κάττως γι' αύτούς) νο ξσ-
νακάνουν το Χρέος τους} δστως
ΟΛΟΙ οί Κρητικοί.
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛ-
ΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΣΗ-
ΜΑΙΑ
Κρΐμώντας την σάν κου-
ρέλι σε κοινά καδρόνκι, αψη-
φωντικ τούς σχιτικούς Νόμουί
τού Ελλην ι κου Κράτους.
— ύ —
ΘΑ ΙΔΡΥΘΕΙ Μ0ΥΣ8Ι0 ΜΑ¬
ΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;
Μιά αξιόλογη ιδιωτική πρω-
τοβουλία ποθ πρΐπιι νά
ΚΑΤΙ ΠΟΥΔΕΝΞΑΝΑΓΙΝΕ
...
35 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΤΑΡΤΕΣ
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΓΐΩΡΓΪίΣ ΤΖΟΜΓΙΛΝΑ νόν κάτι πού πραγμαπκά,
ΚΗΣ καϊ ό ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑ- δέν ξανάγινεΐ
ΖΑΚΗΣ. είναι οί δυό λε- ΤΡΙΑίΝΤΑ -έντε όλόκλη-
βέντεο Κρητικοί, πού έΐκα- οσ χρόνια- άπιο τή Γερμανι¬
εΐσθολή, μέχ.ρι πρό ,τι-
νος, γύριζαν Άντάρΐτες στα
Κρηαικά ι___
στή
ΗΡΑΚΛ6ΙΟ «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΙ ΟΥ 1980
Ι
ΜΑΗ- 1941
Τού Νίκου Ψιλάκη
Τνα μππουκέττα λουλούδια τοϋ Μάη. . . Ένα
δα*ρυσιμένο ύχηίφι, μιά "Ανοιξηι, £να ρίγος πού ιπειρνά τή ραχοκοκκαλιά
τής Κρήτης·
Αεηλατημένα όνείρατα- Λεηλατη,μένες οί μέρες.
Τα σύννεσχι σκειπάζουν τις φλόγες .
ΙΙέτρες. Ξύλα . Χώ,ματα· Έργαλεϊα ιής άγροιιας.
"Ηλΐοι άπό άτσάλ] και σίδερο- Λο6ωιιένοι άπό φωνές — οάν κραυίγές
ναυαγών — λαβωιπιενοι άπ,ο φωνές λεφιεριάς, ρεγαλείου·
Πάτρες, ξύλα χώμαιυ, οί οχουριασμένοι γικράδες···
ΟΙ προγονοι τιού ξύΐτνησαν και ξεσκεπασανε τίς ΐτέίτρινες πλάκες·
Νοστάλγησαν τόκονιορτό τής μάχηις ·.· "Οχι.
"Οχι· Ό τόπος είναι λεύτερος.
— • —
"Ενα μσιουκέτο λουλούδια Μαγιάπικα. Άΐτό κεΐνα πού βυζαίνουν τις ριζο
βουνιές, πού στολίζουν τ' άγρίμια· Σιωιπιή· ΆκΛουθοϋν οί Σφ·ακιανοϊ
κι οί Λακκιώτες. Άκλουθοΰν Ρεθε,μνιώτες Καστ,ρινοί ·· Οί λεύτεροΐ
νεκροί τ' Άρικιαδιοΰ. Σιωατή·.
Ίηχές πολέμου- Ξυπόλυίτες μοϋσες μυθΐικές, «ού χορεύουιν πυρρίχηι ,μέσα
στούς καιπνούς τοΰ ίπρλέμου
Φΐμτιές πού άνάυΌυν στά χώραια .
*Όχι, δχι, θ* άνθίζουν λουλούδια βα ΰρονιοφωνάζει ή λύρα μέχρι νά ύιπάμ-
χουν έτοϋίτα τα χώματα···
Μι*ρά όροσηρα, ψωτεινά στής Ίθιορίας ιό διάβα-
Τα δακρυσμένα φεγγάρια, τ' άστρα πού μετ,ράνε τό μπόι τους, τα μουοκε-
ΐμένα μέ ϊδριω ραντήλι,α·
Μάης 1941. Άγριολούλουδα·
κο^ιμέν' άιπό χέρια έα>ήβων, στή θύμιση· Οί πέτρες, τα ξύλα/ τα Κρηαικά
χιαλβάρια, ή "Ανοίξη Τό νυθτέρι καρφωμένο ώς τα βάθη,
μέ~ι τό μεδούλι τής λεφ!τερΐάς·.·
Ό Μάηςτής Κριτντης·.. Έλττάδα καΐδάκρυτώνοκλάβων τήις γιής- Φως, ήλι-
αχτίδα.·· Οί πέτρες τό δνειρο· .
— • —
'Ανάμεσα στά δυό οου1 χέρια, τα κοκικινα γαρύφαλα, πέτριωσαν- "Ησουν έ-
σύ, λεφτεριά, «ού ιρο6ολοΰσες τίς κορφές τής "Ιδής. Έσύ πού με-
γάλωσες στις νότες τής λύρας, χορεύονιας ΐτεντοζάλη στή ν αίχμιί)
των όνείρων·
— • —
Φι/νές των ιιτάνων, ιμ,υθΐικιές, ιπανοπλίες σαν αύτές των Κουρή"τ:ων, άκίιμη-
τοι φρουΐροί στύ νησι τοϋ ηλίου...
Τνα δάκρυ. Μιά θύιμιση,·
Μιά εύχή, ένα λάβαρο.
Μιώ· λυγερίή πού ,ροβολά στής Κρήτης τα δρη
χορευοντας, μέ τύν ί]λιο μπροστάρη τό χορό τής λεφτεριαςκαι τής "Ανσιξης!
ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
Στήν Άφροδίτη
Τα χείλη σου εύωδά,τα γιασεμιά
οάν την όιγάιτπηι πού μοΰ δίνεις·
Χιλιάδες χρόνια άξίζει, κάθε μαά
στιγρή, κι άς εΐν' στιγμές όδύνης·
Δέν εΐσαι άν μ' άΐγαΐπας άμαρ,τωλή,
ο5τ* αμαρτία ή άγάπη.
Σών τ' ανθΤ) άνθίζει μόσα μας, λαλεϊ
ηάνω στό μίσος π' άνετ,ράιπει·
πρόοωπο άπλωτά αίματερά,
&νθοΰν τα ρόδα τής ντροτΐης σσυι,
8 ν μ' άγαπάς μέ συλογίσου-
Καΐ πδρε με Άφροδίτη μιά φορά
μές στήν παρθένα σου άγκάλη,
κάν' την ζωή μου ΐπό μεγάλη-
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΗΑΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
«ΗΛΙΟΚΑΛ»
ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙ-ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
Τσοχίρη 18 — Καμαρήκΐ
Τηλ. 282658
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
ΤΗΛ- 289-021
*Ολα προσενμένα — Όλα φρέσκα
-ΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
« ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
«ΟΡΠΣΜΕΝΑ
ΣΤΑΧΥΑ»
Ο γνωστάς λογοτέχνηί και
δημοσιογράφος Κωστής Φρα-
νκούλης «Ανταίο», κυκλοφόρη-
σε τό βιβλίο τού «Οργισμίνα
Στόχυα».
Είναι ένας κολαίσθητος τό-
μος 200 σελίδων και ττερΓλαμβά-
νιι δεκατέσσερα διηγήματα, μί
θέμοτα, πού πηρ£ ο δημιουργός
οπό την Κρητική Υπαιθρο.
Τό εξώφυλο φιλοτέχνησε ο
ποιητής καϊ ζωγράφος Κ. Ψαρ-
ράκηί.
Από ό,τι μάς είπί ο ίδιος ο
λογοτέχνης, εντός των ημερών
τίΑειώνει η εκτύπωση κι άλλου
βιβλΐου τού, μέ τόν τϊτλο «Τα
δίφορα» καί τό οποϊο θά κυκλο
φορήοΐΐ αμέσως.
Τό υπό έκδοση βιβλίο τού
δέν είναι ανατύπωση τού ήδη
κυκλοφορήσαντος «αί εξατλη-
θέντος βιβλίου τού, πού έχει
τόν ίδιο τίτλο, αλλά νέο βιβλίο
καί συνέχεια τού πρώτου.
ΓΚΑΛΕΡΙ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Στήν Γκαλερί Σταυρακάκΐ}
εκθέτει την Κερομική τού ο
Γιώργης Παπαπάκηί.
Η εκθέση άρχισε από τίς 23
τού Μάη καί θά διαρκέση ϋ
τίς 6 τού Ιούνη.
Μιά έλπΐδα γιά την μουσική μας παράδοση
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑ ΛΥΡΔΡΗΔΕΣ
Δάσκαλος ό Κώστας Μουντάκης.
Μαθπτές 25 άμούστακοι Ήρακλειώτες!
Ποιδεά οχτώ καί δέκα χρονών
μαθητούδια τού Δημοτικού, μα
ζεύονται τ' απόγευμο κάθΐ Τε¬
τάρτην καί Παρασκευήν, στό χώ
ρο τού Ωδείου Ηρακλείου, κρα-
τώντα στά χέρΓα τή τσάντα μέ
τό δοξάρι καί τή λύρα Ι
Μικρά Κρητικόττουλα, ταγμέ
να ίσως στό >ερό καθήκον, νά
συνεχίσουν την παράοοση, τόν
χορό πού στήσανε η λεβεντιά
καί η μούσα στής Κρήτης τα
χώματα!
Εικοσιπένττε μαθητές, πού ξέκο-
φαν από την μοδα τού πιάνου
από την μόδα τή «πόττ» καί
των ξενόφερτων κατασκυα-
σμότιον, παρακολουθούν μέ λα
χτάρα τόν Κώστα Μουντάκη,
τόγ άνθρωττο πού κρότησε ανό-
θευτη την Κρητική μουσική.
Δάσκαλος ο Κώστας Μουν-
τάκης καί μαθητές τού οί μικροϊ
άμούστακοι λυράρηδε πού μΐ-
γαΑώνουν στό ΚάστροΙ
Παρακολουθοϋμε τα βήματα
τού δασκάλου στά τεσνά πίσω
από τίς Τρείς Καμάρες, πρός τό
Η μουσική παράδοση
Κρήτης συνεχίζεται...
τής
·»♦
ΜΑΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΝΟΙΩΘΕΤΕ
ΠΙΟ ΠΟΛΥ
καθε πονο,
δωστε τωρα
οσο ακομη
ειναι καιροσ,
την «καταρα
τησ μανασ»
στις ξενεσ
ΒΑΣΕΙΣ
χτίρι τού Λδίίου. Μαζί τού ο
Μάνος, ένα μεγάλος πιά μαθη¬
τήν, πού τώρα μόλις απολύθη-
κε από τόν στροτό. Ο Μάνος
Μουντάκης, ο γιος τού λυράοη
ο μαθητήν τού...
Ποντέρμη Κρήτη, δέν στερε
ψεςΙ Όσο κι άν «κατευθύνουν»
τα ήθη, όσο κι άν γεμίζει ντισκο
τέκ ο κόσμον, εσύ Κρήτη, κρα-
τάν τα χαλινάρια! Τα παιδία
σου τα 'ρίζεις... Εκείνα πού
βλεπεις τώρα, μαζί μέ τ' αλφα-
βητάρι τού Δημοτικού, νά μα-
θαίνουν πού θά «πατούν* τα μι
κρό δαχτυλάκια τους, πώς θά
κρατούν τό δοξάρι... Τό δοξάρι
πού κρότησε ο Ροδ ι νόν, εκεϊνο
ποϋ κρατά ο Μουντάκης, αυτό
πού θά κρατούν αύριο οί εικοσι
πέντε μαβητές, οί μικραί Καστρι
νοί λυράρο,δεςΐ
Ο Μουντάκης πλί>σιάζει. Σ(
μ·σή ώρα, έχει μάθημα, αλλά η
πόρτα τού Ωδείου είναι κλει-
στή. Απ' όζυ περιμίνουν, ο Γι-
ιοργάκης, ο Χρήστος... όλαι οί
άμούστακοι «λυράρτνδΐν» πού
μαθητιύουν κοντά στό Μουν¬
τάκη. Αρχίζει η κουβέντα:
— Πώς πάμε Γιώργη; Εμαθίς
τα καλά;
Κι ο Γιώργτχ χαμογελά μέ σι
γουριά...
— Πόσων χρονών είναι ετούτοι
οί μαθητές σου; ρωτάμε τόν Κώ
στα Μουντάκη.
— Ο Γιώργης είναι οχτώ, Ο
Χρήστος δέκα...
-•-
Όμων, η ώρα περοσε. Ο Κώ
σταν Μουντάκης μέ τούς μάθη
τές τού, περνά στήν «αϊθουσα
διδασκαλίαν». Φεύγουμε κι εμείς
μέ την ελπίδα, πού μάς χάρισε
η λιγόωρη συντροφιά μέ τόν με
γάλο Ρεθεμιώτη Μουσικό. Ναί,
δέ στέρειμε η Κρήτη. Κι απάνω
πού βαρείς πώς τα ττάντα χαθή
κανε, ανάβουν καινούργΐΐς σπί-
θες, καινούργιοι κρητκοί σηκώ-
νουν στούς ώμους τού ν τό με-
γαλεϊο τού νηαιού, σαλεύουν
πόλι τα χώματα, σ' ένα ξεφάν-
τωμα λίβεντιάς καί αντρειωσύ-
νης.
Σ' ευχαριστούμε Κώστα
Μουντσκη. Σ' ευχαρίστεΙ η
Κρήγτη ολάκερη γι' αυτή σου
την καινούργια πρωτοβουλια.
Κι αικόμη, αξίζουν συγχαρη-
τήιρκι στή Δϋύθυνση τού Ωδεί¬
ου ΑΠΟΛΛΩΝ, στήν Ρίτα Δελ-
ληγιοννάκη καί στόν κ. Μαρινά
κη.
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
♦♦♦♦
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Οδόν Μαρογιώργη 5)
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ιδιοκτήτης
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔίΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
(Μάνος Χαρής)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Κώστας Καθβαδίας
Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
Τηλ. 242.040
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παραδίδονται μαθήματα, ΧαΛκογιραφίας>
Ζωγραφικης, Πυρογριαφίας- Χειροτεχνίας Δέρ-
ματος, δωρεάν γιά τίς γυναϊκες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΐΣ
κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
Τηλ. 288678
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
αΟΤΑΝ...»
ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
αΟΤΑΝ...»
ΕΚΔΟΤΗΣ-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
«ΚΡΟΝΟΣ»
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ—
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΟΔΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΤΗΛ. 223-342 καΐ 223.510
Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ. ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ
Δέχεται καθημερινά 9π.μ. έ^ικ; 1 ρ.ρ· καΐ 5 £ως
8.30 μ·μ· έκτός Σα66άτου εις τό Ίατριεΐο τού,
Γιαννιτσων 3 (Αος Τροφός)
Βαλιδέ Τζαμί-
"Ανθη Νάρκισος
Ήράκλειο - Ρόδος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ 430—8 μ.μ·
ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδων 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ:. Ίατρείου: 287.3«3β
ΤΗΛ-: Οικίας 224608
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ιΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ
οφτο κρεας
χωριάτικο
. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ!
. ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
■"·■: ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΗΛ. 224.325
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
"Επιπλα ποιότητος
• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ
• ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
• ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
Τηλ. £80-689
ΕΚΘΕΣΗ Α'; Τέρμα1821 Ήράκλειο
Τηλ/ Β84-75·
ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. 'Αρκαβίου Ήραχλειο
Τηλ. 28&-16·
ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
1
V
;
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ΚΑΙΑΛΛΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
ΚΟΥΕ ΚΟΥΙ
ΚΟΥ* ΚΟΥ» - «ΟΥ» «ΟΥ« - «ΟΥ- «ΟΥΧ ·
• "Οτβοη; γμάφτηκε σΐΐι; ηολπικές αναλύσεως των
εκων έφχΐρερίδοϊν- μιά όμάδα υπσυργων ιης
Ζ- κυθέρνηοης δέν διαιηρήβπκε «τη
δέ άδονε
ττροηγούμενΖ κυρηη
νέα, γιά τό λόγο δπ δέν άηοδωοανε·
'Ανάρεοα σ' αί>το.ύς ,κ>ύ δέν ΐα
νε, αλλά άΐπατύχανε καί γι' αυτό... α.πολυ*±τ,-
κ,ανε, ίταν καί ό «Μανολης μας»·
Νομίζω δτι ό κ· Κεωαλογιάννης είναι απο
οΛσυς αυτής τής κατηΓνΌριίας των άποιυχημένων
ό γπο δικαιολογη,μένος: 'Υπουργός Ναυηλίας ή-
τα·νε ό ανθρωπος, πώς νά μην τα κάνει.· μου-
σκε,μα;
* Γράφπηχε άικομη στόν Αθηναικώ Τύπο, ότι ό
«Μανόλης μας» τό μόνο πού ζή,τηοε, δεχόμενος
τό βαρύ πλήγμα της άπολυσής τοι>, ήταν νά μην
ύπαυ,ργοποιηθεϊ «ό ταπακός πολπΐκός τού άντΐπα
λσς» κ· Μιχ- Γαλενιαίνός·
Καί εΐσαικούστηικε στήν παράκληοή τού αύ¬
τη- πού εγινε δεχτή δχι τόσο γιά τύ χατήρι τοϋ
χ. Κεφαλογιάννη, άλλά ττε.ρισσσότερα γιατί έ*τσι
βύλευε καλύηερα τόν κ· Ράλλη, πού γλυτα»ε
άπό έα ύττουιργό μέ καταγωγή άκ Κρήτης, την
όποία ό νέος Πριυθυ'πουιργός δέν «χο/νεύει» λό¬
γω των ννωστών άντιβασιλικών αίσθηιμάτων της,
πού είναι έικ διαμότρΐου άντίθετα μέ τα φιλοβα-
οιλικά τοϋ κ. Ράλλη·
* Τό κακιό δέν είναι τόσο γώ τό ότι άιπολύθηκε
ό έξ Άνιωγείων Ύιπουργιός Ναυτιλίας, δσο είναί
γιατί μαζί μ' αύΐόν συρπαρασύρθηικε καί ό τοπικάς
κεντρικάς Λιμενάρχης. .. Νίδας!
"Ατυχοι σταθήικανε αύτη τή φορά, τέλος
πάντων, δλοι οί Βαγγέληδες πού κατάγονται ά-
τΐό ... όρεινές περισχές·
ΊΟ δικός μας πάντως ίίμαθα ότι τό πτΐρε κα-
τάκαρδα κι δτι, .ιαιαζι μέ τόν άλλο τού άδελφό,
(δχι τύν ύπουργό, άλλά τόν... 'Υπολΐμενάρχη
Δικαστηρίων) / τραγουδοΰν σέ λυιπηαεριό σκοπό
ντουέτο (σάν τούς άιδελφούς Κατσάμ(πα) τό
γνωοτύ ποα,μενικό τραγουδάκι, πού λέεΐ: «Τσο-
μηανάκος Γ|ιμουνα... γουιρουνάκια φύλλαγα»
Παληά μας τέχνη κόσκινο, καθώς λένε η..
μάθε τέχνηι κι ίίοτηνε. Κάποτε θά χρειαστεί, ό-
πιος στούς παραπάινω . - - τσαμπανάκους (βο-
σκούς, δπως τούς λέρε στήν Κρήτη).
* Μέ την εύκαιρΐα τοΰ ταξιδιοΰ μου, σκέφτηκα:
Μιά καί εϊμαι στό Λονδίνο, άς πάω νά δω τί κά¬
νει ό «Τέως» μας· Στάθηκα δμως... ίίτυχος γι-
ατί άπουσίαζε-
"Αλλη μιά πρόσβετη στεναχώρια Κι ΰστε-
ρα ρωτοΰνε ιπως μου άΐνεβαίνει τό ζάχαρο. ..
* "Οπως ξέρομε δλοι, οί κροκόδειλοι καί τα παι-
δάκια τους σ>υσικά, τα κροκοδειλάκια δηλαδή, εί¬
ναι ννωστά πε,ρισσότερο γιά τό κλάμα τους.
Μετά την πρωθιυιπουργοατοίηση δμως τοΰ κ-
Ράλλη, τα κροκοδειλάκια άντΐ νά κλαΐνε, έχου-
νε ξεκαρδιστεΐ οπό γέλιο·
Έννοώ βεβαία τα κροκοδειλάκια πού άατο-
τελοϋν τύ παραστατικο σημα τής φίρμας «Λα-
κόστ».
Καί προσθέτω, γιά δσους δέν κατάλαβαν τό
πνεΰμα μου, δτι τή «ίρμα «Λακόστ» άντιπροσω-
πεύει στήν Έλλάδα ή σύζυίγος τοΰ νέου Προ>
θυιπουργοΰ, ή κυρία Ράλλη δηλαδή·
Αύτές είναι πού λέινε δουλειές, δχι μέ φοϋν
τες, άλλά μέ... ούρές·.· κροκοδείλων!·.
* Τοΰ 'Αγίου Πνεύματος σήμερα Δευτέρα 26
Μαϊου, ήμέρα δηλαδή τής ·.- εορτής δλων έμάς
πού, γράφοντας παρόμοιες στήλες, πουλαμε .
πνεΰιμα-
Κούς — κούς δέν έχει σήμ«ρα
γιατί, άιγαιπητοί μου,
συνήτ?όυς δέν έργάζομαι
ποτέ στήν... έορτή μο·υ-
Δέν σας τό λέω δ,μως, γιατί μιά και βγαίνει
ή εφημερίδα, ό τυπογράφος χρειάζεται «ΰλη»
(όιοι λέμε στή δημοσιογραφική — τυιπογραφική
γλωσσα τα δημοσιογραφΐκά χειρόγραφα)·
Οΰτε σήμερα λοιηόν, έορτή τοΰ Πνεύματος
δέν μπαροΰμε νά ξεφ-ύγουιμε άπό την·, ΰλη-
*ναί νά σικεφαεϊ κανεΐς δτι μιά μερά μόνο τόν
χρον© είναι τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, ένω δλες
τις α,ΛΛες είναι τής Άγίας... "Υλης'..
* Ποίος μας ™άνει πώλι έμας τούς Κρη,τΐχούς,
τωρα που ΐΐήραμε τό 'Υιπουριγεϊο Εξωτερικών!-
"Εχσι τώρα θά έλέγχομε Οχι τόν £σω - β-
|ίΡ1 ΠρΟΤ1ν0: χώ άλλ ^
ύ θά τόν έλένχει,
εναι ά^' Κατάλλ^ο' ^ «1 ό .Ψηλός»
εναι,^&ιωοδηιποτε, τοϋ... Διαόλου!··
_τσι, τώρα, γιά δσους Κρηα-ικούς θά όδεύ-
ουν πρός τό Μητσοτάκη Πρός εξ ^
■■■■■■■■■■■■■---,
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΛΛΟ
ΙΛ_«Ν
' Λ«. ----------~ ΑΘΗΝΆ
ν. ΘΥΡ. 1517— ΤΗΛ- 3244633—8
ΤΕ_ΕΧ
Διευθυντής
ΜΑΝΟΛΗΣ Κ0ΥΡΙΝ0Σ
■■■■■■■■■■Ι
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
ννκιηΑΤ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
-ΥΝΟΛΙΚΜΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 305 ΤΕΤΡ Μ
ΛΠΟ™ΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΐΙοΠΗθΕ β
1 Μ. ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟΝ 210 Τ Μ
ΕΠΙ.ΚΟΙΝΩΝΙΑΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΗΛ. 282471
ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ (ΟΙ) 65.21451
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝίΙΣ
^Ϊτΐίτϊ1*· ΠΛΒΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΠΙ ΤΉΣ ΟΔΟΥ ΒΙΚΕΛΑ 1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑ'ΓΟΥ 1980
«Η απώλετο των καλυτέρων
Γερμανών πολεμιοτών, στήν
Κρήτη, απεμάκρυνε τό τρομε
ρό όπλο των αλεξπττωτκττών,
από καβε περαιτέρω συμμετοχή
στά γεγονότα πού διεδραματί-
σβησαν στή Μΐση Ανατολή.»
ΟυΊ'νστον Τσώρτσιλ
— • —
«Ο λαό τής Κρήτης μάχεται
υπέροχα. Οί ανδρες μας είναι υ
περήφανοι διότι πολψαύν πα-
ρά το πλευρόν τοιούτων ηρώ-
ων».
(Από επισημη Αγγλικη εκθέση)
«'Οσοι επολέμησαν εκ την
Κρήτην τό 1941, πρέπει νά εί¬
ναι υπερήφανοι — τόσον οί επι
τιθέμενοι Γερμανοί όσον καί αι
Αγγλικαί καί Ελληνικαϊ αμυντι-
καί δυνάμεις».
Φόν Στούντετ
(Διοικητής των Γερμανικών
Μονάδων Αλεξιπτωτιστών)
«Αι απώλειαι των Γερμανων
εις την Κρήτην, έσωσαν την γε
νίκην κατάστασιν εις την Μεσό¬
γειον διότι κατεστράφη τό με¬
γαλυτέραν μέρος των αεραγημά
των τού εχθρού καί μέγας αρι
θμος αεροπλάνων».
Στρατηγός ΟυίΤβελ
— * —
«Η Μάχη τής Κρήτης άλλα·
ξε τή ροή τής Ιστορίας».
(Ραδιοφωνικός Σταθμός Μο-
σχας)
— • —
«Προτείνομεν ώς υπέρτατον
φόρον τιμής νά ιδρύθη ένα έ¬
κτακτον τάγμα των (ΙΠΠΟΤΩΝ
ΤΉΣ ΚΡΗΤΗΣ) διά νά τψηθή μέ
ειδικόν παράσημον κάθε πολί¬
της καί στρατιωτικάς πού ιλα-
βε μερος εις την παραδοξοτέ¬
ραν καί ε,νδοξοτέραν μάχην της
παγκοσμίου ιστορκκ, την ΜΑ¬
ΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Οί στρατιώ
ται, οί ανδρες καί αι γυναίκες
τής Κρήτης πού έλαβον μέρος
άς την θρυλικήν αυτήν μάχην
πρέπει νά καταταχθούν ονομά¬
στι εις τό ειδικόν αυτό τάγμα
των ι—ερανθρώπων».
(Εφημερίδα «ΧΡΟΝΟΣ» της
Ιαπωνίας)
— • —
Αυτά καί πάρα πολλά άλλα
λέχτηκαν καί γράφτηκαν γισ
τή Μάχη τής Κρήτης από φί-
λους καί εθχρούς. Όλοι μόνο
καλά λόγια έχουν νά πούν γιά
τούς Κρητικούς.
Τί είπαν όμως οί δικοί μας;
Αλήθεια γιατί νά καταφευγομε
στό τί είπαν οί ξενοι καί νά τό
κάνομε «θέσφοτο»;
Μήπως, γιά νά αντικρούομε
τα άχι καί τόσο κολακευτικά λό¬
για των δικών μας; Και έρχεται
σθέλητα άλλο ένα ερώτημα: Για
τί δέν αναγνωρίζεται η Εθνική
Αντίσταση αυτών των υπεραν-
θρώττων;
Μήπως, γιοτϊ — έστω καί
μετά από τόσα χρόνια — πολ-
λοί πού περιφέροντται ελεύθεροι
καί μιλούν «περί έθνους» καί
«περί εθνικοφροσυνης» θά πρέ
πει νάμπουν φυλακή;
Γκπϊ δέν έχουν τα δικαϊωμα,
νά πατούν τό αιματοποτισμένο
τουτο χώμα ο· προδότες πού
εψήφισαν κι ε&ημοσϊειυσαν τό
κείμενο πού κατσχωρούμε πα-
ρακάτω όταν νιοσκαφτοι τάφοι
πλάνταζαν τούτη τή γή.
«Τό Δ. Συμβουλιον τής Πα-
νελληνίου Εθνικής Οργανώσεως
Αποτάκτων Αξιωματικών ξη·
ράς, θαλάσσης, αέρος 1922—26
συνελθόν σημερον 29 Μα'ί ου
1941 εις έκτακτον συνεδρίασιν,
επί τή δημοσιεύσει εις τάς εφη¬
μερίδας τού εν Κρητη λαβόντος
χώραν ατιμωτικου αισχους κα·
κώσεως Γερμανων αιχμαλώτων
υπό ενίων ελληνοφώνων, αλλ'
αγγλοψύχων Κρητών, στιγματί
ζει την άνανδρον καί άτιμον δια
γωγήν των γραικύλων αυτών...
πέμπει, τούτους εις τό ανόθεμα
τού Ελληνικού Έθνους... καί
θεωρεί την ανεύρεσιν καί σύλλη
ψιν των δραστών καί την παρα
δειγματικήν τιμωρίαν των ζή-
τημα τιμής καί υπάρξεως διά
τα αστυνομικά σώματα...».
(Αντιγραφή από την εφημε¬
ρίδα «Βραδύνη τή 16 Ιουνίου
1941)
— •-
Δέν γνωρίζω άν οί «αξιωμα-
■ηικοί» αύτοι, υπηρπιησαν με¬
τά απ" αυτό στήν Γκεστάμπο
η στά προδοτικά Τάγματα Α¬
σφαλείας, τού κατοχικού Πρω-
θυττουργου Ράλλη, αλλά δέν
ναμίζνι νά υπάρχίΐ Έλληνας,
πού νά πιστεΰει τό αντϊθετο ή
τ ό ότι πολέμησαν τούς Γερμα-
νούς.
Μέ την επετεκ) τής Μάχης
τής Κρήτης θυμήθηκα την Κοι
νή Αγορά, στήν οποία μπαίνομί
απο την πρώτη τού Γενάρη τού
χρόνου. Πολυ φοβάμαι, πώς α-
φού θά γίνομε συνι—αιράκια μέ
τους Γερμανούς, δέν θά ξανα
γιορτάσομε αυτή την εττέτειο.
Γιαυτό ήθίλα νά παρακαλέσω
τον κ. Ράλλη σάν δεύτιιρο Έλ
ληνια (πρώτος είναι ο κ. Καρα-
μανλής) καί μέσα στά πλαεσια
τής συμμετοχής τού στο γιορ-
τασμό τής Μάχης της Κρήτης,
νά μάς υιτοσχοθεί, πώς θά καθι-
, ερωθεί επισημη Εθνικη Εορτή.
Καί τελειώνοντας — θέλει ο κα-
λόγερος ν' αγιάσβι μά δέν τόν
αφήνει ο διάολσς — θά αφιερώ-
σω τό παρακάτω κείμενο, σ' ό-
σους Ανωγειανούς θέλουν την
ενταξη μας στήν Κοινή Αγορά:
«ΔΙΑΤΑΓΗ
Τού Γερμανού Στρατηγού
Φρουράρχου Κρήτης
Επειδή η πόλις των Ανωγεί¬
ων είναι κέντρον της Αγγλικής
κατασκοπείας εν Κρηπη καί επι»
δή ο» Ανωγειανοϊ εξετέλεσαν
τον φόνον τού λοχϊου Φρου¬
ράρχου Γενί Γκαβέ καί τής υπ"
αυτόν φρουράς καί επειδή οί Α-
νωγειανοϊ εξετέλεσαν τα σαμπο
τάζ τής Δαμάοτας επειδή εις
Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον
καί προστασίαν οί αντάρται
των διαφόρων ομάδων αντιστά
σεως καί επειδή εκ των Ανωγιί
ών διήλθον καί οί απαγωγεΐς μέ
τόν στρατηγό Φόν ΚροΥπε
χρησιμοποιήσαντες ώς σταθμόν
διοκομιδής τα Ανώγοα διατάσ¬
σομεν την ΙΣΟΠΒΔΠΣΙΝ τού¬
των καί την εκτβλβσιν παντός
άρρενος Ανωγβιανού όστις ήθ£
λεν ευρεθή εντός τού χωρίου
χαί πέριξ αυτού (Κ απόστασιν
ενός χιλιόμετρον
Χανιά 13-8-44
Ο Στρατηγός Διοικητής
Φρουράς Κρήτης
Χ. ΜΙΛΛΕΡ
ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ
Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟϋΗΑΛΗΘΕΐν» ΚΡΗΤΗΣ
Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ ΑΙ
ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1
Ι ΑΛΗΘΕΙΑ |
■■ΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ &ΣΙΑΟΕ
ΜΕΑΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΑΡΑΥΛΙΚΟΝ ΙΥΙΤΗΜΑΤΟΝ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 200 ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 6
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 5127-852 ΚΑΙ 5227-279
Απευθυνθήτε σέ μάς
μέ έμπιστοσύνη
„„ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Άγαΐτητή Άλήθεια ή Τραπέζα, «δέν παίρνομε
Πηγά μέ 2να ξένο φιλο- —^λέει — Κυιπριακές λίρ,ες>
ζενούμενο μου νά άλλάξεΐ Κύτταξα την εφημερίδα
υιην Τράιπεζα λίρες Κι>- ΕΞΠΡΕΣι καί ίχεΐ:
πρου καί τοΰ τό άρνήθηκε .Αγορά λίρα Κύιπρου . ·.
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Οί αγροτικάς συντάξεις
Αγαπητή «Αλήθειαι»,
Είναι νά οττορεί κανείς καί νά
εκπλήσσεται γιά την παααλλσγή
καί τίς αναπλάσεκ γεγονότων
καί προσώπων πού γίνεται τελίϊ
ως διαφορετική από τα μέσα ι-
νημερώσεως, καϊ μάλιστα από
την τηλεάραση.
θυμάμαι ττρίν από κάμποσο
καιρό την ανακοινώση γιά την
αγροτική σύνταξη από τόν οντι
προσωπο τής κυβέρνησης πού
ομολόγησε παρησίως πώς ήταν
έμπνευση αποκλειστική τού
πρωθυπουργού η συνταξιοδότη
σή μας. Μέγας είσαι Κύριΐ μά
καί θαυμαστά τα ιμέμματα πού
λέγονται τού λαού. Μά τέλος
πάντων έως πότε αυτή η αδικκ»
κατά τής αληθείας; Δέν υπάρ-
χουν ττραχτικά οτή Βουλή; Αλ¬
λά βεβαία η Κυβέρνηση μ-εταχει
ρϊζεται τα μεγάλα ιδθνίκά πού
έχει ο λαός υποστεί εξ αιτ'τας
της.
Την ομάθίΐα καί την αμνη-
σία.
Αναττητοί αγρότες η πενιχρά
σύνταξη πού τταίρνετε ήτον έμ
ττνίυση, τού Γ8ωργίου Πππρν-
δρέου καί όταν τό εϊττε στόν Κα
ραμανλή ο Καραμανλής τού
εδωσε τό χρίσμα δημαγωγού καί
ύστερα από τόσες προσπάθειες
γιά νά τόν πείσει όταν την έβγα
λάν έβαζιαν τούς ίδιους τού α-
γρότες καί πλέρωναν 200—250
δροχμΐς.
Αλλά χρεήζίται καί πάλι έ-
νας νίος Πά—ονδρέου. Άς προ-
σπαθήσουμε νά οξιωθεί την Κυ
βέρνηση γιά νά αφαιρέσει αυτά
πού βόζουν ξανά στήν Πλατή
μας. Καί νά κάμει τόν γίροντα
αγρότη μέτοχο τής αξίας καί
τού δικαώματός τού οτή ζωή.
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Αγρότης — Ίνι
Πώληοις τόσο δρχ.......
"Ετσι ύιποστη,ρίζομε τήλ>
Κύίπρο;

Καί τώρα κάτι αλλο γιά
τό ΤΕΒΕ.
Σπτό τεϋιχος Φεβρουάριον
1980 τοΰ Έπιμελη,τηρίου
Αθηνών άριθμ. 55 σελίς 21
—22 φαίνοντο! καθαρά οί
αύζήσεις είσφορές στό ΤΈ
ΒΕ, δσο καί άν ψάξης δέν
θά βρείς πουθενά πόσα δί-
νει τό ΤΕΒΕ καί πότε τα
δίνει γιά φάρμακα κι άρ-
ρώστειες τούς νόρους δέν
τούς ξέρει κανείς τί ττρέστει
νά παίρνει καί πότε.
Έπιοης πουθενά δέν ξε
καθαρίζεται ποιοΐ πρόπει
νά ττΑηρώνουν στό ΤΕΒΕ
καί ποιοι στό ΤΑΕ (Ταμεί¬
ον Έμΐτόρων).
Πιό κάτω σελ· 22 γρά-
φεΐ: «Καθιερώνεται ή δυνα
μική έξέλιξη των εισφορών
καί παρι&χών οί όηοΐες θά
βελτιώνονται μετά άιτηό κά
θε αυξήση των μπσθών των
ΐδιωτών ύπαλλήλων» κατ'
αρχήν γιατί καθιερώνεται
δυναμική έξέλιξη εισφο¬
ρών, καί γιατί μετά αΐπο
κάθε αυξήση μΐσθυόν ίδιωτι
κων ύιΐταλλήλων; Μήιττως
πληρώνουν οί ϊδιώιτες ύ-
τΐάλληλοι στό ΤΕΒΕ;
Ποιό είναι τό έιπίδομα το-
κετοΰ καί πότε δέν άνα-
γνωρίζετε; Πότε έπιβάλ-
λονται πρόστΐμα, ποία καί
γιατί;
Δυό Σουηδέζες
ζητούν άλληλογραφία
ΑΠΟι τή μακρυνή Σκανδυναυΐα δυό νεαρές Σου
ιδέζες (ήρθαν κάποτε λένε στήν Κρήτη καί την
άγάΐπησαν) ζηιτοΰν άλληλογραφία μιέ Κρηίτικό
πουλα.
"Ας δοΟΊμε ομιως τί γράφουν στά γράμματά
τους πού μας εστειίλαν:
Καλοκαιρι,
αυτοκινητο
και ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
Δέν είναι μόνο ένο μεσο α-
παραϊτητο γιά τίς καθημερινώς
δουλενές, τό αυτοκίνητο. Είν«
τό μέσον πού μπορεί νά διαδρα-
ματίσε» τόν πιό όμορφο ρόλο
στήν ιμυχαγωγ'ια, οτήν διασκέ-
δαση, στίς δκκκοπές.
Τώρο τό κολοκαίρι, άς πού-
με, μπορεί νά γίνει ο οχώριστος
σύντροφός σας, αρκεί νά τό
φροντίσετε, αρκεί νά τό εφο-
διάσετε μέ τόν κατάλληλο εξο-
πλισμό, ποϋ θά κάνει π» «δρο
σερές» τίς πυρωμένες μερίς τού
κσλοκαιριού.
Μέ τό αυτοκϊνιγτο, άς πού-
με, μπορεί κανείς νά μεταφϊρα
τίς καλοκαιρινές αποσκευές τού,
μέ άνεση καί σιγουριά. Ο αντι-
πρόσωπος Κρήτης τής ΡΕΤΗΟ-
ίΑ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ,
έχει νά σάς προτείνει χϊλιες δυό
ιδέες, όπως π.χ. τίς σχάρες, τίς
τόσο οποραίτητες γι' αυτές τ'κ
μεταφορές.
Κι ακόμη:
Δάπεδα αυτοκινήττων
Ψάθες
ΑντιηλιαΜές βεντάλιις, κατα-
σκευααμένες μέ τα πιό σύγχρο-
να επίτεύγματα τής τεχνικής.
Ο Γιάννης Τσακαλάκης καί η
ΡΕΤΗΟίΑ, φροντίζουν γιά τ'
αΐίτοκίνητό σας μέ χίλια — δυό
αξίσουάρ, πού φιλο&οξούν νά
σάς οπαλλάξουν από πρόσθετες
φροντίδεςΐ
Μην ξεχνάτε λοπτόν, πρίν
ξβηνήσετε γιά κάττοια εκδρομή,
πρίν ακόμη αρχίση καΑά—-κσλά
τό καλοκαιρι νά επΓσκεφτεϊτε τό
μεγαλϋτερο καταστή μα οξε-
σουάρ καϊ οδών αυτοκητήτων
τής Κρήτης
ΡΕΤΒΟίΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
62 Μαρτύρων Τηλέφωνο 222-281
Η ΚΡΗΤΗ
ΤΟΥ ΧΟΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Η Κρήτη πού αύρυο δέν θό υ¬
πό ρχει τόσο γνήσια καί ανόθ£ϋ-
τη. Ένα — ένα τα έθιμα σβύ-
νουν. Η Κρΐϊτική οτολή χονί-
ται. Οί παραδασιακο] Κρητικοΐ
τύποι αλλοιώνονταί στό πίρα-
σμα τού χρόνου.
Όλα αυτό, μπορείτί νά τάχε-
τε πάντα κοντά σας, σέ φωτο-
γραφίες ή σλά Γς. Ο φωττορί-
πόρτερ Βοσίλης Δρόσος έχα
«καταγράψει» μέ τό φακό τού,
ό/τ καλύτερο, ό,τι γντνσιοτερο,
ό,τι ανόθευτο υπάρχει στόν τό-
πομος.
Διοκοσμητικές γιγοντοφωτο-
γραφίες, σλάΥτς, ήθη καί έθιμα,
παραδοσκιΐΗθί Κρητικοί
δουλΐνάς».
ΒΑΣΙΛΗΣΔΡΟΣΟΣ
Λασιθιού 12
Τηλ. 231-830 — Ηράκλιιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγίΐος κα-
τοικία στήν οδό Πολαιοκάπα
53 τηλ. 287*741.
Αγαπητή εφπμερίδσ
Είμαι 14 χρονών. Σουηδέζα.
θά ήμουν πολύ ευτυχκσμένη άν
κάποεος από την Κρήτη θέλει νά
αλληλογραιφήσει μαζί μου. Πρέ¬
πη νά είναι αγόρι από 14—18
χρονών.
Είμαι ξανθιά μέ μπλε μάτιο.
Η διβύθυνσή μου
ΑΝΕΤΤΕ ϋΟΗΑΝ35ΟΝ
81ΑΝ ΒΑΗδυΑΟΕΝ 9
5 — 18236
8ννε οεν
Στοκχόλμη 5-5-80
Αγαπητή Εφημερίδα
Εϊμαΐ 13 χρονών Σουηδέζα.
θά ήμουν πολύ ευτυχής άν κό-
ποιος από την Κρήτη θά αλλη-
λογροφοόσε μαζί μου. Ήμουνο
στήν Κρήτη μιά φορά καί την
αγαπώ πολύ. Τα χόμπυ μου εί¬
ναι πατινάζ καί άλογα. 'Εχω ξαν
θά μαλλιά καί προσινα μότια.
Η Διεύθυνσή μου
ΑΝΕΤΤΕ ΒΒΟίΙΝ
ΜΟΗΒΥΗΟΙ&ΕΝ 13
δ — 18232 Γ3ΑΝ
δνΥΕΟΕΝ
Πλατ Δαοκαλογιαννπ 20-Ηρακλειο τηλ. 288847
ταξι6εύ£
.ε καΦτΙα κ φθηνα
,Ε Ρ
Ο ΠΟΡΙ ΚΩΣ
Απλο
'Επ/φης
'Απλβ
■Επ/ψης
Λονβίνο
8900
12000
Μαβρίτη 8900
13500
Παρίοι
8500
12500
Μιλανό 7400
10500
Μαναχο
7500
10000
Ρωμη 6500
10800
Φραιαροόρτη
8200
10500
Μέ Πούλμαν ΕΧΡΒΕ83
'Άματερνταμ
8700
13000
Λονβΐνο 2500
4500
Βερσλΐνο
8800
12000
Μιλανο-Ινΐπο·__
Βρυξκλλες
8500
12500
λώνια-Βενετία 1900
3700
Κοπεγχάγη
9900
15500
Ναπολη- Ρωμη:___
Χτοχόλμη
10000
18500
Φλωρεντία 2500
4500
Βιέννη
6600
9700
Βρυξέλλες 2200
4000
^υρίχη
7500
10500
/
ΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
ύύ
■■ΒΒΒΒΒΒΒΒ
6ΕΧΑ00 ΕΧΡΟΗ
70 ΒΚυΝδνΥΙΟΚ ΟΕΝΤΚΙΕ
^ΟΝ^ΟΝ νν.ο. ι
ΊΈ1, 287—Γ044)5
ΑΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ
ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Διευθυντής: ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΓΟΡΑΡΗΣ
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΝΒΒΜΒΒΒΙ
99
■♦♦«»♦■
♦♦♦♦♦♦♦♦«
ΣΤΟΠ
θέλετε νά έτατύχετε μιά πραγματική βύκαιρία,
άγοράς πωλήσεως ϊ| ένοικιάσεανς;
"Επισκες)θί|τε μας. θά δχετε σύντομα την
τηό συμφέρουσα περίτττωση-
Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έξυπ-ρέττι-
ση, άλλά τό συμφέρον ττίς πβλατείας μας.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΡΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
·♦♦♦♦♦♦■
►♦♦♦■
ΙΜΥΦΙΚΑ
καί Φωτογραφίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ
Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΜΑβΗΤΩϋ ΜΑΣ
Τού Μάνου Πάρι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητον 5ΙΜΟΑ
1100 61.3 ΜΟΟ 1973 καλώς
συντηρημένο λίγα χιλιόμετρα
σέ τιμή λογηή.
Πληροφορϊες τηλ. 221.455,
κ. Εμμ. Κασαπάκην.
ΘΕΡΜΗ
ΠΑΡΑΚΛΗξΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
— * —
ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΑ ΜΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
ΣΤΕΙΛΕΤΕ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΥΤΗΝ
ΟΣΟΙ ΔΕΝ
ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
ΣΤΕΙΛΕΙ.
ΡΜΗΗΗΗΗΒι1ββ>1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
■■■■■■■■■^■■■■■■■--■■■---■■--ΐ
Τό μεγαλύτερο πρόβλη-
μα -ού ά'πασχολεϊ αύτη
τήίν στιγΐμή τούς 500 000 μα
θητές τής Ελλάδος είναι ό
έσκιγγελματικός προσανα-
τολισμός·
Δηλαδή πιό άιπλά, δέν
ίχπάρχει 2νας άνθρωπος
στή Μ. Έκ)ση (Γυμνάσιο-
Λύικειο) κατάλληλα καταρ
τισμένος ώστε έξετάζοντας
τούς μαθη,τές νά τούς καθο
δηγεϊ γιά την παραστέρα
έπανγελματκκή σταδιοδρο-
μία τους, είτε στόν έΐτΐστηΓ
μονικιό τορέα εϊτε
στόν τεχΐνικό. Μά θά μοΰ
πεϊτε τί τόν θέλεις τόν έ-
παγγελματικό προσανατολι
σμό, άφοΰ τό υπουργεΐο θά
σέ κατατάξει 6άση των
γραπτώιν σου. Δέν είναι £-
τσι Κύοιοι- Έγώ θέλω νά
γινω αύτό πού λ6νε οί δυ¬
νάμεις μου ΓΓ.-Χ. Γεωπόνος
Άλλά καΐ γιατί θά ]ΐίηοριω
νά έργοστώ έΊπειδή θά την
άγαττω αυτή τήιν δουλειά.
Νά σκεφτεϊτε κύριοι ότι ό
θεσμος τού Έπαγγελ,ματΐΓ
κου ΠροσανατολισμοΟ
Κράτη τής ΕΟΚ ΐσχύει
άρκετές δεκαετϊες- 2
φτοααι ότι τό πρόβληρα αύ
τό άντι,μετωτάζουν δλοα οί
"Ελληινες μαθηίτές καΐ γο-
νείς καΐ 2 άιδέλφια κατά μέ
σο δρο στήν κάθε ο—ογ$*
νεια λογαριάοτε καΐ έΐσείςρ
Πέστε μου έίνα άναιπΐΓΛί-
γμέινο κράτος σ' δόλο τον
κόσμο πού ό λαός τουι θά
άντιμετώπιζε Ενα τέτοιο
πρόβληρα καί θάμενε μέ
σταυρομένα τα χέρια· Αύ-
τό τό γράφω δχι γιατί π3-
στεύω δτι οί άρμόδιοι θα
δώσοιυν λύση· Στό υπουρ*
γεϊο Παιδειας οί άρροδιοι
είναι ουνηθισμένοι σέ κάτ^
τέτοια. Άλλά ό Λαός;
Νά δεί έκεϊνο τό κατάντηρ·
μά τού, καί πώς τα κατάφε-
ρε μέ τα πιτήδια μέτρα ποό;
πάϊρε ή κυβέρνηση *νά άπο^
νεκρώνει τόν έγκέφαλσ
τοΰ πολίτη καΐ νά τόν με*.
τατρέττει σέ δνα"* αβουλο-
δν .· . Ι,
Η... ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
Τού ΜΙΧΑΑΗ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
Κάθομαι σέ μιά γωνιά μέ μιά
καλή τταρέβ σέ μιά καστρινή
ταδέ,ρνα. "Έρχεται τό γκαρσόνι
καΐ ρωτά: «Τί θά πάρουυ ο! κύ-
ριοι>; Ό έτηκεφαλης της παρέ-
ας διατάσσει «Φέρε τούτο, φέρε
έκεΤνο καϊ μιά χωριάτικιη σσλστα
καΐ εάν εχεις, και χωριάτικο ψω-
ιμΐ φίρε μας»
Σέ μισ διττλανή τταρέα άκούω
έναν άλλο νά λεει «'Εαν εχεις
χωριάτικα αύγσ δρβσε μας 5 -
6 κα'ι φέρε τα».
Κάθοψιε λοιΐττόν καί σκέτττομε
δλοι λίγο . ττολΰ τρώ,με. χωρι¬
άτικα Μήπτως δλα τα ειδή δια-
τροφης δέν είναι χωριάτικα;
Φοοσόλίς, φροί3π·α) κρέας .. "Ολοι
έττΓιμονα ζητάμε... χωριάτικα μά
τό χωριό δέν τό θέλει κανείς.
'ΕΞκεΐ είναι τώρα τό ιμεγάλο έ-
ρώτηιμα Γιατί; 'Γιατι £χουν έ-
ρηΐμώσει τα έλλιηνικά χωρία;
Γιοπι ΰττάρχει τόση άστυφιλία;
Γιατί τό Ήράκλ€ΐο δαδίζει άργά
άλλά σταθερά νά ττιάση τούς
150 000 κατοίκους; Γιατί σήμε-
ρα ή Άθή>α είναι ή μισή 'Ελλά-
δα;
Άπιλούστατα διότι σήιμερα οί
νέοι ττροΊΓαντός πού έιγκαταλεί-
ττονιν τα χωρία καΐ κατεβαίνουν
στΐς τπόλίΐς έχουν ξντττνήσει καί
τό εχουιν καταλάβει δτι ή ζωή
είναι μιχ,ρή καϊ δεν μττοροθν νά
—ΐκώσοι/ν σταυρό μαρτυρίων.
Θέλουν να ζήσουν καί αύτοι τή
ζωή σάν ώνθρωττοι και νά οττο-
λαύθΌυν τα άγαθά τού σηιμερι-
νοΰ ττολιτισμοϋ, την ψυχαγωγία
καί την ττε,ρίβαλψήΊ τους...
α
•ν»
^
είναι λίγα τα χωρία" (όλόκληρεσ·
όιμάδες χωριώΛ1, ττού δέν διαθέν
τουν δνα γιατρό. ) ΔιάβαζοΕ
πιρόσφατα στίς εφημερίδας δτΓ
στό Άδρακόντε τού Λασηθίου,.
ττίΒανε ενας άνθρωττος, καί 6έν
ύττήρχε σέ δλο τό όροτπέδιο δ-
νας γιατρός νά ττιστοττοιήσει τό
θάνατο, νά θάψουν τόν άνθρωττο
Καΐ άναγκάστηικαν νά φέρουν
γιατρό άττό τόν Μοχό. .
Κι ΰστερα ο! χω,ρικοί βλέιττουν
τούς ιτοππτοΰδες τους καί παίρ-
νουν 1.000 δρχ. τό μήνα (τώρα
λέει τα κάμαυε 2.ΟΟΟ).
©ά ιμοθ ττεΐτε τώρα, τί ττιρέΐπτει
νά γίνει..
Δέν είναι τίττοτα άχατόρθωτο
άρκεΐ νά ΰττάρξει ορεξη καϊ θε¬
λήση άττό τούς κυβερνώντες, να
προγραμματίσουν ένα σχέδιο
τταρόμοιο ,μέ τα Σοσιαλιστικά
Κράτη πού βχω έ—ισικεφβεΤ, &>)'-
λαδή πρώτο νά φρρντίρουν νά
φτιάξουν δρόμους καλούς, γιά
νά γίνεται άνετα ή συγΐκοινωνία,
δεύτερο νά τροψοδοτήσοι/ν τα
χωρία μέ άφβονο νερό γτά: νό:
πίνουν καί νά ποτίζουν διότι έ-
κεΤ ττού ύττάρχει νερό εΤναι κα} ή
γή τής έτταγγελίας. Νά δηιμιουρ
γήΊσουν σέ κά&ε χωριό διάφορες
βιοτεχνίες καί δπου γίνεται βι-
αμηΐχανίες.
Χίλια δυό τίράμματα μττορούν
νά φτιάξουν. Μά ττοιοί; Ό Κα>-
ραμανλής ή ό Ράλλης; Κατά ττοΰ
θωρώ, έτσι θά βαδίζωμε μέοορι.
νάρθει ή ώρα τής άλλαγης...
Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
«ρωμαιος»
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Διαφημίσεις έΐύ Αύτοκινήτυτν
Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ
Έπιπλα
■♦♦♦♦♦♦♦■
δίνει οτή ζωή σας κινήση
«■■■■■■■■■■■■«■■•■■■■■■■•Μ««»«""ε«ι·ι··»ε»«ι
ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ρουστίκ
ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣιΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6
ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΑΚΗΣ
Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμψτνού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ») '
ΤΗΛ. 235.493-230.169
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙσΤπΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας οΐαυ&τ^ν |
ηουπρνμε^χωμα υου
ςρραξουν οί αλννο όο οοο» ια
προλαΡη νρ πει ε_αϋςοκαι κι
ουλλσΡπ οικη'εου
Ι ν^ » ΙΙ,Ί*ΙίΙ»Η1
26ΜΑΊΌΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μιά πρωτοβουλία πού πρέπει νά γΐνει πραγματικότητα
Ο γνωστάς Ηρακλειώτης έ-
μττορας κ. Μανύλης Μοκράκης,
«έριξί» μιά πσλύ ομορφη ιδέα,
γρύ νά διασωθούν καί νά αξιο-
ποιηβούν τα κειμηΑια καί οί
μαρτυρίες γιό τή Μάχη της Κρή
τι*.
Προτίίνΐι την ιδρύση ενός
Μουσείου, πού θά στεγάζίΐ ολο
τα καμήλια, όλα τα απομεινά-
ρια από τό Ιστορικο γεγονος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΕΥΠ - ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό Υιπουργείο Προεδρίας Κυ
ββρνήιθΐεως μέ έγγραφό τού α¬
περριψε όλα τα αίτήματα μας
κοΐ όχΐ όπως Λέ-ει το Υττουργεϊο
Κοιν. Υ—ιρεσιών ότι εκ των 28
απημάτων μας ελύθησαν τα 23.
Η απεργία των γιατρών είναι κα
9ολ(Κή. Οί αττειλϊς των διοι-
κούντων γιά δικαστικές συνέΐτει-
ις δέν ευσταθοϋν γιατϊ ώς για-
τροϊ εργαζομεθα ελευθέρα στ ά
ιατρεκι μας. Η Διοίκηση τελευ¬
ταία θυμήθηκε ότι υπάρχω κοΐ
η ΥΓΕΙΑ των ασφαλισμένων,
την οττοϊα φροντίζουν αι γκι-
τροί τού ΙΚΑ ακριβώς λόγω τής
δεοντολογιας καί πιστοί στόν
όρκο τού Ιπττοκρατη καϊ όχι γιά
τού μκτθούς πε,ίνας πού ττοίρ-
νουτν από τό ΙΚΑ. (Δρ. 7.5ΟΟ τό
δεκατιενθήμερα κατά μέσο όρο).
(Εκ τού ΣΕΥΠ. ΙΚΑ Ηρακλείου)
τηί αντίστασης τού Κρητικού
Αασυ, ενάντια στούς Γερμανούς
εισβολεις.
Η εποποι'ία αυτή τού Κρητι
κου λαου, πρέπει νά μείνει σ'
ολους τους αιώνες σαν ένα πα-
ράδειγμο παλλικαριάς κι αντριι
ωσυνης. Καί γιά το Ηροκλιιο,
την πόλη πού βάσταξε εννιά ο-
λοκληρες μέρες, χωρίς στρατο,
μέ μοναδική αντισταθή, εκίίνη
τού Λαού της, εκειίνο τό έπος
πρέπει νά τονιοτεί πιό ιντονα...
Ένα τέτοιο Μουσείο, θά μττο
ρεί νά ατεγάσει κομμάτια από
βομβες καί ολεζίπτωτα, γερμα-
νικά αντικείμενα, φωτογραψι-
κο υλ·κό, μαγντγτοφωνημένες
μορτυρίες των ηρώων που φιυ-
γουν όσο περνοΰνε τα χρόνιο,
καί οτιδηποτε άλλο έχει σχέση
μ' αυτή την μεγαλειώδη επο-
ποΓί'ο.
Ο ίδιος ο κ. Μακράκη^ κα-
νοντας μιά αρχή, τοποθετή κά-
θε χρόνο τό τιλευταιο δεκαήμε
ρο τού Μάιη, φωτογραφ»*» υ-
λΐΜό στή βιτρίνα τού μαναζιού
τού.
Γιά το σκοπό αυτό, θά γί¬
νουν ουτές τίς μέρες επαφές μέ
τούς πολιτιστικούς φορείς τού
Ηρακλείου. Όσο ι όμως ενδιαφέ
ρονται, μπορουν νά επικοινω-
νούν «πό τώραι μέ τόν κ. Μανό-
λη Μακράκη τηλ. 284565 ή μέ
τόν δημοσιογρόφο κ. Ν«ο Ψι-
λάκη τηλ. 280.291 καί 224.225.
ΣυγκρίσεΐΒ
10 ΚΙΟΣΚΙ., ΚΑΙ Ο ΊΡΟΧΑΛΟΣ,,
Τό γνωϋτό κυικΑικό «κιόσκι» τής πλατείας Έλευ-
βερας. δέν ύπάρχει πιά·. Δούλεψε δυό μέρες τό κομ-
τιρεσέρ καί·. τέλος! Λένε πώς ό χώρος θά «διαμοριφυτ
θεϊ» καταλλήλως - Νέες «αΐοθηηικές άντιλήψεις»
Τό έξάμολωμα ομως τής όοοθ 'Έδανς, δέν τό (5λέαχεΐ
κανεΐς-.· Εκείνον δηΛαδή τόν «τρόχαλο» πού κοβει
στά δυό τό πεζοδρόμιο έ^ω άιπό τό κρεοπωλεϊο τοΰ
Κωνιοΰ!
Ο ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οτλίδα 1
ΑΝ οτην ϊδια ιπόλη, την αλλη, μέ,ρα όργανώσετε συγ-
κ>έντιρωση γιά την πωλήση κάποιου·.. 6ιβ·λίου — «κατ'
άντίτυιπο τρακόθΕς» — μην περιμένετε άιγο.ραστές. Ά-
πο τό μεροκάματο δέν περισσευει δεκαράκΐ γιά-·· πο¬
λυ τέλειες!
ΑΝ ύιποβέΐσουρε ότι οΐσθάνεσθε "Ελληνας (σπάνιο ό-
ΐκι>ρικό, άλλά άν·.·) καί ξεκχνήσετε έρανο γιά τα όρ-
φανά τα"ϊς Κύατρου καί κάποιοι αλλοι κάνουν ^ρανο γιά
τοιύς άλκοολΐκούς τής Παταγονίας, έσείς θά συγκεν-
τρώσετε σ' £να μήινα οσα οί ^λλοι σέ μιά μερά!
ΑΝ έζίηγιή^ετε στούς "Ελληνες άρμοδίους δτι ή Κρή τη
κινδυνεύει άίτό τή οιωνιστΐκη βουλιμία καί τούς πιρο-
σκομίσετε άδαάσειστα άποδεικτικιά τεκ,'αήιριο.' τό άιργό-
χερο την έιπορένη τα σιωνιστικά λάβαρα θά ττληιμρυ-
ί τίς πολιτεΐες τής Μεγαλονήοου!
ΚΙ έίτσΐ/ άφοϋ τα πλιήθη καί τα κράτηι είναι
δέν μ!ττθιρ€ϊ π ο τ έ νά είναι καί κατάπτιχπα! Γιατί, τί
νά φαύΰεις; Τα παατούτσια; "Εχει εϊκοοι δραχμές τό
γυάλιομα. Ένώ οί σηραΐες τοΰ Ίσραήλ προοφέρονται
δωρεάν!··· Μά οΰιτε κι αύτές μπορεΐς νά τίς φτύσεις
άφοΰ ή Έλλάδα δέν εχει άναγνωράσει αυτή τή «χώ-
ρα».
ΝΑ δοϋμε δμως, δταν ή Κ,ρήιτη, γίνει ίσραηλινή έαταρ,-
χ£α/ μιήιπιιος 6ροΰμε κάτι νά ψτύσουΐμε. ΑΙμα, άπωοδή-
ποτε κι εμείς, άλλά κι έκεΐνοι· Αίμα ΐιολύ!.··
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■Ι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΏ,Ν ΚΡΗΤΗΣ
«ΖΕΥΣ» Α.Ε (ύττόϊδρυοη)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μεταξύ των μελών τής ΔΕ. τής έταιρείας
τσιμέντων Κρήτης «ΖΕΥΣ» καί εκπροσωπών όμί-
λου τραπεζών τής Βραζιλίας υπεγράφη σήρερα
στόν "Αγιο. Νΐκόλαο Κρήτης σύιμβαση δανειοδο-
τήισεως τής Τσιμεντοβιομηχανιας, ή όποία εχει
έγκριθεΐ οτόν Κάτω Λούμα Λασηθίου Κρήτης, υ-
ψους 5.000.000.000 δμχ. Ή ούρβαση αύτη έΐτε-
τ6χβη χάρις ότι) αυμΰολή τοϋ κ. Εμμανουήλ Παυ
λάκη μέλους τής ΔΕ. τής «ΖΕΥΣ».
Μέ την δανειοδότηοη αύτη έξαοφαλίζεται
(πλήρως ή έπιτυχία τής Τσιμεντοδιομηχανίας ή
όποία θά τοττοθετηθεί σέ ΐδιακτηίτη έκτασηι καΐ θά
είναι τελειοτάτου τ6που·
Έν συνεχεία ή «ΖΕΥΣ» έφ' όσον ήδη εχει
έξ^x^φ^ιλίσε1 τις ανωτέρω προϋΊποθέσεις θά ίδρύ-
'θει έταιρία εύρείας λαϊκης βάσεως ή όποία καί
θα διατηρήσει την κυιριότηιτα ταΰ δλου έργου,
μή δυνάμενος ουδείς μέτοχος νά έχει πλέον τοΰ
2 ο)ο μέ κυριότερον μέτοχον την "Ενωση, Δή-
μων καί κοινο/τήιτων τοΰ Ν· Λαοτιθίου· ή όοτοία δύ
ναται νά μετέχει κατά 25ο) ο επι τού συνόλου
των μ«τοχων
Ι..
"Αίγιος Νικόλαος 21η Μαίου 1980
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΒΚΒ-----------
Τό ίρωτογραφΐκό ύλικό, είναι ή πιύ άτόφκ
ρη ίστορΐικη πηιγή. Καί θά πρέηει οί φωτογραφίες αιπύ
την Μάχη, νά διασωθοΰν καΐ νά φυλαχτοΰν-
Στήν παραπάνω (ριω'τογραφάα — ότου έχει ληφθεΐ
άρκετύ καιρύ μειά ιήν Μάχη, εικονίζεται ή όμάδα ΐΐν
τρακογιώργη (Βεηοομανόλης — Σκουτελογΐώργης —
— Γ Καργάκης — Διον· Φραγκιαδάκης — Γ- Χαρα-
λαμπάκης)
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΊ ΣΥΝΕΔΡΗ) ΗΟΛΕΟΣ
Τί ϊίγινε λοκπόν μέ ΐύ θέμα τής μετάβαοης των
Δημά,ρχων πού θά σϊήγαιναν ή πίϊγαν οτήν Κωνοταν-
ιινούίποληι; 'Άς δώοει κάτιχ>ιος ύπεύθυνος κάΐτοια έζή
γησΐ} γΐαττί πολλά λέγονται·
Ό Δήραρχος Ηρακλείου, πί|γε καί — όπως 6γρα-
ψε στήν εφημερίδα του> — δέν έΆαβε μέρος στίς έργα
σϊες τοΰ Σιυνεδρΐου1 της Τοπϋκιης Αύτσδιοικηοης. Καί
πήγε — λέει — μαζΐ μέ άλλους Δι^ράριχους έπειδή
&έν ήξερε ότι είχε ληφθδΐ άντίθετη! άοτοφαση·.·
Πληροφορηθΐήικαμε άιπό σΐγουρηι ιπιηιγή, πώς ό Δή
μαρχος Ήμαικλείσυ1 ανεφώνησε άίτό τό Ήράκλειο
την προπαραμονή τής άναχώρησης γιά την Τουρκία
(Σάββατο 6ράδυ) στό Δη!μοτιικό Σύιμβαυλο κ· Ίορδά-
νη Δατσέρη, πού ήταν ΐ}δη, στήν Άθή,να, στό ξενοδο-
χεΐσ «Ι'Εσπέραα» καί ι ου εΐΐπε δτι άποφασίστηικε νά
μην πδνε οά 'Έλληνες Δήραρχοι στήν Κωνοταντινού-
πολη λόγΐιί τΐίς αρνη,σης τής Τουρκΐας νά δεχτεΐ τούς
Έλληνοκύπριους Δημά,μχους-
Ό κ- Δατσέρης γύρισε λοιπόν στό Ήράκλειο, κι ό
Δήμαρχος εφυγε γιά την Πόλη. Κάτι εϊπώθηίκε γιά
αρση, τής άΐπόφασης αυτής των Δηράρχων τό μιεσημέ
ρ,ι τής Δευτέρας (τότε λέγεται πώς άναχώρησαν μερι
κοί) καί στή συνέχεια, έπαναιφορά τής αταλιας άπόφα-
σης γιά τήνμ/ή μετάβαση·-
'Άς δοθεϊ κάποια ύιπεύθ'υνη έςήιγηση τοΰ τί συνέ-
6η·.
30.000 ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΙ
ΤΗΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗ
Πρίν τρία χρόνια περί-
που τό άατοτόλεσμα μιάς
πεισμααώδους δημοπρασίας
άνεΰάζει στύ ποσό των 98·
000 ένοικίαση καταστήμα-
τος επι τής πλατείας Ελευ¬
θερίας κυριότητας των Ί-
δρυμάτων Άνδρέουι καΐ Μα
ρίας Καλοκαιρινοΰ.
Τό καπιρίτσιο μικρων έ-
παγγελματηών καϊ έν πολ-
λοΐς άνευθύνων δημιουργεϊ
άύτό τό άιποτέλεσμα πού
βάζει κυριολεκτικα βόμβα
στά θεμέλια τής άιγορας τοΰ
Ηρακλείου-
Γενική άναστάτοχΐη παρα
τηρήθηκε σ' δλες τίς τάξεις
τής πόλης τοΰ Ηρακλείου,
ό Τύπος δημοσίευσε πολυ-
οέλιδα αρθρα καί ή Όμο-
σπονδίσ Έτταγγελμ) χνών
τυΰ Νομοΰ Ήρακλείουι ϊτη-
ρε θαρραλέα καί άιποφαοι-
στΐκή θέση μέ την αποστό¬
λη σχετικών εγγράφων
στούς Ύΐπουργούς Συντονι-
σμοΰ, Δικαιοσύνης καί Έ)μ-
πορίσυ καταγγέλουσα την
μονοδΐκή περίΐττϋΧϊη ενοικι¬
άσεως καταοτήματος στήν
πόλη τοΰ Ηρακλείου στό
ΰψος των 98000 δραχμήν!
Καί σάν νά μην έφθανε
αύτό σήιμερα πού δέν έχεα
άκόμα διανυΐθεΐ τό ί|μισυ
τοΰ χρόνου* μισθώσεοχ; τό
ϊδρυμα Καλακαιρινοΰ κσα-
νοποιεΐ διά τοΰ πληρεξού-
σιου δΐκηγόρου την άκόλου»
θη άπόφαση τοΰ διοικητι-
κού συμβουλίου:
«Αριθ. Πρωτ. 76)13 Μα
ίου· 1980.
Πρός
Τόν κ. Σολιδάικη Έμμαν·
Ένταΰθα
Κύριε,
Τό Διοικητικόν Συμβού
λιον των Φιλανθριωϊπκών
Ίδρυμάτων Καλοκαιρινοΰ
ανέθεσεν εί ςέΐπτροπήν τό
προσδιορισμόν τής οηίμερι-
νής μασθωτικής άξίας τοΰ
επί της όδοΰ Πλατ. Ελευ¬
θερίας καταστήματος τοΰ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φΰλλο μας
κάτω οπό την φωτογριαφΐο τού
ΣΚΟΥΤΕΛΟΠΩΡΓΗ γράφτηΐΕ
από τυτκχγροφιΐΝή αβλχψια τό 6-
νομα τού ΣΤΕΦΑΝΟΓίΩΡΓΗ
0/ Ίσραηλίτες στήν «εκθέση» τους
ΚΡΕΜΑΣ ΑΝ ΤΗ ΣΗΜ ΑΙ Α Μ ΑΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΑΔΡΟΝΙ
Νέα βαριά προσβολή κατά τοΰ Έθνικού μας Συμβόλου...
Νεα ανθελληνική καί εξυμρι-
στική πράξη των Εβραίων πού
έκαναν τίς πιριβόητκ; πιά «εκ6£
σιι» τους στήν ΚρήτηΙ
Τσλμησαν καιτά την διάρ-
κειο τή ςέκβεσής τους στό Ηρά
κλειο νά οναρτήσουν τή Ση-
μαια μας, το Εθνικο Συμβολο
των Ελλήνων πόνω σε ένα κα-
δρονι της οικοδοί^ς πόνω σέ έ¬
να «παλουκι» όπως τό Αέρε
στ ην ΚρητηΙ
Τολμησον νά υβρισουν καί
νά εξευτελίσουν το Εθνικο μας
Συμβολο, χωρκ κανένας αρμό-
διος κρατικόί φορίας νά δείξει
κάποια Εθνική χ,υαισθησία, χω-
ρές νά συγκινηθεί κονίίς — μά
κανϋς— καί νά λάβει κάποιο με¬
τ ρο...
Την Εθνική Σι,μιία, εμείς δέν
την κρεμάμαι οπουδήττοττ. Υ-
παρχουν Νόμοι που καθοριζουν
ακόμη κοί τό ύψος τοϋ ιστσϋ,
υπάρχουν διαττάξει πού προ-
στατευουν την Ελληνικη Ση-
μα'κ>. Κι αυτούς τούς Νόμους,
τόλμησε νά τούς γράιμει στά
παλκι τού τα παποϋτσια ο Σιω-
νιοιμό;1 Κι εμείς, φροντίσαμε
νά «κάττσουμε στ' αυγά μα» γιά
νά μην ενοχλήνσουμε τούς «πε-
φωτισμένους» «κείνους πού ήρ-
θαν νά μά δώσουν τα ...φώτα
τους...
Ανοίξτε όμως τα μάτια σας
κύριοι (πολ»τισμενοι» καί δεκτε
καί τους δικούς μας τους Νό-
μους. Δέν ξέρθωμε άν στηιν πα-
τριδο σας σάς εππ-ρέπουν νά
κρεμάτε στα «παλουκια» τή Ση
μαία σας. Εκείνην όμι«κ, κάνετΐ
την ο,τι θέλετε... Την δικιά μας
ομως, ποτέΙ
Νά τί λένε οί δικοί μας Νόμοι
«αί συγκεκριμένα, ο 851)21-12-
1978
α) Σϋήν παράγραφο 8:
«Εν τή ινμιδαπή κοί εις άς
ηεριτττώσεις η Εθνική Σημαίο ε-
Κι δμως, ή φωτογραφή
οτό κέντρο τοΰ Ηρακλείου!
αυτή είναι Γραβηγμένη
ΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΟΙ ΣΤΟ ΑΟΝΑΙΝΟ ΠΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ
όττοίουι τυγχάνετε μΐσθωτήςΙ
Ή ανωτέρω έπιτροπή καί
θώρισεν την μΐσθωτικήν ά-Ι
ζίαν τοΰ ανωτέρω καταστή Ι
ματος είς τό ποσόν των Ι
δρχ. 130.000 μηνιαίως Κα|
λείσθ£ δθεν δπως έντόςΙ
προθεσμίας πέντε (5) ήμε-Ι
ρώιν άβτό τής λήψεως τήςΙ
παρούσης προσέλθετε εϊςι
τα Γραφεία των Ίδρυμά-Ι
των καί δηλώσετε έγγρά-|
φως εάν άποδέχεσθε νά κα|
ταβαλετε τό ποσόν τοϋ άνω|
τέρω μισθώματος·
Έν έναντία περιπτώοειΙ
ή άναπροσαρμογή τοΰ μι-|
σθώματος θά έατιδΐωχθεϊ δι|
καοτικώς»·
Πού ΐό πάει λοιπόν τύ|
ϊδρυΐμα; Δέν φοβάται τήνΙ
κατακραυγή των άνθρώ-Ι
πων πού £χει ταχθεΐ νά ύ|
τηρετεΐ; 'ίΕπιτελεϊ μέ τόνΙ
τράπο αύτό τόν κοινωνικαί
οκοατό πού είναι ό λόγος|
τής ύΊπαρξής τού;
Ή έιταβάιρυνοηι το>ν 32.1
000 δραχρών ατέρα των 93.1
000 άρχικοΰ μασθώματος
μοιραίως θά άϊτοθαρρύνειΙ
καΐ θά έξουθενώσει τόν μι-|
ή ή δέ συρβολή στήνΙ
τοΰ Ηρακλείου! θάΙ
είναι καταστρεπτική καί ά|
νοπανόρθωτη- Εύχή μας καί
τα συνεπεία είναι τό Ϊδρυ-Ι
μα πού έ^χει ταχβεΐ νά ύ-|
τΐηρετεϊ κ,οινωνικούς σκο-Ι
πούς ν" άναθεωρήΐση την ά-|
πόφαοή τουι έξυιπηρετούν-|
τας βτοι τό καταναλωτικόΙ
κοινό τής πόλης τοΰ ΉραΙ
κλείου κΐαί δχι τόν μισθω-[
τή τοΰ καταστήιματος πρός ι
τόν όποϊο τόσο άστοργα 1
χει στραφβϊ καί τοΰ ζητα|
«τό κεφάλι έατΐ ατίναικι»·
Άλλά καί κάτι άκόμηι:
Μήίπως θίίπρεπε ή Όμο-Ι
σπονδα Έιπαγγελματοβιοτεΐ
χνών καί ό Πρόεδρος της!
κ· Πασπαλάκης νά πάρουνΙ
ίπάλι θα,ρραλέα δπως τότεΙ
πού νοΐκιάστηκε τό κατά-|
οτημα θέση; Ή ύπέρογκηΙ
αυξήση, δέν στρέφεται μό-Ι
νο κατά τοΰ Σολιδάκη, άλ-Ι
λά» εναντίον δλων των έ-Ι
ττανγελματιών καί 6ιοτε-[
χνών, πού σύρονται στάΙ
Δωοαστήρια ήν έξαναγκά-|
ζονται νά τΐληιρώνουν τά|
λ τίς· κεσ>αληο τους»!
Ό Πρόεδρος τής ιΚυπιριαικίης Δηιμοκρατίας κ·
Κυπριανοΰ, έόόχει βάλει, έιπανειληρμένα, «στή θέ¬
ση τού» μέ σχετικές τού δηλώσεΐς, τύν Τοΰρκο
Πρωθ'υπουριγύ, ιπού είκονίΓεται δίπλα ιου·
Στί 9 Μα'ί'ου έφθασε στό νίκη φλεγμονη, επέτεινιε τίς φή-
Λονδίνο, (μετά την κηδεία τού
Τίτο), ο Πρόεδρον της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας κ. Κυπριανού
προκιιμένου να εξεταστει απο
γιατρούς.
Η επίσκεψη αυτή, σέ συν-
δυασμό μέ την επίσημη ανακοί-
νωση γιά τό ταξίδι αυτό, ποϋ
λέει ότι ο κ. ΚυττρΊανού ίξακο-
λουθεί νά υποφέρη από πναιμο
με ότι πργαματοποιιοϋνται συ
σκέφεις γιά την εξεύρεση οντ;-
καταστάτίΐ τού.
Ο κ. Κυπριανού, αντίδρασε
αμεσα, δηλώνοντας ότι θά γυ·
ρκτει σύντομα στήν Κύπρο, α·
ποφασισμένος νά συνεχίσει τα
καθήκοντά τού μέχρι λήξεως
της θητεΐας τού, δηλ. μέχρι τό
1983.
ρ εις τόν αυτόν
μ—ά Σημα,ιών ετέρων κραττών,
δέον απαραιτήτως νά είνο» των
αυτών διαστάσεων καί νά επαί-
ρωντοι επί ετέρων ΙΣΤΩΝ Ή
ΚΟΝΤΩΝ τού αυτού μήικους
καί ύψους πρός τό τής Εθνι-
κής...».
β) Στι>ν παράγραφο 5
«Οί κατά την προηγουμένην
παράγραφον κττοί καί κοντοι,
ιίναι χρώματος λιευκου φέρουν
δέ βις την κορυφι>ν των οί μέν
των περιπτώσεων τής παραγρά
φού 1 τού ιπαμενου άρθρου
σφαίραν λευκήν εν ορμονική
αναλογια πρός το υψος τού ι-
στού ή το μηκος τού κοντου,
οί δέ λοιποί, κυλινδριικον τεμα
χιον καμπύλιον κατά την ώς ά-
νω επιφάνειαν αυτού, διομε-
τρσυ διττλασίας της τού ιστου
ή κοντού και Οψους ίσου πρός
τό ήμκτυ τής διαμέτρου».
Οί Νόμοι τού Ελληνικού
Κράτους είναι σαφΐίς. Αλλά, τί
λίί/ΐ ο κ. Εισαγγελαι;
Δεν ειμαστε Νομικοί νά
γνωρίζουμε άν πρόκΐΓΓοι γιά
ποινικό έγκλημα... Οπωοδηποτε
ομωί, προκειτα^ γιά πθικο καί
εθνικό, είναι θεμα της εθνικήν
μα ευαισθησίος.
Τί ικανόν οί Ελληνκές μυ-
στικές η οστυνομικές υπηρΐχηις
βλέποντας αυτό τσν διοσυρμο
τού εθνκιού μας συμβόλου;
Τελειώνοντας, θά θέλομε νά
υπογραμμισουμΐ πως ένα από
τα μεγολύτιρα νιγονοτα των
τελευτανων χρόνων στήν Κρή-
τιγ, ηνταν αυτή η φανιρη, πιά,
προπαγανδα των Σιωνιοτων,
που προστέθηκε στην ττάγια πιά
Ιμηεριολισμού.
Μά, άς θυμηθουν αοτές τίς
μέρί οί «φίλοι» μας, τί πάθονε
οί εισβολεκ τού Χίτλερ πρίν 39
χρόνια, σέ τούτο τα ιδία τα
χώμαιτα.
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
Δυό Ίοραηλινοί «έγικέψαλοι»
«Έικ.θέσεις οτή.ν Κρή(τη»..·
τής επιχείρησις
Τό θεριό θά ζανασηκωθεϊ
* ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
πιδρομέα, πού δέν λέγεται σή-
μερα Χιτλερικός Φασισμός, αλ¬
λά Αμερικανικόν Ιμπφΐαλισμός
καί ΣιωνισμόςΙ
Ο ΕΠΙΔΡΟΜΕΑΣ κι ο καταχτη-
τής, μέ άλλα ονοματα τώρα, μέ
άλλα υέσα, μέ νέους τρόπους
καί καινούργιες μέθοδες, στο·
χεύίΐ νά καταλάβει την Κρήτη.
ΜΑ Η ΚΡΗΤΗ, «δέν είνα» νησί,
είναι ΘΕΡΙΟ πού κείτεται στή
θάλαισσα» ήρεμο, ειρηνικό καί
φιλήσυχο, που όταν όμως τό
πειράξουν ξεσηκώνχτα* καί ξε-
σκίζοντας σάρκις, βάφί,ι τή γα-
λαζοπρασινη ΒάΚασσα πού τό
πχρικυκλωνεΐι κόκκινη μέ αίμα Ι
ΑΣ ΤΟ έχουν καλά υπ' όφη
τους οί καινούργιοι μας επίδο-
ξοι επιδρομιίς καί καταχτητές,
πάς τό ΘΕΡΙΟ, ο «Κρητικός
Μινώταυρος» δέν αστ£ΐεϋ£ται1..
Μ. Χ.
ΜΕΡΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΠΕΣ
ΓΪΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΣ
1692
1770
1821
1841
1858
1866
1878
1895
1897
1909
ΚΑΙ
• 1941
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΛΙΓΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ 1300 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ Κ ΑΝ ΕΙ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ.
— ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΕΙ
ΑΚΟΜΗ Μ!Α . ,
ΤΑ «Σιδερένια Πουλιά» μαύρισαν τόν καταγάλανο κρητικό ούρανό τόν Μάη
μιήνα τοΰ 1941, άλλά «κιουράχπηκαν» πολύ γιά νά πετύχουν — άν ττέτυχαν τελικά
τάν αϊμοχαρή σκοπό τους.
Κάτι πού δέν ξανάγινε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
ρήφανοι άετοϊ πού τίναζαν
τα φτερά τους στόν άέρα
τής Λεφτεραάς!
ΤΟ1 μοναδικό αύτό κατόρ-
θωρα των δυιό Κρη[τΐκών,
πράβαλλε έντονα ό Διε-
θνής Τύιπος καί τό χειρο-
κρότηοε θερμά ή Παγκό-
ομια Κοινή Γνώμη.
ΜΕ χαρά καί ύιπερηφάνεια
εΐδα ιπρόσαρατα στό έζωτε-
ρ,ικό 2να μεγάλης διεθνοΰς
κυκλοφορίας Σουιηδικό πε-
ριοδικό, τό «δΑΧΟΝδ», νά
ΐίχει 2να μεγάλο ρεπορτάζ
τοΰ ΚΟΒΕΚΤ ΑδΟΗΒΕΚΟ
μέ κολακευτικά σχόλια
γιά την περίπττωση των δυό
■ ■■■§■■■■■■■■■■■■
Άνταρτών καί μιά ^γχρω
μηι δισέλιδηι(!) φωτογρα-
φία τοϋ ΓΙΩΡΓΗ ΤΖΟΜ-
ΠΑΝΑΚΗ, πού δημοσιεύω
νταραπάνω. (Στήν αλλη, τή
μικρήν εΐκονίζονται κι οί
δυό Άντά,ρτες μαζί).
ΔίΕΝ ξέρω άν τα σκουλΐκια
καί οί τυφλοπόντΐκες τοΰ
Σιωνισμοΰ καί τοϋ Ίμιπε-
ρκιλισμοΰ, πού ΐ,χουν 6ά-
λει «στό μάτι» τή Κρήτη,
ξέρουν την περάΐττωση αύ-
ιή κι αν εχουν διαβάσει
γιά τό σύγχρονο αυτόν
θρύλλο των δυο Κρηιτικών·
ΑΝ δέν ξέρουν ό!ς μάθουν
κι άς χωνέψουν, όπ| τέ-
λους, δτι ή Κρήτη είναι 2-
■■■■■■■■■■■■■■■■
Γιά τούς Σιωνιστές
καί τούς Άμερικανούς
«Οί Κρήτες άρχαιόθεν διεκρίνοντο διά την
άγχίνοιαν, την &ρεσιν πρός τα δπλα, τό φιλοπό-
λεμον καί την αγάπην πρός την πατρίδος την ο¬
ποίαν μη,τρίδα έϊτί τό στοργΐκώτερον όνόιια-
ζον>-
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΔΡΑΝΔΑΚΗ
να θεριό ατου'χει βυζάξει τα
παιδία της — θεριά φυοικά
κι αύτά — δχι μέ γάλα, άλ¬
λά μέ αϊμα!!!
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ
ΣΠΑΣΑΝΕ
ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
• ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΚΟΝΤΟΣ ΜΕΤΕΛΛΟΣ
• ΑΒΔΟΥ - ΧΑΦΣ ΟΜΑΡ
• ΚΡΑΤΕΡΟΣ
• ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ
• ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑΣ
• ΠΟΥΣΟΥΦ
• ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ
* ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑ-
ΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
— ΑΣ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟ
ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΧΤΗΤΕΣ
ΜΑΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕ
ΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ,
ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ
ΤΗΝ ΛΕΒ€ΝΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Μέγεθος Γραμματοσειράς