91157 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

261

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1980
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαρδς σ' αυτόν, πού -ρίν μ* Ι
χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό |
στόμα, προλάίη νά πβΐ Ιστω ■
καί μιά συλλαβή δική χου.
Ι
ΕΣΟ ΟΙ ΙΕΝΤΣ ΒΑΣΕ1Γ ΑΠΟ ΤΗΜ ΚΡΗΤΗ
ΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Λΐβοθ-ν*Λ·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡγΠΉΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210.291
Χρόνος 5ος—'Αρ,. Φύλ- 261—Δρχ. 10
Από τίς προχΘεσινές πολιτικάς της έκδηλώσεις στήν Κρήτη, πού εϊχαν άρκετό παλμό
Γνΐέ την περίπτωσπ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ιΐ Ε.ΔΗ.Κ. άρχίζει έντονο άγώνα άναβίωσής της
ΑΙέ προϋπόΘεση την τιμωρία τού βουλευτή από τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητά εκλογική συνεργασία των δύο Κομμάτων
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΖΙΓΔΗ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ιϊίς ΕΔΗ1Κ κ. Ι· Ζίγδακ, ουνοδευόμε-
νος άιηΐό τούς τριεϊς (ιέκ των τΐέντε) κρη,πκούς Βου-
λευΐτές τού κ·κ. Νικήίτα Βενιζέλο, Κ· Μπαντουβά,
Μέν- Ξυλούρη, ιόν γυιό τοϋ αειμνήστου «Γέρου> της
Δημοκρατίας» κ. Γεώριγιο Παπανδρέου καί -ερΙ τα
20 στελέχη τοΐ3 Κόρματος, έφθασαν προχθές Παρα-
οκευή στο Ήράκλειο, μέ την εύκαιρία τοΰ χβεοινοΰ
Μνηροσύνου στούς Τόχρους των Βενιζέλων·
ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ άρέσως στήν Τύλασσο, δπου έ-
γκαινίαοιαν τα έκεϊ γραφείω της ΕΔιΗΚ, εδοΛΚΐν στή
ουνέχεια αυνέντευξη Τύπου και τό ϊδιο βράδυ τής
Παραακευης παρεκάβηοαν στό Λι,μενΐκό Περϊΐττεμο
σέ κορματική μεγάλη ουνεστίαση/ πού δικικρινό,ταν ά
πό τέτοιο ηαλμό, πού θύμαζε καιπως τίς παλιηές δό-
δόξες καΐ έπΌχές, δταν ό Σθφοκλης Βενιζέλος κατέ-
βαινε στήν Κρήτη· ι
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ πίίριαν μέρος στήν Παγκιρήτια Διά-
σκ,εψα] τοΰ Κόρματος στό Ρέθυμνο καΐ χβες Κυριακή
παρέστησαν στύ μνΐγρόουνο τοΰ Άκρωτηριοΰ Χανί¬
ων» δπου' επρόκειτο νά παραστοΰν καί ολοι οί Βου¬
λευτάς Κρήτης τοΰ ΠΑιΣΟιΚ μέ έπακεφαλης τόν κ· Ι.
Άλευρα·
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας παρακολούθηυε μόνο τα τής ΐτε
ριΐοχής Ήρακλείουι, διότι λόγω τοΰ γεγανότος δτι ή
ΰλη της «κλείνει» τό Σάββατο, δέν ηταν — δυοτυ»
χώς— δυνατόν νά καλύψει χά οσα έγιναν στό Ρέ¬
θυμνο καί τα Χανιά.
ΜΕΡΙΚΕΣ δκαταιστώοεις σΐτ.μειώνομε παρακάΐιω# δί-
νοντας τό κύριο 6άρος στήν ίϋποκλειστΐκή ουνέντευ'-
ί,η πού Γπήραμε άΐπό τόν κ· Ζίγδη· Οί διαπιστώσεις αύ
τες εϊναί:
Φ: Η ΕΔΗιΚ άρχίζει ενιονο άΐγώνα άναβίωσης, παϊρ-
νοντας κύρια άφαρρίι την ΤΓε,ριπττωρη Ελευθερίου Βε
νιζέλου καί Τζουμακα, τοΰ οποίον την τιμωρία άιπό
τό ΠΑΣΟΚ θέτει σάν Γοροϋτώθεσηι γιά εκλογική ου-
νεργαοϊα μέ τόν Παπανδρέου, πού την θεωρεϊ άιπα-
ραίτητη γιά νά μην ξανακ,ερδίσει τις έκλογές ό Κα-
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣΩΝΟΙ
Είστε ή δέν είστε, Παναγιώτατε Δέσποτα;;;
ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΥΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ!
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΚ'ΐΌΝΙΚΟΝ Λϊν,ΠΟΝ
ΟΠΩΣ είναι ννωστό, ο Σιωνι-
αμός μέ τα σκοτπνά πσρακλά-
διο τού, έχει τρόπους καί μέθο¬
δον νά δρά καί νά κινΐίται, αλ-
λά καί νά μπΐρδεϋεΓ ατά πλοχά-
μεο τού, όλσυς όσχηκ κατέχουν
θεαεκ — κΜιΛιά οττό δημόσιο
βίο.
ΔΕΝ είναι άγνωστο επίσης τό
ότι στήν προσ-άθϋά τού αυ-
ήτν έχει μυήοιε* ατή Μασωνία
— μετοξύ αλλων — κοϊ ττολ-
λού ηγέτί, ανάμεοχι στοίις ο-
ποίους συμττίριλαμράνονταϊ καί
Γκκλησ*αστ«οϊ.
ΕΠΕΙΔΗ έχομε οτά χέριο μας
το περιοδΐικό «Πυθαγορα» (Ια-
νουόρκκ — Μόρτιος 1977 —
Τεόχοί 5), πού είναι τό επίσίΐ-
μο δημοσιογραφικό όργανο
τΐίν Ελλήνων Μασώνων, δηλα»
δή τής «Μεγάλης Στοάς τής
Ελλάδος», τού οποίου τό εξώ-
φυλλο κοοιμείται μέ τή φωτο¬
γραφ κι τοϋ Προκαθι,μένου τής
Ορθοδόξου Εκκλησϊας Πατριάρ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4
! ΚΛΟΙίΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ'ΓΟΛΪ ΤΗΙ ΚΛΛΛΛΟΪ
Ή «περίεργη» φυυτογραφία τοϋ Προκαθακμένου' της
Ορθοδόξου Έκκλΐισίας, ΠατριάρχίΓϊ Κωνσταντινουι-
πόλεως κ· Δΐρηιτρίουι, πού δηΐμοσιεύ'ττιικε στό έζώφυλ
λο τοΰ επισήμου δημοσιογραφικοΰ όργά'νου' των 'Ελ
λήνων Μασώνων·
Τα λάβη των διαχειριστών πληρωνουν οί Παρα γωγοΐ
ΕΚΟΙΙΤΟΝΝΟΙΠΟΡΤΟΚΑΑΟΦΑΟΙΟΥ
ΣΔΠΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΔΝΙΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΗ ΕΙΧΕ ΠΛΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ Η ΚΙΤΡΕΝΩΣΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ | ΒΟΥΛΗ
Οί έίπίλεχτοι Κρήτες πού άποτέλεσαν τή ν πρώτη Κρητική Βουλή- έχοντος στήν
μέσΐ) τόν Ελευθέρΐο Βενιζέλο
Πρός τούς κ,κ. ΤΣΑΤΣΟΝ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
"Ερχεται σύντομα τό θέμα τής «Αληθείας» στήν Βουλή
Ή έφηιμ&ριδα αϋττ|) ποτρά τον
γνωστό άνιΐλίεή τηάλεμο πού ύ-
φίστϊται; συνεχίζει καί θά ου
νεχίζει δσο θά Οτηορχει, νά άπτο
καλώπΊει τα σκάνδαλα, τις κο-
μπίΐνες, τις ττραξεις καί τίς τησ-
ραλΐείψεις ττοθ γίνονται ά~6
τούς ύτπεύθυινους διαχειριστάς
των σΐΛμφερόντων τοθ ΛοοοΟ, σέ
βάρος τού.
"Ακΐριβώς στά: ττλα'ίσια αυτής
τής άποστολής μας, φέρνομε σή
μερά στό φώς την τταιροκάΐτω
ά—ίστευτηι έκι τπρώτη,ς δψεως ττε-
ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
ρ>ϊτΐ—οση:" ' Ι
'Αττό την 'Ενωστι Κ,ιτροττα-
ρσγτοτν-ών Ηρακλείου, εΐσβχθή-
κανε ά—ο την ΊταΙλία 120 τον-
νο» πορτοκαλοφλοιοΰ προοριζο-
μένου γιά νά τκχρασχευαστεΐ
κουτοίλιοθ — τηθιρτοκάλι
και «κόντιτας» (§ηιρο γλυκό σελ
λοφάν).
ΤΙό φαρτΐιο αύτό, τό όττοϊο
κόστισε μεριχά έκατομμύρισ, ί-
φτασε στό λιμάνι τού 'Ηροκλεί
ου ττρίν 20 μέρες, δηνου συνεχΐ
* ΣΥΝΕΧΕΙΑ σπή σελίδα 4
Μέ έξώδικο δήλωση και πρόσκληση πού μάς κοινοποίησε
Ο κ. Ι. Μ1ΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Άντί δικής μας απαντήσεως τού άφιερώνομε μιά πρόσφατη ίστορία
ενός φτωχού άγρότη πού ή ΑΤΕ τοϋ άρνήθηκε 10 ψωροχιλιάρικα Ι
μοϋ. μος κιοϊ δΐικαιοσύΜη πού προ-
Ίσως θά «χιεις «κλάιβΐιΐι την ότιατίύουν τήιν αΜθρώπινη μοί
αέχρΐι τώρα' ττα>ρ'άΙλΐ8ΐ ψιή μιου νό ίΓτιχεΐιριηισιιακιή) αττώληψΓΐ οτιό την
ΕΔΩ «ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ» ΟΛΑ
ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΕ¬
ΛΙΔΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ
Πρός
Τον κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
Κάρ-ΐί,
Γ,κά ΐτολΑιο—ή φορά καί συγ-
κεκ/ριιμβνο ττό υο' αρ>ιθμ. 260
φϋΛΙΑιο τής 10ης τνΐαρτίουι τής ε¬
φημερίδας σου, πού φίρεΐι |Αέν
τόν τίτλο ΑΛΗΘΕΙΑ, στήν πριογ
ήμως υπιηιροχί τό
ιοα ι την σΊοανιδοΛιοθηιρία1,
στό προσωπο
Γιά τίς πρόσφατες διώξεις μας
Η Ε. ΔΗ. Κ.
ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
ΣΤΗΝ α ΑΛΗΘΕΙΑ»
Σκότεινές δυνάμεις προκάλεσαν καΐ πάλι νέ-
ες διώζεις κατά τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ* καί τοΰ Δαευ.
βυντοϋ της·
Ή Π.Ε· ΕΔΗΚ άποδοκιυώζει έντονα καί κατα-
όικάζει άπερίφραστα τούς ύποκινητέλς-
Καλοϋρε τόν δηροκρατικό λοό τοϋ Ηρακλείου
καί τής Κρήτης γενικώτερα, νά άγωνιστουμε μα-
0, για νά άειοκαλύψουιιε τα Οποππα συιηφέ,ρον-
τα πού κινοΰνται άιπό τα οκοτεινά παρασκήνια 6
νων ύιαηρεσιών, γιά νά 6λάψοιυν την Κρήτη καί
ιήν Έλλαδα- . . _,
Στό τέλος ή άλήθεια θά λάμψ«ι καϊ τό δωαο
θά θριαμβεύσει
Ήράκλειο ]_-^-49βΟ
Γραφ€ίο Τύιπου Π Ε. ΕΔΗΚ
πρασφ>ύΐγΐω στιήν δικαιοσύΜη,
γιά όλες τί/ς κατά «αιρούς ττρο^
σβιολός πού έιοανίς σέ βάιρος
τής τκμήΊς *ηι τής υποληιψιίκ μο**,
ώς οδυινοιμϊο.
Ίσως πάλι, η βπανίιΐληιμμινιη
αυτή) δηιμοσίβΐΛση συικο(ριθΐνττ'ΐκ.ών
καΜ προσβΛπ,τΐ'Χών ειιδήεωισν σε
βάιρος μου, να γίΐνΐετοιΐ σάν μέ-
θοδος (ανεπιϊπ"ρί~τη βέ,βσιΐα),
προο-θιρΐΌΐμού υλικών ωψελειών
ηού &ά έχεις βτ«ό την ούξηιστν
τής κυ«1λοφορίας τής εφημερί¬
δας σου.
Σί κόθε περίπτωστι πάντως,
ακ>ύ υπενθυιμίζω ότΐ' υπάιρχίΐ νο
σκανοαιλοθηιρική ή την
δίΐμθ'σιογροφία. Σέ ώ,τΐι οφορΐό
το τβλευταίο δηιμοο-ίίΐυμα' τήις -
ψΓΐμερίδας σου υπό τόν τίτλο
«ΠΑ ΑΛΛΑ 28 ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑ ΤΑ
100) ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΕΙΤΑΙ ΠΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Ο
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!» κοϊ μέ κάβε επί-
φι>>ίαξηι των δικαιΐωιμάτων μου
ΣΕ ΚΑΛΩ, μέ βάση Τον πδρΐ Τύ¬
που νΛμο, νσ δηιμοσΐίΐύΊσΐΐις την
πά ρ τ>ύισα> μοί», στήν ϋδ*α θβσπ
καί μέ τα 95ια στοιχεκι, στ6 ε-
τιύιμιενο φύλλο τή,^ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
πρός «'ΠθΜατ&στοση τής προγ-
ματΐικιήΐς Αλιϊθειας κα* έ
σηις των αΜαγινωστών
Οαδβποτε, όπως πολύ κιαλο
γνωρίζεΐζ καΐ ο ίδιος, τόσον απο
•ήν έρευΐνΐα πού 8»αμες, οσο καιΐ
πό Τίς ιανασκευΒς διαφ,όιρων πά
:ΐιοτέρων 6ημοισΐί.υροΙτων σου
/τκξήιΡίσθ', έστω καί μ μ δροχ
μή, απο την ΑΤΕ. Η οφίΐλιή μου
■ττήν ανω τρόπεζα1, η οποϊα
εχίΐ σχίοον διβ'ΐΜ(νονισ©8ΐ,
.Πίριοαλυφθί&ϊ με πθ'ροχή ίμ-
πραγιμάτων ασφαλειών τού ύ-
μους των 250.000.000, όοη
^οΰ^) ίΐνθ'ΐι τ οξία τύν
3λο*Λήρου σχίΑόν τής οιικογίτ
μοί». Άν λοιπον, χυροάσε
«ι&ιΤΊκή ή άηιμοσιογροφΐ'
όν ονύιοφόρον, πρό·; αλλους ί.-
νά οτροφή κ.αϊ οχι σέ
·. ΣΥΝΕΧΕΙΑ οττ σελΐδο 4
ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ
ΣΥιΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
«Η σι»στΓ>ματΐΗ~ δίωζη
κατά τού αρκούντος δημόσιο
λιιτούργημα κ. Εμμ. Χαριτακη
(Μανου Χαρή), ιίνα» πολιτική
πράξη καϊ συν τέτοκι έχω άχι
μόνο δ«κοϊωμα, αλλά καί καθή¬
κον νά την κρίνω.
Τέταιες ενέργει>ε «ατα α-
τόμων γνωστής εθνικής ιυαισθη
σ'κκ, δέν μπορούν παρά νά ερ-
μηνβυθοϋν σάν προσττάβειο φι-
μώσιεως — άν μή τί άλλο—- εκιί-
νχον πού τολμούν νά υψώσουν
τα ανάστημά τους, σέ δραστη-
ριότητες πού θϊγουν τό κατς-
στημένο.
Δέν είναι δυνατόν νά αντι-
ληφθώ την συλλογιοιπκή εκεί-
νων πού καπιαποΑφθύν την
δραο-ηρ»Τ|ΐγηα τού δημσσιο-
γράφου «έ θέματα πού α-
π&τιλούν κοινό μυατικό
καί πού ενοττεϊρουν έντονη
ανησυχκι σπτόν Κρητκό Λαό,
γεγονόκ πού ενώ τουλάχιστον,
από τις πρώτες μίρες τής Γτρ)ώ-
τικ μεταχουντ*κή Βουλής μέ-
χρι σήμιρα, συνιχώς καταγγιλ-
λω στό Κοινοβούλιο.
Υπσρχιι, καί τό γνωρίζουν,
έιΓτονη ξενική προπαγάνδα καί
προσπαθεία διαβρώσιως βασι-
κύΥ τομέων τής δριαοτηριότη-
τας τού Κρητκκού Λοού, εκ μί-
(νους πολλών κένττρων αποφά-
σεων, μέ πρώτο τόν Σιωνισμό.
Όσοι εμφανϊζονται σάν α-
γνοούντκ αυτήν την πραγματι-
κότητα ή εθελοτυφλούν ή εινα»
ύποπτοι.
Αλλά το θεμα αυτο εχιι την
κοινοβουλευτική τού διάοταση
καί θά έρθει εντός τ)ών ημερών
στή Βουλή».
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
Βουλευτής Ηρακλείου
Στήν τελευταία μας δίκη
ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ
ΙΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Μ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
Στήν τελευταία δίκη, κατά
τού διευθυν-ή τής «Αλήθΐιια-,
ποώ έγιινκ στΐς 10)3)80, τό Τρι-
μελές ΠλινμμελΕκΛικοο ΗρθΓ
κλϋου «πϊΟαλλε στόν Μάνο
Χαρή, ποινή φυλάκκτηί 5 μη-
νών, γιά περιύβριοτ) Αρχής καϊ
συγκεκριμέναι τής Εισαγγελικής.
Η δίκη ήττον προϊχταοτ) των
γεγονοτων τού Μαυακϊου Ηρα¬
κλείου, δβδομένου ότι δημιουρ
γήθηια οέ μιά από τίς τοτε δί-
κίς κατά τού κατηΐγνραυμένοιι
Μόνου Χαρή. Υ'ά κατάληιμη
τού ΜοιισχΜυ καί τκρ«ύβρ.ιοτ|
τού τότί Νομορχη ΤοίθΝα, οτί
οποίες τιελικά αθωώβηικ.
Η περιορίση Αρχής, γιά την
ο-οία κατταΑιιιιαστηκε προχθές
ο διευθυντής τής ΐ,φημερίδοΛ
μας, οτοιχειοθιετήθηκε από τή
γνωοτή ερωτηματική φράση
πού έκαντε οττόν Εισαγγελεα τής
έδρα κ. Βαρελλη, ε»φράζοντα
τό παραπονΐό τού γιά την ειααγ
γβλική πρόταση νά αναγνωστεί
τό παινικό τού ατς^ο, προ-
τού νά αποφανθή τό δηοαστή-
ριο> πιρί τή> ενοχής τού.
Ο καιτττγορούμενος άσκηοτ
καί αφίθηκε ιλεώθερος.
Στήν πρόσφατη δίκη μας στό Έφετεϊο Κρήτης
ΜΑΣΩΝΟΙ ΚΑΙ ΑλλΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ
Ηλ λθΟΟΙΟΥΝ ΤΟΝ 4. ΝΑΑλΙΑΡΑΚΗ
ΤΟΥ ΟΠβηΥ Ο ΒΙΑΐπΑΕΑΣ ΖΗΤΗΙΕ ΤΗΝ Β*ΟΧΙΙ
Τελικά άπαλλάχτπκε λόγω άμφιβολιων!
Ό Βουλευτής τής ΕΔΗΚ
κ- Κώστας Μιταντουβας
ηού έστειλε τό τηλεγρά-
φηρα γιά μάς στούς Προ-
έδρσυς της Δημοκρατίας-
της Βουλής καί τής Κυ-
βέρινηοτις.
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΚΑΠΟΥ
ΚΑΠΟΤΕ...
Μεγόίλη τηροσπάθεια Ί«ρτατ*)λή-
, ά—ό τούς Κνοκτώνους καί
μή ^εΐνοι συνήΐγορος των τηρώ-
τωυ κιαί τού 'Έβραίου Αύτονομι
στή Κριγτης 'Ελαν Ράμελ), γιά
να άθωωθεΐ ό δΐΜτγγορος κα) ύ-
ττβψήφιος βουΐλευτής τής «Νέας
Διηιμο*ορο~ί·ος> κ. Δημήτριος
Μαζαράκης, στήν πιρόσφατη
δίκΐΓΐ μας στά 'ΕφετεΤο Χανίων.
Ό κ. Μαλλιαράκιη,ς, ΤΓ0" *ί-
ταν καττιγορούιμβνος γιά έξύβρι-
σηι καΐ ά~ειλή κατά τού ΑΛάνου
Χαρή, ττού ττραΥΐματοττοίησε ε¬
ναντίον» τού στή δίκη τοΰ Έ-
6ρορίου ΐΕλάν Ράιμελ, δέν άθω-
ώθη«· μέν, άλλα άτταλΐλάχ—«
λόγω άμφιβολιών πχρά το δτι
ό ΕΙοτίτνγΒλέας τής Κρας
σχ την ένοχή τού!. .
'Αξίζει να τονισθεΐ δτι τόσον
ό κατηΐγοροιιμενος, δσο ιοαοι ό ϋ-
τίΐε'ραστΓΐσ-πής τού η. 1. Πλαγιω
τακης (ττοθ δέν εχε» άΛΓαντήίΓίΐ
άκομη άν «ΪΜρουσχ την θύ¬
ραν») εκαναν μιια α~αράδεχτη
ττολειμικϊΊ κατά τού μη|«υτή ο-~γ
ρίζοντας τήυ ύττερασ—ισή τους
σέ κατηΓ/ορίες ιιατάΝδε ττολιτι
κης άγωγής, έ-εχτείνοντας καί
την έντυττωσιαχίι δραστηιριοτητά
τους αυτή καί σέ μάρτυρες κα-
τηγορίας.
Λέν έτΓΐθυμοΰμε νά άσχολη-
θοόμο μέ την σωρεία των ττολ-
λα-λών αχαραχτηρΐίι—ών ατο
τΓΐ>μάτων τώΛί κ.κ. Μαλλΐαράκη
καιι Πλαγιωτάκη,
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ
Ένα μανο, ίδΜίίτερα χαρα-
χτηριστιιβο σημεΐο τονΗζομε,
ττό τό οττοίο εΐκάί^"
ή μάλλον «ττώρα —>λ>ο>. "Α*οι>
στϊ το καί ττροσττσβτίστ.τε «β
μην φρίξετε:
* Μετά την
πού θύμιζε
προσπαθεία τους
ποθ λέιμε χαλ
κα»τη|γορία> νά ττείσουν
τό Δι^ςρστηΐΡ10 δτι ό Μανος Χά
ρης έγραψε ανντταρκτο χαιρακτη
+ ΙΥΗΕΧΕΙΑ στή οελϋδα 4
"Ο Μασωνος Άντιοπΐρόε-
δρος της Κυβέρνηρης κ·
Κ. Παπακωνσταντίνου·
Κόττοιος
(ττού εΤναι τό αγατπηιμένο τται-
61 τοθ 'ΑντιτπροέδροΐΓ τής Καρά
μανλΐίβής Κυβίρινηοης κ. Κ, Πά
πακωνσταντίνου) τόλμησε νά
άνκχφιέρει, σ' Ενα Συνέδριο Πολι
τικό, τό δνομο ενός Δικαστή,
«καρψώνοντάς τον> (ττως άλλοι-
ώς μττορεΐ νά λέγεται αύτίΊ ή
τηοαξπ) γιοττί — άχούσατϊ, α>
κούσατε — δέν δίκοσι τόν Μο>
νο Χάρη'.
Προειδοττοιοθμε λοιπον αύ-
+ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλΐδα 4
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
Η ΑΐΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΙΛΙΟΥ
Μήχιρι τίς 25 τού Μάρτη θα
διαριΜέσΒΐ η εκθέση ζωγραφίδης
καιί ξυλογλΙυιπτΒκιής τού λανκου
καιλλίτέχνιη ΑλκιβιαΙδΙη ΣικιουΛά η
Γρ-ιλιού, στιήν Γικαλερϊ Σ,ταυραι-
ΠοΧύς κοσμος πί-ρασε ώς
τώρα απο τίς αιΐθοοσές της καί
ιδιαιτέρα τα πό δ ά των Πυιμνο
καί Λυικιειίων, που π>έραι-
σαιν ομαδ«α με του,ς καθηγιητές
τους αλλά καί μιεμονωμενα.
Οί τιιμβς των έργων τού· είναι
πολίι χ.αιμηλες. Αρχίζουν αττο
τ»ς 1500 κιαιί φβανθ'υν ώς τις
30.000 δρχ.
Αρκιετά εργιο {χούν αιγορα·-
στεΐ ·αηο μαθητΓές, πού εξοικονό
ιμηισαν το αινΤΐΓΡ'μο τοΐυβ απΐο το
χαρτζιλίκι
Η ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Η Γκαιλι&ρ'ί Σταιυιρακάκη έκλει-
οε χθεις τα τρίύι χρόν>>αι λειτοωρ-
γ·αις της ισπτήν πόιλη τού Βρα-
«λ·ε*οιυ. Τα >8γ>κιαιι'ιν ιά· της το εκαε-
ν>ε στις 16 τού Μάρτη,τού 1977.
.μιέ 0·μαιδΊΜή έκι&εση των πίο γνω-
οτιών κολλ'Τεχνύιν1. Αικολιοιιθη-
αε η εκθέση τού Αρ·,οτόοημοι>
Παπαδάκη,, τού ζωγραφοιι, πό υ
βραρειύπτιικιε από τόν Δή,μο Η-
ιρα·κ!λΐ£ΐίουι. μιέ τιό βραιβειιΊο Κοζιαν-
Στις οίθοοσΐς τής Γκιαιλι&ρι
Σταυραικάΐκιη φ'λιοξεντήθιηικαν ε,ρ-
γο των μεγαλυτερων ονοιμιατωιν
τής Βλλάόαις όπως των: Μυ-
ταρό,Κ. Γ.ριαιμιμιαΓΓοητοΌΐλιοιυ. Ν.
ΝιΐικσλΙάου, Ι. ΜόιραΑηι. Π. Τετ|ση.
Λ. Κονιαικάικιη. Ι. Παπαδακη, Σ.
Σόρογικιαι ικαιι Α. Κριτσωτάκη.
Βπϊοης έγιναν εκ®εσε·ς των
δ'ΐαικιεικιριμένωιν χιαραικιτών: Α. Τα
,αοιυ, Γ. Σ,ικελι-ώτηι, «αΐι των γνω-
ατών ζωγιρα'φων: Ι. ΠαιΤτη, Σιπ.
ΚόΙκικινου, Α. ΚιθντΓόπουλοιυι, Τ.
Σιδερηι, Σ. Τζαινεταικιη, Β. Ζαιχα-
ιρόΐκη,, Γ. ΣταθόροιυΐλΙου, Ρ. Κο-
ψιίδηι κΰιί Χ. Μιπλάουΐτ.
Μιε|γά1ιη είνα η ουμιβολ,η τηις
θΓτηιν ΛαϊΓκήι Τιειχνιη. ΠαρουθΊΐα-
σε τσύς λαΓι·'κιοώς κ,αΛλντειχνες:
Ανττ. Μΰιρικάΐκηι, Ηλ. Β?ιτσιαξαικιη,.
Γ. Κθϊψ'άΙη, Ευιάΐγ·. Σπιαθαρη και
τώραι εκθέτει εργαι ζωγραφίδης
καιι ξυλονλυιπΓΠΐκήις τού ΑιλιΚΓ'β α-
δη Σΐκουλά ή Γρίΐλιού.
Σηΐμΐαιντΐική είναι η προσφορα
τηις κα.ι στόν τομιεα τού βΐ'ιβΐλϊ-
Όυ. Πιαιρο·υσ.ιαισε την οραοΊκιή
εκθέση βιβλιου των Ηρακλειω¬
τών Αοιγοτεχνών κια ι τή(ν εκθέση
τιαΐ'&ικου βιβλϊου.
ΒιΙχιαιμε την ευκια ριΐα να θαιυ-
μσσοιμε ιεπίισης την έκβεΐση τού
Παννηι Ρίτσου. αιπο βΛβλίθ'. κίαί
^ωγ.ραιφΌτο βοτσαιλιο.
Κοί την μαι6ητ/ώσα· νεολαια
•αγκάιλιιαισε >ηι Πκαΐλειρϊ Σ,ταμιρακά'-
κιη μέ στοργιή κια! αγοπη,, δημι-
οΐ'ργώιντταις την ομαδτκή εκθέση
ζωγραφίδης των ΜαθηΓτών.
Η δηιμιουιργΐΐαι τής ΠιαιγΐκρήΓΓ.'ας
Πολιτΐ'θτιικής Κινηισηις κια» η έκδο
ση τού περ:οορικου «ΠΕΡ1ΒΟΛΙ»
αιπιοτελοιυν την κορωνΊδαι τής
παλιιτιστ·ικιής συιμβοιλΐή,ς τής Γκα·-
λ€ρι ΣταυιραικάΙκιη στόν ΓΊολτι-
στ ικό τομεΐαι τού Ηρακλείου.
Δυ ατυχώς, κ,λΐειίνΌνταις τα
τρ'ϊαι της χιρόν.ια, κ Μ&υνευει νια
κλεί'σεΓ ιοα>ι ο κώικλος των δρα-
στη,ριοτήΐτων της εξ ο.τΐιαιί τοω
(ττεγαΐστικού. Αυσο τουλάιχι-
στον μΐάς είιτηε ο κ. Σταυρακά¬
κης ιπροχ&ος, ενιώ είχαμε εππσκιε-
φτεί τΐήιν εκθέση τού ΓρυλΌΐι.
θά ή,ταν ηριαιγιμιαιτιικιά ένα μειγά
λο ίαιτυχιηίμ,α γ.ή τό Ηρα«νιε:ο, νά
σταματή'σει μια τάσο^ εξια'Ίρειτ.κή
πρσσπάθΕ.ιαι αιπίό ένα /Μόγο σάν
ούτον, τήις στέγης.
Σ.Κ.Σ.
ΗΛΙΑΚ0Ι
ΘΕΡΜ0ΣΙΦΩΝΕΣ
α ΗΛΙΟΚΑΛ »
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ0ΥΚ0ΥΡΙΤΑΚΗΣ
Τσακίρη 18 — Καμαράκΐ
Τηλ. 282-658
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΛΦΕΙΟΥ
"Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια/ Παρακολουθή
σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ-
σώπων, Έξακριβιυσεις κατοικίας ή εργασίας/ α¬
γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθημσπ
κά καΐ έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί
μαγνητοφωνήσεις· 'Εζυττηρ,ετεΐσθε τάχΐοτα καί
μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα·
Πά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθη-
τε μας 6νευ άμοιβής-
Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2
(δίπλα στόν ΟΤΕ)
Τηλ- 288-489
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
Αντΐθετα δέν έχα εκιδηιλωθεί
ογοραστΐΜθ ενδ'οφέρον αηό
τούς μεγάιλου^ς καί ιαιυτό είναιΐ
«κατα κόποιο τροπο αποκορδ.ω-
τιικα, γιαΐτί το Ηραικλε:ο, ποιυ ε-
'νω 9εν είναΐ' φτωιχιή π'οληι κ ι ε-
νώ σε ά'λλες περιτττώισεις ξοοειι-
ινται τεράστ,α ποσα, δεί/χνει
μ αι παγιιαι αδ αφορία γιό τα ερ-
γα· Τέχνιης.
Τό φαΓνιρμ'ενο δέν παρατη,ρει-
ται σήιμΐερα1 μόνο στήιν έικθεαη
τού Γριλιθ'ϋ, αλΐλά καί σέ πα-
λα.ό|τερ·ες εκθεσεις, αλιλων επιν
σης δοκεκρ'μιένων καιι πολύ
ννωστών κ,αλλιτεχνών.
Όμως η απο/κτησιη ερ·γων
τού Γρ,λιου, θα μιπορουσε α*ό-
μα, να χαρισιχτηιριστεί σαν μ α
καλή τοποθετηιση χρηιμάττων,
γ·ατι ο Γριλώις αρχισε πολιύ με-
γαλος να ζωγιραιφ,ϊζει κα,ι η παι-
,ραγωνή τού δέν είνοι μεγύληι.
Από την ά'λλιη ιπΛειυιρά σάν λαιΥ-
κθις ζωγράφιθς κ,αΐι ξυλθιγΙλυΓτηις
εί'νια1 αιπό τους σπουιδιαι όϊτερους
οτήν Ελλάΐδοι όν οχι ο καλλίτε¬
ρος. Από Γτλευράς δΐε δηιμ'οσιό-
τηπα'ς εινα^' γνωστός σ' όλη την
Ε>Λάδα·. Έχο·υν ασχολιηθεΐ κ>α-
ια κα',ροθις μαζί τού ο Τύττος
κ αι οιλα τα μιαιζ χά μεσα ενηιμε-
ρώαεως Τηλεόραση κι.λ.π.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τόν 'αγοπΓ>τό μας νϊ> για-
τρό, ειδικό ποθολογο Μιχαήλ
Παπαδάκη, πού ανακηρώχτηια
πρόσψατα Διδακτορας τού Πα-
νεπιστημϊου ΑβηΊνών, συγχαϊρο-
με θερμότατα.
Α. Μ.
ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιμή ευκαιρίαν
π>ιΐρες συνκρότηιμο ιοαινουργιές
πλυντηιρίων κατάλληλο καΐ διά
ξενοδοχεΐ'ακή μονάδα.
Πληιρο·φορΐες τηλ. 231-546.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ
Καιινουργές κ,ατάστηιμο 140 τ.
μ. ισόγειο, στή Λ. Α»αδηρ'σ.ί
176, ενοικιάζετοι μέ λογικύ ι-
νοίκιο.
Πλη,ροφορίες: Τηλ. 287598
καί 220152.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αιποθήκη
?00 τ.μ. -αριαΓτλεύρως στού Γυ-
ωργίου Τσαφ·αιντακιη Οδος Πακ
νασσονού.
Πλη,ρ. τηλ. 222-507 κα 282-
958.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΉΣ
ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^
(Μάνος ΧάΜς)
Κ. & Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
Ε.Π.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΟΔΟ_ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 222-495

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩιΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΊΤ
ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4ΟΟΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
^ »♦♦♦♦♦
ΝΕΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
«Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ»
Διήγημα τού ΜΑΝ0ΑΗ ΑΠΟΣΤΟΑΑΚΗ
Η μετανα·στευση ειχε ρημα-
ξει τα χωρία τουις.
Τσούρμο- χωριατες — μοζι
► αιί ο ΛαΐΓΓέρηις — εγικιθίταΛειπαν
τα σ-ιίΐτιο τους, γ:ό νά μπορέ-
οι/σν νά τάι ζήσοον ξενο^δου--
λιεύονττοζ.
Λογή,ις—λογής Κυιβίρνιήσεις ν
χον περάσει αιπ' αυτόν τον τό-
πο. Όλες μίέ τό νυιστέρι στό χέ-
ρι τιόιν κόβαν, δήθεν πώς θα
τόν ©εραπιεύ,αν^ Όμως τόν γδιερ
ναν... Καΐ η θεραοείιθ' ήτταν>ε
προφαση.
Βράχια αιχμιηιρά κια-ι πλιαικω-
τά, μεγάλα ή μικρά, σ.υινιθΐέταν£
τή)ν κακιοτράιχαΛή τού όψη. Ανο
μεσά' τουις — πα/Ίοίς γιά τούκ
περσστιικούς — χωνότανε τα
σύνορα' κια» Κιυμαιτϊ^ανιε τά> συρ-
υατοπλεγματια, γ:ά νά χωρίιζουν
-τό δικιό μου αιπό το δκό σου».
Ο Λευτέρης, ο πρωτοπορος
τής μφριας. μέ την μοναλη ο:-
χογένε'α, φ"ον αιπό τούς πρω-
ιους. Τό εΓΡάγγιελιμό τού ήταν
ξυλοκώιπος. Έσφ,ξε τή)/ καρδιό
τού στό μισεμιό, όταν αιποχωρι-
ζόταιν τα πα(ΐδ'ά' τού. .ΕΞττσι ό¬
πως έσφιγγε... 'στήιν μΐέχρι τώρα
τού ζωή, τα τσεκούρι στό ρα-
7, ασμέναι τού δακτΓύίλιαι.
Έφυνε...
Πήγε καί κάθισε χρόνα στον
ξενο τσπο. ΔούλεψεΙ Μάλλον
παραδούΙλεψ€..Ι στις σκοττεινίες
γαλαιρΛες. γιάι νά βγαλιει πάινω τα
ορυικτά πιλούτη τής γής.
Σάν σικο'ύλικιας σέρνιουνταν με-
σα κ·εί. γιά νά μπορεσει νά απο-
τσμιευσιει μάρκ,α, κα>ϊ να συντη-
ρΓρει την οικογένειαι τού, πού
~όν περιίΐμενιε νά γυρίσει.
Μ ά το σπουδαότιερο ...«χω-
ρις να τό ποΑυκ·αιταλ!α·|}αιΐ'νε ά
ν α να πΐλουτιΐ'σ'ει περισσοτιερο
τις εται:ρείες καιί νά ε&ραώσί.,
ΛθΐλύΓΓερα την τυροννΐιο τοι».
Σαν γύρισε πϊσω τα παιδία
τοιο εκχαν μεγαΛώσει. Κα,ΐ οτ>αν
πά σΜέφτηικε τί νά κανιει τα λε-
φτά, αποφά'σισε νά χτίσει ένα
οπιίιτι οτήν πόΐλιη ναι κοτσουν τα
Γκτιιδιό τού, να σπουοάιξουν.
Αγόραισε ένα οικιάπεδο, σέ ε-
να Γτροάστειο αλλά ήΐαν δύσκο-
'.ο νά τό χτίισει.
Γίογτιι ήΓπαν λειει εκττός σχΐδδί-
οι>... Αρρυρο.τόμιη(τοι...
Δέν τιο πολυΐκιαίΤιαλαβαΦνΐε ο
Λευιτε.ρ.ηΐζ αικπό). Γιαιτί εκεί μεσα
στ.ΐς γαΛ/αιριΐί,ς τόσαι χροινϊα., δΐεν
τού ε,μαθαν τί θά πεί σχΐείδΐ.θι καί
τί είναι ρυ'μοτομίαι. Ήξερε ου1-
τός, πώς 'αφού το ιπιλήρωσε είναι
κ.οι δΊΚΐο τοο καιι τό κάνεΐ' ό,τι-
θέλει. Γι ουιτό λοιπόν άρχισε νά
τό χτί'ζει. Ξώδεψε οα> τού τα
χρήμαιται. αλλά χαΑάΙλι. Ήτο ν
νιά τ ό παίοιό τού.
Δέν τό εΐίχε όΐμως καλα^ικιαλό
τελειώσει, »ι έφθοοιε η Αστιυνο-
μιαι. Τον επιοσαιν καυ τον γβΪγ
γ αν στό Κρατητήριο.
— Φέρτε τον εδώ τόν παραβα-
τγ|, φώνιαξε ο διοικηίτής τού αε·
στυνομικου τιμήιμιατος, πΐισω α¬
πο το γροφειο τού, κσυνωνττας
την οτρογγυλή τού Κιαρέικλα.
Δυό χωροφυλάικοι· εβγαλ'αν
εξω από τα σίιδεραι τόιν Λε-υΓτέρη
καί τόν οδή,γηισαν στήν μεγολύ-
τ?ρη ιεριαρχΐικά εξοασιο.
— Χμ... δέν μου πολυιφαιιν·ε|σαι
κ,αθΐαιρος. ΤΙ έκανες εσύ κακ' σέ ε-
φί,ραΐν £ιδώ;
— Καιί σκιότωαα κοί βίοισαι «αί
εκλεψα, ολα τάικανο, ειΐπε ο Λευ¬
τέρης εκνωρισμένος οπο τήιν
κρατήση τού οττήν αστυνομίαν.
— Χμ... δέν μού το λΐές καλαί
Πάρτε τον κοί βαλτέ τον πό
βαθ.ά, τόν... τεντυιμιπΌ-υ''.
Καί 3τσι ο Λευτέρης περασί
"ήν 'νΐύτχΓτα τού στό «φρέθ'κο».
Την άλλιη, μερά τόν φώνοξιε
πόλι ο ΔΌΐικιητήις κοι τού ε»Π£:
— Τό σπ*τΐι σου θό τό κητεδα-
φΐσω...
Δεν μπόρεσί ν' ακιουισιει τί-
ποτα άΛλο. Βίιχε λΊηοθυιμήοει.
Τον αφηοαν ελεύθερο το ια-
πογεαμα. Έτρεξε α'μίέσως κ·ατα
ιο σπιιιτι τού. ...ιμά> πιρολαιβε μιο-
νάιχα τις μίτουίλινττόζες να σου-
λαιταερνοιυν πάινιω στ α μπαζα'
τού.
Κοκ,καλωσε!
Τό θεαιμα ήταν φρ ικττό.
ΠερισσόΤερο αιπό το ήθος
"ών αττιων.
Κυιττούισε...
Δεν ήταν μπά'ζα α,υτά, δεν ήρ
ταν μπουλντόζες.... 'Βτιαν λα-
χτάρες κοί στΐ.ρ·ήισίΐς, ήτον μί*
χθοι κοί ιδρώττιες μ:άς ολίάιιβερης
Πολυ βγαίνανε απο τις σκιο-
τεινι&ς γαΑα,ρ-ίιες. καί ΜατραικυΛα-
/ανε μαζι με τούς νιόμουις τήις
ζούγικλας, μίΐσο στήν ανθρώπ-
ν.ή μας κοινωνιιια.
ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
ΓΕΛΟΥΝ 01 ΤΟΥΡΚΟΙ
Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
«Γά εκ,τη χρονα συνέχι&α, η
Κυπριακή Κυβέρνηιση εδωσε καί
φιέτος τή σκληρή μάχη στή Γε¬
νή κή Συινέλδυισηι τού θργονι-
σμου των Ηνωμεινων Εθνιών, η
οποΊα με τή σε·ρα της, σιτις 20
Νοεμβριού, με ψήιφοας 101 υ¬
πέρ, 4 κοτά κια! 35 αιποχες εν£-
κρινί τό ψήφισμα των Αιδεσμευ
ιων. πορά τίς αινττιδράισεις τής
Τουιρικίος καϊ την ιεχθρΐική στάι-
Οή των σομμαχων της».
Αυ/τα γριόιφε', η Ελλίτινοαρε»
ρικάνικη εφηιμερϊβια «ΝΕΑ ΚΑ-
ΛΙΦΟΡΝΙΑ», στο υπ' αιριθμ.
99999 (συιμ—ωμαΓΠ'Κός ο ορι-
θμός με τα 5 ενΜΐάρΐ'α) φώλλο
της. κάτω αιΓϊό τόν τίτλο: θρι-
αμβος τής Κύιπρου σπόν ΟΗΕ.
Στό ιεβ'δοιμαδ'αίο Κιυρριαικό
πζροδιΒό «ΕΙΚΟΝΈΣ» στό τεύ
χος 72 τής 7 τού Φλεβάρη, δα»·
βάζομιε οχετκκά1 μέ τάι πρράνο-
υο του.ρκοκ·υιπρ:αικά γραμμιαΓτό^
οημα.:
«Τα ιθποτΐΛεοιμοτα των .προ-
σπαθιεόν της (τής Κυπριοκής
Κυβερνησης), φανιη,καν στοι 18ο
Σικνΐεδριο τής Πιαγικόσ,μ άς Τα-
χυιδρομικής 'Ενω,σηκ ποιυ πρ^αιγ
ματοιπαιήιθιΓκκε στό Ρίο Ιανέ'ι.'-
ρο τής Βραιζιλίαις μτιο» τι,ς 12 Σε
ιντεμβρίου ιμέχρι τίς 25 θΐκτω-
βρΐου 1979, το οποιθ' υ οθ>έπ"ηο>ε
μέ μΐΗγΐά'Ληι πλειοψηφΐα την π,ρότα
ση τής Κύιπρου αιναφορΐιΚΰ μέ
τα Τουρ^ωιοαπρια'Κΐά γραμμιατό-
σηιμα κ·αιϊ
ΑΑΑΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ή Άσφαλιστική Έταιρεία «ΕΥΡΩΠΑ-ΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ» μετέφερβ τα γραφεΐα της αατό την Πλα
τεία Μουσείου στήν πΛατεία Ζ· Θειακάκη άραθμός
2, 3ος δροσρος δίιπλα άπό την κλίνική Άσλανίδηι
καί το χορευτικό κέντρο Στάμνα — ΛυγεροΟ. '
Τα τηλέφωνά μας είναι 281-249 καΐ 284437
Σδς περιμένουμε προθυμοι πάντα γιά την
γρήγορη καΐ σωστή έξυιπηρέτησή οχις·
«ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
Άλλαντικά - Τυριά
ΤΑ "ΙΥΛΟΥΡΕΤΚΑ
11
"Ενας είδικός στά θέματα μουσικης. ό Λνθρωιτος
πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο κα|
λύρα( ό Γιάννης Ξυλούρης, σας ξεναγεΐ στόν κό-
σμο της μουσικήν
Τα καλυτέρα κομμάτΐα πού κυκλοφοροθν
στήν Έλληνική καΐ ξένη άγορά-
ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
«ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ»
"Ενας μουσικός, σας προσφέρει τη Μουσική πού
άγαπδτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σδς κρατδ
συντρ,οφιά τίς ξέχωρες ίδρεο-..
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
«ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙ ΚΑ»
ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ
Λεωφ- Καλοκαιρινοΰ 127 — Ήράκλειο
κη,ρύξει αικυρα κα>ι παρα-
νομαι τα γ.ραμμιαΐτόΐσιηιμα που
εχ€ΐ' ιεκδώσίί' ή θά εικδίδει η αιυ-
τοατπθ'Κΐαλούιμιενη (Τουιρκοκυ-
πρ'ακιή Ταιχυδρομική Δοόκηιση).
+ Νσ διαττάξει τό Διεθνές Γρα-
ψειο τής Παγκόσμ άς Ταχυδρο-
μικής 'Ενωισηις να καλέσΒ' τα
ε.ρατη — μελη της να ορνουν-
τα . νο δ εκοεραιωνουν ταχυορο
που φέρει τό π/αιράνιο-μαι
γραμμιατόϋηι-
,μαι».
Σττό ιοίο Κιυπρ ιακρ πιερ,ο6-
κό σέ άλλη σελίδα δ'ιθΐβιάζοιμε:
«ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜ-
ΜΟΧΩΣΤΟ (τίιτλος) κα'ΐ': Παιρέ-
βει αιπαιγθιριευιτιικές εγικιυικΛίους
και οήματτα τού Ελλην.κού Υ-
πουργείου Εμπιο,ρΐικής Ναυτιλΐιας
ο 'Ελλιηιναις πλοΐαρχος» (υιπότι-
τλος).
Δυο φωτογραφή τού πλοί
ου τιο δειχνουν με την Ελληνική
σηιμαΐ'α υψωιμένπ/ στήν πρυμη
τού και την Του,ρκ.κ,η στον ιστό
τής πρυμη,ς!Π
Τό τίλοιο λέγί.ται «Σπαρταν»
χαιί ε)'·νια.' νηολογιου Πεδρα'.ώς.
I-
διοκτήντης τού ΒΐναΊ η εται'ρείια
«ΟΒΟΡΤ 5ΗΙΡΡΙΝ3 ΟΟΡΡΟΒΑ-
ΤΙΟΝ», Γϊοιυ εχει εδραι της τή Λι-
βεριαι, αΑΙλα τό δοχειριζεταΊ'η
εταιρείαι «ΜΕΒΙΟΙΑΝ 5ΗΙΡΡΙΝΟ
ΑΝϋ ΤΒΑϋΙΝΟ ΟΟΒΡΟΒΑΤΙ-
ΟΝ» που εδρεώε" στάν Πϊιΐραά.
Η βηι,σκδψη τού «Σπάρταν»
έγινιε απο τις 17 ώς τίς 22 τού
Γεναρη, 1980.
Βλΐέπομε έτσι την συιμπαρα-
οταοη τπών αλλοεθνών στήν τό
σο τραγιική θέση τής Κύπρου
καιί τους «'Ελληνες» εθνοπιροδό-
τες, πώς την φερνουν π,οώηλα
τα στου/ς αγνοουιμί,νους. τούς
Σγκλωβισμενχ>υις κοί τους προ-
σφυιγες τής Κύπρου.
Μιεχρι εύώ φίλε οναγνώστηι
οχι μιοΜθ δεν γιελασες. αλλά μαλ
λον θα ικατσούιφιασες. Δέ σου
ζητώ συιγνιώμη, πού ξΐεψιυιγα δήΓ
6 εν αιπ,ο τιο ν τι,τλο «οστεϊΐο και
σοιβαρό», γ;ατί την οοτϊι'α πλευ
ρα την εγραψ-αν οί Τοώρκοι ο-
~αν δημοσιΐευαν τή μιά φωτο-
τού «Ελληιν,κού» πλσιου
ηερ,οδικο του,ς: αΝους
Μιπουλεντιν», ποώ βκβΙ,Ιδει το
κ,αθιεστώις τού Ντενκτάς οτήν
Αγγλι/κή γλώσοχ]ΐ.
ΚΟΥ* ΚΟΥΧ - ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ - ΚΟΥ* ΚΟΥ» ■ «Ο** «·-" ·
Κοί ξέρεΦε τί γτέλι,α έικαναιν;
Ξε,ραθή/κ,ανε στ αι γελ.α' οί
τηδες. Τετοιοι πού ε,ιιμαιατε
σαν δέν ντρεπόμαστ&ΙΜ
ΕΣΤΕΙΛΕΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΟΥ;
Έπιπλα
- Ο)Γ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΝΩΣΟΣ
Πειρ«ι·
Τε|λ.
«4.204 («Ι ΙΧ4.1ΟΙ
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4
α Α ΡΙΑ Δ Κ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
22
23
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤ
* Μιά άπά ιϊ· ΐϊΐό πμωτότυπες οικες πσυ εχιο
περάσει, ήταν αύτη πού ΐίγινε την περαομένη
Δευτέρα καί την έπαύ,ραο Τρίτη, στά Χανιά· Κι
αύτύ νιατι οί άντίδικοί υ,ου άντισιρέψανε τούς
δρους "κι άπύ μηνυτής πού ημουνα προσπάθησαν
νά μέ κάνουν κατηγορούμενο-
Σέ κάιποια οογιμή μάλιστα πού κατέβετα, ειπα:
—-Κύριε Πρόεδρε, έγώ ό καϋρένος γιά πρώ-
τη φορά έρχομαι στύ Έφετεΐο Κριήιτης οάν μηνυ
τής· Μ,ήπ>ως αμως πρόπιει, βλέποντας ι ή διαθέση
των άνχιδίκων μου, νά κατέβω άπό ι ό έδρανο
ιοϋ μηνυτή — μάρτυρα καί νά κά.τσω οιό κατ,η-
γορούμενο σκαμνί;
Περιπύ νά σας πώ πάσα γέλια έγιναν στό ά-
κροατήριο-
* Έκεί δμως πού έγινε τό μεγαλύτερο γέλιο,
ϊτού γέλασαν μέχρι κι οί Δικαστές, ήταν τό οη-
μεϊο πού ό κατηγορούμενος διικιηιγόρος καί πολι-
τευιτής τής «ιΝέας Δημοκρατίας» κ· Δημήτρης
Μαλλιαράκης, ύιπέβαλλε την εξής ερωτήση, σέ
μάρτυρα κατηγορίας:|
—Είναι άλήθεια η οχι κύριε μάρτυς δτι ό μιη-
νυτής μου κ. Μάνος Χαρής μεταξύ των άλλων
πού κατά καιρούς εχει νράψει έγριαψε καί τό ΰ-
τι «,ό "Ελληνικάς Λαός ύποφέρει σήωερα διότι
π,ρίν 60 χρόνια ό πατέρ,ας τοϋ Μητσοτάκη δέν
έχρησιμοποίησε καιπότα».
Φυσικά ό μάριτυρας δέν άπάντηοε, άλλά κι
αν τό εκανε δέν θά μποροϋσε νά άκουοτεΐ, άπό
τα γέλια, τα χαχαντκτά καί τα χεΐιροκροτήματα
ιηού ακολουθήσαν·
"Οταν αμιω; κώπασε ιύ πανδαιμύνιο αύτό, κά-
ποιος άικούστηκε νά λέει, χαρηλόωωνα ωυσΐκά:
—Ό θεός νά δώσει νά μην ξαναγράψει ό Μά
νος Χαρής καί γιά άλλου πατέρα, πού··· τσιγκου
νευόταν τα πιροφ·υλλαχτικά!. · ·
Έπειδη αιΐιυς γνωμίζω τις διαθέσεις όμισμέ-
νων νά μοϋ κάνουν ιιηνύσεις, δηλώνω ύστευθύ-
νως καί έν νώσει τώ συνεπειών τοΰ Νόμοο πε-
ρι ιι/ευδοΰς δηλώσεως, δτι δέν έννοώ τόν πατέ¬
ρα τοΰ κ. Μαλλιαράικηι, οΰτε καί τοΰ συνηγόρου
τού κ· Πλαγιωτάκη.
Γιά νά έξηγούμιαοτε δΓ)|λαδή··■
* Ό δικός μου ό δικηγόρος κ· Ι. Ντεριμανάκης,
οταν ά,ναφερόταν στύ πρόσωτιο τοΰ ΊΕλάν Ρά-
μελ, πεύ ήταν ή νεννεσιουργός αίτία τής δίκη;
αυτής, άλλά καί πολλών άλλων, χρησιμοπιοΰσε
τή λέξπ «ό "Εβραϊοι; Αύτονομιστής» ή σκέτο
«ό Έβραΐος»·
'ΟΕιγώ καί ό μάρτυρας Βουλευτής κ. θ- Σκου¬
λάς, τάν λέγαμε πιύ ουγκεκριμένα «(ό Έβραϊος
Αύτονομιστής Κρήτης» ή «ό άξιωμιατικός τοΰ
Ίσραη,λινοϋ Στραΐοΰ»·
Ό συνήιγορος τοΰ κ. Μαλλιαράικηι τόν έλεγε
απλώς: «ό άλλοδαπός»·
Ό άγαπιητός Γιάννης ήταν, βλέπετε άνέκα-
θεν εύγενής-
"Οχι ΰμιωί; καί ιύσο δταν άναφερόταν σέ μάς
η στούς μάρτυρες καιηιγοράας, άφοΰ έφτασε στύ
σημεϊο, μεταξύ άλλων, νά χρησΐμοποιήοει καί
τή λέξη «στρατευμένοι».
"Αν καί δέν τό βλέπιω καί τόσο βαρύ, άφοΰ
κι έικ«ϊνϋς υπήρξε παλιότερα «στρατευμένος» σέ
£να άγώνα πού τοΰ άφησε μάλιστα καί εντονο
«οημάδι».
Τώρα βεβαία εχει.. . άποστρατευθεϊ μέ έθε-
λουσία έξοδο·
Πώς άλλάζουν τα πράγματα καί πώς σβύνουν
οί άναμνήοεις.·
Ένα τραγούδι όμως λέει δτι «οί μαχαιριές κι
άν οβύσανε, μείνανε τα σηράδΐαν!
Μόνο, δυοτυ'χώς, τα σημάδια»!
* "Ολα οιαιω,ς θά μποροΰσαν νά συγχωρεθοΰν.
"Ολα, όκτός άπό την προσπαθεία πού έκαναν,
πέρα γιά πέρα άιπαράδεχτη,, τόσο ό κατηγορου-
μενος, δσο καί ό δικηιγό,ρος τού, νά μοϋ έκτοξεύ-
σουν βαρύτατη άνυΐπόστατη, κατηγορία, γιά δή-
θεν χαραχτηρασμούς άφορώντες Δικαστή τοϋ
Πλημμελειοδικείου Ήρακλείουι·
Πολλά θά εΐχα νά τούς πώ πάνω σ' αυτή την
προσπαθεία τους^ τό άποφεύγιω δμως, κάνοντας
τή δήλωση ότι έγώ δ,τι. έ^χω γράψει γιά τόν Δι¬
καστή κ· Σίδεριη, είναι νραμμένο εύθέως στό
προηιγούμενο φύλλα τής εφημερίδας αύχής καί
οχι όπωσδήιπο τε, σ' αύτην έδώ την στήλη.
* Καί κάτι άσχετο:, Ή ΕΚΟΦ ρπορεϊ νά £βγα-
ζε τραμπούκους, πού δέρνανε στις φοιτητικές
συιγκεντριώσεις, ωτη,νούς καταδότες, διαστρευ-
λωτές π,ραγ/ματικοτήιιων, οχι ορως καί χαλκευ-
τές άνυποοτάτα>ν πραγράτων·
* Οί «ιιαλλιάδεο» άρχίζουν πάλι τή δράσηι τοιυς·
Έν όψει τής εναρξιης τοΰ καλσκαιριοΰ, τα γνΐυ-
οτά «καμάικια» άριχισαν νά έμψανίζονται στήν
περιοχί] μας.
Τί νά ττεϊ κανείς γι' ούτά τα όΐτοιμα, τα έπιλε-
γόμενα καί «σβοΰροι»; Άπιλώς δτι άποτελοϋν
«στκμεϊα των καιρών» κι άκομη δτι «σβοΰροι εί¬
ναι καί σβουρίζΌυν»...
Κάπιοτε δμως θά φάνε τίς- -. σβουριχτές τους!
* Τοχα πεϊ καί ηαλιότερα-, δτι δηλαδή χρριάζε-
ται ξύλο μετά·. . μουσικης· Μόνο πού αυτή τή
φορά τό χρειάίονται οί Βυζαντΐνολόγοι Ίερο-
ψάλτες, πού τόσο τούς πείραξε τό άρμόνιο, τή
στιγμή πού δολοφονεΐται έν ψυχρώ κάθε έννοια
άρμονίας!. .
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
■■■βββββββββββββββββββββββββββιββ"
ΜΑΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΝΟΙΩΘΕΤΕ
ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΠΟΡΤΑ
ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13
Τα τηλέφωνά παραμένουν τα Ιδία:
22.0385 — 282.110 — 284363
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ
Έτοιμαοτήτε γιάτίςΠασχαλινέςΈκδρομέςοας, οτήν Έλλάδακαίτό Έξωτερικό
ΠΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΛ
ΠΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ "
ΓΙΑ 0Λ0 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
»♦♦♦♦♦♦♦«
♦♦♦♦♦«»♦«
»♦♦♦♦♦♦«>♦
♦♦♦♦♦♦»■«
1313 τουκδ
«ΜΑΟΜΞΗ ΚΙ ΣΑΣΚΦΕΡΒ ΕΪΤΥΧΙΣΗΕΚΕΣ ΚΑΙ ΦΪΜΒ έΙΜΟΒΕΙ
ΨΨ
ΠΑιΣιΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Στά δμορφα νηοιά μας,
η στά γιραψικά χωρία τής Ήιπειρωτιικής Έλλάδας! Τα
τθιμα τής Έλλάδας μας, ή άιγνή Έλληνΐκή ψυχή, ή
Πασχαλινίι χαρά, πού χαραχτηρίζουν αυτόν τόν τό-
πο θά μΐιοϋνε μέσα οτήν ψιυιχή σας, θά κ,ρατιοΰνται
γιά παντα στή ϋύμιοη.
ΠΑΣΧΑ 1980 μέ τό Τουριστικο γραφεΐο τής ττο-
ληςμας «Ιδΐϋ ΤΟϋΚδ»·
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΞΣΤΗ» «ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ». Τό α-ρνιί στή οχ>ύ'βλα,
ροδακιοικικ.νο. Οί φΐλογερες, οί
τσοΛάδες που χορεύουν, οί
κρυκρές χα.ρές τής Ελλάδαις μα.
Η Ε3λλά6α πού βλέπεΐ' τό Πάσχια
σάν την αριχή τής άινθΓξιηις, τής
ζωής, η Ελλάιδαι πού ταιυιτίζει
■'ή,ιν Ανάισταση τού θεανβρώ-
πών σΌ'ζ, ευίΓ'ΐιιχιοιμιέΛ/ιες... Γιά
τώρια, το Πάσχα, θά οάς πρό-
τεινιε ένα> μ,κρό ταξϊδι στά νηΓ
α ■ό μαις, στιήν Ηπιε'·ρωΐτιική Ελ-
λάΐδαι, ή στί>ς κοντινιές μας χώ-
ρες τή,ς Ανΐαη-ιοΛ «κήις Ευρώιπηις.
Έναις «εδικός» γιά τα τοξ,ίβια,
όπως είναι ο κ. Ζέιης &α σάς ελε
νέ, νιά γιορτάαετε τό Πάσχο σέ
κούς μας τκφαιδείσους... Ρομαν
τ'κός μέρες μιέ μανττολϊ'να καϊ
κ θάρες, ρο,μαντιικά επτηαινΐηισ.ια-
κα έθιμα, χωρ·ά πού τό λού-
ί.ουν τα Βύιμαιτιαι ταυ Ιονοθϋ, φα
γητά, σπεσ.ολιτε με θαιλασσ.-
νσ...
Ομως, αφ,ηιστε, νια σας εξηνή
σει καλατερα ο κ. Ζεηις. Εκιείνος
θά φρονπσει νιά την εχδροιμη
αας, αρκεί πρίν αιποψα'σί'σετε
ν>ά τό Πασχιαλιιν'ό οαις ταξίδΐ',
νά περάσετε από τό γραφβο
τού στήν οόο 25ης Αυιγούστοιι
48 τηθιεφωνο 223-214.
6 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΕ 6.3ΟΟ ΔΡΧ.Ι
'Μά καταπληικτική ευκαιρία
οάς πρσσφέρει τό Ι5Ι5 ΤθυΒ5
νιά να γνωρίσετε ένιαι Λαώ, τα·-
σο ιοοντ'ν'ό', ένα σύιστιηιμ.α γιο
τ ό οοθι'ο τόισα> πιολλά εχιτε αι-
κού'σει... Κ|α(ί στό κάιτω — «ό¬
τι*), νά μάθετε πιώς γ ορτάζουν
ο ΒουΛιγαροι το Πάσχα τους
να τουσγκρίθίΐτε τό Παχισιαλινό
ποτήρΐ' σαζ μί κ.ό~ο ο γεΐΐτονα
ΒούΙ^γα.ρο, νά περΠ'αΓΓήισετε
στήιν Κοιλάΐδα' των Ρόδων, να
,μυρΐ'σετε τό φημ σιμέν.ο Βουλγα
ρ κο ροδέλα ο...
Σάς δΐιδβται μ ά ευικιαρία ν'
'Ίοούσετε τό «Χρστός Ανέστη»
στό μονασττήιρι τής ΡιΐΜας ή
τού Παιμιτβάροβο... Οί ΒούλγαΓ
οοι είναι ένισις λ,αός φιλόξενος,
έναις Λοος πού εττιζιγτεί τή φιΛίια
•μαις, πού μο:άει μέ μάς. Τώρα
μ έ την οΐικονομ'ΐχιή κρίση, συιμκ
φέρει νια γνωρισετε τα έθΊμα και>
-ις συΜή,θε βς των γειτόνων μας
-οιυ Βορρά! 6.000 σήμερα, εϊ^
ναι ενα> αΌΐήιμοντο ποσό, πού
μπορεί ο κοθένιας νό διαθέση!
Τό «1515 ΤθυΉδ» θά φρον
τ1 σει νά σάς μεινει αζβχιασττη η
κονττινιή. Βουλγαρία... θά σά·ς
χαρίσει αξεχαστες ώρες σ« μ:ά
χώραι πού μιόλις τιρίν λίγο εκά>-
/'πτε τό μΐίστήιριο, γιά τό πο-
λιτικό τηις σύστημο καιί τί·ς
συινιθιήιΚιες ζυής.
Ο ικ. Δη,μιήτρ,Γ|ς Ζέης κ,ώ το
Ι5Ι5 Τ01ΙΒ5» πού δίυθΐινει,
σάς εύιχοντιαι καλό ταξ"ιδι κα
σας ηερ'ιμένϊθυν για όπο:·α'δίήιπιο-
■ιΣ ταξιδ'ωτιική σ'υιμβοα^ή,. £011-
οηις, περΐιμενουιν νά ταικτοποή-
σουν τις λετττομέρε:«ς των εκ^
όρομών σας, γ·ά όλιο τον κο-
σμο...
«1515 ΤΟΙΙΠ5»
25ης Αυιγο-ύστου 48
ΗράκΛειο — Κρήτης
Τηλ. 223-214
Τό ταΕίδι σας ίεκινά άπό τό Ήράκλειο μέ τό
ΗΛΙΟΣ ΪΟϋΠδ-ΕΚΛΡΟΜΕΣ ΜΑΝΟΣ
* ΛΟΝΔΙΝΟ * ΠΑΡΙΣΙ
* ΜΑΔΡΙΤΗ * ΡΩΜΗ ΚΑΙ «50Η00ί-ΤΓΜΕ»
ΠΑΣΧΑ στήν Εύρώπη Πάοχα οτήν Έλλάδα- Πάσχα
ο' ολο τόν κόσιπο! Έσεΐς τό μόνο πού μένει νά πάρε-
ιε την άιπϋφαση· Τίποτ' αλλο..· Πά τ' άλλα· ρωτή-
οτε:,
Ταξιδεύοντας στό έζωτερικό ,τό μάίτι σας χαίρβταΐ-
ή ψυιχή ήουχάζει* κι ό νοϋς πλαταίνει·
ίτσυ μέ την δ « α της Ανάσται-
ση. Ο κ. Διηιμήτρη,ς Ζΐιηις, είναι:·
ο Δ-ιβυιθυντιήις τού ΐμεγάλο.υ του>-
ριστικού Γραφείου «1515 ΤΟΙΙ-
05» Έναι γραφ*ο πού φλοδο-
ξεί νά κάνει τίιζ μερειςτών διακο-
μ α κοντινή εκορομή, χωρις νά
κοιυ'ράζεστε... Γιά νά μπορείτε
νο γ ορτάσετε, νά δα'σιοεδάσετε
περ σσότερο... Τό Εφτάνιηοα,
άς πούμε, πια'ραιμένθ'υν ενιαις αιπό
τούς πό ατόίφοιις
81ΙΝ ΰΟΜΡΟΒΤ ΤΟΙιΈ.,
Ένα νέο αξιόλογο Τουριστικό Γραφεϊο
ΕΝΑ καινούργιο Τουρ,ιστικό γραφεϊο, με ύψηλούς
στόχου; καί αριστες ηροοπτικ,ές, ήνοιξε τελευταία
στό Ήράκλειο. Πρύκεπαι γιά τό 5ΌΝ ΟΟΜΡΟΚΤ
ΤθυΚ8 στήν ιπλατεία Καλλεργών, πού διευθύνει ό κ·
Δημήτρης Λύρας.
Ο κ. Λώρας, ήρθε στό Ηρά-
κλεο γιά νά οσχοληιθεί μέ του-
ριστΐικεις επιχειρήισεις «αί νά
ιΐροσφερΐΐ την σύγιχρονη αντί-
ληψη τού τοξ'δού, τ ό σύγιχρο-
νο τουιριστΝκό πνευμια στό κο:-
νο τού Ηρακλείου.
Ο ϊδ.ος έχει αοχοΛ/ηιθιίί γιά
πολλά χρόινπαι μέ τόν τουρ'σμό,
σάν υιπεύθυνος προγιραμμάΓτων
μεγάΐλων Αβηνα'Γκών Ταξιδιωτι-
κών Πρ€ΐκΓτορεϊων κοιί η πείρα
ταυι αυΓτή, αποτελεί εγγύηση
γιά τόν σύγχρονο ταξιδιώτη.
κ. Νίκο Γρύλλο
62 Μαρτύρων 1 Ή,ράικλειο
ΤΗΛ- 286.920 καϊ 288488
Είναι τό πρακτορεϊο πού άντιπροσωηιεύει τό γνωοτό
σας ταξιδιωτικό γραφεϊο ΜΑΝΟΣ τής Αθήνας·
θά ττιρασρτιε ίνα από τα ΐτΐιό
όμορφα Πάσχα σας.
ΠΑΣ1ΧΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛιΙΑ
Η Ιστορία κ* οί» θρύλλοι ζων
ταγιϋουν στά μεσα?ωνικά κά-
σττρα, στούς πύργου, σιτϊς πό¬
λεις πού είναι σημαδεμένΐς από
τούς τελευταίους α:ώνΐΓς. Η γή
καταπράαινη, μέ το.πιο ιι·δυλλια
«ό, γεμάτα ρομιαντησμό πού
φέρνουν τή θύμιση σιέ κοιροθς
μαγ'κούς...
Ο λαός πάν™ ττ£:&τηρχημένος,
πιστός στί ττο.ρτιδάσίεΐ'ς τού
καϊ ένα Λον&ίνο ντυμένο κυ-
ριολεκτκικά οττά ΠσσχσΑΐνά τού.
Αλήθεια, μπορίί νά τχύ κονύς
πώ τιαζιδεύΐΐ όταν δέν έχει γνω
μίσβι τό Λονδίνο καί την Μΐγά-
λη Βρτ,ταννία;
Πρίν αποφασίσετε γιά ένα τέ-
τοιο ταζίδι, ρωτήστϊ τόν κ.
ΓρύλΛο. Βνας ειδϊκός, χίναι πάν
τα τό πιιο κατάΚληλο προσωπο
νά σάς αιναλύσει ένα πρόγραμ-
μα, νά σάς συμβουλέψει γιά τό
πώς θά κάνΐτε τό ταξίδι πιο ά-
νιτο, μέ τα πραγμαίπκά άνίτα
Γτρίαγράμμαιτα πού Γτρ|0σφέρ£»
το ΜΑΝΟΣ...
Στήν εκδρομη βεβαία, δέν θά
πάτε μόνοιι. θά ούς συνοδέψΐι
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
Τό ταξίδι σας ^ΕΜΐινά ι&πο τό
ΗρόκΑϊΐο! Καϊ κάθε λΓ.πτομέραα
είναι ρυθμισμένη. Ειδιικά προ-
γράμματα ειδι-κοϊ άνθρωποι έ-
χουν πρίν από σάς γυρίοει ποΑη
ιί πόλη, έχουν ζή σει στιγμή μέ
στιγμή τό ταξϊ&ι σαςΙ
Έρχεται) τό Πάσχα. Καϊ μα·
ζί τού, η Ανοίξη. Τό Πάσχα, η
νιορτή τής χαράς καϊ τής ελπί-
άας, μπορεί νά σάς ττροσιφέρΕΐ
γιά φέτο, αιτέλειωτες συγχινή-
σ,εις καί οτίς πιό μαχρυνίς χώρες
τού κόσιμουΙ
ΕιΐιδρΜοϊ άνθρωττοι μί| μακρό-
χρσνη πιίρα έχουν φροντίσιει.
Τό γνιοστό ταξιδιωτικό γρα-
φείο ΜΑΝΟΣ καί ο αντιπρόσω¬
πον τού στό Ηράκλ·ς;ο κ. Νίκος
Γρϋλλθις ξέρουν πολύ καλά τί
σημωνει εΐΗδρομή, ξέρουν π|ώς
ΠΑΣΧΑ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑΤΡΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η Βουλγαρία, ή γειτονική μαςχώρα,προσ- στόέξωτερικό,κάνειτΐςδιακοπέςπούτόσο
Φέρεται γιά μάς τούς "Ελληνες δσο καμιά έπιθυμεΐ, καί ταυτόχρονα κάνει καί Πάσχα.
δΛλη χώρα γιά ένα ταξίδι τώρα τό Πάσχα. Ταξιδέψτε, λοιπόν, φέτος τό Πάσχα στή
Γιατί. μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό 'Ελ- γειτονική μας χώρα, καί μ' ένα σύντομο καί
ληνας έπισχέτττης βρΐσκβται χωρίς καλά- δνετο ταξίδι θαχετε τρΐα βιώματα μαζί: καΐ
καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι, Πάσχα, καί διακοπές. καί έΕωτερικό,
"'ΛΗ*
ΥΛΓΑΡΙΑ
Γιά πεοισσότβοβο πληροβορίες άπευθυνβεΐτε θΓόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στό γραφεΐο τού 'Εθνικοϋ
•ΟονΌνισιιοΟΤουοισμοΟ τής Βουλγαρίας στήν'ΕλΛάδα. ΒβΙΚβηιουΓίδΐ/ΑκαδπαΙας 12.Άθπνα134.τπλ. 3634675.
·♦♦♦♦♦♦♦♦
ΕΠΙΠηθ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ρουοτίκ
ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΠΝ
ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
ΤΗΛ- 289-021
Όλα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ .
« ΤΟΐνΐΠΡΟΥΚ »
Ι
Τ,ότι σπό ταξ»δ>, Εΐκιείινκ) ποιύ έ-
χει τή μεγαΙΜύτερη σηιμασϊια ει-
/αι η ΣΙΓΟΥΡΙΑ, η καλοττίρισση
καί ηι αξ»οποίηση τού χρονου^
Κοιι ενός ταξ'ιδ,ώτης, τιου θα α-
παφ-αοισει να παει σε καπθΌ
άγνωστηι χώρο, πρέπιει νά κανει
πραγμαΓΓΐκα διακοπές. Χωρις
"ΥΧος, με ένα πρόίγραμιμα ποα
τχει 'Π,ροβλέψει ολες τίς λεητομέ-
τεΐς! Καιί σ' αυτο το σημε'ΐο
η προσωιπ'ΐκή φρσντίδΰ τού κ.
Δημητρη Λύρο, εϊναιΐ αιμ&ρι-
πη. Ο Ηδ'ος, ταξιδ&ύει πολύ,,
π' αλες τίς χώρ,ες ικιαΐϋ, προφα-
'.ώς, γνωρίζει καλά τι αιπα.ιτει ο
'ΕλΜηνα'ς ταξιδώτης.
ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Γικί τό Πάοχια, μα> ιοαιι γιά ό-
)ο τό χ,ρονο, το 5υΝ ΟΟΜΡ-
ΟΗΤ ΤΟΙΙΒ5, σος προσφέρει ε¬
να πλούισΌ προγραιμρα·, πού σι-
γοορα, κάπου θα βροτε κ·αιϊ τα
δ,κα σας όνερα. Ταξίδια> οί χώ¬
ρες ξωτΐικες, σε χώρες πό υ διεν
υρά'ρχει η του.ριστΛή κιοσιμοπλημ
μυρο, ταξίδια ολ'κ Βυρωπια'ΓΚΕς
μεγαλουπόλεις, ή οκόιμηι, σέ χώ-
οε'ς ,μακρυνές πού πρίν λίγα> χρο
ν;α γ ά νά τϊς επ·σκιεφθεί κανιείις
εττρεπε νά ταξΐιδεύει βδομάδες
η καί μηνες ακ,αμηι...
Ταξίοΐ·α σέ όιλσ τον κόσμο
γ·α επαγγελματΜθ'ύς λόγοος,
γ ό μορφώση κιαιί ψυιχογ«Λ)γίια, ο-
Λθυς τουις μήνες τού χρονου.
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
Τό Πάισχα' λο'πόν μιπορεί νά
σάς χαρισει ενο σωρο συίγ*'νή>-
σεις απτ> τίις π·ό κοντινιες μεχρ.ι
τις πό μακρυινιέις καί τίς πό ξω-
τ«ες χώρες τού κόσμου. Ό-
μως, οί ταξ'διωτικες ωκαιρΐί.ς
δεν εξανυλού'νπ'αι. Το καλοκαιρι,
πρεττεΐ' να φια'νταιοτειτιε τί θά γ>ί
, εί στή Μισσχαι, με τοώς Ολιυμπι
ακοας €ΐγώνΐες! Καο θα πρεπει* να
συίηΓτήσετε μέ τον κ. Λώρο τις
ίΐικα*ρ«ς ιπού προσφερει ένα τε-
το ο ταξϋδι...
Πριν αποφαοισετε λοιπον για
τό Ποσχιαλινο σα ταιξίδι, ή
κ αί γ>ιά οπο'θόήιποτε ταζΐδι
σας, μήιν ξεχάοετε νά τιηλεφωνή-
σετε στό
δυΝ ΟΟΜΡΟΒΤ
ΤΗΛ. 281-504
ένας έμπειρος αρχηγός από την
Αθηνά, η ένας διττλωμίαη-ούχος
Έλλπνας ξεναγός τής Αγγλίας...
Επϊαης, ειδΐκοί άνθρωποι έ¬
χουν επιλέξφΐ τα ξενοδοχεκι που
Οά μείνετε. Τα καλυτέρα ζενοδο
χεία τής Αγγλίας, μέ ιδιαιτέρα
λουΐτρό, μέ φαγητά τίς καλΰτε-
μες Αγγλικές σπεσιαλιτε.
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Η πρωτεύουσα τής
Ίο Παρίσι των ονείρων, το Πα-
ρίο» τού Σηκουάνα, τού 'Αϊ'-
φελ, τού,Ναπολέοντα, τού Λού
βρ^ου. Η πόλη τού φωτός με τα
Ηλύσια, την Αψϊδα τού θρι-
άμβου, ή τίς γραφΐκές ΓοΛλατι-
κές ν&ΐΓτανκς.
Καμιά πόλη οττόν κόσμο δέν
έχει Ίσως τή χαρή τού Παρκ-
σιού. Η πιό κοσμοπολίτΐκη πόλη
στόν κόσμο, μπορεϊ νά γίνηειι δι-
κή οας... Αρκιί νά μελιτήσιτε
τα προγράμματο τού ΜΑΝΟΣ,
νά ρωτήσετε τιόν κ. Γρύλλο,
γιά νά φτιάξετε μαζί τό πρό-
γραμμα τής εκδρομής σας. Κι
αυτό, γιατί υπάρχουν πσλλές
εκδρομές. Μττορεϊτε, παριαδεϊγ-
ματος. χάριν, νά οιυνδυάσετε σέ
ένα ταξίδι νά δείτε τό Παρϊσιι
καί τό Λονδίνο μαζί Ι.
Τό Πάσχα στή Γαλλία, είναι
□Ληθιινά όμορφο. Μέσαι στήν
Παριζιάνίκη κοσμοπολίτικη ζωή
ή ακόμη καί μέσία σιτά ατόφια
Γαλατικά έθιμα πού συνυπάρ-
χσυν μέ την ιξελιξη...
Η μοναδική στόν κόα|μο Γαλ
Α,ική σομττάνι,α, θά σάς χαρίοιι
τό κεφι καί την απόλαυση... Η
συντροφιά οίας, θά είναι φιλική.
ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ
Πεδιάδθί 1 (έναντι χυμερτνού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑν)
ΤΗΛ. 235.493-230.169
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—.1 μ.μ. καί 4-30—8 μ.μ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοαωΐιρινοΰ —- Γα6αλάδων'5
ΗιΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ : Ίατρείου: 287.366
ΤΗΛ·: Οικίας 224-608
ΣΤΟΠ
θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαπκή εύκαφία,
άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
Επισκεφθήτε μας. θά £χετε σύντομα την
πιό συμφέρουσα περίπτωση·
Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέττι-
ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Λεαχρόρος Καλοκαιρινοΰ 188
ΤΗΛΕΦΠΝΟ 280-341
Γνίορίοτε κι έοεϊς μιά ζένη χώρα, όπως την Αγγλία.
Τώρα είναι κάτι άρΐκιετά εΰκολο.
θά υπάρχει πάλι ο πιδικός αντι-
πρόσωπος τού ΜΑΝΟΣ, θά υ-
πάρχει ο ζεναγός σας — Έλλη¬
νας πάντα— γιά νά σάς συμβομ|
λέψει... Μην ξεχνάτιε τα ·§.|ιϋ
αχόμη νά σηουδάσεπ·ε μαθήμα-
τα Τέχνης σέ 100 φη,μισμένη
κολλέγιια, σ' όλη την Ευρ|ώπη...
Τό ΜΑΝΟΣ, καί ο κ. Νίκος
Γρύλλος, ένας από τούς πιό πα¬
σάς. Οί δυό μεγάλες πόλεις τής 3 λιούς καί πιό γνωστοϋς Τουριι-
Ευρώπης, τό Παρίσι καί τό Λον
δίνο, είναι προγμαιτικός ΠΕΙ-
ΡΑΣΜΟΣ γιά τα ψώνΐα. Ποίος
δέ θάθελ,ε νά κρατήσει κάτι μα¬
ζί τού, κάτι πού νά τού θυμί-
ζει μιά υπέροχη Πασχαλινή τκ-
δρομή;
ΚΑΙ δΟΗΟΟί - ΤΙΜΕ...
Ένα σκόμη ειδικό πρόγραμ-
μα τού ΜΑΝΟΣ γιά τα καλοκαι¬
ρινό οίας ταξίδ αι Μπορείτε νά
συνδυάοετί τίς σιιγκινήσεις πού
προσφέρΐιΐ μιά εκδρομή, στήν
Αγγλία, στήν ΓαλΛία ή οττήν
I-
σπανν, μέ τό νά μάθετί μιά ξέ-
νη γλώσσα σέ ειδικά κολλέγια.
Στό ΗΛΙΟΣ ΤΟΥΡΣ, ένας ει-
δικός άνθρωπος θά σάς εξηγή-
σει πώς μπορείτε νά συνδυάσρ-
τε τό ...τερπινόν μετά Τού ωφε-
λίμου. Βεβαία, μπορείτε νά κά
νετΐε Τέτοοα μαθήματα όλο τόν
χρόνο αλλά... άλλη είναι η χα¬
ρή τού καλοκαιριού. Μπορεί>τ£
στιικούς πράκτορες τού Ηρα¬
κλείου, φροντίζουν νά κάνουν
όσο πιό άν—ο γίνεταϋ τό ταξί-
δι σας...
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
Αθηνά: Αιολου 102
τηλ 3219221
ΗρακΑειο: Πλατ. Δασκο-
Λογιαννη20--τπλ:2|| 147
ταξιδευετε
καλα & φθηνα!
Αεροπορικώς Απλη Εττιστρ.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.388
ΘΕΡΜΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
— ■¥■-
ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΑ ΜΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
ΣΤΕΙΛΕΤΕ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΥΤΗΝ
ΟΣΟΙ ΔΕΝ
ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
ΣΤΕΙΛΕΙ.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦«»>
7300 10600
7100 10450
7000 10450
8300 12700
6850 9600
10250 15800
8300 10700
7100 10700
7200 8700
5900 8700
7200 10600
9600 18300
6200
5400
9600 15000
Αμστερνταμ
Βερολίνο
Βρυξελλες
Κοττεγχάγη
Φρανκφουρτη
Ελσίνσκι
Λονδίνο
Μαδρίτη
Μόναχο
Μιλανο
Παρίσι
Στοκχόλμη
Ζυρίχη
Βιέννη
Όσλο
Μέ ΠούλμανΑττλή Έπιστρ.
Λονδίνο 2500 4900
Βενετ'ια 1900 3700
Μιλανο 1900 3700
Μττολώνια 1900 3700
Γιουγκοσλαυία 1500 2900
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ
Επί τής οδού Αγίου Τίτου
(ιιλάι — πλόι ακριβύς αττώ
τή/ 'Ενωση Γεωργικών Συνεταιι-
ρισμών), ενοικιάζετα.ι χώρος
140 τ.μ. 5 δωματϊων, στόν 1ο
όροφο, κατάλληλος γιά επαγγελ
ματική στέγη.
Ενοίκ.ο λογικώ.
Πληροφαρίιες: Τηλ. 284214,
όλες τίς εργάσιμΐς ώρες.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
'Επιπλα ποιότητος
• ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ
• ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
• ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
; ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
Τηλ. 280-689
ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
Τηλ. 284-759
ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
Τηλ. 289-160
ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
♦»«»>♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
"Ανδη Νάρκισος
Ήράκλειο - Ρόδος
δ| -Ι .■--ΛΪΔΑ 4
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΑΗΘΕΙΑ
ΜεΘαύριο Τετάρτη στό Έφετεϊο Χανίων
(Ν ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΙΚΕΣ
ΚΑΤΑ ΜΠ^ΥΒΟΜΑΝΟΑΗ
ι____,
χαρος οταυοαν
ηου πριν με /κωμα
φραξουν οιαλ'λο,_____
προλαβπ νρ πει ε:οοω κ α
ουλλαΡπ Ο)κγ^ζο^>
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Ι
ι
ι
ι
ι
ι
ΜεΘαύριο Τετάρτη 19 τρέχ.
πρόχειτα· νά διεξαχθοΰν στό
Εφετεϊο Κρήτης (Χανιά), οί
τρείς τελευταίες δίκες κατά
τού Μπαντουβομανόλη, ντά τα
γνωστά «Αττομνημονίϋματα».
Πρόκειται γιά την υπόθεση
τού γιατρού Κριτσωτάκη (συ-
κοφαντκή δυσφήμταη), των α-
πογόνων Πετρακογιώργη γιά
μνήμη τεθνχώτος καϊ των πα»-
διών τού Αθανασίου Γ. Σκου¬
λα Λευτέρη, Πεοισιεφόνιης, Αρ-
γυρύς καϊ Ελένης, πού έχουν
δικάσει κι αύτοι τόν κατηγορού
μενο Αρχηγό Εθνικής Αντπστσ
σεως Κρήτης, Υ'ά μνήμη τεθνε-
ωτος.
Αξίζβι νά σημαωθεί ότι από
την τελευταία δίκη θά απου-
σιάζβι ο αόμνηστος Μιχάλης
Σκουλάς, ττού ττέβανε πρόοφα-
τα καϊ πού ήτταν στήν πρωτό-
δκιη υπόθεση μεταιξύ των μη-
νικτών.
Ωστόσο υπάρχουν πληροφο
ρίεζ ότι η δίκη θά δαξαχθεί μέ
πδικό πληρίξούσιο απώντος
τού κατηγορονμένου, καθότι ο
ττλευταϊος, μετά τό πράσφατο
εγκΰφαλιικό επεισόδιο ποϋ υπέ-
ατει, δέν μττορεϊ νά παραατά
στό ΔΐΗαατήριο.
Ιελεγχος
!.»··■««·■··■■······«········■··■·>··■·■·■■·■·■·■·····■■·■■··■·■··■·■■·
ΤΙΓΪΝΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΤΑΛΙΔΑ;
ΜΑΣ καταγγόλλετοπ δτι στή
Σταλίδα Ηρακλείου1, λιγοτ -μέ-
τρα άπό τή θάλασσο^ τπλάι
στόν αίγιαλό, χτίστηικιε τφόσφα
τα χτίσμα (ττροεκτάθηκε μάλ¬
λον), άλλά χωρίς άόδεκχ.
ΟΤΑΝ έγινε ή τταρατή,ρηση
στάν ίδιοχττήίτη, τού ό~οίου τό
δνιομα θυιμίζει τροχάλους, λέ-
γεται δτι άτπάντησε: —'Εϊμένσ.
ξ,ανοίγετε. ττοΰ εχτισα δνα δωμά
τΐο καϊ δέν ξαινοΓγϊτε τσν
γείτονα ~ού δχτισε ό-
λΐοκληιρο δ,ροφο ξενοδοχείον, ήρ
βαν Τ 6 χωροφύλακες καϊ τό ά-
ποτέλεσμα ήταν ,μΐηιδέν; (όχι 6έ
6«ια για τόν ίδιοχτήτηι).
ΤΑ τηραγιματα αύτά μάς είναι
ά?τπστευτα5 άλλά έττειδή μάς
καταγγέιλθηΊκαν έττίιμονα, ρωτοΰ-
με τό Πΐαλεοδομικό (αν ύτττχχρ-
χει άκά,μιηι σά!ν κρατική ι—ηιρε-
σία) νά μάς σπταντήισιειΐ στό έ-
ρώττηιμ α:
—Τί γίνεται, στή Στοαλίδα μέ
τίς παράνομιεζ οίκοδαμές;
Τα έκατομμύρια τοϋ κ. Γιάννη Μιχελιδάκη
• ΣΓΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδο 1
ρος μου ή σέ βάρος
των ομαειδών εΤΜχειρήσίε-
ων εκιτροφήις βοοειδών, ττού α-
πεπυιχαν όλες, λόγω τής γνω-
οτήις κρίσεως γύ>ρω απύ των ε-
»?αίγιελμαιτιικιό αυτό τσμέαι.
Αλλιά ού βεβαία, σέ καιμιά ηε-
ριιπτωση δέν κιάινεις κριτικοή,, καΐί
τό ενδιαφέρον σου έχ>ει> περιωρί¬
σθη νά αναικαλύτττιεις δήθεν
σκάινιδαΛα, γιά τό οπΌΐία έχεις
πολλές φορ'ές αοαισχολήσει τό
διΐκαιοτΓΐή,ρΐιθι.
ΑΓίόδΐειξΐις εξ άΐλλου τή,ς &ια-
οτροφής των γεγονιόιτυν πού
κανιεις, ΐίνια* η -αιπόπιειρά σοω, α-
ναοκευόζοντος δήθεν, προηι-
νοώμενο ψεύώας σου), στό υπΓ
ορ. 259 από 3.3.1980 φύΐλΐλιο
τής εφιηιμιερίδας σου, νά ισχωρί-
ίισαι ότι διώκΌ'μα^ι γιά υΐΓτεξ'αιί-
οεση- ετέρων 28.000.000 δρχ.,
γιό υιπιόβεση πού σχετιίζιεταΐι μέ
την ΑΤΕ ιοαιϊ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ,
ίνώ ,η αλήιθεια εΐ-ναί, καί τό γνω
οίζίΐς, δτΐι έχω καταθέσει. τό ώς
άνω ποσόν των δρχ. 28.000.
000, στον λογαριασμό ΑΤΕ —
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, οπό τό ο-
τΐοί'αι διικ-α ιούΐτοι λαιμιβάνιειν ηι
ΚΤΗΝ.ΟΤΡΟΦΙΚΙΗ δρχ. 4.500.
000, πού δέν έχ^ΐ' ειοττράζεΐι ακό
ίΐα λόγω γριοφειο»ραΓΓΐιΜών διαε-
τυπώΐσεων, γεγιοινχ>ς .εξ άλλου'
πού ανιεγΜώιρισε κ-αΐταθΐέτων
οτόν ανταίοριτή. «αί ο εδώ Διευ-
θυντής τού ιυποκαιτοοτή'ματος
-ής ΑΤΕ.
Αυτή είναι λοιπόν γ» μόνη α-
Λήιθεια πού, έμμιεσιαι, σαφώς 6-
ρυς, επιιβ€(>αιιώνιεΐ' κ,αι' τό εκδο¬
θέν βιθύΐλιευιμαι τού Συμβουλ$ου
Πληιμμελειοδιικών, θιΠΌιρώ δέ γι-
ότϊ ικαί ποία συμιφέροινται μπθ'ρεί
να εξυιπηιρεΤ'εί τό δημοσίίυμό
σουι, αφού εγνώριζες τιή(ν αλή-
θεια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚίΗΣ
Αρμόδΐ'θς Δικιαοπΐικος Εριρε-
Αηΐτήις, ιεπιδόΠ"ω νο·μϊ|μως την πα¬
ρούσαν πρός τόν Εμμανουήλ
Χαριτακη, Διευθυντήν τή)ς Ε-
φηΐμερίδος «ΑΛήιθιειο»
κ,αιί δΐιά τάς νοιμϋ',μου^ συνεπείας,
καλιούιμενον αιμα', όπως, υισμκρύ
■'ως πρός τόν περί Τώπου νό¬
μον, δημοσιευθή την παιρούσαιν
ί.:ς τό επόμενον φύλλον τής άε-
νω εφιηιμερι'Ιδοις τοο, εις την αυ¬
τήν θέσιν κιαιί μέ τό αιυττά στο·ι-
χείια ώς κσΙί τό αΜωΤ'έρω αφο-
ιρών €ΐ ϊΐμε δηιμοσίιευμαι τής
■Όη Μαιρτίθ'υ 1980.
Εν Ηρα'κιλιε'ίΐω τή 13 Μθιρτίου
1960
Ο εξωδίκως δηιλών
καιί
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Παρά: τό δτι άγοπτηττέ κ Μιχε
λιδάκη θά μτΓορούσοΐιμε ΤΓΌλλά
να σάς τποθμε σάν άητάντηση
στό τταιρατπάνω έξυβριστικό σας
κε'ίμενο, προτιιμοΰιμε να τϊφιερώ
σωμε τον χώρο αυτόν στήν ε¬
ξής —ιρί—τωση τού αγιροτη Ε¬
λευθερίου1 Μιιχ. ΣοιΛτάτου.
Ό φτωχός σύτός άγιρότη,ς, ττοθ
ΜΙΑ ΠΡΟΛΓΤΕΑΙΛ ΤΟΥ κ. 1ΜΑΛΑΙΑΡΛΚΗ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οιελιδα 1
ρισμό κατά τοΰ Δικαστή κ. Ι.
Σι'δερη καί γιά νά ίσχυροττοιή
σουν την δηιμιουργία των έντυ-
ττοχΓεων εΤτπαν δτι 1) «Συνέρχε-
ται σημερα (τή μερά της δίκης
13^—3—θθ) ό Δικπγγαρικός Σύλ
λογος ΊΗρακλείον γιά νά ττάρει
άπτόφασηι επί τού σοδαροΰ αύ-
τοϋ θειματος» καΐ δτι 2) «"Ηδη
αύτη τή στιγιμή πού ιμιλδΐμε, ϊ-
σως έχει κ—ατεθεϊ μήνυση γιό
συκοφαντική δυισφήιμιση άπτό τόν
κ. Σιίδερη».
Τό θήμα είναι σοβαρό? δεδο
μένου δτι έγινε δντος τπροσττά
θεια έττηιρεασμοθ αττό τα «γνω
στα κυκιλώματσ» πιρός την Δι
οίκιηση τοθ Δικηιγορικοί} Συνλλό
γου, γιά να πάρει θέση σέ μιά
Οτηόθεση, μέ την οποία δέν σχε
Τίζεται καθαλου.
'Εκεΐνο δμως πού έρωττχται,
είναι πώς γνώριζε 6 κ. ΜαΛλια
ράκη,ς καϊ ό ώττεραο—ιστής τού,
την διαθέση τού Δικαστή κ. Σί
δερηι, γιά την ύττοδολή μηνύσε
ώς τού εναντίον μας καϊ γιατϊ
δσττευσε καί μέ ποία «έξουσιοδό
τηστ)> νά την τΓροαναγγείλλει;
Τονίζσμε καϊ ύττογ,ραιμ'μίζομε
,μέ βαρεία ύπογ.ράμμΐση δτι δ-
λα αύφά είναι άτταράδεχτα πιρά
γματα, τα όποΐα θά πιρέττει νά
έίχουι» σοβαρές σννέπτειες.
Τα «κυκλώματα» μ—ορεϊ νά
εχουν ττέραση στούς χώρους ττου
δροΰν ιοαϊ κινοΰνται οί κ.κ.
ΜαλλιαρακΐΓνς καί Πλαγιωτάκης
(«Νέα Δημοκιρατία», Μεγάλα Ξε
νοδοχειακά συγκ,ροτήματα καί
'Λμερικανοε6ιρα)ίους), ττού ώττε
ρσττίζονται σάν δικηΓ/όροι άλ¬
λά δέν έχουν·, δέν μττορεϊ νά ί-
χοι/ν τηέρασηι στόν Ίερ6 Χώρο
της 'Ελλιηινικιης Δικαιοσύνης.
Ό κ. ΠατταΜωνσταντίνο1/ (γιά
νά μην πιθήμε καί τόν κ. Καρα-
μανλή) καί οί άλλοι πολιτικοι
έκπτιρόσ&χτροι της Έκτελεστικής
Έξουσ'ίας στούς όττοίους τπ-
στεύουν ο' παρατπάνω κύριοι,
μπορεϊ μέ τίς μασωνικές καί σι
ωνΊστικες τους διοχτυνδεσεις νά
δεΊχο,νται τα «ουκλώματσ» και
ΚΑΙ ΟΜΩΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ
ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΙνΙΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ!
Μ. Χ.
νά τα χρησΐιμοποιοΰν γιά τα συμ
φέροντά τους, πλήν δμος ή Δι
καιοσύνη στό π.ρόσίοατο τού Πρω
τοβίκη, τού 'ΕΞφέτη, τοΰ Είσαγ
γελ)έα? τα ά-ορρί~τε ι καί τα ά
ποδοκΐιμάζει σάν ύτπφτάτη Δικα
στική
ιΚ,ι άν σ—ανιότατα ένα λάθος,
μιά κακή, έχτδμησηι ή — γΐιατί
άχι — μιά άδυναμίια ενός συ-
γκεικιριιμέινου Δικαστή^ δωσει έ-
σφαλμένες έντΐΛΤΓώσειφ στόΜ
Λαό περί τοΰ άντιθέτου, ή ιδία
ή Δικαιοσύνη έπιλαμβάνεται
καϊ τόν άποττέιμττει άτπ"ά τό Ίε-
ρό της Τέμενος ή" τόν τιιμωρεΐ
κ ι αυτόν τταραδειιγματικά.
Άς τα χωνέψουν λοιττόν καλά
δσοι δέν τα χώνεψαν αύτά άχήμη;
καί άς ξεκωρίσουν άκόιμηΐπιιό κα¬
λά τίς έννοιες καί τίς έξουσίες.
ΆλΙλο Πολιτική, άλιλο Έκτελε-
στική *Εξουο-ία> άλλο Κυβέρνη
ση «αί άλλο Δικαιοσύνην
Κάθε συσχετισμός τής τελευ
ταΓας μέ την άΊλληι (την 'Εκτελε
στικη 'Εξουσία), έμττεριέχετ σο
δαράτατους κινδύνους, πού πΐρέ
ττει να γνωρίζουν, δσοι κάνουν
τέτοιο συσχετισμό, δτι εΤναι έ-
ττικίνδυνος, διότι σέ τέτοια ά-,
πευκτέα τπειρίητωσηι ττού 6 Πολί
της πιστέψει ττώς ή Δικαιοσύνη
έχει τα χάλια τής Κυβέρνησης,
τότε «έντΐιμότατοι κύριοι> καί
«άδελφο,ί τέκτονες» ύ—άρχει καϊ
τό Φυσικο ΔίΙοαιο.
Μ.Χ.
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΟΝΕΙΓ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΧΙΛΙΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΓ...
ΡΙΙΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΡΙΑΣΟΥ ΠΡΙΝΗΣ
ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...
Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Η ΕΙΣΛίΟίΗ ΤΗΣ ΚΙίΡΕΝΟΙΗΙ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ σπό τή σιλίδα 1
ζει νά βρίσκεται «αί ινα ... σα
ττίζειϋ!
Ό λόγος είναι ... ά-ιλός:
Ή τταραγγελία καϊ ή εΐσαγωγή
αύτη έγιναν χωρίς την πΐροηγοι/
,μέυιηι σχετική αδεία κ,αί βαττει
σχετΐΛοΰ έγγραφον τού Ύτπχιρ
γείου Γεωργίας, ή παραλάβη
τοϋ πορτοκαλοφλοιοΰ είναι άνε-
τΓίτρετττη.
'Αποτέιλεσμα τής τταρατΓάνω
εξωφρενικάς περι~τώσε»ς ή"-
ταν οί άρμοδιοι τής Κιτρένωσης
«νά τρέιχοι/ν καί νά ,μήν φτά-
νουν». Δυσκολεύτη^αν μάλιστα
ττε.ρισσότερο άπό τόν π,ρόσθετο
λόγο δτΐι ό π,ρόεδιρος καί ό δ)
ντήζ τής Κιτρένωσης βρίσχον-
ται ήδη, άττό μέρες σέ έΐΓαγγελ
ματικό — τοαριστικό τ—ςίδι
στή Γορμανία.
Μέχρι τή στιγ,μή ττού γρά-
φθΜαι οί γιραιμ,μές αύτές, δέν
είναι βχομηι οεβαιο δτι ή ίορμό
διοι της Κιτ,ρένωσής ,μας Θ6
μπορέσουν νά ττάρουν τούς 20
τόννους τοΰ πορτοκαλοφλοιοθ
άττό το λιΐμανι·. Μτχ κι αν τούς
ττάρουν, θά —αιραλάβουν σοπΐ■{-
λα.
Τό βεΐαιο &μ»ς είναι δτι 6
Λαός καί έν προκεΐιμένω οί Κι-
τροπαραγωγοί, θά ττληρώσουν
δχι τούς... τπορτοκαλανθούς, άλ
λά τα ... ττορτοκαλόφλουδα
της... νύφη,ς.
"Αμοιροι τταραγωγοι, τιΐτε
θά ξυπνιήσετε;
ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΗΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ. Ι. ΖΙΓΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ. ΤΗΣ "αΠΗΘΕιΊΙΣ,,
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΟΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΠΛΗΝ
ΕΚΕΙΝΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΣΙΠΝΙΣΜΟ, ΕΝΩ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΙΠΝΙΣΤΗΣ
λες αγαπηττέ κ. Μιχελιδάκιηι, ή-
ταν νά ττάρει ένα «.ττ,ρίιμ» 10 χι
λιάδων δραχμών γιά κριθάρι
(50 στρβμ,ματα πρός 200 δρχ.
ίσον 10.000), πού τού είχον έγ
κιριθεΐ άττό τό ττερασιμένο καΛο
καίιρι.
Προχθές λοιτπόνι 14—3—80
τόν είδοτΓθίηίσαν δτι ήΊρβαν τα
Λεφτά κχχϊ ό φτίοιχός άγροτη,ς 'Ε
λευθέριος Μιχ. Σουλτάτος ξειοί-
νηΐσε καϊ ττηγε στήν *Αγροτική
Τιρατ~ζα> στήν ιδία ττού σάς ε-
δΐοοσε τα 100 έκατομιμθιρια καί
-ού δέν βδωσε — όπως σεΐς ύ-
ττοστηρίίζετε — τα 28 έκατομ
μύρια.
λνόλις λοιπήν κ. Μιχελιδάκι>
ό Σουλτάτος ύττόγιραψε κιάτι
χαιρτιά, τοΰ εΐπε 6 ύττάλλη^ος
νά περάσει άπτό τόν κ. ι!—οδιευ
θί>νττ). Πή,γε καϊ έκεΐ τοϋ εΐτταν
δτι τα 10 χιλιάρικα (χιίλχάρικα'
κύριε Μιχελιδάκιηι, δχι, έκατομ-
μύριο:) θά τοΰ τα κ,ρατήρουν ά-
ττά τό χρέος τ£>ν τόκον —ού £-
χει γιά άμπελοκ,αλλΐεργητικά
δάνεια, τούς ό—οΐους δέν εΐχε
έξοφλήρει λόγω ζηιμιώνι.
Άντίκ,ρουσε βεβαία την δπτο-
ψι> της ΑΤΕ ό Γουλτάτος, λέ-
γσντας: «Μά αύτά τα δΊέκα χι
λιάρικα εί'ναι γιά τό κιριθάρι
καί είναι άσχετα ιμέ τα άμττέ-
λια», ττλήν δμως δέν τα ττήιρε
γιατί ό κ. Λαμπράκης, ίκραμμό
ζοντας τίς διατάξεις^ ιοράτη-ε
τα δέΊκα χιλιάριιοα καί τα μετά
φ&ρε στήν καρτέιλιλα τοϋ χρέ-
οι/ς.
'Εδώ τελειώνει ή μικρή πι-
κιρή αυτή Ιστοιριοΰιλα, πού σάς
την άφιερώνομε, άντϊ άλλης ά-
παντήριεως κ. Μιχελιδάκίΐ, μέ
την π,ροσθήΝηι δτι τΓΐστΕύομε δ-
τι ττοΐλυ όρθά ένη,ργιησε ή Τρά
ττεζα τοΰ Άγρότη καί δέν εΐδω
σ& τίς 10 χιλιάδες τοϋ Σοαλτά
τού.
Διότι δώσε δέκα χιλιάδες τοΰ
ενός, δώσε εΤκοσι χιλιάδες τοΰ
αλλοα, δώσε τριάντα χιλίάδες-
τοϋ τρίτου α~αιτηΐτικοΰ άγρότη
τότε ποΰ θά δρεβοΰνι λεφτά, έ¬
κατομμύρια έννοώ, γιά νά τα
τπάρει μεθαύριο κάττοιος άλλος
Μιχεΐλιιδάκης;
Μ. Χ.
Υ. Γ. Την ώρα ττού έκπ·υ~ωνοταν
ή εφημερίδα μας, εΤδαιμε δτι
την δήλωοή τοι> 6 κ. Μιχελι-
δάκης την είχβ δηιμοσιΐΕύσει
σέ αλλη εφημερίδα. Καί έ-
•οεΐνος μέν σαφΰς άγνοβΐ τή
θη(μοσιογιρ«()»ική δεοντολο-
ν'ιο, ό δΛοηγορος τού δμως
καί ή όΦΛηι έφη|μ«ρίδα# τί ί-
*οαναν;
ΣΥΜΘΙΒΑΓΓΗΚΕ
Η ΔΙΚΗ ΠΑΤΡΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
ΪΜίσιο τέλος &χε η δββη ναα»
ξύ1 τοώ Προ£ΐδρο.υ τώτ ΚάΓτω Α¬
σιτών, κω τής Γ·ιάτρ·ι «τοτός τήις
π*Ρ>*σκ. ύιο-Βρα. α-ο- τον
Ρβ πού· βγινε καιί την
καιί οποδοχή τή,ς μήνυ
γιά συΜοφ-αντΐΜήι δυοφήμι-
στι τού πρώΐΓου, οού «ίχε προ-
ικύψει οπο δηιμοσιί·Εω0Γτι δΠΦστο^
λ'ΤΙί τήις ιΓιάπΊρισΌΐαις κατΐσ τού
ΓΤροδδρου κ. Μιχ. Γι.αννια«6ακη,
οτήν «Πβτρΐβοι», τής ο~θΓθις ο
£Κ)86τγκ κ. Α. ΜιυκωνΙατιηις ήμ-αν
συγκαΓτηγοιρούιμενος τής Γώ-
Ό Άροαηίγος της ΕΔΗΚ κ·
Ι· Ζίγδης. έδωσε τό —ρωΐ
ιοΰ προχθεσινοΰ Σαββά-
του, την ΐχαρακάΐω ώπο-
κλειστική ουνέντευζη,
στόν διευθυντή της «Άλή
θείας»·
Μ. Χ. Όταν οκη {«ανθ στή
χθβσινή πρϊ — Ηόνφερονς την
ερωτήση, γ» τίς ξένες Βαοχκ ή-
ξερο τή θέση σος. Δέν μέ ενδια-
φέρβι όμως η βίσιη, γηττί είναι
γνωστή, ολλά ούς ρωτώ νά μοϋ
πήτε τί προτάσΐες κάνίΤΕ εσας
γεά νά μεθοδεύσομε αυτόν τόν
αγύνχι, βφοαον πιοιιτύομε, ττώς
αι ξένες Βοσ»Κ πρϊττΐλ νά φύ-
γουνε από την Ελλόδο και* την
Κρήτη ει&Μ^εώΓτεριο;
ΖΙΓΔΗΣ: Στό Ρέθνιμνο θά ττά
ρουμε ίνα ψήφΗσμα γιά τίς Βά
σεις και θά τδχειτε στό Ρέθϋμν©
Τϊ μεθοδεύσεις; Ότι ττ,ροσττα
θοθμε νά έπηρεάσομε την Κυ-
δΊέ,ρνηση ;μέ τίς ςτυζητήσεις στή
ΒουΛή, ιμέ τίς δηλώσεις γιά νά
άλλάξει κατεύθυνση. Δηιμοκιρατι.
κ,ό Κό,μ,μα εϊμαστε. Ατυχώς μό
νο 5 βουλευτάς έχοιμε, αλλο τί-
ττοτε δέν μπτο,ροΰιμε άκώμα. "Ε-
πειτα είναι κι ή διαφώτισηι τοΰ
Ααοΰ. Ξέρετε δτι εΐμαι άρχηΓ-
γός τοΰ Κόμιματος τώρα ό—ά
τό 1977 καί 6 Ελληνικάς Λα
ός μέ εΐδέ έν τώ συ·νάλω, νομ,ί
ζω μία »ρα καί δόκα λετττά ά¬
πό την Τηλεόρασπΐ· Γι' αιυτά θέ-
λω, ό κόσμος νά διαδάζεΗ' τόν
^ΝΚΕΜΔΟΤθ!., ττού έκδίΒεται
στήν 'Αθήνα.
Μ.Χ. Κύρκ Πρόοδρε ήθελα
νά οκ*κ ΐτώ αττθτκ, ότ» έχω μΐο
πίστη, πού βασϊζ—αι ου: άμεση
γνύσιη, ιδία σιν-Ίλη||- δηΑαδή,
ότι ο ΣίΚϋνιονός, πού κατά την
γνιώμη μόν αποτβλιΙ την οιχμή
τού δορατος τού Ιμπίΐρκιλι-
σμού, ι—Ροωλιύετβι τό 'Εθνος
μος κοί ότι έχει ίνα δβδομένα
σκοπό, την οποκοπή αττό τόν
£Θυ«» κορ»ιό, τής Κρήτης, την
αττομόνωσή της δηλαδή από
την υπόλοκπη Ελλάδα. Αυτή η
πίστη μου ώναι σωστή; Τί γνώ-
μη ϊχετΐε Με'κ ¥« τόν Σιωνι-
αμό;
ΖίιΓΔΗΣ: Νά' ιμοι> €πιτ.ρέψιετε
νό ιμήν αιπαιντιήΐσω σ' συτού τού
εϊδουις τί ερωτήισεις γιατϊ εϊ-
μοί· Πολίτιικός Αρχηνός.
■Εμείς πάινπως νά ξέρίΓΓβ ότι·
θεωρούΐμε ιοάθε ιεπΐιβουΧηι βναιν-
τΐον τής οιοεροιιότητος τής Χώ¬
ρας σάν πιράξη εχθιριΐΝΪ αιΐτό' ό-
τιοϋ «οί νά ττροΐιρχιετΰΦ, αΜλό
τώραι γι,ά Σωινΐισιμούις μή μοί»
οθτε γιάι Μθ'σωνιίιες γιισι-
τι .μ—α,ίινομε σέ εδά:φη πό'ρθ' πο-
λύ μπόσι«α· καΐ ανα'ΐοαιτεμένΌΐ κακ'
γισ νό μή γίνιουν παιρίξτκγήρεΐ'ς
θά πρέπεΐι νά μιλάβΐι καινείς επιί
ύρες. Είναιΐι «αλλιίτιερο ορισμενοι
Οέ^ατα. νά μην τα συζητοιυμε.
Συιμκρέρει Εθνΐικ,ά νά μην τα συ-
ζηιτούιμε. Εάν ΐ,ψοστε ο* δυιό
ι|ΐος θά σάς ελιεγαι τϊ απόψος
μου, ολλά 'Ναλλιίτερα τα θέιματο
ουτό νά1 μην τα θίξοιμε σέ μιά
τκλιτΐική ισυνέιντϋυξη, σέ ρή ε¬
πί σικιεψή μου σττν Κρήτη.
Μ. Χ. Μέ δυό λέξεκ> μπορα-
τε νά μάς πήτε οχϊς λόγω καΐ
τή είδιιιότηταί πού έχετε, αάν
θΜοονομολόγος. πώ θά βγούμε
από τό οιΐΝονομικό αδιβξοδο
στό οποίο μάς ωδήγησε η Δΐ-
ξιά;
ΖΙΓΔΗΣ: Πρώται νά πέσεΐι η
Νυιβιέιρντκση τού ΚαιραιμανΛή» Ε-
•γώ τό είΐΓΚΐ ξέριετε ετταΐνΐ&ιΛίΐιμμέ-
ινως. Εξαιρτάιτα,ι όμως ττολΐύ αι-
>πιό τό εκλσγιικ,ό σύισττ.ηιμαι καιί τή
ι—6οίγ) πού θάι πόρορε. Εάν έ¬
χομε πλειοψιήιφιικιό·, όλα τά· κώρ-
,μ,ατα θάι γιίνουν δι>6 παιραιτά-
ξεις. Εάν έχομε α·ΛαΙλιογικκιι> κά¬
θε Κόμμο πρκέπεΐ' νά καπφά χω
,ρΐιστά. Εάν έχομε ενιιοπχιυμιένη α-
ναλογΐΜή τατε ΕΔΗΚ «αί ΠιΑ
ΣΟιΚ πρ'έιπεΐ' νά κΰιτέβουν μα^.
Εάν δέν καΦέβθ'υν ραζ θά· χαιριί
σουιν την Κυβερνήτη στούς
Καιραιμανλή — Μαιριοεζϊνη.
Μ. Χ. Η Εθνιική θέση τής Ελ¬
λάδος κατά την ηροσωπική σα
γν|ώιμη καϊ τής ΕΔΗΚ στό Μΐ-
σοιγιειακό χώρο ποία είναι; Καιϊ
άν νομιζίτε ότι ονα» σωστό τό
άνοκγιμα πρός τίς Ανατολικες
χώρίξ καϊ πρός τίς ΑραβΜάς.
ΖΙΓΔΗΣ: Ενώ ιειϊττθ' ,μιά1 φράιση
■η οποίαι εϊναιΐι χιαραχτηιριισ~ ι»αή:
η ΕλΛόδο, δέν πρέπεΐι νάναιι υπο
τεΐλήις «οτνενΐος, πρέπειι νάνοΐι ο
Τροχοντόμος των Με/άλωνι.
Μ. Χ. Σέ πφϊτττωση κατά την
οποίο στό θέμα τού Αιγαίου έ¬
χομε μιά δυσάρίεσττη εξέλΐξη α-
πό τίς συζητήσ^ις ποϋ «άνε* η
Κυβέρνι>—| μέ τό ΝΑΤΟ, μέ
τού; Αίΐβρκάνους, μέ τοό
Τούρκους κ.λ.π., νομϊζιετί σ' αυ
την την ικρίπτωοη ότ» ο Λαός
θά αντΛράσί* σωστά ή θώ τη-
ρήθΐΐ την "Λμ βέση πού εΐκρά-
τΐ)οχ κατά την βτ»ισ-ρότςυσ»ι
τού 74;
ΖΙΓΔΗΣ: Προσέξτε: ο Λαος
θό δράσει σύιμφωνιαι μΚέ ουτά·
πού θά κ(ψΜ η πιγΐβσιιΊα· τιαυ. Εάν
τα ττολ«τικά κομμαπ-α φανοθν
ανάξια' τού προορισμόν τους,
τότί πάιμε σέ δσυλαθ. Άν χά-
σοιμε τόν (ϋλϊ,γχο τού Αιγα«'ουι,
δέν υπάιρχίϋ' ανεξάιρτιηΐτο Κρά'-
•τος. Εποιμένως η ■Κυβιε.ρνΐΓνοτι,
Γ.αύ θά υπογράιψεΐ' μιά τέΓτοιο
σοιμκρωνίαι, φεύγιει από την «α-
τηγορία· τού λάβους: Πάεΐ' σττό
έγικληιμια.1
Μ.Χ. Στήν απευικταΜ π»Ρ·-
πτωση πού η Δίξιά χάνοντα
την εξουσία σέ μιά εκλογική μά-
χη, δέν την παραδώσε» σπό
προο&ευτικό Κόμμα πού θά την
πάρω μέ την νήφο τού Λαού,
τί νομϊζετε ότι πρέπει νά γίνβι;
ΖΙΓΔΗΣ: Τί ενινιοείίτιε προο-
δευτκκό Κόμμα;
Μ. Χ. Νά ούς τό πώ π» συγ-
κ&κριμένο: Άν τό ΠΑΣΟΚ πάρα
τίς ΕΚλογές καί δέν τού παροδώ-
σει η Δεξκ» την ιζοικ»α, τί γϊ-
νιται;
ΖΙ.ΓΔΗΣ: Τό ΠΑΣΟΚ ΰέν μπο
ρεί νά Μ&ροϊσεΐ' την εκΛτθγΐ'Κίή νϋ-
κΐη ιμώνο τού·.
Ε*ς τιήιν ΕΑΛάιοο, μΐέ &α 25ο)ο
τι ού ττήρε τό ΠΑΣΟΚ στίις περα^·
σμένες ιβκλογές δέν μ—ορούμε
ινα -ιοτέψουιμε όττΐι ρπκ>ρ·εΐ τό
ΠΑΣΟΚ νόρ0ει πνΜειοψηιφιΐΐΐ1 ·μΐο-
νο τού ττήν ΚυιβίρνησΐΓ). θά £-
ξαιραηιθεί αιπό τι συιμμαιχϊιες θά
κάιμεΐ'. Εάν Ενεραίωζ συιΐίμακιίισ€ΐ'
μέ τήιν ΕΔΗΚ δέν μπο.ρε!ί νάι β·ρ>ε
«εί άν&ρωπος ή δυνάιμιεΐις πού
θά αιβνηβούν νσ παιραδώσουν
την εξοοοιία. Μέ τί πρόσιχτκμα
θά την αρνηθούν;
Μ. Χ. ΔηΑαδή πισττεύετε ότ»
την 21η Απριλίου 1967, υπήρ-
χε πρόσχημα και έγινε η δικτα-
ΕΡς2ΤΗινΐΑΤΑ
Τί συμβαίνει μέ την
Κοινότητα Ρογδιάς;
ΜΑ_ κιαταγγέλλεται δτη
«κάιτι ουρβαΐνει μεταξύ της
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ.
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιΑίδα 1
ρα,μανλής ιμέ τόν ΜαρΙκεζίνιη.
* ΤΑ 150 αύτοκίνΐρα στίιν ύποόοχη τοΰ άεροδρομίου
ή εκδηλώση της ΤυιλΙσσου' και ή ουνεστίαση, συοχετί
αΐτηΐκαν δχι τόσο μέ τόν άριθΐμητικό σγκο/ άλλά μέ τόν
ΐκιλρό πού δντως ύΐΐτίίρξ€·
* ΣΤΊΣ όριλΐες πού έγιναν ό κ. Ξυλούρης τόνισε
την άντικ,οιμμουινΜπική τού θέση καΐ ίσχυροποίηισε τή
δίκη, τού θέρηι μέσα στό Κόιμρα, διαψεύδοντας τίς κα-
κοβουλες φίϊρες καΐ τούς ανευθύνους ψιθύρουις. Ό
κ- Μιπαντουβάς ξεκαθάιρισε «οτά ϊοα» τίς ηροϋτωθέ-
σεις ουνεργασίας ιιέ τό ΠΑΣΟΚ άτπαπώντας ξεκαβά
ρασμα ταυιτοτήτων. Ό κ· Βενιζέλος — καΐ πολύ σω-
στό — τόνισε δτι ιπρωταριχικό καθϊϊικον είναι νά ηέισει
ή Δεξιά. Καΐ ό κ· Πα'πανδΊρέου περιορίστηκε σέ έπατυι
χιη,μένα άνέκδοτα. ΓΛά τόν κ· Ζίγδη, παραπέ(μπου|με
στήν δημοσιευίκμενη συνέντευξή τού1-
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΙΊΝΟΙ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίβα 1
χη κ. Δημητρίου, £»ονΙζιται
πλά'Γ οτόν οντιχρισϊΓθν «Μα-
αωνικόν Διοβήτην».
ΕΠΕΙΔΗ στό ϊοΊο πΐριοδικό (αι
Αίδα 25) οναγράφ—αι, μεταξύ
άλλων, σάν εύΛαγα συμπέρα-
σμα ότι: εθ Παναγιώτατος
Πατριάρχου κηρύοχηεη» ΚΑΙ
κπά τού ώς αντπιχΓον«σμού
θΕδηλκκιμένου ■ θρησκίυτι^ού
φονατιαμού καϊ δέν αγνοίί, άλ
λω τε, ότι ο Μέγας Αβηνανό-
ρας ήτο Τί»—ών».
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ τίθεται ένα δικαιο-
λανημένο ερώτημα: Μήπως δη·
λοδή κα. ο «ττρώτος τή τάξιι»
άΥδρος τής Ορβοδόξοο Ελλην)
κης Εκκληοίας μος είναι κι αυ-
τός ΜοοΙωγοί.
Γ ΑΥΤΟ τό βαοΊΜό ερώτημο
καλείοτε νά απαντήσετκ Πανα-
γκάτατί κ. Δημήττριε καί σάν
Προκαβήμενος τού ιστορικού
Φαναρΐου κοΐ σάν Πνευματι¬
κάς Ηγετης τής Ειαληπ)ας μας
■αί σάν άνορος.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ ότι ο ακολα-
στόν οποκ> μηατνομε νά
μάς γεννάταιι δηλαδή η παραπά
νω «πονηρά σκέψκ;» (κατά την
εκκλησκιστΐΜήν εκφράση) περί
τής Μασωνικής ή όχι ιδιότητα
τού Ποτριάρχη Δημητρϊου, ενι
σχυΐται από τα εξής, πού πά»
ρακαλούμε τούς αναγνώοτες νά
σημιιώσουν:
■^ Ότι ο Πατριάρχης —ή φω-
τογραφία αυτήν δ«ν φορά
αταυρό, αλλά μόνον εγκόλπι-
ον (άν φορούσε δέν θάμπαινε
η φωτογραφία, λόγω τού αν-
τιχριστιανικού Διαβήτη).
•^ Ότι ο Πατριάρχην δέν κρά¬
τει την ποιμανΐΓοριΐίήν ρόβδον.
*Ότι βις την αριστεράν τού
κράτει «ακαθόριστον αντικείμε¬
νον».
ΝΟΜΙΖΟΜΕ μετά από τα παρα
πάνω, πού τα επιβ&βσιώνει η
διΐμοσιευομένη φωτονραφία, ο
Πατριάρχης Κωνστΐιαντινουτιιό-
λεως κ. Δημήτριος Παπαδόπου-
Λος πρέπΐΐ αμέσως νά μάς α¬
παντήσει, στό ερ|ώτημα:
— ΠαναγιώτατΕ Αρχιδέαποτα
«σΐτί ή δ» άση Μασώνος;
Κοινότητος Ρογδιάς καΐ
των ξενοδοχείον των Κε-
φαλογιάννη&ων στά Λι-
νοπερά|ματα·
ΣΥΜΦΏ,ΝΑ μέ τίς πληρο
φορίες μας τό θέιμα περι-
οτρέφεται γύιρω άιπό τόν
Κοινοτικό Φόρο 3ο) ο πού
είστφαττουν τα ξενοδοχεία
των τουριστικων ΐτεριο-
χών άΐπό τούς πκλάτες τους
κιαΐ τα αποδίδουν στούς Δή
μους καΐ τίς Κοινότηΐες.
ύΐπήνονιται·
ΣΤΗΝ παραιπάνω όρως πε
ρίπΓΓακτη λέγεται δτι ή πε-
ριοχή Κοινότη,ΐας Ρογδιάς
δέν είναι τουιριστικίι (!)
καΐ Ορα δέν πριέστει να της
δίδεται ό σχετικός φορος.
ΛΕΓΕΤΑΙ άκόρη δτι ή ύ-
πόβεοτι θά φτάσει στό Συμ
6ουλιο Έπΐχ,ρατείίας, καΐ
τονίζεται τό ενδιαφέρον
τοΰ κ. ύττουργοΰ Ναυτιλί-
ας^ ΐϊού ουρπάΐππει νώ εί¬
ναι £να άπό τα ξενοδοχεϊα
δικό τού·
ΛΕΓΟΝΤΑΙ άκιόιμη άρκε-
τά γύρω άιπό την περίΐπηυ
ση, αυτή.
ΜΗΓΙίΙΣ κάιποιος, ό κ· Νο
μάρχαΐς άς ποϋμε, θά ρπο-
ροΰσε νά μας πεϊ περαοοιό
τερα ύπεύβυνια πράγματα;
τορία;
ΖΙΓΔΗΣ: Υπήρχε.
Μ. Χ. Πο*ό πρόσχημα κ.
Πρόεδρε;
ΖΙΓΔΗΣ: Τοτε ο ΒοχΜκκ
των οποίο υιπήικουαν τυφλώς οί
'Ενοπλες Δύναμις μος εχαιρο-
πολκτικους ώς
επΜβ'νΐδυνου'ς. ΚαΙ τότηε
υπήρχον οριοετοί α%ιωιμοτικοι
,πού νό,μισον πώς έσωσαν την
Ελλάοα, αΛΛά αυτή τή φορό,
ύστερα σιπό τήιν πείιρια τού 67
έναι α)Μασπΐιθιμό ΕΔΗΚ — ΠΑ.
ΣΟΚ μέ τί δυνάμεις θά τόν αντι
,μετωπιί'σοων; Εάν γίνουν άλλου
είδου συνααπισμοί δέν ξέρω τί
6ά γίνιει. Εττομένως όσο μπορώ
νά σάις απαντήχτω σάς απήντη¬
σα.
Μ. Χ. Εχβες εβμ στή ουνβν·
τευξη ©τονϊοΐατε ότι εΐοτε αντί-
θβτος τής Επαναοτατικής αλλα-
γτκ. Όταν παΑηότερο καί πολ«-
τινοϊ σχκ αντϊπαλοι αλλά κοϊ ε-
φημερίδκ έγραφαν ότι δεθεκτη
I-
χεστε από ιπαναστοτκτίς ιδέ-
ες, (έφθασαν μάλιστα μέ χηύ-
μορ νά πούνε ότι εν—« ενός νέ-
ος «πολιτικάς ΧομεΊ'νΐ», δίν αν
τιδράοατε τότε.. Όταν λοκτόν
Αετϊ ότι είστκ οντίθετος τής Ε-
πσναιθττοτΗαίς αλλαγήν, πού α¬
κριβώς τό τοποθίΤΜΤί, δεδομί-
νού ότι ο Λοός όταν ακούει μιά
τέτοια φρόση δέν ίχει την κα-
νσηγτο ίσως, νά δώσει τό νόη-
μα που εοτεκ θέλετί νά ούοτπ,
Μήπω θέλετε νά τό ξβχαθαρΐ-
σετε;
ΖΙΓΔΗΣ: ΕΑνιαι οττη; μιθθ-
δους, όχι οτόν τε0νι«ό οκοπό.
Ο* μέβοδοι ©ναι πού έχσυν οη-
ιμαοιίο. ΐέρετε πολλές φορές...
«ο λόγος σου ιμέ χορτασί. και
τό ψωιμί σουι φάττο», ή αντίθί-
τα'.
Τό θφο ε*να» πώς θά πάμε
στήν αΜαιγιή. Εδώ πρέπα, οί θε
ομοκ' δέν μετοιβάλλονται απο τή
μιό μερά στήν άλλη,. Άς πούρε
γιό τούς σον,επ·αΐιροσμούις. Γιό
νά πΐιστέψουν οί 'Ελληνες τό
Συνιεταφΐσμό Οεν μπορείις να
τ ό κάνεις απλ/ώς μ έναι νόμο.
Πρβπει νά φτιάσεις όλο τό υ-
πόιβαθρο.
Η μεθότ5ευισις είναι* τό πρά-
μαι. Νό μην φοβηθιί ο κόσρος
όΤ'ΐι παίς νά τόν ιοα(ταστ.ρβ|)ιεκ.
Πάρετε τό θέμα τού πολΐΓΓΗΚθύ
γάιμου. Όταν είιπιαιμιε γιά ποώ-
τη φορά πολ·ιτι.κό γάιμο ση«χ>-
&η(κΐανι οί- πια-άδες με τα μοχαί-
ρια. Όταν 'εξηιγΐΓνΘιηικε τό ηνρά-
μα έρχεται η Εκκλησίν τήις Ελ¬
λάδος η οποίαι οού· λέει στήι ση-
μερΊνή κχ>ινων*αι 6τκυ &Να*> δι-
ορβρωιμιένϊΐ υπο ορισμένας προ-
"υ'ιποθίισει·ς ί.ίναι ανονκτι νά> θε-
■σττιισθεί ο πολι·τι*ΐόις γάιμος Ε-
νώ προηγου(μ!ένω όταν έλεγες
πολιτΐικό γόμο οού λ>εγαν «είσο»
σοΐ' λοιπόν την έννοιο πσύ λέ¬
γω εξελιικτική αλλογιή ιοαί όχι ί-
ιπα/νΐαισταΓΓΐκή ολλανή.
Μ. Χ .Όταν ήρβοτϊ χθές,
πρίν νά πατήσετε τό πόδι σας,
αττό τή σικάλο τού αεροπλάνου,
σάς ρώτηοο κι είπατε αυτο πού
«παναλόβστε τρείς φορ*χ στούς
λόγους σας ότι δηλαδή πρίν
γεννηβήτε ιίσασπ-αν ΒινκζεΑικός,
άρα καί Κριγηκός.
Τώρα πού έχετε ήδη πατησα τό
πόδι σας στήν Κρητη, πήτε μου
δυό λόγη, κάπνκ οντ»στο»χα μ'
«οεϊνα τής σαάλας τού οερο-
πλάνου.
ΖΙΓΔΗΣ: Νά πήτε σ' αυτόν
ποϋ 'ηαμι τό ΓμοΑοπ οτόν «Το»
χυιδρομιο» γιά τα εκλβγΐΜα απο
τελεσματθ', νάρθει, νά μάβει ο-
ριβΐμητΐικιή οτό Ηράκλειο.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
^ Ο κ. Ζίγδης μιλά γιά τόν
κ. Μητσοτάκη
Αναβάλλεται λόγω εττίκο·
ρης άλλης ύλης, γιά τό
εττόμενο, η συνέχοα των
εντυπώοιων από τή Σόφια.
***
ΚΑΙ10Ι0Σ, ΚΑΠΟΥ, ΚΑΠΟΤΕ...
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή κλίοα 1
τόν τον βοόττοιον^ κά—ου κά-
-οτε> νά ξεχοχΓει τίς φοσιστικές
τού ·οατα6ολές κ«1 τίς ΒΚΟΦΙ-
ΤΙΚΕΣ άΛίμνήσιεις τού, γιατί ού
τε 6 Μοκτώνος Ποπτοχωνο-ταντί
νού, οΰτε οί άλλοι ΑΑασώνοι τής
ΚαραιμανλιΛης Δεξιάς, την ό-
ποία ύτηηιρετεΐ μέ αχροδεξιό
πνεθιμα, είναι Ικανοΐ να: θ'ίξουν
τόν Δικαστη, άλλ& ο&τε κι £.
μος.
Κι άχόμη; ,μιά ττροειδοττοίήση
σχι γιά τό «άγοπτιτγμενο ικηδΐ
μέ τό ττοτχουΑό ττοοσαϊΤΓο» —ο-
ττως τόν εΤττε κάποτε 6 σιλλος
Μαο-ώνος κ. Γ. Ράλλης — άλ
λά γιά τα μεγάΊλα άΦεντικά τού.
"Αν τολιμήσουν να άπλώσουν
Χ!έΊρ«ι στάν £ντιμΟ οώτΟΜ Δικαστή
ή τοΰ —ροκιαλέσουν κοαμμιά «α-
ναγκΛία μετόίθεση», να: ξέρουν
δτι θά τοΰς έξευτελίσωιμε, άττο-
ιοαλώπτθντας τα: σχετικά τους
«άπτίλντα» γιά μιά ττρόσβετη, Φθ
Ρα. Μ. Χ.
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
«ΟίΐυΕΤΤΙ»
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ - ΞΕΝΟΔ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ι.»
- — —— - — - - -- *—■—■* ■ ■ ■
«Ι. Β.
ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ» Ο. Ε.
ΗΡΑΚΛΕΚ) -ΤΗΛ. 235-610
Ιαι.
Μέγεθος Γραμματοσειράς