90955 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

225

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1979
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαρδς σ' αυτόν, κου πρΐν μέ
χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό
στόμα, ηρολάβη νά πιϊ έστω
καΐ μιά συλλαβή δική τού.
ι
ι
ι
ι
ι
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Διεσθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ.ΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑ'ΙΌΥ 1979
ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
Χρονος 4ος—Άμ. Φύλ. 225—Δρχ. 5
-------------- ι.Μΐ ιμ-πιιμ · - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ "■ ■ ·— —ι ■
Η υπογραφή τής ένταξής μας στήν ΕΟΚ είναι «έδνική υποταγή»
ΣΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΜΕΡΑ
Δέν πρέπει νά δεωρηδεί Ίσχύουσα, άν δέν έπικυρωδεϊ μέ Δημοψήωισμα
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ μερά· Δευτέρα 28 Μαϊ-
ου 1979, είναι γιά την Έλλαδα καϊ τό
"Εθνος μας γενικώτειρα, «ώποφ·ραδα' με¬
ρά».
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ό Διεθνής Σιωνιαμός,
πού είναι ή αίχμή τοΰ δορατος τοΰ Ί-
μπεριαλισιμοΰ, άρχίζει νά διαβρώνει καΐ
έπίσημα πλέον, μέ υπογραφάς καΐ σφρο>
γίδες, τή χώρα· μας, με άπώτερο στόχο
τόν άφανισμό τοθ έθνικοΰ μας στοιχείον.
ΚΙ ΑΥΤΟ διότι ή έλεύθερη διακϊνηση μέ
σα στήν ΕΟΚ θά φέ,ρει έδώ ηολλούς Εύ-
ρωσΐαίους, μέ ίσάριθρους, σχεδόν Άφρι-
κανούς δούλους τους, ένω άντίθετα, δ-
σοι άιττο τούς "ΕλΛΐννες δέν προτιμήσουν
νά μείνουν μέ τούς Άφρικάνους δοΰλοι
των Εύρωπαίων (καΐ των ττροηγηθιέν-
των κατακ,τητών μας 'Αμορικανών) θά έ-
ξαναγκαστοΰν νά ψύγουν γιά άναζήτη-
οη καλύτερης τύχης, μιά πού- ώς γνω¬
στόν, τό νά εΐσαι δοϋλος στήν ξένη χώρα
(βλέίπε τούς «πιατάδες» τής 'Αμερικί)ς),
είναι καλύτερο άιπό τό νά εΐσαι οτή δι-
κή σου!
ΣΗΜΕΡΑ, 'Ελληνίδες — "Ελληνες, αν
σέ κάποια γωνιά τοΰ κυβερνείου μας ύ-
πη*ρχε κανέναι μισόκιλο έντιμότητας, θα-
6γαινε σ' έΎα μπαλκόνι κάποιος ύττεύθυ-
νος (μιά πού οί αλλοι θά βγοΰν στό χα-
ζοκούτι) καί θά σας έόλεγε σταράτα: πάρ
τε το χαμπάρι κυρίες καί κύριοι, δτι άτΐό
σήμερα οί Διεβνεΐς Όργανιο'μοί, οί Πολυ-
εθνικές Έταιρεϊες καί γενΐκά ή Διεθνής
Μαρία τής Παγ^όσμιας Έκιμε Γάλλευοης
οτήνουν στόν τόπο μας- ο*[ίς ττΑάτες σας,
έιπισημο ξέφρενο χορό κι έσεϊς βαρατε τα
ιαμποϋρλα!
Η. · ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ τής σημερινάς ή
μέρας δέν άφήνει περιθώ,ρια γιά περισ-
οοτερες άναλύοεις, κρίοεις καί έπικρί-
σεις, γιά την «έθνική ύιποταγή μας»,
πού δέν είναι έξ άλλου καί πολύ άπαραί
τητες, μιά καί ό Λαός μας, μέ τό ς>τα>χό
μά άκονιοΐμένο μυαλό τού, πολλά κατα-
λαβαινει, &κω καί άπό διαίσθηση.
ΚΙ ΑΚΟΜΗ, ή μή πλήρης έξομοίωσή μας
μέ τούς πολιτισμένους συνεταίρους μας,
πού εμείς μπροοτά τους φαινόμαστε σάν
«κύριοι τοΰ 5ο)ο» σέ μιά αμορρυθμιη δι-
μελή έταιρΐα, καί τό γεγονός δτι δέν ί-
σχύει οτόν τόιπο μας, όπως τουλάχιστον
στούς δικούς τους, ή Ελευθερία τοΰ Τύ-
που, δέν μας έτατρέιπει δυστυχώς κι έ-
μας νά ποϋρε άπερίφραστα δτι άΐπό σή¬
μερα καί πέρα ή χώρα μας μετατρέπεται
σέ έχτίοημο πορνεϊο (μπορντέλλο τό λέει
ό Λαός, δχι εμείς) πού οποίος άπό έμας
θελήοπ νά ζήσει καί νά προοδεύσει, ζών
ιπ(; μέσα σ' αύτό, θά πρέπει νά διαλέξει
ίνα άπό τα δυό έτταγγέλματα: τοΰ ύπη-
ρέτη ή τοΰ ρουψιάνου.
ΚΑΤΑ τα αλλα, άναφωνοΰμεν χαρμοσύ-
νως καί ύίπερηφανως τρίς: Ζήτω ή ΕΟΚ,
χάρις στήν όττοία θά είσάγονται άφορολό
γητα καί μηχανήματα γιά ·. · ήλεκτρο-
σόκ.
Μ. Χ.
Γύρω άπό μερικές «άσκημες πληροφορίες»
0.Φ.Η.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Όπως είναι γνωστό, την ιρ
χόμενη Κυριακή θά δ«ξαχβεί
στό Ηράκλιιο ενα οημαντηκό
ηοδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
ΟΦΗ καί ΟλυμπκΜτού Πειραιώς.
Άπό τόν αγώνα αυτό, όπως
γνυριζουν καλυτέρα οί ~ρί τα
οθλητικά οσχαλουμινοι, θά κρι
θιί καί άν θά πάρει τό πρωτά-
βλημα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ή η
ΑΕΚ, πού ακολουθίί στή βαθμο
λογία.
Μέ αφορμή τό γεγονός αυ¬
τό άρχισαν νά κυκλοφορούν α-
νιύβυνες φήμε στό Ηρόκλυο,
οχετικές μί «συνεννοήσικ πα-
ρανόντων», γιά τό αποτέλισμα
τού ανώνα.
Επιιδή τόν τελευταϊο καιρό
ΐχουν ν'ινει στήν πόλη μας δϊκες
σχΐτΜάί μ ποράνομες, καί ανή
θκες ΐνέργειες ανθρώπων πού
προσπάθησαν, ϊσως, νά μετατρέ
νούν αποτελεσματα αγώνων
μί απαράδεχτα ανταλλάγματα
«αί επιιδη στό χώρο τού ττοδο-
σφοίοου, δυστυχώς, έχουν κα-
τά «οιρους επκτημονβεί κρούσ-
ματα ιξαγοράς τής αθλη.τική
ουνεΐδησης, ασχολούμαοτε σή¬
μερα μέ τό θέμα κοί ενεργώντας
προληπτΜτά. Απιυθυνομαστε
πρός τούς αρμοδίους όχι πρός
θεού γιά νά τούς αποτρέιμωμε
οττό τέτοιες {.νέργειες, διότι ε¬
μείς δέν πκττεύομε καν ότι υπάρ
χούν στό Ηράχλειο αθλητικοί
ποράγοντες μέ τέτοΐίς προθέ-
σεις, αλλά γβ νά τοίκ προκδο-
πο»ήσωμε νά λάβουν τέτοια μέ
τρα αντιιαιμενικής διεξαγωγής
τού ογώνα, ώστε καί η παραμι-
κρή υττοφία καί των πιό κακο¬
βούλων, νά εκμηδενιστεί.
ηαρακάτν) δημοσΐεύομε καί
ένα σχετεκο κείμενο ειδικού συ-
νεργάτη μας, πού αναφέρεται
στήν επικείμενη συνάντηοη με-
ταζύ τού ΟΦΗ καί τού ΟΛΥΜ-
ΠΙΑΚΟΥ:
Ενώ πληισιά^ει η η+ϋερα τή,ς
αναμετρήθίω τής ομάΛας τής
πολης μας μέ τόν Ολυιμπιακο,
κρΗνουμε σκόπιμο να παρα-
ββσουμε μερικές οχετικές σκέ-
ψεις μας, που φοβόμαοτε ότι
τίς καβιστοθν ανογΐκαίες οί φτ-
μολογοόμενες παρ&Μβάσεις τρι-
των στόθίμα. ΦυσιΚΛ £ίναι χρ£
ος %οί *αθή«ον τού ΟΦΗ νά α-
Έπίκαιρα Άρδρα
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγορου
ΘΟΡΥΒΟΣ ιντυττωσιακό έχει
ξεοπάσει τόν τελευταίο καιρό,
Υύρω από την παρασταση των
Δκηνόρων οτά συμβόλοια. Αν-
τιδικηγορική υστερία μπορούμε
νό πούμε ότι δκικατέχει τούς υ-
ποκινητΐς τού ζητήματος. Ο
σποθούνε νά συγκαλκίφουνε τίς
αληθινά αντιλαΓκές ίπεδιώξεις
τής πορίας τού, μέ συγκαλυμέ-
νες διοκηρύξεΐί καί ωραιοποιη-
μένες κινητσποιήσεις.
ΤΟ ζήτημα όμως δέν είναι αυ¬
τό. Μέ την τπρΗφρόνηση δέν αν
Συντονισμού δέν δι- τιμετωπίζονται παρομοια προβλή
οτοσι π.χ. νά χαραχτηρίσει εχα
ράτοΊ» τίς αμοιβές των Δικηγό-
ρων, γιά τις παραστάσεις τους
οτά συμβόλοια. Καί στό χορό
ίρχονται νά προστεθούνε οί κά-
βε λογής κεκράχτες τής κυβιρ-
νητΝοίς πολιτικής. Μέχρι πού ι-
τοιμόζουνχ δημοοια συζητήση
των «παραγωγικών ταξεων» γνά
τό ζήτ«)μο.
ΘΑ μπορούσε κανείς νά αντιπα-
ρελθει τό πρόβλημο μ "«Ρ1*
·ρόνΓ>ση πρός τούς υποκινητές
τού. Ο ιθύνων νούς τής φαει-
ν«κ αυτής ιδέος εχει πρό πολ-
Αού υποπίσίΐ κ—ήν Ματακρουν
Υή τού Λαού γιά τα αντιλαΥκά
μέτρα τή λινστρΐΗής μονοπω-
Αιθεής πολιτικήν τού της μονό-
πλευρης λιτότίντα»;, τα δέ τσιρά
«ο τού είναι γνωστό ότι προ-
ΛΑΕ ΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΙ ΑΚΤΕΣ
ΖΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
«ΑΙ ΚΑΝΕΙΣ, (ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝ-
ΤΑΓΜΑ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΙΟΥ ΤΙΣ ΙΤΕΡΗΣΕΙ
Π ΑΥΤΟ ΠΗΓΑΗΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΝΑ ΚΟΛΥΜΟΑΣ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΩΛΥΕΣΑΙ
ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΔΙΟ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
μστα. Αυτό ίσυ( νά είναι καί η
εττκδίωξη των υποκινητων: Νά
αφαιθούνε ανενόχλητοι στήν
αντΛικηγορνκή εκστρατεία τους
γιά νά παραπλανήσουν καλυτέ¬
ρα τόν Λαό. «Πές «/έμματαΙ
Πέ1 — δκνκήρυσσε ο Χίμλφ —
κάτι θά μεϊνει!».
Ο ΛΑΟΣ όμως πρέπει νά πλη-
ροφορηθεί σωαπτά. Νά γνωρί-
ζίΐ την αντικειμενική αλήθιια.
Καί η αντικειμινική αλήθεια εί¬
ναι ότι οί Δικηγόροι ιίναι καί
αύτοι μά πραγματικότιντα. Έ¬
να κοινωνικό οτρώμα πού στόν
χώρο τού προσφίρίΐ, άλλοτε
καλές κοί άλλοτε κακές υπηρε-
σίες πρός τό Κθινωνυιό καί
ΛαΤκό όφελος. Πώς οί Δικηγό-
ροι πού είναι κόντρα πρός τόν
Λαό καί στήν κοινωνική πρόο·
δο είναι συνήθως εκείνοι πού
υικρασπίζονται σνθρώττους καί
συμανέροντα, όμοια ή παρό-
μοια μέ εκεινα των υποκινητών
τής σημερινής αντιδικηγορικήί
εκστρατείας. Κοί πώ από την
άλλη πλευρά υιΐάρχουν Δπσιγό-
ροι πού αληβ,νά καί σωστά υ-
Γτηρετοϋνί συνΐιδΐ)τά τό Λαό
καί τα συμφέροντό τού. Πώς υ
πάρχουν καί υπήρχον ανεκαθεν
Δικηγόροι πού εταζον τού εαυ
τούς των στήν ιμηροσθοφυλα
κη των λαΤκών αγώνων γκι
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
Δημαρχε, συννωιιη
πού σάς ενοχλουιιε και πόλι,
αλλά ιττΐκδη γνωριζομε τό
φόρτο των ασχολιών σας,
θάχ επιοη μαίνομε μη θλιβερή
οανημια τού.Ηρακλείου, που
Ός έχει διαφυγει.
ΠΡΟΚΕ1ΤΑΙ για το γνωατο
Κιόσκι των Τριών Καμάρων,
τ* οποίο χρτρθΐμο—οκχισι η
Αημοτική ΦιλαρμονΜ), ότον
Βποιζε στην Πλοτιία Ελευθε-
ρης.
ΔΕΝ φτάνει πού είναι ακα-
λαίσθητο, αλλά έχει κυριολε-
κτικα τα χάλια τού κι έτσι μι-
σοκαταστρψινο, βρθμμιο κα
κεντρικής μο πλοτεϊας, είναι
οά νά ααοτελΜ το «σήμα κα-
τατιιθέν» τής βλιβερήί εμφάνι¬
σις τού Ηρακλείου.
γωνιιισβεΊ γιά την
των χρωμάττων τού. Αιυ>τό επι¬
βάλλει τό αβλτνχΐΊοό ιδεώδες, η
αγωνκττκοή εντκμότητα καί η ω-
ραία παρόδοση τής ενδεκώοας
τού Ηραικλείοιυ. Αγιώνΐας καί προ
•σπάθεια γιό τή νίκη, ναί. Αλλά
χωρΐίς έξαλλοιυ φανατισμούς
κοί απαράδεκτες τραχύτητες
* ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ
Στη Λεσχη «θεοτοκοπουλος»
εγκαιινιαζεται σηιμ^ρα το βραδυ,
9 μ.|μ., η Εκθέση Τύιπου, πού
σηιμείωσε προηιγουιμενα επιτυχια
στο Ρεθυιμνο και τα Χανιά. Η
εκθ&οιη αναφέρίται στη συμιβολή
τής δημασιογραφ·ίας ατον πολε-
μο τής Αλβανίας.
θα μιλησει ο Γεν. Γραμιμοτί-
ας τήις ΕΣΗΕΑ, διακεκριμένον δή
μοσιογραφος κοί λογοτ&χνης κ.
Γ. Καραιγιωργας.
Στή συζητήση γιά τα προσωρινά μέτρα τού βιβλίου τού
ΔΕΝ ΤΟΛΗΗΣΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
Αυτή τή βδομάδα ή μάλλον άρνητική άπόφαοη
Πρανΐματοποιήθηκε προχθέζ
Παρασκευή, η Προεδριική Δια-
δΐικασία γιά τα ασφαλιστΐικά μέ
τρα πού ζήτησαν οί κληρονο-
μοι Πετρακογιώργη, κατά των
«Απομνημονευιμάτων Μπαντθ'υ-
βά».
Στηδιαδιικασία, πού δέν έγι
νέ όπως συνηιθιίζεται στό γρα-
φείο τού Προέδρου Πρωτοδι-
κών κ. Παληοκώστα, αλλά ό-
γω τού μεγ,άλου αριθιμού των εν
διαφερομίνων στήιν μεγάλη αί-
θουθα τουι Πρωτοόικείου, παρα
βρέθηκαν πόρα πολλοί παράγον
τες τής Αντίστασης αο' όλη την
Ένα σοβαρά κοινωνικό πρόβλημα πού χρειάζεται άμεση λύση
ΜΟΛΥΙΜΕΙ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤ ΑΣΙΟ ΚΟΙΜΙΟΡΔΟ Υ
Διαμαρτυρίες περιοίκων γιά αΐδάλη, κουνούπια καί ποντικούς
Τό τηλεφώνημα τό πήραμε
ττροχθές Παρασκευή βράδυ.
Σ,τήν άλλη ακρη ήταν μιά γυ-
ναικεία φωνή πού μάς εΐπε:
—Κάνετε κάττι σάς παρακαλοΰ-
με, γιά ναμάς προστατέψετε ά¬
πό τό έργοστόχχιο Κονιόρδου. ΕΙ
μαι μιά νοικοκυρά τής γειτονιάς
τού Μπτοδοσακείου, άττό αύτές
ττού ΰποφέρουν άπό την αϊθάλη
τής καπνοδόχοι;, τα κουνούπια
καΐ τα ποντίκια...
Την έπανριο Σά66ατο ή «Ά
λήθεια» βρισκόταν στήν τταρα
πάνω περιοχή καί άττό έρευνα
ττού έκανε., διοπτίστωσε τα εξής:
# 'Αττό την καμιναδα τού έργο-
στασίου Κονιόρδου, στό Μιττεν-
τενάκι, 6γαίνουν άρκετα και με-
γάλου σχετικά μεγέθους κομ-
μάτια αίθάλης, πού κατακαθί-
ζοιητ στΐς γύρω αύλές και ταρά
τσες σττου ο! νοικοκυιρές δέν
μττορούν νά ίπτιλώσουν μ~ουγά-
δα, μέ άποτέλεσμα, οποίες τό
άτποτολμήσουν να αιχρηστεύουν
τα ροΰχα ττού αττλωσαν
# Ή κάττνα μέ τα κομμάτια της
μαύρης αΐθάλης μπαίνει μέσα
στά παραθυρα έκείνων πού, τα
άφήνοΐΛ' ανοιχτά, μέ άποτέλε-
σμα, δχι μόνον νά λερώνουν τα
οπίτια τους, αλλά καΐ νά δη-
μιομργοΰν μιά άτμόσφαιρα άητό
ττνυχτική, πρός. . . δόξαν των
ενέργειαν πού λένε ττώς γίνον-
ται γιά την καταποιλέμηση τής
μολυνσης τής άτμοσφαίρας καΐ
την πρόληψη δημιουργίας καρ
κίνου άττό τα καυσαέρια
ΤΙ ΛΕΞΝΕ
ΟΙ ΑΡ/ννΟΔΙΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Κατά την έττίσκεψή,μας στό έ&
γοστάσιο «ΚΟΝΙΟΡΙΔΟΥ» δένβρή
καμε κανένα άττό τούς Διευθυν-
τές Συμβούλους. Βιρήκαμε δ-
μως τόν χημικό κ. Διαλυνά Γιώρ
Υθ καί τόν συνταξιοθχο χημικό
και μέτοχοι κ. Μανώλη Κονιόρδο.
ΟΙ τταραπάνω κύριοι τταραδέ-
χτηκαν ότι ύπάρχει θέμα μόλυν
σης τού περιδάλλοντος πράγμα
γιά τό όττοΤο οί ΐδιοι καί οί
IV
πεύθυνοι τού έργοστασίου λυ-
ποϋνται πολύ.
Σάν αΐτιο μόλι/νοης κατ' αύ
τούς είναι ή κακή ττοιότηΐτα τοΰ
μαζούτ ττού τούς χορηγεΐται, έ-
νώ ττλη.ρώνουν τό μαζουτ 1500
(δηλαδή τό καλλίτερο). Διαμαρ
τυρήθηκαν στήν ΣιΕΛ Λινοττερα-
μάτων (ίδιοκτησίας Μαμιδάκη)
καί άφοΰ δέν ύπτήρξε βελτίοοση,
τώρα ψωνίζουν μαζοΰτ άττό τα
Χανιά. Τό χανιώτικο μαζούτ εί¬
ναι καλλίτερο (κι αύτό της ΣΕΛ)
καί ετσι τα πρόβλημα κατ' αύ-
ιούς έχει έκλείψει.
«'Υττάρχει ττρό6λ.ηίμα τώρα —
μάς είπαν — μόνο δταν εχει ύ-
γραχτία ή όπτνοια. Αύτό πού
φεύγει άττό την καπνοδόχο δέν
είναι αϊθάλη, άλίλά θειάφι καΐ
χώμα. "Οταν είναι άττνοια ή 6-
γρασία ΓΠ-έφτει οτά κοντινά σπί
τια καί κολλά πάνω στά όπτλω-
μένα γιά στέγνωμα: άσττρόρου-
χα, αλλά μολις στεγνώσουν φεύ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4
Κρητη, πλήν τού κ. Μπαντου-
βομονιολη, ο οποίος ήταν ο «με
γαλος απων» τής ιστορικήν θο-
τής διαδικασίαν
Ο καθ" ου τό ασψαλιστικά
ιμίτρα παραστόθηικε διά τού δι-
κηγόρου τού κ. Ν. Κίυ>ριακάικη καί
οί διυό άλλοι κ.κ. Α. Σανουδσ-
κη («συ,γγραφίας») καί Στ. Χαλ
κιαδακης (εικδότης) — άν και
βαίνοντες αγωνΐιστες καί κληρονο
μους τους ήσαν οί κ.κ. Βασιλά¬
κης, Τασίια Σκουλα, Γ. Στροτά-
«ης, Γαρεφαλάικηί, Β. Σ,κου-
λάς καί πολλοί άλλοι.
Τό δικοιίωμα τής πα.ρεμ'βα-
σης ασκ,ήβηικε από .μερους των
συγγενών Χριστσμΐ'χάλη', Πο-
παγιάννη, Παπαδακη, Κατσιά,
Μτιαντουβομανώλης καΐ Σανουδάκης: Ποίος
τούς δυό είναι αραγε, περισσότερο ύιπεύθυνος;
άπο
εμφανιστη/καν — διά τού δικηγό
ρου τους κ. Ν. Τζερ·μιαδιανού.
Δικηγόροι τήις πλευράς Πε
τρακογιώργη ή]σαν η δ. Πλεύρη
και ο κ. Παπαστεφανάικης, ενώ
μεταξύ των πολλών δικηγόρων
πού εκπροσώιπηισαν τούς παρεμ
Ένώ διέφυγε (κάπως παράξενα) τή σύλληψη
Ο «ΝΤΑΗΣ» ΤΟΥ «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ»
ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΑΞΙΤΖΗ ΣΤΗΝ
Τον έσπασε, κυριολεκτΐ'κα,
στό ξύλο, τόν ταξιτζή Ανιδρεα
Πολάκη, ο άγνωστος καί ασύλ-
Ή περιπετεια τής υγεΐας τού γνωστοϋ καλλιτεχνη
ΕΓΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Ίσως ύποστεϊ καΐ δεύτερη έηέμβαση
•Σύ(μφινναι
μέ τελευταϊες
πλΐ>ροφορίες (άπόγευμα
Σαββάτου) ό γνωστός συ-
ρπατριώτης καλλιτέχνης
Νίκος Ξυλούρης ύποβλή-
θηκε στήν Άίμερική δπου
Ορίοΐ^εται, σέ έγχείρΐση πού
τοΰ έγινε στήν -εριοχή
τού πνευμονικοΰ χώρου.
Παράλληλα συνεχίζονται
οί σχετικές ΟΛΌλύσεις καΐ
ή ασιαραίτητη έτποτημονι-
κή έ*ρευνα, άνάλογχϊ μέ τα
άιποτελέο'ματα των οποίων
&ά έζαρτηθεϊ άν τοΰ γίνει
καΐ δεύτερη χειρουργικη έ-
πέμβαση στήν περιοχή τοΰ
έγκεφάλου.
Ώστόσο, τό κέντρο στό
όποϊο έπρ/οκειτο νά τραγου
δήσει ό Ξυλούρης φέτος τό
καλοκαίρι, άνέβαλε γιά μί
ά βδομάδα τα έγκαίνιά τού
λέιγοντας δτι μέχρι τότε ό
καλλιτέχνης θά έχει έπι-
οτρέψει.
Ή ανακοινώση αυτή δέν
πρέπει νά θεωρηβεϊ οοβαρή
δεδομένου δτι καί αν έπι-
οτρέφει σέ μιά βδομάδαι ό
Ξυλούρης, δέν θά μπορεΐ νά
τραγουδήσει άσροΰ θά 6ρί
οκεται άκόμη σέ μετεγχει-
ρητΐκή κατάσταση.
Πάντως ιύ βέχαΐο είναι
δτι ό συμπαθεστατος καλλι
τέχνης περνδ μιά άρκετά
δύσκολη ΐΐεριπέτεια στήν
ύγεία τού, άπό την όποία
τοΰ εύχόραστε νά ογεϊ συν
ταμα νικητής.
ληπτος μιεχρι τώιρα «νταής τού
Α'κτή — Ζεύς», ο οποίος —λέγε
ται—ότι σχετίζεται ρέ το περι-
βαλλον τής γνωστής δυναοτεΐ-
ας.
Ο ταζιτζής εϊχε πύίΐ τή
Δευτέρα 21)5 στίς 8.30 τό πρωιί
στο «Ακτή Ζευς» νά πάρει κά
τι ξενους. Ο «νταής»— ίσως λέ-
γεται Καλομοίρης — (πού μπο-
ρει αν πιαστεί να γίνει καί... Κα
κοιμοιρης) τού ζήτησε νά τον
μεταφέρει στό Ηρράκλειο και
επειδή ο Πολακης αρνήΐθηικί, ε-
ξηνώντας ταυ και τοιν λογο, τον
αρχισε στο ξυλο, ενώ καθόταν
στο τιιμόνι, μ,ε αποτέλεσρα να
τού δημιουιργήσει πολλές ζθιμι-
ες καί εγκεφαλικη διασίΐση.
Με αφορμή τον ξυλοδαρμο
αυτόν ο Πολάικης βρ·ίσικεται α^
πό τοτε στο 309 δωματιο τής
κλινικής «Αγιος Γεώργιοςς τού
Ηρακλείου.
Και κατι χαραχτηριστΐιΜθ: ο¬
ταν ο «νταής» επισήΐμανθηικε α-
πο συγγενείς τού ΘΟΐματος κοιί υ-
ποδ&ιιχτηικε στους αοτυναμιικούζ,
δΐΒφυγιε μϋσα· οπό τα χιέρια των
τελευταίων. 'Ετσι χάθηκε η
προθεσμία τού αιυίτόφωρου,. Κά
πως περίΐργα πράΐγμοτα', αιλλά
τής ζωήις. Οί Αρχίς δέν εδωσαν
καμμιά πληροφορ,ία. (Αυτό δέν
είναι... περϊεργο).
Γ. Σαμαρ.ειτη, Μ. Σκουλα, κσι
αλλων.
Μορ-τυρες εξετάιστηικανι οί κ.ικ.
Φαραγκουλιτάκης, Βοσκάικης, (ο
οποίος τα είιπε πιο ζωντανά θπο
ολους), Σπαχής κοί άλλοι απο
τους επι^ώντες αυτόπτες μά-ρ-
τυρες των γίγονΐότων τής Αντί-
σταισιης.
Η απαφαση θά εχδοθει αυτή
τή βδομάδα, δίν μπορί.! ομιοί
κατά τή γνώιμη μας νά είναι θε-
τική γιά τούς ασκήΐσαντες τα α-
σφαΐλκστικά μετρα (οί οποίΐοι
κα>ι οί ίδιοι δεν ζήτησαν άμεσα
την απασυρση τού βιβλίου από
την κυκλοφορίο) διότι προσικρού
εί στή γενικώτερη αρχή τής ε¬
λευθερίας των σκέψεων καΐ τού
Τύπου, ποϋ προστατεύεται α¬
πο τό Σύνταγμα.
Έτσι, άπως ξοναείπαιμί, εκίί-
νο πού μένϊΐ στούς &ιιγέντες £ί
ναι οί Γίθΐνκκέζ δίκες, πού θά
γίνουν ιμετά την υποβάλη των
μηνώσεων (μίΐχρ·! τώρα τού ε-
χουν υποβαλλει μονον ο κ. Μ4χ.
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σίλίοα 4
Οί καταστροφικές έπιπτώσεις τού «λάδους-σέξ» στή Νεολαία
ΤΑ ΠΟΡΝΟΦΙΛΜ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΓάρμόδιοι άς άναλογιστοϋν τίς μεγάλες εύθϋνες τους
Συνέχεια στό Θέμα πού θΐξαμε
ΤΟ ΓΑΑΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τό θέμα πού φέραμε στή
δη+κκπότητα στό περασμένο
μας φΰλλο, γιά το τί συμβαίνει
στό Γαλλκό Ινοτιτουτο Ηρα¬
κλείου, πήρε ήδη διαστάσεκ.
Συγκεκρψένα συνέβησαν τα
Σκεφτηικατε ποτέ νά διατιαι-
δαγωγησετε σεξσυ'αλικά τα παι¬
δία σας; Αν δυσκολευεστε να
το ικανετε, δ*ν χρειοζί,ται να
χαλατε την ζαχαρένια σας
Υπαρχουν άνθρωποι που
φροντίζουν γι αυτό! Βσιί-ζ τό
μονο που έχετε να κιάνετε, είναι
να τους.«φπΐι~απ·&ίτε» τα παι¬
δία σαςΐπ
Καί γιό νο εξηιγούιμεθα, μπο-
ρίΐτε να τα στείλετε νά παοακο
λουθήσουν ενο φίλμ πορνο!
Άν δ*ν ίτυχς, νά εχετε δυ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
«ινα τέτοιο φΐλυ καί δέν Θέλετε
νά δειτε, τότε θά ποίπτει νά σάς
πουμε μερικα πράγματα.
Π«Σ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΤΟ
Ένας «σοβαρος» κυριος εμ-
φανιζεται στήν οθονη και κανει
,μια πολυ ούνταμηι διάλεξιη περιΐ
ηθικής.
Σον επιχειρηιματα τής «ηβι-
κής» τού, παρουσιάζει ορισμε-
να συγκεκριιμένα παραδείγματα
εξ ιιδίας π-εϊρας.
^ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ
Επειδη δίν θέλουμε ούτε νά
υπερβαλλωμε, αλλά και ούτε νά
περιγράψουμε πράγματα που
δεν εγκριίνομΐ, παραθέτουιμε μ£
ρικού-ς τίτλους πού
απο τις διαφημκσεκς των
που πιροβλήθηΊκαν την περασμε
νη βδομαιδα στο Ηράικλειο:
«Τό αποκορυφωμα τής τολ-
ιμηροτητος μέ απεριγρΐΐπτες
ισκηινές αιπό καοτο σέξ».
«Πώς μαθοίνουν οί πρωτά-
ρηβες τόν ερωτα».
«Η ττιό πΑοώσια ερωτική ιγ-
κυικλοπαιδεια».
Σ' αυτό τό ιμοτιβο καί οί υ-
ιπολοιπες διαφιημίισεις, καλούν
την πελατεία, πού στήν πλειοψη
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 3
• Στίς μαθήτρΐίς τής δ. Μαλι-
κοΰρτη αναΜοινύθηΜ ότι η
καθηγήτριά ττχκ απολύεται.
• Τό Κεντρικό τού Ινοτιτοϋτου
στην Αθηνά, επιλήφθηκε τής
υποθέσεως, αρμοδιοι δέ τού ξέ
νού αυτού σχολείον μάς δήλω-
σαν σέ τηλιφωνική ετηκοινωνία
μας ότι η δ. Μαλικούρτη δέν
αττολύίται, αλλά κλήθηκε στήν
Αθηνά γιά νά περοσει από ένα
ειδικό εκπαιδειυτκό σεμινάριο,
τό οποίο κάνουν όλοι σχεδόν
οί καθηγητές.
• Η δ. Μαλικούρτη μάς έστει-
λε σχετική μέ τό όλο θέμα επι-
στολή, την οποία κοί δημοσκύ
ομε παρακάτω:
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ δ. ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗ
ΚΟριε Διευθυντά
τής «Άλήθεκκ>
Παίρνοντας αφορμή άπό
τό δηιμοσίευιμά σας τής
Δευτέρας 21 Μαίου 197Θ
είς τό ύπ' αριθμόν 224 φύλ
λο της «Αληθείας» ναμίζω
ΰα πρ4ηει νά 4πανχήοω γιά
ν" άντικρούσω τίς κατηγο-
ρίες τής κ. Μαστοράκη καϊ
άναο?έροντας την πρός ε¬
μέ συρπεριφορή της πού
δέν άφήνει -εριθώρια ου-
νεργασίας έφ' όσον μοΰ έ
χει άΐτκιγθιρεύσει νά μπαί-
νω στά γραψεϊα των Καθη
γηηών, τής Γραμματείαν καί
τής Διευθύνσεως καΐ νά
ύπακούω στΐς έντολές της
καθαρίστριας ή όποία κάθε
άλλο παρά τό άρμοδιο πρό
σα>τκ) είναι. Ή συιμπεριχρο-
ρά αυτή χρονολογεϊται ά¬
πό τα μέσα τοΰ περασμέ-
νου χρόνου δταν ενώπιον
των μαθητών μου τοΰ
ΟΟυΚδ ΡΚΕΡΑΗΑΤΟΙΒΕ
μοΰ ζτ>τησε τό κλειοΐ τοθ
σχολείου μεταχειριζό-μενη
έκψράσεΐς δχι καΐ τόσο πρέ
πουσες σέ πρρϊοταμενο.
Ποία λοωτόν είναι ή προ-
σφορά συνεργασίας πού
μοϋ ττρότεινε, Οπως ή ϊδια
ύποοτηρίζει καΐ ύπεοτήριξε
οτή συγκεντρώση γονέων
καΐ πούδέν τή δέχτήκαγιατΐ
δέν η*μουν άρκετά «έ^υπνη»
Μήιπως μεταφράζεται οτά
σημειώματα πού μοϋ &ς>η-
• ΪΥΝΕΧΕΙΑ οτή «λϊ&α α
ΜΜΜ σΈΛΪΛΑ 4η ϋ ■ ■ Ν ■ ΜΙ Μ ΜΜ1 ΗΝ Μ Μ Μ
! ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ι
ι
ι
ι
η αλΤιθεια
Ι
ι
ι
ι
ι
ι
χαρας οΙαυτ±ιν |Υ
πουηρνμε^χωμο Ε,αυ" "*
τοραξουν σι αλ'λοι οο αοοι ..α
ηρολπβη νρ πει εσοαο κ αι μ(ΐα
αυλλαΡπ οικηΈου
Ι ν^?!Α»{ι»ι
21ΜΑΊΌΥ 1979
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Στις 13 Ίουνίου 1979 - Στό Έφετείο Κρήτης
Δικάζεται ξανά ό Μάνος Χαρής
γιά τα γεγονότα τού Μουσείου
Έκανε έφεση ό Είσαγγελέας γιά την άθώωσή]του!
Καί άλλη δίκη τού, την ιδία μερά, στό ϊδιο Δικαστήριο!
Όπως είναι γνυοτό, ο εκδό-
της τής «Αληθείας» Εμμ. Χαρι¬
τακη (Μάνος Χαρής), παιραπέμ
φθηκιε πρό καιρού, μετά από
αυτεπάγγελτες διώξεις τού Ει-
σανγελέα Ηρακλείου κ. Ζορμπά,
μέ τρείς κατηγορίες στό Τριμε-
ιλές Πληιμμελειοδικείο Ηρακλεί¬
ου: 1) Γιά βίαιΐη κατάληψη τού
χώρου τού Μουσείου, 2) Γιά
περιύβριοη τού Νομάρχιη κ.
Τσίιρκα, μέ τό άρθρο «Καλάς κα
λός ο χοϊρος μας μό βγήίοε χαλα
ζάρης» καί 3) Γιά περιύβριση
πάΐλι τού Ναμάρχιη κ. Τσίρκα,
μέ τα χιουιμοριστΐΜά οτιγμιότυ-
πα «μιπορείτε νά παραιμείνετε
στή Νομαρχία, σ'λλά μόνον σάν
κλητήρας - καί στήν πόλη κου-
λουρτζής» κλπ.
Τό Πρωτοβάβΐμιο ΔΐικαστΎ>
ριο, ύοτερα από εξετάση ενός
μακιρασκελούς καταλόγου μαρ¬
τύρων πού οιποτελούισαν τούς
εΝπ,ροσώπους αλάκλιηιρης τής
κοινωνίας τού Ηρακλείου, αλλά
καί εκπροσωπών τής Κρήτης γε
νικώτερα (Καθηγητών Πανεπι-
οτηιμίου, Αρχαιολόγων, Βουλευ-
τών, Δηιμιάρχων, Πραέδρων
Συιλλογων, Επιστηιμόνων, Εκδο-
τών κλπ), αθώωσε μέ μιά πραγ
ματΐΜά ιοτοριική απόφαση τόν
κατη,γοιρούιμενο.
Ο κ. Εισαγγελέας όμως δέν
έλαβε υπ' όψιν ούτε τίς παρα-
πάνω καταθέσεις των προσωπι-
ικοτήτων, ούτε καί τή ννώμη
τριών αξιόλογων Δι«κα.στών καί
στηριζόμενος στή διική τού άπο
ψη καί ενός μόνον μάρτυρα κα-
ΤΓν,γορίας, τού υιποστυνάμου τής
Ασφαλείας κ. Στρίγκου (μόνι-
μου εισαγγελικού μάιρτυρα κα-
τηγορίας μας) άσκηισε έφεση,
κατά τής αθωωτικής απόφασης,
επιιμένοντας ότι πρεπει νά δικια-
στεί ο Μάνος Χαρής (Σηιμειώνο
με ότι είχε πάρει «αί σχετικό έγ-
γραφο γιά τή δίωξιή μας από τή
Νομαρχία Ηρακλείου)!!!
Έτσι στίς 13 τού επόμενου
μήνα θά ξαναγιίνσυν οί υιποθέ-
σεις στά Χανιά. Στή δί«η αυτή
ο Ειίσαγγελέας Εφετών Ιχει κο-
λέσει (ικιλιητεύΐσει) μάιρτυιρίς
τούς: 1) Ειμμ. Μιπορμπουοάκη,
αρχαιολόγο, 2) Δηιμ. Στρίγικο,
υπομοίραρχο Ασφαλείας, 3)
Φίλ. Ανδρουλακάικιη, Πρόεδρο
Διιοηιγορΐ'κού ΣυΛλόγσυ, 4) Εμμ.
Σμυρνάκη, Πρόεδ,ρο Ιατρικού
Συλλόγου, 5) Ιωάν. Χλαι*βερά>-
κη, Πρόεδρο Φαρμαικευτικού
Συιλλόγου, 6) Ειρήνη Κατεργιαν
νάικιη, εκδότριια «Εθνικής Φωνής»
καϊ 7) Μιχ. Χατζάικη, Πρόεδρο
Συιμβολαιογραφΐ'κού Συλιλόγου
Ηρακλείου.
Σηιμ^ειώνθιμε α.κόρη ότι την ί-
δια μερά ο Μάνος Χαρής είναι
κατηγοραύιμενος καϊ σέ άλλη
δίκη, στό ίδιο Διικαιστήιριο (Εφε
τείο Χανίων), γιά την υιπόθίΐση
τής επιστολήν Ξυιλούρη κατά
Καρέλη.
Άνυπόφορη και άπαράδεχτη κατάσταση στήν όδό Καρτεροϋ
ΞΗΜΕΡΩΜΔΤΔ ΣΤΔ ΨΔΡΑΔΙΚΔ ΜΔΣ
Τό Ήράκλειο πρέπεινά άποχτήσει Ίχθυαγορά καί Ίχθυόσκαλα
Ερωτήση τού Βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά στόν Πρωδυπουργ6
ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΑΧΘΗΚΑΝΕϋ
Σύμφωνα μέ φύτηοη τού
βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά,
στόν Πρωθυπουργό καί τόν υ-
πουργό Δημόσκΐς Τόζης, (μέ αί-
τηση κατσβεσης ιγγράφων), αρ-
κετοί χουντΜτοί καί βασονκττές
τής ιφταετκκ, προαχθήκανε
κ—ίς τελιυταίίς κρίσεις ποΰ έγι¬
ναν στήν ηγισία των Σωματων
Ασφαλείας.
Γτό επίμαχο οημείο τής πα·
ραπάνω ερωτήση*, αναφϊρον-
ται συγκεκριμένα τα εξής:
«α) Ενδεικτικά σναφέρονται οί
π,ροαχθέντες σέ συνταγρατάρ-
χες.
1. Κων)νος Κλωνφηις, οτυγ
νός βασανιστήζ των κρατητη-
ρίων τής ΑσφάΙλιειος Προαστεί-
ων.
2. Μιλτ. Παπαλεξίου., τελε-
σίδικα καταδικασθείς γιά βαοα
νιο-μούς στΐς Ασφάλεΐίς θεσσα-
λονίικιης «αί Αθηνών «αί ενεχο-
μενος στήν υιπαβεση Τσάιπμαν.
3. Γεώ,ρ>γκ>ς
Αος, Δ)ντής ηροοωιπικ/ις
Λείας τού «πρωθυιποαργού» τής
χούιντας Ανδρουτσοπούλου.
4. Ο προαιχθείς εις τοζίαρ-
χον Ε. Χατζηγούλας γνυοτός
χουντ«ός κλπ.
ιβ) Δέν νομίζετε ότι οί σ«αν-
δαλώδεις «ιαί επιικίνδυνες γιά· την
Δηιμοκρατία αυτες εν&ργειες θά
ίΛρε-ε νΰ αποφεΜΧθούν; Κατά
μείίονα λογο διότι, ενώ προά-
γοντσι «αί προωθούνται οί εγ-
ικληιματίες καϊ βασανιστές τής
7εΤ»ας αποστρατεύονται άιρι-
ιστοι καί εύορκοι αξιωιματ«κο«.
γ) Τελείτε εν γνώσει των ε-
νεργεών αυτών τού υιποαργού
Δηιμοσιας Τάξεως κ.
ενερνεί εν αγνοία σας;
Καί, στήν περιπτωοη
&ν νομίζετε ότι ιιπάρχιι
παιραιμονήις τού στήν
ση;».
Ο "ίΕΡΟΙ.. ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1
ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΗΓΑΝ ΔΕΞΙΠΤΕΡΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΞΙΑ
ΑΝ πάτε καμμιά φορά ξηιμερώ-
ιματα στήν οδό Καρτερού, ό-
που είναι τα γνωστά από πολ-
λά χρόνια Ψαρώιδιικα1 τού Ηρα-
κλ'είου, θό καταλάιβετε γιατί αρ-
χιίζαμε τό δηιμοσιογραφικό αυ-
τό κομιμάτι μέ την επανάλειψη
τής προτάσεως.
• Νά φύγουν τό συντομώτε-
ρο τα Ψαριάδιικα από εκ&ΐ
πού είναι τώρα «αί νά αποχτή-
σει τό Ηράκλειο μιά σωοτή Ιχ-
θυιαγορό καί μώ Ιχ&υόσκαλα.
ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ λοιιπόν στήν ο¬
δό Καρτερού, αιπό τίς 3 τό
πρωΐ καί πέρα, δημιοιιρτγείται
μιά κατάσταιση κυιρισλεκτικά
αφόρητη: Νερά, πάγοι καί λά-
σπες στό στενό αυτό δρό,μο,
ιπού «φραικά,ρεται» αττό τα φορ
Η ΥΙΕΙλ ΤΟΥ ΞΥΑΟΥΡΗ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
νη κυκλοφορήσαν αμέσιος πολ-
Αές ανησυχητικές φήμες, πού
δέν επαληθεύσανε ευτυχώς, αλ¬
λά ούτε καί διαφευσθήκανε α¬
πό τούς Ελληνες γιατρούς.
Γι αυτό ακριβώς στό 1003
δωμάτιο τής Α' θέσης τού «Ευ-
αγγελισμού» μαζεύτηκαν τίς τε-
λευταίΐς μέρες πολλοί φίλοι,
συγγενείς καί θαυμαστάς τού,
μεταξύ των οποίων αρκεταί από
την Κρήτη.
Την παραμονή τής αναχώ-
ρησής τού εΐδα τόν Ξυλούρη
στόν «Ευαγγελισμό» λΐγη ώρα
πρίν φύγει γιά την Αμφική (ση-
κώθηκε μάλκττα καί ττερπάτησε
μόνος τού). Ο ϊδιος μού είπε ό¬
τι τό μόνο πού αισθάνεται εί¬
ναι «μιά Ναταπλάκωση καί μιά
στεναχώρια» καί μέ παρακάλε-
σε νά ευχαρκΓτήσω εκ μέρους
τού όλους όσους δείξανε από
τό Ηράκλειο κυρίως ενδιαφέρον
γιά την υγεία τού, πράγμα πού
τόν συγκίνησε ιδιαιτέρα.
Μ. Χ.
τηιγιάικια «αί τίς τρίικακλες μοτο-
ισυκλέττες των μικροε,υ-όρων
πού προωθούν στίς συνοικίΐς
«αί στά χωρία τα ψάρια. Τελά-
>ρια ψαρ.ιών αδεία καϋ γεμάτα.
ΜεγόΙλα ψΐόρια πεταμένα κατά
γής. Ψαρίλα ανυπόφοριηι. Φωνές
καί μικροδιαπληκτΐισιμοί. Συνω-
ιστιομός ψαιράιδων, μεταπωλη-
τών καί εστιατόρων. Φασαρία
καί προκλητιικότητα γιά τή δια¬
μορφώση των τρών, μεταξύ
των τριών - τεσσάρων μεγαλο-
ψαράδων πού διαθέτουν τό
σύνολο των ψαριών στήν αγο-
ρά μας. Σιπρωξίματα, διαλαΑ/ήι-
ιματα, κορναρί'σματα, μαρσαρί
σματα.
ΠΑ τρείς μέ τέσσειρις ώρες ο^
«ετοί άνθρωιποι ταλαιπωρούν-
ται στό ψαράοιικο α>υτό στενο-
-σόικαικο τού Βρακλειώτικου κέν
τρ ου, γιά νά πάρουν αί λίγο
σειρά στήν ταλαιπωρία οί μα-
γαζάτορες τού δρο,μο>υ αυτού,
πού δέν είναι ψαράοες καί ό-
σοι αιπο τούς ιδιώτες τόν δια-
βούν, γιά ψά'θιΐ (άν έχει απομεί*
νει) ή γιά 'άλλη δουΐλειά.
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ από αυτό τό πρωι
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
• Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
θεσινής τελετής, πού έδειχναν όλοφάνε-
ρα νά άναρωτιώνται: «Ποΰ είναι οί
Όιπλαρ,χηγοί» καί «Γιατί τόσοι πολλοί
Χωροφυλακες»;;;
ΤΗΝ έπομένη, ή κωμικοτραγΐκή αυτή κα
τάσταση συνεχίστηκε μέ τόν έιϊτισημώτε-
ρο διαχωρισμό; Στό «ΜακάοΊ» ό Λαός»
στό «Μνηιμεΐο» ό Ύπουργός.
ΑΛΛΑ καί στόν «έπίσημο» έορτασμό, πά-
λι ό Μΐταντουβομανώλης δέν παρρυοϊά-
στηκε- όπως καί κανεΐς Μπαντουβδς,
πλήν τοΰ Μπαντουβοχρήστου, ένώ συμ-
ιμετεϊχε ό κ. Ήρακλής Πετρακογιώργης,
μέ λίγους αλλους άγωνιστές κοΐ την παν-
τελή άπουθία τοΰ Λαοΰ.
ΚΑΠΟΤΕ θά πρέιπει νά βρεθοΰν καί νά
λογοδοτήσουν οί ύπεύθυνοι τοΰ άιπαράδε-
χτου αύτοϋ διαχωρισμοΰ καί τής μείωσης
(γιά νά μην ιποΰμε έξευτελισμοΰ) της
Μεγάλης αυτής Έπετείου. Κι αύτοΐ οί
ύπεύθυνοι, δσο ψηλά κι αν ϊστανται» δση
δύναμη κι αν διαθέτουν, αποΐοι κι όΐν είναι
πρέιπει νά δώσουν λόγο δχι μόνο στά Δι-
καστήρΐα καϊ τόν Λαό, άλλά κυρΐιος στήν
Ίο'τορία, πού θά τούς γράψει μέ όλόμαυ-
ρα γράμματα.
Μ. Χ.
Οί δυό έορτασμοι
ΣΤΟ «ΜΑΚΑΣΙ»
Στόν έορτασμό στά «Μακά-
σι»ν πήρε μέρος πάρα πολθςι
Λαός, μέ επικεφαλής τούς εκπρο
σώπους τού, Δημοτικούς Αρ-
χοντες, Βουλί,υτές καί ΛαΥκούς
Αγωνιστές. Μεταξύ άλλων πα-
ραβρέθηκαν οί εξής:
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: Μιχ. Σαμαρείτης,
Δ. Συντυχάκης, Γ. Δαφέρμος,
Κ. Γκεπεντζής, Γ. Βασιλάκης.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Λ. Κύρκος, Α.
Δαριβιανάκης, Κ. Ασλάνης.
ΔΗΜΟΤ. ΑΡΧΟΝΤΕΣ: Μ. Κα-
ρέλλης, Φ. Βαρδαβάς, Γ. Τσαγ¬
καράκης, Μιχ. Φαρσάρης, Ευρ.
Κουκιαδάκης κ. ά.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Γ. Ψαράκης, τ. Βου
λευτής, Δ. Σαρρής, Γ. Χαλκιαδά
κης, Πρόεδρον ΕΔΗΚ.
Την επιμνημόσυνη δέηση
έκανε ο Παπά — Γιάννης Τσαγ
καράκης. Στεφάνια καταθέσανε
ο Δήμαρχος, καί οί εκπρόσωποι
τύν Ν.Ε. όλων των Κομμάτων
πλήν τής Ν.Δ. Παιάνισε η Φιλαρ
μονική καί τηρήθηκε ενός λε·
πτού σιγή.
ΣΤΟ «ΜΝΗΜΕΙΟ»
Στόν ΐεπίσημο» έορτασμό
τταραβρέθηκαν ο κ. Μ. Κεφαλο-
γιάννης, ώς εκηροσωπος τής
νό «ψαράδικο αλισιβερκτι» καί
γνωρίζοντας ότι τόσο οί ίδιοι
οί ιχθυιέρποροι, όλοι οί .μιικρο-
'μεταιπράτες των ψαρ,ιών, οί ερ¬
γαζόμεναι γενικά, οί άλλοι ιδιοχ
τήτες, αλλά καί τό κοινό ταλαι-
πωρούνται από α'υτήιν την απα-
ράδεχτη κατάσταισιη, αναρωτιέ-
σαι γιατί οί κάθε ε,ίοους αρμό-
διοι τού Δήρου καί τού Κρά-
τους, δέν δηιμιουργούν μιά Ιχ-
θυόισκαλα καί μιά ευπρεπή Ιχθυι-
αγορά;
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ δέν δικαιολογεΤ
πιά τό «καρκίνωιμα» ουτό τήις
οδού Καρτερού, πού πρέπει συν
τομα νά αφαιρεθεί, αφού κανείς
δέν τό θέλει.
ΚΙ ΑΝ τυχόν υιπάρχει κανείς νά
έχει αντίθετη γνώ,μη, άς πάει έ¬
να ξημέρωιμα επί τόπου, γιά να
την... αλλάξει αμέσως.
ΚΛΑΠΗΚΕ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Από τό κατάστηίμα τούί λ
Γιάννη Ματθαιάικη— Χανιόπορ-
τα, την πε,ρ. Πόμτττη τό αττό-
γευιμα «λάπηικε ένα παιΛικό
ιποδήλατο μά,ρκας «8υ8ΑΝΝΑ»
.σπαστό, χρύιματος οικελετού
ικσκΝΐινου καί φαερών νκκελέ.
"Οποίος βοηθήισει γιά την
ονεύιρίοιή τού Θ6 παρει χίλιες
δραχμές.
Νά τηλεφωνήισει στό 280-647
ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝΗΣ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΤΛ... ΠΛΛΛΗΚΑΡΙΑ ΗίΊ
Ποΰ νά τό περίμενε ό Γεώργιος Παιπανδρέου, δταν τούς είχε τόσο κοντά
τού καί μάλιστα στήν... άριοτερά τού, δτι θά ιπηγαιναν καί οί δυό... δεξιώ-
τερα κΐ άΐτό αύτούς πού είχε ό «Γέρος» άιπιό τή. · .δεξιά τού! Καί δμοχ;... αύ-
τό δγραιρε τού πολιτικοΰ συμφέροντος ό Νόμος! Πάντως άπό τούς δυό ό £-
νας, ό Μητσωτός, σάν «κάτι ναξερε» άπό τότε, γι' αυτό ίίτανε... σκυφτός!
Ό γιατρός κ. Μιχελάκης
γιά τούς ίατροδικαστές
Ό γιατρός — χειρουρ- γνωρίζει σάν σφάλμα τού
γός κ, Μιχελάκης# τοΰ όποί τό γεγονός δτι δέν άνακοί-
ου τό δνομα άναφάρθηκε
στά παιράπονα τόΐν συγγε-
νών τοΰ 19χιρονου μαθηιτη
πού πέθανε στό στάδιο καΐ
νωσε τό παραπάινω πιστοποι
ητικό στήν Είσαγγελΐα/ άλ
λά μόνο στήν Άστυνομία.
Συγχ;ρόνως μάς έδωσε μιά
πού άρνήθηκε νά πάει οτήν χρήσΐμη πληροφορία: ή νέ
νεκροψία μάς γνώριοβ ότι κροφία πρέπει νά γίνεται
τώρα καί ένάμισυ χρόνο άυτδ είδικευμένο Ίατροδικα
δέν χειρουργεϊ, έχει δέ σχε οτή Ηερίίπτωστι γιά την ό-
τικό τπστοτιοιητωοό άιπό έν- —οία 6 Ίατρικός Σύλλογος
τεταλμένο ύφηγητή. ΎΦ Ηρακλείου δχει κάνεΐ ένερ
σης ότι δέν κάνει έφημερί ,,,, , , „
α καί έχει απλώς περΓορι- Υε1ες' άλλά μάτα1α κα1 δτ1
στεϊ στήν ύπαλληλική τού στο Ήρακλειο δέν είναι κα
νείς γιατρός είδικευμένος
γιά νεκροφίες.
σχέση
ΙΚΑ.
77 λέει ό 'Αρχιεπίσκοπος;
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ
ΕΩΡΤΑΣΤΗΚΕ κι εφέτος ή γιορτή τού Άγΐου
Τίτου, χωρίς την καθΐερωμένη λιτάνευση της
Κάρρας καί τής Εικόνος τού.
ΕΠΕΙΔΗ ό έορτασμός αύτός συνέπεσε νά είναι
ό πρώτος μετά την άνάληψη των κα6τ)κόντων
τοΰ κ. Τιμοθέου σάν Άρχιετιισκόιπου, άρκετοΐ ά-
ποδώσανε τή βασική άλλαγή τοΰ καθιερωμένου
έορτααμοΰ, σέ προσωατΐκή τού πρωτοβουλία.
ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ό κ. Τιμόθεος έχει χρέος νά
δώσει μιά ένημερακική απαντήση.
Δήλωσε έπίσης ότι άνα-
Στϊς έκλογές Νομαρχιακών Συμβούλων
ΑΓΡΟΤΕΣ: ΦΗΦΙΣΤΕ ΑΓΡΟΤΕΣ
Στίς εκλογές των Νομαρχια-
ικιών Συμβούλων τής ερχομένης
Κυριαικής 27)5)79, όπως γρότ
ψαιμε καί στό τΐιροηγούμενο, α-
ιπιό τούς 18 υποψιήιφΐιθυις Νομαρ-
χιαικούς ΣυρβοιΛους μόνον 2 εί
ναι αγρότεςΙ
Είναι χιρέος των Αγροτών,
να υπερψηφΐσουιν τούς 2 αι·-
τούς εκπροσώπουίς τους.
Ειδικώτερα συνι,στού.με τόν
υιποψιήφιο τής Επαρχίας Πυργιω
τίισσης ΚΩΝ)ΝΟ Γ. ΜΑΘΙΟΥ-
ΔΑΚΗ, από τό Κίλήιμα Μεσσα¬
ράς.
Έχει φοιτήσει στή Γίωργι-
«ή Σχολή Μεσσαράς καί είναι
αιπό τούς λίγοικ πού δέν εγκα
τελειψε τό γεωργιικό επάγγΐλμα.
Ένα διάιοτηιμα ξενητεύτηιιοε στή
Δ. Γεριμανία όπου εργιάιστηκε,
ανάιμεσα στ' άΐλλα, σάν κιηπου-
ρος .σέ ανθακαμικά θερμοκήΐτια.
Αργοτερα επέστρεψε καί ήιδη α-
σχολείται ιμέ νέιες κοΛλιβργειες
στό χωριό τού.
Στή διχτατορία έδειξε αντί¬
θετη μέ αυτήν οτάιοη, γι αυτό
«αί τού κατασχ'έ&ηΐΜε τό διαβα-
τήριο.
Έχει χρειματΊσει Κοινοτικος
Σήμβουλος καί ήοη βάξει υπο-
ψιηιφιστητα Νομαρχιακόν Συιμ1·
βούλου, μέ αντίιπαλό τού τόν
κ. Πκερ«δόιοη,, ο οποίος είναι Πό
λιτικόις Μηχανι«ός.(Ι), κοτάγε-
ται από τού Βόριρους καιί κα-
τοϋ«εί στό ΗράΐΜλειο(Ι).
Μιά πού ο αγρότης, κακώς
μΐεχρ.! σήιμε,ρα δέν οτυνειδηιτο-
παίηισε τό σύνθηιμα «ο Αγρότης
στή Βουλή», π,ρβπει τουλοχι-
στον νά αποδείξει τώρα πώς πι-
στεύει στό όνΜλο .σύνθηιμα: «ο Α
γρότη-ς στή Νομαρχία».
Ο Κων)νος Γ. Μα^ουδάικης,
πρίΐπει νά υπερψιηκρκττεΐ.
Η ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ό Άστρινός (καταθέτων Άριοτερά) κι ό Σκουτε-
λογιώργης (δεζιά) έδωσαν τή λύση, άνπκαθι-
στώντας «διά παν ενδεχόμενον» τόνΜπαντουβομα
νώλη ό πρώτος καΐ τόν Ήρ. Πετρακογιώργη ό δεύ
τερος.
Κυβέρνησης, οί Βουλευτές Δα¬
ριβιανάκης καί Ασλάνης, ο Δή¬
μαρχος κ. Καρέλλης, ο Πρόε-
δρος Πρωτοδικών κ. Παληο-
κώστας, ο Εισαγγελέας κ. Ζορ-
μττάς, εκπρόσωποι όλων των
τοπικών στρατιωτικών καϊ πολι
τικν Αρχών καί άχι ττάνω από
50—70 άτομα λαού καϊ... του-
ριστών.
Δέηση επιμνημόσυνη έφαλε
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Τιμοθιος.
Παιάνισε η Φιλαρμονική καί τμή
μα Στρατού απέδωσε τιμές. Μ ι
λησε ο κ. Γ.Μαραγκουδακης,
Πρόεδρος Εφίδρων Ηρακλείου.
Από τούς οπλαρχηγους τής
Εθνικής Αντίσταοης ήσαν οί
Μπαντουβάς Χρήοτος, Πετρα-
κογιώργης Ηρ., Σκουτελογιώρ-
γης Γ., Κεφαλογιάννης Κ. κ,ά.
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
τος», «Η Κρήτη οτήν Επανά-
σταση τού '21», «Η Αγγλία καί
οί ανταγωνιστές τηις», «Η Κρ,ηι-
τΐική Πολιτεί'α», «35 χρόνια .Ε-
νωσης (1913—1947)», ικα'ί «Η
Σύιγχρονη Ξενοκατία», στό ο-
ποϊο αναπτύσσονται τό θήμα
των Βόσεων ικαί τό «Αυαονομι-
στιικο».
Δέν Γίεριοριζόμαστε νά πα-
ρουσιό,σωμε τιό βιιιβΐλίο αιιτό α¬
πό τή θέση τής βιβλιοπαρουθΊ
άς καϋ τής βιβιλιοκριτικής των
μεισαίων σελίδων, γιατί θιέλομε
νά τονίσωμε την αγωνιστική
φωνιή τού συιγγραφέα «α ι νό ου
οτήισιωιμε τό διόΡβασμα τού βι-
βλίου τού, οάν ένα ηροειδοποι
ητιικο μήνυιμα γιά τούς κινδύ-
νους πού διατρέχ&ι ο τόπος.
Την αφιέρωση τού βιβλίου
τού ο συγγραφϊας κδνει ώς
εξής:
«Στόν αγωνιοτή δηιμοσιογρά
φο Μάνο Χάρ.η, πού οί αντιξε-
νοκρατικοί τού ογώνες καταξιώ
νονται ιστορικάι ιμέσα στίς σελί
δες αυτού τού βιβλίου —Χα¬
νιά Αηριλης 79».
Δεχόραστε την τιμητιική α-
φιέρωιση καί τόν ευχαρίστου»
με, συγχαίροντάις τον συγχρό¬
νως, όχι τόσο για την καθ" ό-
λα άξια πνευιματιΐΝή τού δου-
λειά, αλλά κυρ'ίος γιά τό θέμα
πού καταιπιάοτηικε καϋ τό θάρ-
ρος τού ινα πό τόσο γενικού εν
διαφίέροντος πράιγματα, γιά τα
οποία δωστυιχώς πολλοϊ σιω-
πούν.
--------------------------------------------------------------- —-——εε—————————ε—ε—ε—εεεεεεεεειεεε-εε—
Τό ΓαλΛικό Ίνστιτοϋτο
ΦΗΦΙΣΤΗΚΕ
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΎ ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
Στή συνεδρίαση τοΰ Δή
μοτ. Συμβουλίου της περ.
Παρασκευης, ψηφίστηκε μέ
ψήφους 18 έναντι 2 άρν">

κων (Παπαϊωάννου
λούρης) καΐ 2 λ&υκων
(Βρέντζος — Ματζααιετά·
κης) ό Δχ,μοτ. Προϋηολο-
γιομός Ηρακλείου ίίφους
515.058.000 δρχ.
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίοα 1
καί η δ. Μαλικούρτη.
ΓΪΏΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ
Η ΠΛΗΡΗ! ΑΛΗΘΕΙΑ
ΒΓτειοη πλήν ιμερικών £ζαι,ρ£
σεων (τής δ. Μαλικούρτη καί
δυό— τριών γονέων) οί καταγ
γελίες είναι ανώνυιμες (φοβούν-
ται - λένε - γιό τα παιδία τους),
νομίζομε ότι γιό να βρεθίί η
πλήρης αλήθεια στό σοβαρώτα
το αυτό κοινωινιικό θέμα, θά
πρέπει: 1) 'Ολοι οί γονείς να πά
,ρουν υιπεύβυνιη θΐση γιά τα δια-
δραματκτθιέντα καϊ να πούν ό-
ισα γνωρ·ίζουν «αί 2) Νά διεξαχ-
θούν διοικητι«ές ανακρΐσεις α-
ΠΌ τό Κεντρΐκό τού Ινστιτού-
τού τής Αθήνας αΛΛό καί από
τόν κ. Εκσαγγελέα, άν φασικό
«αί εκεϊνος τό κρίνει οικόιπΐιμο.
Σέ όσους μάς τηλεφώνησαν
ανώνυμο τονίσαμε τό ηθικό
χρέος πού έχουν νά μην μιλούν
ανώνυιμα, δκότι ουτό δέν βοη>-
θα ούτε την αδικούμενη κιαθηγιή
τρ.ιο, ούτε την ίσως άχι σέ τέ-
τοιο βαθμό ενοχή τής κ. Μα-
οτοράικη, αλλά ούτε καιϊ την έν-,
νοια τού Διικαϊου-
ΤΙ ΛΕΕΙ Η κ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
Επικοινωνήσαιμε μέ την κ.
Μαστοράκη^ η οποϋα παραδέ-
χτηκε τίς καταγγελίΐες, όσον α-
φορά την ανΐικανότη,τα τής δ.
Μαλικούρτη. Μάιλισται μάς επα-
νιέλαβε πώς την όιςρινε ακατάλ-
ληληι Ειδι·κο Συιμβούλιο, μίλος
τού οποίου ήταν καί η ιδία καί
ότι εκείνιη την έκρινί καί την
ικ,ρίνει οκατάΛληΐληι.
Απερριψε όλες τίς «πολοιπες
κατηγορΐες, αλλά πορΐαδέχτηκε
πώς καιί η ιδία «αί οί ολλοι κα-
θήιΥητές τού Ινστιτούτου κά¬
νουν ιδιαιτέρα μαθήιματα, αλ¬
λά μόνο τίς διαικοοές.
Όταν τή,ν ρωτήισομε, μέ
ποιο δικαίωμα τό «όργανο» αυ¬
τό, τό Ειδϋκό Σ,υιμιβούΛιο έκρινε
ανϊιιοανη την δ. Μαλικούρτη,, τή
οτιγιμή ποϋ ΐχει ένα διίπλωιμα α
ττό τό Πανίτιιατήιμιο Αθηνών
μσς ηαρβτφψΐ; οτόν. Γόλλο
Μορφωτικο Ακολουθο, στήν
Γαλλιιαή ΠρβσΡεία των Αθηνών!
Σί ερύτηοή μας γιοτί πήγε
στήν α'ίθουισα ιμιέ 'μαγνιητόφωνο,
απάΛττήισε: τό είχα διότι ήθελα
νά ικάνω εγγραφιή τής ομιλίας
τής δ. Μαιλικούιρτη καί νά την
στείλω οτήν Γαλλική Πρεσβεϊα.
Μάς διευκρίνησε α*όμη πώς
η Μαλικούρτη κρίθηικιε ανίκανη
διότι εφήρμοσε διαφορετικό σύ
στηιμα αττό τό καθιερωμένο.
Επίισης ότι η ανκκανοτητά τη.ς
είναι («μεριική,» καί ότι παραπέμ¬
πεται να φοιτήσει σέ Σεμινάριο
τού Κεντριικού Γαλλικού Ινστι¬
τούτου Αθηνών.
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΓΝΩΜΗ
Μετά από όλα αυττά νομ«ζουιμε
πώς κάτι δέν πσει καλά στό Γαλ
λικό Ινοτιτούτο Ηραικλείου καϊ
ότι θά πρέεπι, ισύντομα μάλκττα
η όλη υιπόθεση νά διαλευκονθΕΐ.
Η Κεντρική Διοϊκηιοη τού
Γαλλικού Ινστιτούτοο κοί ο κ.
Εισαγγελ'έας - όπως ήδη εΐπα-
με - νομίζουρε ότι είναι οί πλέ¬
ον κατάλληλοι γιό νώ την διο-
λευικάνουν. Εμείς .κά.ναιμε μιόορ
χή, άς συνεχΓιισουν εικείνοι που
είναι «καθ* ύλην» αρμόδιοι.
Πάντως ένα τόσο σοβαρο
θέμα πού ενδιαφέρίΐ τόσο πολ
λά νέα παιδία, τόσες Ηρακλειω·
τικες οικογένειες πού πληρώ-
νούν αρκετά γκά νά μάθουν τα
παιδία τους μιά γλώοσο, ολ-
λά «αί ένα Ίδριιμα μέ κύροςε-
ως τώρα, δεν πρ,έπει νά |«ί«ι
έτσι.
Μηξβε
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10—ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 224523 καΐ 335739
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑ' Ι 'ΟΥ 1979
ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Τού Μανόλη Αποστολάκη
Όσοι ζούσαν τότί καί ζούν
οοαμα, λένε οτγ στό μέρος εκ&ί-
νο ήταν οερβόλι. Ένα περβολι
ξεφραγο μέ λεμονιές, πορτοκα*
λιές, μανταρινηιές ικ·αϊ μπόλι*α
Χάχανα. Μερικιά γιασεμιά, στηιρι
νιμιένο πάνω σέ ελένης βέργες,
αποτελούσαν τόν φράιχτη τού,
μοζί μέ «ότι ανοιχτομάτες ντί>-
λ«ς, οάν λικνηράπιο τό καλοκοί
ρι. Μό τόν χειμώντα μέναν μιέσα
στό χώμα, μουιγνοί κΓ αικίνητοι
οί βολβοί τους, πί,&Γμένοντας
πόλι πότε ν' ανοίξει ο καιρόν
καί νά πεταχτούν γώΓ|σες νά σερ
νκινήισουν τόν μυρωιμένο αιέρα.
Σήμςρα στό χωράιφι εκείνο
πού την ανοίξη μές τα φιυλλώμα
το χαιρόντουισαν τα πουΛκά
τόν έρωτα, κάτω απ' τίς ουρές
τους, έχει χτκττεί ένα εργοστά
σιο.
Πρϋν Γτολλά χρόνια, είχον
«,ρθει μπουλνταζες απ' την πόλη
κοκπαρά τίς αλλεπάλληλες αντι-
δράσεις τού γνερου Μανούσου
τού Πίρβολάρη, τό είχον ξεπα-
τώσί,ι, «οί ισοπεδώσει τό μέρος
γιά νά χτί,σουν εργοστάσιο, ό¬
πως έλεγον, κ αί νά βρίισκουν 6ου
λειό οί .κάτοικοι τής περιοχάς,
δίίΐλα στό ισπΐ,τι τσυς' νά εκσυν-
χρονίσουν καί βιομηχανοτιοιή-
οουν την ,περιοχή, ώστε νά προ
οδεύσίΐ...
Καί όιμως, τό ίργοστάσιο
έγινε, αλλό η περιοχή δέν προ
ώδευσε.
Από μιζέρια σέ μιφρια, δέρ
νονται οί κάτοικοι' των σπιτιών
τους οί τοίχοι είναι ακοάμα καλα
μένκ)ΐ, τό παιδία το«ς δέν έ-
χουν μέσα νά ψυχανωγηθούν,
νά οττουιδάσουν, νά καλώψουν έ
οτω «αί τίς βασι.κόττερέις τους
ανογκες.
Ο γφο — Μανούσος δέν
πρόλαβε νά δουλέψει στό εργο
στσσιο' απότότε πού τού πή-
ραν τό χωρώφ,ι δέν έζησε και
πολύι. 'Αισε ιπού ήττον ττού! ήίταν
γέρος, αλλά μέ την οτενοχώρια
τού χωροφιού πού τού πήραν
δέν. άντεξε.καιί πέθανε.
Ο γιός τού ο Νικολής, πιά>-
στηκε αοό την αρχή στ ήν δου-
λειά, μόλις τέλειωσε τό εργο-
στασιο. Τον είχον βαλει νά τρο
φοδοτά μιά μήχανή καί όχ£ πά
ρατήσει τα ξεροχωραφα πού
«αλλιεργούσε προτύτερσ. Εικεί
Βχε αρχί,αει νά δσυλεώει σαν ξε
φυγε οπό παιδϊ, ανήλικος ακό-
μα «αί ο γιος τού Μανούσος, εγ
γονιός τού πεθαιμένου' μέχρ* τό-
τε πού τού συνββεί τό μοιραίο:
Τραυματίστηικί στήι δουλειά
τού. 'Επίισε από μιά σχαλα καί
χτώπηρε μέ τό κεφάιλι στό τσι-
μέντο.
Τόν πήγαν στόν γιατρό κοί
ίίτιε πώς ήταν επιληψία, κΰί από
τότί άρχιισαν νά τόν πιάνουν
κ,ρΐσεις ανό διαστήματα, νά πά
ραλογΐί καί νά βιγά^ει οφρούί
από τό στό,μα. Είχε πάιθει βλά-
β·Π τό μυαλό του' όλοι τόν λυ-
πήθηικον, μά κανείίς δέν μπορού
οιε νά τόν βοηθήρ-ει.
Ήταν 14 χρονών, δούλευί
τώρα «,αιί δυό χρόνια οτό εργο-
στάσιο ,μιέ τόν πατέρα τού, χω-
ρίς νά οροσ,τατεύιεται από κανε-
νός είδοικ ασιφάλεια γιοΤΪ ήταν
ανήΐλικος καΐ δέν ιμηορ-ούσε ν' α-
σφαλιστίΐί.
Ο εργοοταΓΐά.ρχηις, όρως,
τόν είχε καϊ τόν ειψ,εταλλευΐόταν
Έβγοζε δοιΑειά 'κχ μιέ τοι>ς με
γαλους — ^α,τί ιεί|χ£ μ^γολώΐσιειΐ
πρόωρα, όπως μεγαλώνουν
πρ.ίν την ώιρα τους καί αναλοιμ-
'βάνουν ευθύνες τα περκσσότε-
ρα παιδία τή φτώχειος— κα«
ομοιβόταν σάν τταιδιί, ΐ&α γιό νά
μΐήιν €πιβαρ·ύν{.ι τό οττϊτι τού
στό φο'Γ τού.
ιΜ'έ την μιόση τού προαυλί-
ου τού εργοστασίου, μιά ρίζα
λεμονιο απι' αυτέ·ς πού εΐϊχαν μεϊ
νει ξέβαφ,τες μές την γή,, άρχισε
νά φουσκώνει μέ τόν οέρα, ά-
νοιξε τό μόίτι καϊ πί,τάχτηκε ο
βλαστός στήν μέση τής αυλής:
όπως πετάγεται μιά ιδέα εκεί
πού δΐν τό ιΠΐ.ρ·ΐ(μένεΗ κανείς, ό¬
πως αΐλλόζει φορέα η ζωή τελεί¬
ως απροειδοποίιηιτα.
Ένας οδΓΚγΐός, πού μετέφερε
πρώτες ύλες στό ερνοστάσιο,
πτυχιούχος ανώτίιρηνς σχολής,
πού δέν είχε μπορέσει νά βρεί
δουλειά στόν ,κλάδο τού «ο5ι δού
λευε τώρο τρία χρόνια προσω-
ρινά στό εργοστόσιο, ιτίρνών-
τας από τό προαύλιο γϋό να πά-
ει νά ξεφορτώσει, εί&ε από τό
,μπαιμπρίζ τό βλασταράκι ανάμε-
σα στού τσΐιμε,ντένιθιυς βόλους
νά υιψώνεται ίσαμε ιμιό σττιθαιμή
στόν αέρα κοί έοτριψε Ιλίγο τό
τιμόνιι τού γιιά νά μην τό πατήρ
σει. Είδε την ζωή νά σιώ'Ιζί,ι τα
χώματα κοί νό προβοίνίΐ κοί
την σεβάστηικε.
Σέ λίντο ό,μως, ένο^ς άλλος ο
δηγός πού δέν ήταν τού αυτού
χαραχτήρα, τό πάτηισε μέ τό
λάστιχο «αί τό οφοσε μασηιμί.-
νο πισω τού, κάτω απ' τα χα-
λίκια.
Από τότί πού αρρώστηναε
ο Μανούσας δέν τόνι ξανοήθε-
λανστήν δουλειαι. Όμως ου·τόις
ειιχε δεθεί μ' αυτόν τόν χωρ ο
τόσον κοιρο πού ίργαζοταν ε-
κεί καί δόν μποιρούσε νά ξεμη-
κρυνει. ΤρΊγωρνούισε αεϊ νωρω.
Τα μάνοαλά' τοο είχον αρχίσ'ει
νά χνουδώνουν καί τόν κοιτά'
ζαν οί άιλλοι οάν ζεγραμιμένο α¬
πό τούς καταλογοικ τής ζωήί.
Καβάλησε τήινι μάντρα καί £-
τοιμαζοταν νό περόσει μέ διομ-
περές ΓΓέροοιμα τό προαύλιο γιά
νά φύγει από την άιλλη πλευρά
συνεχίζοντας την περιπλανηισή
τού.
Όμως όταν περνούσε πάνω
από τό λαβωμένο βΐλασταράικι
τήχ λεμονιάς' έποψε πώ νά σι-
σθάνεται κα» βπεσε στή νπ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΠΙΝΟΚΙΟ»
ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
ΜπεντεβίΙ 15Θ
(ΐτίσω άπό το Ζαχαροπλαστεΐό Στάνη)
Τηλέφωνο: 236070
Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου
"Εναρξη άιπό 15 Μαρτίου
μουγγ,ρίζοντας σάν λοβωμένο
αγρίμι.
Τό στόμα τού έμοιαζε σάν
ανοιχτή πληνή μέ τούς αφροθς
πού τρέχον αιττ' τίς άκριες των
χειλιών τού.
Τό πρόΐσω-ό τουι ίίχε αοττρί
σει «αί ο ίδιος ωρ·ιόταν καί χτυ
πιόταν συινεχώς στά χσλΐΐκια.
Δυό τρείς ε,ργάττες χωρ·ιανοί
τού έτρεξαν, μαζί μέ τόν πατέ¬
ρα τού καί τόν κρατήισαν γιά
νά μην χτιιηήσει μέχρι πού τού
'πέρασε η κρίισηι «αί τόν έστει-
λαν στό σΓ#π τού αφού τόν
πλύναν.
—Τί έπαθα πατέρο; τόν ,ρώτη-
σ£ μόλις συνήρθε η Μανούσος.
—Τίΐποτα τταιδί μου, απάντησε
στό γιό τού ο τυρανισμένος
εργάιτης Νικολής κα'ί άρχιισε νά
κλαίει.
Εκε*ν~ την στιγμή θιιιμήθη
κε τί τού έλεγε ο γιατράς: πώς
ασέ μιά ξένηι χώρο τού εξωτερι
κου, εικεΐ οί ε,πιστήμες είναι προο
δευμένες κα>ί οί αρρώστεΐίς γί-
νοντταν χαλά». Όμως αυτό τό
ταξίδι χρειαζόταν πολλά λεφτά
καί τού ήταν αδύνατο νό τό κά
νει. 'Ετσι έβλεπε τό τταιΐ&ί τού
όρρωστο κοΤ αρρύΐσταινε η
καρδιά τού, βλαοτημώντας τή
μοίρα τού ττού γεννή|θΓ|)ΐί. φτω-
χός.
Τώρα ο εργοστασιάρχης εί¬
χε βνάλει τίς πλάτες τού έξω,
έλεγ£ ότι δεν Βίχε καιμρά δου-
λειά μέ όλα αυτά, ότι ήπταν τυ»
χε,ρό. Όμως οτό αΐμο τού ερ-
γότη — μαραζωμένου πατέ,ρα
— ξύπναγε μιά μυστηριώδικη
δύναιμη, η Ιδία δύνομη πού ξύ
ιπναγε μέσα στό αίμα τού πατέ¬
ρα τού, ότου παππού τού, ακό
μα καί στού προπόρπου τού,
όταν εκείνα τα· χρόνιΐια σαλτέρ-
νανε στό νησί τους οί μοκρογέ
νηδες πειρατές καί λήστευαν καί
βεβήΐλωναν τα οττίτια τουις καί
τα παιδία τους.
Ξαπνούσε μιό επιθυιμία α-
διάλλακτη, ασυιγικ,ράχηιτη. προ
γενέστερη τού πού τόν έσττρω
χνε νά υπερασπιοτεί τα δικαίω
ιμαιτα τα δι*6 ταυ, τα δικαιώ-
ιματο τού παιδιού τού, τα δι-
καιώματα τού ανθρώπου.
Αιυτή τόν έσπιρωξε ώς τό γρα-
φείο τού αφεντκκσύ τού γκά νά'
τού ζηαήσει τόν λόγο πού δέν
βοηθάει τό παιδί τού νά γιίνίΐ
καλά, αφού χτύπησε στήν δου
λειά τού καί άρχισε να τόν
φωνόζει ανβρωποφάγο κα·ί κερα
τα, (μιά πούι θιυμήθηικε επί τήν
ευικαιρία πώς η γυναίκα τού
δέν ί,ίχε γι' άντρα μόνο αυτόν,
αλλά ακόμα δέκα στήν χειρότε-
ρητης βποχήι).
Να με ποίον τροπο ρινάρουν
κα·ί υπονομεύουν τα συοτηιματο
ποιημ'ένα συμφεροντα τού κε-
φα'λαίου, τα οπίΤια μας, τα παι
διά μας καί τ' αδΐέλφια μας χει-
ρότερα ακόμα· καί από τούς μα
κρογενηδες πειρατές τής ·επο-
χής των παππούδων μας.
Πολλά π-ράνματα ανακατεύ
τηκαν στόν νού τού Ερνάιτη —
Πατερα εκεινη την μ«ρα, ώσπου
η αδιάλλαχτη επιθυμία έγινε φω
νήι «αί ξβφυγε ανΐάιμεσο από τα
σαπηιμενα τοιυ δαντια:
— Όιπου κι άν σείρει θά τό
βρούιμε τό δίικιο ιμας... τράιβλη-
σε' καί τρά(>ηξε γιά τό ξεπατι^
ιμένο περβόλ'ι: Τό αλώνι πού πά
λει>ε με τόν θάνατο χρόνια
τώρα...
ΑΠΟΣ.ΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΜΟΛΗΣ
Βούτες __Μαλεβυιζίου
Επίκαιρες Συνεργασίες
ΑΓΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
Μιά είδική άνάλυση τού δημοοιογράφου ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΑΚΗ
Η οργή καί η αγανάικτηση
τού 'Ελληνα αγρότη είναι δι-
καιολογημΕνΐη. Γιατί είναι ο πιό
αιδιΐΜη,μένος 'Βλληνας. Είναι αν-
τικείμενο πάντα τής πιό στυγ-
νής ειομετάλλευισης από τούς με
σαζοντες κοίΐ τό ξένο καΐ ντόπΐο
μονοπωλιακό κε(ρά!λαιο, στήν ε¬
ξυπηρετήση τού οποϊοΐί αποβλέ
πουν κατά κανονα τόσο τα νομο
θετιικά όσο καί τα διοικητικά
ιμέτρα τής Κλιιβέρνησής στά
■πλαίσια1 τής εξάρτησης τής οι-
κονομίας μας από τα μιητροπολι
τικά κεΛΛτρα τής Δύσης.
Καίριο καΐ βασικό αίτημα
τού αγρότη ή,ταν καΐ ί-ίναι, τι-
μ*ς ασφαλείας για τα ττρο'ί'όντα
τού,, που νό καλύιπτουν τό κ6-
στος παραγωινιής καί νά τού ογ
φήνουν κοί ένα λογι·κό ποσο-
στό κέρδους. Γιατί αυτό είναι·
τό μόνο μέσο πού ενγυάται
γιά τόν αγρότη ότι δέν θά υπο
οτεί μεΐωση τό πραγματΜοο τού
εισό&ήιμα, καί ότι θά συμμετά-
σχει καί ούτος στήν αυξήση
τού εθνικού ειοδήμαίτος. Αλλά
οί τιμές ασφαλείας κατά κανό-
να δεν καλύπτοον κάν τό κό-
στος τής παραγωγής.
Διικαιολογεΐ' ή Κυ,βέρνηρη την
ιπολιτική λιτόΐτητας που εφαρ-
μόζει μονόπλευρα γιά τόν αγρό
τη καϊ το'ύς εργαζόιμίνους στή
χώρα μας μέ τό επιχεϊρηιμα ότι
οί αυξήσειςστίςτιμές των αγρο
τικών προ'Γοντων, όπως καί οί
αυξήσεις μισθών καί ηιμερομισ-
θϊων υιποδακλίζοον τόν πληθω-
ρισμό.
Δέν αμφισβητεί κανείς ότι
ο πλήθωρισμός εχει μεταβληθή
σέ καιίριο εθνικό πρόβληρα.
Κοί αυτό τό ξΐέρει καλυτέρα
όλους ο Έλληνας αγρότης.
απ"
Ραγδαία αυξάνεται τό κόστος
τής παραγωγής των προ'Γόν-
των τού. Ραγδαίαν αυξάνεται τό
χόστος διαβίωσής τού καί συμ
πώζεται τό πραγματικό τού εί
σοδημα. Γιατί ο πλήθωρισμός
είναι βασιικά μηχανισμός ανακα
τανομής τού εισοδήματος, σέ
βαρος των εργαζομένων καί σέ
όφελος τού κεφαλαίου καί των
μεσαζόντων. Την ευβύνη, γιά τή
ραγδαι'ο αυξήση τού τιμάρι-
θμου την φέρνίΐ η ΚυιβΙρνηση.
Κανείς δεν αμφισβιητε'ί πώς
ένα τμή,μα τού πληθωρισμού εί
ναι εισαγόμενο. θφείλεται δη-
λαδή στήν ανατίμΓΐση εισαγο¬
μένων προ'Γοντων καί στήν υ¬
ποτιμήση .τής δραχρής. Οφεΐλε
ται όμως καί στα υπέρογικα κέρ
δή που πραγιματοποιουν οί εισα
γωγεϊς. Αλλά η πληθωριοτιική
διαδικασιο είναι, κατό κύριο λό
γο, εσωτερΐικο φαινάμενο τής
ελληνικής οικονομίας. Οί ρίζες
της είναι τρείς:
Πρώτο, η αχαλίνωτη τάΐση
των νταπιων καί ξενων μονοπω
λίων νά διαμορφώνσυν ανεξέ-
λεγικτο τι,μιές πού άχι μόνο κα-
λύιπτουν την αυξήση τού κό-
στους παραγωγής, αλλά πού ο-
δηγούν σέ θεαματικά υτπερκέρ-
δηι. Κέρδηι πού αποκρύιβονται
μέ χιλίους δυό τρόττους.
Δεύτερο, η παρασιτική πα-
ρου/σία των μεσαζόντων κοί
κερδοισκόΐπων. Ιδιαίτερα των με
σαζόντων ανάμεσα στήν παρα
γωγή καί κατανάλωση των α-
γροτιικών προ'Γόνϊτων, έτσι ώ¬
στε ενώ ο αγρότης δΐέν αμεί^ε-
ται γιά τόν ιδρώτα τού·, ταυντό
χιρονα νά πληρώνει αστρονομι-
κές τΓμές ο εργοζόΐμενος στήν
πόλή.
Ή δραστηριότητος των Βουλευτών μας
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• Μέ την ύοπ' άρ. 4465 έρώ-
τηο»ή τους- οί 6ουλευτές Γ.
Κουτσοχέρας- Ε. Λχμΐτρά-
κη, Μ. Χατζηνάκης ερω¬
τούν τόν Ύΐτουργό Πολιτι-1
ομοΰ καΐ Επιστήμων περϊ
άρχαιοκαιπηλίας: 1) "Αν
συνειδητοποιεϊ δτι 2να μΐ-
κρό μέρος μόνο άπό τα κλο
πιμαΐα άνοκαλύτττονται, καΐ
αύτά τυχαϊα. Γιατί γεγονός
είναι πώς τελευταία έπλημ
μύρισαν οί ξένες άγορές ά¬
πό άρχαίους καΐ βυζαντι-
νούς βησαυρούς- 2) "Αν
γνωρίζει ποΐοι άποτελοΰν
το διεθνές δίκτυο άρ-χαιοκα
πήλων καΐ 3) Τί, πότε καΐ
πώς σκέπτεται νά κάνεΐ/
γιά νά σταρατήισει τό κα-
κό.
• Οί βουλευτές Μ. Χατζη¬
νάκης, θ. Σκουλάς, Σ. Βα-
λυράκτις, Γ. Περράιαις έ-
ρωτοΰν τόν Ύπουργό Παΐ-
δείας:
1. νΑν πρόκειται νά λά-
6ει μέτρα πού θά ρυθμίζουν
πάνω σέ όρθολογική 6άση
τό μΐοβολογικό θέιμα των ίε
ροφαλτών.
2. "Αν πρόκειται νά προ-
χωρήσει στήν δνταζη των
ίεροψαλτών σ' δνα άπό
τούς ύπάρχοντες φορεϊς ά-
σφάλισης καΐ ουνταζιοδότη
σης γ) αν σκέφτεται νά λύ-
οει διαορορότροπα τό πρό-
6λημα.
3. "Αν έχει έΆθει σέ έπα-
ΓΟΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
θέλετε βιαστικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια-
διπλώματα, διαβατήρια; Έλδτε σέ μάς·
Σέ 2να λεπτό σδς τίς ποραδΐδομε μέ τό νέο
μηχάνημα πού διαθέτομε.
ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμείο)
ΤΗΛ. 220454
φές ,μέ την Έκκλησία τής
Έλλάδας γιά τόν διακανο-
νισμό τοΰ πρ/θβλήιματος.
Κ.Κ.Ε.
• Οί βουλευτές, Μ. Δαμα-
νάκη, Λ, Καλλέργης- Γρ.
Φαράκος, Κ. Βαοάλας έρω
τοΰ ν τόν Ύπουργό Παι-
δείας μέ την ύπ' άριθμ. 4-
735 ερωτήση τουζ;
Έδώ καΐ 3 χρόνια παρα
μένει άνεααπλήρΐιπο τό αϊ
τηΐμα τής κιυιμόπολης "Ε-
μπαρος καΐ των χωρίων Ξε
νιάκο, Μηλιαράδο, θωμά-
ΧΗΜΙΚΟΣ
Παραδίδει μαθήματθ', Φυσι-
κή - Χημεία - ΜαθημαΓΠκά, σέ
μαβητές Γυμνιασίου καί Χημΐία,
σέ μαβητές Λυκείου.
Τηλ. 233.063 — 231.637.
ΣΤΗ
«ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
Στοα Μουρτζή
(Έβανς 83)
ΦΡΟΥΤΑ · ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Πάντοτ£
ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
διανό, Κατωφύγι, Άφρατί
καΐ Παναγιά τοΰ νομοΰ Ή
ρακλείου γιά ϊδρυοη 3τάξι-
ου Γυμναοίου στήν 'Έμπα
ρο. Μέχρι τώρα οί 150 πε-
ρίιπου μαθητές τής περ,ιο-
χης άναγκάζοντ-αι καβημε-
ρινά νά διανύουν 17 χΐλιό-
μετρα γιά νά σοοιτοΰν οτό
σχολειό τοΰ 'Αρκαλοχωρι-
οΰ.
Κι αύτό παρά τό γεγονός
δτι ή κοΐνότητα τής "Εμπα-
ρου προσφέρει οίκημα κα-
τάλληλο γιά την προσωρι-
νή στέγαοη τοΰ σχολείου α-
μεσα καΐ παράλληλα διατί
θεται νά άγοράσει ή ϊδΐα τό
οίκάπεδο γιά την όριοτική
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Εντός ζώνης, ανατολικώς
τού Πιτσουλακείου, (Μετόχι
Κομπεροσαλή), πωλώ έκτασιν
750 τ.μ. μετά δυό κτιριακών
συγκροτηματων 120 καί 80 τ.μ.
καταλλήλων δι" αιποθήκας, ή
βιοτεχνικήν εγκατάστασιν, νε-
ρο, φώς, υπόρχει ώς καί γραμ-
μή βιομηχανικού ρεύματος.
Πληιροφορίαι: Χαρ. Λυρι-
τζής, Μετόχι — Καμπεροσαλή.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ο) Φούρ-
νος ηλεκτρικιός, διπλός, β) Ψη-
σταρπά ηλεκτρική γ) Μιίξερ (ζυ-
μωτήριο) δ) Ζομπονομηχανή
έγικατάοταση, Πρέπει νά
σημειΐϋθεϊ δτι ύπέ,ρ τοϋ αί-
τήιματος συνηγορεΐ καΐ ή έκ
παιδευτική έπιθεώρηση
τοϋ νομοΰ.
Έρωτδται υοτερα άπ' αύ
τα ό κ. Ύπουρ,γός, άν θά
προχωρήοει άμεσα στήν ίκα
νοπσίηση τοΰ αίτήματοςτών
κατοίικϋ>ν τής παραπάνω πε
ριοχης γιά ιδρύση 3ετάξιου
Γυμναοίου.
Τρίτο, ηι απρογρα·μμάτΐ0τη
«αί σλάγιστη πιστωτική κοί δή-
μασιονομιΐΜή ιπολιτική τής Κυκ
βέρνηισης. Μιά· πσλιτίκή πού α¬
ποβλέπει στήν εξυπηρετήση
των σιιμφερόντων τής θίκονο-
μικής ολιγορχ)ίας τού τόπου καί
άχι των ιοχιιμφερόντων των πλα
τιών λαΓΓκών μαζών.
Αιφνιδιασμένη καί πανικό-
βλητη η Κυιβέρνηθη θέσπισί μέ
τρα γιιά την καταπολέρηση
τού πληιθΐωρισίμού. θεμίΛιος λί
θος τών> μιέτρων τής ΚυβιέρντΊ
σης είναι ι συμπίεση τούι πραγ
ματικοΰ εισοδήιματος των εργα
ζόιμενων τής χώρας μας. Ενώ
ταυτοχρονα διατηρε.ϊ καί ενι-
σχώίΐ τα «κίνΐηπτρα» δηλαδή', τίς
χαριιστικες παροχές πρός τό με-
γάλο Κεφολαιο. Αποτελεί οπα-
ράδεκτη ταξπκή πολιτική τήις Κυ
βέρνιησης, η καιταπολέιμηιση τού
πληθωρισμού μέ κύριο μέσο τή
συμπέση, τού πραγματικού ει-
σοδήιμα,τος τού εργαζόιμενου
'Είλληνα^ Καί είνατ γΓ αυτό δΐ-
καιος ο αγώνας των αγροτύν
τής χώρας μας νά εξασφαλί-
σουν τιρές ασφαλείας, πού νά>
καλύπτουν τό κόστος τής πα¬
ραγωγής, τιιμές ασφαλείας δηλα
δή, πού νά εγγυώνται ότι δέν
θά συρρικνωθεί τό πραγματικιό
τους ειισόδηρσ.
Αλλά υπάρχει καΐ άλλος πρό
σθετος λόγος πού η κιιΕνέρνηιση
δέν καθορίζει τπμές ασφαλείας
γιό τα αγιροτικά προ'Γόντα,
πού νά καλώπτουν τό κΛστος
τής ποραγωγής. Έχίΐ συμφωνη
θεί μέ την ΕΟΚ 5ετής καί 7ετής
μεταιβατική Γτερίοδος κατά την
οποία· οί τρές των αγροτικών
ιπρο'ι'όντων ττού είναι κατώτε¬
ρες αττ' τίς τιμές πού κτχίιουν
στήν ΕΟΚ, θά προσεγγίσουν
σταδιαικά τίς τιμές τήις ΕΟΚ.
Εάν η Κ,υβιέρνηοτι καθώριζε υ-
ψηΐλότερες τΐ'μές ασφάλεως
ιπριίν απ' τήνι ένταξη., θά κατορ
γούισε ουισιαστιικά την
τιικιή· περίοδο πού τής
λάν οί εταίροι τής ΕΟΚ. Εκτος
εάν υποτι,μούσε ανάλογα «αί τή
δραχιμή. 'Ετσι η συιμφωνίο έν-
ταξηις περιορίζει ασφακτικά τα
περιθώρ·ια πού δ-ιαθ'έτετ η Κυ-
βέρνηση γιό τή χορήΊγιηρτΐ ικο>-
νοποιηιτικώνΐ τιμών ασφαλείας
γιά τα αγροτικά μας προ'ι'όν-
τσ. Αυτή είναι ηι ττρώτη προ-
σφορά τιής συμιφωνίας ένταξης
,οτήν αγροτική τάίξη, τής χώρας
μας.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ:
• Στό επόμενο τό τέλος
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή θίλϊδα 1
νέ στό γραφεΐο γιά νά μέ
πληροφορήΊσει γιά τα εκά¬
στοτε θέματα τοΰ σχολείου
ή στήν πρόθεσή της νά μή
μέ καλεϊ πάντοτε στά ουμ-
οούλια των καθηγητών.
Άναφ>έρεται σέ «μερική»
άνΐκανότητα καΐ άχι «όλι-
κή» τή στιγμή πού εΐμαι κά
τοχος ενός διπλώματος τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών
καΐ μέ τό 6αθμό «Λίαν Κα¬
λώς» δΐτιλωμα πού κανείς
άοτό τούς ύπόλουπους συ-
ναδέλφους δέν βχεΐ ώς επί
σης καΐ σ' £να Είδικό Συμ
βούλΐο πού μέρος τοΰ οποί
ου είναι καΐ ή ϊδΐα. Ό
άμεσος έπόπτης στά τοιού¬
του εϊδους ζητήματα είναι
ό ύποδιευθυντής τοΰ Κεν-
τρικοΰ πού συνεργάζεται
μέ την εκάστοτε Διεύθυνση.
°Οσο γιά τόν δηροσιογρά-
φο πού τόν παρέπεμψε
οτή Γαλλική Πρ^σβεία δ-
ταν τή ρώτησε αν καΐ κα¬
τά πόσο αύτό τό είδικό δρ-
γανο θά είναι σέ θέση νά
μέ κρίνει άκατάλληλη» τή
στιγΐμη πού δχω 2να δίπλω-
μα Πανεπιοτημίου 'Α0η-
νών έιπΐσημα άναγνωρΐ-
σμένο άπό τό Έλληνικδ
Κράτος γιατί δέν είχε φρον
τίσει άπό πρΐν νά γνωρίζει
τα πάντα δσον άφορα σέ
μιά τέτοΐα περίπταχτη τή
στιγμη πού είχε ώς ύπάλ-
ληλο κάποιον πτυχιοΰχο ά-
νωτάτης Σχολης;
Άφοΰ λοιπόν δέν είναι
σέ θέση νά γνωρίζει μέ ποι
όν τρόπο κρίνονται έρ' δ¬
σον ύιπονοεϊ δτι άνήκω σέ
αλλη. κατηγορία ύπαλλή-
λου νομίζω δτι έπρειτπε νά
έξετάσει ακριβώς τα κριτή-
ρια πρΐν ή προβή σέ δηλώ-
σεΐς γιά «μερ^κή άνακανό-
τητα».
ΙΟΥΛΙΑ Μ. ΜΑΛΛΙΚΟΥΡ
ΤΗ
Πτυχιοΰχος Φιλοσοφιχης
Σχολήςΐ
ΤΑ ΠΟΡΝΟΦΙΑΜ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΘΟ
♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΣΤΟΠ
θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
άγσράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
Επισκεφθήτε μας. θά £χ©τε σύντομα την
πιό συμφέρουσα περίπτωση.
Στόχος μας: νΟχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
ση, αλλά τό συμφέρον τίίς πελατείας μας.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Λεωφόρος Καλοχαφΐνσϋ 188
ΤΉΛΕΦΩΝΟ 280—341
•Συνϊχεια από τή σελΐδα 1
φία τους είναι νιέοι άνθρωποι.
ΠΟΙΟΙΒΛΕΠΟΥΝ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Παιδία απο 17 ετών καί πα-
νω, είναι οί θεατές των «περί-
φηιμων» αυτών παραστάσεων.
Αρκετά ζευγαρια, λϊγοι α-
σπρομάλληδες, ελάχιστα με/μο-
νωμενα κορίτσια καί πλήθος «μέ
υποψϊαν μάστακος» ντελη^ανή-
δες.
Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΝΟ
Από έρ·ευνα πού κάναμί στά
περισσότερα σινεμά τού Ηρα¬
κλείου διοπιστώσαμε, πώς στήν
πλειοψήφιία τους τα ίργα είναι
πορνό. Τα υηολοιπα, είναι έργα
περιπέτειας.
ΛΟΓΟ Ι ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
Τα παραπάνω έργα προτι-
μουνται απο τους επαγγελματί-
ες κινιηιματογραφιστές γιά δυό
κυρ·ίως λογου.
1) Διότι είναι τελος τής χει
μερινής σα*ί}ον καί αρχή τής θε
ρινήις. 'Ετσι οί θερινοί κινημα-
τογράφοι διεκδΐικουν την πελα-
τεια α>πο τούςχειμερινούς οί ο-
ποιοι αμυνονται με τα φϊλμ
πορνο καί
2) Τα πορνοφίλμ εχουν πφα
σει στήν μαζική παραγωγή, στοι
χιζουν ελαχιστα από Λπρωτα
γωνιστες» κα>ι προσφίρονται
φθηνοτερα στούς κι-νημαιτογρα-
φιστες από τούς παραγωγους
των.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μ ε γνωιμονα τον κανονα
«προσφορας καί ζήτήισης» συμ*-
περαινεται πώς οί ·κι»ηματογρα-
φιστες προσφερουν Βκεινο που
ζητάει η πελατεια τους.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Οπωσδτιιποτε οί επιπτώσεις
οτην Νεολαια μ,ας είναι κατα¬
στροφάς και δεν χρειάζεται νά
τις αναπτύξομί. Το θ/έιμα πιά μι
ταψέρεται οτό τί πρέΐπει νώ γΐί-
νει κι από ιποιούς.
ΕΥΘΥΝΕΣ
Οί ευθύνες γιά την διάβρω-
ση__γιατί π&ριι διάβρωοης προ
κείται — τής Νεολαίας βαρύ-
νου·ν εξ ολοκλήρου την Κυβι&ρ-
νηση.
Δεδομένου ότι τα «εργα»
αυτά, κατά κανονα, είναι εζωτε
ρικής προέλευϋης πρΐ,πει νά α-
παγοοευθεί ή εισαγωγή τους.
Σι περϊπτωοη πού αυτό εί¬
ναι τεχνικά αδώναιτΌ ή δϋσκολο
τότε τόν λόγο πρΐπα νά έ
οί καταδιωχτΐικες αρχές.
ΕΡΩΤΟΥΜΕ την
ση: γνωρίζει την κοταοτροφική
διάβρωοη πού υφ.ιστανται η
Νεολοία μας καΐί τί έκανε ή κά-
νει γιά νά την προστατεώσει;
Έστω κα,ί τώρα — πρίν εί¬
ναι πολύ αργά — η Κυιβέρνηιοη
οφείλει νά λάιβει δραστήρια μέ¬
τρα, γιατί τούτος ο κίνδυνος
δεν είναι τής στιγμής. Είναι ιοιν
δυνος τού αυρ.ιο, κίνιδυ,νος ύ>-
δυνος ύπορζηις τής φυλής στήν
καθαρότητα πού εμείς την πα-
ραλάιβαμε.
Χτυπήισαμε τό κουοούν*
τού κινδύνοο: Οί αρμόδιοι έ-
χουν μάτια καί αυτιά κι άς ανα-
λογιστούν τίς ωθύνες τους.
Σ.Κ.Σ.
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Σάν καί τόν γιατρό)
πρέπει]νάναι δικός σου
• Γιά ήλεκτρ,ΐκές έγκαταστάσεις
• Γιά πάσης φύσεως έπιαΐκευές
• Γιά περιελίξεΐς κινητήριον
ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
ΚΩΣΤΑ ΧΑΜΑΛΑΚΗ
Λεακρ. Κνωσοΰ 149 — Τηλ. 232517
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΕΝΤΡΟ
« ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
ΤΗΛ. 222-283
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
"Ολα προσεγμένα — "Ολα φ-ρέακα
ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
ΣΕΑΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑ' Ι ΟΥ 1979
Ο ΕΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΙΗΟΙΑΗΜΟΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την περασμιένη Τετάρ
τη, 23-τ5—79, στήν αϊθου-
οα τής Βασιλικίίς τοΰ Άγί
ου Μάρκου, πραγματοττοιή-
θηκε ή έπίσημη τελετή τής
άπονομής τοϋ διπλώματος
τοθ έπίτιμου Δημότη τοΰ
Ηρακλείου, οτόν ποιητή
τοΰ «νΑξιον έστί», Όδυσ-
σέα Έλύτη.
Παραβρέθηκαν ό Πρωτο-
σύιγκελος τής ΙΑΚ κ. Νε-
κτάρ,ιος, ή Δήμαρχος "Αρ¬
χανών κ. Μαρία Πλουμί-
δου — Παπαδάκη, ό Είσαγ-
γελέας Ηρακλείου κ. Ζορ-
μπάς, ό Πρόεδρος Πρωτοδι
κων κ. Παλιοκώστας, οί Κα
θηγητές Πανεπιστημίου κ.
κ. Στέλιος Αλεξίου καΐ Νί
κος Πετρίδης, αλλοι έκπρό
σωποι των άρχών, ανθρω-
ποι τής Τέχνης καΐ των
Γραιμμάτων καί ΐχλήθος κό
ομού.
Τδν ποιητή προλόγισε ό
καθηγητής Πανεπιστημίου
κ. Στέλιος Αλεξίου.
Άκολούθησε άνάγνΐϋση
τοΰ ψηφίσματος άπό τόν
Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Μ·
Καρέλλη καϊ έπίδοση τοΰ
σχετικοΰ διπλώματος.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Τόν έκλεκτό Πολίτη καί
αξΐο Ποιητή Όδυσσέα Έλύ
τη τκ)ύ δόξασε μέ την πό1
ητΐκή φωνή τού τό Έλλη
νικό δνομα/ τό Δημοτικό
Συμβούλΐο Ηρακλείου
Κρήτης, τής γενέτειρας πό
λ τού, μέ πρόταση τοΰ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Την περ. Πέμπτη 24)5
οτόν "Αγΐο Μάρκο πραγμα
τοποιήθηκε συζητήση γΐά
τό Ένεργειακό πρόβλημα
στήν Κρήτη, μέ είοηγητές
μέλη τής Έρευνητικής Ό-
μάδας τής Φυσικομαθηματι-
κης Σχολής τοΰ Πανεπι¬
στημίου Αθηνών καί τοΰ
ΤΕΕ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΞΕΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Δόθηκε την Παρασκευή
25)5 οτόν "Αγιο Μάρκο ή
συναυλία τής Σουηδικης
Χορωδίας «Λουντβίκα» πού
ώργάνωσε ό Δημος Ηρα¬
κλείου
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Χθές Κυριακή 27η Μαίου
ή "Ενωση Κρητών Αίγάλε-
ω διοργάνωσε Πανηγυρικό
έορτασμό γΐά την 38η έπέ-
τειο τής ΜΑΧΗΣ ΤΉΣ
ΚΡΗΤΗΣ, στήν πλατεία Έ-
λευθ. Βενιζέλου (Σταυρ,ω-
μένου — Αίγάλεω).
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΡΗΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τό Δ.Σ. τής Ε.Κ.Φ.Θ. χαιρε-
τίζει τίς ΐκδηΛώσεις τού Λαου
τήις Κρήτης, γιά την επίτειο τής
Μαχης τής Κρήτης τού 1941.
«Σήιμέρα πού η Κρήτη —ό¬
πως «αί τότε—κινδυνεύίΐ από
τίς αρπαχτικές διαθέσεις τού Α-
μερΐικάνικου Ιρπειριαλιοιμού, π,ρ,έ
πει να &υμηθούμε τίς υποθήκες
πού μάς άφησαν οί πατεράιδες
μας, όταν .Γτολεμούισαν τούς φσ
σ.ιστες Γερμανούς εισβολείς»,
γραφαυν μεταξώ άλλων οτό ψή-
φισμό ταυς, οί Κρήτες Φοιτη-
τές θεσσαλονίκης.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουρισπκή έκδρομή
καί δι* ίατρίικές έξετάσεις
Τακτικές άναχωρήσεις.
3.000 δρχ. καί 90 δολλάρια.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ αναχωρήση
έξ Ηρακλείου 6 Ιουλίου
4.500 δρχ. καί 100 δολλάρια.
Έπίσης έκδρομές είς ΚΩΝΣΤΑΝΤ!. ΝΟΥΠΟ-
ΛΙΝ - ΑΓΙΟΥ(Σ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΗΝΟΝ καί αλ-
λα μέρη.
Πληροφορίες — Έγγραφές
Πρακτ. «ΤΕΚυδΑΙΙΕΜ» (Κ. Πατεράκη)
Άμισοΰ 4 τηλ. ΤΩρες εργασίας:
283.652 Λοωτές ώρες 285.453
Ηράκλειον
ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
Δημάρχου, όμόφωνα άνα-
κη,ρύσσει έπίτιμο δημότη.
Ήράκλεΐο Κρήτης 4 Μαΐου
1979
Έπακολούθησε δεξίωση
ητής πού καταχειροκροτή-
θηκε.
Άκολούθησε δεξίωση
οτό ξενοδοχεΐο «ΑΤΛΑΝ-
ΤΙΣ» πού δόθηκε άπό τόν
Δήμο Ηρακλείου πρός τι
μή τοΰ Ποιητή.
αγροτια
Γράφει
ό ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΤΔΗΣ
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΣΤΡΑΒΟΙ...
Τελευταία ισυνΐΓ(θΐζεχαι κι
αυτό. Όλα συ,ιμβαινουνΐ στον
δύσμοιρο αυτόν τάπο, όπου
ανβεί η αμιυινδαλέα, αλΐλά πονηΓ
ροφέρνει &αυιμάισια η εγικεφα·-
λέα. Τίιποτα δυ,στυχώς ψίΐλοι
μου δέν είναι ττερίεργο πιό. Κα>ί
μην βλέπετε τίιποτα παραξενο.
Οί ξύονιοι βοηθούνται απ'
τούς βλάχες κι οί βλάκες απ'
την κούραση τής δουλειας ξεχ-
νούν. Τώρα τό ότι υπάρχει ο
βιαλογΐικός όρος νιά τρώς γιά
νά ζύς καί ότι υοάρχει «αί τό
πνεύιμα κι η ψυχή οού- όλα συ-
ναρμολογούιμενα απα'ρτίζουν
ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
ΑΝΑΒΕ ΚΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
'■ ε ι
Κάποτε δνας κεκές πή-
γε στό καφενεϊο, φώναξε
τό· ·■ γκαγκαγκαρσόν καί
παράγγειλε δναν ■ ·. κακα-
καφέ.
Τό γκαρσόν πρόθυμα —
πρόθυμα φώναξε:
— Μαμαμάλιστα... κυκυ-
κύριε.
Ό κεκές τόν πήρε γιά
συνάδελφο καί δέν μίλησε.
Μετά άπό λίγο δμως, τόν
ήκουσε νά μΐλεϊ στό δΐπλα
νό τραπέζι χωρΐς κεκεδί-
σματα καΐ φουρκίστηκε.
Φώναξε λοιιπόν τό γκαρ¬
σόν καί τοΰ λέεΐ:
—Δέ μοΰ λές... κυκυκύρι-
ος μέ ■. · κοκοκοροϊδεύεις;
Τό γκαρσόν άπάντησε:
— "Οχι... κυκυκύριε, τούς
αλλους... κοκοροϊδεύω.
Την Κυριακή 20 τοϋ Μάη
στήν γιορτή γιά την έπέ-
τειο τής Μάχης τής Κρή¬
της έγιναν δυό έκδηλώ-
σεΐς:
Ή μΐά στό Μνημεϊο τής
Μάχης μέ τίς Άρχές καί ή
άλλη στό Μακάσι μέ τόν
Λαό.
Προσωπικότητες τοΰ τό-
που πήγαν πρώτα στήν έΐτΐ
σημη γιορτή καί μετά στήν
Λαϊκή γιορτή στό Μακάσι.
Βεβαία δσοι τούς εϊδαν
στήν έπΐσημη γιορτή ύπό-
θεσαν πώς πηγαν μόνον έ-
κεΐ·
"Οσοι τούς εϊδαν στό
Μακάσι θά &αναν την ϊδια
ύπόθεση.
Είναι δμιος καί μΐά τρίτη
κατηγορία άνθρώπων πού
άπό έπαγγελματική υπο-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
ΑΓΑΠΗΤΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΕ
ΕΧΟΜΕ
ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΟΣΟΥΣ
ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
ι
ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
«ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
Μάχης Κρήτης 70 (πρώην «ΤΑΛΩΣ») Τηλ. 287.370 καί 288.498
Νυυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ νΗ ΑΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
"· Γερανοφόρα ΌχήΊματα παντός τύπου.
• Περονοφόρα Κλάρκ
• Γενΐκά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοχινήτων
ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
Ο 1ος ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
100 ΤΟΝΝΩΝ!Π
—«■Ι
χρέίυση πηγαν καί στΐς
δυό γιορτές: αύτοι λοΐπόν
έροποΰν τίς προσυΐπικότ^
τες γιά λογαριασμό τοΰ
κοινοϋ:
—Κύριοι, ποΐούς κοροϊ-
δεύετε; Τίς Άρχές ή τόν
Λαό;
"Εχετε απαντήση; νΗ
μήιπως άκολουθεΐτε αύτό
πού έλεγε ό Καζαντζάκης:
«"Αλλοι άνάβουν κερϊ
στό Θεό κΐ ά*λλοι οτόν
Διάβολο. "Αναβε καί
στούς δυό γιά νδσαι μέ-
σα».
Σ.Κ.Σ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή
θερίσσου Φραγκιαδάκη καί Δρα
μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190
τψ. Ηαιί Διαμερισμα 5 κυρίων
δωματίων πλησίον 25ου Δημ.
Σχολείου.
Πληροφορίες τηλ. (0831)
22374 καί (0834) 41326
ΡΟΤΟ ΡΗΕ53
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΝΙΚΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Αβέρωφ 2 — Τηλ. 235-116
(Έναντι θερινής Ηλέκτρας)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(ασπρόμαυρες—έγχρωμες)
Παράδοση εντός 1 λεπτού
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦·
την εικόνα ΑΝΘΡΩΠΟΣ, αυτό
ντούς ττονηιρούς δέν λέιει ττττυ-
τα.
Στούς τέτοιουξ πονηιρέξιι>-
πνους σηιμασία έχει νά παρουσι
άζερς τα πράγμαίτα κατά τό η¬
μέτερον δοκούν. 'Ετσι αρχίζα
τό παραμύθι.
Ιάν είναι Κράτο τα θϊλει
έτσι πού τό συιμκρέρει. Τό ϊδιο
κ,ανιουνιε «αί σάν τ οξείς «οί σ·άν
ο,μάβες καί σάν οΐικογιένίΐες τα
ανθρώΐΓτινα τούτα όντα. Τώρα
τό γιατί ο θεός &έν έστίΐλε α-
κάμη κονένα εξωγήινο πλάθμο
να τα φωτϊσει νά δούν τ' είναι
τα βρώμικα παραμιυθθιειόή που
οκβπτοντσι, αλλά πφΓμενουν
νά τοϋς τα ιττούμε εμείς τό αν-
θρωπάικια τής αγροτιάις, τή^ ερ-
γατιάς κοϊ τής ιβιοπόλτκ, δεν
ξέρω.
Κεΐνο πού ξέρω «ίναι ότι έ-
χουν μπλ'εξει οί φΌυίΚιαράιδες οί
αριθμοί Αύτοι δυιστυιχώς σήρε
ρο σηκώνουν τό βάιρος τήις
μπλεξιός, είτειδή σάν αρ>ιθ,μητι-
κοΐί είναι οί ιστάνταρ. Νοείΐτα)
οιμως κι ότι φωνόζουν κι οί φού
καράδες νά τούς λυπηθσύιμε
νά ιμή,ν τούς πολυιφουσκώνουρί
καί τούς ξεντερίσουιμιε καί χ«>
σουν καί τό νόηιμά' τοιχ, αλλσ
πού εμείς τα εξικπνόπαΐιδα. Βλέ¬
πετε τα ξέρομε «ι όλα. Τώρα τί
όλα, άςιπούιμε όλα. Τα όλα «ι ό
λα δηλαδή. Τα πονηρά, τα £ξυ
πναικικα, τα ικιρυψούιμενα καί ό¬
λα τα τατά εφ' όσον βεβαία
δεν βρίσχονται ξύπνιοι νά μάς
κάνουν ΝΤΑΝΤΑ. Γιαιτΐ μόνο
μέ τό «κάτσε κάτω» ζουρμπώ-
νει ιττιά η ιστορία η τέτοισ
πού 'ναι κι ανθρωπίνη· κι
αναιμακτη κι ένναμη. Πού ό-
.μως τετοιο φώς στόν άικακο α-
γροτη. Σάιμπος αφιήνουν ηι οί
δουιλειές, γιά νκ» Α^ν βοηβήσει
σάν στραιβός τούς ανοιχτοιμά'·
τες; Δουλειά φϋλε μου. Δουλειά.
Πού καιρός γιό χάσιμο(;). 'Αζ
τοι>ς αρΊθμούςνά λένε γιά αύξη
ση 12ο)ο τού τιιμα'ρ'*θ|μθ4Λ Αυ>-
τό είναι άιλλη ιστορία. Αυ¬
τό είναι δουλειό τού Κράτοας
νά τόν στέσει ή άχι. Είναι δου¬
λειά α>υτηνού νά δεί καί νά ψά^·
ξει γιό νά βρεί τό πώς δέν πρέ-
πίΐ νά κάνει εκκιγωγές 6,5 δισε
κατομμυρ;ων δολλαιρίων αρού
δέν έχει εξαγωγές άνω των 2,5
ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
• ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΑΚΕΤΤΑ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
|> ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΚαΛοκοιρ,ναι. 1Ο
1Ι284.Ο16 '2ΟΓϋφί)!·, ..... Μΐιρ»ι····'
"Λ": «5.975 & .Ι51.Ι77
♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦»♦♦
"Ανθη Νάρκισος
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
!■■■!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΙΙΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
— * -
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ-
(Μάνος Χαρής)
ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ταβέρνα τοΰ
Δπμήτρπ
Λεω(ρόρος Κνωοοΰ — Μπεντεβί)
'Αποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ ΌΥ τή νέα μου
ταβέρνα,
«Ταβέρνα τοΰ Δημήτρη»
λίγο πρίν άπό τοϋ Μπεντεβη την Καμάρα
Ποικιλία μεζέδων, ψάρι φρέσκο.
Κρασΐ γνήσιο Βαρελίοιο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΤΗΛ. 233.230
δισεκατομμυιρίων.
Μά θά μού πήτιε πού β·ρϊ-
οικονται τ' άΛΛο; Πύς τα πλη-
ρώνοιμί; Έ, σκουλα μας. Κότι
2—3 δισεκαταμ. ττληρώνουιν τα
ξεντγτεμένα μας παιδία μέ εισα-
γωγΐή πανττός ίίδους
ματος, κάτι άΛΑα ηρρ
σύνες μας στούς ξένους τουρί-
στες, κάτι υττολοιηα, ίσως 500
—1000 βκατ. δολλάιρια χ,ρέος
κι όΐλα ίσια. Δΐκτκολο είναι «αιη>-
μένε «ι «σύ νό Ρρείς τα μισά
τήί χΛιάδος ατι' τό στρογγυλό
τραπέζι τής συζή|τη|σΓκ; Τό μό-
νο εύικολο, ιττρο παντός όταν
σπρώχνουν άΐλλοι στραβοί ή
καϋ «πτωχοί τώ πνεύιματι».
Γιαιυπ·ό φϊλε ογ,ροτάικι, εργάΐη,
βιοπαλακττή) καί λαουτζίκ£
Ό™ρύχ.νε ικαί οώπα. Άλλωιστε
«μην ξεχνάις πώς πόντα τό
«ντουιμπειοί ψιλοκομμίινο» είναι
ικώτπ τό νηιστταλέο κι ρμορφο σ'
ήποιον «.οιιμοφενα βλέττει τή
ζωή καϊ τή ζήση. Κι οκφη καί
ιποιός αούττε ρέ φΐίλε πώς σύ ο
Ιλαός ειίσαι εις θέσιν νά ρυτή-
ισεις τό τί κα·ί τό πώς; Σύ νά
κοιτάζεις νά δουλεύεΐί χωρίς νά
σέ νοιάζει τόπ-ί καί τό πώς θά
ζήσεις. Είναι άλλοι οί υπεύθυ^-
νοι νό ζίς εσΰ. Φτάνίΐ σι> νά
δουΛεύεις καλά δυνατά κι ό,μορ
φα χωρίς αταξϊιες κοί διομα.ρσυ
ρίες.
Κι όταν έτσι ικάνΐ.ις φτωχό
μουι βιοπολεστάκι τό φιυτοζω'ι'
ιοό ξεροκάμιματο βάρβΐ,ι σίγου-
ρα. Δέν τιρόκειται νά την πιτα-
κώσεις τήγ ικ»λιά σου. γιατί υ>
πάιρχει καί κίνιδυνοζ νά την ξεν-
τερΐκτει σέ σόγικριιση μέ τ' α-
φ«ντια μο πού ξίντερίζονται
ο π' τή·ν πολυκρα,γία.
Κοτάλαρες φίλε μου; Άν κα-
τάλαβες φρονκμούλη μου ί0ύ,
κάν« κράτει στή γλώΐσσα. γιά
νάι 'οχιι καί πά'νττα τόκαλόστρα
βάδι (παρντόν τό καλό παιΐβϋ ή-
9ελα νά ~Ι>).
■Αλΐλωστε φίλε τ* όκουσες
πκστεύω ποΑΑές φορες πύς «οί
στραιβοί στόν ά&η πάν« ο ένας
πίσω από τόν αλλο» καί δέν
.πρέπει νά ξεχνάις ιπώς οηιγε κι ο
πατ&ρας σου σάν τέτοιος καί
τόν ■Αν^ασ€ ο Ανός τού ο πλου
τοκράτης. 'Ετσι δέν είναι;
"Αμ πώς;
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ
ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* . ΚΟΥ* ΚΟΥ!
' · Στή «μεγάλη μάζωξη» των άγωνιστών τής 'ΕΘ-
νικης Άντίστασης καί των άιπογόνων τους, ηού
ΐΐ-γΐνε τό μεσημέρι τής περαο·ρένη(: Παρασκευής
μέ άφορμή τα άσφαλιστικά μέτρα κατά τής κυ-
κλβφαρ/ας των «άστομνημονευμάτων» Μπαντουβδ
ό. ■ · μεγάλος άχιών ήταν ό Μ'πανιουβομανώλης.
Ύπίίρχε δμως στό βάθος τής Δικαστηριακίϊς
αϊθουοας £νας μΐκροκαμωμένος ανθρωιπος, μέ
μαΰρο πουκάμΐσο, πού δέν ή"ταν αΆλος άπό τόν
«συγγραφέα» Σανουδάκη.
Καί κάποιος, πού ρωτήθηκε σχετΐκά άποφάν
θη|κε:
—Αύτάς είναι ό-.. μικράς πσρών.
"Ενας δλλος πού πρόσεζε τό ιαΰρο πσυκάμι
σο, συμπλήρωσε:
—Ό Σανσυδάκης···· τόβαψε από τώρα μαϋ-
ραΙ · ·
Καί νά σκεφτεϊ κανεΐς πώς άκόμη δέν άρχί-
σανε οί ποΐνικές ύιποθέσεις όπότε έκτύς τα... μαϋ-
ρα, θσΐρθϋν καϊ τα · · · · αραχνα! · ·
ΕΣΤΕΙΑΕΣ
ΤΗΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
ΜΙ*ε_1ΚΙΧ
Ι)Γ-Ο)Γ
ΜΙΝΩΣ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΝΩΣΟΣ
Κά«« μερά
Τΐ|λ.
ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΎΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 6
("Εναντι Κλινιχής
«Μεγαλοχαρη»)
Τηλ. 32.11.1»
Λειτουργική Αποχατα-
οταση καί Φυοικοθερα-
πεΐα Νευρολογιχ&ν ·
'Ορθοκεδικνν Ρευματο
αρβριτικ&ν ηαθήοενν.
Παθήοεων &ναπνευστι·
κου · ιτεητικοΰ συατή-
- παχυοαρκΐας, -
Α
ρς
Άδυνατιαμα - 8Α11ΝΛ
-Ναοβάζ, Ίατρική γο-
μναατιχή δια σκβλιώ-
σβις καί κυφώσεις παι-
διων, οσφυαλγΐε; κΛ.π.
Διεϋθυνοη:
Ν. ΒΕ'ΓΣΑΚΗΣ
Καθηγητής
Φυσικής 'Αγωνής
Πτυχιούχος
Φυσικοθεραπευτής
Δέχεται άττό 8—1 ττ.μ.
& ά—ό 4—9 μ.μ.
Πνονται δεχτοί «σφα
λιβμένβι ©λ«ν τδν
Τ«μβΙο>ν. (Ι.Κ.Α., -
Τ.Ε.Β.Ε. . Τ.ΑΛ.Υ -
ΔΗΜΟΣΙΟΥ χ.λ.«.)
• Σέ κάποΐο ση,μείο της Προεδρικης Διαδιχαοίας
ό δικηγόριος Γ. Στρααάκης πρότεινε νά άακηθεϊ
κυρία παρέμβαοτ).
Καί κάποιος, από τό άκροατήριο, πέταξε:
—Μωρέ έδώ δέν χρειάζεται. · · κυρία, αλλά
• · · ύτιηρέτρια!
Τί νά έννοοΰσε αραγε;
Πάντακ; έγώ ξόρω πώς συνήθως οί ύιτκηρέτρι-
ες κρατάνε τά· ·. σκουατόξυλα.
• Πολύς λόγος, στήν παραιπάνω διαδικασία, έγι-
νε μεταξύ Δικηγόρων καί Προέδρου, γιά τό άν
πρέπει νά κρατηθοΰν ή δχι πριοκτικά καί μάλιστα
μαγνητςκρωνηιμένα, πρόταση πού απερριψε τελι-
κά ό κ. Πρόεδρος.
Γι' αύτό, δταν σέ λίγο γεννήβηκε θέμα νά ά-
πομαικρυνθω δίττλα άπό τούς μάρτυρες καί τούς
Δικηγόρους κι έγώ άρνιόμουνα, κάποΐος εΐπε:
—^Καΐ πως θά · ·. ρυθμίζει ό άνθραΜτος τα...
μαγνητόφωνά τού;
Ή άλήθεΐα είναι δπ πολλοΐ λΐγοι ξέρουν δτι
ύπάρχουν καί· · ■ άόρατα μαγνητόφωνά καί δπ
μεριχά άιπό αύτά δχουν σχηιμα·.. σκοτογραφικης
μηχανής!
• Κάττοιος άλλος, πού εΐδε στήν αϊθουσα τόσους
παληούς άγωνιστές, εϊπε:
—"Ολα έδώ μέσα σήμερα είναι παληό. Ά¬
κόμη καί ό κ. Πριόεδιρος!. ..
Γιά δσους δέν τό ξέ,ρουν, άς μάθους δτι ό κ.
Πρόεδρος λέγεται· ·. ΠαληοκώθΓας.
• Πά τό βέμα πού έΌιξε προοχρατα ή εφημερίδα
μας, γιά τό ποΰ δηλαδή, μετά τό κλείοτμο των ά-
κτών, θά κάνει μπάνΐο ό Λαός, γΐνόταν προχθές
μιά συζητήση. Καί κάποΐος είπε:
—Ό Λαός μπορεϊ νά κάνει άνετα μπάνιο
ο^τόν.. · ίδρώτα τού.
Τουλάχιστον αύτάς δέν... βρωμάει, όπως οί
περιοσότερες άκτές μας.
• Μέ άφορμή τή δίκη τοΰ πρώην Δηιμάρχου Ση¬
τείας κ. Ν. Πετράκη κατά τοΰ δημοσιογράφου κ.
Γ. Κατσαράκη, μαζεύτηκαν την περαθρένη Πέμ
πτη στή Νεάπολη οί Δήμαρχοι Ηρακλείου, Χανί
ών, Ιεραπέτρας, Σητείας, Νεαστόλεακ;, στήν αϊ¬
θουσα τοϋ έκεϊ Δικαστηρΐου.
Καί κάποιος την ώ,ρα πού φωτογράφιζα μιά
όμάδαι Δηιμάρχων, είττε:
—Αυτή δέν είναι δίκη, άλλά.. - συνέδριο Το
πΐίάίς Αύτοδιοΐκησης.
• Συνάδελφος άβηναϊκης εφημερίδας πού ήρθε
προσφατα στό Ήράκλειο, μοΰ δλεγε:
"-Ξέρεις, διαπίστωσα δτι στό Ήράκλειο δέν έ'-
χετε μόνον «σβούρους» (έννοοΰσε τα «καμάκια»
η «τουριστοκυνηγούς»), αλλά καΐ. «σβοΰρες»,
που γυρίζουν τή νύίχ,τα στσύς Ήρακλειώτικους
δρομους.
Κι έγώ, γιά νά δικααολογήισω την κατάσταοπ
τού εΐπα: '
—ΤΙ νά γίνει,... σβοΰρες είναι καΐ- ·. νυρί-
ζουν.
• Κάτι συμπαθέστατες «άστυνομΐκΐνες» ή μάλλον
«Χ'ωροφυλακίνες»της Τουρασπκής Άστυνσμίας ί-
ΐΓ έ^Ράν1°ή το»ς πρόσφατα στό Ήρά-
Κάποιος λοιπόν, πού τίς κύτταζε ε]πε στόν δι
πλανό τού:
—Τ6 κακό είναι ρέ φϊλε, δτι δέν μπορεϊς νά
τίς «πειράξεις», έννοώντας φυθΐκά τα γνωστά πει
ραγματα γ) φιλοφρονήσεις πού κάνουν οί νεαροΐ
στίς κοπέλλες πού τούς άρέσουν.
Άλήβεια, σέ περίπτο»η τέτοΐου «πεφάγμα-
τος», ίσχύει ά>αγε τό... ίδιώνυμο;
• Μέ τόν φίλο μου τόν Ροϋσο, τόν συμπαθέστα-
το σωφέρ τοΰ Δηράρχου, καθόμασταν προχθές σέ
ζαχαροπλαστεϊο τοϋ Άγϊου Νικολάου καί τρώγα-
με παγωτό, παρα«ολουθώντας... «Ιθελά μας καί
τίς τουρίστρ,ες πού ,μέ τό...έλα(ρΡό ντύσιμό
τους (ή μάλλον τό· . . 6αρύ γδύοΐμό τους) αύ€ά·
νούν την στάθμη τοΰ... θερμομέτρου.
τα λί- ° ΡοθΌΟ(^' εΙ^ σέ μιά σπγμή έτοϋτο, γιά
τό αποιο συμφώνησα:
^-Δέ-βαρυέσαι... καί δλο τό νρυγεϊο των πα-
γωτών νά φαμε, δέν πρόκειται νά · · · δροσιστοΰ-
με μέ τέτοιες ... «κινούμενες λάβες».
'Αργότερα, πού όπως έ"μαθα έ%σε .. .ύπ' δ-
ψΐν τοϋ κ. Δηιμάρχου την αόποψη αύτη, πίίρε την
έπίσημη Δημαρχιαή έ
- ι ~ |ί|Ρ— ΜΙΓ ·**^# ^/
.. . Δΐτμαρχιακή ..". έγκριόη.
Νά λοι,πόν, πού μέσω τοϋ Ρούσου,· ■ · συμφώ-
νησα καί κάιπβυ μέ τόν Δήμαρχο!...
Ποϋ ξέρετε, μέονο τοΰ...Ρούσου πάντα, μπο-
ρει νά συρφϋτνήσωμε καί σέ αλλα μέ τόν κ. Κα-
Ρέλλη !... (Ά.ρκεϊ νά·.. θέλει).
• Διαόαστε τώρα £να... έρωτικό διάλογο πού
μου ιμετάφερον δπως £γινε μεταξύ δυό νέων:
— Μ' άγαηάς άγάρι μου;
——' άγαπώ κοιρίτσι μου.
■ ΓΙόσο μ' άγαΐΐάς ιπαιδΐ μου;
— "Οσο ό... Καρέλληςτόν... Σκουλα!
—.ευκρινϊζα) 6τι οί δυό νέοι ήσαν της Νεολαί-
ας τοϋ Κινήματος, καί γι' αύτό ϊσως... πολιτικο-
ποίησαν τόν... έρωτικό διάλογό τους.
άγά-
-~ ι-** *** ν»|/·νΛ, *"Α|ν, ^ι^ντινΜΐνΐΧ|*-Ι1|ν, 11|% **|^Ι
πης τοϋ άγοριοϋ, σημειώνω δτι τό άποτέλεσμα θά
ήταν τό ϊδιο καΐ αν αλλαζε ή σειρά των έπιθέ-
των.
των...
μιά πού μιλήσαμε γιά ά,γάπη, διαβάστε
Ρα χό μΐκρότερο άνέκδοτο τοΰ κόθμου.
Μετβξύ νυιμνιοτων:
Έκεϊνος: — -' άγαπώ πολύ.
-κείνη: -Τόβλάπω...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς