90803 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

194

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1978
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
έΡ —— " ^^ ^~ ^~ ^~ ■— ■— ■— ■—
Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
σΓόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
καΐ μιά συλλαβή δική τού.
Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙ- Ληη —.--------
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
Η ΑΛΗ
ΕΙ Α
ΠΑ|-ΧΡΗΤΙΑ * Αΐβυβ-ν*Αβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291
Χρόνος 4ος — Αρ. Φύλ. 194 — Δρχ. 5
Σύμφωνα μέ χβεσινές δηΑώσεις τού οτήν «Α» ό κ. Μ. Παπαϊωάννου κατανγέΑΑει:
ΥΝΕΡ
ΕΧΟΥΝΤΑΣ
ΟΝ ΚΑΡΕΛΛ
ΥΜΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦ04ΕΛΤΙ0 ΚΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΧΑΙΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ
'ίΝΟΥ έπικεφαλής τοΰ Συνδυαομοΰ την εφημερίδα μας. *■—Ι ί4ι
Ο κ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ έπικεφαλής ι ού ΣυνδυαομοΟ
«Δημοκραιική Ένότη'ΐα» «έιππίθεται σΓΪμερα άμυνόμε-
νος» όπως πας εΐπε, μέ άποκλειστικές ' δηλώοεις τού,
στήν «Άλήθεια», κατά τοθ άντιπάλου τού κ. Καρέλλη,
ό οποίος πρόοφατα εκανε τίς γνωοτές ίΐικές τού καταγ
γελίες κατά τοθ συνδυασμοΰ τοθ Παπ α'ϊωάννου, άπό
την εφημερίδα μας.
ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ τοΰ κ. Παπαϊωάννου — πού άττ'
δ,τι ξέρομε θά μποροΰσαν νά ήταν καί 6αρύτερες —
δόθηκαν χθές στήν «Άλήθεια» ή όποία τίς δημοσιεόει
ακριβώς κατά τόν ϊδιο τρόπο πού δημοσίευσε καί τίς
άνπ'στοιχες τοϋ κ. Καρέλλη.
Μέχρι σημερα θελησα νά δι¬
ατηρήση τόν αγώνα αί ηθικά
δημοκρατικά επΐπεδα γιατϊ πι-
στευω, πως η Αημοκρατία είναι
πρώτα Ηθική καϊ μετά Αη-
μοκρατία.
Πρός τον σκοπόν αυτόν έ-
στειλα πρός τίς Νομαρχιακώ
Επιτροπές των Κομμάτων που
υποστηρίζουν τον κ. Καρελλη
παράκληση να τον συγκρατή-
σουν καί νά με βεβαιώσουν ε¬
άν κάί κατά πόσον αποδέχονται
τόν τρόπο, πού εχει οργανωσει
την προεκλογική τού καμπανια.
Τα κόμματα μέχρι στιγμήν
δέν μού απάντησαν, όπως δέν
μού απάντΓ|ισαν καί στήν πρόσ-
κλησή μου διά τού Τυπου, νά
δηλώσουν εχιν υιοθετούν η οχι
τούς τραμυουκισμους, υιοθε-
τώντας κα γ αυτόν τόν τρόπο
την απάντιιση τού κ. Καρελλη
με την οποία καί εκαλυψε -χατα-
φάνιρα τού* τραμπουκους τής
Φορτετσας.
Προκαλέση καί προκαλώ τον
κ. Καρελλη να μού βρεί έστω
καί ένα στο ιχείο, πού νά απο-
δεικνύει τούς ισχυρισμούς τού
περί Μητσοτάκη, αποκαλώντας
τον, εν εναντία περιπτώσει, συ-
κοφάντη. Δέν μού απάντησε με
χρι στιγμής. Εγώ όμως μπορώ
νά τού κάνω μιά δήλωση, ότι:
θυδεμϊα σχέση είχα ή έχω μέ
τον Μητσοτάκη.
Ο κ. Καρελλης αγνόησει την
προσκληση μου, συνεχίζοντας
τή λασπολογια καί κατά τού
προσώπου μου καί κατά πρόσω
πων τού Συνδυασμοΰ μου, χω-
ρίς αποδεϊξεις.
Τον προειδοποιώ καί εκείνον
καί τούς λασπολογους συνεργα-
τε τού ότι ΕΓΩ ΚΑΤΕΧΩ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΑ γιά συνυποψηφίους τού
συνεργάτες — καί άλλους —
υμνητές τής Χοϋντας, οί οποίοι
εμφανίζονται τώρα νά μονοπω
λουν την Δημοκρατία καί τόν
Μέ δηλωσή τού πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΚΑΙ Ο ΒΟΥΑΕΥΤΉΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
ΥΠΟΣΤΗΡΚΕΙ ΤΟΝ κ-ΠΑΠΑΊΊΊΑΝΝΟΥ
Ο Βουλευτης Ηρακλείου της
ΕΔΗΚ κ. Κ. Μπσιντοιτβας, μέ
δηλωση τού στην εφημερίδα
μας, ανακαινωνει ότι υποστηρι-
ζει τον Συνδυασμό της «Δημο¬
κρατικής Ενοτητας» τού κ. Μα-
νόλη ΠαπαΥωιαννου και καλει
τους φιλους τού να τον υΐΐ&ρ-
ψηφισουν.
Ο κ. Παπά ι'ωαννου ειναπ εκ
λεγμενος απο το Κομμα μας οπαδος πρεπει να τον ψηφισει,
της ΕΔΗΚ και κα&ε συνειδητος πέραν της συγκυριας ότι ο
■■■■■■■·»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
συνδυασμος τού κ. Παπά ι ωαν-
νου αποτελειτοι απο προσωπα
πού μπορουν να διοικησουν σω
στα στα τον Δημο Ηρακλείου
και να καταπιαστουν με θερμη
και ζηΛο με τα προβληματα της
πολης.
Υπενθυψιίζεται ότι στον συν-
δυασμο τής «Δημοκρατικής Ε¬
νοτητας» τού κ. ΠαπαΊ'ωαννου
μετεχει στενάς συγγενής τού κ.
Κωστα Μπαντουβά, ο κ. Ζαχα-
Σοσιαλισμό.
Σ' αυτό τό σημείο δηλωνω
ότι εάν αποδειχθεί, με πραγμα
τικά όμως στοιχεία, ότι ένας α
πό τους συνεργάτες μου υπήρξε
συνειδητος χουντικος, θά τόν
διαγράψω από τό ψηφοδ,ίλτιό
μου αμέσως. Ο κ. Καρελλης θα
κάνει τό ΐδιο αν τού προσκομϊ-
σωμε τέτοια στοιχεία που θά α-
φορούν δικοϋς τού συνεργάτες;
Αυτή τή δήλωση την κάνω
γιά νά σταματήσει, επί τελους,
ο πολεμος των εντυπώσεων
πού θέλει νά χωρίσει τό Ηρά-
κλειο σέ δυό μεριές.
• Εγώ θέλω νά φτάσωμε στϊς
15 Οκτωβρϊου ειρηνικά όλοι μα
ζί, γιά τή σωτηρία τού Ηρα¬
κλείου. Καί θά καταβάλλω καί
τίς λιγοστες μερες πού μενουνε
κάθε δυνατή προσπαθεία γιά
να τό επιτυχω, εάν φυσικά ο κ.
Καρελλης καί οί συν αυτώ δέν
τραβηζουν τό σκοινί ώς την
ακρη.
Ο κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑ
Άργά χθές τή νύχτα, θέσαμε ύπ' δψαν τοΰ κ. Μα-
νόλη Καρέλλη τίς παραπάνω δηλώσεις — καταγ-
γελίες τοΰ κ- Παπα'ωάννου, καί πήραμε την
εξής απαντήση:
Ό κ. Παπαϊωάννου κάνει συγχύση τής κριτικής
επί των πολιτικών θέσεων καί τής λασπσλογίας μιΐάς
έκφράοιεως την όποία χρηοιμοποιεί κατά κόρον Νκαί
η όπσία σίήν σΰσία αποτελεί λαοπολθγία. Εάν καί
έφόσον όπως λέει έχει στσαχεΐα εναντίον συνεργα-
ΐών μου τα όποία έγώ άγνοω είναι ύποχρεωμένος σάν
ιίντιμος άνθρωπος νά τα παρουσιάσει έπώνυμα καί
οχίΐ νά λασπολσγεϊ άνώνυμα. Καί ή «ΔΗιΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ή όποία σέβεΐαι ιόν εαυτόν ιης καί
εχει δηλωμένη την 6αοική, άνπ'θεσή,,της μ' δ,ιιδήποτε
δχει οχέοη. μέ τή διχιατορία, θά λά6ειι τα προσείκον-
Μέ χθεσινή δήλωση τού
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΗ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πιστεύω ότι καί οί 50 τού
Συνδυασμού τού κ. Καρέλλη
ξεκίνησαν μέ μιά θελήση νά συ
νεισφέροιιν τίς οπαιεσδήποτε
δυνάμεις τους στά κοινά.
Καλώ λοιπον καί τίς Νομαρ-
χιακές Επιτροπές των Κομμά¬
των πού υποστηρίζουν τόν κ.
Καρέλλη καί τόν ίδιο καί τους
48 συνεργάτες τού, νά διατηρή
σουν την φυχραιμία τους μέχρι
τίς 15 τού μηνός, γιά τό καλό
καί τής Πόλης μας καί των κα-
τοίκων της.
ριας Μπαντουβας.
■■■-■■-■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΔόΘηκε χθές στόν τοπικό Τύπο
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
"ΔΗιΊ/ΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ,,
ΤΟ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΖΕΙΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΠΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σωστο και ανογκαΐιο θεωρου
με να ξεκαθαρισουμε απο την
°ΡΧη το πώς αντΓλαμβανομαστΐ
φ£ΐς, οί υποψηφιοι της Δημο¬
κρατικής Ενοτητας το προγραμ
μα έργων και δραστηριοτητων
που πρεπει να αναληφθουν κα-
τα κυριο λογο από τό Δημο Η¬
ρακλείου, ωστε τελικα η Πολη
μος και απο τό μαραομο να
σωθει, αιλλα και καλλιτερη να
Υ'νει. Και γιατι οχι; «Η
• πιο' σωστή πολη στην
Ελλαύα». Το αξιζει και το μπο
ρει.
διοηιστώνουιμε πώς α-
νομεσα στις προικλογκκες διακη
Ρυξει και στην πραξη δημιουρ
νειται μιο ονεπιτρεπτα μεγαλη
δ»αφορα. Η διαφορα αυτή ο-
φΐΐλεται είτε στην ανευθυνοτη-
τα των διακηρυξεων είτε στην
ασυνεπεια κατα το χροντο της ι
φαρμογης τους.
Αλλα μπορει να οφειλεται καί
στα δυο μαζι. Παραδειγμαι, η
πολιτΐ'κη τής απερχομενης Δημο
τικης Αρχής. Η τόσο πανθομο-
λογουμενη αποτυχια της θητει-
ας τού κ. ΚαρεΛλη στο Δηιμο Η
ρσκλειου· οπηρξε το αναποφευ-
«το αποτέλεσμια των ανευθυ-
νων προεκλογμκων τού διιακηρυ
ξεων κη της σπροθυμιιας τού να
εφαρμοσει με ουνίπεια εκεινα
που προεκλογικα υποσχεθιηκε.
Τα λαθη τού άς γίνουν μαθημα-
τα μας. Η ,απατυχια τού οδη-
γός μος πρός την επιτυχια.
Και πρώτα ατϊ ολα:
— Άς υποσχεθουμε εργα που
μπορει να γίνουν, και
— Ας αγωνιστουμε με συνεπεία
για την πραγματωση τους.
^Όπλο μας βασικο κι αχώρι-
στο για τη χαραξη ενός υπε,υθυ
νού προγραμματος, ο Ηρα-
κλειώτικος ΛΑΟΣ. Και για την
εκτελέση τού προγραμματος αυ
τού παλι ο ΛΑΟΣ.
—Αυτος θα μας δινει υπεύθυνη-
πληροφορήση γιά τις αναγκες
της πολης.
—Αυτος θα μας προτεΐνει τις
καταλληλες και δίκαιιες λύοεις
γΐια την ικανοποιηση των ανα-
γκών, και
—Αυτος θα μας δινει την δύνα
μη γ,ια την πραγματοποιηθή
των στοχων μας.
Έτσι ο Δή μος τού Ηρακλίί
ου θα παψει να είναι κλειστος
καιι απωθητικος για το λαο της
Πολης. Θα ξαναβρει κατι απ
το χαρακτηρα τού Δημου της
αρχιαιιας Ελληνικης ΔΗΜΟΚΡΑ¬
ΤΙΑΣ· Τού Δηιμου που ΑΝΟΙ
ΚΤΟΣ οε ΟΛΟΥΣ τους δημοτες
τού μπορει να γινει εκφράση
των αναγκών τους και οτη συ-
νεχεια το οργανο για την ικανο
ποιη-σή τους.
Γι αιυτο κοί είναι απαραιιτη-
τη η ενέργοποίηοη των Πολι-
τών.
ΚαΘε γεκτονια θά μπορει να
εκλεξει, να φτιαξει την επιτρο-
πή της.
Καθε γειτον»α ϋά μπορει να
αξίολογήσει τα προβληματα
ΓΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 2
Οί εκλογες τής 15ης Οκτωβρι
ου για την ανάδειξη Δημοτικών
Αρχοντων, είναι ενα γεγονος ση
μαντικο, άχι μόνο γ,ατι καθορι
ζει την τύχη μιας πόλεως, ενός
Δημου η μιας Κοινότητος για
μια τετραετια,. αλλα κου διότι
συμπιπτει να βρισκομαστε σέ
μια εποχή σοβαρών πολιτικών
ανακαταταξεων.
Με τα παραπάνω δεδομενα
οί ανθρωποι- πού μενουν π,στοι
στον χωρο τού Κεντρου, ίχουν
χρεος, ιστορικο θα ελενα, να
δωσουν το «παρων» τού κομ-
ματος μα>ς, το οποιο εχρησε υ-
ποιμηφιο τού τον κ. Μανολη
Παπά ι'ωαννου.
Απο την υπευθυνο θέση τού
βουλευτού της ΕΔΗΚ υποστη-
ριζω ανοιχτα τον συνδυασμό *
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ τού οποιου ηγειτα, αγωνιι-
στικο στελεχος τού Κομματος
μας — ο κ. ΠαπαΥωαννου —
και συνιστώ σε ολους τους κομ
ματικους φιλους μας, να τον
υπερψηφισουν, βέβα.ιώνοντα
ότι με την ψηφο τους αυτή δι-
νουν σ' ενα σωστό συινδυαισμά
την τύχη τού Ηρακλείου και
μ,α εμπραχτη απαντήση σ' ο¬
λους τους κακοβουλους πολιπ>
κους εχθρους μας, που διαδι-
δβυν εντεχνα ότι παψαμε να υ-
παρχομε.
Άς δώσωμε λοιπον σ' ολους
τους καλοθεληιτες μας την απο
στομωτικη απαντήση ότι η Ε
ΔΗΚ υπαρχει, ψηφιζοντας ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ψηφι¬
ζοντας τον Μανολη Παπα'ιωαν
νού.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Βουλευτης ΕΔΗΚ
Ηρακλείου
ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Μέ την αυξανομένη συνεχώς ζή-
τησή της έφτασε νά κυκλοφορεί
στή σημερινή της έκδοση
ΣΕ 3.000 ΦΥΛΛΑ
■■■■■■■■■■■■■■■Β
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Όπαδοί τής Ενώσεως ΔηιιοκρατικοΟ Κέντρου (Ε
ΔΗΚ) ψηφίσετε δλοι χωρίς καιΐιΐιά έξαίρεση καί μέ φα
ναπσμό, τούς ύποψηφίους συμ6ούλους μας Προέδρους
και Δημάρχσυς.
Ήρακλειώτες τής ΕΔΗΚ, ύπερψηφίσετε τόν συν
δυαοιιό τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ τοϋ ΜΑ
ΝΟΛΗΠΑΠΑΙ-ΩΑΝΝΟΥ.
Μή ξεχνάτε δπ τό Κόμμα μας εχει τίς ρίζες τού στήν
ιδεολογια τής ήγεσίας πού εφπαξε τό σημερινό γεω
γραφιικό χάρτη τής χώρας καί τής εδωαε τή ούγχρονη
φυσιο^γνωμία της^ Μια(; ήγεοίας πού καιέλυσε τό κρά
τος τής -«ψωρσκώσΐαιναο» καί έξασφάλισε οτήν Έλλά
δα μΐά όμόιΐμη θέση άνάμεσα οιά κράτη, τής εύρωπα
'κής οικογενείας.
, Είναι οήμερα τό Κόμμα τού δημοκματικοϋ σσσιαλι
ομού πού εχει σάν τελική επιδιώξη την καταργήση τής
έκμετάλλευσης τοϋ άνθρώπου άπό τόν ανθρωπο.' Ποϋ
πιστεύει .ομως στήν ελευθερία και την ανθρωπίνη
άςιοποέπεια οάν άπαραίτητες προϋποθέσεκ; γιά τή κοί
νωνική συμ6ίωοη. Πιστεύει σέ μιά άλλαγή ριζική των
δομών ής Κοΐν(υνία(;. Άλλαγή δμως έξελικπκή άποτε
λεοματική καί ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΔΜΚ ^ν
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ;
Ο ΦΟΡΊΌΣ πού όμολογουμένως έ'χει ό Είσαγγελέας
"Ηρακλείου κ. Ζορμπδς, θά ί|ταν ή άφορμή νά γλυτώ
σει τή δίωξη ό κ. Καπενεκάκης, γνωστός ύπηρέτης τής
Χούντας καί ύποψήφιος τής «Έθνικής,.,Πάΐαξης», ό
οποίος μέ έπιστολή τού στή «Μεσόγειο» (την εϊδηοη
δημοσιεύει ή χθεοινή «Έθνική Φωνή») προτρέπει τούς
έκλογεϊς νά άπόσχουν των Δημοτικών Έκλογών ή νά
ρίχνουν άκυ'ρο (!) ψηφοδέλτιο.
Προσωπικά — λέει ό κατηγορηθείς γιά βασανιστής
στήν έφιαετία — στούς ψηφοφόρους νά ρίχνουν ψηφο
δέλτΐο πού νά γράφει τή φράση «άμνηοτεία στούς ά-
ξιωματικούς πού κρατούντα: στίς φυλακές».
θέτομε ύπ' 6ψιν τα παραπάνω στόν κ· Ζοριμπά καί
τόν ρωτοϋμε, μήπως έμπίπτουν στά πλαίσια τής κατά
νόμον διώξεως τοΰ παραπάνω χουντόφιλου;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ή Ν.Ε. τοΰ ΚΚΕ έσ, κατακρίνει σέ ανακοινώ¬
ση της τίς θέσεις τοΰ κόιμιματός μας γιά τα δημοτι-
κά, τή συμμετοχή μας στή Δηιμσκραυκή Ένότητα,
την ό)ΐιλία> μέλου μας στά έγικαίνια τοΰ έκλογικοΰ κέν
τρου τοΰ συνδυασμοΰ. Στήν ϊδια άνακοίνωση άπαριθ-
θμοΰνται τα 4 προσωπα, 4 στά 50, πού καθιστοΰν, γιά
τό ΚΚΕ Εσ. πάντα, τόν συνδυασμό τοΰ Μ. Παπα'ωάν
νού υποπτο·
Ή ΕΔΑ έιπεξήγησε έ'γκαιρα καί καθαρά τή αυμρετο
χή της στή Δημ. Ένόιηιτα. Τό κόμμα μας έ'χει άπόλυτη
εύθύνη. γιά τις παρα«άτω πολιτικάς έπιλογές πού ΐί-
κανε καί μόνο γι αύτές.
1. Υποστηρίξη τοΰ δημοκράτη Μ. Παπαϊωάννου.
2. Υποστηρίξη τοΰ δημοτικοΰ τού προγραμματος.
3. Πολπΐκή συνεργασία γύμω άπ' τα παραπάνω μέ
την ΕΔΑ Τό ΚΚΕ έσ. έ'κανε έπιλογές αλλες. θεω-
ροΰμε δμως πώς είναι ΰποχρεωμένο, άφοΰ ό ύποψή
φιος δήμαρχον και τό έκλογικό τού σχί|]ΐα θήτευοαν
τριάμισυ χρόνια στό Δημο νά μας γνωμίσει τίς θέσεις
τού γιά τό εμγο τής τριετίας καί σχήμααος. Νά άναλά
6ει ε'ύθύνη γιά ένδεχό,ιενη έπανάληψη τής ιδίας κατά
οιασης καί τότε θά συναντήσκι δπως πιοτί·ύο)ΐε πρα
γματικά άγανακτιομένους δημότει; καί μάλιστα όπα-
δούς τού. "Οπως καί νά εχει τύ πράγμα ή όμθόΐητα ή
δχι τής θέοης μας θά έλεχθεϊ άπό τίς έξελίξεις καί μά
λισια σύντομα.
Η Ν.Ε. τής ΕΔΑ
' ΕΞΟ ΐ ΞΕΒΕΣ ΒΑΣε"σ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
χαρας ο!-· τ·
IV
-„,
-V
ουν οιυλ'λο. τ:οστ,αμα
- ιι ιι >λ ιρη νμ πι!.ι εοτ,ω χ υι μιις
ουλΛαΡπ βιτ'τ;ου ^ν
9ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕ10—ΚΡΗΤΗΣ
—;
ΗΕ 133
Οί έκλογές βτήν αΛΛη Κρήτη
Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ Κ ΩΣ Τ ΑΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Μιλά γιά τίς έκλογές στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
"Αρθρα Συνεργατων
Κάτω ή Κρήτη; Ζήτο τό Ισραήλ;
Τού Στέλιου Κωστή |Σπυριδάκη
2ον
Τό πρόγραμμα αυτό τό μίνι-
μουμ θά επεκτείνονταν οτά
δημοτικα προβλήματα συνολι-
κα αλλά καί πέραν αυτού στά
εθνικά γιατί δέν δεχόμαστε τόν
ευνουχισμό τού Δημοτικού
συμβουλίου καί τού Δημαρχου
στό νά εκιρράζει γνώμες, Υ'ά
την εθνική μας Ανεξαρτησία,
την ελευθερία καί τή Δημοκρα-
τία μας. Ψάξα-με λοιπόν καί ε¬
μείς γιά νά δώσουμε λύσεις σ'
ένα πρόβλημα πού παρουσιαζό
ταν κατω από ορισμενες συνθή
κες πού ισχυράν ειδικα γιά μάς.
Στίς συζητήσεις πού καναμε μέ
τό ΠΑΣΟΚ δέν υπήρχαν α'ντιρ-
τήν Ελευθερία καί τή Δημοκρα
ταχθεί μέ μας τούς Κομμουνι-
στες. Παρ' ολα αυτά η εντολή
από τα πανω ήταν νά ψηιριστεί
ο Κλωνιζάκης. Έτσι φτασαμε
στό σημειο νά κατεβαίνουν δυό
βασικοί συνδυοσμοί από την
δημοκρατική αντιπολιτευση.
Δέν συμφώνησαν γιά μενά γι-
ατί ανήκω στό ΚΚΕ. Αυτό ό¬
μως είναι τιμή για μενά. Αλλά
τό θέμα δεν βρίσκεται εκεί. Η
ουσίια είναι άν εγώ σάν παρά¬
γοντος κοινωνικάς καί σάν άν-
θρωπος μπορούσα να εκπροσω
πήσω το Δήμο σωστά καί αγω
νιστικα σ' όλους τους τομεις.
Γ.Λ. Πώς κρίνετε την άποψη
πού προβάλλεται περΐ κυβερ-
νητικοϋ Δημαρχου ότι δήθεν
θά τύχει περισσότερης βο¬
ηθείας από την κεντρική εξου
σία;
Κ.Χ. Η άποψη αυτή χρεωκό
πησε από την ιδΐΌ τή ζωή. Ό-
λοι οί δήμαρχοι πού πέρασαν
μέχρι τώρα ήταν κυβερνητικαί
καί όλα τα προβλήματα είναι ά
λυτα. Ο κυβερνητικάς υπ)φιος
θέλει δέν θέλει οδηγειται στή
σιωπή και' η σιωπή οδηγεί στήν
καταστροφή. Γιά να κερδίσομε
κάτι πρέπει νά τό μελετήσομε
μέ προγραμματα και νά το διεκ
δΐικήσουμε αγωνιστι,κη. Γνΐόνο
έτσι μπο,ρούμε να κερδισουμε
κάτι, όταν έχουμε σάν δεδομέ
νο την αντιδημοτική πολιτική
τής Κυβερνησης. Από την ιδία
τή ζωή αποδειχτηκε ότι δήμοι
πού κρατιώνταν στά χέρια των
αριστερών, μέ τό νοκκοκυριό
τους, μέ τή συνεχή προσφορά
τους καί μέ τούς συνεχείς αγώ-
νες κατώρθωσαν ένα σωρό πρά
γματα.
Γ.Λ. Ποία είναι τα προβλή¬
ματα πού σήμερα αντιμετω¬
πίζη ο Δήμος Χανίων;
Κ.Χ. Ο Δήμος μας σήμερα έ-
χει πάρα πολλά και σημαντικά
προβλήματα. Βασικά δέν εχει
λυθεί κανένα. Υπάρχουν ορι·σμέ
να τρέχοντα ομως πού μποραύ
σαν νά νά λυθούν χωρίς πολλά
έξοδα. Ένα τέτοιο ήταν τό
πρόβλημα των δρομων τούς ο-
ποίους χαλούν ΛΕΗ, ΟΤΕ κλπ.,
μέ αποτέλεσμα νά μην τούς ε-
πανορθώνουν μετά. Άλλο χα-
ραχτηριστικό είναι η κατάλη-
ψη των πεζοδρομίων α,π ότίς α
νεγΐΐρόμενες οικοδομές. Οί πεζό
δρομοι πού είναιι ανάγκη νά κα
θιερωθούν αυστηρά, κύρια στή
περιοχή τής παλιάς πολης καί
στήν Παρ,αλία. Χώροι σταθ-
μεύσεως των αυτοκινήτων. Ε
γώ πιστεύω ότι πρέπει νά συ
ζητήσουμε τό θεμα τής δημι-
ουργίας γψκαράζ στίς πολυκα-
τοικιες. Άλλο βασικό ε'ναι η έλ
λειφη πράσινου πού τόσο έχει
ανάγκη όλος ο κόσμος καί πού
τόσο μάς λείπει. Πρέπει ν' αρχί
σουμε εκστρατείες διοφώτισης
τού κοινού γιά όλα αυτά τα θε
ματα, ν' ακούσωμε τίς προτά-
σεις πού τυχόν θά μάς κάνουν
καί νά ξεκινήσουμε όλοι μαζί
γιά νά τα λύσουμε.
Βασικό πάντως είναι η ιεράρ
>♦♦♦♦♦■♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦«»
χηση κατά σωστό τρόπο των
προβλημάτων αυτών. Εχτός ό
μως οπ' αυτά υπάρχουν καί τα
σοβαροτέρα όπως τής ύδρευ-
σης, τής αποχέτευσής, τής κα¬
θαριότητος καί τα οπολα εξωνυ
χιστικά πρέπει νά μελετήσαυμε
γιά νά δώσουμε σωστές λύσεις.
►♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦0
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣ
■^Συνέχεια από τή σελίδα 1
ιαγγελιες, ουτε καί άπύ έκεινης πρός τούς όποίους κα
ΐευθύνονται. Αύτό είναι έμγο αλλων.
ΕΜΕΙΣ έδώ θά περιγράψωμε τα γεγονοτα καί οί ύπηρε
οιακοί άρμόδιοι τής Έκκληοίας ήν καί τοϋ Κράτους, θά
0μοΰν ακοη, μετά άπό την διεξαγωγή σχετικής ερεύ¬
νας πού τυχόν θά κμίνουν άπαραίτητη.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ οτό θέμα μας:
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό μοναστήρι
τής Κεράς, στό Κρόσι, γνω-
στό γιά την ιστορική τού σημα
σία, τίς τοιχογραφίες τού, τκ
σπάνιες αξίας εικόνες τού, καί
την ομορφιά τού φυσικού πε-
ριβάλλοντος, μέσα στό οποίο
είναιι τοποθετημένο.
Σ' αυτό το μοναστήρι λοι-
πον, πού είναι μεγαλο αρκετά,
με πολλά κελιά καί καλες εγκα-
ταστάσεις, εκεινοι πού διευθύ-
νουν είναι δυό καλογεροι, ο έ-
νας από τούς οποιους είναι καί
ο Ηγούμενος. Προκειται γιά τόν
Ιεροθεο (τον μεγάλο) πού είναι
καί ο ηγούμενος καί τόν Τιμό-
θεο, τόν μικρότερο, πού είναιΐ
ο μοναδικός καλόγερος τής Κε-
ρας. Οί δυο αύτοι άνθρωποι,
αποτελούν τό έμψυχο δυναμικό
τού μοναστήριου καί ο ένας εί¬
ναι πρ,ο'Γστάμίνος τού άλλου.
Τό χαρακτηριστικώτερο ομως
είναι ότι συνδέονται μέ βαθμό
συγγενείας, αφού ο καλόγερος
είναι τό παιδί τής αδελφής τού
ηγουμένου.
θειος λοιπόν κι ανηψιος είναι
οί μοναδΐ'κοί άνθρωποι πού δι-
ευθύνουν, ενεργοποιούν κα.ϊ
ζουν στο μονοστήρι, εδώ καί
δεκα περιπου χρονια. Σέ βάρος
τους εκτοξεύτηκαν πολλές καί
διάφορες κατηγορίες, οί οποίες
καιτα καιρούς έχουν υποβληθεί
κα>ϊ επίσηιμα, αλλά απ' ό,τι ξέ¬
ρομε, ποτέ δέν άρχισαν διοικη
τικές ή άλλες ανακρίσεις.
Οί κυριώτερες από αυτές εί¬
ναι:
•^ Έχουν «κλειστό» τό μονα¬
στήρι καί τό ανοίγουν μόνο
σέ ανθρώπους τού δικού τους
περιβαλλοντος, βρίσκοντας τή
διικαιΐολογία ότι δέν είναι δυνα
τόν νά κοιμίσουν ξένο εκεί, διά
τι δέν μπορούν νά τόν περι-
ποιηθούν. Έτσι, μπορούν άνε-
τα, νά έχουν μέσα στόν μονα-
στηριακό αυλόγυρο όσα άτομα
εκείνοι επιθυμούν.
Έχει βγεί μάλιστα μιά «σού
ρα» όπως τή λένε οιΐ χωριανοί,
σύμφωνα μέ την οποια μενουν
μέσα στό μοναστήρι γυναΐκες,
οί οποίες παρουσιόζονται σάν
στενες συγγενείς, «ανηψιες» καί
«ξαδερφες».
Ειδικώτερα, έχει κυκλοφο-
ρήσει μιά φήμη γιά κάποιαν
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
(Μανόλη Καρέλλη)
παντρεμενη, πού οί «κατσόγρη-
ες» τού χωρίου, την έχουν
μπλεξει μέ τή... φαντασία τους
σάν ερωμενη τού Τιμόθεου,
τού ανηψιού τού Ηγούμενου, ο
οποίος έχει κι εκείνος αφιερώσει
τή ζωή τού στόν μοναχικό βίο.
■^ Ο Τιμοθεος διαθέτει στό κελί
τού όλα τα κομφόρ, μέχρι καί
τηλεόραση, η οποϊα άσχετα άν
είναι κάτι τό αοαραίτητο, εί¬
ναι παράτυπο εκκλησιαστικά.
Σ' αυτό τό κελλί λένε ότι γινόν
τουσαν μέχρι καϊ σεμνά οικογε-
νοιακά πάρτυ.
■^· Ο ίδιος ο μοναχός (ιοα>ϊ τί μο
ναχός νά σού π,ετύχει) Τι,μόθεος
είχε στήν κατοχή τού μιά μέγα
λη «Μερσεντές» υπεραυτόματη
η οποία ερχόταν σέ πλήρη αντί
θέση μέ τα σκαιπτικά καί τα α-
γρατικά φορτηγάκι,α, μέ τα ο-
ποία κινούνται οί απλοί άνθρω
ποι τής γύρ ωπεριοχής.
■^ Κατήγορούνται α*όμή ότι,
έχουν στήσει μιά επιχείρησή
κερδοφορο, τήιν πωλήση μιάς
σειράς καρτ— ποσταλ τού Μο-
ναστηριού, των τοιχογραφιών,
των μνημείων καί των αξιοθεά-
των τού μοναοτηιριού.θιικάρτες
αυτές, απο τίς οποίες υπολογί
ζεται ένα κέρδος περίπου 8 δρχ.
από κάθε μιά, δέν είναι, όπως
θάπρεπε, περιουοιακό επιχειρη-
ματικό στοιχείο τού Μονιαστη-
ριού, αλλά προσωπιική επιχείρη
ση των δυό καλογερων (θείου
καί ανηψιου) πού είναι καί α-
παλλαγμένη από εφοριαικούς
μπελάδες.
Γενικά στό Μοναστήρι τής
Κερας, υπάρχουν όλα τα οτοι
χεία εκείνα πού μπορούν νά χά
ρακτηρίσουν τή ζωή των καλο-
γέρων τους σάν «γλυκειά» α¬
φού καί χρήματα έχουν καί κα-
λές καρέες καί δικές τους φιλο-
ξενούν καί επιχειρήσεις εύκολες
καί άνετες έχουν στημένες.
Αυτά καί άλλα πολλά λένε οί
χωριανοί γιά τούς δυό «όρχον-
τες» τής Κεράς.
—Όλα αυτά τα κάνουν γιατί
θελουν νά μάς διώξουν, καί νά
φέρουν χωρΐιανούς τους, λέει ο
ηγούμενος.
Το ερώτημα είναι νά μάθω¬
με τί λένε οί άρμόδιοι καί κυ-
ριως, γιατί ενώ έχουν από και-
ρό ενημερωθεί, δέν ενεργούν;
Προτείνομε στόν Αρχιεπίσκο
πό νά σχηματίσει δικογραφία
καί να αρχισει ειρευνα, γιατί δέν
είναι ωραίο ούτε ο κόσμος νό
μιλά ανεξέλεγκτα καί νά λέει ό¬
σα λέει, ούτε καί ο Τύπος νά
γράφει, αλλά ούτε καί η επίση-
μη εΚ'Κλησία νά σιωπά, αδικών
τας — ίσως — έτσι δύο από τα
μέλη της.
Έρευνα λοιπόν στό μοναστή
ρι, κσί εξονυχιστική μάλιστα
γιά νά μόθωμί, επίσημα πιά, τί
ακριβώς συμβάσει.
Έτσι κι οί δράστες θά τιμω
ρηθούν καί τα σχόλισ θά λεί-
ψουν, καί οί αδικοσυζητούμε-
νοι θά βρούν ηθικό έρεισμα.
Ίσως όμως χρειαστεί νά ε-
πανέλθωμε... Μ. Χ.
Εβδομήντο Βραζιλιάνοι έ¬
νας Εβραίος. Εβδομήνπ-α Εβραί
οί ένας Έλληνας.
Αυτά λέίΐ η Βραζιλιάνικη πά
ροιμία γιά τίς δύο ανταγωνιστι
κές εθνότητες. Την Ισραηλιτική
καί την Ελληνική. Κάποια πά
ρόμοια παριμία έχουν όλοι οί
λαοί γιά τόν ονταγωνισμό Ελ
λήνων καί Εβραίων στόν διθνή
στίβο. Γαιτί οποίος δέν γνωρί
ζει ότι έχου·με ανταγωνιστές
τούς Εβραιίους, δέν νομίζω πώς
μπορεί νά ισχυρισθεί πώς γνωρί
ζει πολλά πράγματα. Ενδεικτι-
κά αναφίρω τόν ανταγωνισμό
μας στίς θσλάσσις μεταφορές
Ρχεί είναι οί σοβαρότεροί μας
ανταγωνιστε'·. Στόν διεθνή τρα
πεικό χώρο | -ΐς έχουν εκμηδε-
νίσει. Είναι Κ'ρίαρχοι κι έτσι
δέν τούς αναφέρω σάν αντα
γωνιστές. Πρέπει νϋ τονίσω
πώς μιλάμε γιά την ιδιωτική
πρωτοβουλία σάν έθνη καί όχι
σάν κράτη.
Άς εξετάσωμε τώρα μέ δυό
λόγ« τίς επιτεύξεις των πολέ-
μων τού Ισραήλ στόν Ελληνι-
κό χώρο. Μάς ειτέβαλαν έτσι
την εφτάχρονη κατοχή, χρή
σιμοποιώντας κάμποσους προ
δότες, φρούτο πού δέν μάς έλ
λειψε ποτέ.
Όταν πιά δέν μπορούσε νά
τραβηχθεί άλλο τό σκοινί άλ
λαξαν την πλάκα κοϊ έδιωξαν
την χούντα, κρατώντας σάν
αντίβαρο την Κύπρο, πού την
χρειόζονται γιά τίς εγγλέζικες
Βάσεις καϊ τίς οποίες χρησιμο
ποιούν οί Αμερικάνοι, πάντα
γιά υποστηρίξη τού χωροφύλα
κά τους στά πετρέλαια, τού
I-
σροήλ. Παγίδίψαν έτσι την
Ελλάδα πρώτα, την Κύπρο έ-
πειτα καί στή συνέχ€ΐα τόν
♦♦♦♦♦♦♦
συγκροτημένο σέ κράτη Ελλη'
νισμό. Δυστυχώς υπάρχει κι
άλλο παγίδευμα. Η προσπαθεία
τού Ισραήλ γιά ειρήνευση εί
ναι τέτοια πού θά πληρώσει
πόλι ο Έλληνας, γιατί η Ελλά
δα χώρα αναιπτυσόμενη στήν
βιτοεχνία καί βιομηχανία δέν έ¬
χει άλλες αγιορές από τίς αραβι
κές πού είναι κατώτεροί μας
στήν βιοτεχνία καί βιομηχανία.
Η προσπαθεία όμως τού Ισρα¬
ήλ γιά ειρήνευση μέ πανίσχυρο
σύμμαχό της (πού στήν κυριο
λεξία τόν κρατά από την μύ
τή) την Αμερική, είναι προσπά
θεια νά εξασφαλίσει τίς αγο-
ρές των εκτό εκατομμυρίων α-
ράβων.
Έτσι η άσπονδη «φιλή» μας
Λμερική μέ τόν μπόμπιρά της
ιό Ισραήλ, μάς ετοιμάζουν ε¬
ί ■'όζ των όσων έχομε πληρώ-
θοΐ, νά πληρώνουμε τα σπασμέ
να τής ανώμαλης ανάπτυξης
τού Ισραήλ γιά νά υπηρετεί τα
συμφέροντα τής θετής μαμάς
τού.
Δέν ομφισβητούμε τό δικαίω
μα ύπαρξης τού Ισραήλ. Τα
ομφισβητούμε όμως τό δικαί
ωμα νά είναι ο μόνιμος ταρα
ξίας τής Ανατολικής Μεσογείου
ο δημιουργός των προσφύγων
τής Παλαιστίνιης καί τής Κύ
πρου, τής μόνιμης εστίας τού
πολέμου καί ο φονιάς τόσων
αθώων.
Ο Χίτλερ έθεσε ικπό διωγμόν
τούς Ισραηλίτες γιατί κραΐτού-
σαν την Γερμανία από τή μύ
τη. Εμείς βρεθήκαμε αντίθετοι
μ' αυτόν, γιατί δέν εγκρίνομε
νά τίθεται ένα έθνος υπό διω
γμόν γιά όποιοδήιποττε λόγο.
Δέν εγκρίνομε νϋ θανατώνονται
άθρωποι καί πολύ περισσότερο
δέν εγκρίνομε τα απάνθρωπα μέ
►♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
σα πού εχρησιμοποίησαν οί να
ζί. Οί Εβραϊοι απί;σπασαν την
συμπαθειά μας καί τούς βοηθή
σομε κρύβοντας τους μέ οποιο
τρόπο μπορούσαμε άν και η
θέση τους δέν διέφίρε από την
δική μας. Απέσπασαν την συ
μπάθεια όλου τού κόσμου καί
ένας από τούς στόχους τού πό
λέμου ήταν καί ο λυτρωμος
τους.
Το Ισραήλ, ένας πολεμικός
λαος — δυό εκαταμμύρια αυ¬
ταί νικούν συνεχεια εκατό ε-
κατομμύρια Άραβες μάς γεμι
σαν με τίς πέμπτες φάλαγγές
τους διάφορες οργανώσεις δή
λαδή Ιεχωβάδες. Μασώνους,
Ροταριανούς δημιουργώντας
έτσι ένα δούρειο ΐιππο.
Εμείς, λαός γεννοιόψυχοςκαι
φιλελεύθερος, τούς αν«χόμαστε
κσί δέν θέλω νά κηρύξω τόν
διωγμό τους, καί έχομε αλωθεί
καί ψυχικά όχι τώρα τελευταία
αλλά πρΐν μερικές γενενές.
Πιάνω. τό βιβλίο των θρη-
σκευτικών τού γυιού μου (Τρϊ
τη τάξη,Δημοτιικού). Εκιεί θεο
ποιούντοι όλοι οί προπάτορες
τού Ισραήλ καί μέ τέτοιο τρό
πό μάλιστα πού κι εγώ νά πά
ρασύρομαι στήν λατρεία τους
τοποθετώντας τους στήν πρώ
η θέση τής ψυχής μου καί μό
λις μετά βίας νά αφήνω μιά
Ή Συνέντευξη τοϋ κ. Σκουλα
Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
πίθεσή πού έχει εξαπολυθεί κα-
τα τής Κρήτης. Καί εξηγούμαι:
Από τό 1965 γίνεται μιά συστη
ματική προσπαθεία ορισμένων
σκοτεινών κύλκων νό διαβρώ-
σουν τό λαό τής Κρήτης. Στή
προσπαθεία αυτή εντάσσονται
η αποστασία τού 1965, η επιβο-
λή τής 7χρονης δικτατορία-ς, η
χρησιμοποίηση των Βάσεων
τής Κρήτης κατά των Αράβων,
η προδοσία τής Κύπρου, ή κα-
θήμίρινή επέκ,ταση των Βάσεων
στό νήσι μας, τό καθημιερινό ά-
πλωμα — διείσδυση — τού πό
λυεθνικού καί ιδιαιτέρα τού Ε-
βρα'Γκού κ,εφαιλαίου, στήν Κρή¬
τη. Παρ' όλα αυτά ο λαός μας
παράμεινε «αδιόρθωτος». Συνε-
χίζει νά πιστεύει ότι πρέπει νά
διατηρήσει την εθνική τού α-
νεξαρτησία, πιστεύει στή λαΎ-
κή κυριαρχία καί ακόμη ότι
τούτη η γή τού αινήκει. Τα σχέ
δια όμως των πέραν τού Ατλαν
τικού τεντυμπο'υ'δων — 0%ί-
δια Μπράουν — είναι ατέλειω-
τα. Καί η επίθεση συνεχίζεταιΐ
μϊ άλλη μορφή. Τελευταί·α πήρ£
ο Καρομανλής τόν Μητσοτάκη.
Δεν τόν πήρε ούτε γιά την λα'ι'
κή βάση τού οώτε γιά την λαΥ
τητες τού. Τόν πήρε κατόπιν
εντολής. Πιστεύω ότι η απόφα
ση τής εισόδου τού δέν πάρθη
κε στήν Αθηνά, αλλά στήν Ου-
άσιγκτων καί στή Βόννη. Είναι
γνωστή εξάλλου η διαφημιοτι-
κή εκστρατεία στίς χωρίς αυ¬
τές υπέρ τού κ. Μητσοτάκη μέ
χρήματα, όπως καταγγέλθηκε
τού Ελληνικού λαού. Η είσο-
δος τού στήν Κυβέρνηση εντάσ
σεται στά πλαίσια τής επίθίσης
κοτά τής Κρήτης δηλαδή στήν
άλωση τού Κρητικού Λαού. Πι
στεύω ότι στίς τελευταίας δη-
μοτικές καί κοινοτικές έκλογές
στήν Κρήτη τίς χιρησιμοπο,ιούν
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Δ)ντής Κτηματικής Τραπέζης Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
οί «κόκιλοι» αύτοι γιά νά πραγ-
ματοποιήσουν τα σχέδια των
πατρθνων τους. Δηλαδή την
ολοκλήρωτπκή παιράδοση τής
Κρήτης στούς Αμερικάνους γιά
νά την χιρησιμοπιοιήσουν ανενό
χλήτοι από τόν Κρήτικό Λαό
γιά την εξυπηρετήση, των ι-
μπερισλιστικων τους σχεδίων.
Στό σημείο αυτό θέλω νά διευ
κρινήσω ότι σέβομαι και εκττιμώ
καί τόν αγωνιστή κ. Μανώλη
Παπα'Γωάννου, καί τούς περίθ
σότεορυς από τούς συνεργάτες
τού στήν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Ε-
ΝΟΤΗΤΑ».
Πιστεύω όμως ότι πλανήθη-
καιν.
Δέν αντιλήφθήκαν ότι οί
δομές, πού τούς στηρίζουν ανα
γκαστικιά θά τούς κρατούν καί
δέσμιους μιάς πολιτικής, πού οί
ίδιοι δέν θέλησαιν ίσως ποτέ.
Άς κυττάξουν γύρω τους νά
ιδούν ποιοί τούς πλαισιώνουν.
Κοί τότε είμαι βέβαιος — και'
τούς κάνω έκκληση γΓ αυτό —
ότι δέν μπορ«εί νά δεχτούν νά
πσίξουν τό ρόλο των παραπά-
νω κύκλων καί θά επανέλθουν
κοντά στό λαό, γιά τόν οποίο
μέχρι τώρα αγωνίστηκαν.
— Πιστεύετε δηλ. κ. Σκουλα
ότι χρησιμοποιούνται οί Δή
μοί καί οί Κοινότητες γιά
την παραπέρα εφαρμογή καί
πέρασμα τής γενικότερης πό
λιτικής των κύκλων αυτών,
όπως μάς την περιγράψατε
παραπάνω;
— θπωσδήποτε ναί. Ο Δήμος
καί η Κοινότητα πρωιτογενές
κύτταρο τής λα'Γκής κυριαρχί-
ας παίζει πρωτεύοντα ρόλο
στή γενικώτερη πολιτιιοή εξέλι-
ξη τής χώρας μας.
Η Δεξιά προσποθεί νά τούς
μετατρέψει σέ κλητήρες τής
κρατικής εξουσίας, σέ όργανα
κομματικής επιβολής της. Οί
προοδευτικές δυ·νάμεις έχουν
καλύτρη γνώμη γιά τούς Δή-
μους καί τίς Κοινότητες. Τούς
θελουιν φορείς άσκησης λοΥ-
κής κυριαρχίιας και' πολιτικής
καί όχι κομματικά όργανα. Η
διοικηιτική καί οικονομΊΚή αυ-
τοτέλεια των Δήμων καί Κοινο
τήτων, η διεκδίικηση των δικαι-
ωμάτων τού λαού, όπως δημι-
οαργία δρόμων, αιποχέτευση
προστασία περιβάλλοντος, τό-
ποι αναψυχής τού παιΐδιού, βι-
βλιοθήκες γιά τή μορφώση των
πολιτών, συμπαράσταση στούς
εργάτες, αγρότες, επαγγελματί-
ες, στή διεκδίκ,ηση των δικαιω-
μάτων τους, αγώνες γιά τα με-
γάλα εθνικά θέματα, όπως απο-
χώρηση οπό τό ΝΑΤΟ, διώξιμο
των ξένων Βάσεων κ.λ.π. ανεβά
ζουν τούς Δήμους καί Κοινότη
τες σέ προπύργια τής Δήμοκρα
τίας. Αυτά λοιπόν τα προύπρ-
για τής Δημοκρατίας προσπα-
θούν νά δκιβρώσουν οί παραπά
νω κύκλοι μέ διάφορα τεχνά-
σματα, όπως άν γίνει ο Τάδε
Δήμα,ρχος ή Πρόιεδρος Κοινό-
τητας των κύκλων αυτών θά
επιτύχει πιστώσεις κ.λ.π.
Άν πέσει ο Λαός στήν παγ
δα αρχίζει ή πραγματοποιηθή
τού μεγάλου σχεδίου, πού λέ-
γετοι «ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ». Διάβρωση καί αφαινι
σμός τού λαού μας.
ώστε τό νήσί μας νά παραμεί-
νει1 στήν απόλυτή διαθέση των
Αμερικάνων μέ τελικό στόχο
την πραγματοποιηθή τού γνω
στού πιά σέ όλους μας άξωνα
ΚΡΗΤΗ — ΚΥΠΡΟΣ — ΙΣΡΑ¬
ΗΛ γιά νά μπορέσουν νά ελέγ-
χουν τα Αραβικά Κράτη καί τόν
πλούτο τους καί νά μην μποροέ-
σουν ποτέ οί χώρες τής Μεσο-
γείου νά αφοπλισθούν. ΓΓ αυτό
πρέπει νά προσέξουμε στή μά-
χη, πού δΐνεται. Κι ο λαός νά
στρέψει τό όπλο τού, πού λέγε-
ται ψήφος ενάντια σ' αυτούς,
πού χαλκιεύουν τό δεσμά τού,
γιιά νά μή χρειαστεί πολύ σύντο
μα νά πάρει τα όπλα γιά νά προ
σταττεύσει την Εθνική Ανεξαρτη
σία, τή λα'Γκή κυριαρχία, γιά
νά προστατεύσει τή γή τού.
ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
ΣΤΟ 280-291
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΙ ΜΕΣΩ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΠΈΡΩΝ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Λ.
ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΙΞΥΑΕΙΑΣ
ϋ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΪΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Υποψήφιος τού συνδυασμού
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ . .
Είμαι ζωγράφος καϊ γεννήθηκα
στό Ηράκλειο τό 1947.Αποτελεί
γιά μενά τιμή η συμμετοχή μου
στόν συνδυασμό Δημοκρατικής
Συνεργασίας τού κ. Μ. Καρέλ-
λη πού σήμερα ζητά καί πάλι
την ψήφο κάθε δημοκράτη τής
πόλης μας.
θάμουνα ευτυχής άν οί συμπο
λίτες μου μούδιναν τό δικαιωμα
νά εργαοθώ γιά την σήμαντική
πολιτιοιτική προσπαθεία πού
συντελειτα αυτόν τόν καιρό
στό Ηράκλειο. Όμως καί πά-
νω απ' αυτό ;πιθυμώ νά ενώσω
την φωνή μου, μέ κείνη κάθε συ
νυποψήφίου τού συνδυασμού
για την συνεχίση τού δημιουρ-
γικού εργου τού Δήμου τού ο-
ποίου όλοι είμαστε μάρτυρες.
θυριδα για τόν Αιγαία, τόν θη
σέα, τόν Ηρακλή, τον Αχιλλέα,
τόν Οδυσσέα, τόν Όμηρο καί
καθε τι τό Ελληνι*ό. Στο ση
μειο δέ πού νικούνται οί Φιλι
σταίοι εκίΐ νά δεις χαραΙΙΙ Άς
λένε οί εγκυκλοπαίδειες πώς οί
Φιλισταίοι ήταν ΚΡΗΤΙΚΟΙ.
Έτσι διαπλάσσονται οί Έλ-
λήνες από την Ελλαδα στά ο-
κτϋ τους χρόνια, πάνω στο ά-
γραφο χαρτί πού είναιι η ψυ
χή τους, χαράσίται αδρά η
αγάπη στούς Εβ-ραίους καί η
χαρα γιά την ήττα των Ελλή
νων.
Γράφω αυτές τίς γραμμές ο-
πο αγανάκτηση. Δέν έχω όν
τιρρηση να διδαχτούν τα πι«
διά μου τόν Χριστανισμό, ολ
λά όχι στά οκτώ τους χρόνιο
καί νά είναι σωστά καί Ελληνι
κά γραμμένος. Έχω αντιρρή-
σεις όμως στό λόσπωμα των
ψυχών των παιδιών μου, για
τί πιστεύω — μάς τό αποδείχ
νει άλλωστε η ιστορία—πώς
όλοι πού κόπτσυνται γιά τή τρ
λία μας, κόπτονται γιά τα ιμά
τισ μας καί την σοφίο των προ
γόνων μας δέν πρέπει νά την
πετάμε. Μεσα απο τα αιματο-
ποτισμενα χώματα μας μας πα-
ραγγέλλουν «πάν μή Έλλην βάρ
βαρος». Τό ερμηνίύω ειρηνικά.
Νά μην μισούμε τούς Εβραίους
καιί κανένα λαό, αλλά νά μην
λατρεύομε τούς Εβραίους καί
κανένα λαό. Νά λατρεύομε τούς
Έλληνες.
Στό θεό σας κύριοι, θρησκευ
τικά μαβαίνετε στά παιδία ή
την ιστορία τού Ισραήλ; Κι όν
νομίζετε ότι είναι άξια λόγου
ιστορία μπορείτε νά την συγ
κιρίνετε μέ την Ελληνικΐϊ; Ποι
άς Έλληνας διδάσκεται όλη την
Ελληνική ισταρία στά σχολειό;
Ποίος την ξέρει όλη; Προ-
φθαίνομε νά μάθομε όλη την
Ελληνική Ιστορία;
Καλώ κάθε σκεπτόμενο άν
θρωπο συνεπίκουρο γιατί τό
Έθνος μας πάσχει από μαρα
σμό καιί φταίνε κότιτετοια, πού
δεν φαίνοντο ι άν δέν φυτι-
στουν σφαιρικα.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
!■■■■»■■■■■■■■■■
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
Παρακολουβηστε:
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΥΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Πορτραΐτα ύποφηφίων
Έχτιμήσεις των συγκεν-
τρώοεων
Εκλογική σάτυρα
Άποκαλύφεις
Καί δλη ή εκλογική ί3λη
ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
ΤΗΛ- 285.014 καΐ 289.302
ΠΩΡΓΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΕΚΟΡΑΤΕΡ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ
Γεννήθη,κε στό Ηράκλειο τό 1949. Γονείς τού ό
Νικος — Μαλβίνα. Άδέλφια τού ό Μπότης — Σταύ¬
ρος καί Φρόσω Μαθιουδάκη.
Σπούδασε Διακόσμηση — Διαφημίση - Σκηνο-
γραφια. Ζεϊ καί έργάζεται στό Ηράκλειο.
Μεθοδικός στή δουλειά τού, συνεπής στίς έκδηλώσεις
τού ωριμος στήν σκέψη, εργατικάς καί πρόθυμος θπου
κληθει νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες τού
Ενας όνθρωπος πού χρειάζεται κάθε Δήμος.
Υποψήφιος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ-Ι-
ΑΣ» τού Μανόλη Καρέλλη.
11117·
ΤΡΙΤΗ 10ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3η
ΡΟΔΟΣ-ΟΦΗ 3-1
Σέ φιλικό μάτς πού ε
δωσε ό ΟΦΗ στή Ρόδο υπο
χρεώθηκε σέ ήπα άπό την
όμώνυμη τοπική όμάδα.
Ό ΟΦΗ οχό πρώτο φιλι
κό μάτς οτό Ήράκλειο εί
χε κερδΐσει μέ 2-ή. Στή ρε
βάνς τής Ρόδου ό ΟΦΗ παί
ζοντας μέ πολλές έλλεί-
ψεις κατάφερε νά διατηρή
σει σΐό πρώιοήμίχρονο την
ύπεροχή, ένώ στή συνέχεια
χρησιμοποιώντας τούς άνα
πληρωμαπκούς Καστρινάκη
—Χριοιοφή — Φουσιανάκη
δέχθηκε τρία τέρματα.
Τό σκόρ ήνοιξε στό 47' ό
Πιας καί σΐό 70 ό Κώττης
εγραψε τό 2—0. Τή νίκη
τής Ρόδου όλοκλήρωσε ό
Πιάς ατό 75'
Πρός τό τέλος τοΰ αγώ¬
νος ό Χριστοφής επέτυχε
τό γικόλ τής «τιμής» μειώ-
νονΐας τή διαφορά σέ 3—1
Μέ τόν ΟΦΗ άγωνίστη-
καν οί εξής:
Πουπάκητς, Πασσας, Βλά
χος (Χριστοφής) Τσογκα
ράκης Βασιλείου, Γιαλαμάς
Τζιράκης (Καστρινάκης),
Σορώτος Παπαδημητρίου
(Φουστανάκης) Ξωμεριτά
κης καί Παπαδόπουλος
Διακρίθηκαν οί Βασιλί
ου, Γιαλαμάς καί Ξωμεριτά
κης.
Β ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (5-1)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
(Άθήνα τοΰ άνταποκριτοϋ
μας)
Σέ κακή μερά βρέθηκε
χθές (προχθές) ό Ήρόδθ-
τος πού ύποχρεώθηκε σέ
συντριπτική ή"ττα άπό την
Προοδευτική.
Οί Κορυδαλλιώτες προη
γήθηκαν στό σκόρ μέ δυό
γκόλ πού πέτυχαν οί Κου
λουριώτης (14') καί Ξανθό
πουλος (20') μετά όπό λα
νθασμένες ένέργειες τοϋ
Παπακανέλλου.
Ή όμάδα τής Άλικαρνασ
σοΰ μετά τό 2—0 ίσορρόπι
σε τό παιγνίδι καί κατάφε
φ€ νά άναπύξει πρωαοβου
λία στό χώρσ τοΰ κέντρου
χωρίς νά αποδώσει καρ-
πούς·
Στό β' ήμίχρονο ό Ήρό
δσαος δέχτηκε δυό άκόμη
τέρματα οτό 53' (Παντα-
ζής) καί 58' (Ξανθόπου-
λος) ένώ εϊχε δυό χαμένες
εύκαιρίες μέ τόν Άτοαλή.
Στό 72' ό Άτσαλής πρό
λαβε £ξοδο τοΰ Μαομανίδη
καί μείωσε τή διαφορά σέ
4—1.
Τό τελικό σκόρ διαμορφώ
θηκε σΐύ 82' άπο τό θωμά.
Άπό τόν Ήρόδοιο δια¬
κρίθηκαν οί Άτσαλής Πα-
νταζής Πρινέας Ξανθόπου-
λος.
Ό Ήρόδοτος γωνίστηκε
μέ τούς: Παπακανέλλο —
Ζήση, Μαργέτα Ι, Ζαφειρί
ου Παπαθανασίου — Καργι
ώτη (Χ" Μιχαήλ) Κεφα-
λοΰκος Μαργέτας
II

Μπακούσης Μιχιαλάκης
(Τσαγκαράκης) Άτσαλής.
α ερασιτεχνικη
ποα - διαγορασ: 2-ο
Χωρίς νά αποδώσει ποδσ
δόσφαιρρ όνάλογο πρός τίς
δυναιότητές τού ό ΠΟΑ
κατάφερε νά κερδίσει τόν
Διαγόρα Ρόδου μέ 2—0.
Στό πρώτο ήμίχρονο ό Δι
αγόρας πού σκόπευε σ' £-
να ίσόπαλο άποτέλεσμα κα
τάφερε νά πετυχει τό οκο
πό τού αναπτύσσοντας δρα
σηρΐότητα κυρίως στό χώ
ρο τοΰ κέντρου.
Ή όμάδα τοΰ Άτσαλένι-
ου μόνο στό 6' ήμίχρονο
δραστηριοποιήθηκε καί στό
βθ' άνοίγει τό οκόρ μέ τέρ
μα πού πέτυχε ό Πίτσος σέ
σέντρα τοΰ Μαραγκουδάκη
Τό 2—0 εγινε σιό 72' 8
ταν ό Ντάγκινης μέ δυνατό
σούτ κεραυνοό'όλησε τόν
πτερματοφύλακα τοΰ Δια
γόρα Μόσχο.
Άπό τό 55' οί όμάδες ά
γωνίζονταν μέ 10 παΐκτες
λόγω άποοΌλής των Ψιμου
λάκη καϊ Σαβένα.'
Διακρίθηκαν πό τόν ΠΟ
Α οί Ντάγκινης, Μαραγκου
δάκης Μιχελουδάκης καί
άπό τούς φιλοξενούμενους
οί Άχιολάς Χριστοφής Ρά
δος
Ό διαιτηιτής κ. Ροΰκος
μέτριος.
ΚΟΡΩΠΙ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-1
Σέ α,δικηι ισοπαλία ύπο¬
χρεώθηκε ό Έργοτέλης ά
γωνιζόμενος στό Κορανπί
ιέ την τοπακή Αμάδα γιά
τό Έραοιτεχνικό πρωτάθλη
μα.
Άν καί άπό τα πρώτα
λεπτά τοΰ αγώνος ό Έργο
τέλης δέχιτηκε τέρμα (7')
δΐετήρηοε πλήρως την έδα
φΐκή ύπεροχή καί έφερε
άρκετές φορές οέ δύσκολη
θέση την άμυνα τοϋ Κορω
πίου.
Ή δραστηριότητα των
παικτών τοΰ Έργοτέλη καρ
Ποφόρησε μόνο στό 80' ο-
ταν ό Κανάρης πέτυχε τό
γκόλ τής ΐσοφαρίσεως
Ό ϊδιος παίκιης οιό 50'
σημάδεψε τό δοκάρι τοΰ
Κσμωπίου.
Άπε6λήβησαν λίγο πρό
τής λήξεως τοΰ αγώνος οί
Τζαμούσης (Ε) καί Κρίκος
(Κ). Άπό τόν Έργοιέλη
ξεχωριστή άπόδμση εϊχαν
οί Ροδπκης, Κανάρης καί
Μαυράΐκης.
ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΕΚ 8-1, ΕΘΝίΚΟΣ - ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ 4-0, ΟΦΑ - ΑΟΤ 3-1, ΔΑΙΔΑΛΟΣ
-ΑΟΑΝ 2-1, ΣΗΤΕΙΑ - ΜΙΝΩΙΚΗ 2-2
Μέ έντιτπωσιακά άπο-'
τελέοματα ανοιξε την Κυρι
ακή ή αύλαία τοΰ τοπικοΰ
Έρασπεχνικοΰ Πρωταθλή
μαΐος Α' Κατηγορίας. Στά
δυό πρωινά μάτς ό έπίδο
ξθς πρωιαθλητής Ποσειδώ
νας κατφερε μέ εύκολία νά
έξαφανίσει την άντίσταση
•ής ΑΕ Κατσαμπά (ά—Ι) έ
νώ ό Έθνικός πέτυχε εή-
ρεία νίκη επι τοΰ νεοφώτι-
οωυ Όλυμπιακοΰ (4—0)
-υγκεκριμένα ό Ποοειδώ
ναςάντιμετώπιοε σιόν ΟΦΗ
Τήν ΑΕΚ την όποία καί ύ
ποχμέωοε σέ ταπεινωΐική
ήπα μέ 8—1.
Ή ΑΕΚ παρά τό δπ προ
ΠΥήθηκε οΐό σκόρ άπο λάν
βασμένη αποκρούση τοΰ
-ταμαχάκη δέν κατάφερε
νο δυσκ,ολέψτι τον ΙΙοσει-
οώνα σΐύ νά επιβάλλει ιύ
δικό τού ρυθμό οιό παιγνί¬
δι.
Έτσι οιό 15' ό 'Αγγε-
λής ΐσοφαρίει (1—1) γιά
λογαμιασμό τοΰ Ποοειδώνα
καί ύπιίχρκώνει την ΑΕΚ
να όπιοθοχωρήσει μέ άπο
τέλεσμα νά δεχθεί ένα άκό
ΜΠ τέρμα στό 30' άπό τόν
Αγγελή πού πέτυχε συνο
λικά τέοσερα τέρμαια.
~κ.οράμηοαν έπίοης καί
01 Χανιωτάκης (3) Λατζου
Ρ^ ένώ οί Γρινίελάκης
Τοαίνης σημάδεψαν 4
έ τα δοκάρια.
Άναμφισβήτητα ό Ποσει-
δώνας διετήρησε την έδα
φική καί τεχνική ύπεροχή
σέ δλη τή διάρκεια τοΰ άγώ
να καΐ δέν αφησε στούς άν
τίπαλους περιθώρια γιά νά
άναπτυχθοΰν.
Τόν όγώνα διηύθυνε ό κ.
Κουναλάκης (καλός)
Στό γήπεδο τού Έργρτέ-
λη ό Εθνικός πιό εμπειρος
κατάψερε νά έπιβληθεϊ τοΰ
νοεφώτιοτου Όλυμπιακοΰ
μέ4—0.
Όπωσδήποε ή δικααολό-
γητη άοτοχία των παικτών
τοΰ Όλυμπιακοΰ ήταν η
(3αοική αίτία τής ήττας.
Τουλάχιστον 5 (ρορές οί
Μαυρογιάννης καί Μα
σΐρογιαννάκης βρέθηκαν
τέτ — α —τέτ μέ τόν τερ
ματοφύλακα τοΰ Έθνικού
καί δέν καιάφεραν δόχι νά
σκοράρουν άλλά οΰτε νά
οημαδέψουν την έοπ'α
Τό σκόρ ά,νοιξε ό Βάρδα
λαχάκης καί ολοκληρίαν
τή νίκη τοΰ Έθνικοΰ οί Πρι
νιανάκης (2) καϊ Λουκαδά-
κης.
Στά αλλα μάτς τοΰ τοπι¬
κοΰ πρωταθλήματος οημει-
ώθηκαν τα παρακάτω άπο
τελέυματα.
Ααίδαλο^ — ΑΟΑ>ί 2—1
Νίκη Σητείας — Μινοηκή
2—2
ΟΦ. Άμκαλοχωμίου —
ΑΟΤ 3—1
Έκλογική Προβολή
»♦»♦»♦♦♦♦»»»♦»
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΑΛΟΧΟΡΙΤΗ
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜ ΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
(ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΙνΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
Μιά τίμια φωνή πού πρέπει νά άκούγεται
στό Δημοτικό μας Συμβούλιο
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
, ι
«ΣΑΣ ΧΡΕΙΑ2ΟΜΑΙ
ΚΑΙΜΕΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
(ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Χηιμικός — Μηχανικάς Ε.Μ.ΙΊ·
Ταγματάρχης έ ά.
Δημοτικάς Συμβουλος 1975—1978
Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
«ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
(ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
ΑΥΤ0Β10ΓΡΑΦΙΚ0 ΣΗΜΕΙΟΜΑ
Γεννήθηκα τόν Ίούλιο τοΰ 1949 άπό γονεϊς φτω-
χούς, βιοπαλαιστές καί πολυτεκνους. Μανά6ης ό πα-
τέρας μου, δέν εϊχε την άπαραίτητη., σχετιική, άνεση
νά μας σπουδάση καί γι' αύτρ άποφάσιοα νά γίνω κου
ρέας.. Ένώ, λοιπόν, πήγαινα οιό δημοτικό σχολειό, μά
θαινα συγχρόνως, τ' άπογεύματα, καί την τέχνη τοΰ
κουρέα. Είχα άποφασίσει νά μή σπουδάσω.
Οί συνεχεΐς, δμως, πιέοεις τοΰ δαοκάλου
μου πρός την οίκογένειά μου, μ' άνάγκασαν τόν Σε-
πτέμβριο νά δώσω είσαγωγικές στό Γυμνάσιο — τόν
Ίούλιο δέν εϊχα δώσει — καί νά μπώ έτσι στό Β' Γυ
μνάοιο Αρρενων.
Σ' ολη τή διάρκεια των Γυμνασιακών μου σπου-
δών έργαίόμουναι τ' άπογεύματα σέ καίτάστημα εΐδών
Λα'ική Τέχνης καί τή νύχτα σάν διανθιμέας τοπικών έ
φημερίδων, ένώ τό πιρωί πήγαινα Γυιμνάσιο. Ό ΰπνος
μου δέν ξεπερνοΰοε συνήθως τίς τρείς ώρες τό 24ωρο.
Άφοΰ τέλιειωσα τό Γυμνάσιο έ'δωσα έζετάσεις καί
πέρασα στήν Πάναειο Άνωτάΐτη Σχολή Πολιτικών Έ
ΐΓιστημών, 55ος έττί 1.700 βίσαγομέν«ν.
Τό 1972 τέλειωσα τό Τμημα Πολιτΐκΐδν Έπιστη
μθν καί πηρα τό Πτυχίο μου μέ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ>, γε
γσνός πού μούδωσε την δυνατότητα — καί συγχρόνως
πμή — νά δια'βάοω έγώ τόν "Ορκο τής Σχολής κατά
τή διάρκεια τής όρκομωσίας.
"Ελαβσ μέρος στό Σεμινάριο Έκσυγχρονισμοΰ»
πού όργάνωοε ή Πάντειος Άνωτάτη Σχολή Πολιτι
κων Επιστήμων στά πλαίσια τοΰ μαθήμαπΌς τοΰ Συν-
ιαγιματικοΰ Δικαίου.
Στή οννέχεια ύττηρέτησα σάν εφεδρ^ς 'Αξιωματτικός Πυ-
ροΰολΐκοΰ. Τό 1974 παίρνω μέρος στίς έξετάσεις γιά
την Έθνική Τράιπεζα καί είσάγομαΐ σ' αυτήν, συναγω
νιζόμενος μέ 20.00Ό ύττθψηΦιους. Πρίν διοριστ» ατήν
Έθνική Τραπέζα, παίρνω μέρος σέ έξετάσεις Πτυχι-
ούχων Άνωτάτων Σχολών τοΰ Ύπουργείου Οίκονομι-
κών. Άνάμεοα οέ 850 ύποψήφιους, είσάγομαι 36ος καί
διορίζομαι στήν Άθήνα. Λόγοΐ' δμως ψυ,χιικής ταύτισης
μέ την πόλη μας μέ άνάγκασαν σέ παραίτηση άπό τό
διορισμό μου, καί προτίμησα την Έθνακή Τράττεζα πού
μούδινε την εύκαιρία νά μείνω κοντά στήν πόλη μας,
έ'στω κι άίν χρειάστηκε νά πηγαινοέρχομαι καθημερινόν
άπό τίς Μοΐρες, οπου πρωιτοτοποθεΓήθηκα
Είμαι μέλος τοΰ Συλλόγου Οικονομικήν 'Επιστη-
μιόνων Άναϊτολικής Κρήιτης. Γνωρίζω την Αγγλικη
γλώσσα καί λίγο τή Γερμανικήν
Δημοσιογραφώ άπό τό 1974. Διαπραγματεύομαι, θε
μαπα Οίκονομικοΰ, Κοινωνικοΰ, Πολιτικοΰ, Άθλητι-
κοΰ καί Πολιτιστΐικοΰ περιεχομένου^ νΕχω άναλάβεΐ
την άρθρογαρφία των εφημερίδων τΗ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» καί «ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».
Ή πολιτική μου τοποθετηθή ταυιτίζεται μέ κάθε
Προοδευτική τάση πού άποφεύγει τα παιράλογα καί
σκόπιμα άλμαια, ένώ «συχαίνομαι» συγχρόνως τό βή-
μα «οημεΐωιόν». Μοΰ άρέοει ό άγώνας,καΐ ή πάλη υ¬
πέρ τοΰ άδύνατου.
Είμαι παντρεμένος κι £χω μιά κόρη 19 μηνών.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΙΑΗΣ
Δέν εχει άνάγκη είδικής προβολής γιατί ή μέχρι
σήμερα έ'ντονη δραστηριότητα τού στόν Έμποροβιομη-
:ανικό Κλάδο, είναι γνωστή.
ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Δικηιγόρος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Δ)ντής Κτηματικής Τραπέζης Κρήτης
ΥΠΟΨΗΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'ΓΩΑΝΝΟΥ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
Επιχειρηματίας
Ύποψήφιος Δημοτικάς Σύμδουλος μΐα δυναμι
κή — τίμια — γνήσια φωνή στό ανανεούμενο Ή
ράκλειο. Ίδρυτικό Μέλος καί Πρωτεργάτης
των Μινωΐκων Γραμμών
Ο δημιουργικός Ήρσκλειώτης, ό κοινωνικάς
μαχητής
ΣΕΛΙΔΑ 2η
ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡ Ι ΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
ΆΣυνέχεια από τή σελίδα 1
της, νά αναζητήσει, νά προτεί-
νει, νά α,ποιτήσει λύσεις.
Κάθε γειΐτονιά θά στέλνει τή
φωνή της στό Δηιμοτικό Συμ-
βούλιο.
Με τετοια διάρθρωση, τό
Γτρόγραιμμά μας θά τό κάνετε,
εσείς Ηρακλειώτες, πραγματικό-
τηιτο.
2. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Τοηική Αυτοδιοίκηση νο-
σίί στόν τόπο μας. Η Κυβερνή¬
τι^ Πολιτΐ'κή αντψετωπίζει
τούς Δήμους σάν φτωχούς συγ
γενείς, τούς πνίγει οικονομικά,
περΐιορίζε-ι τίς δικαιοδοσίες τους
προσπαθεί νά τούς κοταστήσει
όργανα— εξαρτήματα της Νο-
μαρχίας.
Ο Δήμος πρέπει να αντιταχ-
θεί σποφιασκχπκά σ' αυτή την
αντίληψη. Νά προωθήσει την
διευρυνθή των αρμοδιοτήτων
τού. Νά απαιτήσει κατοχυρω-
μένη, μέ παγιο ποσοστό τού
κρστικού προ'υ'παλογισμού χρη
ματοδότηση των δημοτικών
προγραμματων. Νά αντιπαρα-
θέσει στή γροφειοκρατική νοο-
τροπίια τής Κεντρικής Εξουσϊας
τή ζωντονή λαΊΓκή' συμμετοχή.
Νά κινη,τοποίήισει τούς κοτοϊ-
κους τής Πόλης, νά βρεί μαζί
τους λύσεις των προβληιμάτων
τους καϊ μαζί τους νά τίς επι-
βάλει. Να υπερασπισθή την ονε
ξάρτητη από οποιεσδήποτε πά
ρεμβόσεις λειτουργία τού. Νά
αγωνιστεί γ»ά τήιν επίλυση προ
βλημάτων ιοιαίτερης Εθνικήν
σηιμασίας (Ξένες Βάσεις, Εκδη-
μοκρατισμός, Εθνική Αντίστα-
ση, κ.λ.π.). Νό επιδιώξη τή δή
μιουργία δευτεροβαθμιας οργά
νωσης Τοπικής Αυτοδιοίικησης,
πού θα καλύπτει ολόκληρη την
Κρήτη.
Ο Δήμος πρέπει κα'ί μπορεί νά
μελετα υπεύθυινα, να πληροφο-
ρεί συΌτηματικά να ιεραρχεί'
στόχους, νά καταγγέλλει εμπό-
δια, νά σγωνίζετοιΐ, νά οξιοποιεί
τδέες. Ο Δήμος πρέπει νά γίνει
υπόθεση τού κάθε Ηρακλειώτη.
3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Τό Ηράκλειο ασφυκτια στά
στενά όρια τού σχεδίου τού πού
χρονολογείται από τό 1956. Τό
σχέδιο Πόλης πρέπει νά επεκτα
θεί καί μάλιοτα γενναιία. Η πρό-
σφ,ατη άμως οπόφαση τής Δη¬
μοτικάς Αρχής γιιά εττέκταοτι
τού σχεδίου μέχρι τα Διοικηιτι-
κό όρια τού Δήμου είναι αυ'θαί
ρετη καπ ανεφάρμοστη. Έχει
καθαρά προεκλογι«ό χαρακτή-
ρα. Κινδυνεύει νά προκαλέσει τε
ρόστια καθυστέρηση στή ρεα
λτστική αντιμετωπίση τού προ-
βλήματος ενώ εχει ήδη προκαλέ
σει. σοβαρές ανοτπμήσεις στϊς
τιμές των οικοπεδογρών γύρω
οπ' τό Ηράκλειο καί ενθάρρυν-
ση των αυθαιρέτων κατασκευ-
ών.
Η Νέα Δημοτική Αρχή θά
προχωρήσει αμέσιις σέ αναθέ¬
ση σύνταξην ρυθμιστικής μελέ
της τής περιοχήν Ηρακλείου μέ
παράλληλη σύντα^η μελέτης γιά
την επέχταοη τού σχεδίου Πό¬
λης. Τα όρια τής επέχτασης αυ¬
τής θα τα καθορίσει η ρυθμιι-
οτΐική προμίλέτη.
Στό μετοξύ πρέπει νά μερι>
μνήσει γιά την πολεοδομική κα
τοχύρωση των οικισμών πού έ-
χουν δήμιουργηθει καί λειτουρ-
γούν γύρω απ' τό Ηράκλειο, ό¬
πως καί γιι την αποδίσμευοη
των περιοχών πού παρά,λογα ο
χρηστεύει η Αρχαΐιολογική Υπη
ρεσία.
4. ΥΔΡΕΥΣΗ
Η νέα Δημοτική Αρχή θά αν
τιμετωπίσει τό πρόβλη,μα ύδρευ
σης τής ευρύτερης περιοχής Η¬
ρακλείου σέ βάση οριστι·κή. θα
εξασκήσει αποφασιστίκά κάθε
πίεσή γιά νά χρηματοδοτηθεί
μιά από τις λύσεις πού προτεί-
νει η προκαταρκτϋκή μιλέτη.
θά μεριμνήσει άμεσα γιά την
αντΐ'Κατάστασή τού φθορμένου
δικτώου καί την κατασκευή των
οπαροίτήτων αγωγών, ώστε
κάθε δήμότης νά έχει συνεχή πά
ροχή καθαρού νερού.
θα αναθεωρήσει τούς όρους
τής σύμβασής γιά υδροδότήση
τής Βιομηχανικής περιοχάς καί
θα επανεξετάσει τό πρόβλιημα
τής ύδρευσης των ξενοδοχεια-
κών καί άλλων εγκαταστάσεων
πού βρίσκονται έξω από τα διοι
κητικά όρια τού Δήμου.
Σϋνθημά μας: Νερό καθαρό
σέ κάθε σπίτι, νερό όλες τίς ώ-
ρες.
5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ο Δήμος πρέπει νά αντιμε-
τωπίσει μέ υπευθυνοτητα καί
μακροχρόνια προοπτική τό οξύ
αποχετευτικό μας πρόβλημα.
Πρέπει νά προωθήσει την ο-
λοκλήρωοη τής σχετικής μελέ¬
της πού ξεχάστηκε από τό
1973 στά γραφειοκραιτ»κά συρ-
τάρκα καί νό απαιτήσεΐ' την άμε
ση χρήματοδάτηση τής κοτα-
σκευής αριστικού αποχετευτι-
κού διικτύου (όπως ο Βόλος, η
θεσ)νίκη, ο Άγιος Νικόλαος).
Η μεθόδευσή αυτή θά επιτρέ
ψει την ολοκλήρωοη των συν-
δέσεων μέ τρόπο πού νά εξα»
σφαλίζει κα^ την τεχνική τους
αρτιότητα καί την προστάοΐα
τού περιβάλλοντος χωρίς νά επι
βαρύνει οικονομικά τούς Δημό
τες.
6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ
Η οποτελεσματική αντιμετω¬
πίση τού κυκλοφοριακού προ-
βλήματος, συνδέεται άμεσαι μέ
την προώθηση τής ρυθμιστΐικής
μελέτης τού Ηρακλείου καί τή
δραοτηριοποίιήστ) τού Δήιμου
ώστε:
— Νά ολοκληρωθεί η κατασκευ
ή τού κόμβου Κατσαμπά — Λι-
μόνι.
— Νό π,ραγμαιτοποιηθει η συν
δέση Λιμανι — Κόμβος Μεσσα-
ρός με αποκατασταθή των θιγο
μένων ιοιοκτητών,
—- Νό ολοκληρωθεί ο οργανι-
σμός λειτουργίθς τής Βιομηχανι
κης περιοχής ώστε νά συμπερι-
λόβει την βιοτεχνία.
— Νά ολοκληρωθεί η παρακαμ-
πτήριος τής Εθνικής καιί η εξω
τερική πεταλοειδής.
—Νά εγκριθεί κα'ί εφαρμοστεί η
μελέτη των τειχών καί νά ενερ-
γοπσιηθούν οί σχετικές πιστώ-
σεις τού ΕΟΤ γιά καιτασκευή
πόρκινγκ.
— Νά ολοκληρωθεί παράλλήλα
♦♦♦♦♦♦
ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ '
Κοινοπραξία Τεχνικίΰν 'Εφαρμογων
Τμίϊμα Άνατολικής Κρήιτης
Προσωρινή Δ)νοη Χ. Μιχάλη Γιάνναιρη 7
Τηλέφωνο 220—716
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΗΝΥΜΑ
Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δοους θά διαβά
σουν τουτο τό μήνυμα δτΐ:
"Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
6λήιματ:α των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι¬
άζοντα· οτά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
—ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ
ΓΙΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό αξια, καί πανάκριβα
Άμερικάνικα καί Εύρωτταϊκά, δέν είναι δυνατόν
άπό τή φύοη τους, νά διαρκέσουν περΐσσότερο
άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περιοχσότερο τα λεγό
μενά έλαφρά, (έπαλλύφεις) πού έ*χουν σά βάση
τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι
όν χρηοιμοποιηθεΐ επάνω άπ' αύτά φύλλο η1 χρω
μα άλλουμινίσυ.
Προσθέτουρε άκόμη δτι: Οΰτε τα διάφορα
χρωματοεπιχρίσματα ήν χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
ΤΊΚΑ. Άπό τή φύση τους αυτά, δέν μποροΰν νά
κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν
ροΰν ν' άντέξουν στά μοιραΐα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
τοίχϋ>ν καί των ταρατσών. ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑιΠΛΑΝΗΣΗΣ.
Άντίβετα τό έπίχρισμα ΤΣΓΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
είναι ύλίκό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής
τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στϊς
ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ:
Γίνεται σωμα δπου χρηστμοποιηθεϊ καί δέν προ
σβάλλεται άπό τα χρόνια.
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
ΑΥΤΟ. Είναι ύλίκό δοκιμαομένο κι έγγυημένο
ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
"Οσοι έχετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τσί-
χους καί στϊς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
ση( είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφΌριακά δελτία
μας.
Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
έχει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία.
Ύπεύθυνος
θεοδόσης Έμμ. Βορδίδης
Εΐδικός Τεχνικάς 'Εμπειμογνώμονας
η διάνοιξη τής Λεωιρ. Πλαστή-
ρα.
— Νά αξιοποιηθεΐί επί τέλους ή
έκταση μετοξύ Λεωφ. Ικάρου
κα'ί Λιμανιοϋ.
— Νά διονοιγούν οί δρόιμοι
πού προβλέπει τό σχέδιο Πόλής
γΐίά την οποσυμφόρήση των
Λεωφ. ι Καλοκαιρινού, Ικάρου,
62 Μαρτύρων, Έβανς κ.λ.π.
—Νά κατασκευοστού,ν σταθμοί
υπεραστικών Λεωφορείων καί
νά αναδιαρθρωθούν οί οστικές
συγκοινωνίες μέ προοπτική
δήμοτΐικοπσίησής τους.
— Νά διευχολυνθεί .η κιικλοφο
ρία των πεζών μέ εγκατάσταση
φωτεινών σηματοδοτών, μέ κα¬
τασκευή υπογείων δισβάσεων,
μέ δημισυργία πεζοδρό-υων.
—Νά καταστρωθεί σοβαρά πρό
γραμμα ογροτικής οδοποιίιας
γιά τίς περιοχές πού περιλαμβα
νονται στό διοικήτικά όρια τού
Δήμου.
— Νά βελτιυθεί ο^ηλεκτροφωτι
ομος των δρόμων.
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η πόλη μας χάνει κάθε μερά
καί κάτι απ' τό χαρακτήρα της.
Κάθε μερά καί ασκημαίνει. Οί
πολεοδομικές υπηρεσίες έχουν
αποδείξει αδυναμία νά σταματή
σουν τό κακό.
Ο Δήμος πρέπει νά αναλάβεΓ
στουροφορίια, σέ σΰνεργασία
μέ τό ΤΕΕ Ανατ. Κρήτης, πού
έχει ήδη κάνει μιά πρώτη κα-
τογραφή, γ>ά νά διασωθούν, ό-
σο είναι αχόμη κοιρός, τα στοι-
χεία πού δίνοων κάποιο χρώμα
στό Κάστρο. Νά προχω,ρήσουν
επιτέλους οί εργασίες στή Λό-
τζιια καί νά προοτατευθεί ή Κρή
νή Μοροζίνιη. Ανάλογη σταυρο
φορία χρειάζεταιι γιά την αντι
μετώπι,ση τής μόλυνσης πού σέ
μερικές περιπτώσει παίρνει τή
μορφη αληθινής μάστιγας (Γί-
όφυρο, Κατσαιμπάς, ΔΕΗ).
Τό λιμάνιι καί οί κοντινές ακ-
τές πρέπει νιά προστατευθούν α
πό τούς υπονόμους. Χρειάζε-
ται ακόμη τεραστία προσπαθεία
για δημιουργία πρασίνου, γιά
δενδροφυτεύσεις, γιά δημιουρ-
γία άλσυν. Γιά οξιοποίιηση μέ
πράσινο κάθε ελεύθεροι χώρου.
Η Πόλη μας πρέπει νά ανα-
πνεύσει.
8. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Τό πρόβλημα πρέπει νά αντι-
μετωπισθεί άμεσα γιατί τό Ηρό-
κλειο κινδυνεύει νά καταντήσει
ενας απέραντος σκουπιδότοπος.
Συγκεκριμένα τα μέσα απο-
κομιδής των απορριμάτων.
Τό πρόβλημα τής αναζητή¬
σης καί αγορος χΜρου για την
εναπόθεθή των αιπορριμμαπ-ων,
πρέπει νά αντιμετωπιστεί μέ
τα^τόχιρονη μελέτη γ:ά τή δυνα
τότητα αξιοπσΐιησής τους.
9. ΣΤΕΓΗ — ΥΓΕΙΑ
— Τό Ηράκλειο θεωρείται η Πό
λη μέ τα αικριβότερα οικόπεδα,
τό υψηλότερο κόστος κατασκευ
ής, τα οκριβότερα δΐαμερίσμα-
τα^ τό υψηλότερα ενοίκια σέ
όλή την Ελλάδα.
Ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει
νά παρέμβει καί νά απαιτήσει τή
χάραξη καί εφαρμογή ενός ριζο
.σπαστικού προγράμματος λα'Γ-
κής στέγης. Πρέπει νά διοχετεύ-
σει καί μέσα στή ρυθιμιστική με
λέτή την εκφράση μιάς φιλολα-
■»'κής οικιστικής πολιτικής. Πρέ
πειι> νά δϋερευνιήσει κάθε δυνα-
τότήτα συνεργαοίιας μέ την Ερ
γοτκή Εστία, γιά μοζική κατα¬
σκευή συγχρόνων λα'ι'κών κα-
τοΐικιών. Τα κενά πού παρουσιά
ζοντοι στήν περίθαλψη πρέπει
νά αιντιμετωπιστΌύν μέ τή δή-
μιουργία των απαραίτητων μο
νώδων.
Τό Ηράκλειο χρεκβζεαι Στα-
θμό Πρώτων Βοήθειαν," Άσυλο
Ανιοτων, Κέντρο γιά ειδιικά παι¬
δία. Χρειάζεται συμβουλευτι-
κούς Σταθμούς γιά νά βοηθήσει
τή μήτρότηιτα, νά κατοπολΒμή-
σει τα ναρκωτικά. Χρειάζεαι επέ
κτασή τού Βενιζέλειου.
10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Καιτά τα τελευταία, μετταόΊ-
κταττθιρϋκά χρόνια σήν πόλη μας
σημειώθηκε κάποια έντονη πολι
τιστική δραστηιριιότητα. Τό στοι
χειίο αυτό είναι αναμφ»σβήτητα
θετιικό, άλλά άχι πλήρες. Έλλει
ψαν ο ανσγκα'ίος αυιντονιισμός
ανάμεσα1 στούς οργανωτές των
εκδηλώσεων" καί η σωστή επι-
λογή των θεμάτων. Αλλά κυρί-
ως δέν επιδιώχθηκε η προβολή
των ντόπϋων πολιτιστικών δυ-
νόμεων καί ί| αξιοποίηση τής
πολ·τι·στικιής παράδοσης τού
Ηρακλείου καί τής Κρήτης. Επό
μενο ήταν οί εκδηλώσεις ουτές
νά περιορισθούν συχνά στά
πλαήσιο μιάς μικρής ελίτ.
ΣΤΟΧΟΣ μος, είναι* η κατασκευ¬
ή τού Πολιτιστιικού Κέντρου Η¬
ρακλείου στήν περιοχή «Περβό-
λα» σέ οικόπεδο τού Δήμου
(5,5 στρεμμάτων), σάν βάση
γιά όλη την πολιτιστική ανθίση
τής πόλης (θέοτρο, β»βλ«οθή-
κή, πινακοθήκη, οϋβουσα δ»αλέ-
ξεων κ.λ.π.). Η ιδρύση τού Π,
Κ.Η. αποφασίστηκε σχεδόν παμ
ψηφεί, α>πό τό Δημοτίκό Συμ-
βούλιο ύστερα από πρόταση
των «Ιδρυμάτων Καλοκαιρι-
νού» νά αναλόβει σχεδόν τό σύ
νόλο τής δοπάνης κατασκευάς
τού. Η οπερχόμενή Δημοτκή
Αρχή βαρύνεται μέ την ασυγ-
χώρητη κι ανεξήγητη πολιτική
τής νά τορπιλϊσει την υλοποίη
ση τής απόφασής αυτής τού
Δ.Σ.
Άμεσο καθήκον τής νέας Δη¬
μοτική ς Αρχής θά πρέπει νά εί¬
ναι η έναρξη τής διαδικασϊας,
γιά την ιδρύση Πολιτιστικού
Κέντρου στό Ηράκλειο.
11. ΓΥΝΑΙΚΑ — ΠΑΙΔΙ
Ο Δήμος έχει βασΊ«ή υποχρέ
ωση να βοηθήσει την εργαζόμε
νη Ηρακλεώτισσα νά οργανώ-
σει τό χρόνο της, νά ενεργοποι
ηθεί σάν δημότισσα. Έχει υπο-
Χιρέωση νά τίς συμπαρασταβεί
στήν προσταισία Κΰ) ανατροφή
τού Γίαιδιού τηις.
Τό Ηράκλειο χρειάζεται βρε-
φονηπιακούς σταβμούς, παιδι-
κούς σταθμούς παιδικές χαρές.
Η δημ*ουργία καί λβιτου.ργ)·α
αυιτών των σταθμών θά είναι
μιιά από τίς πρώτες φροντίδες
τής νέας Δημοτικής Αρχής. Γ^
ατί καιί ζωτικής ανόγίοής είναι
καί εύκολα πραγματοποιήσιμο.
12. ΝΕΟΤΗΤΑ —
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η Νεολαία χρειάζεται τό σΛΪ
τι της. Χρειάζεται ένα Κέντρο
Νεότητας. 'Ενα χώρο όπου νά
μπορεί νά επιιμορφώνεται νά ψυ
χαγωγείται, νά γυιμνάζεται. Πό
ράλληλα τα αθλητικά σωματεία
τής πόλης χρειάζονται την εν-
θάρρυνση καί την βοηθεία τού
Η Ο Ν Ο Α (ΧΟΝΤΑ)
ΧΟΝΤΑ 0Λ0 ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άντιιπροσωπεϊα — "Εκθεσις
Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 230156
Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
• ΑΥΤΟΚΐΝΗΤΑ Έπιβατηγά — Φορτηγά
* Μοτοουκλέττες — Μοτο,ποδήλατα
* Ήλε.κτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
• Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα £χουν μεγάλη διάρ
κεια ζωής καί πολύ σΐκονομΐικά στά καύσιμα,
Προτοΰ άγοράχετε έλάτε στήν "Εκθέση-
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
«ΑΡΙΑΛΝΗ»
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
. ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΛΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΑΡΙΑΔΝΗ»
Δήμου.
Οί λιγοστές αβλητικές «γκα-
ταστάισεις χρευόζονται επέΐκτα-
ση καί εκσυγχρονισμό.
13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τό Ηράικλειο Βίναι πόλη Τού
ριστική. Κάβε χρόνό 600.000
ξενοΐι επισκέπτες περνούν οπ'
την πόλη μας. Ο Τουρισμός δί-
νει ζωή σέ πολλές οικονομιικές
δραστήρκ>τήΐτες αλλα δήιμκουρ
γεί παράλλήλα καί κοινωνικά
όπως καί οικονομικά προβλήμο
τα στού'ς Ηρακλειώτες (σηιμαν
τική άνοδος τού κόστους ζωής).
Ο Δήμος πρέπει μέ προσοχή
νά τονίσει τή θετική όψη τής
τουριστικής προγματιικότήτας
αλλά καί νά προστατέψει την
πόλη απ' τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της.
Πρέπει νά κάνεΐι ό,τι μπορεί
γιά νά αξιοποκηθεί πε.ρισσότερο
τό ενδιαφέρον τού του,ριισμού
γιά τό Ηράκλειο αλλά καί κάθε
προσπαθεία γιά νά π·εριφρουρή
σει τό χαραχτηρ,α τής πόλης
καί των κατοΐικων της.
Ο Δήμος πρέπει νά διεκδική-
οε,ι- τό υπόλοιπο τού δημοσίου
οικοπέδου απένιαντι από τό
Μουσείο, γιά εγκατάσταση δη-
μοτικού κέντρου τουριστικής
προβσλής καί ενηιμέρωσης.
Πρέπει νό α'παιτήσει οκτάω
ρη παραμονή των κρουαζερό-
πλοιων στό λι>μάνι.
Νά επιδιώξει επφολή ειδικού
δημοτικού τέλους σέ κάθε ξένο
επιισκέπτη όπως γϋνεται σέ άλ-
λες πόλεις ήίδή.
Νά οργανώσει δηιμοτική κα-
τασκιήνωσή νέων γιιά αναπτύξη
τουριοτικών ονταλλαγών μέ αλ
λες πόλεις.
14. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η οργανωθή τής λειτουργίας
τού Ηρακλείου επιβάλλει στό
Δή,μο νά πάρει ορισμένες βασι-
κές ατιοφιάσεΐ'ς καί πρωτοβουλί-
ες ώστε:
— Νά δημιουργηθεν Αυτόνομος
Δηιμοτικός θργανισμός γιά την
αξιοποίηση τής χερσαίας καί
παράκτισς ζώνης των τειχών,
(Άλοη, παΛκές χαρές, κέντρα
νεότητας).
—Νά διευρυνθούν τα διοικητι-
κά όρ«·α τού Δήμου ώστε νά
συμπεριλάβουν καί τίς διάφορες
εγκαταστάσεις πού εξαρτούν-
ται καί εξυπηρετούνται από την
Πόλή.
—Νά επιστραφεί στό Δήμο ή
περιουσία τού Πανάνειου καί
να αξιοποιηιθεί μέ τή δημιουρ-
γία δημοτικού Πανόνειου ιδρύ
ματος σύμφωνα μέ παλαιστερη
απόφαση τού Δ.Σ.
— Νά δημιουργηθούν δημοτι-
κές αγορές, κεντρική ιχθυαγο-
ρά καί κρεαταγορά.
— Νά επιδιωχθει μεταφορά καί
εκσυγχρονισμός τής λαχανα-
γοράς.
—-Νά απομακρυνθούν από τό
κέντρο ορισμένες δραστηριότη
τες (μάντρες, Ότιοθήκες, χονδρε
μπόριο).
■ ■■■Ι
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
•ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ,
ΜΑΚΕΤΤΑ
ώΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
» ΗΡΑΚΛΕΙΟ:Κολόκα^ρινου *Ο
*/ ΛΑΡΙΣΑ:κ/Ι.Αλ·:ξανβρθυ17
Φ 255.075 β 251.177 ,
'ϊί
ι Μκουχ.ααο;.
—Νά αναζητηθεί χώρος γιά νέο
νεκροταφείο.
—Νά δήμιουργηθεί δΛγμοτική
πλάζ.
15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στό Δήμο Ηρακλείου έχει α-
ναγνωρισθεί μιά θετΜοή συμμε¬
τοχή στά θέμστα τού Πανεπι¬
στημίου Κρήτης. Ο Δήμος πρέ¬
πει καί μελλοντικά νά πορακο-
λουθεί από κοντά τίς εξελίξεις
τού ζητήματος. Νά επαγρυπνεί
γιά τή δημιουργία Πανεπιστημί
ου μέ δήμοκρατική διόρθρωση
καί λειτουργία Πανεπιστηιμίου.
πρωτοποριοκού.
."Εχει τέλος υποχρεωθή νά πά
ρακολουθήοει τό πρόβλημια
τής επιλογής τού τελικού χώ¬
ρου εγκατάστασις τού καί νό
ενηιμερώσει τόν Ηρακλειώτικο
λαο γιά τα κριτήριο πού τόν ε-
πέβαλαν.
16. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ — ΠΟΡΟΙ
Η αιναδιάρθρωση'τών δημοτι
κων υπηρεσιών είναι αναγκαία
ώστε κα.ί αποτελεσιματικότερες
νά γιινουν καί ορθολογΐίκότερη
διαχείρηση των ανταιποδοτικών
τελών νά επιτεθχθεί.
Πρόσθετα έσοδα μπορεί νά
επιδιώξει ο Δήμος μέ την διεύ-
ρυνιση των διο.ικητικών τού ορί
ών καί την επιβολή τού τουρ.ι-
στικού τέλους.
Η νέα δημοτική αρχή πρέπει
νά ανολάβει προσπαθεία γιά
την σξιοποίιήιση τής δημοτικάς
περιουσίας μέ σκοπό την εξυπη
ρέτηση των αναγκών τής πό¬
λης καθώς 'καί γιά την διεκδίκη
ση αμφκσβιητουμένων εκτάσεων
(π.χ. ,ρέματα).
Βασικάς στόχος της πρέπει
ωστόσο νά είναι η κατοχύρωστ)
τής κρατικής χρηματοδότησης,
η ένταξη των δηιμοτικών προ¬
γραμματων στίς δήμόισιιες ε-
πενδύσεις.
17. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο Δήμος δέν μπορεί νά λει-
τουργεί αποκομμένος.
Πρέπει νά είναι παρών παν-
τού όπου παίρνονται αποφά-
σεις, όπου διερευνούνταΊ προ¬
βλήματα, όπου σχεδιάζονται κι
νητοποιήσεις.
Γιά νά αναλύει την Κυβερντη-
τική πολιτική καί νό διεκΰικεΐ
τούς στόχους τού πρέπει νά
πα,ροκολουθεί από κοντά τή λει
τουργία των δήμοσίων υπηρε¬
σιών καί των οργανισμών κοι-
νής ωφέλβιας.
Γιά νά αξιοπθΐίί τό επιστήμο
νικό δυνα·μικό τής πόλης πρέ¬
πει ■ νά συνεργάζεται στίνά ρέ
τούς επιστημονικούς συλλόγους
καί τα ί,πιμελητήρια.
Γιά νά μπορεί νά στηρίζεται
στό λαό πρέπει νά είναι συστη
ματικά δίιπλα στί-ς λα'Γκές καί
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Γιά νά ανεβάισει τό κύρος καί
τίς δυνααότητες τής Αυτοδιοίκη
αης πρέπει νά συντονίζει τίς ε-
νέργειές τού μέ εκείνες των υπο
λοίπων Δή,μων τού Νομού, τής
Κρήτης, όλη'ς τής χώραβ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ι
ΟΧΤΩΒΡΗΣ 1978 /
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»
ΕΝΟΤΗΤΑ»
Δημοτικά καί αλλα
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΟΙ
ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΤΗΛ. 289.877
ΣΩΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.. Ε1Ε.
Ι ΠΑΠΑΜΑΙΘΑΙΑΚΗΣ - ΑΕΡΜΙΠΑΚΗΣ
ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚ0Ι
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985καί 28.020 >
* Μαΰροι πλαστικοΐ σωλί(νες
* Συστήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων ' '
ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΑ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
-♦♦
ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ
ΑΣΤΗΡ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.
Φανοποιία — Βαφεία — 'Ηλεκτρολογικά —
Μηχανικά — Εύθυγραμμίσεις — 'Ηλεκτρονικαί
Ρυθμίσεις
Λαγουμιτζή 42 — 'Αθήνα
ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ρ1ΗΗ|-Π|----
• 'Ένας Ήρακλειώτης ταξιτζής, εϊπε χθές τό εξής
ώραίο: ,
—Οί έκλογές έόιρεπε νά γίνονται κάθε χρόνο,
—Ό θεός άποδείχτηκε, μέ τή σημερΐνή βροχή...
άνπ—^Καρελλικός. .
Καί οέ ερωτήση κάποιου αλλου, τι έννοοϋσε, μ'
αύτό, εϊπε: ,
__Άπλούστατα, διότι ιιέ τέτοια βροχή η «προεκλο-
γική πίοσα» θά φύγει άπό τούς δρόμους καί θά πάει
..κάπου άλλοΰ.
* Άπολαϋοιε τώρα ενα λογοπαιχτικό... αθλο τοΰ
Ή|)ακλέους.
ιΠράκεπαι γιά κάτι πού είπε σ' δνα προεκλογικό
τού λόγο, οέ Ήρακλειώτικο προάστειο, ό συμπαθής
Δημοτικάς Σύιμβουλος κ. Ήροκλής Μιχελινάκης.
—Νομίζω πώς ό άντίπαλος συνδυασμός Παπαϊωάν
νού, πρέπει νά πεοιλάβειστό πρόγραμ^ιάτου καί τή
δημιουργία ενός Καζίνου σιό Ή(ΐάκλειο γιά νά μπο
ροΰν οί συνταξιοΰχοΐ, οί έργάτες καί οί μέσοι έπαγ
γελμαιίες νά παίζουν..· πρέφα καί αλλα παιγνίδια.
Μεταφέρω τό κούς — κούς, άνεν σχολίων καί
οοσι καταλάβατε, καιαλάβαα:...
* Αύιές τίς μέρες μέ παίρνουν πολλά τηλέφωνα
καί μοΰ λένετ
—Δέν κυνηγας έτοΰτον, δέν κυνηιγας εκείνον, δέν
κυνηγάς τόν 'αλλον, δέν κυνηγας τόν παράλλον.
"Εχουνε δίκηο ϊσοχ; οί παραπονούμενοι τηλεφω
νικά φίλοι μου, άλλά τούς άπαντώ' κι έγώ, μέ κάτι
άνάλογο πού άπάντηοε συντά·κτης άνάλογης μέ τή
δική μου οιήληί; Άθηνα'κής εφημερίδας:
—Καλά, οκέψιεοτε' δτι δέν ΚΥΝΗΓΩ τό 2να καί
οέν ΚΥ'ΝΗΓΩ 6 άλλο, άλλά δέν σκεφτήικατε τί θά
γίνω τελικά αν έΌτω δσους ί,χω... ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ μέ¬
χρι σήμερα, άρχ'ίσουν νά μέ ...ΚΥΝΙ1ΓΟΥΝ περιο-
οότερο άπό ο,η μοΰ κάνουν τώρα.
Τότε σίγουρα μέ τόσους κυνηγούς θά πρέπει νά
γίνω... λαγός καί «άτι τέτοιο δέν τό άποφάσισα
άκόμη,'
■Α- Στόν Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου 2νος δι-
κηγόρος, άπευθυνόμενος πρός τόν συνάλεφό τού ΰ-
ποψήφιο Νίκο Τζερμιαδιανό, γνακττό μέ τό ψευδώ
νυμο «Γάιδαρος» τοΰ εϊπε τό εξής:
—Δέν μοΰ λές Νίκο, οί όπαδοί σου τώρα σοΰ λένε
«Νίκο προχ(όρα· ή* σοϋ φωνάζουν..· «Γ^ζάρρρ^!
Τολμη()ύ βεβαία, άλλά ώραΐο.
^ Μιά δημοσιογραφιική — τυπογραφΐκή δίκη έγινε
πρόσφαια οτό Ηράκλειο. Άντικείμενό της ήταν οί
άπαπήσεις ,δυό τυπογράφων, άπό 2να έκδότη καθη
μερινής εφημερίδας, οί οποίες άνέρχονται σέ δυό—
τρείς έκαΐίοντάδες χιλιάδες:...
Καί κάποΐος πού ακουοε τό δ,χι καί τόσο «εύκα
ταφρόνηιΐο» ποσόν, εϊπε:
—ιΠ'έικισε ή έποχή πού τα ..πέρναμε καί ήρθε ή ω-
ρα νά... τα δίνομε.
Ό ανθρωπος βεβαία έκανε.·. πλάκο, άλλά δχι
άκπνολογική!..
* Την Κυριαική τό βράδυ οέ γνυχ>τό ζαχαροπλαστεί
ο των Τριών Καμάρων ήταν συγκενρωμένσι πολλοι
Ήρακλειώιει;, υειαζύ των οποίων μιά μεγάλη. πα-
ρέα ΠΑΣΟΙνιζΓ,δες, άννάμεσα στήν όποία ήταν ό ύ-
ΐιι.ιψή,φ;οι; ι ής «Δημοκρατικής Συνεργασίας» κ. Β.
Σκουλάς καί τό σιέλεχος τοϋ Κινήματος κ. Σαρρής.
Σέ λίγο ό γνοχπός ύποψήφιος της άντίπαλης
παράιαξης κ. Τρποάρης, κέρασε σέ δλους πίτσες,
καί ό κ· Σαρρής τοΰ έκανε την εξής εύχή:
—Άνΐώνη, εύχόμαστε προσωπική νίκη σέ σένα
καί καταπονιιομό τής παράιαξής σου.
Καί κάποΊός παρατήρησιν:
—Ή εύχή τοΰ Δημήτρη είναι είλικρινής, γιατί
μην ξεχνάς οπ κι ό ϊδιος ό Καρέλλης εκανε πρότα-
ση τοΰ Τρποάρη νά τόν πάρει στόν συνδυασμό τού.
Καί σέ λίγο δλσι τής παρέας, τής ουζήτηοης πρέ
εκιαθεισας, είπαν:
—Τριτοάρη μου, εμείς σέ θέλαιμε μαζί μας καΐ
σέ θέλομε ολοΐ.
Όπότε μετά άπό αύτά γίνεται εΰλογο τό έρώτη-
μα: πώς μιά περίδα τοϋ ΠΑΣΟΚ, χρέωσε τόν Τρι-
τοάριι·.. Μηιτσοτακικό;
Νά είναι... Τρπσαριικός ό Μητσοτάκης ναί, άλλά
ό Τριτσάρης Μητσστακικός ττοτέ. .
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»» »»»»»»»
ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
—Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων κο1 άσπρόμαυ-
ρων — Φωτογραφί€ς γάμων - βαητίοεων
♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ »»
■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■--■—■---■■■
ΣΤΟΠ
ι
θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαιτική εύκαιρία,
άγοράς πωλήσεως ή ένοικιάοεως;
'Επιοκεφθήτε μας. θά έ?χετε ουντσμα την
Πίό συμφέιρουσα περίητιυση.
Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτΐκή εξυπηρετή¬
ση, άλλά τό συμφέρον τής ΐτελαιτείας μας.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
Λεακρόρος^ ΚαλοκαιρινοΟ 188
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
!■■■
ΐ-Ι
, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΓΡΑΦΚΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 - ΤΗΛ. 280-291
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 23*386
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΜΜ.ΗΡ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
■■■■■■■
Μέγεθος Γραμματοσειράς