90728 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

179

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1978
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"_"*' "»
Χαρβς σ* αυτόν, ποϋ ηρίν μέ
χώμα, χοθ φράξουν οί αλλοι τό
στόμα, προλοΛη νά ικΐ Εστω
καΐ μιΑ συλλα·ή βική τού.
Ι
ι
ι
ι
ι
ΕΧβ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΒΝ ΚΡΒΤΒ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
-ΐ·-θον*Λ_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΒΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
Ι»
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥ ΤΟΥΣΤΟΥ 1978
Ι
ι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΡΗΙΚΕ
Μαρογιώργη 5 · — Τηλ. 281X291
---------------------------------■
Χρόνος 4ος — Άρ. Φ ύλ. 179-· Δρχ 5 ■
ΤΟ «ΚΡΥ_ΜΙ>1*Τιη;ΤΟ» ΤΟΙ» ΜΠΟΛΑΡΗ _Ε ΑΠΟΚΛΕΙΧΤΙΚΕΧ ΦϋΤΟΓΡΛΦΙΕ-
Ή «Π*ν«γ6* ή η*ντάν*βα«» ο* διάφορες άιτόψεις της *α! ό Νικόλαος Λένος μ*ζΙ με ίν*ν άπό τοί>ς φιλοξχνον>μένους τού, ίν*ν χουτικό καθηγητη κ*1 μιΑ ίγνωβτη κυρία — «ρόκειται γιΑ άηο-
κλειατικές φωτογραφίες τ*}ς «ΑΑΗβΕΙΑΪ» μιά «ου ο«τ* οί άρ χές άλλα ο«τ» κ*1 ό «ενός έπιτρέψανε τή λήψη φωτογραφιών.
ΟΙ Χ.Ο1*ΝΤΙΙ-ΟΙ
ΤΙ3Β
ΚΑΤΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ
ΚΛΙ ΧνΧΝΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΓΨΗ
Αποκαλυπτικη
Συνεντευξη - Εξομολογηση
τού χουντικου
«Νορα»
Γ·ωργ*λ£»
Μητροπολίται Νικ. Ξενου
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΙ^
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ,-
ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥ' ΦΕ
ΤΟ Λ1ΥΣΤ ΙΚΟ
ΤΗΣ
: Β Α Χ»
Μιά Πανελλήνια δημοσιογραφι ική άποκλειοτικότη-
τα γύρω άπό την
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΦΙΙΑΣΚΟ»
Πά νά μάθει ό Λαός δσα δέν τ> οθ είπε ό κύριος Α¬
βέρωφ καΙ νά καταλάβει — επί τέλους - ποιοΙ κα)
πώς τάν κυβερνοϋν.
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ «προσπαθεία σύλληψης» τοϋ δρα-
πέτη χουντικου Μπόλαρη, πού έγινε στίς άρχές τής
προπερασμένης βδομάδας (Κυριακή) στήν περιοχή τής
«Παντάνασσας», 12 χιλιόμετρα 6Εω άπό τό Ήράκλειο,
6ληΕε δδοΕα αφήνοντας πολλά έρωτηματικά.
Στή συνδυασμένη καΙ πρωτοφανή αυτή γιά τόν
χώρο μας κινητοποιήση, την όποΐα ή εφημερίδα μσς
παρακολούθησε άπό την πρώτη στιγμή καΙ σ' δλη της
την έΕέλιΕη, πήραν μέρος δυνάμεις τοθ ΣτρατοΟ, τοθ
Ναυτικοϋ καΙ τής ΆεροπορΙας, μαΖΙ μέ πολεμικά οκά-
φη, έλικόπτερα καΙ δυνάμεις των καταδρομών.
Ή «έπιχεΐρηση Παντάνασσα» άρχισε τα Εημερώμα-
τα τής Κυριακής καί κράτησε σχεδόν μέχρι τό μεσημέ-
ρι, χωρΐς βεβαία νά καταλήΕει στό άναμενόμενο άπο-
τελεσμα, πού ήταν ή σύλληψη τοϋ επικινδύνου «Φαντο·
μά». Ή δλη διεΕαγωγή δμως τής έπιχεΐρησης, οί λεπτο-
μέρειες τής οποίας είναι γνωστάς, δφησε σέ κάθε κα-
λοπροαίρετο όνθρωπο έρωτηματικά, τα όποϊα δέν δια-
λύθηκαν οΰτε καΙ άπό την σχετική κυβερνητική άνακοΙ-
νωση, πού έκδόθηκε άμέσως μετά.
1 Άπό ποϋ προήλθε ή πληροφορΐα δτι ό Μπόλα-
ρης θρισκόταν στήν Κρήτη καΙ συγκεκριμένα στόν χώ¬
ρο τής Παντάνασσας; .
2. ΓιατΙ δέν ένημερώθηκαν ο! έδώ καταδιωκτι-
κές άρχές καΙ εΐδικώτερα ό κ. Είσαγγελέας; (χαρα·
κτηριστικό είναι τό γεγονός δτι τόσο τό Τμήμα Ασφα¬
λείας δσο καΐ ή ΔιοΙκηση Χωροφυλακής Ηρακλείου μάς
εδήλωσαν δγνοια τοϋ θέματος καί δτι περιμένουν νά
μάθουν άπό τίς έφημεοΐδες)
3 Έρωτηματικά τέλος δηυιουρνεϊ καί τό γεγονός
δτι κινηττοποιήθηκαν τόσες δυνάμεις (ή άναταοαχή πού
δημιουργήθηκε στήν περιοχή ήταν μεγάλη) ένώ στήν
πραγματικότητα χρεια£όταν περισσότερη συνωμοτικό·
τητα.
Πολλά δμως μπορεϊ νά καταλάβει ό άναγνώοτης ά¬
πό την παρακάτω άποκλειοπκή συνέντευΕη πού παοα-
χώρησε στόν συνεογάτη τής «Αληθείας» κ Λανουβάρ-
δο, ό χουντικός Μητροπολίτης Νικόλαος Ξένος.
* · ·
Μέ τό Νικόλαο ϊένο έπικοινώνησα τό βράδι τής
ΤρΙτης καΙ κλεΐσθηκε τό ραντεβοϋ γιά την δλλη μερά
τό πρωΤ στίς 10 π.μ.
Τόν συνάντησα στήν τραπεΖαρΙα τής «Παντάνασ¬
σας» φανερά άνήσυχο καί έκνευρισμένο άπ' δλη την
κατάσταση πού λΐγα εΐκοσιτετράωρα πρίν είχε δημιουρ¬
γηθεν Συνοδευόμενος άπό κάποιον «καθηγητή» Περι-
πόπουλο ό Ξένος δέχτηκε νά μοϋ απαντήσει στίς έ-
ρωτήσεις πού θά τοϋ δκανα. Παρακάτω άκολουθεΐ ή
μαγνητοφωνημένη συνομιλΙα-έΕομολόγηση υέ τόν παν-
τοδύναμο καΙ πανέΕυπνο.. Ίεροκήρυκα καΙ τέως «Μη-
τροπολΐτη Ένόπλων Δυνάμεων» ή «ΠελαγονΙας».
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ: Σεβασμιώτατε, θέλω νά σδς θέ-
σω μερικές ερωτηθείς καί νά κάνουυε μιά συζητήση
"Ισως όρισμένες άπ' πύτ^ς νά σδς πειράΕουν, άλλά δ
πως καΙ σεΐς αντιλαμβάνεσθε, πρέπει νά Εεκαθαρίσου-
με μερικά πράγματα. Δέν είναι έτσΐ;
ΞΕΝΟΣ: Συμφωνώ μαΖί σας. Θά σδς άπαντήσω σ'
δ.τι μέ ρωτήσετε 'ΕΕ δλλου καλή έντύπωση μοϋ προ-
Εένησε καΙ ή συμπεριφορά σας. "Ας προχωρήσουμε δ¬
μως.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ (Μητσοτάκης) ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΗΣ (Λεφακης)
ΛΑΓΟΥΒ.: Ποία είναι κατά
την γνώμη σας ή αΐτία τής
πρωτοφανοθς αυτής γιά τα
χρονικά τού τόττου έκτεταμέ-
νης έπιχεΐρησης δπως χαρα·
χτηρίστηκε καί μάλιστα σ' ε-
να χώρο έκκλησιαστικό όπως
αύτάς έδώ;
ΞΕΝΟΣ: Πιστεύω άπόλυτα
δτι είναι συκοφαντικός δα-
κτυλος. "Ισως δμως πρόκει-
ται καί γιά κάτι τό βαθΰτερο
τό ότίοΐο δμως έγώ δέν μττο-
ρώ νά τό έξηγήσω. Την καλ-
λΐτερη εξηγήση μποροΰν νά
την δώσουν οί Ιοιοι έκεϊνοι
• ΣΥΝΕΧΕΙΑστήσ.4
Υ1ΙΑ ΚΑΙΊΉ ΚΟΙΝΛΝΙΚΙΙ ΧΑΤΙ'ΡΑ
Κείμενα - _κίτοα: Ν. ΤΖΕΡΛΙΙΑΔΙΑΝΟΥ
ΤΑ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΝΟΣ
ΓΑ'ΓΔΑΡΟΥ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΑΝ ΚΑΙ πέρασε ήδη μιά άκόμη βδομάδα. δέν πΓ|ρα-
με καμμιά έπίσημη απαντήση άπό τό Γραφεΐο τοϋ κ. Κ
Μητσοτάκη, γιά τα γνωστά δημοσιεύματά μας γύρ^ω άπό
την ύπόθεση Μητσοτάκη — Λέφα — Φουράκη. 'Πήραμε
δμως ένα άσαφές τηλεγράφημα άπό τόν κ. Λέφα, τό
όποϊο λέει ακριβώς τα έΕής «Λυποϋμαι γιά ία^α γράφης
στό φύλλο 31.7.78, γιά δτι άφορα δέν άντσ ποκρίνονται
στήν άλήθεια. — Μιχαήλ Λεφάκης — Υ.Γ Παμ^κολώ
νά δημοσιευθή».
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ στό παραπάνω τηλε^/ράφημα τοϋ κ.
Λεφάκη, παρατηροϋμε δτι, μένει πιοτό ς στίς παλιές φΐ-
λΐες τού, γιατΐ κι άλλοτε- πού τέθηκε κάτω άπό βαρύτα-
-τες κατηγορΐες, σχετιΖόμενες μέ νό τότε «άφεντικό»
τού τόν Μητσοτάκη, σιώπησε, (περΐπτωση βαλΐτσας εγ¬
γράφων πού κατατέθηκαν άπό την κ Φανή Παπαδια-
1ΕΡΩ ένα γαϊδουράκι πού θέλει πετάλωμα. Δέν εί¬
ναι τό γαϊδουράκι πού Ζέστανε μέ τό χνώτο τού τόν Χρι-
οτούλη μωρό. Δέν είεναι τό γαϊδουράκι πού τόν έθαλε,
μεγάλο πιά, ΡαβΙ οτά Ίεροσόλυμα, δπου τόν ύποδέχτη-
καν μέ κλάδους καί θαία Δέν είναι τό γαϊδουράκι πού
μάθαμε οτά παιδικά μας παραμύθια άπ' τή γιαγιά, πώς
Υέλασε καί τή Γριά ■ Κυρ' 'Αλεποϋ άκόμα. Δέν είναι άπ'
αύτά τα γαιδουράκια. Άν δμως μέ ρωτήσετε τί γαϊ-
οουαράκι είναι, ένα Εέρω νά σάς πώ: πώς είναι ένα γαϊ-
οουράκι έκατό τα έκατό' τΐποτ' δλλο.
Βν' ένα γαϊδουράκι ύπομονετικό. βαρυφορτωμένο
μέ δυό τσουθάλια βιοπάλη ώς την κορφή κα! πάει άργά
οτό δρόμο τής Ζωής, στό δρόμο τοϋ χρόνου Τή μιφ κα-
«όκεφο, την δλλη καλόκεφο τή μιά όρεΕδτο. την άλλη
τεμπέλικο Π ότε καλός ό δρόμος καΙ πότε άνώμαλος
"Ομως τό γαϊδουράκι μας δλο καΙ μπουσουλάει, στό δρό¬
μο τής Ζωης, στά δρόμο τοϋ χρόνου, οτό δρόμο τού.
Πότε Ειπασμένο, μέ τ' αύτιά προτεταμένα μπροοτά,
γιατ! πήρε τό μάτι τού κανένα γαϊδουράγκαθο, πότε γ£-
λαοτό. μέ τ' αύτιά πρός τα πΐσω, γιατί κυκλοφορεΐ οτό
νού τού κάποια ηονηριά, κι δλλοτες πάλι νυσταγμένο,
βαρυεοτημένο μέ τ' αύτιά μαραμένα, κρεμασμένα πρός
τό κάτω, γιατί θυμήθηκε τα δυό τσουβάλια θιοπάλης
πού σηκώνει στή ράχη τού Άν θές νά δεϊς τή σκέψη
τοϋ γαίδάρου, κοίταΕε τ" αύτιά τού
"Οταν είναι νηοτικό όνειρεύεται γαίδουράγκαθα.
"Οταν είναι φορτωμένο, ρεμβάΖει μέ τή φαντασία γιά
νά κάνει ύπομονή κα! λέει:
— Νδμουνα. λέει, Εέστρωτος σ' ένα χωράφΐ γεμάτο
τριφύλλι καΙ γαϊδουράγκαθα, ένα γαϊδουρΐστικο μπόί οτό
ΰψος' νά τρώωω... νά τρώω... νά τρώωωωω... μέχρι πού
νά τή γεμΐσω' κι ϋστερα νά Εαπλώσω απάνω σάν πασ-
αάς' καΙ νά τα κατουρώ άκόμη άδιάντροπα, γαϊδουρΙ-
στικα, άρκεϊ νά νοιώθω πώς μοϋ περισσεύουν.
Στήν άνηφόρα «Άχ, ή μπροστελΐνα...» Στήν κα-
τηφόρα. «Άχ, ή καπλοδέτα » Στό ϊσιωμα...
— ΤΙ σώπατο καΙ κουραφέΕαλα μοϋ τσαμπουνδς φΙ·
λε μου, διαμαρτύρεται ό γάϊδαρος Βάσανά σου σάν εί-
σαι γάϊδαρος καΙ τόσο βαροφορτωμένος μάλιστα Δέν
έχεις δικό σου κουμάντο. Δέν μπορεϊς νά θρεϊς τή θο-
λή σου. Θά κυλιοτεΐς δποτε θέλει ό Άφέντης Θά φας,
δποτε θέλει ό Άφέντης. Θά π ι είς νερό, δποτε θέλει ό
Άφέντης, πώς πΐνουν κι' οί γαϊδάροΐ νερό. Θά γκαρίΕεις,
δποτε...
— "Ε, δχι, δχι, δχι... Τουλάχιστον τό γκάρισμα, λέει ό
γάϊδαρος, είναι δική τού ύπόθεση κι άσ' τόν 'Αφέντη νά
λέει... Θά γκαρΙΕει δποτε θέλει αύτάς καΙ δχι δποτε τό
έπιτρέψει ό Άφέντης. Αύτό θά πεϊ γάϊδαρος. Άδιόρθω-
τη ΙδιοτροπΙα τού Γάϊδαρος σοϋ λέει ό δλλος: ύπομονε-
τικός' πράος' καλόβολος σ' δλα τού Κόψε τού την ε¬
λευθερία σ' δ,τι νδναι, μά δχι κα! στό γκάρισμα; Ή ά-
δυναμΐα τοϋ γαϊδάρου είναι ή ελευθερία τοϋ λόγου τού
Μπορεϊς νά τοϋ κόψεις τή μέση στό φόρτωμα. Μπορεϊς
νά τοϋ γδάρεις τ' αύτιά μέ τό Εύλο. Μά τό γκάρισμα..
δχι. Δέν θά μπορέσεις νά τού τό κόψεις
Θές νά πεϊς κάποιον άντρεϊο; Τόν λές λιοντάρι
# ΣΥΝΕΧΕΙΑστήσ.2
μόντη στόν συμβολογράφο Αθηνών κ. Καβαλ έκα, γιά
νά καταλήΕουν οτί(έρια τού Σάββα Κωνσταντόπουλου
καΙ στή συνέχεια ιϋ Σπαντιδάκη καί Παπαδόπου'λου)
ΕΠ Ε ΙΔΗ δμως «είς Εέρουμε την άλήθεια (δπωθ καί
ό κ. Λεφάκης, πα{ι τό τηλεγράφημα τού) έ π ι μ έ ·
ν ο μ ε πιοτεύοας δτι άν κάποτε ή ύπόθεση φτάοει
σέ έπίσημες άνακισεις, ό Λέφας θά πεϊ την πλήρη προ
γππτ.χότητα γιά ήν όποία έΕ άλλου έχομε άκρα·
α υ ν τ α οτοιχείι
ΤΕΛΟΣ καΙ έπιδή κάποτε άμφισβητήθηκε ή έπίσημη
σχέση Μητσοτάπ - Λέφα, δημοσιεύομε μιά χαρακτη-
ριοτική φωτογρφΐα τής έποχής πρό τής άποοτασΐας, ό-
πότε ώς καί μετι άπ' αύτην, ό Λέφας ήταν τόσο κοντά
στόν Μητσοτάκι ώοτε καθόταν μαΖΙ τού άκόμη καί στά
ύπουργικά έδραα, όπως φαίνεται παραπάνω, πού σέ μιά
δύσκολη στιγμή'θϋ «Πολιτικοϋ» τόν συμβουλεύει ό «Χο
ρευτής» μέσα σή Βουλή.
;; Ερεατηματα;;
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τής πρόσφατης «ΈπιχεΙρησης
Παντάνασα» γιά την σύλληψη τού Μπόλαρη, φέρ-
νει επί τάπητος ένα σοβαρότατο θέμα, άφοϋ — ώς
γνωστόν — έγινε έν άγνοΐα των τοπικών Άρχών.
ΕΝΑ ΑΠΟ τα έρωτηματικά — τό πιό μεγάλο ϊ-
σως — ποΰ δέν άπαντήθηκε (Ισως γιατί δέν τέθηκε
καΙ άπό έπΐσημα κοινοβουλευτικά χεΐλη) είναι τό
γιατΙ οί τοπικές Άρχές Ηρακλείου, άγνοήθηκαν τό¬
σο ηερΐφρονητικά.
ΑΝ ΔΕΝ δοθεϊ (πρόγμα δύσκολο) απαντήση στό
έρώτημα αύτό, ό Λαός εϋκολα καΙ δικαιολογημένα
θά ώδηγηθεϊ στή σκέψη δτι τό Κέντρο, τό Κράτος,
δέν έχει έμπιστοσύνη στούς τοπικούς έκπροσώπους
τού, γεγονός πού τό ύποχρεώνει νά προβεϊ καΙ
στήν δμεση αΐτιολογημένη μετάθεση δλων των έπι-
κεφαλής των καταδιωχτικών ή καί δλλων Άρχών
τοϋ Ηρακλείου καΙ τής Κρήτης γενικώτερα.
ΜΗΠΩΣ δμως καΙ ο! ΐδιοι οί έκπρόσωποι των το·
ηικών Άρχών, πού βρΐσκονται σοβαρώτατα έκτε-
θειμένοι, θά έπρεπε νά ύποβάλουν τίς αΐτήσεις με¬
ταθέσεως των ή καί παραιτήσεως άκόμη, γιά λό·
γους εύθιΕΙας;
ΤΟ Ιι.Κ.Ε. Ρ_*·91ΙΙΙ_ηΓΗ~
ΑΚΙΙ€ΟΤΙΚ.«Ν ΕΚΛΟΓΟΐν
ΧΤΟ ΚΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τό Κ.Κ.Ε. θά ρυθμΐσει τε-
λικά την έκλογή Δημάρχου
στίς προσεχεΐς δημοτικές έ-
κλογές στό Ήράκλειο Κρή¬
της.
Μέχρι προχθές δέν είχε ά-
νακοινωθεϊ ή τελική άπόφα-
ση τοθ ποίον από τοϋς δυό
Μανώληδες θά ύποστηρίξει
τό παραπάνω Κόμμα, τόν Κα·
ρέλλη ή τόν Παπαιωάννου.
Ώς γνωστόν, ή τοπική έκ-
προσώιτηση τοΰ ΚΚΕ άρνή-
θηκε νά δεχτεΐ την ύποψηφιό-
τητα τοθ νΟν Δηίμάρχου κ.
Καρέλλη, μέ κύριο αΐτιολο-
γικό, την άντικομμουνιστική
θέση τού, την όποία ό Ιδιος
πολλές φορές κατά τό πα¬
ρελθόν £χει διακηρύξει.
"Αν τελικά ή θέση αυτή
έπικρατήσει καί Ισχύουν οί
έκδηλωθεΐσες ήδη διαθέσεις
των άλλων κομμάτων (κυρΐ-
ως τής ΕΔΗΚ) γιά την υπο¬
στηρίξη τοΰ κ. Παπαιωάν¬
νου, τότε ή έκλογή τοϋ κ.
Καρέλλη καθΐσταται πολύ
προβληματική.
ε——ίϊϊ
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΪΕΣ ΒΑΣΕΤζΊιηθ ΤΗΪ ΚΡΗΤΗ «--^
Η ΑΑΗΘΕΙΑ
Λ--
φραξουν οί αλγνοι τ:ο σεομα
προλαρπ νρ πέι εοοωκοι μ,α
αυλλαΡπ φκΓ)'τ;ου
ιιπη
14ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Μετ* τί» ίρώτημα τί^ς Έφημ»ρί«* )*.*«
ΠΗΡΕ ΙΜΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΔΟΥ ΛΕΒΗΝΟΥ
ΧΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΑΡΓ1Α1Η ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ
ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΥΝΟ
Τεραστία έπιτυχία σημεΐω-
σε τό 4ο Φεστιβάλ τής ΚΝΕ
καΐ τοθ ΟΔΗΓΉΤΗ, πού πραγ
ματοποιήθηκε στό Ήράκλειο
τό τριήμερο 4,5 καΐ 6 Αώγού-
στου, στό πάρκο Γεωργιάδη.
Τό Φεστιβάλ, πού θεωρή-
θηκε ή σημοτντικώτερη πολι-
τιστική εκδηλώση τής χρο¬
νίας στό Ήράκλειο, συγκέν-
τρωσε τό ενδιαφέρον καΐ την
προσοχή δεκάδων χιλιάδων
ίπισκετττών, Ιτσι πού πή*ρε
διαστάσίΐς λαΐκοθ , πανηγυ-
ριοθ. Καί τίς τρείς βραδυές
οί χώροι των έκδηλώσεων
καΐ των περιπτέρων ήτοτν ά-
σφυχτικά γεμάτσ άπό κόσμο
(45.000 ύπολογΐζονται οί ε-
πισκέπτες τό τριήμερο) 6 ο¬
ποίος άνταποκρΐθηκε μέ έν·
θουσιασμό στό κάλεσμα των
Νιολαίων Κομμουνιστήν, πού
διοργάνωσαν τό Φΐστιβάλ.
ΟΙ γιορτσστικές βμως σΰτές
έκδηλώσβις μέ την ζωντάνια,
τόν ενθουσιασμό άλλά καΐ
τή σοβαρότητα των στόχων
τους, ξβπέρασαν τα στενώ
πλαίσια καΐ έγιναν ύπόθεση
δλης τής Νεολαίας καί τοθ
ΛαοΟ τοθ τόττου μας.
'Η αύλαία τοθ φετεινοθ Φε-
στιβάλ άνοιξε πσνηγυρικά
την παρασκευή τό βράδυ, έ-
νώ ίνα εΐκοσιτετράωρο πρίν
πάνω άπό 300 Νεολαϊοι τής
ΚΝΕ δούλευαν άσταμάτητα
γιά νά μην υπάρξη καμιά 6λ-
λειψη πουθενά.
Πάνω άπό 10 τεραστία πε·
ρΐπτερα στήθηκαν, τό καθ" Ι¬
να άπό τα Οποΐα μέ πλούσιο
ώλικό (φωτογραφίες καΐ λε·
ζάντες) άναφερόταν καΐ σ'
ίνα ξεχωριστό φορέα.
ΟΙ νέοι έργάτες Εφτιαξαν
μέ γοθστο τό δικό τους ιτερί-
πτερο. Φωτογραφίες άτΐό
τούς τόπους δουλειδς καί
στατιστικά στοιχεΐα ϊδειχναν
άνάγλυφα την είκόνα τής
στυγνής καί άπάνθρωπης έκ-
μετάλλευσης των εργαζομέ¬
νων άπό τα μονοπώλια καί
την έργοδοσΐα.
ΔΙπλα τό περΐπτερο τής Ά-
γροτιάς. Κόποι, πίκρες καί
βάσανα άπό τή σκληρή. πάλη
μέ τή φύση. Τό πικρό ψωμΙΙ
Ήλιοκαμένα πρόσωπα μέ ύ·
ψωμένα τα πανώ, ζητάνε καλ
λίτερες φήμες γιά τα προίόν-
τα τους.
Πιό τιάνω τό βιβλιοττωλεΐ-
ο. Χιλιάδες βιβλίσ προοδευτι-
κών συγγραφέων Έλλήνων
καΐ ξένων, γΐνονται άνάρπα-
στα. Τα νιάτα μας μελετοθν
καΐ μελετοθν σωστά Ι Βάρ-
ναλης, Ρίτσος, Καβάφης, Κορ-
δάτος! Συλλογές καΐ μπρο-
σοΰρες των Μάρξ, Λένιν, "Εν-
γκελς, Λούζεμπουργκ.
Άπέναντι τό Μτιάρ. τΗταν
βλέπετε κι* αύτό άναγκώΐο.
'Η όργάνωση έδώ είναι τε¬
λεία.
Προχωρώντας συναντοΰσε
ό έπισκέπτης τό Διεθνιστικό
ΠερΙπτερο. Φωτογραφίες άπό
την πάλη των λαών ολου τοθ
κόσμου γιά Δημοκρατία. Φω¬
τογραφίες άπό διαδηλώσεις
στή Γαλλία, στήν Ιταλία,
στήν Ισπανία, στήν Άφρική,
στήν Άμερική.
Δίπλα τό περΐπτερο μέ τα
παράνομα Εντυπα τού ΚΚΕ ά¬
πό την περίοδο τής κατοχής.
Πρώτος καΐ καλλίτερος ό
«Ριζος» αύτός ό άχώριστος
σύντροφος. Νάτος! Είναι τοθ
19451! ΧωρΙς τιολυτέλειες,
μέ 6ντονα τα σημάδια άπό κά
ποιο μπαοθλο ή κασέλλα δ-
τΐου δλα τα άνταριασμένα
αύτά χρόνια φυλλαγόταν.
Άπέναντι τό μεγάλο τιερί-
πτερο. «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟΥ» άφιερωμέ-
νο στήν έθνική άνεξαρτησΐα
της χώρας μας. ΣκΙτσα καΐ
λεζάντες δίνουν τίς άτταίσχιν-
τες καί προδοτικές συμφωνί-
ες πού υπέγραψαν οί εκά¬
στοτε κυβερνήσεις μέ τούς
Άμερικανονατοΐκού ς πού
τούς παραχωροθσαν τα χώ-
ματά μας γιά την έγκατάστα
ση των Βάσεων. Δίττλα φω-
τογραφΐες άπό τΐςμεγαλειώ-
δεις κινητοποιήσεις τοθ ΛαοΟ
καί τής Νεολαίας ,μας στήν
Κρήτη, στή Ρόδο, στήν Κερ¬
κύρα, στήν 'ΕλευσΙνα, στή
ΜεσηνΙα καΐ άλλοθ γιά τό
διώξιμο τής ξένης άκρΐδας.
0X1 ΣΤΗ ΒΟΜΒΑ ΝΕΤΡΟ
ΝΙΟΥ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗ¬
ΝΗ, αύτό είναι τό κεντρικό
σύνθημα, στό περΐτττβρο τής
εΐρήνης. Φέτος είναι ΰττως καΐ
τ' άλλα πιό τελεία φτιαγμέ-
νο. Φωτογραφίες δείχνουν τό
κίνδυνο άπό μιά Πυρηνική
καταστροφή. Τό Ναγκασάκι,
ή Χειροσήμα παραδειγματΐ-
ζουν; Ποτί πιά τιολεμος. "Ας
γΐνει ή Είρήνη σταθερή άνά·
μεσα στούς ΛαούςΙ
ΔΙπλα τό περΐπτερο μέ τα
προβλήματα τής πόλης. Ή
δμάδα των τεχνικών τιαρου-
σιάζει τίς λόσεις γιά τα όξυ-
μένα προβλήματα τής πόλης
μας, πού δΐνονται μέσα άπό
σχετικές φωτογραφίες.
ΣυνεχΙζοντας συναντοθσες
τό περίπτερο πού συγκεντρώ
νει τόν περισσότερο κόσμο.
Παλιοί καΐ νέοι προσεχτικά
τό έξετάζουν μέ βουρκωμένα
μάτια. 'Ηταν τό περίπτερο
δπου μπορουσες νά διακρί-
νεις μιά βασανιστική μά καΐ
ήρωΐκή ΙστορΙα 60 χρόνων.
ΓιατΙ τόση είναι ή ΙστορΙα
τοθ Κ.Κ.Ε.
Τό περίπτερο τής 60)χρο-
νης ϋπαρξης καί δράσης λοι-
■πόν τοθ Κ.Κ.Ε. μισός καΐ ττά-
νω αίώνας Ι Ι Δύσκολη καί
άνηφορική πορεΐα! «Πολύ
, πονέσαμε σύντροφοι» δπως
8πως θά λεγε ό ποιητής. Στήν
•ηρώτη γραμμή οί μορφές των
άθάνατων νεκρών τοΰ κόμ-
ματος. Ό Μπελογιάννης!
«Άγαπάμε την Έλλάδα μέ
την καρδιά μας...». Τα μάτια
δλων διαυγΐζουν καθώς δια-
βάζουν τή λεζάντα μέ τα
λόγια τοϋ ήρωα πού εΐπε
στήν' αΐθουσα τοθ δικαστηρί-
ου άπευθυνόμενος πρός τούς
κατηγόρους τού. Ό Πλουμ-
•πΐδηςΐ ό ΔάσκαλοςΙ Άτέ-
λειωτη σειρά άπό νεκρούς
στήν Ίερή 'Υπόθεση.
Άπό τό κόσμο τοΰ καπιτα-
λισμοϋ καΐ τόν κόσμο τοϋ σο-
σιαλισμοΰ. ΕΙκόνες καΐ φω¬
τογραφίες άπό δυό διαφορε-
τικές κοινωνΐες. θέατρα, 6ι-
βλιοθήκες, Γήπεδα καί Πανε-
πιστήμια, στίς χωρες τοθ σο-
σιαλισμοΰ. Ντισκοτέκ, πορνό,
παράγκες καί διαφθορά
στόν κόσμο τής Δύσης. ΟΙ
νεολαΐοι τής ΚΝΕ κάνουν
μιά σύγκριση, βγάζουν συμ-
περάσματα. Τώρα είναι βε¬
βαιοί γιατί παλεύουν. Σ* αύτό
τό περίπτερο βρΐσκεται συμ-
πικνωμένο τό νοημα τής τΐά-
λης καΐ τοϋ άγώνα.
Δίπλα ό παιδότοπος. Τα
παιδία ζωγραφΐζουν, παίζουν
χαρούμενα. Τί φαντασΐα, άλή
θεια! Τί δέν μποροϋν νά κά¬
νουν αύτά τα παιδία δταν
ζοϋν σ' *ίναν κόσμο εΐρηνικό!
Τα πιό ' άπίθανα πράγματα
τα συναρπάζουν, τα προβλη-
ματΐζουν.
Κάτω άπό τα πανύψηλα
δένδρα είναι τό περίπτερο
τής Λαικής τέχνης καί της
ζωγραφικής. Έργα φτιαγ-
μενά μέ γοΰστο καί μέ προ¬
σοχή άπό άνθρώπους τοΰ Λα-
οϋ. θυμΐζουν τή λαική μας
κληρονομιά.
Ό χώρος των έκδηλώσεων
άπό νωρΐς τό βράδυ της πα-
ρασκευής εχει άσφυχτικα
γεμΐσει. Κόκκινες σημαΐες
καί μαντήλια, δίνουν τόν ξε·
χωριστό τόνο στήν ένθουσι*
ώβη άτμόσφαιρα τΐού έπικρα-
τεΐ.
Τό πρόγραμμα άρχισε μέ
χαιρετιστήρια καΐ όμιλίες.
Ακολουθήσαν τραγούδια καΐ
χοροΐ. Τα πρόσωπα δλων ή¬
σαν χαμογελαστά καΐ Ικανο-
τιοιημένα.
Συγκροτήματα Κρητικά, τιαΐ·
ξαν τούς λββέντικους χο-
ρούς, ένω τό συγκρότημα
Βρακοφόρων, πού χόρεψε,
καταχειροκροτήθηκε.
Κάθε μιά μερά εΐχε καΐ τό
Βικό της χρώμα.
Την Κυριακή, τβλΐυταΐα
ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΟ,,
• ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ.Ι
θεατρική Σχολή τους στό
Ήράκλειο, μας δίνουν Κνα
δεΐγμα θαυμάσιο γιά την ά-
γάπη τους στήν πόλη καΐ
στήν Κρήτη δλάκαιρη καΐ
γιά την πνευματική καΐ πολι-
τιστική πρόοδό της. Καλο-
ιχαιγμένες 9εατρ*κές παρα-
στάσεις, παιδικες παρόμοιες,
περιοδεΐες στήν δπαιθρο, όρ¬
γάνωση παιδικών μπαλλέ-
των, έκθέσεις βιβλΐων, ποιητι-
κές βραδιές άττό τή μιά ά-
κρη ώς την αλλη τής Κρή¬
της, θεατρικοί διαγωνισμοί
κι ίνα σωρό αλλες πνευματι-
κές καΐ πολιτιστικές έκδηλώ
σεις, σέ μιά κυριολεχτικά
συμπυκνωμένη δρασττιριότη-
τα, είναι ο άπολογισμός τοθ
Εργου τής Σχολη,ς θί^ττρου
μέχρι σήμερα.
Κι σμωςΙ Δοσμένοι μέ τα
μοΰτρα στίς βιοποριστικές
καί έπιχειρηματικές μας έ-
νασχολήσεις, μέ επΐκεντρο
τής προσοχής μας τή δραχ-
μή καί τό κέρδος, κωφεύουμε
στή δροσερή αυτή φωνή πού
μδς Ερχεται πέρα άιτ' την 0-
λη, πού μδς καλεΐ νά δοΰμε
κ ι £ξω άτχό την ολη, ϊναν άλ¬
λον κόσμο έξαΐσιο, 6ναν άλ¬
λον κόσμο χωρίς ολη, πού
δέν ιΐιάνεται κι ομως χορ-
ταΐνει, Εναν άλλον κόσμο
πού κερδΐζεις κι άποταμιεύ-
εις κάιτοια νέα Ιδέα γιά τόν
βνθρωπο, κάποια νέα γεύση
γιά τόν κόσμο, κάποιο νέο
κουράγιο γιά την άνηφορική
πορεΐά τής ζωής, άπό τη γέν-
νηση πρός τό θάνατο, δηλαδή
άπ' την ανατολή πρός τη Βύ-
ση.
Αυτή την ύποχρέωση, πε¬
ρισσότερο άπό τούς αλλους
την είχαμε οί πνευματικαί
άνθρωποι. Πρώτοι εμείς
I-
πρεττε νά στηρΐξουμε μέ την
άγάττη καΐ -τή φιλΐα μας, την
εύγενή "προσπαθεία τής Σχο-
λής θεάτρου. Εμείς πρώτοι
ίπρετιε ν* άποτελέσουμε τό
συγκεντρωτικό φακό, πού θά
συγκέντρωνε σέ μιά δέσμη
τό πνευματικό ενδιαφέρον τής
ττόλης, γύρω &η6 τή Σχολή
θεάτρου κα( τή δράση της.
"Οπως πρέιχει νά τό κάνουμε
καΐ γιά μιά αλλη άξιόλογη
πνευματική ΈστΙα τοϋ Ηρα¬
κλείου, την «Γκαλερί Σταυ-
ρακάκη», πού τόσα £χει
προσφέρει κι ϊχει άκόμη
νά ιτροσφέρει στήν τΐόλη μας.
Τό κάναμε...;;; "Ασφαλώς
ΟΧΙ.
Άς μην ξεχνοθμε ομως
ττώς ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡ-
ΓΑ, κι άς έλπίζουμε...
Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
ΣΑΣ ΛΙΙΛΑΜΕ ΜΕ ΑΑΑΟ ΑΚΡΑ...
"Ωπως γιά τίς ταπετσαρίεα καί τα πλαστικά πατώματα,
έλατε τώρα σέ μδς για κάτι άλλο . .
ΚΐΆΙΐνΑ ΛΛΠΕ1Λ
ΙΜωοαϊκά — Παρκέ — *1*αροκόκκ-αλο —
Εΐσαγωγή παρκέτων άπ' εύθείαο έΕ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μέ την τεραστία πείρα πού διαθέιομε σας έγγυόμαστε ύπεύθυνη
καΐ όργανωμένη έΕυπηρέτηση, άριστες τοποθετήσεις διά είδικευμένων
συνεργείων τοποθετήσεων, πού παρέχει μόνο τό κατάστημά μας, καΐ
μεγάλη συλλογή κα! παρακαταθήκη των είδών μας
Στήν άξιότιμη πελατεία μας δίδομε γραπτίς έγγυήσεις
Τηλεφωνήστε μας βτό 289-13» καί...
ΕΛΑΤΕ ΣΈ ΜΛΧ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΑ...
ΑΒΕΡΩΦ 2-ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ
μερά τοθ Φεστιβάλ, ϊγινε
καί ή κεντρΐίή όμιλΐα άπό
τόν κ. Γεωργάτο άναπληρω-
ματικό μέλος τής Κ.Ε. τοθ
ΚΚΕ. Εΐχε προηγηθεϊ όμι-
λΐα τής έκφωνήτριας τοθ
Ραδιωφ. ΣταθμοΟ τοθ Πολυ-
τεχνεΐου καί βουλευτΐνας τοθ
Κ.Κ.Ε. Μαρίας Δαμανάκη.
Άκολούθησε χαιρετιστήριο
τοθ Ήρακλειώτη βουλευτή κ.
θανάση Σκουλα..
"Ο ενθουσιασμόν ϊί» μειώ-
θηκε οθτε γιά μιά στιγμή,
μέχρι την τελευταία ώρα, ο-
ταν ίκλεινε πανηγυρικά ή αύ
λαΐα τοθ 4ου Φίστιβάλ τής
ΚΝΕ καί τοθ ΟΔΗΓΉΤΗ.
Τό μεγάλο ραντεβοθ ττίς
ΝεολαΙας μας πραγματοποιή
θηκε μέ πολλή έπιτυχία.
Γ.ΛΑΓ.
Ή ΝομαρχΙα Ηρακλείου,
άτΐαντώντας στό δημοσΐευμά
μας τό σχετικό μέ την όδό
Λεβήνου, μδς ίστειλε τό πα·
ρακάτω Ιγγραφο:
ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 20475
Πρός τόν Διευθυντήν τής
"Εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ένταϋθα
Απαντώντος στό σχόλιο,
πού δημοσιεύσατε στό 176)
31-7-78 φύλλο τής εγκρίτου
εφημερίδας σας, μέ τόν τΐτλο
«Ένα έρώτημα πρός κάθε
άρμόδιο—ΤΙ συμβαίνβι στήν
όδό Λεβήνου;», σας στέλνου·
με την μέ ήμερομηνΐα 2 Αύ·
γούστου 1978 απαντήση τοΰ
Πολεοδομικοΰ ΓραφεΙου Η¬
ρακλείου καί σδς παρακαλοΰ
με γιά τή δημοσΐευσή της.
Ήράκλειο 5 Αύγούστου 78
Ό Νομάρχης
ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ
Τό ίγγραφο τοθ Πολεοδο-
((ΚΛΟΚΑΙΡΙ 78»
1ΙΟΛΙΊΊΣΊΊΚΑ ΪΗΜΛΤΕΙΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟν
Η ΠΟΛΙΤΙΚΐΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σ. 1
δρων. Ή έπιχειρουμένη έκτόνωση τής λαϊκής όργής
άπέτυχε. ΚανεΙς δημοκράτης, δέν πιστεύει σήμερα δτι
είναι δυνατόν ή ΔεΕιά, μ" δποια μορφή κι' άν παρουσι-
άΖεται κάθε φορά, ν' άκολουθήσει διαφορετική πολιτική
άπό έκεΐνη πού γευτήκαμε τέσσερα χρόνια τώρα. Καί
ή μέχρι τώρα πείρα άπό άνάλογα τεχνάσματα καί κα-
μουφλαρΐσματα, αύτό δεΐχνει. ΓελιοϋνΛιι άν ώρισμένοι
πιστεύουν ότι μέ την «ΚεντροδεΕιά» στήν έΕουσΙα, θα
ύπάρΕει άλλαγή γραμμής.
Άκόμη γελιοϋνται καΐ δσοι πιστεύουν ότι μέ παρα-
κλήσεις καΐ παρρινέσεις πρός τή ΔεΕιά, αυτή θά^ϊλ-
λάΕει τακτική. Ξεχνοϋν φαίνεται καΐ οί μέν καί ο! δέ
δτι ή ΔεΕιά έκφράΖει συγκεκριμένα ταΕικά συμφέρον-
τα καΐ δτι έδώ βρίσκεται ή ληδία λίθος τοϋ προβλήμα-
τος. Τό μόνο πού καταφέρνουν, δσοι ύποστηρΙΖουν τίς
άπόψεις αύτές, είναι νά σπ^ρνουν σύγχιση στό Λαό καί
ούσιαστικά νά μετατρέπονται σά στυλοβάτες τής κυβερ-
νητικής πολιτικής.
Ή πραγματική καί ούσιαστική διέΕοδος, πού σήμε¬
ρα έχει άνάγκη ό τόπος καί ποθεϊ ό Λαός, βρίσκεται άλ-
λοϋ. Μακρυά άπό κάθε αυταπότη ή ύποκειμενικές δια-
θέσεις τοϋ αλφα ή τοϋ βήτα κόμματος.
ΔιέΕοδος μπορεί νά ύπάρΕει μόνο ϋοτερα άπό την
πιό πλατειά δημοκρατική άντιϊμπεριαλιστική συσπεΐρω-
ση καί πάλη των δημοκρατικήν δυνάμεων. Ήρθε ή ώ-
ρα πού τα κόμματα τής Δημοκρατικής άντιπολΐτευσης
πρέπει ν' άναλογιστοϋν τίς εύθϋνες τους άπέναντι στό
Λαό Άς θυμηθοϋν τίς ηροεκλογικές τους ύποσχέσεις
καί άς έγκαταλείψουν την τακτική τής έμμονής στά
οτενά κομματικά συμφέροντα. ΟΙ άντικεικμενικές προ-
ϋποθέσεις γιά την ϋπαρΕη ενός έλάχιστου προγράμμα-
τος συνεργασίας των δημοκρατικών δυνάμεων ύπάρχει.
Πρός την κατευθυνθή αυτή σοθαρό βήμα παραδειγμα-
τισμοϋ αποτελεί ή πρόσφατη ανακοινώση τοϋ Κομμου-
νιστικοϋ Κόμματος Ελλάδος. Στήν άνακοΐνωση-όπόφα-
ση άναφέρονται συγκεκριμένα σημεϊα κοινής άποδο-
χής, πού πάνω στά όποΐα είναι έφικτή ή συνεργασΐα.
Κάθε «κριτική» καΐ «πολεμική» πρός την κυδέρνη-
ση πού δέν συνοδεύεται καί άπό συγκεκριμένες ένέργει-
ες πραγμάτωσης τής δημοκρατικής συνεργασίας, είναι
δσκοπη καί χωρΐς άποτέλεσμα.
Τό Εαφνικό Εέσπασμα μερίδας τοϋ Τύπου γύρω ά¬
πό κυδερνητικά πρόσωπα, τα όποϊα βρέθηκαν νά έχουν
σχέση μέ οΐκονομικά σκόνδαλα, δέν λύνει μόνο τού τό
πρόβλημα, άνεΕάρτητα άπό τή σημασία καί'τή βαρύτη-
τα πού καμμιά φορά παίΖει καί ό προσωπικάς παράγον¬
τος.
"Ας μδς ύποδείΕουν έναν άπό την κυβερνητική πά-
ράταΕη πού δέν είναι άναμεμιγμένος μέ σκάνδαλα, είτε
οίκονομικά λέγονται αύτά είτε πολιτικά Καί γεννάται τό
έρώτημσ*: ποίος λοιπόν είναι ύπεύθυνος γιά την «άρρώ-
στια» τοϋ κρατικοΰ μηχανισμοϋ;
Ποίος άλλος άπό τό Ίδιο τό σύστημα πού τόν γέν-
νησε καί τόν έκτρέψει.
Καί ή κριτική λοιπόν καί ή πολεμική δέν πρέπει
νά γίνωνται τυχαϊα καΐ χωρίς λόγο. Πρέπει πάντα νά
γΐνονται άπό σωστή σκοπιά καί νά στοχεύουν σωστά.
Στό κενό δμως είναι καταδικαομένη νά πέσει καί
ή γνωστή, θεωρία περΙ «Λαϊκοϋ Μετώιρυ», πού προβάλ-
λει σάν μπαμπούλα στό Λαό ό άκροδεΕιός Τύπος. Ό
Λαός Εέρει καλά άπό την πείρα τού, δτι κάθε φορά πού
άκούγονται τέτοιου ει'δους θεωρίες έκλαμθάνονται καΐ
σάν πρόσχημα γιά νέα άντιλαϊκά μέτρα
Συνεργασία λοιπόν καί συμπαράταΕη όλων των δη¬
μοκρατικών δυνάμεων γιά την πραγματική άλλαγή Ι
_________________________________________Γ. Λ.
ΚΙΉΜΤΟΓΡΛΦΟΪ
"ΑΙΓΛΗ"
Θερίσου καί Άκαδημίας γωνία
(Λεωφορεϊα Θερίσου
V
*
"Εργα:
ΔΕΥΤΕΡΑ καΙ ΤΡ Ι ΤΗ
ΤΟ ΑΙΚΤΥΟ
Μέ την Φαίη ΝταναγουαΙη
ΤΕΤΑΡΤΗκαίΠΕΜΠΤΗ
ΚΥΛίΙΙΓΗΤΟ ΑΙΧΩΣ ΕΛΕΟΧ
ΤΗΛ. 286-618-ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛιά απαντήση τή, Μομ*ρχί* Ηρακλείου
φωνο γνώμη τού Δήμου Η¬
ρακλείου.
Άρχικά ό Δήμος Ηρακλεί¬
ου δέν άπαντα καΐ έιχανέρ-
χεται σέ άλλη εΐδοποίηση τό
Ύττουργεΐο Δημ. "Εργων
στό διτοϊο ό Δήμος Ηρακλεί¬
ου άτταντά λέγοντας δτι δέν
ύπάρχει θέμα τροποποιήσεως
στήν όδό Λεβήνου καθότι 8-
λες οί οΐκοδομικές άδειες
πού δόθηκαν στήν τΐαρατΐάνω
όδό μέ βάση την τροποποιή¬
ση πού εγινε στίς 16.8.1966,
Ισχυε τό πανταχόθβν έλβύθε-
ρο οΐκοδομικό σύστημα καΐ
μέ πρασιδ 3,οομ.
Μετά άπό τό ανωτέρω τό
•Υττουργεϊο Δημ. Έργων τρο
ποποΐησε καΐ έττανέφβρε στήν
όδό Λεβήνου στήν θέση πού
την καθόριζε ή τροποποιήση
διά τοθ άπό 16.8.1966 Β.Δ)
τος καί διόρθωσε την τιρασιδ
τού βημιουργβΐτο μόνο στό
οΐκοοομικό τετράγωνο στήν
διασταύρωση των όΒών Λβ-
βήνου καί 62 Μαρτύρων, 6ε-
Βομένου βτι ή Λεωφ. 62 Μαρ¬
τύρων σέ κανένα τμήμα αυ¬
τής δέν ϊχει πρσσώ ηαρά
σταθερό πλάτος 20,οομ.
Σέ 6,τι άφορδ τή λειτουρ-
γεία τής Οπηρισίας Ιχουμβ
τή γνώμη βτι αυτή άντιμβτω-
πΐζβι τα τιολλατιλά ττροβλή-
ματα της μέσα στά τιλαΐσια
των βυνατοτήτων της.
Ό Προΐστάμβνος Τ.Π. καΐ
Π. Ε.
Έμμ. Σπανάκης.
Μηχ)κός Δ.Ε. μέ 5ο«.
μικοϋ ΓραφεΙου, μέ τίτλο «Ή
τροττοτΐοΐηση τής όδοΰ Λεβή¬
νου», ίχει ώς εξής:
Σέ σχόλιο τής εφημερίδος
σας σχετικά μέ την τροποποι¬
ήση τοϋ σχεδΐου πόλεως στήν
όδό Λεβήνου, σδς γνωρΐζο-
με τα κάτωθι.
α. Μέ τό άπό 15-8-58 Β.
Διάταγμα έντάσσεται στό σχέ
διο πόλεως Ηρακλείου ή πε-
ριοχή «Μπροϋμι» δπου βρί¬
σκεται ή όδός Λεβήνου.
β. Στίς 16 Αύγούστου 1966
τροποποιεΐται τό σχέδιο πό¬
λεως στήν όδό Λεβήνου.
γ. Μετά άπό την ανωτέρω
τροποποιήση Βημιουργοθνται
νέα οΐκόπεβα στήν όδό Λεβή¬
νου κα( τα όποϊα κατέχουν
άπό τότε οί σημερινοί Ιδιο¬
κτήται των.
δ. Άπό τίς 16 Αθγ. 1966
καί μέχρι τίς 2 Ιουλίου
1975 εξεδόθησαν, επί συνό-
λου ίξη Ιδιοκτητών, τής ό-
δοθ Λεβήνου, τέσσερεις οΐκο-
δομικές άβειες τ)τοι; α) ή
206)1974 ΙδιοκτησΙας Παγώ-
νας Λενακάκη β) ή 754)73
I-
βιοκττισίας συζύγου Νικολά-
ου Τζαγκαράκη γ) ή 680)75
ΙδιοκτησΙας άφών Νιστικάκη
καΐ δ) ή 1608)75 Ιδιοκτησί-
άς άφών Σπαχη".
ε. Μέ την Ισχϋ τοθ άπό 9.
6.73 ΓΟΚ. έττιβάλλετβι πρα-
σιδ στό πανταχόθεν ελεύθε¬
ρον σύστημα 4,οομ. (καΐ στήν
όδό Λεβήνου).
ζ. Μέ τό άπό 2 Ιουλίου
1975 Π.Δ)γμα καθορίζον-
ται προκήπια (πρασιές) 3,
οομ. γιά τα οΐκόπεδα πού
I-
σχύει τό πανταχόθεν ελεύθε¬
ρον σύστημα ώς καΐ συντελε-
στής δομήσεως αυτών.
η. Τό παραπάνω διάταγμα
πού έπέβαλε τόν καθορισμόν
των πρασιών, δέν Ελαβε ύπό-
ψη τού την τροποποιήση τής
16 Αύγούστου τοϋ 1966 καί
δέν τσηοθέτησε τίς πρασιές
βάσει τοϋ σχεβίου πού εΐχε
τροποποιηθεΐ άλλά στό προ-
γενέστερο σχέδιο τοϋ 15.8.
1958 Β.Δ) γμα.
Μέ τόν τρόπο αύτό δημι-
ουργεϊται θέμα καθότι τα οΐ-
κόπΕδα πού Είχον δημιουργή
θεΐ μέ την τροποποιήση της
16.8.1966 ρυμοτομοϋνται ζα-
νά καΐ γίνονται μή άρτια, καί
συγχρόνως δέν έκδΐδεται Δ)-
γμα πού νά καταργεϊ την ά-
•ηό 16.8.66 γενομένη τροπο-
ολων δακρύζουν καθώς δια-
ποΐηση.
Στίς 5 Απριλίου 1976 0-
ποβάλλεται στό εγτ,ουργ^ο
Δημ. Έργων αΤτηση γιά την
έπαναφορά τοϋ σχεδΐου στήν
^τροηγούμενη τού θέση (16.
8.1966) άπό τούς Άφούς Κα-
ψαλάκη.
Τό 'Υπουργεΐο Δημ. Έρ¬
γων τηρόντας την νόμιμη
διαδικασία ζητα την συμ-
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΕΟΛΑΙΩΝ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ.Ι
σπουδαστές — άπευθύνουμε
θερμό άγωνιστικό χαιρβτι·
σμό στά έλληνικά Νειάτα.
Φέρνουμε μαζΐ μας τό θερμό
άγωνιστικό χαιρετισμό των
νέων άπά κάθε γωνιά τής
γής, νέων μέ τίς πιό διαφορε-
τικές πολιτικές Ιδεολογίες
καΐ θρησκευτικές πεττοιθή-
σεις πού βρέθηκαν πλάϊ -
πλάΐ γιά νά διατρσνώσουν
τή θελήση τους νά παλαΐψουν
ένωμένοι γιά ενα κόσμο κα-
λύτερό χωρίς πολέμους καΐ
μίση γιά Μνα κόσμο εΐρηνικό
καΐ εοτυχισμένο. Νά δυναμώ-
σουν την πάλη τους γιά την
επικρατήση τής εΐρήνης γιά
την Οφεση καΐ τόν άφοπλισχρό
ένάντια στόν άνταγωνισμό
των έξοπλισμών γιά την απα¬
γορεύση τής παραγωγής νέ¬
ων δπλων μσζικής καταστρο¬
φήν, της βόμβας νετρονίου.
Διαδήλωσαν την κοινή τους
άττόφαση νά ϋπερασπίσουν
καί νά διεκδικήσουν τα δι-
καιώματά τους στή δουλιά
τή μορφώση καί τόν πολιτι-
σμό»...
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
...Τό 11ο παγκόσμιο φεστι¬
βάλ νεολαίας καί φοιτητών*
τέλειωσε. 'Εμπρός νά σηκώ-
σουμε άκόμη πιτ? ψηλά τή οη-
μαία τής πάλης γιά νά γίνει
πράξη τό σύνθημα τοϋ Φεστι¬
βάλ.
'Εμπρός στόν άγώνα ένω¬
μένοι γιά άντιϊμπεριαλιστική
άλληλεγγύη είρήνη καί φι-
λΐα γιά τή ΔημοκρατΙα καΐ
τή κοινωνική πρόοδο».
ι * * *
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙ-
ΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μετά την τΐαρσπάνω άττάν-
τηση ίχομε νά παρατηρήσω-
με τα εξής;
• Εύχαριστοθμε κατ' αρ¬
χήν καί τόν κ. Νομάρχη καΐ
τό Πολεοδομικό ΓραφΕΪο, γιά
τό ενδιαφέρον πού δείξανε
καί την απαντήση πού μδς
δώσανε.
• 'Εκεϊνο πού ιταρατηροθμε
—ήν τιαροπτάνω τυπική 6—).
ρεσιακή απαντήση είναι βτι
πρώτον την κύρια εύθύνη την
μεταφέρει τό Πολεοδομικό
στό Ύπουργεΐο καΐ δεύτερον
δτι στό έτιΐμαχο σημεϊο τό
σχετιζόμβνο μέ τό 6ήμο λίει
χαρακτηριστικά €§Αρχικά 6
Δήμος δέν άτταντδ καΐ ίτταν.
νέρχεται σέ άλλη εΐβοποΐηση
τοθ 'ΥπουργεΙου Δημ. Έρ-
γων, στό όποϊο 6 Δήμος Η¬
ρακλείου στταντβ κ.λ.ιΐ. κ.-
λ.τι.», χωρ^ βμως νά άναφ*.
ρει τούς άριθμούς καΐ τίς ή-
μερομηνΐες των εγγράφων,
όπως κάνει μέ βλις τίς αλ·
λες πσρσγράφους της άΐταν.
τήσβως.
• ΝομΙζομβ άκόμη βτι ό κ.
Δήμαρχος Ηρακλείου Ιχει
τώρσ πλέον υποχρεωθή νά
πάρει μέρος καΐ νά διαφωτΐ·
σβι τό κοινό τί Ακριβώς συμ-
βαΐνβι καΐ άν βντως ή τρο-
■ποτΐοΐηση Ιγινβ μέ σύμφωνη ή
6χι γνώμη τοθ Δήμου.
• Τό ξεσήκωμσ 14 καΐ ττλί·
όν Βημοτών τής πιριοχής καΐ
οί δυό σχβτικές έτιισκέψεις
τους στόν κ. Νομάρχη, πού
τούς υποσχεθή κε την άποστο··
λή τέλβξ στό Ύπουργιΐο γιά
τό στσμάτημα των οΐκοδομι·
κων εργασιών, είναι Ινα ση·
μΐΐο πού τιρέπει νά ληφθεί
ότ(· βψη ΙδιαΙτίρα, γιατΐ 4ν
οί οΐκοβομεϊς προχωρήσουν
καΐ μ«τά άς ποθμε βγ«ΐ άν·
τΐθβτη άτιόφαση τοθ Συμ·ου·
λΐου 'Επικρατ·ίας (βπου
προσέφυγε ό Δήμος Ηρα¬
κλείου) , ή άλλη διατάξη τοθ
'Υττουργείου, τό τιράγμα θά
μττερβέψει πολύ τιερισσότερο
• Νομίζομε λοιπόν δτι τό
σοβαρά αύτό θέμα θά πρέτκι
νά ξεκαθαριστεΐ άμεσα, για·
τί δέν πρέιτει νά συμβοθν Α6ι·
κίες τόσο σέ βάρος Δημοτών,
δσο καΐ κυρίως σέ βάρος
τής δημοτικάς όδοθ Λϊ6ή·
νού.
Δήμος καί Νομαρχία Ιχουν
κυρίως τόν λόγο καΐ άκο·
λουθοθν οί θέσεις των ένοια-
φιρομένων.
Το θεμα Μηΐοοτακη-Λεφα
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή α 1
άρκετές συΖητήσεις μεταΕϋ των ενδιαφερομένων,
μέσω τρίτων προσώπων, γιά την -κοινή γραμμήν
στήν αντιμετωπίση τοΰ θέματος, χωρίς νά κατα-
λήΕουν θετικά, καΐ έπειδή σεβόμαστε την παρά·
κληση τοϋ έκλεκτοϋ συναδέλφου κ. Αγγελή, άνα·
βάλλομε γιά την έπόμενη έκδοσή μας την περι-
γραφή τής έΕέλιΕης τής περιπτώσεως Μητσοτάκη-
Λεφάκη-Φουράκη, γιά νά δώσωμε την εϋκαιρΐα
στόν κ. Μητσοτάκη καί τούς τωρινούς συνεργά·
τες τού νά συντάΕουν μιά έγγραφη ύπεύθυνη ά-
πάντηση ώστε κι εμείς νά δώσωμε τή δική μας,
άντιμετωπΙΖοντας σφαιρικά τό δλο θέμα.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ι «Η 4ΛΗΘΕΙΛ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 184
"Ι ΗΛΕΦΩΝΟ 280.291

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(Μάνος Χαρής)
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5-Τ.θ 164
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΣΚΗιΛΙΕΣ- !
ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ !
μ'ικ: πλουυκιΗϋΐη
οί- οκηνίι; Γ(ΐ,λίκ;
1',ΚΟΙ,ΣΙΙ
(ιΐ|ΐιν ιιΐιο ιϊ| νία 'Κ,Ονική Γ«ν>)
ι;οιγ: π σ κλλυτκρκσ τιμκσ
. „. ^ Λ Ι Ο ΓΙ Ι·; Ι 1 Κβλ ΕΙΣΛΠ1ΓΚΙ Σ
ΚΛΤΛΣΤΗΜΑΤΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΤΗΛ. 287 ΤΟΠ — 2Η-1 2*>7
ΑΡΙΑΑΝΗ
—ΑΤΙ
ΓΙΑ
^ι~*- ~ - α
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΙΗΜΛ -.Β ·ΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 3η
ΛΠΟΑΟΠΧΜΟΧ ~Η_ ΠΟΛΙΤΗ~ΊΚΜ-. 1Ρ4ΪΤΗΡ1ΟΤΗΤΛΧ
Χιροσιμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΠΟΣΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΑλλοΟ τό πάς τό μέτρημα. ΑΕΙΖεις δσα έχεις
καΙ όν δέν εχεις τΐποτα, τόσο κι' έσύ άΕΙΖεις,
κι' ή γνώμη σου βαρύτητα δσα 'ναι τα λεφτά σου
(έχει άΕία
ΒΡΑΧΜΑΝ
Δηλαδή κι' έγώ χωρΐς άΕία;
ΑΠΟΣΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Αύτό τό εΤπες μόνος σου. Ή γνώμη μου περΐσσια
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
'ΑφηΌτε τα μαλώματα. Δέν είναι τής σειράς σας
ΒΡΑΧΜΑΝ
Αύτό μονάχα μπόρεσες νά κάνεις τόσους χρόνους.
Έδώ θωρείς όρΐθμητους πολέμους καΙ μεγάλους
κατό χιλιάδες οί νεκροΙ, δσε τούς τραυματΐες.
Σωστό οΐματοκύλισμα, κι έμας γιά δυό κουβέντες,
μας κόθεις τή συΖήτηση, καί λές μας τ' δνομά σου.
Ο' άρέσει όπως φαΐνεται στή μέση μας νά μπαίνεις,
νιατΙ 'μαστε Εαρμάτωτοι καΙ δέν 6ρωμα μπαρούτι.
Λά ποϋ νά μπεϊς, σέ δυό στρατούς είς σέ πολέμου ώρα,
οτή μέση καΙ νά τούς κρατάς μέ γυρισμένες πλάτες;
Τό ούμβολό σου άφισες νά γίνει μεΖεκλΙκι,
είς τή φωτία τού καμινιοϋ, πού καίει τό μπαρούτι
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Κατέχεις δα ή θέση μου δέν μοϋ τό έπιτρέπει,
ουνέρισμα νά κάνω γώ καί θρήκες τα πλατειά σου
ΒΟΥΔΑΣ
Πολλά έκουβεντιάσαμε μά δχι γιά τό θέμα
καΙ έχω υποχρεωθή νά τό παρατηρήσω.
ΚαΙ τώρα πού νεώτερες έχω πληροφορΐες,
θά προσπαθήσω νά σας πώ γιά την άτομοβόμβα.
Αμέσως μέ την δκκρηΕη λάμψη μεγάλη βγαίνει,
τουτόχρονα άκολουθεϊ ή άκτινοβολΐα,
κατόπι κϋμα θερμικό καΙ ώοτικό στό τέλος.
Τ' άποκαίδια, οί καπνοί, τα πτώματα, ο! πέτρες
ούννεφο μέγα έγιναν π' άνέδηκε τ' άψήλου
καΙ δσο άνέβαινε ψηλά δπλωνε σάν όμπρέλλα,
άλλά τό όνομάσανε στή βιάση μανητάρι.
Τούτο ραδιενέργεια περίσσια φορτωμένο,
οέ άλλους τόπους έβρεΕε τό θάνατο πεσκέσι.
Τα σπΐτια γκρεμιστήκανε, τα δέντρα έκαήκαν
καΙ ή Ζωή σταμάτησε, όπως καί τα ρολόγια.
Τό Σόδομα καί Γόμορα πού έχω άκουστά σας,
λέω, δέν θά ναι τίποτε, μπροστά σ' αυτή τή μπόρα.
Σίδερα, πέτρες, ρουχισμός έλυωσαν κι' έκολλήσαν.
ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620—ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
— ΦΙλμς, έμφανΐσεις, έγχρώμων καΙ άσπρόμαυρων
— Φωτογραφίσεις γάμων - βαπτΐσεων
Ι&ΟΧΤΡ» __ΙΚ·ΡΙ_,ΑΙε1Η
Άνθρωποι πού στεκόντουσαν μπροστά σέ στέρηο τοϊχο
έλυωσα καί άπόμεινε μονάχα ή σκιά τους
Πάνω στόν τοίχο, πού 'μεινε δρθιος γιά νά δείχνει.
τή δύναμη τοϋ άνθρωπου καί την άδυναμία.
Πάλε πολλοί πού θρίσκονταν καμπόσο παραπέρα,
τό μέρος πού φαινότανε τούς κάηκαν τα ροϋχα.
Παιδί πού τό βυΖί τής μονάς τού φιλοΰσε,
κόλλησε πάνω κι' έγιναν οί δυό σάρκες μία.
Κόρη πού εΤχε άνοιχτό τόν κόρφο της γιά χάδι
τό χέρι της έκόλλησε επάνω στό θυΖί της.
Άτι 2εμένο σ' δμαΕα, βρέθηκε κολλημένο
στής άμαΕας τα σίδερα, τ' άδικοσκοτωμένο.
Μωρά, παιδία κοιμόντουσαν στήν κούνια τους άκόμα
καΙ πέθαναν άΕύπνητα κι' δλλα παιδία στό δρόμο,
γιά τό σκολειό πού πήγαιναν νά μάθουν χίλια, μύρια
κι' άλλα παιδία, πού μακρυά τής μάνας τους—τό σπλά-
(χνο
τα κράταγε, τοϋ "Ηλίου φώς δέν εϊδανε ποτέ τους.
Χιλιάδες παραδείγματα τέτοιας μεγάλης φρίκης,
πού σταματώ ν' άνιστορώ. ΡαγΙΖει ή καρδιά μου.
Καί θά 'ταν περισσότερα υά γιά καλή μου τύχη,
ο! λόφοι πού τό μπόϊ τους προτάΕανε στή 6όμβα,
σταμάτησαν τόν δλεθρο νά άπλωθεϊ στή χώρα.
Γιατί όπως τό πέταλο, λόφοι σάν άλυσσίδα,
τηνπόλη κρύδουνσέστερηά, μέδνοιγμα στόνπόντο.
Μπροστά σ' αυτόν τόν δλεθρο την τόση δυστυχία,
καθήκον, υποχρεωθή έχομε δλοι, δλες.
νά σταματήσει τό κακό τώρα στή γένεσή τού
καί δλλη βόμθα άτομική νά μην ριφθεί στόν κόσμο.
Πολυθεοκατάρατο δποιον θά ρίΕει βόμθα,
δλοι εμείς νά κάνωμε, μέ δίχως άντιρρήσεις.
ΟΛΟΙ
Την κατάρα μας νά έχει, δποιος ρίΕει βόμβα άτόμου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΚΗΙΜΈΣ-
ΑΙΛΙΤΙΣΚΗΙΛΙΑ
Λκιθέιουμε πλουσκοτάιη
ουλλογη οί: υκηνιι; Γαλλία*;
ΚΚΘΚΣΗ: Νέα Άλικαμναοοοι;
(ιΐμίν ό πό ιή νέα ΈΟνική όδό)
ΚΧΟΜΡΠΊΣ ΚΆΛΥΊΈΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΠ1ΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ~ "" ~
;ΠΑΠΑΔΑΚΗ
7()6- 284 207
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτηΌτε μας νά σας δώσου-
με τίς είδικές τιμές εΐσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα
μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
λυσεις καί την καλυτερή έξυπηρέτησι.
Πληροφορίας ΗΕΚΛΚΙ-ΙΟΝ ΤΚΑνΕί βΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
3ΟΡΗΙΟ8 ΤθυΚ5, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
ό δεύτερος όραφος 250 τ. μ. έ¬
καστος είς γωνιαία κεντρική πό
λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν
γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
ών όργανισμών κλπ.
Δυνατότης ελευθέρας άρ
χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως.
ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
222.755.
ΜΙ^ΩΙΚΕΧ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΝΩΣ — ΑΡΙΑΔΝΗ
-ΚΝΩΣΣΟΣ
Κάβε μερά
Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
Τηλ. Προτχτορείτχ»
224.304 καί 224.305
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΙΜΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χ.ΟΝΛΡΙΜΗ ΚΑΙ
ΠΟΑΗ_Ι_.
— ΧΟΛΗΜΕΧ — Ι.ΑΜΙΝΑΔΝΕΧ
ΓΕΟΡΠΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ Ιβ-ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ
-ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -ΕΛΛΕΝΙΤ κα! ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
-ΣΩΑΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ -ΕΙΑΡΤΗΜιΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
-ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
-ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ -ΝΙΠΤΗΡΕΣ
— ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΗϋνΐΤ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ϋΟΗΝ3ΟΝ - ΜΠΑΝΙΑ
ΟΑΖΕίίΑ - ΛΕΚΑΝΕΣ ΙϋΕΑί 3ΤΑΝ0ΑΠ0
ΓΕΟΡΓΙΟΧ
Αποκλειστικόν Αντιπρόσωπος ΕΙσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ. προϊόντωνΡΟΖΖΙ.
Δεχόμεθα παρογγελΐες είοαγωγών γιά Εενοδοχεϊα. τιμές χονδρικής.
ΈπΙσης εΐδη γιό Εενοδοχεϊα σέ τιμές νΊΤΒυνΊΤ κα) πλακΐδια σέ τιμές
ϋΟΗΝβΟΝ - ΑΚΜΗ
Είσαγωγή Ιταλικών πλακιδίων
ΓΕΟΡΠΟΧ Μ. Ι_Ο1·_£Ο1·Ι»ΙΤΑΙ_ΙΙ_.
ΊΉΛΕΦΩΝΑ: 282.658 καΙ 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΙΙΑΑ Ο ΠΡΟΕ1ΡΟΧ
ΤΟ1· «ΛΟΓΟΧ ΚΑΙ ΤΕΧΜΗ»
Μ. ΚΙΙΧΤΛΧ ΑΑΚΑΧ
ΣΤΟ τρΐτο μέρος τής ερεύνας μας γιά τό άρκετά
σοβαρό θέμα τής πολιτιοτικής κΐνησης στόν τόπο μας,
άπαντα στά έρωτήματά μας ό έκλεκτός φίλος κα! πρόε-
δρος τοθ Συλλόγου «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» Ηρακλείου,
κ. Κώστας Δόκας. Ό κ. Δάκας άπό τό 1977 πού έΕελέ-
ήδη έχουν άκουστεϊ μιά καΙ αύτές πού θά άκολουθήσουν,
καί θετική πρωτοβουλία στόν πολιτικό τομέα Τόσο στόν
«ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» άλλά καΙ στόν σύλλογο «ΑΠΟΛ¬
ΛΩΝ» (ΩΔΕΙΟ) πού εναι γενικάς γραμματέας, ή προσ-
φορά τού είναι πολύτιμη καΙ σημαντική.
ΟΙ σκέψεις πού σήμερα έκθέτει, βγαλμένες ούσια-
στικά άπό την πλούσια έμπειρΐα τού, άποχτοϋν Ιδιαίτερη
σημασΐα μιά καΙ ή εξετάση τοϋ θέματος γίνεται χωρΐς
καμιά σκοπιμότητα. Εϊμαστε σΐγουροι ότι ο) σκέψεις αύ¬
τές τοϋ σημερινοϋ μου συνομιλητή μαϋί μέ έκεϊνες πού
στούλη μωρό. Δέν είναι τό γαϊδουράκι πού τόν έθαλε,
θά ληφθούν σοβαρά ύπ' δψη όπ' δλους έκείνους πού
ένδιαφέρονται γιά την πραγματική άνύψωση τοϋ πολι-
τιστικοϋ έπιπέδου στόν τόπο μας.
Γ.Λ.
Κύριε Λαγουβάρδε, σάν
έκπρόσωπος τοθ Συλλόγου
«Λόγος καί Τέχνη», σας εΰ·
χαριστώ καί σδς συγχαΐρω
γιά την έρευνά σας αυτή,
γύρω καί μέσα στά πολιτι-
στικά θέιματα τοθ τόπου μας.
Δέν πρέπει νά κρύψουμε,
ιτώς άνθρωποι σάν καί σας,
βοηθοϋν, ό κάθε ενας μέ τό
δικο τού τροτιο, στό πολιτι-
στικό άνέβασμα τού ΛαοΟ
μας.
Παράλβιψη έπίσης θά εί¬
ναι, αν δέν φωτιστεΐ τό γεγο-
νός, βτι ό Διευθυντάς τής έ-
φημερίδας σας κ. Μάνος Χα¬
ρής, είναι άπό τα Ιδρυτικά
μέλη τοθ Συλλόγου μας «Λό¬
γος καί Τέχνη> κι' άπ' τούς
δασικούς μοχλούς κίνησης
των πολιτιστικών έκδηλώσε·
ών της έποχής τού 60.
ΠρωτοΟ ατνα—τύξουμε τα
έρωτήματά σας, θά έιχιθυμοθ-
σα νά ύπογραμμίσω τούτη
τή σκέψη.
—θά κουΦεντιάσουμε άπλά
χωρίς ττλουμΐδια καί σχήμα-
τα ώραιοποιημένα. θά προσ-
παθήσουμε νά τρυπήσουμε τή
φλούδα την χοντρόπετοη των
προβλημάτων, νά άγγΐξουμε
καί νά κβντρΐσουμε τα κύτ-
ταρα της θυσίας. Κι' δχι μο·
ναχά νά ψΐλαφΐσουμε γιά νά
δικαιλογήσουμε την Οπαρξή
μας στούς εαυτούς μας.
Στό πρώτο σας έρώτημα,
«Ποία ή γνώμη σας γιά τό
πολιτιστικό έπΐπεδο στήν πό¬
λη μας», σδς λέγω.
Τό πολιτιστικό έπΐπεδο
στήν πόλη μας, δέν βρΐσκεται
σέ καλλΐτερη κατάσταση άπ'
τίς άλλες πόλεις. Δέν θέλω
νά τταρεξηγηθώ. Δέν μιλώ ι
αυτή τή στιγμή γιά τούς φο-
ρεΐς^, γιά τούς πομπούς. Τους
δέκτες σκέφτουμί. Την ούσΐα
της έρώτησής σας. ΟΙ πολ-
λοΐ, πού ένδιαφέρουν είναι
πού διψοθν. Μά, θά μοθ πεΐ-
τε. Τόσες καί τόσες «ϊκδηλώ·
σεις πού γΐνονται... Γ ι* αύτές
θά κουβεντιάσουμε παρακά-
τω. Στό πολιτιστικό έπΐπεδο
τοθ 'ΛαοΟ μας οί προβολεΐς
της στιγμής. Βρισκόμαστε
στήν έποχή τής θεοτΐοΐησης
τοθ στομαχιοθ. Στόχος τοθ
κοΐθενός, ή εθκολη άνίδρωτη
ζωή. Τυλιγμένοι μέσα στά
τίλοκάμια της παντοδύναμης
προπαγάνδας, ένεργοθμε καί
ζοΰμε καί συμπεριφερόμα-
στε, σ' δλους τούς τομεΐς,
όπως προστάζουν οί διάτρυ-
τες καθοδηγητικές καρτελΐ-
τσες των ήλεκτρονικών έγκε-
φάλων. Μιλοθμε γιά πολιτι-
στικό έπίτΐεδο τοθ ΛαοΟ κι'
δλοι, γιατΐ Ισως φοβούμαστε
Τό κοντράριομα, ώραιοποι-
οθμε την κατάσταοη καί σ'
άνάλογες έρητήσεις άπαν-
τοθμε' θαθμα... 'Υπέροχα...
Σέ ύψηλή στάθμη τό πολιτι¬
στικό μας έτχΐπεδο...
Κύριε Λαγουβάρδες, αύτό
σας τό έρώτημα θά Επρεπε
Ισως νά γίνει άντικείμενο
μιδς ξεχωριστης ερεύνας.
Τό πολιτιστικό έπίπεδο ε¬
νός ΛαοΟ, δέν μετριέται μέ
τόν άριθμό των έκδηλώσεων,
—(πολλές άπ' τίς οποίες γΐ-
νονται γιά τίς έκδηλώσεις)
— άλλά κυρΐως μέ τόν άρι¬
θμό αυτών πού παρακολου-
θοθν τούτες τίς έκδηλώσεις.
Κι' ό λόγος, πού ό πολύς
κόσμος δέ συμμετέχει, είναι
γιατί σήμερα, ό χρόνος, τρο¬
μερά συμπεπιεσμένος μετα-
ξύ δουλειας — ΦαγητοΟ καί
τηλεόρασης, δέν άφήνει πε-
ριθώρια γιά ■ηαρακολούθηση
όμιλιων, συζητήσεων κλπ.
Δέν τραβδ πιά τόν κόσμο,
τό παλιό σύστημα. Ό ανθρω-
■πος θέλει κάτι καινούργιο.
ΚαΙ τό νέο θά είναι, νά ό-
•πάρξει χώρος, πού ό άπλός
κι' δχι μονάχα ό τιτλουχος
ή ή βεντέτα των γραμμάτων
καί των τεχνών, νά μπορεΐ νά
πεΐ τή γνώμη τού καί ν' ά-
φήσει νά ξεδιπλώσουν οί σκέ-
ψεις τού χωρίς φόβο. Κουρά-
στηκε ό Λαάς νά είναι σένέ-
χεια καί συνέχεια, χρόνια τώ
ρα, δέκτης καί κολός χειρο-
κροτητής. θέλει καί μπορεΐ
νά ττεΐ πολλά. θέλει καί μττο
ρεΐ νά γίνει πομπός. Καλλι-
έργεια έδάφους μοναχά χρει
άζεται κι' αΐθουσες δικές
τού, πού νά μπαΐνει μέσα καί
μιτορεΐ νά ξετυλΐξει τίς Ιδέ-
νά νοιώθει άνετα. Πού νά
ες τού, σΐγουρος, πώς δσοι
τόν άκοθν θά τόν αΐστοτνθοθν
καί δέν θά τόν κοροϊδέψουν.
Στό δεύτερο ρώτημά σας,
«ΤΙ προσπαθειες έγιναν γιά
την άνύψωση τοθ πολιτιστι-
κοθ έπιπέδου», μπορώ ν' ά-
παντήσω μέ μεγάλη άνεση.
-Σοβαρές. Ό ΔΗΜΟΣ άπ'
τή μιά, οί Σύλλογοι καί τα
Σωματεϊα άπ' την αλλη, ή
γκαλερί τοθ Κωστή Σταυρα-
κάκη, τό θέατρο των Νέων,
ή Χορωδία, ή Έταιρεία θε-
άτρου Κρήτης, οί δημοσιο-
γράφοι, δλοι μαζΐ, προσπα·
θοθ κι' άγωνΐζονται. Παλεύ-
ουν καί οουλεύουν άσταμά-
τητα γιά τό πολιτιστικό ά-
νέβασμα τοθ ΛαοΟ μας. Κι'
οί περισσότερον γιά νά μην
πώ δλοι, σέ βάρος τοθ λΐγου
έλεύθερου χρόνου, πού μένει
άπό τό άγχος τοθ μεροκά-
ματου.
Αύτό δμως, πού δέν ίχει
γίνει άκόμη, είναι ό συντονι-
σμός αυτών των προσπαθει-
ών. ΚαΙ βλέτΐουμε, την Ιδία ,
μερά καί ώρο·, δυό ή καί
τρείς έκδηλώσεις. Παροττη-
ροθμε τό φαινόμενο τΓ(«; επο-
χισκής εξαρσης τη«,
στΐΧΓ|ς κίνησης καί την άντι-
στοιχη νάρκωσή της.
Ό ΔΗΜΟΣ ανέλαβε την
πρωτοβουλία καί παρακαλεΐ
Φ.Α*ΑΑήνων 4 Σίνταγμα
ΤπΑ. 3238727-8 3238512
15 Ίουνίου -30 ΣεπΙρΐου
:
Άεροχοριχώς
ίΐυνλμαν - Πλοΐο
Ποχ'λμαν - Πλοϊο
Πονλμαν
Πονλμαν
'ΑΓ(ΐ'χώς - Πονλμαν
• ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
78 7ου»·. 9,76,30 Ίουλ. 13,20Αύγ. 10,17Σεπ. . 'Λιρ'χώζ ■ Πλοΐα
θ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε Σάββατο
θ ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ.... »
θ ΡΟΔΟΣ .................. »
• ΡΟΔΟΣ - ΚΠΣ....... »
θΚΕΡΚΥΡΑ ............. »
• ΣΚΙΑΘΟΣ .............. »
θ ΣΚΟΠΕΛΟΣ........... »
• ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ........... »
θ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ...... »
•ΚΥΠΡΟΣ
• ΚφΣ^.......................Κσβε Δευτέρα
• ΚΙ
• ΛΕΣ
• ΓΥΘΕΙΟ
• ΣΑΜΟΣ..........,.......Κάθε Παρ/ευή
•ΜΥΚΟΝΟΣ ........... »
• ΠΟΡΤΟ ΧΕΛ»
• ΚΑΡΥΣΤΟΣ .ί^ΐϋ™^*^
♦»ΚΕΑ ............
•ΚΥΘΗΡΑ
(ΚΛΡΟΜΙΙ ίίΟΚΡΙΗΟΥ
Γράψτε μας νσ σσς
στείλουμε τό πρό-
γραμμά μος, είναι τό
κάτι όλλο....στά προ-
γράμματα εσωτερι¬
κόν τουρισμού.
. Άεροπυρικυκ
. Άΐροπ
.Πλοϊο
. Πλοϊο
.ΙΓ/οιο
.Πλοιο
Στεϊλτε μου τό όναλυτικό καλοκαιρινό
σσς πρόγραμμα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ..............................
Τ.Τ..........ΠΟΛΗ ........................
ΤΗΛ.............................................
ι Ίερβννα
τούς Συλλόγους νά προβούν
στήν τηρήση ενός βιβλΐου έκ¬
δηλώσεων, ώστε νά τό συμ·
βουλίύονται δλοι, πρίν, προ-
γραμμοπΐσουν μιά νέα.
•Ο «ΛΟΓΟΣ καί ΤΕΧΝΗ»
άπό παλιά έττΐ'μένει πάνω σ'
αύτό τό θέμα. θά πρέπει κά-
ποτε, νά σταματήσει αύτη ή
^•αναρχΐα» των έκβηλώσεων.
"Ολοι οί Σύλλογοι, θά πρέ¬
πει νά συνίργαχ—συν γιά τό
σωστό προγραμματισμό. Ό
ένας φορέας θά πρέπει νά εί¬
ναι πλάι στόν άλλο κι" ολοι
μαζί στήν κοινή προσπαθεία.
Έχει προσεχτεί, πώς κάθε
Σύλλογος, άνάλογα μέ τίς
δονατότητες τοθ ΔιοικητικοΟ
τού Συμ&ουλΙου, ίχει διαστή-
ματα άκμής καί παρακμής.
Γνωστό έπίσης, ότι τό κάθε
Δ. Σ. δουλεύουν δυό τό πο-
λύ τρΐα μέλη. "Ισως λοιπόν,
θά μποροθσε νά γεννηθεΐ ε-
νας φορέας μέ πρόεδρο τόν
κ. Δήμαρχο καί μέλη τούς
προέδρους καί γεν. γραμμα-
τεΐς ολων των Συλλόγων, ή
τα μέλη τοθ Δ. Σ. πού εχουν
βρέξη καί χρόνο γιά δουλειά,
πού νά προγραμματΐζει, συν-
τονΐζει, γεμΐζει τα κενά, κα-
τανέμει τίς έκδηλώσεις καί
νά δημιουργεΐ συνεχώς προ-
υποθέσεις γιά άσταμάτητο
πολιτιστικό άνέβασμα. Τότε,
θά μπορέσει νά κουβεντια-
στεΐ κι' ό τρόπος συμμετοχής
των πολλών στήν όργάνωση
των έκοηλώσεων.
Τό τρίτο σας έρώτημα'
«Ποιές οί σηιμαντικώτερες
πολιτιστικές έκδηλώσεις πού
έγιναν», ττολύ δύσκολο. Ή α¬
παντήση είναι άνάλογη μέ
την σκοπιά, πού ό καθένας
βλέπει την εκδηλώση.
Στήν πόλη μας, εχουν γ(·
νει άρκετές σημαντικές έκδη
λώσεις, πού συγκέντρωσαν
την άνάσα τοθ ΛαοΟ. Άπ'
αύτές, οί καλύτερες, οί πολι¬
τιστικές έκδηλώσεις της Κ.
Ν.Ε. καί τής Νεολαίας 78.
Πρώτο. Γιατί δούλεψε γιά
την αναπτύξη τους πολύς
κόσμος. Αύτό πού λέγαμε
στήν άρχή. Συμμετοχή των
πολλών στήν όργάνωση.
Δεύτερο. "Ολοι ήταν καί
δέκτες καί πομποΐ.
Τρίτο. Ό κόσμος πού γεύ·
ΤΙ ΝΕΓΙΜΚ
ΚΛΙ Τ·
ΠΡΈΠΕΙ
Ι*Α ΓΓΛίΕΙ
Γ.
τηκε τοθτες τίς έκδηλώσεις
τ)χαν πολύς. Τό νά θωρείς
μανάδες μέ τα παιδία στά
χέρια, πατεράδες μέ τα μωρά
στήν άγκαλιά, νά στέκονται
καί νά ρουφοϋν τίς έκθέσεις
βιβλΐων, φωτογραφιών, κλπ.,
νά νοιώθουν τούς χτύπους
τής καρδίας τους στόν Ιδιο
παλμό μέ τούς σφυγμούς των
όργοτνωτών, τότε, τότε κα-
ταλαβαΐνεις τί λείπει άπ' τίς
αλλβς — (φορές έττικετοττοι-
ημένες)— πολιτιστικές έκδη·
λώσεις.
Στό τελευταΐο σας έρώτη¬
μα, κ. Λαγουβάρδε, «ΤΙ πρέ¬
πει νά γίνει γιά νά όλοκηη-
ρωθεΐ ή πολιτιστική δραστη-
ριότητα στήν πόλη μας>, έπι-
τρέψτε μου ν' άπαντήσω μέ
λΐγη ποιητική διαθέση.
Όργοτνωτές καί θεατές ή
άκροατές ν' άνοπτνέουν τόν
ϊδιο άγέρα. Νά μιλοθν την
ιδία γλώσσα καί νά εχουν
τούς ϊδκρυς τΐόθους κι' βνει-
ρα, προβλήματα κι' άνησυχΐ-
ες.
Σκέψεις κι' Ιδέες κι' όρα-
ματισμοί πάμπολλοι στό ρώ-
τημά σας αύτό. Πρίν δμως
τίς άφήσει κανείς νά πεταρΐ-
σουν στό λεύτερο άέρα, θά
πρέπει νά κοιτάξει καί νά
δεί κατάματα: την ιχραγμα-
τικότητα.
Κι' αυτή είναι μιά γιά την
πόλη μας, τό Ήράκλειο.
Ίούλιο κι' ΑΟγουστο, άμέ
τρητες «πολιτιστικές έκδηλώ-
σεις». Τό 8Οο)ο περΐπου ο-
σων γΐνονται όλόκληρο τό
χρόνο. Γιατί άραγε;... Τό ύ-
πόλοιπο διάστη,μα Σεπτέμ-
βριο μέχρι Ίούνιο;
Μήπως λοιπόν θά πρέπει
νά ένισχυθεΐ ή σκέψη τής
προγραμματισμένης, τής σω-
στης πολιτιοτικής κίνησης;
Ποία πνευματική θροφή
δΐνεται τό Χειμώνα; Ποιές
έκδηλώσεις εχουν γίνει έκ-
τός τειχών; Μιλοθμε γιά πο¬
λιτιστική άτιοκέντρωση κ ι οί
Ιδιοι πού φωνάζουμε, δ,τι κά-
νουμε τό φτιάχνουμε έντός
ρα άπό τίς τάφρους της πό-
λης μας, ζωντανεύουν τό...
τειχών. Όσοι βρίσουνται ιτέ·
«Λάβετε θέσεις» τοΰ ΜαρΧγ-
κοθ.
"Αν δέν μαζευτοθν δλοι οί
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ. 4
στοπ
νά Απιτύχετε μιά ηραγμα,τική εύκαι-
ρ{«, άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
• Έπιακεφθήτε μας. Οά ϊχετε αύντομα την
πιό ουμφέρουοα «ερίπτωβη.
~τοχος μ«ςί "Οχι ή ά«λή μεαιτική έξυ^ηρέτη-
βη, άλλά το συμφέρον τής πελατείας μας.
ϋβεβιτικύ ΓραφεΙΌ
ΓΕΛΡΓΙΟ1· ΧΤΕΙΛΚΛΚΗ
Αβωφόρο; Καλοκαιρινό^ Ι
Χηλέφωνο 98*3-3411
ΜΠΟΓΤΙΚ
ΣΦΙΓΚΑΣ
Διαθέτομε ποικΐλα σχέδια, έΕαιρετική ποιότητα
καΙ καλές τιμές, Ιδιαιτέρα τώρα οτίς ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΒΕΡΩΦ 8 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-996
,9 9
ΤΑΒΕΡΝΑ"ΑΛΜΥΡΟΣ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
Δεχόμαοτε παραγγελΐες γιά Γάμους,
ΒαπτΙσεις κλπ.
ΤΑΒΕΡΙ¥Α «ΑΛΜΙ'ΡΟ-»»

Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικής όδοϋ ΉρακλεΙου-ΧανΙων
Τό ότι φτιάχνουμε
56 χρόνια άλλαντικά
σημαίνει ότι
Ο ζερουμε νύ διαλέγουμε την πάντα φρέσχια πρωτη υλη μας το
κρεας
• ή έρευνά μας ωδήγησε στό νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
τικο μέ τους πιό ουγχρονους τρόπους μέσα οέ άπόλυτη άποστει
ρωση
Ο ξέρουμε τον τρόπο άποκτήσαμε καΙ τα μηχανήματα γιά νά τώ
συσκευάζουμε σέ απόλυτο κενό καί νά διατηροϋμε έτσι τή φρε·
οκάδα τους
δοκιμάστε τα μ' έμπιστοούνη
καί πήτε μας τή γνώμη σας
ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 197|
"Ιίνας νέος 1 Τχρονος ταλαντουχος ζωγράφος
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
* Εκθέτει
βτδ Ρέθυμνο
ΟΙ ΔΙΛΛΈΧΈΙΧ ΤΟΓ
Την περασμένη Τετάρτη
Λρχισαν οί έξαιριπικοθ έν-
οιαφέροντος όμιλΐες πού όρ-
γανώνει δ Δήμος "Ηρακλεί¬
ου στή Βασιλική τού ΆγΙου
Μάρκου.
Τό βράδυ της Τετάρτης μΐ-
λησε 6 καθηγητής ιγοΟ Πα¬
νεπιστημίου τής Σορβόνης κ.
Γιάννης Σβορώνος. θέμα τής
ΈπιτυχΙα σημείωσαν οί ττα
ραστάσεις τοθ γνωστοθ θιά-
σου Ν. ΧατζΙσκου — Τ. Νικη¬
φοράκη μέ τό ίργο τοθ Σο·
φοκλή «ΟίδΙπους τύραννός»,
τΐού δόθηκαν την περασμένη
βδομάδα στό κηποθέοττρο
«Ν. Καζαντζάκης». ΟΙ τισρσ·
στάσεις αώτές έντάσσοντσι
στά πλαΐσια των καλλιτεχνι-
κών έκδηλώσεων τοθ Ε.Ο.Τ.
Ή παράσταση τοθ «ΟΙδΙττ,ο-
δα», βπως τονΐστηκε σέ σχε-
τική συνέντευξη Τύττου, ήταν
άφΐερωμένη οτόν Δημήτρη
Ροντήρη κσΐ ίγινε προσπα¬
θεία νά ξεφύγει άπό τόν «Ά-
καδημαΐσμό» πού χαρακτηρΐ
ζει τό άνέδασμα τροτγωδιών.
Ή ρκηνοθεσΐσ τοϋ Εργου εΐ-
χε γΐνει άπό τόν ΝΙκο Χα-
τζΐσκο, οί δέ παραστάσεις
ήσαν υπό την προστοκΚα τοϋ
Δήμου Ηρακλείου.
όμιλίας ήτοτν «Προβλήματα
μεθόδου καί βρευναας στό
χώρο τής Ίστορίας», μέ εί-
δική άνοοφορά στήν Κρήτη.
Την Παρσσκευή στόν Ιδιο
χώρο έξ αλλου μίλησε 6 έντε-
ταλμένος ύφηγητής τοθ Ιδι-
ου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος
ΣτεψανΙδης μέ θέμα «Σημα-
σΐα καί περιεχσμένο τής έρ-
Η ΕΚΘΕΧΜ
ΤΗΣ
ΡΟΣΛΝΛΣ
ΣΙ*ΙΛ
Έληζε μέ έπιτυχΐα ή άτο-
μική εκθέση ζωγραφικής τής
καβηγήτριας τής Ίστορίας
τής Τέχνης καί τής Διακοσμι
τικής ΚΟ5ΑΝΝΑ5 αΜΑ. Ή
Εκθέση, ποΰ διοργανώθηκε
άττό τό Σύλλογο «Λόγος καί
Τέχνη», συγκέντρωσε την
προσοχή πλήθους έ-ισκετΐτών
πού συγχρόνως είχον την
εύκαιρΐα νά άνταλλαζουν ά-
πόψεις πάνω σέ θέματα τέ¬
χνης μέ την Ιδία την έκλεκτή
καλλιτέχνιδα. ι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗ_.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
έγκατασταθεΐς μονΐμως είς Ηράκλειον,
δέχεται καθημερινώς:
ΠλατεΙα Κορνάρου (Βαλιδέ ΤΖαμΙ)
Στοα Γιαλεράκη — 3ος δροψος
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
γατικής έπιμόρφωσης». Αϋ-
ριο Τρίτη τέλος, πρόκειται
νά μιλήσει ή κ. Κραβαρίτη
- Μανιτάκη, έιτιμελήτρια τοθ
Πανεπιστημίου θεσσαλονί¬
κης μέ θέμα: «Κοινωνικά προ
βλήματα τής έργατικής τά-
ξης μετά την ένδεχόμενη συν
δέση τής ' Ελλάδος μέ την
Κοινή Άγορά.
Καλεσμένο άπό την Ε.Ο.Κ.
τό «Έλληνικό Χορόδραμα»
βδωσε τρείς ίνδιαφέρουσες
παραστάσεις στό Ήράκλειο
(στόν Κόυλε) μέ δυό εντελώς
διαφορετικά προγράμματα,
πού παρουσιάζουν ΙδιαΙτερο
ενδιαφέρον.
Ή ΜΗΔΕΙΑ πού βασΐζεται
στήν όμώνυμη τραγωδΐα τοθ
Εθριπίδη δόθηκε μόνο μέ μέ-
σα χορευτικά καί έκφραστι-
κά.
Ό ΟΡΕΣΤΗΣ, τιού βασΐστη
κε σέ κείμενο τοϋ ΑΙσχύλαυ,
τ*|ταν ίνα έντυπωσιακό θέαμα
μιά καί συνδύασε πολλά θε·
οττρικά στοιχεΐα.
Ό ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙ-
ΑΣ διέφερε εντελώς άπό τα
προηγούμενα. Άφορμή της
δημιουργίαν τού είναι ή τρσ-
γωδΐα τής Κύπρου, ένώ συγ¬
χρόνως βασιζόταν στίς τρα-
γωδΐες τοθ ΕύριτΐΙδη. Ήταν
μιά κραυγή διαμαρτυρίας έ-
νάντια στή β(α, στόν πόλεμο,
την γενοκτονΐα.
Ζωηρό ενδιαφέρον συγκέν¬
τρω νέ ι ή Εκθέση ζωγραφικής
τοθ 17χρονου ταλαντούχου
Ρεθεμνιώτη καλλιτέχνη ΝΙκου
Αλεξίου, πού μέ έπιτυχΐα
συνεχΐζεται στό «ΔΕΛΦΙΝΙ».
Ή Εκθέση πού οργανωθήκε
μέ την φροντΐδα τοθ 'Εκίιο-
λιτιστικοθ - 'ΕπιμορφωτικοΟ
Συλλόγου Ρεθύμνης αποτελεί
ται άπό 30 περΐιτου μιΚροϋ
μεγέθους £ργα καμωμένα μέ
διαφορετικά ύλικά.
Τα εργα αύτά εχουν μιά
διπλή ύτιόσταση, άφ' ενός
μέν είναι αύτοτελεΐς πΐνακες
ζωγραφικής καί άΦ* ετέρου
μακέττες γιά μελλοντικούς
μεγάλους πΐνακες. Αύτό δεί-
χνει τή σεμνότητα τοθ καλλι¬
τέχνη τιού άντΐ νά τιροχωρή-
—ι σέ βιαστικούς αύτοσχεδι-
ασμούς σέ μεγάλους τιΐνακες,
κάνει ίνα πρώτο βήμα αύτο-
τβλές παρ' δλα αύτά, τό έκ-
θέτει στό κοινό καί τό κα-
λεϊ σ' Ινα γόνιμο διάλογο
μαζΐ τού, άπά τόν όποϊο θά
βγοθν κερδισμένοι πολύ ό
ζωγράφος, τό ίργο καί τό
κοινό.
Ό Νίκος Αλεξίου, μόλις
Ιχει συμτιληρώσει τα δεκαε-
πτά τού χρόνια. Ούσιαστι·
κές σπουδές πάνω στή ζω·
γραφική δέν Ιχει κάνει Ο0·
Τί. ίχει ζήσει στά μεγάλα
καλλιτεχνικά κέντρα οπου ϊ-
νας ζωγράφος μπορεΐ νά ένη
μερωθεΐ γιά τίς σύγχρονες
τάσεις τής Τέχνης. Τό ϊργο
τού δμως δεΐχνει μιά ώ'ριμό-
τητα σπάνια γιά την ήλικΐα
τού καί παράλληλα μιά προ»·
τοψαντ) διαθέση πού άτιοφεθ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
«Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο»
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Όδός 1866 - Αριθ. 108 - Τηλ. 282.367
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΟΓΤΙΚ «ΜΛΚΤΗΑ»
Μοντέλχ Αθηνών Λαφαγιέτ
ΙΜοντίλα Λϊιχάλη Βελούδιου
γιά ΙΙαχουλές
ΜΑΡΘΑ ΓΡΙΒΑΚΗ
ΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-263
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ 20 ΜΕΡΕΣ
•••■••••••••••••••••••••••••••••••Φ·······························
ΑΝΘΗ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
ΗΡΛΚΛΕΙΟ—ΡΟ-ΟΧ
ΑΝ Κ.ΕΙΝΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
Τό περίπίτρο
Ι
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ |
Ι
στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ- /'
κου
ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ ι*
ι
Διαθέτει καΐ την
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
Τό Γρ-αφειθ
/ τής «'Λλήθεις»
βτήν Άθήνα
Τδ γραφ·εϊο τής εφημερίδας μας
5·ρίσκεται στήν όδό Αίγίνης 18—
Κιιψέλη—Τ.Τ. 812. Τό τηλέφωνο
τού άθηναικοΰ μας γραφείον είναι
8229540
Τό γνωστό
Καπτνοττολεΐο
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
(ΚΙΜΛΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
διαθέτει δλα
τα εΤδη τοθ
κα-ττνιοτή,
περιοδικά, '
έφημερίδες .
••••••••••••••••••••••••••••••φ···································
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο··** ·
ΝΙΚ. ΜΒΥΡΟΜαΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265
ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Αναλαμβάνομε πάοης φύσεως τοποθετήοεις
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
*εχτχ»χι
»♦♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
0
Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
(Νεκροταφεϊο)
ΤΗΛ. 230.^189
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ή περΐφημη χωρίς καφεΐνη ΠΟ ΟοΙθ τής ΡΟΥΑί
καί η παγκοσμΐως, γνωστή Γκαςόςα ΗΙ-8ΡΟΤ τής θΑΝΑϋΑ ϋΡΥ.
Σέ κουτΐά Αύταμάταυ άναίγματοςϋ
Προίόντα τής ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
γίΐ δμως μέ σιγουριά κάθι
έκκεντρικότητα.
Στά θέματά τού 6 νεαρός
Καλλιτέχνης, βσο καί άν άτχό
τιρώτη ματιά οί πΐνακές τού
μοιάζουν χωρίς συγκικριμέ-
νο θέμα, τα παΐρνει αηό τό
περιβάλλον τού φυσικό καί
κοινωνικό.
Έλληνιική άρχιτβκτονική,
"Ελληνες Ποιητές, κατοπτιε-
στικές εμπειρΐες άπό την έκ-
■τταύδευση καί τό περιβάλλον,
έντυτΐώσεις άτιό τή μελέτη
τής Ιστορίας καί γινικώτερα
άπό τή σκληρή πραγνατικό-
τητα τής έττοχής μας, πό-
τΐ συγκϊκριμίνα καί πότε
σχηματοποιηιμένα, Ιρχονται
Καί ξανάρχονται στό Ιργο
τού. Ή ανθρωπίνη φιγούρα
σπάνια βμφανΐζεται καί είναι
κυρΐως σχηματοποιημένη. Σ'
δλα τού τα ϊργα, άκόμη καί
στά άπό πρώτη 6ψη άνέμελα
τοπΐα, ΰπάρχει βαθύς προ-
βληματισμός πού έκφράζεται
6μως μέ γνήσια ζωγραφικά
μέσα.
"·Υ1 "§Τ1
ΤΑ
ΕΜΟΙ ΓΑΙ1ΑΡΟ1·
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ -ΤΗΛ. 360.1769 -361.6904
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΩΠΟΕ
Νομοϋ "Ηρακλείου — ΛαοιθΙου
ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΖ
Έθνικτϊς Αντιστάσεως 3β—.Τηλ. 233.240
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ο. 1
Θές νά πεϊς κάποιον βζυπνο; Τόν λές άλεποϋ. Θές νά
πεϊς κάποιον γιγαντόσωμο; Τόν λές έλέφαντα. Τό ϊδιο
κι δταν θές νά πεϊς άδιάντροπο, λές γάϊδαρο μέ μίβς,
καί τελειώνεις.
Μά ή γαϊδουριά δέν είναι πάντα καί ντροπή. Καμ¬
μιά φορά συμβαΐνει νδναι ντομπροσύνη.
"Ετσι καθώς κουβεντιάΖαμε, έκανε κέφι ό γάΐδα-
ρος, καΙ μουπε μιά ΙοτορΙα άπ' τή Ζωή τού, γιά τό γκά-
ρισμα.
Κάποτε, λέει, σ' ίνα άφεντικό πού δούλευε, Ζοϋσε
στόν ΐδιο σταϋλο μέ άλλα δυό μουλάρια. Μά κάποια νύ-
χτα Εέχασε τό σταϋλο άνοιχτό τ' άφεντικό κι εΐχε φεγ-
γόρι πού οταλαματοϋσε άσήμι.
Λίγο πιό κάτω άπό τό σταϋλο ήταν 6να κτήμα μέ ά-
θέριστη ταγή, ένα γαϊδουρΐστικο μπόϊ στό ϋψος. Τή θώ-
ριες, λέει, καί συρώνανε τα σάλια σου.
Τή νύχτα τα μουλάρια ψυθιρΙΖανε καί τέντωνε ό
γάίδαρος τ' αυτιά νά κρυφακούσει.
— Φεύγουμε κρυφά άπ' τό γάϊδαρο, νά πάμε στήν τα¬
γή νά φδμε λΐγη; ψυθίρισε τό ένα μουλάρι στό ΰλλο.
— Φεύγουμεε, συμωώνησε καί τ' ΰλλο.
Μά ώστόσο ό γάίδαρος κρυφάκουσε τό διάλογο.
— Καί γιατί νά μή μέ πάρετε καί μενά μαΖΙ σας; δια-
μαρτυρήθηκε έντονα. Μόνο γιά τα μουλάρια έφτιαΕε ό
Θεός την κλεψιά κι άπαγορεύεται νά ρθοϋνε ο) γαϊδά-
ροΐ;
— "Οχι, δέν είναι πού την έφτιαΕε ό Θεός μόνο γιά
τα μουλάρια, άλλά φοβόμαστε νά σέ πάρουμε γιατί εΤ-
σαι μαρτυριάρης. ΚΓ άμα φός ταγή γκαρΙΖεις, τοϋ άπάν-
τησε τό ένα μουλάρι.
— Παρτε με καί σδς όρκΙΖομαι πώς δέν θά βγάλω τσι-
μουδιά' σδς δΐνω τό λόγο μου, ένα γαϊδουρινό λόγο τι-
1 μής σδς δίνω, δηλαδήντόμπρο. 'Αλλοιώς καί δέ μέ πά¬
ρετε, θ' άρχΐσω νά γκαρΙΖω μόλις φύγετε, γιά νά Ευπνή-
σει ά άφέντης νά κατέθει. Έτσι θ' άνακαλύψει ότι λεΝ·
πέτε καί θδρθει νά σδς πιάσει στό χωράφι.
ΤΙ νά κάνουν τα μουλάρια, άναγκαστήκανε νά στη-
ριχτοϋν στό λόγο τοϋ γαϊδάρου, πώς δέ θά βγάλει τσι-
μουδιά καί τόν πήρανε.
— Πήγαμε στήν ταγή, συνέχισε νά μ' άφηγιέται ό γάϊ-
δαρος. Κι άρχΐσαμε νά τρώμε σάν πασάδες. "Εφαγα, φΙ-
λε μου. ταγή μέ τό τουλούμΓ χόρτασα' μπούχτησα. Τεν-
τώσανε τα νεΰρα μου' θλέπεις είναι γεμάτη σπίρτο ή ά-
φιλότιμη, γέμισα κέφι, μέθυσα καί σέ μιά στιγμή άκρά-
τητο σά φτάρνισμα, μοϋ χτύπησε τό γκάρισμα στ* άρθού-
νια. ΒάΖω τα δυνατά μου νά τό καταπιώ μα?Ι μέ την τα¬
γή, νά τό πλαντάΕω, μά... τΐποτα. "Ολο καί μέ κυρΐευε
ένα κέφι νά γκαρΙΕω, σά μεθύσι. Ένοιωθα δλο τό κορμΙ
μου φουσκωμένο άπό γκάρισμα κι έλεγα πώς θά σκάοα)
δν δέν τό βγάλω. '
Δυά βήματα πιό δΐπλα τα μουλάρια, δέν ήξεραν τή
νέα τροπή πού πήρανε τα πράματα κι ήσυχα, τρώγανε...
τρώγανε... τρώγανε... 'Εγώ άπ' τ' δλλο μέρος έσφιγγα
τα δόντια μου, τα χείλια μου, τή μέση μου, μά έρχότα-
νε σάν έμετός τό γκάρισμα καί ποϋ νά βαστάΕω...
— "Εϊ... μωρέ σεϊς μουλάρια, τούς φώναΕα. Φύγετε...
Φύγετε... Φύγετε... μοΰρχεται νά γκαρΙΕω.
— Βρέ καλέ μας... Βρέ κακέ μας... άρχΐσανε νά μέ πο-
ρακαλοϋν τα μουλάρια. Βγάλε σκασμό κι έλα στά συγκα-
λά σου... Ποϋ θά Εανάβρεις τέτοια εϋκαιρΐα... τρώε τα¬
γή καί σώπα... '
— "Αδύνατον... Αδύνατον... Ταγή έχω φόει, θρέ παι¬
δία* λυπηθεϊτε με' όν δέ γκαρΙΕω θά σκάσω...
Ήταν σά νά μοϋ λέγανε, πώς τδπιε κάποιος αν-
θρωπος καί τοϋ φώναΖαν νά μή θγάλει τσιμουδιά' κατά-
λαβες. Πνεται τέτοιο πράγμα;
Πήρανε, λέει, τα μουλάρια δρόμο γιά τό σταϋλο καΐ
σάν άπόμεινε ό γάϊδαρος μονάχος κάτω άπ' τό φεγγάρι.
στή μέση · μέση τής ταγής. άρχΙΖει νά γκαρβει «γκάάάά
.... γκάάάάά... γκάάά...». Πέφτει κάτω, κυλιέται, γκαρΙ-
Ζει νά μερώσει την ταγή, σά μεθυσμένος πού ΖηΫδ νά
Εεθυμάνει...
— ΚυλΙστηκα όδερφέ μου, πήδησα. τσινοβόλησα, Ηόρ·
δησα... "Οση ταγή δέν έφαγα την τσαλαπάτησα, την κα·
τούρησα... 'Ενοιωσα μέσα στήν ταγή σάν βασιλιάς μέσ'
στό θασΐλειό τού. Γάϊδαρος έγώ, μέσα σ' ένα άμαγάλο
χωράφι μέ ταγή. εΤμ' ένας θασιλιάς μέσ' στό βασΐλειό
τού δ.τι θέλω κάνω...
Μέσα στό πανεγύρι δμως, νόσου^κι ό άφέντης: Ξύ·
πνησε μέ τό γκάρισμα μου.,Έκεϊ νδσουνα νδβλεπες, ποι-
ός εΐν' ό βασιλιάς καί ποίος ό δοϋλος. Νάσου τή μιά μέ
τό ραβδΙ τού βτ' αύτιά... Νάσουν την δλλη στά καπού-
λια καί στή ραχη... Ίδρωσε, λέει, ό κακομοΐρης άπ' τό
Εύλο. Κάποτε τρώει μιά κλωτσιά καί στ" άχαμνά κι δρ-
χισε ή ταγή νά τρέχει άπό πΐσω ποτάμι, άπ' τόν πόνο.
— Αύτά καμμιά φορά συμβαίνουν, κύριέ μου, μέ τό
γκάρισμα, άλλά αύτό δέ λέει πώς πρέπει νά σωπάσω...
Γέλασα. ΤΙ νά τοϋλεγα; Σκέφτηκα μόνο πώς ύ-
πάρχουνε κι άνθρώποι πού... μιμοϋνται τούς γαΤδάρους
Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
• ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ΤΧΙΚΟΥΛΑΔΙΚΟ - ΟΥΖΕΡΙ
« Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ »
Π λ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390
Τσικουοιά καί ΟΟζο
μέ μεγάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων
-■-------■-■-■-ΡΒ
ΚΟΥΚ ΚΟΥΒ · Μ·Υ«
• Σέ βλλη θέση δημοσ..ύ«τα. συνέντευΕη τοθ πβρ,.
βόητου Νικολάου Ιένου. ό οποίος, οθτ. λΐγο. οθτ. ηολθ,
δηλών., πώς ήταν... Εένος πρός τή χούντα, ή όποΐα ώς
γνωστόν τοϋ δημιούργησε την όνύπαρκτη Μητρόπολη
ΠελαγονΙσς καΙ τόν δ.όρ.σε γεν.κό... δερβέναγα
Κάποιοο λοιπόν άπό τό τυπογραφεΐο. που διάβοσι
τή συνέντευΕη. παρατήρησε:
-Μπορεί νά λέγεται Σένος. άλλά γιά τή χονντο
ήταν πολύ δικός...
Συμφωνώ κσΙ προσυπογράφω. χωρίς νά έχω πρόθε-
ση νά στενοχωρήσω τόν... Σεβασμ.ώτατο ΠελαγονΙας,
σεβόμενος τάς προσφάτους τού ώγωνΐας
• ΚαΙ μιά κι άνοΐχτηκ* τό τϋπογραφικό · Οημοοιογρα.
Φΐκό κουτσομπολιό. κάποιος βλλος .Ιπ«:
-Καλά. ό Νικόλαος δηλώνει πως Ιχ.ι στ.νό φΐλο
τόν ΑρχιεπΙσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, αλλά ό Τιμόθβος
έχει δραγε φίλο τόν Νικόλαο;
Λογικό τό έρώτημα. άλλά τόσο δύσκολο. πού χροά-
Ζεται. πραγματικά. άρχιεπισκοπική απαντήση. ^
Έκτός κΓ δν ό 'ΑρχιεπΙσκοπος θά προτιμήσει τό έκ·
κλησιαστικό ρητό πού λέει: «Θοϋ Κύριε. φυλακή τώ στό·
ματΙ μου»...
Πάντως έγώ δν ήμουν στήν άρχιεπισκοπική θέση,
παραποιώντας τό γνωστό: «'Ακάκιε. τα μακαρόνια νά
είναι ΜΙσκο», θά δλεγα στόν ϊένο:
-Νικόλάε. τα... μπισκότα νά είναι... Παπαδοπού-
λουΙ..
Άν καί λένε γιά τόν Σένο ότι άντΙ γιά τα... μπιοκό-
τα, προτιμδ περισσότερο τα... κρακεράκια, φυσικά, πάν-
τα... Παπαδσπούλου.
Σ' δλλους, θλέπετε. άρέσουν τα... γλυκά, σ' δλλους
τα... Ευνά καΙ σέ μιά... τρίτη κατηγορΐα τα... τραγανά
«Ντέ γκούστιμπους έ ντέ κολόριμπους. νόν ντισπου·
τάντουμ έστ», μιά καΙ ό «ΠελαγονΙας» τα καταφέρνΐι
καλά μέ τίς Εένες... γλώσσεοΙ..
* Διαθάστε τώρα καΙ λίγους οτΐχους — σέ πλάγιους
ήχους- πού έμπνεύστηκα άπό την «Έπιχείρηση-Πον·
ντάνασσα»:
Τοϋ άγιωτάτόυ Νικολάου Ιένου
γνωοτϋ χουντικοϋ δεδηλωμένοου,
Κυριακής δρθρου βαθέως
εύρισκομένου οτάς άγκάλας τοϋ Μορφέως
1 χάλασαν την ήσυχΐα δύναυοα
είσερχόμενες θορυβωδώς στήν ΠαντάνασσΟ
δυνάμεις Στρατοΰ, Ναυτικοϋ, Άεροπορίας
αΐτινες άδράΕασες φιάσκου - εύκαιρίας
έπαιΕαν ένα παιδικό παιχνίδι
γιά τό πρωτοπαλλήκορο τοϋ ΊωαννΙδη.
Βατραχάνθρωποι, χωροφύλακες, λοκατΖήδες,
ναϋτες, άεροπόροι καΙ έσατίήδες.
Μάηδες, ΤεατΖήδες καί άγροφύλακες,
πυροσβέστες, νοσοκόμοι καί δασοφύλακες,
μέ αύτοκΐνητα, πλοϊά κι άεροπλάνα
τορπιλλακάτους, τάνκς καΙ ύδροπλάνα
τ2Ιπ, μστοουκλέττες καί ποδήλατα
έλικόπτερα, τρίκυκλα καί Ιππήλατα.
πήγαν τόν Μπόλαρη νό πιάσουν τα τΖΙνια
άλλά απέτυχαν γιατί δέν είχον... πατΐνια.
Κι άφοϋ απέτυχαν στήν Π α ντάνασσα
ό Ξένος έδεήθει στήν Άνασσα,
υπέρ Στρατοϋ, Στόλου καί Άεροπορίας
τονίσας δεόντως χάριν τής ΙοτορΙας
ότι τα πάντα έπεσαν στό κενόν
διότι τό «Ελλάς 'Ελλήνων Χριστιανών»
εύλογεϊται διά τρόπων επιτηδείων
υπό των χουντικών σταγονιδΐων
τα όποϊα δέν φοβοϋνται Στόλο. Αεροπορία, Στρατό
καθότι έχουν μαΖΙ τους τόν... «Αβέρωφ» τό άντιτορ-
(πιλλικό
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΒΟΓΑΓΑΡΙΑ —
ΤΗΝΟΧ
Προγράμματα — ΠληροφορΙες — 'Εγγραφές
Πρακτορείον ϋΕΒυδΑίΕΜ
'Αμισοϋ 4 τηλ. 283.652. 285.453
βι^ο~ υρ
ΛειτουργεΤ χειμώνα-καλοκαΐρι
μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΟ.
Λεωφόρος Μποφώρ—Π Ισω άπό τό Αρχαιολογικό
ΜουσεΤο Ηρακλείου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620
ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
ΠΟΥΛΜΑΝ
ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙΟΚΧ>Ϊ·Ι£ΟΪ·_.Ο_.
θενών 40 - Χανιόπορτα - Τηλ. 230.842
♦♦♦♦
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
(Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
Μέγεθος Γραμματοσειράς