90649 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

164

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

17/4/1978
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
εεα οί ζενεσ βασεισ απο την κρητη
Χαρβς σ' αυτόν, πού ηρΐν με
χώμα, τού φράξουν οί βλλοι τό
στόμα, προλάβη νό: πεϊ έστω
καί μιά συλλαβή δική τού.
Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Διεσθυνίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
έ*
Ι
ι
ι
ι
ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
Χρ6νο 3ο - 'Αριβ. φύλ. 164 Δρχ. β
Τό πιδανό άποτέλεσμα τής έφαρμογής τοϋ τρομοκρατικού Νομοσχεδίου είναι:
ΒΙΧΒΣΜΟΣ
ΠΙΜΠΤΟΧΥΣΙβ
Καί μιάσειρά άπό έρωτηματικά ''Μιίπως,, γιά την Κυβέρνηση
Άπαντητικό άρθρο στή «Φλόγα»
"ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ,,
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΟ φύλλο, πού ό τίτλος τού δέν κατάφερε νά
μεταφέρει την «φωτία» τού στόν εσωτερικό κόσμο των έκδοτών
τού, άρχισε τελευταία νά άσχολείται καί με την παγκόσμια ί_
στορία.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την προβολή, σέ κεντρικό κινηματογράφο τής
πόλης μας, τής άντιφασιστικής έπικής ταινίας «Πεθαίνοντας στήν
Μαδρίτη» καί τα χειροκροτήματα πού άκουστήκανε σέ κάποια
στιγμή τού έργου, θέλησε νά ασκήση, τάχα μου, κριτική στ6
πρόσωπα τού έργου καί σέ κείνους πού χειροκρότησαν.
ΕΜΜΕΤΙΣΕ λοιπον ή «σοσιαλιστική» μας εφημερίδα. Καί αυ¬
τή τή φορα — δυστυχώς γΓ αυτήν — όχι μόνο ένάντια σέ πρό¬
σωπα συμπολίτην μας, κατά την προσφιλή της τακτική, άλλά καί
ένάντια στόν άντιφασιστικό αγών α, σε ίστορικές φυσιογνωμίες
παγκοσμίου κύρους καί αντανάκλασης καί στό σεβασμό τής μνή-
μης αυτού τού άγώνα καί αυτών των προσωπικοτήτων.
ΜΕ ΥΦΟΣ «προφέσορα» άναγεννησιακού πανεπιστήμονα καί
μέ δυσνόητη διατυπώση φρούδικού ψυχαναλυτή, άλλά μέ ψυχή
καί ήθος άνώνυμου ρυπαρογράφου, ό αύτοαποκαλούμενος «έμ_
πρήστής», των «Σπιθών», πού έχουνε την έστία τους στήν κα-
κόγουστη άντιγραφή παρόμοιων στηλών άλλων ...άνωνυμογρά-
φων, έπιτίθεται μέ άντικομμουνιστική ύστερία κατά τής ίστορίας
καί των γεγονότων καί των προσώπων της.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ δεί Άντί νά ζητήσει συγνώμή γιά την άπρέ-
πειά τού, στό έπόμενο φύλλο, μέ μεγαλύτερη έξαλλοσύνη, προ-
σπαθεί καί παροποίηση άκόμη τής ίστορίας, γιά νά δικαιολογήση
τή στάση τού. ΊσχυρΙζεται, πώς ό μισαλλόδοξος άντικομμουνι_
σμός τού, έχει δήθεν τή βάση τού στό 20ο συνέδριο τού
Κ.Κ.Σ.Ε. »
ΟΜΩΣ τό 20ο συνέδριο, άσφαιρε «έμπρηστή» τής καθε
άξίας, μέ άλλα ασχολήθηκε. Κριτικάρισε τίς συνέπειες τής προ_
σωπολατρείας, γιά την όποΐα βεβαία εύθύνες δέν φέρει ό Στάλιν,
αλλά οί διάφοροι «έκμεταλλευτές» τού όνόματός τού. 'Επανέφε-
ρε μέ ποιοτικα άλματώδικη ίστορική άναγκαιότητα καί πρωτο-
βουλία τίς άρχές τής εϊρηνικής συνύπαρξής μεταξύ Κρατών μέ
διαφορετικα κοινωνικά συστήμοτα. σέ άντικατάσταση των ξε-
φτισμένων διακρατικών σχέσεων, πού δήθεν ύπαγόρίυαν οί ψν-
χροπολεμικές άρχές τού «έλεύθερου κόσμου». Καί γενικά διετύ_
ωσε μέ άρχές καί κοινωνικοίστορικούς κανόνες ό,τι τό νέο καί
ποιοτικα άνώτερο είχε δημιουργήσει ή πρακτική τού έφαρμοσμέ-
νου έπιστημονικού αοσιαλισμού τό πρώτο μισό τού είκοοτού
αώνα.
ΕΚ ΑΝ Ε όμως καί κάτι άλλο τό 20ο συνέδριο όργισμένο «να-
/ιάλμ» των σοσιαλιστικόν ίδανικών. Άντιδιάστειλε δηλαδή σα-
φέστατα τό παγκόσμιο ίστορικό άνάστήμα καί τή στρατηγική
συμβολή τού Ιωσήφ Στάλιν στήν επιτύχη καταλήξη τού Β' Παγ_
κόσμιου Πολέμου, άπό τίς δυσμενείς συνέπειες τής έκμεταλλευ-
σης τής έντονης προσωπικότητάς τού, άπό τούς διαφόρους ψευ-
δοπροστάτες τού όνόματός τού. Πράγμα βεβαία τό όποΐο έσύ
όχι μόνο δέν έπραξες, άλλά καί παραποίήσες.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ όμως μέ τή «Φλόγα» δέν είναι μόνο ότι πα-
ραποίησε την ίστορΐα, άλλά καί αύτά τούτο τα γεγονότα τού
σήμερα. 'Εκμεταλλευόμενη δηλαδή μιά άθώα κοί εϋγενική χειρο-
ι^ομία των θεατών τής παραπάνω ταινίας, πού περιεχόμενό της
ίίχε την εκδηλώση ενός έλάχιστου φόρου τιμής στά θύματα τής
φασιστικής Ίσπανικής θηριωδίας καί την εκφράση τού θαυμα-
σμού τους στή διεθνιστική άλληλεγγύη πού έδειξε έκείνες τίς δύ-
σκολες μέρες τού Ίσπανικού έμφυλίου πολέμου τό νεογέννητο
Σοσιαλισπκό Σοβιετικό Κράτος, πού έπικεφαλής τού ήταν ό Στά-
λιν, άφήσε νό χυθεί τό άντικομμουνιστικό δήλητήριό της ένάν¬
τια στούς χειροκροτητές, χαρακτηρίζοντάς τους «ΑΓΡΙΟΥΣ», έ-
κείνη ή ήμερη «δάδα» τής έξευγενισμένης σοσιαλιστικής άλλαγής.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό έγκέφαλος τής «φλογισμένης» έκδοτικής έται-
ρίας άποκάλυψε σέ μιά πρόσφατη δίκη τού, ότι δέν τόν έκφράζει
κανένας άπό τούς ύπαρκτούς πολιτικούς σχηματισμούς στήν Έλ_
λάδα, θά θέλομε νά τόν ρωτήσουμε: Αλήθεια μέ αύτές τίς αντί¬
ληψις γιά τόν άντιφασιστικό άγώνα των Λαών καί την συμβολή
τής Σοβιετικής Ένωσης στήν έπιτυχία αυτού τού άγύνα, ξεκινά
τη σοσιαλιστική τού σταδιοδρομία στούς νέους δρόμους τού
«Σοσιαλισμού» πού διακήρυξε ότι χαράσει; Καί μέ αυτή την άν¬
τικομμουνιστική ύστερία άντιμετωπίζει, νέους βασικά άνθρώ-
πους, αύτός ό «νέος σοσιαλιστής», στό πολιτικό τού ξεκίνημα;
ΜΑ ΑΝ ΑΥΤΕΣ είναι οί άντιλήψεις σου κύριε «έμπρηστή»,
γιά τό Σοσιαλισμό καί τίς κοινωνικές δυνάμεις πάνω στίς οποίες
πρέπει νά στηριχθή ή έποναστατική άνατροπή (είρηνική γιά νά
μή παρεξηγηθώ) καί σοσιαλιστική μετεξέληξη τής καπιταλιστικής
κοινωνίας, ένάντια στήν όποία ύποτίθεται ότι βάλλεις, τότε τό
πρότυπό σου, δέν είναι, ούτε νέο, ούτε πρωτότυπο. Προσπαθή,
σε καί θά τό βρείς νά κυκλοφορεί ξεδιάντροπα μέ σοσιαλιστικό
προσωπείο στούς προθάλαμους καί τούς θάλαμους τής ίστορικής
σκηνής τής περιόδου τής παγκόσμιας ίστορίας, σέ βάρος τής όποί
άς, μέ τα περιώνυμα δημοσιεύματά σου, καί σύ, μόλις πρό όλί-
γου, άσέλγησες.
ΑΛΗΘΕΙΑΙ Μετά άπό τόσους πολλούς Λέο Μπλούμ τού με-
σοπολέμου καί τής διάρκειας τού άντιφασιστικού Β' Παγκοσμίου
Πολέμου. Μετά τή άξιοθρήνητη ίδεολογική μετεξέλιξη τού άλ-
λου «σοσιαλιστή» Μουσολίνι. Πού την βρίσκεις την πρωτοτυπία,
βάζοντας κατά τού καταξιωμένου έπιστημονικού σοσιαλισμού, μέ
τόσο τετριμένη άντικομμουνιστική έπιχειρηματολογία;
■ ■«•«■Ι
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΜΕΡΑ
Τού Μ. Ε. Ρουκουνάκπ
ΛΗΦθτν 'Α-ρίλης, ττ' άνθί ζαν τα ρόδα.
'ΗΤαν 'Α-ρίληις, -π' σαιζον τα κλσδιά.
-Εξαφνα, ττάλι, στά δττλα τταρά ττόδα.
"Εψαψνα, ττάλι, στή μαύρη τή σκλαδιά. ,
Δέν είχον ττεράσει άκόιμη 30
χρόνια άττό τή λαομί~νττί δικτα
ταρία Μεταξά καΐ τή ττερΊβόητη
4τι Αύγουστον 1 936, ττού εΤχε
τότε, κ—ορρακώσει την άνθρώ
ιττινηι άξιοττρέπεια μέ τίς φάλαγ-
γες, τό ρ€τσινόλα6ο, τόν ττάγο,
τίς — ι-ίριές στών γΐΛθοικών τα
γβνντντικά όργαν« κοΐ δ,τι άλ
Λο δασανιστήριο ύτττ)Ρ(χε. Καί
η, καινούργιοι «λαοσω
τήιρες» να φψώσοον πάλΐ τον
άμοΐιρο 'Ελληνικό Λαό.
Μιά νύκτα, 21 τ' ΆπηρΓλη τού
1967, μέ τή καθοδήιγηση των
ΗΠΑ κα! την ε—ιστασία τού ΝΑ
ΤΟ, έττίθιρκοι άκ6ιλοφοροι αρπα
ξαν την έξουσία μέ τα διττλα πού
τούς εΤχε έμπτιστευθεΐ ό 'Ελληνι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 4η σελίδα
ΔΙΧΑΣΜΟ Ή ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ τού Ελληνικού Λα
ού ύπάρχο πιθανότητα νά φέρει — έκτός όλων
των άλλων — τό ηεριβοητο τρομοκρατικό Νο-
μοσχέδιο, πού αύτές τίς μέρες συζιγτεΐται — δυ
ατυχώς — στή Βουλή.
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ περίεργο — κατ' αρχήν — άδιανόη-
το, άλλά καί ύποπτο τό γεγονός ότι, ένώ σύσ-
σωμη ή Αντιπολΐτευση βάλλει κατά τού επικιν¬
δύνου αυτού «νέου νόμου», ή Κυβέρνηση νά
έπιμένει, μέ άδιάλλαχτη θέση, στήν ιμήφισή τού,
την ώρα πού ό τόπος περνά κρίσιμες στιγμές σ*
μέγιστα έθνικά θέματα.
ΤΟ ΟΛΟ ζήτημσ γεννά πολλά έρωτηματικά, με-
ρικά άπό τα όποία καί παραθέτομε πιό κάτω:
ΜΗΠΩΣ μέ αύτό, έπιδιώκει ή Κυβέρνηση νά
δημιουργήσει τό κατάλληλο ύπόβαθρο μιάς νέ-
ας έθνικής περιπέτειας, ύποκινούμενης καί πά-
λι — όπως πάντα— άπό τούς ξένους «φίλουςχ
καί «συμμάχους» μας, είτε λέγεται αυτή «νέα
στρατιωτική χούντα» είτε «κοινοβουλευτική δι-
χτατορία»;
ΜΗΠΩΣ μέ αύτό έξυπηρετείται καλυτέρα τό μί
γάλο σχέδιο τής έπαναφοράς τού Κωνσταντίνου
καί δέν τόχει πάρει χαμπάρι ούτε ό άλλος Κων¬
σταντίνος, ό οποίος φυσικά πρίν τό πάρίΐ θά
έχει πόδι πάρει; Οί λεμονόκουπες έξ άλλου όταν
ξεζουμίζονται πετιούνται κύριε Καραμανλή.
ΜΗΠΩΣ μέ αύτό εξυπηρετούντο ι τα άπώτερα
μακρόπνοα σχέδια των έπικινδυνοδέστατων έχ-
θρών τής "Ελλάδος, των άχρείων άδύσταχτων
Άμερικανών, γώ τόν έπεχτατισμό τους, άμεσα ή
έμμεσα, διά των πραγματικύν φίλων τους ποΰ
τούς βοηθούν μέ την άρση τού 'Εμπάργκο,
στήν Κύπρο ή σέ κομμάτεα τού καθαρά, ούσια
στικά καί τυπικά, 'Ελληνικού χώρου; Ένας τέ-
τοιος χώρος π.χ. είναι ή Κρήτη, πού οί 'Αμερι
κσνοί την ύποβλέπουν πάντα καί έχουν άναπτύ
ξει πάνω (καί κάτω) στά χώματά της έντονη δρα
στηριότητα. ή όποΐα σέ κάθε στιγμή θέτει σέ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
Περίπου 15 κομμάτια
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΓΑΠΗΣ ΑΞΙΑΣ
κηαπΗΚΠΝΕ απο μοναστηρι
Νέο κρούσμα κλοτττής άρχαί-
ων ε ικανόν 15 ττειρίττου κομμα-
τιών, πσρουσιαχπ~κε τό τέλος
τής ττερασμένηις 66ομάδας σέ
μοναστήιρι τήις τπειρισχής Λοιλ-
τρακίου, πιρός τόν Κιρουσώνα.
Τό γεγονός έθεσε σέ κινητο¬
ποιήση την Χωροφυιλακή καί ε!
δικώτερα την Άσφάλειοτ Ήιραι-
ΝΑΤΟ - ΒΑΣΕΙ! ΘΑΝΑΤΟΥ - ΣΙΑ - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
Η "ΑΚΡΙΔΑ,, ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Μαχητικό άρθρο τού κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΑΛΕΙΗ
άπό τό 1925 —
Παιδιί τόχε 11 χρονών — κι έ-
τγεφτε ή άκρίδα (εΐδος τσιτζικι-
οΰ φτβρωχοΰ) σχήν τπεριοχή χής
ΚρΙήΥτης, Ίεράπετρα, ΜιιραΐμΐττΒλ
λο, Λασίθι, Μεσσαρά, καί άλ-
λα ττεδκνά μέρη, ττού τηροκαλοϋ-
σε τεΐράστιιες καταστροφές στΐς
γεωρΐγικές καλλιέριγειες. Ή
εκάστοτε Κυΰέρνηιση λάμβανε
ιμέτρα καταδάωξιης των φτερω-
τών αυτών φυσικά μέ τηρωτόγο
να χής έττοχης μέσα — καί μΐά-
λισχα εΐχε θεσπισθεΐ είδικός νό
μος, «Πε,ρ] καταδιώξεως αροτ¬
ρα! ών καί άκρίδων».
Μιά χέχοια άκιρίδα — άνθρω
ττάμθιρφη δμως — εχει εϊσβάλ-
λει στήν χώρα μας μκτά τό
1821, τή άνοχή τής άρχουσας
χάξηις καΐ των κυοερνώνταν χήν
ΠααιρίιδΊαι μας. Περιττεύει νά
μνη,μομειόσω τή δοι/λεΐα χών 400
χ,ρόνον τής 'ΕΞλλάδας άπό χούς
άγίριους γενιίτσαρους Τούρκους
τής 'Αναχολιής, μέ τή συιμπταιρά
στοβση καί ενισχυθή χών φίλων
μας καί πρό ττάνΐχων άττό
τούς λεγσμεΜους Χρισχισνούς
τής Δύσης, πού συνέβαλαν 6-
τηέρ των Τούρκων, ώστε νά κρα
χησουν πάνω αττό 400 χιρόνια ΰ
πόδουλη την ττατιρΐδα μίας.
Τό τι £γινε μεχά τό 1821 ά-
ττό τούς φίλους καί ττροστάτες
μας (άκ,ρίδα) είναι γνωστά σχό
πολύ κοινό καΐ θά άναφερθώ
(μάνο σέ χούτο: Είναι χό μαύρο
1 897 καί ό ττϊ|ρι6όηΓχος (Δ.Ο.
Ε.) Διεθνής Οίχονομικός "Ελεγ
χος, πού έτπέβαλαν στήν χώρα
μας, την 8ην Μαΐου 1897, οί
λεγσμενοι προστάτ€ς κα! σύιμ-
ιμΐοοχοι — οί ίδιοι είναι καί σήμε
ρα ξένοι καίνχό—ιοι — κια! ρου-
φοΰν τό αΐμα καί χον Ίδρώτα
χοΰ 'Ελληνικοϋ ΛαοΟ. Τό σύ-
στηιμα δέ τού ΔΟΕ ήχο νά εισ
ττ,ράξουν τα χρήιμαχα πού μάς
έδωσαν στόν ττάλεΐμο αυτόν τού
1897, (πού τταρά λίγο νά ύττο-
δοοΐλωθεϊ κα! πάλιν είς τούς γε
ινίχσαρους άγααηινούς ή 'ΕΙλλά-
δα), χον οποίον τΓΟλβμο είχον
δτ|ιμιου|αγιήρ·ει οί ίδιοι προΓ^
τες καί σύμμαχοι, μαιζί μέ χον
■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
Μιά (νδιαφέρουσα
έπιφυλλίδα
τού Λογοτέχνη
—Δικηγόρου
Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
■■■■■■■»■■■■■■
Διεθνή Σιωνισμό
κσΐ τ ύς ντσπιοι/ς κοχζαμττάση'-
δες.
Λίγα λόγια μόνον θά πώ γιά
τούς άγώ«ες τοϋ Λαοϋ μας έναν
τια σχούς ξένους καί ντόττιους
δυνάΊσχιες. Τό Άλβανικό έπος
1940 τηιν 9η Άττριλίου 1941 έ
ως χήν 14η ή έαρινή έττίθεση
τού Μουσολίνι πού διβύθθινε ό
τού (ιμ8λθ3νοχΐίτώνες) είς χον Κεν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σϊλίδα 4
Σέ 85 μέρες φυλακίση
Κ1ΤΑΑΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο "ΜΑΙΑΙΡΟΕΓΑΑΙ
11ΤΙΙΚΟΤΕΚ ΗΕΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μέ μιά ύτΐόθεση κου &ρε Ηρακλείου,
ρε οτιή δηιμοοιόχιηιχα τόν πε Πιρόκεπαι γιά τό γνωοτό
ρασμένο Νοέ,μιβρη ή έφηιμε «μαχαίρωρα», πού έγινε
ρίδα μας, α,σχολήβηκε την μέσα στή «.ντισκοτιέκ της
Γτεραισμένη βδομάδα χό Τρι Νέας Δηιμακραχίας» στήν
μελές Πληρμελειοδικεϊο περιοχή χοϋ Μεγάρου Φυ
19
τάκη καί πού κ,ρατήθηκε μυ
σχικό μέχιρι χήν ί&ρα. πού
τό δημοσίευσε ή«'Αλήθεια».
Μέ την προχθεσινή, άπό-
φασή τού τό Δικαοτήιραο κή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
■■■Ι ■■■■■■■■■■■εΙΠεΙΜΙΒΙΙΙΒΙΒΗΒΙΙΙΒΙΙΙΜΙΙ
κλείου, ένώ ό Είσαγγελέας κ.
Ζορ,μττάς, έδωσε άμεσες έντολές
γιά την ανακάλυψη καί σύλληΓ
ψη των δραστών, οί όποΤοι δμως
μέχρι τα ννχτα τού προχθεσι-
νοθ Σθεββατου, έμεναν άγνωστοι
καί φυσικά άσύλΐνπτοι.
Τό τηροχθεσινό θλιβερό γεγο
νός, θέτει £να μεγάλο έρωτηιμα-
τικό καί ένα σοδαρό βέμα.
Τό έρωτηματικό είναι ποιοί
εΤνβι οί δράστες, όν δηλαδή, ή¬
σαν άλττβΐινοί ή «ψεύτικοι> Ίερω-
μένοι, καθότι οί κάτοικοι τούς
εΤδαν ιμέ «παττ>αδίστικα».
Καί τό θέμα είναι γιατί οί εί
κόνες μεγάλης άξίας δέν συλλέ
γονται άπτό τα διάφορα έξωμο-
νάστηρα κα! έκκληρ'ίες τπρος δι
αψύλλαξή τους σέ ίνα είδικό Μου
σε?ο 'Εχκλησιαστικών Θησαυ-
ρών.
"Αν αύτό — πού τό είχαμε
ττροτείνει καί παλιότερα — δέν
ονμιοεΐ, τότί. τταλύ σύντομα οί
Λρχαιοκάπτηλοι, θά *γδύσοΐΛ»>
«υιριολεχτιχά δλες τίς ίχκλησί-
ες μος, χωρίζ νά έχουν καί ά-
ττοκλειστΐίβή εύθύνιηι μόνον αύτο},
δεδαμίνου δτι έκτός άττό τόν κλέ
φτη φταίει πολλές φορές καί
ό... νοικοκύρηις.
Τί λέει έττ' αυτού ό νέος 'Αρ-
χιεττίσκοτΓος;
ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
ΠΡΙΝ άπό λίγες μέρες ή Χω^φυλοκή Ηρακλείου καί εΐδι-
κώτερα τό Τμήμα Ασφαλείας, είχ* μ»ά έπιτυχία, μέ τό νά
συλλάβει ένα διαρήκτη πού ώμολογησε πάνω άπό 50 κλο-
πές χρημάτων καί τιμαλφών, άπό διάφορα σπίτια καί μα-
/αζιά τού Ηρακλείου.
ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ τή Χωροφυλακή γιά την έπιτυχία της, έξ ά-
φορμής τής οποίας ό νέος δυστυχώς διορήκτης παραπέμ-
φθηκε ήδη νά δικαστεί σέ Βαθμό κακουργήματος.
ΔΕΝ μπορούμε όμως μέ την εύκαιρία αυτή, νά μην ύπενθυ
μίσωμε στή Χωροφυλακή Ηρακλείου, ότι: όταν εμείς φω-
νάζαμε άπό έτούτη έδώ την εφημερίδα ότι έχει ένσκύψει
στο Ήράκλειο κύμα κλοπών καί διαρήξεων, άναφέροντες
κοί όσες περιπτώσεις κατωρθώναμε νά μαθαίνωμε, έκείνη,
ή Χωροφυλοκή δηλαδή, ένοχλϊί-τσ Τσσσ άπό τα οημσσΐ€ύ
ματά μας πού καί «κάποιο κακό» προσπάθησε — άνεπιτυ
χώς εύτυχώς — νά μάς κάμει.
ΝΑ ΟΜΩΣ πού τώρα ή ιδία ή Χωροφυλακή, μέ τή σύλλη-
ψη ενός μόνο δράστη 50 καί πάνω διαρήξεων, μάς δικαί¬
ω νει, δυστυχώς.
ΚΑΛΟ λοιπόν είναι νά μην προτρέχομε κ. Μαραγκάκη, έ¬
στω κι άν έχομε τόν τίτλο τού Διοικητή...
«■■■■■■■■■■■■Ι
!■■■■■■
ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Τό μέσο των ΐσχυρών
γιά νά ιίποτάοουν τούς άδύνατους
ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ
ΠΚΡΙΒΕΙΑ:
ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΡΕΥΝΑΤΟΥ
Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
2ο
ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
• «Παύρνω 290 δρχ. μεροκάμα
■■■■■■■■■■■■■■■ι
το (μού λέει £νας νέος έργά-
τπς), δηΐλαδή 7.ΟΌΟ χό μήνα τπε
ιρίττου. Μένω μόνος ιμου καί δ-
ττιως καχονα6αίΐ·εχε δύσκολα τα
6γάζω -πίρα. Καΐ &ς άρχίσουνε
πβώχα άττό τό φαΐ/ηίτχ) ττούναι
τό πιό 6ασι·οό. Γιά νά δουΛέψης
πρέπει νά φός. Θέίλω 1 50 δρχ
χή μερά. Γιά Ινα όττηΛο σττάτι
δέν θέλω πολυτέΊλειιες, — ένώ
τηαλιόχερα πλήιρωνα 1500 δρχ.
τώρα τπλίΐιρώνω 2.5ΟΟ πού ση-
■ ■■■■■■■■■πΙΒΙΜΒΙΙΙ
ιμαίνει σπίτι και φαΤ, μαζϊ φώς
ν®ρό γύρω στις 230 δρχ. χή μέ
ρα. 'Ατγ' τα ϋττόλοιπα νά ντιι-
θεΤς, νά ψυχαγωγηθεΐς, νά κινη-
8εΤς, ν' άγοραχτεις 6ι6λία... χί
νά ττρωτοκάνεις;»
Φ "Αίλλη χαρακτη,ρισχική συ-
νομιλία μου είναι έκεί^ιη, μέ τόν
(διωτικό ύτπάλληλο Α.Κ.
«ΠαίΙρνω, ιμοΰ λέει, γύρω σχΐς
16.000 τό ιμήνα καί εχω δυό
παιδία). Σπτίτι δι«οό μου δέν εχω
ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΔΕΣ
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ άπεργιακή κινητοποιήση των όδοκαθαριστών τής πόλης μας, ύστερα
άπό σχετική άπόφαση τού σωματείου του φέρνει στήν έπιφάνεια τό όξύ πρόβλημα
τής μερίδας των άνθρώπων αυτών, πού πρραγματικά έπιτελούν ένα άρκετά σοβαρά
έργο.
ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ νά δουλεύουν κάτω άπό 'διαίτερα δύσκολες συνθήκες, δύσκολα τα
καταφέρνουν νά θρέψουν την οίκογένεια μέ τό πενιχρό μεροκάματο των 309 δραχμών
πού παίρνουν, περίπου δηλαδή 7.5ΟΟ δρχ. τό μήναΙ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι είναι άνάγκη ό Δήμος νά αντιμετωπίση μέ την απαιτουμένη σοβαρό-
τητα τό οίκονομικό κυρίως πρόβλημα των άνθρώπων αυτών, γιατί είναι γνωστό άν
λείψουν ούτοι τί θα συμβεί στήν πόλη.
ΚΑΙ κάτι άκόμη σχετικό μέ τούς συμπαθέστατους αύτούς, άνθρώπους: Πρόκειται, γιά
την πολλές φορές, άνάρμοστη συμπεριφορά «Κυρίων μέ γραβάτα», πού τούς άντιμί-
τωπίζουν σάν πολίτες τρίτης κατηγορίας.
ΠΡΕΠΕΙ επί τέλους, νά καταλάβουμε ότι δέν είναι ή γραβάτα έκείνη, πού προσδίνει
άξιοπρέπεια στόν άνθρωπο..
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■!
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ότι πάρθηκε άπόφαση άπό την Διοίκηση
τού Έργατικού Κέντρου Ηρακλείου νά γιορταστεί ή μερά τής
Πρωτομαγι άς την Δευτέρα τού Πάσχα καί στά ύπόγεια τού
ΕΚΗΙ Βεβαία δέν γνωρίζουικ μέχρι την ώρα πού γράφονται οί
γραμμές αύτές, άν πράγματι ούτό αλήθειαι. Αύτό όμως πού άπό
τώρα μπορούμε νά πούμε καί νά ύπενθυμίσωμε στούς έκπροσώ
πους των εργαζομένων είναι τούτο:
Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ γιά τούς έργαζόμενους όλου τού κόσμου είναι
μερά Ταξικής Αλληλεγγύης καί Άπεργίας. Την μερά αυτή ή Πα¬
γκόσμια Έργατική Τάξη τιμά τούς δολοφονηιιένους έργάτες
τού Σικάγου, καί κατά συνεπεία κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά
την μεταβόλλει καί πολύ περισσότερο έρήμην των εργαζομέ¬
νων. Ή Πρωτομαγιά θά γιορταστεί μερά έργάσιμηΙΙ Αυτή είναι
η απαιτήση των εργαζομένων όλης τής χώρας μας καί έχουν ύ-
ποχρεωση οί έκπροσωποί τους νά την σεβαστούν.
Τού έγινε πρόταση άπό παράγοντες
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΟΝ ΟΦΗ;
Τόν πρόοχραιτο άγώνα
ΟΦΗ — ΠΑΟ στό γήπεδο
τού πΐρώτου, παιραΐκολούθη
σε καϊ ό διακεκριρενος πά
ράγων ("Εχρορος τοΰ Πό
δοοφαιιρικοθ Τμήιμαίτος τού
ΠΑΟ καιτά την πι&ρίοδο
76—77, όπότε κααάκτησε
καί τό νιτάιμιπλ) κ. Μάνος
Μουιρσκουκουλάκης.
ΣύρφΊονα ν& άνεπιβε-
βαίακες πληιροφορίες, έγι
νέ πΐρόχΐαοιη στόν κ. Μαυ-
,ροκουκουλάκη νά άναλά-
βει την ήγεσία τοΰ ΟΦΗ.
Δέν γνωρίζομε τήιν άπαν
τηιση πού έΐδωσε ό συμιπα
τριΐώτης άβληιΤΐκός πσϊρά-
γων των Άθηνιΐϊν, ό οποίος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
καί δτπως καιΐαλαβαιίινιεχε ή κο>
τάστιαση πού άντιιμΐετωττΐζω εί
ιναι δραιματχική. "Εχσι άνσίγκά-
στηικε νά δουλέψει καί ή γυνοοί-
κα μου, γιά νά τα φέρουμε 6όλ
χά. Μέ χούς δυό μισθούς κατοτ-
φέΐρνοΜμε καΐ άντιιμεπωττίιζουιμε
ΐσα - Τσα τα βασικά Ιξοδαι. Γιά
διασκέδαση κ.λ.π. οϋχε'λογος
ινα γίνεχαι. ΑΑαλις τώρα κατορ-
θώσοιμε καί άγοράσαμε μιά τη
λειαρακτη χό κοινώς λεγόμενο
βλακοχούχι, νά, ετρι γιά νά γε-
λάμιε λΐγο δχι γιά χΐποτα σο6α
ρό. Βεβαία φτάνει, νά αή 6γεΐ
ό μ. Δρόσος ή κανείς αλλος γιά
νά ττεϊ γιά «κοινωνικές τα)ρα·-
χές», γιαχί τόχε την κλείνουιμε
καί ττάμκ γιά Οττνο...»
•Ό καθητνητής Μ.Π, μοΰ λέει:
«'Έχω χρία χρόνια υπηρεσίας,
καί παιΐονω γύρω σχΐς 15.ΟΟΟ
Τ! νά τα κάνω δμως, κα! ττού
νά χά τγρωτοδώσω. Νά ·πνηιρώ-
σω νοίκι, νά φαμε, νά νχυθοΰιμε,
νά άγοράσω βιδλίια; Μετά μέ
χί δρεξη νά διδάξω στά τταιδιά
ιμάθηιμα, δχαν τό φαΜτασμα τής
τπείνας τπλανάται πάνω άπό χ ό
κεφάλι μου; Τόσα χρόνια οττου
δές ιμέ σχβρήσεις γιά νά στε-
ιροΰ,μΐαι ξανά καί τώρα...»
•«Ή καχάστασή, μας εΐιναι δρα
μιατική, μού λέει ό ίδιωχικός ΰ
ττάλΐληιλος Α.Μ. Καθε μέ'ρα καί
ή καχάο-ταστ) χεΐιροτερεύει άκό.
ιμη περισσόχειρο. Παίρνω γύρω
στίς 15.000 τό μήνα κα! εχω
οίκογέΐΜεια 3 άχομα. Ποΰ νά φτά
σοΐΛ». Κάθε μερά χά λεφτά δ-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
«■■■■■■■■■■■»■■
ΤΟ "ΚΝΩΣΟΣ,,
Κατέτττλευσε )(^ές Κμριακή
ττ,ρωί στό λΐιμάνι τού Ηρακλείου
γιά πρώτη φορά, τό νέο άττόχτη
μα των «Μινωΐκών ΓιραμΙμών»,
πού δαφτίστηκε άρχικά «Κα-
ζαντζάκηις» καί τελιχά «Κνω-
σός».
Πάρα πολύς κόσμος ιτού κα-
τέδηικε στό λΐιμάνι γιά νώ δεί
τό νέο σκάφος τής άχτοττλοΐας
ιμας, έμεινε κΌίτενθουσιασΙμένος
άπό τό καινούργιο αύτό «Φέρυ
Μττώτ».
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ζηίτά ουγνώμη γιά την άνωμαλία
ίτού παρουσιάοτιηκε σέ μιά κεντρικη περιοχή τοΰ
"Ηρακλείου, Οσον άφορά τή διανομή τοΰ περασμέ
νού της φύλλου.
ΤΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ γεγονός όφείλειται — κατά τή
δήλωοη τοϋ έδώ ΕΛΤΑ — σέ κώλυμμα τοΰ Τα-
χυδρομικοϋ Διανομέια τής περιοχίίς, μέ 6ποτέλε-
ομα ή «ΆλήΊθεια» νά φτάοει καθυοτερημένα στά
των συνδιρομηαών της.
Ε,ΠΕΙΔΗ γνωρίζομε τιήιν μεγάλη τχροσφοιρά των
Ταχυδρομωίάκν Οίτή διαικίνΐΐιση των Ιδεών καί οτήν
έξυιπη,ρέ,τηιοηι των μέθαχν έπικοινωνίας, κατανοοΰ-
,με τή δικαιολογία καί παραικαλοΰρε καί τούς άνα-
γνώοτες μας νά δείζουν την ϊδια κατανότΐιση, σέ
μιά παοάλειψη πού έιμείς τ^πωοδήιποτε πιστεύομε
δτι ήταν δικαιολογηιμένη καί συιΐτιτωιματική.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας σ'αυτ;&ν |γ |
που Γ ιμιν μ κ/χωι ιπ ι ,τ )υ * ] —
φραζουν οιαλ'Λοι εο αε,ομια |
ηρολαρΓ| νρ ηέι ιγογ αι κπι 11.
Ουλλο{ϋπ ΛικΓ"ΐχου ^^
Ν Μ/ΙΊΙ,Ά·"1
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 ■
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
Ή Κρήνη Μοροζίνη νά ηροστατευτεϊ
ΧΡΕΟΣΤΟΥΔΗΜΟΥ
ΠΑ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ
Έλπίδες γιά κατόχτηση δικαιωμάτων
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Η ΚΡΗΝΗ ΜΟΡΟΖΙΝΗ είναι £να άηό τα πιό χά
ραχιτηρΐοτϊκά ,μνηιμεϊα τοΰ Ηρακλείου, στό κέν-
τρο ακριβώς τής Γ»δλης, τό όποΐο ό Δή"μος μας δχει
παιραμελήϊει εντελώς.
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ τώρα οτό δτι έκεϊνο τό
άπλό μοντερ γιά τή ροή τοΰ νεροϋ πού είχαμε εί-
οηγηβεϊ παλιότερα καί πού είναι άλήθεια μΐτίίκε
τότε σέ λειτουργία, βπαψε άττό καιρό νά λεκτουρ-
γεϊ.
ΣΜΜΕΡΑ έπανερχόμαστε σέ μιά ίίλλη ποότασή
μας, πού καί άλλοτε έχομε γράψει σ' αυτήν έδω
την εφημερίδα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ θίγοιμε δνα «ρεσο χρέος τοθ
Δήιμου "Ηρακλείου, νά προστατέφ-ει δηλαδή τό μνη
μεϊο αύτό, μέ £να) άπλό καί όχι δαπανηιρό τρόπο:
την τοποβέίτηιση ενός κυκλοτεροΰ κυγκΛώώματος
τό όποΐο θά σώσει την Κρήνη, Μοροζίνη, άΐΐό τή σρθο
ρά πού υφίσταται καθηιμεοινά.
Η ΕΝΑΡΞΗ τής έφετεινής τουιραιστικής περαόδου,
θρηΊκε παλι τό μνηρεΐο άπροσίτάτευτο, μέ άποτέλε-
ομα πάρα πολλοΐ τουρίστες νά κάθονται πάνω στό
περβάζι τού καί μέ τα παπούτσια ή τούς γιλιους
τους, νά κατασ τρέφουν τίς δμορφες γλυΐττές πά-
ραΌτάσεις τού.
ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ό Δημος δέν £χει δικαίιωμα κι αύ
τή χή φο,ρά νά Μλείσει τ' άφ-τιά τού, γιαιτί ή Κρήνη
Μοροζίνη είναι κά(τι πού ΰν καταοτραφεϊ (περισσό
τερο άιπό δ,τι £χει ύποστεϊ ήδη) δέν έπαναλαμιβά-
νεται·
ΤΌΣΟ άκραβά λοιπόν κοοτίζει &να καλαίσθη-
το κυιγκλίδωμα. "Αν ναί, τότε ΰς δαενεργηθεϊ είδι-
κός ί,ρανος....
ΦΦΦΦΦΦ»
♦♦♦♦♦♦♦
Την τγθρ—ιμένη. Πέΐμπττη 6 'Α
τφιλίου έγιναν οί έκιλογές στό
'Επαγγελματ,οβιοτεχνηκό 'Ε— ι
ιμΐεΐλητιήριο γιά την» άνάδειξη
ττίν; Νέας Διοικητικής ΈΞγγγιτρο
ττήΊς δηλαδή τού Πρόεδρον, δύο
Άμτι—ροέδρων. Γενικόν Γραιμμα
τέα καί Ταμία.
Τα άττοτελέσιμοττα τής ψηιψο
φορίαςμεταξύ των μελών τοΰ
Διοικητπικοΰ Σιυιμδουιλίου άνέδει-
ξαν στήν θέση τοΰ Πρόεδρον
τόν κ. ΆΙριστ. 'Οιρφανό, Δημοχι
κια Σύμιδούλο μέ 20 ψήφους,
στήν θέση τού Α' ,Αντιττΐροέ-
δρου τόν γνωστό δημοιορά—ι καί
άγωνιστή Δαφερμάκ,η Γεώργ ιο
>μέ ψήφους 18, χον κ. Λιάττη
Μαρ. σχήν θέση τού Β' άνχιιπρο
έδροα μέ 20 ψήφους, τόν κ. Σοφ.
Σοφοαλάκη Άντ. στήν θέση τοθ
Το|μία μ|έ 20 ψήφους, καί τΐλος
τόν γνωστό συΜεττή σι/νδικσλι-
στή Γαρε)>αλάκη Γεώρ;/, στή θε
ση, τού Γεν. Γραιμματέα μέ ψή-
ψους 17.
"ΥστΗρα άττό τίς προσφαττες
έκλσγές, ττού άττοτελούν σπου-
δαίοο νίκηι τών συνεπών δημσκ,ρα
τικών δυνάμβων σέ 6άρος τών
ότταδών τής συνειργοκπας των
Τάξιεων, ή διοίικηση τοθ ΕΒΕιΗ,
άνατέθηικε στά χέρια τιμίων συν
δικαλιστών γινιωστών γιά τούς
άγώνες τους, άπαραίτηιτιη πρού
ττόθεση γιά τήν έητίλυση των σο
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦«)
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ΣελΙδα 1
σχεδόν έτοιμο νά λειτουργήσει.
ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ λοιπόν όλα αύτά καί τόσο άλ-
λα (ραντάρ, φωλεές τορπιλών, πυρηνικές κε-
φαλές στίς Βάσεις, ύπόγειες στοές καί ύπόγει-
ες σιδηροδρομικές γραμμές στό 'Ακρωτήρι, τερά
στιες άποθήκες καί ύπόγειοι σταθμοί, «έναπο-
θήκευσης» όλόκληρων ύποβρυχίων κ.λ.π.), άλλά
χρειαζόταν καί τό καινούργιο φρούτο πού λέγε
ται «Ήλιοκό Χωριό».
ΡΩΤΟΥΜΕ λοιπόν τήν Κυβέρνηση (τυπικα γιατί
ξέρομε ότι δέν τολμά να μάς απαντήσει), άλ¬
λά κυρίως ρωτούμε τούς αξίους Έλληνες Πα-
τριώτες πού τυχόν γνωρίζουν (Βουλευτές, Άξι
ωμοτικούς, Ύπηρεσιακούς παράγοντες) νά μάς
πούν, νά πούν στό Λαό μας, τί είναι τέλος πάν¬
των αυτή ή νέα έξελικτική προσπαθεία τής δη-
μιουργίας τού πρωτότυπου αυτού «Χωρίου» κι
όν όντως θά είναι πηγή ενεργείας τού, πάσης
φύσης ενεργείας ό Ήλιος ή τό Άτομο καί τό Νέ
τρόνιο;
ΕΛΠΙΖΟΜΕ κάποιος νά μάς πεί κάτι, άν δέν ξε-
πηδήσει πάλι κάποια αύτεπάγγελτη δίωξη έναντι
όν μας γιά.... άποκάλυψη κρατικών μυστικών
καί.... παροχή πληροφοριών στόν έχθρό.
ΚΑΊ ΤΟ ΛΕΜΕ αύτό γιατί—όπως θά θυμούνται
οί άναγνώστες μας — όταν άποκαλύψαμε τό
ρόλο τών έγκαταστάσεων τού Κάβο Σίδερο ό
κ. Αβέρωφ κα ή Συντροφία τού, έφτασαν νά
πούν ότι επρόκειτο περί Έλληνικών έργων καί
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
άρα... προδίδαμε έλληνικά μυστικά στόν.... έχ¬
θρό. Άλλό, εύτυχώς γιά μάς, άποδείξαμε περΐ-
τρανα στήν περιβόητη δίκη τής 4)12)75 ότι ή¬
σαν εργα τού ΝΑΤΟ, δηλαδή έχθρικά άφού ε¬
μείς ήδη τότε είχαμε άποχωρήσει άπό τό στρα
τιωτκιο τού σκέλος.
ΠΑΝΤΩΣ μιά νέα δίωξη δέν θά μάς ξένιζε, στή
γενικώτερη μόδα πού έπικρατεί, όσον όφορά τίς
εναντίον μας διώξεις.
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, «Άπρίλης — Γρίλης κοντά είναι τό
θέρος», πού σημαίνει στήν περίπτωση ότι," ι ό
Τρομοκρατικό Νομοσχέδιο θά ψηφιστεί σέ σύν-
τομο χρόνο, όπότε οί έπιδιώκοντες τήν άπό προ
σώπου τής έλευθεροτυπίος εξαφανίση μας, θά
έχουν χρυσές εϋκαιρίες.
ΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ όμως όπό τώρα οί προβοκά-
τορες τής Δεξιάς, ότι ή υπάρξη αυτής τής έφη
μερίδας είναι συνιφασμένη μέ τόν έθνικό άγώ-
να κατά τών ξένων Βάσεων τού θανάτου κι ό¬
τι δέν θά αποστείλει τήν σημαία τού μικρού
της άγώνα κάτω άπό καμμιά άπειλή, γιατΐ πι-
στεύει ότι πέρα άπό νομοσχέδια τού παραπά-
νω τύπου, ύπάρχουν οί ήθικοΐ νόμοι τής ύπο-
στήριξης τού πατρίου έδάφους κατά παντός έχ-
θρού έστω καί φερομένου σάν «συμμάχου», κα-
θώς καί ό ύπέρτοτος σχετικός νόμος τής χώρας
μας, δηλαδή τό Σύνταγμα, πού μάς καλύπτει νο
μικά γιά άγώνες έθνικής αξιοπρεπείας καί ελευθε¬
ρίας.
Μ. Χ.
ΑΝΕΛΠΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1
μας, τα παιδία μας.
Όνειρβύσμ)οοι: πώς τα Οπο-
κατάστστσ τού ΑΗΑΝΤΙΚΑΤΑ
ΣΤΑΤΟΥ δττως εΐνα· δλες οί ξενο
ψερτίις χριστοφοβνεΐς καί άληθο
φανεΐς όργανώσεις ΦΙΛΑΝΘΡΩ
ΠΕΣ... σέ μειγάλων κα! μικρών
ττολιτών κύκλοκς, θά χτυτ~βοΰν
μέ τήν μέθοδο τής άντιτταιρατά
ξεως χών σωστών ΕΚΛΟΓΩΝ
ά—ό τό τηλοότος μιάς τ~,γής
ΑΙΕ3ΝΑΟΥ δωιροπΛήρους τταρο
χής. Τήν τηηιγή το0 άκατανίκη-
τοι> ΕΥΑΓΓΕ5ΛΙΟΥ.
Όνειρεύομαι: ττώς οί α'ιρέ-
σεις θά κσλοδοθοθν μά καί πώς
θά άΜοβιτΓλώσουν τήν ττολιτικιή
τουις στή μεθόδεψιτι τού άγώνα
τους ν'ά έττιδίοχτηι στό Άνόσιο
καί διαδρωτικό τους έργο.
Όνβι|ρεύοιμαι: μιά συνειργα-
σΐα οθσΐας των ΕΠ Ι ΣΚΟΤΙΩΝ
ιμος σέ πληιρες έπίτπειδο.
'ΟνΕΐ,ρεύομαι: Καταργήση
των Άτυχών Τοιχερίών τής 'Εκ^
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!
κλιηισίας καί μονόλογη, με,ταχεί-
ιριση των ττολιτών μοος στήν
(τάλΐεση κώθε. Λίιβτηιρίίου είς
τούς χώρους τών Ναών μας.
Όν«ΐιρεύαμΐαι: "Ενα Κοινό
Τη|μ)εΤο άρωγής Κληρικών καί
Νεόττιη/τος, ττού θά τπεΐ μιά
νοικοκυρβμέΐνη, άττοταμιίει*;ηι σέ
έττί,πε,δο Άιρχιεπισκοτπής. Οί νέ
οί μας θά κτίζοον ίνα Σχολειό
κάθε έβδομάδα, μέ μΐα δραχιμιή
ήμ|ειρησίως καί οί ίερεΐς ττοθ έ'-
χουν άνάγκη θά πάψοΐίν νά ζοθν
στό άγχος τ«ν πολλαπτίλών ύ-
στερήσεων.
Όν,εΐιρεύομιαι: στό αύτό έττιί
ττϊ,δο μιά άργανωιμΙέΜΓΐ αρωγή,
καί άγωγή στούς νέους πού θέ-
Αουν νά δηιμιουργήσοκν οίκογέ-
νεια κα! παιδία άλλά δέν ΜΠΟ
ΡΟΥΝ..! Στούς νέους πού τα
«ΝΕΑ!!!» καθεστίκια έκ Βορρσ
καί ΔΟσηι κατακλίσαντα δέν θά
τούς άφανίσονν, άλλά θά τούς
π;ρο&λη|μιατΐσουν πολύτροπα.
Όκειιρεύομαι: πολλο—λή ά-
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝβ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ:
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68
ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780, 77.81.741
ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621
ΤΕΛΕΞ 21-8177 δί8Μ — 00.
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922
ΟΙΚΙΑ:ΛΙΒΥΗΣ5—7
ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160
Ο
τπλοττοίηση στίς δοσοληψίες τών
'Ενοριών μέ τίις Έττισκοατές καί
τό ΔηιμΙόσιο, προτταντός σέ ά-
γόνρος καί ρηιμιαγμένους χοιβύ-
τοος.
Όνειρεύομαι: άκόμα ένα, ΐ-
σ&ΐςτό ΜιΕΓΑΛΥΤΕΡΟ: δτι οί
Σκοτεινές ΔΥΝΑΜΕΙΣ σέ έπί-
ττεδο Διεθνούς Έπιθέσιεως καί
κα! θέσεως θά τύχουν ΣΦΡΑΓΙ-
ΔΟΣ επισήμου γιά την υπάρξη
τοι/ς καί ό ΙΟΥΔΑΣ» θά άπω-
λέσει χον ψεύτικο Αενκό χιτώ-
να τού.
"Αν ξεδειαλιάνει τό όνειρρ
μιον, θά ξβκουραστοΰμε. 'Εχο
ιμιε πολλές έιλιτίδες πού δέν μΐττο
ζύ νά μην χό πώ.
Στήν Ανατολή χου τό Α-
ΣΤΡΟ αώτό χρειάζεται πισχούς
—δορυφόρους — μιέ αθταπτάρ-
ντ^τ)/ γιά νά δούμιε όν πράγμαι-
χι είμισιστ€ σέ θέση νά άξιολο-
γοΰμιε τίς άξίες κ»ΐ τίς θεωρ.!
βς νά κάνομιε πράξεις.
Ό ττροδομένος Λαός μας θε
λει ΘΕΣΕΩΣ ποιμένες καί δχι
ττροθέσεχος καί ΤιπτοκαΙλύψοως.
Τό 'Όνιεΐιρο είναι εύρύτερο
ττάντων τούτων μό δικά δσβ εϊ-
ΤΓαιμιε.
Ό Θεός άς μάς άξιώσει δ,τι
έλττίζει ό Λαός, νά δρεΐ. Δηλα
δή νά 6ρεΐ «ΜΑΝΑ» κα! τό «ΜΑ
ΝΑ» τοι^λάχιβτο στήν 'Εκκληΐ-
σια έκείνη ττοΰ καί τα διοό τά-
χει
Ι1α~ά ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΓ ΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
ΣΦΑΚΙΩΝ
■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
Μεθαθριο Τετάρτη 12 'Α-
ττ(ριιλιίου σχίς 7 χό ά~ΐογεΜμ«,
θά γίνουν χά έγκαίνκχ τού νέον
σνγχχ&νου Μαιοπηρίοι; 'Ηρα
κιλεΐου «Μηχέρα» (όδος Γεριο-
ννμάκη. 11).
βαιρών ττροβ'ληιμιάτων πού άν*-
τι,μείτωτπίζουν σήμ&ρα οί Έπαγ-
γΐειλμ/θΓτοβιοτέχνες τάς χώρας
μας.
Έιλπίζουμιε σύντομο: μέ σχεχι
κη έίρβιινά μας νά μΙάς δοθεΐ ή
ίύκαιρίσ νά άναφερθοΰμε στούτ;
'ΕτήαιγγίΐΛματοδιοτέχνες κα!
στά τηροόλήματά τοι/ς.
Γ.Λ.
■■■■■■■■■■■■■■■■
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ
Χθές καί προχθές οί ΔήΊμαρ-
χοι καί οί Κοινοτάρχες τοθ Νο-
ΐμοΰ άττουσΐασαν άττΐό τα καθή-
κουτά το^ς σέ εκτελέση, άττόρα-
σης χοθ Συινεθρίου Δήμον κ«ί
Κοινοτήχων, πού έ'γινε στήν Ά-
θήινα τόν πιε,ρασμιένο μην». Ή
άττοχή των άντΐίττροσώ—ών τής
Τοπτικής ΑΰτοδιοίκησηΛ; άττ' τα
καθήκονττά τοος^εΐχε τό νόημα
τής διαμαρτυρίας ττρόί; τή, κυβέίρ
ση, γιά τήν άστοργία πού δείκ-
νει ττΐρός τούς 'Οργανισ·μούς
Τοπικής Αΰτοδιοίκιησης μέ τή
διάθεστ) ενός ττενιιχροΰ ποσο-
στοϋ άττό τόν κραχικό προϋπο¬
λογισμώ γιά την άντιιμβΓΐώπισηι
τής πληθώρας χών ανοΐγκών
των.
■ ■■■■■'■'■■■■■■■■■
Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Προχθές Σάββατο βιράδυ (8-
4-78) ττραγματοτΓθΐήθιηικε
τφώτη εκδηλώση τού Συλλόγου
Προστασίας Καττανο0*»χών Ή
ιρ'ακιλείου».
Σχήν αΤθουισα τού 'Αγίου
Μάρκου μίλησε ό έξ Αθηνών δή
ιμοσιογ,ράκρος κ. Κώσχας Μτται-
ζαΐος ιμέ θέΐμα «Τα ττροβλήΐμΐατα
χοΰ "Είλληΐνο καταναλωτή κϋοί
ττώς μΐττορίΤ νά τα άνχιιμετωττί-
σει».
ΊΗχαν μιά ένδιαφέιρουισα έκ-
δήΐλωση γιά τ^ όττοΐα αμι>ίη^
τής καί όργιαίκκιτές δικαιούνται
θειρμών σιτγχαρηττηριίων.
(■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Μέ την ύπ' άριθ,μ. 7539 άπό
2ι1 Μαρ,τίοκ 1978 άπόφαση της
Νομαιρΐχίας Ήρακίλείου άνατίθε
ται στό Δ),ντή Κ.Ε.Τ.Ε. Ήρα-
κλείου ή μίΐλέτη κιαί είσήί/ΐιση
στό Ναμάρίχη ΉρακΛείου χών
βεμάτων 'ΕπαγγεΝμοιτικής '£κ
σταιδεύσεως τοθ Νομρΰ καθώς
«αί ή έξουσΐα νά ΰπογράφει
«Μέ 'Ειντολή ΝομάρΙχιη» άττο-
φάσεις, έγγραφα καί διαταγές
ή άναιίΧΊΡ'ές τού ίδίοο άντΓκειμί-
νου άντ· τού μέχρι σήιμερα Δ)ν
χή ΈτΓαγγΐεΙλιμιαΓΤΐκής Έκττ)σιε-
ως Ηρακλείου.
Κοίτά χά λοιπά ίσχύει ή ύττ'
ήριβμ. 34229)75 ά—όφαση
τής Νομιαρχίας.
Ό Νομάρχιηΐς
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
Πά ένα προκλητ,κό καί άπαράδεχτο δημοσίευμα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ
ΚΔΤΑ ΤΗΣ 'ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΔΣ,
Στεϊρος άντικομμουνισμός στό στυλ τής Δεξιάς
Έπιστολή συνδρομηίτών καΐ αναγνωστών τής έφη
μερίδας «Φλόγα» οί όποίοι άπό την έίκδοσίν της συνε-
χίζουμε άνελειΐιώς νά την παροκολουβοϋμεν, πκπεύ-
οντας δτι θά κάλυβε έ"να μεγάλο κενό άνάμεσα στΐς
τρείς δαοικές νίΐόπιες εφημερίδας πού κυκλοφορούν
στήν πόλη μας.
Στήν πορεία ομως διαιπισΓτώσαμε τό άντίθετο πρά¬
μμα, πού διέψευσε καΐ διαψεύδει τόν Δημοκρατικό καί
Σοσιαλιστικό της πιροσανατολισμό.
♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ·
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ΣελΙδα 1
παναστατήσουν, άν δέν θέλουν νά πεθάνουν έξευτελισμίνοι ά¬
πό τήν άνέχεια, πού ήδη άρχισε νά ωδήγει πολλούς σέ άπαραοεχ-
τους ύποπτους καί πονηρούς «εύκολους δρόμους» για τή συμπλη¬
ρώση τού ωτωχού τους βαλάντιου καί την αντιμετωπίση τών ά-
μεσων οίκογενειακών καί άτομικών τους άναγκών.
ΑΡΧΙΖΟΜΕ λοιπόν σήμερα τή δική μας έπανάστσση κατά τής
Ακριβείας, μέ μιά εμπεριστατωμένη έρευνα τού συνεργάτη μας
κ. Γ. Λαγουβάρδου, πού θά δημοσιευθεί σέ συνέχειες καί κα-
λούμε τό άναγνωστικό μας κοινό κοί γενικά τό Λαό νά δραστη-
ριοποιηθει έντατικά καί άποφασιστικά κατά τού έπαπειλούμε-
νού λαίκου έξευτελισμού τής πείνας, θυμίζοντας μιά φράση τού
Καίσλερ που λεει ότι: «Όσοι πεινάνε ούτε σοφοί, ούτι δυνατοί
είναι», άλλά — προσθέτομε εμείς — βλάκες καί άδύναμα άνθρω-
πάρια, δηλαδή σκλάβοι καί δούλοι τών χορτασμένων έξυπνων
καί δυνατών οί όποίοι τούς πσδοπατούν καί τούς έκμετολλεύονται.
Μ. Χ.
κιλό.
ΟΊ 6ολ6οΐ, 80 δρχ.
ΟΊ ντομάτες 27 δρχ.
Τα κολοκυθάκια 55 δρχ
Οϊ μττανάνες 87 δρχ.
Οϊ ττατάτες 15 δρχ·
Τα κουκιά 32 6ιρ(χ.
ΟΊ πππεριές 76 δρχ.
Τα πορτοκάλια 33 δριχ.
Τα λειμόνια 1 9 δρχ.
Τό καφεθάκι στοι,χίζει
ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ
Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ
ΤΗΣ «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ»
'Εντ6τΓ«ση προκάλεοτ ή τηρό
σφατη δΐιέΤλβυση, άπτό χήν παλη,
μας τού «ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΜΕΚ6Ε-
ΡΕ5» σχίς 5 καί 6 Άπτιριλίοα.
Ή κΐΜηχή αύχή έχβεση, σώτο-
κΐΜήτων πού κάν«ΐΐ τόν γύιρο τής
"Ελλάδος έχει σά σκοττό τήν
τΓ|θ|ρουσίασΓΐ τών τελενταιίων τύ
•ΠΌ!/ φορτηιγών, πούΐλΐμιαν, ψυ-
γβίων καί άγροχικών ώχηιμΐάτων
τής Μερσεντές. Στό κοινό ττού
ένδιαφερόταν γιά κάθε εΤδους
ττιληιρο|>ορια γύρω άπό τα 6ασι-
κά έκθεΐμαίτα έδωσαν ύτπεύθυν«ς
τηληιροφορίίς έττιτελείο Γεριμα>-
νών χε,χνικών ττού ήρθαν είδικά
γιά τό σκοπό σϋτό.
Ή εκθέση έγκαταοτάβη^ΐε
στό 1ο ΝΤΟΚ λιμένος Ή,ρακ'λει
ου καί φιλοξένησε ττολλούς επι
σκέτπτεις. ΤέΊλος άττονβμήθν(Κ0(ν
δραδεΐα σέ ό&ηΓγούς.
■■■■■■■■■■■■■■■Ι
ΜΙΑ ΚΛΟΠΗ ...
ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
Ένας Ήρακλειύτης έμπορος
τής Χανιόπορτας, έπίσε θύμα
κλοπής άριστοτεχν4Κής όπω-
σδήποτε.
Ό παραπάνω έμπορος είχε ξε
χάσει μέσα οτό αύτοκΐνητο τού
τα κλειδιά τού μαγαζιού τού καί
τού χρηματοκιβωτίου τού.
Άγνωστοι κλέφτες τού όνοι
ξαν τ*ό αύτοκίνήτο, πήραν τα
κλειδιό τού καταστήματος κο
άφού άνοιξαν σάν... νοικοκύρη
δες τό μαγαζί καί πήραν 70—
100 χιλιάδες δραχμές, ξανακλεί-
δωσαν καί ξανάβαλαν τα κλειδιά
στή θέση. τους, στή γόνδολα δή
λαδή τού αύτοκινήτου.
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Ή λιτότητα εγινε πιά τό
σταθερό μοτίβο τος ζωής ε»ο°ς.
Δέσμια ή κυβέιρνιηση στή μο
νοτηωλΐιακΐή π,ροσήλωσή της, α-
φηισε καί φέχος τόν Τιμώριθιμο
νά καΐλττάζει στά ί)ψη, τταρά τίς
άκτίθετες διΐοκηΐρύξεις των άρμο
δίων, έ,νώ τταράλληλα κράτησε
στά "δια χα,μηλά έπΐττβδα τούς
μισθούς κα! χά ήμβρομίσθια άρ
κιθύμενη σέ «αύξήσεις», χέιοιες,
πού προσ6άλιλοι;ν τήν άνθρώτπ
νη νοηιμοσύνη καΐ άποχελοΰν έμ
παιγιμό γιά τούς έργαζάμεινοΐΛς.
Ποίος ώιρβλεΤται άττ' αύτη χή
συνεχή αύξιηση, ττού ττΛήττει κύ
ιρια τα εϊδη λαϊκής κατανάλοο-
σης;
Όχι φι/σικά εμείς ό Λαός.
Τα διογκωμΐένα άττό τήν αυξήση
των τψών κέρδη ττάνε — 6οη-
θά γ Γ αύτό ή Κυ6έρνιηση—στήν
τσέτπη τών ολίγων, των έκλε-
κχών τού χρήμστος.
Γιατί στΐς μέρες μας εγινε
πιά λάική συνείδηρη: «οί φτο>
χοί — φτωχότειρο. καί οί πιλού-
σιοι — πλουσιώτεροι».
«Λιτόχης Κύριοι! Είναι 'Εθνι
κή 'Εττιταγή!» 'Εττιμίένει ή Κυ-
βέρνηιση,. ΕΧναι βΐλέττβτε καΐ χό
«Χόρα» ττού δπου ναναι, μόλις
οί γεωργο! ζη,χήσουν αυξήση
τής σταφίδος, θά 6γιεΐ ξκχνά γιά
βόλτα στό ΑίγαΤο... Βεβαία άλ
λοι θά ποθν τότε «δυθίσατέ το»
καί αλλοι... «σφϊξτε κύριοι τα
ζωνάρια. Π|ρώτα τ6 θέιμα τής Κύ
ττρου καί μιετά αύξήσεις».
Μέ τό ξεκΐνη,μα δμως τού νέ
ου χρόνου ή άκ,ρίβειαι χτύτπησε
δυνοιτά τήν ττάρΓτα δλων τών έρ
γαζομιένων. Μέσα στούς χρε»ζ
ούτοΰς μηνες, ίνα κύμα άνατι-
ιμήσειων σάρωσε τα ττάνχα, συιμ
ιττιέζθΜτας τό ήδη χαμιτιλιό είσό-
δη(μ|α τών έ,ργαζαμένι&>ν, φέιρνον
^ας ·π|ροιγμ'ατι»ά σέ άτηόγνω-
ση όσους άμΐ!6ανχαι μέ καχώτε
ρα ήμφομίσθια καί χήν με-
γάλη ττλειοψηιφία τών συνταξιού
χων, ένώ νέβς άνχχττιμήσεις έτοι
ιμώζονχαι οτά φάριμακα στά κρέ
αχα καί σέ άλλα εΤδη.
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
'Ενδειικχικά άναφέροομε μερι
κιές άναχιμΐήσεις πού έγιναν τόν
καιρό αύτό.
Τα μήλα ττονλιοΰνται τώρα
40 δρχ.
Οί άγγινάρες έφτασαν 50 τό
■ ■■■■■■■■■■εΙεΙΒΙΙΙ
ΕΓΧΡΩΜΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΤΟ «ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ»
'Αττό προχθές στό Ζαχαρο-
τηλατηλαστεΐο «ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ»
τπροβάλλονται άττό έγχρωμη χη
λεόραση δλα τα ξέναι προγράμ
ιματα κα1! οί διεβνιείΐς ^^υνσντή^
σεΐ'ς ποδοσφαί,ρου. Τήν τηαρου-
σίαση αυτή πού συγκεντρώνει
την προσοχή ττολλών θεαχών ά
νέλαβε χό γινωσχό κατάστη|μα
ήιλβκ,ηρικών συσκΒυώΑ* ΥΙ ΩΝ Γ.
ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣ¬
ΣΟΥ 15 Τηλ. 287768.
2 δρχ. ττειρισσότερο. Τό ίδιο
καΐ τα άναψυκτικά.
Τα τΜΡΐά αύξήϊθηκαν κατά
15ο)ο, χό ύγιραέριο καχά 10ο)ο
τα όπωροΐλαχανικιά άττό 15-20
τοίς έκατό.
Νά καί ιμιερικές τιιμές στά ψά
ρια, ττού προκαλούν τόν χρόμο
σχούς μισθοσυνχήρηίτους.
Γαρίδβς 1 20 δρχ.
Μΐταρμπούνια 180 δρχ.
Βακαλάος 1 10 &ρ)χ.
Μαρίδαι 43 δρχ.
Γόπ«ς 70 δΐρχ.
Κουτσομούρες ΙιΙΟ δρχ.
Καλοίμάρια 1 50 δρχ.
Δέν είναι ύπερβολή άν θά
πούμε Οστερα ό—ό τις τιμέ'
αύχές πώς είναι λ!γα τα σπίι ια
στό Ήράκλειο σήμβρα, που τρώ
«ε φρέσκο μηταίρμττούνι, ένώ τήν
ιμτηαινάνα τήν σχερούνχαι ττάρα
πολλά παιδία.
Στά είδη διαδίωσης συγκα-
ταλέγεται άκάμα καΐ ό ρουχι-
σμός. Κι έδώ, τπρΐν καΜ - καΡώ
όλοκΛτγρωθεϊ ό Ενός κύκλος των
αύξήσεων, νέο κιύ,μα άκίρίοειας
κατέκλυσιε ττρόσφατα την άγο-
ρά. ,
Σύμφωνα δέ μέ έπίσηιμα σχοι
χεία, ιμέσα σχά τίλευταΐα 4
χρόνια, ή δραχ,μή έχασε άιτό
τόν ττινιιθωρισμό ττάνω άπτό τό
70ο)ο, τής άγοραστικής της δύ
περιεχόμενο.
στήν
3_^^ξ
οϊηκΐό Λαοΰ οτήν περίοδο τού Πατριαπ^υ Πολέ-
μοί καΤτοΰ ήγέτη ΣΤΑΛΙΝ, βχομ^ νά παροτηρήσωμε
τάΗαρακά,τω, σχετΐκά μέτόδημοσίευμο:
νο ό παγκόομιος άντκραοιστικός αγώνας, άλλά
να άκόμα έρπόδ.ο γιά τήν έπίτευξη συνεργασίας άνάμε
σα στουΐ Λαούς τών Λαϊκών Σοσιαλιαπκων Δημοκρατι
ω2ΓΜτέηΐό δηροσίευμα αύτό στπλώνεται ή άντίοταση
τοΰ Δημοκρατικοΰ Στΐανιάλικου Λαοΰ καΐ τής νομιμα
έκλεγμένης Κυβερνώσης ένάνττια στό διεβνή Φ^"^.
πού ανέτρεψε τήν Κυβέρνηοη Δτηιοκρατιχίΐς Ενότηα-ας
καί έφερον στήν έξονοΐα τόν Φασίστα Φράνκο, που γιά
οεΐρά έτών καταδυνάστευσε μέ τόν πιό άπαίσιο τοότχο
τόν'Ιοτχανικό Λαό·
3) Τό κοινό πού παρακολούθησε τήν κινηματογραφι-
κή παράσταση, πέρα. γιά πέοα δημσκρατικό, (έκτός βε¬
βαία τόν «Φλογερό Δημοκράτη τί)ς Φλόγας»), χειρο-
κρότηρε δλους τούς άνττιφασίοτες ήγέτες, που δώσανε
βοηθεία στόν Ίοπανικό Λαό. Καθώς καί τους απλούς
μαχητές τών διεθνών ταξιαρχιών, πού μέ τή θυσία τους
ύψώθηκαν σάν σό>μβολα καΐ ή μνήιμ,η τους τιματαί άπό
όλόκληρη τή Δημοκραίτική Παγκόσμκι Κοινή Γνωμη.
Βρισκάμασΐτε στήν άνάγκη, νά επιτρέψωμε τό χά-
ρακτηοισμό τών «άγρίων» στούς «άντικομμουνιστές της
Φλόγας», πού φαίνεται νά ίχποτψά τή νοημοσύνη τών
αναγνωστών της.
' Δημήτρης Δρακωνάκης
ΜανόΑης Δανδουλάκης
Μιχ. Ξη/μέρης ·
Κώστας Μαματζάκης
Σϊμος Φακίδης
Γιάννης Πολυδωρόπουλος
(Άκολουθοΰν δεκάδες ύπογραφών)
ΣΤΟ ΖΑΡΟ
Ή πόλη μας συιμτηεριλαιμβάνε
χαι στίς άκριβώτβρες ττόλεις
τής Εύρώ—»ς.
Τα εϊδη ένδ-ισης, δπως είναι
γνωστό, ποΜλοΰνται μέ άλεύθε
ιρες διαμορφοΜμε,νες τιμές. "Ε
τσι ή κινήση στά μαγαζιά στα
ιματά... στΐς διτρίνες. Πάνω
στά διάφορα πιράγιματα ο! ττα-
χυλές τιμές μοιάζουν σάν παιρα
ση·μα τής λΐιτότητας, προκαλών
τας κάτττου - καττου, έπιφωΜήιμα-
τα άπορίας καί έκ-πνληξης. Τα
βαμβακερά ύφάσιματα τ«λευ-
ταΤα αύξήθήκαν κατά 20ο)ο.
(Συνεχίζεται)
■■■■■■■■■■■■■■■Β
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, καί στό σηιμεΤο με
ταξύ τών χωρίων Άγίας Βοορβά
ραίς καί ΠΐανασοΟ ό δράμος έπα
θε καθίζηση, μέ άττοχέλεσμα νά
εΤ,Μαι έττικίνδ«Λος γιά τ00*»
χάμ£νους τπεούς καί
τα. Μέχρι τώρα δέν Ιγινε καμ¬
μιά ττροστηάβεια ά—οκαιχασχά-
σεώς τού αν καϊ είναι γνωσχό δ
τι, τραρουσιάζ£ΐ ίδιαίτερη κίντ]-
ση μιά καΐ έξυππηρετεί ττολλά χω
ριά της περιοχής.
"Αίμιεσα «αί ττιρΐν θρηιντίσου-
,με νέα θύμο τα «ΐναν άνάγκη, αν
έττλτ|ΐρορορή|Ε)η|κε χό γεγονός ή
άιρΐμόδια χβχνική ύττηιρεσία χής
Νομαρχϊας, νά πάρει μΐέ)τρα ώ-
στε ό δρόμος στό σηιμίϊο αύτό
νά φτιαχτεΐ.
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1 Ι
δ,ρο τής Κοινότητος κ. 'Ασιθια-
νάκιη 'Εΐλευθ. ό οποίος άρχικά ϋ
ποστήριζε την θέση «ΤρΐΛττντή»
καϊ άττό τόν κύκλο τοθ ΐπτουιρ-
γοΰ κ. Κεφαλογιιαννη, παρέχώ-
ρησαν σχήΊν Κοινόχητα δβύτερο
οίκόττεδο, μικρόχειρο τού πρώ-
ΐου, στή θέση; «ΜαΜρσμάτη» καί
ττρόβαιλλαν την άξίωση νά χχι-
σχεΤ ύκ£Ϊ τό γνμ*άσιο καί δχι
σχό π,ρώτο έττιλεγέν σπτ'τό Κοινο
τικό Σφβούλιο οΐκίατεδο, στήιν
«Τρμτηηιχή». Αύτό τό 'καναν —
μάς εΐτταν οί χωριανοί —- γιαχϊ
τα σττΐχια τους είναι κοντά στό
οίκόττεδο».
'Εττιιτροττή καχοίηων τοΰ Ζα¬
ρού έττισκέφθτ)κε γιά χό θέμα
σύτό τόν Νομάριχη "Η|ρ0·λεΐου
κ. Καιρίανκουκίδη, τόν όττοΤο καΐ
ένιηιμέρ«σε σχεχικά, τταιρακα-
λώντας τθ!ν συγχρόνως νά έπι-
σκεφθεί ό ϊδιος την ττεριοχή. Ό
κ. Νομάρχην πιράγματι έ—ισκέ
φθηκε τόν Ζαιρό καί |>άντνκε νά ν
ττοστορίζει τήν άττοψη νά κτι-
σ[6Ϊ στήν «Τρνπηιτή> τό Γυιμ-
νάσπο.
Σχΐς 4 Φευρουάριον δμως
τού '78 ή 'ΕττιΤιροττή ττού συστή
8ηικ^, ϋστερα άττιό την Μ.Ε,Α.
6β1 )22-3-1 977, άπόφαστ) τής
Νομαρχϊας Ηρακλείου, γιά την
διαπΐσχωςτη τήζ καταλληλότη¬
τος τού γίγττέδου, καί άττοτελού
μΐενης άττό τούς κ.κ. Πέπα Νικ.,
ΤσακίΙρη 'Εμιμ., Δβρμιχζάκη
'Εμ)μ., καΐ Ποηταδακη Γεωργ.,
καΐ διά τής ύπ' άριθ,μ. Μ.Ε.Α.
4'43 άττοφάσεος της, χάχθηκε ύ
ττέρ χοΰ γηττέδου ττού βρίσκε-
ται στήν τοποθεσϊα «Μαυρομά-
τη». Καΐ στό κεΐμίνο τής σχετι-
κης άττοφάσεως, άναψέρεται δ-
τι ό γιατρός κ. Τσακιίρηις 'Εμ
ιμανουήλ, μέλος τΠζ 'Επκτροπής
διαχώριησε τή θέση χου, διαφω-
νώκτας μή χήν τταροπτάνω άπό¬
φαση.
ΟΊ λόγοι, πού πιροέβαλλε ή
πα,ραττάνω 'Επιχροπή, (πού κα
τα την άττοψη των καχοίκων με-
ροληττχεϊ έτπηρ.εαζόιμιενη ϊσως ά
ττό πολΐιτικά ττρόσωττα), δέν
εύσχαθοϋν ή πολλοί άττ' αυ-
τούς ίσχύουν κβίί γιά χΐς δυό τ ο
ποθεσΐες.
Κατά τής παιρα-άνω άπό-
φβσηις τής γνωμοδοτικής Έπι-
τροττής, ύττοβλήιθηικε ένσταση
άττό 'Επιτροτηή Κάτοικον τοϋ
χωρίου. Στήν έ"νσταση άναφέ,ρε-
χαι: «Ή έπιχ,ροπή δέν έλαβε
ύττ' όψιν της δλοας τούς τταρά-
γοντες καί σχοιχεία άτιινα συνη
Προβολή τής Κρήτης στούς ξένους
"ΟΡΕΤΕ ϋΑΥ
ΑΝϋ ΝΙΟΗΤ,,
(«Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ»)
"Οσοι ένδιακρέρεστε νά συμιπεριληφθ[ητε στίς
προσεχείς έκδόσεις της άναχτέρω Ιδνθήμερης
πλη.ροφοριακής έκδοοης, γιά τόν κρηίΗκό τουρι-
σμό καΐ νά προβάλλετε τήν έ—.χείρηισή. σας στά
μάτια τών ξένων, ρπορεΐτε νά τηλεφωνήοετε
στά νούμε,ρα: 220-257 καί 280-291 τίς έρνάοιμες
ώρες.
γορούν άττβρ ή κατά έκάσχου
τών οίκοτπέδων καί συγχεκριμέ-
να: Διά τό έγκριΐ'όμένον οίκό-
ττβδον είς θέσιν «Μαυρομάτη>,
άνιαφέρεται ότι εχει ίσοπτεδωθεϊ
ένώ χοθχο ό—λώς μόνο έ"χει δι
αμορφωθεΐ τταροοσιάζει δέ σή¬
μερον μ.εγάλη κλίσιν μέ συνε¬
πεία τό δηιμόσιο νά έτπβαρυν-
θεΐ, μέ μεγάννηιν δατττάνην διά την
ίσοττέδοσΐν χ ου. 'ΕτΗσης ή Ε¬
πιτραπή άτροσιωπά δτι χοΰτο
£Ϊκαι μικ,ραχερο καχά 7 στρ£μ-
ματα χοΰ ετέροι/, δτι ή ττροσ-
ττέλασις τούτου είναι άνώμαλος,
ότι καχά τόν χει,μώνα έκ τού¬
του άναβλύζουν νβρά, έχει ττο-
λύ ύγρασία καί δέν ήλιάζεται
καλώς, δτι κοί τούτο είναι ττλεΐ
σίον καΐ σχε&όν άττέναντι τού
ττρώτου κεκροταφεϊος» τής Κοινό
τητος καΐ δτι κάτωθι αυτού καί
είς άττόστοοση 40 μέτρων, διέιρ-
χίτται ό Γέρος Ποχαιμός.
'Ετγϊ χοΰ ετέρου οίκοττΐδοο
είς θέσιν «Τρυπτγτή» ή Επιχρο-
ττή άναφέρει άτινώς δτι χοθχο
έχει δΐΌ,μορφωθεΐ ένώ εΤνα-ι τε-
τείως ίσότηεδον. Έττίσης άττο-
σιωττά δτι έχει καλήν ττροσπέ-
λαση^ δτι ίίναι δ'Λτλάσιον είς
έκτασιν καΐ δτι ήλιάζτται καθ"
δληιν την ήιμό.ϊα καί δ";ν έχει ύ-
γρασίες.
"Επΐσης ή 'Εττ.τροττή δς,ν έ-
λα6« ύττ' δψιν της δχι είς τό
οικόπεδον τούτο, λόγω της εκ¬
τάσεως χσυ, δύναται κάλλιστα
νά το— οθετηβοΰν κα! όλ&ς ο! Γι>μ
ναστηοιοικές έγκιαιχαοτάσεις».
# Στό έττόμΐνο: μιλοΰν ό Πρό-
βδρος, οί Κοινοτικο! Σύμβουλοι
κα! κάτοικοι τού Ζαρού
■■■■■■■■■■■■■■■Ι
"Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
ΓΑΖΑΜ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1
όν» τού κ. Πουλιανάκη, ό για·
τρός Γαροφαλάκης ξέχασε στήν
κοιλιακή χώρα τού μικρού γυιού
Καμπουράκη μιά γάζα καί τή
διαπίστυση τού πράγματος κα-
τα τή δεύτερη έπέμΒαση γερ
μανών γιατρών στή Δ. Γερμανί
α ο Είσαγγελέας Ηρακλείου δ«-
ενήργησε έπείγουσες άνακρΐ-
σεις, βάσει τών οποίων καί πα¬
ραπέμπεται ό κ. Γαροφαλάκης.
Ή κατηγορία γιά τήν όποία
προκειται νά δικαστεί ό Ήρα-
κλειώτης γιατρός είναι σωματι-
κές βλόβες ;ξ άμελείας.
Πιθανή ήμερομηνία τής δίκης
είναι ή 20 Απριλίου.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦«►♦♦♦♦♦♦«χ»
»♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦ»
{ παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ σερμαν
ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΑΑΚΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302
►♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κΡγΓιήσ
ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
Μια όμιλια στήν Παγκρήτια Ένωση Αθηνών τού Οΐκονομολόγου κ. ΜΙΧ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Πώς 8ά άυαπτυχβεϊ παρανωνικά ή Κρήτη
ΑΓΡΟΤΟΥΠΟΛΕΙΣ Η ΑΓΡΟΤΟΛΗΜΟΙ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Τό θέιμαι γιά τό άποίο θά σάς
■μιιλτκτω, είναι ττρογιραιμιματισιμός
οίκονομικής άνά—τυξης τής χώ¬
ρας κο(ΐ τής Κιρήπης κοοί ανάιπτυ
ξτ> τής τΓο^ραγωγήις, Αγρόται—ό
λεις ή 'Αγρρτοδήϊμσι, έτπο—ις ου
νεταιρισ,μοί και Άνώνυμες έται
ρεϊες Γεωργ ικών έκμεταλλεύσε-
ων. 'Εχει δηλαδη τιρία σκέλη
ιμέ κοίνον ό,μως σκοτπόν την άνό
τπνξιη τής Κρήτης.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑ1Ι ΑΝΑΠΤΎΞΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κάθε κράτος κάθε χώρα σκο-
ττό έχει την αναπτύξη τής άμυ-
ινάς τηβ, των διεθνών σχέσεων—
τής διΐττλωματίας δηλαδή — και
τής άναγνωρίσεώς της διεθνώς
και την εδραίωσιν των θεσμόν
τής οικογενείας, τής θρησκείας
καΐ την έτπμόρφωσιν τού λαοθ
της. "Ολα τα άνω δμως ιττρουπο
θέτουν την όρθολογικιή άνάιπτυ-
ξη τής παραγωγής και ή δη,μο-
κρατία και εύνομία και ίσοπολι-
τε!α κοιτίς των όποων ΰττήρ
ξε ή 'Ελλάδα άητο αρχαιοτάτων
χρόνων, είναι αδύνατον νά 0-
τπάρξουν εάν ή χώρα ή όττοία άγω
νίζεται γ ι αύτά δέν αναπτύξη
την τταραγωγή —ις 'Εκεΐ είναι
και 6 κακάς δαίμων τής χώρας
μας ή ΰττοτονικη εκμετάλλευσις
τής τταραγωγής έξ αίτίας της ό
ποίας άναγκαζάμαστε νά κ,ατα-
φύγουμε σέ άλλα ιμέσα ττ.χ. με-
τανάστευσιν, έξωτερικό δανει-
σιμο γιά προσωρινή άναστήλω
ση τής οίκονομίας χώρας δμως
νά ΘερατΓεύωμεν έτσι την οίκονο
μία μας τταρα μόνον ττροσωρι-
νά και γι' αύτό ή Δη,μοκρατία
μας θεμελιώνεται, γκρειμίζεται
καΐ ξανακτίζεται.
Βεβαίως Τσως κάττοιος έχει
την γνώ,μη ότι ή διεθνής -ολιτι-
κή είναι έκείνη ττού έμττοδίζει
την εδραίωσιν επί μονίμου 6ά
σεως τής Δημοκρατίας μας
"Οχι κύριοι, εάν εχομεν ΰγιή
οίκονομία καΐ εΰνο,μίαι — καΐ ου
νάμεθα να τα έχωμεν — τότε
και ό Λαός μας θά είναι ττάντα
,μονιασμένος κα? δχι ιμόνον στίς
δύσκολες τηεριστάσεις καΐ διεθ¬
νώς ή χώρα ,μας θά είναι σε6α
στή άττο όλους τταρά τίς διαφο
ρές ϊσως πού ,μάς χωρίζοον λό
γω θέσεως άττό γειτονικές χώ-
ρες
Στήν έλεύθερη οίκονομία, γε-
νικά, έχαυιμε τ,ρεϊς συντελεστές,
ΤΟ ΕΔΑΙΦΟΣ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,
καί τό ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, διεθνώς ττα
ραδεκτές άπτό διάσηιμους οίκονο
ιμολόγους τού έσωτερικοθ καΐ
έξωτερικού. ΊΕξαίρεση, βεβαία ά
τΓοτελεϊ ή 'ΕλληινΗκή θεωρία τού
καθη(γηιτη — οίκονομολόγσυ Α.
Κόκκαλη ό οποίος —αραδεχόταν
μόνο δύο συντελεστές των κα-
τευθυντήριισ καΐ των εκτεΪΛεστι-
κό, μέ άλλα λόγιατ τη νοηση καί
την έργασία, τούς άλλους θεώ
ροΰσε δεδομένους.
ΟΙ συντελβστές 6έ6αια αύτοι
θϋλαυν είδική ανωτ—τοξη ό καθέ-
νας κου ήδη. έχουν άναλυθή άττό
πολλούς οίκονομολόγους.
ΕΔΛΦΟΣ — ΕΡΓΑΣΙΑ
—ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΊΕδώ βεβαία δέν θα άσχολη-
θοΰ,με μέ αύτούς απλώς θα έ-
ξηγήσου,με τόν καθένα χωριστά.
Στό ΕΞΑΑΦΟΣ περιλαμδάνε-
ται δλη, ή σφαίρα ή γή, ή ξηρά
ή θάλασσα ό όοέρας τό ΰτηέδαψος
καΐ ό θαλασσιος τπλοΰτος
Στήν ΕΡΓΑΣΙΑ ττερ,ιλαμβά-
νεται ή νοητική εργασίαι καΐ ή
έκτελεστική ή χειρονακτική.
Στο ΚιΕΦΑΛΑΙΟ τα άγαθά,
τα έμπορεύματτα, τα έκπτεφρα-
σιμένα σέ χρημα ή σέ απτοθέμα
τα. Ή άξιοποίηιση ομως καΐ γε
νικά ή άνοδος τής 'Ε/νΛηινιΐκής
οίκονομίας θα επιτευχθή διά τής
άξιοττοιήσεως των τιριών παρα-
γόντων τρα)ρανωγής δηλαδή τής
πρωτογενοθς τής δευτερογενοΰς
καί τής τριτογενοθς.
Ή ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ ττε,ριλαμβάνει:
α) Γεωργ ία, 6) Κτη^οτροφία
γ) "Εδαφος — ύ-έδαφος δ) ©ά
λασσα.
Ή ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝ,ΗΣ ΠΑ-
ΡΑΓΟΓΗ ττεριίλαμβάνιειΐ.
αι) Βιομηχανοιποίηση, συ-
σκοχτσία καΐ μετατοττοίιηση γε
ωργικτόν πιροϊόντων.
6) Βιομηιχανοποίι>σιη, συσκευ
ασία καΐ ,μετατοττοίηση κ—νο-
τροφικών πιροϊόντων.
γ) Πιλήρη βιομηχανική κατερ
γ ασία των —ροϊόντων έδάφους
καί ϋττεδαφοΐΛς.
δ) Βιομιηιχανσττοίηση τής ά
λειίας.
Ή ΤΡΙΤΟΓΕΝΙΗΣ Π ΑΡΑΓΩ
ΓΗ ττερι!λαμ6άνει ·
Ανδπ Νάρκισσος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
»♦♦♦
Τό ότι φτιάχνουμε
56 χρόνια άλλαντικά
σημαίνει ότι.
• ξερουμε νά διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρωτη υλη μας το
• η ερευνά μας ωδήγησε στο νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
τικά μέ τους πιό συγχρονους τροπους μέσα σέ άπόλυτη άποστει
ρ(ι)θη
Ο ξέρουμε τόν τρόπο άποκτήσαμε και τα μηχανήματα, γιά νά τα
συσκευάζουμε σε άπόλυτο κενό και νά διατηροϋμε έτσι τή φρε-
σκάδα τους
δοκψάστε τα μ' έμπιστοσύνη
κα) πήτε μας τή γνώμη σας
Κ. Παπάζογλου
α) 'Ειμττορίβ γ€ωργικών —ρο
ϊόντων β) ΊΒμττορία κτηινοτροφι
κων τΓροϊόντων,
γ) 'Εμΐπορία των τΓροϊόντων έ
δάφους κια! 6—εδάφους καί δ)
"Ειμτπόριΐαν τής άλιείας.
Γιά την ττληιρη λοιττόν άνά-
πτνξιη, τής χώρας χρειάζεται ή
άνά—τυξηι των τιριών συντελεστών
παραγωγής καΐ είδικώτχρα ό έ
λεγχος τού έμπορίου καί ή χρη
μαΓΤθ6ότη»ί> μ€γάλης δυναμικό
τη τας έττιχειρήσεων διομηχανι
κων γιά την άξιοποίηση των
ανωτέρω, έττίσιη,ς έίργα ύττοδο-
μής καΐ δη,μιουιργία δυνατών συ
νεταιρισιμών. γιά την διαθέση καΐ
έκιμετάλιλευσηι των πιροϊόντων
Είδικώτερα στήν ΊΕλΛαδα καί
την Κιρτν— χρειαζεται ή δηιμι
οοργία βιομηχανιών, ή άνατπυ
ξη τής άλιείας άνοικτί)ς θα¬
λάσσης ή άπτ' εύθείας χρηματο-
δότηση άττό ΑΤΕ καΐ Συνεται-
ρισμούς των Γεωργών καΐ ή δή
μιουργία βιομηχανιών γιά την
άξιοττοίηση έδάφους καΐ ϋπτεδά
φους π.χ. τσΐιμεντοβιομίηίχανίας
μαιρμαιροδιομηιχαινίας καί σιδη-
ροβιομηιχανιών δεδομένου δτι ΰ
τπάρχουν άτΓθδεδειγιμέινα άρκε
τές ττρώτες δλες γιά τούτο.
Στή,ν Κρή—ν ώς είναι γνω-
στό, δέν χιρηματοδοτοΰνται 6ιο
μηχανίιες μαρμάρου άττό τα
Τραπεζιτικά ίδρύμ'ατα, μέ την
αϊτιολογία δτι ή Κ)ρήτι> είναι
σεισμογενής περιοχή. 'Ενώ καΐ
άλλες πε,ριοχές είναι σεισμογε
νεΤς π χ. "Ηπειρος καί δμως χρη
ματοδοτοΰνται γιάτόνΤδιο σκο
ττό. Ή χιρηιματοδότηση τέτοιου
εαδους διαμηιχανιών στήν Κιρή
τη, θά εΐχε σάν άττοτέλεσμα τόν
τηεριο,ρισμό τής μεταναστεύσεως
καί την εϊσροή σΐίναλλαγματος
άττό την έξαγωγή των τηροϊόντον
ιΕίδΐικώτβρα ή Γεω,ργία χρειά
ζεται χρηματοδότηστ), γιά τή
δηιμιοωργία μεγάΊλων συνεται-
ιριστικών μονάδων καί συνεται-
ιριστικών βιομηχανίαν έν όψει
μάλιστα τής έντάξεώς μας στήυ
ΕΟΚ καϊ έ'ργα όδοττοιίας αγρο
τικοί ήρόμοι δεδομένου δτι τα
χ&ίριά τής Κρήτης έχουν μέγα
λες έκτάσεις γής καΐ δέν είναι
δυνατόν νά γ! νέ τα ι μηχανοποίη-
σΐ) τής τταραγωγής εί μή ιμόνθν
μέ νέους δρόμοος άγροτικούς '£
πίσ>ης ή άγιροτική διομηχανία
συνεταιριστική πλέον μέ. συμ
μετοχή των τταιραγωγών τπρέπει
νά έκιμεταλλεύεται όλαι τα προ
ίόντρο καΐ νά άξιοποιεΐ τα ΰπο-
πιροιόντα τ(ννί.ρως καΐ δχι μερι-
κώς δττως γίνεται μέ τό χαρού
ττι καΐ νά διαθέτει αύτά στό έ-
σωτειρικό καΐ έξωτερικό σάν
συνεταιρισμός καιΐ πώλι.
ΊΕ~ίσηις τό λώδι, ή σταφίδα,
τα —ρώιιμα κ,τ—ει/τικά, τα φροθ
τα ττρέττει νά άξιοττοιούνται μέ
κατάΛληλη ,μελετη ε Ιδικών κα)
την παρακολουθήση άττά τό κρά
τος μέ είδικοϋς Έ—ιστήμονες,
Γεωπόνους, Κτη.νιάτρους, Οίκονο
μολόγοας, Δικ,ηγόρους οί όποΤοι
θά άμείδονται άττό τό κράτος
καΐ θά είναι άρωγοί τού παρα
γωγοΰ δεδομέινοα δτι ίπτάρχει
Ίιοανός άριθμός τέτοιων έττιστη-
μόνων.
ΟΊ Γεωπόνοι καΐ Κτηνίαιτροι
θά τταρακοιλουθοΰν την τταραγω
γή κα! οί Οίκονομολόγοι καΐ Δι
κ—γήροι την άρτνάνωοτη, 'Ενώσε
ών Γεωργ ικών καί Κτηνοτ,ροφι
κων τή διαθέση καί χρτιματσδό
τηση των τΓροϊόντων έττίσηις τηρέ
τηει νά γίινουν σωστές νέες καλ
λιέργειες δ~ως μπτανάινες ΑΒΟ
Ή ΠοιγκρίγΓΐα * Ενωση Άθη,-
νών — Πεΐιραιώς, όργάνωσε
τΓρόσφαιτα ■— μέ τήιν συνεργα-
σία καί τού Συιλλόγου Κΐρητών
'Εππστηιμόνων — ιμιά ένδιαφέ-
ρουσα διάλεξιν στήν 'Αθήινα.
ΌμκληιτήΙς ίγιαν έ"νας έξιαίιρε-
τος συμπίατριώτης έτπστήιμο-
νας, 6 κ. Μιχ. Π. Άττοστολά-
κ,ης, Οίκονομολόγος, ό όττοΤος
μΐίΐληρε γιά τόν —ρογραιμ|μιαπΓΐ-
σμό καΐ την οικονομική άνώτττυ
ξη τη|ς χώρας καί ττ>ς Κρήτης
βίδικά, έ~εχΓτείνοντας ·ηή|ν &μ(-
λία τού στήν άνώιιιι/ξιηι τής τται-
ραγωγής, στίς 'Αίγροτουττόλεις,
ή ΆιγιροχοδΙήιμους, στούς Συνε-
ταιιρΊισμούς καί χΐς ΆνώνΜμες
Έταιρ,ίες Γεω,ργικών 'Εκμετανν
Ιλεύσεων κ.λ^π.
Ή έκδήιλαοτηι αυτή σηιμίείωσε ι
διαίττερη έτητυχία καΐ χό ακρο
ΚΑΝΤΟ Άχλαδιών έπικβρδών
καί προσοδοψόρων
Ή Κτη.νοτροφία είναι δυνα¬
τόν π€ραιτέ|ρω νά ττολιλαητΛασι
αστή καΐ νά άξιοποιηθή μέ την
διαθέση των κτηινοτροφικών προ
ιντων κα! τή δη,μιουργία Βιομ«>
χανιών κονσερδοττοιήσεως τού
κιρέατος τού μή δυναμένου νά δι
ατεθή στήν άγορά νωττού ή
την κατάψυξηι τούτου. Γιατί νά
καταφεύγουν σέ εϊσαγωΐγ'ή κα
τεψι/γμένοι/ κρίατος άτπό την
ΝΕΑ 2ΗΛΑΝΔΙΑ την στιγμή
πού μποροάμε νά τό έχοαμε ά-
πό δική μας παραγωγή;
Ή άνά—τυξη έττίσης τής Β ι
ομηιχανικής άξιοττοιήσεως τού
ύπβδάφους ττ.χ. ιμαρμάρου, σιδή
ρου,. τσΐιμέντου θά βοηθοΰσε οί
κθΜθμικά την Κιρήτη καί γενικά
την οϊκονομία τής χώρας.
"Επίσης ό Τοαριστικός γί¬
γας Κρήτης τηρέττει νά ξυαττάστ
άττό την κατασταση ττου ευρί¬
σκεται καΐ νά άξιοττοΐιηθη καΐ
ή Νότια Κρήτη ττού διατίθεται
καΐ γιά χειιμερινό τουρισμό
καί τα χεΐιμερινά σπήρ στίς Μα
δάρες καΐ τΊηλορείτη μέ τή δή
μιουργία καταφυγίων γιά χιο
«Όδραμίες έν συινδυασμώ μέ τη
θερμή θάλασσα καΐ τό θερμό
χειιμερινό κλΤμα τού Λυβικού Πε
λάγοο»ς
Ή άλιεία έ—ΐσης πρέττει νά
άνα~τμχθή και ή —αράκτιος καΐ
ή ανοικτής θαλάσσης μέ κατάλ-
ληΛη χιρηιματοδότηση δεδομέ-
νου ότι ή Νότια Κ,ρήτη ένδείκνυ
ται σάν δρμιηΓτήιριο καΐάφετη-
ιρία σκαφών άνοικτής θαλάσσης
στήν Μεσόγειο ώστε ο! άνάγκες
άττό ψάιρΐ'α κα! κονσέιρβες ψαρι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρι'ου «ΛΗΤΩ»
Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
707,8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
στο Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦ ♦«
γδδιιι α11 ιι ι: ιμι ι: η
ίεΑΝΙ >, ,„.----1!___4----------------«ΟΑΝ_ΑΙΙΟΪ_Λ|»|,ο, (-1 Μττ,%1,..01(! ΗΓΑΚΛΙ,ΟΝ
"Ο,τι Θέλει τό σύγχρονο σπίτι
Πρΐν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότημα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας
Προσφέρομε τής καλύτερες μάρκες στερεοφωνικών μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ
ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΠϋΕίΙΤΥ - ΟΚΟΜΝ
ΝΑΤΙ ΟΝΑί - 5υΡΕΡ3ΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 - 311,νΕΡ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕίΕΓυΝΚΕΝ
Ύπεύθυνη καθοδτΊγπση γιά σωστιΗ έκλογή
Ρ Α ΔΙ 0 ΜΑΚΡΑΚΗ
ών νά κοαλυφθοΰν μέ την "Ελληνι
κή άλΐϊία καΐ δχι μέ είσαγωγές
άττά τό έξωτερικό.
Πρός τούτοις βεβαίως πρέ
ττει νά όργανιωθοΰν καί οί πό
λιτεΐες καΐ τα χωρία άχόμα πε-
ρισσότειρο καί νά δοθή τφοτε
ιραιότηις στή|ν ΰγεία καΐ την παι
δεία τίς κοινωνικάς άσφαλΊ-
σεις και την πλήρη καλλιτερεύση
τού άττομαιχου γεωργ ού μέ την
♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦}
ατήριο κσΐτοΐχεΐιροκρότησε τόν
Κ|ρηίτικό έτηστήΐμονα πού εδω
σε μέ γιλοοφιυΐρότητο] τρ ενδιαφέ¬
ρον όντως θέιμα τού.
αυξήση τής συντάξεως τοι/ καΐ
την πΐλήρη ίατροφαρμα-
κευτική περίθαλψηι ώστε άσχο
λούμενος ό νέος ιμέ τη γεω|ργία
νά έχη. έξασφαλιίσει τα γηιρατειά
Έπίσης τό Πανεπιστήμιο Κρή
τηις τηρέ—;ι νά λειτουργήση άμε
σα για νά κρατήση τους Κρήτες
φοιτητές και νά προσελκύση
καΐ άττό την ύπόλοιπη χώρα καΐ
ξέινους. ΕΤναι δυνατόν δέ νά
λειτοι/ργήση άμεσα γιατΐ ύττάρ
χούν πολλοΐ Κρήτες καθηγητάς
σέ ξένα Πανεπιστήιμια οί όττοΐοι
θά έλθουιν άμέσως στήν Κρήτη
γιά νά διδάξουν μόλις τούςτό
ζητήσει τό Κράτος.
'Εττ'ίο-ς ή άιμεση δη,μιουργία
νιαίοΐι) δικτύου άρδεύσεως τής
Κ,ρητιης θά ττρέπει νά άπασχο-
λήση άμεσα τό Κιράτος άπαραι
τήτοι/ δι δλα τα τα ανωτέρω
δεδομένου δτι ύττάρχοον τί,ρά
στια άποθέματα ύδο~ικοΰ δυ-
ινοβμικού είς Α.καιΔ Κρήτη.
'Επίσης έρευνες γιά πετρέ-
λαιο γιατΐ δέν γίνονται άπό
την Δημοσία »'Επιχείρηση Πε
τρελαίου; Ώς λένε ο! εϊδικοα πρέ
τηει νά ύτπάρ,χουν άττοθέματα.
Επίσης ή άμεση, έδηιμιουιργΐα
ενός Όργανισιμοΰ Κρητικής Ά
νατΓτύξεως είναι ά~αραίτητος
γιά τόν σαντονισιμό δλων των ά
νωτέρω.
Γεννάται τό έρώτημα ποΰ
θά βρεθούν χέρια γιά δλα αϋ
τα, Είναι άτπλό. "Εάν δημιουρ-
■νηθοϋν οί τηρού—οθέσεις ττού ά
νέφερα καΐ οί μετανάστες θά έ
πιστιρέψουν καΐ οί νέοι τής Κρή
τΓ}ς θά έργασθούν στήν Κρή
τη γιά την Κρήτη καί την 'Ελτ
λάδα καΐ δέν θά τταρατηρεΐται
τό φαινόμενο τής φυγής καΐ τής
απομακρύνσεως των νέων τής
Κρήτης στΐς πόλεις καΐ ή έ-
ρήμωση τής ύτταίθρου ή όττοία
σήμερα κατοικιεΐται μόνον άτπό
μεσήλικες καΐ ύττερήλικες καί έ
λάχιστοΐίς νέους
ΑΓΡΟΤΟΥΠΟΛΕΙΣ
Γιά νά γίινη αύτό χρειάζεται
μιά άλυσίδα άττό σωστές ένόρ
γειες καΐ σωστό προγραμματι-
σμό.
"Εχουν γίνει κατά περιόδοος
πολλοΐ άναδασμο! κα« τό όνει
ρο πολλών άγροτών είναι άκό
ιμα ό άναδασμός. Δέν ττιάνεται
δμως τό θέιμα στή 6άση τού.
Θά π,ρέπει γνωστόν όντος δτι οί
κατοικίες στά χωρία είναι τό
ττλεΐστον άκατάλλιηλες καί
δημιουιργήματα μετακατοχικής
άνάγκης γιά στέγαση, νά γί-
νοον συνεννοήσεις 5—>10 γειτο
νίκων χωρίων τα όττοϊα θά αττο
τελέσουν £να Δήμο μιά Άγρο-
τούττολη και ό Δηιμος νά κτι¬
σθή στό ττιό κατάλληλο μέρος
τής εκτάσεως αυτής καΐ νά ακο
►♦♦
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
ο δείιτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
καστος είς γωνιαία κεντρική πό
λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν
γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
ών όργανισμών κλπ.
Δυνατότης ελευθέρας άρ
χιτεκτονικής διαρρυθμίσεως.
ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. κα
Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
222.755.
λουθηθοΰν τα σύγχρονα άρχιτε
κτονικά σχέδια καΐ σύγχρονες
κατοικίες κα! νά έξυ,ττηρετεΐται
συγκοινωινιακώς ό νέος Δή,μος
καί νά είναι εί δυνατόν κοντά σέ
λιμάνι καί αεροδρόμιο.
Νά γίνη άναδασμός γενικάς
μετά στήν γή τού ΔήΊμου καί
νά γίνη διάκιριση καί ττροσεκτι
κή μελέτη στό χωρισμό τής
Υήζ νά χωρισθοΰν δηλαδή οί
δασικές έκτάσεις, οί βοσκότο-
ττοι, ή καλλιεργήσιμη γή κα»
νά νίνουν νέες βυναιμικές καλλι-
έργειτς κατόπιν μελέτης καί
νά τταιραμένουν οί τραλιές δυνα
μικές
ιΝά γίνη διοψμηιχανική ζώνη
στό Δήμο καΐ νά διομινηχανοποι
ούνται καί νά έττεξεργάζωνται
τα προ'ιντα τού.
Κάθε Δήμος θά έχη γυμνάσιο
θά εχει νοσοκο,μείο μέ ίατρούς
διαφόρων είδικοτήτων γιά την
καλλιτερεύση τής ΰγείας, θά έ¬
χη 'Αγρονο,μεΐο, ΕΙιρηινοδικεΤο γιά
την άττοφυγή ταλαιτΓω,ρ'ίας των
ΐκατοίκων νά διανύσαυν 50—
100 χιλ. γιά νά έξυ—ηρετηθοΰν,
θά υπάρχη δικηγάρος, μηχανι-
κός, γιατί οί δυνατότη,τες έξευ
ιρέσεως εργασίας θά ύττάρχουν
καί έτσι θά προσελκύση έττι-
στήμονες καί θά γίνη μόνητης
τΓροοδευτικά ή τόσο συζητού-
μενη αποκέντρωση
Βεβαία θά ττρέπει νά γίνουν
άγροτικοί δρομοι γιά την μηχα
νοκαλΛιέργεΐια τής γής καϊ τή
μεταφοιρά των τηροΊόντων.
Οί Δήμοι αύτοι θά έχουν λό
γω ττληθυσμοΰ κα! εξευρέσεως
Εργασίας άνθρώττους μορφωμέ
νους οί όττοΐοι θά άναίμιχθούν
ικαΐ στά κοινά καΐ στήν έττιχει
ρηΐματική δραστηιριόιητα. "Ετσι
δέ ή ϋτταιθρος θά πάρη νέα 6-
ψη κα! νέα μορφή κοοϊθάγίνη ή
άνάτΓτυξη, δλων των τηλουτοτταρα
γωγικών ττηγών τής χώρας άν
βεβαίως ύπάρχουν τα κατάλλη
λα χρηιματοδοτικά κίνητρα.
Ό Δήμαρχος θά εΤναι μορφω
μένος καί θά δύναται νά έκφρά
ζή τίς άνησυχίες καΐ τα π|οο6λή
ματα τού τόπου στΐς άρχές οί
οποίες θά έπιλύουν αύτά, ένώ
σήιμερα εΤναι ιμόνο λιγοστοί χω
ρίς μόιρφωση μεγάλη, πλήν ελα¬
χίστων έξαιρέσεων κα! έκλέγεται.
Πρόεδρος όνθρωπος ό οποίος
ϊσως βεβαίως νά είναι
καλλίτερος άττό τους άλ
λους, οί γνώσεις τού δ¬
μως δέν τού έτΓΐτρέττουν καΐάν
άκίάμα τό θέλει νά ττροσφέρει
ττολλά στόν τόπο τού. Νά γί¬
νουν επίσης χώροι άναψυχής, κι
ιΜηιματογράφοι κ.λ.π. καί νά καλ
λιεργηθεί καΐ 6 άθλητισμός σχο
λικός κα! έξωσιχολικός.
Σκόπιμον θά ήταν βεβαία γιά
την περαιτέρω βοηθεία των νέων
δτ^μιουιργουιμένων δήμων νά γί-
'Μη ινήμος νά μην χιρηματοδοτούν-
ται νέες έτΐΓΐχειρήσεις γιά τή,ν
ΐδρυσηι πλέον σέ μεγάλη άκτίνα
είς χιλιόμετρα άττό την ήδη πό
λύκοσ,μο Άθήνα καΐ νά γίνη καΐ
άτΓοκεντρωση πολλών ύττηρεσι
ών γιά νά δυνηθούν νά άναπτνχ-
θοθν οί νέοι Δήμοι.
Επί Μιινωικής έττοχής ή Κρή
τη εΤχε 101 τέτοιους δήμους
έξ αίτίας δέ τούτου όνομάζετο
'Εκατόμπολις.
'Εδώ έχω μέ χαρά μου νά
σάς γνωρίσω δτι ήδη μετανάστες
"Ελληνες κατανοήσαντες δτι έρ
γάζονται είς τα ξόνα μακρά
τής άγαπητής ττατιρίδος ήλθον
σέ έ—αφή ,μέ τούς έκττροσώ-
πους των σωματείίων τουςκαιτΐς
έκικληισιαστικές άρχές, μέ τούς ό
ττο!ου.ς εΐχα έπαφή καΐ άττευθυν
θήκαιμε μαζί σέ Κρατική Τραττϊ-
ζα ή όποία θά χ^ρηματοδοτήση
τό εργο γιά τή δηιμιουρνίαι 4
τέτοιων άγροτουττόλεων είς Νό
τιον Κ,ρήτη Σύντομα δέ άττ' ό¬
τι εΤμαι σέ θέση νά γνωρίζω οί
οικονομ ίες των ξενητειμέινων μας
καί ή Κ,ρατική Βοηθεία θά άπο-
δώσουν τούς καρπούς των διότι
σύντομα θά δοθούν στή δημοσία
τητα τα πο(ρίσματα τής όμάδας
έρ·γ3σ'αζ συσταθείσης είδικά
γιά τούτο. Κατόπιν δέ κοινής
συ,μφωνίας θά άρχΊσει τό έργον
έξνττηιρετώντας έτσι καί τούς ά
τησδήμους καί τούς μόνιμους
κατοίκους καϊ τό Κράτος. Πι^
στεύω δέ ότι ή άρχή θά είναι ή
Κρήτη κάί έν συνεχεία ή λοιτττή
' ΕΞλλάδα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙιΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
'Επίσης κάθε δημος θά έχη
καί τόν συνεταιρισμό τού, ό ό-
ποΐος θά έχη εύρύτατη συιμιμετο-
χή των τταιραγωγών καί νά εΤ-
ναι άφ" ενός μέν προμηβευτικός
γιά τάς ανάγκας των Δη,μοτών
άφ' ετέρου έμιπορικός γιά την
διαθέση των ττροιόντων των πά
ραγομένων στό έσωτερικό κα!
έξωτερικό καί γιά χρτματοδότη-
ση των παίραγωγών.
Παρά τού ότι δέ εψηφίσθη, ή¬
δη Νόμος ττερ! συνεταιρισμών
έν τούτοις ύπάρχει δυσαιρέσκεια
άττό όμάδες καί πολλοί ψίθυροι
άκούνονται Έν ττροκειιμέινω έ¬
χω «ά τανίσω δτι χρειάζεται ν&
έτπεξε,ρτασθή ένα νέο σχέδιον
νόμου μέ συνεργασία δλων των
κομμάτων δηλαδή Κιοββρνήσεως
καί 'ΛντιτΓολιτευσεως καί των
τταροογωγών καί άφοΰ γίινη μεΐλέ
τη κα! ερευνά σωστή κα! έμττερι
στατωιμένη νά ψχιφιΐσθτ) νέος νό
ιμος ό ότποΐος θά βοηθήσει τό
συνεταιριστικό κίνη>μα στή χώ
ρα μας καί θά ττροωθήσει τα
συμφίροντα των παραγωγών
«α! τού Κράτους στό έσωτερικό
την ΕΟΚ καί Διεθνώς. 'Αρωγός
δέ των συινεταιρισμών κα:ί των
δηιμοτών θά είναι έταιρεΤες Γε¬
ωργ ικών καΐ λοιττών τταραγωγι
κων έκιμεταλλεύσεων μέ κρατι
κ.ή συμ μετοχή των τταραγωγ ι¬
κών τάξεων καί των Δη,μοτών οί
ότΓοϊες θά καλύψουιν —ολλά κε-
νά καΐ στήν καλλιέργεια και
στήν έκμετάλλευση
"Ηδη, όσες τέτοιες έταιρεΐες
ύττάρχαυν έχουν φέρει καλά ά-
ττοτελεσματα καί έχουν βοηθήν
σει την ΟΜΧτττυξη της ·παιραγω-
γής καίί την έκ'μετάλλευση των
ττροιόντων
Βεβαίως, τούτο άτταιτεΐ ττρό-
γραμμα Δη,μοσίων 'Εττενδυσε-
ων, μεγάλο καί ϊσως άρισμένοι
θεωροΰν ότι ή χώρα μας δέν θά
δυνηθεΐ νά τό έφαρ,μόσει δμε-
σα καϊ άς εφαρμοσθή προοδευ>-
τικά καί δοκΐιμαστικά στήν άιρ-
χή καΐ έ—κτείνεται μετά.
Ή χώρα μας δέ εΤναι Ικανή
νά τό έφαρμόσει άρκεΐ νά ύτΓαρ-
χ«ι σωστός τπρογραμματισμός
καΐ νά τηρεΤται τρ άρθ,ρο τού Συν
τάγματος ότι δλοι οί "ιΕΛληινες
έχουιν Τσα δικαιώματα καί ϋττο-
χιρεώσεις.
Βεβαία πώς είναι δυνατόν
νά εφαρμοσθούν τα τταραττάνω
τή στιγμή πού ή Κυβέρνηση ζή
τα θυσΐες κα! λιτότηιτα;
Καμμιά θυσία καΐ λιτότητα
δέν είναι καλλίτβρηι άττό τόν όρ
θό ττρογραιμιματισμό καί νά 6λέ
ττομε όχι μόνο τ ό σήμερα άλλά
καΐ τό αΰριο.
Προσοχή λοιττόν κύριοι άρ-
μόδιοι, σωστό τπρογραιμιματι-
σμό, εύρϋ ττρογιραμματισιμιό, σ»
στοΰς σευνταιρισμούς καΐ σω¬
στή έκμετάλΛβυση, των ττλουτο-
παραγωγικών μας τηηγών καί
δηιμιουργΐα νέας ύτροδομής λει
τουργΐας καϊ κατοικΐας γιά την
ΰτταιθρο
Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΕ
Στό Παρίσι
ΠΑΝΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Σαίς 10 Άίπιριλίου σττό Πό-
ρίσι διριχισε ή διεκκληοια-
οτική σύναζη. Γιά Γφώτη
φορά άιΓίό την έποχή της
θρΐρκευτικής μεταριρυθΐμί-
σεως στή Δύση πιραγματτο
πολίται μιά Παγχρισΐτιανι
κή και Πανευρωπα·κή Δι
άσκεψτη μιέ έπίοημους έκ
προοώπους δλων των Έκ-
κληριώτν τής Εύρώτιης, Ά-
ναίΓθλικης καί Δυτυκης,
δηλ. της Όιρθοδοξίας, τοΰ
Ρωμαιοκαθολικισμοΰ, τοΰ
Παλαιοκαθολικιομοΰ, τής
Άγγλικιανικής 'Εκκληοί-
ας καί των λοιπων όμολο-
γιών τοΰ Προτεαταντι-
αρου.
Ή Έκκληοριαοτική αυτή
Διάσκεψη των Παρισίων
όργανώνεται άπό την
Γιραμματεία τοΰ Συμβου-
λιου των Έβνικών Έπι-
οκοατιικών Συνόδων τής
ΡιομαιοκαθολικΓίς 'Εκκλη
οία^ στήΓν Εύιρώπτ) καί άπό
τήιν Γραρρατεία τοΰ Συιμ-
βουλίου των Εύιριωΐκιϊκών
Έκκληίπων.
Στή Διάοκεψη αυτή τό
Οίκουμενικό Πατριαρχεϊο
άντιηιροσώπευσε ό Γεν. Δι-
ευθυντής της Όρθοδόξου
Άκαδη,μίας Κρήϊτης κ. Ά
λεξ. Πα.παδερός.
θέμα τιης Διάοκεψης εί
ναΐ: «"Ινα £ν ΰκΐιν, ϊνα ό
κόσμος πιοτεύοτ)».
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Τό νέο Δ.Σ. τής -ΓΕνωσης
Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονί¬
κης», συγκ,ροτήθηκε τΓ,ροσφατα
σέ σώμα, μέ την παρακάτω συν
θέση.
Π ρόεδρος: Πουλαντωνέα
Ρούλα (ΠΑΣΠ).
'Αντΐίττράεδρος: Παπαδάκης
Μανώλης (ΔΣΚΦ).
Γ. Γραιμματέας: Τριανταφυλ
λάκ,ης Ανδρέας (ΠΣΚ).
Ταιμίας Σουρανάκης Μανώ¬
λης (ΠΠΣΠΚ
Εϊδικ. Γιραμματέας Μυλωνά-
κιης Γιώργος (ΠΣΚ).
ΑΛέλη. Δροσάντης Γιώργος
(ΠΑΣΠ). ΛΛττέρκης Πανατγιώ-
της (ΠΑΣΠ) Πασχαλίδης Γιάν
νης ςΠΣΚ). Ταβλάς Γιώργος
(ΠΣΚ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οΐκία 6 δωματί-
ων μετά βοηθητικών χώρων είς
θέσιν 'Αγιος Ιωάννης. Πληροφο
ρίες τηλ. 232631
ΆΡΙΑΔΝΗ,
ΚόΘε βράδυ
έκτός Τετάρτης
ε>4»· ♦♦♦♦♦♦♦♦-
♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
►♦♦««Χ
►♦«>♦♦♦♦♦♦♦
. ΜΑΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
Αεωφ. Έθνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265
ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΆναΑαμΒάνομε πάβης φύβεως ΐοποθετήβεις
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦"
^
ΣΕΛΙΔΛ 2η
ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
«Μεναχέμ Μπεγκίν: Ο Χασόππς»
ΤΟ 10ο ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
Κυκλοφόρηαε άπό τόν
γνωστό όκιροτικό οϊκο της
Αθήνας «Γραμμαί»» τό δέ-
κατο καιτά σειρά βιβλίο
τοϋ κ. Πέτρου Βάβαλη μέ
τόν ιίτλο: «Μεναχΐέμ Μττε
γκίν: ό χασάπης τοΰν Ντέ-
ϊρ Γιασίν».
Πρόκειται γιά έ>α ίδιαί-
τερου ένδιαφέρονΓτος 6ι-
βλίο, στίς 250 σελίδες τοΰ
όποίου ό συγγραφέας άνα-
λύει την «έγκληιμαιπκή προ
οωπακότητα» τοϋ σηιμερι-
νοΰ πρωθυπουργοΰ τοΰ Ί-
σραήλ ένώ παράλληλα μέ
ντΓοκουμενταριομένα κεί-
μενα άποδεικνύει δτι πρό-
κεκαι πειρί ενός φαισίστα,
σιωντστή καί άνένδοτου
κοινοΰ έγκληματία.
Στό ϊδιο βιβλίο ό Πέτρος
Βάβαλης παραθέτει χαρα
χτηριοτικές φωτογραφίες
των ώμοτήτων τοΰ Ίσραήλ
καιτά των Παλαιοτινίων,
σύντομη, Ιστορία της Πα-
λαιστίνης, κείμενα διαφό¬
ρων διεθνών πιρ'θσα>τπικοτή-
των γιά τόν Σιωνισμό καί
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΛΗΑ
θά βρήτε μπριζόλες τής ώρας
καί διαφόρους άλλους μεζέδες.
Δεχόμεθα παρανγελΐες διά Γά
μους καί ΒαπτΙσεις.
Τιμές λογικές.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»)
πάν Ίμπεριαλιομό καί αλ (
λα οτοιχεΐα σχετακά μέ τή
σιωνκπική ίδεολογία καί
ιόν ραΐτσιομό.
Τό 6ι6λίο αύτό τοΰ Βά-
6αλη άζίζει νά διαβαστεΐ ά
πό καθένα πού ένδιαφέρε-
ται νά μάθει τόν πραγματι
κό ρόλο των Ίσραηλινών
καί τούς όπώχερους σκο-
πούς τοΰ Σιωνισμοΰ πού £-
χει θέσει τό Ίοραήλ στπήν
άπόλυτη ύπηρεσία τοΰ Ά
μερικάνικου Ίμπεριαλι-
σμοΰ
'Υπενθυμίζομε δτι ό Πέ
τρος Βάβαλης, παλαιάς έκ-
λεχτός συνεργάτης τής
«Αληθείας» είναι Πρόε-
δρος τής Μεσογειακί)ς Άλ
ληλεγγύης καί άπό τό1976
έκπροσωιπεΐ στήν Έλλάδα
τόν Παιγκόσμΐο Όργανισ-
μό γιά την καταργήση των
Φυλετικών Διακρίσεων.
ΣΤΟΝ ΓΥΙΟ ΜΟΥ
Τό δνομά σου μέο' τή νύχτα τό λέει
Μιά βροχούλα πού κλαίει.
Μιά θλιμένη βροχή.
Τό δνομά σου κάθε τί τό προφέρει
Καί τό λέει τ' άγέρι.
Τα πουλάκια πού πείτανε στά γαλάζια τα Οψη
Τό δνομά σου ραπανε νά τό ποΰν στήν αύγή,
Κι' έγώ πού τίς νύχτες τ' άστέραα κυιττάζω
Τό δνομά σου φωνάζωΙ
Νά τό μάθη αλη ή γη.
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
Μουσικη
Ή Δηιμοτική μας Φιλαρ
μονική ήρχισε τίς τακτι-
κές έβδομαδιαϊες έμφανί-
σεις στήν πόληι καί τα προ-
άατεια
Κάθε Τετάρχη θά εκτε¬
λεί τό πρόγραμμα, πού πε-
ραλαρβάνει μουσικες συνθέ
σεις Θεοδωράκης — Χατζη
δάικη καί Ντέιμη Ρούσσου
οττά προάστεια καί τίς Κυιρι
αικές στήν πλατεία Ελευ¬
θερίας.
♦»♦♦♦«>♦■♦■»»♦♦♦♦ ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΠΑΜΦΗΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ 10.700 δρχ
ΠΑΪΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡθ ΑΠΟ. . 6 200 δρχ.
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 3.600 δρχ
Σπεύσατε. Θέσεις περιορισμένες
Πρακτ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΆμισοΟ 4
Έκδόοεις
Κυκλοφόρησε τό τεΰχος
17 τοΰ Μαρτίου τής μηνι-
αίας Έιπιθεώριηισης «Ο ΠΟ
ΑΙ ΤΗΣ» μέ ποικίλη Ολη.
Στό νέο αύιτό τεϋχος γρά-
φουιν οί: 'Άγγ. Έλεφάν-
της, Ε.Ι. Μΐτιΐτσάκης, Μπ·
Κασιμάτης, Γ. Παηταδημη-
τ,ρίου, Περικλής Νέαιρχος,
Γ. Κατοτγιάννης, Γ. Δερτΐτ
λής, Άντ. Μανιΐτάκης, κ.ά.
ΠληροΦορίες — Έγγραφές
Τηλ. 283.652 καί 285.453
►■»♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Γραφ. Ηρακλείου. Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
ι
ΓΡΑΜΜΕΣ
Ε)Γ-Ο)Γ
ΜΙΝΩΣ · ΑΡΙΑΔΝΗ
Κάθε μέρσ
Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
Τηλ. Πρακτορείου
224.304 καί 224.305
ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟϋ
Στκ; Τρείς Καμάρες
Π Ι Τ Τ Λ οέ ποΑιτιομένο καί
1 ■ *η καθαρό περιβάπλον
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
... Καί Κ'ά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023
ΝΕ Α ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
(Νεκροταφεϊο)
ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
ΗΡΑΚΛΕΙΟμΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΚθΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
Μιά συνομιλία τού μέ τόν Γιώργη Λαγουβάρδο
Μέ έτττυχ'ία σι/ν£χίζεται στή Γκαιλε.ρί Στοι/ροκάχϊ) τής όδού
Ζοιγιράφου 7, ή εκθέση ζωγραφικής τού Βασίίλη Ζαχαράκη! μέ τί-
τλο «"Άσμα ήρωικό και πένθιμο». Ό έκλεκτός* Κρητικός καλλιτέχ-
νης στήν εκθέση αύτη οπου έντονσ ύττάρχει τό ττολιτικό στοιχεΤο
τραροίΛτιάζει έ,ανα τού μέ βασικό θέμσ τόν άν%>ωπιο Μέ την εύκαι-
ρία τής εκθεσης αυτής είχαμε μιά ένδιαφέρουσα συνομιλία μέ τόν
τόν Τδιο τόν καλλιτέχνηι άττό την όπο»α ό οναννώστης πειρισσότειρο
άττό οΐαδηπτοτε κριτική Θ6 μΐττορέσει νά καταιλάβει ττολλά.
Ξεκίνηοα κάτκικ: μέγα
λος νά ζωγραφίζω, γύρω
στά 20 χ,ρόνια. Πιρίν σπου
δάσω έίκανα δυό έκθΐέσειο
στά Χανιά. Μιά ύποτροφία
μέ βοήθηοε νά σπουδάσω
οτή Σχολή Καλών Τεχ
νών. Κατά την ,διάρκεια
τ(όν σπουδών μου, δούλεψα
πολύ, γύρω οτίς 20 &ρες
την μερά 'Άριχισα νά έκ-
θέτιο σάν σπουδαστής στήν
Άθήνα άλλά καί οέ διε-
θνεϊς έκθέσεις πού γινό-
ταν. Οί σπουδές καί ή πολ
λή δουλεαά μέ βοήθηρε νά
άΐτοκττρω μιά ελευθερία
στό σχέδιο, στή σύνθεση
καί στό χιρωρα. 'Όιταν γ|-
μουν σπσυδαιοτής δούλευα
κάπως πιό συγκεκριρένα,
πιό παρασταιτικά. 'Ένας π5
νακας πού τώραι γιά νά
τιόν όλοκληιρώσω χιρειάζο-
μαι λίγο χρόνο, τόχε χρεια
ζόμουνα πολιύ περασσότε-
ρο «αιρό καΐ αύτό γιαττί τό-
τε μελετοϋσα την Τέχνη.
Άπό τή,ν άρχή μ' άττασχό-
ληοε ή μοντέρνα Τέχνη,
καί άπό πολύ μικράς διάβα-
α καί μιελετοΰσα γόιρω ά¬
πό αυτήν, ένώ θαύιμαζα
τούς μεγάλουί; έκπροσώ-
πους της (Πικάοο, — Μα-
τίς κ.ά.) Άπό τα πριΰτα
μου βήμαΐτα στή ζίωγιραφική
μέ έπηρέαοε τό μεγάλο κί-
νημα Είρήνης τοϋ Μΐτέρ-
ναντ Ράσελ, καί ?να άπό
τα πρώτα μου δργα, σάν
αύτοδίδακτος, πού εΐχα κά
νει ήταιν καί ίνα πού δδεΐ-
χινε τόν Μέρναντ Ράσελ,
νά 'χει τό χφρι τεντωμένο
Ιΐπροστά καί νά φεύγει ό-
πό τό χέρι 2να πε,ριοιτέρι.
Κοτά τό τιέλος των σπου¬
δών μου ήρχισε νά
μέ άπασχολεΐ ενΐτονα
καί τό θέμα τό κοιινωνικό
καί τό ποΛπικό πρόβλημα.
Άπό την πρώτη μου Εκθέ¬
ση στήν Γκαλερί «'Ώρα»
των Άθηινών τό 71 εΐχε
πιά μπεί οτή ζοϊγιραφική
μου τό κοινωνικοπολιΐτικό
στσιχείο, πράγμα πού συνε
χίζεται καί μέχρι σήρερα.
Την Τέχνη πού δότως
γράφω καί στό σχετικό μέ
την έ'κθεση τοι>τη ση,μείω
μα, τήιν θέλω μαχόμενη καί
τόν καλλιτέχνη νά κάνει δ,
τι ρπορεΐ γιά νά καταγγέλ
λει τή;ν άγωνία έτούτου
τοΰ κόσμου πού μόνιμα ά-
πειλεϊται άπό τόν κίνδυνο
τοΰ άφανισμοΰ πού θά προ-
έλθει άπό 2να πόλειμο.
ΕΡΩΤ.: Βασίλη, ποία εί¬
ναι τα γεγονόχα καί οί κα-
ταστάσεις πού σάν ά"νθρω-
πο άλλά καιί οάν καλλιτέ¬
χνη σέ ουγκλονίζουν όπως
χαρακτηιριστικά άναφέρεις
στό σηαείωμά σου γιά την
έ'κθεση αυτή;
ΑΠΑΝΤ. :Γεγονότα καί κα
ταστάσεις, είναι αύτά πού
καθημερινά ζοΰρε· Ό πό-
λεμος δέν σταράτησε ού
σιασπκά. 'Έληξε όΒ' πά
γικόομιος πόλεμος άλλά
&έ> σταυάτηοε. Παντοΰ γί
νονται συοράξεις, παντοΰ
γίνονται πόλεμοι, παντοΰ
σκοτώνονται ανθρωποι, πά
ντοΰ γίνονται δικταχορί-
ες, καί βασανίζονται χιλιά
δες ανθρωποι. 'Όλα αύτά
δέν είναι δυνατόν νά μ." ά-
4· κουχ · κου*.
ΠληροφΤρούμαστε ότι
τίς μέρες τοϋ Πάσχα θά |
παιρουσιαστεΐ στό Ήράκλει
ο άπό τό θίαοο Ληναίου — ,
φωτίου, τό θεατρικό έργο
«Καλη,νύχτα Μαργαρίΐτα»
πού πλησιάζει τίς 900 πα-
ραστάσεις ρεκόρ γιά τό Έλ
ληνικό Θέαχιρο. '
►♦♦♦♦♦♦♦*»♦♦♦♦♦««
Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓΑΑΗΤ Ο Ρ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
, Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά-
των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί "Ανωνομου
γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
μείου τού Κράτους).
Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
(ρήοουν γηι
σα άπό τα £ργα ΐΛου στέλ-
νω τό μήνυμα στούς άν-
θρώπους.
Κατά την γνώμη μου ό
κιαλλιτέχνης πρέυΐιει νά εί
ναι στραίτευμένος. Ό με-
γάλος Πικάσο έίλεγε ότι «ή
Τέΐχνη δέν είναι γιά νά. δι
ακοσμεΐ τα σαλόνια. Είναι
δπλο ένάντια στή βϊα». Μι¬
ά μορφή 61ας είναι καί ή
μόλυνση τοΰ περιβάλλον-
τος μέτήν όποία πολλοί καλ
λιτέχνες δχουν άσχολη-
θεϊ δπως καί έγώ στό μέλ-
λον θά άσχοληθώ· Πσΐέ στό
παρελθόν ή Τέχνη δέν έ
παιξε διακοομηιτικό ρόλο.
Μέ 6ασικό ποράγονπα την
Τέχνη διαμορφώθηικαν ί
δέες καί πολι/τιομοί πού
θάταν πολύ πιό δύσκολο
νά διαδοθοΰν δκκρο-
ιρετικά. Άκόμα καί ό ά,ρ-
χαΐος πολπισμός μέ βασικό
παιράγοντα την Τέχνη δια
μορφώθηκιε.
ΕΡΩΤ.: Ποία ήταν έχεϊνα
τάερεθίσμαιτα πού σέ κά
ναν νά μιηεϊς σ' αύιτή τιή
μεγάλη παγκάσμια στρατιά
των άνθρώπων των γραμ-
μάτων καί της Τέχνης που
μάχονται γιά την κοινωνι-Ι
κή άλλαγή;
ΑΠΑΝΤ.: Περισσότερο ά)
πό κάθε τί έκεϊνο πού μέ έ
πηιρέαοε ί|ταν τό είρηίνι-
σιτικό κίνημα τοΰ Μπέρ-
ναντ Ράσελ, απως καί πιό
πάνω άνέφερα· Άπό πολύ
μικρός εϊχα πολιτικοποιη-
θεί Κάθε έπανάσταση, πού
ΓΒραγμαπτικά σκοπό εϊχε
την κοινωνικοπολΐτπκή άλ-
λαγή, κάθε έπανάαταση
πού εϊχε σάν στόχο μιά δή
μοκραιτικί) καί δίκαιη κοι-
νωνία πάντα μέ συγκινοΰ-
σε βαθιά, καί προσπαΐθω
αύτη ακριβώς την συγκίνη
ση νά την δώσω άπό τούς
πίνακές μου. Καί δέν είναι
μόνο ή καταγγελία πού κά
να) νιά την άπειλή έινός
πολέμου. Είναι καί ή προσ
δοκία πού κάνω γιά ί!να κα
λύτερο αΰριο. Δέν προσπα
θω μόνο νά καιταγγείλω τή
6ια άλλά προοπαθώ νά 6ρώ
καί στοιχεΐα, γιά νά καλυ-
τερέφει ό κόσμος.
(Συνεχίζε^αι)
Τ6 γνοοστό
Κσττνο—ωλείο
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ
(Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
διαθέτει δλα
τα εΤδη τοθ
κοπΓνιστή,
ττεριοδικά,
έφημερίδες
ΝΩΡΓΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ταγματάρχου Τζουλάκη ("Εναντι Τροχαίας)—Τηλ. 284.246
Μητσοτάκη ("Ενανπ:ι ξενοδοχείου «Ξενία») —Τηλ. 283.514
ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Β^ΑυΡυΝΚΤ-ΒΕ^ΚΕΡ- (Γερμανίας)
ΡΗ^ΙΡΘ (Όλλανδίας)
ΒΑΝΥΟ-ΗΙΤΑΟΗΚ'Ια-ωνίας) κλπ
ι
— Πωλήση καί τοποθετηθή, σέ άπίοτευτα χαιμιηλές τιρές, πού δύσκολα θά
βρήτε σπουδιήστοτε άλλοΰ.
— 'Υπεύθυνη έγγυη,μένη έγκατάσταοτι καί είδική τοποθέτηση γιά κάθε μάρ-
κα ραδιομαγνηίτοςχυνου καί αύτοκινή-ου.
Διαθέτομε έπίοης
ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
Ήλεκτρικές καί (Ήλεκτρονικές — Ήλεκτρικές)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτηστε μας νά σάς δώσου-
με τίς είδικές τιμές είσιτηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
λύσεις καί την καλυτερη έξυτΐηρέτησι.
Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, "Αγ. Τίτου 2
τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · Κ·Υ-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• Η ΑΑΗ·ΝΑ·
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280291
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.θ· 1Θ4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
• Ό Δή,μαρχος Ηρακλείου κ Καρέλλης μηηκε
πρό ημερών στό «Κνωσός» καί κατευθυνόμενος σέ
μεγάλη παρέα Ηρακλειωτών αρχισε τίς χαιρετοΰ
ρες. 'Όταν λοιπόν χαιρέτηισε καί τό μικρό παώί ε¬
νός άπό την παρέα, κάποιος άπό διπλανό τραΐτέζι
τοΰ ε&τε χαρπολογώνττας:
—Αυτή ή χαιρετοΰρα πώει αδικα, κύριε Δήμαρ
χεγιατί ό πιτσιρίκος δέν φηφίζε»...
Καί κάποιος αλλος πέταξε τό... δϊ)λΐ>τιηριωδες
βέλος τού, ίί καλυτέρα... καρφί τού, (φυσικά χά-
μιηλόφωνα):
—^Εγοι πού 6χει ή καταοταση, μόνο οί φηφοι
των κοπελιών θά τή σώσουν.
Δέν άποκλείεται, αν καί τα κοπέλια στήν έ-
ποχή μας ξέρουν κι αύτά νά κρίνουν σωοτά, πολ-
λές φορές σωατότε,ρα άπό παλλούς μεγάλους...
• Μεταξύ των αλλων πού συζηιτοΰνται περί των
Δημοτικήν έκλογων, άκούσταικε καί ή συνερ-
γασία δυό γνωοτών ύσΐοψηφίων, οί όποίοι — λέ¬
ει — θά μοιράσουν έξ ήμισείας την τετραετία τοΰ
δημαρχιακοΰ θώκου.
Καί κάποιος πού ήκουσε τα όνόματα των διό-
σκουρων αυτών, παίρνοντας προφανώς ύπ' δφιν
τή ροπή τοΰ δευτέρου πρός την... οίνοποσιακήν δι
ασκέδασΐιν, εΐπε τό έξιής, καλαμιπούρι:
—'Άν κάτι τέαοιο συμβεί, θά άναβιώσει ό τίτλος
τοΰ γνωστοϋ βιβλίου τοΰ Καραγάτση: «Σέργιος
καί... Βάκχος».
Έβΐβαντονε λοιπόν καί·.. καλά κραοά— η καί
γιατί 6χΐ; — ...καλά ούίσκυα.·.
• 'Ένας Ήρακλειώτης πιηγε προχθές σέ ίνα άπω
ροπωλεϊο, καί άφοΰ γαύρλωσε μέ τίς τιμές των
πορτοκαλιών (33 δροχμές), των άγγιναρών (73
δραχμές) καί γενικά δλες τίς τιμές των φρούίτων
καί κηιπευιτικών, άπε.υθυνόμενος πρός τόν κατα-
στηραιτάρχΐ), τοΰ είπε:
—Δώσε μου σέ παρακαλώ άπό... ιμ6 κιλό άγ-
γινάιρες, άγγούρια, πορητοκάλιαι, καί βάλε μου καί
δυό.. πενικιλίνες, τρείς... στρεΐττομικίνες καί τέο
σειρα κουτια... άσΐπρίνες.
Ό μανάβης κύτιταξε καλά καλά τόν πελάτη
καί τοΰ άπάντΐησε:
—Γΐό τα πρώτα πού εΐπες κύ,ριος εύχαρίστος,
τα τελευταία δμως δέν τα πουλάμε εμείς.. Έδώ
δέν είναι φαιρρακεΐο.
Καί ό πελάτης, ξανακυατάζονΊτας τίς τιμές, εΐ-
πε: , _
—Μωρέ είναι καί μάλιστα... παρά — είναι!.... 4
* Γνωστή Ήρακλεαώτισσα ταξίδευε πρό ημερών ^
άπό Άθήνα πρός Ήράκλειο, μαζί μέ τό λιλιπούτειο
σκυλάκι της.
Κάποια στιγμή λοιπόν καί πρίν άπογειωθεΐ τό
άεροπλάνο, δημαουργήθηκε ένα έτιειοοδιο μεταξύ
τής κυρίας καί τοΰ άρμόόιου ύσιάλληλου τής «Ό-
λυμπιακής», έξ άφορμιίϊς της μικ,ρίής «Λσυλοΰς».
Μέσαστά πολλά πού είπώθηικαν, έγινε καί ό πά
ρακάτω διάλογος:
—Μά προχθές πού ξαναταξίδιευα κύριε, μιά κυ¬
ρία κρατοΰσε τό γατάκι της καί δέν τής ζητήθηκαν
τέτοιες διατυτιώσεις.
—Δέν μιλάμε τώρα γιά τό γατάκι σας κυρία άλλά
γιά τό Όκυλάκι σας.
—Δηλαδή ύπαρχουν καί στά ζωακια διακρίσεις;
1 —^Βεβααότατα, γιατί τό γατάκι σας δέν δαγκώνει
ένώ τό σκυλάκι σας μπορεϊ.
Κι έκείνη ακριβώς τή στιγμή, 2νας νεαρός επι
6άτης, πού κύτταζε συνέχεια την καλοκαμωμιένη
κυρία, πέταξε τόν πόνπτοτου:
—Μωρέ τέτοιας κυρίας καί τό γατάκι θά είναι...
δαγκανιάιρικσ.
Οί πάντες γέλασαν καί ή ύπόθεση, μέ τή σπόν
τα τοΰ νεαροΰ, διευθετήθηκε.
Καμμιά φορά καί τα «πονηρά» φέρνουν άπο-
τέλεσμα.
• Άκοΰστε τώρα μιά σκέψιη ενός άΐναγνώστη μου,
πού άσχολεϊται περί τή θεολογία, βάσει της όποί
άς άποδεικνύεται δτι καί ό... θεός μπαίνει οτή ..
φυλακή.
νΟπ:ανίερουριγεΐ ό Άρχιεπίσκοπος Αθηνών
καί πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ψέλνεται μιά
δέηση υπέρ τοΰ θεοΰ πού τοΰ έ*δωσε την θέση τοΰ
Άρχιειπισκόπου. Δεδομένου λοιπόν δτι ό «θεός»
πού έκανε στήν περίπτΐιαση αυτή τόν Σεραφείμ
Άρχιεπίσκοπο είναι ό διχτάτορας Β' Ιωαννίδης,
πού βρίσκεααι ααίς φυλακές Κορυοαλλοΰ, ση,μαί-
νει δτι δεόμεθα υπέρ ενός «θεοϋ»... φυλακισμέ-
νου.
Μήπως έχετε καμμιά άντίρρηση; Δέν τό τπ-
στεύω·...
Έγώ απλώς προσθέιτω έτοΰτο: Άπό τέτοιους
...«θεούς», έ^τω καί φυλακισμένους ό... θεός νά
μας φυλάζει..
• Ό Καζαντζάκης λέει κάΐτου πώς οί... μυρωδιές
πού βγάζουν οί άνθρώποι (καθένας ίχει. καί τή δι
κή τού) ένώνοντται δλες μαζί καί βγάζουν μιά με¬
γάλη.. μυρωδιά, (γιά νάμήντήν πω.. άλλοιώς),
πού λέγεταιΐ: «άνθρωπΐλα».
Αύτόφαίνεται πώς εϊχε, περίπου, ύπ' όφιν τού
ο φίλος μου πού έκκενώνει βόθρους μέ τό βυτιοφό
ρο τύπου «Ό Άχόρταγος», δταν, βλέπονιτός με,
πρό ημερών,μο ΰ εΐπε:
—Νά σοΰ πω κάΐτι φίλε, έσύ κι έγώ κάνομε
την ϊδια δουλειά: άσχολούμαστε μέ... (καί ε&τε
στά ϊσια τή «λΐέξη τοΰ Καμπρόν»). Έγώ μόνο πού
τώ... βγάζω άπό τούς βόθρους κι έσύ άπό διόφορες
.. ΥΓοη-ρεσίες. Καί νά σοΰ πω καί κά,τι αλλο: έσύ
χρειάζεσαι μεγαλύτε,ρα καί περισσότερα βυΐτία
Υπερβολή θά μοϋ πίίτε, άλλά δχα καί πολύ
μεγάλη...
Ο ΕΧΒΜΥΘΟΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς