90624 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

159

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1978
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ι
ι
ι
ι
ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Χαρδς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
χώμα, τού φράξουν οί «λλοι τό
στόμα, προλάδη νά πεϊ £στω
καί μιά συλλαδή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
Ι
ι
ι
ι
ι
•—-—«ι
ΑΛΗΘΕΙΑ
* -.=-β-ν»Α.: ΜΑΝΟΪ ΧΑΡΗΣ *
ΔΕΥΤΕΡΑ β ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μσρογιώρνη 5 - Τηλ. 280.291
Χρόνος 3ος - Αριθ. φύλ. 159 Δρχ. 5
όπως σ9 όλόκληρη την Έλλάδα, έτσι συμβαίνει κι έδώ:
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΒΕΝ ΖΟΥΝΕ ΡΒΓΙΒΒΕΣ!..
Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ έρευνα πού έκανε ή εφημερίδα μας
πρόσφατα στά Χανιά, κλείνει σήμερα μέ τή συνε¬
χίση δημοσιεύσεως μερικών άκόμη γνωμών κατοί-
κων τού Άποκόρωνα καί μέ ίνα μικρά, άλλά χαρα
κτηριστικό έπίλονο τού συνεργάτη μας Γιώργη
Λαγουβάρδου.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ παράγραφος τής ερεύνας αυτής,
πού επί τέσσερις συνεχεϊς έβδομάδες δημοσιεύει
ή «ΆλήθΕΐα», είναι: κΣτήν Κρήτη δέν ζούνε ρα-
γιάδες».
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ τό «ρεζουμέ» τής απάντησις πού
δίνει ό Κρητικός Λαός, σάν άναπόσπαστο κομ-
μάτι τού 'Ελληνικού Λαού, πού σύσσωμος φωνά
ζει οί προέχταση έθνικής ΐαχής: «Οί 'Ελληνις δέν
θά γίνουν ραγιάδες των 'Αμερικανών».
ΚΙ ΑΥΤΟ πρέπει, είναι άνάγκη, νά τό χωνίΜουν
καλά οί δυτικοί μας «σΰμμαχοι» πού προσπαθούν
τα τελευταία χρόνια μέ κάθε τρόπο, νόμιμο ή πά
ράνομο, νά καταχτήσουν τόν τόπο μας.
ΚΥΡΙΩΣ όμως πρέπει νά τό ένστερνισθούν οί Έλ
ληνες ύπεύθυνοι τής διακυβέρνησιν τού τόπου
καί τού λαοϋ μα, ώστε στϊς κάθε είδους προτά-
σεις, συζητήσεις ή πιέσεις, νά άντιπαραθίτουν
πάντα σθεναρά, περήφανα, άντρείκια, καί έλλη-
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
ΙΒΒΒΒΙ
νικά, τό άνυποχώρητο ΟΧΙ τους, τό 0X1 κάθε
Έλληνα, άνεξάρτητα άπό την κάθε πολιτιεή πά-
ράταξη στήν όποία άνήκει. "'
ΣΗΜΕΡΑ γίνεται ή καινούργια προσπαθεία δημι-
ουργίας μιάς νέας Βάσης θανάτου στά Χανιά.
Αύριο μπορεί νά γίνει στή Σητεία. Μεθαυριο σέ
κάποιο άλλο μέρος τής "Ελληνικήν ΈΐτΠιράτειας.
Οπουδήποτε όμως κι άν έκδηλυθεί μιά τέτοια
ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ^ΒΒΒ
παρόμοια ενεργεια, θά πρέπει ή δική μας απαντή¬
ση νά είναι ή ιδία. Αυτή πού δϊνεται τώρα ακρι¬
βώς άπό τούς Κρητικού; τού Αποκόρωνα Χα¬
νίων: «Στήν Κρήτη δέν ζούνε ραγώδες».
ΟΠΩΣ δέν θά ζήσουν στήν Πελοπόνησο, στήνΒό
ρειο Έλλάδα, στά Νησιά, καί σ' όλον γενικά τόν
ένα καί ένιαίο 'Εθνικό χώρο, πού άκούει στό περή
φανο όνομα: ΕΛΛΑΔΑ.
Μ. Χ.
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΪΟΤΗΤΑ
ΤΝΑΕΝΕΟΙΚΒΤΟΙΚΟΙΤΟΥ ΠΠΟΚΟΡΩΝΑ
ΓΙΠ ΤΗΝ ΚΒΙΝΟΥΡΠΙΙΒΠΣΗ ΘΠΗΠΤΟΥ
4ο (ΤελευταΤο)
ΔΗΜ. ΒΟΠΑΤΖΑΚΗΣ: Δέν
θέλω νά γίνουν οί άτταλλοτριώ-
σεις γιοτχι αύχό θά ση,μάνει κα-
τασχροφή γιά δλους μσς πι-
σχεύω ότι πίσω άπό χΐς άτταλλο
τριώσεις κρύδονται οί 'Αμερικά
νοι. Σιγά — σιγά θά μάς διώ-
ξουν τελείως άπό τό χωριό.
ΜΠ0ΥΧΛΗΣ: Δέν θέλουμε
τίς οπταλλοτριώσεις γιατΐ δέν θε
λουιμε χθύς Άμερικάνους. Θά ά
γωνισθοϋιμε μέ κάθς χρόπο.
ΠΙΑΓΚΑΛΛΚ^ΗΣ: Δέν θέλου-
μ€ άτταλλοτριώσεις γιαχΐ δέν θε
λοι/με οϋχε τούς 'Αμερικάνους,
οϋτε χά σύνεργά χους. Άρκεχά
μέχρι χώρα εφχαξε τό σκοιν·»
ο γ όν γκόμΐπο
ΤΖΟΜΠΑΝΑΗΗ: Νά μην παχή
σουν [ά πόδια ΐους καθόλου οί
Άμιρικάνθΐ έδώ
ΖΙΒΡΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Δέν
θέλουμε νά γίνουν άτταλλοχριώ-
σεις γιαχΐ δέν θέλουμε τοΰς 'Α
μερικάνους. Δέν δεχό(μχστε κα
θόλου δχι κι άν λένε.
ΒΟΠΑΤΖΑΚΗΣ: Δέν θέλου
με χούς Άμερικάνους. Είμασχε
"Ελληνες καί άγαποϋιμε χον χό-
ττο μας, πού χον έχουμε ποτι-
σμένο μέ αΐμα.
Άνάμεσα σχούς συγκενχρωμέ
ινους σχό καφενεΐο χοθ χωρίου, δ
πτου συζηχάμε, βρίσκ'εχαι καί
ό Ήρωϊκός άντάρτης κα! άγ-
νός άγωνιστής πού μαζί με χον
σύνχροφό χου Μπλαζάχη έμει¬
ναν κυνηγημένΌΐ άττιό χ ό έπίση-
ιμο κράχος, 30 χρόνια σχά 6ου-
νά, Γιώργης Τζαμττανάκης.
Άπλός όπως άρμόζει σχούς
αγωνιστές σχούς πραγιμαχικούς
άγωνιστές, σχούς τπραγμαχικούς
έχομε μάθει έχοιμάζεχαι δεύχε-
ρο πυραυλικό κένχρο σχήν περι-
οχή καί γιά τό σκοπό αύχό θά
κάνουν χίς άτταλλοχριώσεις ο'ι
'Αμερικάνοι.
Ολος ό κόσμος έδώ είναι ά-
νάσχαχος καί θά άγωνισχοθμε
■μέχρις εσχάτων γιά νά μαχαιώ-
σουμε τα σχέδια χους γιά χίς
Βάσεις. Γιαχί έχχός άττό χίς Βά
σεις ή συιμπτεριφορά χών 'Αμε-
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΗ
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
Κλείνονχας χήν έπιχόπια έ'ρευνά μας σχή περιοχή χής Δραττανοκε-
φάλας Χανων, γιά χό τεράσχιο θέιμα των άττολλοχριώσεων, δί-
νουμε άκόμη μερικές χαρακχηρισχικές γνωμες χών !διων χών καχοΐ-
κων χοΰ Κοκκίνου Χω,ριοΰ 'Αποκορώνου, όπως χίς είπαν στ,όνσυνερ
γάχη μας Γ. Λαγουβάρδο:
ρικανών είναι 8η)μόσιος κίνδυ-
νος. Όπως άττοδείχχηκε άπό χά
•πράσφαχα γεγονότα χής Κύ¬
πρου οί 'Αμερικάνικες Βάσεις
χής ζούγκλας. Πρίν ά—ό καιρό
ό Χανιώχικος λαός χούς έ'δωσε ε
να γερό μάθηιμα.
Αν θέλου,με νά άνοίξει ό δρό
σήν Έλλάδα δχι μόνο χήν Άμυ ,μος γιά μιά 'Ελλάδα άνεξάρχη-
να ι ής χώρ'άς' 'μ'οζ Βίν έξυττήιρΐί-^ χη'καί σοσιαλιστική' ττρϊ,ΐτέι νά
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡ1ΔΑ
ΣΤΗΝ π&ρΐοχή τοΰ Άτκ>κόρωνα βρίσκεται ό 6-
μορφος κόλπος τής ΆΛ,μυρί&ας. Τελευταία εϊχε
ηρογραμματιστεΐ να φίτιαχτεΐ λιιμανάκι στήν πε-
ριοχή καί γιά τό οκοΐΐό αύτό εϊχε έγκριβεϊ ό προ-
ϋπολογισμός τού άπό τή Ναμαρχία Χανίων γύρω
στΐς 800.000 σάν τψίχΐ(> δόση. Τα έργα ξαφνικά
οταιμάιτησαν καί την δλη εύθύνη ανέλαβε τό 'Αρ
χηιγεϊο Ναυτικοϋ. Ώστόσο οί κάτοικοι τής πε,ριο-
χής πιοτεύουν δτι τα ίίργα οταμάιτηοαν μέ σκοπό
νά αυμττεριληφθεΐ κπ ή πιεριοχή αυτή στήν ά-
παλλοτραωΐτέα. Βεβαία !ή Νομαρχία Χανίων δέν £-
δωσε καμμιά άπάντηριη. Εμείς πιστεύουρε δτι
ΐηρέΓτει οί άρμόδιες ύΐτηιρεσίες νά δώσουν μιά ύ-
πεύθυνη άπάντηοη. Πιρόκειται ναί Γ) δχι καί ή πε
ριοχή αυτή νά περιέλθει στά χέρια, των Άιμερακά-
νων;
χούν, άλλά δρίσκονχαι γιά χήν
κατασχροφή μας. Σάν Κρηχικός
καί σάν "Ελληνας πού έδώ σχήν
Κρήχη γοναχίσαιμε δλους χούς
καχαχχηχές θά άγωνιστοΰιμε, μέ
δλα τα μέσα ένάντια στούς Ά¬
μερικάνους γιά νά φύγοαν άττό
χά χώιμιατά μας Οί Άμερικόνοι
καί σάν λαός έχουνε χό νόμο
ΠΑ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΩΡ)ΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Ε
ΕΝΑΣ γνωστός 'Ηΐρακλειώτης, γόνος έικλεκτίϊς
οίκογενείιας καί καλό παιδί ό ϊδιος, μέ την έξαί-
ρεση τοΰ πάθους τής χαρΛοπαιξίας, υπέστη πρό-
σφαίτα έγκεφαλικό έπεισόδιο, έξ άφορμης χοΰ ό-
ποίου νοοηλεύεται Γίδη στήν Αθηνά παραχολου'
θούμενος άπό καθηιγηπτές τής Ίαιτρικής, λόγω τής
σοβαρότηίτας τής καταστάσεως της ύγείας τού.
Τό δυσάρεοτο αύτό γεγονός, συνδέθηκε μέ
^να αλλο δτι δηλαδή πρόσφατα, έχασε στά χαρ-
τιά «ίνα σοβαρά χρηματικό ποσόν έκατομμυρίων
πού εώρτασε νά μηδενίσει σχεδόν τούς λογαρια-
σμούς των τραπεζικώιν καίταθέσεών τού.
Δέν νομίζομε δτι χιρειάζεται νά σχολιάθωμε
την παραπάνω πΕρίπίτωση, γιατί ό άναγνώστης
πολλά καταλαβαίνει.
"Απλώς τή θέτομε ύπ' 6ψϊν — γιατί τό παθα-
νώτερο είναι νά μην τήιν... γνω,ρίζουν — των κ.κ.
Μαραγικάκη καί Ζορμπά, τούς όποίους καί θέτσ-
με γιά ο,λλη μιά φορά πρό των εύθυνών, των σάν
αρμοδίων, γιά τό τεράστιο κοινωνικό καί ήθικό
θέμα της χαρτοπαιξίας.
Τούς ρκοτοΰμε λοιπόν γιά ΰλλη μιά πρόσθε-
ίι η φορά: τί θά γίνιει επί τέλους μέ τό έίκρως έπι-
κίνδυνο αύτό φαιινόμενο, τής ζαρο - χαρτοπαιξίας
χό όποΐο ί,χεΐ ήδη πάρει τόοες άπαράδεχ,τες προε-
κτάσεις;
Καί ώς πότε κυριολεχτικά κάτω άπό τή μύτη
των 'Αρχών, θά στήνεται σέ έπίσηιμες καί άνεπί-
θημες Λέοχες ό χορός των έκατομμυρίων;
♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
διώξουμε χίς Βάσεις άττό χά
χώ,μαχά μας. Σχηιρίγιμα,χα θά
δρού,με σχό σοσιαλισχικό στρα
χόπεδο, σχίς χώρες χοΰ σοσιαλι
σιμοΰ, πού θά μάς προσφέρουν
6οήθ€ΐα Τώρα δμως δ£ν είναι
δυνατόν νά μάς βοηθήσουιν ά-
ψού $..άνή>ομεν είς χήν Δύσιν..».
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡ.: Δέν
σμμφωνώ μέ τίς άπαλλοχριώ-
σεις. Δέν θέλοαμε 'Αμερικάνους.
Φχάνει πιά!
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΙΗΣ ΔΗΜ.:
Δέν θέλουμε άτταλλοχριώσεις. Ξέ
νους σχαν χάττο μας δέν θέλουιμε
* * *
ΟΊ κάχοικοι χοΰ χωρίου καί
χής περιοχής όλόκληρης σχή με
γάλη τους πλειοψηφία είναι άν-
χίθεχοι μέ χίς άπαλλοχριώσεις
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»,
Μέ χό άλάθτϊτο αίσθητήριό
ξέρουν καλά άν δηιμιουργηθεΐ νέ-
α Βάση στήν ττεριοχή^ χί χούς
ττεριμένει αύχούς καί χά παιδία,
χους. Στό π,ρόσωατό χους σάν
μιλοϋσαν, χό διέκιρινα αύχό κα-
θαρά. Διέκρινα χό ψό6ο καί χον
χράμο γιά χον κίινδυνο: Θυιμήθη-
κα χή Χιροσίμα, χό Ναγκασάκι.
Θυμήθηκα χά καμιμένα ττρόσω-
ττα ποΰ άκάμη καϊ στή φωχο-
γραφία σέ κάνουν νά χρομώ-
ζεις'
Οί περισσόχειροι άττό χούς συ
νομιληχές μτχ; είναι άγωνισχές
σχή διάρκεια χής Καχσχικής Άν
τίσχασης. Άπό χήν ιδία χους
χήν πείρα ξέρουν καλά δχι ό α¬
γώνας γιά χό διώξιιμο χών Ξέ-
νων Βάσεων χοΰ θανάχου άπό
χήν χώρα μας εΤναι καί θά εί¬
ναι δύσκολος. "Οπως καί κάθε.
αγώνας. Χρειάζονχαι " θυσίες
ττολλές. Χρειόΐζεται έ.ΤΓαγρύττνη
ση. Χρειάζεχαι ό αγώνας καχά
των Βάσεων, νά δυναιμώσει ά¬
κάμη τι-Βρισσότερο, έτσι πού νά
μην μείινει κανείς εξω άττ' αύχόν!
Χρειάζεχαι νά άττοφασίσει ό ΐδι
ος ό Λαός. Αύχός ό περήφανος
καί χιλιοττροδοιμένος Λαός.
Οί κάτοικοι χοΰ Άττοκόρωνα
άττό χή μΐικρή έχούτη μά ήρωι-
κή γωνιά τής Λεβενχογέννας
Κρήτης στέλνουν φλογερό μήνυ
ιμα άγώνα καχά των Άμίρικα-
νοναχοϊκών Βάσεων, σέ κάθε
"Ελληινα παχριώχη καϊ χον κα-
λοΰν σχόν Άγώνα.
Άποχαιρεχώντας χους θυμή-
θη,κα: Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑ¬
ΣΕΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΔΟ-
ΣΙΑ! καί άκόιμη: ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
/ΔΕΝ ΖΟΥΝΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!!!
Γ. ΛΑΓ.
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ
ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
Τέλειωοε πρόσφα.τα ό κύ
κλος των άνακρίσεων γιά
διάρορες καταγγελθεΐσες ά¬
πό την εφημερίδα μας κα-
τά τό παρελθόν άταοθαλίες
στό Βενιζέλειο Νσσοκορεΐο.
ΛΗ5η, ό πιροϊστάμενος τής
Εάοαγγελίας Ηρακλείου κ.
Ζορρτιας, παρέ&ωσε τή δι-
κογραφία στόν άντειοαγγε-
λέα κ. Μαρκή, ό οποίος καί
όρχιοε νά την μελετά, πιρσ-
κειμένου στή συνέχεια νά
παραιπέίμψει την ύπόθεση
στό άκ,ροατήριο
>♦♦♦ο♦♦♦♦♦♦♦
Νέοι
ύττοφήφιοι
Δήμαρχοι
Στούς Γ|δη «σίγουρους» ύ
ποψήφιους Δημάρχους Η¬
ρακλείου κ.κ Μ. Καρέλλη
Χαράλαμπου Σέριγιου καί
Γιάννη Μιχελιδάκη, π;ροοτέ
θηικε καί έ^ας τέταρτος ό κ.
ό κ. Μανόλης Παπαϊωάν.
νού.
ό κ. Μανόλης Παιπα'Αΰάν-
δήλωσε ό ϊδιος πιροχβές την
τελϊκή όπόφασή τού νά θέ-
σει ύποψηφιότηιτα στίς προ-
σεχεΐς Διημοτικές έκλογές.
Τέλος, σημειώνομε, δτι
κυκλοφόρησε ή φήμη περί
καθόδου στίς ϊδιες έκλογές
τοΰ κ. Στέλιου Ματζαπετά-
κη.
Μιά Οημαντική πρωτοθουλία
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΙΔΡΥΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΟΚΥΝΗΓΕΤΙΚΘΣ ΣΥΛΛΟΙΌΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΑ ση,μαντική πρωτοβου-
λία πηιριε ό Αος Κυνηγβ^ι-
κός Σύλλογος 'Ηιρακλείου,
πού δχει καί ευρύτερη ση-
μασία. Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλό-
γου άποφάσισε καί εψπαξε
ένα ντύγχιρονο έκτιροφεϊο,
στό δυτικό τμημα τοΰ Γεω-
πονικοΰ ΚήΊπου τό σποίο
πρός τιμήν τού προσέφερε
ό Δημος Ηρακλείου γιά τό
σκοπό αύτό. Τό έκτροφεϊο
πού περιλαμβανεΐ' έγκατα
στάσεις χωριοτές γιά κάθε
εΐδος φτιάχτηκε μέ έίξοδα
των 'ίδιων των κυνηγών
■ ■■■■■ΒΗεΙπΙ'εΐΒΐΒΒΒΒεΙ'εΐεΙ
Σημείωβε έπιτυχία
Η ΕΡΓΑΤΗΝ ΑΠΕΡΓΐα
Σύσσωμη ή έιργατοϋπαλληλι
κή τάξη αύτη τή βδομάδα
στά μεγαλύτερα βιομηχανι
κά κέντρα τής χώρας μέ με·
γαλειώδεις κινηιτοποιήσεις
οεις των εργαζομένων σ' ό-
λόκληρη χή χώρα συμπυ-
κνώνουν την άγανάκτησή
τους ένάντια στήν συνεχιζό
μιενη άπό την Κυβέρνηση
έδωσε την όπάντη0η στήν Ι άνχεργατική τη«: πολιτι-
___Λ______/ —_ Λ. Ζ_________ —_ Ι ___£ ___ί. __ί.. 1____Ε___/_.
πολιτική τής λιτότη(τας τηΐ;
Κυβέρνηοης Καραμανλή.
Γιά 24 άφες νεκρώβηκαν
τα γιαπιά άπό τόν ιΈβρο ώς
την Κρήτη ένώ δέν λεκτούρ
γηοαν οί Όργανισμοί Κοι-
νης Ωφελείας. Στήν Πα-
νελλαδική τους Κινητοποί
ηοη ή Έργατική τάξη τής
χώρας καί δλοι οί έργαζόμε-
νοι άπαίτησαν την ίκανοποί
ηοη των δίκαιων αίτημά-
των τους γιά αύξήοεις των
άποδοχών τους κατά 30ο) ο
πενβή)μερη 40ωρηι βδομάδα
δουλειας, καταργήση τής
άνίτεργατικης νομοθεσίας
καί δλλα.
Οί μαζικές κινηιτοποιή-
κη γιά την άσυδοσία
των μονοπωλίων, γιά
την υποταγή τής ήγετικής
όμάδας τής ΓΣΕΕ σ' αυ¬
τήν την Πολιτική'. Δείχνουν
την θέση των εργαζομέ¬
νων δλης τής χώρας καί τή
σταθερή τους άπόφαση νά
άντΐιταχθοϋν στήν πολιτική
αυτή, πολιτική πού 2χει
σάν άποτέλεσμα οί πλούσι-
νά γίνονιταιι πλουσιώτεροι
καί οί φτωχοί φτωχότεροι,
καί νά άπαιτήοουν τα δίκαι¬
α αΐτήματά τους. Έκαΐτοντά
δες μιηνύματα συμπαράστα
σης, έντασαν άπό πολλά
σωματεϊθι της χώρας, πού
Φ Συνέχεια στή σελίδα 4
^■■■■■■■■■■■■■εΐ
Μέχρι νά έκδοβεϊ άπόφαοπ μιά την αίτηθεϊοα χαρή
ΔΝΔΒΛΗΟΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΧΛΛΚΙΔΔΣ
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΧΘΕΣ Κυριακή στόν Κινημ)τρο ΗΛΕΚΤΡΑ Η¬
ρακλείου γΐιορτάστηκαΛ' μέ έπααυχία τα 35 χρό¬
νια άπό την ϊδρυοη, τής θρυλικης ΕΠΟΝ. Στήν
ώραία αυτή έκδήΛωϋΝη έίσμιξαν γιά νά γιορτά-
σουν τό σηιμαντικό αύτό γεγονός δυό γενιές, ή
κάθε μιά μέ τή δική της Ίστορία: Οί ήιρωϊκοί ά-
γωνκπές τής Έθνικης μας Άντίστασης, οί θρυλι-
κοί ΕΠΟΝίτες, πού έγραψαν μιά άπό τίς λαμιπρό
τερες σελίδες στήν Ίστορία μαο, συναντήθηκαν
μιέ την δοξαομένη γενιά τοΰ Πολυτεχνείου. Δυό
νενΐ/ές στόν ϊδιο διρόμο τοΰ χρέους καί τ' Άγώνπ
γιά τα ιδία ΐδαινικά τής Άνεξαρτηαίας καί τής Δή
μοκρατίας.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ιιιιι
ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο
ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΣχΙς 27 Φεδρουαρίου χό Τρι
ΠλημιμελειοδικεΤο Χαλκί-
δας συζήχησε χήν ύπόθεση χοΰ
καχαδικασθέντος γιά έξύδριση
άξιωμαχικοϋ χό 1972, πράξη
γιά χήν όποία ό διευθυνχής χής
*Άλήθειας» είχε καχαδικασθεΐ
χό 1973 σέ 45 μίρες φυλακή
ιμέ πενχαεχή άνασχολή.
Πρΐν χήν εκδοση αποφάσεως
άν θά μ€ΐατραττεΤ ή ποινή σέ
χρηΐμΐαχική, ό καχαδικασθείς κα
χέθεσε σχό Δικασχήριο άνχίγρα
φο χής αίχήσεως πού έχει ύπο-
βάλλει σιο Σαμβούλιο Χαρίτων
μέ χήν όποία ζηχά νά χοΰ χα-
ρισχεΐ ή παραπάνω ποινή. |
Ό ϊδιος άνέπχυξε στό Δικα- Ι
σχήριο όχι ύπάρχει λόγος χά- Ι
ρισμού χής άναβιωσάσης ποι-
νής, διότι χήν έποχή έκείνη πού
εγινε ή έττίμαχη δίκη, δέν μττο-
ροΰσε, παρά την καλή διαθέση
χοΰ Δικασχηρίου, νά ϋπεραστη-
σχεΐ χον έαυχό χου, λόγω τού
δτι ό έξυβρισθεϊς ήταν άξιωιμα-
χ ικός καΐ οί μαριυρες κατηγορί
άς χωροφύλακες, λιμενοφύλακες
κλπ. άνθρωποι δηλαδή [θΰ τότε
σχραχιωιικοϋ καθεστώτος
Τό Δικαστήριο δέχθηκε μέ
σύμφωνη γνώ|μη τού Είσαγγελέα
τής έ"δρας κ Κορδοπάυη τό α'ί-
χηιμα χής αναβολής καΐ άνέβαλε
την άττόθεση μέχρι χής εκδόσεως
τής αποφάσεως χού Σι*μ6ουλίοο
Χαρίχων, άπό χό όποΐο εχει ζή
χήσει τόν χαρισμό τής ττοιντίς
αύΐής ό καχαδικασχής Χαριχά-
κης, ό όττοΤος μεταξΰ αλλων χο-
νίζει σιήν αϊχησή χου δχι θά δη¬
μ ιουιργήσει κακήν έν^ύπωση τό
ένδεχόμενο μιά ποινή ποΰ έιτι-
6λήθη«ε επ! Δικχαταρΐας νά εκ-
[ελεσχεΐ επί Δημοκρατίας.
Ό προι'σχάμενος χη.ς ΕΙσαγγε
λίας Χαλκίδας κ. Λάιμττρος Κα-
ράμπελας πρός τόν όποΐο έθεσε
ΐόνέαυ[όν ι ου ώς κραχούμενο ό
Χαριχάκης έ'κρινε 6[ΐ δέν συντρέ
χει λόγος κραχήσεώς χου, μεχά
δέ [ήν εκδοση καϊ [ής άποφάσε
ως ό διευθυντής χής «Άλή&ειας»
6ά άναμένει πλέον νέα κλήση νά
παρουσιασχεΐ γιά μιά άκόμη φο¬
ρά σχό Τρΐιμελές Πλτκμιμελειοδι
κεΐο Χαλκίδας.
Την περαομένη βδομάδα
καταδικάθ'χηικε άπό τό Τρι-
μελές Πληιμμελειοδικεΐο
"Ηρακλείου, σέ φυλακίση
χεσσάρων χρόνων, ανευ με
τατροπης τής ποινης, ό έίρ-
γολάβος οίκοδομών Πρε-
κατσουνάκης, γνιωστός ά¬
πό τή συ·μμετοχή τού στίς τε
λευταΐες έκλογές στό ψηφο
δέλτιο τής λεγομένης «Έ¬
θνικής Παρατάξεως» καθώς
έπίσης γνωοτός καί άπό σει
ράν αλλαϊν καταδικών τού
γιά άκάλυπτες έπιταγές κ.
λ.π.
'Ήδη έκδόθηκε ένταλμα
νηιλλήψεώς τού καί άπό στι
γμης σέ στιγμή άναιμένεται
νά όδηγηθεϊ στίς φυλακάς.
πού άπό ερανο πού έΊκαναν
μάζεψαν 230.000 γιά τό σκο
Γθό αύτό. Τό σχέδιο των έγ
καταστάσεων καί τής δια-
ρύθμισης τοΰ χώρου αύτόυ
εϊχε τό μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ
συλλόγου· κ. Μαρκβτάκης
9 Συνέχεια στή σελίδα 4
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ;
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ κυκλοφορούν φήμες γιά άλλαγίι
τής θέσεως τοΰ Πανεπιστημίου άπό την χαλέχΜ
Κεφαλογιάννη σέ ήλληι περιοχή. Οί φήμες αύ-
τές καί τα «υποτοτα» πιρόσαΗτα πού τίς διαδίδουν
δείχνουν γιά αλλη μιά φορά ότι δνθρωποι πού
διαβέτουν «μέσον» ρυθμίζουν θέματα πού διέν εί¬
ναι άρμάδόιοι! Έπειδιή πιστευουμε δτι τό θέμα,
Οστερα άπό τίς γνωστές ταλαιπωιρίες, έχει στα-
ματήοει, τκρέπει νά σταματήσουιν καί οί διαδώό-
(ΐενες φήμες γιά δήθεν άλλαγή τής θέσεως τού.
την
^φ η
τοΰ Πανεπισιημίου άλλά καί άπό άλλη αρμοδία
ύτπτ,ιρεσία νά διαψευστοΰν χά έντέχνοχ; καί γιά
«υμφεροντολογιικούς λόγους διαδιδόμενα.
Μήκως είναι τέλος καί αύτό δνα π,ρόσθετο τε
χνηιτό έμπόδιο γιά νά καθυστερεΐται ή δημαουρ-
γία τοΰ Πανεπιστημίου;
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΚΕΨΕΙΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΑΝΤ1ΜΕΤ0Π0Ι
ΜΕ Τ»Ν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ
Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
Μιά τεραστία σέ όγκο απεργιακή κινητοποιήση ξετυλίχθηκε
τή βδομάδα ποϋ πέρασε Πάνω άτπό μισό έκαταμμύριο άττεργοί δια¬
φόρων κλάδων ιμέ την 24ωρη άγωνιστική τους κινητοποιήση έδωσαν
γιά μιά άκόμη (>ορά χήν άπάνχηση σχήν άνχεργατική πολιχική τήζ
λιτόχητας ττού έφαρμόήει ή κυδέρνηση χής όλιγ«ρχιίας καί χοΰ
ττλούχου φορχώνονχας σχίς πλάτες χών εργαζομένων δλα χά 6άρη
χής οίκονομικής κιρίσης.
"Εκαχοντάδες χιλιάδες έργάχες καϊ ύττάλληλοι χών μεγάλων 6ι-
ομηχα/ικών κένχρων χής χώρας διεκδίκησαν άγωνισχικά χά δίκαια
αίχήΊματά χους γιά ούσιασχικές αύξιήσεις σχους μισθοΰς χά μερο
κάμαχα καΐ χίς συνχάξεις, μέχήν ταυχόχρονη -προβολή καΐ άλλωνζω
τικών αίτηιμάτων όπως. ριζική άναιμόρφωση των νάμων 330)76
καί 3239)55, πίνθήιμερη 4Οωρη βδομάδα, άνα,μόρφωση της άν-χερ
γαχικής νομοθεσίας, αύχρμαχη τιμαριθ,μιιοή άναπροσαριμογή, έ-
φαρμογή χης 35εχίας, 6ωρη δουιλειά γιά χοΰς έργαζόμενους σττου
δαστές ΐση αμοιδή γιά !ση δουλειά στϊς γυναΐκες.
Άνχιπαρερχόμιενη χά δίκαια καΐ ζωτικά αύχά προδλήιμαχα
χών εργαζομένων ή κυδέρνηση προσπάθησε, χρησιμοττοιώνχας γιά
άλλη μιά φορά χά μέσα μαζικής ένομέρωσης καχά τταράβαση τοΰ
ΐδιου χοΰ Συνχάγμαχος ποϋ αύχή ψήφισε, νά συκοφανχίσει καΐ νά
διασύρει σχά μάχια τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ χον άγώνα χών εργαζομέ¬
νων. «Οί ύποκινηχές χής άπτεργίας — ύττοσχήριξε ττροκλητικά —
δέν άττοδλέπουν σχήν Ίκανοποίιηση έργαχικών ή ΰπαλληλικών αϊτη-
μάτων, άλλά στή δημιουργία κοινωνικής άναχαραχής»!
Δέν είναι δμως ή πρώχη φορά πού ή κυβερνήσει μεταχειρίζε-
χαι χέχοιου εϊδους «δικαιολογίες». "Εγινε πιά πάγια ταχπκή χης.
Οί έργάχες και ύπάλληλοι τής Αθήνας χοΰ Πειραια καΐ χής Θεσ
σαλονίκης μέ χήν ττρωχοβουλία των πρωχοδαθμίων όργανώσεων με¬
χά την αρνηση χών ήγεχικών κένχρων νά συνχονίσουν χήν δράση
ΐοος μέ χοϋς ττόθους καΐ χίς διαθέσεις χώυ εργαζομένων
Οί έργαχουπάλληλοι τής Λάρισαςιμεχά άπό χήν όμόφωνη, άττόφα-
ση χοΰ Ε Κ Οί οίκοδόιμοι καΐ οί εργαζόμεναι σιά συνάψη έτταγγέλ-
μαχα σ' δλη χή χώρα Οί χροπτεζουττάλληλοι καΐ οί έργαζόιμενοι
στήν κοινή ωφελεία (ΟΤΕ — ΔΕΗ, άεροπορικές έχαιρίες, όδικές
συγκοινωνίες κλπ ). ΟΙ εργαζόμεναι σέ διαφόρους κλάδους χής ττό-
λης μας (έργάχες μίχάλλου κλπ ) δλοι ένωμένοι έδωσαν χήν άπαν
χηση σχήν άρνηση των μεγαλοδιομηχάνων καί χής κυβέρνησης νά
9 Συνέχεια στή σελίδα 4
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΔΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Λόγω τής άργίας τής ερχομένης ΚΑΘΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13 Μαιρτίου, ή εφημερίδα μας
δέν θά κυκλοφορήοει. Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» θά κυκλο-
φορήρει κανονικά την μεθεπόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978.
Τ

!
>♦♦♦♦♦»*·>·♦
♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
- . σελ,μ ------.--------------ι Μιά μενή/ιη ερευνα ουντονιομένη άπό τόν Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΛΟ
Ε=η ΟΙ =ΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ^^ Λ—— ■ ___:________.__·_■·
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΦραΕ,ουν οιαλ'λοι πό αζ,η^ ιη
προλαρη ν3 πκι παοε»·· κ ηι ι πή
ουλλαβη ήικηΈου
27ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Σύμφωνα μέ δυό μηνύσεις
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
'Αττό δυό έργάτ,ες ττού άττα-
σχολοΰνχαν την ττερασμένη 6δο-
μάδα στό έργοτάξιο έπεκτάσε-
ως έργΌσχασίου Άφών 'Αλεξαν
δρή, ΰποβλήθηκε μήνυση κατό
των ανωτέρω έτπχειρηιμαχιών,
διότι — δτηως ύττοστηρίζουν οί
ιμηνυχές έργάτες — οί δυό Ά-
δελφοί Άλεξανδ,ρή τούς έγρον-
θοκόττιησιον καί τ°ΰς έξύβρισαν
άγρίως, ενώπιον δέκα αλλων
συναδέλψων τους.
ΟΙ δυό μηνυτές έργάτες — ή-
λεκτροχεχνίτες, έιτισυνάψανε
στίς μιηνύσεις τους καί σχετικά
τποτοττοιητικά ίατροδικαστικών
έξετάσεων.
ΟΙ Τδιοι 6ποσ—ιρίζουν δχι
δέν εδωσαν καιμιμιά απολύτως
άφαρμή στούς άδελφούς Άλε-
ξανδρή, μέ τούς όττοίους καί
δέν εΤχαν σχίση, δεδομένου δτι
αύτοι δούλευαν γιά λογαριασμό
το0 τεχνΐικοθ γραφείου ττού εχει
άναλάβει τ!ς ήλεκχρικές έγκα-
ταστάσεις τής έττεκτεινομένης
-τέρυγας.
ΔΙΑΛΕΞΗ
Σήμερα χό 6ράδυ στ 1ς 8 θά
ιτραγιμιατοττοιηθεΐ στήν αϊθουσα
τού Σύλλογον «Λόγος κα! Τέχ-
νη» διάλεξη μέ θέιμα: «Άγροχι-
κή οικονομ ική άνάττχυξη».
ΌμΊλητής θά είναι ό κ. Ν.
Γουριώτης, οίκονοιμολόγος, είδι
κός σχά αγροτικά θόματα.
©ά άκολουθήσει 4λ£ύθερη συ¬
ζητήση. , Τ,*
'Αμνηστεύονται
οί Πραξικοπηματίαΐ;
·>♦·!
Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
ράδεκτη άλλά καί έθνικά
έπΊκίνδυνη. Όΐπωσδήπο
τε δέ δέν αποτελεί άϊτο-
τρεπτικόιν νέων σκευωρι-
ών καί συναμωσκϋν, έπ'
αύτοΰ δέ έρωτδΊστε.
Πρώτον: Ποίος ό έκλη-
τΐ'ΚΟς παράγιων τής διαφο¬
ράς σας στό θέμα αύτό;
Δεύτερον: Μήιηως είσθε
θύμα έοφαλμένων § ύπο-
βολιμιαίων πληροφοριών
καί στοιχείων τής ΚΥΠ τής
οποίας εΐστε ό έτΐοπτεύων ύ
πουργιός;
Τρίτον: Γιατί δέν κατονο
μάζετε την πλευρά τής Βου
λής πού ύπενίχθητε στήν ά
γόρευαή σας ότι προτίθεται
νά ζηπήοει την άιμνήιστευση
♦♦»♦♦♦♦
καί διατί δόν άναφαίρετε
τυχόν ύπάρχοντα στοίχεία;
Τέταρτον: Διατί δέν έκ-
δηΑώοχΐίτε ενώπιον τής Βου
λης ρηίΓΐϋς τήιν θέοην τϊίς
Κυβερνήσεως καί τοϋ κόμ-
ματός σας επί τοΰ θέμαιος
αύτοϋ;
Πέμιπΐτον: Μήπως ή δή-
λωση τοΰ κ. ΓΙρωθυπουρ-
γσϋ κατά τόν υποβιβασμόν
τής πουνής των έγκληματι-
ών της έπτταείΓίας δτι «δταν
λέιυε ίσόβια έννοοΰμε ίαό-
βια», δέν ίσχύει πλέον καί
μεθοδεύεχαι ή άνασκευή
της;
Έν Αθήναι την 24η Φε-
βρουαρ'ίοιυ 1978
Ό έρωτών Βουλευτής
Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
♦♦♦♦♦♦♦♦
■ ♦♦«*♦♦♦'
Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ "ΠΑΣΙΦΙΚ,,
• Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
κό δέ είναι τό γεγονός δτι ή
θέση τού Κόσιφα ττροορίζε- ,
ται μόνο γιά άμερικάνο καί
γιά κανένος άλλον. Ο άνθρω
πος αύτάς είναι γνωστάς
γιά τα άνθελληνικά τού αί-
σθήματα (οττούδασε στήν
Άμερική). Αύτάς είναι έκε'ι
νος ττού έγκρίνει ούσιαστι
κά άν κσττοιος κάνει ή δχι
γιά την έταιρίσ. Ή ύττηκοό
τητα παίζει ά—Όφασιστικό
ρόλο γιά νά άναλάδει κά-
ττοιος μιά ύπεύθυνη θέση.
Άχαρακτήριστη είναι
ή συμττεριφορά των άμερι
κανών τής ΠΑΣΙΦΙΚ
πρόςτούς "Ελληνες έργαζο
μένους. Προσπαθοϋν δέ ου
νέχεια νά τούς τρομοκρα
τοΰν, άττειλώντας τους 8-
τι θά τούς διώξουν.
"Ετσι συχνά άκοϋν οί
"Ελληνες εργαζόμεναι
τούς άμερικάνους νά τούς
λένε: «Μην πηγαι νεται
στό Έργατικό Κέντρο για
τί έκεί είναι οί κομμουνι-
στές καί αύτοΐ στρέφον-
ται ένάντιά μας»!
Τό πρδβλημα δμως
τής άπειλής τής άίιόλυσης
δέν είναι τό μόνο «ού άντ ι
μετωπίζουν »ί "Ελληνες
έργαζόμενοι στήν ΠΑΣΙ
ΦΙΚ. Πάρα πολλές είναι
καί οί παραβάσεΐς τής Έλ
ληνικής Έργατικής νομο-
θεσίας πού γίνσνται άπύ
τούς Άμερικανούς. Νά με
ρικές άπό αύτές:!ί
ο-·
Παντελης είναι ή
ιέΐλλειψη προφυλακτικών
μέσΐων γ·ά τούς "Ελληνες
έργαζόμενους.
α> Οί συνθήκες δουλει
άς καί ζωής είναι άνθυ-
γιεινέ*;.
ΕΝΛΣ ΜΡΟΦΥΛΑΙίΑΣ ΕΡίΙΤΙΙΕΑΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ καταγγέλθηικε άχαρακ,τήιριστη ένέρ
γεια όργάνου τής Διοικήοεως Χωροφυλακής Η¬
ρακλείου, τής οποίας σύμφωνα μέ την καταγγε-
λία, θΰμα ΰπηρζε μιά παντρεμένη (καί μητέρα)
γυναίκα.
Φυσικά, γιά λόγους κοιγωνικούς καί οίι^ογε-
νειακούς, δέν ΰποβλήθηκε μήτνυση οΰτε άπό. την
βιααθεΐσα οβτε άπό τόν σύζυγό της, πλήν δμως
ή Διοίκηοη στηλίτευσε την πράξη, μόνο στό ακου-
ομά της καί ύποσχέθηικε δτι θά αττομακρύνει τόν
ίδιότυιπο αυτόν έρωαιδέα, πού μέ τό πρόσχηιμα τίίς
καταγγελλομέινης έξυπηρετήισεως, παράουρε· την
γυναίκα αυτή οέ σεξουαλιικά άνταλλάγιματα.
Έιπειδή δμως μιέχρί τώρα δέν έγινε τίίτοτε
καί ό παραπάνω «χωροψύιλακας — γκόμενος» πε-
ριφ-έρεται 'στό Ήράκλειο, μέ κίνδυνο — ϊσως —κά
ποίος άπό τούς θιγένιτες νά τοϋ σπάση τα μοΰπτρα
καί νά βρεϊ στό δίκιο τού πάνω καί τόν μιπελά τού,
νομίζομε δτι ό αγαθάς Δϋοικηιτής κ. Μαραγκάκης
(πού τουλάχιστον ο αύτές τίς περιπίτώσεις είναι
ατεγκτος), πρέπει νά φροντίσει γώ την δσο τό
χυνατόν γρηγορώΐΓερη άπθιμάκρυνοιη, τοϋ παραιπά
>ΐΰ *κυρίου», άνεξάρτηίΐα άττό τό άποτέλεσμα χών
Γυ·χόν διοικητικών ί αλλων άνακρίσεωιν.
Καί γιά νά μή διατρέχΐομε πάλι κανέινα κίνβυ
νο νά μας έττισιχνάψουν καμμιά κατηγορία δτι «θί
γαμε» καί «περιυβρίζομε την Άρχή, μιά πού *α!
ό Χωροφύλακιας είναι Άρχή, άναφέρομε τό έίθ
το πού μας καταγγέλθηκε: Άγγουράκης.
ΝΕΑ ΠΡΟΒΟΚΑΠΙΑ ΠΗ ΚΥΠΡΟ
• Συνέχεια οπτο τη σελίδα 1 "
ρίοδο κιρίσιμη γιά την τύχη( τής Κύσιρου ένω ένπείνον
ται οί ραδιουργίες των Άμερικάνων γιά την πλήρη κα
χάλυοη χής Άνεξαρττηισίας καί τής άκεραιότητας τοϋ
νησιοΰ.
'Έμιμεοος στόχος τής ενεργείας αυτής των, Αίγυ-
πχίων είναι, καί τό κίνημα Άφρΐκοασιατικής Αλληλεγ¬
γύης πού είναι £να πλατύ άντιϊμπιεριαλιστικό άπελευ-
θερωτικό Κίνημα τό όποίο στέκεται στό πλευιρό των λα-
ών πού άγωνίζονται ένάνιτκι οτόν χτηνώδη ίμπερααλι-
σ|ΐό καί σιωνισμό. Κατά συνεπεία κάθε έπίθεση ένάν-
πα οτό Κίνημα αύτό είναι καί έπίθεσηι ένάντια στήν
προσπαθεία τώνλαών νά άπαλλαγοΰν άιπό την 1μ·περια
λιστική έξάρτηιοη, ένάντια στόν δίκαιο άγώνα τους γιά
έθνική άνεζαρτησία.
Τόν άΐχοτροπιαοιμό τους γιά την γκαγκοτερική αύ¬
τη έπίθεσηΐ στή Κύιπρο των δυνάμεων τοϋ Σαντάιτ εξέ¬
φρασαν μέ κάθε τρόπο οί σοσιαλιστικές καί Άιραβικές
χιΰιρες πού άμόφωνα χαραχ/τήριθαν την πράζη αυτή
Λμοΐα μέ φοθερό έγκληιμα.
Έρωτηματικα προκαλεΐ ώστόσο ή στάοη τί]ς'Κυ6έρ^
νησης Καραμανλή καί ό τρόπος μέ τόν όποΐο χειρίστη-
κε τό σοβαρά αύτό θέμα· Άπό την ϊδια της τή φύση πι-
στή στά μεγάλα άφεντικά τής Ούάοιγκτων δέν τόλμη-
σε νά καταδικάσει την σατανική καί έγκληματική αύ¬
τη ενεργεια στούς Διεθνεΐς Όργανισρούς δπως εϊχε
χρέος νά κάνει. Ό Κυττριακός λαός πού βρίσκ^ΐιαι κά-
τω άπό δραμαχικες συνθΐήκες έ'χει άνάγκη άατό εργα
συγκεκριμένα συμπαιράσχασης, καί δχι λόγιο.
'Ύστερα άπό την κατάοταοη αυτή είναι ά,τόλυτη
άνάγκη ή Κυπριακή Κυβέρνηση νά ζηιτήσει άμέσως
τήιν ένεργό συμπαράοτχαση των σοσιαλιστικων καί ά-
δεσμεύτων χωρων γιά νά άντιμετωπίσει τίς άλομέτω
πες καί άπροσχημάτιστες Ίματεριαλκκικές έταθέοεις
σέ βάρος τής Κύπρου. Αύτοί είναι καί οί φυσικοί σύιμ-
μαχοι τοΰ Κυΐτριακοϋ λαοΰ οτόν άντιϊμπεριαλιοτικό ά¬
γώνα πού διεξάγει.
Παράλληλα μέ χά|
καθήκοντά τους οί "Ελλη- ]
νες έργαζόμενοι άπασχο-
λοϋνται καί μέ άλλες δου-
λειές ττού καμμιά σχέση
δέν έίχουν μέ την πραγμα
τική τους δουλειά.
• Χαραχτηριστικό εί¬
ναι τό γεγονός, δτι γιά
τούς "Ελληνες έργαζόμε-
νους δέν ύπάρχουν προοπτι
κές βαθιιολογικίϊς έξέλι
Ή πρόσληψη εργαζομέ¬
νων κανονικά γίνεται άπό
τό Γραφείο προσωπικού.
Τελευταία δμως τίς προσ-
λήψεις τίς κάνει ό κάθε ά
μερικανός προϊστάμενος
ττροσλαμβάνοντος τούς
«οικούς» τού.
Τό συμβόλαιο των έρ
γαζομένων λήγει χον Σε-
πτέμβριο καί είναι ΰγνω-
στο αν θά άνανεωθεί ξανά
καί μέ Γυιούς δρους.
Στήν περίπτωση δέ πού
θά άνανεωθεί ζανά δέν θά
γινει μέ τό δνομα ΠΑΣΙ
ΦΙΚ, γιατί χόχε θά πληρώ
νει στήν έφορία πράγμα
πού σήμερα δέν γινεται.
Σέ σχέση μέ τούς άμερι
κάνους, ούδεμιά πρόσληψη
ά^ερικανοΰ πού γινεται
σΐ'νοδεύεται καί μέ κάρτα
προσλήψεως στόν Όργανι
σμό Άπασχολήσεως Έργα
τικοΰ Δυναμικοΰ. Τέτοιες
κάρχες δέν στέλνανε πό
τέ. Ένώ στόν έπότττη έργα
σ'ια^ ύποστηρίζουν δτι 'έ-
χουν.
Γενικά ή πρόσληψη ά
μερικάνων δέν γινεται συμ
φωνα μέ την Έλληνική
νομοθεσία, δπως έΐπρεπε
κανονικά νά γίνεται. "Ετσι
στήν Λεριπτωση τοΰ άμερι
κανοϋ δέν γίνεται μεχ,άκλη
ση, νά ζητήσουν δηλαδή α
δεΐα μετακλήσεως. Δέν γί
νεται άναγγελΐα προσλή
ψεως δπως έπιβάλλεται ά
πό την Έλληνική νομοθε-
σϊα.
Οί Άμερικανοι έργάζον
ται πρίν άκόμη άποχτή-
σουν αοεια τταραμονής οτή
χώρα μας καί είδει α έργασί
άς.
"Ολα αύτά πού άποτε
λοΰν κατάφορη παραβία-
ση ι ής έργατικής μας νομο
θεοίας δεΐχνουν όλοφάνε
ρα τπά τό η·οσο άστεία
πραγματικά καί γιά μικρά
παιδία εΤναιή δποψη ττούύ
ποστηρίζεται γιά «έθνικό
έ'λεγχο των Βάσεων», τή
στιγμή πού οί Άμερικανοι
συμπεριφέρονται σά «στρα
τος κατοχής» χωρΐς νά υπο
λογίζουν οΰτε νομους ου
τε τίποτα.
Τί έ'χει νά μας απαν¬
τήσει γιά τή σοβαρή αύτη
κατάσταση ό κ· 'Επότττης
εργασίας;
Γνωρίζει ό κ. Έπόπτης δτι
κανεις άπό τούς άμερικα¬
νούς δέν έ«ει αδεία έργα
οίας; Καί σέ ποιό βαθμό
άσκεΐται έόλεγχος, αν ά-
σκεϊται;
Πέρα δμως άπ' αύτό
οί εύθύνες τής κυβέρνη-
σης γιά τό θέμα αύτό είναι
σοβαρότατες. Καί μάλιστα
όν ληφθεϊ ύπ' δψη τό γεγο
νός δτι οί άμερικάνοι έτοι
μάζονται νά διώξουν τούς
"Ελληνες έργαζόμενους
καί £τσι... νά άσκοϋν τόν
^λεγχο καλλίτερα.. 6χι ή
Έλληνική πλευρά δμως
στήν ιπερΐπτωση αυτήν.
Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
ΑΘΟΟΟΗΚΕ Ο ΠΑΝΝΑΚΟιΔΑΚΗΙ
Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
τερος μάρτυρας.
Πρέπει νά ύπογραμμι-
στεΐ στι ό Γιαννακουδάκτις,
τίς τελευταίες μέρες τής
προφυλάκισής τού, δπως εϊ-
χαιμε γράψει καί οτό προη-
γούμενο φύλλο μας, ύπέ-
βαλλε έΎα ύιπόμνηιμα σχό ό
ποϊο άνέφερε διάφορα ό-
νόμαιτα, σέ ίνα δέ άπό αύ¬
τά προσπαθΐοΰσε νά μεταφέ
ρει την εύθύνη τής βομβας.
Τό ύπόμνημα αύτό κατέ¬
θεσε καί σχό Δικασχήραο δ-
που είπε δτι τή βαμβα την
ίξρριξε (τοΰ τό εΐΐτε - λέει -
ό ϊδιος) κάποιος Νϊκος
Κουντής γ| Κουντάκης.
Έπίσης ό Γιαννακουδά-
κης είπε ότι στήν ύπόθεση
τής ύπεξαγωγής των μασο
νίκων εγγράφων - πού εί¬
ναι άΌχετη μέ την βόρβα -
ήσαν άνααιεμιγμένοι ό Νϊ¬
κος Ψιλάκης καί ό διευθυν
τής τής «Αληθείας».
Σέ ερωτήση τοΰ Γίροέ-
δρου τοϋ Δικαοτηρίου πρός
τόν εξετάζομεν© μάρτυρα
διευθυνίτή τής «Αληθείας»,
ποΰ αποδίδει τό δτι ό Παν-
νακουδάκης άνέμιξε καί αλ
λα πιρόσωπα μεταξύ καί τό
δΐκό σας, ό μάρτυρας είπε δ
τι άπΑούστατο ό κατπγοοού
μενος, κάίτω άπό τόν φόβο
τής βαρύ,τατης ποινης (τού
λάχιστον 10 χρόνια) καί
τής επεμβάσεως τρίτιον
συγγενιικών προσώπων, νο-
μΐκών σιχμβού'λων Γ| καί ΰλ-
λων, θεώρησε δτι αύτό τόν
βοηθα, ένώ κάτι τέΐτοιο δέν
συμβαίνει, γιατί άπλούθτα·
τα (καθώς πιστεύει) είναι
άθωος
Έδώ πρέπει νά τονιστεϊ
δτι· ό Πρόεδρος τοΰ Δικα-
στηρίου δταν έξέδωσε. την
άιπόφαση, άρχισε μέ τή φρά
ση: «Άνεξα,ριτήτως των ά-
νακοινώσεων πού έΐκανε σή
μερά ό κατηιγορούμενος,
περί άναμίξεως τρίτων, προ¬
σώπων, κηρύσσεται άθωος,
λόγω τοϋ δχι δέν προέκυ-
ψαν ένοχοποιητικά στοιχεϊα
σέ βάρος τού».
Άν καί κατά παγία νομο
λογία, τα δσα λέει ό καπη-
γορούμενος (καί λέει δσα
καί δ,τι θέλει γιά νά ύπο-
σχηρίξει χον έαυχό τού) δέν
στοιχειοθετοϋν καταγγελί-
ες, πιστεύεται δτι Ισως νά
διενεργηΐθοϋν καί νέες άνα-
κρίσεις, δπως καί δτι ϊσως
νά προκύψουν νέες δίκες,
άπό διάφορες κατευθύν-
σεις.
Σημειώνομε άκόμη δτι έ-
βδομαδιαϊο ίνπυπο τοΰ Ή-
ρακλιείου, κυκλοφόρηοε τή
μερά τής δίκης μέ... προ-
βλέψεις περί άναβολής τής
δίκης λόγω... «ά-οκαλύψε-
ων» τοϋ Γιαννακουδάκη
καί τηλεφωνικών έτηκοι-
νωνιών των Είσαγγελέων
"Ηρακλείου· καί Ρεθύμνου
κ.λ.π. κ.λ.π-
Περιττό βεβαία νά τονι¬
στεϊ δτι δλα αύτά άιποδεί-
χτηικαν άνυπόστατα ή κοι-
νώς... φούμαρα·
καί τα προβλήματά τού
... . _____ _,_ _, ... .,____^τπ ,οήοα-1 ό «ηίτ.ιμο τού νερού εχε. 6ο-
ΑΠΟ τόν Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Μ. Καρέλλη πήραμε καί δημο-
σιεύουμε την παρακάτω απαντήση στά όσα ό Δημοτικάς Σϋμ-
βουλος Ηρακλείου κ. Βασιλειάδης μά είπε καί τα όποία δημοσι-
εύτηκαν σέ περασμένα φύλλα. Αληθινά εύχαριστούμε τόν κ. Κα
ρέλλη άλλά τού ύπενθυμίζομε ότι σέ έρωτήματο πού θέσοΒε
στόν Δήμο Ηρακλείου σχετικά μέ τόν δρόμο τής θερίσου άν καί
δημοσιεύτηκαν πολύ πιό πρίν, δέν λάβαμε καμμιά απαντήση μί-
χρι τύρα.
σιλειάδης μέ ρήν Ιδιότ,η,τσ μάλι¬
στα τού Δηιμοτικοΰ Συιμδούλου
-ου έχει, &τι ή Δηιμοτική '*■(»&
στήν όποία κα! ούτος μετέχίι
σήιμερα, παρέλαβε τό 1975 ρ-
Πρός
Τόν Διευθυντήν τής
Εφημερίδας ι«ΑΛΗβΕΙΑ>
σία στό νά εΐσπ,ράττει χρήιμα-
τα ττού οψειλότοον στό Δήμο έ
δώ καί ττολλά χρόνια καί μάλι-
σχα μέ μέαα καί διαδικασίες ά
ναγκαστικής είσττράξεως (£ν-
ταλμα ττροσωττοκρατήθΈως, δι
άγ«γές κ.λ.—.).
Σέ αΐτΓάντηση, τ«ν δσ«ν δη-
ιμοσιεύτηκαν όπτό τόν κ. Γεώρ¬
γ ιο Βασιλειαδη, στήν εφημερί¬
δα σας μέ χρονολογία 20 Φε-
βρουαρίου 1 978 κα! μέ τόν τ'-
τλο «Τό Ήράκλειο καί τα προ
βληιμιατά τού» χρωσχοθμε την
όπτάντηση.
Άναφέρεται ό κ. Βασιλειά¬
δης καί λέει δτι ώ Δήμος εχει
ιτολλό: οτνείσττρακτα ύττόλοιπα
άττό ποολιές όψειλές, μεγάλο μέ
ρος χών οποίων ττηγαίνει στή
τταραγραφή, μέ έπακόλουθο νά
χάνει ό Δήιμος χά έσοδά τού αΰ-
τά.
Θάττρεπε νά γνωρίζει ό κ. Βο
νείσπρακχες όψειλές, άνερχθ-
μενες σέ 19.-1 95.257 δρχ. ·">
Μέ χίς προστΓάθειες ττού Κ,α-
ταβλήθηκαν άττό την Δηιμοτική
'^ΡΧή καί τίς υττηρεσίες εΓσε-
~ραχτη«αν ά—ό τ·ζ τταροπΛίίνω
όφειλές τό £τος 1976 5.448.
627 δραχιμές τό δέ 1977 3.Ο&5
605, έτσι τό σύνολο χών'αν^ισ
ιτράκχων στά 60ο μόνο ασχά
χρόνια κατέδηκε άντ! νά άνεΒεΤ
στό ττοσό των 1 0.71 Π .025 8»χ.
Πρέπει νά γνωρίζέι ό κ. Βα¬
σιλειάδης Γεώργιος τίς μεγτίΚες
δυσκολίες πού άντΐιμετωπτίζει
ή Δηιμοτική Άρχή καί ή
Ά—ό τό ιτοσό τ»ν» 10.71).
025 παραγράφτπκαν μέ σΛτόφα
ση χοΰ Δημοτικοΰ Ταιμία καί
σύιμφωνσ. μέ τό άρθρο 6 το0 Α.
Ν. 344)68 άφειλες όητό χό
1969 μέχρι τό 1971 άττό τέλη
κβί δ ι κα ι ώμαχα, τής τάξεως
των 3.898.9381. "Ετσι Τ6 άνεί
σ— ί^οοκχο οπόλοιττο κχτέβηκ£
σχά 6.8112.087 δραχμές άητό
τό όποΐο ττοσό πρέτηει νά άφαι-
ρεθοϋν δρχ. 2.500.000 ττερίπου
σάν όφειλές τής Κοινότητος Ν.
'Αλικαρνασσού ή όττοία καί άνέ
λα6ε την ύττοχρέωση νά τό συιμ
ψηφίσει μέ. νερό ττον δίνει σχό
Δήρο άττό τίς γεωτρήσεις της.
Ό συιμψηφισμός γιά τίς όψει
λές τής Κοινότητος, είναι θβμα
τι—ικής διαδικασίας γιά νά δι-
αγραφεϊ ή οφείλη άττό τα λογι-
στικά 6ι6λία χοΰ Δήμου έττειδή
ό άηηψ τοί> νερ°°
θεΐ καί άττοιμιίνο μΐόνο ή έγγρα-
φή τού άναλόγοκ ττοσού τής
χρεωπιστώσεως στούς ι—ό ψή-
φιση ττ,ροντΓθλογιθ'μούς των δύο
Όργανισμιών (Δη^ου - Κοίνότη
τας)·
Μί 6άση τα τταραιτάνω τα
σηιμερινά άνείσπρσκτα Οττόλοι-
ττα τού Δήμου εΤνα. 4.312 087
δρχ. μ£γάλο ^Ρ0^ τ«ν όττοίων
θά εΐοττραχτεϊ Μ^« στο τΡί"
χον έτος 1978 μέ σνντονισμέ-
νες άνάλογες ένέργειες ττού ε-
χοον ττρογραιμίμοττιο—εί ο—ό τή
Δηιμοτική 'Αρχη, γιά τίς όττοΐες
εχει δώσει άνάλογες έντολίς
στήν Ύττ,ηρεσία τοϋ Δήιμου.
Αϋτά δέ σέ ά-άντηση εΐδικά
γιά τα άνείσττροκτσ γιά την ά-
ττοκατάσιαση της αληθείας καί
την ένηιμέρωση τής κοινής γνύ-
μης, χωΡ'ζ να ά—°'τοώμε τόν
I-
παινο (άν κσ! τόν δικαιούμεθα)
άλλά κα'ι χωρίς νά πρέττει νά
γινόμεθα στόχοι κακτνς κριτι-
κης.
Έν ·Κρακλείω τή 23)2)78
Ό Δτ>μαρχος Ηρακλείου
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί-
ΝΕΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
τους, γιαχί οί σχιγμές είναι κρί
σιμες. Ή μερά ττού θά ύττογρα-
φεΤ ή νέα συμφωνία πλησιάζει
καί τστε θδναι άργά. Τό «ΕΞΩ
ΟΙ ΒΑΧΕΙΣ» χόχε δέν θά μιττο-
ροΰμε νά χό φωνάξωμε! Καί χοΰ
το γιατί, θάναι «'Ελληνικές»!
ΟΊ πληροφορίες χόσο άττό ά-
θηναικές έφημερίδες, ττού μέχρι
στιγΐμήζ, δέν διαψεύχηκαν δσο
καί άττό δικές μας, φέρουν χήν
Κρήτη καί είδικώτερα χήν περιο
χή χοΰ Άποχόρωνα, σάν χον νέ
ο χόττο έγκαχάστασης μ ι άς ά¬
πό τίς μεγαλύχερες πολεμικές
έγκαχαστάσεις. ΟΊ έγκαχασχά-
σεις αύχές θά ιτεριλα,μβάνουν:
Ο Μεγάλα έλικοδρόμιΐα ττού
θά έξασφαλίσουν την έττικοινω-
νία χοΰ 6ου στόλου μ£ χίς Άμε
ρικάνιικες Βάσος.
Ο Τεράστιο μηχανολογικό κέν
χρο γιά χήν συντήρηση καί έττι
σκίυή λεπχών ήλεκτρονικών όρ-
γάυων χών σκαφών τού 6ου Στό
λου. Σχό μΓΐχανολογικό αύτό
κέντρο οί Άμερικανοι αποδί¬
δον τεράο-τια σηιμασία, δεδομέ
νού δτι θά περιλαμδάνει καί
τελεία ήλεκτρονικά μηχονήμα
τα τα όποΤα θά «συλλαιμβά-
νουν» κάθε κινήση σ' όλόκλη-
ρο τό χώρο χής Μεσογείου. Θά
συλλέγουν δέ καί άλλες πληρο-
φορίες σχετικά μέ την πολιχική
κατάσχαση σχήν 'Ελλάδα καί
Κύπρο. Γιά χήν καχασκευή καί
έττίβλεψη άΰχοΰ τοΰ κένχρου έ-
φχασε πρίν άττό μερικές μέρες
Ο ΑΙΕΥβνΝϊηΊΪΣ
[ΤΗ ΧΛΑΚΙ4Λ
• Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
1972' (έξύβριση άξιωιμαχικοϋ),
ύττέβαλλε αΐχηση χάριτος σχό
Συμβοΰλιο Χαρίτων χοΰ Ύττουρ
γείου Δικαιοσύνης, μέ την ό-
ττοία ζηχά να τ°ΰ χαρισθεΤ ή
ποινή διότι — όπως άναφέ-
ρει έκχός άπό χούς άλλους λό¬
γους — θεωρεΐ άπαράδεκτο μιά
ποινή ποΰ έπιδλήθηκε επί Δι-
κτατορίας, νά έκτελεστεΐ έττΐ
Δημοκρατίας.
Σχήν ϊδια αΐτησή τού ό διευ
θυνχής χής «Αληθείας» άναφέ-
ρει ότι τυχόν έττιδολή, τελικώς
χης ποινης, θά δημιουργήσει κα
κήν έντύστώσιν είς την διεθνή
κοινήν γνώμην, λόγω χοΰ δτι θά
επέμβη χό Λιεθνές Ίν-
σχιτοΰτο Τύττου και
ή Διεθνής Άμΐ/ηστείας, όργανι
σμοΐ οί όττοΐοι καί στό ττρόσφα
το παρελθόν έχουν συιμητεριλά-
6ει χό όνομα τού Μάνου Χαρή,
σχήν είδική λίστα χών διωκομέ
νων δηιμοσιογράψων σέ Δηιμο-
κρατικά καθεστώτα, άναφέρον-
χάς χον πρώτο σχις είσαγγελι-
κές διώξεις, σέ όλόκληρη την
'Ελλάδα.
'♦♦♦♦►♦♦ ♦♦♦«*♦♦♦
στά Χανιά Άνώτερος άιμερικά-
νος άξιωιματικός πού υττηρετεΐ
στή μεγάλη άμερικανική δάση
χής Νεάπολης Ιταλίας.
• 'Υττόγειες δεξαιμενές
διατηρούν τεραστία ξ
τα καυσίμων γιά χον άνεφοδια
σμό τού 6ου Σχόλου. ΟΊ δεξα-
μ;νές αύχές, καθώς καί τό μήχα
νολογικό κένχρο ττιθανότοτχα ^θά
στεγαστοΰν σχίς ΰπόγειςς,,γα
λαρίες χοΰ κούφιου δουνοΰ στή
Δραττανοκεφάλα.
9 Τεράσχιο μεχεωρολογικό
σταθμό έφοδιασμένο μί ραντάρ
τοΰ Άμερικάνικου Ναυχικοΰ.
Ή δοίττάνη γιά την καχασκευ
ή χού τρομαχτικοΰ αύχού έ'ργου
θά στοιχΐσει φανχασχικά ττο-
σά, τα όποΤα μέχρι σχιγμ,ής,
Φτάνουν τό 1 )3 τού άμερικα-
νικοΰ πολεμικοΰ ττρουπολογι-
σμοΰ
Στό μεχαξύ, καί καχά την
διάρκεια τής έττίσκ·εψης καί ττα¬
ραμονής μας σχήν πεοιοχή αύ-
χή μάς δόθηκε ή δυνατόχη[α νά
διχτπστώσο,με · την όλοκληρωχι
κή άνχίθεση χών κατοίκων χής
περιοχής γιά χήν προσπαθεία
έγκατάστασης Άμερικανονσ-
χοικών Βάσεων. Άπό την πρώ
χη στιγμή μόλις έγιναν γνω
στές οί ττροσπάθειες άπαλλο-
τρίωσης μιάς τεραστίας έχ^τσ.
σης πάνω άττό 280.000 στρέμ-
μαχα, συγκροχήθηκε άμέσως μ ι
ά τοττική προσωρινή επιτραπή
κατά των Βάσεων, ή όττοία γρή
γορα διευρύίθηκε κα! ά—ό άλ
λους τταράγονχες χών Χανίων
καί ανάλαβε χήν κλΐιμάκωση
τοΰ άγώνα. Πρόεδρος τής έττι-
τροπής αυτής είναι ό τταττα —
Άττοσχόλης - Διαμανχούδης, έ
φημέριος χοΰ Κοκκίνου Χωρίου.
Σέ μιά ένδιαφέρουσα συνομιλία
μας ό πό—α — 'Αττοσχόλης
μάς εΤπε:
ΟΊ μετρήσεις στήν περιρχή
τής Δραττανοκεφάλας άρχίσαν
ι άττό τΠν ττερίοδο τής διχτατορί
' άς. Αύτό δείχνουν καί τα ση,μά
ν δια τής Τοττογραφικής Ύττηρε
. σίας ττού έ'χει άναλάβει τό ερ
γο αύτό. Άμέσως μόλις μάθα-
Χμε γιά τό θέμα των απολλοτρι¬
ώσεων στήν περιοχή άπό έ'γκυ
ρα έγγραφα δηιμιουργήσαμε την
έττιχροττή άγώνα άττό χά χωρία
τής περιοχής, καί άρχίσαιμε νά
έρευνοθμε χό θέιμσ. Σκεψτηκα-
με δλους τούς τταράγοντες κα!
μέ ΰτΓΟμνημα σχετικό τ°ύς έκθέ
σαιμε την δλη καχάσχαση. Ό-
λοΐ' σχεδόν δέχτηκαν νά μάς 6οη
θήσουν. Αντιδράση συνανχήσα-
με μόνο άπό χον Νομάρχη, ό
οποίος άρνήθηκε βέβσια δχι οί
ά—αλλοχριωσεις γίνονται γιά
τίς Βάσεις ένώ ό ΐδιος εΤχε υ-
πογράψει χή σχετική πρόχαση
άτταλλοχριώσεως κα! την καχέ
θεσε στό 'ΕφεχεΤο γιά νά έκδι
κασιεΤ. Ή απαντήση μ£χά δό-
θηκε άττό χό Γενικό 'ΕπιτελεΤο
ή ότΓοίσ δχι μόνο δέν μάς έττεισε
άλλά μάς λύττησε ττολύ πού τπε
ριεΐχε μέσα διάψορες προχρο-
πίς πού θίγουν την άξιοττρέ'ττειά
μας καί τό "Ελληνικό μας φιλό
τιψιο.
Ό [όπος μας είναι ϊσως φτω
χός διμως ό άέρας τού είναι ά-
γνός καί μυρωιμένος καί δέν θέ-
λουμε νά τόν μολύνουν οί Άμε-
ρικάνοι. Δέν έξαγαραζόμςιστε
μέ τίττοτα!
Ή τεραστία έχταση ττού ά-
τταλλοτριώνεται θάχει σά συνε¬
πεία νά κατασχραιφεΤ χό χ»ριό
μας γιαχί πέρνουν Ινα μεγάλο
ιμίρος καί αϋτό τό δείχνουν τα
σηιμάδια ττοΰ ΰττάρχουν. Ά-
κάμ.η ση.μαντικό είναι τό γεγο¬
νός δτι ή έχταση ποΰ πρό-
κειται νά ά—αλλοτριωθεΐ ττερι-
λοιμβάνει καί έκκλησιαστικά
κχίσιμιατα χά όποϊα δρίσκονται
ΑΘΩΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕ 1
ΤΟΥ ΚΚΕ *
9 Συνέχεια άττό τή σελίδα Ι
ριολεκτικά κατακλύσει την
αϊθουσα, καί ό δημοκρατι¬
κάς λαός τοϋ Ηρακλείου».
Μάρτυρες ύπειράστιισί|'ς
των κατηγορουμένων κατέ-
θεσαιν οί κ. Βασάλος Βού-
λευχής χοϋ ΚΚΕ, ό Δήιμα'ρ-
χος κ. Κα,ρέιλλης, ό κ. Φ· 'ϊ-
ωαννίδης, ή Δήιμαρχος Αρ¬
χανών κ. Πλουμίδου, κάΐ'ό
κ. Μυκωνιιάτης, ένώ οί πε-
ρισσότεροι μάριχυ,ριες τσΰ
σχετικοΰ καταλόγου, 6^
κρίθηκε άνάνικη νά καταθέ-
σουν.
ττολύ κοντά στό ΡΑΝΤΑΡ πού ύ
πάρχει στήν περιοχή αυτή. Ό
Δικηγόρος δέ ττού μάς έστειλε
χήν ανακοινώση γιά χήν απαλ¬
λοτριώση μάς εΐττε άκόμη δτι
πρόκειται γιά έργα χού ΝΑΤΟ.
Εϊμασχε διοττεθεΐΐμένοι νά
συνεχΐσουμε χον άγώνο μας μέ
χρι τέλους γιατί χό θέμα των ά
παλλοτριώσεων δέν είναι μόνο
θέμα των κσιοίκων τής ττεριο-
χής δττως σκόττιιμα προσττάθησε
νά τό τοττοθεήτσει ό κ. Νομάρ-
χης Χανίων, άλλά είναι ζήτημα
πού άφορά όλόκληρο τόν Κρη
χικό καί χον 'Ελληνικό λαό.
Πέρα άττό κάθε πολιτική
καί τταραταξιακή τ>τ·*>θέτηση
εϊμσστε έχοι,μοι νά άγωνιστοΰ-
μ£ μέχρι τή νίκη.
Άπευθ-/νάμαστε άττό χτν μ ι
κρή μά ήρω'ινίή αυτή γωνιά τήζ
Κρήτης καί καλοθμε στόν κοι
νό άγώνα κάθε τίμιο "Ελληνα
πού άγοητά τόν χόττο χου νά
μάς συμτταρασταθεΐ ένεργά
στόν άγώνα μας. Τό ττρόβλημα
αΰχό μάς άφορά τό Τδιο δλους
Ή ούδεχερόχηχα στόν άγώνα
αύτό αημαίνει, ττροδοσία. Κάθε
έλεύθερος άνθρωττος δέν είναι
δυνατόν νά μένει άμέχοχος· Ά
πό την σκοττιά αύχή' έκρινα ότι
σάν άνθρωττος άλλά καί σάν 1ε
ρωμένος, έττρεττε, εΐχα χρέος νά
μτττώ έττικεφαλής σχόν άγώνα αύ
τό!
(Συνεχίζεχαι)
Γ. Λ.
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1978
Τεΐάρΐη 8 Μαριίου
ΟΧΟΡΟΣΤΗΣ126
ΣΜΗΝΑΡΧΙΑΣ ΜΑΧΗΣ
Στό Κοσμιικό Σαλόνι
«ΛΙΝΤΟ»
Μαζί μας:
ΡΙΑ ΝΟΡΜΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Έξασφαλίσατε εγκαίρως την συμ-
μετοχή σας, στό άποκριάτικο ξε-
φόντωμα τής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. 280 — 474
♦♦♦♦
♦ο»Φ»»»»
ΠΟΛΕΙ ΤΑ Ι
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Εκτάσεως 16Ο0 τ.μ. ττού άττέ
χει 400 μ. άττό τή θάλασσα,
σχήν περιοχή Καρχερού "Ηρα¬
κλείου.
Πληροφορίαι: Δημ. Μανωλά
κην, Δικηγόρον, Τηλ 280-063
Ήράκλειο.
II
« Ξ Ε Ν ΙΑ »
ΒΥΜΗΒΕΙΤΑΙ
ΠΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ
— ΛΛΛ —
2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ
------- ΨΦεΛι** ——
5 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΟΦΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΜΠΕΤΑ
— ΛΛΑ —
9 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
♦♦♦♦♦♦♦♦»
10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΠΩΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ
, — ΑΑΑ —
11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ
■■■■■■■■■■ΗΗΒ
β ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
Σφαιρική αντιμετωπίση των Έλληνικών προβλημάτων
ΓΝίΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΔΟ
Τού Γιατροϋ-ΠολιτΕϋτή Αθηνών, τήςΕΔΗΚ. κ.ΜΑΗΟΑΗ Ι.ΜΠΔΝΤΟΥΒΑ
— 3ο —
Σήμερον Κύριοι,
δάνεχαι ή έποχή χοθ 1944 - 45
τόσον άπό 3πτοψη τ ι μαρίας των
ένόχων, όσον καί άπτό άτποψη ή-
θικής, κοινωνικής κα! έθνικής
άναγνώρισης κα! δικαίωσης των
έντίμωΐ' κα! ίχανών 'ΕΞλλήντΛ'
Τόχε ή άμαδική καί κ,αθολική ύ-
σχερία, ττού κατόρθωσε νά ύ-
—αβάλει χό Κομμουνιστικό κόμ
ιμχ σχό μεγαλύχερο μέρος τού
Ελληνικόν Λαοΰ, με τίς όργα-
νώσεις ΕΑΜ, ΕΛΛΑΣ, ΟΠΛΑ,
ΕΠΟΝ, κ.λ ττ γιά λαοκιραχία
καί άναρχία, κσί μέ εμβλημα τό
σφυροδρέπανο, πού εσήμαινε
Κόκκινη Δικχαχορία, εΤχε σάν
άποχέλεσμα νά έξοβελισθη ή
Δηιμοκραχία, νά σχιγιμαχισθη
καί νά κηλιδωθή ή Έθνική Άντ!
σχαση καί νά έπιπλεύσουν οί δο
σίλογοι, οί προδόχες καί οί μαυ
ραγορίτες, δηλαδή ολόκληρον
6 Καχοχικός μιηχανισμός, ό
ξενοκίνηχος κα! έγκάθεχος. Άν
χιθέτως, εάν ά Λαός έπώκνωνε
άντ! χών κοιμμουνισχικών λεγεώ
νων, χ!ς δημοκρατικές έττάλξεις
χαΐ άνεδείκνυε όνχί χών άδι-
σχάκτων καμιμουνιστών, δημο¬
κρατικάς φυσικ,ούς ήγέχες, χό
άττοτέλεσμα θά ήτο ή έτπκράχη
ση ιμιάς γνήσιας Δημοκρατίας,
ττού θά καχαργοϋσε χό Καχοχι-
κό Κράτος καί κατεσχημένο, θά
έδη|μιουργοΰσε άντιττροσωττευχι
κό έθνικό, άγωνισχικό δη,μοκρα
χικό κατεστημενο καί θά εθεχε
τίς ύγιεΐς δάσεις κα! χή 6έ6αιη
ττροοττχική τού Σοσιαλιστικοϋ
μεχασχηιμαχισ'μοθ, 6 οποίος θά
εΐχε μέχρι σήιμερα συνχελεσθεΤ.
ΣήΊμερα, ή παράταξη των ϊ-
δίων άνθρώπων καί χοΰ ίδίου κα
χεσχηιμένου, ττού έλαίω άναρχι-
κών κατώρθωσε καί νά επιζήση
κα! νά κιοριαρχήσει τότε έπιζεΐ
μέχρι σήμερα καθισχάμενο ϊσχυ
ρό έξ ύπαιχιόχηχος τού Λαού
μας, ό όττοΐος δέυ άκολουθεί
τοϋς ϊδικούς χου άρχηγοΰς, πού
άναδεικνύονται μέ χήν άξία καί
θυσία χων σέ κρίσιιμες σχιγμές,
άλλά χούς διορισμένους τεχνη-
χούς ήγέτες καί χούς διαφόρους
φυγάμαχους κα! άσχεχοι/ς μέ
έθνικούς άγώνες, δηιμαγωγούς
ι«χί δηιμοκοπους.
Είναι πολύ μικρά τό έλαφρυν
χικό χοΰ Λαοϋ μας ότι παρασΰ-
ρεχαι, δχι έξοπτατείται, δχι εί
ναι ύττοανάττχυκχος, ότι πιστεύ
εί χεχνιένχως σερδιρισιμένες ψεύ
τικες Οποσχέσεις κλπ. Καΐ τού
χο, διόχι, ένώ είναι πολύ προσ-
φαχα χά γεγονότα καί τής Κα-
χοχής καί χής ιΔικταχαρίας οΰχε
διδάσκεχαι, οΰχε τταραδειγιμαχί-
ζεχαι, οϋχε φρονιμαχίζεχαι
άλλά συνεχίζει νά άρνεΐ-
ται χον ίδιον χον έαυχόν χου
κα! νά άγκαλιάζη χίς άκρβΐες θε
σεις, μέ ήγέτες, έπαναλαιμβάνω
διορισμένους, οί όποΐοι εχουν
χαυχισθεΐ μέ ξένα συ'μφέρονχα
κα! μέ ξένες ένχολές καϊ κα-
τευθύνσεις
Άλλά μήττως χό ϊδιο δέν συ-
νέ6η καΐ στή Συνέλευση χής Έ
πιδαύρου, απού έτΓεκ.ράχησαν οί
ΚοτσαιμΓπάσηδες καΐ δχι οί χί-
(μιοι καί άσυ|μ|6!6αστοι καϊ ά-
ττροσκύνηχοι άγωνισχές σάν
τόν Κολοκοχρώνη, χον "Υψηλόν
τη καί άλλους; Γιατί άραγε, έ-
παναλαιμδάνεχαι πάνχοχε ή
Ί'δια Ίσχορία, μέ άποτέλεσμα.
δ,τι έτπχυγχάνουν οί διακεκρι-
ιμίνοι "Ελληνες υά μεχαβάλλε-
χαι είς έρείτπα κα! νά κινδυνεύ
ουμε ά—ό αύχήν την άνίερη καί
άνθελληνική χοκχική, νά άττειλεΐ
ται σήμερα ή περαιχέρω Οτταρ
ξή μας σάν "Έθνους, σάν Λαοΰ,
σάν Φϋλής
Μήττως έχουν δίκηο δσοι λέ-
νε, δχι ττταίουν ο! ξέναι, πού
ιμάς έξουσιάζουν, διόχι έττεμδα!
νούν σχά έσωχερικά μας;
Ή έπισχημονική θέσις καί α¬
πάντησις, όσον άφορά τα αΤχια
δλων χών άνχοχέρω γεγονοχων,
πρέπει νά άναζηχηθοΰν, διά
ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ!
>·■
ΜΑϋΕΡΕδΑ,,
ΥΑΛΙΚΑ ■ ΔΠΡΑ ΓΑΜΟΥ
ΆδελφοΙ ΧΑΡ9.ΝΙΤΗ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ/ όδός "Ιδής 23
Τηλ. 280198
ΑΘΗΝΑ.* Τηλ. 9563829
τής ψυχανάλυσης καί ψυχοσύνθε
σης τής ψυχολογίας χοΰ Λαοΰ
μας. Μιά τέχοια έρευνα, θά ά
ττεδείκνυε δχΐ ή χωρία μάζα χοθ
Λαοΰ μας, έ'χει κοινό παρανομα
σχή, χήν ίδιτηχα τού άχομικοΰ
βολέαχος καΐ χής έξασφάλισης
σης καί χήν νοοτροπία χής άττοφυ
γής χοΰ ο'ιουοήποχε κίνδυνον πε-
,ριπέχειας καί δυσχερειών.
Αι/τό χό εύτελές ενσχιχχο χή·-
κακώς ένυοομμένης αύχοσυνχή-
ιρησης, δίδει την άκαχαμάχηχη
δύνΌομη στό καχεσχημένο τής
Άρχής τού «διαίρει καί 6ασί-
λευε»
Ή σημερινή Δεξιά, γνησία έκ
ττρόσω~ος καί συνεχισχής τής
ίσχορίας χού τταρελθόνχος χης,
αφοΰ παράδωσε χή χώρα ούσι-
ασχικώς στό ελεος χής Άμερι-
κής ,μέ τίς Βάσεις χού θανάχου
κα! χών πληροφοριών καί χών
ήλεχτρονικών μέσων άκόμη
κα! μέ χήν δεδηλ«μένη ύποκί
νηση ύπ' αυτής τΠζ είς 6άρος
τής Ελλάδος πραγμαχοττοιουμέ
νης Ίμιπεριαλισχικής έπέκτασης
χής Τουρκίας διά πυρός καΐ
σιδήρου, έξακολουθεί ν" άπολαμ
6άνη χής έιμπισχοσύνης χού 50
ο)ο των 'Ελλήνων. Γεγονός πού
άποδεικνύει δτι ή μερίδα αύχή
χοΰ Λαοΰ, δηλαδή ό μισός λα
ος, είναι ίύαίσθηχος σχό άχομι
κό κα! κοιμματικό σαμφέρον
κα! σχή δειλή σκοτπιμόχηχα χής
προσωρινάς ήσυχίας, ("Οπτος ά
κριδώς συνεβαινε καί επ! Χούν
χας) καί καθόλου εύαίσθητος
στις έθυικές μειώσεις καΐ έθνι-
«ούς ξεπεσμούς ττοΰ ζοΰιμε έξ
ύτταιχιόχητος χής έξάρχησης
καί ύποχαγής τής Δεξιάς σέ
δεδηλωμένους έθνικούς έχθρούς
τής "Ελλάδος. Άκσμα, ή Δεξιά
ένομιμοποίησε χό 6ίο καί χήν
πολιτεια χής Χούνχας, μέ τό νά
δεχθή δλες χΐς αύθαιρεσίες, πα-
ρανΌμίες, άδικίες, οϊκονομιχές
τταροχές καΐ σκάνδαλα, άπολύ-
σεις καΐ προαγωγές δικασχικών,
σραχιωχικών, ύπαλλήλων κλπ.
χής Χούντας "Εχσι χά θύμαχα
τής Χούνΐας παρέμειναν δέκα
φορές θύ,μαχα καΐ οί εάνοηθέν
τες επ! Χούνχας, ώς καί ο! θύ
τες χοΰ Λαοΰ κα! χή-ς Πατρίδος
όλων χών διαμεχρημάχων, δχι
ΐμόνον δέν ένοχλήθηκαν, άλλά
βαινουν την ακοδική οίκονομική
καΐ δαθμολογική, ώς καΐ κοινω
νιχή ττορεία της, κα[ά γεωμε-
τρική πρόοδο 'Εδώ ευρίσκει ε-
φαρμογή χό ρητό χού Γ. Πατταν
δρέου «ΟΊ τττωχοί πχωχότεροι
καΐ οί ττλούσιοι ττλουσιώτεροι»
Ή Παιδεία, ή έκπαίδευση, οί
εύκαιριες αξιοποίησης καί προ-
όδου ύλικής κα! πνευμαχικής
είναι βαλμένες σχά καλούπια
τοΰ καχεσχηιμένοι; καΐ γίνονται
όττλα είς βάρος χοΰ Λαοΰ, άφοΰ
άτποστΓθΰν χήν δύΜαιμη άπό χά
χέρια κα! τό μυαλό χών έκαχομ
μυρίων 'Ελλήνων, γιά νά τή»
χρησιιμοποιούν καχά ατποκλεισχι-
κόχηχα, οί ιμόνιμοι χοατοτηρη-
ταί καί πραιχωριανοΐ χής Δέ
ξιάς, είς όλάκλη,ρη την πολυμε
ρή διαβάθμιση χής Ίεραρχικής
Κλίιμακας χών κλικών χης, δ¬
λων χών είδών, (ΚρατΓΐκός μη-
χανισ,μός, Άνώτατα καί μή
Πνευιμαχικά Ίδρύμαχα, Πανε
πισχήμια, Νοσοκομεΐα, Σχρα-
χός, Άστυνοιμία κλττ.)
Άξιοκρατία δέν ύιττάρχει, έ-
ττικραχεΐ μόνο εύνοιοκραχία
«αί οίκογενειοκρατία ή όττοία
άκολουθεΤ χήν Ίστορική συνέ-
χεια χοΰ παρελθό,νχος Πρόνοια
Ύγεία, Καχοικία, "Οδικά δί-
κχι/α, Σι/γκοινωνία, "Υδρευσις,
Άποχέχευσις, Βιωτικό έττίττε
δο, είναι καχαστάσεις άττογοη
χευχικές, δχι μόνον σχήν ύτται
θρο χώρα, άλλά καί στά άσχι
κά κέντρα, άλλά καίσ' αύχή χήν
~ρωχεύουσα. Όλα είναι ύ~οχυ
ττώδη, άττρογραιμ(μιάχιστα, χω
ρίς συνχονισιμό (Λίθοι καί Κέ
ραιμοΊ άχάκτως έρριμμένοι). Δή
λαδή σωδεΤ μιά κακοήθης Κοι
νωνική καΐ Πνει»μαχική νόσος
ή όποία έπίκενχρο έχει τόν
ύδροκέφαλο χών Αθηνών, έκλυ
χικά αίτια χούς πειρασμούς χής
Καταναλωχικής κοινωνίας, έξέ-
λιξη έχει χον έκφυλισιμιό, μαζ!
μέ χήν άσχυφιλίαι καΐ την έρή
μωση καί εγκατάλειψη χής ύ-
παίθρου, άκόμη την εκττχωση
τής ήθικής καί έθνικής άνχίσχα
ση·ς καί τής άξιοπρέΐπειας χοθ
άχόιμου ή όποία οοηγεΐ στό συμ
6ι6ασμό, σχήν ύττοχαγή καί
στήν έξάρχηση άττό χό Πολιτι
κό καϊ Κοινωνικο καχεστηΐμένο.
Ή διαγραφαμένη ττροοτΓχι-
κή είναι ή ύπόστροφη έξέλιξη,
ή άνκανόχηχα παρακολούθη-
σης καΐ συιμβάδισης μέ την πρό
οδο χών άλλων Κραχών, ή ττα-
ρακμή καΐ χελικά ή ύποδούλωση
ή όποία σέ τέχοιες ττεριπχώσεις
κι άν δέν φθάση νά είναι άιμεση
(πού καΐ αύτό δέν άποκλείεχαι)
γίνεχαι, όττωσδήποχε, ειμμεση
διά χής οίκοναμικής, πνευμαχι¬
κής καΐ χεχνολογικής καΐ πολι
τισχικής έξάρτησης καί ύποχα¬
γής καί δχι σιονύτταρξης, όπως
γίνεχαι μεχαξύ ϊσων
Τό δαρόμετρο δμως χοΰ ήθι-
κοϋ, πνευιμαχικοΰ, κοινωνικοΰ
καΐ έ&νικοΰ ττοιοΰ, τόσο χών Άρ
χοντων όσον καΐ χών άρχαμένων
είναι ή έλασχικότητα συνείδησης
ττου έπικρατεΤ στό πρώτο μέ-
λημα καί πρόβληιμα ενός Λα¬
ού, πού είναι ή προσχασία τής
ύγείας καί τής ζωής τού. Πνεΰ
μα ύγιές, έν σώματι ύγιεΐ, ελε
γαν ο! Άιρχαΐοι "Ελληνες, κα!
τό έφαρ,μόζουν δλοι πλήν χών
'Ελλήνων Είναι δέ βασικό τό
θέιμα αϋτό, διότι ή 'Εθνική πο-
λιτική, ή Κοινωνική πολιχική, ή
πρόοδος, ή έξέλιξη, ό πολιχι-
σμός, τα άνθρώτΓΐνα ίδανικά, εί
ναι καθ" ολοκληρίαν μηδέν, εΐ-
ναι ψενάκη καΐ ψευδη γιά ίνα
Λαό καί γιά μιά Χώρα, πού δέν
έχει την εύαισθησία καΐ την άν
θρωπιά νά ξεκινήση πρώτα άπό
την ασύγκριτη άνύψωση τού
έπιττέδου ύγείας, πού άφορά
τή ζωή χοΰ Λαοΰ καϊ μεχά νά
ττροχορήση σέ μακροτηρόθεσμες
ΐπενδύσεις καί έπιδιώξεις
• Στό έτταμενο χό χέλος
■II
ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ ΑΙ
Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Ανδη Νάρκισσος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΟΔΟΣ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
►♦♦♦■»>♦«»♦♦♦♦ ♦
ραδ ι ιι α!1 ιι ι: ιμι ι: η
Ε»ΑΝ Ι >♦ τη> !»..( α ΑΟΑΝΑΙΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 6-7 Ητηλ 17.10)8 ΗΡΑΚΛΙΙΟΝ
"Ο,τι Θέλει τό συγχρονο σπιτι
Πρίν άνοράσετε τό στεροφωνικό σσς συγκρότη μα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας
Προσφέρομε τής καλύτερες μάρκες στερεοφωνικων μηχανημάτων τού ΗΧΟΥ
ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΠΡΕίΙΤΥ - ΟΚΟννΝ
ΝΑΤΙ ΟΝΑί - 5υΡΕΚ5ΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 — 81ΙΛ/ΕΒ - ΗΙΤΑ0ΗΙ - ΤΕίΕΡϋΝΚΕΝ
'Υπεύθυνη καθοδήγηση γιά σωστή έκλογή
Ρ Α ΔΙ Ο ΜΑΚΡΑΚΗ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Ναί, σέ σας άπευθύνεται
αύτό χό γιράιμμα μου Χανιώ
τες Τέκτονες (άς σας ηρο-
σαγορεύσιο καΐ μιά φορά
μέ τό χαϊδευτικό σας όνο-
μαι, γιά νά μή σάς λέω ου>
νέχεια μασόινους).
Καΐ δπως ύποσχΐέθηκα
στούς άγαπιηίτούς συνανα-
γνώστας μου τής «ΑΛΗΘΕΙ
ΑΣ» συνεχίζω τίς άποκαλύ
ψεις μου ηερί ΡΟΤΑΡΥ.
Άπευβύνομαι Γοαράλλη-
λα καΐ κυρίώς σ' αύίτούς
πού φοιτοΰνε στό «κατηχη
τικό σας σχολειό» έκεΐνο
τό εΰηιχο — τό αθωο; ΡΟ¬
ΤΑΡΥ πού τούς σκοπούς
τού παρουσιύζετε στόν προ-
σφΐλη σας «ΚΗΡΥΚΑ» Χα¬
νίων, σάν μιά πανάκεια,
σάν μιά σανίδα σωτηρίας
καί Χιρκκιανικης τελειότη-
τος.
Μέ την τόσο έΛ>τεχνα στη-
μόνΐ| παγίδα - πιροπαγάνδα
σας γιά νά προσελκύσετε
κι δλλα, άθωα θύματα ύτΐο-
φηφίους αύιριανούς μαοό-
νους, πού θά γίνουν τα θύ
ματα αύτά χωρίς νά τό καΐα
λάβουΐν οί πι/6 πιοΛλοί.
Άλή0εια, οάς έρωτώ: αύ
τα τα τόσο ώραία κατασκευά
σματά σας πού οραινομενι-
κά συνάδουν μέ άρχές χρι
οτιανικές, αύτά πού παρε¬
λαύνουν ά>πό «την έφημερί
δαι τοΰ καλοΰ κόσμου» (έτ-
σι τόν έΆεγα/ν οί Χανιώτες
τόν «ΚΗΡΥΚΑ» παλιώτε-
ρα), μήπως συμπολίτες μου
μασόνοι, τα πέρινετε Ότά
σοβαιρά, άιπευθυνόμενοι δχι
μόνον έαυτοϊς καί άλλή-
λοις, άλλά σέ εύρύτερο κοι
νό τής Χανιώτυχης διανόη-
σης; 'Άν ναί ώ τής ύιποκρι-
σίαςΙ! Τόσον πολύ λοωιόν
ύποτΐράτε την νοηροσύντ»
των Χανιωτών καί όσον αΛ-
λων διαόαζουν τόν «ΚΗΡΥ-
ΚΑ» άπό τούς νέους έπιιστή
ΕΜ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ!
ΙΥΓΧΑΡΠΤΗΡΙΑ
ΑΠΟ ΑΓΐνίΙΙΤΟ ΜΑΣ
Άγωνιστά Μάνο Χαρή,
Σέ χαιρετώ μέ άκράτητο
ένθουσκασμό. Σέ χαίρομε
γιά την άλήβεια σου καΐ σέ
άπάζομαι διότι είσαι Ενός
έντιμος άγωνκπής. Συνέχι
σε τό έργον σου μέ πυρί-
καυτον άγάπη. Ημείς σέ α¬
κολουθούμεν πιστά.
Ή παιροΰσα (/πρόκειται
γιά έιπιστολή σχετική μέ
τόν Παπά Κα,ροφυλάκΐι καί
τίς είκόνες) έστάλη είς 'Ά
γιον Πέτρας καί αναμένο¬
μεν τί θά πράξη γιά τόν κα
τηγορούμιενον Άρκικλέ-
πτην ίερέα Καροφυλάκην.
Αίσχος.
Ή Δυτική Κρήτη> οί Σςκικι
ανές Μαδάριες καΐ ό Ψηλο-
ρείτης βογγοΰν γιά τίς κλε-
ψές τοΰ Καροφυλάκη.
Εύγε σας. Συινεχίστε έ?ν-
τιμο καΐ τίμιον άγώνα σας.
Μετά τιμης
ΕΜΜ. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ
Έρωφίλης 16
Ρέθυμνο
μονες καί πνευίματικούς άν ΡΟΤΑΡΥ είναι τό νητιιαγω
θρώπους; Κάνετε πώς ξε
χάσατε τόν μιύθον τοΰ Αίσώ
που, «'Ειπί δέ άινεμος οπνευ-
οε, ή δορά, περιερέθη καί
γυμνάς ό δνος ήν;» (ό δνος
πού φόρεσε δοράν λέον-
τος). Άιπό τότε δηλαδή πού
στό Ήράκλειο φύσηξε δυ¬
νατάς αέρος δταν ό Γιαννα
κουδάκης πηρε τα μασόνι-
κα άριχεία σας καί ό άέρας
τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» - άόλλη
γεϊο, ό προθάλαμος, τής μα
σονίας; 'Όργανο τής μεγά-
λης ίδέας των Εβραίων Σι-
ωνιοτών πού όνειρεύονται ι
νά ξαναφτιάξουν τό Βασί
λειο τοϋ Δαυΐδαύτοί πού βά
λανε τό δακ,τυλάκι τους νά
αιματοκυλισθη" ή μαρίτυρΐικΐ)
μας Κύπρος;
Άλήθεια, πήτε μας σέ
ποία παράγιραφο άπό αύτά
πού τσαμιπουρνάτε στά γρσ
μιά φορά Αληθείας - τοΰ ' φόιμκνά σας άναφέιρετε γιά
ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ ό' " ' ~ " ' " "
ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ σκόρΐτισε
πανίτοΰ τό φως μιάς πραγ-
ματικότη,τας πού κρύβατε
καί μάθανε δλοι τί συνέβαϊ-
νε στά &δυτα των στοων
των μασόνων.
Άλλά καί πάλι δέν τό βά
ζετε κάτω Χανιώτες
ΜΑΤΣ μεταξύ σας άδελ
φοί». =.έρετε κα άλλο μονο-
πάτι. Σκεφθήκατε πονηρώτε
ρα (στρουθοκαμηλικώτε-
ρα) δμιως: Εϊχατε πρόχεΐ-
ρη τήιν μασκα τοΰ Ρόταιρυ
γιά νά έξαιπατήσετε ποίον;
Ποιούς; Δέν καταλάβατε
άικόμιη 2να πιράγμα, πού καΐ
τα βυζανιάριικα όκόμιη £-
χούν καταλάβεΐ; ινΟτι το
■ » ■ - - --(-,— --------|--------
θεό Τριαδικό, γιά Χραστό,
μήιπως δέν τό ειδα;
'Ερωτώ τούς Χανιώτες
μα'αόνους ποΰ τα γράφουν '
αύτά; Πιοτεύουν δτι ό Κύ
ριός μας Ίησοΰς Χριστός εί
ναι θεός άληθινός, έκ θε-
ου άληθινοΰ; ί είναι ίνας
μύστης άπλός, δπως ό Βού
δας, ό Μωχαμέτης, ό Κομ-
φούκιος; Ναί γ| δχι;
Καί ή προσευχή των πρό
των συνεστιάσεων των Ρο
ταριανών, σέ ποίον Κύριον
άπευίθύνεταΐ; Στόν Τρααδι-
κόν θεόν ί| στόν ΜΑΤΣ
(τόν θεόν των μασόνων);
'Άς μας άιπαντήισουν πάνω
σ' αύτά τα καυτά έρωτήματα
ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΩΝΙΤΗ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΤ
Κονττά σου πάλι δρχομαι νά σέ εύχαριστήρω
δχεις μεγάλες άρετές καί θά τ' όμολογήσω.
'Άνθρωποι πού δέν %ρουνε στόν κόσμογιάνΐταζοΰνε
οΰτε άιρετές γνωιρίζουνε, οθτε ήθκκή κρσποΰνε.
Μέ ποϊό δικαίωμα ΣανΐΓάττ. έκαμες τέτοια πράξη
νά στείλεας τούς Κομάντος σου την Κύπορο νά πειράξει.
Γιάντα είς τό τηλέφωνο δέν είπες την άλήθεια
μονο 'λεγες γιά ύπουργούς, ψεύτικα παραμύθια.
Ρακώ μέ ποιό δικαίωμα έΐκαμες τέτοια πράξη
μέσα στ' άειροδιρόιμιο τέτοια φωτία ν' άνάψεΐ.
Άλλά σταθήκαν τυχεροί καί οήκωσαν τα χέρια
στήν Κύιπρο παιραδώσανε Οριματα καί μαχαίρια.
Τα πάνιτα άγνοήσανε. Πράμα δέ,ν σεβαστήκαν
γι' αύτό έντροπιαστήικανε στή,ν Κύπρο πού βρέθηκαν.
Γι αύτό σάν Κρη/τχκος μιπορώ νά κ,ρίνω αυτή την πράξη
ν' άρχίξουνε ή τα πυρά δικό τού είναι τό κρίμα.
Μετά πού εϊδε μιά σαιγμή πώς πάνε νά χαθοΰνε
τα χέρια εσηκώσανε γιά νά παραδοθοΰνε.
Εΐχε άπλώσει ή σκστεινιά, τα φώταεϊχαν σβύσει
άκοΰνε άπό τόν παμπό τό πΰρ νά σταματήιοει.
Προτοΰ άιρχίοει ή φωτία εϊχαν μεοολαβήσει
στή μέση στό διάδρομο πού είχανε ζητήρει.
Ό γείς άπ' τούς άπαγωγεϊς χωρίς δπλο νά φέρει
μιαζί μέ Κύπιριο έκπιρόσωπο τότέλος γιά νά φ&ρει.
'Έτσι τα πάντα εϊχανε κάποια καλή πορεία
καί ξάφνου άνάβει ή φωτία χωρίς καμμιά αίτία.
'Εφ' δσον οί άπαγωγεϊς εϊχα/νε συμφωνήσει
τί γύρευε ή Αϊγυπιτοςτό πΰρ γιά νά κεντήσεΐ;
Γι' αύτό σάν Κρηίτΐκός μπορω νά κρίνω αυτή τή πράξη
σέ σφάλμα έΊπεοε ό Σαντάτ γΐ' αύτό πρέπιει νά χάσει
Ή Κύττρος έ'χ' ΐδανικά κι έχει καί Ίστορία
τόν τόπο ύπερασπίζεταη καί γίινεται θυσία.
Άξίζει πολλά ό Κυπριανοϋ" άλλ' άλλοι δέν θωροΰνε
ποιοί έχουνε τήιν ένοχή καί νά τιμωρηιθοΰνε·
Τό κάβε κράτος στέκεται στούς νόμους πού χαράζει
κΐ δταν τούς νόμους τοΰ παίτοΰν πράμα δέν λογαριάζει.
Ζητώ νά μοΰ έπιτραπεΐ νά σέ εύχαιριοτήρω
καί νά τελειώσω "Ελληνας διρο καιρό θά ζήσω.
θέλω νά 'ρθώ άγΐράμιματος στρν τόπο τόν δικό σου
οί άιρετές κι' οί χά,ρες σου μέ τάξαν οτό πιλβυρό σου.
Πιρόεδιρε δόξες καί τιμές άξίζει ή άφεντιά σου
τα πάντα άνατρέπονται κα έρχονται στά νερά σου.
Δέν εΐν' ή Κύπρος καπηλιό νά κάνουν φασαρία
ή μάνατοΰ πολκτιντμοΰ τόγράφ'ή Ίστορία.
"Οτταν έκεΐνες οί φυλές ζοΰσαν μέ τα θηρία
την Κύπρο την έφώτιζε μεγάλη Ίστορία.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
Καντάνου 107
Ήράκλειο Κρήτης
ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
(Νεκροταφεϊο)
ΤΗΛ. 23Ο.-Ι89
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
μέσω όποιασδήτΐοτε εφημε¬
ρίδος. Αναμένομεν.
"Υστερα άπό τα γραφομε
να αύτά τοΰ «ΚΗΡΥΚΑ» πε
ρί Ρόταρυ καί πιροσευχί|ς
Ροταιριανών είναι εθλογον,
νά άναμιένωμεν άπό τούς
πνευματικούς άνβρώπους
των Χαινίων — τούς θεολό-
γους Ιδία — νά πάρουν θέ¬
σιν. "Η μή,πως θά έξακολου
θοΰιν την περίεργη σιωπή
των; Αναμένομεν, πρίν ά-
ναγκαστοΰμε νά κατονομά-
σωμεν ποιοί 6π' αύτούς έ*-
χουν χιρέος νά μιλήοουν.-
Άλλά θά συνεχίοομε όλ-
λη φαρά μέ άδιάσειστα ντο-
κουμέντα δτι ΡΟΤΑΡΥ
ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ είναι δυό
έννοιες πού στήν πράξη
ταυαίζονταιΐ. 'Άν μποροΰν
άς μας διαψεύσουν. θά ά-
ναφερθοΰρε καί έπώνυμα
στά καμώματα - έ5ργα καί ή
μέρες τής Χανιώτικης Στο»
δς.
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Μ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΩΤΙΑ
Άγαττημένε μου Διευβυντά
Είμαι £νας άναγνώοτης
σας τής άγατΐημένης μου έ
φημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ» άλ
λά βρίσκομαΐ λίγο μακρυ
ά. Μ"6νω στήν Σκωτία καί
σάς παιρακαλώ εάν μπορεΐ-
τε νά μοΰ την σιέλνετε κά
θε βδομάδαι καΐ εάν μΐτορεϊ-
τε νά μοΰ γράφετε πώς θά
σ&ς στείλω πρώτα τα λε-
φτά καΐ μετά νά μοΰ στέλ
νετε την εφημερίδα
Εύχαρΐστώ
Σάς φιλώ μέ πολλή άγάπη
Ό άναγνώστης σας
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
(ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑ-
ΤΟΥ)
Δ.Ε.Η.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ
Πρός
Τή Διιεύθυνοη τής
εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ήράκλειο Κρήίτης
Κύιριε Διευβυντά,
Σιχετικά μέ τό σχόλιο της
«ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τής 24.1.78
τό οποίον άναφέρεται στήν
άνάγκη μετατοπιίσεως ήλεκ
τροφόρου καλωδίου πού
περνοΰοε δίιπλα άπό οίκοδο
μή στό 'Ηράικλειο, έπειδή
δηιμιουργοΰσε κίνδυνο ή-
λεκτροπληιξίας, σάς πληρο
φοροΰμε τα άκόλουθα:
Ή Ύ—ρεσία μας στό Ή¬
ράκλειο, μετά την είδοποίη
ση τοΰ ένδκισρερομιένου
γιά την έναρξη τί&ν οίκοδο
μικών έιργαοιών καί την έ-
πιτόπιο διαπίοτωση άπό άρ-
μόδιο τεχνικό μας ότι δέν
τηιροΰνίται τα προβλεπόμε¬
να άπό τόν Νόμο δρια ό/κρα
λείας, ένϊτειλε στόν ένδια-
φερομενο καί στήν Άστυνο
μική Άρχή έγγ1ρα^ρο γιά δι
ακοΐτή των εργασιών μέχιρι
νά γίνει ή μετατόπιση τοΰ
δικτύου.
Οί έργαοίες τής μετχιτο
πίσεως τελείωσαν στίς 27.1.
1978.
Σημειώνουμε δτα ό ύΐτεύ-
θυνος τής οΐκοδομής δορει-
λε, μέχιρι νά γίνει ή μετατό
πισηι, γ| νά διακόψει τίς έρ¬
γαοίες Γ) νά λάβει τα άπα-
ραίτητα μέτρα προστανΐίας
των εργαζομένων στήν οίκο
δομή, δπως προβλέιπει τό
Π.Δ 447)75 άρθρ. 26 παρ. 1.
Άθήνα 17)2)1978
Μέ έκτίμηοτ)
Κ. Π. ΚΟΝΤΟΣ
Διευθυντάς ΔΕΗ
Διευθύνοεως Περικρ'έρειας
Νήοων
Σάββατον 11 Μαρτίου
ΞΕΝΙΑ
Όμεναλος
ΠΕΡΙΗΓΗΤ ΚΗΣ
χορος της
ΣΕΛΙΔΑ 2η
ΗΡΛΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ» ΚΡΗΤΗΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
Ο Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
Πρός τίς Δηιμοτ/ικές και πολιχι-
κές άρχές χοΰ Ηρακλείου
'ΑξιόΤιιμοι Κύριοι,
Είναι γνωστό ττώς δλοι μας
ιμιλοθμε μέ περηφανεια γιά την
Πνευματική μας κληρονομιά.
Όλοι μοτς καχέχομε λίΐγο $ ττο-
λύ τό Πνευιμιατικό πανηγύρι
ττού στήθηκε σχά χώματσ τ°0
ΜεγαλόκαχΓτρου αίώνες ττρΐν
καί δεν έννοεΐ νά πάψει.
Έπηρεασμένος άττό την Κ,ρη
Τ'κή παράδοση καί μέ μοναδικό
σκο—ό νά ττιροσφέρω κάχι στό
τομέσ της ττολιτιστικης άνά-
ττυξιης ξεκίνησα μαζεύοντας
στή γκαλερί μου χά βιβλία, ττού
(μττοροθσα χών Ηρακλειωτών
συγγραφέων.
Θά τό μάθστε καί σείς άπό
ΐίς έψηιμερίθες. ©ά διοοβάσατε
—ώς κάττοιος *τΓαλατ3ός» έτρεξε
—αρτ» μέ πόρτα γιά νά 6ρεΤ έρ
γα 50 τόσων "Ηρακλειωτών καί
νά τα εκθέσει.
Καί σάς ρωτώ Κύριοι. Μή^τως
κ ι έσεΐς εΐστε ύττεύθυνοι γιά χό
«άντιττνευιματικό» κλίμα ττού
προσπαθούνε κά—οιοι &λλοι
ξέρετε ποιοί - νά καλλιεργή-
σουνε;
Έγώ έκανσ μιά προσπαθεία
χωρίς κανένα οικονομ ικό συιμφέ
ρον κι έσεΐς ττρώτοι - καί καλύ
τεροι - οί έκττρόσωποι τής Πό
λιτεί'ας τό άγνοήσατε. Δέν αγ-
ΑΦ01 ΓΑΛΡΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓαΛΗΓ
ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙ7
ΑΝΕΓΕΡΓΙΓ ΠΠΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά-
των, είς τάς Οπδ ανέγερσιν πολυκατοικίας
πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη·
μείου τοθ Κράτους).
Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
νοήσατε έχμως μόνο έμένα. Δέν
άγνοήσατε μιόνο τή δική μου
προσπαθεία Άγνοήσατε τούς
συμίΐΓατριώτες λογοτέχνες και
σνγγιραφεΤς ποθ ιμάχονται άκό-
μη σχήν μιπρούτζινη καί στεί-
ρα έποχή μας. Πού μάχονται
γιά τό Πνέμα παλληκαιρίσια.
Κΐ' έσεΐς τούς άγνοήσατε... 'ΕΘε
ωρήσατε φαίνεται μεγάλο χον
κόπο νά έρθεχε ώς έδώ, νά μεί
νεχε λίγα λετττά μέ τούζ α¬
πλούς άνθρώπους τοΰ Λαοϋ,
ττού ή,ρθαν αύθόρμηχα νά δοϋνε
χό έργο χών πνευιμαχικών τους
μττροσχάρηδων.
Γιά δλο σας αύχό χό ένδιαφέ
ρον καί την αρνηθή σας νά 'ρθεΐ
χε σέ έπαφή χόσο μέ χό Λαό άλ
λά καί μέ χούς Πνευιμιαχικούς
άνβρώπους πού άγωνίζονχαι κά
τω άττο δύσκολες συνθηκες μέ
σκοττό νά σι/νεχίσουν χήν Πνευ-
μαχική μας κληρονομιά.
Σάς Εύχαρισχώ
Νά 'στε βεβαιοί δμ)ως δτι ή
Τέχνη καΐό Πολιτισμόςθά'ρθουν
ο' έτταφή μέ τό Λαό.
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Άγρόκτημα 10 περίπου
στρεμιμάτων πού περιέχει
70 ρίζες χονδροελιές καί
3.500 κουρμούλες κρασά-
μιπελο. Βρίσκεται μεταξύ
Σταυρακιιανής Καμάρας καί
Δαχρνών 16 χιλιόμετρα άπό
Ηράκλειον.
Πληροφορίες τηλ. 284-
410 μετά τίς 2 τό μεσηιμέρι.
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο»
ΜΠΥΡΟΜβΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
Ι Αεωφ. ΕΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
'ΑναλαμΡάνομε πάσης φύοεως τοποθετήοεις
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
♦♦♦♦ ·>♦♦
♦ ♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦Ο»»»»»*»**
Ι
επ,κα,ρο, ζηχοΐι Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝ
ΤΟ ΤΡΕΛΛΟ
ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Τόση εύθυψώχ φέρνει
τό τρελλό τό καρναβάλι
ττού τ° ττεριμένουν δλοι
και μάς ήρθε ιρέχος πάλι.
Τό χρελλό τό καρναβάλι
τόν κοσμάκη θά γλεντήσει
νέων καϊ ιτροχωρηιμένων
τίς καρδιές θα συγκινήσει.
Κι άν έτπτραττεί θά δούμε
νόιρθη καϊ ό μασκαράς
ττούναι σύμβολο εύθυιμίας
τού κεφιοϋ και τής χαράς.
Κι δπως χά παλιά Τά χρόνια
δχαν 'ρχόταν καρνοαβάλι
θά μασκαρει/χούνε δλοι
καΐ μικροί μά καί μεγάλο ι.
Μόλες φίλοι Θά νυχχώνη
σχά κρυφά Θά ξεπορχίσουν
μασκαροΰδες μασκαράδες
,νά πειράξουν νά γλενχήσουν.
Και σέ ιρειρασμό Θά βάζουν
νέους γέρους μέ λογάκια
πού μέ χέχνη μασκαροΰδες
θά ττετοΰνε μέ γελάκια.
Καΐ σέ νεαρό κι ώρα?ο
λέει ή Μασκαροΰ κρυφά
όχι είναι τ' δνειρό της
πώς τΡελλά τόν άγαττά.
Κι είν' φαινάμ'ενο μεγάλο
μόλις φτάση ή αποκριά
ξετρελαίνεται κ ι ή νέα
ξετρελαίνεται κ ι ή γριά.
Πιό πολΰ διμως όητ' δλους
ξερελαίνονχαι οί γριές
νχύνονχαι σάν κοττελλοΰδες ■
κ ι ΰποκρίνονχαι τίς νιές.
Εΐν' φαινάμενο έπίσης
νέοι καί μουσχοκαλήδες
νχύνονχαι όσάν κι*ρίες
κι άλλοι όσάν δΕσττοινίδες
Κ,αϊ κυρίες μά καί νέες
δηλαδή χά Θηλυκά
/μοοσκαρεύονχαι μέ τέχνη
καΐ φοροθνε άνδρικά.
Καί μικροί χοοριτωμένοι
καί ώραϊοι μασκσράδες
θά γβμίσουνε χοΰς δρήμους
συντροψιά μέ τις μαιμάδ€ς.
Νέοι, Νέες καί Κυιρίες
κ ι έσε?ς Κύριοι γλεντήσχε
τή,ν αποκριά χαρήτε
δσο πιό πολύ μίΐτορεΤτε.
ΓΕΩΡ. Κ. ΚΑΡΓΙΑΛΙΔΗΣ
Ή τρισένδοξη καΐ θρυλική ΕΠΟΝ ζωντάνεψε
ξανά οτή μνήρη χιλιάδων άαπρομάλιδων άγωνι-
στών τής ΈΘνικής μας Άντίστασης! Τίς μέρες αύ
τές συμιπληρώθηικαν 35 όλόκληιρα χρόνια άπό την
ίστορική μέροΐ τής 23 τοΰ Φλεβάρη τοΰ '43. Καί κά
θεσαι άγαπητέ άναγνώστη μου, σεβαστέ μου Έπο
νίτη, καΐ άναλογίζεσαι τά χρόνκι αύτά. Πάσα χρό
νια πέραοαν άπό τότες... Πόσοι διωγμοί! Φυλακές
Έζαρίες. Μακρονήσια, Γιοΰρες, Καλάμι, Ίτζεδίν
Πόση νιτροπη! Πόσο μίσος! Βάλθηκαν μιέ κάθε τρό
πό νά τά σβύσουν δλα! "Ομως £να πράγμα δέν κα-
τάφειραν ό 'Ιμπεριαλισμός καΐ ή ντάπια άντίδρατ
ση. Νά ξεριζώσουν τό μήνυμα της ΕΙΠΟΝ άπό τίς
καρδιές τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ. Καΐ τώρα ΰστερα
άπό τάσα χιρόνκι οί νεώτεροι έσμϊξαν μέ τούς πα-
λιούς γιά νά γιορτάοουμε δλοι μαζί.
ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ
μιά γενιά στήν άντίσταση.
Κάτω άπό την τιμημένη σημαία της, βαμιμένη
μέ τό αϊμα πολλών ήρώων έχωσαν τόν δρίκο χι-
λιάδες ΕΠΟΝίτες καί ΕΠΟΝίτισσες. Φαρός καί
όδηγός ή δράση τής ΕΠΟΝ πού κατώρθωσε νά ου
σπειρώσει ολη την Έλλη/νική Νεολαία στό πλευ
ρό τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ στόν άγώνα γιά μαά Έλ-
λάδα άνεξάρτηπτη Λαοκρατούμενη.
Ή ΕΠΟΝ αποτελεί σύροολο καΐ όδηγό γιά
τή οημειρινιή νεολαϊα καΐ καμμιά δύναμαι δσο καΐ
όν προσπαθεΐ δέν πιρόκειται νά την άμαυιρώσει. Οί
άγώνες της οτέκουν οτό,μβολο Υια τό "Εθνος τιμής
καί πατριιωτιομοΰ (ρωτεινό όρόαημο πού θά δείχ-
νει πάντα στούς νεώτερους τό δ,ρόμο τοΰ ΧΡΕ-
ΟΥΣ! Τό δρόμο τοΰ άγώνα τοΰ πατριωτισμοΰ τής
αύτοθυοίας τής άνυδιοτέλειας τής άγάπης γιά τό
λαό.
Τό δρόμο τής ΈΘνικής Άνεξαρτησίας καΐ τής
Δημοκρατίας·
Αύιτή είναι ή ΕΠΟΝ τό καμάρι μας! Ό όδη-
γός μας! Γιά μιά Έλλάδα χωρίς ξένες Βάσεις. Γιά
Δημοκρατία.
γ. διαβάτης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
"Εκτάσεως 1600 τ.μ. πού άττέ
χει 400 μ. άπό τή θάλασσα,
σχήν περιοχή ΚαρχεροΟ Ηρα¬
κλείου.
Πληροφορίαι: Δημ. Μανωλά
κην, Δικηγόρον, Τηλ. 280-063
Ήράκλειο.
ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (^ δέματα)
ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ
ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
— Ποιότης "Αρίστη — Μεγαλες είσαγωγές
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208
ΤΗΛ. 284.473 - 220.339
ΙΒΗ
ΙΒΒΒΒΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΘΚΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280291
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙΕ ΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
(ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.Θ. 164
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΗ ΣΑΛΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΚΡΟΝΟΣ»
Υπό τή βιεύθηνβη ΐοϋ ΜΑΝΟΑΗ ΟΡΦΑΜθνθβΚΗ
Μιά άτΐοκιλειστική προσψορά τού Κέντρον μ«ς πρός τό κοινό τοϋ ΉρσΝλείου γιά
δλες τίς Άτΐόκριες
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΔΤΕΒΑΣ
καί μαζί τού τα λαμιτρότερα αχηέρια τοϋ λαϊκοθ πενταγρσιμμου
ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΖΚΑ
ΘΕΟϋ. ΒΙΛΜΑΖ
ΓΩΓΩ ΔΙΑΚΟΥ
ΖΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΑΟΥ
ΝΙΚΟΖ ΓΑΛΑΝΟΖ
Στίς διπΑοπενιές ΑΦΟΙ ΧΡΗΗΙΔΗ
Όρχήβτρα ΡΙΡ5Τ
Στό μονΐέρνο τραμούδι ό ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΕ1Σ0Σ
Κουζίνα έκλεκτή - Τιμαί Α ΛΑ Κ ΑΡΤ
Ρεζερβέ τηλ. 283.075 - 751.848
Δεχόμαστε συνεστιόχτεις Σύλλογον
"Εν«ρξη τίρογράιμμοτος καθηιμερινώς 10 μ.μ.
Εΐσοθος άπό τόν χ€ΐμ«ρινό κιν)φο «ΚΡΟΝΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου-
με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟυΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
μέρη τοϋ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες
λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
Πληροφορίες ΗΕΚΑΚί,ΙΟΝ ΤΚΑνΕί 5ΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
5ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΑΤΜΟΙΦΑΙΡΑ
«ΞΕΝΧΑ»
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
Η ΠΕΜΤΑΜΕΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ «Τ Ζ Ο Υ Ν Ι Ο Ρ Σ»
ΤΟ ΦΛΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΙΚΟ «Τ Ρ Ι Ο Α Τ Ι Κ Α»
ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΡΙΤΑ ΒΛΑΧΑΚΙΗ
ΕνΕΙ,ΙΝ
ΑΓΤΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ
κσί ή ΣΥΛΒΙΑ ΑΣιΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙ,Α Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Π,ΜΕΤΑΙ
Ν«»
· ΚΟΥ»
· «βΤ*
ΚΟΥΧ · ΚΟΥΚ
* Άρχίζω μ' δνα διάλογο, σχετικόν μέ τή δίκη
ιοΰ δκευθυνπή τής «Αληθείας» στη Χαλκίδα: _
—Τί γνώμη βχεις, θά χαρίοουνε την ποινή τού
Μάνου Χαρή; ν, ,
—Νά σοΰ πώ, λόγο> τοΰ ονόματος Χαρή, πρέπει
νά τοΰ δώσουνε... χαρή·
Κι έγώ συμπληιρώνχι) μέ μιά όμοιοκαταληξία:
Μακάρι... , ν-
* Πληρωμένη, πραγμαιτικά, άπάντηρη «δωσε
γνωστάς παληόςδΐικηγόρος τοΰ Ηρακλείου, κάπως
εύτραφής καί διοΓϋτροφόρος, σέ £να υποψήφιο Πρό
εδρο τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου, ό οποίος τόν
πλησίασε γιά την ψηψο τού, λέγοντάς τού:_
—Ξέρετε κύριε συνάδελφε, δτι οας έκτιμω...
Καί ό πρός δν ή έκτίμηοη, πού είναι γνωστό δ
τι δέν χαρίζει κάοτανα, τοΰ άπάντησε:
— Ευχαρίστου κύριε συνάδελφε, άλλά Ι,ΐερετε σ
αύτές τίς περιπτώσεις δέν έχει σηιιασία αν μέ έχτι
ματε έαείς, άλλά τό άνττίθετο, αν δηλαδή σας έχτι-
μώ έγώ, ό ψηφοφόρος.
Καί ό ύποψήφιος κατάλαβε από έκείνη τή στιγ
μή, γιατί δέν πηιρε 37 ψήρους, άλλά μόνον 36.
Τώρα θά μοΰ πίίτε γιατί δέν λέω όνόματα.
Σαςθυμίζω τότραγούδι τοΰ Χατζηδάκη (προσεξε¬
τε: τοΰ Μάνου) πού λέει: «έκεϊ ψηλά στόν Ύμη-
γο ύπάρχει κάποιο μυστικό»...
Έλπίζω νά τό καταλάβατε, άφοΰ ήδη σδς τό
εΐπα κατά...πλαγιώΐατον τρόπον!...
* Συνέβη στή στοα τής Έφορίας, την περασμένη
βδομάδα, δταν δλοι κοταθέτανε τίς φορολογικές
τους δηλώσεις.
Κάποιος, άπευθυνόμενος πρός Εναν άλλον,
τοΰ εϊπε πε.ριφιρονηιτικά:
— Δηλωσισ....
Διευκρίνιση: ό άλλος, πρός τόν άποίο έγινε ό
χαραχτηρισμός, ήταν άπό τούς λεγόμενους «άνα-
θεωρητές», κι ό πιρώτος 6ρηκε τήιν εύκαιρία νά τόν
καρφώσει άνώδυνα, μιά καί γνώριζε δτι παληό-
τερα εϊχε κάνει μιά άλλη... δήλωση.
* Συζηΐτανε δυό Ήραΐκλειώτες κυνηγοί καί σχο-
λιάζουν 2ναν τρίτο συνάδελφο πού περνά άηό κον
τά τους:
—Ξέρεις μόνο ποιό πουλί δέν κυνήγηοε ποτέ έ-
τοΰτος;
— 'Όχι, ποιό;
— Τό... πουλί τής Χούνιταςΐ
Περΐττό βεβαία νά σημειωθεί δτι ό σχολιαζό-
μενος κυνηιγός £χει καίτιηγορηθεΐ γιά κάποιες αχέ-
σεις τού μέ τή Διχτατορία·
* θυμαστε έναν ύποψίνριο τής «ΈΘνικής Πάτα
ξης», έργολά6ο, «μηχανικό» κ.λ.π. πού εϊχε πολ-
λαπλές σχέσεις μέ τόν Ποιτνικό Νόμο;
Π' αυτόν γινόταν προχθές ή συζητήση στούς
διαδρόμους των Δικαστηρίων, μέ την εύκαιρία μι-
άς περίπτωσης άπάτης.
Είπε λοιπόν κάποιος:
—Αύτάς δχι μόνο δέν «6γήκε», άλλά τελικά
«μπίίικε»...
'Όχι βέ6αια στή Βουλή, άλλά στή... Φυλακή.
Ν ...Κατοούνα πού χρειάζεται!...
* Εϊχε χαθεϊ τό κλειδί τοΰ χρηματοκιοωτίου ε¬
νός Ήραικλειώτη καί τό πηγε ό άνθρωπος νττόν ό-
)ζυγονοκολλητή νά τοΰ τό άνοίξει. 'Έγινε δμως
μιά άπροσεξία καί τό ά/ποτέλεσμα Γ)ταν.. τραγικό:
Άπό'τή φλόγα τοΰ όξυγόνου καήικάινε... πεν-'
τακόσα έκατομιμύρια δραχ,μές. Ναί, δέν διαβάσατε
λάθος: Πεντακόσα έκατομμύρια!
Λεπχομόρεια: τά χαρ.τονομίσματα ήταν κατο-
χικά, «Τσολάκογλου» πού λέμε, γιατί ό άνθρωπος
ήταν συλλέκτης...
Νά, 2να... άγαθότοΰ πληθωρισμοΰ... Καίγονται
500 έκαιτομμύρια καί... καρφί δέν οοΰ... καίγεται!
* Τόμιπολα παίζανε προχθές στή Χανιόπορτα
κάτι έπιτήδειοι, μέχρι πού . μετά άπό τηλεφώνη-
μα - δφθαοε επί τόπου ή «Άλήθεαα».
Γυρνα λοιπόν άμέισως ό £νας τοιιπολατζής καί
λέει οτόν άλλο συνεταίρο τού:
—Καί τώρα τί γίινεταΐ;
Καί ό άλλος τοΰ άπαντα εθθυμα:
—...Τόμπολα!..
* 'Ένας «μαλλιάς δηροσιογράφος», κουρεύτηκε
πρόσφατα, κατά σύσταση τοΰ δικηγόρου τού, γιά
νά μή δημιουργήιαει στό Δακαστήριο κακή έντύπω-
ση:
Καί κάποιος πού τόν εϊδε, είπε:
—'Έτοι^ δέν θάχει έμφανη τουλάχιστον σχέση
ιέ τίς... «δημοσιογραφικές τού τρίχες».
Πάναως ό άντίδικός τού, σέ σχετική παρατή-
ρηση άλλου γιά τό γεγονός, άπάντησε:
—'Άς τον νά...κουρεύεται. ..
* Τακτικάς άναγνώστης τής στήλης, μοΰ εϊπε
προχθές:
—'Άντε πάλι, τόν κάρφωσες τόν «πανύψηλο
δικηγόρον μέ την Κτηματική Τραπέζα...
Εγώ, απλώς περιορίστηκα νά τοΰ πώ δτι δέν
καταΑαοε τό πνεΰμα μου.
Λ Λ Έ"^^καί «λλοι μπορεϊ νά μην κατά-
λαβαν τι ϋθελα νά πώ γιά τόν., ύψηλώτατο ς>ίλο
μου, δκυκρΐινΐζω δτι ή τραπέζα γιά την όποία μί-
λησα ήταν μέ τό τ μακρό, δηλαδή τό τρα~έζι στο
οπΤδυΓΤ ° ^^^ ο^νήγορος έχει ίδιαίτε-
α? τό κπΤ '^' °1ν ^"«νός, προτ,μα κυρί-
οκ; τό κρέας, ιδίως δταν εϊναι κλεψίμιο.
Οσο γιά την άλλη Τραπέζα, μέ τό Τ
λαιο είναι γνωστό δτι κάποιοι άλλοι ελέω
νη" Υ"1"1-----" τ,ο0 ψηλοΰ, φάγανε τόν...
στ ά θέματα
Υου
»♦♦♦♦♦·»»
ΟΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Γραφ. "Ηρακλείου: 'Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
διακοσμητικη
287.670
Μέγεθος Γραμματοσειράς