98828 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

116

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

19/9/1977
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χβράς σ' αυτόν, ηοϋ -ρΐν μέ
χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
στόμα, προλάβη νά πεΐ 6στω
καΐ μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΙ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔιβνθανίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
Χρόνος 3ος-Άρ. φύλλου 116-Δρχ,5
Ό Διευβυνιής μας άνακάλυ·
υε καί παράδωοε κατανγέιΥ
Αονΐας οτίς Άρχές
Μέη -ημοοιονροφικιί έπιτυχια της ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, προοφορά οτή Δημοσία Ύγειπ
10 ΤΟΝΝΟΥΣ
ακαταλληλαΚΡΕ Α Τ Α
ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ
τού ΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
Ίδιοχτήτη Ξενοδοχείου
"ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ,,
Τα μισά ειχαν άποδηκευτεϊ στό ψυγεϊο Νικηφορίδη πού δα διωχδή σάν συν
υπεύδυνος έγκληματικής ενεργείας -ίΒΙΙβΕΤΒ 110 Α' ΤΜΗΜΑ Η Α10ΙΚΗΙΗ
αΐΑΤΑΧΘΗΚΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΑ
Καταστράφηκαν άμέσως άπό Έπιτροπή καί τα 10 χιλιάδες κιλά
ι
ΜΙΑ ΝΕ Α δημοσιογ ραφική έππυχία σημείωσε ή έφη
μερίδα μας, τό μεοημέρι τής περασμένης Τετάρτης 14
Σεπτεμορίου, πού δοοι την ^ζησαν μέχρι σήμερα (έκ-
πρόσωποι Εΐσαγγελικών καΐ Άστυνομικών 'Αρχών, Γι-
ατροί κ.α.) τή χαρακτήρισαν σάν θετική προσφορά
στή Δημοσία 'Υγεία τοΰ "Ηρακλείου.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ό διευθυντής τής έφήμερΐοας μας
άνακάλυψε καί παρέδωσε καταγγέλλοντας στίς' Άρ¬
χές, δέκα χιλιάδες (10.000) κιλά (!!!) άκατάλληλα
πρός βρώσιν κρέατα καί ψάριο.
ΤΑ ΜΙΣΑ μάλιστα άπό αύτά εϊχαν ήδη τοποθετηθεί
στά ψυγεΐα Νικηφσρίδη, πίσω άπό την Έθνική Τρα¬
πέζα Ηρακλείου, γιά νά διατεθοΰν ποίος ξέρει ποΰ
καί νά καταλήξουν όπωσδήσίοτε σέ άνθρώπινα στομά-
χια, ϊσως όκόμη καί στά στομάχια έκείνων πού προσπά
θησαν - μάταια - νά συγκαλυψουν την σοβαρότατη αυ¬
τή ύπόθεση.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ νομίζομε νά τονίσωμε τή οημα
σία τής έγκληματικής αυτής ενεργείας τής οποίας
πρωταγωνΐστής είναι ό μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Νϊ-
κος Μεταξάς, ίδιοχτήιης τοΰ ξενοδοχείου «Κρέτα Μά
ρις» στή Χερσόνησο, μέ δευτεραγωνιστές τούς ίδιοχτή
τες των ψυγείων Νικηφορίδη.
11ΡΙΝ δώαομε λεπτομέρειες παρακαλοϋμε τόν Εά-
σαγγελέα Ηρακλείου κ. Ζορμπδ, τόν όποϊο ένημέρω-
σε οχι ή Χωροφυλακή άλλά ό διευθυντής μας στίς
9 τό πρωί τής 16ης τρέχοντος, μόλις ανέλαβε τα καθή
κοντά τού, νά δώσει προσοχή στά έρωτήματα πού δη-
Συνέχεια στή σελίδα 4
"Οπως ύποστηρίζει ό πστέρας πού ύπέβαλλε μήνυση
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΔΓΓΕΛΗ-ΧΔΡΟΥΛΔΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τό τραγικώτερο, άναμφισβή-
τητα ΘΟμβ τής τελευταίας πλημ
ΠΟΙΟΝ ΤΙΣ ΘΕΑΟΥΝ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ πού πρόκειται νά γίνουν τελικά τό πι-
θανώτερο στίς 4 Δεκεμβριού είναι έπιθυμία των Άμε-
(ρικανών πού θέλουν πάντα νά κηδεμονεύουν τή
χώρα μας.
Ό Καραμανλής δέν εϊχε κανένα λόγο νά μπεΐ τώ
ρα σέ έκλογική περιπέτεια πού θά τόν φέρει μέ μειω-
μένη ούσιαστικά δύναμη.
Σκοπός τού καί τελικός στόχος ή"ταν καί είναι ή
προεδρία της Δημοκρατίας, πού μέ την επισπεύση των
έκλογών τοΰ μειώνει τίς πιθανότητες, γιατΐ στίς έκλο-
γές αύτές καί νά πάρει την πλειοψηρία, λόγω τοΰ δτι
|τελικά δέν ένώνονται οί δημοκρατικές δυνάμεις, ή δια
^ φορά πάνω των 150 έδρών θά είναι μικρή.
Γιατΐ δμως τόν πιέζουν γιά έκλογές οί Άμερικανοί; Άπλούστατα γιατΐ
Βέλουν τώρα πού δέν εχει άκόμη φθαρεϊ, κι βχει νά προβάλλει την εϊσδοχή
μας στήν ΕΟΚ νά μπορέσουν νά τόν ξαναβγάλουν γιά νά έξασφαλίσουν γιά
μιά τραετία τουλάχιστον άκόμη, τόν έ'λεγχό τους στήν Έλλάδα, μέ δεξιά Κυ-
βέρνηση, γεγονός πού τούς έξυπηρετεϊ άπό πλευρας ΝΑΤΟ καί Βάσεων.
:
μύρας, ή μάλλον τής άδιαφαρίας
των έργολάβων Εϋαγγέλου κβι
Χαρούλας ΠΓΓΓχδόκη) (δττως ύ¬
ποστηρίζει ό δυστυχής πατέρας)
ήτον ό έ|>τάχρονος Νεκτάριος
Γεωργ ίου Μουλακάκης, πού πι/ί
γηκε τό μεσημέρι τής ττερασμέ-
νης Δευτέρας, στό έργοτάξιο
των εργατικήν κατοικ,ιών Μπεν/
τεδή "Ηρακλείου.
Ό μικράς Νεκτάριος, ένα χά
ριτωμένο καϊ ττχνέξυττνο άγορά-
κι, ενα άττό τα τρία παιδία τοΰ
ττλανόδιου μικροττωλητή Γιώρ¬
γη Μουλακάκη, 43 χ.ρόνων, μα-
ζΐ μέ ένα σχεδόν συνομίληκό τού
παιδί, έπαιζον εξω άπό τα σπί
τια τους καί προχωρώντας έ'φτα
σαν στήν πε,ριοχή των έργατι-
κών κατοικιών 200 μέτρα άπό
το σττίτι τοθ Μουλακάκη. 'Εκεϊ
περίμενε τόν άτυχο γυιό τοΰ μ ι
κροπωλητή ό θάνατος πού τό
ραντεβοϋ τόχαν κλείσει αθελά
τονς βεβαία, ο! ύπεύθυνοι τοΰ
έργου, πού δέν εΤχαν σκεπασει
τίς 30 περίπου λάκους, τά-
φρους, ψρεάτια κλπ. τό βάθος
των οποίων έφθανε περίπου τα
2,5 μέτρα καΐ τό άνοιγμά τους
ήτβον 4X5.
Αύτοι οί «άνοιχτοί τάφοι» γέ
μισαν λάσπη άπό τίς βροχές,
μέχρι ττάνω, ώστε ήρθε ή άπατη
λή έπιφάνειά τους, συνέχεια μέ
τό ύττόλοιπο έ'δαφος.
Σ' ένα άπό αύτούς πάτησε ό
άτυχος μικράς καΐ φυσικά ττνίγη
κε άττό την ίλύ πού ήταν γ«μι-
σμένος.
Τώρα μιά οίκογένεια κλαίει
άτταρηγόρητη, ένώ ή μάννα Κρυ
στάλλη Μουλακάκη, 36 χρόνων
έπαθε ψυχικό σόκ άττό τόν άδικο
χαμό τού παιδιοΰ της.
Καί άττομένουν οί εύθΰινες τού
τεχνικοϋ γραφείον Εύάγγελου
καί Χαρίκλειας Παπαδάκη, οί ό-
ττοΐοι καϊ θά λογοδοτήσουν συν
τομα στή Δικαιοσύνη διότι ό —α
τέρας τού θύματος τούς ύττέβαλ
λε μήνυση, άλλά κινήθηκε καΐ
αύτεπάγγελτη δίωξη.
Πιοτεύοιμε δτι ή Δικαιοσύνη
θά κάνη τό καθήκον της καί θά
καταδικάση παραδειγματικά
τούς ύπευθθνους.
ΕΚΚΑΗΣΗ
ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
ΠΑ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
Η άγνωστη οϊκογενειακή ζωή
τού μεγαλου ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Μιά ϊριυνα τοΰ Ν. ΨΙΛΔΚΗ άφιερωμένη στόν Ν. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ
Γιά μιά άκόμη φορά
Η ΚΡΗΤΗ ΞΑΝΑΔΟΚΙΜΑΣΕ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Σκηνές φρίκης καί τρό-
μου στόν Νομό μας. ΛΑν-
θρωποι πού όνακατεύανε
τίς λάσπες καί την ίλύ γυ-
ρεύοντας την άπλωμένη
σταφίδα τους, ΰλλοι πού
ιρέχανε μέσα σιόν τρομα-
χτικό κυκεώνα τής κατα-
στροφής καί γυρεύανε χα-
μένα έργαλεία, παρασυρ
μενά θαρέλια λαδιοϋ καί
πνιγμένα Γώα. Κι' άκόμη
αλλοι, πού προσπαθοΰσαν
Συνέχεια οτή σελίδα 4
Ή 2ρευνα αυτή ξεκίνησε πρΐν άπό έννιά πε¬
ρίπου μήνες, σέ συνεργασία μέ τόν άξέχαστο πρό
εδρο τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου Ηρακλείου καΐ
άνηφιό τοϋ Καζαντζάκη, Νίκο Σακλαμπανη. Τόν
περασμένο Ίούναο, ό Νΐκο: Σακλαμπάνης,
ι»·. α.φησε τή ζωή καί τή συνεργασία μας γιά τόν
μεγάλο συγγραςχέα. Στήν μνήμη τοΰ άξέχαστου
Νίκου, άφαερώνεται ιοΰτο ιό δημοσίεομα.
Η ΕΥΡΕΥΝΑ αυτή, πού είναι άπόσπασμα μιδς μεγαλύ-
τερης μελέτης γιά την ζωή καΐ την ψυχοσυνθεση τοΰ
Νίκου Καζαντζάκη, άποσκοπεϊ στό νά παρουσιάσει δγ
νωστες μέχρι στιγμής πτυχές, τής ζωής τού, βασισμέ-
νες κυρία>ς στήν στενη σΐκογενειακή τού ζωή. Όπω-
σδηποτ€ ή μελέτη τού £ργου ενός δημιουργοΰ, προε-
χτείνεται άναγκασπκά καΐ στήν ϊδια τή ζωή τοΰ δημι
ουργοΰ, μέσα στά Κοινωνικά ήΝ εύρύτερα πλαίσια. Γιά
τσν Καζαντζάκη, ή μελέτη άπλών περιοτατικών ή Οί-
κογενειακών άνεκδότων, παίρνει μεγαλύτερες διαστά
σεις καΐ άφήνει σιγά — σιγά νά ξεπετάγεται μέσ' άπ'
αυτήν, 2νας φιλοσοφημένος χιουμορίστας, ίίνας άσυμ
βίβαστος στοχαστής.
ΔΕΜΕΝΟΣ στενά μέ την Κρητική παράδοση καΐ τίς
ρίζες τής Κρήτης. Θαυμάζει την άγριάδα, την άνημε-
ρωσυνη καΐ σύγχρονα ό ίδιος είναι 2νας ί|συχος α,νθρω
πος, έπαναστατημένος μέν, άλλά ποτέ προκλητικός.
Άπ' δλο τό σιενό οίκογενειακό περιβάλλον τού, περισ
σότερο τόν άπασχόλησε ό πατέρας τού, Μιχάλης Κα¬
ζαντζάκης ό καπετάν «ψωμής» δπως ήταν τό παρα-
τοούκλι τού, πού καταγόταν άπό τύ χωριό «Βαρβά-
Συνέχεια στή σελίδα 1
Μέ 5000 φύλλα μέση κυκλοφορΐα
ΠΡΟΤΗ1 ΑΛΗΘΕΙΑ.. ΑΠΟ ΟΑΕΣ
ΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ύπεύβυνα στοιχεία, ή εφημερίδα
μας άρχεται πρώτη σέ κυκλοφορία, άπό δλες
τίς έφημερίδες τής Κρήτης, έβδομαδιαϊες καί ή-
μερήσιες.
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι τό άνώτερο τιράζ έκτυπώσε-
ως τής «Αληθείας» έ'φτασε στίς 6.000 φύλλα καί
τό κατώτερο σέ 4.000, ή μέση κυκλοφορία τής
εφημερίδας μας, άνέρχεται οέ 5.000 (πέντε χι¬
λιάδες) φύλλα, πρωτοφανές γεγονός στήν Ί-
στορία τοΰ Κρητικού Τύπου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τό άναγνωστικό μας κοινό,
πού μας >?δωσε αυτή την τιμηπκή πρωτιά.
ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ
ΤΗΣ Ν.Δ.) — ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕ-
ΟΛΑΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ) — ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ) — ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ε¬
ΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ», ΤΗΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ
«ΦΛΟΓΑΣ»)—ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΠΛΗΝ
ΤΑ ΒΑΣΙΛΟ. ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ) —
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
— ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΠΤΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧ-
ΝΕΣ — ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙ
ΑΚΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩ¬
ΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ —
ΤΟΥΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ — ΤΙΣ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
— ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-
ΦΩΝ — ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ
— ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΠΙ-
ΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΩΞΙΜΟ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ.
Μέ τό ύπ' αριθμόν 7822)77 Κλητήριο Θέσπι-
σμα τοϋ κ. Εΐσαγγελέα Πλημμελειοδικών "Ηρα¬
κλείου — τό όποΐο σας έπισυνάπτω σέ φωτοτυ-
πία — παραπέμπομαι νά δικαστώ, σάν ύπεύθυ-
νος έκδότης καί διευθυντής τής έν Ηρακλείω '
Κρήτης εκδιδομένης έβδομαδιαίας ' εφημερίδας
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ», τήνΠέμπτη 6Όκτω6ρί- ;
ου 19 7 7, άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο
"Ηρακλείου.
Ή κατηγορία πού μας άποδίδεται είναι δτι,
μέ δυό άρθρα μου>, («ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟ ΕΞΩ ΟΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΑΙΜΑ» καί «ΝΑΙ,
ΤΟ ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΑΙ¬
ΜΑ»), διέγειρα τόν Λαό σέ διάπραξη κακουργή-
ματος «κατά των Άμερικανικών έν Κρήτη στρα-
Συνέχεια στή σελίδα 4
♦♦♦♦
ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
Ο ΛΥΡΔΡΗΣ ΚΩΙΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Κώστας Μουντάκης. Ή Κρήτη
Ή Μουσΐική τής Κρήτης. ΟΙ ρί-
ζες της Κρήτης. Ή ψυχή τής
μίγαλονήσου ττού άγκομαχά στά
κατσάβ,ραχα καΐ στϊς πεδιάδες.
Χρόνους τώρα, ό Λυράρης ό Μου
σικός. ό «τελευταίας των γιγάν-
των» κρατά τό σφιγμό τού νη-
σιοΰ. Κι' ή μουσική τού, μουσική
μος. Καί τό ριζίτικο πού ξεσμη-
λιώνει τ' άσκέρια, δικό τού καϊ
δικό μσς τραγούδι.
—Μέ έ'να λυράκι μικρό ήμαθα.
Νά, τόσονέ σά τό τροατεζομά-
χαιρο.
"Υστερ' άττό τή συναυλία της
Μαρίζας Κώχ πού ό Κώστσς Μου
ντάκης συμμετεϊχε, κουβεντιάζου
με σέ μιά καοτρινή ταβέρνα.
—Φέρε καί κρασϊ άττό τό 6χρέ-
λι ΕΤντα, δέν έχεις κρασί στό
δαρέλι; Κι δμ εΐντα 'χεις;
ΕΤντα'χεις άφοΰ δέν έχεις κρα
σί. Μιλά ό Κώστας Μουντάκης.
Ό άνθρω—ος ττού παλεύει νά
κ.ρατήσει την Μουσική τού τόττου
μας. Τή μουσική μας παράδοση.
—Στενοχωροΰμαι, μά δυστυ-
χώς...
Ό Κώστας Μουντάκης θωρ-
ρεΤ πώς έξέφυγε ή Μουσική άττό
τίς ,ρίζες τσης. «—Νά ρθεΤς μιά
μερά πού δα κάνω μπρόδες νά
σοθ παίζω νά δεΐς πώς έπαί-
ζουντανε ιταλία ή Μουσική» μοΰ
λέει. Κι έχει δίκηο Κάττοιος στήν
ταβέρνα μιλά γιά τούς δίσκους
τού . Καραμανλή καί τού . . .
Πολυτεχνείου. Γιά τίς γλυκανά-
λστες ξετσιπωμΐντινάδες. Κι έ-
γώ θωρώ τόν Μουντακη ττού μοθ
σημειώνει μέ τό στόμσ ίνα γνή
σιο ξεχασμένο σκοττό.
ΕΤντσ νά ττεΤς. Άττ' όξω δυό
—τρίσ ξενυχτάδικα, άνάψανε τα
φωτάκια τους. Μά πώς θά σώσω-
με τή ιμουσική μας;Μέ τα ή.ρωικά
στοιχεΐα τής μαντιν»άδσς κσί
την εκφράση τής λύρας. Ό Μουν
τάκης άττόμεινε. Μπροστάρης.
Κρητικός Καλλιτέχνην. Όχι, δχι.
Έδώ δέν ταιριάζει ή ξέρη λέξη
«λυράρης». Ό μπάρμπα — Κων
σταντής είναι δάσκαλος. Είναι
ιμουσικός. Καί τραβά Τσα τό δρό
μο τής Κρήτης. Χωρΐς λοξοδρο-
μήσεις. Μπράβο τού.
Ψ.
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΒΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Άρχίζει την 1 η τού Όχτώβρη
στόν Άγιο Μάρκο ή εκθέση ζω-
γραφικής τοθ Άριστείδη Βλάσση
.Ο Βλάσσης εΤναι άρκετά γνω
στός στό Ήρσχλειώτικο κοινό
σάν ζωγράφος καί συγκαταλέγε
ται μεταξύ των σημαντικώτερων
εκπροσωπών τσΰ Ήρακλείουστόν
είκαστικό χώρο.
Ή ζωγραφική τού Άριστείδη
Βλάσση φανερώνει μιά εντελώς Ι
διάζουσα τεχνοτροπία, πού συμ
πληρώνεται άπό την έκλογή συμ
φωνα μέ τό δικό τού κριτήριο, ά
πό δλες τίς σχολές καί τίς τεχνο
τροτπες. Περισσότερα στοκχεΐα ό
Βλάσσης, ίχει πάρει άπό την
Λαίκή ζωγραφική καί θβυατικά
καϊ έκφραστικά.
©εματικά κινεϊται, δσον τούλα
χιστο άφορά την τελευταία τού
δουλειά, μέσα στόν χώρο τής ά-
ττλής κοινωνικής ζωής καΐ των έκ
δηλώσεων τού άττλοΰ άνθρώπου.
Πά τούς συνδρομητάς
καί τούς φίλοι/ς τής ((Α»
Λόγω των περιοτασιακών άναγκών καΐ των
νέων οίκονομικών έπιβαρύνσεων πού έ"χει νά άν
τιμετωπίσει πάλι ή «Άλήθεια» παρακαλοΰμε τούς
Συνδρομητές καί Φίλους, νά μάς στείλουν τή συν
δρομή τους.
"Οσοι δέν μας £χουν πληρώσει καθόλου, α"ς
στείλουν μέ ταχυδρομική έπιταγή 500 δρχ. (250
Χ2 ϊσον 500).
"Οσοι έίχουν ήδη πληρώσει μιά συνδρομή,
δς στείλουν 250 δρχ.
Εύχαριστοΰμε πολύ
καί ιδιαιτέρα δσους μας έόχουν έξοφλήσει ήδη
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Οίκογενειακές τταραστάσεις,
Κοινωνικές σχέσεις, είκόνες άπό
ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕ0ΡΓΑΑΗ7 Ο.Ε.
ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΥΕΙΡΗΓΕΙΓ
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστή μά-
των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
γωνία (έναντι Παραρτήμστος ΓενικοΟ Χη-
μείου τοθ Κράτους).
Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5 ΜΕΤΗΟΡΟΙ.ΕΟ3 8ΤΒ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50-
ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ
Τεΐ_. 021 - 3238727 - Θ.ΤΕίΕΧ 219517
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Γραφ. Ηρακλείου: "Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
"Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
νά αναπνεύση ίώδιο, στό Ενετικά Λιμάνι
τού Ηρακλείου.
υπογραφειον
ΘΕΟΦ.&ΧΑΡΙΑΜΑΥΡΑΚΗΣοε
εκτελουνται
πασησ φυσεωσ τυπογραφικαι εργασιαι
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
τή δουλειά κλπ.
Στϊς παραστάσεις αύτές, ό
Βλάσσης έχει δώσει μιά κάποια
ίδιαιτερότητα και σημειώνει έμφα
τικά τα σημεΤα έκεΐνα στά όποΐα
ή εκφράση ττροσλαμβάνει πε-
ρισσότερη μεγαλοπρεπεία καΐ
δύναμη. Φιγοΰ,ρες ζωντανές μέ
έξέχουσα διαύγεια καί ζεστές
χρωματικές άττοχρώσεις πού συ
ναρπάζουν, είναι τα κύρια χα-
ραχτηριστικά τής ζωγραφικής
τοΰ Άριστείδη Βλάσση
ΕΚΔΟθΗΚΕ: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ,,
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
Ό συνεργάτης τής «Ά- ·
λήθειας» Νίκος Ψιλάκης,
κυκλοφό0ησε αυτή τή 6δο-
μάδα, τό πρώτο τού βιβλίο.
Πρόκειται γιά την ποιη-
τική συλλογή «Μερική "Α-
ποψη», που περιλαμβάνει
30 ποιήματα, σέ έλεύθερο
στίχο καί παραδοσιακό.
Τό έξώφυλλο καί τα σκί
τσα τοΰ βιβλίου αύτοΰ, φι-
λοτέχνησε ό γνωστός γλό-
πτης καί ζωγράφος Γιάν¬
νης Περμακέλης.
Ό δεσμός πού συνδέει
τόν γράφοντα μέ τόν Νίκο
Ψιλάκη, δέν άφήνει περι-
θώρια - δυστυχώς - γιά νά
γραφτοϋν έπαινετυχά λό-
για γιά τό ποιητικό αύτό 6ι
βλίο, τοΰ στενοΰ συνεργά-
τη τής «Αληθείας», δπως
πραγματικά άξίζει νά γρα-
φτοΰν.
Γι' αύτό ακριβώς καί πε-
ριοριζόμαστε σέ μιά άπλή
παρουσιάση καί παράθεση
λιγοστών δειγμάτων, άπό
τα όΐΐοϊα θά καταλάβει πι-
στεύομε ό άναγνώστης,
την ποιοτική στάθμη τής
δουλειάς τοΰ Νίκου Ψιλά¬
κη, σάν ποιητή. Γιατί ό Νϊ-
κος Ψιλάκης, είναι πρώτα·
άπ' δλα ποιητής. Αύτό τό
κατάλα6α άπό την πρώτη
στιγμή πού γνώρισα τόν
άνήσυχο αύτό νέο καί πού
φυσικά άκόμη δέν εΐχε δεί
ξει δείγματα ποιητικής δου
λειάς. Ή Ποίηση μπορεΐ
νά έκφράζεται μέ στίχους,
μά ό Ποιητής φαίνεται καί
χωρίς αύτούς.
Νέος, δραστήριος, άνήσυ
χος, τοποθετημένος χρονι-
κά στή «Γενηά τοΰ Πολυ-
τεχνείσυ» τό δράμα τοΰ ό-
ποίου έ"ζησε άπό κοντά -
ίδεολόγος, όραματιστής, ά
πλός, έκφραστικός, αγω-
νιστής στά μέτρα των νεα-
νικών τού δυνάμεων, ό Νΐ
κος Ψιλάκης, όφησε τόν
δρόμο τής Χημείας, πού θό
τοΰ έξασφάλιζε την οΐκονο-
μική σιγουριά, γιά χαρή
τής Τέχνης τοΰ Λόγσυ,
τής Δημοοιογραφίας καί
τής Ποίησης, δπως μδςάπο
δείχνει τώρα μέ τό πρώτο
τού βιβλίο.
Προσπάθησα γιά μιά στι
γμή, την άρχή πού γνώρι¬
σα κοί συνεργάστηκα τόν
Νϊκο Ψιλάκη, πρίν δυό
χρόνια περίπου, - £χοντας
ακριβώς ό ϊδιος έγώ πικρή
έμπειρία - νά τόν άπστρέ-
ψω άπό τόν χώρο τής Δή
μοσιογραφίας καί τής Λο
γοτεχνίας καί νά τόν γυ
ρίσω στήν Χημεία.
Κατάλαβα δμως δτι δέν
γινόταν τίποτε, γιατί μέσα
τού διέθετε πολύ πάθος
καί γιά τίς δυό. Κι' άκόμη
γιατί πίστεψα — καί νοιώ
θω λίγο περήφανος πού τό
διεΐδα — δτι ό νέος αύτός
θά γίνει σύντομα ένας τέ
λειος έργάτης τής Τέχνης
τοΰ Λόγου.
'Όσοι βχουν διαβάσει
μέχρι τώρα τα γραφτά τού
στήν εφημερίδα αυτή, πι
στεύω δτι συμφωνοΰν μαζΐ
μου. Μά τα γραφτά τής
εύφήμερης Δημοσιογραφί
άς, πού γράφονται συχνά
στό πόδι, δέν έκφράζουν
τόν τεχνίτή τοΰ Λόγου.
Στή Λογοτεχνία καί την
Ποίηση, στό Βιβλίο, φαί
νονται τα κατασταλαγμέ-
να καί φιλτραρισμένα λο-
γοτεχνικά προσόντα ενός
άνθρώπου.
"Οποίος διαβάσει τούς
στίχους τοΰ Νίκου Ψιλά¬
κη, οποίος γευτεΐ την «Με¬
ρική 'Άποφη», θά συμφω-
νήσει μαζί μου, δτι ή Κρή¬
τη άπόχτησε £να νέο Ποι¬
ητή, παύ σύντομα θά πά-
ρει τή θέση πού τοΰ άξίζει
στό λογοτεχνικό στερέω-
μα των Κρητών Λογοτε-
χνών.
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
Τό γνωστό
Κοτγ νοττωλεΐο
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
(ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
διαθέτει δλα
τα εΤδη τοθ
κοπγνιστή,
ττεριοδικά,
έφημερίδες
καί την
«ΑΑΜΟΚΙΑ»
ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
Τό ττερίττετρο
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
κου
ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
Διαθέτει καί την
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
ΤΑΣΗ Σ. ΠΟΛΕΝΗ
άρραβωνιαθτήκανε προχθές.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:
Ή κ Μαρία Θεοδοσάκη καΐ ή
κ. "Ελένη Πολένη θά δεχθοϋν συγ
χαρητηρίους έπισκέψεις, γιά
τούς άρραβώνες των παιδιών
τους στήν οΐκία τής κ Μ Θεοδο
σάκη, όδός Λοχαγού Μαρινέλ-
λη 15, όπισθεν ΙΝ Άγίου Δημη
τρίου σήμερα καϊ αΰριο Τρίτη.
Κεΐνο τό πρωΐ
ό ούρανός τής πρωτεύουσας
στάλαζε πηχτό φαρμάκι
καΐ δάκρυο
Ντρεπόταν ό ηλίας νά βγεϊ
στά συντρίμια
καΐ στούς άχούς.
"Εσφιξα τα δόντια
κι' άγγιάλιασ* ή ματιά
τα δυό τρυφερά τριαντάφυλλα
τοϋ κήπου.
"Εσφιξα τα δόντια
μά πιότερο, στά δάχτυλα τό μολύβι.
Μιά σταγόνα
άπό άχνιστό χλιαρό αίμα
τραυμάτισε
τή λευκή σελίδα τοΰ τετραδίου.
"Εσφιξα στά δάκτυλα τό μολύβι
πού κυλοΰσε
στή στιλπνή έπιφάνεια
σημαδεύσντας
άνεξίτηλα
την πεποίθηση:
«Φώναξες μέ τή φωνή τοΰ δίκηου
καΐ σ' άπαντήσαν μ' άτσάλι...»
ΤΗταν ή απαρχή...
*>♦♦♦♦♦♦♦♦
• ΚΟΥΧ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ(
β Οί άλλεπάλληλες συσκέψεις πού γίνανε (καί
συνεχίζονται ϊσως νά γίνωνται) στή Νομαρχία,
γιά τό θέμα τής άποκατάστασης των ζημΐών άπό
την πλημμύρα, έγιναν άφορμή νά άποφανθεϊ ?νας
Ήρακλειώτης, τό εξής χαραχτηριστικό:
—«"Οταν οί ανθρωποι δέν σκέπτονται... συ-
σκέπτονται».
ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΗΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΑΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΑΗΘΕΙΕΣ
♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦,
ψ
ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΑΤΕ ΠΟΤΕ
ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΛΝΑΒΗ
"Οχι βεβαία, άφοθ ύπάρχει ό ΕΙΔΙΚΟΣ. Δέν παίζει
κανεϊς μέ την υγείαν τού.
Θά διακινδυνεύατε τα χρήματά σας Τσως και την ΰ-
γεία σας άγοράζοντας έ'να τυχαΤο άκουστικό χωρίς την έγ
γύηση καΐ την εύθύνη τοθ έργοστασίου και τής Άντιπροσω
ττείας.
Σήμερα πολλοΐ καΐ διάφοροι, διαφημίζουν καί πω¬
λούν άκουστικά. Ώστόσο πρέττει νά γίνη κατανοητό πώς
ενα άκουστικό είναι πολύπλοκο τεχνολογικόν π,ροϊόν. 'Α-
παιτεϊ συνεπεΤς καϊ είδικίυμένους άνθρώπους γιά την πω¬
λήση καί την τεχνική εξυπηρετήση τού. 'Ενα άκουστικό
ΖΕΝΙΤΗ ή Β050Η ή 0Ο5Εί0Ι ή ΒΕΚΝΑΡΗΟΝ είναι μιά
περιουσία. ΜΊχ έπένδυση. Σάς δίνει την Άκοή σας. Ξε-
κουράζει έσάς και την ΟΙκογένειά σας. Μην κάνετε έπικίν
δυνα πειράματο άγοράζοντας ίνα άκουστικό πού δέν ξέ-
ρετε άττό ποΰ κρατάει ή σκούφια τού. "Εμείς σάν άντιπρό
σωποι των εργοστασιον πού Άντιπροσωπεύουμε είμαστε
οί μόνοι πού μποροΰμε νά σάς δώσουμε ίνα έγγυημένο και
νούργιο καί σωστό Άκουστικό. Καϊ ττροσέξτε: Κανείς
δέν μπορεϊ νά ττουλάει καινούργια ΖΕΝΙΤΗ, ΒΟ50Η 00-
5Είαΐ, ΒΕΚΝΑΡΗΟΝ, ΚΕΧΤΟΝ, φθηνότερα ή άκριδώτε-
ρα άπό μάς. Άν βρήτε ίνα τέτοιο άκουστικό Μην τό πά-
ρετε καί έλάτε νά σάς έξηγήσουμε τό γιατί.
Ή έγγύηση γιά την άγορά, την ύγεία, τό σωστό
5ΕΚν^Ε καί τα γνήσια άνταλλακτικά. Είναι ή φίρμα
μας:
ΓΕΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ο.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87 τηλ. 3631-705
'Επίσης μπαταρίες ΚΑΥ—Ο—νΆ(:, ΗΕίίΕΝ5ΕΝ5,
νΑΚΤΑ, ϋΑΙΜΟΝ.
Διάρκεια επισκέψεως μας στήν ττόλη σας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Ξενοδ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ 22 Πέμτττη 23 Πά
ρασκευή, 24 Σάββατον.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΣΧΟΛΑΙ
1) ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν Η Ρ Ε Υ Σ
Ε Δ Ρ Α : Ηράκλειον — Κρήτης, Μιτεντεβή
Τηλ.: 232.227
ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
* Έξασφαλίσετε τό μέλλον σας.
* 'Εγγραφήτε στήν Σχολή Έμποροπλοιάρχων καί στό
Ναυτικόν Γυμνασιον — Λύκειον ΝΗΡΕΥΣ.
* Γίνονται δεκτοί χωρίς έξετάσεις μαθηταί κα! μαθήτρι
αι πού δέν εισήχθησαν στό Λύκειο, άπόφοιτοι Δημοτικοΰ
και άπ' δλες τίς τάξεις Γυμνασίων καί Λυκείων.
* Τα άττολυτήρια Σχολών είναι Ισότιμα των Δημοσίων.
* ΑΙ εγγραφαί συνεχίζονται στά Γραφεΐα των Σχολών,
Κνωσσού 9 — Στάση Μπεντεβή, τηλέφωνον 232.227 Η¬
ράκλειον — Κρήτης.
»*»♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ΤΑΒΕΡΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΠΛΑΓ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 286.191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Εν« καλό φαγητό, σ' £να βμορψο πε-
ριδάλλον.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«
ΤΚΑΙΝΧ ΤΙΚΚΕΝΟ ΕΧΡΚΕΧΧ Χ. Ρ. Α.
Ρ)ΒΕ$ΡΚΕ$50ωΚΙΝΤ0
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ (Άπό2ΐ σεπτεμβριου)
ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ
- ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΟΔΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7ήμερες κρουαζιέρες σέ τρείς χώρες (ΕΛ¬
ΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ - ΓΙΟΥΤΚΟΣΛΑΒΙΑ) μέ
τό υπερπολυτελές Ρ)Β Ε3ΡΡΕ58Ο ΟΟΚΙΝ-
ΤΟ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ
Πληροφορίες — Κρατήσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
Τ5ΑΙΝ Ι δ ΤΟϋΚδ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΗΛ. 284.564 - 284.544
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦»♦
Ι
* Έκτός άπό τίς.. . ταλαιπωρίες πού τράβηξε ό
Νομάρχης Ηρακλείου άπό τίς παραπάνω συσκέ-
φεις, τοΰ £μεινε καΐ έ'να παρατσοόκλι. Κάποιος
τόν όνόμασε: «Ό μικράς Νώε».
Κι ένας δλλος συμπλήρωσε:
—«Στήν πλημμύρα τής Βίβλου βρέθηκε ό Νώε.
Στήν τωρινή πλημμύρα τοΰ Ηρακλείου βρέθηκε
ό Καραγκουνίδης. Τί νά σοΰ κάνει δμως ό καϋμέ
νος «ό μικράς Νώε», πού οΰτε ό.. . θεός τού (ό...
Φρειδδς), δέν τόν βοηθδ;
Κι £νας όλλος πρόσθεσε:
—«Πώς νά τύν βοηθήσει, άφοϋ αύτύς έχει
τελείως λησμονήσει τούς Κρητικούς, ϊσως έπειδή
ποτέ τους δέν τόν.. . προσκυνήσανε».
* Ή.. . θετικώτερη κυβερνητικη αντιμετωπίση
των καταστροφών τής πλημμύρας, ή"ταν ή άποστο
λή.. . 150 κουβερτών στό χωριό Πρωτόρια, άπό
τή Νομαρχία Ηρακλείου.
Κι £νας τύπος της πιάτσας σχολίασε την...
άστραπιαία αύτη εκδηλώση κοινωνικής προνοίας
ώς εξής:
—«Αύτό είναι πού λένε .. . άβέρτα... κου-
βέρτα...»
• Έπειδή ό άριθμός των αναγνωστών μου, πού
βρή"καν ποία ήταν τα όνόματα πού άνπστοιχοΰ-
σαν στϊς λέξεις Καμάρα — Πέρδικα — Διαλύση,
έκείνων δηλαδή πού παρακάθησαν στό Μητσοτα
κικό τραπέζι τής Σητείας, ήταν πολύ μεγάλος,
δέν μπορώ δυστυχώς νά τούς δώσω την μπύρα
ΦΙΞ, γιατί θά .. . πέση ή κυκλοφορία τής Χένι-
γκερ. Κάνω μιά προσπαθεία γιά τή γλάστρα μέ
τή... γαρσυφαλιά, άν τα άγγειοπλαστεΐα τοΰ
θραψανού μπορέσουν νά. . . άνταποκριθοΰν στήν
μεγάλη παραγγελία.
β Ό τίτλος τοΰ γνωστοΰ θεατρικοΰ ί;ργου «Ό γυ-
ρισμός τοΰ Ζορμπα», ένέπνευσε φίλο τής στήλης,
ό οποίος μέ τπν εύκαιρία τής προχθεσινής έπι-
οττροφής τοΰ Εϊοαγγελέα κ. Ζορμπα άπό την κα-
λοκαιρινή αδεία τού, μοϋ έΌτειλε τούς παρακάτω
στίχους:
Καλώς έπέστρεψες Ζορμπα·
δέν γύριζες μέ.. . άραμπα
άπ' τίς διακοπές σου,
γιά νά μην ίίφτανες ποτέ
τής θέμιοας έσύ άητέ,
πού νά γλυτώση ό Χαρής μας
άπ' τίς βαριές ποινές σου;
Εύχαριστώ τόν φίλο ποιητή, άλλά καΐ μέ τόν
τρόπο πού προτείνει νά επέστρεψε ό κ. Ζορμπδς
δέν θά γινόταν πάλι τίτοτε, άφοΰ καΐ οί ... άρα-
μπάδες μποροΰν νά μποΰν στά φέρυ — μπώτ.
* Τό ρεπορτάζ πού δημοσιεύτηκε στήν περασμέ-
νη «Άλήθεια», γιά την. .. καινούργια άγία την...
«Άγία Πέτρο», συζητήθηκε πολύ.
Κάποιος λοιπόν άκούστηκε νά λέει γιά την
προστατευομένη «άγία» τής «Παναγίας τής ...
Πηγαδιώπσσας»:
—Γαά δνομα 6χι τοϋ θεοϋ, άλλά, έστω, τής
«Παναγίας τής. .. Πηγαδιώτισσας», δέν βρέθηκε
κανείς άκόμη νά σπάση μέ μιά πέτρο, τό κεφά-
λι τής θραψανιώτισσας πού... έκμεταλλεύεται την
Άγία.. . Πέτρα;
' Άφοΰ διάβασε — δπως μας «Ιπε — £νας φανα
τικός άναγνώστης τής στήλης, τό «κούς — κούς»
τής περασμένης βδομάδας, τό σχετικό μέ τόν
«κουκιά», μέ πήρε τηλέφωνο καΐ μοΰ εΐπε:
—Κακώς άσχολήθηκες μέ τα «κουκιά».
—Γιατί; τόν ρώτησα.
—Διότι ώστόσο £χουν γίνει... φάβα!
Καΐ τί έγινε δηλαδή; "Αοκημη είναι καΐ ή
. . . κουκόφαβα; Μόνο νά μην έχει κανένα ...
λάκκο.
"Ιδωμεν. ..
β Μιά δημοσιογραφική παρέα, συζητοΰσε γύρω
άπό τό θέμα τής έξεύρεσης των έξόοων πού θά
χρειαστεΐ ό διεθυντής τής εφημερίδας μας, έν δ-
ψει των 4 δικών πού έχει νά άντιμετωπίσει αύτές
τίς μέρες.
Κάποιος λοιπόν πρότεινε:
—Νά ώργανώσωμε έ'να πρωτότυπο ποδο-
σφαιρικό άγώνα, μεταξύ Δημοσιογράφων καΐ Λυ
ράρηδων!. . .
Οί δεύτεροι έπιλεγήκανε πρσφανώς, άπό
τή φιλία τοΰ διευθυντή μας, μέ τούς περισσότε-
ρους καλλιτέχνες τής κρητικής μουσικής καΐ οί
πρώτοι, φυσικά, λόγω συναδελφικής σχέσης.
Καΐ 2νας άλλος συμπλήρωσε:
—Ό ϊδιος ό Χαρής θά παίξει τερματοφυλα-
κας, γιατί μ' αύτό τόν τρόπο θά . . . γεμίσει τό
γκολπόστ καΐ δέν θά φαμε κανένα γκόλ.
Εϊδατε μέ τί κέφι άντιμετωπίζουν οί δημοσι-
ογράφοι καΐ τίς πιό δύσκσλες περιπτώσεις;
Άρκεϊ νά μή. . . φυλακίζωνται, γιατί μερι-
κοί είναι.. . χοντροΐ καΐ στή . . . στενή δέν χω-
ρανε...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΟΚΙΛ»
ΕΒΔθλΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280291
ΑΑΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕλΛΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
«ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 —- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ίκτίνου 20 -— 'Ηράκλειο Κρήτης
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
ΗΡΑΚΛΕΐο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
αγροτιά
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ...
«Μέγας ε! Κύριε καΐ θαυμαστά
τα Ιργα Σου».
"Ετσι ή περίπου ετσι Θάρχι-
ζε ένας άγνός, σ~ονήρευτος καί
εΐλικρινής μέ τόν έοχιτό τού καΐ
τούς άλλους σωστός καϊ δίκαιος
άνθρωπος. Άλλά άνθρωποςϋ
"Ανθρο—ος γαλήνιος, είρην-
στής. "Ανθρωπος ττοϋ συμφωνεϊ
ττρώτα — πρώτα μέ τόν ίδιο
τόν έαυτό τού σ' δτι λέει στήν
άρχή καί πού ή άρχή στά λεγό-
ιμενά τού δέν άλλάζει.
Καΐ δέτν άλλάζει γιατΐ δέν έ-
χει δόλο> ΰπονοούμενα, ύττεκφυ
γιματικά, άοριστίες κα! τρικλο-
ττοδιάσματα. Μά οϋτε καΐ ύπο-
σχέσεις καί τταρ—υπώμ—α, ττα
ρασττονδίες καΐ σουσουρίσματα.
Γιατΐ ό ανθρωπος αύτός εχει
γιά ίδανικό την συνανθρωτπά,
γιά Θεσμό τό «δ σϋ μισεϊς «ετέ¬
ρω μή ποιήσης» κα! γιά τροφη
τού τό «Άγάπη ό Θεός καΐ οί
προσκυνοθντες Αυτόν έν Πνεύμα-
τ. καΐ άληθεία δή ττροσκυνεϊν».
Ό ανθρωπος αύτός ττερπατά
σταθερά, βαδίζει μετρημένα
καΐ τό τταλληκαρίσιο ΰφος τού ά
γκαλιάζει κάβε μορφής «ατάστα
ση σάν κάτι τό «άναγκαΐο κα-
κό» έστω.
Τα πανηγυρόλογα τού «ναί
μέν άλλά. . .» καΐ τού ετσι κι άλ
λοιώς κι άλλοιώτικα είναι έξω ά-
πό τόν έαυτότου.Δένφλυαοολογεΐ
μά οΰτε τάζει καΐ ξετάζει. Σάν
μονάδα ατομο είναι κύριος,
θαραλλέος κι ΰπερήφανος ιμέ τόν
έαυτό τού καΐ τούς άλλους, μέ
τό σύνολο καί τίς όμάδες.
Κύριος τού έαυτοϋ τού ρυθμί-
ζει τόν τρόττο τής ζωής τού κι
άνηιμετωπίζει κάθε εϊδους άγώ
να πού τού τυχαίνει είτε σάν
φυσικά προερχόμενος, είτε σάν
τεχνικά κατασκευασμένος γιά
τό ρίξιμό τού.
Γενικά είναι ξύπνιος μ' δ-
λη την σημασία τής λέξεως, για
τί παλεύει σάν ήρωας —ριακοσί-
ων» κι έτσι κι άλλοιώς. Κα) σάν
ανθρωπος καΐ σάν τάξη καΐ σάν
σύνολο καΐ σάν όμάδα καΐ σάν
κράτος καΐ σάν Ιθνος καΐ σάν
κοινωνία.
Τα «παχειά λόγια» καΐ τα με
γάλα ποΰναι ττέρα άττ' τίς δυ¬
νάμεις τού, τα κρατά σέ τελεία
τταραγκώνιση καΐ τα στέλνει
πεσκέσι στούς «πέντε άνέμους»
καΐ δέν τα πουλάει ττοτέ γιά ώ-
ραιολογία.
Ύπερήφανος γιά τό άνθρώπι-
νο «έγώ> τού πετά ψηλά μέ τό
νού, τή σκέψη καΐ μέ τταρέα τή
θελήση καΐ τό σύντροφο ζωή,
άκονίζει τό δρεπάνι τού γιά θέρ
ρος. Είναι δηλαδή έτοιμος γιά
τό δρέψιμο τής νέας ζωής τού
καΐ μετά άττό κάθε καταπλάκω-
μο. μιάς ττλημμύρας είτε νερο
ποντής εΤτε άλλων χτυττημάτων.
Αύτός κυρίες καί κύριοι είναι
κατά κάττοιο τρόπο, ό σωστός
ανθρωπος. Ό ττάντα έτοιμος
στϊς έπάλξεις ενός τρότϊου ζω
ής πού τοΰτυχε. Αύτός είναι αν
Θέλετε, ό σημερινάς άγρότης
ττερίπου.
ΠοΟ δεχεται ραττισμάτα έμπο
ρίας προϊόντων, χλευάσματα μι
κρόνοιας, κατασκευάσματα λο-
γομπεχτικά, ύποσχέσεις σάν λη
ξιπ,ρόθεσμα κα! μή ληξιπρόθε¬
σμα γραμμάτια, αοριστολογίες
καΐ ύπονοούμενα, έμπαιγμούς
κα! ραττίσματα κι δμως άγαττά
—άγαττά — άγαττάϋ!
Άγαπά έναν ©εό κι δς τού
ττλημμυρίζει τό σπίτι σάν προ
χθές. Άγο—ά καΐ περιμένει κά
ττοιον ή κάττοιους νά πάψουν νά
τόν κορο'ιδεύουν καΐ νά τόν ξεγε
λοθν μέ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΟΓΙΑ» τοΰ
τύπου: «Ώδινεν δρος κα! έτεκεν
μϋ» καΐ ττού κάττοτε κα! 8έν τί-
κτει κ α! απολύτως τίττοτα — τί
ποτα — τίποτα.
Τ! λέτε σεΤς ο'ι ττολύξεροι;
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-ΙΔΗΣ
Π ρωτάρια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ
Τηλέφωνον: 231—396
νεολαια
ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
"Αναιξαν τα σχολεΐα. Πήραν
πάλι τα παιδία τό φορτίο τής
μόρφωσης καΐ τράβηξαν γιά τα
σχολειό. Τα σχολειά πού τα
βρήκαν χωρΐς τζάμια; χωρΐς τίττο
τα ττοΰ νά προδίδει ττώς έκεϊ θά
στεγασθοϋν άνΘρώποιΈχουμεύττ'
6ψη μας την περίπτωση τοΰ 20
ού Δημοτικού Σχολείου στόν Άη
Γιάννη. "Ενα λυόμενο σπίτι —
έρεί—ιο. Πού μάλιστα, μέσα στό
καλοκαίρι κάττου διαβάσαμε δτι
γι' αύτό, έγκρίθηκε κάποιο χρη
ματικό ττοσό. Πού δέν μττορούν,
λέει, νά τό πάρουν άκόμη ΐσως
λόγω τής γραφεοκ.ρατίας πού
δέν λείπει άττό πουθενά.
Καΐ δέν εΤναι μόνο τό 20ό. Σέ
ττολλά σχολεΐα τού ΝομοΟ μας
έπικρατεΤ ή ϊδια κατάσταση. Εί-
δικά σέ πολλά σχολεΐα τής ττό-
λης, πού δέν εχουν οϋτε τζάμια
οΰτε τταράθυρα καΐ στεγάζονται
σέ άθλια οίκήματα πού έτπδροί/ν
δυσμενέστατα στήν ψυχολογΐα
τοΰ τταιδιοΰ κα! μειώνουν σημαν
τικά την αποδώση τού.
"Ας κοιτάξουν λοιττόν οί άρμό
διοι νά βελτιώσουν τίς συνθήκες
αύτές γιατΐ ή στέγαση των μα-
θητών εΤναι τό κεφαλαΐο γράμμα
τής έκπαίδευσης.
Βεβαία δέν περιμένουμε θαύ
ματα. Γιατΐ τό ξέρουμε καλά
πώς ή κυβέρνηση Καραμανλή τέ
τοια δέν κάνει. "Ας κο«τάξουν δ¬
μως οί άρμόδιοι ττώς θά τοποθε
τηθοϋν τουλάχιστο δυό τζάμια
γιά νά μή μπαίνουν οί βροχές
καΐ τό κρύο.
Είναι μικρά τό μαγαζί...
Ο ΚΛΜΗΛΟΠΛΝΝΗΙ
Ο ΠΓΝΠΣΤΟΣ ΚΒΖΠΝΤΖηΚΗΣ
Μικρά τό μαγαζί. Καΐ
τώρα τό καλοκαίρι άκόμη
μικρότερο. Χρησιμο-
ποιεϊται μονάχα ή μιά αϊ-
θουσα. Μέ δυύ κνησάρες
Κρητικές στούς άπεναντι
νούς τοίχους καΐ μιά κο-
μπολόγα, ϊοαμε κιλό ή χάν-
τρα. Καΐ δεξά, μπαίνοντας
μέσα, ή Κρήτη. Κολυμπάει
όλόγυμνη στό Λυβικό, στή
Μεσόγειο, φηλοθωροΰσα
καΐ περήφανη.
Ό Καμηλογιάννης είναι
νεαρός. Εΐκοσιπέντε — πές
(μέ τό ζόρι) τριάντα. Είναι
ό μαγαζάτορας. Μαύρη -
μουστάκα, μαύρη πουκαμί-
οα, κι ό... μεζές.
ΚΥΚΗΓΟΙ
Διαθέτομε ΟΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΙΚΑΝΑ-ΜΟΝΟΚΑΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
ΝΙΙΡΕΚ ΡΟ$Ε
ΒΕΛΓΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΑΣ (Σαίντ ■ Έτιέν) -
ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ — ΙΤΑΛΙΑΣ -
I-
ΣΠΑΝΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΛΩΝ
'Επίσης σέ μεγάλες ποσότητας δλα τα ει¬
δή κυνηγίου
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ»- ΛΙΑΝΙΚΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΊΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΖ ΤΙ ΜΕΓ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΕΙΧΑΓΩΓΕ.Σ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΕΤΝΤΑΝΙ - Τηλ. 284.207
ΚΑΓΙΑΜΠΗ (Άποθήκη) - Τηλ. 287.766
♦♦♦♦«
Ο 'ΚΡΟΝΟΣ,
ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΑΜΟΡΕ,,
"Ανακοινώση
Ύπερήφανα σδς άναγγέλωμεν ο"τι άπό προχθές
Σάδβατο 17 Σεπτεμβρίου κάναμε &ναρξη τοΰ χειμερι-
νοϋ κινηματογράφου «ΚΡΟΝΟΣν στόν Πόρο μέ την
Διεύθυνοη τού κινηματογράφου «ΑΜΟΡΕ». Πιστεύω-
με 8π όπως ίκανοποιήσαμε στύ παλθόν τόν πιό δύσκο
λο θεατή £ται καΐ στόν κΐνηματογράφο καταβάλλωμε
κάθε προσπαθεία καϊ πετύχα]ΐε,
"Ενα πρωτοφανές πρόγραιιιια ταινιών γιά την
χειμερινή περίοδο 77—78 μέ την σφραγίδα των μέγα
λυτέρων κινηπατογραφικών Όργανισμών τής Έλλά
6ος.
Θ. ΛΑΜΑΣΚΗΝΟΣ — Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Είμεθα ύπερήφανοι καΐ πιστεύομεν δτι θά ίκανο-
ποιήσωμε καΐ τόν πιό δύσκολο θεατή.
ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ
Τρείς Καμάρες
οέ πολιτιομένο καί
καθαρό περιβάλΑον
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
... Καί νιά ιό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
ΠΙΤΣΑ
Φορά δέν έπέρασα απά¬
νω - κάτω, νά τόν δώ μονα
χό. 'Όλσ καί σέ κάποιο τρα
πεζάκι, πότε μέ Γραικους
πότε μέ ξένους, μέ τή
μπουκάλα καί την ποτήρα
στό χέρι. Παράξενος μαγα
ζάτορας. Κι' ακόμη, πιό πα¬
ράξενος πελάτης. Ό πιό
παράξενος πελάτης τοΰ...
μαγαζοϋ τού.
'Άμα ίίχει καλή παρέα,
φωνάζει τοΰ «κοπελιοΰ»
(ΣΗΜ. Τό «κοπέλι» είναι
£νας πιτσιρίκος τοΰ Δημο
τικοϋ πού προσελήφθη γιά
...βοηθός καί πού σαστίζου
νέ τα χοντρά γαλανά μά-
τια τού στήν πολυκοσμία).
Οθτε πού σηκώνεται καθό
λου.
—«Κι' αύτό τό μπουκάλι ά
πό μενά». Καί ή ζωή συνε-
χίζεται. "Ιδία καί μερακ-
λοΰ μέχρι'τίς πρώτες πρωϊ
νές ώρες, πού αμα μεθύσει
ό... μαγαζάτορας, παίρνει
τή χοντρή κομπολόγα καΐ
στήνει τό γλέντι. «"Οστις
θέλει οπίσω μου έλθεϊν».
Καί κανείς νά μην έρθει,
τό ϊδιο κάνει. Τό κέφι, κέ-
φι κι' ή δουλειά, δουλειά.
Πάντως έγώ, άμα θέλω
νά ξαποστάσω λιγάκι άπό
τ' άγλακητό, μπαίνω στοΰ
φίλου μου τοΰ Καμηλογιάν
νη. Φέρνεΐ τή μπουκάλα
αύτός, καί τα πιατάκια μέ
ιόν άνθότυρο, τα παξιμά-
δια, τσ' εληές, τόν πα-
στουρμα, καί δ,τι αλλο 2-
χει. Πιάνομε τή κουβέντα
μέ τό στόμα καί μέ τα δά-
χτυλα τό ποτήρι.
Κι' αμα νοιώσω υστερα
άπό άρκετή ωρα δτι βρχον
ται οί ζαλάδες, κάτεβάζω
μιά ποτήρα παγωμένο νε-
ρό, καί μισεύγω. Κι' έκεϊ-
νος έΊίπληχτος μοϋ φωνά
ζει πώς είναι... άμαρτία νά
έγκαταλείπω τή ρακή...
ζωντοχήρα
Καλάς μαγαζάτορας. Ό
καλύτερος πελάτης τοΰ
. . μαγαζιοΰ τού. Καΐ τό μα
γαζί βρίσκεται ζερβά κατε-
δαίνοντας κάτω άπό την
πλατεϊα Σεϊτάνογλου πρός
στά Λιοντάρια. "Αμα πατε
πιεϊτε μιά μαζί τού. Γιάννη
τόν λένε. Καΐ θά τό δεχτεΐ
σάν μερακλής καΐ καλοπιο-
τής.
Ν.
Μας όπαντοϋν
Η ΔΕΗ ΠΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Διεΰθι/νση: Περιφερείας Νήσων
Λ. Συγγροΰ 112— ΑΘΗΝΑΙ
404
Άρ,θμ. ΔΠΝ)Φ. 925
Πρός
Τή Δ)νση τής Εφημερίδας
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κύριε Διευθυντά,
Άναφερόμενοι στό σχόλιο τής
«ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 15.8.77, σχε
τικά μέ παράπονα τού άναγνώ-
στη σας κ. Δ. Τσμιωλάκη γιά
την ήλεκτροδότηση τοΰ οίκισμοΰ
Άγίου Ίωάννη τής Κοινότητας
"Επάνω Βάθειας Πεδιάδος Ήρα
κλείου, σάς γνωστοποιοί/με δτι,
νέου Προγράμματος 'Εξηλεκτρι
σμοΰ "Υπαίθρου, θά καταδληθεΐ
στήν περίπτωση καταρτίσεως
κάθε π·ροσπάθεια ώστε ό ύπόψη
οίκισμός νά περιληφθεΐ σ' αύτό.
Βεβαίως, είναι γνωστό δτι,
οί περιτΓτώσεις πού άντιμετωττ!-
ζονται άττό ίνα Πρόγραμμα 'Ε-
ξηλεκτρισμοθ, καθαρίζονται ού-
σιαστικά άπό τα κριτή-
ρια ττού θέτει ή άπό-
φαση έγκρίσες τού καί τα
όποΐα φυσικά έξαρτώνται 3ητό
τίς οίκονομικές προϋποθέσεις
καταρτίσεως τού Προγράμμσ-
τος.
ΜΕ έκτίμηση
Κ. Π. ΚΟΝΤΟΣ
Διευθυντής ΔΕΗ
Δ)νσεως Περιφερ. Νήσων
• Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
ρους» Πεδιάδος.
Ό Μιχάλης Καζαντζάκης, ήταν ένας γνήσιος άσυμβίδαστος
Κρητικός. Άψόθυμος, δαρύς καΐ γεροδεμένος. «"Αντρας» δπως
λέγανε τότε στήν Κρήτη. Άγαττοθσε ττολύ τό γιό τού. Τόν θαύ
μαζε. "Οταν τόν εΤχε κοντά τού, σχολαρούδι παιδί; ήθελε νά τόν
κάνει δικηγόρο. Νά άνοίξει γραφεΤο στό Ήράκλειο κι αύτός νά
κάθεται έκεΤ στά γεράματά τού, καΐ νά καττνίζει νχχργιλέ. Όνει
ρο τού γέρο — Καζαντζάκη άρκετά γνωστό σ' όλην την οΐκογέ-
νεια.
'Ετσι δλέποι/με στΐς άρχές τοθ αίώνα μας τόν Νίκο νά
σπουδάζει Νομικά. Τό 910 μάλιστα στέλνει καΐ έπιστολή στόν
πατέρα τού καϊ τοθ λέει ότι θά γίνει καθηγητής των Νομικών. Ό
χρόνος δέδαια διάψευσε τίς προσδοκίες καΐ των δύο. Και δσον
άφορά τόν Νϊκο, δέν ύττήρχε κανένα πρό6λτ>μα, γιατϊ μό/χ>ς άπο-
φάσιζε. "Ο Μιχάλης δμως: Ή Θύελα τής Κρητικής τού ψυχής, ά-
παλυνόταν μπροστά στό γιό. Ποτέ δέν επαψε νά τόν Θαυμάζει
κι άς μην καθόταν στήν πόρτα τοΰ Δικηγορικοΰ γραφείου νά κάπ
νιζε ναργιλέ.
Αύτη τού ή πραγματική άφοσίωση φαίνεται άττό τό γεγο-
νός τό όποΐο μού διηγήθηκε ό άξέχαστος Νϊκος Σακλαμπάνης.
Όταν πέθανε, ό Μ.Κ. και άνοιξαν οί κληρονόμον τό χρηματοκι-
βώτιο, βρήκαν έκτός άπό λίγα πολύτιμα άντικείιμενα καΐ έλάχι-
στα άπομείναντα χρήματα, μόνο τα γράμματα πού τοΰχε
στείλει ό γιός τού. Τα φύλασσε έκεΐ, σάν κειμήλια.
Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
Ό Μ.Κ. στάθηκε εξω άπό τίς φημολογίες, ποΰ κυριαρχοΰ-
σαν γιά τό γιό τού στό Μεγάλο Κάστρο. Ό Ν?κος) εΤχε ίδρύσει
μαζί μέ άλλους πνευματικούς Νίους, τόν «Σύλλογο Δημοτικι-
στών Ό Σολωμός». Κατηγορήθηκαν σάν πουλημένοι, δτι τάχα
τούς πλήρωναν οί κομμουνιστές γιά υά καταστρέψουν την 'Ελλη
νίκη. . . γλώσσα. Τούς κλείσανε στΐς παλιές φυλακές τοΰ Ηρα¬
κλείου. Τό μαντάτο, μαθεύτηκε γρήγορα. Κι' έρχόταν οί φίλοι
τοΰ Ν.Κ. κι οί συγγενεΐς νά τόν δοΰν, χωρΐς νά ξεχάσουν νά τοΰ
ποΰν δυό κονβέντες:
—«ΕΤντα 'ναι μωρέ Νικόλα τουτανά νά ρεζιλίκια; Δέ ντρέ
πεστε νά τταίρνετε ρούδλια».
"Υστερα αττ' αύτά, ό Ν.Κ. τρόμαζε μέ την Ίδέα τής έπίσκε
ψης τού πατέρα τού, ό οποίος σύμφωνα μέ τό γενικό κλΐ,μα, εττρε-
πε νά σκέφτεται τό Τδιο ή καί χειρότερα λόγω τής γνωστής ψυχο-
σύνθεσής τού.
"Αναυδος λοιπόν μιά μερά: εΐδε τόν πατέρα τού στή φυλα-
κή νά τού λέει:
—'Εγώ δέν κατέχω άπ' αύτά. "Οτι πεΐς έσυ, αϋτό είναι.
Έγώ σέ σπούδαξα γιά νά κατέχεις πιό πολλά άπό τούς άλλους.
'Εμέ>α νά μοΰ πεΐς άν Θέλεις πράμα κουδέρτα ή φαί νά σοΰ
φέρω .
Αύτην την μικρή ίστορία, την εΐπε πολλές φορές ό Καζαντζά¬
κης. Καΐ δέν παράλειττε νά τονίσει τόν θαυμασμό τού γιά τόν
πατέρα τού, τόν όττοΐο σκιαγραφεΐ θαυμασία στόν «Καττετάν Μι
χάλη».
Σ' δλα τα σημεΐα ή Καζαντζοκική έξιστόρηση άγγίζει την
πραγματικότητα. Άκόμη καί στό σημεΐο έκεΐυο ποΰ άμφισδη-
τεΐται άπό πολλούς μελετητές τού. Κι έκεΐ πού λέει δτι ό Κανε-
τάν Μιχάλης, δέν γνώρισε την κόρη τού καΐ έκδηλώνοντας έρω-
τική, κατά κάποιο τρόπο, διαθέση, ρώτησε τινος είναι αυτή ή
δμορφη κοπέλλα. Ήταν ή κόρη τού ή Αναστασισ Καζαντζάκη
μετέπειτα σΰζυγος Μιχάλη Σαχλαμττάνη. Καΐ δέν καΐ τόσο πα-
ράξενο τό γεγονός γιατΐ ό Μ.Κ. σπάνια εμενε τή μερά στό σττί-
τι τού καί πιθανότατα νά ήταν πρώτη φορά πού την ;6λεπε στο-
λισμένη.
Στήν οίκογένεια Καζαντζάκη, ή παραπάνω ίστοριοΰλα, ή¬
ταν πολύ πρΐν την γράψει ό ΝΤκβς, οΐκογενειακό άνέκδοτο.
Ο...ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
Ήταν δεμένος πάρα πολύ μέ την οι'κογένειά τού ό συγγρα
φέας. Φυμοΰμαι τα λόγια πού μοΰ εΐπε ό Νίκος Σσκλαμπάνης,
λίγες μέρες πρϊν πεθάνει: «Πάντα, κι' δταν άκόμη άττουσίαζε
στό έξωτερικό, ήταν ζωντανή ή τταρουσία τού μέσα στό σττίτι.
Πάντα ήταν ένήμερος γιά τό κάθετϊ καί ποτέ δέν ξεχνοΰσε νά
στείλει άπ' δπου δρισκόταν ίνα κάρτ — ποστάλ».
"Ενας παντοτεινός έρωτας τού Καζαντζάκη, ήταν τα παιδία.
Παρατηροθσε μέ τίς ώρες τα παιδία καΐ διερωτιόταν, ψηλαφί-
ζοντας τα κεφάλια τους. «Άραγε τί άνθρωττος νά γίνει;: Κ' ή'
οι'κογένειά τού, εΐχε πολλά παιδία. "Ενα άπό τα παιδία τού Βε-
νιζελικοΰ Βουλευτή Μιχάλη Σακλαμπανη, ήταν ό Σοφοκλής, μετέ
πειτα Μηχανικάς, πού πέθανε πρΐν μερικά χρόνια. Ό Σοφοκλής
ήταν ζωηρό παιδί. Πράγμα πού ένθουσίαζε τόν «Καττετάν Ψωμή»
τόν παπού τού, ό οποίος μάλιστα βλέττοντάς τον τόσο ζωη,ρό,
τόν φώναζε «άυτάρτη». Ό μικράς πούχε συνηθίσει δλα τα όνόμα-
τα στήν Κρήτη πού ξέφευγαν άπό τό κανονικό, παρατσούκλια,
Θύμωνε. Μιά μερά έπιτέθηκε εναντίον τού γέρο — τταποΰ τού
καΐ τόν δάγκωσε δυνατά στό γόνατο, μέχρι σημείου νά τρέξουν
αί'ματα. "Αρχισαν οί παραινέσεις κι' οί συμδουλές, δτι πρέπει τε-
λοσπάντων νά σέδεται τόν παττοΰ τού. Θηρίο τού. Θηρίο αύτός.
Δέν ήθελε ν' άκούσε» τή λέξη «άντάρτης».
Γιά τό περιστατικό αύτό, ένημερώθηκε ό Καζαντζάκης, δ¬
πως συνέβαινε συνήθως. Ό Καζαντζάκης δρισκόταν τότε στήν
Κεντρική Εύρώπη, Τσως στή Γερμανία. Άγοράζει ένα κάρτ —
ττοστάλ ποΰ παρίστανε τόν Καραγιώργη τής Σερβίας καΐ τόν
έστειλε στό Σοφοκλή, γράφοντας «Αύτός έδώ, ήταν άντάρτης καΐ
εγινε βασιληάς».
Ή ψυχολογημένη αύτη ενεργεια τοθ Καζαντζάκη, έτπασε άμέ
σως τόττο κι ό Σοφοκλής έπεδίωκε στό εξής νά τόν λένε «άντάρ
τη». Συνήθως ό Καζαντζάκης έττι&ροΰσε Θαυμασία καΐ εξυπνα
καΐ έπη,ρέαζε τούς συγγενεΐς τού μέ τα κάρτ — ποστάλ. Έφάρ-
μοζε κατά κάποιο τρόπο, μιά μέθοδο, άς την ποΰμε «τηλεγκυ-
κλοπαιδική διαπαιδαγώγηση». Διάλεγε ττάντα κάρτ — ποστάλ
ποιότητος καΐ κατάφερνε νά τα κρατά πάντα ζωντανά στή μνή-
μη τού παραλήπτη. "Ετσι δλέπανε οί δικοί τού άγνωστα γι αύ-
τούς μέρη καϊ μέ την διαβολικά χιουμοριστική καΐ εξυπνη τάση
τού Καζαντζάκη, νά Θυμούνται άρκετά χαρακτηριστικά σημεΐα
καΐ οϋσιώδεις λειτττομέρειες. 'Επιδρούσε δηλαδή στούς δικούς
τού καΐ ψυχολογικά — ψυχοβελτιωτικά (περίτττωση Σοφοκλή)
καί — λειτουργικά — μορφωτιικά. Όταν παντρεύτηκε ό Νΐκος
Σακλαμπάνης μέ την Τιτίκα Στπθάκη, ό Ν.Κ. εστειλε μιά κάρτα
άπό την Κίνα καΐ εγραφε: «Αύτη την φωτογ,ραφία μού την στεί
λανε καΐ είναι άττό τόν γάμο τού Νίκου καΐ τής Τιτίκας». Ή
κάρτα παρίστανε μιά. . . Κινέζικη. πομπή γάμου. 'Εττίσης δταν
ταξίδευε στή Ρωσία, έστειλε κάρτ — ττοστάλ πού είκόνιζε Ενα
Διαβάζετε τόν
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
την καθημερινή, πρωϊνή,
Δημοκρατική Εφημερίδα
πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
• ΧΩΣΤΕΧ ΕΙΔΗΖΕΙΖ
• ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ11Χ
• ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΛΤΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ
• ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ.
τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνσ
224 - 225 καί 224 - 226
Υιά νά Μχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοιτώλη
τ) μέ τό Ταχυδρομεΐο.
• Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ-
>♦♦♦♦♦ φ-»φ»»»»φ»»»»
'Εσκΐιμώο, γράφοντας: «"Ετσι εΤμαι τώρα πού γυρίζ» στή Ρω-
σίσ». Ταχτικά έστελνε άττό τίς πατρίδες των μεγάλων ζωγρά-
φων κάρτ — ττοστάλ μέ κάποιο έ'ργο ζωγραφικής, γράφοντας:
«Τό τελευταίο μου πορτ,ραΤτο».
Ό τρόπος τού μέ τό ττηγαΐο χιούμορ έπιδροΰσε πάλι θετι-
κά στούς παραλήτττες των κάρτ — ττοστάλ καί μπαρώ νά πώ
ότι υπήρξε τέτοια σκοττιμότητα άπό την πλευρά τοΰ Ν.Κ.
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΑΦΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ
©ά δοΰμε παραχάτω άλλα περιστατικά έξυπνου χιοΰμορ,
στήν οίκογενειακή ζωή τού Ν.Κ. Όμως 'δέν πρέττει νά περάσει ά-
παρατήρητο ενα γεγονός πού συνέβηκε δταν όνοματίσανε τό δρό
μο τοΰ πατρικοΰ τού σπιτιοΰ «Όδό Ν. Καζαντζάκη». Τότε στή
σανε καί μιά άναμνηστική πλάκα στό σπίτι τού καΐ ττάνω της
γράφανε καί την ήμερομηνία τής γέννησής τού. Ή ήμερομηνίο
δμως ήταν λάθος καΐ έδειχνε τόν τιμώμενο ένάμισυ χρόνο μεγαλύ
τερο. Φωτογραφίσανε την πλάκα καΐ τού την στείλανε. Νά τί ά-
πάντησε!
—«Γεννήθηκα μετά τόν γάμο των γονέων μου γιατΐ τότε
οί άνθρωποι δέν κάνανε παιδία ττρίν παντιρευτοΰνε». Έννοώντας
φυσικά πώς τή μερά πού άναψερόταν σάν ήμέρα γέννησής τού,
οί γονεΐς δέν είχον... παντρευτεΐ άκόμη.
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ
"Ενα άκόμη έξυττνο, ελεγε μετά πού πρότεινε νά σβύνουν
τα φώτα. Ό Καζαντζάκης, άνθρωττος στοχαστικός ήθελε νά μένει
άδιάστταστος καί άνεττηρέαστος άπό έξωγενεϊς παράγοντες, δ-
ταν συζητοΰσε. "Ετσι, γιά νά μην ένοχλούν τόν κατά καιρούς συ
νομιλητή τα δλέμματα των αλλων και τραυματίζουν τή φιλοσοφι
κή ή στοχαστική διαθέση προτιμούσε νά κλείνουν τα φώτα δταν
μιλούσαν. Άφού λοιττόν εκλειναν τα φώτα, ό Καζαντζάκης συνή¬
θως έσνμπλή,ρωνε: «"Αλλωστε ό ήχος διαδίδεται καί στό σκοτά
δι». Τέτοιες «νυκτερινές» συντροψιές εΤχε πολλές. Καΐ ττρώτα—
ττρώτα τόν Αλέξη Ζαρμπά καί τόν Φίλο τού ζωράφο Τάκη Καλ-
μούχο.
ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΑ ΤΗ . . . ΜΑΣΧΑΛΗ
Ό Καζαντζάκης ήταν άνβρωπος άσυιμβίδαστος. Τάβαλε μέ
τό Ί ερατοκ.ρατικό κατεστηιμένο μέ τα γνωστά άττοτελέσματα
καΐ έναντιωνόταν σέ κάθε τι πού δέν ταίριαζε μέ την σωστή Ιν-
νοια «άνΘρωτΓος». Σεβόταν δμως καί άγαποΰσε τα έθιμα καί τίς
συνήθειες τού τόττου τού, τόσο τίς παραδοσιακές δσο κ«1 τίς
πρόσκαιρες. Βεβαία, δέν μπορούμε νά ακριβολογίσουμε λεγον-
τας δτι άγατΓούσε καΐ τίς δευτε,ρες, αύτές τής μόδας( ττού συνή¬
θως δεσμεύουν τόν άνθρωπο καί την έσιοτερική τού ελευθερία.
Τίς σεβόταν δμως. Κι ό σεβασμός αύτός είναι παρακλάδί τού
σεβασμοΰ τού πρός τούς άνθρώπους τοΰ τόττου τού.
Έδώ πρέπ&ι νά σημειώσουιμε ότι ό πιό συμπαθής άνηψιός
τού, ήταν ό Νΐκος Σακλαμπάνης. Κάνανε ταχτικές παρέες καΐ συ
ζητήσεις καΐ γενικά, εΐχαν κάττοιον ίδιαίτερο δεσμό διαμορφωμέ-
νο άπό τα πρωτα χρόνια. Κάττοτε πού ήρθε στήν Κρήτη ό Καζαν
τζάκης, πήρε τόν άνηψιό τού, ττιτσιρίκο τότε, νά ττάνε τταρεα
στό «Πιλοττοιεΐον Μτταρμττουνάκη». Τότε ήταν άγένεια καί ά-
πρέττεια νά κυκλοφορούν οί άνθρωποι μέ άκάλυπτο κεφάλι. Πή-
γαν λοιπόν νά πάρουν τό καπέλο κι ό Μπαρμπουνάκης τόν ρώ¬
τησε:
—Τί νούμερο τό Θέλετε κύριε Νϊκο;
—Ότι νάναι.
—Τί;
—Ναί, δτι νδναι. Δέν τό Θέλω γιά τό κεφάλι. Τό Θέλω γιά
τή ... μασχάλη.
"Ετσ^ πήρε ενα καττέλλο καΐ φύγανε, χωρΐς νά γίνεται ττρο-
κλητικός στούς άπλοικούς Μεγαλοκαστρινούς. Βεβαία τό καττέλ
λο αύτό ποτέ δέν τό φόρεσε. Τό κρατοΰσε δμως ττάντα στή. . .
μασχάλη τού, γιά νά μην γίνεται προκλητικός.
Καΐ μιά καί άναφερθήκαμε στή σχέση τού μέ τόν Νϊκο Σα¬
κλαμπανη, μπαρούμε νά ττούμε δτι ό Καζαντζάκης χαι,ρόταν πρα
γματικά νά ζεΐ μέ τα άνήψια τού.
Τό 1 926 πού έγινε ή μεγάλη πυρκαγιά τού Όρφανοτροφεί-
ου στό Ήράκλειο, δλα τα μικρά τότε άνήψια τού, πού έμεναν
στήν γειτονιά τής πυρκαγιάς (σημερινό κτίριο Ταχυδρομείου) έ¬
τρεξαν νά ττάνε στό πατρικό σττίτι τού Θείου τους γιά ττροστα-
σία. Ό Καζαντζάκης τα ττή.ρε άττό τό χέρι, τα ήρέμησε καί τ4. .
γύρισε στήν ττλατεΐα Δασκαλογιάννη γιά νά βλέττουν τίς φωτιές
μιλώντας τους^ γιά τίς υλικές ζημιές τής πυρκαγιάς καί την τρο-
μαχτική καΐ τραγική όμορφιά τής φλόγας.
Ή στενή τού δμως αυτή σχέση μέ τούς συγγενεΐς τού, πε-
ριορίζεται σέ κάποια σύνορα; δσον τουλάχιστον άφορά τή συμβϊ
ωση. Ό Νίκος Καζαντζάκης σπάνια έμενε στό σπίτι τής αδελ¬
φής τού, δταν έκείνη εΤχε μικρά παιδία, παρ' δλο πού έτρεφε γιά
δλους άδυναμία. Όσον άφορά τίς σχέσεις μέ τόν Ιδιο τόν πατέ
ρα τού, ό Καζαντζάκης φαινόταν καμμιά φορά ντροτταλός. "Ε¬
γραφε στόν ττατερα τού δτι άν έτταιρνε φοιτητικό δραβεΐο στό έ¬
ξωτερικό, Θά ττήγαινε νά φτιάξει τα χαλασμένα τού δόντια. Καϊ
δέν ζήτησε, άμεσα τουλάχιστον, την συνδρομή τού πατέρο;
τού. Ζήτησε όμως την οίκογενειακή βοηθεία σέ πιό
δύσκολες δμως ώρε·ς, δπως οί μέρες πού πέρασε «καταπεινασμέ
νος» δπως λέει σ' έπιστολή κι' ό ΐδιος άπό την Αϊγινα. Τότε εΐ-
δοττοίησε έκτάκτως την οϊκογένειά τού νά τού στείλουν τρόφιμα,
πράγμα πού έγινε σχεδόν άμέσως μέ λαθροκάραβο Ήρακλειώτι
κο πού βρήκε εύκαιρία νά φτάσει μέχρι έκεΐ. Την έποχή αυτή
ζοΰσε στήν Αϊγινα μέ την μετέπειτα γυναΐκα τού την "Ελένη Σα
μίου. Ήταν ή έποχή τής Γερμανικής κατοχής καί ή ττείνα ήταν
τόσο μεγάλη, ώστε άρχισε κιόλας νά πρίζεται.
Στό Οίκογενειακό τού ττεριβάλλον, ό Καζαντζάκης έμφανί-
ζεται άπό τα χρόνια τής έφηβείας τού σάν τό χαιδεμένο παιδί
τής Οικογενείας τού. Πρωτύτερα δέν ύττάρχουν ενδείξεις έκτός ά
πό δσα άφηγήθηκε ό ΐδιος μέσω των συγγραμμάτων τού. Άντι
κ,ρύζει μέ δέος τόν πατέρα τού, πράγμα ττού ένισχύει μιά φήμη
ττού κυκλοφόρησε ιταλία στό Μεγάλο Κάστιρο δτι δηλ. ό πατέ-
ρας τού τόν έδερνε πολύ άγρια καΐ γιά νά μην άκούγονται οί ψω
νές τού, τόν κατέβαζε σέ μιά έσοχή των Ενέτικών τειχών. Βε¬
βαία, αύτό δέν ξεφεύγει άπό τα πλαίσια τού δρου «φημολογία»
γιατΐ είναι άποδειγμένη ή συμπάβεια, ή άλληλοσυμττάθεια καί
άλληλοεκτίμηση μετοιξύ πατέρα καΐ γιοΰ.
ΝΙΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ
ΣΕΑΙΔΑ Λ.
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ι——
χαρας ^
πουπρινμε^χωμα που
φραξουν οί αλ'λοι τ:ο οοο
προλπρη νρ πέι εουω κ ηι ι ιιη
Ουλλαβη βικη'οου
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΉρΘε παλι στήν έπικαιρότητα
Τό θέμα Καψή στήν Λγια Πελαγία
έπαναφέρει ή εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Ή γνωστή Άθηναϊκή εφημε¬
ρίδα «ΤΑ ΝΕΑ» άσχολήθηκε σέ
ττρόσφατο ρεττορτάζ μέ την υττό
θέση των ξενοδοχείων τής Καψη
στόν δρμο τής Άγιάς Πελαγί¬
ας. Μέ τό ίδιο θέμα, εχουμε καί
έμεΐς άσχοληθεΐ παλιότερα σέ
μιά προσπαθεία νά ττάρει τή
θέστ| ττού τού άξίζε^ ένα τόσο
σοβαρά θέμα, πού σχετίζεται
μέ την 'Αρχαιολογική μας κλη-
ρονομιά καί την βάναυση συμττε
ιριφορά των ούσιαστικά καί τυ
—ικά ύττεύθυνων άπέναντι στίς
'Ελληνικές αρχαιότητάς.
Τ^μεμα, στόν δρμο τής Άγι-
άς Πελαγίας ύπάρχει τό τουρι-
στικό μαμούθ της Καψή, ττού
βρώμισε την αΐσθητική τού τό-
που καί στέρησε δλους τούς
"Ελληνες, άττό τα έρείπια μιάς
άρχαίας πόλης, δπου ζήσανε
καί άνατττύξανε πολιτισμό, *Ελ
ληνες.
Τα «ΝΕΑ» έπιβεβαιώνουν δ->
σα άρχικά εΤχε άττοκαλύψει ή
«ΑΛΗΘΕΙΑ» κα! μεταψέρουν αν
ζητήσεις τής Βουλής δπου κα-
τάγγειλε τό θέμα ό κ. Μενέλαος
Ξυλούρης, Οστερα ά— ό δη·μοσί-
ευμα τής «"Αληθείας» τό όττοϊο
έγινε αίτία νά ξεκινήσει ΕΙοχχγ
γελική αύταπάγγελτη δίωξη κα
θώς καί την ύττόθεση τής μύνη-
σης ττού εΐχε κάνει ό δικηγό-
,ρος κ. Λουρανδάκης. "Όπως εΤ-
ναι γνωστό στούς άναγνώστες
τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» σ£ δίκη πά
Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΑΣ
Συνέχεια άττό τή σελΐδα 1
τιωτικφν Βάσεων καί των ύπηρετούντων είς
ταύτας στρατιωτικών», δπως ακριβώς λέει τό κα
τηγορητήριο.
Τα έίρθρα αύτά έγραψα δντως στήν «ΑΛΗ¬
ΘΕΙΑ», μέ άφορμή τίς βέβηλες ένέργειες Άμε-
ρικανών οί όποϊοι, ώς γνωστόν, ξέσκισαν 11 έλλη
νικές σημαϊες οτή Χερσόνησο Ηρακλείου, τή με¬
ρά τής Έθνικής μας εορτής 25 Μαρτίου 1977 καί
πρόσβαλλαν μέ ύβρισηκές πράζεις μιά γυναίκα
στά Χανιά, λίγο άργότερα. Είπα δηλαδή — καί
τό έπαναλαμβάνω — ότι οέ τρίτη ύποτροπίι τύ
«νΕξω οί Βάσεις» θά γραφτεϊ μέ αΐμα, άναλαμβά-
νοντας προσωπικά την εύθύνη.
Έπειδή πιοτεύω δτι ή παρουσία των ξένων
Βάσεων στήν Κρήτη καί φυσικά των Άμερικανι
κων, είναι ίδιαίτερα έπικίνδυνη καί καταστρεπτι-
κή γιά τό νησΐ καί τή χώρα μας.
'Επειδή πιστεύω δτι δταν σοΰ προσβάλουν τό
έθνικό σύμβολο τή Σημαία καί τή γυναίκα, τή
μάνα Γ) άδελφή σου, σέ περίπτωση μάλιστα ύπο-
τροπής, βχεις χρέος νά δράσης δυναμικά, ευρι¬
σκόμενος έν άμύνη.
Έπειδή διεξάγω, μέ τις μικρές μου δυνάμεις,
χωρΐς καμμιά πολιτική καί οίκονομική υποστή
ριξη £να έπιβεβλημένο έκ πατρΐωτικοΰ καθήκον-,
τος άγώνα, γιά τόν όποΐο καταδιώκομε άπό τίς
σκοτεινές δυνάμεις.
Έπειδή ή ποινή πού προβλέπεται σέ περί¬
πτωση καταδίκης μου είναι έξοντωτική καί καθο-
ριοτική στήν συνεχίση τής £κδοσης τής «ΑΛΗ¬
ΘΕΙΑΣ».
Έπειδή, τέλος, νομίζω πώς στήν περίπτωση
αύτη — καί είναι ή δεύτερη μετά την περίφημη
Δίκη των Βάσεων τοΰ 1975 πού πάλι ταλαιπωρή-
θηκα, άλλά άθωώθηκα πανηγυρικά — δέν δικά-
ζομαι έγώ προσωπικά γιά μιά ίοιωτική ύπόβεση
άλλά ό καθένας πού πιστεύει στήν άνεξαρτησία,
στήν λαϊκή κυριαρχία, στήν ελευθερία τής πατρί¬
δος μας.
ΠΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΖΗΤΩ
άπό δλους δσους άνάφερα στήν άρχή αυτής τής
εκκλησης — κι δσους τυχόν λησμόνησα — νά μέ
βοηθήσουν ήθικά καί νά μοΰ συμπαρασταθοΰν μέ
όποιονδήποτε τρόπο στήν καινούργια μου αυτή δι-
καστική περιπέτεια στήν όποία ή Έλληνική Εί-
σαγγελική Άρχή μέ παραπέμπει — δπως φυσικά
έ-χει δικαίωμα — μέ μιά τέτοια βαρεία κατηγορία,
πρός χάριν τής πιθανολογουμένης διαπράξεως κα
κουργημάτων κατά των Άμερικανών τής Κρή¬
της. ^
Ή βοηθεία δλων, θά είναι γιά μενά σημαντι-
κή, έξ άφορμής καί τοΰ προσθέτου λόγου δτι μέ-
σα σέ 15 μέρες μέ είσαγγελικές διώξεις παρα-
πέμπομαι νά δικαστώ 4 φορές(!) άπό δυό φορές
την ϊδια μέρα(Ι). (2 δίκες στϊς 21 Σεπτεμβρίου
στό Τριμελές Έφετεϊο Χανίων — 2 δίκες στίς
6 Όκτωβρίου στό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο
Ηρακλείου).
Πέραν δμως αύτοΰ, ή βοηθεία δλων σας, μό¬
νον στή μιά άπό τίς 4 αύτές δίκες, την Δίκη των
Άμερικανών, θά δείξει ο αύτούς πού μας έπιβου-
λεύονται σάν Λαό καί θέλουν τό κακό τής Έλλά
δας, πόσο ένωμένοι εϊμαστε δταν πρόκειται γιά
περιπτώσεις πού συνδέονταΐ" μέ έθνικά θέματα.
Πιστεύοντας στή συμπαράσταση δλων, εύχα-
ριστώ θερμά έκ των προτέρων καί δηλώνω δτι
έφ' δέν μ' έμποδίσουν οί τρείς προηγούμενες δί¬
κες, στίς 6 Όκτωβρίου 1977 θά παρουοιαοτώ μέ
ύπερησράνεια στό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο
Ηρακλείου, δπου μεταξύ ά'λλων, θά πώ καί μερι
κές ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος Άλήθειες, γιά
τόν κ. Καραμανλή, τόν κ. Στεσρανάκη καί τούς
σκοπούς πού έ'χουν τα άφεντυχά οί Άμερικανοί,
γιά την χώρα μας καΐ την Κρήτη ίδιαίτερα, προ-
κειμένου νά πληροφορηθεΐ ό Λαός τα παιχνίδια
πού παίζονται πίσω άπό την πλατή τού καί πού
μερικά άπό αύτά — εντελώς συμπτωματικά — έ-
γώ έ'τυχε νά γνωρίζω.
Μέ βαθειά πεποίθηση στό πιστεύω μου δτι:
«Στίς συνειδήσεις δέν μπαίνουν χειροπέ-
δες» καί άγωνισπκό χαιρετισμό τό σύνθη-
μα: «"Εξω οί Βάσεις τοΰ θανάτου».
ΕΜΜΑΝ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ή ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΦΦΦΦ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ή Γυναίκα καί τα Παιδία τοθ ΠΑΥ-
ΛΟΥ ΔϊΆΛΛΙΜΆ, εύχαριστοθν δλους δ¬
σους πού μέ όποιονδήποτε τρόπο, συμμε¬
τείχον στό δαρύ πένθος τους.
ραττέμφθηκε ό μττουλτοζιέρης
πού κάποια νύχτα τής Χοθντας,
6ε6ήλωσε καί κατάστρεψε έθνι-
κή μας κληρονομιά, ένώ οί ού¬
σιαστικά αϊτιοι κατώρθωσαν νά
βγάλουν «άττ' έ"ξω την ούρά
τους».
Σήιμερα, έ'χει άκυρωθεΐ ή πρό
ξη τού ΕΟΤ περί έγκρίσεως τού
άρχιτεκτονικοΰ σχεδίου για την
άνέγερση τοΰ ξενοδοχείου, γιατι
ή τγεριοχή έχει κηιρυχθεΐ σάν...
περιοχή φυσικοΰ κάλλους.
Παλιότερα, ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
εΤχε άττοκαλύψει δτι έντοτΓίστη-
καν πολεοδομικές τταραβάσεις
στό ξενοδοχεϊο τής Καψή.
Παρ' δλα δμως αύτά, τα άρ-
%αχ έξακολουθοΰν νά στταρτα-
ροΰνε κάτω άττό τό ττέλμα τοθ
Τουριστομαμούθ. Μέ τίς Χουν-
τικές εύλογ!ες) τα μνη-μεΤα γί-
ναν θεμέλια καί μιά άρχαία ττό
λη θυσιάστηκε γιά νάχουν την
εύκαιρία ο! ξένοι ττού έττισκέ-
τττονται τόν τόπο νά βλέπουν
τόν σύγχρονό μακ;.·, πολιτι¬
σμό.
έΐεία
ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Άκόμη δέν «ΐμαι σίγουρος γιά τό όν τό καινουργιοφτιαγ-
μένο κόμμα θά έκφράζε τα... μοσχάρια.
ΕΤμαι δμως σίγουρος δτι έκψράζει αύτούς ττού έχουν μο¬
σχάρια.
Καί έπειδή τούς έκψράζει, μαθαίνω ττώς £νας (διοκτή-
της έκατοντάδων έκατομμυρίων καί έκατοντάδων μοσχσριών,
ττρόκειται νά ττεΤ τό «ναί» στίς ττροτάσεις ττού τοΰ γίνονται γιά
νά μπεΐ στό συνδοασμό.
Καί νά δεϊτε πού θά μττεί. "Ασχετα άν μέχρι τώρα άνήκε
στή Δεξιά. Παλιά, ττολύ παλιά, ψηφίζανε οί... ττεθαμένοι. Πιό
πρόσφατα φηφίσανε τα... δένδρα.
Ποΰ ξέρεις λοιπόν; Στίς έρχόμενες έκλογές μττορεΐ νά
ψηφίσουν τα.... μοσχάρια...
Πρσδλήματα κοβί σοβαρά μάλιστα έχει δομιουργήσει στό
κόμμα τού, βουλίυτής τού Νομοΰ μας.
Κα! τα ττροδλήματα αύτά έ'χουν την πηγή τους στήν ά-
δυναμία τού δουλευτή νά ξεικαθαρίσει άν τελικά θά κατεβεΤ
στίς έρχόμενες έκλογές ή" δχι.
Τό «δχι» τό' λεγε μέχρι σήμερα, έττειδή ήθελε λέει νά 6ο-
ηθήσει ένεργά στήν άνανέωση τοθ κόμματος (κα! έττειδή, έ-
δώ ττού τα λέμε έχει έξασφαλίσει"τή σύνταξή τού).
Τώρα όμως τελευταία άρχισε νά κάνει... νερά. Θέλει λέει
νά ξανακατεδεϊ στίς έκλογές.
Πάβι ττερΐπατο λοιπόν ή άνανέωση.
Άλλά τώρα τό κόμμα θά κυτάζωμε ή τα.. . ττλευιρά μας;
Καί άφοΰ δέν υττάρχει κανείς νά τοΰ ττεΤ σίγουρα άν θά
τόν βάλουν ί) δχι, τό' ριξε κι' αύτός στή... Μαργαρίτα.
Κρατοθσε λοιττόν μιά μαργαρίτα καί την ξεψύλλιζε.
«Θά μέ βάλουν .. δέν θά μέ δάλονν . θά μέ δάλουν... δέν
θά μέ βάλουν....»
Γιά κακη τού τνχη τό τελευταίο φύλλο έττεσι στό «δέν θά
μέ βάλουν».
Δέν Εχασιε δμως την ψυχραιμία τού ΕΤχε στό χέρι Του
τό.. κοτσάνι.
Τό' κοψε λοιπόν στά δύο κα!.. κέρασε καφέδες, ίττειδή
τό κοτσάνι τοΰ 'ττε, πώς θά τόν βάλουν!
Θά μπεΤ λοιπόν, ή4 δέν θά μττεί; Ιδού ή ά—ορία
■ ■■Ι
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
• Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
νά σώσουνε δτι άπόμενε,
νά στυλώσουν τόν δνα τοϊ-
χο τού καταστραμένου σπι-
τιοΰ τους, νά σηκώσουν
δυό στύλους τής κατάκοι-
της ξεπατωμένης κρεββα
τίνας ροζακί.
Στίς άρχές της εβδομά¬
δος πού πέρασε. Τα Κρητι
κά χώματα άργοσαλεύαν ά
κάμη, παρασυρμένα άπό τίς
πρωτάκουστες καί άπόλυ-
τα καταστροφικές πλημμΰ-
ρες, οί άγρότες ξεσπίτωτοι,
καταστραμένοι χωρίς μοΐ-
ρα στόν ήλιο, τραβοθσαν
(καί τραβοΰν) τα μαλλιά
τους καί οί Κυβερνίίτες
κου καθόντουσαν (καί κά-
θονται) στούς ύπουργικούς
θώκους άκούσανε πώς κάτι
συμβαίνει στήν Κρήτη. Καί
Οστερα, τίποτε. Πήραν τα
νερά τόν ίδρώτα τοΰ άγρό-
τη. Τοΰ στέρησαν μιά μπου
κια πικρό ψωμί πού θα,βα-
ζε στό στόμα του. Τοποθε-
ιήσανε φουρνέλα στά θε-
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α. Π. 2859
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"Υστεραάπό την 14)77
άπόφαση τής Δημαρχιακης
Έπττροπής Ρεθύμνης πού
έγκρίθηκε μέ την 10538)77
πράξη τής Νομαρχίας Ρε¬
θύμνης έκθέτομε σέ έπα-
ναληπτική μειοδοτική δημο
πρασία μέ ένσφράγιστες
προσφορές καί μέ συμπλή
ρωση τιμολογίου την έκτέ
λεση τοΰ έ*ργου «Μηχανι-
κή άνύψωση ύδατος οίκι-
σμοΰ Γάλλου Δήμου Ρε¬
θύμνης» προϋπολογισμόν
δαπάνης δρχ. 290.000.
Ή ανωτέρω δημοπρασία
θά διεξαχθεϊ στό Δημαρ-
χεΐο Ρεθύμνης μπροστά
στήν Δημαρχιακή Έπιτρο-
πή Ρεθύμνης την 23 Σε¬
πτεμβρίου 1977 ήμέρα Πά
ρασκευή καΐ κατά τίς ώρες
11.00 μέχρι 12.00 μ. (λήξη.
άποδοχής προσφορών)
Δεκτοΐ Έργολάβοι Δημο
σίων "Εργων γιά έργα ή-
λεκτρομηχανολογικά καί
έμπειροτέχνες ήλεκτρολό-
λόγοι έγκαταστάτες. Έγγύ
ηση συμμετοχης στήν δη¬
μοπρασία δρχ. 14.500 μέ έγ
γυητική έπιοτολή άνεγνω
ρισμένης Τραπέζης γ) τοΰ
Ταμείου Παρ)κών καΐ Δα-
νείων ι) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Τό ανωτέρω £ργο θά έ-
κτελεσθεϊ συμφωνα μέτις δι
ατάξεις τοΰ Β.Δ. 468)1968
«περί εκτελέσεως Δημοτι-
κών καί Κοινοτικών "Ερ¬
γων καί Προμηθειών» μέ
βάση την έγκεκριμένη γιά
τύ πιό πάνω ίϊργο μελέτη.
Προθεσμία εκτελέσεως
χοΰ έ'ργου θά καθορίζεται ά
πύ τούς μειοδότες στήν προ
σφορά τους καί θά έ'χει ά-
φετηρία την χρονολογία
τής ύπογραφής τής σχετι-
κής συμβάσεως άναθέσε-
ως τοΰ £ογου. Ή προθεσμία
αυτή πρέπει νά είναι δσο
τό δυνατό μικρότερη γιατΐ
αύτό θά ληφθεϊ σοβαρά ύ-
πόψη σάν πλεονέκτημα κα¬
τά την κρίση των προσφο¬
ρών.
Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στά Γραφεΐα
τοΰ Δημαρχείου Ρεθύμνης
γ] τής ΤΥΔΚ Ρεθύμνης τίς
έργάσιμες ήμέρες καί ώρες.
Ρέθυμνο 8 Σεπτεμβρίου 77
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΜΜ. ΚΑΛΑΊ'ΤΖΑΚΗΣ
Θέλει μέ δλη του την ψυχή νά μπεΤ στό συνδυασμό γιατί
είναι σίγουρος (άς δψονται οί «γλύφοντες») πώς αυτή τή φορά
λέει, την έκλογή στήν τσέττη.
Κάθε φορά ττού τόν βλέττ», λέω ογτγό μέσα μου: «Νά δΐίς
ττού κάττοιο σαράκι τόν τρώει τόν κύριο... ύττου,ργό».
Κα! βεβαίως ξέρω ττολύ καλά ττολλο: σαράκια ττού τόν
τρώνε, άλλά δέν'μττορώ νά καταλάβω ποιό άττ' δλα £χει δώσΕι
στό ττρόσωπό του τό χρώμα τής···, χαλέττας.
Καί διερωαώμαι: Λές νά φταίει τό δτι πολλοί «δικοί»
του έ'χουν άλλάξει στρατόπεδο κι' έχουν ττάει μ" αυτόν πού δέν
έ'χ«ι... χαλόχτει άκόμα; Λές νά φταίει τα δήλημα στό όποϊο τόν
έ'χει φέρει ψιθυριζόμεντ, ττρότααη (κατ' άλλους πίεση) τού «ψη
λοΰ» γιά νά.... άττοστατήσει; Λές νά ψταίει ή ύπόθεση τής χα
λέττας ττου κινδυνεύει σοβαρά νά μην... άξιοττοιηβεΐ;
Λές νά φταίει ή ύπόθεση μιάς άλλης χαλέπας πού...
Γιατί δέν συνεχίζω;
Γιατί τή συνέχεια θά σάς την κάνω δώρο στήν ττροεχλο-
γική ττερίοδο.
Καΐ μή νομίσετε ττώς βά'ναι φτηνό. Διόμισυ όλοκληρα έ-
κατομμύρ,ια θά κοστίζει..... ΤΟ ΚΑΡΦΙ
♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦
Τα κρέατα τοΰ Νίκου Μααξά
μέλια τής τοπικής Οίκονο-
μίας. Την τινάξανε.
Κι' οί άρμόδιοι, τίποτα.
Βγήκε ό Νομάρχης στή
βόλτα. 'Έριξε δυό ματιές
κι' εστειλε εκατόν πενί|ν-
τα κουβέρτες στό καταστρα
μένο χωριό Πρωτόρια. Ναί,
άλήθεια, είναι: Εκατόν πε
νή"ντα κουβέρτες. Καί νό-
μισαν οί έκπροσωποΰντες
τό κράτος δτι δλα τέλειω-
σαν. "Εκαναν συσκέψεις
(χωρίς ούσιαστικά άποφά-
σεις) φιθύρισαν μερικά
«θά» στά παρασκήνια. Κι ϋ-
στερα σιωπή.
Δειλά — δειλά 808 δ-
στελναν όνθρωποι άπλοΐ,
άνθρωποι τοΰ λαοΰ, πού
πρόθυμοι πάντα θά τρέξουν
δπου τούς χρειαστεί ή Πά
τρίδα. Καί τώρα, ή κυβέρνη
ση τής Πατρίδος, δέν ΰκου
σε. Σάν νά μην συνέβη τί¬
ποτα. Σά νά τρέχουν άκό-
μη στούς όψιγιάδες οί Κρη
τικοποΰλες χαμογελαστές.
Σά νά άκούγονται άκόμη
οί χαρές τοΰ τρύγου τα ξε
φαντώματα καί τα έφηβι-
κά πόδια πού τρίζαν τα χώ
ματα μαζεύοντας τό χρυσα
φένιο ροζακί. Μά στήν Κρή
τη πτά, δέν ύπάρχουν στα-
φίδες. Οϋτε γέλια καί χα¬
ρές καί τραγούδια καί Κρη
τυκά καλαμπούρια. Οί κρεβ
βατίνες κι οί όψιγιάδες θα-
φτήκαν στήν ίλύ. Ξεφύχι-
σαν τ' άμπέλια κι οί καλλι-
έργειες. "Ανθρωποι καί ζόχι
πνιγήκανε. Κι οί κυβερνή-
τες έΌτειλαν εκατόν πενήν
τα κουβέρτες στούς ξεσπι-
τωμένους καί ρίκονομικά
καταστραμένους " Πρωτορι-
ανούς. Λές κι έΌβησε άπό
τόν χάρτη ή Κρήτη. Κοινω
νίκη Πρόνοια. Όρολογία
ποθητή κι άνυπαρχτη. Φτά
νει νά δεί κανείς τίς ρυτί-
δες τής καλογεννούσας
Κρητικής γής καί τίς ρυτί-
δες τοΰ μόχτου. Τοΰ μόχ-
του έκείνου πού τόν πί}ραν
τα νερά τής πλημμύρας.
Έγκληματική άδιαφο-
ρία. Μονάχοι οί άνθρωποι,
σήκωσαν τα χέρια στόν ού-
ρανό. Μονάχοι κυτάζουν
τόν κόπο τους νά χάνεται,
χωρίς νά μποροΰν ν' άντι-
δράσουν, καί μάσησαν μιά
βλαστήμια στά πικραμένα
δόντια τους.
Στή Ρουμανία, πρίν άπό
λίγους μήνες, ή γη έπρόσ-
φερε μιά άπερίγραπτη κα-
ταστροφή μέ τούς σει-
σμους. 'Έλουσε στό αϊμα
τίς πόλεις. Μά οί Ρουμδνοι
πήρανε τα χαλίκια των έ-
ρειπίων καί ήρχισαν νά ξα
ναχτίζουν. Μιά σωστή καί
γρήγορη αντιμετωπίση.
Έδώ δτι όίφησε ή πλημ
μύρα, τό λίγο, τό έλάχιστο,
πού όφησε ή θεομηνία, τό
τρώει ή Κρατική άδιαφο-
ρία καί ή Βοτρύτιδα πού ί-
σοπεδώνει. Σταματήσανε
οί έξαγωγές ροζακιών. Καί
ό Νομός μας, άπειλεϊται μέ
οίκονομικό μαράζωμα. Ό
Νομός Ήρακλείου.Ό πλου
σιώτερος Νομός τής Έλλά
δας.
'Όχι κυριοι. Δέν έχετε
δικαίωμα. Δέν μπορεΐτε
νά άδρανεΐτε καί νά συσκέ
πτεστε την ύ3ρα πού τ' ά¬
μπέλια ξεράθηκαν τα στα-
φύλια - δσα άπόμειναν - άρ
ράκττησαν, τα σπίτια γίνα
νέ άκατοίκητα κι' ή πόλη
τοΰ Ηρακλείου διφα. 'Όχι
κύριοι. Δέν έχετε δικαίωμα
νά έπαφίετε στήν «έξ' 0-
φους παρηγορίαν» ορτω-
χούς, βιοπαλαιστές, άγρό¬
τες, μεροκαματιάρηδες, πού
Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
μοσιεύομε σέ αλλη θέση. θά τόν βοηθήσουν στό έ'ργο
του, άφοΰ μετά την καταγγελία μας έσπευσε - εύτυ-
χώς - καί διέταξε τή Χωροφυλακή νά κάνει όμεσες ά¬
νακρίσεις, ή όποία περιορίστηκε μόνο νά κάνει δαουχη
τικές ένέργειες καταστρέφοντας τα παραπάνω κρέα
τα, ψάρΐα, κοτόπουλα κ.λ.π. σέ συνεργασία μέ τόν Νο
μοκτηνίατρο.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σημειώνομε δτι ένώ ή καταγγελία μας
έ'γινε Τετάρτη μεσημέρι στή Χωροφυλακή, μόνον τό
βράδυ τοΰ Σαββάτου άπό τίς 7 διός τίς 8.30' κλήθηκε
καί έδωσε ένορκο καταθέση ,ό διευθυντής τής «Αλη¬
θείας» κατόπιν έντολής τοΰ κ. Είσαγγελέα, ένώ ή Χω
ροφυλακή θά μποροΰσε νά κάνει μόνη άνακρίσεις καί
νά συλλάβη άκόμη τούς ύπευθύνους νά τούς άποστεί
λει στό αύτόφωρο ΐ τουλάχιστο στόν κ. Είσαγγελέα.
Δυστυχώς περπάτησε, ή Διοίκηση, μέ βήμα χελώνας
γιατί τό Α' Τμημα πού καταγγείλαμε τό γεγονός (ά-
ξιωματικός υπηρεσίας κ. Καδιανάκης) ενήργησε δμε-
σα.
ΤΟΝΙΖΟΜΕ άκόμη δτι την ϊδια μερά της καταγγελί
άς μας, ένημερώθηκαν ό κ. Νομάρχης, ό κ. Νομίατρος
καί σ.λλοι έκπρόσωποι Άρχών μέ τελικό άττοτέλεσμα
νά καταστραφοΰν μόνο τα άκατάλληλα κρέατα καί
φάρια.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ έπίσης δτι ένώ τ όγεγονός εΐχε φθά-
σει στ' αύτιά των εφημερίδων, καμμιά δέν ίίγραφε τί¬
ποτε κι άκόμη δτι τό δελτίο τής Χωροφυλακής πού κυ-
κλσφόρησε τή νύχτα τοΰ προχθεσινόν Σαββάτου (μό¬
νο στίς ήμερήσιες έφημερίδες) ήταν παραπλανητικό,
άφοΰ δέν εγρο-φε οϋτε πλήρη στοιχεϊα, οθτε λεπτομέ-
ρειες τής περίπτωσις Μεταξά, άλλά διαβάζοντάς το
κανείς δέν σχημάτιζε, λόγο* περιπλοκής μέ ίίλλες πε-
ριπτώσεις, την είκόνα πού σχηματίζει μέ αύτό τό άπο-
καλυπτικό ρεπορτάζ.
ΕΛΠΙΖΟΜΕ δτι οί ύπευθυνοι μετά τόν έστω καθυστε
ρημένο σχηματισμό δικογραφίας, θά καθίσουν στό
σκαμνί τοΰ κατηγορουμένου, διότι δποιοι κι αν είναι,
δσα χρήματα κι 8ν διαθέτουν, δσες υψηλές γνωριμίες
κι αν έ'χουν πρέπει νά λαγοδοτήσουν γιό την έγκλη¬
ματική τους ενεργεια.
ΤΕΛΟΣ καί πρίν παραθέσωμε άναλυτικά στοιχεϊα καί
τό ίστορικό, τονίζομε μέ κάθε συναίσθηση ευθυνής δτι
τα κρέατα πού εϊδαμε νά άποθηκεύονται στό ψυγεΐο Νι
κηφορίδη στίς 3 παρά τέταρτο τής περασμένης Τετάρ
της, ή"ταν όμοαώματα τεμαχίων κρεάτων, βουτυγμένα
κυριολεκτικά καί τελείως περιβεβλημένα μέ μιά πα-
χύρευστη λάσπη φαιοΰ χρώματος. Τα κρέατα αύτά
πού είχαν ξεθαφτεϊ άπό τίς λίμνες πού σχημάτισε ή
■πλημμυρα στό ξενοδοχεϊο Μεταξα καί πού εϊχαν μεί-
νε^ έκεϊ θαμμένα δυό — τρία τουλάχιστον είκοοιτετρά
ωρα, προοριζόταν νά καταλήζουν ποΰ άλλοΰ, άλλά αό
πιθανώτερο στά στομάχια των Ηρακλειωτών. Πιοτεύ-
ομε ό έγκληματικός δόλος νά τιμωρηθεΐ αύστηρά, σέ δ-
ποιους άττοδειχτεΐ δτι τόν είχαν...
ΣΥΝΤΟΜΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ τής περασμένης
Τετάρτην 14 Σετττεμΰρίου, με¬
ρά τοθ Τιμίου Σταυ,ροΰ, στίς 3
τταιρσ: 15 ακριβώς, ό διευθυντής
τής εφημερίδας μας άνακάλυψε
ί}υο φορτηγά αώτοκίνητα, Ινα με
γάλο μέ τπνακίδα ΚΡ 179082
καί ίνα μικρό ΗΙ 1562 (τελικά
λόγω λάσπης ήταν τό 5762) τα
όποϊα ξεφόρτωναν, καί έναποθή
αθριο μπορεϊ νά τούς πητε
νά πάρουν τα δπλα γιά την
Πατρίδα. Πώς θά νοιώσουν
τίς λέξεις Πατρίδα, Δηιμο-
κρατία, Ελευθερία, Δικαιο
σύνη, δταν ή φαλακρή πιά
Κρητική γή δέν βλέπει κα
νέναν στίς τρομαχτικές δύ
σκολες ώρες πού περνά;
ΣΗΜ.: Ένώ τα παραπάνω άρ-
θρο εΐχε δοθεΐ στό τυπογραφεΐο
τό μεσημέρι τοΰ Σαββάτου, άνα
κοινώθηκε άττό τή Νομαρχία δ¬
τι δόθηκαν 2.750.000 γι άτήν...
. . .άντιμετώτπση των καταστρο
φών. ΟΙ ζημιές τής πλημμύρας
σύμφωνα μέ πρόχειρους ύττολο-
γισμούς ξεπερνοΰν τό δισεκατομ
μύριο. Άν ή ανακοινώση τής
Νομαρχίας άφοροϋσε μιά θετι
κή βοηθεία δέν θά έδημοσιεύαμε
τό παραπάνω αρθρο. Τα ψίχου-
λα αύτά, τα θεωροΰμε σχεδόν
σάν έμπαιγμό, άφοΰ ή κυβέρνη-
ση ττροσφέρει 10.000 δρχ. κατ'
ατομο. "Άς ττάνε μέχ,ρι τα Πρωτό
ρια, μέχρι τό Καστέλλι, α' δ-
λες τις άκρας τού Νομοΰ, καί θά
καταλάβουν οί άρμόδιοι ττερισσό
τερα άττ' δσα μττορεΐ νά τούς
πεϊ τουτο τό αρθρο. Καί τα λί
γσ αύτά πού δώσανε τώρα, νο-
μίζοιομε δτι όφείλονται στήν κα-
τακραυγή τού Τύπου ττοθ συ-
μπαραστάθηκε στόν ματτιζόμε-
νο Κρητικό πληθυσμό.
κευαν στό ψυγεϊο Ν ι κηφορίδη
(ττρώην Μιστίλογλου) τεμάχια
κρεάτων πού ήταν όλοκληρωτικά
βουτηγμένα σέ μιά τταχύρευστη
λάσπη φαιοΰ χρώματος. Ρώτη-
σε περ! τινος επρόκειτο, άλλά
κανεΐς δέν μίλησε άπό τούς 4 έρ
γάτες ττού ξεφάρτωναν, φορών-
τας γαλότσες καί μουσαμαδένι-
ε, στολές, γιά νά αποφεύγουν
τίς λάσπες. >
Μόλις άνοιξε τή μηχανή τού
νά φωτογραφήσει τα μοναδικό
καί άπερίγρατττο αύτό θέαμσ
κάττοΤος μεσήλικας διοτττροφό-
ρος (μέ γυαλιά μυωπίας) κινή-
θηκε πρός τό μέρος του καί τού
ζήτησε τό λόγο, προσπαθώντας
νά τόν εμποδίση. Τελικά μέ κα-
τάλληλο τρόπαιο ό διοτΓτροφό-
ρος ήσύχασε.
Τα τεμάχια αύτά των κρεά-
άτων, δπως εΤπε άργότερα ένας
άπό τούς έργάτες, «ήταν τού Με
ταξά καί τα φέραμε άττό τό ξε
νοδοχεΐο τού στή Χερσόνησο».
Ό διευθυντής μας ζήτησε τόν
ύττεύθυνο τοθ ψυγείου Νικηφορί-
δη, άλλά κανείς δέν παρουσιαζό
ταν ούτε δεχοταν νά τού δώσει
έξηγησεις.
Σέ κάποια στιγμή ό διθΐττρο-
φόρος ττού παρεμττόδισε την άρ
χή την ασκήση τού δηιμοσιογρα
φικοΰ μας λειτουργήματος εΤττε
δτι «αν τα ττλύνΌυν δέν θά έχουν
τίποτε».
Ευθύς άμέσως ό δημοσιογρά
φός — εΐχαν μάθει ώστόσο άττό
κάττχχο ττού φώναζε τό δνομα
Μάνος Χαρής — έτρεξε στδ Α'
ΆστυνομΊκό Τμήμα καΐ κατήγ-
γ€ΐλλε στόν άξιωματικό ύττηρεσί
άς τό γεγονός.
Μέ λίγη έτημονή καΐ καλή θε
ληση τοθ άξιωματικοΰ (λόγω πό
δοσφαίρου έλλειτταν δλοι) βρέ-
θηκε £να ·περιττολικό τό όττοίο
καί ττήγε στό ψυγεΐο, άλλά οί
πάντες είχον φύγει.
Οί χωροφύλακες μττλόκαραν
τό ψυγεΐο καΐ στή συνέχεια κινη
τοποιήθηκαν ό άνθυπομοίραρχος
κ Κατσίυας ό ένωμοτάρχης ά-
γορανομίας κ. Γεωργακάκης καΐ
άλλα άστυνομικά δργανα. κα-
θώς καΐ οί κτηνίατροι κ.κ. Πά
ναγιωτάκης> Φραγκούλης καΐ ό
ιομοκτηνίατρος κ. Ζουριδάκης.
Τό κρέας κρίθηκε φυσικά ά-
κατάλληλο, καΐ τταρά τίς άντιρ
ρήσεις τοϋ Ιδιοχτήτη του κ. Με
ταξά καταστράφηκ€ επί τόπον,
συνολικά κιλά 4 812 άττό τα ό¬
ποία 3.565 κρέας βοδινό.
Στή συνέχεια οί προσ—άθειες
έντάθηκαν καί έττειδή; ήδη τό θε
μα εΐχε κινητοττοιήσει άρκετοΰς
έκττροσώπους άρχών ττήγαν στή
Χερσόνησο; στό «Κρέτα Μαρις»
δπου λόγω τής ττλημμυρας καΐ
άλλες ττοσότητες κρέατος καΐ
ψαριών σέ παρόμοια κατάσταση
—ττού δέν εΐχα ττρολάβει νά ά-
ποθηκευτοΰν στό ψυγεΤο Νικηφο
ρίδη — κοπασ—ράφηκαν έττίσης^
Ή συνολική ττοσότητα έδώ ή¬
ταν 4.080 κιλά κρέας κοτόιτου
λα καί γαλοτΓθΰλες καΐ 2.ΟΟ7 κι
λά ψάρια.
'Εττέιδή τό θέμα δέν εΤδε την
έτπαύριοδημοσιότητα, κι έπειδή ή
Διοίκηση μάς έΐλεγε δτι συλλέγει
ττληροφορίες, χωρίς νά μδς έντν
μερώνει ύπεύθυινχχ, αν κι εμείς
είχαμε καταγγείλλει τό θέμα,
μόλις ήρθε ό ΕΙσαγγελέας κ.
Ζορμπας τόν ένη'μερώσαμε καΐ
ΦΦΦΦΦΦΦ
ετσι ττρσχθές · Σάββατο διέταξε
διενέργεια άνοκρίσεων βάσει
τής έντολτ>ς δέ αυτής τίς βραδυ
νές ώρες προχθές έξετάστηκε έ
νόρκως ό διευθυντής μας κ. Μά
νος Χαρής.
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Βασικά ύπευθυνοι φέρονται
οί κ.κ. Μεταξάς, Ιδιοχτήτης των
άκαταλλήλων κρεάτων καϊ φα
ριών ττού καταστράφηκαν ήδη
καί ό (δ'οχττττης τοθ ψυγείου Νι
κηφορίδης, ττού δέχτηκε νά τα φι
λοξενήση.
Δέν ύπάρχει γιά μάς, άλλά
καΐ γιά άλλους ττολλούς, καμ¬
μιά άμφαβολία δτι ύπήρχε δώ-
λος γιά ττεραιτέρω διαθέση των
κρεάτων αυτών, μετά άπό μιά
σχετική φυσικά «συντήρησή»
τους.
Ο κ. ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ
Ό κ. Νομίατρος στόν οτγοϊο
γνωρίσαμε τό γεγονός, μάς εΤττε
δτι εΤχε είδοποιήσει τόν κ. Νομο
κτηνίατρο καΐ μάς τόνισε δτι τό
θέμα επρεττε ·νά πάρει τό δρό-
μο τής αύτόφωρης διαδικασίας
καϊ υά συλληφθοΰυ επί τόπου οί
έ'νοχοι.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γιά την σοβαρώτατ— αυτή ύ-
ττόθεση κΐνητοποιήθηκαν ττολλοί
μεταξύ των οποίων ό Δ)τής Χω
-ροφυλακής κ. Μαραγκάκης, ό ό-
ττοΐος διέκοψε την άδειά τού καί
ένημερώθηκε σχετικά.
Σύμφωυα μέ ττλη,ροφορίες μας
γιά τό θέμα ένδιαφέρθηκαν καΐ
πολλά υψηλά πρόσωττα, πού θε
λησαν νά «βοηθήχτουν την κατά
σταση») μάταια μέχρι στιγμής
ΤΑ ΕΙΧΕ ΘΑΨΕΙ
Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Τα τταραττάνω κρέατα καΐ ψα
ρια εΤχαν θαφτεϊ άπό τή νερο-
ττοντή πού Εγινε δπως είναι γνω
στό την Κυριοχή καΐ ή όποία £-
πληξε λόγω μή υπάρξεως προβλέ
ψεως τό «Κρέτα Μάρις». Τρείς
μέρες αρα, πρΐν μποΰν στό ψυ-
γεΤο) ήσαν μέσα στίς λάσπες!
ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ
Είναι μάλλον βέβαιο δτι με¬
τά τα τέλος τής προανάκρισης, ό
κ. ΕΙσαγγελέας θά παραπέμψει
τούς ένόχους στήν Δικαιοσύνη
Βεβαιοί φέρονται (κατά άττόψεις
νομικών) οί κ.κ. Μεταξάς καΐ Νι
κηφορίδης.
ΟΙΥΛΛΟΓΟΙ
ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ Α' ΘΗΛΕΩΝ
Άπό τόν Σύλλογο Γονέων καί
Κηδεμόνων τοΰ Α' Γυμνασίου
Θηλέων, -ητ^ραμε την τπερασμέ-
νη Πέμτττη μακροσκελή άπαν
τητική έτπστολή στό δημοσί-
ευμά μας μέ τίτλο «Άπλοί
Λογαριασμοί».
Την έ,ττιστολή θά δημοσιεύσω-
με ευχαρίστως στό έπόμενο,
λόγω τοΰ δτι δέν ήταν δυνα¬
τόν νά δημοσιευθή σ' αύτό
τό φύλλο γιά τεχνικούς λόγους
"Ετσι οί άναγνώστες μας θά-
χουν την εύκοιρία νά δοϋν πώς
άντικρούει ά Συλλογος τό δη-
μοσίευμά μας γιά τις είσττ,ρά-
ξεις πού γίνονται κατά την
διάρκεια των εγγράφων.
ΠΑ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
1-—Γιατί ό δγνωστος «διοπτροφόρος» προσπάθησε
νά μάς έμποδίσει δυναμικά, δταν πήγαμε, νά φω-
τογραφήσωμε τα άκατάλληλα κρέατα στά ψυ-
γεϊα Νικηφορίδη;
2—Γιατί ό ϊδιος μας εΙπε δτι δταν πλυθοΰν δέν
θά έ'χουν τίποτα τα κρέατα;
3.—Γιατί ή Χωροφυλακή, δέν έ'κανε ο,μεσες άνα¬
κρίσεις πρός σχηματισμό δικογραφίας, άλλά πε-
ριορίστηκε σέ διοικητΐκές ένέργειες;
4.-—Έμεΐς καταγγείλαμε τό γεγονός στίς 3 καΐ
15' ακριβώς, γιατί ό κτηνίατρος πήγε στίς βμ.μ.;
5·—Γιατϊ μέχρι νά παμε άπό τόν "Αγιο Τίτο οτό
Α' Άστυνομικό Τμήμα καΐ νά γυρίσωμε (10' λε
πτά), είχαν έξαφανιστεϊ τα αύτοκίνητα καΐ δλοι
οί έργάτες;
6.—Τί σκοπό εΐχε ή άποθήκευση σέ ψυγεΐο των
έντελλώς καταλασπομένων κρεάτων πού δυό
τρία μερόνυχτα βρισκόταν μέσα στήν πολυποίκι-
λης σύνθεσης ίλή;
7·— Ποίος είδοποίησε καΐ τί ώρα τούς κτηνιά-
τρους Παναγιωτάκη, Φραγκούλη, Ζουριδάκη καί
γιατί;
8.—Πίϋς δέχτηκε τό ψυγεΐο Νικηφορίδη πρός έ-
ναποθήκευση κρέατα μέ τέτοια πρωτοφανη χάλια
καΐ ποίος εΐχε νοικιάσει τούς χώρους·
9·—Γιατΐ πρίν γίνει κάν σχηματισμός δίκογραφί-
ας μέ την έντολή τοΰ κ. Είσαγγελέα μερικά κρα-
τικά δργαναν ήρχισαν νά διαδίδουν δτι δέν ύπάρ
χει ποινικό άδίκημα;
10.—Γιατί τό Άστυνομικό Δελτίο πού έκδόθηκε
προχθές καΐ μδς στάλθηκε μόλις χθές τό μεοημέ
ρΐ, είναι τόσο μπερδευτικό καΐ γιατί δέν λέει την
πλήρη άλήθεια καθαρά καΐ ξάστερα, χωρίς άρχι
κά χαρακτηρίζοντας την ύπόθεση σάν άποτέλε-
ομα... άστυκτηνιατρικοϋ έλέγχου;
11—Άφοΰ ό κ. Μεταξάς εΐχε δηλώσει την προη
γουμένη 10 έκατομμύρια ζημιά, γιά νά τή διεκδι-
κηση προφανίϋς, γιατί «ήθελε νά βγάλη» καΐ άπό
τα παραπάνω άλλοια^ιένα κρέατα καΐ ψάρκΐ;
—'ΐττΐ......λ».....»»Λ*Λ
Μέγεθος Γραμματοσειράς