98686 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1977
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
καΐ μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αιονθ-σνΐή-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
Χρόνος 2ος—Άρ. φύλλου 86—Δρχ. 5
Τό Τεκτονικό Παρακράτος καί Ύπερκράτος διείσδυσε στό Έπίσημο Κράτος
ΜϋΣΟΝΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΒΡΧΙΒ ΗΡΒΚΠΕΙΟΥ
ΟΙΔΙΟΣ ΤΟ ΑΡΝΕΙΤΑΙ!... ® Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΔΕΝΒΟΗΘΗΣΕΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΙ ££ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΙ
Υπουργ. Έσωτερικών
* α.
ΙΕ ΝΕΕΣ άποκαλύψεις προβαίνει σήμερα ή ε¬
φημερίδα μας, παρά τίς κάθε εϊδους ττιέσεις
και κινδυνους, πού είναι συνεπεία τού πρόσφα-
του καί πρωτοφανους άνοιχτοθ χτυπηματος,
τό όποΐο έδωσε στή Μασονία.
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ αύτές δείχνουν καθαρά
τόν έν γένει υποπτο ρόλο των Μασόνων καί την
έπικίνδυνη διείσδυσή τους σέ δλους τούς το-
μεϊς της πολιτικής, οίκονομικής, κοινωνικής
καί θρήσκευτικής ζωής τού τόπου μας.
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ή διείσδυσή τού Μασονικου Πά
ρακράτους στό Έπίσημο Κράτος, έχει ξεχωρι-
στή σημασία καί πρέπει νά προσεχτή Ιδιαιτέρα
ΕΝΑΣ άνώτερος ύπάλληλος τού Ύπουργείου
Έσωτερικών - 6 κ. Ευάγγελος Γεωργίου Βι-
σκαδουράκης - Τμηματάρχης (πού αύτές τίς
μέρες γίνεται διευθυντής) τής Αύτοδιοίκησης
καί τού Τμήματος Τύπου καί Δημοσίων Σχέσε¬
ων της Νομαρχίας Ηρακλείου, άνήκει στίς Μα
σονικες δυνάμεις!
ΠΡΟΧΘΕΣ Σάββατο έπικοινωνήσαμε μέ τόν
παραπάνω κυριο καΐ μάς αρνηθήκε τή Μασονι-
κή τού ίδιότητα, λέγοντας μας δτι θά πρόκει-
ται περί συνωνυμίας.
ΕΥΘΥΣ άμέσως έπισκεφθήκαμε τό Νομάρχη κ.
• Συνέχεια οτή σελίδα 4
ί.'. ».-. ».·. κ.·. Λ.". Τ.". Ι.
ε» ο*»»» ωποηι αιγμλ
1*1 Μ[Γ.·. ~. ΙΚΙ ΕΛΛΛΛΟΐ
2) τ«τυ. «·Γ ΐΐοιιιΐιΐ ί
ϊ) «ηπιαΐΕοχ
V
4) ΐη«ΙΙΓΓΜ·ΗΙ ΙΜΜΜΙ ΜΙΛΧΙ 111 10 (ΙΝ.
Μ.·. Τ.·.
*£τ·Μΐ Ιτ. · εις *ς *"»~·ν *)ΐι
Τό άδιάσειστο έγγραφο,
πού θέτει «έκτός μάχης»
τόν Μασόνο Νομαρχιακώ
'Υπάλληλο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ καί τόν
προιστάμενό τού Νομάρχη
Ηρακλείου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗ. Πρό-
κειται γιά την αϊτηση υίο
θέσιάς τού κ. Βισκαδουρά-
κη, —ού μυήθηκε στή Μασο¬
νία δταν ύπηρετοΰσε στήν
Κερκύρα (Στοα «Φοίνιξ»
Άρ.1). Την αϊτησή τού ττρο
σοττογράφουν οί.. Διδάσκα-
λοι(!) Έμμ. Σαριδάκης
καί Βασ. Πουλιανάκης. Μή
πως είναι πλαστές καί οί
ΰττογραφες αύτές; 'Ή μή-
πως οί περί τή Νομαρχία..
δέν λένε την άλήθεια; Μάλ¬
λον.
_ ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ,, ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΙΒΟΜΒΑ1
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣΟΗΟΥ!.. ϊ
_, ρ^ΗΗ^^ΙΙι^ΒΙΜΗΙΗΗι^ΙΗΒΗΗΙΙΗΒΗΗ
• Τοϋ ΆοφαΑιοιή της Άμερικάυικης
• Βάοης Γουρυώυ κ. Βίκχωρα Μαρκάκη ·
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΑΣΟΝΙΑ: Διεδνές Καρκίνωμα
ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΑΓΠΝΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΧΘΡΟΣ: ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
" ~ ~ μέσα στόν όργανισμό τοθ Κράτους, πού δρα μυστικά κι
δταν έκδηλωθεΐ, είναι πιά άργά, δπως σέ κάθε καρκίνο.
"Εχει είσχωρήσει στήν πολιτική, πνευματική καί οίκονο-
μικη ήγεσία τής κάθε χώρας καί είναι γνωστό πώς αύ-
τός πού έπηρεάζει την ήγεσία ενός Λαου, έπηρεάζει, μέ¬
σω αυτής, και τόν ϊδιο τόν Λαό.
Η ΜΑΣΟΝΙΑ είναι τό μεγάφωνο, πού τροφοδοτεΐται ά-
πό τό μικρόφωνο τοϋ ΣιωνισμοΟ.
&*>
ϊ
ΑΣ ΔΟΥΜΕ δμως, μέ λίγα λόγια, ποίος είναι ό Σιωνι-
Η ΜΑΣΟΓ1ΙΑ είναι μυστική καί συνομωτική όργάνωση σμός, γιά νά καταλάδωμε. καλλίτερα, μετά, τί είναι ή
και ό ελεγχός της δέν είναι εϋκολος. Είναι καρκίνωμσ Μασονία ή Τεκτονισμός.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ίδέα τού Σιωνισμοϋ, είναι δτι ό Χριστός Ή Μασονία τώρα, είναι σύνθεση δυό αντιθέτων έπιδι-
δέν ήρθε άκόμη, δτι ό αναμενόμενος Μεσίας θά ίδρύσει ώξεων. Ή πρώτη είναι ή τής Άγγλικής πλουτοκρατίας,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΟΥΔΑΊ ΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ μέ Ιδρα
την Ίερουσαλήλ «αί δτι ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΘΑ ΥΠΑΧ-
ΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ(ί).
Βέ6αιαι ό Σιωνισμός ττέτυχε στίς 14 ΜαΤου 1948,
την αναγνωρίση τού Κράτογς τοθ Ίσραήλ ότττό την Αγ¬
γλία τκι τίς Ήνωμένες Πολιτεϊες. "Ετσι ό Ινας άπό τούς
σκοπούς τού Σιωνισμοϋ — ή έθνική άττΌκατάσταση —
εχει έπιτευχθεΐ. Μένει άπραγματοττοίηση ή παγκόσμια
αΰτοκρατορία, μέ ττρωτεύουσα την Ίερουσαλήμ.
ή έθνική ά—όκατάσταση — εχει έπιτευχθεΐ. Μένει άπρα-
γματοποίητη ή παγκόσμια αύτοκρατορία, μέ πρωτεύουσα
την Ίερουσαλήμ.
Είναι δμως φανερό ττώς πρέπει νά γίνει μιά διάκρι-
ση μεταξύ τοϋ Σιωνισμοϋ καί τού Έβραϊκοΰ ΑαοΟ. Ή με
γάλη μάζα των κατεσπαρμένων στά διάφορα Έθνη
Εβραίων, είναι ξένη ττρος τα έγκλήματτα καί τίς έπιδιώ-
ξεις, των Σιωνιστών, ποΰ βαρύνουν την Οίκονομική καί
και Θρησκευτική ήγεσία τους.
Σχετικά μέ την εύθύνη τής πολιτικοοικονομικής ήγε-
σ!ας τού Σιωνισμοϋ, δημοσιεύθηκε στόν Άθηναϊκό Τύττο
(ΒΗΜΑ 21—3—71) ή εξής χαρακτηριστική ττληροφο-
ρία:
Ό Σιωνισμός είναι άπό τίς τπό άντιδραστικές δυ¬
νάμεις τού Ί μπεριαλισμοϋ. Κύριος προμηθευτής ΰλι
κων μέσων (Σ.Σ. έννοεΐ χρήματα κλττ.) και έμ-
πνευστής τής ίδεολογίας τού Σιωνισμοΰ, είναι ή
μεγαλοαστική Έβραϊκή άστική τάξη καί, πριν άπ'
δλα, οί έκατομμυριοΰχοι πού κατέχουν νευραλγικές
θέσεις στήν Άμερικανική Οίκονομία. Μεταξύ αυ¬
τών είναι ό πολυεκατομμυριοΰχος Μττέρνι Ντόίτς,
πού χαραχτηρίζεται άπό τό ΐσραηλινό περιοδικό
«Γκαολάμ Γκαζέτ» ώς ϊνας άπό τούς στυλοβάτες
τού χρηματιστηρίου τής Ν. Υόρκης. Τό περιοδικό
αύτό γράψει δτι ό Ντόιτς χρηματοδοτεΐ δχι μόνον
τή δράση των Άμερικανών Σιωνιστών, άλλά καί
συντηρεΤ τό ίσραηλινό ύπερσιωνιστικό κόμμα: «Χε
ρούτ».
πού εΐδε την Μασονία σάν κατάλληλο δργανο γιά τα Ί-
μπεριαλιστικά της σχέδια. Ή άλλη είναι ή Μεγάλη Ίδέα
των Εβραίων, ή αναφερομένη στήν παγκόσμια επικρατή¬
ση, όπως όρίζει τό Ταλμούδ καί έπιδιώκει ό Σιωνισμός.
Ή Μασονία, δπως φαίνεται, είναι τό κατάλληλο δττλο,
πού μττορεΤ νά χρησιμοποιηθεΐ άπό κάθε κακοποιό καί
γιά κάθε σκοπό. Στίς άρχές τής Άναγεννήσεως χρησιμο
ττοιήθηκε άττό τούς άστούς γιά πολιτικούς σκοττούς κι'
άπό τότε ή Στοα είναι άναμφισβήτητο δπλο στά χέρια
τής άστικής τάξης, ένάντια σέ κάθε προοδευτική ή σοσια-
λιστική κινήση.
Όσο γιά τόν δεύτερο σκοπό, δηλαδή την έξουσία-
ση τής κοινωνίας, είναι άποκαλυπτικά τα δσα γράφει ό
«Πυθαγόρας», τό γνωστό έττίσημο μασονικό ττεριοδικό,
ώς πληροφορία γιά τή δράση τής Μασονίας στήν Ίο— α-
νία. «Καίτοι δμως ούτοι (οί Ίησουίτες) είναι ό μέγας
ημών έχθρός προβαίνομεν μυστικάς είς την
φοβεράν μάχην και έχομεν πεποίθησιν δτι θά νικήσω¬
μεν. . .» Κρυψά, μυστικά, σκοτεινά, κινοΰνται οί «υΐοί
τής χήρας» — έ'τσι όνομάζουν εαυτούς οί Μασόνοι — κα-
ταφέροντες στούς έχθρούς τους πλήγματα έκτών όπι¬
σθεν, μέ τό στιλέτο τού δολοφόνου.
Άξίζει έδώ νά γίνει μνεία τού τρόπου μέ τόν όττοΤο
ή Στοα πέτυχε την ματαιώση τής κυκλοφορίας τού 6ι-
βλίου τής ΣΤ' Δημοτικοΰ «Κατήχησις — Λειτουργική»
(1971) τό όποΐο κατέτασε την Μασονία στούς έχθρούς τού
Χριστιανισμόν. Τό βιβλίο είχε σταλεΐ στό Τυπογραφεΐο.
Κι' δμως, δέν τυπώθηκε! ! !
Στό τεΰχος τού «Πυθαγόρα» (1930 — σελίς 13)
διαβάζουμε: «δταν θά έπιστή ή κατάλληλος στιγμή, θά
σκεφθώμεν ττερί συμπήξεως εΐδικών καί ίσχυρών όργα-
νώσεων, πρός ομαδικήν καί συγκεκριμένον ενέργειαν δ-
λων των ΈΞλλήνων Τεκτόνων, είς την κοινωνικήν ζωήν».
Σέ πανηγυρική όμιλία στή Στοα «Βυζάντιον» Αθη¬
νών, ό όμιλητής ετόνισε
«"Ετερον μέσον συμδολής είναι νά είσέλ-
• Συνέχεια στή σελίδα 4
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
δέν νομίζει δτι ήρθε ή ώρα
των δνναμικών ένεργειών.
Τώρα, είναι ή ωρα των άττο
καλύψεων καί τής κοινωνι¬
κής άττομόνωσης των έχ-
θρών τού τόπου μας.
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΒΟΜΒΑ έξερράγτι τή νύχτα τοθ προχθεσινοθ
Σαδέάτου πρός Κυριακή, στίς 2 η ώρα περίπου, στά Γραφεΐα τοΰ
Ασφαλιστή κ. ΒίκτωραΜαρκάκη, γνωστοΰ άξιωματούχου Μασό-
νού και συνεργάτη των Άμερικανών τής Βάσης Γουρνών, τής ο¬
ποίας εχει άναλάδει κατ' άποκλειστικότητα κάθε μορφής άσφά-
λιση.
Η ΒΟΜΒΑ εϊχε σάν άποτέλεσμα νά δημιουργήση ζημιές μικρο-
μεσαίας σχετικά εκτασης, στά Γραφεΐα τού κ. Μαρκάκη στήν
Πλατεία Άγίου Δημητρίου, δπου στεγάζεται ή έταιρία ΟΕΝΕ-
ΚΑί ΑςθΙΟΕΝΤ - ΙΝδυΚΑΝΟΕ, τής οποίας τό δνομα στήν τα-
μπέλλα των παραπάνω Γραφείων συμπληρώνεται μέ τα εξής
στοιχεΐα: ΑΟΕΝΤ ΡΟΚ ΟΚΕΤΕ - νΐΟΤΟΚ ΜΑΚΚΑΚΙδ - καί ΑΜΗΕ
ΚΙΟΑΝ Ι,ΙΡΕ ΙΝ8 Οο (Την τελευταία έταιρία δήλωσε δτι δέν έκ-
προσωπεΐ πιά ό κ. Μαρκάκης, άλλά ύπάρχει ή ψίρμα της στήν
προμετωπίδα των Γραφείων τού) .
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ τής δυναμικής αυτής ενεργείας ανέλαβε καί πάλι ή πατριωτική
όργάνωση «Κρητικά 'Όττλα» έκπρόσωττος τής οποίας άνακοίνωσε τηλεφωνικώς
τό γεγονός, στό διευθυντή τής εφημερίδας μας, μισή ώρα περίπου, μετά την
έκκρηξη. ^ ^
Ό διευθυντής τής «Αληθείας» έπικοινώνησε άμέσως μέ τή Διοίκηση Χω-
ροφυλακής καί τό Τμήμα Ασφαλείας, (στίς 3 τα ξημερώματα) ρωτώντας σχε¬
τικά, άλλά καί οί δυό ΰπηρεσίες τοΰ δήλωσαν δτι δέν εΐχαν ίδέα.
ΟΠΩΣ ΤΟΝ Ι ΣΑΝ τα «Κρητικά Όπλα» πρίν τοποθετήσουν τή βόμβα — πού
εΐχε συμβολικό χαρακτηρα — βεβαιώθηκαν άπόλυτα, δτι δέν ύπήρχε οΰτε ό
τταραμικρός κίνδυνος εναντίον ανθρωπίνης ζωής. Είπαν άκόμη δτι —ροβήκανε σ'
αύτη την ενεργεια άντιδρώντας συμβολικά γιά τα εξής:
• Την έγκληματική δράση των Μασόνων καί Αμερικανόν σέ βάρος τού Λαοΰ
δπως άττοκαλύπτεται άπό τα έγγραφα πού πήροη/ άπό τή Στοα «Άριάδνη».
• Την νοθρή στάση τοΰ επισήμου Κράτους, πρός τούς Μασόνους, τούς όποίους
οί Άρχές δέν άντιμετωπίζουν αΰστηρά, δπως τούς άξίζει.
• Την συνεχιζομένη μέ βίαιες ένέργειες (βόμβες, ξυλοδαρμούς δημοσιογράφων
κλπ ) δράση χουντοβασιλικών στοιχείων, σέ βάρος προοδευτικών πολιτών.
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
—τ
θ
!
«■■■■■ι
ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΧΤΑΣΗ
Σ. ΣΤΟΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΑΡ. 95
Άρ. Πρωτ. 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1)2)1974
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΤΟΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Φίλτατε καί Ένδοξότατε Ά6ελφέ,
Είς εκτέλεσιν σχετικοΰ Ύμετέρου Πίνακος τής 14)
12)73, λαμδανω την τιμήν ν' άναφέρω "Υμίν δτι έπεκοινώ
νησα μετά τού κ. Νικ. Μελισείδη, ύπαλλήλου Όλυιμπ,ια-
κής Άεροιπορίας, δστις μοί εξέθεσε τό ζήτηιμα τού, έκ
τού όττοίου διαπιστοθται ότι κάθε προσπαθεία, μόνον έκ
τής Κεντρικής 'Υπη-ρεσίας τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ δύνα¬
ται νά τακτοττοιηθή κσΐ επι τοΰ ττροκεΐιμένου τού εδόθη¬
σαν αί σχετικαί οδηγίαι διά την επαφήν τού μέ κατάλλη-
λα πρόσωττα των Αθηνών καϊ δή μετά τού άνωτέρου ύ-
ΤΓαλλήλου τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κ. Καστρινάκη ώς και
τοθ ευρισκόμενοι) προσωρινώς είς Αθήνας Μεγάλου 'Επι-
θεωρητοΰ άδελφοθ Καλοχριστιανάκη.
Νοιμίζομειν ότι, έφ' όσον ήθελεν ένδιαφερθεΐ δεόντως
ό Φίλτατος αδελφάς Μέγας ©ησαυροφύλαξ Γ. Βογιατζά-
κης θά είναι δυνατόν μέσω πιθανης σχέσεως τού μετά
τού κ. Γοορουφσλίδη, νά λυθή τό θέψια τού ένδιαφερομέ-
♦♦♦♦♦«·
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕ ΣΤΗ ΛΑΐΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ
Καί αύτοι, είναι Μασόνοι ίί
ΜΙΑ «ΝΤΟΥΖΙΝΑ» ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΜΙΑ «ΝΤΟΥΖΙΝΑ» ΓΙΑΤΡΟΙ
1· Καρέτσας Μενέλαος ("Ελλάδος)
2. Καρνασιώτης Δημήτριος ('ΕΞλλάδος)
3. Παπαντωνίου Έμμ. (Έθνικής)
4. Δασκαλάκης Γεώργ. (Άγροτικής)
5. Λουκάκης Αλεξ. (,Ιον. - Λαϊκής)
6. Ταμιωλάκης Νικόλαος (Ελλάδος)
7. Καυκαλάς Ιωάννης (Έθνικής)
8. Κελαϊδής Γεώργιος (Έμπορικής)
9. Καψοπαναγιώτης θεόδωρος (;)
10. Άρναούτογλου Κυριάκος (Άγροτ.) 10. Τσουδερός Ιωάννης (Άκτινολόγος)
11. Ψαρουδάκης Γεώργιος (Έθνικής) Π. Πούλιος Κων)νος (Παθολόγος)
12. Βασιλειάδης Εύάγγ. (Έμπορικής) 12. Στρατηγάκης Γεώργ.(Όρθοπεδικός)
1. "Αληγιζάκης Γεώργ. (Όδοντίατρος)
2. Καλλιατάκης Ιωάν. (Άκτινολόγος)
3. Νοικοκυράκης Αθαν. (Παιδίατρος)
4. Καλομοιράκης Χαρίδ. (Κτηνίατρος)
5. Γιαμαλάκης Χαράλαμ. (Χειρουργός)
6. Κουντής Λυκοΰργος (Συνεργαιης
ΦΙΖΕΡ)
7. Παπυράκης Ιωάν. (Ψυχίατρος)
8. Κουκουράκης Ιωάν. (Όρθοπεδικός)
9. Τυράκης Ηλίας (Παθολόγος)
ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ κ. ΤΙΤΟ
ΠΒΠΟΣ ΠΟΥΑΗΣΕ
τα... αΐΣκοποτΗΡα
Βρήκε τόν τρόττο νά «ξϊ
Φορτωθεΐ» τα Δισκο—ότηρα
τής έκκλησίας πού λειτουρ
γοϋσε στήν 'Εττισκο—ή Μυ¬
λοποτάμου, ό Παπά - Μιχσ
λης Διαλεχτός. Τα πήρε
μιά μερά λοιπόν (λές κι' ή
τονε τού... πατπτου τού) τα
ττούλησε, κι' δττως Φαίνε-
ται, «χαρτζηλικώθηκε» κι' δ
λας γιά καλά.
'Έλα δμως ττού ύττάρχει
κι' ό... κόσμος, τό έκκλησί-
ασμα. Κι' δταν δέ κάθεται
«στ' αΰγά τού», είναι καί
λίγο έτπκίνδυνο. "Ετσι, οί
Έ~ισκοτπανοί διαμαρτυρη¬
θή κα νέ καί ή Άστυνομία
τσάκωσε μιά μερά, πρίν ό
πό λίγον καιρό, τόν παττά
καί τόν συνεργάτη τού και
πήρε τα παμπάλαια Ίερά
Σκεύη, ττού τα παράδωσι
στόν ΔεστΓΟτη ΡεΘύμνου κ.
Τίτο.
Ό Μητροπολίτης μέ τή
σειρά τού τα ·πχράδασε
στή Μονη Άρσενίου... πρός
φύλλαξιν, Έκ εί - δπως λέ-
ει - παραμένουν μέχρι καί
σήμερα.
ΟΙ Έτπσκοτπανοί ομως
δέν Ικανοττοιήσηκαν. Άντί
θετα, άναστατώθηκαν καί
παλ^έψανε γιά την πατρογο
νίκη πληρονομιά τους.
Γι' αθτούς, τα σκεύη ά-
πουσιάζουνε. Ε'ίτε στή Μο¬
νη βρίσκονται, εϊτε στά
χέρια τού παπά πού τα...
άπήγαγε, τα Δισκοπότηρα
• Συνέχεια στή σελίδα 4
νού κ. Μελισείδη, όστις πρόκειται νά ννμφευθή μετά τής
θυγατ,ρός τοΰ άδελφοΰ Σεβάσμιου ΝΕΕϋ,ΕΜΑΑΤ.
Μετά τού τρις άδελφικοΰ άσττασιμοΰ
Ό Σεβάσιμιος ΒΑΣ. ΠΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
Νά σχολιάσωιμε και τό έγγρχχφο αϋτό; Περιττό νο-
ιμίζομε γιατϊ ό Λαός άρχισε ήδη νά καταλαβαίνη.
Ίδοϋ τό ρουσφέτι σέ δλη τού τή μεγαλοττρέττεια.
Ιδού πώς Οιορίζονται, πώς προάγονται, πώς «τα-
χτοποιοθνται» οί Μασόνοι ή καΐ μή Μασόνοι, δταν
ττράκειται νά γίνουν γαιμπροι Μασόνων καΐ μάλιστα
ξένων, δπως ό κ. ΝΕΕ5τ-£ΜΑΑΤ.
Κι' δμως οί ανθρωποι τού Λαοΰ, δσοι δέν εΤναι δη¬
λαδή στά κύκλωιμα της Μασονίας, δλοι οί άλλοι γε-
νικά ττοϋ τοϋς άποκαλούν ο! Μασόνοι, θρασύτατα
καί προκλητικώτατα, «6έ6ηλους», τταραμένουν άδι-
όριστοι, ττοοραμένουν στάσιμοι, ττα.ρα;μ£νουν άταχτο
ποΐηιτοι, γιατί οί άξίες, οί σειρές, τό δίκαιο, κατα-
τκατοΰνται — δττως καϊ τόσα άλλα — άττό τό
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ
Χιλιάδες τα σχετικά παραδείγιματα, δττως τό ττα-
ιραττάνω. Κι' δσοι τυχόν άμφιβάλλετε, άκόμη, πη-
γαίνετε στήν Έθνική Τράττεζα "Ηρακλείου καϊ ρω-
•πϊστε γιατί ό Οττοδιευθυντής κ. Τορμιωλάκης ποΰ εΤ-
χε σειρά νά γίνη διευθυντής δέν έγΐνε τελικά. Γιατί
άτΓλούστατα τή θέση τού την πήρε ό κ. Καλουτάς ό
ττρώην Σεβάσιμιος τής Μασονικής Στοάς ΡεΘύμνου καΐ
ήδη μέλος τής Μασονικής Στοάς 'Ηιρακλείου. Φυσι-
κά θά έτταιρνε τή θέση τοΰ Διευθυντή καί ό κ. Τα-
ιμιωλάκη,ς άλλά αύτός άρνήθηκε νά γίνη Μασόνος!
Κατά τα άλλα κύριε Νομάρχη τού "Ηρακλείου, ά-
γαπη,τέ κύριε Κοραγκουνίδη, «τό θέμα τής Μασονί¬
ας — δπως μάς εϊπατε — εΤναι γνωστό καί περι-
μένετε όδηγίες σχετικά μέ τό τί θά πράξετε».
Τό έρώτη'μα εΤναι πότε καί άττό πού θά τίς ττάρετε;
Μήττως θά έ'πρεπε ειδή, χρησΐιμοττοιώντας τό δικαί-
ωμα πού σάς δίνει ή θέση καί ή ·τηροσωπικότη(τά
σας, νά εΐχατε ζητήσει τουλάχιστον τα έγγραφα
τού υπό τόν έλεγχον σας... άθώου Συλλόγου;
"Η μήΓττως θά επρεττε μαζί ΐσως κσΐ μέ έκπροσώ-
ττους άλλων Άρχών, νά εΐχατε έττισκεφθεΤ τα. . .
Γραφεΐα τού, γιά νά δήτε, έπ' εύκαιρία, τόν Μασο¬
νικό Ναό μέ τόν 6ωμό τοϋ Χιράμ, τίς νεκροκεφαλές,
τα Άστέιρια τού Ίσραήλ καΐ τα τόσα άλλα ένδια-
φέροντα — δσα άφησαν τα «Κρητικά Όπλα» ^~
μέσω των οποίων ή Μασονία έξυττηρετεΐ στό Νοιμό
"Ηρακλείου τα σκοτεινά καΐ παράναμα σχέδιά της,
Έκτός αν δέν τπράξατε τούτο, έπειδή Τσως ό άνώτε¬
ρος ύπάλληλος τής Νομαρχίας πού έχετε πλάι σας
σάς εχει ένη.μερώσ€ΐ.. έξ Ιδίας αντιλήψεως!...

ΣΕΛΙΛΑ2
ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
Μουσικη
Ή δεύτερη κατά σειρά
εκδηλώση τής Μουσικής Ά¬
καδημίας Κρήτης πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη
Τετάρτη 2-2-77. Στήν έκδή
λωση αυτή, μίλησε ό διε-
θνοΰς φήμης συνθέτης Θόδω
οος Αντώνιον, μέ θέιια «Εί-
Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ θ· ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ
μέ άττοτέλεσμα (όπως χα-
ρακτηριστικά μάς εΤπε 6 κ.
Άντωνίου μετά τό τέλος
τής όμιλίας τού) νά καταλά
6ουν δύο ή τρείς τό άκρι-
6ες νόημα των λόγων τον.
Πάνω σ' αύτό τό θέμα,
ό κ. Άντωνίου μάς εΤπε, 8
σαγοογή στή Νέα Μουσι-
κή».
Στό σημείωμά μας του¬
το, όφείλουμε νά έπαινέ-
σουμε τόν έξσίρετο Μουσι-
κό κ. Άντωνίου, ό οποίος
μέ μιά θανμαστή αττλότη-
τα ττροσ— άθησε νά διοχετεύ
σει τό νόημα τής όμιλίας
τού στό κοινό.
Δέν νομίζουμε ομως, 8τι
όξίζουν τα ίδισ λόγια καί
γιά την Μουσική Άκαδη-
μί~, "Παρουσίασε έναν καλ
λιτέχνη σ' έ"να κοινό χωρίς
Ιδιαίτερες - στήν πλειοψη-
φία τού - μουσικές γνώσεις
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο
ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
Ζητοϋνται οΐκόπεδα
στο κέντρο τού Ήρα
κλείου
Τεχνικόν Γραφείον
ΖΤΕΛΙΟΥ Α. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ
ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
τηλ. 289595
τι τοθ εΐχε ττεΐ ό κ. Χατζη¬
δάκης ττώς επρόκειτο νά ά-
ποταθεΐ σ' ένα κοινό μέ ε!
δική μουσική ένημέρωση.
Άλλά αν πάρωμε σάν
άρχή τόν σκοττό μιάς έκδή
λωσης, (ιδιαιτέρα μάλι-
στα δταν αύτη είναι όμι-
λία), καί ό σκοττός αύτάς
βεν είναι αλλος άττό τό νά
δώσει στό κοινό νά κατα-
λάβει όρισμένα πράγματα,
μποροΰμε άνεττιφύλλακτα να
ττοθμε ότι ή εκδηλώση, αύ¬
τη άπέτυχε.
Πρέπει λοιπόν ή Μουσι¬
κή Άκαδημία νά προχωρή-
σει σέ πιό ούσιαστικά ττρά
γματα καί ιδιαιτέρα ττιό
είίλητττες εκδηλώσει ς, πού
στηρίζονται σέ κάττοια όμι
λία, έστω καί μέ τόν έμ-
ττλοι/τισμό μαγνητοψωνημέ-
νων μουσικών παραδειγμά-
των.
Καί κάτι Εξω άπό τόν
καλλιτεχνικό χώρο: Πρέττει
νά ξέρει περισσότερα ττρά
γματα ό κ. Μάνος Χατζηδά
κης γιά τούς άνθρώττούς
ττοθ τταρουσιάζει, γιά νά
ΜΙΜΤΚΔΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛ1ΑΚΗ ΕΤΑ1ΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
ΜΙΝΩΣ
καί
ΑΡΙΑΑΝΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7
Τηλέφωνα 224 304 - 224 305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
Τηλέφωνσ 4117952 - 4117953
Δρομολόγιον Πέμπτης 3 Φεβρουαρίου Ηρακλείου
—Πειραιώς έκτάκτως άνεκτέλεστον
μην ττέφτει σέ γκάφες δ—ως
αύτη μ έ τόν κ. Αντώνιον,
τόν ό—οίο παρουσιάζοντας
ό κ. Χατζηδάκης τόνισε δτι
γιά πρώτη φορά έρχεται
στό Ήράκλειο, την στιγμή
—ού ό κ. Άντωνίου άνατρά-
φηκε στά Καστρινά σοκκά-
κια....
Γιά ούτόματα συοτήματα συναγερμοϋ
ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΠΡΕΚΑ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΕΚΑΣ, είναι γνωστάς στό Ή¬
ράκλειο, μά καί σ' δλη την Κρήτη ¥» άκόμη
καί παραπέρα. "Ολοι τόν Μέραν σάν ίδιο-
κτήτη ενός άπό τούς μεγαλύτερους Έλλη
νικούς έρασιτεχνικούς Ραδιοφωνικούς Στα
θμούς. Λίγοι ομως θά ήξεραν καΐ τίς «κά-
ποιες άλ,λες» ικανότητες τοΰ Πρέκα, πού
σύντομα θά τόν κάνουν άκόμη γνωστότερο
σέ μεγαλύτερη — διεθνή ΐσως — κλίμακα
όπως πιστευουμε.
Την έρχόμενη Παρασκευή
τελικά, θά προβληθεϊ ή τα ι
νία τού Έρίχ Ρομέρ «Μιά
νύχτα μέ την Μώντ», στήν
Άνοιχτή Κινηματογραφι-
κή Λέσχη ώρα 10 τό 6ρά-
δυ.
Στό ττροηγούμενο φύλλο
τής «Αληθείας» γράφτηκε
ότι τό ε'ργο αΰτό θά προ-
βαλλόταν την περασμένη
Παρασκευη άπό λάθος ττλη
ροφορία έκ μέρους τής Ά-
νοιχτής Κινη ματογραφικής
Λέσχης.
Ό Πρέκας είναι ήλεκτρο
νικός, άλλά διαθέτει ϊνα
δαιμόνιο έφευρετικό ττνεΰ-
μα ττού τοΰ εχει ττροσΦερει
ένα σωρό έσωτερικές ΐκα-
• ΜΕ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΝΕΩΝ
Ή Χειμωνιάτικη δραστη
ριότητα τού ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕ
ΩΝ (ΣΧΟΑΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ) άρχίζει μέ τό
τρίτΓτνχο τού Παντελή Πρε
βελάκη «Τό χέρι τοθ σκο-
τωμένου».
Τό έ'ργο οώτό τοθ Πρεβε
λάκη, Εχει σάν ύττόθΐση μιά
6εντέτα σέ κάποιο φτωχο-
χώρι της Κρήτης, στίς αρ
χές τοΰ αίώνα μας.
Τό Εργο αύτό, είναι ού-
σιαστικά ή ττρεμιέρα τοΰ
Θεάτρου Νέων στό Ήρά¬
κλειο καί ττιστεΰονμε δτι
θά γίνει μιά πετυχημένη
έμφάνιση μιά καί συνηγο-
ροΰν σ' αύτό καί ή ποιότη-
τα τού Εργον, μά καί ή καλ
λιτεχνική 6—οσταση των ή-
θοποιών - σκηνοθετών κ.λ.π.
Ή μουσική είναι τού Νί
κου Μαμαγκάκη καί ή σκη·
νοθεσία τής Μαίρης Βο-
σταντζή.
Πρωταγ«ο1/ιοτούν οί Νί-
κος Τυριτίδης · Μαίρη Βο
σταντζή - Γιάννης Τάτσης
καί σνμμετέχουν σπουδα-
στές τής Σχολής Θεάτρου
Κρήτης, μεταξύ των οποί¬
ων ύπάρχουν άρκετά ταλέν
τα πού «Τό χέρι τού σκο-
τωμένου» θά τούς δώσει -
έλττίζουμε . την εΰκαιρία
νά έμφανιστοθν στόν χώρο
της Τέχνης, δείχνοντας τα
ττροσόντα καί τίς ίκανότη-
τές τους.
ΟΙ ο—-ουδαστές πού συμ
μετέχουν είναι: Μανουέλα
Μαθιουδάκη, Γιώργος Ήλι
άδης, Βούλα Κουβίδη, Σώ·
τος Αναστασίου κ. α.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΕΚΑΣ
νόττοιήΐνεις, βλέϊΠΌΐνΤας £ρ-
γα ττού ξεκίνησαν κάττοια
νύχτα (πού εΐχε άϋττνία) ά
ττό τό μυαλό τού νά παίρ-
νουν δι—λώματα εύρεσιτε-
χνίας.
Συγκεκριμένα, τό Υπουρ
γεΐο Έμπορίου - Διεύθυν-
ση 'Εμπορικής καί Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας - τοϋ
κατοχύρωσε μέ τίς 52.667)
28-1-1977 καί 52.668)
28-1 - 1977 αποφάσει ς,
δυό τελευταΐες έφευρέσεις
αΰτομάτου συναγερμοϋ.
Μέ την 52.668 κατοχυρώ
νεται μιά εντελώς πρωτότυ
ττη συσκενή συναγερμοϋ σέ
περίπτωση κλοττης αύτοκι-
νήτων. Ή συσκευή θέτει σέ
λειτουργία τοΰ κλάξον τοΰ
αύτοκινήτου, άνάβει τα Φω
τα καί άκινητοποιεϊ τόν
κινητηρα την στιγμή πού
καίτοιος θά τολμοΰσε νά
ο—ώσει τζαμι, νά άνοίξει
Τό γνωστό
ΚοπτνοποολεΤο
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
(ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
διαθέτει δλα
τα ειδή τού
καπνιστή,
περιοδικά,
έφημερίδες
καί την
«ΑΛΗθΕΙΑ»
♦ ♦♦♦»
ΜΑΡΙΟΖ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΖ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
("Οπισθεν Κατοχπημάτων Μα-
ρούδα).
ΤΗΛ. 289 — 593
ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
καΐ 5 — 8 μ. μ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΌΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280291
ΛΛΛ
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΓΕ ΧΑΡΗ!)
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
την —όρτα τ} δ,τιδήποτε αλ-
λο.
Κ Γ 8λο αύτό τό σύστημα
κοστίζει τοποθετή μ ένο, μό-
νο 1.200 δρχ!!
Τό αλλο δίπλωμα δοθή κ ε
πάλι σέ σύστημα συναγερ¬
μοϋ, άλλά χρησιμοττοιεΐ-
ται σέ σττίτια, μα-
γαζιά κ.λ.ττ. Τό σύστημα
αύτό προφυυλλάσσει άπό
άντικλείδια, άπό σπασίμα-
τα πόρτας ή' παραθυριοΰ κ.
λ.π. Μπορεΐ νά τεθή σέ λει
τουργία καί δταν άκόμη
βρίσκονται ανθρωποι μέσα
στό σπίτι.
Μέ είδική χρήση Φωτοκύ
ταρρου, μπορεΐ την 'ίδια
στιγμή νά σχηματιστεΐ ό
άριθμός τοΰ τηλέφωνον της
άστυνομίας, τί όποιοδήπο-
τε άλλο τηλέφωνο, καί νά
είδοποιηθεϊ κόητοιος άρμο-
διος γιά τυχοΰσα διάρρηξη
κ.λ.ττ.
Πραγματικά, είναι άξιό-
λογα τα κατασκευάσματα
αύτά τοΰ κ. Πρέκα, ττού τα
κατασκευάζει καί τα τοπο-
θετεΐ ό ΐδιος (τηλ. 221 -
102).
Νά λοιπόν πού ό Δημή¬
τρης Πρέκας δέν είναι μόνο
καλάς κατασκευαστής ραδι
οσταθμών μά καί καλάς έ-
φευρε^της, κατοχυρωμέΐνος.
μάλιστα κι άπό τό έπίση-
μο 'Ελληνικό Κράτος.
►♦♦
ΤΟ ΑΧΤΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑ.Ι.ΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-2-77 ΚΑΙ ΠΑ
Ο Α ΕΙ ΤΙΖ ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΖΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
Τηλέφ. 223.395
ΣΗΜΕΡΑ
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
Μέ την ΕΟα Στόρεϋ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Τρόμος πάν" άπό την πόλη
ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ
ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ
Μεγάλη παρακαταθηκη — Τιμαί Εύρώπης
Συνεχεΐς και μεγάλαι είσαγωγαί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
ΕΙΖΑΓ12ΓΕΥΖ 3ΥΛΕΙΑΖ
ΥΠΕΡ ΕΝΙΖΧΥΖΕΩΖ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓΙΟΖ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στό ΞΕΝΙΑ
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ - ΔΩΡΑ - ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μέ τα Άστέρια τής Κρητικής Μουσικής
ΑΒΗΣΥΝΟ - ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ - ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ - ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ
ΣΚΟΥΛΑ · ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΛΑΙ ΚΟΥ ΤΡΑΠΟΥΔΙΟΥ
ΟΙ είσπράξεις θά διατεθοθν γιά τό Κέντρο Ε Ιδι¬
κών Παιδιών «ΑΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: Στή Γραμματεία ττ)ς Σχολτ^ς θεάτρου Κρήτης.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 286512 5-7 μ.μ. κάθε μερά
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
ΑΕΟΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΗΛ 222.416
• ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥχ
• Ό Αίγύτττιος Μωχάμετ Χασάν Άλή, μουσουλμά-
νος τό θρήσκευμα, 39 χρόνων, άσπάστηκε την Όρ·
θοδοξία, την περασμένη δδομάδα στά Χανιά, έν«
συγχρόνως ύπέβαλλε αΤτηση νά πάρη την έλληνι-
κή ΰπηκοότητα.
Κάποιος πού διάδασε την παραπάνω είδηση,
εΐπε σχετικά:
—Γιά κύττα κάτι πράγματα: την ώρα πού οί
άλλόθρησκοι γίνονται όρθόδοξοι καΐ παίρνουν έλλη-
νική ΰπηκοότητα, κάτι άλλοι "Ελληνες — μέ τό συ-
μπάθειο — είσέρχονται σέ μυστηριακές θρησκεΐες
καΐ έξυπηρετοΰν ξένα συμφέροντα.
Καί κάποιος πού κατάλαδε τι έννοοΰσε ό πρώ-
τος, πρόσθεσε:
—Π' αύτό σοΰ λέω δτι έτσι πού γίναμε, κσ-
νείς δέν. . . μασώνοι! ...
Άς είναι καλά τουλάχιστον τα «Κρητικά Ό-
πλα».
• Τό θέμα των Μασώνων συζητήθηκε τόσο πολύ,
ώστε μερικοί άρχισαν νά άσχολοΰνται καί μέ την
όρθογραφία τής λέξης, καί συγκεκριμένα, άν γρά-
φεται μέ ώμέγα ή δμικρον, δηλαδή Μασώνοι ή Μα-
σόνοι.
Ή εφημερίδα μας τό έ'γραφε μέ ώμέγα, γιατΐ
άπλούστατα εΐχε διαπιστώσει δτι καί οί δυό γρο-
φές είναι σωστές. Προτίμησε δέ τό ώμέγα, γιατι δ¬
λα τα σχετικά μέ τούς Τέκτονες, χρησιμοποιοϋν τό
«μέγα». (Μέγας Διδάσκαλος, Μέγας Ρήτωρ, Μέ¬
γας Θησαυροφύλαξ κλπ.).
Κάποιος άναγνώστης μας δμως, μάς εΐπε δτι
πρέπει νά προτιμοΰμε άπό έδώ και πέρα νά γρά-
φωμε τούς Μασόνους μέ δμικρον, πρώτα γιατΐ φά-
νηκε ή. . . μικρότητά τους καί δεύτερο γιατί έτσι
μέ την καταλήξη — όνος, συνδέονται, μέ δ,τι τοίις
άξίζει, δηλαδή μέ ένα τετράποδο.
Μασ—δ ν ο ι λοιπόν άπό έδώ και πέρα οί...
«διακεκριμένοι μασκαράδες» ή — γιατί δχι — οί
. . . «διακεκριμένοι γαίδουραράδες».
• "Ενα άκόμη άπό τα πολλά, ήταν καί τό παρακά-
τω «μασονικό, κους — κούς» σέ μοοφή διαλόγου,
πού εγινε σέ Ήρακλειώτικο ζαχαροπλαστεΤο.
—Άπό δ,τι εΐδα, οί ττερισσότεροι κάθονται σέ
καλές θέσεις και γιά νά πετυχουν οί ΰπόλοιποι άν-
θρωποι κάτι είναι αναγκασμέναι νά τούς θερμοττα-
ρακαλοΰν.
—Βεβαία. Κι' δχι απλώς νά τούς παρακσ-
λοΰν, άλλά καί νά τούς . . . φιλοθν τίς. . . ποδιές.
—Καί τί ποδιές:. . . Κατουρημένες. . . ττού
λένε! . . .
• Άκόμη ?νας «μασονικός διάλογος» σχετικός μέ
τό έπίθετο τού Μέγα Διδασκάλου καί ΈπιθεωρητοΟ
Άδελφοΰ Καλοχριαστιανάκη, ό οποίος είναι κατα
τα άλλα, δπως ό ϊδιος ύποστηρίζει καλάς χριστια-
νός, δνοιαα δηλαδή καί. . . πράμμα.
—Πώς πρέπει νά λέγεται κανονικά άπό έδώ
καί πέρα ό Καλοχριστιανάκης;
—Άπλούστατα: Καλομασονάκης ' . . .
Άς πάη λοιπόν γιά αΐτηση άλλαγής έπωνύ-
μου στή Νοιααοχία Ηρακλείου. Ύπάρχει κι' έκεί
μασόνος γιά νά τόν εξυπηρετήση γρήγορα καί...
αδελφ ι κά.
Σέ λίγο θά γελάσωμε . . . επισήμως! . . .
• Ό Μάνος Χατζηδάκης παρουσιάστηκε στήν περα
σμένη εκδηλώση τής Μουσικής Άκαδημίας, φορών-
τας.. . φλοτάν, ένα εΐδος δηλαδή μεταξύ γραββά-
τας καί μαντηλιοΰ ή. . . έρμαφρόδητου περιλαιμίου,
δπως τό χαρακτήρισε κάποιος.
Καί έΊτχς κουτσομπόλης, άρχισε νά άπαγγέλη
χαμηλοφώνως στόν διπλανό τού, αύτούς τούς στί-
χους. . . νέας μουσικής:
Τό έρώτημα είναι δν
εχει σχέση τό φλοτάν
μ έ ψυχές μερακλαντάν
πού στά σύννεφα πετάν
βρίζοντας νταραφιντάν
καί προσχήματα κρατάν
δταν λέν γειά — χαρά ντάν
ένώ δέν σοΰ λένε δν
—στρίβοντας άλεβουζάν —
άπό τό Ααμψανιστάν
πότε, τέλος, σταματάν
γιατί δλοι μάς ρωτάν
ποΰ στηρίζεται ό Πάν
(ίί καλλίτερα ό. . ■ Μάν)
— πού τ* άρέσουν τα φοντάν —
μετά τόσον σαματάν
μέ τόν κάθε κεραταν
νά είσπράτη τα «άρζάν»
—πού στό σττίτι τοΰ τα πάν —
χωρίς νά δουλεύει κδν
κ ι οί τσπελοΰλες νά βροντάν
ντίγκι — ντίγκι. . . ντίγκι — ντάν! . . .
Βρέ τί κάνει έ*να. . . φλοτάν!
• 'Η άψορήτως . . . «έλιτιάζουσο» παρέα τής Μου-
σικης Άκαδημίας, σοκαρίστηκε κάπως, άπό την
άπλή έμφάνιση τοΰ Θόδωρου Άντωνίου, τόν όποΐο,
ττερίμενε δν δχι μέ φράκο, τουλάχιστον μέ . ένδυ-
μα μέλαν.
Τί νά γίνη; Ό συνθέτης είναι φαίνεται άπό
έκεινους πού πιστεύουν στό γνωμικό: «τα ράσα δέν
κάνουν τόν παπά».
Καί φυσικά οΰτε τόν. . . ήγούμενο τής κινήσε¬
ως "...
• Πολλά έοωτηυ,ατικά γεννήθηκαν πάλι μέ μιά ά-
νωνυαη έπιστολή πού δημοσίευσε ή Καοέλλειος
«Αλλαγή» κατά τού διευθυντή τής «Αληθείας».
Μερικοί — οί πιό φιλύποπτοι — τό πήγαν στό
δτι έτσι γινόταν μιά προσπαθεία μείωσης των με-
γαλων άποκαλύψεων κατά των Μασόνων. Άλλοι πά¬
λι τό άποδώσανε στόν Δημαοχιακό έγωκεντρισμά
^ Ο διευθυντής τής «Αληθείας» πού ρωτήθηκε
σε μια παρέα, περιορίστηκε νά πή τούτο:
—Έκτός άπό τα Κρητ«κά, ύπάρχουν καί...
«Καναδικά Όπλα».
Λέτε νά άπολαύσωμε κι άλλα έγγραφα·
^ «Μέ.μπυ». . . δπως λένε τό «ίσως» στόν Κανα-
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑ
ΑΙΟΝΥΣΟΣ
ΠΛΑ-Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 286.191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φανητό, σ' ένα δμορφο τΐε-
ριβάλλον.
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
ΣΕΛΙΔΑ 3
■■■■■■■■■■■■■Β---......■■■■■■-.
! ΓΡ ΑΜ Ι
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
Ι Ι
! ΓΡ ΑΜΜΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ [ΑΛΗΘΕΙΑ
■■■■■■■■■■ι
ιΜιά απαντήση τής Νομαρχϊας
!■■■■■!=
Θέμα: Όδός Ξιδά — Καοτα
μονίτσας.
Άναφερόμενοι είς τό σχό
λιον τής εφημερίδος σας μέ
ήΐμερομηνία 1η " | ανουαρίου
1977 ίπτό τόν τίτλον «Ιλεγχος»
σχετικόν μέ την έν θέματι ο¬
δόν σάς γνωρίζομεν σχετικώς
τα άκόλουθα:
Τό δλον έπαρχιακόν όδι-
κόν δίκτυον τού Ν ομού μας
έχει μήκος 1.056 χιλιάμετρα
έκ των όττοίων τα 478 είναι
άσφαλτοστρωιμένα καΐ έχουν
καλή δατότητα καΐ τα ύττό-
λοιπα 578 είναι άνασφάλτωτα
μέ ιμετρίαν έως κακή βατότητα.
Διά των διατιθεμένων κατ'
έτος πιστώσεων τής έπαρχια-
κής όδοττοιΐας καταβάλλεται
προσπαθεία άσφαλτοστρώσε-
ως καί έτέρων τμημάτων πρός
κάλυψιν καΐ βελτίωσιν της ύ-
φισταμένης καταστάσεως των
έ-αρχιακών όδών, πλήν δμτος
λόγω τού ά™αιτουμένου μέγα
λου ύψους πιστώσεων διά την
άσφαλτόστρωσιν τοθ ύφιστα-
ιμένου όδικού δικτύου, δέν δύ¬
ναται νά άντιιμετωττισθή ή κα
τάστασις αυτή ,μέσα σέ ίνα ή"
δύο χροντα.
"Ετσι καττότην άξιολογή-
σεως κατασκευάζονται κατ' 2-
τος τιμήματα όδών συνολι-
κοΰ μήκους 20 χιλιόμετρον πε
ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
5 δωματίων, ώς καΐ Ισογείων καταστήμά-
των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των όδών
1878 άρ. 39 καΐ Πασΐφάης καΐ Άνωνύμου
γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
μείου τοθ Κράτους) .
Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
ρίπου, -προσέτι δέ συντηρεΤται
στοιχειωδώς τό μή άσφαλτο-
στρωμένον δίκτυον.
Τέλος δέν ποραλείπομεν
νά σάς γνωρίσωμεν ότι κατα
βάλλεται ττ ροσπάθεια αύξήσε
ως των πιστώσεων διά την ό-
δοποιΐαν ώστε ή βελτίωσις τής
ύφισταμέντις καταστάσεως νοτ
άντιιμετωπισθή τό ταχύτερον δυ
νατόν.
Έν Ηρακλείω τη 19 Ίανου
αρίου 1977
Έντολή Νομάρχου
Ό Δ)ντής
Γεώργ. Βέρροιος
ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ά—ό την Διεύθυνση Τεχνικών Ύπηρεσιών τής Νο-
μορχίας Ηρακλείου, πήραμε την παραπάνω απαντήση
σχετικά μέ τόν δρόμο πού έξυττηρετεΐ τα χωρία Καστα-
μονίτσα, Άμαριανό, Μάθια κλπ. τής Επαρχίας Πεδιά¬
δος
Στήν απαντήση άναφέρεται ότι τό όδικό δίκτυο τοΰ
Νομοΰ μας έχει μήκος 1 056 χιλιόμετρα ά— ό τα όποΐα τα
478 είναι άσφαλτοστρωμένα! !
Έν μεταξύ, διά των διατιθεμένων πιστώσεων της
έπαρχιακής όδοποιΐας, καταβάλλονται — κατά την ά-
ττάντηση — ττροο—άθειες γιά την άσφαλτόστρωση καΐ
άλλων τμημάτων τού έπαρχιακοΰ διχτύου.
Έτσι κατασκευάζονται κάθε χρόνο 20 χιλιόμετρα έ-
τταρχιακών δρόμων! ! Τα ΰπόλοιπα — λέει —συντηροΰν-
ται στοιχειωδώς (! !).
Δηλαδή, μάς κάνει γνωστό ή Νομαρχία, δτι μέσα
σέ 25—30 χρόνια (άκουσον — άκουσον! !) θά εχουν ά-
σψαλτοστρωθεΐ δλοι οί δρόμοι τού Νομοΰ Ηρακλείου.
Άναφέρθηκαν δμως στήν απαντήση τα σχετικά ττε-
ρί πιστώσεων κλπ. Ρωτοϋμε εύθέως: Πόσες πιστώσεις
έχουν διατεθεΐ τόν τελευταΐο χρόνο γιά έργα (γενικά)
στόν Νομό Ηρακλείου; Γιατί δέν ρίχνουν μιά ματιά ο)
άρμόδιοι στούς πίνακες νά δοΰν δτι οί λιγώτερες ϊσως
τπστώσεις, τα λιγώτερα κονδύλια, χορηγοθνται στόν
πιό πλούσιο Νομό τής 'ΕΞλλάδας; Καΐ κάτι άλλο. Άν
θυμοϋνται οί άρμόδιοι κάτι γράψαμε στό ίδιο σχόλιο μέ
τόν τίτλο «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ» καί
γιά τό άνύπαρκτο άγροτικό. . . ϊατρεΐο τής περιοχής.
Μιά καί ή Διεύθυνση Ύγειονομΐκών Ύπηρεσιών. .
σιωπά επιμελώς, ρωτοϋμε άττ' εύθεΐας τόν κ. Νομάρχη:
Τί γίνεται τόσον γιά τό τταραττάνω. . . ϊατρεΐο, δσο
καί γιά τα άλλα πού έξακολουθοΰν νά. . . χηρεύουν στόν
Νομό Ηρακλείου;
ΣτΙς Φυλακές τής... Αγάττης
Η... ΨΥΧΑΓΩΠΑ
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ κ.κ. ΤΧΟΥΔΕΡΟ1
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
3 όν
Σχετικά μέ την ψυχαγω-
γία, οΰτε λόγος νά γίνεται.
Αύτη περιορίζεται στήν έκπομ
πή «Λούνα Πάρκ» τής τηλεό-
ρασης καί στήν παρακολουθή¬
ση μιάς έκκλησιοοστικής έκ-
παμττής κάθε Σάββατο. «Έ-
λεύθερη ώρα> άναφέρεται στό
ττ.ρόγραΐμιμα 2.30 ---- 3-30 τό
μεσημέρι, άλιλά τότε οί μαθή-
τριες γυρνοΰν άπό τα σχολεΐα,
καΐ θά είναι ΐσως ή μόνη πε-
ρίτττωση ποϋ δέν έφαρμόζεται
τό πρόγροομιμα. Έττίσης άττό
8.15 — 8·30' τό άπόγευμα,
γίνεται ένα, κατά κάττοιο τρό-
ττο διάλλει.μα. Την Κυριακή
μονο, έπιτρέττεται ή βόλτα
στοΰς κεντρικούς δρόμους τής
πόλης, όμαδικά μέ την συνο-
δεία «δασκάλων».
Ή δ. Ματθαιάκη, μάς δή-
λωσε δτι κάθε Σάββατο οί
,μαθήτριες... χορεύουν... Έθνι-
κούς χορους καί μάς έπιδε-
βαίωσε δτι πράγιματι χαμηλώνει
τή... φωνή τής τηλεόρασης, δ-
ταν ιμεταδίδει τ,ραγούδια στό
«Λούνα — Πάρκ» άλλά αύτό
γίνεται γιά νά... μή χαλάσουν
τα παιδία.
Ρωτοθμε την Κοινωνιολόγο
— βουλευτίνα Β' Περιφερείας
Αθηνών κ. Βιργινία Τσουδε¬
ρου:
ΕΡ. — Ή "Ελλειψη ψυχαγω
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1977
"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καΐ φέτος, τό χορευτικό Κέντρο
ΔΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ σδΐ περιμένει νά περάσετε εύχάριστα τό καρνα-
6άλι σας, μέσα σ' ένα ζεστό καΐ πολιτισμένο περιβάλλον.
ΕΝΑΡΞΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-2-77 ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
θά σας παρουσιάσωμε ένα συναρπαστικό καΐ πρωτοφανές
πρόγραμμα μέ τό άσυναγώνιστο Άθηναϊκό συγκρότημα πού
τό άποτελοΰν μεγάλα άστέρια τής Άθηναϊκής νύχτας μέ έπικε-
φαλής τόν γνωστό άπό τό Φεστιδάλ θεσ) νίκης 1976 καΐ την τη-
λεόραση ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΙΤΗ ^ν γνωστή οας ΜΑΓΔΑ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ
καΐ τό καλλιτεχνικό έπιτελεΐο τους ΣΥΛΒΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ, ΒΟΥΛΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ, ΛΑΚΗ ΠΑ¬
ΠΑΔΑΚΗ
ΡΕΒΥ ΠΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΒΗΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: Ο ΑΡΙΣΤΟΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ: 3ΕΙΙ-ΟΚ
ΚΕδΕΚνΕ: 751.810 - 751.905 - 751.848
Κουζίνα έκλεκτή άπό τόν Σέφ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΕΜΜ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΤΙΜΑΙ: ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ
Ή αΐθουσα ΔΙΑΣ είναι ή μοναδική στό Νομό Ηρακλείου
καΐ διατίθεται γιά χορούς, συνεστιάσεις κλπ.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΠΑΛΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ
ΔΥΧΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
ΔΥΧΤΙΑ ΒΟΛΕΥ
ΔΥΧΤΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΙ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΔΗΣ 17, τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ 3, τηλ.
287.766
ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΝΙΚΟΣ
ΨΙΛΑΚΗΣ
γ!ας σ' £ναν νέο άνθρωττο, τ!
άποτελέσματα μίΐτορεϊ να ίχει
στή γενικώτερη συμπεριφορά
ή έξέλιξή τού. '
ΑΠ. — Τό σύστη,μα των οϊ-
κοτροφείων στήν Έλλάδα, εΤ-
ναι ξεττερασιμένο. Μόνο κακό
μττοροΰν νά κάνουν σ' ενα παι-
δί. Τό τταιδΐ π,ρέπει νά ψυχαγω-
γεΐται, δττωσδήίποτε. "Ετσι γί-
νεται καΐ πιο παραγωγικό, άλ¬
λά καΐ πιό φυσιολογικό δρό¬
μο άνάτττυξης άκολουθεΤ.
Άπαραίτητη προϋπόθεση
γιά μιά σωστή ψυχοττνευματι-
κή άνάτττυξη ενός παιδιοΰ, εΤ-
ναι ή σωστή ψυχαγωγία καΐ ή
έξοικονόμηση έλεύθερου χρό-
νου γιά την άνάπαυσή τού...
Δημοσιεύου,με παρακάτω
ιμιά ερωτήση καΐ μιά απαντήση
τού καθηγητή τής Παιδαγωγι-
κής Ψυχολογίας κ. Ι. Δ. Ίωαν-
νίδη, ό οποίος είναι είδικευμέ-
νος σέ θέματα προσαρμογής
τού παιδιού:
ΕΡ. — Στήν Έλλάδα έπι-
κρατεΤ τό παλιοθ τύπου σύστη
μα Οίκοτροφείων, μέ τό σφιχτό
πρόγραμμα, πού δέν έπιτρέττει
οϋτε την ψυχαγώγηση, οϋτε
την π.ρωτοδουλία τού παιδιοΰ.
'Εσεΐς τί νοιμίζετε γιά
την στερήση αύτη τής άπαρα!-
τητης σήμερα ψυχαγωγίας;
ΑΠ. — Ό Ταγκόρ, υποστή
ρίζει ότι νοιώθει εΰτυχισμένος
ό άνθρωττος έχεΐνος ποϋ κάνει
τή δουλειά τού σά γιορτή. Πό-
σο ιμάλλον τα παιδία αύτά πού
εΤναι άποξενωιμένα άπό την κοι
νωνΐα;
Πρέττει νά τονίσω δτι όρι-
σμένες καινούργιες άντιλήψεις,
καταργοΰν τα οίκοτροφεϊα καΐ
συστήνουν τή φιλοξενία τού
παιδιοΰ άπό μιά οίκογένεια, 6-
που δέν άτταιτεΤται ή πιστή ττα
ρακολούθηση ενός προγράιμμα"-
τος. ΕΤναι άπαραίττττο τό παι-
δΐ νά ,νοιώθει άνετα μέσα στό
Φωτορεπορτάζ
'Εφηιμερίδων
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Τηλ. 281.396
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
αγροτες!
γνωριστε τηϊΐιο συγΧρονη
μεθοδο λιπανσης στον κοσμο
βιοΧημικα συστήμ&Ϋβ ίια: τηύΐαμορφωοη τού εδα-
φου% και την αναπτύξη των ψυτνγ:.
για καθε καλλιεργεια
ουζανει τη.!*;«ίνάγνγ1λ μΧρι τό: β^βτΙΛίΐ.· καλυτε-
ρευει τη ΠΛίβτηττα: -ρΐΚμ^ε^.ΤΑ.ίι
■■βϊ-ηϊρ'νϊν&ϊν τασταση.
μ ε φεκ&ομ*[*ϊ--ό£ϊ;*&:^
οποκλειοτικοι ειοαγωγεκ. ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
* ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
% (παλαιο πυροοβεστειο)
ηρακλειο - κρήτης
' τηλεφ.: 289.814
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
εκβεσισΗΟΝΠΙΙ(χοντα)
ί Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣΧ. ΣΠΑΝΟΣ 0-Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 50 —
ΤΗΛ.. 285.321 & 286.631
• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
• ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ
• ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
• ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝϋΑ
• 3ΕΚ
VI
3: Είδικευμένα συνεργεΐα
Διά τ' αύτοκίνητα ΗΟΝΟΑ συνεργεΐον
Έμμ. Κυπραίου Λεωφ. Ίκάρου 148 Τηλ.
Διά τίς Μοτοσυκλέττες, Μοτοποδήλατα
κ.λ.π. μηχανήματα: συνεργεΐον Ιωάν. Σπυ
ριδάκή Λεωφ. Ίκάρου 16 Τηλ. 220.764.
«ΧΟΝΤΑ: 0Λ0 ΠΡΟΣΟΝΤΑ»
περιβάλλον τού...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Άλλά, δς δοΰιμε άναλυτικά
ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ
6.30 π.μ.
6.30—7.00 π.μ.
7. —7.10 »
7.10—7.30 >
7.30—7.40 »
7.40—8.ΟΟ »
τό πρόγραμιμα πού ύπάρχει κα-
θωρισμένο άττό πολλά χρόνια
ττρΐν άπό άνθρώττους τής 'Αρχι-
ετησκοττης:
2 —2.30 μ.μ.
2.30—3.30 »
3.30—5.30 »
5.30—6.00 »
6. —8.15 >
8.15—8.30 »
8.30—9.00 »
9.15—0.45 »
9.45—10.00»
10.00 »
Άλλά, άς δοΰιμε τ! λένε πά-
νω στά προγράμιματα των ση-
ιμερινών οΐκοτροφείων, οί δυό
εΐδικοί μέ τούς όποίους κου-
βεντιάσαμε.
Η κ· ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
— ΕΤναι περιττό νά μιλάμε
γιά πρόγραμιμα τή στιγιμή πού
ύττοστηρίζθΜμε, δτι πρέττει νά
έξαλείψει αΰτό τό σύστημα των
ΟΙκοτροφείων άπό τόν τόπο
μας. Κέντρα Νεοτητας — 6λέ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Εγερσις.
Τακτοττοίησις.
Έττιθεώρησις.
Μελέτη.
Προσευχή — Ρόψημα.
Άναχώρησις διά σχολεία.
Γεθμα.
'Ελεύθερη ώρα.
Μελέτη.
Πρόδειττνον — 'Ελεύθερη ώρα.
Μελέτη.
'Ελεύθερη ώρα.
Δείπνον — Προσευχή.
Μελέτη (Προαιρετική).
Προετοιμασία διά κατάκλισιν.
Σιωπητήριον.
πέτε, άλλάσω τό δνομα — ττρέ
ττει νά δηιμιοοργηθοΰν ττολλά
στόν τόπο ιμας. Τα κέντρα δ¬
μως αύτά πρέπει νά είναι· ττρο-
σαρμοσμένα στά σημερινά δε-
δομένα καΐ τίς σύγχρονες ψυχο
λογικές καΐ παιδαγωγικές με-
θόδους.
Στό έξοηερικό τα κέντρα
νεότητας είναι μικτά. "Ετσι, ύ-
ιτάρχει καΐ ή άτμόσφαιρα καΐ
ή σύνθεση τής οικογενείας.
(Συνεχίζτται)
Ε © ΝΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΑΟΓΑ
ΤΟΚΟΣ
10.5 ο)ο
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΜΕΖΩΧ ΧΤΟΝ ΑΓΟΡΑΙΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΑ
_ φ _
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΧ ΔΙΑΤΥΠΩΖΕΙΖ
__ φ _
ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
Πωλουνται και άγοράζονται ελευθέρα
στό χρηματιστήριο και μετά άπό έξάμηνο
τα άγοράζει ή Τραπέζα πάνω άπό την τιμή
εκδόσεως
Άνανεώνονται αύτόματα, άν θέλει
ό κάτοχός τους, γιά £να ή δύο χρόνια
μέ το ϊδιο πάντοτε έπιτόκιο 10,5%
καΐ μέ άνατοκισμό
Είναι τοποθετηθή εΰκολη, άσφαλής
καΐ έπικερδής
Τώρα μπορεΐτε νά τοποθετή σετε άποδοτικά
τα χρήματά σας άνοράζοντας όμόλογα της
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Την Τετάρτην ή "Ε Υ Ρ Ω Π Η,, 8ά είναι στά μάτια οας,
§ § ΟΤ ί είτε
Είναι ή νέα £α8εοΐς είδών ύνιεινης επί της πλατειας
Κορνάρου Μαυρολένης 20.
Ι Ειδή ύγιεινης ΕύρωπαϊαοΟ έπιπέδου.
ί α€€€§§ΟΤί'* -
Την Εύρώπη ιιρατάτε οτά χέρια οας. ^
α€€β$$ΟΤί ε,ε
Την φΐρμα πού 8ά άγαπήοετε.
Ι-
ΣΕΑΙΔΑ 4
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
_
Η
ΈΜΜ
χαρας ο'αυτχγ
που πριν με^χωμα Εου
φραξουν οιαλννοι ηο συομα
ηρολαβη νΗ ηει εσυω κ αι μια
ουλλαβη οικη'εου
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
•Συνέχεια ά—ό τή σελί5ο1
Καρανκουνίδη, ό οποίος μάς εδήλωσε άγνοισ
σέ ερωτήση μας δέ άν ύττάρχει περίπτωση νσ
λέη ψέμματα ό κ. Βισκαδουράκης, μάς άπάντη-
σε δτι τό άποκλείει, διότι πρόκειται περΐ σο·
βαρου άνθοώπου καΐ ύπαλλήλου.
ΤΟΥ ΤΟΝΙΣΑΜΕ τό σοδαρό τής περιπτώσεως
κσΐ τόν παρακαλέσαμε νά μάς βοηθήση στήν
άνεύρεστι της αληθείας, σλλά 6 κ. Γΐοάάρχης,
Φάνηκε άπρόθυμος. Συνέχισε δηλαδή τη μεχρι
τώρα στάση τού στό δλο θέμα, δεδομένου ότι
άν κσΐ τόσος Πανελλήνιος θόρυδος εχει ξεση·1
κωθεΐ, ό κ. Καραγκουνίδης δεν £χει επιληφθεΐ
άκόμη. ΟΟτε τό Καταστατικό τοθ... ΜορφωτικοΟ
Συλλόγου «Άριάδνη» δέν μπόρεσε νσ δή γιά
νά μελετήση την περίπτωση διαλύσεως τού...
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ϊσως τοθ κ. Νομάρχη ή σχετική ά-
δράνεια, δικαίωμα δμως καΐ τοθ Λαου ή πλη¬
ροφορήση, πού γίνεται από τούς Δημοσιογρά-
Φους. Αρα είναι ύποχρέωση τοθ έκπροσώπου
τής Κυβέρνησης στό Νομό, ή παροχή πληροφο¬
ριών καΐ ή βοηθεία στό £ργο τοθ Δημοσιογρά-
Φου νά πληροφορήση την κοινή γνώμη, τουλά¬
χιστον στό σημειο άν £νας 'Ανώτερος Ύπάλλη-
λος ψεΰδεται η δχιΐ
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΑΦΟΥ λοιτιον δέν μπορέσα>με
νά μάθουιμε τίττοτε τό θέτικό,
οΰτε άπό τόν Μασόνο 'Υπάλλη
λο, οΰτε άπό τόν Προΐστάμενό
τού Νομάρχη, ξανχχεπιστρέψα-
με στά Μασονικά εγγραφα,
ττού άττοτΐλοθν άδΊάσειστα ντο
κουμέντα. "Ενα άττό αύτά πού
δηιμοσΐΐύομε σέ φωτοτυττία,
μττορεϊ νά λύση την άιιορίσ αν
εΤναι δηλαδή ή δχι Μασόνος ό
άνθρω—ος πού χειρίζετσι την
Αϋτοδιοίκηση καί τόν τομέα
Τύπον και Δημόσιον Σχέσεων
στό Νομό "Ηρακλείου.
ΣΑΣ ΡΩΤΟΥΜΕ λοιττόν κ. Νο
.μάρχα δηιμοσίως, αύτό πού
ττροχθές Σά66χτο σάς ρωτή-
σοομε προφορικαί είναι ή δέν
είναι ή υπογραφή στή Μασονι
κή αΐτηση,, τού σ-τενοθ συνερ
γάτη σας; Προχθές άποφύγατε
νά ατταντήσετε. Σήμερα δέ νο¬
μίζομε δτι μττορεΤτε ττλέον. Ό
Λαός κ. Έκττρόσωτηε τής Κυ
δέρνησης, δέν ζεΤ πιά σέ σκο-
τάδια. "Εχετε χρέος νά τόν έ-
νηιμερώνετε. "Εχετε χρέος νά
τοϋ λέτε μέσω των Δηιμοσιο-
γράφων δν ένας άνώτερος ύττάλ
ληλος, λέει άλήθεια ή ψέιμμα-
τα. Κι' άκάμη άν ττιστεύει στόν
"Ορκο ττοΰ εδωσε σάν Δη,μό-
σιος 'Υπάλληλος ή στόν "Ορκο
ττού £δωσε σάν Μασόνος.
01 στρουθοκαμηλισμοί τέ
λος κ. Βισκαδουιράκη: Είναι ?ΐ
δχι ή υπογραφή σας στό χαρτϊ
τής Μασονίας; ΕΤστε ή δέν
εΤστε Μασόνος; Τα χαρτιά πού
έχομε στά χέρια μας λένε: ναί,
εΤστε! . . .
Κι' άν έ/τσι συμδαίνει ή μάλλον
άν δέν ό— οδείξετε τό άντίθετο
νσμίζομε δτι τόσον έσεΐς πρώ
τα, δσον καΐ ό κ. Νομάρχης
ττροίστάμενός σας δεύτερον,
εΤστε, τό ολιγώτερον, έκτεθει-
ίΐένοι άν άχι στήν Κυβέονηση,
τουλάχιστον στόν Λαό, άπό τόν
όττοϊο προσπαθήσατε νά άττο-
κ,ρύψετε μιά σοδαρή καί έπι-
κ ίνδυνη άλήβε ια.
ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, άλλες σχετι-
κές ·μέ τό θέμα ττληροφορίες
είναι οί
ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Την τηε,ρασμένη βδομάδα
καϊ όιμέσως μετά τή δημιουρ-
γία τοΰ θέματτος, έφυγε γιά την
Άμερική έσττευσιμένα, "Ελ¬
ληνας Μασόνος τής Άμερικάνι
χης Βάσης Γουρνών, ττρο-
φανώς γιά νά —άρει σχετικές
όδηγίες γιά την δλη ύττόθεση!
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
Όλόκληρη ή Κοινή Γνώμη
τού Ηρακλείου, μέ τίς προη
γούμενες άποκαλύψεις μας, κα
ταδίκασε τή Μασονία και τα
όργανά της. Ή εφημερίδα μας
έγινε δέχτης τής Ικανοττοίησης
τοΰ Κοινοΰ κα! των αναριθμή¬
των συγχαρΐτηιρίων τηλεφωνη-
μάτων, ττού εφτασαν τόσο ά¬
ττό δλη την Κρήτη, δσο καί ά¬
πό την άλλη 'Ελλάδα, έξ άαρορ
μής των άναδημοσιεύσεων των
Αθηνά ικών Εφημερίδων «'Α-
κρότΓολις» «Νέοα> « Άπογευματι-
νή» κλπ.
'Ωστόσο οί 'μέχρι στιγμής ά-
ΤΓθκαλυφθέντες Μασόνοι, 6πο-
στήκανε τή βαρυτέρα των ποι
νών τήιν κοινωνική περιφρόνη-
ση.
Χαρακτηριστικές είναι οί
τΓληροφορίες μας ότι τό γεγο-
νός εΤχε άντίιχτυττο καί στΐς
δουλειές τοκς, οί οποίες υποστή
κανε μείωση, γιατί ό Λαός ξέ-
ρει νά άμοίδει και νά δικά-
ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΣΥΝΩΝΥΜΙΕΣ
Άυαφέρομε άκόμη δτι άπό
συνωνυμίες έγιναν όρισμέ,νες
παρεξηγήσεις, γιά τίς οποίες
είδοττοιηιθηκαμε έσπευσμένα νά
π,ροδούμε σέ διευκρινήσεις, τίς
οποίες καΐ κάνοιμε ευχαρίστως:
• Ό κ. Ίάσων 'Αδάμης, δέν
είναι Μασόνος. Άπό τούς 'Α-
δάμηδες συγγενεϊς τού Μασό¬
νοι είναι οί Δηιμήτριος καί Γε
ώργιος. "Οσο γιά τό Ι τής φω
τοτυ— ίας, άν δέν μοιάζει μέ
τταραφθα,ριμενο Γ, Τσως άντι-
στοιχεΐ σέ άλλο ονομα, δττως
π.χ. Ιωάννης.
• Ό κ. Λεωνίδας Χατζηδά¬
κης, βιβλιοττώλης άττό τό Ρ£θυ
μνο, δέν έχ€ΐ σχέση μέ τή Μα
σονία. Ό Μασόνος Λεωνίδας
Χατζηδάκης είναι ό γνωστός
■Ηρακλειώτης έΐμττορος κα! ττα-
λιότε.ρα σΐΛ'εκιμεταλευτής τοΰ
κινηματογράφου «Ήλέκτρα».
• Χαρακτηριστική τέλος είναι
Δηιμοσθ. Ροηττόττουλος, μέ τόν
όποΤο συζησήσαιμε, ιμάς εΤττε εύ
θαρσώς ότι τό 1966 περίπου
μπήκε στή Μασονία κα! δτι τόν
μύησε μάλιστα £νας 'ΕβραΤος
ττροοδευτικός. "Οταν δμως εΐ-
δε δτι αύτά ττού τού έκαναν
τα ταπεινά γιά όλοκληρωμένη
ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΑΡ. 95
ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Άριθμ. Πρωτ. 143
Ηράκλειον 24 Αύγούστου 1972
Πρός την
ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΤΟΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Φίλτατε καί 'Ενδοξότατε Άδελφέ,
Λαμβάνομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν Υμίν
δτι την 2)9)1972 ττρόκειται νά αναχωρήση έξ Ή-
ροίκλείου διά σύντομον επίσκεψιν είς τάς Ήνωμί
νας Πολιτείας Άμερικής, ό ττρώην Σεδάσμιος τής
ήμετέρας Σετττής Στοάς Άδελφός ΙΩΣΗΦ ΜΗΛΙ
ΑΡΑΚΗΣ καί κατ' επιθυμίαν τού παρακαλούμεν
δπως έφοδιάσητε τούτον μέ τό προβλεπόμενον υπό
τού Γενικού Κανονισμοΰ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΒΑ
ΤΗΡΙΟΝ (άρθρ. 174).
Τό ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ παρακα¬
λούμεν δπως ταχυδρομήσετε έττειγόντως είς την κσ
τωτέρω διεύθυνσιν:
Κύριον
ΙΩΣΗΦ Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΝ
Όδός Μύσσωνος 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
Σημειώσατε παρακαλούμεν δτι διά την σύντο
μόν άττουσίαν έξ Ηρακλείου τοΰ άδελφοΰ Ιωσήφ
Μηλιαράκη δέν έτηρήθη ή προβλέπομεν- διαδικα-
σία των άρθρων τοΰ Γενικοΰ Κανονισμοΰ 171 καί
172, λόγω των θερινών διακοττών των εργασιών τής
ήμετέρας Σετττής Στοάς.
Δέξασθε Φίλτατε και 'Ενδοξότατε Άδελφέ,
μετά των τρίς άδελφικών άσττασμών μας, την δια¬
βεβαίωσιν των πρός "Υμάς μετά Σεβαστών Άδελ-
φών ημών αίσθημάτων.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ
ΚΩΝ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΑΛΕΞ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ
Συνημένη: Τ φωτογραφία
Δέν νομίζομε δτι ό άναγνώστης χρειάζεται δικά
ιμας σχόλια κα! επεξηιγήσεις, στό τταραττάνω μυ-
στικό εγγραφο, πού δείχνει πεντακά&αρα ότι γιά
τούς ΤέκΛτονες ή Μασόνους, δέν είναι άρκετό τό
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΙΚ ΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
άλλά χρειάζονται γιά νά ταξΐδέψουν στό έξωτερικό
τό δικό τους ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΛΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑ
ΤΗΡΙΟ!!'
Δικό τους Σύνταγμα λοιττόν, δική τους ©ρησκεία,
δικό τοικ; Θησαυροφυλάκειο, δική τους Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως, δικό τους "Ορκο, δικά τους Δια-
βατή,ρια, ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΛΑΔΗ
καΐ μάλιστα ΜΥΣΤΙΚΗ.
Έμεΐς £να μόνο ρωτοΰμε: Ή έττίση'μη Έκκλησία,
άλλά κυρίως τό Έπίσημο Κράτος τί κάνει; Μέχρι
ττότε θά άνέχεται τούς έχθρούς τής ©ρησκείας και
τής Πατρίδος;
"Η μήττως εΤναι άλήβεια ότι οί Μασόνοι Ιχουν εΙ-
σχωρήσει καϊ μέσα στό έττίσηιμο Κράτος, μέσα στήν
κι»6έρνηση δηλαδή.
Μπορεΐτε κύριε Καραιμανλή νά ΤΓητε ύτΓεύθυνα στό
Λαό, δν εΤναι άλήθεια ότι οί ύπουργο! σας Ν. ΛΟΥ-
ΡΟΣ (τέως ΐ-ουργός Παιδείας), Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
('Υττουργός Εργασίας), Γ. ΡΑΛΛΗΣ (Ύττουργός
Παιδείας καΐ Προεδρίας) — γιά νά ττεριοριστοΰμε
ένδεικτικά σ' αύτούς — είναι Μασόνοι;;;
Νρμίζομε δτι εχετε χρέος νά α—αντήσετε σεΤς ό Με
γάλος ττρΐν αρχίσωμε νά μιλάιμε περισσότερο έ-
μεΤς οί μικροί. . .
την άντα—όκριση των «Νέων»
σέ δ,τι γράφτηκε γύρω άττό
τό δνομά τού, δεδομένου ότι
-—όττως μας εΤττε — ττρόκει-
ται ττερΐ άννπΌστάτων φαν-
τασιών. Μάς είπε άκομη δτι
θά κάμη έξώδικο διαμαρτυρία
στά «Νέα» κα! έπιφυλλάσσεται
γιά κάθε νόμιμο δικαίωμα τού.
ΤΟ ΖΑΛΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ
Οί Μασόνοι ζαλίστηκαν κυ-
ριολεκ,τικά τόσο άπό την πρω
τοφανη γιά την Ιστορία τους
περιττέτεια, ώστε δέν κατάφε-
ραν άκάμη νά άπτοι>ασίσουν τ!
θά κάνουν. "Εκαμαν πάντως
άρκετές συσκέψεις, δπου δέν ύ-
πηρχε άτταρτία, γιατι άιρκετοί
είναι ήδη έκΐϊνο: ττού Ιχουν δια-
φωνήσει.
Δέν μττόρεο-αν έττίσης νά κα-
ταλήξουν δν θά κάμουν Μ δχι
«ττρές — κόνφερανς», ένώ —
δττως είναι γνωστό — την εΐ-
χαν τΓροανοτν'γείλει!
Σηιμειώνομε άκόμη δτι 6ττάρ
χει διάσταση μεταξύ τοί>ν Μα
σόνων τού Ηρακλείου καΐ μι-
άς μικρής ομάδος «'Αδελφών»
τους πού άρχίζρσν, επι τέλους
νά καταλαβαίνουν τό λάθος
τους.
Σ' αύτούς άπευθυνάμαστε
καΐ τούς σΐΛ/ιστοΰμε παρακλη-
τικά νά διαχωρίσουν τή θέση
τους. Κ ι άν δέν πιστεύουν έ-
μάς, άς μελετήσουν, τό σέ άλ¬
λη θέση δημοσιευόμενο κεί-
ιμενο τού άγωνιστή Νίκου Ψο
ρουδάκη. "Ισως τούς δοηθήσΓ
νά ιμάθουν μερικά άπ'δσα δένξε
ρουν. Καΐ πρέττει νά τούς εΤ-
ναι χρήσΐιμα. "Ας τολμήσουν
λοιττόν τώρα, δσο ι δέν θέλουν
νά φέρουν τό στίγιμα τοΰ Μα-
σόνου. ΕΤναι άκόμη καιρός. Ό
σο δέν ήξεραν ήσαν δικαιολο-
γημένοι. Τώρα δμως;;;
ή ττερίτττωση τού Ραδιοτεχνίτη,
κ. 'ΕΞιμμ. Λυδάκη, ό όττοΤος όχι
μόνο δέν εΤναι Μασόνος, άλλά
καΐ παλέμιός τους. "Οπως μά
λιστα μάς εΤττε ή συνωνυμία
μέ τόν Μασόνο Λυδάκη τού στοί
χισε £να. . . φτύσιιμο πού δε-
χτηκε άπό ένα φίλο τού! . .
ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ
ΟΡΥΟΝΤΑΙ
Ό γνωστός παράγων τοΰ
Ροταριανοΰ Όμίλου Ηρακλεί¬
ου κ. Ζαχαρίας Δαμιανάκης
μάς δήλωσε δτι δέν εΐχαν οί Ρο
ταριανοϊ ίδέα ττερΐ τής μασο-
νικής Ιδιότητας τοϋ Προέδρου
τους 'Ειμμ. Πατεράκη, τ. Περι-
φερειακοΰ Διοικηττή τής Έθνι-
κής Τράττεζας καΐ δτι σέ είδική
σΐΛ/εδρίαση θά άντΐιμετωπίσουν
τό θώμα. Ό κ. Δαμιανάκης μά
λιστα μίλησε μέ τα χειρότερα
λόγια γιά τούς Μασόνους, τούς
όποίοος κατέκρινε δριμύτατα.
Ώστόσο δέν είναι μόνον ό
Πρόεδ,ρος, άλλά καΐ άλλα μέ-
λη τοΰ Ρόταρυ Μασόνοι!
Άς κάνει λίγη ύττσμονή ό
κ. Δαμιανάκη*; καΐ θά μάθη
ποιοΐ συνάδελφο! τού ήταν
κρυφά Μασόνοι! . .
Ο κ· ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ό ττολιτικός μηχανικός κ.
άνθρώτπνη ττ,ροσωπικότητα, δέν
ταίριαζαν μέ τα πιστεύω τού,
όπτοσύρθηκε.
Σέ ερωτήση μας γιατΐ δέν
τό έκανε γνωστάς μάς άττάντη-
σε δτι οΰτε ή ά—οχώρηση άττό
τή Μασονία εΤναι δυνατή. Πα-
λιότειρα καινείς δέν έ;|>ευγε ζων-
τανός άττό τή Στοα! Γι' αύτό
καΐ δσους κατά κάττοιον τρόττο
αττομοχρύνονται άκόμη καϊ
τώρα τοϋς χαρακτηρίζθυν δτι
«τελοΰν έν ΰττνω».
Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ
Συνεχίζεται άττά την Άσφά
λεια Ήρακλίίου ή άνάκριση,
σχετικά ιμέ τό 6ι6λίο Πρακτι
κων τού Συλλόγου «'Αριάδνη»,
πού κλάττηκε κατά τή γνωστή
διάρρηξη στή Μασονική Στοα
«'ΑριάδνΓΐ» άττό την ττατριωτι-
κή όργάνωση «Κρητικά "0-
πλα».
ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ "- ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
'Ωστόσο, άττό τόν έκδότη τής
έφηιμερίδας €'Αδέσμευτος>
(πού δέν κυκλοφορεΐ τώρα) κ.
'Αριστοτέλη Γιαννακουδάκη, πά
ρακληθήκαιμε νά δισψεύσωμε
Γ/ό τή χΘεσινή έκρηξη στό Ήρόκλειο
ΜΗΝΥΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΟΦΗ
Οί ό—-οχωρήσοτντες άτιό
τή Διοίκηση τού Ο.Φ.Η.
σύμβουλοι κ.κ. Δασκαλά¬
κης, Πατεράκης, καί Δου-
λουφάκης ΰποβάλανε ττρο-
χθές Σάββατο 2 μηνύσεις
κατά τοΰ Πρόεδρον τοΰ Συν
δέσμου Φίλων τού ΟΦΗ κ.
Γ. Πειτ ονάκη, δικηγόρου,
καί αλλων τταραγόντοίν γιά
συκοφαντική δυσφήμιση.
^ ΟΙ μηνύσεις αΰτές είναι
οί ττρώτες, (θά έπακολουθη
σουν λέγεται καί αλλες),
καί άποτελοΰν συνέχεια
της γνωστης πρόσφατης
κρίσης στη Διο)ί)κ1ηση το)[}
ΟΦΗ, γιά την όττοία ε'ίχα
με γράψει στό προηγουμε
νο φύλλο μας.
ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Την -προσέχη Πέμτττη
10.2.1977 έορτάζεται
μνήμη τού Προστάτου των
Ταχυδρομικών Ύτταλλήλων
ΟΣΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ.
Στό Μητροττολιτικό Ναό
τοΰ Άγίου Μηνα, μετά τή
Θεία Λειτουργία, θά τελε-
σθεϊ Δοξολογία καί θά ψα-
λεΐ ή Ίερά Άκολουθια ωρα
9.30'
"Ολα τα Ταχ. Γραψεΐα
δέν θά έργασθοΰν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κατά τάς γενομένας αρχαί
ρεσίας τού Σωματείου 'Αρτο
ττοιών Ν. Ήρακλτίου «Η ΔΗ
ΜΗΤΡΑ» την 2αν Φεδρουαρίου
1 977 εξελέγησαν ο! κάτωθι:
Μιχαήλ Αρχοντάκης "Αντ.
Πρόεδρος
Δημήτριος Γκρέκας Γεωργ.
ΆΜτιττρόεδρος
Γεώργιος Δανελάκης Ίοοάν.
Γεν. Γραμματεύς
Αντώνιος Βενέρης Νικ. Τα-
μίας
Δημήτριος Κομψέλης ©εοφ.
Έφορος
'Ανττώνιος Νεραντζούλης Συμ
δουλος
Νικόλαος Ριτσατάκης Ιωάν.
Σύιμβουλος
Δρχισαν άμεσος άνακρίσας
γιά τή βόμβα κατά τού Μασόνου
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (!) ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ τοΰ κ. Βί-
κτωρα Μαρκάκη, δπου έξερ-
ράγη ή βόμβα, στεγάζονται
στό (σόγειο τής ττολυκατοι
κίας, ίδιοκτησία κ. Τσιτά-
κη, στήν ττλατεία Άγίου
Δημητρίου, κοντά στό λιμά
νι τοΰ Ηρακλείου.
Πρώτοι άντιληφβήκανε
την θρυμματισμένη γυάλινη
ττροθήκη των Άσφαλιστι-
κών Γραφείων, οί κ.κ. Κα¬
ταλαγάρι ανός 'Αλέξανδρος,
Δασκαλάχττς Παναγιώτης
καί Γερμανάκης Νίκος, ο
όττοΐοι πήγαιναν στην έκ¬
κλησία τού Αγ. Δημητρίου
χθές Κνριακή πρωί.
'Αμέσως είδο-οιήθηκε ό
ίδιοκτητης καί τό Τμήμα
Ασφαλείας.
ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ
Κάτω στό μάρμαρο τής
βιτρίνας τοΰ γραφείον τού
κ. Μαρκάκη ΰττάρχει ίνα κυ
κλικό σκουρόχρωμο ττε-
ρίγραμμα τίροφανώς ά¬
ττό τή βόμβα· ττού εΤχε
τοττ οθετηθεΐ.
Τό μεγαλύτερο κομμάτι
τοΰ Τζαμιοΰ, ϊχει σπάσει
καί τα κομμάτια βρισκό-
ταν χθές τό ττρωί σκορττι-
σμένα σέ σχετικά μεγάλη
άκτίνα γύρω. Υπήρχαν άκό
μη σκορττισμένα κομμάτια
μαρμάρου, - τό όττοΐο κομμα
τιάστηκε μέ την έκρηξη -
στήν ττλατεία Άγίου Δημη
τρίου. Ή άλουμινένια «κά-
σα» της βιτρίνας, εΤχε φύ-
γει άττό τή θέση της.
Μέσα στό γραψεΐο, ύπήρ
χαν έπίσης κομμάτια τζα-
μιοΰ καί ή μεγαλύτερη επι
Φάνεια τοθ δωμάτιον, εΤχε
καλυφθή άπό σκόνες.
Οί άνδρες τοΰ Τμήματος
"Ασφαλείας, άνεκάλυψαν
τα θρυμματισμένα κομμά¬
τια τής βόμβας, έξω άττό
την βιτρίνα ττού έχει πρό-
σοψη στήν Πλατεία.
Στή συνέχεια αρχισε ή
Ερευνα γιά άνεύρεση δαχτυ
λ ι κων άτΓοτυττωμάτων στά
γραφεΐα τής 'Ασφαλισ.τικής
έταιρίας, ένώ κάποιος ά-
στυνομικός, -ήρε ένα κου-
τί άττό φελιζόλ, καί διάφο-
ρα περιοδικά, μεταξύ των
οποίων διακρίναμε τό έπί¬
σημο Μασονικό Δελτίο
«I-
ΛΥΣΣΟΣ».
"Οσο γιά την ώρα τγοι;
Εγινε ή Εκρηξη, ό κ. Κων-
σταντινίδης (δ)τής ΕΛΠΑ)
ττού μένει στό διττλανό —τί
τι καί 6 υιός Τσιτάκης
πού διαμένει στόν 4ο δροφο
τής Τδιας πολυκατοικίας,
μάς εΐτταν δτι ακουσαν τόν
κρότο γύρω στίς 2 τα μεσά
νυχτα.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ό Είσαγγελέας κ. Γ.
Ζορμττάς, διέταξε άμεσος
σχετική τΓροκαταρκτΐκή Ε-
ρευνα την όττοία διενεργεΐ ό
διοικητής τοΰ Τμήματος
Ασφαλείας κ. Μανιατάκης.
Πρώτος μάρτυρας έξετά-
στηκε χθές στίς 2.30' τό
μεσημέρι, ό διενθυντής τής
«Αληθείας».
Χαρακτηριστικό μάλι¬
στα είναι δτι την καταθέση
τού κ. Μάνου Χαρή την ττή
ρε ό Διοικητής Ασφαλείας
κ. Μανιατάκης, στά τνττο-
γραΦεΐα ττού έκδίδεται ή έ
φιμερί&α μας.
Τίς άπογευματινές ώρες
χθές άνακρίθηκε καί ό συν
εργάτης μας κ. Ν. Ψιλά
κης, ό όττοΐος τίς ττρωϊνές
ώρες χθές έφτασε άττό τούς
πρώτους στο σημεϊσ τής έ'.
κρηξης.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΟΥΝΤΙ
Προχθές Σάββατο 5—
2—77, ττραγμο-οτΓθΐήθηκι
στό ξενοδοχεΐο «Ξενία» Ή.
{αακλείου, ή τταρουσΐσση
τοθ καινούργιου μοντε>ου
της Έταιρίας ΑΟΥΝΤΙ.
Παραβρέθηκαν οί άρχ^
τού Ηρακλείου (Νομάρχης,
Δήμαρχος κ.λ.ττ.), καθώς
καί ττολλοί καλεσμένοι. Κύ
ριος όμιλητής ήταν ό Διευ*
Θιλ—ής τού Ύττοκαταστήμα·
τος τής «Καρέντα» Α. Ε.
στό Ήράκλειο κ. Δημήτρης
Τόμττρας. Παρουσιάστηκ*
κινηματογραψική ταινίο
σχετικά μέ τίς ίκανότητες
καινούργιου μοντέλου καί
επακολουθήση δεξίωση.
ι:::::
Τα Δΐσκοπότηρα τού Παπά.
•Συνέχεια άττό τή σελίδαΐ
δέν είναι στην έκκλησιά
τοΰ "Αη - Γιώργη. Ζητησαν
μάλιστα καί την μετάβεση
τού τταττα. Κι' ό Μητροπο-
λίτης άπάντησε δτι γιά νά
μετατεθεϊ ό τταττάς χρειά¬
ζεται... συγκεκριμένη ένυττό
γράφη κατηγορία. Δηλαδή
γιά νά η*ταν «συγκεκριμένη
ή καιηγορία» τί έ1—ρεττε νά
κάνει ό παττάς; Κανένα φό
νο μήττως;
Άλλά ήσυχάστε. Ό πα-
πάς...τιμωρήβηκε. Κα' ξέρε
τε μέ ττοιά τιμωρία; Νά κ^
τεβή μιά μερά στό... παζά
ρι καί νά... άγοράσει και-
νούργια Δισκσπότηρα Τ' ά
κούσανε οί 'Επισκοπιανοί
καί βγήκαν άπό τα ροθχα
τους.
—Εμείς θέλουμε τα δικά
μας. 'Όχι τα τενεκεδένια. .
Πάντως, κι' εμείς, μέ τή
σειρά μας έ'χουμε μιά ά-
πορία: Πώς . μετά άκ ό-
λα αύτά - συνεχίζει νά ση-
κώνει τα "Αγια ό παπά -
Διαλεχτός, καί νά μνημο-
νεύει καί τόν προστάτη -
Δεσττότη τού;
"Οσο γιά την τιμωρία,
ττού έττέβαλε ό κ. Τίτος την
βρίσκουμε πολύ... σκληρή.
Λές κι' Εκανε κανένα... Εγ-
κλημα ό κακομοίρης ό ττα-
ττά - Διαλεχτός καί τόν ύ-
ποχρεώνουνε τώρα νά ττλη-
ρώσει.... τόσα λεφτά γιά ν'
άγοράσει καινούρια Σκεύη.
Γιά τό μεροκαμοττάκι ττή·
γαινε ό δνθρωπος.... νά τι-
μωρηθεϊ κι' άττό ττάνω;
Τώρα τό «ρεζουμέ», είναι
πώς οί 'ΕτΓΐσκοπιανοί ζη-
τοΰν πίσω τα Ίερά Σκεύη,
τα όποΐα ό Μητροττολίτης
κ. Τίτος νομίζομε ττώς εχει
ύττοχρέωση νά τα παραδώ-
σει, σ' αύτούς πού καί
τούς άνήκουν καί πού τα
έκτιμοΰν σάν έκκλησιαστι-
κά σύμβολα κΓ δχι σάν μέ
σα προσττορισμοΰ κερ-
δων!....
αποψεις
■ ■■ —■Ι ε··-"»* ;
■ ■■■■■■■■■■■•ΙΙΙεΙΙΙββεΐββεΙεΙΜεΙΙΒεΙβπβΒβεΙεΙεΙ
■■·■■■■■·■·■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■Β
ο'αΝΤΙΕΙΣα"^ κ ΑΠ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΫΛΟΣ......
γενικά δύσκολες στιγμές,
άφοΰ κα! ττολύ φόρτο δου-
λειάς άντιμετώτΓΐσε, άλλά
καί άφοΰ ίνα κομμάτι τής
έδώ παραμονάς τού, τό ύττη
ρέτησε κατά τή δύσκολη κυ
ρίως γιά τούς Δικαστές
καί Είσαγγελεϊς, περίοδο
της δικτατορίας.
Κι' δμως, τταρ' δλα αύ¬
τά ττιστεύομε δτι ό κ. Α¬
πόστολος Ν ι κολόπουλος
θά φύγη σήμερα εύχαριστη
μ ενός. Ή κούραση, οί δυ-
σκολίες, οί στενοχώριες
πέντε σχεδόν χρόνων, θά
μετοΓτραποΰν - παρά την 0-
στερνή λύση τού άττοχωρι-
σμοΰ - σέ χαρά. Γιατί θα
ττρέττει νά αίσθανθεΐ τή χα¬
ρά της ύπερηφάνειας, πού
περικλείει ή ττίστη τού έ-
σωτερικού μας κόσμον, δ-
ταν κάνομε εύσυνείδητα
τό καθήκον μας.
Κι' αύτό τό καθήκον καί
σάν ύπεραστηστής τού Νό
μου, καί σάν ανθρωπος, τό
έπιτέλεσε στό εττακρον ό
ό|ΐ—χωρώνΐ σήμερα 'Αντι-
σαγγελέας.
Ή εφημερίδα αυτή, τόν
άποχΐαιρετά έγκάρδια, καί
τού εϋχεται καλή συνέχεια
τής διαρκώς έξελισσόμενης
ΕΙναγγελικής) σταδιοδρο-4
μ ίας τού1 καί στή νέα τού
θέση.
ΣΗΜΕΡΑ φεύγει γιά τή
νέα τού θέοτ|, στόν Πειραια
ό 'Ανπσαγγελέας κ. Άττό-
στολος Νικολόπουλος.
"Εττειτα άπό τταραμονή
στό Ήράκλειο περίττου 5
όλόκληρων χρόνων, ό κ. Νι-
κολόττουλος φεύγει άΦηνον
τας στόν τόπο αυτόν, τίς
καλύτερες έντιπτώσεις.
Τα βασικώτφα άττό τα
στοιχεΐα, πού τόν διακρίνα
νέ: ή σεμνότητα, ή εύγέ-
νεια, ή έργατικότητα καί
ττρό τταντός ή σωστή προ-
σήλωση στό Είσαγγελικό
καθήκον, θά μ εί νούν χαραγ-
μένα στή μνήμη καί τοΰ
Δικιιγορικοΰ) κόσμον καί
των Δικαστικών 'Υτταλλή-
λων, άλλά καί γενικώτερα
τής κοινωνίας τοΰ Ήρακλεί
όν, στήν όποία ό κ. Νικολό
πουλος, εζησε τό «δράμα
τής άπομόνωσης», πού εΤ-
ναι ύποχρεωμένοι νά ζούν
οί εύσυνείδητοι Δικαστικο!
ττού θέλουν νά ύττηρετή-
σουν άττόλυτα τ ό Νόμο
καί την θέμιδα.
Στό Ήράκλειο κουρά-
στηκε ττολύ ό καλάς Άντι-
σαγγελέας καί στόν χώρο
αυτόν έ'ζησε τόν πόνο ενός
βαρύτατου ττένθους, τού
ττένθους της Μάννας.
Στό Ήράκλειο ττέρασε
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΛΡΟΥΔΑΚΗΣ
• Συνέχεια άττό τή σελίδαΐ
θη ό Τεκτονισμός διά των μελών αότοϋ, είς δ-
λους τούς κλάδους τής Κρατικής μηχανής, κα¬
θώς καΐ είς τάς διαφόρους κοινωνικάς δργανώ-
σεις».
(Τεκτονικό Δελτίο «Πυθαγόρας» 1928, σελίς 456)
Τακτική λοιπόν τής Μασονίας, είναι νά δρά μυστι-
κά καί νά τοποθετεΤ άνθρώπους της σέ θέσεις — κλειδιά
τής κοινωνίας, μέλη της νά «χώνονται» παντοΰ καί μέ κάθε
τρόπο. ΟΙ ϊδιοι οί Μασόνοι άποκαλοθν τή Στοα «Χημεί-
ον των Κοινωνικωσ καί πολιτικών ζυμώσεων» («Γνώμων»
1931, σελ. 123).
Ή μέθοδος τής καμουφλαρισμένης διείσδυσης στήν
κοινωνική ζωή εχει αποδώσει πολλά γιά τις σκοτεινές δυ
νάμεις. Πλήθος όργανώσεων ύπάρχουν ήδη άνάμεσά μας,
που ίδρύθηκαν καί κατευθύνονται άπό τή Στοα. Στόν
«Πυθαγόρα» τοϋ 1930, άναφέρονται ώς έ'ργα «τεκτονι-
κών προσπαθειών, ή Κοινωνία των Εθνών, ή Χριστιανική
Αδελφότης Νέων (ΧΑΝ — ΧΕΝ) καί άλλοι άναρρί-
θμητοι «έκπολιτιστικοί και άνθρωπιστικοί όργανισμοί»
(Πυθαγόρας 1930, σελ. 13)
Ό Προσκοπισμός άκόμη, δχι μόνο Ιβρύθηκε άπό
τόν Μασόνο Πάουελ άλλά σύμφωνα μέ ρητές έπίσημες
μασονικές όμολογίες είναι όργάνωση πού ΰπηρετεΤ τόν
ίδιο μέ την μασονία σκοπό! ! (Τεκτονισμό Δελτίο 1963,
σελίς 132 — 134)
Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΥΑΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κύριος σκοπός, δπως τονίσαμε, τής Μασονίας, εί-
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ «ΦΑΚΕΛΑΟΙ»
«Παρακαλούμεν δπως μάς πληροφορή
σητε εάν τυχόν συμπεριλαμδάνεται οθτος
είς την τηρουμένην παρ' Υμών Ιδιαιτέραν
κατάστασιν».
Κάθε φορά πού ή Στοα «Άριάδνη» — δπως καΐ
δλες οί άλλες Στοές — άπευθύνεται πρός τή Με
γάλη Στοα τής Ελλάδος, γιά νά πάρη έγκριση
γιά είσδοχή νέου μέλους στή Μασονία, στό σχετι-
κό έγγραφο ύττάρχει ή παραπάνω χαρακτηριστική
—κα! τόσον άτΓτοκαλυπτική — φράση. Αύτό σημαί-
νει δτι μέσα στίς τόσες άλλες 'Υπηρεσίες πού εΤ-
ναι έγκατεστημένες στή Μεγάλη Στοα στήν Άθή-
να, ύπάρχει καί ΕΙδική Ύττιρεσσ Φακέλλων, δπου
δλοι οί "ΕΞλληνες ττροφανώς είναι «φακελωμένοι» καϊ
σέ είδική κατάσταση — σέ μαυρσπίνακα — 6ρ'ι
σκονται γραιμμένοι, δσοι άπό τούς «6έ6ηλους» (δ¬
πως άποκαλοΰν οί ϊδιοι τόν Λαό) δέν είναι Ικανοι
νά γίνουν Μασόνοι. Κατά τα άλλα — δπως δήλω¬
σε ή Κυβέρνηση — οί φάκελοι καταργηθήκανε, άλ¬
λά άχι στή Μασονία.
ναι ή πιστή καί τυφλή ύπηρέτηση των σκοτεινών σχεδί-
ων τοΰ Ίστραηλινοΰ Ί μπεριαλισμοΰ, πού λέγεται Σιω-
νισμός, καί έπιδιώκει την παντοκρατορία τού Ίσραήλ επί
τής γής («Πρωτόκολλα των Σοφών τής Σιών»).
Ή Μασονία είναι μιά διεθνής ύπερπολιτεία μέ δι¬
κό της Σύνταγμα, Όρκους καί δική της ©ρησκεία. Στήν
ΰπερπολιτεία αυτή, ό Μασόνος κυκλοφορεΐ μέ διαβατήριο
πού πήρε άπό τή Στοα. Έτσι, ή μασονική ίδιότητα, ά-
ποδείχνεται ίδεώδης καλύψη διά τούς διαφόρους μπίζνε-
σμέν, τούς κατασκόπους καί τούς πράχτορες των διαφό¬
ρων προπαγανδών καί συμφερόντων.
Άλλά, άς δοΰμε τί λένε οί ϊδιοι οί Μασόνοι:
Τό άρθρο 1 τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ τού 'Υπάτου Συμ
βουλίου τοΰ 33ου Βαθμοΰ, όρίζει:
«Τό Τάγμα των Έλευθεροτεκτόνων είναι ενιαίον, α¬
ποτελεί μίαν οικογένειαν καί σύγκειται έκ των άπαντα-
χοΰ τής γής διεσπαρμένοι Τεκτόνων, διακρίνεται δέ είς
Τεκτονικάς Έθνότητας άρρήκτως άλλήλαις συνδεομέ-
νας τάς αυτάς πρεσβεύουσας αρχάς καί όμοιοτρόπως έ-
νεργούσαι».
Ό Όρκος τόν όποΤο δίδει ό μυούμενος στόν 30ό
βαθμό, τοΰ Ίππότου Καδώς, είναι ό εξής:
«Όρκίζοααι εάν Ίππότης Καδώς μοί κάμη
τό σημείον επί τοθ πεδίου τής μάχης, νά θυσιά·
σω έν άνάγκη την ζωήν μου, διά νά σώσω την
ίδική τού».
Νά λοιπόν ή Έθνική προδοσία. Άν ένας Έλληνας
μασόνος, άντιληφθεΐ έναν Τοΰρκο στό πεδίο τής μάχης,
πού νά τού κάνει τό χαρακτηριστικό μασονικό νόημα, δέν
θά διστάσει νά προδώσει την ϊδια τού την πατρίδα! Εί¬
ναι λοιπόν ή δχι προδότες καί ξενόδουλοι;;;
Τό Τεκτονικό Δελτίο «Πυθαγόρας» τεΰχος Όκτωβρί-
ου — Δεκεμβριού 1976, γράφει στή σελ. 25, δτι ΰπάρ-
χει «Μέγας Άντιπρόσωπος τής Μεγαλης Στοάς τής Ελ¬
λάδος, παρά τή Μεγ. Στοα τής Τουρκίας» καί είναι ό «ά¬
δελφός» Γεώργιος Βακαλόπουλος( !) .
• ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή Μασονία στήν Πολιτική καί τή
Θρησκεία.
ΝΟΚϋΜΕΝΟΕ καΐ ΗΙΤΑ0ΗΙ
Ή τηλεόραση Τό κομψότερο
πού κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο
ΕυΚ0ΡΗ0Γί:Τ> προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ
Τα ττροίόντα πού ξεχωρίζουν γιά την ποιότητά τους
ΥΙΟΙ Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
Καλές τιμές — εΐδικές εύκολίες στούς Δημόσιους
Ύπαλλήλους
Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γωνία
(στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Μέγεθος Γραμματοσειράς