98651 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

78

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χβρδς σ'αυτόν, πού πρίν μέ
χώμα, τού φράξουν οί έίλλοι τό
στόμα, ηρολάβη νά πεΐ Ιστω
καί μιά συλλαβή δική
τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ 5ΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αιονβανΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
' ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Ι Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλ. 78 — Δρχ. 5
Πολιτικά "Αρδρα
ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΜΒΒΙΝΕΙ
ΣΤΗΜ ΒΙΚηΐΟΣΥΗΗ;
ΤΟΥ Γΐ-ΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ. Α1ΚΗΓ0Ρ0Υ
Δέν εΤναι ή ττρώτη φορά ττού ό τωρινος Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης Ιχει δηλώσει: «Πώς αποτελεί
τφοσπάθεια έπηρεασμού τής Δικαιοσύνην καί ύπονό
μεΐΛση τοΰ κύρου της» κάθε κριτική ττού άσκείται, εΤτε
άπό τα πολιτικά κόμματα, είτε άπό τόν Τύπο, εΤτε ά-
πό μεμονωμένα άτομα, άπέναντι σέ πράξεΐς καί έ-
νέργειες έκπροσώττων τής δικαστικής έξαυσίας πού Ιρ-
χονται σέ άντίθεση μέ τό λαϊκό σνναίσθημα γιά τό
Δίκαιο καί την Άντικειμενική Δικαιοσύνη.
"Οπως δέν είναι καί ή ττρώτη φορά πού ό ίδιος Ύ-
ττουργός καί ή Κυβέρνηση, στήν όττοία άνήκει, άδια-
|>ορόντας γιά τό άληθινό κυρος τής Δικαιοσύνην, ε!-
τε ύττοσκάτΓτει μέ πράξεις ή τταραλήψεις τ'ό γόητρο
καί την έξυγίανσή της, είτε έπεμβαίνει άνοικτά στό
εργο της, εΤτε τταροχάμτΓτει σκόπιμα την καταδίωξη
κα! πάταξη ένεργειών καί πράξεων πού πραγματικά ά-
ποσκσποθνε στόν έπηρεασμό τής άσχησής της ττρός
ένα προδιαγραμμένο άπό την Τδια, κοινωνικοττολιτικό
ή διεθνή σκοττό.
Έτσι έχομε δεί μέχρι σήμερα, στή δεύτερη περίπτω
ση4 τόν κ. έττί της Δικαιοσύνης 'Υπουργό τής «Νέας
Δημοκρατίας» νά αφήνει οχόπιμα νά χάνεται ή προ-
θεσμία τής άττό 4-9-74 Συντακτικής Πράξης «ττερί ά-
ποκαταστάσεως της τάξεως καί εύρυβμίας στή Δικαι¬
οσύνην, χωρίς νά άσκήσει καμμιά δίωξη κατά των δι-
κασπκών έκείνων ττού άπστελέσανε τό νομικό ύπό-
δαθρο κα! στήριγμα τής Χούντας, τταρά τό δτι ή πα-
ραπάνω Συντακτική Πράξη τού έττέβαίλε ρητά μιά τέ-
τοια ύποχρέωση. "Εχομε δεί την Κυβέρνηση, στήν ό-
ποία καί κείνος άνήκει, ττρίν άκόμη 6γεΤ άπό τα χείλη
των Δικαστών πού καταδικάσανε τούς πραξικοπημα-
τίες τής χούντας ή λέξη «θάνατος» νά μετατρέπεται ή
ττοΐνή καί νά δίνεται συγχωροχάρτι στούς βιαστές καί
βασανιστές τού ΈλληνικοΟ Λαού. Όπως βλέπουμε
τόν κ. 'Υττουργό τής Δικαιοσύνης, άττό δ,τι καταγγέλ
λεται έπίσημα στή Βουλή, νά καλεΐ Δικαστές στό ττρο
σοπικό τού γραφεΐο καί νά ύπαγορεύει σ' αύτούς
την Α' ή Β' σ~άση σέ κάποια δίκη ττού επρόκειτο νά
διεξαχθή την έτταύριο τής συνάντησής τους, γιά τα γε
γσνότα τής 25 Μαη. Καί βλέπουμε άκόμη αύτρς
τίς μέρες νά γίνεται μιά άνοικτή καί άσι/γκάλυπτη
προσπαθεία Φίμωσης κάθε τιμίας καί άληθινά άνε-
ξάρτητης Δικαστικής Συνείδησης μέ την πειθαρχική
δίωξη τριών Έφετών ττού εΤχαν τό θάρρος τής γνώμης
τους νά πούν «Όχι» στήν έκδοση τοθ Πόλε.
Καί στή μιά καί στήν αλλη δηλ. περίπτωση, ό
Κυβερνητικάς σμπάρος είναι ίνας, μά τα τριγώνια δυό.
Άπό την μιά μεριά ό ά~ακλεισμός τής κριτικής στίς
πράξεις έκεϊνες των Δικαστικών πού Φέρντχν την σφρα
γίδα τής δικιάς της πολιτικής σκοτΓΐμότητας. Καί άπό
την αλλη, ή νομιμοποιηθή τής αύθαίρετης έπέμβασης
της στό έργο τής Δικαιοσύνης καί ή ονγκάλυψη τής
καταδίωξης κάθε τίμιου Δικαστη πού άκούει στό κά-
λεσμα τής άληθινης Δικσιοσύνης καί 6χι στίς έπιτα-
9 Συνεχεια οτή £ελ. 4
Μετΰ τίς 270 (;) ΰπονραιρές
γιά τόυ κ. Εϋγέυιο, νευυϋται
————-^——-_______________
ΕΑΠΑΤΗΜ ΤΟΥ ΛΑΟΪ
ΤΟΥΙΑΝΒΡΙΜΟΪΣ ΤΟΥ ΛΝΠΕΙΜΟΤ
Λεΐηονν 216 ύπογραψ&β άπό χά πρω-
*ό«υπο Χαΰ ψηφ1σμα«θ8 πού έχομε
αχά χέρια ραβ-ΠοιοΙ είναι οί 54 (!)
«Αύθόρμητα καΐ άβίαστα»
διαδηλώνουν την άφοσίωσή
τους στόν 'Αρχιεπίσκοπο
270 Ήρακλειώτες, μέ σχετι-
κό ψήφισιμα πού οημοσιεύτη-
κε σέ τοπική εφημερίδα.
Βεβαία τό «αύθόρμητα
καί άβίαστα» δέν περιέχεται
μέσα στό σχετικό κείμενο
ττού δημοσίευσε ή παραπάνω
πρωϊνή τοπική εφημερίδα, άλ
λά, εμείς είμαστε σέ θέση νά
γνωρίζουμε ότι έκ των ύστέ
ρων οί δυό λέξεις αύτές άφαι
ρέθηκαν μέ άπλό μουτζούρω
μα τού χαρτιοΰ τού ψηφίσμα
τος.
Όμως αύτά είναι τυπικά.
Ή ούσία είναι δτι οί ύπογρά
Φοντες Ήρακλειώτες δέν ξε
περνοθν (άκουσον — άκου-
σον! ι) τούς πενηνταττέσσε-
Ρΐς (54)! ! ! Τώρα, μέ ποία
ταχυδαχτυλουργικά φαινάμε
να, έγιναν 270, αύτό είναι θε
μα πού μττορεΤ νά γνωρί-
ζουν μόνο ό Διευθυντής της έ
φημερίδας πού τίς έδημοσίευ
σε κα{ οί ανθρωποι έκεΐνοι, οί
τταπατρεχάμενοι τού Άρχιετι
σκόττου πού πήραν χαρτί καί
μολύβι καί γυρνοθσαν πόρτα
μέ πόρτα, μαζεύοντες... υπο
γραφές, τίς όποΤες μιά καί
τούς εφάνηκαν λίγες γιά κο-
τζάμ' Άρχιεπίσκοπο τίς...
πολλαπλασίασαν.
Συνήθισαν φαίνεται στήν
άθώα Φράση «επονται ύπο-
γραφαί» καί δέν άψήνουν εύ
καιρία γιά νά πιαστοΰνε άπό
τό στηριγμα τής άνωνυμίπς
καί νά ύτΓεραμύνονται τοθ
Αρχιεπίσκοπον γιά πράξεις
τίς οποίες» καί ό Γδιος μά καί
ό Λαός γνωρίζει. Κι' δμως ού
τόν τόν ίδιο άλλά πρό παν¬
τός τόν Λαώ, τό ποίμνιον τής
*Εκκλησία, έξαπατούν ασυ¬
στόλως.
Άλλά άς δοΰμε ποιοί είναι
έκεΐνοι οί «άφανεΐς ήρωες»
τοΰ Άρχιεπισκόπου, τα όνό
ματα των οποίων δέν δημοσι
ει>τηκαν. Καί ξεκινάμε άπό
τόν κ. Γ. Καμπανη, δικηγόρο.
Άλλοίμονο! ! Αώτός ό άν-
θρωπος όλως δικαιολογημέ-
να, δάζει φαρδειά - πλατειά
την υπογραφή τού. (Σ.Σ.:
"Εχομε στά χέρια μας τό
σχετικό πρωτότυπο κείμενο
μέ τίς ύπογραφές πρός γνώ¬
σιν κάθε άρμοδίου). Τόν και
ρό πού ό φίλος τού κ. Εύγέ-
% Σννέχεια στίι £ελ. 4
—..ιΙΓ '
V—
ΛΠΙΣΤΕΠΕΣ ΗΑΤΑΓΓΕΑΙΕΣ ΚΑΤΑ ΙΕΡΟΜΕΝΟΥ
Ό μπάρμπα-Κρασάκης τα λέει δλο
ΚΡΑΣΑΚΗΣ:
— Βοηθεία Δέσποτσ..
ΠΟΑΥ θόρυδο προεκάλεσε ή περίπτωση τού έκδιωχθέντα
άπό μαγαζί ίδιοχτησίας τοΰ Άγίου Μηνά, μπάρμπα —
Μανόλη Κρασάκη. Τό θέμα — παρ' δλο πού κοντεύει νά
συμπληρωθεΐ ενός μήνας άπό τότε πού συνέδηκε — συζη-
τεΐται άκόμη ευρύτατα.
32.600 ΔΡΧ. ΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ^,-α,*™,:
— Τό θέμα είναι νομικόν!
σκολο νά π.στέψουμε τα δσα ό Γδιος μάς είπε, άν καί τ' ά- σουν οί θ.γόμενο. καί μάλ.οτα χωρίς πληρωμή δπως ονμ-
κουσαμε πολλές ψορές στή μαγνητοταινία. Τα δημοσιεύομε βαίνει μέ τίς άλλες τους άνακοινώσεις.
δμως καί διαθέτομε άπό τώρα τό χώρο μας γιά νά άπαντή- ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ Ι ΔΑ: Τί
ΟΣΑ δμως γρο^φτήκανε ή* είπώθηκαν, είναι συμπεράσμα
τα τρίτον. Ό Γδιος ό μπάρμπα - Κρασάκης, στήν κατάστα
ση πού βρισκόταν, (βαριά άρρωστος) ή*ταν άδύνατο νά μ ι
λήσει, εκθέτοντος λεπτομερή περιστατικά γύρω άπό την
ττερίπτωση τής περίφη,μφ; €ίερατικής, έΐϊωσης»,, Μόλις ,ό,
μπάρμπα - Κρασάκης, £γινε λιγάκι καλά, ήρθε στό γρα-
Φεϊο μας νά μας εύχαριστήσει γιά την σνμπαράσταση. Μέ
την εύκαιρία μιλήσαμε έκτενέστερα μαζί τού. Τα τιαρακάτ»
λόγια, είναι βγαλμένα άττό τα καμένα (ύστερ' άπό τόν
αύτοττνρπολισμό) χείλια τοΰ Φτωχοΰ έμπορον.
ΕΜΕΙΣ, σάν ανθρωποι, συμπαθοΰμε καί συμπαραστεκό
μαστε στόν άτυχή Κρασάκη. Παρ' δλα αύτά δμως, είναι δύ-
Γ6 προχβκσινΑ σονένΐβυςλ «όν αιΛ Χανιά
Ο ΕΥ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΛΑ ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ
Ό Πρόεδρος τού Δικηγορικοΰ Συλλόγου Αθηνών κ. Ευ¬
άγγελος Γιαννάπουλος, εδωσε την παρακάτω ένδιαφέρουσα
συνέντευξη, πρός τόν διευθυντή της «Αληθείας», κατά την
οτυνάντησή τους την περασμένη Τετάρτη, στά Χανιά, πάνω
στό θέμα των έκτοπίσεων.
ΑΡΧΙΣΕ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η «ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΙΚΗ ΣΑΙΖΟΝ»
ΜενάΛα
ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ
στο {Αρια
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ
"Οπως γράψαμε καί σέ άλ
λη θέση, ή έφετεινή «χαρτο
παικτική σαιζόν» αρχισε ήδη
στό Ήράκλειο καί μάλιστα
ίντονα.
Οί πρόσφατες καταδίκες
έπιδράσονε τίς πρώτες μέ-
ρες, ήδη δμως ή χαρτοπαι-
ξία καί τό ζάρι βρίσκονται σέ
έξαρση στίς γνωστές «λέ-
σχες» καί τα μικρότερα «στέ
κια».
Αυτή τή στιγμή λειτουρ-
γούν στό Ήράκλειο περ( τίς
20 «μπαρμπουτιέρες».
Άκόμη παίζονται διάφορα
άτΓαγορευμένα παιχνίδια δ-
ττως «σεμέν ντε ψέρ», «μπλάκ
— τζάκ», «χιλιάρα», «ψεΐ-
ρα», άκόμη κα! «μαΰρο —
κόκκινα» μέ τράπουλα.
Τα ποσά πού παίζονται εί
ναι ήδη μεγάλα. Ή πιό μέγα
λη ζαριά ήταν 60 χιλιάδες
δραχμές(!) την περασμένη
δδομάδα
'Υττάρχει «στέκι» πού παί
ζονται μόνο χρυσές λίρες(!)
Άκόμη ϋπάρχει πληροφο-
ρίσ δτι παίζονται καί ξένα
χομίσματα.
'Οταν δμως τελειώσουν τα
Χρήματα, χρησιμοποιούνται
έτΐΊταγές, σιτναλλαγματικές,
άκάμη καί πρόχειρα σημειω-
ματα, πού μετατρέπονται
στή στιγμή σέ τίτλους άξίας.
Χαραχτηριστική ήταν ή πε
ρίπτωση χωρικοθ πού Ιχασε
προχθές στήν κεντρικώτερη
«λέσχη» 152.000 δρχ.
Κι' άκόμη ή περίπτωση
άλλου ό οποίος στό «μαΰρο
— κόκκινο» μέ τράπουλα πού
εχασε 520.000 δρχ.! ! !
Χαραχτηριστική είναι καί
ή δίκη των 5 χωρικών άπό τό
Καστέλλι Μεσσαράς, πού βά
γίνη σήμερα στό αΰτόφωρο
καί οί όποϊοι έπαιζον πόκερ
χρησιμοποιούντες άντί χρήμο
τα... μάρκες.
Πρέπει νά τονισθή άκόμη ή
τΓερίπτωση διευθυντή έντευ-
κτηρίου πού μάς δήλωσε δτι
δέν πρόκειται νά κατεδή ά¬
πό τόν 4ο δροφο πού δρίσκε
ται, άν δέν κατεδή πρώτα ή
Περιηγητική Λέσχη καί ή Λέ
σχη Έπιστη·μόνων.
Ώστόσο ίφτασαν στό Ή¬
ράκλειο δυό διακεκριμένον καί
πανελληνίως γνωστοί κρη-
τικής καταγωγής έπαγγελμα
τίες ζαριτζήδες, οί όποϊοι έ
Φεραν μαζί τους καί τελευταί
ου τύπου ζάρια άπό τό έξω
τερικό.
Αναμένονται καί οί είδικοί
επί των «ρουλετών» πού έ
χούν τή μορψή τοΰ βέλους.
Χαραχτηριστικό είναι καί
τό έπεισόδιο μέ ξυλοδαρμούς
πού ίγινε προχθές στά Καμί
νια, μεταξύ πατέρα χαρτοπαί
χτη, τοθ γυιοΰ τού καί τής
συζύγου τού.
Άρκετές γυναΐκες μάς έ'-
Στό Τριμελές Ηρακλείου
ΟΙ 2 ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
Μηνυτές: ΟΙ έκδότβς τοΰ περιοδικοΰ «Κρήτη»
Σήμερα πρόκειται νά έκδι καταδικαστεί μάλιστα μέ
καστουν στό Τριμελές Πλημ
μελειοδικεϊο Ηρακλείου, οί
2 δίκες κατά τού διευθυντή
τής «Αληθείας» μέ μηνυτές
τους δυό έκδότες τοΰ "Αθηναι
κου περιοδικοϋ «Κρήτη» κ.κ.
Χουρδάκην καί Παπαδάκην,
γιά δήθεν συκοΦαντική τους
δυσφήμιση.
Μάρτυρες πού —ρότειναν οί
μηνυτές είναι ό Δήμαρχος κ.
Καρέλλης καί οί δικηγοροι κ.
κ. Δ. Ξυριτάκης καί Φ. Ιωαν
νίδης.
ΟΪ ττχχραπάνω δέν έμψανί-
στηκαν στήν προηγούμενη συ
νεδρίαση τοΰ Δικαστηρίου,
γι' αύτό καί άνεβλήθηκε ή συ
ζητήση γιά σήμερα, είχον
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑ ΙΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Συυέντειιξη μέ τόυ «Μαϋρο Σεπτέμβρπ»
ΤΟΥ ΙΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ κ. Π. Β4Β4ΛΗ
(2ον — ΤελευταΤον)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σημε
ρα τό δεύτερο μέρος τής έν
διαφέρουσας συνέντευξης
πού ττήρε άπό τον Άρχη-
Υό της διεθνώς γνωστης
Όργάνωσης «Μαϋρος Σε-
τττέμβρης» ΜΠΑΣΑΡ Α-
ΜΠΟΥ ΣΕΡΙΦ, άσυνεργά
της μας κ. Πέτρος Βάβα-
λης.
ΕΡ.: Μττορεϊς νά μοϋ έξη
Υησεις διαλεκτικά την κρ'ιση
τού Λιβανου;
ΑΠ.: Ό έμΦύλιος τού Αι
άΐΓοτελεΤ ο-ταθμό στόν
άγώνα μας γιά την άπελευθέ
ρωση δλων των Άράβων. Ή
τελευταία μάχη στό Λίβανο,
γιά δσους δέν ξέρουν τό Ά
ραβικό ύπόβαθρο, δείχνει ότι
τώρα, δήθεν, κατασιγάζει.
Στήν πραγματικότητα, κι' αύ
τή είναι ή δική μας διαλεκτι
κή έκτίμηση, ή μάχη ξεκίνησε
άμέσως μετά την λήξη τοΰ
Άραδο - Ισροτηλινοΰ πολέμου
τοθ Όκτωδρίου 1973.
Μετά την ήττα τοΰ Ίσ-
ραήλ, οί ΗΠΑ αρχισαν νά κλι
μακώνουν τα καινούργια τους
σχέδια γιά «τόν διακανονι-
σμό» τού Μεσανατολικοΰ,
σύμφωνα μέ τα συμφέροντά
τους. Στόχος των νίων ίμπε-
ριαλιστικών σχεδίων των Η. Ι
Π.Α. ήταν πάντοτε ό πλήρης
έλεγχος των πλουτοπαραγω
γικών πηγών τής περιοχης
κα'ι τού βασικού προϊόντος
τού τΓετρελαίου, πού οί ΗΠΑ
δέν χρειάζονται μόνο σήμερα,
άλλά θά τό χρειάζονται άκό-
μα περισσότερο στό μέλλον.
Δεύτερος στόχος τοΰ άμερικά
• ΣυνΙχειιβο οτή σελ. 3
πρόστιμο καί διατάχθηκε
βιαία προσαγωγή τους.
Μάρτυρες πού προτεινε ό
κατηγορουμενος Μάνος Χα¬
ρής, είναι, ό γιατρός κ. Α.
"Αρχοντάκης, άπό τα Χανιά
καί οί δημοσιογράφοι κ.κ. Γ.
Σκαρδελακης καί Μίνως Πα-
πουτσάκης άπό τό Ήράκλειο
καί ό κ. Γιάννης Φουράκης ά
πό την "Αθηνά.
Μέ τίς παραπάνω δίκες
συνδεονται οί κ.κ. Γ. Βογια-
τζάκης, Πρόεδρος Παγκρητί-
ου Άτίηνών, Έμμ. Στουρουνά
κης, Πρόεδίρος Παγκρητικής
Άμερικής, Έμμ. Λογιάδης
Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου
Κρητών Έπιστημόνων καί
διανοουμένων κ.ά.
Ό τελευταΐος μάλιστα
μάς έστειλε προχθές μιά επι
στολή — έπειτα άπό τόσο
διάστημα — πού δέν ξέρομε
ακριβώς γιατί, έκτός άν έ-
πιδιώκει — πού δέν τό πι-
στεύομε — τόν έπηρεασμό
έπ' εύκαιρία των σημερινών
δικών.
Πάντως καί λόγω χρόνοι»
λήψεως δέν ήταν δυνατόν νά
δημοσιευθή. Έξ άλλου δ,τι θε
λει νά πεϊ ό κ. Λογιάδης, μπο
ρεΐ νά τα καταθέση σά μάρ
τυρας.
Πάντως εμείς θά την δημο
σιεύσωμε, άν μετά τίς σημε
ρινές δίκες δέν έχει άλλάξει ό
ίδιος γνώμη.
ΟΙ σημερινές δίκες είναι
«πολιτικές», υπό την έννοια
δτι συνδεονται μέ την Κρήτη
καί δσους την έπιβουλεύον-
ται, γι' αύτό καί παρουσιά-
ζουν (διαίτερο ενδιαφέρον.
χούν τηλεφωνήσει καί έπισκε
φθεΐ παρακαλώντας μας νά
κάνωμε κάτι γιά νά μή κλεί-
σουν τα σπίτια τους άπό
τούς άντρες τους: «Προτι-
μοΰμε νά μποϋνε φυλακή. Λι
γώτερο θά μάς κοστίσει».
Τα δυό έγκλήματα ττού έ¬
γιναν άπανωτά στό Ήρά¬
κλειο, άνέστειλαν γιά λίγο
τή δραστηριότητα των άστυ-
νομικών όργάνων, ή όποία δ¬
μως, δπως δηλώΐ/ηκε άπό
τούς κ.κ. ΕΙσαγγελέα καί Ά-
νώτερο Διοικητη Χωροφυλα-
κής, θά συνεχιστή καί θά έν
ταθη.
Τέλος, τό πιό χαραχτηρι¬
στικό είναι δτι ττολλοί μάς λέ
νέ νά πάψωμε τόν πόλεμο κα
τα της χαρτοπαίξίας, γιατί
δέν γίνεται τίποτε καί άδικα
μτταίνομε σέ έπικίνδυνους χώ
ρους.
Μ.Χ.: Πώς δλέπετε τό
σχέδιο γιά τίς έκτοπί-
σεις;
Ε.Γ.: — Μέ τόν Νόμο αύ
τόν, εΐσάγεται ττάλι ό περι-
δόητος θεσμός τοΰ παρασυν-
τάγματος. Καί ένώ τό Σύντα
γμα προστατεύει τίς έλευθε
ρίες τού άτάμαυ, την πρόσω
πικότητα τού πολίτη, ό Νό-
μος αώτός επιβάλλει καί έπα
ναβιώνει ένα σύστημα πού ι,ϊ
ναι καταδικασμένο στή συνεί
δηση τοΰ Λαοΰ. "Ενα σύστη
μα πού όπωσδήποτε μέ τίς
καταχρήσεις πού έγιναν, πλή
ρωσε ττάρα πολλά ό Έλληνι-
κός Λαός.
ΕΙσάγεται ό θεσμός τοΰ
κ. Ε. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
παροοσυντάγμπ·ος ένώ τό
Σύνταγμα προστατεύει μέ
πολλά άρθρα τού, (αρθρα 5,
6, 25 κ.ά.) την προσωπικότη
τα τοΰ άνθρώπου, ό Νόμος
αύτός τα άναιρεΐ. "Έτσι είσά
γεται ένας θεσμός Ιξω άττό
τό Σύνταγμα καί γι' αύτό,
δικός μου ήτανε κα! ό χαρα
χτηρισμός «παρασύνταγμα»
την έττοχή έκείνη.
Μ.Χ.— Ποίος είναι ό βαθυ
τερος στόχος τού Νόμου αύ
τοθ;
Ε.Γ— Νομίζω δτι ή Κυ-
βέρνηση μέ τό Νόμο πού ψή-
ψισε νά τροττΌποιηθοΰν οί
Ποινικοί Κώδικες, μέ τό Ίδι-
ώνυμο πού άνήγαγε την άστυ
νομική δύναμη σέ δύναμη αύ
θαιρεσίας καί μέ τούτον έδώ,
θέλει νά εΰθυγραμμισθεΐ μέ
τή Νομοθεσία τής Δυτικής
Εύρώττης (καί προπαντός τής
Δ. Γερμανίας), ή όποία εί¬
ναι πάρα πολύ σκληρή έναν¬
τι των ελευθεριών τού άν¬
θρώπου.
Εμείς δμως έδώ πεοάσαμε
μιά οικτατορία καί δοκιμα-
στήκαμε. Δέν εΤμαστε λοιπόν
διατεθειμένοι νά έπιτρέψουμε
πάλι την έπαναβίωση αύτοθ
οτη 1ΛΧ. ♦
ΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΑΥΙΙΈ 0 ΔΙΕΥ8ΥΜΤΗΖ ΤΟΥ
«Παρατηρητίίς» καί «Ανάποδος»
τής εφημερίδας «Η Α Λ Λ Α Γ Η »
είναι ό Δήμαρχος Μαν. Καρέλλης!
ΙΤΗ ΒΙΧΗ ΤΟν ΠΡΟΗΝ ΑΡΧΙΙΥΜΤΑΧΤΗ ΤΟΥ
Στό Μονεμελές Πρωτοδι-
κεΐο Ηρακλείου, δικάζοντος
σάν Έργατοδικεΐο, έγινε τό
πρωϊ τού προχθεσινοΰ Σσβ-
ΘΑ ΛΟΙΕΪΕ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΡΙΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ;
ΕΝΤΟΝΕΣ φήμες κυκλοφορούν στό Ήράκλειο, δτι
δυό μεγάλαι χώροι πρόκειται νά μετατραποΰν σέ «χαρ
τοπαιχτικές λέσχες» ολκής, γιά τίς οποίες οί έπιχειρη
ματίες έντείνουν τίς σχετικές προετοιμασίες, προκειμέ
νού νά προλάδουν τή φετεινή «χαρτοπαιχτική σαι¬
ζόν», ή όποία άρχισε Γ)δη.
Κ α! αύτό βεβαία δέν έχει τόση σημασία, δση τό δ-
τι λέγεται πώς ή Διοίκηση Χωροφυλακής, έχει δωσει ή
πρόκειται νά δώση καί σχετικές άδειες λειτουργίαν
Δέν έπεμβαίνομε στό έργο της Χωροφυλακής καί
κυρίως τοΰ Διοικητοΰ της, γιατί πιστεύομε δτι ό
Συνταγματάρχης κ. Μαραγκάκης, γνωρίζει τα καθή
κοντά τού.
Έπειδή δμως ή ίδια ή Χωροψυλακή κάνει τόσο φι-
λότιμη προσπαθεία (τώρα τελευταία βεβαία) γιά νά
χτυπήση τα κέντρα χαρτο - ζαροπαιξίας, πώς είναι
δυνατόν, κάτω άπό όποιοδήποτε προσχτ|μα νομιμότη
τας, νά δημιουργή καινούργια;
Τί λέτε έπ' αυτού κ. Μαραγκάκη;
"Εμείς πάντως έχομε έκφρασμένη γνώμη καί περιμέ
νομε καί τή δική σας, γιά νά δοΰμε αν θά σάς συγ-
χαροΰμε ή θά σάς κατακρίνομε.
βάτου ή δίκη τού πρώην άρχι
συντάχτη τής έφη·μερ(δας
«Άλλαγη», κ. Μίνωα Παπου
τσάκη, κατά τής έκδότριας
τής έν λόγω εφημερίδας, Φσρ
μοχοποιοΰ κ. Λιας Καρέλλη,
συζύγου τού κ. Δημάρχου Ή
ρακλείου.
Ή έναγομένη κ. Καρέλλη
δέν έμΦανίστηκε στό Δικα-
στήριο ούτε φυσικά κι' ό κ.
Καρέλλης, άλλά παραστάθη
κε ό δικηγόρος κ. Γιάννης
Πλαγιωτόχης.
Ό ένάγων κ. Παπουτσά-
κης έμφσνίστηκε μέ τόν συνή
γορό τού κ. Γιώργη Στρατά
κη.
Προσηλθαν έπίσης καί κα-
ταθέσανε σάν μάρτυρες, συν
τάχτες καί τυπογράφοι.
Χαραχτηριστικό ήταν τό
γεγονός της παρουσίας τοθ
νυν άρχισνντάχτη τής «Άλλα
γής» κ. Γιώργη Σκαρβελάκη,
ό οποίος — πρός τιμήν τού
— κατέθεσε ύπερασπίζον-
τας τόν προκάτοχό τού, τονί
ζοντας δτι ή «'Αλλαγή» κατά
τό χρόνο πού οί άλλες έφημε
ρίδες διέθεταν 2 καί 3 συντά
χτες, αύτη εΐχε μοναδικό συν
τάχτη τόν κ. Παπουτσάκη
καί άρα οί ύπερωρίες πού ζή
τα άπό την εφημερίδα είναι
δικαιολογημένες. Πρόκειτοβι
ώς γνωστόν περί 180 χιλιά
δών, τίς οποίες άρνεΐται νά
καταβάλη ή έπιχείρηση Κα¬
ρέλλη στόν κ. Παπουτσάκη.
Ένα άλλο χαραχτηριστι
κό σημεϊο τής δίκης, ήταν δ¬
τι ό νυν φερόμενος ώς διευ¬
θυντής της κ. Έμμ. Κονιδα-
κης προέβη — ϊσως άσυναι-
σθήτως — σέ μιά ένοιαφέρου
σα άποκάλυψη:
©έλοντας δηλαδή νά έλα-
φρύνη τή θέση τής έκδότριας
πάνω σέ δσα κατέθεσε ό άρ-
χισυντάχτης της «Άλλαγής»
κ. Σκαρβελάκης καί νά άμ-
βλύνη τίς έντυπώσεις πού δή
μιουργήθηκαν στό άκροατή-
ριο, είπε δτι υπήρχαν καί οί
συνεργασίες τού «Παρατηρη
τή» καί τοΰ «Άνάποδου»,
πού τίς γράφει ό Δήμαρχος
κ. Μανόλης Καρέλλης.
Καί τότε ό συνήγορος κ.
Στρατάκης τού εΐπε: Καλά
·, ΣΐΗ'έχίΐ* βτή σελ. 4
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΠΡΟΤΗ
^«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Έχει την πρώτη
κυκλοφορία
άπό δλες
τίς εφημερίδας
ΓΑή1 Αν
( Από τότε πού
έκδόθηκε μέχρι
καί σήμερα)
—*
ΧΙΛΙΑΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Ν ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
6 ΔΙΚΕΜΒΡΙΟΥ (97,
φ Κοί στά ΓοΛΛικα
ή »»11αντ€ρμη Αρη
τη»
Ή «Παντέρμη Κρήτη», τό
άριοτούργημα τού Παντελή
Πρεβελακη, κυκλοΦορεϊ τώρα
καί λίγο καιρό καί στήν Γαλ
λία, ϋστερα άπό την έπιμε-
λημένη εχδοση τού Οϊιου
«ΜΠΕΛΛ ΛΕΤΡ».
Μέ την εύκαιρία, τονίζου-
με ότι ό Πρεβελάκης είναι
μιά κορυψή στό Λογοτεχνικό
μας στερέωμα. Είδικά, ττάνω
στο δικο τού μστίβο, είναι ό
καλλίτερος έττιζών συγγρα-
Φέας μας. Ή οτήλη συνιστά
ανεπιφύλαχτα νά οιαδαστεϊ
(οττΓΟ δσους δέν έχει διαβα-
στεϊ) τό 6ι6λίο τού «Παντέρ
μη Κρήτη», γιά νά νιώσουν
τα μηνύμσττα ττού ττηγάζουν
άττό την Ιστορική πραγματι-
κότητα καί την λογοτεχνική
άξια τοθ βιβλίου.
φ Άνθολογια Λογο-
Μέ έτΓΐμέλεια Γιάννη Καρ-
ττούζη έκυκλοφάρησε ή «Άν-
θολσγία Λογοτεχνιας 76», ό-
ττου Φιλοξενοΰνται ττοιήματα
ττολλών νέων ττοιητών. Δέν εί
ναι ή ττρώτη Φορά ττού ό Καρ
ττούζης έπιχειρεΐ κάτι τέτοιο
καί γι' αύτό τού άξίζουν συγ
χαρητήρια.
* Όμως, έττρεπε νά ύττάρχει
ττιό αύστηρή κριτική κσί νά
μην «περάσουν» ττοιήματα, ή
ποιησ
καί νέοι ποιητες άκόμη, ττού
κατεβάζουν την ττοιότητα τοθ
βιβλίου. '
Άνεξάρτητα δμως άπ' αύ
τό, στό λιγοσέλιδο 6ι6λίο
τοΰ Καρττούζη, οττάρχουν κομ
μάτια πού άξίζουν νά διαδα
στοϋν καί άνθρωττοι μέ δυνα
τότητες έξέλιξης. Ξεχωρίσαμε
τούς: Μάνια Λασηθιωτάκη,
Άγγέλα Μάλμου, Γιάννη
Καρπούζη, Λάγια Γβωργαν-
τζή. Ι
Μουσικη
0 «ιΤά Τραγούί>ια μοί»
Μέ στίχους Φώντα Λάδη,
μουσικη Μάνου Λοΐζου κα!
έμμηκεία Γιώργου Νταλάρα,
έκυκλοφόρησε ενός καινούρ-
γιος δίσκος: «Τα τραγοόδια
μας». Χωρίς νά έντυττωσιάζει
ή Μουσική τού Λοΐζου, μαρτυ
ρεΐ την στσθερή άττόδοση Τού
συνθέτη κα! άττοδεικνυθ τό
δτι ό ΑΛάνος Λοΐζος είναι έ-
νας άττό τούς κσρυΦαίους μας
συνθέτες.
Αιαλέζεις
τού
ΠΓ τού Τ__
Μιά σειρά καλλιτεχνικών
έκδηλώσεων, τΓρογραμματπζει
τό Πολιτιοτικό Γραφεΐο τού
ΤΕΕ (Α.Κ.).
Κατ' αρχήν, θά μιλήσει ό
καθηγητής Ίατρικής τού Πά
νετπστημίου, κ. Κ. Χλουβερά
κης μέ θέμα «Τό χάσμσ των
«ΚΕΝΤιΜΙίιΙ»
Έπρεπε λοπτόν
νά χρησιμοττοιήσουιμε τίς «τολμηρές άττοχρώσεις».
Πρώτα, λένε, κεντρίζεται τό μάτι.
Ή καρδιά, ϋστερα.
Σάν 6μως άφαιρέσουμε τα λαμπερά περιβλήματα
κι' ή αίστηση τής άιτοκάλυψης
τορτπλλίσει την άδιαφορία μας,
μετθΓΓθττίζομε τό βλέμμα.
ΟΙ λεγόμενες «κεντρίσεις» καί τέτοια,
μττήκαμε στή ρουτίνα της καθημερινότητας
γιά νά θρυμματίσουν τή θωράκιση
καί νά σκοτώσουν (Ναί νά σχοτώσουν!)
τόν άνθρωπο
Φ. Χ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
"ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Τηλέψ. 223-395
ΣΗΜΕΡΑ
Μΐά ταινία σέξ καί γέλιου
Ο ΣΕΞΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Ή Πασχάλ Πετί στή σεξοκωμωδία
ΓΛΥΚΕΣ ΘΕΙΕΣ
"Εγχρωμη — Άκατάλληλη.
Κ
VII
10 ΜΟ\ΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΤΟΚΡ ΜΗΤΐΟΖ
"Ενα έπαναστατικό προΐόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΠλατεΤα Δασχαλογιάννη
!
ΣΤΗ ΡΟΣΙΑ
■ · ■
Ι Ι !
διακοομητικη
Τηλ. 287.670
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
■Η ΛΛΜΦΕΙΑ·
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
-^^«., ΜΑ1*Ο2 ΧΑΡΗΧ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτΓΐμέλεια: Μ&νος Μαγριπλήν
ΉΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
γενεών» (Τίττάρτη 8-12-76
ώρα 20,15').
Τό Σάββατο 18-12-76 θά
γίνει συζητήση «Στρογγυ-
λής Τραττέζης» μέ θέμα την
ΕΟΚ, μεταξύ των κ.κ. Σαρει
δάκη (άνώτερο στέλεχος τής
ΕΟΚ) καί Κ. Χατζηαργύρη.
Άλλά γι' αύτό θά έπανέλ
θουμε στό έπόμενο φΰλλο
μας.
Φ Πολιτιστικό τμήμι
της ΦΕΚ
Πολιτιστικό τμήμα των
Κρητών Φοιτητών, Ιορύει ή
ΦΕΚ. Σκοττός τής τΓαραττά-
ν« κίνησης είναι τό άνέβα-
σμα τού ττολιτιοτικοΰ έττιπέ
δόν, τόσχ) τοΰ Κρητικού ψοι-
τητη, δσον κου τού Κρητικού
Λαοΰ γενικώτερα. Ή ττροσττά
θεια αύτη, είναι δέ μένη μέ
την έθνική άνεξαρτησία καί
σκοπεύει νά δέσει την νεο-
λαΐα μέ τίς λαϊκές τταραδό-
σεις, ενάντια στόν Άμερικάνι
κο τρόττο ζωής. Ύττάρχουν ή
δή καί λειτουργοϋν οί το-
μεΐς: ©εατρικός, Μουσικός,
ΛαογραΦικός, Χορευτικάς,
Άθλητικός, ΜορΦωτικός, Ψυ-
χαγωγικός.
Μιά δημοσιογραφική άποοτολή τής «ΑΛΗΟΕΙΑΖ»
ΑΙΒΥΗ: Η ΧΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΤΑΦΙ
ΕΝΤΥΠΑΙΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚθΥ ΨΙΛΑΚΗ
(5ον — Τελευταίον) ι
Στήν σημερινή Λι6ύη, ίδ»- ]
αίτερη έντυττωση ττροξβνεΐ ή
αντιμετωπίση των θεμάτων
Ύγείας. ,Εκεΐ ττού άλλοτε
οί άνθρωποι πέθαιναν χωρίς
καμμιά «πτουδαΐα αίτία άττό
έλλειψη περίθαλψης, σήμερα
χτίζονται μεγάλες νοσοκο-
μειακές μονάδες, ΐκοονές νά
καλύψουν τίς άνάγκες τοΰ
πληθυοτμοθ. Πρίν τό 1969 ά-
ναλογοΰσε ένας γιατρός σέ
20.000 κατοίκους, δπως μού
εΐττε ό Γενικός Γραμματέας
των Έργατικών Συνδικάτων.
Σήμερα ή άναλογία φτάνει
στά Δυτικοευρωπαϊκά έπίττε
δα.
Ύττάρχουν ττολλά νοσοκο
μεΐα μέ πλήρη έπιστημονικό,
βοηθητικό, νοσηλευτικό καί
τεχνολογικό έξοττλισμό. Οί
ξένοι γιατροί, είναι μάλλον
ττερισσότεροι άττό τοΰς ντό
ττιους. (Άγγλοι, Γάλλοι, Ι¬
ταλοί, Σκανδιναυοί, Γιουγκο
σλάβοι, Πολωνέζοι, "Ελληνες
κλπ.).
Οί Κλινικές, ουτε εχουν
κρατικοττοιηθεϊ, οΰτε έχουν
καταργηθεΐ. Ύπάρχει δηλα
δή ή άτομική ττρωτοδουλία
στήν άττέραντη Άφρικάνικη
χώρα, μόνο ττού οί δουλε.ές
των κλινικαρχών είναι μειωμέ
νες στό έλάχιστο μιά καί ή
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤβΛΙΑΚΗΙ
Έκτός άπό τή Χανιώττορτσ
Τώρα και σιόν Πόρο
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΟΥΠΕΡ — ΜΑΡΚΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΙ ΔΩΝ
Πλατεΐα Θερινοϋ «ΚΡΟΝΟΥ»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΙθ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
• ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ
• ΡΗΐυΡ5
9 ΙΖΟΛΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Πόρος
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστάς σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
ττροσφέρει κοοτουμια
ΜΗΝ Α Ι ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ ·. ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, έττί παραγγελία
ΔΡΧ. 3 400 τό κοστούμι
"Υψασμα κα! Ρατττικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
Τηλέψ 287-966
ττερίθαλψη τού Δημοσίου καί
καλλίτερη είναι καί πιό σύγ
χρονα οιατννωστικά καί θερα
ττευτικά >μέοχχ ύττάρχουν.
Στά Φαρμ0^^01 ύττάρχουν
τΓολλά εϊδη φαρμάκων, τα ό
ν^τντήσει κανείς ξενόγλωσσες
έτπγραφές. Ύπάρχουν στό:
μαγαζιά τα σήματα των πο-
λυεθνικών έτσιριών (Φίλιττς,
Ίζόλα, Μερσεντές, Σιτροέν
κλπ.), άλλά τα γράμματο
ττοΐα άττοχτοΰνται κατόττιν
είδικής ίατρικής συνταγής.
Όλων των είδών τα Φάρμα-
κα, τταρέχονται δωρεάν.
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ύττάρχουν πολλοί "Ελλη¬
νες στή Λιδύη. Άπασχολοΰν
τα ι θΛΛήθως σέ οίκοδομικές
καί συναΦεΐς έργασίες. Οί μη
νιαΤες τους άποδοχές, κυμαί
νονται άττό 30^—60 χιλιάδες
έλληνικές δραχμές, καί τα
χρήματα αύτά, μποροΰν νά
είσαχθοΰν στήν Έλλάδα κι-
τά τα 2)3. Πρέττει νά σημει
ώσουμε δτι οί "Ελληνες έργά
τες ή έργαζόμενοι, διαμένουν
σέ ττολυτελή ξενοδοχεΐα τα
όττοΐα μαζί ιμέ τό Φαγητό κ.
λ.ττ., τούς τταρέχονται δωρε¬
άν.
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Έττίσημη γλώσσα τής Λι-
6ύης είναι ή Άραδική. Στή
Λιδύη, είναι άούνατο νά συ
των έττιγραΦών είναι
Άραβικά.
τταντα
«ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΖΩΗ»
Φυσικά, είναι άοτεΐο νά
μιλουμε γιά ννχτερινή ζωη
στή Λιβύη. Τα κ(ΐφ€νεΐα κλεί ,
νούν στίς όχτώ τό βράδυ.
Στό μεταξΰ, δέν ύπάρχει ου
τε ίχνος οίνοττνεύματος. Ουτε'
μττύρα ΰττάρχει, ουτε κρασί, Ι
οΰτε τίποτα. "Ολα αύτά είναι Ι
άτΓαγορευμένα καί αττό τόν
Νόμο καί άττό την Ίσλαιμική
θρησχεία.
Τα τΓορνεΐα πού ύττηρχαν
άλλοτε στά λιμάνια, καί ό
«ύττόκοσιμος», ινττάρχουν σήμε
ρα, μόνο στίς ανσμνήσεις
Όσο γιά... —ρογαμιαΐες κλττ.
σχέσεις, οΰτε νά συζητάμε.
Όλοι μικροί καί μεγάλοι στή
Λι6ύη, τα θεωροΰν αύτά, ά-
μαρτήματα καί σάν τέτοια, ά
τταγορεύονται αττό τή θρη,-
σκεία μέ την όττοία τόσο ττο
λύ είναι δεμένοι. |
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ ; |
ΜΙΗΩ'Ι'ΚΑΙ ΓΡλΜΜΑ'
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΛΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΑ
ίΤΑθΕΡΟ. ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΛΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ
Ε)Γ — Ο»·"
ΛΡΙΑΑί
α,ΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
«,ΑθΗΜΕΡΙΝΟί ΕΝΑΛΛΑΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΛι ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Ωρα 6,30 μ μ.
ΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΠΑ—«ια Καλλεργών 7
'ηλ,·ωνα 22* 304 — 224 305
ΠΡΙΡΑΙΩΣ Α«τή ΠοσειΙώνος 28
Τηλ·ωνσ 4 Π 7952 — 4117953
μεγαλύτερ
οί νέ ι
ή ΑΤ.Ε
καταθέσεις
οτήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
κερβίζετβ περισσότερα
Απόλυτη εξασφαλίση
τοθ μόχθου σας.
ΙΛ/Ιέ την έγγύηση
τοθ κράτοας.
'Σιγουριά καί κεροΌς
για όλους.
> ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · Κ0Υχ
β Ό «Άναττοδος Δήμαρχος» τής «Άλλαγής», ά^
την άνάττοδη στήλη τού, μή έχοντος τί νά γράψη κστά
καιρούς σέ δσα... άθώα (καί γιά άρκετούς έξι~νο)
τού γράψει έτούτη ή οτήλη, ...άναχαράσει μερικά άσύν
δετα ψλιναφήματα γιά τό δΐ£υθυντή τής «,Αλήθϋας,
ττού σχετίζονται μέ την ΥΕΝΕΔ
Δέν ξέρω άν τό κάνει άττό έλλειψη καλών σχέσεων
τού μέ την Έλληνική γλώσσα, ττού δέν ττιστεύω, νίνα,
δηλαδή ίνα άλλο... καναδικό κουσούρι. "Οπως &ν
ξέρω άν δέν είναι 6έ6αιος γιά δσα ττάει νά πή καί
τελικά δέν τα λέει, φοβούμενος, γιατί όττωσδήποτε τό
σκαμνί τού κατηγορουμέναυ εΤναι... σκληρώτερο άτό
τή .. μαλακιά Δημαρχιακή ττολυθρόνα.
Έκείνο ττού ξέρω είναι τούτο, τό όποίο καί τοΰ τό
γράφω καθαρά καί ξάστερα:
— Μσνολιό, άφησε τα... μοΰ - σού - ξοΰ - τοΰ κα!
ττές εύθέως δ,τι ξέρεις, ττςιύ νά οαρννει τό διευθυντή
τής «Αληθείας». Κι' άν οοβάσαι τίς σννέπειες, ^
βάρος τής δικής σου... γαζέτας, στεϊλε το νά τα δημο
σιβύσω έγώ. Τα μττερδε.μένα μισόλογα, μοιάζουν σά
νά .. πατάς σέ δρόμους τής Δημαρχιακής σου δικα.ο
δοσίας, ττού δττως ξέρεις, έχουν ττολλές... λάσπες.
• Τό Μονομελές, έχει μερικές φορές πιό πολύ ενδια¬
φέρον άπό τα μεγαλύτερα Δικαστήρια. Κ Γ αύτό ψυ
σικά άπό τής πλευράς των έκδικαζομενων ύποθέσεων,
ίδίως δταν αύτές σννδίονται μέ... σεξουαλικά θέμστα.
Μιά τέτοια δίκη, μέ ττολλά οτιγμιότυπα, ηταν σθ
τή πού άρχισε την περασμένη Τετάρτη, γιά νά τελει¬
ώση την Πέμτττη τό μεσημέρι, στό Μονομελές Ηρα¬
κλείου.
Σέ κάττοιο στιγμή λοιττόν, οί δυό δικηγόροι, (ό κ
Σ. καί ό κ. Κ. ττατήρ), οί όττοΤοι θύμισαν... καλΐς έ-
ποχές των γνωστών δικηγορικών καυγάδων, άρχισαν
νά μιλοΰν γιά την ιδιαιτέρα ομορφη Κύττρια, πού ήταν
ή άφορμή άπό την όποία δη.μιουργήθηκε ή δλη 6ττό$ε
ση, καί ή όττοία άττό δσα λεχθήκανε δέν... ίπλενε μέ
"Εσσεξ, δέν ήταν δηλσδή άπό τίς... δυσκολες, άλλά
αντιθέτως... καλόψνχια καί εΰκολη.
Λέει λοιπόν ό νεώτερος συνήγορος πρός τόν άλλο
— Κι' έσεΤς κ. Κ. δπως καί ττολλοί άλλοι, μή δ' ε¬
μού έξαιρουμένου, θά έττεθνμούσαν νά ττεράσουν μιά
νύχτα μαζί της.
Καί κάποιος παροχαθήμενος τοϋ παρατήρησε σιγα
νά άλλά λογοττβιχτικώτοπα:
— Αύτά τα λές, βεβαία, γιά νά πετΰχης τή δικηγο
ρική... νίκη, άλλά δέν σκέφτεσαι τί μττορεΐ νά σοθ κά
νει ή... άλλη συνώννμή της μέ τό Ν τό κεΦαλαΐο!
Κ Γ έκεΐνος — άν καί ώς γνωστόν λαλίστατος —
δέν... απήντησε.
*Ίσως γιατί, τταρά τα λεχθέντα, τπστεύει ότι είναι
.σύζυγος... μάλαμα άΦοΰ λέγεται καί Γιώργος!...
β Κι' Ινα άλλο, τΓερισσότερο «σόκιν>, άττό την Ιδία
ττάντα δίκη:
Ό μηνυτής — ττού άντ! νά... δρέψη όττώρες έδρεφε
.. ξυλοδαρμό (κατά τή χιουμοριστική Φράση τού κα-
τέχοντος την Είσαγγελική Ιδρα), γιά νά επιτύχη την.,
κατάληψη τής δμορφης Κυττριοϊτοττοόλας, άνσγκαζό-
ταν νά.. ττηδάη — ξυττόλυτος μάλιστα — ένα Φρά-
χτη:
Γιά νά διαφωτισθή λοιττόν, ή ύττόθεστ,, κάποιος πά
ράγόνταςιτής δίκης, ρώτησε μιά μάρτυρα:
— Πόσες Φορές εΤδοτε τόν ,μηνυτη νά... ττηδάη;
Καί ή μάρτυς, πού δέν κατάλοΐβε τί, άντί νά απαν¬
τήση... κοκκίνισε.
• Μεταφέρω, μέ κάθε έπιφύλαξη, €να στιγμιότντΐΌ,
ττού κατά τόν ττληροΦοριοδότη μου, έγινε σέ χαρτοπαι
χτική λέσχη, πού βρίσκεται στό κέντρο τού Ηρακλείου
Παιζόταν ζάρι καί μάλιστα «χοντρό». Κσ—ια
στιγμή, λοιπόν, ττού τό τταιχνίδι εΤχε ψτάσει στό ά~>
κορύφωμά τού, ένας ζαριτζής, ττού ήθελε νά ύπογραμ-
μίση τό Οψος της «ττόστας» ττού Ιβαζε στόν σν-
μτταίχτη τού, εΤττε:
— 'Εχω καί μιά ζαριά γιά τόν Μάνο Χαρή. Πάει;
Ό συμπαίχτης «τα ττήγε>, ή ζαριά ρίχτηκε, κι' δ¬
ταν ήρθε ή ώρα νά μετρηθοθν «ττρός άμεσον καταβο¬
λήν» τα χιλιάρικα τής ζαριάς, βγήκαν έξήντσ (άρι-
θμός 60) !..
Καί κάττοιος ττού άκουσε τή διήγηση τοΰ οτιγμιό-
τυη-ου αυτού, εΐττε στόν διευθυντή τής «Άλήθειας>:
— Βλέττεις, μττορεΐ νά μή σέ χωνεύουν οί ή
δες, άλλά σέ... τιμοΰνε κιόλας
Αύτό είναι ττού λένε... χρέος τιμής!.
• Κι' άκόμη ένο... ζαρο - χαρτοτταιχτικό «κούς -
κούς»:
^ Κυκλοφόρησε ή φήμη τού ττροετοιμαζομένου νά τ£-
θη σέ έφαρμογή μέτρου άντιμετώττισης της χαρτσΐτσι-
ξίας, σύμφωνα ,μέ τό όττοίο δέν θά ύττάρχουν πιά σέ
όρόφους λέσχες, άλλά μόνο σέ ίσόγεια.
Καί κάττοιος ττού τού ζητήθηκε νά έκφέρη τή γνώμη
τού έττ' αυτού, οπτάντησε τραγουδιοτικά, μέ τούς γνω
στούς στίχογς τοΰ Καζαντζίδη:
— Άττ' τα ψηλά στά χαμηλά
κΛ άττ' τα -ολλά στά λίγα...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
"
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΖΛΜΛΜΛ.
Τηλέφ. 286-713
Ή έναρξη τής χειμερινής περιόδου έγινε μέ τόν εθβνμο
καλλιτέχνη τής Κρητικής Μουσικης
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά δό>
χτυλα κα! ό Γιώργης Πουλορίνης.
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Ι1 Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
-___ϊ** · Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
ΆτΓέναντι στή ΜητρότΓολη
ΤΗΛ. 286-965
ΓεΓΧΙΠΛΛΑ.
6 ΔΙΚΙΜΜΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΑ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ! ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
'Όταν οί μεγάλοι είναι μικροί
οί μικροί πρέπει νά γίνωνται ρεγάλοι
ΤοΟ Παπα-Γιώργη Χιωιάκη
Άττίστευτο καί δμως άλη
θινο. Τό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα στό δίκαιο τής έττοχής
μας είναι ή θέσττιση τού άδι¬
κον ! "Ετσι σέ κάθ£ κοινωνι-
κό στρωμα, δλέπομε τίς ττε
ρισσότερες Φορές νά επικρα¬
τή ό άττάνθρωπος Άνθρώτη
σμός, τό άδικο Δίκαιο κ.ο.κ.
Κατά συνέττεια, ή άσυνέ-
πεια αύτη της Διοικήσεως
των έξουσιών, δηλαδή των
κοινωνικωσ Στρωμάτων, ά-
πό έγκάθετους Άρχοντες πό
ν/ηρούς καί γόητες! ! Άλλά
πολλές φορές κα! αύτό είναι
τό λυπηρό, άπό έκλεγμένους
άόττό τόν ΛΑΟ! ! — Λυπη¬
ρόν τό Φαινόμενο· λίαν ΛΥ¬
ΠΗΡΟΝ.
Φανερό εΤναι ότι ή έττοχή
μας χρειάζεται ψωτισμένους
άνθρώτΓους κα! δχι Μορφωμέ
νους, διότι άτΓοδείχνεται ότι
ή Μορφώση χωρίς την ΦΩΤ Ι
ΣΗ, καταντά παοραμόρΦωση.
Σωστός τρόττος εΐνκχι νά
σκεφτοΰμε τό νόημα τής υ¬
πάρξεώς μας καί την μηδαμη
νότητα τού χρόνου. Σωστή θε
ση θά πή νά άγκαλιάσωμε
την φιλοσοφία καί την θείαν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ψύχρεμα γ.ά
νά μτΓοροΟμε νά άπαντοΰμε
στά έρωτήματα πού μάς ττρο
τάσση συνεχώς ό εαυτάς μας
στό διάδα τής ΖΩΗΣ μας.
Άττύθμενο δάθος έχει τό
Η ΑΧΤΙΑΙΚΗ ΕΠΙΙΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤ1ΪΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Συνδιάσκεψη τής Άχτι
δικής 'Επιτροττης των έργα
των μέ άπόφασή της, καταγ
γέλει την άντεργατική —άν
τιλάική πολιτική της κυδέρ-
νησης ττού προστταθεΐ μέ
τούς άντεργοττικούς Νόμους
κα! τό «ΙδΊώνυμο» πού όττο
κορύΦωμά τους είναι ό 330)
76 γιά νά άλυσσοδέσει την
έργατική τάξη καί νά ρίξει
δλά τα 6άρη τού πληθορι-
σμοθ κα! τής οικονομ ικής
κρίσης στίς πλάτες των έργα
ζομένων. "Ετσι ή Νέα Δη:αο
κρατία τού Καραμανλή πέτα
ξε καί τό τελευταίο ττέτΓλο
«Δημοκρατικόττγτας» κα! προ
χωρεΐ όλοταχώς στήν οΐκοδό
μηοη τού άστυνομικοΰ κρά-
τους της. Προχπταθεΐ νά μάς
μεταφέρει στήν έττοχή τοϋ έμ-
Φυλίου πολέμου καί των έκτά
κτων μέτρον. Στήν έτωχή
τής στιγνης Φασιστικής οι-
κτατορίας, ττού μέ τέτοιους
«κοινοδουλευτικούς» νόμους,
έστειλε στά ξερονήσια καί
στίς έξορίες χιλιάδες έργά-
τες, ττατριώτες, δημοκράτες
άγωνιοτές, ξέχωρα άπό την
ίδιαίτερη πολιτική τους τοττό
θέτηοη.
Καταδικάζουμε μέ άγανά-
κτηση τό νέο άντιλαΐκό Φασι
στικό Νομοσχέδιο γιά τίς έκ
τοττίσεις καί την πειθαρχημέ
νη διοδίωση ττού ή κυδέρνη
ση προοτταθεΐ νά ττεράσει
στήν Βουλή τταρά την καθολι
κή άντίθεση δλου τοθ 'Ελλη
νικοΰ Λαοΰ.
Άπαιτούμε νά άποσυρθεΐ
τό φσσιστικό Νομοσχέδιο ττού
όπτοδλέπει σέ νέα δεινά γιά
τό λαό μας. Καλοθμε την
έργατική τάξη πού κύρια
στρέφεται εναντίον της τό φα
σιοτικό Νομοσχέδιο, σέ άγω
νιστική ονότητα γιά νά άττο
τρέψουμε την ψηφισή τού καί
νά άντιταχθοΰμε οτίς άντιλα
Τκές φασιστικές ένέργειες της
κυδέρνησης.
Άττόφαση τής Συνδιάσκεψης
τής Α. Ε. των έργατών.
θέμα μας «οί ώς ΜΕΓΑ είναι ι περιθώρια των καθηκόντων
άχώρητο δπως θό λέγαμε. | μας εμείς ο! Ιερεΐς θαττρεπε
Έν τούτοις μπορεϊ νά χωρέ- νά είμεθα τα Φωτεινό τταρά-
νά λυθή, άν εμείς δειγμα καί πρώτοι στίς θυσί
ες, πρό παντός όργανωμένοι
ούτως ωστε νά έξαλείπτων-
ται σιγά - σιγά οί αίτίες πού
δημιουργοΰν οί «Άνάξιοι» έρ
γατες τού άξιώματός μας κθί
έδωσαν καί δίδουν ΛΑΒΗ νά
γίνονται Σύμμαχοι μέ τούς
διώκτες τοΰ ΔΙΚΑΙΟΥ, πού
ΐσχυριζόμενοι πώς ΰπΓ,ρετοϋν
την ΑΛΗΘΕΙΑ, συνεργάζον-
ται μέ τό ΨΕΜΑ!
Όταν δέν οναφέρουμε την
περίπτωση τού ΠΑΠΑ ΠΥ-
ΡΟΥΝΑΚΗ, τοΰ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗ, τού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, τοΰ
ΜΑΝΟΥΧΑΡΗ καί τόσων
άλλων παραδειγμάτων πού έ
χομε, δταν δέν μελετοΰμε λύ
σεις στά κοινωνικά προδλή¬
ματα, είμεθα κατά τόν πλέον
έπιεική χαρακτηρισμόν ΠΡΟ
ΔΟΤΕΣ, έστω καί έν άγνοίσ
μας, δοΰλοι καί ΕΡΜΑΙΑ
τής άδράνιας μας.
ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Ίερέας
σει κα! ή, μς
οί Μικροί, φανοϋμε δπως επι
τάσει ή έττοχή μας Μεγά¬
λαι. Μεγάλας είναι έκεΤνος
ττού διεσθάνεται τα ττροδλή
μστα τής^ έποχής μσς καί
τΓροστΓαθή νά πολεμίση γιά
την λύση τους, άσχετα άπό
τί θέση δρίχνεται.
Μπορεϊ νά είναι άγρότης,
φτωχός, μπορεϊ διοτέχνης, ΰ
πάλληλος, Ιερέας, ή δέν ξέρω
τ! άλλο, δμως, είναι Φωτι-
σμένος καί άμέσως νά γίνη
ττρώτος. «Ή Διανόησις δέν
αποτελεί ίδιαν τάξιν είς την
κοινωνίαν άλλά κάθε ΤΑΞΙΣ
έχει την ΔΙΑΝΟΗΣΗ της»!
Θά έττρεττε λοιττόν έμεΐς οί
μικροί, νά —ροκτΓταθήσωμε νά
Φανοΰμε μεγάλοι καί αύτό θά
τό —ετύχωμε εάν έχωμεν ΦΩ
ΤΙΣΗκαίάν συνεχώς πρό
πάσης θέσεως, ΘΕΤΟΥΜΕ
την ΑΓΑΠΗ! !
«Κανείς δέν είναι μικράς
γιά τό ΚΑΛΟ, μικράς είναι δ
τού σκέφτεται έτσι!» Στά
Μοναδική μας Φιλοδοξία
ήτου, ή μικρή αυτή στήληΙ
νά γινει ή φίλη της κάθε συν ι
τοτπτισσας κα ξεν-ς, κα! εί ]
δικά τής κάθε άναγνώοτριας'
της «Αληθείας». Έτσι, γιά
να οττάσουμε τόν «πάγο» καί
νά μάς δοθεΐ ή εύκαιρία, άγα
■πητή ανοιγνχίκττρια, νά δρε-
θοϋμε ττιό κοντά στήν ττρο-
οττάθεια αυτή, ή στήλη τού¬
τη δέν θαχει μόνο τόν συνηθι
σμένο άρθρογραφικό - χαρα-
χτηρα. ©αναι άττό οήμερα,
μιά ζωντανή στήλη, πρόσφο-
ρη γιά κάθε συζητήση, γιά
κάθε θέμα, ττλαισιωμένη μέ
γενικώτερα ένδιαφέροντα τής
γυναίκας ττάνω σέ δλους τούς
τομεΐς ζωής.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ
Σ' ένα καθαρά άστικό κο>
θεστώς ή γυναίκα ζητά τα δι
καιώματά της. Κι' εχει πολ-
λά νά ζητήσει στήν σημφΐνή
κοινωνία ή γυναίκα, πού ττερ
νά δλη της τή ζωή άναμεσίς
σττιτιοθ καί γραφείου, έργο-
στασίου ή χωραφιοΰ....
Στήν ουσία, τό πρόδλημα
είναι άττλό. Γυναίκα καί άν
δρας είναι ίσότΐιμα μέλη τής
κοινωνίας. Ή ττραγματικότη
τα δμως, είναι ττικρή. Ή ση
μερινή "Ελλην-ίδα, είναι (συν
τριτΓτική τΓλειοψηφία) &»α ά
δουλο καί άδιάφορο ττλάσμα.
Γιατί δμως; Μήπως δέν έ
χει δλη τή δύναμη στά χέρια
Μή δέ δλ ί
δυνατότητες; ι
Ή λύση, δσο εύκολη κι'
άν είναι στή σύλληψη, τόσο
δΰσκολη είναι στήν έφαρμο-
γή. Κι' είναι ή λύση τούτη ή
μορφώση. Είναι ή συνειδητο-
ττοιηση τής σημερινής πρα¬
γματικότητος κα! ή έπίγνω-
ση τής δύναμης ττου εχει στά
χέρια της ή γυναίκα.
ΜΑΡΙΑ Κ.: Φυσικά έ-
χεις δίκηο ττάνω στό θέμα
τής ψήφου. Τα καθήκοντα της
γυναίκας — δπως καί τού
άνδρα — δέν έξαντλοθνται
μέ μιά ξέρη ανά τετραετία,
ψήφο. Πολύ σωστά ένεργείς,
αφοθ νομίζεις δτι ή ψηΦος αΰ
τή δέν είναι άττοτέλεσμα των
ίδεών τού κάθε σνζΰγου ή τού
κάθε ττατέρα.
ΛΙΓΗ... ΙΣΤΟΡΙΑ
Άττό τό διδλίο τού Ζάν
Τουλάρ «Ίστορία της Κρή¬
της,», Φαίνεται καθαρά δτι
στήν Άρχαΐα Κρήτη, ή θέση
τής γυναίκας ήταν, πέρα άπό
την αϊσθητική κλττ., μέσα στά
ττλαίσια των κανόνων της ί-
σοτιμίσχ;. Μετοοφέρουμε μιά
χαραχττιριστική τταράγραφο
αττό τό τΓαραττάνω διδλίο, ό¬
σον άφορά την δουλειά τής
γυναίκας:
«... Κάνει καί δαρύτερες
δουλειές. (έννοεΐται ή γυναϊ
κα). ΕΤναι κυνηγός, οδηγός
— χειριστής δρματος, πυ-
ά ταυρομάχος. Στά
....... γμαχος, .....
της; Μήπως δέν έχει δλες τίς | θεαματα (ύπάρχει σχετικός
Ο "ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ.,
• Συνέχ. άπό την Σελ. 1
νικου ίμπεριαλισμού ήταν ή
εξασφαλίση των άγορών τής
Μέσης Άνατολής, ττού θεώ-ι
ροΰνται ένοος άττ;' τους καλλί
τερκίυς ττελάτες στόν κόσμο.
ΟΙ ΗΠΑ χρειαζονται σήμε
ρα, δσο ποτέ άλλοτε, τόσο τό,
Άραδικό ττετρέλαιο, δσο κα!
τούς "Αραδες άγοραστές διο
μηχανικών τΓροϊόντων. Καί
ττρέτΓει νά σημειώσετε ότι τα
δασικώτερα ττροϊόντα ττού έ-
ξάγουν οί ΗΠΑ στή Μ. Άνα
τολή είναι τα δττλα. Καί τα
δττλα διαιροΰν τα Άραδικά
Τηλ. 287670
Ότι
βάφει
εζν/ι
Δέν
ξεβάφει
καθεστώτα καί διαιωνίζουν
την έκμεταλλευτική κυριαρ-
χια των ΗΠΑ.
Τριτος στόχος των ΗΠΑ
είναι ό γεωλογικός έλεγχος
τής ττεριοχής, λόγω τής τερα
στιας στρατηγικής τους ση-
μασίας.
Τεταρτος στόχος τής ττολι
τικής των ΗΠΑ, μετά τόν πό
λεμο τού Όκτωοριου 1973,
ήταν ή συγκεντρώση τού έν-
όιαφέροντός τους στήν δια¬
τηρήση τού ,Ισραήλ, την ε¬
ξασφαλίση τού και την ανα¬
γνωρίση τού άπ' τα γειτονι-1
κά Άραδικά Κράτη. Κι' αύ,
τος ό στόχος δρίσκεται στό [
έττικεντρο της εξωτερικής πό ι
'λιτικής των ΗΠΑ αττό τότε'
τΓθύ Ιθρυθηκε τό Ίσραήλ, τό
1948.
ΕΡ.: Τί ένέργειες έκαναν
οί ΗΠΑ γιά νά ττετυχουν τα
σχέδιά τους;
ΑΠ.: Πά νά πετύχουν αύ-
τά τα σχέδια, έ—ρεπε κατ'
αρχήν να έξουδετερωθοΰν τα
Άραδικά άπελευθερωτικά κι-
νήματα καί ΤΓοωταρχΊκός στό
χος νά χτυτΓη*>εΐ το Παλαιστι
νιακό κινημα. Έτσι κρίθηκε
άναγκαΐα μ»ά συνεργασία μέ
τα άντιδραστικά Άραδικ^ά κα
θεστώτα καί πρωτο δήμα ή
ταν ή άττοδιοργανωση των μα
χητικών εκε'ινων όργανώσϊων
που διέθεταν δπλα. Τέτοι^ς
μαχητικές όμάδες είναι τό
Άττελευθερωτικό Κ'ινημα τοθ
Όμάν καί τό Παλαιστινιαχό
ΚΙνημα.
Βασική —ρουττόθεση γιά
την έπιτυχία αυτών των συνο
μωσιών ήταν νά σπάσουν δ¬
λους τούς δεσμους μέ τίς σο
σιαλιστικές χώρες, πού εΐχαν
τα άττελευθερωτικά κινήματα
καί τταράλληλα νά στΓάσουν έ
πίσης καί τούς δεσμους πού
εΐχαν πολλές Άραδικές μέ
σοοΊαλιστικές χώρες. "Ηθε¬
λον έπίσης νά δημιουργή-
σουν νέους δεσμους των Άρα
δικών κρατών μέ ίμπεριολι-
στικές χώρες, γιά νά δέσουν
τίς Άραδικές οίκονομίες στό
αρμα τού ίμπεριαλισμοθ.'
ΕΡ.: Ποιές είναι επί τοθ
προκειμένου οί πραγματικές
ένέργειες τοϋ ίμττεριαλισμοϋ;
ΑΠ.: Πρώτο δήμα ήταν ή
σύνδεση μέ την Αίγυτττο ττού
άφ' ενός Ιδεσε την ΑΙγυττπα
κή οίκονομία στό άρμα τού
ιμπεριαλισμοθ, ένώ πσράλλη
Λα ττέτυχε μιά σειρά από τε-
ράστιες τταραχωρήσεις στό
δυτικό μέτωπο, στό Σινά.
Στή συνέχεια οί ΗΠΑ, έττεδί
ωξαν νά έπιλύσουν τό ττρό-
δλημο της Παλαιστίνης γιά
νά μττορέσουν νά ττερασουν
τα σχέδιά τους σ' όλόκληρη
την Μ. Ανατολή.
Αύτό δμως, δέν μποροΰσε
νά έτπτευχθεϊ αν δέν ξεκαθα
ριζόταν τό Παλαιστινιακό.
"Ετσι άρχισε ή προσπαθεία
άποδιοργάνωσης τοΰ Άνατο
λ ι κου μετώπου (Ίορδανία,
Γκολάν, Συρια, Δυτική Ό-
χθη). Τό πρόβλημα αύτό, δ¬
μως, δέν ήταν εΰκολο νά επι
Λύση, γιατί ό Λευκος Οΐκος,
το ιν/όεΐχετις άμερικανι-
κες εκλογες. Έτσι, οί (μπερι
αλιοτες, άναθεσανε στη Σο-
ρια, «να κλεισει» τό Παλαι-
στινιαχο μέσα στό 1977. Ά-
κυμα, ή Συρια άνάλαδε νά
προχωρήσει σέ μιά σειρά ε-
παΦων μέ την Ίορδανία κα!
τις Παλαιστινιακές Όργαν·6-
σεις, για την είρηνική μετά-
6αση άττ' τό έκχ καθεστώς
στό άλλο.
Ζτην άρχή, ή Συρια, Γτρο
σπαθησε να λΰσει το πρόβλη
μα με πολιτικους χειρισμους,
οημιουργόντας τις προϋπο-
ϋεσεις γιά μια ένσιτοΊηση ά-
ναμεσα στή Συρια, Ίορδανία
και Παλαιστινιακη ήγεσία.
Διαττίστωσε δμως, γρήγορα,
ότι τό ότΓοιοδηποτε σχημα
στοίθεροποιησης, 6έν μποροϋ
σε να γΐνει οποδεκτό άπ'
τούς Παλαιστίνιους μαχητές
και τις μαζες, γιατι αψ' ενός
0α έξυπτνρετουσε τα ίμπερια-
λιστικά συμφέροντα καί άφ'
ετέρου θο αποτελοϋσε έγγυη
ση γιά την υπάρξη τοθ Ίσ¬
ραήλ. "Ετσι, ή ίυρία, κατέ¬
ληξε στήν έφαρμογή μιας άλ
λης μεσοδολογίας, δηλαδή
την χρήση δίας.
ΕΡ.: Ποίος ήταν ό συσχε
τισμος δυνάμεων τή στιγμή έ
κε'ινη;
ΑΠ.: 'Εκείνη τή στιγμή ή
μάχη τοΰ Λιδάνου συνεχιζό
τονε κι' οί άντιδραοτικές δυ
ναμεις είχον χάσει δλα τα
έρεισματά τους. ΟΙ μάζες τού
Λιδανου είχον συνειδητοποιή
σει τό παιχνίδι πού παιζόταν
σέ δάρος τους καί ιδιαιτέρα
τό ρολο τής Λιδανέζικης
μπουρζουαζίας καί Φεουδαρ
χίος (4%), σέ δάρος τού λα
ού καί υπέρ των συμφερόν-
των των ξένων ϊμπεριαλιστών.
"Υστερα άπ' την άποτι>-
χία τής δίαιης καταστολής
τής Παλαιστινιακής έπανα-
στασης, οί άντιδραστικές δυ
νάμεις έπέλεξαν έναν άλλο
δρόμο: την Άραδική πορέμ-
δαση πού όλοκληρώθηκε μέ
τίς συμφωνίες τού Ρυάντ καί
τού Καΐρου. Ή θέση μας εΤ-
ναι δτι ή άπελευθέρωση δέν
επιτυγχάνεται πσρά μόνον
μέ τόν ένοπλο αγώνα.
ΕΡ.: Άρχηγός τοϋ Λαϊ-
κοΰ Μετώττου είναι ό Δρ.
Τζώρτζ .Χαμπάς. Μπορεΐς νά
μοΰ πεΐς δυό λόγια γι' αυ¬
τόν;
ΑΠ.: Άπόδειξη δτι ό άγω
νας τού λαοϋ της Παλαιστί¬
νης είναι ταξικός κι' δχι θρη
σκευτικός, είναι δτι ό Δρ.
Τζώρτζ Χαμπάς είναι ένας
ηαλαιστίνιος Χριοτιανός.
ΕΡ.: Καί τώρα μερικές ί-
ρωτήσεις. Ποΰ τραυματίσθη-
κες, καί πότε;
ΑΠ.: ΟΙ Ίσραηλινοί φασί-
στες, μοϋ ταχυδρόμισαν μιά
δόμδα Γνωρίζοντας τα μορ-
φωτικά μου ένδιαφέροντα μοΰ
έοτειλαν ένα παγιδευμένο 6ι-
βλίο, μέ σκοπό νά μέ σκοτώ
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ
ζωγρσφικός πίνακας), ή Μι-
νωΐτισσα εχει τή δική της 9έ
ση...».
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ .
... Γνωστάς Άθηναϊκός
Έκδοτικός Οΐκος εχει άρχί-
σει νά μετθφράζει τα διδλία
τού Γαλλικοΰ Οϊκου «ΝΤΕ
ΦΑΜ», πού γράφονται
άπό γυναΐκες καί απεΰθύνον
ται σέ γυναΐκες.
... Ό Σύλλογος Δημοκρα-
τικών Γυναικών Ηρακλείου
συνεχίζει κ—Λονικά τίς συνε-
δριάσεις τού, παρά τόν μικρά
άριθμό των γυναικών πού με
τέχουν σ' αύτές τίς σννεδριά
σεις.
... Ίταλίδες διονοούμενες,
γράφουν ίνα πρωτότυπο περι
οδικό, γύρω άπό τή γυναΤκα
μέ Κοινωνικές, Ίστορικές,
Άνθρωπολογικές καί Έπι-
στημονικές γενικά έρευνες,
γύρω άπό την γυναΐκα. Γό
περιοδικό αύτό όνομάζεται
οννρ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
νε:ολαια
σουν. Γνωρίζεις την Ίσραηλι
νή τρομοκρατία πόσο έ^κλη-
ματική είναι. Μόλις άνοιξα
τό φάκελλο μέ τα διδλίο, έ-
ξερράγη, κι' έτσι έχασα τα
δαχτυλα τού δεξιοΰ μου χε
ριοΰ, τραυματίστηκα στό
πρόσωπο κι' έχασα τό δεξί
μου μάτι.
Αύτό έγινε τό 1972, άμέ¬
σως μετά την άνατίναξη μέ
έκρηκτικά τού αύτοκινήτου
τοΰ συντρόφου μου ποιητή
Χασάν Καναφάνι, πού σκο
τώθηκε. Κι' ό ΚαναΦάνι ήταν
ένας άπ' τούς καλύτερους
ποιητές μας. Χρησιμοποίη-
σαν αυτή την έγκληματική μ έ
θοδο γιά νά κλείσουν τα στό
μα τής ίσχυρώτερης άντισιω-
νιστικής φωνής τού κόσμου.
Μέ τόν ίδιο τρόπο θέλησαν
νά σταματήσουν την άντισιω
νιστική μου δραστηριότητα.
Άλλά αύτές οί τρομβκρα
τικές μέθοδες τού σιωνισμού
δέν μάς πτοούν, ουτε μπο-
ροΰν νά σταματήσουν τόν ά-
γώνα μας κατά τοΰ ίμπερια
λισμοΰ, τοΰ σιωνισμού, καί
των άντιδραστικών δυνάμεων.
Μέ την εύκαιρία αύτη θά ήθε
λα νά έκφράσω τό θαυμασμό
μου στίς προοδευτικές δυνά¬
μεις τής Ελλάδος γιά τούς
σκληρούς τους άγώνες καί
σάς παρακαλώ νά διαδιδά-
στε στούς "Ελληνες συναγω
νιστές μας τα αίσθήματα άλ
ληλεγγύης τοθ λαοΰ τής Πά
λαιστίνης.
Διαβιδάστε, έπίσης, τή
δαθειά μας έκτίμηση στούς
άγώνες των προοδευτικών δυ
νάμεων της Ελλάδος, γιά
την πρόοδο κι' έθνπκή άνε-
ξαρτησία τού Έλληνικοΰ Λα-1
ου καί γιά τα αίσθηματα ολ'
ληλεγγύης των Έλλήνων
στόν άγώνοΐ τού λαοΰ της
Παλαιστίνης.
Πρέπει, άκόμα, νά σάς δια
δεδαιώσω δτι είμσστε ττολύ
αΐσιόδοξοι. Πιστεύουμε δτι
μ έ τούς σννεπεΐς άγώνες μας,
πολύ σύντομα, δλοι οί Λαοί
τής περιοχής θά νικήσουν.
Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
Κάβα
ΙΙΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
"Ενα Θέμα, άρκετά σοδα-
ρό, μάς έ'θιξε ό συνταξιοΰχος
οασκαλος κ. Χαρούλης, σχε-
τικά μέ την ' Ιστορια της Κρή
της.
Όπως είναι γνωστό, δέν
διδάσκεταΐι στά Σχολεία —
ουτε κα! στά Σχολεΐα τής-
Κρήτης — ή Ίστορία τού
νησιού μας.
Μέ μιά πρόχειρη άναδρομή
στό παρελθόν, θά διαπιστώ
σουμε δτι ή Κρητική Ίστο
ρία, είναι μιά άνεξάντλητη
ττηγή γνώσης καί ήρωισμών.
Στήν προκειμένη μαλιστα πε
ρίπτωση, ή Κρήτη άδικεΤται
στό Άναλυτικό Πρόγραμμα
τού Ύπουργείου Παιδείας.
Νομίζουμε δτι είναι άπα-
ραίτητη ή μεσολαβήση κά9ε
ΰπεύθυνου Κρατικοΰ Φορέα
καί μάλιστο τής Νομαρχίας
Ηρακλείου, ή όποία σιωπά
επιμελώς στά έρωτηματα
τούτης της στήλης, γιά τα
καυτα προδλήματα τής Παι¬
δείας στόν τόπο μας. Πρέπει
πιά νά τό χωνέψεΐ κάθε άρμό
διός δτι τα προδλήματα τής
Παιδείας, είναι πιό σημαι/τι-
κά άπό τα προδλήματα των
... κατσσρίδων τοΰ Ηρακλεί¬
ου, γιά τίς οποίες έσπευσε
πρίν λίγους μήνες νά απαν¬
τήσει ή Νομαρχία σέ δημο
σίευμα τοπικής έφημερί-
Τί λετε σεΤς κ. Νομάρχΐ];
ΛΟΓΟΚΡΙΙΙΑ
Λίγο καθυστερημένα πλη-
ροφορούμαστε πώς στό Γυ-
μνάσιο της Πόμπιας, λογο-
κρίθηκε £να ποίτ>μα κάποιου
μαθητή γιά την έπέτειο τοΰ
Ιΐολυτεχνειου. Ή λογοκρισία
έγινε άπό μέρους των καθηγη
των καί τού Γυμνασιάρχη, κι'
άφαιρέβηκε ένας στΐχος ιτού
έλεγε: « Εμπρος νά θιώξουμε
τούς ξένους άπό την Ίζλλα-
δα...».
Δεν χρειάζοντοι σχόλια...
Τό άντίθετο συνέδηκε στό
Γυμνάσιο Καστελλίου δπου
άπαγγέλθηκαν ποιήματα καί
παίχτηκε άπό μαβητές θέα-
τρο πού άναφερόταν στό Πο-
λυτεχνεΤο καί εΐχε γραφεΤ ά¬
πό ενα μαθητή τού Γυμνασί-
ου.
ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Άπό τή ©εσσαλονίκη
πήρομε καί δημοσιεύου
με τό παρακατω ψήφι-
σμα:
«Ή γενική συνέλευση τής
Φοιτητικής Ένωσης Κρητων
Θεσσαλονίκης καταδικάζει
την άντιλαϊκή πολιτική τής
Κυδέριησης, πολιτική ΰποτέ
λειας στά ξένα καί ντόπια μο
νοπώλιο. Ή πολιτική της ού
τή στόν άγροτικό τομέα, έ-
χει σάν άττοτέλεσμα την ττα-
ροπέρα έξαθλίωση καί μείω
ση τού διοτικοΰ έπιπΐδου
των άγροτών μας. Ή γενική
οχινέλευση τής Φ.Ε.Κ. ΘΕΣ)
ΝΙΚΗΣ συμπαραστέκεται
στό δίκαιο άγόονα των άγρο¬
τών γιά ψωμί, δουλειά, λευ-
τεριά, ένάντια στήν άντιο-
γροτική πολιτική της Κυδέρ
νησης».
24-11-76
Η Γ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΛΓίίΜΖίϊΛΙ Ν 10)111 ΤΑ ΑΕΣΜ4
ΜΕΤΗΑΙΚΗΤΗ.ΓΡΟθΙΑ
• Άν θέλεις νά τή δοηθήσης στόν «Οίκονομικό Πόλε- |
μο» πού τής κάνουν τό Κράτος, οί Τράπεζες, οί
Όργανισμοί κ.λ.π.
θ Άν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό
Πόλεμο» πού τής κάνουν ή Κυδέρνηση, οί Σιωνι-
στές, οί Ίμπεριαλιστές, κ.λ.π.
β Άν θέλεις νά δγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή-
θεια
ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ —
ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
• Ή Δική Σου συνδρομή καί συμπαράσταση είναι
τό ΜΟΝΟ οίκονομικό στήριγμα αυτής της εφημε¬
ρίδας, πού είναι καί δική Σου.
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Κάτι άλλο στή Δημοσιογραφία!
ΤΕΙΜΕΝΤΑ
ΗΡΑΚΑΗΣ - ΟΑΥΜΠΟΣ
'Αντιπρόσωπος Νομοΰ Ηρακλείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ-
Σίδβρα — Μπετόν 5ΤΑΙ. Ι, 8ΤΑίΙΠ Ξυλεία: Αυστρίας
ΓραΦείου Λ. ΚαλοκβοιρινοΟ 208
ΤηλέΦωνα 284-473 καί 220-339
'Ελατάκια Σουηδίας είς Μεγάλας Ποσότητας
Γραφείου Άρχ. Μακαρίσυ γωνία
Τηλ. 223-736
ΜΜΜΜΜΜΜ¥
^ννΜννννν
—»
!■■
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΤβΑβοίαϊοβ ηβηροφορΐβ·
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Α——
χαρας ο'αυοαν
που πρν με /χωμα οοϋ
φραξουν οί ολ^λοι τ;ο ατοομα
προλαβη να πέι εσυω κ αι μια
συλλαβη 8ικ'
Ι ν
• ΤΑ 2 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ποΰ μένουν άνεξιχνΐασια
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Ι
ι
ι
ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΜΦΙΒΟΛΟΝ
Άπαλλάχτηκε ό κ. Ν. Μεταξάς
γιά τό άρχαϊο άγολματίΐιο
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΜ-Ι ΜΕΝΕΙ: ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΥΡΟ;
Ό γνωστός έπιχειρηματί-
ας κ. Νΐκος Μεταξάς, άπαλ
λάχτηκε λόγω άμφιδολιών,
άττό τό Έφετείο Κρήτης, /ιά
τή γνωστή ύττόθεση ύπεξαι-
ρέσεως άρχαίου άγαλμστιδί
ου, (σάτυρου), γιάτήνόττοία
—ρωτοδίκως εΤχε δικαστεΐ σέ
φυλακίση ττέντε μηνών.
'Η δίκη ττού έγινε την πε
ρασμένη Τετάρτη στά Χανιά,
ήταν άρχικό άποτέλεσμα αύ
τεττάγγελτης δίωξης κατά
τού κ. Μεταξά άπό την ΕΙσαγ
γελική Άρχή Ηρακλείου.
Ό κατέχων την Είσαγγελι
κή £δρα άντισαγγελέας Έφε
των κ. Άλεξόττουλος, ζήτησε
την απαλλαγή τού, διότι ώς
εΐπε, εΤχε ώρισμένες άμφιβο
λίες.
Στή δίκη καταθέσανε κλη
τευμένοι μάρτυρες' ό πρώην
διευθντής τοθ «Κρέτα Μάρις»
κ. Γ. Δημόπουλος καί άλλοι
τότε ύπάλληλοι τοθ κ. Μετα
ξά, καθώς καί ό διευθυντής
τής «Αληθείας», άττό δημοσί
ευμα της οποίας προέκυψε ή
ύττόθεση.
Μάρτυρες ύττερασπίσεως
τοθ κ. Μεταξά ή*ταν ό μηχανι
κός κ. Παπαματθαιάκης, ύ-
ττάλληλοι τής έπιχειρήσεώς
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΙΪΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙι^ΠΙΙΚΟΠΟΥ
4 _»νέχ. «πό την £ελ. 1
νιος Ψαλιδάκης, διοργάνωνε
ττανηγυρικές ύποδοχές τού
Φασίστα Παπαδόπουλου, ό
κ. Κοομπάνης ττεριόδευε τα
χωρία κθΓΠΌΐου ή κάττοιων Νο
μών, σάν διορισμένος Νομάρ
χης, άπό αυτήν την ϊοια χούν
τα. Κσί λίγο άργοτερα ώρ-
γάνωνε τό περιβοητο... Ε-
ΠΟΚ. Έτσι, δέν άττοροϋμε
γιά τή ν υπογραφή τού.
Ό άλλος εΤναι ό ττσπά —
Άντώνης Ποοτταδημητρίου.
Ό «κακος παπάς» κατα τόν
έξωσθέντα άττο τό μαγαζί
τού Άγίου Μηνά, έμπορο κ.
Κρασακη. Γνωστος συνεργά-
της τού 'Αρχιεπισκοπου κατά
τα χρόνιβ της χούντας, μέχρι
καί σήμερα,
ΟΙ υποΛοιττοι:
Λιακάκης Εμμανουήλ, Διά
κονος!
Νικόλαος Κωνιωτάκης, Ίε-
ρ—;,
Καί παρακάτω ή παρελά¬
ση των συντας,ιουχων: Άπό
τους 54 υπογραφοντες οί Ζϋ
(εικοσι) είναι συνταςιουχοι.
ΔιαΛεγουμε μερικα όνοματα:
Έμμ. ΓιαΛονρης, Ι Ιροε-
δρος συνταξιθυχων ι £ΒΕ.
ΛΛττουραντας Ι"., συνταξιου
χος γυμνασιαρχης.
ΐςανακης Μ., συνταξιοθ-
χος ςυΛουργος.
Λρυσος Ν., συνταξιοΰχος
γυμνασιαρχης.
Περυσινακης Έμ., συντα¬
ξιοΰχος τραπεζικος.
Μιχελινακης Γ., συνταξιοΰ
χος κασηγητης.
ΜαρκοπουΛος Δ., συνταξι-
ούχος ιπιτ>εωρητης.
'Α_νευθερακης Ι., συνταξι-
οϋχος.
Μαυρογιάννης Γ., συνταξι-
οΰχος ΟΤΕ.
Έχτιμούμε βαθύτατα κά-
θε συνταςιουχο, άλλά γιατί
τοση προτιμηση σ' αύτους, ά
τγο τους «σχοντας την πρωτο
6ουλια» σχισματικους φί-
Λους τού κ. Εΰγενιου; Χάΰη
«ολ' οί νέοι άνθρωποι, νά πά-
ρουν, — έστω θειγματοληπτι
κά — καί μιά υπογραφή;
Ή μήπως φοοοϋνται καί να
τους ττλησιασουν;; ;
Στήν κατασταση των 54,
πού μέ... θαυματουργό τρό¬
πο, ϊσως λόγω τής άγιότη-
τος τού έορτάζοντος την 17ην
Ίσνουαριου, μετατραπηκαν
σέ 270, φιγουράρη καί τό δ
νομα: Μπαντουβας Χρήστος,
Όπλαρχηγός! ! !
Προκειται γιά τόν γνωστό
«ττιστολέρο» τής άγροτικής
άπεργίας, πού τράβηξε τό πι
στόλι σέ δυό νεαρούς. Γΐ' αύ
τόν τόν κύριο τ! νά ποΰμε;
Θοϋ Κύριε φυλακή τό στό
ματί μας, γιατί θά μάς θυμί
στ) τα ταχυδόλα των όπλαρ-
χηγών, υπό την... σκιάν των
οποίων, τα μετακατοχικά χρό
νια, επήλθεν... ή έπιφοίτησις
τού Άγίου Πνεύματος!...
Οί άλλοι πού ύπογράφουν
τό ΨήΦισμα υπέρ τού κ. Εΰ
γενίου είναι:
·. Έτττά (7) νοικοκυρές,
άπό τίς όττοΐες τα όνόματα
των τριών έχουν τΓλαστογρα
Φηθεΐ άπό προσωπο πού μέ
τόν ίδιο γραφικό χαραχτήρα
γράφει:
Πηνελόπη ΈτΓΐτροττάκη,
Οίκιοχά.
Χρυσοϋλα Ζερβάκη, Οίκια
κά.
Άριστέα Θεοδοσάκη, Οίι
οχά.
Έδώ ύπογραφές δέν ύττάρ
χούν!! !
(Βλέπε κλισέ πρώτης σε¬
λίδας).
β Ένας κουρέας. (Αύτάς
μπορεΐ νά χρειαστή άργότε-
ρα).
• Μιά δασκάλα (δχι συν
ταξιουχος).
— Τρείς Ιμποροι, (μετα-
ξυ τους βεβαία, δέν είναι ό...
Κρασάκης).
• Ένας γιατρός (δχι ό
προσωπικός τού Άρχιεπσκό
που).
·. Ένας ταχυδρομικός
(πού έγιναν σέ βάρος τού ττα
λιότερα διοικητικέ£ άνοχρί-
σεις γιά θέμα σχετιζόμενο μέ
. ϋρησκοληψία).
Αΰτοί περίπου είναι οί
54 ττού έγιναν 270, όπως Φαί
νεται άττό τό πρωτότυπο πού
έχομε στά χέρια μας. "Ίσως
βεβαία γίνει — δπως καί μέ
άλλο κείμενο συμτταραστάσε
ως — αγώνας δρόμου γιά νά
μαζευτοΰν οί 270, μιά πού
ήδη ψέρναμε στήν έτπφάνεια
την άιιάιη. Άλλά σ' αύτην
την τΓερίτΓτωση θά πρέπη νά
δημοσιευτοΰν τα όνόματα (αν
καί θά βροΰμε εμείς ττάλι τό
πρωτότνπο) γιά νά δοΰμε
ττοιοί θά είναι. Γιατί δέν φτά
νει μόνο νά λέμε δτι ύττογρά
φεΐ κά—οιος, άλλά νά βλέπο
με καί ττοιός είναι γιά νά με-
τράται καί ή βαρυτητα τής
ύπογραφής.
ΑΛέχρι τότε δμως ττού θά
δώσουν στή δημοσιότητα
τίς ύπόλσιττες 216 ύττο-
γραφές, ένα έχομε νά τούς
ττοθμε: δτι έξαττατοΰν τόν
κόσμο!
Ή Χριστιανική θρησκεία
δέν στηρίζεται μόνο στήν Ά-
γάπη, άλλά καί στήν Άλή-
θεια. Άλλά ποΰ είναι ή Άλή
θεια στήν τγροκειμένη —ερί-
τττωση; Ποΰ είναι οί ΰπόλοι
πες 216 ύπογραφές, μέχρι
τίς 270;
Τό ξέρομε δτι θά κουρα-
στοΰν νά τίς μαζέψουν, άλλά
•ήρε—εί, διαφορετικά θά τούς
λέμε συνέχεια δτι έξαπατούν
τόν κόσμο, δτι δηλαδή εΤναι
κοινοί άπατεώνες!
Καί κάτι άλλο: Μόλις ττρο
χωρήσουν στίς ύπογραφές,
στό σχισματικό, δπως τούς
είχαμε προειδοττοιήσει, έργο
τους, 9ά μαζέψωμε κι' εμείς
τίς δικές μας, έτσι γιά νά
δοΰμε — άφοΰ αύτό τό δρό
μο διαλέγουν — ττοιός θά
μαζέψει περισσοτερες.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ
·, Συνέχεια άπό τή σελ. 1
γές των Κυβερνητικών σκοπιμοτήτων.
Έτσι δμως, καταλήγουμε μέ μαθηματική άκρίβεια
στίς άκόλουθες άντικειμενικές διαπιστώσεις: Ότι έ-
πιδίωξη τής Κυβέρνησης είναι ή άπόλυτη κομματικο-
ποίηση της Δικαιοσΰνης. Ό έπηρεασμός των Δικα-
στών καί ή καθοδήγησή τους στό κανάλι έκεΐνο πού 4-
πιθυμεϊ ή λεγόμενη έκτελεστική έξουσία. Στην ά-
φαίρεση άπό τό Δικαστικό Σώμα τού γοήτρου πού
τού δίδει ή έναρμόνιση των άποφάσεων τού στό λαίκό
συναίσθημα γιά τό δίκηο. Στήν πάταξη κάθε δικαστι
κης φωνης πού αντιστέκεται στίς Κυβερνητικές σκοη-
μότητες καί. Στήν καταργήση κάθε ίχνους δικαστικη,ς
άνεξαρτησίας καί άμεροληψίας.
Νά ποιο! είναι αύτοι πού έπηρεάζουνε καί καταπΊέ
ζουνε τή Δικαιοσύνη καί νά γιατί δλοι οί Δημοκράτες,
οί Σύλλογοι, τα Σωματεϊα καί οί κάθε μορφής όργα-
νώσεις, έχουμε χρέος καί καθήκον, νά συνενώσουμε την
φωνή μας μέ τή φωνή των προοδευτικήν καί Δημοκρα-
τικων κομμάτων άξιώνοντας άπό τούς νοσταλγούς τού
φασι—,κου παρελθόντος καί τούς μακ.γ.αρισμενους
ί>ιαοοχους τους νά κατεβάσουνε όριστικά καί άμετά-
>α^ά 6ρώμ:κα καί ^α Χέριο: τους άττό
τους άδυνατους ώμους της ταλαίπωρης Δ.κα.οσύνης
μσς· Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
τού καί ό όμότιμος καθηγη
τής τού Πανεπιστημίου ©εσ
σαλονίκης κ. Ν. Πλάτων.
Τό ση.μαντικώτερο στοιχείο
τής δίκης, πέροιν τής άτταλλα
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γιατί δέν κλήθηκε
νά καταθέση;
γής τού κ. Μεταξά, ήταν τό
δτι αητοδείχτηκε ττλήρως δτι
τό άγαλματίδιο βρέθηκε καί
έν συνεχεία έξαφανίστηκε, ό
ίδιος μάλιστα δ κ. Μεταξάς
εΐττε δτι τό έπιασε καί στά
χέρια τού.
Άπό τό γεγονός αύτό προ
κύτττει τώρα τό έρώτημα:
ττοιός ττηρε τόν σάτυρο; Καί
Τσως προκύψη μιά νέα δίκη,
ττου θά έχη στόχο νά άπαν
τήση σ' αύτό τό έρώτημα,
γιατί τό άρχαΐο άγαλματί¬
διο πρέττει νά βρεθή.
Ό κ. Ύπουργός Πολιτι-
σμοΰ, ή Άρχαιολογική Ύττη-
ρεσία, ή κάττοιος άρμόδιος
Είσαγγελέας, θά πρέπη νά
μηνύση συγκεκριμένα πρόσω-
πα ή νά γίνη μήνυση κατ' ά-
γνώστων, άφοϋ είναι βέβαιο
δτι κάττοιος (Μεταξάς, Δημό
ττουλος, Κουντάκης, ή όττοιο-
σδήποτε άλλος) έχει ύπεξα·
ρεσει τόν Σάτυρο.
"Αλλα ένδιαφέροντα ση-
μεΐα της δίκης εΤναι τα ε¬
ξής:
·., "Εδημιούργησε έντυτΓω
ση τό δτι δυό δισκεκριμένοι
έττιστήμονες, δυό άρχαιολό-
γοι κθρους, δ κ. Αλεξίου καί
ό κ. Πλάτων, έκθεσανε έ ν τ ε
λώς δ ι αφ ο ρετ ι κ ές ά.
πόψεις, ώς πρός την άξία τού
άρχαίου άντικειμένου κλπ.
Ποίος άττό τούς δυό έχει δί¬
κηο; Ό κ. Αλεξίου ττού εΐττε
δτι έχει μεγάλη άξία λόγω
της στΓανιότητάς τού ή ό κ.
Πλάτων πού τό χαραχτήρισε
εύτελές;
• Έντύπωση έττίσης ττρο
κάλεσε τό δτι στή δίκη των
Χανίων δέν κλήθηκε νά κατα¬
θέση ό κ. Αλεξίου, βασικώ-
τατος μάρτυρας, καθώς καί ό
κ. Ν. Κουντάκης, δ οποίος ττα
ρέδωσε καί στόν κ. ΕΙσαγγε
λέα τα άρχαΐα άντικείμενα τα
δποΐα ούτος εΤχε πάρει άπό
τό ξενοδοχεΐο τοθ κ. Μετα-
ξά.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ χ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ε) -.^νεχ. απο την
τού καθεστώτος τουλάχιστο
δσο μάς περνάει.
Μ.Χ.— Τί έχει κάνει ό
Συλλογός σας γι' αύτό;
Ε. Γ.— Ό Δικηγορικός
Συλλογός Αθηνών, εχει πά¬
ρει άποφαση, ή όποία θά δή
μοσιευθη την έρχομενη βδομά
6α, καί στα Νομικά πλαίσια
εςηγεϊ γιατί ττηρε αύτη τή θε
ση ό Σύλλογος. ι
Μ. Χ.— Αύτο ττού γράφιη
κε δτι δηλαδή έξυπηρετεΐ τα
σχέδια των χουντοβασιλικών,
μπορεΐ νάναι σωστό καί νά-
χει όντως κανένα συσχετι-
σμό;
Ε. Γ.— Δέν έχω ϋπ' δψη
μου ττώς ακριβώς έγράφη. Γά
σχέδια πάντως είναι τοΰτα:
δτι μιά Κυβέρνηση είσάγει
περιοριστικά μέτρα τής ε¬
λευθερίας, ένώ καί μέ τόν
Ποινικό Κώδικα καί μέ την
ίσχΰουσα Νομοθεσία, προ-
στατεύεται ή Έννομη Τάξη.
Ό Π.Κ. καθορίζει σέ ττοιές
■περιτΓτώσεις μπορεΐ κάττοιος
νά έκτοτΓΐσθή (ναρκωτικά —
λαθρεμ—όριο — ζωοκλοτΓη κ.
λ.π.). Τώρα άκομη καί γιά
την υπονόμευση τού Δημοκρα
τικοΰ Πολιτεύματος, τιμω-
ροΰνται οί προτΓαρασκευα-
στικές ττράξεις. Δηλαδή, μιά
συζητήση, μιά συνομιλία,
Η ΔΙΚΗ ΚΑΡΙΑΛΗ
ε) Συνεχ. άηο την Σελ. 1
πού τό κατάθεσες κ. Κονιδά-
κη, γιατί αύτό θά μάς χρεια
στή κάττου άλλοΰ.
Ή άποκάλυψη αύτη τού
κ. Κονιδάκη, έχει ίδιαίτερο
ενδιαφέρον, δεδομένου δτι μέ
τό ψευδώννμο κυρίως «Παρα
τηρητής» εχουν δημοσιευθεΤ
στήν «'Αλλαγήί» κείμενα,
γιά τα δποΐα ττολλοί ένδια-
φέρθηκαν νά μάθουν ττοιός εΐ
ναι ό συντάχτης τους, δπως
ττ.χ. τό ττερίφημο άντιαγροτι
κό άρθρο ττού δημιούργησε
καί τό «Θέμα Καρέλλη» μέ-
σα στό ΠΑΣΟΚ. Άλλά έττ'
αύτοΰ άργότερα. Μέχρι τότε
ύττευθυμίζομε δτι εμείς είχα¬
με προκαλέσει νά ατΓθκαλυ-
φθή ό «Παρο—ιρητης», είς
μάτην δμως. Τώρα τα... άπο
καλυτ—ήρια έγιναν άπό τόν
ίδιο τόν διευθυντή τής «Άλλα
γής», καί ένόρκως μάλιστα.
μιά διαπραγμάτευση, μιά
σκέψη, έκτιμουμενη εναντίον
τού Συνταγματος, μπορεΐ νά
αντι.μετωπισθεΐ μέ τό αρθρο
1^5. Όπως άκομη·, καί άν
προκειται να σχηματισθεΐ μιά
όμαδα έχουσα σκοπό την διά
ττραξη έγκλημάτων, άντιμετω
πιζεται μέ τό 136 καί 137
τού Π.Κ.
Συνεττώς δέν ΰττάρχει λό-
γος. Αυτή ή πρόταση γιά τίς
εκτοττίσεις πού θέλουν νά
είσαγάγουν σάν θεσμό, εί¬
ναι τελείως άδικαιολογηση.
Μέ ψήφισμά τους οί Κρή¬
τες Φοιτητές Θεσσαλονίκης
καταδικάζουν «τό φασιστι-
κής έμπνευσης νομοσχέδιο
για τίς έκτσπίσεις», τό όττοΐο
συγχρόνως χαραχτηρίζουν
σάν «άποκορύφωμα τού άντι
λαικοΰ κατήφορον της Κυ-
6έ(3νησης».
ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΤΣΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος διακηρύττει δτι έκτίθε-
ται είς έτταναλητ—ικόν διαγω
νισμόν δι' ένσφραγίστων ττρο-
σφορών, διά ττοσοστού έκτττώ
σεως είς άκεραίας μονάδας έ
πί τοίς εκατόν των τιμών τού
τιμολογίου της μελέτης, α¬
νευ δρίου, ή κατασκευή τού
έργου «Ανέγερσις Κοινοτι-
κοΰ Καταστήματος», —ρουπο
λογισμοΰ δραχμών 200.000.
Ό διαγωνισμός θά διενερ¬
γηθή είς τα Γραφεΐα της ΤΥ
ΔΚ Νομοϋ Ρεθύμνης, την
16ην τοθ μηνός Δεκεμβριού
1976, ημέραν Πέμπτην καί ώ
ρας 10—11 ττ.μ. ένώτπον τής
αρμοδίας Έττιτροτιης.
Δεκτο! έργολάβοι Α' τάξε¬
ως δι* έργα οίκοδομικά ή έμ
ττειροτέχναι άναλόγου ττεί-
ρας.
Προθεσμία 2 μηνών.
Εγγύησις συμμετοχήν
δρχ. 5.000.
Πληροφορίες είς τα Γρα-
φεϊα της Κοινότητος καί τής
ΤΎΔΚ Ρεθύμνης, κατά τάς
εργασίμους ημέρας κα! ώρας.
Έν Πατσώ τη 4-12-1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΕΜΜ. Κ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ
Δυό στυγερά έγκλήματα, έγιναν μέσα στό στενό χώρο τοΰ
Ν. Ηρακλείου την περασμένη βδομάδα. Συγκεκριμένα, την
Δευτέρα, βρέθηκε σκοτωμένος στίς Σεΐσες τού Ρεθύμνου ό
Ήρακλειώτης 25χρονος οίκοδόμος Νικ. Κουτσουδάκης. Μέ
μιά σφαΐρα έξ έτταφής καί κακώσεις, ό Κουτσουδάκης 6ρη-
κε τό θάνατο, γιά νά παραμείνει ένα έγκλημα άνεξιχνίαστο
μέχρι στιγμής.
Πρίν ξεκαθαριστεΐ δ,τι δήττοτε σχετικά μέ τόν τταραπάνίθ
• Γιά τό έγκλημα Κου-
τσουδάκη ύττάρχουν τρείς έκ-
δοχές, άττό ττλευράς αίτίων
τού:
— Σέ Οτγοτγτο κέντρο.
— Σέ χαρτο-αίγνιο.
— Σέ σττίτι μέ γυναίκα.
Έττειδή βρέθηκε γυμνός ττι
θανολογεΐται ή τελευταία α-
ποψη τού σεξουαλικοθ έγ-
κλήματος.
Σημειώνομε δτι άρχικά έκ
λήφθηκε σάν ττνιγμός καί με
τα τίς δυό νεκροψίες ττιστο-
ττΌΐήθηκε ή έγκληματική ένέρ
γεια.
Τό βλημα (κατά τόν ίατρο
δικαστή κ. Σταμουλη) είσηλ
θε έκ τού άν» μέρους τής θω
ρακικής χώρας καί βρέθηκε
ένσφηνωμένο στόν 4ον θωρα
κικό σπόνδυλο. Ό θάνατος ε¬
πήλθε άπό χτύπημα τής άορ
της.
Έρευνώνται οί συναναστρο
φές καί ή συμπεριφορά τοΰ '
θύματος καθώς καί οί έπισκέ
ψεις τού σέ διάφορα νυχτερι
νά κέντρα καί στέκια χαρτο
παιξίας.
• Τό δεύτερο έγκλημα αρ
χικά νομίσθηκε γιά αύτοκτο-
νία. Ή άποψη ό^νθΕτράπηκε ά
Στίς 16)12 — Στό Τριμελές Ηρακλείου
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»
Γιά τή δίκη τοΰ Άρ. Γραμματικακη
Στίς 16 Δεκεμβριού, στό ό συντάχτης κ. Γ. Βότσης.
Τριμελές ~ ~
Πλτνμμελειοδικεϊο
Ηρακλείου προκειται νά γίνη
ή δίκη κατά τής «'Ελευθερο-
τυπίας», γιά δυσφήμιση τής
Είσαγγελικής Άρχής Ηρα¬
κλείου καί τοΰ εκδότη της
«Μεσογείου» Άρ. Γραμματι¬
κακη.
Κατηγορούμενοι είναι ό έκ-
δότης κ. Χρήστος Τεγόττου-
λος, δ πρώην διευθυντής της
κ. Άλέκος Φιλιπόπουλος καί
Συγκατηγορουμενος γιά ή
θική αύτουργία, είναι ό κ.
Άντ. Σκουλικάρης.
Προκειται γιά ένα δημοσί-
ευμα τής εφημερίδας, σχετικό
μέ την οιαγραφή άπό τό ττι-
νοχιο δικασίμων τού Τριμε-
λοΰς, μιάς δίκης κατά τοϋ
Γραμματικακη γιά τό χρημα
τισμό τού άπό τούς σταφιδε-
ξαγωγεϊς κατά την περίοδο
τής χούντας.
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΚΡΑΣΑΚΗΣ
• £ννεχ. άπό την Σελ. 1
«Πηγά καί γονάτισα καί
παρακαλοΰσα τόν παπά:
— Σώσε με γέροντα. Σώ-
σε με, μή μοΰ βγάζεις δξω τα
ττράγματα.
Κι' αύτός μοδττε πως τό
νοίκιασε είκοσι χιλιάρικα σ"
«ννν
Βαλτηκαμε
νά κατεβάσουμε
τό θεό
στό άνάστημά μας.
Μ. ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
ίνα Άθηναΐο.
Πηγά καί στόν Άρχιεπί
σκοπο καί μοΰ είττε:
— Βρές τόν Παπαδημητρί
ου. Έγώ δέν μττορώ νά σοΰ
κάνω τιποτα.
'Υστερα ΤΓηρα 30 δρα-
χμώ βενζίνη καί ττήγα νά
αύτοκτονήσω. Άς είναι καλά
οί άνθρωποι πού μέ βοήθη-
σαν.
Πιό μπροστά είχα πάει
στόν 'Αγιο Μηνά καί τταρα-
καλοΰσα νά τόν φωτίσει νά
μή μέ διώξη άπό τό μαγαζί.
Κι' αύτός μοΰ λέει;
— Θές, δέ θες θά 6γεΐς.
Άκοϋς το;
Έξεραθηκε ή γλωσσα μου.
"Ιντα θά γενώ; Περνοΰσε μ'
ένα αύτοκίνητο Οστερα δ ττα
πάς καί μοθλεγε:
— Άκόμη δέν τό άδεια-
σες; Θά τ' άδειάσω έγώ. "Ε
χω τή δύναμη νά τ' άδειάσω.
"Υστερα πού τ' άδειασε,
πηγά να πέσω καί στή θάλασ
σα. ΟΙ άνθρωττοι μέ ττρολάβα
νέ κα! δέν μ' άφήσανε. Μοΰ
είπαν μάλιστα, νά πάμε καί
μαζί στό Δεσπότη την έπαύ
ριο. Τότε δμως, ή δουλειά ή
τονε τελειωμένη, γιατί μοθχε
πάρει καί τα πράγματα, καί
δέν ήξερα ποΰ τα είχε πάει.
ΕΤκοσι χιλιάδες είπανε
στήν κόρη μου πώς έπρεπε
νά πληρώσω Δικαστικά γιά
την έξωση. Είπανε μάλιστα
δτι χρωοτοΰσα κι' άλλα...
ψόμματα.
"Ακου παιδί μου. Ουτε στό
Νταχάου δέν βρήκα τή σκλη-
ρότήτα τού παπά. Πηγά καί
στονς γονεΐς τού στήν Άγιά
Βαρβάρα κα! τούς λέω δτι ό
γιός τους δ Γτρόεδρος τού
Έορτές
Δέν έορτάζει σήμερα, 6 κ.
Νικ. Σαρτζετάκης, ίδιωτ.
πάλληλος.
υ-
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΑΙΟΠΩΑΕΙΟ
Ζωγράφοσ 5 ΉράκΑοιο
ΔΩΡΔ ΠΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΠΙΙΙΑΙΑ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΑΑΙΚΗ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝ ΙΚ Η.
ΛΙΣΚΟΙ ΜΟΪΙΙΚΗΙ:
ΑΛΜΠΟΥΜ, ΑΦΙΣΣΕΣ
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ, ΛΕΝΙΝ — ΜΑΡΞ — ΕΓΚΕΛΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΓΑ ΛΑΙΚΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΑΑ ΛΟΡΛ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΟΙΙΙ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κοντά στό ΤαχυδρομεΤο.
ΔεσπΌτη, θέλει νά μέ βγάλει
οςω και μου οπταν-τησαν πώς
(Χι καμοι/ν ο,τι μπορ&ΐ. Ό Γερ
μσνος όμως οεσμοφύλακας
οεν μ' εοαΛε στο φουρνο οταν
τον παρακαλεσα. Να ή καρ
δια τού παπά - Άντωνη εί¬
ναι μεγαΛυτερος φουρνος.
'ΑΛΛα εγω που πηγά στό
Νταχαου οεν ειδα σκΛηρο-
τερο ανθρωπο άπό τόν παπά.
=>υμουμαι στό Νταχαου
τρείς σκυΛους αγριους. Ό
ενας ιγταν πιο αγριος μέ μά
τια σαν τού Λυκου. Ι ΐηγε νά
με φαει άλλα έπεσε στο πη-
γάδι κσ δέν μέ δαγκωσε. Ι ο
μεγαΛο οαγκωμα τόχω τώ¬
ρα μες στην καρδιά μου.
λΐΛιες δραχμες επΛηρωνα
και τελευταία — κι' αύτο μέ
τη μεσολαβήση τοΰ Μπαντου
6α — ττληρωνα εξι. Έκοψα
το ψωμί, μα ίντα 'οελε νά κά
μω;
Ο παπάς μουπαιξε τάπα.
Κάναμε χαρτι γιά τρία χρό-
νισ και αν ορισκοτανε κανε-
νας να μου οωσει «άερα» να έ
περνα τα λεφτά. Βρετίηκε
I-
νας καί έοωσε 200. υυϋ άλλά
τιποτα. Τωρα οεν έχω ψωμί
νά φάω. Ψες άπό τσι 'Αρχά
νες μέι λυπηθηκε ένας καί
μουοωσε ένα πεντακοσαρι κι'
ένας άλλος έργάτης μουοωσε
φαΐ καί μουοωσε καί 40 δρα
χμές.
Είμαι φτωχός άλλά ττάω
στο ν καλλίτερο δρομο. Μοΰ
λεει ό παπάς Λοιπον:
— Πρέπει νά φύγεις. Τό
μαγαζ'ι είναι δικό μου. Έγώ
κανω κουμαντο. Έγώ είμαι δ
Άρχιεπισκοπος.
Πηγά καί στό σπίτι τού.
Τοϋόινα καί 20.000 γιά νοί
κια, μα δέν τα δέχτηκε μόνο
μου εΐπε πώς θά μέ όιώξει ά
πό το μαγαζί. Έν τώ μεταξύ
είχε μεζεδες καί καϋοτανε
με την τταπαιδιά κα! τρώγα-
νε. ΕΙπα πώς θά μουδινε ένα
μεζε πού πεινοΰσα. Οΰτε νε-
ρο πού τοΰ ζήτησα δέν μού
δωσε γιατί δέν ήτανε, λέει,
κρυο».
ΑΛΑ
Μά ό Κρασάκης δέν στα
ματά έδώ. Λέει κι' άλλα ττολ-
λά. Γιατί δμως νά συνεχίσω
με, άφοΰ τα ττράγματα μι-
λουν μοναι τους, ύττό την εν-
νοια ότι ό τελικός σκοττός
πραγιματοποιηθηκε: τό μαγα
ζι τού Άγίου Μηνά νοικιά-
στηκ€ άντι 32.600 (! ! !) μη-
νιαιως. Όρισμένοι πατιάο'ες
άτιοδειξανε στήν ττράξη (μια
κα! «το θεμα εΓναι νομικόνι>)
ότι στή σημερινή έποχή αύτό
πού πρέπει νά ένδιαιφέρει
τούς πάντες λαίκούς κα! κλη
ρικούς, άμαρτωλούς καί άγί-
ους, είναι ένα καί μόνο: τό
χρημα!
Λέγεται μάλιστα, δτι αύ¬
τάς πού τό νοίκιασε, ό Άθη
ναΐος, θά συνεργαστή καί μέ
Ήρακλειώτη κι' δτι σέ λίγο
τό μαγαζί τοϋ Άγίου Μηνά,
τό μαγαζί τοΰ Κρασάκη, θά
γίνη... σουβλατζίδικο.
Κι' άν έτσι όντως συμβεΤ,
ο! καπνοί καί οί άναθυμιά-
σεις, θά θυμίζουν στούς διερ
χομένους δτι τό μαγαζί αύτό
έχει δντοβς σχέση μέ σνγχρό-
νους άγίους, πού άντ( τό 9υ
μίαμα τού λιβανιιοθ, ττροτι-
μοϋν — μια καί τούς έκφρά
ζει καλλίτερα — την τσίκνα
των σουβλακίωνί...
Κάπου δμως νομίζω λέει
καί τί δηλαδή πώς τό λέει —
τό Εύαγγέλιο, ί$—ι δ Χριστός
πηρε ένα δούρτίουλα καί ?-
διωξε κακοϊν κακώς έκείνους
ττού είχον μετατρέψη τόν
Οίκον τοΰ Πατρός Τού, είς
οίκον εμπόριον.
Μήπως χρειάζεται κσί σή¬
μερα γιά μιερικούς - μερι-
κούς;
Απλώς ροττοΰμε!..,
Μ.Χ.
φόνο ίνα καινούργιο έ'γκλημα ήρθε νά διαταρράξει την κοι
νή γνώμη τοΰ τόττου, μά κσί τοΰ Πανελλήνιον
Πιό συγκεκριμένα, ή Χριστοθέα Χστζηκωνσταντίνου, 25
χρονών άιτό τό χωριό Λιγόριυνος, βρέθηκε νεκρή στό σταί.
λο τοθ στπτιού της, δίδοντας την είκόνα αύτοκτονίας.
Έπειδη πολλά λεχτήκανε καί πιό πολλά γραφτήκανε στίς
στήλες των εφημερίδων, δίδουμε όρισμένα κατατοπιστικά
στοιχεΐα, πού συλλέξσψιε σχετικά μέ τα δυό παραπάνω έγ-
κλήματα.
μέ την προσωττική έττίβλϊψη
τού Είσαγγελέα κ. Ζορμττδ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ """"
ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ
Ό συλληφθείς γιά άρχσιο
τητες Κώστας Γαΐτάνης, 4ψε
θηκε έλεύθερος μετά την ττα
ραπομττή τού στόν κ. ΕΪστχν-
γελέα. Διατάχθηκε συμττλη
ρωματική ττρο)ρκτική ίρεμ.
να άπό τό Τμήμα 'Ασφαλεί-
ας γιά νά εξακριβωθή ή
ττερίπτωση συμμετοχής και
άλλον, ό τρόπος κτήοχ«ς
ή καί ή τυχόν έμπορία τους
ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΞΙΕΠΑ1ΝΗ
ΟΙ κ.κ. Άντ. Καλυκάχης
καί Έμμ. Βεργετάκης, κάτοι
κοι Ηρακλείου, βρήκαν και
παραδώσανε μιά τσάντα ττου
είχε μέσοο 90.000 δρχ. ίνση
μα καί 15.000 δρχ. μετρητα
Ή τσάντα άνηκε στόν ύττάλ
ληλο τοΰ ΤΕΒΕ Ηρακλείου
κ. Θόδ. Μπετεινάκη.
Συγχαρητήρια θερμα.
πό τή νοφοτομή των για-|
τρών Ματθαίου καί Μόραλη,,
πού έπιβεβαιώθηκε άπό τόν |
{ατροδικαστή κ. Βύρ. Κανά-Ι
κη. Προέκυψε δτι ήταν στραγ
γαλισμός.
Κατά την πρώτη φάση τής
προανάκρκτης στόν τόττο με-
ταβήκανε ό Άντεισαγγελέας
κ. Μαρκής, δ Διοικητής Χ»ρο ι
φυλακής κ. Μαραγκάκης καί'
στήν συνέχεια ό Είσαγγελέ-
ας κ. Ζορμπάς μέ τόν Άνώτε
ρο Διοικητή Κρήτης κ. Σμα-,
ριανάκη. Ι
Μέχρι χθές τό μεσημέρι οί
πληροφορίες στρεφόταν κατά
συγγενών τοΰ θύματος καί κυ '
ρίως κατά τοϋ ττατέρα της,,
λόγω τοϋ δτι ή κόρη τού πα-
ραστράτησε ήθικά.
Τό έγκλημα αύτό έλπίζε
ται μέχρι σήμερα νά έξυχνια |
στή τελικά μέ την όμολογία
τού δράοτη.
Τό πρωτο, πού είναι καί
δυσκολώτερο, μπορεΤ νά άρ-
γήση γιά λίγο, άλλά κι* αύ
τό έλπίζεται νά διελευκανθη.
Καί γιά τα δυό οί άνακρί
σεις συνεχίζονται έντατικά
Μιά απαντήση στό ΕΒΕΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΐΚΛϋΓΐΑϋ ΙΠΙϋΓΡΛΦίΙΟ;
Καί δυό έπιστολές γραφικών τ€χνών
Τό Έμπορικό καί Βιομηχα
νικό Έπιμελητήριο Ήρακλεί
ου, μάς έστειλε μιά μακρο-
σκελή έπιστολή καί μάς επι
σύναπτε καί δυό άλλες τής
Α.Ε. «Γραφικαί Τέχναι Κρή-,
της» καί τής Ο. Ε. «Γ. Καζα-
νάκης καί Σ ία», σχετικές γιά
τό θέμα πού θίξαμε στό ττε-
ρασμένο μας φύλλο, γιατί δή
λαδή τό Έντυπο τοΰ ΕΒΕΗ
τυπώνεται στήν... 'Αθηνά.
Καί οί τρείς έπιστολές δι-
καιολσγούν τό γιατί συμβαί-
νει τό άπαράδεχτο αύτό γεγο
νός, καθένας άπό την άττο-
ψή τού.
Εμείς θά έπανέλθωμε ά-
ναλυτικά, άλλά μέχρι τότε ση
μειώνομε δτι τό Δελτίο τού
ΕΒΕΗ νομίζαμε δτι μποροΰ-
σε νά τυπώνεται στό Ήρά-
κλειο, έστω κι' άν οί Γραφι-
κές Τέχνες Κρήτης δέν έ¬
χουν χρονο, δπως γράφουν
(στό τηλέφωνο μάς είπαν ότι
τούς δυσκόλευε ή στοιχειοθε
σία) ή ό κ. Καζαννάκης δέν
μπορεΐ νά κάνη πλαστικοττοί
ηση έξωφύλλου κλπ.
"Αν έτσι έχουν τα πράγμα
τα καί ύπάρχοΐΛ' τεχνικοί λο
γοι, τότε γινεται μιά θλιβερη
διαπίστωση, δτι τό Ήρά-
κλειο έχει άνάγκη μιάς σο-
στής έκδοτικής τυττογραΦι-
κής μοναδας, γιατί είναι —
το ύπογραμμίζομε άπαράδε¬
χτο οί τυπογραφικές 6οι/-
λειές νά δίδονται στήν 'Α3ή-
να.
Έξ άλλου τα έκατομμύρια
πού ττήραν οί Γραφικές Τέ¬
χνες, γι' αυτό — ύττοτίθεται
— ότι τα ττηραν.
Σημειώνομε πάντως άκομη
δτι, πέραν των δύο ανωτέρω
έπιχειρήσεων ίσως υπήρχαν,
κι' άλλες νά δώσουν τό αύτο
ή καί καλύτερο άποτέλεσμα
Μην ξεχνάμε δτι ύπάρχει τυ-
πογραφεΐο πού δημοσιεύει ό¬
τι : «μόνο λεφτά πού δέν τυ-
πώνει»" Άρα ή δέν τό έλαβε
αύτό ΰπ' όψιν τό ΕΒΕΗ ή ό
ίδιοχτήτης τού πρέττει να.
μηνυθή γιά ψευδη διαφημί¬
ση!...
Γιά τόν χ. Γ. Κατσαράκη
ΜΙΑ Α
II
Α Μ
IIIII
ΤΟΥ ΜΚ0Ϊ ΨΙΑΑΚΗ
Άγαπητέ Γιώργο Κατσα¬
ράκη,
Μέ κανένα τρόπο δέν προ-
κάλεσα διάλογο μαζί σου.
Άπλά κα! ξεκαθαρα προσπά
θησα νά περιγράψω την κα-
τασταση στην ΕΓΣΗ. Καί
δέ θά μ' έμτΓΟδιζε μέ κανένα
τρόπο ή συγγένεια τής γυναί
κάς σοο μέ τόν πατέρα μου,
να -γράψω καί γιά σένα.
Όσο γιά τό δημοσίευμα:
Άπορώ γιά ποιθύς λόγους
άμφισβητεΐς την πατρότητά
τού. Θά σέ... φοοοταν ό κ.
Μάνος Χαρής, κι' Ι6αλε εμέ
να νά... ϋπογράψω; Άστειεύ
εσαι φαίνεται... Γιατί ό Χα¬
ρής δέν φοβήθηκε άλλους, ά
συγκριτα δυνατότερους άπό
σένα...
,Αναφέρω λοιπον δτι εΐσαι
άρθρογραφος τοΰ Χουντικοΰ
ύποψήφιου Προκοπάκη, τού
Κεφαλογιάννη, τού Βαρδινο
γιάννη, τού ΠΑΣΟΚ, τοϋ Δέ
σπότη, τού Βογιατζάκη κλπ.
Καί σύ, — πρός τιμήν σου
βεβαία — τα ΤΓαραδέχτηκες
δλα...
Μάς λές, δτι εΤσουνα κου
ρσσμένος οταν Ιγραφες περί
.... εμού, γιατί παρακολουθή
σες την μεγαλειώδη — δπως
λές — πορεία τοΰ Πολυτε-
χνείου. Δέν θά σοΰ κάνω τόν
άντιστασιακό, μά δταν τόν
Νοέμβρη τού 73 έγώ εΤχα τψ
τιμή νά ζήσω άπό κοντά ια
γεγονότα, έσύ θυμάσαι τι
έγραφες πρωτοσέλιδα στήν
εφημερίδα σου; Άν δχι, σου
θυμίζω:
«Κατόπιν των τραγικών
γεγονότων τα όποία έλα¬
βον χώραν κλπ. άπό όργα
νωμένας μάζας φοιτητών,
οίκοδόμων καί διαφόρων ο.
ναρχικών, ή χώρα ίτέθη
είς καταστασιν πολιορκπ-
ας».
«ΜΑΧΗΤΗΣ»Φ. 799—
19-11-73.
Αύτά άπό ένα... «κοπέλι»
δπως λές. Συμφωνώ γιατι
διανύω την άρχή της τρίτης
δεκαετίας τής ζωής μου. Μ'-
κρός είμαι. Κι' έχω έλττίδες
νά... μεγαλώσω. Καί νά «6α
λω καί μυαλό». Αύτοι ττου
δέν προκειται νά βάλουν δ¬
μως μυαλό, είναι κάττοιοι
άλλοι... Κοπέλια των — ήν-
τα. Αύτο! πού... μείνανε κο-
ττέλια
Αύτά, λόγω χώρου. Γιστι
ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» έχει καί άλ¬
λα, πιό σοβαρά, νά γράψει.
Φιλικά
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
Η "ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΑΛΑ,,
ΕΧΕΙ ΚΓ ΕΔΩ ΦΙΛΟΥΣ
Ή άποκαλι/φθεΐσα άπό
τόν Βουλευτή κ. Κ. Μπαντου
6ά «Κίνηση Γεωργαλά», μέ
δλα τα χουντοβασιλικά στοι
χεΐα, εχει καί στό Ήράκλειο
φίλους.
Χαραχτηριστικό είναι τό
γεγονός δτι έχουν γίνει σχε
τικές συσκέψεις, έδώ καί
στην Αθηνά, άλλά καί στό
έξωτερικό (Λονδΐνο) δπου πή
ραν μέρος Ήρακλειώτες.
Σημειώνομε άκόμη δτι
έκτός άπό την έδώ έπίσκεψη
τού βουλευτη Ίπ. Σαββούρα,
τόν ΤΓερασμένο Αυγουστο, λέ¬
γεται δτι ήρθε καί ό ίδιος ό
Γεωργαλάς.
Δέν έχει έξακριβωθεΐ άν οί
έπισκέψεις (ή πρόσφατη ή-
ταν πρό 2 έβδομάδων) τού
Στειακάκη, σχετίζεται μέ
την «Κίνηση Γεωργαλα».
Μέγεθος Γραμματοσειράς