98646 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

77

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

29/11/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■ «Καρας σ'αφτον', πού π>1ν μ|—"
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ!, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η
ΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
παγκρητια
: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΞΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλ. 77 — Δρχ. 5
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ.,
ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΥΠΟΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΐε ΟΠΟΙΕΣ
ΑΕΝ ΠΗΡΛΐνΐΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Π ώς βλέηε·τε την ένο-
τιγτα των Δηιμακρατϊκών Δυνά
(μ«ι>ν ατή βάοη, δεδομένου δ-
ιι, ώς γνωστόν, τα δυό κόμμα
τα ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί Ε.ΔΙΙ.Κ.
ηροέι,ιχονταιοι οΰοιαστικά ύ6
τ6 ούτό κόμμα, την παληό
Ε.Κ.;
Ποίος είναι ό ρόλος
ΐών ξένων Βάσεων επί των πό
Χιτικών έζελίζβων αττιν Έλλά
δα, 'Απατελουν δηλαϋή δύνα-
μη πιέσεως πρός την πολιτι-
ου δτι ή α·)ψή
ΐοθ βόρατος τοθ Ί}ίπεριαλι-
ομού είναι ό Σ^ωνιαμός ητΥτε
μου αί τί αποβλέπει ό τέλει*·
ταίος στόν χωρο τής Μέσης
ΆνατοΜις;
Ποίος είναι κατά τή
γνώμη οας, ά ηόλοβ τοΰ Κρά-
τους τοθ 'Ιοραήλ, οττιν 'Ανατο
ιχή ΜεοόγΕΐο-,
Κάθβ πολιτικάς μηχανΐ
σμος, χάθε Κάμβια, Κχει — ώς
γνωστόν — συν τελιχό στόχο
την χατάΧηψη τής έξουσίας ιιέ
νόμκμα μέοα. Πήτε μου λοιπήν,
4ν άηοκτήοετε μέ έκλογές, ιιέ
νομφο 6ηαδτι νιέοον, την έ-
ξουσΐα καί δέν σδς δώσουν την
κυβέρνηοη, τί θό. κάνετε;
Ποία είναι ή αποψή
οας γιά την έψαριμογή τού Λρ-
θρου 1·20 "τοθ Συντάιγΐματος;
Δύναται δηλαδή ό Λαός νά ύ-
ττερααατίιοη τό ΐιοΜτευιμα τί); Δή
μοκρατίΰς, τούς Νόαιους καί
τό Σύνταιννια ένόΐτλως, εναντί
όν οΐονδήιποτε πραζικοΐιηυατι
©ν, σταοιαοτών καί στρετερι-
οτων δττως οί Χουντοβασιλι-
κοί,
Δεδομένου &τι ό Σιωνι
ομ,ός έχει καταδ/καστή οά μορ
φή Ρατσιαμου ώπά τόν ΟΗΕ
καί δα είναι (παραδεδεγνιένη
Σκοτεινή Δύναμΐ) κα( ακόνιη δ
τι ή Μασονία είναι ηαρακλάδι
τού Σιιανιοϊίοϋ, τιάκ; έζτνγίϊ'τε
τό άπαοάόεχτο (ραινώμενο νό.
ύτιάρχουν Μαοώνοι σία πολΐτι-
κά κάμιματα καί δή τα ακρως
δηιμοκρατΐχά καί φιλελίύβερα
δπως -.ό ΠΑΣΟΚ;
"Εχω εΐδοηοιήοει την
Κυβέρνηοη ένυστον/ράφως &τι
θεωρ ώ τούς Άνερικανούς έ,-
χθρούς τής Ελλάδος καί οόν
τέιτοιους θά άντιτάζω κάθβ μορ
φής βία εναντίον τους, άιμυ-
νομενος .ύβτέ-.ο τίκ; ηατρίδας
μου, τί λέτβ κάνω καλά;
♦ Γιά «Αν Κράΐη ενδιαφέρον*» οί ΆμορικανοΙ πε-
ρισσόίορο άπό «όν χεροαϊο 'ΕΑΑηνικό χωρο φ Πρό-
γραμμα Δημοσίαν Σχ&σε,φν ΰρχισο γιώ «ό άνΐιαμε-
ρικανικό ηνεΰμα ♦ Πυρηνικό όπβοσί&σιο ή Κρηΐη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ανδρέας Παπανδρέου,
μέ δσα εΐττε στήν πρόσφατη έπίσκεψή τού στήν Κρήτη, (ή
όποία ώς γνωστόν δεν όλοκληρώθτϊκε, λόγω κακοκαιρίας), έ-
πιβεβαίωσε, ττέρα γιά ττέρα, ΤΓθλλά άττό δσα ή εφημερίδα
μας έχει κατά καιρούς γράψει στό τταρελθον καί καταγγέλ-
λει στό Λαώ τής Κρήτης.
ΤΑ ΒΑΣ ΙΚΩΤΕΡΑ αττό αύτά ήσοιν:
Τ) ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ, δηλαδή τό άντεθνικό, ττροδο
τικό σχέδιο των Άμερικανών, πού μέ έτπκεφαλής τούς 'Ε-
βραίους καί άλλους συνεργάτες των Σκοτεινών Δυνάμεοιν, έ"
χούν θέσει σέ έφαρμογή, μέ τελικό στόχο νά ξεχωρίστχν
την Κρήτη άπό τόν έθνικό κορμό τής Ελλάδος.
2) ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ των Η.Π.Α. κυρίως καί πρωτίστως
ττρός την Κρήτη, πού τούς αττασχολεΤ καί τούς ένδιαφέρει
ττερισσότ£ρο άπό τόν χερσαΐο Έλληνικό χώρο.
3) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Δημόσιον Σχέσεων πού αρχισαν νά έ-
φαρμόζουν οί Άμερικανοί, μέ την έκλογή τοΰ Κάρτερ καί
την έναρξή τού μέ την αψιξη τού Κέννεντν, γιά νά μειωθη ό
άντ ι ομέρ ικανισμός.
4) ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ δπλα τα οττοΐα τόσο ττολύ σχετίζον
ται μέ την υπάρξη Αμερικανικόν Βάσεων στήν Κρήτη.
ΠΑ ΟΑΑ αοτά καί πολλά άλλα, έττονειλημένα καί άνα
λυτικά εχει άσχοληθεΐ καί άττοκαλύψει «Ή Άλήθεια».
ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ, δτι είδικά γιά τό Αύτονομιστικό Κίνημα
στήν Κρήτη, ό κ. Ποπτανδρέου, μίλησε αναλυτικώτερα, άνα
φέροντας καί όνομαοτικές ττηγές πληροφοριών, στήν κλειστή
σύσκεψη των μελών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού πραγμστο—οιήθη
κε τό πρωΐ της περασμένης Παρασκευης στό «Ντορέ».
ΕΠΕΙΔΗ εϊμαοτε κατά τής «Μυστικής Διττλωματίας» καί
έπειδή τηστίύομε ότι ό Λαός πρέττε» ΟΛΑ νά τα μάθη,
άκριβόος γιά νά μην την ξοτναττάθη, θελήσαμε νά συνδράμινϊ
με σ' αύτό τόν κ. Πσ—ανδρέου, τΓαίρνοντάς τού μιά εΐδική
σννέντευξη.
Π' ΑΥΤΟ ακριβώς ό διευθυντής μας άνέβηκε τΓρώτος στή
σικάλα τού άεροττλάνου καί τόν τταρακάλεσε νά τοθ κάνει
μιά δήλωση ττρίν πατήση τα χώματα της Κρήτης, αύτη
ττού δτνμοσιεύομε σέ άλλη θέση καί πού δημοσιεύτηκε — κα
Μ.Χ.: Καλώς ίίρθατε.
Α.Π.: Καλώς σάς 6ρήκα.
Μ.Χ.: Πρίν νά πατήσετε τό χώμα της Κρήτης, μιά δήλω¬
ση πού περιμένωμε άπό σάς γιά την Κρήτη.
Α.Π.: Ή Κρήτη είναι τό σύμδολο δλων των άγώνων τοΰ
Έλληνικοΰ Λαοΰ γιά Λεφτεριά, γιά ανεξαρτησία, γιά κοινω
νίκη Δικαιοσύνη. Μέ μεγάλη συγκίνηση ξανάρχομαι σ* £*α
χώρο ττού τόν θεωρώ δ ι κ ό μας.
ΠΟΙΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ)
~
ΕΧΟΥΝΖΗΤΗΣΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΕΙΔΗ ό ΤΓθλύς κόσμος, βοηθούμενος κα! άπό
τούς σχετικους ψιθύρους των προσκειμένων πρός τόν
ΆρχιετΓίσχοτΓθ ττροσώπων, νομίζει δτι μόνον ή έφημε
ρίδα μας καί ό διευθυντής της, ζήτησαν την τταραίτη-
ση τοΰ κ. Ψαλιδάκη, δίνομε σήμερα — δπως είχαμε
ίπτοσχεθεΐ — ένα σχετικό κατάλογο.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ δηλαδή, παρακάτω, μόνον τούς
ΔΓμιοσιογράφοας καί τα άντίστοιχα έντυττα πού
πρίν άττό έμάς έτΓΐτεθήκανε |ΐέ στοιχεΤα καί
ντοκουμέντα, κατά τοΰ κ. Εΰγενίου καί σάν καταστά-
λαγμα τής δημοσιογραφικής τους βολής, τού ζήτησαν
νά τταρβιτηθή.
ΝΑ, λοπτόν, ό σύντομος ούτος, άλλά χαραχτηρι-
στικός κατάλογος:
1. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ, Έκδότης καί Διευθυντής
τής Εφημερίδος τού Ηρακλείου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΑΑΟΣ».
2. ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, 'Εκδότης καί Διευθυντής
τής Άθηναϊκής Εφημερίδας «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ
3. ΑΑΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ, 'Εκδότης καί Διευθυν¬
τής (τώρα Δήμαρχος Ηρακλείου) τής Εφημερίδας
«Η ΑΛΛΑΓΗΝ
4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ, 'Εκδστης
καί Διευθυντής τής Εφημερίδας τοΰ Ηρακλείου «Ο
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ>.
5. ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ καί ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ύπεύθυνοι τοΰ Άθηναϊκοΰ Πφΐο-
δικοϋ «ΚΡΗΤΗ», οί όττοϊοι μάλιστα έθεσαν έρωτη-
ματικά καί θέμα εκδιώξεως τού.
ΕΞΗ (άριθμός 6), λοπτόν, Δημοσιογράφοι πρίν
άπό έμάς έγραψαν σειρά άτΓοκαλυτΓτικών δημοσιευμά-
τολ>, σχολίων καί άρθρων κατά τοΰ Άρχιεττισκόττου
Κρήτης κ. Εύγενίου Ψαλιδάκη καί δχι «μόνον ό Μά-
νος Χαρής», δττως κακόβουλα διαδίδουν οί τταρατρεχά
μενοι τού... «Άγίου Κρήτης».
ΜΕΤΑΞΥ μας μόνον Τσως ύπάρχει μιά μικρή διαφο
ρά: Αύτοι σταμάτησαν, άλλά εμείς θά συνεχίσωμε!...
Ό κ. Α. Παπανδρέου
χρησιμοπτοΐτκτε ίνα £γ-
γραφο — άνυπόγραφο
— γιά νά υποστηρίξη
τίς θέσεις τού. 'Υττάρ-
χουν δμως καί άλλα ντο
κουμέντα, τής Έβραιοα
μερικανικής συνωμοσί-
ας, δπως ή παραπάνω
«Ίστορία τού Ίσραήλ»
ττού παρα—οιεΐ την ττρα
γματική ' Ιστορία σέ 6ά
ρος τής " Ελλάδος.
Η ΔΙΕΒΝΟΣ ΓΝΟΣΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ
Ο «ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ»
ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Άποκλβιστική συνέντευξη τοθ ΆργηγοΟ τοχ*
ΜΠΑΣΑΡ ΑΜΠΟΥ ΣΕΡΙΦ πρός τόν
συνι-ργβττ) μας κ. ΠΕΤΡΟ ΒΛΒΛΛΗ
ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ ο^Λαντήθηκα κρυφά μέ τόν υτταρχηγό
τοΰ Δρ. Τζώρτζ Χαμπάς, τόν άγωνιστή Μπασάν Άμποΰ
Σαρίφ, πού είναι ό βοχτικώτερος στόχος δλων των Εβραίων
πρακτόρων, γι' αύτό καί τταίρνει ιδιαιτέρα μέτρα ασφαλείας.
Ό Άμττοΰ Σαρίφ είναι ό
άρχηγός τού παρανομου μα
χητικοΰ μηχανισμοΰ τού Λαΐ
κου Μετώπου, δηλαδή τοθ
«Μαύρου Σετττέμβρη», σ' ό-
λόκληρο τόν κόσμο. Κανείς
δέν μπορεΐ νά ξέρει ποΰ βρ!
σκεται σήμερα ή ποΰ μττορεΐ
νά τόν συναντήσει, γιατί συ
νεχώς ταξιδεύει άττό κράτος
σέ κράτος. "Ετσι, άφοΰ κα-
τώρθωσα νά πιάσω έπαφή μέ
τό Λαϊκό Μέτωττο, περίμενα
τή συνάντηση μαζί τού στό
ξενοδοχείο μου γι* άρκετές
μέρες. Ένα βράδυ ττήρα ένα
τηλεφώνημα άττό έναν άγνω-
στο ττού ιμοϋ δριζε ραντε-
βοΰ μπροστά σ' ένα γρα-
φεΐο ταξειδίων γιά τό αλλο
ττρωΐ στίς 11. Πηγά στό ραν
τεδοΰ καί στίς 11 ακριβώς
κάτΓοιος άγνωστος «μέ άπή-
γαγε» μέ ένα άσττρο αύτοκί-
καί έκέΐ μέσα σέ ένα μικρά
λαϊκό μονόροφο σττίτι συναν
τήθηκα μέ τόν άνθρωτΓο ττού
καταδιώκουν σ' όλόκληρο τόν
κόσμο οί Εβραϊοι. 'Ηταν ί¬
να μικρά δωμάτιο, φτωχά επι
πλωμένο, ιμ' ένα ξύλινο ττάγ-
·. 'ΣυνέχεΐΜ στΐΊ σελ. 3
νητα
Άφοΰ κάναμε πολλές δια-
δρομές, φτάσαμε τέλος σέ
μιά ήσυχη άστική συνοικία
ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρύτατες ποινές σέ 8 Ήρακλειώτες
πού παρεϊχαν άσυλο κυβοπαιξίας
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗιΜΕΡΙΑΑ ΜλΣ - ΜΛΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ Ο «- ΕΙΙΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΝΕ4 ΔΙΚ0ΓΡ4ΦΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤβΣΗ 2 ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΉΝ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΑΝ ΖΑΡΙΑ
Έτσι ήταν μεταμφιεσμένος
ό Μάνος Χαρής, δταν μττη-
κε στίς «μτταρμπουτιέρες»,
σάν Πειραιώτης ζαριτζής.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ την
περασμένη Δευτέρα, μέ δαρύ
τατες ποινές 8 Ήρακλειώτες
—ού τταρεϊχαν στά καταστή-
ματα καί τα σττίτια τους α
συλο γιά κυβοτταιξία.
Όχτώ μήνες φυλακή, εϊκο
σι χιλιάδες δρχ. πρόστιμο, έ
νας χρόνος στερήση των πό
λιτικών τους δικαιωμάτων καί
ένας μήνας κλείσιμο των κατα
οτημάτων τους!
Αύτές ήταν οί ττοινές ττού
επιβλήθηκαν στούς κ.κ.: Νικό
λαο Βρεντζο, Βασίλειο Ξωμε
Κ ΑΦΟΡΗΚ10 ΙΗΌΪΦΛ10 1Μ0ΠΜ &ΪΙΙΤΧΗΜΛ
Τό άεροδρόμιο Ηρακλείου
δέν διοθέτει πλήρη έζοπλισμό!
• ΕΙΝΑΙ «ΔΙΕΘΝΕΣ» ΑΛΛΑ ΑΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΑΜΠΑΑΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
• Η ΕΚΚΛΗΣΪΑΤΗΣ ΑΑΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ «ΚΑΙΒ£Ι»28Ο Μ. ΑΠΟ ΤΟϊ ΔΙΑΔΡΟΜΟ
ΜΕΤΑ τό ττρόσφατο άεροπορικό δυστύχημα ττού συγκίνη
σε όλόκληρη την Έλλάδα κα! έγινε άψορμή νά διαιτιστω-
θεϊ ή τραγική κατάσταση των έτταρχιακών άεροδοομίων μαη,
έπ.σκεΦτήκαμε τό άεροδρόμιο τοϋ Ηρακλείου, ένώ παράλ-
ληλα άρχίσανε μιά ίρευνα σχε?τική μέ αύτό, τα πορίοιματα
τής οποίας δημοσιεύουμε σήμερα
την Έλληνική Έτταρχία —
θεωροϋνται στίς άνατΓτνΥμέ-
νες τεχνολογικά χώρες, πρω-
τόγονα! Έξ αλλου, είδικά
στό Ήράκλειο, ύττάρχει ένας
ΒΑΣ ΙΚ Α, μέ τίς τεχνολο
γικές έξελίξεις τής έττοχης
μας, οί πιθανοτητες κινδύνου
έπρεττε νά εΐχσν έλαττωθεΐ
στό έλάχιστο. Πόσο δμως
συμβαίνει αύτό στήν πραγμα
τικότητα;
τοΰ μεγάλου της ΰψους, μτταί
νει μέσα στήν «εύθεΐα ττροσ-
γειώσεως» κα! άχρηστεύει κυ
ριολεχτικά 280 μέτρα τοθ άε
ρρδρομίου, ττού ύττοχρεωτι-
κά παραμένει νεκρά.
Ίδιαίτερααίσθητή γίνεται
της έκκλησίας—
μεγάλος κίνδυνος γιά τα
ττρος ττροσγείωση ή άττογείω
Σήμερα στό Ήράκλειο, τα στ) άεροπλάνα: Βναι ή 'Εκ-
α -ού χρησιμοττοιοΰνται κησία τοΰ Άγίου Νικολάου,
— καί κατά έττέχταση σ' δλη στήν 'Μικορναχτσό. Λόγω
ττροέχτασης της εύθείας τού
άεροδρομίου — γιά ττροσγει
ώσεις ή άπογειώσεις άττό τόν
διάδρομο 27 καί τόν διάδρο-
μο 09. ΆσΦαλεΐς πληροΦορί
ες μας άναφέρουν δτι λόγω
της έκκλησίας, οί τπλοτοι ν3ιρ
νοθνται νά έκτελέσουν την
γραμμή Αθήνας — Ηρα¬
κλείου, λόγω των αύξημένων
κινδύνων ττού δημιουργεΐ ό
"Αγ. Νικόλαος.
Στό μεταξύ ή Ένωση Χει-
ριστών Πολιτικής Άεροττορί-
ας, (Ε.Χ.Π.Α.) έχει έπανει-
λημμένα κάνει διαβήματα καί
ττροτάσεις, δσον άφορά τό
καυτό αύτό θέμα.
Τό άεροδρόμιο τοθ Ηρα¬
κλείου έχει μήκος 2.650 μέ-
τρων. Ένα σύγχρονο άερο-
πλάνο χρειάζεται γιά νά
—ροσγειωθεΤ γύρω στά 2.500
—3.000 μέτρα, άνάλογα μέ
τόν τΰττο τοΰ σκάφους, τό
βάρος τού, την θερμοκρασία
·. Συνέχεια στή σελ 4
ρίτη, Τίτο Ραπτάκη, Δημή-
τρη Καραμπίνη, Ίωάννη Που
λακάκη, Χαράλαμττο Μττελαν
τή, Βασίλειο Αναγνωστάκη,
Δημήτριο Πεπονάκη.
ΟΙ άλλοι δυό κατηγορούμε
νοι άτΓαλλάχτηκαν, δηλαδή,
οί κ.κ. Γεώργιος Δασκαλά¬
κης καί Χρηστος Σαμπατά-
κος, διευθυντές των ξενοδοχεί
ών «Άτλαντίς» καί «Ξενία»
άντιστοίχως. Καί ή άττσλλα-
γή τους στηρίχτηκε κυρίως
στήν καταθέση τού Προέδρου
τοΰ «Τέννις» (Όμίλου Άντι-
σφαιρ(σεως) δικηγόρου κ.
Έμμ. Παπαϊωάννου καί τοΰ
Προέδρου τής Περιηγητικής
κ. Αποστολάκη (άναγνώστη
κε γιαττ! ό Τδιος άπουσίαζε),
οί όττοϊοι άναλάβανε την εύ
θύνη γιά τίς διοργανωθεΐσες
ττέρυσι μεγάλες χαρτοπαι
χτικές βραδυές, δπου τταρα
δέχτηκαν δτι τταίχτηκαν «άττα
γορευμένα τταίγνια».
Πρωτος μάρτυρας ήταν ό
διευθυντής τής «'Αλήθειας>
καί έττίσης βασικός μάρτυρας
ό κ. Κώστας Ρυακιωτάκης,
μέ τή βοηθεία τοΰ όττοΐου δι
ενεργήθηκε άπό τόν πρώτο ή
σχετική έρευνα.
Κυριώτερα σημεϊα τής δί-
κης αυτής ήσαν:
Φ Ό όιευθυντής μας κατα
θέτοντας, εΐπε, δτι δέν Ιχει
τίποτε ττροσωπικό μέ τούς
κατηγορουμένους, τούς όποί
ούς «δέν κυνηγα» — δπως δι
αδίδουν μερικοί — άλλά δτι
χτυττά την έκτεταμένη χαρτο
τταιξία σάν κοινωνική ττληγή.
• Ό ίδιος κατέθεσε δτι
«στίς μεγάλες έττίσημες βρα
δυές, έπαιζον οί -πάντες, μέ
χρι καί έκπρόσωττοι των Άρ
χών». Καί γιά νά μή γίνη σά
λος, δπως εΤττε, ανέφερε μό¬
νον ένα, τόν τότε, Νομάρχη
Ηρακλείου κ. Ίωάννη Μπί-
σια! "Οταν δέ ττροεκλήθη ά-
ττό τόν συνήγορο ύπεροχΓττί
σεως τού έκ των κατηγορου¬
μένων Πεττονάκη («Σπόρ
Χάουζ»), κ. Δημήτρη Μαλλια
ράκη, ό οποίος τοΰ ζήτησε νά
•πή ένα έκ των τΓαρόντων
(μιά καί αύτός ττού ανέφερε
σ) Συνέχίΐα ατη £ελ. 4
Στήν παγωνιά τοΰ χειμώνα...
Ο ΕΝΑΣ: ΪΡΟΕΙΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!
Ο ΑΛΛΟΣ: ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ!
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ: ΚΟΙΜ'ΜΚΟ ΑΙΣΧΟΣ
ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ, βλέποντας τό φριχτό θέαμα, σχεφτήκαμε
νά γράψουμε κάτι. "Ομως, κι' οί Δημοσιογράφοι, είναι άν-
θρωποι. Κι' έκεΐνοι, ΤΓονοΟν άν δοθνε κάποιο ττικρό έττακό-
λουθο της ττράξης τους...
Έκεΐ κάπου στά «υπό κατασκευήν» μαγαζάκια της Και-
νούργιας Πόρτας, ένας ανθρωπος (δεύτερη φωτογραφία) έ¬
χει «στήσει» τό νοικοκυριό τού. Μιά μικρή καμαροθλα, ψυ-
χρή, σκοτεινη, ύγρή καί άκάθαρτη, χρησιμεύει γιά κουζίνα,
κρεββατοκάμαρα, άκόμη καί άποχωρητήριο, γιά έναν φτω
χά άνθρωπο.
Δέν θέλαμε νά γράψουμε τίποτα, γιατί — ττοιός ξέρει;—
ίσως νά κατάφταναν κάττοια είδικά ιτρός τούτο «συνεργεΐα»
καί ν»ά τόν ττετοΰσαν στό δρόμο. "Ετσι, θά κοιμόταν στό
Οπαιθρο, χειμώνα καιρό. Άλλά...
Στήν άρχή, νομίσαμε ττώς πρόκειται γιά τρελλό. Μιά επί
= Συνέχεια στήν 4η Σελ.
Ζτή δΐκη τού φυγόδικου Μανούοου Παπαδόοηφου οτό Μΐκτό Ορκωτό
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΧΑΣΙΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ!
"Ο Ε1σαγγ_«ϊέα_ ΉρακΑβΙον ανοίγη σχείΐκή δικογραφΐα
Άποσπάοματα άπό την συγκλονιστική άγόρευση τού κ. Ζορμπά
ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ δίκη έγινε την ττερασμένη βδομάδα,
στό Μικτό Όρκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ή όποία σχετι-
ζοταν μέ τόν μεγάλο κοινωνικό κίνδυνο των ναρκωτικών. *Η-
ταν ή δίκη τοΰ Μανούσου Παπαδοσηφου, άττό τό Ρέθυμνο, ό
Η ΔΙΚΗ αυτή, πέραν τής ραχτηριστικό δτι μεταξΰ των
γενικώτερης κοινωνικής προε μαρτύρων ύπερασπίσεως τοΰ
κτάσεώς της, εΐχε καί τό χά κατηγορουμένου, συμπερι-
όποΐος ,μετά άπό ένα χρόνο, φυγοδικίας παρουσιάσητε
καί δικάστηκε μέ την ποινή τής καθείρξεως των 18 χρόνον,
γιατί καλλιέργησε 275 (!) δενδρύλια «Ινδικής καννάδ:-
ως» δηλαδή, χασισιοΰ.
λαμβάνονταν καί δυό άνώτε
ροι άξιωματικοί τής Χωροφυ
λακής, έκ των οποίων μάλι¬
στα, ό ένας είναι ήδη έν ένερ
γεία!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1« φ νελ(·« 4
ΙΙΛΙΑΑ 2
ΗΡΑΚΑΒΙΟ "Η ΑΛΗΟΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
29 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ 197&
φ Ό Πσροβας στό Ή-
ρακλειο
Άττό 2 μέχρι καί 5 τού Δέ
κέμβρη θά δώσει παραστά-
σεις στό Ήράκλειο, ό θίασος
Σταύρον Παράδα, μέ την κω
μωδία «Πολύ ώραΐο στυλ».
ΟΙ τταραστάσεις θά δοθούν·
στό κινηματοθέατρο «Ντορέ».
Μουοική
τής Μβυσικής Ά-
καδ',μίας
Ή Μουσική Άκαδημια
Κρήτης είναι πιά μιά πρα-
γματικότητα. Σέ πολύ σύν-
τομο χρονικό διάστημα, άρχί
ζει την δραστηριότητα της
σέ άρκετούς τομεϊς.
θ Στό Ραδιόφωνο:
Κάθε άπόγευμα Κυριακής
άπό τίς 6—9, θά παρουσιά-
ζονται είδικά μουσικά προ-
γράμματα άπό συνεργάτες
τού Χατζηδάκι στό Γ' Πρό
γραμμα.
9, Μουσικά μαθήματα:
θά δοθούν συνολικά, σέ
είδικά διασκευασμένη αίθου-
σα, 20 μαθήματα, στή διάρ-
κεια τοϋ χειμώνα, μέ συζητή
σεις κλττ, πού θά ϊχουν εΐση
γητή τόν Μ. Χατζηδάκι.
• Ρεσιτάλ Μουσικής:
10 ρεσιτάλ θά παρουσια-
στοθν τόν φετεινό χειμώνα μέ
γνωστούς καλλιτέχνες (Μού-
σχουρη — Δεβεντζή κλπ.
ποιησ
φ Τίποτε τό ιδιαιτέρα
άξιόλογο στά «σι¬
ν «μ ά»
Ούτε κι' αυτήν την δδομά
δα έχουν οί κινηματογράφοι
μας νά παρουσιασθέν κάτι ά
ξιόΛογο. Μοναδική (κα! εύχά
ριστη) έξαίρεση, άττοτελεΐ ή
«Άνοιχτή Κινηματογραφκή
Λέσχη» ττού προδάλλει έργα
άξιώσεων κάθε Παρασχευή
στίς ΙΟ.ΟΟ' τό βράδυ στό
«ΑΣΤΟΡΙΑ». Μέ χαρά βλέ-
ττουμε δτι οί θεατές τής «Λε-
σχης» —ληθαίνουν άπό δδομά
δα σέ δδομάδα.
Σήμερα ό «Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ»
προβάλλει μιά ταινία έμπνευ
σμένη άττό την Κ ινεζικη άπε-
λευθέρωση. Είναι ή ττιό ση-
μαντική ταινία τοΰ ττρώτου
μισοϋ τής δδομάδας.
Οί άλλοι κινηματογράφοι
προδάλλουν:
ΑΠΟΛΛΩΝ: Μττρούς Λή.
[&?·*>' ''■ - „
ΗΛΕΚΤΡΑ: Ύπερωρίες μέ
την άνηψιά.
ΑΣΤΟΡΙΑ: Ρόδο καί δέλη.
Την Πέμπτη:
ΑΠΟΛΛΩΝ: Λεωφόρος ττο.ο-
νείας.
ΝΤΟΡΕ: Θίασος Παράδα
ΗΛΕΚΤΡΑ: Έν ονόματι τής
δίσς.
Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ: "Υπο—ιη συ
νωμοσία.
ΑΣΤΟΡΙΑ: Πρόσκληση σέ
γεΰμα.
Θά ξημρώση
Λάμττει τό δάκρυ στό Φως των άστρων.
Δέ δλέττεις. Γύρω πηχτό σκοτάδι.
Μουγγές οί μαΰρες κορφές των κάστρων
μέσα στής νύχτας τ' άχαρο χάδι.
ΛΛΛ
Μην κλαΐς πσύ σδιέται τό φώς τό Άγιο
μέσα στή θλίψη στή διά την τόση.
Τί χι' άν ννχτώνει; Λ!γο κουράγιο.
Μά κι' άν βραδυάζει, θά ξημερώσει.
Φ. Χ.
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστός σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
προσφέρει κοστούμια
ΜΗΝΑΙ ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ θ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, επί παραγγελία
ΔΡ Χ. 3.400 τό κοστούμι
"Υφασμα καί Ρατττικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηρακλειον
Τηλέψ. 287-966
διοκοομητικη
Τηλ. 287.670
Ι
κτι το νιον
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΛΙΒΡ ΜΗΠΟΖ
"Ενα έπαναοτατικό προΐόν άπό Φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεία Δασκαλογιάννη
ΣΤΗ ΡΠΣΙΑ
Ι
• · ■
III
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΛΛΗ0ΕΙΛ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΙ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΛΝΟΖ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλήν
Ήψαίστου 18 · "Ηράκλειον, Κρήτης
Μιά δημοσιογραφική αποστόλη τής «ΑΑΗΟίΙΑΧ»
ΑΙΒΥΗ: Η ΧΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
— 4ον —
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Αίσκοι
§ Ό «Βρώμιχος Πό-
λιμος» τοθ Τάκη
Βούη
Ένας νέος δίσχος έκυκλο-
φόρησε αύτές τίς μέρες άπό
την έταιρία «Μιούζικ μπόξ».
Είναι ό δίσκος τοΰ νέου καλ
λιτέχνη Τάκη Βούη «Βρωμι-
κος Πόλεμος».
Σάν ξεκίνημα τού νεαροθ
συνθετη καί έρμηνευτη, ό
«Βρώμικος Πόλεμος» είναι
μιά πολύ καλή δΌυλειά. Ή |
φωνη καί ή μουσική έπένδυ- |
ση, τοποθετούν τόν Βούη άρ
κετά ψηλά στήν Έλληνική Ι
Μουσική πραγματικότητα. !
ΟΙ στίχοι τού Ν. Χαρτοφίλη |
διακρίνονται γιά την άγωνι- |
στική κα! φιλειρηνική τους !
προέχταση, χωρίς δμως νά
ξεχωρίζουν καί γκ3ε τεχνική
αρτιότητα.
Όπωσδήποτε άξιόλογη ή
δουλειά τοΰ Βούη, τοΰ Ρόδι-
ου καλλιτέχνη πού ξεκίνησε
άπό μιά μπουάτ τής Ρόδου,
τού δίνει την δυνατότητα νά
φτάσει πολύ ψηλά στό Μουσι
κό μας στερέωμα.
ΟΙ "ΦΙΛΟΙ.,
Τδπε κι' ή Τηλεόραση.
Καί μέ στόμφο μάλιστα. "Ε-
δειξε καί τίς φωτογραφίες.
Είπε λοιπόν ό Τζίμμυ Κάρ
τερ (άλλος... δημοκράτης) δ
τι ό Χένρυ, ό στυγνός έγκλη
ματίας Κίσσινγκερ, είναι πό
λύ κσλός φίλος τού.
"Ε, τί σλλο περιμέναμε;
Οΰνα φάτσα, οϋνα ράτσα, κι'
ή Άμερική, Άμερική.
"Οσο γιά μάς, ζοΰμε στήν
'Ελλάδα. Στή φίλη καί σύμ¬
μαχον τού Κέννεντυ, τού Κόμ
ματος τού, τοθ Τζύμμυ τοϋ
Κάρτερ. Καί στό φινάλε,
(γιατί δχι;) καί φίλη τοϋ
Κίσσινγκερ. Έξ άλλου κι' ό
καυμένος ό Χένρυ, είναι Ινας
άπλός φιλαράκος τοΰ Τζίμμυ.
Τοΰ Τζίμμυ τού φίλου μας
Ό φίλος τοΰ φίλου μας, εί¬
ναι και δικός μας φίλος.
Έμεΐς τί νά ποΰμε; Μόνο
πώς δέν περιμέναμε νά δγά
λουν τόσο γρήγορα την μά-
σκα. Την μόσχα μέ τό χαμό
γελο, πσύ κρύδει συνήθως
βρωμιά καί έγκλημα.
Ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μικροί 14—17
έτών, γιά Γύψινες Διακοσμή-
σεις — ντεκόρ «ΟΙ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΕΙΣ». Τηλ. 222-416.
Είναι δύσκολο σ' ένα ξένο
Δημοσιογράφο, νά προσδιορ!
σει ακριβώς πόσο δημοφιλής
είναι μιά κυδέρνηση, πού
άλλοι όνομάζουν έπαναστατι
κή, άλλοι φασιστική κλπ.
Οί κάτοικοι των μεγάλην
κέντρων (Τρίπολης, Βεγγά-
ζης) τής Λιδύης, εΤναισυνει
όητά, μπορεΐ να πεΐ κοινείς,
ταγμένοι στό πλευρό τής
Κυοερνησής τους. Όπου καί
νά πεΤ κανείς δτι δέν είναι Λί
δυος, οί Τριπολΐτες άρχίζουν
νά εκθειάζουν τό πολιτικό
τους σνστημα, άρχίζοντσς
πάντα άπό τόν Καντάφι.
Στήν Οπαιθρο, οί γνώσίις γύ
ρω άπό τα πολιτικά, είναι λι
γότερες. Έδώ δέν πολιυσκου
τουριάζονται γιά τό πολιτικό
σύστημα. Τούς ένδιαφέρουν
μόνον τα πρόσωπα.
Σέ γενικές γραμμές, τό
πνευματικό έπίπεδο των Λι-
δύων δέν είναι ϋψηλό. Αώτό δ
μως δέν σημαίνει ότι δέν έ-
νημερώνονται. .».,.
Κυκλοφορούν δασικά, δυό
μεγάλες έφτνμερίδες, πού φτά
νούν καί στόν πιό μικρά οίκι-
σμό. 'Υπάρχουν δμως καί άλ
Λα ένημερωτικά έντυπα (Ε¬
φημερίδα Σπουδαστών —
Δελτίο Λιδυακοΰ Πραχτορεί-
ου κλπ.). Ή Τηλεόραση, με
τσδίδει άρκετές ώρες κσθημε
ρινά καί τό Ραδιοφωνθ, πε-
ρισσότερες.
Όλοι, λίγο - πολύ, (στίς
πόλεις κιορίως) γνωρίζουν τίς
πολιτικές έξελίξεις στήν 'ΕΞλ
λάδα. Μέ ρώτησαν πολλες
φορες γιά τό ΠΑΣΟΚ, γιά
τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιό:
την διάσπαση τού Κομμουνι ι
οτικοΰ Κόμματος, γιά την
Χούντα, τόν Παπαδοπουλο
κλπ. Έπεσήμαναν έπίσης ό¬
τι δρίσκονται στίς φυλαχές
ο! πραξικοπηματίες.
Ό Σάλεμ, Δηιμόσιος Ύ-
πάλληλος, μοΰ τόνισε:
«Ό Καραμανλής έκανε με
γάλο σφάλμα πού δέν τούς
σκότωσε...». Ό ϊδιος μοΰ εΤ-
πε δτι «τό Πολυτεχνεΐο ήταν
ό μεγαλύτερος σταθμός τής
πρόσφατης Έλληνικής Ίστο
ρίας».
Μιλήσαμε προηγούμενα
γιά τή δημοτικότητα τοΰ
Καντάφι. Δέν πρέπει δμως
νά παραλείψουμε δτι τό συ-
χνό άκουσμα τοΰ ονόματός
τού άπό τα μέσα μαζικής έ-
νημέρωσης, θυμίζει λίγο - ττο
λύ, προπαγάνδα. Στούς στύ
λους τού ήλεκτρικοΰ τής Λι-
δύης, ϋπάρχει ύποχρε&πικά
ή Λιβυκή σημσία καί ή φωτο
γραφία τού Καντάφι. Στίς
«άσπίδες» πού ΰπάρχουν σ'
δλους τούς δρόμους, τό Τδιο.
Την πρώτη βραδυά δλέπον
τας μιά σειρά λαμπτήρων νά
σχηματίζουν ανθρωπίνη μορ-
φή μέ καη-έλλο, νόμισα πώς
θδνσι προπαγάνδα γιά τόν
στρατό ή άστυνομία κλπ. Ό
μως, δέν ήταν. 'Ητσν ή μορ-
φή τοθ συνταγματάρχη Καν
τάφι.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ
Ή σημερινή Κυδέρνηση, έ
χει άρχίσει μιά πολύ ένοιαφέ
ρούσα προσπαθεία γιά την
στοιχειώδη έπιμόρφωση χιλιά
δών άγράμματων ήλικιωμένων
Λιδύων. Μέχρι τό 1974, ή
Ο ΚΑΝΤΑΦΙ
ΜΕ ΕΝ Α ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προσπαθεία αύτη εΐχε σάν
άποτέλεσμα νά μάθουν γρά¬
φη καί αναγνώση περίπου
30.000 άτομα.
Αύτό φανερώνει δτι τό Ά
ραβικό Λιβυκό καθεστώς, έν-
διαφέρεται γιά την μορφώση
τού Λαοΰ.
Ή στοιχειώδης έκπαίδευ
ση είναι σήμερα υποχρεωτι-
κή. Οί Λίβυοι κοκορεύονται
μάλιστα μέ τό δτι καί οί γυ-
ναΐκες μαθαίνουν γράμματα.
Ώς γνωστόν, ή γυναίκα
στήν Ίσλαμική κοινωνία, έ¬
χει μιά υττοδεέστερη θέση.
Ή Παιδεία, σ' δλες τίς
βαθμΐδες παρέχεται δωρεάν.
Περνώντας άπό τό Πανεπι-
στημιο τής Βεγγάζης, είναι
δυνατόν νά μείνη κατάπλη-
χτος ένας Δυτικο - Εύρωπαΐ
ΨΙΛΑΚΗ
ος, πού έχει συνηθίσει στά
μεγάλα όιδαχτήρια. Ύπάρ-
χουν σήμερα τεσσερα Πανεπι
στημια μέ πολλές είδικότη-
τ£ς: Φιλοσοφία, Θρησκεία,
Πολυτεχνεΐο, Οίκονομία, Χη-
μεία, Γεωπονική, Μηχανολο-
γική, Νομική, Διδσσκαλικη,
Ίστρική, Άραβικοΰ Πολιτι-
σμοϋ, Μηχανικών Πετρελαί
ών, ' Ιστοριας κλπ. Βαρύτητα
ίδιαίτερη δίδεται στίς πρα-
χτικές καί Τεχνικές επιστή-
Ό μεγαλλίτερος άριθμός
των σπουδαστών, φοιτά στίς
Πολυτεχνικές κα! λοιπές τοΰ
ειδους σχολες. Ύπάρχουν ε-
πίσης Τεχνικά Σχολεΐα, Τε-
χνολογικά Κολλέγια, κλπ.
Ρωτώ τόν Μπενσούντ,
σπουδαστή τής ΟΙκονομίας:
— Ποΰ σπουδάζεις;
— Στήν Βεγγάζη.
— Άπό ποΰ εΤσοι;
— Άπό ένα χωριό, κοντά
στή Σαμπράθα.
— Ποΰ μένεις;
— Έμεΐς οί φοιτητές με-
νουμε δλοι στίς Λεσχες.
— Πόσα πληρώνετε;
— Τίποτα. Πληρώνει τό
Κράτος καί μάς δίνει κάθε μη
να έπίδομα 15 δηναρίων ( -
2.000 δρχ.).
— Τί σλλο σάς προσφέρει
τό Κράτος;
— Ό,τι άλλο χρειαστου-
με στό Πανεπιστήμιο.
Έκτός άπό τούς ντόπιους
φοιτητές, στή Λιδύη σπουδά
ζουν πολλοί νέοι άπό τα Ά-
ραδικά κυρίως καί Άφρικάνι
κα Κράτη.
Στά Πανεπιστήμια των
Εύρωπαϊκών καί Σοσιαλιστι
κων χωρών, σπουδάζουν κυρί
ως, μέ έξοδα της Κυβέρνη-
σης, πολλοί νέοι πού τελειώ-
νουν τίς δασικές σπουδές
στά σχολειό της Λιδύης.
(Συνεχίζεται)
0 «ΜΛΓΟΣ»
0 «ΕΞΟΡΚΙΠΗΣ»
► ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥ!
φ Ή προχθεσινη άφιξη τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ κ
Παπανδρέου, δημιουργησε τό παρακάτω έρ«ΓΤημα
σχετικά μέ τόν κ. Δήμαρχο Ηρακλείου, ό οποίος μετύ'
τό Άεροδρόμιο Ηρακλείου, τόν άκολούθησε καί μ*νρι
τόν Άγιο Νικδλαο.
Ακριβώς, λοιπόν, στόν "Αγιο, την ώρα πού μιλού.
σε ό Πρόεδρος, κι' ένώ δλοι τόν χειροκροτοΰΛχν, 6 κ
Δήμαρχος Ηρακλείου εΤχε συνεχώς τα χέρια τού στίς
τσέπες τής καπαρντίνας τού.
Τότε ακριβώς, ρώτησε κάποιος έναν άλλον:
— Δέν μοΰ λές, ό ΚαρΙλλης είναι έδώ σάν Δήμαρ
χος ή σάν μέλος τοΰ ΠΑΣΟΚ;
Κ ι δταν ό άλλος δέν οτπάντηοτε, ό ϊδιος
ρωσε:
— Γιατί, άν ήταν σά μέλος τοΰ ΠΑΣΟΚ θά χει·
ροκροτοΰσε όπως δλοι.
Καί τότε ό άλλος μίλησε καί εΤπε.
— Μην εΐσαι άδικος... Μπορεΐ νά... κρνώνη.
Ή άλήθεια είναι δτι ό καιρός ήταν λίγο ψυχρός, 5.
χι, δμως, τόσο, δσο... ψυχρές είναι οί σχέσεις τοθ κ
Δημάρχου μέ άλλον έξ 7νωγείων συνυποψήφιό τού,
πού καταχειροκροτοΰσε δχι βεβαία γιά νά... ζεσ^
θή!...
• Μεταξύ των άλλων ττού συνώδευαν τόν κ. Α.
δρεου άπό την Άθήνα, ήταν καί ό κ. Μανόλης Κονρί-
νος, ό οποίος μάλιστα τόν καλωσώρισε άπό μικροψώ-
νού στόν Άγιο Νικόλαο.
Καί κάποιος παρατηρησε σχετικά:
— Νά πού ό Κουρίνος ϋέν όργανώνει μόνο τουριστι
κές άλλά καί... πολιτικές έκδρομές.
Γιά δσους δέν τόν γηρίζουν, σημειώνω δτι, ό κ
Κουρίνος διευθΰνει στήν Άθήνα καί είναι συγχρόνως
Ιδιοχτήτης, τού μεγάλου τουριστικοΰ γραφείου «Ίά-
σων».
• Στή συνεστίαση των μελών τού ΠΑΣΟΚ ττού έγινε
οτήν Ιεραπέτρα, ό γιατρός Δερμιτζάκης άπάγγίΐλε
στίχους τού, άπό αΰτούς πού έχει δημοσιεύσει τταλιό-
τερα ή «Άλήθεια».
"Οταν λοιπόν τέλειωσε, ό παραβρισκόμενος διευ-
θυντής μας, μαζί καί μέ μερικούς άλλους δημοσιογρά
φους, φωνάξανε τό γνωστό έπιφώνημα:
— «Άλέστα»!...
Καί ό συνοδεύων τόν κ. Παπανδρέου, γνωστός άγο·
νιστής συμπατριώτης μας κ. Βαλυράκης, έκαμε άσνναί
σθήτα μιά χαραχτηριστική αντιδράση, την Οποία λί·
γοι δμως κατάλαβαν.
Αύτοι ακριβώς πού ήξεραν δτι «Άλε~τα» σημαίνίΐ,
μεταξύ άλλων, στήν κρητική διάλεχτο.. «Στά δ-
πλα»!...
Φ Ό δροχερός καιρός δέν εύνόησε τόν κ. Παπανδρέου
στίς δυό πρώτες μέρες τής περιοδείας τού στήν Κρή-
τη.
Σχετικός είναι ό παρακάτω διάλογος, μεταξύ δυό
Πασοκατζήδων:
— Ό καιρός δέν είναι... Παπανδρεΐκός.
— Ναί, προτγματικά άν εΤχε ήλιο, ό κόσμος στίς έκ
δηλώσεις θάταν πολύ περισσότερος.
— Δέν πειράζει, δμως, γιατ! εύτυχώς έμεΐς έχομε
.τόν φικό,μας ήλιο, τόν «"Ηλιο τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.>! .
Ο Μαθητης συνεργατης τής « ΑΛηθειας» ( ιαννης Λεδέντης
είναι πλέον άκαδημαϊκός πολίτης καί ήδη βρίσκεται στήν
Άθήνα, δπου θά αρχίση άπό εφέτος — μετά την έπιτνχία
τού στίς πρόσφατες έξετάσεις — την Πανεπιστημιακή τού
σταδιοδρομία. Δημοσιεύομε σήμερα Ινα τελευταΐο σκίτσο
τού, σχετικό μέ την νίκη τοΰ Κάρτερ, τόν Κίσσινγκερ κλπ., '
καί τοΰ εΰχόμαστε κάθε έπιτυχία στήν καινούργια τού ζωή. ,
μεγαλύτερ
δίνει
ή ΑΤ.Ε
β Στήν Ιεραπέτρα άσχολήθηκε ιδιαιτέρα ό κ. Ποπταν
δρέου μέ τό έπίκαιρο θέμα των άγγουριών καί φυσικά
ερριξε μεγάλες εύθΰνες στήν Κυβέρνηση.
Μόλις λοιπόν τέλειωσε τόν λόγο τού, διαμείφθηκε
ό παρακάτω διάλογος:
— Καλά τα εΐπε ό Άντρέας στήν Κυβέρνηση ηάνΜ
στό θέμα αύτό.
— Ναί, πραγματικά δπως τό έπιασε το θέμα θά
είναι πλέον γιά την Κυβέρνηση σκέτο... άγγούρι!
Ό «Άνάποδος* τής «Άλλαγής», έκανε ττροχθές
λογοπαίγνιο, γράφονταίς δτι ευκολο είναι νά έ~-
σημανθοΰν οί άπαδοί τοΰ Κάρτερ στό Ήράκλειο, για¬
τί πηγαίνοντας στό καφενεΐο ζητάνε ίνα... καρτεράκι
Κα! κάποιος παρατηρησε έρωτηματικά:
— Μά τότε πώς διέφυγε τού Τδιου τού «Άνάιτο-
δου», νά προσφέρη... καρτεράκι στήν προσφατη δε-
ξίωση πού έδωσε μέ την... άλλη τού έπίσημη Ιδιότητσ,
πρός τιμήν τού διαφημιστικοθ προπομποΰ τού Κάρ¬
τερ στό Ήράκλειο;
Όποιος απαντήση, κερδίζει ένα... σήμα τού ΠΑ
ΣΟ Κ γιά τό πέτο. (Όχι βεβαία αύτό πού έχει χά-
σει ό «Άνάποδος», μιά καί ψιθυρίζουν μερικοί π«ς
είναι Πασοκατζής... άπό την... ανάποδη).
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΤΑΒΓΡΝΑ
'ΑΙΟΝΥΖΟΣμ
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
Γνωστοποιοΰμε στήν άξιοτιμη πελατεία μας δτι ά¬
πό σήμερα Δευτέρα, ή ταβέρνα μας θά παραμείνη κλει
στή γιά λίγο χρονικό διάστημα.
Την έπαναλειτουργία της θά γνοχπΌποιήσωμί *α'
πάλι άπό την ίδια εφημερίδα.
Εύχαριστοϋμε
Ταβέρνα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»
στήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
κερβίζετβ ηβρισσότερα
(τν: ιι
•Απ6λυτη έξασφάλιοη
τοθ μόχθου σας.
•ΐνΐέ την έγγύηση
τοθ κράτους.
Σιγουριά κα! κέρβος
για όλους.
ΑΓΑΠΠΤΕ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗ
Μην ζεχνδς δτι ή συνδρομή σου
€ΐναι τό οΐκονομικό βτήριγμα τής
'ΑΑΗΟΚΙΑΙ,.
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛ»ν^ΛΛ»^ΛΛ
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λουκαρη 10
ΆτΓέναντι στή Μητροπολη
ΤΗΛ. 286-965
29 ΜΟΙΜΜΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΛΗΦΙΙΑ,. κρΗΤΗΣ
ΙΙΛΙΔΑ 3
ΟΙ Αναγνώστα» μα« γράφοσν έβούθορα καΙ Οπεύβσνα
1Τ-Γ-ΤΐΤ-ΓΐΤ-ΤΐΤΐΤ-ΓΐΤΐΤ
§ ΓΡΑΜΜΑΤΑ §
-Τ -Τ
]Τ^1Τ-Τ-Τ1717—Τ1Τ—Τ—Τ17
πρός την
-ΤΙ717-Γ-Γ1717171717-Γ17
Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
17 17
17_Τ1717-Γ_Τ1717_Τ-Τ1717
ΓΙ-ΡΓΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΕΔΟ ΚΒΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κύριε Δ) ντά,
Σάς είναι γνωστόν δτι ένώ '
οί μττανάνες αρίστης τΓοιότη-1
τος τιμωνται στό εξωτερικόν
πρός 20 δρχ. τό κιλό — ώς >
6ε6αιώνουν οί ταξιδιώται τού
έξωτερικοϋ (Μοναχον κλπ.)
εμείς τίς άγοράζομεν, έδώ,
100 δρχ. τό κιλό — κακορί-
ζικες αττό κάθε άποψιν —
έξ αΐτίας μ ώς οκανςκίλώδους
αποφάσεως τού ύττονργοΰ
Ο ΑΝΑΓΝ-ΣΤΗΣ Ι.Δ.
Η17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Αυριο ξημερώνει ή έπέτει
ος γιά τό Πολυτεχνείο. Είναι Ι
ή δεύτερη έττέτειος. Πρίν 2
χρόνια, τταιδιά 20—25 χρο-
νων έδωσαν τή ζωή τους γιά
τή λευτεριά. Πολέμησαν ένω
μένοι μέ μοναδικό οττλο την
ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ι ΔΡΟΜβί ΙΟΥ ΝΘΕΜΒΡΗ
Ή «Ένωση Κρητών Φοιτη
των Θεσσαλονίκης» χαιρετί
ζει την 3η έπέτειο τής ήρωϊ-
κής έξέγερσης τού Πολυτε-
χνείου καί δηλώνει ότι θά συ
γεχίση νά άγωνίζεται γιά:
— Έθνική Άνεξαρτησία
— Λαϊκή κυριαρχία
* Δκάξιμο των Άμερικά-
νων
— Ούσιαστική έξοδο άττό
τό ΝΑΤΟ
—- Καταργήση των ξένων
Βάσεων.
— Κύττρο ένιαία, κυρίαρ
χη, άνεξάρτητη.
— Νά γίνη τό ΑΙγαΐο θά-
λοσσα εΐρήν—ς καί Φιλίας
των λαων.
— Καταργήση των άντιλα
ΐκών νόμον (330, Ίδιώνυμο,
έκτο— ίσεις).
— Κατοχύρωση καί θιεύ-
ρυνση των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων.
ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΝΟΕΜ-
ΒΡΗΣ.
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΑΝΑΚΗΣ
ττίστη τους, κατάφεραν νά
διώξουν άπο ττάνω μος τόν ζυ
γό τής δικτατορίαν Όταν
τα ττραγματα ήσύχασον ή
νέα κυβέρνηση ξέχασε αύτό
τό περιστατικό. ζ&χασε δτι ύ
ττάρχει τώρα χάρις σ' αύτά
τό: παιδία. "Αν ττνιγόταν αύ¬
τη ή έπανάοταση τΐποτα δέν
Θά ύπήρχε τώρα. θά ζούσα
με στό σκοτάδι. Νομίζω ότι
έχει μιά ύποχρέωση, δττως δ
λοι μας, σ' αύτά τα τταιδιά.
Νομίζω δτι μιό τουλάχιστον
μερά τούς άξίζει. Πώς τιμοΰ
με την 25η καί 28η; Για-
τί τίς τιμοθμαι; Γιά την λευ
τεριά πού μάς χάρισαν τό
182 Τ κα( τό 1940. Μιά λευ-
τεριά δέν μάς χάρισαν, τα
παιδία αύτά τό 1974. Τόν
Νοέμβρη τού '74 δέν έχυσαν
τό αΐμα τους γιά την λευτε-
ριά μας; Την Ιδία λευτεριά
δέν μάς έδωσαν;
Γιατί δηλαδή, νά μην είναι
άργία ή μερά τής 17-11;
Νά μην χάνουμε μιά μερά
ό—"ό τή δουλειά μας ή άττό
τό σχολεϊο μας; Καί δταν γί
νονται ά—εργίες, κρατούν δχι
μιά μερά άλλά 4, 5, 10 κλπ.
μέρες. Γιστί;
Ό λαός περιμένει μιά
θΠΤτΧνΤΤΚΓΓ).
16-11-76
Α Ι.
' Υστ. Γρ.: Παρακαλώ αν
γίνεται νά δημοσιευθή χωρίς
καμμιά ττερικοττή ή πρόσθε-
ση.
Εύχαριστώ
Έμττορίου υπέρ των παραγω
γών μττανάνας τού Νομοΰ
μας.
ΠράγμοπΊ αυτή ή εϋνοια
πρός την έγχώριον μπανάνα,
αποτελεί σκάνδαλον είς 6ά
ρος τής ύγείας των κατανα-
λωτών μας διότι Θεωρεΐται ά-
παραίτητη τροφή κατά τάς!
ττεριόδους Ιδί* τής άσθε Ι
νείας μας, άλλά καί διά
την τροφήν των βρεφών μας.
Άπλησίαστη δμως είς την
άνω τιμήν. ,Εΐναι λοιττον και-
ρός νά ανακληθή ή ανω άπό-
Φαση διά νά παύση μιά όλι
γομελής μερίδα των τταρα-
γωγών μττανάνας νά καταδυ
ναστεύη τό σύνολον των σιν-
μττολιτών μας μέ μ—ανάνες
κατά τό πλείστον αωρες καί
άνούσιες, στερημένες τού ά-
ρώματος καί γευοτικότητος
των μπσνανών τού έξωτερι-
κού, -ού ττρέπει νά επιτρέ¬
ψη τό Υπουργείον Έμττορί-
ου την εισαγωγήν — έστω
περιωρισμένων — καί πρός
διαμόρφωσιν τής τιμής των
είς δρχ. 50 τό ανώτερον, προ
στατεύοντας έτσι, την υγείαν
των εχόντων ανάγκην τής ττρ
λύτιμης αυτής τροφής, άσθε
νών κα! βρεφών μας.
Εύχαριστώ διά την Φιλοζε
ΑΓΡ0ΤΙΚΙ1
ΘΕΜΑΤΑ
ΒΛΕΠΕ - ΑΚΟΥ - ΞΥΠΝΑ
Ναναι κανείς κινούμενος
μέ τα νεθρα στό σώμα τού
καί νάναι άκίνητο στό μυαλό,
αύτό είναι ττάνω άττό τα Φυσι
κά δρια τής ζωής.
Γιά νά μή μοΰ κολλήση
λοιττόν κι' έμένα κάτι τέτοιο
καί γίνω κινούμενη νεκροΦΟ-
ρα, μένω άγρυττνος συνάδελ-

νιαν
Μετά τιμής
Γ. ΨΑΛΤΑΚΗΣ
Συντ)χος Δικηγόρος
φ^γρη.
Ξέρω ττώς δίττλα μου, δ-
πως ξέρεις κι έσύ κι δλοι
μας, πώς στά πόδια μας ά-
λυσσίδες πολλές μάς ζώνουν
καί κλέβουν Οπουλα, σκοτει-
νά καί ξεδιάντροπα ττολλές
ψορές τόν Ιδρώτα μας. Κ ι' δ¬
ταν τα κοπαφέρουν γελάνε
κα[ είς βάρος μας.
"Ετσι Φτάνει κανείς στό ση
μεΐο νά βλέπει στήν "Ενωση
Γεωργικών Συνεταιρισμών
Ηρακλείου κάτι τόσο παρά-
ξενα δσο ίσως θαταν περίερ
Η ΣΥΙΜΕΙΜΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΜΑϊΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ,,
£υν*χ. όφΐ την £ελ. 1
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΖΑΜΑΝΙΑ.,
Τηλέφ. 286-713
Ή έναρξη της χειμερινηςττφΐόδου έγινε μέ τόν εθθυμο
καλλιτέχνη της Κρητικής Μουσικής
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ Τβ χρυσά 6ά-
χτυλα καί ό Γιώρνης Πουλορίνης.
κσ σάν καναττέ, δυό καρέ·
κλες κι' ένα τταληό μικρά γρα
Φεϊο. Βρισκόμουνα μπροστά
στόν θρυλικό ΆμποΟ Σα-
ρίΦ, τόν Άρχηγό τού «ΑΑαύ-
ρου Σετττέμδρη». Άγκαλια-
στήκαμε καί Φιληθήκαμε σάν
δυό παληό! γνόόριμοι.
Συζητούοχιίιμε ΤΓαραττάνω
άττό δυό ώρες. Μοΰ μίλησε
γιά τα βάσα^α καί τούς καη
μούς τού λαοθ τής Παλαιστι
νης. Στά μάτια τού, δμως, έ
λαμπε ή άπόφαση νά πεθάνει
γιά νά λευτερωθεί ή ττατρί-
δα τού. ΕΤχα μττροστά μου
6να μάρτυρα, ένα παλληκάρι
γύρω στά τριάντα, —ού ή
καρδιά τού χτυττοθσε άπελπι
σμένα γιά την γή των ττατέ-
ρων τού. Τότε κατάλαβα κα-
λά γιατί τα τταλληκάρια τού
Μαύρου Σετττέμβρη ττρα
γματοττοιοΰν αύτές τίς τόσο
τταράτολμες «ι' άττελτπσμέ-
νες έττιχειρήσεις αύτοκτονί-
Στήν άρχή μοΰ ανέπτυξε
διεξοδικά τούς στόχους καί
την πολιτική Φυσιογνωμία
τοθ Λαϊκοΰ ΜετώτΓου γιά την
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΠΟΑΑϋλ,
Τηλέφ. 223-395
ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΜΠΡΟΥΣ ΛΗΗΓΑΝ ΛΡΧΗΓΟΣ
Μιά θρυλική ταινία καράτε
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΠΘΡΝίΙλ!
Πρέττει νά την δήτε!...
"Εγχρωμη — Άκατάλληλη.
Η ΙΝΔΟΚΡΙΗΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΑΖΤΟΥ
Θά δεχθή άσθενεΤς την 12ην
Δεκεμβριού άπό 8ης πρωϊνής
£ως 6ης άττογευματινης είς
την Κλινικήν «Αγ. Γεώργι¬
ος».
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οΐκόττεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.; 221-755
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθτ>ματι-
κών παραδίδει μαθήματα σέ
μαθητές Γυμνασίου — Λυκεί
ου. Τηλ. 222-938 καί 233-
106.
ΝΑΡΚΙΣΟΣ,,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Έταιρία ΤΕνΈίίΑ5 — ΕΛΛΑΣ, άντΐττρόσωπος τής Γερμανικής φίρμας
ΝΟΡΟΜΕΝϋΕ έν Ελλάδι, άνακοινεΐ είς ·6 αξιότιμον κοινόν τού Νομοΰ Ηρα¬
κλείου δτι:
Έξουσιοδοτημένα καταστήματα-διά την πώλησιν των ττροΐόντων της είς τόν
Νομόν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είναι τα:
ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κνωσού 15 Τηλ. 287-868
καί
ΑΦΟΙ Σ. Μ5ΣΣΑΡΙΤΑΚΗ Ο.Ε. Κατεχάκη 8 Τηλ. 285-668
Τονίζεται Ιδιαιτέρως δτι μόνον οί αγοράζοντες έκ των ανωτέρω καταστημάτων
τάς έν λόγω συσκευάς, θά τυγχάνουν τού εύεργετήματος τού δωρεάν βΕΡνΐζΙΕ.
Έκ τής ΤΕνΕΐΧΑ3 — ΕΛΛΑΣ
Άπελευθερωση τής Παλαιστί
νης, τονιζοντας μου δτι τό Λα
ϊκό Μέτωπο δεν βρίσκεται μο
νάχα στήν ττρώτη γραμμή άλ
λά έχει καί ξεκαθαρισμένες
πολιτικές θέσεις, είναι δη-
λαδή, Μαρξιστές—^Λενιστές.
Άρχίζομε μέ τίς έρωτα-
παντήσεις πού άφοροΰν την
Έλλάδα καί είδικώτερα την
Κρήτη:
ΕΡ.: Λένε στήν Έλλάδα,
δτι ό Δρ. Τζώρτζ Χαμπάς έ-
χει ίδιαίτερους δεσμούς μέ
την Έλλάδα. Ποία είναι ή
γνώμη σου;
ΑΠ.: Γνωρίζω καλά τούς
ττανάρχαιους δεσμούς της
1 Ελλάδος μέ την Παλαιστί-
νη. ΟΙ δεσμοί αύτοι κι' ή έττι
κοινωνία των δύο λαών ψτά-
νοον μέχρι την έττοχή μας,
ττού οί Παλαιστίνιοι άγωνι-
στές βοήθησαν τούς ·Έλλη-
νες άδελφούς τοθς στόν άγω-
να τους κατά της φασιστι-
κής δικτατορίας.
Ζήσαμε κι' οί δυό λαοί, άλ
λωστε, κάτω άττ' την Τουρκι
κή κατοχή τόσους αίώνες. Με
τα τούς Τούρκους ήρθανε οί
"Αγγλοι καί τώρα οί Σιωνι-
στες όπτειλουν την άνεξαρτη
σία δλων των Λαών τής γτβ-
ριοχής.
Εμείς, τού Λαΐκοϋ Μετώ-
Ίτου, ΰτΓοστηρίζουμε κάθε α-
πελευθερωτικό κίνημα, γιατί
ττιστεύουμε δτι είμαστε τμή-
μα τού παγκοσμίου άττελει»
θερωτικοΰ κινήματος. Τό πρό
6λημα δέν είναι άν ό Δρ.
Τζώρτζ Χαμπάς Ιχει κά-
ποιους προσωπικούς δεσμούς
μέ την ' Ελλάδα, τό γεγονός
είναι δτι έχει σοβαρούς δε¬
σμούς μέ άρκετούς Έλληνες
προοδευτικούς ττολιτικούς.
Άκόμα ττιστεύουμε δτι οί δέ
σμοί αύτοι θά γίνουν βαθύτε
ροι, μιά κι' δλοι άγωνιζόμσ>
στε γιά την ελευθερία των
Λαων μας. Πρόσω—ικά πι
στεύω δτι ύττάρχουν ττολύ Ι
σχυροί δεσμοί άνάμεσα στόν
Έλληνικό καί τόν Παλαιστι-
νιακό Λαό. Καί τουτο τταρά
τό γεγονός δτι μερΐκές Έλλη
νικές Κυδερνήσεις δέν ύττε-
στηριξαν διάΦορα Παλαιστινι
ακά αίτήματα. ΈμεΤς τπστεύ
ουμε δτι ο) προοδευτικές δυ
νάμεις τής Έλλάδας είναι μα
ζί μας κ ι* ΰτιΌστηρίζουν τα
δίκαια αΐτήματα τού Λαόν
μας.
ΕΡ.: Ποία είναι ή γνώμη
σου γιά την Τουρκική είσδο-
λή στήν Κύττρο; Πολλοί "Ελ
ληνες πιστεύουν δτι πίσω
άπ' τούς Τούρκους μιλιταρι-
στές βρίσκονται οί Σιωνι-
στές.
ΑΠ.: 'Υποστηρίζουμε πλή ι
ρως τόν Πρόεδρο Μακάριο
καί τίς ττροοδευτικές δυνά¬
μεις στήν Έλλάδα καί την
Κύττρο. Πιστεύουμε ότι ή εί-
σβολή στήν Κύττρο είναι
τμήμα ενός γενικώτερου άμε-
ρικάνικου σχεδίου γιά την
περιοχή τής Μ. Άνατολής.
"Αλλο τμήμα τρϋ σχεδίου
αυτού είναι ό έμφύλιος ττόλε
μος τού Λιβάνου κι' αλλα
τμήματα αυτού τού ίδιου
σχεδίου θά έμφανιστοΰν συν
τομα καί σ' αλλα σημεΐα τής
περιοχής. Πιστεύουμε δτι τα
μττεριαλιστικά σχέδια των
ΗΠΑ άποβλέτΓουν στήν άπο-
δυνάμωση δλων των προοδευ
τικών δυνάμεων αυτής τής ττε
ριοχής τού κόσμου. Κι' αύτό
ίσχυει δχι μόνο γιά τίς ττροο
δευτικές δυνάμεις άλλά καί
γιά τίς καθαρά έθνικιστικές
τής Μ. Άνατολής, γιατί τα
συμφέροντα των ΗΠΑ έπε-
κτεινονται στήν πλήρη άποδυ
νάμωση κι' ατΓοσταθεροποίη-
ση δλων των δυνάμεων τής ττε
ριοχής^
Καταδικάζουμε άπόλυτα
την Τουρκική είσβολή κ,ι' έ-
χουμε στενούς δεσμούς μέ
τις προοδευτικές δυνάμεις
τής Κύττρου, —ού τίς υποστή
ριζουμε γιά την πλήρη άπε
λευθέρωση τής Κύπρου καί
την έ—αναλειτουργία τής ένι
αιας μορφής τού κράτους
της. Αύτο φυσικά, στηρίζεται
στή δασική άρχή δτι δλες οί
προοδευτικές δυνάμεις της ττε
ριοχής πρέττει νά συνεργάζον
ται στενά, γιατί άν άφήσου-
με τούς ίμπεριαλιστές νά ξε
καθαρίσουν αυτή ή την άλλη
δυναμη, τότε θά ττετύχουν τα
σχέδιά τους, ένώ αν συνεργα
ζόμαστε καιί συντονίζουμε τή
δράση μας, τότε θά πρεπει
νά μάς άντιμετωπίζουν δλους
ένωμένους καί την ίδια στι-
γμή κι' αύτός είναι ό δράμας
πού όδηγεΐ στήν όλοκληρωτι
κή ήττα τού Ίμπεριαλισμοΰ
στήν τγεριοχή μας.
Ι—Ρ.: Μεσα στην Έλληνική
Βουλή, ό Βουλευτής Κρήτης
Κώστας Μπαντουβάς ύττοστή
ριξε έπανειλημένα δτι ή
Κρήτη υφίσταται ένα είδος
Σιωνιστικής εΐσδολής, έπει
δή κάτω άττ' τό σχήμα δια-
Φορων διεθνών έττιχειρήσεων
οί Σιωνιστές άγοράζουν ά-
γροτικές έκτάσεις κ Γ άλλες
ίδιοκτησίες στήν Κρήτη. Τί
τγληροΦορίες έχεις γι' αύτό
τό πρόδλημα;
ΑΠ.: Γνωρίζω καλά τό
τγρόβλημα καί Φοβοϋμαι δτι
τώρα βρίσκεται σέ πολύ κρ!
σιμο σημεΐο. ΕΤναι ενός τερά
οτιος κίνδυνος γιά την εθνι-
κή άκεραιότητα τής Έλλά¬
δας καί ττρέττει νά τό άντιμε
τωπίσει άμεσα ό Λαός κι' ή
Κυβέρνηση τής χώρας σας.
Κάττως έτσι άρχισε κι' ή
Σ ιωνιστική είσβολή στήν Πά'
λαιστίνη. Μέ την έμφάνιση
διαφόρων «άθώων» έταιρει-'
ών. Φυλαχτήτε, άκόμα, άπ' Ι
όττοιασδήποτε μορφής αύτονο
μιστικά κινήματα. Τα δημι-
ουργοΰν οί Σιωνιστές γιά νά,
άτΓοσταθεροποιήσουν τίς προ
οδευτικές δυνάμεις. Ή γνώμη
μου είναι δτι —ρέπει νά βρή
τε τρόττούς ν' άντισταθήτε σ'
αύτό τό εΐδος είσβολής. Κ α!
ύττάρχουν ττολλοί τρόποι. Έ-
μεΐς πάντως, έπειδή έχουμε
πικρή πεΐρα άπ' τή Σ ιωνιστι
κή δολιότητα, διαβεβαιοΰμε
τούς άδελφούς μας στήν Έλ
λά&α δτι θά βρισκόμαστε
στό τΓλευρό τους καί θά τούς
—ροσφέρουμε την ήθική καί ύ
λική μας συμπαράσταση, τγι
στεύοντας δτι ό αγώνας γιά
την έθνική άνεξαρτησία καί
κατά τού Ίμπεριαλισμοΰ εΤ-
ναι κοινάς.
Π. ΒΑΒΑΛΗΣ.
θ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό
Β' μέρος.
γο ή κι' άδιανόητο νά φαν
τασθης.
Βλεττεις ττ.χ. τό "Άρθρον
33 τού Καταστατικοΰ της
καί λέει: «Είς ζητήματα άρ
χαιρεσιών... ή ψηΦοφορία εί¬
ναι μυστική». Κι' δμως αύτό
πού ή/ταν λυτΓηρό ήταν τό
δτι δυστυχώς δέν ήτο δυνα¬
τόν στόν κ. Είσαγγελέα νά
παραστή στήν Γεν. Συν)ση
τής 12—13—15 τού Νοέμ-
6ρη καί νά βάλη λουκέτο έν
ονόματι τού Νόμου.
Ή ίδια Ένωση βρήκε έλ-
λειμα έ—ί 7ετίας περί τό 1.
500.000 δρχ. καί μετά 2 συ
νελεύσεις κύλησαν περί τα 2
χρόνια κα! κανείς δέν εμαθε
γιατί δέν —άνε τό θέμα στό
Νόμο.
Ξανά ή ϊδια Ένωση ζητά
βρασμένα άπό τόν Διευθυντή
της ΚΣΟΣ κ. Βλαχάκη νά έ
πιστρέψη μερικά έκατομμυ
ριάκια άττό τα 0,80 δρχ. δια
κινηστικά κατά κιλό της στα
φίδος, καί νά δοθούν στούς
Συνεταιρισμούς. Κι' δμως ό
Νόμος ττεριμένει κι' δλο ττερι
μένη.
Ή Γδια Ένωση ίδωσε
στούς άντιττ ροσώπους τού
Σώματός της την 15-11-'76
άμοιβή 500 (ττεντακοσίων)
δρχ. ημερησίως καί τρία
(3) όδοιπορικά άλερετούρ.
Τώρα γιατί καί ποίος τα ένέ
κρινε έγώ 'μαι άνθρωπάκι καί
δέν ξέρω.
Στήν ΑΤΕ δίδουν ττοτιστι
κή μηχανή μάρκος ΚΟΥΤ5Ε
ΚΙ'ΝΙ 8)10 ΗΡ. ΠΛΗΡΗ,
πλήν δμως δέν έχει σττιράλ,
γωνιές, φλαντζες κλπ. άλλά
έχει φαίνεται άεροδυναμικές
ίδιότητες άπορροφήσεως τού
νεροΰ καί δέν χρειαζονται.
Καί ή ζωή συνεχίζεται.
«"Ε, τό τταντέρμο καλό ποθ-
ναι τό άμπέλι μου Σύντε¬
κνε», σοΰ λέει ό άλλος καί νο
στιμίζει τό βρουβόζουμο πού
τόν ταΐζουνε οί μάγγες —ονη
ρο αστοί.
Καί.. κοΐληνύχτα σύντεκνε.
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
Κάθο
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Η.
ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ τού Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοΰ Έτπμε
λητηρίου Ηρακλείου, τό δημοσιογραφικό δηλ. δργανο τού
ΕΒΕΗ, έκτυττώνεται στήν Αθηνά!
Νομίζομε δτι ή ενεργεια αύτη της Διοικήσεως τού Έπιμε
λητηρίου, είναι άτταράδεχτη καί άπό ύλικής καί άπό ήθικής
πλευράς. Καί τουτο διότι ένα σεβαστό —όσον Φεύγει άττό
Ήρακλειώτικες έττιχειρήσεις, άλλά κυρίως γιατί έτσι μειώ-
νονται ήθικά οί τυπογραχρικές έττιχειρήσεις τού Ηρακλείου,
άφοΰ ή πρώτη έντύπωση πού σχηματίζει καθένας, είναι ότι
αΰτές είναι άνάξιες γιά νά έκδόσουν έ»α τέτοιο έντυττο.
Έπειδή γνωρίζομε δτι στό Ήράκλειο ύπάρχουν Τυττο-
γραφεΐα καί Έκδοτικά Συγκροτήματα ττού (δττως διαψημί-
ζει μάλιστα £νας «μόνο λεΦτά πού δέν τυπώνουν», άναρω-
τιάμαστε γιατί ό έπίσημος Φορέας των Έμ—οροβιομηχά-
νων τού Ηρακλείου, κάνει αύτη την προσβολή στόν τόττο.
©ά περιμένωμε μιά απαντήση τής Διοικήσεως τού Ε.Β.
Ε.Η., ή όττοία θά πρέττη, νομίζομε, νά γνωρίζη δτι τα λεφτά
πού διαχειρίζεται δέν είναι δικά της. Έττειδή δέ έχομε καί
άλλες ά—οδείξεις περί τού δτι ό κ. Μελισσείδης διαχειρίζε
ται τα κονδύλια τού ΕΒΕΗ, ώσάν νά τ^ραν λεφτά τής Έπιχει
ρησεώς τού, καλόν θά είναι νά ττροσέξη, Καί έξηγούμαστε:
πρόσφοττα μοίρασε τίς διαφημιστικές άνακοινώσεις των
Τεχνικών Σχολών τού ΕΒΕΗ, σέ οποίες έφημερίδες ήθελε.
Μπορεΐ νά μάς πή μέ ττοιά κριτήρια, πρίν τού ττοθμε ε¬
μείς;;;
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
¥
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
Έκτός άττό τή Χανιώττορτα
Τώρα καί στόν Πόρο
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΟΥΠΕΡ — ΜΑΡΚΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πλατεΐα ©ερινοΰ «ΚΡΟΝΟΥ»
ΓΙΆΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Φ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ
• ΡΗΐυΡ3
• ΙΖΟΛΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Πόρος
ΜΙΗΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ Α
ίΤΛθΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΕΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ
— Ο)Ε
ΜΙΧίίϊ
ΚΑΙ
ΛΡ1ΑΔΝΗ
ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΙ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Ωρα 6,30 μ. μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία ΚαλΑεργών 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή ΠοσειΙωνος 28
Τηλέφονα: 4117952 — 4117953
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Αα>οι ΧΡΥ2Ο2ΠΑΘΗ____
ΛΕΠαΐ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
—--- ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΪΗΣ-ΪΗΛ. 22Ζ.41Β --=
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ»*
^ΛΛΛΛΛΛ
Λ»*ΛΛηΛΛΛΓ
ννΜΜΜννΜΜΜΜΜΜνΜ^Λ
Τ-ΣΙΜ Ε Ν Τ Α
ΗΡΑΚΛΗΣ ■ ΟΑΥΜΠΟΣ
Άντιπρόσωπος ΝομοΟ Ηρακλείου: ΓΗΝΐΧΗ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
ΣΙδιρα — Μ-ετόν 5ΤΑί , 3ΤΑίΙΙΙ Ξιλεία: Αυστρίας
Γραφείον Λ. Καλοκαιρινού 208
Τηλέοωνα 284-473 κα! 220-339
Έλατάκια Σουηδίας είς Μεγάλας Ποσότητος
Γραφείου Άρχ. Μσχαρίου γωνία
Τηλ. 223-736
^ΜΜ¥Μ¥¥¥¥ΜΜ¥¥ΜΜ
ΣΕΑΙΔΑ 4
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
" " " ~ΕΗΟ Ο ΪΠΟΪΡΓΟΙ 4ΙΚΑΙΟΣΪΝΗΣ ΛΕΗ ΑΠΑΝΤΗΙΕ
Εϋρύνετοι γενικώτερα τό θέμο
χαρας
πουπριν με/χωμα κου
φραξουν οί αλ^λοι όο οτιομ
προλαβη, ν'α πέι εοχω κπι ι
αυλλαΡπ δικπϋθυ ^^
Ι νί' Μ»ί«ΝΙΖ»ΙΙΗ
29 Νοεμβριού 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΝΑ ΕΝΑ ΔΡΑΛΐΑ
Έ Έκκληοίη Κρήτης υποοΐηρίζει ότι
«τό βέηο τοβ Κρησόκη είναι νορικό»
-—·
ι
ΤΟ ΘΕΜΑ τής έξωσης τού
Μανώλη Κρασάκη άπό τό μα
γαζί τό όττοΐο εΤχε νοικιασμέ
νο άπό τό 1929, Ιδιοχτησίας
Άγίου Μηνά καί ή οώτοτιυρ
τΓΟΛηοτ| τοθ ένοικιαστη σέ
συνδυασμό μέ τίς δυό άπόπει
ρες αύτοκτονίας τού, συγκίνη
οχ'τό εύρύτερο κοινό. ,
ΟΙ μόνοι πού δέν σνγκινη {
θηκαν ήταν οί έκπροσωττουν
τες τόν... ίδιοχτήτην "Αγιο
τού 'Αμερικο νοϋ ΰβριστη
Οά συζητηθή
οτή Βουλή
::::
···»···«·········■·····■·······.·■■···«·■·····»···;·;···;·
απόψεις
ΠΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΙΙΕΥΜΑΤΑ;
ΜΑΣ ΕΙΠΕ ή Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμόν —
πρός τιμήν της βεβαία — ττοιοί δημοσιογράφοι πήραν τίς
280.000 δρχ. Νομίζουμε δμως, ότι πρέπει καί νά μάς ξε-
καθαρίσει γιά ποία σνγκεκριμένα δημοσιεύματα πληρώθη-
καν τα άντίοτοιχα ττοσά.
Γιά την ϊδια έποχή — έποχή της άγροτικής άπεργίας —
ή εφημερίδα «ΑΛΛΑΓΗο (ττού ώς γνωστόν πήρε τα περισ-
σότερα άττό τίς άλλες έφημερίδες) εΐχε ττάρει την γνωστή
άντιαγροτική θέση μέ τό άρθρο τοθ «Παρατηρητή».
Πρέττει λοιπόν νά δώσει μιά απαντήση ή ΕΓΣΗ, γιά νά
μάθουμε δλοι, καί ττροπάντων οί άγρότες, ττοιοί καί μέ ττο.ά
δικαιολογία τρώνε τόν τίμιο Ιδρώτα τους.
Άκόμη, ψιθυρίζεται δτι στό παρελθόν έχουν φαγωθεϊ άπό
έπιτήδειους τής Ένωσης άρκετά μεγάλα ποσά. Πρέττει λοι-
ττόν ή καινούργια Διοίκηση, άφοΰ κάνει έξονυχιστικό έλεγχο,
νά δώσει στή δημοσιότητα τα πορίσματα. Κι' αύτό, ττάλι
γιά νά μάθουν οί άγρότες ττοιός τρώει τόν Ιδρώτα τους καί
γιά νά προλάβουν ϊσως, συνέχεια τοθ κακοθ.
Μέ άφσρμή την «κλειστή» Σύσκεψη
ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΟΥΣΤΟΥΠΑΙΟ.Κ.
Χθές τό ττρωΐ μάς επι
σχέφϋηκε ό κ. Κ. Μαματζά
κης, ό οποίος μάς έκανε
μια σειρά καταγγελίών
γιά ώρισμένες ένέργειες
προσωπων που ένώ άνή-
κουν —τό ΠΑΣΟΚ, μέ τίς
πράξεις τους ή καί τίς πά
ραλειψεις τους αύτές, έκ-
όετουν τό Κινημα.
Συστήσαμε στόν κ. Μα-
ματζακη να μάς κάνη μιά
εννπογραφη μέ δικά τού
λόγια, καταγγελία καί
μάς έφερε την παρσχάτω,
την όττοία καί δημοσιεύο-
με:
Κύριε Διευθυντά,
Άνήκω στό ΠΑΣΟΚ άπό
τή μερά τής Τδρυσής τού.
Μιά άτασθαλία μέ ένοχο κά-
ποιο Νεολαΐο τού Κ ινηματος,
δημιούργησε θέμα παραπο-
μπης τού στό Πειθαρχικό.
Ποία γραφειοκρατικά γρανά
ζιά όψίμων «σοσιαλιστών»
κρατούν τώρα καί 8 μήνες ά
ναπάντητη την κατηγορία,
μέ την τγρέπουσα ή μή πειθαρ
χική ποινή, δέν γνωρίζω.
Σάν έργάτης οίκοδομος, δι
ερωτώμαι ττώς έλαβε θέση
κατά τής απεργίας στόν άντι
εργοττικό νόμο, έκπρόσωπος
τού ΠΑΣΟΚ καί ήγετικό οτέ
λεχος της έργατικής τάξης
τής τΓΟλης μας. Άπό ττοιούς
άραγε παρακινήθηκε; Μή-
ττως έξέφραζε άττοψεις γνω-
στού τοπάρχου τής ττόλης
μας; Πού ενώ καμώνετε τό
Σοσιαλιστή καί τούς έργάτες
καί τούς άγρότες καί κάθε
ττροοδευτικό άνθρωπο δέν δι
στάζει έλαφρά τή καδία νά
τόν χαρσκτηρίζει, καίτοι φΐ-
λο τού ΠΑλΟΚ, «άριστερι-
στή, κομμουνιστήν κλπ.
Δυοτυχώς, μόνο ένκχς έργά
της μττθρεΐ νά γνωρίζει τα ά
γαθα τού σημερινοΰ τιμαρί-
θμου.
Παραμερίζοντας δλα αύτά
πηγά στό κινηματοθέατρο
«Ντορέ» γιά νά παρακολουθή
σω τή Σύσκεψη τού Κάμμα
τος.
Δυστυχώς δέν μοΰ έττετρά
πή ή εϊσοδος, λόγω έκτιμήσε
ως τού προσώπου μου. Παρά
τή είσόδω τού έκτιμητοΰ προ
σώπων καί αξιών, τού φερέλ
πιδος νέου ττού άρέσκεται
στό ψευδώνυμον «Έμπρΐ-
στής» άλλά ώς Φαίνεται ή
καροιά τού, ή ψυχή τού καί
οί πολιτικές τού πεττοιθήσεις
δέν διαφέρουν άττό τού το-
πάρχου ττού όπως ό ϊδιος
τόν τιτλοφόρησε.
Εύχαριοτώ
Κ. ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ
Έργάτης — Οίκοδόμος
Ή ύπόθεση τού Άμερικα-
νοΰ ύβριστη Μπάνκλευ Γκάϋ
γιά την έρωτηματική άποφυ
λάκιση τού όποίου δεν λάβα
με άκόμη καμμιά απαντήση
άπό τόν κ. Ύπουργό Δικαιο
οσύνης, τταίρνει εύρύτερες
διαστάσεις.
Συγκεκριμένα οί Άθηνσϊ
κές έψημερίδες έδειξαν ένδισ
φέρον ένώ αυτή τή βδομάοα
θά κατατεθή έπερώτηση στή
Βουλή.
Σήμερα έπίσης ό διευθυν-
τής μας θά κοινοποιηθή έξώ
δικο πρός τίς άρμόοΊες Δικα
οτικές Άρχές καί τό 'Υττουρ
γεΐο Δικαιοσύνης, μέ τό ό-
ττοΐο θά ζητά την υττεύθι/νη
πληροφορήση τού, γιά τό
πώς έφυγε ό Άμερικανος ύ-
δριστής, ττρίν λήξει ή διάρ-
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ε) ΐυνεχ. απο την ί.ελ. ι
κλπ. Σήμερα κανονικά γιά
τις τΓτησεις στό Ήράκλειο'
χρησιμοττοιούνται μονο τα
^.370 μέτροο, μιά καί τα
280 ττρός την 'ΑΛικαρνοχτσό,
Οπως γραψαμε, εχουν τιεριπέ
σει σε άχρηστια.
Το άεροορομιο Ήροςκλείον
διαθετει ενα παλιό τυπικο ρα
διοφαρο. Π' οχττον ^ χειρι-
οτής τής Ο.Α. κ. Γ. Γαλσκτί
ου, Λεει: «Ύπαρχουν ώρισμέ
να ραδιοκύματα στό Ήρα-
κλειο, άλλα ο ραΰιοφάρος οέν
είναι μεγαλης άκριθειας».
Κι' 6 Κυοερνήτης τού
«Μποϊνγκ 707» τό όποϊο όνο
μάζεται «ΟΡΟΣ ΕΛΙΚΟΝ»
Λεει: «επρεπε νάχει ττρό πολ
λοΰ χαλασει ή 'ΕκκΛησια;
Τα τεχν-ικά μέσα στό Ήρά-
κλειο είναι έλλειττή».
"Ομως άς δούμε τί τεχνικά
μέσα όιοτθέτει το άεροδρομιο
Ηρακλείου, καί τί θά επρεπε
νά διαθετει:
Μοναδικός τού έξοπλισμός
σήμερα, είναι ό παλιός ρα-
διοφαρος πού άναφέραμε.
Τέτοιον έχουν δλα τα έτταρ
χιακά άεροδρόμια. Τέτοιον έ
χει κα! τό άεροδρομιο τής
Κοζάνης, ττου έγινε τελευ¬
ταία έττίκεντρο ττολλών συζη
τήσεων. Ό ραδιοφάρος έκττέ-
μπει ίνα μικρόν άριθμό κυ-
μάτων καί καμμιά Φορά, πά
ρεμτΓθδίζεται ή όμαλή λει-
τουργία τού άττό τούς έρασι
τεχνικούς ραδιοσταθμούς.
Στήν Εΰρώττη, σήμερα,
χρησιμοττοιεΐται τό λεγόμε-
νο νθ·Κ·, ττού άντικαθιοτά
τό ραδιοφάρο καί έχει άσύγ-
κριτα μεγαλύτερη άτι'όδοση,
μέχρι τού σημείου νά λέγε-
ται χαραχτηριστικά δτι άντι
καθιστά τόν ττιλοτο. Τέτοιο
ύττάρχει μόνο στήν Άθήνα
καί στήν ©εσ)νίκη. Στό Ή
ράκλειο, — αν καί διεθνής
όερολι,μένας — τώρα καί άρ
ετά χρόνια, τό σύοτημα ττα
ραμένει «ύττο κατασκευήν! !».
Δέν μπορεσαμε νά έξακριδώ-
σουμε την ττορεία τής κατα-
σκευής τού. ΟΊ πληροφορίες
μιλουν για έργο εγκαταλει
μενά στο έλεος τού Αθηναι
ου εργοΛαοου ττού τό εχει ά
ναλαοει. "ΑλΛες πληροφορίες
λενε, ότι τό εργο έχει οταμα
τησει, λόγω μεγαΛης οαπα-
νης. Ι Ιεριμενουμε μια ΰττεύθυ
νη απαντήση.
Τα σύγχρονα άεροδρόμια,
έχουν άπαραίτητα ροντάρ.
1 ο ρανταρ εχει την δυνατοτη
τα να έλεγχει κάϋε στιγμή
την ττορεια πολλών άεροττλά-
νων. "Ιζτσι, άποφεύγονται έ-
ναεριες συγκρουσεις καί σέ
—εριτΓτωση πού θά χαθεΐ ένα
άεροσκαφος, μττορει νά δο-
ϋουν οδηγιες γιά νά άποφευ-
χθεΐ τό «ψιοιραϊο». Τέτοιο, φυ
σικά, δέν ύπαρχει στό Ήρά-
κλειο! ! !
Τό διεθνές άεροδρομιο τού
Ηρακλείου, άχρηστεύεται δ
ταν ή όροαότητα πέφτει στά
4—6 χιλιόμετρον! !, οττοτε φυ
σικά, δέν μπορεΐ να χρησιμο
ποιηθεΐ γιά ττροσγειώσεις ή
άπογειώσεις.
Ή σύγχρονη Τεχνική έχει
προβλέψει ίνα είδικό μηχάνη-
μα, τό Μ.5. (αϊ - έλ - ες)
ττού δοηθεΐ τόν κυβερνήτη καί
τούς έλεγχτές τού άεροδρομί
ου σέ ττερίτΓτωση κακοκαιρί-
ας. Ούτε κι' αύτό ύπαρχει
στό Ήράκλειο!! !
Αύτη είναι σέ γενικές γραμ
μές ή κατάσταση τοθ άτταρ
χαιομένου άεροδρομίου μας,
ττού τταρά ταυτα συνεχίζει νά
λειτουργεΤ καί μάλιστα μέ
τή μορφή τοθ «Διεθνοΰς Άε
ρολιμένος».
ΟΙ κίνδυνοι δμως, είναι σο
οαρώτατοι καί μέ άφορμή τό
ττρόσφατο δυστύχημα, εμείς
έχομε χρέος νά τίς ϋπογραμ
μίσωμε καί νά τίς θέσωμε
ύττ' όψιν τού κοινοΰ, άλλά
καί κάθε άρμόδιου.
Ν.Ψ.
κεια τής φυλάκισής τού (9
Δεκεμβριού 1976), χωρίς νά
τού καταοάλη την ήθική 6λά-
6η μέ την όττοία εΐχε κατα&ι
καοτεΐ καί στό δευτεροβά-
θμιο δικαστήριο, καθώς καί
ποία είναι ή διεύθυνσή τού
στήν 'Ελλάδα ττροκειμένο»
νά τού κοινοποιηθή την έττι·ια
γή πληρωμής.
ΣύμΦωνοομέ πληροφορίες
μας ό Άμερικανος ύβριοτής
ιμεταφέρθηκε σέ Άγροτική Φυ
λακή καί μείωσε έτσι τό χρό-
νο τής ττοινής τού, άλλά τότε
γεννάται τό έρώτημα γιατί
δέν εΐδοττοιήθηκε ό διευθυν-
τής μας καθώς καί μέ τινος
άπόφαση μετήχθη, διότι κατά
γνώμη όρισμένο» δέν ήταν
νομότύπος ή μεταγωγή.
ΜΙΑ ΙΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ιΊΡΟΣΠΑΗΕΙΑ
Υπογραφάς γιά τού Όρχιεπίοκοπο
ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΚΙΙΜΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ δτ. μιά «Όμάδα πρωτοβουλίας» περ.φέρε. σέ σπί-
τ.α, μαγαζιά, έπ.χειρήσε.ς κα! δημοσία γραφεΐα άκόμη, μιά κατασταση και μα-
ζεύει ύπογραφές «συμπαραοτάσεως» πρός τόν Άρχιεπ σκοπο Κρήτης, ένω συγ¬
χρόνως στρέφετα. εναντίον τής εφημερίδας μας καί Ιδιαιτέρα προσωπικά τού θι-
ευθυντή της. "^ *?>
ΦΥΣ ΙΚΑ δέν δηλώνεται δτι οί «σχόντες την πρωτοβουλιο» είναι δργανα ή Ρ'-
λα προσκείμενοι τού Άρχιεπισκόπου κ. Εύγενίου, άλλά — δπως είναι γνωστό
τα ευκόλως έννοούμενα παραλείπονται.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕ την άπαράδεχτη καί έπικίνδυνη αυτή ενεργειθήσαν έναρ
ξη μεγάλης άναταραχής στούς κόλπους τής 'Εκκλησίας τής Κρήτης. "Ας σκε-
Φθοΰν γιά λίγο οί κύριοι αύτοι πού μάς προκαλούν, τί θά σνμβή, άν τούς ακολου¬
θήσωμε. Άν αρχίσωμε δηλαδή κι' έιμεΐς ή κάποιοι άλλο ι νά μαζεύωμε άντίθετες
ύπογραφές... Ί '.*!"» "Κ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ κάθε άρμόδιο δτι δέν θά μείν»με μέ σταυρωμένα χέρ.α
καί καθιστοΰμε άπό τώρα ΰπεύθυνο όποιονδηποτε έχει άναμεΐξη στήν άπαράδεχτΓΐ
αύτη, άπαρχαιωμένη καί άνέντιμη ενεργεια (λόγω καί τού τρόπου ύφαρπαγής των
υπογραφών).
ΤΕΛΟΣ, νομίζομε δτι μέ τόν τρόπο αυτόν δέν κερδ,ζει τίποτε τό κΰρος τού
Άρχιεπισκόπου, άλλά αντιθέτως μειώνεται καί κατίτροκώνεται περισσότερο,
ένώ ή 'Εκκλησία τής Κρήτης, είσέρχεται σέ έπικίνδυνη πφίοδο.
ΕΜΕΙΣ έπισημαίνομε καί προειδοποιοθμε!...
Η συνκΑουιστικϋ άγόρευση τοθ ΕίοαγγεΛέα κ. Ζορμπβ
φ χ *πο την Χ«λ. 1
Μέ την άφορμή μάλιστα [
της παρουσίας τού την ό-
ποια ΰπογράμμισε ό κ. Εί-
σαγλεας καί την καταθέση
τού, είναι σχεδόν βέβαιο δτι
θά προκύψη μια νέα δικη, σχε
τικη με ϋασανισμό τού κατη
γορουμένου κατά τό 1974,
καΰ' όν χρόνον βρισκόταν
στό στάδιο τής προανοχρίσε
ως γιά άλλη υπόίεση, άπό
τον τστε Άνώτερο Διοικητή
Χωροφυλακής Κρήτης κ.
Σταυρόπουλο.
Το ονοιμα τού καταθέσαν-
τος τό περιστατικό αύτό,
συνταγματαρχη Χωροφυλα¬
κής είναι Μάρκος Ιαλτερής
και ύπη,ρετεϊ ήδη στά Χανιά.
Ό άλλος πού 6ρίσκεται έν
άποστρατεια είναι ό άντισυν
ταγματάρχης Παναγιώτης
Άρναούτης.
Δεν ΰα επεκταθοΰμε σέ πε
ρισσοτερες λεπτομερείς
πρός το παρόν, προτιμοΰμε
δέ νά δώσωμε μερικά χαρα¬
χτηριστικά αποσπάσματα ά-
πο την πραγματικά συγκλο
νιστική άγόρευση τού Είσαγ
γελέα .Ηρακλείου κ. Γ. Ζορ
μπα, που κατέπληξε δσους
εΐχαν την τύχη νά την άκού
σουν.
Η
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΟΡΕΥΣΗ
Ι
ΤΕΧΝ. ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Άνατολικής Κρήτης
Λεωφ. Δικαιοσύνης 55
Τηλεψ. 234431
Ήράκλειο — Κρήτης
ΆριΒμ. Πρωτ. 939
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Τ. Ε. Ε. — Τμήμα Άνα
τολικής Κρήτης όργανώνει τό
1ο Έτησιο Συνέδριό τού στίς
11 καί 12 Δεκέμβρη '76.
Στό Συνέδριό, έκτός άπό τόν
άπολογισμό τού μέχρι τώρα
έργου τού Τμήματος, τόν προ
γραμματισμό τού '77 καί την
άν»άλυα~ των προδλη-μάτων
των Μηχανικών θά γίνουν Ιν-
διαφέροοσες άνακοινώσεις πά
νω σέ γενικώτερου ενδιαφέρον
τος θέματα δπως τό Πενταε
τές Σχέδιο Οικονομ ικής Άνά
πτυξης Άνατολικής Κρήτης
καί τό Πρόολη.μα των Αύθαι
ρέτων Κτισμάτων.
Τό ΤΕΕ — Τμήμα Άνατο
λικής Κρήτης καλεΐ τα μέλη
τού νά ένημερωθούν πάνω στό
Πρόγραμμα τού Συνεδρίου
καί νά ύποδάλλουν τυχόν υ-
πάρχουσες πρός ανακοινώση
έργασίες μέσα στίς προθε-
σμίες πού έχουν τεθή.
Ήράκλειο 19 Νοεμβριού
1976.
Ό Πρόεδρος
ΕΛ. ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ
Ό Γραμματέας
ΒΑΣ. ΖΕΒΕΛΑΚΗΣ
θ. Είναι περιττό νά άνα-
Φερίίώ στήν βαρύτητα την εγ
κΛηματικη, πράξεων περί
τα ναρκωτικά. Θα ήθελα μό¬
νο να είπω ότι αί παραοά-
σεις αύται άποτελοΰν κοςρκ,ί-
νωμα έγκληματικόν, μορφής
δαρυτάτης, τού όποιου αί
προεκτασ&ις είναι οαρεΐαΊ διά
τον κοινωνικόν κορμόν. Καί
είναι περισσότερο πρόδηλος
ή μετάστασις τού καρκινωμα-
τος, στα νβα μέλη τής κοι-
νωνιας, τα όποια κάτω άπό
πολυποικιλους πειρασιμους
καί πολυτροπες κοινωνικάς
συνθήκες, αγονται οτον έΰι-
σμο ναρκωτικών ούσιών.
9 Ό Κοινωνικάς κορμός
υφίσταται πλήγματα άνεπα-
νορϋωτα, άλλα καί ή έγκλη
ματική οραοτηριοτης έκεινων
που αποκεροαινουν έκ τού
έθισμού των ναρκωτικών αύξα
νεται, διότι ή επιχείρησις
είναι λίαν προσοδοΦορος.
Ο. Κυριοι Δικασταί, στήν
προκειμενη περιΤΓτωση δέν έ
χετε να κρίνετε πράξιν συνή
αη, άλλα οαρυτατην: ένάμισυ
στρέμμα ήταν ή έκτασις στήν
όποια εΦύησαν περί τα 300
δενορυλια ίνδικής κανναβε
ως, Βεβαίως οικονομικώς ή
πράξις περιορισθή στό στά-
διο της καλλιεργειας καί συγ
κομιδης. Άλλα ούσιαστικώς
ή ήθικη καί δεοντολογικ.ή ά-
ςιοΛογησις τού έγκλήματος
πρέπει νά βασισθή στην σκε
ψη δτι δέν ύπαρχει καλλιέρ-
γεια άνευ έμπορ.ας.
• Σταθμίσατε κύριοι Δι¬
κασταί άξιολογικώς την βαρΰ
τητα τής τιραςεως και σκεΦνίή
τε πρώτον τα άνομα ώφελη
καί οευτερον τα θυματα έκ
της χρήσεως, διά νά καταδι-
κασετε κατθ τόν κατηγορημα
τικώτερον τρόπον τόν κατηγο
ρουμενο και νά ϋπογραμμισε
τε συγχρόνως την κοινωνι¬
κήν άπαξιαν τού φαινομένου.
θ (Ξίναι σπάνιον τό Φα·νό
μενον τό οποίον παρετηρήθη
σημερον, συγγενής κατηγο-
ρουμενου νά επιρρίπτει τέλε
σιν κακουργήματος είς άλλο
μελος της αυτής οικογενείας.
(ΙΗΜ.: Προκειται γιά τόν
άδελφό τού κατηγορουμένου
τόν γιατρό, ό οποίος κατέθε¬
σε δτι τόν Φόνο πού Φαίνεται
στό ποινικό μητρώο τοθ άδελ
Φού τού, δέν τόν έκανε ό Μα-
νοΰσος άλλά ό πατέρας τους
— πού έχει πεθάνει —-καί ό
Μανουσος ανέλαβε την εύθύ-
νη).
Καί δέν θά εΐχε πολύ ση-
ΚΟΙΜίΜΚΟ Α1-Χ0-
ι
·, £υνέχκχ «πό την
σκεφη δμως, -μάς τό έβγαλε άπό την ΰποψία.
Θύμωνε σάν άναβε τό Φλάς.
— «Βρέ, δέν μ' άφήνετε στά χάλια μου;...>
Κι' εμείς, τόν άφήσαμε. Δέν τού ξαιμοπώσαμε κι' άλλες
πληγές. Τόν άφήσαμε νά κοιμηθεϊ στήν χειμωνιάτικη — πιά
- νύχτα, χωρίς σεντόνια, χωρίς κρεββάτι, χωρίς τίποτα.
Κάποιοι άλλοι δμως, πιό άρμόδιοι άπό μάς δέν επρεπε
να τόν άφήσουν. Δέν έννοοΰμε λύσεις σάν αΰτές των έξώσε-
ων. Είμαστε δλοι άνθρωποι. Ή Πολιτεία πρέπει νά πάρει
μιά άπόφαση. Γιά νά σταματήσουν οί άνθρωποι νά κοιμοΰν-
ται στίς σπηλιές, στίς τρώγλες καί στά παρόμοια παραπή-
γματα.
ΑΑΑ
Τό παραπάνω παράδειγμα, είναι πιό ύποφερτό άπό την
περίπτωση πού θά άναφέρουμε.
Έχετε ξαναδεϊ άνθρωπο νά τρώει σ κ ο υ π ί δ ι α}
Ασφαλώς, δχι.
Κι' αύτό δμως γίνεται. Καί μάλιστα στό Ήράκλειο. Έ-
νας άνθρωπος πνευματικά άνισόρροπος, τρώει άπορρίμματα
καί κοιμάται πάνω στίς νάϋλον σακκούλες.
Είναι ό άνθρωπος τής πρώτης φωτογραφίας. Είναι ένα
άπό τα πολλά θύματα των άνθρώπων, τής κοινωνίας, τού
πολιτικοϋ μας θΓυστήματος.
Κ α! δυστυχώς, δέν θάναι τα τελευταία θύματα έτοΰτα.
©ά άκολουθήσουν κι* άλλα, δσο ή άδιαφορία των κάθε λογής
ύπεύθυνων, κι' έμάς των ίδιων των άπλών άνθρώπων, συνεχ'-
ζεται!...
μασίαν τό γεγονός αν επρό¬
κειτο περί συνηθους πράξεως
άλλά περί φόνου καί άν άπε
διδετο σέ αλλο πρόσωπο, αλ
λά στόν γεννήτορα τού κατα
μαρτυρήσαντος. Τα πάντα
συγχωροΰνται άπό πλευράς
μάρτυρος ύπερασπίσεως 6-
ταν μάλιστα προκειται περί
συγγενοΰς τοιούτου βαθμοΰ,
άλλα δέν συγχωρήται νά άπο
δίδεται τέλεσις κακουργήμα
τος είς πρόσωπον πού οέν
δύναται νά υπερασπισθή τόν
εαυτόν τού λόγω τού δτι ευ¬
ρίσκεται είς τόν τάφον. Υπο
γραμμίζω δέ δτι ό καταθέ-
σας είναι επιστήμων καί ότι
καταθέτων εΐπε άκόμη δτι ό
ϊδιος εΐχε περισσότερη ίκανό
τητα άπό τόν κατηγορούμε
νόν αδελφόν τού νά κσλλιερ-
γήση τό χασίς καί δμως δέν
έκατηγορηθη. Θά επρεπε δ¬
μως νά τό εΐχε είπη κατά την
προδικασίαν διά νά έκτιμη-
θή δεόντως.
• Μέ εντυπωσίασε (διαιτέ
ρως τό γεγονός νά βλέπω τόν
πρώτον μάρτυρα ύπερα¬
σπίσεως άνώτερο άξιωματι-
κό Χωροφυλακής, τον τότε
Διοικητή Ρεθύμνης καί νυν ϋ
πηθετοΰντα είς τα Χανιά. Τού
το είναι πρωτότυπον, διότι
δέν έχει τύχει είς εμέ μέχρι
σήμερον νά βρεθώ ενώπιον
μάρτυρος αξιωματικόν Χωρο¬
φυλακής έν ενεργεια, πού νά
ϋπερασπιζεται κατηγορούμε-
νον διά πράξεις κακουργημα-
τικάς. Ή μαρτυρία τού αύτη,
πρέπει νά άντιμετωπισθή
διττώς: οικονομ ικώς καί ού
σιαστικώς.
Δικονομικώς εγένετο ήδη,
δεδομένου δτι τα κατατεθέν
τα ύπ' αυτού (προκειται γιά
τόν συνταγιματάρχη Σαλτε-
ρήν) εζητήθησαν προκεΐιμένου
ή Είσαγγελική Άρχή νά ε¬
νεργήση αρμοδίως, άφοθ ά-
νώτερος άξιωματικός κατη-
γορεΐ οννάοελφόν τού διά σω
ρατικάς κακώσεις τού κατη¬
γορουμένου, πράξις ή όποία
δημιουργεΐ κλΤμα συμπαθείας
πρός αυτόν.
Ούσιαστικώς, ή μαρτυρία
τού δέν προσφέρει καθότι ώς
ό ιδιος όμολογησε κατά τόν
έπίμαχον χρόνον έτέλει έν
αδεία
Καί ό κ. Ζορμπάς έτελείω-
σε ώς εξής:
• "Ισως έμακρυγόρτκτα, ό
χι λόγω τού άριθμού των άδ
κημάτων, άλλα διότι δτάν έκ
δικάζονται τόσον βαρεία! ύ-
ποθέσεις, χρειάζεται νά πά
ρατείνεται ό λόγος τβθ κατη
γοροΰντος Εισαγγελέως, ό ό
ποίος κατάτείνει δι' αυτού,
είς την ύγειά κατεύθυνση, τής
περί Δικαίου αντιλήψεως έκεί
νων πού πορακολουθούν τάς
δίκας αύτάς οί οποΐοι πρέπει
νά άντιλαμβάνονται καί νά
μην γεννάται μέσα των ούδε-
μία άμφιβολία, διά τό δτι
πρώτον: ό Νόμος είναι σε-
βαστός, δεύτερον: ό παρανο
μών κολάζεται καί τρίτον: ή
έννομος τάξις γνωρίζει νά ά
ποβάλη έκ τού κορμού της,
βαρέως παρανομοϋντα μέλη
της καί νά κολάζη τάς έγκλη
ματικάς των πράξεις.
Η ΔΙΚΗ ΠΑ ΤΑ ΖΑΡ1Α
ε}. £ννέχει« άπό την σελ. 1
είναι άπών) κατωνόμασε τόν
Προεδρο τής Νομαρχιακής Έ
πιτροΓτής Ηροτκλειου τής
«Νεας Δημοκρατίας» καί
συνυπεροχ—πστή, κ. Ίωάννη
Τσαντηρακη, ό οποίος φυσι-
κα καί οέν αντέδρασε καθό-
λου.
«) Ό διευθυντής τής «Ά
λήθειας» καταθεσε έπ'ισης δ¬
τι στό «Σπόρ Χάουζ», δπου έ*
παιξε ό ίδιος ζαρι μέ νέους
καί σπουδαστές των ΚΑΤΕ,
ΜΙΑ ΕΠΙ1Τ0ΛΗ ΓϋΥ
κ. 1Τ. αΝΔΑ-ΟϊΛαΚΜ
Προχθές Παρασκευή 27
τού μηνα, πηρα.με καουστερη
μενά, μια επιστοΛη τού για-
τρου κ. λτεΛΐου Άνυρόυλακη,
^γραμμενη στις 1/; ι Ι) σχε
τικα μ ε οσα ενα σχολιο που
τού καναμε σε οσα εγραψε
στην εφημερίδα «_ημυκρα-
της», παιρνοντας τη γνωστή
σΐΛη υπέρ τού Άρχιεπισκο
τι ου και εναντίον μας. Ί ην ε¬
π ιστοΛη αύτη τιου είναι τρι-
σημισυ (^,^) οαχτυλογρα
φημενες σελιόες (!!!) γιά
καοαρα τεχνικούς λογους οέν
όημοσιευομε σ' ολ>το το φυλ
λο. ©α τη δημοσιευσωμε μέ
πρώτη ευκαιρια, αν και όεν
ειμασηε υττοχρεωμένοι ουτε ά
πό τον περι ι ι>/ιου Νομο, ά-
φού ςεπερνά κατα δέκα καί
πΛεον φορες τό δικό μας κεί
μενο, ένω τχΐπρεπε νάναι ίσο
μέ αύτό. θά τό πράξωμε δ¬
μως γιά νά βγάλωμε καί μιά
ήθική — οίκονομική ύποχρέ-
ωση άπέναντι στόν κ. Άν-
δρουλάκη, ττού δέν παρελεί-
πει — παραττοιημενη κι' ού
την — νά "μας την «άποχτυ-
πηστ>» δπως λεμε στήν Κρή-
τη. Άλλά κυριως θά διαθέ
σωμε τόν πολυτιμο χώρο μας,
γιατί ή έτι■ιστολΐί1 στρέφεται
εναντίον μας. Καί φυσικά θά
απαντήσωμε στόν γιατρό κ.
Άνδρουλάκη, μέ λίγα άλλά
χαραχτηριοτικα λόγια.
(έχασε 1.600 δρχ.) παρευρί.
σκονταν καί δυο αστυνομικά
δργανα μέ πολιτική περιβο-
λη (γι' αύτο καί τα χαραχτή '
ρισε τής Ασφαλείας). Εΐπε
θκομη ότι ό Ρυακιωτάκης,
που τόσο πολυ τον βοηϋησε
στή δυσκολη καί πρωτοτυπη
αύτη Οημοσιογραφικη έρευνα,
δπως τού εΐπε, επαιςε ζαρια
με αστυνομικούς.
Τουτο επι&εοαιωσε στή συ
νέχεια ό κ. Ρυακιωτάκης κα-'
ταοετοντας.
9. Ακριβώς άπό τα πα-
ροΓπάνω, δπως δήλωσε ό κα¬
τέχων την ς^ισαγγεΛΐκη έδρα,
θα οιαταχθουν σχετικές άνα
κρισεις, απο τίς οποίες δέν
άπακλειεται νά προκύψη νέ«
δικη.
β Ή δίκη που κράτησε
πολλές ώρες, παρουσιασε με-
γαλο ενθιαφερσν καί ή αί «ου
σα ήταν συνεχώς καταμεστη.
• Ό όιευϋυντής της «Ά-
λήθειας» εΐπε έπισης ότι θά
τιρεπε νάναι καί ολλοι κατη-
γορουμενοι καί κυρίως έκεΐ-
νοι που είναι ύπευΚυνοι γιά
τα μεγάλα έπισημα χαρτο
παίγνια.
β Ό κατέχων την Είσαγ¬
γελική έδρα Άντισαγγελέας
κ. Μαρκης, έκανε μια ένδια-
φέρουσα άγόρευση πού εΐχε
καί κοινωνικό περιεχόμενο, έ
ΑΝΑΒΟΛΗ
νώ έπίσης συνεχάρη τόν διευ
θυντή μας γιά την ένδιαφέ-
ρουσα δπως την χαραχτηρι
σε καί κοινωνικής σημασίας
δημοσιογραφική τού έρευνα.
ΛΛΛ
Κα! κάτι σχετικό μέ δ¬
σους άρχισαν εμμεσες καί ά
μεαες άπειλές εναντίον μας
καί τού βασικοΰ μάρτυρα κ.
Κ. Ρυακιωτάκη: Όχι μόνο
στό Έφετεϊο δπου θά έττανα
λειφθη ή δίκη λόγω τής έφέ-
σεως των καταδικασθέντων,
θά τηρήσωμε την ϊδια γραμ-
μή μαρτύρων αληθείας, άλλά
και άαο τίς στήλες τής έφη
μερίδας μας ανεξαρτήτως
συνεπειών θά συνεχιστή
ό αγώνας εναντίον έκείνων
πού μέ τίς ένέργειες τους, -
αύτοι δχι έμεΐς — προσπα-
θούν νά μετατρέψουν τό Ή¬
ράκλειο σέ Λάς - Βέγκας.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΥΠΚΤΗΡΙΑ
ΟΙ σπουδαστές των ΚΑΤΕ
τού Τμήματος Συγκοινωνια-
κών Γ' Εξαμήνου, εκφρά-
ζουν τα θερμά τους συλληπη
τήρια πρός την οίκογένεια
τού αειμνήστου Καθηγητή
τους
ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΛΑΔΑ
πού βρηκε οΐκτρό θάνατο στό
ττρόσφατο άερόπορικό δυστν
μ
Καταθέτουν γιά τή μνήμη
τού τό ποσόν των δρχ. 300
υπέρ τού Ίδρύματος ΕΙδι-
κών Παιδιών.
ΑΙ.ϋΗΙ:Α_ΑΚΗ
Όπως είναι γνωστό, ό
συλληφθείς προσφάτως Ήρα
κλειωτης κ. Παναγιώτης Άν-
δρεαοακης, την ήμέρα ττού ώ
δηγήθηκε στους κ.κ. Είσαγγε
λεα και Άνακριτή, ζήτησε >ά
μάς μιλήση γιά «τό μυστικό
των δπλων» πού βρεβήκανε
στό σπίτι τού. Καί δπως
γράψαμε στό περασμενο μας
φυλλο, σήμερα επρόκειτο νά
δημοσιεύσωμε δ,τι μάς δηλώ
νέ.
Τηρώντας τή ονμφωνία
μας καί σεβόμενοι την έπιθυ
μία τού, τόν έπισκεφθηκαμε
στά Κρατητήρια Ηρακλείου,
την έπαύριο ακριβώς τής άπο
λογίας τού στόν κ. Άνακρι-
Ό κ. Άνδρεαδακης εΐπε
στόν διευθυντή μας δτι θά
πρέπει νά περιμένη άκόμη λί
γο, γιατί κρίνει γι' αύτό πού
θέλει νά πή δτι δέν είναι Ι
τοιμος άκόμη. Εΐπε άκόμη δ¬
τι γράφει καί δτι μόλις αύ
τος κρ'ινει σκόπιμο θά μάς
ξαναφωνάξη.
ΈμεΤς περιμένομε καί έλ-
πίζομε δτι καί οί άναγνω-
στες μας, (άναγκαστικά δ¬
πως κι' εμείς), θά κάνουν τό
ϊδιο.
Τό Δικαστήριο ττού έξέδω-
σε την παραπάνω άπόφαση,
άπετελεΤτο άπό τόν κ. Πανα
γόπουλον (Πρόεδρον) κα!
τούς Πρωτοδίκες κ.κ. Μτταρ-
μπάτσην καί Βερβέραν. Την
Είσαγγελική Ιδρα εΐχε ό κ.
Μαρκής καί Γραμματέας ή-
ταν ό κ. Κατσακός.
Μέ την εύκαιρία σημειώνο
με δτι έττειτα άττό άποοοτική
συμπληρώση διετίας στή θε
ση τού Άνακριτοΰ, ό κ- Βερ
βέρας άντικαταστάθηκε άπό
τόν κ. Παντελάκη.
Μηνά, κληρικοί, οί όποίο, ό.
πως οηΛωσαν τΟ ο*«ρουν νο.
μικο.
«— Τό θέμα είναι νομι.
κόν>.
Αύτη ήταν ή σχετική ς^
τηση που εοωσαν στο οιεν»νν
τη της «ΑΛηΒειας» ό μέν
πρωσΐφέας τού Αγιου
παττα - Άντωνης
μητριου, αΰτοπροσωπως, 0
οε Αρχιεπισκοπος Κρήτης
μέσω τού κ. Γίρςίτοονγ^
Λου.
Τό Γδιο δήλωσε αυτοπρο¬
σώπως ό Άρχιεπισκο-ος κ
1=υγενιος ττρος τη ονςυνο. ττχ,
κ. Κρασακη, η σποιατονίιτι
σκεφιηκε και τού *Λ*#«-ττα.
ραστατικα το οΐκογενοακο
της οραμα.
Μ ιοια έπιοχέΦτηκε τόν
ΕίσαγγεΛεα ΗρακΛκιου κ
/.ορμπα για τό αύτο οεμα
ϋστοσο το εκκΛησιαατικο
ΣυμοουΛιο τού Αγιου Μη»α
προκ^ρυςε για χ«£ς θημοπ,^
σία ενοικιάσεως τού καταστή
μοτος της Ι ΐΛατειας ^αΛΛ£ρ
γων, για τη ματαιώση της ο
ποίας κινηϋηκα,ν τόσο 6 οιιο
θι/ντιΐς μας, όσον και οααοι
συμποΛιτες.
ι ιρεπει νά τονιστή δτι η
κατασταση της οικογ&ι&ας
κ.ρασακη είναι κυριοΛεχτικα
θΛΐοερη και μεχρι στιγμ,,ς
ουοεις εχει επιοειζτι κατονο
ηση σε ενα τόσο σκΛηρο ον-
ομωπινο οραμα.
—ντυπωση προκάλίοχ και
τό γεγονός ότι καμμιά ήμερη
σία *:ρημφΐοα οεν εγραψι τι
ποτε για την ειθηστ) τού αύ
τοπυρποΛισμου τού Κρατ—.
κη, αν και συνεοη στο κεντρι
κωτερο σημειο τού ΉρσχΛΐι
ου.
Πρέπει νά τονιστή άκόμη
ότι ο ανορωττος ούτος πον ί-
ξωστηκε απο τον Ιοοχτητη
τού μαγαζιου τού Άγιο Μη-
να, ειχε πΛηρωσει καί το
Ιεπτεμοριο τού 1976, όττό-
τε — όπως ύποστηριζουν· ώρι
σμένοι νομικοί — αντο τ>ίω-
ρειται σιωπηρή συνεχιοη τής
μισϋώσεως.
Κι' άκομη δτι «πως φαίνε
ται άπο ουο έγγραφα, τού
Έκκλησιαστικου λυμοουλιοι/
που υπογραφει ό κ. Παπαδΐ|
μητριου, τα εξωστέα πραγμα
τα χαραχτηρισσηκαν σαν χά
τασχεοεντοα
Πέραν δμως των νομικών
θεματων που προσφέρθηκε
να ςεκαθοορισει ό γνωστος 6ι
κηγορος κ. Γ. Στρατακης, Ο-
παρχει τό ήθικο βεμα, το ό-
ποιο όσο κ,Γ άν προσίταθούν
δεν θα ςεττερασουν ευκολα οί
... έκπροσωττουντες τόν "Αγ»
Μηνά κληρικοί.
Γιά μια τελευταία φορά
τούς ζητουμε νά άναθεωρή-
σουν καί ν' άφήσουν τόν Κρα
σακη νά συμπληρώση τούς
8 μήνες πού θέλει νά πάρη
την σννταξη των 4.000 δρχ
άττό τό ΤΕΒΕ.
Στο άνορωπκνο δράμα τής
οικογενείας Κρασακη πρέπει
νά συμπαραοταθή ή 'Εκκλη¬
σία κι' δχι νά γινεται άφορ-
μή γιά τη χειροτέρεψή τού
Έξ άλλου, ή ζωή ενός άν-
θρώπου κινδυνεύει, έν» μιά οί
κογένεια όλόκληρη ταλσιττω-
ρεΐται.
Ποίος θά την βοηθήση, ά-
φού ή κεφαλή τής 'Εκκλησίσζ
δηλώνει δτι... τό θέμα είναι
νομικό;
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤϋΥ ΑΙϋη/ιΗΑΗ
Τό περίφημο ζωγραψικό
έργο πού δημοσιεύσαμε στο
περασμενο μας φύλλο και
πού είκονίζει τόν πρώτο νε¬
κρά τού Πολυτεχνείου, Διομη
6η Κομνηνόν, με φωτοστέφα
νο Άγίου, είναι τού συνεργσ
τη της «Αληθείας» κ. Τάκη
Βάβαλη καί πρωτοδημοσιεύ-
τηκε όλοσέλιδο εξώφυλλο στο
τεύχος τού περιοδικόν Πμ
τικα Θέματα», πού
ρεϊ ήδη.
υ κ. Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΙ
ΣΤΗΝ 1ΠΑΡΤΗ
Στό Μνημόσυνο γιά τούς
118 έκτελεσθέντες άττότους
Γερμανούς, ττού έγινε την «
ρασμενη Παρασκενή στη
Σττάρτη, κατέθεσε &&*&
καί μίλησε, ό βουλειπης κ.
Κ. Μπαντουβάς.
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙ2ΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
«) -υνεχ. *πο την
τακερματισμένη — καί σΐίς ήμερήσΐ€ς έφημερίδες.
Π' ΑΥΤΟ παρακαλέσαμε τόν κ. Παπανδρέου, τ
τής ίδιας μέρας στήν Ιεραπέτρα νά μάς απαντήση σέ μ·σ
σειρά έρωτήσεων, δπως είχε γίνει κα! στό προηγούμενο το-
ξίδι τού, άλλά μάς άρνήθηκε καί μάς είπε νά τού ι"10**
λυμε μερικές γραπτές γιά νά μάς δώση έπίσης γροπττές ο·
παντήσεις.
ΤΕΛΙΚΑ ό κ. Παπανδρέου τό Σάββατο τό σεσημέρ· μ*
δήλωσε δτι «λόγω φόρτου» δέν μπόρεσε νά απαντήση. Του
προτείναμ€ τότε νά μιλήσωμε μόνο γιά τό Αύτονομιστικο
καί μάς παρέπεμψε σέ δσα εΐχε πεΤ στήν πρωΐνή συνέντ1^
ξη Τύττου, στήν όποία «Ή Άλήθεια> δέν προσκλήθηκε
καί — δυστυχώς — μέ τίς άλλεπάλληλες άλλαγές τού "Ρ°
γράμμο—ος δέν πληρκχ|κ>ρηθήκαμε τό γεγονός, διαφορετι1σ
θά πήγαινε άπρόσκλητη.
ΕΠΕΙΔΗ ή εφημερίδα αύτη δέν εχει κομματικές
σεις καί έπειδή δέν άκούει κανενός εΐσηγήσεις, ένώ
ληλα πιστεύει δτι ό Λαός πρέπει νά ένημερώνεται δσο Υ1"
νέται περισσότερο, δημοσιεύει τίς έρωτήσεις πρός τον *
Ποπτοτνδρέου καί περι,μένει τίς άπσντήσεις τού, δπως του
χιστον ΰποσχέθηκε τό μεσημέρι τού Σαββάτου ό Πρόεδρος
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στόν διευθυντή της.
ΚΑΤΑ τα άλλα, συγχαίρει τόν κ. Παπανδρέου γιά τό **
ρος πού εΐχε νά άποκαλύψη δσα σπουδαΐα εΐπε, γιατ' ·υσ''
κά άλλο είναι νά τα λέη ενός δημοσιογράφος καί σλλο ί^
άρχηγός πολιτικού Κόμματος.
Μέγεθος Γραμματοσειράς