98641 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
φ
ι
ι
ι
ι
ι
Χβρας σ' αυτόν, πού πρίν μέ
χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
στόμα, Λρολάβγ) νά π€Ϊ ϋστω
καί μιά συλλαβή δική
τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΛιουβυνΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
' Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
Χράνος 2ος — Άρ. Φύλ. 76—Δρχ. 5

_
και
Πολιτικά 'Άρδρα
ΝΑΤΟ, ΕΟΚ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡϋΥ
ΑΠΟ ΤΗ Γενική Συνέλευση τού ΟΗΕ έγκρίθηκε
πρό ημερών, μέ μεγάλη -λειοψηφία, τό σχέδιο των Ά-
δεσμεύτων γιά την γρήγορη ά-οχώρηση των Τουρκι¬
κών στρατευμάτων άττό την Κύττρο, τόν τερματισμό
κάθε ξένης έττέμδαοης στίς ύττοθέσεις τοϋ Κυττριακοΰ
Κράτους, τής έτπστροφής των ττροσφύγων στίς εστίες
τους κλπ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ τιμά ότΓωσδήττοτε την ΤΓρωτοβουλία
των Άδεσμεύτων Κρατών, όπως καί δλα τα ύπόλοιττα
Κράτη μέλη τού ΟΗΕ, γιά την τίμισ καί είλικρινή
συμποράστασή τους οτό χειμαζόμενο καί καταδυνα-
στευόμενο Κυττριακό Λαό, άττό τούς κάθε λογής —ρά-
κτορες τού ΆμερικανονατοΊκοϋ ' Ι μπεριαλισμοΰ.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ άκόμη ένα γερό χαστούκι κατά τού ά-
ποκρουστικοΰ καί έπικίνδυνα θρασύ προσώπου τοθ
τυχοδιωκτικοΰ Τουρκικού σωβινισμόΰ καί έ—εχτατι-
σμοθ.
ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ δμως ή ίδια άττόΦαση νά ά—οτελεΐ τό
μέσο καί μέτρο άποκάλυψης τού βάθους τού ρήγμα-
τος τΓθύ μάς χωρίζει άττό τούς κατασκευασμένους «ά¬
νωθεν» δήθεν φίλους καί σνμμάχους μας καί τής άττο-
τυχίας της ττεριβόητης Έλληνικής έξωτερικής ττολι-
τικης.
ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ δείχνει γιά άλλη μιά Φορά, -ώς μάς
βλέπουνε οί Δυτικοί «φίλοι» μας. Άλήθεια τί εΐρω-
νία τής τύχης! Την ώρα ττού θριαμοΌλογούσαμε γιά
τή ν«κραντχσταση τής άνύτταρκτης Άμερικανοελληνι-
κής φιλίας μέ την έκλογή τού Κάρτερ στήν Προεδρία
των ΗΠΑ καί τή στιγμή πού ό μαθητευόμενος μάγος
τής ν^ρανάστασης αυτής, Οψωνε στήν Αθηναι τό
ποτήρι τού γιά νά εύχηθή στόν άλλο Ιεραπτόστολο της,
γεροιχτιαστή Κέννεντυ, τή μοχροημέρευση τού κάλτπ-
καυ δόγματός τού τού «άνήκομεν είς την Δύσιν», στούς
θαλάμους κα! στούς τΓροθαλάμους τού μεγάρου τού
ΟΗΕ, οί κροφοί ττράχτορες τού 'Αμερικανοδυτικαευρω-
παικοθ ϊμττεριαλισμού, προστταθούσανε νά βροΰνε τρό-
πο νά ύττοσχάψουνε τα δίκαια σϊτήματα τού άδελφού
μας Κυπριακού Λαοΰ καί οί Φανεροί έκπρόσωττοί τού
πλύνανε δήθεν καί ξεπλύνανε τα ματωμένα άττό τό
αΤμα των ϊδιων θυμάτων τους, χέρια τους, μέ την
άμέτοχη τάχα στάση τους, σ' ένα δράμα ττού οί ϊδιοι
δηνμιουργήσανε.
Ο ΤΡΟΠΟΣ, δμως, αύτός, ττού μ&ς βλέττουνε οί
Δι/τικοί «φίλον» μας καθωρίζει νομοτελειακά καί τό
χάσ,μα πού χωρίζει τα έθνικά μας συμφέροντα άπό
τίς ίμτΓεριαλιστικές έτπδιώξεις τους στήν ττεριοχή τής
άνατολικής λεκάνης τής Μεσογείου ττού ζοθμε. Η
Κύπρος είναι Ινα κομμάτι γής, πού ττανω τού, χιλιά-
δες χρόνια τώρα, ζούνε άνθρωιτοι μέ κοινή γλωσσα
καί έθΐιμα μέ μάς καί ττού κανείς δέν ίχει τό δικαίωμα
νά τούς ξεριζώσει ά—ό τό χώμα ττού γεννηθήκανε,
γιά νά έγκαταστήσει σ' αϋτό τα ττειθήνια όργανα των
διεθνών έγκληματικών σχεδίων τού. Δέν έχει τό δικαί¬
ωμα κανείς νά τούς στερήσει τό δικαίωμα: της άνεξσρ
τησίας τους. Τό δικαίωμα τής είρήνης. Τό δικαίωμα
τής ελευθερίας άπό τόν ξένο ζυγό, είτε αύτός ό ζυ-
γός λέγεται Έγγλέζικη άποικιοκρατία, είτε Άμερικα
νΌΐ»α—οικοτουρκική άστυνομοκρατία καί —υρινικοβαοτ.-
οπτχνίδα.
ΔΕΝ ΞΕΓΕΑΑ λοιπόν — δέν ττρεττ εί νά ξεγελά —
κανένα, σωστά σκε—τόμενο Έλλτγνα, ή θέση καί η
% Σλ>νέχβια στή ο«λ- 4
«Ό κακάς παπάς εύδύνεται γιά τή ζωπ μου...»
Παιιηοθ Ηρακπειώτη
"Ηρωα τϋς Κατοχής
ηΥΤΟΠΥΡΠΟΑΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΙΑ: Ή εξωση πού τού έ'κανε
6... "Αγιος Μήνας Φπως γράφει
οτό γράμμα πού άφησε σχήν
γυναίκα τού καί σία παιδία τού
ΟΠΕΙΡΕΣ ΟΥΤΟΚΤΟΝΙΒΣ
ΚΥΡΙΕ ΑΡΧΙΕΠΙΧΚΟΠΕ: Ποθ «Ινα· 6 Νόμος τού Οεοϋ; ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: τι γΐνεται μέ τό Νόμο των Άνορώπων ;
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, άττό τα ·>*αλιά χρόνια, ό "Αγιος Μη¬
νάς ήταν ή κρυφή έλττιδα κάθε Χριστιανοϋ, κάθε άδικημένου.
Σήιμερα ό ΆγΊος Μηνάς, φόρεσε τόν μανδύα τού Νόμου
καί άφησε στούς ττέντε δρόμους έναν φτωχό ανθοωττο, έναν
φτωχό Χριστιανό, ένα φτωχό "Ελληνα ττατριώτη! ..
"Αν άκούγαμε δτι ενός ι¬
διότης έκανε έξωση σέ κά-
ττοιον σννάνθρωτΓο καί άναμι
γνυόταν τό δνομα τής 'Εκ-
κλησίας, ό νοϋς μας θά τιή-
γαινε στήν σνμφιλίωση καί
στόν συμβιοασμό, πού 6ά
έκδηλωνόταν αττό μέρους
της.
Τώρα δμως, ή Τδια ή Έκ
κλησία, δηλαδή συγκεκριμέ
νβι «έκιτρόσωττΌί» της, ττετά
νέ χωρίς καμμιά έννοια στό
δρόμο έναν νοικάρη της. "Ε¬
να μέλος τού ποιμνίου της.
'Αρχιεττίσκοττε Κρήτης, κύ
ριε Εύγένιε Ψαλιδάκη, έλάτε
μέχρι τα στενά τοϋ Άγίου
Τίτου νά δήτε στό κρεββάτι
τού ττόνου ένα θύμα. Ένα θΰ
μα τού κάθε λογής κατέστη
μένου.
Κύριε Εύγένιε Ψαλιδάκη,
οί Άγιοι δέν έχουν ττεριουσί
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
20 ατεπέχη έξωτερΐκοϋ τής Ε. Κ.
ατή αυνδΐάσκεφη ΕΔΗΚ Ήρακπείου
ΘΑ ΘΕΣΟΪΗ ■ ΜΕΤΑΞΪ ΑΜΟΜ - «9ΕΜΑ ΖΙΓΑΗ»
ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ θά γίνη στό Ήρακλειο, ένα ίδιαίτε-
ρης σημασίας ττολιτικό γεγονός: θά πραγματοτιΌΐηθή ή έ-
ξαγγελθεΐσα ήδη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΔΗΚ, τού με-
γαλλίτερου δηλαδή Κόμματος τής ΆντιτΓθλίτευσης καί τού
ττρώτου στόν χώρο της Κρήτης.
ΠΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ αυτή ττολιτική εκδηλώση έχει σχημα
τιστεΐ άττό καιρό Κεντρική Όργσνωτική Έτητροττη, μέ δια-
κεκριμένα στελέχη τού Κόμματος, τα όποία καί την ττροε-
τοιμάζουν, ττρόκειται δέ νά λαβουν μέρος σ' αύτην τα κοι-
Η ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
ΠΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
Καί δεύτβρη σχετιχή
Σήμερα πρόκειται νά έκδι
καστοθν στό Τριμελές Πλημ
μελειοδικείο Ηρακλείου δυό
ύττοθέσεις σχετικές μέ την
χαρτοπαιξία.
Ή πρώτη είναι ή γνωστή
δίκη μέ τούς 10 κατηγορουμέ
«υς γιά παραχωρήση άσύ-
λου πρός χαρτοτταιξία, ττού
προέκυψε άπό αύτεπάγγελτη
δίωξη τής Είσαγγελικής Άρ
της, μετά την δημοσιογραΦι
κή μας έρευνα. Πρώτος μάρ-
τυρας είναι ό διευθυντής μας.
Ή δεύτερη είναι σχετική
μέ τούς πρόσφατα συλληφθέν
τες άττό άστυνομικά δργανα
νά χαρτοτταίζουν σέ γνωστό
«οτέκι» τού Ηρακλείου.
Σ,ϊ* Βαγδάΐη Ιοϋ ΊρΑκ
ΔΙΕΘΝΕΣΣΥΜΠΟΣΙΟΠΑΤΟΝΣΙΩΝΙΣΜΟ
Γύριοε ό συνεργάτης μας κ. Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
Μεγαλη έ
Η ΚΡΗΤΙΚΗ
"Επειτα άττό -τταραμονή 12 ημερών στό Ίράκ καί κυρίως
στήν πρωτεύουσα τής χώρας, Βαγδάτη, γύρισε την ττε-
ρασμένη Τετάρτη, ό έκλεχτός συνεργάτης τής «Αλη¬
θείας» κ. Πέτρος Βάδαλης, ττού ήταν ό μονσδικός ττροσκε:-
κλημένος στό ενδιαφέρον «Συμπόσιο γιά τόν Σιωνισμό*,
ττού διοργάνωσε τό έπίσημο κράτος τού Ίράκ. "Οττως εϊχα
με ύττοσχεθεί στούς άναγνώστες μας, δίνομε σήμερα βασικά
ττληροφοριακά στοιχεΐα, ττού μάς έδωσε ό κ. Βάβαλης, μέ
τό δημοσίευμα ττού άκολουθεΐ:
τταραβρέθηκαν 180 προσωττι
κότητες άττό 46ν χώρες τοΰ
κόσμου (Καθηγητές Πανεττι
ατημίων, Διανοούμενοι, Σαγ-
γραφεΤς, Δημοσιογράφοι κ.
λ.ττ.).
Τό Σομττόσιο γιά τό Σ'ω
νισμό, διωργάνωσε τό Πανε
ττιστήμιο τής Βαγδάτης, σέ
συνεργασία μέ τό Κέντρο Πά
καί
ΕΠ ΝΕ στή Βαγδάτη τοΰ
Ίράκ, άπό 8—15 Νοεμβριού
τό Διεθνές Συμπόσιο γιά
τόν Σιωνισμό, στό όττοΤο
ΣΤΑΦΙΔΑ
λαιοτινιακων Σπουδών
τόν Άρα€ικό Σύνδεσμθ.
Ό Πρόεδρος τού Ίράκ Ά-
χμάντ Χασάν Άλ Μττάκρ α¬
πέστειλε μήννμα, πού διάτ>α
σε ό κ. Σανταμ Χουσεΐν, ά-
νΌτπληρωτής γεν. γραμματέ
άς τού Σοσιαλιστικόν Κόμ¬
ματος Μπααθ. Μίλησαν, επί
σης, ό έκττροσωπος τοΰ Μττά
αθ καί ττροεδρος της Όργανω
τικής Έπιτροττης Δρ. Ζαΐντ
Χαΐντάρ καί ό ττρύτανις τοΰ
ΠανετΓΐστημίου της Βαγδά¬
της Δρ. Τάχα Ίμττραχήμ.
Στό Συμττόσιο μίλησαν ά
κόμα, ό γνωστός Γάλλος φιλό
σοφος Ροζέ Γκαρωντύ, ο άμε
ρικανός γερουσιαστής Τζέ-
% £υνέχει« οτη αελ. 4
νοβουλει/τικά καί έξωκοινοβουλευτικά μέλη τοΰ Κόμματος,
με πρώτο τόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ κ. Γεώργιο Μαΰρο.
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ μέλη πού θά ττάρουν μέρος είναι καί 20
έτπλεκτα στελέχη της Όργάνωσης Έξωτερικοΰ, ή όποία —
ούτό είναι ττολύ χαραχτηριστικό — διατηρεΐ άκόμη τόν
παληό τίτλο τοΰ Κόμματος καί λεγεται ΕΝΩΣΗ ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ — ΕΔΗΝ.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ άτΓευθύνθηκε πρός τον
κ. Βασίλη Μαυρίδη, ύττεύθυνο Διεθνών Σχέσεων τής Κ.Ο.Εί,
τής Συνδιάσκεψης μέ γράμμα της άπό τό Δωτικό ΒερολΪΛ>,
τής 10 Νοεμβριού, (πού κοινοττοιήθηκε καί στόν κ. Μαΰρο)
μέ τό όττΌΪο γνωρίζει τα 20 μέλη Έξωτερικοΰ, πού θά ττα
ροχττούν.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΑ είναι τα παρακάτω, άττό τίς άντίστοι-
χες χώρες: Ιωάννης Χριστόπουλος (Σουηδία), Άλέξαν-
όρος Μττετσης (Δανια), Θεόφιλος Καλαμπάκας, Κώστας
Μπαρδας, Άλκιβιάδης Νέττας (Βόρ. Γερμανία), Σωτήρης
Άρ6ανίτης, Σταύρος Καΐκης (Δυτ. Βερολΐνο), Ιωάννης Κα
ραγιαννακος (Δυτ. Γερμανία), Κρίτων Βαλσαμάκης, Γεώρ
γιος Λίτινας (Νοτ. Γερμανία), Χρηοτος Βασιλείου (Όλλαν
δία), Δημήτρης Σαρησά66ας (Ελβετία), Ιωάννης Λεοντιά
δης, Χρηστος Οίκονόμου, Νικηφόρος Τσανάκης (Αυστρία),
Έττοιμ. Δανελάτος, ΛΛαν. Καμπουρόπουλος, Κων. Μηνάς
(Ιταλία), Μανώλης Δεληγιαννάκης — μέλος τής Κ.Ε. τής
ΕΚ — ΕΔΗΝ έζωτερικού — καί Δημήτρης Πάσχος —
γραμματέας της ΕΚ — ΕΔΗΝ Δυτ. Βερολίνου (ττού βρίσκον
ται έδω άττο καιρό καί έκπροσωττούν την όργάνωση στην
Αθήναι).
ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να τονιστή είναι ότι ή 20 μελης
αυτή Όμάδα, θά θέση ττολλά κα! σοβαρά θέματα στή
Συνουάσκεψη καί κατά τίς έκ τού έξωτερικοΰ ττληροφορίΓς
μας, θά τα πή κυριολεχτικά «έξω άπό τα δόντιο».
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ μάλιστα νά τεθή άπό την Όμάδα
αυτή (πού τα μέλη της είναι προσωπικότητες επιστημονικάς
καί σοβαρές γιά το Κόμμα) καί «ΘΕΜΑ ΖΙΓΔΗ»!...
ΑΛΛΑ ΠΑ ΤΟ σοβοφώτατο αύτό θέμα καί μερικά άλλα
σχετικά, έλττίζομε νά δώσωμε σχετικές ττληροφορίες στό
έτιόμενο.
— 2ον —
Βεβαία, δέν μ—οροΰμε νά
άμφισβητήσουμε δτι τό προϊ
όν —έρασε μιά όξεΤα κρίση
τα τελευταία χρόνια στίς έ-
ξωτερικές άγορές. Άλλά γιά
νά δείξουμε ότι είναι άπαραί
τητη ή έξεύρεση νέων άγο-
ρών, ιδιαιτέρα σέ χώρες τοΰ
Άραβικοΰ καί Τρίτου Κό-
σιμου, δημοσιεύουμε τιμές ιτώ
λησης τής σταφίδας σέ διά-
φορες εξωτερικάς άγορές,
στό 1976.
Μόνοι τους οί αριθ μοί λένε
δτι τίς χαμηλώτερες τιμές,
τίς πληρώνουν τα Κράτη —
μέλη τής ΕΟΚ.
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΕΣΣΔ
24,83
21,09
ΙΟΥΝΙΟΣ 1976
Κράτος
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΣΕΧ)ΚΙΑ
τιμή δρχ
20,71
20,71
17,22
22,69
25,09
21,76
• ΙΥΜΦΟΜΑ ΜΕ ΠΡ0Χ6ΕΣΙΝΗ ΑΗΑΟΙΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΕΑΒΑΚΗ: {
| Τό μυστικό γιά τα όπλα |
§ 8ά τό πή στήν «Αλήδεια»:
ΙΟΥΛΙΟΣ 1976
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1976
Κράτος
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
Κράτος
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΟΛΛΛΝΔΙΑ
ΕΣΣΔ
Λ.Δ. ΓΕΡΜΑΝ.
ΙΣΡΑΗΛ
ΛΙΒΥΗ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
τιμή 5ρχ.
20,84 >
22,71 >
23,30 5
23,10 >
22,52
25,34
23,68
24,13
τιμή δρχ
19,31 »
21,15 »
18,75 »
22,70 »
23,13 »
24,97 »
^εν
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1976
Κράτος
ΑΓΓΛΙΑ
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ
τιμή δρχ
21,87 »
22,33 *
23,01 »
23,13 >
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2976
ΜΑΙΟΣ 1976
Κράτος
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
Δ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΛΙΒΥΗ
Λ.Δ. ΓΕΡΜΑΝ.
τιμή 6ρχ.
20,30 >
21,81 »
21,80 >
22,90 »
22,56 »
Κράτος τιμή δρχ.
ΑΓΓΛΙΑ 20,51 »
ΙΤΑΛΙΑ 21,17 »
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 22,18 »
ΓΑΛΛΙΑ 21,73 »
Ο, £«>νέχτ(« αττΊ σελ. 2
Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ πού γίνεται γιά την περίτττωση των δπλων, ρολογιών
κλπ., -ού βρέθηκαν στό σπίτι τοΰ Ήρακλειώτη Παναγιωτη "Ανδρεαδάκη, δέν μάς
ίπιτρέ—εί νά άσχοληθούμε γιά την ττερίτττωσή τού, άφοΰ ό κατηγορούμενος δέν ά-
πολογήθηκε άκόμη. Καί άφού, σύμφωνα μέ τή διεθνη δημοσιογραφική δεοντολο-
γία, πρίν τουλάχιστον την άπολογία στόν Άνακριτή τοϋ κατηγορουμέ νού, τα
δημοσιογραφικά κείμενα άττοφεύγονται, γιά νά μή τυχόν έττηρεάσουν τό ττροανα-
κριτικό έργο.
Παρά ταυτα δμως, τΓαραχολουθήσαμε άπό κοντά την δλη ύττόθεση καί εϊμα-
στε, οί μόνοι πού εΤδαμε τό ττερασμένο Σάββατο, τόν κατηγορούμενο, δταν ώδηγη-
θηκε άπό τόν κ. Διοικητή Ασφαλείας στήν Είσαγγελία δπου βρίσκονταν τταρόν-
τες ό Είσαγγελέας κ. Ζορμττάς καί οί ΆντισαγγελεΤς κ.κ. Νικολόττουλος, Μαρ-
κής καί Δημητριάδης, καθώς καί ό Άνακριτής κ. Βερβέρας, άπό τόν όττοίο ζήτησε
ό Άν^ρεαδάκης (μέ τούς δικηγόρους τού κ.κ. Σερττετσιδάκη καί Τσαντηράκη) νά
άττολογιθή σήμερα.
Έκεϊνο μόνο πού σημειώνομε, είναι τό γεγονός δτι ό κατηγορούμενος εΓττε
στόν διευθυντή μας ταύτα τα λόγ»α:
«Κύριε Χαρή, ή ττερίτΓτωση αυτή σχετίζεται μέ ένα θέμα, γιά τό όττοΐο ή ε¬
φημερίδα σας έχει άσχοληθΐΐ καί συνδέεται μ' αύτό, άπ' δ,τι ξέρω, γιατί την
διάβαζα στό έξωτερικό. ©έλω νά σάς τό άποκαλύψω, γιατί πρέπει νά τό
μάθη ό κόσμος».
Δώσαμε ραντεβού γιά σήμερα, μετά την άπολαγία τού καί έλττίζομε στό
έττόμενο φΰλλο μας νά δώσωμε τό «,μυστικό τοΰ Άνδ(>εαδακη».
Γιά τίς 280.000
Η Ε.Γ.Ι.Η.
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ένωση Γε-
ωργικων Συνεταιρισμών
Ηρακλείου, ττήραμε την
τταρακάτω έπιστολή, την
όττοία καί δημοσιεύομε ώς
έχει:
Ε.Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 1571
Πρός την Εφημερίδα
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ένταΰθα.
Κύριε Διευθυντά,
Είς άτΓάντησιν έρωτήμα-
τος της Εφημερίδος σας δή
μοσιεϋθέντος έντός πλαισίου
είς τό φΰλλον ΰττ' αριθ. 75)
15-11-76 τής εγκρίτου Έφη
μερίδος σας, έττιγραφομένου
«ΓΙΟΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡ]ΔΕΣ
ΠΗΡΑΝ ΤΙΣ 280.000 δρα-
χμές», διά δημοσιεύσεις, άνα
κοινώσεων κλττ., ένημερωτι-
κών πληροφοριών στό διάστη
(μα των τελευταίων μηνών,
διά τό ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ, εχο
μέν την τιμήν να παραθέσω-
μεν κατωτέρω τάς δαπάνας
έκ των τοιούτων δημοσιεύσε-
ων πού εγένοντο μόνον διά
δημοσιεύσεις είς τόν ημερη¬
σίαν τοττικόν Τύπον καί μέ
την πρόσθετον πληροφορίαν
4 _υν«χεια βτή Σ}ελ. ♦
ες. Δέν έχουν σπίτια, μαγα-
ζιά καί χωράφια. Οΰτε κι' έ
χούν οί πασάδες δικαίωμα
νά ένεργούν γιά λογαριασμό
κάποιου Άγίου καί νά ξε-
σττιτώνουν άνθρώττους!
Κύριε Ψαλιδάκη, ελάτε
στή φτωχιά κάμαρη τοΰ
μττάρμττα Μανόλη Κρασάκη
κα! νάστε βέβαιος δτι θά
βουρκώσουν τα μάτια σας.
Κύριε Ψαλιδάκη, είναι
ΝΤΡΟΠΗ. Ντροττή γιά σάς,
γιά μάς, γιά την κοινωνία ό
λόκληρη, νά στεροΰμε τό δι-
καίωμα τής ζωής κα! νά
σττρώχνουμε στό σιγαλό κα!
σκληρό θάνατο τής ττεΐνας έ
ναν άνθρωττο.
Άλλα, άν ΰττάρχει έστω
καί ένα ύγιές κύτταρο άκόμη
μέσα στήν αττεραντη κοινωνι
κή — καί κάθε λογής — σα
ττίλα, ττρεττει νά έτταναστα-
τήσει, ένάντια στήν κάθε μορ
φής άδικία.
Μά ττητε μας έσεΐς, κύριε
Ψαλιδάκη, ττοιά είναι ή Χρι
στιανική άγάττη ττού διακη-
ρίσσετε κάθε Κυριακή στίς
Έκκλησίες;
ΚάτΓθτε, σέ μιά συζητήση
μας, μοθ εΤττατε δτι τα ττρο
φ Χυνέχαια οτή 'ΣλΧ. 4
Γιά τόν Ύπουργό Δικαιοσύνης:
ΠΩΣ ΕΦΥΓΕ ΚΥΡΙΕ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
,^Ο,ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ;
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ύβριστής τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ
Μττάνκλευ Γκάϋ, ό οποίος έττειτα ά—ό τή γνασττ^ μήνυ
ση τοΰ διευθυντή μας δικάστηκε πρωτόδικα καί στή
συνέχεια άπό τό Έφετεΐο Κρήτης σέ 9 μήνες φυλακί¬
ση, βρίσκεται αύτη τή στιγμή στό έξωτερικό.
ΣΑΣ ΡΩΤΟΥΜΕ λοιττόν έττί τής Δικαιοσύνης Ύ-
πουργέ κύριε Στεφανάκη, νά μάς πητε πώς συνέβη τό
γεγονός αύτό, ττού γιά μάς είναι κάττως περίεργο, ά¬
φοΰ, δττως ξέρομε, ή ποινή τού Ιληγε τόν Δεκεμβριο.
ΕΧΟΜΕ μάλιστα ένα πρόσθετο λόγο νά σάς ρω-
τοΰμε γιατί έφυγε στό έξωτερικό χωρίς νά μάς ττληρώ
ση τό ποσόν τής ήθικής βλάβης, πού μάς έπιδίκασε
τό Δικαστήριο μέ την ίδια άπόφαση τής καταδίκης τού.
Η ΒΑΣΗ των Γουρνών δέν δέχτηκε τό σχετικό
δικόγραφο, γιατί είναι... ξένο Ιδαφος. (Θά άστειεύον-
ται φαίνεται οί Άμερικάνοι κύριε Αβέρωφ...). Τό
ίδιο καί ή Άμερικάνικη Πρεσβεία των Αθηνών.
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Δικηγόρος της Βάσεως ττού μάς
εΐπε στ!ς 11 Νοεμβριού δτι θά μάς δώση τα χρήματα,
μάς... γέλασε στό ραντεβοΰ. Ό -Ελληνας δμως, μόλις
ττροχθές, μάς εΤπε δτι θά μάς τα δώση... μειωμένα λό
γω μή κοινοττοιήσεως.
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ό δικός μας, λεει, δτι θά τα ττά-
ρωμε μέχρι τελευταίας δεκάρας.
ΕΣΕΙΣ, κύριε Στεφανάκη, τί λετε καί γι' αύτό (ά
φού σάν Έλληνας πολίτης πού εΐμαι, — ρέττει νά μέ
βοηθήσετε) άλλά καί γιά την αττοφυλάκιση τού Άμε-
ρικανού ύβριστή, πού αν καί Άμερικανός τό... ί-
στριψε ά λά Γαλλικά;
Μ.Χ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΑΝΑΤΟ
Πολυτεχνεΐο: Άθάνατο Νερό,
ττού ττέρασες στήν ' Ιστορία ήδη,
κι' έδωσες μέ τόν ττρωτο Σου νεκρό
ένα καινούργιο μάρτυρα: τόν «"Αγιο Διομήδη».
Μ.Χ
(Μέ τούς 4 αύτούς στίχους, προτιμήσαμε άντί
άλλων λόγων, νά έκφράσωμε συμβολικά, τή συγ-
κίνησή μας, άττό την συμμετοχή μας στήν πρό-
σφατη Πορεία, της 17 Νοεμβριού 1976, στην
Αθηνά).
ο.
Γ-Ι
ΙΕΛΙ-Λ 2
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΛΛΗ·ΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
22 ΝΟΙΜ ΒΡΙΟΥ Ι97Ο
Άπό δσα έγιναν στό Ήράκλβιο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
"Ενας χρόνος δράσης τού Γ.Π.Υ.
φ Τό καινούργιο βι
βλ ο τού ΙΜινβδα-
κη.
Έκυκλοφόρησε τό καινούρ
γιο Βιδλίο τού γνωστοΰ συγ
γραφέα Ανδρέα Νενεδάκη
«Τό χρονικό τής Σχολής Κα
λών Τεχνών». Τό διδλίο αύ-
τό — δπως γράφει προλογι
κά ό συγγραφέας — είναι
χρονικό ή σημειώσεις ττάνω
στή δύσκολη ζωή των σπου-
δσοστών τής ΑΣΚΤ.
Διακρίνεται αττό την ζων
τάνισ τής άφηγηματικότητας
καί την λογοτεχνικήν αξίαν
των ττεριγραφών. Όπωσδήπο
τε άξιόλογο 6ι6λ!ο, πού άξί
ζει νά διαδαστεϊ.
Φ Ν€α δ ιύθονση
τής ί-χοΛή* Θ«α-
τρου.
Ή ΤΓρωτότυττη Σχολή Θεά
τρου τοΰ Ηρακλείου Κρήτης,
άλλαξε ττρίν λίγες μέρες δι-
εύθυνση.
Τώρα, στεγάζεται σέ και-
νούργιες αίθουσες στήν όδό
θερίσσου 1 στή Χανιώπορτα.
Μέ την εΰκαιρία των έγκαι
νίων έλαβον χώρα μιά σειρά
καλλιτεχνικόν έκδηλώσεων ιιέ
τή συντροφιά τής Κρητικής
λύρας των Καβαλλαράκη —
Παχάκη.
ποιηα
ΖωγραφΐΗΠ
Άργυ-
ράκη.
Μέ έπιτυχία — 6ττως εΐχε
άρχίσει — τέλειωσε την ττε
ρασμένη Τετάρτη 17)11)76
στήν Βασιλική Άγίου Μάρ¬
κου, ή εκθέση τού γνωστοΰ
σκιτσογράφου Μ!νού Άργυ-
ράκη. Ή εκθέση ττεριεΤχε
κσμμάτια άπό διάφορες συλ-
λογές τοΰ Άργυράχη καί π-α
λιές γελοιογραφίες.
Ίδιαίτερη έντύ—ωση έ"κα-
ναν τα «Λιανοτράγουδα τοΰ
Ρίτσου» δττου ό σκιτσογρά-
Φος τταρουσίαζε, μέ τόν δικό
τού τρόττο, σκηνές αττό τή»·
γνωστή ττοιητική συλλογή
τοΰ Ρίτσου.
• "Εκθέση Τέτση
Άρχισε την Πέμτττη καί
συνεχίζεται στόν Άγιο Μάρ
κο ή εκθέση τού Ζωγράφου
Παν. Τέτση. Ό Τέτσης εί¬
ναι ένας τταγκόσμια γνωστός
καλλιτέχνης μέ έκθέσεις στό
Σαν Πάολο (1957) — Άλε
ξάνδρεια — Παρίσι (1959)
— Λουγκάνο (1960) — Τό
κιο (1961) καί σ' δλες σχε-
δόν τίς μεγόλες Εύρωττάίκές
πόλεις.
ή θεαματική ταινία «Ό Λό-
Φος τού τρόμου» (Απόλ¬
λων).
Κυρίαρχον)ν ταινίες σέξ καί
καρατέ στούς υπολοίπους κι-
νηματογράφους, δπως «Θρα-
νιο Νο 12» (Ήλέκτρα).
Την Πέμτττη, ττροδάλλον
ται οί ταινίες «Ίπτάμενος
Μοτοσνκλεττιστής» (Απόλ¬
λων). «ΟΙ έφτά καλλονές»
(Ν. Απόλλων). «Ψυχολογία
τού Όργασμού» (Ήλέκτρα»
κλττ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματι-
κών τταραδίδει μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου — Λυκεί
ου. Τηλ. 222-938 κα! 233-
106.
Πέρασε ένας χρόνος άπό
τότε ττού στή πόλη μας Ιδού
θηκε τό ΓραΦεΐο Πολιτιστι
κων 'Υττοθέσεων μέ πρωτο-
βουλία τοΰ Τ. Ε. Ε. Εύχή τότε
δλων μας ήταν, ή ττροσττά-
θεια αύτη νά καρττοφορήσει,
γιατί μέσα άττ' αυτή την κι¬
νήση είδαμε ίνα φορέα ττνευ
ματικής άφύτπνησης, τού κοι
μισμένου, άπό τόν καλλιτε
χνικό καί έτπμορφωτικό άττο-
μονωτισμό, έπαρχιώτικου κοι
νοΰ. Άκόμα γνωρίζοντας δ-
λοι καλά, ττόσο ή έφτάχρονη
τυραννία εΐχε δυθίσει στό
σκοταδισμό τή σχέψη τοΰ
"Ελληνα σέ Πανελλήνια κλί-
μακα — ττροσφέροντάς τού
άποχαυνωτική τροφή, έλτπ-
σαμε, δτι ή ττρωτοδουλία αύ
τή τού Τ.Ε.Ε., θά ήτανε ή ά
φετηρία γιά νέονς όρίζοντες.
Έτσι μέ εύλογο έφφ
Η ΣΤΑΦΙΔΑ
Κυρίως έμττορικές, είναι οί
ταινίες Ττού ττροδάλλανται κι'
αύτη τή δδομάδα, στούς .ι-
νηματογράφους μας.
Σήμερα ττροοάλλεται —
χωρίς ττερικοττές, μάς είπαν,
αυτή τή φορά — ή ττολυσνζη
τη,μένΐ| ταινία τοΰ Μπρέκμαν
«Σιωπή» (Ν. Απόλλων) κα!
ΚΡΗΤΗ
Σκΰψε βαθιά μέσ' στήν καρδιά μου κΓ ακουσι.
άθόρυδα πώς φτερουγίζει ή έλτπδα.
"Εβρεψες μ έ τον ττονο σου τόν ττόνο μου
Μάννα Άρετούσα, άδερφή, ώ ττατρίδα.
δόξα διαλαλεΐ στά ούράνια
βαθεια στα σπλαχνα σου τ' Άκιρωτηριοΰ τό χώμα
τού Ψηλορείτη. ό Γιός σ' άνάστησε
ττιό ττάνω κι' άπό τ' Άττειρο άκόμα.
ΑΛΛ
Φλογα ίερη χαί ξεττηδά ά~' τό Κάστρο σου
άγάττη μυστική άστραττοδόλα
τού Καζαντζάκη ό ΤαΦος ττάντα γίνεται
λαμπάδα 'Ελευσίνια άχτινοδόλα.
ΛΛΛ
Άσβηστη καίει μέσα μου ή φωτία
— Αίώνια όμορφιά — τού Άρκαδιοΰ σου ή λάψη
Ψυχή άντρειωμένη, δυνατή, άττροσκύνητη
έκαμες μέσα την καρδιά μου
V
άψη.
Λ******
"Αρτταξες τό δαυλό της λευτεριάς, άϊτέ
κι' άστραποδόλησες σ' Ανατολή καί Λύση
κι' εΐττες: Κατάρα όττοΰ μπορεΤ νά ττολεμά
καί σκλάδος ττεθυμα μέσ' στή ζωή νά ζήση.
ΛΛΛ
Χωρίς έσένα, ώ άνίκητη ψυχή
τοΰ Μίνωα κα! τού Κορνάρου μάννα
— τό ξέρει ό κόσιμος — νά χτυττήσει δέν μττορεϊ
άγέρωχα τής λευτεριάς καμττάνα.
ΛΛΛ
Μάννα άντρειωμένη, Ρήγισσα, άδερφή.
Λόγια δέν Ιχω άλλα νά ττώ. Στό στοχασμό σου
δοσμένα είναι δλα: κορμί, ψυχή, ζωή
ττώς νά γενώ, άληθινά, τταιδί δικό σου.
ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΑΙΖΟΥΝ ΤΑ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙί!_
ΚΑΙ
-— -Τ
ΛΙ'ΙΛΛΜΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΙ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Ωρα 6,30 μ.μ.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατίϊα Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή ΠοσειΙώνος 28
Ττίλέφβίνα: 4117952 — 4117953
Φ --νεχ. απβ την
ΠΟΛΩΝΙΑ 23,92 »
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 24,20 »
ΛΙΒΥΗ 25,44 »
ΙΑΠΩΝ ΙΑ 26,29 »
ΕΤναν λοιττόν ττερισσότερο
συμφέρουσες οί άγορές τοΰ
Τριτου Κόσμου κλπ., γιά την
ττώληση τής σταφίδος. "Ετσι
μιε μιά σωστή οΐκονομική πό
λιτική τό ΤΓρόβληιμα είναι είί
κολο νά λυθεϊ.
Παρακολουθώντας τόν ττα-
ραττάνω τπνακα, συμττεραί-
νουμε, δτι, σταδιακά ή τιμή
τής σουλτανίνας αύξήθηκε
στούς 9 ττρώτους μήνες τοΰ
1976.
Δέν γνωρίζουμε άκριδεΐς
άριθμούς γιά τόν περασμένο
μήνα, άλλά μττοροΰμε νά άνα
φέρουμε χαραχτηριστικά, τα
89.500 κιλά ττού ψορτώθηκαν
γιά Γερμανία, άντ! 74.000
δολλαρίων, ήτοι 30.134 δρχ.
κατά κιλό.
Καί αυτή την στιγμή οί
ττροοτΓΤΐκές είναι αριστες.
στίς αλλες τταραγωγικές χώ-
ρες εχουν καταστραφεΐ μεγά-
λες ποσότητες (λόγω καιρι-
κών κλττ. συνθηκΑν) τοΰ συνό
λου τής παραγωγής. ΟΙ "Ε-
ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι ττωλήτρια
16—20 έτών, κατά
ττροτίμησιν μέ ττροϋττη
ρεσία. Πληροφορίες:
Κατάστημα ΒΑΒΕΤ-
ΤΕ, Βικέλλα 17, Ή-
ράκλειο τηλ. 288536.
μττοροι ή καί οί Φορεΐς που
όιείίαγουν τό έμπόριο, έττεί-
γονται νά άγοράσουν την στα
Φίδα των Χριστουγέννων.
Ή ιταλία Διοίκηση τής Ε
ΓΣΗ ττήγε ττρίν 15 μέρες πε
ρίπου, στήν Άθήνα, γιά συ
ναντήσεις μέ τόν ύπουργό κ.
Μττούτο.
Κατά ττληροφορίες μας,
στήν ςτυνάιντηοτι αυτήν έττϊ-
κράτησε ττνεΰμα ψυχρότητας
νευρικοτητας κα! έντασης. "Ε
τσι γύρισε πίσω ατΓραχτη.,
Τίς ττληροφορίες αΰτές έ-
νισχύει τό γεγονός δτι ακο-
λουθησε ή ττεριδόητη έκείνη
τταραί-πτση τής Διοίκησης.
Γιά μάς ή συνάντηση μέ
τόν κ. Μττοθτο, ήταν ή καταλ
ληλη εύκαΐιρία γιά νά έττιστρέ
ψουν — ττιό δυνατά ττιά —
τα —αλιά ττρόσωτΓα.
Ή ΟΓΓΓθψή μας αύτη ένισχύ
εται άττό δυό βασικούς λό-
γους:
1) Ότι έβεσαν ξανά ίπτο-
ψηφιότητα.
2) "Οτι την Κυριακή ττού
μεσολάδησε Ιγιναν ττολλά
στά έκλογικά τταρασκήνια.
Γιά την ΕΓΣΗ ό Νοέμ-
6ρης είναι καυτός μήνας. Γι'
αύτό πρέπει νά ττροσέξει ίδι
αίτερα τό κοκτέηλ τταλιων
καί καινούργιων ττροσώπών
πού διοικοΰν την "Ενωση.
Καί ττρέττει νά ξέρουν αύ
το! οί κύριοι, δτι τό ψωμί
τους — καί είναι τουτο τό
ψωμί τής άγροτιάς — δέν τό
ζητοΰν μέ τταρακάλια. Τό
τταίρνουν.
ΤΛΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝ ΥΙΟΣΜ
ΠΛΑ-Ι ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φσγητό σ' Ινα δμορφο περιβαλλον
τταρακολουθησαμε τό ξεχίνη
μα των πρώτων εκδηλωσεων
τού Γ.Π.Υ., ίχδηλώσεις ττού
τΓρογραμματίστηκαν με σκο-
ττο ή καλλιέργεια καί ή έττι-
μορφωση, να μην αποτελεί
ττροσον μόνο γιά τΓνευματτική
έΛιτ, άλλα νά έττεκταΰεΐ, νά.
Φτασει καί ν' άγκαλιάσει τό
λαό. .
Θέλοντας νά δοηθήσουμε
— στα μέτρα των ουνατοτή-
των μας — τή κινήση αύτη,
θα κανουμε μια μικρη ανασκο
ττηση της ώς τώρα ττορείας
της...
Γό Γ.Π.Υ. — ύποστηρίζε
ται άττό τούς ττερισσότερους
επιστημονικους κα'ι έπαγγίλί
ματικους Συλλόγους τού Ή'
ρακλειου — χωρίζει την ττο-
Λιτιστική κινήση τού σέ
τρείς τομεΐς ο^Μττηριοτή-
των: Ό ένας, είναι οί έκθέ¬
σεις ζωγραΦικ,ής, γλυπτικής
καί άλλες έκδηΛώσεις τού εί
δούς. "Ετσι, το Ήρακλειώτι-
κο κοινό παρακολουθεΐ εκθέ¬
ση ζωγραφικης τού ζωγράφου
Σπ. Βασιλειου, σέ τταλιά
καί νέα έργα τού.
Ό δεύτερος τομέας περι-
λαμδάνει διαλέξεις — συζη-
τήσεις. Μάς δίνεται έται ή
εΰκαιρία ν' άκουσουμε τόν κα
θηγητή τού Ε.Μ.Π., κ. Τάσ-
σιο στό θέμα: «Τεχνολογική
έξέλιξη καί άνθρωπος». Γό
ττοιητή Μανόλη Αναγνωστά¬
κη νά μάς μιλά γιά την «Σύγ
χρονη ττοιηση» καί τόν κ.
Γεωργουσοττουλο γιά τόν
«Θεατρι*ίό Καζαντζάκη».
Στόν τρίτο τομέα δραστη
ριότητας τού Γ.Π.Υ., ορίσχε
ται ό κινηματογράφος. Μέσα
άττό τόν κατακλυσμό των τοι
νιών ττορνό καί καράτε ττού
πλημμυρίζουν τίς Ηρακλειω
τικες αίθουσες, καί ττου άφ'
ενός μέν, ΰποτΐιμοΰν καί ύττο-
διδαζουν τή νοημοσήνη μας,
άφ' ετέρου δέ, μάς άττονεκρώ
νούν τΓνευματπκά, ξετΓηδά ή
Κινηματογραφική Λέσχη, κάΝ
τι πρωτοττοριακό καί έλπι-
δοφόρο γιά τό Ήράκλειο.
Δικαιολογημένα την θεωροΰ-
με μιά δάση μέσα στήν έρη-
μο των θεαμάτων, άφοΰ μάς
ττροσφέρει ταινίες άπως:
«1789» τής "Αριαν ΝΟΥΡ-
ΣΚΙΝ, «ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥ-
ΛΙΑ», «ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ» τού
ΤΑΒΙΑΝΙ, «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΙ» τού
ΜΑΚΑΒΕΒΙΕΦ, «ΤΡΙΣΤΛ-
ΝΑ» τοΰ ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ,
«ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ»
τοΰ ΑΝΤΟΝΙΟ, «Ο ΡΟΚ ΚΟ
ΚΑΙ Τ' ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ» τοΰ
ΒΙΣΚΟΝΤΙ, «ΔΡΑΚΟΣ»
τού ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, «ΤΡ ΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑ ΤΟΝ ΑΕ-
ΝΙ Ν» τού ΒΕΡΤΩΦ, «ΕΝ Ο¬
ΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ»
τοΰ ΜΠΕΛΟΚΙ Ο, «7η ΣΦΡΑ
ΓΙ ΔΑ» τού ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ,
«400 ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ» τού
ΤΡΥΦΦΩ, «ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ» τοΰ Ε¬
ΤΑΙ Ξ, «ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ» τού
ΜΟΝΙΤΣΕΛΛΙ (εργο ττού ό
συνταγματάρχης Καρύδας ά
παγόρευσε. Χαραχτηριστι¬
κά σας άναφέρουμε την τελευ
ταία Φράση τής διαταγής
τού: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ καί αύθις
την ττροβολήν της ταινίας ΰ-
ττο τόν τίτλον «ΟΙ ΣΥΝ-
ΤΡΟΦΟΙ»), «ΕΕΝΑ ΣΑΒΒΑ-
ΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» τού ΖΑΝ —
ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ, «ΚΑΡ-
ΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ» το3
ΝΤΑΙ -Ι-ΒΙΣ, κ-σ.
Γιά την Ιστορία άναφέρου
με ότι μερικές άπό τίς παοα
πάνω ταινίες, τΓρολόγησε ο
κ. Ραφαηλίδης κριτικός τής
εφημερίδας «ΒΗΜΑ», καί ά-
κολουθησε συζητήση.
"Ετσι ττρέττει νά ττούμε,
ττώς τό Γραφεϊο Πολιτιστι-
κών Ύττοόέσεων, μέσα στόν
ένα χρόνο,τής λειτουργίας
τού, δχι μόνο δεν διέψευσε τίς
έλτπδες μας, άλλά άπέδειςε
ττώς προχώρει στό δευτερο
χρόνο τής λειτουργίας τού
ττανω σέ σταθερώτερες 6ά-
σεις, άφού ΰπάρχει ή έμττει
ρια: τού ΤΓαρελθοντος.
Τέλος, ή Κινηιματογραφική
Λέσχη συνεχίζοντας την πο-
λύτιμη ττροσφορά της, μάς έ
δωσε ήδη τρείς Μεγάλες ται
νίες. Την «ΚΡΥΦΗ ΓΟΗ-
ΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑ-
ΖΙΑΣ» τού ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ,
την «ΕΥΤΥΧΙΑ» τού ΜΕΞΝΤ-
ΒΙΕΝΚΙΝ,καί τα «ΣΚΟΥ-
ΠΙΔΙΑ» τού ΑΝΤΥ ΓΟΥΩΡ-
ΧΟΛ.
ΟΙ ταινΐες πού εχουν ττρο-
γραμματιστεϊ είναι: «ΤΟ Α-
ΓΟΡ Ι» τού ΟΣΙΜΑ, «Η ΦΡΑ
ΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
ΠΟΤΕ» τοΰ ΖΟΡΝΤΑΝ ΦΑ-
ΜΠΡΙ, «8^2» τού ΦΕΛΛΙ-
ΝΙ, «ΔΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΝ Α¬
ΦΟΡΜΗΝ» τού ΤΑΣ ΣΟΥ
ΨΑΡΡΑ, «ΜΕ ΛΕΕΝΕ ΣΤΕΛ-
ΛΙΟ» τού ΜΠΕΡΓΚΕ-
ΣΤΡΟΝ, «Η ΠΕΙΝΑ» τού
ΚΑΡΑΣΕΝ. (Σ.Σ.: Ή παρα
ττάνω εκθέση των ταιμιών, δέν
δεσμεθει την Κινηματογραφι
κή Λέσχη. Πάντως, ή έφημε
ρίδα θέλοντας νά δοηθη
ση τή Λέσχη, θά σάς ένημερώ
νει έγκαιρα γιά τίς ταινίες
—ού θά τΓροδάλλονται).
Άκόμα, νομίζομε δτι είναι
χρήσιμο νά σάς άναφέρουμε,
ττώς ή κινήση τού Γ.Π.Υ.,
ττραγματοτΓοιεϊ ένα άκόμα ά
ττό τούς στόχους της: Τό §ά-
ττλωμα δηλαδή κα! τό άγκά-
λιασ>ια τής Ήρακλειώτικης
έτταρχίας. "Ηδη ττρογραμμα-
τίζεται οί έκδηλώσεις νά με
ταφέρονται και σέ χωρία τού
Ηρακλείου. Τό ττρώτο δήμα
γίνεται μέ τή μεταφορά τους
στίς Άρχάνες, των οποίων
τόσο ή Δήμαρχος, δσο καί
αλλοι τταράγοντες, εχουν δεί
ξει μεγάλο ενδιαφέρον συμττα
ριστάμενοι μ' αύτό τόν τρό-
ττο στή δύσκολη τΓροσττάθεια
τοΰ Γ.Π.Υ., ήθικά καί ύλικά.
Κλείνοντας τό σημείωμά
μας, ττιστεύοντας δτι δέν χρει
άζεται νά σάς ττροτρέψουμε
νά συμπαρασταθήτε καί σεϊς
στήν κινήση αυτή, πού δέν
δείχνει παρά άγάττη γιά τού
το τόν τόπ©.
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Μ ΛΛΜΟΕΙΑε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
νΠΕΥΘΥΝθΙ
α
*Ο- —ΑΡΗΧ)
21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτημέλεια: Μ&νος Μοτγρ,
ΗΦαίοτου 18 · Ηράκλειον, Κρ
μεγαλύτερ
οί νει
•Μ* καταθέσβις ;
©τΛν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
•κ πβρισσότερα
Β "ί
•Απόλυτη έζααφάλιοη
τοθ μόχθου σας.
Μέ την έγγύηση
τοθ κράτοος. ':
ι γ
**
*Σιγοορια καί
γι6
14,
• ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥΖ · ΚθΥχ
© Μικροεττεισόδιο δημιο^ργήθηκε την ττροπερασμΓ-
νη Κυριακή στό γήττεδο τού ΟΦΗ, μέ ττρωταγωνισηί
τόν κ. Δήμαρχο Ηρακλείου καί άφορμή Ινα ραδιόφ»
νο τρανζίστορ, ττού έφερε ττάνω τού τό σήμα τής
«Κόκα - Κόλλα».
"Ενας... συνθεατής καί... οτυννποψήφιος τοΰ κ. Κα-
ρέλλη, στό ψηφοδέλτιο τής «Δη·μοκρατικής Συνερ/α-
σίας», είπε τού κ. Δημάρχου — σέ κάττως Ιντονο 6-
φός κατά τούς άκηκοότες — νά κλείση τό ραδιόφω*
νο τής «Κόκα - Κόλλα». Ό Δήμαρχος άρνήθηκε,
άλλά γιά νά... δώση τόττο στήν όργή,... εδωσε τό ρο-
διόφωνο στόν γυιό τον. Πλήν δμως, ό άλλος δέν Ικα-
νοτΓοιήθηκε, καί οητευθυνόμενος ττρός τόν νεαρό γυιό
τοΰ κ. Καρέλλη τού είττε:
— Πέταξέ το τταιδί μου κι' έλα αύριο άττό τό μα.
γαζί νά σοΰ δώσω ίνα αλλο.
Δέν ξέρομε δμως, άν ό νεαρός Καρέλλης μπορεΐ νά
πάη στήν... εκθέση τοΰ τταραττ-άνω, χωρίς νά... έκθέση
τόν πατέρα τού, κι' αΰτό γιατί ό ττροτείνας είναι άπο
κλειστικός άντιττρόσωττος των ήλεκτρικών... Ρωσικών
προίόντων στήν Κ ρήτη!...
Άμερικάνικα, λοιπόν, ττροιόντα ναί, άλλά Ρώσικβ
δχι, διότι ά-ττλούστατα... «άνήκομεν είς την Δυσιν» ή
μέ άλλα λόγια (γιά νά ποΰμε κα! τό μικρό δνομα τοΰ
αντιπρόσωπον): «Τί εΐχες... Γιάννη, τί εΐχα ττάντα»:..
• Καί μιά ό λόγος γιά γήττεδο, άς ποΰμε καί κατι
άλλο σχετικό.
Πρόκειται γιά ένα διάλσγο μεταξύ ενός πού εΐχε
ττάει στόν τελευταΐο άγώνα κι' ενός άλλου που δέν είχε
ττάει κα! ρωτούσε σχετικά:
— Ήταν καλό τό παιγνίδι;
— Όχι καί τόσο. Τό έπόμενο θά είναι πολυ καλό.
— Γιατί; Σάς... έδειξε μήπως... σκηνές, άπό τό...
προσεχές;
• 'Εττί τέλους, ό... δημοσιογραφικός κοσμος, έχει τ«
ρα ττλέον, τόν... έκ—ρόσωτιό τού στή... Γεωργική Ένα
ση! ...
Μάλιστα κυριοι, μή σάς φαίνεται τταράξενο, ενας
δημοσιογράφος καί μάλιστα έκδότης καί διευθυντής
εφημερίδας — ό κ. Κατσχ:ράκης τού «Μαχητή» — έκ-
λέχτηκε στό καινούργιο Συμδοΰλιο τής "Ενωσης Γε-
«ργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.
Μέ την εύκαιρία αυτή οττμειώνω δτι δέν είναι ό μό-
νος. Κ Γ άλλοι... «δημοσιογράφοι» άνήκουν σέ άλλα
έτταγγέλματα. "Ετσι, γιά την ττεριοχή τουλάχιστον
τού Ηρακλείου, έχομε «δ.ιμοσιογράφους,κ... Γιατρούς,
Δικηγόρους, Δημοσίοις καί Ίδιωτικους 'Υτταλλήλους,
Μηχανικούς, Άρχιτέκτονες, Έμττόρους κλπ., κλττ.
Σκέφτομαι μάλιστα, νά κάνω μιά δημοσιογραφκή
έρευνα, μέ τόν γενικό τίτλο: «Είστε δημοσιογράφος;
Τί... δουλειά κάνετε»!...
Αύτά, μέ την εύκαιρία τής έκλογής τού κ. Κατσαρά
κη καί μή μού πήτε δτι λέω... τρίχες... κατσαρές!...
β Όττως είναι γνωστό, οί συμττοΛέστατοι Βουλευ-
τές Ηρακλείου, της ΕΔΗΚ, κ.κ. Ξυλούρης καί Πλεύ-
ΡΓς/ ΤΓηγαίνουν ττάντα μαζί, τόσο ττολυ μάλιστα, πού
πειράζοντάς τους, τούς άποκαλώ... Χιώτες, οί όποίοι
είναι γνωστό δτι ττάνιε δυό - δυό.
Στήν τελευταία, δμως, έμφάνιση τής έπίσκεψΐις
τοΰ Κ,έννεντυ, έμφανίστηκε μόνος ό άγατΓητός Τηλέ-
μαχοζ ,Πλεύρης καί κάττοιος τταρατήρησε:
— Μιά φορά χώρισε άττό τόν Μενέλαο ό Τηλέμαχος
καί... ξεστράτισε στήν κυριολεξία!...
• Σχετικός μέ αύτά ττου λέγαμε τταραπάνω, τα...
έπαγγέλματα δηλαδή των Δημοσιογραφίαν, είναι καί ό
διάλογος αύτός:
— Τί δουλειά νομίζεις δτι μττορεΐ νά κάνη ό Μά-
νΌς Χαρής, δταν σταματήση τή Δημοσιογραφία;
— Νά σού ττώ: μέ δλα αύτά ττου άνακαλυτπει,
μάλλον ττρέπει νά κάνη τόν ίδιωτικό... Ντέντεκτιδ!..
Σωστά, άλλά νά δοΰμε ττοιός θά τού δώση την α¬
δεία... άφού τό έττάγγελμα συνδυάζεται καί μέ.. 5-
δεκχ ύττλοφορίας!...
• Σήμερα είναι νά γίνη (άν γίνη, γιατί έχει άναβλη-
θεΐ ήδη δυό Φορές), ή ττερίφημη δίκη τής χαρτοτΓαι-
ξίας.
Καί κάττοιος τταρχΓτήρηο-ε:
— Νά σοΰ ττώ, ττιό καλά νά γίνη μέσα στόν Δέ
κέμδρη γιά νά είναι κα! ΤΓερισσότερο... έτπκαιρη!...
• Σέ «κρητική 6ραδυά> ττού διοργονώθηκε πρόσφα-
τσ στήν ττεριοχή Άττικής, ό ττρόεδρος ενός Κρητικού
Σωματείου — τταρουσία κα! τού ύττερ - ΤΓροέδρου κ.
Βογιατζάκη — εΐττεδτι, ή Κ ρήτη δέν ττρόκειται νά σ«
θή μόνο δταν άττοχτή|ση... Κρητικό Πρωθυπουργό.
Δέν ξέρω ψυσικά ττοιόν έννοούσε ό κ. Πρόεδρος, άλ¬
λά άν κρίνη κανείς άττό την τταρουσία τοΰ Βογκχτζά
κη, τό μικχλό τού δίν μττορεΐ νά ττάη άλλοθ, παρά στόν
«ψηλό» της Κρητικής Πολιτικής, τόν Μητσοτακη, τού
όττοίου ή φωτογραΦία μέ θερμή άφιέρωση, βρίσκεται
ττάντα στό γραφεΐο τοθ Γενικοΰ Διευθυντή τού «Φοίνι-
κα», πού αύτη τή φορά δέν είναι δέδαιο άν... ξαναγεν-
νηθη έκ της τέφρας τού!...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΥVVV
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Τηλέφ. 223-395
ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΛΟΦΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Ο ΙΠΓΑΜίΝΟΣ ΗΟΤΟΙΥΚΛΕΤΙΣΤΗΣ
Μιά ταινία δγαλμένη μέσ' άττό την ϊδια την σημερινη
πραγματ ικότητα.
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστός σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
προσφέρει κοστούμια
ΜΗΝΑ Ι ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ « ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, επί τταραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοοτούμΐ
"Υφασμα καί Ρατι-ικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
ΤηλέΦ. 287-966
22 ΗΟΙΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
ΖΕΛΙΑΑ 3
ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΙΥΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
όμιλία τού λογοτέχνη ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΡΑΤΖΕΑ
Κρήτη! 'Εδώ ττάνου, στό
ττιό άψηλό πατάρι τού Μέγα ]
λου Καστρου, σημαδεύουνε
ατούς λαούς τής Γης δυό άν-
τίθετες έννοιες: Σημαδεύου-
νε την ειρήνη· σημαδευουνε
τή σχλαβκχ. Σημαδεύουνε,
τόν άντάρτη τής ειρήνης, καί
τον έτπδραμέα καταχτητή:
Τό γίγσντα τού νού, ΝΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, καί τόν πει
ρατή Μαρτινέγκο. Μ—ορεΤ νά
άφηκαν οί Βενετσάνοι τρανά-
μνημεϊα στό Νησί μας. Ό-
μως, ήταν δάρόαροι καί αύ-
τοί άφού άράξανε τότ€ς μέ
ακοπό την κατάχτηση. Ό
Μαρτινέγκο, πέθανε· ξεχάστη
κε, Τόν δοΰλιαξαν στό βυθό
τους οί αίώνες τής δίας. Τώ
ρα ξαναζεί. Τόν άνάστησε ό
Τάφος τού ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝ¬
ΤΖΑΚΗ.
Κρήτη! Όταν θά γεννή-
σεις έναν μεγάλο, δέν κάνεις
λογαριασμό. Δεν άναρωτιέ-
οχ». Δέν άμφιβάλεις. Κατέ-
χεις Κρήτη πώς θά πετύχεις
Καί πλήσα κατεχομένη μάν
να καθώς εΐσαι, τ' αρματα
τού κάθε σου τέκνου τα διάλε
γεις έσύ. Τό άρματώνεις τό
τέκνο σου Κρήτη. Θά τό κα
μαρώσεις άρματωμένο, καί
θά τού —είς: Ή δουλειά μου
τέλεψε. Τής μάννας ή στορ-
γή είναι νά γαλουχήσει. Νά
φι/τέψει μέσα στοθ σττλά-
χνου της τό θΓΓτλάσχνο, τό
—'όρο τής άρετης. Βρές τώ
ρα τό δρόμο σου. Έμτται τί-
μια οττόν άγώνα. Κ α! εϊτανε
τα αρματα ττού σού 'δωκε ή
Κρήτη ·— Νΐκο Καζαντζάκη
— τό Πνεΰμα. Ό Λόγος. Κι'
ένα μολύδι γιά νά γραφείς
τόν κάθε σου στοχα—μό.
"Ετσι ξεκίνησες διαγουμί-
ζσντας τόν κόσμο είρηνικά.
Ξεκίνησες μέ τό αρμα τού
στοχοχΓτή νού, καταγκρεμίζον
τας κάθε τπδουλιά ττού δρί-
σκονταν στό κάθε σου ζάλο.
Δύσκολο τό άνηφόρι σου. Κ α
κοτρόχαλο. Γεμάτο άχοχλά
κους κα! σφηκόττετρα. Στ ό
σόττατο, ρουμάνι ό δάτος, τό
μαυραγκάθι κι' ό άσττάλα-'
θος. Μά, ττροχωροΰσες κατα'
χτώντας. ι
Όμως, ή κατάρα ττού δό'
σκει στού ταπεινοθ την αρρω '
ο"! ψυχήΓ μιά κατάρα δγαλ'
μένη μέσ' άπό την Έλλάδα,
θωρώντας τοΰ Καζαντζάκη
την άρετή, νά γιγαντώνει, γί
νεται φθόνος ή κατάρα. Γίνη
κε μΐσος ή κατάρα. Ένα μΐ¬
σος όκατονόητης ττροδο-
σιάς. "Ιδιο μΐσος ττού 'δει-
άντιμάχουσουν. Κ ι* έμτταινες
όλοένα καί τπό σταθερά κατά
τό σημάδι ττού σέ καρτεροθ-
σε ή δόξα. Κστά τό σημάδι
τού θριάμβου ττού όραματί-
στηκες ξεκινώντας. Κατά τό
σημάδι, ττού, σ' Ιστειλεν ή
εύκή τής μάννας σου· ή Κρή
τη!
Κρήτη! Ό ζωντανός νε-
κρος οττ' 'Ακρωτήρι, έγινε
τι·ροσκυνητάρι των Λαών.
Αυτόν, ή Έχκλησία τόν άνα
θεμάτισεν δταν άκάμη ζοθσε.
Β. Γρατσέας —Κεννεντυ στόν Μαρτινέγκο
χναν οί Πιλάτοι, στόν ττρώτο Τόν άναθεμάτισε γιατί, ή
είρηνιστή των αίώνων, στόν
ττρώτο άνθρωττιοτή των αίώ
νων· τόν Ίησοΰ. Καί ό Φθό¬
νος έτοΰτος, τό μΐσος έτοΰτο,
τα δυό αύτά κοχά καρκινώμα
τα, ξέσττασαν μέ λύσσα ττά
νού στό τΓονσνθρώ—ινα εΐρηνι
κό έργο τού Καζαντζάκη.
Γιατί νά συμμαχήσει ή
Έκκλησία μέ τούς άρνητές,
ένάντια στόν ήρωα των Γραμ
μάτων. Γιατί νά. σνμμαχή-
σουν, Φθόνος, μΐσος, έχκλη-
σία, Πολιτεία, ένάντιο: σ' ού
τόν, ττού δόξασε την Έλλάδα,
ττού τίμησε «ττήν οίκουμένη
την Έλλάδα.
Τό θεριό ττού καιροφυλα-
χτοΰσε τή στράτα σου δά-
σκαλε, ή"ταν άνή,μερο. Μά έ¬
σύ, μέ σκούταρι τό Λόγο, μέ
Βελτόνι τό νού, μέ άνεξόν-
τλητο σαϊτολόχο τό Πνεΰμα,
'Εκκλησία, ήταν ύττάκουη
στούς ξενομ—ασχχρηδες Βασι
λιάδες. Ήταν ύττάκουη,
στούς βασιλιάδες αύτούς,
ττού δέν υπήρξαν ποτέ Χρι-
οτιανοί. Πού δέν υπήρξαν
Έλληνες — Ποτές.
Κρήτη! Τό άλλο μεγάλο
σου Τέκνο, ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑ¬
ΖΑΝΤΖΑΚΗ, ττού μνημονεύ-
ουμε σήμερα, τόν άΦόρισε κι'
αυτόν ή Έκκλησία. Κι' ένύ,
ή Παγκόσμια Κοινωνία των
Γραμμάτων, στάθηκε ττροσο-
χή,γιά νά ττεράσει δ γίγαν-
τας νεκρός, στήν 'ιΞΛλάδα·
— ττοΰ δόξασε μέ τό γραΦτό
τού Λόγο — ύττοδέχτηκε τό
ξόδι τού ή άρνηση. Ή Έκκλη
σία ττάλι άρνήθηκε νά δώκει
τή δίκαιη εύκή τοθ συγχώρι-
ου.
Είναι ό καιρός πού 6οί-
σκουμουν άκόμη στήν'Αλε-
ξάντρεια. Τό μαντατο τής
«λίψης φτάνει. Ό Χάρος, ν'-
κησε αυτόν πού δέν τονε Φο
δοΰνταν. ΟΙ Άλεξσντρινοί Λο
γοτέχνες, σ' έμένα δώκανε
την τι.μή νά θρηνήσω τό Δά-
σκαλο. Κι' αςαφνα, καθώς έ
μάζωνα τίς μνήμες, θωρώ άν
τύκρα μου την Κρήτη. Μεσο-
θαλάσσου όρθώθηκε ή φαντα
σία, Κρήτη. — Κρήτη! Μέ¬
σα σ' ετούτη τή μικρούλα λέ
ξη, ΦωτρώνοΐΛ/ οί Ψηλορεΐτες
τοθ μύθου. Τοΰ θρύλου οί
Ψηλορεΐτες φυτρώνουν. Τής
Ίστσρίαις οί Ψηλορεΐτες. Κ'*
ανάμεσα στούς κολοοΌούς,
πού σηκώνει αίώνια τό Νησί,
όρθώνουν τό μπόϊ τους, οί
Τέχνες· τα Γράψιματα. Ώς έ
τοιμάζουμουν νά τπάσω τό μο
λύ6ι, καί σιωττηλά νά ζωγρα
|>(σω τίς κρονγές μου στό
λευκό χαρτί, γροικώ ν' άπ-οη
χά θρηινολόϊ. 'Αφρουκάστηκα.
Νάτην ή μούσα. *Ηταν τό
μοιρολόϊ τής Κρήτης πού
θρηνοϋσε τόν Ύγιό της, ΝΙ¬
ΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, καί τό
'γραψα.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ
ΕΝΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤ
ΜΙΑΙ... «ΑΙΜΗΣΥΧΗ
ΚΟ
1
ΙΕΡΑΣ».
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
τσι οίκόττεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
Μέ τούτες τίς λίγες γραμ
μές, θάθελα νά εύχαριοτήσω
τονς φίλους τής στήλης γιά
την ανταποκριθή τους στό κά
λεσμά μου καί γιά τα καλά
τους λόγια γιά τή στήλη. Ά
κόμα νά τούς θυμίσω, ττώς Φι
λοδοξία μου μοναδική ήταν
καί είναι τό πλησίασμα στά
προδλήματα τοΰ καθένο: χω-
ριστά, &ρα, τό ττλησίασμα
στά προδλήματα δλων, άφοΰ
τταρά τό δτι έτπφανειακά α-
ττοτελοΰν μεμονωμένες ττφΐ-
τΓτώσεις, δέν είναι τταρά μο-
νάδες τού κοινωνικοΰ συνό-
λου, «ίκόνες δηλαδή τής κοι-
νωνικής τΓραγματικότητας.
Μιά άττό τούτες τίς ττεριτΓτώ
σεις ττού δέν είναι καθόλου
μεμονομένη μιά καί αποτελεί
μιά ΤΓραγματικότητα γιά τόν
τόπο μας, είναι ό Φόδος πολ
λών γονιών γιά την πολιτικο-
ποίηση των παιδιών τους κι'
ιδιαιτέρα; των κοριτσιών τους.
"Ενας φόδος που πηγάζη ά
πό την καταπιεστική δομή
της κοινωνίας μας καί πού
δρΐσκεται σέ ώμεση σχέση
μέ τή γενικώτερη στάθμη τοθ
ττνευματικοθ έ—ιττέδου τοθ
"Ελληνα, -ού έξ αίτίας της
έλλειψης τής σωστης — σέ
δλους άνεξαίρετα τούς το-
μεϊς — Παιδείας, είναι —
μέ τίς άνάλογες διαδαθμί-
σεις — χαμηλή. Άς δούμε δ
ιμως τό θέμα — ττού παίρνει
μιά τραγική έττικαιρότητα, ά
φού θίγεται τίς μέρες τούτες
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΖΛΜΛΜΛ.,
ΤηλέΦ. 286-713
Ή έναρξις τής χειμερινής περιόδου έγινε μέ τόν εΰθυμο
καλλιτέχνη τής Κρητικής Μουσικής
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Λαγοθτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά 6ά-
χτυλα καί ό Γιώργης Πουλορίνης.
αγροτες!
γνωριστε τΐϊϋτιο συγΧρονπ
μεδοδο λιπαναπ^ στογ κοσμο
βιοΧημικα
φους και την αναπτύξη
για καθ. κα
αυξανει τη
ρευΐι τη
τού εδα
Μρ$Τ$
μ.β- ~«:Υ:Υωστα ζιζο^ιοκτον** :χιγά>:*%λει-
• αποκλε.οτικοι ειοαγωγειο: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ϋ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεοτειο)
^ίΐ^ΐίίΙΙίΙ^ΐίίΐ;^:^:^^ ηρακλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
τΓού γιορτάστηκε ή Μεγάλη
έπέτειος τού Πολυτεχνείου
— έτσι δττως δίνεται άττό
«Μιά άνήονχη μητερα» 6-
ττως ύττογράΦει, μέ την ύττό-
σχεοτ)/ τα άμέσως έττόμενα
σημειώματά μας νά είναι άφι
ερωμένα στήν τΓθλιτικοτΓθίη-
ση των νέων κι' ίδιαίτερα τής
γυναίκας, γιατί πιστεύουμε
ττώς τό *>έμα είναι σπουδαίο
καί άνεξάντλητο. Νά δμως,
τί γράΦει ή «άνήσυχη μητέ-
ρα»:
ΛΛΛ
«...Περίμενα με μεγάλη ά
γωνία τ' αττοτελέσματα των
είσαγωγικών έξετάσεων, κ«-
ταλαδαίνετε Λοιττόν τή χαρά
μου γιά την έτπτυχία τής κό-
ρης μου. Μιά χαρά δμως, πού
γρηγορα μετριάστηκε, γιά
να μετατραττεί σέ άγχος καί
άγωνία, στή οχεψη τού νέου
τρότΓου ζωής της. Είναι ή
τφώτη Φ9Ρ01 π°ύ φεύγει άττ'
το οττίτι καί μάλιστα τόσο
μακρυά. Έκτος άπ' τό ττως
Θά ζεί, ποΰ Θά ττηγαίνει,
ποιές Θάναι οί συναναστρο-
Φες της — είναι τόσο μικρή
για να ξέρει τή δρωμιά τής
κοινωνίας — μέ άνησυχεΐ καί
ή τάση ττοΰχει ό Φοιτητόκο-
σμος νά άσχολεϊται μέ τα
τΓθλιτικά. Δέ θέλω ή κό
ρη μου νά άνακατωθεΐ μέ τα
ττολιτικά. Τί θά μτΓορούσα
νά κάνω ώστε νά την ττρο-
στατέψω άττ' αύτό το κίν-
δυνο;...».
«Μιά άνήσυχη μητέρα*
ΛΛΛ
Μερικές φορες σκέπτομαι,
πόσο καλό εΤναι νά μπορούν
ττού καί ττού τα παιδία νά
Φεύγουν μακρυά άττ' τίς λί¬
γες εΰκαιρίες πού τούς προ
σφέρονταί γιά ν' άττοχτή-
σουν δικιά τους προσωττικό-
τητα κχί νά καθορίσουν τή
ζωή τους έτσι δπως αύτά νο
μίζουν κάΚίηερα. Δυστυχώς
οί γονεΐς δέ μ—οροϋν νά συ-
νειδητοττοιήσουν δτι τα τται-
διά τους δέν είναι τπά τται-
διά, ότι έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ
καί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ νά πά-
ρουν τή ζωή τή «ΔΙΚΙΑ
ΤΟΥΣ» ζωή, στά ΔΙΚΑ
ΤΟΥΣ τα χέρια, μέ ΔΙΚΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.
Πολύ Φοδάμαι άγαττητή
«άνήσυχη 'μητέρα» ττώς ξεχνά
τε ένα δασικό άνθρώπινο νό-
μο. Τό δικαίωμα δηλαδή τής
αύτοδιάθεσης τού άτόμου,
βάσει των δικών τού άρχών
καί πεττοιθήσεων. Ή καταττί
εση, δττοια κι' αν είναι ή ρίζα
της καί ό βασικάς στόχος
της, δέ τταύει νδναι ΚΑΤΑ-
ΠΙΕΣΗ...
Γίνεστε άσυγχώρητα ώ-
ττερδολική, θεωρώντας την κό
ρη σας τόσβ μτκρή. Στό 6ά-
θος αύτό είναι κόπτως έγωϊ-
στικό. Δέ θέλετε δηλαδή νά
τταραδεχτήτε ττώς τα δικαίω
ματά σας μειώνοντε στό έλά
χιστο δσο -μεγαλώνει, άρα
κα! ή δύναμή σας νά έπιδάλ
λετε τίς άττόψεις σας. Αυτή
είναι ή μιά δψη τού νομίσμα
τος. Ή άλλη είναι, δτι ή ά-
νησυχίσ. σας πηγάζει άπό
έλλειψη έμπιστοσύνης στον
ϊδιο σας τον έαυτό, στά δ-
ττλα δηλαδή μέ τα όποΐα έ-
φοδιάσατε την κόρη σας, ώ
ότε νά την θωρακίσετε άπό
τούς διαφόρους κινδύνους...
Έπειδή δμως τούτη ή άπο-
ψη δρίσκεται σέ σχέση μέ
ζητήματα σωστης ή λαθεμ
μένης διαπαιδαγώγησης ή—
σέ γενικώτερα πλαίσια —
μέ τίς κατευθυντήριες γραμ
μές πού δίνονταιι στούς νέ-
ους — δέ θά έπεκταθω περισ
σότερο. Έξ άλλου, δπως φαί
νεται άπ' τό γράμμα σας, έ
κεΐνο πού σάς άνησυχεΐ ττε-
ρισσότερο, είναι ή τυχόν άνά
μιξη τής κόρη σας «στά ττο-
Λιτικά».
Ζητώ συγγνώμη άν ή γλώσ
σα ττοΰ θά σάς μιλήσω είναι
κάττως σκληρή, σκληρή είναι
δμως καί ή ττραγματικότητα.
Λυπάμαι γιατί διαττιστώ
νω, δτι τό Ιπος τοΰ Πολυτε-
χνείου δχι μόνο δέν έγινε δί
δαγμα σέ δλους μας, άλλά
τολμάμε άκόμα καί νά άνησυ
χοΰμε γιά την «τάση τοΰ φθι
τητόκοσμου νά άσχολεϊται
μέ τα πολιτικαί)·.
'Αγαττητή «άνήσυχη μητέ¬
ρα», θεωρεΐτε την κόρη σας
μικρή για νά μπλεχτεΐ μέ ο-
λα τοΰτα. Μά τα παιδία της
νύχτας έκείνης, τού Νοεμ-
6ρη, ήταν στήνν Τδι« ήλικ,ία
μέ την κόρη σσχ;. Κι' δμως.
Στήσανε τα κορμιά τους ά-
σττΐδες γιά νά ττροασπίσου
νέ τό δίκιο τό δικό σας, τό
δικό μου, δλων μας. Τό δί-
κιο τού ΛΑΟΥ. Κ α! κεϊνα τ'
άγόρια κα! τα κορίτσια ήτα
νέ 18 κα! 19 χρονώ σάν την
κόρη σας, ι' δμως, ποτίσανε
μέ τό αΤμα τους το νεανικό,
τούτη τή γή. Ξέρετε γιατί
σβήσανε κείνοι οί νέοι; Γιατί
τπστεύανε σέ ίδανικά, ττου ή
άδιαφορία, ή άγνοια καί τα
σφάλματα τής ΔΙ ΚΙ ΑΣ
ΣΑΣ γεννιάς, εΤχανε κατα-
ττατήσει, δίνοντας την εύκαι
ρία σέ τΓροδότες νά βυθίσου-
νε στό σκοτάδι, τουτο τό
ΤΟΤΓΟ.
Όχι «άνήσυχη μητέρα»,
δέν έχετε τό δικαίωμα νά
«τΓροστατέψετε» την κόρη
σας άπό τούτο τόν κίνδυνο.
Έχετε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ νά την
άφησετε νά δρεΐ τό δρόμο
της, νά διαλέξει τό δρόμο
της. Καί μιά κι' άρχίσαμε
να λέμε άληθειες, άς ττοΰμε
καί μιά άκόμη. Εϊχατε υπο
χρέωση σεΐς νά την διδάξετε
καί νά την καθοδηγήσετε. Ό
μεγαλύτερος κίνδυνος είναι
ή αγνοια. Σέ ένα τόπο δπως
ό δικός μας, ττούναι έρμαιο
στά χέρια τής όλιγαρχίας,
των ιμονοπωλίων καί τής Ά
μερικής, έχουμε δλοι μας ΰ
ττσχρέωση νά κρατιώμαστε
μέ όρθάνοιχτα τα μάτια, στά
5Οδ ττού μάς στέλνονται.
Ι ια νά κρατάμε τουτο τόν
τοπο ΛΕΥΤΕΡΟ γιά νά τόν
άποσττάσουμε κάπότε άττ'
ττ>ν όλιγαρχια καί τα μονο-
ττωλια ττου ρουΦούν τόν 1-
δρώτα μας. Νάστε σίγουρη
δμως, πώς μέ τό νά είμαστε
ά — πολιτικοί βολλειμένοι
στή μικροαστικκή κακομοι-
ριά μας, άνοίγουμε κάθε με¬
ρά τό λάκκο μας καί μπαί-
νουιμε δλο καί πιό βαθειά.
Άν «Άνήσυχη μητέρα», ά
ναλογιστήτε πόσο καλύτε
ρη θάταν ή θέση της γυναί¬
κας στήν Έλληνική κοινωνία
άν τόσα έκατομμύρια γυναΐ
κες τού τόττου μας δέν ήταν
ά—πολιτικές, άν άναλογι-
στήτε δτι τα τταιδιά μας
δεν θά δγαΐναν άττ' τα Πανε-
•πιστήμια γιά νά πεινοΰν, άν
είμαστε οί γυναΐκες (ένα
τρομερά δυναμικό) ττόλιτικο
ττοιημένες, κυττάξτε μιά Φο-
ρά στούς δρόμους καί δέστε
τταιδιά κι' άνά—ηρους νά ζή
τιανεύουν, σχολειό: τταραπή
γματα, έργαζόμενους νά άττο
λύονται γιατί ζητούν ψωμί
καί θά δεΐτε πώς ό κίνδυνος
δέν δρίσκεται στό νά άνακα
τευόμαστε μέ την πολιτική,
άλλά στό νά μή τό κάνουμε.
Άς μή ττροστατέψετε λοι
πόν την κόρη σας. Σάς τό ζή
τάμε σά χαρή εμείς οί ζωντα
νοί, οί καλοπερασάκηδες. Τό
όφείλετε στούς νεαρούς άγω
νιστές.
Καί μή ξεχνατε ττώς κάττο
τε, οί νέοι μας, θά ψηφίζουν
στά 18 δττως γίνεται σέ τό
σες χώρες.
ΜΑΝ ΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
διακοσμητικη
Τηλ. 287.670
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Έταιρία ΤΕνΈίΙ-Αδ — ΕΛΛΑΣ, άντιπρόσωπος της Γερμανικήν φ'φμας
ΝΟΚϋΜΕΝΟΕ έν "Ελλάδι, άνακοινεΐ είς ·ιό αξιότιμον κοινόν τού ΝομοΟ Ηρα¬
κλείου δτι:
Εξουσιοδοτημένα καταστήματα διά την ττώλησιν των προΐόντων της είς τόν
Νομόν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είναι τα:
ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κνωσού 15 Τηλ. 287-868
καί
ΑΦΟΙ Σ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ Ο.Ε. Κατεχάκη 8 Τηλ. 285-668
Τονίζεται ιδιαιτέρως δτι μόνον οί αγοράζοντες έκ των ανωτέρω καταστημάτων
τάς έν λόγω συσκευάς, θά τυγχάνουν τού εύεργετήματος τοθ δωρεάν 5ΕΚνΊ0Ε·
Έκ της ΤΕνΈίΙΑδ — ΕΛΛΑΣ
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
ΑΦΟ' ΧΡΥΣΟΕΠΑ0Η
ΛΕΠΙΟ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
-=- ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΛ. 222.41Β-*—
4ΜΜΜ^
ΤΣΙΜΕΝΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΑΥΜΠΟΣ
Άντιπρόσωπος ΝομοΟ Ηρακλείου: Π ΝΗΣ ΚΟΥ ΚΟΥΡΙΤΑΚΗ_
Σίδερα — Μττετόν 3ΤΑ1 Ι, 5ΤΑΙ.ΜΙ Ξυλεία: Αυστρίας — Έλατάκια Σουηδίας είς Μεγάλσς
Γραφείου Λ. Καλοκαιρινοΰ 208
Τηλέφωνα 284-473 καί 220-339
Γραφείου Άρχ. Μακαρίου γωνία
Τηλ. 223-736
ν**·
ι
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
χηρας σαυπον
ηουπριν με^χωμα
ςρραξουν οί αλ\οι
ηρολαβη ν£3 πέι -
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Μέ την εϋκαιρΐα τής Ζυνέλευοης τής ΕΓΖΗ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟ... ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ

Ν Κ»;|Ν ί
Γιά τδ θέμα'Αναστασάκη μας άπαντα
Ο κ. Δ)ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
22 Νοεμβριού 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Ι
ι
ι
ι
"Ενας χαραχτηριστικός κοτάλογος
Στό ττροηγούμενο φθλλο
δημασιεύσαμε £να κατόλογο
όναμάτων, εκπροσωπών Ά-
γροτικών Συνεταιριστικών
Όργανώσεων, οί όποΐοι απα
σχολοΰνται σέ άλλες — ά-
σχετες μέ την γεωργία —
δουλειές.
Χή,μερα συμπληρώνουμε
τόν κατάλογο αύτό καί μέ αλ
λα ονόματια άνθρωπον ττού
εκπροσωττοΰν άγρότες, ττού
λαμβάνουν άττοφάσεις γιά
τούς αγρότες, ττού διαδραμα
τίζουν σημαντικό ρολο στήν
έξέλιξη των τιμών των άγρο-
■πκών ττροϊόντων, καί ττού ά
σχολοΰνται μέ έτΓθΓγγέλματα
::
ϊ»
■■■■■«■«·■■■■■■■■■
■■■» εϊ·»·ε>«Βΐβρ»(βε|
·
ό
απόψεις
■■■■■•■•■•■■■■■■■■•■■■β·ΒΒ
Ο ΙΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΓΟΥ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ είναι ττρωταρχικά μιά ΐδέα. Είναι ί¬
να Ιδανικό, ένα ίνδαλμα, ττού ένώνει τούς ελευθέρους ανθρώ
ττους μέ την ττροάστπση των τΐχχνανθρώτπνων Ιδανικω^.
Λευτεριά καί Δημοκρατία.
Κι' δμως, έδώ στο Ήράκλειο, ό ττροχθεσινός τού έορτα-
σμός ττήρε μιά άλλη τροττή, (λυττούμαστε είλικρινά πού τό
λεμε), τροττή διασπαστική.
Είναι τταράξιενο βεβαία, άλλά τί άλλο μττορεΐ νά ττεΐ κα-
νείς βλέτΓοντας τγέντε άνθρώττους — μόνο — νά χειροκρο
τοθν έναν όμιλητή, άλλους τόσους τόν άλλο κλπ., γιαΐτί ο!
όμιλητές έκφράζανε κομματικές θέσεις.
'Όλοι βεβαία, στήν ούσία, είπαν τα ιδία ττράγματα, μέ
άλλα λόγια, ό ένας, μέ περισσότερους μακρυγορισμούς ά πό
τόν άλλο κλττ·., ένώ ήδη εΤχε καθυστερήσει άρκετή ώρα τό
ττρόγραμμα.
Πιστεύουμε δμως, ότι είναι θέμα κακής όργάνωσης κσί
δτι ΤΓρέτΓεί νά κριθεϊ έττιεικώς, μιά καί οί όργανωτές ήσαν
νέοι άνθρωττοι. Απλώς στό μέλλον θά ττρέτΓει νά προσέχουν
τηερισοΌτερο.
ΓΗΜΑΤΑ
Ο,ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ
ΕΝΑ ΘΕΜΑ, ττού προεκάλεσε αίσθηση στό κοινό τού Η¬
ρακλείου τό περασμένο καλακαίρι, ξανάρχεται σήμερα στήν
έτπκσιρότητα.
Άλλά, άς δοϋμε μέ τή σειρά τα γεγονότα: Στόν κινημα
τογράφο «ΚΑΝΤΙΑ» καταστράφηκε ή άροφή τής όθόνης και
τό Πολεοδομικό, διέταξε την άντικατάσταση ενός στύλου.
Γιά τή δουλειά όμως αυτή χρειάστηκε αδεία τοΰ Πολεοδομι-
κοΰ κΐ' οί άδειες καθυστεροθν συνήθως γύρω στούς 6 μήνες.
Ό έκμεταλλευτής έττιχειρηματίας, υπέβαλε την σχετική αϊ-
τηση γιά χορηγήση αδείας. Μέχρι νά έκδοθεΤ δμως ή αδεία,
διατάχθτικε τό κλείσιμο τού κινηματογράφου. Πρέπει νά ση-
μειωθεΐ ότι ό τταραττάνω έττιχειρηματίας είναι "Ελληνας
Φορολογούμενος.
Κι' αύτό τό τονίζουμε γιατί σήμερα ή κατάσταση στήν
ττεριοχή, είναι διαΦορετική. Σήμερα στόν ϊδιο περίτιου χώρο,
έχει έγκατταο-τασεΐ ένα Λούνα — Πάρκ ενός ΊταλοΟ έτπχει-
ρηματία.
Μέ την εύκαιρία θυμίζουμε δτι στό Νομικό Δελτίο Ν.Σ.Κ.
1959 (σελ. 162) ϋττάρχει μιά τταράγραφος ττού λέει ότι
«δέν είναι νόμιμος ή χορήγησις άδείοτς λειτουργίας Δημοσί
ου Θεάματος (κιν)φου κλττ.) άνεγερθέντος άνευ αδείας Πο-
λεοδομικής Άρχής».
Πότε ττρόλαβε λοιττόν ό Ιταλός νά ττάρει αδεία; "Η μή-
πως ίσχύει κι' έδώ ή άνιση μεταχείρηση ττού άττολαμβάνουν
οί ξένοι τουρίστες; Έκτός άν μάς πούν οί άρμόδιοι δτι ένας
στύλος Όθόνης Κιν)φου θέλει άδει κι' οί όλόκληρες άκροβα
τικές έγκαταστάσεις στήνονται δττου νάναι σάν την τταράγκα
τοΰ Καραγιόζη...
Έν ττάση περιτττώσει ρωτοθμε κα! περιμέναμε απαντήση.
"...............-■-------------------------------------------*-*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τό άρθρο τού κ. Σιραιάκη
·. ϊυνέχ. άπό την Σελ. 1
στάση των Δυτικών «συμμάχων» μας στό Κυττριακό.
Άπό τή μιά ττλευρά της δχθης τού προβλήματος βρί-
σκεται ή Άνεξαρτησία, ή Άκεραιότητα καί τό δικαίω
μα τής Αΰτοδιάθεσης τής Κύπρου μας, σάν Λαοΰ καί
σάν Κράτους καί άπό την άλλη δχθη οί ίιμττεριαλιστι-
κές βλέψεις καί έπιδιώξεις γιά τό νησί, πού δέν είναι
άλλες άττό τό ττώς τελικά θά έ—ιτύχουνε νά τό μετοο-
τρέψουνε σ' ένα μόνιμο πυρηνικό άεροττλανοφόρο κα!
όπλοστάσιό τους στήν Άνατολική Μεσόγειο καί Μέοη
Ανατολή.
ΑΝ ΤΩΡΑ κάθε φορά ττού θά κρίνεται σέ διεθνές έ-
ττίττεδο τό ττρόβλημα τής Κύπρου μας δέν κατορθώνι;-
ται, άπό τούς ντόπιους καί ξένους δήθεν πάτρονές τού,
νά κρατιέται έρμητικά κλεισμένο μέσα στά συρτάρια
των άνομιμοποίητων, άττό πλευρας Διεθνοϋς Δικαίου,
Ελληνοτουρκικάς σννομιλιών καί ξεσκεττάζονται ποιυί
είναι ο! ψευτοφίλοι μας, σέ ττοιό διεθνοκοινωνικοπο-
λιτικό χώρο βρίσκονται τα πραγματικά συμφέροντά
μας καί γιατί δέν ΤΓρέττει νά «άνήκωμεν είς την Δύσιν»,
είναι Ινα άλλο θέμα.
ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΜΕ ττάντως, είτε δχι, στό Κυττρια-
κό, τό ΝΑΤΟ καί τα κράτη τής ΕΟΚ, πού είναι τό
Τδιο πράγμα, άλλά μέ διαφορετικά όνόματα καί ττρο-
σωττεΐα, κατά την όμολογία τού ίδιου τού Άβέρωΐ),
ποτέ μέχρι σήμερα, είτε στήν κεφαλή τοΰ Άμερικανο
νατοίκοΰ ίμττεριαλιστικοΰ συνασττισμοΰ βρίσκεται ό Ά-
ϊνζενχάουερ, ό Κέννεντυ, ό Τζόνσον, ό Νίξον, ή ό Έν-
τουαρντ Κέννεντυ, μετά άπό κάμττοσο καιρό, ποτέ
τους μέχρι σήμερα δέ μάς έχουν ύττοστηρίξε» καί δεν
θά μάς ύτΓοστηρίξουν καί στό ιμέλλον.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ τα Σοσιαλιστικά καί Άδέσμευτα Κρά
τη είναι έκεϊνα πού μάς ύ-οστήριζον άττό τότε ττού ό
αδελφάς Κυττριοχός Λαός ττάλευε γιά την άνεξαρτησία
κα! την αύτοδιάθεση τού στά βουνά καί τα λαγκάδιατ
τού νησιοΰ τού, ένάντια στόν Άγγλικό άπθικιοκρατι-
κό ζυγό καί αύτά είναι πού ύτΓοστηρίζουν καί σήμερα
τούς άδελφούς μας γιά νά άπελευθερώσουν τα ΰπουλα
κχτταχτημένα έδάφη τους άττό τα Νατοτουρκικά άρμα-
τα καιί άεροττλάνα καί γιά νά διαφυλάξουνε την έθνι-
κή τους άνεξαρτησία καί άκεραιότητα.
ΑΣ ΤΟ χωνέψουνε αύτό μιά γιά τιάντα οί κήρυκες
καί τα φερέφωνα τής Νατοϊκής καί Κοιναγορίτικης
-ροατχχ/άνδας καιί άς τό συναιστανθουνε γιά καλά ιά
συνειδητά ή άσυνείδητα δργσνα τού άντικομμουνισμοΰ
κα! των ότταδών τής θεωρίας των δύο ΰττερδυνάμεων,
ττού ΤΓάντα κο-ορθώνουνε νά ξεχνούνε δλοι τή θετκή
βοηθεία καί συμβολή των δυνάμεων τής είρήνης καί
τού ^Σοσιαλισμόν στά διεθνή ττροβλήματα καί ζητήμα-
τα°^αν ΧΡειάζετα, νά ρίξουνε τή βρώμικη λάσττη των
καβοοηγητων τους κατά τού καθαροΰ ττροσώπου τής
Σοβιετικής Ένωσης.
Γ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
άσχετα μέ την
της γής.
καλλιέργεια
ΎτΓάλληλοι τού Δημοσίου,
Δασκάλοι, καΰηγητές, θικηγο
ροι κλπ. Δεν συμττεριλαιμ6ά
νουμε μέσα στή λίστα τούς
γραιμματεΐς των Κοινοτήτων,
κοκρεπωλες καί μικ,ροέμπο-
ρους, ποΰ άσκοθν και όευτερο
ετταγγελμα λόγω τής γενικώ
τερης κατασταοτ|ς που έττι-
κ,ρατει στόν τοττο μας.
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
1) ΜΥΡΤΑΚΗΣ Έμμ.
άττό την Αγ. Μαρΐνα. Συντο;
^ιΐοϋ)ΐος Δ)τικός Ύπάλληλυς
της ί£ΓΣΗ.
λ) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Άριστ,
άπό την Αγ. Παρασκευή.
ΔασκαΛος.
3) ΜΑΝΟΥΣΑ.ΚΗΣ Ιωάν.
άττό τό Άβοού Συντ)χος
Αασκαλος.
4) ΚυΜΗΣ Μανόλης, Άρ
καλοχώρι, ΰτταλληλος ΕΛΤΑ.
5) Κ.ΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Νικ.
Βια,ννος, δικηγόρος.
6) ΦΟΥΝ ΙΟΥΛΑΚΗΣ Μα
νόλης, Βώννη, ΡάτΓτής.
7) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Στέλιος, Γάλυπε, Συντ)χος
ι αμειαχός.
6) ΔΑΖΚΑΛΑΚΗΣ Φρ.,
Έμτΐαρος, Ύπαλληλος
9) Κ.ΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Ζα¬
χαρίας, Ζήντα, ΚαΘηγητης.
Ι ϋ) ΙΙΕΊΡΑΚΗΣ Κων)νος,
"Ινι, Συντ)χος Δ. 'Υπαλλη-
λος.
1 Ι) ΣΤΕΡΕΟΣ Γεώρ. Καρ
τερος, Συντ)χος Δάσκαλος.
ι^) ΔΗΑΚΑΚ.ΗΣ Γεωργ.,
ΚασιέΛλι, Πεδιάοος Δικ,ηγό-
ρος.
4) ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Γεώρ.
Κοσσανοι, εκδότης έφημερί
δας.
14) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μηνάς
Αευκοχώρι, Δάσκαλος.
15) ΛΛΛΥΡΑΓΑΚΗ2. Γεώρ.
Λιλισνο, Συντ)χος Δάσκα-
λος.
1ο) ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ
Ζαχ., Μεσοχωριό, Δ. 'Υττάλ-
ληΛος.
Ι/) ΕΑΗΩΤΗΣ 'Αλ., Πύρ¬
γου, Συιμβολαιογράφος.
18) ΠΑΝΑΠΩΙΑΚΗΣ Δή
μήτριος, Σχοινιά, Δ. Ύττάλ-
ΛηΛος. ί
IV)
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Ιωάν.,
Σωκαρά, Δικηγόρος.
20) ΠΑΠΑΖ.ϋί ΛϋΥ Μιχ.
Τΰλισσος, συντ)χος ΎττάΛ-
ληλος.
Ά?ιλά, πώς είναι δυνατόν
άνθρωττοι ττου οέν άπασχο-
λοΰνται στά χωροχρια νά κα-
τεβοΰνε σέ άγώνες γιά τό οί
κηο των άγροτών;
Πώς είναι δυνατόν νά ένδια
φερθουν άμεσα γιά την τύχη
των άγροτικών ττροϊόντων
την στιγμή ττού τό κυριο είσό
δτ>μά τους, ττροέρχεται άττό
άλλες — άσχετες μέ την γε¬
ωργ ια — ττηγές;
Γιά δλα αύτά δμως Φταίει
ό ϊδιος ό άγρότης καί τό σύ
στημα ττου συμβαλλει ττοικι-
λότροττα στήν έγκο~άλειψη
τής ΰπαίθρου, αφήνοντας
στο έλεος τής τυχης την πά
ραγωγή καί μή προστταθών-
τας νά ττλουτίσει μέ γνώ¬
σει ς τόν άγρότη.
Τεκμήριο γιά τό τελευ-
ταΐο, άτΓοτελοΰν οί ττροχθεσ
νές έκλογές στήν ΕΓΣΗ καί
τό «μαγείρεμα» των άττοτελε
σμάτων δττως κατήγγειλε
άντιπρόσωτΓος κ. Δ. Εύαγγέ
λου. Πράγματι, τα τταρασκή
νια «δουλεψαντ» ττάρα ττολυ
στίς τΓαραττάνω έκλογές. Ή
ίδια ή έττανεκλογή — στήν
πρώτη ψηΦοφορία τής Δευτέ
ρας — τοΰ κ. Καραντινού, ά
ποοεικνυει την όργάνωση καί
τίς ττροσπάθε.|£ς ' όρισμένων
κύκλων τού «κατεστημένου»
στήν ΕΓΣΗ.
Ό κ. Εύαγγέλου μάς εΐπε
δτι τό πρωΐ τής Δευτέρας,
βαφτίζανε κομμουνιστές δ-
σους δέν ήσαν άριιστοί καί
ττροωθοΰσαν όργανωμένκχ δ-
ττοιον θέλανε. Χαραχτηριστι-
κά ό κ. Εύαγγέλου εΐττε:
«Μέχρι καί άνθρώπους τού
Κεφαλογιάννη —- άσχετους
— εΐδα νά ττεριτριγυρίζουν
στήν αϊθουσα των έκλογών».
Άκόμη, τό συνέδριο των
άντιπροσώπων, άπαρτίζετσι
άπό άνθρώ—ούς άρκχτά μέγα
λης ήλικίας καί κάθε φήμη,
έκβιασμός ή διάδοση, έχει
περάση σέ άνθρώπους μέγα
λους στήν ήλικία καί μέ άνε
τταρκεϊς γνώσεις.
Στό φινάλε, έκλέγονται
Άντιττρόσωποι, Συμβούλια
καί Διοικήσεις κα! μόνο ή
ψωνή τού τί,μιου ίδρωμένου
άγρότη δέν άκούγεται. Γιατ!
άν άκουγόταν, τα άγροτικά
προϊόντα θάχανε χαλλίτερη
μοΐρα.
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ
ΙΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ
ΤΟΝ ΙΔΡ^ΜΑΤΩΝ
ΣυμΦωνα μέ έξσχριβομένες
πληροΦορίες ιμας, τό πρωΐ
τής ττερασμένης Πσρασκευής
ό Διοικητής Ασφαλείας τα
γματάρχης ΧωροΦυλακής κ.
Ν. Μανιατάκης, παρέδωσε
στόν τΓροίστάμενο τής Εί-
σαγγελίας Ηρακλείου κ. Γ.
Ζορμττά, τόν Φάκελλο της
τΓροκαταρκτιχής έξετάσεως
ττού διενήργησε, γύρω αττό
την γνωοτή ύττόθεση των Ί-
δρυμάτων Άνηλίκων.
Μέσα στή βδομάδα αυτή,
έλττίζεται δτι ό κ. Είσαγγε-
λέας θά μελετήση την δικο-
γραφία κα! θά καταλήξη στίς
σχετικές άποΦάσεις τού.
ΤΑ ΚΟΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΓΧΗ
·), Σννέχενχ άπό την
δτι, είς ουδεμίαν έβδομαδι-
αίαν εφημερίδα εδόθη υπό
τής «ΕΝΩΣΕΩΣ» δημοσίευ¬
σις, λόγω τής έττικαιρότητος
των άνακοινώσεων καί της ά
νάγκης άμέσου ένημερώσεως
των Σουλτσνοπαραγωγών
καί των Συνεταιρισμόν μας.
Τό συνολικώς καταβλη-
θέν είς τόν τοπικόν ήμερήσι-
ον Τύττον τΓοσόν άναλύεται
κατά έφημερίδαν ώς έττομέ-
νως, ήτοι:
Εφημερίς €ΑΑΛΑΓΗ»
δρχ. 49.448.
Εφημερίς «ΜΕΣΟΓΕΙ-
ΟΣ»δρχ. 44.192.
"Εφημερίς «ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΗΣ» δρχ. 36.246.
Εφημερίς «ΠΑΤΡΙ Σ» δρχ.
31.752.
Καί Εφημερίς «ΔΡΑΣΙ Σ»
δρχ. 23.265.
Τό ττέραν τούτου ττοσόν ά
ναφέρεται κα! άφορά δαπά¬
νας έκτιητώσεως διαφόρων
συναφών ττρός τό Σταφιδικον
έντύττων (φεΐ - βολλάν), ττρο
κηρύξεις, άνακοινώσεις κλττ.,
ένήμερωτικά δελτία ώς καί
είς τηλεγραφ ικά Ιξοδα δια-
ιμαρτυριών άπευθυνθέντων είς
τούς άρμοδίους, κατόπιν άττο
φάσεων των συγκληθεισών
συσκέψεων.
Ηράκλειον τή 17-11-76
Μετά τιμής
ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ
ΣΥΝ)ΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ό Διευθυντής
ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΗΜ. «Α»: Δεν σχολιά
ζομε την έτπστολή καί ά-
φήνομε τόν κάθε άναγνώ-
στη νά βγάλη τίς ττροσω-
πικές κρίσεις τού. Συγχαί
ρομε μόνο τή Διευθύνση
της Ενώσεως ττσυ εΤχε τό
θάρρος νά πή ττράγματσ,
ττού σέ τΓολλούς δέν εΤντχι
καθόλου γνωστά.
Άπό τόν Διοικητή της
Διοίκησης Χωρ) κης Ηρα¬
κλείου κ. Α. Μαραγκάκη,
ττήραμε την παρακάτω ε-
πιστολή, την όποία καί δή
μοσιευομε:
ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Δ)ΣΙΣ ΧΩΡ) ΚΗΣ ΗΡΑ¬
ΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Α¬
ΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 55)46210)6
ΠΡΟΣ
Τόν κ. Δ)ντήν της Εφημερί¬
δος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ* Ήρακλεί
ου.
Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,
Είς σημφΐνόν σχόλιον τής
Εφημερίδας σας κα! είς την
4ην σελίδα, ϋττό τίτλον «Ο
ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΣ ΑΝΤΩ¬
ΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΟΥΣΕ ΥΒΡΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΣΕΣ», Ισχυ
ρίζεσθε δτι δττως εδήλωσε ό
ανωτέρω στό Α' Αστυνομι¬
κόν Τμήιμα, την έπαύριο τής
πράξεως τού, Εορτήν τοΰ 'Α-
γίου Μηνά, ήταν προσκεκλη
μένος σέ γεθμα τοΰ Σεβ. Άρ
χιεπισκόττου Κρήτης κ.κ. ΕΥ
ΓΕΝ Ι ΟΥ δπου εΤχε την... εύ
καιρία νά μιλήση γιά τον
Δ)ντή μας (δηλ. γιά σάς) μέ
τόν Άρχιεπίσκοπο καί τόν
Διοικητή Χωρ)κης. Ό ίσχυρι
σμός αύτός δέν είναι άληθτις
διότι ουτε τόν άνθρωπον γνω
ρίζω κάν, οθτε συνεζήτησα
μαζί τού ττοτέ τίποτε καί, δ
πως έξακριβώνω ήδη, δέν εί-
χε παρακαθήσει ουτε είς τό
Στό Τριμελές
ΟΙ 2 ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟ «ΚΡΗΤΗ»
ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Γιά τίς 6 Δεκεμβριού
προσδιορίστηκαν οί δυό δίκες
των ύπευθύνων τοϋ ττεριοδι-
κοΰ «Κρήτη», κατά τού διευ-
θυντή τής «Αληθείας», πού
τόν κατηγοροΰν γιά δήθεν συ
κοφαντική τους δυσφήμιση.
Οί δίκες αύτές άναβληθη
κανε λόγω τού δτι οί μάρτυ
ρες κατηγορίας κ. Μ. Καρέλ
λης Δήμαρχος_ Ηρακλείου
καί οί κ.κ. Δ. =υριτάκης κα!
Φ. Ιωαννίδης, δικηγόροι, δέν
τΓαρουσιάοτηκαν κατά την έκ
φώνηση τής ύττοθέσεως μέ ά
τΓΌτέλεσμα νά τούς έτπβλη-
θή χιλίων δραχμών πρόστι-
μο κα! νά διαταχθή ή βιαία
τους προσαγωγή γιά τίς 6
Δεκεμβριού.
γεΰμα τοΰ ΆρχιεπισκότΓου |
είς τό οποίον, βεβαίως, έγ»,, |
προσκεκλτ>μένος ών, παρεκά- ;
θησα·
Ταυτα πρός αυτοκατά¬
στασιν τής αληθείας.
Έν Ηρακλείω τη 16η Νο
εμβρίου 1976.
Ό Διοικητής τής Διοική¬
σεως
ΑΝΤ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
Συντ)ρχης
ΣΗΜ.: Φυσικά ό Ισχυ-
ριοιμός δέν «Τναι δικός μας
άλλά τού κ. Άναστασάκη
καί γι' αύτό ακριβώς τόν
μεταφέραμε, γιά νά διατπ
στωθη καί ό βαθμός τής
αληθείας των λεγομένίον
τού. Έκεΐνο μόνο ττού δέν (
καταλάβαμε κύριε Διοικη-|
τα είναι τό πως έξακριβώ-1
σατε δτι δέν ήταν ό τταρα|
ττάνω κύριος στό γεΰμα
«αί τί ενδιαφέρον ή άρμο
διότητα είχατε νά τό ττρά-
ξετε. Γι' αύτό νομίζομε δτι
ττρέπει νά μάς άποντήση
ό κ. ΆρχιετπσκοτΓος. 'Ε-
σεΐς ιμό^λλον κακώς σπεύ¬
σατε -ειθόμενος στίς... Ά
ναστασάκιες άλήθειες.
Γιά τόν Μητσοτάκη
Ο κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ Δημαρχο Η
ρακλείου κ. Μανόλη Καρέλ
λη, ττήραμε την ΤΓαρακάτω
έπιστολή, την όττοία καί
δημοσιβυομε ευχαρίστως:
Κύριε Διευθυντά,
Σέ κείμενο ττού δτ>μοσιεύ-
σετε σχετικό μέ την αφιξη
στό Ήράκλειο τού γερουσι-
αστη των ΗΠΑ κ. "ΙΞντου-
αρντ Κέννεντυ, γράψατε δτι
«Κοινωνικά εΐμαι κουμττάρος
τοΰ Μητσοτάκη».
Άν σας ένδιαφέρει ή άλή
θεια, αύτό βεβαία, δέν είναι
άληθινό.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
ΓΙΒΤΙ ΘΒ ΜΗΝΥΣΟΜΕ
την '
ΕΙΝΑΙ γνωστό δτι ή εφημερίδα αυτή κα! ό διιυ-
θυντής της, δέν κάνουν μηνύσεις, σέ δσα ύβρ.στ.κά ή
συκοφαντικά τούς καταμαρτυροΰν δ.άφοροι, ένω αντι¬
θέτως δέχετα. βροχή μηνύσεων άττό διαφόρους.
Αύτός είναι ό κανόνας. Ύττάρχουν δμως και οί έ-
ξαιρέσεις.
Έμεϊς ύττοβάλλομε μηνύσεις μόνον δταν μας έμιτο-
δίζουν στήν ένάσκηση τού λειτουργόματος πού ύπηρε
τούμε (τΓεριτττώσε.ς Κοκολάκη — Άναστασάκη) καί
δταν μερικοί — δπως στήν τελευταία περιπτωση κά-
ττοιου «Παλα.οΰ Ήρακλειώτη> τής εφημερίδας «Άλλα
γή», ντύνοντα. κοριτσίστικα κοΛ ριχνουν άνυττό-
γραφη λάσττη. ,
Γι' αύτό ακριβώς, γιά νά βρουμε δηλαδή τον «κι>
ριο» αυτόν πού ντύθηκε μέ τό ψεύτ.κο δνομα τα... κ»
ριτσίστ.κα ροΰχα τού, θά ύποβάλωμε μηνυση, γκ,
νά τοΰ... σηκώσωμε δηλαδή τό... φουρο τού.
Έτσι μηνύοντας τούς ύττενθύνους τής « Αλλαγής»,
θά βροΰ'με έττίσημο — Υ~· άνεττίσημα τόν ξέρομε
-— τόν άνωννμογράφο ττού... κοριτσοφέρνει καί πού
δέν ότττοκλείεται νά είναι καί στήν κυριολεξία... κορί.
τσι.
Κι' άκόμη, θά ζητήσωμε ττέραν τής ήθικής βλάδης
καί ένα σοβαρά ττοσό ύλικής άττοζημίωσης, γιά τή
ζημιά πού μάς έκανε ή εφημερίδα «Άλαγή» μέ τό..
άνανδρο λιβελογράφημά της.
Αύτά ΤΓρός έντ>μέρωση τού κοινού καί των άγαττη-
τών... συναδέλφων. Τα ύττόλοιττα, έν καιρώ, τώ δέ-
οντι!...
ΪΟ ΙΙΟΝΙΣΤΙίίΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΜΟΑΗΟΜΑ
Δικάστηκε πρόσφατια άπό
τό Μονομελές Πλημμελειοδι-
κεΐο Ηρακλείου, σέ φυλάκι
ση 25 ημερών, ό ΰττεύθυνος
καττετάνιος τού είδικοΰ ττλοί
ου άμμοληψίας κ. Μαρκάκης.
Ή ΰτΓΟΘεση, στήν όποία μάρ
τυρας ήταν ό διευθυντής μας,
ξεκίνησε έττειτα άττό δημοσί-
ευμα τής «Αληθείας», σχετι
κό μέ διενεργούμενη άμμολη
ψία στήν ττεριοχή Λίντο τοΰ
Ηρακλείου.
ΖΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
Μιά διεθνής δημοσιογραφική έπιτυ·
χΐα τής «Αληθείας», σέ ΠανεΑλήνΐα
άποκλειστικότητα:
ΙΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗ*. ΟΡΓαΝΩΙΗΖ
"ΜΑΥΡΟΙ ΣΕΠ1ΕΜΒΡΗΣ,,
«> £υνεχ. *πθ την Εελ. 1
ϊμς ΆμτΓουρίνσκ καί ό ττρόε-
δρος τής ΈτΓΐτροτΓης Μεσο
γειακής Αλληλεγγύης κ. Πέ
τρος Βάβαλης.
Ό Ροζέ Γκαρωντύ άνέτττυ-
ξε τό Θέμα: «Τό Θρησκευτικό
καί Ιστορικό έποικοδόμημα
τού Σ ιωνισμού», ένώ ό αμερι
κάνος γερουσιαστής Τζέημς
Άμπουρίσκ τόνισε δτι πο-
λύ σύντομα οί "Αραβες 6ά
γνωρίσουν τό καινούργιο ττρό
σωπο τής άμερικάνικης έξω-
τερικής ττολιτικής καί γι' ού
τό τό λόγο ττρεττει νά είναι
ένωμένοι.
Ό Πέτρος Βάβαλης, εξ
άλλου, άναφέρθηκε στήν ' Ι σ-
ραηλινή έπιθετικότητα καί έ
ττεκτατισμό, στίς υτΓοτττες
Σιωνιστικές ένέργειες στήν
Κρήτη καί ανήγγειλε την ι¬
δρύση στήν Άθήνα τοΰ «Έλ
ληνικοΰ Άντισιωνιστικοΰ Συμ
βουλίου».
Κατά την διάρκεια των έρ
γασιών τοΰ Συμττοσίου, δια
βαστηκαν μηνύματα τταλλών
άρχηγών κρατών τοθ Τρίτου
Κόσμου (Σενεγάλης, Γουΐνέ
άς, Μαυριτανίας, Ούγκάν-
τας, Σομαλίας κλττ.), ττού
καταδίκαζαν τόν Σ ιωνισμό
καί τόν Ί μττεριαλισμό.
Αΐσθηση τΓροκάλεσε, έξ
άλλου, ή όμιλία τού Ραβίνου
των Εβραίων τού Ίράκ Να-
τζί Έλιάς, ό οποίος δραττέ-
τευσε άπ' τό Ίσραήλ, δπου
εΐχε μεταναστεύσει ττρίν λί
γα χρόνια, καθώς Καί ττολ-
λών άντισιωνιστών Εβραίων
άπ* τόν Καναδά, τίς ΗΠΑ,
την Αγγλία καί άλλες δυτι-
κές χώρες.
Τέλος, τό Συμττόσιο γιά
τόν Σ ιωνισμό, μέ την τελι-
κή τού αττόφαση, άφ' Ινός
μέν χαιρετίζει την άττόφαση
τού ΟΗΕ γιά την καταδκη
τού Σιωνισμοΰ σάν μιά μοο
φή ρατσισμού, άφ' ετέρου Κ3
λεΐ δλες τίς ττροοδευτικές δυ
νάμεις τού κόσμου νά ένηί-
νουν τόν άγώνα τους κστα
τοΰ ' Ι μττεριαλισμοΰ, τής «ο
- άττοικιοκρατίας καί των πό
λυεθνικών έταιρειών.
Τό Συμττόσιο τής Βαγδά-
της αποτελεί σταθμό στήν
διερεύνηση των συγχρόνων
ττολιτικο - φιλοσοφικών ττρβ
βλημάτων καί άναγνώρισχ ό¬
τι οί Σιωνιστές έργαζονται
καττά των Εβραίων σ' όλο
κληρο τόν κόσμο, ενίσχυον
τας ρατσιστικές θέσεις και
κάλεσε δλους τούς προοδειηι
κούς Έβραίους τής γής νσ
καταδικάσουν τόν Σιονισμό.
Π. Β.
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
ΠΑ ΤΟ ΧΑΙΙΣΙ
Αύριο θά έκδικαστή στο
Μικτό Όρκωτό Δικαστήριο
(Κακουργιοδικεϊο) Ηρα¬
κλείου, ή ύττόθεση τής χασι-
σοκαλλιέργειας 250 δενδυλί-
ων «ίνδικής καννάβεως», μέ
κατηγορούμενο τόν Ρεθεμνιώ
τη Μανούσο Πατπχδόσηφο, ο
ότΓοΤος ώς γντ>χττόν, μετά ε¬
νός χρόνου φυγοδικίας ττσ-
ραδόθηκε ττρό μηνός στίς αρ
χές Χωροφυλακής
Ο ΒΥΤΟΠΥΡΠΟΙΙΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΓΩΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
β Συνέχβιοτ Αηό την οελ. 1
βλήματα τοΰ ττοιιμνίου δέν
λύνονται μέσω των στηλών
τής εφημερίδας.
Σήμερα, βλέττω πώς μττο
ρεΐ ναχατε δίκηο, αν έννοεΤ-
ό ανθρωτΓος.
Τώρα έχ€ΐ έξοφλήσει καί
τόν μήνα Σεπτέμβρη
τ ο Ο 19 7 6.
'Ωσττου μιά μερά...
Έφτασε τό «συνεργεΐο» έ
Ο ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ
τε «λύσεις» σάν κι' αύτην τού
τταροκάτω —εριστατικοΰ:
Άπό τό 1929 ό μπάρμπα
Μανόλης Κρασάκης, εΐχε έγ
καταστήσει τό μαγαζί τού σ'
ενα οίκημα τού Άγίου Μηνα
στά Λιοντάρια.
Πουλούσε σχοινιά, σαρ-
δέλλες καί λινάτσες. Άττό τό
τε μέχρι καί τΓροχθές, ό μττάρ
μπα Μανόλης, έβγαζε μέ τό
μεροδούλι τό λίγο, μά τί,μιο
ψωμί τού.
Μέχρι καί πρίν τρία χρό
νια, πλήρωνε 2.000 δρχ. τόν
μήνα. "Ϋστερα, τα δυό έγι¬
ναν τρία καί τα τρία, πρίν
δυό χρόνια ττερίττου, έγιναν
έξ....
Γύρω στό ένάμισυ έκατομ
μύριο δραχμές εχει ττληρώσει
— δττως λέει — στά νοίκα,
ΓΝΩΣΤΟΠΟ3ΗΣ Η
ΓνωστοτΓοιοΰμε στό σεβαστά κοινό μας δτι τα Δη-
μοτικά Λουτρά, στόν Γ|6ρο, (έναντι Άγίου Γεωργίου)
άρχισαν νά λειτουργοΰν ξανά, άνοκαινισμένα.
ξώσεων. Μόνο ττου — δττως
μάς εΐττε — τού κατασχέ-
σαν τα πράγματα. Μέ ττοιό
δικαίωμα άλήθεια;;;
Καί ρωτούμε ττάλι τόν Άρ
χιετΓίσκοτΓο:
— Πόσο ήθικό καί ττόσο
τίμιο είναι, νά άττοκότ—ουμε
στήν κυριολεξία κάθε οίκονο.
μικό οτήριγμα ενός άνθρώ-Ι
ττου αφήνοντας τον χωρίς
ΠΑΜΤΑΛΟΝΙ;
Βρήκα, τόν Κρασάκη ττρο-
χθές Παρασκευή, στό σττίτι
τού.
Μόλις τοΰ έξήγησα ποίος
εΐμαι τα μάτια τού βούρκω-
σαν:
— «Ό κακάς τταττάς παι-
δί μου. Μοΰ ΤΓηραν καί τα
ρούχα παιδί μου. Δέν έχω
ροΰχα νά βάλω. Έχουν κατα
σχεθεΐ».
Τα χείλη τού εΤναι ττρησμέ
να. Τό ττρόσωτΓΟ τού καμμέ-
νο. Ό λαιμός, τό ττηγοθνι, τα
μάγουλα, γιομάτα ττΰο καί
σάπιο δέρμα.
Μόλις τοΰ έγινε ή έξωση,
ήπιε ένα μττουκάλι βενζίνη
καί ττυρτΓθλήθηκε στήν κεντρι
κή ττλατεΐα τού Ηρακλείου,
'τίτρεξαν οί γείτονες καί τόν
γλυτωσαν. Τον γλύτωσαν οί
ανθρωηοι, άφοΰ ή Έκκλησία
οί συγκεκριμένοι (έττανα-
λαμβάνομε καί ττάλι) έκπρό
σωττοί της, άδιαφορησαν.
Μετά τό διάβημά τού αύτό ό
Κρασάκης, ττήρε την κατηφό
ρα γιά τό λίμαν ι. Δεύτερη,
τρίτη άπόττειρα αϋτοκτονίας
καί...
— «Μάς τόν έφερε τό Λι
μενικό στό σπίτι, σέ άσχημα
χάλια», μάς εΐττε ή γυναϊκα
τού.
Καί τώρα;
— «©ά ττάω μπρός στήν
'Εκκλησία τού Άγίου Μηνά
νά βάλω φωτία στά ροΰχα
μου, νά καώ», λέει ό ϊδιος.
Νά καεΐ σάν κερί, ένας άν-
θρωττος, στό θυσιαοτήριο τής
οιοτίάλης.
Ναί, κυριε Ψαλιδάκη. 'Ε-
κεΐ όδηγεΐ ή άττελτΓΐσία καμ
μιά φορά. Καί σ' αύτές τίς
ττεριπτώσεις οί άνθρώποι ζή
τουν την βοηθεία τοΰ Θεοΰ.
Την βοηθεία της Έκκλησίας
δι" αυτών ττου την έκττροσω-
ττοϋν.
Μα ποίας Έκκλησίας, ποιών
ττατΓάδων τη βοηθεία νά
ζητήσει ό μπάρμπα - Κρασά
κης; Εκείνον πού τόν ττέτα
ξαν στούς —έντε δρόμους;;
Μά γιάτί;
ΟΙ γείτονες, λένε, δτι τό
μαγαζί τό «φλερτάρει» άττό
χρόνια, Άθηναΐος μεγαλοέ-
μπορος γιά νά τό κάνει του-
ριστικό καί ττροσφέρει τα δι
πλάσια.
Μπάρμπα - Κρασάκη, αϋ
ρα των φτωχών, άφοΰ μπήκε
στή μέση τό χρήμα.
Είναι ττικρή ή Άλήθεια
Κι' άν ττιστέψουμε τίς τταρα
πάνω φήμες, συμττεραίνοι/με
ττώς ή Τδια ή Έκκλησία, ξε
σ—-ιτώνει γιά νά κερδίσετ ττε
ρισσότερα.
Ό Μανόλης Κρασάκης, εί¬
ναι ένας ανθρωπος, ένας Έλ
ληνας ττού βρέθηκε αίχμάλω-
τος στή Γερμανία. Στά Ντα
χάου καί στά Μαουτχάου-
ζεν. Πού ττείνασε, ττού βασα
νίστηκε, ·πού πάλαιψε μέ τό
θάνατο στά φασιστικά στρα
τότταιδα συγκέντρωσης.
Καί άντί νά τοΰ άντατιΌδώ-
σει ή Κοινωνία, ή Πολιτεία,
ή Έκκλησία, τη θυσία τού,
τόν ττετοΰν σήμερα, στό δρό
μο, βρίσκοντας μιά σκουρια
σμένη — κατά τή γυναϊκα
τού — τΓαραγραφο, στό σνμ
φωνητικο, που τον ύττοχρεω-
νε να... φτιαξει τό μαγαζί.
λτήν ούσια όμως ή έςωση γί
νεται, υστερα απο Δικαστι-
κη αττόφαση πού βγήκε ττρίν
αρκετους μηνες.
Τώρα στο κρεββάτι τού
π.,.^., υ μτταρμ,ιΐΑ - κ,ρασα-
κης, άργοπεοαινει νηοτικος,
ΟΛΐΙί ΜΗΝ-2. ΠΡΙΝ πα-
ρει τη συνταςη τού, πού τώ¬
ρα τού στερησαν, έναν χρονο
ττριν ληξει το συμφωνητικο ε-
νοικιου. Έτσι, κι' ή συνταςη,
χανεται...
Ί ωρα δέν φαίνεται νά εχει
τα λογικα τού. Μέσα στήν
ττικρα τού, φωνάζει:
— «Έχω τρια παιδία
καί τα σττουοάζω. — Μέ χτύ
ττησε καί μ' έϋρισε ό πα-
ττας. — Μού ττηρε τα λεφτά
ό τταπάς καί δέν μουδωσε α-
ττοόειςη. — Τό μαγαζί είναι
σαν και δικό μου. Ένάμιου
έκατομμυριο δραχμές νοικια
εχω ττΛηρώσει — Δέν έχω
Λεφτά», κ.α.
Μερικές φορές, ή πέννα τού
Δημοσιογραφου κοκκαλώνει,
τταγώνει μ—ροστά σ' ένα τέ
τοιο όράμα. Δέν έχει τή &ύ-
ναμη νά τό περιγραψει οττως
το αντιλαμβάνεται ένας ό-
τΓθΐοσδήττοτε ανθρωπος.
ΝΑΙ. Ό Μανόλης Κρασά¬
κης, είναι θΰμα τής Κοινωνί
άς. Ό Μανόλης Κρασάκης
τιμωρήθηκε. Καί τιμωρήθηκε
γιατί την έττοχή ττού ό κ. Ψα
λιδάκης έστελνε έγκυκλίους
ττού συνιστούσαν «ύττακοή
πρός τούς Νάμους καί τάς
διατάξεις των καόεστηκυϊών
άρχών», δηλαδή των Γερμα-
νών, ό Κρασάκης βρισκόταν
οτην κόλαση τού Νταχάου!
Κύριε Εύγένιε Ψαλιδάκη,
σκεφτήτε το μόνο: Πάσα προ
σέφερε μέ την σιγαλή τον θυ
σία στήν Πατρίδα, ό Κρασα
κης, δταν έσεΤς... κατσαδισ
ζατε δσους παρεκτρέττοντσΐ'
καί "ττολέμησαν... «έν ύτται
θρω» τούς Γερμανούς!
Κοιτάξτε τη φωτογρσψισ
πού δημοσιεύουμε. Έσεις
στήν έγκύκλιο μιλούσατε γι"
«συμβιωση πάντων ημών μ^-
τά των στρατευμάτων τώ^
Γερμανών». Δέστε στή ψωτο
γραφια ττώς την εννοούσαν οί
Γερμανοί την συμβίωοτι. Δέ¬
στε τόν γυμνό καί σκελετιομ'-
νο Κρασάκη. Αυτόν πέταξε η
Έκκλησία έξω, διά τοθ... έκ-
προσώττου τού Άγίου Μηνά
Έτσι έννοεΐ ή Έκκλησΐα
την 'Αγάπη καί την Άνθρω-
ττιά,· Δέν το ττιστεύουμε..
Πρέττει νά άνακληοεί ή άττο
φαση γιά νά μή δώσουμε το
δικαίωμα σέ κανένα νά ττει
«Άλλο ένα θύμα τής Έκκλη
σίας». Νά μην τό ττεΐ κανεις
Άκομη κι' άν τό νομίζετε
αδικο.
"Αν ίσχύειίΓφήμη γιά Φ
Άθηναΐο έμττορο, δικαώνεται
γιά μιά άκόμη φορά ή «.'Αλ'Ι
θεια» καί ό Μάνος Χάρΐζ
πού πολύ ευστοχα χαρσχΓΓ1
ρΐσε ωρισμένους ττα-
ττάδες σάν «Φαρδομάνικα Θε
ριά».
Ένας άνθρωττος^ μώ ν*0
γένεια κινδυνεύει. Ένας δν'
θρωπος ττού έχει ήδη στο ε
νεργητικό τού τρείς άπόττει-
ρες αύτοκτονίας!... ,
Όλα τα ττοτ>σττάν» τα «
τουμε ϋττ' όψη τού κ. Ψσλιδα
κη, άλλά καί τού κ. ΕΙσαΥΥε
λέα, ό οποίος νομίζομε δτ'
ττρέ-ει νά κάνει τόν κο^°_
ττεταχτή γιά πέντε
στό σττίτι τού δυστυχή
σάκη, γιά νά μορφώση
αντίληψιν*!
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
ΧΤΟ ΕΠΟΜΕΗΟ
Διαβάστε γιά ν ά μά
ή νά ξαναθυμηθήτε
ΠΟΣΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ)
ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ
0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
κ. ΕΥΓΕΙΜΙΟΣ ΦΑΑΙΑΑΚΗΣ

Μέγεθος Γραμματοσειράς