98634 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1976
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Χαρ άς σ' αυτόν, πού πρίν μέ
χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
στόμα, προλάβη νά π€ΐ έστω
καί μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ
έ*
Ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΓΤΑΓΚΡΗΤΙΑ
Διευθυντήν: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
_ ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
| Χρόνος 2ος — Άρ.,Φύλ. 73 — Δρχ. 5
Τα «Φαρδομάνικα θεριά»: Μαύρη ψυχή - Μαύρη δωριά!
ΕΥΓΕΝΙΕ,
ΠΙΤΗΘΗΤΕ!
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΗ Μ ΑΣ ΣΤΟΝΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ Κρήτης, Κύριε Εύγένιβ Ψαλι-
δάκη,
ΛΥΠΟΥΜΑΙ είλικρινά πού δέν μπορώ νά σάς ττρο-
σαγορεύσω μέ τόν τίτλο «Σε6ασμιώτατεχ, γιατί στή
συνείδηση μου δέν τπστεύω δτι τόν κατέχετε ττλέον
έτταξίως.
ΚΑΙ ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ άμέσως γιατί: Διότι δλα οσα
έχουν ττεριέλθει σέ γνώση μου, τα όττοϊα είναι
άττόρροια τής γνωστής δημοσιογραφικήν ερεύνας μοί;,
δέν μοΰ έπιτρέττουν νά σάς άττοκαλώ άττό καιρό μέ
τόν τίτλο σας, χωρίς νά κινδυνεύω νά κοροϊδεύω κι
έσάς καί τόν έαντό μου.
ΑΥΤΟ, δ,μως, δέν έχει καί τόση στνμασία, δση έχουν
τα άλλα, τα όττοϊα θά σάς ττώ άμέσως παρακάτω.
ΓΝΩΡ1ΖΕΤΕ ασφαλώς, κύριε Ψαλιδάκη, δτι στήν
κρίσιμη γιά δλους έττοχή ττού ζοΰ,με, ή 'Εκκλησία, έχει
χάσει — δυστυχώς — τό κθρος της καί την έμτπστο-
σύνη τού Λαοΰ, τοΰ ττληρώματός της, μέ βασική άφορ
μή τή δράση, τίς ττράξεις καί τίς τταραλείψεις, ωρι¬
σμένων εκπροσωπών της.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τούς Κληρικούς έκείνους, ττού κα
τα σύμτττωση, είναι τοτΓοθετημένοι στήν κεφαλή τής
Ίεραρχίας καί τούς οτγοΐους αρκετοί, χωρίς νά έχουν
άδικο, τούς χαραχτηρίζουν, δπως κι' έγώ, σάν «Φαρ¬
δομάνικα Θεριά».
©Α ΚΑΤΑΑΑΒΑΤΕ δτι μιλώ γιά τούς Ίεράρχες
έκείνους, οί όττοΐοι, κάτω άττό τα μαΰρα τους άμφΐα
— στήν κυριολεξία μελανοχίτωνες — κρύβουν καί κα-
λύτττουν επιμελώς, πολλές άμαρτίες, ττού καταδικά-
ζονται καί άπό τό Νάμο τοΰ Θεοΰ καί άπό τό Νόμο
·, Χυνεχεκ στή σελ. 4
• ΠΡΩΤΗ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Τό ταξίδ. τής Άμερικής καί τό ταξίδι τής 'Ιοττανίας _______
φερθήκανε κα! οτήν ττρώτη μας δίκη — είναι δυό τραντο'χτές άττοδείξεις τού οτενοΰ δεσμοΰ τοΰ Άρχιεττισκοττου Κρή¬
της, μί, τούς Χουντέους καί τούς Άμερικάνους. Στήν πρώτη φωτογραφία ό κ. Εύγένιος κατερχόμενος τοΰ άερο-λάνου,
(ταξίδι Τάσκα — ΠαπαδότΓουλου, δπως όνομάστρκε) -ένώ προτΓορεύεται Άμερικανός άξιωματικός!
• ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Παρατηρώντας τούς έκττροσώττους των Άρχών στήν ττροχθεσινή πά
ρέλαση καί στή δεξίωση πού έδωσε ό κ. Νομάρχης, τό βρσδυ τής 28 "Οκτώβριον, διαττιοτώσαμε δτι κανείς συνεργά-
της της Χουντας δέν ήταν έκεϊ, ττλήν τοΰ Άρχιετπσκότϊου Εύγενίου, ό όττοΐος αποτελεί τη μοναδική καί χτυττητή έξαίρε
ση. Στή δεύτερη φωτογραφία ό Κρήτης Εύγένιος, σ' ίνα άττό τα ττολλά «γεύματα άγάττης» ττροσφωνώντας τούς ττρω
τεργάτες τής Διχτατορίας τους όττοίους άποκαλοΰσε «ΘεόΐτεμτπΌυς» καί τούς όποίους -ροτταγάνδιζε στόν Κλήρσ καί
στόν Ααό, μέ ένυττόγραφες έγκυκλίοΐ'ς τού («Ψηφίστε Ναί» καί λοπά...).
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΙΕΙΖ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΛΣΗ ΤΩΝ ΒΑ2.ΙΛ0 - ΧΟΥΝΤΙΚΑΝ
Η ΑΡΧΗΓΟΣ. ΟΙ ΙΚΟΠΟΙ, ΤΑ ΜΕΛΗ
"Ενώπιον τώ» άνιαίνΐιΐιιτων οΊχςνι^ιχων ^, ..^«.ί....-......... :.
«βηοχηχή διά Η)ν Ιναρϊη ιοδ Ιου γν()Λ.. «Λό ιήν αΗί.-τη τής νομιμοΐητο.. αυτή
τν ♦βνί. »ι4 «4 «"λ» "Ο ιό.-ωυ μας «ής ιύημί«1»ί μ°ί. Λ«|ορτν>!α «αί »«ι*-
~.α «υν ΛΑϋΤ ρΙΑΪ.
Ή Έβνιχίφρων Πολιΐική μος ηγι·ί· «ϊ>ν «Ιν«ι αργά «ί ««9»ή μ* *·
ίΨ*ΐητ·.
ΠΟΤΕ ΛΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙ'ΓΑ ΛΙΛ ΝΑ Α Π0*ΤΠ1ΜΙ:.Μ ΕΝΑ ΤΡΑ-
ΠΚΟ Ϊ·ΛΛΜΛ ΜΚ ΛΤΧΛΙΈΪΤΕΣ ΪΓΝΕΠΕΙΕΣ.
γι' αΰτό νομίζω δτι ττρεπει
νά είναι άληθινές. 'Υττάρχει
έξ άλλου σχετική μαγνητοται
νία τΓθύ ΟΓττοδεικνύει δτι ή
«άρχηγός» τής Όργανώσεως,
εΤττε αύτά-τά όνάματα.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΖΥΚΙΕΛΓΑΤΟΝ .
■** .-·» ϊ·*-*-.-^ ^ -λ*· λ
— €€Η διεθνής κατάστασις εΤναι σκοτεινή καί οί έξελί-
ξεις της άβέβαιες!.. ».
(Τού ΤΑΚΗ ΒΑΒΑΑΗ)
1) ΣΤΗΒ ΑΡΓΕΤΑΚΟΣ:
Άτγ' δ,τι ξέρω, είναι κάτοικος
Νέας Υόρκης καί είναι ίδιο
κτήτης Άεροττορικής Έται-
ρίας Μεταφορών. Λέγεται ό¬
τι είναι καί ό χρηματοδότης
τής Όργανώσεως. Πλήρης
διεύθυνση ύττάρχει σέ σχετι
κά σημειώματα της ΚαραμτΓο
γιά, πού εχω στά χέρια μου.
2) ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΣ ΠΕ-
ΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Κάτοικος
τοΰ.Μόντρ«>!λ ΌτώτΑς, »4ϊ>χολεΤ
ται μόνο μέ την Κεντρική Δι-
οίκηση τής Όργανώσεως.
ΜΕΡΙΚ Α άττό τα έττίλεχτα
μέλη της Όργάνωσης, ττού
οιατηρεΐ άνά τόν κόσμο «υπο
καταστή ματα» ,μέ διαφορετι
κες όνομασίες, είναι τα εξής,
σύμφωνα μέ τα έπίσημα έγ-
γραφα ττού έχομε στά χέρια
μας:
1) Λάκης Δαλβούσης, ύ-
ττεύθυνος τής Έπιτροπης Έ
θνικοφρόν&ϊΐ' τοΰ Μόντρίεαλ
2) Παναγιώτης Μαυρομμά
της, ύττεύθυνος τοΰ Συνδέ-
σμου Έλλήνων 'Εθνικιστών
Ρ.Ο. ΒΟΧ313 5ΤΑΤΙΟΝ Ο
οτη Σελ. 4
— 2ον —
Ό άντικομμουνισμός οώ-
τής τής γυναίκας είναι κάτι
πού δέν έχω ξανασυναντήσει
σέ άλλον ανθρωττο. Δέν δει-
λιάζει μττροστά σέ τίττοτα
δταν είναι σίγουρη δτι μττο
ρεΐ νά κάνει καχό στούς "Ελ
ληνες Κομμουνιστές.
Σάν όνάματα άναμεμειγμέ
να στήν ήγεσία τής Όργανώ
σεως έχω μερικά τα σττοϊα
καί δημοσιεύω μέ κάθε έπι-
φύλλαξη, έττειδή ακριβώς δέν
ϊτνχε νά δρεθώ μεταξύ τους,
ώστε νά οιαπιστώσω άν όν¬
τως ύττάρχουν ή" δχι.
Πάντως τίς ττληροφορίες
κατόρθωσα νά τίς άποσττάσω
άττό την Καραμττογιά, καί
Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡαΚΗΖ μέ έπιστολπ τού προειδοποΐησε τόν Γ. ΜΑΥΡΟ:
Η ΟΐαΣΠΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πώς κα! άιτό ηοιούς προετοιμάστηκε, άιτό την άρχή πού ώργανώβηκ* τό Κόμμα
(4ον — Τελευταίον)
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ πρόδλημα,
πρόδλημα πού άφορά τα σχέ
δια καί τούς στόχους Διε-
θνούς ττολιτικοστρατιωτικής
συνωμοσίας, Σάς τό άναφέ-
ρω, γιατί ττλήν τού ρόλου
ττού έτταιξε — καί ϊσως καί
τώρα νά παίζη — προεκλογι
τό *Η(>άκίΐ£ΐο
ότά Πρό-Π ό -Λαχεία
Κι' δμως στά διανεμώμενα κονδύλια είναι τελευχαϊο
(2ον — (τελενταΐον)
ΤΟ ΠΡΟ—ΠΟ
Τα Πραχτορεΐα ΠΡΟ—
ΠΟ στό Ήράκλειο είναι 23.
Άπό αύτά τα 10 είναι μέγα
λα, εχουν δηλαδή κάθε 6δο-
μάδα τζΐρο, πάνω άττό 20.
000 στήλες ΠΡΟ—ΠΟ.
Ζητήσαμε άπό τό Ύττοκα
τάστημα τής Έμττορικής Τρά
"Αλλο νά οτήν δΐνουνε...
Ν ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΘΙΙΟΓΡΑΦΩΝ
:.Κϊ άλλο νά την Ήχίρντς!
ΣΕ ΟΣΟΥΣ άπό τούς άγαττητούς ονναδέλφους
ΔΓ|μοσιογράφους διαμαρτυρηθήκανε ττρόσφατα, σχετι
κά μέ τό ότι δέν είχε προβλεφθεΐ θέση γιά τούς έκπρο
σώπους τού Τύττου στήν τταρέλαση τής 28ης Όκτω¬
βρίου, άπαντούμε τό εξής:
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ άγαπήτο! κύριοι Συνάδελφοι. Άλ
λοίμονο νά ττερΐιμένη ό έκττρόσωττος τοΰ Τύττου νά ττά
Ρη τή θέση τού άττό κάθε κύριο 'Υπουργό, Νομάρχη ή
Δήμαρχο. Τή θέση τοΰ Δημοσιογράφου, σέ κάθε δημο¬
σία εκδηλώση, τοΰ την δίνει ό Άνώτατος Νόμος της
Χώρας, τό Σύνταγμα καί ή Δεοντολογία τοθ Δημοσιο
Υραφικού Αειτουργήματος.
ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ λοιττόν «καθορίσηένες θέσεις»
«οί «εΐδικές ττροσκλήσεις». ΕΙστε πάντοτε προσκε-
»λημένοι σέ κάθε εκδηλώση καί σέ δποια θέση θέλετε
^ ττάρετε γιά νά άσκήσετε κατά συνείδησιν τή δημο-
θ'ογραφική σας άττοστολή.
ΕΜΕΙΣ έτσι πιστεύομε καί £τσι κάνομε καί αυτώ
συνιστοΰμε καί στούς άλλους.
πεζας τόν άριθμό των στηλών
ττού συμττληρώνουνται στό
Ήράκλειο καί άρνήθηκαν επι
μελημένα νά μάς τόν δωσουν,
γιατ'ι — λέει — ό ΟΠΑΠ
είναι ττελάτης, κι' ή Τράπε
ζα δέν δίδει στοιχεΐα πού ά-
φοροΰν ένα ττελάτη της. Πολύ
φοβούμαστε δμως, δτι δέν εί
ναι αύτό. Ό ΟΠΑΠ δίδει κά
θε Δευτέρα στή δτνμοσιότητα
τόν άριθμό των στηλών τής
Κυριακής σε Πανελλαδική
κλίμακα. Πιστεύομε δμως ότι
γιά τό Ήράκλειο ϋττάρχουν
είδικο! λόγοι πού οί παραττά
νω άριθμοί δέν πρέπει νά δί Ι
δονται στήν Δημοσιότητα.'
κά στό Κόμμα μας, εΐμαι
σχεδόν βέβαιος, ότι στό κά-
ττοιο μέλλον θά έττηρεάση ττο
λύ ΣΟΒΑΡΑ την συνοχή τού
καί την ττορεία τού.
ΤΟ λΑΑΚΕΔΟΝΙΚΟ --
πού γιά τίς γνώσεις μου καί
τίς μελέτες μου ίσως νά μπο
ρέση νά Σας ένημερώση κά-
ττως ό φίλος μου βουλεί/τής
Κώστας Άλαβάνος — νομί¬
ζω καί ττιστεύω, δτι τό ξέρε
τε. Προ6λτ}μα δμως πού θά
παίξη καί αύτό, σέ κάττοιο
ττολύ σύντομο χρόνο άττοφα-
σιστικό ρόλο — ϊσως ίνα
νέο 1922 — στήν ττορεία
καί την μορφή τής χώρας
μας. Ρόλος πού καί ούτος
έχει προδλευθεΐ καί ττρο-
γραμματισθεΐ στά σννωμοτι-
κά σχέδια ττού άφοροΰν τό
Κόμμα μας.
Η ΣΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ
«ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ»
ΑΜΕΣΟΣ μετά τίς έκλο-
γές — καί βασικά κατά την
ττερίοδο τοΰ Δημοψηφίσμα-
• ε&υνέχευχ στή ββλ. 3
Μιά δημοσιογροφικη αποστόλη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΛΙΒΥΗ: Η ΧΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΖ ΤΟΥ|;ΝΙΚΟΥ (ΨΙΛΑΚΗ
Τόσο τό πολιτικό σύστημα τής Λιβύης, δσο καί ό ίδιος
ό Καντάφι, σάν Πρόεδρος καί σάν άνθρωπος, εχουν έπανει
λημμένα άττασχολήσει την διεθνη κοινή γνώμη καί τόν
Τύπο. Άλλοι θέλησαν νά τταρουσιάσουν τό σύστημα κα! τόν
Καντάφΐ, σάν έμπνευσμένα άττό τίς άρχές τού Κομμουνι-
σμοΰ καί άλλοι, άττό τίς άρχές τού Φασισμοΰ. Οΰτε τό έ^α
δμως σνμβαίνει, οΰτε τό άλλο. Ή Άλήθεια είναι δτι ή
Έττανάσταση τής Της τοΰ Σετττέμβρη 1969, καθιέρωσε στή
Λιβύη ίνα ίδιότυττο κοινωνικοττολιτικό σύστημα.
Όσον άφορά την κοινωνική διάρθρωση, ή κατάσταση ττού
έττικ,ρατεΐ στή Αιβύη δέν άττέχει πολύ άπό την Μουσουλμα
νίκη θεωρία. Ή θρησκευτική αύτη θεωρία, ξεττερνά τα δρια
μέσα στά όποΤα κΐΜεΐται μιά θρησκεία στήν σημερινή κοινω
νία. Ό λαός είναι έμποτισμένος μέ την πίστη — την άψοσί-
ωση καλλίτερα — στά δόγματα τού Κορανίου.
Όσον άφορά τό πολιτικό σύστημα, βλέ,ττουμε μιά κοινω-
νία σοσιαλιοτικών άρχών, μέ ΰψηλό βιωτικό έττίπεδο δλου
τοΰ Ααοΰ, μέ μιά τάση άμεσης άδέλφωσης μέ τα άλλα Άρα
6ικά Κράτη, καί άλλη μιά τάση ύτΓθστήριξης των άδεσμεΰ-
των καί μικρων χωρων.
στά αύτοκίνητα πού θυμί-
ζουν κάτι άττό Εΰρωπαϊκές
μεγαλουπόλεις. Κι' έκεΐ, δ¬
μως, είναι οννηθισμένη είκό-
να, οί μιναρέδες κι' οί γυναΐ
κες πού έχουν καλύψει δλο
τους τό σωμα — έκτός άπό
τό ένα μάτι — μ' ένα ιμεγά-
λο κομμάτι άσττρου πανιοΰ.
Μεταμεσονύχτιες ώρες. Ή
Τρίττολη, ττρωτεύουσα τής
Ο ΙΣυνέχει* οτή σελ. 3
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
'Εχει την ττρώτη κυκλο
φορία άπό δλες τίς έ-
φημερίδες τής Κρή¬
της ! ! ! Άλλά τίς λιγώ
τερες διαφημίσεις. Για
'δ'ιαβαστε στο Ι:
ΕΠΟΜΕΝΟ
Η 2ΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΙΚΗ ΠΑ ΤΗΝ
ΧΑΡΪΟΠΑΙΞΙΑ
10 κατηγορούμενοι
Σήμερα πρόκειται νά έκδι
καστή στό Τρΐιμελές Πλη-μμε
λειοδικεΐο Ηρακλείου, ή γνω
στή δίκη γιά την χαρτοτται-
ξία, στήν όττοία είναι κατηγο
ρουμενοι 10 καταστηματάρ
χες, (μεταξύ των όττοίων καί
2 οιευθυντές μεγάλων ξενοδο
χείων) οί οτγοΤοι κατηγοροθν
ται δτι Ίταρεΐχαν άσυλλο γιά
κυβοπαιξία, χαρτοπαιξία κ.
λ.π.
Στή δίκη αύτη ττού τταρου
σιάζει άρκετό κοινωνικό ένδια
φέρον, πρώτος μάρτυρας εί¬
ναι ό διευθυντής μας, δεοομέ
νού δτι ή αΰτεπάγγελτη δί»
ξη άπό τόν κ. Είσαγγελέα,
εγινε έττειτα άττό σχετικό δη-
μοσίευμά μας.
Γιά την προχθεσινή άποφυλάκισή τού
[Ν4 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΝΑΣ
ΝΟΝ ΓΝΗΙΙΘ ΑΓ»ΝΙΣΪιΊ
ΝΙΚΟ ΦΛΡΟΥΑΑΚΗ :
ΣΤΙΣ 27 Όκτωδρίου τό
άττόγευμα, τταραμονή της Έ
θνικής Εορτής, άττοφυλακί-
στηκε, μετά την ίκτιση τής
ττοινής τού, γιά ττεριθβριση
άρχής, ό Νϊκος Ψαρουδάκης
πού εμεινε συνολικά κρατού-
μενος στίς φυλακές Κορυ-
δαλλοΰ, επί 4 μήνες.
Στόν γνήσιο άντιστασια-
κό άγωνιστή κατά την ττερίο
δο τής Διχτατορίας καί τής
σημερινης Δημοκρατίας, ό
διευθυντής μας έστειλε την
έπαύριο, τό τταρακάτω τηλε
γράψημα:
ΝΙΚΟΝ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΝ
Εφημερίδα «Χριστιανική Δή
• £υνέχεια βττΐ £ελ. 4
Η ©ΡΗΣΚΕΙΑ
Στήν Έλλάδα, οτήν
τ— γενικώτερα, ρωτώντας κα
νείς κάποιο φοιτητή τί γνώ-
μη έχει γιά έ*να πολιτικό ήγέ
τη ττ.χ. τόν Μάο, θά περιμέ-
νει ν' άκούσει όλόκληρες
θεωρίες, ττού θά έκφράζουν
την ττολιτική τού τσποθέτηση.
Ό Μωχάμεντ δμως, φοιτη-
τής τής Οίκονομίας στή Βεγ
γάζη, είναι άπόλυτος:
— Ήταν ό Μάο Μουσουλ
μάνος; Όχι; Δέν είναι κα-
λός.
τή δεύτερη φορά πού ζητήθη
καν τα τταρατΓάνω στοιχεΐα,
μάς δήλωσαν άπό την Τράπε
ζα δτι μττοροΰμε νά τα ζητή
σουμε άττό τόν ΟΠΑΠ).
Σύμφωνα μέ δικούς μας ΰ-
ττολογισμούς, ττού βγήκαν υ
στερα άττό συζητήση μέ Πρά
χτορες κα! συνεχή τταρακο
λούθηση έττί 2 μήνες τής Το-
τπκής τΓραγματικότητας, 6 ά
ριθμός των ·οτηλών ΠΡΟ—
ΠΟ στό Ήράκλειο, άνέρχε-
ται την έττοχή αυτήν, στίς
265 ττερίπου χιλιάδες. Πρέ
ττει νά στνμειωθεΤ δτι τώρα δι
• Σννέχενχ στή σελ. 2
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣ
Άττό σήμερα ό τίτλος
τής εφημερίδας μας, έ-
πανέρχεται οτήν —ρώ-
τη τού εΐκαστική μορ¬
φή, γιά νομοτυττικους
κα! τεχνικούς λόγους.
Τόν μέχρι ττροχθές χρη
σιμοττοιούμενο άπό τό
ΰττ' αριθ. 60 Φΰλλο
μας τίτλο, μ έ τα άρνη
τικά γράμμρττα καί τό
σημα, μεταφέρομε
οτήν τελευταία σελίδα.
Λιβύη, τό θρησκευτικό συναί *
σθημα είναι τόσο έντονο, άκό'
μη καί στούς νέους καί στίς
νέες ττού δέν φοροΰν «φερετζέ'
δες» καί «γκελεμπίες».
Στό άεροδρόμιο τής Β εν/}
γάζης, τταρακολουθοϋσα £-[
ναν ϋττάλληλο ττού φαινόταν·
βιαστικός. Κι' ή βιασύνη εΤ-
χε τή ρίζα της στό δτι ήταν
ή ώρα τής προσευχής.
Βεβαία, στά βαρεία τταρό
λια, στά έψιπορικά καί άστ
κά κέντρα, ό «φερετζές» φο-
ριέται πιό λίγο κι' οί άνθρω
ποι είναι χωμένοι στούς θορύ
6ους των μεγάλον—όλεων καί
ω
1ΙΛΙΔΑ _
ρω άπό τα άνθρώπινα —ρο-
βλήματσι καί τα πανανθρώττι-
να ίδανικά.
Τα ποιήιματα πού ττεριέ-
χονται στήν παραττάνω σνλλο
γη, φανερώνουν — γιά δσους
δέν ξέροΐΛ' τό φίλο Ποιητη —
έναν· άνθρωτπΌ ρεαλιστή. Κά-
θε μιά διατπστωση πού 6γαί
νει μέσ' άπό τούς στίχους
τού Τόσον Παττά, είναι μια
άκόμη ύττογράμμιση της είλι
κρίνειας ττού διοχρίνει την
ττοίησή τού.
• Θίασος Πάντζα -
Κσρογιώργη
Μέ την κωμωδία «Ή ίστο
ρία τού Ο» θά δώσει τταρα-
στάσεις στό Ήράκλειο ό θία
σος Καραγιώργη—Πάντζα;
ΟΙ παραστάσεις θά δοθούν
φ "Ενα άξιόλογο βι-
βλίΌ τοΰ Τάσου
Παππα.
'Εκυκλοφόρησε ή καινούρ
για ποιητική συλλογή τοΰ
Τάσσου Ποαπτά «Στή σχιά
τοΰ Αίγόκερω».
Ό Τάσσος Ποπτττάς ττού Ι
κανε την έμφάνισή τού στό
χώρο τής Ποίησης τό 1946
μέ «Τα Φώτα στή Θύελλα», ί
χει νά τταρουσιάσει μέχρι σή
μερά, πλούσια λογοτεχνική
δοΰλειά. Τό καινούργιο τού
βιβλίο είναι μιά άτταθέωση
τού Αυρισμοΰ. Μέσα άπό
τούς στρωτούς στίχους τού,
άναβλύζοι/ν ξεκάθαρα τα νοή
ματα ττου ττεριστρέφσνται γύ
Ποίΐισι
ΜΙΛΩ
Μιλώ μέ τα διψοοσμένα χωράφια.
Μιλώ μέ τα μαραμένα λουλούδια.
Μιλώ μέ τα ττεινασμένα μάτια των φτωχών.
Μιλώ μέ τον ικαομό τοθ ττρόσφυγα.
Μιλώ μέ την άμάθεια των καθυστερτνμένων Λαών
ΑΑΛ
Μιλώ μέ τό κελάιδισιμσ των ττουλιών,
μέ τό θρόισμα των φύλλων των δένδρων,
μέ τό μουρμοάρισμα τού ρυακιοΰ.
Μιλώ μέ την κομμένη άνάσα τοΰ τραυματισμένου
Μιλώ μέ την άπορία τοΰ άμόλΐΛΤου τταιδιού.
ΑΛΛ
Ποίος σχόρττισε σ' αυτόν τόν κόσμο
τόσο άδικο, τόση κακία, τόσο μΐσος;
Τότε φάνηκε σάν άοτραιτή τό μεσουράνημα τοΰ φεγ-
γαριοΰ
Εύλογημένη ή φωτιά,
Εύλογτ)μένη ή βροχή,
Εύλογημένο τό γκρέμισμα τοΰ σάτπου οίκοδομήματος
Εύλογημένος ό καινούργιος κόοιμος πού γεννιέται!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
Άπό τό «Άντιφασιστικό Λεξικό»
τοΰ ποιητή Φώτου Έλληνα
8ΕΣΜΙΑ
Παλιός τού φασισμοΰ θεσμός κι' άγνός ίδανισμός
τόν κάθε Γφμανοτσολιά ή Ταγματασφαλίτη,
νά «μαγνητίζει» ό κρατικός ημών μηχανισπμός.
Ελλείψει αυτών αρκούμεθα σέ Μττουραντά ή Χίτη
ΣΤΗ ΡΠΣΙΑ
ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΣΑΝ
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΛΥΚ ΕΙ ΟΝ — ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΝ
ΝΗΡΕΥΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976
ΓονεΤς: θέλετε τα παιδία .σας νά προκόψουν στή
ζωή;
Ν έ ο ι: Θέλετε νά α—οκτήσετε μορφώση, σιγουριά,
—ροσοδοφόρο έ-άγγελμα καί άξια ττροσόντα;
'Ελάτε στό καλύτερο Γυμνάσιο τής Κρήτης ΝΗΡΕΥΣ
Ή έγγραφή καί μετεγγραψή επιτρέττονται.
• Έξασφαλίζει συγχρόνως προσόντα Γυμνασίου,
-χολής Άσυρματιστών, Σχολης 'Εμποροπλοιάρχων
• Οί όπτόφοιτοι έργάζονται στή στεριά ή" στή θάλασ-
στχ
• Πσίρνουν άναβολή στρατοΟ.
• τ '*'νν» ν'-τ>«Λ τ '-'..... ■-τ- ^ »α*.
Έκτός δμως άττ* αύτό, είναι καί τό θέμα τής ζημίας ιτού
τταθαίνΌυν οί διάφοροι έτταγγελματίες ττού δηιμιούργησχχν μιά
καινουργια έμπορική «πιατσο» στήν τΓλατεΐα. (Όδός Παττα
λεξάνδρου κλπ ). Νομίζουμε δτι δσο κι' άν θεωροϋσαν α-
παραίτητο τόν τΓαραττάνω τοΐχο, την έττοχή της δημιουργίσς
τού, σήμερα έτταψε νά ύπάρχει κάθε λόγος ττού νά δικαιο^ο
γεΐ την Οττσρξή τού Η πλατεϊα τοΰ Μουσείον μπορεΐ νά ε-
ξελιχθεΐ σ' ένα θαυμάσιο Έμττορικό — Τουριοτικό Κέντρο
καί είναι άδικο νά χρησιμοττοιεΐται μόνο γιά ττάρκιγκ τουρι-
στικών λεωφορείων.
Ό ΕΟΤ ίσχυρίζεται δτι έττιδάλλουν τόν τοϊχο λόγοι αίσθη
τικής καί όκόμη, έττειδή ττροβλέ—ετο στό άρχιτεκτονικό
σχέοιο τοΰ κ Κοκοτοΰ Σεβαστή ή γνώμη των αρχιτεκτό-
νων, όχι δμως καί άπόλυτη, μιά καί άφορά ένα Δημόσιο
χώρο, κα! μάλιστα, ένα άττό τα κεντρικώτερα σημεΐσ τής
ττόλης μας.
στό κινηματοθέατρο «ΝΤΟ¬
ΡΕ», την 19, 20, 21, καί 22
Νοεμβριού.
Έλπίζουιμε, ττώς ό θίασος
ούτος ττού άτταρτίζεται ά¬
ττό γνωστούς καί έτπτνχιμέ
νους καλλιτέχνες, θά τταρου
σιάσει σωστή καί τΓροσεγμέ
νη δουλειά.
Μουσικη
0 «Μουσιχά Νει&τα»
"Ενα ενδιαφέρον Μουσικό
πρόγραιμμα τταρουσίασαν
την Κυριακή 24-10-76 στό
ξενοδοχεϊο «Άστόριο» τα
«Μουσικά Νειάτα».
" Ελαβον μέρος ό δαρύτο
νος Άντώνης Κοντογεωργί-
ου καί οί Βαγγέλης Χριστό
ΤΓουλος: Όμττοε, Πολύβιος
Κυριακίδης· Βιολί, Μαρίνα
Παναγ©—ούλου: Βιολα, Βύ-
ρων Φιδετζής: Β ιολονσέλλο,
καί Κατερίνα Κτίνα. Πιάνο.
Στό ττρόγραμμα παρουσιά
στηκαν έργα των Τέλεμαν—
Μότζαρτ καί Βιβάλντι.
*Ηταν μιά ένδιαφέρουσα
μουσικη εκδηλώση ττού έπρε
πε νά τταρακολουθήσει ττερισ
σότερος κόσμος.
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΖ
1 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ ,»;4
Προϋποθέσεις καί άστοχίες
υοπο οόο
ΝΙΑΤΑ
Εορτές
Αυριο έορτή τοΰ Άγίου
Δημητρίου, ό ίατρός κ. ΔΗ¬
ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΕΛΟΠΑΝ-
ΝΑΚΗΣ δέν έορτάζε. ουτε δέ
χετε έτΓΐσκέψεις.
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(Ι)
ΖΛΜΛλΊΑ
Τηλέφ 286-713
"Εναρξη χειμερΐνής ττεριόδου, την Πέμτττη 28 Όκτω-
βρίου, μέ τόν εύθνμο καλλιτέχνη Κρητικής μουσικής
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Ααγούτα Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά δά-
χτυλα καί ό Γιώργης Πουλορίνης.
"Αν καί έχει ττεράσει ή
καλοκαιρινό τουριστική περί
οδος, ή τουριστική κινήση
στό νησί μας, βρίσκεται σέ
άρκετά ύψηλά έπίπεδα. Λί-
γο πρίν την κακοκαιρία τής
περασμένης βδομάδας, ή
ττληρότητσ των ξενοδοχείων
ήτσν κατά ένσ ττολύ μικρά πό
σοστα χαμηλώτερη άττό την
ττληρότητα τοΰ Λύγούστου.
Τό γιεγονός τοθτο, είναι ά
συνήθιστο γιά την ττατρίδα
μας, όφείλεται δέ, κατά τόν
κ. Κουμάνη Δ)ντή τού Όργα
νισμοΰ Τουρισμοΰ, στό γεγο
νος δτι οί ξένοι έττηρεάστη-
καν άπό τα δη.μοσιεύματα
τού ξενου Τυ—ου γιά ύττερκρα
τήσεις στά Έλληνικά Ξενοδο
χεΐα την έποχή της τουριστι
κης αίχμής.
"Ετσι, τώρα πού ττέρασε
ή έποχή αύτη, οί τουρίστες
ττού ήθελον νά έτπσκεφτοΰν
μεμονωμένα την 'Ελλάδα, ί.ρ-
χονται τώρα, σίγουροι ττιά
ττώς θά βροΰν ξενοδοχεΤο κα!
δέν θά ταλαιτΓωρηθούν στό τα
ξίδι τους.
Ή φετεινή «καινοτομία»
μπορεΤ νά χαραχτηριστεΐ σάν
άρχή τής άνά—τυξης τοΰ χει
μωνιάτικον τουρισμοΰ στήν
Κρήτη. Καί είναι ττιά βέδαιο
δτι οί τουρίστες ττού φτάνουν
τώρα, είναι μεγάλης ήλικίας
καί οιαθέτουν οικονομ ικά μέ
σα Τα Πανεπιστήμια τής Εΰ
ρώττης ήρχισαν μαθήματσ, οί
συνηθισμένες έποχιακές α-
δειες δόθηκαν ττιά καί έχουν
σχεδόν έξαλειφθεΐ οί άλητο-
τουρίστες, την έττοχή αυτήν
άπό την Κρήτη.
Πράγμοπι οί άνθρωττοι αύ
τοί, θΓΠΌτελοΰν τα μεγαλύτε
ρα τταράσιτα γιά τούς άττα
σχολούμενους μέ τόν τουρι-
σμό, άπό ξενοδόχους μέχρι
καταστηματάρχες. Ή Τουρι
στική Άστυνομία άπό την
καινούργισ καλακαιρινή ττερί
οδο, θά έφαρμόσει, δπως μας
είπαν, μιά σειρά μέτρων για
νά ττεριοριστεΐ ή νά έξαλει-
φτεΐ τό φαινόμενσ τής οιανυ-
χτέρευσης σέ υτταίθριους
χώρους (ττάρκα κλπ.)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τίς τελίνταΐες μέρες τοθ
Όχτώβρη, οί έτησκέτΓτ*ς τού
Άρχαιολογικοΰ Μουσειου ά-
νέρχονται σέ 1800 ττερίπου
την ήμέρα, νούμερο ττού δέν
άττέχει πολύ άπό τα άντίστοι
χά τοΰ Αύγούστου ή" τού Σε-
τττέμβρη.
Ή Κρήτη προσφέρετσι γιά
χειμερινό τουρισμό ακριβώς
κάτω άττ' αυτήν την άττοψη.
Ότι δηλαδή, τονρισμός τόν
χειμώνα δέν σημαίνει μόνο
χιόνια καί σκί, άλλά καί ξε-
ναγήσεις, άρχαΐα κλττ.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΟΤ
Άττό φέτος ό ΕΟΤ θά
πληρώνει 3—10 δολλάρια
γιά κάθε έττιβατη σέ κάθε
τουριστικό πραχτορεΤο τού
ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι ττωλήτρισ
16—20 έτών, κατά
-ροτίμησιν μέ ττροϋπη
ρεσΓα. ΠληροΦορίες:
Κατάστημα ΒΑΒΕΤ-
ΤΕ, Βικέλλα 7, Ή¬
ράκλειο.
"Ηδη άπό τό τΓροηγούμεν©
φΰλλο τής «Αληθείας» ξανά
κανε την έμφάνισή της τού τη
ή στήλη, ττού φιλοδοξεϊ νά
οταθεΤ ττλάι στήν έργαζόμενη
καί σπουδάζουσα Νεολαία
γιά νά βοηθήσει στή λύση
των χιλιάδων τΓροβλημάτων
ττού ϊχουν νά άντιμετωτΓίσουν
οί άνθρωτΓοι τής έφηβικής καί
μετεφηβικής ήλικίας. Γιά τού
το θέλουμε τή στενώτερη συ
,νεργασία τώνν Νέων πού μπ©
ροΰν νά ά—ευθύνονται
στά ΓραφεΤα της «Αληθείας»
τηλεφωνικά, ταχυδρομικά κ.
λ.ττ.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
'Εκτός τοΰ δτι τό λέει ξε
κάθαρα τό Σύνταγμα, τό έττί
στΐμο κράτος δέν άφήνει εύ-
καιρία γιά νά διαχηρυξει την
«Δωρεάν Παιδεία», ττου ΰτταρ
χει στήν 'Ελλάδα. Φαίνεται
αμως πως ύπάρχει κάποια
τταρεξήγηση. "Ισως δηλαδή
νά έννοοΰν τό θέμα των διδά
χτρων ή κάτι σχετικό. Γιατί
όσον άφορά τουλάχιστον τα
οιβλία, ή κατάσταση είναι
κάτι παρα—άνω άπό τρομα-
χτική. Σέ τΓθλλά Γυμνάσια
τοΰ Νομοΰ μας, οί μαθητές
άναγκάζονται νά κρατοϋν ση
μειώσεις δλη την ώρα ή νά
γυρεύουν βιβλία άπό μαθη¬
τές άλλων σχολείων — αν τύ
χει νά έχουν κι' έκεΐνοι.
Ύττάρχουν τμήματα ή καί
τάξεις, ττού δέν έχουν πάρει
ουτε ίνα βιολίο. Γιά παράδε
γμα άναφέρουμε την Γ' τά-
ξη τού Β' Γυμνασίου Θηλέων
Ηρακλείου.
Περιμένουμε μιά ύπεύθυνη
απαντήση άπό τόν κ. Έπιθεω
ρητή, άλλά καί άπό τόν κ.
Νομάρχη Ηρακλείου, μιά καί
τό πρόβλημα είναι σοβαρά ά
φοΰ άφορά την σπουδάζουσα
Νεολαία.
ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Ή καχοκαιρία της ττερα-
σμένης βδομάδας, ήταν μιά
άττόδειξη γιά την υπάρξη τού
όξύτατου προβλήματος τού
στεγαστικοθ, γιά τα σχο¬
λειό τής Μέσης καί Κατώτε
ρης Έκτταίδευσης. 'Εκτός ά
πό τό ύπόγειο τοΰ Γ' Θηλέ¬
ων καί τα αποχωρητήρια τοΰ
Οικονομικόν ττού έγιναν λί-
μνη, ττολλά Δημοτικά καί
Νητπαγωγεΐα σ' δλο τόν Νο
μό, ττλτνμμύρισαν ή Ετταθαν
σοβαρές ζημιές άττό μιά κακο
,τη, —ού ήμουνα σέ θέση νστμέντη,
έσάς δτι κινδύνευε άττό το£υταία
ττεριό-
> υτΓοσχεθήκατε διι* ^____
σας, οί όττοΤοι μάλιστα μού
άπ"όλυτη ελευθερία κινήσεώίΤρ
κό χώρο σας, μέ τόν όττοίοΙ ι
των σοσιαλιστικών ιμου θε—- «α ο ι
ΔΕΝ -έρασε δμως ~ολύ«? θτΐ *· ™νδρομή σου
β© των έκλογών σας καί ά*ονομικό στήριγμα τής
λον άρχισαν νά άττομονώντ;"
νοι, γιά νά κερδίζουν πάλιΓ
οί παληοί σας κύκλοι τής
βοηθήσει νά άποχτήσετε _____________________
κα! ΐΌθευτή τής λαΤκής Οελ ■»··■-■«
ΞΕΡΩ άρκετά ττράγματ . . . - ^. ΛΤ
άπό έσάς καί τα πρόσωττα—. ΑΝΛΚ|ΙΙ|Ηΐ
άλλά τταρά ταυτα ττίστΒυα ΠΝ1Ι1Ι Ι -- Ι Ι Ιδ£.
χτες καθημερινώς διαψεύσεΜ - .......
φέρνατε νά έπιβληθήτε καί ιΛ Λ Ι ι Ι Α Κ
σχεδιάσει μέ ξένους ττρός τί»· ·Ι Ι ίλΜΙ Ι
δευτικούς συνεργάτες, έρχι
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, οί τταληοί
άκροδεξιοί, οί δανειολή—τες
σάκηδες τής έξουσίας σας,
λον κοχαμαθη,μένοι) της
ύτΓοστηριχτές τού ττολιτικ
νοι των δοσιλόγων, οί φί
σανε τα πλοκάμια τού
έγκλωδίσανε.
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ, δττως
ττροειδοττοιήσω καί τό έκανί ,
βήμα αύτό ττού λέγεται καί ^^ ΛΟυκαρη
II)
θειο», αύτη ττού σεΐς ό ίδ
«άρετή της Δημοκρατίας».
ΔΓΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οίκόττεδσ.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ΑΛΚΗΣ Δ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειροθργος - Ουρολόγος
Δρ τοθ Πανκπκπημΐου 1ΝΝ8-
ΒΗΙΙΟΚ τένς Ε—μβλητίκ τοθ
5Τ. Ν. Η05ΡΙΤΑΧ (Δ. Γερμα
νίας) εκηοληββΐς εοΙ είς τέ)ν
οθρολογΐαν ΠαίθΗν. Έγχατα-
σταθβΐς μονΐιηκ: είς 'Ηρακλειον
Ο6χβται είς την Κλινικήν ΕΥ
282000
ΑΝΑΓ1ΣΤΗ
—-
ΐ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτ ορεπορτάζ
ΗΛ. 286-965
ΟΙ άλητοτοι/ρίστες τοΰ καλοκαιριοΰ, δέν... άντέχουν στον
χειμερινό τουρισμό.
έξωτερικοΰ, πού θά μας στέλ
νει τουρίστες τόν χειμώνα.
Μέ αλλα λόγια, ό ΕΟΤ θά
ττληρώνει τό ττετρέλσιο των
άεροτΓορικών έταιριών ττροκει
μένου νά μάς φέρνουν ξένους.
Όσοκαλοττροαίρετη κι' άν
είναι ή ενεργεια αύτη τού
ΕΟΤ δέν μάς βρίσκει σύμφω-
νους.
Τα χρήματα αύτά, ττού ά
νέρχονται σέ ύψηλά ττοσά,
ττρέπει νομίζουμε, νά διατί-
θενται γιά κατασκευές έργων
στήν 'Ελλάδα. Θαπρεττε δη¬
λαδή νά προστταθουμε νά
ΦτιάχνοΜμε τίς ττροϋποθέσεις
ξεκινκάντας άττό βασικές τού
ριστικές ή καί άλλες αίσθητι
κές ελλείψεις, ώστε νά ττρο-
σελκύουιμε διαφορετικά τούς
ξένους τουρίστες.
^ ΠΡΟ - ΠΟ ΚΑΙ ΛΑλϊΙΑ
• Σννεχκια άπό την σελ. 1
ανύουμε μόνο μιά περίοδο ά-
νόδου, γιά νά φτάσουμε στό
ζενίθ τα μέσα τοΰ Φεβρου
αρίου.
Ή κάθε στήλη ΠΡΟ—ΠΟ
πληρώνεται πρός 4 δρχ. ΟΙ
έβδομαδιαΐες λοιττόν εΐσττρά
ξεις άπό τό Ήράκλειο, άνέρ
χονται — άν δέν ξεττερνοΰν
— τό 1 060.000 δρχ.
Τώρα, άς δοΰμε τίς εισ—ρά
ξεις σέ Πανελλαδική κλίμα-
κα. Την Κυριακή 10-10-76
είσέττραιξε ό ΟΠΑΠ 8.400.
000 δρχ. Την 17-10-76 είσε
ττράχθησαν 13.200.000 δρχ
"Ετσι φαίνεται δτι κατά μέσο
δρο, τα 12—15% των εισ—ρα
ξεων τοΰ ΠΡΟ^—ΠΟ τΓροέρ-
χονται άττό την ττεριοχή τοΰ
Ηρακλείου.
Άττό τό σύνολο των εΙ-
σττράξεων, τό ΠΡΟ—ΠΟ μοί
ΒατΐΎίαεις
Την Κυριακή 17-10-76,
στήν έκκλησία της Άγίας
Βαρβάρας Ηρακλείου, ό
μαθητής Έμμ. ΠρωτοιπατΓα-
δάκης, βάφτισε τό άγοράκι
τοΰ κ. Ιωάν. Τουρνά όνομά
ζοντάς το θεόδωρο.
ράζει ένα άρκετά χαμηλό Ο-
ριθμό. ΆτΓΟ τίς 4 δραχμές
ττού κοστίζει ή στήλη, δίδεται
στούς τνχερούς ή 1,62 δρχ.
δηλαόή τό 45%. Τό ύττόλοιττθ
διατίθεται σέ διάφορα έργα
κλττ.
Άπό τίς εΐσττράξεις δηλα
δή τού ΠΡΟ—ΠΟ, στό Ήρά
κλειο, γύρω στά 2.500.000
διατίθενται κατά μήνα γιά
διάφορα έργα.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Κατά ύττολογισμούς μας,
οί είστΓράξεις άττό τα Λοτχεΐα
καί ΠΡΟ—ΠΟ, κυμαίνονται
γύρω βτά 180—230 έ«ατομ
μύρια(!) κατά χρόνο, άττό
την ττεριοχή Ηρακλείου.
Κλείνοντας την Ιρευνα τού
τη πρέπει νά τονίσονμε ότι
άττό τα ΤαμεΤα των Λαχείων
καί τοθ ΠΡΟ—ΠΟ, γιά ερ-
γα κλπ. στό Ήράκλειο, δί¬
δονται "ιτοσά μηδαμινά, ή δέν
δίδονται καθόλου.
Τί έχουν νά ττοΰν γι' αύτό
οί άρμόοιοι; Κι' δχι μόνο οί
άρμόδιοι των παραπανω Τα-
μείων, άλλά κα! οί Τοπικοί
Ύττηρεσιακο! τΓαράγοντες,
ττρέττει νά δώσουν κάποια έ-
ξήγηση στό άτΓαράδεχτο αύ¬
τό γεγονός
ΤΑΒΕΡΝΛ
"ΑΙΟΝΥΖΟΣ..
ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο ττεριβάλΛον
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΖΑΜΛΝΙΑ.,
Τηλέφ. 286-713
Ή Ιναρξη τής χειμερινής ττεριόδου έγινε μέ τόν ευθυμο
καλλιτέχνη της Κρητικής Μουσικής
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά δά-
χτυλα καί ό Γιώργης Πουλορίνης.
ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΛΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΛΡΙΣΤΟ ΤΛΕΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΛ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΚΑΙ
ΛΡΙΛΔΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΛΛΛΑΙ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΏΣ: «.30 μ.μ
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
ΤηλέΦωνα: 224.304 —- 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή ΠοοΥΐΙΟκς 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
ΚΟΥ Χ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ
• Άκουσα προχθές ένα εξυττνο διάλογο καί τόν
φέρω στή στήλη αύτούσιο:
— Τί έκανε τό «Μανολιό» γιά δσα τοΰ
■Ελληνο - Καναδοί;
— Δέν γύρισε... κάν ν ά δ ε Τ!....
• Κι' ένα έξυττνο άπ© τόν λινοτύττη μας, χ
την καταρρακτώδη βροχή τής ττερα-μένης
δσς, έξ άφορμής της οποίας τό Ήράκλ«.ο πλ
κυριολεχτικα:
— Δέν ττρόλαβε νά πατήση τό ττόδι τού στό
κλειο γιά νά θεμελιώση τό Κολυμβητήριο ό ύ
γός Άθλητισμού κ. Άχιλλέας Καραμανλής α[
πόλη μετατράττηκε σέ ίνα μεγάλο. κόλυμττο,
λένε στήν Κρήτη τα κολυμβητήρια.
Άττό αυτής της άττόψεως, άρα, σωστά ή τη
ση διαφιίμιζε δτι ό ύφνττουργός δέν θεμ£λί«σΐ(
λά.... έγκαινίασε τό κολνμβηττ'Ιριο
• Βαρεία ττοινή έπέβαλλε την ττερασμένη βδομαδσ το
Τριμελές ΠλημμελειοδικεΤο Ηρακλείου σέ έναν τι~0
τής νύχτσς, τόν Φανούρη, ττού τακανε κυριολεχτικ^
γυαλιά - καρΦΐά, σ' £να κέντρο διασκεδάσεως
Σχετικός εΤναι ό διάλογος ττού άκούστηκε μετέ τ.
δίκη:
— Τί έκανε τό Δικαστήριο μέ αυτόν πού τά·
ο Γτασε,'
— Τόν... α Ο τ ο σ ε, τόν Φανούρη, μαζί μέ τό. ο0|
τού!...
Τό λογοτταίγνιο, γιά δσους δέν τό κοττάλαβα,
στηρίζετσι στό θεατρικό έργο «Ό Φανούρης καί τ0
σόϊ τού».
• Έττειδή ττολλοί μάς ρωτοΰν γιατί χάθηκε ό ΝΙΚ
—ΠΑΚ^ αττό τή στήλη, τόν ρώτησα κι' έγώ μέ τή σο
ρά μου καί ίδού ή ότπάν-Γησή τού:
— Δέν μττορώ νά έττικοινχΛνΤ|σω ττιά μέ κανένα σσ^
γιατί έγώ ζώ στόν 21ο αίώνα!...
• Καί μέ την εύκαιρία αύτη, νά μερικά
τού συμτηαθέστατου ίδιότυτπου κσλλιτέχνη, συγγρα·
φέα, κοσμοκαλόγερου, φιλόσοφου, καθηγητη τής Αγ.
γλικής, μοναδικοΰ Φανεροΰ άντιστασιοχοΰ τής έφτοκ-
τίας: (ττού είναι μερικές μόνο άτΓό τίς Ιδιότητίς πον
ύττοστηρίζει ότι έχει):
— ΟΙ δημοσιογράφοι γράψουν μόν© γιά νά αύτΰ-
ττροβάλλωνται!...
— Μέχρι τώρα έχω γράψει 7 τετράδια των 50 π·
λίδων άπό τό Βιβλίο μου, τα όττοΐα καί θά καταθευω
στήν Έθνική Βιβλιοθήκη!...
— Γιά νά δήτε ττόσο εΐστε άνθρωποι τοΰ κστεστΐ)
μένου δλοι, σκεφτήτε δτι έγώ ττού έχω προχωρήυη
στή σκέψη τόσα χρόνια μττροοτά, ττολλές Φορές νοιο-
θω νά είμαι τό κατεστη·μέν— τού κατες—ημένον1
— Έγώ φώναζα φανερά τό ΟΧΙ στό δημοψήφισμα
τής Χούντας, άλλά δέν ττηρα, 6χι δάνειο, άλλά οΰτε
τσακιστή έληά!...
«Μέ αύτά», δττως λένε, γιά την ώρα, άττό τόν άιτ!·
θανο ΝΙΚ—ΠΑΚ (καί δχι ΠΙΚ—ΝΙΚ, δπ«ς τόν ψα
νάζουν μερικοί... ττροοοκάτορες).
• Κάττοιος διάβαζε ττρό ημερών ιμνά εφημερίδα τού
1944, ή όττοία σ' ίνα σχόλιό της γιά τον Δήμαρχο
Ηρακλείου, έγραΦε:
«Ή έκττεμττομένη έκ τού τταρά την οδόν Χάνδακος
τοττοθετη.μένου δοχείου άττορρ.μμάτων δυσοσμία, ιί-
ναι άνυπόφορος».
Καί κάττοιος ττού τταραχολουθούσε την σνσγνωση
ρώτησε:
— Μά καλά τό 1944 έβγαινε ή «Μβσόγειος»;
• Μερικοί άθλητικοί τταράγοντες θέλησαν νά ρωτή-
σουν τόν αφιχθέντα στό Ήράκλειο ύφνττοΜργό 'Αβλητι-
σμοΰ τί σκέτΓτετ—ι νά κάμη σχετικά μέ την άννττσρ·
ξία αθλητικών έγκαταστάσεων στήν ττόλη. ΠαρακΕΐ-
μενος δμως κυβερνητικός βουλευτής (ή μάλλον «·
τκρσυντέλικος) δέν τούς αΦησε νά κάμουν την έοώτη
ση.
Καί κάττοιος άττό'τούς τταρτίτγοντες ττού τόλμηοχ νσ
ρωτήση «γιατί», ττήρε την εξής άττάνττκτη άττό σννά-
δελφό τού:
— Δέν κοντχχλαβαίνεις δτι τό θέμα αύτό γιά τόν Α-
χιλλέα Καραμανλή άττστελεΐ την.... Άχίλειο τττέρΜ
τού;
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ο γνωστός σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
ττροσφέρει κοστουμια
ΜΗΝΑ·Ι ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ % ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
όλόμαλλα, έττ! τταραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
"Υφσσμα καί Ραπτικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
Τηλέφ. 287-966
«ν*!
ΣΧΟΛΗ
ΕιΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ: Ηράκλειον Κρήτης
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, μέ χαράν άναγγέλομεν «5τι «"
είς την Κρήτην μέ Κρα τό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, Ιβρύβη
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ οάσει επισήμου άττο
Φάσεως καί έγκρίσεως τοθ "Υ—υργεΐου Παιβείας.
Ο» αττόφοιτοι τής Σχολής Έμττοροττλοιάρχων Κρή¬
της άττοκτοΰν Ισότιμον ότττολυτήριον μέ τούς άλλοις
άττοφοίτους των Δημοσίων Σχολών 'Εμττοροττλοιαρ·
χων, "Υδρας κ.λττ., καί Ιχουν τούς ίδιους μισβούς ι*
τίς ίδιες ττροαγωγές μέ αύτούς, ττροαγόμενοι ώζ Λϊ··
ΩΜΑΤΙΚΟΙ μέχρ» καί τοθ ότνωτάτου βαβμοθ τοθ Α
Πλοιάρχου.
ΟΙ φοιτηταί λαμοάνουν αναβάλη στρατεύσεως,
V*
ωμένον Φοιτητικόν είσητήριον καί Κρατικήν έχ
γησιν. Τα μαθήματα γίνονται άττό Α—9 μ.μ.
Πνονται ΔΕΚΤΟΙ οί έχοντες ΟΛΓθλυτήριον μ
ου. Ενδεικτικόν Ε' καί οί Φοιτοθντες είς την ΣΤ' Γκ-
μνασίου.
ΕΙσιτήριοι έξετάσεις όρίσθησαν την 30ήν >Οτ«ί6ρί«'
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Διά ττερισσοτέρας πληροφορίας σας
τάς ττρωινάς ώρας όδός Κνωσσού 9 ΤΓ^φ
227 καί τάς άττογευματινάς ώρας είς οδόν "Εβανς 3ν
Βαλιδέ — Τζαμί Τηλέφ. 280-090 Ηρακλειον Κρήτην
ΣΗΜ.: Καί οί φοιτητές στήν ΣΤ' των ΓΜμνσσί^
έχουν δικαίωμα έγγραφης καί φοιτήσεος-
1 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΙΙΑΙΔΑ 3
Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤόΛ ρακύε γ©...
— Ιον —
ΗΤΑΝ άττόγιομα, στό έ-
μττα τού Όχτωδρη καί στό έ
βγα τού όψιμοκαλόκαιρου. ΟΙ
άέρηδες ττούχαν σιγανέψει ι
τώρα τόσον καιρό, ξαναβρή-';
καν την δουλειά τους, νά φυ
σοΰνε καί νά μαζώνουν σω-
ρούς τα κιτρινιάρικα καί ξε-
ρά φύλλα των δέντρων. Άψη
λά στήν ξερομαδάρα, εκειά
στό φρόδι τού βουνοϋ, έκου-
τούλα ό ούρανός τό βουνό,
μουγκαλιούνταν καί φοβέριζε
τό νησί, ττώς αμα άπολύσει
τα μαϋρα σύννεφά τού, θά
σκοτεινιάσει τόν ή*λιο καί θά
ξεράση τέτοια νεροττσντη ττού
άλλοίμονο! Ι !
Κι' ή γής τση Κρήτης άσά
λευτη, έδειχνε τό μπρούτζινο
κορμί τζης γιοματο χωνιά, ξε
ροττόταμους καί φαράγκια.
Άττηλογιούνταν μυστικα κι'
ως φαίνεται ήλεγε: «Διψοϋνε
τα σττλάχνα μου, κάηκαν στό
λίβα τού καλοκαιριοΰ. "Ανοι
ξε τσί έφτά πατωσές σου νά
σβύσης τή δίψα μου, νά άμο
λυθοΰν τα ζεύγαρικα επάνω
μου καί μέ τό «έσω» καί «ττα
ραβολή» ν* άλλάξουν την δ-
ψη τοΰ προσώπου μου. Νά
γεννοβολήσω ροδίκιο στ' σλώ
νια καί στ' άμττέλια, στά λακ
κώματα καί στά πλάγια, νά
συρθοΰν οί χοχλοί, νά
φυτρώξουν οί λαζάροι, οί κεν
τανέδες, οί γοΰλες κι' οί φυλ
λάδες....
ΛΛΑ
Μερακλωμένος, μόνος αύτό
τό άπόγευμα, κατέβαινα άπ'
την Κουτσουρολιά γιά τό
Χόνδρο. Είναι ττερίσσια δμορ
φός ένας ττερίτΓατος άπ' την
Περβόλα στό Χόνδρο. Γαλη
νεύει τό μάτι στό θέαμα καί
μβρώνει ή ψνχή στ' άλήθεια.
Κόθο
Άνάρια - άνάρια Φυτεμέ-
νκς οί ρογδιές οτσί Φράκτες,
καμάρωναν νυΦοστόλιστες.
Βάίζαν τα κλαριά τους άπό
τσί τσάμπες τα κοκκινοπρά
σινα ρόγδια, τα ξυνορογδα
καί τσί χασκάδες. Τα χωρά-
φια πού ττοτέ δέν άπαντας
στην Κρήτη τπότερο άπό
μιά τταλετσά, ένα μαδέρι ή
μιά ττατουνιά, ττρασίνιζαν ά-
ττό την κύττερι, τσί λαζάρους
καί τσί κ£ντανέδ£ς.
ΟΊ καρές εΤχαν ιμισορρί-
ξει τα φύλλα τους καί τα κα-
ρύδια δγαλμένα ότι·· τα τσό
ψλια τους διακριτικά σιγοχου
νιώντουσαν καί ττρσσύλκυαν
τσί κοράκους, ττού τ—τάριζαν
άττό καρά σέ καρά, Ή Γής
μύριζε χωματίλα κι' ό αέρος
μουφερνε μυρωδιά σάν άττό
στράφυλα ή ρακή.
"Ε, την παντέρμη τή ρακή,
ονλλογίστηκα. Εδά πού έχει
χιλια δυό καλούδια γιά μεζέ,
ναχα συντροφιά καί νάβρεχα
λίγο τ' άχείλη μου.
Κόντευα νά Φτάσω στόν
Άϊ - Θόδωρο, ώσπου σέ λί¬
γο ξέκρινα μέσα στό σύθα-
μπο των δέντρων μιά σνντρο
Φιά άνθρώπους. Άμέσως κα-
τάλαβα. Τό ρακοκάζανο τοΰ
Μανταντώνη έφαίνουνταν τώ
ρα σφηνωμένο μέσ' στίς ρο-
γδιές καί δίπλα στό ττηγαδι.
Εΐχε γίνει άπό σήμερα μόνι
μο στέκι γιά ρέμττελους καί
ττιοτήδες. Δέν παράλειψαν
νά τταραυρεθοθν μάλιστα στά
έγκαίνια, άττ' δ,τι διαττίστω
σα δταν έφτασα, οί επί δάσε
ως 24ώρου ρακοφονιάδες.
Κι' έγώ κιοτης στό ττιοτό,
μά φίλος τού άνέκαθεν, ττλη
σίασα κάλησπέρισα δλη τή
σνντροΦΐά κι' άκούμπισα σέ
μιά ρογδιά. Κυττοθσα ττότε
ένα ρόγδι χασκά στ' αψηλό
κλωνάρι τσης καί ττότε στί
φλόγες πού άνάδευαν άπό τσί
λαμπαδιασμένους δαυλούς
καί έγλυφαν τόν μαΰρο ττατο
ΑΓΡΟΤΙΚΒ
ΘΕΜΑΤα
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η Ε.Ο.Κ.
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Κάβα
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΣΤΑΧΡΟΝΙΑπού Φθά-
σαμί, γίνανε της μόδας τα Ι
τταχυά λόγια. "Ετσι ό κάθε'
τθπος άνθρώττου, κάτι λέει
καί κάτι μαγειρεύει ττάντα
γιά νά τό ττλασσάρη σά με
γαλοΦυΐα μετά σ' έναν άλ-
λο, σ' έναν Λαό.
Έπίκαιρο σήμερα, μαγει-
ρεμένο δρουδόζουμο είναι
καί τό θέμα Ε.Ο.Κ., πού εί¬
ναι, λέει, Εύρωτταϊκή
Οικονομ ική Κοινό-
τ η ς. Τώρα μττορεΐ καί νά-
ναικαί ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟ ΚΡΕΜΑΝΤΟΡΙΟ σέ
μερικά έτταγγέλματα, τούλα
χιστον σάν τού Άγρότη, πού
ζώ καί ξερω.
Άλήθεια, ττώς αραγε, πώς
θά βάλωμε τόν γκρά τού
τΓοππτοΰ μας νά τΓθλεμήση σι
μά μέ την ύδρογονοδόμβα,
έγώ δέν μτΓορώ νά τό κατα-
λάδω.
"Αραγε οί παχυλογάδες,
άβροδίαιτοι τΓολιτικο! μας,
αστοί στίς οννηθειβς; ·τ»ς
νοοτροττίες, σττιν τακτική,
στήν ττράξη, στά ϊργα, στά
λόγια καί στήν σύνθεση, έ-
χουν αΤσθηση τοΰ γελοίου
των δσων λενε ττχχνω στόν ά-
γροτικό δρόμο; Σ' ένα δρόμο
ττού τό ττόδι τους τό μαλακο
θρεμένο ούτε ττού καταδέχε-
ται νά ΤΓερτΓατηση, νά δή
καί νά μάθη τή ζωή, τό μέλ
λον καί την κοινωνυκή θέση
τοΰ άγρότη.
Πώς λοιττόν, ττώς κύριοι
άρμόδιοι, κι' δχι απλώς ο!
τωρινοί, άλλά οί άττό ονστά
σεως 'Ελληνικοΰ Κράτους, ά
Φού δεν ξέρετε, δέν είδατε,
δέν ζήσατε τόν άγρότη σάν
θέση, στέλνετε συχνά σ' ού
τόν τόσο καλές προοπτικές
γιά τή σύνδεσή μας μέ την
Ε.Ο.Κ.;
Τί θα κάνει ό ξένος γιά σέ
να, δταν έσύ τταρετας τό
σττίτι σου; θαρθη αύτός νά
τό προστατεύση;
Πότε οί ΕύρωπαΤοι έδειξαν
τόση άγάττη καί συμπόνοια
στήν Έλλάδα, γιά νά δείξουν
καί τώρα; Τί είναι αύτά τα
παραμύθια κι' αύτές οί σα-
πουνόφουσκες κύριοι, γιά δή
θεν σωπτηρία τής αγροτιός
μας άττ' την Ε.Ο.Κ.; Τί εί¬
ναι αύτό ττού μάς κάνει τό¬
σον άφελεΐς νά τηστευουμε
πώς ό άλλος θά μάς Φερει
ψωμί, νερό, Φαγητο έτοιμο
καί θά δροθμε τραττεζι στρω
μένο;
Καιρός, δμως, νά ττχχραιτή
σουμε τα βρουβόλογα δλοι
*η* 6λο« ί*ας, γιατί ή «3ιγρο-
τιά κάθε μερά καί έγκαταλεί
πεται άττό τόν ϊδιο τόν άγρό
τη καί νά όργανώσωμε μέ
στοργή κι' άγάττη, δ,τι άττό-
μεινε σέ έμψυχο κι' άψυχο ά-
γροτικό 6λικό, γιά νά γίνο-
με Ίκανοί στήν ττάλη μέ τό με
γαθήριο Ε.Ο.Κ. Φυσικά αν
έχωμε καιρό άττό την άσχο
λίθι της Φουσκολογίας καί
τού κούμ - κάν. Κινούμενες
άμαρτίες ξϋλο ττού θέλουμε
νά στρώσουμε!...
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
τού καζανιού. Ή χόβολη τί¬
τον ττεριχυμένη γυρω άπό
την ττυροστιά καί σκέτταζε
τσί πατάτβς, πού σέ λίγο θά
γίνουνταν όφτές. 'Ωραιότα-
τος μεζές γιά τή ρακή.
Ό Μπάρμπα Μιχάλης ό
Ντραμουντανης, ό όττοΐος
στήν ήλικία αίσίως πιά είχε
πατήσει τα έδδομήντα καί
ξσκολουθοϋσε νά θεωρήται έ
να άττό τα ττιό γερά ποτήρια,
έκάθουνταν σ' ίνα κούτσουρο
κι' άπολάμβανε τή φετεινή σο
δειά τσή ρακης. Έστριβε τό
μουστάκι τού πότε - πότε κι'
ήλεγε καί ξανάλεγε: «*Ω, χά
ρώτηνε ρακή! ! !»
Δίπλα τού καθότανε κι' ό
Μπάρμπα - Στεφανης, ίσάξι
ος κρασοπατέρας. Εΐχε ττερα
σμένο τό μπαστούνι τού ά-
ναμεσός στά πόδια τού κι'
εΐχε άττηθώσει τό μαστραπά
τή ρακή κατά γής. Έστταζε
κοορνδαμύγδαλα καί καθάρι
ζε ρόγδια γιά μεζέ. Παρέκει
άνεκούρκουβα καί κοντά στή
φωτία έκάθουνταν κι' ό Μα-
νωλιός ό Ξεχωρισάρης. θά-
ταν ως τα 26 μάχε χωρίσει
όφέτος τό Μάη μέ την άρρα
βωνιαστικιά τού τή Λενιώ,
γιατί κατά ττώς ήλεγε αυτή,
ήτανε, λέει, άκαμάτης καί
πιοτής. Ή Λενιώ στημονερή
κοπελιά, άψηλή, μελαχροι-,
νή καί μέ ττολλά «ενδιαφέρον (
το» όριζοντίως καί καθέτως
— κατά ττού μολογοΰσε 6
Μανωλιός — άτταγόρευε μαζί
μέ τή μάννα της νά δοκιμάζη
ό καψερός τη ρακή. Δέν μττό
ριε δμως ό Μανωλιός νά δα
στάξη στό ττειρασμό καί κα
τέληξαν στό χωρισμό. Τούτο
στάθηκε άφορμή ττού τράβη
ξε τό Μανωλιό άττόψε άπό
τσί πρώτους στό ρακοκάζα-
νο.
Ό Μττάρμπα - Μιχάλης έ
φαίνουνταν άρχηγός τσή ττα
ρέας γιατί πρωτος πάντα ση
κωνε τό κυττελλάκι κι' έοΊνε
σύνθτνμα στούς ύπόλοιττους
μέ τό «έβίβα κόττέλια», «σηίν
ύγειά μας», «νά ττοθανη ό
Χάρος» καί άλλα.
Σάν έθώριε καί κανένα νά
δακρύζει ή νά τοΰ κόβεται ή
άνάσα, φώναζε:
«Άσττρο ττάτο μωρέ κιο-
τήδες». Κι' έτσι δλοι όχολου
θούσαμε μονορούφι στό ττιό
μα τση ρακής.
Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
(Στό έτΓΟμενο τό τέλος)
Στήν πρόσκληση πού κάναμε στό ττροηγούμενο σημείωμά
μας γιά νά μάς γράφετε τα προβλήματά σας καί τα θέμα-
τα ττού σάς άττασχολοΰν, πήραμε κιόλας τό ττρώτο γράμμα.
Καί μάλιστα όχι άπό γυναίκα, δττως ττεριμέναιμε, άλλά άπό
άντρα, από ένα Ιδχρονο άγόρι πιό συγκεκριμένα. Ή στήλη
άσχολεΐται σήμερα μέ τό ενδιαφέρον θεμα ττού θίγει ό νέος
ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ ΕιΑ ΙΕ0
αύτός, πού μέ τό νά άττοταθή σέ γυναικεία στήλη, έττιβε-
βαιώνει γιά μιά άκόμη Φορά πώς τό άρσενικό φύλο, έμτηστεύ
εται ττιό εΰκολα τα ττροδλήματά τού στό έτερο φύλο μέ δ-
λες τού τίς μορφες, τής Μάννας, της Αδελφής, της Άγαπη
μένης, τής Φίλης.
«Εΐμαι 18 χρονών κι' έχω
τελειώσει μιά τεχνική σχολη.
Ή άνάγκη δμως γιά λεφτά,
μ' έφερον μέσα στό καράβι.
Τό τπνχίο τής σχολής μου εί
ναι κορνιζομένο καί δρίσκε-
ται σέ κάττοιο τοΐχο τού σττι
τιοϋ μου στό χωριό, νά τό
βλέττει ή μ άννα — πατέρα
δέν ίχω έδώ καί 12 χρόνια—
κ»! τ' αδελφ ια μου. Νοιώθω
πικραμένος κι' άπογοητευ
μένος γιατί κατάλαδα ττιά,
ττώς μττηκα στόν τραγικό χο-
ρό της ζωής. Μοναδικός συν
τροφός μου μέσα στό καράβι
είναι τό ήμερολόγιό μου. ΟΙ
συνάδελφοι δέ σέ βλεττουν σά
συνάδελφο μά σά δοΰλο. Έ
δώ μέσα, ττού θάπρε—ε νάμα
στε δλοι σά μιά οίκογένεια,
κοιτάζουμε πώς νά Φυλαχτοϋ
με ό ένας άττ' τα καρφιά τού
αλλου... Βλέττω τούς νέους
τής ήλικίας μου, άνέμελους,
χαρούμενους καί μερικές Φο
ρές δέν τό κρύβω, τούς ζη-
λεύω... Μά πήτε μου. Είναι
δίκιο νά καταδικάζομαι άπό
τα 18 χρόνια μου. Κα! ττοιός
θά καταδικάσει τους δικα-
στές μου...;>
Μικρε μου φίλε, μέ συγκί
νησε ~ολύ ή έξομολόγησή
σου.
Ή ζωή φίλε ιμου, είναι δύσκο
λη γιατ! οί άνθρωττοι φρο^τί
ζουν μέ έττιμέλεια νά την κά
νούν έτσι. Όλοι οί ανθρωποι
γεννώνται ίδιοι, έρχονται γυ
μνοί στόν κόσμο καί τό ίδιο
γυμνοί φεύγουν. Μόνο ττού
στην ττορεία τους μέσα στό
χρονο άλλοιώνουν τίς ττρα-
γματικές άξίες τής ζωής καί
αλλοιώνονται οί Τοιοι άττ' τα
σημιουργήματά τους. Μην ά
πογοητεύεσαι φίλε >μου. Σκέ
ψου μόνο τί Φταίει. Έχεις έ
να τΓτυχίο ττόυ μένει άναξιο
ποίητο; "Εχεις άναρωτηθεΤ
γιατί ττήρες αϋτό τό τττυχίο
καί γιατί σήμερα σοϋ είναι
άχρηστο; Προψανώς γιατ! κά
ττοιοι έξυττνοι έ~ιχειρτ>ματίες
— ύττάρχουν ττολλο! τέτοιοι
στόν τόττο μας σήμερα —
καί έπειδή εΐναί εντελώς άσυ
νείδητοι, δρήκαν έσένα —
καί δχι μόνο έσένα άλλά καί
πολλά αλλα παιδιά πού 6ρί
σκονται στή θέση σου — σοΰ
ττήραν — σοΰ ρούφηξαν θά-
ταν σωστότερο νά ποΰμε —
ΚΑΤΙ ΤΟ Ι(Ι »ΙΚ0
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
μομ;ρ μητσοσ
Ένα έπαναστατικό προΤόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
αγροτες!
γνωριστε τι#ιο συγΧρονη
μεοοδο λιπο||τ|της στον κοσμο
Μ&8& :ί :· ·:1 ::::::::;:::·::::>.
βιοΧημικα ουθΎίΐμΰΐτα για τηβΓαμο^ψωση τού εδα-
φους και την αναπτύξη ^^υΤ4
για ^
αυξανει τη ^
ρευει τη τκ64ο^ρ^^^^^
μ ερε^ . εβίγ^:ρ« το :έ^^^Μ^^^^μτασταση.
εψ
^αποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροοβεοτειο)
προκλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
τόν ίδρώτα — σ' αλλα τται
διά ρουΦοΰν τόν Ιδρώτα καί
τό αίμα των Φτωχών γονιών
— γιά νά σοΰ δώσουν ττολ-
λές ύτΓοσχέσεις κι' ένα χαρτί
χωρίς άντίκρυσμα. Δέ νομί-
ζεις ττώς άν κάττοτε παψει νά
ύττάρχει ή ίδιωτική έκπαίδευ
ση, θά —άψει νά ΰπάρχει καί
τό αΐσχος της έκμετάλλευ-
σης;
Άναρωτήθηκες δμως για¬
τί ΰ—άρχουν άΦεντικά καί δοΰ
λοι; 'Εΐλπίζω ττώς ναί. "Αν δ
χι δμως θά στό ττώ έγώ. Για
τί ό άνθρωπος έχει μάθει νά
έκμεταλλεύεται τόν άνθρωπο,
γιατί ή ζούγκλα τοΰ... άνθρώ
ττινου βασίλειου είναι ή άγρι
ώτερη ττού ινττάρχει. "Αν δήμΐ
ουργούσαμε μιά κοινωνία δ-
ττου δλοι θαμασταν ΠΡΑΓΜΑ
ΤΙΚΑ ίδιοι, δέν θά υπήρχαν
άψεντικά καί δοθλοι. Κι' ά-
κόμα, δέν θά δίναμε την εύ
καιρία στ' άΦεντικά νά μάς
άστυνομεύουνε χρησιμοποι-
ώντας τα καρφιά τους γιά νά
σταθεροτΓοιοΰνται στίς μαλα
κές τΓολυθρόνες τους.
Μην άττογοητεύεσαι λοι-
ττόν φίλε μου. Μή νοιώθης κα
ταδικασμένος. "Η τουλάχι¬
στον σκεψου ένα: Έσύ θά
γίνεις ό δικαστής καί θά κα
ταδικάσεις αΰτούς πού κό-
βουν καί ράβουν τή ζωή στά
δικά τους μέτρα. Μην ύποτα
χτεϊς στίς άντιξοότητες. Άν
τίθετα, αύτές τΓρέττει νά γί-
νουνε οδηγός σου, καί δύνα
μή σου στήν πάλη μέ τή
ζωή καί τούς άνθρώπους.
Στήν ττάλη ττού θάχει σάν ά
ποτέλεσμα μιά κοιν»νία, κα
λύτερη, δικαιώτερη, καθαρώ
τερη.
Θάρρος λοιπόν καί ττάλη.
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΑΗ
Η ΑΙ Α
III
Α
III
ΙΓΗ ΕΜίΙΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
§) Συνέχεια «π* την σελ. 1
τος — έχει έτησημανθεΤ, δτι
γίνεται ττροσπάθεια νά είσχω
ρήσουν καί καθιερωθοΰν
στό Κόμμα «Νέα Στελέχη»,
πού μερικά άττό αύτά έχουν
σχεδόν έμφανεϊς δεσμούς μέ
την ΣΙ Α. "Ενα άττό αύτά, εί¬
ναι κάττοιο, ττού άνατττύσσει
ΕΝΤΟΝΗ μετεκλογική δρα-
στηριότητα, στά ττλαίσια τοΰ
Κόμματος καί ττού ττροβάλλε
ται ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ, άπό τίς
έφηιμερίδες Λαμττράκη —τ (έ
—ισηιμαίνοντσις την ττροοΌλή
αύτη δέν άττοτελεΐ αύτη καμ
μιάς μορψής έμμεσης αί-
χμής εναντίον ττροσωπικά
τού κ. Χ. Λαμπράκη) —συμ
μετέχει ένεργά στόν κομματι
κό μηχανισμό. Τό άτομο αύ
τό καθ" δλη την 7£τία σττού
δαζε στήν Άμερική σέ διάφο
ρες σχολές τής ΣΙΑ, δττως
π.χ., στό Τεχνολογικό Ίνστι
τούτο τής Μασσαχουσέττης
καί στήν Σχολη Βαλκανικών
Προβλημάτων τού Μαΐάμι κ.
λ.ττ. Γιά τό άτομο αύτό εΤχα
με ένημερωθεΐ κατά την 7ε-
τία άπό ττολλά δημοκρατικά
στελέχη — Έλληνες — τής
Άμερικής. Άκάμα πληροφο-
ρίες περί τοΰ άτόμου αυτού
μάθαμε συιμτΓτωματικά άπό
άμερικανίδα λοχαγό τής
ΣΙΑ, πού ύττήρξε γιά κάποιο
διάστημα έκτταιδεύτριά τού
καί πού τό 1973 στήν Γερμα
νία τΓαντρεύτηκε "Ελληνα,
πρώην μελος τής ΕΔΗΝ.
ΟΙ,ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥ
ΝΩΜΟΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
Ε.Κ. ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
ΑΠΟ ΥΜΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΩ-
ΜΟΓΩΝ
ΚΥΡΙΕΠΡΟΕΔΡΕ
ΠΡΟΣ κάποια ένίσχυση
των νοημάτων καί ΜΗΝΥΜΑ
ΤΩΝ τού τταρόντος κειιμένου,
ειμαι ύιτοχρεωμένος να Σάς
ύπενθυμίσω: Τό 1^63, τόν
Ίουνιο, αύτός ττού συντάσσει
καί ύττογράφει τό παρόν κεί
μενο ανεκάλυψε καί έττεσήμα
νέ, την σέ βάρος καί ΤΟ-
ΤΕ τής Ενώσεως Κέντρου
συνωμοσίας, τής ομάδος Μη
τσοπΓάκη κλττ. Παρά καί τίς
τότε προειδοτΓοιήσεις τού,
πρός την ήγεσία τής Ε.Κ. ή
τελευταία καί ΤΟΤΕ δέν Ι
δωσε σ' αύτές καμμιά σημα-
σία. Ό αύτός τελικά ά-
ναγκάστηκε νά έκδοση τόν
Ίούλιο τού 1963 την έφημερί
δα «ΚΑΜΠΑΝΑ» καί άττό
των στηλών της νά άποκαλύ
ψη καί νά καταγγείλει δημο-
σΐως την προαναφερωμένη
συνωμοσία, —ού φτοκορυφώ-
θηκε μέ τα γνωστά γεγονότα
της 15 Ιουλίου 1965. Γιά
τίς άποκαλύψεις αύτές ύττε-
βλήθησαν σέ βάρος τού μερι¬
κές μηνύσεις άπό τούς κ.κ.
Μητσοτάκη, Άλαμανη, Μπα
κατσέλον, Κόκκα κλττ.
Όττως θά θυμόσαστε, Κύριε.
Πρόεδρε τοΰ Κόμματος, προ
σήλθατε στόν Είσαγγελέα
καί ύπεραο^ιστήκατε τόν κ.
Μητσοτάκη — έχω άντΓίγρα
Φο της καταθέσεώς Σας αυ¬
τής — καί την τότε έξελισσο
μένη συνωμοσία, πού άττεκά
λυτττε ό μηννθής άττό τόν
Μητσοτακη καί συντάκ"ττ)ς
τοΰ τκχρόντος.
Η ΥΠΟΣΚΑΨΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
ΤΗΣΕΚΝΔ
Κύριε Πρόεδρε,
ΟΠΩΣ καλλλίτερα ίσως ά
ττά τόν ότΓθΐανδήτΓθτε άλλον
καί ττερισσότερο άττό τόν συν
τάκτη τού τταρόντος κειμέ¬
νου, ττρέπει νά γνωρίζετε, ά¬
πό την ημετέρα τής τυτπκής
Σας άνακηρύξεως στήν ήγε¬
σία τής ΕΚΝΔ, λειτουργεΐ
τΓρογραμματισμένα καί στοί-
διακά, μιά καλά όργανωμέ-
νη συνωμοσία σέ βάρος Σας.
Ή θέση Σας στήν ήγεσία
τοΰ Κόμματος μας, καθημε-
ρινά, προγραμματισμένα καί
σταθερά ύττοσκά—τεται. 'Υ-
τΓοσκάτττεται ττρός τό τταρόν
μέ την μέθοδο — βασική άρ-
χή τοΰ ψυχολογικοΰ πολέμου
— των ψιθύρων καί διαδόσε-
. ών. Σέ εύρύτατες μάζες τοΰ
λαόν καθημερινά διαδίδεται
καί συζητεΐται ή «έττικει μέ¬
νη» άντικατάστασή Σας άττό
την ήγεσία τής ΕΚΝΔ. Οί
διαδόσεις αύτές — διάΦορες
έττιχειρηιματολογίες — Ιχουν
δτιμιουργήσει, δχι μόνο σύγ
χιση καί πολύμορΦες άμφιβο
λίες στούς ότταδούς καί τα
στελέχη τού Κόμματος μας,
άλλά καί ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ
μείωση της έμπιστοσύνης αύ
των, τόσο στό Κόμμα, δσο,
βασικά, στήν ήγεσία τού.
ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ, πολ
λαττλές καί ττολύμορΦες δια
δόσεις, δέν μττορεΐ Φυσικά νά
μην άτΓοτελοΰν μέρος τοΰ σέ
βάρος τοΰ Κάμματος λειτουρ
γοΰντος ήδη συνωμοτικοθ
σχεδίου.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
Κύριε Πρόεδρε,
ΤΕΑΕΙΟΝΩΝΤΑΣ τήνσέ
ττολύ, γενικές γροομμές σύν-
ταξη τής παρούσης έτΓΐστο-
λής, θέλω νά νομίζω, δχι μό¬
νο δτι έξετελεσα — μερικώς
— ένα άκόμα χρέος μου ττρός
τό Κόμμα ττού τπστά καί έν
τατικά ϋτΐ-ρετώ άπό 25ετίας
άλλά δτι έστω καί μέ μή πό
λύ συγκεκριμένα στοιχεΐα ά-
ττεκάλυψαι σ' αύτό, δτι σέ 6ά
ρος τού λειτουργεΐ ένα άκόμα
συνωμοτικό σχέδιο, ύττονο-
μεύσεώς τού καί διαβρώσεώς
τού.
ΑΥΤΟ δμως πού θέλω καί
αίτώ, κλείνοντας την τταροΰ
σα, νά Σάς τταρακαλέσω, εί¬
ναι νά μού δωσετε μιά γρα
τπη άττάντηση. Γιατί; Γιατί
α) έχω σκοπό στήν ττρώτη
εύκαιρία, διά τοΰ Τύπον, —
καί ττάλι — ή διά τής έκδό
σεως ενός ήδη συντασσομέ-
νου βιβλίου μου, διβλίου ττού
ττραγματεύεται την —ολιτικο
στρατιωτική κατάσταση στήν
Μεσόγειο καί την Βαλκανική
καί των διαφόρων ιτολιτικο-
στρατιωτικών ςτυνωμοσιών,
ττού έττραγμοττοττοιήθΓ|σαν,
ττραγμοΓΓοτΓοιοΰνται καί θά
ττραγματσΐτοιηθοΰν στίς χώ-
ρες των ττεριοχών αυτών, νά
άφιερώσω είδικό κεΦάλαιο πε
ρί της παλαιότερης καί ττρό
σφατης Ιστορίας τής Ένώσε
ως Κέντρου. β) Γιατί θεωρώ
χρέος μου ■— άφοΰ γιά μερι
κϊς μέρες θά ττεριμένω την
αίτουμένη άτΓάντησή Σας —
την τταροΰσα νά κοινοττοιήσω
κα! ττρος τούς δουλευτάς καί
τα στελέχη τού Κόμματος.
Μέ άπεριόριστη άφοσίωση
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
Έσπερίδων 89 Καλλιθέα
Τηλ. 95.15.146
ΛΙΒΥΗ: Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ
φ, ίννέχβια άπό την αελ. 1
Λιδυης, εχει βυθιστεΐ στή σι-
γή. Μονο ττλάΐ στό Τεχνικό
Κολλέγιο, φαίνεται μιά πόρ
τα άνοιχτή. Είναι πόρτα τζα
μιοΰ. Διπλα μένουν δυό Σε-
νεγαλέζοι Φοιτητές τής Μου
σουλμανικής θρήσκείας. Κι'
αυτή την ώρα, όιαδάζουν Κο
ράνιο. Πιάνουμε την κουβεν-
τα:
ΕΡ.— Γιατί διαλέξατε τή
Λιδύη γιά σττουδές;
ΑΠ.— Πρώτα, γιατί ύττάρ
χούν οί οίκονομικές δυνατότη
τες καί μετά, γιατι είναι τό
πιο θρησκευόμενο Κράτος.
ΕΡ.— Σάς άγαποΰν οί Λίβυ
οί;
ΑΠ.— ΌτΓωσδήτΓοτε, άΦοΰ εί
μαστε αδελφ ια...
ΛΛΛ
Αύτά δμως δέν συμβαίνουν
μόνο στίς εκδηλώσεις τού* ά-
ττλού Λαού. Πρίν άρχίσει ή
σννδιάσκεψη γιά την Παλαι-
στίνη, ή λέξη «Άλλάχ» άκού
στηκε ττολλες Φορές άττό τα
μεγάφωνα. Ό ίδιος ό Κάντα
Φΐ, χρειάστηκε πολλές φο¬
ρές νά βγάλει τα παπούτσια
τού, σύμφωνα μέ τα θρησκευ
τικα έθιμα. Ό Πρωθυπουργός
Ζαλούντ κάθισε στά Μουσουλ
μανικά έστιατόρια ττολλές
φορές σταυροπόδι, ψιθυρίζον
τας κάτι γιά τόν Άλλάχ.
Παντοΰ ύττάρχουν Φωτογραφ!
ες τοΰ Κανταφι μέ την Άραβι
κή άμφίεση — τόν ασττρο χι
τώνα, την άραβική δηλαδή
«γκελεμττία».
Καμμιά Φορά, συλλογιέ-
ται κανείς, μήττως αύτη ή
θρησκευτικότητα των ττολιτι-
κών άρχηγών, είναι ένας τρό
πος Ικανός νά κάνει ένα ττολι
τικό σύστημα άγαπητό σ' έ¬
να θρησκόλητΓτο Λαό.
Γιά τούς Λίβυους, είναι ά-
διοίΐ'όητο νά τταραδεχτοΰν την
Οτταρξη καί άλλης θρησκεί-
ας, πολύ περισσότερο μάλι¬
στα, τοΰ ύλισμοΰ. Ό Άμπν-
τοΰ, είναι Δημοσιογράφος
στήν εφημερίδα των στΓουδα
στών. Μοΰ λέει:
— Όσον άψορά την Οίκο
νομική θεωρία, εΐμαι σοσια
λιστής. Δέν μττορώ δμως νά
παραδεχτώ τόν Μαρξιστικό
Διαλεχτικό Ύλισμό.
Ό Χριστιανισμός, είναι
μιά θρησκεία γιά τούς Λίβυ
ούς, συγγενής, άλλά τταρα-
στρατηιμένη.
Στά Σοθττερ - Μάρκετ, τΐα
ρατήρησα δτι δέν ύττάρχουν
κονσέρβες κρέατος. Μοΰ έξή-
γησαν, δτι τα ζώα σφάζονται
μόνο κατότην σχετικής θρη-
σκευτικής τελετής. Τό άλκο
όλ, είναι εντελώς άτταγορευ
μένο. Ή ττορνεία, τα καμπα
ρέ κλπ. είναι άγνωστα
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ
ΈκεΤνο ττού θ' άφήσει κατά
ττληχτο τόν ξένο έπισκέτττη,
είναι ό ρυθμος τής οΐκονομι
κης θΛΐχπτύξεΛος. Γιά παρά
δειγμα τταίρνουμε τίς δύο με
γάλες Λιβυκές πόλεις, Τρίττο
λη καί Βεγγαζη. 'Εδώ τα
παλιά κέντρα της πόλης, με
τατοττίζονται βαϋμιδόν ττρος
δλες τις μεριές. Δέν ύπάρ-
χουν μεμονωμένες κατασκευ-
ες, όσον άφορά τόν οίκοδομι
κο τομέοι Χτιζονται συγχρό
νως ττόλεις όλόκληρες, πού
άρχίζουν καί τελειώνουν ταυ
τοχρονα. Έτσι δημιουργούν
ται τΓΟλεις τεράστιες σέ έχτα
ση, άραιοκατοικημένες, μέ
μεγάλη ποσότητα πρασινο,
όπως οί νέες πόλεις των Ά-
νατολικών χωρων. Κι' δλα
τοΰτα τα οττίτια, χτίζονται
μέ έξοδα τοΰ Κράτους καί
δίδονται στούς ττολίτες ττού
πληρώνουν ένα μικρό άντίτι-
μο άνάλογα μέ τίς άποδοχές
τους, περίπου τρακόσιες έλ-
ληνικές οραχμές τόν μήνα!...
Βλέττοντας άττό τ' άερο-
τΓλάνο διακρίνονται ο! τερά
στιες φυτεϊες καί τα μτ,χανή
ματα πού προστταθοΰν νά ά-
ξιοποιήσουν κάθε σπιθαμή
τής μέχρι ττρότινος χέρσας
γης.
Στόν Βιομηχανικό τομέα,
ύττάρχουν ή δημιουργοΰνται
έργοστάσια εττεξεργασίας
εγχωρίων ή καί ξένων ττρώτων
ύλων. Τεράστΐιες βιομηχανί
ες σιδήρου, νημάτων, ένδυμά
των καί χημικές βιομηχανί
ες, άτΓασχολοΟν έναν μεγάλο
άριθμό ξένων έπιστημόνων
καί έργατων. Τα μηχανήμα
τα είναι κατασκευασμένα
στίς εύρωπαίκές χώρες.
Ό Φουάντ μου δηλώ νέ ι:
— Εΐμαι έργάτης στό έρ
γοοτάσιο σιδήρου. Τό έργο-
στάσιο είναι δλων μας, για¬
τί εμείς οί έργάτες Ιχουμε
τό 49% καί τό Κράτος τό
51% των μετοχών. Άττό την
έργασία μου, τταίρνω κάθε
μήνα 150 δινάρια (18.000
δραχμές), χωρίς τίς οίκογε-
νειακές έτταυξήσεις. "Εχω —
δττως οί περισσότεροι συνά¬
δελφο! μου — αύτοκίνητο καί
πληρώνω 2,5 δινάρια τό μή¬
να (300 δρχ.) γιά νά ξεπλη
ρώσω τό στπτι μου.
Πραγματικά άπό τό 1973
ττού βρίσκοντας άφορμή άττό
μιά νομική διαδικασια, τό
Έπαναστατικό Συμβούλιο,
κρατικοττοίησε τίς άπό τίς 'Α
μερικάνικες έταιρίες έκμετσλ
λευόμενες τΓετρελαιοπηγές,
κάτι έχει άλλάξει στή Λιβύη.
Τό βασικό προΐόν — ττε-
τρέλαιο — δεν €Ϊναι πιά στήν
Άμερικάνικη δικαιοδοσίαν
Έτσι μειώθηκε ή τταραγωγή,
αύξήθηκαν δμως τα κέρδη
καί τ' άποτελέσματα δέν άρ-
γησαν νά Φανοΰν.

Σ_ Λίγο Α
Σΐην ανθρωπίνη σαπΙΑα
ΣΕΑΙΔΑ 4
ι
ι
ι
ι
ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΐ£
Α
IV
Ι
χαρας οουτχΛ/ | —
ηου πριν με χωμα εου " ■
φραξουν οί αλ'Λ οί τ;ο ατοαμα ■
ηρολαβη ναπέι εοεωκαι μιο —
_Β_ Μ ι Α
II
Τί
III
ΚΙ
ι
ι
□υλλαΡη
Ι
ΣτΙς 8)11)76-Στ6 Τριμβλές Ηρακλείου
ΑΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ο ιΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
Γιά δυσφήμιση περιοδικόν» «Κρήτη»
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑ ΤΑ ΖΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΟΡΓΙΑ ΖΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
ΣΥΜΕΧΙΖΟΝ ΓΑΙ ΕΙ.ΪΑΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΖΟΡΜΠΑ
# Στενή ουνεργαοία τού κ. Εΐσαγγελέα μέ τόν Δ)τή Ασφαλείας.
• "Ακαρπη προσπαθεία παρεμβάσεως ύψηλά Ισταμένων.
φ Προσπάδειες έπηρεασμοϋ μαρτύρων καί άπαιλές.
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ παρακολουθήση τού"
προισταμένου τής Είσοτγγελικής Άρχης
Ηρακλείου κ Γ. Ζορμπά, συνεχίζονται οί
άνοχρίσεις γύρω άπό τό γνωστό θέμα των
σεξουαλικών όργίων μέσα στά Ίδρύματα
Άνηλίκων, ττου κατήγγειλε ή εφημερίδα
μας-
Τίς άνακρίσεις διεξάγει ό Διοικητης
τού Τμήματος Ασφαλείας ταγματάρχης
κ. Ν. Μανιατάκης, ό οποίος ήμέρα παρ'
ημέραν σχεδόν, έπισκέτττεται τόν κ. Είσαγ
γελέα, τόν όποΐο καί ένημερώνει σχετικά.
Έν τώ μεταξύ, σχετικά μέ την ύττόθεση
αυτή πού έ'χει ττάρει μεγάλες δΐαστάσεις,
σημειώνομε τα εξής:
• Άπό ύψηλά Ιστάμενα πρόσωπα καί
έκκλησιαστικούς κύκλους, έγιναν άκαρττες
προσπάθειβς «επεμβάσεως».
• Πρίν καταθεσουν στόν Διοικητη Α¬
σφαλείας, κλήθηκαν στήν Άρχιεπισκοττη,
μέ τό ττρόσχημα Διοικητικών Άνακρίσεων,
ούσιώδεις μάρτυρες, μεταξύ των οττοίοον
καί δύο ττού δέν άνήκουν στό υπό την Προ
ε'δρίοβ τού Άρχιεπισκόττου Τδρυμα. Εύτυ-
χώς όμως τό ήθος των όητλών άνθρώπων
δέν ύποκύτττει μερικές φορές, στίς πιέ-
σεις των ταγών, άκόμη καί δταν φέρουν
μεγαλόσχημα έκκλησιαστικά άξιώμοπα.
Φ Σέ μάρτυρες καί σέ παράγοντες
τής δλης ΰποθ-χτεως έγιναν εΰθεϊς άπειΛες,
πέραν των άνΛ>νύμων, σχετικες μέ ύποβο
λή μηνύσεων, ξυλοδαρμούς κλπ. γιά νά
μην κιατταθέσουν δ,τι γνωρίζουν, μάταια δ¬
μως καί πάλι.
• ΟΙ «ένδιαφερόμενοι» ύψηλά Ιστάμε-
νοι έφτασαν νά ζητήσουν μεταξύ άλλων,
(δπως καί σέ παλιότερη παρόμοια περί-
πτωσή μας) την παρέμβαση τού Πατρισρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως καί τού Γρα-
φείου τοΰ Πρωθυπουργόν!...
Έμεΐς σέ δλα αύτά, ένα ύπογραμμίζο-
με: δτι οί άνακρίσεις συνεχίζονται κανο-
νικά καί πιστεύομε δτι χάρις στήν άκεραι-
ότητα έκείνων ττού τίς διεξάγουν, θά λάμ
ψη τελικά ή Άλήθεια.
ι Αι
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ι
ΠΑΡΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
Ο ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ ΠΑΠαθΟΣΗΦΟΣ
ΚΑΤΕΖΗΤΕΙΤΟ ΠΑ 250 ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ ΧΑΣΙΣ Ι
Σύμφωνα μέ αποκλειστι¬
κώς άσφαλεΐς πληροφορ'ες
τής «Αληθείας», παραδόθη
κε αύτοβούλως στίς Άρχές
Ασφαλείας, στό Ρέθυμνο,
την τΓερασμέντ) βδομάδα, ό
φυγόδικος Μανοΰσος Παπαδό
σηφος.
Ό κοτταζητούμενος, ό ο¬
ποίος επί ένα χρόνο δέν ή"ταν
δυνατόν νά συλληφθή, κατη-
γορεΤται, σύμφωνα μέ τό ίν-
ταλμα συλλήψεώς τού, γιά
καλλιέργεια 250 δενδρυλί-
ων χασίςί...
Γιά την πράξη τού αύτη,
πού δικάζεται σέ βαθμό κα-
κουργήματος, ό Πατταδόση-
φος πρόκειται νά δικαστή,
ΣΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΟ
ΚΡΗΤΙΚΟ
ΛΑΔΙ ;
μάλλον άπό τό Μικτό Όρκω
τό Δικαστήριο Ηρακλείου,
δττως καί πρό καιρού ό κατη
γορούμενος άδελφός τού, ό
οποίος δμως άθωώθηκε.
Μέ την εύκαιρία τής παρα
δόσεως τού ανωτέρω διωκομέ
νού, ύπογραμμίζομε τό άπα
ράδεκτο γιά τή Δημοκρατία
φαινόμενο, νά καταζητεΐται
επί ίνα χρόνο μέ ένταλμα
συλλήψεως, άνθρωπος καί νά
ιμή μπορεΐ νά συλληφθή, ένώ
ζούσε καί έκινεΐτο πάνω στήν
Κρήτη...
0 κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
Ό Νομάρχης Ήροχλεί
ου κ. Άσ Καραγκουνιόης,
μάς έστειλε την παρακα-
τω απαντήση, σέ σχετικό
οημοσιευμά μας:
ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜϋΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Άρ. Πρωτ. 338
Πρός τόν κ. Δ)ντήν
της Εφημερίδος
«ΑΛΗΘΕ.ΙΑ» — Ενταύθα
Είς απάντησιν τού δημοσι
ευθεντος είς το ύπ* αριθ. 7 Ι)
18-10-76 φύλλον τής εγκρί¬
του υμών εφημερίδος υπο τον
τίτλον «ΕΡΩ1ΗΜΑΤΑ —
Για την Αρχαιολογικήν Ύπη
ρεσίαν», έχομεν την τιμήν να
γνωρίσωμεν ότι διά την θιγο
μένην έν τώ σχολίω περίπτω
σιν τής αύθαιρετως άνεγειρο
μένης οίκοδομής έν τή περιο
χή «Κεφάλα» τού Βενιζελεί-
ου Νοσοκομείου, έχει κινηθή,
ήδη, υπό τής Δ)νσεως Τεχνι
κων Ύπηρεσιών Ηρακλείου,
ή κατά νομόν διαδικασια κα
τεδαφίσεως τής παρανόμου
ανεγειρομένης οίκοδομής.
Έν Ηρακλείω τή Π Ό
κτωβρίου 1976
Ό Νομάρχης
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
Ο κ. ΝΟΜΙΑΙΡΟΣ
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
Ό Νομίατρος Ήρακλεί
ου κ. Έμμ. Κοκολάκης
μάς έστειλε την παρακα-ω
ΟΓΓΓαντηση, σέ σχετικό δή
μοσίευμά μας:
ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ)ΝΣΙΣ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 14473
ΠΡΟΣ
Τόν κ. Δ)ντήν εφημερίδος
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
Είς απάντησιν τοΰ οττό 18
Όκτωβρίου δημοσιεύματος
είς την έγκριτον υμών έφημε
ρίδα, σχετικώς μέ τό λειτουρ
γοΰν άσβεστοκάμινον μετα
ξύ ΣΐΦαγείων καί ΦυΛακών
ΆλικαρνασσοΟ, γνωρίζομεν
υμίν τα κάτωθι.
1. Τό έν λόγω άσδεστοκά
μινον λειτουργεΐ ατταξ τούλα
χιστον τόν μήνα.
2. Καττνοί εξέρχονται άρχι
κώς δταν άνάβη καί δι' ελά
χιστον χρονικόν διάστημα.
3. Ή κατωκημένη ττεριοχή
κείται ανατολικώς καί είς ά
πόστασιν (300) τριακοσίων
τουλάχιστον μέτρων έκ τού
άσδεστοκαμινίου, καί ώς έκ
τούτου καί λόγω τής φοράς
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ κατηγορου-
μενος γιά συκοφαντική δισφή
ιμιση, είναι ό Μάνος Χαρής'
την έρχόμενη Δευτέρα 8 Νοεμ
βρίου, στό Τριμελές Πλημμε
λειοδικεΐο Ηρακλείου.
Μηνντές τού: ό έκδότης κβί
ό άρχισυντάχτης τοΰ ττεριοδι
κου €Κρήτη> ττού βγαίνει
στήν Άθήνα, κ.κ. Έμμ.
Χουρδάκης καί Χαρ. Πατταδά
κης.
ΟΙ μηνντές έχουν ττροτει-
νει μάρτυρες κατηγορίαν κα
•τα τοΰ διευθυντή μας τόν κ.
Έμμ. Καρέλλην Δήμαρχον
Ηρακλείου καί τούς Δικηγό
ρους κ.κ. ΦοΤβον Ίωσννίδην
καί Δτιμήτρην Ξυρπάκψ. >
Μάρτυρες ττού θά ττροτει
νη ό κατηγορούμενος, θά ί'
ναι ό γιατρός κ. Ανδρ. Άρ
χοντάκης άττό τα Χανιά,^ (ά
ττό σχετική έτηστολή τού ο-
ττοίου προήλθε ή δίκη) και
έκττροσωποι τοΰ Τύττσυ.
Ή τκχροπΐάνω δίκη σχετί
ζεται μέ τή δραστηριοτητα
των τελευταίων δημιουργη-
θέντων Κρητικών Συλλόγων
καί τόν Πρόεδρο τής Παγκρη
τίου κ. Βσγνατζάκην, γιά τόν
όττοΤο γράφομε σέ αλλη θέ¬
ση. '
ΑΧΙΑΑΕΑΙ ΚΑΡΑΜΑΝΑΗΣ
ΑΠΟ
Ο "ΚΡΗΤΙΚΑΡΧΗΣ,,
ΚΑΙ Η "ΚΡΗΤΗ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΙΖΤΙΑΙ
ΑΥΤΟΝ τόν κύριο, τόν «Κρητικάρχη» Γεώργιο Βο¬
γιατζάκη, τόν ό—οκαλυφθέντα άρχιμασώνο, τόν συνεο-
γάτη τού ΠαττακοΟ, τόν πρωταγωνιστή στή διάσττα-
ση τοΰ Κρητικού Λαοΰ μέ τό θέμα τού περιφήμου Πα¬
νεπιστημίου, τόν οΛΛνττεύθυνο καί ονγκατηγορούμενΌ
τού Άνδρεάδη, τταραπέμττει ή Δικαιοσννη νά δικαστή
γιά άτΓΐστία.
ΑΥΤΟΝ τόν κύριο, ττού έκμεταλλεύεται ήθικά τόν
τίτλο τού Προέδρου τής Παγκρητίου Ενώσεως, άπό
20ετίας, θέλησαν νά προβάλουν μερικά έντυπα, μερ
κοί «ττληρωμένοι κοηπνλοφόροι» δττως τούς ξαναχαρα
χτηρίσαμε καί άλλοι άφελεΐς σννάδελφοι νά τού κά¬
νουν δωρεάν δημοσιότητα, χάρις τάχαμου τού σνμψέ-
ρονττος τής Κρήτης καί τοΰ Συγκρητισμοϋ!...
ΑΥΤΟΝ τόν κύριο, ττροέβαλλε άττό τό Τδιο έξώφυλ-
λο ττού εΤχε -ροοάλλει καί τόν Έθνάρχη Έλευθέριο
Β€νιζέλο, τό περιοδικό «Κρήτη», τό όττοίο δταν τού ά-
σκήσαμε δυσμενη κριτική, θέλησε νά μάς έμττλέξη μέ
αλλα ττροσχήμο—ι σέ δικαστικές τΓεριττέτειες, ύττο-
δάλλοντάς μας δυό μτ»νύσεις(!) γιά συκοφαντική δή-
θεν δυσφήμιση, γιά τίς οποίες θά καθησωμε στό σκοί-
μνί τού κατηγορουμένου, την έπόμενη Δευτέρα 8 Νοεμ
βρίου.
Π ΑΥΤΟΝ τόν κύριο καί τούς αλλους κυρίους δψι-
μους Πυγμαλίωνες της Δημοσιότητσις, θά ποΰμε πολ-
λά στό ακροατηριο, άλλά καί μετά την δίκη, γιά νά
μάθη ό Κρητικός Λαός ττοιοί έκμετο^λλευονται καί κα
ττηλεύονται τό δνομα της Κρήτης!·.·
Μ.Χ.
τού άνέμου έλάχιστα έ—ηρεά
ζει τούς κατοίκους.
4. Συνεστήθη είς τούς κα-
τόχους τοϋ καμινίου Α)φοι
Μ—αξεβάνη οττως κατασκευά
σουν τεχνικώς καί τοποθετή
σουν ειδικόν καττνοσυλλέκτην
ττρός τταρακράτησιν τής έξερ
χομένης αίθάλης.
Ό Δ)ντής Δ.Κ.Υ.
ΕΜΜ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΠΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ:
ΠΑΡΑΜΟΜΕΣ
ΒΙΑΑΕΣ
^^ΛΛΛΜΓ^Λητ
ΚΥΡΙΕ ΕΥΓΕΝΙΕ, ΠΑΡΑΙΤΗΟΗΤΕ!
Ο Συνέχεια άπό την αί λ. 1
των Άνθρώπων.
ΚΛΟΠΕΣ, μοιχεΐες, σεξουαλικές διαστροφές, ομο-
φυλοφυλίες, «βίτσια», προδοσίες, διαττομπεύσεις, κα-
ταδοσεις, έκπορνεύσεις, συνεργασίες μέ τούς έχθρους
τοΰ Έθνους κα! τής Θρησκείας, είναι μερικά άπό τα
έγκλήματά τους, γιά τα ©ποία· τίς περισσότερες Φθ-
ρές οίίτε κάν λογοδοτοΰν. Κι' αύτό, γιατί άλλοτε δι,ν
ύπαρχει τό θάρρος έκείνων πού γνωρίζουν δλα αύτά
νά τα καταγγείλουν κι' άλλοτε γιατί αύτοι πιστεύ
ουν δτι καταγγέλλοντάς τα, καταρακώνουν τό κΰρος
καί βλάφτουν τό σύνολο τής Έκκλησίας ή καί άκόμη,
της Θρησκείας.
ΕΓΩ, ενός ταπεινός Χριστιανός, πού άπό τα παιδι-
κά μου χρόνια κρατουσα σ' Ινα χωριό τής Κρήτης τό
θυμιατό τού Παπά - Ήράκλη καί πού άπό τα μαθη-
τικά μου χρόνια εΐχα την τύχη καί την άτυχία μαζί,
νά σάς έχω Δάσκαλο στό Κατηχητικό, άλλά καί Γτού
μέχρι τή μετεφηβική μου ήλικία διατηροΰσα οτενές
σχέσεις μέ τούς έκπροσώπους τής Έκκλησίας, εχω άν
τίθετη γνώμη: Στό πέρασμα της μέχρι σήμερα ζωής
μου, διαμορφώθηκε μέσα μου — άπό δσα διάβασα,
έζησα, άκουσα καί είδα — μιά Χριστιανική Συνείδη-
ση (πού την ταυτίζω μέ την Ιννοιο; τοΰ ΘεοΟ), ή όποία
έχει σάν καταστάλαγμά της την Χριστιανική ρήση·
«Γιχόσασθε την Άλήθεια «αί ή Άλήθεια έλευθερώσπ
υμάς»!...
ΑΥΤΗΝ την Άλήθεια προσπαθώ νά πώ, γκχτί άπό
τα τιολλά σχετικά ττού ξέρω, νοιώθω νά «πλαντά» ή
ψυχή μου καί νά μοΰ ζητά ν' άνοίξω τα παραθύρια
της, γιά νά πάρη άέρα.
ΚΑΙ ΔΕΝ μπορώ νά μην τό κάνω, γιατί έκτός τοΰ
δτι θά «κρουφτώ», πιστεύω δτι έτσι προσφέρω, άφοΰ
μέ τό νά άποχαλύπτω την Άλήθεια, δσο πικρή κι' άν
είναι, έκτελώ ένα άνώτατο χρέος μου σάν κάθε Χριστια
νός, μιά καί είναι βέβαιο πώς δταν βοηθάς νά άποκα-
λυφτοΰν οί «σάττιες ρόγες» — δπου κι' άν βρίσκον-
ται — σώζεις τίς άλλες πού δέν έχουν σαπίσει άκόμη.
ΤΟ ΙΔΙΟ συμβαίνει καί μέ την περίπτωση τής
Έκκλησίας: Πιστεύω πώς δταν άνακαλύτΓΤομε καί πε
τάμε άπό τούς κόλπους της τούς άνάξιους, τούς ανω¬
μάλους, τούς κλέφτες, τούς κύναιδους, τούς ΰποκριτές,
τούς προδότες, τούς έ-μπόρους των συνειδήσεων, δταν
δηλαδή σκοτώνομε τα «Φαρδομάνικα Θεριά» πού άνά-
φερα προηγουμένως, σώζομε καί τούς υπολοίπους Κ α
λούς Ίεράρχες καί τό πλήρωμα τής Έκκλησίας τού
ΧριστοΟ πού είναι Κλήρος καί Λαός, καί τό κΰ¬
ρος της ίδιας της Έκκλησίας άλλά καί αυτής άκόμη
τής Θρησκείας μας.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, άφοΰ σάς εξέθεσα γενικά τό περίγραυ.
μα τού φιλοσοφικοΰ μου πιστεύω, δσον άφορά τό θέμα
Θρησκεία — Έκκλησία καί άφοΰ σάς ύπενθυμίσω δπ
αΰτό έδραιώνεται πέραν της ρήσεως τού Χριστοΰ
γιά την Άλήθεια καί σέ -μιά ρήση ενός γνήσιου Χρι-
στιανοΰ — καλλιτέρου όπωσδήποτε άπό σάς — τού
Ν (κου Καζαντζάκη ττού λέει «Χαράς σ* αύτοι πού
πρίν μέ χώμα τού φράξουν οί άλλοι τό στόμα, προλά-
6η νά —ή έστω καί μιά συλλαβή δική τού», έρχομαι
στό κύριο θέμα μας:
ΧΩΡΙΣ προλόγους καί χωρίς περι-
φράσεις, σάς καλώ νά παραιτηθ ό¬
τε άπό τή θέση τού Άρχιεπισκό-
που Κρήτης!!!
Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ παραμονή σας στόν Άρχιεπισκο-
πικό Θρόνο κι' έσάς βλάφτει σάν άτομο, άλλά καί κυ-
ρίως τό κΰρος τής Έκκλησίας καταρρακώνει.
ΣΤΑΘΜΙ ΣΕΤΕ τα πράγματα μέ δση εύψυχία, λογι
κή καί ττίστη σάς άπομένει καί ττάρετε την ήρωϊκή ά-
ττόΦαση νά τταραιτηθήτε!
ΚΑΜΕΤΕ δηλαδή αύτό ττού άτι■οφασίσοτε στήν
ττροηγούμενη «διαμαχη» μας μέ την ττολύκροτη δίκη
καί ττού οί κακοί σας σύμοουλοι, οί ττραγματικοί ε-
χθρο! σας, καί έχθροί τής Έκκλησίας, δέν σάς άφη-
σαυ τελικά νά τό ττραγματοττοιήσετε. ,
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, τώρα έχετε καί μιά κατάλληλη εύκαι¬
ρία: ΟΙ διεξαγόμενες άνακρίσεις γύρω άττό τα Ίδρύ¬
ματα Άνηλίκων μέ τα όττοΐα οτυνδέεστε ύττηρεσιακά,
ύ—άρχει ύπόνοια δτι μπορεΐ νά έ-πηρεαστοΰν, άφοΰ
σΜμπίτττει άπ' δ,τι γνωρίζομε, ένας — γιά νά ττερ.ο-
ριστοΰμε σ' αυτόν — τουλάχιστον Ίερωμένος, τόν ό¬
ποΐο σεΐς είχατε τοτΓοθετήσει στήν «πνευιματικώτερη
θέση,» τής Άρχιετησκοττής, «μπλέχτηκε» μέ τίς άκο-
λασίες.
ΑΠΟΣΥΡΘΗΤΕ, έστω ττροσωρινά, γιά λόγους εύθυ
ξίας, στό Μονχΐστήρι τού Έττανωσήφη καί προσπαθή
στε, έκεΐ, μόνος, ένώττιος ένωττίω, νά έττικοινωνήσετε
μέ τόν ©εό, νά κάμετε μιά άναδρομική αύτοκριτική
τής μέχρι σήμερα ττοιμαντορικής δράσης σας καί τό-
τε — τΓοΰ ξέρετε; — μττορεί νά είναι γιά δλους τπ6
καλά.
ΕΠΕΙΤΑ, ή Χριστιανική Θρησκεία, την όττοία τα·
χθήκατε νά ύττηρετήσετε, σάν £να κύριο χαραχτηρι-
στικό της έχει την Θυσία. Πάρτε το, λοιπόν, ίστω κι*
ετσι: δτι θυσιάζεοτε. Μττορεϊ μ' αυτή τή θυσία τής
παραιτήσεως σας, νά έξοτΚνισθήτε γιά δσα έχετε κά-
νει καί παραλείψει ή έστω γιά δσα σάς καταμαρτυ-
ρούν.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ή περψτέρω παραμονή σας στή
θέση αύτη πού κατέχετε τμπικά τώρα, έχει κλωνιστεϊ
καί δέν είναι δυνατόν νά οΐυνεχίσετε, ύττακούωντας σέ
κακές συμδουλές ή σέ ττροσωτπκό ττ«ΐσμα, νά την δια
τηρήτε. Ι
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ λοιτττ^ κύριε Εύγένιε. Άκολουθή
σετε τό μόνο στενό μονο—ότι ττού σάς άττομένει, γιά
νά σάς βγάλη στή λεωφώρο της ψυχικής λύτρωσης,
στήν όποία όδηγεΐ μόνο η πραγματική Μετάνοια.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, σάς τό λέω καθαρά καί ξάστερα
καί ττάρτε το δττως θέλετί, καί σεΐς καί οί καθοδηγη
τές σας, άκόμη καί σάν άττειλή, ττού δέν είναι: έγώ
ό μικράς καιί ταττεινός Χριστιανός, ττού νομιμοτΓθΐοΰ-
μαι σάν μέλος τής Έκκλησίας, Φά σάς έξαναγκάσω
σέ παραιτήση, άφοΰ ξέρω! δτι κι* έγώ πού Ιχω τό
θάρρος καί την ήθική εύθύνη νά σάς τό λέω καθαρά
καί ο) ττολλοί άλλοι ττού τό τπστεύουν άλλά δέν τό λέ-
νε, άττοτελοΰμε ήδη τό τυττικό έστω στοιχεΐο, μέ τό
όττοϊο στοιχειοθετεΐται ή 1πτώλεια «τής έξωθεν καλής
μαρτυρίας» σας. ι
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ δμως: 'Αν μέ όδηγήσετε στή δημο¬
σία εκθέση των δσων γνωρί|ζω καί μαζί μέ μενά γνωρί
ζουν άρκετοί άλλοι, ττιό ύπρόθυνοι καί άρμόδιοι, ύπάρ
χει κίνδυνος νά ζημιωθεΐ κ(α{ ό Κλήρος γενικά, ττού
στό σύνολό τού δέν φταίει ο;έ τίποτε καί ή Τδια ή Έκ¬
κλησία, άφοΰ, δ—ως σεΤς κώί τό ττεριβάλλον σας δια-
κηρύττετε, «ό δημοσιογρσφικός θόρυβος γύρω άττό
σάς βλάτΓτει γενικώτερα κ«ί εχει δυσμενιΤς έπιτττώ-
σεις».
ΕΓΩ, πάντως, δπως πολύ καλά ξέρετε, εΤμαι άττο-
φασισμένος, γι' αύτό καί δέν ύπέκυψα στίς πιέσεις
πού μού έγιναν άττό ττολλές κατευθύνσεις, στίς τταρα
κλήσεις, στίς έμμεσες άττειλές καί στίς δελεαστικές
προτάσεις, άττό τταλιότερα. Άρα εΐμαι άνυττοχώρη-
τος, γιατ! ή θέση μου αύτη αποτελεί — πέραν των
ντοκουμέντων — ένσυνεί&ητο Πιστεύω καί Χρέος,
ττού ττηγάζουν καί έκττορεύονται άττό την Ιδιότητά
μου σάν Χριστιανόν, δηλαδή σάν μέλους τής Έκκλη¬
σίας τής Κρήτης.
ΕΣΕΙΣ, άττό την πλευρά σας, άττοφασίσετε γιά
τή δική σας θέση, κατά την δική σας συνείδηση. Τώ¬
ρα, αν έγώ σάς ύποδεικνύω τού τί πρέττει νά κάμετε,
αύτό τό δικαίωμα μοΰ τό δωσατε σεΤς μέ τίς ττράξεις
καί τΓαραλείψεις σας. Έξ άλλου, δττως ξέρετε, ό Μα-
θητής, καμμιά φρρά, έλέγχει τόν Δάσκαλο.
ΠΕΡΙΜΕΝΩ λοιπόν — γιά νά τελειώνωμε, μιά καί
τό ποτήρι ξεχείλισε — την άπόφασή σας, νά τταραι-
τηθήτε. Διαφορετικά, δπως εΤπαμε, θάναι χειρότερο
νά έξαναγκασθητε σ' αύτην.
ΦΥΣΙ ΚΑ δέν τταραλείτΓω νά σάς ύττογραμμίσω ότι
εΤμοοι έτοιμος νά σάς άντΐιμετωπίσω καί πάλι στό Δι¬
καστήριο, άλλά αύτη τή φορά, θά τΓρέττη — αν διαθέ
τετε ίχνη άνδρισμού — να μην όχυρωθήτε κάτω άττό
τα ττρονόμια τής Ιερωσύνης καί νά έμφανισθήτε ό
ΐδιος αύτοατροσώιτ«ς.
ΕΙΜΑΙ έττίσης ττρόθυμθς νά διακινδυνεύσω κα! μιά
άκόμη καταδίκη γιά έξύβριση, — γιατί γιά συκοφαν
τία δέν μ—ορεΐτε νά μέ δικάσετε — (έκεΤ βλέτηετε έ-
ττιτρέπεταιι ή άπόδειξη της αληθείας) προκειμένον νά
έττιτελέσω τό Χρέος μου.
ΑΚΟΜΗ δμως, εΐμαι Ιτοιμος νά σάς άντιμετωττί-
σω καί σέ μιά διαλογική συζητήση δημοσία, δττου καί
οπότε νομίζετε, δττως έπίσης μέ την Γδια διαθέση θά
δεχτώ νά άττολογηθω ενώπιον ότΓθΐουδήττοτε, έστω
καί υπό την ττροεδρία σας, Έκκλησιαστικοΰ Δικαστη-
ρίου, ττού θά ήθελε νά μού επιβάλη ττνευματικές κυ-
ρώσεις, γιά τυχόν διατίτραχθέντα θρησκευτικά άδι-
κήματα.
ΑΠΟ ΟΛΑ αύτά, δμως, προτιμώτερο θά ήταν καί
γιά την δική σας ψυχική ήρεμία άκόμη, νά σάς συναν
τήσω σύντομα στό ήσυχαστήριό σας, δττου θά μττο-
ρέσω νά σάς ττώ — καί νά μοϋ ττήτε ϊσως, — μερικά
σοβαρά ττράγματα, ττού έχουν νά ττοΰν ττάντα ένας Δα
σκαλος μ' ένα τταληό Μαθητή, δταν μετά άττό τό
ττέρασμα μερικων χρόνων, σνγκρούονται καί διαφω-
νοΰν, γιατί — κατά τόν Μαθητή — ό Δάσκαλος
ττρόδωσε τα ίδια τού τα θιδάγματα!
ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ δ,τι σάς ψωτίσει ό Θεός, αν έττικοινω-
νητε άκόμη μέ τό πνεθμα Τού. Έγώ εΤμαι στή δια¬
θέση σας.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη, τελευταΐο: Ξέρω ττώς εΤστε Με¬
γάλας κι' έγώ μικράς Ξέρω δτι έχετε πολλούς Ισχυ-
ρούς καί προστάτες. Ξέρω δτι τα «Φαρδομάνικα Θε¬
ριά» δύσκολα ττέφτουν κάτω. Μά ξέρω άκόμη δτι ή
ψυχή τοΰ ανθρώττου, δταν έχει Δίκηο καί λέει την Ά¬
λήθεια, είναι τό μεγαλύτερο Θεριό καί μττορεΐ νά ττα-
λαίψει μαζί τους.
ΑΥΤΑ ττρός τό τταρόν καί μέ αύτά, άναμένω την
τΓαραίτησή σας Ι...
Χωρίς εχθρά, άλλά καί χωρίς φιλία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
"Η ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ

ί:«ΕΡ,, Τ
Σ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤ
ΑΟΛΗΤΙΙΜ
ΚΗ[
ΗΡΘΕ, λοιπόν, ό κ. 'Αχιλλέας Καραμανλής στό Ή-
ράκλειο, γιά νά θεμελιώση τό Κολυμβητήριο καί μ^
την εύκαιρία αυτή έκανε στους άρμόδιους τταράγοντϊς
τοΰ ΟΦΗ τή γνωστή καί «έν ψυχρώ» ττρόταση νά ,
τού δώσονν τό γήττεδο της ομάδος κι' αύττ5ς στή ου-
νέχεια θά κάνη ένα μεγάλο στάδιο, δττου τό σωμα-
τεΐο θά έχη ττρονόμια.
Τί νά ττούμε στόν κ. Ύφυττουργό, ττού βρήκε μάλι-
στα καί την εύκαιρία «νά αγριέψη», στή σννάντη(7ή
τού μέ τούς τΐχχράγοντες τοθ ΟΦΗ.
Την απαντήση τού την έοωσε ένας όπτλός φίλαθλος,
ό κ. Άντ. Τριτσάρης, λέγοντάς τού χαραχτηρι—ικο'
«άκου νά δής κ. Ύττουργέ, έδώ εΤναι Κρήτη».
Έλττίζομε δτι ό διαττρέψας ΎτΓαλλΓ|λος τής Άγρο
τικής Τραττεζας, ττού ελέω τοΰ Μεγάλου άδελφοθ τού
ΠροίθυτΓουργού, έγινε τώρα «έξττέρ» τού ΆθλητισμοΟ,
νά κατάλαβε πολλά, άττό τα αύθόρμητα λόγια τοό
Τριτσάρη.
Κατά τα άλλα, έττειθή δόν κρίνομε άξιο λόγου νά
άσχολΓ^ούμε εμείς μέ τόν κ. Άχιλλέα Καραμανλη,
δίνομε τόν λόγο σέ Άθηναίκό ττεριοδικό, ττού τοθ ϊΐ
γραψε πρόσφατα τα εξής, κάτω ό—ό τόν τίτλο: «Γισ,
τί άτΓοροϋν τα Πολιτικά θέματα», τα οποία άναρω.
τιόνταν άν στόν Καναδά στείλαμε άθλητές ή τουρί.
στες.
Άπολαΰστ€, λοιπόν, την απαντήση:
Ναί, τουρίστες στέλνουμε στόν Καναδά. . Μ-ί-
πως τουρίστας — έλαΦρώς — δέν είναι καί ό κ. 'Αχιλ
λεύς Καραμανλής πού διευθύνει τα τού Άθλτντισμου·
Ό άνθρωτΓος, ύττάλληλος τής Άγροτικής Τροττέζης
ήταν μιά όλόκληρη ζωή... Το*ρα τί σχέσι μποοεΐ νά ?-
χη μέ τόν Άθλητισμό, αύτό τό ξέρει μόνο ό «Μεγά-
λος» Άδελφός. Πάντως, άπό τότε ττού ανέλαβε τα τού
Άθλητισμοΰ ό κ. Άχιλλεύς Καραιμανλής, δλα ττ&νβ
θαυμασία... Καί στήν Βαλκανιάδα πάτος . Καί στό·
Καναδά τουρίστες...
Είπατε τίποτα;
Εμείς δχι...
Αύτά, λοιπόν, κ. Άχιλλέα, μέ άγάπη άπό την Κρή¬
τη...
^.^^τ^^ρτ^^ρτ^^^^^^^^^^^^^^^^^ν^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ΗΜ^^^^Β^^Β^^ν^^Μ^^Η^^Β^^Η^^ΗΗπνε^εΒειπε^ΐΜεΒβε^Με^^ε^ρ^π^^π^^^ί^.ί^
ΤΟ ΑΝΙΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑβ
*) Χυνέχ.
την £ελ. 1
στό Μόντρεαλ Καναδά.
3) Κωνστ. Γιουροΰκος
4) Σπύρος Νικολόττουλος
5) Χριστόφ. Σπυρόπουλος
6) Δημ Μπουρνέλης
7) Γεώργ. Ντινόπουλος
8) Ιωάν. Καπελιώτης
Όλοι αύτοι άπό τό ύπ'
αριθ. 3) έως καί 8) είναι μέ
λη της Συντονιστικής Έπι-
τροπής των Έθνικών Όργα
νώσεων Αύστραλίας, κι' έ-
χουν ύπογράψει την περίφημη
ένυπόγραφη καταγγελία κα
τα των «εχθρόν τής Έπανα- ι
στάσεως» τούς όττοίους χαρα (
χτηρίζουν «ήρωες», ένώ οί
ϊδιοι όνομάζουν σάν «προδό¬
τας» άρκετά μέλη τής Βου-
λής των Έλλήνων.
Τό κείμενο τής καταγγελί
άς αυτής μέ τί
των ανωτέρω, θ
σωμε αργότερα.
(Συνεχίζετσ,
ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΙΗΑ
ΤΟΥ ΨΑΡΟνΔΙΚΗ
• Ζυν*χ. *«ο την ϊελ. Ι
μοκρατίοι»
Σόλωνος 126
Άθήνα.
Μέ τό χθεσινό τέλος τής
ήρωικής σου περιπέτειας,
νοιώθω πιό έντονο τόν οημερι
νό έορτασμό τού ΟΧΙ.
Εύχομαι νά εΤσαι πάντα
δυνατός, δπως σέ γνώρισα
τίς λίγες μέρες πού εΤχβ την
τΐιμή νά εΤμαι συγκρστούμΓ
νός σου στόν Κορυδσλλό
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
Έκδότης Εφημερίδας
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ηράκλειον — Κρήτης
28-10-1976
ΔΕΝ ΗΤΑιΝ Ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Π.
Ό Ζαχαράκης τής
καί στενάς συνεργάτης τού
Παπαδόπουλου, πού σνμφω
να μέ τίς πληροψορίες τοΰ
ΠΡΟΚΙΙΡΥΕΙΣ
Γ
Διά ττΥν ε1σαγιι>γήν οηουδα-
οτιί&ν είς την έν Ηρακλείω το
πικήν Σχολήν ΞενΛγτϊιν Κρή¬
της.
Ό Ελληνικάς "Οργανισμόν,
Τουριαμοϋ προκτιρύοσει διαγω
Μσμόν &ιά την είσαγι»νήν είς
την έν Ηρακλείω τοπικήν Σχο
ήν Ηεναγών Κρήτης τεοοαρό-
«οντα ιηέντε (45) σηουοαστών
να) ειδικώτερον ϊκοοι πέντε
(2"5) ίκ τοθ Ν*ο·μοΟ Ηρακλεί¬
ου κα) εϊχοσι (20) έκ των λοι-
πων Νσμων.
1. Τυηικά προοόντα ύηοτμηφί
ών:
α. "Ελλιννες ύηήκοοι, Έλ-
ληνες έζ άλλοίαηής, ( Κύπρι-
οι ύπήκοοι.
θ. "ΑΛτόφοιτοι άζεταξίου Γυ-
ιμναοίου * ά.λλη: ίοοτίνου Σχο-
λής ττίς ήμεοαπΓ>ς ί» άλλοδαπης
άνεγνωρι^η^ί·νη; όπό τοθ 'γ.
πουργίίου ΠαιδεΙας.
Ύ. ΊΗλικίας 18 — 40 έτων.
Οί άρρενες δέον δπως άπαραι
τήτως Ιίχουν έα7τλΐ>ρώοει τάς
στρατιωτιικός των ύποχρεώοεις
ι'ί νομίμως απαλλαγή τούτων.
6. Ύγΐ€ϊς ν/υχοδιανοητικώς
κα) σωυ,ατκκώς ώς καί άιρτινε
λεΐς.
ε. Γνωσταί μι&ς τουλάχιοτον
έχ των κάτωθι ί^νων γλαιοοών
είς βαθμόν ΑΡΙΣΤΑ.
1. Αγγλικη
2. Βουλγαρική
3. Γαλλιχή
4. Γίριμανική
5. ΓΎ
6. ' Ι άπω νίκη
7. Ίσηανική
8. Ίτβλι*ή
9. 'Ολλαν&κ/ι
10. Ού,γγρΐική
11. Πολωνικίι
12. Ποοτογαλική
13. Ρουνανική
14. Ρωοσική
15. Σκανθιναυϊχων χωρων
16. Τοεχιχή
17. Φιλλανδική
2. Αίτήρεις, πληροφορίαι κ.
λ.π. κατατοηιστ*ά ίντιχηα χο-
ρττγοθνται ττοοά της Σχολ/κ
Ξεναγών είς Άθΐννας (όδός'
ΦΛεΧλήνων 15), τής •Υπηρε¬
σίας Τουριρμοΰ Κρή(Γης είς "Η¬
ράκλειον (οδός Βανβουδίδου
1) τού Πκϊφείου ΤουρισμοΟ
Ρεθύμνης (όδός Κουντουριώ¬
του θ), τοϋ Γ,ραφείου Τουρι-
σμοΰ Χανίων (Άκτή Τολιπο-
ίη β) ώς κα) παοά των χατά
τόττους Τμιγμάτων της Τουριστι
κης Άοτυνομΐος.
3. Αΐτήοεις ύποψηφίων θα γί
νωνται δεκταί μέχρι Τής 15ης
Νοειμβρίου 1976.
Ό Προιστάμίνος Π.Υ.Τ. Κρή¬
της
βΕΟΔ. ΚΟΥΜΑΝΗ2
Φιλικού τιχριβάλλοντος τού
Στρατιώτη πού πέθανε οτο
Μεσολογγι ήταν ό οιοικητης
τού, δέν είναι τελικά ούτος
Σύμφωνα μέ έξηγησεις
πού έοωσαν ο! έδώ σνγγενεϊς
τού Ζαχαρακη τής ΚΥΠ (τού
Ίωάννη Χρ. Ζαχαρακη) ο
όττοϊος, ώς γνωστόν ίχει ττσν
τρεντει άπο ίδώ άλλά δέν
είναι κρητικός, Οττηριτεΐ
στον Έθρο και άρα όέν μ·πο
ροΰσε να σχετίζεται μέ τόν
•ώαχαρακη ττου ι/ττηρετεϊ στο
ΜεσοΛογγι. "Οπως μάς έ-
ξηγησαν οί πληροφορ'ο^ο^ζ
της παραπάνω είοησεως, με
το άκουσμα τού επίθετον 2α
χαράκης, πήγε τό μυαλό τους
στόν Ζαχαροκη τής ΚΥΠ και
ίδιαιτερο τού Ποπταό&ττοι/λου,
βοηθοι,μενοι άπο τίς πρόσψα
τες καταγγελίες ττού έκανε
σε βαρος τού ό Βονλεντής κ
Μ—αντουοάς.
Κατά τό στνμείο ακριβώς
αύτό δίνομε τή νεώτερη ττλη
ροφαρια προσθέτωντας δτι οί
σχετικες άνακρίσεις γιά τόν
θανατο τοΰ Στρατιώτη κα1
ΰποψηφιου Χωροφυλακα σνντ-
χίζονται, πσρά την άνοκοίΛ)
ση τού κ. Αβέρωφ, δτι 6 θα
νατός τού όφείλεται σέ καρ-
διακο νόστνμα
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΪ-
ΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥ=ΕΩΣ
Ό Πρόεδρος της Κοινότη¬
τος Κρυας Βρύσης Νομοκ
Ρεθύμνης Διακηρύττίΐ βτι ^
τίθεται είς διαγωνισμόν οί
έσφραγίστων προσφορ«ν
δια ποσοστού έκπτώσεως ε'ί
άκεραίας μονάδας επί τοίς έ
κοττον των τιμών τοΰ τιμολο
γίου τής μελέτης ανευ όρίου
ή κ—ασκευή τοΰ έρΥ*1^ *^?'
τασκευή Δε.^αμ£νής καί "Ε5ω
τερικόν δίκτυον υδρεύσεως»
προυπολογισμού δρχ 249
400.
Ό διαγωνισμός θά δ«νμ>
γηθή είς τα Γραφεΐα τής Τ
Υ.Δ Κ. Ναμαρχίας Ρεθύμνης
την 13ην τού μηνός ΝοεμβΡ'
ου 1976 ημέραν Σάββατον
καί ώραν 11—12 π.μ. ενώ¬
πιον τής αρμοδίας Επιτρο¬
πήν
Δεκτοί εργολάβο» Α' Τά¬
ξεως 6Γ έργα Ύδρσνλικά Π
Ι=.μπειροτέχναι άναλόγου ττε'
Προθεσμία (3) μηνών *Υ-
γύησις συμμετοχής δραχμάς
πέντε χιλιάδες (5.000).
Πληροφορίαι είς τα Γρσ-
φεΐα τής Κοινότητος Κρύ»;
Βρύσης καί της Τ Υ.Δ Κ της
Νομαρχίας Ρεθύμνης κθ^α
τάς εργασίμους ήμέροβ; «λΙ ω
ρας.
'ΕνΚρύαΒρύσητή27'Ο-
κτωβρίου 1976
Ό Πρόεδρος τής Κο^άπττος
ΔΙΟΓ. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
8 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΛΗ9ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΖΕΛΙΔΑ
Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τόή ρακήε τό... κά#Εμο!
(2ον — Τελευταίον)
Ο Μανωλιός, ό Άτυχος
πούχε φωτία στα στήθια απ
το σεΰτα της Λενιως κι έ-
καίγουνταν τα σωϋηκά τού,
ττροσπατχ>υσε νά σ6ηση τη
φωτία μ άλλη φωτία. Κ ά-'
σε λιγο σηκωνουνταν ττήγαινε ι
—ο Λουλα γέμιζε τό κυττϊλ-
Αακι ρακη καί την επινε μονο
ρούφι.
Σά τέλειωνε, άττότομα
κατέ6αινε τό κύπελλο άττ' τα
χειλη τού κι' άΦηνε νά χυ-
οουν οί τελευταιες σταγονες
κατά γής. "Επαιρνε άνασα
οαβεια και περιμενε λίγα 6ευ
τερόλεπτα τ' άΓτοτελέσματα.
Να ζι/γιαοη τάχατες ποιο καί
εί ττιοτερο: ή ροχή ή ή φού
νάρα τού χωρισμού.
ίέ λιγο ελεγε.
— Άνάθεμά σε γιά ρακή
δέν καϊς καθολου...
Δέν μπόρεσε δμως ττολλές
φορές νά ςυγιαση τσή φω-
τιες στ' αχειλια καί στά σω
Οτΐκα τού, γιατι ήδη πια ήταν
σκνιπα στο μεθύσι. Τα ματια
τού τώρα ήσαν κόκκινο καί
μττιρμπιλιαζαν τό πρόσωπό
τού, εΤχε αγριέψει κι' οί τρί
χες τ' αρι μουστακι τού είχον
σηκωθει όΛορθες. Παραπατού
σε τώρα κι' ηλεγε τραγουοι-
—α:
«Νίτσα — Ελενίτσα, Έλενα
κι ,μου.
'Εσύ είσαι τ' δνειρό μου καί
τό μεράκι μου·».
Ό Μπάρμπα - Μιχάλης ά-
ιτότομα αίστάνθηκε ττροσ6ο
λή γιά τό κατάντημα τοθ Μα
νωλιοϋ καί έγρουςε δυνατά:
— Είσαι κιοτης στή ρα¬
κή μωρέ ΑΛανωλιό καί τη θές
κιόλας καί νά καίει. Έκάη-
κες εδά γιά τα καλά, άντε νά
σέ σβήση... ή Λενιώ.
"Ύο-ερα έγνεψε σέ μενά
νά τόν άποτραβήξω, λέγον-
τάς μου:
— Βάλε τονε μωρέ Γιώρ
γη εκειά στή ρίζα τσή λεμο
νιας νά άποκοιμηθεΤ ν' άλα-
φρώση.
Μόλις ξάττλωσα τό Μανω
λιό κατά γής, έττεσε ξερός
καί κοιμήθηκε μ' άνοικτό τό
στόμα καί μισόκλειστο τό έ
να μάτι.
Σέ λιγο νασου καί ξεπρό
6αλε ή Λενιώ μέσα άπ' τσί
ρογ&ές καί έρχότανε ττρός
τό μέρος μας. Έφαίνουνταν
χαμογελαστή καί σιούντανε
καί λύγίζουνταν. Κάττου - κά
που μέ τό δεξί χέρι άνασήκω
νέ τό τσουλουφι των μαλλιών
της πού ττεφτε στό μάγου
λό της καί σκέττ'αζε την έληά
πούχε Φυτρώξει καί την έχα-
νε περίσσια όμορφη. 'ΕΞκρά-
τιε ίνα κλωνί οασιλικό στό
άλλο χέρι καί ό Έστυρωμέ-
νος πού κρέμουνταν στήν ό-
λόχρυση άλυσσίδα παρλάντι
ζε άνάμεσα στούς δυό... «λη
στές».
Σάν έφτασε κοντά μας έ
καμε τό νάζι της, άφησε τό
χαμόγελό της νά χυθή διά-
πλστο στά κοραλένια χείλη
της, επαιξαν τα τταιχνιδιάρι-
κα μάτια της καί κλείνωντας
έλαβρά την· κεφαλή της, εΤπε
«Καλησττέρα». Την χαιρετή-
σαμε δλοι καί μετά στράφη-
κε στό Μπάρμπα - Μιχάλη
καί τοΰττε:
— «Μπάρμπα Μιχέλη, σέ
τταρακαλώ αν έρθη ο Μανω-
λιος άττόψε έδώ, νά τού πεΐς
να ρϋεΐ στό σττίτι νά τα
φτιαζωμε πάλι κα! νά τταν-
τρευτουμε ττρίν νά μττη ό χει
μώνας. Καί τό πώς ττίνει οά
και ενα ποτηράκι ρακή δέν
είναι κακό ττραμμα, ήντα
λες καί τού λόγου σου; "Ο-
ταν βγάλωμε και τή δικη μας
ρακη άς ττιεΤ δση θέλει...
Ό Μπάρμπα - Μιχάλης
πού τόχε πά ντα τιμή τού να
τπάνη κουβέντα ιμέ τετοια θη
λυκα, εΐχε λυγισει τώρα στόν
τγοΘο τση Λενιώς καί σεβόμε
νος τα κάλλη τζης καί την
ττεϋυμιά της, άττΛωσε τό χέ
ρι τού κι' εοειξε τό Μανωλιό
ττού κοιμόταν σκνίττα στό
μεθύσι κι' ήταν καμμένος ά-
πό δυό φωτιές άλλοιώτικες,
μα έξ ίσου δυνατές.
Συνγκριο έπιασε τό κορμί
τσή Λενιώς σαμττώς την ττερι
χουσαν τό νερο μέ τα στα-
μνια, μά ορήκε το κουράγιο
και περττατησε ώς έκει. Κά-
θησε κοντα τού άνσλαχρρα —
αναλαφρα καί τόν κυττοΰσε
για λιγο όακρυσμένη. "Υστε
ρα ττέρασε το χερι της στό
•Λαιμό τού, χάϊδεφε τα μαλλιά
τού, άτταλα, και τό ριζαύτη
τού. Άμέσως μετά άφησε να
τρικυμίση τρεμουλιαστά τό
ντέρτι τζη στο ν άέρβ κι' ά
κουστηκε ή ψιλή καί χαριτω
μένη φωνή τσή Λενιώς, νά
τραγουδή τσή πρώτους στί-
χους ενός τραγουδιοϋ:
— «Με ττήρε ό ϋττνος κι'
έγειρα
στού καραβιού τή πλώρη.
Και ήρθε καί μέ φίλησε
τού Κ.ΟΠΤετάνιο ή κόρη».
Μόλις ξεοτόμησε τα λό-
για τοϋτα ή Λενιώ, έσκυψε ά
νάλαφρα - άνάλαφρα ·καί κόλ
λησε τα όλόγλυκα καί φιλή-
δονα χείλη της μέ τα χε(Λη
τού Μανωλιού καί τα δάχρυα
της τΓουττεφταν σάν κορόμη
λα, έβρεχαν τα μάγουλά τού.
Τόση γλύκα εΤχε ξοπτλωθεΐ
στά χείλια τσή Λενιώς ττρίν
τα ένώσει μέ τού Μανωλιοΰ,
ττού καί νεκρή νά την εύρισκε
ή μέλισσα, θά την νεκρσφι-
λούσε, γιά νά τριγύση τή
γλύκα της. Καί τόσο πολύ
καίγανε, πού λές καί κρατοΰ
σε όυναμίτη στύ γλώσσα της.
Τό ρούφηγμά της ήταν τόσο
διννατό κα'ι τό Φιλί της εΤχε
τόσο πάθος, ττού μέσα στήν
μέθη καί στήν τταρσζάλη τού,
ό Μανωλιός, έτταιξε λίγο τα
ρουθούνια τού, κουνήθηκε τό
σαγόνι τού καί γύρισε άττό
τό άλλο ττλευρό.
Τί άραγε νά αίστάνθηκε
ό Δυστυχής; Πάλι κάψιμο...
ή «κάτι άλλο»!...
©ΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
Κοζάνη
ΛΙΒ.
II:
Η 1ίΡΑ Ι0 ΚΑΜΆΦ1
·,, £ι>νεχ«ι« «πό την
οτον εχθρό; Ποίος οεχτη
κε μέ ανοιχτες ύτκγαΛες
τον Νι^ον; Ποίος επισκε
φτηκε το Λευκο Οίκο γιά
να ϋποβαλλει τα σε6η τού
στον Φορντ καί να τού ττα
ραχωρησει τή γυναΐκα τού
για να χορεψει μαζί της;
Φαινεται πώς στην Ά-
μερικη ττού ττήγες για νά
σου άφαιρέσουν τη μαύρη
εληά απο τό προσωπο,
σου άφαιρεσαν καθε φλέ-
οα ντρο-ής καί άνθρω-
ττιάς...».
Ή Λι6υκή Άραβική Δημο
κρατία, έχει οτενή συνεργα-
σια μέ τις Ιζΰρωπαϊκές χωρες
— ιδίως τίς Άνατολικες—.
Έν τούτοις — όπως γραφουν
οί Λιβυκές έφημεριθες — δι
ατηρεΐ διττλωματικές σχέσεις
και μέ άρκετες δυτικές χώ-
ρες, άν καί έξαρτώνται αώτϋς
αμεσα άττό τίς ΗΠΑ όπως
Αγγλία, Γαλλια, Γερμανία,
'ΕΛΛάοα, Ιταλία, Βέλγιο,
Ελβετία Μάλτα κλττ.
Ή εφημερίδα «ΑΛ ΦΑΓ-
ΚΕΡ» γράφει:
«Ή συνεργασία μας μέ
την Δυτ. Εύρώπη έδραιώ
νει την διεθνή ειρήνη μέ
την απαιτήση της νά άττο
συρθοΰν οί οτρατιωπκές
Βάσεις ττού τρομοκροπούν
την περιοχή. Άττόδειξη ή
συμπαράστασή μας στόν
άγώνα της Μάλτας γιά
την άποχώρηση των ξένων
Βόοσεων, την όττσία έττιθι»
μοΰμε καί ιδιαιτέρα όπτό
την λεκάνη τής Μεσογεί-
ου...».
Στόν έμπορικό κα! οίκον©
μικό γενικώτερα τομέα, ή Λι
βύη έχει ϋπογράψει ονμφων!
ες μέ δλες τίς Άνατολικες
χώρες. Αύτό, ττροτταγανδίζε
ται μέσω τού Λιόικού Τύττου.
Πραγματικά είναι εΰκολο νά
συναντήσει κανείς Άνατολι-
κούς έττιστήμονες σ' δλες τίς
Λι6υκές ττόλεις, ίδιαίτερα
Γιουγκοσλάδους. |
Όμως κα! Δυτικοί καί δυ ι
τικές έταιρεΐες δουλεύουν ι
οτήν Λιβύη. Συνήθοις οί ίταλι |
κές έταιρεΐες, αΛ^αλαμβάνουν1
έργα Τεχνικά. ΣΐΜχντήσαμε
ττοΛλούς τζλληνες έργοοζόμε-
νους και 'Ε^Λληνικες έταιρεΐες
τσιμέντου, μσρμαρου καί Τε
χνικές.
Κυριος σκοττός τής άπο-
στολης τής «Αληθείας» ήταν
ή οημοσιογραΦική καλύψη
τού Ιυνεόριου γιά την Πάλαι
στίνη. Το ττροβλημα αύτό
«καίει» κυριολεχτικά τούς
Λιβυους καί την Κυβέρνησή
τους. Γΐαντού σ' όλους τούς
δρομους τα συνθήματα ττου
συναντα κανείς, επικροτοϋν
την έτΓαναστοαΊκή δραση τής
«Άλ Φατάχ» καί στιγματι-
ζουν τόν Ί μπεριαλισιμο καί
τον Σιωνισμό.
Μιλήσαμε ττροηγούμενα
γιά την όιένεξη Λιδυης —
Αιγυπτου. Ό άττλός Λαός
οτή Λιβύη, θεωρεΐ προδότη
τόν Σαντατ, γιατί τορπιλλί
ζει την Παναραδική ίδέα.
Οί Λίβυοι (ίέλουν, όχι μόνο
στενή συνεργασία, άλλά κάτι
στενοτερο μέ δλα τα Άραβι
κά Κράτη. Είναι δηλαδή αύ
τό, έ'να εΐδος έθνικισμού τό
όττοΤο οτηρίζεται στήν κοινή
καταγωγή όλων των Άρά-
6ων. Ό ίοιος ό Καντάφΐ, δέν·
τταραλείπει νά έμφανίζεται
άρκετες φορες μέ την Άραβι
κή «κελεμπία» κα! τα μέσα
μάζικής ένημέρωσης, νά προ
τταγανοίζουν την Παναραδι*
κή Ίδέα.
Μεταφέρουιμε άπό μιά το-
ττική Λ«6υκή έφτ>μερίδα:
• «...ΟΊ σχέσεις μας ρέ
την Άνχχτολική Εϋρώπη,
βάσίζονται στή θέση πού
ττήραν οί Άνατολικες χώ¬
ρες στήν Άραδική ύττόθε
ση καί την υποστηρίξη
ττού έδειξαν στήν Πσλαι-
στίνη...».
«...Ή συνεργασία τής
Λιδύης μέ τίς χώρες τής
Δύσης, μάς ύτΓθβοηθεϊ στό
νά ανατττύξουμε τό δίκαίο
τής ΆροοοΊκής ύπόθεσης
στήν κοινή γνώμη*.
Γιά την ειρήνη, καί τό 'Ελ
ληνοτοιορίκικό πρόβλημσ, ή
«ΑΛΦΑΓΚΕΡ» γράφει:
«...Έτπθυμώντας ή Ά-
ραβική ΔημοκροΓτία τής
Τηλ. 287670
Λιθυης να έόραιώσει την
ειρήνη, σέ μια επικίνούνη
περιοχη τού κόσμον, κινει
ται για νά ώποσοβησει
την Άμερικανοκινητη συγ-
κρουση μετας,υ Ί=ΛΛαΰας
και Ιουρκιας, γιά τό προ
ΟΛημα τού Αιγοιοι/...». ,
Όσον άφορα το Οίμα των
Αμερικανικων Βασεων στήν
^υρωττη καί ίδιαίτερα στην
'-ΛΛαοα, ή ίόια εφημερίδα
γραφει:
«....Ο λεγομένας Σοβιε
τικος κίνΰυνος ήταν ίνα
προσχημα. ΟΙ Βασεις αύ
τες, αποοειχτηκον σαν μιά
καινουργια μεσοοος Άποι
κιοκρατιας. Έχομε πολ
λα παραοείγματα των βά
σεων αυτών και τού ρόλου
ττου έπαιζον, όπως ήσαν
οί ιώιες οί Βασεις στη Λι-
6ύη, ττου είχον σκοττο την
έπιοολή της κυριαρχίας
των Ί,μτΓεριαλιοτων εττι
τού Άραοικου καί Άφρι-
κανικου κοσμου...».
Σαν τεκμηριωση τού δλου
οημοσιευματος, αναφέρεται
το ότι οί Βασεις έχασαν σή
μερά την άζια τους, όσον άφο
ρο την έττισεση καί την άμυ
να, με τις νεες τεχνολογικές
εςεΛιςεις, άφου πύραυλοι κα-
ταστροφικης δυναμης δεκά-
οων μεγατονων, μποροΰν νά
εκτοςευϋούν άπό όποιοδήττο
τε μερος τής γής.
ΑΛΑα κ ι οί άττλοί άνθωττοι
γνωριζουν την χρήση των Βά
σεων. Άπό πολλούς Λίβυους
άκουσα ότι: «οί οασεις στο
νησί σας, είναι γιά νά ετπβάλ
λονται σέ σάς κα σέ μάς οί
Άμερικάνοι».
— η------------η- τταρακάτω
αποσττασματα άττό ένα άρ-
θρο της εφημερίδας τής Σο-
διετικης Ένωσης «ΠΡΑ-
ΒΔΑ» σχετικά μέ την έξωτε
ρικη ττολιτική τής Λιβύης, ί-
οιαίτερα άττέναντι στόν Ά-
ραβικό κόσμο. Τό άρθρο ε-
χονν μεταφρασει οί Αίγυτττια
κές έφημεριδες πού έττί μα¬
κρόν, άσχολήθηκαν μέ τό θε
μα αύτό κατηγορώντας τή
Λιβυη καί τή Σοβιετικη Έ-
νωση.
Γράφει ή Σοβιετική έΦτνμε
ριοα:
«Ή σττουδαιότερη αί-
τ!α στή Λιβυο — ΑΙγυτΓτι
ακη διαφορά, είναι ή έξω-
τερική ττολιτική τής Λιδύ
ής οτήν διαμάχη τής Μέ-
σης Ανατολής κι' ή οποία
άντιστρατεύεται την ττολι
τική ττού άκολουθοΰν
τώρα οί άραβΊκές χώρες
ττού άποβλέπουν σέ συμβι
δασμό μέ τό Ίσραήλ μέ
γ]ν προτροτττή των ΗΠΑ...
Η πολιτική τής Λιβύ
ής φάνηκ*: τελευταία στήν
κρίση τού Λιβάνου, ττρο-
στταθώντας ν' άττοτρέψει
ττυρά πολέμου άνάμεσα
στούς άραβες ττροστταθόν
τας νά συμβιοάσει τα άν
τιμαχόμενα μέρη...
Τώρα βρήκαν οί έχθροί
τού Άραβικού κόσμου νά
συνεργαστούν μέ τούς Ίμ
■περιαλιστές καί τό Ίσρα
ηλ καί νά κατο—τνίξουν τόν
ΆροΛικό Έθνεκισμό καί
την Παλαιστινιακή άντί-
σταση στόν Αίβανο. Ε¬
μείς ύποστηρίζουμε πάν
τα τίς —ροοδευτικές δυνά
μεις καί τόν άγώνα των
Λαών—δπως καί τού Λι
βυκού—ένάντία στόν Ά-
μερικάνικο ' Ι μττφΐαλι-
σμό..».
Τα τταρσττύνω_ ύπογράφει
α αρττάνω ύττογράφ
ό «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ».
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Νά λοιπόν, πού οί Άμερι
κάνοι πολίτες, έκτός άπό τό
διαφημίζουνε «Σττεσιαλ» οδόν
τότΓαστες γιά τούς σκύλους
τους, ξέρουν νά έκτελοΰν όρι
σμένα καβήκοντα ττού ξέχωρα
άττό τό τί γίνεται (σννήόως)
στήν πραγματικότητα —
μπορεΐ νά όοηγήσουν αύτούς
(τους μεγάλους) σέ δρόμους
καλύτερους καί μας (τούς μ ι!
κρούς) ττου τρέχουμε ξστησω1
τους σά σκυλιά (τί εΐρωνία!
εμείς είμαστε ή ήμαστε α-
πλές όδοντόπαστες. Μάς χρη
σΐιμοττοιούν καί μετά μάς φτύ
νούν) νά —ροσμένουμε... καρ
τερικά, ττώς... ΔΕΝ £6γαλε
τα ροΰχα ό Μανωλιός γιά νά
τα ξαναφορέσει άλλοιώς...
Μή βιαστεΐτε νά μέ κατη-
γορήσετε ύπερβολικά αίσιόδο
ξη ή άτΓαισιόδοξη. Έξ άλλου,
δέν έχω καμμιά πρσθεση (μά
οΰτε αρμοοιότητα) νά κρίνω
τίς άμερικάνικες έκλογές, πό
λύ δέ ττερισσότερο νά κάνω
την Πειθία γιά την μελλοντι-
κή στάση τής Άμερικής σέ
μάς τούς τατΓεινούς.
Μονο νά... ό αέρος ττοό
φύσηξε αύτές τίς μέρες έκεϊ
καί σάρωσε τούς μάγους καί
τίς μαριονέττες τους (τούλα
χιοτον οτήν έττιφάνεια) έστει
λε λίγη άττ' την άνάσα τού
έδώ κάτω καί σέ μάς... Μού
θύμισε λιγάκι, μερικά έκατομ
μύρια Ελληνες, νά θυμώνουν,
νά οτοιχηματίζουν, νά δια-
μαρτύρονται, νά ΦιλοσοΦούν,
νά.. να... νά... 2 χρόνια, πά
ρά κάτι μέρες ττρίν.
Βεβαία, έδώ δέν είχαμε
την., ευτυχία κα! την τιμή νά
βλέττοαμε τούς ύποψηφιους
μας οτήν Τι - Βοΰλα μας, ά
ναμεσα σέ διαφημίσεις δπου,
ξανθές κοττέλες μέ ήλίθιο—
μέ συγχωρεΐται μέ γοητευτι
κό ήθελα νά πώ — χαμόγε-
λο, ττροοτταθοΰσαν νά μάς
πείσουν ότι τα καλυτέρα...
ζύπ - κυλότ γιά τα σκυλάκια
μας τα διαθέτει ή βιομηχανία
... μαζονέϊσον. Άλλά οΰτε
κι' οί Άμερικάνοι κι' ίδια.τε
ρα οί Άμερικάνες, είχανε την
ευτυχία — ύττοθέτω — νά
βλέπουνε τούς ΰττοψήφιους
Προέδρους τους άνάμεσα ά-
ττο σήριαλς, γεμάτα άγωνία
καί μυστηριο καί νά γεμί-
ζουν μέ έφιάλτες τό άδειο
κεφάλι τους.
Μιά δμως κι' ό λόγος γιά
σήριαλς, Τ-ν*·, έκλογές καί
γιά... γυναΐκες, άναρωτιέμαι
άν ή Άμερικανίδα γυναίκα
ρίχνει στήν κάλττη την ψήφο
της μέ τόν ίδιο ττερίπον τρό-
ττο ττού τό κάνει ένα τερά-
στιο — γιά τή μικρή χώρα
μας — ττοσοστό Έλληνίδας.
Άναρωτιέμαι δηλαδή, άν φτά
νέ ι στήν εκλογή της, γοητευ
μένη άτΓΟ την άρρενοπότητα
τού ΰποψήφιου, άπό τή ρητο
ρική ή την άδεολογία τού. Βέ
βαια, τό άρκετά έπιτυχές ττο
σοστό έττιτυχίας τού ύποψή-
Φιου Φόρντ οέν ό'ινει άπάντη
ση στην άπορία μου μιά και
(ώς ττρός τή γοητεία τού 6έ
ση, δέν μττορώ νά πάρω ά-
φού ή κρίση θάναι ύποκειμενι
κή) άλλά γιά τή ρητορική
τού καί την έξυπνάδα τού δέν
φημίζεται — λένε οί κακές
γλώσσες — όσον δέ άφορά
την Ιδεολογία τού, βγάλτε
κι' Ινα συμ—έρασμα μόνοι
σας...
Ή μήπως μοιάζει οτήν
'Ελληνίδα γυναίκα ττού —
δντας άκόμα συναισθηματ'κή
καί άρκετά καθυστερημένη—
κα! ταραγμένη άττό τούς έφι
άλτες πού έβλεπε μεταξύ
ττροεκλογικών Τι - Βικών λό
γων καί έκλογών, άντί νά 6ά
λει τό κεφαλάκι της μέ τό ττο
λύ, καλό μά άναξιοττοίητο
μυαλό νά δουλέψει, άρκουν
ταν στό νά ρωτήση τόν μττα
μπά (εύτυχώς σέ λίγες περι
τΓτώσεις) τό σύζυγο (δυστυ
χώς σέ ττολύ ττερισσότερες
άττ' δ,τι επρεπε) ή τή συγκί
νηση ττού της προκαλοΰσε ή
έμφάνιση τού ύποψήφιου καί
χωρίς φ^βο καί (τ, μέ) ττά-
θος, νά ρίξει την ψήφο της
στήν κάλττη...
Ή Τι - Βοΰλα μας άττ' τή
μεριά της, στρατευμένη σέ
μιά φιλότιμη ττροσπάθεια
γιά την ττλήρη ττνευματική ά
τγ οκέντρωση — έχτός αττό
όρισμένες έξαιρέσεις — (ιδι¬
αιτέρα τής Έλληνίδας πού εί
τερα τής Έλληνίδας ττού εΐ
ναι σταθερή πελάτισσά της)
μάς τάϊζε τροφή πνευμα-
τικη εύκολοχώνευτη κι' άττο
χαυνωτική.... Κι' ήρθανε κι*
δικές μας οί έκλογές κα! ψύ-
γανε (σέ λίγες μέρες σβήνου
με καί τα κεράκια των γεννε
θλίων) κι' ήρθανε κα! των
ατιστών καί ττολυαγαπημέ
νων μας φίλων» οί έκλογές
κα! φύγανε κι αΰτές...
Καί φεύγουνε τταλιοί Πρό
εδροι κι" έρχονται καινούρ-
γιοι κα! ττάει λέγοντας, ά-
φοΰ ό νόμος της έξέλιξης καί
τής άέναης κίνησης δέν έχει
έξαιρέσεις (μόνη έξαίρεση κι'
αύτη ττροσωρινή, δταν ύπάρ
χουνε διχτατορίες, όπως στή
Χιλή γιά τταράδειγμα) μόνο
οί Τι - Βοΰλες μας μένουνε
σταθερές κι' άμετάβλητες.
Σταθερές μέσα στό Έλλη
νικό σττίτι κι' άδιόρθωτες —
συγγνώμη άμετάβλητες ήθε¬
λα νά πώ — νά μάς ταΐ
ζουν μεγάλης ποσότητας κα!
καχής ποιότητας έδέσματα...
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΤΑ ΰποπτα σκάφη άναψυχής
• £υνέχ«ι« άπο την σελ. 1
Έθνικό ττροσκλητήριο. Άκό-
μη, τόνισε ό κ. Μπαντουβάς,
ότι είναι άδικο νά φορολογοΰν
ται τα φτωχά άγροτικά σκα
ΤΓΤΐκά μηχανήματα καί τα
πλουτοκρατικά μεγαθήρια
νά μένουν άφορολόγητα.
_ "Οσον άφορα την ύττόθεση
τής άρχαιοκαττηλίας, λαθρε-
μττορίας καί κατασκοπίας,
δέν έχει γίνει καμμιά άπολύ
τως Κυβερνητική ενέργειαι, ού
τε καί έχουν παρθεϊ μέτρα
γιά την αντιμετωπίση τού τό
σο «αυτού γιά τόν τόπο μας
ττροβλήματος. Ίδιαίτερα έν-
διαφέρουσα, είναι ή παραττά
νω ίπτόθεση γιά την Κρήτη,
πού τα άρχαΐα της στολίζουν
τα ΕύρωτΓαϊκά κα! Άμερικά
νικα Μουσεΐα. Τό 95% των
έξαχθέντων άττό την Κρήτη
καί την Έλλάδα όλόκληρη άρ
χαίων, έχουν φύγει μέ τα λε-
γόμενα σκάφη άναψυχής.
Στά σκάφη άναψυχής —
ύττό ξένη σημαία — δεν ά-
σκεϊται κανένας απολύτως έ
λεγχος γιαττί θεωροΰνται «ξέ
νόν έδαφος» καί ή Έλληνική
Νομοθεσία είναι έλαοτική πά
νω σέ τούτο τό ζήτη,μα. Έ-
τσι, παρέχεται στά ·ηαραττά
νω σκάφη ή δυνατότητα νά
μεταφέρουν άνεξέλεχτα δ,τι
δήτιΌτε άττό τό ' Ελληνικό εδά
φός.
Τόθέμααύτό θίχτηκεστη
συνεδρίαο— τής 3-10-76 τής
Βουλης άττό τόν Βουλευτή
κ. Κ. Μτταντουοά, δ οποίος
τόνισε ότι οτήν έποχή τής
Χούντας δλο τό έμψυχο καί α
ψυχο ύλικό γιά τόν άντιδικτα
τορικό άγώνα διακινήθηκε μέ
σω των τΓαραπάνω σκαφών.
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν νά
μην έ—εκτείνονται οί δραστη
ριότητες των «κροίσων» καί
σέ άλλους τομεΐς, δπως άρ
χαιοκαττηλία, λαθρεμπόριο
κα! κατασκοπία;
Σάν άπόδειξη τής διεξαγω
γής λαθρεμπορίου, ό κ. Κ.
Μτταντουβάς άνέφερε δτι οί
άνάγκες σέ ποτά, σέ ήλεκτρι
κά οίκιακά κλπ. σκεύη των
τΓαραττάνω έτπχειρηματιών,
καλύτττονται άττοκλειστικά με
άφορολόγητα είδη τού έξωτε
ρικοΰ.
Όσον άφορά τόν τομέα
τής κατασκοτΓίας ό ϊοος
βουλευτης, άντικρούοντας τό
άπό τόν κ. ΰπουργό ττροτει-
νόμενο Νομοσχέδιο είπε:
«Γνωρίζετε κ. ΰπουργέ δτι
ή κατασκσιτία στά νησιά
μας, γίνεται σέ ττοσοστό 80
—90% άπό τα σκάφη άναψυ¬
χής; Παρηκολούθησε καμμιά
Ύττηρεσία Ασφαλείας, ττοΐοι
είναι οί έττιβάτες καί ποία ή
γραμμή πλεύσεως των σκα
φων αυτών άττό την Ρόδο την
Χίο, την Μυτιλήνη καί τα άλ
λα νησιά ττού βρίσκονται στά
Έλληνοτουρκικά σύνορα, με
τα την τΓαραμονή τους είς τα
νησιά αύτά;» Ι
Καί τταρακάτω, άναφέρει δ
τι τταρά την ΰτταρξη 200.000
κα! πλέον χαφιέδων οτήν έ-
τγταετία, ό έλεγχος των σκα
φών αυτών ήταν άδύνατος. Ό
ϊδιος ό κ. Μπαντουοας έφυγε
12 φορές λαθραΐα στό έξωτε
ρικό, μέ τέτοια σκάφη στά
ετττα χρόνια τής Χούντας.
Ναμίζουμε ττώς ή ττολιτεία
ττρέπει νά άτταντήσει μέ αύ
ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΠΑΡΕΤΑΘΗΣΑΝ
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ — ΓΥΜΝΑΣ ΙΟΝ
ΝΗΡΕΥΣ
Γ ο ν ε ί ς: θέλετε τα τταιδιά σας νά προκόψουν οτή
ζωή;
Νέοι: Θέλετε νά άττοκτήσετε μορφώση, σιγουριά,
ττροσοδοφόρο έπάγγελμα καί δξια ττροσόντα;
Έλάτε στό καλύτερο Γυμνάσιο τής Κρήττνς ΝΗΡΕΥΣ
Ή έγγραφή καί μετεγγοαφή έττιτρέτΓονται.
• Έξασφαλίζει συγχρόνως ττροσόντα Γυμνασίου,
Σχολής Άσυρματιστών, Σχολής ΈμτΓοροττλοιάρχων.
·. Οϊ άττόφοιτοι έργάζονται οτή στεριά ή στή θάλασ-
σα.
• Παίρνσυν άναβολή στρατοΰ.
• Τό ΆτΓολυτήριο είναι ίσότιμο τού Γυμνασίου. "Ε-
τσι μποροΰν νά είσαχθοΰν σ' δλες τίς Σχολές καί Πα-
νετπστήμια.
• Κερδίστε τή ζωή μέ άξιόλογα ττροσόντα.
Πληροφορίες — ένγραφές: Έβανς 39, τηλέφ. 280-
090 καί στό Γυμνάσιο, ο τάυη Μττεντεβή, τηλέφ. 232-
227 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
"ΑΠΟΛΛΩΝ..
Τηλέφ. 223-395
ΣΗΜΕΡΑ
«Ο ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ»
Μιά ονγκλονιστική Ιγχρωμη τταραγωγή
ΠΕΜΠΤΗ
«ΕΠΑΦΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΝΟ»
Ένα Άστυνομικό άριοτούργημα.
ΑΙγο Α
Σ-κην ανθρωπίνη σαηΙΑα
οτηρό έλεγχο καί έττίσης αύ
οτηρή Νομοθεσία, στίς προ-
κλητικές γιά τό έθνος ένέργει
ες όρισμένων κυρίων.
Η Ε.ΙΑ.ΚλΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΪΑΙ
Σύμφωνα μέ σχετική άνα
κοίνωση της Ε.Σ.Α.Κ. σέ
πλατειά σύσκεψη οίκοδομι-
κών σωματείων, συζητήθηκαν
τα ττροβλήματα ττού άττασχο
λοΰν τούς Οίκοδόμους τού Νο
μοΰ Ηρακλείου.
Τα βασικώτερα σημεΐα τής
παραττάνω σύσκεψης ήταν ή
λήψη άποφάσεων γιά: την μα
ζικοττοίηση καί ένότητα, τόν
άγώνα γιά την έτπκόλληση
των δωροσήμων, την ενταξη
στά βαρεία άνθυγιεινά έπαγ
γέλματα, την έπέκταση τού
έπικουρικοΰ, τή δελτίωση
τής ίατρικής περίθαλψης, την
ιδρύση σταθμοΰ Πρώτων Βο
ηθειών στό Ήράκλειο κλπ.
Γιά την τΓραγματοττοίηση
των στόχων αυτών ή Συντονι
στική Έπιτροττή καλεΐ τίς
διοικήσεις δλων των Σωματε!
ών νά καλέσουν γενικές συνε
λεύσεις καί νά μττοΰν έττί κε
φαλής γιά την ττροβολή καί
επίλυση των ττροβλημάτων
αυτών.
ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΣ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ
#, £υνέχει« άπό την αελ. 1
νέ δτι: βάσει τού άρθρου 120
τού Συντάγματος ό Έλληνας
Πολίτης έ"χει ύποχρέωση κα!
καθήκον νά διατηρήση μέ κά
θε μέσο, άκόμη καί ένόπλως,
τό καθεστώς της Προεδρευο
μένης ΔηΊμοκρατίας καί άρα
δύναται νά στρέφεται κατά
των ΒασιλοΦρόνων, οί όττοΤοι
έπιδιώκουν την κατάλυση τού
Συντάγματος, τό όττοΐο άνα
φέρει ρητώς δτι τό ττολίτευμα
της Χώρας είναι Προεδρευομέ
νη Αημοκρατία.
Σέ σχετική ερωτήση τού
Πρόεδρον τοθ Έφετείου, σχε
τικά μέ τίς «αύτοδύναμες έ-
νέργειες» οί ανωτέρω έξήγη-
σαν ότι έννοούν καί ί
έττέμβαση κατά έκείνων
έττιχειρούν την κατάλυση τού
Συντάγματος μας.
Άξΐζει έττίσης νά τονιστή
δτι οί κ.κ. Μουρίκης καί Βά
βαλης εκάλεσαν σέ κινητο-
ττοίηση δλους τούς Δημοκρά
τες ττού άγωνίστηκαν γιά νά
καθιερωθή σάν Πολίτεομα
τής Χώρας ή Προεδρευομένη
Δημοκρατία, μέ την παραίνε
ση νά συντονίσουν τόν άγώ¬
να της ΰπερασττίσεως της Δή
μοκρατίας άπό τούς Βασιλό
φρονες.
Τό Έφετεΐο έπιφυλάχτηκε
νά έκδόση την άπόφασή τον,
ή όποία θά είναι Ιδιαιτέρως
σημαντικής σημασίας.
Η ΑΑΗΘΕΙΑ
ΛΓΩΝ1ΖΕΤΑΙ
ιΑ -ΠΑΣΗ ΤΑ ΑΕΣΜΑ
ΜΕ ΤΗ ΑΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΓ4
θ Άν θέλεις νά τή βοηθήσης στόν «Οίκονομικό Πόλε-
μο» ττού τής κάνουν τό Κράτος, οί Τράττεζες, οί
Όργοτνισμοί κ.λ.ττ.
• Άν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό
Πόλεμο» ττού της κάνουν ή Κυβέρνηση, οί Σιωνι-
στές, οί Ί μπεριαλιστές, κ.λ.π.
• Άν θέλεις νά βγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή-
θεια
ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ —
ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
• Ή Δική Σου συνδρομή καί συμπαράστασή είναι
τό ΜΟΝΟ οίκονομικό στήριγμα αυτής τής εφημε¬
ρίδας, πού είναι καί δική Σου.
«Η Α Λ Η θ Ε Ι Α»
Κάτι αλλο στή Δημοσιογραφία!
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η^ΑΛΗΘΕΙΑ
ι^—,
χαρος αϋυτ±ιν
γ ιουπριν ρΕίχωμα
φραξουν οί αλ^λοι
προλαβη ν'α πε>ι εσυω κ αι μια
αυλλαΡπ οικη'οου
Ι ^^ β ι»?»«ι/««ιι
8 Νοεμβριού 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Μοί* «Α σχαψίόα κινβιΐνβόβι
ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Χθές
ΙΥΛΛΗΦΘΗΚαΝΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ή Άγροτική Κρητη, κρατά την άνάσα της
τίς μέρες αΰτές. Μετά τίς τελευταΐες έξελίξεις τοΰ σταφι-
δικοΰ, ττού άπέδειξε τΓερίτρανα πόσο δίκηο είχον οί -άγρό¬
τες μας, δταν αρχισαν τόν ττεριβόητο άγώνα τους, έρχεται
ή χρονική σειρά τού λαδιοθ.
άκρη στό Νομό μας οί άγρότες βρίσκονται στό ττόδι. "Αρχι
0.
Σιήν "Αρβη Βιάννον
«ΜΟΝΑΧΟΣ» ΠΟΥ «ΠΕΤΑΞΕ ΤΑ ΡΑΣΣΑ»
Τίς τελευταΤες μέρες, ένας Μανα-
χός άποσχτ>μοτίστηκε ή κατά τό κοι
νώς λεγόμενο «ττέτοιξε τα ράσα».
Καί ψυσικά τό γεγονός δέν αποτε¬
λεί — δ—ως λέμε — εϊδηση. Είδη-
ση, καί μάλιστα σττουδαία, ά—οτε-
λοϋν οί λόγοι γιά τούς όττοίους ό πά
ραπάνω Μοναχός άφησε τόν κόσμο
των... Άγίων καί ήρθε στόν κόσμο
έμάς των άμαρτωλών.
ΣύμΦωνα λοιττόν ιμέ τίς πληροφο
ρίες, ό μοναδικός Μοναχός τής Μο-
νής Άγίου Άντωνίου Άρβης (στή
Βιάννο), δέν ήταν καί τόσο... μονα
χός. "Η καλλίτερα, έκμεταλλευόμε-
νος τή μοναξιά τού καί θέλοντας νά
σττάση τή... μονοτανία τής άγιότη-
τος, δεχόταν καί φιλοξενούσε, ττρο-
σφέροντας... δλες τίς περιττοιήσεις,
ξένους, τουρίστες καί τουρίστριες.
Καμμιά Φορά έκανε άδαρία καί σέ
έκττροσώττους τού... έσωτφΐκοΰ τού
ρισμοΰ.
Άλλά, ώς γνωστόν, τίττστε δέν μέ
νει «κουφόν ϋττό τόν ήλιον» καί έτσι
ό τΓροϊστάμενός τού Μητροπολίτης
Πέτρας κ. Δημήτριος, πού εμαθε τα
καθέκαστα, τόν κάλεσε σέ άπαλογία.
(Εύτυχώς ττού ή ττεριοχή Βιάννου
δέν ύπάγεται έκκλησιασπκώς οτό
Ήράκλειο...).
Ό ττερί ου δμως Μοναχός, ττού ή
ξερε καλά τόσο την μοναχική δσο
καί την έγκόσιμια διαβίωση, γνώριζε
δτι δττως καί στή ζωή σέ δλες τίς
ττεριτττώσεις ύττάρχουν... δυό ττόρ-
τες. Κι' έτσι ττρίν άναγκαστή νά πε
ράσει την ττύρτα τής Μητροπόλεως
Πέτρας, ... ττέροοσε στήν ζωή τής... ά
μαρτίας τΓού ζοΰμε έμεΐς δλοι δσχ>ι
δέν μονάζομε καΐ δέν ίερουργοϋμε.
Άν πιστέψη μάλιστα κανείς καί τίς
σχετικές Φημες κα! σ' αύτη τή ζωή
θα ττερνά ττάρα πολύ καλά ό
τέως Μοναχός, γιατί ή... συντρόφιο-
σα ττου διάλεξε είναι άρκετά νόστι-
μη...
Αύτά μέ τούς Μοναχούς, γιά νά
μή τταίρνουν δλο τό δάρος οί 'Ϋε·
ράρχες...
10 ΗΡΜΐΙίΙίΙ
Πθϊ ΙΐΠΑΙΖΑΝ "31,,
Δέκα Ήρακλειώτες συνελή
Φθησαν χθές ύττό όργάνων
τού Τμήματος Ασφαλείας
Ηρακλείου, διότι έπαιζον
«τριάντα μία* (3Τ) στό σ—ί
τι τού Μαυράκη Εύστρατίου,
αύτοκινητιστη. ΟΙ συλλη¬
φθέντες είναι οί εξής:
Ευστρ. Μαυράκης, Ι. Κουν
τάκης, Άγγ. Βολυράκης, Στ.
Τρίτσος, Δ. Αναγνωστάκης,
Γ. Τσαγκαράκης, Ιωσ. Τα-
μττακόκης, Δ. Βογιατζής καί
Ν. Σοπτουνάκης.
Κατεσχέθηκαν έπίσης καί
36.970 δρχ. πού βρέθηκαν
στά χέρια τους.
Λόγω πληθώρας έπΐκαι-
ρικ Ολης άναβάλλεται
γιά τό έπόμενο
«ΤΟ ΑΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ διαμαρτύ
ρονται. Ή σταφίδα μένει ά-
ττούλητη. Ποίος έξ άλλον τολ
μά νά ττουλήσει τό ττροϊόν
τού τέτοισ έττοχή; Καί πάνω
στήν οικονομ ική δυσχέρεια, ό
άγρότης προσ—αθεΐ νά 6ρεΐ
τα «πρός τό ζεΐν», πουλών-
τας λ'ιγες σταγόνες άπό τό
λάδι τής ττερυσινης σοδειάς.
ΟΙ άγορές, δμως, είναι
κλειστές. Τα λαδάδικα κλεί
σανε ή σταμάτησαν ν' άγο-
ράζουν.
Τόν λόγο έχει ό έστιατο-
ρας κ. Γιάννης Καρακοπσά
νης.
— Τό έστ ιατόριό μου εί¬
ναι δίττλα στό τταληό μεγάλα
λαδεμτΓορικό τοϋ Περάκη.
Τώρα είναι κλειστό. Έτσι,
ψτάνουν οί άγρότες μέ τούς
ντενεκέδες γεμάτους λάδι καί
μέ τταρακαλοθν νά τ" άγορά
σω.
ΕΡ.— Γιατί έρχονται σέ
σάς;
ΑΠ.— Μά δέν έρχονται μόνο
σέ μενά. Πηγά! νούν στά έ¬
στ ιατόρια, πού ξέρουν πώς
άγοράζουμε λάδι γιά την κου
ζίνα. Πώς νά τ' άγοράσω δ
μως ή τί νά τό κάνω τόσο λά
δι;
Την παραττάνω άποψη, έ-
πιβεβαιώνει καί ό έστιάτο-
ρας Μανόλης Αστρινάκης:
— Τό λάδι δέν ΐχει κίνη-
ση κα! γι' χύτό τό φέρνουν σέ
μάς... . ..
Σάβδατο 30 τού Όκτώ-
6ρη. Στό Πεδιαδίτικο καί
Βιανν'ιτικο Πραχτορεΐο τού
ΚΤΕΛ στήν Καινοφγια Πόρ
τα, οί άγρότες ττοθ κατέδη
καν γιά ν' άγοράσουν λινά-
τσες καί νάϋλον γιά τίς ε¬
ληές, κουδεντιάζόυν φωνα-
χτά.
— Πάει, θ&χει καί τό
έρμο τό λαδι, την τύχη τής
σταφίδος...
— Μα δέν λυττοΰνται τούς
κόπους μας;
— Βαρειθηκα τπά νά δου
λεύω τσάμττα...
ΛΛΛ
Ό μπάρμττα Βαγγέλης
Καλιγιαννάκης είναι ό
πρώτος τταραγωγός τοθ
Κρουσσώνα...
—... Κι' δμως, ό γιός
μου είναι άργάτης στίς Γερ
μανικές Φάμπρικες. Μοΰ λέ
εί ττώς δουλεύω χωρίς νά πλη
ρώνομαι. Τώρα θωρρώ ττώς ί
χει δίκηο. ΜοΟ λέει νά ττου-
λήσω τα χωράφια, γιά ν' ά-
νοίξει στήν Άθήνα δουλειά.
Μπορώ δμως νά τό κάνω ά-
φοΰ τόχω τΓοτίσει μέ Ιδρώτα
καί αΤμα; Στίς τελευταΐες έ-
κλογές ψήφισα Καραμανλή,
μά θά πώ την άλήθεια: Τό λά
δι είναι τταθητικό, ουτε γιά
έργατικά δέν φτάνει...
Ό ΔημοσθΙένιης Μάμος, Ή
Ή δράσπ τοθ Άρχιεπισκόπου κοί ή άπάυτησπ μας στί.υΧΟυοκοίυωση))
ΑΠΟ ΤΟ μεσημέρι τής
περασιμένης Τετάρτης, ή έφη
μερίδα μας εΐχε την έξακρι
ϋωμένη ττληροφορία δτι τό
βραδυ θά γ ι νόταν μιά «μιοστι
κοσυνεδρίαση» άπό ώρισμέ
νους φίλους Κληρικούς τού
κ. ΐέΰγενίου, ττου κατά σύμ-
τττωση είναι δλοι τους τοπο
θετημένοι σέ «καλές» θέσεις
καί μερικο! άπό αΰτούς είναι
καί στενοί συνιεργάτες τού
στή Διχτατορική τού δράση.
"Ετσι, άττό νωρίς τό είδι-
κό συνεργείο τής «'Αληθείας»
άτΓοτελοΟμενο άίτό 3 πρόσω-
ττα, ττηρε τίς κατάλληλες «θε
σεις» γυρω άπό την περιοχή
τής Άρχιεπισκοπτής καί τής
έκκλησίας τοϋ Άγίου Μηνά,
μέ άττΌτέλεσμα στό κρισιμώ
τερο σημεΤο τής «μυστικοσυ-
νεδρίας», τής οποίας οί μετέ
χοντες συνέταξαν την περίφη
μη προχθεσινή ανακοινώση,
νά βρίσκεται μόλις δυό μέ-
τρα(!) άπό τούς συνεδριά
ζοντες 10 Κληρικούς, μέσα—
δυστυχως έτταναλαμβάνομε
— στήν έκκλησία τού Άγίου
Μηνά! ! !
Καί νά σκεφτη κανείς δτι
τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας,
στό Γδιο σημεΤο — γραφείο
'Ενοριακοΰ Συμβουλίου —
ττοΰ ό διευθυντής μας συναν
τήθηκε γιά τό «γνωστό θέμο»
μέ τόν Παπά - Άντώνη Παπά
δημητρίου, δταν τόν ρώτησε
άν έπιτρέττεται τό κάττνισμα,
τοΰ άττάντησε: «δχι, γιατί
καί τό Γραφεΐο, άφοϋ στεγά
ζεται στήν έκκλησία, θεωρεΤ
ται ίερός χώρος».
Κι' όμως το ίδιο 6ράδυ ά
ττό τα στοιματα των 10 ίερω-
ιμένων καί ψυσικά τού ϊδιου
τοΰ Παπά — Άντώνη, βγή
καν πολλοί «μαϋροι καττνοΊ»
πού ττρόσβαλΛον πολύ πιό
χειρότερα την Ιε,ρότητα τοθ
Ναοϋ!
Άττό τα όνόματα των 10
ίερωμένων τής «μυστικοσυνε
δρ'ιας» αυτής, δίνομε σήμερα
στή δημοσιότητα, τα τρία,
ττοΐ) άνηκουν στούς «σχόντας
την Ιεράν πρωτοβουλίαν» γιά
νά καλύψουν τόν όχάλυπτο
«Καλόν Ποιμένα».
Φ Παπά - Άντώνης Παττατ
δημητρίου, ττρωθιερέας καί
πρόεδρος τοΰ Έκκλησιαστι
έοθ Συμβουλίου τοΰ Άγίου
Μηνά, καθηγητής Θεολογί-
ας στενός συνεργάτης τοΰ
κ. Εύγενίου καί κστά τή δι
κτατορική τού δράση.
Φ Παπά - Γιώργης Μεν-
τιδάκης, ττροϊστάμενος τού
Ναοΰ της Άγίας Σοφίας Ά-
τσαλένιου, καθηγητής Θεολο
γίας, στενός συνεργάτης τοΰ
κ. Εύγενίου, κουμττάρος τού
ττεριβόητου Άσλανίδη κλττ.,
κλττ.
Φ Θεοψύλακτος Μαρινά-
κης, νεοδιορισθείς Πρωτοσύγ
γελος της Άρχιετπσκοττής,
καθηγητής Θεολογίας, Σχο
λάρχης ττρό τινος της 'Εκκλη
σιαστικής Σχολης Κρήτης.
Γιά τούς δυο πρώτους δέν
θά άσχοληθοθμε ττερισσότε
ρο, ττρός τό παρόν, γιαττί εΤ-
ναι, έξ άλλου, γνωστής τουτο
τητος. Δυό ττραγματάκια μό
νο γιά τόν καθένα:
— Γιά τόν ττρώτο: Σ' αύ
τόν όφείλεται κατά βάση ή
ττρωτοβουλία τής κινήσεως
διασώσεως τοΰ κύρους τοΰ
κ. Εύγενίου καί ό ίδιος είναι
πού τό μεσημέρι τής περα¬
σιμένης Τρίτης 2 τρέχοντος έ
πισκέφτηκε τόν κ. ΕΙσαγγε-
λέα καί ιταρέμεινε έττί μισή
ώρχχ μαζί τού... «γιά ιδιωτι¬
κήν τού» — δπως μάς εΐττε—
ύττόθεση. Ό ίδιος τό βράδυ
τής περασμένης Παρασκευής,
μας έπισκέφτηκε γιά τό «γνω
στό θέμα» στά ΓραΦεΤα μας.
— Γιά τόν δεύτερο: "Ε-
ψτασε καθυστερημένος στήν
«νυχτερινή σύσκεψη», ποιρκά
ρωντας μπροστά στόν "Αγιο
Μηνά μιά σπόρ — άγωνιστι
κή «Λάντσια», μέ άριθμό ΗΙ
—9066, ένα όχριβό αύτοκίνη
το, πού εΤχε μάλιστα μπρο¬
στά στό τζαμι μιά εγχρωμη
χαλκομανία τοΰ ΧριστοΟ,
ττού εγραφε κυκλοτερώς μέ
λατινικά στοιχεΤα: νθίΤΟ
3ΑΝΤΟ ΡΙ ΟΕ5υ 'ΡΚΟ-
ΤΕ30ΌΊ·
Γιά τόν τρίτο, τόν κ. ίλα
ρινάκη, όμολογουμένως δέν
τόν γνωρίζομε, άλλά οί Φη-
μες πού τόν άκολουθοθν είναι
άριστες. Τό μεσημέρι μάλι¬
στα τής ϊδιας μέρας, ττού τόν
έττισκεφτήικαμε στό ΓραΦεΐο
τού, είχαμε την εύκαιρία νά
άττοκομίσωμε καλές έντυττώ
σεις καί νά διαττιστώσωμε
τα εύγενικά τού αΐσθήματα.
Μέ τή συμμετοχή τού δ¬
μως στή «νυχτερινή μυστικο
συνεδρία», τον ρωτοϋμε τα
εξής, μιά ττού συμττίπτεί νά
κατεχει καί απευθύνη θέση:
1) Ή δίωρη αυτή σύσκε-
ψη των δέκοο, μέσα στήν Έκ¬
κλησία τού Άγίου Μηνά, ή
ταν ήθικά νόμιμη, ύττό την
έννοια ότι ττρόκειται γιά «1-
ερό χώρο»;
2) *Ηταν καί τυπικά νόμι
μη, ύττό την έννοια δτι στόν
χώρο αυτόν μόνο τό 'Εκκλη
σιαστικό Συμβούλιο έχει δι-
καίωμα νά συνεδριάζη;
3) Ποίος τΓλήρωσε τα έξο
δα δημοσιεύσεως τής ττληρω
τικής άνακοινώσεως καί πό
σο κόστισε συνολικά ό λο-
γαριασμός;
4) Ποίος διαβεβαιώση τίς
έφημερίδες ττού δημοσιεύτηκε
ή άνυττόγραφη ανα¬
κοινώση, ττ ό σ ο ι καί
ττ ο ι ο ί την είχον ύπσγρά-
ψει άττό τόν «Ίερό Κλήρο
τής Ίεράς ΆρχιεττιθΓκοτΓής
Κρήτης»;
Στό σημεΐο αύτό σάς γνω
ρίζομε άττό τώρα, δτι σήιμερα
κ.ιόλας θά καταΦύγωμε στόν'
κ. Εΐσαγγελέα, γιά νά ζητή
σωμε σχετικές εύθΰνες, γιατί
μέ την Φράση «"Επονται οί
ύττογραΦές» γεννοϋνται ύττο
ψίες έξο—·ατήσεως τοΰ Κοι-
νοΰ, στήν περίπτωση πού
την ανακοινώση δέν έχουν ύ
πογράψει ΟΛΟΙ οί Κληρικοί
τής ΆρχιετΓΐσκοτΓής Κρήτης.
5) Σάς ρωτοΰμε τέλος Πά
νοσιολογιώτατε κ. Πρωτοσύγ
γελε, νά μάς ττητε τή γνώ
μη σας — καί δποιος αλλος
άπό τούς ύτΓοστηριχτές τού
— σχετικά μέ τίς παρακάτω
δημοσιεύομεν»; Έγκυκλίους
τού κ. Εύγενίου, πού δεί-
χνουν τή τΓραγματική... «έθνι
κή δράση» τού, τόσο στή Γερ
μανική, δσο καί στήν πρόσφα
τη έσωτερική κατοχή.
Διαβάστε τις ττροσεχτικά,
καί — αν μττορεΤτε — άπαν-
τηστε μας, άλλά αύτη τη φο
ρα... ένυπογράφως.
ΝΑ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ 0 κ. ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ,,
% Συνέχβια όςπβ την σβλ. 1
κ. Λυρώνη, έντολή νά στρω
θεΐ στό δίκλινο 18 δωμάτιο
τό ένα κρεββάτι. Ή έντολή
δμως άνχχιρέθηκε. Έτσι μττη
κε ό γιατρός στό γραφεΐο
καί έσπρωξε τή·ν πόρτα. Άν
τιδράσανε δμως οί άδελψοί
Κοττσιμπρή, την «τράνταξαν»
κσί σττάζοντας τό τζαμι,
τραυματίσθηκε ό γιατρός κ.
Λυρώνης.
ΑΥΤΑ λέει ή κα Κατσι-
μπρη.
ΕΙΔΑΜΕ τόν γιατρό κ.
Λυρώνη μέ γύψο στό δεξί χέ
ρι Οστερα άττό σοβαρό τραυ
ματισμό (κόπηκαν οί τένον
τες). Ό κ . Λυρώνης υποστή
ρίζει δτι τό δωμάτιο τοΰ
ίσογείου (άττοθήκη κατά
τούς άδελφούς Κατσιμττρή),
ήταν τό τγιό κατάλληλο γιά
τόν αΐμοτπυοντα άρρωστο,
Ό κ. Λυρώνης τόνισε έττί
σης δτι σέβεται κάθε άσθενή
καί δέν είναι —οτέ δυνατόν
νά άρνηθεΐ νά παράσχει τή
βοηθεία τού.
ΥΣΤΕΡΑ άπό έ-π-όττια έ-
ττΐοχεψή μας, είδαμε τα
σττασμένα τζάμια 'τοΰ γρα
φείου τού κ. Λυρώνη, τό
γυψωμένο τού χέρι καί τό
δωμάτιο — άττοθήκη.
ΜΕΤΑ τα έττεισόδια ταΰ-
τοο, μεταφέρθηκε ό άσθενής
στό «ΊτΓΤΓοκράτειο» δπου —
κατά την κα Κατσιμττρή —
τούς είπαν δτι ύπάρχει κρεβ-
βάτι μόνο Α' θέσης, ττού ττλη
ρώνεται ττρός 1000 δρχ. την
ήμέρα, μέ προκαταβολή 10.
000 δρχ., όλλά Οστερα άπό
λίγα λετπά, άρνηθηκαν νά τό
δώσουν.
Ρωτησαμε σχετικά τόν ύ-
πεύθυνο τού «' Ιτπτοκράτειου3>
κ. Βαρουχάκη, πού μάς εΤττε
δτι στήν άρχη νόμιζε ττώς ύ-
ΤΓήρχε κρεββάτι, ένω δττως
διαττίστωσε μετά ή ΐΓροϊστα
μένη, δέν ύτΓηρχε.
— «ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ άγωνία
μας ττήραμε τηλέφωνο — ά-
ττόγευμα πιά — τόν κ. προϊ
στάμενο τού ΙΚΑ, ττου μάς
εΐττε δτι έχουν είδοττοιειθεΐ δ
λες οί Κλινικές νά μην μάς
δεχθοϋν μετά τα έττεισόδια
ττού έγιναν».
Αύτά μάς εΤττε ή κόρη τοΰ
αρρώστου κ. "Ελλη — Γεωρ
για Σταματάκη καί ή δηλώ
ση είναι γραμμένη στό μα-
γνητοΦωνο.
«ΤΟΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΥΠΟ ΜΕΓΑΛΗΣ Έταιρίας, ζητοΰνται νέοι "καί νέες,
ένεργητικοί καί δραστήριοι, δυνόμενοι νά έργαστοθν
στά διάφορα τμήιματά της καί κυρίως είς τό Τμήμα
Πωλήσεων. Προοτττικες όμεσοι καί άττεριόριστοι.
Συνάντησις μόνον διά ττροσωπιικοΰ ραντεβοΰ Τηλέφ.
287-169.
Μηχαναί τής 5ΙΊΝΒΕΑΜ — 0ΗΚΥ3ί.ΕΚ θά εύ-
σκονται άττό 8-11-76 έως 10-11-76 είς τό συνεργεϊον
μας γιά νά έλέγξουν τό αύτοκίνητό σας καί γιά νά
σας λυσουν κάθε άπορίο. Έκμεταλευθήτε τόν έρχομό
Έκ
τής άντιπροσο-είας Κεντρικής Κρήτης
ΠΑΝ. ΑΡΓΎΡΑΚΗΣ
Λ. 62 Μαρτύρω»/ 41 Τηλ. 222-475 καί 283-717
Μάς λέει ή κα Κατσιμτφή:
— «Τα παιδία δέν τον
χτύττησαν τόν κ. Λυρώνη. Έ
γώ μονο τόν χαστουκισα καί
τοπα καί στόν Είσαγγε-
λέα. "Υστερα μέ κλώτσισε,
καί τώρα πονώ ψηλά στό ιτο
δι. ©α πρέπει να πάω γιά
εςέταση».
Ό κ. Θεόδωρος Κατσι-
μτ-ρήζ, γ'ός τού άσθενή, λέ¬
ει:
— «Τό μεσημέρι, είχαμε
«κλείσει» κρε66ατι τηλεφωνι
κά στόν «Άττ. Παΰλο». Ξανα
πηρα τό άπόγευμα γιά να τό
έτπόεβαιώσω. Μοΰ είπαν στό
τηλέφωνο.
— Μηπως λένε τόν αρρω
στο Κατσιμττρή;
— Ναί.
— Δεν έχει κρεββάτι.
Άς είναι καλα ό κ. Είσαγ
γελέας ττού ένδιαφέρθηκε νά
μας ορεϊ κρεββάτι στ6 Βενι-
ζελειο....
(Ίον γυιό τού αρρώστου
ττου μάς έθεσε τό δλο θέμα
ύττ' όψιν, ή διεύθυνση τής «Ά
λήθειας» έστειλε στόν κ. Εί
σαγγελέα).
Τελικά, τόν ττήγαμε — βρά
δυ πιά — Οστερα άπό ταλαι
ττωρίες μιάς μέρας, στό Ά-
σκληπιεϊο. Στήν ιδία Κλι-
νική, μάς είχον ττεί τό ττρωΐ,
δτι δέν υττάρχει κρεββάτι».
ΠΑ ΤΗΝ έττεισοδιακή αύ
τή ύττόθεση έχει έττιληφθεΐ ή
δή ή Είσαγγελική Άρχή Η¬
ρακλείου, καί πιστεύουμε ότι
κάθε ϋπαίτιος θά λογοδοτή
σει, γιά την πολύωρη ταλαι
πωρία ενός βαρύτατα άρρώ
στου ή καί γιά όποιεσδήπο-
τε άλλες τταράνομες ένέργει-
ε·ϊ· _ι;44
ΕΜΕΙΣ, βγάζουμε γιά
μιά άκόμη Φορά τό θλιβερό
συμπέρασμα, ανεξάρτητα τού
ττοιός έχει δίκηο ή άδικο, δτι
ή ττερίθαλψη στόν τόπο μας
βρίσκεται σέ άρκετά δυσάρε
στη κατάσταση άπό την ό-
ττοία ττροκολοΰνται έπεισό-
δια σάν καί τό ττροχθεσινό,
ττού όττωσδήτΓθτε δέν τιμοΰν
κανένα-
ΕΠΕΙΔΗ στήν άννπό-
γραψη πλη,ρωτική άνακοί
νωση τοΰ « Ιεροΰ Κλήρου
της Ιεράς Άρχιετπσκο-
πης Κρήτης», την όττοία
όπως ειτταμε συντάξανε
όεκα (άριϋ. 10) στενοί
συνεργατες, εϋνοούμενοι
καί ύΤΓοτελεΐς τού κ. Ι£ύγε
νίου, γίνεται, έν ττάσει
ττεριΤΓτώσει, άρκετός θόρυ
6ος γιά τή δράση τού
στην Γερμονική Κατοχή,
δημοσιέυομε σάν πρώτη α
παντηση (θά άκολουτίή-
σουν καί άλλα σχετικά)
την τταρακάτω Έγκυκλιό
τού ττρος τούς τότε Παπά
δες. Βάσει τής Έγκυκλί
ου αυτής ό κ. ΐϊύγένιος κα
τηγορήϋηκε άπό άλΛους
ττρίν άπό έμάς, δημοσιο
γράΦους γιά συνεργασία
τού μέ τούς Γφμανους!
ΎτΓενθυμιζομε δτι την Έγ
κύκλιο αύτη την καταθέσα
με στό Δικαστήριο, δταν
ό κ. ΆρχιεττίσκοτΓος, ττριν
άπό Ινα ακριβώς χρόνο,
την ήμέρα μάλιστα τού
Άγίου Μηνά, μάς κάθισε
στό σκαμνί τού κατηγο-
ρουμένου, έττειδή δητ3εν
γ ι, αύτό καί γιά -ολΛά
αλλα, τόν συκοφαντούσα
με, ιμέ άττοτέλεσμα νά ά
ϋωωθή ό διευθυντής
τής «Αληθείας» τταμψη-
φει, λόγω τοΰ δτι δ λ α
δσα έγραψε ήταν
άληθινά! ! !
Να λοιπόν τί έγρακρε ό
... 'Εθνικόφρονας κ. Εύγένι
ος, τότε, —ού έκπροσο-
τωΰσε την 'Εκκλησια τής
Κρήτης, σάν Πρωτοσύγγε
λος, γΊατί τόν ττραγματ ι¬
κά Έθνικόφρονα Μητρο-
τΓθλίτη Βασίλειο, οί Γερ
μανοί τόν είχον έξορίσει.
Έκεΐνος, βλέπετε, δέν θά
υπέγραψε ττοτέ αύτά ττού
υπέγραψε^ ό κ. Εύγένιος.
Τό ττλήρες κείμενο τής
ιτεριθρύλλητης καί κατά
τΓτυστης Έγκυκλίου, έχει
ώς εξής:
Πρός
Τούς αίδεσιμωτάτους έφη
μερίους, κα! άτΓαντας τούς εύ
σεβεΐς Χριστιανούς τής Ίε¬
ράς Μητροπόλεως Κρήτης
καί Ίεράς Έπισκοττής Άρ-
καδίας.
Άγαττητοί έν Χριοτ» άδελ
Φοί,
Τα έν τη ύτταίθρω διαττρα
χθέντα θλιβερά έκτροττα, οί
έκ ττροθέσεως άμεσοι φόνοι,
ό έκ τΓρομελέτης καί παρα¬
σκευής βίαιος τερματισμός
τής ζωής άνθρώπων ύπ' άλ-
λων άνθρώπων, ευρίσκονται
είς "πλήρην άντίθεσιν πρός
τόν νόμον τού θεοΰ, τόν έτπ-
τάσσοντα άττόλυτον σεβα¬
σμόν ττρός την ζωήν τού ττλη
σίον καί άτΓαγορεύοντα ρη-
τώς καί κατηγορηματικώς
τάς τοιαύτας τταράνόμους ε¬
νεργείας κατά τού ττολυτιμω
τατου τούτου θεικοΰ δωρήμα
τος, τής ζωής λέγω. Δέν εί¬
ναι άρα ττραςεις έτταινεταί
καί αξιοθαύμαστον άλλ' ε-
νέργειαι άντίθΛθΐ, ψβκτΛί
χ«ί οϊ{ιβκ«ιτάκριτ«ι, ώς ά{ιβ
χατΛ)«ριτβι βΐναι χοΑ ©Ι ίργά
τ«ι /«Οτών, οί φονβϊς, κ*ί ώς
τοιοΰτοι κατοτ^ρίνονται καί
άΓτούοκιμαΓ,ονται ύίτβ τής Έκ
κλ«1οι|Λ3. Άλλ' ή Έκκλησία
δέν κατοχρίνει μόνον καί άττο
δοκιμάζει τους τταρανόμους
αυτούς άνθρώπους διά τα αν
τίθετα έργα των, τους Φόνους,
Λλλα χβιί ιώιοτι ώΐϊοαΛευβιχν
την έν τώ ουνύ&μα) τής «·
ά χριοτιανιχήν ένοτπ-
τού ητληθυβ,μβύ τβϋ νομβθ,
άξ την «ρμονικήν
αύτοΰ μβτοβ των
μ της Γερμανι-
κής Κατβχής, την βη»1«ν
οφούρνς Αίτιποβεί ή 'Εικχλη-
οία, καί ευχεται ύττέρ αυτής
έκτενως, καί έργάζεται Φιλο-
τίμως, καί έδη,μιούργησαν
την σημερινήν έκρυθμον καπχί
στάσιν έν τώ νομώ μεθ' δλων
των Φόβων καί των κινδύνω ν
αυτής.
Παρακαλώ λοιτΓΟν υμάς, ά
γσπητοί μου άδελφοί, δπως
ττάντες πάσαν προκπτάθειαν
καταβάλητε, πρός κατΟΛαυ-
οιν των άντιχρ»τΐι»ν»χ«'
καί άντίβνικών εχτροπων
των ά.ν&ρώ-πΐι)ν αυτών, κα!
διά τής υττακοής υμών πρός
τούς νόμους καί τάς διατά-
ξεις των καθυστηκυιών άρ-
χών, την οποίαν ο Απόστο¬
λος πχραγγέλλαι, «πάαχ ψυ
χή έξαοσίχις >πίρεχοάα*ις ώ
«οτοΜοέαθοΜ» καί διά τής έρ-
γω καί λόγω άποδοκΐιμασίας
των εργαζομένων τοιαΰτα άν
τίθετα έργα καί των —ροσευ-
χών ημών, συνεργήσητε είς
την κατάτΓαυσιν τού κακοΰ
καί την Απβονοηφο,ιαν «ν τω
Νομώ τή; εΐρηνικής σνμΐιώ
πάντων υμών μετΑ
ττιον δλων των έκτΓροσώττων
των Τοπικων Άρχών!...
Όχι κυριε Εύγένιε Ψαλι-
δάκη, ή μσσκα σας κάττότε
ττρέπει νά ττέσηι τελείως καί
τότε (& συιμττσρσσύρη φυσι-
κά κι' έσάςάπό τόν Άρχιετπ-
σκοπικό Θρόνο τόν όποϊο δέν
άξίζετε! ! !
Όσο γιά σάς Πανοσιολο
γιώτατοι καί ΑΙδεσιμώτατοι,
πού δώσατε την άνυττόγρα-
Φη ανακοινώση, ΤΓληρω-
νοντας (μέ ττοια λεφτά άλή¬
θεια;) στίς τοτπκές έφημερί
δες, έκτός άττό δσ>α σάς γρά
ψαμε τταραττάνω, σάς λέμε
καί τουτο: Πολύ σύντομα θά
ξεκαθαριστοΰν καί οί ύπό-
λοιττοί «Παπά - Φώτηδες», ά
ττό τούς «Παττα - Γρηγόρη
δες».
Αναμείνατε
ήτις είναι ή μόνη
ανμφορος καί ή μόνη σύμφω
νος ττρός τό ττνεΰμα τής διδα
σκαλίας τοΰ Κυρίου ημών Ί
ησοΰ Χριστοΰ, τοΰ Ιδρυτοΰ
τής 'Εκκλησίας, ΟΟ ή χάρις
καί τό άπειρον έλεος είη με
τα τοΰ ττνεύματος πάντων υ¬
μών, άδελφοί.
Νά άναγνωσθή έπ' 'Εκκλη
σίας.
Ό Γεν. Άρχιερατικός Έ-
—ίτροττος καί
Πρωτοσύγκελλος
Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης
Άρχιμανδρίτης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΑΑ
Αυτόν τόν «Καλόν Ποιμέ¬
να» θά άντικρύσουν καί ττάλι
μεθαύριο νά Ιερουργή — σά
νά μή συνέβη τίττοτε — οί
εΰσεβεΐς Χριστιανοί, στήν
έορτη τοΰ πολυούχου μας Ά¬
γίου Μηνά καί μάλιστα έν»
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΧΩΝΟΙ
Τό βράδυ τής ττερασμένης
Δευτέρας, ήμέρα ττου όήμοσι
ευτηκε ή επιμαχη επιςττολή
μας πρός τον κ. Ψαλιδάκης
ττραγματοποιηθηκε στ·,ι Μα
σωνικη Στοα Ηρακλείου-, σύ
σκεψη των Μασονων τής ττε-
ριοχης, κατά την όττοία ει'κά
ζεται ότι συζητηϋηκε τό ;θέ
μα. ■ Ι
Φυσιχά δέν μποροΰμε ναΐ
ξέρωμε τό ττεριεχόμενο αύ-ι
της της συσκέψεως, ρωτοϋμε
δμως τούς ανωτέρω κυρίους,
να μάς ποΰν άν άσχοΛινΛη
καν ή όχι μέ την δλη ύτιχ1|9ε ι
ση τού Άρχιετπσκάπου. '
Γιά νά διευκολύνωμε με,ρι '
κούς ά—ό τούς λαβόντες μνέ
ρος στή σννεδρίαση αύτήΓ
(ττού ήταν κι' αύτη σκοτεινή,
Ο—ό την έ'ννοια δτι έγινε... νύ
χτα), δημοσιεύομε τούς άρι-
Ομούς των αύτοκινήτων ττού
παρκαροιν, έξω άπό τή Μασω,,
νίκη λτοά:
ΗΚ 2463, 181158, 314-
537, ΗΙ 2194, ΗΙ 9120. ]
Γιά τό τελευταΐο δέν είμα ·
στε βεβαιοί δτι άνήκει σέ Μα '
σώνο, δηλώνομε δέ δτι εϊμα
στε ττροϋυμοι νά διαψεύσωμε '
άν οί κάτοχοι των άλλων ού- ·
τακινήτων, μας δηλώσουν δτι
δέν άνήκουν στή Στοα.
Τα τταραττανω σημειώνομε,
γιατί δπως είναι γνωστό, ό-
κ. Εύγένιος διατηροΰσε , καί
διατηρεΐ καλές σχέσεις μέ
άρκετούς Μασώνους.
ΖΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Η ΣΥΝΟΔΟΣ;
Ύττάρχουν άκόμη άνετπ5ε
βαίωτες πληροφορίες 5τι σι>
τομα θα συνέλθη ή Σώνοδο»;
τής Έκκλησίας τής Κρήτηίς
άττο την όποία ό κ. Εύγένιος
*χ ζητήση καλύψη.'
Είναι κάτι, ττού εμείς τού»
λάχιστον, τό ττεριμένιωμε πώς
καί πώς, γιατί άττό αύτη τή
Σύνοδο, θά βγοϋν, ττολλά,
μιά καί τό θέμα ττηρε τίς δια
στάσεις πού τοθ άξίζαν.
Ή συνέχεια της / παραμο
νης τοϋ κ. Εύγενίου Ψαλιδά
κη στόν Άρχιετπο ίοττικό θρό
νο τής Κρήτης, Βημιουργεϊ
— τό ξαναλέμε ~- κίνδυνο/
δημιουργίας γενικϋτερου έκ-
κλησιαστικοΰ σόΐλλου, γιά
τόν όττοΐο κρούσοΐμε ήδη τόν
κώδωνα τοΰ κιν&ύνου, μιά
καί οί κώδωνες τ Εάν έκκλησι-
ών, δέν ήχοΰν δτι'ως ττρέπει
στά αύτιά ώρισι «ένων * Ι εραρ
χών καί στενών ,συνεργατών
τους. /
Ή ι>ττομονή #χει τα δριά
της καί δταν αύτά ξεπιερα-
στοϋν, έρχεται ή ώρα τού
Λαου, τού όττοίου, ώς γνω¬
στόν ή φωνή, άντικάθιατά
τήνόργή τού Οεοΰί...
Προσοχή λοετΓΟν...
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΝΑ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ
Ο κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ,
σε 'κιόλας ή καινούργια σοδιά. Καί τίττοτα δέν έχει ξεκο
θαριστεϊ μέχρι σήμερα. Οϋτε τιμή, οϋτε μέτρα ιτροί
ουτε τίποτα.
Στό μεταξύ, ή άγορά τού "Ηρακλείου, κΑθε μερά ν
ι! Αύτό σημαίνει ττώς κάτι δέν ττάει καλά μέ τό*
ται. Αύτό σημαίνει ττως
έμττορευμάτων.
ρακλειώτης, μάς λέει:
— Μά είναι κατάσταο- αύ
τή; Μάς διατάσσουν νά ττεθά
νουμε, μέ τό νά μην ττληρώ-
νουν τους κόττους μας. 'Υστε
ρα, κάνουν.... δακοκτονια ..
Μόνο γιά τό καλαμττοΰρι....
Ό Σταύρος Ρογδιανάκης
άτΓΟτό Σάρχοςλέει:
— Τί νά κάνω, άΦοΰ δέν
μττορώ νά ττουλήσω τα προϊ
όντα μου; ©ά τα παρατήσω
τού χρόνου, καί θά κατεβώ
στό Ήράκλειο γιά νά κάνω
σποιαδήποτε δουλειά.
Άγροτ,
Τά λιττάσματα αύξηθήκα-
νε. Τα γεωργ ικά φάρμακα, τό
ίδιο. Κ ι δμως ή ΠΑΣΕΓΕΣ
σέ προχθεσινή της συνε&ρία
ση ζήτησε αυξήση τοϋ λα-
διοΰ κατά 20%. 'Αλλά, τα
έργατικά, τα φάρμακα, τό κό
στος τταραγωγής γενικώτε
ρα, αύξήθηκαν ττάνω άττό
30%...
Ή κινήση της άγοράς τοΰ
Ηρακλείου μέ την έττικρατοΰ
σα κατάσταση στήν άγροτιά
έχει πέσει αισθήτα.
Ό γνωστός εμπορος
κτρικών είδών Γιάννης
θαιάκης, ιμάς λέει:
— Πολλά μαγαζιά, οθτε
τγού κάνουν σεΦτέ τόν Τ£λ£υ
ταΐο καιρό, άφού δέν Ιχο αε
φτά ό άγρότης. Καί νά σκε-
φτεΐ κανείς ότι δλα όφείλον-
ται στήν οίκονομική μας ττ0
λιτική, άφού τό δολλάριο έ-
ξακολουθεϊ νά άντιστοιχεΐ μέ
36 μόνο Έλληνικές δραχμές
ΛΛΛ
Τό λάδι είναι ή ήωή τοΰ τό
που μας. Είναι τό προϊόν ττού
ττουλιέται μί τό γραμμάριο
στίς έξωτερικές άγορές μυ.
ριάκριβα. Κι' δμως οί τταρα
γωγοί είναι άγαναχτησμένοι.
Δέν βγαίνουν. Χρέιάζονται
μέτρα —ροστασίας, χρειάζον
ται τιμή ττού ν' άφήνει περι-
θώρια κέρδους.
"Ας ττροσέξει τούτη —
τουλάχιστο τή φορά ή ΕΓ-
ΣΗ. Τα τταβτϊματα έξ άλλου,
άς γίνονται καμμιά φορά μςχ
θήματα.
Ν.Ψ.
!'απόψΒΐς
Η ΚΡΗΤΗ ΑΡΚΑΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ έορτάζεται στό Ρέθυμνο, μιά άπό τίς συμβο
λικώτερες έτΓετείους τής Κρητικής Ίστορίας.
Τό νά άττοτολμήση κανείς μέσα όπτό ίνα τόσο περιορισμέ
νο χώρο, την άνάλυση τού βαθυτέρου νοήμ4τος καί της με
γάλης σημασίας, τού Όλοκαυτώματος τού Άρκαδίου, είναι
καί δύσκολο κα! ττεριττό, γιατί καθένας Κρητικός καί Έλ¬
ληνας, λίγο - ττολύ, ξέρει καί άττοτιμά τή Μεγάλη Θυσία.
'ΕκεΤνο που θέλομε νά τονίσωμε, άντί τταντός άλλου, γιά
τη σημερινή μεγάλη έπήτειο, είναι τούτο: άς ψροντίσουν οί
ξένοι καί κυρίως δσοι μέ ©—οιαδήποτε προσχήματα, βρίσκον
ται πάνω στήν Κρήτη, νά καταλάβουν τό νόημα τού σημερι
νού έορτασμοΰ. Πολλά θά καταλάβουν, αν καταφέρουν οί ίρ
γαζόμενοι γι' αύτούς μεταφραστές τους, νά τούς έξηγή-
σουν σωστά δτι σέ κάθε δύσκολη στιγμή: ή Κρήτη 'Λρ-
κάδι γίνεται! ! !
• ·ο
ΚΑίΑΠΛΙίΚΠΚΟ!..
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ, δτι 6 κ. Μαρκάκης, Γε»ττόνος,
ττρώην ό~©τυχών ύποψήφιος της αειμνήστου Συμβουλευτι-
κής Έττιτροπής τής Χούντας, ττροήχθη! ! !
Καί βεβαίως τό ττράγμα δεν μάς ξενίζει καί τόσο. θά εϊ-
μαστε άφελεΐς άν πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε τό άντίθιτο.
'Αττό τό σημεΐο αυτό δμως, μέχρι καί τού νά κομττορημονεϊ
σήμερα ό κύριος αύτός, ττάει ττολύ. Φαίνετα» δτι γιά την ύ-
ττηρεσία τού, καί συγκεκριμένα γιά τό Ύττουργεΐο Γεο)ρ-
γίας είς τό όττοίον ϋττηρετεΐ ό κύριος Μαρκάκης, ουδέν άλλα
ξ-ε τα τελευταία δύο χρόνια.
Έξ οί καί ή άνταμοιβή γ>ά τόν ι/ττάλληλό τού, ό σττοϊος
τα σκοτεινά χρόνια τής τταντοκρατορίας των τριών τρελλών
«άδελφών», προσέφερε τόν έαυτό τού θυσία, είς τόν 6«μύν
τής έξυττηρετήσεως τής Διχτατορίας, μέ την συμμετοχή τού,
την όλόψυχη φυσικά, είς τάς «εκλογάς» τής Συμβουλευτικής·
Σάν δέν ντρεττόμαστε! ! !
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ
0 ΣΥΜΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
ΠΕΤΡΟ! ΒΑΒΑΛΗΣ ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕτήνπε-
ρασμένη οδομάδά καί
ορίσκεται ήδη στή Β α
γδάτη, ό έκλεκτός συ¬
νεργάτης τής «Αλη¬
θείας» κ. Πέτρος Βάβα
λης, δημοσιογράφος
καί Πρόεορος τής Με
σογεκχκής Άλληλεγγύ
πς·
Ό κ. Βάδαλης, είναι
ό μοναδικός "Ελληνας
ττού ττροσκλήθηκε στό
διοργανούμενο άττό τό
Πανεπιστημιο τής Βα
γδάτης «Συμ—όσιο γιά
τή μελέτη τού προβλή
ματος τού Σ ιωνισμοΰ».
2.τό τταρατΓανω συνέ-
δριο ττού άρχίζει άπό
σήμερα, 8 καί θά κρα
τήση μέχρι καί 15 Νο
έμ βρίου, έχουν προ
σκληθεΐ καθηγητές Πά
νεττιστημίων, συγγρα-
ψεΐς καί δημοσιογρά-
Φοι άπό όλόκληρο τόν
κόσμο.
Μετά την έτηστροφη
τού ό κ. Βάβαλης θά
γράψει σχετικά γώ
τούς άναγνώστες τής
Αληθείας».
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ή Έργατική Έστία ττρο
κηρύσσει ετΓαναλητΓτικόν μει
οΰοτικόν διαγωνισμόν δι' έν
Γφραγίστων προσφορών διά
την αγοράν είς Ηράκλειον
κϋ~αλληΛου οίκοπέοου εκτά¬
σεως 300—1.200 Μ,·! ή, δια
μερΐσματος έτοίμου γ» υπό
περαίωσιν έμβαδου 250-450
Μ/ κειμένου είς κεντρικήν ττε
ριοχήν τής ττόλεως διά την
στέγασιν τοΰ Κέντρου Έργα
ζομένου Κοριτσιού καί τού
•δρυθησομένου Παιδοκομικοΰ
Σταθμοΰ.
Ό διαγωνισμός ενεργηθή¬
σεται είς Ηράκλειον ένώ
ττιον τής ΤΓρός τουτο συστα
θείσης έπιτροττής έν τοίς Γρα
♦είοις τοΰ κ. Προέδ,ρου Πρω
τοδικών την 27ΐ|ν Νοεμβριού
1976 ημέραν Σάββατον καί
οπτό ώρας 12ης έως 13ης
μ·μ-
ΠληροΦορίαι καί δροι τής
διακηρύξεως τοΰ διαγωνι-
σμοΰ τΓαρέχονται είς τό γρα
φεΐο»· τού κ. Πεωργίου Τα-
6λά Γραμματέως της Έπι-
τροπής, (Πρωτοδικεΐον Ήρα
κλείου),
Ή Έργο— ική Έστία ουδέν
ττοσόν θά καταβάλη διά μεσι
τικά δικαιώματα.
Ή τταροΰσα δημοσιευθήτω
διά των έχουοτών έγγραφον έν
τολήν εφημερίδων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΑΠ. ΜΠΑΡΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΑΙΙΚΡ^ΙΙΤΙΟΝ
ΒΕΝ1ΖΕΛΕΙΟΜ
ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΠΡΟΗΗΡΥΒΙΣ
Τ6 Πογκ.Γχήπον Β
όν καΐ Πονάνειον Γενικόν Νο¬
σοκομείον
Τοικιπκον ΔΐΛΐόθλον μειοδοτι¬
κόν οιαΛ'ωντΛίμόν &' ένσψραΥ'-
ττων τϊ-Λχ—Όοων δίενερνΐΐβπρό
Ι^νον την Ι5η.ν Δ«ιιε»Λρ'οι'
197β ήιαέ.ραν· ΤετΑ,ττην «Λ ώ¬
ραν 12ην ιιεσημβρανίιν έν τοί;
γραφείοις τού Ίδρύιματος, δ'"
τήιν πτομήβειαν άνα.λΐΛ'ί»»»
Οηθί—εδκκοϋ ύλικοθ χαΐ
Γυ-
γαλείων.
Δα ηλείονβΓ: ηλτ>.οοφορίί":
οί ι'-νδιαφΐρόυ.εινοι δυναντοΐ
νά όιηΓυθιΊνωντοι είς τό Γρα¬
φείον Π.οοίΐπθειώΓν τοΟ Νοοο-
κοιμεΓιυ καθ" έκαστην έργόο'·
μόν ήίΐί.οαν καΐ ώί»αν.
Ό Π.ιΛεδρος τοθ Δ.ϊ·
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΑ!
• Συνέχ. άπο την Χελ. 1
πό ττλειυράς συμμετοχής
νού καί άττό πλευράς
οργανώσεως.
Τό έορταστικό
θά κλείση άττόψε, μέ
μη δεξίωση, ττού θά δώστχ»ν
στίς 9 τό βράδυ ό Δ)τής της
126 Σμηναρχίας ΜάχτΚ ·"'
ή κυρία Πολυμέρου στή **"
σχη τής Σμηναρχίας.
Μέγεθος Γραμματοσειράς