98629 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

25/10/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
((ΤΑ ΦΑΡΔΟΜΑΝΙΚΑ ΘΕΡΙΑ»
Άνοιχτη έπΐστοΑη «όν
Δΐ6θθον«η μαβ, πρό·
χον ΆρχιεηΙσκοηοΚρήΐηβ
ΠΑ ΝΑ ΤΕΑΕΙΟΝΟΜΕ ΠΛΕΟΝ...
ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ!..
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας αταυΕ(Ε>ν |
που πρν με /χωμα κου - τ
φραξου ν οί αλ'λοι ζ,ο οοομα
πραλαβΓΐ να πέι εουω κ ρι μια
ουλλα^π οικη'οοο
Ι ^
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ίόιευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Χρόνος 2ος Ι ΑΡ. ΦΥΛ. 72
ΔΡΧ. 5
ΙΤΑΦΙΑΟΠΑΡΑΓΟΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΟΗΚΑΜΕ
ΤΟΡΑ ΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
Ή πραγματικότητα μάς δικαίωσε: Κι' έ-
σάς γιά τόν άγώνα σας κι' έμάς γιά την
υποστηρίξη τού. Τα ττραγματα άποδείξα-
νε δτι ή σταφίδα, πού ττουλιέται τώρα μέ
30 δρχ. μ—οροϋσε νά πληρωθη καί παρσ
ττάνω. Κ ι* δμως δταν εμείς φωνάζοομε νά
κρατηθή ή άττεργία σας τό «Χόρα» εΐχε
άναλάβει νά την διαλύση. Αύτούς ττού
σάς ττούλησαν τούς ξέρετε. Σέ λίγο ττού
θάρθη ή στιγμή τής φωνής σας στή Συ-
νέλευση, πληρώστε τους άνάλογα μέ «τα
λύτρα της — ροδοσίας».
Οσο κι άν τό έπιδιώκουν οί Αμερικανοί Γκάγκστερς:
Κύριε
ΚαραμανλΑ
Ή Κριίτη {έν Βά
γίνη 2η Κύπρος
28 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1940 - 28 ΟΚΤΟΒΡΙΟΪ1976
Ο Χ Ι !.. Αυτήν την ίαχή, βροντοΦώναξε ή ·Ελλάδσ
τό 1940, στούς βάρβαρους έπιδρομεΐς, ττού έπιβουλευ
τήκανε την έθνική της άκεραιότητα.
ΟΧΙ!... Την ιδία ίαχή βροντοφωνάζει καί τώρα,
τό 1976, ή Κρήτη, στούς νέους περισσότερο βάρβα¬
ρους κα! ΰπουλους έττιδρομεΤς, πού έπιδουλεύονται
καί πάλι, τα δσια καί τα ίερά τού έθνικού μας χώρον.
ΤΟΤΕ, οί βάρβαροι λεγόντουσαν Ιταλοί κα( Γερ-
μανοι'.
ΤΩΡΑ, οί νεο6άρ6αροι λέγονται Αμερικανοί καί ε Ε
Ξέρετε ττόσα παιδία σάν αΰτό τό Κυπριωτό-
ττουλο έχουν σχοτώσει οί αμερικανόν ττολεμο-
κάττηλοι κύριε Καραμανλή; Πώς θέλετε λοιττόν
νά φεράμαστε εύγενικά στή συμμορία τού άρ-
χιεγκληματία Κίσσινγιοερ; Γιά νά δημοσιευ-
τούν μήπως άργότερα παρόμοιες φντογραφίες
Κρητικόπουλων; Όχι βεβαία!....
βραΐοι, μέ ττληρωμένα τους δργανα, τούς Τούρκους.
ΑΛΛΑ, δττως τότε, έτσι καί τώρα:
ΑΠΟ τό ϊδιο αύτό ήρωϊκό κομμάτι τής 'Ελληνικης
Έπικράτειας, την Κρήτη, —ού πραγμαπΌπΌίησε τή
μεγαλειωδέστερη άντίσταση στόν καταχτητη, μιά
ίαχή, μιά κραυγή, £να σάλτΓΐσμα ξανακούγεται καί
πάλι, πού κλείνεται καί έκφράζεται ,μέ τα ϊδια, τρία
γράμματα: Ο Χ Ι Μ ι
ΑΥΤΟ τό περήφανο ΟΧΙ άπευθύναμε καί πάλι, έ-
μεΐς οί μικροί σννεχιστές, των μεγάλων προγόνων, σέ
Όταν όρκιστήκατε ττρίν δυό χρόνισ κύριε Κα
ραμανλή, μττροστά στήν «ούρά τής Χούντας»
ξέρατε ή δχι τή στενή σχέση των Άμερικανών
μέ αύτην; Γιά δσα συμβαίνουν στή Χώρα μας
είπα-ε προχθές δτι φταίει ή Χούντα, αρα δέν
ψταΐνε κα! οί Αμερικανοί; Πώς λοιπόν τούς θε-
ωρεΐτε φίλους; Είναι; "Οχι βεβαία!...
κάθε κοπεύθυνση.
ΟΧΙ στούς Άμερικανούς, ττού μέ έτπκεφαλής τόν
άρχιγκάνκστερ διεθνή έγκληματία καί άλήτη Κίσ-
σινγκερ, σχεδιάζουν νά κάνουν την Κρήτη, δεύτερη Κύ-
προ.
ΟΧΙ στούς Έβραίους, ττού άποτελοΰν τόν πεμπτο-
φαλαγγίτικο προπομπό τής Άμερικάνικης Πολιτικής
Μαφίας καί τό μίσθαρνο δργανο τού Διεθνοΰς Σιωνι-
σμοϋ.
ΟΧΙ στούς Τούρκους, ττού είναι οί ττληρωμένοι κα-
Ξέρετε ττόσες Οίκογένειες σέ πολλά μέρη τού
κόσιμου καταστραφήκανε άττό τόν Άμερικανο
Έβραΐκό Σιωνισμό καί Ίμπεριαλισμό κύριε
Καραμανλή; Ξέρετε ττόσες χαροκαιμένες μάν-
νες σάν αύτη την Κύπρια κλαΐνε καί κατα-
ριοΰνται τούς ψνχρούς Άμερικανούς δολοφό-
νους; Θελετε μήπως νά προστεθοΰν σ' αύτές
κα! Κρητικές μαννάδες; "Οχι βεβαία!...
ραγκιόζηδες καί τα κσ/τευθυνόμενα ττιόνια, των τταρα-
ττάνω, στήν καλοστημένη σκακιέρα τού Διεθνοθς Ίμπε
ριαλισμοθ.
ΟΧΙ σέ δλους τούς έχθρούς τής Έλλάδας καί είδι-
κώτερα σ' αύτούς πού έπιβουλεύονται την Κρητη.
ΟΧΙ καί σέ σάς κύριε Καραμανλή, ττού προσπα-
θήτε νά μάς ττείσετε νά δεχτοΰμε τίς Βάσεις τού Θα-
νάτου, έττειδή άπό καλή ττροαιίρεση, ασφαλώς, τι ι-
θ. Συνέχεια στή σελ. 4
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΟΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙδΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ
ΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ
Αιατάχτηκε Είααγγελική έρευνα μετά τή νεκροψία
ΕΝΑ ΘΕΑΑΛ μέ σοβαρά έρωτηματικά, ττροέκυψε τίς τε-
λωταϊες μέρες στό Ήράκλειο: "Ενός 20χρονος χωροψύλα
κάς πού ΰπηρετοΰσε σέ στρατιωτική μονάδα τοΰ Μεσολογ
γίου, κάμνοντας την βασική στρατιωτική τού θητεία, ττέθανε
ξαφνικά κα! κηδεύτηκε την περασμένη Τετάρτη στό χωριό
Καραβάδω Πεδιάδος. Ό Δραμυτινός — έτσι ήταν τό δνομα
τού νεχροΰ — ττέθανε σέ στρατιωτικό νοσοκομεΐο τής Άθή
νας, άφοϋ προηγούμενα εΤχε νοσηλεντεΐ στό Νοσοκομεΐο Με
ΟΌλογγΙου. Σάν οίτία τού θανάτου τού, άναφέρθηκε στούς
γονεϊς τού, ή φυματίωση άπό την όττοία εΤπαν δτι έπασχε.
Στό σχετικό Ιατρικό σημείωμα, κατά ττληροφορίες μας, ανα
φέρονται «.τταθολογικά αίτια» σάν αΐτίες πού προεκάλεσαν
τό θάνατο, χωρίς δμως νά τΓροσδιορίζωνται ακριβώς.
Ή πληθώρα των έρωτηματικών τής παραττάνω ΐπτόθεσης,
ωδήγησε τόν Είσαγγελέα Ηρακλείου κ. Ζορμττά νά διατάξη
ν^ροψία καί στή συνέχεια έ'νορκη ττροκαταρκτική εξετάση.
Η σχετική δικογραφία άττεστάλη ήδη στην μονάδα πού ύττη
ρετοΰσε ό νεκρός. Ή δλη ύττόθεση αναχινήθηκε Οστερα άπό
μηνντήρια άναφορά τού ττατέρα τού.
νο:, ό Δραμυτινός άναχώρησε
άττό την Κρήτη γιά νά κατα
ταγεΤ στην ΧωροΦυλακή. Πέ
ρασε άττό δλες τίς σχετικές
Ύγειονομικές 'Επιτροττές καί
βρέθηκε άττόλυτα ύγιής. Έ-
ττειδή δμως δέν εΤχε έκπλη-
ρώσει την στρατιωτική τού
θητεία, στάλθηκε νά ύττηρε-
τήσει την βασική έκτταίοευ-
ση στό Μεσολόγγι. Μέχρι τό
τε ή Ογεία τού ήταν άιτόλυ
τα φυσιολογική.
Δεκα μέρες περίπου ττρίν
άπό τό θάνατό τού, βρέθηκε
σ). Συνέχεια στή σελ. 4
Σύμψωνα μέ πληροφορίες
μος, 6 Δραμυτινχ5ς ήταν Ι
νβς νΐος προοδευτικών άρχών
(ήταν μέλος της Τ.Ο. ΠΑ
ΣΟΚ Άρκαλοχωρίου) καί
δέν δΐσταζε νά τό όμολογεΤ
οί ώττοιονδήττοτε κύκλο κι'
Λ1 ορισκόταν. Στήν ΧωροΦυ
λαχή — ττάντα κατά τίς Τ-
διες ττληροφορίες — κατετά
γη ΰστερα άττό διαφωνίσ μέ
τό στενό οϊκογενειακό τού πε
ριδάλλον, τό όποΤο καί έττέ
βαλε τελικά την γνώμη τού,
στόν άτυχή Δραμυτινό.
Πρίν άττό ένα περίττου μή
ΧΟές στή Γίννα τό έτήσιο μνημόσυνό τού
Μέ συμμετοχή δλων των
ονγγενών καί ττολλών φίλων
τού άξέχαστου Σταύρου
Έμμ. Βρέντζου ή Βρεντζο-
σταύρου, τΓραγματοττοιήθηκε
χθες στή Γέννα, τό έτήσιο
μνημόσυνό τού.
*Ηταν μιά συγκινητική ού
νκχξη ττολλών άνθρώττων άττό
διάΦορα μέρη τής Κρήτης, άλ
λά καί άπό την Άθήνα, ττού
ττήγαν στή Γέννα, στό ξακου
στό Μετόχι των Βρέντζηδων,
γιά νά τιμήσουν τόν ύττέροχο
ανθρωτΓΟ, τόν γνήσιο Κρητι
κό, τόν σεμνό Άγωνιστή
Βρεντζοσταϋρο, τού όποίου
τό πέρασμα άπό τή ζωή, ά
Φησε ένα άνεξίτηλο σημάδι
ΤΓού δύσκολα θά έξαληφτεΐ.
Έγινε επίσης καί ή άττο-
κάλυψη τού όλοσωμου άνδρι
άντα τού, συγκινητική ττρο-
σφορά των άνηψιών τού, £ρ-
γο τοΰ γλύτΓτη Μαν. Μαριδά
κη.
Ή σύναξη γιά την έτήσια
μνήμη τού Σταύρου Βρέν*-
τζου, πού έγινε χθές στή
Γέννα, ήταν μιά άκόμη άττό
δείξη τής άττεριόριστης έχτί
μησης ττού εΤχε ό άνθρωπος
ούτος, τό «θεριό μέ την τται-
·.. Συνέχεια στή σελ. 4
ΟΙ ΙΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΪ ΔΗΛΛΝΟΥΝ:
Η ΚΡΗΤΗ
'Αγο—ητέ μας κ. Χαριτακη,
Εύχόμ£0α νά εΤσθε καλά.
Σάς στέλνομε μιά συνεργασία μας καί τΓαρακαλούμε δ-
^ζ τή δημοσιεύσΈτε στήν εφημερίδα μας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ».
Μέ εύχες καί άγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΰΐΐβραρνν8η
έθνικΑραβ άξιοπρέποια
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Η ΕΘΝΙΚΗ τσ—είνωση μέ μασία καί οί μετέττείτα έξε-
την ΤΓαραβίοκ— τοο έθνικού λίξεις μάς άναγκάζουν νά
Μ«ς χώρου άπό τό «Χόρα»
(Σ·σμίκ 1), μάς έκαμε νά
ή δοκι
γράψωμε τίς σκέψεις μας.
Σάν ττνευματικοί ήγέτες
ττού είμεθα, έχομε καθήκον
νά έντγμερωσωμε σωστά τό
Λαό. Ή σιωττή καί ή άδρά-
νεια στά προβλήματα τού
Λαοΰ καί τού Έθνους, άττοτε
λοϋν γιά την —νευματική ήγε
σία, τΓαράλειψη καθήκοντος
καί ττροδοσία.
Ή τταραβίαση τοΟ έθνικού
μας θαλασσίου χώρου άπό
τό «Χόρα» (ή* Σισμίκ 1) £
ττρεττε ν' άντιμετω—ισθή έλ
ληνικά, δηλαδή μέ άντίστα¬
ση, άγώνα καί άποφασιστικό
τητα καί δχι μέ ύττοχωρήσεις
καί συμβιβασμούς. Ό Έλλη
νικός Λαός μέ τό ύοτέρημά
τού καί τόν Ιδρωτα τού, έχει
άγοράσει καράβια, άεροπλά
να καί κανόνια. Όμως, τί
τα θέλομε δλ' αΰτά δταν ό
κάθε ξένος τταροβιάζει έλεύθε
ρα τόν έθνικό μας χώρο;
Ή ήττο—άθεια καί οί ίπτο
χωρήσεις είναι ξένες ττρός
την Έλληνική Ίστορία. Άν
• Συνέχεια στή σελ. 3
«Ούς ό Θεός αυνέζευξεν άν&ρωπος... χωριζέτω!»
ΚΑΛΠ ΑΖΕΙ
ΙΤΙΙΝ ΚΡΗΤΗ
*Ο ββσμό* ίοθ γάμον κΑονΙζβΐαι α%ό νησΙ ίών έθΐμων
(4ον — τελευταίον)
«Ό γάμος έτσι δττως γίνε
' σήμερα, θά μττοροΰσε
νά θεωρηθεΐ Ινας
ικός έξαναγκασμός
ιτέρα γι' αύτούς ττού δέν
ιτιοτεύουν στή θρησκεία Τε
λ*ά ή εΐκόνα τοΰ γάμου, εΤ-
ν*1 σν«4ρτηση των κοινωνι-
^*^αραγόντων( καί ή αντί
η ώς πρός τό αύτόματο
τόν ττολιτικό δέν είναι ττα
Ρ* 'Ηΐά συνεπεία των ταμττοθ
καί των —ροκαταλήψεων. Εί-
μαι σαφώς υπέρ καί των
δύο».
Ή κ. Τζεδακη, μέλος έπί-
σης τού Σ.Δ.Γ., συμπληρώ-
νει: «Τό αύτόμοπΌ Ιχει τα
ύττέρ καί τα κατά τού. Ό-
ττωσδήποτ£ δμως, ή διαδικα-
σία τού διαζυγίου, είναι
ττροσβλητική κα! ταττεινωτι-
κή γιά τη γυναί,α. Εΐμαι καί
γώ υπέρ τού πολιτικόν, για
τί έκτός άπ' δλα τ* αλλα, θά
ναι καί μιά διευκολυνση σέ
διαΦορετικές θρησκεϊες».
Ή κ. Σ.Γ. μέλος έττίσης
τού ΣΔΓ, είναι ττέρα ώς ττέ
ρα άντίθετη μέ τίς τΓαρατΓά-
νω γνώμες. Λεει:
«Εΐμαι κατά τοΰ αύτομά-
του γιατί θά βοηθήσει στήν
καταρρεύση τής οικογενείας
καί στόν έκφυλισμό τής κοι-
νωνίας. Δέ θά ττρέπει νά έττι
τρέψουμε τό αΰτόματο. Έξ
αλλου ό χρόνος μπορεΐ νά έ
τταναφέρει τούς συζύγους
καί την ίώτυχία. Ό "πολιτι¬
ς γάμος θάναι ή καταστρο
Φη τής θρησκείας. Έγώ τπ-
στεύω στό Θεό καί νομίζω δ
τι ό ττολιτικός γάμος θάναι
£να δττλο γιά την καταργήση
τής θρησκείας...».
Ή κ. Σ.Ρ. άντιτάσσεται
στή γνώμη τής κ. Σ.Γ:
«Δέν συμφωνώ. Τό αύτόμα
το διαζύγιο καί ό πολιτικάς
γάμος είναι έτΓΐβεβλημένα.
Έκτός άπό τα προβλήματα
που θά λύσουν, θά κατοχυρώ
• Συνέχεια στή σελ. 3
ΜανώΑηβ ΓΗόζοβ:
"Ο ϋρωακ
«Ή Κρήτη ήταν άφορμιί καί ύψωσα
τή Γαλανόλευκη στήν Ακρόπολη»
ΑΠΟΚΑΕΙΠΙΚΗ ΣΥΝΕΜΤΕΥΞΗ ΖΤΗΜ «ΑΑΝΒΕΙΑ»
Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ, τό τταλληκάρι μέ τή διεθνη προ
βολή, ό "Ηρωας τής Άντίστασης, ό μοναδικός "Ελληνας
ττού έχει ττάρει τό Βραβεΐο Λένιν, έδωσε στήν εφημερίδα
μας την τταρακάτω άττοκλειστική συνέντευξη, μέ την εύκαι
ρία τής 35ης έττετείου τοΰ μεγάλου έορτασμοΰ.
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ή συνέντευξη αυτή χρειάζεται ττρο-
λόγους, λόγω ακριβώς τής ΤΓροσωτΓΐκότητας τοΰ Μανώλη
Γλεζου.
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, ένα καί μόνο σημειώνομε μέ πολλή
θλίψη: δτι ό "Ηρωας ούτος, γιά νά αντιμετωπίση τίς βιοπο
Μ. Χ.— Τί έχετε νά μάς ττη-
τε άρχικά γιά την Έθνική
Άντίσταση καί —ώς έξηγεΐ-
τε τή μή συμμετοχή, τελικά,
τριών πολιτικών κομμάτων;
Μ. Γ.— Ή Έθνική Άντίστα
ση των Όργανώσεων 1941 —
44, αποτελεί ένα ίστορικό γε
γονός τΓρώτου μεγέθους. Για
τί, Όργανώσεις πού βρέθη-
ριστικές άνάγκες τής ζωής, ττουλά βιβλία στό βιβλιοπω-
λεΐο «Βέγας» τής όδοϋ Ίτπτοκράτους 4 στην Άθήνσ καί
βγάζει φωτοαντίγραφα!
ΕΚ ΕΙ ακριβώς τοΰ ττήραμε την τταροκάτω συνέντευξη,
διακοτΓτόμενοι κάθε λίγο άττό τούς άνυποψίαστους ττελάτες,
ττού ζτγτοΰσαν άττό τόν ήρωα Μανώλη Γλέζο, μιά Φυσιχή
Ίστορία, ένα βιβλίο τοΰ Σαμαράκη, ή ένα βιαστικό Φωτοαν
τίγραφο...
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τού Μανώλη Γλέζου έχει ώς εξής:
καν άντιμέτωττες στή διάρ-
κεια τής Κατοχής καί μέλη
αυτών των Όργανώσεων, άρ
γότερα κάτω άττό αλλους
σχηματισμούς, ήρθαν σέ άνοι
χτή σύγκρουση καί ττήραν μέ
ρος στόν Ιμφύλιο στταραγμό
ή καί σήμερα άνήκουν σέ
διαφορετικά ττολιτικά Κόμμα
τα, βρέθηκαν σήμερα ένωμέ-
νοι νά διατρανώσουν τό πνεΰ
μα της Άντίστασης.
Τό δτι έγινε κατορθωτό νά
ξεττεραστοΰν οί όδυνηρές σκι
ές τού τΓαρελθόντος καί νά
ένωθοΰν άντιστασιακοί τταρά
γοντες δλων των Άντιστασια
κων Όργανώσεων 1941—44,
άτΓθδεικνύει ότι ή τραγική έ-
μπειρία μιάς όλόκληρης 30-
ετίας, ΰτπνρξε ένα μάθημα.
Χωρίς εκατέρωθεν συμβι-
βασμούς ή ίπτοχωρήσεις, όλαι
βρεθήκαμε ένωμένοι νά διακη
ρύξουμε δτι τό ττνεΰμα τής
Άντίστασης έκείνης τής έττο
χής, είναι τό ζωογόνο στοι-
χεΐο γιά τό "Εθνος σήμερα.
Αύτό τό νόημαι, δυστυχώς,
δέν τό κατάλαβαν οί ήγεσίες
των Κομμάτων Κ.Κ.Ε., ΠΑ.
ΣΟ.Κ. καί ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ-
9 Συνέχεια στή σελ. 4
Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡαΚΗΙ μέ έιτιστολή τού προειδοποΐησε τόν Γ. ΜΑΥΡΟ:
Η ΟΙΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πώς καί άπό ποιοϋς προετοιμάστηκκ, άπό την άρχή πού ώργανώθηκε τό Κόμμα
— 3ον —
Άποφασίζουμε νά συναντί
σουμε Υμάς. Πραγματι οέ
λιγο Σάς συναντουμε στό
γροοφειο τής οοου Ι Ιινοάρου.
&.ου6εντιαζετε ίθιαιτέρως μέ
τον κ. Τζιτζή. —Πιστευω να
το Ουμόσαστε —. Τώρα θά
μέ ρωτησετε γιατί Ιας άνα
φερω την παραπανω Ιστορία;
λ άς την άναφέρω γιά νά
Ιας ττω: Την έπομενη πηγαι
νω στό Κόμμα. Ή συναντησή
μου — ττου άναφέρω παραπά
«ο — μέ τόν κ. Βενιζελο έ
χει συζητηθεΐ εύρύτερα καί
εντελώς διαστρευλωμένη καί
φυσικά σέ βάρος μου. Δέν
άργώ νά άνακαλυψω, δτι τό ά
γνωστο σέ μενά άτομο πού
βρισκόταν στό γραφεΐο τοΰ
κ. Βενιζέλου κατά την ττροα-
ναφερομένη συνάντηση καί
συζητήση μας είναι έκεΐνο
πού μετέδωσε στό κόμμα
διαστρευλωμένη — σκοπίμως
δπως μετέπειτα γεγονότα ά
ποδεικνύουν — την τελευ¬
ταία. Άπό εντελώς πρόχειρες
έρευνες, άνακαλύπτω, δτι τό
άτομο αύτό ήταν γνωστάς
στρατηγός τής Χούντας, στε
νός φίλος τού ΠαττακοΟ καί
Παπαδακη καί μετακπαιδευ
μένος στίς σχολές τής ΣΙΑ
τής Σάουθα Κόμπανυ τού
Παναμά. Άκόμα άπό τίς
πρόχειρες αύτές έρευνες μου
άνακαλύπτω, δτι ό παραπά
νω στρατηγός είχε καί έχει
πολλαπλούς, πολύμοοφους
κα! ποικιλόμορΦους ΣΤΕΝΟ-
ΤΑΤΟΥΣ δεσμούς μέ τόν ΰ
πεύθυνο οργανώσεως τοΰ
Κάμματος κ. Κώστα Παπανα
στασίου. Συνεχίζοντας τίς
πρόχειρες έρευνες μου περί
τού άνωτέρου προσώπου, μα
θαίνω, δτι έχει καθημερινές
έπαφές καί συναντήσεις μέ
τόν κ. Παπαναστασίου καί δ
τι άρκετές φορές επεσκέφθη
τόν τελευταΐο στό γραφε'ιο
τού έντός τού Κόμματος καί
είχε μαζύ τού συνεργασία
καί συζητήση επί όργανωτι-
κών θεμάτων. Άναφέρω τό γε
γονός στόν κ. Τζιάκη. Ό τε
λευταίος γνωρίζοντας άρκετά
·. Συνέχεια στή σελ. 3
«Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» ατή χώρα τού Καντάφι
*Η γΐορτή της Απειΐευθέρωαης
Τού άπεσταλμένου μας ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
ΜΕΣΑ στόν κονιορτό τής
έρήμου, όΟ.ΟΟϋ ανϋρωποι
χειροκροτοΰν καί ζητωκραυ-
γαζουν. Περιοχή Ίνζνταμπια,
350 χιλιόμετρα νοτικά τής
Βεγγαζης, πρός τή Λιβυκη
Έρη,μο.
Έτττά τοΰ Όκτώβρη '76.
Μερά σημαδιακή: Ή εκτη έ
πέτειος της άπελευθέρωσης
άπό την ίταλιάνικη καταπ!-
εση.
Παντοΰ σκηνές μέ Άραβι
κά ϋφαντά, σημαΐες, πανώ
καί πλακάτ.
"Ωρα 4 τό άπόγευμα. Τα
πλήθη συνωστίζονται. Ίσχυ
ρή στρατιωτική δύναμη κατα
φτάνει, γιά νά κρατήσει άνέ
παφο ίνα στρατιωτικό τζιπά
κ ι πού προχώρει.
Είναι μέσα στό τζίπ ό
«Κολονέλ» μέ τόν υπουργό
Στρατιωτικών Μπακόρ Ίο-
νέζ, καί προσπαθοΰν νά περά
σουν μέσ' άπό τό Λαό γ ιά νά
φτάσουν στά σκαλιά μιάς έ-
ξέδρας. Καθένας θέλει νά
δεί μέ τα μάτια τού καί ν' αγ
γίξει μέ τα χέρια τού τόν
Κ.ανταφι. Έκεινος φορά τή
στρατ ιωτικη τού στολή καί
χαιρετά τό Λαό πού παραλλη
ρεί. Πότε ποτε — κυρίως
σάν άκούει τή λέξη θάουρα
(έπανασταση) σηκώνει σέ
γροθιά, ψηλα, τό άριστερό
τού χέρι.
Σέ μισή ώρα περίπου, ό
Λαός έχει όπισθοχωρήσει,
πρός γενική μας κατάπληςη.
"Έχουν άφήσει 500 περίπου
μέτρα, πίσω, την έξέδρα.
Καί ξαφνικά, περνά άπό
τό ένδιάμεσο, ό πρωτος Ιππό
της. "Υστερα κι' άλλος...
γιά νά κρατήσουν οί Ιπποδρο
μικο! τοΰτοι άγώνες, πάνω
άπό 2 ώρες.
Ο! καβαλάρηδες φορούν
τα κάτασττρα Άραβικά ροθ-
χα τους, τίς τοπικές κα! Β ε
δουΐνικες ένδυμασίες. Σέ
λίγο, ό Καντάφι σηκώνεται.
Προχώρει άνάμεσα στούς φω
τογράφους καί τα τηλεοπτι-
κά συνεργεΐα καί παίρνει ένα
μεγάλο κόκκινο άλογο, άρχί
ζοντας την τρεχαλα παρεα
με τους λοιτιους πατριώτες
τού, που δέν χανουν την εύκαι
ρία, νά τού σφίξουν τό χέρι,
να τόν χαϊδέψουν, νά τόν φι-
λήσουν.
Πρίν περάσει πολλή ώρα,
ό Κολονέλ, άρχίζει την όμι
λ!α. Τό κάθισμα μου είναι ά
κριβώς πίσω άπό τό δικό τού
καί δέν χάνω οΰτε μιά κινή¬
ση τού, μέχρι τό τέλος τής
όμιλίας.
, ΛΛΑ
"Εχει νυχτώσει γιά καλά.
Ή περιοχή ομως, γύρω, είναι
καλά ήλεκτροφωτισμένη. Άρ
χίζω ν' άνησυχώ κα! ρωτώ
τόν είδικό επί θεμάτων Τυ-
που τού 'Υπουργείου, πότε
θά φύγουμε. Δεν περίμενα
την απαντήση.
— Ίσως, αΰριβ....
Τώρα τό ττλήθος έχει οχορ
πιστεΐ στίς σκηνές. Ένα αύ
τοκίνητο φορτηγό κυκλοΦορεΐ
% Συνέχεια στή σελ. 2
ΖΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Ν ΑΑΗΦΙΙΑ.. ΚΡΗΤΗΣ
25 ΟΚΤΑΒΡΙΟΥ ΐ·7«
φ Το «Άπλό Θέατρο»
Μέ τό έ'ργο τού Καλντερόν
«Ή ζωή είναι όνειρο» μετα-
φρασιμένο άπό τόν Παντελή
Πρεβελάκη, δίδει στό «Ντο¬
ρε» άπό 28-10 έως 2-11
τταραστάσεις τό «Άπλό θε
ατρο» στό Ήράκλειο. Πιστεύ
ουμε πώς τούτη τή φορά, Θά
ττροσφερθεΐ ττοιοτικό θέαμα
στούς θεατρόφιλους, μιά καί
τό «Άπλό θεατρο» μάς έχει
συνηθίσει σέ σοβαρή δουλειά.
Έξ άλλου έγγυησεις παρέ-
χουν καί τα όνόματα των
πρωταγωνιοτών — Χρ. Πολί
της καί Κάτια Δανδουλάκη
— πού είναι νέοι άνθρωποι
καί ένσυνείδητοι καλλιτέχνες.
"Υστερα άπό τίς ττολύ κα
κές έντυπώσεις που προεκά¬
λεσαν στό Ήρακλειώτικο κοι
νό οί τταραστάσεις τοΰ θεά-
τρου Καλουτά καί τίς άρκετά
καλές έντυπώσεις τής τάινί-
ας τού Μπρεκμον «Σκηνες ά
ττο ίνα γάμο» πού προβλήθη
κε την ττερασμένη βδομάοα
στό Ήράκλειο, άκολουθεΐ μιά
περίοδος ρουτίνας καί μετρι
ότητας όσον άφορά τό θέαμα.
Άπό θεατρικής δμως
ττλευράς, δεν έφθασε άκόμη
κανενας έτπχειρηματίας ττου-
λώντας πνεϋμα γιά νά μάς...
Φορολογήσει.
ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΑΦΟΣ
φ Φτηνό θιαμα
Ό άναγνώστης μας Σ.Μ.
φίλος τού θεάματος, διαμαρ
τύρεται γιά την κακή ττοιότη
τα των κινηματογραφικών
τγροδολών στό Ηράκλειο. Κι'
δταν ΰττάρχουν κοττά τή γνώ
μη τού έξαιρέσεις, ή προσέ-
λοχτη τοΰ κόσμου είναι άρκε
τα χαμηλή. Γιά παράδειγμοι
μάς άναφέρει την «Κινηματο
γραΦική Λέσχη» καί τό έργο
«Βοσκοί» ττού παίχτηκε τε¬
λευταία, γιά νά τό παραχο-
λουθήσει Ενός πολύ χαμηλός
άριθμός θεατών
φ Καττέλλο στά εί-
σιτήρια
Ένα αλλο θέμα ττού μάς ά
νέφερε ό ίδιος άναγνωστης
εΐνοο τό θέμα τής τιμής τοΰ
είσιτηρίου. ΟΙ Ήρακλειώτι-
κοι κινηματογράφοι βάζουν
«καπέλλα» στά εΐσιτήρια, δ¬
ταν κατά τή δική τους — ά-
ποκλεισπκά καί μόνο — γνώ
μη, τό έργο πού προβάλλοι/ν
είναι καλύτερο άττό τα συνη
θισμένα.
Αύτέ ύττοστηρίζει ό άνα¬
γνώστης μας — είναι δόλω-
μα γιά τούς φίλους τοΰ κα-
λοΰ κινηματογράφου, ττού νο
μίζουν ότι ή αυξήση τής τι¬
μής, θά είναι συνεπεία άνώτε
ρης πό ι ότητας. Στήν ούσία
δμως, ύττερτΐιμήσέις υπάρ-
χουν σέ έργα ττού ουτε κάν
βλεπονται. Γιά παράδειγμα,
μάς άναφέρει τόν «Άντίχρι-
οτο» ττού δέν είναι τίποτε αλ¬
λο άπό μιά έμττορική άττομί
μηση, κα! πού ττροβάλλεται
μέ μεγαλύτερό είσιτήριο, ά¬
πό τό συνηθισμένο
Ζωνοαφΐκή
Φ Δυό Γερμανοί έκθέ-
τουν στό Ήράκλ€ΐο
Άρχισε στή Βασιλική τού
Άγίου ΛΑάρκου άττό την ΐτε-
ρασμένη Τετάρτη, εκθέση ζω
γραφικής τού ζεύγους Σχόν-
μττεργκέρ, πού έφερον άπό
την Γερμανία, ώς έττί τό ττλεϊ
στσν έργα έμπνευσμένα άπό
την Κρήτη.
ΟΙ δυό Γερμανοί ζωγράΦοι
τΓαραυσιάζουν έργα πού μττο
ρει νά ττεϊ κανεις, ότι Ιχουν
ένα δικό τους στυλ. Φαίνον-
ται όμως οί έττιδράσεις άπό
την Δυτική μοντέρνα ζωγρα-
Φική, πάνω στά έργα των
Σχόνμπεργκέρ.
Ή εκθέση θά παραμείνει
άνοικτή μέχρι 31-10-76.
• "Εκθέση Β Ζαχα-
ράκη
Μέχρι την 9-11-76 θά πά
ραμείνει άνοιχτή οτό είκα-
στικό κέντρο «ΑΡΜΟΣ»
τής Αθήνας, ή εκθέση ζω-
γραφικής τού Κρητικού ζω-
γράφου Βασίλη Ζσχαράκη.
Ό Ζαχαράκης έχει ένα
πλούσιο καλλιτεχνικό παρελ-
θόν, άμέσως μετά την άποφοί
τησή τού άπό την Άνώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών ' καί
τίς διάφορες Γερμανΐκές Άκα
δημίες Τέχνης. "Εχει εκθέσει
άρκετά τού έργα σέ πολλές
άτομικές ή καί μαζικές έκθέ
σεις, στ» Χανιά καί στήν Α¬
θήναι, ττού σημείωσαν σημαν
τική έπιτυχία.
Άναμένεται νά στεφθεΐ ά-
ττό έττιτυχία καί ή καινούρ-
για δουλειά τοθ Χανιώτη Ζ«
γράφου.
Άπό τό «Άντιφαοιστικό Λεξικό»
τοϋ ποιπτή Φώτου "Ελληνα
ΜΑΦΙΟΖΟΙ
ΕΤναι μιά δράξ οί ττλούθΊθΐ, μυριάδες οί φτωχοί.
Μά ή «δράξ» είναι τό χρήμα! «Κόττ-α μέ ζουμί κι'
θυσίαν
Κι' δττοιος έχει τή δύναμη: νά μην έχη ψυχή,
τα κονομάει: «δουλεύοντας Μαφιόζος,» μέ τή ΣΙΑ.
»_.....
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
• ■ ■
Ι Ι Ι
ΣΤΟ
ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΠΑΡΕΤΑΘΗΣΑΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΛΥΚ ΕΙ ΟΝ — ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΝ
ΝΗΡΕΥΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976
Γ ο ν ε ϊ ς: Θέλετε τα παιδία σας νά προκόψουν ότι1)
ζωή;
Νέοι: Θέλετε νά άττοκτησετε μορφώση, σιγουρΐά,
—ροσοδοφόρο έττάγγελμα καί άξια προσόντα;
Έλάτε στό καλύτερο Γυμνάσιο της Κρήτης ΝΗΡΕΥΣ
Ή έγγραφή καί μετεγγρσφή έτπτρέττονται.
• Έξασφαλίζει συγχρόνως ττροσόντα Γυμνασίου,
Σχολής Άσνρματιστών, Σχολής ΈμτΓοροττλοιάρχων.
• ΟΙ άπόφοιτοι έργάζονται στή στεριά ή στή θαλασ-
σα.
• Παίρνουν άναβολή στρατοθ.
• Τό ΆτΓθλυτήριο είναι ίσότιμο τοθ Γυμνασίου. Έ-
τσι μτΓοροϋν νά εΙσαχθοΟν σ" δλες τίς Σχολές κοί Πα-
νεττιστήμια.
• Κερδίστε τή ζωή μέ άξιόλογα ττροσόντα.
Πληροφορίες — έγγραφές: "Εβανς 39, τηλέφ. 280-
090 καί στό Γυμνάσιο, στάση Μττεντεβή, τηλέφ. 232-
227 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΛΛΜΟΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΓ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτΓΐμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
Ήψαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
Αιαλέξεις
Οί Δημοκρατικές
Μέ σημαντική έπιτυχία, έ
γ ι νέ την ττερασμένη Δευτέ
ρα μιά 6μορφη εκδηλώση τοΰ
Συνδέσμου Δημοκρατικών Γυ
ναικών, στή Βασιλική τοΰ
Άγίου Μάρκου.
Θέμα τής έκδήλωσης ήταν
ή Γυναϊκα καί ό ρχ3λος της
οτήν σημερινή Έλληνική Κοι
νωνία.
Μίλησε ή Δήμαρχος 'Αρχα
νυν κ. Πλουμίδου, άνατττύσ
σοντας τό παραττάνω θέμα,
άπαγγέλθηκαν ττοιήμστα ττού
άφοροΰν τή γυναΐκα, ύττήρχε
μέσα στήν αίθουσα εκθέση
τταιδικοΰ 6ι6λ!ου καί εκθέση
φοτογραφίας άττό την ζωή
τής έργαζόμενης γυναίκας.
'ΕκεΐνΌ δμως πού ύπογραμ
μίζει την 4ττιτυχίσ τής τταρα
ττάνω έκδήλωσης, είναι τό γε
γονός δτι είναι ή πρώτη, τού
Συνδέσμου Δημοκρατικών Γυ
ναικών.
*Ηταν ένα καλό ξεκίνημα.
• ΤόΔελτίο τού Ε ΒΕΗ
Μέ άρκετή καθυστέρηση,
έκυκλοφόρησε τό Δελτίο τοΰ
Έμποροδιομηχανικοΰ Έτπμε
λητηρίου Ηρακλείου — τεΰ-
χος 2ο, Ιούλιος — Αύγου¬
στος 1976
Οϋτε καί τούτη τή φορά,
δμως, δεν κατάφερε νά ξεφύ-
γει άττό την μόνιμη πιά φόρ
μα των «Δελτίων». Σέ γενι-
κές γραμμές δίνει την έντνττω
ση τής άντιγραφής άττό τό άν
τίστοιχο Άθηναϊκό Δελτίο.
Πάντως, —αρουσιάζονται
άπό τίς σελίδες τού ένδιαΦέ
ροντα πράγματα καί στοι-
χεία γιά τούς άνθρώπους τοΰ
κύκλου στόν όποΐο αττευθύνε-
ται.
Βασικά, τό τταραπάνω δελ
τίο θά μτΓορουσε νά ήταν ττο
λύ καλλίτερο, μιά κα! ύττάρ-
χει ή θελήση, καί νά καλύ-
τγτεί τΓερισσότερα ενδιαφέρον
τα θέματα.
ΠΟΙΊΟ ΟΤ3Ο
ΝΙΑΤ
ΔΗΛΩΣΕIΣ^
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Μιά ΰτΓογράμμιση της θλι
6ερής καταστασης της Παι-
δειας στή χώρα μας, άποτε
λεϊ ή προχθεσινή έκοοση των
άποτελεσμάτων των έπιτυχόν
των στά Άνώτατα καί 'Ανώ
τερα ΊΞκπαιδευτικά μας '|-
δρΰματα.
Κ ι άμέσως μετά, ή δεύτε-
ρη ψυχρολουσία: Οί δηλώ-
σεις τοΰ κ. Ύπουργοΰ «Μ—ο
ροΰσαν — λεει — οί άττοτυ-
χόντες νά έτΓΐτύχουν».
Έτσι στούς 100, οί 18
τΐηραν τό είσιτήριο. ΟΙ χαρές
κα! οί ττανηγυρισμοί, πνίγη
καν στήν —ικρή άττογοήτευση
των 70.000 νεων, πού βρήκαν
τίς ττόρτες κλειστές.
Είναι τα θύματα, πού θά
υττάρχουν σέ κάθε άδικη κοι
νωνία.
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στήν άρχή, ήταν μόνο ή
Κυδέρνηση. Τώρα κι' ή Δημο
τική μας Άρχή, μάς βεβαιώ
νει: «Όπως μοΰ εΐπε ό ^κ.
τάδε, τό Πανεπιστήμιο βά
λειτουργήσει τού χρόνου».
Κι' ό καιρός ττερνά. Κα!
τα λόγια μένουνε λόγια. Προ
βλήματαστέγασης... ΠροβΛή
ματα ττροσωπικοΰ... Προβλή
ματα...
ΕΤναι ττιά καιρός νά δοθεΐ
μιά ύττεύθονη αττάντηση, μιά
ύττεύθυνη εξηγήση στό Λαό.
Γιατ! δλοι ξέρουμε τί στνμαί
νούν άναβολές, ύττοσχέσεις,
λόγια βουλευτών κλττ.
ΣΤΕΓΑΙΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μιά διέξοδος — ττάντα τό
ΟΌ ττικρή — είναι γιά τούς
χιλιάδες νέους πού άναφέρα-
με —αραπάνω, ή Τεχνική Έ
τταίδευση. Κι' δταν λέμε Τε
χνική Έκπαίδευση, έννοούμε,
ττράξΓ), έργαστήρια...
Στό Ήράκλειο, αύτό εί¬
ναι... δευτερεΰον. Γιατί 6ασι
κά τό πρώτο θέμα, είναι τό |
... στεγαστικό, άπό τίς 'Ανώ
τερες μέχρι καί τίς Κατώτε¬
ρες Σχολές.
Περιμένουμε νά μάς ττεΐ ή
Νομαρχία, τί έχει γίνει γιά
την αντιμετωπίση τού παρα
ττάνω θέμαπος.
ΔΙ* ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
12/
ννν
Δέν ττρόλαβε νά μττεϊ κο>
λά - καλά τό φθινόττωρο, κι''
αρχισε ή τιμή τής σταφίδας
νά καίει άκόμη ττερισσότερο.
Πρίν άττό λίγους μήνες δλα
ήσαν εντελώς διαφορετικά.
Τότε ό αγροτικάς κόσμος τοΰ
Νομοΰ μας έδινε την μεγάλη
μάχη τής άττεργίας. Τή μά-
χη πού δΐν έφτασε στό τέλος
της, γιατί έτσι θέλησε μιά
μικρή μερίδα «άγροτόφιλων».
Ό Παπαληγούρας μιλοΰ
σε γιά «παθητικόν. Ήταν
μιά γνώμη πού σύσσωμος ό
ΤύτΓος καί οί ττερισσότεροι εί
δικοί οίκονομολόγοι, άμφισβή
τησαν καί έπέκριναν. Άλ
λά, — κι' άν άκόμη — ίσχύ
εί ή παραττάνω άποψη, τί έ
χει νά ττεΐ σήμερα μέ την
διαμορφωθεΤσα κατάσταση
στό έξωτερικό ό κ. Υπουρ-
γός;
ΟΙ άγρότες μας, κρατοΰν
— δσο μττοροΰν — μακρυά
άπό τίς άγορές τό ττροΐόν
τους. Είναι το «άλλο μονοπά-
τι». Ή Οστατη φάση ενός ά-1
γώνα, πού δέν ττρέττει νά ττά-
ει χαμένος, γιατί είναι δεμέ-
νος άλληλενδετα μέ τόν ά-
γροτικό ίδρώτα καί την άμοι
6ή όλοχρόνιων μόχθων.
ΑΑΑ
Μάς παραξενεύει λίγο ή
πρόταση τού κ. Νομάρχη Ή
ρακλείου γιά την έξαγωγή
τής σουλτανίνας. Δέν νομίζου
με έφ' δσον ύττάρχουν ττροο-
τττικές διαθέσεως τής σταφί
δας στίς άγνωστες σέ μάς,
χρυσοφόρες άγορές των σο-
σιαλιστικών κα! χωρών τού
τρίτου κόσμου, νά συζηΓού
με — αυτήν την έιτοχή, είδι
κά, — τέτοια θέματα. Σήμε
ρα, ή τιμή τής σταφίδας στό
έξωτερικό άνεβαίνει καθημε-
ρινά. ΟΙ τταραγωγο! κρατοΰν
τό σύνολο τής τταραγωγής,
κλειστό, στίς άττοθηκες. Τό
τί θά γίνει μέ τό ζήτημα τής
τιμής, είναι άγνωστο.
Αύτό τό θέμα, νομίζουμε
ττώς είναι ττερισσότερον έ-
ττεΤγον. Καί θέλει άμεση κα!
γρήγορη άντιμετώττιση.
«Η ΑΛΗΟΕΙΑ» ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ
;η πορϊη της απελευθεροσηι
ΛΓΑΠιΊΤΕ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗ
Μην ξεχνάς δντι ή συνδρομή σου
€ΐναι τό οίχονομιχό στήριγμα τής
ΚΑΤΙ Ί0 Ι(»ΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
μηποζ
"Ενα έπαναστατικό προϊόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινύ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστάς σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
προσφέρει κοστούμια
ΜΗΝΑΙΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ θ ΔΗΜΗΤΡ 1ΑΔΗ
όλόμαλλα, έττί τταραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
"Υφασμα καί Ρατττικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 —- Ήράκλειον
Τηλέφ. 287-966
ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΛΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑχΙΔί
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙ Κ Α ΣΑΣ
Ε)Γ —
ΚΑΙ
ΑΡΙΛΛΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑ·
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: «.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλαπία Καλλεργών 7
Τ 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άχτή ΠοσεΛώνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
!?*~~*
§} 2.υνβχ. *ΐτο την
μονο, φι»η^χζοντας κάτι στά
Λραοικα. —ΐακρινα την λε-
£η « ΑΛΛαχ».
"Εζω από την τελευταία
σκηνη, μια όμαθα στρατιωτι
κων συςητά. ΠΛησιαζω κα!
6Λεττω τον Κανταφι ξμττόλυ-
το, να προχώρει πρός τό 6ά
θος τής σκηνης, τρωγωντας έ
να μεγαλο ρογθι. Ένας συ-
ναοελφος, αναμεσα σέ σννά
φους που δλοι τηροΰν τούς
ύρησκευτικούς κανονες. Και
στην σκηνη, άτταγορεοεται ή
εϊσοδος σ' δσους οέν άφή-
σουν τα τταττουτσια άπ' έ4ω·
• Λίγο ττιό ττίσω μιά γρηά,
κρατα ένα γραμμα. Άττο το
ΰφος της, φαίνεται νά παρα
καλεί έναν κατάμαυρο φοντά
ρο. Ένα γράμμα γιά τόν
Καντάφι...
Οί δεΤχτες πλησίαζαν στίς
Ιντεκα. 'Η άιτέραντη ίσόπε-
δη Ιχταση, έχει γιομίσει καί
τταλι. Νταούλια καί Βεδουΐ-
νικα μουσικά δργανα. Παρα
δοσιακά καί Έτταναστατικά
τραγουδια. 'Ετσι, άρχ'ιζει £
να ολόκληρο ξεφαντωμα. Μό
νο πού σαμμετέχουν μόνο οί
άντρες. ΟΙ γυναίκας έχουν
κλειστεΐ στίς σκηνές, μέχρι
τό πρωΐ τής επομένης.
Περασμένα μεσάνυχτα, κι'
οί χορο! στόν όπτέραντο άν-
δρώνα, συνεχίζονται. Ό Μω
χάμετ, δημοσιογράφος άπό
τό Κουβέιτ, μοϋ έξηγεΤ:
— Τραγουδοΰνε τή λευτε
ριά καί την Λιβυκή Έττανά-
σταοτ|...
Κσντευει νά ξημερώσει.
Στήν έρημο, εχει άπλωθεί
σιγαλιά. Κοιμοθμαι στή με
γάλη σκηνή, σκεττασμένος μέ
μιά στρατιωτική κουδέρτα.
Μττροστά, ένας φαντάρος —
σκοττός. Τόν ρωτώ:
— ΠοΟ εΤναι ό Κολονέλ;
— Κοιιμάται στή διττλανή
σκηνή.
Πηγά. Ό φυλακάς, δ¬
μως, ήταν άνένδοτος:
— Δέν μττορεΤτε νά ττερά
σετε τέτοια ώρα...
νΛ
ΈπικρατεΤ νη,νεμία. Μόνο
μιά τταρέα μαύρον ΒεδουΤ·
νων, μέ τίς άσττρες μαντή-
λες στά κεφάλια, μετρά τ' ά
οτρα. Πιό κεΤ, μερικά 6υτι-
οφόρα, περιμένουν νά μάς ξε
• ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΐ
« Στήν έφετεινή τταρέλα—, λέγεται δτι θά 6πάρχε, )
καί μιά καινοτομία. ©ά τταρελάση δηλαδή καί Ινα
καινούργιο τμήμα, ττού θά φέρη τόν τίτλο: «Τμήμο
Άθωωθέντων Βασανιστών».
Έπικεφαλής θά είναι — τιμής ένεκεν — ό... 4ν
θυποβασανιστης, (συγγνώμη, άνθυττασπιστής ή$ελο
νά πώ), Βαρελάς, ό οποίος καί θά κρατά ένα λάβαρο,
ττού θά γράφη: «Βαρ - Ελλάς, Βαρ - Έλλήνων Βαρελ
λο - Χριστιανών»! >, >-
Δέν έχει εξακριβωθή άν οί παρελαύνοντες θά, κρα¬
τοΰν καί... λευκα περιστέρια.
διψασουν.
υ ι 60.000 άνθρωποι, δΐα-
ννχτερευσαν στην ερημο, χά
ρη στην έπετειο της α-
ιιεΛευοερωσης... Ι ό πρωι, σε
είοικους χωρους, έτοιμασαν
ροφηματα και το τοττικο ττρό
γευμα άττο εληές, χουρμαοες
κλττ.
Ό Καντάφι, άργησε νά
ξυπνήσει. Θάταν Ι ι) κα! τέ-
ταρτο σαν τον εΐδα στη μέση
μιας σκηνης, μέ οεκαοες Βε
οουινους και Άρα6ες, τριγύ
ρω να κουβεντιαζουν, καϋι-
σμένοι δλοι όκλαοον, χωρίς
ΤΓαττούτσια. Στην άρχή, ενας
- ένας έτταερνε τό λογο καί
πηγαινε μπροστά στον Κολο
νέλ. "Υστερα τό κλΤμα «ζε-
σταβηκε» κι' ή κουβέντα έςε
λίχτηκε διαλογικά, Ό κ. Ρα
γιανι μοΰ λεει:
— Τώρα τοΰ λένε δτι θέ-
λουν κι' αλλο νερό στήν Ίνζν
τάμπια...
Ο Καντάφι τώρα φορεΐ ί
να ττουκάμισο ξεζωσμένο —
ριχτό. Φαίνεται άττλός κα! άν
ταλλάσσει χαμόγελα. Ή χθε
σινή φρουρά, δέν ύττάρχει.
Βγαινω έξω άπό τή σκηνή.
Μιά σειρά ~αττούτσια έχουν
ττεταχτεΐ στό έδαφος. Ή ειτί
σκεψη τέλειωσε γιά νά συνε-
χιστεΤ σ' αλλη σκηνή..
Ό Μττανσούτ, φοιτητής (-
ατρικής, μού λεει:
— Ό Κολονέλ, είναι ό
πρώτος καί καλλίτερος Μου-
σουλμάνος. Καί μοΰ έδειξε
μιά φωτογραφία τού στό βά
θος τής σκηνης, μέ την Άρα
6ική ένδυμασία...
ΑΑΑ
Έξω άπό τίς σκηνές, έ¬
χουν άρχίσει Ιττποδρομίες, ά
νατταραστάσεις μαχών καί χο
ροί. Γιά'νά διαλύσει ή γιορ
τή, ττρέττει ναρθει τ' άττογευ-
μο£...
ΕΤναι ή γιορτή τής άνεξαρ
τησίας. 'Η 6η έττέτειος της
άτΓελευθέροσης άττ"ό τούς 'Ι-
ταλούς/τΓθύ £γινε ένα χρόνο
μετά την/ έκθρονιση τού 6α-
σιληά 'Ιντρίς.
Σήμερα δέν ΰττάρχει βασι
λιάς. 'Υττάρχει μόνο ττολί-
τευμα κι' ό Καντάφι. Αύτάς
πού χορευει μαζί τους, ττου
κουβεντιάζει μαζΐ τους, ττού
γιορτάζει μαζί τους, "ττού φο
ρά τα ροΰχα τους...
ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧίΙιΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ: Ηράκλειον Κρήτης
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, μέ χαράν άναγγέλομεν δτι κα!
είς την Κρήτην μέ έδρα τό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ιδρύθη
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ βάσει έτπσήμου άττο
φάσεως καί έγκρίσεως τού 'Υπουργείου Παιδείας.
ΟΙ άπόφοιτΌΐ τής Σχολής ΈμτΓοροττλοιάρχων Κρή¬
της ατΓοκτοϋν Ισότιμον απολυτήριον μέ. τούς αλλους
άποφοίτους των Δημοσίων Σχολών Έμττορο—λοιάρ-
χων, "Υδρας κ.λ,ττ., καί έχουν τούς ϊδιους μισθούς κα!
τίς ίδιες ττροαγωγές μέ αύτούς, προαγόμενοι ώς ΑΞΙ-
ΩΜΛΤΙΚΟΙ μέχρι καί τού ανωτάτου βαθμοΰ τοΰ Α'
Πλοιάρχου.
ΟΙ φοιτηταί λαμβάνουν άναβολή στρατεύσεως, μει-
ωμένον φοιτητικόν είσητήριον κα! Κρατικήν επιχορή-
γησιν. Τα μαθήματα γίνονται άττό 4—9 μ.μ.
Γίνονται ΔΕΚΤΟΙ οί έχοντες απολυτήριον Γυμνασί
ου. Ενδεικτικόν Ε' καί οί φοιτοθντες είς την ΣΤ' Γυ-
μνασίου.
Είσιτήριοι έξετάσεις όρίσθησαν την 30ήν Όκτωβρίου.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΙ Σ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Διά περισσοτέρας πληροφορίας σάς αναμένομεν
τάς πρωϊνάς ώρας όδός Κνωσσού 9 Τηλέφωνον 232-
227 καί τάς απογευματινάς ώρας είς οδόν Έβανς 39
Βαλιδέ — Τζαμί Τηλέφ. 280-090 Ηράκλειον Κρήτης.
ΣΗΜ.: Καί οί φοιτητές στήν ΣΤ' των Γυμνασίων
έχουν δικαίωμα έγγραφής καί φοιτήσεως.
• Μεγάλη εκδηλώση έτοιμάζουν σέ γήιτεδο οί Βασ
λικο! άνδρες.
Καί κάττοιος πού τό άκουσε, ρώτησε:
— Τό γήπεδο ττού θά συγκεντρωθούν, θά έχει χόρ- !
το .
Κ ι" ό άλλος τού άττάντησε. '
— Γιά χόρτο, δέν ξέρω... κουτόχορτο δμως
καί μάλιστσ) ιτολύ!.. .
• Ό Δήμαρχος Ηρακλείου, κάνει έντατικά μαβή.μα- }
τα όδηγήσεως, -ροκειμένου νά ττάρη τή σχεηκή &-
δεια γιά νά κυκλοφορήση, έττί τέλους, τό κλεισμένο σέ
άτΓθθήκη Ι.Χ. αυτοκίντιτό τού.
Κάττοιος λοιπόν πού τόν εΤδε νά οδηγή, άποφάνθη-
κε:
— Σ' αύτό τό τιμόνι, τα καταφέρνη καλλίτερα, α-
ττό τό αλλο!...
Δέν ξέρω, άλλά ττροφανώς θά έννοοΰσε τό τιμόνι
τού Δήμου. "Άν καί στήν κυριολεξία δέν πρόκειται γιά
τιμόνι, άλλά γιά.... τ— δάλιο, δπως λέγονται τα συστή-
ματα όδηγήσεως μέσων, —ού έχουν σχέση μέ την θά-
}^χσσα. Καί έδώ ττερί... θαλάσσης καί μάλιστα τρικυ-
μισμένης ττρόκειται, άφοΰ — δττως εΤναι γνωστό —
τό «Μανολιό» τα έχη... θαλασσώσει!
Τί θάλεγε γιά μιά σειρά μαθημάτων στήν νεοΐδρυ-
θεΐσα στό Ήράκλειο... Σχολή 'ΕμττοροτΓλοιάρχων;
• Άρκετοί άναγνώστες τής «Αληθείας»* ρώτησαν 6λ>
στή φωτογραφία ττού δημοσιεύτηκε στό ττερασμένο
μας φύλλο, ό Ύπερττρεσβευτής κ. Γεωργάκης κάθεται
σέ μαξιλάρι ΐ| κατάχαμα.
Τούς ττληροφορώ λοιπόν, δτι — δσο κι' άν τούς
φαίνεται ττερίεργο — κάθεται κατάχαμα, γιατί τα...
όπίσθια τού έξ άπορρήτων τοΰ όχίμνηστου Δομα-
σκηνοϋ, δεν είναι, δττως φαίνονται, καί τόσο., καλο
μαθημένα!...
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΑΙΟΝΥΣΟΖ,,
ΠΛΑ Ι· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
«ΜΙ/ΗΙΤΕ ΜΙίί»
(«ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ»)
Στόν "Αγιο Νικόλαο
Τό ΤΓθλυτελεοτερο
Έοτιατόριο — Μ—άρ
τής Κρήτης

Ένα εντελώς εύρωπαΐκό περιοάλλον
μέ έλληνικές τιμές.
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεηορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
• Καλή άρχή... Ή εφημερίδα μας ττηρε την ττρώτη
ρεκλάμα άττό Τραπέζα.
Πολλοί μάλιστα άναγνώστες μας ττού την είδον ί
στό ττερασμένο μας φΰλλο, μάς ρώτησαν αν ττρόκειτσι
γιά... φάρσα ή γιά... τρύκ.
Τούς καθησυχάζω: Πρόκειται γιά τΤραγματική ρο ■)
κλάμα, ττού θά πληρωθη άττό τό ταμεϊο τής ΕΤΒΑ.
Τώρα, βλέπετε, ττού £τταψαν νά δίνουν τα τεραστία
δάνεια, μείνανε καί μερικά λεφτά γιά τούς... αλλους
Κι' εμείς είμαστε άττό αύτούς, δηλαδή τούς.... άλ-
λους, τούτέστιν τούς μικρούς, κι' δχι τούς... μεγάλους.
θ Πολύ .. ένημερωμένοι, τέλος ττάντων, οί Άρχισνντά ]
χτες των εφημερίδων «Πατρίς» καί «Άλλαγή»! Δη-
μοσίευσαν συγχρόνως πρίν λίγες μέοες, δτι στίς 8
Νοεμβριού διεξάγεται δ!κη στό Ήράκλειο μέ μηνυτή
τόν Δήμαρχο κ Μανόλη Καρέλλη καί κοπηγορούμε-
νο τόν Μάνο Χαρή.
Δέν ξέρω την κοινή... ττηγή τής ττληροφορίας τους,
άλλά όττωσδήτΓοτε δέν ήταν κα! ττολύ... δροσερή. Για¬
τ! άττλούστατα, τέτοια οίκη δέν έχει όριστεΐ.
Φτάνουν τώρα δλοι οί άλλοι ττού τηχροτΐτέμτΓθυν
σέ δίκες τόν διευθυντή μας, άλλά νά τόν... καθίζουν
στό σκαμνί κα! οί συνάδελφοί τού καί μάλιστα μέ
την... φαντασία τους;
Έ, δχι κι' έτσι βρέ Σταΰρο μά τόν... σταυρό οου
κα! βρέ Γιώργο μά τόν (Μανώλη)... Χριστό σου!....
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
25 ΟΚΪΛΛΡΙθΥ .1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΆ,, ΚΡΗΤΗΣ
ίΐΛΐΔΑ *
**■
Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑ ϊ' ΕΝΑ ΧΑΜίίΤΗ
ΤΟΥ ΜΙΝΛΛ ΚΡΗΤΑΡΧΗ
Α&ερφέ μου,
Στίς κρίσιμες τούτες ώρες
πού ττερνά τό μαρτυρικό νησί
μας, τταιρνω την πέννα στό
χέρι νά σού γραψω δυό λό-
γιχ Θέλω νά σού Φανερώσω
τίς άντκτυχίες μου καί τούς
φόβους μου γιά την τύχη καί
τή μοϊρα αυτής τής προδομέ
νης Φυλής κι' άδούλωτης ρά
τσας. Οσαι καμωμένος άττό
τό ίδιο μ' έμένα χώμα, εΐσαι
ζυμωμένος άττό τό ϊδιο αίμα
καί θα μέ καταλάβεις.
Άδερφέ μου,
Ζοΰμε καί κινούμαστε σέ
μιά τρομαχτικά έπικίντυνη έ
ττοχή. Γνωστοί κι' άγνωστοι
έχθροί, όρμήσανε σάν κορά-
κια, ττάνω στήν καταπληγω-
μένη σάρκα τοΰ νησιοΰ μας
καί θελουν νά την φάσε. Άδί
σταχτοι προδότες κι' έγκλη
ματιες έπιδουλεύονται τό: 1-
ερά καί τα δσια της γενιδς
μας καί της ράτσας μας. Έ
διδουλεύονται την ττατρίδα
μας, τή θρησκεία, μας, την
οίκογένειά μας καί την περι-
ουσία μας. Μάχονται νά έξα
λείψουν τή λεδεντιά καί την
άντρειωσύνη τής ψυχής μας
καί νά σβήσουν τούς θρύλ-
λους καί τίς παραδόσεις των
προγόνων μας. Κι' εΤμαστε
— έσύ κ ι" έγώ, άδερφέ μου
Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΠΟ
§ £υνεχ. αηβ την ί,βλ. ι
σουν ή Τσως θά δοηθήσουν τή
γιηκπκα στο ν' άποχτησει ττε
ρισσοτερες πρωτο6ουλιες, πε
ρισσότερη ελευθερία καί κα-
τα οννέττεια ττερισσότερη ύ-
παιθΐΛ«ότητο>.
Φεύγοντας άπ' τίς γυναΐ
«ς τοθ Σ.ΔΠ, ρωτήσαμε
μέσα άπ' τό ανώννμο πλήθος
ττού διάδαινε άνέμελα. ΟΙ έ-
ρωτήσεις μας τίς ξάφνιαζαν.
Πολλές άποΦεύγουν ν' άπαν
τήσουν. Βρισκόμαστε στό δι
καοτικό μέγαρο την ώρα
τής τταύσης τής εργασίας.
Ρωτάμε την πρώτη κυρία πού
βλέττουμε μπροστά μας. Εί¬
ναι ή κ. Π.Α. 40 χρόνον δικα
οτική ύπάλληλος. Μάς λέει:
«ΕΙμαι κατά τοΰ αύτομά-
του γιατί θά ώδηγήσει στή
διάστκχση τής οικογενείας.
Ό πολιτικάς γάμος είσαι 6-
ττλο εναντίον της θρησκείσς.
Π' αύτό εΐμαι εναντίον τού».
Ή δις Μ.Δ 22 χρόνων ύ-
ττάλληλος, λεει:
«.ΕΓμαι κατά τού αυτομά¬
τον, γιατί τελικά πάντσ ή
γυναίκα βγαίνει χαμένη». Τή
ρωτάμε γιά τόν ττολιτικό γά-
μο καί μάς λεει δτι δέν ξέ-
ρει τί είναι. Τής έξηγούμε καί
μάς άπαντα ότι είναι κα¬
λάς! Ι».
Ήδις Α.Χ. 19 χρόνον εί¬
ναι «κατά τού αύτομάτου καί
τού ττολιτικοΰ γάμου», ώστό
σο δέν τό αίτιολογεΐ.
Κλείνοντας/Γήν ερευνά μας,
μττοροϋμε νά ποΰμε συμπερα
σματικά, δτι, ή αντιδράση
γιά τό αύτόματο καί τόν ττολι
τικό, ττροερχυται ώς έττί τό
πλείστον άπό τή γυναίκα. Αύ
τό άτΓθδείχνει δτι ή γυναίκα
στόν τόπο μας δέν έχει ακό
μα ξεπεράσει τίς προκατα-
ληψεις, Γσως γιατί δέν έχει
γίνει οικονομ ικά άνεξάρτητη.
Ένας έπιπλέον λόγος, είναι
δτι δέν έχει συνειδητοποιήσει
δτι ή αντίδραση αύτη, γίνε
ται τροχοπέδη στήν έξέλιξή
της. Πολλές Φορές, μένει κολ
λημένη στήν έπιψάνεια άδια
φορώντας γιά την ούσία. Ό
τίτλος της €ζωντοχήρας> την
τρομοκροπεΤ. Ένδιαφέρεται
ττιότερο γιά τή γνώμη τοθ
κόσμου, ττσρά γιά την άνεξαρ
τητο—οίησή της άττό τό: 6ε-
σμά —ού την κοταδυναστεύ-
ονν. Αυτού τοθ εΤδους οί συμ
βατικότητες γίνονται Ιδιαίτε
ρα Φανερές στίς έτταρχίες
ττού Ιχουν κατά κάποιο τρό
τγο τους δικούς τους άγρα-
Φους νόμους. Ίό παρηγορο
σε ολη αύτη την ίστορία, εί¬
ναι ότι τουλάχιστον οί νεοι
άνθρωποι, έχοντος μετατοπι-
σει τίς άξίες σέ σωστότερες
δάσεις τΓροστΓαθούν νά δημε-
ουργουν είλικρινότερες σχέ-
σεις. Ή αυξήση των οιαζυγί
ών, είναι καί μιά άπόδειξη, δ
τι τα ζευγάρια τταραδέχονται
πιά, δτι απέτυχαν κι' έχουν
τό θάρρος νά κυττάζουν μπρο
στά. Έλττίζουμε κι' εύχόμα
στε αύτη ή «θεώρηση πρα-
γμάτων» νί γίνει ευρύτερη,
ώστε ή κοινωνία μας νάναι
δχι σέ τι—ικά, άλλά σέ ττρα
γματικά γερά θεμέλια οτηρι
γμένη. ,Ακόμα εύχόμαστε, ή
Πολιτεία νά δοηθήσει ώστε
νά ττάψει κάττοτε ό εκβια-
σμός άνθρώπου άπό άνθρω-
ττο — συνηθισμένο φαινόμε-
νο δτοτν ό ένας δέν δίνει δια
ζΰγιο — ττού ΰττοδιδάζει, καί
προσβάλλει την άνθρώτπνη
άξιοττρέπειοι
"Ισως άν κότποτε γίνει αύ
τό, νά ττάψουν νά ύπάρχουν έ
ξομολογήσεις σάν τίς τταρα
κάτω, ττού μάς μειώνουν δ-
λους.
«τΗρβο: άττ' τό χωριό μου
σέ ήλικία 12 χρονων. "Ενα
χρόνο άργότερα γνώρισα ένα
άνδρα άρκετά χρόνια μεγαλυ
τερό μου. Δημιούργησα 6ε-
σμό γιά νά μοϋ έξομολογηθεΐ
μερικούς μήνες άργότερα, ότι
είναι —αντρεμένος, ζεΐ σέ διά
σταση, άλλά ή γΐΛ«ίκα τού
δέν τού δίνει διοόζύγι©. Τότε
ήμουνα τταιδί. Συνέχισα, για
τί σ' αύτη την ήλικία ένα τται
δί άττό χωριό, γελιέται εύκο
λα..., "Εχουν ττεράσει άττό τό
τε 15 χρόνια. Τώρα νοιώθω
γρηά. Ή κατακραυγή τής
κοινωνίας μέ άκολουθεΤ παν-
τοθ. Γιατί δμως; ΓΙΑΤΙ;
Σάς ρωτώ κι' άτΓαντηστε
μου. Άνθροτωι μέ ποιούς νό
μους καταδικάζετε την ά-
γάττη; "Ανθρωττοι, μέ ττοΐους
νόμους έδραιώνετε τόν έκ-
βιασμό; Άνθρωποι, ττοθ άρ-
χίζει καί τΓθΰ τελειώνει ή ή-
θική σας; Στήν άλήθεια ή
στό ψέμμοο;...»
Άγοπτητή μας Α.Π., γρηά
27 χρόνων, εμείς οί άνθρω-
ττοι δέν ξέροι/με, δέν μττοροθ
με νά σ' άτταντηστχ/με...
ΑΛΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΨΙΑΑΚΗΣ
— υι.οχραομενοι με το οττλο
στο χ4-*>« μ*- οραη κι' αοουΛθ)
τη τι|»/ νΆΊ να υπεραοΊτισω
μ*, τυ χι*>μα «ου μας γεννησε
και μας αν^,σρεψί.. ΐΝα οιεκοι
κιισωμε το υφιστο κΓ αναφαι
ρ*·το αγασο τού οτνσρωπου
και τού τταΛΐτη: την ανεςαρ-
τησια της τταπτρικης τού γης
κωι την ατομικη τού εΛευθ£-
ρια. Να θιι^κοικησωμε το $υ
σικο οικαιωμα να ςησωμε ε-
Λευοεροι στον τοττο μας, να
μαστε εμείς τα άφεντικα τού
τοτγου μας.
Για 'οες! "Ολες οί φυλες
κι' δλες οί ράτσες, δλες οί
άττο6ολες τού Θεοΰ, θελουν
νά κάμουν κοςτοχή στή σάρκα
τής πατρίδος μας. Καί την
έξοττλίζουν μέ Βάσεις τού Θα
νατου άττ' άκρη σ' άκρη. "Ο¬
λες οί Φυλες κι' οί ράτσες θε
λοϋν νά ττεράσουν άπό ττάνω
της καταχτητές κι' έττιδήτο-
ρες. Άμερικανοί, Ρώσοι, Ε¬
βραϊοι, Τοΰρκοι, ΝΑΤΟ,
ΣΙΑ, ολα τα κατακάθιατής
δρωμιάς καί τής σοπίλας ςε
χύθηκαν σά λά6α ήφαιστείοι/
νά κάμουν οττάχτη τό κορμί
της.
Άδερφέ μου,
Όταν έσύ κι' έγώ, εΓμα-
στε μονιασμένοι, μή Φο6&-
σαι.
Όμως τώρα τελευταία ά-
νησυχιτικα σΰννεφα πλανιών
ται κατω άπό τό γαλανό ού
ρανο τής ττατρικής μας γής.
Άορατοι δολοφονοι, κοινοί
έγκληματιες, άθΓύστολοι κι' ά
διαντροποι πρςκ5ότες, θελουν
να μας χωρίσσυν για νά μπο
ρουν άνενοχλητοι νά ττετύ-
χουν δ,τι /{ίεχρι σήμερα τους
ηταν άδυνατα
θυμήσου, άδερφέ μου, τό
μθθο τού Αίσώπου μέ τούς
ταύρους καί τό λιοντάρι.
Είμαοτε — έσύ κι' «ίγ'·
τταλληκάρια γιατί έχομε α-
δούλωτο αϊστημα μέσα μας
τόν έρωτα τής λεχττεριάς καί
τό ξέρουν καλά οί έχθροί μοις.
Γιά τουτο μάχονται νά μάς
χωρίσουν. Καί μάς δημιουρ
γοΰν συνέχεια ττροδλήματα.
Πότε μέ τα ναρκωτικά τους,
τΓΟτε εξαγοράζοντας τή γή
μας, ττότε μέ τα Πανετπστή
μιά τους, ττότε έξάφτοντας
τόν άτομικισμό μας. Εί δ ικά
παίζουν «αί ποντάρουν σ' αύ
τό τό τελευταία
Άδερφέ μου,
Όταν — έγώ κι' έσύ —
νιώσωμε ττώς Κρήτη δέν εΤ-
ναι γιά μενά μόνσ τό Κά-
στρο, καί γιά σένα μόνο τα
Χανιά, αλλά όΛόκληρο τό
νησί, τΓού κοίτεται ξαττλωμέ
νο μέσα στά γαλαν& νερά
τού Αίγαίου, άνάμεσα Εύρώ
ττης, Άσίας κ»' Άφρικής, τό
τε θαχωμε τό δικαίωμα νά λε
γόμαστε ττρίχγματικοί Κρη
τικοί.
Σ6ήσε μέσο άττο την καρ
διά σου τα σύνθρα ττού χωρί
ζουν τούς Νομούς. 'Αστα μό
νο στό χάρτη καί στό 6ι6λίο
τής Γεωγραφίας. Μή λές:
Κρήτη εΤνχχι μόνο τα Χανιά.
Πές: Χανιά εΤναι δλη ή Κρη
τη. Νά ττβ κι' έγώ: Κρήτη
δέν είναι μόνο τδ Κάστρο· Κά
στρο είναι όλόκληρη ή Κρή¬
τη· άττό την Γρονττοθσα ώς
Τηλ. 287670
τό Τοττλοΰ ΜοναοτΓήρι. ΑΑπ
λές: Ό Γιός τοθ Ψηλορείτη
(Βενιζέλος) εΤναι Χανιώτης.
Νά ττώ κι' έγώ: Ό Καζαντζά
κης δέν είναι Καστρινός· *Τ-
ναι Κρητικοςδ Μή λές: Ό
Δασκαλογιάννης μας. Νά
μην ττώ κι' έγώ: Ό Κόρα¬
κας κι' ό Ξωττατέρας. Μην
καυχηθης γιά τή Μάχη τής
Κρήτης. Νά μην καυχηθώ κι'
έγώ γιά την Κνωσό καί τή
Φαιστό. Όταν ΤΓης: Ό Κα¬
ζαντζάκης μας >κά ττώ κι' έ¬
γώ: ό Βενιζέλος μας. Όταν
ποΰμε κι' οί δυό: τό Άρκάδι
μας, τό Μελιδόνι μας, ή Μί-
λατός μας, τότε δέ θαμάστε
ουτε Χανιώτες, ούτε Καστρι
νοί, άλλά Κρητικο!!
Άδερφέ,
Περνουμε κρΐσιμες στι-
γμές καί τό ξέρεις. Οί μέγα
λσι θελουν νά μας χωρίσουν,
Βάλε τό χέρι σου στήν καρ-
διά σου καί τταρε άττόφαση.
"Άν μέσα στή σκοτεινάγρα
ττού μας έχουν ρίξει οί μέγα
λοι, νιώσεις κάιτοιο χέρι νά
ζητά τό δικό σου, θαναι τό
χέρι μου.
ΣψΤξε το μέ άγότττη.
ΜΙΝΠΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΑΗΨΕΙ.
Φίλες μ,
Πρίν λίγες μέρες, στή ονγ
κέντρωση ττού διωργάνωσαν
τα μέλη τοΰ Σ.Δ.Γ. γιά τό
Ήράχλειο (Συλλογος Δημο-
κρατκοών Γυναικών), έκπρό-
σωττο^ τοΰ Σύλλογον, μίλη-
σαν γιά τή θέση τής γυναί¬
κας στή σημερινή 'Ελληνική
πραγματικότητα, μιά θέση,
ττου κάθε αλλο ττάρά άξιοζή
λευτη εΤναι. Άκόμα, την ίδια
ττερίττου χρονική στιγμή, ά-
κουγότανε μιά όμιλία στό
θέατρο Διάνα τής Αθήνας
σχετικά μέ τίς άνήλικες έργσ.
ζόμενες στόν τόττο μας, ττού
γίνονται δργανα έκμετάλλευ
σης στά χέρια άσυνείδητων
έργοδοτών. Καί τέλος, έτοι-
μαζότανε ό γιορτασμός τής
Παγκόσμιας 'Ηιμέρας τού
Παιδιοΰ. Τρείς έκδηλώσεις
ξέχωρες μεταξύ τους μά τό
σο δεμένες άν τίς κυτάξου-
με κατά βάθος.
Χαίρομαι ιδιαιτέρα γ' αύ
τή την σύμτττωση γιά δυό λό
γους. Ό ένας γιατί αττοδει-
κνύεται μέσ« άιτ' τίς τρείς
αύτές έκδηλώσεις, δτι ή προ
σττάθεια δλων μας ττρέττει νά
στρέφεται γύρω άπ' τόν
τΐυρήνα τής κοινωνίας κι' ό
δεύτερος γιατί, διατπστώνω
δτι ένας άριθμός γυναικών
τής τγόλης μας — έστω δχι
κι' δσο θαττρεττε μεγάλος —
έχει όργανωθεΤ, —ροστταθών
τας νά βοηθήσει, νά γίνουν
άττ' δλες τίς γυναΐκες συνει-
δητά, τα έμτΓΟδια τής έξέλι-
ξής τους.
Σίγουρα φίλες μου, θάχε
τε διαττιστώσει δτι τό ένα
άπ' τα θεματα των παραπά
νω έκδηλώσεων, δηλαδή τό
τταιδί, άττασχολεΐ Ιδιαίτερα
αυτή τή στήλη. Βασικός λό¬
γος ττου σνμβαίνει αύτό, εΤ-
ναι δτι ττρτχΓΐταθοΰμε κι' έ-
μεΐς, νά ονμβάλλουμε — στά
μέτρα των δυνατοτήτων μας
— στόν άγώνα γιά μιά κοι-
στόν άγώνα γιά μιά κοι-
νωνία καλύτερη πού θά γί¬
νει μιά πραγματικότητα, μό¬
νο αν προετοιμάσουμε καλά
τούς αΰριανούς "Ελληνες.
Γιά νά Φτάσουμε δμως σ' αύ
τό, θά πρέπει νά ξεπεράσου
με την ττνευματική στασιμό-
τητα τής 'Ελληνίδας — κατά
σταση γιά την όττοία δέν εύ
θύνεται —. Μά γιά νά πά-
ψει ή 'Ελληνίδα νά πιστεύει
δτι υστερεΤ άπό τόν "Ελλη-
να, θά πρέπει νά οννειδητο-
ποιήσει τα έμπόδια πού τής
Φράζσυν τό δρόμο γιά την
πνευματική έξέλιξη καί τή/
ευτυχία. Θά πρέπει νά δργα
νωθεΐ κα! νά παλέψει...
ΓυναΤκες, έχετε στά χέριοι
ΟΙ _ΦΑΚΙ ΑΝΟΙΠΑΠ ΑΑΕΧ
·§ £ννεχ. ««β την Χελ. 1
μέχρι σήμερα κατάφερε νά
έπιοιώση ό Έλληνισμός, πε-
ρισσότερο άπό τρείς χιλιά-
δες χρόνια, τουτο όφείλεται
στήν άν^ίστοοση, στόν άγώνα
κα! τόν ττατριωτισμό των 'Ελ
λήνων καί δχι στίς ύττοχορή
σεις καί την ήττοπάθεια.
Δηλώνουμε ότι τό «Χόραα
δέν χωρεΐ στό Α'γσΐο. 'Η α¬
ναγνωρίση δέ δικαιωμάτων
τής Τουρκίας στό ΑΙγαΐο, εί
ναι όλ!σβη>μα καί πράξη άχα ι
ρακτήριστη. Πότε ό άψέντης '
Λαός ,έοωσε τό δικαίωμα
στήν Κυδέρνηση νά άναγνω
ρίση τούρκικα δικαιώματα
στό ΑΙγαΐο; Κάθε σταγόνα
τοΰ Αίγαίου, άντιστοιχεϊ μέ
ίσάριθμες σταγόνες 'Ελληνι-
κοΰ αΤματος, πού χύθηκε γιά
νά διατηρηθή ούτος ό χώρος
Ελληνικάς καί εμείς άνα-
γνωρίζουμε δικαιώματα
στούς τούρκους; Εμείς έχο¬
με δικαιώματα πέραν τοΰ Αί
γαίου κα! δχι οί πέραν τοΰ
Αίγαίου «μεμέτηδες».
Σάν 'Ελληνες, είμαστε ά-
ποΦασισμένοι νά μή παραχω
ρήσουμε ούτε σπιθαμή τού έ
θνικού μας χώρον, ουτε στα
γόνα άπό τίς Θάλασσές μας.
ΕΤναι μωρία νά δεχώμαστε
διαπραγματεύσεις γιά τό ΑΙ
γαΤο καί τόν έναέριο χώρο
μας, ύποσχάτΓτοντας έτσι τα
ατΓαραοίαστα δικαιώματα
μας.
Όμως ό τούρκικος έπεκτα
τισμός δέν άντιμετωπίζεται,
ουτε μέ συμβιβασμούς, ουτε
μέ ύποχωρησεις, άλλά μέ άν
τίσταση καί άγώνα.
Ή έξάρτηση της έξωτερι-
κής μας πολιτικής άπό την
Ούασιγκτων καί τό ΝΑΤΟ, ά
ποτελεΐ σφάλμα πού έγκυμο
νεΐ κινδύνους γιά την ελευθε
ρία, την έθνική άνεξαρτησία
κα! την έδαΦική άκεραιότητα
τής χώρας μας. ι
ΕΤναι μωρία δταν συνεχί-
ζουμε νά έναποθέτουμε την
τύχη τού Έθνους στήν Ούα¬
σιγκτων καί τό ΝΑΤΟ, σ'
έκείνους, ακριβώς, πού είναι
υπευθυνοι γιά την έθνική μας
συμφορά στήν Κύπρο.
Πώς είναι δυνατόν, οί λύ-
κοι, πού κσταχΓττάραξαν την
Κύπρο, ν' άποδώσουν δικαιο-
σύνη στήν Έλλάδα;
Πρέπει έπιτέλους νά πά-
ψωμε νά λέμε δτι άνήκουμε
στή «Λύση» άφού ξέρομε πό
Αύ καλά δτι ή «Δύση» ύπο-
σκάπτει κατά τόν πλέον Οπου
λο τρόπο, την έθνική άνεξαρ
τησία κα! την έδαφική άκε¬
ραιότητα τής χώρας μας.
Ή Έλλάδα πρέπει ν' άνή
κη στούς Έλλτ,νες, Πά νά
γίνη δμως αύτό πρέπει τό
ταχύτερον ουνατό νά καταρ-
γηθοθν οί ξένες Βάσεις καί
ή έξοδό μας άπό τό ΝΑΤΟ
νάναι άληθινη κι' άμετάκλη.
τη. Ή πλειοψηφία τοθ Έλ-
ληνικοϋ Λαοΰ άπαιτεί άπό
την Κυβέρνησή τού την κα¬
ταργήση των ξένων Βάσεων
καί την όλοσχερή καί παντο
τείνη έξοδό μας άπό τό ΝΑ¬
ΤΟ. ' *'
Άν ή Κυβέρντκτη άμφιβάλ
λει, άς κάμη ένα δημοψήΦι-
σμα γιά τίς ξένες Βάσεις καί
τό ΝΑΤΟ νά δή τί θά πή καΐ
τί θ* αποφασίση σχετικώς, ή
πλειοψηφία τοΰ ' Ελληνικόν
σας την δύναμη τής μητρότη
τας καί της διαπαιδαγώγη-
σης. Παλέιΐ/τε ήρτε τώ παι¬
δία πού γεννδτε νά μην στέλ
νονται σάν μοσχάρια γιά
σφαγή, στά Βιετνάμ ή στά
κέντρα τής ΕΣΑ. ΓυναΤκες
άς δώσουμε δλες μαζί τα χέ¬
ρια κι άς προχωρήσουμε στό
γκρέμισμα τής κοινωνίας
των ταμποΰ καί των προκα
ταλήψεων πού άφοΰ μ&ς άττο
κοιμίσει μάς όδηγεΐ στόν
πνευματικό θάόνατο. ΓυναΤ¬
κες, άς θεμελιώσουμε ^λες
μαζί την κοινωνία τής εΐρή-
νης καί τής άδερφωσυνης, δς
πολεμήσουμε μέχρι θανάτου,
την ψευτιά, την ύποκρισία
καί την κατο—ίεση.
Φίλες γυναΐκες, φίλοι άν-
δρες, νέοι, νέες. Σάς άπλώ-
νουμβ τό χέρι καί προσμένου
με τή βοηθεία σας. Άπό τού
τη τή στιγμή, ή στήλη αυτή,
εΤναι στήν διαθέση σας. ΕΤ¬
ναι ή δικιά οας ή στήλη. Τό
δικό σας καί τό δικό μας μι¬
κρά άγωνιστικό βήμα. Γρα-
, φτε μας τα προβλήματά σας,
δποια κι' άν εΤναι, μέ θάρ¬
ρος κι' εΐλικρίνεια, καί μεΐς
άπ' τή μεριά μας θά προσπα
θησουμε νά σάς βοηθήσουμε.
Μιλήστε μας γιά τα παιδία
σας, γιά τα προβλήματα τής
δουλειάς σας, γιά τό κάθε τί
πού σάς άπασχολεΤ. Κάντε
τή στήλη αύτη τή ζωντα-
νή εΐκόνα τής Έλληνικής πρα
γματικότητας. Τής δικιά
σας, τής καθημερινώς πρα-
γματικότητας.
Περιμένουμε....
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ,
Η ΑΙΑΙΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Λαοΰ.
"Ας μή ττροχωρή σέ συμ
φωνίες πού είναι άντίθετες
μέ τό λαϊκό αίαθχχμα καί αί
ττ,μα καί οί οποίες έγκυμο-
νουν κινδύνους γιά τό έθνος.
Σάν "Ελληνες πατριώτες
κα! δημοκράτες, πρέπει να
στραφούμε ένάνταα στόν Άψιε
ρικάνικο καί Νατοϊκό Ίμπε
ριαλισμό, πού ττροκλητικα έ-
νισχύει καί τροφοδοτεί τόν
τούρκικο έτΓεκτατκτμό σέ βά
ρος τού έθνικοΰ μας χώρου.
Σάν άπόγονοι δέ των ήρώ
ών τής τρισχιλιετοΰς ίστο-
ρίας μας, καταδικάζόυμε την
πολιτική τής ύποταγής, τής
ήττοπαθειας, τής συνθηκολο
γησης, των συμβιβασμών καί
των ύποχωρήσεων.
Καλοΰμε τόν Ααό σέ ένό
τητα γιά άγώνα καί άντίστα
ση σέ κάθε τί πού ϋποσκά-
πτει, την ελευθερία, την έθνι
κή άνεξαρτησία καί την έδαφι
κή άκεραιότητα τής ' Ελλά¬
δος μας.
Καλοΰμε την πνευματική
ήγεσία σέ άφύττνηση καί ά¬
γώνα.
"Αν ή πνευματική ήγεσία
συνεχίση τή σιωπή καί την
άδράνεια, είναι άχρηστη ή
Ο^ικψξή της, άφοΰ θά άποτε-
λείται άπό ζωντανούς νε-
κρούς.
"Ελληνες, γρηγορεΐτε.
Σφακιά Κρήτης 6-10-76
Οί ΣΦακιανοί Ίερεΐς
Μιχαήλ Δαμανάκης
Νικόλαος Γιαννουλάκη^;
Κων)νος Χομπιτάκης
Νικόλαος Παπαδόστνφος
Γεώργιος Χιωτάκης
περί τού παραπάνω (Σ.Σ.)
οεν αναγραΦωμε το ονομα)
•— έγω οεν τον γνώριζα —
ές/χνεστει και μου εοηλωσε:
«Μχν αντιληφϋω τόν κυριο αύ
τον νά έρτΛ) στο Κόμμα, άά
χον πεταζω άπό το παράθυ-
ΑΝΗΣΥΧΟΝΤΑΣ — σέ
οννουασμό μέ δσα σέ πολύ
γενικες γραμμές παραπάνω
Ζάς αναφερω, περί συνωμο
σιας σέ οαρος τοΰ Κόμμα-
τος, περί Βενιζέλου κλπ. —
για τόν παρασκηνιακό ρόλο
τού κυρίου αυτού στήν πα-
ρεία τού Κόμματος, ,τηλεφω-
νω στόν εύρισκόμενο στήν ε-
τταρχία τού γιά τόν προεκλο
γικο άγώνα κ. Παπατέρπο
καί τού άναφέρω τόν δεσμό
τού κυρίου αυτού μέ τό Κόμ
μα. Ό κ. Παπατέρπος έξανί
σταται. Δέν μπορεί νά πι-
στέψη ότι είναι ουνατό αύ-
τός ό άνθρωπος τής χούντας
νά έχει ότίοιονδηποτε δεσμό
μέ το Κόμμα.
ΑΓΙΟΦλΣΙΖΩ νά Σάς ένη
μερώσω. Δέν τό κατοφάνω.
"Ερχουμαι πρός τόν σκοπό
αυτόν στά Γιάννενα. Δέν βρί
σκω την εϋκαιρία. Στά Πάν
νενα μαζί μέ τόν θανάση Τρί
τσα ονναντοΰμε τόν στρατη
γό κ. Άγόρο, τόν έρωτοΰμε
περί τούτου. Ό κ. Άγό
ρος μας περιγράφη τόν τελευ
ταΐο μέ πολύ μαιλανά χρώ-
ματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ
ΤΟΝ κ. ΧΑΣΑΠΙΔΗ
ΟΠΡΟΕΚΛΟΠΚΟΣάγώ
νας, ή έλειψη ύπευθύνων στό
Κόμμα, ή ττλφώρα δμως ά-
νΐλΐθυνοϋττευθύνων, ή σύγχι-
ση, τό ΧΑΟΣ καί τό βραχυ
κύκλωμα, πού έπικρατεΐ σ'
αύτό, δέν μοϋ έπιτρέπουν νά
βρώ κανένα ύπεύθυνο νά
τοΰ μιλήσω. Ξερωντος δτι καί
Σας είναι άδύνατο νά Σάς
δρώ σέ κενό χρόνο, άποφασί
ζω μέ κάποια άόριστη ελπί-
δα νά έρθω μαζ! Σας στίς
περιοδίες τής θεσσαλίας
κςά Μακοδονίας. "Ερχουμαι,
δμως, πάλι δέν κατορθων»
νά Σάς δώ.
ΕχυΝΓΑΣ πιά άποκτί-
ση την πεπο'ιθηση, δτι τό
Κόμμα όδηγεϊται σχεδιασμέ
να σέ μιά μεγολη ήττα, γρά
Φω καί στελνω στόν κ. Χασα
πίοη, στ'ις 7-Π-74 μιά έπι-
στολή — άΦοΰ προηγουμέ-
νω£ £νημερώνω σέ συναντησή
μαζίοτό γραφεΐο τοΰ Τρίτσα
την γραμματέα τού, γιά την
δλη κατασταση τού Κόμμα·
τος—πού τού έπισημαίνω, δ
τι ή όργάνωση τού κομματι-
κοΰ μηχανισμού έχει τεθεΐ υ¬
πό τόν έλεγχο προβοκατόρων
καί δτι τό οδηγοΰν σέ μιά ήτ
τα σάν αυτή τού 195&—(άν
τίγραφο τής έπιστολής αυτής
κρατά σέ κλειστό Φοχελλο ό
κ. Κώστας Κρυωνάς) —.
Στήν αύτη έπιστολή προειδο
ποιώ τόν κ. Χασαπίδη, πώς
καί ό Τδιος δέν θά εκλεγή 6ου
λευτής. Δυστυχώς τα γεγο-
νότα υπέδειξαν την όρθότητα
των έκτιμήσεών μου.
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΚΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Κύριε Πρόεδρε,
ΔΕΝ θά Σας κάνω πολιτι-
κοστρατιωτική άνάλυση, γιά
τούς έθνικούς κινδύνους πού
άντιμετωπίζει ή χώρα μας μέ
τό Κρητικό καί Μακεδονικό
πρόβλημα.
ΠΑ τό πρώτο, Σας άναφέ
ρω προηγουμένως μερικές λέ-
ξεις. Γιά τίς απόψεις μου,
τίς γνώσεις μου καί τίς άνα
λύσεις μου πάνω στό Κρητι¬
κό πρόβληιμα, μά καί γιά τα
κάποια ένδεικτικά καί άποδει
κτικό στοιχεΐα πού γνωρίζω
γι' αύτό, Σάς παραπέίμπω
στόν γνωστό Σας κ. Δημήτρη
Κοχαοελάκη. Άκόμα γιά τό
τί γίνεται στήν Κρήτη καί
γύρω άπό αυτήν, μ—ορε» νο-
μίζω νά Σάς ένημερώση κά-
πως ή Κυρία Τσουδερου —·
την όττοία δέν γνωρίζω —
γιά την όποία άπό τόν κ. Ν.
Αντωνακάκη έμαθα, ότι γνω
ρίζει μερικά σοβαρά πράγμα
τα.
(Συνεχίζεται)
Ό χώρος ούτος — καί πολύ μεγαλύτερος — κοπαλαμβά-
νεται, κατά καιρούς, σέ δλες σχεδόν τίς έφηνμερίδες τής χώ
ρας άπό άνακοινώσβις, διαφημίσεις κα» διάφορες άλλες
πληρωτικές δημοσιεύσεις Τραπεζών καί Όργανισμών πού ά
νήκουν στό Κρατος ή έλέγχονται άπό αύτό.
Ή εφημερίδα αύτη, πού διανύί,ι τόν δεύτερο χρόνο τής έκ-
δοσής της, είναι ή μόνη σχεδόν σ' όλόκληρη την Έλλάδα
πού δέν πήρε καμμιά τέτοια πληρωτική δημοσίευση
Τράπεζας ή ΌργανισμοΟ.
Νά ζητήσωμε έξηγήσεις; Περιττό γιατί οί λόγοι είναι
γνωστοί: Ό οικονομ ικός ττόλεμος, είναι μιά μορφή τής γε·
νικώτερης προσπάθειας νά φιμωθη ό Τύπος πού λέ_ι την
πραγματική ΑΛΗΘ-ΙΑ, στόν Λαό.
Κι' δμως τα λεΦτά των Τραπεζών καί των Όργανισμών
άνήκουν στό«οννολο τοΰ Λαοΰ...
ΣΗΜ.: Γιά πρώτη Φορά προχθές ττ^ραμε διαφήμκτη άπό
την ΕΤΒΑ. Την εύχαριστοΰμε γιά την δίκαιη, έστω καί μέ
καθυστέρηση μεταχείρηση πού μάς εκανε.
•Α*
ΧΙΛΙΑΔ 4
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ4ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
29 ΟΚΪΑ ΒΡΙΟΥ ι97Α
αποψεις
•••••«■■■■•«■•■■■•«•■■••■••■■■••••β
ι! ■·■■■■·■·■■·■■■·■■■■■■■■
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ
ΕΚΤΟΣ ά—ό την εφημερίδα μας κα! μιά άκόμη, ή συνά
δελφος «Έθνική Φωνη», ττήρε άρνητική θέση, στήν... δψιμη
—ρωτοβουλία τοϋ σννεργάτη· τοΰ Πατακοΰ καί Άνδρεάδη
«Κρητικάρχη» Βογιατζάκη, γιά Συγκρητισμό.
Όσοι δέν διάβασαν τό περασμένο φΰλλο τής «'Εθνικής
Φωνης», άξίζει νά τό διαδάσουν γιά νά δοΰν, έστω κχ·
καθυστερημένα, ττοιός είναι ό ττερίφημος Βογιατζάχης,
ττού «ελέω διαφημιστικών κονδυλίων τού Φοίνικα» εΐχε συνη
θίσει μέχρι τώρα σέ λιβανωτούς, άπό ττοΛλά Κρητικά —
δυστυχώς — Ιντυττα.
'Υττάρχουν δμως καί δημοσιογράφοι σάν τόν Κατεργια-
νάκη ττού δέν άνήκουν στούς «ττληρωμένους κονδυλοφόρους>.
Μττράβο!
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ χθές δέν εΐχε λυθεϊ ή άττεργία των μουσικών τής
Δημοτικής Φιλαρμονικής, ττού άρχισε στίς 20 τού μηνός.
Όττως μάς ττληροφόρησε ή Διοίκηση τού «Παγκρητίου
Μουσικοΰ Συλλόγου» — στόν όποΐο ΐπτάγονται οί μουσικοί
τής μττάντας — άναγκάστηκαν νά άττεργήσουν έπ' άόρι-
στον Οστερα άττό τίς συνεχείς άναβολές γιά τή λύση των
δικαίων αίτημάτων τους καί τίς ττροθεσμίες ττού τούς ζητού
σε ό κ. Δήμαρχος.
Τό άττοτέλεσιμα είναι δτι φέτος, γιά ττρώτη φορά στά χρο-
νικά τοΰ Ηρακλείου, κινδυνεύει νά γίνη ή —αρέλαση τής
'Εθνικής Εορτής χωρίς τή Δημοτιική Φιλαρμονική.
Καί άν κάτι τέτοιο συμβεΐ, μεγάλη θά είναι ή εύθύνη τοθ
Δήμου, ττού θάτΓρε.ττε ένωρίτερα νά έχη έτπλύση τα δίκαια
αίτήψιατα των εργαζομένων μουσικών.
"ΒΡΑΔΥΝΗ., ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την κατργγελία τού βουλευτη κ. Κ. Μπαν
τουβά, ττού ήταν σνγκεχριμένη κατά 31 χουντικών «νσνών»
οί ότΓθΐοι δρούν στά Σώματα Ασφαλείας καί δχι γενική
κατά των Σωμάτων αυτών, ή εφημερίδα «Βραδύνη», έξοπτό
λυσε (γιά 4η φορά) έττίθεση κατά τοΰ καταγγέλλοντος
δουλευτη.
Την ττολεμική αύτη καί άπρόσμενη αντιδράση της «Βραδυ
νής», ττού την συμτταθούσαμε λόγω των άντιστασιακών της
ττεργαμηνών, δέν την καταλαβαίνσμε ,καθόλου. Μήπως άλη-
θεύουν οί φήμες πού φτάσανε στ' αΰτιά μας, δτι δηλαδή,
ή άντιοτασιακή δρσστηριότητα έξαργυρώθηκε.... ττλουσιο—α
ρόχως; "Ιδωμεν.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ
«....ΜΕΤΑ μεγίστης λαμττρότητος έτελέσθη χθές έν τή
ττόλει Ηρακλείου...»
Κάττως ετσι θά μττορούσαμε ν' άρχίσουιμε την είδηση γ>ά
τόν χθεσινό έορτασμό τού ΟΗΕ. Στήν άρχή μάς ττροκάλε-
σε έκ—ληξη τό —ρόγραμμα τού έορτασμού καί ή.... σ—ται-
στος άρχαίζουσα γλώσσα τού. Φαίνεται ττώς ή σεβαστή
Νομαρχία, ξέχασε δτι τα χαρτιά γράφουν έττίσημη γλώσσα
τοΰ Κράτους, κάττοιαν άλλη, ττιό προσιτή στόν Λαό.
Στόν —αραπάνω έορτασμό, προσκληθήκανε δλες οί Ά»
χές, 'ΕΞκπρόσω—οί Συλλόγων, Όργανισμών, Τύττου κλπ. Κι'
δλα αΰτά, γιά τόν έορτασμό τοΰ ΟΗΕ. Δέν μ—ορθΰμε νά
έξηγησουμε τί νόημα έχει ή τόση λαμπρότητα ή άκόμη κι'
ό ίδιος ό Όργανισμός ' Ηνωμένον "Εθνών, πού δέν εΐχε την
δύναμη νά άττοσοδήσει ή νά σταματήσει την ξενοκίνητη καί
έπεχτατική Τουρκική είσβολή σττγν Κύττρο.
Τόσο στή γλώσσα, δσο καί στή σύνταξη καί στό ττεριεχό
μενο, τό τταραπάνω ττρόγραμμα έορτασμοΰ, μάς θύμισε Ινα
άλλο ττρόγραιμμα γραμμένο τό 1883 στή Δημητσάνα άπό
κάποιο ύπενωματάρχη Έμμ. Λαγουδάκη.
Δέν τΓεριμέναμε άπό τόν κ. Νομάρχη νά ύττογράψει τέτοια
προγράμμ'ατα — γιατί δέν τπστεύουμε δτι είναι δυνατόν
νά τα γ'ράφει — άφού ή μέχρι σήμερα σταδιοδρομία τού
μάς έχει ττείσει δτι ττρόκειται ττερί σοβαροΰ καί μορφωμέ-
νου άνθρώπου.
"ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ,.
, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ τής χουντικής τΓαντοδυναμίας, κατεδαφί-
στηκε τό τταλιό χτίριο τού Γυιμνπσίου, τγού βρϊσχόταν στή
νοτική μεριά τής Πλατείας Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί).
Μέ την κατεδάφισή τού δημιουργήθηκε ένας δρόμος ττού
καλύτττει σήμερα τό διάστημα μεταξύ τοΰ ττάρκου καί τής
νοτικής ττρόσοψης τής ττλατείας.
Τα στοιχέΐα αϋτά, δηλαδή: «δρόμος στό Ήράκλειό» εί¬
ναι Ικανά νά κατατοτπσουν τούς άν^τ/νώστες μας γιά τα
τταρακάτω. Όπως δλοι οί δρόμοι τής ττόλης, καί ό τταραττά
νω είναι ττραγματικά άδιάβατος.
Δέ φτάνει δμως αύτό. Τό -άρχο χωρίζεται άττό τόν δρόμο
μέ έναν τοΐχο, ΰψους 80 περιττον έκατοστών. Κι' άκόμη, ου
τε άττό την μιά, οΰτε άττό την άλλη μεριά τοΰ δρόμαυ, ύ-
ττάρχει ένα πεζοδρόμιο, ττού νά έξυ—ηρετεϊ τούς πεζούς.
Στήν νοτική μόνο πρόσοψη,τής ττλατείας, ζούν περί τούς
100 άνθρωττοι, καί έξέτΓηρετούνται άττοκλειστικά άπό τό «ό-
μοίωμα δρόμου» πού άναφέραμε. Έκτός δμως άπ' αύτό σ'
ίνα κεντρικό σημεΤο μιάς ττόλης, ή κινήση ττεζών καί αύτοκι
νήτων, είναι μεγάλη. Κινδυνεύει λοιττόν άμεσα ή ζωή των
διερχομένων, λόγω τής ελλειψης πεζοδρομείου.
ΟΙ περίοικοι, ττροτείνουν νά γκρεμιστεΤ ό τοΤχος τού ττάρ
κου ττού τόν εχουν όνομάσει «Τεΐχος τού αίσχους τής χούν¬
τας».
ΈμεΤς, περιμένρυμε μιά σωστή ενεργεια ή μιά ΰττεύθυνη
άττάντηση, τόσο άττό Νομαρχιακής, δσο καί άττό Δημοτικής
ττλευράς.
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΖ ΖΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΙ ΑΛΛΗ φορά έχουμε άσχοληθεΐ μέ τό θέμα τού άρχι
τεκτονικοΰ έξαμδλώματος στήν ττλατεΐα τού Μουσείου Η¬
ρακλείου. Όμως, ττρός γενική κατάττληξη, ό τοϊ>ος αύτάς
παραμένει σ' ένα ζωτικό — ττιά — σημεΤο τής πόλης μας.
ΈκεΤνο ττού δέν μποροΰμε νά καταλάβουμε, είναι τό τί
λογής αΐσθητική έξυττηρέτεΤ. Καί λέμε αίσθητική γιατί ό-
ποιαδήποτε άλλη αΐτιολόγηση, έκ των -προτέρων άττοκλε'-
εται.
Έκτός δμως άττ* αύτό, είναι καί τό θέμα τής ζημίας ττού
παθαίνουν οί διάφοροι έτταγγελματίες ττού δημιούργησσν μιά
καινούργια έμπορΐκή «πιάτσα» στήν ττλατεΤα. (Όδός Παττα
λεξάνδρου κλττ.). Νομίζουμε δτι δσο κι' άν θεωροΰσαν α-
παραίτητο τόν τταραττάνω τοΐχο, την έποχή της δημιουργίσς
τού, σήμερα έτταψε νά ύπάρχει κάθε λόγος πού νά δικαιο^ο
γεΐ την υπάρξη τού. Ή ττλατεΐα τοΰ Μουσείου μπορεΐ νά έ-
ξελιχθεΐ σ' ένα θαυμάσιο Έμ—ορικό — Τουριστικό Κέντρο
καί είναι άδικο νά χρησιμοττΌΐεΐται μόνο γιά ττάρκιγκ τουρι-
στικών λεωφορείων.
Ό ΕΟΤ ίσχυρίζεται δτι έπιβάλλουν τόν τοΐχο λόγοι αίσθη
τικής κα! άκόμη, έττειδή προβλέ—ετο στό άρχιτεκτονικό
σχέδιο τού κ. Κοκοτοΰ. Σεδαστή ή γνώμη των αρχιτεκτό-
νων, όχι δμως καί άττόλυτη, μ»ά καί άφορά ένα Δημόσιο
χώρο, καί μάλιστα, ένα άττό τα κεντρικώτερα σημεΐα τής
ττόλης μας.
[ηποκηηγψΗ:
|'Ο αδελφάς τοϋ Παπαδόπουλου
|δέχτηκε πρόσφατα Έπιτροπές!..
ΣΤΑ Καλύδια της Τριχωνίδας καί σέ σττίτι γνωστοΰ χουντικοΰ τταράγοντα,
περί τα μέσα τού τΓερασιμένου μήνα καί κατά τίς δραδυνές ώρες, ό άδελφός τοΰ
διχτάτορα, Χαράλαμττος Πα-αδό-ουλος, δέχτηκε ττολλές Έττιτρσ-ές φιλοχουντο-
Οασιλικών άπό τό Νομό ΑΙτωλοακαρνανίας καί άπό την "Ήττειρο.
Στό παραττάνω σττίτι, (τό δνομα τού ίδιοχτήτη δέν δτνμοσιεύομε Υ«ά λόγους
σκοττιμότητας άλλά έχομε στή διαθέση κάθε άρμοδίου), μαζεύτηκαν διαδοχι-
κά ττερί τούς 300 κα! πλέον χουντοδασιλικοί, οί όττοΐοι εφταναν μέ αύτοκίνητα τή
νύχτα, άττό τίς γύρω ττεριοχές. Τα Καλύδια άπέχουν άττό τό Άγρίνιο 11 ψιόλις χι·
λιόμετρα.
Καί ρωτοΰμε τώρα: Τί κάνουν άραγε οί Άρχές "Ασφαλείας; Γ.ιατί δέν μττοροΰ
με νά πιστέψωμε δτι είναι δυνατόν νά μαθαίνωμε εμείς τέτοια ττράγματα καί νά
μην τα ξέρουν τα αρμοδία όργανα. Μήπως άληθεύει δτι ττολλά άττό αύτά έξακολου
θοΰν νά έλττίζουν στήν έττάνοδο τής Χούντας;
Π»ν
Όπωΐ €_ποββικν*οι»ν οί ΑριβμοΙ:
Πρϊτο τό ΉράκΑαο
ότά Πρό" Π ό -Λαχεϊα
Κι'δρως στά διανεμώμενα κονδύλια είναι τελευταϊο
'Αφιερωνεται στόν αφι¬
χθέντα ττροχθές στό ' Η
ράκλειο, άρμόδιο έττί
τού Άθλητισμού, 'Υφυ !
ττουργό Προεδρίας κ.
ΑΧΙΛΛΕΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΘΑΝ ΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
·) Συνέχ. άπο την Σ«λ. 1
στό καφενεΐο τής Αθήνας
«Μέγας Άλέξανδρος» μέ Φί-
λους τού, καί άρχισε νά κα-
τχχφέρεται εναντίον τού τρό-
ττου στρατιωτικής έκτταίδευ
σης, ύποστηρίζοντας την κομ
ματική γροομμή της τταράτα-
ξης στήν όποια άνηκε.
Λ
Λίγες μέρες ττρίν τό θάνα
τό τού, είδοττοιήσηκε ή οίκο
γένειά τού, δτι ό Δραίμυτι-'
νός είναι βαρεία άρρωστος σέ
Μεσσλογγίτικο Νοσοκομείο.
Μετά την έκττλη£η ττού δθκί-
μασαν, γνωρίζοντας δτι ό
γυιός τους δέν εΐχε ττοτέ κα
νένα πρόβλημα μέ την ύγεία
τού, ανεχώρησε ό πατέρας
τού γιά τό Μεσολόγγι. Όταν
δμως έφτασε, ό γυιός τού 6ρι
σκόταν νοσηλευόμενος στήν
Αθηνά.
Τόν ττρόλαιδε ζωντανό καί
ύστ&ρα άττό ττολλές ττιέσίΐς
ύ γυιός —- ττού φη-μιζόταν
γιά την δύναμη κςά την έγωϊ
στηκή τού ύπερηφάνεια — ώ
μολόγησε δτι τόν χτύπησε
κάττΌΐος Διοικητής Ζαχαρά-
κης καί Ιχασε την όχοή τού
άττό τό ίνα αύτί.
ΟΙ ϊδιες ττληροφορίες άνα
φέρουν δτι ό Ζαχαράκης -
ττού δέν τόν χτύπησε μόνο
μιά φορά — είναι ό ΧΑ-
ΜΕΡΠΗΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ», δττως τόν
χαραχτήρισε ό βουλευτής κ.
Κ. Μτταντουδάς μιλώντας
ττρόσφατα στή Βουλή γιά
τους 31 «νονούς» τής Χούν¬
τας, μέσα στούς όττοίους ά
νέφερε καί τόν παραττάνω
ττού ήταν Διοικητής τής ΚΥΠ
στό Ήράκλειό καί ίδιαίτερος
τού Διχτάτορα έν συνεχεία.
Μιλώντας μέ τό φιλικό ττε
ριοαλλον τού Δραμυτινοΰ,
ΤΓληροφορηθήκαΐμε δτι, ήταν
τόσο δυνατάς, ττού ότΓωσδηιτο
τε θά ντρετΓΟταν νά όμολο-
γήσει δτι τόν χτύττήσαν. Άκό
μη μάθαμε δτι δούλευε σάν
μττετατζής στό Αρκαλοχωρι,
ττράγμα ττού δηλώνει γιά μιά
άκόμη φορά την αρίστη κα-
τάσταση τής ύγείας τού.
Άλλες πληροΦορίες άναφέ
ρουν ότι στό Νοσοκομεΐο Με
σολογγίου έχει γραφτεΐ στό
βιβλίο είσόδου σάν αΐμορρα
γών,. Παρέμεινε δυό μέρες
καί στή συνέχοα μετεφέρθη
στήν Άθήνα.
Πληροφορούμαστε άκόμη δ
τι μετά ττού μαθεύτηκε δτι ή
ταν σοβαρή ή κατάσταση της
ϋγείας τού καιί ττηγε ό ττατέ
ρας τού νεκροΰ στό Μεσολόγ
γι, 6ρήκε συνυττηρετοΰντες
τοΰ γυιοΰ τού καί τού ώμολό
γησαν δτι εΐχε ύττοστεϊ 6α-
σανιστήρια!...
Την Κυριακή 17-10-76, οί
Συμιανάκης Γιάννης, Πανα
γιωτάκης Γιώργης καί Δραμυ
τινός Μιχάλης, ανθρωττοι τοϋ
στενοΰ οΐκογενειακοΰ ττερι-
βόλλοντος τού Δραμυτινοΰ,
ήρθαν στό Ήράκλειό γιά νά
μεταδοΰν άεροττορικώς στήν
Άθήνα. Είχον ττληρώσει μά
λιστα καί τα σχετικά είσιτή
ρια στήν «Όλυμπιακή». "Ο¬
ταν δμως πέρασαν άττό τα
γραφεία της τούς είπαν δτι
τα είσιτήριά τους έχουν άκυ
ρωθεΐ. Ρωτήσαιμε στό τμήμα
είσιτηρίων σχετικά καί μάς
είπαν δτι δέν ξέρουν καί ότι
μόνο ή Άσφάλεια θά μποροΰ
σε νά μάς πληροφορήσει.
Ή σορός τού Δραμυτινοΰ
έφτασε στό Βενιζέλειο την |
Τρίτη 19-10-76. Άμέσως μα|
ζεύτηκαν ττολλοί συγγενεΐς
φίλοι καί συντοττίτες τού φω
νάζοντας δτι ό Δραμυτινός
είναι αδύνατον· νά ττέθανε μέ
φυσιολογικό θάνατο. Ύττο-
στήριζαν μάλιστα ττώς όττοια
δήτΓοτε τΓαθοΛογική αίτία, μέ
τα σύγχρονα ίατρικά μέσα,
είναι άδύν—τ—ν νά ττροκαλέ-
σει τόν θάνατο σέ διάστημα
ενός μήνα.
Πολλά ττάντως τα έρωτη-
,ματικά, στά όποια έλπίζεται
νά όπτοντηση ή Εΐσαγγελική
έρευνα...
4*.
Μέσα σέ διάσττνμα λίγων σχετικά χρόνων, τα μέχρι ττρό
τινος άγνωστα γιά την ττεριοχτ, μοα; τυχερά άθλητ.κά τταιγνι
δια, έχουν κάνει αλματα δσον αφορα τίς είσιτράξεις.
Σίγουρα, αν ύττηρχε κάττοι« στατιστική ή άξιολογηση,
τό Ήράκλειό θαδγαινε πρώτο; καί καλύτερος ττελατης τού
ΟΠΑΠ. Τα κέρδη τού, δττως ».αί τού Όργανισμου Κρατι-
κών Λαχείων, άπό την ττεριοχί τοΰ Ηρακλείου, άνέρχονται
σέ τεραστία άριθμητικά μεγέθη.
ναι κατοχόρυφη. Αύτό οασι-
κά όφείλεται στό δτι άρχισε
τό Έλληνικό ΤΓοδόσφαιρο
καί άντικατέσητσε τίς στ/ν»
στες γιά τό εϋρύ κο»νό Άγ-
γλικές όμάδες στίς στήλες
των δελτιων. Όσο γιά την αν
ξηση σέ σχέση μέ ττέριον,
μτΓορούμε να ττοΰμε δτι σττου
δαιότερη αίτία ήταν ή ανο-
δος τού ΟΦΗ στήν Α' Έθνι-
κή Κατηγορία.
Γιά τα λαχεϊα, ύττάρχει έ
να «στάνταρ» ττωλήσεων.
Σέ μιά ττόλη 100.000 κα
τοίκων, τα 23 ττραχτορεΤα
ΠΡΟ—ΠΟ ττού ΰτταρχουν, εί
ναι ττολλά. "Αν ληφθεΐ δμοβς
ύττ' δψη δτι ό άριθμός των ά
—ασχολουμένων στό δλο κύ-
κλωμα, είναι ττολύ μεγαλύτε
ρος. Έκτός άπό τα ττραχτο
ρέισ των λαχείων, σέ κάθε
δρόμο θά συναντήσει κανείς
ΚιΓ άττό λίγους πλονόδιους
ΑΥΤΗ τή στιγμή, στήν ττε
ριοχή ■Ηρακλείου, λειτουρ-
γοΰν 23 ΠραχτορεΤα ΠΡΟ—
ΠΟ καί Λαχείων. Κι' δσον ά
φορά τό ΠΡΟ—ΠΟ, ή αύξη
σή τού, σέ σχέση μέ την καλο
καιρινή καί την άντίστοιχη
περσυνή χρονική περίοδο, εί
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Λόγω έττίκαιρης Ολης
ή συνέχεια τής ερεύ¬
νας μας
«ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ
ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
Στό έπόμενο, ό κατά·
λογος τ»ν έπιτελών.
189.000 έργατικά
ΑΓΟΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΤΑ: «ΑΑΑΑΓΗΣ»
ΚΑΙ Ε. ΧΑΡΕΛΛΗ
Ό Δημοσιογράφος κ. Μ!
νως Παττουτσάκης, ττρώην,
'Αρχισυνττχχτης τής έφτ»μερί- ,
δας «Άλλαγή» καί στενος ι
συνεργάτης τοΰ Δήμαρχον
κ. Καρέλλη (μετεΤχε καιί στό
ψηφοδέλτιό τού), ΰττέδαλλε ά
γωγή έργατικής άτΓθζημιώσει
ως κατά της τταραττάνω έφη
μερίδας, την οττοία έκττροσω
ττεΤ νομικά ή σύζυγος τοΰ κ.
Δημάρχου Φαρμακσττοιός, κυ
ρία Εύαγγελία Καρέλλη.
Ό κ. Πά—ουτσάκης ζητά
τό ττοσον τόν δραχμών 189.
033, γιά μή κοίταοληθεϊσες ύ
ττερώριες, έττιδόματα κλττ.
Ή έκδίκαση της τταραττά
νω άγωγής θά ττραγματοττοι
ηθη στό Πρωτοδικεϊο Ηρα¬
κλείου, τό Σάδοατο 6 Νοεμ
βρίου 1976, θά καταθέσουν
δέ σάν μάρτυρες, δτιμοσιο-
γράφοι καί τνττογράφοι.
λαχειοττώλες.
ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ
Τα τελευταία χρόνια τα τυ
χέρα παιγνίδια γενικά, έχουν
κατακόρυφη αυξήση στό Ή-
ράκλειο. Ιδίως, την ή
—ού μάς έρχεται λόγω των
γιορτών, Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς, τα ποσά ττού
διατίθενται γιά τέτοια ττοι-
γνίδια φτάνουν σέ άστρανομι
κά μεγέθη.
Γιά την τΓϊρίτττοση ομως
αύτη, υττάρχβι ή αύστημη |ν|0
μοθεσία κι' ή ά-αγόρεΰοη
"Ετσι μιά «διέξοδος» είναι
τό Λαχεϊο. Κυκλοφορούν τό
τρία οασικά Κρατικά Λα-
χεΐα. Δηλαδή: Λαικό, 'Εθνι-,
κό καί ΕΙδικό Κρατικο. Κι' 6
σον μέν άφορά τα δύο τελΐυ
ταία, φτάνουν σέ ψηλά ποσα
τα κερδη, δχι δμως τόσο δσο
τοϋ Λαϊκοΰ.
Ύπάρχουν σήμερα πέντί
ττρομηθευτικά Γΐραχτορεΐκ
Λαιχείων τα ότΓοΐα φΐρνουν
γύρω στίς 220.000 κομμά-
τια Λαϊκού, σύμφωνα μέ υπο
λογισμούς μας γιατί οί ττερΐϋ
σότεροι Πράχτορες αρνηθή
καν νά μάς δώσουν τόν άρι-
θμό των Λαχείων ττού διαθε
τουν κάθε έδδομάδα.
Ό Όργανισμός Κρατικων
Λαχείων, εΐσττράττει δηλαδή,
μόνο άτΓΟ τό Λαϊκό, γύρω
στά δυό έκατομμύρια διακο
σιες χιλιάδες κατά δδομά-
δα.
Σύμφονα μέ άττλούς ύττολο
γισιμούς οί μηνιαΐες εΐςπτρά
ξεις άνέρχονται στό ττοσόν
των 10.000.000 καί οί έτήσι
ες, στό ποσόν των 120 έκα-
τομμυρίων δραχμών!...
(Συνεχίζεται)
ΓΛΕΖΟΙΤ
£ννεχ. απ,ο την
ι

Οχι, Κύριε Καραμανλή
Εορτές
Αυριο έορτή τού Άγίου
Δημητρίου, ό ίατρός κ. ΔΗ¬
ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΕΛΟΠΑΝ-
ΝΑΚΗΣ δέν έορτάζει όντε δέ
χετε έττισκέψεις.
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Ι)
ΖΛΛΙΛΛΊχΧ
Τηλέφ. 286-713
"Εναρξη χειμερινής ττεριόδου, την Πέμτττη 28 Όκτω-
βρίου, μέ τόν εθθυμο καλλΐτέχνη Κρητικής μουσικής
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φονκάκης, μέ τα χρυσά δά-
χτνλα κα! ό Γιώργης Πουλορίνης.
·. Συνβχ. άπο την £Λ. 1
στεύετε δτι μάς ώφελούν σάν Κράτος.
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ριζικά μαζ! σας, κυριε Πρωθυττουρ
γέ καί νομίζομε δτι έχομε ένα τέτοιο δικαίωμα, ττού
είναι συγχρόνως χαί έθνική γιά μάς υποχρεωθή.
ΣΑΣ τό τονίσαμε έττανειλημμένα καί σάς τό ξανα-
λέμε ΟΓΓτερίφραστα καί τώρα: Δέν θά δεχτοΰμε τίς
Ξένες Βάσεις στήν Κρήτη, γιατί σάν "Ελληνες καί
μάλιστα άμεσα θιγόμενοι καί ενδιαφερομένη, ττιστεύο-
με άκράδαντα κα! γνωρίζομε πολύ καλά, δτι άττοτε-
λοΰν θανάσιμο κίνδυνο γιά τό Νησί μας.
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ κύριε Καραμανλή καί σταθμίσετε
καλά τίς εύθΰνες σας, —άνω στό σοοαρώτατο αύτό
θέμα, ττρίν ύπογράψετε όποιαδήττότε σύμβαση ή
ττρίν δεσμευθήτε μέ όποιονδήποτε τρόττο.
ΟΤΑΝ έτΓΐστρέψατε άττό την 11 χρονη άπουσία σας
καί σέ τγραγματικά δύσκολες γιά τό "Εθνος στιγμές,
άναλάβατε, έστω καί μέ δοτή άπό την ούρά τής
Χούντας έξουσία, τή διακυβέρνηση της Χώρας, δλοι οί
"Ελληνες, ττολιτικοί σας φίλοι καί μή, σάς είδον σάν
'Εθνικό ήγέτη καί σάν σύμδολο Άττελευθερώσεως άπό
την 7ετη τυραννία.
ΕΚΕΙΝΗ ακριβώς τή δύσκολη στιγμή, έσεΐς ό Με-
γάλος, ό Άνανεωμένος, ό Άναμορφωτής, ό Ήγέτης,
ζητήσατε — μεταξύ άλλων — τή βοηθεία — μικρή ή
μεγάλη δέν έχει σημασία — έμένα τού μικροΰ.
ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ττολύ καλά, δτι σάς την έδωσα, γιατί
πίστεψα — δπως, τόσοι αλλοι — δτι ττραγμαιτικά
την είχατε άνάγκη, γιά νά έγκαθιδρύσετε ττιό στέρεα
τή Δηιμοκρατία καί την Ελευθερία στήν Έλλάδα,
ΣΑΝ άντάλλαγμα τής ττροσφοράς μου, δέν σάς ζή
τησα τ ! ττοτ ε άλλο άττό ένα καί μόνο: άν χρεια- ι
στή νά βοηθήσετε την ίδιαίτερη ττατρίδα μου την Κρή
,τη, ττού ήμουνα σέ θέση νά γνωρίζω καλλίτερα άττό
έσας δτι κινδύνευε άπό τούς Άμερικανούς, να τό ί
ττράξετε.
ΚΑΙ τό υττοσχεθήκατε διά των στενών συνεργατών
σας, οί όττοΐοι μάλιστα μοΰ τόνισαν, δπως ξέρετε, την
άττόλυτη ελευθερία κινήσεως μου, μέσα στόν ττολπι-
κό χώρο σας, μέ τόν όττοϊο άν καί άντίθετος, λόγω
των σοσιαλιστικών ιμου θεσεων, οτυνεργόχΓτηκα.
ΔΕΝ ττέρασε δμως —ολύς καιρός μετά τόν θρίαμ-
6ο των έκλογών σας κχχί άπό τό στενό σας περιδάλ-
λον άρχισαν νά ά—ομονώνονται οί ύγειώς σκε—τόμε-
νοι, γιά νά κερδίζουν πάλι τό εδαφος ττροσττελάσεως
οί τταληρί σας κύκλοι τής ΕΡΕ, αύτοί ττού σάς εΐχαν. .
βοηθήσει νά άτΓοχτησετε τούς τίτλους τοΰ «βιαστή
κα! νοθευτή τής λαϊκής θελήσεως».
ΞΕΡΩ άρκετά ττράγματα, κατά σύμ—τωση, γύρω
άπό έσάς καί τα πρόσωττα τού —εριβάλλοντός σας,
άλλά τταρά ταυτα πίστευα — τταρ' δλες τίς έμ—ρα-
χτες καθημερινές διαψεύσεις — δτι τελικά θά κατα-
φέρνατε νά έπιβληθήτε καί νά κάνετε αύτό πού είχατε
σχεδιάσει μέ ξένους ττρός τίς ττοαληές άρχές σας ττροο
δευτικούς συνεργάτες, ερχόμενος άττό τό Παρίσι.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, οί τταληοί Έρετζήδες, οί άδιόρθωτοι
άκροδεξιοί, οί δανειολήτΓτες τής Χούντας, οί καλο—ερα
σάκηδες τής έξουσίας σας, οί καλομαθημένοι (ή μάλ¬
λον κοχομαθηιμένοι) τής ρέφας καί της ρεμούλας, οί
υττοστηριχτές τού ττολιτικοΰ κατεστημένου, οί άττόγο-
νοι των δοσιλόγων, οί φίλοι των Άμερικανών, άττλώ-
σανε τα πλοκάμια τοΰ μεγάλου τΓολύττοδα καί σάς
έγκλωβίσανε.
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ, δττως καί μερικοί άλλοι, νά σάς
ττροειδοτΓθΐήσω καί τό έκανα καί δημοσία, ά—ό τό
βήμα αύτό ττού λέγεται καί είναι γιά μάς «Ή Αλή¬
θειαι», αύτη ττού σεΐς ό ϊδιος χαραχτηρίσατε σάν
«άρετή τής Δημοκρατίας».
ΜΕ ΟΣΑ έκανα καί έγραψα μέχρι σήμερα, δέν κα-
τάφερα τί—ότε. Αύτό κατάλαβα δταν σάς άκουγα
ττρο,χθές μέσα στή Βουλή νά βεβαιώνετε τόν Έλλη
νικό Λαό, δτι οί Βάσεις, οί Άμερικάνικες Βάσεις τού
Θανάτου, εΐναιι... ώφέλιμες γιά τό ■"Εθνος.
ΟΧΙ, κύριε Καραμανλή, "Οχι, χίλιες φορές Όχι!
Κάττοιο μεγάλο λάθος κάνετε, γιοστί δέν μττορώ νά
τΓΐστέψω ττώς ένεργεΐτε ένσυνειδήτως, λέγοντας καί ΰ-
ΤΓοστηρίζοντας μιά τόσο μεγάλη κα! τόσο έπικίνδυνη
άνακρίβεια.
ΠΕΡΑ δμως άττό αύτό είναι δικαίωμα σας νά τό
τπστεύετε καί νά τό διαλαλήτε.
ΕΙΝΑΙ, δμως, κι' έμένα τού μικροΰ, δικό μου δικαί
ωμα νά έχω άντίθετη γνώμη, άφοΰ έτυχε νά γνωρίζω
ττιό κοντά άττό σάς, τή δολιότητα, τίς μηχανορρα-
φίες, τόν γκαγκστερισμό, τή λυκοφιλία, τό θράσος κα!
δπλα τα άλλα μύρια κακά τοΰ Σιωνισμοΰ καί των Σκο
τεινων Δυνάμεων πού ύπηρετεΐ ό Κίσσινγκερ καί ή
έγκληματική άλητστταρέα τού.
ΛΥΠΟΥΜΑΙ κύριε Καραμανλή ττού φθάσατε καί
στό σημεΤο νά ,μάς ΰποδείξετε νά ιμήν τους... ύβρίζομε,
άλλά νά τούς φερόμαστε μέ άβροφροσύνη καί εύγέ-
νεια, μέ αίσθήματα δηλαδή, ττού είναι τελείως άνύπαρ
χτα στόν ψνχικό (άν εχουν) κόσμο τους καί άκατάλυ
τττα άττό τό άρρούστημένο (δσο έχουν) μυαλό τους.
ΟΧΙ κύριε Καραμανλή, κάνετε λάθος, μεγάλο λά¬
θος. Όσοι χρησΐιμοττοιοϋν βία, καταλαβαίνουν μόνο
μ' αυτήν. Κι' δταν ή βία, άσκεΐται άπό αύτούς σέ κά-
ττοιον, ούτος έχει δικαίωμα καί υποχρεωθή άμυ-
νόμενος, νά αντιτάξη βία.
ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ οί «φίλοι» μας, Άμερικανοί, τολμή-
σουν νά έ—ιχειρήσουν όττοιασδήποτε μορφής βία, μέ
τίς Βάσεις τους στό Νησ! τής Κρήτης, ττροειδοποιή-
στε τους δτι, θά τούς ά—αντήσοαμε αναλόγως, γιοττί
αύτός ό Έλλαδικός χώρος, ττού έχυσε ποταμους αίμά-
των, γιά νά κυμματίζη πάνω τού ή γαλανόλευκη, έχει
άκόμη άνθρώπους, συνεχιστές των ήρωϊκών ττρογόνων
τού, —ού είναι έτοιμοι νά χύσουν μέ τή σειρά τους, τό
δικό τους αίμα, μόλις άντιληφθοΰν ότι ττρόκειται νά
κυμρ-ίση άντ! τής γολανόλευκης ή έστω καί μσζί
της, ή Άμερικάνικη άστερόεσσα!
' ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ττράγματα κύριε Καραμανλή,
ντόμττρα καί σταράτα, δττως —άντα: Στήν Κρήτη ό ά
γώνας, ένάντια των ξένων Βάσεων, —ού άρχισε ένν-
πόγραφα, ιμετά την δική σας διακυβέρνηση τής Χώ¬
ρας, άπό τόν ΰπογράφοντα, καί μερικούς άλλους φί-
λους, θά συνεχιστή! Καί ή μορφή τού θά κλιμακώνε
ται, άνάλογα μέ τίς ττροκλήσεις των έχθρών. Όττοιον-
δήττότε έχθρών, δσο δυνατών καί μεγάλων. Γιστί ό
έχθρός, δπως ίσως ξέρετε, κύριε Καραμανλή, δέν με-
τριέται μέ τό μπόϊ καί τή δύναμη τού. Είναι έχθρός
καί σάν τέτοιος ττολεμιέται.
ΚΙ ΕΜΕΙΣ, σάς τό δηλωνομε, θά τόν —ολεμήσω-
με καί σας ζητούμε, μάλιστα, σάν έκλεγμένος Πρωθυ
τΓουργός τής Χώρας, στήν οττοία άνήκει καί ή Κρή¬
τη, (αΰτό ττήτε το στόν κ. Μττίτσιο νά τό μεταφέρη
στόν Κίσσινγκερ) νά μάς βοηθήσετε.
ΑΝ ΑΡΝΗΘΗΤΕ δέν ττειράζει. 'Εμεΐς θά ττολβμήσω
με τόν έχθρό μόνοι μας.
ΜΑΘΗΜΕΝΑ τα βουνά καί κυρίως τα Κρητικά 6ου
νά, άπό τέτοια χιόνια...
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, δττως εΐττε κι' ό Έθνικός μας Ποιη-
τής: Των άνοοστεναγμών καί των αΐμάτων ή Κρή-
ΚΡΑΤΙΑΣ.
.Η 'Εττιτροττή μας δέν ή¬
ταν κομματική σύναξη, δέν
ήταν £νωση Κομμάτων. ΤΗ-
ταν ένωση δλων των Άντιστα
σιακών -ο^χτ/όντων, των Όρ
γανώσεων τής Άντίστασης
1941—44, τιού άτι■οσκοττοΰ-
σε στό νά δείξη ότι ή Άντί-
σταση δέν είναι φέουδο κα/ε
νός Κόμματος, άλλά κληρονο
μιά τού Έθνόυς.
Μ.Χ.— Τί έχετε λοιπόν νά
μάς ττήτε ττιό συγκεκριμένα
γι' αύτούς ττου τελικά οέν
συμμετείχον;
Μ. Γ.— Ή Άντίσταση άνή¬
κει σέ δλους. Είναι Ιερή ιγο:
ρακαταθήκη τγού έττιβεβαιώ-
νει αυτήν την ίδια την ύτΓΟστα
ση τού "Εθνους.
Όοόι λοιπόν άττέβλεπον
νά έκμεταλλευτοΰν κομματικά
την ύπόσταση αυτή τής Άν
τίστασης, ίσττασαν τα μοΰ
τρα τους, μ—ροστά στό βρά
χο τής ένοτητας των Άντι¬
στασιακών. Καί τελικά, κα-
τάντησαν νά συμμαχούν άντ
κεΐιμενιχά μέ τόν Τσαούς Άν
των καί την τταρέα τού
καί τούς συνεργατες των
Γερμανίαν.
Μ.Χ.— Ποία μεγάλη συγκι¬
νηθή νοιώσατε στόν πρόσφα
το έορτασμό ττού έγινε στον
Πσνιώνιο;
Μ. Γ.— Ή μεγαλλίτερη συγ
κίνηση ττού ένοιωσα ήταν δ¬
ταν άγκάλιαζα κα! φιλοΰοα
δλους τούς Άντιστασιακους
—αραγοντες, γιατί ίνοιοαα ε
κείνη τή στιγμή νά δικαιώνε-
ται τό αΤμα των ήρώων μ—,
μέσα ακριβώς στήν ένότητα
δλων καί τίς φωνές χσρσς
κσί έττ ιδοκιμασίας τοΰ ΛαοΟ
Γιά ττρώτη φορά αίστάνθηκα
νά δικαιώνεται τό αίμα τοϋ
έκτελεσμένου μου άδερφοΰ,
δταν οί χιλιάδες τοΰ Αθηναι
κου Λαού, τηροΰσαν ενός λε
τΓτοΰ σιγή.
Μ.Χ.— Τί ήτο* έκεϊνο ττού
σάς έκανε νά τολμήσετε τό
κατέδοχτμα της Γερμανικήν
σημαίας άπό την Άκρόηο
λη;
Μ. Γ.— Ή καθολική καί ήρωι
κή άντίσταση τού Κρητι¬
κού ΛαοΟ, έτταιξε καθοριστι-
κό ρόλο στήν άτΓΟφασή μας,
έμένα καί τού Λάκη Σάντα,
νά κατεβάσωμε τή Χιτλερική
σημαία, ακριβώς μόλις Ιληξε
ό αγώνας στήν Κρήτη. Κι'
αύτό, γιατί θελήσαμε νά δεί
ξωμε ακριβώς στίς 30 τού
Μάη, δτι 6 αγώνας δέν στ»
μσ/τησε, άλλά συνεχίζεται
καί τό ύττόδουλο "Εβνος μας
δέν μττορεΐ νά υποκύψη.. Ή
Κρήτη λοιττόν ήταν ή 6ασικΐ|
άφορμή.
0 ΒΡΕ1ΤΖ1»_ΤΑ¥ΡΟ£
4 £υνεχ. απο την £εΛ. ι
δική ψυχή» (δττως τόν είχα¬
με όνομάσει) ά—ό δσουν τόν
γνώρισαν. ι
ι
Στό χθεσινό σου «κάλε-
σμα» δέν ήρθα άξέχαστε μ«-
γάλε Φίλε, γιατί εττρεπε νά
βγάλω τή «γαζέτα», — ό¬
πως μοΰ την ελεγες. "Εττρε-
πε νά κάνω ένα άλλο «χρέ-
ος», νά γράψω — καί τί σύ-
μτΓτωση — νά γράψω γιά
την Κρήτη, τή Μεγάλη Μάν-
να, δπως τη λέγαμε τότες,
ττού ,μού μάθαινες τα ριζίτι-
κα, ττού μοΰ διηγόσουνα τα
«περαζούμενα», ττού μοϋλε-
γες τίς κελαϊδιστές μακρόσυρ
τες μαντινάδες, ττου μου σφη
ριλατούσες την άμάθητη καρ
διά μου, άττό τό ττερίσσευμο
της ανθρωτΓΐάς, τής λεβεν-
τιας καί τού ήρωίσμοΰ Σου
Τ ό ξέρω ττώς δέν σέ πείρα
ξε, γιατι εμείς συνεχίζομε νά
«χτμίγωμε» ταχτικά καί «νά
τα λέμε», δττως τότες... δττως
τταντα.
«Σκουτελοβαρύχνω σου»,
άξέχαστε Βρεν-ζοσταΰρε και
σε γροικώ ττού μού άτταντάς
«χι' έγώ άντιστέκωμέ σχχ'
Μανόλη......
Καί μή στενοχωράσαι: «>ι
Κρήτη δέν θά ττοθάνη», σΐτως
δέν ττέθανες Έσύ, ττού είσαι
ένας άττό έκείνους ττού την
κάνάν αΟάνχΐΜΐ.
Μ.Χ.
τη
ι ι ι
ΕΞΩ οί ξένες
Βάσεις άττό αύτην!..
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
"Η ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕιΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚυΐΝΟΙΗΣ: ΚΑΣΑΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Προεδρος τής Κοινότη
τος Κοσανου Διακηρυττει ο
τι εκτιτίεται είς τακτικόν μειο
δοτικόν διαγωνισμόν κατά
τος διατάξεις τού 468)68
Διαταγματος δι' ένσφραγί-
στων ττροσφορών καί δι* 4κ-
τττώσεως είς άκεραίας μονά
δας έττί τοίς εκατόν έττί των
τιμών τοθ τιμολογίου καί τού
προύττολογισμού ή κατα-
σκευή τού άρδευτικού έργου
προϋτΓθλογισμοΰ 550.01.!
δρχ. Διατειθε,μένη — ίστωσις
400.000 δρχ.
Ό διαγωνισμός θά διενερ
γηθή είς τα Γραφεΐα τής ΤΥ
ΔΚ Νομαρχίας Ηρακλείου
την 9ην τοΰ μηνός Νοεμβριού
τού έτους 1976 ημέραν Τρί¬
την. "Ωρα λήξεως ίπτοοολης
ττροσφορών ή 12 μ.
Δεκτοί είς τόν διαγωνι¬
σμόν Έργολάβοι Δ.Ε. δι* έρ
γα ύδραυλικα.
Εγγύησις συμμετοχης
δρχ. 11.000.
Πληροφορίαι είς τα γρα¬
φεΐα τής Κοινότητος Κασά-
νου καί τής ΤΎΔΚ Νομαρχ!
άς Ηρακλείου κατά τάς ερ¬
γασίμους ημέρας καί ώρας.
Έν Κασάνοιςτή 18-10-1976
Ό Προεδρος τής Κοινότητος
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙ ΟΥ
Άριθμ. Πρωτ. 516
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Προεδρος τής Κοινότη¬
τος Τυμ—αχίου Διακηρύττει
δτι έκτίθεται είς τακτικόν με'
οδοτικόν διαγωνισμόν κατα
τάς διατάξεις τού 468)68
Διαταγματος δι' ένσφραγί-
στων ττροσφορων καί δι' έκ-
τττώσεως είς άκεραίας μονα
δας επί τοίς εκατόν επί των
τιμών τού τιμολογίου κβι
τού Προϋττολογισμοΰ ή κατα
σκευή τοΰ έργου άσφαλτό-
στρωσις Κοιν. άδων τής Κω¬
μοπόλεως Τυμττακίου προθ-
ττολογισμοΰ 1.000.000 δρχ
Ό δισγωνισμός θά βΐενερ
γηθή είς τό Γραφείον τής Κοι
νότητος Τυμττακίου την 12ην
τού μηνός Νοεμβριού τοθ ε-
τους 1976 ημέραν Παρα¬
σκευήν καί ώρα λήξεως •/|Τ0
βολής ττροσφορών ή 1 μ·Μ·
Δεκτοί είς τόν διαγωνι¬
σμόν Έργολάβοι ΔΕ. δι' έρ-
γα όδοττοιϊας.
Εγγύησις συμμετοχη;
δρχ. 50.000.
Πληροφορίαι είς τα Γρβ-
φεΐα τής Κοινότητος Τυυττα;
κίου καί της ΤΎΔΚ Νομσρχ1
άς Ηρακλείου κατά τάς έργ3
σίμους ημέρας καί ώρας·
Έν Τυμττακίω τή 20 'Οκ
βρίου 1976
Ό Πρόεορος της Κοινσττ—>;
Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς