98624 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΙ ΣΧΕΣΗ [ΧΟΥΝ:
Λ-ό ι ό α 6 «Κρηίΐκαροβ»
καΙ
Αόίό* 6 Αξιωματικόν
Σέ Αΐγο σΐήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Α απαντήση
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας ο'αυφρ \
που ηρν με/χωμα εου - '
φραξουν οί αλ'λοι εο στ:ομα
προλαβη νρ πέι εοπω κ αι μια
αυλλαβπ £'
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976
ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Χρόνος 2ος | ΑΡ. ΦΥΛ. 71
ΔΡΧ. 5
Τ0 ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΧΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΝΑΥΣΤΑ8Μ0Σ;
Σύμφωνα μέ άνεη-ίσημες ττληροφορίες μας,
τό λιμάνι τής Σούδας θά γίνη άποκλειστι-
κά πολβμικός Ναύσταθμος. Πρός τό σκοττό
αύτό, ή έξυττηρέτηση τού έτπβατικοΰ κσί
έμπορευμοπΊκοΰ ταμέα, σχεδιάζεται νά με¬
ταφερθή στό Καστέλλι Κισάμου. Πρόκει
ται γιά σχέδιο ττού έξσπηρ—εί κυρίοις την
Άμερική, δεδαμένου δτι στή Σούδα μ~-
ρεΤ νά χωρέση όλόκληρος ό 6ος Στόλος.
Μιά διαψεύση τοΰ κ. Αβέρωφ — άττό αύ-
τές ττού τόσο συνηθίζει — θά τγταν νομίζο-
με άτΓαραίτητη.
ΙΔΟΥ," "κΫρΪε " Κ ΑΡ ΑΜ ΑΝΛΗ
Κι βν ρπορεϊτε. άρφιοβητήσετε δτι ό κόριος αητός
Είναι φΐλος των Εβραίων καΙ διορισμένος άπό έσάς γιά νά...
αναπτύξη τίς... 'Ελληνο - Άραβικες σχέοεις!
Έπίκαιρα 'Άρδρα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ σχετικά ττρόσφατα, (Μάης 1975), άττ© τό Κεντρικό Ίσραη
λινό Συμβούλιο, ττού έδρεύει στήν Άθήνα, μιά «ενδιαφέρουσαν έκδοση ι«Ήμέρα
μνήμης γιά τό όλοκαύτωιμα»), ή άποία μέ τό ττρόσχημα τής θυσίας των Εβραίων,
προτταγανδίζει τόν 'Εβραισμό, τό Ίσραήλ καί τόν Ίουδα'ισμό.
Άνάμεσα οτά κείμενα ττού ττεριλαμβάνει τό προτταγανδιστικό οώτό βιβλίο,
συγκαταλεγονται καί άποσττάσματα άττό όμιλία τοΰ Καθηγητού ΠοινικοΟ Δικαίου
Παντείαυ Σχολής κ. Ιωάννου Γεωργάχη, ττού έκφωνήθιτκε άπό τόν ϊδιο στίς 22-4-
1963, Οστερα άττό τΓρόσκληση τού Κεντρικοΰ Ίσραηλινοΰ Συμβουλίου καί τής
Ίσραηλιτικής Κοινότητος των Αθηνών, την οποίαν ό όμιλητης «άπεδέχθει μέ συγ
κίνησιν».
Ό κ. Γεωργάκης, μέ τα άττοσττάσιματα αύτά της όμιλίας τού, έκφράζει τα φιλο
- εβραι'κά τού συναισθήματα καί άναφέρεται είδικώτερα στήν άντοπτόκριση τού
ΆρχιετΓΐσκόπου Δαμασκηνοΰ (τού όττοίου ό κ. Γεωργάκης υπήρξεν ό έξ άπορρήτων
τού) στήν «ίσραηλιτεχή όδυνη».
Λέει πολλά ό κ. Καθηγητής στήν όμιλία τού αύτη δττως — μεταξύ άλλων —
ότι «οί Ίσραηλίτες ττού έζησαν στόν τόπον αυτόν, άποτελοΰν έκτοτε τμήμα άναπό-
στταστον τής έθνικής μας ζωης» καί τονίζει έττίσης τό ενδιαφέρον τού προστάτη
τού Δεοττότη, ό οποίος είναι έκ—ρόσωττος τής Θρησκείας ττού πιστεύει δτι «ούκ ενι
Ίουδαΐος ουδέ Έλλην».
Άλλά τα λόγια δεν έχουν τόση στμασΊα, όσον αυτή καθαυτή ή πράξη τού
κ. Γεωργάκη νά, άττοδεχτη νά κάνη τή διάλεξη, νά εκδηλώσει δηλαδή τα φιλο — 'Π-
βραϊκά τού αίσθήματα, τα όττοϊα τώρα, έττειτα άπό τόσο χρόνια, έρχονται νά
χρησιμοττοιήσουν καί πάλι οί Εβραϊοι γιά τούς προπαγανδιστικους σωβινιστικούς
τους σκοπούς, ττερί τοΰ πτεριουσίου λαοΰ» τόν οποίον αττοτελοΰν.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ, τόν φίλο αυτόν των Εβραίων, τόν προστατευομενο τού Δαμασκη
νού, τόν οτενό συνεργάτη τοΰ 'Ωνάση ό όττοΐος συνεργάστηκε γιά λογαριασμό τού
μέ τή Χούντα («Όλυ,μπιακή», «'Ωμέγα», Βίλλα Πατταδόπουλου κ.λ.π.), έττέλεξε ό
Πρωθυπουργός κ. Καραιμανλής, γιά νά τόν διορίση ύττερτΓρεσβευτή ττού χειρίζεται
άτΓοκλειστικά τίς 'Ελληνο — Άραβικές σχέσεις.
Μά, πρός Θεοΰ (άλλά τινος Θεοΰ;) κύριε Καραμανλή, ττώς εΤναι δυνατόν ένας
δεδηλωμένος έστω τυπικά φίλος των Εβραίων, νά προωθήση θέματά μας που σχε-
Ο ΥΠΕΡΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟ>-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΩΝΑΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΤΑΕΤΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΥΣ (ΚΑΙ.... ΥΠΟΤΙΤΑΟΥΣ), ΣΕ ΜΙΑ... ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ!....
τίζονται μέ τούς έχθρούς τους, τούς Άραβες;;;
Άν εΰαρεστηστε — καί μπορεΐτε φυσικά — άτταντηστε μας κύριε Καραμανλή.
"Όσο γιά την παροχείμενη φωτογραφία: Άνευ σχολίων!
Τοϋ ΠΕ1ΡΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ήμκρήσιο Γύττο άνακοινώθηκαν προσφατα τ'
αποτελέσματα των βουλευτικών έκλογών τής Μαλτας, που
υπήρξαν μιά αττουδαία νίκη των άδεσμεύτων λαών της
Μεσογείου, έναντι τής ίμπεριαλιστικής χολερας.
Ό Ντόμ Μίντοφ αποτελεί ένα λαμττρό παραδειγμα γιά
τή» δύναμη των λαίκών ήγετών, δταν άκολουθοΰν σωστή
πολιτική έναντι των παν ισχυρόν ΰττερθυνάμεων. Ή Μάλτα,
ένα νησί μέ έκταση 122.000 τετρ. μίλλια καί πληθυσμό
325.000 τΓερίτΓου κατοίκθυς, κατώρθωσε νά διατηρήσει την
έθνική της ανεξαρτησία κι' άξισπρέττεια, σέ πεΐσιμα των ~ο
τεινών συνομωσιών τού Ί μττεριαλισμοΰ, τού Σιωνισμού,
τού Κίσσινγκερ, τοΰ Άμφΐκανικοΰ Πενταγώνου καί τοΰ
ΝΑΤΟ.
ΚΥ άκομα, ή νίκη τού Λαοΰ τής Μάλτας ττρέπει νά γίνει
ΐ στΓΐ £ελ. *
2Τ0 ΕΠΟμΕΝΟ :
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΛΕΖΟΣ
Ό ήρωας
τής
Άντίστασης
«Ή Κρήτη ήταν άφορ
μή καί κατέδασα την
γερμανική σημαία ά¬
ττό την 'Ακρόττολτϊ».
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΪΗ ΤΩΝ ΒΑΙΙΛΟ - ΧΟΥΝΤΙΚίίΝ
ΐ*;-ε*
γ *"*£ν /κ**·*** "*" ^^* !*-^ί, ^τ*-* -"ν
Η ΑΡΧΗΓΟΙ, ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιά συνέντ€υξη τοΰ οίκονομολόγου κ. Μ. ΛΟι'ΚΑΚΗ
ΔΡΑΧΜΗ - ΔΟΛΛΑΡΙΟ
ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
100 δρχ. πρ€π£ νά πουλιέται ή σουλτανίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ τΓαρα
κάτω, άποκλειστική συνέν
τευξη ττού έδωσε στήΐ'
«Άλήθεια», ό Οίκονομολό
γος — Δημοσιογράφος κ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ττάνω σέ έττίκαιρα καυτά
οΐκονομικά θέματα καί κυ
ρίως στό θέμα τής σχέσης
Δραχμης — Δολλαρίου
καί τιμής Σταφίδος.
"Οττως είναι γνωστό, 6
κ. Λουκάκης Ιχει άσχολη
θεΐ αττό άρκετά χρόνια μέ
την «Οίκονομική Δτνμοσιο ΑΠ.: Ή γνώμη μου — καί
γραφία», αρθρα τού δέ κα! πολλών άλλων είδικών — εΤ
μελέτες, έχουν δημοσιευ- ναι δτι τα περί νομισματοδέ
θεΐ, έκτός των τόπ ικών έ- σμτγς άτΓοτελοΰν μΰθο. Ό δέ
φημερίδων καί στόν Άθη καθορισμός τής τιμής των νο
ναϊκό Τύπο, κυρίως δέ μισμάτων επί καταλλαγής,
στήν «Ναυτεμττορική».
Ή ένδιαφέρουσα συ
τευξη τού κ. Λουκάκη, ε-
χει ώς εξής:
ΕΡ.: Πιστεύετε δτι ύ—άρχει
νομισματοδέσμη, βάσει τής
οποίας διακυμαίνεται «έλεΰ
θερα» τό έλληνικό νόμισμα;
μισμάτων
καθ" εκάστην, είναι αύβαίρε
τος.
ΕΡ.: Πιστεύετε δτι ή σημερι
νή Ισοτιμία δολλαρίου —
δραχμης, είναι ττραγμο-ική;
ΑΠ.: Γιά νά εΤναι ττραγματι
κή ή σημερι νή Ισοτιμία, δολ !#
% Συνίχιια αττι £ελ. 4
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ
ΜΕ ΕΝΑΝ
ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΑ
ΙΤΑ ΜΑΛΙΑ;
Πρίν άπό λίγες μέρες
ένας ανθρωπος ξύλοκο
ττηθηκε άγρια, μέσα
στο χτήμα τού άπό μιά
μικρη τταρέα κυνηγών,
μέλος τής οποίας ή¬
ταν κι' ένας χωροφύλα
κάς.
Ό &»βροτΓος αύτός,
που χρειάστηκε νά νο-
σηλευτή επί τριήμερο
στό 403 δωμάτιο τής
Κλινικής «Άγιος Γεώρ
γιος» χτυττήθηκε άπό
τούς κυνηγούς, γιατί
τόλμησε νά τους άττα-
γορεύση τό κυνήγι μέ¬
σα στό χτήμα τού.
Ρωτήσαμε τή Διοίκηση
Χωρ)λακής, άλλά δέν
γνωρίζει τίποτε.
Μήπως ό κ. Διοικητής
ή έν όνάγκη καί ό κ. Ά
νώτερος θά ΤΓρέττη νά
κάνουν μιά σχετική έ-
ρευνα καί νά μάς ττοΰν
ύπευθυνα, αν στήν ττα-
ρέα των κυνηγών ττού
τραυμάτισαν τόν άτυ-
χή καί κάττως ήλικιωμέ
νο Μαλλιώτη, συμττερι
λαμβανόταν καί ένας
χωροφύλακας;;;
«ΜΠΟΡΕΙ νά άργοϋμε, μά δέν ξεχνοΰμε». Αύτό ΐσχύει γιά
μάς κα! γιά την —ερίτττωση περισσοτερο.
ΟΠΩΣ θά θυμούνται οί άναγνώστες μας, μ* αυτόν τόν
γενικό τίτλο «Μπήκαμε στό άντρο της Όργάνωσης*, εί¬
χαμε άρχίσει τΓαλιότερα μιά έρευνα, την όποία διακόψαμε.
ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΩΜΕ τούς λόγους; Τό θεωρούμε ττεριττό,
γιατ! άττό τή συνέχειά της, πού άρχίζει σήμερα, οί άναγνω
στες θά καταλάβουν.
ΠΑΝΤΩΣ άς μην χαίρεται ό άρμόδιος κ. 'Υπουργός πού
μάς τηλεφώνησε, νομίζοντας δτι φοβηθήκαμε τίς... τταραινέ
σεις τού. Άττλούστατα, ό χρόνος τής διακοττης, μάς Ιδωσε
την εϋκαιρία τής διαοταύρωσης ττολλών στοιχείον καί κυ¬
ρίως τής έξασφαλισής τους, ώστε μετά άπό λίγο νά εΤμαστε
των Έλλήνων άκουστηκαι» ά
ττό ύπουργικό στόμα λόγια
στερούμενα σοβαρότητος,
σχετικά μέ την υπάρξη τού
τΓθρακράτους οτή χώρα καί
έττειδή τα πράγματα δσο ττά
νέ καί σοβαρεύουν, θά προ-
σπαθήσω συνοτΓτικά νά ανα-
φέρω ΤΓεριστατικά ττού άττο-
δείχνουν δτι ύττάρχει καί ττα
ραυττάρχει μάλιστα παρακρά
σέ θέση νά τα καταθέσουμε στον Προϊστάμενο τής Ει'σαγ-
γελίας Αθηνών.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ δμως άς μάθη καί τό Κοινό, μερικά άττό
αύτά, γιά νά καταλαβη ττώς δροθν καί κινοΰνταιι οί Χουντο
βασιλικοί... άνδρες, άκόμη καί στήν Κρήτη.
ΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙ Α ττού θά άκολουθήσουν τα περισυνελλεζε
ό δημοσιογράφος κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ καί τα συμ-
ττλήρωσε ό διευθυντής τής εφημερίδας μας.
ΑΛΛΑ καιρός είναι νά αρχίσωμε τή δεύτερη ττερίοδο τής
ερεύνας άρχίζοντας ακριβώς, άπό έκεΐ πού είχαμε σταματή
σει τή διήγηση τού συνεργάτη μας, πού κατάφερε «νά μττη
στό άντρο τής Όργάνωσης».
Γράφουν
ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
καί
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
'Επειδή πρίν λίγες μέρες
στήν αίθουσα τής Βουλής
τος.
Ό Σύνδεσμος Έθνικιστών,
πού έδρεύει στό Μόντρεαλ
τού Καναδά είναι μιά καλο
στηιμένη Όργάνωση, ττού γιά
σκοπους της έχει — αύτά ά
τΓθδεικνύονται άπό χαρτιά
πού εχω στά χέρια μου —
τούς εξής:
α) Την επαναφορά τού τέ
ως Κωνσταντίνου.
β) Την άτΓοφυλάκιση παν¬
τί τρόττω των πραξικττττηματι
ών.
γ) Την έτταναφορά τους
στήν Άρχή.
δ) Την συντριβή τής «Ίου
λιανης Λαίλαττος», δπως όνο
μάζουν την Κυβέρντκτη τού
Καραμανλή.
ε) Τόν ΤΓαντί τρόττω έξαφα
ϋ Συνεχεια οτή £ελ. 4
Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» στή χώρα τοϋ Καντάψι
ΠΠΝΟΡΠΒΙΚΟ ΣΥΗΕΠΡΙΟ ΣΤΗ ΑΙΒΥΗ
Τοϋ άπεσταλμενου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
«Ούς ό Θεός αυνέΖευξεν άν&ρωπος... χωριζέτω!»
Κ Α Λ Π Α Ζ ΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
"Ο βεσμόβ ίοΰ γάμον κΑονΙζβται αχό νησί των έθΐμων
— 3ον —
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧ)ΣΚΟΠΟ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
των
ΝΙΚΟΥ ΨΙΑΛΑΚΗ
Άρχιε-ίσκο—ο Κρήτης κ. Εύ
γένιο, 6 δποΤος άρνήθηκε να
μάς —η δ,τιδήηοτε, τονίζον-
τάς μας δτι δεν δίνει συνεντεύ
ξεις καί δτι τα ττροβλήματα
τού ιτοιμνΊου δέ λύνονται μέ
οβ άπ' τίς στήλες των εφη¬
μερίδων...
Στή συνέχειά ζητήσααε
τή γνώμη τού Πρωτοσύγγε-
λου κ θ. Μαρινάκη Σέ έρώ
ττκτή μας αν είναι ΰττέρ ή κα
τα τού αύτομάτου μάς εΐτιτ,·.
«ΕΤμαι κατά τού αΰτομά-
του γιοτί μ' αώτό δίδεται ή
βφορμή σ' δσους δέν ττιστευ
ουν στήν οίκογένεια νά την
διαλύσουν..».
ΜΑΝΙΑΖ ΚΩΙΤΟΒΑΙΙΛΗ
— Πιστεύετε δτι είναι
ττροτιμώτερο νά διατηρείτο·
μιά οίκογένεια μέ σάτπα θε-
μέλια;
— Οί οΐκογένειΐς ττού εί¬
ναι ττραγματικά κατεστραμ¬
μένης είναι αν τίς συγκρίνου
με άνάλογα μέ τούς γάμους
τΓολύ λίγες. Ό άριθμός τους
δέν είναι καθόλου άνησυχητι
κός...
— Γιά τούς παράνομους
δεσμούς, συνεπεία ούσιαστι
κά κα! όχι τυττικά διαλυμέ-
νων γάμων καί τα έξώγα-
μα παιδία τί έχετε νά πή
τε;
— Δέν καταλαβαίνω γιατί
θά "ΐτρέττει ή 'Εκκλησία καί ή
Πολιτεία νά δικαιώσει αυτόν
πού σφάλλει...
Έδώ βεβαία γεννιέται ή
άπορία ή έστω τό έρώτημα:
ή άνώτατη —οινή ττού κατα
δικάζει ή 'Εκκλησία κόπτοιον
•πού έσφαλε στήν έκλογή,
τού ή τής συντρόφου, εΤναι ί-
σόβια;
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Στή συνέχειά ζητήσααε
ρη καί Σαριδάκη.
Ό κ. Μ. Φαρσάρης, γνο>-
στός καί σάν δημοτικάς συμ
βουλος μάς εΤπε:
«Εΐιμαι σαφώς υπέρ τού
αύτομάτου, έφ' όσον δμως ύ
πάρχει άντικειμενική διάστα
ση καί ή συμβίωση είναι ά-
δύνατη. Θά λύσει ένα θέμα
κοινωνικό, άρκεΐ τα διαζύγια
νά δίνονται μέ φειδω άττ' τα
δικαοτήρια, ώστε νά μην ά
ποτελέσει τό αύτόματο, την
άρχή τής διάσττασης τής οΙ-
κογένειας».
■— Πόσο κατά τή γνώμη
σας τγρέπει ναναι τό χρονικό
ττεριθώριο τής οΰσιαστικής
διάστασης, ώστε νά κινεΐται
ή διαδικασία τού αύτομάτου;
— Τουλάχιστο 5 χρόνια
καί νά μή θίγονται κεκτημέ-
τήν γνώμη δυό δικηγόρων τής
πολης μας. Των κ.κ. Φαρσα Συνίχεια
Μεγάλη Σύσκεψη, μέ θέμα την Παλαιστίνη, πραγματο-
ποιήθηκε άττό 5 μέχρι καί 9-10-76, στην Τρίττολη τής Λι-
βύης. Συζητήθηκε τό θέμα της Συριακής έξωτερικής ττολι-
τικής, ή έξόντωση των Παλαιστινίων καί άναζητήθηκαν τρό-
ποι ένεργοΰς συμτΓαράστασης δλου τοΰ Άραβικοΰ κόσμου
στόν μαστιζόμενο Παλαιστινιακό Λαό. Την σύσκεψη όργα-
νωσε τό Γενικό Έργατικό Συνδικάτο της Λιβύης καί ττήραν
μέρος έκττρόσωτΓθΐ δλων των Άραβικών Χωρών.
Συγκεκριμένα, εκπροσωπή
θηκαν οί χώρες: Λιβύη, Συ¬
ρια, Λίβανος, Παλαιστίνη,
Σαουδαραβία, Άλγερία, Τυ-
νησία, Σουδάν, Κουβέϊτ, Ίορ
δανία, Μαυριτανία- Σομαλία,
Ίράκ, Ύεμένη, Λ.Δ. Ύεμέ-
νης, Μαρόκο, καί ΑΤγυτττος.
Έττίσης συμμετεΐχαν άττε-
σταλμένοι άττό τό ΡΙ_Ο, τον
Άραβικό Σύνδεσμο, τόν Ά-
ραβικό Όργανισμό Εργασί¬
ας, τόν Έτταγγελματικό Ά-
ραβικό Όργανισμό, τόν Ά-
φροασιατικό Σύνδεσμο, την
Άφρικάνικη "Ενωση, Δημο-
σιογράφοι άπό δλες τίς Άρα
βικές καί πολλές Εύρωτταϊκές
χώρες καί —αρατηρητές. Ά-
ττό την Έλλλάδα μετεΐχε έκ-
ττροσωττώντας την «Άλήθεια»
ό Νίκος Ψιλάκης.
Την συνδιάσκεψη άνοιξε ό
ΠρωθυτΓουργός καί μέλος τής
Έπαναστο—ικής Λιβυκής Έ-
πιτροττης κ. Μαγιόρ Άμττου
σαλάμ Ζαλούντ.
Ό κ. Ζαλούντ, εΤττε σέ γε-
νικέςγραμμέςτάέξής:
«Ή Άραβική Έπανάστα-
ση, περνά μέσ' άττό μιά ση
μαντική καί δύσκολη καμττή,
Ή φωτογραφία τού Ν. Ψιλάκη, ττού δημοσιεύτηκε
μεγαλύτερης κυκλοφορίαις Λιβυκή εφημερίδα.
στή
ττού κορυφώνεται μέ τό ξεγύ νά άκολουθήσουν τό δρόμο
μνωμα τοϋ Παλαιστινιοχού τής είρηνικής έπίλυσης γιά
Λαοΰ κα! τα τελευταία Συρο νά μπορούμε νά συμπαραστα
— Λιβανικά γεγονότα. ΕΤ- θοϋμε ένεργά σ' ένα Λαό ττού
ναι άνάγκη οί διαφορές μας — Συνέχειά οτή σελ. 2
Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡαΚΗΖ μέ έπιστολη τού προειδοποΐησε τόν Γ. ΜΑΥΡΟ:
Η αΐΠΣΠΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πώς καΙ άηό ποιοΰς προετοιμάστηκε, άπό την άρχή πού ώργανώδηκε τό Κόμμα
είς τί» 2αν οχλίδσ'
— 2ον —
ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
φΰλλο μας, άρχίσαμε τή
δημοσιευθή μιάς έττιστο-
λής — άναλυσης τού κ.
Γιάννη Φουράκη ττρός τόν
άρχηγό τής ΕΕΔΗΚ (καί
τότε ΕΚ—ΝΔ) κ. Γ. ΜαΟ
ρον, μέ την όττοία τόν προ
ειδοττοιουσε γιά τα δσα ά
νησυχητικά συνέβαινον μέ
σα στό Κόμμα, άττό τίς
ττρώτες κιόλας ώρες τής
όργάνωσης τους.
Ό κ. Μαθρος άτΓάντη
σε μέ έπιστολη τού στόν
κ. Φουράκη (τη δημοσιευ
σαμε σέ φωτοτυτπα) δτι
έλαβε γνωση καί δτι θά
επιληφθή έν καιρώ.
Σήμερα σννεχίζομε τή
δημοσιευθή τής τταραττά-
νω έττιστολής — άναλυ¬
σης, άπό την δττοία ό άνα
γνώστης θά εξηγήση ττολ
λά άπό δσα συμβαίνουν
ήδη, ή μάλλον εκδηλωθή
ΖΥΗΕΧβΙΑ ϋς την σελΐλα 4
V
ΧΙΛΙΑΔ 2
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Μ ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ιβ οκτοιριου ι*/*
Η ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΥΖΖΩΝΑ
Μ ι ά ζωγράφος γεννιέιαι
■■■
Ξεκινώντας άπό μιά βαθύ-
τ€ρη άνάγκη έκφρασης, ή Μα
ρία Σταματάκη, προχώρει
σταθερά τό δρόμο της έξέλι
ξης, οτή ζωγραφική.
Ή Σταιματακη είναι ή καλ
λιτέχνιδα ττού θαυμάζει καί
γοητεύεται άττό τίς φυ-
σικές όμορφιές. Έτσι, τα πε
ρισσότερα έργα της είναι
ττρσγματηκή άιτεικόνιση τής
πλούσιας σέ εΐκόνες Κρητι-
κής φύσης. Κι' δσο περνοΰν
τα χρόνια, ή φύση αυτή —
ή Κρητική — άρχίζει νά χά
νέ ι την ττρωτύτερη άγνότητά
της. "Έτσι ή Σταματάκη, έ-
χει άρχίσει νά ψάχνει γιά τό
γνήσιο, τό εντελώς φυσικό,
περιερχομένη τίς Κρητικρς
γωνιές. Οί πίνακές της, άν-
τανοχλούν την άγάττη γιά
τόν άνθρωπο καί την νοσταλ
γία τής ανθρώ—ινης αττλότη
τας.
"Ομως, δέν είναι μόνο ή
φύση ττού κεντρίζει την δημι
, αυργική λαχτάρα τής καλλι
τέχνιδας. Τα μηνύματα της έ
ττοχής μας, κι' ή άνάγκη έκ¬
φρασης των σκληρών διαπι-
στώσεων τής τωρινης πρα¬
γματικότητος^ την όδηγοθν
σέ δρόμους καινούργιους. Την
όδηγοΰν σ' αύτό ττού λέμε
«στρατευμένη Τέχνη», χωρίς
δμως νά ΰπάρχει ή συνειδη |
τοτΓοίηση τοϋ δρόμου ποό
ηκολούθει. Γι' αύτό βασικά,
ή Σταματάκη — ττού είναι
νεαρή καλλιτέχνιδα — ιρά-
χνει νά βρεΐ τόν δρόμο της.
Διαθέτει μιά Ικανοποιητική
Ποίησι
τεχνική καί είναι ξεκάθαρα τα
νοήματα οτήν Τέχνη της.
Έχει τα ττροσοντα ν' άνε
6εΐ ψηλά. Κι' αύτό δέν είναι
δύσκολο γιά έναν άνθρωττο
ττοθχει έπιδοθεΤ μέ πίστη καί
άγάττη οτήν Τέχνη.
Μουοική
• Τα ΙΥΙουαικά Νεια-
τα καί οί συναυ-
λίες τους
Την πρώτη τους συναυλία
ττραγματο—οιοϋν την 24-10-
76, τα «ΜουοΊκά Νειάτα Έλ
λάδας», παραρτήματος Ήρα
κλείου. Τα «Μουσικά νειάτα»
είναι μέλος τής Διεθνοΰς Ό-
μοσπονδίας ΡΙΟ ΟΙ/Μ·
Ή εϊσοδος στίς συναυλίες,
είναι έλεύθερη γιά τα μέλη
τού σνλλόγου. ΟΙ ένδιαφερό
μενοι μτΓοροΰν νά άποτείνον-
ται στό Έλληνικό 'Ωδεΐο Ή
ρακλείου, Κορωναίου 6 5—8
μ.μ. καθημερινού Την τοττική
έττιτροπή Ηρακλείου, άττο-
τελοΰν οί τταρακάτω: θ. Άν
τωνοχάκης, Εΰαγγελίσ Ξυλού
ρη, Κική Βαθυττέτρου, Άλί-
κη Βαρδιάμτταση, Μαρίκα
Γιαμνιαδάκη, Βίλμα Άντω
νακόκη, Μ. Κοζύρης, Γιάννα
Πολιτάκη.
ΠΡΟΣΜΟΝΗ
Νύχτα βαθιά, τταρθενική·
τ' άστρα ψηλά στόν ούρανό
στήνουν χορό — τρελλό χορό —
μέ τ' άργυρό φεγγάρι
κι' είναι σά νά γελοϋνε
σά νά σιγοκλαΐνε.
ΛΛΛ
Κάτω οτή γή τα γιασεμιά
αττλόχερα σκορττοΰν τή μυρωδιά τους-
καί πέρα, στόν ττλατύ τόν κάμπο,
οί άνθισμένες κερασιές
μεθοϋν μέ την ττνοή τους τό μικρό τ' άηδόνι
ττού καθισμένο
ττάνω στά όλόφλογα κλωνάρια τους
κ ινα μαυλιστικό τραγούδι.
ΛΛΛ
Περίσσια άττόψε ή βραδυά ιμαγευτική
μά σύ άργεΐς νά 'ρθης άγαττημένη
εΤναι λοπτόν γραφτό μου
ττάλι καί τούτη τή βραδιά
νά κοιμηθώ όλομόναχος;
ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
;
;
;
«1ΠΙΗΙΤΕ ΜιΊ.1.»
(«01 ΑιΕΜΟΜΥΛΟΙ»>
Στόν Άγιο Νικόλαο

Τό ττολυτελέστερο
'Εστιατόριο — Μττάρ
τής Κρήτης
«
Ένα εντελώς εύρωπαΐκό περιβάλλον
μέ έλληνικές τιμές.
ΚΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΑΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΝΕΡ
Ένα έττανα—ατικό ττροϊόν άπό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δαοταλόγιάννη
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΟΙΤΗ
Μην ξ«χνας δτι ή συνδρομή σου
είναι τό οίκονομικό στήριγμα τής
ΛΛΙΙΟΚΙΚΙ,,
• Οί πρώτοι
τέςτής Σχολής
Θεάτρου
Μέ ττέντε μαθητές άρχίζει
τα μαθήματα, ή Σχολή ©εα-
τρου στό Ήράκλπο. ΟΙ μάθη
τές αύτοι, είναι οί έπιτυχόν-
τες στίς είσαγωγικές έξετά-
σειςτής 10-10-76.
ΟΙ τέσσερις άπτ' αύτούς,
είναι Κρητικοί καί ένδέχεται
νά πλαισιωθούν μέ άλλους
νέους ττού θ' άποφασίσουν νά
έγγραφοθν μέχρι την 30-10-
76 ττού λήγει ή προθεσμία
Μέ άφορμή μια συζητήση μέ τόν Ν. ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ
Η Μ0Ϋ2.ΙΚΗ ΠΟΙΟΊπΤΑ-.
ΑΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Άναξιοποίητβς οί μουσικές τάσεις
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
■Η ΑΛΜβΕΙΛ*
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Νν ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
_^ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ})
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: Μάνος Μαγρι-λής
ΗΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
έγγραφής. Ό πέμτττος είναι
Κύττριος.
Τα όνόματα των ττέντε ττρώ
των, εΤναι τα εξής:
Αναστασίου Σώτος, Ήλιά
δης Γιώργος, Μαθιουδάκη Μα
νουέλα, Μαλτεζάκης Στέλιος,
Χαιρέτης Λευτέρης.
Κ Α θε
Δευτέρα
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
¥
ΚΛΘο
ΖΐΒντέρα
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
^ει^Ρε^Ιει^ε4εε^|^ι·ι^Ρε^^_^ΐ)ΙΙΙ|·__·|ΙΙΙ||^_^β)ΙΙ^^_^ί
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοθν-
ται οίκόττεδα.
Τεχνικόν1 Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΑΟΓΟΙ
ΑΘΗΝΑ ΝΑΣΤΟΥ
θα δεχθή άσθενεΐς τήν24ην Ό
κτωβρίου άιπό 8ης πρωϊνής Εως
βης απογβυιιατινης βΐς την
Κλινικήν "Άνιος Γεώργιος.
«Ή Μουσική, δέν είναι μό
νο Τέχνη αίσθητική. Διαττλά
θει τόν ψυχοττνευματικό κό-
σμο τού άνθρώπου».
Τα τταραιτάνω λάγια άνη
κουν στόν κ. Ν. Φρονδαράκη
καθηγητή της κιθάρας οτό
Ήράκλειο. Ή ττερίπτωση τού
κ. Φρουδαράκη, είναι μιά ά¬
πό τίς λίγες έξαιρέσϊις -ού
ϋττάρχουν στό Ήράκλειο.
Ή Κρήτη άττό τα πολύ μα
κρυνά χρόνια, άξιοτΓθΐόντας
την Μουσική της κληρομιά
καί τίς ονγγενεΤς έπιορά-
σεις, εδημιούργησε μιά -δική
της μουσική ύποοταθη· την
εκφράση τοΰ ι}«χτ>ττνευματι-
κοΰ της κόσμου πού θννδυά-
στηκε μέ την τεχνική αρτιό¬
τητα.
Στμζρα αυτή ή κληρονο-
μιά, αύτη ή τταράδοση άργο
ττεθαίνει οτήν Κρήτη, 6χι γιά
νά ακολουθήσει μιά μουσική
ττοιότητας ττού θά δτ>μιουργή
σει καινούργιους μουχτικούς
δρόμους, άλλά γιά νά είσβάλ
λει ή μουσική ττού ότΓτοττροσα
νατολίζει καί όδηγεΐ οί δλ-
λους δρόμους.
Άπό την κρατική ττλευρά,
δέν γίνεται καμμιά ενεργεια
— ή κι' άν γίνεται, γίνεται
τόττο ττρόχειρα, ττού δέν φέρ
νει κανένσ άττοτέλεσμα. Μ«
τό ττροδλημα, δέν ύπάρχει
μόνο γιά τόν στενό χώρο τής
Κρήτης. Ή Κρήτη είναι ένα
κομμάτι μόνο της γενικώτε-
ρης είκόνας. Ένα κομμάτι τό
σο χαραχτηριστικό.
Έδώ ζοϋσε τό ττλούσιο
μουσικό ένστιχτο καί ή άνάγ
κη τής μουσικής οτήν καθημε
ρινή ζωή. Σήμερα, σερδίρε·
ται έπιμελη-μένα ή Μουσική
των έταιριών δίσκων, ττού μο
ναδική τους επιδιώξη εΤναι,
αυξήση των κερδων καί ή έ
ττέχταση τοθ κύκλου εργασι¬
ών. $
Σήμερα σερβίρεται ή μου
σική της τηλεόρασης καί τού
ραδιοφώνου, ττού έξυπηρετεΐ
άκόμη τα συμΦέροντα μιάς
σνγκεκριμένης πολιτικής μερί
δας, αυτής ττού έλέγχει τα
ραδιοφωνικά Ιδρύματα.
Στά σχολεϊα, ή μουσική
διαπταιδσγώγηση, είναι άνύ-
τταρχτη. Ή οιδασκαλία ττού
γίνεται σύμφωνα μέ τό άναλν
τικό ττρόγραμμα, έττιτυγχάνει
καμμιά φορά μόνο, τό νά αγ
γίζει την τυττικοτητα, νά δι-
δαχθοϋν δηλαδή δσα όρίζει
τό ττρόγραμμα. Έτσι ιτορα
μένει μακρυά άπό την ούσία
καί την μουσική μυηση ή
καινούργια γεννιά, ή σττουδά
ζουσα νεολαΤα.
'Ετταφήεται μόνο στήν ί-
διοοτική προοτοβουλία καί
στούς διαφόρους ΰγιεϊς συν-
θέτες καί δημκχ/ργούς τούτο
τό 6αρύ έργο. Όμως, δέν γί¬
νεται τίτΓοτα δσο δέν ύττάρ
χει κρστική ή" σνλλογική φρον
τίδα.
Νομίζουμε ττώς τό Ήρά¬
κλειο είναι ττροσΦορο γιά την
διάδοση τής σωστής μουσι¬
κής. Πρέ—εί νά τό λάβουν σο
6αρά ύττ' δψη της ή Δηιμοτι-
κή Άρχή καί οί Πνευματικοί
καί Πολιτιστΐκοί Σύλλογοι.
Γιατί ή Κρήτη, διαθέτει ίνα
σημαντικό μουσικό κεΦαλαιο
άναξιοττοίητο. Ή Ιστορία —
άλλοκ—ε —τδχει αποδείξει.
ΠΑΝΑΡΑΒΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
■) -υνεχ. α«β την £ελ. 1
γυρεύει τήόν Λευτεριά τού,
στούς Πτϊλαιστίνιους.
Γιά αλα τα γεγονότα τής
Μέσης Άνατολής, είναι ύπεύ
θυνος ό 'Αμερικανοδυτικός ά-
ττοικιστικός ' Ι μττεριαλισμός
ττού δταν σκοντάφτει οτή Λαΐ
κή αντισταθή, χρησιμοττοιεΐ
σαν όργανό τού, τα Άραδικά
άντιδραστικά καθεοτώτα».
Στή συνέχεια άκολούθηαε
διάλογος μετοξύ των άντπτρο
σώττων των Έργατικών συν-
δικατων των Άραβικών Χο-
ρών, οί όττοΐοι καταδίκασαν
τα τελευταία γεγονότα τής
Μέσης Άνατολής, ίπττχτΓηρί-
ζοντας ότι δχι μόνο δέν 6οη-
θοΰν, άλλά κάνουν ζημιά
στόν Παλσιιοτινιακό Άπελευ
θερωτικό Άγώνα.
Την Τετάρτη 6-10-76, ττρο
τάθηκε νά έττισκεφθεΐ κλιμά
κιο μελων τής συνδιάσκεψης
τόν Σΰρο Προεδρο "Ασσαντ
καί νά τού'ζητήσει νά σταμα
τήσει τόν ττόλεμο, έτΓΐτρέτΓον
τας συγχρόνος στούς Πάλαι
στινίους νά έγκατασταθουν
στά Συριακά έδάφη. Την αττο
ψη αύτη άντίκρουσε ό Σϋρος
άντιττρόσωπος, τονίζοντας δ-
τι εΐνχϊΐ άσκοτΓη ή έγκαταοτα
ση των Πσλαιοτινίων οτή Συ
ρία κα! άρνήθηκε να πάρει
μέρος στήν Έπιτροττή.
Την 7-10-76 τό πρωΐ, ξεκί
νησαν οί άντητρόσωπΌΐ
Λιβύης, Β. Ύεμένης, Κουβέ-
ϊτ, καί Παλαιστίνης γιά την
Συρια. Έπεοτρεψχχν την 9-
10-76 τονίζοντας ότι είδον
τόν Άσσαντ, άλλά δέν έγινε
άποδεχτή ή τΓροτασή τους.
Τελειώνχ>ντας ψηφίοτηκε ή
τταρσκάτω άτΓΟφαση:
1) Νά ασκηθεΐ ττίεση στή
Συρια γιά νά άποσύρη τα
Στρατεύματά της άττό τό Αί
6ανο καί νά τα προωθήσει
στό Σινα.
2) Νά άσκηθεΐ πίεση σηίν
συμφωνία τοθ Σαντάτ γιά
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό Φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστος σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
προσφέρει κοοτούμια
ΜΗΝΑΙΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ .« ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, έττ{ τιναραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
Ύφασμα καί Ρο—τικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηρακλειον
Τηλέφ. 287-966
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άτιίνοντι οτή Μητροπολη
ΤΗΛ. 286-965
τό Σινά. ι
3) Ή συνδιάσκεψη έτπκρο
τεΐ την δράση τής Άλ Φα
τάχ.
4) Νά ένωθούν οί διάφορες
μερίδες τού Λιβανου γιά νά
μττορέσουν νά συνδράμουν
στόν Παλαιστινιακό άγώνα.
5) Νά μττοροΰν νά μένουν
στό Λίδανο οί Παλαιστίνιοι
καί νά μττοροΰν νά ΤΓθλεμοΰν
τό Ίσραήλ άττό κεΐ.
6) Νά έπιτραττεΐ στούς
Φατάχ νά ΤΓθλεμοΰν τό Ίσρα
ηλ, άίτ' ·δλα τα μέτωπα.
7) α) Νά βοηθοΰνται χρη
ματικά οί Παλαιστίνιοι.
β) Όλοι οί Άραβες νά
προτταγανδίζουν Οπερ τής
Παλαιστινιακής Έπάνάστα
σης.
γ) Νά άποστέλλονται Φάρ
μακα κλπ. άπαραίτητα είδη
στούς Παλαιστίνιους.
8) Νά έλευθερώσει ή Συ¬
ρια τούς "Αραβίς αίχμαλώ-
τους.
9) Νά άφήνει ή Συρια
τούς Λίβανέζους νά πολεμοΰν
κατά τού Ίσραήλ.
10) Νά ένισχυθεΐ ή ύπάρ
χουσα Άραβική στρατιωτική
δύναμη περί τό Ίσραήλ.
Π) Νά γίνει στίς 28-10-
76 Παναραβική Έργατική ά-
περγία.
12) Νά γίνουν είρηνικά
συμβούλια γιά την λήξη των
μαχών στό Λίβανο.
13) Νά έΦαρμοσθεΐ ή συμ
φωνία τής 13-7-76.
14) ΟΙ έργάτες νά τηροΰν
την παρούσα συμφωνία.
15) Νά ψηφίσουν καί ο
άλλες Άραοικές Χώρες Νό-
μο, δττως ή Λιβύη τό 1970,
γιά βοηθεία στούς Παλαιστι
νίους.
16) Τό Συμβούλιο άντιτί-
θεται σ' δσους δέν θέλουν την
ειρήνη (Άμερικάνοι κλπ.).
17) Άντιτίθεται σ' δλες
τίς Ίμττεριαλιστικές ττράξεΗ;
τής Ίορδανίας καί τής Συρί
άς.
18) Όλοι οί "Άραβες έρ¬
γάτες, νά δίνουν μηνιαΐα χρη
μα-ική ένίσχυση υπέρ των
Παλαιστινίων.
ΟΙ παραττάνω άποφάσεις
χειροκροτήθηκαν θερμά έττί
άρκετή ώρα. Στή συνέχεισ,
δλα τα μέλη της συνδιάσκε¬
ψης ξεχύθηκαν στούς δρό¬
μους της ΤρίτΓθλης, Φωνάζον
τας συνθηματα ύττερ τοϋ Πά
λαιστινιακοΰ Άγώνσ.
Ή διαδήλωση κατέληξε
στό ΎπουργεΤο Στρατιωτι¬
κών τής Λιβύης. Ό ύττουργός
κ. "Άμττοΰ ' Μττακάρ Ίονέζ,
είττε δτι ή Λιβύη βοηθά δττως
μττορεϊ την Παλαιστινιακή Έ
ττανάσταση καί τόνισε δτι
καί οί Παλαιστίνιοι Ιχουν τό
άνθρώττινο δικαίωμα νά ζή-
σουν έλεύθεροι στά σττίτια
τους.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΠΟ
# _υνεχ. «πό την £ελ. 1
να δικαιώματα (των τταιδιών
γιά παράοειγμα).
— Ποία κατά τή γνώμη
σας, είναι, τα κυριώτερα αί
τια των διαζυγίων;
— Ή διαΦορά ήλικίας, ή
μικρή ήλικία, ή έλλειψη χρη-
μάτων, οί τταρεμβολές τρί-
των κ.ά., ττού ΤΓοικίλλουν άνά
λογα μέ τίς είδικές συνθηκες
κάθε τόττου.
— Ποία είναι ή γνώμη σας
γιά τόν ττολιτικό γάμο;
— Είμαι ύττέρ τοΰ ττολιτι
κου γάμου κι' άν δέν έχει ά-
κόμα έφαρμοστεΤ στόν τόττο
μας, είναι γιατί ό λαός δέν
έχει άκόμα ύψηλή συνείδηση
ώστε νά τόν άττοδεχτεί. Πέρα
δμως ά—' αύτό, θά πρέττει νά
σννειδητοττοιήσουμε πώς δσο
ή δομή της κοινωνίας μας θά-
ναι άντιδραοτική κα! τα συμ-
φεροντα τής έκκλησίας καί
τής πολιτείας θά συγκρού-
σνται, αύτό τό βήμα προόδου
δεν θά γίνεται...>'
Ό κ. Εύδόξιος Σαριδάκης
μάς εί—ε:
«ΕΤμαι άνετηφύλακτα ύττέρ
τού ουτομάτου, έφ' δσον 6-
ττάρχει ούσιαοτικός κλονι-
σμός οτήν έγγαμη σχέση.
Κατά την γνώμη μου, τό με-
γαλύτερο ττοσοστό κλονισμέ-
ν«ν γάμων, συναντιέται στήν
άστική τάξη. Τελικά, ό κλο-
νισμός τοΰ γάμου, έχει ένα
βαθύτερο ύττόβαθρο. Ό π»-
λιτικός γάμος είναι άναγκαΐ-
ος γιατί έκτός άπό κοινωνι-
κά, θά λύσει καί νομικά προ
βλήματα. Γιά τταράδ£.ιγ,μα,
ένας έλληνας τταντρεύεται μέ
πολιτικό γάμο μιά γερμανί-'
δα στή Γερμανία. Μέ τό έλ-;
ληνικό ίδιωτικό διεθνές δί-
καιο, ή γερμανίδα, είναι έγ¬
γαμη, ένώ ό έλληνας άγα-
μος».
ΟΙ ΓΎΝΑΙΚΕΣ
Πέρα δμως από τίς άπό-
ψεις των άνδρών, άς δοΰ-
με τί λένε οί γυναΐκες τής
ττόλης μας. Σημειωτέον ό¬
τι άττό τίς 100 ττερίπου γυναΤ
κες ττού ρωτήσαμε, ένα μέγα
λο τΓοσοσιό δέν ήξερε κάν τί
είναι ό πολιτικάς γάμος καί
ένα μεγάλο έττίσης ποσοστό
δέν ένδιαφερόταν καθόλου γιά
τό αύτόματο ή γιά τόν ττολι
τικό γάμο. «Αύτά είναι δου-
λειά τού κράτους» λέγανε
ττολλές...
Τελικά θεωρήσαμε σκόττι-
μο νά έρθουμε σέ έτταφή μέ
τό «Σύλλογο Δημοκρατικών
Γυναικών Ηρακλείου» καί νά
ρωτήσουμε μέλη τού συμπολί
τισσές μας.
Ή κυρία Μαίρη Φουντούλη
μ&ς είττε:
(Συνεχίζεται)
ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΛΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑ5ΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΚΔΙ
ΛΙΜΑΑΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΛΛΛΑΙ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΝΛΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: «.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
Τηλέ+ακΐ: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή Ποοχ.ΙΛνος 28
Τηλί>ωνα: 4117952 — 4117953
• ΚΟΥΖ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥ! · ΚΟΥΖ
• Συζητηθηκε ττολύ τό ττροηγούμενο φύλλο ττς εφη¬
μερίδας μας, ύττ' αριθμόν 70, κυρίως γιά τίς άττοκαλύ.
ψεις των σεξουαλικών όργίων στά Ιδρύματα άνηλίκων.
Τό θέμα αύτό, ττέραν τής σοβαρότητάς τού, έδίοσε
άφορμή καί σέ... σκαμττρόζικες συζητήσεις.
Σχετικός είναι ό τταρακάτω διάλογος, ττου έγινβτή»
περασμένη βδομάδα:
__Πώς σοΰ φάνηκε τό φΰλλο αύτό τής «Αληθείας,,
— Πολύ... σεξουαλικό.
— ΣυιμΦωνώ. Σάν καί τό ττροηγούμενο.
__ Μά τό ττροηγούμενο δέν έγραφε τίττοτε τό σε¬
ξουαλικό.
— Δέν έγραφε βεβαία, άλλά τό φΰλλο είχε άριθμ6
...69!
• Οί τΓαροικουντες την... «δημοσιογραφική Ίερου-
σαλήμ», άλλά καί άρκετός κόσμος άττό τό κοινό, γνο>.
ρίζουν ττολύ καλά δτι ό «Άνάττοδος* συντάχτης της
«Άλλαγής» είναι ό Ιδιοχτήτης της, ττού κατά σύμτπΜ
ση είναι καί Δήμαρχος.
Έγραψε λοιττόν ό... Ανάποδος — Δήμαρχος, οτήν
εφημερίδα τού, δτι κάττοιος ττού κατέθεσε στή 6ίκη
των βασανιστών καί ύττεράστησε τόν Λάμπρου εΐχε
γραψει καί στήν εφημερίδα τού καλά λόγια γιά τόν
διευθυντή μας κα! άρα — καταλήγει τό Μανολιό —
δεΐξε μου τό φίλο σου...
Άρες μάρες κουκουνάρες δημαρχιακές τκπτάρ—...
Τί νά σοΰ ττή κανείς βρέ Μανολιό ττού φαίνεσαι £ξυ
ττνο ττουλί, μά τελικά δέν εΐσαι.
Ό Μιχαλόττουλος καί οί «Νέοι ΆνθρωτΓοί» τού σ'
άττασχολοϋν καί δέν κυττάς την «Άλλαγή» καί τούς δι
κούς σου άνθρώττους; Τόν εΐκονικό διευθυντή σου —
άς Ίτοΰμε — τόν σννεργάτη τού χουντικοΰ Γραμματι
κάκη καί Άρχηγό των Άλκίμων —ού τόν βάζεις;
θά μάς ττης — τό ξέρομε — οτήν καρδιά σου..
Μά κι' άν ττέση άττό κεί τί θά γίνει; Άπλούστατα θά
σέ... ττλακώση καί είναι κσί... βαρύς.
Πρόσεξε λοιττόν μην... ττονέσεις κΓ αλλο!...
• Την περασμένη Δευτέρα, ή αΤθουσα τού Τριμελοΰς
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, γέμισε ττάλι. .. καλχ.
μαρία!...
Άφορμή ή δίκη μεταξΰ τού ίδιοχτήτη τού «Κρέτσ
Μάρις» κ. Νίκου Μεταξά καί τού ττρώην διευθυντή τού
κ. Γ. Δημόττουλου, ττού είχε σάν κύριο θέμσ της την
ττερίφημη ττρομήθεια μεγάλης ποσότητας... καλαμα-
ρακίων.
Έκεΐνο ττού μέ έκανε νά νοιώσω... ύτΓερήφανος, εί¬
ναι δτι στίς συζητήσεις ττού έγιναν γύρω άττό τη οϊκη,
άρκετοί άνέφεραν τό «Κρέτα Μάρις» σάν... «Κρέτα —
Καλαμάρις», δνομα ττού ώς γνωστόν τοΰ ίδωσε ή στή-
λη αύτη, άττό την ττρώτη - πρώτη σχετική δίκη.
"Άρα, δέν μένουν μόνο άκόμη τα καλαμάρια στό
ξενοδοχεΤο τού κ. Μεταξά. άλλά... μένουν καί δσσ
γράφονται γύρω άττό αύτά.
• Τό κλισέ τής έτπστολής τοΰ κ. Γεωργίου Μαύρου,
ττού δημοσιεύτηκε στό ττροηγούιμίνο φΰλλο μας, ί|ταν
σέ μαΰρο φόντο.
Καί κάττοιος, ττολύ τταρατηρητικός, εΐττε:
— Μαΰρος ό άρχηγός, μαύρη ή έττιστολή τού,
μαΰρα τα μοντάτα ττ)ς ΕΔΗΚ. Γΐολλή μαυρίλα τέλος
ττάντων καί μάλιστα μαύρη σάν καλιοχούδα...
Κάττοιος ττρεττει άλήθεια νά μιλήση — δχι 6 κ.
Φουράκης γιατί αυτόν δέν τόν δχουσε δταν Ιπρεττε —
στόν κ. Μαΰρο, γιά τό.. λευκό τοΰ Ρολλ.
• Ή τοττική άτΓοχώρηση αττό την ΕΔΗΚ τοΰ κ. Φοί-
6ου Ίωαννίδη, συζητηθηκε μεταξύ των ττολιτικο>.ο-
γούντων. ""ί,
Άκουστε έναν διάλογο:
— Τάμαθες; Έφυγε κι' ό ΦοΤβος.
— Καλά ούτος δέν ττειράζει, τό θέμα είναι νά μή
φύγη κα{ κανένας μεγάλος.
— Γιατί ό ΦοΤβος είναι μικράς;
— Δέν είναι μικράς, άλλά όπωσδήιιυ-ιι. είναι ί-Φοι
6ος!....
Στήν ττολιτική, βεβαία, — έττεξηγώ έγώ —, γιατί
σέ άλλα έδειξε πώς είναι... σωστός αντρας.
• Κι' ένας άθλητικός διάλογος:
— Τί γνώμη έχεις γιά τό θέμα τοΰ Προέδρου τού
ΟΦΗ Μύρου Μαθιουδακη;
— ΆτΓλούστστα άττοδείχτηκε δτι ό Μοΐρος είναι..
. ά-μοιρος!...
• Καί ?να... τραγουδιοτικό «κούς - κούς».
— Γιατί δέν τίμησε μέ την τταρουσία τού ό κ. Δή
μαρχος τό Φεστιβάλ τό Φωνητικό;
— Γιατί θεωρεΤ τόν ττρόεδρο τοθ όργανωτου 6μί-
λου χουντικό.
— Καί τί φταΤνε τα τταιδιά τού Κάστρου νά στε-
ρούνται τή λάμψη τοΰ δικού τού αστρου;
— Έλα ντέ... ψάχνει στ' άχερα γιά ψύλλους κσί
γιά ψεΐρες καί... κλαίει γιά τίς τταντρεμένες κι' δχι
γιά τίς... χήρες.
"Αν καί δέν τό κατάλαβο; αύτό τό τελευταΐο στι-
χάκι, μάλλον θά εννοούσαν δχι τούς ψύλλους καί τίς
ψεΐρες, άλλά τίς... κόνιδες καί τόν... Κονιδάκη!...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΝΤΕΛΙΝΑ»
Ό μοναδικός
ΒΑΖΙΑΗΖ ΣΚΟΥΛΑ!
Μέ τό συγκρότημά τού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ (Ψαρογιάννης) καί ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (Λαούτα).
Α Τό κέντρο μας διατίθεται γιά γάμους, βατττίσβις κλ^
ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΝΤΕΛΙΝΑ»
Λεωφόρος Ίκάρου 72 Τηλ. 283-759
« 0ΚΤΟ1ΡΙΟΥ 1974
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΟΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΖ
ΣίΛΐΔΑ
«...ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΕΔΕΥΟΥΣΙΝ ΤΕΚΝΑ»
«Διάλεξε μέ ποίον άττ'
τούς δυό βα ττάς... Τα 8 χρό
ν/ισ μοθ δαρυναν πολύ ττανω
οτίς ττλάτες μου. Κάθισα κά
τω κΓ άρχισα νά κλαίω, ρ«-
τάντας τον έαυτό μου «γιατι»
αΦθΰ τούς άγαποΰσα καί
τούς δυό. Πέρασαν* ττολλά
χρόνια, μά αύτά δέ ξεχνιούν
ται···»·
"Εχετε, άλήθεια, άναρωτη-
θεί, ττόσοι άνϋρωττοι καθε μέ
ρα άναγκάζονται νά διαλέ-
ξουν έναν άπ' τούς δυό; Μέσα
σέ μιά κοινωνία —ου ή δομή
της ίχει άπομονώσει τόν άν-
θρωπο άπ' τόν άνθρωπο, τα
ιδιαιτέρα προβλήματα τού
καφένα, μάς άφήνουν άδιάφο
ρους έφ' όσον βρισκονται μα
κρυα άπ' τα στενά προσωπι
κά ττλαίσιά μας.
Κι' δμως αν σκεΦτόμαστε
ότι οα>τά τα «ιδιαιτέρα προ-
6λΓ|ματα» τού καβένα, γίνον
ται ή άφετηρία των άνθρωττί
κμ οραμάτων δέ θά νοιώθα
με έκπληξη διαβάζοντας σέ
κοινωνικές έρευνες τόν άρι-
θμό των ανήλικων έγκληματι-
ών. Κι' άν άκόμα άναλογιζό
μαστε ΟΑΟΙ τό μέγεθος τής
ευθυνής μας, δέ θ άφήναμε
ιϊνθρώττινχς ϋπάρξεις νά σβή
νούν οτή μοναξιά ή* μέσα
στούς μουχλιασμένους τοί-
χους των ψυλακών κα'ι των
άντχμορφωτηρίων.
Τό ξεκίνημα — ή άΦετη-
ρΐα πού λέμε τπό ττανω —>- γ!
ιιεται μέσα σέ κάποιες κατα
δικασιμένες άπό τή συμβατι-
κότητα οίκογένειες. Άνθρω-
ποι διαβρωμένοι άπό ίνα σύ
στημα σαθρό, ττοτισμένοι ά¬
πό τό δηλητήριο τής ϋττοκρι-
σίας στήνουν ίνα ττλαίσιο
κι' εντελώς άνεύθυνα ττετοϋν
μέσα σ' αύτό τα θύματα τής
άνευθυνύτητάς τους: Τα —αι
διά.
♦Τόν ή την άνέχομαι» λέ
νέ πολλοί. «ΑΑά τ! νά κάνω.
Ύττάρχουν τα τταιδιά». Καί
τό παιδί μένει νά κυττάζει μέ
άττορια γύρω τού, ν* άκούει
τούς καυγάδες των ανθρώττων
πού άγαττάει ή νά νοιώθει δτι
ό £νας όνέχεται τόν αλλο.
Νά δυό κλασσικές είκόνες
συμβιδασμένων ζευγαριών
καί οτή μέση ττάντα ένα ή πε.
ρκτσοτερα παιδία. "Ας ττά-
ρουμε χωριστά την κάθε μιά.
Τό τταιδί γίνεται καθημερινά
μάρτυρας τής βιαιότητας των
μεγάλον. Ίσως σέ κάποια
στιγμή ψιθυρίσει «γιατί μα-
λώνετε;» Καί μετά, θά κλε,-
στεΐ στόν έοτυτό τού. Θ' άρχΐ
σει νά σκέφτεται πώς αύτό
Φταίει. Έξ αλλου άκούει συ
χνά: «"Ας μην ήταν τό τται
δι καί θά σουλεγα...» καί
τταρερμηνεύει. Ή άττόδοσή
τού στό σχολειό μειώνεται.
Άττλές κοινωνικές ύττοχρεώ.
σεις, άρνεΐται μά κύρια άδυ
νατεΐ νά τίς έκπληρώσει. Π-
νεται κομττλεξικό. Μεγαλώ-
νει καί δέ βρίσκει ίκανοττοίη
ση —ουθενά. Πάντα ψόχνει
γιά κάτι καί συνήθως σέ δρά
μους λαθεμμένους...
Ή δεύτερη είκόνα τώρα,
Ό £νας άδιαφορεΐ γιά τόν αλ
λο. Τό τταιδί βλέττει δυό ξέ-
νους πού τό μόνο πού τούς
κρατσ. μαζί είναι ή άνοχή.
Δέν άκούει καυγάδες, μόνο
ττού διαισθάνεται. Νοιώθει δ-
τι βρίσκεται μέσα σ' ίνα κλΐ
μα τταγερό. Χωρίς άμφιβολία
ή περΙτΓτωση αυτή είναι καλύ
Άπό τό «Άντιφασιστικό Λεξικό»
τού ποιητή Φώτου "Ελληνα
ΧΡΙΙΤΟΧ ΕΜ ΕΑΤ-ΕΣΑ
Άν έκατέβαινε ό Χριστός, μέ μάστιγα ξανά,
άττ τό... «Ναό τού Τάματος», θά μάς έκυνηγοϋσε.
Μά εμείς θά τόν ττετάγαμε στίς κλοθβες της ΕΣΑ
' έχεϊ: τό γάλα της μητρός Τού, θά τό βλαστημοθσε!
κι
διοκοσμητικη
Τηλ. 287.670
θΰρθο«_
ΠΗ ΡΩΣΙΑ
• ι
τερη άπ' την ττρώτη. Καλύτε
ρη γιατί μέχρι ενός σημεί-
ου μττορεΐ νά ξεγελάσει κα-
νείς τό παιδί. Ό ψυχικάς δρό
μος ττού όχολουθεΐ τό τταιοί,
είναι περίπου ΐδιος μέ τόν
ττρώτο.... Καί στίς δυό ττερι-
πτώσεις καταστροΦΐκός.
ΟΙ είκόνες ττού σάς δώσα-
με, δέν είναι οί μοναδικές πού
ίπταρχουν σ' ένα σ~οτνχημέ
νο γαμο. ΕΤναι δυό κλασσικά
παραδείγιματα ττού ττοικίλουν
άναλογα μέ την οίκονομική,
κοινωνική, καί κατά συνέττεια
—νενματική οτάθμη τού ζευ-
γαριοθ. Στήν άστική τάξη, δ
ττοϋ ό γάμος είναι — οννή
θως — μιά έμπορική ονναλ
λαγή, ενα δούναι - λαβείν,
δηλαδή, ή δεύτερη —ερίτττω-
ση εΤναι ή σνχνότερη χαί ή
τγιο βρώμικη. Ή ττρώτη είκό
να ονναντάται κύρια στίς
άλλες τάξεις. "Οττως καί νά
χει δμως ή ούσία μένει πάν
τα ή ίδια: Τό τταιδί ττοθναι ό
μονος άναίτιος είναι τταντα
θΰμα. Έττειδή δμως τό θέμα
αύτό είναι τεράότιο, θά έττα
νέλθουμε σ' άλλο σημείωμά
μας. Γιά την ώρα, κάνουμε
μόνο μιά έκκληση στούς γο-
νεΤς: ^
Πρίν τυφλοί άττό έμττα-
θεια άφήσετε τούς εαυτούς
σας νά τταρασυρθοθν σέ λά
θη ττού θά πληρώσουν αύριο
τα παιδία σας, σταθμίστε
τίς καταστάσεις. Μή ξεχνά
τε ιτώς τό τταιδί γιά ν* ανα-
ττυχθεΐ σωστά, -ρέττει νά
μεγαλώσει μέσα στη στοργή
καί την άγάτ—. Θά νοιώσει
σινουριά αν ξέρει ττύς οτοτά
τα στοιχεΤα ύπάρχουν άνάμε
σα στούς γονεΐς. "Αν λοιττόν
καταλαβετε δτι δέν ύττάρχου
νέ —εριθώρια συννενόησης, δ¬
τι οί δρόμοι πού σάς ένώνα-
νε κλείσανε, τό καλυτέρα ττού
έχετε νά κόνετε, εΤναι, ν' άλ
λάξετε τή ροή τού ττσταμοθ.
"Ετσι τουλάχιστον θά γλυ-
τώσετε τα τταιδιά σας μέ λι
γώτερα τραύματα. Λύστε μιά
σχέση διαβρωμένη, έχον¬
τος σάν γνώμονα τό συμφέ¬
ρον τού τ—ιδιοθ. Πάρτε ό κα
θένας τό δρόμο τού, μά μείνε
τε Φίλοι γιά χαρή τοθ τται-
διοθ, τγού στό κάτω - κάτω
δέν σάς Φταίει σέ τίποτε.
ΑΑΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΑΗΑΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΑΗΜ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΑ ΤΗ 1ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
'Αττό τούς έξουσιοδστημένους έΐπροσώττους στήν Άθήνα,
τής ΕΚ — ΕΔΗΝ Εξωτερικόν, πήραμε την παρακάτω Δή-
λωση, την ότΓθία καί δημοσιεύομε αύτούσια. Άξίζει νά ση-
1. Ή ΕΚ—-ΕΔΗΝ — Έ-,
ξωτερικοΰ, πιστή στήν ίδέα
τής ένοττοιήσεως των συνε-
πών δημοκρατικόν δυνάμεων
της χώρας, ϋέν ονμφωνεΐ μέ
την άποσκίρτηση των δονλειν
των: Γ. Α. ΑΛαγκάκη, Α. Μή
νη καί Χ Πρωτο—αττά άπό
τίς γραμμές τής ΕΔΗΚ καί
έκΦραζει την λύ-η της γι'
αυτήν.
2. Δηλώνει, δτι κανείς δέν
έ"χει δικαίωμα νά έμφανίζεται
σάν έκφραστής τής όργανω-
μένης δάσης τού κόμματος
στό έσωτερικό καί τα έξαττε
ρικό καί μάλιστα δταν λη¬
φθούν ύπ' όψιν οί βουλευτικες
έκλογές στήν Έλλάδσ μετά
την δικτατορία καί τόν άπο-
κλειστό των Έλλήνων τού έ-
ξωτερικού άπό αύτές.
3. Ή ΕΚ—ΕΔΗΝ — Έ-
ξωτερικοΰ θεωρεΤ, ότι μέ τα
γεγονότα των τελευταίον μη
νών καί συγκεκριμένα μέ την
άττοσκίρτηση των τριών 6ου-
λευτών, την διαγραφή τού Δ.
Τσάτσου άπό την ΕΔΗΚ, την
παραιτήση τού Γενικού Γραμ
ματέα τού κόμματος Γ. Μυλω
να καί την άναταραχή, πού
γενικά έπικραττεΐ στόν χώρο
της δημοκρατικής παράτα-
ξης, δικαιώθηκε όλότελα ή
πολιτική της γραμμή, πού ά
ττό την άρχή καταδίκαζε καί
την παλαιοκομματική νοοτρο
ττία καί την έκμετάλλευση
της ίδέσς τού δημοκρατικόν
σοσιαλισμοΰ καί ζητοϋσε επί
μονα την συγκεντρώση δλων
των δυνάμεων τής δημοκρατι
κης παράταξης μέσα σ' Ινα
κόμμα μέ γνήσια δη,μοκρατι
κη δομή άπό την 6άση μέχρι
την κορυφή, πού θά στηρίζε
ται στό πνεύμα καί στίς άρ
χές τού δτιμοκρατικοϋ σοσια
λισμοΰ.
Ή έξαγγελία τής σύγκλη
σης της συνδιάσκεψης τού Ή
ρακλείου καί πανελλήνιου
συνεδρίου της Θεσσαλονίκης
άποτελούν όπωσδήττοτε μέ
την προϋπόθεση τής άντιπρο
μειωθή δτι δπως μας Ιγραψαν οί ποραπάνω έκπρόσοποι
τής, ΕΚ,—ΕΔΗΚ, ή δήλωση αύτη φιλοξενήθηκε στόν Άθη-
νσϊκό Τΰπο, άλλά περικομμένη.
Ι1Ύ!
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΟΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ 31.12.1975
Έηενδύσεις *Ις Βιομηχοτνικός πκριοχάς
(Γήπ»6α - "Εργο 'Υτιοοομής - Μβλέται)
Ιυμμετ,οχαί είς Έπιχβιρήοεις
Δάνεΐα (πρός Βιομηχανίαν, Τουρισμόν, Ναυτιλίαν)
Λοιπά στοιχενα ένβργητικοΰ
769.447.461
8^08.006^295
20.898.783^80
1^40.413.063
Σύνολον
Μείον ύποχρεώσεις: Μακροπρά8€θμοι
Λοιπά·
"Ιδία κεφάλαια ΜχΑ. προβλβψεις
ΠροΡλέψεις
Μετοχικόν Κεφάλαιον καί Άποθεμαπκό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
"Εσοδα 4ξ εργασιών
ΣυναλλαγματικαΙ Διαφοραί
ΜεΙον Χρηματοοικονομικά
Μεΐον έξοδα Διαχειρίσεως
Πλεόνασμο πρό προβλέψεων καί Φόρου
Προβλέψεις ίτους
Φόρος είσοδήματος
Καβαρόν πλεόνασμα
29.116Λ49.699
16.217.459.895
«1073.606.729
10.825.583.075
1.866^46.644
8^66.736.431
197*
1,566^308^17
1.158.265.360
2.711.673^67
931^09.922
277 593.043
Ι 502.070.902
429 604 000
395.819.771
676.647.131
31.12.1974
617.780,506
4.281.953.158
18.873.368.707
1.488.962.083
25.262.064.454
15.250.425.665
360.013.270
9.651.625.519
1.432.220.866
8.219.404.663
1974
1,276.864.191
155.285.703
1.432.140.694
813.489.151
228.476.301
390.184.442
383.718.500
4.262.536
2.203.406
«Τϊοβομής β*α την βιομηχανί¬
αν. ΠροωΙήβη άποφαοισηκώς τό πρόνραμμα
Ιορύσκω «αί λειτουργίαν Βιορηχανικών περι-
οχών είς ·βοσαλονίκην. Βόλον, Ηράκλειον,
κοί Πάτρας κγΙ όλοκληρώσπ ή πρώτη φύσις
των μκλετών διά την Ιδρυοιν βιομηχανικών,
περιοχών «Ις Χανιά, Κομοτηνήν, Πρέβκζαν,
Καβαλαν, Καλαμάταν.
Τ6 προγραμμο «αλύτττπ την ταχείαν δημιουρ¬
γίαν εύκολιών έγκαταστάοεως ουγχρόνων
παραγωγέων έπιχειρήσεων επί ουνολικης
εκτάοεως 35.000 στρεμμάτων περΐπου είς τάς
ανωτέρω περιφερείας
"Ηδη ονω των 30 βιομηχανικώς ετΜχειρήσεων
έγκατεατάβησαν καί λχιτουργοθν είς τάς βιο-
μηχανικάς περιοχάς θεσσαλονίκης. Βόλου,
Ηρακλείου καί τελούν Οπό έγκατόβταοιν Ιτε-
ραι 26 ίπιχειρήοεις
"Εί^πονηβη οβιρβ οξιολόγων μελετών μέ στ6-
χον, όπως αύται ά—οτελίοουν πό τα την άνά-
καμψιν ττ>ς οΐκονομΐας πολυτι, όν οβηγόν
προσανατολιβμοθ καί κατευ·ύνσ* (βς ττκ Ιβ·»-
τικής πρωτοβουλίας πρός έντόπιυιν παΐ βιτμ»-
ουργΐαν 0ιωσ1μΜν κα» βιεβνΑς άνταγι#¥*—ιειΑν
μοναδων
Μετοχικαί κα) τηστωπΛΙ ένιαχάσιι·] πρός
Ιδιώτας βι' Ιδρυσιν καί ετΐτΑκταβιν ττορογω·
γικών έγκστοστάοεων. Είς τό τελος τού
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ1975
1875 γ6 σύνολον των υιό μορφήν συμμετ~εΐι»ν
καί μακροπροββομων οανεΐων Γοποβττηαε&εν
ίή; Τραπέζης Πύξήβη είς 2β 806 εκ— βρχ.
Ιναντι 23.156 έκατ δρχ .ού τελους τού ίτους
1974 ΑΙ εισπράξεις τού ετους 1975 έκ τΑν
τοποβετήσεων της Τραπέζης έξβιλίχθηοαν λί¬
αν Ικανοποιητικάς, άνβλθούοαι είς 2.384 έ«ατ.
δρχ έναντι 1 7ΒΘ έκατ δρχ. τού {ίτους 1874.
Έκ τού συνόλου των ένισχυθειοβν κατα τό
1975 νεων παραγΜγικΑν έπκνούσειβν τό βθ%
περίπου τούτων πραγμοτοποιβΓται εκτός τοθ
κεντρου, ένά τό 70% των έπενβΰοβων αύπέον
όναφερεται είς την βιομηχανίαν, τό 26% ε**
την Ναυτιλίαν (χρημοτοοότησις ναυίτ»»»—»>ς
βιομηχανίαν) κα) τό 9% είς τόν Τουριβμόν.
τοηοιήνηοαν εντός τού 1β7β αί πρώται χρημο-
τοβοτηαεις τα»ν πρός την "Γθαττεζαν Οψους 30
έκατ βαΑλαρΙνν.
Έβεμελιώβη ό μηχανιομος άντλήαβως Ογιθν
πόθΜν άπ' εόβείας εκ της λαΐκης αποτομιβύ>
σε«ς. Διά πρώτην φοράν εΐοηχνη ό θβθμοα
Τρβπεζικών Όμολ6γ««ν
μιειρβμεοχιΐων εξανωνικΰν έ—-
χρή Πλέον των 200 μικρομε—Ιων
μ*ταηο—τικΛν έξαγωγικών έπιχεερηαβΜν ενν
σχύθηοβν δ*ά χρηματοδοτήσ*4*ν 0«ου« 1Λ8
εκπ. βρχ. πρός πραγματοηαεηοτν έ4αν·^ιχέ*εν
ερναοιΑν Οψοος 1800 έκατ. δρχ. με«κ#τητ· ΑΙ
ΚΑΑΗΜΚΑΙ ΕΞΑΓΟΓΑΙ βυγστρικης έταερεία»;
τηςΤροπεζ»-
ΜφσΑαΙων. Έπανελήφθησαν αί
»—β την περίοδον της βπτα«ιΙας
Ι. της εΤΤΒΑ μετό των δαβνθν πιοτό*—ρ
«Αν ΜρνμάΤΜν καί Όργανισμϋν καί ετ»ρε»γμο·
ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ 1976
Ύπ·Ροήβη·τς τής κεφολακιγορεΐ*!. Οργα-
νώβη ή πρβοφορά είς τό ιύρΐι άποταμιευτΐΜθν
κοίνον νίΐετν ύγιων τίτλων. αί όηοίοι ουνβυΑ-
ζουν ύψηλά χαρακτηριοτικά όποδοοειος.
αοφολβίας καί ρευστόττ,τος Γό Τρσπεζικ·
'Ομόλσγα μέ τόκον 107*% πτ»ν» βκπίββνται όπό
•Ν) *μποίρ«κος Τραπίζας καΐ τό Χρηματιστήριον
καί οί μετσχ*ς της Έλληνικής 'ΕταιρεΙας
'Επινβύσβων Χορτοφϋλακκιν ΑΕ, ·νγατρ)κο&
όογανιομου της τραπέζης διά την ενίσχυαιν
της ΚοφοΑαιαγορας, πού βιατΐθενται μεοφ τού
ΧρηματιοτηρΙου, προσφέρουν βύο εύκαιρΐας
οτγόυρης εκ· αηοδοτικης ετ—νβύσεως τι!τλ
αποταμιεύαβυν τοθ κοτνοθ.
Ίντός τοθ 1Θ75 ή 'Ελληνικη Έιαιριΐα Έπεν
βύσεων Χαρτοφυλοκΐου Α.Ι. ηθξησ*; τό Τβ α
Μφ*Λαιά της ύηό 434 ί*οτ βρχ. εκ; 70β έκοτ.
δοχ. καί αν-οτοίχως ανέπτυξε κοί άναβνορ-
βθΗ«ε τας *ηβνούο·κ της είς τό *σωτεβ«·ν
καί τό έ
ΑΙ μέχρι τούδε πραγματοποιήσεις τοθ τρέχοντος ίτους έπιβεΡαιώνουν ιήν πρόβλεψιν ούοιωβώς ύψηλοτέ-
ρων «.πιβόσεων είς δλους τούς τομεΐς οροοτηριότητος τής Τραπέζης, ϋνοντι τού 1.975.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥ^ΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑηΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
σοίττευτικής σνμμετοχής, θε-
τικά βήματα πρός αυτήν την
κατεύθυνση.
4. Ή ΕΚ—ΕΔΗΝ — Έ
ξωτερικοϋ καλεΐ δλα τα στε-
λέχη τής δημοκρατικής παρά
ταξης νά ττάψουν τίς μεταξύ
τους φθοροποιές προσίΰττικές
άντεγκλήσεις καί νά διακη-
ρύξουν, δτι ή όργανωμένη 6ά-
ση εΤναι ή μόνη αρμοδία γιά
νά καθορίσει άριστικά τόν τί
τλο, τό ίδεολογικό περιεχό-
μενο, την όργανωτική διάρ-
θρωση καί τίς διαδικασίες
λειτουργίας τού κόμματος, θε
ματα, πού θά συζητηθοϋν καί
θ' άποφασιοτοΰν μαζί μέ τα
κοινοδουλει/τικά στελέχη,
στό πρώτο άντιπροσω
πευτικό συνέδριο,
πού θά συγκάλέσει ό Πρόε-
δρος καί τό Πολιτικό Γρα-
φεΐο της ΕΔΗΚ.
5. ΕΤναι καιρός πιά νά ά-
ξιοττοιηθεΐ ή άγωνιστική προ
σφορά καί ή πολύτιμη πεΤρα
δλων των τίμιον καί συνεπών
ήγετικών στελεχών των δύο
άνένδοτων άγώνων καί των ά
γωνιστών εναντίον της χούν
τας, γιά την άνάληψη μιάς έλ
πιδοφόρας καί ουσιαστικής
προσπάθειας, γιά την άνασύν
ταξη τού κόμματος της πλει
οψηφίας.
ΕΚ—ΕΔΗΝ — 'Εξ)κοΰ
Άθήνα — Άμπελόκηποι
Φειδιππίδου 49
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ κ. Γ. Χ. ΛΥΔΑΚΗ
Ό Κος Γεώργιος Χαραλ. Λυδάκης υπέβαλε είς την Ει¬
σαγγελίαν Πρωτοδικών Αθηνών μέ άριθμ. Πρωτ. 35503)11-
9-76 την παρακάτω άναφορα. Ή άναφορά αύτη άναδη-μοσι-
εύεται κατ' εντολήν τού, άπό την Εφημερίδα «ΑΥΓΗ» τής
14-9-76.
Έν Αθήναις τή 10 Σετττεμ-
6ρίου 19/6
Πρός
Τόν κ. Είοχζγγελέα των έν
Αθήναις Πλημμελειοδικών.
Λαμοάνω την τιμήν νά πά
ρακαΛέσω Υμάς διά τα κά¬
τωθι:
Στίς 18 Αύγουστου 19/6
ύττέϋαΛα μήνυση κατά των ή
γετών τής δικτατορίας καί
Λοιπών Φυσικών καί ήϋικών
αύτουργών έκτελεοτών των
έντολων αυτών κλπ. γιά έγ
κληματικες ένέργειες σέ 6ά-
ρος μου. Γιά το έκπρόθεσμο
τής καταθεσης τής μήνυσης
στήν ΕΙσαγγελία Αθηνών ά
νέψερα σάν αίτία, τίς δυσχέ-
ρειες ερεύνας τής βασικής
ττρώτης στή σειρά έγκλημοτι
κης ενεργείας σέ 6άρος μου,
ή όποία είναι καθοριστική α-
Φετηρία ό—-όδειξης καί γιά
τίς άλλες πού περιγράφονται
όπτόλυτα θεμελιωμένες οτίς
ενδεκα ττυκνογραΦημένες σε-
λίδες τΓθΰ συναττοτελοΰν τό
κείιμενο της μήνυσής μου. Έν
διάμεσα δμως χρονικά καί
συγκεχριμένα άμέσως μετά
την τ—ώση τής δικτατορίας
δηλαδή άττό 27ης "Ιουλίου
1974 μέχρι καί Ίούνιο 1975
άνεψύησαν αυτή τή φορά δυ·
σχερειες ττού όφείλονταν σέ
αίφνίδιες άσθένειες των γονέ
ών μου. Ύπέοαλα τότε άντί
στοιχο! καί διαδοχικά τρείς
μηνύσεις που κατέληξαν 6υ-
στυχώς στή σύλληψή μου την
22α Μαΐου 1975. Βασικά ή
σύλληψή μου στίς 22 τοθ
Μάη τού 1975 στηρίχθηκε
στή δήθεν αίτιολογία ττού
ττρόδαΐλαν τα δργανα καί οί
ύτΓθτακτικοί δοΰλοι τής δικτα
τορίας τότε στήν Άθήνα στ:ς
5 Νοεμβριού 1970, καί ή ό-
ττοία αίτιολογία στή μηνυσή
μου κατά τής δικτατορίας ά-
νατρέ-εται μέ άδιαμψισβήτη
τα γεγονότα κρυσταλλινης ά
λήθειας. "Ετσι άφ' ενός μέν
ό ό~σπροσανατολισμός μου
μέ ^ροσδόκητες άσθένειες
των γονεων μου καί την έπεί
γουσα καί ττρέπουσα τότε ά
ττασχόλησή μου μέ αύτους δή
λαδή αττό Ίούλιο 1974 έως
Μάϊο 1975 καθώς καί άφ' ε¬
τέρου ή άντίστοιχη χρονοτρι
δή μέ άνακρίσεις, συνετέΑε-
σαν είς τό νά τταρέλθη άπρα
κτο τό χρονικό ττεριθώριο πού
καθώριζε ό νόμος γιά την υ-
ΤΓθδολή μήνυσης κατά της
χουντας. Βασικά ύττευθυνο
γιά την όΐσκοπη χρονοτριβή
είναι ένα οασιλοχουντικό πε
ριδάλλον, -πόθεν ύποκινούμε-
νον, τής δύστυχης αδελφής
μου. Ή δυσμοιρη άδελφή μου
έξωθηθη τότε τόν Μάϊον τοϋ
1975 καί έξωθεΐται καί σήμε
ρα έττηρεαζόμενη άπ' αύτό
τό στενό ττεριδάλλον της σέ
ένέργειες σέ βάρος έμένα
τοΰ άδελφοϋ της, άλλά καί
αυτών των γονέων μας. Στό-
χος τής βασιλοχουντικής δε-
ξιάς εΤναιι ή πλήρης διά νέας
ψευδοαιτιολογημένης σνλλη-
ψης άχρήστευσης μου. Γιατί;
Γιά παρ&μψερεΐς αίτίες μικρά
τφης βεβαία σημασίας άττο
έκεϊνες ένεκα των οποίων ή
δικτατρρία κατηγορήθη στή
μήνυση μου. Πρός τό τταρόν
1) μόνο γιά συνδικαλιστική
δραστηριοτητα (ττρόβλημα
ττφίθαλψης ύγείας των κατοί
κων τού Νομού Ηρακλείου,
οημοοΊβχχεις μου σχετικές
γι' αύτό στήν εφημερίδα ΑΛ-
ΛΑΓΗ ΉρακλΕίου καί ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Αθηνών, Τδρυ
ση, υη' έμοΰ Συντονιστικής
Έ-ιτροττης Άγώνα, γιά
τό Ύγειονομικό πρόδλημα
ΊίτΙιακλείαυ, καθώς καί άνά-
μειξή μου ττρόσφατα στήν κι
νητοττοίηση των σταφιδοττα-
ραγωγών Ηρακλείου), 2)
καί άκόμη γιά την ττροσττά-
θειά μου άποκάλυψης σκαν-
δάλου έπισυμβάντος άμέσως
μετά την 21η Απριλίου σέ
βάρος τής οικογενείας τού
ττατέρα μου. Ιδού τώρα ττώς
θά μεθοδευθή νέα τηθάνή σύλ
ληψής μου. Πρέ—εί δπως καί
μετά την τττώση της χουντας
—εριέγραψα ανωτέρω, νά τύ-
χι;; νά διακυμανθή έττικίν-
δυνα ή ύγεία των γονέων μου.
Είναι Φυσικό δταν άντιληφθώ
κάτι τέτοιο νά άντιδράσω, νά
φέρω γιατρούς καί 6άση των
γνωματευσεών τους άλλά καί
βαοτιζόμενος στή συνέχεια σέ
γνώσεις μου άπό Όργανική
Χημεία, Χημεία Τροφίμων
καί Κλινική Χημεία, νά θέλη
σω νά συμβουλεύσω την άδελ
φή μου περί τού ττώς θά άντι
μ—ωπίσωμο την κατάσταση.
Τό τταιγνίδι άρχίζει ακριβώς
άπ' αυτή τή Φαση: Πάση θυ
σία τώρα ττρέπει νά ττροκλη-
θη λογομαχία ττανω άττό τα
κρε66ατια των γονέων μου.
Τότε ύποχωρώ άναγκαστικά
γιά νά σνμοουλεΰσω άργότε-
ρα την άδελφή μου άττοΦευ-
γοντας περαιτέρω συζητήση
μαζί της γιά νά μην έκνευρί
σω τούς ύττερήλικες γονεΐς
μου. Έδώ ακριβώς είναι ώ
ώτακονστής μάρτυρας δπως
πραγματικά συνέβη τ«ίν Μάϊ
όν τοΰ 1975 καί έξωθηθη ή
άδελφή μου στήν υποβάλη αί
τησης έγκλεισμου μου σέ νευ
ροψυχιατρική κλινική. Στήν
προσέχη μήνυση μου θά κα
τονομάσω τούς ήθικούς αύ-
τουργούς τότε τόν ΛΑάη τού
1975. Πρός τό παρόν μέ έν-
διαφερει ή σωστή πληροφόρη
ση τής κοινής γνώμης. Θά
τελειώσω θεμελιώνοντας τα
άμέσως παρά ττάνω μέ την
άναφορά μου σέ δυο περιστα
τικά. Ιον) Δυο μέρες μετά
τή σύλληψή μου άπό την Ά-
σφάλεια στίς 5 τοΰ Νοέμβρη
τού 1970 στήν Άθήνα ό νευ
ροψυχίατρος Ιωάννης Κ.
Τσαττάκης σύζυγος τής άδελ
ψής μου, μεταβάς στό χωριό
μας Διαβαϊδέ Πεδιάδος Ηρα¬
κλείου μαζί μέ την άδελφή
μου σύζυγό τού, κάτοικοι άμ
Φότεροι τής ττόλης τοΰ Ηρα¬
κλείου, κατορθώνει καί ττείθει
την δυοτυχη μητέρα μου
(ττού έκείνη την ώρα μετέβαι
νέ στήν έκκλησία (εσπερι¬
νάς), ώς μου διηγεϊται άκό¬
μη καί τώρα ή Ιδία, νά μετα
βοών στήν Άθήνα γιά νά την
έγχειρήσουν δπως έλεγον γιά
καρκίνο τού δεξιοΰ μαοτοΰ,
76, έβδομήντα ίξι έτών τό¬
τε, στίς 7 Νοέμβρη 1970 ή
μάνα μου. Ή δύστυχη μητέ¬
ρα μου ΰιτέστη τότε συμφόρη
ση στό Νοσοκομεΐο χειρουρ-
γησης της Έρυθρός Σταύ¬
ρος Αθηνών την έπομένη τής
έγχείρησης τό ττρωΐ καί μέ
δεξια τΓοραλυση ευρίσκεται
κατακοιτη μεχρι σήμερα έζι
(6) χρονια. Ό άκτινοΛόγος
γιατρος Γιάνντκ; Τσουοερος
εΐχε γνωματευσει στό Ήρα-
κΛειο για τή μητέρα μου δτι
δέν εϊχε καρκίνο στό δεξιό
μαστο. Στό δεξιό μαστό ή
μητέρα μου ττρίν άττό (56)
πενήντα έξι χρονια δηλαόή ό
ταν ήτο είκοσι έτών οεσποι-
νίς είχε εγχειρισθή άπό ένα
γιατρο τού χωρίου Πολυθέα
τού Ηρακλείου, ονόματι Έρ
γαζάκη (έχει -εθάνει πρό
ΤΓθΛλών έτων) καί αυτή ή ού
λή Φοδήθηκαν μετά (56) πε
νήντα £ζι χρονια καί δυο μέ¬
ρες μετα τη σύλληψή μου
στις 5 τού Νοέμβρη τού 1970
μήπως εξελιχθή σέ καρκίνο
τοϋ δεξιου μαοτοΰ τής γρηάς
μητέρας μου, έβδομήντα έξ
(76) έτών τότε καί τής άφαί
ρεσαν όλόκληρο τό δεξιό μα
στό. Άμέσως μετά την έγ-
χείρηση δ~ως —εριέγραψα ά
νωτέρω υπέστη βαρυτάτης
μορφής συμφόρηση — δεξιά
ήμιττληγία καί έφυγε άπό τό
Νοσοκομεΐο τοϋ Έρυθρού
Σταυροΰ 'Αθηνών παράλυτη.
Δεύτερο περιστατικό πρόσφα
το: Άπό Ίανουάριο 1976 ξα
νά άρχισα μέ δημοσιογρά-
φους τού Ηρακλείου καί μάρ
τυρες νά προσπαθώ νά φέρω
σέ φώς την ττρώτη έγκληματι
κη ενεργεια τής χουντας σέ
βάρος μου, μεταβαίνοντος τα
κτικά στό Καστέλλι Πεδιά¬
δος, ακολούθως τακτικά μετέ
βαινα καί στήν Άθήνα γιά
τούς ίδιους λόγους. "ΟτΓθτε έ
πανερχόμουν στό Ήράκλειο
χαί βρισκόμουν στό διαμέρι-
σμα των γονέων μου, ή άδελ
Φή μου δταν μαγείρευε κρέας
έβλε—α δτι τό Φαγητό ττου
σέρβιρε στούς γονεΐς μου ή
το άπό γλώσσα μοσχαρί-
σια, τα μεσημέρια. Τή ρώτη
σα τότε γιατί άντικατέστησε
τό κρέας ψιλέττο μοσχαριου
μέ γλώσσα καί μοΰ άπήντη
σε δτι τής λένε οί γιατροί
(τοθ φιλικοΰ της περιβάλλον
τος) δτι είναι ττιό εΰιτ&ιπΐ)
καί ττιό έλαΦρά. Τόν Ίούλιο
τού 1976 βρίσκομαι παρών
σέ ένα συνεχή έμετό τής μη¬
τέρας μου, έρωτώ την άδελ¬
φή μου τί συμβαίνει; Καί μοΰ
λέγει δτι ή γνώμη των γ ια¬
τρών εΤναι ότι πρόκειται για
ύτΓερτασικές κρίσεις (μέ κεν
τρογενη αΐτιολογία), κά—ως
έτσι μοΰ εΐττε. Όταν έφυγε ή
άδελφή μου καί έμεινα μαζί
μέ τή μητέρα μου στό διαμέ
ρισμα των γονέων μου, την
ρωτώ τότε σχετικά καί μοθ
λέγει δτι ταυτόχρονα ζαλίζε
ται καί τό στόμα της είναι πι
κρό, κάνω μιά σκέψη τότε δ¬
τι: αύτη τή στιγμή ή μητέ¬
ρα μου βρίσκεται στην ιδία
κατάσταση ττού βρισκόταν
καί τό 1963 μετά άπό θερα-
πεία στήν κλινική τού Παπά
Ιωάννου στό Ήράκλειο Κρή
της άλλά άττό πάρεση τού
προσωπικού (ψΰξη) καί που
τότε άναγκάσθηκα μετά την
έξοδό της άπό την κλινική νά
πάρω τή μητέρα μου μαζί
μου στήν Άθήνα καί νά την
είσάγω στό Νοσοκομεΐο Άλε
ξάνδρας. Ό Καθηγητής τής
Θεραπευτικής στό Π(χνειηστή
μιο 'Αθηνών κ. Μαλάμος καί
Διευθυντής τής Παθολογικής
Κλινικής τοΰ Νοσοκομείου Ά
λεξάνδρας μοϋ λέγει τότε:
Ότι εΤχε έρεθιστεΐ σοβαρά
ή χολη&5χος καί τό σηκώτι,
τής έκαναν δέ ένέσεις ΒΕ-
ΤΟΟΚ (Β. 12) καί τήςέδι-
ναν συγχρόνως χολαγωγά
φάρμακα. Έτσι εγινε ή μη¬
τέρα μου τελείως καλά τότε.
Την πείθω τώρα στή συνέχεια
στό διαμέρισμά της στό κρεβ
βάτι της μέ την τταροΰσα ά-
σθένεια- τού Ιουλίου καί
τΓαίρνει £να χάττι τού χο
λαγωγοΰ Φαρμάκου ΟΚΑ-
ΟΑί'ΙΝ. Άμέσως ήσύχασε
καί δυό μέρες δέν εκανε έμε¬
τό, τότε πολύ ταχέως άντι-
λαμβάνομαι δτι πιθανώς ό έ-
ρεθισμός καί ό έμετός νά 6-
φείλεται στό εΐδος τής τρο-
φής. Άττό έδώ καί πέρα τώ¬
ρα ή ταλαιπωρία καί ό κίνδυ
νος που διέτρεχε ή μητέρα
μου βρίσκονται κάτω άττό τή
δική μου μελέτη καί άρμοδι-
ότητα. Σπευδω άμέσως στά
έγχειρίδΐα Βρωματσχημείας
τοϋ Καθηγητοΰ Σταθοττουλου
τού Πολυτεχνείου καί Χημεί-
ας Τροφίμων τοΰ Καθηγητοΰ
μου Δ. Γαλανοΰ καί μέ κα-
τάπληξή μου βρίσκω δτι ή
γλώσσα ώς τροτρή στήν ττερί
—τωση της μητέρας μου είναι
εντελώς άκατάλληλος ώς ττε-
ριέχουσα 18% λίττος άλλά
καί νερό 66%. Ένώ άττό τό
1963 ό Καθηγητής τής Θερα
τγευτιΐκης κ. Μαλάμος στό Νο
σοκομεϊο Άλεξάνδρας της
απηγόρευσε ώς τροΦή άκόμη
καί τό ίσχνό χοιρινό κρέας
-ου έχει 6,3% λίττος. Έπακο
λουθεΐ συζητήση μέ τή δΰστυ
χη άδελφή μου ή όποία μοΰ
λέγει νά μην κατηγορώ τούς
γιατρους τοΰ πφΐβάλλοντός
της· καί μή έτπμένεις γιά
τό τί δίδω κατ' εντολήν τους
στούς γονεΐς μας (Φαγητό
καί φάρμακα) διότι τότε θα
κάνω αίτηση νά σέ κλείσω
πάλι σέ ψυχιατρική κλινική.
Άμέσως παίρνω τηλέφωνο τό
γιατρό Κατσούλη Άντώνιο
πού έττβμβαίνει τηλεφωνικως
την έττομένη τό ττρωΐ καί εύ
τυχώς συνιστά στήν άδελφή
μου νά δεχθή τίς άπόψεις μου
καί νά διακόψη άμέσως τη
διατροφή των γονέων μου μέ
τό εΐδος αυτό τοΰκρέατος—
τή μοσχαρίσια γλώσσα. ΟΙ έ
μετοί τρείς μήνες ττερί—ου
τώρα τής μητέρας μου (αύτό
περί μενά γιά νά γράψω) στα
μάτησαν τγλήρως. Τώρα
•πΌΐός ό στόχος: ΟΙ διαλογι-
κές συζητήσεις μέ την άδελ
φή μου νά έξελιχθοΰν σέ τελι
κή ρήξη καί μέ τό τΓροηγου-
μενο τής συλληψής μου άπό
την χουντα στίς 5 τού Νοέμ
βρή τού 1970 πού άνέφερα
στη μήνυση μου κατά των δι
κτατόρων, νά έξωθηθη ή καλο
κάγαθη κα! δύστυχη άδελφή
μου σέ ένέργειες σέ βάρος
μου. Σημειωτέον δτι στό Ή¬
ράκλειο Κρήτης διατηρώ Χη
μεΐον ττέντε (5) όλόκληρα
χρονια άπό τό 1972,ούδέττο-
τε έξενευρίστηκα μέ κανένα
άπό τούς χιλίους διακοσίους
όγδόντα (1.280) μέχρι τώρα
πελάτες τού Χημείου μου
στά -έντε (5) αύτά χρονια.
ουδέποτε έξετέλεσα καμμιά
άνάλυση λάθος μέχρι σήμερα
καί ουδόλως έλαβα ή λαμβά
νω οποιοδήτΓθτε κατευναστι-
κό ή ύπνωτικό φάρμακο. Τό
μόνο Φάρμακο πού χρησιμο¬
ποιή είναι γιά την δυσεντε-
ρία πού μοΰ τταρουσιάσθηκε
μέ αΐμορραγίες άμέσως μετά
την άποφυλάκισή μου άπό
τή χουντα τό Γενάρη τοΰ
1971, δηλαδή τό φάρμακο
'ΕΝΤΕΒϋνΐΟΡΟΒΜ καί
ττοΰ σήμερα £χω βελτιωθεΐ ση
μαντικα μέ την άνάλογη δίαι
τα καί τό φάρμακο αύτό.
Μετά τιμής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ
Χημικάς — Τελειόφοιτος Μα
θημστικός καί Τελειόφοιτο;
Ι. Έπιμορφώσεως Α.Σ.Ο.Ε,
τέως τακτικό μέλος τοθ Δ.Σ.
τής "Ενωσης Έλλήνων Χτμη
κων.
ΧΕΛΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΛ.. κΡΗΤΗΧ
16 ΟΚΤΑΒΙ-ΙΟΥ 19/6
:
ί^—1^ψ-|1-.
Ϊ--
::::::::::::::::::::::
ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΚΡΑΔΑΙΝΟΝΤΑΣ τή σημαίθ! τού Συγκρητισμοΰ, κατέ-
6ηκε την ττερασμενη βόομαοα στό Ρέθυμνο, ό έττί 20ετία
Ι Ιροεόρος της Παγκρητιο^ κ. Γ. Βογιατζάκης, ό οποίος μι-
λωντας στους διεΐΛίυντες των εφημερίδων τής Κρήτης, τονισε
την αναγκη της συνενώσεως καί της συμπνοίας δλων τώ ι»
Κρητών.
Ή Διεύθυνση τής «Αληθείας» δέν μπόρεσε γιά τεχνικούς
λόγους να άντα—οκριθη στην πρόσκληο— καί νά παρακολου
θηση την «ώραία αυτή συγκεντρώση».
Άτιευθήνεται 6μως στον κ. Γ. Βογιατζάκη καί τοΰ λέει
όρθά - κοφτά: Δεν μάς ττείθετε κύριε Βογιατζάκη. Κι' αύ
το, γιατί, άττλούστοττα σεϊς καί τό άμεσο ττεριοάλλον σας,
την έποχή τής Χούντας, υπήρξατε βασικάς συνεργάτης τού
Πσττοχου, οτο θέμα μαλιστα καί ακριβώς, πού χώρισε τους
Κρητικούς καί διασττασε την ψυχική τους ένότητα δηλ. την
έόρα τού Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πώς κραδαίνετε λοιπόν σήμερα τέτοια σημαία, αφήνον¬
τας καί μερικά ύπονοούμενα;
Άδικα κύριε Βογιατζάκη καί έν μοισωνία «άδελφέ» τού
σνντοττίτη σας Στυλιανού. Κραδαίνετε μόνο τό κοντάρι,
στήν άκρη τού όττοίου, σημαία δέν ύττάρχει. Μά τώρα τό
κοντάρι σας δέν ττερνά, δπως ούτε έκεΐνο τοΰ ΠαττακοΟ καί
τού άλλου συνεργάτη σας Άνδρεάδη.
Ή Κρήτη σάς εύχαριστεΐ, άλλά άφήστε την ήονχη πλέον. .
Σημαιες όταν ϋπάρχουν, τα άνβρώπινα σώματα σάν την περί
τττωση Φιρκά, γίνονται κοντάρια.
ΟΙ ...ΑΟΩΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΤΗΝ ΠΙΚΡΟΧΟΛΙΑ κα! την άττογοήτευση ένοιωσε τίς
μέρες τιου πέρασαν, ώ Ήρακλειώτικος καί γενικώτερα ό Κρη
τικος λαός. ·Ύστερα αττο μιά πολυήμερη δίκη στά Χανιά,
άθωώθηκαν οί βασανιστές τοΰ Ηρακλείου, μετά ά—ό δηλώ
σή τους δτι έκαμαν βασανιστήρια, γιά τα όποΐα βασικά εύ
θύνεται ή έπικρατοΰσα τότε κατάσταση κσί γιά τα όποΐα....
μετανοούν!
Δικάστηκαν τυττικά, τρείς, άλλά στήν ούσία κι' αύτο! έ¬
μειναν άτιμώρητοι. "Ετσι, ειδικεύτη,καν καί γιά τό Ήράκλειο
τα συναισϋήματα ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, πού γιά
άρκετό κοιρό τώρα, τταραικολουθεΤ τίς δίκες βασανιστών
πρωταιτίων κα! στελεχών τής έτταίσχυντης Χούντας.
Οϊ μηνυτές — δλοι τους Δημοκρατικαί άνθρωποι καί ύ-
ττοοείγματα ήθονς — τούς έδωσαν νά καταλάβαυν (άν
έχουν την δυνατότητα νά τό καταλάβουν) την άνθρώπ,-
νη αντιμετωπίση, συγχορώντας τους γιά Ινα σωρό έπαίσχΐιν
τες κα! δουλοπρεπεΐς ένέργειες.
"Ετσι, ρωτοΰμε τώρα: Μιά καί δέν ίκανοποιήθηκε τό
Δημόσιο αίσθη,μα, βλέποντας άθώους τούς βασανιστές, 0-
στερα άπό την ιμεγαλοψυχία των βασανισθέντων καί την
έτπείκεια μερικών Δικαστών, μήττως είναι δυνατόν νά άτταλ
λαγεΐ τουλάχιστον τό Κοινό άττό την ττροκλητική θέα τώ/
κυρίων αυτών όπως ττ.χ. τού άλλοτε καταδικασθέντα γιά
βασανισμούς Βαρελλά, πού έξακολουθεΐ νά ύττη-ρετεΐ στό
Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου;
ΙΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
% -.υνεχ. χηα την -ί-Λ. ι
νισμό τοΰ Κομμουνισμού, ά
τγο την Έλλάοα.
στ) Ι ήν εξουοετέρωση τού
Μακαριου καί την "£νωση
της Κύπρου μέ την Έλλάδα.
ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΣ
Γιά την έγγραφή νέων με-
λών στήν Όργάνωση, τηρεϊ
ται σχολσστικά ή συνταγή:
ΠληροΦορίες περί τού υπό
έγγραφήν άτόμου — πρώτη
κρουσΊς — σφυγμομέτρησις
τούτου — άπειλές — δέσμευ
ο- — έγγραφή.
Αίγες είναι οί Φορές ττοΰ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Τό Παγχρήτιον Βενιζέλειον
καί Πανάνειον Γενικόν Νοσο
κομεΐον
Προκηρύσσει
Τακτικόν δημόσιον μειοδοτι
κόν διαγωνισμόν δι" ένσφραγί
γίστων προσΦορών διενεργη-
θησόμενον την 27ην Νοεμβρί
ου 1976 ημέραν Σάββατον
καί ώραν 12ην μεσημβρινήν
έν τοίς Γραφείοις τού Ίδρύ-
ματος α) διά την έφ' άπαξ
ττρομήθειαν έντύττων καί 6ι-
βλίων καί β) την άνάδειξιν
διά τό έτος 1977 τακτικών
χορηγητών εΐδών γραφείου
καί γραφικής ΰλης.
Διά πλείονας πληροφορίας
οί ενδιαφερομένη δύνανται
ν'' άπευθύνωνται είς τό Γρα-
ψεΤον Προμηθειών τού Νοσο-
κομείου καθ* εκάστην εργά¬
σιμον ημέραν κα! ώραν.
Έν Ηρακλείω τή 11 Όκτω
βρίου 1976
Ό Πρόεδρος τού Δ.Σ.
ΕΜΜ. ΚΩΝΙΟΣ
μέλος τής "Οργανώσεως εχει
δεί τούς πραγματικούς άρχη
γούς της. 'Εγώ τουλάχιστον
δέν μττόρεσα νά δω τόν ττρα
γματικό άρχηγό; διότι αύτό
ακριβώς είναι τό τέχνασμα
μέ τό όποΐο κατορθώνουν οί
Φωστήρες τής "Οργανώσεως
νά μττερδεύουν τίς ΰττηρεσίες
"Ασφαλείας.
Βάζουν δηλαδή κάττοιο άλ
λο προσωπο νά παριστάνει
τον αρχηγό καί νά ένεργεΐ
γιά λογαριασμό τους, χωρις
οί ϊδιοι νά φαίνονται. Ό λο
γος γιά τόν όποΐο κάνουν ού
τό το ττραγμα, είναι εθκολο
νόητος. Στήν πεερίπτωση δή
λαδή ττού γιά όποιον^ήττοιε
λόγο συληφθεΐ ό «άρχηγός*
οί ΰτττιρεσίες Ασφαλείας θά
νομίσουν ότι έξουδετέρωσαν
την Όργάνωση. Οί ττραγματι
κοί δμως άρχηγοί τταραμέ-
νουν στή σκιά να κινοΰνται ά
νετα καί ασφαλώς, ρίχνΌντας
καινούργιο «άρχηγό» στήν
'Ελλάδα.
Ά~αρσίτητη τΓρουττόθεση
γιά νά όρισθεϊ κάττοιος άρχη
γός ή σύνδεσμος, δττως όνομά
ζεται τό ττρόσωτΓο αύτό, εί¬
ναι νά τόν χαρακτη.ρίζει φα-
νατισμός κατά των Κομμου-
νιστών, γΓ αύτό καί έκλέγον
ται γιά τό ρόλο αύτό ατομα
τα όποϊα έχουν χάσει συγγε
νεΐς κοπά τη διάρκεια τοΰ έμ
φυλίου πολέμου.
Τέτοιος άρχηγός ήταν καί
μτΓορεΐ νά είναι άκόμη ό ονγ
γραφέας ττού Ιγραφα στίς
ττροηγού,μενες συνέχειες της
ερεύνας αυτής, ττού δέν είναι
άλλος άττό την ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑ.ΡΑΜΠΟΓΙΑ, ττού κατοι
κεί στή Νέα 'Ερυθρσία στήν
Άθήνα,
(Συνεχίζεται)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Αίσθάνομαι έπιτακτική την ύττοχρέωση νά έκφράσω
θερμές εύχαριστίες ττρός την Γερμονική Άσφαλιστκή
Έταιρεία ΝΟΡΪΟδΤΕΚΝ καί τόν έν "Ηρακλείω Γενι-
κό Πράκτορά της κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΚΚΑ, γιά τό ζωηρά
ενδιαφέρον —ού επέδειξαν πρός ΑΜΕΣΟ διακανονΗσμόν
τής ττροκληθείσης, έκ ττυρκαϊάς, ζη.μίας στό ενταύθα
καί επί τής ττλατεΤας Καλλεργών Κατάστη.μά μου
Τουριστικών ΕΙδών καί καταβολήν ττοσοΰ 752.000
δρχ. ως άττοζημιώσεώς μου.
"Εν Ηρακλείω τή 14-10-76
Ό ευχαριστών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΑΙΑΚΗΣ
'Εκτός άττό τή Χανιώττορτα
Τώρα και οίον Πόρο
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΣΟΥΠΕΡ — ΜΑΡΚΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πλ—-εϊα ©ερινού «ΚΡΟΝΟΥ» — Πόρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘ4ΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ο ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
β ΡγιΊΙ_ΙΡ5
• Ι/ΟΛΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΜΑΣ ΠΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΗΑΙΚΟΝ
ΕΝΟΡΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΕΤΑΞΕ
Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ·
ΕΪΔΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ο Δ)ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Μ. Χ.
—τ
ΜΕΤΑ τό άποκαλυτΓΤΐκό δημοσίευμά μας, τής π.-.-
ρασμένης Δευτέρας, γύρω άττο τα σεξουαλικά δργια
σέ Ίδρύματα Άνηλίκων, ό Είσστγγελέας Ηρακλείου
κ. Γ. Ζορμττάς, έξέδωσε την ϊδια μερά την υττ* αριθμόν
140)76 παραγγελία, ττρός τόν Διοικητή Ασφαλείας
Ηρακλείου, μέ την όττοία διέταξε ταχυτατη προκα-
ταρκτική εξετάση γύρω άττό τό σοβαρό αύτό κοι·/ω
νικό θέμα.
"Ηδη σήμερα πρόκειται νά καταθέση ένόρκως 6
διευθυντής μας κ. Έμμ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής),
ενώπιον τοΰ κ. Διοικητού Ασφαλείας, ό οποίας ώρί-
στηκε σάν εΐδικός άνακριτικός ύττάλληλος.
Παράλληλα έχουν άρχίσει καΐ διοικητικώς ίρευνες
στά Μδρύματα, γιά νά διατίιστωθή ή έκταση των κα-
ταγγελθέντων.
Περιττό νά τονισθή τό μέγεθος της οΐσθησης ΐτού
ττροκάλεσε τό δημοσίεθμα, τό όττοΤο άναδημοσιεύτη-
κε καί στόν ,Άθηναϊκό Τυπο.
Έν τώ μεταξύ στήν εφημερίδα μας κατέφθασαν
νέα στοιχεΤα σχετικά μέ την υπόθεση καί τα συιμβπί
νοντα γενικώτερα στούς ίερούς χώρους των Ίδρυμά-
των, τούς οτγοΐους μερικοί άσυνείδητοι μετέτρεψαν σέ
άντρα ΊκανΌποιήσεως των άνωμάλων όρέξεών τους.
Ή εφημερίδα μας θά περιμένη την όλοκλήρωση τής
-ροκαταρκτικής έξετασης καί έν συνεχεία θά ένημερώ
ση τό Κοινό, ένώ —αράλληλα θά ΤΓαρακολουθήση άττό
κοντά την τΓορεία των άνακρίσεων.
Τέλος, τΓρέττει νά τονιστή ότι αν καί ττέρασε μιά
όλόκληρη δδομάδα, οΰδεμία σχετική ανακοινώση ή* διά
ψευση, εΐδε τό φώς τής δημοσιότητας άπό τούς άμεσα
ενδιαφερομένους, οί όποΐοι, δέβαια, έχουν τραμοκρα-
τηθεΐ καί ττεριορίζονται — δυστυχώς — στήν ψιθυρο
λογία καί την άνώννμη δηθεν τρομοκράτησή μας.
Δηλώνωμε καί ττάλι δτι τό θέμα, γενικά, είναι σο-
βαρώτατο καί όττωσδήττοτε δέν ττρόκειται νά μάς τττο
ήση τί—ότε στήν Ικθεση τής Αληθείας ή όποία θά
βοηθήση νά ξεκαθαριστοϋν καί στήν περίτττωση σύ
τή μερικές «σάττιες ρόγες», ττού τταρισφρήσανε σέ
όρισμένα ' Ι δρύματα Άνηλίκων, τα όττσΐα τόσο σοβττ-
ρό καί σττουδαΐο κοινωνικό έργο έτΓΐτελοΟν καί στο-
χεύουν. ·' ^
0 ΚΟΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! ΔΗΑΟΣΕ
«θά συντρίψω τούς Νονούς άν μέ μηνυσουν»
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΗ ΧΟΥΝΤΙΚΟΜ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
"Ενα σημαντικό θέμα ττροέ
κυψε με την άττοκαΛυψη των
θνοματων ^ 1 χουντικων «νο-
νων» στα Σώματα Άσφαλϋ
άς, άπό τον Ήρσκλβιώτη
Βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά.
Συσσωμος ό Ελληνικάς
Τύττος, άσχοΛηθηκε ευρύτατα
μέ το ϋεμα, ίάιαιτερα δέ οί
'Αθηναΐικες εφημεριόες, ττού
συνεχιζουν — αν καί έχουν
περασει άρκετές μερες — νά
διοουν έχταση στο Οεμα.
Άπό την αλλη πλευρά, κα
θημερινά ό κ. Μπαντουβάς δέ
χεται άττειλές καί άπειλητικά
τηλεφωνηματα, άττό τότε πού
έφερε τα όνόματα στό φώς
τής Δημοσιότητας.
Σέ προχθεσινή τού συνεν
τευξη (Σάββατο 16-10-76),
πού έδωσε στήν «Έλευθερο
τυτΓίο», ό κ. Μτταντουβάς το
νίζει δτι έχει τόσα στοι-
χεία γιά την δράση των 21
«νονών» δσα χρειάζονται
γιά νά τούς συντρίψει, άν
τολμήσαυν νά τόν μΓ»νύσουν.
Στή συνέντευξη αυτή τονί
ζεται ότι οί σκοτεινες όυνα-
μεις δεν χανουν την εύκαιρία
γιά νά δημιουργουν κλΐμα α
νοζταραχής καί νά φτιάχνου»·
προυτΓοτίεσεις γιά την κατά
λύση των Δημοκρατικόν θε-
σμών. Αΰτά ατΓθτελουν σήμε
ρα μιά ττραγματικότητα καί
είναι άναγκη νά γίνει μιά
είναι άναγκη νά γινει γνώ-
στης της ό Λαός.
Ό κ. Μπαντουβάς τονίζει
άκόμη δτι οί καταγγελίες
τού, δέν άτΓθτελοΰν πολειμική,
άλλά είναι μιά συμβολή στήν
τΓροσπάθεια έξυγιανσεως των
Σωμάτων "Ασφαλείας. Έπί-
σης, ή τΓροσπάθεια αυτή, α¬
ποβλέπει στήν ενισχύση τής
θέσης των άνδρών των Σωμά
των Ασφαλείας καί των |«-
κρών αξιωματικών, τους όποί
ούς έκμεταλλεύεται οΐκονομι
κά καί ήθικά, ή «άριστοκρα-
τία» των Σωμάτων.
Ό κ. Μτταντουβάς λέει ά-
ΚΡΗΓΙΙ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑ
εί ^Μνβχ·ι« οτη Αελ. ♦
φωτεινό παράδειγμα γιά τόν Κρητικό Λαό, πού άντιο—έχε¬
ται στά σκοτεινα σχέόια των Άμερικανο - Σιωνιστών συνω
μοτών, ττου μέ ταχυΛοόςχκτυλουργικές σνμβάσεις ττροσπα-
ϋουν νά μεταβάλουν τό νησί μας σ' ένα ττλωτό φρούριο
ύτΓειραστησης των ανομων ονμφερόντων τους.
Ή νίκη τού Λαοΰ της Μάλτας είναι άκάμα μιά συντριπτι
κή απαντήση στήν εξωτερική πολιτική τού Κ. Καραμανλή,
πού ύττοστηρίζει ότι δέν μποροΰμε νά εϊμαστε άδέσμευτοι
καί διαττραγματεύεται συμμαχίες καί συμβάσεις μέ τούς
έχϋρούς τής ρωμηοσύνης, τούς άμερικάνους ίμπφΐαλιστές.
Ό Ντάμ Μιντοφ, έττί ττλέον, την έττομένη τής έκλογικής
τού νίκης όιακήρυξε ότι άττ' τό 1979 πού λήγουν οί σι/μ
βασεις των Άμερικάνικων Βάσεων τοΰ ΝΑΤΟ, ή Μάλτα
δεν» θα δεχθεΐ στο έδαφός της καμμιά Βάση ξένης δυνάμεως.
Η Κυβέρνηση τού Κ. Καραμανλή τί κάνει; Διαιτραγμα
τεύεται καινοόργιες συμβάσεις, ττού είναι καινούργια δεσμά
γιά τα Λαό μας, καινούργιες μειώσεις τής έθνικής μας ά-
ζιοτΓρέττειας κι' άνεξαρτησίας.
Άπ' αώτά τα λίγα μπορεΤ ό καθένας νά βγάλει τα συ-
μπεράσματά τού. Μττορεΐ νά καταλάβει ποιοί είναι έκεΐνοι
πού άγωνίζονται γιά την άνεξαρτησία τής Ελλάδος καί
ποιοί έργάζονται ένσυνείδητα ή δχι γιά την απαλλοτριώση
των έθνικών μας εδαφών. .
Κ ι" ό Κρητικος Λαός ίχει καθήκον νά βροντοφωνάξει, για
μιά άκόμα φορά:
Ούτε μιά χούφτα άπ' τα χώμα μας.
Οΰτε μιά στάλλοί άπ' τα νερά μας.
Γ». Β.
κόμη δτι ό τέως ΰπουργός κ.
Γκίκας, ύττήρξε Οποστηρι-
χτής τού Πατιαδοττουλικοΰ
Συντάγματος καί δέν εΐχε ί-
δεολογική διάσταση μέ τούς
καταγγελλόμενους κύκλους
Σήμερα, είναι διάχυτη ή έντυ
ττωση καί υττάρχουν πληρο-
φορίες δτι ό κ. Γκίκας είναι
εΐδικός συμβουλάς τοϋ κ. Κα
ραμανλή επί θεμάτων Δημοσί
άς Τάξεως καί δτι ούτος έ¬
χει τόν τελευταίο λόγο, άντ!
τού 'ΥτΓουργοΰ κ. Σταμάτη.
Καί μιά άποκλειστική τΓλη
ροφορία της «Αληθείας»: Ό
κ. Κ. Μτταντουβάς έτοιμάζει
νά κάνη έντός των ημερών
μιά σηιμαντικωτερη έττερώτη
ση, φέρνοντας στήν δημοσιό-
τητα τα όνόματα των χουντι
κων αξιωματικών πού κρα-
τοΰν σήμερα στό Στράτευμσ
θέσεις — κλειδιά!
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ «· ΛΘΥΚΑΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕϋ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: Άντισκάρι
Άριθμ. Πρωτ. 395
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος ΆντισκαρΊου Διακηρύτ-
τει δτι έκτίθεται είς τακτικόν
μειοδοτικόν διαγωνισμόν κα¬
τά τάς διατάξεις τοϋ 468)68
Διατάγματος δι" ένσφραγί-
οτων ττροσφορών καί οι' έκ-
τττώσεως είς άκεραίας μονά-
δας επί τοίς εκατόν έττί των
τιμών τοθ τιμολογιου καί τοΰ
προυττολογισμοθ ή κατα-
σκευή τού έργου Άξιοττοίη-
σις Ύδρευτικής Γεωτρήσε-
ως (Τμήμα Β' Ύδατοδεξαμε
νή) -ροϋπολογασμοΰ 285.
000.
Ό διαγωνισμός θά διενερ
γηθή είς τα Γραφεΐα τής
'ΓΎΔΚ Νομαρχίας Ηρακλεί¬
ου την 20ήν τοΰ μηνός Όκτω
βρίου τού Ιτους 1976 ημέραν
Τετάρτην. "Ωρα λήξεως £πτο
βολής προσφορών ή 12 μ.
Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
'Εργολάβοι Δ.Ε. δι' έργσ οί-
κοδομικά — ύδραυλικά καί
έμττειροτέχναι.
Εγγύησις συμμετοχής
δρχ. 5.700.
Πληροφορίαι είς τα γρα¬
φεΐα τής Κοινότητος Άντι-
σχαρίου καί >τής ΤΥΔΚ Νο¬
μαρχίας Ηρακλείου κατά τάς
εργασίμους ημέρας καί ώ¬
ρας.
Έν Άντισκάρι τή 8-10-1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
-ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
τιΐυΥΡί ΕΙΟΝ
ΠΑΙΔΙΚ.ΟΣ
ίΙΑΦΜΟΣ
ΝΕΑλ α/μΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Έθνικός Παιδικός Στα
θμός Ν. Άλικαρνασσου, ττρο
κηρυσσει τακτικόν μειοδοτι
κον όιαγωνισμον, δι" ενσφρα
γίστων ττροσφορών, διενεργη
τίησόμενον είς τό γραφείον
τού ' Ιδρύματος την 19Γ>ν τού
μηνός Νοειμβριου ε.έ., ημέραν
Παρασκευήν καί ώραν 10—
12 ττ.μ. διά την άνάδειξιν χο
ρηγητών, διά τό έτος 1977,
των κάτωθι είδών:
1. Παντοπώλείου, 2. Όπω
ρολαχανοπωλείου, 3. Καθα
ριότητος, 4. Κρεσπωλείου,
5. Ί χθυοπωλείου, 6. Γιαούρ
της, 7. Άρτον λευκού.
Είς περίπτωσιν καθ" ήν ό
διαγωνισμός ήθελεν αποβή ά
γονος ή άσύμφορος διά τό " Ι
δρυμα, θά έτΓαναληφθή την
9ην τού μηνός Δεκεμβριού έ.
ι., ημέραν Πέμπτην έν τώ
αυτώ τόπω καί χρ«5»«ω.
Γνώσιν των δρων συμμετο
χής δύνανται νά λαμβάνωσιν
οί ένδιαφερόμενθι καθ" έκα¬
στην είς τό * Ι δρυμα.
Ό Πρόεδρος τής Διοικητι-
κής 'ΕττιτμυιιΓις
ΒΑΡΔΑΞΗ ΣΙΩΑΝΝΗΣ
Λαρίου — δραχμής, πρέπει
απαραίτητα να συμβαινει έ¬
να αττο τα όυο: "Η ότι όηλα
όη το οολΛαριο άπό ττροτΓολε
μικώς έχασε τα 7)8 της όν
ταΛΛαχτικης τού άςιας, (προ
πολεμικη τιμή οοΛΛαριου κε
ρις των 120 θρχ.), ή δτι ή
οραχμη κατά το ιοιο χρονικό
όιαστημα βπλασίασε την ά-
γοραστική της δυναμικότΓΐ-
τα. Ουτε τό ενα δμως συμ-
οαινει, ουτε το ολλο αΛη-
ϋευει. Επομένως ή σχέση εί
ναι νοτίος και ώς τοιαύτη, ά-
πεθη ττροςενος τής γενικής
οικονομικης καταστάσεως,
ττου αντιμι,τωπιζονμε σήμερα
στην _Λαοα.
_Η.: Έγραψατε άλλοτε σέ
τοτΓΐκή ε.φη·μι.ριθα, ότι ή στα-
φίόα προιιοΛεμικα ούθεποτε
αγγιξε τα Ι/υ οοΛΛαρια κα-
τα τοννο. Έν τούτοις ό παρα
γωγος εξεκαΰαριζε από Ι ο—
II
Ορχ. κατα κιΛο. Σήμερα
καί μοΛονοτι αυτή τή στιγμή
ή τψιη της σουλτονινας εχει
ϊττλασιαστει στο ε^ωτερικο,
ό τταραγωγός ξεκαθαριζει μό
νο ί$ κατα κιΛο (τιμη ασφα
λείας τής κυβέρνησης). Πώς
το εςηγειτε;
ΑΠ.: Λυτο είναι άληθές καί
όφειΛετο στην ίΚευνερτχ οιακυ
μανση των νομισματων, ττρα
γμα που οεν συμοαινει σημε
ρα, γιατι οχι μονο οεν υπαρ
χει ϊΛευοερη αγορα συναΛΛα
γμοπος, αΛ/α και ΰ κατοχος
ςενων χαρτονομισματων τιμω
ρειται υπο τού νομου. ϊπτομε
νως, ή τυχη των τταραγωγων
εςα/ωγιμων αγροτικων ττροί
οντων, ι^αρταται ύτττο τις ά-
νεζερευνητες οουλες τού κ.
/-ΟΛωτα.
ΙζΗ.: Ποιούς εύνοεΐ τότε ή
τιμή τού οοΛΛαριου καί λοι-
ττων ςενων νομισματων μέ
την τΓτωση τους;
Αι 1.: Κατα κυριο λόγο εύνοεΐ
το Κρατος ττου έκμεταλλεύε
ται πρός ιοιον οφεΛος το νομι
σμα τού αγροτη — —αραγώ
γου ί.ςαγωγιμων ττροιοντων,
ττου είναι ως γνωστο τό συ
Μσλλαγμα καί στη συνεχεία
τους μεγαλους είσαγωγεΐς
καί τους βιομηχάνους. Οί
ττρώτοι μέ τίς ΰπερτιμολογή
σεις άφ' ενός μέν έξασφαλί-
ζονται άγορανομικά και άφ'
ετέρου ττροσποριζονται φτη
νό σννάλΛαγμα, τόποθετημε
νο σέ Τραττεζες τού έξωτερι-
κοΰ, τής άρεσκείας των.
Έττί πλέον άπαλλάσσον-
ται κα! φορολογικά, όπως
καί οί βιομήχανοι σννεπεία
των χαριστικών νόμων περί
Α.Ε. ΟΙ δεύτεροι (βιομήχα
νοι) μέ τίς ΰπερτιμολογήσεις
καί αύτοι έξασφαλίζουν ψη-
λές δανειοδοτήσεις, συνάλλα
γμα τσΐτοθετημένο στό έξωτε
ρικό καί τό κυριώτερο, άπο-
χτοΰν τα ττάγια ένεργητικά
των έπιχειρήσεων τους, σέ
πολύ χαμηλές τιμές, σέ 6ά
ρος των άγροτών κατά τό
τΓοσοστό πού τούς άνήκει στό
συνάλλαγμα.
ΕΡ.: Γιατί νομίζετε δτι έχο
λώθησαν οί Άμερικάνοι κατά
τό 1953, μέ την υποτιμήση
τής δραχμής;
ΑΠ.: Ή ερωτήση αυτή άπο
τελεΐ άξίωμα ήτοι, πρόταση
άφ' έαυτής φονερή. Γιατ! εί¬
ναι γνωστό καί είς τους μή ά
σχολουμενους μέ τα οικονο¬
μολογικά, δτι τό φτηνό συνάλ
λαγμα, ένώ δυσχεραίνει μέ¬
χρις άποκλεισμού τίς έξαγω
γες, εύνοεΐ σκανοαλωοως
τις είσαγωγές καί ή τέχνη ά
πό τα άρχαιότατα χρόνια, ά
πό την εττοχή δηλ. τού Κό-
δρου, Σόλωνα κλπ. ήταν
νά πουλοΰμε. Εύνόητο
επομένως δτι οί «ίσύμμαιχοί
μας» εφρόντισαν νά έξασφαλί
σουν τοτε άπρόσκοπτη έξαγω
γή των όμοειδων καί λοιπών
προϊόντων τους, γεγονός τό
όποΐο έδυσχαίρανε κάπως
τότε ή κατά 100% άνατίμηση
τοΰ δολλαρίου.
Καί μιά τελευταία έρώτη-
~:
Εΐχε δίκηο ό κ. Παπαλη-
γούρας δταν έχαραχτήρισε
τή σουλτανίνα ώς κατ' εξο¬
χήν τταθητικό προΐόν;
ΑΠ.: Μέ αύτό τό ζήτημα, ά
σχολήθηκα μέ άρθρο μου σέ
τσττική εφημερίδα κα( πι-
στεύω άπόλϋτα δτι άττέδει-
ξα πώς ό ίσχυρισμός τοΰ κ.
Παπαληγούρα είναι καθ* όλο
κληρίαν άβάσιμος. Τοΰ υπέ-
δειξα μάλιστα αύτην την πά
θητικότητα νά την άναζητή-
σει στή σχέση δραχμής —
ξένων νομισματων, ώς προϊ-
σταμένη νομισματική άρχη.
0 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΜΑ1 ΑΠΑΝΤΑ
Άπό τόν Δήμαρχο κ.
ΚαρεΛΛη, πηραμε το πα-
ρακατω γραμμα:
λέ είθησεογραφία σας
πού άφορουσε φωνητικό Φε-
στιδαΛ, αναφέρεται ότι συ-
μτταροιστοΛηκαν 6λες οί Άρ
χες στόν Φ.Κ.Ο «ΙΟ ΚΑ-
2. ι ΡΟ», πού ήταν ύπεύθυνος
γιά τή όιοργάνωσή τού, πλήν
τοΰ Δημαρχου. Αύτό είναι ά¬
ληθές. Δέν συμπαραστάθηκα
στήν εκδηλώση τοΰ Φ.Κ.Ο.
«ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» γιατί, δπως
είχα γράψει άλλωστε σέ τοττι
κη εφημερίδα πέρισυ, πού ά
σχοληΰτικε πάλι μέ τό ϊδιο
θέμα, μου ήταν έξαιρετικά δύ
σκολο νά συνεργαστώ μέ πρό
σωπο, συγκεκριμένα τόν Πρό
εδρο τού Συλλόγου, ό οποίος
υπήρξε συνεργάτης τής χούν
τας καί ό οποίος σάν διορι-
σμένος δη,μοτικός σύμβουλος
είχε προτείνει στό Δημοτι-
κό Συμβούλιο, πράγμα πού
έγινε άποδεκτό, νά σταματή
σει τό Ήράκλειο νά τιμά μέ
ένα δρόμο τού τό Ναύαρχο
Κουντουριώτη, τέως Προεδρο
της Δημοκρατίας.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
ΕΜΜΑΝ. Ν. ΚΑΡΕΛΛΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΆ
ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Δευτέρα άρχισε άπό την 'ΑγροΤ|Κή
Τραπέζα ή διανομή βοηθήμστος (150 δρχ. κατά στρέμμα)
πρός τούς σιτοκαλλιεργητες 5 όρεινών Κοινοτήτων.
Πρόλαβαν καί πήραν, έπειτα άπό έγκριση τής Δ
ως Γεωργίας, περί που 50 άτομα, προσκομίζοντος
καί μόνο μιά άπλή Δήλωση — Βεβαίωση.
Μετά δυό μέρες ή περίεργη αύτη «διαι/θμή» σταμάτη0-
ένώ συγχρόνως στήν ΑΤΕ άρχισαν νά μαζεύονται περί το^
200 ενδιαφερομένους σιτοκαλλιεργητες, οί όποϊοι μάλισ,ά
έκαναν καί έντονα ποτράπονα.
Κατόπιν αυτών, ρωτοΰμε τόν κ. Νομάρχη, άν κατ' άρχην
τα παραπάνω άληθεύουν κα! αν ναί, πώς δόθηκαν 6οηθήμ3
τα μέ άπλή βεβαίωση τού ένδιαφεραμένου, χωρίς κανένια (.
λεγχο των αρμοδίων ϋπηρεσιών καί άκόμη, γιατί
σε ή διανομή, άφού — δπως λέγεται — χρηιματα
ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΙΑΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ, μεταξύ ΣΦαγείωνκαί
λειτουργεΐ έ"να άσβεστοκάμ ινο, τό όποΐο δταν «καίει»
την γύρω περιοχή μέ καττάμαυρα σύννεφα κςπτνοθ.
Έττειδή, δπως μάς λένε οί γύρω κάτοικοι, οί καπνοί
τούς ένοχλοΰν άφ' ενός, άλλά μθλύνουν καί την άτμόσφαΐ(χ
άφ' ετέρου, νομίζομε ότι είχαμε χρέος νά ρωτήσωμε σχεΐ
κά τόν κ. Νομίατρο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΖΙΑ
ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ δτι στήν περιοχή
καί συγκεκριμένα στή θέση «Κεφάλα», ίσχυουν δυό
καί δυό στατίμά: Ένώ δηλαδή μερικοί οίκογενειάρχες 4η,.,
λοΰνται μέ κατεδάφιση των μικροχτισμάτων τους (λυόμε
νο στήν πφίπτωση) λόγω άρχαιοτήτων, λίγα μέτρα πιό —ε
ρα, άλλοι, ρίχνουν μπετά καί όρθώνουν μόνιμες οΙκομπτα-
σκευές.
Ρωτοΰμε λοιπόν την Άρχαιολογική Ύπηρεσία: γι0ΐι
δυό είδών αντιμετωπίση των αυτών περιπτώσεων; "Η μΓρηις
συνεχίζεται έκεΐνο τό όποΐο ή ίδια ή κ. Λεμττέση ώμολόγησε
μπροστά στόν κ. Τρυπάνη στήν τελευταία τού έττίσκεψη στη
Νομαρχία Ηρακλείου, (μάρτνρας 6 βουλευτής κ. Γαλινια-
νός) ότι δηλαδή δίδονται «μερικές» αδειες σέ «μερικούς>
Μήττως σ' αύτούς που έχουν.... μπάρμπα στήν.... Κνωοο ή
μάλλον στήν Κορώνη;
Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σέ συνέντευξη Τύπου πού
έδωσε προχθές Σάββατο, ό
Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Κ α
ρέλλης, τόνισε δτι: «σμμφω-
να μέ οήλωση τοΰ Ύπουργοδ
Παιδείας κ. Ράλλη, άττό την
προσέχη άκαδημαϊκή χρονιά
1977— 1978 πρόκειται νά
λειτουργήσει στό Ήράκλειο
τό Μαθηματπκό τμήμα τής
Φυσικομαθηματικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ό κ. Δήμαρχος τόνισε άκό
μη ότι δέν £χει άνευρεθεί ό
χώρος πού θά λειτουργήσει
ή Σχολή, άλλά κατά πάσαν
πιθοίνοτητα, θά χρησιμοποιή
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
οί
ΖΦΑΚΙΑΝΟΙ
ΠΑΠΑΑΕΖ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ
0 κ. ΜΟΜΑΡΧΗΣ
ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
Άπό τόν Νομάρχη Ήρα
κλείου κ. Καραγκουνίδη
πηραμε τό παρακάτω έγ-
γροβφο:
ΠΡΟΣ
Ίόν κ. Δ)ντήν τής Έφημερί
δος «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ενταύθα
Είς απάντησιν δημοσιευθέν
■Ός σχολίου είς τό ύπ' αριθ.
70) 1 1-10-76 φύλλον τής ε¬
φημερίδος «ΑΛΗΘΕΙΑ» υπό
τόν τίτλον «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
— ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», γνωρίζο
μέν κατ' αναφοράν τής Έ-
πιθ)σεως Βιομηχανίας Κρή¬
της δτι τό Εργοστάσιον ά-
δελφών Τσαγκαράκη είς ο¬
δόν Ανωγείων 20, θά λειτουρ
γήση μέχρι τής 15-12-1976
βάσει τής ύπ' αριθ. 3678)
11-10-1976 αποφάσεως τής
Έπιθ)σεως Βιομηχανίας Κρή
της.
Έν Ηρακλείω τη 14 Ό-
κτωβρίου 1976
Ό Νομάρχης
ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
θεΐ £νας άπό τούς νττοδίι-
χθέντες μέχρι σήμερα χώ-
ρους.
Στή συνέχεια, ό κ. Καρέλ
λης εΐπε δτι ό βουλευτής κ
Κεφαλογιάνν-ς, δωρίζει δυ·
τικά τοΰ Ηρακλείου μιά ϊχτα
ση 100—150 στρεμμάτ»,
γιά την εγκοτάσταοη τ»
Πανεπισττιμιακών χτιρίων
Σέ ερωτήση μας άν Οττάρ
χούν ονγκεκριμένες κυδερντι
τικές ένέργειες, ττέραν των
ύποσχέσεων, πού νά δίδουν
την έλπίδα στ» τό ΠανετΓΐστή
μιο θά λειτουργήσει, ό χ
Καρέλλης άπάντησε δτι κα,
αυτή ή δημοσιευθή των δια-
ταγμάτων είναι ένα θετικό 6ί;
μα. Τό θέμα δμως — ττάντα
σύμφωνα μέ τόν κ. Καρέλλη
— τοΰ Πανεπιστημίου, είναι
δύσκολο νά πάει πρός τα ττί
σω.
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ
ΒΡΕΝΤΖΟΙΤΑΥΡΟν
Την Κυρκχκή 24 'Οκτωβρι
ου στή Γέννα Μονοφατσίου,
θά πραγματοποιηθή τό έτή-
σιο μνημόσυνο τού άξέχα-
στου Βρεντζοσταύρου (Σταυ
ρου Έμμ. Βρέντζου).
Την Γδια μερά θά γίνει και
ή άτΓοκάλυψη τού άνδριάντο
τού, προσφορά των άνηψιών
τού καί έργο τοΰ γλύπτη Μο
νόλη Μαριδάκη
Η ΕΚΔΗΑΟΖΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΟΚ
Μιά πολύ ένδιαφέρουσσ ο-
μιλία, διοργάνωσε ττροχθέζ
Σάββατο τό ΠΑΣΟΚ, στή
Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρ¬
κου.
ΌμιΛητής ήταν ό κ. Παρα
σκευας Αύγερινός, πού ανέ¬
πτυξε τό όξύ πρόβλτνμα της
Ύγείας στόν Έλλαδικό χω-
ρο καί τίς θέσεις τού ΠΑ
ΣΟΚ πάνω στό σοβαρό σύτο
θέμα.
Την όμιλία τταραχολουθη
σε τΓολύς κόσμος. ΠαροβΡ,
θηκε ό κ. Δήμαρχος ΉρακΜ'
ου καί ένας σημαντικάς σρι
θμός γβτρών τής ττόλης μσί
Την όμιλία έπρεπε νά ττα
Η ΙΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΚΔΗΛΟΣΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΝ
Ό Σύνδεσμος Δημοκρατι-
κών Γυναικών Νομοΰ Ηρα¬
κλείου, όργανώνει σήμερα
Δευτέρα 18 τρέχ. στίς 6 μ.μ.
στή Βασιλική τοΰ Άγίου
Μάρκου, πολιτιστική εκδηλώ¬
ση κατά τή διάρκεια τΰς ο¬
ποίας ή Δήμαρχος Αρχανών
κ. Μαρία Πλουιμίδου θά άνα
πτύξη τό θέμα: «Ό ρόλος
τής Γυναίκας στή σημερινή
Έλληνική Κοινωνίαν.
Ή εϊσοδος θά είναι έλεύ-
θερη.
Π ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ
— ννεχ. οτπ« την ΧεΛ. 1
καν τώρα, στό Κόμμα τοΰ
ΔημοκροπΊκοΰ Κέντρου.
Ή συνέχεια τής έττιστο
λής τού κ. Φουράκη, έχει
ώς εξής:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ
εχω κάποίας μαρψής δεσμό.
Τό βράδυ πού επρόκειτο νά
δώση την γνωστή ανακοινώση
στόν Τύπο, ·4άνοντας κριτική
στίς άποφάσεις τής Κ.Ο. κσί
τής όνομασίας τοΰ Κόμματος
σέ ΕΚΝΔ, τόν συναντώ στό
γραβ/εΐο τού, προσπαθώντας
νά τόν πείσω νά μή δώση την
ανακοινώση αύτη στόν Τύπο.
Κατά την συνάντηση αυτή
καί δίχως νά τό άντιληφθώ,
ευρίσκετο στό γραφεΐο κά-
ποιο αγνωστο σέ μενά άτο-
μο. Προσπάθησα νά πείσω
τόν κ. Βενιζέλο, δχι μόνο νά
μη δώση πρός δημοσιευθή
την προαναφερομένη ανακοι¬
νώση, άλλά νά βρεθή τρόττος
γεφυρώσεως των δια**"Μν
μέ Υμάς.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ τού ΥΡ°
φείου τού κ. Βενιζέλου τη«
φώνησα σχετικά μέ την ττσρ°
πάνω συζητήση στούς ττρωψ
βουλευτάς κ.κ. Τζιτζή κ»
Μιχάλη Παποχωνστσντιν*
καί στόν κ. Στέλ.ο Χσύτακα'
τούς παρεκάλεσα α) να ειπ·
κοινωνησουν μέ τόν κ. Βενιί,ε
λο καί νά'τόν ττείσαΛ νσ
μή δώση στόν Τύπο την ττρ°
αναφερομένη άνακοίνωοη *α'
β) νά προστΓτχθήσουν νά «'
σουν καί "Υμάς γιά γΡ ,1.
ξεύρεση συμβιβαστικής ν01
ως τού δημιουργηθέντος, ^Ρ°
βλήματος. Ό πρώτος, ό
Τζιτζής, μού εΐπε νά τόν>ζ
ριμένω. Πράγματ· σέ *γ
καταφθάνει. Βλέπει τόν"
Βενιζέλο κοοί κουβεντΛζ^
τόπρόβλτ,μα. Σέλίγοέγ«,«
Θανάσης Τρίτσας κ» 2
αλλα κομματικσ-,στελέχη, μ?
ζί μέ τόν κ. Τζιτζη συνσντ*
μεθα στό γραφεΐο τού τ
προέδρου της ΦιλελΛ
Νεολαίας κ. 'ΑΛβρεΛηουλ
(ΣυνεχίζετσΟ
Μέγεθος Γραμματοσειράς