98619 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

11/10/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Ζωντανή
Εφημερίδα
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» άναγγέλλει σήμερα μιά προτοοου-
λία της, πού γίνεται — άπ' δ,τι ξέρομε — γιά πρό
τη φορά στήν Έλλάδα.
Πρόκειται γιά τή «Ζωντανή Εφημερίδα», πού σέ
γενικές γραμμές, θά είναι ή εξής:
Όπως είναι γνωστό, ή ελευθερία τής σκέψης καί ή
ελευθερία τής ϋκφρασης των στοχασμών κάθε άτόμου,
είναι κατωχυρωμένη άπό τόν ύπέρτατο νόμο τοθ Κρά-
τους, τό Σύνταγμα.
Δυστυχώς δμως διάφοροι νόμοι — άντισυνταγμα-
τικοί καί άντελεύθεροι κατά τή γνώμη πολλών καί τή
δική μας — έμποδίζουν την έλεύθερη εκφράση των
Ιδεων, δταν κυρίως γίνεται διά τού Τύπου. "Ετσι, πολ
λές Φορές έχομε τίς γνωστές βαρειές έπιπτωσεις σέ
βάρος δσων τολμοΰν νά ποΰν την πραγματική Άλή-
θεια, μεταξύ των οποίων συμπεριληφθήκοομε κι' έιμεΐς.
Άποτέλεσμα: νά γίνωνται πολλά πράγματα χωρίς νά
θίγονται κάν, γιατί ακριβώς έπικρέμεται άπειλητική
ή σττάθη ωρισμένων ανελεύθερον νόμων, πού φιμώ-
νουν σέ τελευταία άνάλυση τόν Τύττο καί δσους θέλουν
νά έκΦραστοΰν ελευθέρα, δπως τό Σύνταγμα όρίζει.
Π' αύτό ακριβώς άττοφασίσαμε νά καθιερώσωμε τή
«Ζωντανή Εφημερίδα», την «Ζωντανή Άλήθεια», ώργα
νωνοντας κατά διαστήματα δημόσιες συγκεντρώσεις
— Συνέχεια στήν 4η Σελ.
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠβ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας α'αυτΑ/ Ι_____
που πρν με/χωμα που ·' ^
Φραζουν οί αλ'λοι ν,ο οτ;ομα
προλαβη νρ πέι εοεω κ αι Μ,α
ουλλαΡη δικη'που
Ι
V
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ίδΐΕυθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Χρόνος 2ος Ι ΑΡ. ΦΥΛ. 70
ΔΡΧ. 5
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» άρχίζει τή δημοσίευση
μιάς σειράς ντοκουμέντων, της έπικίνδυνης
δράσης των Χουντο—Βασιλικών. Πρόκει
ται γιά μιά σειρά εγγράφων στοιχείον,
ττού περισυνέλλεξαν ό δημοσιογράφος ΜΙ -
ΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (ό οποίος «Μττήκε
στό Άντρο τής Όργόννωσης») καί ό διευ-
θυντής μας.
Σιΐνταραχτική - Τρομαχτική ' Αποκάλυψη
ΟΥΑΛΙΚΑ ΟΡΓΙΑ
ΣΕ ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ
..ΕΓ^οΓίτκηο...! ΑΝΗΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κυριε Είσαγγελεα: ΚαΛέοτε πρώτο μάρτυρα τόν Όρχιεπίοκοπο Κρήτης!
Τού ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ τρόπο άνέντιμης φυγομαχίας (καί
λοκτιτολογίας), μάς κληροδότησε ή έφτάχρονη διχτατορία:
«ούς έγκυρους κυβερνητικούς κύκλους».
Αύτά τα δειλά άνθρωττάρια, τα τελείως ανεύθυνα, πε-
τάνε λάσττη στό πρόσωπο ττολλών ήγετών τής άντιπολίτευ-
σης, χωρίς νά φοβούνται τίς δποιες ττοινικές εύθύνες ώχυρο-
μένα ττίσω άπ' την άτιμη άνωνυμία.
Αύτά τα σκοτεινά ττρόσωπα ύττονομεύουν, παράλληλΛ,
τούς δημοκ,ρατικούς μας Θεσμούς πολύ έπικίνδυνα. Κι' ό
Τύττος μας, άντί νά τούς άγνοήσει, δημοσιεύει τίς βρωμερές
τους λασττολογίες.
'Ακάμα, αύτά τα ι/ποπτα άνθρωπάρια ττού δέν έκ—ροσω-
ττοΰν κανέναν, έκτός άπ' τούς σκοτεινούς ξένους άφέντες
τους, Φέρνουν πολλές φορές την κι^έρνηση σέ άδιέξοδο, μιά
κι' έμφανίζονται σάν, δήθεν, ύποοτηριχτές της.
Καιρός είναι νά καταδικασθεΐ αύτό τό δρώμικο παιχνίδι.
Κρίσεις κι' έπικρίσεις, γιά ότΓοιονδήττοτε ττολιτικό ήγέτη, δέν
δικαιούνται νά κάνουν οί άνώννμες ύττηρεσίες ξένων συμφε-
ρό/των Κρίσεις κι'1 έτπκρίσεις μποροΰν νά κάνουν δλοι οί
'τΞλληνες μόνο έπώννμα, γιά νά μττοροΰν συγχρόνως ν' άνα-
λαμβάνουν την εύθύνη των κειμένων τους.
'Ακάμα, ο! ϊπτουργοί καί οί άλλοι ττολιτικοί τΓαράγοντες
τής κυδέρνησης, δταν έχουν νά κατηγορήσοον όποιονδήποτε
πολιτικό τους άντίπαλο, δέν έχουν παρά νά κάνουν μιά έ-
πώνυμη δήλωση. Αύτό έπιτάσσει ή Δημοκρατία. Όλα' τ'
άλλα είναι έκ τού πονηρού.
Τέλος, είναι άτταράδεκτο «ο! Ιγκυροι κύκλοι» νά λασττολο
γοΰν σέ βάρος έκλεγμένων ήγετών τού Έλληνικου Λαοΰ, τή
στιγμή —ού αύτός ό Λαός πληρώνει φόρους γιά νά παίρ-
νουν τούς παχυλούς μισθούς πού παίρνουν. Οί «εγκυροι κύ-
κλοι» τού Υπουργείον Προεδρίας δέν είναι ύπάλληλοι τής
κυδερνησης ή τού Λαμπρία. Είναι ΰπάλληλοι τοΰ 'Ελλη-
νικοΰ Λαοΰ, τόν όποΤον ττρέτΓει νά σέβωνται. "Άν ή «Νέα
Δημοκρατία» χρησιμοττοιεΐ τούς κρατικούς ύπαλλήλους γι'
αύτά τα λασττολογικά κείμενον κάνει ττολύ άσχημα καί θά
τό ττληρώσει άκριδά, γιατί σέ κάθε Δημοκρατικό πολίτευ-
μα δέν είναι δυνατόν νά τΓροστατεύονται μόνον οί κυ¬
βερνητικαί φορεϊς της έξουσίας (ύττουργοί κλπ.), άλλά πρέ
ττει νά τΓροοτατεύονται έξ ίσου δλοι οί έκλεγμένοι ττολιτικοί
ήγέτες.
Ή εφημερίδα αύτη, τούτη τή στιγιμή, υφίσταται ποινι-
κή δίωξη γιά, δήθεν, περιΰβριση τοΰ Στεφανάκη, θεωρου
μένου σάν «άρχής». Ό Μαΰρος κι' ό Παπανδρέου δέν εΐ-
ναι τπΐράγοντες τής εΰρρυθμης λειτουργίας τού Δημοκρα¬
τικόν μας πολλιτεύματος, δέν εΤναι δηλαδή «άρχή». Κ αί
# Συνέχεια ατή Χελ. 4
ΑΠΟΚΑΑΥΨΕΙΣ σάν αύτην, πού σχετίζεται μέ
θέματα τόσο μεγάλης σέ σοδαρότητα κοινωνικής ση
μασίας, δέν χρειάζονται ττρολόγους.
ΜΠΑΙΝΟΜΕ λοιπόν κατ' ευθείαν στήν ούσία, κα-
ταγγέλλοντας στήν Κοινή Γνώμη τού Ηρακλείου, μιά
άτταράδεχτη καί έγκληψιατική ττραγματικότητα.
ΣΕ ΔΥΟ ΙΔΡΥΛΛΑΤΑ τοΰ Ηρακλείου, πού φιλοξε-
0X1 ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΑΟΥΣ
ΆθΛητΐορός
1Θ5Ο (!) ΕΙΧΙΤΗΡΙΑ
«Πήρε οτήν Ήάρτη τού»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΟΦΗ
Είναι άλήθβια ή ψέμματα;
ΛΙΓΑ γράφτηκαν καί ττολλά όΛωύστηκαν, γύρω ά-
πό τό Θέμα των περιδόητων είσιτηρίων τού αγώνα
ΟΦΗ—ΠΑΟ στό γήπεδο τού ττρώτου, τα όττοία — ώς
γνωστόν — ττουλήθηκαν στή «μαύρη άγορά» μέχρι
κα! 600 δρχ. τό ένα!
ΕΚΕΙΝΟ δμως πού ττροκαλεΐ πραγματικά μεγάλη
έντύττωση είναι ή φήμη ττού κυκλοφόρησε γιά τόν με-
γάλο άριθμό είσιτηρίων ττού ττηραν οί σύμδουλοι καί
γενικά οί τταράγοντες τού ΟΦΗ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ έχομε την καταγγελία — άξ'ό
πιστης ττηγής — δτι σύμδουλος τού ΟΦΗ «ττηρε
στήν τΓάρτη τού» — κρατηστε την αναττνοή σας —
χίλια έννηακόσια πενηντα (άριβμός 1950) είσιτή-
ρια! ! !
ΡΩΤΟΥΜΕ κάθε άρμόδιο καί Ιδιαιτέρως τόν Πρόε
δρο τοΰ ΟΦΗ κ. Μύρ. Μαθιουδάκη, νά μάς ττή αν
αύτό είναι άλήθεια ή* ψέμματα;
Κ Ι ΑΚΟλΛΗ τόν ρωτοΰμε νά μάς ττή τί έγινε α¬
κριβώς, γύρω άττό την τταραίτησή τού καΐ την άνά-
κλησή της καί γιά ττοιούς λόγους κλήθηκε έστΓευσμένα
στήν ' Αθηνά. Μήττως σέ όητολογία;;;
Μιά περίεργη και υποπττ μεταφορά:
100 ΤΟΝΝΟΙ ΠΛΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
«ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ» ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Κωνσταντινιδη στ'Ί Χανιόττορτα, πού είναι ένοικιασμέκη
άπό την ΚΣΟΣ κι' εχει μέσα σταφίδες τού Δημοσίου, άττό παληά συγκέντρωσο,
κανονικό δηλαδή προϊόν, μεταφέρθηκαν ττρόσφατα 100 τόννοι ττλυμένης σταφίδας
ττού ττροορίζεται γιά τή διομηχανία.
Έπειδή ή μεταφορά αυτή είναι κατι τό τελείως άσυνήθιστο καί τό €μπέρδε-
μο» αύτό τής συστέγασης τής πλυμένης μέ την κανονική σταφίδα δημιουργε" ύ-
ποψίες, καλόν θά είναι νά γίνη Ινα ξεκαθάρισμα γύρω άττό τού τί πραγματικά συμ-
δαίνει μέ την — τουλάχιστον — ττερίεργη αύτη μετάφορα.
Οί άρμόδιοι τής ΚΣΟΣ έχουν χρέος νά άπαντήσουν, γιατί ότττό δ,τι τούλα-
χιστον μάς είπαν άνθρωττοι πού γνωρίζουν τα καθιερωμένα γύρω άπό τή σταφι-
δα, ή άττοθηκευση ττλυμένης σέ χώρο πού ύπάρχει κανονική, άτταγορεύεται.
Τί συμδαίνει λοιπόν;;;
Μάλιστα Κύριοι...
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
ΙΤΙΣ
ΑΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΦΗ
ΚΑΑΛΙΣΤΑ Κύριοι... Αο-
γοκρισία καί στίς διαφημί-
σεις πού μεταδίδονται άττό
τα μεγάφωνα τού γηττέδου
ΟΦΗ.
Τό άτταράδεχτο γεγονός
συνέδη στόν άγώνα ΟΦΗ —-
ΠΑΝΑΘΗΝΑ-.ΓΚΟΥ, στό ό-
—οΐο κάθε διαφημίση τιμολο
γήθηκε ττρός χίλιες δραχμές.
Ή διεύθυνση τής έψημερί
δας μας εΤχε δώσει μιά άνα
κοίνωση στούς άρμοδίους τού
ΔιαΦημιστικοΰ Γραφείου
«Πέλλα» οί άττοίοι τοΰ εΐχαν
υτΓοσχεθεΐ δτι θά την έλεγαν
«ζωντανά» άττό τό μικρόφω-
= Συνέχεια στήν 4η Σελ.
Γι& ποίον χίυπά
Α καμπάνα
πού δέν... χ*ιΐπά
Άπό τόν Άγιο Μηνά, ώς των Χανιώ την Πόρτα
τόσες φορές σοΰ μίλησα μά... στοΰ κουφοΰ την πόρτα!
Η ΈΠΙΣΚΕΥΗ τού κωδωνοστασίου τού Άγίου Μηνά,
·σΛ-ησε πραγματικά σκανδαλώδης.
Πρίν ά-ό ένάμισυ χρόνο άρχισε δήθεν τό έργο καί μέχρι
(| Ευνέχει» οτή Σφλ. Ι
Ο ΧΘΕ21ΝΟ2
ΕΟΡΤαΣμΟΣ
2ΤΗΝ ΚΑΑΥΒΙΑΝΗ
Ό ΑΑητροττολίτης Γορτύ¬
νης καί 'Αρκαδίας κ. Τιμόθε
ος, ώργάνωσε χθές στήν Κα
λυβιανή ΛΛοιρών, έορταστικές
έκδηλώσεις, μέ την εύκαιρία
τής ονμπλήρωσης 20ετίας
(1956—1976) άπό τής έ-
κεΐ έγκατάσταοτις τού.
Τίς έκδηλώσεις, μέ τίς 6-
ττοΤες τονίστηκε τό πνευματι
κό καί κοινωνικό έργο τού δι
ακεκριμένου αύτοΰ Ίεράρχη,
τίμησαν δλες σχεδόν οί 'Αρ
χές τού Νομοΰ καί ττάρα ττο
λύς κόσμος.
Ό διευθυντάς τής έφτ>μερί
δας μας απέστειλε στόν έορ
τάζοντα Ποιμενάρχη τηλε-
γράφημα, μέ τό όττοΤο τόν
συνεχάρη γιά τό έργο τού,
τού ενχήθηκε περαιτέρω εύό
δώση, τού τόνισε την έκτίμη
σή τού ιτρός την προσωττικό
τητα τού κ. Τιμοθέου, άλλά
δέν τταράλειψε νά τοΰ ύττο-
γραμμίση καί τό μόνο μελανό
σημεΐο, δτι δηλαδή ό φωτι-
σμένος αύτός ίερωμένος, δέν
τόλμησε άκόμη νά καταδικά¬
ση εΰθέως τόν Σιωνισμό, τή
λΛασωνία καί τα αλλα τταρα
κλάδια των σκοτεινών δυνά-
μεων.
1ΥΝΕ1.ΤΙΑΣΗ
ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
Την έρχομένη Τετάρτη θά
Τό Προσωττικό τού ΟΤΕ
ώργάνωσε ττροχθές Σά66ατο
βράδυ στό Αιμενικό Περίτττε
ρο, συνεστίαση ττρός τιμήν
τοΰ νέου Συγκροτηματάρχη
Άνατολικής Κρήτης κ. Μάρι
ου Φερετζάκη.
Ή εκδηλώση σημείωσε
ΤΓολλή έττιτυχία.
νούν άνήλικα τταιδιά καί μάλιστα άγόρια, όρφανά κα!
έγκαταλελειμμένα, έχουν σνμβεΤ στό πρόσφατο τΓαρ?λ
θόν σεξουαλικά δργια κα! αλλα ττολλά, μέ ττρωταγω-
νιστές τούς ΔΑΣΚΑΑΟΥΣ κα! τό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
των Ίδρυμάτων καί θύματα τούς ΑΝΗΑΙΚΟΥΣ τρο-
φίμους! ! !
ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ αυτή ύττόθεση, έρευνούσαμε
άττό αρκετόν καιρό καί μόλις ττρό ημερών καί έξ άφορ
μής τού τελευταίου σκανδάλου μέ πρωταγωνιστές ένα
Δάσκαλο καί έναν "Υ—άλληλο τής Άρχιεπΐσκοτιης,
μττηκαμε στίς λετΓτομέρειες τής ατΓοπνιχτικής αυτής
βρωμιάς, τίς όσΐμές τής οποίας είχον ύποστεί ττρίν ά¬
ττό έμάς άλλοι, ττιό ύττεύθυνΌΐ, ττιό άρμόδιοι καί ττιό
• Συνεπεία σττι Σελ. «
Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΖ μέ έπιστολή τοιι προΐιβοποΐησε τόν Γ. ΜΑΥΡΟ:
Η ΠΙΒΣΠΒΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΗΤΡΟΥ
Πώς καί άπό ποιοϋς προετοιμάοτηκε, άηό την άρχή πού ώργανώθηκε τό Κόμμα
Η ΚΡΙΣΗ ττού ξέσττασε πρόσφατα μέσα στήν ΕΔΗΚ,
(γιά την όττοία είχαμε γραψει ττρίν ένα τΓερίττου χρόνο),
φερνει στήν έπικαιρότητα μιά σειρά σχετικών στοιχείων τα
όποϊα ή εφημερίδα μας άρχίζει νά δημοσιεύη άττό σήμερα.
Τα στοιχεΤα αύτά είχαμε στή διαθέση μας άπό αρκετόν
καιρό, άλλά δέ,ν τα φέρναμε στή,δΓϊμοσιόχτνξα,. γιά νά .μή
θεωρηθή δτι έτπδιώκαμε... διαστταστικό σκοπο τού ττολιτι-
κοΰ αυτού χώρου. Ύπενθι/μίζομε, έξ αλλου, δτι έκτός των
άλλων οί όττοΤοι μάς εΤχαν τότε κατακρίνει άπό την Ε.Κ. —
Ν.Δ. (γιατί δέν εΤχε μετονομαστεΤ άκόμη σέ ΕΔΗΚ) ήταν
καί ό φίλος δικηγόρος — τΓθλιτευτής κ. ΦοΤδος Ιωαννίδης,
ό οποίος προχθές άποχώρησε κι' αύτός άπό τό Δημοκρατι¬
κό Κέντρο.
Μετά λοιττόν την δικαιώση μας, γιά την όττοία λυττόμα-
στε, μιά καί είδικά στόν χώρο τής Κρήτης, τό Κόμμα αύτό
εχει την ττλειοψηφία τού Λαοΰ, άντ! ότιοιασδήτΓοτε άρθρο-
γροκρίας πού θα δικαιούμαστε νά κάνωμε, δημοσιεύομε τα
τταραπάνω άναφερθέντα στοιχεΐα, γιά νά δοΰν οί όπαδοί
τού Κέντρου, (άλλά καί πολλοί κομματικοί παράγοντος
τού) τί έξυφαινόταν στόν πολιτικό αύτό χώρο, άπό την
άρχη της όργανωτικής τού ον/κρότησης.
Τό στοιχείο πού άρχίζομε νά δημοσιεύομε σήμερα, εί¬
ναι μιά έπιστολή ενός καμματικοΰ παράγοντα πού άπό
τό 1951 σνμμετεχει μέ ίδιαίτερη άφοσίωση στούς άγώνες
τής παράταξης αυτής. Ή έπιστολή γράφτηκε στίς 4 Ίανου
αρίου 1975 καί στάλθηκε στόν Άρχηγό τής ΕΚΝΔ κ. Γ.
Μαΰρο. (
Ό κ. Μαΰρος άπάντησε μέ δική τού έπιστολή στίς 29
Ίανουαρίου 1975, λέγοντας δτι την «έμελέτησε μέ πολ
λή προσοχή» καί δτι «θά ληφθούν μέτρα».
Ή έξέλιξη εδειξε δτ. ή δέν την μελέτησε, ή δέν έλαβε τα
μέτρα πού Ιπρεπε νά πάρη.
Κύριο θέμα τής έπιστολής αυτής, είναι τό γιατί τό Κόμ
μα ώδηγήθηκε στήν έκλογική ήττα καί γιατί όδηγεΤται στήν
καταστροφή.
Ή έπιστολή — μελέτη, άναλύει την προεκλογική προ-
γραμματισμένη καί ωργανωμένη διάβρωση τού Κόμματος,
καί άκόμη άναφέρεται στά εξής επί μέρους στ>μεΤα:
θ Στούς προβοκάτορες πού έλέγχανε καί κατευθύνανε
την κομματική όργάνωση, μεταξύ των οποίων ήιαν ένας
στρατηγός, συνεργάτης τής χούντας καί προσωπικός φίλος
τού Παπαδόπουλου.
• Σέ οίκονομικές άτασθαλίες.
• Στό ττρόδλημα Νικήτα Βενιζέλου.
• Στήν προειδοποίηση γιά δλα αύτά τού κ. Χασαπίδη.
• Στό Κρητικό καί Μακεδσνικό πρόδλημα, σέ συνδυα-
σμό μέ τη συνωμοσία σέ βάρος τού Κόμματος.
• Στήν προώθηση άπό την ΣΙΑ στελεχών μέσα στό Κόμ
μα τού Κέντρου.
• Στήν ύποσκαφή της θεσης τού κ. Μαύραυ, δσον άφο-
ρά την ήγεσία τοΰ Κόμματος.
Ή έπιστολή αυτή είναι γραμμένη άπό τόν δημοσιογρά-
φο κ. ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ, πού δπως είπαμε καί παραπά-
νω, ττολλά έχει προσφέρει στό Κόμμα, άλλά καί πολλά γνω
ρίζει, δποος φαίνεται άπό τό σοβαρότατο περιεχόμενό της.
' Αθήναι., 29 Ία)ουαρίου ί 975
Φίλε κ. Φουράκη,
"Ελα(3α τό γράμμα σας τής 4ης Ίανουαρίου καύ
τό έιιελέτησα ίχέ πολλή προσοχή.
Μέ την άναδιοργάνωση τοθ Κόμιιατος θά ληιρβοθν
μέτρα, ώστε υά έκλείψουν δλες οί. άνωμαλίες.-
Μέ φιλικούς χαιρετι,σαούς.
Ή άπαντητική έπιστολή τοΰ κ. Μαύρου, πού δείχνει
δτι εΤχε λάδει γνώση τής σκευωρίας, άπό τόν Ίανουά
ριο τού 1975. "Εκανε δμως τίποτε;
ΠΡΟΕΚΑΟΠΚΑ
ΑΠΟ τίς πρώτες ήμέρες
τής απελευθερώσεως καί τής
τυπικής προσπαθείας άναδη
μιουργίας τού Κόμματος
μας, ετέθη καί βρίσκεται καί
ΣΗΜΕΡΑ σέ συνεχή καί στα
θερή έξέλιξη, κάποιο σχέδιο
— κάποιων δυνάμεων — δια
βρώσεως τής οργανώσεως καί
πορείας τού Κόμματος μας.
ΣΧΕΔΙΟ πού καθώριζε καί
καθωρίζει, δχι μόνο την όρ-
γανωτική διάβρωση — προ
καταβολικά — καί την μελ
λοντική διάσπασή τού, μά
καί τό νά τεθή υπό έλεγχο—
άνεξάρτητα τής μορφής καί
τοΰ βαθμοΰ —- τόσο, ή προε
κλογική τού, δσο καί ή μετε
κλογική τού πορεία.
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ αύτη διεφά
νει καί διαφαίνεται, πώς έγι¬
νε μέ πολλο—λούς καί πολύ
μορφους τρόπους.
ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΠΡΙΝ άκόμα άναγγελθή ή
άναδιοργάνωση τού Κόμμα¬
τος, μά καί ή συγχώνευση
τής Ε.Κ. καί Ν.Δ., εΐχα, 9ε-
λω νά νομίζω, συλλάβει τα
βασικά νοήματα τοΰ υπό έ-
φαρμογή συνωμοτικοΰ κα!
διαβρωτικοθ σχεδίου, σέ 6ά
ρος τού. θεώρησα χρέος μου
νά Σάς ένη.μερώσω. Πράγμα
τι κατά τα τέλη Όκτωβρίου
— πρίν νά δεχθήτε την τότε
εύρισκομένη στήν Αθηνά άν
τιπροσωπεία της Σοσιαλι-
στικής Διεθνοΰς — κατώρ
θοχτα νά Σάς δώ γιά πολύ λί
γο στό ΎπουργεΤο 'Εξωτεοι
κων. Στήν όλιγόλετ—η συνάν
τησή μας — εάν την θυμόσα
στε — προσπάθησα σέ πολύ
γενικές γραμμές καί μέ λίνα
λόγια, νά Σάς ένημερώσω
στά δσα εΐχαν πέσει στήν άν
τήληψή μου, γιά την τότε φά
Συν χεια είς τή» 3τΐν σελ{8·3
«Ούς ό Θεός αυνέζευξεν άν&ρωπος... χωριζέτω!»
Μ* Λ μβη έ«Β ιβ μ ψ μΛ^ Κ Α ΛΠ ΑΖΕΙ
----Ι # Γ—Τ -_-__Γ ΊΓ Ι 11—1 / ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ό βοσμόβ ΐοθ γάρον κΑονΙζοΐαι αχό νησΐ «ών όθίμων
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δέν μπορούμε νά πούμε δ
τι ό γάμος δταν κλονιστεΐ, έ
χουμε καί τό διαζύγιο σάν
αμεσο άποτέλεσμα. Άπό
πρόσφατες συγκρίσεις (τε-
λευταΐος χρόνος) όδηγούμε-
θα στό συμπέρασμα:
Μόνο τα 54,43%
κατατιθεμένων
γών, φτάνουν
διαζύγιο.
ΟΙ υπόλοιπος, εΤτε λόγω
αύστηρης Νομοθεσίας (θά
την δοΰμε παρακάτω) είτε
γιά διαφόρους άλλους λό-
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
των
ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΛΑΚΗ
καί
ΜΑΝΙΑΖ ΚΩΙΤΟΒΑΣΙΑΜ
καί των τελεσθέντων γάμων
στόν Τδιο χρόνο είναι 1)10.
Δηλαδή στούς 10 γάμους, ό
ένας είναι καθαρή άποτυχία,
καθ* δσον ό άριθμός των άν
δρογύνων πού ζοΰν κάτω ά¬
πό «είδικές συνθήκες» είναι
πολύ μεγαλύτερος.
των
αγ ω
στό
ΜΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
γους δέν φτάνουν στό διαζύ
γιο.
'Επθμένως ό άριθμός των
κλονισμένων γάμων, είναι πό
λύ μεγαλύτερος. Τό 1976 ή
άναλογία των περιπτώσεων
πού φτάνουν στά Δικαστήρια
42 έρωτηθέντων, οί 3
ότπάντησαν δτι ζοΰν εντελώς
άρμονικά, ήτοι τό 7,14%.
ΟΙ 19,04% άπάντησαν δ¬
τι σνζοΰν συμδιβαστικά μέ
άλιληλουποχωρήσεις καί
καυγάδες. ΟΙ 30,95 άπάντη
σαν δτι θεωροΰν άποτυχία
τόν γάμο τους καί οί ύπόλοι
ποι 57,14% δτι δέν μποροΰν
νά άπαντήσουν, δτι «είναι δύ
σκολη ή απαντήση» ή δτι
δέν μποροΰν νά κρίνουν.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ πού άναφέ-
ραμε παραπάνω είναι άδιά-
ψευστοι μάρτυρες της πρα¬
γματικότητος. Μιάς πραγμα
τικότητας άμεσα δεμένης, μέ
τίς οικονομ ικοκοινωνικο - πό-
λιτικές οννθήκες πού πλαισι-
ώνουν τόν τότω μας.
(Συνεχ(ζεται)
ΧΙΛΙΑΔ _
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19/0
Δασκάλοι: ^
ΘΥΣΙΑ ΠΑ ΤΗΝ Π ΑΙΔΕΙΑ
Μουοική
#· Λαΐκά τραγούδιοχ
Ή φωνογραφική έταιρίο
«Μίνως Μάτσας καί Υίός» κυ
κλοφόρησε ττρόσφατα τρείς
μεγάλους δίσκους στή σεΐρά
«Τραγούδια πού δημιούργη-
σαν καρριέρα».
Ή σειρά άρχισε μέ τούς
τραγουδιστές Περτπνιάδη,
ΖαγοραΤο καί τόν συμττατριώ
ΤΟ 3ο ΦΟ1ΤΙΚΟ 'ΦΕΣΤΙΒΛΛ
"Εναέπΐκαιρο ρεπορίάζ γι' αύίούβ πού έπω-
μΐσίηκαν .ήν μεγάΑηεΰθΰνη: ΐήν μόρψωσ·ΐι
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ μιάς σωστής άνθρώτηνης κοινωνίας, ό
φείλεται, κατά πολύ στήν όρθή διατταιδαγώγηση καί στη
δουλειά τού κα! νά μπορεΐ ν' άντέχει στά χτυττήματα τής
ζωής. Γιά νά δοθμε τα καταφέρνει;
Έτοθτος είναι ό ρόλος τού δασκάλου. Όμως, κι' ό δάσκα
λος είναι άνθρωπος Πρέπει ττρώτ' άπ' δλα ν' άγοτπ-ά τή
μάθηση. Αυτόν τόν δύσκαλο ρολο, εχουν άναλάδει οί Δα¬
σκάλοι. Οί άνθρωττοι αύτοι, ττού τΓαραλαιμβάνουν τό ττσιϋί
στήν ήλικία ττού άρχίζει νά μπαίνει στόν κόσμο, στην ήλικία
πού ό χαραχτήρας είναι εύττλαστος κι' ή πορεία τού έξαρ-
τάται άττο την τταιδική — πρωταρχικά — ήλικία.
♦ ♦♦♦'/
·♦♦♦♦
♦ ♦♦♦
■ ♦♦♦
♦ ♦',
♦ ♦
:::;-■.....
♦♦♦♦,
··♦:♦··
τη μας Πέτρο Αναγνωστάκη.
Τα έξώΦυλλα των δίσκων,
δττως φαίνεται κι' άττό τή φω
τονραφία, κοσμοϋνται άττό
λουλούδια σέ λαϊκή ζωγρα-
•ική.
Ή σειρά θά συμπληρωθή
μέ δλους τούς μεγάλους *Έλ
ληνες τραγουδιστές.
• Ή ταινία «114»
Προ6λήθτ>κε στό Φεστιβάλ
θεσσαλονίκης, μέ καλές έντυ
-ώσεις, ή ταινία — ντοκον
μέντο «"Ενα — "Ενα — Τέσ
σερα», τής οποίας τό γύρι-
σιμα εΤχε άρχίσει πρίν αττό
τή διχτατορία καί συμπληρώ
θηκε ττρόσφατα, μέ τα γεγο
νότα τής χούντας
Ή ταινία αύτη, είναι ττα-
ραγωγή τής «Γκρέκα—Φίλμ»
ττού διευθύνει ό συμττατριώ-
της μας Μιχ. Αεφάκης.
Ή Τδιβ έταιρία προετοιμά
ζει μιά άλλη ταινία μέ θέμα
την άρχαία καί σνγχρονη
Κρήτη.
Μεγάλη έτπτυχία σημείωσε τό 3ο Φωνητικό Φεστιδάλ ττού
ώργάνωσε ό Καλλιτεχνικόν Όμιλος «Κάστρο». Τό βράδυ
τής περασμένης Δευτέρας άνακηρύχτηκαν οί Νικητές πού
ήσαν οί Κώστας Χριστάκης, Νϊκος Περογαμβράκης καί
Γιώργος Βογιατζάκης. Στήν έπιτροττή κρίσεως μετεΐχαν καί
οί δημοσισγράφοι κ.κ. Μηλολιδάκης, Σταυρακάκης, Κοπτρ
γιανάκης, Στρατάκης. ΟΙ τριήμερες έκδηλώσεις έγιναν
στόν κινηματογράφο «Άστόρια». Τό Φεστιβάλ συμτταραστά
θηκαν οί Άρχές (πλήν τού κ. Δημάρχου) καί οί λογοτέχνες
κ κ. Β. Γρατσέας κα! Κ. Φραγκούλης.
Στή Φωτογραφία ό ττρώτος νικητής.
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΛΑΝΗ
Ποίηοι
ΠΕΘΥΜΙΑ
θθθ
Πεθύμησα ν' άνέβω σέ βουνοΰ
άττάτητη κορψή· φωλιά νά χτίσω
κα! μέσα στήν άττέραντη έρηιμιά
τή μοναξιά ποτέ νά μην άφήσω.
ΑΛΑ
Νά ζώ τταντοτινά μέσ' στή σιωττή
τή βουδαμάρα, τή γλυκιά γαλήνη
νά 'χω τταρέα τ' άστρα τ' ούρανοθ:
την ττούλια, τό δοράστρι, τή σελήνη
ΛΛΛ
Νά 'χω μοναχική τταρηγοριά
τα μαγεμένα δάση, τα λαγκάδια,
τ' άγρίμια τού δουνοθ καί τα πουλιά
τα μυρωμένα τοθ όνέμου χάδια.
ΑΑΛ
Νά δλέπω άνθοστόλιστες κορφές
στταρμένες μέ ττολύχρωμα λουλούδια
νά ξαγρυττνώ τή νύχτα άκούοντας
τοθ σηδονιοθ μεθυστικά τραγούδια.
ΛΛΛ
Νά ζώ μακριά άττό τού κόσμου τή 6οι/ή
τ' άγιάτρευτου τοΰ ττόνου την ττλεκτάνη
νά νιώθω τή νιρδάνα τής ζω%
αύτό μονάχα δσο ζώ μέ φτάνει.
ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
«1ΠΤΗΙΤΕ ΜΙίί»
(«ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ»)
Στόν Άγιο Νικόλαο
*
Τό πολυτελέστερο
'Εστιατόριο — Μττάρ
τής Κρήτης
"Ενα εντελώς εύρωτταΐκό περιδάλλον
μέ έλληνικές τιμές.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΜβΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΜ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
γΞΜΜ ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
*«^^, ΜΑΝΟ2 ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
•ΗΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
Στίς 6 Όκτωβρίου άνοιξε
στή Βασιλική τού Άγίου
Μάρκου μιά άκρως ένδιαφέ-
ρουσα εκθέση, μέ χαραχτικά
καί σχέδια τοΰ μεγόλου μας
χαράχτη Δημήτρη Γαλάνη, ά
ττό τή συλλογή τής ΕΙρήνης
Τσιριγκούλη.
Ή εκθέση αύτη, γιά την ό
ττοία άξίζει θερμά σνγχαρη
τήρια ή Δημστική Άρχή Η¬
ρακλείου, θά διαρκέση μέχρι
15 Όκτωβρίου.
ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μττηκε ό Όκτώδρης τα
μαθημστο: άρχίζουν. ΠερνοΟ-
με την εξω πορτα τοΰ χτιρί
ου. Μάς ύτΓθδέχονται δυό με-
γάλες άφίσσες δεξιά κι' άρι
στερά. ΆτΓάνω τους, ή κου-
κουβάγια, τό έμβλημα τής
Σοφίας κα! ο! λέξεις: «8.
000 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΔΙΟΡΙ-
ΣΤΟΙ — Σύλλογος Άδιορί
στων Δάσκαλον».
Χρόνια τώρα στό Ήρά-
κλειο, τό έκτταιδευτικό τουτο
ίδρυμα έχει δγάλει φουρνιές
νέων άνθρώττων, μέ κέφι καί
δρεξη γιά δουλειά. Προσττα
θήσαμε νά δροΰμε έναν άπό
τούς άπόφοιτους των τελευ¬
ταίον χρόνον, διορισμένο.
Άδικα.
Όσοι διορίστηκαν — με-
τά άπό 5χρονο καρτέρι — έ
χούν ξοριστεΐ άττό την Κρή
τη. Άλλος σέ κάττοιο χωριό
— δλεττε μετόχι — τού ΤαΟ
γετου, άλλος σέ κάποιο 6ου
νό τής Ηπείρου, άλλος στήν
Πίνδο....
Είναι οί τελευταΐες μέρες
τοΰ Σετττέμδρη κι' ίχουν έγ
καταλείψει την ττατρίδα τους
γιά νά συλλαδίσονν τ' άλφα
δητάρι, παρέα μέ κάποια τται
δάκισ στά χιονισμένα δουνά
τής Ήττειρωτικής Ελλάδος...
«Είναι ύττοχρεωτικό —
μάς είπαν οί αύριανοί δάσκα
λοι—. Ποίος άλλος νά πηγαι
νέ»;
Καί γιά νά ττάει χρειάζον
ται ττέντε χρόνια. Πέντε χρό
νια άναμονης, άγωνίας κα!
μεροκάματου. ΜτΓετατζήδες,
γκαρσόνια, ίδιοτικοί ΰπάλλη
λοι, άγρότες, έργάτες.... Εί¬
ναι μερικά άττό τα έπαγγέλ
ματα των άδιόριστων δασκά
λων!....
Κι' Οστερα, μετά τόν διο
ρισμό: οί μισθοί της ττεΤνας.
Μισθοί, ττού δττως μάς είπαν
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητουν-
τπι οίκόττεδσ.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ©ΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
Μ ΑΙΙΗΙΓ
Μην ξεχνάς δτι ή συνδράμη σου
είναι τό οίκονομικό στή ρ ι γμα τής
ΑΑΙΙΟΕΙΑΙ..
ΣΧΟΛΗ
ΕιΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧβιΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ: Ηράκλειον Κρήτης
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, μέ χαράν άναγγέλομεν ότι καί
είς την Κρήτην μέ έδρα τό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ιδρύθη
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ βάσει επισήμου άπο
φάσεως καί έγκρίσεως τοθ 'Υττουργείου Παιδείας.
Οί (ίπτόφοιτοι τής Σχολής Έμπορσπλοιάρχων Κρή¬
της άποκτοΰν ισότιμον άτΓολυτηριον μέ τούς αλλους
άττοφοίτους των Δημοσίων Σχολον ΈμτΓοροτΓλοιάρ-
χων, "Υδρας κ.λ.ττ., καί εχουν τούς ίδιονς μισθούς καί
τίς ίδιες ττροαγωγές μέ αύτούς, ττροαγόμενοι ώς ΑΞΙ-
ΩΜΑΤΙΚΟΙ μέχρι καί τοϋ ανωτάτου βαθμού τοΰ Α'
Πλοιάρχου.
Οϊ φοιτηταί λαμδάνουν άναδολή στρατεύσεως, μει-
ωμένον φοιτητικόν είσητήριον καί Κρατικήν έπιχορή-
γησιν.
Γίνωνται ΔΕΚΤΟΙ οί έχοντες όπτολντήριον Γυμνασί
ου.
Είσιτήριοι έξετάσεις όρίσθησαν την 30ήν Όκτω¬
δρίου.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Διά περισσοτέρας πληροφορίας σάς αναμένομεν
τάς τΤρωϊνάς ώρας όδός Κνωσσού 9 Τηλέφωνον 232-
227 καί τάς άττογευματινάς ώρας είς οδόν "Εβανς 39
Βαλιδέ — Τζαμί Τηλέφ. 280-090 Ηράκλειον Κρήτης.
ΣΗΜ.: Καί οί φοιτητές στήν ΣΤ' των Γυμνασίων
έχουν δικαίωμα έγγραφής καί φοιτήσεως.
ι************)
*******
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
ΆτΓέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
οί φοιτητές, μόνο στά χωρία
έττιτρέπουν μιά ψευτοδιαβίω
ση.
Μά τα προδλήματα δέν ττα
ρουσιάζονται μόνο στόν έ-
παγγελματικό στϊδο. Οί νέ
οί που άντλοΰν άττό την καρ
διά τους τό κουράγιο, ν' ά-
σχοληθοΰν μέ τόν σπουδαϊο
αυτόν τομέα, είναι παιδία ά
γροτικών οίκογενειών. "Ετσι
άντιμετωττίζουν δλα τα προ
δλήματα τής ακριβείας της
ττόλης (νοίκια, τιμές κλπ.).
Μά καί ο) συνθήκες σττου
δών, δέν είναι καί τόσο ευχά
ριστες.
Στίς Παιδαγωγικές Άκςχ
δημίες, ή ζωή^μοιάζει μέ ζωή
μαθητή. Ο! έσωτερικοί κανο
νισμο! είναι ττανάρχαιοι (έ-
κτός ωρισμένων τΓεριτττώσε-
ων, ττού άλλάζει λόγω προ
τοδουλιών τοΰ προσωττικού
ή τοΰ εκάστοτε Διευθύνη)).
Τα διδλία, γραμμένα σέ
γλώσσα άρχαΐζουσα. — Ό-
σα βεβαία ύττάρχουν —. Κι'
αύτά, συνήθως δίδονται σάν
περάσει κα! ή μισή σχολική
χρονιά Μά, μέ αύτά δέν κα
λύτττονται οί άνάγκες κι' ή
τραρεχόμενη μορφώση είναι
άνεπαρκής.
'Εκτός δμως άττό τα 6ι-
6λ!α, ύττάρχουν καί οί ττολυ
γραφημένες σηιμειώσεις τού
κάθε καθηγητη, πού έξυττηρε
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειροθργος - Ούρολόγοο
η τοθ ΠσνΓΠΜτττιιΐΙοιι ΙΝΝ5
βηυθΚ τέως Έπιιαίλητΐν; τοθ
>Τ Ν. ΗΟδΡΙΤΑί (Δ. Γβρρβ-
βσχοληθεΐΓ «αί είς την
ονΐην Πιχΐδΐιΐν. 'Κνκοτπ,
- ιιονΙνιοΐΓ «Ιγ Ήο6«^Γ"'ν
δέΛβται είς την Κλινικήν ΕΥ
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τηλέφ. 282000
τοΰν κάττως την κατάσταση,
άλλά είναι πανόχριδες.
«Δέν μπορεΐ νά τίς έξαγο
ράσει τό Κράτος καί νά μάς
τίς μοιράζει σύμφωνα μέ τό
πρόγροομμα της δωρεαν Παι
δείας;» Μάς εΐπε ό σττου-
δαστής κ. Νανάκης.
Τα μαθήματα πού διδά-
σκονται στίς Άκαδημίες, εί¬
ναι ττολλές φορές περιττά.
«Θάταν καλλίτερα νά διδα
σκόντουσαν ττερισσότερες ώ-
ρες τα σπουδαιότερα μαθήμα
τ« — Ψυχολογία άς ποΰμε
— καί νά "ττεριόριζαν τίς ώ-
ρες που διδάσκουν Θρησκευ|
τικά, δπως στά Γυμνάσια»,
μάς εΐπε ή σττουδάστρια! Μ.
Ζωγραφάκη.
Όμως τα ττροδλήματα,
δέν λι>νονται μέ ττρόσκαιρες
λύσεις. Έτσι, μόνο καινούρ
για καί ττερισσότερο δυσκο
λοξεττέραστα θά δημιουργοθν
ται.
Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου
Σπουδαστών Παιδαγωγικής
Άκαδημίας Ηρακλείου κ. Γ·
Παρούσης μάς λέει:
«Μοναδική λύση, είναι ή
Άνατακτσττοίηση των Ά-
καδημιώνι». Ι
Γιά νά έχει τή δύναμη κα!
τίς γνώσεις κάττοιος νά ά-
σχσληθεΐ μέ τό τταιδί καί τα
ττροβλήματά τού, πρέττει νά
έκτταιδευτεΐ. Κι' είναι αύτά
έφόδια πού τταρέχονται μέ
την Άνώτατη Έκτταίδευση.
Γιατί ή δουλειά τοΰ δασκά¬
λοι;, δέν είναι ιμιά κοινή δου¬
λειά. Ό δάσκαλος είναι ά-
ναγκασμένος νά τταραδώσει
στήν Κοινωνία, σωστούς άν-
θρώττους..
Πώς, δμως, μέ τέτοιες συν
θήκες κάτω άττό τίς όττοΤες
ττερνα τή βρσματική ζωή
τού;;;
Ν.Ψ.
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστάς σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
προσφέρει κοστουμια
ΜΗΝΑ-ΙΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ · ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, έττί ττχχραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
"Υφασμα καί Ρατττικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
Τηλέφ. 287-966
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Ν ΤΕ ΑΝΝΑ»
Έγκαίνια Παρασκευή 15 Όκτωδρίου Τ 976
Ό μοναδικός
ΒΑΣΙΛΗΖ ΣΚΟΥΛΑΣ
Μέ τό συγκρότημά τού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ (Ψαρογιάννης) κα! ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (Λαοΰτα)
Λ Τό κέντρο μας διατίθεται γιά γάμους, δατττίσεις κλπ.
ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΝΤΕΛΙΝΑ»
Λεωφόρος ' Ι κάρου 72 Τηλ. 283-759
υΐακοομητικη
Τηλ. 287.670
• ΚΟΥΖ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · ΚΟΥχ
• Τό... «θρανίο 7», ττροβλήθηκε την —ρασμένη βδο
μάδα, δχι στόν κινηματογράφο, άλλά... ζωντανό, στήν
αίθουσα τοΰ Μικτοϋ Όρκωτοΰ Δικαστηρίου Ήρακλεί
ου.
Έφτά φορές «άσέλγησε τταρά φύσιν» ένας καθηγη
τής επί μιάς 14χρονης μαθητρίας τού, γιά νά είσττρα
ξη τελικά 18 μήνες φυλακή.
Οί .. σχηνές τοΰ έργου ήταν άρκετές φορές .. ασε-
μνες, άλλά ήταν ή μόνη φορά ττού ένώ τίς παρακολου-
θοθσε μαζί μέ τό κοινό καί ό Είσαγγελέας, δέν μττο
ροΰσε νά τίς... ττερικόψη.
Περιέκοψε δμως «κάτι άλλο» τού έκ Σητείας Φρον
τιστη, ττού δέν εΤχε... φροντίσει νά κάνη., σωστά καί
ύ-ευθυνο: τή .. δουλειά τού.
• Ποίος εΤττε ττώς ο! «καλλιτέχνιδες» κα! μάλιστσ
«αί άοιδοί», δέν εΤναι ξύττνιες;
Άττόδειξη ή ττροχθεσινή περίτττωση μιάς αττό σύ
τές, ττού δταν είδε ττώς ό δικηγόρος τής τπ>λιτικής σ-
γωγής την... στρίμωχνε γύρω άττό τό θέμα τής «κον-
σσμανσιόν», γιά την οττοία τής έδινε λετττομερεϊς έξη
γήσεις, αυτή τόν διέκοψε εύφυέστατα:
— Κι' έσεΤς ποΰ τα ξέρετε δλα αύτά;
Γέλωτες στό άκροατήριο, τό οττοϊο στή δίκη αύτη
των μττουζουκοαοιδών, εΤχε την εύκαιρία καί αλλες φο
ρές νά... οιασκεδάση.
Φυσικά ή διασκέδσση. δττως καί στά ττραγ,ματικα
μτΓουζσυκομάγαζα, εΐχε ττερισσότερες δραματικές κα-
ταστάσεις.
• Όταν άκουστηκε στήν Τδια δίκη, δτι οί «κονσομπ-
τρίς» (δπως λέγονται οί ύττάλρξεις πού κρατοθν συν-
τροφιά στοΰς κυρίους στά κέντρα τής νύχτας), τταίο.
νούν δυό χιλιάδες τή δραδυά, ένας άττό τούς Δικαστές
άττόρησε λέγοντας μέ έκττληξη:
— Πολλά λεφτά...
Μάλιστα κύριε Πρωτοδίκη. Πολλά λεφτά καί... άφο
ρολόγητα.
Πήγατε δμως ποτέ νά δήτε ττοιοί «καθώς ττρέττει»
κύριοι τα δίνουν;
Καλλίτερα δμως νά μην ττάτε στόν χώρο δράσεώς
των άοιδών γιατί — τό λιγώτερο — θά. . άηδιάσετε!
β Η ίσοτταλία τού ΟΦΗ μέ τόν Παναθηναϊκό, Ικανο
ποίησε βεβαία τούς φιλάθλους, άλλά δέν τούς χαρο-
ττοίησε καί φυσικό είναι νά Ιχουν άγωνία γιά τή συνέ
χεια
Σχετικός εΤνχχι ό τταρακάτω διάλογος:
— Νά δοΰμε τί θά γίνη στό δεύτερο μάτς μέ την
Καδάλα.
— Τότε όττωσδήτΓότε ό ΟΦΗ θά είναι . καδάλα!
Γένοιτο.
Ο ΕΧΕΜΥ0ΟΣ
Κ.ΤΙ ΤΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΤΟΈΙ' ΜΗΤϋΟΪ
"Ενα έπαναστατικό ττρο'ιόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεϊα Δασκαλογιάννη
ΤΑΒ^ΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ.,
ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
'Ενα καλό ψαγητό σ' ένα δμορψο ττεριβάλλον
ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΑΑΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΛΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΑ
ΣΤΑθΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΧίϋ
ΚΑΙ
ΑΡΙΑΔίίΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΠΣ ΕΝΑΛΛΑ1
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΜΙΝΩΣ: «30 μ.μ.
^ΡIΑΔΝΗ 7.30 μ.μ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Πλατεϊα Καλλεργών 7
Τηλέφοβνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή Ποσε.βώνος 28
Τηλέφιβνα: 4117952 — 4117953
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ &
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΒΟΑΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΡΟΔΟ &
Σ'ΟΛΗ
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
11 ΟΚΤΑΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Μ ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΧΙΛΙΔΑ 3
ΟΙ Αναγνώση» ρα* γράφουν έΑούθορα κοΐ ύπούβσνα
ΙΤ1Τ-Π7-Γ171Τ17ΙΤΙΤ1-ΙΤ
8 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι
ΙΤ17171717Ι7Ι717Ι7Ι7-Τ17
πρός την
ΚΟΣΤΑΙ ΑΑΊ'ΔΗΣ
171717171717171717171717
Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
171717171717171717171717
Άγρότη ίίιινα κι* άκον...
Νά γεννηθής άνθρ^οπττος, νά
—τι πλάσμα κι' έσύ καί νά
εΤσαι άποπαίδι, ττάει ττολύ,
πάρα ττολύ. Μά δλα αύτα
δέν λένε τίποτα μττροστά
—ά μάθια ττου έχεις Άγρό-
τη, στό νού ττού οιαθέτει καί
—ήν προσφορά ττού κάνεις
—ήν Κοινωνία, στήν Πατρί-
δα, στό Κράτσς, στό σύνο
λο.
Γιατ! δέν είναι άρκετό τό
νά σκάβης, μερά - νύχτα σκυ
ρτός γιά νά κάμης καλό ά-
μττέλι, καλά ελαιόδενδρα, κα
λά όπωροκηττευτικά γιά νά
τρώνε οί άετονύχηδες οί α¬
στοί φτηνά.
Κεΐνο -ού προέχει γιά σέ-
να, στή ζωή σου, τό δΦελός
σου είναι νασαι ξύπνιος.
Νά ξέρης ττώς τό προϊον
σου, ό Ιδρώτος σου θαχη ττέ
ραση, θάχη τιμή, θάχη ζήτη
ση. Νά μην σοθ τόν τρώει ό
άπατεώνας εμπορικάς δρος
«προσφορά καί ζήτησις» ττού
είναι τέχνασμα τής βλακείας
μας, τής άγνοιας μας, της
άδιαφορίας μας γιά δικαίω
ΔΗΛ.ΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ματα στοιχειώδους άνθρώπι-
ηςζωης
-ύπνα, λοιπόν, καί ,μάθε
ττώς κι' έσύ εΐσαι άνθρωπος
καί^ Ιχεις άνάγκη ανθρωπίνης
ζωής, έχεις δικαιώματα σάν
δλες τίς άλλες τάξεις, δπως
καί ΰτΓοχρεώσεις.
Άλλά δέν δικαιολογούμα
στε κύριοι Άγρότες, δταν
μάς όρίζουν άλλοι τό ττροϊόν
μας, μάς τό τρώνε αύτοι φτη
νδ ή καΐί τσάμπα. Δέν δικαιο
λογούμα—τε γιά την σύντα-
ξη ττείνας, γιά τό κλώτσισμά
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΖΑΜΑΝΙΑ»
ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΛΛΟλ ΗΗΛΚ.Λ-ΙΟΥ
Μ-ΗΙΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Διοικητικόν
Υπηρεσιών
ΠΡΟΣ: Τόν κ. Δ)ντήν τής
'ιΞφημερίδος ΑΛΗϋΕΐΑ»
ΘΑ
Είς ώττάντησιν τού άττό
27-9-1976 δημοσιευθέντος
είς την 'Εφημεριοα σας σχολί
ου ϋττό τον τίτλον «Δεν παιρ
νούν τα σκουττίδια άττό τα
Ζαμάνια» έχομεν την τιμήν
νά σάς γνωρίσωμεν τα κάτω
βι:
Τ6 Κέντρον «Ζοομάνια» χρη
σνμοποιεΐ διά την συγκέντρω
σιν των άτΓορριμμάτων τού
ττερί τα δέκα οοχεια άττορριμ
μάτων (καΦάσια καί πλαστι
κά) *ία! 2—4 βαρέλια ϋττερ
μεγέθη, τό υπερβολικόν 6ά-
ρος των οποίων μετά την την
πληρώσιν των καθιστοΰσε, λ!
αν δυσχερή άλλά καί έττικίν
δυνη την υπό των ίργατών
τής καθαριότητος τού Δήμου,
έκχένωσι τού ττεριεχομένου
των βαρελιών έντός των αύτο
κινητών τής Καθαριότητος.
Παρά ταυτα δμως ή περισυλ
λογή εγένετο κανονικά, ττα-
ράλληλα δμως συνεστήθη ύ
πό της Υπηρεσίας μας είς
τούς έκμεταλλευτάς τού Κ έν
τρου νά παύσουν νά χρησιμο
ττοιοθν βαρέλια διά τόν άνω
τέρω σχοττόν καί νά χρησιμο
ττοιοΰν μόνο μικρά δοχεΤα, ώς
αλλωστε ττροβλεττεται καί υ¬
πο τού σχετικόν ύγειονομικοΰ
ΚανονισμοΟ.
Τότε οί εκμεταλλευταί τού
Κέντρου κ.κ. Ζ. Κριτσωτά¬
κης, Μπιτσικάκης καί Κ. Μι
χελακης εδήλωσαν ότι δέν έν
διαφέρονται διά την μεταφο
ράν των σκοι—ιδιών τού Κ έν
τρου υπό τής Υπηρεσίας τού
Δήμου διότι έκεΐνοι διαθέτουν
ίδιον μεταΦορικόν μέσον διά
τοθ όττοίου μεταφέρουν τα
σκουπίδια τού Κέντρου των
είς τόν τταρά την Σκαφιδαρά
χώρον ένατΓθθέσεως των άπορ
ριμμάτων τού Δήμου.
Παρά την δήλωσιν των
ή Ύττηρεσία Καθαριότητος
παρελάμβανε κανονικά τα ά
πορρίμματα τού Κέντρου τα
ονγκεντρούμενα έντός των
πλαστικών δοχείων πλήν των
βαρελιών, προσφάτως δέ καί
των βαρελιών, έλπίζουσα δτι
οί ανωτέρω κύριοι θά άντιλη
φθοΰν κάττότε δτι οί έργάτες
Καθαριότητος τού Δήμου δέν
είναι ύπερανθρωττοι.
Έν Ηρακλείω τή 2-10-1976
Ό Προϊστάμενος Δ)νσεως
Διοικητικόν Υπηρεσιών
ΝΙΚ. Σ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ
Δημοτικές
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ
κ. ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ
Είδήσεις
Ό τέως άρχιμηχανικός
τού Δήμου Ηρακλείου κ. Ι.
Βαρκαράκης, θά δωρήση
στόν Δήμο ένα άκίνητο ση-
μαντικής άξίας (Αεωψ. Ν.
Πλαστήρα), άπό τό είσόδη
μα τού όττοίου θά σπουδά-
ΤΟ ΠΑΙΟΚ
ΠΑ ΤΟΝ ΓΙΟΦΥΡΟ
Μέ άνακοίνωσή της ή 5η
Τ.Ο. τοθ ΠΑΣΟΚ Ηρακλεί¬
ου (Θερίσσου — Δειλινών —
Καμινίων), τής 1-10-76, κα
ταγγέλλει σάν θανάσιμη άττει
λή τή ρύτΓανση τού ττοταμοΰ
Γιόφυρο καί τονίζει την εύ-
θύνη των πέριξ βιομηχανίαν
σέ βάρος τής ύγείας 50.000
άνθρώττων ττού κατοικοθν
στίς γύρω περιοχές.
Καί ή άνακοίνωσή καταλή
γει, χαραχτηριστικά: «Κάθε
άδράνεια στό »3έμα σημαίνει
άργό μά βέβαιο θάνατο».
ζουν δυό φοιτητές καταγόμε
νοι άττό τό Ήράκλειο.
Ο ΔΗΜΟΣ
ΠΑ ΤΟ ΕΑΜ
Τό Δημοτικό Συμβούλιο
Ηρακλείου έβγαλε ψήφισμα
συμμετοχής τού στόν ττρόσψα
το έορτασμό τής 35ης έπε-
τείου τοΰ ΕΑΜ, έκφράζον-
τας την εύχή όπως καί τνττι
κά άναγνωριστεΤ ή προσφορά
τού στήν Έθνική Άντίσταση.
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Καλοΰνται 250 προϋττηρε
τήσαντες στό στράτευμα γιά
καλύψη άντιστοίχων κενών θε
σεων Χωροφυλάκων, μέχρι
15-10-76.
Οί ένδιαφερόμενοι πρέττει
νά είναι άγαμοι, νά μην εΤ-
ναι πάνω άπό 30 χρόνον, νά
έ"χουν Οψος 1,65 τουλάχι¬
στον, κα! δλα τα άλλα άπαι
τούμενα ττροσόντα.
Πληροφορίες δίδονται ότττό
δλες τίς Ύπηρεσίες της Χω
ροφυλοκής.
μας στόν κσινωνικό στίβο:
"Ε, άγρότης είναι, άστονε...
Είναι καιρός πλέον νά μά
θωμε ττώς είμαχττε άνθρωποι
κι' έ;μεΐς σάν δλες τίς άλλες
τάξεις. Έπιβάλλεται καί
ττρέττει νά ξέρωμε —ώς οί ·>ό
μοί τοΰ Κράτους δίδουν καί
σέ μάς τό δικαίωμα έξ ίσου
μέ δλες τίς άλλες τάξεις γιά
άνθρώπινα καί νομικά δικαίω
ματα καί ττώς γιά νά τα επι
τύχωμε χρειάζονται όργανω-
τικές θέσεις, μόνοιασης, δί-
καιης, λογικής, είρηνικής καί
σωστής τακτικής.
Πρέττει νά καταλάδωμε
τπά ττώς τό άλογο ττού έδεσε
τό βράδυ τό αΦεντικό στό λει
6αδι κι' αύτό μέ τό ττρώτο τί
ναγμα Ιλυσε μά δέν τδξερε
δμως τό φουκαριάρικο ττώς έ
νώ ήταν έλεύθερο, γύριζε γύ¬
ρω - γυρω από την δεματαρά
δλη την νύκτα, ώση-ου τδτπα
σε τταλι τό ττρωΤ τ' άφεντικό
τού, δέν ττρέττει νά διαιωνίζε
ται.
Δέν μττοροθμε νά κουβαλοΰ
με εμείς μερά - νύχτα δουλεύ
όντος γιά ναριχονται οί λίγοι
νά τα τρώνε.
Ξΐύττνα, λοιττόν. Όργανώ-
σου. Ζήτα τόν έννομο έλεγχο
άττό τταντοΰ κι' άττ' τούς τταν
τες, έτσι ώστε κι' έσύ νά ζή
σης κι' ή ττατρίδα νά μεγα-
λουργή.
Κ ΩΣ ΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΑΜΟΣ σάν κοινωνικάς
θεσμός φαίνεται νά πλήττε-
ται ιδιαιτέρα εντονα στίς μέ
ρες μας, ττράγμα πού άττοδεί
χνεται απο τον άριθμό των
οιαζυγίων, των έκτρώσεων
καί των έ^ώγαμων. Ό γάμος
είναι χωρίς άμφιβολία τό
θεμελιο τής οικογενείας, πού
μέ την πλατύτερη έννοια της,
πραγματώνει τή διαιώνιση
τοΰ είδους. "Εχοντος σαν
ττλαίσιό τού τίς οιάφορες οί-
κονομικο - κοινωνικές συνθή-
κες, δέχεται τίς έπ^ιδράσεις
τους καί έξελίσσεται μαζί μ'
αύτες. Είναι γεγονός άνάμφΐ
σβήτητο, δτι οί υλικές συνθή
κες ζωης τής κοινωνίας, κά
θε χώρας, καθορίζουν τή δο-
μή της οικογενείας άρα καί
τού γάμου, δημιουργώντας
τίς ίδιαίτερες ήθικες σχέσεις
ή άξίες.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΛΗΑ
Κόθβ
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΚΛΘο
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Σ ίγουρα δέν θά ττρέπει νά
ξεχνάμε τα στάδια πού ττέρα
σαν οί σχέσεις των άνθρώ—ών
μέχρι νά καταλήξουν στη μο
νογαμική οίκογένεια. Την έ-
ττοχή ττού ό άνθρωτΓος άρχισε
νά ξεφεύγει άπό τό ζωϊκό 6α
σίλειο καί νά ζεΐ στήν άγέλη,
οίκογένεια δέν ϋττηρχε. Έγ-
καταλείτΓοντας καί την άγπ-
λη δημιούργησε τό καθε-
στώς τού γένους, μέ βασικό
χαραχτηριστικό την ττατρι-
αρχική κοινότητα, τούς όμα-
δικούς γάμους μέ ήθικούς νό
μους εντελώς άτταράδεχτους
γιά τίς κατοτπνές γεννιές (έ-
πιτρέττονταν οί γαμικές σχέ
σεις μεταξύ γονιών καί τται-
διών, άδελφών καί άδελφών
κλττ.). Τή θέση τοΰ όμαδικοθ
γάμου ττήρε ή ζευγαρωτή οί
κογένεια γιά νά ττηγάσει άπ*
αύτην ή μονογαιμική, ττού ή
ταν συνάρτηση τοΰ ττεράσμα
τος άπ' τό κοινοτικό σύστη-
μα στήν ταξική κοινωνία...
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ή κοινωνιολογία κα! ή ψυ
χολογία ζητώντας ν' άνακσλύ
ψουν άφ' ενός μέν την ίστορι
κή - κοινωνική ρίζα τού γά¬
μου, άφ' ετέρου δέ τα ούσια
στικά αίίτια πού όδηγούν στή
διαλύση τού καθώς καί τίς
συνέττειες, λέει, δτι δταν ή
άστική τάξη πάλευε γιά τή
καταργήση τής φεουδαρχίας,
εΐχε άνακηρύξει άνήθικο τό
γάμο πού δέν ήταν στηριγμέ
νος στήν άμοιδαία άγάτΓη καί
συγκοτάθεση των συζύγων...
Μέσα δμως στήν ταξική
κοινωνία, δττου οί ήθικοί νό-
μοι παραμερίζονται γιά χαρή
των στενών έγωϊστικών συμ-
Φερόντων, ήταν φυσικό ό γά
μος νά μείνει χωρίς ήθικά
θεμέλια. Ή αγάττη, ή συν-
τροφικότητα, ή κατανοήση
δώαανε τη θέση τους σέ μιά
έμπορική συναλλαγή δττου ή
νύψη έξαγοράζονταν καί έξα
γοράζεται άκόμα καί σήμερα
μέ τόν έξευτελιστικό θεσαό
της ττροίκας.
Ή γυναίκα παραγκωνισμέ
αγροτες!
γνωριστε τιτάιο συγΧρονη
:οοδο λιπανοης στον ι
κοσμο
βιοΧημικα
φους και την αναπτύξη
για
αυζανει τη.χ-
ρευει τη
εα>
καλυτε
*η παραγάγη 15 εως30
.·»ι·χ·ι·····.·.·λ·2·;·.·λ·.·λ·.·ι
--.-———--—ε--;·»*·^·ί·1^1»βτ« ζΝξ^Λ»ΙΡ»ί«:χ·»^:ίί*ΑβΙ·
ως.^Ρ^^^::^ιιΑΑωμ« «ΙββΙ^ίΙνΕ
Λ.ί·:::::::·:·::ί:·:::·:^ι^.^.^^^
ση τού
^αποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσθεστειο)
ηρακλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
ντ μέσα στήν κουζίνα της, ά-
ττολυτα έξαρτημένη ύλικά άπ'
τόν ανδρα, χάνει την πρόσω
πικότητά της, καταοικάζεται
άπό την κοινωνία σ' ένα πνευ
ματικό θάνατο, ένα θάνατο
ττου τόν δέχεται μοιρολατρι-
κά, μένοντας προσκολλημένη,
σέ κάποιες θεϊκές δυνάμεις.
Μά κα! ό άνδρας μέσα σ' αύ
τή την οίκογένεια δέν είναι
τταρά ενας ρηχός άνθρωπος
μέ στενές άντιλήψεις, θΰμα
κι* αύτός τής ταξικής κοινω
νίας.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΜΙΑΣ ΑΝΗΘΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ
Έτσι, φτάνουμε στό φαινό
μενο ττού σάς άναφέραμε
στήν άρχή. Ή δυναμη τής συ
νήθειας συνδέει τούς δυό συ-
ζύγους, ή σχέση είναι καθα-
ρά συμδατική άρα χωρίς ή
θική 6άση. Ή άπόχτηση τοΰ
διαζυγίου άρκετά δύσκολη,
δχι μόνο έξ αίτίας τής νομο
θεσίας ή της έκκλησίας άλλά
καί έξ αίτίας τοΰ χαμηλοΰ
—νευματικοΰ έτππέδου — Ιδι
αίτερα τής γυναίκας — πού
δντας οικονομ ικά έξαρτημέ¬
νη άπ' τόν άνδρα καί ττνευμα
τικά νεκρή, δέν τολμά νά
σττάσει τόν Γόρδιο Δεσμό.
"Η ή πνευματική της στάθμη
τής ύτταγορεύει νά έκμετσλ-
λεύεται τή νομοθεσία έκδιά
ζοντας τόν σύζυγο. Άποτέλε
σμα: Δεκάδες χιλιάδες ττα-
ράνομοι δεσμοί, παράνομες
οίκογένειες, έξώγαμα τταιδιά,
δάναυσοι νόμοι πού διαχωρί
ζουν τα νόμιμα άττ' τα έξώγα
μα καί κοινωνική κατακραυ-
γη. Περισσότερες έκτρώσεις
άπό γεννήσεις. Ή μοιχεία.
Καί τελικά τα δικαστήρια, δ-
που οί σύζυγο ι, τυφλοί πολ-
λές ψορές άττό τό μΐσος, αύ
τοττροσδάλλονται καί αΰτοε-
ξευτελίζονται. (Περιτττώσεις
μοιχείας).
ΔΙΑΖΥΠΟ:
Ο ΕΝΤΙΜΩΤΕΡΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ
«Άν ήθικός εΤναι μόνο ό
γάμος ττού γίνεται άττ* άγά-
ττη, τότε θά μείνει ήθικός, μό
νο έκεΐνος ό γάμος ττού ή ά
γάττη έξακολουθεΤ νά ίτπαρ-
χει» λέει δ Ένγκελς καί
φοδούμαστε ττώς "ΠΌλλοί, πό:
ρα πολύ γάμοι στήν 'Ελ-
λάδα, δέν είναι ήθικοί γιατί
είναι στηριγμένοι — κι' άς
μή ξεκίνησαν έτσι — στό
συμδιδασμό καί στήν άμοι-
δαία άδιαφορία. ΟΙ ήθικοί νό
μοί, έπιδάλλουν νά προασττί
ζουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ. Τό
νά παραδεχτοΰμε λοιπόν δτι
είναι άνώφελο νά ύττάρχει £
νας νεκρός δεσμός εΤναι ή μό
νη άττόδειξη ότι τπστεύουμε
στούς ήθικούς νόμους....
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΩΣ ΕΠΝΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ε.Κ.-Ν.Δ.
• Συνέχεια άττό τή σελ. 1
ση τής συνωμοσίας διαδρώ-
σεως, ύττονομεύσεως καί δια
σττάσεως τού Κόμματος.
"I-
σως ή κόπωση των ημερών έ-
κείνων, ή γιά δττοιονδήτΓθτε
άλλο λόγο δέν δώσατε την
ττρέτΓουσα σημασία στά λό-
για μου.
ΜΕΤΑ άττό λίγες μέρες ά
ναγγείλατε την συγχώνευση
της Ε.Κ.—Ν.Δ. Ό αγώνας
γιά τίς έκλογές άρχισε. Τό
Κόμμα τΓαρουσιάζει μιά νέα
διάστταση — δττως ακριβώς
Σάς την εΤττα στό Ύττουρ-
γεΐο Εξωτερικών — μέ την
άττοσκίρτηση Ζίγδη, μά δασι
κά μέ τό τγρόδλημσ Νικήτα
Βενιζέλου.
ΠΑΡΑΛΛΗΑΑ δμως στήν
τΓροσττάθεια — δχι μόνο
στόν καταρτισμό των αννδυα
σμών — δημιουργίας κά-
ττοιου Κομματικοΰ μηχανι-
σμοΰ, δέν άργώ νά άντιλη-
Φθώ, ότι ΚΑΙ κατά τό στά-
διο δημιουργίας τού, έχει κιό
λας διαδρωθεΐ άττό έξωτταρα
ταξιακές καί έξωκομματικές
δυνάμεις.
ΔΙΑΒΛΕΠΩΝΤΑΣ καί
δλέπωντας την τΓροκαθωρι-
σμένη έξέλιξη τοΰ... οννωμο
τικοΰ σνεδίου σέ δάρος καί
τοΰ ΚΥΡΙ ΟΥ ΰττολοίττου, της
υπό την έττωνυμία Ε.Κ.Ν.Δ.
παρατάξεως μας, καταλαμ-'
βάνουμε άπό άνησνχίες καί
άγχος.
ΜΕΣΑ στά γραφεΤα καί
στόν κομματικό μηχανισμό,
6λέπω νά τοττοθετοΰνται άν-
θοωποι, ττού ττταν άσχετοι μέ
την τταράταξή μας καί τούς
ττσλαιότερους άγώνες της,
ιιά βασικά κατά την 7ετή κα
τονή, ή ηταν τελείως ΑΝ ΙΚ Α
ΝΟΙ, τ> δέν είχον καμμιας
μορφής καί εκτάσεως γνώ-
σεις άττό κομματικούς καί
—ροοκλογικούς άγώνες.
ΣΤΟΝ κομματικό αύτό
λοιττόν ιαηχανισμό, έγεννήθη-
κε καί έττεκράτησε άττό την
ττοώτη κιόλας μερά, ένα ΣΚΟ
ΠΙΜΟ ΧΑΟΣ, πού τταρά τίς
άγνέχ; καί άγαθές ττροθέσεις
καί διαθέσεις τοθ κ. Τζιάκη,
έγινε καθεστώς. Κο^στώς
πού δττως τταρακάτω θά Σάς
έξηγήσω, παρασκηνιακά κα-
τευσι/νοταν — στον τομέα
των κομματικών έπιτροττών,
αττο γνωστο καί επωνυμο α-
τομο της χουντας.
υκι ΛΝϋίΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΐΝϋΜΙΚΑ
Ε-ΟΔΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
άπό κοντά και καθημερΐνά
τις «προσττάθειες» όργανωσε
ως και εχοντας παντα κατά
νού την υπαρςη — έστω καί
διχως συγκεκριμένα στοιχεΐα,
άΛλα άττό προοληματισμούς
καί άναλύσεις, πολλαπλών
καί ττολυμόρφων έθνικοπολιτι
κων γεγονότων κα! προδλη-
μάτων, τοϋ παρελθόντος, τοΰ
τότε τταρόντος καί τοΰ τότε
έττίσης μέλλοντος, σέ συνδυ
ασμό μέ διεθνή πολιτικοστρα
τιωτικα κλτγ. ττροδλήματα—
τού κάττοιου συνωμοτικοΰ
σχεδίου, προστταθώ έστω καί
σάν άτομο νά άναχαιτίσω την
κατευθυνομένη ύπονόμευση
καί διάδρωση τοΰ προεκλογι
κου άγώνα. Στήν προσττάθειά
μου αύτη δέχουμε συντονισμέ
νη κα! ωργανωμένη έπίθεση
λάστΓης. Καταλαμδάνουμαι ά
ττό ψυχική κόπωση. Βρίσκω
τόν άδελφό Σας καί προσπα
θώ νά τού έπισημάνω σέ γε
νικές γραμμές τόσο την συνω
μοσία σέ δάρος τού Κόμμα¬
τος καί τοΰ Άρχηγοΰ τού, 6-
σο καί τίς έτπθέσεις λάσπης
εναντίον τού. ΆντατΓΟκριση
φιλολογική. Τό ίδιο συμβαί-
νει κα! μέ τόν κ. Καράμπελα.
Έσάς ήταν άδύνατο νά Σάς
δώ. Δέν καταθέτω τα δπλα.
Καθημερινά δρίσκσυμαι στό
Κόμμα. Καθημερινά βλεπω
στήν όργανωτική «προσπα¬
θεία» νά δουλεύη σάν ρολόϊ
τό σχέδιο τής συνωμοσίας.
Ό κ. Τζιάκης προστταθεΤ νά
καταλάβη τίς άνησνχίες μου
καί τίς διαμαρτυρίες μου.
Δέν μπορεΐ δμως νά καταλά-
6η. Καί αν καταλάβη δέν μπο
ρεΐ ν' αντιδράση μέσα στό
ΧΑΟΣ καί τή σύγχιση πού
έττ ι κράτει. Ή όργάνωση καί
όλόκληρος ό ύποτυττώδης
κομματικός μηχανισμός, εΤ-
ναι πολύ καί γερά βραχυκυ-
κλωμένος. *
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στήν έ-
ξέληξη τού προεκλογικου ά¬
γώνα. Στήν όργάνωση γίνουν
ται άσκοπες καί μή άποδοτι
κές δαττάνες. Τό επισημαίνω,
διαμαρτύρρυμαι, τό καταγ-
γέλλω, παντα ή ϊδια άπάντη
ση. Τα χρήματα τού Κόμμα¬
τος σκορπούνται άν δχι σέ
δαρος τού, δχι δμως καί πρός
δΦελός τού.
ΣΤΗΝ άγορά τοΰ χαρτιοΰ
κα! στήν εκτυπωθή τοΰ όγκο
δεστάτου προεκλογικου ύλι-
κοΰ διαδλέπω, έπισημαίνω
καί καταγγέλλω ΰπέρογκες
καί άσκοπες δαπάνες. Προτεί
νω στόν κύριο Βήχο καί ά-
νει άποδεκτή την πρότασή
μου: Τό χαρτί νά άγορασθή
άπό τόν έλεγχόμενο άπό τόν
κύριο Χρήστο Λαμπράκη Όρ
γανισμό ΔημοσιογραΦΐκοΟ
Χάρτου — πού δέν ύπηρχε
περίπτωση εκδόσεως πλα-
στών τιμολογίων καί καταβο
λής προμηθειών — μέ πολυ
μικρότερες τιμές άπό τούς
άλλους έμπόρους.
ΒΓΑΖΩ διατακτική άττό τό
Ύπουργεϊο Οικονομικήν γιά
τό χαρτί — περί τούς 40
τόννους — νά άγορασθή μέ
δασμολογική απαλλαγή. Ό
κ. Βήχος συμφωνεΐ. Όμως α
γνωστο σέ μενά, πώς καί πά
ρά τίς προσφορές τού Όργα
νισμοΰ Δημοσιογρατρικοΰ
Χάρτου, πού είχον μεγάλες
διαφορές σέ τιμές καί ποιότη
τα, τόσο ή άγορά τού χαρ¬
τιοΰ δσο καί οί έκτυπώσεις
— παρά τίς προσΦορές δεκά
δών τυπογραφείων μέ πολύ
καλές τιμές — άναθετεται
κατόττιν έπιμονης ΙΔΙΚΩΝ
ΣΑΣ «άνθρώπων» στόν Κλει
σουνη. Άποτέλεσμα νά είναι
βέβαιον δτι έδαπανήθησαν με
ρικές έκατοντάδες χιλιάδίες
οραχμές σέ βάρος τού Κόμ¬
ματος. Καί άκόμα νά έχει
διαδωθεΤ καί νά συζητεΤται
ΕΝΤΟΝΑ, δτι άπό τό χαρτί
καί τα τυπογραΦικά, έχει γί-
νει έμμεση καί άμεση κατά-
χρηση άπό τούς «ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥΣ ΣΑΣ», μερικών έκα-
τοντάδων χιλιάδων δραχμών.
(Συνεχίζεται)
Τηλ. 287670
1ΙΛ1ΔΑ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
11 ΟΚΤΛ ΒΡΙΟΥ 19/4
■ ν ν ν ν ■ ■■ ν .ρ~~^~~^»~~^^^^~^^~~^"·^^~^~^^^^^^~™β»»^Λεΐεεεΐ φ εί ■ ■ εί εί εί
V
εί εϊ — ειειειεΐ—»εΐΒΗΒ
'σπόψειςΙ
■ εε_Ρ κ:
■■■■■•■■•■■••■■■•■■■«■■μ
·■■*>···■■■■··■■···■■·■■■■■«■■·····§■·■··■■·■■■····
• ■■■•■■■•■•■■■•■•■•■■■■■•■■••••Μ •■■•«■■•■■■•■«•«■•«««■■■•■■•■■■■ΜΒειειει··
ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΖ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ άττό τούς Σταφιδεργάτες μερικά
ττράγματα πού είττώθηκαν άττό γνωστούς άγροτοπατέρες τού
Ηρακλείου καί «άρμοδίους συγγενεϊς» τους. Δέν ξέρομε άν
άληθεύουν, άλλά άν αύτό συνέβη, ττρόκειται γιά κάτι άττα-
ράδεχτο καί μειωτικό, δχι φυσικά γιά δσους είπώθηκαν, άλ¬
λά άττό αύτούς ττού είπώθηκαν.
Κανείς ττρόε&ρος ή διευθυντής δττως κι' άν λέγεται, Κα-
ραντινός ή Βλαχάκης, δέν έχει δικαίωμα νά έκστομίζει τέ-
τοιας μορφής άττειλές καί έκφοβιστικές φράσεις.
Γι' αΰτό ακριβώς καί — τταρά τίς καταγγελίες καί δια-
βεβαιώσεις — δέν μπορούμε νά τα πιστέψωμε.
Άλήθεια, τ! λένε οί καταγγελθέντες,·
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο ©ΑΝΑΤΟΣ είναι πάντα δυσάρεστος, Ιδίως δταν ττρο¬
κειται γιά δ,τι ττιό άγοπτητό· τούς γονεΐς καί Ιδιαιτέρα
τή Μάννα.
Γι' αύτό καί ό χαμός τής Μάννας τοΰ Δημάρχου κ. Κα
ρέλλη, γνωρίζομε δτι θά τόν βύθισε σέ βαρύ ττόνο, καθώς
κα! τα ύπόλοιπα μέλη τής οικογενείας τού.
Τούς συλλυτΓούμαστε δλους κα! ιδιαιτέρα τόν κ. Δήμαρ
χο, μέ τόν όποΐο ή άττοθανοΰσα ένάρετη Μάννα, είχε ξεχωρι
στό συναισθηματικό δεσμό. Τοΰ εύχόμαστε όλοψυχα την ού
σκολη όντως, τταρηγοριά, ττού τΓΐστεύομε νά βρή δσο τό δυ-
νατό πιό σύντομα ό τπκραμένος γυιός, τόν όποΐο εύτύχησε
νά δή άποκαταστημένο — δττως καί τα άλλα της τταιδιά —
ή άττοθανοΰσα.
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΖΗ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ πράγματι είναι ή διάκριση ττού ττήρε σέ παγ
κόσμια κλίμακα ή τθττική άνώννμη έταιρία χρωμάτων
«Χρωμέτ», τής οποίας τό ττρότυτΓο έργοστάσιο είναι έγκα-
τεστημένο στή βιομηχανική ττεριοχή Ηρακλείου.
Τό ττρώτο χρυσό βραβεΐο πού —ήρε σέ διεθνή δισγωνισμό,
είναι τιμητικρ δχι μόνο γιά τούς ίδιοχτήτες της κ.κ. Παπαδά
κη καί ΠαπαδότΓουλο, άλλά κα! — σέ έττέχταση — γιά τή
βιομηχανική Κρήτη. ©ερμά συγχαρητήρια.
ΟΡΓΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
θ Συνέχ. άηέ την £βλ. 1
ύψηλά Ιστάμενοι.
ΚΙ ΟΜΩΣ δέν μίλησαν, δέν φώναξαν, δέν κατήγγει
λάν, άλλά -ροστιάθησαν άντίθετα, ϊσως, νά συγκαλύ
ψουν. Νομίζομε δμως δτι ή άττόκρυψη καί ή σνγ
καλύψη της πραγματικότητος, δσο σκληρής κι' άν εί¬
ναι καί μάλιστα σέ τέτοιες ττεριτττώσεις, είναι τό λιγώ
τερο ήθικά τΐιμωρητέα κα! ίσως καί ποινικά, άΦοΰ
μττορεΐ νά ττλησιάση τίς ύττάνοιες συνενοχής καί ίδιώ
νυμης συναυτουργίας.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ττουριτανοί, οΰτε καί παριστάνομε
τίς άθώες ττεριστερές. Άντίθετα, σάν ανθρωττοί έχομε
άρκετά τρωτά στόν χώρο αύτό της ήθικής. Όπωσδήπο
τε δμως ττάντοτε μέσα στά φυσιολογικά ττλαίσια. Γι'
αύτό καί εΤμαστε άττό τούς πιό σκληρούς πολέμιους
δλων έκείνων ττού προοτταθοΰν μέ όποιαδηττοτε μορφή
νά άλλάξουν τή ροή της ψύσης, στόν σεξουαλικό χώρο
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ στίς ττεριτ—ώσεις σάν κσί τίς κα
ταγγελλόμενες πού συνέβησαν μέσα στά δυό Ίδρύ
ματα Άνηλίκων τοΰ Ηρακλείου, είναι ττεριττό νά ττοθ
με δτι είμαστε ττερισσότερο σκληροί.
Π ΑΥΤΟ καί δέν ύττοκύψαμε σέ τταρακλήσεις, σέ
«κολακβ/τικές —ροτάσεις», σέ Ιμμεσες άττειλές, γιά
νά μή μιλήσωμε. Άντίθετα, μέ κόττο συγκρατούσαμε
τή φωνή τής άγανάχτησης άπό την ττρώτη στιγμή,
άλλά ττεριμέναμε τή διασταύρωση των πληροφοριών
ΤΩΡΑ λοιπόν μέ δλη τή συναίσθηση της ευθυνής
ττού μάς διακρίνει, άττέναντι στό Ιερώτερο γιά μάς
πράγμα: τή λευκότητα τοθ δημοσιογραΦικοΰ χαρ-
τιοΰ, καταγγέλλομε τίς ττράξεις καί τίς κατονομά-
ζομε, δσο άκατανόμαστες κι' άν είναι. '
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τούς ύτΓευθυνους, θά τα βροΰν άλ¬
λαι, ττερισσότερο άρμόδιοι ' Εμείς — τό ξαναλέμε —
δέν κυνηγοΰμε ττρόσωττα. Κυνηγάμε ττράξεις καί τταρα
λείψεις ττροσώττων.
ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ μερικές άττό τίς ττράξεις αύτές ττού
έγιναν μέσα στά δυό Ίδρύματα Άνηλίκων τοΰ Ήρα
κλείου:
• ΠΕΝΤΕ άγοράκια υπήρξαν θύματα Ίερομονά-
χου 6 όττοΐος σάν έττιμελητής τους, άσέλγησε έττ' αυ¬
τών. (Βάλανε τόν λύχο νά φυλλάξη τα ττροβατα).
• ΑΠΟ ΤΑ θύματα αύτά δύο ή τρία χρειάστηκαι'
Ιατρική έττέμβαση στό «εύαίσθητο σημεΐο», πού Ιγινε
σέ Νοσηλευτικό "Ιδρυμα τού Ηρακλείου.
• Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ενός Ίδρύματος, συνέλαβε
μόλις τγρόσφατα, έττ' αύτοΦώρω τόν Δάσκαλο των τται
διών σέ άνώμαλο σεξουαλικά συμττλεγμα μέ νεοδιορι-
σμένο 'Υττάλληλο τής 'Αρχιεττισκοττης.
• ΑΝΩΜΑΛΟΣ Δάσκαλος — Έπιμελητής τού
Ίδρύματος τταράσερνε τα άνήλικα άγόρια σέ σεξουα
λικά δργια, μέ άνταλλάγματα νά τα αφήνη νά καττνί
ζουν καί νά βγαίνουν τή νύχτα άπό τό "Ιδρυμα! !
• ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ άκόμη τταράνομες σχέσε.ς
μεταξύ τοΰ Προσωπικού των Ίδρυμάτων, άνδρών καί
γυναικών, μεταξύ τους καί μέ τα παιδία, καθώς καί
μέ ττρόσωττα ττού Ικανόν ννχτερινές έπισκέψεις στά
Ίδρύματα, λουκούλεια γεύματα, μέ Φαγητά καί
ττοτά (Φυσικά άπό τό συσσίτιο των —αιδιών) κάί μέ
δλες τίς έπακόλουθες όργιαστικές άττολαύσεις πού χά
ραχτηριζόταν άττό την... ττοικιλία των συμπλεγμάτων.
ΑΑΑ
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ττρέ—εί, ττρός τό τταρόν νά
έττεχταθούμε. Παρακαλοθμε μόνο τόν Προϊστάμενο
τής Είαγγελίας κ. Ζορμττά νά επιληφθή τοΰ θέματος
καί τοΰ ττροτείνΌμε εΰσεβάστως νά καλέση καί νά ά-
νακρ'ιντ) σάν πρώτο μάρτυρα τόν Άρχιεττίσκσπο Κρή¬
της κ. Εύγένιο. Έκεΐνος γνωρίζει ττολλά!... Καί τπ-
στεύομε δτι θά τα ττη. "Αν ττάλι σιωττήση, έδώ είμα¬
στε....
Μ. Χ.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• Συνέχ. «πό την _ελ. 1
σέ κλειστούς χώρους, δττου ώς γνωστόν δέν ά—αιτεΐ-
ται αδεία της αρμοδίας 'Άρχής, κατά τή διάρκεια των
οττοίων θά άνατΓτύσσομε διάφορα έττίκαιρα καί καυ-
τά θέματα, μέ τή μορφή τής εΐσήγησης καί της έλεύ-
θερης σνζήτησης ττού θά άκολουθη.
Έτσι θά έττιτνγχάνεται καί κάτι αλλο: ή άπό κοι
νού οτνταλλαγή άτΓΟψεων, ό έλεύθερος διάλογος, ττού
εΤναι ένα άττό τα κυριώτερα χαραχτηριοτικά τής γνή
σιας Δημοκρατίας. Καί ονγχρόνως θά εΤναι μιά μορ
φή ίδιότντΓών —νευματικών εκδηλώσεως οί οποίες θά
γίνονται πρός τό παρόν στό Ήράκλειο, μέ εύρύτερο
στόχο νά έττεκταθοθν καί στόν ύπόλοιττο χώρο τοθ
Νομοΰ καί τής Κρήτης.
Την ίναρξη της «Ζωντανης Εφημερίδας» άττοφασί
σαμε νά κάνωμε ττάνω στόν τάψο τοθ Καζαντζάκη, στό
Φρούριο τού Μαρτινέγκο, ττού είναι ότπό ττλευράς συμ-
βαλ,σμού καί τό Πνευματ.κό Φρούριο τής Κρήτης.
Είδικά γιά τόν χώρο αυτόν θά ζητήσωμε αδεία,
ττου ελττιζομε νά μάς δοθή.
Γιά τίς ύττόλο.-ες λετττσμέρε.ες, τούς τόπους καί
τίς ημερομτ>ν.ες των συγκεντρώσεων αυτών της «Ζων¬
τανης Αληθείας», θά ένημερώσωμε σύντομα τό Κο.νό.
Μ. Χ
Ένώ άθωώθηκαν Ππεύρης καί Λυρχτζάκης
ΠΡΟΕΚΥΦΑΝ ΕΥΘΥΚΕ- ΚΑΦΗ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ& ΠΑ ΚΑΊΑΙΊΤ0ΦΕ1
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤαΐν ΙΙΊΙ ΑΠΑ ΠΕΛΑΠΑ
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Όκτω
βρίου, έκδικάοτηκε στό
Έψετεΐο Κρήτης, ή γνω-
στή ύττόθεση τής κατα-
στροφής άρχαιοτητων άττό
τό Συγκρότημα Καψή,
στήν Άγία Πελαγία.
ΟΙ κατηγορούμενοι Β.
Πλεύρης, τότε έκπρόσω-
ττος τής Καψή καί ό
μττουλντοζιέρης Ε. Λυριτζά
κης (πού εΐχε δικαστεΐ
ττρωτόδικα σέ ττεντάμηνη
φυλακίση) άθωώθηκαν.
Ό διευθυντής μας, ττού
ήταν ό πρώτος μάρτυρας,
κατέθεσε (δπως καί ττρω-
τόδικα) δτι οί κατηγορού
μενοι είναι άνεύθυνοι γιά
την καταστροφη καί στή
θέση τους έττρεπε νά βρί
σκονται οί ττραγματικοϊ
ύττεύθυνοι, δηλαδή ή Κα
ψή καί οί Άρχαιολόγοι
ττού έδωσαν την αδεία.
ΩΣ ΤΟΣ Ο άπό την διαδι-
κασία προκύψανε σοβαρώτα
τα στοιχεΐα γιά την ύττόθε-
ση αύτη, τα χαραχτηριστικώ
τερα των οποίων είναι τα έ
·. Ό κατηγορούμενος
μττουλντοζιέρης Έμμ. Λυρι-
τζάκης εΐπε στήν άτταλογία
τού δτι: Πώς είναι δυνα¬
τόν έγώ, ό άνθρωττος τής δευ
τέρας Δημοτικού, νά γνωρί-
ζω ποιά είναι κα! ποία δέν
είναι άρχαΐα, τή στιγμή ττού
εβλεττα τόν ά—εσταλμένο
της Άρχαιολογικής Ύττηρε
σίας Ξυλούρη έκεΐ, την αδεία,
τούς μηχανικούς τής Καψή
και τον ιοιο το διευϋυντη
Άρχαιοτητων Άλεςιοο, ό
οποίος μαΛιστα δταν εοαζα-
με τα φουρνελλα γιά τίς έκ-
σκαφες, κρυδοταν γιά νά
μην τον χτυπησουν ο! ττέτρες.
$, Ό "Εφορος Άρχαιοτη
των κ. Άλεςιου ώμολ>γησε:
"Εγινε καταστροφη άρχαιοτή
των. Κάθε μερά έχομε κατα
στροφές μέ μτκχ/λντοζα.
·, Ή άρχαιολόγος κ. Λε-
μττέση εΐπε: Δέν ήταν μέγα
λης άςίας τα άρχαΤα πού κα
τεστραΦησαν.
φ, Ό μάρτυρας κ. Γ. Κια
γιαδάκης είπε: ΕΤδα τα άρ
χαΐα ττού έριξαν στή θάλασ
σα τή Μ. Παροσκευη τού
1973. Όταν διαμαρτι/ρήθη
κα στήν άρχαιολόγο κ. Λε-
μπέση μοΰ εΐττε: «Μέ την Κ α
ψή —ότε νά τα βάλετε ττού
είναι Κράτος;».
·, Ό ΰπομοίραρχος κ
ΆσημακότΓουλος τότε Δ)τής
τής 'ΥτΓθδιοικήσεως Ηρα¬
κλείου εΐττε: «Όταν ήρθαν
οί άνθρωτΓθΐ άττό την Άγία
Πελαγία καί μοΰ διαμαρτυρή
θηκαν, έκανα σημα καί στήν
Άρχαιολογική Ύττηρεσία Ή
ρακλείου καί στόν κ. Είσαγγε
λέα. Ή Άρχαιολογική Ύττη-
ρεσία άττό τό Μουσεΐο Ήρα
κλείου μοΰ εγνώρισε δτι δέν
ύττάρχει θέμα γιατί δέν κατα
στρέφονται άρχαιότητες καί
νά έπιτρέψω τή συνεχίση των
έκσκαΦών. Αύτά συνέβησαν
στίς 30 Ά-ριλίου 1973 Πάν
τως διαττίστωσα δτι ύττήρχαν
άρχαΐα στή Β. ττλευρά τής
περιοχής. Μάλιστα θυμάμαι
μιά όρθογώνια ττλάκα καί 5τι
τό σττίτι στό ττερίπτερο ττού
Ιμεναν οί άνθρωττοι τής Κα
ψή, είχε άρκετά άρχαΤα άν
τικείμενα».
• Ό ύττάλληλος τής Άρ
χαιολογικής Υπηρεσίας κ.
Γ. ζυλούρης ώμολόγησε δτι
πληρωνόταν καί άπό την ύ-
πηρεσία καί άπό την Κα¬
ψή! !! Εΐπε άκόμη δτι τόν έ
στειλε ή κ. Λεμττέση, σάν άν
θρωπο... έμττιστοσύνης.
Τό «ρεζουμέ> δλης τής υ¬
ποθέσεως είναι δτι έγινε κα
ταστροφή άρχαιοτητων, δτι
βρέθηκαν άρχαΤα πού κατά
την τγρωτόδικη δίκη, μάρτυ-
ρες κατέθεσαν δτι φορτώθη-
καν στό Φορτηγάκι τής Κα¬
ψή κι' άκόμη δ,τι έγινε ήταν
έν γνώσει τής ΆρχαιολογΙ-
κής Υπηρεσίας.
Έξ άλλου, ό Τδιος ό υπουρ
γός κ. Τρυττάνης, εΐπε στή
Βουλή δτι εγινε καταστροφη
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
άρχαιοτητων καί τταραδέχτη
κε την εύθύνη τής Άρχαιολο
γικής Υπηρεσίας, είναι δέ
γνωστό ότι άττό δλη αύτπ
την ύτΓθθεση καί την σχετική
τού κ. Μεταξά, υπέβαλε την
τΓαραίτησή τού ό κ. Αλεξί¬
ου, ή όττοία δμως δέν έγινε
δεχτή.
'Υπογραμιμίζομε καί ττάλι
δτι τιμοθμε την έπιστημονι-
κή προθτωττικότητα τού κ. Α¬
λεξίου, άλλά δέν μάς είναι
δυνατόν νά μην έλέγξωμε τίς
πράξεις ή τίς τταραλείψεις
τού, άπό τίς οττοΐεςε ττροκύ-
πτουν εύθΰνες.
Μετά την προχθεσινή άθώ
ωση των δυό κατηγορουμέ¬
νων καί την έν γένει διαδικα
σία τοΰ Έφετείου, νομίζομε
δτι οί ττραγματικο! ΰττεύθυνοι
(Καψή καί Άρχαιολόγοι)
πρέττει νά λογοδοτήσουν, για
τί δέν ύττάρχει καμμιά άμφι
βολία δτι στήν Άγία Πελα¬
γία έγινε (δττως τταραδέχτη
κε καί ό κ. Αλεξίου) κατα-
στροφή άρχαιοτητων.
ΠΑ ΤΟ Ι.Κ.Α.
ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ μιά έντυπωσιακίι ρ
«καττέλου» ττού έττιοάλλεται άττό τό ΙΚΑ σέ δσους τοθ
χρωστοΰν καί άφήσοαν νά ττεράση μιά ώρα έστω, άττό τ.,
λήξη τής τελευταίας τΤροθεσμίας καταβολης της ι>Πτ>χρεώ
σεως: Ό όφειλέτης πληρώνει επί τού ττοσοΰ, ττρ6σβ{.
το 48%! ! !
Στή συγκεκριμένη περίτττωοη ό όφειλέτης χρ(οστοΟσε
956 δρχ. ττού έπρεττε νά πληρώση στίς 30-9-76. Δέν πρό-
λαβε καί ττήγε την έτταύριο 1-10-76 οτΓΟτε ττλήροσε 468
δρχ. ττρόσθετο (48%) καί 65 δρχ. τόκους, σύνολο 1489 δρχ
"Ετσι τουλάχιστοι/ γράψει τό ύττ' αριθ. 284158 τρητλότυ
πό τού ΙΚΑ τής 1-10-76.
Καί ρωτοΰμε: έτσι ττράγματι είναι κύριε Διευθυντά τοΟ
ΙΚΑ Ηρακλείου;;;
ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΖ
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς προΦορικές ύττοσχέσεις τού ττροτοτα
μένου τής Διευθύνσεως Βιομηχανίας Ηρακλείου καί μί τό
ύπ' αριθ. 4068)75 τής 16-2-76 έγΤραφο τής ττοφα-άνω
ύττηρεσίας, πού τό ΰττογράφει ό κ. Κ. Γαβρινιώτης, ή 66εια
λειτουργίαν τού έργοστασίου Άφών Τσαγκαράκη, £ληγε
την 29-9-76.
Παρά ταυτα δμως τό ποφαττάνω έργοστάσιο συνεχίζει νά
λειτουργεί στήν όδό Ανωγείων 25 (ίσόγειο). Κα( τό γεγο
νός δέν θά ήταν καθόλου τταράξενο, άν δέν ύπηρχε μιά μέγα
λη σειρά διαμαρτυριών των ένοίκων τής ττολυκατοικίοος (|.
διοχτήτης κ. Στεφανάκης) γιά θόρυδο, ρύττανση, κίνδυνο
ττυρκαγιάς κλττ.
Κατόττιν δλων των ανωτέρω καί κυρίως τοΰ έγγράψου τής
υπηρεσίας, ρωτοΰμε τόν κ. Νομάρχη κοεί τή Διεύθυνση Β!0
μηχανίας, πώς σννεχίζεται ή λειτουργία τοϋ έργοστασίοο
άφοΰ ρητώς εΐχε τΓροειδοττοιηθεΐ ό ίδιοχτήτης τού γιά τή^
εγκαιρη μεταφορά τού;
80 ΜΕΡΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Ό Ρηγος καί οί 4 Ντάμες τού
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τοΰ κέν
τρου διασκεδάσεως «Φαντα¬
σίαν Γ. Χριστοφιλάκης^δικά
στηκε, την περασμένη βδομά
δα, σέ 80 μέρες Φυλακίση, ά
πό τό Τριμελές Πλημμελειο-
δικεΐο Ηρακλείου, γιά έγκα
τάλυψη έγκυμονούσης, έξύ-
«"Αρχεται ή συνεδρίασΐς...»
ΕΝ» ΟΙ ΑΙΚΑΪΤΕΪ ΞΛΧΑΚΑθΙΣΑΝ ΪΓΗΝ ΕΑΡΑ:
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝΧΑΜΗΛΩΝΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣθΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤ. ΥΠΑΛΑΗΛΟΝ
— 2ον — ι
ΣΤΟ ΠΡΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ
φΰλλο μας είχαμε άσχοληθεΐ
μέ τό σοοαρώτατο θέμα των
μισθών των Δικαστικών γενι.
κά, οί σττφΐοι ένώ κουράζον-
ται τόσο πολύ, ένώ κατέχουν·
τόσο ύττεύθυνη θέση καί ένώ
έξασκούν τόσο σοβαρά λει-
τούργημα, έν τούτοις καί σέ
σχέση μάλιστα μέ άλλους δή
μοσίους ύπαλλήλους, έχουν
χαμηλούς μισθούς.
Δέν είναι δμως μόνο οί Δι
καστές καί οί Είσαγγελεΐς
ττού έχουν μισθολογικά ττρο-
βλήματα, δττως τα έκθέσαμε
άναλυτικά μέ άριθμούς στό
ττρώτο μας δημοσίευμα.
Είναι καί οί Δικαστικοί Ύ
ττάλληλοι. ΟΙ άμεσοι δτιλαδή
συνεργάτες καί βοηθοί των
Δικαοτών, οί όττοΐοι ττροσφέ
ρουν άξιόλογο εργο καί άμεί
οονται μέ πολύ χαμηλούς μ ι-
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ κ. Γ. ΛΥΑΑΚΗ
Άργά τό Σάββατο τό βρά
δυ, ό κ. Γ. Λυδάκης, Χημικάς,
μάς Ιφερε πρός άναδημοσίευ
ση, μιά άναφορά τού πρός
την Είσαγγελία Αθηνών, ή
όποία έχει δημοσιευθεΐ στήν
«Αϋγή» τής 14-9-76 καί άνα
φέρεται σέ έγκληιματικές έ-
νέργειες σέ βάρος τού, κατά
την διχτατορία, γιά τίς ό-
ποΤες έχει ϋττοβάλλει καί μή
νυση κοττά των ήγετών της.
Ή —αραττάνω άναδημοσίευ-
ση δέν έγινε στήν εφημερίδα
μας γιά τεχνικούς λόγους.
σθούς.
Ό μέσος δρος ενός Δικα
στικοΰ Ύπαλλήλου καρριέ-
ρας μέ 1 Οετή ύπηρεσία δέν ύ
περβαίνει τίς 12.ϋ00 δρχ. έ¬
νώ ή κύρια μάζα των οτταλ-,
λήλων δικαστικών γραφείων
περιορίζεται στίς 6.000 δρχ.
Καί στήν —ερίτττωση αύ¬
τη δταν ληφθή ύπ' δψιν ό
χρόνος εργασίας καί ό φόρ-
ΛΟΓΟΚΡΙίΙΑ
ΣΤΙΣΔΙΑΦΗΜΙΧΕΙΖ
απβ τήν' _ελ. Ι
νο, μιά καί δέν ττρολάβαιναν
Κυριακή πρωΐ νά την μαγνη
τοΦωνήσουν.
Ή διαΦημιστική μας αύτη
ανακοινώση πού έλεγε: «Δια
βάστε αύριο στήν «Άλήθεια»
μιά συγκλονιστική άττοκάλυ
ψη τού Μάνου Χαρή: "Ελλη
νες Γρηγορεΐτε», δέν μεταδό
θηκε!
Ό έκ των διευθυνταί ν τοΰ
τταραπάνω ΔιαφημιστικοΟ
ΓραΦείου κ. Γρηγόρης Για-
κουμάκης, μάς είττε ότι δέν
έγκρίθηκε άπό τή λογοκρι-
σία τής Άστυνομίας, στήν ό
ττοία εΐχε προηγουμένως πά
ραδώσει ττρός έλεγχο δλες
τίς διαφημίσεις πού άκούστη
κσν άττό τίς μαγνητοταίνι-
ες! ! !
Άδυνατοθμε νά πιστέψωμε
τό γεγονός, άλλά τδ καταγ
γέλλομε στήν Κοινή Γνώμη
καί στούς ίπτευθύνους, γιά νά
μας ξεκαθαρίσουν, αν τούλα
χιστον στίς διαφημίσεις των
γηττέδων έχομε τί δχι ελευθε¬
ρία... διαΦημιστικοΰ λόγου! !
τος αυτής, ή ϋπευθυνότητα
της θέσεως ττού κατεχουν και
το υψος τού τιμαριϋμου, τα
πραγματα 6έν είναι καόόλου
καΛα, γιατι μέ 6 ή 7 χιλια-
δες ττως μττορεΐ να ζήση ένας
υτταλληΛος με οίκογενεια;
Έοω τιρετΓει να τονιστή ι
κα'ι τό γεγονος δτι οί Δικα-1
στικο! ΎτταΛΛηλοι, λόγω
θέσεως καί ίδιομορφίας τής '
υπηρεσίας τους, δεν είναι |
δυνατόν νά έχουν καμμιά εύ
καιρία γιά καποια ττροσθετη
ή δευτερευουσα συμπληρωμα
τική έργασία, δπως συμβαί'
νέ ι μ ε ύπαλλήλους άΛΛων
κλάδων.
Χαραχτηριστικά θά ττρέ-
σοι άλλοι Ύττάλληλοι ύττη-
ρετούν κατά ότΓθΐονδήττοτε ι
τρόπο τή Δικαιοσύνη, ττρέπει ]
δχι μόνο νά μην τούς άττασχο
λούν οίκονομικά προδλήμα-
τα, άλλά αντιθέτως νά ά-
κριβοττληρώνο ντα ι.
Ή δική μας ψωνή βεβαία
είναι μικρή. Άλλά καμμιά
Φωνή δέν ττάει χαμενη...
"ΟΙ ΕΓΚΥΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ,,
• Συνέχ. «πό την £βλ. 1
μπορεΐ, ό κάθε δειλός σΦογγοκολάριος νά τούς βρίζει α¬
τιμωρητεί.
Θέλω νά πιστεύω δτι οί Δικαστές μας, έφαρμόζωντας πι-
στά τό σχετικό άρθρο τού Συντάγματος ττερί ίσότητας
δλων των Έλλήνων, δέν είναι δυνατόν νά ΤΓαραττέμτΓουν τόν
Μάνο Χαρή, τή στιγμή ττού δέν έχει άσκηθεΐ άκόμα καμμιά
δίωξη σέ βάρος των «κονδυλοφόρον» τοΰ Ύτγ. Προεδρίαζ,
πού βρίζουν αίσχρά καί συκοφαντικά τούς έκλεγμένους λαι'
κούς ήγέτες.
"Ας θυμηθούμε την άτΓΟντηση τοΰ γερμανοϋ χωρικοΰ οτον
πανίσχυρο Βίσμαρκ: «'Υττάρχουν άκόμα Δικαστές στό Βε-
ρολϊνο!».
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
ϋτΓερωριες πού κάνουν ώρι-
σμένοι Δικαστικοί Ύττάλλη
λοι, ΰπολογίζονται μόνο με-
τά τίς 7 τό βράδυ καί είναι
35 δρχ. την ώρα...
Γενικά καί συμπερασματι
κά οί Δικαστικοί Ύττάλλη-
λοι βρίσκονται σέ χειρότε-
ρη μοίρα άπό τούς Δικαστές.
ΌττωσδήττΌτε δμως καί οί
τελευταιοι δέν είναι — δπως
περιγράψαμε — σέ καλλίτε
ρη·
Νομίζομε δτι άφού παραδε
χόμαστε δλοι, Λαός καί έκ-
πρόσωποί τού, δτι οί Δικα¬
στές έτπτελουν ίνα λειτοΰρ
γημα, τό ττιό σοβαρά μέσα
στις έξουσίες τού Κράτους,
θά πρέπη νά ψωνάξωμε — ά
φού οί ίδιοι λόγω θέσεως ά
δυνατοΰν ϊσως νά τό κάνουν
— γιά νά αντιμετωπισθούν
τα μισθολογικά τους ττροβλή
ματα. Μέχρι τώρα δυστυχώς
καμμιά φωνή άπό καμμιά
πλευρά τής Βουλής δέν άκσύ
στηκε. Κι' δμως, δλοι λένε
παχειά καί μεγάλα λόγια,
γιά τούς θεράττοντες τής Δι-
καιοσύντις
ΟΙ Δικαστές, δπως καΑ δ-
Τήν Τετάρτη στά Χανιά
ΔΙΚαΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΒΑΙΑΝΙΙΤΕΙ
ΤΗΣ
βριση καί σωματικές 6λά6ες
τής «καλλιτέχνιδος» Ανάστα
σίου.
Μαζί τού δικάστηκαν καί
δυό άλλες «καλλιτέχνιδεςο ή
ΛομτΓθτέση σέ 30 μέρες καί
ή Διαβάτη, σέ 15 μέρες.
Στήν ύττοθεση αύτη, (πού
δσοι την ΤΓαρακολούθησαν εΐ
χον την εύκαιρία νά διαττι-
στώσουν λίγα άττό δσα γί¬
νονται τή νύχτα στό Ήρά¬
κλειο), ήσαν άναμεμιγμένες
καί δυό άκόμη «άοιδοί» ή
Αναστασίου καί ή Τσαλίμη.
Ό «Ρήγας μέ τίς 4 ντάμες
τού», ό Χριστοφιλάκης δηλα
δή μέ τίς 4 «κονσοματρίς»
τού, τίς γυναΐκες ττού κρα-
τοθν συντροφιά στούς θαμώ
νες των νυχτερινών κέντρων,
τ^ταν ένα «κοινωνικό δράμα»,
άττό σύτά ττού διαβάζομε στά
ττεριοδικά ττοικίλης Ολης ή
βλέττομε στά έργα τοθ έλλη
νικοθ κινηματογράφου. ΑΛόνο
Την έ
Τετ6ρ:ιι
γ.ν ,
δίκη
των βασανιστων — όργά-
νων τίίς Χωροφυλακήν; — οί
Ο ΒΑΣ ΑΝ Ι ΣΤΗΣ
ΜΠΕΞΛΕΣΙΩΤΗΣ
όττοϊοι κττηγορο0νηαι δτι
τή {κά.'ΛΚεια τής δικ,τατορίας 6α
αανίοανε δηιμοκραιχούς πολί-
τβς άντϊτιβεμέ·ους στδ δακτα-
τορικό καθεοτώς.
Αάγω νού μΓγάλου άριθ-
|ΐοϋ των κατηγορουιμένιβν τ©ν
μαρτύριον κατηιγο-ρίας καί ΰ-
π.εροσπ!σεως ή δίκρ. προβλέπε-
τσι ν ά διοκίϊτη πολλάς ρέρες.
Ο ΓΙΑΙΜΝΗΣ ΜΛΊ0ΛΙΛΚΗ1
Έκτός άπό τή Χανιώττορτα
Τώρα και στόν Πόρο
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΟΥΠΕΡ — ΜΑΡΚΕΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΙ ΔΩΝ
Πλατεϊα Θερινού «ΚΡΟΝΟΥ» — Πόρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤθΜΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
» ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΡΗΙ1ΙΡ5
ΙΖΟΛΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΙΜΩΝ
Η Κ Α Μ Π Α Ν Α ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
·. Συνέχεια άπό τή σελ. 1
αύτη τή στιγμή δέν εχει.κάν ττροχωρήσει, αν έξαιρέση κα¬
νείς την τοποθετηθή τής σκαλωσιάς, πού λές πώς μπήκε
για νά .. στολίζει τό λαμττρό οΐκοδόμημα καί μέ την καμττά
να πεταγμένη κατά γής.
Πρόκειται ττερί λοβιτουρας, μάς καταγγέλλουν μέ έττισΓθ
λή τους ένορίτες τού Άγίου Μηνά. "Εμείς δέν θέλομε νά
πιστέψωμε κατι τέτοιο. Όπωσδήποτε δμως πρόκειταίι γιά
μιά σοβαρή τταράλειψη καί άνεμελιά, πού άν την συνδυάοη
κανείς μέ μερικές άλλες καταλήγει στό συμπέρασμα ότι
οί κ.κ. Έττίτροποι τού Πολυούχου τοΰ Ηρακλείου (μεταξύ
των οποίων Χουντοδήμαρχοι καί Μασώνοι) έχουν καταδάλ-
λει κάθε... Φΐλότιμη προσττάθειο) γιά νά μεταβάλουν τό
χρώμα καί τή σοβαρότητα τού Ναού.
Δέν ξέρομε ποίος είναι ό άρμόδιος (μήττως ό κ. Εύγένι-
ος;) ττού θά τραβήξη τή Φωνή άν δχι τό αΰτί, των κυρίων ύ-
ττευθύνων, ττού άφησαν σέ τέτοια θλιβερή εγκατάλειψη τόν
Άγιο Μηνά, δ όττοΤος κατάντησε νά παρουσΐάζει τή θλι-
βερή είκόνα έξωτερικά, άποθήκης, καί έσωτερικά κινηματο¬
θεάτρου, (δπως ττολύ χαραχτηριστικά περιγράφει ενός έ-
νορίτης).
Άν θυμηθή κανείς δτι οί ίδιοι αύτοι Έπίτροττοι είναι ϋ-
ττεύθυνοι γιά τό σττάσιμο τής Ιστορικής καμττάνας κατά τή
μετατροπή της σέ ρολόΐ, γιά την... ττερίφημη εΐκονογράφη
ση των 7 έκατομμυρίων κα! ττολλά άλλα, ττού £χουν ψέρει
τόν Παλυούχο τού Ηρακλείου σ' αύτην την άτταράδεχτη
κατάσταση, δίκαια μττορεΐ νά πεΐ δτι τό μόνο άξιόλογο έρ-
γο πού έχουν ττροσΦέρει οί κύριοι αύτοι είναι ή έτταιτεία
τής τΓενταροδεκάρας μέ τό δίσκο, πού μέχρι ττροχθές έβγο
ναν καί την ώρα τής προσευχής!
Τί λέτε κύριε Εύγένιε; Άν καί γιά μάς εΐστε κυριολε-
κτ ικά.. άνεύθυνος.
που έξελίχτηκε ζωντανό, τό
«σενάριο τής νύχτας», μττρο
στά στά μάτια των δικαστών
καί των άκροοττών τής ττροχβε
σινής δίκης, φωτισμένο άπό
τόν ττροοολέα τής Δικαιοσύ-
νης, ό όττοΤος Φώτισε λίγο τα
σκοτάδια τού κοινωνικοϋ βορ
βόρου ττού λέγεται «κόσμος
τής νύχτας».
Όττως θά θυμούνται οί ά
ναγνώστες τής «Αληθείας»
κα! γιά τό θέμα αύτό έχομε
άσχοληθεΐ ττολυ παλιότερσ,
δίνοντας ζωντανές ττεριγρα-
φές γιά τή" ζωή τής νύχτας
στό Ήράκλειο, τα θύματα
της καί τούς θΰτες τους.
Όσα ΤΓεριγράψαμε τότε φα
νηκαν σέ άρκετούς υπερβολι
κά. *Η προχθεσινή δίκη μάς
δικαΐωσε λίγο, γιβτΙ" — άλ-
λοίμονο — ΐπΐάρχονν αλλα
σνετικά, ττολύ πιό χειρότεοα
Άλλά γι' αύτά κάττοια αλλη
φορά τΓάλι...
Ιτό Εψετείο Κρήτης
ΑΝΑΒΛΗΘΚΚΕ Η ΔΙΚΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
Την ττερασιμένη Τετάρτη
6 Όκτωοριου, ετιροκειτο να
δικαστη απο το Έφετεΐο Κρή '
της ό κ. Νΐκος Μεταςας, γιά
τη γνωστή ύτΓοΰεση τής ύττε
^αιρέσεως άρχαιου άγοΛματι
οιου, ττραςη γιά την όττοία
τό ττρωτοοικο δικαστηριο
τοΰ Ιχει έττιβάλλει 5 μηνών
Φυλακίση. ι
Την τελευταία στιγιμή ή δί |
κη άναβλήθηκε έττ· άοριστΟν, ι
Λν καί αρχισε μέ την έξέτα-Ι
ση ενός μάρτυρα, λόγω τής'
άπουσίας τοΰ οΰσιώδους μάρ
τυρα κ. Γ. Δημόττουλου, ό ό-
ποΐος άρρώστησε εντελώς ξα
φνικα στα Χανιά.
Στή δίκη ήταν άκόμη ττολ
λοί μάρτυρες μεταξύ των ο¬
ποίων καί ό διευθυντής μας,
δεδομένου δτι την ΰπόθεση
αύτη άνακίνησε ή έφη.μερί-
δα μας.
Άξίζει νά σημειωθή δτι ό
κ. Μεταξάς είχε καλέσει μάρ
τυρα ύπερασττίσεώς τού τόν
καθηγητή κ. Ν. Πλάτωνα
Άνεξάρτητα άττό τή διε-
ξαγωγή της δίκης τοθ Έψε-
τείου (στήν δττοία δέν εΐχε
κληθεΐ ττρός έκπληξη άρκε-
τών ΤΓαραγόντων ό κ. 'Αλε
ΑναβλιΊδηκε γιά 1)11)76
Η ΑΙΚΗ ΠΑ ΤΗΝ
ΧαΡΤΟΠαΙΞΙΑ
π _ινπ για τη χαρτοτται
ςια ττου ειχε — ροουιοριστει
π«^Χ«τμϊ.νη ι ι&μιιτη / Ο
■λναυΛΤ|οηκε και ϋα
γίνη ττ|ν _&υτερα Ιη Νοεμ
ορ>ου, στο ι ριμεΛες ι ΙΛημμε
Λ«.ιυοικειο ΗραχΛειου.
Η αναΟθΛη ^ητηστγκε άττό
ένα εχ των ι υ κατηγορουμε
ν«ν — τον Δ. Καραμττινη—
ό οποίος ττρο6αΑΛε Λογους υ
γειας.
/νιετά τή διοπτίστωση τής
άρρωστειαις τού, ττού Ιγινε
με εντολη ττού εοωσε ό ΕΙ-
σαγγελεας της έορας κ. Μαρ
κης, ή 6ικη Οριστηκε στην
παραττανω ρητη ήμερομηνία.
Ή δίκη αυτή, «ς γνωστόν,
έγινε ά—ο αι^τεττάγγελτη δί»
ξη τού κ. Είσαγγελεα, έττειτσ
άπό τα δημοσιευμοπα τής
εφημερίδας μας γιά τή χαρ
τοτταιιζία στό Ήράκλειο, γι'
αύτό καί τγρώτος μάρτυρας
είναι ό διευθυντής μας.
Σημειώνομε δτι ό μάρτυ-
Ρ°ς κ. Λ. ΓιοΑ»νουράκος, πού
ήταν τταλιότερα Δ)τής Α¬
σφαλείας, δέν παρουσιάστη
κε στήν ττροχθεσινή έναρξη
τής τταρατΓάνω δίκης.
Έπίσης σημειώνομε δτι κα
τα την ήμέρα πού ηταν νά
διεξαχθή ή δίκη, έγιναν άτό
ωρισμένους ΤΓαραγοντές της,
τΓροσττάθειες ψυχολογικοΰ έ-
ττηρεασιμοΰ κατά των δυό 6α
σικών μαρτύρων, τού Μά¬
νου Χαρή δηλαδή κα( τοΰ κ.
Κ. Ρυακυωτάκη, γιά τούς ό
ττοίους οί ανωτέρω έττιφυλλά
χθηκαν νά άναφερθοΰν στό
Δικαστηριο.
ξίου) τταραμένει άνοιχτό τό
θέμα της αδείας άρχαιολογι
κης σνλλογής τού κ. Μεταξά,
γιά τό ότιΌΪο αν καί γνωρί¬
ζει, δέν έχει ιτάρει θέση τό
άρμόδιο 'Αρχαιολογικό Συμ-
βουλιο.
Τί λέει ό κ. Τρυττάνης έττ'
αΰτοΰ; _________
ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ή Σχολή Θεάτρου ■Ηρα¬
κλείου, τταρέθεσε τό προχθε
σινο Ιαβοατοβραδο στό «Ά
στόρια» δεΤττνο στούς Δημο-
σιογράΦους, μέ την εύκαιρία
τής ενάρξεως των μαθτ)μάτων
Χθές τό ττρωΤ έγιναν κσί
οί είσιτήριες έξετάσεις τής
Σχολής.
Τα μαθήματα θά άρχισουν
αυτή τή βδομάδα, Λ ένορξη
τους δέ θά γίνη ονμβολικά ό
ττό τή Μαίρη Βοσταντζή, οτο
άρχαΐο Θέατρο τής Γόρτυνος
Συγχαρΐ]τήρια
Δυό καλοΐ Φίλοι μας, °
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΛ-
ΚΗΣ καί ή ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟ
ΠΟΥΛΟΥ, -αντρεύτηκαν το
περασμένο Σάββατο 2 Όκτ»
βρίου, στήν Αθηνά. Άνάμε-
σα στούς πρ€>σκεκλημένοι;ς
ήταν τωλύς δημοσιογρα·;-
κός καί καλλιτεχνικόν κο-
σμος. Καί κουμττάϊροι έττίσης
ττολλοί: ττέντε τόν ώριθμό'
θερμές εύχές τής «Αλη¬
θείας» στούς έκλεκτούς συνα
δέλφους καί παληούς συνερ
γάτες, γιά μιά εύτυχισμένΊ
ζή
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μέγεθος Γραμματοσειράς