98614 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

4/10/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΗΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ; ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρος σίουτιΕίν
που πριν με^χωμα___
φραξουν οί αλ'λοι οο οοομα
προλαβη να πε>γ εαεωκαι ρια
□υλλαβη οικο'οθυ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΙΤΟ ΕΠΟΜΕΚΤΟ:
«ΖΩ&ΤΤΑΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ»
Κάτι ττού γΐνΐται
άπό την «ΆΑήθΐΊα»
Πά πρώτπ φορά βτήν ΙλλάδαΙ..
ΚΡΗΤΕΣ, &£ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
ϋϊτΐκαιρά ΛΆρθρα
ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΠΣΕΙΣ,
Ο ΤΕΝΤΥΜΠΟΤΣΜΟΣ
ΚΒΙ Ο 0.942)1946
ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ την ττερασμένη Δευτέρα στό
Τριμελές ΠλημμελειοδικεΤο της ττόλης μας, μιά
ύτΓΟθεση ττολύ ττρωτότυ—η, γιά τή δσμή καί τίς συνέ-
ττοιές της. Κατηγορούμενοι ήσαν δυό Νεολαΐοι τής
Κ ΝΕ ττού έγραψαν οτούς τοίχους των κεντρικών δρό-
μωντοΰ Ηρακλείου «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ», «ΕΜΠΡΟΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΑΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ-
ΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ» καί αλλα ττολιτικά συν-
θήματα.
Τό κατηγορητήριο μέ άντικείμενο τα παραττάνω
συνθήματα εΤχε βεμελιωθή στίς διατάξεις 381 καί 382
τού Ποιν. Κώδικα γιά την φθορά ξένης ίδιοκτησίας καί
τίς διακεκριμένες πφΐπτώσεις φθοράς, σέ συνδυασμό
μέ τόν Ν. 4.000) 1959 γιά τόν τεντυμττοϊσμό καί τόν
Α.Ν 942)1946, γιά τόν κατευνοτσμό των πολιτικών
παθών.
ΟΙ κατηγορούμενοι βεβαία καταδικαοτήκανε μόνο
γιά τή φθορά ξένης ίδιοκτησίας καί γιά την παράβα-
οη τού Α.Ν. 942)1946 καί όττοιλλαχτήκσνε άπό τή
βαρεία κατηγορία τού τεντυμποΐσμοΰ καί τή διακε-
κριμένη φθορά των δΐνμοσίων κτιρίων.
ΟΙ σννέ·—ιες βμως της καταδίκης ιταραμείνανε καί
οί άντανοχλάσεις της σέ τταρόμοιες ύττοθέσεις οτό μέλ
Χον φοβοΰμαι ιτώς θαχουνε την άνατι·όφευκτη έττιρροή
τους.
Π' αύτό μεταφέρουμε καί έδώ όρισμένες άττό τις
άττόψεις ττού ύττοστήριξε ή ύτΓεράσττιση των κατηγο¬
ρουμένων οτή δίκη.
Κατ' άρχή ττρέττει νά τονιστεΤ Ιδιαιτέρα, ή σημασία
Συνέχεια σττΊ Σελ.
Χουντικο. - ΒαοΐΑόφρονες - Αμερικανοί
ο σχέβιο» της Σ.Ι.Α.
μέ ένα
.
ΟΕΛΟ ΥΝ Ν Α ΦΕΡΟ ΥΝ ΤΟ Β ΑΣΙΛΗ Α
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙ ΝΑ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» προβαίνει σήμερα σέ μιά σημαντική άποκάλυψη, ττού άφορά σέ ένα σοβαρότατο 'Εθνικό κίν&ινο, ό
ότΓθίος αποτελεί προμελεττ>μένο σχέοιο της Άμερικάνικης ΣΙΑ. Πρόκειται γιά τό «μεγάλο κόλττο» τπού έχει πλαναρι-
στεΤ κα! έταιμαστεΐ σέ επί—εδο Διεθνοθς συνεργασίας μέ τσττους καί κέντρα έτΓαφής τίς χώρες: Άμφΐκή, Αύοτρα-
λία. Περσία, Γερμανία, Αγγλία καί Καναδά. Τό σχέδιο αύτό έτοιμάζονται νά έφαρμόσουν Χουντικοί καί Βασιλόφρονες,
μέ την καθοδήγηση καί έττίβλεψη Άμφΐκανών —ρακτόρωλ
ννθίΙΡ Α55ΟΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΚΕΕΚ ΝΑΤΙΟΝΑΙΙ5ΤΪ
ΠΛΓΚΟΙΜΙΟΣ ΙΥΗΔΕΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΝ ίθΝΙΜΖΤΟΝ
ΛδίΟΟΛΤΙθΝ ΜΟ^ΟΙΑΙΕ Μ$ 0ΒΚ5 ΝΑΤΙΟΝΑΙΙ5ΤΕ$'
•Λ. Ι·1!1 1,1 -(ΛΐΙΟΝ 0

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ αύτό οί δημιουργοί τού, ττού είναι δλοι
δργανα τού Άμερικανο — Σιωνισμοΰ, στοχεύουν βασικά
να φέρουν οτήν Έλλάδα τόν τέως Βασιληά ΚωνσταντΤνο καί
συγχρόνως νά αύτονομήσουν την Κρήτη! Γνωρίζοντας δηλα
δή τα άντιβασιλικά αίσθήματα τού Κρητικού Λαοϋ, έχουν
καταλήξει στήν καλοστημένη αύτη συνωμοσία, πιστεύοντας
δτι τό μόνο κομμάτι τής Ελλάδος ττού δέν θά δεχτή τόν
Κωνσταντΐνο είναι ή Κρήτη, ή όττοία θά ξεσηκωθή καί ακρι¬
βώς εκείνη τή στιγμή θά έπέμβουν μέ τό ττρόσχημα τής
προστασίας των Βάσεών τους οί Άμφΐκανοί καί θά την
αύτονομήσουν!
ΕΤΣΙ έλπίζουν νά ρίξουν «μέ ένα σμττάρο δυό τριγώνΊα»;
νά έτΓαναφέρουν τή Μοναρχία οτήν Έλλάδα καί νά κάνουν
την Κρήτη — πού τόσο τούς είναι άπαραίτητη — τό 5Ιο
άοτέρι τής Άμφΐκάνικης σημαίας!
Π' ΑΥΤΟ τόν λόγο Ιχουν καταφέρει νά συνενώσουν τούς
Χουντικούς μέ τους Βασιλόφρονες, ττείθωντας αμφοτέρους ό¬
τι ό μόνος δρόμος γιά νά έττανακτήσουν την έξουσία είναι ή
σνμφιλίωσή τους.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ έξυπηρετεΐ άφάνταοτα την Άμερική τού
Κίσσινγκερ, ή όποία έτσι κλείνει τό τρίγωνο Ίσραήλ — Κ ν
■πρός — Κρήτη, ττούέλέγχει τό κύκλωμα Μέσης Άνατολής.
θοΰν νά διεισδύσουν στίς Αα
ϊκές μάζες καί τόν Έλληνι
κό Στρατό, ένώ συγχρόνως
,μέ τό αφθονο χρήμα ττού δια
θέτουν άττό τα κονδύλια τής
ΣΙΑ καί τού Σάχη τής Πφ
σίας, έξαγοράζοντας συνειδή
σεις, έχουν «οτήσει» όργανώ
σεις, πράκτορες, έττιχειρησεις
καί δ,τι αλλο τούς είναι άττα
ραίτητο.
ΕΚΤΟΣ άττό τίς διεθνεΐς
έτταφές μας, την προσωπική
μας έμττειρία γύρω άπό τό
θέμα «Κρήτη» καί «Άντικρή
τη» (πρόκειται γιά τό Ρωσι
κό άντίβαρο στίς Άμερικάνι
κες προσττάθειες), τίς γνώ-
σεις μας γιά τόν Διεθνη Σιω
νισμό κλπ. κατέχομε
μιά σειρά εγγρά¬
φων ντοκουμέντων,
τα όποΐα καί ττρόκειται νά
τταραδώσωμε σύντομα στήν
Είσαγγελική Άρχή, ένώ συγ
χρόνως θά δημοσιεύομε δ-
σα προλάβωμε, για-
τί ό κλοιός γύρω άπό τό ττνί
ξιμο τής φωνης μας, δλο καί
γίνεται στενώτερος!..
ΕΠΕΙΔΗ ή ώρα εΤναι 12
ακριβώς (ούτε τταρά ΤΓέντε
κ&ν), ρίχνομε γιά αλλη μιά
φ £»νέχεια οτή £ελ. *
ΝΒ* τβν (βΗΐκον ο«-*»«ΐ*ιον
ΙΛΑΗΚ» Εΐθηνικον
«■«
Ζί. ~Γ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ τού με-
γάλου αύτοΰ κόλπου, τής έ-
τταίσχυντης αυτής Άμερικα¬
νο — Σιωνιστικής συνωμοσί
άς, έχουν &κτστηριο—οιήσει
οί διεθνεΐς εγκληματίες της
ΣΙΑ, ένα μεγάλο άριθμόπρα
κτόρων μεταξύ των οποίων
καί έλάχιστοι Κρήτες, κυρί-
ως έγκατεοττνμένοι στό έξωτε
ρικό (Άμερική, Αύστραλία,
Γερμανία, Καναδά κλττ.).
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ αύτοι ί-
χουν έξαττολύσει τίς δραστηρι
ότητές τους κα! μέ έττιστολές,
—ροκηρύξεις κλττ. προοττα-
ΖΥΜΦΩΝΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΖΤΙΚΕΖ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΖ
Απηνή δίωξπ των ναρκωτικών
διέταξε ό Εισαγγελέας κ. Ζορμπάς
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ "ΤΑ ΝΕΑ,,
Η ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗ εφημερίδα «Τα Νέα» άσχολήθηκε την
"φατμένη βδομάδα της, σέ μιά έρευνα γιά την Κρήτη, μέ
Τ*ξ Νέους τού Ηρακλείου, γιά τους όττοίους έγραψε δτι
ί*α ττοσοοτό παίρνουν ναρκωτικά.
Έττίΐδή ή εφημερίδα μας, έχει άσχοληθεΐ τταλιότερα μέ
ό θέμα αύτό καί ττολλά άλλα, γιά τα όττοΐα έξ άλλου ττήρε
ορκΕτα στοιχεΐα ό συντάκτης των «Νέων» άπό τα δημοσιεύ-
μστό μας, νομίζομε ότι ττρέττει νά ττοϋμε τούτο:
Είναι σωοτό ότι ένα ποσοστό νέων άνθρώπων χρησιμο-
"οιοϋν ναρκωτικά στό Ήράκλειο. Όχι δμως — ττρός ΘεοΟ
~" οτήν ίκταση πού θέλησε νά τταρουσιάση ή άθηναϊκή σι>
ελ*ο συγκεκριμενοποιώντας μάλιστα καί ττοσοστό 70
Κατά άπόλυτα έξοκριβω- διώξεως ναρκωτικών, άρχισε
μένες ττληροφορίες μας, ό τό «χτένισμα» σέ δλο τόν Νο
τΓροϊστάμενος τής ΕΙσαγγελι μό καί την ττόλη τού Ήρα-
κής Άρχής Ηρακλείου κ. Γ. κλείου, γιά την ανοχάλυψη
Ζορμττάς ςδωσε έγγραφο έν- των έμπόρων ναρκωτικών καί
τολή πρός τα αρμοδία δργα
να Χωροφυλακής, νά δραστη
ριοττοιηθοΰν έντονα οτό θέμα
τής ερεύνας καί της πάταξης
των ναρκωτικών, στήν ττεριο
χή Ηρακλείου.
Κατόπιν τής τταραττάνω
έντολής, ή Χωροφυλακή, μέ
Παλιότερα είχαμε δημοσιεύσει την έπιστολή αύτη χωρίς
ύηΌγροφή. Σήμερα οττχ>καιλύτΓταμ€ τό δνομα τοθ άττο·
στολέως: Βαρβάρα Καραμπογιά. ΕΤναι ένα άπό τα ττολ
λά έγγραφα ντοκουμέντα ττού θά καταθέσωμε στήν
Είσαγγελική Άρχή.
«Ούς ό Θεός αυνέζευξεν άνδρωηος... χωριζέτω!»
ΚΑΛΠΑΖΕΙ
ΧΤΗΧ ΚΡΗΤΗ

γ6|ΐον κΗονΙ_υίαι αχό νησί ιών
- — , — —,.. ———τ*- «-—^—.«ν · Ννν^ ενν^τ
την δίωξη, γενικώτερα δσων
έχουν ότΓοιαδή—οτε σχέση μέ
την κοινωνική αύτη μάστιγα.
Στήν Κρήτη ό θεσμός τού γάμου στά παλιάτερα χρό-
νια, λόγω τής αύστι>ρότητας των ήθών, των γενικώτερων κοι
νωνικών συνθηκών καί τής διαφορετικής ψυχοσύνδεσης των
Κρητικών, ήταν κάτι τό ίδιαίτερο. Τό ττνευματικό καί ττολι-
τιστικό έπίττεδο, βρισκόταν περιττον στήν ίδια στάθμη καί
οί έτπδράσεις τού ττφΐβάλλοντος των ήθών καί των ττρολή-
ψεων ήταν σ* δλους πφίττον οί ϊοιες.
Τα διαζύγια λοιττόν, είναι —εριττό ν' άναφέρονμε δτι ή¬
ταν σττάνιο, αν δχι άσυνήθιστο γεγονός.
τττει τό Ήράκλειο, τίς έτταρ
χίες Πεδιάδος, Τεμένους, Μα
λεβυζίου κι' ένα κομμάτι τής
επαρχίας Μονοφατσίου.
Ή αυξήση τού πληθυσμόν
στήν παραπάνω περιοχή, εί
ναι άμελητέα. Μεγαλώνει ά¬
πό την μιά μφΐά τό Ήρά¬
κλειο άλλά μικραίνει ή έ-
παρχία μέ άποτέλεσμα — πε
ρίπου — τα χαμηλό μέγεθος
διακύμανσης τού πληθυσμια
κου δείχτη. Προσθετη άπόδει
ξη τού γεγονότος, είναι τα
ίδια πεοίπου έπίπεδα τοθ ά-
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
των
ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΛΑΚΗ
και*
ΜΑΝΙΑΖ ΚΑΖΤΟΒΑΖΙΛΗ
Ό άριθμός των διαζυγίων
μεταξύ των έτών 1955 καί
1963 παρουσιάση αυξήση
κατά 2,7%' Αύτό σημαίνει δ¬
τι μέχρι καί λίγα χρόνια πιό
πρίν, δλα ήσαν φυσιολογικά
οτήν τταραπάνω πφΐοχή, δ-
σον άφορά τή σύζευξη καί τό
διαζύγιο.
έττικεφαλής τα όργανα τής
Συσ*Γηματικώτερη —αρακο
λούθηση άρχισε στούς νέους
ένα μικρό ττοσοοτό των όττοι
ών, είναι βέβαιο δτι χρησιμο
ποιεί ναρκωτικά.
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ...
Τα παρακάτ» στοιχεία εΤ
ναι παρμένα άπό μιά περιοχή
άρκετά άντιτΓροσωττευτική.
Άπό μιά ττφΐοχή ττού καλύ
...
ό αυτής τής ττλευράς ή*ταν πολύ εύστοχη ή σχετική έ-
ή τού Δήμαρχον κ. Καρέλλη, ό όττοΐος άναγνωρίζει
^ ναρκωτικών, άττό νέους, αλλά διαψεύδει τό μέγε
9α; τού ποσοστοΰ.
Πάντως έστω κα! τό μικρό σχετικό ποσοστό είναι μενά
*° Υ'ά την —εριοχή αύτη τής ' Ελλάδος, οί Νέοι τής οποίας
'Τ» εντελώς ξένοι μέ τα ναρκωτικά, ττρίν άττό την 'Αμερι-
η διείσδυση. Καί αύτην θά θέλαμε νά χτυττήση ττερισ-
ή άθηναϊκή εφημερίδα...
, έπικροτούμε την ττρωτοβουλία τού Είσαγγελέα κ.
μτά, πού — δττως γράφομε σέ άλλη θέση — έοω-
αί έντολή γιά την άττηνή δίωξη των ναρκωτικών.
ΕΛΙΥΟΕΡΕΓ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ
Τό ουνδικάτο τού έγκλήματος
Τού κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, δπως είναι γνωστό, πιστεύοντας
Τ1* ελευθερία των άπόψεων καί γνωμών, στήν άνεξαρτη-
Πς σκέψης καί στόν διάλογο, φιλοξενεΐ άφιλοκερδώς τίς
«οοθενός, πού θέλει νά έκφραστεΐ δημοσία. Αύτό, φι>
δέν σημαίνει ούτε δτι συμφωνεΐ, ούτε δτι δέν έτπφυλ-
ο' αυτήν, τ0 δικαίωμα νά έχει καί τελείως άντίθετες
/ ΜΙΑ ΕΠΙΙΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΟΝΑΚΗ
Ό Πρόεδοος τοθ Οπμοτ. ΣυυβουΛίου
παρεμβαίυει στά θέμα Οπυάρχου
ΑΠΟ ΤΟΝ Πρόεδρο τού
Δημοτικοΰ Συμβουλίου
Ηρακλείου κ. Γιάννη Χρο
νάκη, —ήραμε την ΤΓαρακά
τω έττιοτολή, την όποία
καί δημοσιεύομε — κατ'
εξαίρεσιν — οτήν θέση
αύτη καί δχι στή συνηθι-
σμένη θέση των έτΓΐστολών
τής 3ης σελίδας. Καί τού
το _ ακριβώς τό κάνωμε
■πρώτον σάν μικρή ένδειξη
σεβασμοΰ καί έκτίμησης
ττρός τόν τίτλο καί την
ττροσωπικότητα: τού έττι-
οτολογράφου καί δεύτε-
ρον γιά νά τού άμβλύνωμε
τή λανθασμένη τού έντύττω
ση δτι τό δημοσίευμά
μας έγινε γιά προσωττι-
κούς λόγους.
Δέν σχολιάζομε πρός
τό τταρόν την έπιστολή,
άλλά μιά μόνο μικρή πα-
ρατηρηση εϊμαστε ύποχρε
ωμένοι νά κάνωμε: ποΰ
βρήκατε άξιότιμε κύριε
Πρόεδρε την πρόθεσή μας
νά σάς δημιουργήσωμε δι
χόνοια; ΛΑαλλον μάς άδι-
κήτε, άλλά δέν πειράζει...
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ Ε.Α.Μ.
Στόν κινηματογράφο «Ντο
ρέ» έορτάοτηκε χθές στίς
7 μ.μ. ή 35η έπέτειος τού
ΕΑΜ, πού ώργάνωσε τό Πά
ράρτημα Ηρακλείου τής Πά
νελλήνιας "Ενωσης Άγωνι-
στών Έθνικής Άντιοτάσεως.
...ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άπό τό 1963 δμως, τα
ττράγματα άλλαξαν. "Ετσι
μέ μιά σύγκριση μεταξύ τού
1963 καί τού 1972, παρου-
σιάζεται αυξήση των έκδο-
θέντων διαζυγίων κατά 65,
78%.
Μεταξύ τού 1953 καί τού
1976 (μέχρι σήμερα) ή αΰ
ξηση ξεπερνά τό 107,89%! !
Παροχάτω παραθέτουμε ά
Συνέχεια είς χήν 2αν σελ (δα *
ΔπΜΘΙΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΟΙΙΥΧΙΑ
112 "ΑΑΝΟΕΙηΙ..
ΤΟ ΠΡΩΤΟ θέμα τής
εφημερίδας αυτής, ττού
δημοσιεύτηκε οτό φΰλ
λο τής ττερασμένης
Δευτέρας 27-9-76,
γιά την προσπαθεία
οιαβρώσεως, μέ προ-
κηρύξεις, τού 'Ελληνι
κου Στρατοΰ άπό
χουντοβασιλικά οτοι-
χεϊα, δημοσιεύτηκε έν
συνεχεία στήν ττρώτη
σελίδα τής άθη.ναϊκής
«'ΕλευθεροτυτΓίας», με
τα δυό μέρες καί συγ
κεκριμένα την Τετάρ-
τη 29-9-76.
ΕΤναι Τσως έγωΤστικό
ττού τό λέμε, άλλά γιά
μιά έπαρχιακή έφημερί
δα, μιά τέτοια έτπτυ-
χία εΤναι όττωσδητΓοτε
δημοσιογραφικός τ(-
τλος τιμής.
^ Υί^ΜΠ ιτού δτΓωϊ ίχομε έττανειλημμένα
καθένας μπορεΐ νά γράφη ότπ'ό την ϊδια αύτη έ-
καί εναντίον των άττόψεων τού έκδότη της άκόμη —
μ καί .^-.«ο· }—ό τό φύλλο αύτό τή στήλη «Ε-
ΑΠΟΨΕΙ Σ» την όττοία θέτομε οτή διαθέση κα
«Ον Α ^Ρ
,( τ° θράσ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ό δεύ
11^14^0"1^10^ ττόλε-
ό μεγάλοι ττροοτά-
ώς ί
[ος νά έμφανίζον
καί
ΡΩΣΣΟΙ, συσκέφθηκαν καί
απεφάσισαν, ττώς τό συμφε-
ρο τους έπιδάλει ό Β' Παγ
κόσμιος Πόλεμος νά λήξη μό
νο γ ι* αύτούς τούς δυό, καί
* ή £
Άπό τό «Άντιφασιστικό Λεξικό»
τού ποιπτή Φώτου Έλληνα
ΑΡΧΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑ
Ή Ελλάς Χώρα εΤν' ΰττέρ-λουτος, κ ι* 4ς την
καλοΰν ηττωχή»,
Τόσο είναι «θέσει» δυνατή, σέ ύπέδαφος π λ ο υ σ ί α!
"Ετσ' εΤταν — άναττόδραστο — νά μποΰμε έμεΐς
«Άρχή»
δια νά μτΓορουν νά την «άρμέγουν»: Τουρκαλάς καί
ΣΙΑ. Ι
ΠΡΟΣ
Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ενταύθα
Άγατ—τέ κ. Διευθυντά,
Στό φύλλο τής «Αλη¬
θείας» τίς 20 Σεπτέμβριον
γράφετε ττώς σνμφωνα μέ φή
μες «ό Δήμαρχος κ. Μανό-
λης Καρέλλης γυρεύει κατάλ
ληλη εύκαιρία γιά νά παραι
τηθεΤ». Άνάμεσα σ' αύτές
τίς φήμες γιά νά περιοριστώ ^ΛΛΛΛΛΛΛΛ»«
σέ κεΐνες ττού άναφέρεστε
στή Δημοτική Άρχή καί πού
δττως γράφετε, είναι: «Ή
διάσταση τού Δήμαρχον μέ
τα ττφΐσσότερα μέλη τής πά
ρατάξεως Ατ>μοκρατική Συνερ
γασα έντός καί έκτός τού
Δημοτικοΰ Συμβουλιον, τε-
λευταΤα εΤναι έλάχιοτες οί
Φορές πού προτάσεις τού Δή
μάρχου ψηφίζονται άττό τούς
Συμβούλους τού ψηφοδελτίου
τού, οί τταρατηρήσεις πού
τού κάνει ονχνά ό Πρόεδρος
τού Δημοτικοΰ Συμβουλίου
κλπ.».
Σέ απαντήση των Ισχυρι-
σμών σας αυτών τταρακαλώ
νά δημοσιεύσατε τα παρακά
τω:
ΟΙ φήμες πού έπικαλεΐοτε
δέν εΤναι άληΟεΤς.
Ό Δήμαρχος σννεργάζε-
% -υνβχεια οτή Χελ. *
Μετά τόν χαιρετισμό τού
Προέδρου κ. Μιχάλη Σαμαρ!
τη, ό κύριος όμιλητής τού έ
ορτασμοΰ Γιώργης Πατταμα-
οτορακης, όνέτττυξε μέ μεστό
καί γλαφυρό λόγο τό θέμα
του.
Ή εκδηλώση σημείωσε ίδι
αίτερη έττπνχία.
Η «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΠΗ ΛΙΒΥΗ
Ή εφημερίδα μας προ
σκλήθηκε έττίσημα ά-
ττό την Κυβέρνηση τής
Αιδύης, νά τκχρακολου
θήση τό έκεΐ διοργα-
νούμενο Σοσιαλιστικό
Συνέδριο.
Γιά τόν σκοπό αύτό ά
ναχώρησε προχθές
Σάββατο στήν Λιβύη,
ό συνεργάτης μας ΝΙ-
ΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ό ό
τηοΐος καί θά καλύψη
δημοσιογραφικά τό
τταραττάνω ενδιαφέρον
Συνέδριο.
ΤΙ καλά
ΤΟ ΜΙΚΤΟ Όρκωτό Δικαστήριο ■Ηρακλείου κατα-
δίκασε προχθές 3 άνθρώπους γιά άπόπειρα άνθρωπο-
κτονίας, μέ βαρύτατες ποινές, γύρω στά 15 χρόνια
τόν καθένα, οί όποΐοι τό Μάη τού 1975, στρίψανε τα
πιστόλια τους οί μέν κατά τού δέ καί αντιστρόφως,
οτήν πλατεΐα τής Γεωργ ιούπολης.
Μέ την όπτόφασή τού αυτή τό ττοραπάνω Δικαστή
ριο, καταδικάση παραδειγματικά μιά μορφή βίας καί
άπό αυτής ακριβώς της πλευράς, πάρα πολυ καλά έ*
κανε, γιατί ή βία πρέπει νά καταδικάζεται πάντοτε
— δπως πολλές φορές έχομε πεΤ — καί νά συγχωρή-
ται μόνο στήν περίπτωστ| τής άμυνας.
Τό Τδιο Δικαστήριο, μέ αλλη φυσικά σύνθεση, £ί-
κασε στά Χανιά πρό καιρού, άλλον ανθρωπο γιά άν-
θρωττοκτονία, μέ μικρότερη σχετικά ποινή.
Καί άναρωτιέται τώρα ό άπλός ανθρωπος — μέ
τό δίκιο τού νομίζομε — πώς είναι δυνατόν γιά 6α*
ρύτερα κακουργήματα, γιά μεγαλλίτερες μορφές πρά*
ξεων βίας, νά έπιβάλλονται.... μικρότερες ποινές;
Άπλούοτατα: είναι θέμα συνθέσεως τού Δικαστη-
ρίου.
Π' αύτό λοιπόν, κοΗ άντί αλλης ουμμετοχής μας
οτό σχετικό αύτό σοβαρά θέμα, διοτυπώνομε κάτι πού
είλικρινά αύθόρμητβ μάς ήρθε οτό νού: Τί καλά τίού
θάτανε, Δικαστές μέ τή νοοτροτΗα αυτώ» πού δίκα>
σαν προχθές τούς 3 κρητικούς τηστολέρος, ττού «τρά-
βηξαν» μεταξύ τους τα πιστόλια, νά δίκαζαν τούς
Χουντικούς βιαοτές πού οτρέψανε τα σπλα Τού Στρα
τού μας σέ όλόκληρο τόν 'Ελληνικό Λαό καί οτήν
οΰσία έμειναν άτιμώρητοι, ένώ διαιτράξανε την χειρό-
τερη καί μεγαλλίτερη μορφή βίας.
Τί καλά λοιπόν, πού θατοωε,.. 'Αλλά δέν είναι 1...
ο
ο
ΧΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑΙ( ΚΡΗΤΗΣ
Ποίηοΐ
ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΤΟΝ ΠΡΟ Γ ΟΝ Ο Ν
'Εξυπνήσαν οί βάρβαροι ττάλι
κα( ζητοϋν τού Αίγαίου νερά,
άς γεννοΰμεν εμείς ό Κανσρης,
Κουντουριώτης, καί γέρος τοΰ Μωρηά.
ΛΛΛ
Στίς Άσίας τα άγρια στίφη,
στοθ Άττίλα τίς βάρβαρες όρδές,
γρανιτένια ττροττάσουμε στήθη
την Κραυγή τού Λεωνίδα, «Μολών λα6έ».
ΑΑΛ
Άπ' τ' άρχαΐα ττανάρχαια χρόνια
τό ΑίγαΤο καί δλα τα νησιά,
άνάμικτο εχουν τό χώμα
άπ' των Έλλήνων κόκκαλα Ιερά.
ΛΛΛ
ΟΙ ψυχές των προγόνων φωνάζουν
καί μάς δίδουνε μιά προσταγή,
οΰτε μιά σταγόνχχ άττ' τα νερά μας,
οί/τε μιά Φούχτα άττ' την δική μας την γή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
ΕΞ Ο ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Ένας άπλοικός Κρητικός, συνταξιοΰχος τού ΟΓΑ, ό
μττάρμττα - Άριστοτέλης Κατσιρτάκης ότττό τό Άντισκάρι
τού Καινουργίου, μάς έστειλε τούς στίχους —ού δημοσιεύου
με τταρακάτω. Ό μπάρμπα - Άριο-τοτέλης, είναι άττό τούς
Κρητικούς αύτοός ττού κάνουν την ττίκρα, τή χαρά καί τό
μΐσος τους τραγούδι. Άπ' ούτούς πού χόρτασαν τίς ττίκρες,
τΓού ξεχείλισαν μέσα τους καί βρήκαν την μαντινάδα γιά
νά ξεοττάσουν πρίν άρττάξουν τίς μαγκοθρες.
ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
Άττό τή Στεία στά Σφακιά, εχουνε κάνει σήμα
πώς κινδυνεύει ή Κρήτη μας νά γίνει Χιροσίμα.
Άς διώξουμε τούς Γιάνκηδες μακρυά 'πού την Εύρώττη
νά μάς άφήσουν ησύχους, νά ζοΰμε σάν άνθρώποι.
Σκέψου ττώς εΤν' ή χώρα τους, στήν άκρη τού ττλανήτη
καί κάναν όττλοστάθΊο πυρηνικό την Κρήτη.
Άς ττάρουνε τσί Βάσεις τους, τα ΝΑΤΑ καί τα ΒΕΤΑ
νά ψύγουν άττό τό νησί, γιαιτ! δέν ττάνε ντρέτα.
Ή Κρήτη θέλει καί ζητά παγκόσμια ψιλία
μά, ένας μέ δέκα ττολεμά γιά την ελευθερία.
Συνταξιοΰχος τοϋ ΟΓΑ έβγαλε τό τροπάρι
Άριοτοτελης ,Κατσιρτής, Κρής, άττό τ' Άντισκάρι.
διακοσμητικη
Τηλ. 287.670
ΚΙΝ)ΘΕΑΤΡΟΝ ν
ΑΣΤΟΡΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ
4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976
ΩΡΑ 9 μ,μ.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Φ.Κ.Ο. «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ
ΤΟΥΑ' καί Β' ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ:
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
5ΤΆΚ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ
Κ Λ11 ΤΟ ΜΟΜΑΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ίΤΟιΕΡ ΜΗΤΣΟΣ
"Ενα έπαναστατικό προΐόν άπό φρέσκο χωριάτ
— κομματιαοτό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΠλατεΤα ΔασκοΛογιάννη
ικο
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιδάλλον
|_____
Κι;ΝΤΡΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Μετά την αττοδοχή των
προτάσεων τοΰ Δημοσιογρά
φού κ. Μανόλη Δουλγεράκη,
άττό τό Δ' Κρητολογικό Συ-
νέδριο, ττροωθεΐται ή ίδέα τής
δημιουργίας ενός προτύττου
Κέντρου Έρευνών τού Λαϊ-
κοΰ Βίου καί Πολιτισμοΰ της
Κρήτης μέ την έτπκείμενη δή
μιουργία άναγκαίου ίδιωτι-
κοΰ Φορέα. )
Καλείται σήμερα ή ίδιωτι
κή ττρωτοδουλία νά άγωνι-
στεΤ γιά τή διασώση τής Λαί
κης καί Πνευματικήν μας
κληρονομίας, έττειδή τό έττίση
μο κράτος άδιαφορεϊ. Μέ 6ά
ση την σκέψη αύτη, προχώ¬
ρει ή ίδέα τής δημιουργίας
μιάς έκτΓθλιτιοτικής έταιρί-
ας Λαογραψικών Έρευνών
καί 'Εφαρμογών στήν Κρήτη
ττού θά έττιδιώξει την Τδρυση
Κέντρου τ} Ίνστιντούτου προ
ορισμένου νά λειτουργήσει ά
νεξάρτητα άττό τό Πανεττι-
στήμιο μέ την αύτονομία ττού
θά τού έξασΦαλίσει ή ττροε-
λευσή τού άττό τόν Ίδιωτικό
Φορέσ.
Μουσικη
Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΜ ΚΡΗΤΗ
ΣύμΦωνα μέ πληροφορίες
μας, ό σνμτΓΟΓτριώτης μουσι
κοσυνθέτης Γιάννης Μαρκό¬
πουλος, έτοιμάζει μεγάλη
καλλιτεχνική έξόρμηση στήν
Κρήτη.
Στήν έξόρμηση αύτη θά
λάβουν μέρος δλοι οί έρμηνευ
τές τοθ Μαρκοπούλου (Ξυλού
ρης, Γαργανουρακης, Νικολά
ου, Αλεξάνδρα, Χαλκιάς, Σι
δηρόττουλος, κλπ.), καί θά
τραγουδιστοθν οί γνωοτές έ
ττιτυχίες τού Μαρκοπούλου
καθώς καί καινούργια καλλι¬
τεχνική δουλειά πού θ' άκου
στεΤ γιά ττρώτη φορά, στήν
Κρήτη.
ΔΓΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοθν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
"Ενας νέος έζελισσόμενος λυράρης
ΑΑΕΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
«Νά διατηρήσωμε άμόλευτη την Κρητική Μουσικη»
Ή Μουσικη της Κρήτης, εΤ
ναι ή εκφράση τής λεδεντιάς
καί της άγνότητας της Κρη-
τικής ψυχής. Είναι ή κληρο-
νομιά, πού όφείλουμε νά την
κρατήσουμε άμόλευτη καί
ζωντανή, όπως μάς τταραδόθη
κε. "Οπως δημιουργήθηκε
κα! διαμαρΦώθηκε στά ματω
μενά χώμοπ-α τοΰ νησιοΰ.
Πρός αυτήν την κατεύθυν-
ση, έντείνει τίς προσττάθειές
τού ένας νεαρος Κρητικός
καλλιτέχνης. Ό Άλέκος Πο-
λυχρονάκης.
Ό Πολυχρονάκη^ ξεκίνη-
σε την Κρητική μουσικη, άττό
μιά άτέλειωτη νοσταλγία,
γιά την ίδιαίτερή τού ττα-
ΟΟΡΕΣΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
(ΧΟΡΕΥΤΗΣΟ ΙΔΙΟΣ)
ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
τρίδα, δταν δρισχότανε μα-
κρυά άττό τα χωμοττά της.
Γιά τόν Πολυχρονάκη, δέν εί
ναι ή λύρα έττάγγελμα. Είναι
μεράκι. ΕΞΤνσι ή ϊδια ή ζωή
τού.
Την λύρα την ξεκίνησε ά-
ττό ένα τυχσΤο γεγονός. Άπό
ίνα δώρο κάττοιου θείου τού,
σέ μιά γιορτή τού. Άπό τα
«γρατζουνίσματα» στίς έλεύ
θερες ώρες. Σήμερα, σκορ-
ττά τό κέφι καί την λεδεντιά
στό Κρητικό Κέντρο «Άρε-
τοΰσο», δττου ττολλοί νέοι κά
θε βράδυ, ξεΦεύγοντας άπό
τα «ήμίφωτα της άκολασί-
ας», γυρνοΰν στήν Κρητική
τταράδοοτι μέ τή λύρα τού
Πολυχρονάκη.
Γιά τόν Πολυχρονάκη, ή
μουσικη τής Κρήτης είναι
μιά: Ή γν/ήσια, ή χωρίς ττει
ραματισμούς, έττεμδάσεις
καί άκρότητες. Γι' ούτον ΰ-
ττάρχει μόνο ό γνήσιος στΐ-
χος, ή μαντινάδο:, ή εκφράση
τής ττίκρας, τής χαράς καί
τοΰ ερωτα, ή λεδεντιά.
Μέ την εύκαιρία τής συζή
τησής μας, ό Άλέκος Πολυ
χρονάκης μάς λέει:
— «Πρωταρχικός μου σκο
ττός, είναι, νά ψύγουν άττό
δώ ΙκανοτΓοιημένοι οί έττισκέ
τττες μας, καιί ίδιαίτερσ δταν
αύτοι είναι νέοι. Γιατί στούς
νέους άφέθηκε τό 6αρύ χρέ-
ος: Νά διατηρήσουν τή ζων¬
τανή Μουσικη μας κληρονο-
μιά. Καί ττάνω σ' αύτό, ττρέ
πει νά δοηθήσουν δλοι οί υ
ττευθυνοι. Έπιτρέττεται ό Ρα
διοφωνικός Σταθμός τού Η¬
ρακλείου, νά εχει μόνο μισή
ώρα την ήμέρα Κρητική Μου
σική»;
Ό Πολυχρονάκης είναι ε¬
νας νέος καλλιτέχνης, ττού κα
θημερινά άνεδαίνει, μέ την
άξία τού καί την άφοσίοοση
στή λύρα τού. Ό "διός, μάς
λέει:
— «Χρωοτώ πολλά εϋχα
ριστώ σ' αύτούς πού μέ 6οή
θησαν. Τόν Όρέστη τόν Σαρ
ρή, τόν Σκορδαλό καί τό
Γαργανουράκη μέ τούς όττοί
ούς καί συνεργάστηκα».
Κ ι* ή κουβέντα σταματά
γιά νά πάρει ό Πολυχρονά¬
κης τη λύρα τού καί ό 16χρο
νος σννεργάτης τού Μιχάλης
Φραγκιαδάκης, τό λοοοΰτο.
'Αλήθεια, ή μουσικη μας
τγαράδόση, ανασταίνεται κά-
θε βραδυά στήν «ΆρετοΟ-
σα». Καί δέν θά ττεθάνει ττο
τέ, δσο ύττάρχουν νέοι άν-
θρωποι, νέοι Κρητικοί νά
την άγαττοϋν. Ό Πολυχρονά¬
κης καί ό Φραγκιαδάκης, εί¬
ναι άττ' αύτούς τούς Κρητι¬
κούς.
ΤΑ ΔΙΑΖΥΠΑ
• Συνέχ. «πό την Σ«λ. 1
ναλυτικ&3τερα ττοσοστά.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΥΠΩΝ.!
1972 — 1973: ττοσοστό 4,
45%
1973 — 1974: ττοσοστό 7,
55%
,974 — 1975: ποσοστό 10,
12%.
Δηλαδή ή τταρουσιαζόμενη
αθξηση κατά χρονιά σέ σχέ
ση μέ την ττροηγούμενη, ά-
νέρχεται σέ 3% ττερίττου! !
Κι' άκόμη μέσα σέ διάστη-
μα τριών χρόνων, (1972 - -
1975) ή αυξήση τού άρι-
θμοϋ των διαζυγίων άνηλθε
σέ 25,39%.
ΟΙ ΓΑΜΟΙ
*Λ*νν%Λ*νννιΛΛι
ΑΓΑΠΗΤΕ ΛΛΓ(ΊΓΗ
Μην ξεχνας δτι ή συνδρομή σου
€ΐναι τό οίκονομικό στήριγμα τής
ΑΛΗΘΕΙΑΣ..
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛ«©ΕΙΑ·
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΙΞΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
ΉΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
χή έπμέλ
ΉΦαίστου 18
ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΤΑθΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΝΩΣ
ΚΑΙ
ΛΡΙΛΛΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΙ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: *.30 μ.μ.
ΛΡΙΛΔΝΗ 7.30 μ.μ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
ΤηλέΦωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδωνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
Στήν Κρήτη, τταντα τταί-
ζουν κάττοιο ρόλο τα έθιμα
καί οί ττρολήψεις. "Ετοί, κα
θαρό άττοτέλεσμα των ττρολή
ψεων, είναι ή μείωση των γά
μων τίς λεγόμενες €δίσι.-
χτες χρονιές».
ΚατΓα τα δλλα χρόνια δ-
μοος, ό άριθμός των γάμων
κυμαάνεται στά Τδια ττερίττου
έτππεδα μέ μιά μικρή (γύοω
στό 1%) αυξήση κατά χρο¬
νιά.
ΟΙ γάμοι τα τελευταία χρό
νια στήν περιοχή ττου άναφέ
ραμε, ήσαν:
1971: γάμοι 1525
1972: γάμοι 1027
(ΣΗΜ.: τό 1972 ήταν δίσε-
χτο).
1973: γάμοι 1560
1974: γάμοι 1580
1975: γάμοι 1600.
ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΟΙ αΰξήσεις των γάμων
στίς τταραπάνω χρονιές ε-
χουν ώς εξής:
Συγκρίνοντας τό 1971 καί
τό 1973 ποορουσιάζεται αυ¬
ξήση κατά 1,63%. Τό 1973
μέ τό 1974: Αυξήση κατά
1,28%. Τό 1974μέτό 1975:
Αυξήση κατά 1,26%.
Δηλαδή, ή αθξηση των /ι
νομένων κατά χρονιά γάμω»*
είναι εντελώς Φυσιολογικη
καί έχει κάττοια σχέση μέ
την μικρή αυξήση τοΰ ΐΓληθυ
σμοΰ, σέ άντίθεση μέ την
καλτταζουσα αυξήση των δια
ζυγίων.
(Στό έττόμενο ή συνέχεια)
ΡΩΣΙΚΗ ΠΓΟΡΠ
Ή τεχνολογία τοθ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τ€χνολογία τοθ πόσμου, τώρ^ κσί
στήν Κρήτη.
• Ί'υγεΐα — Τηλεοράσεις — Ραδιόφωνα
—Άνεμιστήρ€ς.
• Πλυντήρια—-Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
Ήλεκτρικές οκοθπες — Ήλεκτρικές
έίς—-Κουδούνια.
• Φωτογραφικές κοί κινηματογραφΐ-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυαται ή τβχνική τής ξνωσης
£οβιετικών ^οσιολιστικών £| ημοκρα-
τιών.
Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤθΑΙΑΚΗΙ
ΚαλοκαιρινοΟ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
άναιβυκτικά
Ι
τό νερό τής πηγης «ΛΕΝΤΑ» στό ποτιίρι σας
Δΐαύγεΐα: τελεία
Γεύση : εύχάριστη
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ - ΛΕΝΟΝΑΔΑ - ΓΚΑΖΟΖΑ - ΜΠΥΡΑΛ ■ ΣΟΛΑ
ΤΗΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 221.905
Κι' έγώ προσθέτω: ... καί τταθλα ή μάλοντττΜϊί
6λ«!.... (ΛινΌτύτιη: ττροσοχή, νά μην προσθέσης στό
όδσντόφωνο τής λέξης κανένα... λαρυγγόφωνο, γιβΓ'
τότε θά γίνη. . τής Φρειδερίκης, πού λένε)
Φ Δέν ξέρω άν θυμάστε έ"ν«α άττό τα πολιτικά πρόσο».
ττα ή μάλλον... προσώττατα, ττού συνεργάστηκαν μέ
τή στρατιωτική δικτοττορία. *Ηταν ό «καθη·/ητής» Δ.
Τσάκωνας.
Αύτός λοιττόν ό κύριος, (κι' έδώ κανονικά χρειάζον
ται είσαγωγικά), σ' ένα τελευταΤο τού βιβλίο γά
τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα ταλμά, ό άδιάντροττος
(άθεόφοβος ττώς νά τόν πεΐς άφοΰ είναι Μασώνος;)
νά ρίχνει κάτι αίχμές κατά τού Ελευθερίου Βενιζέ¬
λου.
Τί νά σού ττη κανείς πνευματικέ λακέ, άδιάντρο-
ττε, 6λάκα, άνιστόρητε, άγνώμονα., καί... μαλακέ; Μδ-
νο έτοΰτο: Διαφέρεις άττό τούς Τσάκωνες, γιατί έσύ.
τα τσάκωνες!.
β Ό πραξικοττηματίο- Λσδάς — έγραψαν ο! έφημερί-
δες — θά μττή στό Ρυθμιοτικό γιά νά κάνη βιοψία
Κι' £νας ττού όχουσε δτι γίνωνται ένα σα>ρό δοφρυ-
θμίσεις στήν ττρώτη θέση τού Ρυθμκττικου, γιά νά
διατΓΐστωθή ή ΰτταρξη τυχόν κακοΰ, εΐττε:
— Γιά κύττα ψίλε μου, θά κάνουν 6ιοψία, σ' αυ¬
τόν ττού δσους σκότωνε δέν έκανε ουτε... νεκροψία!
Σωστό, άλλχχ τότε ήταν χούντσ, ένώ τώρα έχομε..
Δημοκρατία, 6χι... άστεΤσ.
β Κάττοιος ρωτοθσε τόν σννομιλητή τού, γιά τή δί-
κη των βασανιστών τής Χοροφυλακής, "π-ού θά γίνη
μέσα στό δεύτερο δεκαήμερο τού Όχτώδρη στά Χα¬
νιά: * Η
— Μέσα στούς κατηγορουμένους θά είναι καί τό..
λουλουδι;
Γιά δσους δέν κατάλαβαν έξηγώ: Ρωτοΰσε ό άν-
θρωπΌς γιά ι όν Τριαντάφυλλο Πεχυνακη, ττού εΤνσι
κυριολεχτικά λουλουδι, δηλαδή... δνομα καί... πρσ-
μα!...
Καί μάλιοτα άττό τα ίδισίτερα... εύώδη λουλούδισ,
γιατί δττως είναι γνωοτό... μύριζε ττάροπτολύ. Τόσο,
ττού ή ττολλή μυρωδιά τού, μετχχΓτρετΓΟτανε σέ... μττό-
χαί... *
• Η... έτταναλάμψασα «Φλόγο» ττροκϊ—άθησε νά α¬
παντήση ανώνυμα, σέ συγκεκρψένα ττράγματα ττού
της εγραψε άττό ένυττόγραφη ύττεύθυνη θέση ή έΦημε-
ριδα μας. Δέν τα κατάφερε δμως, γ,ατί όπτλουστατα
ή γράφη εΤνα, -.ό δύσκολη άττό την ά«4γνωση
Τώρα θά μου ττήτε γιατί δέν της τα ξαναλέμε άπό
την .δια θέση. ΆτΓλούστατα, καθένας τταίρνει τή θέ¬
ση ττου τοθ άξίζει. Τί νά κάνωμε αλλο αττό τοθ νά
την... άντ,μετω—ίσωμε ε0θυμα αψοθ κ,. έ τ τ6σο
λασαμε ,μέ τα γραφόμενα της;
Πάντως αν θέλει — καί μπορεΤ — ή «Φλόγο» νά
την αντιμετω-ίσωμε σοβαρά, θά πρέπη νά μ.λήση έ-
νυπογραφα καί νά μάς ττεϊ ττρίν αττ' δλα — έττ' εύκσι-
ρια — ττοιοί εΤνα, ο!... καντηλανάφτες ττού προσττα-
θουν νά την., άνΰψουν. Δ.αφορετικά μέ κείμενα Π
μάλλον... κακώς κείμενα σάν τό -ερασμένο, θά μένη...
μεταξετοοστέα οί δέ... έρασ,τέχνες κοΙνττ1λανάφτες^ης
θα μας ττε,σουν δτι εΤναι... άνε-ίδεκτο. μαθήσεως
Πάντως, καί τταρά τό γεγονός, έγώ Ιχω διαθέση
νά τους... δωσω κ.' αλλο μάθημα, μετα τό -ροχβεσ.-
νό τους... πάθημα...
^,.,,,,, Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
«1Π/ΗΙΤΕ
(«01 ΛΈΜΟΜΛΟΙ»>
Στόν "Αγιο Νικόλαο
Τό ττολυτελέοτερο
Έστ ιατόριο — Μττάρ
τής Κρήτης
%
"Ρνα εντελώς εύρωτταΐκό ττεριβάλλον
μέ έλληνικές τιμές.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ &
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΒΟΑΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΡΟΔΟ &
Σ' ΟΑΗ
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
4 ΟΚΤηΐΡΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Μ ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΑ
ο παλμοσ της κρήτης
«Κρίμας την αίγα...»
ΤΟΜΕΡΑΣΤΡΙ καθισμένο,
τηχνω στό καστροχάρακο λυ
ττοθυμοΰσε στό χαραμα τσή
μέρας καί τα τελευταία ά-
(ττρα ξεψυχουσαν κι' αύτά.
Ό ήλιος σμαραγδένιος, γυα
λοκοποθσε στήν λουλακιά θα
λασσα τσ' Άρβης καί χρύσω
νέ ττρώτα τή κορφή τού Κ ε
ράτου καί ιμετά δλο τόν κά-
μττο, τή θάλασσα καί τα μου
ράγκχ, ώς τοΰ'Κουδουμά. "Ε
να κοπάδι πέρδικες κακάρι
σαν στήν χωματερή καί με-
τά χύθηκαν στόν άέρα καί χά
θηκαν στό ρυάκι τού Σαρακη
νού. Οί ττρώτοι ττοτιστάδες
φάνηκαν καδαλάρηδες νά κα
τηφορίζουν στίς Βόλιτες. Κ ι*
έγώ μέ μιά δούργια στόν ώ-
μο κα( μιά μακρά διχαλό-
όεργα στά χέρια, εΐχα ττάρει
τό γιδοστράτι ά—ό την Φλέ-
γ«χ γιά τό Καστρί.
Καθώς κατηφόριζε καμάρω
να τσοί κατσικρεδάτους ττού
εΤχαν σφιχταγκαλιαστεΤ μέ
τα δέντρα, κσί οί μερθιές κι'
οί δεσττολιές ήσαν τπά άνθι-
σμένες καί μοσκοβολούσε ό
τότΓος. "Ενα σύθαμπο τα ά
σημένια φύλλα άττό τσ' έλιές
πού δροσοπετοΰσαν καί κα-
τα γής τό χορτάρι καί τα ά
γριολούλουδα έττνιγαν τσ' ά-
στιδίδες, τσοί σχούλους καί
τσοί σκοίνους. ΟΊ άστταλάθοι
ήσαν ανθισμένοι κα! οί άκονι
ζές καμάρωναν καταττράσι-
νες
Πέρασα τό μετόχι τού
Μακρυγιωργάκι, χτύπησα μέ
την οιχαλοβεργά μου τα χρυ
σοκίτρινα φύλλα αττ' τ' άφρά
τα, ερριξα μίαν αττοβουσχιτή
καί σφυρίζοντας ττάλι ττήρα
τ' ανεβόλεμα νά φτάσω στό
Καστρί. Τό δλέμμα μου ττλα
νιώταν καί καμάρωνε άλλοτε
την σοδειά των χαρουτπών
καί άλλοτε την λουλακιά θά
λασσα ττού κόχλαζε στό Μαρ
τιάτικο ττρωΐνό. Οί θόρυδοι
τσοί μέρας μ' ένα δουητό
σον τραγούδι άττό κάττοιο κ5
σμο ιμακρυνό έρχόταν στ' αύ
τιά μου. *Ηταν τό χτυττοκάρ
δι τοή γής. "Εσμιγε τό σψύ
ριγμα άττ' τα σεκλέτια των
εργαζομένων μέ τό άδιάκοττο
θρόϊσμα των φύλλων, τό σννε
χές μουρμούρισμα των κυμά
των στήν άμμο, μέ τό κελάϊ
δημα τού άτσέλεγα καί τό κα
κάρισμα των ττερδίκων.
Σέ λίγο λαχανιασμένος ί
ψτασα σ' ένα κέδρο φυτρωμέ
νο στόν ίσκιο μιάς χαρου-
τπάς, ττάνω στό σύνορο τού
χωραφιοΰ μας. Άπόθεκα κα-
τά γής την διχαλόδεργα, ξε-
κρε,μασα την δούργια άπό
τόν ώμο καί ξαττλώθηκα στ,ήν
ρίζα τού κέδραυ. Βρισκόμαυν
τώρα στά ττοδια τοθ Καστρο
χάρακου καί εΐχα δάλει γαά
άντιστήριγμα τό σοκολάτί
ττου μιά μυγδαλιά. Έδγαλα
γουλίδες καί κάττου - κά-
του ττεριτρυγυρισμένο μέ άρ
μέ την άξιοθαύμαστη στέρνα
κορμό τού κέδρου καί μαζι μ'
αυτόν νόμιζα ττώς σήκωνα
στόν ώμο μου καί ολο τό Κα
στορχάρακο. Ριζιμιό χαράχι
τό κρουσάτο κεφαλομάντηλο,
τό άπόθεσα σέ ένα φουνταζί
μερθιάς. Μηχανικά εθυσα την
γάμττα μου, σκούτπσα τόν Ι
δρώτα άπό τό κούττλο καί
μετά ττηρα ν' άνοίξω την
βούργια νά κολατσίσω. Ό' ή
λιος πιά εΐχε 6γεΐ δυό μγτό
για απάνω αττό τα χωράφια
τσ' Άρδης κι' οί δάρκες φαί
νονταν κοντά στήν Άρμίνό
ττετρα νά έπιοτρέφουν άπό
τό ξεροκάμπι πού μάζευαν
τα δίκτυα τους. Κόσμος κα
τέδαινε στήν άκροθαλασσιά
καί καρτεροΰσε τσοί δάρκες
νά φτασουνκατ ν* άγοράό-ουν
ψάρκχ. Ένα Φορτηγό φάνηκε
στοΰ Μανέτα τόν μαγατζέ
καί σύκωνε σύννεφο τή σκό-
νη, ερχόμενο πρός τού Κοντο
γιάννη τό Ρυάκι.
Άνασηκώθηκα λίγο, έδα*
λα κεραμύδα τό χέρι στό κου
τελο, άνέκοψα την άναλα-
μττή τού ηλίου καί τό γνώρι
σα. *Ηταν τού ΛΛαντωνικολή
τού Δημήτρη. Σέ λίγο ά-
κούγονταν καί τό μεγάφωνό
τού ττού έτταιζε μιά κρητικιά
κασέττα τοΰ Σκουλα. Θεέ
μου τί γλύκα πού δίναν στ'
αύτιά μου οί ήχοι τσή λύρας
τού καί ττόσο τταθητικά έδγαι
νέ τό «Άχι σοΰ λέω» καί τό
«δπας κοττελιά μου». Ποία
φωτία τόν έκαιγε δταν τρα-
γουδοΰσε καί τί σεκλέτια εΤ
χε δταν επαιζε αυτόν τόν ά-
σιγανό σχοττό!..
Σέ λίγο τ' αυτοκίνητο 6ρι
σκόταν στοΰ Κοντογιάννη
καί άκούονταν καθαρά τώρα
ττιά ό σκοτΓΟς καί τό τρα¬
γούδι νά λέει: «Όλα τα ξε
λησμόνησες μά μιάς αυτής
θυμήσου... άϊντες, άΐντες, μά
μιάς αυτής θυμήσου!... Όν
τας σέ φίλουν κι' έλεγες, νύ-
χτα 'ναι καί κοιμήσου.'».
ΕΤχα μερακλωθεΐ κι' έγώ
μαζί τού. Σήκωσα τόν τσοθ-
κο μέ τή ρακή καί την στράγ
κισα στό λαρυγκι μου. Σκέ-
φτηκα τότε —ώς δέν ύπάρχει
κάτοικος τσή ΚΡΗΤΗΣ, ά-
ττό την μίαν άκρη ώς την άλ-
λη, άπό την Γραμττοΰσσα,
ώς τό Τοττλοθ, ττου νά μην.
είναι ΜΕΡΑΚΛΗΣ καί ΣΕΒ |
ΤΑΛΗΣ. Τότε μούρθε καί Ι
στό μυαλό ή Φράση τού Γέ-
ρο - Βρακά, δταν γιά πρώτη '
Φορά -ρωτο εΐδε την Κρήτη
μέσα άττό τό καραδι: «ΠΑΝ
ΤΕΡΜΗ ΚΡΗΤΗ! Ν" Α-
ΣΟΥΝ ΓΎΝΑΙΚΑ, ©' ΑΧΕΣ
ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ·
ΜΑ' ΣΑΙ ΝΗΣΙ, ΚΑΚΟ-
ΜΟΙΡΑ...». (Ό ΚαττετάνΜι
χάλης, σελ. 403).
Τό αύτοκίνητο σέ λίγο, πό
κώλωνε στόν Σκούρο κι' ίπα
ψε νά άκούγεται ό θόρυδος
καί ή μουσική τού. Ή ρακή
εΐχε δράσει τα σωθηκά μου
κα! ξεοίττλωσα τα λεμονόφυλ
λα, ττού εΐχα τνλιγμένα δυό
κομμάτια δραστή αΤγα καί
την πελεκοΰσα μέ τα δόντια
μου. Την εΐχε σψάξει οψές ή
μάννα μου καί ήτανε τού Ρα
Φτάκη. Την εΤχε πουλήσει
γιά νά πάρη λέει ένα προικιό
τση κόρης τού. Μιά μηχανή
τού χεριοΰ. θυμήθηκα ττού εΤ
χά καί άπαστολιές, σέ ένα
σακουλάκι καί ένα ξερό κρομ
μύδι καί τα έδγαλα κι' αύ¬
τά. Τό κρομμύδι τό χτύττησα
κατά γής, σϊ μιά πέτρα καί
άνοιξε στά δυό. 'Ενας σκύ-
λος γαύγισε κείνη την ώρα
καί μιά Φωνή άκούστη κάτω
στό ρυάκι: «Σέ, τταντέρμε,
σέ...». Γνώρισα τή φωνή, ττώς
ήταν τού συμπέθερου τοΰ
Ζαχαριά. Ά—ό κότπ-ου θά έρ
χόταν καί σκέφτηκα νά τόν
περιμένω. "Αφησα στά λεμο
νόφυλλα την κοκκάλα τσ' αί¬
γας κα! μέ τα λιγδωμένα δα
χτυλα έστριδα τό μουστάκι
μου καί προστταθοΰσα νά κα¬
τα—ιω την τελευταία μπου-
κιά. Άνεγογύρεψα τό πακέ-
το μέ τα τσιγάρα. Τό δρήκα
μαζί μέ τα σττίρτα, στήν τσέ
πή τού ποκαμισοΰ, ττού ήτο
νέ ξέζωστο καί ξεκούμπωτο.
Έδαλα ένα στό στόμα καί
τό ρουφοΰσα ναργιλέδικα καί
μερακλωτά νά πάνε κάτω τα
φαρμάκια.
Κόντευε τώρα ττιά ό συ-
μττέθερος νά φτάση. Ό σκύ-
λος καθόταν δίττλα μου, 6εί-
χνωντάς μου την κόκκινη
γλώσσα τού έπιδεικτικά καί
κουνώντας την ούρά τού φι-
λικα. ΕΤχε έρθει πρώτος αύ
τος κι' έγώ τόν καλωσώρισα
τΓΐάνωντας ίνα κόκκαλο καί
πετώντας το ττιό ττέρα, δεί-
χνωντοις αίσθημα φιλίας γι'
αύτό τό ζωντανό. Ξεττέζεψε ό
σνμττεθερος άττ' τό χτημα καί
σέρνωντάς το άττό τό χαλινά
ΜΙΚΡΟΙ
"ΚΛΕΦΤΕΣ,,
ρι, μ' έπλησίαζε προτείνων-
τάς μου τό δεξί τού χέρι γιά
χαιρέτημα:
— Μωρέ καλώς τόν συ-
μττέθερο! *Ηντα κάνεις, πώς ι
τα περνάς, ήντα γίνεσαι! ! !
— Καλά με, χαιρετώ σε!
Έσύ;
— 'Επαε τταιδ! μου, δλα
τ* άποκτας μέ τή δουλειά καί
μέ τό μόχτο. "Α δέν δουλέ-
ψεις, δέν έχεις νά Φάς.
ΕΤπε γιά φαΐ, θυιμήθηκα τό
κρέας, καί σκόττευα νά τού
ττώ, τό «ώρίστε νά Φάμε αΤ-
γα δραστή». ΑΛά ό σκύλος
έκμεταλλεύτηκε την ώρα ττού
χαιρετιούμασταν, άρπαξ^ τό
κρέας, καί άει στό καλό! ! !
Μόλις τό άντιλήφθηκα έσκυ-
ψα κάτω, γέμισα τσοί χεροθ
κλες μου τσουρλσυς καί έτρε
χά νά κυνηγήσω τό σκύλο,
δρίζοντας αυτόν καί τ' άφεν
τικό τού. Όπως ετρεχα, δ-
μως, σκόνταψα κι' Ιπεσα κά
τω. Τό χτύπημα τού άγκώνα
μου στά χαλίκια, μου μούδια
σε τό στόμα καί... ξύπνη-
σα! ! !
Όταν σννήλθα καλά, δρ-
παξα τό γιακά άπό τίς μτπ-
τζάμες μου, τόν τράβηξα δυ
νατά, τόν ξέσκισα! ! "Εσνρα
Τσια στό παράθυρο, άνοιξα
τα μττατζούρια καί κύτταξα
τόν ούρανό.... Φαίνονταν μδ-
νο τό Βορράστρι άσάλευτο.
Παγωμένος άγΐρας τουρτούρι
ζε τα ττάντα καί ψιλόδρεχε
κι' δλας. Δάκρυσα καί εΤπα
μέ ττόνο 6αθύ, δγαλμένο άττό
τ' άκράνυχα μου:
«ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ; Κρίμας
την αΐγα! ! !».
ΓΙΩΡ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
Κοζάνη
«'Εκλεψα γιά πρώτη φο¬
ρά, δταν ήμουνα περίπου 8
χρονώ, Ινα δακτυλίδι άπ' αύ
τα ττού δρίσκαμε τταλιά
στό ΡΟΛ. Οί γονεΐς μου μέ
χτύττησαν άσχημα, άπειλών-
τας με ττώς άν τό ξανακάνω
θά μέ ττάνε στήν Άστυνομια.
Λίγο άργότερα έκλεψα τό
χρυσό σταυρό μιάς θείας
μου. Μέ χτυττήσανε ξανά καί
μέ ωδήγησαν μέχρι την ττόρ
τα τής 'Αστϋνομιας, δττου τό
μόνο ττού θυμάμαι, εΤναι ότι
ένοιωσα μιά φριχτή αίσθηση
μοναξιάς. θάμουνα κοντά ΤΙ
χρονώ, δταν χαθήκανε άττ'
τό σττίτι μας λεφτά. Μιά όλά
κερη νυχτα μέ χτυττουσανε
γιά νά ομολογήσω την ττρά-
ξη μου καί ν' άττοκαλυι)κο τό
μέρος πού τάχα κρύψει....
Καί γώ. όμολογοΰσα κι' ά-
τΓθκάλύτΓτα την κρυψώνα, γιά
νά γλυτώνω τό ξύλο, δση ώ¬
ρα κρατοΰσε τό ψάξιμο, ττε-
ριμένοντας μέ τρόμο τόν έπό
μενο γΰρο, ποΰξερα δτι θάρ
χονταν τγιο αγριος, άφρΰ όμο
λογοΰσα κάτι ττού δέν εΐχα
κάνει... "Ένοιωθα σά σκυλί,
έρμαιο στό σαδισμό των με¬
γάλον».
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Χρειάστηκε νά περάσει
άρκετή ώρ3/ ώσττου νά συνει
δητσττοιήσω δτι ή ίστορία
πού μέ χαμηλή φωνή μοΰ διη
γιώταν ή νέα έκείνη γυναίκα,
δέν ήταν δημιούργημα μιάς
άρρωστημένης φαντασίας
'Αναρωτήθηκα δπως σίγου
ρα άναρωτιέστε καί σεΐς, άν
είναι δυνατό νά ύττάρχουν γο
νεΐς ττού ν' άκολουθαΰν τόθΌ
λαθεμμένους δρόμους διατται
δαγώγησης. Μά, φίλίς μου
καί τό δτι τό τταιδ! ΦΦάνει
στό σημεΤο της κλεψιάς, δεί-
χνει δτι τ|δη εχουνε γίνει τρο
μερά τταιδαγωγικά σφάλμα
τα. Άλλοιώς τό τταιδί, δέ
θάνοιωθε την άνάγκη νά τρα
δήξει την ττροσοχή των 5λ-
λων μ' αύτό τόν τρόττο. Για-
τί ή κλεψιά σ' ένα τταιδί, εί¬
ναι ή σαφώτερη ένδειξη, δτ«
τό τταιδί νοιώθει μόνο καί πά
ραγκωνισμένο κα! οί ένέργει
ές τού, είναι συνέττεια τής άρ
ροχΓτημένης ψυχης τού.
ΕΚΔΙΚΗΣΗ
■ "Η ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΙΑ;
Ή σύγχρονη «Ιυχολογία,
θεωρεΐ δτι «κλεδει αύτός ττού
νομίζει δτι τόν κλέδουν».
Τό τταιδί κλέδει γιιχτί ττιστεύ
εί ότι οί γύρω τού τού κλέ¬
δουν την άγάπη ττυύ δικαιοϋ
ται. "Ετσι, ή μέ τίν πράξη
τού έλττίζει νά τροΛ^ήξει την
προσοχή καί τό ενδιαφέρον
ττου τού λείπουν, ή δντος ή
προσωττική άξία τού, εντελώς
διαταραγμένη, εκδικεΐται υ-
τΓοσυνείδητα άττό τή μιά σύ
τούς ττού τούκαναν κακό στε
ρώντας τού την άγάπη τους,
περιμένοντας τή δίκαιη τιμ»'
ρία τους, άττό την άλλη τόν,
έαυτό τού ττοθταν άνίκανος
νά κερδίσει κάτι τόσο, άπλό,
γιά τα άλλα τταιδιά.
ΤΙΜΩΡΙΑ
"Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ;
Όλα αύτά δέδαια, άφο-
ροΰν τταιδιά μιάς ήλικίας τέ-
τοιας, τγου νά τους έπιτρέττει
νά καταλαδαίνουν την ττρά-
ξη τους. Τό παιδί που κλέδει
καί ξέρει πώς πρέπει νά
κρύψει αύτό ττουκλεψε καί ν'
άρνήθεΐ την ττράξη τού, κάνει
συνειδητά τό έπιχείρημά τού.
Σ' αύτη την ττερί—τωση κι'
έφ' όσον οί γονεΐς είναι άπό
λυτα σίγουροι δτι τό παιδ!
έκλεψε, θά ττρέπει ξεκάθαρα
νά τού ποΰν δτι πρέπει νά
ξαναττάει τό άντικείμενο στή
θέση τού, μέ τέτοιο τρόπο ώ
στε νά μή τοΰ «λφήσουν τό
περιθώριο νά τούς πεΐ ψέμμα
τα. Άφου έπιστρέψει τό κλεμ
μένο άντικείμενο, θά ττρέττει
νά τοΰ έξηγήσουν δτι δέν
ττρέττει νά έτταναλάδει την
ττράξη τού, άττοφεύγοντας
νά τό ταπεινώσουν. Άκόμα
είναι σίγουρο πώς Ιφτασε ό
καιρός, νά σκεφθοΰν, δτι ί-
χουν ά—ομακρυνθεΐ ττολύ άπ'
τό παιδί κι' δτι ττρέπει νά
τοΰ δώσουν ττερισσότερη
στοργή, γιατί νοιώθει μόνο
καί δυστυχισμένο...
Σέ ήλικία ττιό μικρή, γιά
παράδειγμα παιδία ενός,
δύο, ή τριών χρόνων, παίρ-
νουν μερικές φορές πράγμα-
τα ττού δέν είναι δικά τους.
Αύτό δέδαια δέν είναι κλε¬
ψιά, γιατί τό παιδί δέν ξέρει
τί ακριβώς είναι δικό τού ή
ξένο. Σ' αύτη την περίτττω-
ση, δέν θά πρέπει νά δώσετε
στό τταιδί νά καταλάδει δτι
κάνει κάτι κακό. 'Εξηγήστε
τού μόνο, δτι τό παιχνίδι πού
τΓήρε, δέν είναι δικό τού κι'
δτι στό στπτι έχει τα δικά
τού που είναι πιό καλά...
Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΕΤΕ
ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΤΕ...
Φίλες μου, άν κάνετε τα
λάβη των γονιών τής γυναί¬
κας ττού μάς άφηγήθηκε τό
θλιδερό της δίωμα, νάστε σί
γουρες δτι τό μόνο ττοθχετε
νά κερδίσετε, είναι ένα παι¬
δ! μέ διαιωνισμένο ένα έλάτ
τωμα πού τα λάβη σας καλλι
έργησαν, γιατί είναι δέδαιο,
δτι τα άτομα πού συνήθως ά
κολουθοΰν αύτό τό δρόμο, εΐ-
ναι έκεΐνα ττού στήν παιδική
ήλικία τους, στερήθηκαν την
άγάπη καί τή σιγουριά...
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
Ποδόσφαιρο καί ...κατοστσρι
ΣΥΜΟΓΟΣ
ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΩΝ
Είναι πιά γνωστός στό
Ήρακλειώτικο κοινό ό «Σύλ
λογος Κρασοπατέρων». Ό
σύλλογος ούτος πού «ανα¬
καινισθείς καί δελτιωθείς»,
ξανάρχεται πάλι στό ττροσκή
νιο μέ την άνοδο τοΰ... ΟΦΗ
στήν Α' Έθνική.
Τα μέλη τοΰ συλλόγου έ-
φτασαν... αίσίως τα 30.
Πρόεδρος είναι ό κ. Γ. Σ. ή
Τύρναδος. Άντιπρόεδρος ό
κ. Π. Π. ή" Κένταυρος καί τα
μίας ό κ. Γ.Μ. τ) Καρτερός.
— Όλοι οί άλλοι, είναι
μέλη, μάς δεδαιώνει ό
πρόεδρος.
ΕΡ.— Κύριε ττρόεδρε, ύ-
ττάρχει είδικός χώρος γιά
τίς ονγκεντρώσβις;
ΑΠ.— Όχι. Χρησιμοττ-ι-
οΰνται τα καλά στέκια.
— Δηλαδή;
— Νά, γύρω στό Βαλιδέ
Τζαμί, άς πούμε.
— Κάθε πότε συνεδριάζε
τε;
— Κάθε βράδυ.
— Κι' οί άποφάσεις ττώς
τταίρνονται;
— Μέ τό κρασί. Κατανα
κ.
λώνουμε 5 κιλά ό καθένας κά
θε δράδυ.
— Φυσικά, τό ττερισσότε-
ρο τό καταναλώνει ό πρόε-
όρος. Έ;
— Ναί, άλλά κα! οί άλ¬
λοι σιγοντάρουν.
— Τί χρειάζεται γιά νά
γίνει κανείς μέλος τοθ Συλλό
γου;
— Νά... κατ αδροχθίζει
Λαί νά... ρουφά.
— Ύπάρχει καμμιά άπσ-
γορευτική... διατάξη;
— Ναί. Άπαγορεύονται
ΑΥΣΤΗΡΩΣ: τα γλυκά καί
ή ττολιτική.
— Καί στούς παραδάτες
τί ττοινές έτΓΐδάλλετε;
— Να... τποΰν 5 κιλά ττα-
ραττάνω καί νά φάνε... ένα τα
ψί γλυκά.
— Οί άποφάσεις ττώς λαμ
δάνονται; Διά μυστικής ψηφο
φορίας; ,|
—- Όχι. Διά βοής. Όλοι
μαζί φωνάζουμε.
— Πόσο κρατοΰν οί συνε
δριάσεις;
— Έξαρτάται άττό τό με-
ζέ. Γύρω στίς πέντε ώρες κα
τα μέσο δρο.
— Έκτός άπό τό κρασί,
τί άλλα... ένδιαφέροντα έχε-
τε;
— Είμαστε καί φίλαθλοι.
ΟΦΗτζήδες...
Κάθε Κυριακή, τταίρνουμε
τό ττανώ, τό μττουκάλι μέ τό
κρασί, καί τό μεζεδάκι καί
ττάμε γιά συμπαράσταση
στό γήττεδο.
— Τί έπαγγέλματα κάνε
τε;
— "Εχουμε χασάττηδες,
μανάδηδες/ κρασοπώληδες,
μττακάληδες, Ιναν παπά, ένα
δικηγόρο, έναν Τραττεζικό, έ
νόν ττεριτττερά, έναν έφημερι
δοττώλη κλττ.
— Κύριε ττρόεδρε,... για-
τρό έχετε;
— Πρός τό τταρόν, δχι.
— Άντε γιά σου. Καλές..
κρασοσυνεδριάσεις.
— Γιά σου καί σένα. Κ α
λά γραψίδια καί, ποθσαι, κα
λή σοδειά στά κρασοστάφι/
λα καί καλοχρονιά στόν Ο.
Φ,Η.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΗΛ: 289-589
ΤΣΑΊΝΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρός τούς γονεϊς καί μαθητές
ύποι)ηφΐους εΐ6ανωνικών]έϊετάοεων Λυκειων
Τ- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΧΑΙΝΗ μέ ^ν -λλανή τοθ ΈκπαιδευτικοΟ Συστήματος άπ6 τοθ ΣχολικοΟ ίτους 1977)78 (Έξετάσεις
γιά την είσαγωγή στά ΑΥΚΕΙΑ κσ^ ΧωΡ^ζ έξετάσεις είσαγωγή στά Πανεπιστήμια) ευρίσκονται στήν εύχάριστο θέση
νά σας άνακοινώσουν τα κάτωθι:
Ή άνάγκη προσφύγης στό Φροντιστήριο είναι παληά. Μαζί μέ αυτήν £χει παληώσει καί τό σύστημα της άντιμετωπίσεώς
της. Ή Φροντιστηριακή εκπαίδευση δέν παρακολούθησε την έξέλιξη' ϊμεινε στά ηαληά πρότυπα καί έγινε κατέστη μένο
Εμείς άντιδράσαμε στό κατέστη μένο. Καινοτομήσαμε. Φέραμε £να καινούργιο πνεθμα καί μιά νέα διάσταση στόν Φρον-
τιστηριακό χωρο. Δημιουργήσαμε κάτι νέο.
Φτιάξαμε ένα ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ άποκλειστικά γιά ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΠΉΣ ΤΑΙΕΠΣ. Υ"* ^ν είσαγωγή τους στό ΛΥΚΕΙΟ. Κ«1
άκόμη, καταργήσαμε την «μαζοποίηση» των μαθητών, γιατί σε&όμαστε την άγωνία τους, τίς άνάγκες τους, τούς κόπους
τους καί ύπολογίζουμε τίς δαπάνες των γονέων τους. Καταρτίσαμε 15μελτ) τμήματα, ΑΥΣΤΗΡΩΣ 15ΛΊΕΛΗ.
Καί δημιουργήσαμε τό πραγματικό ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ κα* ^Χι «μαζικό». Κάτι δηλ. πού συνδυάζει τό Φροντιστήριο μέ
τό ίδιαίτερο μάθημα, χωρίς τα μειονεκτήματα τοθ τελευταίου (μεγάλες δαπάνες, έλλειψη μέτρων συγκρίσεως καί ά-
μιλλας κ.λ.π.)
"Αλλη μιά καινοτομία μας. Δέν είναι σπατάλη χώρου. Είναι σπατάλη άγάπης γιά τόν μαθητή.
Δημιουργήσαμε πλούσια Βιβλιοθήκη μέ δικά μας καί ξένα έπιστημονικά συγγράμματα, τα όποΐα είναι στήν διαθέση
των μαθητών μας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Φροντιστήρια ΤΣΑΙΝΗ
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 5η Όκτωβρίου
10η »
1ΙΑΙΔΑ 4
ΗΡΛΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ(, ΚΡΗΤΗΣ
4 ΟΚΤΩ ΒΡΙΟΥ Ι97ό
·Π·Ι·ϊ·> ·.■■■&■·■·■·■·■·■
····■■■■■··■■■···■■■■■■
'απόψειςϊΙ
■ ■—ρ :::
::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
·······Ι··········
:::::::::
ϊΙ
:::
::::
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΖΗ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΖΕΙΖ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ τρείς βδαμάδες καταγγείλαμε δημοσίως τό
θλιβερό γεγονός δτι ή Κρήτη μισθώνεται στούς Άμερικα-
νούς καί καλούσαμε τούς βουλευτές, τούς Δημάρχους κα!
τίς Έπιτροπές, νά δραστηριοποιηθοϋν καί νά δραστηριο-
ττοιήσουν έν συνεχεία τόν Κρητικό Λαό.
Άπό τούς βουλει/τές, είναι ήδη γνωστό δτι ό κ. Κ. Μττσν
τουδας, έκανε τηλεγραφική εκκληση — διαμαρτυρία ττρός
τόν Πρωθυπουργό.
Κι' άκόμη, ή Παγκρήτια Έτητροττή κατά των Βόχπ:ων
μέ την ττροχθεσινή διακηρύξη της τονίζει την άτταράδεχτη
μυστικότητα καί την άναγκαία σννεχή ένημέρωση τού ΛαοΟ.
Συγχαίρομε είλικρινά τούς παραπάνω καί παρακαλοθ
με, γιά μιά άκόμη φορά κα! τούς υπολοίπους ΰπευθύνους τα-
γούς, νά τούς άκολουθήσουν.
ΟΙ στιγμές είναι κρίσιμες καί χρειάζεται δραστηριοττοίη
ση ΟΛΩΝ.
ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
ΕΝΩ ΜΕΣΑ στήν πόλη τού "Ηρακλείου τα τουριοτικά
κσταστήματα περιστοιχίζονται άπό τούς μπατιροτουρίστΕς
καί τούς τζαμπατζήδες, στήν Κνωσό τα ττράγματα είναι
κατά πολύ διαφορετικά.
Όπως καί νά τό κάνουμε, στήν έποχή μας τα έπαγγέλμα
τα τού Τουρισμού είναι τπά γεγονός. Μέ την αυξήση τού
άριθμοϋ των έπισκετττών μας, δημιουργήθηκαν κα! καθιε-
ρώθηκοτν ωρισμένα καινούργια έτταγγέλμστα. Σήμερα ύπάρ
χούν ττάρα ττολλοί άνθρωττοι ττού ζοϋν άποκλειστικά μέ τό
νά ττουλοθν στούς τουρίστες διάφορα είδη σουβενίρς κλπ.
Στήν Κνωσό, μέσα στόν άρχαιολογικό σχεδόν χώρο, ύ-
ττάρχει Ινα τέτοιο μαγαζάκι καί είναι τό μοναοικό στό εΤδος
τού σ' όλόκληρη την Έλλάδα. ΕΤναι τό μόνο πού δέν έχει
λόγους νά διαμαρτύρεται. Είναι ίδιοχτησία τού ΕΟΤ καί τό
έκμεταλλεύεται ιδιότης.
Άφοΰ λοιττόν, δλοι οί ξένοι έΓπισκέτττονται την Κνωσό,
ποίος ό λόγος νά άπομακρυνθοΰν γιά τα ψώνια τους άπό τόν
άρχαιολογικό χώρο;
"Ετσι, ή δουλειά των ττολλών, ττού έχουν μαγαζί στό Η-
ράκλειο, καθημερινά έλαττώνεται. Διαμαρτύρονται οί άνθρω
ττοι, αύτοι, έδώ κα! ττολύ καιρό άλλά τίποτα....
"Εχει άραγε τόση άνάγκη ό Ε.Ο.Τ., τίς 350.000 δρχ. πού
είσπράττει — κατά ττληροφορίες μας — τόν χρόνο; Άσψα
λώς δχι. Νομίζουμε δτι ή καθυστέρηση τής κατάργησης τοΰ
παρατΓάνω καταστήματος (πού είναι έπιβεβλημένη ττιά)
οέν όφείλεται σέ λόγους σκατπμότητας. Ή σύντομη δμως
•καί άπστελεσματική αντιμετωπίση τού θέματος, θά μάς πεί-
σει γιά τοθτο.
ΤΟ 130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ότι στό 13ο Νηπιαγωγεΐο στόν
Άη Γιάννη, τα μαθήματα διδάσκονται σέ... όρθιους μαθη-
τές. Όχι βεβαία έπειδή έτπζητοϋντα!.... όρθότερες τταιδα-
γωγικές μέθοδοι.... Απλώς δέν ύττάρχουν θρανία!....
Καί δέν εΐνθτι μόνο τούτο. Στό ττοοραπάνω Νηττιαγωγεΐο
τό γενικώτερο περιβάλλον, δημιουργεΐ άξεπέραστα ψυχολο
γικά προβλήματα στούς μαθητές.
Λυπούμαστε πού τό λέμε: Διχαιονόμαστε γιά την ε-
ρευνα τοΰ πραηγούμενου φύλλου μας τή σχετική μέ τα «Χά
λια στά Σχολειό τής Κρήτης,». Ή περίτττωοη τοθ 13αυ Νη
πιαγωγείου, είναι μιά μονάδα, μέσα στό σύνολο των ένοικια
ζομένων σττιτιών, ττού μετατρέπονται ττρόχειρα σέ Σχο-
λέΐα... Κι' δμως: βρισκόμαστε στήν ανατολή τοθ 21ου αΐ-
ώνσ.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑ» ΡΛ21Ο.
φ_ Συνέχεια άπό τή σελ. 1
νά συνεχίζεται έπ' άπειρον
είς όλόκληρο τόν ΰττόλοιτΓθ
κόσμσ πότε ΰττό μορφή έμψυ
λΐου ττολέμου, καί ττότε άττό
τοΰ ενός κράτους κατά τού
άλλου, άνάλογα μέ τό πώς
τα δικά τους καί μόνο πολλα
ττλά σνμΦέροντα έπιτάσσουν
κάθε φορά.
Άφοΰ λοιτΓΟν οί δυό δολο
φόνοι — συνεταΐροι μοίρα-
σαν την άνθρωπότητα σέ
6υό ττερίττου Τσια κομμάτια,
ανέλαβε ό καθ" ένας τους την
ύτΓοχρέωση, νά επιβάλη τα
εκάστοτε άποφασιζόμενα υ¬
πό τούς δυό έγκληματίες, ά
σχετα άν αύτό απαιτούσε τή
θύσία έκατοντάδων χιλιάδων
Γσως δέ καί έκατομμυρίων ά
θώων άνθρώπων καί άναρίθμη
τες αλλες θυσίες.
'Εμάς τούς "Ειλληνες σκέ-
Φθηκαν πώς έπιβάλλεται νά
μάς τιμήσουν ιδιαιτέρα, κά-
νοντας έναρξη τής έπιβολής
των εγκλημαπκών σχεδίων
τους άπό την Έλλάδα, καί
τουτο σέ αναγνωρίση των με
γάλων θυσιών μας κατά τό
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλ¬
λά προτταντός γιατί την ώρα
Οττου ή φασιστική Γερμανία
τούς κατετρόπωνε είς δλα
τα μέτωπα, καί τούς εΐχε
τελείως έξουθενώσει, ή μικρή
άλλά γενναία καί τπστή στίς
συμμαχίες της Πατρίδα μας,
τούς εΐχε χαρίσει την ττρώτη
κατά των αντίπαλον τους νί
κη. Μέ άποτέλεσμα νά άνα-
ΤΓτερωθή τό ήθικό τους κα!
νά σννεχίσουν τόν ττόλεμο
μέχρι τής τελικής νίκης των
δυό τους. Λέγω δέ νίκης των
δυό τους, γιατί τα μέχρι τή
λήξη τού πολέμου ύπόδουλα
είς τούς Γερμανους Κράτη,
παρέμειναν μέχρι σήμερα καί
είναι άγνωστο μέχρι ττοτε θά
τταραμείνουν ύπόδουλα στούς
δυό νέους κατακτητές τους,
Άμερικάνους καί Ρώσσους.
Άφοΰ λοιττόν οί δυό... φί-
λοι μας εΤχαν άποφασίσει
«τιμής ένεκεν» νά κάμουν την
πρεμιέρα τους άπό την πατρί
δα μας, άρχισαν άττό την Μέ
ση Ανατολή, ττρίν άκόμη τε-
λειώσει ό ττόλεμος καί την
&ρα ακριβώς δπου τα στρα-
τευμένα νειάτα τής πατρίδος
μας άλλά κα! χιλιάδες έθελον
τές, εξακολουθούσα^ νά ττο-
λεμοΰν είς τα διάφορα μέτω
πά καί νά χύνουν τό τίμιο αί
μα τους, χάριν των δυό άνεν
τίμων μεγάλα>ν συμμάχων
μας. Τό ττοιό ή*ταν τό άττοτέ
λεσμα τού Κινήματος τής Μέ
σης Άνοτολής, είναι γνω¬
στό είς δλους μας: Χιλιάδες
ήρώων ό^ωνιστων έκακοττοιή
θησαιν τότε, καί κλειστήκανε
στά ουρματοτΓλεγμένα στρα
τότταιδα. Άλλά οί άποτελοΰν
τες τό οννδικάτο τού έγκλή-
ματος δυό δολοφόνοι, εκρι-
ναν^ ττώς ετΓρεττε, χάριν των
οικον τους ουμφερόντων νά
συνεχισθή 6 άλληλοσττάρα-
Υμός των 'Ελλήνων καί μετά
την λήξη τού ττολέ'ΐου. άδια
φορώντας αν αύτό θά μάς
έστοίχιζε αναρίθμητες ττάλι,
κάθε εΓδους θυσίες. Τό απο
τέλεσμα τής δεΰτερης φάσης
τού άδελφοκτόνου τΗ>λέμου,
είναι έπίσης είς δλους μας
γνωστό: Δολοψονίες ττατέ-
ρων άττό τα παιδία τους, καί
τταιδιών άπό τούς πατέρες
τους. Άδελφών άπό άδελ-
φούς, άρπαγές ττεριουσιών,
άτιμάσεις, καί τό άπάνθροχΐτο
τταιδομάζωμα, ούτος ήταν ό
άττολογισμός άπό τούς
δυό έγκληματίες συμμάχους
μας Άμερικάνους καί Ρώσ¬
σους, τής οργανωθείσης δεύ
τερης φάσης τοΰ άλληλάσττα
ροτγμοΰ μας.
Είς τό σημείο αύτό οί ά
ποτελοΰντες τό συνδικάνο
τού έγκλήμοττος δυό- θεατρί
νοι άρχίζουν τή δεύτερη πρά
ξη τού θεατρικοΰ έργον τους
Όργανώνουν, έκπαιδεύουν, έ
ξωττλίζουν καί διαττάσουν ά
πό κοινοΰ τούς ττροαιώνιους
έχθρούς μας τούρκθυς, νά
έγειρουν έδαφικές διεκδική
σεις κατά τής πατρίδος μας
άρχής γενομένης άπό τή μαρ
τυρική Κύπρο, τής οποίας
την έλληνικοτητα άμφισβη·
τοΰν, γιά νά διευρύνουν τίς έ·
ττεκτατικές διεκδικήσεις τους
επί τής 'Ελληνικής ύφαλο-
κρηπίδάς, τής Δωδεκανήσου,
άκόμη καί επί τής Κρήτης
ίσως δέ άργότερα καί έττ
τής... Αθήνας.
Τό περίεργο είναι ότι ένώ
κοςνείς δέν άμφισβητεΐ την
πραγματικότητα δλων των
προαναφερομένων, δηλαδή τό
δτι οί δυό αύτοχρησθέντες
ώς προστάτες τής ανθρωπό¬
τητος Άμερικάνοι καί Ρωσ
σοι άποτελοΰν Ινα συνδικά-
το έγκλήματος τό όποΐο έχει
ώς σκοπό νά έγκληματή συ
νεχώς κοττά όλόκληρης τής
άνθρωτΓΟτητας γιά τα συμ-
φέροντα τού, εμείς οί "Ελλη
νες έξακολουθοΰμε νά είμα-
στε ο! μισοί Άμερικανόφιλυι
καί οί άλλοι μισοί ΡωσόΦι-
λοι, δίδοντες διά τού τρόττου
αυτού τό δικαίωμα καί την
εύκαιρία στούς δυό ίσχυρούς
της γής πού ΟΓΓτοτελοόν τό
συνδικάτο τού έγκλήματος,
νά συνεχίζουν νά έτπτελοθν
τα έγκληματικά κατά όλό¬
κληρης τής άνθρωττότητος
κσί της πατρίδος μας, μα
κάβρια σχέδια τους.
Καιρός είναι νά άντιληφθού
με τό θέατρο πού παίζουν οί
δυό ήθοττοιοί είς βάρος όλό¬
κληρης τής ονθρωπότητίχς.
Καιρός είναι εμείς οί "Ελ-
ληνες νά κλείσουμε τα αϋτιά
στήν ξενοκίνητη τΓροτταγάν-
δα, είτε αύτη ττροέρχεταΓάπό
την Ανατολή, είτε άπό την
Δύση.
Καιρός είναι νά φωνάξωμε
ένωμένοι καί άδελφωμένοι δ
λοι οί "Ελληνες, ττρός τούς
δυό ίσχυρούς τής γης:
ΝΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ Α¬
ΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.
ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΑΝΤ. Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η-ΠΑΝΑΘΗΝΑΤΚ0Σ2-2
Επί ποίος τό ΉράκΑειο η
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ «ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ» ΠΟΫΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 600 ΔΡΧ.!!! ΤΟ ΕΝΑ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
ΠΟΛΕΚΟΙΟΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
©ΕΛΩΝΤΑΣ νά ένημερώση τούς άναγνώστες της, άλλά
κ,υρίως νά τιμήση τόν Ο.Φ.Η., ή εφημερίδα μας, έκανε μιά
μικρή θυσία: Ξεπέρασε, μέ ίνα ξενύχτι, τίς... αξετΓέραστες
τεχνικές δυσκολίες, ττού δέν της έπιτρέττουν νά ττοιρακολο;;
θή την μετά τό μεση,μέρι της Κυριακής έπικαιρότητα. Κι'
αύτό γιατί ττρώτον «Ή Άλήθειο» έκτυττώνεται φιλοξενούμε
νη σέ ξένες έγκσταστάσεις καί δεύτερον — καί σπουδαιότε
ρο — γιατί τυπώνει ττολλές χιλιάδες φύλλα.
ΠΑΝΤΩΣ καί άν άκόμη άλλη φορά δέν κατωρθώσωμε νά
παροχολουθήσωμε τό άποτέλεσμα τπχρόμοιου άγώνα, δέν
θά πάψωμε νά άσχολούμαστε μέ θέματα ττού σχετίζονται μέ
τό μεγάλο γεγονός τής άνόδου τού ΟΦΗ στήν Α' Έθνική,
στόν όποϊο εύχόμαστε όλόψυχα καλή τυχη.
ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ σηκώθηκε
κυριολεκτικά τό Ήράκλειο μέ
άφορμή τή χθεσινή ττοδοσφαι
ρική συνάντηση τού ΟΦΗ μέ
τόν ΠΑΝΘΘΗΝΑΙΚΟ, στό
γήττεδο τού ττρώτου.
«Πρεμιέρα» γιά τό ττρωτά
θλημα χτές, «ττρεμιέρα» καί
γιά τόν ΟΦΗ στήν πρώτη Έ
θνική. Άποτέλεσμα οί χιλιά¬
δες φίλαθλοι νά τταρασυρ-
θοΰν — δικαιολογημένα ί¬
σως άπό τα δυό παραττάνω
γεγονότα — σέ γενικώτερες
έκδηλώσεις Φανατισμού, πού
ύττάρχει κίνδυνος, άν συνεχι
στή, νά μετατραττη σέ «Ά-
σλανίδειο Άττοτγροσανατολι-
σμ6», καττά τίς κρίσιμες αύ
τές στιγμές ττσύ περνα ή
Κρήτη, δττως γράφομε στήν
πρώτη μας σελίδα.
Τόν ΟΦΗ τόν άγσττοΰμε δ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
• "Ενα έτπκαιρο ρε-
ττορτάζ γιά τούς
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ.
• "Ενα ενδιαφέρον
άρθρο τοΰ κ. ΠΕ¬
ΤΡΟΥ ΒΑΒΑΛΗ.
• Ή συνέχεια γιά
τούς ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΟΥΣ.
ΚΡΗΤΕΣ,
ΓΡΙίΓΟΡΕΙΤΕ
• Συνε,χ. χηά την Σελ. Ι
φορά, πρός κάθε κατεύθυνση,
τό 5Ο5 Υΐά τή Μεγάλη
Μάννα, την Κρήτη:
ΚΡΗΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙ-
ΤΕ! ! !
ΑΛΛΑ θά συνεχίσωμε μέ
περισσότερες άποκαλύψεις,
στά έττόμενα φύλλα μας, άν
φυσικά, δέν γίνουν ττράξη, οί
άττειλές ττού μας κυκλώνουν
ττάλι τώρα τελευταία...
Μ. Χ.
λοι. Άλλά άς μτν ξεχνάμε
ότι καί ή χούντα χρησιμοττοί
ησε τό ττοδόσφαιρο γιά νά
άτΓοτΓροσανατολίζει τόν Λαό
κατά την έφταετία, άπό άλλα,
σοδαρώτερα ένδιαφέροντα.
Άς μην τό ξεχνοθν αύτό οί
φίλαθλοι καί άς μετριάσουν
τίς άδικαιολογητες έκδηλώ
σεις τους.
Μερικά αττό τό> χαραχτηρι
στικώτερα σημεΤσ/ πού θέλο
με απλώς νά άναφέρομε εί¬
ναι έτοΰτα:
θ' τΗταν τελείως άτταρά-
δεχτη ή κατάσταση ττού δη-
μιουργήθηκε μέ τα είσιτήρια.
Ή Διοίκηση τοθ ΟΦΗ χρω-
στδ μιά εξηγήση στό πώς
βρέθηκαν τόσα ττολλά στά χέ
ρια μερικών, ττολΧοί άπό
τούς όποίους ήταν αίσχροί
κερδοσκόττοι άφοϋ έφτασαν
στό σημεΐο νά τΓουλοΟν στη
«μαύρη άγορά» είσιτήρια τό^ν
80 ττρός 150 καί 200 δρχ.
καί των 100 πρός 400 καί
600 δρχ.! ! !
Ή Άστυνομία συνέλαβε
μερικούς, άλλά οί πολλοί έ¬
μειναν άσύλλητ—οί.
Σημειώνομε τα παράττονα
των χιλιάδων φιλάθλων καί
άρκετών κατοχττηματαρχών
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΦΕΠΙΒΑΛ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Προχθές Σάβδατο άρχισε
στόν κινηματογράφο «Άστό
ριο», τό Γ" τοττικό Φεστι-
6άλ Τραγουδιοΰ, ττού διοργα
νώνει ό Καλλιτεχνικός "Ομι-
λος «Τό Κάστρο».
Τό Φεστιβάλ, ττού οννεχί
σττγκε καί χθές, θά τελειώ¬
ση άττόψε, όττότε κα! θά άνα
δειχθοθν οί νικητές.
Την πρώτη μερά τοΰ Φε-
στιβάλ, προκρίθηκαν οί έ-
ξής:
Βογιατζάκης Γεώργιος,
Κουμιώτης Μανώλης
Κολετζάκη "Ελένη
Περογσμβράκης Νΐκος
Τσαρδάκα Πάτρα
Χριοτάκης Κώστας
πρακτορείων ΠΡΟ—ΠΟ καί
Λαχείων.
% Ή άνάγκη δημιουργί-
ας ενός σωστοϋ γηπέδου, σέ
μιά ττόλη σάν τό Ήράκλειο,
φάνηκε χθές ττερίτρανα. 'ΕΞλ-
πίζαμε ότι οί κυβερνητικαί
βουλευτές άλλά καί οί άλλοι
άρμόδιοι θά φωνάξουν γι' αύ
τό στήν Κυβέρνηση, πού καί
στόν τομέα τού ΆΟλητισμοΰ
Εχει εγκαταλείψη την Κρήτη.
·,, Γιά άρκετά ύπόλοιπα
σοβαρά στ>μεΐα, θά άσχολη
θοΰμε στό έπόμενο, άφοϋ το-
νίσωμε τίς φιλοτιλμες ττρο-
σττάθειες τής Διοικήσεως
τοΰ ΟΦΗ, τή συμβολή τοΰ Δή
μου καί τα τΓρολητττικά μέ-
τρα της Χωμοφυλακής, δλη ή
δύναμη τής οποίας, στό Νο
μό, είχε τεθεΐ άπό τό μεση-
μέρι στή διαθέση τοΰ άγώνα.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
% £υνέχ. χηί, την £ελ. 1
ται καί σνζητά μο(ζί μου δλα
τα Δημοτικά προβλήματα,
τό ίδιο κάνει καί μέ τούς άλ
λους συναδέλφους μου Δημο
τικούς Συμβούλους καί σέ
μιά τέτοια συνεργασία τταρα
τηρήσεις δέν χωροΰν καί ό
σχετικός ίσχυρισμός σας εί¬
ναι τουλάχιστον άτυχής.
Ή Δημοτική Άρχή Δή-
μαρχος καί Δημοτικό Συμ-
βούλιο δίχως διακρίσεις έ-
κλογικής προέλευσης ή κομ
ματικής, άγωνίζονται γιά
την δσο τό δυνατό καλλίτε-
ρη άντιμετώττιση των δημοτι
κων προβλημάτων μέ μοναδι
κό κριτήριο τό συμφέρον τής
πόλης καί άρνοΰμαι κατηγο-
ρηματικά πώς θά βρεθεϊ Δή
μοτικός Σύμοουλος πού μόνο
άπό άντίθεση στό Δήμαρχο
θά καταψηφίσει ττροτασή
τού.
Γνωρίζετε κ. Διευθυντά
την διαδικασία ττού άκολου-
θούμε οτό Δημοτικό Συμβού
λιο γιατί τπό τταληά τταρακο
Λουθήσατε σχεδόν τακτι-
κά τίς συνεδριασεις τού. Γιά
κάθε θέμα τής ημερησίας διά
ταξης γίνεται είσήγηση ή ά¬
πό τό Δήμαρχο ή άπό τόν υ
τΓοφαινόμενΌ ή άπό άλλο
Δημοτικό Σύμβουλο μέλος
τής αρμοδίας Έπιτροπής τοΰ
Σώματος πού εχει ττροηγου-
μένως μελετήσει τό θέμα.
Στό διάλογο ττού άκολουθεΐ
άνατττύσσονται Δημοκρατικά
δλες οί άττόψεις καί τό θέμα
μέ την βοηθεία τού Δημάρ-
χου καί των ϋπηρεσιοχών πά
ραγόντων τού Δήμου έρευνά
τοι άπό κάθε πλευράς μέχρις
δτου βρεθή λύση άποδεκτή ά
πό τό Σώμα ή τουλάχιστο ά
ττό την ττλειοψηφία τού. Συνή
θως ή συζητήση κοπαλήγει
μέ συμπληρώσεις ή τροττοποι
ήσεις τής άρχικής είσηγησης
σέ όμοφωσία.
Στίς 625 άττοφάσεις τι—ύ
έχουν ληφθή άπό τό Δημοτι¬
κό Συμβούλιο επί Δημαρχίας
τού κ. Καρέλλη μόνο δύο
τρείς φορές ΤΓαρουσιάστηκε
στή συζητήση κάττοια όξύτη
τα καί αύτό όφείλεται ττιό πό
λύ σέ δική μου ύπαιτιότητα
στή σπουδή μου νά συζητη-
θοΰν δλα τα θέματα τής η¬
μερησίας διάταξης.
"Αν ή κριτική σας άφοροΰ
σε τό σωστό ή λανθασμένο
χειρισμό των Δημοτικόν προ
βλημάτων άπό τή Δημοτική
Άρχή θά ήταν εύπρόσδεκτη
καί ό διάλογος πού θά άκο-
λουθοϋσε θά ήταν ϊσως χρή-
σιμος καί έποικοδομητικός
Ή έντύττωση δμως πού προ
καλεΐ τό δημοσίευμά σος εΤ-
ναι πώς γιά προσωπικούς
λόγους πάτε νά δημιουργήσε
τε όιχονοια άναμεσα στη Δή
μοπκι] /Λρχη και να ύυσκο-
το εργο της.
πρακΛειΐο, ^υ-ν-
^^ετα τιμης
ΠΑΝΝΗλ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
Ι Ιροεθρος Δημοτικού
ίυμβουλιου
ΚΑΙ ΕΝΑ
ΤΗΛΕΓΡλΦΗΜΑ
ΑΠΟΪ ΟΝ κ. Παντελή
Τρωγαθη, πειραμε τό πά
ρακατω, σχετικο μέ τον
Λημαρχο τηΛεγραφημα,
το οποιο καί οημοσιευομε
ευχαρίστως. Ιημειωνομε
μονο για τόν άΐτοστοΛεα
τού, (ό όττοΐος καθώς λέϊ.ι
κι ο ιθιος θεν έχει δεί τό
σχετικό Οηνμοσιευμα), ότι
δεν τον άναιμιςαμε εμείς
ττουθενά. ΆπΛως ό έττιστο
λογραφος μας κ. Άνορεας
Αρχοντάκης, τον άνεφερε
σί. μια επιστολή τού. Κι'
άκομη τιροσθετομε ότι ό κ.
Αρχοντάκης είναι φίλος
τού κ. Καρελλη καί προτα
θεις μαλιστα υπό τού
Δήμαρχον σάν μάρτυρας
κατηγοριας, στήν εναντίον
μας μηνυση, πού υπέβαλε
προσφατα ό κ. Καρελ-
λης!...
Γό τηλεγράφημα πάν¬
τως τοΰ κ. Ιρωγαοη, έχει
ώς εξής:
Κύριον ΛΛανον Χάρην
Εφημερίδα «Άλήθεια»
Ηρακλειον Κρήτης
Κυριε Διευϋυντα,
Πληροφορηθηκα ότι σέ δή
μοσιει/μα σας αναφέρεται τό
όνομά μου μέ υπαινιγμούς κα
τα τού Δημάρχου ΉρακΑεί
ου.
Ως στέλεχος τής Δημο¬
κρατικής Άμυνο3ς, συνεργά
στηκα μέ τόν Μανώλη Καρέ!
λη, μέλος ΈΟνικοΰ Συμβου
λίοο ΠΑΚ καί άμεσο συνερ
γάτη Ανδρέα Παπανδρέου,
Ύπ' αυτή την ίδιότητα ή
σννεργασία τού τόσο μέ Δ
Α. όσο καί μέ ΠΑΜ επ! άνω
τέρου επίπεδον, υπήρξε πολ'
χρονη καί έποικοδομητική σ;
κρίσιμες στιγμές τού άγώνα.
Μέ θλίβει ή έιαπλοκή τού
όνόματός μου χωρίς νά έρωτη
θώ σέ μικροτΓθλ»τικό κλωτσο-
σκούφι τοπικοΰ χαρακτήρα
καί σε δραματικές ώρες γιά
τή Δημοκρατία. Περιμένω
νά ίδώ έπίμαχο δημοσίευμά
κα! έπιφυλάσσομαι.
Μιά μερά πού ήρθα εφέτος
στήν ττόλη σας έγρσφα άντια
μερικάνικο χρονογράφημα
στήν «Άλλαγή», δεΤγμα τοΰ
δεσμοΰ μου μέ τόν Δήμαρχο.
Εύχαριστώ γιά τή φιλοξε
νία.
ΠΑΝΤΕΛΗ Σ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
«Έλευθεροτυπι;α·ί·
Άθήνα 29-9-7 6
Στό σκόρ προηγήθηκε ό
Παναθηναϊκός μέ γκόλ τοθ
Άλβαρέζ (41') Οστερα άπό
σέναρα τοΰ Έλευθεριάδη.
Στό 61' ό ΟΦΗ ίσοφάρι-
σε μ έ πέναλτυ τού Καραΐ-
σκου. Τό κέρδισε ό ίδιος άπό
άνατροπή τοΰ Καψή.
Καί πάλι προηγήθηκε ό
ΠΑΟ μέ τον Άλβαρέζ (73')
γιά νά Ισοφαρίση ό Μπέης
(81') ΰστερα άπό σέντρα
τού Ρέλλη.
Στό 23' άπεβλήθη ό Πά
παδημητρίου γιατί έκτύπησε
τόν Άλεξανδρή καί στό 35'
ό Μαραγκουδάκης γιατί δέν
επέτρεψε δυό φορές νά
ττηθή Ινα Φάουλ.
"Αριστος ό οιαιτητής
Λαγογιάννης.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
τα βρήκοον;).
«, Άπό τίς 10 τό πρωΐ
χθές οί πρώτοι θεατές είχον
καταλάβει θέσεις στό γήπε-
δο.
σ} Τό γήπεδο είχε πφΐκυ
κλωθεΐ μέ σχοινιά, σύρματα
κλπ., ένώ δλα τα περιπολικά
καί πυροσβεστικά όχήμοττσ
ήσαν έκεΐ.
% Συνολικά οί θεατές ή
σανπερίτίςΐθ—'λ χιλιά¬
δες.
·, Χοντρικά οί γενικές εί
σπράξεις ύπολσγίζονται σέ
1,5 μέ 2 έκατομμύρια δρχ!..
κτυ-
«|. Δέκα άτομα κοιμήθηκαν
άπό τό Σάββατο βράδυ στό
γήπεδο.
·) Τα γύρω τού γηπέδου
σπίτια, μπαλκόνια καί ταρά
τσες, γέμισαν. Λέγεται μαλι
στα δτι μερικοί ίδιοχτήτες
«έκοβοτν» καί είσιτήρια άπό
10—30 δρχ.
·.. Μερικοί άνέβηκαν σέ
μιά ταράτσα χρησιμοποιών
τας «ττέδιλα» των ήλεκτροτε
χνιτών τής ΔΕΗ, μέ τή βοη¬
θεία των οποίων άνεβάίνουν
στίς ξυλινες κολώνες. (ποΰ
Κ Η Δ Ε Ι Α
Την προσφιλή μας σύζυ¬
γον καιί άδελφήν
ΑΙΚΑΙΗΡΙΝΗ
Μ. ΙΑΤΡΑΚΗ
θανοΰσα χθές είς Αθήνας κη
δεύομεν σήμερον Δευτέρα έν
ταϋϋα καί ώραν 4,30 μ.μ. έκ
τής οικίας μας κειμένης επί
τής οδοί) Ραδαμάνθυος 8
(έναντι Άγίου Μηνά) καί
παρακαλούμεν τούς συγγε-
νεϊς καί φίλους δπως συνο-
δευσωση την έκφοράν τοΰ
λειψάνου της.
Ό Σύζυγος: Μιχ. Ίατράκης.
Οί Άοελφοί: Έμμ. Νικολετά
κης, Μηνάς Νικολετάκης,
Κων. Νικολετάκης.
Οί Άνεψιοί.
Στίς 8 Νοεμβριού
Στό Τριιμελές Ηρακλείου
ΔΥΟ ΔΙΚΕΣ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
Μηνυτές: ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΚΡΗΤΗ»
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ κατηγορού-
με.νος την ίδια μερά (Δευτέ
ρα 8-11-76) είναι ό διευθυν
τής μος, στό Τριμελές Πλημ
μελειοδικεΐο Ηρακλείου.
Ή παραπομττή τού, γίνε
ται κατόπιν μηνύσεων πού
τοΰ υπέβαλον οί έκδότες τού
περιοδικοΰ «Κρήτη» κ.κ.
Χουρδάκης κσί Παπαδάκης,
γιά δήθεν συκοφαντική δυσφι
μιση.
ΟΙ παραπάνω δίκες πσρου
σιάζουν ενδιαφέρον, έχουν δέ
κληθεΐ νά καταθέσουν μάρτυ
ρες άπό την Αθηνά, τα Χα¬
νιά καί τό Ήράκλειο.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ή Προσωρινή Νομαρχιακή
'Επιτροπή Ν. Ηρακλείου τού
Πανελληνίου Σοσιαλιστικςχ)
ΚινήμοπΌς σάς προσκαλεΐ
στό κέντρο «ΝΤΕΛΙΝΑ* τό
Σάββατο 16 τού Όκτώβρη
στίς 9 το 6ράόυ σέ συνεστία
ση γιά νά γιορτάσουμε δλοι
μαζί τα δυό χρόνια άγώνα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:
Άπό τίς Τ.Ο.
καί άπό τα γραψεΐα
τηλέφ. 280-914
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. ΙΠ)ΕΧ.3Ο34)
899
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Άνώνυμος Ναυτιλιακή
Έταιρεία Κρήτης, προκειμέ
νού νά προβή είς την έπιλο-
γήν έργολάβου διά την πλύ-
σιν τοΰ Ιματισμοΰ των Ε) Γ
—Ο)Γ «ΚΥΔΩΝ» — «ΚΑΝ-
ΤΙΑ* — «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» κα
λεΐ τούς ενδιαφερομένους δ¬
πως ύποβάλλουν έγγράψους
σχετικάς προσφοράς μέχρι
τής 10ης Όκτωβρίου ]976.
Πλείονες πληροφορίαι πά
ρέχονται καθημερινώς κατά
τάς εργασίμους ημέρας καί
ώρας είς τα γραφεΐα τής Έ-
ταιρείας, 'Υπηρεσία Έφοδι-
ασμοθ τηλ. 53395, Χανιά.
Έν Χανίοις τή 24η Σεπτεμ
βρίου 1976
ΑΝΕΚ
ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ
Μ Α ΤΟΝ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Ή κυκλοφορία ενός δί-
σκου, είναι εϊδηση έσωτερι-
κών σελίδων. Όταν δμως
πρόκειται γιά δίσκο πού έχει
θέμα τόν Νΐκο Καζαντζάκη,
γιά μάς τουλάχιστον, είναι ι
μιά είδηση πού πρέπει νά το ,
νιστή δσο γίνεται περισσό¬
τερο. Γι' αύτό ακριβώς καί
την δημοσιευομε στή θέση
αυτή.
Τιτλος τού δίσκου «Άνα-
φορά στον Καζαντζάκη». Δή
μιουργός τού ό βετεράνος
τής κ.ρη,τικής μουσικής Κώ¬
στας Μουντακης, που βοησή
θηκε καί άπό τον γυιό τού
Μάνο Μουντάκη.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ Πανοράματος
Αριθ. Πρωτ. 225
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΤΟ ΜΕΓΑ λάθος πού έκανε άπό την άρχή ή Κυβέρνηση,
σχετικά μέ την περίπτωση τοΰ Πόλε, εΐχε σάν άττοτέλεσμπ
— τελικά — νά βλάψη καί τον ίδιο, άλλά κυρίως νά εκθέση
άνεπανόρθωτα τό κΰρος τού Άρείου Πάγου, στόν ότιοίο γιά
πρώτη φορά στήν ίστορία τού, παρουσιόχττηκε ή τρομερή
άντίθεση τής τηβέννου των Άρεοπαγειτών μέ τίς στολίς
των χωροφυλάκων καί άστυφυλάκων.
Νομίζομε δτι αύτοι πού ύττονόμευσαν τό κΰρος τού Ανω¬
τάτου Δικαστηρίου τής Χώρας, ένώ συγχρόνως έγιναν ύττοί-
τιοι νά έκτεθοΰμε σάν Κράτος, πρεπει νά κατσγγελθοθν, δ¬
σο ψηλά κι' άν βρίσκονται.
|Καί έπειδή ακριβώς πιστεύομε δτι καθήκον τοΰ Δημοκρα
τιιώθ Λαοΰ, κάθε,πολίτη, είναι ή περιφρουρήση των θεσμών
ή υπερασπίση τού κύρους τοΰ Άρείου Πάγου, γι' αύτό —
χωρίς περισσότερα λόγια — ζητοΰμε άπό τόν κ. Στεφανά-
κη (τόν βοοσικώτερο ύπαίτιο κα! ΰπεύθννο τής πίρι-ττέτειας
αυτής) νά υποβάλη την παραιτήση τού. "Αν δέν τό κάνη ό-
ττό ελλειψη εύαισθησίας, 6 κ. Καρβμανλής έχει περισσότερο
χρέος νά τού την ζητήση.
ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
τος Πανοράματος Διακηρύτ-
τει δτι εκτιϋεται είς τακτικόν
μειοδοτικόν επαναληπτικόν
διαγωνισμόν κατά τάς διατά
ξεις τού 468)68 Διατάγμα-
τος δι' ένσφραγίστών προσφο
ρών καί δι' έκπτώσεως είς
άκεραίας μονάδας επί τοίς
εκατόν επί των τιμών τοΰ τι
μολογίου καί τοΰ προϋπολο
γισμοΰ ή κατασκευή τού Ιρ-
γου Τσιμεντόστρωσις Κοινο
τικών όδών, προϋπολογι-
σμοΰ 200.000 δρχ.
Ό διαγωνισμός θά διενερ
γηθή είς τα Γραφεΐα τής ΤΥ
ΔΚ Νομαρχίας Ηρακλείου
την 15ην τοΰ μηνός Όκτω¬
βρίου τού ετους 1976 ημέ¬
ραν Παρασκευήν. "Ωρα λήξε
ως ύποβολής προσφορών ή
11—12 π.μ.
Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
Έργολάβοι Δ.Ε. δι' έργα Α'
Κατηγορίας καί έμπειροτέ-
χναι.
Εγγύησις συμμετοχής
δρχ. 10.000.
Πληροφορίαι είς τα γρα¬
φεΐα της Κοινότητος Πανο-
ράματος κα! τής ΤΥΔΚ Νο
μαρχίας Ήρακλελίου κοττά
τάς εργασίμους ημέρας καί
ώρας·
Έν Πονοράματι τή 2-10-
1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΖΥΓΑΡΙΙΖ;
ΚΑΤΙ έγινε την ττροπερασμένη βδομάδα, σέ ατωθήκες
παραλαβής σταφίδας, πού σνγκεντρώνει ή Κ ΣΟΣ.
Κι' αύτό τό «κάτι» άκούστηκε πώς σχετιζόταν μέ τίς ζυ
γαριές, πού έκαναν «λάθος» σέ βάρος των παραγωγών.
"Άν καί πέρασαν τόσες μέρες, τίποττα ύπεύθυνο δέν ύ-
νακοινώθηκε.
Ρωτοΰμε λοιττόν κάθε άρμόδιο: Πραγματικά σημειώβηκαν
τέτοια κρούσματα σέ βάρος των άνθρώπων πού παραδί-
δουν τή σταφίδα; Κι' αν ναί, τί έγ·νε μέ την δίωξή τους άττό
τόν κ. Είσαγγελέα;
"Οταν δικάζονται καταστηματάρχες πού οί ζυγαριές τα,κ;
βρίσκονται χαλασμένες γιά λίγα γραμμάρια, μποροθν νά
μένουν χωρίς δίωξη ΰπεύθυνοι ζυγαριων πού... τρών* κιλά
σταφίδα;
Τό αρθρο τού κ. Στρατάκη
β) Συνέχεια άπό τή σελ. 1
καί ή βαρύτητα πού είχε γιά τούς κατηγορουμενους
καί την πολιτικοποιηιμένη Νεολαία γενικώτερα ή ά-
πόρριψη άπό τό Δικαστήριο τοΰ σκέλους τής κατηγο
ρίας πού άφοροϋσε τόν τεντυμττοϊσμό.
τΗταν μία πράξη στοφροσννης καί άντικειμενικής
δικαιοσύνην καί άττάλλαξε τούς κατηγορονμένους καί
τίς πράξεις τους άπό ένα χαρακτηιρισμό πού ουτε τούς
ταίριοοζε, ούτε τούς άνήκε. 'Αλλοίμονο άν οί όλύρω
ποι πού άγωνίζονται νά φύγουν οί Άμερικάνοι καί οί
ξενόδουλες θανάττιφόρες Βάσεις τους άπό τόν τόπο
μας, καταδικαζότανε μέ μιά κατηγορία πού σημασιο-
λογούσε καθαρά τή συμπεριφορά καί τον τρόπο ζωης
τής Άμερικάνικης κοινωνίας. -
Παρά την σπορριψη δμως τοΰ τεντυμποϊσμοΰ πα>
ρέμεινε σάν καταδίκη ή άπόφαση τής πλειοψηφίας τοΰ
Δικαστηρίου γιά την ένοχή των κατηγορουμένων γιά
άπλή φθορά ξένης ίδιοκτησίας καί τό άδίκημα τοϋ
ΑΝ. 942)46.
Όσα λεχβήκανε άπό την υπερασπίση γιά τό αννπό
στατο τής κατηγορίας τής φθοράς ξένης ίδιοκτησίσς
δταν πρόκειται γιά άναγραφή στούς τοίχους πολιτι¬
κών συνθη,μάτων, πού είναι πια ίνα πάγια καθιερωμέ-
νο δικαίωμο των Νεολαιών δλων των νομίμων πολιτι¬
κών κομμάτων, άπό τό ΚΚΕ μέχρι την «Νέα Δημο¬
κρατίαν, δέν είναι άνάγκη νομίζω νά έτταναληφθοΰνε
έδώ.
Τό πρόβλημα δμως της έφαρμογής τού Α.Ν. 942)
46 καί τής καταδίκης μέ τα στοιχεΐα τού των κατηγο
ρουμένων, λόγω τής είδικότητας κσί τής νομικής Ιδιορ
ρυθμίας τού, πρέπει νά μάς άπασχολήση έκτενέστερσ.
Ό νόμος άπό τό χαρακτηρισμό καί τή χρσνολογία
τού προδίδει καί την ταυτότητά τού. "Εχει τό χαρα·
κτήρα τής άναγκαστικής νομοθεσίας καί έθεσμσθετήθη
κε στήν περίοδο τοΰ έμφύλιου πολέμου.
Αύτά τα δυό αντικειμενικά στοιχεΐα είναι νομίζω ί-
κανά νά δηλοποιήσουνε στόν καθένα καί την χρονική
δύνσμη της διάρκειάς τού. Δέν είναι δηλαδή ποτέ δυνα
τόν, νά φανταστεΐ κάττοιος λογικά σκεπτόμενος, πώς
2νας τέτοιος Νόμος, πού ψηφίστηκε καί καθιερώθηκε
γιά νά άντιμετωπίσει έκτακτες συνθηκ£ς μιέτς άνώμα
λης έθνικής κοί κοινωνικής περιόδου, θά έφαρμοζεται
άκόμη καί σήμερα μετά τίς τόσες έξαγγελίες γιά
την πλήρη όμαλοποίηση τής δημοσίας πολιτικής ζωής
καί την «άποκθΓτάσταστ>> τής Δημοκρατίας.
Πέρα άπ' αύτό ό Α.Ν. 942)46 στήν έπικεφσλίδα
τού ομιλεί καθαρά δτι άφορά τή λήψη μέτρων «γιά
τόν κατευνασιμό των πολιτικών παθών». Ποία πολιτι-
κά άπαγορευμένο πάθη λοιπόν καλείται νά κστευνάση
ή έφσρμογή τοϋ Νόμου στίς σημερινάς συνθηκες;
Ή κοτηγορία άφοροϋσε έ«α σύνθημα πού δπως το
νίστηκε Ιχει γίνει πανεθνική απαιτήση καί
πανελλήνιο λάβαρο. Είναι λοιπόν δυνατόν τό «Έξω οί
Βάσεις» νά αποτελεί πολιτικό πάθος πού πρέπει νά
κατευναστεΐ; Μά άν αύτό είναι τό νόημα, τής καταδ'-
κης, πρέπει νά ζητήσωμε άμέσως άναθεώρηση της
δίκης γιά νά καθίσει στό κατηγορούμενο σκαμνί τό
σύνολο σχεζόν τοΰ Έλληνικοϋ ΛαοΟ.
Μήπως Λμως δέν είναι γνωστό γιά ποία κοτηγορία
πολιτών κσί γιά ποιό κόμμα καθιερώθηικε ό πσ^χπτανω
Νόμος; Χωριό πού φαίνεται — λέει μιά σοφή Έλλη-
νική παροιμία — κολαοϋζο δέν θέλει! Δέν είναι δέ
κο! άπλή σύμπτωση τό γεγονός δτι στήν παραπάνω
δίκη νέοι κομμουνιστές βρεθήκανε κατηγορούμενοι κσί
δχι νέοι άλλης πολιτικής όργάνωσης.
Τό περιστατικό δμως δταν τό δούμε κάτω άπό τό
■πρΐσμα των κατωχυρωμένων άτομικών πολιτικών δι-
καιωμάτων τού ττολυδιαφημισμένου συντσγματός μας,
δέν αποτελεί μιά άλλη κατάφωρη παραβίασή τού;
Καί δταν 8νας Νόμος στήν έφσρμογή τού ττσραβιά
ζει τα κατοχυρωμένα συντσΓν-ματικά δικαιώματο της
ίσότητας των πολιτών άπέναντι στούς νόμους καί
της ελευθερίας έκφρασης τής γνώμης, μέ όποιοδή-
ποτε μέσο, έστω μέ την άναγραφή πολιτικών συνθη-
! μάτων στούς τοίχους, δέν πρέπει νά στηλιτευθή σάν
ι άντισυνταγματικός;
| "Ενας τέτοιος έλεγχος καί χαρακτηρισμός ενός άπο
δειγμένου άντισυνταγματ ι κου νόμου είναι νομίζω τό
! άνώτερο χρέος μιάς έλεύθερης δικαστ ικής συνείδησης·
Ι Γι' αύτό καί ζητήσαμε καί στό άκροατήριο τό χαρα-
I
κτηρισμό τού Α.Ν. 942)46 σάν άντισυντσγματικοϋ
' καί άνεφάρμοστου.
[ Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς