98609 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Μ/ΙΑΤΙ βΛΝΛΖΩΜΕ ΝΑ ΦΥΡΟΥΝ ΟΙ *·ν£Ρ|ΚΑΝΟΙ!
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΩΜΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΔΥΜΟ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥΔΙΕΘΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟ!
4 -Ι Μ -- Λ
■ 13Γ¥
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΗΘΕΙΤ
χαρας οταυοΰν |
ηου ηριν με/'χωμα κου ' ι
ερραξουν οιαλ'λοι πσ στ:ορα
προλαβη νρ πει εοτ:ω κ αι μι
ΟιολλαΡιη οικηχου
Ι ^ ___Ν_Κί/»)|Τ?ί«ΗΙ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Ι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗ5Η Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΣΟΜΒΡΙΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Χρόνος 2ος | ΔΡ. ΦΥΛ. 68
ΔΡΧ. 5
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
% 'Ερευνα στή Σελίδα 4
Γέρους, κουτσούς, άνύμττορους,
δέν σέβονται κανένα
γ Γ αύτό. Άλέστα... Κρητικοί,
στό Νέο Είκοσιένσ.
Τούς Γιάνγκηδες νά διώξωμε
κανένας νά μή μείνη,
γιά νά μή γίνη ή Κρήτη μας
Κύττρος καί Παλσιστίνη.
Πολιτικά "Αρϋρα
Μ Χ
ΠΕΤΡΕηαια και
ΕϊΟΤΕΡΙΚΗ Π6ΠΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΑΜΕ στό ττρσηγούμενο άρθρο μας ιτώς
καί γιατί ή κρίση τού Αίγαίου καί των ττετρε-
λαίων τού, ήτανε κα! παραμένει £ργο τού κατπταλι-
σμού καί τού διεθνοΰς Ιμπεριαλισμοΰ.
Ή κρίση δμως τοΰ ΑΙγαίου δέν είναι ή ττρώτη κρί-
ση πού ττέρασε ό Λαός καί ό τόττος μας σί Έθνική"
κλίμακα Προηγήθηκε, δττως είναι γνωστό, ττολύ πρό-
σφατα, ή Κυπριακή τραγωδία. Καί έκεϊ δοκιμαστήκα-
με καί εμείς οί ϊδιοι σάν Κρατος κα! σάν μέλος κά-
ποιοβς «συμμαχίας» καί είδαμε καί ποιοΙ €Ϊναι οί πρα
γματικο! φίλοι καί σύμμαχοί μας.
Είδαμε τότε ένα όλόκληρο Λαό νά έχει τταραδοθεϊ
έρμαιο μιάς κλίκας ττροδοτών καί βιαστών τής θέλη-
σής τού καί νά είναι μαζωμένος κάτω άπό τούς άττέ-
ραντους κοπροστρατώνες, που εΤχαν μεταβληθεΐ τα
Έλληνικά ληόφυτα καί ή Έλληνική Οπαιθρο, γιά νά
τταρακολουθεΐ άδύναμος καί άφοπλισμένος — αύτάς ό
ι/ττοτϊθεται έ— ιστρατευμένος — τίς έπιδρομές των
τουρκικών καί νατοικών άεροττλάνων ένάντια στό Κυ-
πριακό έδαΦος καί τόν άδελφό Κυττριακό Λαό.
Δέν μττορούσαμε λοιπόν τό καλοκαΐρι τού 76, μετά
άττό δ,τι Ιγινε τό καλοκαΐρι τοΰ 74, μέ καμμιά αίτιο-
λογία καί δικαιολογία νά δρισκόμαστε άκόμη στήν
άγκαλιά καί τα νύχια των λύκων πού μόλις προηγού-
μενα είχανε καταξεσκίσει τίς σάρκες των άδελφών
μας κα! τού Λαοΰ μας
Έ-ρετΓ τό «άττοχωρούμεν άττό τό ΝΑΤΟ», νά εΤ-
ναι ττραγματικό ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μας
μέ τούς ξεκαθαρισμένους έχθρούς μας καί δχι νά έχει
μετατραπεΤ ο—ήν άλχημεία τού μαβητευόμενου μάγου:
Ναί μέν άλλά ιταραμένομεν είς τό ΝΑΤΟ γιατί ε?-
μαστε άνατΓΟσττοχττο κομμάτι της Δύσης.
Καί μετά άττό ένα άληθινύ «άττοχωροϋμε» επρεττε νά
έχωμε φροντίσει γιά την άμυντική αύτοδύναμη αρτιό¬
τητα των Ένόττλων μας Δυνάμεων, γιά τό ξεκαθάρι¬
σμα τού Έθνικοΰ μας έδάφους άπό τα ζιζάνια των ξέ-
νων Βάσεων καί των ξένων φανερών καί μυστικών ττρα-
κτόρων καί γιά την ενισχύση της διεθνοΰς θέσης της
ώ μας μέ την κατάλληλη έξωτερική πολιτική πού
• εννεχεια οτή Εελ. *
ΧΟΥΝΤΟΒΟΣΙΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΒ
προσποθοϋν νά διαβρώσουν
ΕΠΠΗΝΙΚΟ ΣΤΡΒΤΟ'
ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΑΙΚΑ στοιχεΐα ττού κρύδονται κάτ» άττό διάφορες όργανώσεις,
προστταθοθν μέ κάθε τρόττο νά διαβρώσουν τόν Έλληνικό Στρατό.
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ όργανώσεις αύτές είναι καί ό «ΈΞΘνικός Σύνδεσμος Έλλήνων
Αξιωματικών Ε.Σ.Ε.Α — Ι.Δ,ΕΑ», ό οποίος τόν τελευταΐο καιρό έχει άναπτύςει
σημαντική δσο καί έπικίνδυνη δραστηριότητα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ οί έπικίνδυνοι αύτοι αξιωματικόν, δττως άποκαλοΰνται,
κυκλοφορούν ευρύτατα Προκηρύξεις «ττρός άπαντας τούς Άξιωματικούς των 'Ενό-
πλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας καί τούς Μαθητάς των Παραγωγέων
(στρατιωτικών) Σχολών».
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ αύτές στρέφονται κατά των Πολιτικών, των Κομμα-
# Σίυνέχεια στή Χελ. 4
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΟΒΑΣΙΑΙΚΩΝ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ Ε.Α.Μ.
ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ «ΝΤΟΡΕ»
Τό Παράρτημα Ηρακλείου
τής Πανελλήνιας "Ενωσης Ά
γωνιστών Έθνικής Άντίστα-
σης, θά γιορτάσει την 35η
έττέτειο τής ιδρύσης τοθ Ε.
Α.Μ., την Κυριαχή 3-10-76,
&ρα 7 τό άτΓΟγευμα, στό
«ΝΤΟΡΕ».
Ή ΈτητροτΓή Παραρτήμα
τος καλεΐ τό Λαό τοΰ Ηρα¬
κλείου στή συγκεντρώση ού
τή, γιά νά διακηρύξει τα αί-
τηματά τού γιά άπομάκρυν-
ση των Βάσεων, Έθνική άνε-
ξαρτησία, αναγνωρίση τής
Έθνικής Άντίστασης.
Ό έορτασμός δέν θά έχει
κσμματικό χαραχτηρα.
Ό τβλΐυταΐος Άμερικάνικος έκβιασμός:
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΨΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
"Η ΘΑ "ΠΕΣΗ,, "Η ΘΑ ΞΑΝΑΦΥΓΗ
ι
Τβλεσΐγραφο τού Κίσινγκερ
?προχ9ές άπό τή Σούδα
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ Κ. Καραμανλής, περνά αύτές
τίς μέρες, τίς δυσκολώτερες ώρες τού. Αίτία: τό δτι ό κό-
μττος — δττως λέει ό Λαός — έψτασε στό χτένι... ΚαΙ κό-
μττος δέν είναι άλλος, άπό τίς Άμερικάνικες Βάσεις στήν
Ελλάδα καί κυρίως στήν Κρήτη.
ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ τού έχουν τραβήξει αυτή την πραγμα-
τικά κρίσιμη στιγμή καί τα δυό «καλά τους χαρτιά*. Τό
«χαρτί» της έξωτερικής καί τό «χαρτί» της έσωτερικής ττερ:-
πέτειας. Ή Τουρκία άττό τή μιά. Ή έσωτερική άνωμαλία
4) Συνβχεια οτή Χβλ. 4
Ι
Ο «ψυχρός πόλεμος» κατά τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» αυνεχίζεταΐ:
ΚΛΤΛ ΤΟΥ Λ08ΥΝΤΗ Μ
ΑΠΟ Π ΑΓΟ,Ϊ ΤΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΦΙΕΑΙΣΜΟΥ
ΠΑ ΑΗΟΕι ΗΕΡΙΥΒΡΙ-Η ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ,ΙΚΑΙΟΙΥΜΙΙ!..
Ή τρομαχτική κατηγορία άπό τούς ϊδιους τούς δεαμοφύλακές τού!..
όποΐα δέν έπιτυγχάνουν μό
νο τα νά δάζουν σέ μπελά-
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ τοΰ κ ΕΙσαγγελέα Πλημμελειοδικών
Χανίων, διενεργεΐται προκαταρκτική εξετάση, γιά μιά άττα
ράδεχτη χαλκενμένη κατηγορία κατά τοΰ Διευθυντη τής
«Αληθείας» Άφορμή, ή μηνυτήρια άναφορά κάποιου Φύλα
κα των Φυλακών Χανίων, ό οποίος λέει ότι δήθεν ό κρατού
μενος Έμμ Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) έξύβρισε τόν 'Υ-
πουργό Δικαιοσύνης κ Στεφανάκη καί τίς Ύττηρεσίες, μέσα
στΐς Φυλακές!...
ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τής ττερα-
σμένης βδομάδας ό διευθυν-
της μας κλήθηκε καί κατέθε
σε σχίτικά μέ Ιγγραφο υπό
μνημα, τό όττοίο καί θά δώ¬
σωμε στή δημοσιότητα, έφ' δ
σον ή ^^^τοθε^^η ττάρει εύρύτε
ρες δικαστικές διαστάσεις
'Εκεΐνο πάντως ττού τονί-
θτηκε στό παραπάνω ύπόμνη
μα είναι δτι τέτοιες ξεττερο:
σμένες μέθοδες χαλκευμένων
κατηγοριών, είναι έπικίνδυνα
υττολεΐμματα χαφιεδισμοΰ τα
"Οσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
δες καί ττεριπέτειες ττρόσω-
ττα μή άρεστά γιά αλλους
λόγους, άλλά καί νά μάς έκ
θέτουν σάν Κοινωνία καί σάν
Κράτος.
Δέν νομίζομε δτι χρειάζε
ται νά δώσωμε πρός τό ττα
ρόν περισσότερη έχταση
στήν άπαράδεχτη αύτη ένέρ
γεια τού φύλακα αύτοΰ καί
των τυχόν συνεργατών τού.
Τό κοινό είναι Ικανό νά άντι
ληφθή μόνο τού τα δαθύτερα
καί πραγματικά αϊτια καί
νά άξιολογήση τό ήθικό 6πό
δαθρο της παραττάνω άπαρά
δεχτης, τρομαχτικής, «στη-
μένης» — μέ δυό λόγια —
ενεργείας.
Καταγγέλλομε στούς άρμο
δίους καί στόν Λαό τα τταρα
πάνω καί έπιφυλλασσόμαστε
νά προστατέψωμε τόν έαυτό
μας μέ κάθε νόμιμο μέσο, ά
μυνόμενοι μέχρις εσχάτων
στό κυνηγητό ττού μάς γΓνε-
ται — μέ κάθε θεμιτό καί ά
θέμιτο τρόττο — έττειδή συνε
χίζομε νά κάνωμε τό... «ά-
συγχώρητο έγκλημα», νά λέ
με δηλαδή στόν Λαό την Ά
λήθεια!. .
ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, Ο ΤΥΠΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ .
ΕΒΡΑΪΟΙ ΚΑΙ ΚΡΗΤΟΑΟΓΙΚΟ
Μιά απαντήση τού Κοθηγητη
Πανΐρίου κ. Π. Παναγιωτάκη
Στό έρώτημα πού εΤχα
με ϋιτοβάλλει, σχετικά μέ
την συμμετοχή ή δχι Έ-
δραίου καθηγητή στό Δ'
Κρητολογικό Συνέδριο, ύ
καθηγητής τού Πανεττιστη
μίου Ιωαννίνων κ. Νΐκος
Παναγιωτάκης, ττού εΤχε
την Γραμματεία τοΰ Συνε-
δρείου, μας εΤπε τα εξής,
σέ τηλεφωνική τού συνδιά
λεξη:
Πράγματι στό Δ' Κρητο¬
λογικό Συνέδριο, προσεκλή
θησαν καί Εβραϊοι καί συγ
κεκριμένα ό Τοί Άνκόρι, ή
Όρα Νέγκμπι καί £νας τρί-
τος πού μοΰ διαφεύγει τό
δνομά τού.
Ή πρόσκληση στούς άνω
τέρω έγινε γιατί στό Συνέ-
δριο προσεκλήθησαν δλοι 6-
σοι συμμετείχον στό ττροη-
γούμενο καί εΤχαν κάμει άνα
κοινώσεις γιά θέματα τής
Κρήτης.
Άτγ* δ,τι γνωρίζω ό Έβραΐ
ος καθηγητής κ. Άνκόρι ίχει
άσχολη&εϊ μέ τούς Έδραί-
ους της Κρήτης, άλλά δέν ξέ
ρω άν έχει γράψει γιά τό δτι
ή Κρήτη ανήκει στούς Έδραί
ούς.
Ξέρω έπίσης — ττρόσθεσε
ό κ. Παναγιωτάκης — δτι ό
κύριος ούτος τελικά δέν ήρ-
θε στό Δ' Κρητολογικό. ΟΙ
άλλοι Εβραϊοι καθηγητές
δέν μτΓορώ νά βεβαιώσω άν
ήρθαν ή όχι. "Ισως μπορεϊ
νά σάς τό πή ό κ. Γιάννης
Σοχελλαράκης.
Άπό τό «Άντιφασιστικό Λεξικό»
τοϋ ποιητή Φώτου "Ελληνα
ΣΤΙΧΟΙ ΚΙ ΑΝΤΡΙΚΙΑ ΣΤΗΟΙΑ
Τό καΐριο άττό τα λάθη σας στάθηκε δτι: ττοτές
ττοτέ σας δέν τηστέψο—£ ττώς θε νά βγή στ" άλήθεια,
κεΐνο πού χρόνια άκούγατ* νά λέν οί ποιητές
ττώς: ττιό γερά (άπό «τάνκς») δυό στΐχοιή
λίγα ά ν τ ρ ί κ ι α στήθια
«"Αρχεται η ουνεδρίαοΐς...»
ΕΝΩ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΞΑΝΑΚΑΘΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ:
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ ΤΟ ΟΕΜΑ
ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙΤΟΝΔΙΚΑΣΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγες μέρες τα Δικαστηρια είχον την «ττρε-
μιέρο» τους. Άρχισε ή νέα χειμερινή οικαοτική περίοδος
καί μαζί της άρχισε νά κινηται £νας δλόκληρος μηχανισμός,
στά γρανάζια τού όττοίοι; τόν κυριώτερο ρόλο παίζουν οί
Δικαστές καί οί Δικαστικοί Ύττάλληλοι.
ΠΑ ΤΟΥΣ άνθρώπους αύτούς, πού ττέραν τού σοδαρού
λειτουργήματος πού ύττηρετοΰν, δέν παύουν νά είναι κι' αύ¬
τοι μιά «ετταγγελματική τάξη» μέ ττροδλήματα καί ύπο-
9 Σννεχει« οτή £ελ. 4
ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ Η ΚΡΗΤΗ ΖΟΣΜΕΝΗ
Πάνω στή μουσική τοθ Ύμνου τής Κρήτης,
τού γνωστοΰ «Άπό φλόγες ή Κρήτη ζωσμένη»,
ό διευθυντής της «Αληθείας» Μάνος Χαρής, έ-
γραψε έναν καινούργιο Κρητικό "Υμνο, μέ τόν
χαραχτηριστικό τίτλο: «Άπό Βάσεις ή Κρη
τη ζωσμένη».
Ό "Υμνος ούτος, μαζί μέ τό «Τραγούδι των
Βάσεων» τού ϊδιου, θά κυκλοφορήσουν σύντομα
σέ δίσκους κα! κασέττες, τραγουδισμένα άπό
χορωδιακό συγκρότημα, ττού θά τό συνοδεύη
μεγάλη όρχήστρα:
ΟΙ στίχοι τού νέου Κρητικοϋ "Υμνου, είναι οί
εξής:
ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ
Η ΚΡΗΤΗ ΖΩΣΜΕΝΗ
Άπό Βάσεις ή Κρήτη ζωσμένη
τα καινούργια της σίδερα σπά
καί σάν ττρωτα μέ θάρρος χτυττά
καί γοργή κατεβαίνει.
*********
Μέ μεγάλο θεόρατο δορυ
θά τό χύση τό αΐμα κρουνούς
γιά νά διώξη τούς Άμερικανούς
ή ττερήφανη κόρη.
*********
Χτύττα, χτύπα τής θαλάσσας Σούλι
χτύττα κόρη γλυκειά τού γιαλοΰ
πές: οί Κρήτες — τοΰ νέου έχθροθ —
πώς δέν γίνοντοι δοΰλοι.
ΛΛΛ
'Αττό δώ Ρεθυμνιώτες, Χονιώτες
άπό κεΐ Σψακιανοί, Καστρινο!
τής Σητείας τταιδιά, Λασιθιώτες
δλοι βγάζουν μαζί μιά φωνή·
ΑΑΑ
Ό Λαός δέν σάς θέλει συμμάχους
γιατί φίλοι δέν εΐστε, έχθρο!
θά σάς διώξη μέ ξύλα, μέ βράχους
ούτος ττάντα δ,τι θέλει μπόρεΐ
ΛΛΛ
Όξω οί Βάσεις τοΰ μαύρου θθΛάτου
όξω δττουλοι Άμερικανοί
έχει γίνει ή ψυχή μας χων(
καί φωνάζει άνω — κάτου:
Όξω . Όξω Όξω
Μ. Χ.
,ττ
ΙΙΑΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΊΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
17 ΙΙΠΓΙΜΙΙ>ΙΟΥ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΕΔΕΛΕΤΟΣ:
Μιά περΐπτωση
γνήσιου ταλέντου
Σέ κάττοιό στενό ττίσω άπό
τό ττάρκο Θεοτοκοπούλου, έ
χει το έργαστήρι τού ό Μα
νυλης Δεοελετος 'Αττό κεί
ξεκινοΰν μιά όλόκληρη σειρά
γλυτττών άντιγράφων πού κα
τακλύζουν τίς τουριστικές ά
γορές. Ό Μανόλης Δεδελέ-
τος, είναι ένας καλλιτέχνης
αύτοδίδαχτος. "Ενας άνθρω-
πος ττού εντελώς τυχαϊα άνα
κάλυψε τίς «κάποιες άλλί.ς,>
Ικανότητες ττού Ιχουν τα χέ-
ρια τού.
Στό στίυο τής ζωής μπή-
κε σάν μηχανοτεχνίτης καί
κοτάληξε μηχανικός σέ κά-
ποιο έμπορικό καράβι.
"Ωσπου μιά νύχτα...
•— Εΐχα 6άρδια κι' ή ώρα
δέν ττερνοθσε. Πήρα ένα κομ
ματι γυψο καί σκαλισα μια
γυναΐκα μ' ένα σταμνί ότου
ώμο...
Αύτό ήταν τό κέντρισμα.
Ό Δεδελέτος τταρατησε τίς
μηχανές «αί τα σίδερα. Πα-
ρατησε καί τό σιοεράδικο
πού άνοιξε λίγο μετά οτό Ή
ρακλειο.
Λίγα χρόνια άργότερα, ό
Δεδελέτος τταίρνει πρώτο
βραβεΐο οτήν "Εκθέση Θεσ
σαλονίκης. Βρσδεύεται σ' έκ
θέσεις στή Ρόδο κα! στή Φλοι
ρεντία της Ιταλίας.
Σήμερα, δουλεύει κεραμι
κά, πλοχΓΓΐκές Ολες, ξύλο, πέ
τρα, άσήμι καί άλλα μέταλ-
λα. ΛΛέ μιά έττίσκεψη στό ρ-
γαστήρι τού, διατπστώσαμε
την εύσννειδησία καί την ά-
γάττη γιά τή δουλειά τού.
"Ομως, έκεΐνο ττού στέκε-
ται, νομίζουμε, έμπόδιο στά
ττόδια τοϋ καλλιτέχνη, είναι
ό τουρισμός. Τό άντίγραΦο,
τό έμπορικό έργο Τέχνης, καί
φυσικά, ττροσιτό στόν ξένο
τουρίστα.
Ό Δεδελέτος έχει ττερισ-
σστερες δυνατότητες. ΟΙ άν-
τιγραφές τού άπό άρχαΐα έρ-
γα Τέχνης, είναι καταττληκτι
κές. Τόσο, ττού δττως μάς εί
ττε ό Γδιος, ζητοθν κατά και-
ρούς... κοττάσχεση έργων τού
τ' άρχαιολογικά Μουσεϊα.
Παρ' δτι είναι αύτοδίδα¬
χτος ό Μανόλης Δεδελέτος,
τα έργα τού δέν παρουσιά-
ζουν τίς δυσαναλογίες καί
τίς ίδιομορφίες της Λαϊκής
Τέχνης. Ή τεχνοτροπία τού,
είναι κλασσική. 'Εκεΐνα 8-
μως ττού δεί χ νού ν την ττρα-
γματική τού άξ(α, είναι τα
έργα τα δικά τού, ττού δέν εί
ναι άντιγραφές.
Νομίζουμε ότι ό δρόμος εί
ναι άνοιχτός. Φτάνει νά ξεττε
ραστεΐ ό σημερινός τρόπος
δουλειάς. Ή κατασκευή ττρω
τοτύττων, γιά δημιουργία έρ
γων Τέχνης, πού ττουλιοΰνται
στά Τουριοτικά Καταστήμα
τα.
ΟΙ Ικανότητες τοϋ Δεδελέ
τού είναι ττολύ περισσότε-
ρες.
ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
Έκυκλοφόρησε πρόσφατα
μιά σνμτταθητική έφημεριδοΰ
λα μέ τόν τίτλο «Βιαννίτικα
Νέα».
Ή ϋλη τού έντύπου αύτοΰ,
άναφέρεται στήν 'Ετταρχία
Βιάννου καί έχει έκλεκτές συ
νεργασίες ττού καλύτττουν δ-
λους τούς τομεΐς καί τα θέμα
τα τής Επαρχίας.
Έκδοτης κα! διευθυντής
των «Βιαννίτικων Νέων» εί¬
ναι ό κ. Γ. Δ. Χριστάκης.
Συγχαρητήρια καί καλή
τύχη.
ΓΙΑΝΝΗ!
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ!
Ό δημιουργός τού «Πα¬
τούχα» σέ νεσρή ήλικία,
ΔΓΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οίκότΓεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΛΤΡΟΥ
άναγνωρισμένη ατττό τό Κράτος
ΛΑέ την έττανοοστατική μέθοδο διδασκαλίας
(3ΤΑΝΙ5Ι_νδΚΙ Ι-ΑΒΑΝ).
της υπο-
ΑΥ0ΥΠ0ΤΡ0ΦΙΕΖΤ0 ΧΡ0Ν0
ΕΓΓΡΑΦΕΣ μέχρι 30 Σετττεμβρίσυ
10—12 ττ.μ. κα! 6—8 μ.μ. Αγ. Μην» καί Ιωαννί¬
νων 3 — Τηλ. 285548 — Ηράκλειον.
, ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΑΒΕΡΝ4
"ΔΙΟΝ ΥΙΟΣ,,
ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιδάλλον
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
ΆτΓέναντι στή Μητρόττολη
ΤΗΛ 286-965
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ*
**
**^ΑΑΑΑι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΜβΕΐΑ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
«ΧΟΝ ^-
|Ζ!· ^^ νος Μαγρ,λής
Ηφα,στου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
ττού δέν προβάλλεται —
δικαιολόγητα νομίζομε -
οτό ττρώτο φΰλλο των
«Βιαννίτικων Νέων». Άλή-
θεια, τ! γίνεται μέ την ττρο
τομή τού, στή γεννέτειρά
τού, πού ή τελετή της άττο
καλύψεώς της εΤχε καθυστε
ρήσει ττάνω αττό... τριάν
τα χρόνια;
ΤΟ ΣΥΛΙΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α Κ Α Λ Η ΜΙΛ Σ
ΟΜΑΝΟΣ ΛΟ'Ι ΖΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΜΑΣ
«θέλουν ν ά φψώσουν
οποίον λέει την άλήδεια»!
«ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΙΜΟ»
στελιοΙ"
Ό πρώτος Πρόεδρος τού
Δ. Σ. της Μουσικής Άκαδημί
άς Κρήτης, ττού έκλέχτηκε
ττρό δεκαήμερον. Μαζ! μέ
άλλα έ"ξι άτομαάττοτέλεσαν
τό ττρώτο Συμβούλιο ττού
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
συμττληρώνεται άττό τόν Μά
νο Χατζηδάκη (Διευθύνοντα
Σύμβουλο) κα! τόν Δήμαρ-
χο Ηρακλείου Μανόλη Κα-
ρέλλη.
"Οσοι ένδιαφέρονται νά
έγγραφούν μττοροθν νά τηλε
Φωνούν στόν Γεν. Γραμματέα
κ. Γ. Δεληγιαννάκη (τηλέφ.
283-519).
«Καλημέρα "Ηλι». Ένα ζωντανό παράδειγμα τής λει-
τουργίας τής Τέχνης, μέσα στίς Λαϊκές μάζες. Ήταν ή έ-
ττοχή τής μεγάλης αναταραχής. Καί οί άττλοί άνθρώττοι, σΦυ
ρολογοϋσαν στοΰς δρόμους: «Σίγουρα ναί».
"Ομως, ό Μάνος Λοΐζος, δέν είναι ό καλλιτέχνης ττού «ά-
νέβηκε» μέ ένα καί μόνο έργο. Άνήκει στήν γεννηά των ύκ-
τ.λήξεων στό χώρο της Μουσικής. Στήν γεννηά τιΰ Ξαρχά-
κου, τού Λεοντή, τού Μαρκοπούλου, τού Σαββόττουλου...
Στή γεννηά των εττάξιων συνεχιστών τοθ δρόμου ττού χάρα-
ξαν γιά την 'Ελληνική ττραγματικότητα, οί ©εοδωράκης καί
Χατζηδακις. Κι' ό Λαΐζος είναι ενας άττό τούς πιό πολυσυ
ζητημένους τής γεννηάς αυτής.
Την έττοχή πού ή ττολιτική
Τέχνη, έ"χει πιά καθιερωθεΐ ό
Μάνος Λοΐζος, παραμένει
στίς ψηλότρες βαθμίδες της
κλίμακας.
— Νομίζεις δτι εΤσαι
«στρατευμένος καλλιτέχνην»;
Μ. Λ.— Ζώ σ' έναν ττολυ-
ττοίκιλο κόσμο, μέ τόσα προ
βλήματα. Εΐμαι κι' έγώ ένας
δέχτης των μυνημάτων αυτών,
τα όποΐα μέ τή σειρά μου κά
υω μουσική ή τραγούδι...
Πολιτική Τέχνη. Στρατεϋ
μένος καλλιτέχνης. Πέρ'
άττ' αΰτά δμως, υττάρχει κι'
ή τέχνη ή κοτιροσκοπική, ή
τΓθλιτικάντικη...
Μ. Λ.— Είναι δττως τα
λές. Ύπάρχει ό διαχωρισμός.
Ύττάρχουν οί λεγόμενοι μίμη
τές. Αύτό δέν σημαίνει ότι
δέν είναι άναγκαία ή πολιτι-
κή τέχνη. Κάνουν καμμιά
φσρά, κακό οί μιμητές. "Ο¬
μως δέν έχουν καμμιά σχέση
μέ τόν κορμό τής ττολιτικής
Τέχνης.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ή Μοι/σική, μέσα στό κοι
νωνικό σύνολο, διαδραματί
ζει ένα ρόλο σημαντικό. Συ-
νειδητοττοιεΐ κα! έκφράζει.
Μά, ττώς θά γίνει ή Μουσική,
δττως καί κάθε μορφή Τέχνης
κτήμα τού ΛαοΟ;
Ό συνθέτης μάς λέει:
Μ. Λ.— Όλαι οί τρόττοι έ-
τταφής, πρέττει νά χρησιμο-
τΓθΐοΰνται. ΣημαντικώτερΓΐ,
βεβαία, είναι ή έπαφή καλλι
τέχνη καί κοινοθ μέ τα μέσα
μαζικής ένημέρωσης. Αύτά
— δυοτυχώς — δέν ττροσφέ
ρονται. Λειτουργοθν άνάλο-
γα μέ τό κυβερνον κόμμα.
Κι' έττειδή αύτό είναι ή δε-
ξιά, γίνεται ή έπιλογή ττού
την βολεύει...
— Πιστεύεις δτι ύττάρχει
ένα «είδικό ή" μεμυημένο» οί
μιά μορψή Τέχνης κοινό;
Μ. Λ.— Πιστευω στό Λαΐκό
ένστιχτο. Ό Λαός δέχεται
μυνήματα ττού νομίζουμε ττώς
δέν τα δέχεται. Σ' δλους τούς
αίώυες ή μεγάλη Τέχνη, είναι
κα! Λαϊκή.
— Ποιό ρόλο μττορεΐ νά
τταίξει ή Τέχνη, στό άνέβα-
σμα τού ττνεοματικοΰ έπιπέ-
δου;
Μ.Λ.— Ό Λαός διψά γιά
καλή Τέχνη. Διψά γιά μάθη
ση. Χρειάζεται συχνότερη έ
τταφή κοινού — καλλιτέχνη.
"Έτσι θά πετύχουμε ένα *δε
σιμο», θά συνειδητοποιήσ::!
ό κόσμος — τής επαρχίας ι¬
διαιτέρα — όρισμένα ττρά-
γματα, ττού οί συνθήκες τής
έτταρχίας, δέν άφήνουν περι-
θώρια γιά τουτο.
— Ποία εΐνσι τα μέλλοντι
κά σου σχέδια;
Μ.Λ.— Ένας μεγάλος δί-
σκος γιά τό χειμώνα. "Υστε
ρα θάθελα νάχω ένα εύκαμ-
τττο συγκρότημα γιά περιο-
δεϊες στήν έπαρχία. Αύτό
βοηθά καί την έπαρχία καί
μάς.
— Σέ τί ττράμα σάς βοη¬
θά;
Μ.Λ.— Βασικά, μ' ένδιαφέ
ρει ή λειτουργίσ της δου¬
λειάς μου στό κοινό.
— Νομίζεις δτι τδχεις ττε
τύχει;
Μ.Λ.— Μέχρις έ"να σημεΐο,
ναί.
Καί μεΐς γιά τταράδειγμα,
άναφέρουμε τό «Καλημέρα
"Ηλιε», τό τραγούδι πού
γράφτηκε δταν ττιά διαφαινύ
ταν ή τττώση τής χούντας.
Πού εκφραζε τή σιγουριά καί
την έλττίδα ταυτόχρονα. Τό
τραγούδι ττού υΐοθέτησαν δ-
λα — σχεδόν — τα ττολιτικά
κόμματα.
— *Ηταν μιά έκρηξη ζω¬
ής — λέει ό Λόΐζος. Όϊ κό¬
σμος αλλαζε τούς στίχους
άνάλογα. Ήταν μιά μορφή
νίκης. Ένας συμβολισμός
Εΐμαι περήφανος γι' αύτό τό
τραγούδι. "Υστερα ήρθε ή έ
πιστράτευση, οί ττολιτικές ά
ναταραχές, καί τό τραγούδι
συνέχιζε νά έκφράζει τόν κό
σμο.
— Δηλαδή ή Τέχνη έκτός
άπό τό νά έκφράζει μιά έττο
χή, ττρέπει καί νά διαβλέττει;
Μ.Λ.— ΌττωσδήτΓοτε. Μέ
τό «καλλημέρα» έξέφραζα τή
νίκη.
Κι' ή κουδέντα, μετατίθε-
ται. Μιλοΰμε γιά την «Άλή
θεια». Γιά τους διωγμούς
της....
Ό Μάνος Λοΐζος, Λέει:
Μ. Λ.— Τό τταράξενο δέν
είναι αΰτό. Τό παράξενο θ&
ταν τό άντίθετο. Μιά όλόκλη
ρη ζωή κυνηγοΰν δποιον λέει
την άλήθεια. Πάντα διώκον-
ται οί ανθρωποι ττου άγωνί-
ζονται. Μας είπαν πώς ή
Έλλάδα άνήκει στή Δύση.
'Όττοιος άντιστέκεται, μεμο
νωμένα ή όμαδικά στό κατε-
στημένο, διώκεται κα! φιμώνε
ται.
Αύτά λέει £νας σεμνάς καί
γνησιος καλλιτέχνης. Ό Μά
νος Λόΐζος.
Ν.Ψ.
ΕΠΑΑΙΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΙ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΡ ΤΕΧ — 6ΟΤΕ ΟΙ.Α55
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής προελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) ΟΙ βάσεις τού είναι συνθετικαί έλαστρομερικαί πολυε-
στερικαί ρητΤναι. .
β) ριβεκ αυ5δ
γ) Άμίαντο
5) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τού ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: -— - -
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν ^τρέττοντας
συγχρόνως είς τόν τοϊχον την διαπνοήν αύτοθ έκ των έσω
πρός τα έξω. 3) "ΑΦλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΉΤΟΣ, δι" δ καί ένδείκνυται διά κινηματογράφους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άττοφλοιοΰται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έπιδράσεις δέν ύφίστανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έπιψέρει άλλοίωση έττί των έττιφανει-
ών πού έπένδύει. 7) Δέν διαβροθται άττο την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΠΑΤΖΗΣ
Καγισμττή 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 262-738
ΚΑΐΐ τη νιιι«ικιι
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΛΤΟΈΡ ΜΗΤΙ02
*Ενα έπαναστατικό προΤόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔ"
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΧί!_
ΚΑΙ
ΑΡΙΑΑΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑ1
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μμ
ΛΡΙΑΔΝΗ 7.30 μμ
ΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛατεία Καλλεργών 7
Τηλίοωνα· 224 304 -—224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Άκτή Ποσί.δωνος 28
Τηλέθωνσ 4117952 — 4117953
Αύτά λέγονται στό σαλο-
νάκι ενός Ήρακλειώτικου ξε
νοδοχείου. Ό Λοΐζος ήρθε
γιά τό Φεστιβάλ τής Κ ΝΕ.
Γιά μιά εκδηλώση ττού άκού-
στηκαν ττολλές Φορές τα συν
θήματα: «Έθνική άνεξαρτη-!
σία» ■— «Έξω οί Βάσεις» κ. ] £
λ. π.
... Τολμώ νά τόν ρωτήσω:
«Τί σ' έκανε νάρθεις»;. Δέν
περίμενα την άττώντηση:
«Καί γιατί νά μην έρχόμου-
να;».
ΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ;
ΦΡΟΝΤΙΪΤΗΡΙΑ
«
♦ Τμήμαΐα μαθηίών Λυκε,Ιου
κΰκΑουβ σπουδών
ΑΥΣΤΗΡΩΣ 25ΜΕΛΗ
♦ "Εναρξη μαθημάίων Δευτέρα 4 'ΟκΐωβρΙου.
Συγκροτοΰνται είδικά τμήματα Γ' τάξης Γυμνβσίου για τίς είσαγωγικές Λυκείου ·
8 «.ναντι πολυκλινικής) Ί»ϊιβ. 283388 ΉράκλειονΚρήτης
■ ΜΜΜΜΜΜΜΝ» Η ΙΜ Η Η ΝΜΙ ■ ■ #
ι ΚΟΥΖ
V
ΚΟΥΣ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ
9. Συσκέψεις. Πολλές συσκχψεις, έγιναν τίς τελευται
ες μερες στό ΉρακΛί.ιο. Επί ΰττουργικού, νομαρχια.
κου καί δημαρχιακοΰ έττιττέδου. Συσκεψη γιά τό Πα-
ν*—-ιστημιο. λυσκεψη γιά τό ΝοοΌκομΐιο. Σύσκεψ'·
για το ΓιοΦυρο κ.λ.ττ., κ.λ.ττ.
Καί κάποιος φιλος, ττού σχολΐααε τό γεγονός, ό.
ττοφανθηκε:
— « Οταν οί άνθρωττοι δέν σκέτττονται... συσκέ-
πτονται».
Καλό... Έσεϊς τί... σκέτττεσθε;
• Γιά νά «σττάσουν πλάκα» μιά παρέα Ηρακλειω,
των, ττείρσζαν τίς ττερασμένες μερες, ίνα γνωστό «τύ-
ττα» μέ σαλεμένο λογικό.
Τό πείραγμα δμως κάποια στιγμή, ξέφυγε άπό τα
δρια καί το άντικείμενο πού τού ττεταξε κάποιος ά.
πό αυτούς, κατάληξε στό κεφάλι τοθ ταλαίττοορου, μέ
άτΓοτέλεσμα οί γρυλισμοί τού νά μετατραττοϋν σέ γο·
ερό κλάμμα.
Έττειοη κι' άλλες φορές έχω δεί νά πειράζουν τοθς
δυστυχισμένους αύτούς, μέ πολλούς τρότΓθυς, θυμή.
θηκα τούς στίχους τού Καρυωτάκη:
— «Όταν οί ανθρωποι
θέλουν νά τΓονής
μττοροϋν μέ χιλίους τρόττους
ρίξε τό δττλο σου
καί σωριάσου ττρυνής
δταν άκούσης άνθρώπους...».
Τό κακό είναι δτι δλοι μας εΤμαστε... άνθροποι!...
• Μέ την εΰκαιρία σημειώνω δτι τό ττιό έντυττοσιο-
κό έπισκεπτήριο πού έχω δεί, είναι ενός θεσσαλονι-
κιοΰ, ό όττοΤος έχει τυττώσει στίς κάρτες τού, κάτω
όχριδώς άπό τό όνοματεπώννμό τού τή λέξη: Άνθρια
πος!
Άραγε νά είναι καί μάλιστα έτσι ττού τό γράφει,
μέ τό άλψα κεΦαλαίο;
δια- ^
• Έξη χιλεάδες νοικιάστηκε ττρό ημερών ?ι
μερισματάκι στό Μασταμπά.
Καί κάτΓοιος πού όχουσε τό υττέρογκο ττοσό, άνέ-
κραξε:
— Αύτό δέν είναι νοίκι, εΤναι... μανίκι!...
Φυσικά... μακρύ... Τα κοντά έξ αλλου, δέν είναι
ττιά... τής έττοχής!....
• Μέσα σ' δλα τ' αλλα, άκριβήνανε καί τα φάρμαχα.
Έτσι, γιά νά ττάς σέ Φαρμακεΐο μέ συνταγή, πρέττει
νά κρατάς μαζί σου άνοιχτή... έττιταγή.
Μέ άλλα λόγια: ττοθ νά μττης σέ φαρμακείο; Σκί-
το φαρμακεΐο!
Παληά έτσι λέγανε. Τώοα καί τό λένιε, άλλά καί
τό .. κλαΐνε!...
• Μιά ά—ό τίς πιό ττρωτότυττες αν δχι ή ττιό πρωτό-
τνττη μήννση, ύττοβλήθηκε ττρόσφατα στήν ΕΙσαγγε-
λία Ηρακλείου.
Κάποιος άπό ίνα χωριό (δνομα καί μή χωριό), έ-
μήνυσε ένα τταιδί έννέα (άριθμός 9) χρονών γιατ! τού
έκλεψε... μισό κιλό καρύδια! ! !
Τί νά τοθ ττης τώρα τού... εύλογημένου αυτού μη·
νυτη. Μόνο, τή γνωστή μοντινάδα, τΓαραφρασμένη ώς
εξής:
Κι
Παιδάκι ττοιός άντάμωσε
νά κλέβη τα καρύδια
καί ένα μεγάλο μηνυτη
νά τού ζητα τ'........
δχι τί—ότε αλλο, άλλά θαναι καί... μικρά. Κατά
τή ζημιά δμως καί ή... άττοζημίωση!..
• Σέ μιά κλινική τοθ Ηρακλείου ένας έττισκέτπης,
φώναξε μιά στιγμή, τρομαγμένος:
— Ρέ παιδία, μιά κατσαρίδα!...
Καί ό άσβενής, τού άπάντησε:
— Είναι αυτή ττού βγαίνει ττρώτη γιά νά κόψη κί-
νηση καί νά φωνάξη καί τίς αλλεςί...
Καί τί κατσαρίδες... Σάν... συναγρίδεςΙ...
• Άρκετές φορές οί Άθηναΐκές εφημερίς, μάς κά¬
νουν την τ.μή νά άναδΓ,μοσ.εύουν γρατττά της «Άλή-
θείας».
Πρόσφατα, άναδημοσιεύτηκε άττό τόν «Ριζοσττά-
σητ» τής 22 Σεπτέμβριον καί ένα «ούς - κούς».
Διαβαστε το, δττως τό έγραψε ή Άθηνθϊκή έψημερί
οα, την ό—οΓα εύναριστοθμε·
ΟΙΙ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ... ΕΝΟΙΚΙΑ
Ο λαός τής Κρήτης τραγουδαει τίς ττίκρες καί
τ'ζ χαρές τού μέ τίς γνωστές μαντ.νάδες τηύ κυ¬
κλοφορούν άττό στόμα σέ στόμα καί τόσο άγσ-
πιουντσι άττό τούς Κρητ.κούς. Άρκοθσε δμως ή
τελευταία αυξήση των ένοικίων γιά νά ττάψει νά
τρανουδ,έτα, μιά δμορφη (κατσ τα αλλα) μαν-
τινάδα:
Τό τταχουλό χεράκι σου
μέ τό υακρύ μανίκι
άς τδβαία -ροοτέφαλο
κι' άς ττλέρωνα καί... νοΐκι.
(Άττό την εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» τοθ Ήρα-
κλεΐου).
""—' *τι στ^> ^'θ θέμα
καί Λλλη άθηναϊκή εφημερίδα, ή «Έλευθε
ΐριστοθμε κι' αύτην,
της στήν «Άλήθεια»'
—- κατο-έλτη, γ,ά δλους καί γιά δλα, έ-
ε«όφ[λος ΝΙΚ—-ΠΑΚ. Μένρ. στΓγμής Ιχε.
τρακόσες σελίδες καί συνεχίζει νά γράφει! ...
τ- ,.Υ Ι6" τίτλο' * συγγραφέας έ-.φυλλάσσε-
ται κ. ^δταν τόν ρωτουν σχετ,κά, άτταντά:
6ι6λίο τελειώσει θά πε
ιοφωνικές έκττομττές...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
«ΒΙ/ΗΙΤΕ ΜΙίί»
(«ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ»)
Στόν "Αγιο Νικόλαο

Τό τΓθλυτελέστερο
Έστιατόριο — Μττάρ
τής Κρήτης
«
Ένα εντελώς εύρωτταΤκό ττεριβαλλον
μέ έλληνικές τιμές.
ι·76
ΗΡΔΚΑΙΙΟ "Ν ΑΑΜ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΑΙΑΑ
ΟΙ Λναγνώσίββ μα» γράφονν £Αβ*8&ρα καί
Τ7
17 -Τ
17171717-Τ-ΤΙ7-Τ17-Τ-Γ17
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
πρός την
7
Ι Ι
■ Τ '7
1717171717171717171717Γ7
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ. Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ
Μιά πρόταση γιά τα κρασοστάφυλα
Πρός τόν
Διευθυντήν τής "Εφημερίδος
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ενταύθα
Παρακαλώ δττως δημοσι
εύσετε τό κατωτέρω κεί
μενο στήν εφημερίδα
σας.·
Ή έμττορική άξία των οί-
νοσταφΐ'λών νά καθορισθή
μέ 6άση την ττεριεκτικότητα
αυτών σέ ζάχαρο έττί τοίς έ
κατόν. (ο)ο).
ΠαρακαλεΤται τό Διοικη¬
τικόν Συμβούλιον τού Συλλό
γου Χημικών Ηρακλείου καί
ή "Ενωση Γεωργικών Συνεται
ρισμών Ηρακλείου νά πάρουν
θέση στό θέμα της έμπορικης
άξίας άγοράς των οίνοσταφυ
λών άπό τα οίνοττοιΐα ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΖΑΧΑ¬
ΡΟ.
Τό Κρητικό σταφύλι είναι
τό πλουσιώτερο σέ ττεριεκτι
κότητα (μβερτοζαχάρου, σ'
αύτό δέ ακριβώς όφείλεται
καί ή ραγδαία άνάτΓτυξη τής
οίνοβιομηχανίας στήν Κρήτη
καί ιδιαιτέρα στό Νομό Ήρα
κλείου. Είναι δέ άδιανόητον
ή έμπορική άξία ττ.χ. τής Κ ο
ρινβιακής σταφίδας ή έν πά
ση -περιπτώσει της σταφίδας
ττού προρρίζεται γιά την πά
ραγωγή οίνΌΤτνεύματος, μέ
ζύμωση τού ΰδατικοΰ έκχυλί
σματος αυτής, νά καθορίζε-
ται μέ βάση την ττεριεκτικό
τητα αυτής σέ ζάχαρο, ένΰ
των οΐνοσταφυλών άλλά καί
αυτής τής σουλτανίνας ττού
άγοράζονται γιά οίνοποίη-
ση ή έμ—ορική άξία αυτών νά
μή οιαβαθμίζεται, ώς θά ώ
φειλε, μέ βάση την ττεριεκτι
κότητα αυτών σέ ζάχαρον.
Ακριβώς δέ ή πλούσια περι·»
εκτικότητα σέ ζάχαρον έττι
τρέτΓεί την παρασκευήν έκ
τού κρητικού γλεύκους μιάς
σειράς διαφόρων είδών οΤνων,
βερμούτ καί άλλα ττανάκριβα
οΙνοτΓροϊόντα ή την εξαγωγήν
σνντηρουμένου γλεύκους στό
ΠΑΠΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΜΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Πρός την
Δ)νσιν της Εφημερίδος
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ενταύθα
Αγαττητοί έν Χριστώ ά-
δελφοί,
Ή Μακροχρόνιος ίερατική
ττεΐρα μου μέ ώθησε είς την
σύνταξιν τής κάτωθι έπιστο
λης μου.
Παρατηρειται συχνά ότι κα
τα τας νεκρωσίμους ακολου-
θίας δέν άναγιγνώσκεται ΐπτό
τού Ιερέως τ*} εύχή τής λύσε¬
ως των νεκρων. Βεβαίως άνα-
ψερεται ότι αθτη άναγιγνώ¬
σκεται υπό τού Άρχιερέως
δέν έττεται δμως δτι ή εύχή
παραλείπεται έφ' δσον δέν
τταρίσταται Άρχιερεύς. Ή
ίύχή αύτη άφορά την διάλυ¬
σιν τού σώματος τού κοιμη
θέντος. Όθεν πρέττει απα¬
ραιτήτως νά ότναγνωσθή είς
την κηδείαν καί,έν ελλείψει
τού Άρχιερέως ύττό τού Προ
εξάρχοντος έν κηδεία Ιερέως.
"Αλλωστε ή σωστή αύτη το
ποθέτησις τής εύχής άναφέρε
ται καί είς την λειτουργικην
Φυλλάδα τού Μιχ. Σελιβέρου
σελίς 102. Έκεΐ σαφώς έν-
δείκννται ή αναγνώση τής εύ
χης ΐπτό τού Ιερέως έν άττου
σία τού Άρχιερέως. Όθεν ό
φείλουν οί ΙερεΤς κατά την
κηδείαν ύττοχρεωτικΔς^ νά ά
ναγιγνώσκουν την ευχήν τής
λύσεως.
Έν έναντία περιπτώσει εΤ
έξωτερικό γιά την κστασκκϋ
ήν οΐνων ττού συνηθίζονται
στήν κατανάλωση εύρωιταί-
κών χωρών καί πάντοτε σέ
συμφέρουσες τΐιμές μέ άδιαμ
φισβήτητα κέρδη. Τό ττλού-
σιο συνήθως σέ ίμδφτοζάκ-
χαρο κρητικό γλεύκο προ
σφέρεται αρίστα γιά την κα
τασκευήν άφροδών οΐνων. Η
τταραγωγη, διοχίνηση καί δι
άθεσις αυτών, πρέττει νά τε
θή κάτω άττό την διεύθυνση
κρατικοΰ φορέα. Μιά τέτοια
κροττικΓί βιομηχανία θά ήρχε
το, μέ τό ττροίόν τταραγω-
γής τόν άφρώδη οΤνον, σέ
άντίθεση μέ τα ττανίσχυρα μο
νωπόλια τταραγωγής ζύθου,
γεοττί ακριβώς θά προσέλκυε
Ινα τμήμα τής λαΐκής κατα-
νάλωσης έθισμένης στή ζήτη
ση τής μπύρας, καί θά τό
•ΠΓροσανατόλιζε μακροτΓ ρόθε
σμα άλλά σταθερά, στήν κα
τανάλωση άφροδών οΐνων. Έ
νώ ή -ρόσκληση πρός Σ.Χ.
Η. καί Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμών Ηρακλείου Ι
χει σάν στόχο την δραστηρ
οττοίηση αυτών γιά καλύτερη,
δικαιώτερη άμοιβή τού μό-
χθου των οίναμττελουργών, ή
ττίεση έν τούτοις έκ των κά¬
τω πρός την Κρατική έξου-
σία θά εΐχε έστω μακροπρό
θεσμα εύεργετικά άποτελέ-
σματα όττως ττιστεύω νά δια
φαίνεται έκ των ανωτέρω γιά
την τοτπκή οίκονομία καί γε
νικώτερα γιά την έθνική οίκο
νομική άνάτττυξη.
Μετά τιμής
ΓΕΩΡ. Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ
τέως τακτικό μέλος τού Δ. Σ.
τής Έν. Έλλ. Χημικών
Γιαννιτσών 4 Ηράκλειον
Ή εύθύνη τής Μάν|ς
στή διάπλαση τού Παϊ1
ου
Φίλες μου,
Άν σήμερα, χτές, πρίν ε-|
να μήνα ή Ινα χρόνο άττοχτή
οτοΓτε Ινα παιδί, σίγουρα τό
σημείωμά μας σάς ένδιαφέ-
ρει. Έξ άλλου, άττ' τό ττροη
γοόμενο άκόμα, σάς είχαμε
ύποσχεθεΤ νά κάνουμε αυτή
τή μικρή συζητήση. Άκόμσ.
κι* άν αύτά ττού θά διαβάσε-
τε τα ξέρετε, σίγουρα ένα
μικρά φρεσκάρισμα της μνή-
μης 'δέν θά σάς κάνει κακό,
άλλά άν ίσως δέν τα ξέρετε,
όπωσδήποτε θά σάς βοηθή-
σουν νά καταλάβετε, ττώς έ-
κτός άπ' τη χαρά πού φέρνει
ή μητρότητα, φέρνει κσ[ την
τεραστία εύθύνη τού
νά κάνετε έναν άνθρωττο σω-
νχχι είς βάρος τους ή τπκρία,
ή άρά καί ό σκανδαλισμός
των ττιστών, δτι τταραλείττε
ται ή εύχή, ένώ πολλοί 1ε-
ρεϊς τής ύτταίθρου την άναγι
γνώσκουν.
Αντιθέτως, φρονούμεν, δτι
μή παρισταμένου κατά την ά
κολουθία Άρχιερέως ή ώς ά
νω εύχή άναγιγνώσκεται υπο
χρεωτικώς υττδ τοθ ττρώτου
τής τάξεως ττρεσβυτέρου ή
όφικιολίου ή υπό μόνον τού
ενός Ιερέως δστις ένδεχομέ-
νως τελεΐ την ακολουθίαν.
Συνεττώς ή αναγνώση τής εύ
χής ταύτης είναι ετπβεβλη-
μένη. Όταν ευρίσκεται είς
κηδείαν ό Ιερεύς ττρέπει κατά
τό μνημόσυνον ν' άναφέρη 6-
πέρ τού κεκοιμημένου. Είς τό
μνημόνευμα ττροθέσεως, μέγα
λης είσόδου καί ,μνημόσυνα
θ' άναφέρη υπέρ τού προκε-
κοιμημένου δούλου τού θεοΰ.
Ή έννοια τού τροπαρίου «αί
χεΐραι σου έττοίησά μην καί
έπλασάμην» δέν άντανακλά
είς τόν νεκρόν τταρά είς τόν
άναγνώστην (ψάλτην). 'Ε,ττο
μένώς θ' άναφέρη «ζήτησον
τόν δούλον σου» έννοώντας
τόν ίδιον (Φάλτην) άκόμη καί
άν είναι θήλυ ό νεκρός.
Μέ την έν Χριστώ άγάτ—ι
Διατελούμεν
+ Παπά Μιχαήλ Μανουράς
Κούρτικα 15 —
Ηράκλειον — Κρήτης
ΡΡ.ΣΙΚΗ ΑΓΟΡΒ
Ή τ€χνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΝ, ή
πρώτη τεχνολογία τού κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγεϊα — Τηλεο,οάσεις — Ραδιόφωνα
—-Άνιμιστήρες.
Φ Πλυντήρια—Ραπτομηχβνές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλεχτρικέζ σκοθπες — Ήλεκτρικές
έστίβς—Κουδούνια.
§ Φωτογραφή κ ές κοί κινηματογραφν
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυδται ή τεχνική τής £νωαης
^οβιετικών >οσιαλιστικών £| ημοχρα- ',
τιών.
Γενικός Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ4Τ0ΛΙΛΚΙΙΙ
ΚολοκσιρινοΟ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
στο. Δέν θά θέλατε ασφαλώς
κάττοια μερά, τό παιόί που
με τοση λαχτάρα φέρατε
στόν κοσμο και μεγαλώσατε,
νά σάς πετάξει καταμουτρα
μέ τή σκληρη όμολογουμένως
γλ&χτσα των παιδιών ότι
δέν είναι εύχαριστημένο για-
τί εΤναι ένας άνθρωπος κομ-
ττλεξικός, κι' δλη ή εύθύνη
γι' αύτό είναι δικιά σας...
Φίλες μου, ό ρόλος πού
τταίζετε είναι τρομερά δύσκο
λος. Συνειδητοποιήστε τον
γρηγορα. Ξέχωρα άπό τα διά
φορα —ραχτικά προβλήματα
—ου εχετε ν' άντιμετωπίσετε,
όπως γιά τταράδειγμα τό φα
γητο, τίς άρρώστιες, τό
ντύσιμο, τό παιχνίδι τού βρέ
φους ή τοϋ νηττίου, μή ξεχνά
τε ότι όφείλετε νά δώσετε τή
σωστη γραμμή στή ζωή τού
τταιδιοΰ. Σ' αύτό ακριβώς τό
οημεΤο βρίσκεται καί ή τερά
στια εύθύνη σας. ΣεΤς εΐστε
ό πρώτος σύντροφος τού παι
διοΰ. Άπό σάς έξαρτώνται
τα πάντα.
Ή μητρική άγάττη, είναι
μιά βιολογική κληρονομιά, έ
να κομμάτι τού κοινωνικον αί
σθήματος, πού τταρεμττοδίζε
ται μόνο κάτω άττό άντίξοες
συνθήκες, λέει ή σύγχρονη
ψυχολογία. Παράδειγμα τού
παρεμποδισμένου αυτού αί-
σθήματος άτΓθτελοΟν οί σύγ
χρονες Μήθειες, ττού δέν εί¬
ναι τταρά θύματα λαθεμμέ-
νης τταιδαγωγικής ή καί τής
όλοκληρωτικής έλλειψης τής
μητρικής άγάττης καί ττού άν
τί να τταραδίνονται στό κελί
μιάς φυλακής τταρέα μέ τίς έ
ρινύες τους, έπρεπε νά δίνον
ται στά χέρια ενός καλοΰ
ψυχίατρου κι* άντί να μάς
ττροκαλοΰν φρίκη, νά μάς προ
βληματίζουν.
*Η ψυχική μορφή στή ζωή
ενός άνθρώπου δημιουργεΤται
σέ μιά πολύ μικρή ήλικία, δ-
ττου οί ττρώτες έξωτερικές εί
κόνες άποτελούν τό αύριανό
ύποσυνείδητό τού. Ήδη άττό
την έμβρυακή ήλικία τού το
παιδί, δσο κι' άν σάς φαίνε
ται παράξενο, δέχεται τα
πρώτα έρεθίσματα. Ή ψυχι¬
κή διαθέση τής έγκύου, ή αί
σιοδοξία ή άπαισιοδοξία της,
δημιουργούν τό κατάλληλο ί
δαφος γιά τή θετική ή άρνη-
τική θέση τού τταιδιοΰ.
Ή γραμμή τής ζωής, δημι
ουργιέται στά 3—5 πρώτα
χρόνια καί καθορίζει τό μέλ
Χον τοΰ άνθρώτΓου. Βασικά
τταιδαγωγικά λάθη είναι ή ύ
.ττερβολική αΰστηρότητα ή"
τρυφερότητα. Καί οί δυό μέ
θοδες, είναι έξ Γσου κατα-
στροφικές. Ένα παιδί μεγα-
λωμένο μέ ύπερβολική αύστη
ρότητα, θά γίνει ένας ανθρω
πος κομπλεξικός, έσωστρε-
Φής, ττού τταντα θά νοιώθει
μόνος. Αύτό τό παιδί νοιώθει
τταραμελημένο, πιστεύει πώς
γεννήθηκε γιά νά βασανίζει
τούς άλλους, ττώς δέν τό ά-
γατΓοΰν. Συνηθως ένα τταιχνί
δι γίνεται γιά τό παιδί αύτό,
ό πατέρας, ή μητέρα, ά φί-
λος, άττομένει τό μόνο ττλά-
σμα (κατά την άντίληψή
τού) πού τό άγαπά καί γι'
αύτό τού έξομολογεΐται τίς
ττίκρες τού. Άπό την άλλη, £
να τταιδί παραχαϊδεμένο άττ'
τή ιμητέρα, έχει μειωμένες Ί-
κανότητες εκπληρώσης ά-
ττλών κοινωνικόν λειτουργιών.
αγροτες!
γνωριστε τιΑιο συγΧρονη
μεοοδο λιπανοπς στον κοσμο
βιοΧημικα συσϊήράϊά ^ια τη5ιβυορ«ωση τού εδα-
φου*; και την αναπταξη
Υΐα ....,.....'...'
αυζανει τη .^Λ^ρ.γι^γιι μΧρι τ^ίΐΙ^^'Λε^^.· καλυτε-
ρευει τη »6ι>*ΓΤτα #ρ^
.-.-Ί'.-.-!-.-!.,!! ?..'.'. Μ%ΡΜ$%$$££$$*ί!!&ταστβσι··
τα γ^ν ωστ«
φ ϋΑλω μ «
%' οποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροαβεοτειο)
ηρακλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
Γιά παράδειγμα, τό τταιδί
ττού στά 8 χρονια τού δέν εί¬
ναι Ικανό να ντυθεΐ μόνο τού.
ΕΤναι ένα άπ' τα μικρά φαινό
μενά ΰπερβολικοϋ χαϊο'έμα-
τος τού τταιδιοΰ άπ' τή μήτε
ρα, δττου ή ύπερπροστασία
της, τού έχει άφαιρέσει τή
δυνατότητα πρωτοβουλιών.
Περιμένει τα ττάντα άπ' τούς
αλλους καί ττιστεύει πώς ήρ
θε στόν κοσμο γιά νά τοϋ
τγροσφέρουν οί άλλοι τίς ύττη
ρεσίες τους. Γίνεται μέ άλ¬
λα λόγια Ινα έγωΐστικό ττλά
σμα, άνίκανο νά άναλάβει
τίς εύθΰνες τού. Κα! στή μιά
καί στήν άλλη περίτ—ωση τό
τταιδί κι' άργότερα ό μεγά-
λος, άττοτυγχάνει στίς σχέ-
σεις τού μέ τούς άλλους είτε
γιατί γίνεται καχύττοτ—ο μέ
ττλήρη ελλειψη τής έμπιστο
σύνης στόν έαυτό τού καί
στούς γύρω τού, είτε γιατί
γίνεται ύ—ερβολικά άτταιτητι
κό, θεωρώντας τόν έαυτό τού
άφέντη καί τούς άλλους δού-
λους...
«Δέ θά σ' άγαττώ άν δέν
κάνεις τούτο ή έκεΐνο». Νά
μιά φράση άντιπαιδαγωγική
ττού άκούγεται συχνά άπ' τίς
μητέρες. Σ' αύτη την ττερί-
—τωση τό τταιδί είτε ττιστεύ-
ει ττώς γιά νά τόάγαποΰν ττρέ
πει νά ύττοτάσσεται — χάνει
έτσι την προσωτπκότητά τού
—■ είτε μαθαίνει πώς χρησι
μοτΓθΐώντας τόν έκβιασμό
μττορεϊ νά κερδίσει
θέλει.
Άττοτέλεσμα δλων
κα! άλλων ττΌλλών, είναι
είκόνα άνθρωπον κομττλεξι
κων, νευρωτικών ή άκοινώνη
των, δπως συνηθως λέγονται,
μέ συμπλεγματα κατωτερότη
τας ή άνωτερότητας πού έ-
κτός άπό τό δτι βλάτΓτουν
τούς εαυτούς τους, δηλητη-
ριάζουν καί τούς αλλους.
Έξ ίσου καθοριστική καί
σημαντική γιά την έξέλιξη
τοθ παιδιοθ είναι καί ή σχέ-
ση τού μέ τόν ττατέρα. Τό
παιδ! δέν είναι τό κατάλλη¬
λο στήριγμα πού πάνω τού 6
ττατέρας ή ή μητέρα θά δοκι-
μάσει τή δυναμή τού ή την ύ
ττεροχή τού. Μιά έκ των προ
τέρωι; συννενόηση τού ττατέ-
ρα καί τής μητέρας ττάνω
στή γραμμή διαπαιδαγώγη-
σης, είναι τό καλύτερο στοι
χεΐο γιά την αποφύγη σφαλ
μάτων, γιατί άς μή ξεχνάμε,
δτι τό τταιδί άντιγράφει τα
σφάλματα των μεγάλων.
Τέλος φίλες μου, νά θυμά
στε δτι τό τταιδί είναι μέλος
τής οικογενείας μέ ίσα δικαι
ώματα καί υττοχρεώσεις. Πρέ
πει άττό ττολύ μικρά νά μά-
θει νά συνεργάζεται μέ τα ύ-
ττόλοιπα μέλη της οΐκογένει-
ας, νά τταίρνει τίς εύθύνες
τού, ΰχττε νά γίνει σύντροφος
καί συνεργάτης...
ΜΑΝΙΑ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤνΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΙΟΥΖΙΚ ΧΩΛΛ
η
Ό γνωστάς επιχειρηματί¬
ας θεαμάτων κ. Μιχάλης
Δασκαλάκης, έτοιμάζει γιά
τόν έφετεινό χειμώνα, κάτι
εντελώς καινούργιο, γιά τό
Ήράκλειο.
Συγκεκριμένα ένοικίασε
μιά -γνωστή μεγάλη αίθουσα
την όττοία μετατρέτΓει σέ κο-
σμικό κέντρο άξιώσεων.
Στήν ριζικά ανακαινιζόίΐε
νη αύτη αϊθουσα, οτήν όττοία
εγκαθίσταται πλήρες σύστη
μα κλιματισμοΰ, ό κ, Δασκα
λάκης μέ τούς συνεργάτες
τού, θά δημιουργήση γιά
ττρώτη φορά στό Ήράκλειο
ένα «Μιούζικ — Χώλλ» εύρω
τταϊκού έττιπέδου.
Πρόκειται, γενικά, γιά μιά
εντελώς νέα δουλειά, τής ό-
Κάθα
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ποίας τό ττρόγραμμα θά εί¬
ναι μεγαλειώδες «σώου» μέ έ
πιλεγμένες Έλληνικές καί ξέ
νες άτραξιόν καί ξεχωριστούς
καλλιτέχνες.
Έτσι τόν έφετεινό χειμώ¬
να τό κοινό τού Ηρακλείου
θάχει την εύκαιρία νά άττο-
λοούση ένα σπάνιο θέαμα καί
άκρόαμα, μέσα σέ ένα τε¬
λείως ττροωτότυτΓο καί ττολι
τισμένο περιβάλλον.
Άν κρίνη κανείς άττό τίς
προηγούμενες δουλειές τού
Μιχάλη Δασκαλάκη, (ή τπό
—ρόσφατη εΤναι οί ττερίφημοι
«Άνεμόμυλοι» στόν Άγιο
Νικόλαο) ττρέττει νά είναι σί
γουρο άττό τώρα δτι καί ή
νέα τού αύτη προσπαθεία
στόν έττιχειρησιακό τομέα
τού θεάματος — άκροάμα-
τος, θά είναι κάτι τό ττραγμα
τικά ξεχωριστό. Γιατί είναι
άλήθεια αύτό. ττού λένε
καί άνταγωνιστές τού
Δασκαλάκης ξέρει νά
χνει κέντρα».
φιλοι
: €'Ο
φτιά-
> ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Ι
' ι Γράμμστα σέ
Ι ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΑ
Ί
^
;; Τηλ. 289-026

Ι
Κόθο
Δοοΐάρα
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Τηλ. 287670

ΙΙΑΙ-Α
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΑΗ·ΕΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
Ζ1ΠΤ1Μ1ΜΟΥ ι»;Α
.Λιά καταγγελία γιά τόν Δήμο
ΑΕΝ ΠΑΙΡΙΪΟΥΙΪ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙίΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ «ΖΑΙΗΙΑΜΙΑ»
Ή Διεύθυνση τοΰ Κέντρου
διασκεδάσεως «Ζαμάνια»,
ττού βρίσκεται στήν όδό Θεσ
τοκσπΌύλου, μάς έκανε μιά
ένδιαΦέρουσα καταγγελία
κατά τού κ. Δημάρχου Ήρα
κλείου.
Ή Ύπηρεσία Άπορρημά-
των τού Δήμου, άρνεΤται νά
•παραλάβη τα σκουπίδια, υέ
άτΓθτέλεσμα ό ίδιοχτήτης τοθ
κέντρου νά έξαναγκασθή νά
τα μεταφέρη μέ δικό τού ένοι
κιασμένο αθτοκίνητο στόν
Σκαφιδαρα.
Καί δμως τό Κέντρο, ττού
τοττοθετήθηκε στή Β' κατη-
γορία, ττέραν των Δημοτικών
Τελών ιτού ττληρώνει κανον-ι
κά, δίδει στό Ταμεΐο τού Δή
μου κάθε μήνα 12 μέ 15.000
δραχμές άττό τό ποσοστό τοΰ
5%.
Γιά τό παραττάνω θέμα ό
(διοχτήτης τοθ κέντρου κ.
Ζαχ. Κριτσωτάκης, έτπσκέ-
Φτηκε τόσο την αρμοδία Δή
μοτική ύττηρεσία, δσο καί
τόν ϊδιο τόν Δήμαρχο κ. Κα
ρέλλη, άλλά δπως μάς δηλώ
σε, ή κατάσταση συνεχίζτ-
ται.
Κι' έττειδή 6 ανθρωπος π_ι
στεύει δτι έχει δίκηο, ρωτά
δημοσίως: Γιατί;
"Ισως κάττοιος πρέττει νά
τού απαντήση. ΟΙ στηλες
μας είναι διαθέσιμες.
ΟΙ Μ1ΣΘ0Ι ΤΟΝ ΛΙΚΑΣΤ&Ν
9. Συνέχεια άπό τή σελ. 1
χρεώσεις, θά άσχοληθοϋμε άττό τή θέση αύτη.
ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΜΕ άπό τούς Δικαστές (Προέδρους, Πρω-
τοδίκες, Παρέδρους κλπ.) καί τούς ΕΙσαγγελεΐς καί Άντι-
σαγγελεΐς, ττεριγράφοντας την ύπηρεσία ττού προσφέρουν
στό κοινωνικό σύνολο καί στό Κράτος καί την άντιμι-
σθία τής ττροσφοράς τους αυτής, καθώς καί τούς δρους καί
τίς συνθήκες τής εργασίας τους.
Ο ΠΟΛΥΣ κόσμος νομίζει
δτι όϊ ΔικαστΒς είναι άπό'
τους πιο καλα άμοιθομενους
ΰπαλληλους. Κι' όμως προ-
κειται περι λάθους. Γιατί ά-
ττλονυιαια ό μισϋος ενός
Πρωτοδικη, τταραοειγματος
χαρή δεν ξεττερνά τίς ΖΟ χι
Λιαοες τό μηνα, όταν φυσικα
προστεθοϋν στόν βασικό οί
τριετίες καί τα έπιδόματα.
*Όταν δέ ληφθή ύπ' όψη
ότι ό άνθρωπος αύτάς — ττέ
ρον τοΰ σοβαρωτάτου Ιργου
πού έπιτελεΐ — έργάζεται δ
χι μόνο στό Γραφεΐο, δχι
στό Δικαστήριο, άλλά καί
στό σττίτι, συμπληρώνοντας
■πολλές Φορές 18ωρη πρα-
γματική έργασία, τότε οί 20
χιλιάδες άναλογοΰν γιά 25
μέρες δόυλειάς τό μήνα, σέ
44 δραχμές την ώρα!
Παρακολουθήσαμε την ττρώ
τη μερά τοϋ Τριμελοϋς Πλημ
μελειοδικείου Ηρακλείου, 6-
λο τόν κύκλο τής σοβαρά
τατης δουλειάς των Δικα-
στών. Μετρήσαμε τίς ώρες
εργασίας. Ζήσαμε τό συνε-
χές καθιοτικό έργο τοθ Δι
καστη. Προσπαθήσαμε νά
διαβλέψωμε τίς άντιδράσεις
καί νά μττούμε, κατά ίνα τρό
ττο, στό βαθύτερο νόημα τής
μεγάλης τού ήθικής ευθυνής.
Γίναμε μέτοχοι των δ-
σων άκοΰν οί άνθρωποι αύτοί.
Καί είλικρινά θαυμάσαμε την
ύττομονή, τό κουράγιο, την
άντοχή γιά μιά δουλειά τόσο
ύττεύθυνη ήθικά, τόσο κουρα
στική ψυχικά, τόσο έπίττονη
σωματικά. Κι' δμως γιά κάθε
ώρα αυτής της δουλειάς ό
πιό άκριβα άμειβόμενος άπό
θώτούς έτταιρνε 44 δρχ. την
ώρα. Μάλιστα κύριοι 44
δραχμές την ώρα,
Άλλά καί νά ξεχάσωμε έ
στω τό φόρτο της εργασίας,
την ήθική εΰθύνη κι' δλα τ'
άλλα καί νά ττοθμε δτι ττεριο
ριζόμαστε στά φυσικά ττλαί
σία εργασίας, ττάλι οί 800
δρχ. μεροκάμοΓΓο γιά ένα Δι
καστή, γιά Ινα Άντισαγγε-
λεα, γιά ένα Πρωτοδίκη πού
συνηοως ςει σε ςενο τοπο εί¬
ναι τιοΛυ Λΐγα τα Λεφτα, 6-
ταν σκεφτει κανεις ότι είναι
το μεροκαματο ενός μεσου εί
θικωμενου εργατη.
Κ-ατι άκομη ττου πρέττει νά
ϋπογραμμιστη είναι πως οί
Δικαστες, σ' δλα αύτα τα
ξεννχτια ττού συνήσως κά¬
νουν στην έθρα μέ τις παρα
τεταμενες συνεθριασεις, οεν
παιρνουν οϋτε μια οραχμη ΰ-
ττερωρία.
Κι' άκόμη ττρέπει νά τονι
στή πώς ενός Γΐροεδρος Πρω
τοδικών άς ττουμε, ή ένας ΕΙ
σαγγελέας, ττου είναι (σο6α
θμος, σέ συγκριση μέ άλ-
λους ύπαλλήλους π.χ. στοα
τιωτικους, αστυνομικούς ή*
καί άλλους, είναι ό μικροτερα
άμειβομενος, παρά τό δτι Ι
χει τό προοάδισμα. Κι' αο-
τό γιατί ένώ ένας Δ)τής Χω
ροφυλακής παίρνει περισσό-
τερα χρήματα, έχει καί άπό
ττάνω κρατικό αΰτοκίνητο,
πράγμα ττού οϋτε ό Πρόεδρος
ουτε ό ΕΙσαγγελέας διαθέτει.
Κ ι* δμως ό Είσαγγελέας όί-
νει ύττηρεσιακές τταραγγελίες
στόν Διοικητη.
Έτσι έχομε καί κατά ένα
τρόττο μείωση τού κύρους
των άνθρώττων πού υττ ηρετοΰν
τή στΓουδαιότεερη έξουσία,
τή Δικαστική.
Καί γι' αΰτό ακριβώς, έττει
δή οί άνθρωποι αύτοί δέν εΤ
ναι ύττάλληλοι, άλλά έκττρό-
σωττοι μιάς τόσο σπουδαιας
έξουσίας, θαττρεπε νά τούς ί
χη ττροσέξη περισσότερο τό
Κράτος. Γιατί άραγε δέν ά-
κούστηκε άπό μέρους δλων
των Κομμάτων μιά φωνή γιά
τούς Δικαστές, ττού νά δικαι
ώση κάτι, γιά τό όττοΐο οί ϊ-
διοι λόγω αύτοσεβασμοΰ
ττρός τό £ργο τους, δέν μπο-
ρούν νά διεκδικησουν;
(ΣΤΟΕΠΟΜΕΝΟ: Ή στ>
νέχεια).
Οίαν μιΑονν οί αριθμοί-Ποριίίούουν Χά. Αόγια
ΒΛΙΒΕΡΠ ΤΠ ΚΡΙΛΙΠ Τ53·Ν
ΕΝΑΣ ΑΠΟ τούς βασικώτερους — ό βασικώτερος ϊσως — παράγοντος, πού έπι-
δροΰν στή δομή της Κοινωνίας καί διαδραματίζοι/ν άττοφασιστικό ρόλο στήν
κοινωνική έξελιξη, είναι ή 'Εκπαίδευση.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της Έκπαίδευσης στή χώρα μας, είναι γνωστή. Είναι γνωστή ή
έπιφανειακή θεώρηση των εκάστοτε Κυβερνήσεων, δσον άφορά τή*· Παιδεία,
ΝΦροπΑ γι& Χό ΈΑΑηνικό Κράίο»!..
μέ άττοτέλεσμα νά ςτυσοχίρεύονται δλο καί περισσότερα ττροβλήματα,
ήδη ύττάρχοντοι. ·>*.>·
ΣΗΜΕΡΑ, ή κατάσταση ιτού έτπκρ-εΐ στά σχολε.α, εΤνα. άρκε-τά σοδαρή.
λείψη σχολείων, στοιβαγμα μαθητών, Ελλειψη δασκάλων και έττοτπικών
σων, είναι λίγα άττό τα γενικώτερα προβλήματα.
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ή γενική
είκόνα έχει ώς εξής:
·,. Σημερα ύπαρχουν 809
Δημοτικα ίχολεΐα. Στό Ήρά
κλειο 308, στό Λασίθι 109,
στό Ρέϋυμνο 167 καί στά
Χανιά 225.
θ. ΟΙ δασκάλοι ττού ύ-
ττηρετοϋν στήν Κρήτη άνέρ-
χονται σέ 1712, άπό τούς ό-
ποίονς, οί 756 στό Ήρά-
κλειο, 243 στό Λασίθι, 272
στό Ρέθυμνο καί 441 στά Χά
νιά.
• ΟΙ μαθητές των Δημοτι
κων Σχολείων τής Κρήτης,
την περασμένή σχολική χρο
νιά, ήσαν 48.415. (Ήρά-
κλειο: 23.178, Λασίθι: 6.
156, Ρέθυμνο: 6.697, Χα¬
νιά: 12.384).
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡ ΙΟ
Άν ττάρουμε τόν μέσο δρο,
σέ κάθε δάσκαλο τής Κρή¬
της, άναλογοΰν 29 μαθητές.
Ό άριθμός δμως αύτός δέν
τταίζει κανένα ρόλο. Στήν
ττραγματικότητα, τα πράγμα
τα είναι -ΠΌλύ χειρότερα.
Στίς πόλεις — ιδιαιτέρα
στό Ήράκλειο — ό άριθμός
των μαθητών κατά τάξη είναι
ττολύ μεγαλυτέρας. Αΰτό δ¬
μως δέν σημαίνει δτι είναι
καλύτερη ή κατάσταση στά
χωρία. 'Εκεΐ ύττάρχουν τα
μονοθέσια ή διθέσια σχολεΐα,
δττου ό δάσκαλος είναι ύττο-
χρεωμένος νά διδάσκει σέ Ι
ξη ή τρείς διαΦορετικές τά-
ξεις, πάνω άπό τεσσερα μά¬
θη ματα κατά τάξη την ήμέ-
ρα. 'Ετσι ή μορφώση πού
παρέχεται είναι εντελώς άνε
τταρκης. Στίς μέν πόλεις,
γιατί είναι αδύνατον ένας δα
σκαλοξ νά παρακολουθεϊ ένα
άρκετά μεγάλο άριθμό μάθη
των, στά δέ χωρία, γιατί εί¬
ναι δύσκολο ό δάσκαλος νά
τταροχολουθεΤ ταυτόχρονα
περισσότερες τής μιάς τά-
ξ Υζ
ς Υζ
ΤΑ ΝβΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Παλιότερβ^,λέγοντας στοι
χειώδη έκπαΤΌευση, έννοουσα
με τα Δημστικά Σχολειό. Σή
μερά, είναι έπιβεβλημένη ή
παρακολουθήση των είδικών
Νηττιαγωγείων. Τέτοια ύ-
ττάρχουν στήν Κρήτη 145 κα{
στεγάζονται ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΟΙ
ΚΙΑΣΜΕΝΑ ή λυόμενα σττί
τια. Ό συνολικός άριθμός
των μαθητών των Νητπαγω-
γείων την ττροηγούμενη σχο¬
λική χρονιά ήταν 4.985, καί
ό άριθμός των μαθητών τής
Α' τάξης στά σχολεϊα τής
Κρήτης ηταν 8.589. Αύτό ση
μαίνει δτι λίγα παιδία —
Ιδίως των πόλεων — έχουν
την εύκαιρία νά τταρακολου-
θοθν μάθη ματα ΝητπαγωγεΙ-
ου.
Συγκεκριμένα, 6 άριθμός
των πρωτοετών μαθητών των
Δημοτικών Σχολείων, είναι
κατά 58,03% μεγαλύτερος
άττό τόν άριθμό των ΣΥΝΟ¬
ΛΙΚΟΝ μαθητών των Νηπια
γωγείων. Καί είδικά στό Ή
ράκλειο, τα ττοσοστό άνεβαί
νει στά 63,55%. (Στά Χα¬
νιά είναι 49,43%).
ΣΗΜ.: Τα παραττάνω ττο-
σοστά, είναι πολύ μεγαλύτε-
ρα στήν ττραγματικότητα,
γιατί, ώς γνωστό, στά Νηπι
αγωγεΐα δέν είναι μονοετής ή
φοίτηση.
ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Στά 145 Δημοσία Νηπια
γωγεΐα της Κρήτης, ύπηρε-
τοϋν 147 Νητπαγωγοί. Κάθε
μιά ΝητΓΐαγωγός λοιττόν, πά
ρακολουθεΐ κατά μέσον δρο
59 τταιδιά. ΟΙ κενές θέσεις
Νητπαγωγών στήν Κρήτη, εί
ναι 33, άπό τίς οποίες στό
Ήράκλειο είναι οί 17 (Λασί
Θι8, Ρέθυμνο 8, Χανιά 0).
ΣΗΜ.: Ή στέγαση των
Νηττιαγωγείων χρειάζεται σω
στότερη αντιμετωπίση. Σήμε
ρα, έκτός άττό λυόμενα σπί-
τια χρησιμοττοιοΰνται στενό
χωρα δωμάτια, τταλιά ή ξε-
νοίκιαστα μαγαζιά κλπ. ΟΙ
αύλές καί λοιποί χώροι άτπ>
τελοΰν τγολυτέλεια
Στήν Κρήτη ύττάρχουν 13
Δημοτικα Σχολεϊα ΕΝΤΕ¬
ΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ γιά
διδαοχαλία. Ό άριθμός ού¬
τος βγσίνει άττό την ττροσωττι
κή κρίση τοθ εκάστοτε δο>
σκάλου — διευθυντή καί κυ
μαίνεται σέ δισφορετικά επί
ττεδα άττό χρονιά σέ χρονιά.
ΕΓμαστε σίγουροι, πώς άν
συστηνόταν εΐδική έτπτροπη
άττύ έκτταιδευτικους, πολιτι-
κούς μηχονικούς καί λοι-
πούς, τα ττερισσότερα σχο¬
λειό της Κρήτης, θά κρίνον
ταν όχοττάλληλα γιά διδα-
σκαλίαί...
Φτάνει νά σημειώσουμε δτι
τό 10,55% των σχολείων δέν
έχουν οϋτε ΑΠΟΧΩΡΗΤΗ-
ΡΙΟ!!!
Άκόμη, οί ψυχ«Υ«Υ'»«ό'
καί γυμναστικοί χώροι, οί
αύλές καί οί λοιποί χώροι
ιτού είναι άτταραίτητοι καί
ττού ή έλλειψη τους δημιουρ
γεΤ ψυχολογικά ττροβλήματα
λείττουν άπό τό 11,21% των
σχολείωντής Κρήτης!..
ΟΙ συγχρονες τταιοογωγι
κές μέδοδες, άπαιτοθν τή
συνουασμό θεωρίας κοί ττ(χ
ξης Έτσι είναι άτταρα|ΐΓ|
τη ή ΧΡήση όργανον Φυσ,κί,
καί Χημείας, χαρτών γ^.
γραφίας κα! άλλον μ^
ττού συμττληρώνουν τή β£(0
ρία καί συνειδητοποιοϋν τιίν
σωστή μάθηση.
Τέτοια μέσα διαδέτΐΛ/ν ^
νο τα 2,88% των σχολιίι,,
στήν Κρήτη, σέ ικανοποιηΤ
κό βαθμό ποιότητος καί 4Ρ,
θμό ποσότητας. Τα 28% δια
θετθυν έτταρκή έποτττικά μ^.
σα. Τό με.γαλύτερο ττοσοοτό
των σχολείων (69%) δέν δι-
αθέτουν ή έχουν έλάχκπα τέ
τοια μέσα Ι Ι
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΧΟΝΕΦΗ 0 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΙ:
Πανεπΐστΐίμιο δέν γινεταιοτήν Κρήτη
οοο έκκρερεϊ τό βέμα των Βάοεων!,.
ΙΔΡΥΒΗΚΑΝ 01 ΙΧΟΛΕΣ ΑΛΛΑ... «ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ»
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Πέ ,
μ—τη δημοσιεύτηκαν τα Ι
Προεδρ;κά Διατάγματα,
μέ τα όποϊα Ιδρύθηκαν —
·■ ν «■ ^ειτ '^ε— —■— νέ— «ρ '^π— ^^ β^ ^*— ^ ^ε*— ·■» —— επι
4ΔΙΚΕΣ
Μέσα αχό πρώ(ο ΙΟήμορο
Μέ τίς οποίες
σχεχίζεΐαι ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΤΕΣΣΕΡΙΣ δίκες μέ τίς οποίες σχετίζεται «Ή Άλήθεια»,
πρόκειται νά έκδικαστοΰν τό ττρώτο δεκσήμερο τού Ό-
κτωβρίου, στό Ήράκλειο καί στά Χανιά.
Ι Οί δίκες αύτές, στίς οποίες βασικάς μάρτυρας είναι ό
διευθυντής μας, είναι οί εξής:
κατά τή διάρκεια τής δίκης
ένκχντίον τού κ. Ν. Μεταξά,
δττου ή κ. Καρέτσου ήταν ού
σιαστικά μάρτυρας ύπερα
σπίσεως.
Η ΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΚΙΣΜΓΚΕΡ ΠΡΟΙ ΚΑΡΑΜΛΝΛΗ
• Συνεχεια άττό τή σελ. 1
άττό την άλλη. Καί μέ τα δυό τόν έκβιάζουν νά υποκύψη.
Κ ΑΝΕ Ι έλιγμούς, ττροσπσθεΐ νά κερδίση χρόνο, άλλά ή
ώρα είναι δχι 12 παρά πέντε, άλλά 12 τταρά ένα λεπτό. Τί
θα γίνη στό κρίσιμο αύτό λετττό;
Ο ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ, ό διεθνής αύτός έγκληματίας, τού £-
στειλε προχθές άπό τή Σούδα, τό τελευταΐο ϊσως «τελεσί-
γραφο» βάσει τοΰ όποίου ή θά «πέση» ή θά έξαναγκαστή
νά ξαναφύγη, άν δέν υπογράψη τή συμψωνία γιά τίς Βάσεις.
Ο Ι ΔΙΟΣ δολοπλόκος διεθνους επίπεδον καί εκτελεστής
των άποφάσεων τού Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ, τού δημιουργεΐ ε-
να σωρό τΓροβλήματοι Διαιώνιση τοΰ Κυπρισκοΰ, τταρα-
κίνηση των χουντοβασιλικών στοιχείων, άναζωπύρωση τής
αύτονομίας στήν Κρήτη, πού είναι τό τελευταΐο τέχνασμα
τής ΣΙΑ καί τών^άλλων σκοτεινών ύπηρεσιών ττού ήγεϊται
ό διεθνής δολοφόνος, δολοπλόκος καί απατεώνος Κίσσινγ-
κερ, πού γιά δεύτερη Φορά μόλυνε προχθές τα τιμημένα καί
Ιερά χώματα της Κρήτης.
ΔΕΝ ΞΕΡΟΜΕ άν άντέξη στίς ττιέσεις ό Πρωθυττουργός
κ. Καραμανλής. "Ενα δμως ξέρομε: δτι πρίν άπό όποιαδή-
ποτε ύττογραφή συμφωνίας οΰσιαστικής μισθώσεως τής
Κρήτης ή άλλου κομματιού τής Έλλάδας, πρέιτει νά προσέ-
ξη ττολύ καλά. Ή Ιστορική τού εύθύνη είναι μεγάλη.
ΕΜΕΙΣ ττάντως σάν άμεσα ένδιαφερόμενο μικρά έστω
κομμάτι της Έλληνικής ετπκράτειας καί τού Λαου, σέ άν-
τίθετη τυχόν ττερίτΓτωση δέν θά άναγνωρίσωμε καμμιά συμ
φωνία. Καί μαζί μέ μάς, τπστευομε, ότι κάνει την Τδια σκέ-
ψη καί ή πλειοψηφία τού Κρητικού ΛαοΟ.
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
Ό γνωστάς σας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
ττροσφέρει κοοτουμια
ΜΗΝΑ· Ι ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ % ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
όλόμαλλα, έττ! τταραγγελία
ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
"Υψασμα καί Ρατττικά
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 - Ηράκλειον
Τηλέψ. 287-966
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ή
ρακλείου (Μονομελές) θά γί
νη στίς 2 Όκτωβρίου ή δίκη
τής άρχαιολόγου κυρίας Κ α
ρέτσου, ή όποία ύττηρετεΐ
στό Μουσεΐο Ηρακλείου.
Μηνυτής είναι ό συνεργά-
της τής «Αληθείας» κ. Νΐκος
Ψιλάκης τόν όττοϊο ή κατηγο
ρουμένη άρχαιολόγος έξύδρι
σε στούς διαδρόμους των Δι
καοτηρίων Ηρακλείου, δταν
ό ττρώτος την Φωτογραφ ι σε
Η ΔΙΚΗ ΠΑ ΤΗΝ
ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ Πρωτο-
δικεΐο Ηρακλείου θά γίνη
στίς 7 Όκτωβρίου ή δίκη γιά
την Χαρτοτταιξία στό Ήρά
κλειο.
Κατηγορούμενοι είναι δέκα
διευθυντές κσί ύπευθυνοι κα
φενείων, ζαχαροττλαστείων
καί ξενοδοχείων, οί όττοΐοι
τταρα—έμττονται νά δικαστοΰν
γιά τταραχώρηση άσύλου σέ
τταϊχτες, μέ αύτεπάγγελτη
Είσαγγελική δίωξη τοθ κ.
Είσαγγελέα Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα είναι 6 ύ¬
πευθυνοι καφενείων, 2 ζαχα-
ρσττλαστείων, 2 ξενοδοχείων
(«Άτλαντίς» καί «Ξενία»).
Έκτός άπό τόν διευθυντή
της «Αληθείας» ή όττοία ώς
γνωστόν άσχολήθηκε έκτετα
μενά μέ τό θέμα τής χαρτο-
παιξίας, κλητευμένοι μάρτυ-
ρες είναι αλλοι 9, μετοξύ των
οποίων ο! δικηγόροι κ.κ. Β.
Χριστοψοράκης καί Μ. Πα-
—αΐωάννου, ό κ. Κ. Ρυοχιω-
τάκης (μέ τή βοηθεία τοθ ό-
ττοίου 6 διευθυντής τής «'Αλή
θείας» διενήργησε την έρευ-
να), ό τότε Διοικητής ΆσΦα
λείας, χωροΦυλακες, ΐδιώτες
Ή διάβρωση στό Στρατό
« Γύνέχ. άπό την Σελ. 1
των (καί κυρίως τού Κ.Κ.Ε.), τής Κυβερνήσεως καί τού ΠρωθυτΓουργού Καρα-
μανλή, τόν όποΐο κατηγοροΰν σάν... «συνεργσ—) τοθ Κοπτετάν Γιώτη» (Φλωράκη).
ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ δμως είναι δτι τΓροτταγανδίζουν μέ τίς προκηρυξεις καί
τα άλλα έντυττα, ανοιχτά ύττέρ τής Χούντας καί ττροετοιμάζουν κλΐμα πού άποσκο-
ττεΐ — δπως γράφουν — στήν «άτΓοφυλάκιση των τταρανόμως έγκλείστων είς τάς
Φυλακάς συναδέλφων τους».
ΓΡΑΦΟΥΝ άκόμη δτι δέν ττρόκειται ττερί «σταγονιδίων της χούντας» άλλά πε-
ρί «χειμάρου, ό οποίος θά πνίξη ϋπεύθυνους κυβερνήτες καί ττολιτικούς».
ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ αύτές κα! διάφορα άλλα έντυττα μέ φωτογραφίες τού
Πατταδόττουλου, ΚιυκλοΦοροΟν σ' δλες τίς στρατιωτικές μονάδες (άγνωστο ττώς —
κυρίως μέσω ταχυδρομείου) άλλά καί σέ άρκετούς ττολίτες. Φωτοτυπία μιάς άττό
3 διαΦορετικές ττού έχομε στά χέρια μας, τταραθέτομε.
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ αύτό έντός των ημερών κατατίθεται ερωτήση στή Βουλή άπό
τόν Βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά.
κ. ά. »■
Ή δίκη, λόγω θέματος, πά
ρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ
ΝΙ ΚΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Κρήτης
θά γίνη στίς 6 Όκτωβρίου ή
δίκη μέ κατηγορούμενο τόν
γνωστό μεγαλοετπχειρημα-
τία κ. Νΐκο Μεταξά, ό σποΤ
ος θά δικαστή κατ'1 έφεσιν
γιά τή γνωστή ύτΓΟθεση τής
άρχαιοκαττηλίας (άττόκρυψη
άγαλματιδίου άρχαίου Σατύ
ρου κλττ.).
Πρωτόδικα ό κ. Μεταξάς
εΐχε καταδικαστεΤ σέ 5μηνη
φυλακίση.
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡ)ΤΟΣ ΚΑΨΗ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ μερά στά Χα¬
νιά θά δικαστή, κατ' έφεσιν
ό έκ—ροσωττος τού συγκροτή
ματος Καψή, καθηγητής θεο
λογίας τοΰ Λυκείου «Ό Κο¬
ραής» κ. Β. Πλεύρης καί ό
μπουλντοζιέρης κ. Έμμ. Λυ
ριτζάκης, γιά τή γνωστή έττί
σης ύττόθεση της καταστρο-
φής άρχαιοτήτων στήν Άγία
Πελαγία.
Πρωτόδικα εΤχε καταδικα¬
στεΤ ό Λυριτζάκης καί άθοω-
θεϊ ό Πλεύρης, άλλά ό
κ. Είσαγγελέας τής έδρας, έ
κανε Ιφεση υπέρ τού Νόμου.
Ή ύττόθεση τταρουσιάζει
ενδιαφέρον διότι, ώς γνω¬
στόν, ό μτΓουλντοζιέρης Λυρι
τζάκης, μετά την δίκη τοΰ
Ηρακλείου έκανε άττοκαλύ-
ψεις, τίς όττΌΪες θά έτταναλά
6η τώρα στό Έφετεΐο.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
« ϊυνέχ. «πό την £ελ. 1
ετΓρεττε νά ακολουθήσωμε.
Αΰτοδύναμη δέ άμυντική πολιτική δέν σημαίνει φεύ-,
γω άπό την άγκαλιά τού μεγάλου λύκου καί πάω στήν
άγκαλιά τοΰ μικροΰ, δπως θέλησε νά κάνει ή Κυβέρνη-
ση, άν ττοτέ ΰποθέσει κανεις ττώς φύγαμε ττραγματικά
άπό την άγκαλιά τού μεγάλου αύτοθ λύκου. Γιατί άν
άττό τόν Άμερικάνικο λύκο ξεττέσομε στόν Δυτικοευ-
ρωτταϊκό, τότε τό κακό μεγαλώνει καί χειροτερεύει,
όντί νά καλυτερεύει.
Μ' αύτό δμως, διευκρινίζομε άπό τα ττιό μττροστά,
δτι δέν θέλομε νά ποΰμε ττώς συνιστούμε την ϊξοοό
μας άττό τό ΝΑΤΟ καί την ένταξή μας στό σύμψωνο
της Βαρσοβίας. Όχι, δέν έννοοϋμε αύτό! Αύτό έξ άλ¬
λου καί νά τό θέλομε δέν μποροθσε νά γίνει κάτω άττό
τό κοινωνικοττολιτικό καθεστώς πού βρίσκεται ό τόπος
μας. Τό σύμφωνο τής Βαρσοβίας άψορά συμμαχία
γιά την προάσττιση καί διαφύλαξη ενός συγκεκριμέ¬
νον κοινωνικον συστήματος: τοΰ καθεστώτος τού Σο-
σιαλισμοΰ. Καί γιά νά ένταχθή ?να Κράτος μέσα οέ
ένα τέτοιο σύμφωνο, έμεΤς τουλάχιστον γνωρίζομε
ττολύ καλά, δτι πρέττεί νά προηγηθή κάποιος έττανα-
στατικός μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, πού
γιά τώρα δέν την βλέττομε νά έχη ώριμάσει άκόμη.
Έννοούμε συμμαχικές διμερεΐς αύτοτελεΤς σχέσεις
μέ ένα ή ττερισσότερα φιλικά Κράτη, εΤτε τα τελευ¬
ταία λέγονται άδέσμευτα, εΤτε σοσιαλιστικά, δχι δ¬
μως ενταξη σέ συγκεκριμένο άπό τούς καθιερωμένους
άμυντικό σχηματισμό, ή καί ττλήρη έθνική καί ά¬
μυντική άνεξαρτησία.
Κύρια δμως ή έθνική άνεξαρτησία καί ή έθνική ά-
κεραιότητσ καί αύτοτέλεια της χώρας μας έτφεττε νά
διαφυλαγθη έγκαιρα μέ την κατάλληλη έξωτερική ττο-
λιτική. Πολιτική ττραγματικής καί εΐλικρινοθς φιλίας
μέ τα σοσιαλιστικά κσί άδέσμευτα Κράτη, θά έφερνε
άλλαγή στήν έξωτερική μας πολιτική πού οί καρττοί
της θά Φαινότανε μόλις ή χώρα μας ζοριζότανε κά-
ττοια έπόμενη φορά άπό τόν (μπεριαλισμό καί τα μο-
νοπώλιά τού, δπως ζορίστηκε μέ την κρίση τοΰ Αί-
γαίου. Αύτό δμως δέν έγινε! 'Αντίθετα τταραμείναμε
μόνιμα προσκολλημένοι στό «άνήκομεν είς την Δύ¬
σιν».
Άλλοι βεβαία βρεθήκανε καί ε7ττανε ττώς έττρεπε ή
Σοβιετική "Ενωση νά επέμβη καί νά κάνει γιά χατήρι
μας ττόλεμο μέ την Τουρκία. Καί άλλοι τταλι —
πιό «αντικειμενικόν αύτοι — ίσχυριστήκανε ττώς ή
Σοβιετική Ένωση μόνο τα Έθνικά της συμφέροντα ύ-
ττοστηρίζει καί δτι τόν πόλεμο μέ την Τουρκία δέν
τόν θέλει γιατί έτσι θά διοταραχθοΰνε τα άγκυρο-
βόλιά της. Σέ δλα αύτά βεβαία ένας καλόπιστος καί
άντικειμενικός παρατηρητής δέν μττορεΐ παρά νά δεί
δτι ττίσω τους κρύβεται μιά καλοστημένη, άλλά κακό-
γουστη, Άμερικάνικη καί Νατοϊκή ττροπαγάνδα: "Ο¬
τι δηλαδή τί τα θέλετε καί τα γυρεύετε, άλλαγή
δέν ύπάρχει, γιατί δ,τι εΐμαστε εμείς, είναι κσί οί
Σοβιετικοί καί οί ύττόλοιττοι άνθρωποι τού Σοσιαλι¬
σμόν.
Τό Αίγαϊο δμως, είναι μέν Έλληνικό, άλλά δχι υπό
την μορφή κάποιας στέρνας ττού έχομε στήν αύλη μας
γιά νά καλλιεργοΰμε στήν έτπφάνεισ της τίς όποιεσδή
■ποτε έθνικές μας χίμαιρες καί κάτω άττό τόν πυ-
θμένα της νά έτπτρέττουμε νά άνατττύσσονται, να 6υ-
σοδομοΰνε καί νά συγκρούονται μεταξύ τους οί ττιό
έχθρικές πρός τα άληθινά έθνικά μας συμφέροντα κερ-
δομανεΐς ήΦαιστιακές έκρηξεις των ληστρικών μονοπω
λιακών συμφερόντων.
Άν θέλομε έθνική άκεραιότητα, έθνική άνεξαρτησία
καί έθνική προκοτΓή στόν έθνικό μος χώρο καί εΐδικώ-
τερα στόν χώρο τοΰ Αίγαίου, ττρέττει νά καλλιεργοΰ¬
με την έντιμη φιλία καί συνεργαθΊα μέ δλες τίς άλη-
θινές φιλειρηνικές δυνάμεις τής προόδου καί τής αν¬
θρωπότητος καί δχι νά τίς άττοστρεφόμαστε χωρίς
λόγο, ή νά τίς συκοφαντοΰμε, γιά τό χστήρι των ό-
ποιωνδήποτε σκοτεινών δυνάμεων καί συμφερόντων.
Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
άλλά στά... χσρτιά — οί
Πανεπιστημιακες Σχολές
τού Πανετηστημιου Κρή¬
της. Συγκεκριμένα προκει
ται γιά τη ΦιλοσοΦΐκή
Σχολή στό Ρέθυμνο καί
γιά την Ίατρική καί Φυ-
σικομαόηματικη οτό Ήρά¬
κλειο.
ΕΤΣΙ ή λειτουργία των
Σχολών, ττού τόσο... ΰττεύθυ
να καί... βεβαία είχε διατυ-
μπσνισθεΐ ότι θά άρχίσουν νά
λειτουργοΰν άπό εφέτος, ά-
ττλώς αναβλήθηκε καί τταλι.
Οί άρμοδιοι Λένε τώρα, ό¬
τι: «Τού χρόνου οττωσδηπο-
τε».
Τώρα τό ποΰ θά λειτουρ-
γήσουν τού χρόνου, οί Σχο-'
λές, αύτό είναι ένα αλλο θε
μα τό όττοΐο... θά μελετηθή.. |
Πάντως καί ο! δυό ΣχοΛές
τού Ηρακλείου θά στεγα-1
σθοΰν προσωρινά, δπως 6ε-
βαιώνουν οί άρμοδιοι.
Κι' αύτό διότι τό θέμα τής
έτπλογής τοΰ χώρου παρου-
σιάζει πολλές δυσκολίες άττό
τΓθλλές πλευρές.
Τό Βενιζέλειο άτΓοκλείστη
κε γιατί λόγω άρχαιοτήτων
Κνωσού, δέν μπορεΐ νά έττε
θ
η
ΟΙ Τεχνικές Σχολές τοΰ
Έμττοροβιομηχανικοΰ Έπιμε
λητηρίου άτΓθκλείστηκαν για
τί είναι ύττό άτΓαλλοτρίωση,
λόγω έπεχτάσεως τού Άερο
δρομίου.
Κάττοιοι άλλοι χώροι (Άρ
χάναις κλττ.) ούτε καν ττρό-
λαβαν νά μελετηθοΰν.
Κι' έτσι έμεινε τό θέμα νά
—εριστρέφεται γύρω άττό την
«Χαλέττα τοΰ Κεφαλογιάν-
νη>.
Παρουσιάζονται δμως κι'
έδώ δυσκολίες, γιατί ή ττεριο
χή συνδέεται μέ (διοχτησία
τοΰ κυβερνητικοθ 6ουλευτή
κ. Μανόλη Κεφαλογισννη.
Κοντολογής τό θέμσ είναι
ένα: αύτό πού καί άλλες ψο
ρές τταλιότερα τονίσαμε. Πάν
τοτε θά βρίσχονται έμττόδια,
τΓσντστε θά γίνονται αναβο-
λές μέ διαφόρους λόγους και
ττροσχήματα. 'Εκεΐνο ττου
πρέττει νά χωνέψη ό Κρητικός
Λαος, καί νά μην κοροϊδεύε-
ται, είναι ένα καί μόνο: Παν.
τπστήμιο δέν γίνεται έ*1 ί¬
σον δέν ρυθμιστεϊ τό θέμσ
των Άμερικανικών Βάσιον
γιατί Πανεπιστήμιο (μέ τη
σωστή τού λειτουργία) και
Βάσεις, είναι κάτι άδιανόη-
το καί έττικίνδυνο γι' αύτοθς
—ού ρυθμίζουν τίς τύχες μας
καί οί όττοΐοι 'φυσικά δέν εί¬
ναι ουτε οί 'Εττιτροττές ούτε
οί Καθηγητές, ουτε οί ττάσης
φύσεως άρμοδιοι πού ψαίνθν
ται. Είναι «κάττοιοι αλλοι»..
ΗΡΒΕ ΧΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΙ
0 Δ3ΤΗΣΤΗΖ Ε.Ε.Δ.Ε
Την —ερασμένη ΠαρασκΕυη
ήρθε στό Ήράκλειο — ττρο-
σκεκλημένος άττό τόν Πρόε-
δρο τού ΈμττορικοΟ Τμήμα·
τος τού ΕΒΕΗ κ. θ. Νάβενσ
— ό Γεν. Δ)ντής της 'ΕΞλληνι
κης Έταιρίσς Διοικήσεως
Έπιχειρήσεων κ. Γιάννης
Χαστάς.
Τό Τδιο βράδυ πραγμστο
ττΌΐήθηκε σύσκεψη στό ΕΒΕΗ
δττου Βιομήχανοι, Έμττοροι
Ξενοδόχοι κλπ., έττιχειρηματι
ες, ένημερώθηκαν ττάνω στόν
έκσυγχρονισμό καί την άναδι
οργάνωση των έττιχειρήο««ν
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
Η ΝΕΑ άττοστασία καί διάστταση τοΰ Δημοκρστι-
κου Κέντρου (δέν ξέρομε αν θά συνεχίση νά λέγίται
ΕΔΗΚ) είναι πιά μιά πραγματικότητος
ΔΕΝ θέλομε, ττρός τό τταρόν νά άσχοληθοϋμε μέ
αύτην.
ΑΠΛΩΣ ΰττενθυμίζομε δτι μέ τό θέμα αΰτό είχαμε ά
σχοληθεΐ στό ύττ' αριθ. 19 φΰλλο της 13 Όκτωβρίου
1975, μέ άποτέλεσμα μάλιστα νά φτάσωμε — μέ 6°
σική άφορμή τα δημοσΐΐύμ—α αύτά — στό σκαμνί
τού κατηγορουμένου.
ΔΕΝ χαιρόμαστε, είλικρινά, γιά τή δικαιώση τ»>
δσων είχαμε ττρίν ίνα χρόνο προολέψει, άλλά γιά την
Ιστορία τα ύ—ενθυμίζομε.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΜΟΣ ΑΙΙΜΤΐΓ
ΤΑΜΕΙΟΝ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
"Αριθ. πρωτ. 12676
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματος άναγκαστι-
κοϋ ΤΓλειστηριασμού ακινή¬
του τού όφειλέτου τού Δημο
σίου Σακλαμπανη Μιχαήλ
τού Ιωάννου.
ΔηΛοποιώ δτι την Κυρια¬
κήν έβδόμην (7ην) τοΰ μη¬
νός Νοεμβριού τού έτους
(1976)χίλια έννεακόσια ε¬
βδομήκοντα έξ έπισττεύσει
τοΰ Δημοσίου έκπλειστηριά-
ζεται οΐκόττεδον τού ώς είρη
ται όφειλέτου κειμένου έν Ή
ρακλείω είς θέσιν «Σώτιχ—α»
Άτσαλένιου, μεθ' δλων των
κτισμάτων, έξαρτημάτων καί
παρακολουθή μστων εκτάσε¬
ως περίττου 202,20 τ.μ. ίνα
ττληρωθή τό Δημόσιον, τούς
Φόρους, τα τέλη, τούς τόκους
καί τα έξοδα Δρχ. εκατόν έ
ξήκονταέξ χιλιάδες (166.
000). ^
Ό τΓλειστηριασμός θέλει
ένεργηθί| έν ^Ηρακλείω είς
τόν συνήθη των δημοπρασιών
τόττον ένώττιον τού έττί τού
ττλειστηριασμοΰ ύτταλλήλου
κ. Ηλ. Λατσάρο Συμβολαιο
γρσφου ή τού νομίμου αύτοϋ
άναττληρωτοΰ άττό τής δεκά-
της (10ης) πρό μεσημβρίας
ώρας, μέχρι της δωδεκάτης
(12ης) μεσημβρίοκ; της »?
είρηται Κυριακής.
Ουδείς γίνεται δεκτός ττρος
πλειοδοσίαν, εάν δέν κστσβε
ση εγγύησιν κατά τό άρΘΡ0^
965 Κ. Πολ. Δικονομίας ε'ζ
μετρητά ή γραμμάτιον Πορσ
καταθηκών καί Δανείον. Η
κατσκύρωσις θά γίνη
-ροσΦέροντα τα ττερ
ρα ώς οί Νόμοι όρίζουσΐ·
Ό ύπερθεματιστής &&
ούται νά καταβάλη είς
Δημόσιον Ταμείον τό έκ
στηρίασμα έντός 40 ήμε(*»ν
Πάντα τα έ-ξοδα βαρύνουσ1
τόν υ-ερθεματιστήν.
τα λοιττά έφαρμόζοναι αί
τάξεις τοΰ Νόμου ττερί
σπράξεως των δημοσία
δών καί τής Πολ. Δικονο
δττου δέν αντίκεινται είς τού
τον.
"Εξετ.μήθη δραχμάς^!»·
κοσίας χιλιάδας (300.000)
Πρώτη ττροσφορά δημοσ''
ου δραχμα! διακόσιαι Χιλισ'
Δημοσιευθήτω διά τής ^
μερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» (βΡ"
θρον41 τοΰ ΚΕΔΕ). .
Έν Ηρακλείω τη 10-9-197*
Ό έττισττεύδων Διευ«^1
τοΟΤαμείουΑ' Ήρο*λεϊ*
£|;
Μέγεθος Γραμματοσειράς