98604 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΡΧΕΤΑΙ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Τ6 πρώτο 15θήμερο Όκτωβρίου
ΣύμΦωνα μέ πληροφορίες μας, ό Πρόεδρος τού ΠΑ
ΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου, πρόκειται νά ?ρθη στό Ήρά-
κλειο τό Α' 15θήμερο τού Όκτωβρίου.
Ο κ Παπανδρέου θά περιοδεύση καί τίς άλλες ττό
λεις τής Κρήτης, δπου κατά την διάρκεια όμιλιών τού
θά στηλιτεύοη την Κυβέρνηση στά γνωστά σημεΤα τής
ττολιτικής της γραμμής μέ τα όττοϊα διαφωνεΤ καί θά
καταγγείλη στόν Κρητικό Ααό, την άντεθνική κυβερνη
τικη θέση οτ6 θέμα των 'Αμερικανονοττοϊκών Βάσεων
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
χαρας α'αυι
που πριν με:/χωμα τ;ου~
φραξουν οιαλ^λοι τ,ο αοομα
προλαβη ν'α πέι εσοω κ οί
αυλλαΡη οικη'εου
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,δικυθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕ)ΜΒΡΙΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Χρόνος 2ος
ΔΡ. ΦΥΑ. 67
ΔΡΧ. 5
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΦΩΝΑΖΩΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ'
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΩΜΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΔΥΜΟ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥΔΙΕΘΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟ!
ΕΝΟΙ ΠΡΑΧΤΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
Άντΐκαθΐοτοϋν τούς "ΕΐΙΐΙηνες έργαζομένους
όποΐοΐ άπομακρύνωνταΐ βαθμηδόν άπό ηΐ
■ ■■ι
ΜΕ ΤΗΣ ΚηΡΠΙΒΣ
(ΚΟΙ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΠΣ)
ΤΟ ΠΥΡΩΜΟ
ΚΒΙ ΤΟ ΟΙΜΑ
■ ■■
ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ Ι ΔΑ τού φύλλον αυτού, ύττάρχει ϊνας λευ
κός χώρος, μιά λευκή διαμαρτυρία μας, στόν «οικονομιχό
ττόλεμο» ττού μάς γίνεται άπό τούς κρατικούς άρμοδίους.
ΠαροΓττέμπομε τόν άναγνώστη νά τόν διαδάση καί θά κατα-
λάδη
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμως μόνο ό «οικονομικάς», είναι καί ό
«ψνχολογικος ττόλεμος», ττού μάς γίνεται καί ττού κατολήγει
κι' αύτός στόν ίδιο στόχο νά φιμωθή ό Τύττος ττού λέέι
την —ραγμοτΓΐκή ΑΑΗΘΕΙΑ.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ των εναντίον τής εφημερίδας αύ
τής κσ! τού έκδότη — διευθυντή της δικαστικών διώξεοιν,
άρχισε ήδη Μιά νέα αΰτετΓΟγγελτη Είσαγγελική δίωξη,
μιά Ιγκληση άττό ένα Δήμαοχο, μιά άλλη άττό... συναδέλ-
Φους, μιά τρίτη, μιά τέταρτη — χάντρες σ' ίνα δικαστικό
κομττολόι.
- *»-
ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ δμως όλα αύτά καί στεκόμαστε σέ μιά δι
κογραφία γιά την όποία θά άνακριθοΰμε σήμερα. Μιά προα
νάκριση τής οποίας τόν τίτλο τού κατηγορητηρίου άδυνα-
ιούμε νά πιστέψωμε Κι' δμως Πρόκειται γιά μιά «στημέ-
νη» δουλειά Γιά μιά άναχρονιοτική έπαίσχυντη σκευωρία
Γιά μιά ατταράδεχτη καί ττρωτοφανη χαφιεδιστική ενεργεια,
τίς λετττομέρειες τής οποίας θά δώσωμε στό έττόμενο
ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ, οίκονομικό καί ψυχολογικό πόλεμο
τού μάς γίνεται, άτταντοθμε μέ την παραπάνω είκαστική ά-
ττεικόνιση, πού δίνει τό μέτρο τής καρδίας καί τής γρο-
θιάς Τής δικής μας γροθιάς ' .
,,
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ "ΜΗΤΕΡρ
κ. ΕΙ2ΑΓΓΕΑΕΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πού πέρασε, εγινε στό Τρι-
μελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου, μιά ιδιαιτέρα
ένδιαφέρουσα δίκη, μέ κοινωνικό ττεριεχόμενο.
Πέραν άττό τό δχι εύχάριστο καταστάλαγμά της,
(την κατταδίκη μιάς Κοινωνικοϋ Λειτουργοϋ σέ 22 μή
ν«ς Φυλακή καί 1 χρόνο ο-τέρηση των ττολιτικών της
δικαιωμάτων), ή δίκη αύτη εΐχε άλλα -—ιό , θλιδερά ά-
ποτελέσματα. Άττομονώνομε μιά φράση άπό την έξο
χη άγόρευση τού συνηγόρου ύπερασττίσεως ό οποίος
εΐττε χαραχτηριστικά «Τό "Ιδρυμα «Μητέρα» ήτο»· Ι¬
να ξέφραγο άμπέλι, στά χέρια τής κατηγορουμένης.
Μά τότε καθένας ττρέπει νά αναλάβη τίς εύθΰνες τού·»
Κι' άκόμη ύπογρσμμίζομε τό ίδιαίτερο ενδιαφέρον
πού έδειξε τόσον ό κατέχων την Είσαγγελική Εδρα,
δσο καί τό Δικαστήριο, δχι μόνο νά βροΰν την άλήθεια
γιά τό σνγκεκριμένο άδίκημα τής ψευδορκίας, άλλά
καί τό δάθος ττού εΐχαν οί κοινωνικές συνέττειες των
παραττύπων υΐοθεσιών.
Έττειδή ττολλά άκούστηκαν, άλλά περισσότερα άφέ
θηκαν νά έννοηθοθν, ρωτοΰμε σχετικά τόν κ. Είσαγγε-
λέα καί τόν προτρέπομε νά έρευνηση. Δέν είναι δυ¬
νατόν καί δταν δέν ύττάρχει καθαρό «έμπόριο δρεφώνϊ·
νά μένουν μέ άμφιδολίες γύρω άττό τίς υΐοθεσίες 6ρε-
Φών πολλά μέλη τής κοινωνίας μας.
'Αττό την προηγούμενη 6δο
μάδα, ό Έθνικός Σύνδεσμος
Ίδιωτικοΰ Προσωπικού Στρα
τιωτικών Υπηρεσίαν Ν. Η¬
ρακλείου απέστειλε τό 26)8-
9-76 Ιγγραφο διαμαρτυρίας
πρός τό Ύττουργεΐο Έργασί
άς, γιά απολύση Έλλήνων καί
ττρόσληψη ξένου ττροσωτπκοΰ,
ττού ττροσφέρει ΰποτττη έργα
σία. Δέν είναι δμως ή ττρώ-
τη φορά πού ή ΡΑΟΙΡΐΟ
δημιουργεΐ προδλήματα
στοΰς έργαζομένους. Τό
1973 παρά την έτπκρατοΰσα
πολιτική κατάσταση, κατέδη
καν σύσσωμοι σέ άπεργία ζή
τώντ—ς αυξήση τών> 3τττοδο-
χών.
Ε&εννα
ΑποκαλύΉΤει την περιφρόντατ[ τής
ΝομοϋεαΙαςμας άπό τούς Αμερικανούς
'' ' ΡΑΟΙΡΙΟ ΑΙνΟτΙΙΤΕΟΤδ ΑιΝΌ &Νΰ ΙΝΕΕΛ5 ΙΝΟΟΠΡΟ
ΗΑΤΕΟ ΑΡΟ (ΝΕνΥ ΥΟΚΚ 09223),
Είναι μιά άρκετά γνωστή 'Εταιρία, γιά τό Ήρακλειώτικο
κοινό τουλάχιστο "Εχει άναλάδει καί εκτελεί τα έργα συν
τήρησης τής Άμερικάνικης Βάσης Γουρνων. "Ετσι ά-
πασχολεΐ ίνα σημαντικό όριθμό Έλλήνων καί ξένων εργαζο¬
μένων.
κλείου, εναντίον των ξένων
εργαζομένων στη Βάση καί
στερουμένων αδείας Έργασί
άς. Τοντόχρονα, άπό 27-7-
76 δλοι οί τταροπτάνω, στα
μάτησαν νά δουλεύουν.
είναι δάσιμη, καί πηγάζει ά
πό τούς ϊδιους τούς "Ελληνες
έργαζομένους στήν άμερικάνι
νη Βάση.
Ο κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
«ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ»
σχετική αδεία, δέν ξεττερ-
νοΰν τούς 3 ή 4.
Στήν Έλληνική Δικαιοσύ-
νη, άπό την 26-7-76, ίχει ύ-
ποβληθεΐ μήνυση άπό την Έ
τπθεώρηση Εργασίας Ήρα-
Ή «τΓαύση» αύτη δμως,
δέν κράτησε πολύ. "Ηδη σέ
μιά περίττου βδομάδα, δλοι
οί τταράνομα έργαζόμενοι ξέ-
νοι, έπανηλθαν στίς έργασί
ες τους Ή ττληροφορία αύτη
Ρωτήσαμε σχετικά τόν Έ-
πιθεωρητή Εργασίας Ηρα¬
κλείου κ. Σταμάτη Κοκκινά-
κη, ό οποίος μάς άττάντησε:
«Πρέττει νά σταίμοΓτήσουν
νά έργάζονται μέχρι νά έκδι
• ΣΗινέχεια στπ Χβλ. ♦
,7
Χριστέ. Έσύ σταυρώθηκες μά έζησες λιγάκι
έγώ — Χριστέ μου — έφυγα ανήλικο τταιδάκι
Χριστέ: Έσύ δέν έζησες — συγχώρα με Χριστέ μου —
αΰτό τΓού.. έζησα: έγώ· τή ψρίκη τοΰ πολέμου.
Πιότερη ή θυσία μου — κοινό μαζί σου ίνα:
αύτοι ττού σέ σταυρώσανε σχοτώσοτνε κι' έμένα
Μ. Χ.
ΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΒίΙ
ΤΗΣ ΝΝΕ
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
ΑΔΕΐΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γιά νά δουλέψει όττοιοσδή
ττοτε ξένος στήν Έλλάδα,
χρειάζεται «αδεία εργασί¬
ας».
Γιά νά χορηγηθεϊ ή αδεία
αυτή χρειάζονται οί παρακά
τω προϋττοθέσεις:
1) Οϊ ξένοι ττού την ζητοΰν,
νά είναι άνεργοι.
2) Νά εχουν αδεία τταρα-
μονής στήν 'ΕΞλλάδα καί
3) Νά μην ΐπτάρχουν ντό-
ττιοι άνεργοι στήν είδικότη
τα των ξένων.
Στήν Άμερικάνικη Βάση
ύπάρχει ?νας σχετικά μεγά-
λος άριθμός άλλοδαττών, ττού
έργάζονται χωρίς αδεία. Ό
άριθμός αυτών άνέρχεται γύ
ρω στούς 35—40, ένώ αύτοι
πού δουλεύουν καί Ιχοι/ν την
Σύμφωνα μέ φήμες ποΰ κυκλοφορούν σιό Ήράκλειο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μονόλης ΚορέλλΊ^
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ
γυρεύει καίάλληλη
εύκαιρία γιά
ΕΝΤΟΝΕΣ ΦΗΜΕΣ πού κυκλοφορούν τελευταία στό
Ήράκλειο, φέρουν τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη διατεθειμένο
νά τταραιτηθη.
ΟΙ ΦΗΜΕΣ αύτές γίνονται πιστευτές άπό τό γεγονός
δ*, ι καί στό κοντινό ττο3ρελθόν (ττερίτττωση έορτασμοϋ Μά-
χης Κρήτης) ό κ. Δήμαρχος είχε ΰποδάλλει την παραιτήση
τού (έστω καί γιά λόγους έντι/πτώσεων), άλλά καί άττό τό
δτι τόν τελευταίον καιρό μιά σειρά καταστάσεων ττού εχουν
δημιουργηθεΤ, εχουν έπιφέρει άξεττέραστα ττροβλήμα-
τα στόν κ Καρέλλη κα! συν Δήμαρχο καί σάν μέλος τοΰ
ΠΑΣΟΚ κα! σάν έτπχειρηματία τής εφημερίδας «Αλλαγήν.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΕΣ άττό τίς καταστάσεις αύτές είναι
οί εξής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
·, Ή άτΓθτυχία τού γενι-
κά στόν τομέα της έκτελεστι
κης έξουσίας τοΰ Δήμου καί
τα χιλιάδες τταράτΓονα άπό
τό σύνολο των Δημοτών.
• Ή διάστασή τού μέ τα
περισσότερα μέλη τής τταρα
τάξεως «Δημοκρατική Συνερ
γασία», έντός καί έκτός Δή
μοτικοΰ Συμδουλίου. Τελευ
ταΤα είναι έλάχιστες ο! φορές
πού προτάσεις τού Δημάρ-
Τό πρόβΑηρα χΐβιώδων έργα«ό>ν καί
ΤΑ πβριβόηΐο 56ν«ια ίιΐβ *Ερ
γαΐικηβ "Εσ*1αβ οΐναι καθα-
ρη κορο'ΐ'δΐα οϋ έργαζόμβ-
νον "ΕΑΑηνα ποΑίΐη.
ΤΟ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΟ ττρόβλημα τοΰ έργαζόμενου κόσμου χά δάνεια αύτοστέγασης Σ'
τής ττόλης μας, είναι τό στεγαστικό. Κι' αΰτό τό πρόβλη- ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗ,-
μα, επρεπε νά εΐχε άπασχολήσει τπό σοβαρά τούς άρμόδι- ΡΟΥΝ κατά τό χρόνο ύποβο
ούς κρατικούς παράγοντες. Τα δανεια πού δίδει ό Αύτόνο- λήζ της αϊτησης όρισμένες -(.-------------,
μος Όργανισιμός 'Εργατικής Κατοικίας, είναι τόσο χαμη- προΰποθέσεις. Πόσοι τίς ττλη παγοητευτικά.
λά, ώστε νά μενουν μόνο φροϋδες έλπίδες στούς άστεγους Ρ°°ν ΐη° 'ΗΡ0*™0 καί "' -----
έργ&ζόμενους. Τα μέσα μαζικής ένημέρωσης, άνάγγειλαν
την αυξήση των τταραπάνω δανείων κατά 25% Άττό τότε,
τηρεΤται έρμητική σιωττή γύρω άπό τό θέμα.
δάνεια ττηραν μόνο σέ 3 πε~
ριτΓτώσεις. Μέ 6άση τό τταρα
πάνω στοιχεΐο, τα συμττερά-
σματα πού βγαίνουν, είναι ά
ΤΟΝ ΜΑΗτοΟ 1972, άρχι
σε ή ΰττοβολή αιτήσεων γιά
έγκριση δανείων στεγάσεως
στό Ήράκλειο. ΟΊ αίτήσεις ό
ποδλήθηκαν στήν Έπιθεώρη-
ση Εργασίας Ηρακλείου,
γιατί δέν ύτΓήρχε — καί έξα
κολουθεΐ νά μην ύπάρχει —
ΟτΓθκατάστημα τοΰ Όργανι-
σμοΰ 'Εργατικής Κατοικίας
στό Ήράκλειο. Ή ττροθε-
σμία ύττοδολής των αιτήσε¬
ων, έληξε την 3 Τ-8-1972 καί
ΰττΌβλήθηκαν συνολικά γύρω
στίς 600 αίτήσεις.
Βάσει τού 17669)8-9-76
έγγραφον τού ΌργανισμοΟ
Έργατικής Κατοικίας, γνω
στοττοιεΤται δτι έγκρίθηκαν
άπό τόν Ύπουργό Εργασίας
σοι φυσικά δικαιοθνται τό ττα
ροπτάνω δάνειο, δέν μπορέσα
με νά μάθουμε. Όπως δμως
μάς εΐπε ό κ. Άλυγιζάκης,
πρόεδρος τοΰ σωματείου
των ύτταλλήλων Ζυθεστιατο
ρίων, ΰτΓθδλήθηκαν άττό συνα
δέλφους τοι> 57 αίτήσεις καί
ΟΙ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στήν 17669)8-9-76 Έγ-
κύκλιο τοΰ Όργανισμοΰ Έρ
γατικής Κατοικίας, καθορί-
ζονται οί προυττοθέσεις δανει
= Συνέχεια στήν 4η Σελ.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
"ΑΡΧΕΤΑΙ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
••II
'
'Ένχκ έν6ιοφέ.ρον
ζω- ;
ντανό .οΜΐο.οτάζ
άπό
την «ιρίμιέρα» ττν; νέας ι
{ηκασηκτν; τιεριιόέου
ι
(
ΕΑ
Άπό άδούλ—τους νέους άνθρώπους
Σύμφωνα μέ έπισίοΑή
μάβ £ατ*βιΑαν οί ϊδιοΐ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
χου ψηφίζονται άπό τούς
Συμβουλους τού ψηφοδελτίου
τού.
1 % Οί παραπηρήσεις πού
τοΰ κάνει συχνά ό Πρόεδρος
τοΰ Δημοτικοΰ Συμδουλίου.
(Μέχρι ττού πρό καιροΰ σέ
μιά συνεδρίαση τοΰ Δημοτι
κου Συμδουλίου τοΰ άφαίρε-
σε καί τόν λόγο).
Φ Ή διάστασή τού Δη-
μάρχου μέ τό κόμμα τού, τό
ΠΑΣΟΚ την τόπική Έπιτρο
πή τοΰ όποίου, άλλά καί τό
Κεντρικό έχει, φέρει όμολο-
γουμένως γιά διάφορες ττερι
τττώσεις σέ δύσκολη θέση,
μέχρι τού σημείου νά συζητεΐ
ται καί ή διαγραΦή τού.
• Ή άλλαγή τής «Άλλα
γής» άπό πλευράς γραμμής,
μέχρι τοΰ σημείου νά κατηγο
ρηθή δτι εχει ξεφύγει άττό τίς
δασικές σοσιαλιστικές γραμ
μές, άνοιχτά άττό μέλη τού
ΠΑΣΟΚ, ένώ δημιουργήθηκε
σάν έτπχείρηση μέ οΐκονομι-
κές συνεισφορές των άπλών
ν) Συνίχει* οτή £ελ. 4
ΤΟ ΑΡΒΡΟ
ΤΟΥ
κ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ
Τό Β' μί-οος τού προ-
χθεοτνοθ ώρθρου τού
Αικηγόρου κ. Γ. ΣΤΡΑ
ΤΑΚΗ «ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑ.ΙΑ» ΐταύ άνο
φέμεται ατΐ>ν ΕΞίνΓΕ
ΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δέν
•δηΐμοοιεύεταα οήμερα
γιά τεχνΊκοΐχ; λόγους.
θά δρμοσιευθεΐ στό έ-
Η... ΒΙΤΡΙΜΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στό κεντρικω ι ^^ οτιμ-ιο τοΰ Ηρακλείου, στήν Πλατεία
Νικηφόρου Φωκά (στό Μεϊντάνι) ύπάρχει... ττρός δόξαν τής
πρώτης πολης τής Κρήτης, τό χτιριακό αύτό έξάμβλωμα,
πού μαζί μέ πολλά — δυστυχώς — άλλα, συνεχίζουν νά δί-
νουν στήν ττόλη τόν χαραχτήρα τής Τουρκόπολης.
Πέραν δμως, άττό τό αΐσθητικό μέρος, ύπάρχει καί ό κίν-
δυνος Ρωτοΰμε λλοιττόν κάθε άρμόδιο, (μιά καί ό κ. Δήμαρ
χος, σέ δσα σχετικά τού έχομε γράψει δέν ά— αντά), νά μάς
πή είναι ή" δέν εΐνοΜ έτοιμόρροττο τό «χάλασμο» αύτό;
Άς γίνη κάτι γιατί μέ τόν έρχομό τοΰ χειμώνα μπορεί
νά θρηνήσωμε κσί θύματα...
ΜΕ ΤΟ παραπάνω έμδλη-
μα καί την όνομασία ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α.Κ.
Ε.) δημιουργήθηκε νέα ττολι
τική κινήση τής «ένωμένης ά
δούλωτης 'Ελληνικής Νεο-
λαίας».
Σύμφωνα μέ τίς διακηρύ
ξεις της ή Α.Κ.Ε. τοποθετεϊ
ται ίδεολογικά στόν σύγχρο
νο σοσιαλιστικό χώρο, «χωρίς
δμως νά άναγνωρίζει σέ κανέ
να ντόπιο ή §ένο κόμμα ή ττα
ράγοντα νά έπηρεάζη τίς θε
σεις, τούς στόχους καί τα
προγράμματά της».
"Ενας άττό τούς δασικούς
στόχους τής Α.Κ.Ε. είναι νά
άγωνιστεΐ μέχρι νά φύγουν
άττό τή χώρα μας δλες οί ά
μερικανονατοίκές Βάσεις τοΰ
θανάτου.
«Όνειρευόμαστε μιά Έλ¬
λάδα άνεξάρτητη, χωρίς ντό
ττια ή ξένα άφεντικά καί τό
Λαό μας κυρίαρχο στόν τόπο
τού», γράφουν, μεταξύ άλλων
στή σχετική έπιστολή ττού ά
ττέστειλαν στή διεύθυνση τής
εφημερίδας μας
Καί συνεχίζουν. «Παρακο-
οτή ϊΐλ. 4 2*
Άπό τό «Άντιφασιστικό Λεξικό»
τοΰ ποιητή Φώτου "Ελληνα
— · —
ΦΑΣΙΣΤΟΚΑΘΗΚΙ Α
Τής Άττριλίου, 20ής καί 1ης, κείνη ή μερά
πού '6γε τής «έτταναστασής» μας τό σπαθι άπ' τή
βήκη,
θά διασαλπίζει στούς λαούς καί στούς αίώνες ττέοα,
δτι- δαρκάκια ττλέουμ' 'Εμεΐς, στοθ Χίτλερ τό... κο
θήκι!
ΧΙΛΙΑΔ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
20 ΙΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ ι».
• Ή περιοδίία τού
«Θεάτρου Νέων»
«Τό θέατρο είναι Τέχνη ψν
χοθεροητευτική καί τταιδαγω-
γική. Διαττλάθει τόν χαραχτη
ρα τού νέου άνθρώττου καί
τόν ττροσανατολίζει πρός
ττοικίλους έκφραστικούς όρί-
ζοντες. Κάτω άττ' αύτην την
έννοια έπιδάλλεται ό ήθοττοι
ός νά διατταιδαγωγηθεϊ καί
να μττορέσει νά έκφράσει τα
ττροδλήματα καί τίς άνησυχί
σχετικά μέ την άπήχηση τού
εργου τους στήν Ίθάκη:
«Κέρδισε τίς Λαϊκές μάζες
γιατί είναι βγαλμένο μέσ' ά
πό τό Ααό».
ΣΗΜ.: Οί έγγραφές στή
Σχολή λήγουν στίς 30 τού
Σεπτέμδρη. Φέτος θά λει-
τουργήσουν τα δύο τμήματα
Έτταγγελματικό (μέ μειωμέ-
νο, κατ' έξαίρεση, άριθμό
στΓουδαστών) κα! Προκαταρ
τικό.
ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ
ες τής έττοχής τού. Ό Στανι
σλάφσκι είναι ό ττρώτος πού
συνειδητοποίησε την άνάγκη
μιάς μεθόβου γιά δια—αιδα
γώγηση, πού σήμερα διδά-
σκεται σ' δλη την Εύρώττη
Τό σύστημα αύτό έφαρμόζου
με θεωρητικά «αί πραχτικά,
ττρώτη φορά στήν Έλλάδοο.
Αύτην την όητάντηση μάς
έδωσε η Μαίρη Βοσταντζή σέ
ερωτήση μας γιά τή Σχολή
τού Θεάτρου Νέων καί τοΰς
σκο—ούς της.
Αύτές τίς μέρες, ή Γδια κα
θώς κα! οί στ/νεργάτες της Ν.
Τυριτίδης, Θ. Μυλωνάς, Γ.
Κέντρος, Στ. Μαλτεζάκης
καί Π. Πετράκης γύρισαν ά-
ττό την Ίθάκη σττου ττήραν
μέρος στό Β' Πανελλήνιο
θεατρικό Φεστιβάλ.
Ό Ν. Τυριτίδης, μάς εΤττε
άκόμη ότι τό Ήράκλειο έχει
δλα τα τΓροσόντα, δλες τίς
δυνατότητες γιά τη δημιουρ
γία ενός Φεσπβάλ — καί
παγκοσμίου άκόμη —, καθ'
δσον στήν Ίθάκη ύττήρχαν
ττάρα ττολλά ττροδλήματα,
μέ βασικώτερο τό ττρόβλημα
τής συγκοινωνίας.
Ό ίδιος, μάς είττε ότι 0-
στερα αττό την ττρεμιέρα τού
έργου τού Β. Ρικούδη «Τα
καραδάκιο» έτοιμάζεται μιά
περιοδεία τοθ θεάτρου, σέ
δλες τίς κωμοπόλεις καί τα
μεγάλα χωρία τής Κρήτης.
Ή συζητήση μας μέ τούς
νέους αύτούς άνθρώττους,
ττού έντείνουν τίς ττροσττάθει
ές τους γιά νά ττροσφέρουν
κάτι ττού έλλειττε άπό τό θε-
ατρόφιλο κοινό τής Κρήτης,
έκλεισε μέ την άττάντηση τοΰ
Ν. Τυριτίδη σέ ερωτήση μας
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοϋν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
• Τό νέο βιβλίο τής
Θάλειας Καλλιγιάν
νη
«Ή Άρχόντισσά μου εί¬
ναι ίνα κέντρισμα γιά σοδα
ρότερη μελέτη. Βλέττω την
Κρήτη ανάμεσα στούς αίώ-
νες, σά μιά Άρχόντισσά μέ
τή ζεστή καί άννττόταχτη
καρδιά της νά δίνει τόν ττολι-
τισμό της, νά κα—οχτιέται
καί νά άττελευθερώνεται».
Τα τταραττάνω λόγια είναι
παρμένα άττό τό βιβλίο τής
Θάλειας Καλλιγιάννη «Ή
Άρχόντισσά μέ τό κόκκινο ά
λογο».
Τό 6ι6λ!ο αΰτό τής Καλλι
γιάννη, είναι μιά, κατά κά-
ττσιο τρόττο, Ιστορία τής πα¬
τρίδος της, τής Κρήτης, άπό
την άρχαία έττοχή μέχρι καί
τίς μέρες μας. Μόνο πού δέν
είναι γραμμένη σάν τίς συνη
θισμένες ϊστορίες.
Είναι ίνα εύχάριστο κσί
ζωντανό μυθιστορη,μα. ΕΤναι
ένοί κέντρισμα — δπως γρά
Φεΐ κι' ή ίδια — γιά σοβαρά
τερη μελέτη. Είναι έντεκα δι
ηγήματα τεκμηριωμένα μέ
άρχαιολογικά κείμενα κα! ί-
στορικά ντοκουμέντα.
Σέ τελική άνάλυση, «Ή
Άρχόντισσά μέ τό κόκκινο ά
λογο» είναι Ινα πολύ ενδια¬
φέρον βιδλίο, ττού ττρέπει νά
δισδαστεΤ άττό κάθε Κρητι-
κό.
Μουσικη
• Μιά ώραία ραδιο-
φωνική έκπομπή
Ένα ενδιαφέρον ττρόγραμ
μα κλασσικής μουσικής ττα-
ρουσιάζει κάθε Πέμπτη μετά
τό νυχτερινό δελτίο είδήσεων
(11 κα! ΙΟ' ττερίπου) ό Ρα
δϊοφωνικός Σταθμός Ηρα¬
κλείου.
Την έτπμέλεια τής έκττο-
μττής εχει ό φιλάλογος κ. Κώ
στας Στρατάκης, στόν όποΐο
άξίζει κάθε έπαινος γιά την
άοκνη αύτη προσπαθεία τού.
Έκεΐνο δμως ττού έχει ίδιαί
τερη σημασία είναι τό ότι
δέν πρόκειται περί μιάς ξε-
ρής έκττομττής σάν κι' αύτές
τγού μάς έχουν συνηβίσει τα
ραδιοΦωνικα καί τηλεοτττικά
δίκτυα. Κάθε φορά ττρίν ά-
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ίνα δμορφο ττεριβάλλον
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτέχνιδες
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Αούκαρη 10
Άπέναντι στή Μητροπολη
ΤΗΛ. 286-965
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΜΦΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ ι
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έπ.μέλε.α: Μ&νος Μαγρι-λής
Ήφαίοτου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
$)********,
κουστεΤ τό δμορφο ττρόγραμ
μα τής κλασσικής μουσικής,
μεταδίδονται βιογραφικά καί
έττεξηγηματικά στοιχεΤα.
Φέτος ή έκπομττή ασχολή-
θηκε μέ την μουσικη παράδο
ση τοΰ 18ου καί 19ου αίώνα
καί στή συνέχεια μέ τίς έθνι
κές Μουσικές Σχολές.
Την ττερασμένη Πέμτττη ά
κούστηκε μουσικη τής Τσεχο
σλοδάκικης Σχολής κα! συγ
κεκριμένα τό έργο τού Ντβορ
ζάκ «Νέος κόσμος».
Την έπόμενη Πέμπτη θ' ά
κουστεΐ μουσικη τής Σκανδι
ναυϊκής Σχολής (Κονσέρτο
γιά τπάνο κα! όρχήστρα τού
Γκρήκ).
Ή έκττομττή αύτη σύμφωνα
μέ δήλωση τοΰ κ. Κώστα
Στρατάκη θά άφιερωθεΐ στήν
μεγάλη τπανίστα Τζίνα Μπα
χάουερ.
Σέ σχετική ερωτήση μας
γιά τόν σκοττό τής έκττομπής |
ό κ. Κώστας Στρατάκης ά
ττάντησε:
«Σχοττός μας είναι ή μύη
ση των άκροατών στήν κλασ-
σική μουσικη, καθ' δτι μαζί
μέ τή μουσικη τταρουσιάζομε,
κστατοτπστικά στοιχεΐα καί
κριτική άνάλυση τοΰ έργου
Νομίζουμε δτι μιά τόσο ά
ξιόλογη έικτΓομπή ττρέπει νά
τταρουσιάζεται ττιό συχνά ά¬
ττό τόν Ρ.Σ. Ηρακλείου καί
σέ ώρες πιό ττροσιτές γιά τό
εϋρύ κοινό.
Περιμένουμε άπό τούς άρ
μοδίους κάποια απαντήση
στήν τταραττάνω τΓρότασή
•μας.
ΟΙ πνευμα«ΐκ£> μαβ
ΜΙΛΟΥΝ ^ήν «
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής τοΰ λαικού ζωγράφου
Θεοφίλη στή Λότζια, λήξανε οί ττολιτιστικές έκδηλώσεις,
■πού είχον ττρογραμματίσει γιά τή φετεινη καλοκαιρινή.—ε-
ρίοδο, οί Φοιτητικοί Σύλλογοι Κρητών.
ΑΛέ άφορμή τή λήξη των πολιτιστικών αυτών έκδηλώσεων,
συναντήσαμε έκπροσώττους τής ΦΕΚ (Φοιτητική Ένωση
Κρητών) οί όττοΤοι μάς μίλησαν σχετικά μ' αύτές καί γιά
τα γενικώτερα μέτρα ττού ιτρέττει νά ληφθούν, προκειμένου
νά ύττάρξοι/ν ούσιαστικώτερα άττοτεΛέσματα άττό την πρα-
γμάτωσή τους — έκδηλώσεις πού χωρίς άμφιβολίσ, στόχο
έχουν, την πνευιματική έξέλιξη καί καλλιέργεια τού λαού
τής Κρήτης — μέ ένιαΤα δράση καί όργάνωση, ωστε νά ΰ-
πάρξει μεγαλύτερη καί σνστηματικώτερη έξάπλωση τού
ττολιτιστικοϋ κινήματος στήν Κρήτη καί εϊδικά στό Ήρά¬
κλειο. (Σ.Σ.: οί φοιτητες πού μάς μίλησαν, είναι έκπρόσω
ποι των Φοιτητικών Συλλόγων γιά τό Ήράκλειο).
Μάς είπαν συγκεκριμένα οί φοιτητες:
ΕΝΑ
ΔΗΜΟΙΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
Π ΒΑΒΑΛΗ
ΕΠ ΕΙ ΤΑ άπό τό ττρόσψα
το ταξίδι τού στή Λιβύη ό
δημοσιογράφος καί Πρόεδρος
τής Μεσογειοχής Άλληλεγγύ
ής κ. Πέτρος Βάδαλης, πρα
γματοποίησε ένα δεύτερο ί.ν
διαφέρον ταξίδι στό Λίβανο,
τή Συρια καί άλλες χώρες
τής Μέσης Άνατολής.
Ό κ. Βάβαλης, πού γύρι-
σε ήδη άττό τό ενδιαφέρον αύ
τό ταξίδι, θά δώση στήν έφη
μερίδα μας έκλεκτή συνεργα
σία.
«ΜΕΡΟΣ άναττόστταστο
των άγωνιστικών ΤΓροστΓοςθει-
ών τού φοιτητικού κινήματος
είναι — χωρίς άμφιδολία —
οί πολιτιστικές έκδηλώσεις,
ττοΰ σκοττό έ'χουν νά πάψει
νά ΰπάρχει μιά ττνενματική
«έλ!τ» κα! ή γνώση δχι μό
νο τής τέχνης, άλλά γενικά
τής λαικής μας τταράδοσης
νά γίνει χτήμα τοΰ κάθε ίλ-
ληνα. Μέ αύτη λοιπόν τή
σκέψη, άττοφασίσαμε νά συμ
δάλλουμε στή δημιουργία έ
νός πολιτιστικού κινήματος
στή Κρήτη, διοργανώνοντας
έκδηλώσεις τη/ευματικές, σέ
κάθε γωνιά τού νησιού μας.
Στόχος μας, νά δγεϊ στήν έ
ττιφάνεια, ή δημιουργικότητα
πού κρύδει μέσα τού ό λαός
μας. Ποίος δέ θυμάται τούλα
χιστο άττό τούς παλιούς —
την τεραστία πολιτιστική,
•πνευμοπΊκή, κσλλιτεχνική δή
μιουργία τού λαοΰ μας την
περίοδο τής Έθνικής Άντί-
στασης. Πρώτο καί άπαραί
τητο δήμα γιά τό στόχο μας
αύτό, είναι ή διασώση καί ή
γνώση τής λαικής ττολιτιστι-
κής μας τταράδοσης. Ξεκινών
τας λοιπόν άιτ' αύτό, ττιστεύ
ουμε πώς δοηθούμε στήν ά-
νάπτυξη ενός πλατιοΰ ττροο
δευτικοΰ ττολιτιστικοΰ κινή¬
ματος στόν τόττο μας. Συγκε
κριμένα, ή ΦΕΚ προγραμμά
τισε θεατρικές τταραστάσεις,
διαγωνισμούς άφίσσας, έκθέ
ο-εις ζωγραφικής, διαγωνισμό
μαντινάδας κ ά. Γιά τταρά-
δειγμα, ό δισγωνισμός μαντι
νάδας πού διοργάνωσε ό Σύλ
ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΛ
ΙΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΙΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ—-Ο)Γ
ΚΑΙ
ΑΡΙΛΔΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΛΛΛΛΙ
ΛΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: «.30 μ.μ.
ΑΡΙΛΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΛ ΠΡΛΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεΐα Καλλεργών 7
Τηλέφονα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή ΠοσειδΔνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
ΡΟΣΙΚΗ ΚΓΟΡΙΙ
Ή τ€χνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τ£χνολογία τοθ κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγεϊα — Τηλ€οράσεις — Ραδιόφωνα
— Άνβμιστηρες.
• Πλυντήρια—-Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλ€κτρικές σκοΰπες — Ήλεκτρικές
έστίες—Κουδούνια.
·» Φωτογραφικές κοί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγχίδται ή τεχνική τής [νωοης
^οσιαλιστικών || ημοκρα-
λογος Κρητών ΣτΓουδαστών
τής Πάτρας μέ θέμα: «ΕΞΩ
ΟΙ ΒΑΣΕΙ Σ», «ΕΞΩ ΟΙ Α¬
ΜΕΡΙΚΑΝΟΝ, «ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΑΤΟ», έκτός άπό τό
στόχο πούχε, νά δγούν στήν
έττιφάνεια, οί δημιουργικές
πνευματΐίόές καλλιτεχνικές Ί-
κανότητες τού λαού μας, εΤ-
χε άκόμη στόχο, νά χτυπη-
θεΤ ό Άμερικάνικος τρόττος
ζωής.
Σκοπός υας ήταν, οί έκδη
λώσεις αύτες νά μή μείνουν
στά στενά ττλαίσια των μέγα
λων άστικών κέντρων τής Κρή
της, μά νά έπεκταθοΰν σέ
χώρους, ττού δέν εΐχαν ξαναγί |
νει τέτοιου είδους προοττά-
θειες, δττως γιά παράδειγμα
σέ χωρία. Ή ττραγμάτωση
τού στόχου αυτού, έγινε μέ
την ττεριοδεία τοΰ «θεάτρου
τού λαού» τό όποίο έκτός ά-
ττό τα μεγάλα άστικά κέντρα
τής Κρήτης, δρέθηκε σέ πό¬
λεις καί χωρία, δίνοντας ττα-
ραστάσεις μέ τό €ργο «Πολε
μάμε καί τραγουδάμε». Συ-
μπερασματικά μετά τη λήξη
τής ττεριοδείας αυτής, μπο-
ροΰμε νά ττούμε, δτι ή ττρο-
σττάθειά ·μας αύτη, εΐχε έττι
τυχία γιά τρείς λόγους:
Πρώτα γιατί ή δομή τού
£ργου ήτσνε τέτοια:, ώστε ά
ττηχοΰσε τίς κοινωνικοττολιτι
κές καταστάσεις μέσα στίς
όττοΐες ττορευόμαστε, δεύτερο
γιατί τό είσιτήριο ήταν άρκε
τα φτηνό ώστε νά μττορεΤ ό
καθένας νά δεΤ τό Ιργο καί
τρίτο ττού είναι κα! τό ούσια
οτικώτερο, ύττήρχε συμμετο
χή τού κοινοΰ στήν παράστα
ση, ττράγμσ ττού άττοδειχνε
δτι ό κόσμος κβτταλάδαινε αύ
τό ττού εδλεπε καί μέσα άττ*
τό γέλιο τό αύθόρμητο γεννιό
ταν τα έρωτήματα κι' ό ττρο
δληματισ'μός. Άξιοσημείωτο
είναι, δτι σέ ώρισμένες περι
τττώσεις στή διάρκεια τής ττα
ράστσσης ή στή λήξη της, ύ
πηρχε τέτοιος ένθουσκχσμός
καί συμμετοχή των άνθρώ-
ττων τού χωρίου, ώστε άκου-
γόντουσστν σννθήματα ή γ ι νόν
τουσαν μικρές διαδηλώσεις
Πάντως Ιδιαιτέρα λυττηρό εί
ναι τό γεγονός δτι στήν πό-
λη μας, δέν τταρακολούθησαν
δσοι θάττρεττε την παράστα
ση, δπως έττίσης δτι ό Τύπος
«έλαμψε διά τής άττθυσίας
τού».
Άλλο παράδειγμα επιτυ¬
χίας έκδήλωσής μας ήταν ή
εκθέση ζωγραφικής τού λαΐ-
κοΰ ζωγράφου Θεοφίλη, μέ
έκ—ληκτική καί ένθουσιώδη
συμμετοχή τού κοινοΰ..
Σέ γενικές γραμμές ττάν
τως, ττρέπει νά όμολογήσου-
με δτι έχουμε άκόμα πολύ
δρόμο μέχρι νά ξεπεράσουμε
τίς δυσκολίες καί νά ύπερνι,
κήσουμε τίς άδυναμίες μας. '
Δυό άττό τίς δασικές άδυνα
μίες ττού αύτη τή στιγμή'
μποροΰμε ν' άναφέρουμε, εί¬
ναι πρώτα, ή έλλειψη συνερ
γασίας μεταξύ των πολιτιστι
κων σνλλόγων, ή άλλων άρμο ι
δίων φορέων. Άττοτέλεσμα
αυτής τής άδυναμίας, είναι
νά μην ύπάρχει ένα ένιαΐο πό
λιτιστικό ττρόγραμμα καί φτά
νουμβ έτσι στό φαινόμενο τσθ ,
φετεινοΰ καλοκσιριοΰ, μέ τίς
αξιόλογες μέν, σ-πΌοαδικές
δέ έκδηλώσεις (συναυλίες, έκ
θέσεις, θεατρικές τταραστά
σεις κ.α.) οί οποίες είναι ξε
κομμένες μεταξύ τους, ένώ
θάττρεττε νάναι άλληλένδετες,
ώστε νάχουν κα! ό—οτελέσμα
τα γιά δλους ούσιαστικώτε¬
ρα καί μεγαλύτερη όπτήχηση
στό κοινό. Συνεπεία αυτών
είναι ή δεύτερη άδυναμία, νά
τΓαρατηρείται δηλαδή όργα>-
σμός πολιτιστικών έκδηλώσε
ών τό καλοκαΐρι, ένώ τό χει
μώνα, ή έτταρχία μένει έντε-!
λώς άπομονωμένη άττ' την
ττνευματική κινήση. Πσρά τό
δτι θά θέλαμε νά δημιουργή
σουμε σννεχή καί σωστή ,
ττνευματική κινήση χειμώνα
— κσλοκαίρι, είναι ττρακτικά
άδύνατο, μιά κα! τό χειμώνα
δέ δρισκόμαστε έδω. Επί
ττλέον μή ξεχνάτε δτι τό κα-
λοκαΤρι περιμένει κι' ό φοιτη
τής, γιά νά διαδάσει, ·νά ξε-
κουραστεΐ, άκόμα καί νά
δουλέψει. Αύτό σημαίνει, 3τι
θά θέλαμε ττολύ νά δημιουο
γηθεΐ ενός ττολιτιστικός ττυρή
νας σέ μόνιμη δάση, ώστε νά
μή «τταγώνουν,» ΤΓροσττάθειες
δπως τής δημιουργίας διδλιο
θτ>κών στό χωριό (πού ττρύς
τό τταρόν είναι άδύνατο νά
τή οννεχίσουμε άφού άρχί-
ζουν τα μαθήματα) γιά ν' άρ
χίζουν ττάλι μέ τίς όλιγοήμε-
ρες διακοπές των Χριστου-
γέννων ή τού Πάσχα. Γιά νά
γίνει δμως ?νας τέτοιος ττυ-
ρήνας, χρειάζεται νά ύττάρ-
ξουν οί άνθρωττοι έκεΤνοι, πού
αφήνοντας την έμπάθεια άττό
τίς πρόσω—ικές άττόψεις τους
γιά χαρή τοΰ γενικώτερου
συμφέροντος, θάναι διατεθι-
μένοι νά δουλέφουν μέ τρόττο
τέτοιο, ώστε νά ΰττάρξει ίνι
αία όργάνωση καί δράση κα!
σνγκεκριμένοι στόχοι...».
Αύτά, μετ«ξύ άλλων, μάς
είτταν οί έκπρόσω—οί τής
ΦΕΚ καί μεΐς, δέν έχουμε ί«ίχ
ττούμε τίττοτ' δλλο έκτός ά
πό τό νά πάψει ττιά ή φωνή
των Φοιτητών νάναι «φωνή 6ο
ώντος έν τή έρήμω* γιά τό
καλό δλων μας.
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειρούργοο - Ούρολόγοε
Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝ*»
ΒΙΗ'ΓΚ' γ^ιιγ Κπιιιρλπτίκ '0Γ'
5 Γ Ν ΜΐίνΡΐΤΜ ι Δ Γ-ι.ιιλ
νΐας) ■οχολπββις εα! είς τε,ν
ο0ιΛον(ον ΠαΙδην Έγκατα-
ιιονΐιιιβο ζν Ηρακλειον
ι είς την Κλινικήν ΕΥ
ΑΓΓΕΛΙΣΜ0Σ τηλέφ. 282000
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
ΛΛΛ
^ΛΛΛΛΛΛΛ
ΚΑΤΙ ΤΟ Μ01ΜΑ1ΙΚ0
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ιΤΟΕΡ ΜΗΤ-ΟΣ
Ένα έττανα—ατικό προϊόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΠΑΗ ΜΛΙΘΛΙΛΚΗΙ
ΚαλοχαιρινοΟ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
ΕΠΑΝΑΙΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΡ ΤΕΧ - ΟΟΤΕ ΟίΑ35
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής προελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) Οί δάσεις τού εΤναι σννθετικαί ελαστρομερικαί πολυε-
στερικα! ρητΐναι.
β) ΡΙΒΕΡ 01Α53
γ) Άμίαντο
5) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τού ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έπιτρέττοντας
συγχρόνως είς τόν τοϊχον την διατΓνοήν αυτού έκ των έσω
ττρός τα έξω. 3) "Αφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι* δ καί ένδείκνυται διά κινηματογράφους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΤα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άτΓοφλοιοΰται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έττιδράσεις δέν ύφίστανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έπιφέρει άλλοίωση έττί των έττιφανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαορούται άττό την επίδρασιν της
θαλάσσης καί των καιριχών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυτμίένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΚαγιαμτΓη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -- Τηλ. 282-738
• ΚΟΥΖ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ
• Ό συμπαθέστατος φίλος ΝΙΚ—ΠΑΚ, έκανε την
έπανεμφάνισή τού στό χώρο τής δημοσιότητας. Μ' ί¬
να φέιγ - βολάν πού κυκλοφόρησε σέ χιλιάδες σντίτυ-
ττα καταγγέλλει την τρομοκρατία, τό χαΦιεδισμό, την
ατπαγόρευση έξόδου τού άττό την Έλλάδαν τή μή άνα-
ννώρισή τού σάν μεγάλου άντιστασιακοΰ, μουσικοσνν
έέτη σνγγραφέα κα! καθηγητή τής Άγγλικής. Καί
καταλήγει δτι δλα αύτά φανερώνουν ττώς ή τρομοκρα¬
τία στή χώρα μας τταραμένει Τδια καί ή νέα βημοκρο.
τία παλαιά.
'ΕκεΤνο δμως πού τόν έχει περισσότερο έκνευρ(ο-ει
είναι δτι ό Μητσοτάκης καί ο! φίλοι τού, ττάνε νά στη-
ρίξουν τό νέο κόμμα τους στίς πλατες καί τή φήμη
τού άγαττητοΰ ΝΙΚ—ΠΑΚ, τουλάχιστον κατά 50%,
άφού μέ τό νά όνομάσουν τό κόμμα ΦΙΠΑΚ, τταίρ-
νουν τό... μισό τού δικοΰ τού όνόματος.
ΆττειλεΤ μάλιστα κα! μέ... μήννση.
"Ίδωμεν...
• Άττό τίς πολλές δημοτικές σκοτοΰρες, τα μαλλιά
τού «Μανολιού» εΐχαν άσττρίσει.
Στήν τελευταία δμως δημοσία τού έμφάνιση (γιορ-
τή Άεροττορίας), έμφσνίστηκε, ττρός μεγάλη έκττλη-
ξη δλων, μέ... κορακάτα μαλλιά.
Κ α! κάττοιος τταριστάμενος, άκούστηκε νά λέη στόν
διττλανό τού:
— ΕΤδες φ!λε μου; Μέ λίγη μττογιά, έξαφανίζονται
τα σημάδια των δημοτικών ττροβλη.μάτων.. .
Χωρίς βεβαία αύτό νά σημαίνει δτι ό ττερί ού ό
λόγος δέν Ιτταθε.. κάτι γ·ά νά... άσττρίση!... Πρός
τιμήν τού δμως!...
• Ή διένεξη τού «Μανωλιού» μέ έβδομαδιαία εφημε¬
ρίδα, έδωσε την εύκαιρία σέ κάττοίον, ρέττοντα ττρός
τα λογστταίγνια, νά σκαρώση έτοθτο:
— Φωτία π' μάλλον Φλόγα, στά μπατζάκ4α τού' .
• Ό Κυβερνητικάς άνασχηματισμός εΐχε γιά τό Νο-
μό Ηρακλείου Ιδιαιτέρα . θλιβερά καί άττρόοτττα γιά
τούς.... ενδιαφερομένους άττοτελέσματα.
Ή συνωνυμία μάλιστα τού ύττουργοττοιηθέντος
άπό τό Ρέθυμνο κυβερνητικού Βουλευτή, μέ τόν Ήρα-
κλειώτη συνάδελφο (κσί έξάδελφο), ήταν... ίλαροτρα-
γική.
ΟΙ συγγενεΤς καί δσοι φίλοι αττομείνανε, τού μή υ-
ττουργοποιηθέντος Κεφαλογιάννη, Ικανόν δ,τι μττοροΰ-
σσν γιά νά τόν τταρηγορήσουν, λέγοντάς τού νά ττερι-
μένη στήν ξανΟΕλλη.
Κι' ό Μανόλης — λένε — άτταντούσε στερεότυτΓσ
μέ τό στίχο τού Ι.Μ. Παναγιωτοττουλου: «Ποίος θά
μττορέση νά περιμένη σέ μίαν άλλη νύχτα, σέ μ·ά
αλλη ζωή»...
• Κι' ένα σχετικό, πού τό δανειστήκαμε όητό την
«Έλευθεροτυτπα» των Αθηνών. "Εχει τίτλο: «ΌμΦα-
κες εισίν»:
ΕΤχε χαλάσει τόν κόσμο νά γίνη. Άλλά δέν έ'γινε
Τόν εΤδα καί ήμουν έτοιμος νά τόν σνλλυττηθώ. Άλλά
μέ κατακεραύνωσε:
— Αύτό μοΰ Ιλειπε ν^ όρκιστώ. 'Ορκίστηκαν μόνο
κάτι... ΰφυττουργάκια! Ο! ύττουργοί θά γίνουνε σέ ?ξη
μήνε...
• Δυό διαιτητές τ*·αρελάσανε την ττερασμένη Πέμτπη
άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου. Κσί
οί δυό εΤχαν.... ξυλοκοττηθεΤ άττό φιλάθλους κα! ποήο
σφαιριστές, στά άντίστοιχα έττεισόδισ των γη-έδων
«Έργοτέλη» καί «Ήροδότου».
Στή διαδικασία καί ο! δυό προσττάθησαν νά έλβ-
φρώσουν τή θέση των κατηγορουμένων. Καί σέ κάποια
στιγμή ό Πρόεδρος κ. Κατσούλτγς, δέν άντεξε
και
ειττε:
— Μέ συγχωρεΐτε, άλλά καλά κάνουν καί σάς δέρ
νούν...
Καί τό άκροατήριο γέλασε. Όχι δμως οί διαιτητές,
άλλά ττολύ περισσότερο οί κατηγορούμενοι, πού ώδη
γηθήκανε στίς φυλακές... (Πολύ φυσικό, γιατί φυλακή
καί γέλιο, δέν ταιριάζουν.... Κάτι ξέρομε κι' εμείς...)·
• Θέλοντας «νά θολώση τα νερά» ή εφημερίδα τού
Δημάρχου, βάζει ττάνω άπό τίς ττληρωμένες άνακοινώ
σεις ττού ττροβάλλουν τό κμβερνητικό έργο την ένδειξη
«Δημοσ ι εύσεις».
Τό τγράγμα δμως δέν έσωσε την κατάσταση γιατί,
ώς γνωστόν, σέ περιτττώσεις ττού δέν θέλομε νά συμφω
νήσωμε μέ μιά δημοσιευθή, οάζομε ύτΓέρτιτλο «Ξένες
Δημοσιεύοχις».
Στή φράση λοπτόν έκανε 50% έκτττωση ή εφημερί¬
δα των.... ττροοδευτικών άρχών, (άφαιρώντας τό €ξέ-
νες»), άλλά στό τιμολόγιο τοθ ύττουργείου Προεδρί-
ας, έ'βαλε μέ τό ττοςροπτανω.
Δημοσιεύοχις λοιττόν, (σάμπως θά μτττ>ρούσε νόταν
κα! τίττοτε άλλο...) άλλά δχι... ξένες, άφού τα κυβερ
νητικά λεφτά εΤναι... δικά της!... Στήν ττροκειμένη
δηλαδή ΤΓερίτΓτωση καμμιά... άλλαγή!...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
«ΗΗΙΤΕ ΜΙίί»
(«01 \Ετ1011Ι»)
Στόν Άγιο Νικόλαο
Τό ττολυτελέστερο
'Εστιατόριο — Μττάρ
τής Κρήτης
ε»,
εντελώς εϋρωτταικό —εριβάλλον
μέ έλληνικές τιμές.
*Λ«*
ΑΓΟΡΑΖΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
Α Κράνη άλεξιτττωτιστών **· Παράσημα Λ Μάσκες
Λ Κυάλια Λ Ξιψολόγχες, κα! δ,τι άλλο εχει ττάνω
τού τόν άγγιλωτό σταυρό.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΕΔΕΛΕΤΟΣ
Πλατ. Καλλεργών 10
***************
***
20 ΧΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ 1976
ΗΡΛΚΛΙΟΟ "Μ ΑΛΗ·ΙΊΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
ΖΙΛΙΔΑ 3
ΟΙ αναγνώση· μα« γράφοον έΙΙββββρα καΐ «τπβ«βννα
πρός την
Ι
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τ
Ι
Τ

1
ΑΛΗΘΕΙΑ
7
Ι
17
Τ 7
1717171717171717—Γ-Ϊ-Τ-Τ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΠΑ Τ0 ΛΗΜΡΟ κ ΚΛΓΕΛΛΗ
Κύριον
Μανο Χαρή
Α)ντήν Εφημερίδας
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ηράκλειον
Φίλε κ. Χαριτακη
Στ!ς 8 τοΰ μήνα πού τρέ
χει ϊστειλα την έτπστολή
πού σας έσωκλείω στόν κ.
Κσρέλλη, σάν άπάντηστι σέ
ίνα «Άνορεικό» λογίδριο πού
εΤχε την «έμπνευση» νά 6ά-
λει στήν εφημερίδα τού στίς
18)8)76 καί τού όττοίου την
—ττρότητα δέν άμφισβήτη
στ σέ τηλεφωνική έττικοινωνία
μσς. Δέν την δ-ημοσίευσε δ¬
μως κα μπορώ πλέον νά διε
ροποθμαι άν έχει την διαθέ¬
ση.
Σάς παρακαλώ λοιπόν νά
την δημοσιεύσετε οτην «Άλή
θεκ» σας, τΓροτάσσοντας, άν
είναι δυνατόν τό σχετικό σχό
λιο τής «Άλλαγής» τής 18)
8)76.
Εύχαριστώ πολύ
Φιλικώτατα
ΑΝΔΡ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ»
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
την περασμένη
μυστήριο
Κυριακή
στή Σητεία.
Κα! γιά νά μην ττόχι τό
μυαλό σας σέ τίποτα μυ
στηριώδεις συναντήσεις,
σπεύδω νά" έξηγήσω: ό
Δήμαρχος Σητείας βάφτι
στ τό γιό τού. Κουμπάροι
ο! Ανδρέας Αρχοντάκης
(ή Κάστρο) καί Κλωνιζά
κης. Γνωστοί, αμφότεροι ..
κα! οί τρείς γιά τόν άντ ι αν
δρεϊσμό των.
Τό μόνο σίγουρο πού
προέκυψε 4ττό τό μυστήριο
είναι δτι ό υΐός Πετράκης
απέκτησε δνομα. Καί τό
άπίθονο, ττού ένδεχομένως
θά προκύψει, δτι ή Σητεία
θά άποκτήσει πυρήνα τής
Σοσιαλιστικής πορείας.
ο άνάττοδος
Κύριον
Μανώλη Καρέλλη
Ίδιοχτήτη «ΑΛΛΑΓΉΣ»
Καζάνη 4
Ηράκλειον
«Φίλε» κ. Καρέλλη,
Στίς 18 Αύγουστον τού
χρόνου ττού περνά, στήν «ΑΛ
ΛΑΓΗ» σας καί στήλη
«άττό την ανάποδη» τής δεύ-
τερης σελίδας, έγράψετε ά-
μττοσα «Άνδρεϊκά».
Δέχομαι ττώς «αμφότεροι..
.. καί» οί τέσσερεις — δη¬
λαδή οί τρείς ττού γράψατε
καί έσεΐς, είμαστε άρκετά
γνωσταί. Οί πρώτοι τρεΤς γιά
μιά συνέχεια συνεπείας καί
σείς γιά την πολυπραγμωσύ
νη σας.
Χωρίς νά έττικαλοθμαι τόν
περί Τύττου νόμο κλπ., κλπ.,
άν θέλετε στήν Ιδία στήλη
γράψετε τα τταρακάτω.
Άπόσα ξέρω καί στό Ή
ράκλειο τα παιδία, μέ τή γεν
νηση τους έχουν καί τό δνομα
τους. Δέν τό άττοχτοΰν μέ τή
βάφτισή τους, ττού είναι μιά
τελετουργική πράξη καί ©ΡΗ
ΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
γιατί έτσι έξυπηρετεΐτε τό
θρησκευτικό κατεστημένο.
'Εττειδή θέλεις νά εΐσαι
Δημόσιος άνδρας, νομίζω
ττώς θάπρεττε νά ξέρεις ττώς
στήν πολιτική δέν χωροθν
μυστήρια, λέω στήν ΠΟΑΙ-
ΤΙΚΗ, ή σωστότερα δέν θά-
ττρεττε νά ύπάρχουν. Άναρω-
τιοΰμαι λοιττόν.
Α) Μήττως στούς δικούς
σας, προσωπικούς κύκλους
τα παιδία παίρνουν καμιά
φορά τό δνομα άπό τούς νο-
νούς τους;
Β) 'ΕσεΤς οί «Άντρεϊκοί»
γοητεύεστε μέ τα —ολιτικά
μυστήρια έττειδή τηστεύετε
ττώς δλα είναι ζητήματα «φω
τισμένης ήγεσίας» στά προο
δευτικά κόμματα;
Γ) Άλήθεια κ. Καρέλλη έ
σείς εϊσασταν καί εΤοτε «Άν
δρεϊκός»; ΕΤχα άκούσει νά
ύττοστηρίζετε ττώς εΤστε σο-
σιαλιοττής.
Καί Δ) (ΤΗΕΙ.Α5ΤβυΤ
ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΤΛΗΣ
ΝΟΤ 1£Αΐ9Τ) ενός κ. Τρο τ.άσουμε δημοσία;
γάδης, πολύ γνωστός σέ πο' Κατά τα άλλα ύμέτερος
λυ κόσαο καί σέ αάο τούτ >■■■-■■
κόσμο καί σέ μάς τούς
δυό μοϋ έ"χει πεΤ ττολύ διαφω
τιστικά πράγματα. Θά θέλα
τε κ. Καρέλλη νά τα κουδεν-
ΑΝΔΡ. Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
Πατρός
Χανιά 8)9)76
Υ.Γ. (ή Κάστρο)
Μάθια ΠοδιάόΌα
ΕΝΑΣ 7ΟΧΡΟΝΟΣ «ΜΑΓΟΣ
θβραπβΦει €ΐ—&σαν νόσον καί πάσαν...»
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ όρεινό χωριό τής Επαρχίας Πεδιάδος, ό
πολιτισμός ττήρε την κατηφόρα. Σέ κάττοιο άσοδάντιστο
δωματιάκι, ζοϋνε οί προλήψεις, τα ξόρκια, οί μαγεΤες, οί
μεσαχωνικές αντιλήψτις.
Κάττοιος γεροντάκος, σκυμμένος στά κακογραμμένα χει-
ρόγραφα 6ι6λία τού,... θεραπ-εύει κάποιους άΦελεΐς ή άπο-
γσητευμένους ττελάτες τού. Μέ τό άζημίωτο φυσικά....
Οχε νυχτώσει ττιά. Στό
καφενεδάκι τού χωρίου εΤχαν
καθίσει άρκετοί άπό τούς λι
γοστούς κατοίκους.
— Ποΰ είναι ό μάγος; ρώ
τησα.
Βγήκε έξω ίνα άττλό γε-
ροντάκι.
— «Τέτοια ώρα ήρθατε;
Είμαι κουρασμένος».
— Τελικά μάς ωδήγησε σ'
ίνα μικρά δωματιάκι χωρίς
Η ΠΡΩΤΗ γιά τό παιδΐ
ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Φίλες μητέρες, Άνάλογα μέ την κοινωνικότη
Έχετε ένα πλασματάκι, τα τού, θάναι εύκολη ή δύσκο
πού τα χρόνια τής ζωής τού λη ή προσαρμογή τού σ' ένα
μετριούνται στά δάχτυλα τοθ - -
ενός
χεριοΰ. Άπό την άρχή
τού κσλοκαιριοΰ, δταν σάς
ρωτοΰσαν πόσων χρόνων εί¬
ναι τό τταιδί σας, άπαντού-
σατε μέ περηφάνεια ττού δύ-
σκολα κρύδατε: «φέτος θά
ττάει στό νηπιαγωγείο ή στό
δημοτικόν καί άννττομονούσα
τε ττότε θ&ρθει ό Σετττέμ-
6ρης μέ τή σττουδαία /ιά
σάς άλλαγη.
Νά λοιπόν ττού ό Σετττέμ-
6ρης βρίσκεται ττιά στό τέ-
λος τού καί σεΤς αύτές τίς
μέρες, θά όδηγήσετε τό μι-
κρό οτην καινούργια ζαή
τού. ΕΤναι Φυσικό νά νοιώθε-
τε κάττοια άνησνχία. Τί θά
κάνει τό τταιδί μέσα ο* ενα
χωρο άγνωστο, μακρυά άττό
τή δικιά σας φροντίδα: γι' άρ
κετές ώρες, ττώς θ' αντιδρά¬
σει στή νέα κοττάο ιαοη; Δι
καιολογημένα τα έρωτήματα
καί οί ανησνχίες σας. Πρίν δ
μως άναφερθοθμε στό ττώς
ττρέττει ν' άντιδράσετε την
ττρώτη μερά ττού θά όδηγήσε
τε τό τταιοί σας στό σχολειό,
ώ—ε νά τού δωσετε τή σι-
γουριά ττού τού χρειάζεται,
άς δούμε τί λέει ή σύγχρο-
νη ψυχολογία τπάνω στό ζήτη
μα τοΰ σχολείον» καί τής
ττροσαρμσγής τού τταιδιοθ σ'
αύτό...
Τό σχολειό δττως χαρακτη
ριστικά άναφέρει ό Άλφερντ
"Αντλερ, είναι ή «ττρώτη κοι
νωνική δοκιμή τού τταιδιού».
£ΤΟιΕΟΥΠΟΥΡΓΟΓΕαΓΓΙΑΧ
Κύριε Ύττχχίργέ,
♦Κςχλώς ώρίσατε.* στόν
κλάδο μας.
Άλλά τΓοιός νάστε, ττοιός;
θαστε άραγε ό Φωστηρας
μας, ό δίκαιος κριτής μας,
τό φώς καί ή άν^χττνοή μας, ή
θάστε ό συμβιδαστής θέσης;
θά λέτε άραγε κάτι τό σω
στό καί θά τό κάνετε ή θά τό
λέτε μόνο;
Ναναι ό ττόνος μας ττόνος
«χς καί τό κουράγιο μας δύ
ναμή σας γιά μιά άγροτική
ττβοοδοτής ταλαίττωρης ' Ελ¬
λάδος, δττου χιλ ιω ν δυό λο-
γιών λύκοι καταστΓαράζσυν
τόν κόττο μας, μοιράζονται
αύτοδουλα τό διός μας κα!
κλωτσοθν την όντότητα μας
η θά τπττε «ές αυριον τα
~τουδαΐα»;
Κ ι* όν αύτά τα «ές αυρι¬
ον...» είναι τόσο ζημιογώνα
μέ τί, ττως καί ττοτε θά διοο
θωθοθν;
Πότε τέλος ττάντων κ. Ύ-
ττουργέ θά δούμε κ ι εμείς τα
αγαθούλικα άγροτάκια μιά
άσττρη μερά τέτοια πού νά Ι
ζήσωμε έστω σαν άνθρωποί;
Νάναι άραγε ή άγια αύτη
μερά άπ' τα χέρια σας Φερμέ
νη ή θά μάς στείλετε χαιρε-
τίσματα τοΰ «ΘΑ» καί τού
«ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ» γιά νά μ&ς
σώζουν τα λόγια άττό την ά
γροτική γελοϊα σννταξη, την
«προσφορά καί ζητήση», τοΰ
άπατεώνα αυτού έμττορικοΰ
δρου;
Θά δίδονται έπιδοτήσεις
«οΐνων ποιότητος», καί άπό
έσάς, τού ετους 1976 καί θά
τταραγκωνίζοντοοι οί άλλες
των κηπευτικών τοθ 1974—
1975;
Πόσα κακά κ ι* άνάττοδα άλ
λα ν&χουν άραγε μαζευ-
τεΐ στό ϋττουργείο οχις καί
τί σκέτττεσθε νά κάνετε;
Ποία είναι ή ζωή μσς κ.
ϋπουργέ, ττοιό είναι τό ττα-
ρόν μας, ττοιό εΤναι τό μέλ-
λον μας, ποΰ πάνε οί κοποι
μας, ό ίδρώτας μας, ό άγώ
νας μας γιά εύημεροΰσα 'Ελ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΡΗΤΗ,,
Άξιοτιμε Κύριε Χαρή
Την ίπιστολη αύτη πού
σάς στέλνω την εοτειλα
είς τό Περιοδικό «Κρή-
τη».
Παρακαλώ άφοΰ την με
λετησετε κάμετε της
χρήοη, διά τής εγκρίτου
εφημερίδας σας, καθ* ό¬
τι τό ανωτέρω περιοδι¬
κόν δέν έκαμε την άνάλο
γο πλήρη διαψεύση.
Μετά τιμής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΚΗΣ
Χανιά 14)9)76
Πρός. την Διεύθυνση
τ°ύ ττεριοδικού «ΚΡΗΤΗ»
ΑΘΗΝΑ
ρ Δΐίυθυντά,
Στό ύπ' αριθ. 24 (Νοέμ-
δΡΐος 1975) τεΰχος τού περι
οδικοθ οχος _ σελίδα 65,
τηλη 2η — άναγράφεται δ-
τι_εΤμαι μέλος τής Νομαρχια-
^Τς Έ-—ροπης Χανίων, τής
£*© τού κ. Έμμ. Γ. Αογιά
μηχανικοΰ άπό τό Ήρά-
ι, κινήσεως γιά μιά κά-
Ένωση Κρητών 'Επι-
"ημόνων καί Διανοουμένων,
^ττειδή αΰτό δέν είναι άλή-
καί γιά αποκο—άσταση
πραγματικότητας θέλω
ττιστεύω πώς βά δη,μοαη-
Οϊτε ατόφιες τίς γραμμές
χύτές, χωρίς νά κάνω έ-
λ τίς σχετικές διατά-
νεις τοΰ περί Τύπου Νόμου.
Εδώ στά Χανιά, ή*ρθε πρα
Υματικά μιά μερά πέρυσι '
* Αογιάδης. Μέσω ενός κ.
^«κη, γιατροΰ σττωο μοθ
ιν*. ττροσκλήθηκα τηλεφωνι
** Υ·ά τό βράδυ έκείνο
στήν αίθουσα τού Έμττορο-
διομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου
Χανίων, μαζί μ' άλλους γιά
ένημέρωση κοί συζητήση γιά
την κίνησί τους.
Μαζευτήκαμε καμμιά δεκα
ριά ατομα, μαζί μέ τούς κ.κ.
Λογιάδη, Μοτάκη καί τόν φω
τογράφο τους. Μεταξύ των
καλεσμένων, ήταν καί ό για
τρός — πολιτευτής Χανίων
κ. Ανδρέας Αρχοντάκης, δ¬
που άπό την συζητήση μετα
ξΰ αυτού καί τοΰ κ. Λογιάδη
προκύψανε πολλά έρωτημα-
τικά γιά την Ιοτορία τού
δευτέρου σέ σχέση μέ την
δραστηριότητά τού στήν 7ε-
τία τής προδοσίας καί τής
άπότερης πρόθεσης καί 6λέ-
ψης τού σχετικά μέ την κίνη
ση. Άν δέν κάνω λάθος ύπάρ
χούν μαγνητοφωνημένα τα δ
σα είπώθηκαν έκεϊνο τό βρά
δυ καί όπωσδήποτε έκτοτε έ-
γώ δέν είχα καμμιά συναντη
ση μέ άνθρώπους τής κίνη-
σης αυτής. Πάντως σέ κανέ
να δέν έδωσα έξουσιοδότηση
νά μιλά άπό μέρους μου. Ού
τε καί ήρωτήθην ποτέ άπό
κανένα εάν θέλω νά είμαι μέ
λος τής ανωτέρω έπιτροπής
Δηλώνω λοιπόν καί πάλι κα
τηγορηματικά, δτι δέν είμαι
μέλος τής έπιτροπής πού
γράψατε καί έπομένως είναι
εϋλογον τό έρώτημα: ποίος
καί γιατί σάς έδωσε αυτή
την πλπΰοφορία;
Χανιά 20)1)76
Εύχαριστώ φιλικώτατα
ΑΝΔΡ. ΚΑΤΑΚΗΣ
τ. Γυμνασιάρχης
Φωτιάδη Πασσά 10
Χανιά
λάδα;
Τί λέτε, θά τή σκεφθήτε
σοβαρά καί έμπρακτα τή θε
ση μας κα! θά μάς σώσετε ά
πό τούς μεσάζοντες, άπό τόν
ύδροκεφαλισμό των πόλεων,
άπό την θηλειά τής σύντα-
ξης πείνας, άπό την κλωτσο
σκουφική θέση, άπό την ά
νισοττντα ί θά μάς στείλετε
χαιρετίσματα μέ την έμπορι-
κή λέαινα γιά ένα όλοκληρω
μένο άγροτικό θάνατο μιάς
συνεχιζόμενης αχαρης ζωης;
Θά δοΰμε.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΙΔΗΣ
Προτόρια Ηρακλείου
η ρρμγή
χώρο, δπου θά πάψει πιά νά
ναι τό κέντρο τού κόσμον —
έτσι αίσθάνεται τό παιδί στά
στενά πλαίσια τής οίκογένει
άς—γιατί συνηθως ή πρόσω
πικότητά τού μέσα σ' αύτη,
άν^ΐτιτύσοτεται έγωϊστικά.
Άλλά τί είναι ή κοινωνικότη
τα, καί πώς μπορεϊ νά διαπι
στωθεΐ ό βαβμός της σ' Ινα
παιδί;
Ό Γιόζεφ Ράττνερ, άναλύ
όντος καί είσάγοντας τόν ά-
νοτγνώστη στή^' θεωρία τής
«ψυχολογίοτς τού βάθους» τοΰ
"Αντλερ, λέει δτι ή κοινωνι-
κότητα είναι γιά τόν "Αν-
τλερ, ή οοοσική «δομή της
ανθρωπίνης ΰπαρξης». Ό
δαθμός της ττοικίλει άναλογα
μέ την ψυχική άπστυχία ή
ύγεία τού άνθρώπου καί ή
ρίζα τής άνάπτυξης καί τής
κατοπινης έξέλιξης στό αΤ-
σθημα τής κοιυωνικόττντας,
δρίσχεται στή σχέστ| τής μη
τέρας μέ τό τταιδί, ίδιαίτερα
τής δρεφικης καί τής νηπια-
κής ήλικίας. ('Επειδή δμως
τό σημεΐο αύτό, τής σχέσης
δηλαδή τής μητέρας μί τό
βρέφος ή τό νήπιο είναι έξοτι
ρετικά σοβαρά καί παίζει
πρωταρχικό ρόλο στήν κατο
πίνη έξέλιξη τού παιδκχ), θά
άναφερθοΰμε σ" αύτό λεπτομε
ρειακά σέ άλλο σημείωμά
μας...).
Ό Ράττνερ λοιπόν, άναΦέ
ρει χορακτηριοτικά σ' αυτή
τή μελέτη τού: «στό νηπιαγω
γεΐο καί στό σχολειό, τό ά-
νχτττυσσόμενο παιδί, έρχεται
σ' ένα μεγαλύτερο κοινωνικό
πεδίο, δπου ττραγμστικά έ-
ξετάζεται ή κοινωνικότητά
τού. Τό παιχνίδι, ή μάθηση,
ή φιλία καί ή προσαρμογή
στήν κοινότητα τής τάξης,
θέτουν στό παιδί νέα καθή-
κοντα καί τότε μόνο θά μπο
ρέσει νά άνταπεξέλθει μέ
θάρρος καί συνεργασία, άν
φέρνει άπό τό σπίτι την
κατάλληλη προετοιμασία .
Ό Φόβος, ή ψευδολογία, ή έλ
λειπής ονγκέντρωση, ή άπρο
θυμία γιά μάθηση, (συνεχί-
ζει ά Ράτνερ) είναι γιά την ά
τομική ψυχολογία, «ύποχωρή
Οί διαννοητικές άποτυχίες,
συναισθηματικής άνεπάρκει
έτσι θά σάς δοθεΐ ή εύκαιρία
σετε τό παιδί οτην κατοπινή
τομική ψυχολογία, «ύποχωρή
σεις» μπροστά στό άπειλητι
κό μέτωπο της ζωής στό ό-
ποΐο δέν μποροΰν νά άνταπε-
ξέλθουν παιδία, μέ έκπαι
δευτικά έλαττώματα.
ΟΙ διανοητικές άττοτυχίες,
είναι κατά κανόνα συνέπειες,
οτΛ/εσθηματικής άνεττάρκει-
ας (ϋπογράμμιση δική μας)
κα! ά—-οδίδονται στό διατα-
ραγμένο αίσθημα τής πρόσω
πικής άξίας καί σέ μειωμένο
κοινωνικό ενδιαφέρον...
Μ Μ* Ι 7
Καταλαβαίνετε λοιπόν φί
λες μου, δτι ή σχέση τοΰ
παιδιοΰ μέ τα μέλη τής και-
νούριας κοινωνίας τού, κα!
μέ τούς ή τίς δασκάλες τού,
θά σάς βοηθήσει νά διαπιστώ
σετε τα παιδαγωγικά λάβη
σας άπέναντι στό παιδί καί
έτσι θά σάς δωθεΐ ή εύκσιρία
νά προσπαθήσετε νά διορθώ
σετε μερικά άπ' αύτά. Ή
συνεργασία σας μέ τούς έκ
παιδευτικούς είναι άπαραίτη
τη κα! μόνο μ' αυτή μπορεϊ
τε νά έλπίζετε, δτι θά βοηθη
σετε τό παιδί στή κατοπινή
*|ϊλ.ξή τού.
Τώρα φίλες μου δσον άφο-
ρά την πρώτη μερά πού θά
πάτε τό παιδί σας στό νη-
πιαγωγεΐο ή στό δημοτικό,
θά πρέττει όπωσδήποτε νά
προσεξετε νά μή μεταδωσετε
στό παιδί την άνηονχία σας.
Προετοιμάστε το λίγες μέρες
προηγουμένως, έξηγήοτε τού
ττώς στό σχολειό θά 6ρεΐ συν
τρόφους, δώστε τού σιγου-
ριά. "Αν τό παιδ! καταλάβει
την άνησυχία σας, θά ψοβη-
θεϊ κι' ϊσως θελήσε» νά φύγει
άπ' τό σχολειό. Μην κάνετε
τό λάθος νά τό μαλώσετε.
Άν τό παιδί φοδάται πολύ,
τό καλύτερο πού έχετε νά κά
νετί, είναι νά συζητήσετε μέ
τή νηπιαγωγό. Είναι ή κα-
ταλληλότερη νά σάς 6οηθή-
σει.
ΜΑΝΙΑΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
σοδάδες, μ' ένα είκονοστάσι,
κομπολόγια, μπουκάλια, δο-
χεΐα λαδιού, κεριά καί λιβά
νια. Κι' δλ' αύτά, στά τέλη
τού είκοστοΰ αΐώνα...
Στό διβλίο πού μοΰ διάδα
σε, μοΰ εΐπε δτι γιά μενά ό
απαγορευμένος καρπός είναι
«ραπάνι καί γλιστρίδα*, πώς
άπαγορεύεται νά διηγοΰμαι
τα δνειρα, πώς θά πονέσει τό
κεφάλι μου καί πώς θά πάθω
άγκύλωμα (ποϋ τό δρήκε! !)
Καί κάτι πιό σημαντικό:
μ' έβγαλε.... Φιλομοναρχικό!
ΕΡ.— Πιστεύεις στό πα-
λιό Ήμερολόγιο;
ΑΠ.— Γιατί δέν κάνει; Κα
θένας απού θέλει πιοτεύει.
ΕΡ.— Σέ ποιό μάτι ίχω
μυωπία; (ταυτόχρονα άνοιγό
κλεινα τό δεξί μου μάτι).
ΑΠ.— Στό δεξί.
ΕΡ.— Σηκώνει θεραπεία;
ΑΠ.— Κάτσε καί θά δεΓς
(Εύτυχώς ττού δέν έχω μυω¬
πία ι !)
Δέν κάθησα. "Αρχισα ξο-
μέ κοίταξε έπίμονα).
— Τί ρωτάς ποΰ τα 6ρη-
κα;
— Την Ίατρική την πα-
ραδέχεσαι;
— Μόνο την Χειρουργική.
— Δηλαδή δλες οί άλλες
καταργημένες;
— Λένε πώς δλα τουτο,
είναι ψέμματα. (θέλησε νά
μοΰ τό αποδείξει).
— Κάτσε. Πά τή... μυω
πία(! !).
Κάθησα κι' άρχισε ή τε-
λετή. Διοοδάσματα, ξόρκια
κλπ. Στό τέλος παίρνει ένα
μπουκάλι κι' άρχίζει νά μοθ
βάζει στό ιμάτι τό ύγρό πε-
ριεχόμενό τού.
— Είναι άγιασμός. Θά γί
νεις περδίκι.
— Σέ πόσο καιρό;
"Υστερα μοΰ ξεχουμπώνει
τό πουκάμισο κι' άλείφει τό
οτηθος μέ τό ίδιο ύγρό.
— Καί στίς γυναΤκες 6ά
Ό Μάγος... διαβάζει έναν... πελάτη τού. Δίπλα, τα είκονίσματα, τα κομπολόγια,
τ' άγιάσματα, τα μπουκάλια μέ τα λάδια, τα κύπελλα, τα κεριά, τα χωνιά
καί τ' αδεία κουτιά τής... χλωρίνης.
Κάθβ
Η ΗΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Κώβο
ΛΙΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΛΛΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ό χώρος ούτος — καί πολύ μεγαλύτερος — καταλαμβά-
νίται, κατά καιρούς, σέ δλες σχεδόν τίς έφημερίδες τής χώ
ρας άπό άνακοινώσεις, διαφημίσεις καί διάφορες άλλες
πληρωτικές δημοσιεύσεις Τραπεζών καί Όργανισμών πού ά
νι',κοιον στό Κράτος ή έλέγχονται άπό αύτό.
Ή εφημερίδα αύτη, πού διανύει τόν δεύτερο χρόνο τής εκ-
δοσής της, είναι ή μόνη σχεδόν σ' όλόκληρη την 'Ελλάδα
πού δέν πήρε καμμιά τέτοια πληρωτική δημοσίευση
Τράπεζας ή Όργανισμοΰ.
Νά ζητήσωμε έξηγήσεις; Περιττό γιβτί ο» λόγοι είναι
γνωστοί: Ό οικονομ ικός πόλεμος, είναι μιά μορφή τής γε-
«ικώτερης προσπάθειας νά φιμωθη ό Τύπος πού λέει την
πραγματική ΑΛΗΘΕΙΑ, στόν Λαό.
Κι' δμως τα λεφτά των Τραπεζών καί των Όργανισμών
άνήκουν στό σύνολο τοΰ Λαοΰ.,.
νά τίς έρωτήσεις γιά νά άγα
ναχτήσει καί νά μοθ πεΤ:
— Κατάσκοπος είσαι;
— Δηλαδή άπό πού; Ά¬
πό την Τουρκία;
— Χμ, πολυρωτάς καί...
Τοΰ δείχνω ταυτότητα πώς
εΐμαι "Ελληνας. 'Εγώ δμως
δέν κατάλαέα τί θά γυρεύει
ένας κατάσκοπος σ' £να τέ-
τοιο σπίτι, πού δέν εχει νά
έπιδβίξει μόνο παληές είκό-
νες, κεριά καί λιβάνια.
— Τί άρρώστιες θεραπεύ-
εις;
— 'Ελονοσία, ήμικρανία,
4 ποΐΑοκεφάλους, 'γυναίκες που
δέν άποχτοϋνε παιδία... "Ο-
λες, δλες τίς άρρώστιες.
— Τόν καρκΤνο τόν θερα-
πεύεις;
— "Οχι. (Σ.Σ.: είναι ά¬
ραγε δυνατόν;).
— Γιατί; Δέν δρήκες άκό
μη τό φάρμακο;
— Αύτά, γιά μενά, άπαγο
ρευονται. 'Εδώ θεραπ-εύει αΰ
τος ό άσημένιος σταύρος πού
τόν 6ρήκα στήν "Ηπειρο δ¬
ταν ύπηρετοΰσα.
— Τα βιδλία πού τα δρη
κες;
(Μέ ύποψιάστηκε καί
ζεις τέτοιο;
Δέν άπάντησε.
— Άν έρϋει κάποιος απι-
στος, τουρκος άς πουμε, ι όν
θεραπεύεις;
— Δέν τούς δέχομαι.
— Παίρνεις γράμματα άν
θρώπων πού ϋεραπευτηκαν;
— Πολλά. Πάρα πολλά.
— Έχεις νά μάς δείξεις
κανένα;
— Έ, ποΰ νά τα γυ¬
ρεύω...;
— Πόσο θέλεις γιά την έ-
πίσκεψη;
— Ότι σέ φωτίσει ό Θε
ός...
Έδώ τέλειωσε ή κουβέντα
μας. Σέ λίγο Φεύγαμε άπό
τό έργαστήρι τού Μαγου.
Σέ λίγο, ξεψυχά ό 20ος
αιώνος. Ό αιώνος των ρα-
γδαίων έπιστημονικών έξελί-
ξεων. Κι' δμως σέ κάποιο
χωριό τής Πεδιάδος ό πολι¬
τισμός ττήρε την άντίστροφη
πορεία σέ κάποιο μαγικό άρ
γαστήρι. Σέ τόσο... μαγικα
άργαστήρια. Κατά τα αλ-
λα: άν δέν υπήρχαν οί 6λά
κες, ττώς θά ζοΰσον οί... ξύ-
πνιοι;
Η ΚΡΗΤΗ
ΑΛΕΣΤΑ
(Τό Νέο 21)
— 3ον — (τελευταίον)
Γκάγκοτερς, καί Κάου -> μπόύδες, έπέρασ' ή μπογιά σας
εΐν' ή άπάτη κι' ή ψεφτιά ή μόνη σιρμαγιά σας.
Γιά ένα σέντς μάς σφάζετε, γιά δέκα μάς πουλάτε,
μ' αίμα κα μέ δολλάρια τόν κόσμο καβαλλάτε.
Τή μισή Κύπρο φάγατε, μέ μπαμπεσιά μεγάλη
κα! δα μάς φοδερίζετε νά φάτε καί την αλλη.
Στήν Κύπρο, δπλα καί σχέδια, δλάσανε δικά σου
δολεύτικες περίφη,μα, έσύ κι' ή συντροφιά σου.
Κύπρο, νησί τής όμορφιάς, όλάνθιστο κλωνάρι,
μαύρα Ψαρά σέ κάμανε τού Νάτο οί νέοι κουρσαροι.
Καί στό Αίγαΐο (ττμερα, τα τόσα πού τραβούμε
Κίσσινγκερ άμοραλιστή, σέ σένα τα χρωστοΰμε.
Κίσσινγκερ, σφαχτη των Εθνών, άπιοτε, άπατεώνα,
έσύ, κι' ό Χίτλερ: δυό οί ντροπές τού είκοστοΰ αίώνα.
Κοσμοχασάπης, έγραψε, ή μοΐρα μας, νά γίνεις,
έσύ πού έξευτέλισες τό Νόμπελ της ΕΙρήνης.
Κι' Οστερα άπό τα αίσχη σας, άτιμοι, πώς τολμάτε,
Βάσεις, κι' άγάπες άπό μάς, άκόμη νά ζητάτε;...
Άδέρφιο, όμπρός! Γεράματα καί νειάτα, ένωμένα,
έλάτε ν' άναοτησωμε τό νέο είκοσιένα.
Τή χώρα μας άπ' τή σκλαβιά νά βγάλωμε τοΰ Νάτο,
πού χθές άκόμη σπάραξε την Κύπρο, ανάθεμά το!
Μονάχα γΰφτοι άν είμαστε, Ζουλοΰ, θά τό δεχτοΰμ*;,
ξανά στό Νατοτσούδαλο τό δρώμικο νά μπούμε.
"Ηγουν, τουτέστι, δηλοδή, μέ άλλα λόγια, ήτοι,
ό Κίσσινγκερ δέν πρέπει πιά, νά μάς τραβά άπ' τη μύτη.
Γιά Νάτο καί γι' Άμερική, δσοι πιά θά μιλανε,
πρέττει, πολύ λιγόστροφοι ή ποαλημένοι νοναι...
Βάσεις καί μπόιμπες διώχνοντας, ούδέτεροι αν γίνούμί,
δπλα βουνά, λίρες σωρό, στόν τόπο μας, θά δούμε.
"Ολ' οί λαοί πού σήμερα, τσ! δάσεις μας τρομάσσουν,
θά τρέξουν, μ' δπλα καί λεφτά γιά νά μάς άγκολιάθΌυν.
Άκόμη τούτ' ή Ανοίξη.... ραγιάδες μας, ραγιάδεςΙ...,
Διώξετε τόν Κυπροφονηά, νά νοιώσετε αφεντάδες...!
Α. Δ.
ΑΓΑΠΙτΤΕ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗ
Μην ξβχνδς δ τι ή συνδρομή σου
«Ιοαι τό οΐχονομικό στήριγμα τής
ΛΛΙΙ0ΕΙΛ1,,
.ΜΓ
ΧΙΛΙΑΔ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
20ΙΙΠΤΙ ΜΒΡΜΟΥ )9/0
αποψεις
ΠΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΧΗ "ΕΡΓΟΤΕΛΗ..
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ τού 'Αθλητικοΰ Συλλόγου «Έργοτέλης»,
έχομε εΐδικούς λόγους νά συμπαθοΰμε Ιδιαιτέρα. Αύτό, δμως
δΐν μάς £μποδίζει νά τής άπευθύνομε δημοσία μιά φι-
λική ΤΓσρατήρηση.
Πρόκειται γιά τίς εύχαριστίες πού απηύθυνε στήν Άμερι
κανικτί Βάση Γουρνών, μέσω τοΰ τοττικοθ Τύπον, έπειδή οί
τταϊχτες τής ομάδος προπονηθήκανε στό κλειστό γήττεδο
μπασχετ της θάσης.
Συνιστοΰμε λοιπόν, στήν άγαπητή Διοίκηση τού «Έργο-
τέλη», νά αποφύγη τού λοιπού τταρόμοιες περιτττώσεις πού
νά τής δημιουργοΰν εύλογα «θερμές εύχαριστίες» ττρός τούς
Άμερικανούς καί μάλιστα διά τοθ Τύπου. Κ ι* αύτό διότι
αύτές τίς «εύχαριστίες» οί Άμερικανοί τίς χρησιμοττοιοΰν
άναδτωοσιεύοντάς τις πομποδώς, στόν Άμερικάνικο Τύπο,
γιά'νά παρουσιάζουν ότι οί όργανωμένες κοινωνικές όμάδες
τού .Ηρακλείου, βρίσκονται σέ άγαθές καί Φιλικές σχέσεις
μέ τούς άνθρώτΓους τής Βάσεως. Ένώ — ώς γνωστόν — τό
σντίθετο συμβαίνει.
Ν ΕΠΑΝΕΚΔΟΖΗ ΤΗΣ «ΦΛΟΓΑΖ»
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΜΕ την επανεκδοθή τής συναδέλφου έβδομα
βιαίας εφημερίδας «Φλόγα», τής οποίας ή έκδοση εΤχε δια¬
κόπτει γιά τεχνικούς καί άλλους λόγους, τούς όποίους ήδη
εγνώρισε οτό άναγνωστικό της κοινό.
Λι/πηθήκοομε πρσγιματικά γιά την περιπέτειά της, κυρί-
ως γιατί όφειλόταν — δττως άναφέρει — σέ άπαράδεχτες
άντιδεοντολογικές ένέργειες προσώπου, σχετιζομένου στε-
νά μέ ,τή δημοσιογραφική οίκογένεια.
Έττειδή, δμως, ή «Φλόγα», είναι συλλογική ενεργεια άξιο
τίμων μέν προσώττων, άλλά μή δημοσιογράφων, άς μάς συγ
χωρήση μιά σύσταση: στή Δημοσιογραφία δικαιολογοθν-
ται τα λάβη, ό όξύς τόνος, άκόμη καί οί υβρείς, καμμιά Φο
ρά, άλλά ττοτέ ή άναγραφή ψευδών είδήσεων. Κι' άν
καττοτε κάτι τέτοιο συμβεΐ, άττό λανθασμένες άνεξέλεγκτες
πληροφορίες, έρχεται άμέσως ή σειρά τού Δημοσιογραφι¬
κόν Καθήκοντος, ττου επιβάλλει την έττανόρθωση.
Έπειδή ξέρομε ττάρα πολύ κ α λ ά, ότι ή «Φλό¬
γα» αναφερομένη στά γεγονότα τής άπεργίας των σταφιδο-
παραγωγών, έπεσε θΰμσ άνεξέλεγκτων ψευδών πληροφορι¬
ών·, διαστρεβλώνοντας πέρα γιά πέρα την Άλήθϊΐα τής ά-
νάμιξι>ς «ένός έκδότη έβδομαδιαίας εφημερίδας» πού ήταν
ακριβώς ή άντίθετη άττό αύτην ττού τταρουσίασε,
τής σννιστοϋμε Φιλικά κα! συναδελφικα νά έττανορθώση. Θά
είναι δική της ή τιμή.
ΌτΓοιοσδήττοτε πολίτης, άλλά ττερισσότερο ένας Δημο-
σιογράφος — έπαγγελματίας μαλιστα — δέν μττορεΐ νά
συκοφοΛτήται άπό συναδελφους τού, έστω καί «πρωτάρη-
δ
Ή Ονκσφαντία, ή άναγραιφή δηλαδή ψευδών είδήσεων, 6-
ταν δέν άνακαλεΐται μέ έ—ακολουθούμενη διαψεύση, είναι
άουγχώρητη.
Κατά τα άλλα εΰχόμαστε κάθε έπιτυχία στή νέα «Φλό-
γα».ν
ΜΙΑ ΖΚΟΤΕΙΝΗ ΠΑΓΙΔΑ
Η ΓΑΛΑΡΙΑ ττοΰ δημιουργήθηκε στήν Καινούργια Πόρ-
τβ μέ τή γνωστή γέΦυρα, είναι, τή μερά, μιά «σκοτεινή ττα
γίδα» γιά τούς όδηγούς αύτοκινήτων καί κυρίως δσους κα
τευθύνονται ττρός αυτήν, ερχόμενοι άττό την πλευρά τού πά
ληοΰ Πυροσβεστείου.
Νομίζομε δτι χρειάζεται κάττοια μέριμνα, ττρίν συμβοΰν
δυστυχήματα, μέ άφορμή τόν αίφνιδιασμό τοΰ σκοταδιοθ,
μόλις μττεί κανείς στή γαλαρία άπό τό φώς τής Καινούρ-
γιας Πόρτας.
Ή ήλεκτροφώτισή της, άς ττουμε, ίσως είναι έπιβεβλημέ-
νη. 'Εκτός άν οί άρμόδιοι βροΰν κάποια καλλίτερη λύση.
Κάτι δμως ττρέΊτει νά γίνη...
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ Π ΕΠΙ
ε| Συνέχεια άπό τή σελ. 1
οδοτήσεων. Μεταφέρουμε έ-
δώ μερικές άπ' αύτές.
Πρϊπει νά έχει πραγμα
τοττοιήσει ό αίτών, 6001 ή-
μερομίσθια «έν άσφαλίσει.».
"Αν εΤναι πατέρας 6ύο τέ-
κνων χρειαζονται 4.501 ήμε-
ρομίσθια. Γιά τούς οίκοδό-
μους καί τα συναφή βαριά
έτταγγέλματα, χρειαζονται 3.
000 ήμερομίσθια καί γιά
τβύς προστατεύοντες δύο τέ¬
κνα, 2.000 ήμερομίσθια.
Γιά δσους ΰπέβαλλαν αΐτή
σεις μετά την 31 -8-76 μέ-
χρι καί 31-12-76, χρειαζον¬
ται 8.001 ήμερομίσθια. Δή
λαδη γιά νά μπορέσει νά δα
νειοδθτηθεϊ ενός εργαζόμενος
ττρέπει νά έχει δουλέψει, έξί-
μισν χρόνια στήν καλλίτε¬
ρη περίπτωση, μέχρι 26 καί
μισό στή χειρότερη!
ΤΟ Ν.Δ 2963)54
Άκόμη., ύττάρχει κα! ή πε-
ρίτττωοη δανειοδότησης κα-
τοίκων παραμεθορίων περιο
χών οί όποΐοι πρεπει νά εκ¬
πληρούν τίς ττροϋποθέσεις
τού Κανονισμοΰ Ο.Ε. Κατοικί
άς πού άναφέρονται στό Φ.
Ε.Κ. Β661)3) 14-8-71.
Στή Νομαρχία, βρήκαμε
τό παρσπάνω φΰλλο, τό ό-
ττοΐο άναφέρει τίς προϋποθέ
σεις τού Ν.Δ. 2963)54. Αύ
τό, άναφέρει δτι παρέχεται
κατοικία σέ αύτοτελές σττίτι
(μονοκατοικια) ή πολυκατοι
κία, δτι χορηγοΰνται δάντια
αύτοστεγάσεως, έττεχτάσεως,
έτπσκευής, άναμορφώσεως
κα! άτΓοπερατώσεως κατοικί
άς.
ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ
Τα παραπάνω δάνεια δικαι
ούνται:
α) Έργο-οϋττάλληλοι (σχέ
ση Ίδιωτικού Δικαίου).
β) Σϋνταξιοϋχοι.
γ) ΎτΓάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.
δ) Δέν δικαιουνται οί έξαι
ρονμενοι βάσει εΐδικών διατά
ξΐων.
ΟΙ δικαιοΰχοι, πρέπει νά
εΤναι 'έ"γγαμοι, άρχηγοί Οίκο
γενειών, νά μην έχουν σττίτι
καί νά έχουν ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ.
Ή τταροτπιάνω ττροϋττόθεση
δέν έχει διευχρινισθεΤ).
Σύμφωνα μέ ττληροφορίες
υας αττο τό Έργατικό Κέν-
τρο, τό ττοσόν των δανείον ά
νέρχεται σέ 200—400.000
δρχ. άνάλογα μέ την οΐκογε-
νεισκή κατάσταση τού δικαι-
ούχου. ΟΙ εργαζόμενοι, άνα
λογιζόμενοι τό ύψηλό κόστος
των σττιτιών στό ΉράκΛειο
(15—18.000 6ρχ. στό τετρα
γωνικό^ μέτρο, κατά μέσο δ-
ρο), δέν τολμοΰσαν νά —ά
ρουν τα παρεχόμενα στεγα-
βτικά δάνεια.
"Ηρθαμε σ' έτταφή μέ άν-
θρώπους πού πήραν τελικά
τα δάνεια καί μάς είπαν:
— Άκούσαμε στήν Τηλεό
ραση πώς δίδεται αυξήση
25%. Πήραμε τα δάνεια, κλεί
σαμε τα συμβόλαια καί ττερι
μένουμε την αυξήση κατά
25%, γιά νά μπορέσουμε ν'
άνταπεξέλθουμε στίς ΰποχρε
ώσεις πού άναλάβαμε.
Σήμερα σύμφωνα μέ δηλώ
ση τού Προέδρου τοΰ Έργα-
τικοΰ Κέντρου, κ. Νεοκοσμί
δή, δέν ΰπάρχει κανένα έγγρα
ψο ττού νά μιλά γιά τό πολυ
6όητο πιά 25%. Καί στίς
σχετπκές διαμαρτυρίες δέν
δόθηκε καμμιά απαντήση.
Γιατί; 'Υπάρχει κανένας είδι
κός λόγος ττού νά δικαιολο-
γεΤ την τταραττάνω καθυστέρη
ση; Τό πρόβλημα τής στέγα
σης ττρέπει νά άντιμετωπι-
στεϊ σωστά καί σοβαρά. Ό
άριθμός των άστέγων τού Η¬
ρακλείου, είναι σέ πολύ ύψη
λά έττίπεδα. "Ηδη, σέ διάστη
μα δυό έβδομάδων έχουν δή
λώσει 1.000 εργαζόμενοι δτι
δέν έχουν σ-ττίτι, στό Έργατι
κό Κέντρο.
Κάτι πρέπει νά γίνει γι'
αύτούς καί γιά τούς
χιλιάδες άλλους άστεγους
κατοίκους τού Ηρακλείου.
ΣΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ
ΠΡΟΧΘΕΖ ΚΑΙ «ΘΕΣ ΣΤΗΝ «ΟΑΣΗ»
Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε
τό 2ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ
ΕΡε2ΤΗΜΑΤΑ
Άττό την 18-11-1969
I-
χουν δοθεϊ άττό τόν ΟΕΚ, 156
σττίτια στήν περιοχή «Δειλι
νά». Μέχρι σήμερα, παραπο
νού ντα ι οί ένδιαΦερόμενοι,
δτι δέν Ιχουν δοθεΤ τταραχω-
ρητήρια κα! στίς σχετικές
διαμαρτυρίες ό ΟΕΚ σιωπά.
«Σττίτια είν' αύτά Ι ττερι
στεριώνες;»
"Ετσι μάς είπαν οί στεγα-
ζόμενοι.
Καί τό ττρόβλημα γίνεται
πιό καυτό δσο ττερνοΰν τα
χρόνια, δσο μεγαλώνουν οί
οίκογένειες κι' άναγκάζονται
νά στιβάζωνται σ' ίνα ή δυό
δωματιάκια, ττού τίς ττερισσό
τερες Φορές τό έμβαδόν τους
δέν ξεπερνά τα 53 τετραγω
νικά μέτρα. 'Υπάρχει δμως
κι' άκάλΐΓτττος χώρος έμβα-
δοΰ 70 τετραγωνικών μέτρων,
πού μπορεΤ νά άξιοποιηθή σέ
έπεχτάσεις, βελτιώσεις κλπ.
«Ύττάρχει καί Νομικό θέ-
μα — μάς εΐπε ό κ. Γ.Α. —
γιατί μάς γκρέμισαν τα σττί
τια μας καί μάς χτίσαν άλ¬
λα, τα όποΐα τώρα δέν μάς
άνηκουν».
Πώς είναι δυνατόν νά ξοδε
Φτοΰν άπό τούς «ένοίκους;»
κατά κάποιον ιρόττο, χρήμα-
τα γιά βελτιώσεις, τή στι-
γμή ττού τα σπιτάκια δέν
τούς άνήκουν;
"Ας δώσει μιά απαντήση,
γιά την δλη κατάσταση, ό
Όργανισμός Έργατικής Κα
τοικίας. Νομίζουμε δτι χρει-
άζεται...
Μέ άρκ&τή έηιτυχία έίγιναν
στήν "Όαοη, οί διήαιερες έκοη-
λώσεις Ηρακλείου, οτά πλαί-
οια τοθ 2ου Φεσπβάλ ΚΝΕ—·
ΌδΐΓΥΟτΐΓ ποοχθές καί χ&ές
18 καί 19 τοϋ μήνα.
Άττό την καλλιτεχιΜκή πλευ
ρά, έμφανίσττκαν τα σιτγχρο^
τή'ματα: Μάνου Λοΐζου — Τσ-
^ιπούρι — θ. Μιποικαλάκου —
Ψαροντώνη. σέ τραγούδια κοι-
νωνιιχοτιολιτιχά. άνιτ'ο.ρτιΐκα,
άγροτικά. λαϊκά καί Κρητικά.
Τό ΐτ.οόγ.ραμιμα τοΰ Σαβ6ώ-
-τουι, ΰνοαζε μέ χ.αι·ρετιομό τοΰ
Συιμθιυλίου ΐτεριοοάν; Κρή¬
της τής ΚΝΕ καΐ συνεχίοτηκε
■μέ χαιρίτισμό των Νεολαιών,
Ρήνας Φεοαίτχ;, ΠΑΣΟΚ καί
ΚΝΕ Λ.Δ Γερμανίαν Προβλή
θηικε τα^νία άηό τό Α' Συνέ-
ρ-διο της ΚΝΕ καί άπαγγέλη
κε σχετικό ποίημα τοθ Μιχ.
Σταυιραικακη.
Ί&ιαίτερη αίοθτ»τή ήταν ή
καλή όονάνιυοΓ) τίκ έ«δήλω-
οης. 'Βκτός άττό τόν χδρο τού
κινηματοθεάτρου, ό χωρος ττΐι
άκδήΛωσης. εΐχε έπεχταβεί
μ&χοι την εϊσο6ο τίϊς ΟΑΣΗΕ
Ύιπηρχσν &όχηο.'χι περίπτρ-
ρα μέ έικθέσεις, 6»τω; άνιποτο
σιακο,ΰ Τύπου, Άμερικάνικωχ
βάσεων κλΛ. Στόν τομέα της
Τέ·χνΐ>ς, είχαν £κ·τεθεϊ ίίρΎα
ζωγραφΐικής κα) Λαϊκής ζω-
γραφικ,ής, πιΑοιγλυπτικίίς, Κρη
τικίίς Λαϊκής Τέκνικ καί άνα-
μνηρπκί&ν άνπκειμένων άιπό
τούς τ6που: έζοριας κλιττ.
Γενακά, ή έκδήΧΐϋθτι πήρε
ιπαινιηΎυρικό χαρακτή^ρα καί ο'
ούτό συνετέλεοε τό έτιιμελη-
μέτνο νΐιεκόο των χώρων της
ΟΑΣΗΣ.
Διάφορα μΐΐκροεπειοόιδια πού
δη-μιουρΎηθηκαν τό Σάββατο,
δέν στάθπκαν Ικανά νά μειώ-
σουν την έηιτυχία της έκδή-
λακιης.
Σΐϊμανπκώτερο, ήταιν 8νσ
μικροεπειοό&ο μέ κάστοιον ό-
δηιγό τού Δήιιουι, πού μπηκε
μέοβ στό χωρο τίκ: ΟΑΣΙΙΣ
καί μέ £ντονο Οφος ζήτπσ« νά
ηάρβι 100 καρέκλες τίς όίΐοΐες
χρειαζόταν ό κ. Δή.μαρχο; γιά
,κάπσια εκδηλώση, τίς οποίες
καί πη.οε.
Γιά την ώ,οτκι διοργάνακοιι
τή; πολιτιοτιικ,ίΓς αύιτης έκδή-
λωσης, άζίζουν Οερμά συγχα-
ρητήρα οτούς ύργανωτές.
Μ€τά τό προηγούμενο άίρθρο μας
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΚΟΣΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Π Λ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙ Σ
Τόν άμεσο κίνδυνο —ού δια
τρέχει ή Κρήτη άττό τούς Ά
μερικάνους ' Ι μτΓεριαλιστές,
Άπό την ΰπαιθρο
Την περασμένη Παρασκευή
στόν Νομό Ηρακλείου, σημει
ώθηκαν δυό, σχετικά μικρής
έχτασης, πυρκαγιές.
Ή πρώτη, στήν περιοχή
τού χωρίου «Σμάρι», κατά-
στρεψε έλαιόδεντρα καί θα-
μνώδεις έχτάσεις. Ή ζή μιά
ύπολογίζεται γύρω στίς 52.
000 δρχ. Ό δράστης παρα
μένει άγνωστος. Άνακρίσεις
οιενεργεΐ τό Άστυνομικό Τμή
μα Καστελλίου.
Ή δεύτερη στήι> Χεοσόνη-
σο, κατάστρεψε έλαιόδεντρα
καί άλλα δέντρα άξίας 1 5.
000 δρχ.
Στήν περίπτωση δμως αύ
τή άνακαλύφτηκε ό ύπαίτιος
καί όμολόγησε την πράξη
τού.
έπισημαίνει ό βουλευτής Ή
ρακλείου κ. Κ. Μπαντοϋβάς,
μέ ερωτήση τού ττού ύττέβα-
λε την 15)9)76 πρός τόν κ.
Καραμανλή, τόν οποΐο έρω-
τά, μεταξύ άλλον:
"Αν γνωρίζει την διεθνη
προπαγανδιστική έκστρατεία
είς βάρος τής Κρήτης καί
ποία μέτρα ττροτίθεται νά λά
6ει.
Άν γνωρίζει την έχταση
τής διεισδύσεοος των ξένων
πραχτόρων καί τής δράσης
τους στήν Κρήτη, τίς έττενδύ
σεις των Εβραίων στά έδά-
Φη της, σέ βαθμό έττικινδύ-
νου έλέγχου κάθε κινήσεως
καί δραστηριότητος στήν ττε
ριοχή.
Άν ττροτίθεται να έ—εχτει
νει τό Νομοθετικό καθεστώς
των άκριτικών περιοχών καί
στήν Κρήτη.
Άν καί πότε θά Φυγουν οί
ξένες Βάσεις.
Ό κ. Μτταντουβάς, ύττοστη
ρίζει δτι οί διεξαγόμενες συ-
νΌμιλίες γιά τίς Βάσεις, κά
λύτΓΤονται άττό αύστηρή μυ
στικότητα καί 6αθύ σκότος.
"Ετσι, γιά μιά άκόμη Φορά
δικαιώνεται ή εφημερίδα μας,
πού έγραψε στό τελευταΐο
της φΰλλο άρθρο μέ τόν τί-
τλο: «Ή Κρήτη μας μισθώ-
νεται».
Άκόμη νομίζουμε δτι ττρέ
ττεί νά άναψέρουμε την σχετι
κή καταγγελία τού κ. Μαύ-
ρου την 17-9-76. Ό κ. Μαΰ-
ρος, είπε:
«Σύμφωνα μέ ττληροφορίες
πού φαίνονται βάσιμες, 6ρι
σκόμαστε στίς παραμονές
τής ύτΓογραφής συμφωνίας
γιά την παραχωρήση Βάσε¬
ων στίς ΗΠΑ».
ΠΑ ΤΗ ΓΡΛΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ μιά ττληροΦορία — καθυστερημενα 6ί
6αια — ότι άνάμεσα στούς έκλεκτούς ξέι^υς ίπιοτήμον£(.
πού πηραν μέρος στό Δ' Κρητολογικό Συνέδριο, συμ-ρ.
λαμβανόταν καί Ινας Έβραίος, ό οποίος παλιότερα υποστή
ριζε μέ πνευματική τού έργασία, δτι ή Κρήτη άνήκΐι σ-τ0
Κράτος τοΰ Ίσραήλ.
Δέν πιστεύομε κατ' αρχήν την πληροφορία. Άλλά ^,.
δή τό θέμα είναι σοβαρό κα! έττειδή καί αλλοι Ίσραηλινοί
Ιχουν ύποστηρίξει τέτοιες θεωρίες (ύττάρχει μάλιστβ κα;
■χάρτης τού «Ίσραηλινοΰ Κράτους» πού περιλαμβάνει την
Κρήτη), τό ψέρνομε στή δημοσιότητα, ακριβώς γιά νά τό
διαψεύση ή Γραμματεία τού Δ' ΚρητολογικοΟ Συνίδρΐομ
την όποία έχομε είδικούς λόγους νά τιμοθμε Ιδιαιτέρα, ν^
γω τού δτι έπικεφαλής της ήταν ό έξαίρετος έτΓΐστήμοναΐ.
ό γνήσιος Κρητικός καί καλός φίλος καθηγητής Πστν-—ισ-,η
μίου κ. Ν. Παναγιωτάκης.
Τό άν θέτομε τό έρώτημα, είναι γιατί — δπως έξ αλλου
είναι γνωστό καί άπό άλλες πφΐτΓτώσεις — πιστεύομε ότι
σέ τέτοιτϊς στμασίας θέματα, δταν άρχίσουν καί κ«κλοψ0.
ροΰν φήμες, έΌτω κα! κακόβουλες, δέν πρεττει νά
νούν έρωτηματικά.
Ρωτοΰμε λοιττόν καί περιμένομε μιά απαντήση·
θεια ή ψέμματα;
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ
ΑΝ ΚΑΙ θίξαμε έπανειλημμένα τό θέμα, καμμιά η
ση δέν πήρσμε, γιά την περιβοητη οίκοδομή ττού άνυψώνιται
πλάϊ στό Ήρώον, στήν πλατεΐα των Τριών Καμάρων (άρχι'|
όδοΰ Πεδιάδος).
Καί φυσικά ό κ. Δήμαρχος έχει καθιερώσει την «άρχη
τής σιωττης». Ή Άρχαιολογική 'Υττηρεσία τό Γδιο, λόγ« ού
σιαστικής ελλείψεως Διευθύνσεως. Ό κ. Νομάρχης δμΐος
πού μέχρι στιγμής Ιχει δώσει άντίθετα — εΰτυχώς — δεί-
γματα, τί λέει; ,
Ό χρόνος τρέχει καί ή οίκοδομή έφτασε ήδη στό δεύτε-
ρο δροφο. Μήπως τουλάχιστον μπορεί νά σταματήση ίκεΐ το
κσκό; Τί λέτε κύριε Νομάρχα;
ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΑΑΚ 4ΙΑΣΓΑΣΗ
Ποϋ όφείλοντοι τα δυστυχήματα
τοϋ λιμενορροχίονο Ηρακλείου
Μέσα σ' ίνα σχετικά μι-
κρό χρονικό διάσττιμα, έχουν
συμβεΐ δύο δυστυχήματα στό
παληό άκρομόλιο τού Ηρα¬
κλείου, μέ θύματα όδηγοός
σύτοχινήτων.
Τό δεύτερο, πού Ιγινε προ
χθές, μάς ένέδαλε σέ σκέ-
ψεις: Πού νά όφείλονται άλή
θεια; Μήπως στήν διατάξη
των έπιπέδων των δύο μό-
λων; Στήν άνισοϋψή συμβολή
τους; Μήπως στήν μικρή καί
άπότομη ράμπα πού συνδέςι
τούς δύο βραχίονες; Ή μη-
πως στήν υπάρξη στροφής
πάνω στήν σύνδεση τού νέου
λιμενικοΰ μέ τό παληό;
'Ωστόσο άπό μιά σειρά
σκέψεις κα! μελέτες, υστερα
άπό τα δύο δυστυχήιματα,
προκύπτει ένα καινούργιο
στοιχεΐο: Είναι ή χρησιμο-
ποίηση κατά τή νύχτα τό»
εύθυγραμμιών των μόλων,
γιά κοϋρσες των νεαρών μοτο
συκλεττιστών.
'Επίσης, έχουν νά ποθν δ
τι κατά τίς νυχτεοινές. ώρες
ενός άριθμός αύτοκινήτων
σταθμεύει κατά μήκος τοΰ
στηθαίου τού παληού άκρο-
μόλειου κα! δταν πλησιάζε: ι
άλλο αύτοκίνητο, γιά λό¬
γους... εΰνοήτους (ζει/γαρά-
κια), τού άνάβουν τούς προ
βολής... Έπίσης καταγγέλ-
νουν δτι, ττολλοί όδηγο! τής
ννχτερινης περιοδείας στούς
μόλους όδεύουν μ έ τούς μέγα
λους προδολεΐς καί δέν με-
ταλλάσσουν τή σκάλα στή
σννάντησή τους μέ άλλα αύ
τοκίνητα. |
Τέλος, έτσι ή άλλοιώς, ά
φού τό σημεΐο αύτό έχει σκο
τώσει τρείς άνθρώττους, δέν
θά πρέπει νά παραμείνη ι
τσι. Κατά τή γνώμη μας ί
ττείγει νά φωταγωγηθεί κα-
τάλληλα ή στροφή, νά γίνίΐ έ
να στηθσΐσ στό ακρο τού τΐο
ληοΰ άκρομολείου καί νά
μποΰν πρισματικά ♦αναρά-
κια. Καί πρό παντός νά άνα
γορευθοΰν οί άγώνες μστοσιι-
κλεττών κα! αύτοκίνητο», με
μιά σειρά σίφνιδιασμούς τής
Τροχαίας ή τής Λιμενικής Υ
πηρεσίας. Γιά νά μην χάσουν
καί άλλοι ανθρωττοι τή ζωη
τους στά καλά καθούμενςΐ
Ή άναΐρεσή μας γιά την καταδΐκη μας άπό τό Έφετεϊο
τό ερχόμενο Σάθβατο
ΕΚΔΙΚΛΖΕΤΑΙ
ΪΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Την ιδία μερά καί ή άναΐρεση τού Άμερικανοϋύβρισιή
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τό ερχόμενο Σάβδατο 25
τού μηνός θά έκδικαστεΐ στό ι
Ποινικό Τμήμα τού Άρείου
Πάγου, ή άναίρεση τοΰ διευ
θυντή της «Αληθείας» Έμμ.
Χαριτακη (Μάνου Χαρή),
κατά της αποφάσεως τοθ Έ
φετείου Κρήτης μέ την όποία
ως γνωστόν, καταδικάστηκε
σέ 7μηνη φυλακίση καί 3μη
νη στέρηστι τής ατελείας τού
δημοσιογραφικόν χαρτιοΰ.
Πληρεξούσιος δικηγόρος
τού Μάνου Χαρή, θά είναι ό
γνωστάς ποινικολόγος των
Αθηνών κα! ύποψήφιος Πρόε
δρος τού Δικηγορικοΰ Συλλό
γου κ. Σταύρος Κανελλόπου
λος.
Την ϊδια μερά, τό ίδιο Άνώ
τατο Δικαστήριο της Χώρας,
θά έκδικάση καί την άναίρε¬
ση τοΰ Άμερικανοΰ ύβριστή
Μπάνκλεϋ Γκάϋ, ό οποίος,
ώς γνωστόν, κατόπιν μηνύσε
ως τού Μάνου Χαρή, καταδι
κάστηκε άπό τό Πλημμελειο-
δικεΐο Ηρακλείου καί τό Έ
φετεΐο Κρήτης σέ 9μηνη φυ¬
λακίση.
Ό διευθυντής μας δέν θά
παραστή σάν πολιτική άγο>·
γή στή δίκη αύτη, γιά λό-
. γους οίκονομικούς.
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΥΒΡΙΣΤΗΣ
• Συνέχεια άπό τή σελ. 1
λουθούμε μέ πολύ συμπάθεια
τούς άγώνες σας κατά των ξέ
νων Βάσεων, κατά των ττρο-!
δοτών καί χαφιέδων τής φα-
σιστικής έφταετίας καί γιά'
έθνική άνεξαρτησία, δικαιοσύ ,
νη καί Τση μεταχείρηση. Έ- '
πληροφορηθηκαμε τούς δι«- Ι
γμούς πού έχετε ΰποστεΤ κα! Ι
πέρασαν στελέχη μας άττ' τα
Γραφεΐα σας γιά νά σάς συγ
χαροΰν καί νά σάς διαβεβαι
ώσουν δτι σάς συμ—αραστε-
κόμαστε όλόψυχα. Τή χρονι-
κή έκείνη στιγμή (δεύτερο δέ
καπευθήμερο τοΰ Ίούλη) βρι
σκόσαστε — πρός τιμήν σας
-— στή φυλακή, έξ αίτίας α¬
κριβώς των άγώνων σας».
Τέλος, ή έπιστολή τής νέ-
ας κινήσεως πού ύττσ/ράΦει
ό ΰπεύθυνος Γραφείου Τύπου
κ. Γιάννης Σηφογιωργάκης,
καταλήγει μέ την πληροφο-
ρία δτι σύντομα θά Ιδρύθη
στό ' Ηράκλειο 'Επσρχισχο
Γραφεΐο τής Α.Κ.Ε. κα! ζή-
τα άπό την εφημερίδα μας
τη φιλοξενία σναχοινώσΕωι
καί δηλώσεων τής κινήσεως
Παρά τό δτι δέν γντορΐζομε
κανένα άττό την νέα αυτή κ ι
νηση, πληροφορούμε τοθς ι1·
πευθύνους της δτι ΐ'Η Άλή
θεια» — δπως συμβαίνει με
δλες τίς κιντ)σεις — έχει στή
διαθέση τους, στό μέτρο τού
δυνατοΰ, τίς στήλες της, γιο
τί είναι μιά εντελώς σνεξάρ-
τητη εφημερίδα πού συμττσ-
ρσστέκεται κυρίως οτούς νέ-
ους άυθρώπους. Έξ αλλου οί
γραμμές τής κινήσεως όπως
έκθέτονται καί κυρίως δσον
άΦορά τόν στόχο τους κατό
των Βάσεων συμττίτπουν μέ
τίς δικές μας. Καλή έιτιτυ-
γ,ία λοιττόν.
ΞΕΝΟΙ ΠΡΑΧΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
θ Συνέχ. χηύ την Σελ. 1
κασθεΤ ή ΰπόθεση».
Ρωτοΰμε λοιπόν τούς άρ-
μοδίους: Άφοΰ δέν εχουν α¬
δεία εργασίας οί άνθρωποι
αύτοι, πώς δουλεύουν μέσα
στήν Άμερικάνικη Βάση καί
τί εϊδους «δουλειά» προσφέ-
ρουν;
Ό Σύνδεσμος ΊδιυτικοΟ
Προσωπικού Στρατιωτικών
'Υπηρεσιών, την θεωρεΐ «υπο
πτη». Ό Πρόεδρος τού Έρ-
γατικοΰ Κέντρου κ. Νεοκο-
σμίδης μάς εΐπε, δτι δέν θε
ωρεΐ τόν ρόλο τους καθαρό.
Ό Ταμίας τού ΕΚΗ κ.
Άλυγιζάκης, μάς εΐπε: «ΟΙ
άλλοοαποί έξυπηρετοΰν ξέ-
νους σκοπούς».
ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΜΑ
Την 27-7-76, απεστάλη
πρός τίς άρμόδιες Έλληνικές
ΰπηρεσίες Ινα τηλεγράφημα,
πού ΰποστηρίζει δτι τό προ-
σωπικό τής ΠΑΣΙΦΙΚ, ά-
παλλάσσεται άπό τίς διατυ
πώσεις αδείας εργασίας.
21713Ω ΑΕΚ Α
ΠΑΛΙΝ
ΑΝΑΤ. ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ
ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟΥ 22Ω 62)
61 27-7-Ω939.
Άμερικάνικη 'Εταιρία
ΡΑΟΙΡΙ'Ο ΑΚΗΙΤΕςΤδ
ΙΝΌ διενεργεΐ την συντήρη¬
σιν της Άμερικανικής
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
• Συνέχεια άπό τή σελ. 1
άνθρώπων μελών τού Κινήμα
τος.
·, Ό διωγμός άπό τόν κ. Κα
ρέλλη τής εφημερίδας «Φλό-
γα» άπό τίς έγκαταοτάσεις
τής «Άλλαγής», μέ άφορμή
τόν όποΐο έντάθηκαν οί προη
γουμένως διαταραγμένες σχέ
σεις τού μέ διακεκριμένα μέ
λη τού ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των
οποίων περιλαμδάνονται καί
έκεΤνα πού έκδίδουν την «Φλό
γοα>.
·, Ή έντονη κριτική άπό
τό ΚΚΕ κα! εκπροσωπών
άλλων Κομμάτων, πού δοήθη
σσν τόν κ. Καρέλλη νά άνα-
δειχθη Δήμαρχος, γιά νά προ
δόση καί διαψεύση έν συνε-
χεία τίς προσδοκίες των άνω
τέρω.
• Ή στάση τοΰ κ. Δη-
μάρχου άπέναντι στά Κόμμα
τα καί σέ συγκεκριμμένα ά-
τομα, στίς πρόσφατες έκλο-
γές της Έπιτροπής κατά
των Βάσεων.
• Τό θέμα πού δημιουργή
θηκε άπό τα γνωστά δημοσι
εύματα της εφημερίδας μας.
ΰστερα άπό στοιχεΐα ττού
μάς παρέδωσε έπίλεκτο μέ-
λος τοΰ ΠΑΣΟΚ. Ή ύπόθεση
αύτη άπασχόλησε ίδιαίτερα
την τοπική Έπιτροπή καί τό
Κεντρικό τοΰ Κινήματος.
• Ή συνεχίση τής ύπερο
χής στόθέμα γραμμής τής
«Άλλαγής» προσώττου σχε
τιζομένου μέ παράγοντες τής
διχτατορίας κα! ό παραγκω-
νισμός τοΰ άρχισυντάχτου
τού ό οποίος άνήκει στό ΠΑ
ΣΟΚ.
·, Ή κατσκραυγή, άνοι-
χτά πλέον, κα! έπώνυμα πολ
λών στελεχών τού ΠΑΣΟΚ,
δημοτικών Συμβουλιον δλων
των παρατάξεων καί κυρίως
τής πλειοψηφίας τού Ήρα-
κλειώτικου κοινοΰ τό όπο?ο
άν αύτη τή στιγμή ξαναψήφι
ζε όπωσδήποτε δέν θά ψήφι-
ζε τόν κ. Καρέλλη.
Βάσεως Γουρνών Κρή¬
της συμδεβλημένης μετά
τής Άμερ. Άεροπορίας.
Κατά συνέπειαν κα! ε¬
φαρμογήν τοΰ Ν.Δ. 694
)1948 άρθρ. 4 παράγρ.
δ' άπαλλάσσεται των
διατυπώσεων των άφορο
σών τάς αδείας έργασί
άς άλλοδαπών έν Ελλά¬
δι.
Ό Πληρεξούσιος Δικη¬
γόρος
^ Ν. ΚΟΥΡΗΣ
Άς δοΰμε δμως τί λέει τό
περιβόητο Ν.Δ. 694)8-5-
1948, πού έπικαλούνται οί
Άμερικάνοι :
Τό προσωπικό των έται
ριών, έφ' δσον έργάζεται
είς εργασίας συμφώνως
πρός τό πρόγραμμα 6ο
ηθείας, άπαλλάσσεται
των διατυπώσεων των ά-
φοροσών τάς αδείας έρ
γασίας άλλοδαπών έν
Ελλάδι.
Πρόκειται γιά τό περιβάη-
το σχέδιο Μαρσάλ. Όμως,
επρεπε νά γνωρίζουν οί Άμε
ρικάνοι πώς οί έπαίσχυντες
Βάσεις τού θανάτου, έγκατα
στάθηκαν μετά τό 1952 στήν
Έλλάδα, κα! συνεπώς δέν
σχετίζονται μέ τό σχέδιο
Μαρσάλ.
Έτσι σύμφωνα μέ τόν Ν.
4310) 1929 ο! ξένοι δουλεύ¬
ουν παράνομα άφού δέν Ιχουν
τή σχετική αδεία. Ζητήθηκε
λοιπόν άπό την ΠΑΣΙΦΙΚ
νά δηλώσει τί είδικότητες
χρειάζεται, γιά νά ρωτηθεϊ ό
ΟΑΕΔ άν ύπάρχουν άντίστοι
χοι Έλληνες άνεργοι καί νά
άποφανθεϊ τό ΎπουργεΤο γιά
τίς αδειες.
Οί είδικότητες αύτές είναι
οί εξής:
1) Διευθυντής, 2) Ύποδι
ευθυντής, 3) Πολιτικάς Μηχα
νικός, 4) Ήλεκτρολόγος κλπ.
Μέτό 4788)3614-19-8-76
εγγραφό τού, ό ΟΑΕΔ άπαν
τησε δτι δέν μπορεΤ νά άπο
φανθεί άν ΰπάρχουν οί τέτοιοι
άνεργοι καθ" όσον οί ζητού-
μενες είδικότητες είναι άσα-
φεΐς.
Τα σνμπεράσματα βγαί-
νουν μόνα τους. ΟΙ Άμερικά
νοι έρριξαν κι' άλλη πεπονό
φλουδα, πού δέν έπιασε. Πρό
γμα πού σημαίνει δτι χρεια¬
ζονται άδειες εργασίας γιά έ
να άριθμό ξένων άπασχολου
μένων, μεταξύ των οποίων εί
ναι καί ό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ καί
6ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ! !
Συνεχίζοντας την ταχτική
της, ή ΠΑΣΙΦΙΚ, στέλνει
την 23-8-76 έγγραφο στό
'Υπουργεΐο Εργασίας καί
ρωτά: ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
γιά τίς οποίες δλο τό ξένο
προσωπικό ύπέβαλλε σχετι¬
κές αίτήσεις. Άγνόησε δη¬
λαδή την Έλληνική Νομοθε
σία ή Άμερικάνικη έταιρία,
■πΌυ όρίζει δτι πρέπει νά μην
ύπάρχουν άνεργοι "Ελληνες,
γιά νά προσληφθοΰν ξένοι.
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Μέ τό 4788)3614)19-8-76
ό ΟΑΕΔ ζητά άπό τό Υπουρ
γεΐο καί την Νομαρχία όδηγί
ες γιά την αντιμετωπίση τοϋ
θέματος.
Άναφέρουμε έδώ την παρά
γραφο 4 τοΰ σχετικοΰ έγγρά
Φού:
«Ώς μάς πληροφορεΐ τα
Τμήμα Εργασίας Ήρα
κλείου, ή κίνησις τής
σχετικής διαδικασίας,
γιά την αντιμετώπισιν
τοΰ θιγ·ομένου θέματος,
ένέχει τυπικόν χαραχτή
ρα, καθ" δτι σκοπεΐται ή
νομιμοποιηθή των ά—ό
μακροΰ χρόνου γενομέ¬
νων προσλήψεων άλλο¬
δαπών τής ΠΑΣΙΦΙΚ
διά της χορηγήσεως είς
αύτούς αδείας άπασχο
λήσεως καί ουχί ή πρα-
γματική πλήρωσις ΰφι-
, σταμένων κενών θέσε-
ων...».
ΛΛΛ
Ό ρόλος των Άμερικάνι-
κων Βάσεων είναι γνωστός, δ
ττως είναι γνωστό τό πόσο
καί γιατί χρειαζονται οί Ά
μερικάνοι την Κρήτη. Ποίος
άραγε^ μττορεΐ νά είναι ό ρό¬
λος των ξένων έκείνων των ο¬
ποίων σκοπείται ή νομιμο¬
ποιηθή;
Κατά άσφαλεϊς πληροφορί
ες μας δποτε άπορριφθεΐ αί
τηση γιά αδεία εργασίας, ο!
υπεύθυνοι (άπό πλευράς Ά-
μερικάνων) διαμαρτύρονται
έντονα(! ! !) διά τηλεψώνου
στούς "Ελληνες!
Τ! έχουν νά πούν οί άρμό
διοι; Περιμένουμε διαψεύση.
Σύμφωνα μέ άλλες πληρο
ψορίες μας, ΰπάρχει είδικό
προσωπικό στήν ΠΑΣ ΙΦΙΚ
ττού δέν κάνει άλλη δουλειά ά
ττό την γνωστή πιά σέ δ-
λους τόν χαφιεδισμό. Πληρο
Φορούμαστε δτι έκεΐ άπα-
σχολοΰνται καί 4 ή 5 "Ελλη
νες! Έλέγχουν ποτέ τούς κυ
ριους αύτούς οί άρμόδιοι τού
Ύπουργείου Άπασχολήσε-
ως;
'Ακόμη πληροφορούμαστε
δτι οί άποδοχές αύτοΰ τού
«είδικοΰ προσωπικού,» άνέρ-
χονται σέ πολύ ψηλά έπίπεδα
δπως κάποιου Κυπρίου πού
ήρθε μετά τό Κυπριακό «μέ
μισό πανταλόνι» κα! τώρα
χτίζει πολυκατοικία στή Χερ
σόνησο! ! !
Όλα αύτά νομίζομε, δέν
είναι τυχαΤα καί σχετίζονται
μέ τίς συνομιλίες γιά τίς Βα
σεις καί τίς τελευταίες κσταγ
γελίες τής άντιτΓθλίτευσηζ
στή Βουλή, πάνω στό θέμα
των Βάσεων γιά τίς όττοίες ή
εφημερίδα μας προειδοττοίη-
σε στό προηγούμενο ψθλλο
τόν Κρητικό Λαό.
Ν. Ψ1ΜΚ1ΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΜΑΡΙΑαΝΟν
Άριθμός Πρωτ. 182
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινόν
τος Άμαριανοΰ Πεδιάδος δ'"
κηρύττει δτι έκτίθεται είς τσ
κτικόν μειοδοτικόν διογι*1"
σμόν κατά τάς περ! έκτελε
σεως Δημοτικών καί Κοινοτ'
κων έργων κειμένας διστάξεκ;
διά την Άνόριξιν Άρδεντ1
κης Γεωτρήσεως έν
νώ Πεδιάδος. -
Τό έργον έπροϋττολογισβΐ
διά τής τεχνικης μελέτης ε'ζ
τό ποσόν των 700.000 δ.ο-
τειθεμένη πίστωσις δρχ
440.000.
Ή Δημοπρασία θέλει
νεργηθή είς τα ΓραΦείΌ
ΤΎΔΚ (Ηρακλείου)
23ην Σεπτεμβρίου '976^
ραν Πέμπτην καί αττο βρθ'>
9—Π π.μ. ενώπιον άρμ«"
άς έπιτροπής.
Δεκτο! είς τόν
σμόν έργολήπται δημ
έργων Β' τάξεως κσ!
καί έχοντες έκτελέσε
χώς καί έταίρας Γεω
Πληροφορίαι είς τα
φεϊα τής ΤΥΔΚ 'Ηρ
καθ" έκαστην εργάσιμον
ί ώ
διε¬
την
καθ έκαστην εργάμ
ραν καί ώραν». οΊ,
Έν ΆμαρΙαντΙ τή 15-9-1976
Ό Πόδ ή Κ^τ°
Έν ΆμαρΙαντΙ τή
Ό Πρόεδρος τής Κο^τ'
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς