98599 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΜΕΡΕΣΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ:
Μιόθώνεται
ή Κρήτη
ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ άμέσως. Καθαρά κα! χωρίς περιστρο-
ψές. Χωρίς είσαγωγές κα! ττρολόγους: Αΰτϊς τίς μέρες, ή
Κρήτη μας μισθώνεται! ! !
Στήν Άθήνα, στό Ύττουργεΐο Εξωτερικών, έτοιμάζεται
τό συμβόλαιο. Οί συνομιλίες γιά τίς Βάσεις, ττού είχαν δια-
κοπεΐ, ξανάρχισαν. Κ ι* αυτή τή φορά έχει ένεργοποιηθεΐ
προσωπικά ό Άμερικανός Πρέσβυς Κιούμτπτς. Άπό Έλ¬
ληνικης πλευράς, μιά Έπιτροττή Έμττειρογνωμόνων, άττοτε-
λιούμενη άπό πρόσωπα τελείως άνευθυνα έναντι τοΰ Λαοΰ,
άττλοί ύττάλληλοι, τελειώνει τό ρόλο της, οτή διατύττωση
τής νέας συμβάσεως γιά τό νεο καθεστώς των Βάσεων. ,Ή
μίσθωση τής Κρήτης σέ λίγο θά έχει ΰπογραφεΐ!...
Άλλά ρωτουμε: Ποιοί είναι οί κύριοι αύτοί καί ττοιόν εκ-
τΓροσωπούν;
Εμείς οί Κρητικοί, πού είμαστε καί οί αμεσα ένδιαΦερό-
μενοι, τούς λέμε άττερίφραστα δτι δέν τούς άναγνωρίζουμε
Οΰτε μάς κάλεσαν, ουτε μάς ρώτησαν, οΰτε μάς ττηραν
τή γνωμη μας γιά τίς Βάσεις ττού ύττάρχουν στή δική
μσς τή Γή.
Γι' αύτό καί δέν ττρόκειται νά άναγνωρίσωμε τό όττοιοδή
ποτε πρωτόχολλο ή συ,μβόλαιο μισθώσεως της Κρήτης μας,
ττού θά ύπογράψουν μέ τούς Άμερικανούς, έρήμην τοΰ Κρη¬
τικού Λαοΰ. ^
Σ' ΑΥΤΟΝ τόν τιμτϊμένο, ττερήφανο καί ήρωϊκό Λαό, κα
ταγγέλλομε τους τταραττάνω κυρίους καί τούς «Μετερνί-
χους» μ&ς, ττού άσχολοΰνται μόνο μέ την ΰψηλή πολιτική
των τεμενάδων καί τής προσφοράς των όσίων καί Ιερών τής
Ρομιοσύνης στούς σττοιουσδήττοτε ξένους.
ΕΚΠΕΜΠΟΜΕ δσο είναι άκόμη καιρός, τό σήμα κινδύ-
νου, τό 5Ο·5·, άττό την ήρωϊκή Κρήτη καί γιά χάρη ακρι¬
βώς τής ττερισώσεώς της άττό τόν ξενόδουλο Άμερικανικό ή
όποιοδήποτε άλλο Ί μπεριαλισμό.
ΚΑΛΟΥΜΕ τό Λαό σέ έπαγρύπνιση κα! ρωτουμε άκόμη:
Τί κάνουν οί Βουλευτές μσς; ΟΙ Δήμαρχοί μας; ΟΙ οποιοΐδή
ποτε άλλοι ϋττεύθυνοι ταγοί; Τί κάνει ή Παγκρήτια Έττιτρο
ττή κα! οί τοτπκές Έττιτροπές κατά των Βάσεων;
ΑΣ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ δλοι καί μέ κάθε Νόμιμο, Συνταγμα
τικά μέσο, άς διαμαρτυρηθοΰνιπρός την υττευθυνη Κυβέρ-
νηση καί ττρός τα Κόμματα, γιά νά μή μιστωθή τελικά
στούς Άμερικανούς ή Κρήτη μας.
ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ μέ άγωνία καί μέχρι τότε καλοΰμε τόν
νόμιμο θεματοφύλακα τούτης τής τιμημένης Έλληνικης
Γης, τόν Κρητικό Λαό νά έτΓΟΓ/ρυττνη καί νά βροντοφωνάζη·
«Οΰτε μιά φούχτα άττό τό χώμα μας
ΟΟτε μιά στάλα άττ' τα νερά μας».
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
Πολιτικά Άρβρα
ΟΙΓΒΙΟ ΚΒΙΠΕΤΡΕΠΒΙΑ
ΤΟΥ Π.ΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΣ νόμος τού Κατπταλισιμοΰ είναι ή έκ-
μετάλλευση κα! ή συσσώρευση τής κάθε μορφής
ύττεραξίας. Μέ άφετηρία καί βάση αΰτό τό νόμο ό Κα
πιταλισμός ύττοσκέλισε καί διαδέχθηκε τό Φεουδαρχι
σμό. Καί μέ ττυρήνα τόν ϊδιο νόμο άνδρώθηκε καί υττε
ρωρίμασε στό σύγχρονο στάδιό τού, τό ίμττεριαλιστι
κό καί μονΌττωλιακό.
Έξ αίτίας τού παραττάνω νόμου καί μέ τή μανία
πού οιαττνέει άπό άνέκαθεν τούς καττιταλιστές, γιά
μεγαλύτερη συγκεντρώση καί συγκεντροττοίηση όλο
καί πφΐσσότερου κεφάλαιου στά χέρια τους, έχουνε
γίνει μέχρι σήμερα ίνα σωρό τοττικοί ττόλεμοι καί δυό
παγκόσμιοι.
Τα παραγωγικά μέσα δηλαδή καί οί πλουτοπαρα
γωγικές ττηγές τού ττλανητη μας είναι ττεριωρισμένες,
ένώ ή δρεξη των καττιταλιστών είναι άττεριόριστη
κσί άκόρεστη, κι' έτσι, κάθε φορά πού θά χρειαστεΤ
νά κριθεΐ τό θέμα σέ τινος χέρια ττρέπει νά ττεριέλ-
θουνε οί ττηγές αύτές, άρχίζει καί καινούργιος ττόλε>
μος. Ό πόλεμος βεβαία δέν έμφανίζεται ττάντοτε μέ
την ϊδια μορφή. Άλλοτε γίνεται μυστικός καί συγκα
λυμμένος, μέ τή μορφή τής έξόντοσης των άσθενέστε
ρων οικονομ ικά άπό τούς ισχυροτέρους, μέ διάφορες
«μττίζινες» καί τρικλοτΓθδιές. Καί άλλοτε ξεκινοΰνε
άνοικτο! έθνικοί ή καί τταγκόσμιοι ττόλεμοι γιά νά έττι-
κρατήσει ή ϊδια ττάλι τάξη, ή κατπταλιστική, άλλά
έκείνη πού έχει μαζί της τόν ττιό καλά καί ΦιλοτΓΟλε-
μα ττροετοιμασμένο καί έξοττλισμένο Λαό καί στρατό.
Τό ϊδιο πρόβλημα έμφανίστηκε τελευταία καί στό
δικό μας έθνικό όρίζοντα. Άνακαλυφθηκανε δηλαδή
ττρώτα τα ττετρέλαια τής θάσου καί τού Νέστου καί
Οστερα τα ττετρέλαια τού Αίγαίου. Καί άντί νά δώσου
νέ ζωή καί ττνοή στόν τόττο μας, άνάψανε τόν ττόλεμο
τοΰ άνταγωνισμού τού διεθνοϋς ίμττεριαλιστικοΰ καί
μονοττωλιακοΰ κεφαλαίου. Άνταγωνισμό δμως δχι μό
νο σέ έττίπεδο άντιπάλων ενδιαφερομένων κατπταλι-
στικών μονάδων, άλλά καί σέ έττίπεδο διακρατικό, μέ
άντιμαχόμενα Κράτη την Τουρκία καί την Έλλάδα.
Έντεχνα δηλαδή, καί μέ τρόττο πού νά μην γίνεται
εϋκολα άντιλητΓτός ά—ό τόν άνίδεο καί άττλοϊκό Λατό,
τα διεθνή μονοττώΛΐα μετά την άνακάλυψη τοΰ ττετρε-
λαίου άνακαλύψανε καί σερβίρανε δτι τό Αίγαΐο σ&ν
θάλασσα καί σάν ύφαλοκρτγττίδα ττρέττει τάχα μου νά
μοιραστή άνάμεσα σ' Έλλάδα καί Τουρκία, γιατί έ¬
τσι δήθεν ύτταγορεύα^νε οί κσνόνες ενός ίδιόμορφου
δικοΰ τους μονοττωλισκού διεθνοΰς δικαίου. Καί άττό
τότε άρχίσανε οί σειρήνες τού Τούρκικου σωβινιστι-
κού έττεκτατικοΰ μίσους νά ήχοΰνε: Όχι έχομε δικαι-
ώματα γιά τόσα μίλια άττό την ήπειρωτική άκτή μας
στήν ύφαλοκρηπίδα! Όχι τα νησιά δέν έχουνε δικιά
τους ϋφαλοκρηπίδα! Όχι — άκόμη καλυτέρα γιά
τούς Τούρκους έ—εχτοτπστές — τα νησιά τοΰ Αϊγοιί-
ου δέν ήτανε ττοτέ ■ΕλληνΛκά. Καί αλλα ΤΓολλά.
Τό ρεζουμέ αυτής βεβαία της Ιστορίας κανείς, μέ-
σης άντίληψης καί καλοττροαίρετος, δΛρωττος —
Τούρκος ή Ρωμιός — δέν είναι πού νά μή τό κατά-
λαβε.
"Οτι δηλαδή, δλα αύτά είναι τερτίπια καί τεχνάσμα
τα των άτσίδων κοπτιταλιστών καί μονοττωλιαστών,
τΌύ μέσα άπό τό σκοτεινό καί ττολυδαίδαλο κανάλι
των Νατοίκων «—ροστατών μας» διοχετεύονται, γιά νά
έξυτΓηρετήσουνε ένα καί μόνο σκοττό: Την ΰφαρτταγή
καί τό μοίρασμα των ΤΓετρελαίων, άνάμεσα στά &ε-
θνή άμερικάνικα καί κοιιναγορίτικα μονοπώλια μέ πα-
Ροχές διαφόρων ιμευτοανταλλαγμάτων στίς τοττοτη-
Ρήτριες καί ύττηρετριες των συμφερόντωΐ' τους Κυβερ
νΠσεις της Αθήνας καί τής "Αγκυρας.
Γιατΐί, νά μην ξεγελιώμαστε! Ή έκμετάλλευση των
4 Συνέχεια στή σελ. 4
ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΒΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
--------- "Λι'
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας οϋίΛ&Λ^ |^
πουπρνμε;/χωμα οου* ^
Φραξουν οί αλ'λοι τ;ο σπαμε
προλαβΓ| νρ πέι εοεω και ρ
αυλλαΡη δικπ'που
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ίδΐΓ.υθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΖΕ)ΜΒΡΙΟΥ 1976
ΤΗΛ. 280.291
Άρχισυντύίκιτη,ς
Ν. ΠΕΡΑΚΙΣ Ι ΑΡ' ·γΛ. 66
ΛΕΤΤΕΡΑ19 ΣΕ)ΜΒΡΙΟΥ 1976 ΜΑΡΟΓΙΠΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 200.291 ν περάκις Ι ΑΡ. ΦΥΛ. 66 ΔΡΧ. 5 _ ~» —■ ε* β
.-......_.,_______'-,,,---1--ίκ. Α. Παπανδρέου
Ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
ι
Δβπ^ ΑΪ Δεί ^ ^βγ
2 χρόνια τοθ Κινήματος
Μιά ((ΐΜ(νι-Συνέντευξή)> μος
Μέ το ν πρόεόρο
τού Π.ΑΣ.ΟΚ.
Άπό πύρνσι
ο*ό ΉράκΑειο
ΤΕΡΑΣΤΙΑ
Π ΑΪΞΗΣΗ Ι(!Ν ΑΦΡΟΑΙΣΙΟΝ
Έχϊη γιΐναϊκββ αυξήση μέχρι καί 6ΟΟο)ο!
ΟΙ ΞΕΝΟΙ τουρίστες, οί Άμερικανο! τής Βάσεως, τα ξενόφερτα ξενυχτάδικα,
ή άλλαγή τρότΓου ζωής καί ττάν' άπ' δλα ή καλά τΓρογραμματισμένη είσδολή των
άμερικάνικων ήθών, δέν άργησαν νά δείξουν τ' άτΓ&τελέσματά τους.
ΕΧΟΜΕ στά χέρια μας τόν άριθμό των άψροδισίων νοσημάτων ττου τταρουσιό-
στηκαν τελευταία στό Ήράκλειο καί πού ττεριέτΓεσαν στήν άντίληψη των αρμοδίων
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ των -ροσβληθέντων άπό άφροδίσια (165 τό 1976) δέν είναι ά-
ττελπιστικά έττικίνδυνος. 'Επικίνδυνη δμως, είναι ή ταχυτητα τής έξάττλωσής τους.
Κα! ττρέττει νά λάβουμε 6—' δψη μας, δτι ή Κρήτη δέν παρουσίαζε ποτέ άρρω-
στους ττού νά ττάσχουν άττό άφροδίσια! Τώρα δμως...
ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ποσοστά,
Φαν^ρώνουν τίς διακυμάνσεις
των άφροδισίων νοσημάτων
κατά τα δυό τελευταία χρό¬
νια: Τό 1975 καί τούς Ο-
ΧΤΩ ΜΗΝΕΣ ΜΟΝΟΝ τού
1976.
Α) ΣΥΦΙΛΗ:
Στούς όχτώ ττρώτους μή-
νες τού Τ 976 παρουσιάστη
καν 66,66% τΓφΐστατικά, πά
ραττάνω άττό τούς 12 μήνες
τού 1975, όσον άφορά τους
άνδρες. Στίς γυναΐκες τό ττο
σοστό άνηλθε σέ 200%! !
Β) ΒΛΕΝΟΡΡΟΙΑ:
Μέσα στά ίδια χρονικά δια
στήματα, τα κρούσματα
θ, Συνέχεια στή σελ. 4
Ό Νομίατρος κ. Κοκολάκης
μιλά στόν συνεργάτη μας
Νΐκο Ψιλάκη.
Τή μεγαλειώδη συγκέν
τρωση ττου έγινε τή βδομά
δα ττου ττέρασε στόν «Πά
νιώνιο» των Αθηνών, γιά
τόν έορτασμό των 2 χρό
νων άττό την ιδρύση τού
ΠΑΣΟΚ, παρακολούθησε
ό διευθυντής τής έφημερί
δας μας Μάνος Χαρής.
Όττως είναι γνωστό κα
τα τή συγκεντρώση αυτή,
ό Προεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ
κ. "Ανδρέας Παπανδρέου
έτπτέθηκε άνοιχτά κατά
τής Άμερικανικής πολιτι-
κής άναμίξεως στά έσωτε
ρικά της χώρας μας καί
έθιξε έπίσης, μεταξύ άλ-
λων, νενικά καί τό θέμα
των ξένων Βάσεων.
Μετά ακριβώς τό τέλος
της όμιλίας τού καί στό
διάστημβ τής διαδρομής
άττό της έξέδρας μέχρι της
κερκίδας, ό παρεβρισκόμε
νος διευθυντής μας κατά-
φερε νά -πάρη μιά «μίνι —
συνένηυξη» άττό τόν κ.
Παττανδρεου.
Μ.Χ. -* ϊα την Κρήτττι δέν
εϊπατε τίϊΐοτε κύριε Πρόεδρε.
Α. Π. — Δέν άναφέρθηκα είδι
κά σέ καμμιά ττεριοχή. Μίλη
σα νενικά γιά δλη τη χώρα.
Μ.Χ. — Ναί, άλλά στήν Κρή
τη είναι οί σπουδαιότερες Ά-
μερικανικές Βάσεις.
Α. Π. — Συμφωνώ.
Μ.Χ. — Λοκπόν τί νά
ιμε γιά τό θέρα;
Α.Π. — Θά τα ττοΰμε άργό
τερα. Πάντως τό θέμα Κρή¬
τη — Άμερικάνικες Βάσεις
ύπάρχει.
Μ.Χ. — Άναγνωρίζβτε ότι
γιά μ&ς τούς Κρητικού; ό κΐν
δυνος άπό τίς Βάσεις είναι με
γαλλίτερος;
Α. Π. — Βεβαιότατα.
Άλλά στό σημεΐο ούτό, έ
να άττό τα μέλη τής άκολου-
θίας τού έπενέβη καί έττιση
μαίνΌντας τό γεγονός δτι «ό
Προεδρος είναι ζαλισμένος,
άφήστε τον», διέκοψε τή «αί
νι — συνέντευξή» ιμας.
ΛΛΛ
Άξίζει νά σημειωθή δτι
στό μεγάλο καλλιτεχνικό
ττρόγραμμα ττού άκολούθησε,
ύττήρξε εντονη ή παρουσία
της Κρήτης μέ τό συγκρότη
μα τοΰ συμττατριώτη Μιχάλη
Γιαννακάκη, διευθυντη τοΰ
κέντρου «Μινώταυρος,» στό 6
ττοίο ξεχώρισαν οί χορευτές:
Ν. Χαλκιαδάκης, Κ. Τσακα-
λάκης, Μιχ. Πλεύρης, Κ. Μο
σχονάς.
Στήν εκδηλώση ττηραν μέ
ρος άκόμη άττό κρητικής
πλευρας ό μουσικοσυνθέτης
Χρήστος Λεοντής καί ό τρα-
γουοιστής ΝΤκος Ξυλούρης.
Νέα τταραπομπή οτά Αικαστήρια μέ τό ϊδιο άντιουνταγματικό άρδρο 181 Π.Κ.
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΙΪΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
Κατηγορεϊιαι γιά δημοσΐευμα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» διαν ό ΐδιος ...βρισκόΐαν στήν φυλακή!!!
ΖΠΑΝΙΟ ΖΤΑ ΔΙΚΑΖΤΗΡΙΑΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΖ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ τοΰ Διευθυντη τής «Αληθείας» Έμμ. Χα¬
ριτακη (Μάνου Χάρη), σχηματίστηκε νέα δικογραφία, βά¬
σει τής ύττ' αριθ. 131Β) 76 παραγγελίας τοΰ κ. Είσαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, συμφωνα μέ την όττοία
6 ανωτέρω .κατηγορείται αύτετταγγέλτως γ«ά ττεριύβριση *
Άρχής καί συγκεκριμένα της Δικαστικής.
Έκεΐνο τΓου ττρέτΓει νά τονιστη ιδιαιτέρα, είναι δτι ή κα
τηγορία στηρίζεται σέ δημοσίευμα της εφημερίδας μας, δταν
ό ίδιος βρισκόταν στή Φυλακή Χανίων! ! !
άναγραφόταν στήν «ταυτότη
τα» τής εφημερίδας.
«Ή Άλήθειο» στό Φΰλλο
αύτό τής 14)6)76 ανέγραψε
-■λήρες ρεπορτάζ τής δίκης,
άττό τό όττοΤο μιά τταράγρα-
Φος θεωρήθηκε δτι ττεριυβρί-
ζει την Δικαστική Άρχή, πρό
γμα γιά τό όττοίο διώκεται
τώρα, ό ψυλακισμένος τότε
Μάνος Χαρής! ! !
Δέν νομίζομε δτι χρειάζον
ται περισσότερ« σχόλια. Τα
θαυμαστικά είναι άρκετά γιά
νά καταλάβη ττερισσότερα τό
άναγνωστικό μας κοινό.
Μέ την εύκαιρία δμως αύ
τή νομίζομε δτι ττρέττει νά
ποΰμε μερικά σχετικά ττρά-
γματα, τα όττοϊα δέν είπαμε
μέχρι τώρα δηιμοσίως, σεβό
μενοι ακριβώς τή Δικαστική
καί την Είσαγγελική Άρχή,
άλλά τα όττοΤα γνωρίζει άττό
προφορική μας συζητήση τό
σον ό Είσανγελέας 'Εφετών·
Κρήτης κ. Καρουκης, δσον
καί ό Είσαγγελέας Πλημμε¬
λειοδικών Ηρακλείου κ. Ζορ
μπάς, τούς σττοίους καί σάν
·) Συνέχεια στή σελ. 4
Ό Μάνος Χαρής, ώς γνω
στόν καταδικάστηκε άττό τό
Έφετεΐο Κρήτης, στά Χανιά,
σέ 7 μηνών Φυλακίση καί 3-
μηνη στερήση τής ατελείας
τοΰ δημοσιογραφικοΰ χαρ-
τιοΰ, στίς 10 Ίουνίου 197ο,
γιά ττεριύβριση Άρχής, τής
Χωροφυλακής, γιά τό δημοσί
ευμά τού τό σχετικό μέ τή»/
κακομεταχείρηση τής χήρας
Γκούμα στήν Άγία Πελαγία.
Άπό την αίθουσα τοΰ Έφε-
τείου, ωδηγήθηκε κατ' εύ-
θεΤαν στίς Έττανορθωτικές
Φυλακές Χανίων. Άττό τή μέ
ρα αύτη, κάθε έττοικινωνία
τού μέ τόν έξω κόσμο καί φυ
σικά, την εφημερίδα, διεκό¬
πη.
Την έπομένη Δευτέρα ή έ
φημερίδα κυκλοφόρησε μέ ττε
ριγραφή τής δίκης καί ίνα
πλαίσιο στήν κορυφή πού έλε
γε: «Ό Μάνος Χαρής είναι
φυλακή — Ή Άλήθεια θά
βγαίνει ττάντοτο.
Την συνταχτική καί νομι-
κή εύθύνη τής εφημερίδας ά
πό τό φΰλλο αΰτό ανέλαβε ό
δημοσιογράφος κ. Πέτρος
Βάβαλης^ τοΰ όττοίου τό δ-
νομα και ή ίδιότητα, σάν *ύ
τΓευθυνου έναντι τού Νόμου»,
ΚυκΑοφοροΰν σΐό ΉράκΑαιο
ΠΑΑΣΤΑ ΔΟΛΛ ΑΡΙΑΙ
ΠΛΑΣΤΑ διαβαιτήρια, ττλαστές άδειες, πλαστά νομίσμα
τα.... Ό Άθηναϊκός Τύττος χόρτασε νά γράφει τίς τελευ-
ταΤες μέρες. Γεννάται δμως τό έρώτη.μα: Μόνο στήν Αθη¬
νά; Ασφαλώς δχι. Καί άφοΰ τταίζονται τετοιες καμττίνιες σέ
ΜΙΑ ΕΡΕΥΜΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Πώς ζοϋν στήν Έλλάδα
καί στό Έξωτερικό
ΦΟΙΤΗΤΕΣ_____
Μέσα στό άγχος τής έπιβίωσης
Οί Είσαγωγικές έξετάσεις τέλειωσαν, ττρίν λίγο. Ή άγ»ο
νία φουντώνει μέχρι, τελικά, νά μαθευτοΰν τα όνόματα των
τυχερών ή των άτυχων.
Καί τό μεγάλο έρώτημα είναι:
Τ! θά γίνουν τελικά οί 70.000 των ατΓοτυχόντων; Των
νέων εκείνων άνθρώττων ττού βρήκαν την ττόρτα κλειστή;
Σκοττός τουτης τής ερεύνας, είναι νά δείξει —ώς κι' δταν
Στήν ΠλατεΤα Τριών Κα¬
μάρων ό Ι. ΣΥΣΚΑΚΗΣ
τριτοετής στό Μαθηματικό,
κ.άθεται σκεφτικός κατ' άπό
τόν ίσκιο.
Μάς λέει:
— «Τα ττροβλήματα τοΰ
φοιτητή; Όλα ξεκινοΰνε ά¬
πό τό οικονομικό. Σήμερα
γόρισα άπό τόν τρύγο, πού
κουβαλούσα σταφυλια. Τί νά
κάνω; Έχω ττατέρα έργάτη
καί μητέρα άρρωστη. ΕΓμα-
στε 4 αδελφ ια. Ένας φαντά
ρος, έγώ, ένας υττοψήφιος
= Συνέχεια στή 3η Σελ.
άκόμη άνοίγει ή ττόρτα, δέν ύπάρχει ή ξενοιασιά.
δικά καί μαθητικά όνειρα, δέν έτΓαληθεύονται.
Τα παι-
"Ετσι, τταρουσιάζουμε σήμερα σέ συνταμία τα ττροδλη-
ματα των νέων ττού άφήνουν τό χωριό τους, την έτταρχία
τους, καί φεύγουν γεμάτοι δνειρα γιά τίς πόλεις, γιά τα
Πανεττιστήμια γιά μορφώση.
ΓΥΡΙΙΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΓΥΡΙΣ Ε την ττερασμένη
δδομάδα άττό τό ΛονδΤνο ό
διευθυντής τής «Αληθείας»
Μάνος Χαρής.
Τό ταξίδι αύτό στό έξωτε
ρικό, πού κράτησε, συνολικά
22 μέρες, όφείλονταν σέ ί-
διωτικούς λόγους (άσθενεια
συγγενικοϋ τού ττροσώπου)
Άπό τό σημερινό φΰλλο ά
ναλαμβάνει καί ττάλι την κα
τα νόμο ευθύνη τής έφημερί
δας μας την όττοία έττί 4 βδο
μάδες είχε ό άρχισυντάκτης
κ. Νΐκος Περάκης.
ΜΙΛΑ Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΖ
Έκτιμοΰμε την ττρωτοβου-
λία σας νά καλέσετε τίς όρ-
γανώσεις νεολαίας τού Νο-
μοΰ μας ν' άπαντήσουν σ' ό-
ρισμένα έρωτήματά σας.
1) Ή Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας Φε
ραΤος δέν κλήθηκε ττοτέ νά
συμμετέχει έττίσημα μέ έκ-
ττρόσωττό της σέ συνεδρ·α-
σεις τοΰ Δημοτικοΰ Συμβου-
λίου, τοΰ Ε.Κ.Η., τής Ε Γ.
Σ.Η. κ.τ.λ.
Ή όργάνωσή μας καί τό
κόμμα μας τό ΚΚΕ ΕΣΩΤΕ
ΡΙ ΚΟΥ, συμμετέχουν ·αί
σνκμβάλλουν στήν έποικοδομη
τική λειτουργία των παραττά
υω μαζικών φορέων Δηιμοτι-
κών, Συνδικαλιστικών, Έττι-
σττιμονικών ή ΈκτΓθλιτιστι-
κων μέ τούς έκλεγμένους άντι
-ροσώττους τους ή" μέλη
τους
Όττωσδήττοτε τταροκολου
6οϋμε σάν τταρατηρητές όρι-
σμένες συνεδριάσεις τού Δή
μοτικοΰ Συ,μβουλίου, 'Εργα-
τικοΰ Κέντρου, τής ΕΓΣΗ,
δταν συζητοΰν θέματα ττού έ
χούν ίδιαίτερο ενδιαφέρον
γιά τή νεολαΤα.
2) ("Εχουν ο! νέοι δρεξη
νά πλησιάσουν τίς ττολιτικές
νεολαΐες; Κι' άν δχι γιατί;).
Τό ·π·ρό6λτ)μα τό άν οί νέ¬
οι εχουν δρεξη νά ττλησιά-
σουν τίς νεολαΤες μτταίνει λα
θεμένα άττό την ερωτήση. Τό
σωστό θάταν νά ρωτηθη ττώς
οί ττολιτικές νεολαΤες ττρο-ι
σπαθοΰν ν* άνατττύξουν τα
κινήμοτα της νεολαίας, έτσι
ώστε νά συνειδητοτΓθΐήσουν
ο! νέοι τα ττροβλήματά τους,
νά ένδιαφερθοΰν, νά όργανω-
θοΰν καί νά άγωνισθοΰν γιά
τή λύση τους. Δέν είναι θέ¬
μα όρεξης των νέων, είναι θε
μα τό ττώς καί γιά ττοιό λόγο
τταρεμβαίνει ή κάθε μιά ττο/ι
τική νεολαία καί πώς άπο-
κτά δεσμούς μέ τίς νεολα.ΐ-
στικες μάζες.
Τό γιατί οί ττολιτικές δέν
έχουν κατορθωσει νά άττοκτή
σουν μόνιμους καί σταθε-
ρούς δεσμούς μέ τίς νεολαιΐ
στικες μάζες, γιατί τα κινή-
ματα τής νϊόλαίας δέν ε¬
χουν ό^ττοκτήσει τή δική
τους δυναμική όντότητα είναι
ίνα ττολύ μεγάλο θέμα γιά
άνάλυση πού κάθε νεολαία
καί μάλιστα προοδευτική
= Συνέχεια οτή 3η Σελ.
£6 τί ΰχίαση ϋραγβ;
ττανελλαδική βάση, τό Ήράκλειο πρέττει — δυστυχώς —
νά τΓρωτο—ορεί. Έχει δλα τα ττροσόντα Κόσμο πολύ, τουρι
σμό τού πεζοσρομίου καί Άμερικανούς τής Βάσης Γουρνών.
ΤελευταΤα ττεριστατικά μαρτυροΰν την έξαρση στήν κυκλο-
φορία ττλαστων Άμερικάνικων χαρτονομισμάτων.
Στήν Άλικαρνασσό,
στό
πρατήριο ϋγρων καυσίμων
τού Γιόμελου, συνέβη τίς τε
λευταΐες μέρες τού Αύγού-
στου τό τταρακάτω ττεριστα
τικό:
Ήταν ) 1 ττερίπου ννχτερι
νή ώρα καί στό ττρατήριο
βρισκόταν ό κ. Καφετζάκης,
ύπάλληλος τοΰ πρατηρίου
καί ό κ. Λ. Κριτσωτάκης
«μτΓατζανάκης» τού ττρώτου.
Ξαφνικά, σταμάτησε δίττλα
στίς βενζινοντλίες ένα Άλφα
Ρομέο μέ Ίταλικό άριθμό,
κατέβηκε ένας 35άρης ψηλός
καί γεροδεμένος καί ρώτησε
τόν κ. Καφετζάκη άν μιλά
άγγλικά καί άν τταίρνει δολ
λάρια. Ό ύττάλληΛος έβαλε
τή βενζίνη ττού τού ζήτησε
καί ό Ιταλός έβγαλε ένα με¬
γάλο πακέτο «κολλαριστών
δολλαρίων» γιά νά ττληρώσίΐ.
Ό κ. Καφετζάκης κάτι ύττο-
ψιάστη*ε καί Ιγνεψε στό
συγγραμβρό τού, ττού ζεΤ στή
Γερμανία, νά σημειώσει τόν
άριθμό τοΰ αυτοκίνητον^ ·πτχ
ράλληλα δμως έξέφρασε^τήν
άμφιβολία τού γιά τήν'ίγί'η
σιότητα των χαρτονομιφμά-
των. Τότε, ττετάχτηκε ή|μιά
συνεπιβάτιδα ττού μιλρΰσε
έλληνικά καί έδωσε έλ^τμ/ι-
κό χαρτονόμισμα των 1.000
δρχ. Μόλλις πηραν τα ρέ-
στα τρομοκρατηθηκαν καί ά
«χτΓτύσσοντας Ιλιγγιώδη τα
χύτητα, έξαφανίστηκαν.
Ό ίδιος ό κ. Καφετζάκης
λέει:
— Γιατί άφοΰ μιλούσαν
έλληνικά μέ ρώτησαν άν ξέ-
ρω Άγγλικά; Κ ι* άκόμη, για
τί άφοΰ είχαν έλληνικά λε-
φτά, μοΰ έοωσαν ξένα;
Φρόντισα νά είδοττοιήσω
άμέσως τό «100», άλλά δέ»
φάνηκε κανένας. Τώρα, δέν
μτΓορώ νά θυμοΰμαι τόν άρι
θμό τού αΰτοκινητου».
Την 9η ΣετΓτεμβρίου 2γι-
νε μικροεττεισόδιο στήν 'Εθνι
• Συνέχεια στή σελ. 4
Ο Νομάρχης Ηρακλείου οΊιλώνει:
Η ΞΕΚΤΕ ΒΑ ΦΥΓΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝ!
'Η εφημερίδα μας δΊκσιώνεται
♦ά
Ό Νομάρχης Ηρακλείου
κ. Καραγκουνίδης
Μιά συνέντευξη πάνω σέ
γενικώτιερα προβλήματα τού
Ηρακλείου, τταραχώρησε
στήν έφηιμερίδα μας ό και-
νούργιος Νομάρχης Ήρακλεί
ου κ. Αθαν. Καραγκουνίδης.
Παρά τό γίγονός ότι , ό
κ. Καραγκουνίδης, έχει φα
λάβει τώρα καί ττολύ μιιρό
χρονικό διάστημα τα κοί ή-
κοντά τού, διαπιστώσαμε ί ·|,
έχει κιόλας κατατοτπστεϊ
νω στά θέματα τού νομοΰ.
Πιστίύουμε ττώς ούτος
κατατσττισμός, θά έχει
συνέχεια στήν ττράξη.
— Κύριε Νομαρχη, τί )ά
γίνει ό χώρος στό χωματοορ
= Συνέχοα στή Σελ. 2
ΙΙΛΙΑΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΛ,. ΚΡΗΤΗΣ
13 ΙΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ ι·;α
ΠΡΟΣ )Ό ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ Η ΟΔΟΙ ΤΡΥΦΙΤΙΟΥ
Κάτοικοι τής όδοΰ Τρυφί-1
τσου καί τής γύρω ττεριοχής
τκχραττονοϋνται δτι οί δρόμοι
τους είναι πάντοτε κλεισμέ-
νοι όπτό τταρκαρισμένα αθτο-
κίνητθ, ιμέ αττοτέλεσμα νά γί
νεται δύσκολη ή διακίνηση ά
κάμη καί των πεζών.
Ή κστάσταση τΓρέττει νά
ΟΙ ΟΖΜΕΖ ΤΗΣ ΣΤΟΑΙ
"Ενοιχόι των ϋττογείων τής
Στοάς Μουρτζή τταροατονιοΰν
ται γιά την ατΓαράδεχτη κα
τάστοχτη ιτού δη,μιουργεΐ τό
άποχωρητήριο καί οί «άττοθη
κευτικοί χώροι» τής στοάς.
Τό άτπ"οχωρητήριο έτταψε
ττιά νά άνήκει στούς ένοικους
ιτού πληρώνουν είδικό τέλος
γιά την καθαριότητά τού. Ε
ξευττηρετεΤ σήμερα κάθε —ε-.
ραοττικό μέ άττοτέλεσμα ή |
άντιμετωπισθεΐ γιατί δέν εί¬
ναι λίγες οί φορές πού συμ
δαίνουν έκτατα ττεριστατικά
πού χρειάζονται διακίνηση μέ
αύτοκίνητα.
©έτομε την καταγγελία
ύττ' δψη των αρμοδίων ύττήρε
σιών, πιστεύοντας ττώς κά-
ποιος θά ένδιαφερθεΤ
ΜΟΥΡΤΖΗ
... μυρωδιά, νά καθιστά προ
βληματική την παραμονή στή
στοα
Άκόμη, στίς άκρες τοΰ 6
πόγειου διαδρόμου, άνάμε-
οχχ στά κιβώτια ττού άττοθη-
κεύτηκαν έκεΐ μόνιμα, βρί-
σκουν καταφύγιο οί γάτες μέ
άτΓοτέλεσμα νά συσσωρεύον-
ται άκαθαρσίες καί έντομα
(ψύλλοι κλ-ττ.).
Η ΚΙΜΙΊ Μ
ΑΛΕΣΤΑ
(Τό Νέο 21)
— 2ον —
Ή κάθε Βάση, μιά θηλιά γύρω άπό τό λαιμό μας,
ένας μαγνήτης Φοβεράς γιά τόν ξολοθρεμό μας.
Ή σκύλλινή σας ή ψυχή στό Βιετνάμ εφάνη
γι' αύτό καί λέν δλ' οί λαο!: «Όξω, Άμερικάνοι!»
Έκατομμύρια ψυχές στόν Άδη έχετε στείλει,
άπόξω φαίνεστ' άγγελοι, κι' εΐστ' άπό μέσα σκύλλοι.
Όθε δισβήτε, θάνατος, δ,τι κι' άν πεΐτε, ψέμμα,
άπ' δπου κι' άν περάσετε, βαπόρι πλέει στό αΐμα.
Τ' είν' ό Άττίλας σήμερα, τ' εΐν' ή Μαφία, μπροστά σας,
μιά μϋγα, ίνα ψιλλόχεσμα, μπρός στά έγκλήματά σας.
Χασάπηδες των Κέννεντυ, των Λούθερ Κίγκ φονηάδες
ντροπή στήν Ιστορία σας, οί τωρινοί αφεντάδες.
Ό/ΤΊ ώραΐο κα! ύψηλό, τό έμβλημά σας πάντα
καί σήμερα σάς κυβερνά ή λέσχη των Σαράντα!
Τ' αγσλμα τής Ελευθερίας ποΰχετε στό λιμάνι
νά πδτε νά γκρεμίσετε, Μπρούκληδες, μάνι - μάνι
Στή θέση της νά σττ|σετε μιά γή άλυσσοδεμένη
τοθ Χίτλερ άποβράσματα, αΰτό σάς άπομένει.
Κυπροχασάπη Κίσσινγκερ μέ ματωμένα χέρια,
έσυ τα κληρονόμησες τού Χίτλερ τα τεφτέρια.
Τα μεμετάκια πλήρωσες νά καμουνε τό φόνο
μά σένα ξέρουμ' σύτουργό κα! γνήσιο δολοφόνο.
Τόν έχτο Στόλο άπό γύρου ήβαλες τσιλιαδόρο
καί σύ, τάχσ-ε, ρέμδαζες, στήν Πεμπτη Λεωφόρο.
Μακρυά 'σουν άπ' τό μακελλιό, μ' αύτό δέ σέ γλυτώνει
τέτοια φροντίζουν «άλλοθι» νάχουν οί δολοφόνοι
Τα τόσα σας έγκλήματά, πότέ δέν τα ξεχνοΰμε,
χοχλάζει μέσα τό αΐμα μας μόνο νά τα σκεφτοΰμε.
Άμέτε μπλιό στό διάολο τσί Κύπρος δολοφόνοι
ό τόπος πού ρημάξετε, μπλιό δέ σάσε σηκώνει.
Τή χούντο μάς φορτώσετε, την Κύπρο γιά νά φάτε,
γι', αύτό, καλά σάς είναι μπλιό στό διάολο νά πάτε.
"Ηρθετε γιά βοηθεία, ήρθετε γιά καλό μας!....
σάν τό σκεφτόμαστε, άτιμοι, θολώνει τό μυαλό μας!
Εκάμετ' δσα κάμετε, τώρα ξεκουμπιστητε
τόν Τούρκο τό «γορίλλα» σας πηγαίνετε νά βρήτε.
Εκειά νά κουβαλήσετε τσί Βάσεις καί τα βόλια
νά ήσυχάσει άφήστε πιά τή χώρα μ«ς τή δόλια.
Μπαμπέσηδες, άνέντιμοι, τού ύποκόσμου άθρώποι...
σάς καταριέται δλ' ή γή, σάς διώχνουν δλ' οί τόποι
Φόνους, άπάτες, βιασμούς, τάχατε γιά τιμή σας
«σκότωσε, κλέψε, λήστεψε* ό κώδικας τιμής σας.
Τρείς πιθαμές καΐτε τή γής, άπόπου κι* άν διαβήτε
τό Νάτο μπλιό δέ μάς χωρεί, μόνο ξεκουμπιστεΐτε.
Άλλα κορόΐδα ψάξετε νά μπήξετε στό Νάτο
γιατί εμείς τό πληρώσαμε μ' αίμα, πανάθεμά το.
'Εκάψετε τα σπίτια μας άπ' δλους τσί ρουκούνους,
τσί πιό πολλούς μάς κάμετε προδότες καί σπιούνους.
Α. Δ.
(Συνεχίζεται)
^ΛιV1VεVVV'^ΛΛι·^^^^Γ>ηιΐι^^-----------------------,...^....^^^.........^.»
ΚΛΤΙ ΤΟ
VI
Ο
V
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΜΗΠ01
Ένα έπαναστατικό προϊόν άπό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δοκτκαλογιάννη
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛ«βΕΙΑ·
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗ!Η
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ ~ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΠΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
18 · Ηράκλειον,
Ένας ύπεύ&υνος άνΰρωπος γιά ένα σοβαρά ΰέμα:
νά μην έχη
τό Ήράκήειο Δημ. θέατρο»!
ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
«Προμηθέας Δεσμώτης».
Ή θρυλλική τραγωδία τού
Αίσχύλου πού άνέβασε τό
Λαικό Θέατρο γιά τα «Αίσχύ
λια» τού Δήμον "Ελευσίνος.
Μιά προσφορά στό θεατρόφι
λο κοινό τοΰ Ηρακλείου άπό
τό θέατρο τού Μάνου Κατρά
κη.
Μέ την εΰκαιρία της ττα
ροομονης τού στό ΉράκλεΌ,
συναντήσαμε τόν Μάνο Κα-
τράκη στά καμσρίνια τού κ ι
νηματοθέατρου «ΟΑΣΗ* καί
κουδεντιάσαμε ττάνω σέ γε-
νικά θέματα.
— Κύριε Κατράκη, μετά
τα «ΑΙσχύλια», ττοΰ τταρου-
σιάσατε τόν «Προμηθεα»;
— Τόν Προμηθεα τόν ττα-
ρουσίασα μόνο οτήν Κρήτη.
ΕΤναι λίγο έγωΐστικό, άλλά
ήθελα ν* άρχίσω άπό την ίδι-
αίτερη μου ττατρίδα. Βεβαία,
δέν μέ ύττοδέχτηκε κι' δσο
θάτΓρεττε ή Κρήτη· δέν £χει δ
μως σημασία. Δέν τής κρα-
τάω κακία.
— Ποία είναι ή γνώμη
σας γιά τό Ήρακλειώτικο
κοινό;
— "Εχει μιά πολύ μεγάλη
τταράδοση.
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ βγαίνει άρ
γά καί οταθερά. Σταιματάε
γιά λίγο. Φαίνεται νά σκέ¬
πτεται. Σι/νεχίζει...
— ΜτΓορώ δμως νά ττώ δ
τι δέν είναι τόσο θεατρόφιλο
δσο τταλιά. "Εχει μετοΐτεθε'
σέ ττολύ έλαφρά θεαματα τό
θεατρικό τού ενδιαφέρον. Σέ
δεύτερης κα! τρίτης ποιότη¬
τος θεατρική τροφή. Παλιό
τερα δέν ήταν έτσι. 'Ερχό-
ταν ή Κοτοττούλη μέ έργα 6α
ριά καί γινόταν πανζουρλι-
σιμός. Τώρα εχει χαλάσει
Βεβαία, ύττάρχ€ΐ άχόμη ένα ά
ξιόλογο κοινό γιατί τό Ήρά
κλειο είναι μιά μεγάλη ττολη,
δχι δμως τόσο άξιόλογο σέ
ΤΓοσότητα συγκριτικά μέ τόν
ττληθυσμό. >
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΙ' ΕΦΤΑΕΤΙΑ
ΜΟΙΑΖΕΙ κάττως ττικραμέ
κος. Ή συζητήση μας φανε-
ρώνει έναν άνθρωττο πού ά-
γαττά ττερίσια την ίδιαίτερη
τού πατρίδα καί πού ττικραί
νεται σάν αναγκάζεται νά τό
ττεΐ: «Τό κοινό τού Ήροχλ^ί
ου εχει χαλάσει».
— Αύτην την ττοσοτική ό
ττως είττατε μεταβολή, ττοθ
την άττοδίδετε;
— Νομίζω πύς κι ό του-
ρισμός εβαλε τό δάκτυλό
τού, άλλά δχι μόνον αύτός
Ή έφταετία ήταν μιά άττό
τίς βόοσικές αίτίες τοΰ σκοτα
δισμοΰ καί τοϋ κακοΰ γοΰ-
στου σ' δλους τούς τομεΐς
τής πνευματικής ζωής.
ΛΑΊΚΟ ΠΑΝ)ΣΤΗΜΙΟ
— Ποίος είναι ό ρόλος τοΰ
θεάτρου στήν έξέλιξη τού
'ΕΞλληινικοΰ π·ρο6ληιματισμοΰ;
— Τό θέοπρο είναι λαϊκό
ΠανετΓΐστήμιο. Άντικαθιστά
τό Πανεπιστημιο. Λυώνει την
ττνευματική τροφή καί την
σερβίρει λυωμένη, ζωντσνή
στό Λαό.
Άττό τ' άρχαΐα χρόνια, τό
θέατρο είναι ό καθρέτττης
τού τΓολιτισμοΰ.
— Είναι άκόμη άγωνιστι
ΔΡ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοϋν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ©ΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ —
Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο. Ε.
Οίκοδομικαί 'Επιχειρήσεις
62 Μαρτύρων 148
Τηλ. 282-239
καί 286-113
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είς υπό όνέγερ
σιν τΓθλυκατοικίας καί επί
των όδων 1878 αριθ. 39 ώς έ
ττίσης καί επί των όδών Πά
σιφάης καί Άνωνύμου γωνία,
διαμερίσματα, πολυτελοθς
κατασκευής 1,2,3,4 καί 5 δω
ματίων είς όρόφους καί ρετι-
ρέ ώς έπίσης καί Ισόγεια κα
ταστήματα κατάλληλα δι' έ-
ποτγγελματτικήν στέγην.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
κοί, όπως παλιά, οί άνθρω-
ποι τού θεάτρου;
— "Εχουν συνηδειτοποιη-
θεΐ. Δεν είναι άγωνιστές τής
στιγμής, άλλά ένσυνείδητοι
άγωνιστές.
ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
— Ποία γνώμη έχετε γιά
την δημιουργία ΔημοτικοΟ
Πρεβελάκηδες, Σκουλούδη-
δες γιά να μην ττάμε στόν
Κοτζαντζάκη, στόν Κορνάρο,
στόν Χορτάτση, σέ τόσους
κα! τόσους άλλους.
Κ Γ Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ...
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ. Ο ΤΟΝΟΣ
τής φωνης τού ύψώνετσι. Τό
ΰφος τού μοΰ θυμίζει τό στΐ-
χο τοΰ Αίσχύλου: «Τώρα, άς
Τότε ττού πρωτάρχισε ή προσττάθεια (1962) γιά την ιδρύ¬
ση Δημοτικοΰ ©εατρου στό Ήράκλειο: (Άπό άριοτερά
ττρός τα δεξιά): Ό διευθυντής μας Μάνος Χαρής, ό Μάνος
Κατράκης, ή Τιτίκα Νικηφοράκη καί ό τότε Νομάρχης
Γ. Νταουντάκης.
κάνει δ,τι θέλει. Λίγο καιρό
θά κυβερνάει άκόμη».
— Βεβαία έκτός άττό τα
Δημοτικά Θέατρα, ή Κρήτη
έττρεττε ν' άττοκτήσει τό δικό
της Λαϊκό θέατρο. Είναι κά
τι πολύ σημαντικό για την
Κρήτη. Δι/στυχώς δμως... Κά
τι τέτοιο ήθελα νά κάνω καί
μοΰ είπαν νά —άρω αδεία ά
ττό τόν Παττακό. Ναί, όπτό
τόν Παττακό, αδεία για θέα-
Θεάτρου στό Ήράκλειο;
— Τό διατυμττανίζω 30
χρόνια. Σάν σοσιαλιστής ττι
στεύω δτι τό θέατρο πρέπει
νά γίνει κτημα τοΰ ΛαοΟ.
Τό Ήράκλειο ττού εχει τόσες
δυνατότητες, ίττρεττε νσχει τό
Δημοτικό τού Θέατρο. Ή εΰ
θύνη τοθ Δή μου είναι μεγά¬
λη. Έδώ, ένας Δήμαρχος
στή Ααμία, έκανε Δημοτικό
Θέατρο ττρίν 25 χρόνια. Δέν
είναι ντροττή γιά τό Ήρά¬
κλειο ττού εχει τόση πνοι»μα-
τική τροφή καί τέτοιο ΰλικό,
νά μην εχει τό Θέατρο τού;
Τή στιγμή πού ινττάρχουν
τρο. Καταλαβαίνετε...
ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΟ ΧΩΡΟ
— Τί δυσκολίες συναντή-
Η ΙΕΚΤΕ ΦΕΥΓΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«} Συνεχ. άπο την £ελ. )
γικό κάτω άπό τό ΤΕΝΝΙΣ;
Τί έχετε νά πήτε γιά την
πρόταση της εφημερίδας
μοος,, νά γίνη δηλαδή γυμνα
στηριο;
— «Πρόκειται περί Αρχαί
ολογικοΰ χώρου, πού ύττάγε
ται στήν Εφορία Βυζαντι-
νών Άρχαιοτήτων, ή όττοία
άττό τό 71 ττρότεινε νά μετα
τραττεΤ σέ χώρο πρασίνου μέ
τηστώσεις τού Ύττουργείου
Πσλιτισμοΰ καί 'Εττιστημών.
Διετέθησαν 10.000.000
δρχ. καί έττειδή δέν έττήρκε-
σαν, έκτελοΰνται τώρα ερ-
γα 2,5 έκατ. δρχ. Όσον άφο
ρά τή γνώμη σας, ττβρί γυ-
μναστηρίου, εχω νά ττώ, δτι
ή άνέγερση καί ή αποπερα¬
τωθή τού Παγκρητίου Γυμνα
στηρίου, θά καλύψει τίς άνά
γκες τοΰ Νομοΰ, ώστε νά
μην Οτιάρχει λόγος δηιμιουργί
άς κα! αλλου γυμνοκττηρίου».
— Τί έχετε νά ττήτε γιά
την άξιοποίηση τής περιο-
χης Βίγλοος; Τί γί νεται μέ
την όλοκλήρωση τοΰ προ-
γραμματισμοΰ άξιοττοιήσεως
των Ενέτικών τειχών;
— «Γιά τό θέμα άξιοττοιή
σεως τής ττεριοχής Βίγλας
κα! Ένετικόίν τειχών, ανετέ
θη υπό τού ΕΟΤ στήν κυρία
ΜτΓοίσιούδη ή προμελέτη ά¬
ξιοττοιήσεως των Ενέτικών
τειχών, δττου σνμπεριλαμβά-
νεται καί ή Βίγλα. Ή ττρομε
λέτη έχει τελειώσει καί έχει
ύποβληθεΐ στό 'ΥττουργείΌ
Πολιτιοιμοΰ καί Έττιστη>μών
καί τελεΐ υπό την έγκρισιν
τού».
— Τί γίνεται μέ την έγ-
κατάσταση της ΞΕΚΤΕ στό
λιμάνι, σέ άιμΦισβητούμενο,
λόγω όριογρσμμής, αίγια-
λοΰ, χώρο;
— «Σχετικά μέ την κατά
ληψη χώρου στό λιμάνι ά¬
ττό την ΞΕΚΤΕ, Ιχω νά ττώ
δτι προεβλέπετο 6άσε:ι συμ
βάσεως ή έγκατάσταση τής
έταιρείας γιά την άτΓοτΓερά-
τωση ενός εργου. Τό έργο
δέν τταρεδόθη, γιατί τελεΐ υ¬
πο έλεγχον, οταν δμως τταρα
δοθεΐ θά είναι ή ΞΕΚΤΕ υπο
χρεωμένη νά φΰγει. Ό καθο
ρισμός της νέας χερσαίας ζώ
νης λιμένος, άττοτελεΐ έναν
προσέτι λόγον άτΓομακρύνσε
ώς της».
— Κατά πληροφορίες μας
ΑΓΟΡΑΖΗ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΧΗΧ
Α Κράνη άλεξιτττωτιστών Α Παράσημα Α Μάσκες
Λ Κυάλια Α Ξιφολόγχες, καί δ,τι αλλο έχει ττάνω
τού τόν άγγιλωτό οταυρό.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΔΕΔΕΛΕΤΟΣ
Πλατ. Καλλεργών 10
ό χύ(κχ; τοΰ Δημοσίου πίσω
άπό τό άεροδρόμιο μέχρι
καί τή θάΚασσα, τΓρόκειται
νά δοθεϊ στό Λιμενικό Τα-
μεΐο. Άληθεύουν;
— «Λόγω τού δτι τό λιμά
νι μετο—ρέττεται σ' ένα μέγα
λο διαμετακομιστικό κέν-
τρο καί άτταιτοΰνται έκτάσεις
γιά άτΓοθήκευση έμττορευμά
των κινεΤται ή διαδικασία κα
θορισμού όριογροομμής αίγια
λού ούτως ώστε, καί μέ την
σύμττραξη Δημοσίων 'Υττηρε
σιών νά ττεριέλθη ή έκταση
αύτη στή χρήσιν τού Λΐιμενι-
κοΰ Ταμείου γιά την άνάτττυ
ξη άποθηκευτικοΰ χώρου».
— Τί εχετε νά μάς πήτε
γιά τό έργο Άλμυρού;
— «Τα νερά τού ποταμοΰ
είναι ύφάλμυρα καί ώς γνω
στόν, έφαρμόζονται οί υποδεί
ξεις μιάς Έλβετικής έταιρϊί
άς πεΐιραματικώς. 'Ελπίζεται
υπό της μελέτης δτι τό έργο
θά έτπφέρει διαχωρισμό των
υδάτων».
— Τί κονδύλια διετέθησαν
φέτος καί τί ττέρσν γιά εργα
τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου;
— «Στόν —ροϋττολογισμό
Δημοσίων έτΓενδύσεων τού
1975 οί συνολικές τΓΐστωσεις
άνήρχοντΌ σέ 571.095.000,
ένώ γιά τό 76 είς 752.901
000».
σατε στήν δλη προσττάθειά
σας γιά τό θέατρο;
— Είναι ττολύ μεγάλη ί-
στορία. Δέν συνάντησα καμ¬
μιά εύκολία, έκτός αττό μεμο
νωμένα πρόσωττα. Μόλις, δ¬
μως, άκουγαν «Κστράκης»
τούς οπΓΟλυαν. "Εχω δυό τέ¬
τοια περιστατικά. Άρκεϊ νά
σάς ττώ πώς άντ! νά μέ βοη-
θήσουν μοθ έβγαλαν στό σφυ
ρί τό θέατρο. Τούς μόχθους
καί τίς ττροσττάθειες 14 χρό
νων. Τό χτύττησε 750.000 ή
Βουγιουκλάκη καί τό ττήρε
Τώρα τταίζει έκεΐ στόν ι'δ.ο
χώρο Ξενόττουλο. Τώρα
ντροτπάζει καί τόν Ξενόπου-
λο καί τόν χώρο δείχνοντας
τα πιισινά της.
Μήττως ΛοπΓθν είχε τό κρά
τος άνάγκη τίς 750.000; Ά
σφαλώς δχι. Άλλά...
ΠΑΝ' ΑΠ' ΟΛΑ
ΕΙ ΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΛΛΑ... ΝΑΙ ΑΛΛΑ, Μά
νο Κα-ράκη. Έδώ τ) Τέχνη εί
ναι άναγκασμένη νά τταλεύει.
Νά τταλεύει τίμια στά χέρια
των λίγων οουλευτάδων της.
— Εί—ατε δτι είστε σοσι
αλιστής...
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ. Τα μά
τια τού λάμπουν τταράξενα.
— Είμαι Ιδεολογικά τοπο
θεττ>μένος. Δέν εΐμαι ττολιτι-
κό ττρόσωττΌ. Όμως ό διεθνι
στικός χαραχτήρας τής ίδεο
λογίας μου, δέν μέ κάνει νά
άρνιέμαι τα δρια τής πατρί
δας μου. Ποτέ δέ 6άζω τό
αΐμα μας μέ ότΓοιοοηττοτε αλ
λ. Βεβαία, θά φερθώ σάν άν
θρωττος σέ ότΓθΐονδήποτε. Σ'
δλους τούς άνθρώπους.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΕΡΟ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
— Σέβομαι την Ιστορία
μας, την τταράδοση, δλα. Γό
αίμα νερό δέν γίνεται. Κι' ό
χ ι μόνο δέν άρνιέμσιι τίττοτα,
άλλά δέν σταμάτησα ττοτέ
νά ύττηρετώ. Τόσες εύκαιρίες
μοΰ δόθηκαν νά Φύγω, άλλά
δέν κούνησα, άττό τόν τόττο
μου σέ τόσες δυσκολες ττεριό
δούς.
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΙ
ΝΙ ΟΥ χτυττά: Ό "Ήφαιστος,
ή Βία, ό 'Ωκεανός... ΟΙ συ-
νεργάτες τού Μάνου Κατρά¬
κη. Σέ λίγο πρέττει ν' άρχί-
σει ή ~αράσταση. Τό δράμα
τού Προμηθεα. Τό δράμα
τής ανθρωπότητος. ΟΙ άλυσ-
σίδες έτοιμάζονται. Ό "Ηφαι
στος δοκιμάζει τα έργαλεϊσ
ττού θά καφΦώσουν τό κορμί
τού Προμηθεα στόν Καύκα-
σο. Τα έργαλεΐα έκεΐνα ττού
θά κοιτάζει σέ λίγο τπκρόχο
λα βλέτΓοντας τό κορμί τού
Προμηθεα δεμένο καί θά λέ-
ει: «Είναι Ιργα των χεριών
μου...». Κοτι πού θυμίζει τ5ν
σύγχρονο ττολιτιοτμό. Τα £ρ
γα των χεριών μας. Τα έργα
ττού σκλαβώνουν, ττού δένουν,
ττού σκοτώνουν.
Άραγε, θά κοιτάξουμε κι'
εμείς ττικρόχολα τα έ"ργα
μας; Αύτά ττού φτιάχνουμε
χιλιάδες χρόνια τώρα γιά νά
μάς όδηγήσουν στήν κατα-
στροφή; Οναι ένα έρώτημα
άνα 11 άντητο.
Ο ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ ΜΟΥ
έτοιμάζεται γιά την την πο-
ρε!α στόν Καύκασο. Είναι ό
γνησιος καλλιτέχνης. Είναι ό
Μάνος Κστράκης.
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
ΡΠΣΙΚΗ ΠΓΟΡΠ
Ή τεχνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛ1ΣΜΟΥ, ή
πρώτη τβχνολογία τοθ κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγεΐα — Τηλεοράσεις —- Ραδιόφχυνα
—Άνεμιστήρες.
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλβκτρικές σκοΰπες — Ήλεκτρικές
έστίες—Κουδούνια.
• Φωτογραφικές καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυδται ή τβχνική τής £νωσης
ημοκρα-
τιων.
Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΑΙΑΚΗΣ
ΚαλοκαιρινοΟ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
ί**
> ΚΟΥ Ι · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΐ
Φ — //,ήτσο—Τάκη—Κώστα... τα μάθατε; Άκού¬
στηκε νά φωνάζη προχθές άπό τό άπεναντινό πεζο.
δρόμιο κάποιος Ήρακλειώτης, σέ κάτι φίλους τού.
— Τί νά μάθωμε; τόν ρώτησαν οί άλλοι, πιό χά.,
μηλόφωνα, άφου ό πρώτος τούς είχε πιά πλησιάσε,
— Ίδρύει κόμμα!...
— Ποίος ρέ φίλε;
— Μά σάς εΐπα καί δνομα καί έπίθετο, άργόστρο.
φοι εΐστε; καί ζανά κατευθύνθηκε πρός τό άπενανι-
νό πεζοδρόμιο, άπ' δπου ίς>νχχ|κόν-ξε:
— Μήτσο—Τάκη—Κώστα... καταλάβατε ποίος;
Κα! τότε οί τρείς φίλοι... ένώνοντας τα μικρά τους
όνόματα,... ίλυσαν τό... αΤνιγμαί...
Πιστεύω νά τό λύσατε κι' έσεϊς....
• Τό «Μανολιό» έκαμε λέει — δπως έγραψε οτήν
«Άλλαγή» — γιά πρώτη φορά στή ζωή τού μήνυση.
Καί την... παρθενιά τού την πηρε ό διευθυντάς μας
Κάποιος άπό μιά πρωϊνή συντροφιά τού πεζοδροΐιί
ου τοΰ «Κνωσός» σχολιάζοντας τό γεγονός εΐπε:
—- Καλά βρέ παιδί μου καί δέν βρήκε κανένα αλλο
άπό τόν Μάνο Χαρή, πού τόν £χουν... λωλάνει στίς
μηνύσεις τόσοι καί τόσοι;
Καί κάποιος άλλος άπό τή συντροφιά άπάντησε
— Τό «Μανολιό» δέν άνοίγει ποτέ δικούς τού δρό-
μους, άκολουθεΐ πάντα ...δευτερος.
Καί... καταΐδρωμένος... προσθέτω σ)γώ, μέ μιά
πρόβλεψη:
Βρέ Μανολιό
αύτη ή πρωτιά
θά δώση στό... κωλιό
λαχτιά!...
Εΰτυχώς δμως, πού δέν είναι καί τόσο... καλόμσ-
θημένο... τό... «Μανολιό», δχι τό... «Νικολιό» γιά νά
έξηγουμαστε καί νά μην... παρεξηγούμαστε...
• — «Ή πόλη θέλει
Δήμοβρχο Καρέλλη»!...
Αύτό τό έμμετρο σύνθημα φώναζε πρό ημερών στήν
Πλατεΐα Κορνάρου, κάττο'θς, προφανώς συμττολίτης
Κι' άφού τό ξαναφώνσξε δυό - τρείς φορές, κατευ·
θύνθηκε μετά πρός τού... Κωνιου, άλλά τό... χασά-
πικο!...
Εύτυχώς
• Τό παχουλό χεράκι σου
μέ τό μακρύ μανίκι
άς τδβαζα προσκέφαλο
κι' άς πλέρωνα καί ...νοίκι.
Αύτη ή μαντινάδο, δπως μέ πληροφόρησε ταχτικός
άνστ/νώστης μου, έτταψε νά τραγουδιέται πιά στό
Ήράκλειο, λόγω τής γνωο^της... αυξήσεως των έ-
νοικίων!...
• Συζητώντας τίς προάλλες μιά παρέα τό θέμα Ά"- !
δρεάδη καί την άνάμιξη τοθ στενοΰ συνεργάτη τού |
Βογιατζάκη, (πού ττολλοί Κρητικοί τόν άποκαλοθν ]■
καί Βογιατζογιώργη), άκούστηκε κάποιο μέλος της, «
νά λέη:
— Έγώ νομίζω δτι δσοι άνοχατεύουν τόν Βογια¬
τζάκη στά οτκανοαλα Άνδρεάδη, δέν ξέρουν τί τοι';ς
γίνεται.
Καί κάποιος τού έοωσε την πρέπουσα απαντήση:
— Τα μυαλά σου καί μιά λίρα καί τού Μπογια-
τζή (ή μάλλον τού... Μπογιατζάκη), ό κόπανος...
β Καί ή συζητήση, σέ κάττοιο διαΦορετικό έπίττεδο,
συνεχίστηκε γιά τόν ττεριλάλητο ττρόεδρο της Παγ¬
κρητίου καί γενικό διευθυντη τού «Φοίνικα».
ΕΤττε λοιΤΓΟν κάττοιος:
— Έγώ νομίζω ότι ή σννεργασία τού Βογιατζάκη
μέ τή χούντα, ήταν... έτπβεβλημένη λόγω., συγγε-
νείας .. σηματος. Τό «Φοίνικα» είχε διαλλέξει ή «Πσ-
τταδοτΓουλική έτΓανάσταση» γιά οήμα, «Φοίνικας» ή¬
ταν κι' ό τίτλος της... Άνδρεοβδηδο — Βογιατζακικής
έταιρείας.
Τελικά, δμως, μείνανε καί τα δυό μέρη, μέ τό... ίδιο
ττουλί... στό χέρι!....
• Μέ τή γνωστοποίηση της δίκης (άπό τίς κλήσεις
πού στάλθηκαν κιόλας), πού πρόκειται νά γίνη τόν αλ
λο μήνα στό Ήράκλειο, γιά τα χαρτοπαίγνια, τό θέ¬
μα αρχισε νά συζητιέται ευρύτατα.
"Ετσι, σέ μιά παρέα κάποιος άκούστηκε νά λέει:
— Δέν ξέρω, άλλά άν ο! τκ>ινές θά είναι άνάλογες
μέ τίς... πόστες πού παιχτήκανε, άλλοίμονο σ' δ-
σους... βγάλουν.... κακές στό άκροατήριο. Σίγουρα τό
·· τταιχνίδι θά συνεχιστη... στό κρατητήριο! ..
___ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΤΑΒΕΡΝ4
"ΑΙΟΗΥΖΟΖ,.
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
Κ ΑΙ· ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό Φαγητό σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΙ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΚ ΤΕΧ - ΟΟΤΕ Ο1_3δ
-=ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμ'ερικανικής προελεύσεως
0^ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ «5ΕΤΙΑΝ
ΕΣΗ
α) Ο! βάσεις τού εΤνα, συνβετ.καί έλαστρομερΓκαί ττβλυ€-
στερικαί ρητϊναι.
3) ΗΒΕΚ 3υ5δ
Υ) Άμίαντο
δ) Περλίτ! ·
ε) Μίκα ι
στ )^ Διοξείδιον τοθ τιτανίου
Ο "Οξείδιον τοΰ ψευδαργύρου
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
») Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποΐίττικόν έ^ιτρέποντας
συγχρόνως είς τόν τοϊχον την διαπνοήν αύτοΰ έκ των ίσο
ΐίτ5Ζά έξω> 3) "Αφλ^^ον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ καί ένδείκννται διά κινηματσγράΦους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεϊα, σχολειό, νοσοκομεία κλπ. 5) Δέν ρογμο-
τιάζει — δέν άποφλοιούται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
μστ.ζεται. 6) Χημικάς έπ.δράσεις δέν υφίσταντο· καί ώς
χημικως ούδέτερον δέν έπιφέρει αλλοίωση επί των έπιφανει-
ων που έπενδύει. 7) Δέν διαοροΰται άττό την επίδρασιν της
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΥΗΣΗ:
ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Καγιαμπή 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
13ΖΙΠΤΙΜΒΡΙ0Υ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΜΛΙΔΑ 3
Τα πικρά προβλήματα τής
ττόλης. Αύτά θά είναι καί σή
μερά τα ένδιαφέροντα της
—ήλης «Ηράκλειον.
Ξεχινάμε άττό τόν ταξιτζή,
ττού άρνήθηκε ττροχθές νά πά
εί τόν βιαστικό τΓελατη τού
—ή Θέρισσο...
«Όττου αλλού θέλετε κύ-
ριε ευχαρίστως. Στή Θέρισ
σο δμως δέν μττορώ νά
ττάω τ' άμάξι μου». Τελιχά
ττήγε βεβαία. Πέρασε τό δρό
μο της Φρίκης, μέ Μ'κρές ά
δαρίες.
ΑΑΛ
ΕΤναι τόσο σκοτεινή ή πό
λη, ττού σέ ττιάνει άτταισιοδο
ξ!α μόλις ξεμυτήσεις ά—' τό
—ίτι σου. «ΤΙ ττράγμα είναι
αύτό;» Άναρωτήθηκε ττρο-
χθές μέ τή συννεφιά, κά-
ποιος, «Μήττως έχουμε συ-
σκότηση στό Ήρακλειο λό
γω συναγερμοθ»; Πράγματι,
ή φθινσττωρινή νυχτα τοθ Ή
ρακλείου είναι ττολύ κατοχι
κή!
ΛΛΛ
Γράψαμε ττροχθές γιά τό
33 τετράγωνο της ντροτΓης.
Συνήθως δταν γράψει κανείς
κατι χαί δέν βρίσκει συμφω-
νη την κοινή γνώμη τοθ στέλ
σουν ύπόγεια, μαγαζάκια, ά-
ττοθηκες κλπ., δττως κάθε χρό
νο...
Π' αύτό χρειάζεται μιά
γρήγορη «άμυντική» τγροοττά
θεια, μιά προνοητικότητα ά
πό ττλευράς Δήμου. "Αν κα!
αύτό είναι θέμα τεχνικό, νού!
ζουμε ττώς κάττοια συλλεκτή
ρια λύση, (τάφρος ή κάτι άλ
λο) στά σημεΐα καθόδων των
χειμάρων των όδών, Θερίσ-
σου κλττ., κλττ., (είναι κι' αλ-
λα σημεΐα ύποψήφια φέτος),
ϊσως άττοτρέψει τό κακό.
Πάντως προειδοττοιοΰμε.
••••••••Ι
Γράψαμε γιά τό 33 τετρά
γωνο. Τώρα θά ττοθμε λίγα
λόγια καί γιά τό άλλο στοι-
χεΐο έμπαιγμοϋ τής άξιοττρέ
ττειας της ττόλης μας: Γιά
τό τετράγωνο Βαμβουκάκη
— Άφών Παπαδάκη.
'Εττειδή ττρό δύο μηνών,
κάττοιοί ενεργεια τταλαιά έπα
ναφέρθηκε άττό τόν κ. Π. Πά
παδάκη (Ιδιοκτήτη στόν πά
ραττάνω χώρο) —ροσθέτουμε
κι' έμεΤς, μιά ττρώτη ύποδει-
ξη οτούς κ.κ. ίδιοκτήτες τού
τετραγώνου αύτοΰ.
— Νά συγκεντρώσουν τίς
άττόψεις τους καί νά τίς κο-
ταθέσουν στήν αρμοδία ύττη
ρεσία τού Δήμου. Παράλλη-
λα νά κινητοτΓθΐηθοΟν γιά την
άνεύρεση των οικονομ ικών πό
ρων κσί τρόπον έφαρμογής
τού γενικώτερου σχεδίου
τους. Νομίζομε δτι δέν θά δυ-
σκολευτοθν νά ττραγμο—οποι
ήσουν τό δνειρό τους, νά ά-
ξιοττΌΐήσουν όλόκληρο τό τε
τράγωνο αύτό, ττρός δφελός
τους κα! ττρός δφελος τής πό
λης (μας. Ή «Αλήθειαι θά
τούς σνμπαρασταθεΤ ένεργά
Ο ΔΗΜΟΤΗΣ
Στίς γειτονιές τού Κάστρου
ΕΔΩ ΣΑΠΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΕΣ!
■ ■
νούν έτπστολές, τού γράφουν
στόν Τύττο, τού κάνουν τηλε
φωνήματα κλπ. Σέ μάς συνέ
6ηκαν δλα αύτά, άλλά γιά
νά μάς εύχαριοτήσουν γιά
την πρωτοοουλία. Ό Τύττος
μόνο πού δέν καταττιάστηκε
μ' αύτό, άλλά πιοτεύουμε νά
μάς σνμπαροχτταθεΐ καί αύ
τος. Τό 33 τετράγωνο θά
πρέττει νά μετουσιωθετ άττό
τετράγωνο ντροιτής, σέ τετρά
γωνο ττροόδου.
ΛΛΛ
Διαβάσαμε στόν Άθηνοΐ-
κό Τύττο γιά τίς ττράξεις τού
Δήμου Ζωγράφου. Καί τί δέν
εχει νά τταρουσιάσει ό φιλο-
πρόοδος αύτός Δήμος τής
πρωτεύουσας. "Ας διαδά-
σουν καί οί άρμόδιοι τού Δ
Η. τίς εφημερίδας τής ττερα-
σμένης Τρίτης, άξίζει.
Α******
Προειδοττοιούμε τίς ΰττηρε
σίες τού Δ.Η. δτι μόλις άρ
χίσουν τα ττρωτοβρόχια 5
μη γένοιτο γιά τώρα) , θά
ονμβοθν μεγάλες λαχτάρες
σέ όρισμένες ττεριοχές τού
Δήμου. Είδικά στίς συμβολές
των παρόδων ττάνω στήν όδό
ό2 Μαρτύρων. Θά κατέβουν
λάσττ ες, θά σχηματιοτοΰν
λίμνες, θά κλείσουν οί ττρο-
σ~ελάσεις κλπ. Έ—ίσης ϋ-
πάρχει φόβος νά πλημμυρί-
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειρούργος - Ούρολόγος
^Ρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8-
ΒΗϋθΚ τέως ΕττιμίληττΚ τοθ
8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑ1. (Δ. Γβρρα-
νΐας) ασχοληθείς καί κΐς την
ούρολογΐαν Παίδων. Έγχατα-
οταβίΐ,' υονΐικας είς Ηράκλειον
(έχεται είς τό Ιατρείον τού,
Πάροοσς Λασιθιού 5 (Βαλιδέ
Τζαμί) τηλ. ΙΜ.Οββ καί κλινι
·* «ΕΥΑΠΈ ΑΙΣΜΟΣ» τ»λ
282-000
Έδω σαττίζουν οί σταφί
δες! ! Κατεβασμένα τα ρο-
λά της σταφιδο—οθηκης. Καί
μέσ' ΟΓΤτό τή χαραμάδα οί
γλυκόζες ξεχυλοΰν οτούς
δρόμους. Ή σχετική Φωτο-
γραφία είναι τραβηγμένη κά
ττου στήν όδό Τσιριντάνηδων,
κάτω άττό τό Πανανειο. Μιά
ό—οθήκη ττού χρησιμοττοιεΐ-
ται γιά τταλιές οταφίδες ξερ
νά τα... ττροιόντα τής σταφι
δικής ΤΓθλιτικής στό δρόμο:
Μαυρα ζουμιά έχουν κάνει ά
νυττόΦορη την ζωή των ττερι-
οίκων. Καί κάτω άττό τα ρο
λά τής ατΓθθήκης σχουττίδια,
σοβάδες καί χώματα, έχουν
άτάχτως τοποθετηθεΤ, ττροφα
νώς γιά νά έμττοδίσουν την
.. έξόδο τής σαΓΓτίλσς.
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίέυ, λί
γο μετά τό μεσημέρι: Ή κυ
ρία Έλ. Βαμβουκάκη ττού μέ
νει αττέναντι άττό την άττοθ'ι-
κη, έχει έτηστρατεύσει τα
σννεργά της Κουβάδες, σκοΰ
πες, φαράσια.
— «Άν δέ ρίξουμε νερό,
δέν μποροΰμε νά ξεκολλήσου
με τα ττόδια μας», μάς λέει.
Καί θΓυμττληρώνει:
— Κοντεύουν νά μάς ψά-
νε τα κουνούτΓΐα, οί μέλισσες
κ Γ δ,τι άλλο έντομο φαντα-
στητε
Παραπάνω ή κυρία Άλ.
Ξυλούρη, προστταθεΤ να 6ια-
σχίσει τό δρόμο, γιά νάρθει
κοντά καοί νά ψιθυρίσει:
— «Τί νά πεΐ κανείς. Τό
μεγάλο θεριό τρώει τό μι-
κρό. Προχθές φώνοοξα £ν« τα
ξί γιά νά μού μεταφέρει κάπ
ττραγματα. Σάν εΤδε ό τα-
ξιτζής τό δρόμο, δέν μ' αΦη
σε νά μπώ μέσα στό αύτοκί
νητο. Κι' εΐχε δίκιο ό ανθρω
πος...».
Ή κατάσταση οννεχίζίται
μέχρι χαμηλά στήν όδό Ζου
διανοΰ, στή Χανιώπορτα. Ό
δρόμος, μοιάζει σά νάχει τε
λειώσει μόλις τώρα άττο μιά
ττρόσφατη άχτφολτόοτρωση,
μόνο πού τή μυρουδιά της
ττίσσας, άντικαθιστά ή.... σα
πηλιά της σταφίδας.
Αίγο ττιό κάτω ή κυρία
Μαρίκα Καλαϊτζάκη, μου δεί
χνει κάτι τταντοΰφλες ττίοχο ά
πό την έξώττορτο:.
— «Ποΰ νά μττώ μέ τίς άλ
λες πού ττερτΓατάω στό δρό¬
μο μέσα στό σττίτι;
"Εχουμε είδοττοιήσει δλες
τίς ΰττηρεοΓίες. 'Υγειονομικά,
Άοτυνομίες... "Αν ήτανε κατ
νενός ίδιώτη, θά τόν κΛείνα-
νε μέσα».
Κι' ή κυρία Μ. ΛΑοσχονά
συμττληρώνει:
— «Θά τα φτιάξοανε λέει.
"Οταν ττάθουμε τϋΦθ, μττορεϊ
νά τα ψτιάξουνε».
ΠροοτΓαθοΰμε νά φύγιουμε.
Μέ δυσκολία ξεκολλοθν τα
πά—ούτσια μας α—ό τίς κολ-
λώδεις ούσίες πού έχο·-»ν
πλημμυρίσει τό δρόμο.
Ποίος θά βρεθεΐ νά κάνει
κάτι;
Μήττως ή Ένωση Γεωργ ι¬
κών Σιονεταιρισιμών Ήρακλεί
ου, στήν όττοία άνήκουν οί
σταφίδες;
'Αττό δώ ξερνιέταΐ ή βρώμα της σόπτιας σταφίδοις. ΛΕΞΙ Α:
Τα μόνιμα σύνεργα των γειτόνων: Τό νερό, ή σκοθττα, τό
Φαράσι. Μ' αύτά δουλεύουν τα έθελοντικά συνεργεΐα
κοοθαριότητας.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ- ΝΙΚ. ΜΑΑΤΕΖΑΚΗΣ Τηλ. 286965
Η ΦΤΕΡΩΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
9 £*>νεχ. άπ© την Σελ. 1
ττρέτΓει νά κάνει καί νά βγά-
λει τα συμ—εράσματά της.
Ή 'ΕΞλληνική Κομμουνιστι
κή Νεολαΐα Ρήγας Φεραΐος
οτήν Α' Πανελλαδική της
Συνδιάσκεψη έντότΓΐσε τίς αί
τίες καί —ροσανατολίζει τή
δράση της γιά τό ξεττέρασμα
τής κατΓάστασης αυτής. ΟΙ θε
σεις τής ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραΐ
ος ττού θά κυκλοφορήσουν σέ
λίγες μέρες άναφέρονται διε-
ξοδικά στό θέμα αύτό. Ένδεί
κτικά άναφέρονται μερικο! κύ
ριοι λόγοι.
Ή άνετταρκής αναπτύξη
τού Έργατικοΰ Κινηματος
τής χώρας μας — τό κίνημα
βρίσκεται σέ φάση άνασυγ-
κρότησης καί άναδιοργάνω-
σης, ή λαθεμένη — σεχταρι
στική γραμμή όρισμένων νεο
λαιών, κ ι ή λαθεμένη νοοτρο
ττία καί ττραχτική όργάνωσης
νεολαίας πού προσπαθεΐ κα-
τα~ατώντας κάθε άρχή Δημο
κρατικής λειτουργίας νά έ-
λέγξει την αναπτύξη τού Κ ι
νήματος τής νεολαίας, καί
νά τό καθυποτάξει στά δ ικά
της τταραταξιακά συμφέρον-
τα. Ή Οτταρξη ττολλών ττολι-
τικών νεολαιών άπό τή μιά
—εριέχει στοιχεΐα θετικά γιά
μιά δημοκρατική όργάνωση
των μαζών, άπό την άλλη
διασττά την ένότητα τού κινή
ματος τής νεολαίας μέ άπο-
τέλεσμα άποττροσανατολι-
σμό καί ά~ογοήτευση ττολ-
λών νέων.
Ο! λύσεις ττού προτείνει ή
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραΐος σάν
νεολαΐα τού ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΟΥ γιά τα ιδιαιτέρα ττρο-
βλήματα των άγροτών τού
Νομού, τιμή σταφίδας, προ¬
βλήματα λαδιοΰ, ττρωΐμων κη
πευτικών, είναι κοινές μέ κεΐ
νες ττού ττρότεινε τό κόμμα
μας. Δηλαδή, έττικρότηο— καί
συμτταράσταση τοΰ άγώνα
των οταφιδοτΓαραγωγών μας
γιά την τιμή των 30 δρχ. οτό
Νο 4 της σουλτανίνας. Μαζί
μέ βελτίωση τής άπόδοσης
τής καλλιέργειαν μέ χορηγή
ση δανείων γιά λιττάσματα,
καλλιεργητικά έξοδα, καί ά
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΑΟΤΟΥ
«Γιά μιά σύγχρονη έκπαίδευση δπως άπαιτοΰν οί καιροί πού είναι δικαίωμα,
άνάγκη άλλά καί εύθύνη δλων μας......
1) ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ
2) ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΜΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΣ
3) ΕθΕΣΑΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Υιά δλες τίς βαθμίδες πού λειτουργοΰμε,
ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓνΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ
Ι"·ά τίς έγγραφές ττού άρχισιαν την Τη Σετττεμβρίου, παρέχονται πληροφορίες
τα γραψεΐσ μας καί τα τηλέφωνα 282-117 κα! 283-392
γορά μηχαντνμάτων. Γιά τό
λάδι οταμάτημα τής είσαγω
γής σπορελαίων, τΓροώθηση
των κρατικών άττοθεμάτων
καί συγκεντρώση τού λαδιοΰ
πού βρίσκεται στά χερια των
παραγωγών, συστηιματική δα
κοκτονία κα! καταττολέμηση
των άσθενειών, ττροσττάθεια
γιά τυποποίηση κ ι έξαγωγή
τού λαδιοθ. Γιά τα ττρώϊμα
κηττευτικά καλύτερες συνθή
κες συντηρησης κι έξαγωγής,
βελτιώση σνστημάτων διακί-
νησης προοττάθεια άπό μέ-
ρους των1 ττοραγωγών χαί
των σννεταιρισμών τής διάθε
σης των προϊόντων καί τής έ
ξαγωγής τους. Χορηγήση
των άπαραιτήτων δανείων
γιά βελτίωση της συσκευασί
άς.
Γενικά χρειάζεται μιά τε¬
ραστία ττρου ιιάθεια γιά την
έκμηχάνιση της γεωργίας
μας, την βελτίωση τής άττο-
δοτηκότητας καί τής θέσης
τού άγροτη στήν κοινω/ία
μας, μέ μέτρα οικονομ ικά
(ττ.χ. δανειοδότηση, εγκαίρος
καθορισμός τιμών ασφαλείας
των προίόντων), μέτρα κοι-
νωνικής προνοίας (ττ.χ. αύξη
ση των συντάξεων, καλύτερη
ίατροφορμακευτική ττερίθαλ
ψη)·
Ή ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραΐος
άγωνίζεται γιά νά ύπάρχουν
οί δ^»νατότητες καί ό χρόνος
ώοτε οί νέοι, ιδιαιτέρα οί έρ
γαζόμενοι καί ο! έπαρχιώτες
νά άν^πττνσσουν τα ένδιαψέ-
ροντά τους νά γίνονται ένερ
γοί ονμμέτοχοι οτήν ττνευμα
τική καί καλλιτεχνική κληρο
νομιά τοθ λαοϋ μας κι όλό-
κληρης της ανθρωπότητος,
νά ψυχαγωγοθνται μέ £να
τρόττο ούσιαοτικό καί εύχά-
ριοτο νά μποροϋν νά άθλοΰν
ται.
Ή ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραΐος
άγωνίζεται γιά νά λείψουν δ
λα έκεΐνα «τα άγαθό» , πού
ττροσφέρονται σήμερα σπί
νεολαία, μέ οτόχο νά την ά-
ποπροσανατολίσουν, νά την
άτΓοβλακώσουν νά την έξουδε
τερώσουν σάν δΰναμη ττροό-
δου.
Πρέπει νά Ιδρυθούν κέντρα
νεότητας ττού νά έλκύουν πρα
γματικά τα νιάτα κι' άχι νά
τα άττωθούν. Νά ίδουθοθν
τΓαντοΰ γυμναστήρια, νά ΰ-
πάρξουν κονδύλια ττού νά έ-
νισχύουν τίς διάφορες μαζι-
κές όργανώσεις των νέων
(συλλόγους, κινήσεις κτλ.),
νά ένισχύονται οικονομ ικά τα
τμήματα νεολαίας των συνδι
κάτων, οί έξωσχολικές δρα-
στηριοτητες των φοιτητικών
καί οττουδαοτικών συλλόγων
των μαβητικών κοινοτήτων.
Νά τονωθεΐ ή ττολιτιστική
ζωή των νέων οτήν έτταρχία
καθώς κα! οί δυνατότητες ψυ
χαγωγίας τους.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
·, Στό Ήρακλειο
ΣΥΛΛΟΓΟΧ
ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΟΤΟΝ
Τό Ήρακλειο, είναι μιά ά
ττό τίς ττιό άκριβωτερες —
ή άκριβώτερη ίσως — Έλλη
νικές πόλεις. Στήν άγορά
τού Ηρακλείου, στά καταστή
ματα κλπ. δλα τα είδη δχι
μόνον είναι πανάκριβα, άλλά
καί καθημφΐνά ό τιμάριθμος
άνεβαίνει.
Έτσι μέ πρωτοβουλία όρι
σμένων συμττολιτών μας, ίδρυ
εται Σύλλογος Προσταισίας
Καταναλοτών. Ό Σύλλογος
οτεγάζετο!! —ροσωρινά του¬
λάχιστον οτό γραφεΐο τού
6ικηγόρου κ. Περσινάκη στή
Λεωφ. Δικαιοσυνης αριθ. 51.
ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΕΣ
κ αι ψλριιι
Τί λένε οί
έρασιτέχνβς
Σέ λίγες μέρες άρχίζει ή
καινουργια άλιευτική ττερίο
δος καί οί κάθε λογής ένδια
φερόμενοι άρχισαν τίς σχετι
κες —ροετοιμασίες.
"Ετσι, μάς τταραττονοθνται
όρισμένοι έρασιτέχνες ψαρά-
δες, ότι στό λιμάνι τού Ήρα
κλείου, ήλθε καί άραξε ένας
σημαντικός άριθμός είδικών
άλιευτικων σκαφών (άνεμό-
τρατες).
Τό γεγονός, άνησυχεΐ ττο-
λύ τούς ενδιαφερομένους καθ"
δτι ό τρόττος αύτός ψαρέμα
τος έττιφέρει μεγάλες ζημιές
στό βυθό κα! στά ψάρια.
Κατά ττληροφορίες μας, ά
τΓαγορεύεται μέ είδικό Νόμο
ό τρόπος αύτός ψαρέματος
σέ άτΓΟσταση τριών μιλίων
τουλάχιστον άττό την τταρα-
λία.
Τό Αιμεναρχεΐο έχει τόν
λόγο στήν ττροκειμένη ττερί
τΓτωση. ■Υττάρχει ττράγματι
τέτοιος Νόμος; Κι' αν ίητάρ-
χει τταραβιάζεται συχνά τα
τελευταία χρόνια; "Η άκόμη,
τί γίνεται γιά την τηρήση
τού;
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΩΣ ΖΟΥΝ
καί δυό μαθητες.
Ό πατέρας μου βγάζει
3—4 κοΓτοστάρικα τή μερά
κι" έγώ μόνο γιά νά ζώ οτην
Άθήνα χρειάζομαι 6.000 τό
μήνα. Μόνο γιά τό σττίτι στά
Έξάρχεια θέλουμε 2.800 καί
τώρα ττάν» άπό 3.000 μέ
την αυξήση ττού θέλει.
Δέν είναι ή —ρώτη φορά
ττού δουλεύω. "Εχω δουλέ-
ψει σέ ττολλές δουλειές στήν
Άθήνα. Σάν ττλασιέ, σάν
έργάτης κλπ. Δούλεψα οτήν
ΕΛΜΕΤΑΛ, οτήν ΗΒΗ μέχρι
καί σ' Ινα τουδλάδικο σέ 50
βαθμούς Κελσίου θερμοκρα
σία άντί 50 δρχ. μεροκάμα-
το.
Όσον άφορά τδ φαΐ, εΤ-
ναι τραγική ή ύττόθεση. Στίς
λέσχες τό φαγητό είναι χά-
λια. Ούτε γιά κολατσό δέ
φτάνει. "Υστερα ύττάρχουν
λέει, τα κουπόνια. Ποΰ νά
φτάσουν; Ενός μήνα κου-
ττόνια, έξασφαλίζουν φαγητό
10 ημερών.
Καί στή διασκέδαση τού
φοιτητη, ή ύττόθεση είναι χά
Λια.
Κανένα σινεμαδάκι ή υπό
θέση...
Ε.χω καί κάτι άλλο νά
πω. ι ιαιρνω μια ειοικη υπο
τροφια ~ουυ το μηνα. ι Ιαιρ
νο» Λε,ψτα καθ ε^ - εφτα μη-
ν».ς. /νΛα η υτΓοτροφια αυιτ)
μ*, οενει. Με οεσμεχτει να αιο
ριστω στο _ΐ)μοσιο. ι=>α μου
ττητε, γιατι ιην ττηρες; 11
ΟΛΛΟ νακανα;».
Και ό βαι". ΤΣΙΠΟΠθν
Λϋ2. είναι φοιτητης ^ετης
οτην ι ΐαντ£ΐο. —ε,ν είναι Νρη
τικος. "ΐ^χει εΛθει απο τα
Ι ρεοενα για τον τρυγο.
Μας λεει.
— «ΑουΛεύω δττοτε καί δ-
που υπαρχει όουλεια, γιατί
το δασικωτερο προΰΛημα
τού φοιτητη σημερα, είναι το
οικονομικο. Λπο κει ς/εκινα
νέ ολα. λτέγη, τροφη, ψυχα
γωγια, σττουοες.
"£χω οουΛεψει σέ ττολλές
δουλειές. 'Ιπτοχιακές, όπως
ό τρυγος, άγροτικες, οτις οί
κοοομες κλπ. Μενω στήν Φοι
τητικη Λέσχη, σ' ένα ο«μα-
τιο πού μοιαζβι μέ κρατητή
ριο, διαστασβων ΖΧ4.
'Εκεΐ μέσα τα προβλήμα-
τα είναι τεράατια. ΓΙροβλημα
τα τροφής, ψυχαγωγίας... Κ ι
δταν τελειώσεις τίς σπουδές
φεύγεις μέ δλες αύτές τίς έ-
μττειρίες καί μ' ένα διακοσμη
τικό στοιχεΐο στά χέρια. Τό
τττυχίο. Την άβεβαιότητα».
Γιά τα ΤΓροβλήματα στή
Φοιτητική 'Εατία, μάς μιλά
όΑΡΙΣΤΟΛΛΕΝΗΣ ΣΥΣΚΑ
ΚΗΣ, φοιτητής οτό Μαθημα
τικό:
— «Ό έσοτερικός κανονι-
σμός είναι άπαρχαιωμένος.
Μας άναγκάζει νά ζοθμε ζωή
άσκητική, ή τουλάχιστο τται
δική. Ένα μίχτο ψυχαγωγίας
μιά βιβλιοθήκη δέν ύττάρχει.
Τα βιβλία τής 'ΕΞστίας είναι
άτταρχαιωμένα.
Τό φαγητό χαραχτηρίζεται
άπό "την κακή ττοιότητα καί
την μικρή ττοσότητα. Μάς
σερβίρουν φαγητά πού δέν
τρώγονται. Κρεατα άγευστα
κατεψυγμένχχ, κοτόττουλα πού
βρωμοΰνε κλττ. Πέρσυ ένας
ουμφοιτητής ιμας τού Χημι-
κοΰ έκανε άναλυση στό λάδι,
τό βρήκε νοθί,υμένο κι' άντί
νά λάβουν τα μέτρα τους, τού
κάναν άνακρίσεις. Μάς δί¬
δουν καί φροθτα στή Λέσχη.
Όλον τό χειμώνα, ΤΓορτοκά
λι. Όταν βγοΰνε τα μήλα,
μήλο. Κι' οί σαλάτες τό Τδιο
είναι. Μέ, ντομάτες τό καλο
καΐρι, μέ μαρούλι τό χειμώ¬
να.
Έγώ'ττροσω—ικά, γιά νά
ζήσω, δουλεύω. Στήν Έστία
ττλήρίΛνα 2.000—2.500. Ό
■π-ατέρας μου, ττού είναι άγρό
της, Ιχει 9 παιδία άπό τα ό-
ττοΤα οί δυό είμαστε φοιτη-
τές. ΜοΟ —τέλνει 1.000 δρχ-
τό μήνα. Τδλλα τα βγάζω μό
νος μου δουλεύοντας σέ δου-
λειός τοθ ττοδαριου. Όταν εί
μαι τυχερός βρίσκω μαθητές
γιά Φροντιοτήριο. Άλλοιώς
ύττάρχουν οί οίκοδομές, τα
γραφεία, μΓτταφαρών κλττ.
Στίς1 'Εϋο-πες οί τρόφιμοι,
είσάγονταί κατόπιν προτεραι
όττττ—:ς τής αίτησης κα( άσχε
τα μέ την οΕκονομική κατά-
Γταση. Γιατί δμως;».
Ό ΜΑΝΐαΛΉΣ Κ. «Τναι
τριτοετής οτό Μαθηματικό,
καί μάς λέει: ,
— «"Εχω μιά γκαρσονιέ-
ρα στά Ήλύσια. Πληρώνω
2.000 τό μήνα. Φέτος άν
6ρώ δουλειά θά μείνω μόνος
μου. Άλλοιώς θά ονγκατοι-
κήσω.
Γιά τό θέμα τής διστρο-
φής, ή κατάσταση είναι δύ-
σκολη. Έγώ τρώγω στή Λέ
σχη γιατί δέ μέ φτάνουν τα
λεψτά γιά τό έστιατόριο. Τα
κου—όνια δέν έξυττηρετοθν.
Δίδουν κουττόνια 40 δρχ. την
ήμέρα γιά νά ψάς τγρωΐ —
βοάδυ. "Εμείς ζητοΰμε 80.
'Λλλά μοϋ φαίνεται, ττώς ά
δικα... Την τΓερασμένη χρο-
νιά, σέ σχετική ερωτήση τής
ΕΦΕΕ ό ύττουργός δήλωσε
δτι τα κουττόνια ττρέπει νά
δίδονται σέ —εριτττώσεις ί-
σχατης ένδοιας καί άφησε νά
έννοηθεΐ δτι τέτοια δέν ΰπάρ
χε·.
Αύτές είναι οί λέσχες. Μιά
ώρα στήν ούρά, γιά νά φάς
δ,τι άτταίσιο ύπάρχει, καί νά
ές>πηρετήσεις τα συμφέρον-
τα τού έτπχειρηματία ττού
την έκιμεταιλλεύεται.
Μοϋ στέλνουν 4.000 τό μή
να καί δίδω τίς 2.000 οτό
νοΐκι. Κάνω διάφορες δου¬
λειές τοΰ ΤΓθδαριοΰ. Κολλάω
άψίσσες, κάνω τόν ττλασσιέ,
δουλεύω στίς οίκοδομές
κλπ.».
ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ, δέν συμβαί
νούν μόνο στήν Έλλάδα. Ό
ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ,
Φοιτητής Άρχιτεκτονικής
οτήν Μπολώνια της Ιταλίας
μάς λέει:
— Βασικό ττρόβλημά μας,
είναι τό ττρόβλημα τής ττρο-
σαρμογής σ' ένα άλλο κοιυω
νικό περιβάλλον.
Τό οικονομικο ττάλι, είναι
μάστιγα. Τό κόστος ζωής,
αύξάνεται καθημερινά. Ή
στέγη, ή διατροφή, ή ένδυση
τα βιβλία έξαρτιοΰνται άπό
την οικονομ ική κατάσταση
τής οικογενείας καί άττό τό
δριο τού ονναλλάγματος ττού
μττοροΰν νά μάς οτείλουν. Τα
νοίκια είναι ττανάκριβα. Μάς
κοοτίζουν 2—3.000 δρχ.
Γιά φαΤ, ύττάρχουν οί Αέ-
σχες, άλλά τό φαΐ τους δέν
είναι καλό οΰτε άρκετό. Πά
ράδειγμα, ή δηλητήριαση
300 φοιττντών στήν Μπολώ¬
νια, άττό τούς σπΌίους οί
130 ήσαν Έλληνες.
Στό έξωτερικό μάς έστειλε
ή άνάγκη. Καί τα ττροβλήμα
τα εΓμαοτε άναγκασμένοι νά
τα ϋτΓοφέρουμε. Πολλοί βε¬
βαία, δέν άντέχουν. "Ετσι, ά
ττό τούς 2.500 Έλληνες τής
Φλωρεντίας, οί 500—600
καττνίζουν χασίσι. ΕΤναι ή
εΰκολη λύση βλέττετβ...».
• Λόγω Φόρτου
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
ΟΔΟΜΤΟΠΑΤΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
Γράφαμε ττρίν λίγες βδο-
μάδες, την κατάσταση ττού
έττικρατεΐ στό ΙΚΑ, μέ τόν
έλάχιστο άριθμό των άττα-
σχολουμένων γ ιατρών καί τόν
τεράοτιο άριθμό των άσφαλι
σμένων.
Σάν επισφράγιση, έρχεται
ή ττερίτΓτωση τού όδοντιάτρου
τοθ ΙΚ Α κ. Άντώνη Πετράκη
πού υπέβαλε πρίν άπό ένα
ττερίπου μήνα αϊτηση παραι¬
τήσεως τού άττό τό ΙΚ Α.
Σέ σχετική ερωτήση μας,
ό κ. Πετράκης άττάντησε δτι
δέν ιμτΓοοοϋσε νά άνταττεξέλ
θει στά Ιατρικά τού καθήκον
τα λόγω τού μεγάλου άρι-
θμοϋ των άσφαλισμένων ττού
τοΰ έΌτελναν καθημερινά γιά
εξετάση.
ΕΤναι μιά περίτττωση ττού
δέν χρειάζεται σχόλια...
Κάθβ
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΜΙΝΛΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
ΜΙΜ!_
ΚΑΙ
ΛΙΜΛΛΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑ1
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙ ΝΩΣ: «.30 μ.μ.
ΑΡΙΛΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατίΐα Καλλβργων 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειοώνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
Τηλ. 287670
ΚΛΙΔΑ _
ΗΡΑΚλΕΙΟ "Η ΑΛΗ0ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
13 ΣίΠΤΐΜΒΡΙΟΥ 1976
Άπό τόν μνημειώδη λόγο τού
ι στό Συνεδριο των Άδεσμεύτων
Ο ΚΒΝΤΛΦΙ ΚΑΤΠ:
ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τής Λιβυκής Έττανάστασης συνταγματαρ
χης ΜΟΑΜΑΡ έλ ΚΑΝΤΑΦΙ, έκφώνησε ίνα σ-ουδαΐο >ό-
γο στό Συνεδριο των Άδεσμεύτων Χωρών στό Κολόμπο,
(Σρί — Λάνκα), πού έγινε στίς άρχές το ΰττερασμένου μή-
να. 'Αττό τό κείμενο αύτό πού έ'Φτασε στά χέρια μας, έπιλί-
γομε τα μερικά σημεϊα, ακριβώς έκεΐνα μέ τα όττοΐα κατα-
φέρονται εναντίον τοΰ Σ ιωνισμοΰ, τού ' Ι μπεριαλισμοΰ καί
τής Άττοικιοκρατίας, άφοΰ — ώς γνωστόν — ή εφημερίδα
αυτή, άττό την πρώτη μερά τής έκδοοτις της, χτύπησε μέ ο-
λες τίς δυνάμεις της — καί θά συνεχίση νά χτυπά — τίς
ττληγές αύτές των Λαών τής Γής καί κυρίως των μικρών καί
άδυνάτων. Τα κυριώτερα αύτά σημεϊα τοθ λόγου Τοΰ Καν¬
τάφι είναι έτοΰτα:
• Κάθε λαός έχει τό δικαί
ωμα νά έκφέρη τή γνώμη τού.
Κανείς δέν έχει τό δικαίωμα
νά τού τό αρνηθή, γιά ττσν-
κόσμια ττροβλήματα. Κάθε
λαός έτπσης έχει τό δικαίω¬
μα νά ζή σ' σττοιοδήποτε μέ-
ϊ
Μωάμερ *Έλ Καντάφι
ρος πάνω στή γή καί κάτω
άττ' τόν ήλιο. Κάθε έναντίω-
ση σ' αύτά, ττρέττει νά κστα
τΓολεμηθη μέ κάθε τρόττο.
• Ή Άραβική Δημοκρα
τία της Λιβύης είναι άττό τα
κράτη ττού ύπέστησαν μεγά-
λες καταστροφές στήν εττοχή
τής κατοχής της άπό τα ά-
ττοικιοκρατικά κράτη καί 0-
ποδάλλει πρός δλους τούς
λαούς την πρόταση νά άτται
τήσουν άττοζημίωση καιί εύ-
θΰνες άττό τίς ίμττεριαλιστι-
κές δυνάμεις.
β Ή χώρα μου είναι ά νέ
ξάρτητη καί όλοκληρωτικά ά
δέσμευτη, όρνεΐται δέ κάθε έ
μττόδιο πού όττοδλέτΓει νά
την άτΓοτρέψη άττό την ττρο-
σττάθειά της, γιά την άνεξαο
τησία των λαών.
• Ή σώρα μου ϋτΓοστηρί
ΑΠΟΚ ΑΛΥΨΗ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
—'
'ΦΙΠΑΚ.
ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΝΑΓΓΕΑΛΕΤΑΙ σέ λίγες μέρες ή ιδρύση τού νέου ττολιτικοΰ κόμματος τού
Κ Μητσοτάκη, γιά τό όττοΐο είχαμε γράψει κα! τταλιότερα. Όνομασία τού: Φιλε-
λεύθερο Πατριωτικό Κόμμα (ΦΙΠΑΚ). Βρίσκεται ήδη στό Ήράκλειο ό Κ. Μαρής,
ένώ στήν ΰτταιθρο τού Νομοΰ Ηρακλείου οί Κομματάρχες αρχισαν νο; κινοθνται.
Άλλοι πού θά σνμμετάσχουν άττό την Κρήτη: Βαρδινογιάννης, Κοθρής κα' ό. . πι-
κραμένος τής ΕΡΕ
ζει τό Λαό τής Παλαιστίνης
γιά νά έπαναχτήση τή γή
τού καί άλλους λαούς νά άπο
χτήσουν την άνεξαρτησία
τοϋς. Ή χώρα μου, ττού ή
στάση της αυτή είναι άποι-
κιοκρατία άττό την ανάποδη
ττλευρά, καταγγέλλεται άττό
τούς Σιωνιστές καί Ίμττερια
λιστές ότι, ύποστηρίζει τή
δία. "Άν ή υποστηρίξη μας
στή δίκαιη ΰττόθεση τού λα-1
οθ τής Παλαιστίνης πού έκδι:
ώχτηκε άπ' τή γή τού τό
1948 κι' ό αγώνας τού γιά ι
την έπιστροφή στά σττίτια'
τού θεωρεΐται δία, τότε έ-
μεΤς δεχόμαστε τή μομφή ό¬
τι ύττοστηρίζομε τή 6!α κα!
μάς τιμά ή στάση μας ύπνρ
των άγώνων των λαών γιά
την έττανάχτηο-η τής γής
τους, πού τούς άνηρπάγη κα!
γιά την υποστηρίξη μας υ¬
πέρ τής άνεξαρτησίας τους.
® ΟΊ Σιωνιστές είναι τρο
μοκ,ράτες Έπιτέθηκαν έναν,τί
όν σλολείων μέ τ' άεροπλά-
να τους, έδομδάρδισαν έργο
στάσΊα καί δολοφόνησαν ίρ-
γάτες. Ή έττίδειξη ίσχύος
των στόλων των ξένων μέγα
λων κρατών στίς άκτές τής
Λιδύης καί στίς όκτές άλ-
λων ψιλησύχων λαών, δπως
ττράττει ή Άμερικη κι' ή ττα
ραβίαση τού έναερίου χώρου
κα! των χωρικών υδάτων ώρι
σμένων μικρών χωρών, είναι
ή καθ' έαυτοΰ τρομοκρατΐα
πού ττρέττει ν' άποκηρυχθή.
Ή Άμερική θέλει νά τρομο
κρατήση τό λαό ττού υποστή
ρίζει τα δίκαια αΐτήματα άλ
λων λαών Ό δέ Σιωνισμός,
αποβλέπει στήν καταργήση
δσων άγωνίζονται εναντίον
τού
ΠΛΑΣΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ή έκδοση νέας εφημερίδας, γιά νά στηρίξη τό τταραπάνω
Κόμμσ. Έκδότης (ή μάλλον χρηματοδότης) ό Π. Βαρδινογιάννης. Άν συμφωνηθή
με τόν κάτοχο τού τίτλου, θά ξαναβγπ ή «Ελευθερία», μέ την ό—οία τόσοι δεσμοί
συνδέουν τό Μητσοτάκη. Διευθυντάς φέρεται ό Άλ. Φιλιτπτάπουλος, πού άτι"οχώρη
σί. άπό την «Έλευθεροτυπία». Άρχικό κεφάλαιο: 300 έκατομμύρια! ! !
'ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ., ΤΟΥ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
Ο «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» τοθ Γ. Βογιατζάκη (καί γαμττρός τού), καθηγητής των Μαθη-
ματικών οτή Σχολή Δοκίμων Γ. Στεργίου, φέρεται άναμεμιγμένος στά σκάνδαλα
Άνδρεάδη κλπ. Τυγχάνει κι' αύτός — τί νά γίνη; — κρητικής καταγωγής καί είν^ι
ό διοργανωτής μεταξύ άλλων των περιφήμων Παττακικών Παγκρητίων Συνεδρίων.
Μέγας Μασώνος κι' αύτάς καί σνγγραφέας μασωνικών βιδλίων.
ΖΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ "ΚΟΡΟΙΔΟΥ · ΛΑΟΥ,,
Ο ΔΙΧΤΑΤΟΡΑΣ ΠατταδόττΌυλος μέ τόν «Καθηγητή — Μεγαλοτραττεζίτη» Γ. Άν
δρΓάδη, τΓροττίνουν στήν... ύγεία τού... «Κορόιδου», ττού δέν ήτον άλλος άπό τον
Ελληνικό Λαό. Άς μάθη ό κόσμος, μέσα σ' δλσ τ' άλλα, δτι στό Λονδΐνο υπάρ¬
χον δυό Ελληνικές Τράττεζες: ή 'Εθνική καί ή Τράττεζα Άνδρεάδη! Μττήκε δραγε
κι' αύτη στό κύκλωμα τοΰ κρατικοΰ έλέγχου, γιατί άττό αυτήν διακινήθηκαν οί με-
γάλες «μττίζνες — άπάτες» τού έξωτερικοΰ.
^ν ι
ι
ΦΦΦ«·Φ··ΦΦΦΦΦΦΦ>··ΦΦ·Φ·ΦΦΦΟΦΦΦΦΦΦ·Φ·ΦΦΦΦ»ΦΦΦ$
ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• Συνέχεια άπό τή σελ. 1
στούς άνδρες αύξήθηκαν κα
τα 84%. Στίς γυναΐκες κατά
600%! ! !
Γ) ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ:
Μέ τα Γδια ττάντα κριτήρια,
στούς άνδρες τταρουσιάστηκε
αυξήση 29,62% καί στίς γυ-
ναΤκες 52,38%!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Συνεχεια άπό τή σελ. 1
κή Τραπέζα στήν όδό 25ης
Αΰγούστου, δταν Όλλανδε-
ζα τουρίστρια ττροο-ττάθησε
νά έξαργυρώση κάλπικο άμε
ρικάνικο χαρτονόμισμα. Τό
παραττάνω στοιχεΐο έτπβΓ-
δαιώθηκε άπό τόν κ. Διοικη-
τή τού Τμήματος Ασφαλεί¬
ας Ηρακλείου, ένώ ό Δ)ντής
τής Έθνικής Τράττεζας, ο έ
ερωτήση μας γιά περιτττώ-
σεις ξένων ττλαστών χαρτονο
μισμάτων άττάντησε: «Σέ μέ
να δέν κατηγγέλθη θέμα ττλα
στών δολλαρίων».
Γιατί άραγε ό κ. Καλου-
τάς άρνεΐται νά έπιδεβαιώση
τό τταροτττάνω περιστατικό
Πρίν άττό ένα ττερίπου μή-
να, κάττοιο άλλο ττρόσωττο
τού όττοίου τα στοιχεΐα δέν
μάθαμε, ιτροστΓάθησε νά έ-
ξαργυρώσει άπό την Ίονι-
κή(—^ Λαϊκή Τραπέζα (25ης
Αύγούσταυ) ττλαστό χαρτο-
νάμισμα των 50 δολλαρίων.
Κατά δημοσιογραφικές
ττληροφορίες ή είδικευμένη ό-
μάδσ γιά ττλαστά χαρΓονομί
σματα τής Τραττέζης τής Έλ
λάδος, Ιχει ήδη κινητοποιη-
θεΐ. Ή διεύθυνση τής Τράττε
ζας δέν άρνήθηκε την υπάρ¬
ξη τοΰ είδικευμένου τούτου
προσωπικού στό Ήράκλειο.
Έττειδή είναι δύσκολη ή δια
κριση μεταξύ γνησίων καί
πλαστών δολλαρίων ζητήσα-
με άπό την ιδία Τραπέζα νά
μάς ττεΐ ωρισμένα ττράγματα
ττάνω στήν διάκριση, καί πή
ραμε την απαντήση: «Αύτά
δέν λέγονταιι». Μάς ττληροφό
ρησε δμως, δτι στή Ρόδο καί
στήν Άθήνα, κάτι συμβαίνει
μέ τα ττλαστά δολλάρια, καί
άφησε νά έννοηθεΐ δτι έχουν
έτπστήσει κι' έδώ την ττροσο
χή των αρμοδίων ύπαλλήλων.
Στό ΰτΓοκατάστημα της
Έμττορικής Τράπεζας στήν ό
δό Κορωναίου, κρατοΰν τα
στοιχεΐα δποιου άλλάζει χαρ
τονόμισμα των 100 δολλαρ.-
ων.
Ό κ. Σαρρής, διευθυντής
τής Τράττεζας Κρήτης μάς εί
πε δτι απεστάλη είδική δια¬
τάξη ττού έφιστά την ττροσο-
χή των ύτταλλήλων πάνω σέ
τέτοια θέματα (Συνάλλαγμα
κλττ.).
Π' αύτό έφιστοΰμε την προ
σοχή τού άναγνωστικοΰ μας
κοινοΰ καιί την έπιφύλαξή τού
στίς ττεριτττώσεις συναλλα-
γής μέ ξένα χαρτονομίσματα
καί κυρίως δολλάρια. Χρειά-
ζεται πολλή ττροσοχή άφοΰ
ζοΰμε στήν εποχή τής πλα-
στογραφίας!...
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
Μέ βάση τα τταρα—άνω ττο
σοστά, άλλά καί άλλα στοι
χεΐα ττού διαθέτουμε, κατα-
λήγουμε στίς τταρακάτω δια
τπστώσεις:
1) Ή μεγαλύτερη αυξήση
τταρουσιάζεται στίς γυναΐκες,
πού σημαίνει δτι παράθυρον
ται πιό εΰκολα στούς ξενό-
Φερτους τρόπους διασκέδα-
σης καί στόν τρόττο ζωής γε
νικώτερα.
2) Ή ττιό συχνη ττερίπτω
ση άφροδισίου νοσήματος εί
ναι τα κονδυλώματα, ττού ση
μαίνει δτι ή νεολαία μας —
ιδιαιτέρα — έχει τταρασυρ-
θεΐ στόν κυναιδισμό κσί κά¬
θε λογής άνώμαλη σεξουαλι
κή έτταφή.
3) Τό μεγαλύτερο ττοσο-
στό των ττροσ6ληθέ.ντων άττό
άφροδίσια, είναι ήλικίας έφη
δικής ή νεανικής, άπό 18—
25 μέχρι καί 29 χρονών.
4) Οί ττεριοχές ττού κατοι
κοθν οί άσθενούντες είναι ά-
ττοκλειστικά ττεριοχές πού ττα
ρουσιάζουν τουριστική ανα¬
πτύξη, μέ έτπκεφαλής την
ττόλη τοΰ Ηρακλείου.
5) Οί περισσότεροι είναι
άνεργοι ή αγνώστου έτταγ-
γέλματος. Στήν ούσία, ττρό
κείται ττερί τουριστοκυνη-
γών (καμάκια), ζιγκολό, καί
γυναικών ττού τταρέχουν «ίδι
αίτερες ττεριττοιήσεις» στά
πολλά κακόφημα κέντρα τοΰ
Ηρακλείου. Βεβαία, δέν ττρέ
πει νά έξαιρεβούν οί άνύττο
ΤΓτοι νέοι πού άρρωσταίνουν
άττό τίς δεύτερες αύτές ττη-
γές·
6) Πνευμστικά, δρίσκον
ται στά μεσαΐα ή καί κατω¬
τέρα στρώματα.
7) 'Υττάρχει άκόμη ό ψό
6ος καί ή άβεδαιότητα. "Ε-
τσι ύττάρχουν άρκετές ττερι-
τττώσεις ττού ή έτπσκεψη στό
γιατρό τΓραγματοποιεΐται
σάν ττεράσει τό —ρώτο στά
διο τής άρρώσποος.
8) Πολλοί άνήλικοι έν-
καταλείττουν τίς οίκογένειές
τους, ττροστταθώντας νά μυη
θοϋν τούς άλητοτουρίστες
καί έγκο~οχΓτήνονται στίς δια
ψορες ττεριοχές τής Κρήτης,
μέ άποτέλεσμα, νά αύξάνων
ται οί πιθανότητες έξάττλω-
σης άφροδισίων. (Σ.Σ.: Στίς
άρμόδιες Άρχές, καταγγέλ-
λονται ττολλά τέτοια ττεριοτα
τικά).
9) Αύξάνονται καθημερι-
νά οί ττεριτΓττύσεις «σοπτροφι
κης ούραθρίτιδας» στό Ήρά
κλειο. Μιά αίτία —αρουσία-
σης τής άρρώστιας, είναι ή
μή θεραττεία τής δλενόρροιας.
10) Έκτός^ άττό τόν του-
ρισμό, πολλές τΓεριτττώσεις
μεταδόθηκαν άττό γυναΤκες
«κρΰφα τΓορνευόμεν€ς» (Ξενο-
δοχεΐα, Κέντρα διαοκεδάσε-
ως κλττ.).
κ.
ΤΙ ΛΕΕΙ
ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΑ τή διάρκεια τής ί-
ρευνάς μας, έττισκεΦθήκα-
με τό Νομίατρο Ηρακλεί¬
ου κ. Έμμ. Κοκολάκη. Τίς
ό^αντήσεις τού ττάνω σέ
έρωτήιματά μας, δημοσιεύ
ουμε παρακάτω:
— Κύριε Κοκολάκη, έκτός
άπό τα γνωστά στήν ΰπηρε-
σία σας κρούσματα, ένδέχε-
ται νά ύττάρχουν καί άλλα τα
όττοΐα — καί γιά ποιούς λό
γους — δέν γνωρίζετε;
— Ναί, ΰπάρχουν τΓεριστα
τικά, τα όττοΐα οί οννάδελφοι
είτε άττό ενδιαφέρον πρός
τόν ττελάτη τους, είτε άπό έ
τταγγελματικό συμφέρον, ά-
ποκρύτΓτουν, τταρά τό δτι ύ-
ττάρχει εΐδικός Νόμος πού
τούς ύττοχρεώνει νά μάς κρα
τοΰ ν ένήιμερους.
Καί συνεχίζει.
Βασική αΐτία τής έξαττλώ
σεως των άφροδισίων, είναι
ό τουρισμός. Οί ξένοι συνδυ
άζουν τίς διακοπές, την ξε-
κουραση, την σωμοττική καί
ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
% Συνεχεια άπό τή σελ ι
ττετρελαίων ή άλλων .«ημαντικών ττροσοδοφόρων κοι-
τασιμάτων, 6ταν αύτά άνακοΛύτττονται σέ χώρες «ττυύ
άνήκουν είς την Δύσιν», κατά ττάγιο κατπταλιστικό
καί δυτικό κανόνα, —αραχιν)ρεΐται σέ μεγάλες ττολυε-
θνικές έταιρίες τού μονοττωλιακοΰ κεφαλαίου, γιά νά
μτΓορέσουν τάχα νά τα έκμεταλλευτοΰνε... καί νά τα
άξιοτΓοιήσουνε... καλυτέρα.
Έτσι όμως ττετρέλαιο γιά τό Λαό στήν ούσία δέν
ΰπάρχει ή — όρθώτερα — τού είναι άδιάφορο ττο.ό
άπό τα διεθνή μονχχπώλια θά τό σφεταιριστεΐ.
Έλα σου δμως ττού ό άτσίδας δταν είναι άτσίδας
είναι σί δλες τού τίς δουλειές καί δέν κάνει άστείίτ.
Μέ τα τερτίπια τού καί τα τεχνάσματά τού, 6άζϋ
τούς Λαούς, δλους τούς Λαούς πουχει στό χέρι, άνε-
ξάρτητα άν λέγονται Έλληνες ή Τοΰρκοι, νά χορέ-
ψουνε τό δικό τού πολεμικό χορό καί αύτός άπό μα-
κρυά καομαρώνει καί τούς τταίζει τό ντέφι. Στό τέ-
λος δέ καί δμα τπά άττοκάμουνε καί δέν εχουνε άλλίς
δυνάμεις, έμφανίζει τα ττράγματα ττώς έκεΐνοι δήθεν
τσακωνότανε γιά μιά ξένη «μοντζαδούρα» καί ίτσι
καρττώνεται αύτός τό τταχνί.
Τώρα, μετά τα παροατάνω, μπαίνει ευλογο τό έ-
ρώτημα: Καλά οί Λαοί τής γής ττρέττει άπαθεΐς καί
μέ σταυρωιμένα τα χέρια νά τταρακολουθοΰνε τίς σέ
βάρος τους άπάτες των διεθνών μονοπωλίων; "Η -—
τό καί χειρότερο — ττρέττει τυφλωμένοι καί φανατισμέ
νοι νά άνοίγουνε πόλεμο ό Ινας ένάντια τού άλλου γιά
χατήρι των μονσττωλίων;
"Ασφαλώς καί στή μιά ικαί σττ,ν άλλη περίτττωση
τα μάτια των Λαών -ρέπεί "ά άνοίξουνε, γιά νά ότπο-
φύγουνε καί τίς άττάτες καί τους ττολέμους. Καί μιά
κα! τγού κάθε Λαός, σάν καί κάθε άνθρω—ος, ττρέ—ε ι
ν' άνοίξει ττρώτος τα μάτια τού καί νά κοιτάξει άττό
μόνος τού πως θά φροντίσει τό οττίτι τού γιά νά μην
ττέσει νά τονε ττλακώσει, καλό είναι στήν περιτττω-
ση τοθ Αίγαίου ό Ελληνικάς Λαός ν' άνοίξει —ρώτος
τα μάτια τού καί νά δεί τό ττραγματικό έθνικό τού
συμφέρο ττοιό είναι, μέ ττοιούς διεθνεΤς τΓαράγοντες
συμπλέκεται καί μέ ττοιά μέσα θά διασφαλιστεΐ καί
κυρίως μέ ποιούς χειρισμούς καί μέ τί τρόπο θά κατο
χυρωθή ή έθνική άνεξαρτησία καί άκεραιότητα τής χώ
ρας μέ είρηνικά μέσα, ώστε καί τό έθνικό Ιδαφος κα!
τα πλουτοπαραγωγικά τού κοιτάσματα νά διαφυλα-
χθοΰνε καί τό αΤμα, τού τόσο ΤΓθλυτηαθου Λαοΰ μας,
νά μην χυθεΐ γιά άλλη μιά φορά άσκοττα καί γιά τό
συμφέρο άλλων...
Όλα αύτά δμως ότποτελοΰνε σνντελεστές καί στοι
γεΤα ενός ττσλύ μεγαλυτέρου κοιί τΓολυσυνθετότερου ί-
θνικοΰ προδλήματος ττού σέ τοβτο δω τό δρθρο μ6Ό
την υπάρξη τού μοΰ έτπτρέ— εί ό χώρος νά θίξω. Πρό-
κειται γιά τό μεγάλο καί κρισιιμώτατο ττρόδλημα τής
Έλληνικής έξωτερικής καί άμνντικής ττολιτικής καί
την άναγκαιότητα τής άλλαγή/ς της. Ή άνάλυσή τού
δμως θά γίνει στό έ—όμενο άρ'Βρο μου.
Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ψυχική ήρεμία μέ τίς σώματι
κές έτταφές, οί οποίες- δύστυ
χως συνοδεύονται μέ τα δυ
σάρεστά τους άττοτελέσμα
τα.
Οί ξένοι δέν κάνουν καμ¬
μιά έττιλογή τταρτεναίρ. Έξ
άλλου Ενός μεγάλας άρι-
θμός τουριστριών «εκδίδον-
ται» γιά νά τταρατείνουν την
παραμονη τους έδώ, γιά νά
έξασφαλίσουν τα ττρός τό
ζεΐν κλττ. Πρίν δυό χρόνια
έρχόταν νά ττουλήσουν αΐμα...
Εμείς δμως φοβόμαστε...
Ή έξάττλωση των άφροδισί
ών δέν είναι έττίσης, άσχετη
άπό την σεξουαλική ελευθε¬
ρία, τή χρήση άντισυλλητττι
κων, ένώ σημαντικό ρόλο ττα!
ζουν στήν δλη ΰτΓΟθεση οί
«κ,ρύφα ττορνευόμενες».
Λόγω των συχνών ίατρικών
παρακολουθήσεων, οί «κοινές
γυναΐκες» «Τναι άκίνδυνες, σέ
σχέση μέ τίς διάφορες «σερ
διτόρες» καί λοιττές θαμώ-
νες, τίς όττοίες δέν μποροΰ-
με νά έλέγξουμε λόγω τής
έλαστικότητος τοΰ Νόμου
Τα άποτελέσματα των ά¬
φροδισίων, είναι τρομερά. Έ
χούν έτΓΐτττώσεις στήν κληρο
νομικότητα, στήν στείρωση
κλττ.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
— Μέ ποιό τρότΓο μπορεΐ
νά άντιμετω—ισθεΐ ή κατάστα
ση;
— Τό καλύτερο φάρμακο
είναι ή διαφωτίση. Καί αύτη
χρειάζεται νά γίνεται άπό
τΓολύ μικρή ήλικία. Άτταραί
τητη είναι έττίσης ή συνεργα
σία. Κράτος, Έκκλησία καί
Σχολειό νά ίχουν συγκλίνου
σες προσττάθειες καί νά κά¬
νουν παράλληλες ένέργειες
ΈτΓίσης ττρέπει νά γίνουν
γνωστά στόν καθένα τα συ-
μτττώματα νά έχουν οί πολϊ
τες έμπιστοσύνη στήν έχεμύ
θειά ιμα καί νά δοηθοΰν
στήν εξουδετερώση των πη-
γών των άφροδισίων νοσημά
των.
Ηράκλειο - Γερμανία
ΜΝΗΜΟΙΥΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΐαΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αύριο θά γίνη στόν Άγιο
Κων)νο Ηρακλείου τό έτήσιο
μντ>μόσυνο τοθ δημοσιογρά-
φου Άντρέα Παναγ ιωτόπου
λου.
Μνημόσυνό τού θά τελεσθή
άττό φιλικά ττρόσωττα καί στή
Γερμανία.
Η ΝΕΑ ΜΑΣΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
• Συνεχεια άπό τή σελ. 1
άτομα έχτιμοΰμε.
; Ό Μάνος Χαρής σάν
κρατούμενος στίς Φυλακες
Χαν'ιοαν, έκανε διά τού Διευ¬
θυντού των Φυλακών ττέντε
(5) άναφορές στήν Είσαγνε
λική Άρχή. Κα! δμως κ α μ-
μ ι ά δέν έφτασε στόν προο
ρισμό της, δττως τουλάχιστον
μάς δήλωσε άττερίφραστα ό
κ. Καρούκης καί ό κ. Ζορ-
μττ&ς, ό οποίος, φυσικά, δέν
γνώριζε τίττότε.
ψ Ό Μάνος Χαρής, καί
σάν κροπΌΟμενος μέ είδικές
συνθήκες, λόγω της ασθενει
άς τού, ταλαιττωρήθηκε στίς
φυλακες Χανίων, είναι δέ
γνωστή άφοΰ δτ,μοσιεύτηκε
καί ή μεταγωγή τού την αύ
τή μερά άττό τίς Φυλακες Ά-
λικαρνασσοΰ, στίς Φυλακες
Χανίων καί ξανά ττίσω στό
Τμήμα Μεταγωγών Ήρακλεί
ου καί έν συνεχεία την ίδια
ττάντα μερά ή μεταγωγή τού
στό Τμήμοΐ Μεταγωγών Πει¬
ραια καί ακολούθως στίς Φυ
λοχές Κορυδαλλού.
• Ό Μάνος Χαρής άττό
τή μερά τής φυλακίσεώς τού
στά Χανιά έκανε αΤτηση με-
ταγωγής τού στίς Φυλακες
Νεαπόλεως, άλλά ή αϊτηση έ
κανε νά ττάη άττό τίς Φυλα¬
κες στόν Είσαγγελέα Έφε-
τών μιά δδομάδοο, ένώ οί 'Ρν
λακές άττό την Είσαγγελία
άττέχουν... διοχόσια μέτρα!
Αύτά δλα τα γνωρίζουν οί
άξιότΐιμοι κύριοι Είσαγγε-
λεΐς δττως γνωρίζουν καί ττολ
λά άλλα. Ρωτοΰμε λοιττόν:
άπασχολήθηκαν μέ τίς ττε-
ριτττώσεις καί τί ένέργειες έ
καναν, άφοΰ κατά νόμον έ¬
χουν την —ροστασία καί την
έτΓΐμέλεια κάθε φυλακισμέ-
νου;
"Ισως μάς άτταντήσουν δτι
δέν τούς ΰττοβάλλαμε μετά
την ά—οφυλάκισή μας αλλες
άναφορές. Άλλά είτταμε καί
τΓαρατΓΟνω δτι δέν θέλομε νά
δημιουργήσωμε θόρυβο. Κι'
άκόμη ττιστευαμε δτι ή ττρο-
φορική ότναΦορά είναι κι' αύ
τή άρκετή, γιά νά ένεργή-
σουν, άν ήθελον. Έξ άλλου,
τό δικαίωμα τής αΰτεττάγ-
γελτης δραστηριοττοιήσεως
ττού έχουν οί κ.κ. ΕΙσαγγε-
λεΐς, δέ νομίζομε δτι ΤΓρέτΓει
νά ττεριορίζεται μόνο στίς
δικές μας διώξεις!...
Άφοΰ δμως έτσι έχουν τα
ττράγματα, θά δώσωμε τώρα
Βημοσιότητα σέ ττολλά, θά
κάνωμε γραπττές άναφορές
κα! γενιχά κάθε νόμιμη ένέρ
γεια, γιά νά δικαιωθοΰμε κι'
εμείς καί γιά νά μάθη ό Λα
ός ωρισμένα ττού δέν γνωρί-
ζει.
Τό εΤτταμε καί τό ξαναλέ
με: Τούς ΕΙσαγγελεΐς δέν
τούς φοδόμαστε. Τούς σεβό
μαστε. Καί μέ δλο τό σε6α-
σμό αύτό ττού τούς τρέφομε,
δπως καί σέ κάθε Άρχή, θά
δημοσιογραφήσωμ£ άνοιχτά
καί ττέραν άττό τίς συνέττειες
όττοιασδήποτε διώξεως, θά
Συγχαρητήρια
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
καί ΙΛΙΑ ΑΡΓΥΡΗ
άρραδων ιάστηκαν
Θερμά συγχαρητήρια.
ν.ψ.
μας,
συνεχίσωμε τόν άγώνσ
γιατί πιστεύομε στήν ι
μότητα καί την Ιερότητά"^
καί γιατί νομίζομε δτι 0£
ττολλά σημεΐα δέν άντιδικοΰ.
με άλλά συμλέομε καί 6οη-
θοΰμε την ΕΙσαγγελική Άρ.
Χή·
Όσο γιά την οόσία της
δλης υποθέσεως καί γιά τό τ,
έγινε στή δίκη τοΰ Μάνου
Χαρή στο Έφετεΐο Χανίων
ύττάρχουν εύτυχώς κα! άξιόττΐ
στοι μάρτυρες καί μαγνητο-
ταινίες.
Άλλά θά συνεχίσωμε Γ!α
τί ίνας αγώνας τίμιος, δδ0
λος, δίκαιος καί εΐλικρινής, ^
οποίος στηρίζεται στή λαΐ'κή
ςτυμποτροκ—αση, δέν σταμσ-
τά ευκολα, δσο κι' αν συνεγί
ζονται οί είς βάρος μας διύ-
ξεις, βάσει μάλιστα ενός αν
τισυνταγματικού άρθρου τοθ
181 Π.Κ.
Στά χέρια^ μττορεΐ. Άλλά
«στίς συνειδήσεις δέν μτταί-
νουν χειροττέδες».
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ό δεύ
τερος γθρος, των εναντίον
τής «Αληθείας» μηνύσεον
"Οσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙ2Μ0Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΙ
Τρσυματίστηκε σοβαρά σέ
σύγκρουση μοτοττοδηλάτου
ττού ώδηγοϋσε, μέ Ι.Χ αύτο
κίνητο, την περασμένη 6δο-
μάδα, ό διορθωτής τής «Ά
λήθειας» κ. Γιώργος Μουντρα
κης, ό οποίος καί νοσηλεύε-
ται στήν Κλινική €Ει)αγγελι
σμός» Ηρακλείου.
Ή σύγκρουση, πού όφείλι
το σέ σφάλμα τοΰ όδηγοΰ
τοΰ Ι.Χ. έγινε στήν ττεριοχη
τοΰ λιμανιοΰ, μεταμεσονύχτι
ες ώρες.
Έκεΐνο πού ττρέττει νά ύ-
τΓογραμμιστη είναι δτι μετα
τόν τραυματισμό, εττί διόμνβυ
ώρες δέν βρισκόταν Κλινική ή
Νοσοκομεΐο πού νά δεχτή τόν
Μουντρακη!...
Ο Κ. Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Φεύγει αΰριο γιά τή Στο«
χόλμη ό Βουλευτης κ. Κώ-
στας Μ~αντουβάς ττροσκε-
κλημένος ήγετικών στελεχώ^
τοθ κυβερνώντος Σοσκΐλιστι
κου Κόμματος.
Ό κ Μτταντουδσς είναι ό
μόνος δουλευτής ττού θά πά
ρακολουθήση σάν ΐΓαρατηρη
τής τίς Σουηδικές έκλογές,
ττού θά γίνουν στίς 19 τρέχ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
«ΤΟ ΠΩΓΚΡΗΤΙΟΠ»
ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
• Άρχισαν οί έγγραφές γιά δλα τα Τμήματα των
Έκπαιδευτηρίων μας άττό την πρώτη Σετττεμ-
βρίου.
• Οί έγγραφές θά γίνωνται στό Κεντρικό μας Γρα-
φεΐο: Αρχοντοπούλου 5 (Πλατ. Άγίας ΑΙκατερί-
νης) Τηλέφ. 284-398.
• Φροντιστήρια γιά τίς εΐσαγωγικές έξετάσεις στό
Γυμνάσιο θά άρχίσουν άττό τίς 3 ΣετΓτεμβρίου
Τηλέφ Έκπαιδευτηρίων ΓΥΜΝΑΣ ΙΟΥ 231-424
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231-432
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231-537
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
Η ΙΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΜΤΟΝΙΟν Γ. ΜΑΜΑΛΑΚΗ
Μετεφέρθη
άπό την όδό Μεραμβέλλου (πλτ,σίον Μουσείου)
στή λιωφόρο ΚΝΩΣΟΥ 75 (έναντι νεχρυοφείου)
Νέο ΐηιΐέφωνο 232-911
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τό επί τής λεωφόρου 62 Μαρτύρων 49
(Κσμίνια) κατάστημά μας συνΕχίζει τίς
έργασίες τού σ:ό ΐδιο σημεΐο
Μέγεθος Γραμματοσειράς