98594 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
κητηθηιπτικΗ
ΠΙΕΣΗ
ΤΩΝ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ
ΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ «ΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΐΑ"
ρς οαυτ^ν |
φραζουν οί αλ'λοι εο οτνομ
προλαβη ν'α πε^-ι εοπω κηι μ
ουλλαβη 6^
^'
ΝΙι»ΜΝΤί«ΚΙΙ1
Πίσω άπό τό άττατηλό
προττέτα-μα τού «έθνικοΰ έ-
λέγχου» διατηροΰνται στό ά-
κέραιο ο! άμερικανονατοϊκες
δάσεις θανάτου. Τό γεγονός
ότι μέχρι σήμερα δέν εχουν
διαψευσθεΐ άττό έπίσημη
πλευρά, οί άναγραφόμενες
πληροφορίες στόν έλληνικό
ττροοδευτικό Τύττο, είναι χά
ραχτηριστικό τής εΰσχημης
νομιμσττοίησης —ού τταρέχει
ή Κυβέρνηση κ. Καραμανλή.
Τό «ρεζουμέ» δλης αυτής
τής διαδικασίας ττερί άναθεω
ρήσεως τού καθεστώτος των
δάσεων, είναι δτι τελικά
δέν καταιργεΐται καμιά 6ά-
ση. Άντίθετα διασφαλίζεται
καί «νομιμοττοιεΐται» ή δυνα
τό—ιτα των ΗΠΑ καί τού Ν Α
ΤΟ νά έπεκτείνουν, δσες 6ά
σεις λειτουργούν ήδη καί νά
κο~ασκευάσουν καινούργιες
πάνω στά έλληνικά έδάφη.
Κατά δημοσιογραφικές
πληροφορίες, ή Ούάσιγκτων,
άσκεΐ έντονες πιέσεις πρός
την Κυβέρνηση Καραμανλή
γιά τόν δσο τό δυνατό ουν
τομώτερο τερματισμό των συ
νομιλιών, τής τελευταίας φά
σης των άμερικανοελληνικών
διαπραγ ματεύσεων.
Ή άττόλι/τη μυατικότητα
ττού περιβάλλει τίς διαττρα-
γματεύσεις —ού άρχισαν την
ττερασμένη Πέμτττη στήν Ά
θήνα, είναι χαραχτηριστική
τού τρόττου τόν όττοΐον «άν-
τιμετω—ίζεται> τό μέγιστο έ
θνικό θέμα, ττάνω στήν κρίσι
μη έξέλιξη της Έλληνοτουρ-
κικής διένεξης.
Ο! συνομιλίες αύτές 6ρί-
σκονται στόν τέταρτο κα! ττι
θανά τελευταΐο γύρο. Ή δέ
Έλληνική Κυβέρνηση εΤχε νω
ρίτερα άναφέρει δτι ούτος ό
γύρος θά διαρκέσει «λίγες έ
δδομάδες».
"Ενας άριθμός ά—οδειχτι
κων στοιχείων ττερί της άπο
καταστάσεως τοΰ καθεστώ¬
τος των βάσεων στήν 'Ελλά
δα, είναι καί οί έμφανιζόαε
νες στόν έλληνικό Τύπο, άμε
ρικανικές κινήσεις.
Άλλοτε γιά γυμνάσια
(Νεάπολη Πελοποννήσου),
άλλοτε γιά δήθεν βλάβες κα!
άλλοτε, άττροκάλυτΓτα, μέσα
σ' ένα μικρά χρονικό διάστη
μα, ό 6ος Στόλος, άρχίζει
τό ρόλο τού καί ή Έλλάδα
γίνεται ττάλι τό φιλικό τού
Ορμητήριο.
Στίς ττεριοχές των μεγά-
λων Άμερικανικών βάσεων,
Γοθρνες καί Σούδα, τα Άμε
ρικανικά αύτοκίνητα, μέ τα
σήματα αναττετασμένα —
κάττοτε τα είχον άΦαιρέσει—
σταθμεύοι/ν, άγέροχα στίς
Ήρακλειώτικες καί Κρητι-
κες στάσεις καί ττλατεΤες.
Οί Άμερικανοί στροττιω'Ί
κοί πού μετά την τραγωδία
τής Κύττρου, γιά νά κυκλοφο
ρήσουν, στήν Κρήτη, τταρί-
σταναν τούς τουρίστες, τώρα
έμφανίζονται χωρίς προφυ¬
λάξη καί προκλητικά.
Ή τελευταία αυτή φάση,
τοΰ δλου θέμοπος, ττερί τίς
Άμερικονονατοϊκές δάσεις
στήν 'Ελλάδα, κρατά τόν
Κρητικό λαό σέ κατάσταση
έττιφυλακής.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΙ)ΜΒΡΙΟΥ 1976 | ΜΑΡΟΠΛΡΓΗ 5
ΕΙΜΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΛΕΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό κατ' εξοχήν έμττορικό
κέντρο τής Κρήτης, μέ την
έντονη έμττορική δραστηριότη
τα, άντιμετωπίζει τό πρόδλη
μ α των άλετταλλήλων αύξή
σεων στά νοίκια των κατα-^
στημάτων, —ού όδηγοΰν οέ
μιά δαθειά κρίση τίς μικρο
μεσαΤες έπαγγελματικές τα-
Σάν αναπτυσσομένη —όλη
τό Ήρακλειο, εγινε στόχος
των Άθηναίων καί ξένον έ¬
μπορον, πού έρχονται νά ά-
νοίξουν «ο—αστήματα, ττληρώ
νοντας δσο - δσο ένοίκιο
Έτσι έττηρεάζουν άττοφασι-
στικά την κατάσταση.
Τρομάζουν οί ενοικιαστάς
τής όδού Καλοκαιρινοΰ, για-
τί ψιθυρίζεται δτι μιά Τρά-
ττεζα ττλήρωσε 65.000 γιά
νά νοικιάσει Ινα ττρώην έμπο
ρικό κατάστημα. Μεγάλη έττί
σης άγωνία κατέχει τούς έ-
παγγελματίες των Τριών
Καμάρων γιατί ψιθυρίζεται
δτι ή είσοδος τού Κι-
νηματογράφου «Άστόρια»
νοικιάστηκε άντί 40.000
δρχ. γιά νά γίνει κατάστημα
Τουριστικών είδον.
Αύτά είναι μεμονωμένα
• £υνέχεια βτή Βελ. 4
Μέσα
στη
φωτία
τού
τρύγου
VI*.
ΜΙΛΑ Η Ν. ΠΑΣΟΚ
(2ον — τελευταίον) ες καί θά ττρέττει νά άτταντη
3) Στήν τρίτη άμάδα έρω θοϋν μέ δάση την θέση κάθε
τήσεων μποροΰμε νά δοϋμε ττολιτικοΰ χώρου σχετικά μέ
τρείς κύριες ένότητες οί όποί τό άνάλογο πρόβλημα.
33
ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Τό 33 τετράγωνΌ,εΐναι τα
χάλαβρα στήν κεντρική ττλα
τεΐα Νικηφόρου Φωκά, στό
συντριβάνι.
Είναι σάν οϊκόπεδο, έλεύ-
θερο άπό τα τρία σημεΐα'
Έχει^ έμττορική άξία, δσο λί
γα οίκότΓεδά στήν Κρήτη.
Κοί αυτή τή στιγμή, συγκεν
τρώνει 27 μικρομάγαζα καί
τρείς κατοικίες. ΟΙ ίδιοκτή-
τες αύτοΰ τού έρειττωμένου
συγ)τήματος, είναι οί εξής:
β Ίδρύματα Α καί Μ. Κα
λοκαιρινοΰ μέ έξ ι μαγαζιά.
• Ι.Μ.Κ. μέ ίνα έτοιμόρ-
ροττο.
θ Τσικνάκης
θ Πλατή
β Αλεξίου.
θ Βογιατζάκης
θ Θεοδωράκης.
Τό 33 τετράγωνο, τόσο ά
ττό ττλευράς θέσης, δσο καί
άττό πλευράς διαστάσεων εί¬
ναι ένα πολύ άξιόλογο στοι
χεΐο γιά άξιοτΓθίηση. Δέν
ΰττάρχει επί σης γι' αύτό κα-
νένα «μ—έρδεμα» νομοτι—ικό
οϋτε άρχαιαλογικό. Καί τό
σπουδαιότερο στ ι ύττάρχει δ-
λη ή καλή διαθέση άπό μέ-
ρους των ΐδιοκτητών, γιά
μιά άξιοττοίηση πάνω στή
6άση τού όρθολογισμοΰ. Αύ
τό στ>μαίνει δτι ή δημοτική
άρχή, θά ττρέπει νά αντιμε-
τωπίσει τό θέμα μέ γρήγο-
ρο ρυθμό, νά ΤΓρογραμματί-
σει συγκεντρώση των ενδια¬
φερομένων καί νά είσηγηθεΤ,
συγκεκριμένα σχέδια. Νά
έκπΌνηθοϋν πολλές λύσεις
πού νά όντατΓοκρίνονται στή
σττουδαιότητα τού άντικειμέ-
νου.
Άπό μιά μικρή επαφή τής
«Αληθείας» μέ Ινα άριθμό
ενδιαφερομένων ττροκύ—τει
τό συμπέρασμα δτι τό 33 τε
τράγωνο μττορεΐ νά άξιοττοιη
θεϊ άμέσως.
Στήν πρώτη ένότητα δηλ
στήν ερωτήση τής εφημερίδας
σας γιά την σταφίδα, γιά τό
λάδι καί τα θερμοκήτπα 6λέ
ττουμε την ΟΓΓτάντηση μέσα ά
ττό τίς θέσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ,
σχετικά μέ την άγροτική ττο
λιτική.
Ή λύση των τταρα—άνω
προβληιμάτων άτταιτεϊ μιά
κεντρικά σχεδιασμένη άγρο¬
τική πολιτική ττού νά δίνει
στόν άγρότη ολες τίς ττροϋπο
θέσεις ττού άτταιτοΰνε γιά την
• Συνέχεια στή Σελ. 4
ΕΚΤΕ
Η ΈτοιρεΙο
πού
στό
ιΊΐμάυι
Συνεχίζοντας την έρευνά
μας γύρω άπο τό θέμα —
σκανόαλο ττού φέρει τόν
τίτλο ΞΕΚΤΕ άνακαλύψαμε
καί φέρνομε στό ψώς τής 6η
μοσιοτητας λίγα άπό τα
στοιχεΐα πού διαθέτουμε.
Ή έρευνά μας ξεκίνησε ά
ττό τό Λιμενικό Ταμεΐο Ήρα
κλείου καί κατέληξε στήν Οί
κονομική Έφορία Ήρακλεί
ου καί στήν Διεύθυνση Τεχνι
κων 'Υττηρεσιών τής Νομαρ-
χίας. Παράλληλα, κάναμε έ-
πιτόττια εξετάση τού χώρου
ττού καταλαμβάνει σήμερα ή
ΞΕΚΤΕ, καί έξακριβώσαμε
τίς λεπτομερείς όπως καί
τούς ίδιοκτήτες των χώρων
ττού βρίσκονται νοτικά της ό-
ριογραμμής αίγιαλοΰ καί πά
ραλίας (τής προτεινομένης)
μέχρι την ττεριοχή Τρυττητό
Χαράκι, την έχταση τού χώ¬
ρου, τα σχετικά ττερί όριο-
γραμμής αίγιαλοΰ καί «χερ
σαίας ζώνης λιμένος».
ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ .
ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ι
ΆτΓαντώντας σέ σχετικό έ
ρώττιμα μας ό Μηχανικάς τοΰ
Λ. Ταμείου κ. Ρουμττογιαννά
κης τόνισε:
— «Ή περιοχή πού εχει
έγκατασταθεΐ ή ΞΕΚΤΕ εΤ-
ναι άμφισβητούμενη, καθ" δτι
δέν εχει καθοριστεΐ ή όριο-
γραμμή αίγιαλοΰ. (όριογραμ
μή αΐγιαλοΰ είναι τό δριο των
ίδιοχτησιών μεταξύ ίδιωτών
καί Δημοσίου), άλλά ή ΞΕ-
ΚΤΕ λέει δτι εχει άγοράσει
χώρο άπό τόν μή άμφισβητού
μενο, νότιο: τής λεωφόρου».
..«Ό καθορισμός της παρα
ττάνω όριογραμμής, καθυστε
ρεΐ άπό τα 196Ϊ3, ενώ μέ την
5257)22-3-76 άπόφαση
113 δ ΦΕΚ) καθορίζεται σάν
όριογραμμή ή συνταχθεΤσα ά
ττό τό Λιμενικό ΤαμεΤο Ήρα
κλείου. Κατά τής παραττά¬
νω αποφάσεως δμως, έχουν
= Συνέχειαν στήν Σελ. 2
Ήλιοψημένοι άνθρωποι μέ
σα στήν τελευταία άττνοια
τ" Αύγούστου τρυγοΰνε. Βιά
ζονται νά προλάοΌυν τόν και-
ρό. Δρασκελοΰμε τίς κουρ-
μοΰλες κα! ττλησιάζουμε.
— 'Ελα δώ κουμττάρε.
Πώς σέ λένε;
— Γιώργη Περαντωνάκη ά
πό την Κοξαρε τοΰ Ρεθέμνου.
— Δικά σου είναι τα στα
Φύλια;
— Έγώ εΐμαι άργάτης...
— Είναι καλά τα μεροκά
ματα; ^
— Όπως καί νά τό πά-
ρεις, οΰτε αύτοί πού τάχουνε
βγαίνουνε άπό πάνω, οΰτε
κα! μεΐς βγάζουμε πράμμα.
ΛΛΛ
Άντρες γυναΤκες καί πά ι
διά είναι μέ τα μοΰτρα ριγμέ
νοι στή δουλειά. Καί ή κου-
βέντα τους, καί ή άπάντησή
τους, δίδεται χωρίς νά στα-
ματοΰνε τα χέρια νά δουλεύ
ουνε.
— Πώς σάς λένε; θειά.
— Νίκη Τζαργιαννάκη ά-
ττό τα Καλέσσα.
— Δικό απον είναι τ' ά-
μττέλι;
— Ναί, συμισακό.
— Πώς ττάει ό τρύγος;
— Τί νά σοΰ ττώ; Βλέπε
τε τα χάλια μας. Εϊδατε καί
τίς τιμές...
... Ρωτοΰμε τόν μπάρμπα
Δημήτρη τόν Ξυρούχη άπό
τόν Κρουσσώνο:.
— Πώς σοΰ ψαίνεται ή τι
μή της σταφίδος, φέτος;
— Τί νά σοΰ ττώ; Μεροκά
ματ α: κ άνω... ίντα ττεριμένεις;
Κ ι* ό μόχθος συνεχίζεται
μέσα στίς κουρμοΰλες. Μέσα
στό λιοττΰρι. Τα ροζιασμένα
χέρια κόβουν ένα - ίνα τα
«ττικρά» σταφύλια. Πιό κεΤ,
ή λάντζα, τα λαντζάκια, ή ·
«άλουσά», οί άττλώστρες, τα {
σκαψάκια οί κουδαλητάδες,
τα γράδο καί τό λαΐνι μέ τα
νερό άττό τό σαρνίτσι.
Μάς μιλά ό Γιάννης ό Γα
δριλάκης άττό τα Καλέσσα:
— Μάς κοροΐδεψε ή Κυ-
6έρ>νηστ). Μάς κοροΐδεψε καί
ή 'Ένωση. Μαζέψανε τόν κό-
σμο στήν άπεργία χωρίς νά
6γεΐ ίνα συμττέραισμα.
Δυστνχόος...
Κι' 6 Ιδρώτος, σταγδνες,
σταγόνες,σβύνει μέσα στά
διάλυμμα τής άλουσσάς.
= Συνέχεια στήν Σελ. 2
Έ άντεργατική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ
ΑΘΗΝΑ 5 (Ίδ. ΰπηρ.;
Τό νομοσχέδιο «περί τρο
ποττοιήσεως καί συμπληρώ-
σεως ενίων διοπάξεων έργα-
τικών τινών νόμων καί ρυθμί
σεως συναφών θεμάτωντ», συ
ζητήθηκε κα! ψηφίστηκε την
περασμένη έβδομάδα στή
Βουλή.
Κάτω άπό όξύτατους δια-
ξιφισμούς ό ύττουργός 'Αττα
Ι3ΤΑΦΥΛΙΑ
ΧΩΡΙ£
ΚΕΡΔ02
Ή Κυδερνητική ττριμοδό
τηση των έττιτραττέζιων στα-
φύλιών ιμέ 3 δρχ. τό κιλό, ά-
ττοδεικνύει ττερίτρανα την δ-
λη άντιαγροτική Κυβερνητι-
κή πολιτική.
Όταν τα κόστος παραγω
γής, μέ βάση τίς κοστολογί
σεις των συνεταιριστικών όρ
γανώσεων άνεδαίνει φέτος
στό Οψος των 7,50 δρχ., ή
Κυδερνητική «χειρονομία» ά-
ττοτελεΐ δλως οιόλου έμτται-
γμό γιά τούς ταλαιπωρημέ-
νους τΓοροΓν'ωγούς τοΰ *—
τροατέζιου σταφυλιοΰ.
έπι-
"-Τ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
Τό Ήρακλειο σάν Δήμος
καί Νομός κα! σάν θέμα γενι
κά, θά μάς άττασχολεΐ διαρ¬
κώς. Αύτό είναι άλλωστε
καί τό κεντρικό μας καθήκον
σάν τοττική εφημερίδα.
Ή προσήλωσή μας αύτη
κα! ή έπιμονή μας, Γσως μάς
κάνει άντιπαθεΤς στόν κ. Δή
μαρχο. ' Εμείς δμως δέν πρό
κείται νά έγκαταλείψουμε
την προσπαθεία μας νά 6οη
θήσουμε μέ τίς μικρές μας
δυνάμεις την πόλη.
Ξεκινώντας άττό αυτή την
άρχή μας έπισκεφθήκαμε τόν
κ. Καρέλλη στό Δημσρχικό
γραψεΐο καί τοΰ θέσαμε τα
άκόλουθα έρωτήματα προφο
ρικώς:
Τίς δέ μαγνητοφωνημένες
άπαντήσεις τοΰ Δημάρχου,
τίς δημοσιεύουμε χωρίς σχό
λια.
ΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ
ΤΕΙΧΗ
— Κύριε Δήμαρχε. Ποιοί
είναι άρμόδιοι έττί των Ενέ¬
τικών Τειχών;
— Έν καιρώ είρήνης ή
Άρχαιολογική Ύττηρεσία καί
έν καιρώ πολέμου τό Υπουρ
γεϊον Έθνικής Αμύνης.
— Έχει ά Δήμος οικαιώ-
ματα στή Βίγλα; Συμψωνεΐ
μέ την ττρόταση προσωρινής
άξιοποίησης;
— Έχει όρισμένες ΐδιο-
κτησίες. Όσο γιά την άξιο
ποίηση έξαρτάται άπό τα τ!
Ό Οήμαρχος
Ηρακλείου
ΜΙΛΑ ΗΕ ΤΗΝ «Α»
άξιοττοίηση θάναι αύτη.
— Ύττάρχει κανένα πρό-
γραμμα;
— Δεν έχει ό Δήμος τόση
ϊδιοκτησία ττού νά μ—ορεϊ νά
κάνει άξιοττοίηση δλης τής
Βίγλας. _
— Ποιοί είναι οί άρμόδιοι
γιά τό χωματουργικό (κάτω
άττ' τα Τέννις) καί τί θά γί¬
νει ό χώρος αύτάς;
— Τό Νομαρχιακό Ταμεΐο
καί ή Άρχαιολογική Ύπηρε
σία.
— Ό Δήμος έχει καμμιά
άρμοδιότητα ττάνω σ' αύτό;
— Ό Δήμος έχει άρμοδιό
τητα σ' δλα τα θέματα πού
άφοροΰν τό Ήρακλειο. 'Ε-
κεΐ συγκεκριμμένα θά γίνει
δοτανικός κήπος, μέ τή χλω
ρίδα δλης της Κρήτης.
— Γιά την καθυστέρηση
τοΰ έ'ργου τής «Καινοΰργισς
Πόρτας» ποιοί εΰθύνονται;
— Ξέρετε πολύ καλά, ότι
— Συνέχεια στή 3η Σελ.
Τό αϊτημα των παραγω-
γών νά είσπράττουν συνολι-
κά 10 δρχ. στό κιλό, είναι
καί δίκαιο, μά καί έπιδεβλη
μένο. Τό δέ χαραχτηριστ ικό
γεγονός τής ένοικίασης των
άμπελιών έπιτραπέζιου,
σταφυλιοΰ, πρός 8 δρχ. τό κι
λό άττό μέρους των έμττόρων,
άποδεικνύει καί ΰττογραμμί
ζει την Κυδερνητική «άδιαφο
ρία».
ΤΑ ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΑ
ΟΙ σταφυλοπαραγωγοί των
κρασοστάφυλων, ζητοΰν γιά
τόν ταχτά 5 δρχ. καί 5
δρχ. γιά τα άσττρα, γιά τα
μαΰρα σταφύλια ζητοΰν 6,50
δρχ. τό κιλό.
Ή Κυδέρνηση ώστόσο κα-
θόρισε γιά τόν «ταχτά» 2,85
γιά τα άσττρα 4,40 καί γιά
τα μαΰρα 4,95 δρχ.
ΟΙ τιμές αύτές είναι χα-
μηλότερες άττό τίς περσινες
πού κυμαίνονταν άπό 4,20
— 5,20 δρχ. τό κιλό.
ΟΙ σταΦυλο—αραγωγοί
ττροειδοποιοθν την Κυβέρνη¬
ση ότι μέ τίς τιμές αύτές
πού τούς τταρέχειι, τούς κατα
δικάζει στήν άνέχεια καί
στίς τταντσειδής έλλείψεις.
Τούς έμτΓοδίζει νά άντχτττυ-
χθούν αύτοι κα! οί οίκογένει
ές τους. Νά σπουδάσουν τα
τταιδιά τους καί νά βελτιώ-
σουν τή ζωή τους στό χωρία.
Όσο 6
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κατι δέν πάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
σχολήσεως κ. Λάσκαρης μέ
τούς βουλευτές τής άντιπολί
τευσης κ.κ. Κακλαμάνη,
Κάπττον, Μυλωνά, Άλευρά
κα! Στεφανίδη, έττέδαλε τό
άτολμο καί ρηχό νομοσχέδιο
τού. Έτσι έτΓαληθεύουν άττό
λυτα οί καθημερινές καταγγε
λίες των προοδευτικών δυνά
μεων γιά την κατευθυνόμενη
άττό τα μονοπώλια έπίθεση έ
νάντια στό συνδικαλιστικό κί
νημα τής χώρας.
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Μέ τίς διατάξεις τού Νομο
σχεδίου ττροδλέπονται ανά
μεσα σ' άλλα καί τα τταρα-
κάτω:
·, Καθορίζεται τό Οψος
(άπό 25 μέχρι 75%) τής ά
μοιβής τΓθύ δικαιοΰνται οί μι
= Συνέχεια στήν Σελ. 2
Η Ι.ΑΙ'ΟΙΜΙΑ
Οί ανθρωποι παραθερ!-
ζουν. Οί μερακλήδες, οί κα-
λοστεχούμενοι, ο! νοικοκυραΐ
οί.
Παραθερίζουν καί οί έργα
ζόμενοι. Οί έργάτες, οί ύ-
ττάλληλοι. Ό καθ" ενας μέ
τόν τρόπο τού. "Αλλος στά
παραθαλάσσιό τού, αλλος
στό τσαντηράκι τού. Άλλος
στήν καλύβα τού, στά χωρία
τού, στ" άμπέλι τού. "Αλλος
στό νοικιασμένο τού κάττου,
άλλος στό λυώμενό τού, στό
προκατασκευασμένο τού. Άλ
λοι κάτω άπ' την έλιά γιά νά
μαζέψουν καί τα παιδία τζι-
τζίκια. Άλλος πάνω στό μο
τοσακό μέ την οίκογένεια
σκαρβαλώνει σέ κάποια κορ
φή γιά νά ττάρει άέρα. Άλ¬
λος στό Μοτέλ, ή στό Ότέλ
ή στό Μπίτς.
Οϊ ανθρωποι τΓαραθερίζουν.
Ό καθ1 ενας σύμφωνα μέ
την τσέττη τού.
Ό ενας δένει τή βάρκα
τού στίς ρόδες καί ό αλλος
τό τροχόστπτό τού στόν *κο
τσαδόροί» τής κούρσας.
Κα! ό τρίτος την Κυριακη
στή στάση γιά τόν Καρτε-
ρό, άττ' τό πρωΐ.
Είναι μιά εΐκόνα πού τή
βλέπουμε ττού τή συνηθίσα-
με. Πού τή δεχόμαστε.
Κι' είναι κο( μιά τταροι-
μία ττού λέει: — Ζοΰνε οί γά
τες, ζοΰνε οί σκύλοι, ζοΰνε
κι' οί ττοντικοΐ στίς τρύτΓες.
Σιγμαρό
ΙΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΛλΗβΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
6 ΧΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ 1974
Άπό καιρό καταβάλουμε
πρου'Ίΐάθειες νά προκαλέσω- ]
με διάλογο μέ τούς δημοτι-
κούς τταράγοντες, πάνω σέ
θέματα άναγκών καί έλείψεων
τής ττόλης. Ιδιαιτέρα μέ
τούς συμβούλους τής Δημο¬
κρατικής Συνεργασίας, πού
κέρδισε στίς δημοτικές έκλο-
γές μέ τέτοια συντριττηκή
όιαΦορά καί ανέδειξε Δήμαρ
χο τόν Μανόλη Καρέλλη.
Ζητήσαμε μιά απαντήση
ονγκεκριμένη καί φανερή, πά
νω στά ζητήματα ττού έπιση
μαίνουμε. "Οττως είναι των Ο
δών, τοΰΦωτισμοΰ, των άξιο-
ττοιήσεων, κλττ. Φτάσαμε μέ
χρι τού σημείον νά έτταναλά
βουμε τα ίοια, έττ! £να μέγα
λο οιάστημα. Μάταιος κόττος
Φωνή βοώντος, ττηγαίνει
τό πράγμα. Καί ό κ. Δήμαρ
χος, ξεστρίβοντας άπό τίς
κακοτοπιές αύτές σννδυάζει
τό θέμα μέ την ττροσωτπκή
τού ύττόθεση μέ τό Μάνο Χά
ρη, ττού ή στήλη αύτη δέν
έχει καμιά σχέση.
Ό ικ. Δήμαρχος κατρακυ-
λά άσταμάτητα στήν κεκλι-
μένη ττίο-τα τού αύταρχισμοΰ
καί τής άνπδημιουργίας. Δέν
δέχεται άπ' έξω κριτική, ττά
νω στά θεματα πού είναι κοι
νά γιά δλόυς τούς δημότες.
Δέν δέχεται έττίσης καί υπο
δείξεις. Καί άνεξάρτητα άν
αύτές, έμττεριεχουν καί μιά
κάττοια κριτική διαθέση, οί
ύττοδείξεις είναι ύτΓοδείξεις.
Οί προτάσεις, ττροτάσεις κα!
οί γνώμες τοΰ καθ" ενός σε
βαστές.
Πώς λοιττόν μέ τέτοιο
«στυλ» θά ήταν δυνατό, νά
ττλησιάσει την συνοικία, τό
λαό, τό «μαχαλά» καί τίς
χωματερές, ό κ. Καρέλλης;
Άφοΰ δέν σηκώνει κουβέντα,
ή δέν δέχεται συμβουλές;
Άλλά οί γειτονιές κοί οί
χωματερές κινητοποιήθηκαν,
μέ δλα τα μέσα, — γνωρίζει
ό κ Δήμαρχος — γιά νά κερ
διστεΐ ή μάχη ένάντια στό
κοπΐστημένο. Καί θά ττρέ-
ττει έττίσης νά γνωρίζει ό κ.
Καρέλλης ότι ό Συνδυασμός
τής Δημοκρατικής Συνεργασ
άς, θά κέρδιζε τή μάχη καί
μ' ένα όττοιοδήποτε έτπκεφα
λης.
Σέ καμιά ττερίτττωση ώ-
στόσο δέν άτταλλάσσεται τής
ευθυνής καί τό υπόλοιπον
πλήρωμα τού Συνδυασιμοΰ
οί δημοτικο! σύμδουλοι. "Ας
γυρίσουν τίς γειτονιές, κρυ-
Φά, νά άκούσουν τα σχόλια
τοΰ λαοΰ Άς ττλησιάσουν τα
κεντρικά σημεϊα νά διατπστώ
σουν, τί έντύπωση εχει ό
κόσμος
Καί μιά ύπάρχουν ύτΓΟνοι
ες δτι τό σχέδιο χρεωκοπίας
τής περίφημης ένότητας των
προοδευτικών δυνάμεων τοΰ
Ηρακλείου, έχει μττεϊ άττ*
την άρχή σέ έφαρμογή, ττοιός
άττό τούς κ.κ. συμβούλους έγ
γυάτε δτι ό κ. Καρέλλης δέν
τταίζει ττάνω σ' αύτό ένα ρό
λο;
Καί ή είκασία αύτη, 6γυί
νει άττό μιά σειρά στοιχεΐα-
Τό ττρώτο είναι ή τταράκαμ-
ψη της μεγάλης καταστατι
κης άρχής τοΰ Συνδυασμοΰ
Δ.Σ. ή συνοικία καί ό λαός
στό Δήμο. Τό δεύτερο είναι
ή άπόκρυψη των δυσχερειών
κα! τής κρατιικής άρνησης
Μέ μόνη έξαίρεση την έμφαν
τΐκή παρουσιάση μετονομα-
σίες όδών, μέ την άκαρττη ρή
ξη μέ τόν τότε Νομάρχη.
Εάν έρευνήσουμε τα δια-
φημιστικά καί ττροεκλογικά
έντυττα τοΰ Συνδυασμοΰ Δ.Σ
θά άνακαλύψουμε τούς λό-
γους ττού ή χρεωκοπία τής
ττερίΦημης ένότητας των δη-
μοκρατικών δυνάμεων τής ττό
λης, είναι πλέον τετελεσμένο
γεγονός.
Πάνω σ' αΰτό εύθύνονται
καί οί δημοτικοί σύμβουλοι
τής ττλειοψηφίας. Ή θητεία
τους δέν έχει τελειώσει καί ό
χρόνος είναι αρκετάς γιά νά
Φτιάξουν τό Ήράκλειο. Νά
τό άΜεδάσουν. Νά τό άπαλ-
λάξουν άττό τα έρείπια. Υ-
—άρχουν τρόττοι, δταν Ιεραρ
χήσουν τα προολήματα καί
άνακοινώσοΐΛ' ένα ττρόγραμ-
μα. Μά ττροτΓαντός, δταν ζη-
τήσουν τή δύναμη τοΰ κό-
σμου. Τού λαοΰ πού τόσο
έχει τταραγκωνισβεΤ άττό τό
δημστικό σχηματισμό τής
πλειοψηφίας
Δημότης
Ο Διαμορφούμενος σέ ττάρκο χώρος. ΧτίσματΟί στή μέση, κσί τταγκάκια — ΛοΟ»
φες γιά τούς... τουρίστες .. Κρίμα στό χώρο! — Ό ίδανικώτερος γιά Γυμναστήριο
ΛΙΜ ΗΝ!
ΚΛΤΙ ΤΟ ΥΙΟΥ\ΙΚ0
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
Ι,ΤΟΙ,ΕΡ ΜΗΤΣΟΣ
"Ενα έτταναστατικό προϊόν αττό φρέσχο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτέχνιδες
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άπέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ 286-965
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΛΛΜ0ΕΙΛ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
Ήφαίστου 18 β "Ηράκλειον, Κρήτης
9 Συνέχ. άπό την Σελ. 1
άσκηθεΤ άπό τούς ίδιοκτήτες
των νοτίως τοΰ λιμένος χώ-
ρων ένστάσεις καί οί οποίες
έκκρεμοΰν.
Ή ΞΕΚΤΕ έχει έγκατα-
σταθεΐ στήν περιοχή άπό τό
1969, όπότε ανέλαβε την έ-
ττέχταση τοΰ προσηνέμου
μώλου κα! την κατασκευή
τού 2, 3 κα! 6 προβλήτα, συ
νολικής δαττάνης 365 έκατομ
μυρίων».
ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ό Διευθυντής Τεχνικών
Ύττηρεσιών Νομαρχίας Ήρα
κλείου κ. Μ. Βέρροιος δηλώ-
νει: «Ή ΞΕΚΤΕ ττού έγκατα
στάθηκε τό 1969 στόν χώρο
πού καταλαμβάνει, τέλειωσε
τό 1975 τίς έργασίες της
(μώλος καί 2 προβλήτες) έ-
νώ τό μικρότερης εκτάσεως
έργον, (έτπστρωση παραλια
κης λεωφόρου). τέλειωσε στίς
άρχές τού 1976. Συνεπώς, ή
ΞΕΚΤΕ έχει έγκατασταθεΐ
σέ έδάφη ττού άνήκουν στό
Δημόσιο καί συμττεριλαμβά-
νονται μέσα στήν ττροταθεΤ-
σα όριογραμμή αίγιαλοΰ καί
τταραλίας».
Σήμερα στήν τταραττάνω
ττεριοχή έργάζεται ή Δ.Τ.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ττού έχει ά
ναλάβει την συμπληρώση
τής ττροβλήτος 3 καί τό κρη
ττίδωμα της νηοδοχου 4
Δ. Πεντελάκης, Εύαγ Οίκονο
μίδης, καί Ν Πεντελάκης.
Μεταξύ των τταροτΓτανω,
δέν συμπεριλαμβάνεται ή
ΞΕΚΤΕ, ένώ ά—ό την ΈΦσ-
ρία (κ Λαμπρινός) μάς δηλώ
σαν δτι ή ΞΕΚΤΕ δέν έχει ού
τε διεκδικεΤ χώρο στήν άμφι
σβητούμενη περιοχή.
Ή ΞΕΚΤΕ έγκαταστάθη
κε στήν ττεριοχή την έτίοχή
τής χούντας (1969) όπότε
καί ανάλαβε τα ίργα τού λ ι
μανιοΰ.
Σήμερα τό έργοτάξιο χρη
σιμοττοιεΤται κατά πληροΦο
ρίες μας γιά έπισκευές μηχα
νημάτων τής έταιρίας ττού ά
πασχολοθνται σέ διάΦορα £ρ
γα τού Ν. Ηρακλείου ή τής
Κρήτης γενικώτερα.
Τέτοια έργα, ή ΞΕΚΤΕ έ
χει πολλά στήν περιοχή τής
Κρήτης. Αύτην τη στιγμή,
μηχανήματά της έργάζονται
γιά την τταρακαμτΓτήριο 'Ε-
θνική όδό (Στόμιο — Γάζι
— Κόμβος Μεσσαράς Άη -
Γιάννης—Κοχό Όρος κλπ )
Άλλο συνεργεΐο της κατα-
σκευάζει τα κτήρια των ΚΑ
ΤΕ. "Αλλο σννεργεΐο έργάζε
ται στήν ττεριοχή Τυμπακίου
(Άεροδρόμιο). Ένώ στήν
Βιομηχανική ζώνη Ηρακλεί¬
ου, μόλις ττρό όλίγου έγκατέ
λειψε τα Ιργα λόγω τιμσρί-
θμουϋ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ
ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ
Ή Οίκονομική 'ΕΦορία 'Η
ρακλείου, έχει άναλάβει την
ττροώθηση των ένστάσεων
των Ιδιοχτητών των νότια τού
λιμανιοΰ χώρων άττό τούς ά
•πέναντι τού Σωματείου Λιμε
νεργατών, μέχρι κσί τό Τρυ
πητό Χαράκι.
ΟΙ ένιστάμενοι κστά τής
όριογρσμμής αίγιαλοθ, συνε-
ττώς καί (διοχτήτες των χώ¬
ρων, είναι οί τταρακάτω:
θ. Φουντουλάκης, Έ. Άστρι
νάκη, θύραν. Βερουδάκη, Ν.
Βερουδάκης, Έμ Λιοητάκης,
Μαρ Βρεττάκη, Σύλβια Κσ
τεχάκη, Άλψρέδος Κόρπης,
Ή όριογραμμή αίγιαλοΰ
δέν είναι ή πρώτη ψορά ττού
ογττασχολεΐ τούς άρμόδιους.
Άπό τό 1965 γίνονται ίνέρ
γειες (κατά τόν κ. Ροι>μπο-
γισννάκη). Τό κορύφωμα δ-
μως είναι ή επί «πρωθυττουρ
γίας» Άνδρουτσόπουλοι; ά-
ττόρριψή της, μέ την τι/π"ΐκή
δικαιολογία, δτι στό διάγραμ
μα ττού ύποβλήθηκε, ή όριο¬
γραμμή ήταν σημειωμένη μέ
κόκκινο χρώμα άντί τού κιτρί
νού ττού συνηθίζετσι! ! ! !
Είναι μιά μάλλον άστεία
δικαιολογία, πού δέν πρεττει
νά θεωρεΤται άσχετη μέ την
έγκατάσταση τής ΞΕΚΤΕ.
Είναι γνωστά τα έργα ττού
ανάλαβε ή τταρστΓάνω Έται-
ρεία την έττοχή τής χούντας,
δττως είναι γνωοτές καί οί
σχέσεις της μέ τό στενό ττε-
ριβάλλον τού Παττακοΰ.
Όπως καί ναχει δμως τό
πράγμα, ή ΞΕΚΤΕ ττρέττε
νά άπομακρυνθεΐ τό
συντομώτερο όπτότην
ττεριοχή. Είναι έττιταχτική ά
νάγκη ν' άδειάσει ό ^ χώρος
πού θεωρεΐται άττό τούς σττου
δαιότερους τοΰ Ηρακλείου
καί της Κρήτης γενικώτερσ.
Ν Ψ.
ΜΕΣΑ
ΣΤΗ
ΦΟΥΡΙΑ
ΤΟΥ
ΤΡΥΓΟΥ
·, £>νέχ. άπ« την £ελ. 1
Είναι ό Ιδρώτος τ' Αύγού-
στου...
«Εμείς είμαστε οί άδικη-
μένοι» μάς λέει ό Γ. Στεια-
κάκης. Καί συμπληρώνει:
«Μάς όδήγησαν στήν άττερ-
γία κι' ΰστερα μάς διαλύσανε
μ' ένα τρόττο...».
«Πάντα είμαστε τταραγχω
νιασμένΌΐ. Όλοι ζοΰνε άττό
μάς...», μάς εΐπε ό Μ.
Βουμβουλακης καί συμττληρώ
νει:
«Δέν εττρεπε νά μάς δια-
λύσουν έτσι. Μάς τταίξανε
την μττλόφα μ έ τό «Χόρα»
Κι' Ένωση φταίει. Φοβήθηκε.
Ή στάση της είναι άπαράδε
χτη...».
«Ό Αγώνας έπρεπε νά
συνεχίσει. Τώρα τί νά την
κάνουμε τή σταφίδα; Οί 6ου
λευτές τού Ηρακλείου κάνα-
νε κακά...», λέει κα! ό Μιχά
λης Σχοιναράκης.
ΣΤΗΝ ΤΥΛΙΣΣΟ
Ό Γιώργης Βασιλοκων-
σταντάκης μαζεύει την ξέρη
τπά σταφίδα. Φούργκχ στόν
όψιγιά, χαρτιά, τσουβάλια,
κόσκινα...
— Πώς ττηγε ή παραγω-
γη;
— Χμ, έτσι κι' ετσι!
— Κι' οί τιμές τής σταφί
δας;
— Άχιιι! ! ! Τόν άγώνα
τόν ττροδώσανε.
Άρχίζει μέ άναστεναγμό,
μακρόσυρτο.
— "Επρεπε νά έξακολου-
θήσει ή άπεργία, ή δέν έπρε
ττε νά κόψουμε καθόλου τα
σταφύλια. Εΐμαι —αραγωγός.
"Αν δέν κάνω μεροκάματα
δέν μπορώ νά ζήσω.
«Δέν Ιττρεττε νά σταμα
τήσει ή άττεργία. "Η τάν, ή
έιτί τάς. Μόλις κάνουμε ττώς
ζητοΰμε κάτι τίς, «πόλεμος»
μάς λένε, σταματήστε.
Κατά την γνώμη μου, ε¬
πειδής έχουμε τό σταφιδικό
μάς τταρουσιάσανε τόν κίνδυ
νο».
ΛΛΛ
Τελειώνει ή βόλτα, έκεΐ
πρός τα Τυλιοχΐνά άμπέλια
τοΰ Μαλεβυζίου.
"Ενας δεκατΓεντάχρονος ά-
γρότης κοσκινίζει μέ την κο
σκινίστρα καί τρίβει τα λί-
κια μέ τό χέρι ττάνω στό δί-
χτυ.
— Πίις σέ λένε τόν ρω-
τάω.
— Άντώνη, μοΰ λέει.
— "Εχεις νά μοΰ ττεϊς τί-
~οτα έσύ;
— Άμέ δέν ένω. Δέν χει
ρίζεται τό Κράτος καλά τούς
άγρότες. 'Εγώ σέ λίγο θά
τα παρατήσω τ' άμττελοχώρα
φα, γιατί θά ττάω στό σκο
λειό. Νά σττουδάσω κάτι νά
ξεμπλέξω.
Γυρίζουμε. ΈκεΤ στό στη
θαΤο τής Γαζανης Καμάρας
μιά έτπγραφή μέ κόκκινα
^ράμματα συμπληρώνειί «Ά
γρότη πολέμα σοθ τγίνουνε
τό αίμο».
Γάμοι
Την 22-8-76 ετελέσθησαν
οί γάμοι τού κ. ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ ΖΕΑΚΗ μετά τής δίδος
ΓΩΓΩΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΟΥΡΓΙΑ.
Τό μυστήριον ηϋλόγησεν ό
Άρχιεττίσκοπος Κρήτης
Εύγένιος. Τούς νυμφικούς
στεφάνους αντήλλαξεν ό κ.
Νικ. Μαργαρίτης Είς τούς
νεονΰμΦους ευχόμεθα κάθε εΰ
τυχία, ύγεία καί χαρά, είς
δέ τόν κουμττάρο καί στά δι-
κά τού
Ρ. Κ
Δ' Κρηιολογικό Συνέδριο
Μέ άξιόλογη έπιτυχία έ-
ξελίσσεται τό Δ' Παγκό-
σμιο Κρητολογικό συνέδριο
πού άρχισε την Κυριακή 29
Αύγούστου στό Ήράκλειο.
ΟΊ άνακοινώσεις καί δλες οί
σχετικές έργασίες φέρουν
την σφραγίδα τού έτπστημο
νικοϋ κύρους τοΰ συνεδρίου
'Εκεΐνο δμως πού δέν ττρέ
ττει νά ττεράσει άπαρατήρη-
το, είναι ή μή συμμετοχή έκ
ττροσώπων Λαών που σχε-
τίζονται άμεσα ή εμμεσα μέ
την Κρήτη καί την ίστορ'α
της.
"Ενας τέτοιος Λαός, είναι
ό άραβικός. Είναι γνωστή ά
ττό την ίστορία ή μακρόχρονη
τταραμονή των Άράβων στήν
Κρήτη, δττως είναι γνωστή
καί ή μεταλαμττάδευση άντί
στοιχα των δύο ττολιτισμών.
Κι' δμως, οΰτε §νας "Αραβας
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
συμμετέχει ούτε μιά ανακοί
νωση γύρω άπό τό θέμα δέν
έχει προγραμματιστεΐ. Μονα
δική έξαίρεση ή συμμετοχή
τοΰ γνωστοΰ Άραβολόγου κ.
Νίκου Οίκονομάκη
ΆναΦέρωμε τό τταρα—άνω
τταράδειγμα έττειδή είναι
ττιό χειροπιαστό. Ύπάρχουν
δμως κι' άλλοι πολλο! λαοί
πού έττρεπε ν' άντπτροσω-
ττεύονται στό συνέδριο.
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΗ
Σημαντική έττιτυχία σημεί
ωσαν οί συναυλίες τού Νίκου
Ξυλούρη την ττερασμένη βδο-
μάδα στήν πόλη μας.
Όλα ήσαν θαυμασία. Ά¬
πό τα — γνωστά — τραγού
δια μέχρι καί τούς έκτελε-
στές.
Ποίησι
ΚεΤ ττέρα στή θλιμένη ττολι-
τεία
— τή θυμάσαι τάχα
Καί ττάνω στή μουντή γραμ!
μή τοΰ βουνοΰ περίμενί με
— άν θέλε ς
Θαρθώ μόλις άρχίζει
νά χαράζει ή νέα μερά
προτοΰ ό ήλιος ξυπνήσει
τή βουβή ττολιτεία,
γιατί.. γιστί δέ θέλω τή
ξεκαθαρα νά δεις.
Γιατί... γιατί Φοδσμαι
νά δώ τόν οίκτο
πού θά ζωγραφιστεΐ στά
μάτισ σου
σάν δεΐς
τό σημαδεμένο σήμερα
άττ' τα χαμένσ χτές.
ΑΡΤ Μ
ΤΑ ΜΑΤΤ1ΑΑ ΧΟΡΙΣ... ΧΑΣΙΣΙ
Στήν κατ' εξοχήν άλητο-
τουριστική περιοχή τής Ελ¬
λάδος, στά Μάταλλσ, ξέο—:α
σε τό νέο κροΰσμοχ.
Δυό Γάλλοι ναρκωμανεΐς
συνελήφθησαν την ττερασμένη
σκευές τους 4,5 κιλά χασίς.
Πρόκειται γιά τούς Κρόλ
Άντρέ καί Ραίρ Φρανσουά
ττού έφερον τό ττρσ,μα — α¬
ρίστης "ποιότητος — άττό τό
Μαρόκο.
«δουλειάς»: ένα τσιμπούκι μέ
άττοτεΦρωμένο χασίς, ενα με
γάλο στιλέτο, ττλακίοια ναρ-
κωτικών κλπ.
Οί δράστες συνελήφθησαν
Παρασκευή άφού Οστερα άπό Μέσα στό αύτοκίνητο τους,
έρευνα, βρέθηκαν στίς άττο-' βρέθηκαν δλα τα σύνεργα τής
Ή άντεργατικιί
πολιτική
καί τό Νομοσχέδιο
. χπ« την £ελ. 1
σθωτοί ττού όττασχολοΰνται
πιό ττάνω άττ' δσο όρίζει ή
υομοθεσία
• ΟΊ άπασχολούμενοι τίς
Κυριακές καί τίς γιορτές δι-
καιοΰνται ττροσαύξηση 75%
• Οί μισθωτοί των Δημο-
σίων Έπιχειρήσεων, θά μπο
ροϋν νά παίρνουν αδεία «άνά
περίοδον τεσσάρων έβδομά-
δων» τόσων ημερών, δσες καί
οί Κυριακές ττού άπασχολή-
θηκαν.
• Έπαναφέρονται σέ ί-
σχύ οί καταργημένες γιά τό
ΚΤΕΛ διστάξεις τοΰ Ν.Δ
937)1971 πού άναφέρονται
στούς λόγους καί τή διαδικα
σία άττόλυσης τού ττροσωττι-
κοΰ των συγκοινωνιών.
• Ταχτσττοιοΰνται όρισμέ
νσ χρέη τοΰ Δημοσίου, καθώς
καί 250 Δήμων καί Κοινοτή
των πρός τόν Όργσνισμό Ά
ττασχόλησης Έργατικοΰ Δυ-
ναμικοΰ (ΟΑΕΔ).
• Καθορίζεται ττώς δλες
οί διατάξεις τής κειμένης νο
μοθεσίος ττού ίσχύουν γιά κά
θε μισθωτό, ίσχύουν καί γιά;
τό προσωτπκό τοΰ 'Εθνικοϋ
Όργανισμοΰ Προνοίας (Ε
ΟΠ) τοϋ Έλληνικοΰ Έρυ-
θροΰ Σταυρού (ΕΕΣ) καί
τοΰ Άμερικονικού Συμβουλί
ου 'Εθελοντικών Όργανώσε
ών (ΑΣΕΟ).
·. Παρέχεται ή δυνστότη
τα προσδιορισμόν μέ ύττουρ-
γική άττόΦαση τού «κατά πό
σοστόν ή κατά ποσόν άνωτά
τού όρίου άποκλήσεως άπό
τα ίσχύοντα έττίτΓεδα άμοι-
βής των μισθωτων τού Δή
μοσίου, των ΟΤΑ καί των
ΝΠΔΔ μέ σχέση ΐδιωτικοΰ
δ ι καί ου
καί κατηγοροθνται γιά χρήση
καί έμττορία ναρκωτικων και
γιά σττλοφορία
Όλα τα «σύνεργα» τό
«ττράμα» καί τό σύτοκίνητο
κατεσχέθησαν.
Άξίζει έπαινος στά δργα-
να χωροφυλακής ττού χάρις
στήν άοκνη έτταητρύτΓνησή
τους, έξουδετέρωσαν τή διε-
θνή αύτη σττεϊρα των έμπό-
ρων ναρκωτικών.
ΔΓΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οΐκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
«4 ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ 1000 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ»
(Μιά μοντέρνα άττολαυστική δημιουργία, άληθινή, ζ«ν
τανή, γεμάτη κωμικστραγικές ττεριπέτειες)
ΤΕΤΑΡΤΗ
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ»
(Μιά συναρπαστική άστυνομική δημιουργία μέ τόν
ΛΙΝΟ ΒΕΝΤΟΥΡΑ καί την ΜΙΡΕΙΓ ΜΑΤΙΕ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ»
(Μιά σπχχρταριστική δημιουργία, γεμάτη γέλιο, κέ-
ψι καί χαρά μέ τόν μοναδικό ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ)
ΑΓΟΡΑΖΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
*** Κράνη άλεξιτΓτωτιστών Λ Παράσημσ Α Μάσκες
Λ Κυάλια ♦*· Ξιφολόγχες, καί δ,τι άλλο έχει ά
τού τόν άγγιλωτό σταυρό.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΕΔΕΑΕΤΟΣ
Πλατ Καλλεργών 10
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΛΙΠΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠ0ΥΡΑΟΤ0Υ
«Γιά μιά σύγχρονη έκπαίδευση δττως άπαιτοΰν οί κα.ροί πού είναι δικσίωμα,
άνάγκη άλλά καί εύθύνη δλων μας......
1) ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ
2) ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΜΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΣ
3) ΕΘΕΣΑΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
γιά δλες τίς βαθμίδες πού λειτουργοΰμε,
ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟ ΔΗΛΙΟΤΙΚΟ-ΓΥΛΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Γιά τίς έγγραψές πού άρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου παρέχοντα. πληροΦορίεΓ άττό
τα γραψεια μακ; καί τα τηλέφωνα 282-117 καί 283-392 '
υνΐΛΛΛΑΓυ
*η*ί
■4>*»«ν
ΟΙΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ »97ό
Ι#_ΪΜΙΙΟ "Ν ΑΑΝΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
2ΕΛΙΔΑ 3
Ό ΟΦΗ μέ μιά σειρά .συ-
ναντήσεις ττού έδωσε αύτη
την έβδομάδα μέ τίς δυό το
πικές όμάδες «Ποσειδώνα»
καί «Έργοτέλη» έδειξε την
κλάση τού καί την δλη προο
τττική τού. Παράλληλα, άνα-
τάραξε την τελματωμένη
τΓθδοσφαιρινή διαθέση των μι
χρών όμάδων γιά μιά πΐό
δραστήρια λειτουργίαλ
Ή όμάδα τού Έργοτέλη
στήν νέα ττερίοδο θά τιρεττεί
νά έττιτύχει πολλά ττράγμ:τ-
τα.
Ή συναντησή της μέ τόν
ΟΦΗ ένειξε, -τό τί μττορεΐ νά
έπιτελέσει μιά φαναπκή ό¬
μάδα, στίς άναμετρήσεις
της μέ τίς άλλες, δταν ή ά-
γωνιστικώτητα διατηρεϊται ά
μείωτη σ' δλη τή διάρκεια
τοΰ άγώνα.
Πάντοτε ό Έργοτέλης ϊ-
κανε προσπαθεία δταν έτταιζε
μέ τόν ΟΦΗ. Γινόταν γίγας.
Αύτό θά ττρέπει νά τό έττανα
λάβει κσί στίς μελλοντικές
άναμετρήσεις τού.
Ό Ήρόδοτος θά έττρεπε
νά έξασφαλίσει μιά φιλική
συνάντηση μέ τόν ΟΦΗ.
Φιλική φυσικά έκατό τοις
έκατό. Αϋτό θά ήταν κατι πό
λύ έποικοδομητικό, άλλά ώς
φαίνεται οί σχέσεις των δύο
σνλλόγων δέν είναι καί τόσο
στρωτές. Έτσι ή ττερίπτωαη
νά άλληλοβοηθηθοΰν τα 6ϋό
πρώτα σωματεΐα τού Ηρα¬
κλείου ττάει χαμένη.
Καί ό ΠΟΑ δέν φαίνεται
διατεθειμένος νά ττλησιάσέ.ι
τόν ΟΦΗ. Χωρίς λόγο οί δυό
όμάδες άντιμετωτπζουν τό
τεχνικό τους θέμα μέ πολύ
δυσκαμψία, Γιατί; ΟΙ ττολ-
λές ττροττονήσεις μέ τοττικούς
συλλόγους, έφ' όσον είναι Φ
λικές, δέν είναι άσχημη δρά
ση. "Ας έλττίσουμε δτι τελ.κά
θά συνεργαστοΰν τα ττοδο-
σφαιρικά μας σωματεΐα, γιά
τό άνέβασμα τού άθλήματος.
ΛΕΡΟΨΕΚΛΣΜΟΙ
ΚΠΤΰ ΤΟΥ ΔΒΚΟΥ
Ό άεροψεκασμός γιά την
κατατΓολεμηοτι τού δάκου
προχώρει. Τρία Ιπτάμενα ψε
καστικά —- δύο άεροττλανά
κια καί ίνα έλικότττερο ψεκά
ζουν, άττ' άκρη - σ' άκρη τό
Νομό Ηρακλείου. Ώστόσο
κάτι δέν πάει καλά. Καί τού
το γιατί, όπως λένε οί είδι
κοί, ή καταστροφή τού έ-
χθροθ τής έλιάς δέν έπιτυγ
ττάρχει έ-ττανεμφάνιση, κατά
50—70%.
ΕΞΤναι ίνα πρόβλημα μάς
εΐττε ό είδικός. "!σος νά φταί
εί ή μετά τόν ψεκασμό ορα-
οτηριότης στίς δακοτταγίδες.
"Ισως νά φταίει καί τό ύλι-
ό βοοοκ
ΑΝϋΤΑΤΙ*
ΒΚΠΑΙΔ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΑΤΟΜΙΟΥΜ» ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΛΑΒΥ-
ΡΙΝΘΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑ-
ΚΡΥΑ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
οοκ
Στό τελευταΐο ΰττάρχει φέ
τος μιά διαφοροποιημένη κα
τάσταση. Είναι έλληνικής κα
ΔΑΚΟΣ: ΩΡΑΙΟ ΠΡΑΜΑ! !
χάνεται στό 6αθμό ττού υπο
λόγιζαν οί ττεττειραμένοι ψε-
καστές.
Μήττως ττρόκειτσι ττερί ή-
θισμοΰ;
Ρωτήσαμε £να στέλεχος
τού συνεργείου, άεροψεκα-
σμών. Ά—ό την δλη συζήτη
σή μας ττάνω στό έν λόγω
ττρόβλημα, κάναμε μιά σειρά
δκχπιστώσεις.
— Στά μέν όρονα σημεΐα
ό δάκος χτυπιέται ώς φαίνε
ται πιό ά-οφασιστικά. Καί
κο-αστρέψεται μττορεΤ νά
ττεΐ κανείς Κατά 80—90%.
Στά ττεδινά δμως, —ού είναι
ττιό δακάττλτνκτα, ιδιαιτέρα
στά κοιλώματα, στά βαλτώδι
κο καί ύγρά ση,μεΐα, ή κατα
στραφή φέτος δέν φαίνεται
νά είναι άττοτελεσματική. Ύ-
~ν»ι^ι«ιιηι.. . ι, , , ^_______
Οί εϊσονγωγικές £ξετάσε.ις
συνεχίζανται. ΟΊ κύκλοι: Φυ
σικομαθηματικός, ' Ι ατρικός,
Οικονομικάς, Διδασκαλικός
καί σέ λίγο τα ΚΑΤΕ.
Οί ϋττοψηΦιοι καταβάλλουν
προσπάθειες νά γράψουν τα
θέματα. Γιά άλλους είναι εΰ
κολα γιά άλλους άσαφή. Μέ
χρι τής 17 τού μηνός, οί έξε
τάσεις θά τελειώσουν1, άλλά
ή άγωνία των ύττοψηφίων θά
κρατήσει άγνωστο, γιά ττόσο,
καιρό άκόμα.
'Ωστόσο οί έκδηλώσεις των
νέων, μετά τό νέο νομοσχέδιο
ττού ψηψίστηκε άττ' τό θερινό
τμήμα τής Βουλής, είναι χά
ραχτηριστικές. Τό πιό πάνω
σχεδιάγραμμα ττού μάς έστει
λάν γιά δημοσίευση Φανερώ
νει τό μτΓέρδεμα ττού μελλον
τικά θά άντιμετωτπζουν οί
ΰττοψήφιοι καί εΰσχημος
άποκλεισμός των τταλλών άττό
την άνώτατη έκτΓαίδευση.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΝΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
τασκευης. Ένώ προηγουμέ¬
νως, τό ύλικό ψεκασμοΰ ή"ταν
τής Μττάγιερ.
Παράλληλα μέ τίς ττληρο-
ψορίες ττερί τού εφετεινού ά-
εροψεκασμοΰ καί της άττοτε
λεσματικότητας, τοΰ άγώνα
γιά την καταστροφή τού δά¬
κου, μάθαμε καί γιά τό οίκο
νομικό μέρος τοΰ ζητήματος:
Τα έξοδα αύτά πού στό
Νομό Ηρακλείου ξεπερνοΰν
τα 25 έκατομμύρια δρχ. 6ά
τα ττληρώσουν ττάλι οί έλαιο
παραγωγοί! Μέ τό γνωστό
τταρακράτημα κατά την «έκ-
θληψη τού ελαιόκαρπόν» κλπ.
μέ μιά δραχμή τό κιλό. Ώ¬
στόσο, ή προσττάθεια γιά την
έτπτυχία τής δακοκτονίας, έν
τείνεται.
ΡΟΣΙΚΗ ΠΓΟΡΠ
Ή τεχνολογία τού ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τβχνολογία τοΰ κοσμου, τώρα καί
οτήν Κρήτη.
— Τηλεοράσεις — Ραδιόφωνα
ή
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλεκτρικές σκούπες — Ήλεκτρικές
έοτίες—-Κουδούνια.
• Φωτογραφικές καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυάται ή τεχνική τής £νωαης
4θβιετικών ^οσιαλιστικών £| ημοκρα-
Τ.ών.
Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΠΑΗ ιΜΑΤΟΑΙΑΚΗΙ
Καλοκαιρινοΰ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
θ. £υνέχ. &π« την £«. 1
εύθύνεται ή Νομαρχίά καί οί
έργολάβοι. Νά τΓόττε στη Νο
μαρχία νά βρήτε τούς άρμοδί
ούς.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
«ΤΡΥΠΗΤΉΣ* κλπ.
— Τί προγραμματισμός
ύπάρχει γιά τούς χώρους
Τρυπητής, παλιά μπάνια,
Μαντράκι, μέχρι έγκαταστά-
σεις Β.Ρ.;
—- Ί-Γ ττεριοχτι εΐχε κηρυ-
χθεΤ άπό τό Δήμο σάν ζώνη
πρασίνου, άλλά ττρέπει νά
έγκρίνει τό Ύπουργεϊο Οίκι-
σμοΰ την τροποποιήση...
— Πότε καί ττώς θά γίνει;
— Ύπάρχει πάντα ή νόμι
μη διαδικασία. (ένστάσεις, ά
ττοζημιώσεις κλττ.).
— Γιά τίς έγκαταστάσεις
τής ΞΕΚΤΕ στήν ϊδια ττεριο
χή, τ! γνώμη εχετε;
— Δέν ξέρω περί τινος
ττρόκειται.
— Νομίζω δτι ττρεπει νά
ξέρετε δτ. ή ΞΕΚΤΕ Ιχε. έγ
κατασταθεΤ στήν άμφισβη-
τούμενη ττεριοχή, λόγω μή
καθορισμοΰ τής όριογραμ-
μής τού αίγιαλοΰ;
— Τό δημόσιο, τό Λιμένι
κό Ταμείο κα! δττοιος άλλος
είναι άρμόδιος πρέπει νά ά
σκήσει τίς δικαιοδοσίες τού.
ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
;— Τί γίνεται μέ τα κεντρι
κά οίκοδομικά τετράγωνα
(33—51—άγοράς κλπ);
— Τί έννοείτε μέ τό τί γί
νεται; Πάρα πολύ γενικό τό
έρώτημα κβί ή άτΓάντηση δέν
είναι δυνατόν νά δοθεΐ μέ μία
ή δύο κουδέντες.
— 'Υττάρχει κανένα ττρό-
γραμμα;
— Ναί. Χρειάζεται κανέ¬
να δισεκατομμύριο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
— Έχει οικονομ ικές άνάγ
κες ό Δημος;
— Αύτά ρέ παιδία, δέν εΤ
ναι έρωτήματα. Έχει άπερι
όριστες οίκονομικές άναγκές
άλλά στά τρεχούμενα οίκονο,'
μικά τα φέρνει βόλτα.
— Τοΰ έχουν άττορρίψ
προγράμματα ή αίτήματα ο
κονομικά;
— Άν θέλετε νά κάνετι
σωστή δουλειά, νά κάνετ
γραφτά τα έρωτήματα γιά νά
άπαντήσω. Καί θά σκεψτά
μουν κι' δλας όν πρέττει νά
δώσω συνέντευξη στήν «Άλ
θεια».
ΑΥΤΑ είναι γραμμένα στό
μοογνητόφωνό μας. Ή συνέν¬
τευξη αύτη μάς τταραχωρήθη
κε στίς ένδεκα καί μισή τή>
Τετάρτης 1-9-76.
Ι Ι
ΤΑΒΕΡΝΑ
ΑΙΟΝΥΖΟΖ..
ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ενα δμορΦο ττεριβάλλον
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Μ
ΡΙΒΕΒ ΤΕΧ - -ΟΤΕ 5ίΑ35
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής προελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) Οί βάσεις τού είναι συνθετικαί έλαστρομερικαί πολνε-
στερικαί ρητΐναι.
β) ΡΙΒΕΚ (3Ι-Α55
γ) Άμίαντο
δ) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τοΰ ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανο—ιητικδν έττιτρέττοντας
συγχρόνως είς τόν τοΤχον την διαττνοήν αυτού έκ των έσο»
ττρός τα έξω. 3) Άφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ καί ένδείκνυται διά κινηματογράφους, θέ-
ατροί, ξενοδοχεΐα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άττοφλοιοθται — δέν Φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έτπδράσεις δέν ύφίστσνται κα! ώς
χημικώς ουδετέραν δέν έττιφέρει άλλοίωση έττί των έττιφανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαβρούται αττό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΠΑΤΖΗΣ
Καγιαμττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
ΚΡΥΑΔΕΣ
(ΠΑ ΤΗ... ΖΕΣΤΗ)
Κάτι κυρίες ζητούν ταξί -
ταξί φωνάζει ή μία, άλλά δέν
μττορεΐ νά ψωνάξει γιατί έχει
λαφόττονο. Ταξ! ττάει νά ττεΐ
ή άλλη άλλά είναι κρυωμένη,
κοοί την πιάνει βήχας. Τέλος
ή τρίτη φωνάζει ταξί δυνατά
καί ένα ταξί σταιματάει δί-
ττλα στό ττεζοδρόμιο. Μπαί
νει_ μεσα αύτη —ού φώναξε,
ένώ οί άλλες, περττατοΰν σι-
γά - σιγά καί κιπτάζουν λο-
ξα περιμένοντας νά τίς φω-
νάξει. Αύτη δμως, λέει τού
ταξιτζή. Πάμε, άττόψε δέν
θά μοΰ τή φέρουν νά ιτληρώ
σω ττάλι έγώ...
Άπέξω αττό τό Δ' Συνέ-
δριο στή Βασιλική Αγ. Μάρ
κου, διάφοροι Κρητολόγοι θε
λουν νά κοοτέβουν, άλλά δέν
ττάνε άττ' τή σκάλα. Τελικά
γλυτώνουν την τίτώση άττό τή
βεράντα ττού δέν έχει στη-
θαΐο καί κατεβαίνουν οτό πε
ζοδρόμιο. Είναι όλοι τους συ
νεπαρμένοι. Ζοΰνε Κρήτη,
ττατανε Κρήτη, αναττνέουν
Κρήτη καί ιτερνοϋν μέ τα
κόκκινα άπ' τα φανάρια. Συ
ι/ετταρμένος κι' ό χωροφύλα-
κας χαμογελά. Έν τώ μετα
ξύ κάποιος ττάει κοντά καί
κρυψακούει τί λένε.
— "Ακουσες τίποτα; Τόν
ρωτάει ό άλλος.
— Τί νά ακούσω, αύτοι
τρίζουν. Δηλαδή κάνουν Κρή
*—Κρή—Κρή; ξαναρωτά.
,> — Ναί, άτταντά ό οτοχου
οτής.
— "Ε, δέν κοττάλαβες, Κρη
τολογοΰν λόγω ήλικίας...
ΟΊ Καβασακατζήδες ζωρί-
ζονται τώρα τελευταία. Άττ*
τη μιά ή ψύχρα τής νύχτας,
άττ' την όλλη οί δόσεις της
μηχανης...
Καί έπειδή ή χρονιά είναι
δψιμη οί συναλλαγματικές θά
διαμαρτυρηθοΰν.
— ΕΤναι ή μόνη περίτττω'
ση ττού μέ βρίσχει σύμφωνο
μιά κατάσχεση μοθ δήλώνει
ό εχθράς των δικύκλων άνα-
γνώστης. Έγώ δέν συμφωνώ
γιά ττλήρη κατάσχεση. Συμ
φωνώ μέ την νυχτερινή μό-
νο. ,Αλλά καί ττάλι δέν μττό-
*Λ -νά ό*1
Ή συζητήση γινότανε τα
μεσάνυχτα κάτω άπ' ένα ή-
λεκτρικό φώς έκεΐ ττρός τή
Χανιώπορτα.
"Ητανε τέσσερσ ατομα.
Καί Ιλεγε όΤτρώτος.
— Λοιττόν, πάνω σ' αύτό
νομίζω δτι όπως ήρθαν τα
πράγματα χρειάζεται μαλα-
κά - μαλοχά. Νά μπεΤ ή 6ά
ση ιμέσα στό ττλαίσιο. Χωρίς
ττίεση καί ζωρίσματα. Γιατί,
&μα ζωριστεΐ ή βάση θά
κλωτσίσει.
— Λάθος έπεμβαίνει ό
άλλος. Έγώ νομίζω δτι μόνο
μέ μιά ττίεση καί μέ οταθε-
ρά χτυττήματα, θά γίνει. Για
ετί ή βάση εΤναι άτσάλι καί
άντέχει. Ένώ μαλακά - μαλα
κά δέν γίνεται τίττοτα.
— Τί λέτε ρέ τταιδιά; Ρω
τάει £νας ττού τταράκουσε τή
συζητήση, γιά νά σάς ττώ
κι' έγώ τή γνώμη μου ττάνω
στό θέμα.
— Ποιό θέμα κύριε; ρωτά
εί ό τρίτος.
— Νά τοθ μαλακοθ περά
σματος στό σοσιαλισμό, ά-
τταντάει ό ττεραστικός...
— Χά, χά, γελάνε.
— Μά γιατί γελατε κύρι-
οι;
— Γιατί εμείς συζητάμε
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΙΑ-
ΒΑΡΗΚΟΟΙ: Σάς. ηεριιμέ-
νουμε νά σάς προμηβεύσουμε
μέ τα ΝιΕιΑ Άκουσηκιά των
έργοοτααί*ι>ν πού άντΐτιροοω-
πούομεν σέ 150 ΝΕΑ ΜΟΔΕΛ
ΛΑ:
ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΥ2ΤΙ
ΚΑ ΔΥΟ ΛΜΨΕΩΝ ΠΙΣΩ Α¬
ΠΟ ΤΟ ΑΥΤΙ: ΑΚΟΥΣΤ1-
ΚΑ ΓΎΑΛΙιΑ 2 ΜΙΚΡΟΦΩ-
ΝΩ,Ν — ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΙ ρέ 3 τόνους ι
φωνης. Σύστηρα. ΐτεραοριομοΰ
των θαρύβων γιά Τηλέφωνο
καί ΤηλεόϊκιθΓΐ. ΑΚΟΥΕΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ χωρίς τώτοτα μέσα
οτό αΰαί ΟΣΤΟΥ: ΑΚΟΥΣΤΙ
ΚΑ ΤΕΑΕΙΩιΣ ΟΛΟ ΜίΕίΣΑ
ΣΤΟ ΑΥΤΙ. ΑιΚΟΥΣΤΙΚΑ μέ
θιάρκεια μηαταρίβς ΘΟΟ ώρών.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥ-
ΝΟΜΕΜΗΣ ΛΗΨΕΠΣ: ΖΕΝΙ
ΉΙ — Β050Ι — ΒΕΒΝΑ-
ΡΗΟΝ — ΚΕΧΤΟΝ — ΜΙ-
ΟΒΟδΟΝ — ΡΕΗ8ΟΝΑΙ. —
ΑϋΟΙΟΤΟΝΕ — δΟΝΙΤ —
ννΐΐχοο κ.ίί.
Μιπαταρίες ΓΒΡΑΣΙΝΕΣ Ά-
μερικάνΐκες έζαϋρετΊΚ,ίκ; άποδό
αειας ΙΙΑΥ — Ο — νΑϋ —
ΗΕΙ—Ε5ΕΝ5 — ΙΛΑΙΜΟΝ —
Ενν" Μ1ΑΧ — ΓΕΡιΑΣι. ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟ
ΚΟΤΡΛΝΗΣ Ο.Ε. ΑΚΑΔΗΜΙ
ΑΣ 87 ΑΘΗΝΑΙ.
ΠΡΟΓΡΑ'ΜΜΑ
ΕΠΙΣιΚΕΨΕίΙΣ ΜΑΙ
ΗΡΑΧΛΕΙΟΝ: Βεν. ΚΟΣΜΟ-
ΠΟΛΙΤ: Παρασκΐευή 3, Σάβ¬
βατον 4, Κυιριακή 5 Σετίτβιμβρί
ου.
γιά τό μποολονοσφύχτη πόος
Θά μπεΐ γιά νά βγάλωμε τή
ρόδα, γιατί είναι σκουριασμέ
νο τό μπουλόνι. Χά, χά.
Σέ μιά διασταύρωση ενός
έλεεινοθ δρόμου, πρός ένα
αϊσχρό. — Πού άλλοϋ, στό
Ήρακλειο είναι στη σειρά
έφτά ταξί. Κα! ό άφηγητης
συμπληρώνει: Ό αίσχρός
δρομος δμως έχει πρωτεραι-
ότητα καί μετράω: Δεκαεψτά
— άγροτικά, έλαιουργικά,
βιοτεχνικά — άγροτικά, κτη
νοτροφικά — έργολαβικά —
«έκταιλούνται μαιταφωρέ»
καί ίχθυεμπορικά τέσ—
σερα στη γραμμή. Κυτ-
τάζω δεξιά καί τί νά δώ:
Τρία βυτία εκκενώσεως βό¬
θρων, δυό μττετονοφόρα, ένδε
κα τριαξωνικά, μιά πλάτφόρ
μα καί τέσσερα σκουττιδιάρι
κα. Έττίσης συμπληρώνει ό
άνθρωττος, διαττιστώνω δτι
βρίσκονται στή σειρά σταμα
τημένα έννέα ττούλμαν κίτρι-
να, μώβ, κόκκινα, καί άσττρα.
Καί άντιλαμβάνομε δτι,
ττερίττου δέκα τέσσερα κα-
βασάκια ΤΓροστταθοΰν νά πε
ράσουν μαζί μέ τα βυτία εκ¬
κενώσεως βόθρων καί τα τρι-
αξωνικά, τγάνω άττ' τό πτώ-
μα μου..
— Μά τί λές τόση ώρα κύ
ριε...
— Μάλιστα, κύριοι. Αύτό
μ—οροΰσε νά συμβεΐ. Χά, χά.
Περνάνε τουρίστριες —
καί ό ξενομαθής γιά νά τόν
ττροσέξουν μετράει: Άϊνε,
τσάϊ, τράϊ — φροϊλάϊν —
Φόν Μίνχεν.
— Σκάσε πιά μέ τα...
γερμανικά σου τόν σταματά-
ει τό μεγάλο μάτι τής τταρέ
άς.
— Άφήστε ρέ τταιδιά νά
δοΰμε.
— Πώ, ττώ...
Άλλά τελικά δέν είδανε
τί—οτα. Ένα —ροπέτασμα
καττ·νοΰ άττό ένδεκα τριαξωνι
κά έκλεισε τό θέμα...
Κάτι «Χάλιες» ττάνε νά
τή «δροϋνε» στά λεοντάρια
καί μιλάνε μακρόσυρτα καί
μέ διάφορα.
— «Στό έτσΐι», «μοθ την
έδωσε», «την έκανα» κ.ά.
— Άττρ ττούσε μωρέ γνρί
ζίει άττότομα ένας τύττος καί
ρωτάει τόν ενα.
Κι' αύτός μέ τό άπότομο,
την ττάτησε καί τοΰ άπάντη-
σε είς άττταιστον πατριωτι¬
κήν.
— Άπό τα Γδόχια τσύ-
ριε.. Χά, χά..
Ά, εχουμε καί μιά κου-
βέντα μέ ίνα Έργοτελικό —
άντιομιλίτη. Μάς τάπε χΰμα
ττροχθές. Τοΰ δώσαμε κουρά
γιο ττάντως γιά νά μάς πλη
ροφορήσει καί γιά τ' ότπλυτα
των άλλων συλλόγων. Εάν έ
χει κανένα στοιχεΤο. Καί εί-
5ικά γιά την όμάδα τού έν
ώρα χούντας. Καί μιά καί
δέν βρηκε τοΰ βρήκαμε έ-
μεΐς^Χά, χά...
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
Ό κ. Δήμαρχος ή"ρθε άπό
την Εύρώπη, μετά άπό ολίγο
ήμερη παραμονή τού σέ διά
φορες πόλεις τής γηραιάς
Ηπείρου, οί έμπειρίες των
οποίων δυνατόν νά άξιοποιη
θοΰν κα! έδώ.
Τελικά διά τού είδικοΰ τη
λε - ελεητικοϋ καί τηλε - συν
ταχτικοΰ όργάνου — (ΤΟΚ Ι
— ΓΟΥΟΚΙ) (τό γνωρίσαμε
άπό τόν Μάνο Χαρή), έξακρι
βώσαμε δτι τα κομισθέντα
δώρα στούς δημοτικούς άρ-
χοντες υπό τού κ. Δημάρχου
ήταν δλα μουσικά. Ήτοι:
οργανα _ μουσικά, έξαιρετι-
κης ποιότητος κα! συσκευα-
σίας; Γιά νά διευκρινίσωμε
ώστόσο καί /τούς παραλή-
τγτες, κάναμε χρήση των δια¬
φόρων μοντέρνων μεθόδων, έ
λέγχου πόρτ - μτταγκάζ έν
ώρα άγροτικού αγώνος, καί
τώρα μποροθμενά δημοσιεύ
σωμε τα στοιχεΐα μας.
Στόν Πρόεδρο τού Δημοτι
κου Συμβουλίου έψερε μία
Γκράν - κάσσα. Στόν κ. Μα
κρυδάκη ττού τόν άντικατέστη
σε γιά λίγο μία Πίπιζα.
Στόν κ. Λάκη Πατταδάκη Ενα
τρομττόνι. Στόν κ. Πατερά-
κη μία αρπα. Στόν κ. Λογα
ριαοτάκη ίνα θιαμττόλι. Στόν
κ. Βαρδαβά ένα βιολοντσέλο.
Στόν κ. Φαρσάρη Ινα νταοΰ-
λι. Στόν κ. Μιχελινάκη μιά
μττασαβιόλα. Στόν κ. Σταρί
δα ένα κόντρα - μπάσο. Στόν
κ. Σκεμπετζή ίνα σαντοΰρι.
Στήν δίδα Σκαλοχωρήτου
μία ψυσαρμόνικα. Στόν κ.
Βαράκλα μιά Σάλττιγκα.
Στόν κ. Τζομπανάκη μιά βιό
λα. Στόν κ. Δασκαλάκη ένα
ττιάνο. Στόν κ. Λεμπιδάκη 2
να πλαγείαυλο. Στόν κ.
Παρλαμά ένα μαντολίνο καί
στόν Καλοκαιρινό ένα ότα-
βίνο. Στό έττόμενο ταξίδι θά
φέρει καί στούς ύττολοίπους
Δημοτικούς Συμβούλους διά
ψορα σύγχρονα ττνευστά καί
έ'γχορδα.
Στό τελευταΐο ττακέτο,
ϋπήρχε κα! τό δώρο γιά τό
Συνδυασμό Δημοκρατικής
Συνεργασίας. Τό άνοίξαμε:
Ήταν Ινας ώραΐος μτταγλα
μάς.
Έτσι ή συμφωνική όρχή-
στρα τού Δ.Η. κα! ή έττιθυ-
μία τού κ. Δημάρχου γιά τό
γιορτασμό τής «Μάχης τής
Κρήτης» θά μπορέσει νά γί¬
νει πραγματικότης Καί μέσα
σ' ένα ρεπερτόρειο άντιστη-
κτικώ καί τταραφωνικών έρ-
μηνειών νά διολισθήσει τό
ύπόλοιττο τής τετραετίας.
Αΐσιον καί εύτυχές.
Πρωτάθλημα όρεινής Κατηγορίας
ΠΑΝ-ΑΕΑ: 29-29
Έγινε ένσταση
Ό άθλητικός άνταττοκρι-
τής μας τηλεφωνεΐ.
— Όμπρός, όμπρός, ίντα
νέ εκειά; Μάνος Χαρής; Ό¬
μπρός μέ γρικάς κουμττάρε,
ίντα κάνεις; Γράφε κουμπά¬
ρε δτι θά σοΰ πώ.
Τό μάτσι τελείωσε ίσόπα
λο, γιατί λέει θά γινότανε φω
νικό. Καλάνε κι* ετσά. 29—
29 έβγήκανε Στόπ. Ώστόσο
έπειδή κουμπάρε ό όψιγιάς
πού έπαίξανε ήτονε τοΰ Άνε
ραγδογιώργη κουμπάρε Μά-
νο. Μέ άκοθς;
— Ναί, να! κουμπάρε, ίν¬
τα χαμττάρια, καλάσε;
Ναί, ναί συνεχίζω, κακο-
. μίτσα,,μρυ,^κι' έσύ, τηλεφω
νητρα. Ναί πού λές, έπαίξα
νέ. Άλλά ό διαιτητής ποθρθε
ΟΓττό την Κοινότητα Μεγάλη
Κολύμπα, έβγήκε στήν έλιά
ττοθχε στήν άκρη ό όψιγιάς
γιατί ήτονε κοντός ό άνθρω-
ττος. Στόπ. — Ναί, συνεχίζω
κοπελιά. Λοιπάς, έμττηκε μέ
σα στό γήττεδο κα! ό γάϊδα
ρος τοΰ Γιώργη τού Τσατρα
πάκη καί ό άρχηγός τοΰ
Πανχαχαλοβεργιακοΰ εκανε
ένσταση κακής διαιτησίας.
Στόπ. Κ α! σέ ρωτώ κουμπά
ρε, άφ' δσον τό μάτς έληξε
δέκα λεψτά νωρίτερα γιατί
ήρθε κα! τσίδιωξε γιά νά ά-
ττλώσει ό Άνεραγδογιώργης,
δέν ήττρεπε νά άναβληθεΐ, ττα
ρά έβγήκανε καί συνεχείσα-
νε στόν άμαξωτό: Στόττ. άλ
λά έγώ πού εΐμαι άνταποκρι
τής σοΰ τα λέω οθλα. Έπαε
μέ βοηθά κα! ό Πρόεδρος
τσή Άσφεντιλιάς. Όμττρός
μέ γροικάς; Γράψετος των
κερατάδων των άνεμαζοξάρι-
δων των χαρχαλιανών, ττοΰρ-
θανε νά τγαρακολουθήσουνε
άπ' τα μεσάνυχτα μέ τσοί
βέργες καί τσοί τσιΦτέδες
καί τα εξής: Στόπ. Ίντάπες
κουμττάρε νά σοΰ πώ τή συν
θέση; Έ, γράφε:
Π ΑΝΧΑΧΑΛΟ Β ΕΡ Π Α-
ΚΟΣ: Κατσαματσάκης, Μαν
τιναδάκης, Βουργιάλης, Κα-
καδάκης, Βρουβολογάκης,
Σκλόπας, Άχινοποδάκης,
ΚοκοσταΦίδας, Χοχλιδολό-
γος, Φωθιάς καί Κουλούκης.
— Ναί κουμπάρε, καλα
νασαι, μόνο γράψε:
Ή Άθλητική Ένωση Ά
τροχάλων παρέταξε την όμά
δα της ένισχυμένη μέ δυό Ή
ρακλειώτες λένε. Άλλά πρά
μα δέν έσκοτώσανε, μέ γροι
κάς;
Άνέ θέτε δα κα! τή σύνθε
ση, δέν έπρόλαβα νά τηνέ
γράψω γιατί θά μάφηνε τό
σκαφτικό καί θά ξώμενα στοί
σττηλιους. Στόπ.
Την άλλη φορά θά σοΰ
στείλω καί τίς φωτογραφίες
μαυ γιά την αύτότητα. Χαι
ρετισμούς στοί συνάδελφους
τού Ηρακλείου. Στόττ.
1ΙΛΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΛΙΊΟ "Η ΛΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
6ΖΕΠΤΙΜ ΒΡΙΟΥ ||76
ΚΠΙΜΒΕΝΤαΣΗΣ
ΣΤΟ ΖΗΤΗΜύ ΟΙΓΑΙΟΥ
Ή έντονη δραστηριότητα,
των ΗΠΑ καί τοΰ ΝΑΤΟ γιά
άττόλυτα έλεγχόμενες άττ' αύ
τούς έλληνοτουρκικές διαττρα
γματεύσεις, καθημερινά έπι-
βεδαιώνεται.
Σύμφωνα μέ δλα τα μέχρι
σήμερα δεδομένα, άττό τίς διε
ρευνητικές διμερεΐς έ—άφες,
τα ττράγματα βαδίζουν ττρός
ίνα «διακανομισμό» σύμψω
να μέ τα στραΓτηγικά συμψέ
ροντα κα! τίς έ—ιδιώξεις τώ*·
ΗΠΑ καί τοΰ ΝΑΤΟ.
Γιά νά άττοδόσουν καί νά
προωθήσουν τα ίμπεριαλιστι
κά αύτά σχέδια, χρειάζεται
νά διατηρηθεΤ τό κλΐμα κα! ή
ψυχροττολεμική ψύχωση κα!
άττό τίς δυό ττλευρές τού Αί-
γαίου.
Πάνω σ' αύτό συμδάλει ά
ποψασιστικά όλόκληρος ό δέ
ξιός ελληνικάς Τύττος ττού
έντεχνα έξοκολουθεΐ νά καλ
λιεργεΐ τό ψυχροπολεμικό κλϊ
μα.
'Ωστόσο σύμφωνα μέ δημο
σιογραψικές πληροφορίες, ά-
ττό έττίσημη ττλευρά, έκφράζε
ται δυσφορία κα! άντίθεση
γιά. την άναζωττύρωση τού ψυ
χοπολεμ ι κου κλί μ στος.
Ώστόσο οί πολιτΐικοί πά
ρατηρητές σημειώνουν δτι ή
4 £ι>νέχ. *πβ την Σελ. 1
καλύτερη ποιοτικά καί πε-
ρισσότερη ττοσοτικά —αραγώ
γή των ττροϊόντων τους.
Τό ΠΑΣΟΚ προτείνει γιά
τούς άγρότες μας, τούς «ΣΥ
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΝΕΑΙ
ΜΟΡΦΗΣ» ούσιαστικές άρμο
διότητες. ΟΙ Συνεταιρισμόν
μέ την ττλατιά σνμμετοχή
των άγροτών γίνονται άνε-
ξάρτητοι οΐκονομικά άπό Α
ΤΕ κλττ., καί ιμποροΰν νά
χρημοπΌοοτοΰν τίς τταραγωγι
κές διαδικασίες (είσαγωγές
άγροτικών μηχανημάτων χω-
ρίς μεσολαβήση είοχχγωγέ-
ων, άγορά καρποΰ γιά σπο
ρά σέ χαμηλές τιμές, είσα
γωγές Φαρμάκων κλττ.).
Παράλληλα μέ τή μαζική
σνμμετοχή των άγροτών θά
καθορίζονται ένιαΤες τιμές
στά ττροϊόντα καί έτσι θά
μποροΰν νά διαττραγματεύον
τα» τίς τιμές των ττροϊόντων
τους ΟΓττΌφασιστικά, θά ε-
χουν δέ χαί δλες τίς δυνατό
τητες γιά την έξαγωγή ττροί
όντων άττό τούς ίοιους τούς
Συνεταιρισιμούς.
Άκόμα μέ τή δημιουργία
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
σέ κάθε χωριό ή ένότητα χω¬
ρίων θά μττορέσουν νά προω
θήθΌυν την πολιτιστική άνά-
τττι/ξη καί κάθε εϊδους κοινω
νικό μέτρο (δημιουργία Βι->
δλιοθήκης, ίατροφσρμακευτι
κή τΓερίθαλψη, θεατρικές πά
ραστάσεις, σχολικά χτίρια
κλττ.). Έτσι ττροωθεΤται σέ
σημαντικό δαθμό ή περιφε-
ρειακή ατΓοκέντρωση δλων
των παραττάνω καί χτυττιέ-
ται άττοφασιστικά ή άστυφι-
λία.
Στήν δεύτερη ένότητα θί-
γονται καίρια κοινωνικά ττρο
δλήματα. Τό —ρόβλημα των
νέον έργατών είναι όξυ καί
όξύνεται δλο κα! ττερισσοτε
ρο μέ Κυδερνητικά μέτρα
γιά τόν Συνδικαλισμό (Άντι
δραοτικό Νομοσχέδιο 330)
76 Λάσκαρη, αυξανομένη ά-
στυνόμευση οτόν συνδικαλι
σμό, τρομοκρατία κλττ.).
Γιά τούς τταραττάνω λό-
γους είναι άναγκαΐα ή συ-
σπείρωση δλων των νέων έρ
γατών στούς συνδικαλιστι-
κούς τους Φορεΐς, Σωματεία
καί ή πλαισίωση των συνε-
ττών Συνδικαλιστικών Παρα-
τάξεων. Έτσι — ένωμένοι
θά ττροχωρήσουν γρηγορότε-
ρα στήν έττίλυση των ζωτΐ-
κών τφοβληΜάτων τους (άνερ
γίσ, μισθοί πείνας, ελλει-
ψη ούσιαστικής (στροφαρμα-
κευτικής ττερίθάλψης, δημο-
κρατικό συνδικαλισμό).
Τό πρόδλημα της κοττοικί-
ας είναι άμεσα συνυφασμέ-
νο μέ την Κοινωνική Πολιτι-
κή τής Κυβέρνησης. Ή Κυ¬
βέρνηση έκφραστής καί ΰττο
στηρικτής των μονοπωλίων
έφαρμόζει άντιλαϊκή ττολιτι-
κή αφήνοντας χιλιάοες έργα-
ζόμενους νά ζοΰν σέ άθλιες
συνθηκες, νά μένουν στό νοϊ-
κι, έξανεμίζοντας ετσι ένα με
γάλο μέρος τοΰ χαμηλοΰ μι-
σθοΰ τους.
Τό ΠΑΣΟΚ ττροτείνει μιά
οΐκιστική ττολιτική ττού νά
δώσει στόν κάθε έργαζόμενο
ύγιεινό σττίτι ΔΙΚΟ ΤΟΥ.
Στήν τρίτη ένότητα έχου-
με έττανειλλημμένα διακηρύ-
ξει δτι τό Πολιτιστικό Κίνη-
μα ττρέπει νά άνχχτττυχθεΐ κα!
μέ κρατικές τταροχές, νά φτά
σει κα! τό τελποταΤο Έλληνι
κό χωριό νά ότπολαμβάντι
τίς μορφωτικές — ψυχαγωγι
κές έκδηλώσεις πού σήμερα
είναι μονοπώλιο των άστι-
κών κέντρων.
Ή «ΤΕΧΝΗ ΠΑ ΤΟ
ΑΑΟ» είναι Ινα κύριο καθή¬
κον των —ροοδευτικών καλλι-
τεχνων, κα! ή σωστή ψνχα-
γωγία τής Νεολαίας ίνα μέ
σο γιά την άνάτττυξη τού επι
πέδου της, καί τό έκ παρσλ-
λήλου άποτράβηγμα άττό λα
θειιένες κορφές δήθεν ψυχα-
γωγίσς Άκόμα καί ή σχεδί-
αση τού άθλητισμού σέ σω-
στές βάσεις άττό τό Δημοτικό
θά μάς δώσει μακροπρόθε-
σμα άλλά ούσιαστικά άποτε-
λέσματα, ενός σωστοϋ Ά-
θλητισμού χτισμένου δχι στή
6άση τοΰ άνταγωνισμοΰ άλ¬
λά τής Άμιλλας.
Συνοψίζοντας, δλες οί
παραπάνω προτάσεις — λύ
σεις τής Νεολαϊας ΠΑΣΟΚ
θά βροΰν την όλοκληρωμένη
λύση τους μόνο στά ττλαίσια
μισς Σοσιαλιστικής κοινωνί-
ας. Ό καθημερινώς μας άγώ
νας λοιττόν δέν ττρέττεί νά ξε
φεύγει άττ' αύτό τό στόχο.
Καί στά δοσμένα ττλαίσια, δ
μως τής υπαρχούσας κοινωνί
άς ττρέττει ό αγώνας μσς νά
ένταθή γιά την κατάχτηση
δλο κα! περισσοτέρων δικαι-
ωμάτων μας γιά τούς άμε-
σους στόχους τού Λαϊκοΰ Κ ι
νήμστος
'Εθνική Άνεξαρτησία —
Έξω οί Βάσεις — Έξω ά-
ττό τό ΝΑΤΟ ττροϋπόθεση γιά
την χωρίς δρους Λαϊκή Κυ-
ρΐαργία. Άποχουντοποίηση
— Κάθαρση, Δημοκρατικές
έλευθερίες, θάνατο στό πα-
οακράτος.
Π Α ΜΙΑ ΕΛΑΑΔΑ ΠΟΥ Ν Α
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ
Γιά την Κοινωνική απελευθέ¬
ρωσιν
Νεολαία ΠΑΣΟΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΝΕ-ΟΑΗΓΗΤΗΧ
Στίς 18 καί 19 Σετττέμ-
βρη τό Συμβούλιο ττεριοχης
Κρήτης τής ΚΝΕ διοργανώ
νει 2ήμερο έκ δηλώσεων στόν
κιν)γράφο «ΟΑΣΗ» στά
πλαίσια τοΰ 2ου Φεστιβάλ
τής ΚΝΕ καί τοΰ «Όδηγη-
τή».
Τό ττερσινό Φεστιβάλ έγι
νέ στήν Άθήνα μόνο, κα! συγ
κέντρωσε γύρω τού 150.000
νεολαίους στίς 3 μέρες πού
διάρκεσε.
Φέτος τό Φεστιδάλ γίνεται
σ' δλη την Έλλάδα μέ μιά
σειρά έκδηλώσεις σέ διάφο-
ρες πόλεις, Πάτρα, Θεσ) νί¬
κη, Λαμία, Ήράκλειο, πού
θά προϋτΓαντήσουν κα! θά
κλείσουν τή μεγάλη συνάντη
ση τής νεολαίας μ έ τούς νέ-
ους κομμουνιστές στίς 9,10,
11 κα! 12 τού Σετττέμβρη
στήν Άθήνα. Μέρος αυτών
των Ποονελληνίων έκδηλώσε
ών τής ΚΝΕ, πολιτικών καί
πολιτιστικών, αποτελεί καί
τό διήμερο αύτό ττού θά γίνει
στό Ήράκλειο.
«Θ' ανταμώσουμε έκεΐνες
τίς δυό μέρες γιά νά γιορτά
σουμε μαζί τα 8 χρόνια άττό
την ιδρύση τής νεολαί¬
ας μας, τής ΚΝΕ, καί
την έκδοση τοΰ πρώτου φύλ-
λου τοΰ «ΟΔΗΓΗΤΗ», νά δια
τρανώσουμε μαζί την άσίγα
στη ττίστη μας στούς λαούς
ττού άντηταλεύοΐΛ' τό φασι
σμό καί τόν ίμπεριαλισμό,
στή Χιλή, την Ίο—ανία, την
Πορτογαλία, δττου γής, ν' άν
τιτταρατάξουμε μαζί στίς ρα
διουργίες των άμερικανονα
τοϊκών «σνμμάχων» μας κα!
των ντότπων όργάνων τους,
ένάντια στήν έθνική μας άνε
ξαρτησίσ;, τό δυνατό καί μονα
δικό μοτς δττλο τής άντιΐμττερι
αλιστικής συχτττείρωσης καί
ττάλης. Τέλος νά χορέψουμε
νά τραγουδήσουμε, νά διασκε
δάσουμε μαζί». (Άττ' την α¬
νακοινώση τοΰ Συμβουλίου
Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ).
— Όλοι στό διήμερο έκ-
δηλώσεων στά ττλαίσια τοΰ
2ου Φεστιβάλ τής ΚΝΕ καί
τού «ΟΔΗΓΗΤΗ», στίς 13
κα! 19 τοΰ Σετττέμβοη στόν
κινηματογράφο «ΟΑΣΗ».
Τό Πρόγροομμα άναλυτι-
κά θά άνοκοινωθή σέ έττόμε-
νες άνακοινώσεις.
αντιμετωπίση των τταραπά
νω ΟττοτΓτων ττροοτταθειών ερ
χεται σέ άνοιχτή άντίθεση μέ
τόν τόνο ττού έττίσημσ, έπί-
σης, δίνεται μέ τίς άνακοινώ
σεις καί τυμττανοκρουσίες γύ
ρω άττό τα στρατιωτικά γ
μνάσισ ττού διεξάγονται άπό
έλληνικής ττλευρας. Γεγονός
ττού ΰττοβοηθεΐ καί τροΦοδο
τεΐ τόν ψυχροπολεμικό έλλη
νικό Τύττο.
Έτσι τό θέμα «Χόρα» μα¬
ζί μέ τα διάφορα έλλιγνικά
στρατιωτικά γυμνάσια, άττο-
τελοΰν έξαΊρετικό ΰλικό ψυ-
χροπολεμικής άτμόσφαιρας
πού ή άμερικανΌναττοϊκή τα
χτική στό χώρο τής Άνατολι
κης Μεσογείου, καλλιεργεί
καί έττιδάλλει.
Πάνω σ' αύτό, είναι πολύ
χαραχτηριστικος ό λόγος τοΟ
κ. Μαύρου στίς Καστανιες
τού "Ε6ρου.
«...Πρίν άπό 25 χρόνια ί-
δρύθηκε τό ΝΑΤΟ σιν άμυντι
κάς όργανισμός γιά νά προ-
στατεύσε,ι τα μέλη τού άπό
κίνδυνΌ έξωτφΐκό.
Την Έλλάδα δέν άπειλεΐ
εξωτερικάς κίνδυνος, άλλά
μιά χώρα της Τδιας ονμμαχ!
άς, ή Τουρκία. Σήμερα ό κίν
δυνος ττροέρχεται άττό την ϊ
δια την Άτλαντική Συμμα-
χ!α, ά-ό τό ΝΑΤΟ. Ποία εί
ναι σήμερα ή άξιο—ιστΐα
μιάς ονμμαχίοος, ττου εΤναι ά
νίκανη νά σταματήσει τίς ά-
ττειλές εναντίον ενός μέλους
της άπό άλλο μέλος, τό όττσί
όν βαρύνεται καί μέ την εΐ-
σδολή στήν Κύττρο».
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ό Δημοκρατικός Λαός τοΰ
Ηρακλείου, όπως καί δλης
τής Έλλάδας, εχουν καταδι
κάσει έμττραχτα την ττολιτι-
κή της μισαλλοδοξίας τής ά
ναμόχλευσης των παθών τοΰ
έμφυλίου ττολέμου καί τής ά
ναζω/ττύρωσης τοΰ άντικσμ-
μουνισμοΰ.
Ή ττολιτική αύτη έξυττηρε
τεΐ μονάχα τίς άντιδημοκρα
τικές, άντιΛαϊκές, καί άντε-
θνικές έτπδιώξεις των ντό-
ττιων άντιδραστικών δυνάμε
ών των χουντομοναρχικών
στοιχείων καί των Άμερικανο
νατο'ικών Ί μττεριαλιστών.
Αυτή την τΓολιτική έφαρμό
ζει ή αύταρχική έξουσία δ-
ταν ττίσω άττό τόν καμουφλα
ρισμένο τίτλο «Ήμέρα των
Ενόπλων Δυνάμεων» όργανώ
νούν καί φέτος τίς γιορτές
τοθ μίσους έτΓΐδιώκοντας κον
τα στά άλλα νά σνκοΦαντί-
σει τόν άγώνα ττού εκανε ό
Λαός γιά τή Δημοκρατία καί
την 'Εθνική Άνεξαιρτησία: έ¬
νάντια στούς Άγγλοαμερικά
νους ίμτΓεριαλιοτές.
Σήμερα ή χώρα μας ττερνά
κρίσιμες στιγμές. Ό ίμττφΐα
λισμός καί κυρίως ό Άμερι
κάνικος γιά νά ττροωθησει τα
στρατηγικά τού σχέδια στήν
Κύττρο, στήν Άνατολική Με
σόγειο, στή Μέση Ανατολή,
έν6α;ρρύνει τόν τούρκικο είτε
κτατισμό, ττροοτταθεϊ νά όδη
γήσει σέ σύρραξη τούς λα¬
ούς τής Έλλάδας καί τής
Τουρκίας καί συνωμοτεΐ οέ
6άρος τής έθνικής μας Άνε-
ξαρτησίας καί τής έδαφικής
μας άκεραιότητας. Σέ τέ-
τοιες συνθηκες ή άναμόχλευ
ση των τταθών έρχεται σέ
ττλήρη άντίθεση μέ τό έθνΐκό
συμφέρον.
Ό Λαός θά άττομονώσει
καί ψέτος τούς κήρυκες τής
έμττάθειας καί της άνωμσλί-
ας καί θά άτταιτήσει:
Νά μττεΐ τέρμα στήν ττοΑι
τική τής μισαλοδοξίας.
Νά έ—ανατΓατρισθούν οί
ττολιτικοί ττρόσΦυγες. ♦
Νά Φυγουν οί ξένες
άττό τη χώρα μας.
Νά ό—·αλλαγεΤ ή Έλλάδα
άπό την ΆμερικανΌνα}τοϊκή
κηδεμονία. ,
ι
Νά έφαρμοσθεϊ πολιτική
Έθνικής Άνεξαρτησίας, καί
οϋσισστ ικοθ έκδτνμοκ^ατι-
σμου.
Η Ν.Ε. Ηρακλείου
τού Κ.Κ.Ε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
«Η ΦΛΟΓΑ»
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΠΙΟΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΓ)ΜΑΤΙΑ
Τού Έτπστήμονα
Τής Νεολαίας
καί γενικά
τοΰ μή ττρονομιούχου
Έλληνα.
Ένοίκιο
*
κοτοοτροφής
ν*
• £υνεχ. αηβ την £ελ. 1
παραδείγματα. Άττό την έ-
ρευνά μας δμως ττροέκυψε δτι
τα παραδείγματά μας αύτά
δέν άττέχουν άττό την καυτή
—ραγματικότητα.
ΎτΓοβάλλαμε σέ όρισμέ
νους κτηματομεσίτες τού Ή
ρακλείου, τό ερώτημα:
— Τί γνώμη έχετε γιά τίς
τιμές των ένοικίων των κατα
στημάτων τοΰ Ηρακλείου;
Άπαντα ό κ. Γ. Ρασουλης.
— Πολύ ψηλά. Ψηλότερα
άκόμα κ ι άττό τα νοίκια της
Αθήνας. Σ' αύτό φταίει ή
συνεχής αυξήση τοΰ άριθμοΰ
των Τουριστικών Καταστη-
μάτων καί οί πληθωριστικές
τάσεις της έττοχής μας.
Άτταντά ό κ. Γ.Φ.
— «Έχουν δυσκολέψει ττο
λύ τα ττράγματα γιά τούς έ-
νοικιαστές. Κάθε μερά ζη-
τοΰν καί τΓερισσότερα καί ή
κατάσταση χρειάζεται άμε-
ση άντιμετώτΓΐση. Έκ μερους
των ίδιοκτητών έπικρατεΐ άσυ
δοσία».
Άπαντα ό κ. Ν. Χατζηδά
κης.
— «Τα νοίκια τοΰ Ηρα¬
κλείου, είναι άκριδώτερα άττό
τής Αθήνας. Λόγω τουρισμοθ
άλλά καί γιά ττολλους άλ-
λους λόγους τα καταστήμα
τα στό Ήράκλειο, είναι ττερι
ζήτητα, μέ άττοτέλεσμα τό
άνέβασμα των τιμών.
Έξ άλλου, πολλοί έτταγ-
γελματίες άττό άλλες 'ΐΞλλη-
νικές ττόλεις, φτάνουν στό
Ήράκλειο γιά νά νοικιάσουν
καταστήματα...»
Παράλληλα ττήραμε τίς ά
πόψεις διαφόρων έτταγγελμα
τιών τής ττεριοχής Ηρακλεί¬
ου.
ΤΙ ΛΕΝΕ
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΛΑΤΙΕΣ
• 5.500 ττληρώναμε καί
μάς ζήτησε 13.000 ττρίν Ινα
χρόνο 6 ίδιοκτήτης. Τελικά
τό δικαστηριο καθόρισε τιμή
ένοικίου 7.500 δρχ.
Εμείς, οί έπαγγελματίες,
δουλεύουμε γιά νά ει'σττράτ
τουν οί ίδιοχτητες. Καί τό
κράτος άδιαφορεΐ..., μάς εΤ
παν οί κ.κ. Κ σπανάκης καί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
τος Άμαριανού Πεδιάδος
Διακηρυττει δτι
Έκτίθεται είς μειοδοτικόν
διαγωνισμόν δι' ένσφραγί-
στων ττροσΦορων μέτ' έκτττώ
σεως εύλόγου έκτττώσεως έττί
των τιμών διά την άνόρυξιν
άρδευτικής Γεωτρήσιεως εν
Άμαριανω Πεδιάδος.
Τό έργον προϋπολογίσθη
διά της τεχνικής μελέτης είς
τό ττοσόν των 700.000 διατί
θεμένη ττίστωσις δρχ. 440.
000.
Ή Δη.μο— ρασία διενεργη·
θήοτεται είς τα ΓραΦεΐα τής
ΤΥΔΚ (Ηρακλείου) την 9ην
Σεπτεμδρίου 1976 ημέραν
Πέμπτην καί ώραν 11—12
μεσημδρινής ένώττιον άρμοδί
άς έτητροτΓης.
Είς την Δημοττρασίαν γί-
νονται δεκτοί έργολήττται
Δημοσίων Έργων Β' Τάξε¬
ως κα! δι' ίργα ύδραυλικά
καί έχοντες έκτελέσει επιμε¬
λώς ετέρας Γεωτρήσεις.
Είδικοί οΤκοι ήμιδαπής
διαθέτοντες τόν ανάλογον τε
χνικόν έξοττλισμόν μέ ύποχρέ
ώσιν συνεργασίας των μετά
δι—λωματούχου Γεωλόγου.
Εγγύησις όρίζεται τό ττο
σόν των 20.000 κατατιθεμέ-
νης είς τό Ταμείον Παρακα
ταθηκών καί Δανείων ή ίσό-
ττοσον έγγυητικήν έττιστολήν
Ανεγνωρισμένης Τραπέζης.
Ή Τεχνική μελέτη τού £ρ
γου είναι κατατειθεμένη είς
τα ΓραΦεϊα τής ΤΥΔΚ και
τής Κοινότητος ένθα οί 6ου
λόμενοι νά μειοδοτήσουν δύ¬
νανται νά λαμδάνουν γνώσιν
των δρων κλττ. στοιχείων ά-
νά πάσαν εργάσιμον ημέραν
καί ώραν.
Έν Άμαριανω τή 30 Αύγου
στου 1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΓΕΩΡΓ, "ι ΨΑΡΑΚΗΣ
Σοφχιανάκης, έμττοροι ή
κτρικών είδών» στήν όδό Χάν¬
δακος. /
9) Ή Μαρία Σφακιανάκη,
Καθαριστήριο στήν Λεωφ.
Δικαιοσύνης: «Τό μαγαζί τδ
χω 16 χρόνια. Πληρώνω 13.
000. Πέρισυ μάς έγινε έξω-
ση. ΚαταΦύγαμε στά Δικα-
στηρια καί τό δρήκαν καλά
πληρωμένο. Τώοα ζητά 25.
000 καί θέλει τταλι νά μας
διώξει».
• Άντ. Βερίγος: Ύττοδή
μοττα στήν όδό Έβανς.
«Πρίν ένα χρόνο μοΰ έγινε
αυξήση. Τώρα ττληρώνω 17.
000. Τα νοίκια είναι ύττερβο
λικά, άλλά ιτροέχει τό άν μττο
ρεΐ νά τταραμείνει κανείς χω
ρίς έξωση...».
«) Γιώρ>γης Γαοεφαλάκης,
ήλεκτρολόγος, 1821: «Πλη
ρώνωνοίκι 5.000 άλλά ύπάρ
χ·ει ή άδεδαιότητα γιατί κεν
τρίζεται ή δρεξη των ίδιοχτη
των. Σάν άξιο—οιήσουμε τό
μαγαζί, έρχονται νά είσττρά
ξουν αυτοί την άξία ττού έ-
μεΤς τοΰ δωσαμε».
β, Βασιλάκης Μαν. (Ψαρ-
ρός), Κρεσττώλης: «Τό 1975
ττλήρωνα 9.000. Τώρα ττληρώ
νω 12.000. Τα νοίκια είναι
τϊθλύ άκριδά στό Ήράκλειο^.
• Γιαλαμά, Νεωτερισμοί:
«Τόσο μικρά μςτγαζ,ί καί ττλη
ρώνονμε 8.000. Πρίν άττό λί
γους μηνες πληρώναμε 6.
000».
% Γ. ΚονΧΓταντινίδης, ή-
λεκτρικά εϊδη: «Τα νοίκια
πάνε στά Οψη. Μόνο δταν 6
κόσιμος σταματήσει νά έγ-
καταλείπει τα χωρία τού γιά
ναρθει στό Ήράκλειο νά έ-
μττορεύεται θά γίνει κάτι».
• Φούμη, Φωτογραφικά:
Οί αύξήσεις των ένοικίων, εί¬
ναι συνηθισμένο ττράμα. Αύ¬
ξήσεις μοΰ Ικανόν τό Σετττέμ
βρή τοΰ 75, τό Γενάρη τοΰ
76 καί γυρεύει κα! τώρα.
Τρείς αύξήσεις σ' ένα χρόνο.
Τώρα άττό 9.000 θέλει νά μοθ
τό κάνει 12.000».
Ή έμπορική περιοχή δ¬
μως τού ' Ηρακλείου, έπεχτεί
νεται καθημερινά. Πρόσφατο
τταράδειγμα ή άλματώδης αύ
ξηση των ένοικίων στό δρόμο
των δικηγορικών γραφείων
(Χάνδσχος) έττειδή, στήν ϊ-
δια περιοχή νοικιάοτηκαν έ¬
να - δυό κατα—ήματα σέ ψη
λές τι>μές, γιά νά γίνουν
μττουτίκ.
Ό Πρόεδρος τού Δικηγορι
κου Συλλόγου κ. Νΐκος Σο>
κλαμττάνης, μάς εΐττε:
«Παρατηρεΐται 5πλασία
αυξήση των μισθωμάτων στήν
όδό Χάνδακος γιατί ό δρό-
μας, άλλάζει τθκχυτατα χα-
ραχτήρα κα! μετατρεττεται
σέ δρόμο τουριστικό καί εΐ-
δών ΤΓολυτελείας».
Σέ σχετική ερωτήση μας
γιά τούς ττελατες των δικηγό
ρων — Ιδιοχτήτες, πού κατα
φενγουν στά δικαστήρια, ό
κ. Σακλαμττάνης μάς εΐττε:
— «Πάντα ττροστταθούμε
νά συγκρατοΰμε τους πελά.
τες μας γιά νά μην τούς άττο
γοητεύσουμε κατ' αρχήν, ?νέ
γοντας τους δτι ζητώντας ψη
λά ένοίκια θά Ικανοττοιηθοΰν
μέ την δικαστική άτΓΟφαση.
Τα διχαστήρια, άναλογιζό
μενά πιθανώς τίς οΐκονομικές
έττιτΓτώσεις, έπιοικάζουν τι¬
μές ένοικίων σύμφωνα μέ τίς
αύξήσεις τοΰ τιμαρίθμου».
Αύτη ή κατάσταση έττικρα
τεΐ σήμβρα στό Ήράκλειο.
Ή τάξη των έτταγγελματιών
καί διοτεχνών μαστιγώνεται
καθημερινά. Καί μέσα σ' αύ
τό τό τταιγνίδι ττού τταί-
ζουν τα συμφέροντα των
μεγαλοϊδιοκτητών γιά τόν ά
Φανισμό τής μεσαίας τάξης,
σημαντικό ρόλο διαδραματι-
ζει ή ζητήση.
Ό έτταγγελματοβιοτεχνι-
κός κόσμος χρειάζεται προ-
στασία άπό τα χέρια των με
γαλοιδιοχτητών, ττρίν ϋττο-
στεΐ σοβαρά πλήγμα ή έθνι-
κή οίκονομία άττό την όλοκλη
ρωτική καταστροΦή τους.
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
«ΤΟ ΠΩΓΚΡΗΤΙΟΠ»
ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣ») - ΑΥΚΕΙΟ
• Άρχισαν οί έγγραφές γιά δλα τα Τμήματα των
Έκτταιδευτηρίων μας άττό την πρώτη Σετττεμ-
δρίου.
• Οί έγγραφές θά γίνωνται στό Κεντρικό μας Γρα-
φεΐο: Αρχοντοπούλου 5 (Πλατ. Άγ(ας Αίκατερί-
νης) Τηλέφ. 284-398.
θ Φροντιστήρια γιά τίς είσαγωγικές έξετάσεις στό
Γυμνάσιο θά άρχίσουν άττό τίς 3 Σε—τεμβρίου.
Τηλέφ. Έκτταιδευτηρίων: ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΥ 231-424
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231-432
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231-537
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
»!Κ!!ϋ:ΗΗΗ!»Η»1!ηΗ!
'απόι+ιεις
Η!ΗΗ!Η2!ϋ2»Η»:>{Η»
ΑΜΔΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΖΙΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τού «ΑΛεγαλοτρα-εζίτη — η
Άνδρεάδη, είναι ττιά γνωστη σέ δλους. Κι'άκόμη πιό Υνυ.
στές οί «δρα—ηριότητές» τού, σέ βάρος τοΰ ΈλληνικοΟ Δη¬
μοσίου: άτπστία — τταραβάσεις τού Νόμου ττερί ΣυναΛ.
λάγματος — ττεριφρόνηση των άττοφάσεων τής Νομισμοπ,.
κης 'Ε-ιτρσττής — ΰτΓερφαλάγγιση τού Νόμου ττερί 'Ανωνύ
μων Έταιρειών κλττ., κλττ.
Άν ήβελε κανείς νά χαρακτηρίση τόν Στρατη Ά
μέ λίγες λέξεις θά τόν άττοκαλούσε: «Ό άνθρωπος μέ Τς
σκσνδαλώδη προνομια». Άς άναφέρομε μόνον ένα: Τό Κρό-
τος τού εΤχε άναθέσει νά διακινή τό 30% τού λαϊκοΰ χρή.
ματος!...
Άλλά τό θέμα δέν είναι ό Ανδρεάδης, οί τΓαρανομίΕς
τού καί τα προνόμια τού. Τό θέμα εΤναι νά μάθη ό Λαός
ττοισί ήσαν έκίΐνοι (έκτός άττό τους χουντικούς) πού τοί
έδωσαν τα προνόμια κα! τόν συνέδραμαν στίς παρανομ^
Κι' άκόμη, ό Λαός πρέττει νά πληροΦορηθη τα όνόματα
των «στενών συνεργατών;* καί των «άνθρώπων» τού κ. Κσθη.
γητή, ττού οπτοτεΑούσαν τό «Συνδικάτο Άν$ρ€άδη» —ην
Έμττορική ΤράτΓεζα, στήν Ίονική — Λαϊκή, στό Χίλτον,
στούς Σ ιδηροδρόμους, στίς Ύπερπόντιες Άλιεΐες, ~όμ
Φοίνικα κα! στίς τόσες άλλες έταιρεΐες τού Ι6ιόρρυβμ0υ
Ιδιώννμου καί επισήμου «τταράνομου καθηγητή — μττ|ζν^
σμαν».
Δυστυχώς δταν ό κατάλογος ούτος δοθή στή δημοσιοτη-
τα, ή Κρήτη ττάλι (σάν την περίτττωση Παττακού) θά έκ-
προσωπήται... άναξίως, γιατί θά φιγουράρη άττό τα πρ«τα
— ττρώτα στόν κατάλογο τό δνομα τοΰ Προέδρου τής Παγ
κρητίου κ. Γεωργίου Βογιατζάκη. Άλλά ττερί αύτοθ... όψό-
μεθαί...
ΤΟΜ ΠΑΠΠΑΧ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ — έκτός τού Άνδρεάδη — χαϊδεμενος
τής χουντας καί γνωστός διεθνώς συνεργάτης της Άμερικα
νίκης Σία, εκανε αυτόν τόν καιρό την έπσνεμφάνισή τα»
στό χώρο τής Έλληνικής επιχειρηματίας δημοσιότητας
Πρόκειται γιά τόν ττεριδόητο Τόμ Πάττττας πού όρθότ—3
χαραχτηρίστηκε σάν «άνεξήγητος μεσολαδητής» τής «Φόρντ
Μότορς» μέ την Έλληνική Κυβέρνηση.
Τό «πρόσω—ο» αύτό μέσα σ' δλες τού τίς άλλες έπιχ;ι
ρηματικές δραστηριότητες, έχει βάλλει σάν στόχο καί την
Κρήτη. Έχει μάλιστα έττιλέξει σάν «είδικό συνεργάτην τού
-ροκειμένου να ιδρύση έργοοτάσια τής «Κόκα - ΚόλλθΛ
στό νησί μας καί κάττοιον κύριο συμττατριώτη τοΰ Βογια¬
τζάκη, Ρεθύμνιο, τού όττοίου ή φωτογραφία καί τό βιογραΦι
κό σημείωμα, άρχισαν νά Φΐγουράρουν, τελείως ξαφνικά ΧΟι
άδικαιολόγητα σέ ωρισμένα Κρητικά έντυπα.
Προειδοττοιούμε καί τόν συνεργάτη τής Άμερικάνικπ-
Σία καί τους άνθρώττους ττού έπέλεξε δίκην μαφιόζων, δτι
δέν ττρόκειται νά τούς αφήσωμε νά ττατήσουν ττύδι στήν
Κρήτη.
Καί τΓαρακαλοΰμε τα Κρητικά έντυπα, νά προσέξουν καλ
λίτερα τίς Φωτογραφίες ττού δημοσιεύουν ξαφνικά μερικών
«-κρητικών πρόσω—ικοτήτων» καί τίς λεζάντες πού δάζουν κα
τω ά—ό αύτές. ΟΙ «άνθρωττοι» τής κάθε «κόλλας», δπ»ς και
οί ϊδιες, είναι έττικίνδυνοι. Καί γιά την Κρήτη άτταράδε-
χ τ ο ι, έστω καί άν κατάγονται άττό αυτήν!...
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΖ
ΜΑΣ ΗΡΘΕ μιά ίδέα καί την θέτομε ύττ' οψη των άξιο-
τίμων κυρίων δουλευτών τής Κρήτης, ττρώτιστα δέ των κυ-
δερνητικων.
Άς ερευνήσουν τους προϋ-ολογισμους των διαφόρι* Υ
πουργείων καί άς δώσουν στή συνέχεια στή δημοσιότη-τα
τα «σχετικά κονδυλια» ττού έχουν διατεθεΐ μέχρι στιγμής ά-
πο την Κυβέρνηση Καραμανλή, γιά την Κρήτη.
Πολύ φοβουμαστε δτι θά άττογοητευθοΰν καί ο! ϊδιοι, κα
θώς θά διαπιστώσουν ότι τό κομμάτι αύτό τής Έλλάδας,
που τόσο έπιβουλεύονται οί «άσττονδοι φίλοι» μας, Ιχει εγ-
καταληφθεί κυριολεχτικά κι' Ιχει υποστεΐ τή μεγαλλίτερη
άδικία.
'Η Κρήτη δέν ζητά άνταλλάγματα των μεγάλων προσφο
ρων της στ6ν κρατικό ττρουπολογισμό, ουτε ίδιαίτερες μετα-
χειρήσεις γιά τίς έθνικες της ύπηρεσίες. Καί τα δυό τα θε-
ωρεΐ χρέος της.
Δέ νομίζομε δμως, ότι θά ττρέττει νά «τιμωρήται» επειόη
δεν ψήφισε Καραμανλή ή £ττειδη καταψήφισε τόν Κωνσταν-
τΐνο!...
Τα λόγια δμως δέν έχουν τόση σημασία, δσο οί άριθμο!
τους όττοίους μέ άγωνία περιμένομε...
0 κ. ΛΑΙΚΑΡΗΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΚΑΠΗΑΟΙ
Ό συνεργάτης μας στήν
Αθηνά γράφει:
— Ή μεϋοδευμένη έπίθε-
ση τής Κυβέρνησης ένάντια
στό έΛληνικό συνδικαλιστικό
κίνημα, έπαληθεύτηκε καί
στήν ττροχθεσινή συνεδρίαση
τής Βουλής.
ΟΙ διαστταστές τοΰ συνδι-
καλιστικοΰ κινηματος, οί
«έγκέφαλοι» τού ύπουργεί-
ου Εργασίας τοΰ κ. Λασκα
ρη, οί έργατοκάπηλοι καί οί
τταράγοντες τού Κυβερνητι-
κοΰ""συνδικαλισμοΰ, ξεγυμνώ
θηκαν. Ή δέ άνατρετΓΓΐκή
δραστηριότητα τους κατά
των έκλεγμένων διοικήσεως
ήρθε στό φώς. Έτσι, ό θια-
σώτης τής «τριμερούς σννερ
γασίας» κ. Λάσκαρης, άναγ
κάστηκε νά έτΓαναλαοει την
γνωστή έττωδό, δτι ττρόκειται
περί κακοηθειών, δταν οί κα
ταγγελίες των βουλευτών τής
άντιτΓθλίτευσης τόν άνάγκα-
σαν νά άπολογηθεΐ. Ό ΰ-
πουργός δέν κατάφερε νά
πείση κανενα γιά την «άθωό
τητά» τού, ττάνω στίς μηχοο-
νοραφίες των έργατοκαττήλων
μέσα στά σωματεΐα άνέφε-
ρε στήν όμιλία τού ό Βουλευ
τής κ. Κακλαμάνης.
«Δέν είναι νοητό — τόνι-
σε έττίσης ό βουλευτής κ.
Κά——ος — νά άσχολεΐται ή
συνδικαλιοτική ήγεσία μέ άλ
λα ζητήματα, καί μάλιστα
τελευταία μέ θέματα διάσττα
σης τού έργατικόΰ κ ινή μα¬
τος, μέ πραξικοττήματα στά
σωματεΐα κα! λοιττά, άντ! νά
άσχοληθεΐ μέ τό πρόβλημα
ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ —
Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο. Ε.
Οίκοδομικαί Επιχειρήσας
62 Μαρτύρων 148
Τηλ. 282-239
καί 286-113
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είς υπό άνέγερ
σιν τΓολυκατοικίας καί έτΗ
των όδών 1878 αριθ. 39 ώς έ
ττίσης καί έττί Τ6»ν όδών Πά
σιΦάης καί Άνωνύμου γωνία,
διαμερίσματα, ττολυτελοΰς
κοττασκευής 1,2,3,4 καί 5 δω
ματίων είς όρόφους καί ρετι-
ρέ ώς έττίσης καί Ισόγεια κα
ταστηματα κατάλληλα δι' έ-
τταγγελματικήν στέγην.
των οικονομικωσ των έργατι-
κων σωματειων».
Σε συνέχεια ό βουλευτης
κ. Κακλαμάνης άναψερϋηκί
σε διαφορες σχετικές κσταγ-
γελίες καί τονισε ότι «έχουν
μεταβληθεΐ σέ άντρα σννωμο
σίας τα γραφεία της ΓΣΕ£,
εναντίον της αίρετής ήγεσίας
των Σωματείων των εργαζο¬
μένων. Ί ό Ιδιο καί τα γρα-
φεΐα τού ύπουργείου Εργα¬
σίας».
Συνεχίζοντας ό δουλειηης
άναφέριίηκε και στήν κστα-
σταση πού έχει δημιουργη-
θεΐ, στά έργατικά κέντρα Ι
ωαννίνων, Θεσσαλονίκης και
Ελευσίνος καί έπεσήμονε ό¬
τι ύττάρχει σχέδιο πρσξικοττη
ματικής άνατροττης των 3η-
μοκρατικών διοικήσεων.
Στή συνέχεια ό βουλευτής
κ. Άλευράς μιλωντας σχετι-
κά, άναφέρθηκε στίς δωροοο
κίες πού έγιναν έν όψει των
αρχαιρεσιών συνδικαλιοτικων
όργανώσεων. "Ως πρός τό θε
μα τής νομικής διάκρισης τ«ν
εργαζομένων, σέ έργάτες κ»
ύττάλληλους, ό κ. Κακλαμα-
νης τόνισε δτι πρέπει νά »·α
ταργηθεΐ.
«Την άτταράδεκτη αττενσν-
τι στήν έργατική τάξη και β
λων των εργαζομένων τής Χ"
ρας, Κυβερνητική ττολιτική,
έτπσήμανε στήν όμιλία τού
ό είσηγητής τής μειοψη*10^
καί βουλευτής τής ΕΔΗΚ *■
ΣτεΦανίδης.
Ό κ. Λάσκαρης στή* βμ'
λία τού, ύπεράσττισε την
ττ εριβόητη τριμερή σ*/Λί>·
γασία, δηλαδή τής έργοδοσι
άς, έργατοϋπαλλήλων «χ'
διασπαστών τού συνδ^σΑΐ-
στικοΰ κινηματος. Χωρίς ***
άναφέρει τίποτα τό συγκ£κρι
μένο, χαραχτήρισε «κσκοη-
θειες» τίς ύπεύθυνες κσταγγε
λίες συνδικαλιστών. "Αρνηθή
κε δτι τό Ύττουργεΐο Εργα¬
σίας συμμετέχει σέ πραξι·10
ττήματα —ού γίνονται οτο
συνδικαλιστικό χώρο. Καί τε
λος άρνήθηκε νά έπικυρώσπ
τή Διεθνη Σύμδαση 136 λε
γοντας κατηγορηματικά:
«Όχι δέν θά έττικυρώσΐν
την 136 Διεθνη Σύμβαση»
Μέγεθος Γραμματοσειράς