98589 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

30/8/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΣΤΑ
Ι
Ι
ι
ι
ΠΛΑΙΣΙΑ.......
ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ...
- Ο Ο.Η.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΝ
ι
ι
ι
ι
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χαρας
πουπρινμε/:
ερραξουν οιαλλλοι τ,ο αυομα
προλαβη να πέι εσοω κ αι (κα
συλλαβη δικη'υου
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ίδιευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Άρχιου'ντάκιτης Ι
Ν. ΠΕΡΑΚΙΣ Ι ΑΡ* ΦΥΑ· 64
ΔΡΧ. 5
*
Ο συνεργάτης μας στήν
Άθήνα τηλεφωνεΐ.
— «Ή ΰτταγωγή τού ζητή
ματος τής κρίσης τού Αίγαί
ου κάτω άπό την άρμοδιότη
τα καί άμεση έπιδιαιτησία
ΤΟ ΧΟΡΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
— Σά νά
νεται πώς πάει γιά άχινούς.
των ΗΠΑ καί τού ΝΑΤΟ, δέν
μττορεΐ νά όδηγήσει σέ μιά
δίκαιη καί είρηνική διευθετη¬
θή
Άντίθετα θά διατηρήσει
καί θά τΓολλαττλασιάσει τούς
κινδύνους ττού άπειλοθν τα ζω
τικά έθνικά μας συμψέροντα
• κα{ την ειρήνη στήν ττεριοχή.
Αύτη είναι καί ή βασική έ
πιδίωξη τής Ούάσιγκτων καί
των Δυτικοευρω—αίων έταί-
ρων. Αύτό τόν σκοττό έξυπη
ρετεΐ στό Άνατολικό ΑΙγαϊο
ή δλη «μεσολαβητική» τταρέμ
6αση των ΗΠΑ καί τού ΝΑ¬
ΤΟ. Π' αύτό τταρεμττοδίζε-
ται ή έφαρμογή στήν ττράξη
τοΰ πνεύματος καί των συστά
σεων τής άπόφασης τού
ΟΗΕ, γιά μιά διευθετηθή
τού ττροβλή ματος, χωρίς ό*
—οιαδήποτε ΐμπεριαλιστική έ
ττέμδαση.
'Ωστόσο, ή πολύπλευρη
δραστηριότητα ττού άναπτύσ
σουν στήν κατευθυνθή αύτη
οί Άτλαντικοί «σύμμαχοι»
ψαίνεται δτι αποδίδει καρ-
πούς τόσο στήν Άθήνα, δσο
καί στήν Αγκύρα.
Γιά τίς ττροστχεϊς σννομιλί
ες κ.κ. Μπίτσιου καί Τσαγλα
γιαγκίλ —ού ήταν καί ή έ-
τπδίωξη των ΗΠΑ κα! των Δυ
τικοευρωτταίων, ό τοθρκος
πρωθυπουργός δήλωσε δτι
γιά την έτΓΐτυχία τους θά ττρέ
πει νά προηγηθεί μιά «ττρο-
σεχτική προετοιμασίαι. Αύτό
σημαίνει δτι ή δλη «ττροετοι
μασία» θά στοιχειοθετηθεϊ
άττό τόν ττροο-τάτη τής Τουρ
κίας Κίσσινγκερ καί θά λά
6ει τόν δρόμο γιά έττικύρω-
ση άττό τούς άρμόδιους ύ-
ττουργούς ' Ελλάδος καί Τουρ
κίας.
Έν τώ μεταξύ μετά την
■παραχωρήση δικαιωμάτων έ»
ρευνών στήν έταιρία «Σέλλ»
τό «Χόρα» θά άρχίσει τίς
ττεριΦορές τού άνά τό Αίγαΐο
καί αύτό «είναι δικαίωμά
μας νά συνεχίσουμε τίς Ιρεα
νες» δήλωσε ό τοθρκος πρω
θυττουργός.
Ή δέ έταιρία «Σέλλ» άπο
σαφήνισε δτι οί έρευνές της
θά διεξαχθοΰν μακριά άπό
τίς άμφισβητούμενες ττεριθ
χές, άπό την Έλλάδα καί
την Τουρκία.
Έξ άλλου στό λΐιμάνι της
Σμύρνης τό «Σισμίκ» δελτιω
μένο καί μέ όρισμένες τεχνι
κές ρυθμίσεις, έτοιμάζεται νά
σαλττάρει.
Έ έργατική
άνωυίζεται
Ή έργατική τάξη τοΰ Ή
ρακλείου ττέρασε πολύ σκλη
ρές έποχές. Χτι/πήθηκε ό—-άν
θρωττα άττό τα δργανα τής
τΓλουτοκροττίας. Φυλακίστηκε
καταδικάστηκε καί ττολλες
ψορές πλήρωσε μέ τό ά(μα
της, τούς άγώνες της γιά
μιά πιό ανθρωπίνη ζωή καί
μεταχείριση.
Σήφΐερα, μετά άττό ΐή
χοΐΛτική δοκιμασία, ξανάρχι
σε νά άναθερμαίνει, τα δι-
καιώματά της, μέσα στούς
διαφόρους σϋνδικαλιστικούς
φορεϊς, ττού σιγά - σιγά
ΜΙΛΑ Η Ν. ΠΑΣΟΚ
Δημοσιεύομε σήμερα α-
παντήσεις τής Ν. ΠΑ¬
Σ Ο. Κ. στά τεθέντα έρω
τήματά μας
1) Όχι, δέν κληθηκαμε.
Άλλά έπειδή, ή τταραττάνω
άτιτίΒπηση δέν καλύτττει τή»·
κύρια ούσία τού θέματος, θά
έπιχειρήσουμε νά δώσουμε
μιά σωστή καί όλοκληρωμέ-
νη άπάντηση.
Ή ίδιομορφία των περισ¬
σοτέρων άπό τούς παροπτά-
νω χώρους — ξεχωριστά τοθ
καθενός — τα κοινά ττρο6λή
ματα, καί τό έπίττεδο κοινωνι
κης άντττΓτνξής τους, προϋπο
οέτουν, την υπάρξη καί λει
τουργία οργανουμένων Συνδι
καλιοτικων Παρατάξεων. ΟΙ
Συνδικαλιστικές αύτές τταρα
τάξεις μέ τό διεκδικητικό
τους ττρόγραμμα καί την ττο-
λιτική τους τοττοθέτηση, ττρο
ωθοΰν άνάλογα μέ τα συμφέ
ροντα πού έξυττηρετοΰν κα!
τα προδλήματα τού χώρου
τους.
Έτσι, άφοϋ δροΰν οί Συν
δικαλιστικές παρατάξεις καί
μέσα σ' αύτές ττολιτικοί φο-
ρεϊς (κόμματα) δέν είναι ά-
τταραίτητο τό κάλεσμα των
Νεολαιών έπίσημα γιά «ένερ
Υή σνμμετοχή» ή άττλά σάν
άκροατές γιά την μελέτη των
θεμάτων. Πρέπει νά οτ>μειω
δή, "κώς οί Συνδικαλιστι-
^ές Παρατάξεις έκφράζοντε
οτττό φορεΐς τοΰ Λαίκοΰ Κινή
ματος (Κόμματα) πολιτικά,
«αί δχι όργανωτικά, διαφυ-
λάσσοντας έτσι την αύτονο
μία τοΰ μαζικοΰ χώρου.
Σέ χώρους τώρα ττού δέν
λειτουργοΰν Συνδικαλιστι¬
κές τταρατάξεις (Δήμος, Έ-
τΓαγγελματοβιοτεχνικό κλττ )
λειτουργοΰν { τα κόμματα ά
ττό μόνα τους ή ατομα ττού
έκφράζουν (στό βαθμό ττού
μτΓοροΰν) θέσεις τοΰ Α ή* τού
Β Κόμματος.
2) Στήν ερωτήση αύτη
δέν μπορεΐς νά άπαντήσεις
μέ ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.ιΝο-
μίζουμε ττώς τό κέιντρισμα έ
νός νέου γιά νά ττλησιάσει
μιά πολιτική Νεολαία, είναι
ττρωτα - πρώτα ή υπάρξη
κάττοιου προβλή ματος. Ή
τΓροσττάθεια γιά την έξεύρε-
ση, λύσης τοΰ ττροβλήματος
θά τόν όδηγήσει σέ μιά πολι
τική Νεολαία μέ τής οποίας
ε) ϊυνέχεια οτή Ζελ. 4
ΠΒ1Β1
Π!
Χΐνποκάρδια
καί...
ΤΕΤΑΡΤΗ 25-8-76. Άπό
πολύ πρωΐ οί ύττοψήφιοι μα-
ζεύονται στά έξεταοτικά κέν
τρα. ΕΤναι ή ττρώτη μερά
των έξττβχτεων. Ή —ρώτη μέ
ρα τής άγωνίας.
'Εδώ, άξίζει νά άναφερ-
θοΰν δυό περιστατικά πού
δείχνουν τή θλιβερή κατάστα
ση τής Παιδείας στή χώρα
μας. Έξω άπό τό Καττετα
νάκειο, κάττοιος κύριος μοιρά
ζει απλόχερα φέϊγ - βολάν.
ΟΊ ύττοψήφιοι οννοστίζονται
ττρόσκαιρα, γιά νά φύγουν ά
νέκφραστοι ψιθυρίζοντας κά-
τι, σάν διαβάσουν τή φίρμα
κάττοιου Φροντιστηρίου, ττού
βρήκε την ώρα νά αύτοδΊα-
Φη.μιστεΐ.
Τα ψέιγ - βολάν σχίζονται
ή* τσαλαπατοΰνται.
Πιό κεΐ μέσα στά μπου-
λούκια των ύττοψηφίων, δυό
διανομεΐς μοιράζουν... εύχετή
ρια. Είναι τα εύχετήρια των
Νέων τής Νέας Δημοκρατίας,
πού εΰχονται στούς ύτΓθψηφ!
ούς «Καλή έπιτυχία! !».
Την ϊδια ττολιτική Νεολαία
(ΟΝΝΕΔ) ζητούσαμε πρίν
άπό λίγες βδομάδες, γιά νά
μάς άτταντήσει σέ έρωτήματα
ττού άτΓάντησαν καί οί άλ-
λες νεολαΐες, άλλά δέν.. κα
τορθώσαμε νά την δροΰμε.
ΠΕΜΠΤΗ 26-8-76. Ή χθε
σινή είκόνα έπαναλαμβάνεται
άλλά μέ άλλα ττρόσωπα. Λί-
γο ττρΓν μττβΰν οί ι>ίΓοψτ(φιόι
στίς τάξεις, κάποιος «ρί-
χνει» τή βόμβα: «Τό θέμα
τής εκθεσης τού Πολυτεχνι-
κοθ διέρευσε» Κάτι ψιθυρίζε
ται γιά Τεχνικό Πολιτισμό
κλττ. Κανείς δέν φαίνεται νά
τό πιστεύει, κι' δμως, δλοι
ψάχνουν στίς σελίδες κά-
ποιου βιδλίου έκθέσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-8-76.
Γρήγορες καί διαστικές μα-
τιές στίς σελίδες των διδλί-
ων. ΆλλοΟ ττοικιλόμορΦες
σνζητήσεις γιά τα θέματα
•1 Συνεχεικ στή £ελ. *
συγκροτεΐ καί τελειοποιεΐ. Ή
ότΐτοδιοργάνωση τοθ τταρελ-
θόντος καί ό άτΓθττροσανατο-
λισμός άπό την Ιοτορική θε
ση τοΰ προλεταριάτου, ττού
οί ταξικοί έχθροί τού, ττρο-
σττάθησαν καί τΓροσπαθουν
νά πετύχουν τινίγονται μέ¬
σα στήν άντίφαση καί γεν¬
νούν στούς έργαζάμενους την
ύτΓοψία.
Μά κι αύτά τα άντισυνδι
καλιστικά τερτύπια καί νομο
θετήματα, μαζύ μέ τίς δήθεν
«προσαρμοσμένες» θέσεις ό-
ρισμένων, νεοθεωρητικών κύ¬
κλων δέν είχον καμιά, μά κα
μιά άτΓηχηση, μέσα στούς
συνειδητούς σϋνδικαλιστι¬
κούς χώρους.
Τό ΦαμφαρόνΊκο οννθΐΐ-
μα τής «συνεργασίας» των
τάξεων (έργατων — έργοδο
των) καθώς καί ή μιξοθεω-
ρία τής απωλείας της ττρωτο
πορείας άττό την έργατική τα
ξη καί πολλά άλλα δέν κατά-
φεραν νά ττείσουν κανένα προ
λετάριο, δτι δέν είναι ή έκ-
μεταλλευόμενη τάξη. Γιατί,
όπως λέει κι' ή άττλοίκή ττα
ροιμία, «άγαττάει ό Θεός τόν
κλέψτη άγαττά καί τόν νοικο
κύρη», άφοΰ τό τΓεντακοσάρι
ή τό έξακοσάρι, — τό μερο-
κάματτο ττού τόσο ττολύ χρησι
μοποιήθηκε σάν έτηχείρημα
γιά νά μειωθεΤ ό έργάτης —
έχει πιά έξευτελιστη. Καί σέ
τέτοιο δαθμό, ττού δέν τολ-
μά κανείς νά σχολιάσει οϋτε
κα! αύτη τή χιλιόδραχμη ά-
μοιδή' ενός καλοθ κα'ι τταρα
γωγικοΰ έργατοτεχνίτη.
ΤΗταν ή έττοχή ττού 6πήρ
χε μιά θολούρα. τΗταν ή ττε
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΤΡΟΜΟΥ
ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΑΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
— Σέ ττοιά στάθμη 6ρί-
σκονται οί τιμές των ένοικί
ών στό Ήράκλειο; Ρωτήσα-
με σχετικά τούς αρμόδιους
Κτηματομεσίτες.
— Άρκετά ψηλά, μάς ά-
ττάντησαν άμέσως. Ποιό ψη¬
λά άττ' δλη την Έλλάδα. Τα
σττίτια είναι ττεριζήτητα, για
τί εχοι/με ττληθυσμιακή αυξη
ση, χωρίς άντίστοιχη μεγέν
θυση τής πόλης. Δήλωσε ό
Κτηματομεσίτης κ. Ρασού-
λης Μέχρι ττρό τινος ΐπτήρ-
χε ή λύση των αύθαιρέτων,
άλλά τώρα μέ τα νέα μέτρα,
τό πράγμα μπερδεύτηκε.
— Έχουμε τα ττιό άκριδά
ένοίκια μάς ττληροφόρησε καί
ό κ Χατζηδάκης , Τό Ήρά¬
κλειο, τταρα τα δσα συμδαί-
νουν, δέν μττορεΐ νά δγεΤ έξω
άττ' τα τείχη. Τό έντός των
τειχών στρίμογμα καί ή ά-
νεττάρκεια τού «σχεδίου ττό-
λεως» είναι ή δασική αίτία
της σημερινης ακριβείας τ'όν
ένοικίων, ήταν ή άττάντηση
καί των άλλων έττισήμων καί
άνεττιστίμων κτηματομεσιτών
που ρωτήσαμε.
Παράλληλα, ττήραμε κα!
τίς άπόψεις διαφόρων Άθη-
ναίων καί ξενοδημοτων, πού
ήρθαν νά έργαστούν καί νά
έγκατασταθοΰν στό Ήρά¬
κλειο.
Ό κ. Κ Γεωργακόττουλος
μάς λέει:
«'Εδω τα νοίκια είναι
φωτία. Ένώ στήν Άθήνα, (δι
αίτερα στίς συνοικίες είναι
ττιό φθηνά. Πρίν λίγους μή-
νες έμενα στό Αίγάλεω καί
πλήρωνα γιά τρία δωμάτια
1 500 δρχ. Έδώ κάτω, έψα-
γα τόν κόσμο νά δρώ ένα τέ
τοιο σπίτι καί τελικά πληρώ
νω 4.500 δρχ. στά Τρία Πεύ
κα».
— Ό κ Α. Πετρίδης, Ά
θηναΐος καί ούτος ττού έγκα
ταστάθηκε έδώ μάς πληροΦο
ρεΐ δτι, δρήκε... «επί τέλους
ένα δυάρι σέ κάτι στενά έ-
κεΐ ττρός την Καινούργια
Πόρτα, άλλά ούτε στό Κολοο
νάκι νόταν — σνμττληρώνει
— πληρώνω 3.150 δρχ. τό
μήνα».
Τό Γδιο μάς δήλωσε κα! ή
ύττάλληλος Δ. Π. ττού γιά νά
δρεΤ σττίτι «έφαγε τόν κό¬
σμο» καί τελικά κατάληξε
στήν θέρισσο, μέ ένα ένοί-
κιο 2.000 δρχ. γιά μιά γκαρ
σονιέρα....
Άλλά δέν είναι, οί μοναδι
κές ττερηττώσεις αύτές ττού
έχουμε στά χέρια μας, οί
πιό χτι—ητές. Ύττάρχουν
πολλές δπως τού Ν.Π., τού
Α.Π., ττού είναι έξοργιστι-
κές. Στόν ττρωτο ό στπτονοι
κοκύρης ζητάει γιά ένα δυάρι
πέντε χιλιάδες τό μήνα!, καί
στόν δεύτερο γιά μιά γκαρ-
σονιέρα τρείς ήμιση!, έπει¬
δή είναι σέ καινούργια ττολυ
κατοικία...
Συγκεκριμένα: Γιά ένα
διαμερισματάκι «δυάρι» στά
στενά ττίσω άπ' τόν "Αγ. Τί
το (όδός Εύρωτίης) ζητοθν
3.500 δρχ.! ! ! Ένώ στόν
Άη Γιάννη, νοικιάοτηκε μιά
μονοκατοικία 6 δωματίων αν
τί 8 000 δρχ.!
ΟΡΓΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
ΟΙ τιμές των ένοικίων κα-
τά μέσον δρο, στίς διάφο-
ρες ττεριοχές τού Ηρακλείου
έχουν ώς εξής:
— ΕΝΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ:
Γκαρσονιέρες 2 500 δρχ. Δυ-
% ΣννίχιΐΛ στή £ελ. 4
Τό τέρας μιας οτρατηγικής
Ή Άθήνα των πολλων έ-
κατομμυρίων κατοίκων, έξα>
κοντίζει κάθε τόσο ένα και-
νούργιο Πύργο της στά ΰψη
τοΰ οΰρανοΰ. Μέ μιά άλα-
ζονεία καί μέ πολύ πάθος...
θέλει νά γίνει ή ύπερττρωτεύ
ούσα στή λεκάνη της Μεσο-
γείου. ΦιλοδοξεΤ νά γίνει 2-
να νέο Χόγκ - Κόγκ, μιά Σαϊ
γκόν. μιά Καζανμττλάνκα, έ
να Μακάο ή μιά Μπερούτη.
Άν δχι μιά Νέα Ύόρκη. Μέ
ούρανοξύστες, μέ θεώρατες
λεωφόρους, μέ διεθνη άερο
δράμια. Μέ Καζίνα, μέ γκαγ
κστερς, μέ μυστήριο.
Αύτό είναι τό μοτίδο πού
προκύτττει άπό τή μέχρι σή
μερά έκτρομακτική μεγένθυ-
ση, τής έλληνικής ΤΓρωτεύ-
ουσας.
Μιά τελεία γιγάντια πό-
λη, έπιτάσσει ό ΟτΓθτττος ττρο
γραμμαπτισμός πού άπό πολ
λά χρόνια έφαρμόζεται έττά-
νω της. Αύτό ζητοΰν τα με-
γάλα διεθνη συμφέροντα. Τα
ττολυεθνικά τράστ. Οί ψυχρο
ττολεμικές φίρμες. Καί ή γε-
νικώτερη στρατηγική τού ί-
μττεριαλιστικοΰ ψάσματος,
ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΟΚ κ.
λ.ΤΓ.
Ό Άθηναϊκός Τύπος ι!5-
στόσο δέν γράφει ττοτέ οΰτε
άποκαλύτττει άιμεσα καί ήχη
ρά, τό τί περικλείουν τα δια-
τυμττανιζόμενα άνατΓτυξιακά
ττρογράμματα της Αθήνας,
αφήνοντας έ'νκχ μεγάλο ττοσο
στό τού ττληθυσμοΰ της νά
ναρκησίζεται δλέττοντας τόν
έαυτό τού μέσα σέ μιά γι¬
γάντια ττόλη πολλων έκατομ
μυρίων, μέ ΤΓολλές δουλειές
καί μεγάλες μπίζνες.
'Ωστόσο άνάμεσα στά κυ
δερνητικά μακετταρίσματα
γιά την Πανλεκανοττεδική Α¬
θηνά καί τίς διαμαρτυρίες
τού Δ.Α. γιά την δλη κυδερ
νητική άδιαφορία, στά διά-
φορα μικρά καί ττολλά δημο
τικά ζητήματα, ύπάρχει μιά
άνοιχτή ότΓΤΐκή θέση, ττού
στοιχειοθετεϊ την άληθινή ϊ-
σως παρουσιάση της έλληνι
κης πρωτευουσας.
Σέ μιά μελλοντική Άθήνα
θά πρέπει νά ύττάρχουν πολ
λοί άνθρωποι, μεγάλες άπο-
στάσεις, μεγάλη άγοραστι-
κή άνάγκη καί άπόλυτη έ-
ξάρτηση τοΰ πληθυσμοΰ άπό
τα έλεγχόμενα κέντρα. Ήλε
κτρισμοΰ, Τηλεττικοινωνιώ»·,
Καυσίμων, Μεταφορων, Τρο
φίμων, Ύγείας, Νεροΰ καί
Εργασίας. Νά μην ΰττάρχει
γή γιά καλλιέργεια, νά μην
ύττάρχει έληά, ή" χωράφι. Νά
είναι δλα γειτονιές, πλατεί-
ες, άσφαλτικά καί μέγαρα.
Τα δέ ττρασινισμένα δουνά
πού θά περιζώνουν τό οίκιστι
κό μεγαθήριο θά είναι γεμά
τα κεραΐες καί ραντάρ τηλε
πικοινωνιών, θά είναι Κυδερ-
νητικά, στρατιωτικά καί άλ¬
λα τινά ττεριμανδρωμένα Τ-
σως καί όχειρωμένα έργα. "Ε
τσι, στήν κάθε περίτττωση, ή
ζωή τής Αθήνας θά οταμα-
τάει μέ ένα κουμττί...
Σέ άντίθεση μέ δλο αύτό
τό σουττερπρόγραμμα τής
Αθήνας, ή Φτωχή έπαρχία
ζητά λίγα ψίχουλα. Αίγη ά-
σφαλτο Ζητά λίγα Σχολεΐα
καί μερικά Νοσοκομεΐα. Έκ-
λιπαρεΤ λίγη συμπαράστα-
ση, γιά νά δελτιώσει την
βιοτεχνία της κσί την γεωργι
κή της παραγωγή Καί μιά
κάποια ττροσχεδίαση στά δή
μιουργικά της δεδομένα, γιά
νά μτΓορεσει νά κρατίσει τό
έμφυχο δυναμικό της κοντά
στήν παραγωγή.
Τώ
πικ&ά
Σταφνϋια
ΔΙΑΒΗΝΑΤΑ ΝΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ
Οί Συνεταιριστικές Ένώ-
σεις, Ηρακλείου ζητοΰν άττό
την Κυδέρνηση νά λάδει τα
έπιδαλλόμενα μέτρα τόσο
γιά τα κρασοστάφυλα δσο
καί γιά τα έπιτραττέζια στα
φύλια.
Άναφέρουν τό κόστος ττα
ραγωγής, τα έξοδα μεταφο-
ράς καί την δαττάνη γιά την
καλή έμφάνιση τού προϊόν-
τος στή διεθνη άγορά.
Ζητοθν νά ένισχυθοΰν γιά
τό «παλετάρισμα» των μετα
Φερομένων μέ ττλοΐα — ψυ-
γεΐα, σταφυλιών καί διατι/πώ
νούν την «τπκρίαν καί την με
γάλην άττογοήτευσιν τοΰ στα
φυλοτταραγωγικοΰ κόσμου
τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου».
Τέλος, έκφράζουν την έλπί
δα δτι τα «έκτεθέντα ττρα-
γματικά δεδομένα θέλει κατα
νοησει ή Κύδέρνησις, ττρ&-
δλέπουσα είς την άναθεώρη
σιν καί βελτίωσιν των έξαγ-
γελθεισών άτΓθφάσεών της».
Οί δέ τταραγωγοί θά «κατα-
βάλουν κάθε προοττάθειαν
διά την καλύτερον εμφάνισιν
. § £υνεχει« οτή Σελ. 4
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙΚΟ
ΣΤΕΑΕΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ρίοδος τΓου τό κεψάλαιο καί
οί τΓθλυεθνικές είχον άνάγκη
άπό χέρια. Κράτησε δμως έ-
λάχιστο χρόνο. Τα άστραττι
αία προγράμματα, των έττεν
δυτών τέλειωσαν. Αύτό τΐΌύ
ήθελον, τό πέτυχαν. Οί μ·-
χτές φίρμες — οί συγκολλη
9 Χυνέχϊΐα στή Σελ. 4
Δ'
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
Ή έναρκτηρια συνεδρί
αση τού Δ' Κρητολο-
γικοΰ Συνεδρί ου ττρα-
γματοττοιήθηκε χθές
στή Βασιλική τοΰ Άγί
ου Μάρκου.
Άντιπρόσω—οί άπό 17
χώρες θά τΓροδαίνουν
σέ άνακοινώσεις πάνω
στούς τρείς τομεΤς.
θ Στόν Κρητικό Πολι
τισμό κατά την αρχαί
ότητα (Νεοελληνϊΐκή—
Μινωική, 'ΕΞλληνική καί
Έλληνορωμαική έπο-
χή)·
• Στόν Κρητικό Πολι
τισμό κατά τους μέ-
σσυς Βυζαντινούς χρό-
νους (Βυζαντινη έττοχή
καί Βενετοκρστία).
• Καί στόν Κρητικό
Πολιτισμό κατά τούς
νέους χρόνους (τουρκο
κρατία καί 20ος αίώ-
νας).
ΟΙ ΓΙΓΑΙΜΤΕΣ
Καθισμένα στά ττεζοδρό-
μια τα παιδία, σήμερα είναι
ττολύ σκεφτικα. Ιτα κάγκελ
λα τού σχολειοΰ κάτι μικρά
τερα πακ,ουν μέ το μπαλλά
κι τους. Μτταινοβγαίνουν σο
βαροί οί μασητες, ψιλοορομέ
νοι.
— Έ, τί έγινε; Ρωτάει ό
ενας.
— Κάτι εγινε, μόνο, έκεί-
νη ή ασκήση, μοθ φαίνεται
πώς είναι έτσι...
— Μαζεύονται γύρω - γύ
ρω.
— Είναι ή ασκήση.
— Είναι ή προσπαθεία.
Καί τα παιδία, σήμερα
δέν είναι τόσο παιδία. Αύτά
τα τταιδιά, έχουν μεγάλες
σκοτοΰρες. "Εχουν ένοιες.
Καί ή ασκήση! Καί ή
ττέμ—η ερωτήση!...
— Έσύ πάς γιά τόν Πό
λυτεχνικό Μαρία;
— Ναί. 'Εσύ;
—Κι' έγώ. Άτταντά τό κο
ριτσάκι.
ΛΛ
Κάτω άπ' τίς σκιές καί ττά
νού στά σκολοττάτια, τα προ
χθεσινά παιδία μεγάλωσαν
άττότομα κι' έγιναν θεώρατα
κι' έγιναν γίγαντες.
... Καί γράφουν, γράφουν .
Γιατί ττρέττει νά δρασκελί-
σουν τό κοτώφλι τής ττροό-
δου. Νά σττάσουν τό φράγμα.
Νά γκρεμίσουν τα τείχη...
Δώδεκα χρόνια δοσμένα
στά τετράδια. Χειμώνες καί
καλοκαίρια, ττού σημαίνουν
εκατόν είκοσι μήνες. Γιά νά
μην ποΰμε κι' άλλους τριάν-
τα μήνες ττροσχολικής ντρτια
κης ττροετοιμασίας, μά καί
άκόμα δεκαττέντε μήνες φρον
τιοτηριακής ττροτταρασκευης.
Πού δλοι μαζί, φτιάχνουν
τόν άριθμό των εκατόν έξήν
τα ττέντε μηνών... Δηλαδή κά
που ττέντε χιλιάδες μέρες!
5.000... 5.000.... 5.000....
ΑΑ
... Πέντε χιλιάδες μέρες γι'
αύτη την ώρα... Καί μέ τόσα
καινούργια έμπόδια καί νο-
μοσχέδια γιά την μελλοντικη
ττορεία τους.
— Πέντε χιλιάδες μέρες!
— Πώς -πέρασαν, άλήθεια ·
Καί τα τταιδιά, ττώς έγι¬
ναν τέτοιοι γίγαντες!
Καί ιτόθΌ θά τα γιγαντώ-
σουν άκόμα τα νομοσχέδιαΙ
Σιγμαρό
ΧΕΑΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
50 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ Ι»;*
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΧΩΡ ΙΟ
Μιά άξιόλογη προσπαθεία
ξεκινοθν οί Σύλλογοι Σπου-
δαστών, γιά την δημιουργή
Βιβλιοθηκών στά χωρία τής
Κρήτης.
ΟΙ Σύλλογοι των Κρητων
Σπουδαστών ζητοΰν την συ¬
μ—αράσταση ολων μας, μιά
καί ή προσπαθεία αύτη δέν
ττεριορίζεται μόνο στά σττου
δαστικά πλαίσια.
Π' αύτό άνοιξαν λογαρια-
σμό στίς Τοττικές 'Εφημερί-
δες, δπου καθένας μττορεϊ νά
ττροσφέρει τόν όβολό τού.
Μουσικη
ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ
ΓΙΑΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Σετττεμβρίου τό Λαικό Θέα-
τρο.
Όπως είναι γνωστό, στό
Λαϊκό Θέατρο συμμετέχει ό
Μάνος Κατράκης καί θά λά
6ει μέρος στήν τταράσταση
τού έργου τού Αΐσχύλου
«Προμηθέας Δεσμότης» ττού
θά ττοορουσιαστεΐ άττό τόν πά
ραττάνω θίασο
εκδηλώση.
Την εκδηλώση όργάνωσε ή
Κρητική Λαογραφική Έται-
ρία σέ συνεργασία μέ τούς
Κρητικούς όμίλους καί τόν
"Ομιλο Έλληνικών Χορών
«Παρθενών» τής Καίτη Βαρε
λά.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΉΡΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΗΛΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΕΝΝΙΣ
Μέ μεγάλη έπιτυχία πρα-
γματοποιήθηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη στό γήττεδο Τέν-
νις μιά έορταστική χορευτική
"Εγιναν ττροχθές Σάβδα-
το στό Σπήλι τα άποκαλλυ-
—τήρια τής ττροτομής τού Μη
τροπολίτη Σφακίων Ίσιδώ-
ρου. Παραδρέθηκαν οί Τοτπ-
κές Άρχές καί πολύς κόσμος.
Κύριε Διευθυντά,
Παρακαλώ δττως δεχθεΐτε
καί δημοσιεύσετε στήν έγκρι
τη εφημερίδα σας την τταρα
κάτω έπιοτολή μου απάντη¬
σιν στόν άθλητικό σνντάκτη
της έψημερ. «ΑΛΗΘΕΙΑΣ».
«Τώρα καί 8Υι χρόνια 2-
τταυσα νά άσχολοϋμοοι μέ τα
άθλητικά. Τα γεγονότα δμως
γύρω άττό τα άθλητικά πού
συνέβησαν μετά τό Άπριλια
νό πραξικόττημα τοΰ 1967
τα έζησα δσο κανένας αλλος
καί γι' αύτό παίρνω την άπό
Φαση νά άττασχολήσω τίς
στήλες σας άτΓαντώντας στόν
κ Ρίπτη τής Αληθείας.
«Τότε πού ό ΟΦΗ δέν ττρο
σεψέρθηκε εϋκολη δορά στήν
Γιά τό Γ' Παγκρήτιο Φω-
νητικό Φεστιβάλ πού θά ττρα
γμοττοττοιηθεΐ στίς 2, 3 καί
4 τοΰΌχτώβρη στό «Άστό
ρια», εξελέγησαν οί τταρακά
τω:
Άμαριανιτάκης Ήρ. Άν-
δρουλιδάκης Π., Βογιατζά-
κης Γιώργος, Γαργανουράκη
Καίτη, Κάργατζης Γ., Κα-
ρέλλης Ν., Κατσαρός Μιχ ,
Κουμιώτης Μόν., Κωνιωτάκη
"Ελένη, Κωςπ-αντάκης Μιχ.,
Λεφάκη Χαρά, Μττουρδαμής
Μαν., Περπινάκης Στ., Περο
γαμβράκης Νικ., Σκόντρας
Γ., Τερζόχης Μαν., Τσαρδά
κα Πάτρα, Φιλικάς Κων.,
Χουρδάκης Γ , Χριστάκης
Κνω.
Καί αναττληρωματικοί οί:
Διδάρας Ν., Μουδιανός Δημ ,
Ρεπανάκης Γιάννης κοοί Γα-
ριγιοτννάκης Λ.
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
ΤΟ
ΤΟ ΛΑΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
"Υστερα άπό πρόσκληση
τοΰ Δήμου Ηρακλείου, θά
έμφανισθεΐ στό Κινημστοθέα
τρο «ΟΑΣΗ» στίς 8 καί 9
Μετά την δημοσιευθείσα
έγκύκλιο τού ττροέδρου τού
Έπαγγελματοβιοτεχνικοΰ 'Ε
πιμελητηρίου Ηρακλείου κ.
Τσαγκαράκη, ή «Άλήθεια» έ
τπσκέφτηκε Ινα άριθμό άσφα
λισμένων καί συζητήση μαζί
τους τό έπίμαχο θέμα: ΤΕ-
ΒΕ.
Παρακάτω δημοσιεύουμε
τίς γνώμες άσφαλισμένων
τού ΤΕΒΕ, γιά τό Ταμεϊο
τους καί γιά άλλα ζωτικά θε
ματα.
— Ό κ. ΜΙΧ. ΚΟΚΟΛΑ¬
ΚΗΣ, ζαχαροπλάστης, στή
Λεωφ. Χρυσοστόμου μάς λέ-
ει:
«Πληρώνω 900 δρχ. στό
ΤΕΒΕ. Δέν πάω στούς γιοτ-
τρούς τού Ταμείου. Πληρώνω
ενα σωρό λεφτά στά νοίκια
καί στήν έφορία πού εγινε ή
... δεύτερή μου ττεθερά Προ
τείνω ριζική αλλαγή στά ό-
σΦαλιστικά ταμεΐα».
ΑΓΟΡΑΖΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
Λ Κράνη άλεξιπτωτιστών Λ Παράσημα Α Μάσκες
Λ Κυάλια Λ Ξιφολόγχες, καί δ,τι άλλο έχει πάνω
τού τόν άγγιλωτό σταυρό.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΔΩΝ
δεδελετοσ:
Πλατ. Καλλεργών 10
!,
ι '
ΚΛΠ ΤΟ ΜΟΝΜΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΑΙΤΕ ΜΑΣ
ΜΒΤΪΟΣ
"Ενα έτταναστατικό προϊόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατείαι Δασκαλογιάννη
εΐΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛί
νννννΜν
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
9 Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
• Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
— Β. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ, 6.ο
τεχνία άναψυχτικών οτίς Πά
τέλλες: «Πληρώνω 960 δρχ.
μά δέν θεωρω σοβαρά όργα
νισμό τό ΤΕΒΕ, άψοΰ δέν
ττροσφέρει τίττοτα».
— Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
τταντοπωλεΐο στήν Λεωφόρο
Ίκάρου στήν Άλικαρνασσο.
«Τό ΤΕΒΕ μάς έχει κάψει.
Μόνο μυνήσεις ξέρει νά κά
νει. Κι' άν άρρωστήσει κα-
νείς, τόν βάζουν κατ' άπό τίς
σκάλες, νά ψοφήσει μέσα
στίς κλινικές. Ποΰ ξανακού-
στηκε νά ττληρώνουμε 1050
δρχ. καί νά μην παιίρνουμε
τίττοτα; Περνά ό εισ-ττράχτο
ρας, τού φωνάζεις νά ττληρώ
σεις καί σοΰ λέει: «Δέ δαρυέ
σαι, άλλη φορά>.
— Κ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ, τυρέ-
μττορος στό Καμσράκι: «Τοΰ
κόσμου τα λεφτά δίνουμε κα!
δέν άττολαμβάνουμε τίττοτα.
Ό θεϊος μου παίρνει σύντα-
ξη 2.000 δρχ. ϋστερα άπό
40 χρόνια δουλειάς. Καί ττερί
θαλψη, δέν εΐδε ττοτέ. Έχω
καί τό βιβλιάριό τού».
— Β. ΚΩΝΙΟΣ, κρεοπώ
λης, στό Βαλιδέ Τζαμί: «Βα
σικό κοχό τοΰ ΤΕΒΕ είναι οί
συντάξεις πού κυμαίνονται
γύρω στίς 2.000. 'Εγώ πού
δέν εχω οΰτε σπίτι, ουτε τί
ττοτα ττως θά μττορέσω νά ζή
σω; Είναι ντροττή καί κοροϊ
δία νά μάς δίνουν τέτοιες συν
τάξεις. Είναι έμπαιγμός...».
— ΘΕΜ. ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ,
ττλυντήριο στήν Καλοκαιρι-
νοΰ: «Πήρα την σύνταξη ζή
τιανιάς. Τώρα είναι άσφαλι-
σμένη ή γυναΐκα μου. Θ' άνα
γκαστοΰμε νά κλείσουμε.. .
Άν ττλήρωνα καί νοΐκι......
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΤΙΚΑΝ
ΔΑΡΑΚΗΣ: «Τό ΤΕΒΕ είναι
ταμεϊο ληστρικά. "Εχει δημι
ουργήσει ττολυθεσία κα"ί οί
μισοί ύττάλληλοι δέν χρειάζον
λει τγέρα;».
— Ε. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ξυ¬
λουργός: «Τό ΤΕΒΕ χρειάζε
ται αναδιοργάνωση άπ' άρ-
χής·..».
— Σ. ΔΙΛΒΟΗΣ σιδε-
ράς Λεωφ. Κνωσσού: «Άς
διαλυθεΐ τό ΤΕΒΕ, νά άσφα
λιζόμαστε δττσυ θέλουμε, ή
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗ6Ε1Α»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΑΛ*
ΕΚΔΟΤΗΙ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: Μάνος Μαγριττλής
•ΗΛΛτί—-™. 18 β Ηράκλειον, Κρήτης
ται. Ή ίατρική ττερίθαλψη εί
ναι μηδαμινή. Κι' ή σύντα¬
ξη τό ίδΐο. Μάς κτι/ποΰν άπό
τταντοΰ. 20.000 ένοίκιο καί
950 στό ΤΕΒΕ, 3% φόρο ττο-
λυτελείας καί 4% ΦΚΕ. "Ας
καταργηθεϊ ό Μεταξικός Νό
μος ττού ατταλλάσσει τα ξε-
νοδοχεΐα άπό τό φόρο πολυ¬
τελείας».
— Σ. ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ, 6ιο
τεχνία θειοτήρων, 62 Μαρτύ
ρων: «Δέν εΐμαι ΐκανοττοιη-
μένος. Δέν εχουμε περίθαλ-
ψηι·ί>....
— Γ. ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ, ξυ
λουργός, Αγ. Κων)νος:
«Άς συγχωνευθοΰν ττιά δλοι
σ' ένα ένιαΐο άσΦαλιστικό ρο
ρέο».
— Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, τταντοττωλεΐο Λεωφ.
Χρυσοστόμου: «Μοΰχουν 3
φορές υτΓθβάλει μύνηση. Άς
γίνει ττιό φτηνό τα ΤΕΒΕ.
Πώς θ' άνταπεξέλθω μ' ένα
τόσο μικρά μττακάλικο;».
— Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ύ-
δρουλικός στήν Θερισσο:
«Πώς μιλοΰνε γιά αυξήσεις
εισφορών άφοθ ό έτταγγελμα
τίας άγωνίζεται νά τα 6γά-
νά δημιουργηθεΐ ένας ένιαΐ-
ος άρφαλιστικός φορέας».
— Ε ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ έ-
στιάτορας στήν Έβανς:
«Δέν χρησιμοττοιώ τούς για-
τρούς τού ΤΕΒΕ. Γιά νά ττά
ρεις φάρμακα πρέπει νάσαι
τού θανατά».
— Ν. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ έ-
στιάτορσς στήν όδό Ζωγρά-
φου: «Τό ΤΕΒΕ είναι αίσχος.
Παίρνει χωρίς νά δίνει. Μο-
ναδική λύση: ή διαλύση
τού».
— Κ. ΜΠΟΡΠΟΥΔΑΚΗΣ
ξυλουργός, στήν όδό Πλάτω¬
να στίς ΠαΐτέΛλες: «Γιά μενά
στό προάστειο είναι ύττερβο
λικές οί 900 δρχ. ττού πληρύ
νω στό ΤΕΒΕ. Καί δέν άπο
λαμβάνομε καί τίττοτα......
— Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑ-
ΚΗΣ, ράφτης, Κυρ. Λουκάρε
ως: «Τό ΤΕΒΕ, χρειάζεται
ριζική άναδιοργάνωση...»
— Γ. ΠΕΡΑΚΗΣ ήλεκτρο
λόγος, όδός Κστταδιστρίου:
«Νά σταματήσει ή ύττοχρεω
τική άσφάλιση. Σήμερα δί¬
νουμε χρήματα χωρίς νά τταίρ
νουμε τίτΐοτα».
— Ζ. ΚΑΡΥΔΗΣ, σιδε-
ράς στόν Πόρο: «Άποκλείε-
ται νά τή βγάλουμε μέ τή
σύνταξη πού θά ττάρονμε.
Όσο γιά την αυξήση είναι
δύσκολο νά την ττληρώσουμε.
Δέν βγαίνει, κι' είναι καί δι-
κό μου τα χτήριο τγού στεγά
ζομαι».
— Η. ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ,(σι
δεράς, Δερμιτζίδικα: «Τό
ΤΕΒΕ χρειάζεται Διοίκηση.
Σήμερα ό άσφσλισμένος δέν
άτΓολαμβάνει τίττοτα».
— ΣΤ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ
ξυλουργός, Λεωφ. Χρυσοστό
μου: «Είναι πολλά τα λεφτά
ττού ττληρώνουμε, καί ναχα-
με τουλάχιστο ίατροφαρμα
κευτική ττερίθαλψη... Άς συγ
χωνευθεΐ τα ΤΕΒΕ μέ,τό Ι
ΚΑ σ' ένα ύγιή άσφ^ιλιστι-
κό όργανισμό».
— Χ.Μ. καρεχλοττοιός
οτόν Πόρο: «Τό ΤΕΒΕ είναι
μόνο ένας φαρός. Είναι μη¬
δέν. Άν ήμουν άσφαλισμέ-
νος σέ ίδιωτική άσφάλεια
θάταν διαφορετικά. Τίς προ-
άλλες, έσττασα τα ττόδι μου.
Οΰτε δραχμη^ δέν εΐδα. Μέ τα
νέα μέτρα, αν προσφέρει κά
τι, θά στό πάρει διαφορετι¬
κά. Προτείνω νά καταργη-
θοΰν οί εισ—ράχτορες. Έττη
ρεάζουν ψυχολογικά».
— ΣΪ' '+ΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΥ, ξυλουργός, όδός Ήρο-
δότου στήν Άλικαρνασσο:
«Τέσσερα χρόνια εΐμαι άσφα
λισμένος καί βιβλιάριό α¬
σθενείας δέν εβγολα. Τί νά
τό κάνω;».
Ν.Ψ.
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
χούντα.... Τότε πού ό ΟΦΗ
δέν ττήγάπνε στίς ύποδοχές
καί γι' αύτό δέν κέρδισε τίς
ειόνοιες.... κσί πολλά άλλα
πού γράφετε κ. Ρίπτη.
Σάς ττληροφορω λοιττόν
κα ίθά πρέττει νά γνωρίζετε
σεΐς καλλίτερα άπό άλλους
δτι ό ΟΦΗ είναι τό ττερισσό
τερον εύνοηθέν άθλητικό σω
ματεΐον την περίοδον της έ-
φτάχρονης χούντας. Σέ κά-
ττοια συγκεντρώση άθλητικών
τταραγόντων στό Έργατικό
Κέντρον ό τότε ΓΓΑ τής χούν
τας Άσλανίδης εΐχε ττεΐ επί
λέξει. «Γιά μενά άλλος Σύλ
λογος στήν Κρήτη δεν ύττάρ
χει τταρά μόνον ό ΟΦΗ, δλοι
θά δουλεύετε γιά τόν ΟΦΗ»
Τό εΐπε λοιττόν ό «άναμορ
φωτής» καί τό έκανε. Άρττα
ξε άττό τόν ΕΡΓΟΤΕΛΗ συ
νολΐκώς 10 ποδοσφαιριστάς
(εάν θυμάμαι καλά) στό ζε
νίθ τής άγωνιστικής τους δρα
στηριότητας κα! τούς προσέ
φερε στόν ΟΦΗ ήτοι τούς
1) Σταυρουλάκη, 2) Ζουρά
ρη, 3) Σκανδαλάκη, 4) Πά
τταδόπουλο, 5) Τζανη, 6)
©εοδωράκη, 7) Ροδιτάκη,
8) Κολουτζάκη, 9) Κατσικα
λάκη, 10) Πατταθοφάυους.
ΕΞίδικά διά τόν τελευταίον
δηλ. τόν Πατταθεοφάνους εχω
νά κάνω την εξής τταρατήρη
ση. ΕΤχε παραχωρηθη στόν
ΕΡΓΟΤΕΛΗ άττό τόν ΗΡΑ-
ΚΛΗ Θεσ)νίκης μέ ύττοσχετι
κή ενός ετους. Ό ΕΡΓΟΤΕ-
ΛΗΣ τόν μετέθεσε άπό την
Ζήρο πού ύπηρετοΰσε τότε
στό Ήράκλειο. "Οταν εληξε
ή ύτΓοσχετική ό ΗΡΑΚΛΗΣ
τταρ' δλον δτι εΐχε σοβαρότε
ρα άνταλλάγματα άττό τόν
ΕΡ ΓΟΤΕΛΗ παρεχώρησε
τόν ττοδοσφαιριστήν στόν Ο
ΦΗ λέγοντας ή τότε διοίκη¬
σις τού ΗΡΑΚΛΗ «δέν μπο
ροΰμε νά κάνωμε διαφορετικά
κύριοι, τπεζόμεθα άνωθεν».
Οί δέ ποδοσφαιριστές τού
ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΐ/ττέγραψαν τα
δελτία σέ «κλειστό χώρο —ι
εσθέντες καί έξι/ττηρετοϋντες
τούς σκοπούς τής λεγόμενης
«έττανάστασις» τότε.
Ό νοων νοήτω. Έκτός ά-
ττό τούς ττοδοσΦαιριστάς τού
άμοιρου ΕΡΓΟΤΕΛΗ ό ΟΦΗ
αρτταζε την ττερίοδο έκείνη
καί άτΓΟ τόν ΗΡΟΔΟΤΟΝ
(Μαχλά Λεμονή), ΠΟ Α
(Μ-αλτατζή, Φουράκη), Ρέ¬
θυμνον (Μαραγκουδάκη, Κο-
ρωνάκη), ΕΓΟΗ (Τσαγκαρά
κη) ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ (Τοχχγκα
ράκη ©. Γιαλαμά, Καλογιαν
νάκη), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ Ήρα
κλείου (Βασιλείου), Ίεράττε
τρα (Ξωμεριτάκη), ΑΟΑΝ
(ΠανακάΛη) μέ τούς γν«-
στούς χουντικούς νόμους. *Η
ταν δηλ. κ. Ρίτττη τα Σωμα
τεΐα τής Κρήτης «ξέφραγο ά-
μπέλι» ή δττως λέτε καί σεϊς
εΰκολη 6ορά στά δόντια τού
ΟΦΗ ή δπως έλεγε καί 6
δικτάτωρ Άσλανίδης στά χά
-δεμένα τού τταιδιά. Δι' αύτό
έξ άλλου ττρός τιμήν τοΰ προ
στάτου τού τό γήττεδον όνο
μάστηκε «ΑΣ ΛΑΝ Ι ΔΕ Ι ΟΝ
ΣΤΑΔΙΟΝ».
Αύτά καί άλλο τΓθλλά^ κύ¬
ριε Ρίπτη —ού δέν μττορώ νά
άναφέρω στήν εφημερίδα πού
φιλοξενοΰμαι σεβόμενος τόν
χώρον.
Εύχαριστώ διά την φιλο-
ξενία.
ΙΩΑΝ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Όδός Μονής Όδηγητρίας 17
Ηράκλειον — Κρήτης
Η ΦΘ0ΡΑ
Μιά τραμουντάνα,
μιά συμφορά,
καραδοττνίχτρα
μιά κακοήθεια.
ίΐαντοΰ φωνές,
ζητοΰν βοηθεία.
Τό σμάλτο έοτΓασε
κι' ήρθε ή φθορά,
σ' δλο τό συστημα,
έδω κι' έκεΐ.
Εύρωαμέρικα
καί Άφρική.

Κι' είναι οί άνθρωποι
τταντοΰ οί φταΐχτες.
Αύτοί ττού στήνουνε
σύνορα τείχη
π' άρπάζουνε τή γής
ττήχυ πρός ττηχυ.
Δειλοί καί άσοφοι
τρανοί, οί κλέφτες.
Μοχθοΰν στά ττλούτη τους.
στά είδωλά τους
παθαίνουν έμψραγμα
στά ονγκαλά τους.
Φίλε κ. Ό-κρανίδη. Πολύ
καΛό. κάνατε καί μοθ γ,οάψατε
τίς αντιροήσεις σας ττάνω στό
αρθρο ιιου γιά τή,ν όιυάδα τού
ΟΦΗ. "Ετσά πού -.ά νράφετε
εΐνιαι. 'ΑλΛά ά,φοροΰν τούς
«3·ε:σδυτές» δπωο θά εϊδατε.
Είναι αύτοι πού «ιμττούκαραν»
υέ τΑν Άαλανίόειο ρύκαηία
στόν ΟΦΗ, ι πά καί ήταν χο-
δρός υεζές. θά ετιοετΐε δμι
νά ποοσέ^-τε δτι τ6 «θπιαιμβ -
κό» ιιου δέν ά«>οοοΰσε αύτούς
τούς κυ οΐους. ΤΗταν ί?νας 0-
μνος στούς «α>ίους» τοΰ ΟΦΗ,
Σ'τό Σύνδεσμο. Πού ό Άολανί
£!ης εΐχ,ε κατατγήσει. Γιατί,
γιά τή στήΛη. αυτή, οωματείο
δέν είναι υόνο, οί παϊχτες ε¬
νός συνικροτίίιιιατος άΛλά καί
οί ωίλαθλοι. Αύτοι έτΛτασαν κ.
[Ορφανίδη τό !>οά>νικι τοϋ Ά-
ογοοιο έν (ϊί^α χούντας. Καί
αύτό ίιταν μιά άν-τίσταοη. "Οοο
γ:ά τα πεοί παιχτών, άοπανών
καί ιΐΓ.χανοοαφιιΒν, ττού λέτε,
δέν δ·αψα>νοΓηιε καθόλου. Έ-
χοικιιε νό ποθιιιε ηολλά καί πά
νω σ' αυτώ, τόσο λπο τόν ΟΦΗ
6σο καί νιά τους πάντρο σ' αϋ
τή ττ> στήΑη. πού τΐρέιπει νά
ίέρετε πώς δέν έει ψέιμματα.
Ρ.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειροΰργος - Ούρολόγος
Δρ τοϋ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8-
ΒΒυεΚ τέως Έ-ρελητίκ τοθ
8Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑί (Δ. Γβρπα
νίας) οχΐχσληθβΐς κα) είς τϋν
ούρολονίαν Παίδΐαν. Έγχατα-
σταθεΐς ρονίυως είς Ήρ6_ιβιον
δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
Πάροδος Λασιθΐου 5 (Βαλι&έ
Τζαμί) τηλ. —1.068 καί κλινι
κή «ΕΥΑΠΈΑΙΪΜΟΣ» —|λ
282400
ΡΟΣΙΚΗ ΒΓΟΡΒ
Ή τ€χνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛΙΕΜΟΥ, ή
πρώτη τεχνολογία τού κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγ€ϊα—-Τηλεοράσ€ΐς — Ραδιόφωνα
—Άν€μιστήρ€ς.
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλεκτρικές σκοϋπες — Ήλβκτρικές
έστίβς—Κουδούνισ.
• Φωτογραφικές καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυαται ή τβχνική τής [νωσης
£οσιαλιστικών £^ ημοκρα-
τιών.
Γενικάς Αντιπρόσωπον Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΛΤΟΛΙΛΚΗΣ
Κολοκοιρινοΰ 214 Χΐχνιόπορτα
Τηλ. 280-647
• ΚΟΥΣ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΙ
• «Μελετημένα» καί «βάσει σχεδίου»,
πραγματικά, η Κυβέρνηση τό θέμα τής σταφίδος
Άττόδειξη δτι γιά νά είναι άπό κάθε ττλευρά μέσα
στό κλΐμα των ΈλληνΌ — Τουρκικών διενέξεων, έτΐέ-
λεξε καί ΰττουργό, γιά νά συζητήση τό δέμα, -ού τ6
έπίθετό τού εΐχε... καταλήξη... όγλοΰί...
Όσο γιά την... καταλήξη τού δλου θέμστ#ς (ή μ^
λον... άνβθέματος) ή Κυβέρνηση στήν κυριολεζία.
δέν έδωσε δεκάραί...
·, Μίλησα γιά .. κλΤμα καί θυμήθηκα τό άλλο.. κλη-
μα, την κουρμούλα άπό την όττοία βγαίνει τό στσ-
φύλι πού γίνεται μετά σταφίδα.
Γιά νά συμπληρώσω λοιττόν τίς σκέψεις μου, νομί
ζω δτι στήν περίτττωση τού σταφιδικοϋ έφαρμόοτηκε
τό γνωστόν: ήτανε στραδό τό κλήμα τδφαγε κι' 6
γάιδαρος...
Τώρα ττοιός είναι ό γάϊδαρος βρέστε το μοναι
σας... 'Εγώ απλώς σάς θυμίζω δτι ϊνα άττό τα κύρια
γνωρίσματά τού είναι τα... μεγάλα αύτιά!...
μανλής, στό λεκανσττέδιο της Άττικής;
— Ξεχνάς δτι παλιότερα... ψήφιζαν καί τα
τρα;
• Καί μιά πού τόφερε ή συζητήση, σημείον» 2νσ
ώραϊο άνέκδοτο, ττού τό άκουσα τίς μέρες τής άπερ/ί
άς των οταΦιοοπαραγωγών:
Έλεγε λοιττόν ένας γέρος άττό τό Μελεβύζι:
— Γροικατε μου νά σάς σέ ττώ. Ό θεός ήθελε νά
κάμη ίνα γάιδαρο κι' ήρχιξε άπό την κεφαλή. "Ηκαμε
τσ' αϋτοΰκλες τού καί κειά σοσωντάς έκουράστηκε
καί τόν άττοτελείωσε ανθρωττο, απού τονε πιό εύκολο
τό καλούττι. Γιά κειονά εδά εμείς έχομε νά κάνωμε
μέ... γαϊδουρινό ττεΐσμα κι' δ,τι καί νά λέμε κι' δσο
καί νά φωνάζωμε δέν... γροικοΰνε οί... αϋτοΰκλες τού
καί μηδέ πού καταλαδαίνει άνέ ποθάνωμε εμείς τσή
ττείνας...
Γιά οσους δέν κατάλαβαν την.. Κρητική διάλλεχτο,
σημειώνω ότι ή ττείνα λέγεται καί... ληγούρα.
Άλλά αύτό, σάς τταρακαλώ, νά μην το ττητε ©Οτε
τού... παττάί...
• Καί δυό διάλογοι... σταφιδιχοί:
Ό ττρώτος:
— Ποΰ βάλανε οί σταφιδοτΓαραγωγοί τόν Πρόεδρο
τής ΕΓΣΗ κ. Καραντινό;
— Σέ... καραντίνα!...
Ό δεύτερος:
— Τί λένε οί σταφιδοτταραγωγο! γιά τόν πρόε¬
δρο τής ΚΣΟΣ κ. Βλαχάκη;
— Άττλώς τόν λένε... δλαχάκι.
• Άλλος Ινας, άσχετος μέ τα -αραττάνω, διάλογος.
- Γιατί φυτεύει τόσα ττολλά στρέμματα ό Καρά-
«%^» Ι Μ ■! Ι Ι Α **ΛΛ |-1^| | ■ | ^Μ | | Γ . ^ ■ ^ ^ ' Α ^^^ . _ -. ^ __ .
δέν-
• Άλλά μιά ττού άρχίσαμε τούς διαλόγους, άςσυνε
χίσωμε:
— Πές μου μιά όμοιοκαταληξία στή λέξη ΤΕΒΕ
Άς μην ττάει ό νούς σας στό πονηρά γιατί ττρα-
γματικά ή λέξη ΤΕΒΕ, έγώ δέν ξέρω νά ριμάρεται μέ
άλλη, έκτός άττό μιά απαντήση. Άν ξέρετε σεΐς γρά-
ψτε μου.
• — τ' σχέση εχει καττοιος... Λυκίδης μέ τή στα¬
φίδα;
— Άπλούστατα: τρώει τή σταφίδα καί άφήντι
τό... λύκι!...
Γιά τοβς σταφιδο—αραγωγβύς άραγε;
• Κυκλοφορούν έλληνικά τσιγάρβχ—όν Καναοα;
— Ναί, άλλά κυρίως... Καρέλια!...
Κάθε όμοιότης μέ γνωστά (καί μή έξαιρετέα) πρό
σωττα, εΐνκχι τελείως συμπτωματική καί ττρόκειται γιά
σύμτττωση μέ δλα τα συμτττώματα τής συμτττωματι-
κής συμτΓτώσεως... ..
Έξ άλλου, τα. έν ξένω οΤκω'ΐ>τ) έν... ντόπιω Δή-
μω!....
• — Είναι άλήθεια δτι ό Στεφανάκης μέ τό νέο νό-
μο τού προστοπεύει καί τής Άσΐυνομίας τούς... «συ-
νεργάτες»;
— Βεβαία καί μή σοΰ φανή ττερίεργο νά κάμη νόμο
καί γιά τούς... άττοστάτες!...
Είναι γνωστό δτι ό παττάς... εθλογεϊ ττρώτα τα
γένισ τού κι' ό διάολος... κάνει κάτι αλλο στά
τταιδιά τού!...
• Κι' ό τελευταίος μας, έμμετρος κι' αύτάς, διά-
λογος:
— Γιατί ττήγε ό Μάνος Χαρής στό Λονδίνο;
— Εΐχε ττολύ καιρό νά δή τόν... Κωνστοντίνο!..
Κατά τα άλλα: ουδέν σχόλιον ή... επί τό... άγγλι-
κώτερον: ΝΟ ΟθΜΜΕΝΤ!·.
Γ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
Η ΚΡΗΤΗ
ΑΛΕΣΤΑ
Τό νέο 21
«Τάμαθες, Άρετοΰσα μου, τα θλιβερά μαντάτα...
την Κρήτη μάς τη φάγανε τού Μττρούκλι τα φοϋσάτα.
?σο ο1 Να^' "Τί θέλανε, βάρδια γιά την Άσ!α
τό ίδιο τή χρειάζεται κι ή Νατο - συμμορία.
Άνάθεμά σας, Μττρούκληδες, στό διάδολο νά πάτε,
έκάτσετε στό σδέρκο μας καί μττλιό δέν ξεκολλστε.
Αρκάδι ή Κρήτη νά γένει, χιλιάδες ττροτιμούμε,
μ' άστέρι στή σημαία σας ποτέ δέν θά γενούμε.
Άνάθεμά σας, Μττρούκληδες καί τρισανάθεμά σας..
στό διάολο νά πάτε σε,ΐς καί τα δολλάριά σας.
Τσί Γερμανούς έδιώξαμε μέ τέτρες καί μέ ξΰλα
μά φύγαμ' άπ' τή Χάρυβδι καί ττέσαμε στή Σκύλλα.
Τσί Γερμανούς έλέγαμε γιά τίγρεις, γιά γουρούνια,
μα σεις τσί ξεττεράσατε, σκαλούνια καί σκαλούνισ.
Σκυλλιά, τσακάλια, λουττηδες, τίγρεις, όχιές, γεράκια.
γκάγκστερς, καί μάς ντυθήκατε λευκά ττεριστεράκια...
«-Προστάτες» των άνήμπορων, είρήνης «δουλευτάδες».··
ου, νά χαθήτε πρόστυχοι, καί τΓαλιομασκαράδες...
Μπόμττες καί μαΰρο θάνατο μάς ττήξετε τό τότίο...
ττώς θά γλυτώσωμ' άπό σάς ττρέπει νά βροθμε τρόττο
Πυρηιίικό όπλοστάσιο ό τόττος έχει γΤνει
τόσο, ττού σ' άόλλο μακελλιό, ρουθούνι δέ θά μείνει..
Ο Χίτλερ μάς έττότισε θανάτου καρδιοχτύπια
μά σεΐς τα ξεττεράσετε τού Χίτλερ τα τερτίτπα...
Μάς ήρθετε σωστοί «νονοί» σά συγγενεΐς καί φίλοι
καί ξεμασκαρεφτήκετε σκέτοι Χιτλερο - σκύλλοι.
"Ήρθετε μέ χαμόγελα, τάχα γιά προστασία
καί χοΰντες μάς φορτώσετε, βάσεις, ττυραύλους, Σ.ΙΑ
Πυρηνικά στόν τόττο μας δέ θέμε, μήτε βάσεις...
έμεΤς δα τσί ξηλώσωμε κα! Βάσεις κα! συμβάσεις.
Έχετε μοώρη τή ψυχή καί μσύρη την καρ&ά σας,
στό διάβολο κι' οί Βάσεις σας καί τα δολλάριά σας.
Άν ό Κωστής ψαφά γιά σάς κι' άνέ σάς άγαπάει,
τσί μπότες σας καί τσί μττομττές στό ΚιούτΓκιου άς τα ττ
Α.Δ
^ (ΣυνεχίζεταΟ
50ΑΥΓΟΥΖΤΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Μ ΛΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΑΙΔΑ 3
Βίγλα Κάττοτε ήταν μ.ά
γραφική γειτονιά. Τώρα βοί
σκεται μέσα στό γενικώτερο
πρόγροεμμο: άξιοττοίησης των
τειχών. Π' αΰτό διαλύθηκε
καί οί κάτοικοί της σκόρπι-
σαν μέ λίγες άποζημιώσεις.
Ή άξιοποίησή της ώστόσο,
έτοΊ δπως έξελίχτηκαν τα
ττράγματα δέν φαίνεται νί¬
να! κοντά. Ή λεωφόρος των
τειχών πού θά ξεκινά άπό
τή Βίγλα, είναι κάτι πού θά
άπολαύσουν κάποτε οί άνθρω
—οί ττού θά έπιζήσουν...
Ξεκινάμε λοιττόν άπό τή
Βίγλα Έκεΐ ττάνω έκτός άπό
τή διαλυμμένη γειτονιά, ύ-
·—άρχει καί ό λόφος πού εί¬
ναι κατάφυτος άττό πεθκα.
ΕΤναι κλειστός μέ συρματο-
πλέγματα τώρα καί χρόνισ.
"Εχει στήν ττλατεΐα τής κορυ
φης τού μιά παλιά τταράγκοί
—ού ήτον κάττοια 6άση άερο
τΓροσκόττων. "Εχει έπίσης άρ
κετά εύρύχωρα ττλατώ καί ό
μσλές κλίσεις καί ττολύ καλο
δκχτηρημένα ττεϋκα. Με λίγα
λόγια μπορεί νά άξιοττοιηθεΐ
κατάλληλα καί νά δοθΞΪ
στούς δημότες
Άλλά τό τί μττορεϊ νά γί-
νε» ττανω στήν έ'ξαρση τής
Βίγλας δταν όλοκΛηρωθεΐ ή
λεωφορος των τειχων, είναι
θέμα σττουδαιότερης σκέψης.
Πρός τό παρον το πράγμα
μττορεΐ νά άντιμετωτπσσ'ει έκ
των ενόντων καί νά δοκιμα
στεΐ καί ό ρόλος πού κάττότε
μττορεϊ νά τού δοθεΐ μέσα
στήν τελική καί μόνιμη μορ-
Φολόγησή τού.
Ποίρνουμε λοιπόν τή δεύ
τερη ττερίτΓτωση, την πρόσω
ρινή. Καί ειδικος συνεργά-
της μας προτείνει:
ί*«*.Άφοϋ φύγει άττ' την κο
ρυφή ή προσκοπική παράγ-
κα, έκεΐνο τό μεγάλο πλατό
νά πλακοστρωθεΐ μέ πλάκες·
Άχεντριά. Στή σι/νέχεια θά
διαμορφωθούν διάφορα άλλα
πλατέματα σέ διάφορα ση-
μεΐα (ύττό μορφή άναβα-
θμών) καί θά ττλακοστρω-
θούν.
Μετά θά σχηματιστοΰν
δρομάκια όπως πάει τό έδα-
Φος, μέ έλαφρές έξομαλύν-
σεις. Θά τοποθετηθοϋν κάγ-
κελλα μέ άγριόξυλα καί άλ¬
λα διακοσμητικά στοιχεία.
Πυθάρια (χωμένα στό χώ-
μα), Γοϋρνες πέτρινες, τρο-
χοί κάρρου, μεγάλες ττέτρες
καί τταγκάκια ττέτρινα κλΐτ.
θά Φωταγωγηθεΐ μέ ψανά-
ρισ πάνω σέ είδικούς στύ-
λους. Αυτή εΤνσΓή γενική δ-
ψη, χωρίς νά ττειραχτοΰν τα
πεθκα καί ή μορφή τού λό
γοα
Στή συνέχεια' μπορεΤ νά
ττροστεθεΐ ένα έλαφρό κατα
σκεύασμα σέ £να σημεΐο κα
τάλληλρ ττού νά γίνει μιά σΤ
θουσα καφέ - μττάρ. Κεραμί
δια καί ξύλα θά ττρεττει νά εΤ-
ναι τα ύλικά τού στοιχείον
αυτού. Καί ττολλα άλλα σκορ
τπα μικρά στέγαστρα μέ
κεραμίδια μπορεί νά ττροστε
θουν. "Εχει αρκετή έπιφάνεια
ό λόΦος αύτος, γιά νά γίνει
καί μια μόνιμη εκθέση Κρη¬
τικόν τταραδοσιακών άντικει
μένων καί ύφαντών, άττό τίς
διάφορες τουριστικές έπιχει
ρήσεις μας. Νά €Ϊναι ένα συ
νεχές ττανηγύρι έκεΐ ττάνου
στην έγκαταλελειμμένη Βί
γλα. Γιά νά άποχτήσει ό
Δήιμος άττό τίς μισθώσεις καί
ένα άξιόλογο ττόρο — καί
οί δημότες ενα άξιολογότερο
χώρο.
Μιά περίφημη ίδέα ρίχτη
κε ττροχθές άττό ένα φίλο τής
ττόλης. Είναι ή άξιοποίηση
τής ττεριοχής μεταξύ Τρυπη
τής κα! μεγάρου Φυτάκη.
Συγκ£κριμένα άφορά την
έκταση πού άρχίζει άπό την
έκκλησία, άγκαλιάζει τό χώ
ρθ ττού εΤναι τα ττροχειρο: ερ
γοτάξια της λιμενικής έται-
ρίας καί φτάνει μέχρι την πυ
ρηνοττλατεΤα τής «Αθήνας».
Προτείνει λοιπόν ό Φιλσπρόο
δος σνμπολίτης:
Νά φύγουν άττό έκεΐ τα ύ
ττόστεγα. Νά καθαρίσει ή πε
ζωής τού Ηρακλείου πρός
τό σημοντικώτερο σημεΐο τού
τό λιμάνι.
Κα! μιά καί λέμε γιά την
περιοχή τού λιμανιοΰ μας,
τή σττουδαιότερη αθτή ττεριο
χή τής Κρήτης(!), άς μά-
θουν οί ύπεύθυνοι δτι ή περ!
πτωση της άργοττορίας στήν
διευθετηθή τής δλης περιθ-
χης είναι κάτι ττού θά ττρέτΓει
νά τούς ένοχλεΐ. Γιατί έκεΐ
ττού εχει φτάσει, άσχετα άν
τελειώσουν τα «ντόκ» ή δχι,
μπορεί νά μετακινησει τή
ζωή Τής ττόλης πρός τα έ¬
κεΐ. Άς βροΰν λοιπόν τρό-
πους σδέλτης άξιοποίησης.
Αύτό άν τό ττετύχουν σύντο
μα, θά τό έχουν περγαμινή
μέ χρυσά γράμμαηχχ στή ζωη
τους. "Άς σπεύσουν, πάσει
θυσία.
ΔΗΜΟΤΗΣ
Καί «ό**·:.., ΰρπαξο *ΐν
σΐχονδάζουαα
Αύτές τίς μέρες κατατίθε
ται^ πρός ψήφιση στό θεριυό
τμήμα της Βουλής, τό σχέ-
διο νόμου γιά την Τεχνική
Έπαγγελματική Έκπαίδευ-
ση. Τό σχέδιο νόμου εχει χα-
ραχτηριστεΐ άπό όλους τούς
ενδιαφερομένους φορεΐς σάν
άντιοττουδαστικό καί άντιλα-
ϊκό γενικώτερα.
Συγκεκριμένα ή Έθνική
Σπουδαστική "Ενωση Έλλά
δας, ό Σύλλογος Έκτταιδευ
τικών Τεχνικής Έκπαιίδευ-
σης, τό Τεχνικό Έπιμελητή
ριο Έλλάδας, ή ΌμοσπονδΊα
Λειτουργών Μέσης Έκπαίδευ
Τουρισμός τής «βάγκας»,
—πού σημαίνει τάφρος τοΰ
δρόμου — μπορεί νά όναμα-
στεΐ ό όργασμός τού τελευ-
ταίου καιροΰ.
Άλλά τό θέμα δέν άντιμε
τωττίστηκε άκόμα άπό τό
λαό. "Ισως άττό ύπερβολική
διαθέση φιλοξενίας, ή ϊσως ά
ττό ένα κάποιο «κομπλεξάρι-
ΑΚΟΥΣΤ1.ΚΑ
ΒΑΡΗΚ0ΙΑΣ
ριοχή καί νά έξσμαλυνθεΐ μέ
μιά χωματουργική έπέμβαση.
Νά φυτευτοΰν στή συνέχεια|
Άλμυρίκια, πικροδάφνες καί
ττρασινάδα.
Ή δλη άξιοτΓθίηση τού χώ
ρου έττιβάλει καί την ^«χτα-
σκευή ενός άναψυχτηρίου μά
καί πολλών άλλων μικρών
συμπληρωμάτων πού θά 5εί-
ξει ή τταραπέρα άνάγκη.
Την άττοψη αυτή την έτπ-
κροτοθμε
"Ενα μεγάλο καρκίνωμα
στήν καρδιά τού λιμανιοΰ,
τγού διαιωνίζει την δλη κα
θυστέρηση των μετά τίς ττρο
βλήτες περιοχών — άνατολι
κά τοΰ Μεγάρου Φυτάκη, εί¬
ναι έκεΐ*ες οί άχρηστες ττιά
άττοθηκες ττού χτίστηκαν κά
ττοτε — επί Μεταξά, τότε
τΓού γκρεμίστηκε καί ό... μ ι
κρός κόυλε...
Αύτά τα «χτίσματα» ττρέ
ττει νά κατεδαφιστοθν καί ό
χώρος πού καταλαμβάνουν ή
νά γίνει πράσινο, μαζί μέ
την τταράγκα τής έργολητττι
κης έταιρείας, ή νά χτιστοΰν»
μιά σειρά καταστήματΌ. Νά
γίνει δηλαδή μιά άρχή στήν
μετατόπιση τής έμττορικής
ΒΑΡΗΚΟΟΙ: Σάς
νουμε νά σάς π.οοιμπ.θεύσουιΐ£
μύ τα ΝΕιΑ Άκ.ο·υστωοά των
έργοσταοιω·ν πού άντισιιροοω-
πούομε-ν οέ 150 ΝΕΑ ΜΟΔΕΛ
ΛΑ:
ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΥ,ΣΤΙ
ΚΑ ΔΥΟ ΛΗΨΕΩ.Ν ΠΙΣΩ Α¬
ΠΟ ΤΟ ΑΥΤΙ: ΑΚΟΥΣΤΪ-
ΚΑ ΓΥΑΛΙΑ 2 ΜΙΚΡΟΦΩ-
ΝΩΝ — ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΌ ΑΥΤΙ ιιέ 3 τόνους
φωνής. Σύστΐτιια ΐτεριοριοΐΓοΟ
των θΰ.ούβων ιά Τηλέφωνο
καί Τηλεάραση. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ χωρίς τίστοτα ιμέοα
ατό αύτί ΟΣΤΟΥ: ΑΚΟΥΣΤΙ
ΚΑ ΤΕΑΕΙίΙΣ ΟΛΟ ΜΕΕΑ
ΣΤΟ ΑΫΤΙ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ μέ
διάρικ,εια μπαταιρίας 60Ό ώρων.
ΑΚΟΥΣΤΙίΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥ-
ΝΟΜΕΝΗΣ ΛΗ^ΈίΙΣ: ΖΕΝΙ
ΤΗ — ΒΟδΟΗ — ΒΕΚΝΑ-
ΡΗΟΝ — ΚΕΧΤΌιΝ — ΜΙ-
0ΓΛΟ8ΟΝ — ΡΕΚδΟΝΑΙ. —
ΑϋϋΙΟΤΟΝΕ — 8ΟΝΙΤ —
ννΐΙΧΟΟ κ.ό.
ιΜπαταρίες ΠΡΑΣΙΝΕΣ Ά-
μερϋκάνιικες έξαιιοβ-τΐκίϊς άποδό
οεως ΚΑΥ — Ο — νΑΰ —
ΗΕΙ__δΕΙΝδ — ϋΑΙΜΟΝ —
ΝΕν ΜΙΑΧ — ΓΕΡΑΣ,. ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟ
ΚΟΤΡίΙΝΗΣ Ο.Ε. ΑΚΑΔΗΜΙ
ΑΣ 87 ΑΘΗΝΑΙ.
ΠΡΟΓΡΑΜΙΜΑ
ΕΠΙΣιΚΕΨΕΛΣ ΜΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Ξεν. ΚΟΣΜΟ-
ΠΟΛΙΤ: Παραοκευπ 3, Σάβ¬
βατον 4, Κυριακή 5
ου.
σμο?> έναντι των Εύρωπαί-
ων!...
Έτσι τα πράσινα παρτε-
ρια τού λιμανιοΰ καί των
πάρκων, οί «Παιδικές Χαρές»
κα! ή τταιδική άμμος γέμισαν
ουρα. Μαράθηκαν καί πατή-
θηκαν οί άφροδίτες, γέμισαν
άττοτσίγαρα, πανιά, έσώρου-
χα καί ττολλά άλλα οί γω-
νιές των νυχτερινων διαμο-
νών. Καί την ήμέρα καθώς ό
ήλιος ζεσταίνει τούς τόττους
διανυχτερεύσεων, μιά μυρου¬
διά οΰρων καί κόττρων ξεχύνε
ται στούς αΐθέρες...
Τα τταιδάκια οτά πάρκα,
έ'χασαν τα γρασίδια καί την
άμμο τους. Κάθε άλλο παρά
ττα,ιχνίδι μποροΰν νά κάνουν
ττάνοι στά άπόδλητα των τού
ριστών τής βάγκας.
"Ισως νά ύπάρχει καί κά
·—οκ>ς» »?τνδυνος άττό τίς 6ρω
μιές, πράγμα πού έχουν επι
σημάνει εΰτυχώς οί συνοδοί
των μικρών παιδιών.
Χειρότερα άπό τα Μάτα-
λα έγιναν τα διάφορα μέρη
τής πόλης. Καί τούτη τή φο-
ραβλάτττει τή Φημη μας δταν
έμποδίσουμε την συνεχίση
τού καθεστώτος τής τουριστι
κης άλητείας. Γιατί άλλο εί
ναι νά διοτνυχτερέψουν σ' έ"να
λιμάνι περιμένοντας ένα 6α
ρά δέν ένοχλουν τίς άρμόδιες
ύττηρεσίες. Κάποτε οί ότο-
οτοτητζήδες ττερίμεναν στίς
«βάγκες» έξω άττ' την —όλη
γιά νά φύγουν ττρός τό Οτται
σης κλπ., σέ σύσκεψη ποΰγι
νέ στις 10-8-76 καταοικασαν
σαν άντιλαικο αύτό τό σχέ-
6ιο νομου.
Παρ' ολα αύτά, ή Κυβερ-
νηση προχώρει στήν ψήφιση
τού με την ττεριστασιακη
ττλειοψηφία πού διαθέτει στή
Βουλη.
Άλλά τό σχέδιο νόμου αύ
τό, εχει σάν στοχο να δέσει
την Παιδεία μας άκόμη πε-
ρισσάτερο μέ τα μονοπωλια-
κα συμφέροντα, ιδιαιτέρα τώ
ρα που επίκειται ή ένταξη
τής χώρας στήν ΕΟΚ. "Εχει
σαν στόχο νά σπρώξει μέ
άντιεκπαιδευτικά μέσα, μέ
έξετάσεις, την συντριτττική
ττλειοψηφία των σττουδαστών
στήν Τεχνική Έπαγγελματι¬
κή Έκπαίδευση, νά έγκλωβί-
σει έκεΐ τούς νέους μας —
μιά κα! δέν δίνει καμιά δυνα
τότητα -μεταπήδησή τους
στά Άνώτατα Έκπαιδευτι-
κά Ίδρύματα. Γιά νά έχουν
τα μονοττώλια φτηνό έκπαι-
δευμένο έργατικό δυναμικό.
Ώστόσο γιά τόν τρόπο ά
ττασχόλησής τους, δσο καί
γιά τίς προοτττικές των άπο
Δ Γ ΑΝΤ ΙΠ ΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
ψοίτων, δέν άναφέρει τίποτα
τό άντιλαικο αύτό Νομοσχέ-
διο. Άκόμα μέ τό Σ.Ν. αύ¬
τό θεσττίζονται «Σχολεΐα με
ρικής φοιτήσεως», δπου οί
στΓουδαστές θά έργάζωνται
κλττ. Καί την άπόδοσή τους
θά την κρίνει «άπό κοινοΰ»
σχολειό καί έργοδότης! !
Δέν άλυσσοδένει δμως μό
νο τούς σπουδαστές αύτό τό
σχέδιο νόμου, άλλά καί τούς
καθηγητές.
"Ετσι ή Κυβέρνηση μπο¬
ρεί νά αΰξομειώνει τίς όργα
νικές θέσεις μέ Προεδρικό
Διάταγμα, καλιεργώντας μό¬
νιμη άνασφάλεια. Έττίσης ή
Κυβέρνηση θά μπορεί νά διο
ρίζει έξωσχολικούς τταράγον-
τες σάν διευθυντές στίς σχο
λές, δπως επί χούντας μέ
τους Κυβερνητικούς 'Επιτρό
ττους στά Α.Ε.Ι.
Τό σχέδιο νόμου έπίσης
δέν άναψερει κάτι γιά τό μέλ
λον των άποφοίτων των Κ.Τ.
Ε Σ. ττού καθορίζει την δια¬
λύση τους.
Άπέναντι σ' αύτό τό Νο-
μοθέτημα όρθώνεται ή θελή¬
ση των νέων μας γιά έλεύθε
ρη μάθηση χωρίς έμττόδια.
Ζητοΰν νά άποσυρθεΐ τό σχέ
διο νόμου. Νά άναμορφωθεΤ
στή βάση των άπόψεων των
ενδιαφερομένων φορέων καί
νά ψηφισθεΐ άπό την όλομέ-
λεια τής Βουλής.
ΑΝΑΚ01ΙΜ0ΙΗ Μ
ΙΜΜΜ11ΜΙ
Γιά τούς ύποψηφίους στά
Δέν θά στοίθοΰμε στά αί-
τια τής φοιτητικής μετανά-
στευσης γιατί είναι ξεκάθα-
ρος ό σκοττός τής Παιδείας
τής άρχουσας τάξης (Βλέττε
μείωση των εϊσαγωμένων στά
ΑΕΙ κατά 20%). Προσττα-
θούμε νά κάνουμε μιά περι-
λητπΊκή τΓαράθεση των ττρο-
βλημάτων ττού άττασχολούν
δλους τούς "Ελληνες φοιτη-
πόρι τα καραβάνια αύτά καί
άλλο είναι νά περάσουν μιά
όλόκληρη έβδομάδα κάτω
θρο κα! νά άράξουν κάπου.
Τώρα φεύγουν άπ' έξω
γιά ν' άράξουν σέ κανένα
πάρκο τής ττόλης. "Ετσι ή
ττολιτεία έγινε Μάταλα.
Νομίζομε δμως δτι δέν ττα
άττ' τα δένδρα των πάρκων. ,
χωρίς άφοδευτήρια, νερό καί
καθιστικά. Πάνω σ' αύτό δ
μως δέν θά πρέττει νά περιμέ
νού μ ε μόνο τό χειμώνα, νά έ
πέμβει.
ΕΠΑΙΜΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΚ ΤΕΧ — Ο.ΟΤΕ (3ίΑ5δ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΑΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής προελεύσεως
ΕΓΓΎΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) ΟΙ βάσεις τού είναι συνθετικαί έλαστρομερικαί πολυε-
στερικαί ρητϊναι.
β) ΡΙΒΕΚ 3ί.Α55
γ) Άμίαντο
δ) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τοΰ ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) "Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έπιτρέποντας
συγχρόνως είς τόν τοΐχον την διαπνοήν αύτοθ έκ των Ισω
πρός τα έξω. 3) Άψλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ κα! ένδείκνυται διά κινηματογράψους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άτΐΌΦλοιοΰται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έπιδράσεις δέν ύΦίστανται καί ώς
χημικώς ουδετέραν δέν έπιφέρει άλλοίωση επί των έπιφανει-
ών ττού έπενδύει. 7) Δέν διαβροθται άττό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΥΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΠΑΤΖΗΣ
Καγιαμττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
«Η ΓΥΜΝΗ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ»
(Έι»α τΓΐκάντικο καί διασκεδαστικό άριστουργημα μέ
τίς έκρηκτικές στάρ ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ καί
ΝΑΤΑΛΙ ΝΤΕΛΟΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
«ΑΘΩΟΙ ΜΕ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΙΑ»
(Μιά πολυβραβευμένη άστυνομική δημιουργία μέ την
ΡΟΜΥ ΣΝΑΊΝΤΕΡ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΧΑΡ ΠΕΡ»
(Ένα συγκλονιστικό θρίλλερ μεγάλον άξιώσεων μέ
τούς κορυφαίους ήθοποιούς ΠΩΛ ΝΙΟΥΜΑΝ καί
ΤΖΟΑΝ ΓΟΥΝΤΓΟΥΟΡΝΤ — Βραβείον ΟΣΚΑΡ).
ΠΑΜΠ0ΥΛ4ΣΙ (ΚΗΣ
ΚΙ12Η1 ΙΤΑΛΙΑΣ
Ίταλικά Πανεττιστήμια
τές στήν Ιταλία, είναι
γνωστό τό θέμα «πόλεως».
Δηλ. τό Ίταλικό Προξενεΐο
καθορίζει ττοΰ θά σττουδάσει
ό ύποψήφιος...
Φθάνοντας τελικά στή ττό
λη αύτη άρχίζουν τα κοινά
προβλήματα. Πρωτο είναι ή
στέγη, πού μεταφράζεται σέ
ύττέρογκο: ένοίκια άπό 1.000
—3.500 τό άτομο. Τό φαγη
τό Ό "Ελληνας άρκεΐται σ'
αύτό πού προσφέρει ή ΠαΛ
πιστημιοχή λέσχη μέ τιμή
γύρω στίς 25 δρχ. τό γεθμα
άλλά ή ττοιότητά τού, μάς δί
νέ ι τό δικαίωμα νά άμφιβάλ-
λουμε.
Έπειδή δμως τα «φιλό-
στοργα» αίσθήματα των Έλ
ληνικών κυβερνήσεων δέν μάς
έγκοπ-αλείπουν οΰτε στό έ
ξωτερικό, μάς περιμένουν κι
έκεΐ εϊσαγωγικές έξετάσεις
— προιόν διμερών συμφωνι-
ών Έλλάδας — Ιταλίας
τού 1958.
Τό «προνόμειο» αύτό τό
εχουν οί "Ελληνες καί μερΐ-
κοί άλλοι λαοί. Μετά δμως
άπό ττολύχρονες κινητοττο:ή
σεις τοΰ ΈλληνικοΟ Φοιτητι
κου κινηματος στήν Ιταλία
καί μέ την συμτΓθοράσταση δ
λων των 'Ιταλικόν προοδευτι
κων δυνάμε&)ν, τό μέτρο λει
τουργεΐ τυττικά. Μεγάλη εΤ-
νχϊΐ ή βοηθεία πού ττρόσφεραν
οί 'Εζλληνικοί Δημοκρατικοί
Σύλλογοι Ιταλίας μέ την
τταράδωση μαθημάτων καί
γλώσσας. Άνάμεσα στούς
στόχους μας είναι καί ή κα
τάργηση τοΰ μέτρου,
■"Ισως τό πιό βασικό ττρό
βλημα είναι ή ττροσαρμογή.
Καί τουτο γιατί άγκαλιάζει
μιά σειρά καταστάσεις δπως
ή γλώσσα, οί διαφορετικές
συνήθειες, ή άξιοποίηση τοΰ
έλεύθερου χρόνου ό τρόττος
ζωής.
Έττιτροττές κουλτούρας,
μελέτης είδικών ττροβλημά-
των, διαλέξεις, συνεστιάσεις,
κινηματογραφικές προβολές
λειτουργοΰν στούς ττερισσό
τερους Έλληνικούς Δημοκρα
τικούς Συλλόγους.
Κάνουμε έττίσης γνωστό
δτι μιά άττ' τίς ύποχρεώσεις
τού φοιτητη είναι νά πάρει
την αδεία τταραμονης άπ'
την Ίταλική άστυνομία.
Σημειώνουμε άκόμα, δτι
τελειώνοντας τίς σπουδές
τού ό Έλληνας είναι υποχρε
ωμένος νά δώσει ττάλι έξετά
σεις γιά την άναγνώρηση τοθ
τττυχίου τού στό τόττο μας.
• Συνέχεια στή Σελ. 4
Λ Λέγεται ΣΕΒ ΙΛ Είναι χρώμα σαγρέ καί γίνεται δσο άυάγλυφο θέλετε
μοττοιεΐται δττου νάναι άκόμα καί σέ δάττεδα, σέ άσοβάντιστους ή ΰγρούς τοίχους, σέ μπλόκ ρ
καί έπίχρησμα καί ττροσφέρεται σέ άττειρες άποχρώσεις. Λ Καί στοιχίζει δσο τό κοινό ττλαστικό. Λ 'Εκείνο δμως πού ένει σηιιασία είναι τό «τ.·
Α Όπου βάψε.ς δέν ξαναβάφε.ς ΤΗΛ. 287-670 καί 221-452. σημασ.α εινα, τό ότι.
Λ Περνιετσι με ρολο ή με μπαΛτανΌϋουρτσα, η και μέ σπατουΛα. ·**
" σέ τούβλα, γιατί δέν σπάει οΰτε ξεπλακίζει.
ικό. Α 'Εκείνο διιακ: ττού ?νπ ηηιΐΛΤίτί-τ «-Τ».
ΤΗΛ,
Τό λένε
3ΟΧ»
ΖΙΛΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑλΗΟΙΙΑ.. ΚΡΗΤΗΣ
50 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ
ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΣΠΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΞΕΚΤΕ ΣΕ ΑΙΓΟ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΒΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΕ
Η ΦΙΡΜΑ
ΠΟΥ
ΑΡΑΞΕ
ΠΟ
ΛΙΝΑΝΙ
ΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό έργοτάξιο τής ζΕΚΤΕ
καί τα πρόχειρα ύπόστεγα,
καί παλιοσίδερα στό κεντρι¬
κό σημεΐο τού λιμενικοθ χώ¬
ρου, καταλαμβάνουν μιά έκτσ
ση ττολλών χιλιάδων τετρα
γωνικών μέτρων.
Είναι άροτγε μιά ττροσωρι
νή έγκατάσταστι της έργολη-
τΓΤΐκής έταιρίας «Άφοί Φρα
γάκη, κα! Φραγκάκος» Α.Ε.,
ί| είναι μιά μεγάλη ίδιοκτη-
σία;
Ή ττερίτ—οχτη έ"χει έπιση-
μανθεΐ άττό καιρό καί οί ττρώ
τες άνετπσημες πληροΦορίες
βεβαιώνουν δτι ό χώρος σύ-
τός, πού άνέρχεται σέ ττολλά
στρέμματα είναι ίδιοκτη-
τος... Άνήκει στήν έταιρία
ΞΕΚΤΕ.
Εάν αύτό, είναι άληθινό,
θά ΤΓρέττει νά ένταχθεΐ στά με
γάλα οικονομ ικά συμβάντα
της τελευταίας περιόδου ττού
έγιναν στό Ήράκλειο. Θά
ττρέπει δμως νά μάθουν οί
Ήρακλεώτες δλες τίς λεπτο
μέρειες τής ίδιοκτησίας αυ¬
τής. Τό χρόνο άγοράς. Τούς
άρχικούς ίδιοκτήτες. Τούς τί-
τλόυς κυριότητας καί ττολλά
άλλα. Πο' ύ μαζί μέ την τι-
μή ττωλήσεως, θά στοιχειοθε
τήσουν την νομ,ιμότητα τής
κυριώτητος τού σημαντικοΰ ο!
κοττέδου τού λιμενικοΰ χώρου.
Είναι γνωστό, δτι ή ΞΕ¬
ΚΤΕ είναι ή έτσιρία ττού ά-
σχολήθηκε μέ την κατασκευή
τού λιμενικοΰ εργου Ηρα¬
κλείου. Τού μεγάλου κυματο
θραύστη, των προδλητών καί
των έττίσης μεγάλων κατα-
σκευών μέσα στό χώρο τοΰ
λιμένα. ^
Ή έταιρίσ ΞΕΚΤΕ είναι
ώστόσο γνωστή καί άπό την
ΰπόθεση τοΰ γκαράζ της Πλα
τείας Κλαθμώνος.
Έχει διαδραμοΓτίσει τό
ρόλο της ιδιαιτέρα κατά την
τελευταία ττερίοδο. Σάν
έργολητττική φίρμα ολκής. Ή
δέ προέλευση των αδελφόν
Φραγάκη, είναι άττό τό Ρέθυ
μνο, γεγονός πού εΐχε ττροκα
λέσει ύπόνοιες συνεργασίας
μέ τόν γαμβρό τοθ δικτάτο-
ρα Παττοκοΰ.
Μετά άπό δλα αύτά φυσι
κόν εΤναι νά έττισύρει την 0-
ποψία καί τό 6τγο συζητήση
μεγάλο οίκόπεδο τής περιο-
χής τοΰ λιμενικοΰ χώρου "Η¬
ρακλείου
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠ' ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΜΛΙ2ΠΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗ! ΙΓΛΛίΛί
= Συνέχεια άττό την Σελ. 3
Αύτη τή τελευταία «Φροντί-
δα» των Έλληνικών Άρχών
προστταθούμε νά την άποποι
ηθοΰμε.
Τέλος έττειδή φέτος σνντο
μεύθηκε τό ττεριθώριο ύποβο
λής των δικαιολογητικών στό
Προξενεΐο ή ΟΕΦΣΙ (Όμο-
σπονδία Έλλην. Φοιτητ. Συλ
λόγων Ιταλίας) σέ συνεργα
σίοί μέ την ΕΦΕΕ κανει ττρο
σττάθειες νά μετατεθεϊ τό δ-
ριο γιά τίς 15 Σεπτέμβριον,
θέλουμε νά τονίσουμε δτι
αύτη η ττρώτη ττροστΓάθεια έ
τταφής γίνεται ξέροντας ττο-
λύ καλά ττώς τό θέμα δέν έ-
ξαντλεΐται όπωσδήποτε στά
πλαίσια μιας ανακοινώσης
οίαν κ ι* αύτην.
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΣΗ
ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΙΑΑ Η ΝΕΟΑΑΙΑ ΠΑΣΟΚ
9, Συνέχ. άπό την £ελ. Ι
τό ττρόγραμμα κα! τούς στό
χους θά άγωνιστή γιά τή λύ
ση τού. Συνεττώς ή υπάρξη
προβλημάτων αποτελεί παρά
γοντα μαζικσττοίησης των
Πολιτικών Νεολαιών. Αύτό τό
είδαμε μέ την τττώση τής
δικτατορίας, δταν άττειρα
συσσωρευμένα καί άξυμένα
προβλήματα άτταιτοΰσαν ά-
μεσες λύσεις, ή μαζικοποίη
ση των Νεολαίαν, καί κύρια
των Άριστερών σύξήθηκε μέ
μεγάλο ρυθ,μό, μέ άποτέλε-
σμα σήμερα ή συντριτττική
πλειοψηφία των όργανωμένων
νέων νά ό— αρτίζει τίς Νεο-
λαΐες αύτές.
Σχετικά μέ τό δεύτερο
σκέλος τής έρώτησης άπαν-
τοΰμε δτι κατά κύριο λόγο
συντελοΰν
α) Τα ύ—ολλείμματα φο-
6!ας άπό δλη την δικτατορι-
κή έφταετία καί ττρίν καρυ
κευμένα μέ την κάθε μορψής
κινδυνολογία καί θεμελιωμέ
νκχ οτή 6άση ενός ύστερικοΰ
καί άνεπίτρεΤΓΤου άντικομ-
μουνισμοΰ.
γ) Στήν άλλοτρίωση καί
άτΓθττροσανατολισμό ττού
έ'χει κατορθώσει νά επιβάλλει
ή άρχουσα τάξη μέ δλους
τούς μηχανισμούς πού έξου-
σιάζει (Παιδεία, Κουλτούρα,
μέσα μαζικής ένημέρωσης κ.
λ.π.) ττάνω στίς Νεολαιϊστι
κες υάζες.
Έδώ πρέπει νά δοΰμε άκό
μα τό ττόσο άνχκτταλτικό ρό
λο παίζουν μέ τό ττοδόσφαι
ρο, τα διάφορα σΦαιριστή-
ρια, τίς Ντισκοτέκς κλπ. τγού
χωρίς νά είναι τελείως άρνη
τ ικά μέ τόν τρόττο καί τή
μορΦή τΓού δίνουνε δέν είναι
άντικείμενα γιά μιά τόσο τε
ράστια μονόπλευρη διοχέτευ
ση Νεολαιϊστικου δυναμικοΰ,
δ) Είδικά γιά τόν τόπο
μας στόν τουρισμό καί τόν
άμερικάνικο τρόττο ζωης λό¬
γω βάσεων, δλα τα τταρα-
ττάνω είναι στενά δεμένα μέ
την ταχτική πού χρησιμο
ποιεΐ ή άρχουσα τάξη μέ τε-
λικό στόχο τόν ελεγχο καί ά
ποπροσανατολισιμό τοΰ Λαΐ-
κοΰ Κινηματος καί τόν στα-
διακό μαρασμό των συνεττών
Φορέων τού.
Παρ' όλα αύτά δμως τα
μεγάλσ άλλά δχι άξεττέρα-
στα έμπόδια τταρακολουθού
με τό ττροοδευτικό ΝεολαιΤ-
στικο Κίνημα νά πλαταίνει,
νά μαζικοττοιεΤται νά δυναμώ
νει καί νά καταχτά τούς νέ-
ους, σφυριλατώντας την άντι
φασιστική — άντιϊμττεριαλι
στική ενότητα της Νεολαίας
καί τοΰ λαοΰ μέ άμεσο στό¬
χο την έθνική άνεξαρτησία
καί την χωρίς δρους Λαϊκή
κυριαρχία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
«ΤΟ ΠΟΓΚΡΗΤΙΟΝ»
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ — ΔΗΜΟΤΙΚΟ — ΓΥΜΝΑΣ 10
• Άρχίζουν οί έγγραφές γιά δλα τα Τμήματο των
'Εκπαιδευτηρίων μας άττό την πρώτη Σετττεμ-
βρίου.
9. ΟΙ έγγραφές θά γίνωνται στό Κεντρικό μας Γρα-
φεΤο: Αρχοντοπούλου 5 (Πλατ·. Άγ(ας ΑΙκατερί-
νης) ΤηλέΦ. 284-398.
• Φροντιοτήριο γιά τίς είσαγωγικές έξετάσεις στό
Γυμνάσιο θά άρχίσουν άττό τίς 3 Σεπτέμβριον.
Τηλέψ. Έκπαιδευτηρίων: ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΥ 231-424
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231-432
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231-537
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
Στό Ήράκλειο
ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΟΜΟΥ
% £υν4χ. αΓ.β την Σελ. 1
άρια: 3.000 έως 3.500. Τρι-
άρια: 4.000 έως 4.500. Τεσ
οτχρια: 5—6—/.000. Πεντά
ρια: 7—8.000.
— ΜΑΣΤΑΜΠΑ!: Δυά-
ρια: 2.500—3.000. Τρ,ά-
ρια: 3.500—4.500. Τεσσά-
5.000—5.500. Πεντά-
6.000 δρχ. καί ττάνω.
— ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ — ΚΑ
ΜΙΝΙΑ — ΠΟΡΟΣ: Δυά-
ρια: 2.500—3.000. Τριά-
3.500—4.000. Τεσσά-
4.500—5.000. Πεντά-
5.000 καί πάνω.
Παρακάτω μεταψέρουμε,
μερικές άγγελίες που δημο-
σιεύθηκοτν την τελευταία έ-
δδομάδα σέ τοπικές καί Άθη
ναικές έψημερίδες.
ρια
ρια
ρια:
ρια:
ρια
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
• 'Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα στήν όδό Κουρ-
μούληδων (Κ σμαράκ ι)
3 δωματίων — χώλλ —
κουζίνας άντί 5.000
δρχ. (Άλλοτγή 25-8-76)
9, Ένοικιάζεται τριάρι,
όδός Πεδιάδος μέ 4.500
δρχ. (Πατρίς 26-8-76).
• Ένοικιάζονται τεσσά
ρια στή λεωφόρο Κονδυ
λάκη (Θέρισσο) δρχ. 4.
500!! (Πατρίς).
ΑΘΗΝΑ
9 Δωμάτια έπιπλωμένα
άνεξάρτητα νν.Ο. μέ θερ
μοσίφωνο ΕΗΣ Θησεΐ-
ον δρχ. 1.300. (Τα Νέα
29-8-76).
• Διαμέρισμα 2¥ι δωμα
τίων μετά κοινοχρήστων
δρχ. 2.500, στά Κάτω
Πατήσια. (Τα Νέα 24-
8-76).
9, Ένοικιάζεται διαμέ¬
ρισμα είς Αγ. Σώστη,
Λεωφ. Συγγροΰ, μέ ττρό
σοψη σέ κήττο, Σαλόνι,
τροοτι-εζαρία, δύο ύττνοδω
μάτια χώλλ, άττοθήκη κ.
λ.ττ. δρχ. 2.300. (Τα
Νέα 25-8-76).
Αυτά συμδαίνουν στό Ή¬
ράκλειο. Στήν πόλη των χρϋ
σών έρειττίων. Όπου οί ίοιο
κτήτες ενός κεντρικοθ διαμε
ρίσματος, μπορεΐ νά είσπράτ
τουν πολλές χιλιάδες δρχ.
Καί δταν αύτό είναι «πεντά
ρι» νά μπορεΐ νά ζεΐ χωρίς
νά δουλευει, μόνο άπό τό.. έ
νοίκιο!...
Όσο γιά τούς άστέγους,
τούς μιοΐοσυντηρητους, τούς
άνθρώττούς τού μεροκάματου,
τούς μικρομεσαίους έργσζό-
μενους, δέν ύπάρχει ίλεος.
Καί ένώ γιά τούς έργάτες
τούς ύπαλλήλους, τούς άγρό
τες καί τούς σουλτανοπαρα-
γωγούς, στό κάθε τους αίτη
μα γιά αυξήση καί προσαρ-
μογή, μιστών, άμοιδών καί
τιμών, ττροτάσσεται ό «έθνι-
κός λόγος» καί τό «Χόρα»
στούς μεγάλόσχημους ίδιω-
κτήτες δέν είσχωρεΐ κανένα ά
νασταλτικό. "Ετσι ψτάσαμε
στό σημεΐο νά ζοϋμε κάτω ά
ττό την στεγαστική μας «χά
ράτσωση» χειμώνα κολοκαΐ-
ρι. Νά δεχόμαστε τίς άλλε-
ττάλληλες αύξήσεις ένοικίων
των άδειφάγων ίδιοκτητών.
Νά άττειλούμαστε μέ ίδιοχρη
σίες καί μεταβολές ακινήτου,
μέ ύττερδαπάνες άσημάντων
κοινοχρήστων. 'Επαναλαμ-
βάνομε. Χειμώνα, καλοκσΤρι.
Μιά ζωή όλόκληρη. Σ' ένα
καταιγισμό άτταιτησεων καί
χωρίς Ίτροστασία.
Πάνω σ' αύτό τό κράτος
ττρέπει νά έπέμδει. Δέν μπο
ρεΐ, οί μισοί στρατιώτες' (έ-
νοικιαστές) νά δέχονται τούς
έθνικούς λόγους, γιά τα
μεροκάματά τους καί τή στα
φίδα τους καί οί άλλοι, οί
λιγώτεροι, οί έλάχιστοί, οί
μεγαλοϊδιοκτήτες, νά μένουν
έκτός «έθνικών λόγων» γιά νά
καταττιέζουν.
Οί μεγαλοϊδιοκτήτες^τοΰ
Ηρακλείου εχουν έκτραχειλι
στεΤ καί θά πρέττει νά άντιμε
τωπιστοϋν.
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑ/νννιΑΙ ΑΝΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Άνώνυμος Ναυτιλιακή Έταιρεία
ΓΡΑΜΜΑΙ ανακοινοί τα άχόλουθα.
1)
ΜΙΝΩΙΚΑΙ
Την 26)8)76 ώρα 21.48' τό Ρ)6 ΑΡΙΑΔΝΗ έ¬
λαβεν διά τοΰ άσυρμάτου εντολήν άπό Υπουργεί¬
ον ,Εμττορικής Ναυτιλίσς (θάλαμον Έ—ιχειρήσε-
ων) νά άλλάξη πορείαν καί νά κατευθυνθή είς ττε-'
ριοχήν δυτικά της Σίφνου δττου εκινδύνευεν ττλοϊον.
2) Ή έντολή έξετελέσθη καί ήρευνήθη ύττό τοθ ΑΡΙ¬
ΑΔΝΗ ή ύποδειχθείσα ττεριοχή άλλά ουδέν τταρε-,
τηρήθη καί περί ώραν 00.50' τής 27)8)76 τό
Ρ)'Β ΑΡ Ι ΑΔΝΗ διά τού άσυρμάτου άττέστειλεν τό
επόμενον στ>μα ττρός τό Υπουργείον Έμπορικής
Ναυτιλίας:
«ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΙΝ-'
ΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΓΟΜΕΝ ΤΟΝ
ΠΛΟΥΝ ΜΑΣ ΔΙ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ».
3) Συνεπεία των ανωτέρω υπήρξε ή κατά την πρωίαν
τής 27)8)76 καθυστέρησις άψίξεως τοΰ Π Β Α¬
Ρ Ι ΑΔΝΗ.
Μιά δεύτερη έτπσκεψη τής
«Αληθείας» στο 1 ΕΒΐι Ηρα
κλειου, μας έδωσε την εύκαι
ρια να άπευθυνουμε μιά σει-
ρα ερωτησεων στον ττροιστά
μενο τού Ταμείου.
— Θά θεΛαμε κ. Κιπτράκη
τή γνώμη σας γιά τα νέα με
τρα τού ΤΕΒ£...
— Δέν εΤμαι άρμόδιος.
— Πήτε μου τταρακαλώ
τή γνώμη σας γιά την έγκυ
κλιο τού κ. Τσαγκαρόχη.
— Δέν μτΓορω νά τή σχολι
όσω.
— Γνωρίζετε την έν λόγω
έγκύκλιο;
— Όχι, λόγω αδείας.
— Ύπάρχει συνεργασία
μεταξά ΤΕΒΕ καί Έπαγγελ
ματοβΐιοτεχνικοΰ Έττΐιμελητη-
ρίου;
— Ναί, βεβαίως, ΰπαρ-
χει.
— Διερωτοΰμαι ττως ά-
Φοΰ ύπάρχει συνεργασία με-
ταξύ των δύο αυτών φορεων,
δέν γνωρίζετε την έγκύκλιο.
— Σάς άπάντησα κύριε.
Βρισχόμουν έν αδεία.
— Εϊττατε δτι δέν γνωρί¬
ζετε την έγκύκλιο. Όταν δ¬
μως λείπατε, κάποιοι έττρεττε
νά σάς άντικαθιστοΰν. Γνωρί
ζει αύτη την στιγμή τό ΤΕ¬
ΒΕ Ηρακλείου, τό πφΐεχό
μενο τής έγκυκλίου;
— Τό ΤΕΒΕ ξέρει δτι ό
κ. Τσαγκαράκης έγραψε κάτι
στόν Τύττο.
— Σχετικά μέ τό θέμα
των μυνησεων: Γΐαραπονουν-
ται μερικοί ότι τους ύτΓοβάλ
λονται συχνά μηνυσεις σ' άν
τι**εση με αλλους ττού χρω-
στουν
V
καί 10 μήνες...
— Δέν πάμε στα Δικοστή
ρια άνθρώτΓους πού χρωστοΰν
άλλά δσους όέν θελουν νά
ττληρώσουν.
— Ποιό τΓοσοστό ττληρώ-
νει ταχτικά τίς είσΦορές τού
στό Ταμεΐο;
— Γύρω στό 75%
— Οί ύτΓΟλοιττοι (25%)
γιατί δέν τΓλτνρώνονν;
— Δέν μτΓορω νά ξέρω.
— Κατά την γνώμη σας, ό
Έτταγγελματόβιοτεχνικός κό
σμος τοΰ Ηρακλείου, θά
μττορέσει νά άνταττεξέλθει σέ
νέα αυξήση εισφορών;
— Δέν ξέρω αν θά γίνει
ή αυξήση.
— Έννοώ, αν γίνει.
— "Αν τταράλληλα βελτιω
θοΰν οί ίατρικές τταροχές θα
ταν σωστό καί καλό.
— Πώς βλέττετε την κρα-
τική έτΓΐχορήγηση ττού ττροτεί
νει ό κ. Τσαγκαράκης;
■— Άπ' δπου καί νά δο¬
θούν χρήματα, είναι καλό.
ΕΤναι δμως καί έφικτό;
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
Γιατί κ. Κυττράκη οί
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΓΟΝΙΖΕΤΑΙ
9. -υνίχ. *πβ την £λ. 1
μένες μέ ξένες έλληνικές —
καί δλα τα ύτΓοκατάστατά
τους ταχτοποιήθηκαν. Καί
τώρα άρχίζουν οί οίκσνομίες.
Ή άντισυνδικαλιστική δρα-
στηριότητα. Οί άπολύσεις
των άτακτων. Τα νομοσχέ-
δια. Οί αδρες καί οί προβο-
κάτσιες.
Οί έργάτες τοΰ Ηρακλείου
άκόμα δέν έ'νοιωσαν στό λαι-
μό τους τό σκοινί. Άλλά γιά
ττόσο καιρό; Τα «κουκιά» καί
έδώ είναι μετρημένα. Ή στα
Φίδα ττολύ άβέβαιη. Τό λάδι
άζήτητο. Τό κρασί, στίς δε-
ξαμενές καί ό τουρισμός ά-
στεΐα ΰττόθεση.
Ή έργατική τάξη τοΰ Η¬
ρακλείου άρχισε νά χτυπά-
ει τίς τελευταΐες σφυριές της
στό σψρυγιλό Ήράκλειο. Σέ
λίγο θά χρειαστεΐ νά άγωνι-
στεΤ σχληρά γιά νά ζήσει.
Οί σταΦιδεργάτες θά σβύ-
σουν άττ' τόν αύτοματισμό.
Οί λιμεναργάτες θά συγκρου
στοΰν μέ τα νέα ττροβλήματα
τοΰ μεγάλου λιμανιοΰ καί
τούς έπίκουρους. Ή κάθοδος
των έτοιμων προίόντων άπό
την Άθήνα — Θεσ) νίκη καί
έξωτερικό, θά έκμηδενίσει
την μικρή διστεχνία μας καί
οί εργαζόμεναι σ' αύτην θά
μείνουν χωρίς δουλιά. Οϊ
οίκοδόμοι θά βρεθοΰν σέ πό
λύ δύσκολη θέση μόλις στα-
μοΓΓήσΌυν οί μικρές ίδιωτι-
κές νόμιμες ή αύθοοίρετες οί
κίδομικές κατασκευάς. Ή ;ά
6ο5ος τού «χωρίου» στήν πό·
λη, θά προκαλέσει άνταγωνι
σμό καί ρίξιμο τής άμοιβής
Γι' αύτό χρειάζεται όργά-
νωση καί δυνατός συνδικαλι-
σμός. Γιά νά γίνουν σω~τοί
οί οικονομ ικοί άγώνες ττου δέν
θ' άργήσουν.
Π.
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ
(§ £υνέχ. άπο την Σελ. ι
των έξετάσεων.
— Διάβασες τό θέμα τού
Φιλολογικοΰ;
— Οΰτε τί έννοοΰσε δέν
κατάλαβα...
Ή καθιερωμέναι πρωϊνή
ττροσευχή άρχίζει. "Εξω άπό
τα κάγκελλα κα'ι τίς πόρτες
ττού φυλάσσονται άττό χω-
ροφύλοκες, οταυροκοπιοΰν-
ται γονιοί καί φίλοι μέ τα ττα
ραγγέλματα τού Γυμναστή.
Οί περισσότεροι περίμεναν
μέχρι πού βγήκαν έξω Οστε-
ρα άπό άρκετές ώρες τα πά ι
διά τους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-8-76. Ή
άγωνία κλιμακώνεται. Ένας
καθηγητής φροντιστηρίου,
δίνει τίς τελευταΐες όδηγίες.
Ό έκνευρισμένος μαθητής δέ»/
Φαίνεται νά —ολυκαταλαβαί
νει. Μπαίνει στή μέση ό ττα
τέρας γιά νά κλείσει ή μικρο
τταραξήγηση μ' ένα μουρμου
ρητό τού γονιοΰ «Τσάμττα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
αας ΐθχιταΐ
ΚΠΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΠ
ΟΝΝΈΔ
.1
λεψτά! !» Πιό ττέρα κάτι
παιδία τταρατΓθνοΰνται ότι
τούς ύπσ/γόρευσαν τα θέματα
τής Άλγεβρας Φιλόλογοι! !
Έτσι ττερνούν στό Ήρά¬
κλειο οί μέρες γιά 3.730 νέ-
ους Κρητικούς ττού ζητοϋν
μιά θέση στά Πανεπιστήμια.
Στό μεταξύ έχουν φτάσει έ¬
κτός άπό τούς 1.808 ύττοψη
φίους τού Νομου Ηρακλείου
863 των Χανίων, 499 τού Λα
σιθίου καί 387 τοθ Ρεθύ-
μνου.
— Πώς σάς Φαίνονται οί
έΦετεινές έξετάσεις;
Ένα έρώτημα ττού άπευ-
θύναμε σέ άρκετούς ύποψηΦί
ούς. Κι' άττάντησαν:
Μ.Λ.: Κάθε πέραν καί κα
λύτερα. Καλά θά κάνει ή Ν.
Δημοκρατία άντί νά βάζει
την ΟΝΝΕΔ νά τυττώνει...
εύχετήρια, νά κάνει δικαιότε
ρες τίς έξετάσεις. Ή δέ ΟΝ¬
ΝΕΔ, άντί νά τυ—ώνει χαρτιά
κια γιά νά κάνει έντύττωση
άς άγωνισθεΐ μαζί μας γιά
καταργήση των έξετάσεων,
γιά σωστή Παιδεία...
Χ.Β.: Δύσκολες. Χωρίς
προηγούμενο. Κι' Οστερα, δέν
σοΰ ξεκαθαρίζουν τί ζητοθν...
Μ.Β.: Πολύ δύσκολες. Πε
ρισσότερο ζήτημα τύχης πα¬
ρά διαβάσματος.
Γ. Κ.: Όλος ό κόπος μας
μπαίνει στά πλαίσια 3 ώρών.
Όλα κρίνονται άττό την ψυ
χολογική κατάσταση μιάς
στ'Υμής- Ή μείωση των είσα
γωμένων, έξυττηρετεϊ την Τε
χνική 'Εκπαίδευση, νά παρα
σκευαστοΰν δηλαδή, είδικευ
μένοι έργάτες γιά τα μονοττώ
λια της ΕΟΚ. Άκόμη καί
ή έ—ιτήρηση... Είναι άστυνο
μική...
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΕΙ Α
"Η ΦΑΡΙΣΑΙΣΜΟΣ;
Πολύ τραγικό γιά τούς 6-
ποψηφίους, τό εύχετήριο τοΰ
ΎπουργοΟ Παιδείας στούς
80.000 των ύποψηφίων. Ό
κ. ύπουργός"ξέρει πολυ καλύ
τερα άπό όποιονδήποτε άλ¬
λον, δτι οί φετεινές έξετά¬
σεις είναι σωστό... σψαγεΤο.
Κ ι* δμως δέν παρέλειψε νά
στείλει τίς εύχές τού. Κάτι
παρόμοιο δηλαδή μέ την ένέρ
γεια τής ΟΝΝΕΔ, πού κά-
ποιος ^ ύποψήφιος γιατρός
στό Α' Θηλέων την χαραχτή
ρισε «κοροϊδία».
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
γιατροί τοΰ Λασιθιού έλυσαν
την σύμβαση μέ τό ΤΕΒΕ;
— Δέν γνωρίζω.
— Τί προβάλλουν σάν δι-
καιολογία;
— Αύτοι λένε δτι άπει-
λούνται άπό τόν Ίσττρικό
Σύλλογο, άλλά δέν γνωρίζω
μετά βεβαιότητος.
— ΚαθυστερεΤ τό ΤΕΒΕ
τίς πληρωμές των γ ιατρών;
— "Οχι.
ΕΔΩ ΤΕΛΕΙ ΩΣ Ε ή συνέν
τβυξη μέ τόν προϊστάμενο
τού ΤΕΒΕ Ηρακλείου. Στίς
12,05 τής περασμένης^ Τε-
τάρτης. Δυό ώρες μετά, ήρ
θαμε σ' έπαφή μέ γιατρους
τού Λασιθιού.
Άπαντα ό κ. Γρηγόρης
Φιορέντζης,, παθολόγος
. — Κύριε Φιορέντζη, τί ή-
ταν αύτό πού έκανε σύσσωμ0
τόν ίατρικό κόσμο τοθ Λσσ,.
θίου νά λύσει τίς συμδάσΐΐΓ
τού μέ τό ΤΕΒΕ;
— Μά ασφαλώς οί άρκετα
χαμηλές τΐιμές πού πληρώνη
τό ΤΕΒΕ. Έκατό δραχμάς ?
διναν γιά κάθε άσφαλισμένο
γιά ένα χρόνο.
— *Ηταν άτΓΟΦαση τοΰ Ί
ατρικοΰ Συλλόγου;
— Καί άπό τίς κσλύτερϊς
μάλιστα...
Άπαντα ή κ. Μαρία Ψα-
θά, παιδίατρος, στήν Ιερα¬
πέτρα.
— Κυρία Ψαθά, γιατί λύ
σατ£ τίς συμβάσεις μέ τό
ΤΕΒΕ;
— Γιατί δέν ίκανοττοιοθ-
σαν οί τιμές πού πλήρωνε τό
ΤΕΒΕ.
ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
£υνέχ. άπο την
τοΰ προϊόντος των έπιτραπε
ζίων σταφυλιών Κρήτης».
Σχολιάζοντας τό παραπά-
νω διάβημα των εκπροσωπών
τού σταΦυλοπαραγωγικού
κόσμου Ηρακλείου, οί διάΦο
ροι σχετικοί μέ τό επίμαχο
θέμα κύκλοι, έκψράζουν τίς ά
νησυχίες τους καί προδικά-
ζουν την τύχη τού προϊόν¬
τος.
Θεωροΰν την Κυβερνητική
άρνηση σάν τετίλεσμένο γε-
γονός — τύπου Σταφίδος—
καί ττροε|δοποιούν γιά τόν έ
πικείμενο' στραγγαλισμό τού
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: Πανοράματος
Αριθ. Πρωτ. 171
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
τος Πανοράματος Διακηρύτ-
τει δτι έκτίθεται είς τακτικόν
μειοδοτικόν διαγωνισμόν κα¬
τά τάς διατάξεις τοΰ 468)68
Διατάγματος δι' ένσφραγί-
στων προσΦορών καί δι' έκ-
πτώσεως είς άκερσίας μονά
δας επί τοίς εκατόν επί των
τιμών τιμολογίου καί τοΰ
προϋπολογισμοΰ ή κοττα-
σκευή τού έργου Τσιμεντό-
στρωσις Κοινοτικών όδών
προϋπολογισμοΰ 200.000
δρχ.
Ό διαγωνισμός θά διενερ
γηθη είς τα ΓραφεΤα τής ΤΥ
ΔΚ Νομαρχίας Ηρακλείου
την 13ην τοΰ μηνός Σεπτεμ-
βρίθυ τού έτους 1976 ημέραν
Δευτέραν. "Ωρα λήξεως υπο
βολής προσφορών ή 11 —12
π. μ.
Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
Έργολάβοι ΔΕ. δι* εργα Α'
κατηγορίας καί έμπειροτέ-
χναι.
Εγγύησις σνμμετοχής
δρχ. 10.000.
Πληροφορίαι είς τα γρα-
φεΐα τής Κοινότητος Πανορά
ματος καί τής ΤΥΔΚ Νομαρ
χίας^ Ηρακλείου κατά τάς έρ
γασίμους τμέρας καί ώρας.
Έν Πανόραμα τή 23-8-76
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
έτπτροτπεζίαμ «χρυσοθ» ττού
λέγεται ροζακί.
Νομίζουν δτι δέν χρειάζε
ται νά ΰπόσχονται βελτιώ-
σεις εμφανίσεως καί χρυσή
διαποικίλματα, σ' ένα προι
όν πού δέν έχει ταΐρι, δττως
τό ροζακ! σταφύλι μας, δίδον
τας λάβη στούς ξένους οΐ-
κους. Μιά καί τα στσφύλια
πού ταΐζουν τούς εύρωπαί-
ους άπό τίς άλλες χώρες ό-
μοιάζουν περισσότερο μέ
πλαστικά καί στήν όψη άλλά
καί στή γεύση τους.
Έπομένως, οί εκπρόσωποι
των παραγωγών μας, θά πρέ
πει νά άφήσουν τό διπλωμα
τικό καί δυσνοητο Οφος καί
νά άνασκουμπωθοΰν.
Ή είκόνα των ροδαχίνων,
τοΰ λαδιού, της σουλτανίνας
κλπ., εΤναι άκόμα πολύ ίν·
τονη.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος Διακηρύττει δτι έκτίθε-
ται είς επαναληπτικόν διαγω
νισμόν δι" ένσΦραγίστον προ
αφορών διά ποσοστοΰ έκτττώ
σεως είς άκεραίας μονάδας
επί τοίς εκατόν των τίμιον
τού τιμολογίου τής μελέτης
άνευ όρίου ή κατασκευή τοθ
εργου Έπισκευή Κοινοτι¬
κών όδών οίκισμού Δαφνέδων
Προϋπολογισμοΰ δρχ. Ό
000 (έννενήκοντα χιλιάδων
δρχ.).
Ό διαγωνισμός θά διενερ
γηθη είς τα γραΦεΐα της ΤΥ
ΔΚ Νομαρχίας Ρεθύμνης τι,ν
13 τού μηννός Σεπτέμβριον
1976 ημέραν Δευτέραν καί ώ
ραν 11—12 ενώπιον τής άρ
μοδίας *Επιτροπης.
Δεκτοί έργολάβοι Α' τσξ^
ως δι' έργα Όδοποιΐας η Έ
μπειροτέχναι άναλόγου ττει-
ρ«ς·
Προθεσμία δύο (2) μηνων
εγγύησις συμμετοχήν δρχ
τριών χιλιάδων (3.000).
Πληροφορίαι είς τα ΥΡ?-
Φεΐα της Κοινότητος καί της
ΤΥΔΚ Ρεθύμνης κατά τας
εργασίμους ημέρας καί ώ¬
ρας.
Έν Έπισκσπη τη 23-8-1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΥΡΑ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ καί προκλητικό εΤναι τό γεγονός δτι ή
μπύρα ΦΙΞ, άναγράφει πάνω στήν έτικέττα τής συσχευα-
σίας της την άναχρονιστική φράση: «Προμηθευταί τής
Βασιλικής Αύλής της Ελλάδος,», συμπληρώνοντας τό κείμι7-
νο καί μέ την παραστατική άπεικόνιση τοΰ «βασιλικόν
θηρεοΰ».
Καί δμως ή μπύρα αύτη, ή βασιλική μπύρα τής ΦΙΞ, μέ
την όποία τόσο στενά συνδέεται ό περιλάλητος χουντοβσ-
σιλικός άνδρας Γαρουφαλιάς, κυκλοφορεΐ άνενόχλητα στήν
έλληνική καί ξένη άγορά.
Νομίζομε δτι ό άρμόδιος ύπουργός όφείλει νά προβή στίς
κατάλληλες ένέργειες, γιά νά άπαληφθή καί ή Φράση καί το
σήμα τής βασιλικής αύλής, άπό τη μπύρα τού Γσρουφσ-
ληά.
Μέχρι τότε δμως θά πρέπη ό ϊδιος ό λαός, σάν κατανσ-
λωτικό κοινό, καί κυρίως ό Λαός τής Κρήτης, νά δείξη εμ-
πρακτα τα... φιλοδασιλικά τού αίσθηματα πρός τό προι'όν
ΦΙζ, πού τόσο άδιάντροπα μάς φέρνει στό προσκήνιο πρά-
γματα καί πρόσωπα ξεχασμένα καί πεθαμένα!...
ι"—"———■ε———ε——■—ε—ε—ε——ε—ε—ιπεεεηεε—εε—εε—εειεε—————ε—————-
διακοσμητικη
Τηλ. 287.6/0
Μέγεθος Γραμματοσειράς