98584 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΛΠΕΘΟΥΗ..
Κεντρικάς στόχος ή Κρήτη...
Τό κείμενο πού άκολουθεΐ είναι παρμένο άπό έ"να άρθρο
τού Σουηδοΰ Στρατηγοΰ 5ΤΤ€ ΙΧ)ΡΟΚΕΝ, ό οποίος σάν ά-
πεσταλμένος τής δεξιάς Σουηδικής εφημερίδας «δνΕΝδΚΑ
ΟΑΐΟΒΙΑΟΕΤ» συνάντησε τόν έλληνα 'Υπουργό Έθνικής Α¬
μύνης κ. Αβέρωφ καθώς καί τούρκους έκπροσώπους.
Τό άρθρο όλόκληρο, σέ μεταφράση δημοσιεύτηκε στήν
έκδοση τής Σουηδίας «Φιλελευθέρας».
Είναι δέ γνωστή ή ίδιόρρυθμη θέση τής Σουηδικής δε¬
ξιάς έναντι τοΰ ΝΑΤΟ. Ό δέ κ. Αβέρωφ έτταφίεται στίς φυ-
σικές τού παρορμήσεις, σέ συνομιλητή, πού συμμερίζεται
τίς άιτόψεις τού.
ιιάνια καί άεροδρόμια νιά άμε
ρτκανικά άε,ροπλάνα καθώς καί
άμερικηνΐκές οάοεις γιά άνί-
χνευοη, παρακολουθήση) καί
πολευ.ΐκή διεύθυνρηι, οί πεοισ
σότερες ταποθετομένες γύρω
άπό την ' Αθηνά καί στήιν Κρή
τη.
Έν αχιέσει μ' αύτό, γίνονται
μερικοί τιε.οιο.'νομοί σύμωωνα
μέ τίς άοχές πού ό κ. Καρα-
μαΛΐλΓκ καθώρισε δατιμοσια. Δρ
λαδή:
Οί ΗΠΑ γιά δϊκό τους λο-
καί γιά λογαριασιμό
την γενναιόδωοΓΐ Ά-
μερικαν,κή βοηθεία τού 1947
οτήν 'ΕΛΛάδα, τό άντίδετα
αίοθόματα είναι 6ντοα καί
φαίνονται έντονώτερο. άπό
την όρνΧ4>ένη καί μονότονη
κατακραυγή τοϋ Τύηου.
Σάν άφοοιμή άναψέοεται δή
οί ΗΠΑ οτήοιξαν τή μιοαϊτή
στροπαιτακή χούντα. Τό δτχ δ-
,μως αΰτύ έιγι,νε γιά σηρατηιγι-
κούς 6γους, δέν φτά·νεΐ γιά
δικαιολογαα —, κατόπιν δέν έ
πενέθΐ)οαν γιά νά άηοτρέψουιν
ι) νά μειίρκίοουν τίς έτοίΐτώ-
οεις άπό τό πραζιχιότιηρα της
ί&ας οτρατιωτϊκής χούντας
οτήν Κύτ(ρο.
ΟΙ ΊΙΠΑ είναι ό χβι.οάτε.ρος
όΛλά δχα ό μονα-δωοόΰ παιλιάν
βριαπος ατό δοδρα δποι> έιπίσης
τό ΝΑΤΟ παίρνει τό διχό τού
με,οίδιο.
«Ή Έλλάδα άν»%€ΐ στή δύ
ογ). Δέν ύηώοχ'ει καΐιιΐά άλλη
ί*Λογή» ύιηογοαιΐκμιΤ.ει ό κ. Ά
δέρωφ.
Ώβτόσο, δταν ί) 'ΕΛλάδα
τόν Αίγουατο τ,οθ 1974 καιύγ
γειλ« τή στοαπωτικΐ) ουν&ργα
σία μέ τό ΝΑΤΟ αύτό δέν έ-
ζα->Γΐ)8ΐϊκε μονο άιπό τό δτι ή
τι>Ημιχία &ΦΦε την Τουιρχία
νό άλωνίζει έΛεύβερα στήιν
Κόηρο.
Σχετι«ά ,μέ τίς βάοεις, ό ά-
πεσταλιμένος τής δεξιάν οουπ-
δικής έφηυεοίδας, συιμριληθώ-
ϊτήν ,πτάιζη. ποόκεκαι γιά λι
τού ΝΑΤΟ ινπ·οιοΰ)ν νά διαθέ
τουν οάισεις στό Έλλη,νακό £-
δ άλιλά βιόνο οταν ή..
οέ κάθε χωρκ»τή
ΰπη.αε.τ€ϊ κ α ί
την αμ,υνα τής Ελλάδος. 'Αττό
ά,με,ο-κανακή αττονΐΓη πτόκΐΐται
γιά βάισεις σέ ξένπ χιίηα, πού
είναι έτυφορτΐαμένες μέ πολι-
τικές καί συχνά οΐκονομΐκές ύ
ποθηκες καί γιά κάποιον άβέ
βαπ άνεφοδιαοιμό.
Ό κ. Αβέρωφ, συνεχίζει ό
σουηδός άατροτα'λιμένος, ύτκ)Λο
νίζει δτι έ"ας άοι-
Ομός ένκ,αταστάοε-
ων θά κρατπι&εΐ άπά
τκ· ΗΠΑ. Δέιν άνα-
ψέοει όνόματα, άλ-
ά βχει σίγουρα στό
ιμυαΛό τού, ηιρό πό ν
τος Τρ.ν Κρήτιι.
...Κειιμένη οτό &α-
Λάσσιο δ.οόαιο πρός
τίς χώοες τής Μέ-
σπς ΆνοτοΑΪίς, μέ-
οα στήν καρδιά τής
Συνέιχ. στή σελ. 4
ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
IV
γ ου
χαρας
που πριν μΓ/χά)μ γ;
Φραξουν οιαλ'Λοι_____Μ-
προλαβη γρ πέι εατ:ω κ πι μι~
αυλλαβπ Οικη'εου
Ι νν/^ . .....Λ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
Άρχισυιντάκιτης
Ν ΠΕΡΑΚΙΣ
ΔΡ. ΦΥΛ. 63
ΔΡΧ. 5
ΥΤΟΙ, ΠΟΥ ©Α ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑ
Μέρες όλοκληρες περιμένουν νά δουλέψουν στόν τρύγο.
ΧΟΡί
ΚΑΊΙ...
ΣΤΟΦΙΟΑ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΙΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙ!
Οί μικρομεσαΐες τάξεις ύ-
ττοφέρουν. Άγωνίζονται, προ
στταθοΰν καί κάπου - κάπου
«πιάνουν καμιά καλή». Είναι
οί Τδιες τπθανότητες πού διέ
που ν τούς τταΐχτες τού ΠΡΟ
Κάΐι σνμβαί νβι μέ
την τκρΐψημη άποοχό·
ληση των άνίργων
Κάτι συμβαίνει μέ την περίφημη άπασχόληση των
άνέργων καί μέ τή ζητήση «εργατικήν χειρών» άπό
μέρους των έπιχειρήσεοΛ», πού κάθε τόσο διαδάζουμε
στίς άνακοινώσεις τού «Όργανισμοΰ Άπασχολήσεως
'Εργατικοΰ Δυναμικοΰ». (*
Τελικά, μέ την πρώτη δημοσιογραφική έρευνα, ξε
καθαρίσαμε δτι πρόκειται ττερί «εΐδικής έργοτηκής φι-
λολογίας καί μόνο», ττού τό μόνο πού προσφέρει στούς
άνέργους εΤναι ή... άπογοήτευση.
Καί τούτο, γιατί ή οτερεότυττη απαντήση πού ττσίρ
νούν είναι, δπως μάς δήλωσε ό Πρόεδρος τοΰ ΕΚΗ
κ. Νεοκοσμίδης, τό «Δυστυχώς ό άριθμός των κενών
θέσεων συνετΐληρώθη»'
ΜΙΛΑ Η Κ.Ν.Ε.
'Αιπαντα ό κ. Ηλίας Κλαί-
νος άπό μέρους τοθ Συιμ&ουλί
ου πόλης Ηρακλείου τΓχ: Κ.
1) Ή όοάνωοτ) μας δέν £
«ι κληθεϊ ποτέ νά ποραοτεϊ
ουτε σάν ηαοατηοι>τής οέ ουνε
δρίαση των άντΐστοίχων φορέ
ών πού άναιψέ,ρονΐαΐ οτήν έοώ
τηοη.
2) Τό ζή'τιγμα μποίνει δν οί
νέοι μπαίνουν στόν αγών α γιά
την διεχδίκρ.στ) των αίτημάτων
τους, στό ηλάί των άγώνων
τοΰ λαοϋ μας γιά τα γεν-κώτε
Αγρότπ νά δυμάσαι
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΙΤΡΑΤΑΚΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Άγρότη! Δέν σοΰ άμφισβήτησε κανείς μέχρΐ
σήμερα πώς εΐσαι ή σττονδυλική στήλη τής κοι-
νωνίας μας Δέν σοΰ άρνήθηκε κανείς ττώς μαζί
μέ την έργατική τάξη κσί τούς έργαζόμενους γενικά
άποτελεΐς τόν αίμοδότη τής έθνικής μας οικονομ ίας
Δέν είναι κανεΐς πού νά μή 6λέττεί — άν βεβαία θέ¬
λει νά δλέττει — ττώς μέ τόν Ιδρώτα σου ττοτίζεις στά-
λα - σταλα τό ψωμί, τό λάδι, τα λαχανικά, τα δ-
σπρια, τό κρέας καί τα ψροϋτα πού βρίσκει έτοιμα
ό άστός καί ό κάθε λογής μικροαστός γιά νά τα
άπολαύσουνε. Δέν σοΰ άμφισβητεϊ κανείς πώς την ώ-
ρα πού θά χρειαστεΐ — άν θά χρειαστεΐ — ή πατρί-
δα νά χυθή τό αΤμα σου γιά την ύττεράσττιση τής έ-
θνικής άνεξαρτησίας κσί άκεραιότητας θά τό κάνεις
χωρίς κανένα γογγυσμό.
'Εκεΐνο πού πολλοί δέ σοΰ συγχωροΰνε, είναι τό νά
ξυπνήσεις άπό τόν λίθαργο ττού χρόνια τώρα σέ
κρατοΰνε. 'Εκεΐνο ττού αλλοι δέν σοΰ έττιτρέπουνε εΤ-
ναι τό νά σέ δοθνε νά καλλιτερεύεις τή θέση σου.
Κοντά σ' αώτούς βεβαία βρίσκονται οί λακέδες
—ροέρχονται άττό την ϊθια την τάξη σου. Καί πιό
ρ καραδοκοθνε οί νεροκουβαλητάδες καί οί καλο-
θελητάδες τής άντίδρασης, ττού χωρίς νάχουν μαζί
σου ούσιαοτικές διαΦορές, είναι έτοιμοι νά σέ μετα-
Χειριστοϋνε σάν έχθρό τους γιά νά έκμαιεύσουνε τα
φλιναψήματα καί τα χαμόγελα των άφεντάδων τους.
Όλα αύτά τα εΐδες καί τα έζησες άττό κοντά κατά
ΤΠ διάρκεια τής τελευταίας αττεργίας σου.
Βδες δηλαδή άνθρώπους πού ύποτίθεται ττώς τούς
έξέλεξες γιά να σέ κυβερνοθνε καί νά φροντίζουνε νά
λύνουνε τα προβλήματά σου, νά σέ έξαττο—οΰνε καί
^ σέ ξεγελοΰνε, μόνο καί μόνο, γιό. να μή Ικανοττοιή-
σουνε £να δίκαιο καί λογικό αίτημά σου.
Βδες άλλους ττού τούς έτίμησες μέ την ψηφο σου
νά συνεργοθνε στήν εξαπατήση σου καί να άτιμάζου-
νε έτσι τόν άγώνα καί την αγωνία σου.
Άλλοι σέ χαρακτηρίσανε άγροΐκο, δχλο, άξεστο,
^νελεύθερο, βάσανιστή, ληστή, κλέΦτη, σατρο.—ίσκο
*σί μέ άλλα κοσμητικα έττίθετα ττολλά ττού δέν έχου-
# Συνέχεια στή 7λΧ. 4
ρα πανι5ι·3μακριτ:κά ττροβλήιμα-
τα. "Η άαΐάντησπ είναι άΐτερί-
φ·ραοτη. Ναί. Τό κίνΐκμα της
νεολαίας στό διάστπμα πού
ιμεσολάβησε άτιό ~ή μεταιπολί-
τευση καί μετά, άνασυντάχτη
κε, άνέβαοε τή.ν όογανιιίτικάτη
τα -.ου, κι δλο καί πιό νορΎά,
μαζχά καί ιιαχητικά οί νέοι
μτταίνουν στόν άνωνα. Αύτό
φαίνεται 4πό τίς «ινητοιποιή-
οεις τής νεολαίας γιά ττίν έπέ
τεΐο -ου Πολυτεχνείου, τή
σαμμετοχή δλο καί περισσοτέ
ρων νέων στόν αγών α κατά
των ξένων βάοεων καί την έ-
νεργό αυμτταράσταση τής νεο
λαίας κοντά στόν έριγαζόμενο
λαό γιά νά μην πεοάσει τα άν
Γεργατυκό νομοοχέδιο τοϋ Λά
σκαρη. Ή ΚΝΕ παλεύει καθη
μερινά ώοτε δοι αύτοι οί νέοι
νκϊρθουν στό πλευρό των άν-
τιϊμπεριαλιστικών δΐίνάμεων,
νά άνωνιοτοΰν άογανωμένα,
γιά νά πετύχει την άντιϊμηερι
αλιστΐκΓ) συσπείρωοη τίίς νέας
γενιάς.
3) Ή Βέσπ τής ΚΝΕ είναι
6η ή τιιμή ασφαλείας τής στα
φίδας πρέπει νά καθοριχκεί
σέ 32 δ.οχ. κατά κιλό. Ή τιμή
των 2-5 δρχ. πού δόθηκε δέν
καλύιπιΐει οθτε τό κόστος πορα
γωγης. Ποέπει νά τονίοωιμε ά
κάμη δτι καί ή τΐ!ΐΐ> πού δόθϊ]
κε είναι άιποτέλεσμα των άνώ
νων των άνοοτών μας, ή όργά
νιοοη ίΐας δέ. συμΐταιραστέκε-
ται σέ κάθ€ κινη.τοποίηοη των
άγροτωιν μας' γ:ά ττ«ν καλύτε
ρη έσπλυση τιϋν προβληιμάτων
τους.
Πιοΐεύαμε δτι τό κράτος έ
δώ καί χ.οόνια, άντψετωπίζει
τό θέπια έλαιοπαραγωιγής έντε
λώς άντίθετα πρός τα συμφ-έ
ροντα ϊών παοαΐγωιγων, χωρίς
ιποογρα'μιματισ'μό Κα( στηρίγμε-
νη πάντα οέ πρόχειροικ: αύτο
σχιεδιαοιμούς.
Γιά νά ύιπάρ'χει ύγιης έλαϊ-
κή πολϊτκή π.οέιπει νά σΐαιιατί
σου ν οί εΐσαγωγές οπορελαί-
ων καί νά κοθο.ιιοΐεϊ τιμή τέ-
ιο α πού νά καλυττΐει τα £ξο
δα των πα'κιγωγτΰν, αν λπίρθεϊ
άπ' ίίψΓ τό όνος των δαπανών
καλλιέρτνεΐας, ουνκοιμιδης κλπ.
Ό νάμος περί έσιαγγελματι
■κης στ&γπς δέν προστατεύει
οτό έλάχιοτο τπύς έπαγγελμα
τοβιοτέχνες έν άντιθέοει ένι-
Σ^ινέχεια στή Σελ. 2
—ΠΟ ή τού Λαχείου. Πάνω
σ' αύτές τις ταλαιπωρημένες
τάξεις ό συνεργατης μας
στην Αθηνά γραψει:
ΐύμφωνα με μιά άρκετά
προσφατη είοική άπογραφή
(Ινόν) οί μικρομεσαΐες έ-
ττιχειρήσεις σ' όλη την Έλλά
δα ήταν 382.000, ένώ οί με-
γάλες (πού άπασχολοΰν ά-
ττό 5ϋ καί ττάνω έργατοϋπαλ
λήλους) ήταν 1.636. Τα πρό
γματα ώοτόσο στά έξη τελευ
ταΐα χρόνια πού πέρασαν ά-
ττό την τταραπάνω στατιστι-
κή, δέν έχουν άλλάξει ούσια
στικά σέ τίττοτα, γιατί ό
όγκος των μικρομεσαίων έτπ
χειρήσεων στήν "Ελλάδα, άλ-
λάζει ττολύ άργά. Μιά καί ττα
ράλληλα μέ τίς χιλιάδες των
έπιχειρήσεων πού χρεωκο-
ποΰν καί κλείνουν κάτι και-
νούργιες παίρνουν τή θέση
τους. Καί ό κύκλος γυρίζει.
Τό σημαντικό στοιχεΐο
στήν ϋττόθεση αύτη, είναι τό
ότι, άττ' αύτες τίς 382.000
μικρομεσαΐες επιχειρήσας οί
193.000 είναι άτομικες καί
οί 160.000 άττασχολοΰν μό¬
νο δύο 2ως τέσσερα άτομα
(συχνά καί μέλη τής ίδιας
οικογενείας).
Ή μηχανική δύναμη ττού
χρησιμοποιεΐται στίς έγκατα
στάσεις αύτές — κυρίως στή
βιοτεχνία — είναι άνετταρ-
κής. Καί ή λίγη ύπεραξία
ττού δημιουργουν, χάνεται συ
νεχώς στήν άγορά των ττρώ
των θλών, των έμπορευμά-
των, στούς μεσάζοντες, στήν
Πρό
των
Πολύν
ΤΟΥ ΤΕΛΟ ΥΣ
■■■
τοκογλυφία, καί στήν άνιση άμεσα στήν παραγωγή καί
καί βαριά φορολογία.
"'Εττομένοις οί μικρομεσαΐ¬
ες έτπχειρήσεις, πού έρευνοθ
ί ί δάδ λάδ
δσον άφορά τούς μικρεμπό
ρους, είναι τα μαγαζάκια
(μανάβικα, χασάπικα κλττ).
Τό δ ί ά ύ
με είναι οί δεκάδες χιλιάδες Τό ΐδιο καί γιά τούς μικροε-
μ ς χς
βιοτέχνες ττού συμμετέχουν
γ ς μρ
Συνέχει» στή £«λ. 4
Άνοιοκθηώντβς τίς οταφιόι-
«ές έζεϊλίζεις, γτοΟ τελευταίου
είκοοαημέ)ρου τού Αύγούστου,
αίφνιδιοζάραστε άπό £να ση-
■μαντικό ά^ριθμό άνηκενμεντΐκων
στοιχιείων καί γε,γονότων, πού,
«φύιτρωοαν» άναποΜΐεχα στά
δροοε,ρά οταφϊδάη—ίλα τοΰ Ή
ρακΛβίου·.
# Τό τιρωτο ήταν ή διμεση.
ή ειιμεση έναν*ΐίωοο τού «κά
πσκιυ άστΐικοΟ ηληθυομοϋ> πού
λόγω «αΛαι>τ»3.ρΐήσεώς» τού ά
ιπό -ίά «μπλιόκια» — δπως χαρα
χτήρασε τούς άιγροΓπκούς έΐλλγ
χους. στούς κάμθου·ς, γιά τίιν
παρε|ΐπόδΐθίΐ της μεταφορδς
τιροϊόντοίν — άπώλίσε τα...
ιπσνΥύτ:] ι. "αιλάοσια λουτρά»
τού, καθώς καί τή βραδυΛΐ'ι
τού ψυίχανώγιιση... Καί παο'
δΐλο ποό τό «άιστικό» αύτό ύλι
κό, ίταν ΐΐοοοτικά τόσο άσή-
μαιντο, ό θόρυβός τού, λόιγω
οίκονοιμκκοθ σφ,ρίγους, υπήρξε
τραγικά έκικωφαντιΐκιός...
Φ Σάν δεύτερο γενονός έ-
ηισηιμάνβηικε ή καθολική άνε-
πάρκεια χ{ς έιπίατϊμης άγροτι-
Νίίς ήγεσίας, πού μαζί μ£ την
γνωστή εόθυνοφοβία της, εύ-
θΜγραιμμιίστηιΚΓ μέ την ώρνηιοη.
Γι' αΰτό καί δέν κατώρθωσε νά
ΟΟΤΚΗ ΣΤΕΓΗ
• ΟΥΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΛ
• ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Μέσα στά δασικώτερα
προδλήματα τού άνθρώπου,
έντάσσεται κα! τό ττρόβλημα
τής στέγασης. Στό σημερινό
Ήράκλειο, μέ τό πανύψηλο
κόστος ζωής, τα όκριβά ένο!
Ένας Κλητήρας, ένα νοικοκυριό, μιά τραγωδία...
ΟΣΜΕΣ
ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
άπό τα άπόβλητα
στό Γιόφυρο
'Εόω τα άιπόβλητα τοΰ οίνο-
ποιείου ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ (6χει
δικαστεχ μάλιστα παλιότερα)
καί των βιαιιτρίανιών έττεζεργα
οίας σταφίδας, εύθύνονται 6α-
ο.*ά γιά νήν κατάσταοη.
Πρόκειται ντά τα έμγοστάοια:
Ε.ιΠΕ Δ;χοι Διαλλινά — Άλ.
Μελΐοσείδης κοί Σία ΕΙΤΕ —
ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΕ — και 'Εξαγω-
γιχή 'Ένωοη Σαυλτανίνας.
μέ πληροφορίες
άίπό την Άγοοτική Τρα¬
πέζα, τα 4 σταραδεργοστάσια
τής Φοινΐκιας, σύιαφωνα μέ
τό σχέδιο μελέτΐκ, έΐΐρόκειτο
νά είχαν άντιμετωιπίθει τό θέ-
μα, μέ βχολογΐκό καθαρισμό.
"Ειγιναν μάλιστα καϊ οί σχετι-
κές έ·γκαΓταστάοεις (δΕξαιιε-
νές) άλλά τελικά τό σύστηιμα
δέν τοποθετήθηκε.
Παρά ταυτα οί αοειες ένκα
ταστάσεακ; δόθρ.καν στΐς παρα-
κάτω άντ]στοιχες ήΛΐ!ερορηνίες:
Γιά τό έογοστάσιο Διαλλινδ,
στίς 25 — 10 — 1971
Γιά -.6 έργοστάσιο Μελιοσεί
δτι στίς 2 — 3 — 73,
Γιά την ΚΡΗΤΕΞ στϊς 31—
3 — 73
Οί έο·γαοι'ες τής έιγκατάστα-
σης τέ.λβιωοαν καί τα έργοστά
σία Λρχΐοαν νά δουλεύουν χαΐ-
ρίς νά ύιπάρχει ΚΑιΜΜΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ.
Την μή Οΐιαρζη "Αδείας Λει
τουργίας πληροφορπθήκα'με
άπό την 'ΕπιΟεώρηορ. Βιομηχα
νίας Κρήτης.
Στό χρονικό διάστηιμα πού
τα σταφιδεργοστάσια λειτούρ-
γιΐσαν, ή κατάσταση. στόν Γιό¬
φυρο δγινε χειρότερη.
Τα νεοά λΐιμνάζουν στήν κοί
τη τοΰ χείμαοου καί άκολου-
&οΰν δλα τα θλιβεοά έπακό-
λουθα πού άνπλαμβάνεται κα¬
νείς σάν -ϊθλιμήοει νά περάοει
άπό την π^.πιοχίι.
Οί κάτοιχοι καΐ ό Τύπος
δρχΐοαν τίς δταιμθ.ρτυρί€ς. Α-
τΐοτέλεσμα δλων τούτων των
ένε>ργειών ήταν ή εισηγηθή,
άιπό μέρους τής Διεύθυνσης
Κοινωνικών Ύιπτιρεσιων στήν
Ναοια οχία, γιά προσω·ρινίι δΐα-
κοπή τής βδειας λειτουργίας
των παραπάνω σταφιδεργοστα-
σίων, γιά σοβαρούς λόγους ύ-
γείας των κατοίκων τής περιο-
κια καί την παμπάλαια ρυ-
μοτομια, τό ϋεμα της στε-
γης, είναι Ιδιαιτέρα αισΰητο.
ι Ιανω αττό 300 οίκογενειες,
στεγαζονται σέ σττηλιες και
παραπηγματα(!!!)
Κατα καιρούς το Ύπουρ-
γεΐο Κοινωνικών Ύπηρεσιων
με διάφορες ένέργειες τού,
κατάφερε να στεγάσει έναν
άριθμό οίκογενειών στό Ήρά
κλειο. Πρόσφατο παράδειγμα
ή ττρό δεκαετίας περίπου δή
μιουργία 256 κατοικιών στό
συνοικισμό Δειλινά.
Βασικά σήμερα τό Τμήμα
Προνοίας τοΰ ίδιου 'Υπουρ-
γείου, έχει νά άντιμετωπίσει
τρία βασικά σκέλη τοΰ προ-
βλήματος της στέγασης.
α) Πρόγραμμα παλαιών
προσφύγων. Είναι τό θέμα
πού δείχνει πόσο έπιπόλαι»
άντιμετωτπζεται ή στέγαση
στό Ήράκλειο. Γύρω στίς 60
ττροσφυγικές οίκογένειες πα-
ραμένουν μετά άπό τόσα χρό
νια άναποκατάστατες.
β) Πρόγραμμα Θεομηνιο-
ττλήκτων. Στήν ττόλη τοΰ Ή
ρακλείου, τέτοιο πρόβλημα
δέν ύπάρχει. 'Υπάρχει δμως
σέ διάψορα χωρία τοΰ Νο-
μοΰ μέ τούς σεισμούς άπό τό
1972. Σήμερα έχουν κριθεϊ
κατεδαφιστέα στήν ϊδια περι
οχή ττάνω άπό 100 σττίτια.
γ) Λα'ική κατοικία. 'Ε-
κτός άπό έλάχιστες έξαιρέ-
σεις (Κατοκίες Δειλινών)
κλττ., ττρός την ττλευρά αύτη
δέν γίνεται τίποτα. Ύπάρχει
μόνο ή περίτττωση πού όρίζει
τό Ν.Δ. 1138)74, σύμφωνα
μέ τό όποϊο δίδεται ένα άρκε
τα χαμηλό δάνειο γιό άττό-
χτηση στέγης.
Τό δάνειο αήτό άνέρχεται
σέ 380.000 δρχ. καί ξεττλη-
ρώνετοΐι σέ 25 χρόνια. Γιά
νά δοθεΐ δμως, πρέττει νά ύ-
ττάρχει ίδιόχτητο οίκόττεδο ή
νά έπαρκεΐ για άγορά διαμε
ρίσματος. Γεννάται τώρα τό
έρώτημα: Πού φτάνουν 380.
000 δρχ. γιά νά χτιστεΐ Ινα
ατττίτι, μέσα στίς σύγχρονες
ττ ληθωριστικές τάσεις καί
την άκρίβεια των υλικών;
Άλλά καί γιά άγορά διαμε-
ρίσματος τα τΓράγματα δέν
β Σννέχίΐ* οχή _ελ. 4
Γιόφυρος! Άπόδλητα θανάτου. Ένκχ αΐσχος...
ΆκολουθεΙ ή άηόφαοη τής
Νοιμαρχίας.τό πρ&το δεκαήμε-
ρο τοΰ περασμένου μήνα σύιμ-
φωνα ,μέ τή·ν ύποία διακόιπττε-
ται ποοοωρινά ή λειτουριγία
τΛν σταφιδεργοστασίων «&ά
Συνέχιεια οτή Σελ. 3
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΑΑΚΗ
κάτι δέν πάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
σταθεΐ στό ϋψος τής ήιγετικτΐς
της άηοατολής·
σ) Τρίτο οτοιχβϊο, πολύ ά-
ΐτοκαιλυσΐτϋ,κό, υιπηρξε ή μετεω
ριζόρενη συρπαράοταοη των
ττολίτκκιων έικπροσώπων τοΰ
Ναμοϋ Ηρακλείου. Τρανή· ά
πάδειιζτι τής χαμέντνς ψήφου
των σταφιδοιπαραγωτγών.
ε^ Τό τέταραο βταν ή ΰηο-
πτη καί δημαγω>γική έιμφάνιοη
στό «τέΛος τοϋ δράιματος» δί¬
κην γίλοτοποιοΰι, των έζαγωιγέ
ών τής ιπε.οιοχής μας, μέ την
ττειρίφηιμη ποοσφορά τοιχ; υ¬
πέρ των οουΛτανοπαιραγωνίϊίνΙ
0 Μαά ΰλλρ. πτυχή οτήν δ
λη μάζα τού υπό συστήση θε
ματος πού μπορεϊ νά χαρακτΐ)
ρισθεί πέ.)«πιτο ήταν καί τό οί-
ξπΐο τού οννθήιιαιτος «περί κΛα
μαικώσεως» της τκμής, άνάλογα
μέ την πα'.οαιγωιγΐική Ισχύ των
άινροτΰν. Δηλαδή «Λίγα βγά-
νεις, ηολλά παίρνεις»... "Κ
«άνθρωατιστΜθή» αυτή σφήνα,
&κκ>α έπϊκίνδυινη καί Οηοιπτη,
δέν βρήκε δδαφος νά ωυτρώ-
σει. Δέ:ν έηπιαοε έπίσης καί τό
συ.'>ιστιικό έτιιςΗ&νπιιια πεοί ά-
διαφορίας τώιν μεγαλοίποραγω-
γών, οί άποϊοι δέν συρμετεΐ-
χαν στά ί(ΐηι^οκα».
Φ Καί τό £χιτο στοΐκεΐο στήν
δλη ίστΌΏΐα, λαρπερό σάν τούς
έκτυιφλωιταικούς προβολιεϊς τίϊς
τηοανακοίοεως τής Γφταετίας,
υπήρξε ή έ'ΐτΐσιΐίμτΐ άκαιμντ/ία —
πάντοτε ή Ϊδιο, δπως καί πρό
είκοσαετίας — πού τΛν φορά
αυτή, μπόρεσε καί «πέραοε»
λόγω έθνιχοϋ κινβΰναυ καί
«Χόρα».
'Ωοτόσο άντίβετα μέ τα πά
ραιπάνω δντονα άρ.ντΐιτικά στοι-
χεϊα καί γεγονότα, ύτΐάοχουν
καί ιμιά σειρά βετ^κά καί πολύ
• Συνέχεια βτή Χελ. 4
ΣΥΓΧΥΡΙΕ2
Στενοχωρέθηκα προχτές
έτσι καθώς διάβαζα μιά Φιλι
κή εφημερίδα.
Πρώτη φορά ένοιωσα γιά
την εφημερίδα αύτη ένα τέ-
τοιο συναίσθημα. Καί νά
γιατί:
*Ηταν δυό κείμενα, τό έ¬
να δίττλα στ" αλλο, σάν ττρο
γόνια. Κατά «διαβολική» σύ
μτττοχΓη, πλάϊ - ττλάΐ.
Ξεκίνησα τό διάβασμα ά¬
πό τό δεξιό. Ήταν ένας καϋ
μός, ήταν £νας αγώνας. Είχε
ΐδρο, στάλαζε καί αΤμα. Καί,
γώ τό διάβαζα καί τό ζοθ-
σα. Άλλά, βάσκαμος όφθαλ
μός! Ξάφνου ττέφτει τό άρι-
στερό μου μάτι παραδίπλα
— κολλητά ττού λένε. Καί ά
συναίσθητα συνεχίζω, σά νά
διάβαζα τό ίδιο κείμενο...
Σέ μιά στιγμή τα χάνω.
— Τί διάολο Ιπαθα, σκέ-
φτομαι. Καί... ξαναρχίζν
άπ' τα δεξιά τό διάβασμα:
«Τρία χρόνια ττέρασαν —·
διαβάζω ■— άττό τότε ττού εν¬
τελώς άττροσδόκητα ξεττήδη-
σε μέσα στόν κόσμο των εί»
καστικών τεχνών ένας άτι-ρό-
σκλητος έπιθΓκέτΓτης. θεοφί
λης λεγότανε... Οί έψημερί-
δες καί τα ττεριοδικά αρχι-
σαν νά άσχολούνται μέ^ τόν
ώς έκείνη τή στιγμή άγνω-
οτο ζωγράψο, λαογράφο κλττ.
Σταματώ. Κυττάζω άριστε-
ρά κα! συνεχίζω στήν κολλη-
τή στήλη: «"Ενας λαϊκός ζω
γράφος δττως αύτοτιτλοφο-
ρεΐται πιθανώς λόγω έπιθέ-
του(!), έκθέτει στόν ίσό-
γειο χώρο τής Λόντζια. Κα!
συνεχίζει τό κολλητό κείμενο.
«"Ως επί τό πλείστον «στρα-
τευμένες λεζάντες, όπως λ. χ.
έκείνη πού παριστάνει τόν
Παπανδρέου νά έχει πάρει
είδική έντολή νά διασώσει
τούς ταγματασΦαλίτες...
«Ύττάρχουν καί μερικοί πίνσ
κες ττού μάλλον, παίζουν τό
ρόλο δολώματος γιά νά δια
βαστούν οί λεζάντες,».
*Ηταν δυό κείμενα ττρογό
νια. Καί ήταν τ)μερά Τετάρ
τη. Τού Αύγούστου... Τί συγ
κυρία!
Σιγμαρό
ο
Ο

ω
ΙΕΛΙΔΑ _
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
Ό Λαϊκάς Ζωγράφος
Γιάννης Θεοφίλης στή Λόνιζια
"Εκθέση
«Δέν μαθήτεψα ποτέ κοντά
σέ μεγάλους ή" μικρούς^ δά·
σκαλους τής Τέχνης "Ετσι
άρχίζω μόνος μου τή σττουδη
γιά νάβρω τή Λεωφόρο ττού
θά μέ όδηγήσει στή ν εκπλη¬
ρώση τού ττιό ττάνω ίδανικοθ
μου».
Τα τταραπάνω λόγια είναι
παρμένα άττό τό κατατοτηστι
κό μονόφυλλο τού Λαϊκοΰ
40ετ!ας έ'χει έπηρεάσει άρ-
κετά τόν Θεοφίλη "Ετσι 6ου
τα την πέννα τού στή 6ίοε
τής Μεταξικής δικτατορίας,
στήν Κατοχή, στήν Έθνική
μας άντίσταση καί τίς μορ-
φές της, στήν πρόσφατη χούν
τική «κυβέρνηση», στό Λσϊ-
κό Φοιτητικό Κίνημα κα! σ'
δλες τίς ττολιτικές άναταρα-
χές ττού άφησαν άνεξίτηλα
Ό λαϊκάς ζωγράφος ΘεοΦ
Ζωγράφου Γιάννη Θεοφίλη
ττού έκθέτει αΰτές τίς μέρες
στήν Λόντζια.
Ή ζωγραφική είναι γιά
τόν Θεοφίλη ό μΐτος τής Ά
ριάδνης μέσα στή σημερινή
βιομηχανική κοινωνία. Ένας
στρατευμένος καλλιτέχνης
ττού ττροσφέρει πολλά άπλώ
νοντας πάνω στό μουσαμά τό
τΓΐνέλο τού καί δίδοντάς
μας Ινα κομμάτι τής ψυχής
τού μέ τα έργα τού.
Τα χρώματα τοϋ Θεοφίλη
είναι άττλά καί έντονα χωρίς
πολύπλοκες άττοχρώσεις δ-
ττως ταιριάζει σ' ένα Λαϊκό
καλλιτέχνη ττού μεταφέρει
τα βιώματα καί τίς έλπίοες
τού στό κοινό.
Ή ττολιτική κατάσταση
στήν Έλλάδα τής τελευταίας
ίλης κοντά στό Βάρναλη
σημάδια στό ττέρασμά τους.
Έκεϊνο δμως πού κυριαρ-
χεΐ σάν νόημα στήν Τέχνη
τού Θεοφίλη είναι ό δαθύτε-
ρος πόθος τού γιά μιά καλλί
τερη είρηνική καί εΐλικρινή
κοινωνία. "Οσον άφορά τόν
τρόττο τής άπόδωσης τής ίδέ
άς, ό Θεοφίλης κινιέται μέσα
σ' ίνα δικό τού λαϊκό μοτίβο.
Όττωσδήποτε άξιόλογη ή
δουλειά τού ©εοφίλη, τού ζο>
γράφου πού ανεκάλυψε τή
ζωγραφική μόλις πρίν τρία
χρόνια.
Άξιόλογη καί ή ττροσπά-
θεια ττού κατέβαλε ό Σύλλο-
γος Κρητών Σπουδαστών
γιά την διοργανώση τής έκθε
σης.
Μουσικη
Μουαιχή
Ήρθε την περασμένη 6δο
μάδα στήν πόλη μας καί πή
ρε μέρος σέ σύσχεψη μέ τόν
Δήμαρχο, τόν Έφορο Αρχαί
οτήτων κλττ., ό Μάνος Χχτζη
δάκης.
Άντικείμενο τής σύσκε-
ψης ήταν ή αναγγελθείσα ι¬
δρύση τής Μουσικής Άκαδη
μίας Κρήτης. Όπως μάς δή
λωσε ό κ. Χατζηδάκις σύντο
μα ή μουσικη Άκαδημία θά
είναι πραγματικότητα κοι'
θά στεγασθεΐ κάτι-ου στά ι/ί.·
ώρεια τού Ηρακλείου.
Μέ ττρωτοβουλία τού ΕΟΤ
έγινε στίς 14 Αΰγολτου μ;ά
"ρωτότυπη καλλιτεχνική εκ¬
δηλώση στή Βασιλική τού
Άγίου Μάρκου.
"Ενα Γιοατωνέζικο 30με-
λές συγκρότημα τταρουσίασε
τταραδοσιακές Γιαπωνέζικες
έκδηλώσεις. Είναι μιά προ-
σττάθεια ττού έτηδιώκει νά
δείξει τή Γιαπωνέζικη χορα-
χτηριστ«ή τυτπκότητα, τα
λεπτά ήθη καί έθιμα στόν
κόσμο. Καί στό Ήράκλειο
τουλάχιστο κατάφερε νά πεί
σει.
Παραδρέθηκαν οί άρχές
καί ό Μάνος Χατζηδάκις.
Καλλογιάννη
Ή ττροχθεσινή μουσικη
τταρουσία τού συγκροτήμ-χ
τος τού Άντώνη Καλογιάν-
νη, ήταν συγκλονιστικά α;-
σθητή, στό θερινό σινεμά
«Κάντιο». Ό Καλογιάννης
μέ τα τραγούδια τού, συνάρ
πασε τό κατάμεστο θέατρο.
Ή όρχήστρα άτΓίθανη. Τό
μττουζοΰκι ττού καί ττροχθές
στά χέρια τού ΠαπαδότΓου-
Ελένη;
Μιά εντελώς πρωτότυττη
δουλειά παρουσίασε τό ττρώ
το 15θήμερο τού Αύγούστου
στή Βασιλική τοϋ Άγίου
Μάρκου ή λαϊκή καλλιτέχνιδα
Ελένη Φραντζεσκάκη.
Πρωταρχική επιδιώξη τής
καΛλιτέχνιδας είναι ή διάσω
ση τής Κρητικής Λαϊκής Τέ
χνης. 'Υφαντά, οίκιακά
σκεύη (σταμνάκια ζωγραψι-
σμένα, καθρέφτες) ττίνακες
κλπ,, είναι στολισμένα σέ γνή
σιο Κρητικό τόνο, άττό τό χέ
ρι τής Φραντζεσκάκη.
Πέρα όμως άττ' δλα αύτά,
περ' άττό τό ότι ένθουσίασε
τό Ήρακλειώτικο κοινό, πέ¬
ρα άπό κάθε κριτική, ή Φεχχν
τζεσκάκη άξίζει τό μεγάλο
μττράβο γιά την μακρόχρονη
ττροστΓάθειά της νά τταρου-
σιάσει στόν σύχρονο άνθρω-
ττο ότι καταπίνει κάθε μερά
ή τεχνολογική πρόοδος καί ό
ττολιτισμός των καυσαερίων.
Κ ι* αΰτό, πΐστεύουμε, τό κά
νει ή καλλιτέχνιδα άττό άγά
πή, στήν Κρήτη καί τούς άν
θρώπους της.
λου, εγινε συμφωνικό όργσ-
νο. "Ολοι οί μουσικοί, γνήσι
οί, τής καινούργιας σχολής
έρμηνει/τές καί έκτελεστές
καί ό Γιάννης ©ωμόπουλος, ή
Άφροδίτη Μάνου καί δλο τό
σύνολο.
τΗταν μιά σττουδαΐα πα-
ρουσίαοτ], μέσα στόν κάμα-
το τοΰ καλοκαιριοθ, μέσα
στήν πάλη των εργαζομένων.
Ήταν μιά συμτταράσταση.
Ο Τό (ίέατρο Νέων
στις 8)5)76 στήν Ίβάκη
Τό «Θέατρο Νέων» πού έγ
καταστάθηκε πρίν λίγο καιρό
μόνιμα στό Ήράκλειο, ττρόκει
ται νά συμμετάσχη, δπως εί
ναι ήδη γνωστό, στό Φεστι-
6άλ Ίθάκης. Ήδη, μάλιστα,
άνακοινώθηκε καί η ήμερομη
νία (8 ΣετΓτεμβρίου), ττού
θά παρουσιάση «Τα Καραβά
κια» σέ σκηνοθεσία τής Μαί
ρης Βοσταντζή, σκηνικά Νί
κης Χαριτακη καί βασικούς
έρμηνευτες τούς Νίκο Τυριτί
δή καί Γιώργο Κέντρο.
Ό Δήμαρχος Ίθάκης κ.
Άρσένης, συνεννοήθηκε μέ
τό «Θέατρο Νέων» γιά μιά
σειρά τταραστάσεων, έκτός
ττλαισίου Φεοτιδάλ.
Τό τΓαρατΓΟνω έργο θά ττα
ρουσιάσουν οί ΐδιοι τόν έρχό
μενο Σετττέμβριο στήν Κρή-
Όττως είναι γνωστό οί ττα
ροπτάνω Νέοι καλλιτέχνες δή
μιούργησαν καί Σχολή Θεά-
τρου στό Ήράκλειο, γιά ττρώ
τη φορά στά χρονικά τοΰ τό-
που.
ΟΙ ΑΔΕΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Άπό τταραδρομή, γράψαμε
στό ττερασμένο μας φΰλλο,
κάτω άπό τή φωτογραφία
τού Νίκου Καζαντζάκη, πού
είκονιζόταν μέ 3 γυναίκες, 3-
τι ήταν οί άδελφές τού. Τό
σωστό είναι δτι ήταν οί δυό
άδελφές τού καί ή μητέρα
τού.
Διορθώνομε σήμερα τό λά
θος μας καί ζητοθμε συγγνώ
ΛΛ»*%ΛΛι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΛΛΜ©Ε1Α»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ 280291
ι
ΕΚΔΟΤΗΣ
— ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνική έ-ιμέλεια: Μάνος Μαγρι-λής
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
• «Ή άνάκριση»
Τό έργο «Άνάκριση» τοΰ
Πέτερ Βάϊς τταρουσίασε την
ττερασμένη Τετάρτη καί Πέ
μτττη στό Ήράκλειο, τό Θεα-
τρικό Τμήμα τοΰ Πανετπστη
μίου τής "Αθήνας.
Φιλοδοξία των νέων αυτών
άνθρώπων, είναι νά μεταφέ
ρουν στό κοινό τής επαρχίας
τό βαθύτερο άντιφασιστικό
καί άνθρωττιστικό μήνυμα
τού έργου. Είναι ένας θίασος
χωρίς ήχηρά όνόματα, χω
ρίς κάν έπαγγελματίες. Ήθο
ποιοί, σκηνοθέτες κι' δσοι άλ
λοι έργάστηκαν γιά την πα¬
ρουσιάση τού εργου φοιτοΰν
σέ Πανετπστημιακές σχολές
τής Αθήνας.
Τό έργο έκανε ίδιαίτερη έν
τύττωση στό κοινό, γιά την
άμεσότητα μεταξύ καλλιτέ¬
χνη καί θεατή, γιά την άρκε
τα καλή έρμηνεία καί γιά
τό ττεριεχόμενο τού έργου,
ττού στό σύνολό τού τταρου-
σιάζει τούς αίσχρούς τρό-
ττους τούς όττΌίους χρησιμο-
ποιοθν δλα τα φασιστικά κα
θεστώτα, γιά έτπβίωσή τους
κα! έπίτευξη των στόχων
τους.
Τό έργο παρουσιάστηκε
μέ την αίγίδα τής Εταιρίαι
Θεάτρου Κρήτης.
Ν.Ψ.
■■^■"^-^ι^ι^^κ»»^»»^»»*
ΔΙ'ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοϋν-
ται οίκόπεδα.
Τεχνικόν Γραφείον
ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Τηλ.: 221-755
Ό ΟΦΗ προετοιμάζεται έν
τατικά.
Έκεΐ πάνου στό μαγευτι-
κό Ψυχρό, ή Ισχυρή όμάδα
τής Κρήτης, μαζί μέ τόν ττρο
ττονητή της τόν κ. Άλέφαν»
το, έκανε τή σχετική προττό-
νηση — κούρα, «έν δψει» τής
μεγάλης παρείας.
Πάντοτε ττρώτος σέ πρω
τοτυπία καί προοδευτική διά
θέση, ό Όμιλος Φιλάθλων
Ηρακλείου, δέν φείδεται έ-
ξόοων καί θυσιών, προκειμέ
νού νά προσφέρει τό «κάτι
παραπάνω» άπό τίς προϋπο-
θέσεις πού τοΰ παρέχει ή πε
ριοχή πού έδρεύει καί αγων!
ζεται, τό Ήράκλειο...
— Κάτι τταραττάνω. Αύτό
είναι τό σύνθημα ττού έμττνέ-
ει τή μεγάλη όμάδα. Μ' αύτό
τό σύνθημα πάλαιψε κα! σώ
θηκε άττό τίς έττιθέσεις των
άντιδραστικών δυνάμεων, τό
σα χρόνια. Δέν διαλύθηκε.
Οΰτε συγχωνεύθηκε. Τότε,
πού οί «είσβολεΐς» κίνησσν
νά καταλύσουν τόν σύλλογο.
Γιά νά έξαφανίσουν τίς ττροο
δευτικές δυνάμεις τού άπό
τόν άθλητικό χώρο.
Τότε ττού ό ΟΦΗ δέν ττρο-
σφέρθηκε εΰκολη 6ορα στή
χούντα. Τότε ττού κόντραρε
τό ρόλο πού ττήγαν νά τοθ
δώσουν νά τταίξει. Τότε, ττού
έγιναν οί «διεισδύσεις των
ττρακτόρων». Τότε πού δέν πή
γε στίς «ύποδοχές» καί /ι'
αύτό δέν κέρδιζε τίς εΰνοι-
ες... τότε ττού οΰρλιαζαν οί
«διεισδυτές» γιά τίς άδρά-
νειες τοΰ κόσμου τοΰ ΟΦΗ.
Πάνω σ' αύτό στάθηκαν
βράχοι άκλόνητοι, οί φίλοι
τού ΟΦΗ, πού άν καί χωρίς
σύνδεαιμο, χωρίς συμμετοχή,
διαγραμμένοι καί κυνηγημέ
νοι, ττάλαιψαν. "Εσττασαν τό
φράγμα τής άστι/νομίας στήν
ττερίφημη διαλι/τική συνελευ-
ση τοΰ Άστόρια καί χάλα-
σαν τα σχέδια των., ύπερο-
μαδητών.
Καί τώρα, στήν καινούρ-
γιο Φάση τής ένδοξης Ιστορί
άς τού σνλλόγου, οί φιΤνοττρό
οδοί ανθρωττοί ττού κινοΰνται
δραστήρια γιά την άνοδικη
πορεία τού ΟΦΗ, μαζ! με
τα καινούργια στελέχη, καί
τόν Σύνδεσμο των Φιλάθλων,
άττοτελοΰν έγγύτνση καί στη
ριγμα γιά μιά μελλοντική
θριαμβευτική έξέλιξη.
Πάνω άττ' τίς δροσερές κο
ρυφές τής «Δείχτης», έκεΐ
στό μαγευτικό Ψυχρό, ή όμά
δα τοΰ Ηρακλείου, ξεκίνησε
δμοιο κρί - κρί καί σαλτάρει.
Εΐνσι ό Όμιλος.
Ό Ρίτττης
23 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1974
———Μ—————————-
ΠΑΝΕΑΑΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στήν Τρίπολη τής Λιβύης
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Μ€τ€ϊχ€ άπό την Έλλάδα ό κ. Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
2ον — (τελευταίον)
ΣΚΟΠΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
νήματβ πού άγωνίθυν τοι κατά
της άποικιοκοατίας, τοθ
αλΐομοθ καί τού κάθε
ρατσιονιοΰ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Μιλήσαμε καί έπαναλάβα
με πολλές φορές γιά τό θέμα
Γυμναστήριο ή Γυμναστήρια.
Καί έξακολουθοΰμε νά κραυ-
γάζουμε γιά νά μην χαθεΐ ή
εΰκαιρία κάτω άττ' τό χώρο
τού Τέννις.
Δέν ττήραμε δμως καμιά
άτΓάντηση. Γι' αύτό θά ττοΰ-
με άκόμα δυό λόγια πάνω
σ' αύτό, μιά καί κάττοτε θά
καταλογιστοΰν καί οί σχετι-
κές εύθΰνες. Διαβάζουμε στόν
Τύττο, τα τπκρόχολα σχόλια
των άθλητικών τταραγόντων
γιά τα χάλια μας στήν Όλυ-
μπιάδα τού Καναδα.
Όλοι οί γνήσιοι άθλητικρί
κύκλοι, άρχισαν νά ττιέζουν.
Νά ζητοΰν εύθΰνες. Νά Οττο-
δείχνουν. ΆτΓοδίδοντες τούς
λόγους άττοτυχίας μας σέ
διάφορα «τινά» οί είδικοί ά-
θλητικοί παράγοντες τοΰ κέν
τρου, δέν παύουν νά θέτουν
στό έπίκεντρο τής άθλητικής
άδυναμίας μας καί την έ"λει
ψη γυμναστηρίων καί χώρων
άθλήσεως. Γι' αΰτό, ή ύπό-
δειξη νά ττροστεθεΐ άκόμα έ
νας τέτοιος σημαντικός χώ-
ρος στό Ήράκλειο, δπως αϋ
τος έκεΤ κάτω άττ' τό Τέννις,
δέν θά πρέπει νά άφήσει ά-
συγκίνητους, τούς άθλητικούς
τταράγοντες καί τίς άρχές
τού "Ηρακλείου. Είναι ττολύ
σοδαρό ένα γυμναστήριο άρ
τια έξοττλισμένο, μέ μόνιμο
γυμναστή ή" γυμναστές, νά
ττροτΓαγανδίζει καθημερινά,
μέσα στό κέντρο τού Ηρα¬
κλείου, μπροστά στή ?6όλ-
τα» καί δίπλα στά άντισθλη
τικά «κέντρα» ττού έχουν δλα
τα ττρονόμοια νά φιγουρά-
ρουν μέ φωτοδιαχύσεις στά
κέντρα τής -πόλεως. 'Ενω
τα γυμναστήρια νά μένουν
κρυμένα στά άπόκεντρα, στά
σκοτάδια καί στίς κακοτο-
πιές. Αύτός ό θαυμάσιος χώ-
ρος άς δοθεΤ στόν άθλητισμό.
Προσφέρει ττερισσότερα στή
νεολαία σάν γυμναστήριο,
τταρά σάν πράσινο.
ΤΟΤΕΣ
ς ού Συνεδρίου, ή¬
ταν ή καταδίκΐΐ τού κάθε ΐιορ
ρής ρατοισμοθ, οάν 1&εοογία
ττού προοβάλει την άνθ,οώπινη
άζιοιπρήπεκι καί είναι έΐπικίν-
όυνη γιά την παγκόοιμια ειρή¬
νη.
Γιά τό Ίατο.οτιχό χαοακτη-
ρα τού ΊσραΐγΧ μίλποα'ν οί ά-
,μερικανοί καθηγτ}τές Χάμφ-ρεϋ
Βάλτς καί Τζότζίφ Ράϊαν,
πσύ -Λνιοα δτι ΐ Σιωνισπκή
ίδεολογία είναι καί μϊά μορφ·ί,
όποικιοκρατίας, ένω ό Δρ.
Άλφρεντ Λιλκντάλ καί ό Δρ.
Χολστάϊν άνέιτπυίαν τόν χαρα
χτϊΓΗΐ τού ΣιωΛΐοπκοΟ κινήμα
τος.
ΔΙΕΘΝΊ1Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κ,λΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΕΤΙΚΠΝ
ΔΙΛΚΡ1ΣΕΩΝ
Μέ την τελική απόφαοη τού
Συνεδρίου κατά τού Σιωνι-
οιμοΰ — ΡοτοισιιοΟ. Ιδ.ούίται
μέ εδ.ια την Τ.οίπολι τϋς ΛΛύ
ής Διεθνής Όογάνωοη κατά
των Φιΐλετικών Δαακρίοεων.
ηού θά είναι 6νας άνεζάρτητος
μή κυβεοντίΓ.χός άργανιομός.
Ο
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ
. ΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΙΛΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΙΜιΠΕΡΙΑΛΙΣΛΙΟΥ
Έξ αλλου, γιά τη συμ,μαχία
Σιωνιομοΰ καί Ίιιπεριαλ'σμοΓ)
•μίληοαν ό πρεισβευττκ: κ. Άλ
χορόν, ό καθτϊγητΐν: κ. Χαμίντ
"Ραιμιπί, ά καθπγπτής Ίιμηραχή·μ
'Λι'ιιησΟ Λουγκόντ καί ό οοβιε
τ κός καθηγπιτής Μίΐλιχτάνκο,
ά τιττρόεδρος τηΓ μονίιμου έτιι
τραπής κατά των π>υρτικων
διακρίσρων, τοΰ ΟΗΕ.
Τίο έργοσίες τοΰ Συνεδρίου
παρα«ολοί>θηοε καί ό Πρόε
δρος τΓκ Λ'βύπ'" συνταγματάρ
χπς Μουπιμά.) Άλ Καντόχρι, ό
οποίος σττ»ν όιμιλία τού έτόνιοε
δτχ είναι άτΐθκ!>ασΐβΐιένος νά
προοκρέρει κάθε ήθΐκπ κοί ύι
κή σΐ'«ΗΚΐ;>άσταση κατά τοΰ Σι
ων,ομοό, τοΰ Ραΐοιουοΰ, τος
Άπο^ιοκρατίας καί τού Ίμτιε
ριαλισμοϋ.
Βρ&μένοι
, ιπώ,·>ες, ταροανάδες.
Σκαριά δειμ'ένα στά φουντάγια
ξυτιοίλΓριά καί... τειιε,νάδες.

Ραχάτ - ιλουκούιμ καί χα,ρουμΠΛα
κατσά - ,κατσάς καί ναργΑέίθες
καφέ - Σαντάν στοθ ίου«α6ία,
γιουλε-
λέδες.
ατό Γυαλί - Κιόοκι οί
"Αγιε Μη,νό μου ιηοΰοε άντάμα
θίτμου, τίς οϊΐιλαιμοστρες κράια.
στόιν Γκοΰλιε κάν' τό θάμα
νά μττεϊ ή όχτάικουιτϊή μας τράτα.
Γιά τάν Άλλάχ, νηρίκ., νταρπάχ
ό γυαλός άατ' τήιν>
ηροβέτζα.
'Εϊβαλά καί
ϊσα κ αί
κ»ί 6άχ,
ή Φορτέιτζα.
ΝΙΠ
Η φτερωτή Νεολαία
% Συνέχ. άπο την Σελ. 1
οχύει τούς Ιδιοκτήτες των άκι
ήτων. (Μηορεΐ ν ά χαρακτη.ρι
οτεϊ νό%ιος προοτασίας των ίδι
ακτιμών).
Πρ&πει ά έζαοφαλίζανται
οί υισθιστέΓ ν6 διατρ.οοϋν τό
χωρο δοο χρόνο θέλουν, καί
ν ά υή δρίσκονται κάτω άπό
την άιπειλή έ^ωοης.
Τό υίοβωπα νά καθθρίζεταα
,μετά άιπό διι«ιστική άπόφαση
Ι.ΐ; βάσιι τόν πμάριθιΐο καί τίς
γεννικώτερες συνθπκες οΐκονο-
μίας.
Νά δοθεϊ χ.ούνος μΐδς τριετί
άς, γιά νά άνασταλλοΰν οί ίίδΐ)
ΦΜ Ξενοδοχείον
ΣΑΝΑΡΙΑ
\Ι ΚΡΗΤΗΣ
Νεοανεγερθέν 'Υττερπολυτελές Κεντρικό
Β' Κατηγορίας
Εύχάριστο περιδάλλον, Κλιματισμός, Μττάρ,
Καφετέρια, Ζαχαροπλαστείον, ΡΟΟΡ
Ίδιωτικό Πάρκιν
Ξενοδοχείον Σ ΑΜΑΡΙΑ
Πλατεία Νέων Κατασ-τημάτων
ΧΑΝΙΑ
Διά κρατήσεις Τηλ. 0821 — 51551 — 54
ύιπάρχουσες μισθώοεις.
Ή έηνοτική νεολαία γίνε-
ται άινηικείιμενο έκμετάλλευ-
οης άπό τούς μεγιστάνες τοΰ
κεφαλαίου. Οί συνεπείας τής
οΐκονομΐκής κρίθΓ.ς οτρέχ]>εται
ένάντια στούς νέους καί νέες
έργάτριες πού είναι πάνω άττό
τούς ϊΐΛούς δίιχως δουλιά.
Ή ύίποατιασχόληση, οί σκλη
1>ές ουνθήικες δουλειδς, ή άνέ
χεια, ή παντελής ίίλλειψΐ) τρυ
χαγωγίας, ή οτερημένη ζωή
είναι ή ιιοϊ.οα της άγροτικης
νεολαίας. Οί νέοι καί οί νέες
τοΰ χωρίου παίρινοΰν τό δρόμο
της ζενιτιάς καί τα χωρία έρη
^ιώνονται.
Οί νέοι καί νέες έργάτριες
άτκιιτοϋν τό άναφαϊρετο δι
«αίωμά τους οτήιν έργαοία. "Ι
οη άιμοιβή γ;ά ϊοη δουλειά.
Αμεση καί ούσιασπκή αΰξηοη
των μιοθών. Μέτρα προστοσί
άς τής νεολαίας στίς βαριές
καί άνθυνιεινές δουλειές.
Διευρυνθή τοθ έλεύθερου
χ.τόνου τής έργαζόιμεινης νεο¬
λαίας (οέ 5 μέρες δουλειά).
Προσταοία στό μόχθο τοθ νέ
ου άγρότη. ΊχανοττοΐΓϊτικές τι
μές ασφαλείας οτά προϊόντα
τού. Φθπνά μηκανήιματα γιά
τίς καλλιέργιειες. Νά ένισχυ-
Οοΰν, νά έαοουγχρονιστοΰν καί
νά διτιιιοικρατϊκοποΐιηθοΰν οί
ουνεταιρίομοί καί νά έπβκτα-
θεϊ ό ρόλος τους.
Η άιδιαφορία τής άστικης τα
ζπς Υΐά τίιν άνύιρωσπ τού πο-
λπ^τπκοΰ μο.;ψωπικοΰ έπιπέ-
δου τής γενιάς γιά την δτνμι
αυργίαν άξιοττοίηοης τού έλεύ
θεοου χρόνου της, είναι ζεκά
θαρη. Πεοιΐροονεϊ τή.ν πλούσια
/■θν.κολαϊκή πολιτιο'τική μας
κλΐ>οονΐ(ΐί:ά, άηοκόβ-ι τούς νέ
ούς άιπό τούς θιησαυοούς τής
ηοοοδβαπικής τέοίνης, καί λο
γοτεχνίας, οττρώχνει τή νεο¬
λαία πρός τόιν «άιμερικάΊκο
τράπο ζωτης».
Ή ΚΝΕ μέτα άιπό την «ποο
γραιμιματίκή Διακήαυξη» πού
ψηφ."0Ή>^ε στό Α' συνέδριο
προτείνει:
— Καλλιέργε α τής πΧουσι
άς λαίκής παράιδοσης, τοϋ λαϊ
κου πολιτισμοθ καί τής λαϊκής
τέχνης.
— Κι>ατ;κή ένίοχυοη των
μαιζικών φορέων τής νεολαίας
οτούς χώοους δουλιάς καί
μόρφαΐσης ώστε νά όναλαρ&ά>·
ν»υν ενα πτόνραμμα άνάπαυ-
στγ; καί ι.τυχανωι.α'ας (καταοκη
νώοεις. έ.·κι5κ,μές, καλλιτεχνι-
κές ί'κό)]Χώοεις).
— "Ενισχύση, καί ένβάρρυ-
ση των έρασιτεχναικιΐίν καΧλιτε
χνβκών συγικροτηιμάπων τής ν£
ολαίας (Μουσ:κη, θέατρο κ.
λ.ττ.).
Ό άθληΐτ^σμός δέν μπορεί
νά είναι κεοδοφορα' καί έμπο
ρική όπιχείρηστ) καί μέσο άηο
προοανατολιομοΰ τής νεολαί
άς.. Νά άναγνωρκπεϊ σά συ-
στατιΐκό μέρος τής έκπαίι&ευσης
καί τής δ:απαιδαγώγηοης των
νέων.
Νά άιναιμοοψωθεϊ πάνια σέ
διτ,μοκρατικές βάοεις καί νά άιν
καλιάσει δλη τή νεολαία.
Νά έικσυγχοονκπεϊ ό μαβητι
κός άθΧητισιμός, νά ένισχυ-
θοθν τα άθλητικά οωιματεϊα καί
οί Δήαιοι άπό τό κοάτος γιά τηλ·
όρ,γάνωοη άθΧητικί&ν δραστη
ριοτήτων. Νά ένισχυθοΰν δλες
οί μορψές άθλπ.τισιιιοΰ χωρίς
δ-αχρίσεις.
Νά δημιουργηθοΰν ούγχρο-
νες άθλΐτπκές έγκαταπτάοεις
στίς πόλρ;ς καί στά χωρία ποο
σ τές στή νεολαία
ΤΑΒ6ΡΝΛ
"ΔΙΟΝ ΥΙΟΣ,,
ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα όμορφο ττεριβάλλον
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
Τηλ 231-850
ΔΕΥΤΕΡΑ
«ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ»
(Μιά κοΓταττληκτική άληθινή ίστορία τοΰ αίώνα μας
μέ τόν ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ τταραγωγης 1975)
ΤΕΤΑΡΤΗ
«ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ»
(Μιά έκπληκτική δυναμική δημιουργία μέ τόν ΖΑίΝ
ΠΩΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«ΕΓΩ... 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ... 3 ΒΑΛΙΤΣΕΣ! ! Ι»
(Πανζουρλισμός εύθυμίας! ! Πανδαιμόνισ γέλιου μέ
τόν ύπ' άρ. 1 Γάλλο Κωμικό ΑΟΥ·Ι· ΝΤΕ ΦΙΝΕΣ).
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ
ΥΛΙΚΟΐΛ. ΒΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΝ
ΠΒΕΚ ΤΕΧ - αθΤΕ 0ίΑ55
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής ττροελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) ΟΊ βάσεις τού είναι σννθετικαί έλαστρομερικαί ττολυε-
στερικαί ρητϊναι
β) ΡΙΒΕΡ 01-Αδ5
γ) Άμίαντο
δ) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τοΰ τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τού ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) "Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικον έπιτρέποντας
συγχρόνως είς τόν τοϊχον την διαττνοήν αυτού έκ των έσω
ττρός τα έξω. 3) Άφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ καί ένδείκννται διά κινηματογράφους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐσ, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άποφλοιοθται — δέν Φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έτπδράσεις δέν ύΦίστανται καί ώς
χημικάς ούδέτερον δέν έτπφέρει άλλοίω— έττί των έτπΦανει-
ών πού έτΓενδύει. 7) Δέν διαβροΰται άττό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των κσιρικών σννθηκών.
ΕΓΓΥΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΠΑΤΖΗΣ
Καγιαμττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
ΤΟ ΜΗΝΥΜΛ
ΤΟΥ Π. ΒΑΒΑΛ1Ι
II
ΤΈΛΙΐαΐ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΙ
Μέ την τελική Διακηρύξη
πού ένε.κοιν€ πα(μψΐιια>εϊ τιόν Συ
νέθν.ο, κατα&κάίεται ό όττο'.οσ
δή>ητΓ αιορφάγς ροτσιαμος ίί
φτιλετΐκή διάκοιση, νιατί προ
οβάλει τόν δνθρωπο κι άρνρϊ-
ται τα νύιΐ'υα δ'.οκαιώ,μοτα των
άινθοώττων >πά ΐοότυτα. Τυνίζε
ται παράλληλα, δπ, τό Σιωνι
στίΐκό Ίοραήλ, ή Ν. Άφρική
καί ή Ραδεσία, είναα τα π:ό
άνπδρΐΐο'τΐκά καθεστώτα σ' όλό
κληοο τόν κόοι.ιο, ποό ποοοπα
θοΰ'ν νά ε-νικαθδτύοουν μιά
καινουργια μσ.οαΗτ· άπο:κια«ής
έικνετάλλειυσης.
II
ΊΈΛΙΚΙΙ ΑΠΟφιΑΣΗ
Ό Έλληνας έκηρόοα~ο,
)1ετ^φ€ρε σΐό Συνέδριο μήνυ
μα έκ ιιέ.οους ττΜς Ελληνικάς
Έτπτροπής Μί·οογ€ΐακή; Ά-
ληλεγ,γύης, στό όποϊο — μετα
ζύ αθλίαν — έτόνοε ό κ. Βά-
βαλιις. δτι καί στήν 'Ελλάδα
έοτει όογαν-ωθεΐ Ά·τιο ωνΐτηι
κή Σ/ταυοοφορία.
Σάν πρώτο θϋιμα τού Σιωνι
σμοΰ άνέφ·ερε την ΠαΛαιοτίνπ,
δεύτερο τπν Κύίτρο κοί τρίτο
τόν Λίβανο.
ΕΙπε άικ&μο δτι άρκετοί βοι·
λευτές,. δπως ό Κώστας Μικιν
τουβας, κοταννείλανε τή σιωνι
στική έΐΐίθεστ; κατά τής Κοήτης
στήν όποία οί σιωνυστές ποα-
γματοσΐο.οθν μιά οΐκονομική
εΐοβολή, μέ τ·ίν· άγορά Ιδιοκτη
σιών.
Μέ ττ>ν τελική. τού άιπόφαση
έξ αλλου, τό Συνέθριο κατά
ίοΰ Σαωνισίΐοΰ — Ρατσισμοΰ
έκφράζει τίς εύιχαρΐστίες τού
ατήν Άραβιική Δΐιροκρατία τής
Λιβύης καί στόν συνταγμα'τάρ
χη Άλ Καντάχρι, γιά την πρω
τοβοιΛία διοργαινώσεακ, τοϋ
Συνεδρίου, στό ύτηίο καταδ:-
κάοτηκαν:
• Τό Σιωνιστικό Ίσραήλ καί
• Τα Ρατσκηιικά καθεοτωτα
τής Ν. Άφρικής καί Ροοεσίας.
Μέ την άπόφαοή τού, τό Συ
νύδοιο, άναγνωοίίει ~> δίκαιο
ά/ν,"ίδνα τοΰ Λουΰ τής Παλαιστί
νης, γιά νά νυρίοει στίς έστίες
τού καί δίνβι την πλήρη ύηο-
στήρ-ξή τού, οτό ΡΙΧ>. τό μόνο
νόιμιιμο έκπτοοσωηο τοΰ Λαοΰ
τή*; Παλαιστίντ!;.
'Ετώτης τό Συν-έθριο μέ την
τελική τού άιπόφασρ. καλεί τίς
ελευθέρας χώρες νά ηροσρέ
ρουν κάθε βοηθεία, ήθική καί
ύλική, ~ά απελευθΐερωιπκά κι
Χαροχτηρισπκά
την ΚοΓΪτη τα
ϊόντβε γιά
τό πα.οαιπάνω ποόβλη
μα ενώπιον τοΰ Συνεδρίου, πι
στεύοντας δπ θά μδς συμπαρα
οταθήπε στόν άνώνα μας, νία
τί κβντή σΐ' ίίλλα ή ΝΓρος
Κρήτη οεσπόζει την Άνβτολι-
κή Μεσόγειο κχ 6χει τεραστία
στραττητγτικά σπιμεΐα, γιά τούς
Γμτΐεριαλιστές έπειδή βοίοκεται
ίτρός βαίΐίν δλων τιόν όροβι-
χΐ&ν κ.ιατων ττΐς Μέθπς Άνχιτο
λής. 'Ε~σΓ;ΐκιίνω αυτόν τόν
κίνιδυνσ πού διατρέχουιιε δλοι
μας καί ίητόχβ νά μνημονΐυβτΐ
στήν διατύηΐϋοτ! ττκ: τελ.·κής ά
Ό κ. Βάοαλπς. κατέθεσε
στή Γραιμΐματεΐα τοΰ Συνεδρίου
καί τα (ρύλλα τής έφΓΒΐερίδος
μας, ή δτνοία ώς >-νωισ·τ6ν είναι
ή υόνΐ) έλληνική εφημερίδα
υιού διεζάνει συνεχή καί ϊντο
νο άνησιωνιστικό άνώνα.
ΑΓΟΡΑΖΡ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
**· Κράνη άλεξιτττωτιοτών ♦*· Παράσημα Α Μάσχες
Α Κυάλια Α Ξιφολόγχες, καί δ,τι άλλο έχει
τού τόν άγγιλωτό σταυρό.
ΚΑΤΑΣΤΗΑΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΕΔΕΛΕΤΟΙ
Πλατ. Καλλεργών )0
ΚΑΤΙ ΤΟΜΟΝ1ΑΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ντο,Μΐρ νΐΗΐι:«2:
Ένα έπαναστατικό ττροΐον άπό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δαοχαλογιάννη
ΦΩΤΟ—ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
ΆτΓέναντι ττή Λττττρο
ΤΗΛ. 286-965
23 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΛΙΑΑ 3
ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
Λ Κατά την έττοχή τής
χούντας, είχον άρχίσει οί συ
ζητησεις γιά τό δημοτικό άκί
νητο «Άχτάρικα». Τό θέμα
αύτό, ώστόσο, δχι μόνο δέν
δρήκε άτΓήχηση, εύνοική,
στήν κοινή γνώμη τότε, άλλά
άντίθετα, έκανε τούς Ήρα-
κλειώτες νά συλλογίζονται,
τί είδους κομπίντχ έτοί μάζαν
οί άνθρωποι τού Παττακοϋ. .
•Υοτερα, μεσολάδησαν,
οί διάφορες έξελίξεις της έπο
χής« Υ'ά νά τταραττέσει τό θε
μα «Άχτάρικο» κα! νά άνα-
σνρθεΤ πάλι άττό τή σημερι-
νή δημοτική άρχή.
Πάντως, τό δημοτικό ττερι
ουσισκό στοιχεϊο «Άχτάρι¬
κο» γιά την ώρα, θά ττρέττει
νά τοττσθετηθεΐ σέ μιά άλλη
«πλατφόρμα» μέσα στό δλο
κατεδαφιστικό καί οΐκοδομικό
πρόγραμμα τού Δήμου Ήρα
κλείοα Συγκεκριμένον
Α Τό σημερινό κέντρο —
πόλης ίπτοφέρει άττό τα τρω
γλωειδή καί άντιοικονομικά
γιά την γενική οίκονομία μας
σαΒρά κατάλειττα τής τουρ
κοκρατίσς. Στήν πρώτη σει-
ρά μπαίνει τό έξευτελιστικό
κομμάτι (τετράγωνο άν θέ-
τε) ττού είναι άττέναντι στή
Βασιλική "Αγ. Μάρκου. Όλο
αύτό τό τραγικό έρείττιο, μέ
τα μικρομάγαζα καί τα χά
λαυρώδη καταλύματα. θή-
γει άφάνταστα τούς άνθρώ-
ττους τού Μεγάλου Κάστρου
ΕίΤναι ή φάτσσ αύτη τής «με
γαλης» Κρητικής Πολιτεί-
ας' .
Ή δλλη ττροσβολή, χτυττη
τή σάν σφαλιάρα, στή κα-
στρινή άξιοττρέίτεια, εΤναι ή
γνωστή γωνία, τοθ δρόμου
γιά την φρουταγορά.
Αύτό τό βρωμερό καί ξε
στέγιαστο (!) έξάμβλωμα,
ττου χάσκει καί σαρκάζει, μέ
ρα - νυχτα, άλλά δέν μιλά
Γιατί άν μιλοΰσε, θά έπρεπε
νά έξσκοντίζει μόνο δρισιές,
στούς πάντες, ζωντανούς καί
ττεθαμένους.
Καί μετά έρχόμαστε στή
«ρεμίζα» τοΰ κ. Νεράντζη.
Το ότι έγινε ρεμίζα, δέν φταί
εί τό καφεκοτττεΐο φυσικά,
άλλά ή ττροεξοχή τού άλλου
«τετράγωνον». Είναι κι' αύ¬
τό ένα αΐσχος, στό καλλίτε¬
ρο κομμάτι τής ττόλης, πού
τταραμένει άτταρασάλευτο
Λ Στή συνέχεια περνάμε,
άπέναντι, στή γωνιά Βαμδου
κάκη, εκεΐ στή φοδερή λαιμη
τόμο ΕΤναι ή σειρά των
«μαγατζέδων» ττού φτάνουν
μέχρι την στενωττό Ποπτα6ά
κη...
Ίσόγεια χάλαδρα κι* αϋ-
τά. Ένοχλοΰν άφάνταστα
την οίκονομία τοΰ τόττου, μέ
χαμένο «άέρα» καί χωρίς ύ-
ττόγεια.
Πιάνουμε τό «ταρταλοει-
δές» συγκρότημα τέως Προ-
βατίδη. ΕΞΤναι ή άλλη γωνιά
τής ντροπής. Καί ττρίν κυττά
ξωμε άπένοτντι, μετράμε μέ
τό μάτι τα μέτρα τού χώρου
πού ψάχνουμε: Είναι μόλις
δέκα στρέμματα! Δέκα
στρέμματα μόνο. Ένώ ή προ
σβολή γιά τούς Καστρινούς
είναι πολλές παρασάγκες..
Α Αύτά τα ττράγματα εί¬
ναι κατά τή γνώμη μας τα ση
μαντικά, μά καί τα ττολύ
μττερδεμένα. Καί σ' αύτά έ-
ττάνω, θά πρέττει νά στρεψει
την προσοχή τού, σύσσωμο
τό δημοτικό συμβούλιο, χω¬
ρίς διασττάσεις καί τταρελκύ
σεις
Α 'Εττειδή γιά την άντιμε
τώτπση αυτής τής «κόττρου
ΡΟΣΙΚΗ ΒΓΟΡΟ
Ή τ€χνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τεχνολογία τοθ κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγ€ϊα —Τηλβοράσεις — Ραδιόφωνα
—Άν€μιστήρ€ς.
• Πλυντήρια—- Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλεκτρικές σκοΰπες — Ήλεκτρικές
έστίες—Κουδούνια.
• Φωτογραφικάς καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ 6.500
τιών.
Γενικάς Άντιπροσο.»πυ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΛ ΓΟΛίΛΚΜΙ
ΚαλοκΜρινοΰ 214 Χανιοπυρτα
Τηλ ^80-647
δουλευτών, τροπτεζών, ίδρυ,-
μάτων, ένώσεων, συλλό)/ω"ν,
συνεταιρισμών καί φτλοκα-
στρινών ίδιωτών Ό δέ* Δή-
μος θά τΓρέτΓει νά έτοιμάσει
τίς μελέτες τού μέ λεπτομε¬
ρείς καί σχεδιάσεις. Μέ ά-
ναλύσεις καί μακέττες. Κα!
άφοΰ δημιουργήσει μιά έκθε
ση μ' δλα αύτά, στή Βασιλι
κή ή στή Λόντζια, νά καλέ
σει τούς δημότες, τούς ένδια
φερομένους των ύττό συζήτη
ση τετράγωνον, νά συζητή-
σουν, νά ϋττοδείξουν κα! νά
πάρουν φανερή θέση.
Καί δέν μττορεΤ κανενας νά
ττροφητεύσει δτι οί ίδιοκτή-
τες των διαφόρων μαγαζιών
ή έρειπίων, θά σταθοΰν κόν-
τρα στήν πρόοδο τής πόλης
μά καί των τταιδιών τους Ά
φού οί μελέτες θά δείχνουν
χειροτπαστά τό τί ττρόκειται
νά συμδεΐ καί ττιό θά είναι
τό περιουσιακό στοιχεϊο τοΰ
καθενός
Ώστόσο, γιά νά μττοΰμε
ττιό βαθειά στό θέμα: «Τρώ-
γλες έξευτελισμοΰ τού κέν-
τρου» θά ψάξουμε νά δροΰμε
καί τούς διαφόρους οικονομ ι-
κούς ττόρους πού θά άτταιτη-
θοΰν, γιά την δημοτική ττρο-
τταρασκευή, μελετών, σχεδιά
σεων, μακεττών κλττ. Είναι ή
πίστωση των μελετητών καί
ή συμτταράσταση των κρατι
κων φορέων, κατό— ιν είσηγή
σεων τής αυτοδιοικήσεως καί
τής Νομαρχίας.
*** Παράλληλα ό Δήμος 9ά
πρέττεί νά δεί τα περιουσια-
κά στοιχεΐα, π.χ. «Άχτάρι-
κο» Δημοτικό μέγαρο πλατεί
άς Δασκαλογιάννη — άττο-
θηκες Στομίου κ ά σάν κε-
φάλαιο γιά δημιουργίες μέσω
των οποίων θά προκύψουν καί
μιά σειρά δημοτικά ττεριου-
σιακά ώφελήματα Φτιάχνον
τας ταυτόχρονα ττόλη καί Δή
μοτική ττεριουσία.
Αύτό ήταν άλλωοτε καί τό
πρόγραμμα τού συνδυασμοΰ
τής δημοκρατικής συνεργασί
άς
Καί μιά καί στίς γωνιες
των συνοικιών ΰττάρχουν άκό
μα κολλημένα τα «τρίκ» τής
ττροεκλογικής καμπάνιας τα
έτταναλαμβάνομαι «ένεκεν τι-
μής» — «Λίθοι κα! κέραμοι
άτάκτως έρριμένοι» γράφει
τό ίνα Καί τό αλλο διαλα-
τοΰ Αύγείου» χρειάζεται ό
Ήρακλής, είναι άτταραίτητη
ή συνεργασία ολοκλήρου τού
Δημοτικοΰ Όργάνου Πάνω
άττό «χρώματο» καί «λετττο
μέρειες». ΕΤναι έττίσης σημαν
τική καί ή συμμετοχή δλων
των τοττ ικών τταραγόντων,
ΑΚΟΥιΣΤΙ'ΚΑ
ΒΡΗΚΟΙ ΑΣ
ΒΑΡΙΙΚΟΟΙ Σάς ιπεριιμέ-
νουμε νά οάς ποαμρ.θεύσουμε
μέ τα ΝΕιΑ Άικουστικά των
έργοαταοίων Λού ήντιηροοω-
πούομεν οέ 150 ΝΕΑ ΜΟΔΕΛ
ΛΑ.
ΙΙΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙ
ΚΑ ΔΥΟ ΛΗΨΕΩΝ ΠΙΣΩ Α-
ΠΟ ΤΟ ΑΥΤΙ. ΑΚΟΥΣΤΙ-
ΚΑ ΓΥΑΛΙιΑ 2 ΜΙΚΡΟΦΩ-
ΝΛΝ — ΑιΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΌ ΑΥΤΙ νέ 3 τόνους
φωινης. Σύοτπ·ιΐϊι ιπε·ριοριο}Κ)ΰ
των θοούβων γιά Τπλέφωνο
καί ΤπΑεόιρασηι. ΑΚΟΥΕΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ χωρίς τίποτα μέσα
ατό αχηΐ ΟΣΤΟΥ ΑΚΟΥΙΣΤΙ
ΚΑ ΤΕΛΕΙίΙΣ ΟΛΟ ΜΕιΣΑ
ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΑιΚΟΥΕΤΙΚΑ μέ
διάριιεια μπαταιρίας 600 ώρών
ΑΚΟΥΣΤΙίΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥ-
ΝΟΜΒΝΗ2 ΛΗΨΕΩΣ. ΖΕΝΙ
ΤΗ — ΒΟ50Η — ΒΕΗΝΑ-
ΡΗΟΝ — ΚΕΧΤΟΝ — ΜΙ-
ΟΚΟδΟΝ — ΡΕΒ5ΟΝΑΕ —
ΑυθΙΟΤΟΝΕ — 8ΟΝΙΤ —
ννΐΙΧΟΟ κ.ά
Μιπαταρίες ΟΡΑΣ1ΝΕΣ Ά-
μερίκάνικες έ,ξαΐ'ρβ πικ,ηις άηοδό
ογοκ; ΒΑΥ — Ο — νΑΟ —
ΗΕΙΑΕ5ΕΙΝ8 — ΟΑΙΜΟΝ —
ΝιΕνν νΜΙΑΧ — ΓΕΡΑΣ. ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟ
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΟιΕ λΚΑΔΙΙΜΙ
Σ 87 ΑΘΗΝΑΙ.
λεΐ «Πάρτε τουρίοτες μιά
κάρτ' - τΓοστάλ άττό τό Ήρά
κλειο τοΰ κατεοτη·μένου»
Άλλά ΰπάρχουν καί άλλα
πολλά, ττροεκλογικά δειγμα-
τάκια τού ττρογράμματος
τοΰ συνδυασμοΰ της Δημο¬
κρατικής Συνεργασίας, έκεΐ
στά ττελέκια των καστρινών
έρειττίων.
Ώστόσο, ένα κάτι μάς έ-
μττοδίζει, στήν προσπαθεία
μας να πούμε και να ψαξου-
με για το καλο τής ποΛης.
ι=.ιναι ή σκεψη μή προκαλεσω
με την όργη τού κ. Δημάρ-
χου(!) Δηλαδη, οί στηλες
αύτες, που δεν έχουν καμια
σχέση μέ τίς γρινιες Μ. Χ.
και Δημαρχου, κινδυνεύουν
να μετατοτΓΐσθοΰν, άδικα,
στό έχθρικό στρατοπεδο τού
κ. Καρελλη. Κα! ττρίν συμ-
6εΤ αύτό, ξεκαθαρίζουμε:
Λ Θέλουμε άπαντήσεις πά
νω στά κάθε φορά, ττροδλή-
ματα — έρωτήματα καί δή
μοτικά ζητήματα, ττού 3ά
ττερνοΰν στίς στηλες μας.
Θέλουμε άνοιχτή, παρου¬
σιάση των δημοτικών ένδια-
φερόντων.
Θέλουμε την έγκυκλιο τοΰ
έττίσημου δημοτικοΰ ττρο-
γραμματισμοΰ.
Θέλουμε άποκάλυψη των
διαφόρων άντιδραστικών —
άντιδημοτικών γεγονότων, ε¬
άν καί έφ' δσον ΰττάρχουν.
Θέλουμε ατταντήσεις, συγ-
κεκριμένες στίς έρωτήσεις,
στά σχόλια καί στίς προτά-
σεις καί ύποδείξεις ττου θά
ΰπάρχουν — άν ΰπάρχουν—
κάθε Δευτέρα στίς στηλες
τού «Ήράκλειο».
Μέ αύτά, κλείνουμε σήμε
ρα την συζητήση μας γιά τό
θέμα «τρώγλες καί ντροπές
τού κέντρου πόλης».
Μεθαύριο, μαζί μέ πολλά
άλλα μικρά, θά κάνουμε χαί
μιά σειρά ύποδείξεις, γιά α-
ξιοττοιήσεις χώρων μέσα στήν
ττόλη καί γιά αυξήση των δή
μ ότι κων έσόδων χωρίς κατα
ττιέσεις
Ο ΔΗΜΟΤΗΣ
Οί Άρχές μας άπαντοΰν
ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΝΑ ΛΥΘΗ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ηρα¬
κλείου κ. Αθαν. Καραγκου
νίδης, μάς έστειλε την πα-
ρακάτω έπιστολή, σχετι-
κά μέ την έλλειψη τσιμέν-
του στό Νομό, γιά την ό-
ποία είχαμε άσχοληθεΐ καί
ϋποβάλλει σχετικό έρώτη-
μα.
Ή επιστολή τοθ κ. Νο
μάρχη έχει ώς εξής:
Πρός
Τόν κ Δ)ντήν
τής Εφημερίδος
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Είς αττάντησιν σχολίου δή
μοσιευθέντος είς τό ύττ* αριθ
ΤΟ ΤΕΞΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
, Ώστόσο, τό Τεχνικό Επι
μελητήριο (Τμήμα Άνατολι-
κής Κρήτης) Ιστειλε στούς
Ύπουργούς Συντονισμοΰ καί
Δημοσίων "Εργων, τό εξής
τηλεγράφημα, στίς 9)8)76:
ΤΟ Τεχνικό Έττιμελητηριο
Ελλάδος — Τμήμα 'Ανοττο-
λικής Κρήτης — διατηστώνει
δτι ή έλλειψη τσιμέντου στήν
περιοχή προξενεΐ σοβαρώτα-
τα ττροβλήματα στήν έκτέλε
ση Δημοσίων καί Ίδιωτικών
"Εργων κα! έγκυμονεΐ κίνδυ
νο δημιουργίας μοώρης άγο-
ράς.
Έττειδή ύπάρχουν ενδεί¬
ξεις δτι ή έλλειψη τσιμέντου
είναι τεχνιτή, ζητοΰμε την
προσωττική σας παρέμδαση
γιά αποκατασταθή όμαλών
συνθηκών στήν άγορά καί
άττοφυγή ζημιών Έθνικής Οί
κονομίας.
61) 2-8-76 φύλλον τής έγκρ!
τού υμών "Εφημερίδος, υπό
τόν τίτλον «Έρωτήματα —
Τί γίνεται μέ τό Τσιμέντο»,
έχομεν την τιμήν νά σάς γνω
ρίσωμεν, κατ' αναφοράν τής
Δ)νσεως Έμπορίου δτι ή
παρατηρηθεΤσα ηϋξημένη ζή
τησις, κατά τους διανυομέ-
νους μήνας, τοΰ συσκευασμέ
νού τσιμέντου είχεν ώς συνέ
ττειαν την πρόκλησιν άδυνα-
μίας καλύψεως των άναγκών
τής άγοράς τοΰ τόττου.
Διογγγιστωθείσης δέ τής ά
δυναμίας ταύτης εζητήθη καί
επετεύχθη ή τταρέμδασις τοθ
'Υττουργείου Έμττορίου, κα-
τόττιν της όττοίας οί φορεΐς
διακινησεως τσιμέντων ηυξη
σαν τάς προωθησεις, είς βα¬
θμόν τοιούτον άοτε αί υφι¬
στάμεναι ττροοτΓτικαί νά προ
δΐκάζουν την έντός συντόμου
χρόνου κάλυψιν — εύχερώς
— των άναγκών τού τόττου
Έν Ηρακλείω τή 7 Αϋγου
ότου 1976
Ό Νομάρχης
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
29 Αύγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου
ΠΓηΐΛ/ιΕΙν/ τήνΕΚ,ΙΜ καίτήνΙΑΕ.Λ
ΤΟΔ' ΔΙΕθΝΕΣΚΡΗΤΟΛΟΠΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ή ά-
κριδής ήμερομηνία ενάρξεως
— λήξεως τού Δ' Διεθνοΰς
Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τό
όττοΐο όργανώνεται άττό την
Έταιρεία Κρητικών Ίοτορι-
κών Μελετών (ΕΚ Ι Μ) καί
την Ίστορική Λαογραφική
Έταιρία Λασιθιού (ΙΛΕΛ).
Άττό τίς 29 Αύγούστου μέ
χρι τίς 3 Σετττεμδρίου θά
συνέλθουν στό Ήράκλειο 230
έτπστήμονες άττ■' δλο τόν κό
σμο.
Σύμφωνα μέ τα στοιχεϊα
ττού ττεριλαμδάνονται στό
ττρώτο δελτίο Τύπου, σημει-
ώυομε άκόμη τα εξής:
— Άττό τούς 230 συνέ-
δρους οί 70 θά είναι ξένοι, ά
πό 15 χώρες.
— ©ά γίνουν 170 άνακοι
νώσεις μέ θέματα άναφερόμε
να στήν Κρήτη.
— Οί έργασίες τοθ Συνε
δρίου θά γίνουν στούς χώ-
ρους τοΰ Ένετικοϋ Φρουρίου
(Κοΰλες).
— Την όργανωτική Έπι-
τροπή άποτελουν οί κ. κ. Μα
νόλης Χατζηδάκης (Πρόε-
δρος), Ν Πλάτων, (Άντιπρό
εδρος), Ν Παναγιωτάκης
(Γ Γραμματέας)
• ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
(Ό κ Ν Αντωνακάκης)
ΑΠΟ Τ0 Δ. Σ.
ΤΗΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ»
Συμφωνα μέ έπιστολή ττού
μάς έστειλε, παρατήθηκε ά-
ττό τό άξίωμα τοΰ 'Αντιττροέ
δρου τοΰ Δ. Σ τής Παγκρητ!
ου Ενώσεως Αθηνών, ό δικη
γόρος κ Ν Αντωνακάκης.
Αίτία, τό δτι, στήν ίδέα
τού νά δημιουργηθή «Παγκρη
τική Ένωση, δττου νά οτεγα
στοΰν δλα τα Κρητικά Σωμα
τεϊα, δέν τόν δοήθησαν οί
συνάδελφοί τού, πού τόν άφη
σαν «μόνο» καί «άκάλυπτσ»
Ή τταραίτηση εχει την
ένοια τής διαμαρτυρίας. Θά
συνεχίση τόν άγώνα γιά την
τΓραγματοτΓθίηση της Ιδέας
τού.
ΟΣΜΕΣ
ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
Ι) Συνέχ. «πό την Σελ. 1
τρίμηνον άττό τίίς κοινοποιήοε-
ακ; τής άατοράοιειος»
Στή συνέχεια, δόθηκαν οί
Κοινοιποιήιοεις στό Γ' Άστυ-
νομικό Έμίτμα "Ηρακλείου, άλ¬
λα δέν γνωρίίομε αν έττιδόθη-
καν οτούς ενδιαφερομένους
Είναι άκόιμη γνωστό Άχι
ένίά οί σταψιδεξαγτογεϊς έτα-
διώκουν την έγκατάοταχΐη τοθ
βιολογικοΰ καθαριομοϋ, τελι-
ικά αύτός δέν έίγινε μέ «ίνδυ-
νο νά ΰπάρχουν συνέοτειες γι'
αύτούς και συγχρό'νως νά ιμήν
ιμποροϋν νίι έκιαεταλλευτοϋν
τα καθαρά νερά πού θά προερ-
άπό τό σύστΐκμα.
ή πληροφορίε δτι
ΐμβταζύ τοιις καί τοϋ άναλαβό-
ντος την έΐγκατάσταση Τεχνι-
ικοΰ Γηαφ'είου, ύστάρχβι :ιιά
δ.ωρορά έζ ρίτίας της οποίας
καί δέν γίνεται ή έγκατάοταση
τοΰ βιολογικοΰ, γιά τίς οποίες
τα κονιδύλια £χουν δοθεϊ, άλλά
τό Γρα»είο δέν καταθέχει έγ-
γυησεις.
Άνεξάρττ(τα διμιικ; άατό τίς
αίτίες καϊ τούο ύπαιτίους, τό
θέιμα είναι δπ οτό Γιόφυρο ή
κατάσταοπ είναι τραγική.
Κι' ένώ άπό χηόνια ύαΐάρχει
μελέτΐ) της κάλυψπς ττϊς κοί-
τιις τού, τό ποάτγΐμα χοονίζει.
Τϊ γίνεται υ' αυτήν την ί-
στορία,
Τό θέικι τίθεται έατιταχτικά.
Τό Ήοάκλειο «ινδυνεύει!
Νονίζονε 'άτι κάπ πρέιπ·ει νά
γίνη γιά νά σωθί) άπό τα δυό
αύτά ποτάιαια. Κι' αύτό τα πρέ
ΐιει νά το ιπραιγιματθΓΐοιήσουν
οί ύτιεθ'υύνοι καί άοιμόδαοι
Διαφορί-πκά θα μδς φδνε τα
κουνούαιια καί θά ύποφέρωιιε
άπό την άοόηπτ) βρώτια.
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΠΤΟ
ΗΜΙΦΩΣ
Κάτω στά μεταμεσονΰ-
χτια κέντρα τής ύττόγειας
ψυχαγωγίας, μιά νεολαία,
διαδραματίζει κάποιο ρόλο. .
Διασκεδάζει είδικά. .
Παιδία μάλλον άνεξέλεχτα,
άγόρια κα! κορίτσια, «ντυμέ
να» είδικά, μέ σουλούττια πα-
ράξενα, μέ συμπεριφορά πα-
ραξενη, μέ γλώσσα δρώμικη,
χορεύουν δήθεν σεΐκ. "Ενα έ-
λεεινό σεΐκ.
Καί κάττου, κάττου, δρί-
ζουν, άττειλοΰν, προκαλουν,
χαρακώνονται μέ σττασμένα
τΓοτήρια, καρφώνονται μέ σου
γιάδες κα! σφάζονται μέ την
ττρώτη εύκαιρία.
Είναι ή «ντρεσαρισμένη»
πάνω στήν «τουριστική άνάγ
κη» νεολαία τού Ηρακλείου.
Είναι τα παιδία τής όλονύ-
χτιας μπόχας, ενός εύρωαμε
ρικάνικου παρηκμασμένου
τρόπου ψυχαγωγίας. Πού δλο
κα! πληθαίνουν, δλο καί συ¬
νωθούνται, έκεί δοτθειά στά
ττνιγυρά ύττόγεια τής φρι-
χτής ίσοττέδωσης των αξιών,
πού λέγονται ντισκοτέκ
Ωστόσο τα «ντρεσαρισμέ
να» αύτα παιδία, με τις γεν*
κωτερες ττροεχτασεις τους,
μτταινοογαινουν με ποΛύ.. α-
νεση τταντοΰ. Άττο τα κρατη
τηρια καί τίς φυλακες, για
ναρκωτικα, επιόεσεις, κλο-
ττες, σωματεμπορίες κλπ, ί'
σαμε τα κοσμικα διεϋνή
ΡουΦ - Γκάρντεν κα! τα ττο-
λυτελή φουαγιέ των μεγά-
λων ξενοοοχείων. Γιατί είναι
άττσραίτητα, κατά τούς θεω-
ρητικούς τού τουριστικοΰ
προγράμματος. Έτσι ένισχύ
θηκε τό κίνημα των τουριστο
κυνηγών κα! των ζυγκολό.
Χρειάοτηκε άρκετή ττρο-
σπάθεια, άττό μέρους των έν
διαφερομένων, γιά νά σπά-
σει ό ττάγος τής πουριτανι-
κής Κρήτης καί νά άρχίσουν,
χρόνο μέ χρόνο, οί έπιδόσεις
κι' έδώ στό Μεγάλο Κάστρο.
Σ' αΰτό δοήθησε πολύ ή
ττρώτη «διδάξασα» Ρόδος
Καί πολλά παρεμφερή τουρι
στικά δοηθήματα «μεταφερ-
θέντα επί τούτου έκ τού ττο
λιτισμένου δυτικοΰ τουρι-
σμοΰ» Γιατί δέν έτπτρέττεται
ή γρηά εύρωπαία νά ξανα-
παροΐπονεθεί οτόν κάττοιο
Διοικητή, δτι, φεύγει δυσαρε
στημένη (περίτττωση στη
Ρόδο), πού ή κόρη της δέν
βρήκε καδαλιέρο...
ΛΛΛ
— Καί τί έτταγγέλεσθε;
Ρώτησε ττρό μηνων ό Πρόε-
δρος τού Δικαοπηρίου, έδώ
στό Ήράκλειο, κάποιο νεα-
ρό κατηγορούμενο.
— «Καμάκι» κύριε Πρόε-
δρε
— Δηλαδή;
— Δηλαδή, τουριστοκυνη
γός ττού λένε κύριε Πρόεδρε
— Καί πώς ζεΐς;
— Τα τταίρνω!
Πίσω στό άκροατήριο, ή
παρέα τού «τύπου» περίμενε
την άπόφαση. *Ηταν τα «κα
μάκια» Τό καθένα καί μέ
μιά ντάμα. Γρηά ή μισόγρηα,
ή κα! νέα, άττό ττσΛ'ω, άπ' τό
δορρά, πού ήρθε μέ «ούλά-
ουπ» γιά νά διασκεδάσει
στήν Κρήτη.
ΛΛΛ
Κα! ένω τό θέμα γιά τούς
ξένους είναι καί έντάσσεται
στό χώρο της έποχιακής
τους ψυχαγωγίας, πού δσο
κο:ί άν ξεπερνάει τα δρΐα τής
εΰττρέττειας, κάποτε τελειώ-
νει μχζί μέ την αδεία. Γιά νά
την άτταλήψει σέ λίγες £>ρες
ή σκληρή ττραγματικότητα
τής Εύρωπαικής μεταφορικής
ταινίας των έργοοτασίων.
Έδώ δμως, τα ττράγματα
διαφέρουν Οί «τουριστοποιη
μένοι» στό νυχτερινό ψυχαγω
• Συνέχεια αττι Σελ. 4
^Μννννν^
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙβΕΥΤΗΡίΑ ΧΡΥΣΟΥΑΑΣ ΜΠΟΥΡΑΟΤΟΥ
«Γιά μιά σύγχρονη έκπαίδευση δπως άτταιτοϋν οί καιροί πού είναι
άνάγκη άλλά καί εύθύνη δλων μας....ί>.
Μ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ
*) ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΜΕ ΚΤΙΡΙΑΧΩΣ
31 ΕΘΕΣΑΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Υ'ά δλες τίς δαθμίδες ττού λειτουργοΰμε,
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
' ιά τίς έγγραφές πού άρχίζουν την 1η Σετττεμδρίου τταρέχονται ττληροφορίες άττό
τα γραφεΐα μας καί τα τηλέφωνα 282-117 καί 283-392
ΠΡΟΓΡΜΜΛ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΜΑΣ
ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ. Εεν ΚΟΣΜΟ-
ΠΟΛΙΤ Πτ>αοκι-υή 3, Σάβ-
6"'-ο. 4, Κι'-ιιγκΊ 5
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ 289-026
^*ε^ε>Πιτ^ΠΒππ^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε_|Β^|Β^^ε^^
Α Λέγεται ΣΕΒ ΙΛ Είναι χρώμα σαγρέ καί γίνεται δσο άνάγλυφο θέλετε Λ Περνιέται μέ ρολο ή μέ μπαντανο&ουρτσα, ή και μέ σπατουλα. Α Χρησι-
μοποιεΐται δπου νάναι άκόμα καί σέ δάττεδα, σέ άσοβάντιστους ή ύγρούς τοίχους, σέ μττλόκ ή σέ τούδλα, γιοττ! δέν σττάει ουτε ξεπλακίζει Α Τό λένε
καί έττίχρησμα καί -ροσφέρεται σέ άπειρες άποχρώσεις Λ Καί στοιχίζει δσο τό καινό ττλαστικό Λ Έκεΐνο δμως πού έχεΓσημασία είναι τό 6τι·
Λ Όπου δάψεις 6εν ξαναδάφεις ΤΗΛ 287-670 κα! 221-452
ΙΕΑΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
25 ΑΥΓΟΥΖΤΟΥ 1976
Οί μικρομεσαϊες τάξεις
κινδυνεύουν νά έξαφανιστούν
*£ Συνέχ. άπβ την £ελ. Ι
παγγελματίες πού έννοοθμε
τα καφενεδακια, τα μπαρά-
κια κλττ., κλττ.
Ρίχνοντας κανείς μιά μα-
τιά στά προβλήματα καί
ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΙΧΟΠΕΔΩΣΗ
ϋυ,νέχιεια άιπό τή Σ·ελ. 3
γικό ρεπερτόρειο, είναι νέοι
άεργοι. Ζοΰν μέ «τράκες»
καί «μίζες». Καταττιέζουν τίς
«γρηές» καί τούς «γέρους»'
τους, καί ττολλά άλλα. Καί
δσο ττερνάει ό καιρός τόσο
καί συγκεκριμενοποιοϋνται
σέ μάστιγα καί άττειλή. Γιά
τόν κοσμάκι, γιά τούς κα-
λούς, πράγμα πού φανερώνει
την καταλήξη, καί ττού δέν
μπορεΐ νά είναι άλλη άττ' αύ
τή ττού ύττάρχει τώρα στήν
Άμερική κσί στήν Εύρώπη:
Ληστεΐες, βιασμοί, άντικοινω
νίκη δράση, κίνδυνος.
ΛΛΛ
Ντισκοτέκ «Πάίπερ», ώρα
3 νύχτα. νΕξω άπό την εΤσο
δο κροταλίσμοττα άττό τσόκα
ρά. ' Ι δρωμένοι τύποι, δεκαε-
ξάρηδες κα! ττιό μεγάλοι, άνε
βοκατεβαίνουν στίς ύπόγειες
τουαλέττες. Ντάμες, καλυμ-
μένες άττ' τόν ίδρώτα, ξένες
καί ντόπιες ϊσως, ξυπόλητες,
μέ βρώμικα πέλματα, δρα-
σκελοΰν τα διάφορα «καβασά
κια» καί χάνονται μέσα στή
νύχτα.
Πίσω, στήν άλλη όδό, στήν
έξοδο τού περιφήμου κλάμ-,
τα ούρλιαχτά δυό άνωμάλων
ξυττνάνε τούς ττερίοικους. ΟΙ
έττιβήτορες, παραπέρα περι-
μένουν καί ττιό κάτω, κάτι
σχήματα κυλιόνται στίς
σκοτεινές ρεμίζες τού μουσεί
ου. Τί γίνεται; Σκυλοκαυ-
γάς.
— Θά σέ χαρακώσω μω-
ρή, ξεφωνίζουν άνενόχλητοι
οί άνώμαλοι. Άνενόχλητοι, ά-
διάφοροι, άπειλητικσί, καθότι
τουριστική άνάγκη...
Ξημερώνει. Μιά κινήση τύ
πων, ντότΓΐων καί ξένων. Έ-
νας όργασμός! Γεμίζει τό
μάτι σου άκαθαρσία στό κύτ
ταγμα των κοινωνικήν περι-
τριμμάτων τής δήθεν τουρι-
στικής νύχτας. Καί μιά άνο
χή! Μιά άπουσία!
Κάποτε ή Καστρινή ννχτα
εΐχε ψυχή! ΕΤχε όμορφιά.
Τώρα, δλα έπαθαν ίσοπέ-
δωση.
ΛΛΛ
Ώστόσο, τό ζήτημα χρειά
ζεται αντιμετωπίση: Τό Κρά
τος πρέττει νά έπέμβει. Πρέ-
πει νά έξουδετερωθοΰν αώτά
τα άντρα της καταστρετπΊ-
κής δραστηριότητας.
Τα διάφορα μηχανοκίνητα
γκρούττ πού είναι οί ττροεκτά
σεις δλων αυτών των ψυχαγω
γ ι κων στοιχείων, ττρέτΓει νά
καταττολεμηθοΰν.
Οί άνθρωττοι άρχισαν νά
δυσανασχετοϋν. Καί νά έρω
τοΰν: ΠοΟ είναι ή άστυνο-
μία; Γιατί δέν έττεμβαίνει;
Ποΰ είναι ό Νόμος;
Έκτός δμως άπό τό έπίση
μο Κράτος, ύπάρχουν καί τα |
έττίσημα κόμματα, οί ττολιτι
κές νεολαΐες, οί άντιστασ'α
κές, οί άγωνιστικές. Τί κά¬
νουν ττάνω σ' αύτό;
"Ιδού τό έρώτημσ.
Αγρότη νά δυμάσαι
·, Συνίχ. «πό την Σελ. 1
νέ τελειωμό.
Άλλοι πάλι, πού ύποτίθεται πώς ήτανε ή κεφαλή
τοΰ άγώνα σου, στήν πιό κρίσιμη στιγμή τού, τόν
προδόσανε γιά νά ξεφύγουνε άπό την πίσω πόρτα
των παρασκηνίων πλύνοντας ξεπλύνοντας τα χέρια
τους.
Καί ήρθανε κα! οί νεροκουβαλητάδες τής άντίδρα-
σης... Αύτοι οί άκακοι καί άντικειμενικο! δήθεν κριτές
σου, μέ τή νομιζόμενη δψη τού παντοκράτορα της τέ-
ταρτης έξουσίας, γιά νά ρίξουνε μέ τόν τρόπο τους
τό βρώμικο νερό τής άπαίσιας σέ βάρος σου συκοψαν
τίας στό μύλο τής άντίδρασης. Άντικειμενικά τάχα
κα! μέ τή δήθεν περισπούδαστη δημοσιογραφική δε-
οντολογία τους, προσπαθήσανε νά παραποιήσουνε
τόν άγώνα σου καί νά τόν έκμηδενίσουνε μέ χρώματσ
καί μέ χαρακτηρισμούς άπαράδεκτους. Είναι γνώρι-
μα βεβαία τα μέσα .. κα! ό τρόπος δράσης αυτών των
κυρίων στή δημοκρατική κοινή γνώμη, γιατί δσο κι'
άν ΰπηρετοΰνε ΰποπτους καί σκοτεινούς σκοπούς, οί
ένέργειες καί ή συμπεριφορά τους δέν παύουν νά άφή
νούν πίσω τους την σφραγίδα τοθ άριβισμοϋ καί τοΰ
όπορτουνισμού τους. Έκεΐνο πού δέν γνωρίζει δμως
τό άναγνωστικό κοινό είναι τό δνομα... των άνώνυμων
λασπογράφων τού γιά νά τούς τιμωρήσει μέ τόν τρόπο
τού. Άς μην αύταπατοθνται δμως οί κύριοι αυταί.
«Ουδέν κρυτττόν ύποπτον ήλιον». Καί τότε: «Όψόμεθα
είς Φιλίππους».
Μέχρι τότε δμως άγρότη, πρέπει νά θυμάσαι όρι
σμένα πράγματα.
Νά θυμάσαι δηλ. πώς τίποτε δέν έχει κερδίσει μέ¬
χρι σήμερα ό άνθρωπος χωρίς άσυμβίβαστο άγώνα
καί πάλη. Άν ξανακάνεις δηλαδή άπεργία, ή άλλης
μορφής άγώνα, πού όπωσδήποτε θά σέ έξαναγκάση
νά τόν έπαναλάβης ή εκμεταλλευθή καί ή σέ βάρος
σου συνεχιζομένη άδικία, θά πρέπει νά γνωρίζεις πώς
στά αίτήματά σου πρέπει νάσαι άνυποχώρητος καί
άσυμβίβαστος.
Γιά νά πετύχεις δμως την άσυμβίβαστη πάλη, πρέ¬
πει νάχεις γνήσιους καί τιμίους έκπρόσωπους. Καί
σύτό πρέπει νά τό προσέξεις την κατάλληλη ώρα καί δ
ταν θά ξαναεκλέξεις τούς άντιπρόσωπους σου στίς
όργανώσεις σου.
Πρέπει νά θυμάσαι έπίσης πώς αγώνας καί πάλη
δέν γίνεται χωρίς όργάνωση καί μεθόδευση. Δυστυ-
χώς οί μέχρι σήμερα παραδοσιακές όργανώσεις σου,
άπέδειξαν ή πράξη καί ή πείρα, πώς δέν θέλουνε καί
δέν μποροθνε όργανωτικά νά καλύψουνε τα προβλήμα-
τά σου Οί άγροτικοί συνεταιρισμοί καί οί ένώσεις
τους είναι μόνιμα καί γερά δεμένοι πίσω άπό τό δρ-
μα τοΰ κρατικομονοπωλιακοΰ κεφαλαίου καί ετσι καί
οί προϋποθέσεις τοΰ άγώνα νά ΰπάρχουνε είναι πολύ
εύκολο τό έπίσημο κράτος νά τόν ύποσκάψη καί νά
τόν άποδυναμώσει δταν σνγκρούεται μέ τα συμφέ-
ροντά τού. Τελευταία δμως έμφανιστήκανε οί διάφοροι
άγροτικοί σύλλογοι πού πολλα μποροθνε νά αλλά-
ξουνε στήν όργάνωση σου, άν πέσουνε βεβαία σέ α-
ξια χέρια καί καθοδηγηθοΰνε σωστά.
Πρέπει άκόμη νά θυμάσαι άγρότη πώς ή συκοφαν-
τία τοΰ άγώνα σου, δπως καί τού κάθε τίμιου άγώνα,
είναι Ινα μεγάλο καί παληό δπλο στά χέρια τής άντί¬
δρασης. Δέν λέω πώς δέν μποροθνε νά γίνουνε καί
γνήσιες ΰπερβάσεις άπό μέσα άπό τό ϊδιο σου τό
σώμα δταν μάλιστα όρισμένους άγώνες τούς κάνεις
γιά πρώτη φορά. Αύτό δμως είναι κάτι τό τελείως δια-
φορετικό άπό τα σκόπιμα έκτροπα των καρκινωμά-
των πού είσχοροΟνε μέσα στίς τάξεις καί στόν άγώνα
σου μέ την μορφή των προβοκατόρων. Καί αύτό οί
συκοφάντες σου σκόπιμα τό παραβλέπουνε καί τό δια-
στρευλώνουνε μέ γενικεύσεις γιά νά πετάξουνε την
βρώμικη λάσπη τους στό πρόσωπό σου.
Πρέπει νά θυμάσαι άκόμη άγρότη πώς δέν πρέπει
νά σέ τρομάζουνε οί κάθε λογής σέ βάρος σου έκτο-
ξευόμενες καττιγορίες. Οί ύπερβάσεις καί παραβιάσεις
οί δικές σου, δταν έπαναλαμβάνω δέν εΤναι προβοκα-
τόρικο έργο, είναι άγνές καί άδολες. Τα έγκλήματα δ¬
μως πού γίνονται σέ βάρος σου είναι ττολύ πιό σοβα¬
ρά. Ή άττάτη π.χ. πού έγινε ένάντια στό: σνμφέροντά
σου κατά την τελευταία άπεργία είναι πολύ σοβαροτέ¬
ρα κα! σπουδαιότερο άδίκημα άπό δλες τίς αλλες κα-
τηγορίες πού σοθ άποδίδουνε.
Πρέπει νά θυμάσαι τέλος, φίλε άγρότη, πώς πρέ¬
πει νά μάθεις νά διακρίνεις ποιοί είναι οί πραγματικοί
φίλοι καί σύμμαχοί σου καί ττοιοί οί άνοιχτοί ή* συγ-
καλυμένοι έχθροί καί ραδιουργοί τοθ άγώνα σου
Ή τάξη σου κρύβει στούς κόλπους της μιά μεγάλη
άνθρώπ.νη καί ύλ.κή δύναμη καί εΤνα. λυπηρό ο» κάθε
μορφης σαλτιμπάγκοι καί άρνητές τοθ άγώνα σου νά
σου τταριστάνουνε τό φίλο καί ττίσω άπό τίς πλάτες
σου νά βυσοδομοθνε ένάντ,α στά συμφέροντά σου καί
■«α κατορθωνουνε ετσ. νά άπονεκρώνουνε κάθε φορα
την ττάλη σου.
Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
στά αίτηματα των μικρομε-
σαίων έπιχειρήσεων τής πρό
είκοσαετίας έττοχής καί στά
σημερινά ττού άναφέρονται
στόν Τύττο, θά νομίζει δτι δια
δάζει σημερινή εφημερίδα.
Τα ίδια αίτήματα: μείωση
τής φορολογίας καί των ά-
σφαλίστρων, μεσοπρόθεσμα
καί μακροττρόθεσμα δάνεια,
καλι/τέρεψη της περίθαλψης,
συντάξεις, προστοσία της
έπαγγελματικής στέγης κ.ά.
Ή ίδια ίστορία, άλλά γιατί;
Διότι άπό τό 1953, μιά άλ-
λαγή πρός τό χειρότερο, ήρ-
θε νά καθορίσει την τταραπέ
ρα ζωή μας. Μιά καί ή μετά
την άπελευθέρωση, πρώτη
φυσική διέξοδος άπό την ά-
νεργία καί τίς συνέπειες της
Κατοχής, ήταν ή δημιουργία
μιάς μικροδιοτεχνίοΐς καί ε¬
νός μικροεμτΓορίου ττού στή
συνέχεια θά έπρεπε νά όργα
νωθοϋν σέ καινούργιες 6ά-
σεις, γιά νά μποθν στό δρό-
μο της όρθολογικής ττορείας,
ή στροφή αύτη έγινε άττό τα
μονοπώλια. Γιά ν' άρπάξουν
άδανταδόρικα τα άργύρια
άπό τό §ένχ> Κεφάλαιο. Ά-
ττοφάσισαν δηλαδή νά συμμα
χήσουν μ* αύτό στό ρόλο τού
ΰπηρέτη. "Ετσι άρχισε άργά
καί μιεθοδικά, τό ττείρσμσ
τής διείσδυσης τού ξένου Κ ε
φαλαίου στήν 'Ελλάδα, πού
κράτησε μέχρι τό 1962.
(Παράδειγμα, ή έλληνογερμα
νίκη συμφωνία περί έγκατα
στάσεως καί ναυτιλίας). Ό
νόμος 2687 «ττερί προσελκύ
σεως κεφαλαίων εξωτερικόν».
Κάθε έλττίδα γιά μιά όρθολο
γική προώθηση των μικρομε
σαίων έττιχειρήσεων, εΐχε σδύ
σει.
Τό ξένο κεφάλαιο εΐχε πιά
άνοιχτό τό δρόμο σ' δλους
τούς τομεΐς της οίκονομίας
μας (στή διομηχανία, στό έ-
μττόριο καί στίς ύπηρεσίες).
Άρχίζει ή έποχή της «Πεσι-
νέ>, τής «Τελεφοΰνκεν», τής
«Όμνιουμ Λυωναί», της «Σή
μενς», τής «Κρούττ» τού «Ώ-
νάση», τού «Νιάρχου», τσ)
«Τόμ Πάττας» καί τοΰ άναδυ
όμενου άστέρα τοΰ «έλληνι-
κοΰ χρηματιστικοΰ κεφαλαί
ου «'Ανδρεάδη».
Μέσα σ' αυτή την περίοδο
μέσα σέ δεκάδες χιλιάδες
πτωχεύσεις μικρών έττιχειρη-
σεων καί μέ διομαρτυρημενα
γραμμάτια δισεκστομμυρίων
δραχμών, μττήκαμε στήν φά-
ση της σύνδεσής μας μέ την
Κο.νη Άγορά. (1962).
Πολλές έττιχειρήσεις, με-
σαΐες μά κα! μεγάλες, μπρο-
στά στήν άττειλή τοΰ κλείση
ματος, διαττραγματεύονται
«συγχώνευση» μέ τα μεγάλα
ξένα μονοττώλια. (ΒΕΚΩ Α.
Ε. μέ τή γαλλική ϋυθΟ
της ΦΑΡΓΚΟ μέ την Κράϋ-
σλερ, τής «Μαλικούτης —
Κοντογόνης» μέ τή γερμα
νίκη «Μηλάτ — Μετάλ», τής
«Βιοχάλκο» μέ την Ίτάλική
Φούλγκαρ, τής «Λαΐς» μέ τή
Μττεργκσάϊρ κ.ά. Οί δέ μι-
κρές έττιχειρήσεις, οί άσήμαν
τες, σαρώθηκαν.
Τα ξένα μονοπώλια, ίδρύ-
ουν άνεξέλεγκτα καταστή μα
τα, ττρακτορεΐα, πρατήρια
καί ύτΓοκαταστήματα. Στή
νέα αύτη ττερίοδο Ικλεισαν
άρκετές διοτεχνίες, Ξύλου,
Έπιπλώσεων, Φελοΰ, Χημι-
κές, Μεταλλουργικές, 'Εκκο-
κιστήρια, Βιοτεχνίες Καλ-
τσών, Βιοτεχνίες είδών δια-
τροφής, ένδυμάτων κλπ., κλπ·.
«Θά επιτύχωμεν την προ-
σέλκυσιν άσυγκρίτων ττερισ-
σοτέρων ξένων κεφαλαίων.
Δέν θά διστάσωμεν ν' άνοίξω
μέν τα οικονομ ικά σύνορά
μας εύθέως καί ό—-ροφασί-
στως είς τό ξένον κεφάλαι¬
ον» έγραφε τότε σ' ένα άρθρο
τού ό ΰπουργός Συντονισμοϋ
κ. Πατταληγούρας.
Στήν περίοδο τής χούν
τας έξοπτολύθηκε Ινα χωρίς
ττροηγούμενο φοροκυνηγητό
των μεσαίων στρωμάτων.
Θεσμοττοιήθηκε ή ποινικοποί
ηση των φορολογικών παρα-
δάσεων, πού απειλοΰσε την
προσωττική ελευθερία των έ-
πιχειρηματιών. Ψηφίστηκαν
νόμοι ττού έξαφάνισαν ττολλές
μικρομεσβϊες έττιχειρήσεις, ά
νάμεσά τους καί ή «έπαγγελ
ματική στέγη». Ένώ άττ' την
άλλη μεριά τταραχωρήθηκαν
σκανδαλώδεις φορολογικές
καί δασμολογικές όπταλλαγές
στό μεγάλο χρηματιστικό κε
φάλαιο καί στούς έφοττλι-
στές...
Καί ό είδικός συνεργάτης
στήν Αθηνά συμττληρώνει:
Ακριβώς ό Γδιος τρόπος εΤ-
ναι καί ό σημερινάς τής μετα
χουντικής Κυδέρνησης τοθ
κ. Καραμανλή.
Καί μιά καί σήμερα δττως
καί τότε ττού ττροτταγανδίζον
ταν ή Κοινή Άγορά είναι τα
ιδία πρόσωπα (Καραμανλής
— Παπαληγουρας) ττού επι
τυγχάνουν την πλήρη σύνδε-
ση μέ την ΕΟΚ, ή έμττειρία
τού τταρελθόντος θά ττρέ—ε
νά σννεγύρει τίς μικρομε-
σαΤες τάξεις. Σέ μιά άντίστα
ση. Σέ μιά μαζική πάλη γιά
τή ζωή τους. Γιατί ή έξαφά
νιση τους δρίσκεται πρό των
ττυλών.
210 Σπίτια
ΤΟ ΜΗΝΑ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΑ 50 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Τόν τελευταΐο καιρό ή πε
ριοχή Ηρακλείου παρουσιά-
ζει μιά παράξενη αυξήση
στίς οΐκοδομικές έργασίες.
Στήν άρχή τού καλοκαιριοΰ,
ό έττιθεωρητής Έμττορίου, έ
ξηγώντας μας την ελλειψη
τοΰ τσιμέντου άπό την άγο
ρά, τόνισε δτι δλα όφείλον-
ται στόν οΐκοδομικό όργασμό
πού παρουσιάζεται τελευ¬
ταία.
ΠράγμαΤι, άπό την άρχή
τού 1976 έχουν έκδοθεϊ άπό
τό Πολεοδομικό Ηρακλείου
1.120 άδειες οίκοδόμησης! !
Αυξήση των οίκοδομικών
εργασιών. Αυξήση των διαμε
ρισμάτων στήν περιοχή μας.
Καί μιά παρένθεση: Παρ' δ
λη την αυξήση των οτπτΊών
στό Ήράκλειο, δέν ύπάρχει
καμμιά εύεργετική έπίδραση
στά πανύψηλα ένοίκια! !
ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Σ' δλες τίς συνοικίες πού
δέν Ιχουν συμπεριληφθεΤ στό
σχέδιο πόλης, τό φαινόμενο
των ένοικίων, είναι συνηθισμέ
νο. Θέρισσος, Καμίνια, Άη
Γιάννης, Μπεντεδή, Μπαντου
6ά Στάδλοι, Ξανθουδίδη Με
τόχι, Άλικαρνασσός, Πα-
λιό Άτσαλένιο, Γιόφυρος, Γά
ζ'...
Στά δυό τελευταία χρό-
νια, 1974 καί 1975, λόγω
των διαφόρων εύκαιριών (έτπ
στράτευση, έκλογές, δημοψη
φίσματα κλπ ), δπως μσς
δήλωσαν άπό την αρμοδία 6-
ττηρεσία ό άριθμός των αύ-
θαιρέτων ξεπέρασε τό 1.200
Τή φετεινή χρονιά, άπ' δτι
γνωρίζει τό άρμόδιο τμήμα
τού Πολεοδομικοΰ, τα αύθαί-
ρετα, ξεπερνοΰν τα 300.
Είναι τα σπίτια μάλλον
των άστέγων. ΕΤναι τα σπί
τια πού χτίζονται μέ αίματη
ρές οίκονομίες καί στερήσεις.
Ωστόσο, ό νόμος γι' αύτά εί
νχι αύστηρότατος. Έπιδάλ-
λονται ποινές πού στήν καλύ
τερη περίπτωση είναι χρημα
τικές (πρόστιμο πού ξεκινά
άπό 50.000 δρχ. μέχρι καί
δσο προκύψει, βάσει προϋπο
λογισμοΰ αδείας. Καί στήν
χειρότερη, κατεδάφιση.
Μέχρι σήμερα, στό Ήρά
κλειο δέν έγιναν κατεδαφί-
σεις. Αύτό μάς εΐπαμ ττώς ό-
φείλεται στό δτι μέχρι καί
πρίν λίγο καιρό, δέν ΰπήρχε
... είδικό συνεργεΤο κατεδαΦί
σεων.
Μά οί κατεδαφίσεις, έπιμέ
νούν οί ύπεύθυνοι θά γίνουν
Καί θά γίνουν σάν άποφασι
σθεΐ τελεσίδικα μέ την συγ-
κατάθεση τής Είσαγγελικης
Άρχής.
Κ ι" έδώ ύπάρχει ό διαχω-
ρκτμός. Όσα αύθαίρετα
χτίστηκαν πρίν τό 1975 θά
γλυτώσουν τελικά την κατεδά
φιση. Τα φετεινά δμως χτί-
σματα άπειλοθνται.
Τό θέμα είναι σοδαρώτατο
καί δέν άντιμετωπίζεται μέ
κατεδαφίσεις, ξεσπιτώματα
κΓ άλλες κυρώσεις άφοθ τό
άτελές σχέδιο πόλης παραμέ
νει διαδλητό καί έπιτρέπει
παρανομίες κι* αύθαιρεσίες
Γιατί δμως συμδαίνει αύ¬
τό; Ποία συμφέροντα έξυπη-
ρετοθνται μέ τό νά μην τακτο
ποιοΰνται τα προβλήματα
τοΰ μείζονος Ηρακλείου;
καί
« £υνεχ. *πο την "«λ. 1
1εο»είου, ή Κρήτη, είναι ?-
να οτπατηγ-ικό κλειθί γιά τό
ΝΤΌ καί τίς ΗιΠΑ.
Είναι 'δέ ΐ,φοδιαθιμένο ι*ε στρα
τ.ωπκές έγικαταστάισεις διαφό¬
ρων εΐδών καί πεταξύ αλλων
σταθμούς άνιηονεύσεων ιμέ ύ-
πα -αικολουβοϋΐν δ, τι βοίοκεται
οΐτή θάλασοα καί στό'ν άέΌα,
συλλαρβάνουν δέ τα πιό άπί-
θαα οήΐ'.ατα πού διαοΐχίζουν
τό κω.οο
Οί ηαηοκολουθπσεις αύτές
άιπό την Κρήτη, είναι πολύ οη-
μαν.τϊκές γιά την κεντιρική ύ-
ΠΓϊρεσία πλΓ?Γ>οφοοιων των Η.
Π-Α. :ί δέ άντίατοιχοΐ στα-
θμοί οτήν Τουτκία εΐνοι κ€ΐ
οτοί άπά τάν πεταονιένο χρόνο
ίη' άό.οιοτον.
Τέιλος πρέπει νά τονχσθεϊ ό¬
τι τΐοτέ δέ-ν ύιπηιρζε κ,ρίοη υε-
ταζύ ΈΧΛάδας καί ΙΙΠΑ καί
δτι ή οτ.οαπω'τιικιή ουνειρνασία
δχει «υιλήισει ι',μαλή δλο τόν
καιρό. Ή έκ τοθ γενονότος δ
μωχ; ·3ών φθιναπωρινων νυιμνα
σίων σέ 'ϋά άκιττ> τίκ Πελο-
ιποννήρου, άποδοκι ιυασία τού
Τύπου καί -ου κοινοβουλίου,
άνάγκασαν τούς ΓΛάιγκηδες
νά κρατηθοΰν διακΌΐτ'ΐκιά στό
Παϊκπ Στέγη
«1 Συνβχ. χπέ> την Σελ. 1
είναι καλλίτερα. Κατά μέ¬
σον δρο, στό Ήράκλειο, τό
τετραγωνικό μέτρο διαμερί-
σματος, κοστίζει 15.000
δρχ. Μέ τίς 380.000 δρχ.
μπορεΐ νά άποχτηθεΤ σπίτι
έμδαδοΰ 25,2 (!!!) τΓ.τρα
γωνικών μέτρον.
Γιά τό θέμα δμως τής στέ
γασης, ΰπάρχει καί ό Όργα
νισμός 'Εργατικής Κατοικι-
ας. ι
Μέ μέριμνες τοΰ Ο.Ε.Κ.
έ'χουν κατασκευαστεΐ 296
κατοικίες στά Δειλινά (έκτός
των 256 τοΰ 'Υπουργείου
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών).
Όσον δμως άφορά την
έργατική στέγαση στήν πό
λη μας, τό πρόβλημα άντιμε
τωπίζεται άργά καί μάλλον
έπιπόλαια.
Τό κυριώτερο έπίτευγμα σ'
αυτόν τόν τομέα, είναι ή άπό
τοΰ 1959 άνεγερση 54 έργα
τικών κατοικιών στό συνοι
κισμό Μπεντεδή. Χρειάζον-
ται δμως στό Ήράκλειο πά-
νω άπό 3.000 έργατικές κα¬
τοικίες άκόμη. Άπό τό 1963
μέχρι σήμερα ύπάρχει ή πρό
δλεψη γιά 183 κατοικίες πά-
λι στό συνοικισμό Μπεντεβή.
Άλλά, γι' αύτό θά μιλήσου-
με παρακάτω. Άκόμη, ύπάρ
χει καί τό 14.600)26-7-76
έγγραφο τού Ύπουργείου
Κοινωνικών 'Υττηρεσιών, σύμ-
φωνα μέ τό όποϊο ζητεϊται χώ
ρος γιά άνεγερση 150 άκό¬
μη κατοικιών. Ό σχετικός
διαγωνισμός θά γίνει την
28-8-76.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΟΙ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ!!
Σήμερα οί έργασίες στίς
Έργατικές Κατοικίες Μπεντε
6ή, έχουν εντελώς σταματή
σει, βάσει τοΰ 3.704)9-8-76
έγγράφου τοΰ Πολεοδομικοΰ.
Αίτία στάθηκαν οί ένέργευς
κάποιου ίδιώτη, Γιάννη Σκυ-
βαλάκη, καί προφορική κα-
ταγγελία τού έκττροσώπου
τοΰ Δήμου κ. Μαρκογιαννά-
κη. Στόν φόρτο εργασίας τού
Είδικοΰ Τμήματος Αύθαιρέ-
των τής Δ)νσης Τεχνικών Ύ
πηρεσιών, προστέθηκαν καί
οί ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ Α¬
ΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ,
Έργατικές Κατοικίες Μπεν
τεδή, τό σχέδιο των οποίων,
έχει καταπατήσει τό σχέδιο
πόλης.
Άλλά, γιά νά δοΰμε τό
πόσο... σωστά άντιμετωπίζε
ται τό πρόβλημα τής στέγα-
σης, άς παροτκολουθήσουμε
την πορεία τής δουλειάς
στίς 183 Κατοικίες Μπβντε-
6ή, άπό τότε πού άρχισαν οί
σχετικές έργασίες.
Ή α' φάση τού έργου
(θεμελίωση κλπ.) προυπολο
γισμού 13.225.000, άρχισε
τόν Μάη τού 1975, άπό τό
Τεχνικό Γραφεΐο Βαγγέλη
καί Χαρούλας Παπαδάκη, μέ
την προθπόθεση τό έργο νά
είναι ετοιμο (α' φάση) την
26-2-76.
Τόν Αυγουστο τού 1975
τίθεται θέμα ΰπογείων καί
τόν Όχτώβρη τοΰ ίδιου χρό-
νου, άποφασίζεται ή δημιουρ
γία το'^ς Στό μεταξύ ό ά-
νάδοχος ζητά δεκάμηνη πα-
ράταση άποπεράτωσης (μέ¬
χρι 30-10-76) λόγω τής ίδι
οροβμίας των χωμάτων καί
των ^σχερών συνεπειών της
Κατά πληροφορίες μας, μέ¬
σα στόν Ίούλιο ζητήθηκε κι'
άλλη παράταση γιά Τεχνι-
κούς λόγους. Τό πρώτο δε-
καημερο τοΰ Αύγούστου, οί
Έργοττικές Κοττοικίες χαρα-
χτηρίζονται παράνομες καί
διατάσσεται ή διακοπή των
έργασιών(! ! !)
Όλα τα παραπάνω πεί-
θουν δτι τό πρόβλημα τής
Λαΐκής στέγασης στό Ήρά¬
κλειο, είναι αλυτο. Ό,τι έγι¬
νε, έγινε πρόχειρα. Καμμιά
μέριμνα καί κανένας προ-
γραμματισμός δέν ΰπάρχει.
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
Κάτι συμβαίυει
μέ την περίφημη άπασχόληοη των άνέργων
παραοκήνιο.
(5.Σ.: "Οταν γραφόταν τό
αρθρο αύτό δέν εΐχε γίνει ή
τΐροχθεσινΐ) νέα ά,μερΒοανιικπ
Μέ τό ύπ' ά,ριθ. 78213 )&«-
7β £>ιγοαί(>ο π.οός τόν Όργα'νι
θμό Άτκιοχολήρεακ; 'Εργατι
κου Δυναμικοϋ Ήραικίλείου*
τό κ€ντ·ρικό κατάοτΐϊμα τής Ά
θή,νας, διαβιβάζει «Δελτίο εΰ-
και,^ιων ΆιπασχαΧήοεΐΐκ,, άπα-
σών των περο^αϋν τής χώρας,
είς τάς οποίας υφίσταται συν ε
χής ζητήση έργατΐχίδν χε-
οΐών». .
Ό τίΐλος τοΰ έγγράφου ζϊ-
ναι:
«Ζήτησκ: ιμισθωίτων, ι»η·νός
Ίου-νΙου 1976»
Τό δγγ'ραφο αύτό ελήφθη
την 7 Αύγούοτου 1976. Δηλα
δή, δύο ρηνες καί πλέον, άρ
γότεραΐΐ
Ή ΝομορΚία Ήρακ,λιείου' ά-
πέιστελε έπΓση.ς γώ δηιμοσίευ-
ση στόν Τύ'Πο τό ΐκκραπάινω
ίίγγ'ραψο τπν 14π Αύγούοτου
1976... .
Έοευ'νώντας τι;ν ττερίερΐ|ϊ)
αυτήν περίππωση,, (οθ'άοαιαε τ»έ
χρι τό 'Βργατιχό Κέντρο Ήρα
κΥείου. ΙΤΛτ>ρκ>φορη!θήίοαιμε Οτι
αύτό δέν είναι -.6 ποωτο πεοι
οταπκΐό άνετκκαΐρόιτητΓας ηού
συμβαίνει σέ θέααατα άηασχολή
βεωχ; άν έργων.
'Εδώ δμωχ; ύπάρ«ουν ρά σει
ρά ύποβέσεων πού δικαιολο-
γοΰν καί χαρακτο.τίζουν 1^
σάν «κορΓτίνα» τίόν
έΛΐιχιειρήοεων ηού οκαρώνεπαι
γιά νά κατωιχειρώνουν τόν ιμει
ωρένο άοιΐθμιό π.ο·ασωιτικοΰ πού
•δααθέτουν.
Είναι γνωατό δτι κάθε έιπι-
χείρηση ΐτρέιπει σύιμφιονα μέ
την Ιπποδύναμη ηού διαθέτει
νά εχει καί τό άνάλογο ηοο-
αωτπικό. 'Βφ' δοον δμως οί
έηιχειρήοεις, άιποδείξουν δτι
ζήτησαν ηροοαΜτικό άιπό τόν
ΟΑΕΔ άλλά δέν κοτάρθωοαν
νά β^οΰν, τρυοϊκό είναι να ζε
φεύγοΐ'ν άττό τίς συτνέιπειες τοθ
Στό ΊΐΊάίοΧειο κατά τόν κ.
Πρ6ε£.~>ο ,τοΰ ΕΚΤΙ, ύπάοχει ί!
νας άο-.βΐμός άνέονων προχιτι
κων !>ιχανικών, πού ζτντβ δου
ιλειά. "Ενας μάλιοτα άιπ' αύ-
τοός παιοαιυένει ώνετγος πάνω
άιπό τ.οία χ.ΊΟνια...
Καί ιπαρ' δλο ηού ύιπάοχουν,
πάνιτα κα:ά ν. κ. Ποόεδρο
τού ΕΚΗ, οέ πολλές 6 ομηχα
νιχές έπτιχειρήσ·εκ; κενά, γιά
πραχηκούς μρ.χανικούς τα ό-
ηοία πηέπει ούικρωνα μέ τόν
ΝΓόμο νά καΑυφτοΰν, δέν κα-
τορθώθηκε νά άπορροφηθεϊ.
ο&τε αΰτός οϋτε καί οί ύηό^οΐ
ποι ανε.ογοι ουνάδε.λφιοί τού,.
Πάνω λοιηόν οτττί στ£ιρ£Οτυ
ττη απαντήση πού ηαίιρνουν ο'
δνβργοι άιπό τούς έηι«ιειρηιματί
ες δτι «δυατνχως σι,ιμιηλ η·ρώσα
ρε ηροσωπι κων», έ"χο(με τίς έ
πιφυλάζεις μας.
Συμπλπιρώνεται πράγιιιατι ό
άριθμός ί 'ΐτιπως έξασφαΛίζον
ται τα σΐκαιολονητ, κά πού κα-
τωχυηώνουν τούο έιπχειοιΐιματί
ες άιπέναντα στούς Νόμοικ;.
νά τότν μεια-,μένο άριθμό ηοο
;
Ό ΟΑΕΔ κϋί ή 'ΒπιΟεώρη
ση Εργασίας, όφείλουν νά ά-
τιαινιτήιπ'^ιν: Π.οωτον, γιά την
δϋμηνη καθυστέηηοη τοϋ έιγγοά
φοο (ή των εκάστοτε εγγρά¬
φων), καί δεύτερον, νιά τό
ίίν οί θιομΓϊχανΛίές καί οί με,ά
λ«ς γενικά έττΐχοιρήισεις τής
πιεοσχί>ς ιιας ίχουν τόν κανο
ν,ικό άπαθιμό ποοοωπΐκοϋ.
Ν.Ψ.
Οί κιντΜΐατογραφίχές έΐΐιχει
ρήσεις «Κένταυρος Φίλυ», ζή
τοΰν ·. έουο καί νέες πού έπι-
θυιμοΰν νά πάοου·ν υέοος οέ
κινηματογραφ·κ.ή παραγωιγή
Οί ένδιαΦειρομεινοι νέοι.
ΐιποοοΰν νό άπευθύνονται νιό
πεαιοσότερες πληροφορίες οτά
γραφεΐα τής έταιρίας (διευθυν
τής Γοηνόοης Κουτελιιδάκης)
πού βρίοκονιαι οτήν Πλατεία
Άιγίου Δηυτιτοίου («"Αττικα»)
οτό Ήράκλειο, τηλέω 223-
717.
ιι)
ΤεΛειώνοντας 6 οου'ηδός δπ
μοσιογοάχρος ϋηογο,αμνί&ι '■
Τώπα. σιπάνια προσγειώ-
νΌνται άΐ',ερικανΐικά ηοΛβιυικά
άε,θοηλάνα οτό άεροδρόμίο
Ζού&ας κτί μόνα οποιΐχΐιοικά
έιινφανίζονται ναυΐπκοί στόν
κ6πο ούιτό. που είλ"αι ί:να ά
πό τα κομψότειχι (Ι)
λκμάνια ".ν*: Μεσονείου *&[
ποό μηορεϊ νά δίχθεί δλο τ6ν
βο Σ-τόλο
Λάγω δέ τοΰ σφοδοοϋ 4νιτκι
ιμερικανΐκοΰ αΐοθι'ιματος πού Ι
πικτατεί σττ':ν 'ΕΛλάιδα τό
Πεντάγωνο έττει ώκιδοοει αύ-
οτηρές διαταγές, ώστε νά μην
παρουοιαοτεϊ τό παοαιμικρό ί·-
ΐ)ΐπ6δΛ ατίς εύοίοθ~ες '
γιιατεύσεις γιά τίς
Σταιριδα
ΑΙΜΑ
ΚΑΙ
ΜΟΧΘΟΣ
% £υνεχ. άπβ την _βλ. 1
έντονώτερα, ΐτοό άζίΓ.ει νά
μνητμον«υτοΰν.
β ΓΓΓΗότον είναι ή δυιναίμι-
ι^ή ρυσ^σγν'ιω1ι^ία τοΰ οταφιιδο
παραγωγ-.ικοΰ ιμας κόσιιου. Ό
αύθοριμΓ.ιπομ6ς καί ή έντιμότη-
τα, μά ΠΒρισσότερο ή συνεπεία
καί ή σοβαΓκντΓ.τα στί)ν έκτέλε
ση τ?ΰ καθτίκοννος.
β Δεύτερον καί σιτμανπκό
νεγονός ήταν ή ύηερικομιματι-
κή ιρυοιοννωΐιία τοΰ ηεοίφη-
μου άνιοοτΐικοΰ οϋνδϊκαλιατι-
κοϋ συη-ΐβάντος, πού μπίίικε κ.Γ
αύτό στ6ν άομόζουοα ©έοη καί
δίιπλα σπγν ίστορική ή
οη της πΛατείας Έλεοθερΐας
πού έβπαοε χό φ,οάγρα ττΐς έ-
ξευιΐειλιοΐ—ής μέχρι τότε τιμής
τη; σταψίδας.
β Καί ~6 τ.τ>ίτο καί τελευ-
ταϊο οτοιχείο είναι ή οΛοφάνε
ρη άφύιπντΐιστΐ των άγ()οτικ(δν
διη·άιμ·εων τής Π€ριοχ·ί>ς ιιας,
Τοαντί. ένν6τ)3Γ> τοθ ιιενάλου
ρόλου πού ΐτ.τόχειται νά δια-
δοαρατίσει ύλόικλροος 6 λαόι;
τί)ς ύιπαίθΐου στήτν' ηαραηέρα
άνωδικη ποοεία τού ΧοαιοΟ '!Ι
ιρακλείου.
Πολλοί ήρθαν άπό μακρυά γιά τόν τρύγο.
ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη- Δ.Κ. Νομαρχίας Ήρακλεί-
τος
Νέας Άλικαρνασσοΰ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ
ίθ
ΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ ,
Έκτίθεται είς μυστικήν μειο¬
δοτικήν δημοπρασίαν δι' έ-
σφραγίστων προσφορών διά
ποσοστοΰ έκπτώσεως άνευ ό
ρίου,_ ή αποπεράτωσις έξωτε
ρικοΰ 'Υδραγωγείου.
Τό έργο προϋπολογισμοΰ
950.000 δρχ. χρηματοδοτεϊ-
ται έκ Δημοσίων έττενδύσεων
μέ δριον πληρωμής κατά τό
1976 δρχ. 650.000.
Ή δημοπρασία ενεργηθή¬
σεται είς Νομαρχίαν Ηρα¬
κλείου (Γραφείον ΤΥΔΚ)
την> 4τν Σεπτεμβρίου 1976
ημέραν Σάββατον καί ώραν
11 ην έως 12ην μ. ενώπιον
τής αρμοδίας έπιτροπης.
Δεκτοί είς τόν διαγωνι¬
σμόν έργολάβοι Δημοσίων
Εργων Α' τάξεως καί άνω
δι" έργα ΰδραυλικά.
Εγγύησις διά τόν διαγω¬
νισμόν ποσόν 40.000 δρχ.
ε'ζ έγγυητικήν επιστολήν άνε
γνωρισμένης Τραπέζης ή
Γραμμάτιον Ταμείου παρακα
ταθηκών καί Δανείων.
Η μελέτη τού έργου καί
οί δροι της διακηρύξεως εύρί
σκονται είς τό Γραφείον τής
Κοινότητος καί «!ς την Τ.Υ.
ου ένθα δύνανται οί ένδιαΦε
ρόμενοι νά λαμβάνωσι γνώ¬
σιν κατά τάς εργασίμους η¬
μέρας καί ώρας.
Έν Νέα Άλικαρνασσώ τή
12-8-1976
Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ
ΕΡΓΟΤΑΞ1Α
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΒΓΑ
Τα ί'·α.νοτάζια των λιμενι-
κων £ονιι»ν. έχουν μονιμοποιιτ
θεΐ. έκεϊ σΐήν πεοιοχή ηού πρό
κείται νά ΐΓετοβληθεί σέ ποά-
σι ο ι'ί κάπ άΛλο.
Νομίζοιμε Ιίη καιοός είναι νά
μεταφερθοϋν στήν ηεριοχή
πού είναι κάτω άιπό την Β.Ρ·
σΐήν &ΟΠ τοϋ ΛιιμενΊΚθΰ. 'Εφ
Λοον πάλ^οτα ό χΛρος αύτοι·
είναι δχοηστος, καί τόν νέιυε-
ται κάποΐος έπτχειιθΓ^ιατίας ό?1(
λή
ΦβΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΦΗΜ1ΕΡΙΔΑΣ:
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΈ2ΑΚΗ-
Τηλ. 286-%5
Μέγεθος Γραμματοσειράς