98579 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
,Λ——
ψ,ιαί, , Οΐ
πρ5λα[}' ι νρ ι Λ Γ_αυ(ν>
** ' π ι'ι ο^ Ν.
**"* ι«»»ιι
υ, (Δη
|ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η"ΑΛΗΘΕΙΑ
ΒΡΒΧΜΕΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟί ΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1976
ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291 ΧΡθΝθΖ2ος| ΔΡ. ΦΥΛ. 62 ΔΡΧ. 5
ΑΓΡΟΤΕΣ:
Ο Αγώνας σας είναι
Α ' Ι ερός Λ Ήθικός Λ Δίκαιος
Γ Γ αϋτό παραμείνετε
Άνι/ττοχώρητοι καί Μ α χ η τ ι κ ο ί
Προσεξετε δμως ν' άποφύγετε
Κάθε ε Γ δ ο υ ς — τυχόν — προδοκάτσια
Λ Λ Λ
Καί κάτι σημαντικό καί μελλοντικό·
Μην ττεριορίσετε τόν Άγώνα σ' ίνα τάληρο'
Δώστε τού προέκταση κ ι* όργανωθεΐτε
σέ ύπερκομματικούς άχρωμάτιστους
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΑΟΓΟΥΣ!...
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ «ΝΟΜΟΧΧΕΔΙΟ
ΖΤΕΦΑΝΑΚΗ»
«Μη6έ δεκάρο κάτω?»
ΑΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ 4
Η Έλλπνική έπαρχία πεθαίνει
ΣΤΟ ΦΟΥΝΤΟ...
ΤΟΥ ΑΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥΙ
ΙΙ0.000 στρέμμσια - Πάρκα - "Αλσηκαΐοικολογικήβελΐΐωση
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ό πιό
Νόμο~!
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Μ ΑΓ:
Τό «Ναμβσχέδιο
Στεφανακη» έγινε Νόμος τού
Κράτουτ;. Προχθές Παρα-
ακευή νΐίηρίσττ)κε άιπό τό Τμή-
)ΐα Διοκοττών τής Βΰυλής «ό
ηώ οχλη,οός Νάμοι» όπως τόν
χαραχτήρΐβε 6 Άθηναϊκος Τύ-
ηος, μέ τόν όποϊο «θωραικίστη-
καν τα Σώματα Ασφαλείας»
(«ατά Χΐαμάτην), ένα. κατά..
τήν Αντιπολίιευοη καϊ τό ού-
νοο σκεδόν τοθ νοιμίκοϋ κό-
σμου:
—'Νομνμοποιήθτικε το παρακρά-
τος.
—Καταργήβτ>κε τό Πσνεπιστή-
μιακό ασιΛο.
—•'Ανββίωσε (μέ. ΰετερϊξουοί-
ες) τό Άχπυνοΐίΐκό κράτος.
Τό θέιμα τος Σταφίδος, δέν
δφηοε τό κοινό μας νά άντιλη-
φθτΐ τό πλιφ.ιμα πού άποστήκα-
νε οί άτομΐικές έλευθερίες, μέ
τό Ναμοοχέ&ο Στεφανάκη, γθ
ρΐί άπό τή μετατροιπίι τού Ποι-
νκοθ Νάμου καί Δικονομίας.
Εμείς — πού ιΑς έν&έψε-
ρε εϊδικώτε.οα — εϊχααιε έΐτι-
σημάνει τόν κίνδυνο, &τως έξ
4λου καί τό σύνολο τοθ Τύ-
Λου, ό οποίος — ε ατυχώς —
νλύτωσε κάπακ; μέ την άφοίρε
οη τοΰ Τυ«οκ.τόνου αρθρου
Πά νά ένισχύσωιμε μάλιστα
τον άγώνα, άπό τίιν άρχή της
θδομάδας πού μδς πέρασε διε-
νεργήσαηιε σχετ.κή έρευνα με-
ταξύ διαχεχ.οιίιένων δικητγό·-
ρων καί νομιικ&ν -ίθΰ Ηρα¬
κλείου. Δυστυχβς δέν προ.λά-
θαιμε. ΜΘς ποάλαβαν οί κ.κ.
Στεφανάκης χαΐ
Τώαι
κειμΗ'ων των ι ί,εων
είναι «δωοον ώδωμυν»
'Επειιδή δμως τό Θ&μα είναι
σοβαρώτατο, σιτμειώνομε δ τι
στήν έ*ρευνα άπάντπισαν:
. . Ό κ. Σακλαιμΐπάνης (Πρόε
δρος Διικηΐγοοιικοΰ Συλλόγου
Ηρακλείου): «... οί τροποποι¬
ήση ις πρέτιει νά γίνουν μέ τό
πνεθιμα τοΰ ουν&υασμοϋ τής
# Σννέχβικ οτή Σελ. ·
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτι δέν πάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καί.. ολίγη σάηρα
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΑΝΤΑ
(ΣΒΟΥΡΙΖΕΙ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ ΚΕΝΤΑ)
ΣΤΟΝ ΑΗΜΑΡΧΟ ...ΜΑΝΟΛΗ
ΠΑ ΝΑ ...ΓΕΑΑΣΟΥΝ ΟΑΟΠ..
Άκου Δήμαρχε ΑΑανόλη:
γιά νά Φός τη... φάβα δλη
κύτταξε λίγο την πόλη
καί παράτα τό... θιαμττόλι
πού τό δαρεθηκαν δλοι
(δες Μαρΐνο κι' Όμηρόλη)
γιατί έγινες ττερδόλι
ττού τό ζώσαν οί. . τριβόλοι
καί καθημερνή καί σκόλη
λές γιά τόν. . Χαρο - Μανόλη
ττού άν σοΰ ρίξη ένα 6όλι
μέ τό... μολυβο - πιστόλι
θά φωνάζεις ναρθουν δλοι
Τραττεζίτες κβί... χαχόλοι
γιά τής «θειάςι» τό... πορτοφόλι
καί θά λές μέ τπκροχόλι
άχ, τόν Βρέντζο τόν... μαριόλη
μέ ξεσχέτταοτε στήν ττόλη
τταίρνοϊντάς μου — άστραποβόλι —·
τού ΠΑΣ Ο Κ τό .. τταρασόλι
Π' αύτό φίλτατε Μανόλη
στής ζωής σου τό καρόλι
δέν σοΰ ττόνε δύο... ρόλλοι
(Δήμαρχος καί. . καρακόλι)
«Άλλαγή» λοιττόν ή ττόλη;
τούτο έδώ ρωτοΰνε δλοι
καί ττρίν... ένωθοΰν ο! ττόλοι
(τα Άνώγεια κ ι* οί Άττοστόλοι)
ξύττνησε άπτ' τή... φορμόλη
ττρίν... μυρίοη ή βενζόλη
κοί. . χυθη ή άλκοόλη
άττ' τοΰ . Καναδά την ττόλη
καί.. μάς ττάροΐΛ» οί.......! ! '
ΜΧ
Υ.Γ Άττ' τής «γαζέτσς» τό σχολειό
ττέρασσ ττρώτος Μανωλιό
γιά τούτο 6άλε «αμέντε»·
δέν γίνεται χρονώ έκατό
ή άλεττοΰ ναναι θαρρώ
καί τό άλεπουδάκι της ναναι έκατό ττέντε'
Ό Γδ.ος
(καί χειρότερος)
ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ...
ΟΛα γιο τήι; Ώθήυο
Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ μας στίΊν
'Αθηνά, ϋΐάς γράφει:
Μέοα στους χαπετούς των
ροδαικινοπαραιγωγών καί τούς
γδούιπους των παραγωγων
σουλτανίνας, ή Πρωθυττουργι-
χή γαλλατική εύαιοθτιοία αί-
φνιδιάζει....
Τό χλεινόν "Αοτυ θά καλλω
πιοθεΐΙ
θά άιποχτί!σεΐ π-άοκα καί
άλση
Οί κλιτώες ιτοϋ 'Υρη/ττοϋ,
ττ]ς Πεντέλης, τής Πάονηθας,
τοθ ΑΐΛ-άλεω, τό Χαλάνδοι, τα
Μελίοοια, ή Κτΐφασιά, τό Κεφο
λάρι, ή 'Εκάλη, ή Αροσιά, ό
Διόνυσος, θά γίνουν Παράγει
οοι.
ΤΕκατό δέχα χιλιάδες, στρέιμ
ιατα, μαζί μέ τα διαχόσιες χι
λιάδες, θά άιποτελέοουν τό κεν
τρικό θέμα τοΰ μέλλοντος.
'Αιπ' τή μιά τα δάοη των όρει
νιών πάρκων μέ τίς έναέριες
ιπροοσιελάσεις, τα μετεοριζομε-
να Μτπστοό, τα κέντρα άναφυ
χης καί άναπαυτήρια. Άπό την
Φ) Συνέχεια οτή Σελ. 4
ΕΝΑ1ΛΜΜ0
ΠΑ Κ Λ Λ Μ ΛΙΛ
'Επισκεφθήικαιμε τό ΤΕΒΕ.
Βρίοκεται στόν τέταρτο δροφο
τοΰ μεγάοου Άνυφαντάκη,
στήν 6δό "Εβανς. Άπό τα πρίν
μάς ήταν γνωοτό δτι ή Κεναρι
ική Διεύθυνοη αιπαγο,ρεύει τίς
δηιλώαεις των ύβταλλήλωιν τοθ
ΆχκραλιστΐκοΟ Ταμείου πρός
τούς δημοοιογράχρους.
Εμείς φμως θέλαιμε νά δοΰ
με ά/πό πολύ κοντά τόν μιαχανι
σμό καί την κίνηρη τοΰ Ταιμεί
ου αυτού, οτή μεγάλη περιο-
χή τού Ηρακλείου.
Ή ποώτΐ} μας έντύιπωιοη ί-
ταν άοκετά χαραχτηιριοτική.
"Ενας άσφαλισμένος, λογομα-
χοΰσε ήχρ,ιοά, μέ κώιπθιον. Αΰ
τος ό κάποιος ήταν ίίνας ύπάλ
ληλος τοΰ Ταμείου. Πλησιάοα
ιμκ καί μπήικαμε στή συζϊίτΓηοΐι.
Ό άσφαλιοιμένος έΐτέιμενε δτι
Συνέχεια στή Σελ. 3
Τα όταφνίΗα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ πραγματΐκότητα έμψανίζει καί συγκε
κριμμενοττοιεΤ μιά σειρα έρωτήματα. Τα κυριώτερα άπό αύ-
τά, τα μεταφέραμε στούς χώρους τής ΤΓροβληματιζόμενης
καί άγωνιστικής Νεολαίας.
Νομίζουμε ότι προσφέρουμε κάτι τό σημαντικό, στό ό-
ναγνοοστικό μας κοινό· Νά γνωρίσει τίς σκέψεις καί τίς
βουλήσεις των αΰριανών ήγετών τής Κοινωνίας.
Τα έρωτήματα ττού τούς θέσαμε είναι τα τταρακάτω.
Πρίν δμως σάς τταρουσιάσωμε τίς άπαντήσεις των νεολαιι-
στικών ττολιτικών όργανώσεων, άναφέρωμε σέ ποιές πολιτι
κές νεολαΤες θέσαμε τα έρωτήματα: ΕΞΤναι οί εξής:
ΕΙΔΗ Ν (Νεολαία τής ΕΔΗΚ).
Κ ΝΕ (Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος)
Νεολαία ΠΑΣΟΚ.
ΕΧΟΝ Ρήγας Φεραΐος.
Άναζητήσαμε έπίμονα την ΟΝΝΕΔ (Νεολαία «Νέας
Δημοκρατίίας») άλλά δέν κατορθώσοομε μέχρι στιγμής νά
έτπκοινωνησωμε. Πιστεύομε πώς στήν προσέχη μας έκδοση
θά έ'χουμε καί τίς άττόψεις τής ΝεολαΤας τού Κυβερνώντας
Κόμματος.
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1) Κλΐτθήκατε ποτέ—οάν
έττίσηιμος έικπρόοωιπος τίίς
Νεολαίας πού ά,νήκετε—νά
σιάρετε μέρος ένεργό ίί σάν
άκροατής, οέ ουνεδρίαοη ίί
■μελέτη, θ'εμάτων, δπως, Ε-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στήν Τρίπολη τής Λιβύης
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Μετεϊχε άπό την Έλλάδα ό κ. Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
Ό Πρόεδρος τίϊς Έτπτροττής Μίχ,·ν>νι.ιυκηί; Αλληλεγγύης
Πότρος Βάβΰλης άιπευθύνει ερωτηθείς στόν Συνταίγματάρ
χγ) Καντά(.οι, κατά την ούοκε ψη γνιοοΛΐίας.
Στήν Τρίπολι -ής Λιβύης,
άπό 24 ιι&χ.οι 28 "Ιουλίου,
πραιγματοιποιήβΐηικε τό Α' Δι
εθνές ΣυνίΛριο κατά τοΰ
ΣιωνΊαμοΟ — Ροτοισμοΰ, υ έ
-τή συνιμετοχή περισσοτέρων
ύαιό 300 ΐτροοτιΛΐικοτΓνΐων ά
τΐό δλες τίς χώρες τοϋ κό¬
σμον. Την ΈλΑαδα έκηρο-
οώπηοαν ό Ποόειδρος τής Έ
τπτροτοής Μεσον/ειακίν: Άλ-
ΐ}λεγγύης κ. Πέτρος Βάβα
λης, υέ τόν συνεργάτΐ) τού
αί. Νϊκο Σβίκιν. Τό Συνέ-
δριο δ/α.ογάνωσε ή Ένωοπ
Νομακών της Λιβύης.
Τίς έργαοίες τοϋ Συνεδρί
ου, έξ βλλου, παρβκολούθη
οαν έκαιτοντάιδες δημοσιο-
γράφοι καί άνταΐτοικριτές δι«
θνων τιρακτορείων εΐδήοε-
ων, ραδιοφωνικων καί τηλε
οιΠΓΠΐκών σταθΐμων, άβτ' δλες
τίς χώοες τοΰ κόομου
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Λ&πτομε-
»ι/>ρές ρεπορτάζ.
ΓΣΗ, ΕίΚΗ, 'Βπαγνελιματο- Ι
βιοτεχνΐκό, 'Ειπιοτηιμονικό,™
Δπιμοτικό κλπ.,
2) "Εχουν δρεξΐ) οί νέοι
νά πλησιάσουν τίς πολιτικάς
Νεαλαϊες, Κκ' αν όοα.· γιατί;
3) Τί λύσεις προτείνβτε:
α) γιά τή σταρίδα
β) γιά τό λάδι
Ύ) γιά τα θεριμοκΓνπαα
6) γιά 'ΕπαγγελιμαΓπχή Στέ
γη — ένοίκια
ε) γιά τούς νέους έργάτες
—άιγρότες
Ο γιά την Τέιχνη
η) γι6 την ιρυχανωγία τώτν
θ) γιά τόν άθλητισιμό
Άαχαντά ό κ. Γ. Καρτοωνά-
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ
κη/5, γραιμιματέας της ΕΣΔΗΝ:
ΓΙοτέ δέν κλήθηκε ή Νεο¬
λαία ή έκττροοωπύς της σέ τέ
τοια συνεδρίαση. ΟΙ νέοι δέν
καλαΰνται νά άκούσουν νά ου
ζτϊτήσουν μέ τούς εκπροοώ-
στους διαφόρων όργανώσεων
πού άντωτροσωιπεύουν τα διά
ψοοα στ.οώματα τού λαοΰ μας.
Μέ τά,ν αύθθριμητΐϋμό δμως
■ηού ταύς διακρίνη βρίσκονται
οπάντα άτιοόοκλτττα πρώται
οτούς άιγωνες δλων αυτών των
όργανώοεων καί γιά όποιαδΓρτο
τε θέμα τους πού τό θεωροΰν
«αί δικό τους θέιμα μά καί γενι
κώτεοα έθνικό.
Στήν πρόσψαττ) δίκπ των
οουλτανοτια'ραιγτοιγών μά καί
καί παλιότερα στά χρόνια τής
έφτάχρονης κατοχης ή παρου
σία των νέων σ' δλαυς τούς ά
γώνες τοΰ Λαοϋ μας υπήρξε
έσκβλητική κι' αύτό γιατί ή
άγνότητα πού 'μός διαχρίνεχ
μ5ς κάνει νά άγωνιζόιμαστε μα
κκρυά άστό Ιδιοτελείς οικοπούς
καί ποοσωιπικές έγωϊστικές επι
διώξεις. Αύτά ατρέιπει νά σκε-
φθοΰν οί διοικοΰντες τούς πά
ραυιάνω όργανααμούς ώστε οί
νέοι πού π.οωτοστατοΰν σ' δ-
λους τούς άγωνβς τοΰ λαοΰ
νά καλοΰνταα οτίς οιχετωαές
συγκεντρώοεις τους, γιά νά
ιμετσχρερθεϊ καί μέσα στίς αϊβου
σες συινεδοιάσεων ή μαχητική
• Συνέχι« στή Σελ. 4
ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ «ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
ΤΡΙΑΝΤΑ χρόνια εκδό¬
σεως συμπλήρωσε αύ-
τές τίς μέρες ή έψημερί
δα «ΠΑΤΡΙΣ», μέ την
όποία τόσο στενοί συναι
σθηματικοί δεσμοί συν-
δέουν τή διεύθυνση τής
«Αληθείας».
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΜΕ τό ά-
ξιόλογο καί συγκινητικό
γεγονός καί εύχόμαστε
όλόψυχα καλή συνέχεισ,
©ΥΜΟΜΑΣΤΕ έντονώτε
ρα τόν άλησμόνητο Ά-
θηναγόρα Μυκωνιάτη,
τόν «Πστέρα» κα! «Δά-
σκαλο» γιά μάς της Δή
μοσιογραφίας.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ δ,τι κα-
λό στόν όδερΦικό φίλο
Άλέκο Μυκωνιάτη, καί
στούς άλλους σννεργά-
τες τής «Πατρίδος» καί
τόν εύχαριστοΰμε πού
μάς τταροχωρεΤ τίς έγ-
κπταστάσεις τού γιά
την εκδοθή μας.
Μ. Χ.
Ε,ΠΙΣ'ΚΕΦΤΉΚΑΜΕ την πε
ριοχή τέως Δήιιου Άγίου Βα
σιλείου. Μιά καθαυτό άρπβ-
λουργική πε.οιοχή. Κι' δταν λέ
ιμε άρπελουργωοή έννοο&με πε
ρισχή πού άγωνίζεται καιοούς
τώρα, γιά την πληρωιμή τοΰ ά-
γοοτικοΰ ίδο&τπ. Κουβ^ντιάσα
ρζ μέ ττόκΐ ά:ντ)όΐ«ς "τσϋ Χουδε
τοίου οέ κεντριΐκό ικαφενεϊο
τοΰ χωρίου Ή άνησυχία τους,
γιά την τύχπ των προϊόντων
τους, είναι έ"ν>τονη, ουνάαια μέ
τή διαθέση, γιά καινούργιους
ύίγώνες γιά μιά λογική τιμή ά
γορ&ς των π.οο'ιόντων τους.
Μετά τή σταφίδα, τα έσπτρα
πέζια σταίρύλια. Αύτά πού φεύ
γουν κάθε χ.οόνο γιά νά κατα
κλύσουν την άιγορά (Αγγλία,
Γεριμανία, Ελβετία, Σκανδα-
ναυία κλπ ). Εϊκοοι περίπου
χΐλιάδες τόννοι κατά χρονιά,
τιού στΛΐαίνει: μεγάλτν εΐσρροή
συναλλάγιματος.
"II
περυσινή ϊΐίΐή άγοράς
των σταφυλιων κυμάνθηκε νύ
ρω στίς 6—8 δρχ. Ή ιδία τι
#) Συνεπεία οτή Σελ. 4
2 ΠΟΤΑΜΟΙ
Πού κατεβάζουν τό Οάνατο
ΛπόβΑητα καί Δηλητιίρΐα
ΟΛΟΚΛΗΡΟ τό Ήράκλειο, είναι άσψυχτικά ζωσμένο ά¬
πό τή βρώμα, τη μόλυνση καί τα μικρόβια. Είτε έρχεται κα
νείς, εΓτε ψεύγει, ή βρώμα τής άτΓοσύνθεσης, βασανίζει την
δσφρηση. Κατσαμττάς καί Γιόφυρος: τα ττοτάμια ττού ξερ
νούν φαρμάκι, γιά τούς κατοίκους τούτης τής ττόλης.
Βασική αίτίΰ δλου τοθ χα-
κοϋ είναι ή .οοή., μέοω των
χεΐιμάρων,) των βΙομΓρΜνικων
άατοβλήτων «τού δημιουργοϋν
μιά άφόρητη κατάσταση. Πη-
γές τούτιυν ιω ν άστοβλήτων,
είναι οί διάφορες βιαμτιχανικές
μονάδες ηού είναι έγκαταοτη
ιμένες στήν περιοχή Ηρακλεί¬
ου καί διοχετούουν τα άπόβλη-
τά τους μέοω τάΥν χεπιάρων
στή θάλοοσα.
Περιοχή Κατσαρπα: Ή βρώ
μα £5χει γίνει άναπάντεχΓ). Ή
ζωή *ών περιοίκων (σέ μεγά-
λη άχτίνα), κινδυνεύει. Τώρα
τούς καλακαιριάτιχους μήνες,
σύννΰφα άιπό τεράσπα κουνού
οτια, πολιορικοΰν κάθε οηί'τΐ,
κάθε ανθρωττο. Κι' δλα αύτά,
έκουν σάν αίτία την στασιιμόιτίϊ
τα των νε.οών *οϋ χείμαρου
καί τα αηόβλητα τής Γβριμανι-
κί»ς Εταιρίας ιμπύρας ΧΕΝΝΙΝ
μας ζώνουν
• ΓΙΟΦΥΡΟΣ
• ΚΑΤΣΑΜΠΑ!
ΙΊΚΕΡ. Οί όριγανικές ένώσεις
άσιοσυντίβενται καί γίνονται
πηγές βρωτιιδς καί ιιακοοβίου.
Αϋτά, μέ λίγα λότγια, συιμβαί-
νουν οτήν Άνατολική μεριά
τοϋ Ηρακλείου.
Μά «αί στί! διηΐκή, τα πράγ
ιματα δέν είναι καλλίτερα.
Ή συνέχεια στό έαιάμενα
ΟΙ ΚΟΥΡΜΟΥΛΕΣ
Κοριμοί ξεροσκαομένοι, οο-
ζάρ:κοι. Κοντ6οα>ντ·ροι, μαυρι-
δεροί...
Μοιάζουν μέ γέραχτ) παλάμΐι
άνθρώττου·. Πού βιγαίνει άνοι-
χτή άπ' τή νης. Μέ τα δάχτυ
λα σκεβρά καί γαβρωμένα. Πό
ιμάτα χωιμα καί αΐη.ια. Μέ τα
•νύιχια σηαομένα, πράοινα, άπ'
τή γλθί'οιπρα τοϋ μόιχθου.
Μιά χαχαλόβεργα καρφωιμέ
νη καταιμεαής όλάρθΐ). Καί μιά
ασπρη ξεατλυμένη γαίδουροκε-
φαιλή, περασμέντ* οτό χαχάλι
γιά τα άεριχά. Καί μιά οβου-
ραά. Μέσα στόινα ιμάτι τής
γαϊδουροκεφαλίίς, μέοα στ' ά
νάριιοτμα τοΰ σουλτανιοθ, πού
ό Χασάνης τβχε Φυτέιψ"ει τότες
στά έννιακοοια δύο. 'Εκεΐ στ'
άνάριωμα ποΰχε θαιμένο καί
τό (ραμέΐγυιο τού, τ' άρφανό,
ηού ίβχε τσινίσει τό ττετρομϊΐέ
ιγυρο. Τότε, σία έννιακόσιαι
δυό.
Ξειχορτίζει τόν όφΐγαά ή Βα
σίλενα άχι* τα χα.ηάματα. Γιατί
τ' άρηέλι είναι «ρέτος ΰδειο
οοαί ποώϊμο. Καί τα σταφύλΐα
ψιλά «ντοντίνια». Καί «σάϊ-
κα» δέτν θά ιπιάσει τα μασά τα
ΐτερσΐνά
Στά Καβροχωρΐανά «ιμπαί-
οια» >πά ΚρουσανΐώτΰΚΓΐ καλύ¬
βα ραλοξενεΐ τίς πέντε κοιιμη
βιές τ' άρπελουριγοΰ. Ή μιά
είναι τοΰ κο-πελιοΰ, ή ΰλλη
τσή κόοης τοή δασκάλας, κι'
οί δυό των γερο,ντων. Καί στή
περττη θά ξωιιένει ό οτρατιώ
της, ό πεγάλθΓ, πού ΘΛρθει κι'
αύτάς >ιά τό τρύνηος μέ Λδεια.
Κι' είναι 2νας λόιγος νά
τρυφεις. Κ*" είναι ί!νας λό
γος νά πουλήοειο. Γιά νά ζή-
οεις καί νά καλλιεργήυεις τίς
κουρμοΰλες. 'Εκεί οτά Καβρ©
χιυριανά μπαίοια, στίς ιμαλά
δες, οτό Γιο&χτα, στά Καστέλ
λια, στ' Άστερούοια...
Σιγμαρό
9 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ Ι·7β
ΖΕΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΗΟ
ΑΛΗ+ΙΙΑ
,.
• Μιά συνέντευξη
«Τό Οέατρο, ιΊ Τέχνη νενι
κώτερα, δέν πρέηει νά ηεριο-
ρίζεται σία στενά δρια κάποιας
ττρωτεύουσας ιί κάττοιας μέγα
λούτπολης. Αύ-τό δυστυχώτ συμ
βαίνί'ΐ οΓΓΐε:>α οπίν Έλλάδη».
Τα πα;>ατΐάνιυ τονίζονιται σέ
μ:ά δι ποόοίοα,τη, άλά πάντα
ένδιαφέρουοα συνέντευξη μας
μέ τόν νέο ήθΌποιό — τραγου
δίΐττ) Δ. Μαυοουδάκη.
Καί συνε.νίΓε·: "Ο|μως, τό
κατεστρμένο δέν ττεριοοίζεται
μόνο έδω. Οί «-φί"μεςϊ> δέ βέ
πουν ποτέ υέ καό μάτι τόν
καινούργιο, ποΰ βασικώτερπ
τηοΐΛπόθεοη στήν έπιτυχία τού.
είναι -(>... γΐΓΟ τού στομάχι
πού ν' ύντέιχει στήν ττεΐνα, ή
■μεγάλη ύ'ΐτουοντν καί καρτέρη-
οη. Τόν νέ» συνήθωτ τόν βλδ
ίτουν σάν ιιέσο Ιχανοποίηρης
αλλων έτπθυμαων καί υστερο
οάν καλλιτέχνην
ΑΡΒΥΛΑ
Έιμεινες ξέμπαρχος
χχ' εΐν' δλα ένάνιτια.
Σοΰ κλείνουν πόραες
σέ διώχνουν ολοι
σέ κυριεύουν
χίλιοι διαόλοι,
σοϋ λένε ιηέυματα
φριχτή χατάντια!
ο ο ο
Γυρνάς μερόνυχτα
οτούς πένΐιε δοόρους,
ζηπδς νά ζ£σης
χτυττδς κεπχέλια
ττέφ'τεις στά γόνατα
ντοπή — ύποτέλεια...
Τραυλίζει ή γλωοοα σου
γιά τα... καπέλια...
ο ο «
Κι' είν' δλα βοώμικα
θοιλά σάν υιπόρα.
Κι' ό κόσμος γύοω σου
ιμένει άπαθ/ίς.
ϋνήσου γοήγθιοα
οί ηαίρνει ή ώρα.
φόρεοε ιώρβυλα,
δέν θά χαθείς.
ΝΙΠ
ΠΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ι
Μιά τταληα φωτογραφία τού Νίκου Καζαντζάκη, μέ τίς
τρείς άδελφές τού.
«Ή Άλήθεια», θά είναι σέ θέση σύντομα νά αναγγείλη
την ήμερομηνία τοΰ διεθνοΰς ΦιλολογικοΟ μνημοσύνου,
—ού έτοιμάζει γιά τόν Μεγάλο Δάσκαλο.
— Καλλιτεχνικά-----
ΣΧΟΛΙΑ
ΟΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ
Τό «·θέατρο Νέων» πού δπ-
μιούργηοε μιά π )ωτ6τυιπη σχο
λή θεάτρου στό ΉράκΛειο, έ-
το ιμάζειται ντά την πρώτ» τού
έΐμφάνιση στήν πόλη μας, μ'
δνα δνκηφο λαίκό σατυοΐκό
βρνο ιπού τιτλοφορεϊται
«Τα καραβάκια». Τό ϊδ*ο έ'ργο
καί άττό τόν ϊδιο θΐασο, θά
παιιχθεϊ καί οτό Φεσπβάλ Ίθά
«ής.
Στό ιαεταξύ άνακοινώθϊικε δ
τι ή οιχολή θ' ά^χίσει νά λει-
τουργιεϊ άττό ~Λ Σ^ΐττέιμβρη.
Έκιτός άπό τα αλλα -φηματα,
ιπού βχσυιμε ήδη γράιιτει, θά
ύΐΓτάκνχει ^ιιήυα Άγγλοαιμερικά
νικου θεάτρου καί Δανειστική
Βθλ-Λθήκη 'Ελλρ.νικοϋ καί Εέ
νού θεατρΐκιοθ κειιένου.
Είναι γενικά μιά προσπαθεία
πού έιιείς τουλάχστον την άνα
γνωρίζουιμε καί την άγχαλιά-
μέ πολΛή
ΧΟΡΩΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δόθηκε πρίν λίγες υέρες οέ
αλους μας ή εύκ.αιρία νά θαυ
ιμάσουμε την πετίφΓ.ΐίΠ χορω-
δία Τρικάλων πού έτπακέφττη-
«ε τι'ιν πόλπ ιιας.
Όμως πέο' άιπό τα θαυυα-
οαιό, άφέθηκαν περιθώρια μιάς
κάποιας «ζηλειας» μέ τή θλιβε
ΤΑΒΕΡΝ1
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό Φαγητό σ' ίνα δμορφο περιβάλλον
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
Τηλ. 231-850
ΔΕΥΤΕΡΑ
«ΜΑΛΑΚΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ»
(Μιά συναρπαστική κωμωδία μέ τόν άσύγκριτο ήθο-
ποιό ΠΗΤΕΡ ΣΕΛΑΕΡΣ).
ΤΕΤΑΡΤΗ
«ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Ν' ΑΓΑΠΑΣ»
(Μιά καταττληκτική δημιουργία μέ την ΡΟΜΥ ΣΝΑ-
•ΙΝΤΕΡ — Α' Βραβεΐο ΉθοττοιΤας).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«ΟΙ 4 ΣΑΡΛΩ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ»
(Ή τελευταία καί τπό ξεκαρδιστική κωμωδία τους)
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
• Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
• Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι οτή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΦΕΙΑ»
ΕΒΔΟΛΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΑΛΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτπμέλεια: ΑΑάνος Μαγριττλτϊς
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
ρή διαηίστωοπ, &η πήΊγαν χαμέ
να τα λάαα πού μίλαγαν νιά
άνα.'διοργάνωιση της χορωδίας
Ηρακλείου.
Άλήθεια, είναι οωστό μιά ά
πώ τίς μεναλύτερες έλληνι-
κές πόλεις νά παρουσιάζει αύ
τή τή νεκρωσπ πάνω στόν το-
ιμέο τής μουσΐκπς; "Οσες δυ-
ο.ο ε^ κ.' δ, ύΐι'ι. χ υ, ο-
ιμίζσμε είναι εϋικολο νό ξεηερα
στο&ν. Πώς έξ ήλλου τίς ξεηέ
ρασαν αΥλες πόλεις ΐιού δέν
8χουν οϋτε τόν πλΐιθυοιμό, ο(3
τε τάό προσόν τα τοϋ Ήρακλεί
ου,
Μέ την εύκιαιρία θυιμόιμαοτε
την περίφηιμη λΌ.οωΐδία τού "Α
ρη Φακίνου. ΤΗταν μιά έιπθίχή
ηού πέρασε, χωρίς ν' άφήοει
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
β 'Εκυκιλοφόρπ.οε ~ό 1ο
τεθχος ζον δελτίου τού Έμπο
οκκοθ καί Βιομηχανιΐκοϋ 'Επνμε
λητηρίου.
Κοιμψή καί έταιμεΛτϊμένη εί¬
ναι ή καινούργια δκι&οση, άλλά
δέν κατάφερε νά ζεφΰνει από
τό συνπθιοίΐένο μοτίβο. Είναι
μιά άιπομίιμΓ.ση, 6ν όκι άντιγρα
ρή τού άντίστοιχου Δελτίου
τού 'Εμποριικοΰ καί Βιομηχα-
ν.κοθ 'Επιιμ'ελιτΐτηρΙου της Α¬
θήνας.
Πηραιμε την πολυγραφΐϊμέ
νη ποιητΐικά συλλογή της Ά-
θηινάς Κοονάοου, συιμτκΐτριώ-
τισσας μας λονοτέιχνΐιδας.
Πκϊτεύου/με πώς ή δκΐδοση
αυτή τή; άνοίγει τό δράαιο γιά
ιιΐιάν άνοδΐκή έξέλΐζπ οτόν το
,μέα τής τέιχντ;ς.
Χρειάζεται βυΐικ; συνεχής
τΐοοοττάθεαα καί μελέτπ.
Τό βιβλίο της Κορνάρου εί¬
ναι τΐλτνυυυρισιιιένο άπό άτγάπη
ιά τόιν βνθρωττο καί πίστη
γιά την εΐρηνική συνύπαρζη
των λαίϊίν.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
Ό Έριγοτέιλης ξεκίνηαε όρε
ξάιτα α>έ·τοί;. Π.οοτιόντιοη καί
ιμ6ο π(κ>πόνιιση. Αύτό είναι
τό σόνθ'πιμα. Ύλικό ύπάρχει.
Γήστεδο έίτίσπς καί μάλιοτα μέ
άνέοεις. Συιιβούλιο Φανατικό,
δυναμικό καί μέ οΐκονομία ά-
ζιόλογη. Όλα ουνπνοοοΰν ν,ιά
μ.ά σσβαρή άιπόδοσιι μέοα οτό
χκδοο τοϋ Έοασιτεχνικοϋ Ποω
ταθλήματος. Άπό τώρα δμως
ττρέπτει νά σταθμιστοϋν προοε-
χτικά όρισωένες ηρουποθέσεις.
Ή πρώτπ καί βασική είναι ή
μή έ/πέιυβασΐί στό έογο τοθ προ
πονη.τή τους. Τό λέιμε αύτό,
γιατί ή άιιάδα τού Έργοτέλη,
έτΐασχε ηάντοτε άττ' αυτή τή
νόσο. ΕΙχε πολλούς... έζπέρ
τοθ π»δοσφαίηου. Μέοα οτό
συιμ6ο6λιο κι' ίζω άπ' αύτό.
Τούιτΐ} τΐ7 ροΓ)ά, πιοτεύουμε
πώς δέν θά έιπαναλΓΚριθοΰν τα
άιμαρττγματα τοΰ παοελθόντρς.
ΑΑΑ
Ό Ήοόδοτος προετοιμάζί-
ται ζεστά. Ή Β' 'Εθνική Κα-
■ττεγορία είναι μεγάλο φορτίο
Καί γιά νά οταθεϊ, χοείάζεται
ΐ|ΐεθόδευοη. καί άιποδοτικάτητα.
Έμπόδια ποόο ττ>ν κατεύθυν
ση αυτή δέν ύιπάρχουν. Γήπε
δο διαθέτει έζαιρετικά βελτιω
μένο φέτορ Συνοικία, όμοιο-
γένεια καί άγωνιοτιική ίστο-
ρία. Σέ κανιά περίιπτωσΐι, ή
ιπερίιφηιμη ομάδα τής Άλικαρ
ναοσοθ δέν θά πρέηει νά ΰστε
ρήσει ίίναντι των αλλων όμά-
δυ>ν τοϋ όμίλου της. Άντίθε-
τα θά πρέηει νά χτυατήισει την
ιπρώτη θέοπ. Μτΐοοεϊ!
Ή ΠΟΑ ίιρχισε ά ξεναρ-
κώνεται. Πραοίνιοε τό νήιπεδό
της άπό τ' άρπελόφυλλα, προ
χθές. στό ποιΛτο καλοκαιρινό
ακώρτηιμά ττιγ. "Εχει πολλές
δυνατ6ΐη·τες ή ήιμάδα τοϋ Ά-
τοαλένιου. Χ'ΐειάίεται δμως άο
κετή δουλειά. ό ινανωπκίή. οί-
κοναμακή καί λειτουργικ/ι Αύ¬
τό πρέοτει νά τό ξέρουν οί έν-
διαφεοό'μενοι κύκλοι τής ?ων-
τανης συνοικίας μας.
ΛΛΛ
'Εβνικός, Ήοακλίκ. ΕΓΟΗ,
ΑΕΚ καί καί... Δύσκολη ή δου
λειά στίς έΙγκαταλελημ(μέν€ς ό
ιμάΰες. Λίγοι σύυβουλοι, λίν/Όΐ
παίχπες, ίλάχιστα π καθόλου
χρήματα.... Χωρίς γήπεδα, Χω
ρίς... φιλάθλους. Μάλιοτα άκό
μα καί χωρίς φιλάθλους!...
Ποέίπει δμως νά κινπθοθν, οί
λίγοι πκτ.οί οτά μικρά οωμα-
τεία ίΊ.οωες των διοικήρεων.
11 στΐίλη αυτή θά τούς 6οηθή
σει πολύ.
ΑΛΛ
Ό ΟΦΗ πέτυχε τταϊχτες.
Πέιτυχε καί προηονΐ>τή, οωστό,
ττοαχιτιικό, δυναιμικό. Τόν Άλέ
φαντο.
Χάοις στό παοαγωΛΐικό τού
συιμβού-λιο κατόρθωοε μιά σει-
ρά ποάγματα πάλι, ή μ^Ρ
κατοινϊδα τοϋ Άοχιιπελάγους.
Οί καινούογιοι τιαίχ:τες πρέιπει
νά παίζουν καλά στόν ΟΦίΓ.
Γιατί ό "Ομιλθί- £χει φ·λότΐιμο
'παρελθόν. Άνταποδίδει. Καί
οί φίλαθλοι, οί άπλοί καί ά-
γνοί πού εύτυχώς είναι καί πά
ιΐΜΤολοι, ποοοο)έοουν τή ζωή
τους ατήν όιμάδα. "Οταν μάχε
ται. "Οιταν θέλει. Πιοτεύου'με
πώς καί Γνέτος ή θρυλλική Κρπ
τική έν&εκάδα θά... θέλει.
Τί γίνεται ]ΐέ την ΕΠΣΗ;
Κάττοια άνωυαλία μτίιπως;
Ό Ρίπτης
ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · ΚΟΥΙ · ΚΟΥΐ
• Στή δίκη τοθ «Πιοτολέρος» Χρήστου Μτ—ϊντουβιχ,
£γ,νε ττολύ συζητήση γύρω άττό τό γιατ· κ*"°»™ '°
ττ,οτόλ. ό «κα-ετάν,ος*, άφοΰ είχε ττάε. γ«ά μττάνιο
— Έγώ τό μττιστόλι τό κρατω ττάντα κυριε Πρότ-
,
ΛΛΪΚΗ
4ον
Γιά ν ά φανβϊ πεοισσότερο ή
άνάιγκτι δημιουργίας μιάς μενά
ης νοοοχομειακης μονάδας
στήν Κηήτπ., δηιμοσιεύουιμε ά-
ριθμούς πού δείχνουν τ.ήν χί
νηση -.ου Βενιζελείου.
Είχαμε λοΐπόν, τόν πεοαομέ
νο Μάρτη 1.043 εΐσανωγές.
Κι' άν ποοσθέσουιιε τούς 270
πεοίπου πού νοορλεύονταν ά
■πό τόν Φεβρουάριο, ίίχουιμε;
1350 νοσηλευθέντες ιτόν Μάο
τη, μέ 9.027 ήιμέρες νοσηλρί
άς. Απ αύ'τοΰς παοέμειναν
καί μετά τόν Μάρτπ 273 καί
πέθαναν 22 άσθενεϊς, μέοα
οτό μην α.
Καί γιά νά ψανεϊ περισσότε-
ρα ή ^λλειψπ των έξεταστών
γιατρ&ν, δπιμοοιεύουμε τόν ά-
ριθΐιό των έΐτΐοκέ'ΐ'εων οτά έ
ξωτεριικά ίατρεϊα τολ περασμέ
νο Ίούνη.
Σύ·νολο έξεταοθέντων: 13.
230.
Καί κατά -;μΐί/ματα: Μιχοοβι
ολογικ6: 9.855. Αΐματολογικό:
2 055 κλπ.
Άλλά καί τα έιπιστιιιμονιικά
ή τοθ Βενιίελ&ίου, δέν
ά,ττό τό συνηθισμέ-
νο.
ΟΙ κλινικές πού λιειτουρ-
γοΰν είναι:
Παθολογ.κή. Χειρουργιική,
Μαιευτική - Γυναικολογιχή,
Όρθοτιαιδική, Παι&ιατριχ,ή,
'Ορθαλ,μολογκή. Καρδιολογι-
κή, Οΰοολογΐκή χαί Τΐιαήιυα
Λοΐ,'μωΐδων. Ό άσθενής πβύ
δέν καλύτττεται) είναι άναιγκα
ομένος νά τρέχει στίς ίδιωτι-
κές Τοσΐ.κ,ές % Άθηναϊκές Κλι
νιχές Άλλά ό άοθενής μΐιο-
ρεϊ νίίχει άνάγκη Δερμαίτολο
γ:κί)ς νοοηλείας ί καί εξετάση
Άφροθισιολογικτίς, Άτορινο-
ΤΟ ΜΟΑΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΝΕΡ ΜΗΠΟΣ
"Ενα έπανοστατικό προΐόν άπό Φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη
ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΙΚΑ ΣΛΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΙΑΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΛΙΜΛΑΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΛΕ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΛ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεϊα Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή ΠοσειβΔνος 28
ΤηλέΦωνα: 4117952 — 4117953
αρυγιγολογ:κίϊς, Νευροχει-
ρουργικιής, Άκτινοθεραπείας
κλστ., τμηιμάτων πού δέν ύπάρ
χούν στό «Βενιζέλειον — Πά
νάνειον Νοσοκοϊίεΐον».
Στόν ταμέα των έργαστηρί-
ων, έκτός άττό Μικοοβιολογικό,
καί Άκτινολογικό. ύπάρχει
καί ό σταθιιός... Αίμοδοσίας.
'Εδώ θά σταθοΰαΐε. Κι' άοχί
ζουμε άπό μιά σοβαρή καταγγε
λία: Σ' £να παιδάκι πού πά
σχει άπό Μεσονειακή άναιμία
(Νόσο Κούλεϋ) δέν δ 6 θ π.-
χ ε αίμα τίν 11-7-76, άπό τό
τμήιμα αίμοδοσίας τού Βενιζβ-
λείου, Κι' είναι ·νωιστ6 δτι ή
νόσος Καύλευ είναι έκτακτο
περιοτατωςό καί χρειάζ·εται δ-
μεοη άντΐίϋετώίπιση. Σάν δικαι
ολογία, δόθτίκε ή στερεότυπη
άπάντηρη: Δέν ύπάρχει αίμο.
"Ετσι, δίδεται ο' δλους τούς
άρρώστους ή έντολή νά ψά-
ζουν γιά αίμα άττό συγγενείς
καί φ-ίλους.
Είναι πράγματι μικρη ή πό
σάτητα τοΰ ιΉιάρκοντος αϊμα
τος στό Βενιίέλειο. Την 14-
7-76 ύπήρχανε στήν άποθήκη
αϊματος τοΰ Νοσοκονείου 55
φιάλες αϊματος. 55 οριάλες έ-
ιπί 350 γραμ. (βά,ρος καθαρό
αϊματος), Εχουμε: 19,500 κιλά
αϊματος.
'Υτΐάοχει λοιπά ν άνάγκπ άπό
αίμα. Αύτές οί άνάγικες, είναι
άτταραίτητο νά αντιμετωπι¬
σθούν άιπό την αίμοοοσία. Δέν
ύπάοχει δοιως. Ό άραθμός των
αΐιμοδοτών είναι πολύ μικράς.
Άιπαραίτητη προυιπόθεση, ι'
αύτό εΤναι ή διαπαιδαγώγηση
τού κόσμου, μέχρι νά καταλά
βει την άναγκαιότητά της.
ΤΕΒΕ: ΥΓΕΙΑ
ΠΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
Πραγιματικά γιά κλάματα εί¬
ναι ή πεοίθαλψη των έιπαγγελ
ματιων καί β.οτεχνών. Γϋδικά
γιά την περιοχή τού Ήρακλεί
ου, ή κατάοταση δέν διαφέρει
άπό την γενική-, άν δέν είναι
χειρότερη. Ίατρική περίθαλ
ψη δέν ύσιάρχ€ΐ. Πρόσφατα μά
λκττα, καθιερώθηκε ό θεομός
τοϋ... «οίκογενειακοϋ για-
τροθ». Δηλαδή, κάθε άοφαλι-
σμένος διαλένει 8ναν παθαλό
γο καί έναν ιπαιδίατρο (6ν
χρειάζεται) τούς όποίους καί
χρηοιμοσΐοιεϊ.
Σττό Ήράκλειο ύιπάρχουν 20
τέτοιοι γιατροί γιά νά έξυπη
ρετήρουν τούς 30 χιλιά&ες πε
ρίιπου 6μεοα καί έη«μ«σα άοφα
λιομένους(!Ι!) Ή άμοιβή τοϋ
γιατρού δίδεται ιι' ίίνα παράξε
νο ούστπ'μα: 125 δρχ. ηαίρνει
γιά κάθε άχκραλιαμένο ό κάθε
τταθοΛόγος καί 175 ό παιδία-
τρος.
Στό ΤΕΒΕ βμως, ό άοιθμός
των άοφαλισίμένων είναι ανιοα
κατανομηιμένος. "Ενα γιατοός
ματορεϊ καί νάχει «πελάτες ά-
Οφαλισμένους» πού φτάνουν
σ' δνα ά.οχετά ψηλό άριθΐμό.
Πού οηιμαίνει μηνιαϊες άποδο-
χές άπό τό ΤΕΒΕ, πάνω άπό
30 χιλιάδες δρχ..
'Εδω στα·ματά ή... Ίατρική
περίθαλψη τού ΤΕΒΕ. Γιά
Φαρμακευτική, οβτε λόγος.
Φαρμακευτική δοκαιοΰται ό ά-
οχραλιορένος μόνον δταν. εί¬
ναι κατάκοπος οτά κρεββάτια
κάποιας ίδιωτικής χλινικί|ς
«συιμβεβληρένης μετά τού ΤΕ
ΒΕ».
Ό άσωαλισμένος έχει δικαί
ω-μα νά πάει σ' &ποιαδήποτε
χλινική πού συνεργάζεται μέ
τό ταμείο τού, χωρίς κανιμιά
ττροπγούιμενη εξετάση. Έκ
των ύστέρων, έιπιοκέπτεται
την κλινική ό γιατρός τού ΤΕ
ΒΕ γιά διαιπίσΐιοοη. 'Επειδή, δ
ιμως, δνας γιατ.οός δέν προλα-
βαίνει (φυοικό έΓ ίίλλου εί¬
ναι) ύπά.οχουν καί λιγοστοί...
ύπάλ.ληλοι γιά την ϊδια δου¬
λειά.... (Π')
"Ετοι, σ' δστοια κλινική τού
Ήηακλιείου κι' ήν ηάει κανείς,
θά δεί... οωρρηδόν τούς ά-
σφαλιομένους τοϋ ΤΕΒΕ στά
κρεββάίτια των τελευταίων βέ-
σεων, νά... άπολαυβάνουν την
Νοσσκο·μειακή τους. . περίθαλ-
"Ενα στοιχεΐο ηού δέν κατα
φέραμε νά μάθουμε είναι ό
άριθμός των έοόδων καί έξό-
δων τοΰ ΤΕΒΕ στήν περιοχή
"Ηρακλείου. Οί είσψορές των
άσφαλισμένων, καθορίζονται
άπό 350—900 τό μήνα. Κι' ύ-
πάρχουν 5.400 περίπου, τέ-
τοιοι ύ,ποχ.οεαίτ^ά άσφαλααμέ
νοι. Σ' αΰτοθς π.οέπει ν ά προ
στεθοϋν καί οί 1.000 περίπου
ποοαιηετικά άοραλισίαένοι τού
ΤΕΒΕ.
Τόν ττερασμένο χοόνο, δό-
θηκαν περίπου 4.000 είοιτή-
ρια νοοηλείας γιά 61.000 μέ-
ρες νοοηλείας στίς κλινικές
τοϋ Ή,οακλείου. Οί συνταζιοΰ
χοι άνίϊ.λθαν γύρω στίς 5.000
"Εχ€ΐ λοΐπόν κέρδος τό Τα-
μείο, β ύστέρΓ#ι άπό την πε
ριοχή τοΰ "Ηρακλείου;
Ή κατάστασπ ί.οα, καί στό
ΤΕΒΕ είναι μιά σμικρογραφία
τί»ς αθλιότητος τής ύγείας στήν
χώρα μας. ,,Καί αά ιό Ήρά-
κλειο σμικρογραφία τής γενι
«κώτερης καταστήσης τής ύγεί-
ας στήν πόλτι μας.
Τό ΤΕβΕ, οθτε νιατρούι: 8
χει (έκτός άπό... Εναν έλε-
»τή), ο0ΐ€ κλινικές, οϋσε καί
£ναν άισφαλιοιμένο μπορεΐ νά
έζτχπη,ρε-τήαει.
Άποτέλεομα, 2να πρόσφατο
περιστατικό πού πληροφορηθή-
καιμε: Ό άστραλισμένος έπισκέ
Φτηκε τόν γιατρό.... τού (πά
θολόγο) πού δέν τόν γνώριζε.
Παράλειψε κΓ ό αρρωοιτος νά
συστηθεΐ οάν... άσφαλιομένος
τοϋ ΤΕΒΕ. Μετά την εξετάση
(ίταν Φαίνεται διαρκείας) βγι
νέ όλάκλη.ρος καυνας. Αίτία:
Μάλωνε ό πατρός γιατί δέν
τοδχε πεί δτι είναι τοΰ ΊΊΕ-
ΒΕ ποίν τόν έζετάοει...
Χρειάζεται λοιιπόν, τηό σοβα
ρή άνηιιιετώπισΓν των προβλη-
τιάτων -τήις ύνείας στό ΤΕΒΕ.
Χρειάζονται γιατροί καί κλι
νικές, δπως καί σέ κάθε αλλο
άαφαλιοτικό όργανιοιμό. Γιατί
οτόν τόπο μας γενιχώτερα, καί
είδΐικώτερα στό Ήράκλειο, ό
ηρώτος καί οπουδαιότερος ήο-
ρωοτος είναι ή κοινωνική μας
(πολιτική, πού δείχνει πώς ή
Λαΐκή Ύγεία πάσχει ωσβερό.
(τέλος)
— Μά καλά στό μττάνιο πάει κανείς μέ ττιστολι;
Κι' έττειδή ό κατηγορούμενος σιώττησε, κάττοιος ά-
πό τό άκροατήριο παρατήρησε.
— ΜττορεΤ νά ήταν... νερομτηστολο, γ»ατι... αδια-
βροχα δέν ύττάρχουν.
"Έτσι έξηγεΐται γι«τί τα πιστόλια τού «καπετά-
νιου» δέν τταίρνουν τπά ψωτ.ά: Βραχήκανε στό νερό
__άφοΰ τα κρατά κι' δταν κολυμττάει — καί... σχου
ριάσανε!...
« Μιά άλλη έκδοχή γιά τ£> περίφτνμο ττιο-όλι τού
Μ-π-αντουδοχρήστου ήταν έτούτη, ττού ύττοστηριξε
κάττοιος, ττάλι άπό τό άκροατήριο:
__ Έγώ σας λέω δτι τό τπστόλι ήταν τού Φελοΰ,
τοΰ σούρου, ττού λέμε έμεΤς στήν Κρήτη.
__ "Οχι 6ρέ παιδί μου, ήταν άληθινό τηστόλι, τοΰ
εΤττε ένας άλλος.
Κι' δμως, ό πρώτας έττέμεινε:
— Προσεξετε τί σας λέω. Άληθινό ήταν, άλλά δεν
έ'τταυε νά είναι... τοΰ φελλοΰ.
Ό νοών νοείτω...
"Εμείς καταλάβαμε την κτητική έννοια τοθ ρήματος
«είναι», έσεΤς;;; ν
• ΚάττΌΐα οτιγμή ό «ψηλός» οννήγοόος τοθ ΚΑπαη/-
τουβοχρήστου, ττροστταθησε νά καταθέση στό Δικσ-
στήριο μιά αδεία όττλοφορίας.
Καί λέω «τΓροστΓάθησ-ε», γιατί χρειάστηκε άρκετή
ώρα καί μεγάλη ττροσοχή, να ξεδιττλώση μέσα άττό
μιά ζελατίνα, ίνα κατακιτρινισμένο, βτκοροφαγωμένα,.
κουρελόχαρτο, τό όττοΤο ττλησίασε ττρός τόν κ. Πρόΐ-
δρο... μετά φόβου θεοθ (ίσως καί... Πίστεως).
Κα! ό κ. Κατσούλης πού κατεΐχε την Προεδρική ?·
δρα τταρατήρησε έξι/πνότατα:
— «Κίτρινο γράμμα στό συρταρι...».
Πραγματικάς, κίτρινο κι' άττό τίς δυό... ττΛευρές!
• Δέν ήταν δμως μόνο ή... αδεία σττλοφορίας, πού εΤ-
χε λήξει άττό τό... 1951 (!) τού «ΚσττετΟΛ/ ΧρήστοΐΛ.
*Ηταν καί τό δίττλωμα όδηγήσεώς τού, ττού εΤχε λή¬
ξει άτΓΟ τό... 1971.
Καττοιος, πρέττει νά μιλήση οτόν «καττετανιο» γ;ά
τή.... ίΡεξόνα της Δημοκρατίας».
"Η τουλάχιστον νά τού χαρίση ένα... ήμερολόγιο
τοθ 1976!...
• Στήν άπολογία τού ό Μπαντου6οχρήοτος, χαρα-
χτήρισε τό άκροατήριο σάν... Όχλοί
Κ ι* δταν γιουχαΐοτηκε γιά ττοΑλοστή Φορά (άλή¬
θεια ττώς καταντοθν καμμιά Φορά οί... ήρωες δταν τα
άγάλματά τους είναι γυψινα), ό δεύτερος σννήγο-
ρός τού, «ό κοντός», άνέλαδε νά τόν περισώση καί τα
κατάφερε.
— "Ηθελε νά ττη... Λαός, κύριε Πρόεδρε κα! εΤττε.
Όχλος!...
Δέν ξέρο άν ό κ. σννηγορος θά ττάρη καί ξεχωρι-
στή άμοιβή... διερμηνέως, άλλά ττάντοος την άξίζει..
• Καί μιά άττοκάλυψη, πού έγινε άττό τόν συνήγορο
κ. Γ. Στρατάκη: Ό Μ—αντουοοχρηστος ύττηρξε καί..
Δημοσιογράφος.
Καί ό μέν κατηγορούμενος... δικαιολογήθηκε λέγοο-
τας: έβγαλα μιά φορά μιά εφημερίδα γιά... έ-
θνικούς λόγους.
Ό δέ κ. Στρατάκης, έ—ειδή έττέμεινε οτή... δημο-
σιογραφική ίδιότητα τοθ κοπήγορουμί^νου, φοβοάμσι
δτι θά... μηνυθη άττό τό δημοσιογραφικό κόσμο καί
— άν καί συνήγορος —, ττολύ σύντομα θά ψάχνη νά
βρή.... δικηγόρο!...
Έκτός, άν μέχρι τότε.... άνακαλύψη δτι ό Μτταν-
τουβοχρηοτος ύττηρξε καί... δικηγόρος, έστω... γιά
έθνικούς λόγους!...
• Φαίνεται δτι ό «Σύντροφος» Δήμαρχός μας είναι
ζηλιάρης. Κι' αύτό γιατί άκούοτηκε νά λέει ότι: «Ό
Μάνος Χαρής ττεριστοιχίζεται άπό συνεργάτες καί φί
λους δημοκρατες καί μάλιοτα τής... λαΐκής δημο¬
κρατίας».
Καί κάττοιος πού τόν ακουσε νά -αραττονιέται, για
τί ταχα κι' ούτος νά μην ττεριοτοιχίζεται άττό τταρό-
μοιους φίλους, τοθ είττε εντελώς οηΐθόρμτντα:
— Άπ' δ,τι γνωρίζω οί λαϊκοί δημοκρατες άγα-
ποθν καί κάνουν φίλους αύτούς ττού άγωνίζονται καθη
μερινά καί χωρίς «όφίτσια» γιά τό Λαό καί τα ττρο-
βλήματά τού. Λέτε σεΐς κύριε Δήμαρχε νά ξεφύγατε
εντελώς καί οάν Δήμαρχος καί σά Δημοσιογράφος ά¬
ττό αυτόν τόν σκοττό; /
Κι' έκεΐνος δέν ό^ττήντησε... /^
• Καί τώρα μιά... «Σττίθα», σέ στυλ έρίτήσεως:
— Είναι άλήθεια «Σύντροφε» Δήμαρχε δτι τα μτν-
χανήματα τής εφημερίδας σας, ττού σπτοχτήσστε μέ τα
λεφτά τού λαοΰ,... ^αδώνονται» κανονικά έβδομαδιαί
ως καί μάλιοτα τή μερά ττού συμττί—τει νά... έκδιδό-
ταν ή εφημερίδα «Φλόγα»;
"~" χ, Μανολιό, μολόγα...
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
*ΜΜ»ΠΜ·ν
ΕΠΑΝΑΠΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΙ 0ΙΚ0Α0Μ0Ν
ΡΪΒΕΡ ΤΕΧ — αθΤΈ ΟίΑ5«
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής προελεύσβως
0Ν ΕΓΓΡΛΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ
α) Οί 6άσεις τού είναι σννθετικαί έλαστρομβρικαί ττολυε-
στερικαί ρητΐνοι.
β) ΡΙΒΕΡ ΟίΑδβ
γ) Άμίοντο
δ) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τοθ τιτανίοο
ζ) "Οξείδιον τού ψευδαργύρον.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανο~ιητικόν έιτιτρεττοντας
σνγχρόνως είς τόν τοΐχον την διαττνοήν οώτοΰ έκ των £»«
ττρός τα Ιξω. 3) "Άφλεκτον. 4) Μςινωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι* δ καί ένδείκννταΗ διά κινηματογράφους, 9έ-
οτρα, ξενοδοχεΤα, σχολειό, νοσοκομεΐα κλττ. 5) Δέν ρ«γμο-'
τιάζει — δεν άτΓοφλοιοΰται — δέν ^ουσχώνει — δέν βρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έ-ιδράσεις δέν ^ίστανται κα! ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έπιφέρει άλλοί&κτη έττί των έτπφανει-'
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαβροθται άττό την έτΓίδρασιν της-
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως δκχ μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
......Καγιαμπη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
^ε^^^^ΐΙ'^Β^Ιε>^£^ΡσΡ9βΒ^ε·ΒΒ^Ηε^ε^ε^ε^ε^Δλ^||ΐΔ
••ΛΛΛ·1
««
Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΙΔΑ 3
-Ε ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΗ ΒΟΥΛΗ
Ο ΔΡΟΜΟΣ
§ Είναι κάτι τό άπερίγρα-
ητο, αΰτό τό κατάντη,μα των
δρόμον τής πόλης. Μέοα καί
6ξαΐ άπ' τα τείχη.
— Όοι οί δρόμοι! "Ολα
τα στενώ. Τα ηάντα πού λέγον
ται οδοί. ΔΐΛαδή, δέν είναι ύ-
ηεοββλικό δταν ποΰμε πώς τό
Ήράκλειο εάν άφε&εί έπσι, ο'
αυτή την άθλιότητα μέ τ6 χει
μώνα θά πάθει συμφορά. θά
ί·γκατατ}φβεϊ! ΆφοΟ τώρα κιν
δυνεύει νό μην κυκλοψοριέ-
τοι.··
Δέν ύπάοχει γειτονιά χωρίς
γκρεμίδια καί λάικους στούς
δρόμους. Πηιγαίνεις στή θέ-
βΐσθΌ καί κανδυνεύεις. Λάχκοι,
τάφροι, οκάμματα, γεμάτα νέ
ρά. Μάλιστα νεοά! Άλλά άπό
τκτδ τρέχουν,
Γυρίζεις τα στενά, πέφπεις
καί σκοτώνβοαι τή νύχτα. Τό
δέ αύτοκίνητα &χουν πάθει με
γάλες λαχτάρες... Σοϋστες, λά
οηχα, ακοαξόνια.. .
Τί θά γίνει;
— Κάτι πρέαπει νά γίνει κύ
μέ φράγιματα κλπ., άρχίζουν
οί έκσκα©ές καί οί μεταφαρές
των προϊόντων των έκοκαφών,
μέ τεραστία καμιόνια. Μετά
άρχίζουν οί μιεταφορές υλικών
έιπίσης μέ τεοάοτια τρορτη,γά.
Άνεξάρτηιτα άΐπό τίς διαστά-
σεις τοΰ δράμου πού γίνεται
τό γιαπί... Μιετά άοχίζει τό
χπίσι,μο ..
Οΰτε φοάγματα, οΰτε ντυσί
ματα τής οΐικοδομής μέ χαρττά-
μαζες ίί λινάτσες, οϋτε τίιτο-
τα...
Αύιτό τό ωαινόρβνο είναι μό
νο στό Ήράκλειο. Καί νομίζο
μαι δτι οί είδικές ύπηρεσίες θά
πρέττει νά έπέιμβουν. Καί συιγ
«εκριμένα: Τα χτυρατουργικά
έργαλεΐα βά τιοέαιει νά είναι
ιμιηφότερα. Τί νά γίνει, Τα
φορπηγά, πού μεταφέρουν τα
ύλχκά, θά πρέΐϊει νά είναι εΐΐδα.
κές πλατφόρμες, πλάγειας άνα
τροατής. 'Υπάρχουνίί διαοκευά
ζονσαι καί έδώ άκόμα. 'Επί-
οης: Ή μεταφορά των υλικων
— ιΐπλόκ, τοϋβιλα — δέν θά
«παίξει τα χέρια τού».
Φ Κάιποτε βγήκε μιά διάδω
ση ατι ι περιοχή τίίς Τρυπητ
τής, βά γινόταν πράοινο. "Οτι
τα «ρ^μάδια» καί τα «τάρτα-
α» Θά δφευγαν άτΐ6 τούς χώ
ρους τής περιοχάς καί δτι Θά
γινόταν κάποια χωιματουρνική
ώπέρβαοπ, έννοοϋιΐαι τό μέ-
ρος έχεΐνο άιπό τίνν «Αθηνά»
μέιχρι τό Μαντράχι. Πότε Θά
γίνουν,
• Καί τό Ήράκλιειο χρειά
ζεται άξιοπρειπεϊς στάοεις άστι
κων λεωφοοείων. Άπό Θετικά
ύλικά καί αίοθηττικά σχήματα.
Ο Τί σκέπτεται νά κάνει ό
Δημος, έοτω καί προσωρινά μέ
την £ξαρση της Βίγλας; Θά
ποραμένει κλειοττή καί ίίρμαιη
στό δλεος των σκουΐτιδιών;
Στό λόφο αύτό 11110081 νά γί
νει £να ώ.οαϊο Κιόσκι, άναψυ-
κτήιριο καί ττολλά ΰλλα μακρά
καί έξυπτϊρετικά ηραγματάκια.
"Οπως τέντες. καθίσμαίτα, καί
πίοιτες.
9 Πολλά ζηπήματα, πάρα
Ο τιμημενος δρκος θά τηρηθή άττό δλους. Ίσχύει δμως τό ϊδιο καί γιά τίς
ΰττοσχέσεις πού έδωσαν στόν Ήρακλειώτικο Λαό;
ριοι, κύριοι σύιμβουλοι τού Δή
μου Ηρακλείου. Οί δρόμοι
πρίν μπεϊ ό χειμώνος πράττει
νά φπβχτουν.
• "Εχουν ύη' δνιτρ. τους οί
χ.κ. αοχοντες, δτι οί δρόμοι
τοθ ΔΛμου δέν εΐχαν ποτέ πε
(Ηέλθει σέ χβιρότερη κατάστα
ση; Εάν τό έχου-ν, τί προσπά
βειες καταβάλλουν πόνον σ'
αύτό;
ε| "Ενός οίκοδομικός όογα
σμός, στίς συνοικίες καί στά
προάστεια συνκλονίζει άιπό τα
ζημερώματα τϊ»ν ιπολιτεία. Τα
μηετονοφόρα όχήματα, τα με-
ταφορικά καριόνια, τα χωμα-
τουργικά Σόβελ καί ντραγ-
κλάϊν, μά ηαό τιολύ τα κορΐτ·ρ·ε
σέρ, είναι οί πρωταγωνιστές
τού πρωϊνοθ ϊΚλοδράιματος.
Αύτ6 φυοικά είναι άναπόφευ-
κτο. Πρέΐτει νά χτκηοΰν τά
έρείπΐα, ΐιρέιπει νά μ—εϊ ό πό
Χιτιαμός καί μέοα στό χάστρο.
"Ομως ύπάοχει καί μιά πλευρά
πού οοβαοή. Είναι ή τιτυχή
τοΰ έργοταζιαικοΰ οΐκοδοίμικοΰ
προγραμματισμοΰ. ΤουΑάχαστο
οτό 80ο)ο των καταοκευαστων
δέν ύπάρχει. Δρ.λαδή: Ξεκινά
μιά οΐ«οδοιμιικη δουλειό καί ά-
«ροΰ ύποστεΐ ή γειτονιά δλες
τίς συνέ,πειες της πρώίτης, δεύ
τερης καί τοίτης ημέρας, μέ
κΧειοίματα τής κυχλοφορίας,
ΐιρέατει νά είναι σέ τεράοτΐΕς
ποσάτητες. Αύτοί πού κάνουν
τό έπάγγελμα των εργολάβον
οίκοδομων, νά £χουν τόν κα-
τάληλο έξοπλιοιμό γιά δου-
λειές έντός τειχών. Δέν είναι
Δτινιόσια "Εοιγα, τα χπριακά
ττού άναλαμβάνουν, μέσα στά
ατενά δρομάκια της κεντρικης
πόλης. Ό κώσμος έζ αϊτίας
τους ύποφέρει. Άιπό τα ύλι-
κά τους, ιά μπόζα τους, τίς
άκάλυπτες οίκοδοιμές τους καί
... τίς ζη,μιές τους, οτά Λλλα
απιτάκια, ϊτροξενοΰν μιά κά-
ΐτοια δυστυκία οτόν κοαμάκι.
• Τό Λιιμενικό Τα,μβΐο Ή
ρακλείου ρ·ρόντιοε νά «ουιγυρί
σει» έτνα κομμάπ άπ' την έΐτα-
κράτειά τού, γιά νά τοπο&ετη-
θοΰν τα ζύλα.
Μέ τα λερτά πού διαθέτει
δς συ'μιμαζέψει λιγάκι καί τα
ύπόλοιιπα μηάζα κατά μηκος
τού δρόμου ,μέ τόν ώραϊο (ρωαι
σμό «ένβε·ν καί έκεϊθεν» καί
ιμΐετά ίίς σκεφβεϊ κάπ καί γιά
τό βοωμεοό τέμα τοΰ κατοα-
μιπαριανοΰ όχιετοϋ. "Εστω καί
μέ πράχειρο κάλυμ,μα άπό μιά
πλδχα μιπετόν, γιά νό; σωθεϊ
ή περιοχή αυτή άιπό τα τερα¬
στία κουνούιΤΒα.
Τί νά κάνωμε, άιπευθυνομα-
στε οτό Λιμενικό Ταμεΐο, ά-
ψοϋ ό Δήρος δέν μηορεϊ νά
ΡβΣΙΚΗ ΠΓΟΡΠ
Ή «χνολογία τοθ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
κρώτη τεχνολογία τοΰ χόσμου, τώρα καί
βτήν Κρήτη.
• Ψυγ€Ϊα — Τηλεοράσεις —- Ραδιόφωνα
—Άνίμιβτήρβς.
• Πλυντήρια—■ Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
• Ήλβκτρικές σκοϋπες — Ήλβκτρικές
έστίβς—Κουδούνια.
• Φωτογραφικάς καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
# —
Έγγυαται ή τβχνική τής Ενωσης
£οβιετικών ^οσιαλιστικών £| ημοκρα-
τιών.
Γενικός Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ιΜΑΤθΑΙΑΚΗΙ
Καλοκαιρινοΰ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
πολλά. Καί δσο τάχρήνιει κα-
νείς τόσο φουντώνουν. Καλά
τ)ά κάνει ό ΔήΊμος νό; βάλει
μιά σειρά ο' αύτά τα... «μακρο
ττράγματα» πού λύνονται εδκο
λα. Τα έιπαναλαιιβάνορε: Πε-
ριοχή Λιιμανιοΰ. Βίγλα. 'Οχε-
τός Μΐποδοοαικίου. Κάιγκ&λλο
τΐεζοδρορίου Ιοορροπιστών δρό
μου «Ξενία». Σττίθαϊο Μπεντε
νιοΰ (ήλεκτοικοΰ — Τζωρτζά
κη). Άναψυχτήοια μέσα οτό
κηπο τοθ «Αγνώστου». Γυμνα
στήριο κάτω ά/πό τό Μπεντένι
ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ:
Λΐγες σελί$ες
Πολλές άλήθεΐίς
Η ΑΛΗΘΕΙΑ,,
ΑΙΛβΕΤΕΙ ΠΛΛΙ
ΤΑ "ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΑ,,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,
ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΧΙίίΝ
ΕΚ ΤΗΙ ΚΊΛΚΗΖ 51. 1·ΙΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ
«πά ε
V
ΠΟ
κοοεκ ι α μ ίί κ ι-1 ν
Κ ΚΑ Γ·*. ϊ 1 ε
ΣΤΑ Γραφ€ΐα μας διατί-
θενται καί πάλι άντίτυπα
τού άπακαλυτττακοΰ βιβλίου
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ
ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ», πού
δείχνουν την σαιτανική δρά
οί) τοθ Σιωνκπιοΰ, τη; Μα-
σωνίας καί των παρακλαδι-
ων τους καί τα πανκσσμια
σχέδια των σκοτεινί&ν αυ¬
τών δονάτιεων.
Ό άριθμός των άντιτύπων
είναι περιωρισμένος, κοθό
τι, τό βιβλίο ούτό είναι δυ
σεύρετο, λόγω τοΰ «κυνηγη
τοΰ* πού τοΰ κάνουν οί
Μασώνοι. Τιρή εκάστου άντΐ
τύΐιου δρχ. 60.
τού Τέννις. Δρόμος θερίσσου.
Λάκκοι καί μπάζα στούς δρό¬
μους καί στά «οοκάκια» τοϋ
Κέντρου. Φώτα στίς γειτονιές.
Φωτο/γώγιση; κεντρκκων δρό-
μων. Ύιπόστεγα στίς στάοιεις,
καί ΰλλα πολλά μεγάλα ιμικρο
πράιγιματα. Αύτό είναι τό άντι
κείμενο κυρίαι αρχοντες τοθ
Δήμου· Ηρακλείου. 'Ωστοσο έ-
ρεϊς θά συνεχίσωμε.
Ό Δημότης
«Καιπετάν Άντρέα Ζέιππο,
δέν χαίρομαι δταν οέ θλέ
ηω...», τοαγουδά ό Δήμαρ-
χος κ. Καοέλλπς, κάθε πού
βλέττει τόν κ. Καλοκαιρινό
στό Δΐκμστικό Συ,μθούλιο.
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ,.
ΣΕ ΜΙΑ άνέλιπασ—ι αυνάν-
ττκηι πού «Ιχα τελευταία μέοα
σ' &να ρακάδικο, μ' ένα παληό
γνωοιτύ «τύπο» τοΰ 'Ηρακλβί-
ου, πού δταν εΐμαστε έφηβοι
μέ τούς φίλους μου τόν φωνό
ζαρε «Σιτραταιγό», ήκουσα άπό
τό στόμα τού μιά μεγόΛιη κου
βέινττα. Μοΰ «ίπιε, πού λέτε, ό
«Στιρατϊΐιγός» τό εξής:
— «Σ' Ενα ουμβούλιο πού
εΐχα μέ τόν έαι>τό μου χθές
θράδυ, ουζΐγτήοαμε τό θέμα
τής Κύπρου καί βρήκαμε &α
ΐταν λώθος αύτά πού πιστΕύα
με παλιόπερα δτα θά πάρωμε
,μέ μιά σημαία τή μασή Κύπρο,
ένώ τό πρόβλημα είναι τό πως
θά πά.ρ«ιχιιε όλόκληρη τίιν Κύ-
προ μέ μΐσή σημαία».
ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ, φυσακά, ό
συλλογιομός τοϋ «Σϋραιτιηιγοϋ»,
«άλιλά μιεγάλΐις σηιμασίαις ή άρ
χη τής φράσΐκ τού, αύτό πού
«ίΐτε δηλαδή δτα «εΐχβ συμβού
λιο μέ τόν έαυτό τού». Αύτο
δσο παράιλοιγο κι' Λν φαίνεται
άιροακ-ά, τόσο οστουδαίο καί με
γά(λο είναι δνΐαν τό καλοοκε-
τρΓβεϊς. Γιαίτί, άΐλιήθεια, πόσα
συμβούλια δέν κάνουμε δλοι
ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ
...ΠΟ ΔΡΟΜΟ
Καί ό βουλευτάς κ. Τηλέμαχος Πλεύρης
Ό Ύπουργός 'Εοωπερι-
κών κ. Κ. Σ,τεφανοΐΓΓουλος
μ έ τό ύπ' αριθ. 56031)27-7-
76 Εγγραφό τού πρός τή Δι
εύθυνοτι Κοινοβουλευτικοΰ
'Βλέίγχου τϊϊς Βουλης των
Έλλήνων, άιπάνττϊοε οπό θε
μα πού ή εφημερίδα μας εΐ-
χε Θίζει τϊ.οό καιροΰ, σχεπι-
κά μ έ τάν δρόρο Καστελλίου
Πεδιάδος — Όροπεδίου Λα
σιθίου. Ή άιπάιντηση τού κ.
Ύτιου,ργοΟ, ό οποίος δλαβε
γνώση τού δηιμοσιεόμαιτος ά
πό ενεργεια τοΰ βουλειηίΐ
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στίς 4 Αϋγούστου συζητήθη
κε στό Πρωταδικεϊο ή αϊτηοη
όγικρίσεως τοΰ καταστατικόν
τοΰ Συνδέσιμου Δηιμοκρατικών
Γυναικών Ηρακλείου.
Άπό μιά ανακοινώση τοΰ
Συνιδέομου πληροψορηβήκαμε
δτι ή προοωρινί) διοίκηοπ προ
γ^κ1μμάτοε συναντήοεις κάθε
Τε,τάρτη στά γραφεϊα τοθ Τε-
χνικοΰ 'Βπιμελτντηρίου "Ηρα¬
κλείου. Σ' αύτές τίς ουζητή-
σεις τίκ ποοοι».οινί>ς διοίκηισης
ή άνακοίνωσπ καλεϊ δλβς τίς
γυναϊκες νά πλαισιώνουν τό
σύλλογο.
"Υστεοα άιπ' αυτή την ανα¬
κοινώση, φαίνεται καθαοά, δτι
ή δραστηριότητα τοΰ Συνδέ-
οιμου, πόριε τό δρόμο τί)ς πρα
χτικης. πού σηιμαίνει δτι ή ουγ
κεκριμενοποίηιθη τοϋ γυν)κείου
χινήματος είναι πιά 2να άλπθι
νό γεγονός. Καί τό χαιρετίζου
με.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
Βατιχίαεις
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
Στήν Παναγία ΐοΰ Μαστα-
μιπά ό τραγουδιστής Άντρέας
Διλβοης καί ό Λάζαρος Μπα-
ρούοης, βαφιτίσανε την πρό
ατερασμένη Κυριακή τό γυιό
■τοΰ ουνεριγάτΐι μας δημοσιογρά
φού Μιχάλη Στρατάκτ}. Καί τό
δνομα αύτοΰ: Μανόλης. Άκο
λούθηοε πετυχειμένο δημοσιο
γραςηκό — καλλιτεχνικό γλέν
τι, οτό κέντοο τοϋ Νονοϋ.
Νά τούς ζήρη.
μας, σέ δλους τούς τομεϊς
τής ζωης. Άίλλά συμβούλιο με
τόν έαυτό μος κάνομ«; Νομί
ζω δχι. Κι' δμως, πόσο άπα-
ραί'ΓΓΐιτο «Ιναι, δχι γώ νά λύ-
σωμε δύακοιλα πιροβλίηκκα
σάν τό Κυπιραακό, (οΐκος ό
συμπαθής «ΣιτιραπΓηγός») άλλώ
γιά άπλούατιερια θεμαπα στά ό-
ποία πελαγώνωιμε εΐτβ γιατί
ποίρνομΕ μώνοι μας τίς άποφά
σεις, είτε γιατί τίς άστοφαοιίζο
με μέ ΟΛλους μαζί.
ΠΑ ΑΣ δοκαιμάαωμε τό ηα
ρύδει/γιικι τοϋ «Σΐτ.ραττιγοΰ» μέ
τα σαλιεμενα λογικώ, έμιεϊς οί
λογικοί. Γιά νά δοϋίμιε μήιπως
■Βό «Λ>νβούϊΚιο μέ τόν έαυτό
μας» είναι άιποδοτικό καί σκό-
ττιμο. Γιά νά θέσωρε τόν έαυ
τό μας ένώνη,ος ένωπίω, νά κά
νωμκ- αύτοκριαΐίκή καί νά δοϋ-
με τώ ηροβλήιματά μας μαζί μέ
τόν «δλ>&ερ £γκο» μας, τό
δεύπερό μας έαυτό.
ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ, μιπορεΐ ό
«Στίρατηγός» νά £χη δίκηο καί
ϊσως ή... στρατηιγιΐκΓΐ τού, νά
είναι ώφέλιμη.
ΟΣΟ γι' αύτούς πού τυχόν
θά παιραζενευτοΰν, γιαίτί νά
δκιθέοιιομΐε λίγο άιπό τόν οιτε-
νό, χά>ρο Όης έρηρειρίδας
μας, στήν παράξενιη, αύτί| οκέ
ψΤΓ| ενός παιραλογου, πού κα-
νει «ουμβούλια μέ τόν έαυτό
τού», τούς ζητοΰμιε νά μάς
συιγχωιρέσουν μιά ατιιγμή συναι
οθηρατικίϊς άδυναμίας, πού τό
«τκκρώλογο» έπιβλήθΐ>Νε ατό
«Λογΐκό».
Μ. Χ.
,της ΕΔΗΚ κ. Τΐ>λ. Π/λεύρη,
8ΧΕ1 ώς εξής:
Είς άιπΟΛ'ττιοιν τοΰ ανωτέρω
αχετικοϋ, διά τοΰ όκοίου διε-
βιβάιοθη ταυτώριθμον άπόκο,μμα
τής έν 'Ηιρακλείΐι) Κρήττης έκδι
δομένης έψηιμε.οίδος «Άλή-
Οεια» τής 26ην Απριλίου τρέ¬
χοντος έίτους, περί τοΰ έν θε
ματι άντικειμένου, καταΛεθέν
είς την Βουλήν των Έλλήνων
ύσΐό τού βουλευτού κ. Τηλ.
Πλεύρα), γνωρίζομιεν 8τι ύιπό
τής Νομαοχίας Ηρακλείου έ-
πιροτάθη, ώς νέον έργον ή χρη
ματοδότηρις τής ό&οΰ «Ειδά—
Κασταιμανίποα — Τσούλη —
Μνήμα χιλ. 15,0» τής οποίας
τό αντικείμενον συμιπίπτει, έν
μέρει μέ την έν θέματι άνα-
γραφοιμένην οδόν.
Ή έν λόγω όδός λόγω τοϋ
άπαιτουμένου ύιΐίηλοΰ κόστους
καίταακευής της, των άνειλημ
μένωγ ύποχαεώσεω,ν τοΰ Νο-
λαγούς
...
ΣΤΙΦΑΔΟ!..
Ό κ. Γιάννης Έπατροπάκης
μάς έστειλε μιά έΐωστολή μέ
την άποία καταφέρεται κατά
των λαθροκ,υνηγων.
Ή δωοαιολογτιμένη άγανά-
«τησιι τοΰ κυνηγοΰ κ. 'Βπιτρο
πάκη Φαίνεται ατήν έιπιστολή
τού καί μάς βρίοκει ούμφω-
νους.
Ή εΐδική ύατηρεσία τοΰ συλ
λόγου Κυνηγων, πρέτιει νά έν
τείνει την επαγρυπνήση της
γιά νά περισώσει τα θ!ηοάματα.
Φ>υσικά καί οί διάφορΕς ύπηρε
οίες, Άστυνομικές, Άγροφυ
λακής κλπ.
μοΰ Ηρακλείου είς συνεχιζό-
μενα ίίργα καί των υφισταμέ¬
νων χοημιατοδοιτικ&ν περιορι
σμών δι' εκτέλεσιν δργων πά
ρομΰίας (ρύσεως, δέν πιεριείλή
ανθτι είς τό Περιφερειακόν
Πρόγραρμα Δΐϊμοσίωιν 'Επενδύ
σεων τρέχοντος έίτους.
Ή Νομαρχία Ηρακλείου,
πιρός την οποίαν κοιναποιείται
τό παρόν, παρακαλεϊται 8πως
εξετάση τί«ν δυνατότΐ>τα ύικ»-
βολής ήΐίϊν, έκ νέου, οχε-πκιής
ΐτροτάσεως καττά την κατάιριη-
αιν τοΰ τΐρογράμιματος -ροσε-
χοΰς έτους.
Ό Ύατουργός
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΒΕ: ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΝΑ!..
9, Συνβχ. «πό την £ελ. 1
μιποροϋσαν χωρίς πολλές διαδι
κασίες νά τοΰ φαιάξουιν τό 6ι
βλιάριο ύγείας, γιά νά μην χά
σει ίίνα έηίδομα τοκεαοΰ ύ-
ψους 5 χιλιάδων δραχμί&ν. Ά
πό την εξετάση τής καρτέλλας
τοΰ άσφαλιοιμένου στή ουνέ-
χεια ιπιοοέκυψε δτπ δέν ήταν
«Ταμ·ειακώς» έν τάξει». Ό ά-
σφαιλιαμένος δμως επέμενε δ¬
τι ιιποροΰοε νά ταχτοποιήοει
τήιν έκκρεμότΐιτα άσΐό τα λεφτά
τοΰ έιπιδόιματος. Ή ήρνηση
τοϋ ύτιαλλήλου νά διευκολύνει
τόν άσφαλιπμένο άφοροϋσε £-
να πιστοποιητικό, πού δέν ύ-
πιήιρχε. "Οτι δηλαδή ή νοοη-
λευθΐεϊσα μη,τέρα ήταν.... ή γυ
ναϊκα τοΰ άοχραΑισμένου... Ά
ληθινά περίεργη ύπόθεση!
Αύτό συνέβιι στίς 22 τοϋ Ί
ουλίου.
Σέ συνέχεια σάν άπροοκάλε
στθι «μουσαφίρηδες» έπ-,τκε-
φθήκαρε &να - £χα τα νραφεϊα
τοΰ ΤΕΒΕ.
'Εκεϊνο πού μδς προκάλεσε
έντύσιωοη, ήταν τό εΐδικό τμτί
μα.... μηνύσεων!. Κατορθώσα
με νά μάθωμε ίίνα άριθμό μη
νύσεων γιά τό πρωτο έξάμηνο
τοϋ 1970.
— Είναι άρκετοί οί καταμη
νυθέντιες, μάς είπαν δαάφοροι
άσφαλιομένοι μέ τούς όποίους
μιλήοαμε κατά καιρούς. 'Ωστό
οο εμείς φοοντίσαμε, νά βροϋ
με μιά ακρη στίς διαδόσεις
καί νά συγκεκρΐμενοποιήσωιμε
έίνα άοιθμό μηνύσεων: 201, μέ
σα οέ £ξη μήνες. Καί σ' Ενα ά
ριθμό άσφαλιομένων άιπό 3.
500, έ"ως 5.5ΟΟΟ βτομα.
Τώρα, γιατί ύστάοχει τέτοΐα
άιπάοταση μεταξύ τοΰ ενός άρι
θΐμοΰ (3.50ΟΟ) καί τοϋ αλλου
(5.5ΟΟ) τό πράγμα βρίσκεται
στήν άσάτ>εια των πληροφορι¬
ών μας. Είναι άπό την ϊδια πή
γή πού πήραμβ καί τόν άοι¬
θμό των καταμηνυθένιτων...
— "Ενα ποιλύ περίεργο στοι
χεϊο πού κατοοθώσαμε νά ουλ
λέξωρε λίγο... άπά «σπόντο»
• Συνέχεια στή Χελ. 4
αγροτες!
γνωριστε τι#ιο συγΧρονη
μεοοδο λιπαγοης στον κοσμο
βιοΧημικα συστη^ίϊΪΓϊ για τηΐδιαμ^^ τού εδα-
φους και την αναπτύξη τ^ν φυτν>ν Λ·.·.
για καοέ καΑλϊεργεια
αυξανει τη ^ρα.γνγη μ«ίΧρι ΐ^Λ«τ*θίΙΛ"·ί.· καλυτε-
ρευει τη α$ι>*η?«ί:..ρρ*^^
~ .·:·.■·,·.··.·:·:·.·.·.·····:.:··.·.·.·····.·.:·:.:.:. ~ ν:;*:·.·.·.·.·.·.·.·.^:..:.:·:.:.:.:.:..^*^.··*"
σ υνδΐίοζΕεταΐ;: μέ: τα γ:γ ωστα ζιζατισκτιίν^; ίτΐγαι^χ λ)
ως
αποκλειοτικοι' βιοαγωγεκ:": ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεστειο)
^^^^^^ΜΜ π ρ α κ λ ε ι ο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
ΙΕΛΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
9 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1·7ό
φ:Η:!:Η»ΜΗ:Η!::»»:::::::!:!ί:::":!:::::""ί·"":!:·""""::
Η ΑΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Η ΟΨΗ ττού τταρουσιάζει ή Λεωφόρος Χσριλάου Τρικού
πή, είναι δψη ύτταίθριου γκαράζ. ,
Ό τόσο νευραλγικός αύτάς δρόμος — Ιδίως μετά την ά-
χρήστευση τής όδοϋ "Εβανς — εΤναι ό μόνιμος τόπος (σέ
δλο τό μήκος) «άράγματος» των ττάσης φύσεως τροχοφό-
ρων, άττό ίδιωτικά καί ψορτηγά μέχρι καί μπουλντόζες.
Κι' άκόμη — όπως μάς καταγγέλλεται — οί χώροι ττίσω
άττό τα τταρκαρισμένα τροχοφόρα, χρησιμοττοιοΰντβι αττό
όδηγούς καί μή, γιά αύτοσχέδια ούρητήρια!
Ό κ. Διοικητής τής Τροχαίας, πρός τόνόποΐο έχομε ά-
ττευθυνθεΐ καί άλλοτε σιωττά καί άδρανεΐ.
Ό κ. Δήμαρχος άδιαφορεΐ έγκληματικά.
Μήπως κάττοιος άλλος άρμόδιος μπορεΤ νά βοηθήση,
ώστε νά διορθωθή μιά άτταράδεχτη κοινωνικά καί πολιτιστι-
κά κατάσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ... «ΕΠΙΒΕΒλΗΜΕΗΗ-
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εφημερίδα χαραχτήρισε σάν... «έττιβε-
βλημένη» την άττάντηση τού κ. Χρήστου Καρυώτη, ό όποΤ-
ος — όπως μεταδώσαμε στήν «'Ελευθεροτυπία» — έπιτέ
θηκε κατά τού δικηγόρου κ. Γ. Στρατάκη, έξ άφορμής τής
γνωστής ΰττοθέσεως τού «Πιστολέρος» Χρήστου Μπαντου¬
βά, ττού καταδικάστηκε σέ φυλακίση 7 μηνών.
'Υποστηρίζει λοιποί» ό έττιοτολογράφος ότι κακώς χαρα-
χτηρίσαμε «δυό κουβέντες» σάν έττίθεση.
Αι—ούμαστε είλικρινά ττού διαφωνούμε μαζί τού, άλλά
φαίνεται ότι έκεϊνος έττίθεση θεωρεΐ μόνο την ττερίπτωση
ττού θά άσκηθη σωματική 6ία. 'ΕμεΤς νομίζομε δτι ή έττί-
θεση γίνεται μέ πολλούς άλλους τρόπους, γι' αύτό ακριβώς
καί έττιμένομε δτι σωστά χαραχτηρίσαμε τή στάση τού κ.
Καρυώτη άττέναντι τού κ. Στρατάκη, δταν μάλιστα συνοδεύ
τηκε καί άττό ύβριστικούς χαραχτηρισμούς ττρός τό ττρόσω
ττο τοΰ δευτέρου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τής εφημερίδας μας γνωστοττοιεΤ
στούς Άναγνώστες κα! φίλους της, δτι — δυστυ-
χώς — εττεσε θΰμα έξαττατήσεως, άττό ττρόσωττο —
Κρητικό μάλιστα, — τό όποΤο μέ τό πρόσχημα τής
«συνεργασίας,·» είσέπραξε καί ίδιοττοιήθηκε τίς ίερές
γιά μάς Συνδρομές.
ΠΛ αύτό τταρακαλοθμε θερμά ΟΛΟΥΣ δ-
σους έδωσαν χρήματα χωρίς κανονική άττόδειξη (μέ
τή φίρμα κα! τή σφραγίδα τής «Αληθείας») νά τηλε-
φωνήσουν στό 280-291, συνεννοούμενοι σχετικά μέ
τόν κ. Ήρακλή Χαριτακη.
Παρακαλοθμε άκόμη τούς Άναγνώστες καί Φίλους
Συνδρομητές, νά μή δίνουν ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ χρήματα,
χωρίς νά τταίρνουν κανονική άριθμημένη άπόδειξη μέ
τή φίρμα τής «Αληθείας» καί την σφραγίδα της.
ΆφοΟ κι' αύτό τό μέσον τής έξαττατήσεως χρησι
μοποήθηκε σέ βάρος μας, βοηθήστε μας νά μην Ιχει
συνέχεια, γιατί — δπως καταλαβαίνετε — είναι δι-
ττλή άμαρτίο: καί κοροϊδία, νά μάς στέλνετ€ λεφτά
ττού δέν φτάνουν ττοτέ στό ίσχνό μ«ς Ταμεΐο.
Εύχαριστοθμε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ
Πρίν άττό τη χούντα, ό χώρος πλάϊ στό παλιό Ήρώον, εί
χε χαρακτηριστεΐ σάν χώρος πρασίνου. Σήμερα στήν Τδ:α
ττεριοχή, άναγείρεται μιά μεγάλη τΓολυκατοικία γιά ίδιωτι
κή έκ,μετάλευση.
Ό χώρος αύτός, είχε χαραχτηριστεΐ σάν οίκοδομικό τε-
τράγωνο άπό την «κυβέρνησιν» των ττραξ ι κοπή ματιών τό
1970. Άλλά, καί τότε άκόμη ό Παττακός ήθελε νά άναγεο
θεΐ Διοικητήριο δηλαδή χτίριο τοΰ Δημοσίου.
Ρωτοΰμε λοιπόν τί εκαναν μέχρι σήμερα οί άρμόδιες ύ-
πηρεσίες; Άττλούστατα, χορηγήθηκε άττό τό Πολεοδομικό
Γραφείο ή σχετική αδεία, άνέχεται μέχρι στιγνής τουλάχι
στον ό Δήμος την κατάσταση καί ή οίκοδομή συνεχίζεται...
Τό θέμα δμως δέν έχει μόνο την αίσθητική τού ττλευρά
' Ενα τμήμα των Ενέτικών τειχών κινδυνεύει νά καλυφθεϊ. Τί
έκανε ή Άρχαιολογική 'Υττηρεσία;
Περιμένουμε μιά απαντήση γιά την άντιμετώττιση τού θε
ματος αττό τόν καινούργιο Νομάρχη, ττού έδειξε άττό τίς
ττρώτες μέρες τοΰ έρχομοΰ τού, δτι οί σχέσεις τού μέ τόν
Τύπο θά είναι άρμονικές. Μιά απαντήση σ' ίνα: τόσο σοδα-
ρό θέμα, ττού άπασχολεΐ τόν τελευταΐο καιρό δλους τούς
Δημότες τού Ηρακλείου, νομίζομε δτι είναι ατταραίτητη καί
κυρίως μιά άττόφαση τοΰ κ. Νομάρχη γιά νά σταιματηοτ) ή
άνοικοδόμηση, μέχρι νά λυθή όριστικά τό πρόβλημα, ττού
άν δέν άντιμετωτΓΐσθή θά καταλήξη τέ «καρκίνωμα» γιά
την ττόλη.
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΞΕΛΙΣΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΠΕΡΠΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
ΤΕΒΕ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ
Συνέχεια άττό τή σελίδα 3
ηόνα» στό θέμα των ,μηνύοεων
είναι καί τουτο:
Ότι γιά τούς «καλοηλη,ρω»
τές» δέν Ισχύει ό κανονισμός
των τριών ιμπνΦν καθυστέρη.-
στις. Ίσχύουν τα κριτή,ρια, τα
τιροοωιπικά, τοθ ύηαλλήλου ϋ
,τοϋ Διεοθ'υντη', πραγμα πού
ιπαρέχει πολύ περισσοτερο χρό
νο στόν όφειλέτη, καί ηού
φτάνει στούς όχπώ ί καί δέκα
μήνες!...
Έν τω .μεταξύ, ε"χομε μιά
σειρά έίϊώνυιμες καταγγελίες
Ποώτο: άσφαλιομένος τοΰ
όποίου τό δνοιμα έκοιμε στή
διαθέση κάθε ένδκκριεραρένου,
εύοιοικόμενος γιά λόγους ύνεί
άς στό έξαπερικό καιταρΐτνύθη
κε γιά καθυστέρποτι... είσφο-
ρών καί δϋκάστηκε.
Δεύτερη ηερίπτωση, είναι έ
νός δλλου άσφαλισμένου, πού
είχε κλείσει τό μαιγαζί τού,
αοτό ίηιμιά ^ού προήλθε άπό
-πήν επιστράτευσιν Καταμηνύ
θηικε, ένώ έργαζόταν σάν μι-
σθωτός σέ άλλο μαγαζί, δεινο-
■τιάθησε νά πληρώσει τό πρώτο
τιοσό καί.... πρίν καλά - καλά
φύγει ό είαπράχΓΐορας κατατέ-
θηκε ή δεύτερη ιιήινυση.
Συνεχΐζοντας ττ»ν δρευνά
ΐμας γυ.οω άπό τό έπίμαχο Τα
μείο, άνακαλύφαιρε καί αλλο
£να στοιχεΐο σέ βάρος τ£5ν έ-
.πανγελιματοβιοτεχνών ικαί έ-
ιμπόρω,ν τίκ ττόλης: "Οτι. ό «ά
■τιελής> κανονιαμος τοθ Ταμεί-
ου διαφοραποιεϊ την συιμηερι-
φορά τού Άσωαλκττικοΰ Τα-
.μείου γιά τούς άσφαλιισΐμένους
τής {—αίθρου. Αύτούς δέν τούς
καιταρητνύουν. Τούς διαγρά-
φσυν(Ι) "Οταν όφείλουν πά-
νω άιπό τ.οεϊς μηνες. Καί τό
τπό πα.οάξενο: Τόν χρόνο της
διανραφιης, δέν ικποροΰν νά
τόν έζανοοάοουν οί διαγραφέν
τες. Χόνουν τα λερτά τους;
Ν.Ψ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Άριθμ. Πραη. 506
ΚΟΙΝΟΤΉΣ ΒΑΣΙΛΕΙΛΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΟΣ
Ό Πρόεδρος της Κοινότίι- ι
τος Βαοιλειί&ν Διακτ>ρύηει 2-1
τι έκτίθεται είς τακτικόν ρέισ
δοτιχόν δκΐγωνισμόν κατά τάς
δκπάξεις τού 468)68 Διοτά-
γματος δι' ένσφραγίστιβν προ-
σφορών καί δι' έκπτώοιειος είς
όκεραίος μονάδας επί τοίς έκα
τον επί τ&ν τιιμίίν τοϋ τιιιολο
γίου καί τοΰ π.οουατολογιοιμοΰ
ή κατασκευή τοΰ £ρνου ΟΣΤΕ
ΟΦΥΑΑΚΙΟΥ προϋηολογι-
θιμοΰ δαιπάνης δ.οχ. (82.000)
χιλιάδων. Ό δια,νω,νισμός βά
δΐενεργτιβΓί είς τα Γοαφ*ϊα της
ΤΥΔΚ Νοίΐο,οχίας Ήρακλείον
την 21 ην τοϋ ιΐΓ>νός Αύ
στου τοϋ εΗους 1976 ημέραν
Σάββατον.
"Ωρα λήξεως υποβολήν; κ,ρο
οφορων ή ένδεκάπη.
Δεκιτοί είς τόν διαγωνισμόν
Έργολάβοα Δ.Ε. δι" 6ργα 0Μ-
«κοδαμικά καί έμπειροτέχναι.
ΈγγύΓκης συιμιμετοχίΐς δοχ.
(5.000) χιλιάδες.
Πληροφορίαι είς τα γραφεϊα
"της Κοινότι»τος Βαοιλειων καί
της ΤΥΔΚ Ναμαρχίας Ήρα-
«ολείου κατά τάς εργασίμους ή
μέρας καί ώρας.
Έν Βαστλείαις τϋ 5-8-1976
Ό Πρόεδρος της ΚοΐνότητΌς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΣΑΑΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΙΜΕΧΟΙ -
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΑΙΚΗ ΜΗ
ΟΙ ΑΓΩΝΈΣ γιά την άναθε
ώρηρη τής τίΐΐής ασφαλείας
τής σουλτανίναο συνεχίζονται.
Άπό προχθές Σάβθατο, μπή-
καν οέ "ΐ:ά κα:νούργ:α φάση:
"Αρχυε ί| μεινάλπ. παναίγροη-
κή άπεογία, άόριστΓ.ς διαρκεί-
ας. πού άπο^ασίστπικε την πε
ρασμένη Πέπιπτη, οέ γεν.κή
ουνέλευση των άντιποοοώπων
των Γεωργ κων Συνεταιρι-
οιμω1 ν.
Τό 'ΗΓΐάκλε.ο, £χει άποοπα
στεϊ άπό τό σωμα τής Κοήτης,
δσον ά»ί>ορά την τροφοιδότηοή
τού μέ άγροπκά προϊόντα. Οί
Άγρότες 8χουν συιγκροτηθεΐ
σέ βάρδειες καί έλέγχουν 6-
λους τούς δ.τάμους. Αυτή τή
φοοά δέν παρειμποδΚεται ή δια
κίνηση των πολιτων. "Ανθρω-
ΉΌΐ διμως άιπος>αοιοιμένοι γιά κά
θε άγώνα, έλέγχουν αύστηρά
κάθε τροχοφόρο πού έιτηχΓΐρεΐ
νά ΐΜτεϊ στήν πόλη.
Στοχρύλια, καρπούζια, ζαρ
ζαβατνκά κι' δ,τι ήλλο γεννα
ή Κρηιπκή γή, έχει οταιματήσει
άτ»5 προχθές νά φτάνει «τίς
ύ ■), έ·,·. 8" •.■';νο Τΐϋ ΊΤ-ό-
κλείου, μά καί τίς 'Ελλάδας
όλόκληρης.
Καί πλάϊ στά «φυλάκια» πού
έλέτγχουν τα αύτοκίνητα πού
ιμπταίνουν στήνν πόλη, 6πάρ-
χουν οια{)οΙ άττό φροΰτα καί ηλ
λα άιγροτικά ηροϊόντα. Είναι ά
πό κείνα πού έκουν... «κατα
σχκθεί».
Έκείνο πού διασπστώσαμε
καί μόνοι μας, είναι δτι ύ £-
λεγχος γίνεται πολιτισμένα,
ιμέσα στά πλαίοιο των άνακοι-
νώσεων των Συνΐταιοιοτιικών
Ό,ογανώοεων, πλήν ουως ιιε-
ρικά — δυστυχώς — κρούομα
τα ιιικοοεπε.οσδίων έμφανιστή
κανε.
Ή πρώτη έντύαιωοι> ηού οχΐ)
ιματίίεται, είναι δτι βρίοκεται
κανείς οέ λιυέ.οια... άνταρτών.
*ΙΙ μιά βά&δια εκτελεί ουνειδη
τα τό καθήκον, κι' οί δλλες
ξ'βκουράζονται ίί κοΐΐ)ΐοΰνταΐ
κάτω άπό τούς ϊοκιους των δί·ν
τρών. γ'ά ν' άντικαταστήρουν
σέ λίγο τούς συναδέλφους
τους. Μον.υες «άποβίίκες» τρο
φίίμων (ψωιιί, εληές καί τυρί)
ύιπάρχουν σέ κονπνά σημβία
άπό τα «ρυλάκια».
Έπεϊσόδια, δέν ϋχουν δημι
ουργηθεϊ, έικτός άαιό μεμονω,μέ
νο κι' άθΓνμαντα περιοταιτικά.
Ή άοτυ'νου.ία, σύιμφωνα μέ δή
λωση τής Συντονισπκίίς Έ-
ιπατροιηής, δν καί βρίοχεται ο
έιπκρυλακή, δέν χρειάοτηκε νά
έιπέμβει. Στό κτίριο τής "Ενω
σης Γεωργικων Συνεταιρισμόν
ιπού είναι τό... «οτρατη^γεΐο»
της Συντονιστικής Έιπιτροπής
τοϋ ά"ωνα ξενυχτδ μιά Λ(ΐά-
δα άνθρώστων γιά νακεΐ πλήρη
έιπαφή μέ τίς βάοδειες των ά-
ιπεργων, τιού τή νύχτα πυκνώ
νονται γιά ν' άτνηραίΐεϊ κι' ή
ελαχίστη περίπτωση εΐοαγΐιτγής
άγροτικων ποοϊόντων στό Ήρά
κλετο.
ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ
« £ννέχ. «πό την Εβλ. 1
ιμή φέτος δέν καλύτιτει οΰτε
τα ίίξοδα ττ.ς παηαγωιγτις.
Γιατί σήμερα, δν ληφθεί ύπ'
'άφτ ή σχέση 4 κιλά σταφυλιοΰ
(σουλτανίνας) ϊσον 1 κιΓό
σταφίδα, ή τϋίΐτ» τοΰ σταψυλιοΰ
(σουλτανίνα) άνέρχεται σέ 5,5
—6 δ.οχ. κατά κιλό. Οί δέ πά
ραγωιγοί ζητοΰνε 30 δρχ. κατά
κιλό σταφίδος, ι'ίτοι 7—7,5 κα
τα κιλό οταψυλιοΰ (σουλτανί
νας). "Η ρ.αιή τοϋ έπιτραπέζι-
ου, στήν προκε'.ιμένπ περίπτα)
ση, πρέττει νθνοι άοκεαά >ρτι-
λότεριι, Τοως καί δκπλάσια.
"Οσο λοιπόν^ είναι άλυιο τό
σταφΊθΊΚΟ πρόβλΓΛΐα, οί άνηου
χίες *ο5ν σταφυλοηαραιγωγίδν
γίνονται έντονότερες.
Άλλά δέν είναι μόνο ή τι-
ιμή πού προκαλεΐ την άνηρυ-
χία. Μδς μίλΓραν οί παραγω
γοί γιύ μιά δμεση σχέση ποιάτη
τας καί ποσότητας, γιά χιλιά
δες τόννους σταφυλΐ&ν πού
στέλνονται κάθε χρόνο στά οί
ναποιεία γιά άροώστιες γιά
καιρ:κές συνθηκες, γιά την
περιβόητη εύπάθεια τοϋ προϊόν
τος, γιά έξΐϋτεοικές άγορές.
γιά έλλεινρη κρατικης φροντί¬
δας στή διαοφάλιση ττϊς παρα
γωιγής κλπ., κλπ.
Μέχρι τώοα, εϊκοσι περίπου
μέρες ποίν τόν τρυγητό, δέν
είναι οίνου ρη ή ηαραγωγή.
Τό π.οοϊόν είναι τόσο εύβτρό-
σβλητο άιπό έζωγενεϊς παρά-
γοντες πού μόνο σάν τελειώ
οει τό συνεογείο της συγκομι
δής, υποοεΐ κανείς νά άποωαν
θεϊ γιά την παραγωγήν
Άτι' δτι διθ'Πΐστώσα.με συίη
τώνιτας ,υέ νούν άιγρότες της
ττερισχης Χουδετσίου, ο·ί σχέ
σεας μεταζύ παραγωγων καί έ
ζατνωγέων, δέν είναι καί τόσο
άρίμονικές. Ένα συΐγκεκριρμέ^
νο παράιπονο — πρόβληιυ.α, εί¬
ναι τό βάρος των κιβώτιων ου
οΜευασίας.
Άπό προσωιπ;ικά τους δπως
ιμάς είπαν, ζυγίοιματα τό κιβώ-
τιο κυμαίνεται γύρω στά 1.
βΟΟ—1.700 γραιμιμάρια. Κι' δ-
ιμως, οτό ξεκαθάριαμα οί έξα-
γωγεΐς άχραιροΰν άιπό τό λογα-
ριαομό 2.5—3,5 κιλά γιά κάθε
κΐβώτ.οΐ Άΐτό τα ηαραπάνω,
θγαίνει τό συιμιπέρασμα, δτι χά
νει άρκετά ό Γ.αραιγιοιγός άιπό
την δλη ύιηόθεση..
Κα'ι τό δυσάρεστο είναι, δτι
έκτός άπό τοθς έιπιχειρΐ))κΐτί-
ες ΓΓοό άσχολοΰνται μέ τίιν ά
γορά σταΦυλιων την ϊδια τα-
^τική κρατοΰνε καί οί συνεται
ριστ-.κοί έξαγωνγικοί ωορείς!
Κάθε άρμόδιος έχει καθήκον
καί ύποχοέωισΐι νά έλέΐγξει καί
νά πάρει τίς άνάλογες άποφά
οεις, γιατί 2να 10ο)ο κατά μ>έ
σον δρο της παοαγωγίϊς πά«ι
κατ' ευθείαν πρός ίκρελος των
έζαγωιγέων, δπως λένε οί πά
ραγωγοί.
θ' όκολουθιήοουν λοιπόν
καινούργΐοι άγώνες ντά τό στα
φύλα; θά δοθεϊ μιά λογική τι-
,μή στούς παραιγωιγούς; Περιμέ
νου'με άζελίξεις.
'Πάντως, άνεξάρττιτα άττό
την φετει·νή τιιμή, τό προϊόν
χρειάζεται μιά γενικώΐερη πρρ
στοσία. Ποοσταοία της παραγω
γης ούοκρωνα ]ΐέ τίς τελευτβϊ
■ες έξελίξεις τής ΤεχνΜοής κόί
της Έιπκητ«μτ!;·
Κι' όκόιμη. προσταοία στΐς
έξωτερικές άγορές, τιού στνμαί
νει ίκανσποιΐπϊκή τιμή γιά
τούς παραιγωνούς, μέ την βοή
βεια τίϋν έιμτΐορικών άκολού-
θιυν των κατά τόπους Έλληνι
κων Πρεσβειων. "Ετσι γιά νά
'ΐκπαρέοει ν' άντιμωατιοθεϊ καλ
λίτεοα τό πρόβλημα τοΰ άντα
γωνισιμοΰ μέ τίς άλλες παραγω
γ:κές χωρες.
Φεύγοντας κανείς ώπό £να
τέτοιο φυλάκιο, εΓναι σίγου-
οος. πώς οί ή·θ,οωστ·οι έτοΰτοι,
,μέ τ6 ζεοοκόινι·ματο στό χέρι
καί τ" άοπρα μαντήλια στίς κε
φαλές, 0ά νικήοουν. Καί θά
ντχήρουν γιατί παλεύουν γιά
την πλεοωιιιή -ου ίδρωτα τους.
Γιατί είναι άποροσισιμένοι νά
ουνεχίοουν τόν άνωνα πιό £ν
τονα.
Έκείνο ιιόνο πού χρειάζε
ται, γιά τό καλό 'οϋ ϊδιου τοΰ
ΆγροτϊκοΟ κόσιιου καί τοϋ
I-
εροΰ Άνίδνα οιού κάνει, εί¬
ναι νά ΠΓοσέζη την κάθε μορ
ψης «προβοκάτοια», πού μηο-
ρεϊ άπ' τή μιά στιγμή στήν βλ
λη. «νά χαλάσυ. δλη τή δου-
λειά». Π' αύτό θά πρέηει σία
«φυλάκια» νά ύπιΐοχαν ά-
ττό την π.οώτΓ. στΐγιιή ίχπεύθυ-
νοι τάς ΈστατποιπΓΐς, μόνιμα έν
κατεοτηιμένοι, ώοτε τυχόν
'Π,οοβοκατόρικες προοιπάθειες
ί| άφελεί^ ένέργειες των ϊδιων
των άπερνών, νά μή θέτουν
σέ κίνδυνο δλο τό
Η ΦΤΕΡΩΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
«) £υνέχ. «πό την ~«λ. 1
παρουσία μας.
2) Μετά την έφτάχρονπ νύ
κτα της δικτατορίας φάντ)κε
|ΐιά τάιστ) δλων των νέων νά
όρ,γανώνονται κάτω άπό τή σπ
μαία1 ενός κόμματος, οί βαοι-
κές άρχές τού όηοίου καιτ' άρ
χήν ταυτίίονταν έΌτω καί δχι
άΐτόλυτα μέ την ίδεολογΓα
τους. Ή τάσο αυτή κρίθηκε—
Ιοως άπό £νστικ/το — άναγ-
καία γ:ά την περιφρουρήση
των Δπμοκρατικων θεσαιων ά¬
ιπό κάθε έιπιβουλή καί γενικώ
τερα γ'ά. Ενα πετυιχειμένο χει
ριαμό σ' δλα τα έθνικά θέιματα.
3) Γιά τή σταφ·ίδα καί τό λά
δ., πού άποτελοϋν τα κύρια
τιροϊόντα ζοΰ τόπου μας, πρέ
πει νά καθορισθή μιά1 ^ιμή α¬
σφαλείας άκρου ληφθή ύπ' δ-
ψιν ή αθζποη. των καλλιεργητι
κων καί λοιπων δαηανων καί
τό γανκώτερο παραιγωγΐκό κό-
στος, οί έκτεετεινές εύνοΊκές
συνθόκες τής παγκόαμιας στα
•ψ,ΰαιγορας. λότϋ έξαντλήρεως
των ύίρκπαιμένων άιποθεμάτων
χαί ή μείωοτ. τίκ παραγωγης
σουλτανίνας ο·τίς ύιπόλοιιπες πά
ραγωγικιές χί&ρες, ή δνοδος
τοΰ τιαια'ρίθμου καί ή όγούμενη
τάσΐ] πλπθωρισμοΰ καί ή αΰζη
οί] τής τιαιης των αλλων κατα
ναιλωτΐκων αγαθών.
Γιά τα θεροιοκήπια νά ύ-
ττοοτηριχθί) άπό τό κράτος μέ
δαινεΐοιδατήσεις ή ίδιωτική πρω
τοβΐουλία ωιστε νά αυξηθή ή
πρωϊμότητα καί παραγωιγκκότη
τα των διαφόρων άιγαθων πού
θά συντελέση γενικώτερα καί
ιμαικροηρόθεομα στήν αΰζηοη
τοΰ έθνικοϋ εΐσοδήματος.
Γιά την Έπαιγγελιματική
Στέγο καί τα ένοίκια μιά εύρύ
τερη Κυβερνητική πολιτική ώ
στε νά δοθή όρθοδικαία ούθμι
στ» στά θέοιατα πού άναφαίρον
ται καί λύση συμφέεουσα τίς
δυό πλευρές.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Οί άπό-
ψεις ττί: Κ.Ν.Ε.
ΟΛΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
£υνέχ. «ηό την £ελ. 1
οί ιιπουλντόζες κι' οί
ίμιηετονιέρες, θά άντκμετωοτί-
σουν τό οίκαλογικό πρόβίνιι-
ιμα τοΰ λεκανοπεδίου της Άττι
κης.
Καί τί συγκυρίαί: ή Όλυ-
μτπακή αποκατασταθή στήν
γεννέτειρά της, πού μαζί μέ
τα χωιματουργικά τερατώματα
'τοΰ Φαληρικοϋ Δέλτα, σΐέλ-
νουν τό θριαμβίκό τους χαιρε
τιοιμό στόν... καλλιμάρ}ΐαρο
ναό ίοΰ Σωτήρος!...
Καί ό εΐδικός συνεργάτης
ιμας συνεχίίει.
'Κάποτε ό κ. Καραμανλϊϊς,
κίνηοε τίς έλληνικές σκαπάνες
στό Σούνιο κι' έ«ανε ·μιά λεω
φόοο. Στή συνέχρια πραγιματο
ττοιησε τό Μόν - Παρνές, την
'Ομόνοια καί τό Λυκαβητό.
"Ακουσε πολλά τό ποόγραιμ
μα αύτό, τόαε. Παρ' δλ' αύτά
οί "Ελληνες οκέφτηικαν πιό δ
ζυιπνα. Μάζεψαν τα ιιπανικά-
ζια τους, άο>Γ.σαν τα χωράφια
τσυς καί κουβαλήθηκαν στήν
Άθήνα, νά χαροϋν τή.ν ώραία
λεωφόρο, ιμιά καί δγινε μέ
τα λεφτά τους.
Τώρα, στή δεύτερη φάση,
γιά τό κλεινόν άστυ, ποίος εί
ναι αύτάς, ό ροδακινσπαραγω-
γός ί τηαφιδοσταραγωγός, ό
Λερβολάρης καί ό πραματεφτής
τοΰ ξεροκαιμένου κάμπου,
πού δέν θά τρέξει νά βρβϊ κά
ποία γωνιά, έκεϊ σπ'ς έ,τΐεζεργα
σμένες βουνσπλαγιές καί τίς
λεωφόρους της τυχερίτς Άττι
κης;
Καί δλα αύτά, συιμβαίνουν,
ιμόνο στήν Πατρίδα μας. ΜΊά
πρωτεύουσα δκιλύει μιά χώοα.
Καί τουτο γιατί, οί έκπρόοω-
τΐοι των Έλλήτνων, άγαιποϋν τό
κλεινόν κάλλος...
Καί τελειώνοντας ό ουνεογά
της ιιας π.οοοθέτει:
θά μιποραΰσε ό κ. Πρωθυ-
πουργός νά Φανταοθεΐ καί νά
ποοτείνει .καμμιά μέθοδο έζα
γωγικης βελτίωσης γιά τα προ
ϊόντα μαΓ, γ:ά νά μην μδς
τατιεινώνΏυν οί Ιταλοί γιά νο
1>ευμένο έλαιόλαδα καί νά μην
ιμδς διαούρουν οτήν Κολωνία
γιά τίς άκατάλληλες κονοέρ
βες κηιπευτ:ι»ων ηού τούς στεί
λαιμε, τί >αά τίς χιλιάδες τόν
νους τα οάπια βερύκοκκα καί
γε,μάτα φυτοφάρμακα πού ύΐτο
χρεωθήκαιμε νά καταστρένρου-
ιμε στό Άμβοΰργο καί οτό Μό
ναχο κλΐτ., κλ.π. Μά καί γιά
τό τελευταΐο γεγονός της άντι
σταθμιστιικίϊς είσωοράς στά έλ-
ληνικά ροδάικινα, πρσχθιές στίς
Βρυζέλλες.
Τί ππν;εης βλλειψτι οτοι
ς μιμμ
στίς έξατι)η_έι; άκόμη καί των
ιπιό εύα!οθη-α>ν πηοϊόντων ιιας,
δίν ουνάδ·ει !ΐέ την φλολεκα
οπο.&ικα'| Πρωθυιπουργική πρω
τοβουλία!...
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Η ΔΙΚΗ ΤΣΙΚΝΑΚΗ
Σήιμερα πρόκειται νά αρχίση
οτό Μικτό Δςκαστήριο Χανίων,
ή δίκη τοΰ ξενοδοειπηχειρημα-
τία Λεφ!τέρη Τσικ,νάκη, ό όποϊ
ος κοττϊγορεΐται γιά φόνο άνω
τί.ρου ύπαλλήλου της ΕΤΒΑ,
τό περασιιένο καλοκαίρι, στό
ξονοδοχεϊο «"Ικαρος Βιλλάζ».
«Π ΑΛΗΘΕΙΑ» Τιμώντας τούς Τυπογράφους
ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ό πί.χώτος μχς
λινοτύπης
ΜΑ?*ΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛ·Η_
Ό τεχνικώς
έπιμϊλητής
ΒΑΓ. ΚΥΠΡΙΏΤΑΚΗ-
Ό σημερινάς μΐχς
λινοτύηην;
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Αύγούστου ή εφημερίδα μας δέν θά εκδοθή, λόγω τής εορτής των Τυπογρά-
φων.
Ζητοΰμε συγγνώμη άττό τό Άναγνωστικό μας Κοινό, άλλά θεωροϋμε χρέος μας νά ονμμετάσχωμε οτην
έορτη των Έργατών τής Τι/π-ογραφίας, οί όττοϊοι — χρόνια τώρα — άποτελοθν τούς βασικώτερους συνερ-
γάτες μας.
ΑΛαζί μέ τούς ΤυττογράΦους, έξ άλλου, καί τούς άλλους Έργάτες καί Τεχνικούς τοϋ Τύπου, ξεκινή-
σαμε τή δύσκολη τΓροσττάθεια τής «Άλήβειος» καί σ' Αύτούς όφείλεται £να μεγάλο μέρος τού άγώνα μας.
Στά πρόσω—α των τριών είκονιζομένων Τυπογράφων, συνεργατών κα! φίλων, χαιρετίζομε ΟΛΟΚΛΗΡΟ
τόν Τυπογραφικό Κόσμο καί είδικώτερα τούς Ήρακλειώτες Έργάτες τού Τύττου: Μίμη Μαραγκουδάκη, Πό-
ττη Άγιοργιωτάκη, Μιχάλη Πραττόττουλο, Γιώργη Παπαδάκη. Τσΐιγκαγράψος Τύηου
Τό άντιμόνιο ττού έχομε καταττιεΐ μαζί τους είναι δεσμός Ιερός καί άδιάρρηκτος τόσο, ώστε νά μάς έτπ-
τρέιτει νά συμμετέχωμε συναδελψικά στίς λύττες ^αί τίς χαρές τους.
Στό δνομα ακριβώς αύτοθ τού συναδελφικοθ δεσμοΰ, ττού ύττερισχύει κάθε άλλης τυτηκής έργασια-
κής σχέσης, ζητοΰμε καί άπό τό Άναγνωστικό Κοινό κατανοήση γιά τό δτι μιά Φορά, την έττόμενη Δευτέ¬
ρα, 16 Αύγούστου, «Ή Άλήθεια» δέν θά κυκλοΦορήση.
Ή εφημερίδα μας θά εκδοθή καί θά κυκλοΦορήση κανονικά την μεθεττόμενη Δευτέρα 23 Αύ¬
γούστου 197 6.
τοΰ Άγώνα.
Ο κ. Κ ΩΣ ΤΑΣ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
Ό βουλευτής κ. Κ. Μπαν
τουβάς, πού πήρε, ώς γνω¬
στόν, πρώτος τόν λόγο στην
άτΓοφασιστική σύσκεψη της
ΕΓΣΗ, ήρθε τό Σάββατο ά
πό την "Αθηνά καί είχε συ-
νεργασία μέ τούς τταράγον
τες τής άττεργίας, ένώ συγ¬
χρόνως έτπσκέφτηκε δλα τα
«φυλάκιο» καί ύττοσχέθηκε
συμπαράσταση στούς άγωνι
ζόμενους άγρότες.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΡΑ
Χθές Κυριακή ή άττεργία
συνεχίστηκε μέ έντονώτερη ά
γωνιστικότητα. Στόχος των
αττεργών ήταν τό ττρωΐ στίς
11 ή Λαχαναγορά δττου 200
άγρότες έκλεισαν άριθμό αύ
τοκινητων τα όττοΐα Γίσαν
φορτωμένα μέ άγροτικά προ
ϊόντα.
Κατά τα αλλο: ή ττορεία
τής άττεργίας έξελίχθηκε ό-
μαλά μέ μερικά μικροεττεισό
δια, 8πως ττροοο&ές
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Ή 'Εκκλησία έκττροσωττού
μένη άττό τόν Παττσ των Βου
των συμμετέχει στήν αττερ-
γία. Ό παραττάνω Ιερέας
χθές τό ττρωΐ βρισκόταν στό
«φυλάκια» των Βουτών καί
μοίραζε αρτο καί εληές ~ίς
βάρδιες των άττεργών.
Άντίθετα, την Γδια περΙ-
που ώρα ένας Παπας —0
Γιόφυρο, άπειλούσε μέ... ά.
φορισμό τους άττεργούς, οί
ότΓθΐοι θέλησαν νά τού κά¬
νουν ελεγχο.
Α***Α
Μιά άλλη άντίθεση ήταν
τό Σά66ατο: Στό Βενιζέ-
λειο, τίς δραδυνές ώρες, 6
όδηγός τού ύπ' άρ. 351111
Ι .Χ' φέρθηκε προκλητικά
στούς άγρότες, οί ϊποΐοι τοθ
φέρθηκαν, παρά τοτΰτσ, εύ-
γενέστατα.
Άντίθετα, μερικοί νεσροί
την ίδια ττερίπου ώρα στόν
Καρτερό, φέρθηκαν προκλη
τικά στόν όοηγό τού ΰπ' α¬
ριθ. 2323 Ι.Χ. αυτοκίνητον.
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ
Άττό τό ττρωΐ τού Σοτβδά-
του μέχρι καί τό μεσημέρι
της Κυριακής, (τελΰεταίσ (ό
ρα της οτοιχειοθετήσεως τής
«Αληθείας») συνεργάτες της
εφημερίδας μας μέ τό οιευ-
θυντή μας, ττεριήλθαν 6λα
τα σημεΤα καί έττίκεντρσ τής
Άττεργίας συλλεγοντες πλη-
ροφορίες καί μορφώνοντες έ-
τΓΐτότΓΐα οτύτοττρόσχίττη γνώ
μη, βάσει των όττοίων καί
γράφτηκε οντό τό ρεττορτάζ.
ΤΟ «ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ»
την _ελ.
π,τνκ;τασίας 6χι μόνο τος Πολι
τείας, ένΌνπ τοΰ άτσμου άλλά
καί των Δημοκρατικόν καί κοί
νωνικών όλευθεοιών τοθ Πο¬
λίτη».
• Ό κ. Βαγγ. Χριστοφορά-
κης, (Πρόεδρος των Δηιμοκρα-
τικιων Δικητγόρων Ηρακλεί¬
ου): «... 'Όλες οί συνεπεϊς δτ)
μοκοατικές δυνάιμεις βχουν χά
θζκον ν' ονωνιστοΰν νά άπο-
τρατττ) ό κίνδυνος πού δηιμιουρ-
γεΐ γιά -:ί: λειτουργία της Δη¬
μοκρατίας, τό καινού.ογιο νοιιο'
θέτηιμα, πού έρω·τάται: γιατΐ
•δέν εΐσάγει ποινές γιά τούς βα
σοτνιστές;
• Ό κ. Φ. Ιωαννίδης (Δι-
κπγόρος —^Πολιτευτής) : «...
σ' αυτόν τόν τάττο, πού τόθα ί-
χουν ύποστεϊ δεκάιδες χιλιάδες
Λνθρωτιοι άηό την βάναυση καί
απολύτως άηαράιδεχτη ουμηερι
φορά Άοτυ·νοιμακι7>ν όργάνων,
νά θεισπίζονται βχι διατάξεις
πού νά τιμωροΰν βαρύτατα τα
άστυναμΐικά δηγανα πού κακο-
■ποιοθν τούς ηολίτες, άλλά δια-
τάζει πού νά προστατεύουν,
άικόιμη πε.οισσότερο τα κίκιτικά
δρ-γανα. ώστε νά μην τολιμβ
κανείς νά διεκβικήσΐ> τα δ-.και-
ώματά τού».
• Ό κ. Βαγγ. Σκουλάς, (Δι-
κΐτγόρος — Δημοτικάς
λος): «... Πολύ Φοβοϋμαι δτι
οί Συντα^τιατικές έ»ητα!γές θά
καταστσΰν γράμμα κενο».
• Ό κ. Μιχ. Φαρσάρης. (Δι-
κηγόρος — Δΐγμο-ΐ. Σύνβοι-
λος: «... Δέν προαοπίζεται ή
Δηκιοκρατία, άλλά ουμφέροντα
της άρχουοας τάζης».
• Ό κ. Γιάν. Τσ«νόκης, (Δι
κΐγγόρυς): «... ίπανερχόμεθα
σ' δνα καινού.ογιο άοτυνομικό
•κράτος».
• Ό κ. Γιάν. Βασιλάκης, (Δι
κπΎΟρος): «.... Δέν είναι οω-
στη ή ύνέρνειο τής Κυβερνώ¬
σης. Τό θέμα 6τ·ορπε νά πάη
στίιν όλοίΐιέ.λεια».
• Ό κ. Δημ. Ευρπάκης, (Δι
«ηγόρος): «.... ή Κυβερνήσει
βιάζεται νά τό περάση γρήγο-
ρα καί χωρίς άντδράοεις, γιά
νά τδχει δτοιμο νά τό χρποψο
ιποιήρη στΐς άναμετρήρεις —
ψοιτΐγτές κλπ — ηού πρόκεΐτοι
νά λάβουν χώρα άπό τόν πρ^
σεχή Σεπτέηιβρρ.».
Νομίζομε στι μετβ ,»ΐ«: παρα
πάνω δΐ>λώοεις άξιολογων εί-
δαχων περί τό Νόιιο καί την
μετατροοιή τού, ή δΜτή ιιας
γνώιμη είναι περιττή. 'Ένα
μόνο ϊ»ηογρα^Μΐ4ζοιμε ηάνω
άπό τή Δτνμοχοατία κρε.μόοπι-
κε μιά τροαιτρίί. δαιΐιόικλεια οπά
θηΙ....
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΕΚ
Την Τετάρττ) 11 τρέχοντος
στίς 5.30' μ.μ. στό γήηεδο
τοΰ «Ήροδότου», θά πραγματο
ποιηθη ιτοδοσφαιρική συνάντη-
στι μεταξύ της ΑΕΚ καί της
Μϊκτής Ηρακλείου.
Ή όιμάδα θά £ρθη, τό μεοημέ
ρι τής Τρίτης καί την ϊδια με¬
ρά τό άιπάγευιμα ώρα β.30' θά
δοθή δεξίωορ. οτήν Ε.Π.Σ.Η.
Στίς 7.30' έν συνεχεία θά
γίνη ό έγκαινιασμάς της Λέ-
σχης τής ΑΕΚ Ήραχλείου καΐ
τό βράδυ στό κέντρο «3α—ε-
ριά» θά γίνη κρητικό γλέντι.
Την ΑΕΚ συνοδεύουν οί
κ .κ. Μπάρλος, Φάντροκ, Πα-
ιπαϊωάννου, Πέτρος Για«ου;μά
κης κ.ά.
Τό ιΐεστηιέρι τής Τετάρτης,
ό Δήμαρχος κ. Καρέλης θά
δεζιωθή στό Δηιμορχιακό μέγα-
ρο ιήν ΑΕΚ καί τό άβιόιγευνα
στίς 5.3Ο' θά δοθή ό αγώνας.
Την αποστόλη θά συνοδεύ¬
ουν δηιμοσιογράφοι, φωτορε-
ιπόρτερς καί συνεργεΐο Τηλεο-
ράοεως.
Τα εΐσιτήρια τοΰ άγχονα κυ-
κλοφόρηοαν.
Έν τ© μεταζύ ή ΑΕΚ Ηρα¬
κλείου έικυκλαφόρησε την ά-
κόλουθη πρόσκλΐιση:
ΠΡΟΣΚΛΗΧΙΣ
Άγαιπητοί Φίλαθλοι, Παοά-
γοντες καί Μέλρ. τής θουλικής
Ενώσεως, Άγαϊτητοΐ Φίλα¬
θλοι της λεβεντογέννας Κρή¬
της, άπειδή είναι τελείως ά-
δυνατόν νά οάς καλέσωμε προ
σωσηκως. οάς ηροοκαλοδμε
άσΐό τή θέοτ> αυτή νά παραβρε-
θήτε σέ δλες τίς έκ&ηλώσεις
τοΰ Συνδέαμου μας πρός τιμήν
της θρυλιχής Ενώσεως.
Άγαπητοί Φίλαθλοι, ή κάθο-
δος τής Α.Ε.Κ άφΐλοκερδώς
είς "Ηράκλειον μέ έπικεφιι-
λης τόν λαοφιλή καί έηανα-
στάτη τοΰ Άθ.λητισμοΰ δλης
τής χώρας κ. Μηάρλον μέ τό
άπατελείον τοθ καί μέ τούς
άίσους έιπα'νίγελιματίας πσδο-
σφαιρι,στάς άη>τελεί τιμήν
γιά δλους έίμδς τούς Φιλά-
θλους δλων ΐών άιποχρώσεων
γιά όλόκληρο την Κρήτη καί
ίδιαίτερο γιά τό Ηράκλειον.
Ό Σύνβεσμος μας είναι ύ-
ϊΐερήαϊανος ηού ή θρυλκκίι "Ε-
ν«ι>οις ίίκανε άατοδβκτή την
πρόσκλρ,σιν τού καί παοά τάς
μεγάλας δυσκολίας πού άντιιιε
τωτπίσαιμε άσΐό οκοτεινούς όν-
θρώπους τούς άποίους σύντο)ΐα
θά φέρωμε στην δηικκηότι>τα
χαταφέραμΓ τό άκατόρθωτο.
Ή Α.Ε.Κ. ηάνοηλη νά έπι-
ακέίττεται τό Ηράκλειον.
ΆγαιπηΓΤοΙ Φίλαθλοι, ή θρυλι-
κή "Ενωσις γιά δυό μέρες βο
εΐναα μαίί σας.
Σ&ς τι.οοακαλοδμε δλους
διήμερο λαϊκά πανηγύρι.
Έκ τοΰ Συνδέσμου
Ό Πρόεδρος
Κ. ΡΟΥΜΕΛΐηΤΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
Β. ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΐΣ
οτο
ΣΠΜΓΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
κεντρον "ΖΟΡΜΠΑΣ,,
Τηλ. 282-905
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ
Μέ δλη την όρχήστρα τους
Μέγεθος Γραμματοσειράς