98574 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

2/8/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
χορος
ορροξουν οιαλνοι πό οτ;ομα
προλόβη να πει εοεω κ αι (, ,,
λλΡ οικηχου
«12«Ι»Γ|·»ΙΙΗ1
— ΕΞ0 ΟΙ -ΕΜ-Σ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΙΙΑΙ ΚΡΗΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976
ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
ΤΗΛ. 280.291
ΧΡΟΝΟΣ2Ο0 ΑΡ. ΦΥΛ. 61
ΔΡΧ. 5
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ: Αμετακινητη
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Άποφασισμένοι
Ποιόςθά ύποχωοπσπ; Ιδού ιί άπορίσ...
ΣΤΠΦΙΟΑ
"ΟΑο καΐ πορισσόΐερο...
ι:!Λΐ π ι:
...στα
σαγόνια
τού
Καρχαρία
Πλερώατε τόν Ίδρωτα μας, γιά νά μΊί γίνη αΐμοι
ή Άγροττθτ οτ9Τφΐοττνιοβη'ν9Ε ττιιΤΓΧα ~φ&ι*φ1ρρίρϋκ,
Ξύπνησε τώρα ο Λαβς, σηκώδηχιε β ξωμοίχβς
χ*ί ατέκεται άναντρανιατά στήν άόικιά σά δράχβς.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΙΗ
ΕΔίίΣΕ
ΤΙΜΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
25 Δρχ.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
©Α
ΤΗ ΜΑΧΗ
Τ»ΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
30 Δρχ.
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΛΝΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΛΛΗΛΓΓΓΥΗ
ΧαΙ
ΣΪΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Όμπρος, δοηβόττΐ ϋλαι
μαΓ,ί νά σηκώσωμε της
άγΐϊβτιότς τόν ήλιθ.
ΜΕ ΤΙΣ Ι.ΕΕΣ ΣΥΜΦΠΓ.ΙΕΣ
Συμβούλια καί διαβούλια ____
σΐό διπλωματικό ήμίφως ΒΑΣΕΙΣ;
ΝΕΕΣ
Ό εΐδικιός συνεργάτης μας
στήν Άθήνα γράφει:
Κάιτω άιπό την θσριοβώδη πε
ριδίνιση τής ελληνικάς έτυκαι
ρότητας, καιμουφλάρεται καί έ
πωαζεται κάτι πολύ οη,μαντι-
κό: Είναι ή άνοκαίνιοη τοϋ κα
θεοτωτος των Άρερικανικών
Βάσεων οτή χώρα μας.
Ψυχρά καί άιδιάχρορα, οί ά-
μερικανοί άντιιτρόσωηοα καί οί
Έλληνες «είδιικοί»- τκρί τα έ-
0νΐικά θέιματα, έξυφαίνουν, κό
τω άπό τόν λαιμιπρό ίΐλιο της
/Αθήνας τίς ούιγχρονες θηλειές
γιά νά συοφύξουν τίς κλονισμέ
νες ' Α,μερικανικές Βάσεις,
στόν έκλεκτό κορμό τής Έλλά
$ας.
Ή πρόσδεοΓ) τού επικινδύ¬
νου γιά την Έλλάδα θέιματος
πάνω στό εΰαίαθητο θώμα της.
ίιηι-τυιγκάνεται προοεχτικά καί
ρεθοδευοιένα.
^ 'Ωστόοο, οί εφημερίδας τής
Αθήνας, έκτός άπό μιάς —
δυό, χειρίζονται τό πανεθνικό
αύτό θέιμα, οέ δευτέρα πλδνο
καί χωοίς... θορύβους!
'Εξαφανιαιμένο στίς βαθειές
φωτοοκιάσεις των γιγαν-παίων
τίτλων, δΐεθνών σαρποτάζ, λη
στειών, άεραπειρατιων, άμαρ
τωλών περιγραφήν καί άπο-
«ρουοτΐκών σκανδάλων, τό με
γαλύιτερρ έθνικά θέιμα, παρα-
"Ρ&νει δγνωοτο. Την θέση τού,
παίρνει τό ιιόνιιιο, είικονοιγρα
φ-ηΐμένο περωπετειώδες άνάγνω
οΐμα «Χόρα» μέ τίς φανταστι-
κές «έκδροιμές» τού στά Έλλη
νιχά άικρογιαλια.
Τό γεγονός σκάνδαλο «περί
άνανεώσεως, τής συιμφωνίας
τοΰ 1953 καί επεκτάσεως της
μέ βάοΐ) τίς σύγχρονες άνάιγ-
κες τής Αμερικήν;» άιποκαλυ-
πτει την δραιματική κατάσταοη
πού περιήλθε ή χώρα ιμας.
Ή εΰθΐΐΎράμιμιση της Καρά
μανλικής Κυββρνησης μέ την
προχάτοχό της οέ έλληνοαμε-
ριχανικό τρεσπβάλ ζεπουλήιμα-
τος, είναι γεγονός τετελεομέ-
νο. '
Τώρα δέν μένει παρά νά
δοΰίΐε σέ ποία ΐίλΛα σηΐμεία
τί»ς πατρίδας ιμας θά «βολευ-
τοΰν» οί άιμερικάνωωι ΐτυρηνι-
κοί κώνοΐ. Σέ ποιούς γραφι-
κούς δρμους των «τουρισπ-
κών» μας άκτών θά σταθοί3ν
οί προβλήτες τοΰ «ουμΐααχι-
κ-^ϋ» βου Στ6ου. Τί νέα μέ
τρα φιλοζενίας καί τί προνό-
μοια καί «έιτε'ρθιδικίες» θά. ώραι
οποιήσουν την ζωή των φι-
λθΓΓθυρκων Γιάΐγκηδων, στήν
Νεοδηιμοκρατική έΐΒκοάτεια
πού λέγεται άκιάμο Έλλάδα.
Καί ό ειδικώς ουνεριγάτης
μας τελ,ειώνοντας, μας πληΐρο
φαρεΐ δτι:
Ή έΐϊί τοϋ θέακητος έ.λληνο-
αιμβρικανιχή έιπιτοοοτίί. διακό¬
πτει τίς έργαχτίες της, λόγω
γουιϊίκ - ΐχ γιά νά έπανέλθεΐ
χαί πάλι την Δευτέοα, δηλαδή
σήμερα.
Ό Κοΐγτιικός Λαός άναμέν«ι
καί έττοιγιουπνεΐ γιατί τό θέιμα
των Βάσεων είναι στήν κυριο
λεξία, θέιμα Ζωιής ή θανάτου
Γιά τούς
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
(στίς 12 Αύγούστου)
9 ΗΡΑΚΛΕΙΏΤΕ3Ε
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ στίς 12 Αύγούστου στό Τριμελές
Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου 9 συμπολίτες, γιά τα
γνωστά έπεισόδια τής ττερασμένης Πέμτττης, στό
γήττεδο «'Εργοτέλη» κατά των Ίεχωδάδων. ΟΙ παρα-
ττάνω τταροττιέμτΓονται γιά ττεριΰδριση άρχής (Είσαγ
γελικής καί "Αστυνομικής καί Προέδρου τής Κυβερ¬
νήσεως) κα! διέγερση σέ άττείθεια.
ΜΕΤΑ την έξαγγελία τής τιμής των 25 δραχμών γιά
την έαοδεία τοΰ 1976, ή προχθεσινή αΰθόρμητη καί συγκλο
νιστική κινητοττΌίηση των σουλτανοπαραγοιγών, άηΌδείχθη-
κε ότι άφησε την Κυδέρνηση άσυγκίνητη. ΟΙ οταφιδοπαρο>
γωγικές περιοχές μας, δρίσκονται ά-ό χθές δράδυ σέ άνα-
δρασμό. Παχ! μέ 25 δραχμές τό κιλό, μέ μειωμένη —αραγώ
γή τους τό οίκονομικό ττρόβλημα ττερητλέκεται. ΟΊ έξωφρε
νικές ύττεραξίες των εΐδών ζωής, καί καθημερινήν άνάγκης,
τα είοχτγώμενα διομηχανικά ττροϊόντα ττού άνεβοπνουν μέ
φαντασπκή ταχύτητος ττροκαλοθν σωστό πονικό στούς
ανθρώπους τού σκληροΰ μόχθου τής ύτΓαιίθρου
Ή Κυβερνητική άικαιμψια
καί ή άιπαΐοάδεχτη συνθηιμοτο-
λογία περί ΓηΜίας τοθ προυιπο
λογιοιμοθ, οάν δικαιολογία, ιιε
τα την έηίοηιμη. άνακθίνωοη
τής γελοίας τιιμτίς γιά τό τραγι
κό ποοιόν, έρπλέκουν' τα πρά
γμοΐα, οέ 6να πολύ έιπικίνδυ
νο ηλέιγιμα όρτγίίς.
Κα! χά έί>ω·ττ)ματ(ΐ είναι
καφτό:
— θά συνεχίσουν οί σουλτα
νοηαραγωγοί τόν άγώνα τους,
θό (ρτόοουν μίατρι συλλαλιγτη
ρίων,
— θά έμείνει ή Κυβέρνη-
ογ« στήν ύπεροατηκή άκα>μιρία
της,
— θά άντιμετωπίσει δυναμι
κά τούς οουλτανοβιαοαγωγούς
καί τίς άΛληλέτγγυες μ' ίαύτούς
τάξεις,
Εάν συιμβεϊ αύαό, ή ύσιόθε
ση τ·ής οου·τανίνας, ιμποοεί νά
άττοβεί μοιοαϊα νιά την Κυβέρ-
νηση τού κ. Καοαμανλίί, η
ιμαζί ιχέ δλα τα έκκ,ρεμή οίκο
νοιμ^κά ζΓίτήιματα, θά προοθέ-
σει στό παθτιτικό των καί την
λαωοή δυσφο.οία τής Κρήτης.
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
9 Τό δολλάριο φέτος πή"ρ ]
Ρε αΰΓ,ηρη 25ρ)ο πε,ρίπου. Καί
δν άκήμα ποΰληθεϊ ή οταφίδα
μέ τπν περιουνή τΐ)ΐή καιά
τόννο, προκΐτπτει ριά σημαντι
*ή διαφορά.
Φ Αυτή τή διαφορά, ποίος
βά την ώς>επθεΐ;
θ Ή έμιιιονή τί}ς Κυβερνή
στήν —.νην τιϊν 25 δΐχι-
Ρών, μτριι,κ; εΐναΐ άποτέλεσμα
συνιδέσεώς μας ,μέ την Κοι
ή 'Αγορά,
θ Είναι ή δέν είναι μικρότε
ή τιιμή πού δίνεααι φέιτος
δή οί 25 δρχ., μέ βάοη τή
ή τκμή δολλαοίου (3Θ
"ερ&ΐου ί·>χ ), είναι ϋ &α γ,ά
τούς σουΧταναπαοανωιγούς, μι
κράτερη άη6 την πε,οισυνή,
θ ΜΛπαχ; ίπωο>ελοΰνται τε
λαά μόνο οί έξαγΐικγΐκοί κύ-
κοι καί οί διεθνεΐς οΓκοι, μέ
τ°ύς άποίους ουνεργόζονται,
κΛώς χαί ή ΚΣΟΣ στόν το-
Νέα πού άο»εί έρπαρΐα;
• ΜιΊπως ή ηαραιμονή τού
οι>»οντικοΰ αύιτοθ σηιαφΐδικοϋ
θοΰ έκτόο τάπου πα-
δηλαδΓ; -τό Ήρύ-
ίναι £νος 4^ τούς
^ς λόνους πού συιμβάλ-
«ι ωνηαιχά αχό σταψίδικό,
θ Είναι ποάγματι ανω τής
«δς δοαχμης ή έπιβάρυνοτ» κα
^ ηλό λόγω έξόδων λειτουρ
Υ'βί: ττΐς ΚΣΟΣ,
θ Γιατί ηαιοαιμένει ά,μεταχί
^«ί«>ς οτή θέοα τού ΓενικοΟ
^ευΒυντοΟ ό κ. Αυκίβης, άπ6
"Ρ'ν τή χούντα, κατά την χούν
Τα «οί ι*έ«ϊ)ΐ οτιμεοα,
θ 'Ενΐί) είναι γνωοτή καί
ΤΓ^Υνέντι ή θεομη ουμπα
Τ*""* των τάζεων, 'Εηαγ-
ν*νμιτιών, — Βιοτεχνών, Έρ
«των κΑ, στόν άγώνα των
δοιμένου δτι καί άμεοα ουνδέ
οντται άλλά χαί παρεξηιγΓΐμέ-
νοι είναι,
ΜΕ ΑΥΤΑ τα καυ·τά έρωαή
ματα κλείνωιμε, πρός τό πα-
ράν, τό οημανπκώτερο θέιμα
τοΰ Νοιμοΰ μας: Την Σιταφίδα
Την «Ροίίνα», πού βρίοκεται
πάλι άιπιροοτάτευτη «ατά οα-
γόνια τοΰ κα.οχαρία».
Ποίος είναι, δμαις, ό Καρ
χορίας;, ,
1936
1976
ΠΑ ΤΗΝ... ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ
. ----- οί οταφΐδοεξαγω
νε«:. μέ ποιό βετικό τ,ράπο, θά
""(«οραοταβοθν καί αύτοί, δέ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΤΟ ΣιΥΝΒΔΡΙΟ των Χιλια
στών ί Μαιατύοω'ν τοθ Ίεχω-
βά (υιού διπως εϊιχαιιίε προειπεϊ
θά γΐνόταν όπωσδήιποτε, άφοΰ
πάτρωνάς τού ήταν ή Άμερι
κή), τελείωοε. "Εγινε δηλαδή
άικριβίις αύ>τ6 πού λέιμε: «"Ε
χοι τελείωσε ή ώ.οαία αυτή πά
ράσταοη». Γιατί πειρί παραοτά
σεως ίΛΤοάκειτο. "Η καλλίτεοα
«φανφάρας» άμερικάνικου τύ-
ποΐ). Σκηνικά, άνθόκηιποι, κά-
στρα, κλειστά δίκ,τυα τηλεορά
σεως, ήλεκτρονυκά,, ήκητικά,
έθπατόρια, μιπόιρ χ' ίίνα σωρά
ώλλες πολυτελεϊς κατασκευάς
καί έγκαταοτάσεις, ζένες άπωο
δήποπε μέ κάθΐε θρΐρκιευτική
εύλάβεια καί άσκητηκή λιτότη-
τα. Κι' άκόμρ,, πολλά λεφτά,
έχαταμμ,ύρια δραχμές γιά δλα
αύτά τα ντεκόρ πού μετατρέψα
νέ £να άπλό γήπεδο σέ χολυ·
«| £υνέχει« οτή Σελ, 4
ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σαράντα
χρόναα τάς έλλη νίκης έθνικής
καί πολιτικάς πορείας, θά πρέ
πει νά ττροοτεθοΰν καϊ τα εϊ-
κοοι της πιό παλαάς, γιά νά
όλακληρωιθεϊ ή άή)θίια.
Λύτό σημαίνει δτι θά πρέπει
νά ουσχετιοθεΐ καί μέ την τό-
τε διεθνή πολιπκή πραγιματακό
τηιτα, μιά καί δλα τα φαιγάμε
να, έθνικάι β ποΛιτικά κλπ. £
χούν πάντοτε μιά όιε,θνή καί
άλληλένδετη σχέοη. Δέν είναι
οΰτε τυ·χαϊα, ο&τε ξεκάρφωτα.
Παραδείγιματος χάση ή άτΐόι&ει
ξη δτι οί έλΛρνΐκές άστακές πό
λιτπκΐές δυνάμεις τής έστοχίνς,
ήταν έξαρτούμενες ώπό τα
ξένα ουΐμφέροντα, ήιταν ή τν-
χιο.διωχτωα'ί συρμετοχή τής 'Ελ
λάδας στήν έκστραιτεία τής
Ούκι,'κινίας δΐκικ; καί ή έθνίκή
τραιγω&ία τής Μαικράς Άοίας.
Π' αύτό οί εύθϋνες νιά τα
έΛληνιικά συιμβάιντα π·έρτουν
στά ιιεγάλα άισπκά πολιπκά
κάρματα χαί νιά1 τα διεθνή γε
γονότα, τα ιυενάΛα στήν Άμε
ρική, σία φαβερά μονοηώλιά
■της καί οπ'ς Εύρωβπαίκές έπι-
χεΐρήσεις της.
1916—1936.
Ή έπαχτ) αύ'τή υπήρξε έξαι
ρετικά1 πλούσια σέ πολιτΐ/κά νέ
γονότα καί ιποοβλιηιματισμούς.
Τα φαοτστικά καθΐεοτώτα
στήιν ΊταΛία καί στ/ί Γεριμα-
νία, δπως καί οί άιποιμιΐμήοεις
τους σέ Λλίλες χίώι,αες, χάραζαν
την δΐ> πολιτικ'ή ττορεία τού
Κοσμου καί δπως ίίταν φυσικό
προσχεθίαζαν καί τό κατοπινό
μέλλον τη>. 'Ελλαδας. Παράλ
ληλα, τ6 δηιμοκρατικό καί προ
σδευτικό κίνηιμα οτή χώρα μας
Λροαζε νά άνεβαίνει — 'Εψγα
τιικό, Ίδεολογικό', 'Άγωνιστι
κό.
Πολλοί έντοσσονταν άνε—-
φύιλαχΐτα σ' αΰτό. "Αλλοι £-
δειχναν ουρπαθεια. "Αλλοι
ηροιοτταθοΰσαν νά μετεωρίζον
ται μέ διάφορες «ΐπροωθτκμέ-
νες» απόιρεις. ΆλΛά τα διε-
θνη γεγονοτα τούς ύατοχρέω-
ναν νά πά,οουν μιά «θέοπ*.
Μαθαίνανε λόιγου χαρή τό-
τε, δτι ή Άιμερική ένώ υπο¬
χρεώνη την Αγγλία νάι πληιρώ
νει τα χρέη της καί τίς γενι-
κώτειρες ύαΐοχρεώοεις πού εΐ-
χε γιά τόν Α' ΙΊαγκόοριο Πό
λε^ιο κατά 3,3ο) ο τό χρόνο,
την Ιταλία τοΰ Μουσολινη
την ήφηναν καί πλή.ρωνε μέ
0,4ο)οΙ 'Επίοης τό δανειο Μόρ
γκαν στόν Μουσολίνι», μέ τή
δικαιολογία ΰτι «έσωοε» την
Ιταλία άιπό τόν Κομιμουνιαμό
οτά 1922 φς καί τό νέο δάνεΐο
σ' αύτ?6ν μέ 142 έκααομμύρια
δολλάρια τοΰ 1926, ιποοκάλε
σαν την άγανάκτηοτ) ολοκλή¬
ρου τοΰ Έλληινικοΰ δηιμοικιρα-
τικοΰ κάοιμου. Καί σά νά μην
εψτανε αύτό, στά 1933 «έηε-
οε» πιό «γενναιόιδωιρη» ή οίκο
νοίμυκή ένίοχυοη τής Άμερικίίς
στή Χιτλερωοήι Γεριμανία, μέ
δάνεια καί έιπενδύσεις ποό ξε
πέιραοαν τό 1 δια. άχτακόσια
πενηντα έκατομμύρια δαλλά-
ρια!...
Στή συνέχεια ή άργάνωση
τής άνοιχιτής τροιμοκρατίας —
στό δνοιμα τού άνπκορμουινι-
αμοΰ, των φυλετικών διακρί-
σεων — έππιρνε στήν Άμερι
κή τροιμαχιτιχές διαοτ:άοεις. Ή
τ,ρομοκ,ραιτωΕή όργάνωθΓ) «Κού-
Κλούζ - Κλάν» άριθμοϋοε 5 έ
κατομιμϋιρια μέληΙ...
"Οσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΙΣ
εΤνχχι στή
ΦΥΑΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ή ιπώλτ>ση στρατηιγιικιΰ>ν ύ-
λών οτΐίν Ιταλία γιά τόν πόλε
μο κατά τής Άβη.ΟΌυνίας άνέ-
βηικε στίς 600.000 δολλάρια
τόν ιμήνα καί ή βοηθεία πού
σΐάλθηκε οτόν Φράγικο, σέ
ύγρά καύοιμα π,λη.οίαοε τό ίίνα
έκατοιμιμύριο τόννους ιτό χρόνο,
γιά νά καταλυθεϊ ή Δημοκρα
τία οτην Ίαπανία.
Στήν Έλλάδα οί άνπβτκμο
κρατικές καί άντεργατιικ'ές επι
πτώοεις τοΰ διεθνοΰς άντιδρα
#1 £υνέχεια στή _ελ. 4
Ή εφημερίδα μας, είναι ή μόνη στήν Κρήτη, πού κάνει
συνεχή, ίπτεύθΐΛ/ο κ,αί έττώνυμο άγώνα κατα των Βάσεων,
καθώς άκόμη κατά τοΰ Διεθνοθς Σιωνισμοΰ, τού Ίμττερια
λισμοϋ, τής λΑασ&>νίας, τού Χιλιασμοΰ καί γενικά των Σκο
τεινών Δυνάμεων. Μοναδικό δπλο ιμας οτόν άνισο αύτό ά¬
γώνα, είναι ή δημοσιογραψική ττέννα, μέ την όττοία ττροσττα
θοΰμε νά άντιμετωττίσωμε τα ττοικιλόμορφα όττλα των ε¬
χθρόν.
Δέν εχει δμως την ϊδια γνώμη καί ό σκιτσογράφος τής
«Αληθείας», ό όττοΐος, ·π·ροσαρμοζόμενος στό ττνεΰμα της
ττολεμικής έποχής μας καί στήν ώ.νισώτητα τοΰ διχβΰ -μας
δττλου μέ τα δπλα των έχθρώι/, εΐδε μέ τό δικό τού μάτι τόν
Διευθυντή μας όπλισμένο μέ ττερισσότερα τοΰ ενός δπλα,
γιά νά μπορέση — λέει — νά αντιμετωπίση μέ λογικές πι-
θανότητες, αύτους πού προο~αθοΟν... νά τόν φάνε.
"Ισως ό σκιτσογράφος μας νάχη καί δίκηο... Έτσι πού
ττάμε, κάττως έτσι θά πρέπη νάνο:ι ώτΓλισμένος ό αύριανός
άνθρωττος, γιά νά μττορέση νά έτηβιώση!...
ΛΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ
ΟΙ
εργατεα
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μιά συνομιλία μέ τόν
Πρόεδρο τοΰ Ε.Κ,Η.
ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ 4
ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
«Ο ΠΙΣΤΟΛΒΡΟΣ»
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
Σελίδα 4
ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ,
Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ;
Τό λύδι, ή οταψίδα, τα κη-
πευτκκά. Τα χαρούιπια, τα κά
αΐανα, τα έαπεριδοειΐδη. Τα
φρο&τα. Τα σταφύλια καί τό
κραοί.
Όλα αύτά ίίχουν μιάι λέξι)
σά συνιοταιμένη. Τή λέξη Κρή
ΤΓ,Ι
Καί είναι μιύ Κρήτηι όλόγιο
■μτ). Κι' .είναι μιά Γραλυιγιά,
μιά Σιγτεία, μιά Μεσσαρα, μιά
Πε&άδα, μιά Κίαοαιμος, ίνα
Τί δέν υπάρχει; Μέλΐ βαί
καρύδι! Γάλα καί τυιρί!
Πορ' δλ' αύτά, τα νειάιτα
φεύιγουν. Άφήνουν τό δμορ-
Φο χωίπουι&άαα τους καί δρα-
οκιελοΰν τόν άυαξαϊτό.
Καί πάνω στό σκαρτικό μέ
την καρότοα, ή βαλίτοα άγκα
λιά μέ τή βούαγια καί ή όμστιρέ
λα στή θέση Ίής βέργας. Καί,
καταβόδγιο Μανωλιό καί νώ
μάς νοάωειςΐ...
Άλλά γιατί φεύγουν τα
νειδτα άπ' ιτό χωριό; Τό χω-
ριό ηού «τόσο άρέοει» στούς
τουρίστες,
Φεύγουν γΐοτί τα δαώχνει ή
ζωή. Ή άδιαφοοία της πολι-
τείας γιά την είδική άνάπτυζη
καί τή λειτουργία τίίς οϊκονο-
μίας καί τοθ γενικοδ πολιτι-
σιμοΰ στό χωριό.
Γέιμισαν οί καφενέοες, άφίσ
σες καί άγΌοιτιικές όδηγίες, γιά
την κάμττπα, τό δόκο καί τα ά-
ιμυντικά προγοάμματα τοϋ ΝΑ-
ΤΟ.
Γέτμΐ^αν, οί γωνιές κάποτε,
ιμέ φωτεινές ταικπέλες τής
χούντας.
Ό Σταθιμάρχτίς. ό Δάοκαλος
κι' ό Παιπάς κι' ό μεγάλος νοι
κακύρης τοΰ χωρίου, ό άψε ν
τικός. Κάστοιο ηανηιγΰοι γιά
τό «άντέτι» καί ή «βεΛτίωοη»
τοΰ περιβόλου τής έκκληισίας.
Άλλά τό χωοιό, δοο μιχρό
ικαί §ν είναι, δέν μττοριεϊ παρα
νά ίχει ί?να χάποιο κίνηαρο—
στοιχείσ— γιά νά χτιστεί έκεί.
Ένα γόντι» μικοό ή μεγάλο
β Συνέχεια στή σελ. 2
1 Η ΝΟΜΟΤΕΑΕΙΑ
— ΆγώναςΙ
Είναι μιά «λέξη» πού την ά
κοΰμε άιπό τή μέίχΐ πού γεννηι
θ ήκαμε. Χπόναα καί χρόνια, έ-
δώ στήν πατρίΐδα μας. Καί δ-
που την έφαρμόσαμε, πετύχα
■μ*.
— Χρειάζεται αγώνας, μδς
ΰοποδείχνει καθ* τόσο ό άιγωνι
αχικός τύιπος.
— Άγωνίζαμαι γιά νά ζήσα»
λέιμε συνεχώς δταν μιλδρε σο
βαρά.
— Άγωνκτττικα οκλΐ>ρά καί
δόξα τόν θεό τα κατάφερα,
άικο&με σι>χνά άιπό κάποΐο νά
μας λέει.
— «Αγών μέχρις εσχάτων»
είναι μιά προσταγή γιά μιά μά
χη.
Καί «νυν ύπέο πάντων ό
όιγών» άκούοτηκε μιερακές φο-
ρές στήν τελευταία ηερίοδο
τής ίστορίας μας. Παντοϋ, 8
τιου ύιπάρχει ριά άνάγκη, ξεια
νάει ίί τελειώνβι ό ατίχος μέ
τή λέζη άνώνας.
Αγώνας γιά τή ζω4 γιά
τήν^ηρόοδο. Αγώνας γιά την
ελευθερία, γιά την δημοκρα-
τία.
Σοΰ λέ£ΐ ό άλλος: Άγιυνί
ζομαι γιά τό δίκαο μου, γιάτήν
ευτυχία μου.
... *Ενας αέναος άνώνας δΐ>
'μιούργηρε τή ζωή πάνω στή
γή. Δάμαοε την ήγρια φύση.
"Εδωοε τό καλό καί κατάλυοε
ιτό κακό.
Καί πό 6ρέρος όγωνίζεταΐ
γιά νά βρεϊ τό μαστό. Καί τα
αιουλί γιά νά π>ετάζει φτ>λά.
Ένας αγώνας των υυών Καί
τοϋ έγκεψάλου ουμβαίνβι σττ|
ζωή καί στήν κίνηοη, τοΰ άν-
θρώπου. Ένας συνεχής καί
άσταμάτΓΐαος όργααιτός. Τίποχ£
δέν μένει άκίνπτο καί σταιτικσ
ιπάνω ατό οώιια, ιτά εμιιαίχο.
Είναι ιπά νοροτέλεια ν/νωστή·
τηά. Καί γίνεται τόσο όργανω
ρένα &μως καί τόσο συντονι-
αμένα καί αύσπνοά, χωρίς πά
ραβΐάσεις τής έιπιστηιμονίκϊίς'
άναγκαιότηΐΓας πού είναι χά1»
ιμα άιιορφιάς.
Ναί, είναι χά,οιμα ουβρΐφΐδς;,
ό αγώνας νιά τή κάθε περί*
σταση. Καί ό Λνβρωβΐος συνέ¬
χεια θ' αγωνίζεται έϊρ' 6οον
θά ΰπά.οχςι. Μιά καί άηάρ*β*
έ«ρ' δσον άγωνίζεται.
Σιγιμαρό
——3
ΗΛ,ΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
2 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1976
β Καινούργια Πόρττα. Ή
κατάσταοη ίξακοΛουθεϊ 'ΙΙ δέ
ί,ιό ποοαπέλαση ίϋγινε άδιάβα-
ΤΓί Ποός θεοΰ!
• Τί γίνεται μέ τα σκουπί
δια,
Ή Σκίαηι·δα"ά κακνίζει, οάν
ήφαίοτειο Καί ~6 δυοάοεοτο
είναι ότι καοιά, νά καιμιά, ά-
πό τίο «λύοεις» πού βρέθηκαν
δέν ηταν λύοη. Οί5τε ό «Κά¬
μπης τοϋ 'ΣτοουμπουΛα», οΰτε
τό «.Γωνιανό Φαοάννι» 'Εδιϊ
φα'Α·>εται πώς 6 ήοοοεται ή «φού
καηοούνη» μας
Ή ;ιή ουτηιετοχτν των ηλου
οίων στά τηοβΓ»ματα τής ττύ
λης, ά\ά καί ή υή ουμπαρά
οταοη, τοΰ ΚοάΙτους οτό δραιμα
τικό θέ,μα.
Στήν Εύρώπη,. βεβαία, τό
θέιμα «κλίβανος» θά εΐχε τακτο
ηοιηθεΐ αύτοστιγτμίίς καί μάλι-
στα μέ δωοεέο έτρ/χειρήοεων
ΆΛλά ι'δω, Υιά νά {Ηιδιαφΐρ-
θοΰν οί λεοντάβες ιιας ιά τα
κσινάΐ .. πρέιπει νά τα . «ιπά-
ρουν».
• Ή όδός Έτττανιήοου ίγ-
καιαλείφθτρΜ;
• Ή όδΟΓ τάδε καί ή όδός
τάδε
φ Τα "Γιάντα τελοΰιν «έν ύ
ττνώσει» οάν τούς μασώνοι.'Γ. .
β "ς βοεθεϊ κάποιος νά έ
νπιμερώοει τόν κύσιιο γιά νά
μάθωμε κι' έμεΐς τί Θά γίνει
οέ χεϊνο τό χα)ματουο·νικό —
κάτω άΐπ' τό Τέννκ: "Ας Λε-
χβεΐ κάτι.
• Μόνο τό Ή,οάικλειο εί¬
ναι ακοτεινό Ένω μέ £να κα
ό δτνματΐικό οργαλο Θά μστο-
ροθσε νά έ"χει οχι μόνο τρωτα,
άλ6 καί μέλλο ν.
• ΜΊά πού ιιηίνκε έιπι τέ-
οι>ς τό άθφαλτ:κό οτό δρόιμο
τιο^ διαΛΐλατπόνΟρΐκε έκεΐ στό
«2ενία» 6ς μιπεϊ καί δνα κάγ-
κελο σωληνωτό άιπό τό £ζω υ έ
ρος τού, — πηόο -πί Θάλασ
οα αηχπκά — στό, ΰς τό ποΰΐϊε
τΐΓίσδοόυιο ί«>'>οοπ.στύ>ν.
Θ. ΠοΟ είναι οί περίφηοιεο
Απιτροπιί-ς ησύ «οκάοθίσε» ό κ
Δήμαρχοΐ- μέ τό τριιμελές δη-
ν·αρκακώ επιτελεία τού, Γιά νά
δοί>με τί οκέτττονται, οί τιερί
τα αίσβπτ'ΐκά — άοοατέκτονες
της έιποχτΐΓ — πάνω στήν «γε
νΐικώτερη» καί τΛν «εί&κώτε-
ρη», (έ«Η>οάσεις δανεισμένες
ώπό τό ούνχοονο ποΑιτικσαριχι
τεκτονικό εξιλό.νιο). Γιά νά
δοΰμε λοκιόν, τί Θά "ίνει μέ έ
κεϊνα .τά περίφημα στρθαϊα τού
Κούιν - καπί καί ν ,ά πολλά
δλλα «αυθμιοιτΐικά», «λειτουρ-
γ·κά», «χιοοοταξιικά» καί λοι¬
πά λονιοστατιστχκά μούοια.
Σάν κι' αύτά ηού άνενδίαοτα
άναγράφηκαν σέ κείνηι την
«μπροοού ρα» κατά γικρόπιους
καί κο.ορπιζιέ τιερί τα άχτά-
ρικα.
• Άλλά καί πάνω ο' δλα
αύτά, π>ταιει ή... άνεπάιηκεια
ιτοΰ δριυοπκοΰ όρνάνου, θά
ιπείτεΐ. .
β Καί ΐηέτιπ νά ζέοουν όϊ
"κ κ Δγ]η Συμβουλαί καί ΰλλο
τόοο ό κ Διτνααοκος, δια ή οτή
λιη αΰ(τη δι,ν 6χει κααιιύ σχέοη
μέ τίς διενέξεις τοϋ παηελθόν
τος. Μάνος Χαρής πρός Καρέλ
λη κΧβτ Ουτε άκόμα καί θεώ
ρεί τόν μή έκλεΓντα συνδυα-
σμό τοΰ κ Καλοκαιοανοϋ σάν
καλύτερο, παοαΐνωϊκι|ί)τεοο κ.
π. Άντίθετα νοιπΤ^ι διΤΐ δν
ουνέβαινε >Ά βνεϊ ό κ Καλο
καιοινός ΔηΊμοοκοο, 1975 τα
ποάΛη.ιατα θά ή"τα κστηω· άνπ
λαίκώτερα Μιά καί τό έπιτε
λείο τού δέν &χει νά παρουοι
άοει, πέοα άττό κάτι «κΛειστές»
οκέιιμεις, τίποτα τό στεοεό καί
φιλολαικό "Αρα καί φιλοδημο
τικό.
β Κάτι πολύ σοβαοό άπα-
σχολεϊ τούς ψΓφοωόί.ους τοϋ
συνιδυαισυ;οΰ Διιμοκραιτ5«αη; Συ-
νεργασίας, ττοιί) έβναλε τή σπ-
μεριινή δτϊΐιοτ κύ ττΛειοψηφία
καί τόν κ. ΔίΗια,ιχο Είναι ή
οιώπκπι τίν· κοατκης αονηοης,
πάνω στά αΐττ)ΐματα καί τίς δαεκ
τοϋ Δήιμου Ήρακλεί
ου. Μήιπακ; ή
καί κινητοποιήση των &η·μοτων
τΐάνω ο' αύτά δέν ουνάδει μέ
τό «άρπ.ναέ» ενός Δη,ιμάριχου,
β Δέν ζη.τδιμε νά πληιρώοει
τό σπασμένα τίκ έφταβτίας ό
Λήμαρκος οθτε καί τίς κατα
στοοφές πού ποοξένποε τηούς
δράμους ύ φετεινός χειμώνος
Μ ά οϋτε καί τα στραβά τοΰ
παρελθά'τος. Γιατί έδω πού τα
λέμε κ&πατε τα σκουιτίίδια τα
ρίχνανε έδώ 8ίιπΑα καί τό νέ
ρό τό παί.ονε νιέ τό «νοΐΛπέ-
-ΐι» Άλλά ζητδιμε όατό τούς κ
κ ΔρμοτΊικούς Συμθούλους νά
συιμπαραθταθοϋν θεττικά, προ
χττκά, χωρίς επιδείξη Λαώοε-
ων, «θέοεων» καί έμιπιειριτ&ν.
Κοί πάνω άη' δλα νά δεχτοΰν
καί τή συνεριγασία της γεηο
ν.άς "Ετοι 8^00 κάποττε άκού
νονταν άιπό τα ουΛΟΐκιακά
Φ Ή ΛόνχΓ.ια οτέλνει έγ-
κιάρδιο χαιρΓτιομό στόν «Πβ
ναιμθ» καί στόν Πύθο των Δα
ναΐδων.
Κάητοτε ι'ίαανε -ά παλιά ψα
ράδικα ^κεϊ. Τώρα οί γάτες
ξεκοκκύλίζουν τίς γόιπες κάτω
άσΐ' τα «καλλίιπετρα» τόί;α
'β ΟΰΓο οέ μικρώ -ϊοαπεζά
«κια «παοά ττ.ν παι-εία Τριιον
Καοκιρων»
Καλοικαίρι καί νύχτα. Όν εί
ρειμένες "'στινμές Καστρινής εύ
τυχίας Όχτώ καοενεία νύρω
- γύρω καί λίγα γκαροόνια
Χιλιάδες δνθπωποι Μεγά-
λες άπαιτήοεις. μκοή έ";ικπηοέ
τηση Άλα πάνω σ' αΰτό ή
δΐ)μοτική ά'Λΐ'ι ?χει κάποιο ό
ο νΐττοοεϊ νά προοφέιρη την
ίίνεοη οτόν κόσμο μέ ενα - δυό
άν αιψυικττήοια — κιόσκ α μέοα
οτό τέως διΐϊμοτικό πατχο
9 Ό όχετόί" ότου Κονιόο-
νδαυ, είναι κ·άη παύ μ€τστωπί,
ζεται αωλΓ.νυΐτά καί δίπλα-
δ'τΊλο στό τείχος ντά ν ά έκβά
ει κάτω άπ' τό Ξενια Ή δα
πάν ι) τού δέν είναι μεν,άλη
Ή καταακευή τού γίνεται μ ι,
ίΊιο.ιια «λούκ. α» κα! εύΐκ,λα ά
πό τό συνε.ογείο τοΰ Δήμου.
Γιαπ δέν άΐυίοασίίοΐ'ΐν ά δώ
λίνπ χαΓΐά σπ'ιν πολυάν-
πεοιοχί; τί)ς Λαχαναγο
ρδί" Μιποδοοακειου καί Ά>ιου
Δπμητ.ρίου,
Ο Αϋτά γιά τώρα «Άναιιιει
ατ στό άκουιΐτικό οαΓ»
Ο Διιυότηι
Ό Σύλλογος ΔΐΓμοκ.σατικών
Γυναιχών "Ηρακλείου, &χει νά
άντιμετωιττίσει μ.ά οειτά προ-
βήματα Διο,χητ κά, όργανω
τικά, τεχνΐκά, ύπογραμιμιζει
ή έξοιχιιοδοτΓ,ιμέντι ού'μβουλος
στήν έικεεϊσα ΓΓοοοοπινή έ-
ΕΠΑΞΙΑ
ΠΡΟΛΓΩΓΗ
'Υστερ' άπό άΐτάφαση τοΰ
Υ.Σ τοΰ ΕΑΤΑ τίροήκθηοαν
στό βαθμό τοϋ Τομεάρχΐ> οί
υπηρετούντες στό Κεντρακό
Ταχυδρομεΐο Ηρακλείου, κ κ.
ΤΣΟΥΡΊΉΣ θ καί ΚΟΜΗΣ
ΜΑΝ
Ή «Άλήθεια» συγκαίρει θερ
μά τούς τποαχθέντες
ΚΊΊ 10 ΜΟΝ ι |Μ»
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΝΕΡ ΜΗΠΟΣ
Ένα έτταναστατικό προϊόν άττό φρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη
ΜΙΝΩΓΧΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Γ ΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΝΩ2.
ΚΑΙ
ΑΡΙΛΔΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΕ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
^ΡΙΑΔΝΗ 7 30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Πλατίία Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224 304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΛΛΜΟΕ1Λ·
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
6ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
,ΡΤρ1ΤΑΚΗ
(ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγρπτλής
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
κ. Μαοία Σφακιανάτ
κη
Σνγκεκ.ρ μενά ή ούμβουλος
άναφέοει τό τιοόθλΓιμα, χώρου
Γραφείων — ττού είναι καί τό
οπμαντΛκό — επι τιλώοεωο, κα
ρεκλών, τΓΐεηώνου, κλπ. Π6
νά (Μΐθιαεΐ νιά συν έρχεται ό
Σύλλογος καί νά ποοεταιμάοε»
την νενικΛν συνέλευοή τού,
γιά άοιχαιο«οίες καί τιοογραμ-
μαιτ·0ΐιό δοασττΐριό'ΠϊΓας.
Πάνω σ' αύτά τα δύσκολα
γιά μ ά άτχτ; θέιιιατα καταπΐά-
στηικε σέ μιά ποώτπ ούσκιεψη
ή πΌοοοοινίί έΐϊιτροΐτή καί κα
θάρισε μιά δεύτερη γιά με-
θαύσιο
ΏιστόθΌ, άιπό την πλευρά
των νυναικών, ή ηοοώθΐιαΐ]
τοϋ συιλλόγου τους, χρε.αζε
ται καί μιά πρτιπσόαερηι πρα-
χτική άστ,ό δλες. Είναι ή υπο
χρεωτική ποοσπάθεια πού γίνε
ται πάνιτοτε άπό τούς ηρωτοπό
ρους καί τούς ίδρυτές
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Μάς κα'ΐαγγέλλουν δτι τό
νερό τοΰ θραψανοΰ είναι ύ-
περβολικά θολό. Τί λένε οί
άριμόΰαοι ηε.οί τούτου, Όφείλε
ται στίς καιναύρΛπες οωλίίνες
τί κάτι άΛο συμβαίνει,
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
• ΚΟΥΖ · ΚΟΥΙ β ΚΟΥΣ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΣ
Φ "Αλλη έκδοχή τού γιατί δέν φεύγει ο καταδικοι-
σθείς γιά βασανισμούς άνθι/τταστπστής τής Ασφα¬
λείας Βαρελάς Να πώς βγαίνει άττό τόν τταρακάτω
διάλογο
— Περιμένει νά φύγει μαζί μέ τόν Διοικητή τού
— Γιατί,
— Διότι είναι οτττό τούς τριάντα τοϋ Λεωνίδα!
Τ! 300, τί 30 "Ενα μηδενικό είναι δλη ή διαφο-
ρά
Δυσκολονόητο βεβαία τό «κούς - κούς» αϋτο, άλλά
γίά άρκετούς δχι
Φ Σέ μιά προσφοττη άγορευσή τού ό Είσαγγελεας
κ Γ Ζορμττάς, άττεδειξε δτι είναι έναρμονισμένος άρ-
κετά μέ τα Κρητικά ήθη, άν καί δχι Κρητικός
Και κάττοιος τό διέττραξε
— Ζορμπάς, όνομα καί πράμα
( Οττοος είναι γν&χττό καί ό συνώνυμος Καζαντζοι-
κικός ήρωας, πολιτογραφήθηκε Κρητικός, ένώ δέν
ήταν)
© Κ αί ενα σχετικό
Στήν πρόσφατη δίκη τού Μικτοϋ Όρκωτοΰ Ηρα¬
κλείου γιά την καλλιέργεια χασισιοΰ στά Χανιά, ?-
νας μάρτυρας ΰτΓερασττίσεως εΐττε
— Ό κατηγορούμενος άσχολήθηκε μέ τα δενδρυ-
λια, γιά νά άντιιμετωττίση οίκονομικές τού δυσκο
λ!ες' ' ι
Και ό ήρεμος κ Ζορμττάς έκνευρίστηκε — δικαιο-
λογημένα — τόσο, ώστε νά τρομάξη ό άτρόμη-
τος κοττηγοροόμενος, ττού τελικά. ττλήρωσε κάθε
δεντράκι μέ 6 μήνες ψυλακή Καί δυστυχώς γ Γ αυ¬
τόν τα δεντράκια ήτοτν εϊκοσι, άρα τα χρονάκ α
δέκα'
Ο Καττοος ρώτησε τίς προάλλες τόν δικηγόρο κα!
ττολιτεατή τού ΠΑΣΟΚ κ "Αθαν Σκουλα
■— Στά κρατητήρια τής ΕΣΑ γνωρίστηκες Θανα-
ση μ έ τόν Μουστακλή;
Καί ό έμπειρος κ Σκουλάς τόν ένημέρωσε
— Οί γνωριμίες ττάντσ γινότανε μετά, γιατί ά-
πλούστατσ, μέσα στήν ΕΣΑ καθένας εΐχε τό ίδιαί-
τερο διαμέρισμά τού
© Μέ την άφορμή αυτής τής έρωτήσεως, ή συζητήση,
(ττού γινόταν έξω άπό τή Βασιλική τού Άγίου Μάρ-
κο·ο τη μερά τής εκδηλώσεως πού ώργάνωσαν οί Νεο-
λαΤες γιά τα 2 χρόνισ), έπεχτάθηκε στίς έν γένει
ττεριτιοιήσεις ττού είχαν οί φιλοξενούμενοι τοΰ ΕΑΤ)
ΕΣΑ
Ενώ λοιττόν ό κ Σκουλάς εΐχε ττεΤ κάμποσα ττε-
ριστατικά, ή μικρή 3χρονη κορούλα τού, κατέβασε
το βροτκάκι της γιά τιχίσια
Κ α! κάττοιος τταρατήρήσε
— Τό τταιδάκι ένεργεΤ, δττοος θά δοΰμε παρακά-
τω γιά τίς ττεριττοιήσεις ττού εκαναν στόν Μουστακλή,
σέ σένα καί στούς τόσοκς άλλους, οί Θεοφιλογιαννά-
κος, Χατζηζήσης καί τάΐλοιττά άνθρωττόμορφα τέρα-
τα τής ΕΣΑ
Η δλη συζήτηοτ) έκλεισε μέ την έμμετρη —αρατή-
ρηση τοΰ ττρώτου έρωτήσαντος
«Άφου δέν μποροΰμ€ άλλοιώς νά τούς τιμωρήσωμε
τουλάχιστον, άς τούς κοττουρήσωμε»
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
• Σχολή Θεατρον
στό Ήράκλειο
«Ή έιπαροτία χοειάζεται τό
δ κό της θέαιτρο ποό νά ξεηη-
δά κ,αί νά έιμττνέεται άπό τα
Κ3ΐνα»νΐκά «οοβλήματα καί την
κοωνική τη.ς παοάδοση»
"Ετοι γοόχρει στό ηροοπέ-
κτουτ τής Ππωτοιτυατης Σχολής
θεατρον, ό ήθαποιός Ν. Τυρι
τιδης. 'Ο Νΐκος Τυοιτίιδης ή
Μαίοη ΒοοταντιΓ,Γΐ καί τρείς δλ
οι καλλϊτέ^νες £χουν ?ρθει
ΐ)&1 νιά την ϊδουσπ μοδς Σλο-
λης θεάτοου στό Ήράκλ«ΐο.
Μ ά άξιόλογη ποοσπάθεια πού
στη ιζεται στήν καλλιτεχνική
— πνευιματι»Γ> άτκκίένψωση,
για νιά δρθει οέ στενώιτεοη έ-
παιφι'ι ο καλλιτέχνης μέ τό
έ.π>αρχιακό κοινό
Έ*ραριμόζουν γιά πρώτη φο-
ρά σχήν Έλλάδα τό ούστιηιμα
φυιχΑογίας — ύποκριτΐκίΓς Κ
5ΤΑ — ΝΙδΙΑνδΚΙ
'Νέοι δνθ.'χΐΗΐοι. νέοι καλλι-
τέχνες, μέ ΰοεξη καί κέφι γιύ
δαυλειά δλοι τους, πιοτεύουιμε
πώς θά ποοοτρέπουν στήν κολ
τού >α τοϋ Με^άλου Κάστοου
Πεοιμέινουιυε πολλά άπό την
ηα'ΐαπάνω κίνροη, άλλά χρειά
ζεται καί ή ουιτπαράσταοη δ-
λων μας
Μουσικη
• Τά ριζίτικα
τσϋ Παπά -
Άγγέλου
Κυκλοφορεΐ τοϋι-ες τις μέ-
ρες £νας καινούογΑθς δίοκος
Μιά πρωτοπορια στό χώρο τής
νίοι,ισικής "Ενας παπιπάο τοα-
>ουδάει ΡιΓίτικα. Ό παπά -
Άγγελος ΨιολΑάκης, Κρη,τι-
κός την «αταΓνιυγη, (Χανΐώ-
της) έρρονεύει τά Ριζίπκά
μας τρανοώδια σ' £να δρορφο
Βυζαντινθ στυλ
Ή έΜφηαοτιηοίΊ καί βαθιά φω
που
ν ό
ν ή ταΰ πα/ιά - "Άννελου,
ταιριάζίΐ άπόλΐΛΐα ο-ό
τής ΐΛθΛ-αστατιΐκηο Μ
καταχτά τόν άκροατΓι-
ΖωγραιρΐΗΗ
• 'Έκδεση
τοϋ Γιώργη
Δραμουντάνη
Αηό 8 μ^x.α1 καί 30 υγού
στου ηοβγιματοποιεϊται στ' Ά-
νώνεια (ατλατεία Μεϊντάνι)
μιά ένδιαφέοουοα εκθέση ζω-
γραφικής τοΰ ζωγράιφου Γιώρ
γΐγ Δοααιουντάνη
Ό Γιώονη.ς Δοαμουντάνης
— αύτοδΐδαχτοΓ ζω^ οάφος —
παρουσιάζει γιά η,οώτη ψοοα
&ρα νού στην ίδιαίτεοη τού
πατρίιδα
• Στόν "Αγιο
Μάρκο εκθέση
Ελένης
Φραντζεσκάκη
Έγιναν χθές τό ά
στή Βαισιλιικιΐί τοΰ Άγίου Μά[
κου τά εΝτκαίνια τής έχθεοης
Λαϊκης 2^ωιγραφΛϋ)ς της Έλέ
νης ΦΊαντζεσκάκη.
Τά ίικθί,ματα. πολλα άπύ τα
όποία είναι ί|ΐιιπ ευοΐμέν·α άτιό
την Κρητική παο6δοοη, έντΐ)-
πωοιάζουν
Μαζι μέ τή Γωιγραφ.κι'ι οέ
ζύλο, καθρέφτες παοαβάν, κε
ραιιιβοό, πίνακες καί κασέλΛες,
έ,κιτίθεται καί ή πλούοια ουλλο
γή Κρτιτ^κών Ύφαντώ-ν τής
Κρητικιάς καλλιτέχνιδας
ΣυγκρίσεΐΒ
"ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ Ο ...ΠΟΘΟΣ..!
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΜΑΝΙΛ
θεοτοκοπούλου 1 ΤΗΛ 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο περιβάλλον — Λογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σερβίρουμε την οττεσιαλιτέ μας «Εΰτύχιος»
Τι γίνεται μέ τά Άοτκκά λε-
ωφορεία, Αύτά πού έξυηη,ρε-
τοϋν κη>ρίως τούς κατοίκους
των συνοικΛν καί των άποΐία
κιρυοΐμένων ηεριοχών.
Οί ώτιβάτες παραΐϊονοΰνται
Τά λεωχρορεΐα καθυστεροθν νά
τιεράσουιν άιπό τίς στάοεις. Κι'
δμα>ς, τό λέει ή Καΐτάσταοη
δρομολογίων: "Ενα αύ·τοκίνηΓ
το κάβε δέκα λβπΐά. "Αλλο &έ
μα τώρα άν δεί ν τηρ'εϊται ποτέ
Οί φωτογ.οαψιες είναι τοα-
βηιγιμένες οί. κεντοιχή στάοη
τοΰ Ήοακλείου. "Ολος αύτάς
ό κόομος πιρέπει νά χωρέοει
μέοα ο' Ενα αύτοκίντιτο. 'Αϊτο-
τέλεομα. ΚαθυατέρηΡϊι καί τα-
λαωτωρία τοΰ έίταβσιτιικοΰ κοι-
νοϋ
Ψ
Ρ9ΣΙΚΗ ΑΓΟΡΠ
Ή τεχνολογία τοΰ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τεχνολογία τού κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγεϊα —Τηλ£οράσ€ΐς — Ραδιόφωνα
—- Άνεμιστήρες.
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σ(8ερα.
• Ηλεκτρικές σκοΰπες — Ήλεκτρικές
έστίες—Κουδούνια. '
• Φωτογραφικές καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ 6 500
Έγγυάται ή τβχνική τής #£νωσης
^οβιετικών ^οσιαλιστικών /ημοκρα·
τιων.
Γενικός Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΙΜΗΣ ηΜΑΤΟΑΙΑΚΗΙ
Καλοκαιρινοΰ 214 Χανιόπορτο
Τηλ. 280-647
Ι
Καλλιτεχνικό —-
ΣΧΟΛΙΑ
Καί όμως ζεί
Ή μανηνάδα
Σέ ηεϊοιμα τ&ν &ηθεν μόν-
τερνιοτυοων τάσευΐν κβί τ«άν
Άιμερικανόφερτων σΐοοκΐδά-
σεων ύπάοχει άοιθμός Κρητι¬
κόν κέ,ντρων.
Οί γνήοιοι Κ.οππιοοί κα\ιτέ
χνες έξαΛολ^υθοϋν ν ά ανάστα;
νούν την παοάδοση, ηοοοφέ-
ροντας την άνόθειηπ Κρητιχή
Μίοιοθΐική καί τό κοέφι στό έχε
κτικό τους κηινό. ΕύτυχΑς
πλόι στΪΓ έξ«λοούνες. οτούς
πολόχρωιι )υς φωησΐίίύς κοι
τίς Άνιροικάνΐικες νότες, έζα
κολουθεϊ ν ά Οίτάοχει ή Κ
κή Λαϊκή άγνότατα και ή
θευτη Κοπτκκ,ή συνείδηοη
ΗΟΑΣΗ
Ή φετείνη μίτΛακιη τής % Οα·
ση;» 6δωοε ζωή ο' δλη την γΰ
ρω περιοχή 'Βπΐτέλους, φι»η'
στηκε 2νος τόοο στϊμανηχός
γιίι την πόλΐ; ιιας χωρος.
Έξ δλλου, εΐνοι γνωστή η
κ-αΛαιοΟηοία τοϋ έηικειρημο-
τία κ. ΊΙλιάδη. πού άνανέωοε
δλο αύτό τό κομμάτι φπιάκνον
τας ίνα, καλό χιντνματοθεατρο
Άλλά καί οί ταινίες πού Π|λ)
βάλλονταα φέοουν την σφοαγϊ
δα τοΰ κα-λοΰ κινημστογρά-
φου πού ζεχωρίζει γιά τή ποι
άτητα καί την ποτχιλία
ΓΡΑΨΕ
Βαθιά αιό ηέΛαιγος
τ' άν>ιεμένο
βροντά κί' άστράακει
πού ι>έννει ή νής.
Δές τ6 ψαρόιπουλο
τό σαοπομένο
χοανό βαοόηικτοο
κ«ί οτϊ·ιια όογτκ·.
λΐπου,ρΐνια δείχνει
καί τοαυουντάνες
πού τταίΓΊνουν νιάτα
πού κλαΐνε υάνες
Μές τό οπιοάΛΊο οου
χι·|τιτάς ιιαντεύεις.
Λμοιο τιλεούιμενο
εΓν' ή Γωή σου
Στόν κιόουο τουτο
λές τί γυοεύβκ;
καί μές τό σττϋθος,
καίει ή »ηνχή σου.
Μά π,οίν οτά δόνπα
οβΰρθει καοτή
ιπάρε μολύβι
■π&ρε χαρτί.
Γράψε γιά θύελλες
κάμοους κι' άντάρες
γιά ρπμαγψιένουο
φώναζε γράψε
Χτύτιτρε σήμαντρα
σύντρϊτμε μπώοβς
Οψωοε αλμβιουρα
μουράγια βάφε.
Μές των άνθρώττων
την κ,οταφιρόνια
κάν' τά γροτριτά σου
σωοτά καινόν ια
ΝΙΠ
ΤΑ ΜΙΑΤΛ ΦΕΥΓΟνΝ
την £ελ. 1
σηρεΐο Ένα προσφερόμενο
γιά κτηνοτροφία βοιχνό κλπ
κλπ. Ή άκάμα οτό παροδίπλα
χωρία ή βουνό 4 κάμπο. Πά¬
νω σ' αύτό τό είδιχό χορβχιτΐι
ριστιικό, λαρβάνοται καί «ρα
τιορτάρεται» ή φροντίδα τής
!πολιτ€ίας. Μέ εΐ&κά £ργο
σχολεϊα, προτοοπές, καί έπιχο
ρΐγγήσεΐς.
Γιατί, τά σηιμερινά ιΐέτρα
πού λαιμβάινονται γιά τό χωριό
σέ καιμιά ηερίΐιτωοΐ> δέν «τά
νούν νά άιπατελέσουν ίνα —
χάποιο άντίβαρο ατήν βλίΛ τής
πόλης.
Π' αύίτό «δειοιοε καί το Κρπ
6 χωοίό €'Εκχενώβπ«ον»
τούς Γωντανούς άνθρώ-
πους άικόιμα καί τά κεφαλοχώ
ρια Τό ποοοστό φιτγτΐς άρχΚπ
από δέκα καί (ρτάνει μέχρι τι γ
νήντα τά έκατό
Πόγαν στήν Εύρώπη Στήν
'ΑΟήνα, στό Ήαάκλειο, οί νέ
οί. θέοιεψΓ ή Γε.ρμανία, ή Ά
^ή καί τό Ήοάκλειο (κοτ
η)
Καί τώρα διαβό/.ομε στίς £ΐ
δήσεις. "Οτι, «άνεβρέθη ν γ
»ρος ό Γ.Μ. άγοάτΐκ έτών 71
"νόγιιΐ πτώσεακ· άπό έλαιόδτν
δρον»
— Ποιότ μάζεψε τίς ίλπές
— Ή ΓιανπάΙ
— Ποιότ ψυικύη την ποτα
ιιίδα,
— Ό υπάοοκιαςΐ
— Ποώς τουγάει την κρε-
βατίνα;
— Ό ΠαιπηοΟςΙ
«ο*
"Εζω άπό τό φΐλολογικό
στοιχεΐσ τοΰ Γι>ττν)ίαιτος, ύηορ
χει ή μΒγ4λτ>, ή πολύ σοβαρά
τίρογμα τικόιτηιτα
Αύτό είναι καί θέμα δλων
Περ—οότερο βμιικ; αυτών
ΐΐού φηε|>!— ηιΐαν καί έίβπροσω-
ηοθν καί την ΚθΓ>τική ΰπαιθρο
οτή σπιμί·οιν> Κΐ'βέρνηοη
ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΛ,( ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΛΙΑΑ 3
ΛΛΙΚΗ
Α ΚΑΙ ΠΑ ΟΛΟΥΕ
ΟΙ ΑΡΡΟΧΤΟΙ ΣΤΟΥΧ ΔΙΑΔΡΟΜΟΝ
ΓΡΑΦΕΙ
Τό Βενιζέλειο είναι ή μβγα
ύτερη Νοοοκιαμειακή μονάιδα
τάς Κρήτης· 'Εζυϊτηοβτεί τούς
κοτοίκους τί>ν άγΓθτιικών πειρι
οχών. Ή είσαγωιγή στό Νοοα
κομεϊο είναι ύυιόθΐεση δυοκολη.
Χορ,τιά καί βεβαιώοεις άιπό τόν
άΛΐιπρόοωιπο τού ΟΓΑ καί τόν
άνροτηθό γκπρό (ών υπάρ¬
χη). Κι' αύτά, γιά νά φτάσει
ό Λρρωστος μ&χ.οι τα έξω—ρι-
κά ίατρεϊα τοθ Βενιζέλειου.
Τώρα πώς νοσηλεύεταΐ; "ΑΛ-
η παοάγραφος.
Στά έξωτερικά ιατρείω, ή κα
τόσταση δεν δταφέρει άοτό τό
ΙΚΑ
Ό 1&χ>ς γιατρος ηού άττο-
αχοΧεΐται στά εξωτερικώ ΐα-
τρεϊα, ΐταραικοουθεϊ κυ' έ"να
οηιμαντΐίβό άριθμό νοσηλευάμΊ'-
νων. Καί τό ούνολο τής ήηιερή
οκις άηααχόϊ)0ης τού για-
τροθ: 3 ιΐ>οες.
'Αιπό τίς 3 ώοες, μιά μιου
■μ£ δύο διατίθενται γιά τούς νο
οΓ»ΐειιάμενους καί τό ΰιπόλοι-
»» γιά κείνους ττού χρειάζον
ται έξέτταση,.
Στό διάστηιμα αύτό πρέΐτει
νά έξετάαει 40—50 (Ι!) αρ-
ρωοτουις.
Κι' δρως, ύπάρχει ύγειονο-
ιμΐΜΟς κανονιομώς ηού όρ-ίζει
τό μάζΐμουιμ των έζετάσεων,
Είναι 4 άνά ώσα.
ΚΓ έόώ τό κακό βχιει' τίς
ρίζες τού, σττ>ν εκλείψη | για-
τρών.
Ή κατάστασις άΐτό πΛευρβς
ίατρκοΰ ποοσω~κοΰ &χβι ώς
Γιατροί Δ)ινπί;ς 15,
'Ετηίμελη.τές 9,
Βοιιθθί ΙΊμιμιοβοι 20
Βοηθοί ήαιοβοι 5.
Ποΰ νά προλά-
βουν,
Τόν περαονένο Ί
1 ούνη οί για'τοοί αύ
• αύτοί έζετάοανε
13.250 άνθρώπους,
* * άιττό ζσύο όιποίους
Θ.855 στό Μιχΐοοβιολογΐκό, 2.
055 οτό Αίματολογικό καί 1.
252 στό Ά'χτινολογικό. Έζετά
οεις τοΰ... πηδα:ηοΰ.
ΣΥΜΠΕΡΑΕΑίΑ: Γιατοοί 6-
ιπάρχουν μόνο γιά δείγΐμα. Γιά
δουιειά Ιατ>ρική, οί5τε λόγος.
Ποϋ νά προλάβουν;
Γι' αύιτό τα κενά καΛύσιτονται
μέ κρεββάτια οτούς διαόρό-
μους (ράν,τιζα). Την 14-7-7Θ
μετρήραιμε 21 ράντζα οτούς
Διαβάσαμε πρόοφοτα, μιά
ϋπεύθυνη ανακοινώση,
πού ίΓλεγε δτι γιά τή νό
οο Κούλεϋ δέν άιπαιτεΐ-
ται ιμετάβαση οτό έξωτε-
ρικό. Μβς καταγγέλουν
δμως, δτι οτό ΙΚΑ δέν
&χουν τα μέσα οθτε νιά
,μαά ΑΠΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΦΟΡΤΗΣΗ.
Ν ά τό πιστέψουμ£,
διάώρομους -τοϋ α' όρόκρου'Π
Καί μέοα οτούς &αλάιμους; "Ο
χι λαγώτερα άπό β κρεββάτια.
Στύ θάλαμο 12 Α' την παραατά
νω ήμε.ραυ.ηνία, υπήρχαν 1411
κρεββατια.
Άλλά' γιά νά γίνει παό άν-
τιληπτή ή κατάστοοη, μεταφέ-
ρουμε λίλ'α στοιχεΐα ττΐς τκρα
σμέντις χρονίας (1975).
Νοοηλευθέντες 11.050.
Έζεταοβέντες κατά εΑδιχότη
τα:
α) Μικροβιολογχκιό: 108.
350.
β) Άχτινολοντβοό: 14.ΘΟΟ
γ) ΑΙμοτοΛογιικό: 21.400
-"Ολοι αύτοί πού ήρθαν γιά
έζέτααη είχον οά οκοπό τους
άοΐφαλΐϊκ;, τή νοθιηλεία. Νοση-
λεύττικαν μόνο οί 11.050. "Α-
ρα, τα κοεββάπΐια τοΰ Ββνιζε-
Χβίουι, δέν φιτά'νο·υν πουθενά.
Τό Νοσοκομεΐο έξυιπηρετεϊ
6ασ;κά 2 Νομούς ('Ηραχλείου
— Λοσιθίου) καί πάρο πολλές
φορές, κοί τό Ρέθυννο.
ΌΛιόΐκλη,ρος αύτός ό πληθυ
αΐιός πού θά χρ€ΐαζόταν γιά
νά έζυι~ι·Γ>ετηβεϊ πίάινω' ά~5
1.5ΟΟ μέ 2.ΟΟΟ κοεββάτια. έζυ
πηοε.τεϊται (όκουσον, ακου-
σονΙΙΙ!) υέ τίς «270 άργανικές
κλίνες» τού Ββνιζελείου.
Άλλά τό θέμα, δέν έξαν-
τλεϊται έδώ
Η ΠΕΡΙΒΑΑΦΗ ΙΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
τό Νοσοεχομεϊο,
διαθέτβΐ 270 κοβθβάιπα. ΚΓ δ
μως, οί ορρωστοι πού νοσηλεύ
ονται, απάνια είναι λιγώτεροι
άπό 300.
- 'Αηό ιι·έρα οέ μερά, οί άρι-
θιΐοί των νοαηΛευό'ϊΐεινων τό
περασΐ|ΐένο έξάμηνο, δβίχινουν:
299 «ροωστοι — 300 — 312
_333 — 278 — 321 — 266
— 301 — 367 — 312 κλπ.
"Αρσ λείπουν κρεββάτια.
Ή οίκονσιΐιιιό ατενότηττα
τού ΟΦΗ Λρκιοε ν' άνηουχεί
τούς φίλους τοθ ποοοοφαίρου.
συμΐιαράσταοη
τν ή ουιμμετοχή
των οίκονο'μΐχων τταραιγτ>ντων
'Αντΐιδραστική ή δΐ) συ·μπε
οκρορά των ϊ·Λΐχειρήοεων στίι:
έρονι»ιές κινητοτκ>ιϊ"!σειο τού
οι\Αγου.
θΰτε κων τα εάσι-τήρια «άμτιο
νί» δεν βΓΐίικαν άΓ.ή.χηρπ·
Οϊ μεγαόσχτι.ν«>ι ΐϊθδοοφαΐ-
ροπατέρες τού χακοθ παρελ-
&6ντος τού ΟΦΗ, άφοϋ προ-
οηάθΐχκιν νά βουτήξουν στό
«ψιγτό» μόλις πέραοε ό ΟΦΗ
τό ακαλοπάη της Α' 'Εθνικιης,
«διά τής συιμιμετοχί>ς τονΰ οτά
&οικΐ)τική πόστα» καί κατόηιν
τίϊς άονιιτιικής στάοεως των φι
όθων, έινικατέλοιψαν τό «φί-
αθλο^ σχέ&ιύ τους.
Κα'ί τώοα άναιμένουν τίς ίίτ
τες τοϋ ΟΦΗ καί τή δυοαοέ-
σκια γιά νά ί,αινακάνουιν την
ύμιοάνιοη τους καί νά «τραβή
ζουν» τόν ύΐιό·ο.ΓΤθ ά'γωΛΊστιικό
νοόνο τού ηηωταβλήιματος. Αύ
τό είναι τό σχέ&ο τους. Γι' αϋ
τό Μΐί δέν φαίνοντςι ατι'ιν οί-
κονομική πόοοπάθεια."*Τΐϋ ά
Ιίήν ηοΰυιε ο·η, δέν ύν,αχύουν
τό θέ,μα.
Ναί, άλλά ό ιρίαθος λαός
τοΰ ΉρακΧείου τούς έχει επι
οηιμάνει. Καί θά περιφρουρή-
σει την άμάδα τού. Σέ καιμιμιά
πειρίπτωοΓΐ δέν, πρόικειται νά
ξανθινευτοϋν 2να όιποιοδήιποτε
«πόστο» οτόν εΌμιλο Φιλάθλων
Ήραικ.λείου. "Ας τύ πάρουν
άιπόφαοη. Μόνο δταν
ρίσει» ό Άσλανίδης....
α)
β)
Υ)
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΡ ΤΕΧ — αΟΤΕ ΟίΑ55
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής ττροελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
ΟΙ δάσεις τού εΤναι συνθετικαί έλαστρομερικαί πολυε-
οτερικαί ρητΤναι.
ΡΙβΕΚ 3ίΑδ5
Άμίαντο
δ) Περλίτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τού ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έττιτρέποντας
συγχρόνως είς τόν τοΤχον την διοπτνοήν αυτού έκ των Ισο
πρός τα ίξω. 3) Άψλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ καί ένδείκννται διά κινηματογράφους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐο, σχολεΤα, νοσοκομεϊα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν άτΓοφλοιοΰται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έττιδράσεις δέν ύφίσταντοι καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έπιφέρει άλλοίαχτη έττί των έπιφανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαβροϋται άττό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών οτυνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Καγιομττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
Μιά έπιστολή
ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΠΟΙΜΕΝΕΣ
, Κύριε Χαριτακη χαΐρ€,
■ Είναι γνωοτό δτι ή λέξις
•«ιοιμήν» ^σΐγμαίνει οτήν έλληνι
κή γλώοαα τόν Βοοκό των πά
ρατγωγΐικων ζώων (ΐτροβάτων,
αΐγων κλπ.). Μεταφοοακά ατήν
'Εβακληοιαατωοή Χρισηανική
γλώοσα, στϋμαίνει κατά ηαράλ
ληλη άλλΐϊγοοία τόν ύτιεύθυνο
έιπόπτη — διοικπίτή των «λογι
κων προβάΐτων», Χριοτιαινων.
ΠίΒς λοιπόν οί τιοωίένες οή
■μερά ιμτιοροΰν νάι άιδιαφομή-
οοιυν διά τό μέγα θέιμα των
Βάοεων άλλά καί της έξαιπλώ
σεως τού άιμεριΐικαινογκακστ-ε-
ρϊκοΰ πνεύιιατος, πβύ είναι θε
μρ ζωτίς ΐ θϊινά'.ου γιά τόν
'ΕλληΜϊΚΟ Λαό καί
τόν Κρητικό;
Τετοιοι ποιμένες ιτού κατευ
οδώνουιν μόνο στόνθάνατο νά
λείπουν. 'Είμΐεΐς ό Λαός, θέιλει
ΖΟΗ,Σ.
εύχόιμονος καλόν
άγωνα.
ΜΙΧ, ΠΡΟΕΣΤΑΕΗΣ
Χανιά
ΠΕΡΙΕΡΓΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Τα τουοιοτικά καταστήμα'Τΐΐ
τοϋ "Ηρακλείου άντΐ'μετωιπί-
ζουν τύν «ώποιντι δαωΎΐμάν»
Ό&ν νέιον αΐοθΓ.'τΐκών μέτρων.
«Περί ταιγαρίων καί λουπων
άνΓΐρτιημένων πρός πώλησιν έ-
ΙΛΐορευ'μάτωΛ1» θά έ"εγε στά
παλιά χρόνια κάποιος γενναί-
ος άποσπαοιιατάρχΐις.
Τώοα δμακ; πού ήρχισαν οί
μυνήοεκ; τό πρ&γρα άλλάζει...
Τό χέρι τοϋ αίσθηηκοΰ νοτίου
ίΐπαίνιει στήν τσέιτνη τοΰ άντι-
αισθητικοϋ τουοΐστιικοΐτώλη.
Γι' αύτό βά θέλομε νά ποϋ
μτ στούί· κ.ικ. ττού ι'νΐοχλοΰν-
ται ά,τί' αύτην την έιαφάνιση δ¬
τι, Εχομε την τίλτιθΐφοοία πώς
«αί στήν όδό Πανδοοσου της
Αθήνας, πού είναι τό ικχναδι
κό «παζάοι» άναμνηστΐίκών, ή
άπέμβασπ τού αίσθτπικοϋ Νό
μου έ"χει άρχίσει άιπό καΐιρό.
Γιά τιρώτη (ρορά θειοοιίθηκε ή
άνάρτηση ενέογεια άντιαιοθη
τΐΜή. θά Οέλαιΐίε νά μάθομε τή
ούσταοτι της αΐοθΐιτικός ρ'τατρο
ττί}ς πού ύιπέδειίόε τα μέτρα
προσταοίας τϊ)ς τρωγΛ.ΐ'κης ό-
μορφι&ς.
αγροτες!
γνωοιστε τΐϊϋιο συγΧρονη
μεοοδο λιπαγσης στον κοσμο
Μ3Ι1|!ΝΙΙΙΙ 1ΙΜΛ
οιοΧημικα συστήμάτά για τήβΓβμοιΐφωση τού εδα-
φθυς και την αναπτύξη Τ(4Υ:ΦυΤ^ν λν.
για καθε καλλιεργεια
αυξανει τη ^^·Λγνγη μς'Χρι το *»»*»*·*· καλυτε-
ρευει τη ^ο*ιττα πρ^μ^εΓ τίτ, ^αρογνγη Ι5εως3θ
μερε%· ζηννφφίρχϊτβϊρ*^ $*$&&%■ #ατασταση.
εργειάς Λρινν·>^
·1π?ΑεΝ-
ι|1ϊϊιΐ||ση τού
ΐ//.
αποκλβιοτικοι εισαγωγειο: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεστειο)
^ΙΪ111Ι1ΐΙΙ1ΪΙ11Ι· ηρακλβιο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
ΤΑ ΕΑΤΑ
(Γιά τό θέμα τού Καζαντζάκη)
Μ ΑΙ ΑΙΙΑΜ 1>ν
Άπό ττιν Γενακή ΔιεύΘυνση
των Έλληνίκών Ταχυδρομεί
ών, τττ,ραιμε άΐτάν*τηί>η γιά τό
αχόλιο «ΕΠΙΘΕ5Η ΚΑΤΑ ΚΑ
ΖΑΝΤΖΑΚΙΙ» τού φύλλου της
21-4-76.
Συιγκε.κρΐ'μ'ένο, είχαμε γρά
ψει δτι τα (ρει'γ - βολάν μέ
τούς άοχΓ>μους γιά τόν Καζαιν
τζάκη χαραχτΐ>ριαμούς, εϊχε
μοιράοει ό Ταχυιδρομιικός ύπάλ
ληλος κ. Γ. Άλεξάκΐκ.
Ό ΕΑΤΆ μάς πληιροφορεϊ δ
-α παρέλαβε ρέν τό δέμα μ έ τα
ιρέίγ - βολάν ό ύαιάλληλος
άλλά γιά λογαριααμό τοϋ Χρι
σπα/ιικοθ Σωματείου πού άνή
κει, τοϋ «Μέγα Φώτιου».
Άκόμΐ) άιναφέρει ό ΕΛΤΑ
στήν έιπκΓτολή τού, δτι τό δέ¬
μα τωρα·δόθιικε στόν Πρόεδρο
ιτοΰ «Μ. Φώτιου» κ. Ρανουσά-
κη καί ό ύπάΛληλος δέν εϋχ-ε
καψρμιά άνάμιξη, πέραν τούτου.
"Οσο γιά τίς ίΰαωιτικές ουναλλα
γές των ύπαλλήλιο,ν τού, άνα
φέρεται δτι ό όργαιντσμός δέν
έ»ει δικαίιιχμα ΐταρερβολής.
¥ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΑ ΤΟΝ
κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Μέ άνοικτή έσΐιστολή τού
τιρός τόν Δήιμαρχο ύ κ. "Αγγ.
ΠαπαδάΐκΓϊς έρωαά μέ ποία άπό
φαοη ξερριζώθηκαν τα δέντρα
ιπίσω άιηό /τό Δημοτικό Μέγα-
ρο.
έραρτδ, άκρου 6 χώ
ρος αΰτός χρησιμοτιοιεϊ-κιΐ σάν
ηάρΜΐγκ, ποίος είναι ό έκμε
ταλλεθτής καί ποιό τό τίμημα
της οτάθϊιευσης;
πεντάρας
Ξεμαλλιασμένοι, μαοοξεβρά
ικϋΐτοι, καί πάν* άιπόλα... ά*-
φ-,αα'γικοχ είναι στήν πλειοφη-
φία του: οί φε·τεινοί έΐπσκέ·
"Αδεία δωτμάτια σέ ζενοδο-
χεία. Διανυχτερεύσεις ύπαίβρ]
ες. Ξεκούραοη στό πεζοδρό-
μιο. Πλιιρό>ΓΓΐτα ξενοδοχείων
Χανίων: 55ο)ο. Καί Στ»τείας:
6Οο)ο. ΚΓ δμως φέτος, κατά
τούς ύπολογισμούς μας, είχαμε
30^—4Οο)ο πεοισοότερους έπι-
σκέτΒΓες άπό πέρΐου.
ΟΙ ΥΠΕΡΚΡΑΉΙΣΕΙΣ
Πρόοφατο τΐαράιδειγιμα. Ά0η
ναϊκό ξενοδοχεΐο ύττοβιβαστηικ«
άιπό την Α' στή Β' Καττιγορία.
"Έκλεινε θέσεις χωρίς νΛχει
κρεββάτισ.
Αύτό ουνέβαινε καί στίιν
Κρήτη. Σέ 4 γ) 5 ζενοδοχίία,
τόν ηερασμένο Άπρϋλΐ),. Βρη-
»αν άφοριμή οί ζένες όφΓνμεοί
8ες κι' &οχιοε ή προπανάινιδα.
"Ομο·ρ})ΐι ή Κρήιτη, άλλαι ό
κόοιμος δέ θϋθτλε καί νά τα-
λα■^ηωριηθεί...
"Βτχΐι, έρεΐναν μόνο αύιτοί
υιού δέν... χοειό/ονται ζενοδο
χεϊο Οΐτνου, καί τή «βολευουν»
σττά Πάιρκα. Αύιτοί πού στή-
νουν τό νοικοκΐυοιό τους στά
ιπεζοδρόιμια κοί τίς πλατείες
ιμας.
Οί αλλοα, αύτοί πού κάτι θ'
ώφτνναν, διώχτηκαν. Νά τ' άπο
τβλεοματα... Τίπιοτ' δλλο.
μέ β.953 κρεββάτια. 76 Τουιρι-
στικά Λεωφοοεϊα. 'Εκατονιτά
δες Καιταοιττηιατα Τουριστικών
εΐιβων. /
Γι' άντιστάθ|μιοΐ>, θ' άναφέ
ρουιμε τό 1454)8-7-76 έίγγραφο
τοϋ ΕΚΗ, πού ζητά άπό τ' άρ
μόδια 'Υπουργεΐα, νά χορηιγη-
θεϊ στούτ έογαζόμ'ενουις Τουρι
στικό ωι/,ϋ^μα. (βλ. έιπίδομα
άιΚ'ριβης ζωης). γιά τούς Τού-
ριστιικούς ιμΠνες. Καί την χίνη
αη, όρισμένων συρπολαιτών μας
γιά τί} δηιμιουργία συλλόγου
καταναλωτι7*ν.
Άπληρίαστα τα καιταστήιματα
βασΐκων εΐδών διατροφήν.
ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
Του.Ήθΐηικά Γραφεία: 34.
Γραφεία ένοικιαζόμενων αύτο-
αοΐνήτων: 41. Ξενοδοχεϊα: 80
Γιά νά ταξιδέν/ε^ι κάποιος
"Έλληνας, πρέηει νΛχει μαίί
ηο> ένα όριοΐίένο χρηιμαηκό
ιτοοό. Καί γιά τούτο γίνεται
αύοτηρός Κλενχος μέ έπιβολή
αύστηρών ποινών. Δέ θατιοεπε
νά ύποχιρεώνοντάι καί οί έπι-
σκέιπιτιες υας νάχουν πιαΓί τους
ίγα χοήμβ,τα; Νά έλέγχονται
κι' έκεϊνοι.
"Ετοι νιά νά μτνν μαζεύον-
ται τα... «ρπατίρια» των Δυτι-
ΐκοευρωτΐαϊκών χαηΐ'ταλιιαιτικών
χωοίδν γιά... τοάιιπα διακοστές
στήν Έλλάδα.
60 ζενοδοχεΐα, 8953 κρεββά'
τια στό Ή'ράκλειο. Αατ' αΰτά,
15 μέ 4^440 κριεββάτια άνή-
κουν στήν Α' Κατηγορία. Εί¬
ναι τα μεγαθήριο πού( προβάλ-
λονται £ζω. Ποΰχουν ταυτι-
στεΐ μέ τόν έδώ τουοιομό, ΚΓ
ύ ζένος πού θέλει δνεοη δια
καττων, τρομάσει άκούγοντας:
ύηερκ.ραιτιήο'εις.
ΎΐπερικραΓτήσεις τόν Άίτρί
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ίνα δμορφο περιδάλλον
Ειδή θαΛόοοης
Ειδή έξοχπς
Εϊδπ ιιιυχανωνίας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροβόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.ττ.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ πολύ μεγάλη ποικιλία
ΠΤΕΡΥΠΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΛΕΣ
καί έξαρτήματα καταδυσεως
ιΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδοτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαοττικές — έλαστικές — έξωλέμβιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
εΐδικά διά την έκμάθηση μπάνιου
ΟΜΒΡΕΑΕΣ
διά πλάζ — βεράντες σέ ΤΓθλλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχης
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
—τυσσόμενα ανοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.π.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΗΠΟΟΒΚΗ
Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άποθήκη: τηλ. 287-766
λη; Σταιμάτΐισε ή Κρήτπ νάι
θεωρεΐται ανετος τόπος διακο
ΐΐών. Τί έκαναν οί άριμόδιοι;
Ποΰ είναι οί κυρώοεις; Μείνα
με μόνο στήν... έιτώπληξη,
ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΑΧΤΟΡΕΣ
Ζιγτήσα,με τή γνώμη των
Τουριοπκιών Πραχτόρων τού
"Ηρακλείου νιά τόν τρετεινό
Του-ρκσμό. Μδς είπαν:
ΑΔΑΜΗ.Σ:... Γι« 3Αα φταί-
νε οί έρΓ.ιΐίε{)ί6ες τοϋ έξωτερϊ
κου, πού φρύψανε πώς ή Κρή
ιτΐ) είναι ώπεΓ»τλήρΐίς···
ΣΟΦΙΟΣ:... Οί τοετεινοί
Τουιρίοτες; Ευτιόιλνίτοι, χίιππι
δες καί ΰιφοαιγκοι. Στό μεταξύ
£νας Σουηδός περνδ οδώ ιμί
500 κο.οώνες, 14 μρριες, καί
στήν ΐίατ.Γ>ίδα τού μέ τα ϊδαα '
χρήΐματα 3 τ) 4 μέιρες μονάχα..
ΚΡΟΥΣΤΑΝΟΥ: Φοβεοός.
Ή κακΐά φήιμτ! εΐχε πολλαί έ πά
αοάλουθα.
ΚΟΒ. ΡΑΤΒΓΛ5: "Ολα όφεί
λον»ται σέ ύαιερκρατιήοεις πού
έγιναν στό παρελθόν άπό ξε-
νοδοχεία των οποίων ό τίτλος
ταυΐτίζεται μέ τίίν έΎνοια: Τού
ρκσμός σττιν Κρήτη·
ΓΙΑΡΑιΒΟΛΙΑΧΑΚΗΣ: Οί
5ένοι τής Κρήτης είναι ΰνβρω
τκ>ι των μεσαίων χαί κατωτέ¬
ρων οίκονομικων τάξεων.
ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ: Ή ρετεινή
ιπτώοΐ) όφείλεται στήν άνθελλη
ναική προπαγάνιδα διά τοϋ ξέ-
νου Τύπουι, πού ύπΏκίνησαν ϊ-
οως άνταγιονίστριες χώρες.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τό σαικκιίδιο στόν ώμο. Λί-
γες πενηαροδεικάρες οττίς τσέ-
»ιες. Ό περίπατος στήν Κρήτπι
άριχίζει...
Είναι φιλόζενοι οί ■ Κρητικοί,
κι' ή ζωττι θά περάοει ώραϊα...
'Οιμως, αύτάς ό Τουριομός,
γιά τούς Κριηιτιικούς δέν μετοα-
€1... '
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ..
ΛΙΛΟΓΤΓΙΗΑΛΙ
ΤΑ "ΠΡϋΤΟΚθΛΛΑ.,
ν Τ1ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,
• . Τ«Ν ΣΟΦΟΝ ΤΗ>- ΣΙ«Ν '
ΤΜί ΡΟΙΙΚΗί.
III.
ΤΗΝ Ι ΛΛΛΙΚΙ,Ν
ΜίΙΑ ίΙΧΑΤΜΤΚΪ
Τ ιι ο
Ι ΑΜΒίίΙΝ
1ΤΑ Γραίρεία μας διατί-
θενται χαί πάλι άντίτυπα
τοΰ άηοκαλυπτιικοΰ βιβλίου
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩιΝ
ΣΟΦΩ,Ν ΤΗΣ ΣΙΛΝ», πού
δείχνουν την σααανική θρά
ση τοϋ Σιωνιομοϋ, τίίς Μογ
σωνίας καί των παρακλαδι-
ών τους καί τα ηαγικόο>μια
οχέδια των σχοτεινων αυ¬
τών δνινάμεων.
Ό άρι6ιός τ6ν άνπτύπτιΐν
είναι περιωριαμένος, καβό
τι, τό βιβλίο αύτό είναι διι
οεύρετο, λόγω τού «κυνηγη
τοϋ» πού τοϋ κάνουν ο!
Μασωνοι. Τιμή εκάστου άντι
τύηου δρχ. 60.
1ΙΑΙΑΑ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
2 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ ,«7«
:::::::::::::::ΐ::::::::::!::::::::..:::::::::::::::::::::::::κ::::::
'απόψος
■■••••■••••■•■«••■Β ■
ΕΙΧΑΓΓΕΛΕΑΖ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Πλημμελειοδικών Ηρακλείου κ. Γ
Ζορμττάς, έ'χει κάνει μέχρι τώρα δυό άγορεύσεις, σέ' ίσά-
ριθμες δίκες τού Μικτού ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Ηρακλεί¬
ου, άναφερόμενες σέ ναρκωτικά κσί συγκεκριμένα, στήν καλ
λιέργεια ίνδικής κανάβεως.
Ή εφημερίδα μας, θεωρεϊ χρέος της νά έτπσημανη θΥπτό
την θέση αύτη, τίς παροπτάνω άγορεύσεις τού κ. Ζορμπα
κα! νά τόν οχιγχαρή είλικρινά γιά τίς κοινωνικές άπόψεις
τού, ττάνω στό σοδαρώτατο θέμα των ναρκωτικών, τό 6-
ποΐο διαφάνηκε άμέσως ότι εχει σκοπό νά πατάξη.
Μέ την εύκαιρία αύτη καί έπειδή γνωρίζομε την διαθέση
τού αξιοί/ έκπροσώπου τού Νόμον, νά διαφυλάξη τή Νεο-
λαία τού Ηρακλείου άττό τόν τρομαχτικό κίνδυνο των νσ,ρ-
κωτικών γενικά, τόν παρακαλοϋμε νά δροοστηριοατοιηθή
έκτός Είσαγγελικής έδρας, τΓροτρεττοντας στήν περαιτέρω
δραστηριοττοίηση των αρμοδίων καταδιωχτικών όργάνων
κα! έπεχτείνοντας την ερευνα πρός «ττάσαν κατεύθυνσιν».
ΌτΓωσδήττοτε ττάντως ή τταρουσίο: τού κ. Ζορμττά, νομί-
ζομε Οτι θα νουθετήση άρκετούς, ανεξαρτήτως περιβάλλον-
τος καί όντότητος, γιά νά σταματήσουν τό καταστροφικό
έργο τους σέ δάρος της Νεολαίας τού τόπον, στό όποΐο μέ¬
χρι σήμερα, έττεδίδθντο καί άρκετές ψορές μάλιστα... άνε-
νόχλητοι.
Ό Είσαγγελέας Ζορμττάς είναι άμείληκτος διώχτης
δσων άο-χολούνται μέ τα ναρκωτικά. Κ ι* αύτό άς τό έχοΐΛ'
οί... «-πάντες» ύττ' όψιν!...
ΤΑ ΠΡΟΙΦΑΤΑ ΕΠΕΙΖΟΔΙΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ δημιουργήθηκαν, την ττερασμένη έδβομάδα
στό Ήράκλειο, τα όττοία: — εύτινχως — δέν ττηρσν μεγάλες
διαστάσεις. '
'ΑΦορμές: τό Σι/νέδριο των Χιλιαστών καί ή διαμαρτυ-
ρίσ των ΣταΦιδοτταραγωγών.
Ή διεύθυνση τής εφημερίδας αυτής, γιά λόγους άνεξάρ
τητους άηό τή θελήση της, δρισκόταν έκτός Κρήτης. Φρον¬
τίση, δμως, νά έντνμερωθή σχετικά, άττό τούς συνεργάτες
της καί νά πάρη θέση άττό την ύπεύθυνη αύτη στηλη.
Επαναλαμδάναμε γιά μιά άκόμη φορά ότι καταδικάζομε
κάθε μορφή 6ίας, την όττοίσ δικαιολογοθμε μόνο στήν ττερί-
τττωση τής νόμιμης άμυνας.
Γι' αύτό καί κατακρίνομε δσους — άττό όποιαδήττοτε
ττλενρά — χρησι-μοττοίησαν σωματική ή ήθική δία.
Πιστεύομε ότι δέν Οττηρξαν ύττοκινητές, δέν υπήρξε ώργα
νωμένη ΤΓροετοιμαοια καί δτι άπό πλευράς Λαοΰ, δσα έγι¬
ναν στηρίζονται στη θεωρία τής ψυχολογίας τοΰ δχλου,
πού ξεκινά σννήθως άττό δικαιολογημένη άγανάχτηση καί
μττορεί νά καταλήξη σέ άττρόβλετ—ες άκρότητες.
Δέν δεχόμαστε λοιττόν τό δολο, άλλά δέν χειροκροτούμε
τα βιαία άτΓοτελέσματα τού αύβορμητισμοΰ.
ΈκεΤνο δμως ττού δέν μττοροΰμε νά διανοηθούμε έττ' ού-
δενί, είναι τό «τράδηγμα των τπστολιών» άττό άνθρώττους
—ού, δττως ύττοστηρίζοΐΛ' οί ίδισι, κάποτε τα χρησιμοττοίη-
σαν κατά τού έχθροΰ τής Πατρίδος.
"Οττως έπίσης — παρά τό δτι άναγνωρίζομε τή &ύσκολη
θέση των εκτελεστικόν άρχών — δέν μττορούμε νά δεχτοΰ-
με τίς — έστω καί άνωθεν έντελλόμενες — άψυχολόγητες
καί άπαράδεχτες ένέργειες ωρισμένων όργάνων.
'Οχι στη δία — στήν όττοιασδήτΓοτε μορφής δία — άΦοΟ
τώρα ττιά δλοι γνωρίζομε τίς ττρόσΦατες συνέττειές της..
ΕΖΠΕΥΖΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΑ άπό κάθε τι άλλο, ή πρόσΦατη αττοΦαιση τού κ.
Στεφανάκη νά άναθεωρήση μερικά δασικά άρβρα τού Πο'-
νικού Κώδικα, πρέττει νά χαραχτηρισθη σάν έσττευσμένη
ενεργεια. , ^φ^Ρ&ί
Καί είναι γνωστόν δτ οί έσττευσμένες ένέργειες, σέ κάθε
ττερίτττωση, είναι τό λιγώτερο έπικίνδυνες.
Είδικώτερα δμως, δταν ττρόκειται γιά τόσο σοβαρά άρ-
θρα τού Ποινικού Νόμου, ττού μέ την άναθεώρησή τους κιν-
δυνεύουν νά τταγιδειπΌύν ο! ατομικές έλευθερίες κοί τα δ·-
καιώματα τού ττολίτη, ττρέττει νά είμαστε δλοι — άκόμη
καί ό κ. Στεφανάκης — ττροσεχτικοί.
Έτπκροτούμε τίς άττόψεις δλων δσων άντιταχθηκανε
στήν παραττάνω Ύττουργική ενεργεια καιί συνιστούμε στόν
κ. Ύπουργό Δ^αιοσύνης, ττροσοχή, διότι τό θέμα ττεριέχπ
σοδαρότατο κίνδυνο νά γίνουν , λάβη πού θα άττοδούν
μοιραΐα γιά δλους Άκόμη καί γιά τόν ϊδιο, άφού κι' έχεί-
νος αΰριο, μεθαύριο, θά είναι πολίτης καί δέν θά προστατεύ
εται άττό τή σημερινή δουλευτική άσυλία.
Νομίζομε δτι έχει άκόμη χρόνο νά τό ξανασκεφτή
Ο ΝΕΟΖ ΝΟΜΑΡΧΗΖ
ΑΝΕΛΑΒΕ την περασμένη Τετάρτη τα καθήκοντά τού,
ό νέος Νομάρχης Ηρακλείου κ. Άθανάσιος Καραγκουνί-
δης.
Τόν καλωσορίζομε καί τού εύχόμαστε καλή τταραμονή
καί νομαρχιακή σταδιοδρομία στό Ήράκλειο.
Καί τού γνωρίζομε — αν δέν τό ξερει — δτι ό προκά-
τοχός τού, δέν μττόρεσε νά σταθη ποτέ στήν ύπεύθυνη θέ¬
ση τού, γιά τρείς κυρίως λόγους:
1 — Γιατί ή*ταν δεδηλωμένος δασιλόφρονας.
2.— Γιατί ήταν «νομάρχης» μόνο τής κυδερνώσας τταρά-
ταξης καί
3.— Γιατί ττροκάλεσε άνοιχτά τόν Λαό τταίρνωντας αντί
θέση μ' αυτόν άνοιχτή θέση υπέρ των Αμερικανι¬
κόν Βάσεων.
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΟΣ Διοικητής τού Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου,
ανέλαβε άττό την ττεραο-μένη Τετάρτη ό ταγ|ΐατάρχης Χω-
ροφυλακής κ. Νικ. Μανβτάκης.
Δέν χρειάζεταιι νά τονίσωμε τή σημασία τής σττουδα:-
ας καί εύτταθοΰς αυτής θέσεως, άλλά καί τό δάρος των εύ-
θυνων της.
'Ελττίζομε δτι ό νέος Διοικητής θά άντιμετωττίση σωστώ-
τερα τα ττράγματα, άττό τόν ττροκάτοχό τού καί θά έργα-
στή συνειδητά γιά νά άνταπεξέλθη στίς μεγάλες άπαιτή-
σεις καί τίς δυσκολίες της καίριας αυτής ΰττηρεσιακής
θέσης.
Τό έλπίζομε καί τό εύχόμαστε. " " "*
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ
ΤΩΡΑ -ού πέρασε ττιά ό χειμώνος, θάτανε παράλειψη
νά μή ονγχαρούμε τό Τεχνικό Προσωττικό τοΰ ΟΤΕ Ηρα¬
κλείου, γιά τίς συνεχεϊς καί φιλότεμες προσπάθειες ττ.λι
κατέδαλλε πρός α—οκατάσταση των διαφόρων ανωμαλίαν
στά δίχτυα καί τηλεΦωνικές έγκαταστάσεις, κατά τή διάρ
κεια όλόκληρης τής χειιμερινης ττεριόδου. Μέ τίς τταρεμδά-
σεις αύτές των Τεχνικόν τού ΟΤΕ εγινε κατορθωτό νά ά-
ποφευχθοϋν ο! ττολλές άνωμαλίες καί νά διεξάγωνται δσο
γινόταν ττιό όμαλά, οί τηλεφωνικές έττικοινωνίες στό Νομό
Ηρακλείου.
Συγχαρητήρια καί εύχαριστίες.
Σήμερα στά ΤριυεΑές ΠΑημιιεΑειοδικεϊο
ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Ο «ΠΙΣΤΟΛΕΡΟΣ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠ ΑΝΤΟΥΒ ΑΣ
Άρχΐκορρηΐάρχης τοϋ Κεφολογιόννη
καί άρχηγός τοϋ Βασιλικόν ήγώνα
ΝΕΚΡΩβΗιΚΕ οτήν κυριολε
ξία την πεοασμένπ Πέμΐτττη τό
Ήράκλειο. Όοι οί δρόμοι
τιού τό συνδέου·ν μέ την 'Επαρ
χία, εΐχαν ιμπλοκαριοπεΐ. Μη
χανήμααα, ΐοαχτέρ καί κόομος
πολύς είχον καταοτήρει τό Ή
■ράχλειο, μιά ηόλπ άπομονωιμέ
ν« άπό τό θώμα τί)ς Κρήττης.
Ούρές αύΐΐοκινίϊτΐϋν περίμεναν
πίοω άιπό τα όδοίρράγιματα.
"Ολ' αύτά ίοαν μιά μεγάλη
έπιτυκία ΐοϋ εντελώς άνοργά
ναίτου Άγροτικοΰ κιόσμου, πού
άγωνιζόταν γιά μιά λογική τι
(ΐιή γιά τό προϊόν τού.
Τό μοναδικό, — εύ'τυχίδς —
σοβαιρό έιπειοόδιο ίταν έκεΐνο
δΐ^ιουργηθηικε στή Χεροό
,μετοζύ των άπεργων ά-
γροτών καί τοΰ ΆρχΓΐιγοΟ 'Ε-
Ονικιης Άνπστάσεως Χοίοτου
Μπαντουβά.
Ό Μπαντουβοχρήστος θέλη
Γεννήοεις
Ό συνεοιγά'Της τής έφηιμερί
δας μαο κ. Νϋκος Βελυγιραδιης,
δγινε μαιαιιιτιάς την πτοασμένη
θδοιμάδα.
Στόν ϊδιο καί την έπίσπς εύ
τυχκκμιένη σύΓυγό τού Ελένη,
εύοοάμαστε νά τούς ίήοπ ή χά
ριτωτμένπ τους κόρπ.
ΤΟ ΦΕΖΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
• 2υνέχ. άηό την £ελ. 1
γουνττιανή ττολιτεία.
Αυτή είναι ή άηΛό^ττΐΓτα καί
ή οειμνότητα των άιδελφων Χι
λιασττ&ν πού τούς ένοχλοϋν
οί δοιβωΛ'ες των έικικληοιων καί
τα χουσοποίκαλτα όινκρια των
παΐπάιδων;,
Φανχράρα λοωτόν σκέτπ. Ά
ναικο-λουθία ηοώτης γιοαμιμΓ)ς
Με·τα(>αρά των άιμερικάνικων
πρωτύιπων στά πλαίκΜα τίίς
"Οργανωθή τέ
λεια. Τόση, πού οί διεθνείς ά
πατεώνες οί ποίοι ήγοΰνται της
καμπίνας — γιατί περί κομπ_
νας ποόκεπαι — έφτασαν νά
έξαιπατήρουν καί έκποοσώπους
τοΰ έπίοπμου 'Ελληνικοΰ Κπά
τους. "Ας τα σκεφτοϋν τα ά-
θωα θύματα, πού έπανδΌώνουν
τίς τάξεις των Ίεχωβάιδων,
τοΰ ποολετατιιάιτου τής Μαοω
νίας καί άιμερικανοκίνητου ε¬
πικινδύνου «ψρούτουβ.
σε ν ά «σπάοει» τό μστλόκο. Οί
άιγρότες άσνήθηικαν καί τότε
έικεΐνος τράβηξε τό η&ρίοτροφο
άιπειλώντας τούς 4π&ριγούς, μέ
άατοτέλεαμα νά ουλληφ&εΐ (μα
ζί μέ δυό άγράτες) άπό την
Άστυνομία καί νά παραηεμ-
φθεϊ στό Αύιτόφωρο· την έιπό
μένη μερά.
ιΜετά την άναβολή πού ζπ-
τήθηκε, ή ύίπόθεση θά έκδιχο-
στεϊ σήίμερα τό μεοτίμέρΐ οΐό
Τίριιμελές Πηιμμ·εειοδικεϊο
"Ηρακλείου.
Άξίζει νά οτκμειωθή δτι ό
Χρήστος Μπαντουβάς ήταν Άρ
χηΐγός Έθνΐκής Άντιοτάοεως,
άρύαικοιμματάρχης τοΰ κυβειρνπ
τικοϋ βουλευιτή ΜανόΑιτ Κεφα
λογιάννη καί άπό τούς έπακε-
φαλης τοΰ Βασιλικοΰ Άγίόνα
στό πρόοφατο Δηιμοΐ|π')φ·ΐίθΐμαΙ...
'Βπίοης σηιμειώνοιμε δτι ό
δράστης τοΰ έπειχκ>δίου δέν εί
χε ΰδεια οπλοφορίας, ιμαά πα-
λιότερη δέ βάσει της οποίας
άπλοφοροϋσε δέν ήταν άνανεω
μένη.
Ό άιπαράδεχτος
κιοιμός τοΰ «Κοπετάν Χρήοου»
προκάλεοε δυσμενέστατη έν
τύσιωση,, δίτακ: «αί τό γεγονός
δτι ό βουευ,τής κ. Κεφαλο-
γιάννης, άρκικοιμΐματάοχης καί
δυνσιμικός σύντεκνος τοΰ όποί
ου είναι ό έβδομο,ντάιχρονος
«πιστολέρος», δέν έκανε καιμ
μιά δηλωοη μέ την όττοία νά
καταδικάση την παιράνομη πρό
ξη τοΰ «άνθρώπου τού».
Δέ ναμίζει ότι ΐά όφείλει,
Παρά «ά προκαίαβοΑικέι
.((ΞΕΧΛΣΤΗΚΕ))!!!
{'Από «όν 'Υπουργό Οΐκονομικών)
Η "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Α»
ΕΡ55ΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΙΑ ΦΑΑΗ ΚΥΡΙΕ ΜΑΥΡΕ;
ΡΩΤΟΥΜΕ τόν άξ.ότιμο Άρχηγό της ΕΔΗ
ρο (ή οποίον άλλον εντεταλμένα άρμόδιο τού
νά μάς πληροφορήση (άν εύαρεστητσ.)
κάπο.ας κυρίας Φαλής Βογιατζάκη, ττου
στήν 33μελή Νέα '=-------~Λ ^ Ε
ΈττιτροτΓΓ) τής ΕΔΗΚ.
^ κ- Γ ΜαΟ-
Κάμμστοςι
τό ττρόσ»)-^;,
συμπιριελήψβηκΓ
ΟΡΟ ΚΑΙΡΟΥ, τό τιροε-
δρεΐο τίκ «Κρπιτικ.ης 'Εστίας»
Άθ'ανΐ&ν έττισκβιφθτικε τόν ά-
ζιότϊμο κύιοιο Ύτιουργό Οίκον»
,μικών καί τού ζητηοε γιά τοίς
οκοιπούς της (ψητΐϊτικό οΐκο-
τιροφεΐο κλιπ.), ένίοκυοη άπό
τα σχε/ηκά· κονιδΰΛια τοϋ Υ¬
πουρ γείου.
Ό κ. Ύιπουργός υατοσχέ0η-
κε 200 χιλιά'&ες δραχρές άπό
τα κ,Γκιτικά λαχεία καί αί έκ-
ηρόσωιηοι τής Διοικήοεως
(στιοαΐηιγοί έν ά,ποστρατεία,
συνταζΐ'θΰιχοι δικανόροι κλπ.),
έσπευσαν νά έχτιιμήρουν τή
«•μειγαλοφυχία» τού κ. Υπουρ
γοΰ πού Ικιφοάζεί τό άνανεω-
τΐκό τΐνεΰαια κλπ., κλπ., καί
νά τοΰ όποστείλουν.... ηροκα
ταβολικά τί: εύιχαοιοτίες τους.
Τό ώπιοτέλεοιμα ίταν δτι ό
σχετικός κατάλογος
σεων κυκλοφόρησε πρόσφατα,
άλΛά ή «Κρη.τικίί 'Εστία», δέν
ύιπόρ/χε μώοα οϋτε καί μέ τίς
200 χιλιάδεςΐ
Οί διαϋοεκιρνμένοι κςί σεβά
σμιοι διοιικοΰντες την «Κρη^α-
κή '^στία», πού «εΐχαν έχτχκιή
σει πέραν πολιτικών θέσεων»
τό άνανςωπκό πνεΰρα τοϋ Κ.
Ύπουιργοΰ, ξαναδιάβαοαν τόν
κατάλογο, φόρεσαν τό δευτέρα
ζευγάρι τ&ν γυαλιών τους, άλ
λά — δυοτυχως — ή«Κρη'ΐι
4π ΑΥΓΟΥΠΟΥ:
40 Γ0Μ ΒΙΛ
«) £υνέχ. άπό τή ν Σελ. 1
στικι^ΰ ηερίγυρου, ^Γ»ασαν νά
γίνοντοι άρό.Γ>ΐ>τες. Τό ίδιώνυ
,μο ίαποοε την δηιμοκραπκή
ζωή. Κατάπνυξε την δνδρωοΐ)
τΰ>ν νέων τάθεων καί μάοανε
τόν άνθό της έλλπνακής Δημο
κρατίας. Διωιιμιοί, τρυλακίθεις
καί «καιλΐπάικια» στούς "Ελλη-
νες στιρατιώτες. Δολοιφονιχές
άιπ6πειρες, δία καί μηχανορρα
φίες. Καί μετάι άπό λίγο ή ά-
πάνθρωιπΓί τυ.θιαννία τής τε-
τάρττης Αύιγούστου τού χίλαα
έννιαχόσια τοιάντα 2ζη (1936)
Οί Χιτλεοικές μέθσδες οέ
πλήιρη· έχραιθΐ]ογή στήν Έλλά··
δα. Ό Γκαϊιΐπιελς οτήν Άθνί
να. 'Εθνικά τάνρατα εργασίας.
Δϊωγΐμός των ίδεών καί τής δή
ιμοκρατίας. Καταοτροφή τοθ
Γϊνευιματακοΰ κόαμου, κάψιρο
των βιβλίων. Καί σέ συνέχεια,
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙιΝΟΤΗΣ: ΤΥΜΠΙΚΙΟΥ
Άριθμ. Π.τωα. 333
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙιΝΟΤΗΣ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ
Άρι&μ. Π.οωτ. 437
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕίΐε
Ό Πρόεδρος τίν: Κοινόττντος
Ποτα4«ων Διακηιμύττει δτι έκτί
θε,ται είς τακτικόν μειοδοτικόν
διαγωνισμόν κατά τάς διατά-
ξεις -ού 468)68 Διατάιγιματος
&' ένοφ·.οανΐστων ποοσφορών
καί δι' έκιπΐώοεως είς άκεραί-
ας ιιονάδας επί τοίς εκατόν
επί των τΐ'ΐών τοΰ τιμολογίου
καί τοΰ προϋιηοιο>.ποιμοΰ ή κα
ταοκευή τού ίοιγου άιποπεράΐτι»
σης έζωτερικοΰ — έοωιτερικοΰ
&Πβτυου ινδρεύοεΐικ; προθπολο-
γιοιιιοΰ 100.000.
Ό διαγωνισιμός θά διβνεργη
θί) στά Γραφεϊα τής ΤΥΔΚΝο
ιμαρχίας Ηρακλείου την Ιβην
τοΰ ιιηνός Αύγούστου τοΰ £-
τους 1976 ήμέοαν Τετάρτην
"ίΐρα λήζειος ύποβολΓΐς ΐιρο-
οφορών 12η μεσηιμβρινιΊ.
Δεβαοί είς τόν διαγωνισμόν
'Εργολάβοτ Δ^. δι' έργα άρ-
δευιτικά κοί έμπειροχέχναι.
Έγγύηοις συιμιμετοοτίίς δηχ.
5.000.
Πληροφορίαι είς τα Γραφεϊα
τής Κοινότητος Ποταιμιών καί
^ής Τΐ'ΔΚ Νθίΐαρχίας "Ηρα¬
κλείου κατά τό,ς εργασίμους
ΐ'ΐμέρας καί ίίΐρας.
Έν Ποταμιές τΠ 21-7-1976
Ό Πρόεδρος της, Κοινότητος
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΙΓΞΕίΙΣ
κή 'Εθτία» δ£ν ϋττί>ρχε στόν
κατάλσγο.
Ρωτήθηικε δπως ήταν φυσικό
(ιμέοω μάλιστα βουλευτού) τό
Γραφείο τοΰ κ. Ύπου·ργοϋ καί
ή άιηάντηιση ήταν άπλή καί ζε
κάθαρη: «Ή Κρητική 'Εστία
ξεχάθτηκεΐ...».
ΚαΡμαζί μέ τή «δικαιολο-
γία» τονίστηκε ή δε6,τερπ υπό
σχεση: «Την έτϊάμενη φορά θά
εΐοτε μέσα...».
Είναι δίΐκαίωμα των σεβα
οιμίων καί άξιοτίμων έκπροοώ
πων τής Διοκκιήοεως τοΰ Κρητι
Σωιυατείου νά κάνει ο,τι
κου
νοιμίζει. 'Επειδιή δμως ποόκει
ται γιά μιά υπόθεσιν, πού δέν
είναι ποοσωπιική τους, θά μδς
έατιτρέιΐίουν νά τούς ύπενθΊψί
σωρε τα έξ,ής:
— Ή Κρήτπ άπαντα ΰπερή
φανα πάντα, σέ δοους την προ
οβάλουν καί τό παραπάνω...
όπουργϊκό «>(;έ.χαοιμα» είναι
πιροοβολή.
— Καί κάτι αλλο: Αύτό τό
«την έπομένη ιρορά...», θυμί-
ζει πιολύ έκείνο παύ λένε
στούς ζηιτιάνους: «"ΑλΛπ ώρα
καλότυχε...». Καί οί Κρη(ΠΚοί
δέν είναι ζππόνοιΙ..
Συγκεκριμένα θέλομε νά μάθωμε άν είναι ή κόρη τού
γνωστοΰ Μασώνου, δασικού συνεργάτη καί συγκατηγορου.
μένου τού Άνδρεάδη, καθώς καί στενοϋ έτησης σννεργάτη
τοϋ Στέλιου Παττακοΰ Γεωργίου Βογιατζάκη μονίμοο
Πρόεδρον τής Παγκρητίου Ενώσεως τί ττρόκειτσι ττερ! 4.
πλής οτυνωνυμίας.
φγςπκά__ατήν ττρώτη ττερίτΓτωση — ξέρομε ττολύ κσλα
δτι τα τταιδιά μττορεΐ νά ττληρώνουν, άλλά δέν είναι ουνν-
ττευθυνα γιά τίς άμαρτίες των γονέων. Είδ.κά δμως γ.ά την
κυρία Φαλή τού «Φοίνικα», δέν ήταν απλώς κόρη τοϋ Β»
γιατζάκη άλλά πέραν αυτού (κα! ίσως γι' αύτό) ήταν ά-
κόμη:
·. Νομικός σύμδουλος τού ΆνδρεαδικοχουντικοΟ τταρα.
κλαδιοΰ.
; Βασικάς συντελεστής τής γέΦυρας Άνδρεάδη — Πα-
τταδόττουλου.
Φ Κύριο πρόσωπο στό όργανωτικό σχέδιο τοθ Παττακι-
κοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης.
9 Συντονίστρια των σχετικών συσκέψεων ττού τταίρνανε
μέρος ό Παττοχός, ό ττατέρσς της, ό θεΤος της (άλλος Μα-
σώνος) Στεργίου, ό καθηγητής Κουρμούλης κα'ι κάττοιος
νεαρός (Μασώνος κι' αύτάς) ΰττάλληλος τους, γνωστότε·
ρος σάν «Δημητράκης άμφίδολος».
• Όργανώτρια των ττεριφήμων δεξιώσεων στή βίλλα
Βογιατζάκη πρός τιμήν τοΰ Παττακοΰ, κλπ , κλπ.
Έττειδή μάλιστα έχομε την -ρόσθετη ττληροφορία δτι
ή κυρία Φαλή δέν είναι μόνον μέλος της Νεοεκλεγείσας Έ-
πιτροττής τής ΕΔΗΚ, άλλά δρίσκεται καί «ττολύ κοντά»
στόν κ. Μαΰρο, νομίζομε ότι ή άττάνττκτη στό έρώτημα ττού
θέσαμε, σχετικά «ττερί την ταυτό—|τα τού ττροσώττουι εί¬
ναι γιά ένα άκόμη λόγο έττι6ε6λτ>μένη.
Περιμένομε... ♦ *|
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ;
Τα ΟΙκαδομικά Σωματεϊα
τοϋ Ήοαικλείου ζηιοΰν την έ
'Πέιμβασΐ) των άοιμοδίων γι6 τό
θέμα τής £λλειψτ>.ς άπό την ά
γορά σαικκιασμένου το.ιμένι:ου.
Πρέπει, ύποστηιθίζουν, νά βρε
θεί δίκαια λύστι νιά νά μην
προστιεθεϊ, οτά τόοα σΆΛα προ
βλή;ματα των οΐκοδόρων τύ
πρόβληηκι τής άνεργίας
Ρωτοϋιμι; — μέ την εύκαιρία
αυτή — τούς ά"ηΜδίου: κ&ατι
κούς πασάν όντες: τί 'ίχουν χά
νει ιιέιχ.οι τώοα νιά τό σοβορώ
τατο ού>τό θέΐμο, νιά τό όποϊο
άπανειλπμιμένα άοχοληθήκαίΐιε,
Μηιπως θά. ΠΊέπη νά άρχοΧπ
θή ό κ. Νομόρχπς
ρα
ό κ.
ό κ.
ΟΙ έργάίοκ ΛΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ σ«οΰ_
ΤΑ ΛΑ-ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑΕΙΝΑΙΚΟΙΝΑ
Μιά συνομιλ.α μέ τόν Πρόεδρο τού ΕΚΗ κ. Ν. ΝΕΟΚΟΙΜΙΔΗ
Ό Ποόεδρος τής Κοινότη¬
τος ΤυΛϊπακίου Διακτιρύττει δ¬
τι έκτίθεται είς τακτικόν μ«:ιο
δοτιικόν διαγωνιαμόν κατά τάς
διαιτάζεις τού 468)68 Διατάγρα
τος δι/ ένοφοαγίοτωΛ' προσφο
ρων καί δι' έκαπώσενΰς είς ά
κεραίας μονάιδας επί τοίς έκα
τόν επί των τιμων τού τιμολο
γίου καί τού π.Γ»ϋτιοΑοιγιομοϋ
ή κατασκευή τοϋ ίδργου άξιο
ποίηοις όρδευτικίίς γεαηρήρε
ως — καταοκευή άρδευτικων
άγωγ&ν ποοϋπολθΛηομοϋ 600.
000.
Ό διαγωνιοιμός θά δαενεργη
θή είς τα Γ.οαρ€Ϊα τής Κοινό
τηττος Τυρπαχίου· τϊίν 4ηιν τοΰ
μη/νός ΑύτγΌύστου τοΰ έτους
1976 ήιμέΛαν Τετάρτπ.ν. "ίΐρα
λήξεως ύποβολί)ς ηοοοχρορών
ή 12π. μ.
Δεκτοί είς τόν διαγωνισίΐόΛ'
Έρίγολάβοι Δ.Ε. δα' £ργα άρ
δευτακά καί έιιιπειροτέκναι.
'ΕίγΓγύηοις συρμετοχτΐς δρκ.
30.000
Πληροφορίαι είς τα . γρα-
φεϊα τί{ς ΚοινότΓντος Τυμπακί-
ου καί της ΤΥΔΚ Νομαιρχίας
"Ηρακλείου κατά τάς εργασί¬
μους ημέρας καί ώρας.
Έν Τυμποχίω ττΐ 22-7-1976
Ό Πρόεδρος τίίς Κοινότητος
ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
πόλβμος. Ό Έλληνοαλβανι-
κός. Θ)ίαμ6ος τοΰ 'Ελληνικοΰ
Σ,τραιτοΰ καί Κατυχη Γερμανα-
κή. Πρίν διμαις άπό την Κατο
χή, οί Συιμμαιχικές δυνάμεις
— Άνγλΐικές, πού βρίοκονπαν
στήν Έλλάιδα — νιά λόγοιχ;
«ΐμή Π7οκήοεως των γερμα·
ν ών» δέν πήραν μέ.ρος στήν
Έλληνοϊταλική μάχη πάνω
στά βουνά τής Άλβανίας...
Μετά αρχιοε ή άνΐτίοτασιι
τοΰ 'Ελληνικοΰ Λαοϋ. Σκ.ληρή
κι' άνελέηιτη, ένάντια στούς κτι
ταχτηιτές. Σ' άνιταπόδωση Λ
ούιμμΏχοα "Αγγλοι, (ρρόντισαν
νά διαλύοουν τίς Έληνικέ
Ταζιαρχίες ττίς Μέοης 'Ανατο
λιής, Μέ προθοκάτοιες καί }»ε
δολοφονίες. Γιάι νά. μην γυρί
σουν οτίσω καί βοιιθήρουν την
'Ελλάδα. Τίς δροιζαν στά φρι-
χτά οιτρατόπεδα, τίς έξόντΐιΐ
σαν. Καί βγινε άνερπόδιστα ι
θρυΛλικός «Δεκέμβοης» γιά νι
έιπεκΐταθ"εί ή Αγγλικη κυρία
χία άπό την Άφιρικτί καί στή
'Ελλάδα.
Ή μεταδεκεμβριανή χτοοιμο-
κ,οατία καί οί διωγιμοί, τα στρ
τόπιεδα, οί έκτελέσεις των άν
τισταοιακών άνΐϋ.νιστών, ή πτω
ματολογία τοΰ "Αγνλου δρ>ος
Σίτριν. βφπσε έποχή. Δολοφο
νίες, ■μηιχανορραφίες, διενέ-
ξεις. Έΐγκλήμαιτα «ίν χιτυχρώ*.
Οί "Ελληνες άμύνονηαι. Προ
οπαθοϋν νό καταυνάοουν τα
«πάθη». Μάταια διμως. Ό Σούρ
λας, ό Μαγικαν&ς £χουν τό
λόγο. Ή Ίκαιρία, ή Γιούρα καί
ή Μακ,οόντιρος έρποδίζουν. Ό
έιμφύλιος ΐϊόλεμος ξέσπασε
τροιμε,ρός. Ή ζωτ» των Έλλή
νων έξαρτ&ται άιπό τόν πρωτο
καλοθεληττή. Τα οτρατοδικεϊα
θερίζουν. Μιά άπέραντη δυστυ
χία άπλώνοται μίβα στίς ιιά-
ζες των φτωχών άνθοώπων, έ
νώ θησαυιρίζουΛ' οί £ξυπνοι
τής έιπσχης.
Ή άντυ&ημοκιρατϋκη πορεία
των τελευταίων προχουντικων
χράνων προλείανε τό £δαφος
γιά την περααμένη αίιματηριή
Βφταε.τία πού οά,ν έπιστέγα-
σμα εΐχε την μ&γάλπ έθνική
πραδοσία καί ιτή.ν τραγυιιδία
τής Κύπρου. *Ηιταν ή τραγικώ
τερη έθνική συιμφορά μέσα στά
τελευταία σαράντα χρόνια.
Τώρα οί άντίύθτυποι τοϋ ιμα,
Μρόχρονου δρόματος πάνω
στήν Έλληνακή ζωή βιφησαν
άνεζήτηλα ϊχνπ καί συνέπει-
ες.
Τώρα δυ.ως καί οί άγών«ς
τοΰ 'Ελλπνικοϋ Λαοΰ θά είναι
πιό άποτελεσματιικοΐ.
Ό ουντόιχττις μας έηεακέφτιι
κε τό Έργατ. Κέντρο, καί ζήιτη
οε άπό τόν Πρόεδρο κ. Ν.
Νεσκοαμΐδη νά τοΰ απαντήσει
οέ ιτί£σσε.οα έπϋιιαχα έρωτή/μα-
'Εοώτριμια ττρώτο. — Τί θέ¬
ση θά πάθ€ΐ τό ΕΚΗ πάνω
στήν ύπόθεση τής Έπαγγελ^α
.τωΰής Στέγης,
Άηάνπΐίοη. — Είναι ιηά ύ¬
πόθεση συναφ/κ; μέ τό έρνατι
κό οτ·εγαστ:κό ποόβληιπα. Ή
συμπαοάστΐΜ^ή ιιύς θά είναι
τουλάχιστον δυναιμικιή. Σέ σν-
νέιχεια ό κ. Νεοκοοιμίδης δηλώ
σε στό συντάχΐτρ, μας ».αί τα
έπτόιιενα: θά συρπαοασταθοΰ
με στούς έπαγγελίματοβιοτέ-
χνες γιατί εϊμοστε αυνεργάιτες.
Γιατί ΐό αλυΐτο αΰτό πρόβληρα
χρειάζεται άπωοδήιποτε την
συιμτΐαράοταοη τής έριγατικί)ς
Έρώτιηιμα δεύτερο: — Τί
θέση θά ΐΐάρει τό Έργατικό
Κέντρο πάνω στό σταφιιδικό ζή
τηιμα,
Άπάντηοη: — Κάναμε ήδη
τηλεγραφήματα συιμπα οα(πά-
σεως. θά ακολουθήσωμε τούς
σουλιτανοπαραγωγούς στόν ά-
γώνα τους. Στήν άιπεογία εϊ-
ΐιαστε καί έιιεϊς κονιτά τους,
Καί συιμ/πλήρΐϋοε: Είναι σω
στός καί δίκαιος ό αγώνας των
σταφιδοτιαραγωγών μας, άπό
την έκβασιν, τοϋ άποίου έξαρτά
τε όλόχληοο τό οίκονομικό
Βύικλωι.»α τοΰ Νοίΐοΰ μας.
Έρώτημα τρίτο: — Τί προ
βλήιμοτα άντιμετωπίζει τό Ε
ΚΗ, τελευταία,
Άπάντιρη: — Κατ' άριχήν
ύιπάρχουν τα παλιά προβλήμα
τα: Ίιδ.ουοιι Κλινκης τοΰ Ι
Κ.Α. "Ιοουση Σταθΐιιοΰ Πρώ-
των Βοι^βειων καί τό Στεγα-
απκό. Τα τελευταία ζπτΓνμααά
ιμας είναι τό Τουριστικό έπίδο
ιμα. (έσιίδοηια άκοίβειας ζωής).
^ί1· τίς αί^ή'ιεκ π τί»
' άι~ί> τόν τορί "Ίΐό
στιύς μήν·-ς τής ' τουριοτικής
πε'>.ό&υυ δ ?ι_κτί^ σ: ό κ.
Π οόεδο. ι; Έπίο-'- ^σι ΐ)'πληηώ-
νε:, τό Γπό6λΓ«ρΕΓ των άπολυ-
θέντων έοιγατοιτεχνατων. λό^ω
συρμετοχής οέ συνδΐκαλιΐοτική
καί άιπιε.τ>γιακή δράσιν, δπως
των τεσοάτων τής Όλιχμπια
κης.
Έρώτητκι τέταριτρ: — Ύ-
πάρχει άνερν.Ίο καί οέ ποιό
ποσοστό ο>τάνει,
πάρκει, άλλά δέν ύπάοχ-ει ή ι
καλή οργανωθή. Καί αύτό εί-'
ναι ιμαά άπό τίς πολλές... έηι
τυιχίες τ,ής αοχουσας τάξΐκ:
— Ούσιαοτικά
σήιμερα στό Ήράκλειο δέν ύι
πάοιχει(,) άνερνία. 'Υιπάρχουιν
■μιόνο οί ηεοϊπτώσεις τοΰ οπου
δαοιτΛκοϋ κόσι>ου ιπού θέλει νά
έρτγαστεϊ στί;ν πεοίοδο των δια
κοπών.
Τελειώνοντας μέ τόν Πρόε
δρο τοϋ ΕΚΗ τίς λίγες καί ά-
πλές έοωιτΐϊσΐΐς γιά τα μεγάλα
προβλή(μαιτα των τάξεων τοϋ
"Ηρακλείου, βγαίνει τό συιυπέ
ραοιμα δτι ή καλιή διαθέση
Μετά τίς π'»χθεσινές ιιετα-
νρακρές.έμπείοων καί ίκανών
παικτών, τούς όποίους άπέκ,τη
οε ή ηρώτη όιυάιδα τής Κρήιτης
ή νέα ποδοοφαΐοική περίοδος
προιμηνύεται ίθιαίτερα συνκλο
νιστυκή.
Οί ποδοοφαιριστές πού άνή
κουν τίλέον στόν ΟΦΗ καί
πού απέκτησε τή^ν τελευταία ή
μερά των ΐιμεταγιοαφθν είναι:
• Παιυιπουλής.
• Βλάχ·ίχ;
• Ρέλλπς
9 Μοοάκης
β Κορπας
Άξίζει νά τονισθή δ>τι οί
ΆθΊιναϊκές άθλητικές έφημερί
δες τόνισαν έντονα την έπιτυ
χία τοΰ ΟΦΗ στίς φετεινές με
ταγίραψές καί ύιπογράμιμισαν
ΦΕΤΟΣ
ΘΑ
ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ
τή συιμβολή τού Ποοέδρου κ
Μαθιουδόχη καί τού, Γεν. Άρ
χηγού κ. Γ. Δρετάκη-
ΑΘ008ΗΚΕ
Ο ΑΛ.ΠΑΣΠΑΤΗΙ
Μέ 6·α6λευμα άθωώθπκε υ
γνωστάς ποδοοχραιρΐκός πορά-
γοντας κ. Άλέκος Πασπάτπ·
γιά τή γνωατή ΰπόβεση των πά
λαιών μετανιοαςκαν επί χουντι
κΐής πειριόδου, ό οποίος εΐχε
μηνυθεϊ σχεττικά, άπό τόν νυν
Σύμβουλο τοΰ ΟΦΗ.
Πά τή δεότερΐι ύηοβεστ). τώ
κυπέλλων (ιπού είχαμε γράψει
δπως καί ττ;ν παοαπάνω) παρα
πέμφθηκαν οε δίκη ό τέως
πρόεδρος τοΰ ΟΦΗ κ. Ταμπά
κης καί ό ύΜάΛληΛος κ. Ι-
Μαυρουδής.
ΑΠΟΚ ΑΛΥΦΗ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΜΕΡΙΚΛΝΟΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΛΙ
ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ
"ΠΕΡΙΕΡΓΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ,,
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σύιμρα>να μέ άιποκλειστικΐές
μας ττληρσφοιρίες συγκ.ρότημα
Άιμ&ρικανών άπό τό Σικδγο
ένιδιαχρέρεται νά Ιδρύση στήν
Κρήτη £να «ιπεοίερνο έργοστά
σιο». "Ηδη έχουν νίνει κροΰ
οεις γιά άγοοά ιμεγάλης έκτά
σεως στά Χανιά. Άπό τίς συζη
τήοεις προκύπ'τουν ύπόνοιες β
τι θά είναι έογοστάσιο δπλων.
«Όμαδικός γάμος» στή Βάση Γουρνών
Μια άπό τίς πρώτες «δουλειές» των Αμερικανόν, δταν ττρωτοττάτησαν στήν Κρήτη
ήταν ή έπιμιξία Στή ψωτογραφία «ομαδικάς γάμος» Άμερικανών στή Βάση
Γρυρνών μέ Κρητικοττοϋλες, κυρίως άττό τα λα'ικά {ττρώματα. ΑΛετά την κοινωνική
διείσδυση, ή έγκαθίδρυση ττολεμικών έπιχειρήσεων.
Μέγεθος Γραμματοσειράς