98569 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

26/7/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
χαρας
ΪΗ^ϋ^.—.
φρξ λ'λίτ τ;α αυαμα
προλαβΠ γρ π?' ίΓ-αΐ:α5 κ αι, ,ι
ουλλαΡη αικηΥ,ου
ΕΞΟ ΟΙ ΞΕιΊΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η Α ΑΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
διευθυντης ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΡθΝθΙ2ος ΑΡ. ΦΥΛ. 60
ΔΡΧ. 5
Προχδές Παρασκευή στό Ήράκλειο:
Τό ΰνβιρο
πού
γκρεμίζε-Υαι
Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΗΚΕ
ΛΚΜΣΜΟ
Παράλίγο: Κοινωνικό έγκλημα!..
«Σηίτι μου, σπιτάκι μου, απιτακαλυβάιΐίίΐ μου...».
ΕΝΑ ΣιΠΙΤΑΚΙ: "Βνα καλυβάκι, έστω: Νό: τό δν«ιρο κά-
βε "ΕΑληνα, όπως τού τ&χει διαιμορφώσει ή ϊδια ή Άσπκη
Κοινωνία. Π' αύτό ίδροκοηά, γι' αϋτό μο,χθεϊ κι' άγωνί^ε-
ται, (χωρίς νά τό έιΐϊΐτυγιχΔνη συνήθως), τό σύνολο τού Έ\η
νκοΰ Λαοΰ. Καί τό θλιβερώτερο είναι δτι πολλές ωορές άρκε
τοί έκττό τούς δυστυιχιαμένους έργάτες, άγρότες, ξωΊμάχους
καί Χοιιπούς άνθρώπους τοΰ σκΛηρά άγωναζόιμενου Λαοϋ, βλέ
ΐκι τ6 "Ονειρο αύτό, το *&ρ/γο ζωης», τού νά γαφεμίζεται ά-
π4 μιά ,μιπουλντόζα....
II
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ δέν
είναι Χογοτβχνία. Κι' &πσι ότε
ρρπαι όιπό τή δθναμη νά ττερα
γρόφεΐ τό δρ3>μα, τό δ,γχος,
την ιιτυχΐΜή κατάσταση των άν
θρώπων πού βρίοχονται στήν
τραγική αυτή θέοι;.
'Ο δπμοσιογράφος όιμως πού
&ει τόν κοκγ» ίΐοϊοα νά παρα
βρίσκεται σέ τέτοιες σκτϊνές, έ"
χει χρέος νά μεταφέρη στό
ΙΙοινό, δοα μηοοεΐ νό άποτυπώ
οη, νά συγκρατηθή, νά ζήση ό
ϊδιος. Κι' αύτό κάλοιμε.
— « ΕΧδτε νά χαρήτε...
Τρέζε^ε... Μδς νκοειμίΓουν τα
οπίτια οας...».
Αύχές οί ο>.οάοεις άικουστήκα
ν« μετά τό κουδούνκτμα τοϋ
τηλέφωνον μας. Καί οέ λίγο
έα ταζί υέ ίνα άπό τού; πα-
βοντες τόν κ. Ζουοάοη, πεοί
μενε κάτω ά.πό τα Γραφ€ΐα
τής «Αληθείας».
Παθαρκευή '23~ Ιουλίου·
1Θ76, Λ.οα 11 τό π,οωί.
Τό ταξί Γβκίνπσε καί σέ λι
γα λετπά βρισκάμαοταν πίοω
άτ*5 τούς Σταύλους τού Μ/ιαν
τουβα, οτίς Πατέλλες.
Πεθ«πολιχά 66ο, χωροφύλα
κ«ς πε.οί τούς εϊκοοι μ,έ έιπιικε
φαλής τό Δ)αή τοϋ Τμήματος
κ. Δασόαμά/νη, κλητήρες δύο,
δϋθηιγόρος έ*νας καί κόαμος — κ. Κασώπι
γυναϊκες καί παιδία κυρίοις
αρκετάς.
ηούλές τ}ήίν άλήθεια, νά μδς
βοηφήσης, νά ιιάς έξηιγήοης
γχατί μάς ξεστατώνουν, νιατί
■μδς προκαλοΰνε νά κάνωμε κά
τι που δέν βέλαμε», μδς φώνα
ξε άμέοως μιά γρηά.
Την άηάνηχτη. την £δωσε ό
δικηγόρος τοΰ Βενιζελείου Νο
σοκομείου.
— «"Εχομε έξωστική άπόφα
ση Δικαστπρίου».
Καί ποαγιματικά εΐχε,.
Οί 12 ηεοίιπου οίκσγένειες
εΐχαν άγοοάοει από κάιποιον
τα οίχόιπεδο. Ό
λείου, άναχάΧυψε μαά δωρεά
'κάποιου άιπιό τίς "Αιγιές Παρα
οκιές πού αφηνε τό οΐκόπεδο
εί Συνέχεια στή Σελ. 4
Τ
νομέας δμώς της πεοιοχίίς
πού την εΐχε £·/πί 19 χρόνια,
Φωνι, χειρονομίες, ψρύ- δέν πρόλαβε νά ά,ποχτήοη (πά
χτες άκτό κοτετοόουρΐκι οιγιμέ- ρά λίγο) τό δ.καίωμα της χρη
ώοτόοο
νο-ι, οάλθΓ, κακό.
— «νΕλα ττα·δί
]ΐου
σιχτησίας κι' ώοτόοο τό Διοι
κηιτικό Σ*μβούλιο ΤοΟ Βενιζε
— «θεϊο, — έλεγον τα (Παιδία αύτά — γιοτί μδς
ζουν άιπώ τα οβτίτια ιμας;».
"Αλλη μιά δύσκολη, έρώτηστι, σά-ν κι' αύτές πού ου-
ήθ κάνουν τα παιδία....
ΤΗ.
Η ΚΟΜΠΡΑ είναι τό τπό ΰπουλο δηλητηριώδες φίδι.
Είναι χωμένο, καλά ΤΓροφυλαγμένο στή Φωληά τού.
ΤΓΟντοτε σέ «θέση μάχης» καί την ώρα πού θά 6ρή την
κατάλληλη εύκαιρία όρμά καί δαγκώνει θανατηφόρο.
Η ΚΡΗΤΗ είναι αύτη τη οτιγμή γεμάτη άπό έττι-
κίνδυνες δηλητηριώδες Κόμπρες. Βρίσκεται — κυοι
ολεχτικά — «Στόν 'Αστερισμό τής Κόμττρας».
ΜΟΝΟ πού οί «Κόμττρες» είναι άνθρωττόμορφες καί
Άμερικανικής ττροελεύσεως.
Κα«ΠΡΕΣ στή διε&νί»
γλωοσα τής καταοκοϊΐείας, λέ
γονται μεταφορικά οί μυστικοί
πράχτορες, πού είναι έντεταλ
νένοι γιά είιδικές άποοτολ^ς.
Είναι έρπκποι κατάοκοττοι, ά-
νώτεροι κάθε ύποψίας, πού
ΐϊρίν έ.οθουν ατον χώρο δρά¬
σεώς τους, πε.οναθν άπό είδική
έηοπαί&ευοη. Φυοικά άκριβο-
τιληρώνΌνται, μόνο πού ουνή
θΐως οί άντιμιοθίες τους κατα-
βάλλοντται σέ Τράιτεζες τοϋ
έζωτερακοΰ.
Παρουοιάζονται συνήθως μέ
τή μορφΓν «συγΐγραφέων» «ίω-
γράιφων», «φιοτογοάφΐον», «δή
μοσιο γράφων», «συλλεκτών»,
«άριχαιολότγων», «χίππιιδωιν»,
«μελβτητϋ&ν», «καλλιτεχνων γε
νΐικά», «έ.ματοριΐκών άντκπροοώ
τΗιΐν», «ξενοδόκων», «έααπροοώ
πων τουριστΐκών υονάδων», Κ
καί «φίλων τίίς Κρήτης
κλπ.».
Συνηθίζουν καί διαιμένουν
έικτός άπό ξενοδοχεΐα, γιά τίς
πρώτες μέρες τής δκριζής τους,
σέ ΟΓΐίτια πού νοικιάζουν ί)
τούς νοικιάζουν «ώλλοι» σέ
ιιηκρές ίγνωστες πανοιάν, σέ
άιπιόιμερα οηιμεϊα της ύβταίθρου
ιμέχοι καί οέ ...■μοναστή.ρια.
'Αιπό τα ξιενοδοχίία προτι-
μοΰν έκεΐνα πού τους δχουν
πρΌΐκαθορίσει — δατως καί οί
Άμερικιανοί τΐΓίς Βάοεως —
καί είναι 16 σέ δλιτ, την Κρή
τη.
Στό Ήοάκλειο π.χ. 2να ά-
πό τα πρίπα είναι τό «Άστό
ρια».
Σιτίτια πού 6χουν νοικιάσει
τέτοιες «Κόμπρες» στήν περιο
χή Ηρακλείου είναι στου Κοκ
κΐνηι τό Χάινι, (οτά π«ραθαλάσ
σία «πανσαόν» βχει νοχκιαστεϊ
»αί γιά τό χειμώνα άιπό μεοι-
κούς), στά Μάλια, στή Χερσό
νησο χ.ά.
Ατκιραίτηιτα ούνεργα πού δ
χούν οί «Κόρπριες» μαζί τους
είναι:
• Μεγάλες φωτογραςΜκές
ΐμηχανές μέ τϊι,λεφαχούς καί
ιμΐικρές οάν σπιρ-τοχούτια!
• ΠιοτόΑια σέ σχηιμα στυλο
γράφων.
• Άσύριματοι (τόκι - γουώ-
οοι) έναριμονισμένοι στό αύ¬
τό ρήκος κύματος, μέ τό εί
■δικό Γοοφεΐο Καταοκοπείας
!πού βοίοκεται μέσα στή Βά
ση Γουρνών καί τίς δλλες
β Λεπτομερείς χάρτες.
9 Μαγνη(τόφω.να καί ραδιό-
φωνα μεγάλης έιμβέτλειας.
9 Μικρόφωνα μεγέθους πώ
ΐματος φιάλης λεμονάδας καί
όλλα ήλεκτρονικά ιέαα γιά
ύαιοκλοπές τηλεφώνωιν.
• Μικροφΐλμς μέ δλες τίς
πηροφορί€ς καί φωτογρα
ρίες άτώμιον πού τοός εν¬
διαφέρον ν.
• |Κώ8υκες μυστικής έπακοι-
νωνίας μέ τούς λειτουρ·γοϋν
τες πάνω στήν Κρηίτηι Άμε
ρικάνικους Σταθϊκιύς Ύπερ-
βραχέων Κυιμώτων γιά τίς
«είιδικές έκστοιμιηές» πού κά
νούν σέ άπίθανες ώρες.
Άιμιερικάνικες Βάαεις τϋς · Άριθμούς αύτοκΐνΐττων
ιΚρήτης. Ξένης Άιποστολής, τα όποϊα
άλιλάισσουν μεταξύ τους «ά-
ιπό χέοι σέ χέρι» κοί τά
9 ίυνέχεια στή Σελ. 4
β Στιλέτα αΰτύιματα οέ σχή
ματα άΤοχετα μέ έζωτερική
δψτι μαχαιριοΰ.
ΜΥΣΤΗΡΙΟΟΗΣ
ΘΗΚΕΥΣΗ ΞΥΠΕΙΩΣ
Πολιτικά "Αρθρα
Η Π0ΊΚΗ ΟΜΟΨΥΧΐα
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡΟΥ
2ΥΜΠΛΗΡΩ6Η.ΚΑΝΕ δυό χ,ρόνια άιπό την ππίιοη
,τοθ λαονώοητου στρ€ΐττιΐΐι>ττικοφιοιστιικοϋ καθεοτώττος.
Τα δυό χρόνια αύτά ιπολλά διακη.ρυκθήκανε άιπό τή
Κυβερνη—κή παράταζΐ>. Πολλές ύποοχέσεις δοθήκανε
οτό Λαό. Καί άΐτό τό Λαό πάρα πολΛά ζηιτηθήικανε. Ό
Λαός δέ μέ τή σειοά τού, ίίδωοε όοα τοΰ ζητηθήκανε,
ηαρό. τό δτι μέ φΐΐιχία μόνο εΓδε νά Ικανοποιοΰνται ώρι-
ομένες άηό τίς δα«ικιδΐΗή|σεις τού, ένω αλες μΐταίνανε μό
νιιμα οτά χ,ρονοντούλαιπια ΐή κυ6€ρνητικής μεγαλοθυινιίας.
'Υποοχέ&τικκ τι.χ. ιμιέ τό στόρα τοΰ άρκηίγοΰ της ή κιυ-
βερ ητΐικιή παράταζη στό Λαό, κα-τά τόν Αΰγουστο τοϋ
74, ότι έιπιθυιμία της ίί·τανε νά οίκοδοιμήοει μιά «προοδευ-
τικλ)» Δημοΐφαιΐία μέοα στήν όη·οία θά εϊχανε θέση δλοι
οί "ΚΧλα^νες καί νά έΐηδαώξει μιά τίιμια καΐ λογική λύση
τού Κυριακού. "Οιπως δ:αικήιρυξε άκόμΐ) την ϊδια έτιο-
χή ή ϊδια παράταξιν δτι ή δξοδος τής χώρας μας άιπό τό
οτΐΧΓΓΐωτηχό οκί-Λος τού ΝΑΤΟ Γ^τανε «όριοπκή καί άιμε
τάκΛΐϊτη», Στίς 27 δέ τοϋ ΌκτώβρΓ» τού 74, λίγο δηΛα-
δή πρίν άπό τίς έκλογέ; τοΰ Νοέιμβρη, διακήρυξε ό 4ρ-
'ατγός της στή θεο)νίκη τό δίνθεν τρίπτυχο τής έξωτερα-
κής παιΤΜω>ς τού, τό άποίο είπε βά είναι: «Ή έθνικη ά-
νεζαρτΓ|οία, ή άοφάλεια τής χώρας καί ή ίβν.κ^ άξιο-
ηέ
τΗρθε ομάς ό μειτ·έηειτα χρόνος γιά νά άνατρέψει δ-
^ες τίς ύποοχέοειις καί τίς δκωεη'ρύίΐεις. Ή ΙσοιποΧιτεία
Λνπκαταοτάθηκε μέ τττν ταξΐική καί κοιμιματική διάικιρΐοη.
Η ντοπια καί ξένη Γίουοηοκι.'κιτία ΰπερσυσσώρε'υε κα&ί)
***Ρ»νά τα κέ-ρδη ττις οέ βάρος τσϋ ίμόιχθου τοϋ Λαοΰ.
Ενώ ή έργατική τάξη, οί έργαζόρενοι καί οί ύΐΐάλληιλοα
γενιικά, οί ιμοκρομίοαϊοι άγρότες καί οί έιπαγγε-λιματοβΐο-
τέχνες βΧέοτανε τόν χόπο τους νά έξανεμίζεται κοί νό
5Ύωνίζονται μερά καί νύοιτα, γιά νά μπορ-έόουνε νά έ-
ί,ασφαλΐοουνε τό ί,εροκόιμματο, ίν φαχτικά μιπορούοανε
νά τό έί,αοφαλίσουνε μ' αύτό.
Στό ιμεταζύ οί Λαίκές 'Ελευθερίες δλο καί κολοβωνό
τονε. Καί πέρα άστ' αύτό έπιχειρήθηικε νά καταργηθή νο-
ΙΜθετΜΐά καί αύαό άκόρΐ} τό δτκαίωμα τής άιπεριγιίας γιά
να ητυηηθΐ, ίτοι στί| ρίζα της κάθε Λαϊκΐή οίκονοιμιική καί
ΠοΧΐιτιχοκοινωνικτ) διεκ,δίκηοη.
Αύΐές οί κυββρνητικές ύηαναχωρήρ€ΐς ουιιβαίνανε
οίον κοινωΜκό καί οίκοναμιικό τομέα, ένώ οτόν εύρύτΐ-
Ρο έθνινό τομέα, τόν τοιμέα δηλαδή τής έθνικιής δμυνας
*οι άος>άλεκΐς καί τής έξαιιτερΐκοής πολιτικής τής χώρας
Τάι ηράνματα ί^τανε άκόμιν χειρότερα.
Η «Αριστιική καΐ ά,μετάκΔητη» ϊζοδό μας άιπό τό ΝιΑ-
^Ο άντικαταστάθ»ικε άιπό τίς «δίότυπες σχέσεις» μέ τό
Ο
-II
«Λριοτική άπο«ώρηοή» μας άπό τό ΝΑΤΟ ιμ£-
ε μέ τίς ώμές καί κυτντκές δηλώοεις τοΰ "Υπουρ
οΰ τής "Αμυνας, σέ όριοτωαό καί εβαβιαοτΐικό έπανεγκλω
Οκτμό μας στό ΝΑΤΟ, γιατί ουιμ|χι*να ,μέ τίς «άσιόφεις
τ>υ», «ιΕΟΚ στ»κΐίν€ΐ ΝΑΤΟ καί ΝΑΤΟ σηιμαίνει ΕΟΚ».
Τό δήβεν τρίππιχο τής έξωπεριΐκ,ής μας πολι-ηκήι; ά-
τίκαταοτάβηκβ πού σύντομα μέ την άντεθνακή 'ΕλλήΛΌα
Ι»ερι»άνικη ουμφωνία — πΛαΙσκ), πού άπ' δ,χι διαιφαίνε
τω έ*ειρατόνηαε τίς ΗΓΤΑ, πίσω άιπό τίς πλάτες τού Λα
ού φυοικά, οέ «έγγυηιτή» «ΛροοτάτΓη» καί «ρυ&μκκή|»
τού Αίγαίου καί της Κύστρου. Καί ή ϊτίιμια» καί «λονΜφ
λύοπ τού ΚυπριακοΟ άντικαταστάθηικε ήϊη μέ τήιν ούοια
°™ι.ή Π(ίοσχώρηση τής Κυβέρνησης στά Νατοίκά σχέδια
Το0 όριοτικοϋ διαμκλιαμοθ τού νηοιο(5.
Πιρ' δΧ' αύτά ό Λαός καλείται κοί πάλι σέ ν&ες θυ-
°«:. Καί προκαλεΐται γιά Λλλη μιά φορά γιά μεγα-
™τερες έθντκές άνηουχίες καί ταλαιπωρίες.
Αβιό τή ιμιά μεραά οί όίμβρικανονατοίίκοί κύκλοι ϋντε-
ί'να καΧλιεργοΰνε καί ύιποθάτιουνε £να ύατερτροφικό
»°ύ·ρκικο έηεχτατιικό οωβιναομό, πού στόιχο τού Βχει την
;Ν«Χοκ>ρη!πίιδα καί τα πετρίλαια τοΰ Αίγαίου καί άιπό την
°Χ·Χη οί ϊδαοι πάλι κύικλοι κολλιεργοϋνί; καί ατή χώρα
Ι^ς ενα ένπονο ψυοίροοολεινΐ—ό κλΐίμβ κάιποιας έττεκείμε-
νΐΚ οτρατιωΐτιικίίς άνα,μέτρηοης μέ την Τουρκία, απέρνον
Τ(ις ετοι τή συγχύση πσύ θά τούς έπιτρέιπει νά πραγνα-
τοηοιήοουνε τα άνηκειμιενΐ'κά σχ-έιδιά τους, πού δέν είναι
# Συνέβχρΐα σττί σελ. 4
ΛΑΕ ΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό Συνέέιριο των Χι¬
λιαστών π·χτρβνάρε-
ται άπό τούς Άφΐί ϊικά
νοι>ς.
ΓΚΕΨΟΥ....
στή &λ. 4
ΤΡ Ι ΤΗ 6 Ιουλίου. Δυό
Φορτογά, υπό Λιβεριανή οτι-
,μαία κα!>άβια (ΡΕΟΒΙΙΑΕ Υ-
Ο1Χ> καί ΡΕΟΕΛΑΙ, ΜΑΟ-
ΚΕΝΖΙΕ) μιπαίνουν στό λιμύνι
τοΰ "Ηρακλείου.
Τό ϊδιο άτίΟΓγιευ'μα άρκίζει τό
ξεφόριτωιμα τεοόστιων ποσοτή-
των ζυλείας. Σέ λίγο, κι' ώ
ο καοάβι καταφιτάνει: Τό Για
πωνέζιικο «0ΑΤΠ_£ΥΑ» γεμδ-
το άπό τό ϊδιο (ρορτίο.
Κι' ή παοαλία τοΰ Ήρακλει
ώτικου λ^ανιοΰ καθηιμερινά
καλύτΐτεται, δλο κο! πιείΜοσόΐτε
ρο. Μ·ενάιλοι δινκοι ξύλου σκε
ίτάζουν τούς τόιπους πού &ά γι
νόταν τα ε.ονα έπέχτασης. Ό
κόσμος κι' οί άοιμόδιοι, μιλοΰν
γιά ζύλα πού έχουν προορι-
αμό |4, Δαιμαοαίό. Ό τιόλεμος
ιίμως δέν έ.πέτρεψε στά καρά
βια νά φ·τάσουν στό λιιμάνι τοΰ
ΐτροοριοιμοΰ.
Δύσκαλο νά τό παοτέψει κα
νείς, άη>οΰ άκόιμΐ> καί στό Βιε
τΛ'άιμ ζεφορ'τώνανε έιμπορεύιμα-
το..
Νύχτα τίγς 19]>ς πρός την
20ή τοΰ Ιουλίου.
Όλονύχτια έρ/ααία. Τό ξε
«ρόρτωιμο. αοΰ «ΥΟΙΧ>» πρέίτει
νά τελειώσει ότιωσδτιιποτί: τού
τη τή νύχιτα.
Πρωΐ τής 20ής τό «ΥΟϋΟ»
σηΐκώνει τίς δίγκυριες καί οαλτ
ιπάρει. Την ϊδια οττιιγιμΐ) τό μέ
χρε. τότε δειμένο στό μεγάλο
«0ΑΤΠ_-
οιτύ
τΓ|,
ΥΑ», ρ
έικιφόρτωσης.
Δέν θά ζεφορτωθεϊ δρως πό
τέ. Λίγο μετά τό μεσπιμέοι τό
Ληΐεναρχεΐο παίρνει οήματα:
«Άνακωρσϋιμε, διγνωοτο γιά
■ποΰ. 'Ενααλές θά πάρουιμε έν
ιπλω». Καί στίς 5 τό άιπόιγευρα
σηκώνει τίς δίγικιυριες καί κα-
•τευθύνεται πρός τα Δυιτικά τοϋ
Ηρακλείου γιά νά μείνΕι άιγ-
κυροβολιιμένο μέχρι καί τώρα
ιμερΐικά μίλια ί5ξω άπό τή Ρο
γδιό;.
Στό μεταξύ τό «-ΜιΑΟΚΕΝ-
ΖΙιΕ* ξεφορτώνει άκόμη. 50
χιλιάδες κυθ^ά ξύλα δχουν
κολύψει κυοιολεχιτικά τούς χώ
ρους τοΰ λιμαινιοΰ!...
Τί συαιβαίνει λοιττόν, Ρωτή-
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Ά Α!Ι!Κ Η,
Ή κοττά—ταση τής ίατρι-
κής ττερίθολψης στό Ι ΚΑ, εί
ναι θλι6ερή.
'Όλες τίς έργάσιμες ώρες
οί ούρές τοΰ κόσμου, δρίσκον
ται σέ ήμερήσια διατάξη. Ά
ιτοτέλεσμα: μηδέν.
Παίρνοντας δμως πιό ζε-
στά τό θέμο, φτάνουμε άκό
μη σέ ττιό δυσάρεστες διατπ
στώσεις. Άπό ττρόσφατη ά-
νακοίνωση τού όδοντιαίτρικοΰ
ΤΟΟΙΝΙΓΗΟ
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
Ο ΜΕιΓΑΛΟΣ άοχραλιοπκός
φοριέας των Έπαγγελμαπων
καί Βιιοτεχνών, απού λέγεται
ΤΕιΒΕ, περιικιλκίει μέοα του' £
να ά.ονητιιοό οτοιχεΐο ποό χώ-
Οτ»κε ατήν αρκή τής δυιμιουρ-
γίος τού όθιγανιομοΰ. Είναι ή
ιοροτικιή παρέτμβαοϊΐ.
"Ενα τέτοιο Χιρυσοφόρο
«ιπουγκί» δέν θά δη.οιειπιε νά
μείνει οτεγανό. Ή «διάιτρυση»
£γινε άιμέοως ά~' την πρώτη
μέρο. Καί τώρα μιά Ιδιάζουσα
άορή, άνοππδδ άιπό τόν πυρί)
να τού καί χαιθακτηιρίζει τό
θέμα.
— Τί συιμβαίνει λοΐίΐόν μέ
τό ΤΕΒΕ,
..Στήν έοώτΓ5θτι άαταντοΰν
κάθε Τ.οίτη πρωί οί άοφαλι-
θιμένοι «κατπιγοοούιμενοι» οτίς
κατάιμεοΐες αΐθουσες τοΰ Τρι-
■μελοΰς καί Μονομιελοΰς Δικα
Άλλά τό γενονός πού λέγε
ται «ώτιοινής δΐωγιμός» των
«παροβιατών» άοφαλισμένων Έ
ιπαΥνελμιατοβιοτεχνών, δέν θά
πρέατεΐ νά 5ταν τό κίνπτρο έ-
κεΐνο πού ώθΐΐ|0ε κάηοτε τούς
συνα&έλιφΌυς τους νώ Ιδού-
σουν τό άοχρολιοτικό τους τα-
ιμείο. "Αλλθι θά πρέπει νά υ¬
πήρξαν οί λόιγοι. "Ισΐικ; θά ή
ταν ιμιά σύντταζτ!, ιμιά πεοίθαλ
οτή £ελ. *
σνλλόγου διαδάζουμε:
5.800 άσφαλισμένοι, άνα-
λογοΰν σ' ίνα όδοντογιατρό
τοΟ ΙΚ Α.
Γιά τό Ήράκλειο, οί άρι-
θμοί είναι τπό ττικροί. Γιά κά
θε όδοντογιατρό τοϋ ΙΚΑ,?
αναλογοθν 9.684 (! !) άσφα(
λισμένοι. Πά τούς υπολοί¬
πους τώρα Ήρακλειώτες,
ττού δέν εΤναι στό ΙΚ Α, ϋττάρ
χει ή άντιστοιχία:
"Ενσς όδοντογιατρός γιά,
750 ττολίτες....
Μά δέν είναι μόνο αύτό.
Είχαμε την εύκαιρία νά έτπ
σκεφτοΰμε τα όδοντογιατρεϊα
τού ΙΚ Α, μέ τα άττηρχαιωμέ
να μέσα.... διάγνωσης καί...
θεραπείας. ιΜάς ήρθε στό
νού μιά άφήγηση τταλιών γιά
ένα πρσπολεμικό Λαΐκό... ΐα
τρεΐο, κοντά στήν έκκλησία
τού Αγ. "Ανδρέα.
Μηχανήματα ήλικίας ττάνω
ΟΓττό 25 χρονώ. Κι' οί ούρές
ττού ττεριμένουν γιά νά φτά-
ΓΡΑΦΕΙ
Ο
ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΑΚΗΣ
σουμε τίς 400 ττερίπου έξα-
γωγές τό μήνα. Καά πλάΐ
στόν τταμττάλαιο «έτΓΐστημο-
νικό έξοπλισμό», τό γραφεΐο
τού γιατροΰ.
Μην τταραξενευτήτε άν
σάς ρωτήσει ό όδοντογιατρός
Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα
σαρε τούς ά'ρμόδιους. Μδς εΐ-
ποτν: θά ιμείνουν 6 μηνες τα
ζύλα. 'Εκτός άν θέλουν νά
τ' άφήρουν παραπάνω. 'Εμάς
ιμάς συιμφέρει, πληρώνουν....
'Βπαοικεφτήκαιιαε τό «ΜΑΟ-
ΚΕΝΖΙΕ». Κοοεάτης άνώτεοος
άζιωιματϊΐκός τού πιληιθώματος,
πού μάς ξενάγΓ.σε, μάς £δειξε
στόν χάρτη, την τελευταία πό
ρεία τοϋ πλοίου:
— Φόοιτωοε άιπό Σουηδία
καί πίϊγ'ε στίή Σαουδική Άρα-
6άα δπου έμιεινε δεμέ,νο καί
ξεφόρτωηο, 4 ιιίινες. "Υστερα
ήρθε στόν Πειραια γιά νά κα
ταλήξει στό Ήράκλειο.
Τότε, τί κρύβει ή δλη ίοτ·^
ρία; Οί άοιμόδιοι μιλοΰνε γιά
Λίβανο... 'Εξ&τάοαμε μ' &λ-
λους τρότιους τό θέμα. Τα μέ
λι) τοΰ πληοώματος έπαβεβαί-
ωοαν τα λόγια τοΰ άξιωιματι-
κοθ (μιλήοο.'με μαίί τους έΐξω-
άιπό τό καοάβι) μόν§ πού άνά
φεραν καί μιά άλλη στάση.
• ίυνέχεια στή £ελ. 4
ΦΟΤΙΛ
ι-π·—Ι* ■
ΑΓΟΡΛ
ΐοϋΉρακλειου
Στήν Κεντρακή Άγορά τοΰ
Ήροκλίίθ'υ άφθονοΰν τα πάν
τα. Είναι ή έΐποχή τής μεγάλης
Κρηαικής άπίδειξης (ρρούτων
καί λαχανικών. Αύτό ορ.ιμαίνει
δτα καί οί ποοότΓΐτες παραγω-
γης θά πριέίΠΕΐ νά είναι μεγά-
λες καί ή έτιίιπτωοη πάινω στίς
τιμές φΐλολαϊκή.
Παρ' δλα αύτά, πάνω οτίς
ταιμιπέΛες τιαν καταοτηιμάτων,
«} Σννέχεια βτή £«λ. 4
ΔΙΑΑΥΕΤΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ■ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΜΕΣΑΙΑ
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ-ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΙ
II
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ εδνοια
πρός τούς μεγαλοϊδιοχτηηιες —
ικίε|>αλαΐσκρό,«;ς ί «ά,γάδες»
τής έλληνΐκής έιπαγνελιμιατΐ-
Μής στέΐγρ.ς, συνεκίίεται. Τό
γεγονός αύτό έρχεται σάν συ-
νέοοεΐα τής βλης κυβερνηιτιικής
φιλίας π.οός την ώμαρτολή έλ
ληνωτή όλιγα.οχία· Π.οός τούς
«φίλους» ('Ελληνοαιμερικα-
.νούς — μεγαλοϊδιοχτήντες).
Πρός τούς χρηιματοδοτηθέντες
ΤΑΞΪΪ
άπό την διχτατορία πολυκατοι
κιάδες. Π.οός τούς διεθνίϊς έ
πενδυτές σέ, άκίνΓΐιτα οτήν Έλ
λάδα. Ποός τούς δια6ό·ητους
οΐκοπεδοφάιγους καί τετραγω
§ Συνεχβιβι οτή Εβλ. 4
«Ο ΘΕΟΣ ΙΧΟΡΑΕΙ»
Τό ιμαιναζάκι οκαρώθτικε οτά
αιεταχτά. Μιά νύχτα, δυό νύ
χτες καί την Κυριακή δλη μέ
ρα. Κυοιαική, ζεκυριακή, δταν
είναι γιά τό τΗΊΛμί, ύ θεος
«οχωράει».
— 'ίΐραΐα! Τώρα μπορο&με
νά πιοΰμ£ ϋνα καφεδάκα...
"Ετοι ζεκίνηρε τό μικοό μα
γαζάκι έκεΐνο τό ποωίνό τοΰ
έβραϊκοΰ μηνός Νισάμ.
Γιατί δρως τοΰ έβραϊκοΰ μη
νός καί δχι κάιποιου έλληνι-
κΐοΰ, Ισα>ς ηρός τιμή τοΰ οτα-
τονχ>ικοικύρη. Τοΰ τυχεροΰ
τκού έΊχει δικό τού μαγαζί οτό
«τσαροί». Καί νρός»ει τό συμ-
βόλαιο τοΰ... ακινήτου: «Κα-
τάστηιικΐ διαστάσεων προοόψε-
ΐΰς δύο έννενϊίντα καί βάθος
τέοερα έζήντα πιέντε μέπριον.
'Εστεγααμένου διά λεπιιδος καί
διαθέτοντος τσιμέντινον δάπε¬
δον έζ έρυθρδς τσιμεντοιΚΌνί
άς. Είναι δέ οί τοϊχοι αύτοΰ
λίβινοι μετά λάοστης έξ έρυ-
θρ&ς γής».
Ναί άλλά τώρο τα παιδία
τό Βκαναν Μιπουτίικ. Μέ τα χε
ράκια τους καί τα λεφαουδά-
ικια τους. "Ενα μπϊνα γύ.ριζε ό
,μικρός άηό σιδεΌάδικιο, σέ μα
ραγχούιδικο καί άιπό σιχνεργεΐο
σέ ουνεργείο...
— Πολλά λεφτό, &μως, ή
Ιστορία έζηγεί στό μυκοό, ό με
γάλος τής λιλιπούτιας έται-
ρίας.
— Τα στνμείωσες δλα; Γιά
την 'Εφορία, μεθαύριο.
— Ναί... Άλλά ή 'Εφορεία
δέν δέχεται τίιποτα!...
— Νά Φέ.ο,ετε καί' τόν πα¬
πά στά έγκαίνεια, νά κάνει
τόν άγιασμό, ύίποδειχνει ό πρώ
τος πηωϊνός μουοαφίρης.
Ποίος Λλλοο, Ό ο—τονοικοκύ
ρης τοΰ μαναζιοθ.
— Καλττμέρα σας. Καλορίζι
«ο.
— Νδσαι καλά, κύριε... Γε
δεών.
— Εϊδαιτιε τί ώραϊο πού έ'νι-
νε τό ιιαγαζΐ* {ΐου; Αΰτό ποιδί
μου, τβξεοα 'ν/ώ 8τι ήταν κα-
λό μαγαζί καί οΒς τό νοίκιασα
καί Φτηνά. Δώδεκο. χιλιάδας
τί είναι σήμεηα;
— Νδοοι καλά άφΓντ'κό, νδ
§ Συνέχβια στή Χβλ. 4
56 ΙΟΥΛΙΟΥ !»?·
ΪΙΛΙΑΑ 3
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
• Τό νέο
βιβλίο
τού Γρατοέα
Τό ποωτο βιβλίο, μ&τά την
έκλογή τού στι'ιν "Ενωση Έ
ήνων Λογοτεχνών, έκυκλοφό
ρΐρε ό γνωστάς συμπατριώτην
μας Λον,οτέχνης ΒαγγέΛης
Γρατσέας.
«Στά δόνπα τής νύχτας».
"Ετσι πτιλοίρορεϊται καί δίνει
οτούς άναγνωοτες τού τόν παλ
ιμό καί τίς έληίδες τΓκ; σκΛαβω
μένης Ελλάδος στή χουντική
κατσχή.
Κομψές μικοές Γίροτάσεις,
ζεκάθορα νοήμαιτα καί άψογη
τεχΛΊκή τοθ όγου, συνθέ'τουν
-τό καινούονιο έΌιγο τού Γρα-
τοέα.
Στό σόνολό τού, είναι μιά
κατακραυγή κατά των (ρΰσιστι
κων καθεατώτων καί £νας 0-
ιμνος οτήν Λευτεριά καί τίς
Άνθρώηινες άξίες.
ΆκόΙμη, ξεχη*ρί£ει ό άναγνώ
στής τιή.ν άγάτΐρ. τού συγιγρα-
ρέα γιά τίι Νιεολαΐα καί τούς
άνπΗιφασκπωίιούς αγώνας της,
ηού ητ*νάζει ϊσως άστό την επι
θιιμία τού ν' άγκαλιάσει αΰ-
τούς τούς άνθρώστους πού εΐ-
χε άφήοει 30 όλάκληΓκι χρό-
νια σΓίίν ΓΓατοίδα, δταν ίταν
ξενητευ.ένος σέ· κάποια γωνιά
τ()ς Αιγυπτου.
Έκδπηώσεις
οί είοιπ.οάί,εις 0ά |5ιατε0οϋν γιά
τό έκποιτιοτ»κό 'κέντ.οο Άνω
νείων. '
# Δαφνιανή
Κρασογιορτή
ΚαΛό ξεκίνιγμα!! Σ' δ.λον
τόν κόαμο, έκ,δηλώοεις γιά τό
κροσί κλιτβ. Στά κατ' εξοχήν
καασοχώρια τής Κογιτρ.γ; Τίπο
τα. Ό ιπάγος δόιακ: έσπασε.
"Ηδη, έ;γιν£ τώ ζεκίνηιμα. Μιά
τιετυχεμένη γιορτή στίς Δα-
φνές.
Παράδειγμα γιά μίιμηση.
Ι
Καλλιτεχνικά
ΣΧΟΛΙΑ
- -ιΜ& ^ ν,ΟΥΡΙΙΣ δ
ταν τον τιρωτοηαρουσίασε ό
Μάινος Χαρής στήν π,οώτη·
συιναυλιαική τού έιμκράνιση
(σέ λύ.οα) — μέ τόν Φαοου
δ λαγοΰτο — τό 1957!...
# Ή Συναυλία
στ' Άνώγεια
Μέ ■μεγόλη ευτυχία έγινε
στά Άνώνεια τό ποόπερασμέ-
νο Σάββατο, μιά ένιδιαφέρου-
σο καλλιτεχνΐΜη άκδήΛωση.
Συμμετείχον οί καΛΛπέκνες:
Χρ. Λεον-Βης, Χ.ο. Χάλα.ρης,
Ν. Ξυλούρης. Όργανωτής ή-
ταν ό Δημος Ανωγείων καί
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Κ ΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ
Ο ΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΥΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΑΝΑ
ΚΛΙΝ ΗΣΓΟΥΝΤ — ΕΓΧΡΩΜΟΝ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
Ο ΣΑΦΤ ΧΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΙΤΑΝΙΚ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ
ΟΜΑΡ ΣΑΡΙΦ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΕΓΧΡΩΜΟΝ
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
• Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
• Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόττολη
ΤΗΛ. 286-965
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνική έτπμέλεια: Μανος Μσγριττλής
Ήφαίστου 18 · ·Ηράκλειον, Κρήτης
πσύ ψαίνεται έίταθε πνευματι
κή στείρωση·
Άλιλά, ϊσως ϋ&λλοντΐκά, θά
άσχοληθοΰιρε περισσότερο μέ
την ένδιαφέρουοα αυτήν ΰπό-
θεση.
Ποίηοι
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
Τελικά, σώθηικε. Δέν τιρόλα
βε ή όί>νή των κα;υπ€θέρ. Καί
τό άοχιτεχιτιονΐικό άριοτούριγη
μα, απού άικούει στό δνο'μα:
«Μέγαρο Λιοπυρακη» θά γίνει
τεΛικό Βυζαντινά Μουσείο.
ΆξιόΛογη προσπαθεία. Μιά
άικόμη «ιεΎιεσρ.» στό Ήράκλειο
μέ την πνΓυματική νάρκωση.
Πόσο ομορφα θά ήταν ίίν εί
χε ΐταρβεϊ π.οίν λίνα χρόνια
Τΐιά τέτοια άΐπιίκρασΐ>!Ι Πρίν προ
λώιβουν δηλαόή ν ά κατεδαφά-
σουν χάριν τοϋ κτηρΐου τής
Τράτκζας τής Ελλάδος, τό
δΛο δαοιο ά.τκιτεχτονικό ά.οι-
στούργηιμα.
ΟΕΑΤΡΟ ΚΟΥΛΕ
θιρμαστε τόν Κοΰ.λβ; Τό
μεγαλοπρεΐπές φυούριο στήν
ττεριοχή τού λιιμανιοΰ μας; Κά
ποτε, βΧεγαν, πώς θά γινόταν
θέατρο. "Ε·ιναν μάλιστα καί
οί σχετκές... έργασίες. Δαιπά
νες έζοδα κλπ. Τί γίνεται τώ
ρα, Έγικαταλείψτηκε μΛπως ή
Ιδέα, "Εσβυοε πώλι τό όνειρο
τής πνευματικήν ττόλπς των
1ΟΟ.ΟΟΟ κατοίκων, ν;ά άτΐόχτη
ση θεάτοου,
Κάτι ψυθ1, οίστΓ/κε γιά ύγρα-
σία κ,λιπ. Έοωτοθμε: Δέν £Ϊ-
ναι δυνατή ή αντιμετωπίση
ση της μέ τα αάγχρονα τεχνο
λογικά καί έπι»τημον:κά μέ-
σα; Μέ τίς τνιάό&ους 'ίΐάινω
στήν έταστ5ί(αΓ> τθν πλιασηκων
καί τίς έμπειοίες άπό τα Εύρω
παϊκά στάδια πού καλύπτον-
ται προστατεύον—ις τούς θεα-
τές;
ΣΧΟΑΗ
Ν. ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ
"Ενο άζιάλογο σχολιεϊο στήν
πάη μας. 'ΙΙ Σχολή Κιθάρας
τοϋ Νίικου Φρουδα.ράκη. Πάνω
άπό 10 χοόνια ίτροσφέρει οτά
Ήοαικλειώτικα νειάτα τίς πολώ
τιμες γνώοεις τοϋ δάοκαλου.
Κάτι σπάνιο γιά την έτιαρκία
Πιό κοντά οτ·ά ΝιάταΙ! Ή
άνανεωμένη «Άλήθ£ΐα» θά δή
μοοιεύει δσο τής είναι δυνα¬
τόν, λιογοτεχνική έριγααία νέ-
ων άνθοώπων.
Είναι πιά καιρός νά ξεφύ-
γουν οί νέσι αττό τόν πολΐιτι-
οιμό .των ντισκοτιέικ κχιί των ξε
νοφεριμένων ουντιθ'ειωτν.
Είναι πιά καιρός ή Νεολαία
μας νά ΟΛΐοοοτήσει κάιποια όιμορ
φ:ά. Κι' αύτό, έτιιτυγχά'νετοΐ
ιιί τό νά έσπδίδονται οί νέοι
ανθρωποι οέ πνευυατΐκές δου
λειές.
ΧΑΜΕΝΟ
ΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Ό τίλαος δχει βασιλέψιει
ιίαί ού γυοεύεας φακερές
γωνιές.
Ζητάς νά βοείς τό φΰίς.
Πολύ μεγάΛο τό 6ουό.
Μικρές καρδιές.
Καί τίς σΜεατάιζει....
"Αιγρυΐϊνος φ.οουρύς
στή (ρωτεινή πορεία.
Πεΐισμιαιτάριικος βοάχος.
Κονΐραριοιμένος στόν ήιο
Τό α>ως στό σ·ούίχ)υιπο
κρύβεται.
Ποίος υποτεί νά παλέΛΐΓπ τάν
Νά νικήοη τίς πέτοινες αντι¬
σταθείς
γιά ν&ιει αίώνια τό φως·
ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΓΕΡΟΥ
Στί|· Κρή—ι ό άαφυχτικός
ο|εινωστΐΐ0μιός τιί>ς Εύρωπο'Μοής
αληθείας έντείνεται...
Σέ κάθε γωνιά - καί άπό ΐ)πά
κουρελσγκρούιπα. Σέ κάθε
ακιά - αίαί άπό 6να Μουρίΐλο -
'ΐβκΐ',ικάζι.
«Γυιμνσΐ, καΐ «ζυη&λυτοι» οί
ϊΕύρακΐλητες» μετοφ&ρουν ά-
νβμπάδιατα, γιά νά μην μποΰμε
- σκανιδΐαλωδιως διευκολυνπκα
- την γερμανΐική, άγγλακή, γαλ
λαΐκιή, σκανδιναυϊκή καί Επε¬
ται συνεπεία - άσημαντοσύνη
τους. Πυΰ άλΛοΰ; Στήν πανέ
ΐκ>ρφη Κρήτη. Καϊ μέ λίγα
ιμάρκα καί ηολο λίγϋ ροθχα...
Γέιωσαν οί άμαιουδιές, οί
άικτές, οί ρεματΐές καί τα μττο-
στονια. Σέ λίνο θά γειμίσουν
καί τ' άιμπέλια. Καί (ϊλλος
τ' ά'μπόλια. στελιώνουν» τχα
ζιέρα στίς πλάκες τής «ΒσαΛι-
κής». "Άλλοι .ράβουν τα μιπλού
τζίνη καί ξεκουράζονιται ό
δνας πάνω στόν αλο. Π άνω
στά χώματα, στίς καρέκλες στά
πεζοδρόμια.... Μά ή έποιχί|
τής τουρισπικής αίχμής, είναι
άκόιμα πίσω. Άκόιμα δέν δρχι
οαν νά σχηματίζουν οί μαργα
ρίτιες άατό κορμώ γύρω ώπ'
τούς ήλεικτρικούς στύλους
τΰ>ν παρτεριων τοΰ λιρανιοθ
-μος. Άκόμα δέν πα·τήθηκε τό
γραοίδΐ^., των πάρκων άπ'
τίς στρωματιές, τίς κουρελοκοι
μηθιές τους.....
Άλλά τί σόϊ τουριο'ΐιός είναι
αύτάς, δέν μπορεϊ νά κοταλό-
βει κανέΛ'ας. Πως κΌτορθώ-
νουν καί Φτάνουν έδω οί άδει-
οΰχοι, αιΐτοΐ άοιμτΐάτερς σέρ-
νοντα·ς ·μαζ! τους δτι θυληκό
σύντροτρο πειριμαζέψουν άπό
τούς διαφόρους σιιδηροδροιιι
κούς σταθμιούς καί οκευοφό-
ρους, είναι πολύ περίερνο.
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
ΜΙΝΩΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΛ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΛ ΣΛΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
1".
ΚΑΙ
ΛΜΙΛΛΜΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
ι: 4117952 — 4117953
ΡΟΣΙΚΗ ΒΓΟΡΙΙ
Ή τεχνολογία τοΰ Σ0Σ1ΆΛΙΣΜ0Υ, ή
πρώτη τεχνολογία τού κόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψυγεϊα —Τηλεοράσε,ς — Ραδιόφωνα
—Άνεμιστήρες.
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα
• Ήλεκτρικές σκοθπες — Ήλεκτρικές
έστίβς—-Κουδούνια.
• Φωτογραφικές κσι κινημ,ατογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυάται ή τ€χνική τής [νωσης
^οβιετικών
τιών.
Ποίος εύρωτίαίικιός τουριστικός
οϊκιος τούς ένθαρύνει, είναι
άΙγνθϋθΤο. Πώς την «βγάζουν»
χωρΐς λεφτά έιδω κάτω, είναι
ιΠαράξενο. Γιατΐ οί ανθρωποι
ουτε ,τρώνε - έκΐτός άπό καμίο
σολάτα, ή κανένα οουβλάκι».
ΟΟτε πλησιάζουν κατασττΐμα-
τα γιά νά άιγοράοουν κάτι.
Άρκοϋντται στό νά κυττοΰν καί
νά ξεροοαλιάζουν έξιο άτι' τα
ρεστοράν. ΚαΊ άν καιμιά (ρορά
Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΠΑΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΙ
Καλοχαιρινοΰ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 280-647
ΌΟΠΟ ΟΌΟ
ΝΙΑΤΑ
ΜΕΙΛΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΙΣΑΚΤΕίΙΝ
Πανελλαιδικός ό αγώνας γιά
τή μόρκρωση.1 "Ενας αγώνας τί
•μιος καί δίκαιος.
Μιό. γεννιά, ή καινούργια
γεννιά, πού διψ3 γιά μάβηση.
Μιά κυβέρνησις ή σηνερινή,
πού κλείνει την ηόοτα κατά-
μουτρα.
Δτγμοκρατία; Καί τί σΐϊμαίνει
Δημοκρατία; ΜόρφωχϊΓ), μάθη-
ογ>, καλλιέργεια.
Συγκεντρώσεις, διαμαρτΐυοί
ες, ιι/ηφίσματα... Είνοι ή καρ
διά τής κοινούργιας γεννιάς
(ΠΌύ έιπαναστατεϊ μέσα στά οτή
θια. Πσύ διαιμαρτύρεται γιατί
τής κλιείσαν τό δράμο. Τ6ν
δρόιμο εκείνον, πού άδΐγγεϊ οτό
μέλλον. Στήν κοινωνική εύηιμ«
ρία.
Μήπως σμοκ;, έ"χουν μιά κά
ποία σκοτημότητα οί ένέργεΐ£ς
αύτές τής Κυβέονιισπς; Μή-
πως είναι άπ' ούτά πού «γί-
νονται Καί δέν λέ.γονται»; Για
τί μ' αυτόν τόν τοόπσ, κλείνει
ό δράμος γιά τούς άνθρώπους
των κατω-τέοων οΐκονομκκίΰν
τάζεων. Γιά τούς ϋλλους. ύ-
πάριχουν πάντα λυσεις.
Άφήστε, λαιιπόν, κύραοι την
καινούργια γεννιά νά &αδίσει
τόν εί.οπνικό τγκ; δρόμο.
Γιατί ή άμάθιεια καί ή άγ¬
νοιαν άιηοτελεϊ μέριιινο μόνον
των άνπιλαϊκων φαοιστικων κα
θεστώτων.
«αθίσουν, παραγγέλνουν κάτι
ιμεταζύ έλληνικοΰ πρωϊνοϋ,
δτιλοδή, δνα νεσκσχρέ, αύγό,
τιορτοκαλάιδα, ϋι^οιο «,τοΐιμιπίιμα-
τος καθ" 6δ6ν» εληνα μοτοπο
δη'λάτη.
ΤΙ γίνεται λουιόν; "Εκουν
λεφτιά ή δέν έκουν οί υπό
συζητήση διεθνεϊς έπιοκέ-
ΐϊτες μας; ΤΙ θά κιερδίσει ό κο
σμάκης» άιπό δαιύτίΐυς; Τή μό-
δα τους ιΐΓϋττως; Τίς διάλεξις
τους; "Η μήπως τα λεφτά
τους;
Άφοϋ μέ τή συν|λαγίματι-
χή διαφορά Καί τή δύναμη των
νομισμάιτων τους, μπορούν νά
φάνε &να μΐποστάνι πεπόνια
μέ ιιισό βδοιμαδιάτικο...
Καί τό έρώττνμα τοϋ λαοϋ έ-
τιαναλαμβάνεται κάθε μερά
καί ιπαό 2ντονα: Ποίος είναι ό
σοφός "Ελληνας, πού δέ.χττ>ικε
δνα τ·έτΐθιΐο, στΐύΛ τουριοιμοθ;
«Τόση ελλειψπ γνώσεως τιερί
τις ά.ο©τές τού έ.λλτ>νιιοοϋ αί-
σθτντικοθ άντΜοειμένου ε!χ€ ό
ανιθρωτΐος ϊί οί άΎθρωτιοι αύ-
τοΐ;» Αυτώ ήταν ή παροτήρηση
ενός ήλωαιυμένου κοβηιγητή
τιροχθές, δταν σέ μιά στιγμή
δνας μαλΑιαρός κυθαρίστας,
ζητιάνεβε 6ζω άη' τΐ|ν «Άστό-
ρια» γιά νά ρπορέσει νά συνιε-
χ£οει τίς... δναικοπές τού. Βε¬
βαία, ΐϊολλά 8έν μάζεψε, άλτ
Χά, εάν τολΐΜϋοε ποτέ £νας
Κρηιτακιός νά έικρανυοθτ] ϋδιος
οέ Βνα όστοιοδήποτε εύρκχπαϊ-
κό σηι»εϊο, θά περνοϋσε ώραί-
ες διακοπές έζω άττό τα σύνο-
ρα της χώρας.
'Όσοι £χουν ταζιδεύσει -
καί δέν είναι λίγοι "Ελληνες
πού ίχΐουν γυρίσει τόν κόσμο -
θά βχουν άντιλΐΐφθΐεί τήίν άμορ
φιά τού "τόιπου ιιας. Σάν την
Κρήτη, δέν ύβιόρχουν ήλλα μέ
'Ρη στόν κόομο. θάιλασσα πε-
νιτακάβαρη καί γαλάζια, δροσ€
ρή καί ακίνδυνη γι' αύτούς
πού ξέρουν μπάνιο, βουνά, ά-
(πάθα'να, πέτ.οες ιοαί βράχια πο-
λύχρω·μα. Βότανα, άρώμααα.
Νερά γάρ.γα.ρα. Προϊόντα κα
ταιπληηϋϊΐά. Χιόνΐια κ·α), άμιμου-
διές καί παοαλλαγές οικηνογρο
φ^κίμ; /φαντασίας. Αυτή είναι ή
Έλλάδα. Καί τίΐό ηεντάμορφτ)
ίκαί συνθετική ή Κρήτη. Ή
ϊνζελ Κρέτα γιά τούς γεριμα-
νούς καί ή άύλαντ Κρέτα γιά
τόν κάβε -μουοαφίρη τπ.ς.
• ΚΟΥΖ
• Μέ την άλλαγή τής γενικωτέρας μορψής τής έφη-
μερίδας μας, άλλαξσν τίτλο «αί τα «Κούς - Κου-.
"Ετσι, άπό «Πρός θεοθ, μεταξύ μας», γ!νχ>ν-ςΐι άττό
σήμερα «Έτσι κι' άλλιώς».
Έξ άλλου, ό ττροηγούμενος τιτλος, δέν ανταττοκρι-
νόταν καί τόσο ττρός την ττρσγματικότητα, άφοθ κάτι
πού τταίρνει δημοσιότητα, δέν εΤναι κάτι ττού μπορεΐ
να μείνη... μεταξύ μας.
Όττωσδήττοτε, δμως, είτε... έτσι, είτε... άλλιως, τα
Κούς - Κούς, θά δια— ρήσουν σάν στήλη την Ιδία
ταχτική: μέ ένα εύτράττεΛΛο τόνο καί όσο γίνεται
χιουμοριστική διαθέση, θά δίνουν στόν άνοΓγνώστη μέ
καλοττροαίρεση... κουτσομττολική διαθέση, τα σο¬
βαρά καί τ' άο-τεΐα, τα στραδά καί τ' άνάπο&α, τα
γνωστά κσί τα άγνωστα, κι' δλα δσα συγκροτοθν
καί τΓθλλες Φορές σημαδεύουν την Τδισ τή ζωή.
Κούς - Κούς λοιπόν καί ττάλι... έτσι κι' άλλιώς!.
ΣυνκρίσεΐΒ
ΤΟΥ ΦΤΠΧΟΥ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Καλοκαϊρι. Ζέστη άνυττόφο
ρΐ>. Καιρός γιά έ^5ριμοση οέ
κάποια παραλία. Καιρός γιά λί
γη δροσιά. Γιά άρικετούς Ήρα
Μλειώτες τό ιπ.οόβλΓνμα λύθη-
κε. Καβάλια τό αύτοκίνπτο χαί
... δρόμο. Γιά τούς άΆλους 6-
ιμως,
Πλάϊ στίς έκβολές
των όχετών
(III).
Στίς μολυσμέν€ς θαλάοσιες
περιοχές τοϋ τόπου μας. ΚΓ δ
υ-ως, οϋτε μαβ άΐταγοριευ'τΐίκή
ή παοαινετική τπνακίδϊι δέν εϊ-
δαμε.
"Ανθρωποι των κατωτέρων
οΐκονομικων ·τάξευιν κολυ-
ΙΗΐσΟν καί ψα'οεύουν 30
(II)
ή
καί λιτΓώτ«ρο χαμμιά Φορά, ιμέ
τρα άπό τούς όχετούς πού ξεδ
νούν (ραρνάκι βοωμιά καί ιιι-
κρόβιο.
άπό τι'ιν Διβύθυν
ση Κοινωνιικιων ΎΐιηοεοιΟν
τόν άριθμό των καλοβαι>ιτΓ>ρΐιδί
ών στήν ηαοαπάνω περιοχή.
Δέν τόν έχουν λέει γιατί δέ
χρειάστηκε νά άναλύσουν τα
νερά. Αύτό σημαίνει δτι ό ά
ραθμός των κολοβακτΐ>ριδίιυν ά
νέ.ρχετ)αι σέ πολλές χιλιάδες.
Καί τό κατωτέρα έηιτρεπτό δ-
ριο: 250 άνά τετραγωνικό έκα
τοστόΙΙ
Μέ "μιά. έπίσκεψπ. τό διααπ-
στώσαμε: Μαύρη, θάλασσα'. Κα
τράνι χωρίς ύιπερβολές. Κι οί
'λουόμενοι: «"Αλλες μέρες εί
ναι καλλίτερα. Σή.;ιερα ραίνε
ται άυόλυσε ό Κονιόριδος τούς
όχετούς».
Μέ την εΰκαι.οία θυμούιμα-
στε τίς ύποσχέοεις τοϋ κ. Δή
ιμάρχαυ γιά μετατόπισΐ) των ό-
χιετών «ολοτ. Μιά αωκρή δαπάνπ
καί ιμιά μεγάλη ηροοφορά
στούς 'Ηραικιλειωτες.
Δέν θορυβούμαστε βμως.
"Ολ' αύτό., ήσαν προεκλογικές
ύποσχέσεις.
Ψ.
ΛΑΊ-ΚΗ ΥΓΕΙΑ
Χννέχ. &ηο την £ελ. 1
τό δνομα ή την ήλικία τής
... γιαγιάς σας. Άττλούστα
τα, ττήρε έντολή «άνοΛεν».
— Νά μαζεύεις στατιστι-
κά στοιχεΐα.
Π' αυτή τή δουλειά χρησι
μοττΌΐεΐται τό γραψεΤο. Γιά
νά χάσει ό γιατρός πού έχει
νά έξετάσει όλόκληρο... στό
λο άσφαλισμένων, λίγη άττό
την τόση πολύτιμη ώρα τού.
Ζητήσαμε τή γνώμη Ήρα
κλειώτη όδοντογιατρού. Πή-
ραμε την απαντήση:
— Στό ΙΚΑ, ττάνε μόνο
οί άττογοητευμένοι....
Μά ττού, τέλος πάντων, έ¬
χει τίς ρίζες τού τό κακό;
Μήττως τό ΙΚΑ, δέν έχει λε¬
φτά;
Οί άριθμοί διαψεύδουν:
15.500 άμεσα άσφαλισμέ
νοι. 4.176 συνταξιοΰχοι. "Ε-
σοδα: (β' έξάμηνο 1975):
155.705.799.
"Εσοδα (β' έξάμηνο 75):
139.131.988.
Περίσευμα τταρακαλω, ά¬
πό τό Ήράκλειο: 16.573.
911. Κι' δμοος, ένα γιατρό
δέν τοποθετοΰνε. "Ενσ μηχά
νημα δέν άγοράζουν.
Παραθέτουμε, τώρα, Ινα
κατάλογο έξόδων τού ΙΚΑ
! τό χρονικό διάστημα τού β'
εξαμήνου 1975:
Γιά Ίατρική ττερίθαλψη:
; 10.026.327.
Γιά Φάρμακα: 23.600.
806.
Γιά Νοσοκομειακή ττερί¬
θαλψη: 16.423.555.
Γιά Διοικητικώς δαττάνες:
7.068.668.
Γιά άτυχήματα: 979.793.
Τόν προηγούμενο χρόνο,
νοσηλεύτηκαν 7.671 άσφαλι-
σμένοι μέ έξοδα τού ΙΚ Α.
Νοσηλεύτηκαν σέ 14 Κλι
νικές, συμβεδλημένες μέ τό
°Ιδρυμα.
7.671 άρρωστοι λοιπόν
κα! 16.423.555 έξοδα, Τί
σημαίνει λοιττόν Νοσοκαμεια
κή ττερίθαλψη γιά τό ΙΚΑ;
Απλώς τό στοίδαγμα άρ-
ρωστων σέ θαλάμους ίδιωτι-
κών Κλινικών τού Ηρακλεί¬
ου. Συμ—έρασμα:
Πέρα γιά ττέρα δίκαια τό
μεγάλο αίτημα των άσφαλι¬
σμένων τής ττόλης: Κλινική
τοΰ ΙΚΑ στό Ήράκλειο. Ό
κόμττος έψτασε τπά στό χτέ
νι. Άλλη άναβολή ή άδιαφο-
ρία, δέν σηκώνει. Χρειάζεται
μιά Κλινική, μά δχι κάτι ά-
νάλογο μέ τα ίατρεΤα τού
ΙΚΑ. Χρειάζεται έττιστημονι
κός έξοπλισμός καί έττάν-
δρωση μέ τό άπαιτούμενο
έπιστημονικό καί δοηθητικό
ττροσωτΓΐκό.
"Ετσι γιά νά μην ττετιούν
ται οί άρρωστοι άττόμαχοι
βιοτταλαιστές στούς θαλά¬
μους των Κλινικήν. Στίς τε-
λευταϊες κατηγορίες, μέ τόν
μεγάλο άριθμό κρεβδατιών
κατά θαλαμο καί την πλημ-
μελή περίθαλψη.
Μά τό θέμα, δέν έζαντλεΤ-
ται έδ».
• Μέ την εύκαιρία των δυό Γιονγκοσλαύων ΐτοδο·
σφαιριστών ττού έφερε ττρόσφατα ό Πρόεδρος τοθ
ΟΦΗ στό Ήράκλειο καί τή συζητούμεν- πρόσληψη
καί άλλων, άττό άλλες χώρες, κάποιος άκούστηκε νά
λέη:
— Προβλέττω νά αύξηβχϊθν τα έξοδα, γιατί, έκτός
των άλλων, θά θέλομε τώρα κσί... διερμηνείς.
__ Κι' αύτό θά τό αναλάβη, (εΤττε ό αλλος), τό
Μυρωνιό, άφοθ μιλά τόσες ξένες γλώσσες...
Καί ττραγματικά, ό Πρόεδρος τοθ ΟΦΗ μιλά άρκε
τα καλά τΓολλές γλώσσες, χωρίς νά τίς... στροπτσ-
τσέρνη, οττως λένε οί... κακές γλώσσες....
• Κι' άλλο ενα σχετικό.
Πρόεδρος, στό Συλλογο Φίλων τού ΟΦΗ, έκλέχτη-
κε -ρόσφατα ό Γιώργος Πεττονάκης, δττως εΤνοη γνο
στό.
Ένημερώνοντας λοιττόν κάττοιος τόν συνομιλητή
τού, τού εΤττε:
— Τάμαθες; Ό Πεττονάκης πήρε τώρα καί την έ-
πίσημη σφραγίδα τού Συλλόγου.
Καί ό άλλος συμττλήρωσε:
— Δηλαδή, τώρα εΤνα^, στήν κυριολεξία.... Πεπό-
νης μέ τη... βούλα!...
• ΟΙ Μάρτυρες τού Ίεχωβά, γιά νά προστατέψουν
τίς έγκΛτταστάσεις τους στό γήττεδο τοθ 'Εργοτέλη,
χρησιμοττοιούν, έκτός τούς φύλακες καί λυκόσκυλσ!...
Καί κάποιος σχολιάζοντσς τό γεγονός εΐττε:
— Φαίνεται δτι ήρθε ή ώρα νά άττοχτήση ό Δή-
μος Ήροχλείου Ενα... Μ—όγια!...
Δέν συμψωνώ μέ την άττοψη, γιατί υπάρχη κίνδυ-
νος μαζί μέ τα λυκόσκυλα ό Μττόγιας νά μαζέψη κσί
άλλου εΤδους... σκυλιά, ττού γαυγίζουν, κατά τό
«Χίς μάστερ δόίς», ύττακούοντάς ττιστά στή Φωνή
τού... ΆμερικανοΟ κυρίου τους...
• Κι' ένα στιχάκι, γύρω άπό τίς μεταθέσεις των Α¬
στυνομικόν:
— Τάμαθες; Ό Πηλιχός
Ιγινε κι' ούτος... μττουχός.
— Αύτό τδμαθα. Καλά,
άλλά μέ τόν... Βαρελλά;
— Αύτός, φαίνεται, τώ δντι
έχει ττιό μεγάλο... δόντι.
Όχι άττλως δόντι, άλλά... χαβλιόδοντα κανενος
χουντικού έλέφαντα, άττό αύτούς ττού μείνανε άττό την
έψταετία.
ΚάτΓοιος -αρατρεχάμενος τού ττρώτου κυβερνητικοθ
βουλευτή τού Ηρακλείου, θέλοντας νά «θολώση» τα
νερά, σχετικά μέ τίς άκαθόριστες θέσεις ττού ττηρε
σοβαρά θέματα ό κ. Ύττουργός Πολιτισμοΰ, έλεγε
σέ κάττοίον άλλον:
— Εΐδες τί... σοσιαλιστικές θέσεις τταίρνει στά θέ¬
ματα τής κουλτούρος...
"Ετσι, μετά άττό αύτη τή... σοβαρή διοπτίστωση,
δέν μένει τΓαρά νά άλλάξωμε καί τό γνοχττό στμα —
σύνθημα καί νά τό κάνωμε: «Τό σφυρί καί τό... τρυ-
ττάνι»...
Καί μή χειροτερα...
• Είλικρινά — καί δικαιολογημένα — δέν μπόρεσε
νά κατσλάβη κανείς τί σκοττό έξυττηρέττκτε ή πρό-
σφατη έντυ-ςχ-κΐκή καί... «Γτανώρια» έμφάνηση στήν
Κρήτη τού κ. Ύττουργού Πολιτισμόν, ττλήν τοΰ δτι
παρακολούθησε την τταράσταση τής... «ΓΙανώρκΐς».
Γιά νάμαστε δμως δίκαιοι άξιζε, έστω καί μόνο
νι' αύτη την -σράσταση νάρθη οτ^ν Κρήτη, άφοΟ,
έξ αλλου, ττλήρωσε σάν άντίτιμο είσιτηρίου... ένα έ-
κατομμύριο δραχμές.
Αετττομέρεια: Τα λεφτά δέν ήταν, ψυσικά, άττό τό
δικό τού τΓορτοφόλι, άλλά άττό τό ττορτοΦΟλι τοθ 'Ελ-
ληνικού Λαοΰ. Έττειΐτα δέν εΤναι ό μόνος: Ύπερθεμά-
τισε τοθ «συναδέλφου» τού Τσάκωνα ττού έδωσε γιά
τΓαρόμοιο λόγο 700 χ.λιάδες δραχμές. Τοτε δμως εί¬
χαμε χούντα. Τώρα στή... Δημοκρατία, ττληρώνομε
κατι -αρα—άνω, άλλά... καλοττερνάμε.
Στό τέλος τής σαιζόν νά μού θυμίσετε νά σδς
ττω ττόσο. άττό τίς 500 χιλ.άδες τοθ ΚρητικοΟ ΛσοΟ
είδον την τταράσταση τής «Πανώριας».
__Κ~° ""^ ολλα... ττανώρισ... δηλαδή... πανωραΤα!.·
• Κ.' ένας διάλογος, γύρω άττό τίς 50 χιλιάδες ~~.
κά ξυλε.ας ττού ξεΦωρτώθηκαν ξαΦνικά στό Ηρακλείω
ωτικο λιμάνι:
— Τί γνώμη £χεις γ,' οιυτές τίς σανίδες;
— Χρειαζόντουσαν, μόνο ττού έττρε-ε νά τίς 6οκ-
τοθν ττρώτα στή θάλασσα, γιά ναναι... βρεγμένες!..
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ε***
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΥΧΤΑ
(Φρανσουά Τροφφώ — Βραβεΐο ΟΣΚΑΡ καλλιτέρας
ταινίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΠΟΡΣΑΑΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΑ
(Άστυνομικό άριστούργημα ,μέ τόν Άλαίν Ντελόν)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΣΤΡΑΤΉΓΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΡΘΙΟΙ
(Μιά άττολαυστική κωμωδία μέ τόιν ΟΟγκο
ȴ*
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΑΑΣ
Ταβέρνα — Ψτκτταριά
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
26 ΙΟΥΑΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΙΙΛΙΔΑ 5
ΟΛΥιΜΙΠΙΑΚΕΕ
ΑΑΗΘΕΙΕΣ
^ς, τακιρές μοτιΐς στην
Όλυμηάδα τοΰ ΚαναδχΊ. Άπ'
την τηλιεόραση, φυοακα. Ή «α
τρΐδα των Όλυμβιιιαικΐων Άγώ-
νων, ή Έλλάδα, αυμρετέχει!
Τιιΐτΐς ?νε«αεν. Γιατί σάν ά-
ΘΧηΐΓΐκή δύναιμη, δέν μσιόρ.εαε
καί τούτη τη ωορά, νά συαιηο-
ρευβεΐ μέ τούς Λλλους λαούς
τής Υ**:, ατήν ώραία Όλυρτπα
κή πορεία. Γιατί δμως, Μή-
τκος φ»ταίει ή έΛΔτννΐική ζέοτπ,
ΧίΓρτως εύθύνεααι ό λαός τιοΰ
δέν πλησιάζει τα γυμναατή-
ριβ; Ή μηπως δέν ύηάρχουν
γυμναοτήρια. Τί «παίει, τί
φιταίεΐ,
ΠΑ ΤΟ ΔΙ1ΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗιΡΙΟ
Αύτάς ό οΐ.τχονιτας, αύτός ό
σατράπης, ούτος ό Γ)ιος, αύ
τος ό θεός.
Είναι τό παιδί μας Είναι τα
παιδία μας...
— Ποίος τό άμκριοβΐγτεϊ;
Λευκός, κίντρινος, κόκχινος,
μαΰρος,
Ασφαλώς κανέναςΐ
Άλά τό παιιάί θέλη κόπο
κηί έ~ρονί). θέιει υπομοινή.
μεθόδευσΐ), αρεξΐι, ττροοπιά-
9εια. θέει οηίτι, θέλει καί...
Κράτος.
Οί Παιδίαιτοοι π.οοοσΐαθοΰν
νά τό γιβτρέψουν, οί Νη~ιαιγω
γοί νά τό διατιΛαοουιν. Οί Δα
σκολοι ν ά τό κα'ταρτίοουν καί
οί Μάνε·ς νά τό πονέσουν...
"Οΰο γιά την Πολιτεία, ΐΐ'Κ)
αηαθΐβϊ νά τό διαιμορφώιαει έλ-
Χηνηια, έθνικά, ΐΐαιτρΜυτικά
καί λοιπά, ΐτροοφέιροντάχ; τού
κάποκι θεωρτνηκή άγάπη. Κά-
Γκιια καταοκήνωση τό χαλοκαϊ
ρι... Κάηοκ) 'ΓΤΰιδιικό Στη-
θμό(Ι) Καί στάι άποοα παιδά-
ιαα κάηοια, ιηκρη τΛααηκή
Ξαναιρχίζαμε τα «ίροιπαιριο»
τοϋ χωματου>ργιχοΰ κάΐτω άΐπ'
τα ιητενττέινια τοΰ Τένινις. Ά-
φοϋ δέν ίχπά.οχει άριμόδιος
πού νά προσέξει τίς μικΐαές αύ
τές ταιπεινιές ύηοδείξεις ατης
νιόθγαλτης στηΑης τος «Ά)λή
θείας», θά τα λέιμιε γιά νά μδς
πε·ρνάει ό καϋνιός. Λοιπόν,
εάν δέν ιποόικειται νά γίνει
γυμναστήιριο ό χδρος αύτός
καί δών γίνει ρεμίζα αύτοκιινή
■των πάει νά ιπεΐ ατι θά γίνει
ηάρκιο. ΔηΛαδή θά δεινβροφυ
τβφτεί Μαί &ά διοΐΛθ.ρρω&εϊ,
μέ πιαγκάκια, ιυέ φαράκΐα σέ
ατέιρνες καί !»ε.->ικά έλαφάκια
ή παΛταιγαΛάικια στίς κ)οϋβ€ς.
Τί άλλο ιιπαρεϊ νά γΐ«ει λοι-
πόν α ίνα πα.οκάικι, Γιοιτί σάν
πάρκο, ό χώρος — λόγω μεγέ
θους — γίνειται παρκάίκι. "Ε-
νο. ιυκ^ό ποάοινο, μέ δένδρα
Ιΐποοστά άιπίά 'ένα μνηιμιακό
στοιχεΐο, πού εΐνιαι τό τείχος.
Δη,λαδή μαά «βοαδεία κάλυψις»
μέ τηάσινο τού είδτικοϋ χ
χτηιριοτιικοΰ γνωοίο'ΐκΐτος
ης
Άφοΰ λοιπάν ή δδευσπ θά
γίνεται πάντατε κάτω ά/π' ·κήιν
πλευ,ρά τοΰ τείχου*;, Ήρά-
κλειο — Άεροδρόιμιο — Τρείς
Καηιάριες — Πό.ρος, κλπ.
Ποίος εΐτιε ΐκίκ; είναι
συστό νά οκεσίαστεϊ, σιτό τουρι
στικό Ήράκλιειο, ή πειρίφηιμη
αυτή πλευρά των ίστορικιΐϋν θη
σαυιρίδν μας; ιΚαί πάλι ΐτ&ρι-
μένομε μιά κάϋτοια φράση.
ΓΗΠΕΔΟ
«ΕΡΓΟΤΕΛΗ»
Τώρα μέ την διακοαμητακή
έπεξεριγασία τού άθλΐγτιικοΰ γη
πέδΌυ τού Μαρτιν&γικο, πού
οί Ίειχωβάδες προσφιέ>ρανε μα
ζί αέ 2να άξιόλογο όνοίκιο στό
ττοδΌσφαιρικό οωρατείο, ύστάρι-
χει έίνας κίνιδυνος. Νά ένοκύ
φού ν αί διαμαοττυιρθΊΐΕνοι γιά
την εκδηλώση των Χιλιαστων,
άινταφρονοΰινι-ρες καί ν ά τα κά
νούν γυαλιά καοφαά. Δΐΐλαδή
νά ηάνε χαιμένα τα ντεχόρ
τού.... άιθιΐίαγειδωνος. Πρέπει
ΰμως, δτΐ καί άν συιι&εϊ νά
μην την ηληοώσει ό άθλητι-
οιμός καί τό τΐοδοσωαιρικό σω-
μοτείο.
Ό Ρίπτης
Καί δτ«ν λέρε παΐιδί νά ξε-
καθαρίζομε τό ζητΐϊμα. "Οχι
μόνο γιά τό πλουσιόπαιόο, άλ
λά νιά τό (ρτωχόιπαώο.
Αύτό τό παιδάκι ττκ «άλά-
►νας» κό( τής χωμααερης__ Τό
ηαίδί νού τ' άρϊϊνει ή μάνα
τού κοί γυρίζει γιά δαυλειές,
μέοο στούς δοάμους ιτης γεΐτο
ηός ή ~ή γιαγιά τής γειΐτόνισ
σας. 'Εννοοϋρε ακάμα τό παι
δάκι τοΰ πολύτεχνου κι' έιοεϊ-
νο τό συρπαθητυκό .λαχειοτΓω-
άκι.
— Τί γίνεται μ" αύτό τό
«ΓΒτοιμένο» πα,ιδί. Άγοράκι π'
«χρΐίτοάκΐ;
'ΑΛήθεια, τί κονδύΐλιο έίχει
ψηφίαει ή έΧΛηνική Βουλή γιά
τό παιδί.
"Υοιιερα άιπό την ίδρυτιυκή
συγκέ'νΐτρωιοη. των Δημοκιρααι-
κών Γυναωοων Ήραικλείου,
πού πρΐαγιματοτιοιήθηκε πρό μη
νός συνή αϊθουοα τοϋ Έπιμιελη
τηρίου, καΐμιά άλλΐ) εϊδηοτ)
δών είχει άαοουστεΐ, γύιρώ άπό
τό οηιμιαντικό αύτό θέιια.
ΠιοτΕεύομε ηώς ή Προτοδι-
κιακή Κγκριοη καί ουΛΐκαιτάνευ
οη γιά τόν νεοϊδρυθέντα γυναι
κεϊο, σ^μιατιαιμό τοΰ Ήρακλεί
ου, δέν θά καθυστερήρει άκό
μα γιά πολύ. Ή νοριιμοποίη-
ση τοϋ συλλόίγου καί άν άκό
μα τνχχΜί,οούοει σέ καιμιά νο
μοτυτΐιική παράλιεινμη,, δέ·ν θά
πρέίπει νά άιπατελέαει ■τοο'ΧοΤΓέ
δή οτήν νυνϊΐωαεία διάθεοη
γιά δροτκηριαποίηοη καί κοινω
νωοή τιρωτοβουλία.
Ή σΓϊμερκνή π/ραγιματικόαη
τα έπιβάλίΧιει την γιρήΐγορη καί
ουνεχή προώθηση τοΰ γυναι-
κείοι» φύ\ου, μέοα στούς παν
τοειδής, κοιναχνικοΰς, οίκονο
μιχούς, παηιανω'γϊκιθύς καί πολι
τιατικούι; χώοους. 'ΕίπϊβάλΑεΐ'
άκάμα τπ.ν 6αθειά δυείοδηρη
τοΰ φοιπ,νιοτΐικοΰ Μ.νήρατο;
καί τού γυναικείου άζιοττ,αειπι-
αμοϋ, μέοα στίς ουνουκίες, στά
χω,αΐά βαί'στούς τόβτους γυνα»
κ-είας δοαστηοιότηιτας.
..Ή γυναίκα στήν παιραγωγή.
Ή γυναίκα στή λειτουργία τίϊ;
κοκνωνΐας. Άη6 τό οοτίτι, μέ-
χρι τό έργοστάσιο, τό γρα-
φβϊο κβί τό χωράφι.
ΠαινϊΓοϋ ή γυναίκα. Ή ϊδια
αύττ) πού άιπό {ίνα άρκέιγονο
άνιτιδί)α~·κό ούοτπμα, είχε
μείνει σττνν αιορα, χωρίς γ'ώ
Ί,ιη, χωρίς δικαίω'μα. Αυτή, ή
γυναίικα δύναιμη, — ή γυ¬
ναίκα ιμάινα.
Τώρα, βγινε μιιά. άναγκαιάτη
τα. Παιρουσαάιαττιικιε οά μιά σα
νίδα σωττηιοίας. Μιπορεΐ νά με-
ταβάίλει, μέ τή δυναμιή της
ΜΙπορεϊ νά άτΐατιριέψει. Μιπο¬
ρεΐ νά έταβάλει. Τήιν είρή-
νη, την ποόσδο «αί τόν όρθο-
λογιοΐμό. Γιατί ή γυναίκα δέν
είναι τό διακαομηΓτιικό καί άνα
παραγωγιικιό στοιχεϊο τϊ)ς κοι-
νωνίας, δπως έιπέιμεναν οί μι
ξοφιλόοοφαι τοΰ (ΐϊεοαίω-
να. Είναι θετικό — λάγω μη-
τρότηιτας — -μυαλό. Είναι κα
Λαίοβη'το καί οκγ>.οο ύλικό.
ΤΛχει δείξει, τχτίς χώριες πού
τήιν βχουν όζιοοιιοΐιϊτισει. Ή ά-
ριθμητική της ύ,ττεροχή βναντι
τοΰ δρρενα, είναι σομαντΐκή
ΰιπόθεση γαά την δΓΗΐο/,ραιτική
διαιδικασία, δταν όργανωθεΐ θε
τικιά.
Ό ΣύΛιλογος Δηιμοκιρατικων
Γι»νιαα)κιων Ηρακλείου, δέν θα
«ρέιττεΐ. νά έηαναπαφθεϊ στίς
δάφνες τής ηίρώιτης γ«νικιης
ουιν έΐλρευοης γιά την ϊδρυοή
τού.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
Φωτισμός, δέν ύττάρχει.
Λάμττες σττασμένες, καμμέ-
νες κλττ. Κ Γ οί δρόμοι σκο-
τεινοί. Κι' δχι μόνο σκοτει-
νοί... Μερικές ττάροδοι τής
όδού Ίδομενέα μάς έδωσαν
την άφορμή. Πήγαν τα συνερ
γεία, κανανε Γής ΛΛαδιάμ
τούς δρόμους καί σηκωθήκα
νέ καί φύγανε. Περιμένει τρα!
νεται ή ύττηρεσία νά τή...
6ρεΐ γιά καλά κανενοος περα
στικός, γιά νά ξανακουβαλη
θοΰν τα σννεργεΐα. Αύτά έ'-
χουν οί έττιδιορθώσεις....
"Εχει, φαίνετβι, σάν άρχή
της ή Δημοτική μας Άρχή
τό τταλιό γνωμικό: «Ή άρ
χή είναι τό ήμισυ τοΰ παν¬
τός». Έτσι, άρχισαν τα...
έργα στήν όδό ΈτΓτανήσου.
Πρίν τό Πάσχα. Άλλαξαν
καί τα λεωφορεΐα δρομολό
γιο γιά νά μην έμττόδίζουν
τα... έργ«.
Τίττοτα. Τώρα, ττοϋ νά πε
ράσει λεοοφορεΤο; Έδώ, κι'
όρειβάτης νά τολμήσει, θά
φάει τα μοϋτρα τού. "Ολη ή
τταρατΓάνω ΐστορία, μττορεΤ
νά τιτλοφορηθεΐ: «Όδοΰ 'Ξ-
πταννήσου, άρωση ττρώτη».
Κι' ή δεύτερη άρ&χτη;
"I-
σως μετά τα πρωτοβρόχιο,..
ΛΑΑ
ΤΟ ΤΕΡΠΝΟΝ μετά τού
όφελίμου. Έτσι, καλά είναι.
"Οταν εΤναι μόνο τερπνό, κα
τεδαίνει ή άξία τού. Κι' δ-
ταν δέν εΤναι οίίτε τό ένα, ου
τε τό άλλο, άστα νά πάνε
στό... Δαίδαλο.
Τό τελευταϊο άφορά έναν
άρχιτεκτονικό τοϊχο στόν όρ
γανιοιμό Τουρισμοϋ. Άττέ-
ναντι στό Μουσεΐο.
Κι' οί χρησιμότητές τού:
Τοποθετηθή των έμττροσθί-
ων στήν έτπφάνεια τοΰ τοί-
χου, άττό τούς ττερατάρηδες
ξενύχτηδες. "Ετσι, άτι-ολαμ-
δάνουν οί ανθρωποι, ...άρχι-
τεκτονικήν καί ...αΐσθητικήν
οΰρησιν...
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΛΠΛΛίΣ — ΑΝΑΔΗΝΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ«ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
«Γράφε ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ Γράφε»
Στό πλευρό τοϋ άγωνιζόμενου Τύπσυ
«.... Άπίστυτο, κι' δμως, τΓραγματικότητα.
Δυό άγωνιστές τής αληθείας, τής ελευθερίας καί
τής Δημοκρατίας, ό κ. Ν. Ψαρουδάκης κσί ό κ. Έμ.
Χαριτάκης, φυλακίζονται».
"Ετσι άρχίζει τό γράμμα: των Σψακιανών Παττάδων
πρός την εφημερίδα μας.
Καί τελειώνουν μέ την έττωδό. «'Αγοτπητέ μας «-
δελφέ Χαριτακη, συμτταριστάμεθα στή δοκιμασία
σας καί διαμαρτυρώμεθα διά την Φυλακίση σας».
Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΟΙ Σφακιανοί Ίερεΐς
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ!, ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΣΗ-
ΦΟΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ.
ΟΙ 1ΠΙΚΙΤΙΝΕ!
ΠΑ
II
Ι.ΤΑΡΙΙΙ
Πή·ραιμε στίς 17 τοΰ Ίούλη
άιπό τό σύλλογο Άρχαιτεκτό-
νων Νομοΰ Ηρακλείου ιμιά
πλατειά καί ηάλώ άξιόΛογη με
λ&Γη ηάνω στό θέμα της άξιο
ποίησης τού μεγάρου «Άχτάρι
κα»,
Τό περίφπμο αύτό άηαύγη-
θμα τής ΠΜευματικής προσπά¬
θειας των συρπατ.ριωτών μας
Άροατβκίτόνων, στήν ιτλαΐύιτε-
ρή τού θεωρηθή, συμβάλλει σΐ>
ιϊανιτωςά, στήν λύση τοΰ έπίμα
χου θέμα τος.
Όλόκ,ληιοο τό κείμενο ττίς
παιραιπιάινω μεΛέτης, έχει δΐγμο
σιευθεϊ στόν^ καθηΐμειρινό Τύαιο
τοϋ Ηρακλείου.
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΠΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ
ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 110
ΠΡΟΣ
Τόν κ. Δ)ντήν τής Εφημερί¬
δος «ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ένταδθα
ΘΒΜ1Α: Άιπάντησις είς σχόλι-
ον ΛΕρηρερίδος
Εας απάντησιν τοΰ δηΐμοοιευ
Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΖ
ΑΘΗΝΑ ΝΑΖΤΟΥ
θά δεχθί) άσβενεϊς την 25ην
Ιουλίου άιπό 8ης πρωϊνής δως
βης άπογευματανίίς βΐς την
Κλινικήν "Αγιος Γεώργ»»:.
θέντος σχολίου είς τό ΰπ' ά-
ρχθ. 55)21-6-1976 φύλλον τής
έιγκρίτου υμών έφηιμερίδος ύ-
όατ τόν τίτλον «Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ» έχομεν
την τιμήν νά γνωρίοωιμεν &τι
κρίνεται άναγκαϊα ή μεταστέ-
γασις της υπηρεσίας τοθ Τμή
1*ϊτος Συγκοινωνιων είς κτίοι-
ον κατάλληλον άπό πάοης άηό
ψεως (έιπάρκεια καί κατάλλη
λος διαρ^ρύθμισις ώφελίιμων χώ
ρων, ύγιειναί συνθί>και εργα¬
σίας κλπ.) έν δκρει δέ της λή
ξεως της μΐισθώσεως (1-7-
1976) τοΰ στεγάζοντος αυτήν
«θηρίον εζητήθη καί έξησφαλί-
οθη έιπαρΐΗής σχετική ηίοτακπς
καί έκανήβη {{δή ή προβλειπο-
μένη σχετικήν διαδακασία, πρός
ιμεταστέγαοιν διά της ύη' αριθ.
10228)12-6-76 Διακηρύξεως
τος Οίκον. 'Εφορίας Ηρακλεί¬
ου.
Έν Ηρακλείω τή" 29 Ίουνίου
1976.
Ε.Ν.
Ό ΔιειΛντης
ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ: ΜΑΝΟΣ
ΧΑΡΗΣ. Δηιμοοιογράφος στή/ν
Κρήτη. Λε6«.ντης, τίμιος, πα-
στρακός. "Εχει κανει στήν Κρή
τη πολιλές ψυχές νά τα κ.....
πάνω τους. ΓΤνήσια πέννα. Βέ
θαια καί οί δκινγιμοί μεγάλοι.
Μά ό κ. Μ&νος Χαρής πό
γνωρίζει καλά πώς στούς Κοί
νωΚπκούς ά,γώνιες δέν μοιρά-
ζουν σοκολδτιες... Καί αμα ίί-
θελε σακολ&τες κάθοτα νίΐου-
χα... Ή, ίβαζε τόν δίακο Συ.μ
βΐίβαζόμεθΐα, τάν δκουγε, τόν
πίστευε καί &λα πήναιναν κα-
λα...
Γράφε ΜΛνο Χαρή. Γράφε
γιά την Κρήτη, γιά τουτο τόν
τάπο πού £χει τόσες χιΐλιάιδες
λεκονοχϋιστρεςΐ Καί φυίλαισή
θά πας. Καί ξύλο θά φ&ς. Καί
χωρίς δ.Γϊαιχΐμιή θά μιείινης. θά
εΐσαι όριος ό Μάνος Χ4ρης....
Καί ατχτό γενν^ϊε Κρητικέ οέ
σένα ά
τόν άτέλειαιτο άκαδηιμαϊκό,
τόν άτέλειωτο έκίτελιεστή δια-
θηκ,ών... Τόν άτέλειωιτο και-
ροοκόττο...
Εϊμ'αστε τό ξέίκης, σέ διάφο
ρα ίδεολογιικά στιραιτόατεδα.
Άλλά σοΰ άναγνωρίζω την Αε
βεντιά. Προτκμω ίίνα γ ν ή-
σ ι ο χουντικιό, 6να γ ν ή-
σ ι ο Κθιμΐμουνιστιή όιπ& τούς
νιεοαντιοΐΓασιαικούς καί σαλιο-
γόνους, άιπό αούς η ν ε υ-
μΐατικούς μτΐιντ·έ-
δ ε ς!
Σέ τϊ.ηοπ.μίδ άπό εκείνον, τόν
ΐμβγάλο λαγοτέιχινη πού έχει τό
δνορά σου. Τόν κ. Πέτρο Χά
ρη. Τόν άιτέλειωιτο Αογοτέχνη,
τόν άηΐέλειωτο προοδευτικό',
Η ΞΕΡΑ
"Ακουοιε μούιγκριοιμα
πέρα στό βάθος
κι' £ννοιωσε τιρίζιιμο
σΐή λαγαυιδ) έρα,
ό θαΛαοιοόλυκος
φουρ,τουναμάχος,
αγροτες!
γνωοιστε τι#[ΐο συγΧρονη
μεδοδο λιπανσης στον κοσ
κοσμο
η ιν ·
βιοΧημικα συστημιϊΪΓΛ *ια τηύίϊϊίοόφωοη τού εδά
Φβυς και την αναπτύξη τ«ν. φυτών τ*
για κ*$η
αυξανΐι τη. :^Λΐ>αγ(ονη μς'Χρι τ^.:»ϊ>τ*άΐΓί4.· καλυτε
ρευει τη τ&ίοίπτα τχοϊ&ιι&ζϊ τη ηαο**#νη 15 ζως,ΖΟ
τασταση.
με τα γίγωστα
ί υλ λ ω μ α
^ οη.®κλειοτικ01 6ισαΥωΥει:: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
^(8ΙΪ1Ϊ11ΙΙ1Η1Ι11Ι11 Ν·Κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροοβεστειο)
πρακλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
''Μ·:·χ·:·:·ι
ι·:*:·:·
'■·■■:'
Εϊδπ θοΛάοοης
Είδπ έ»
Εϊδη Φυχανωνίας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροβόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.π.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ πολύ μεγάλη ττοικιλία
ΠΤΕΡΥΓΙΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΑΕΣ
καί έξαρτήματα καταδύσε(ος
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδωτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαστικές — έλαστικές — έξωλεμδιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
είδικά διά την έκμάθηση μπάνιου
ΟΜΒΡΕΑΕΣ
διά πλάζ — δεράντες σέ πολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
τττυσσόμενα άνοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.π
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
παπαιιακΗ
Άποθήκη: τηλ. 287-766
ρήρ
στήν τιμονιέρα.
Α
Ξάφινου τόν πλάκωοίε
μαύΐρτ) ο~ΐ:ιάδα
κι' άιστίραιποβάλησε
τό άκίρστιηίρι
χούιμηζ' ή ιπΛώ(>η τού
μές την άψράδα
βόγγηζε ούακαριμο
τό τρεΛανιτίϊρι
Α
ΆγάΙντα καιτειργο
φλοΰιδι τ' άγέρα
τζόβενε σάΐλαιαρε
καλούιμα οκοτα'
άιπίικο τσοΰσιμο μου
πέιψΓϋομε ξέρα,
ς>έΐρμα τα μπόσικα
άλΐλάζω ρόΐα.
Α
Κάρφωο' ή ατλώιρη τού
μέιχρι καμποΰνι.
μέοα στό κΐΰιμα,
πάν" στό Βορριά.
Κά.ριγα(ριε ή ίμπούρα τού,
φιό(Κιθς, μιπασιτοΰνι,
τδφειρε ούριζα
άιη' τή ατεριά.
ΝΙΠ
η "ιίροτοκθλλα,,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,

Μεϊντάνι: τηλ. 284-207
ΣΟ60Ν ΤΗΣ
ΙΊ ΤΜΖ ΡΟΟΚΗΙ Γ11, ΓΗΝ ΓΑΛΑΙΚΜΜ
Ο'ΓΤΑ ΓΙΙΑΓΟΓΜΪ
V
Ιί ϊ
ΚΟ06Κ Ι λ Μ Η Ι 1.1 Ν
ΣΤΑ Γραψ€ϊα μας διατί-
βενται καί πάλι άντίτυΐτα
τοΰ άιποκαλυττπκοΰ βιβλίου
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ
ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ», πού
δείχνουν την σατανική δρά
στ» τού Σιωνισμοΰ, τής Μα-
σωνίας καί των παρακλαδι-
ών τους καί τα παγκόσμια
σχέδια των σκοτεινΰ5ν αυ¬
τών δυνάμεων.
Ό άρι&μός των άντιτύπων
είναι ηεριωρισμένος, καθό
τι, τό βιβλίο αύτό είναι δυ
σεύρετο, λόγω τοΰ «κυνηγτι
τοΰ» πού τοΰ κάνουν οί
Μασωνοι. Τιμή εκάστου άντι
τύαιου δρχ. 60.
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΜΑΝΙΛ
Θεοτοκοπούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο ττεριβάλλον — Λογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σερβίρουμε την σττεσιαλιτέ μας «Εύτύχιος»

ΧΙΛΙΑΔ 4
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΛΗ·ΙΙΑ., ΚΡΗΤΜ1
■ ■•■•■•«••••■••••■■•■■■•••■■■••ι»····
··■■■■«·■···■··· εί··»-""··-··"·
α π όψει ΐ
Η ΝΕΑ ΜΑΖ ΕΜΦΑΝΙΖΗ
ΑΠΟ Σ1ΙΜΕΡΑ ί) εφημερίδα μας παρουσιάζετα^ μέ μιά νέα
έμψάνιοη. "*'
Πράκειται γιά μιά βμπραχη) απόδειξιν, δλων δσων δουλεύ-
ουν γιά νά κυκλοφορή «'ΙΙ Άλήθεια», δτι άναγνωρίζουν την
άιγάπη καί την έχτίιμηοη μέ την όποία τούς περιβάλλει τό
Κοινό.
Ή έψηίμερίδα αυτή, ηού τόσο συνδέθηκε μέ τόν Λαό, δέν
ΤΛΐορεϊ τιαρά νά ένερχγη οέ δες τάς περι/τπώσεις άντανακΛα-
στιχά: "Οσο τό Κοινό θά την περιβάλη. μέ την άγάπη τού,
τόσο κοί ή εφημερίδα θά βελτιώνεται. Τελιχός στάχος μας, νά
έζυψωθή καί άπό πλευπας ϋης καί άπό πλευράς αϊσΟηΐτϊκΓκ
ήμφανίσεως οέ άθι>ναικά έπίιπεδα.
'Κι' έσιειδή πστεύσμε στή ουνέχεια τοΰ δεσμοΰ πού άναπτύ
ξαμε, έληίζομε βάοαιμα πώς τό έητόμενο θήμα μας, θά είναι ά¬
κόμη τΐιό ενδιαφέρον.
ιΜίκ,ρι τάτε, ίνα καί μόνο ύττοσχάμαστε, χονττά οτά αλα
ηαύ ύσιοοχεθήκαιμε καί τηρήσαμε μέχρι τώρα: «Λί.γες οελίδες
— Πολλές άληθειες».
ΜΙΑ ΖΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΠΑΡΩΔΙΑ
Σ.ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ πρόγραμμα της Νομαρχίας Ηρακλείου, μέ
την εύκαιρία τής έδά> άφίξεως τοΰ κ. Ύιπουργοϋ Πολιτισμοΰ,
άνα·γ ρΐκράταν καί μ-ά συνέντευζηι Τύαιου. Τό γεγονός έπαβε-
βαιώθηκε καί πρσφορακά, γι' αύτό καί — φαΐνβται — άπο-
κλείστηίκε οτούς δη!μοσιοιγρά{κ>υς νά παρακολουθήρουν τή ού-
οΧεψη Ύιπουργοϋ καί Παραγόντων στή Νομαιρ·χία.
Δυσουχώς δμως, ένω περ&μέναιμε πώς ό κ. Ύπουργός θά
βδινε ηραγιματικά συνένπευξη, δύχτηηοε δρθϊος τούς δημοσιο-
γράφους, ακριβώς γιατί ίίθελε νά φύγη δσο γινάταν γρηγο-
ρώτερα.
Λυηηθήκα,με γιά τή συνέντευξιν, ηαρωδία, γιατί δέν πε-
ραμιέναμε μιά τέτοια άιπολίτιστΓΐ ενεργεια ώπό τούς ύΐπευθΐύνους
τοΰ 'Υιηουπιγείου Πολιτιομοΰ.
Πάντως, άπ' δ,τι φάνηκε κα' άπό τίς άπαντήρεις: τοΰ κ. Τρυ
πάνΐ), στίς δητμοσιογραψΐικές ερωτηθείς, επρόκειτο όντως περί
«άτκιντήσεων» πού δοθήχανε κυριαλεχτικά... στό ηόδιΐ...
"Ιοως, ίίιν ό κ. Τρυπάνης ήταν... καθιστός νά.μιλοϋοε πε¬
ρισσότερον... ορθώς:..
ΕΝΑ ΑΖΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝ'ΑΜΕΣΑ οτίς άλλες υβρείς πού ξεστόρ.σε ό καΐνούρΎΐος
Άρεριικάνος ύβριοτής στή Χεραόντισο, ήταν καί ό χαραχτηιρι-
σμός τοϋ ΣιταθΊμοΰ Χωροφυλαικής σάν «κωΛομάγαζσυ».
Παρά τό γεγονός αΰτό ύ Άμερωοάνος δέν πήιγιε στό αύτό-
φωρο, ά\ά παρατηιρήθηικε τό άπαράδεχιτο φαανόμενο νά χα-
θή ό χρόνος ακριβώς τοΰ αύτόφωρο.υ, ένώ ό Δ)τής τοϋ Στα-
θμοϋ κουβέντιαζε μέ τό Διοικητή τής Άμερικανικιής Βάσεως
καί τό νομϊκό της σύμβουΛο.
Βεβαία ό κ. Σταθιμάρχης ρατορεί νά θεώρησε τιΐμι>τική την
έπΐσκεψη, τοΰ Άμερωεανοϋ άξιωματούχου οτό φτωκικό Καιτά-
στηιμα τής Ύιπηρεσίιας τού, τό όποϊο δμως, — φτιμχό μά τιμη-
ιμένο — ύ Άμερικάνος τενΐτυ|μτΐόϋς οκυλόβρ·οε θρασύτατα,
οάν «κωλομάγαζο».
Δικαίωυ.ά τού, φυοικά, τοϋ άνθρώπου. Έμιεκ; ρωττοΰμβ π-
τιλως τουτο: ών κάποιος "Ελληνας έίβριζε ιμέ τό οκιαιόταιτο
αυτόν τρόηο τή>ν Έλλην:—! Χωροφυλαική, δέν θά τιήγαινε γιά
οπεριθβριση Άρτχης,
ΟΙ ΚΟΜΠΡΙ
·. Σ^νέχ. κηό τήνόΣίίλ. 1
όποία τταΓκάρουν σέ εϊδικά
όιπίθανα γιά τόν ύπόλοιπο
κόαμο σιιιμεία. (Συνήθως %.-
χούν καί τούς δα«όπ/τ·ες
τους, γιατί τα παίρνουν χω-
ρίς νά είναι έκεϊ ό ττ.τοκάτο
9 Διάφορα ίοιαλίδια μέ «χη
ιμιχό. δπλα» τιης Σ.ΙΑ, γιά
την άποία φ-υσικά, δουλεό-
ουν οί «,Κόυιποες».
Λ1Ε ΟιΛΑ ΑΥΤΑ καί πολά
ίλλα δονανα έπατυ.γ!χάνο·υν δ-
λες τίς καταοχ^πευτΐικές ένέρ
γειες γιά τίς οποίες είναι έν1
τβταλμένιες οί άνθοώπινες Κό,μ
πρες, την ώ.οα. πού 9ά έπαλέ-
ζουν κΰταλληιλΐι.
Άιπό ηλευρδς άριθμοΰ, υπο
λογίζεται δτι αυτή τήι οτιγμί)
κυκ,λοφοροϋν ατήν Κρήτη, γύ
ρω στούς 400 τέτοιους κατα·
οβοότϊους!
"Οοον ά/ρο^ά τώρα τού τί
έτη,τυγχάνουν. νομίζοι.»ε δτι εί
ναι πεοίπου άντΐληπτό στόν κα
θένα.
• Λήψη φωτογραφιων
• Χαρτογράφηση περιοχών
9 Σύνταζη καταλόιγων προ-
οώπων.
• Συλλο·ή καί μαγνητοφώ-
πλποοφοοιων.
χίίς .Η.κΧΐΚ/λείου μηορεϊ α ε
τα ν ά ηαοακοουθρ.θη!!Ι
Μεοβκά ηοοοθετα σχετικά
στοιχεϊα είναι Ά έξίς:
• Στήν περιοχΓΐ Ηρακλείου
■μόνον, κυκο^ρ'^ρο0ν 162 αύ
τσκίνπχα Ξένπς Άποστολίίς
όκτός άπό τα αύτοκίνητα τίϊς
Βάσεως.
• Στήν Κοή>η Χειτουργοϋν
τουλάχιοτον 3 Άυερικαν:
Μ3ΐ Σταθμοί ύιπερβραχέω
κυιμάτων.
9) Μέ ποοοακπιχτι έντολή
τοΰ πρωθυπουργόν εΤχαν
ιπελαθεϊ παλιότε.οα β Άιμερα-
κανοί καί ΈβοαΊκης καταγω
νης Ά,μερικανοί υστοπιτοι.
β Οί Ελληνικάς Ύπηρεσί
ες Άοφαλείας, πεοιοχής
Κρήτιης, άσχολοΰνται συχνά
■μέ την τίαοακολούθΐηση κατα
σκώπων, γιατί ίχουν βάοι-
μες ύπου/ίεο δπ δουλεύουν
γιά τοός ΤούΓ«ους!Ι! καί ου
χνότερα γιά τούς Ίσραηλι-
νούς!!!
• Τό 4Οο) ο (σύινΐφωνα μέ
άποκάλυψπ τοΰ Τσκκνάκη
πρός τόν Διευθυντη μας, δ
ταν συναντήθΓϊκαν ποόσφα
• Παρακολούθηοη τηλεφώ
νων κλπ.,κιλβτ.
Εδιδικά γιά την ιπαραικολού
θηοη τηλεφώνων, τ ο ν ί ζ ο
μ« ύστιεύθυνα δτι, γιά
τίς Κ&υιπαες, μέ τα ήλεκτρονι
κά μηχαντϊματα πού διαθέτουν
καί οέ συνε«>γαοία μέ τα είδι
κά «κάντρα πρακολο-υθϊίσεως»
(καί κυρίως τής Βάσεως Γουρ
νων) όηοιαδήποτε τπ-
λεφων)»ή ουοκευΓ! τηις ηεριο-
— ΣΕ ΛΙΓΟ —
Σταφίδα
"Ενα άπό τα «μέβΌτ» ττβύ
χρπσιμβΛθΐοΰν οί Κομ-
ιτρβς: Άβΰρμκτος μικρβ-
σκβπικέ^ (τόκι - γ€Λ>όκι)
π>©ύ κιρύέεται μέοα στήν
η«λάψη τού
ΕΝΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΑ ΜΕΒΑίΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΑΙΑΣΤΕΣ ΣΤΟΜ «ΕΡΓΟΤΕΑΗι
Παΐρονάρεχαί
άπό την
ΆμερικιΊ
♦♦♦
♦♦♦♦
♦♦♦♦-
• « « «'
►♦··♦■
ΤΟΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΕΝΩ λίγες μέρες μότς χοορίζουν άκόμη άπό την ήμέρα, γ·ά την όποία ·έχει
έξαγγελθεϊ ή έναρξη τοθ Συνεδρίου των Μαρτύρων τοΰ Ίεχ«6ά (Τεταρτη 29 Ιου¬
λίου), πολλά καί έν^ιο»|)έροντα σνμδαίνουν.
ΕΥΘΥΣ άμέσχος δίνομε τίς μέχρι τώρα γνωστές καί άγνωστες σχετικές ττλη-
ροφορίες σέ ττφίληψη γιά νά σχηματίση τό άναγνχοστικό μας κοινό, δσο τό δυνα¬
τόν ττληρέ—-ερη είκόνα, γύρω άτΓΟ τό έπίμαχο αύτό θέμα, τό όττοΐο τόσες άντιδρά-
σεις δημιούργησε.
περί τροιΐΛχτωςοΰ οίκονοιμικοΰ
διεθνοΰς άργανιομοΰ μέ Βδρα
τό Μπρούικλιν τή: Άμερικης·
ΠΡΟ£ΤΑ2ιΙΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΛΝ
δρίου, τό άηοίο δηλώνουν ά ο
κετοί άπό α&τούς, δτι «βά έμ-
ηοδίσουν ίΐέ κάρε μέοον».
__ Ίδεολογιχό άγτ&να, βα-
σιαμένο στό δικαίωμα τής έλευ
θερίας τοΰ Λόγου καί τοΰ ά-
κροτελευταίου αοθρου τοΰ
όρίου.
Ό αγώνας πάντως, βασιζουε
νος κυρίως χαί πρό πάντως
στίΊν έ©νκ{ή ηλϊυρά τοθ
τος. θά συνεχκπίΊ.
ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑρεΐΕΣ
ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜ.λΧΙΕ2 άπό
πλευράς Χιλιαστων, Εχουν
φαάοει οτό τελευταίο στάδιο.
Ό χώ.οος τοΰ Συνεδρ·ίου, των
«ί.χβριων τής Πίοτεως καί τής
Πατρίδος», (διπως άττοκαλοΰν
ται άιπό δλους οί Χιλιαστές),
τό γήιπεδο «'Εριγοτέλη», έχει
άλλάξει εντελώς δψΐ::
— Τα κτ^ικλιίΐώματα βαφτή
κανε.
— Οί έξέιδρες έξωραϊστήΐΜα
νέ.
— Στίϊν πίστα τοΰ γιτρτέδου
στήθιηικε ιμιά μεγαλοιποε-
πής έξέδρα.
— Τοποθετήθηκ,αν τελειοτά
τού τώπου ωωτιστικές καί
ήχητταικές έΎκαταστάοεις.
— ΔτϊμαουογηθΙΤ(κανιε κάτω
άπό τίς έξέ&ρες δωμάΐπα,
ρπαρ·, έστιατόοια.
— Σττιθτϊκαν ύπόοιτβγα.
— Κατασκ€υ·άο>τηικίαν τουα¬
λέττες.
— Μέοα οτό γήπεδο άκόμη
«ΣΤΑ
ΣΑΓΟΝΙΑ
ΤΟΥ
ΚΑΡΧΑΡΙΑ»
τα στίς ψυ-λακές Κορυδαλ-
λοΰ) των ξενοδο·χειακων μο
νάδων τίίς Κρήΐττις βρίοικον-
ται ύιπό Έβραϊκό ίίλεγχο.
Καί ό Πρόεδρος τοϋ "Ίχα
ρος Βιλλάζ» είναι Έβραΐος.
• Μετά τό θέμα πού δημι
ουρνήθηκιε άιπό τόν φόνο
υοΰ Τσκνάκπ., δόθΓ»κε έντο
ή στούς συμβολαισγράχρους
νά μή γίνονται πωλήρεις
γαιών σέ άνώνυμες έταιρε:
ες, γιατί τίς περτσοότερες
τίς βχουν πάρει Εβραϊοι.
Τό θέακι δμως των Κατασκό
πων πού κυικΑοφοροΰν στήν
Κρήιτη (ικυρίως Ήράχλειο κα
"Αγιο Νΐχόλαο) είναι άρκετά
•μεγάλο κα( ασφαλώς θά ξαναε
ττανέλθιυμε άργότερα.
'ίΐστόσο, παράλλτιλα μέ τίς
Άρκές ηού ϊσως δέν ηρολαβα
νούν νά έλέ,γζουν δλο αύτό
τό συρφετό των δηληιττιραωδων
φειδιων, πού σέρνονται στό οω
ιμα τής Κοήτης, ναμΐίομε δτι
ύατάρχουν τοόηοι νά άνακαλύ
τητωνται καί νά άποκαλύίττον
ται οί παοαηάνω. ΊΙ εφημερί¬
δα αυτή, ηού κάνει έπώνυμο
γώνα κατά των έχθιρων τοΰ
Έλληνικοΰ αύτοΰ κοιμιματΐοϋ,
Όής ήοωϊκϋς Κρτττης, είναι
σττ[ διαθέση καθενός.
δττμιου ργή^ηικαν λου ού-
δανα παι.οτέ.οια.
— "Εγιναν άπσχετευτικές
καί αλλες ένκαταστάσεις.
— Τοατοθετήθη.καν μεγάλα
ντεπόζιτα στίς έ^έδρες
γιά νερό.
Γιά δλα αύτά καί ηολλά ίΐλ
λα, ύσΐολογίζεται δτι ζοδεύτπ
καν πάνω άιπό 300 χιλιάδες
δραοομές. "Έτσι δικαιολθΎεϊται
καί τύ χαιμηλό ένοίκΐο τοΰ Έρ
γστέλη (30.000) οτόν όποίό θά
,μείνουν οί έγκαταοτάσεις!
Τό Συνεδριο διοργανώνε-
ται μέ δλους τούς κανόνες
των ουγοορόνων μεθόδων δημο
σίων σχέσεων, έικτός δέ των
100 καί ιπλέον άνθρώπων πού
οουλεύουν νυχθΊιιμερόν έκεί
Καί δλλοι είδίΐκοί (επί τοΰ Τύ
ότου, των δΐΐΐιοσίων οιχέσεων,
νοιμικσί ούΐϊδουλοι «ολπ.) έ-
χουν ε.οθεΐ. άιπό υ.έ.ρες στό Ή¬
ράχλειο γιά τίς σχετι/κές πιοοε
τοκμασίες.
Οί σύνεδ.οοι άιπό δλιι την
Έλλάδα καί τό έζωτε.οιικό &ά
έρθουν καί μέ άεροτιλάνα είδι
κια ναυλωμένα (τσάοτερς).
Κατά τή διάοκεια τοΰ Συνε
δρίου, έκτός των άναχοινώοε
ών κλπ. προβλέΐπεται καί έκτέ
λεστΐ θεατρικών σκέτς, είδικοϋ
ιπεραεχομένου.
Οί ΧιλΛοστές κατάφεραν ά-
κόμη νά άιποχτήοουν καλές
αχέσεις μέ τίς ταπωεές Άρχές,
οί οποίες καί ανέλαβον νά
τούς ίτροστατεύοουν καί νά
τούς παράσχουν κάθε νόιμιμη
συνδρομή.
(Η -ΗΜΕΡΙΝΗ
_ΥΓΚΕΝΤΡ«ΧΗ
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΧΕΙ2
ΚΑΙ 21ΚΥΛ.ΙΑ
Γιά νά ηροστατευθοΰν οί
Χιλιαστές, άπό ένδεχόρενες έ
ιπιθέσεις, ΐτήραν καί προληιπτι
κό μέτρα: "ΙΒορεραν καί τοηο-
θέ·τπσαν στό γήιπεδο έκίΐός άπό
τούς φρουρούς τους κα λυκό
σκυλαΙΙΙ
ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ
Κύ-ριο χαραΜΓΓΐριστιικό τού
Συνεδρίου είναι τό άφθονο
χρίϊμα. θυμίζομε δτι πρόκειται
'Ωιστόσο οί άντιδράοεις ί¬
χουν άποκορυφωθεϊ.
— Τα Χρίοτιανιχά καί ηολ¬
λά Λλλα Σωματεία, Όρ
γανώσεις, 'Εκκλησιαστι
κά Συμβούλια.
— Οί Παϊΐάδες ηεριοχϊΐς Ή
ρακλείου.
— ΟΙ θεολόγοι καί αρκεταί
έ~στήίμιονες.
— Μεγάλη. μεοίδα τοϋ Αα·
ου.
Αύτές είναι οί βασικές έστί
ες αντιδράσεως κατά τοΰ Συνε
ΛΑιΕ ΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΛν ϊδιχ στιγμή
οΰμ βτά
γι« ν' μ
μβ τούς 'Αμερικανβχί-
νητους Τούρκους, οί ϊ-
διοι οί Άμβριχάνβι
χρημαΐτοόοτονν τό £υ-
νέδριο των Χιλια-
ατών. Άλλά οί Χιλια
οτέ{.... 6έν πιάνβον β-
ττλ«!...
Τί
Σήμερα τό βράδυ. στίς 7
σπ'νν «νΟαση» θά γίνη ουγκέν
τρωση διαιμα.ρτυρίας, >ύ ώρ-
γανών«ται άηό τούς Ίεοβΐτ;
καί τα Χριστιανοοά Σιβματεΐι.
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
—'
ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
• Συνέχ. *πβ την £ελ. 1
νοφάγους τοΰ παοελθόντος καί
τοΰ τια.οόντος. Ποός τούς χρυ
σοκάνθαρους, ηού τζιράρουν
σέ άκίνπτα τό συνάλλαγμα.
Πρός τίς Τράπεζες πού διαφεν
τεύουν τα άκίνητα των ηόλε-
ιιτν. Καί πρός την κάθ€ κλίκα
— μεγαλοοικοδομική καί μέγα
λαοοτική — ηού νέιμεται την
ό\ηνική γί) καί ττεριουσία.
Γι' αότό καί δέν προκάλεοε
δκπληξη σέ κανένα, τό πρόοχρα
το άντιεϊΐα-νιγελιματικό, νομο-
σχέδιο τοΰ κ. Στεφανάκη. πού
είναι όλοφάνερα χαρισμένο
στούς μεγιστάνες χρηιιατοδό
τες τής «πιτοεκΛογικης άνάν-
κης». Καί αποτελεί γιά τούς ά
ναξιοπαθοΰ'ντες "ΕλΛη,νιες έ-
παγν,-ελιματίες καί βιατέχνες
την χααιστΐκιή ριπή σ-φν καρ
διά τοΰ παραγωγικοΰ τους βί-
ου.
Άλλά τό νοροθέτηρα —
οκάνιδαλο σέ βάοος τί)ς ψυχι
κης ήοειμίας τοΰ άξιόλογου έιμ
«ρυχου ΰλικοϋ των έακΐ'νγελ^ια
τοβιοτεχνων, μέ τίς άσιήιμαντες
παρατάσεις τού καί τίς διά
φορες «άλτοουϊστικές» έγγυή-
σεις, καταστρατηγεϊ άκόμα πε
ριορότερο τούς νόμους καί τίς
νομοτέλειες ποό διέσιουν τούς
έργαζάμενους άνβρώηους. Την
ήοεμία, ττνν νηφαλιότητα γιά
δράστ> καί ττ> ποοαγωγιικτι ατα
θερότηιτα. Καί πάνω' άηι' δλα
την ποοανωγή καί την ποοοΐττι
ική. Τούς «καοφώνει» στό κα-
ραοϋλι τίίς άναιΐαονης καί τούς
άκινητοποιεΐ. Αύτό είναι τό
περίφη,ιμο νομοσχ·έδιο τοϋ κ/>η
ττκοΰ ύστουργοΰ κ. Στϊφανά-
Άλλά γιά νά δοΰιμε παρακά
τω τί γίνεταΐ;
— Ή συρραφή των φιλοκα
ιπιταλιοτΐικιών πεϊτρα/νιμένων
τής κυβεονήσεως Καραμανλη
(άναιφέρει στήν συνέντευξή
τού μέ ττϊν έίρηρερίδα μας άπό
ιμαχος έηαγγειλ(ματοβιοτεοΓνι-
κιός παράγοντος), προκαλεί εΰ
λογα τίς άνησυχίες των έλλΛ
νων εργαζομένων στό «μικρο-
ιμεσαΐο χώρο».
Δηλαδτι, οί ανθρωιποι αύτοι
εχουν κυοιολεχίτϊκά πανωωβλη
θεϊ.
Καί ό παλαίιμαχος σ>·όϊ'καλι
στής συνεχίζει:
— Μήπακ: ηοάκειται π,ερί
«συμ~λεύοεως» μέ τα συμφέ-
ροντα των διεθνων ουγκροτη-
μάτων ποό πεοικλείει ή ηερί
φηρη ίστοοία π«ρί Κοινής Ά-
γορδς;
Μήπως, είχει άναλάβει ή κυ
βέρνηση τϊ>ς ιιεταχουντικίίς
πλειοψη,φίας τοΰ 54ο)ο νά
«προλεταριοττοιή|σει» τό προη-
γμένο έπαγγελματοβιοτεχνΐκό
ύλικό; Γιά νά τύ διαθέσει ϋ-
τοΐ"μο, στή «νέα οϊκονομία»
πού δΐατυιιπανίζει, ό εύρωκα-
ΐτιταλιστικός αύτάς δεινόσαυ-
ρος πού λέγεται ΕΟΚ;
— Καί έδω — συνεχίζει ό
είδικός — ηαρουσιάζεται τό εν
τονο χαραχτποαστικό τής μέγα
λης άντίφασΐχ, πού βρίσκεται
μέοα σττιν κυβέρνπση της
«Νέας Δπιμοκιοατίας». Άιπό τί!
μιά μέιρα στήν ώλλη, ή γραιμ-
ιμή, τό δργο, οί διακηούί,εις οί
προεκλογικές. οί δπλώοεις
στούς έαοπροσώιπους των τάζε-
ιυν κλπ., άλλη.λονοονθοκοΐτοΰν
ται καί άνακατατάοσονιται.
Ποΰ πίϊγε τό προεκλογιχό
ούΛΌηιμα της θεσοαλίας «ττερί
καταργήσεως τοΰ Άίγροτικοίί
προλεταριάτοο»;
Τί έΐγτνιε τό μ ε τα τίς έκλο
γές «σ.λώγκαν» «περί ένισχύ-
σεως καί άναπτύ^εακ; τής 'Ελ
ληνικίίς Βιοτίτχνίας»;
ιΓιατί τόση ωοοορπηζία;
Γιατί τόσες άνεξέλεχτες άνατι
ιμήοεις υλικων;
Γιατί τόση άδιαφορία γιά τό
μογάλο αύτό τμήΐμα τοΰ έλλη
νΏοοϋ τΐληθ'υσίΐοΰ πού λλγεται
,Βπαγγελματικό, Βιοτεχνΐκό
«αί 'Βμπορικό;
'ί,53ΚΡ5
Συντάνματος, ήρχισε ώς γνω
στόν, πρώιτη καί συνεχίζει ή
εφημερίδα μας, ό διευθυντής
τής οποίας ύσιέβαλλε καί τή
γνωστή μηνυτήρια .άναφορά
στόν κ. Είσανΐγελέα. "Ηδη θΌ-
χισαν οί άνακρίσεις, άλλά λό
γω ήμε'Λμπνιων, διακ,οττών
κλπ., παοά τό δτι ή ύπόθεση
χαραχτηρίστ*ικε έιπείγουσα,
δέν θά εξελιχθή πρό τοΰ Συνε
Ό κ. Δ)τής Χωρ)κί>;
Λλλα άστυνομιχά δργανα,
£ρθει ίΐ&Τ] σέ έ—«οινωνίο. ]ΐέ
δλους τσύς άντκρρονοθντες
(έβκακέιφθηκε καί τόν Άρχκ-
τιΐσκοησ) καί συνιστά νυ·χραι-
μία καί μή χριισιμοποίηοη 6ι·
αίων μέοων.
ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΉ ΜΑ£
Τό Συνέδριο θά γίνη γιατί
τό ηατοονάρει ή ΆμεοικήΙΙΙ
Τίποτε αλλο. "Ο δικός μας δ-
μως νότιιμος ίδε οογυα5ς ά>ώ
νας θά συνεχισθή χοί καλο&με
δοους τόν πιστεύουν νά τόν
συνβράμουν.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ:
• Ή Ίερά Σύνοδος Κρήτης, ή όποία δέν πίϊιρε άΐμεσπι δημο¬
σία θέσΐι.
• Ό ΆρχιεατίσκοΓΠος Κρήττνς ό οποίος δέν την συγικάλεσε
εικηάκίτως καί δέν ήγΐήθηχε έιπώνυ,νιου άγώνα.
β "Οοοι άσιοδειχηοΰν ύττεύθυνοι έκ των 'Υΐτηρεσιων 'Εθνι-
κί>ς Ασφαλείας κ.λ.π., γιά τό δτα. σέ παραιμονες έιπαχρα-
τσΰνπΌς πολε'μικοΰ κλϋματος μέ ττ(ν Τουρκία, έιπι-φέιπουν
δτμιόσιες προβολές άτόμων, πού άρνοΰνΐται νά ύτιιερασπι-
στοΰν ένάπλως ττιν Παιτρίδα.
• "Οσοι αλλοι, θετικά ή μέ την άνοχή τους, συνιτέλεσαν
νά διοργανώνεται Συνέΐδριο άνθοώπων πού δέν άναγνωρί
ζουν οάν ύίΐέρτα.το χρέος τό νά χώοουν δααν χρειαστη τό
αίμα τους γιά την Πατρίδα, ύβρίζοντας ίίτσι «ϋρτγω», τόν
τάπο αυτόν, τίς Κρήτης, πού έΐχει ζυιμωθεΐ μέ ποταμούς
αϊμάτων άζίων ήοώων μας.
ΟΑΟΙ οί ηαροπάνω, £χουν χοέος, έστω καί την τε¬
λευταία στυγιμή νά διορθώσουν τό 'Εθνίκό Λάθος τους.
ΑΓΩΝΑΣ ΠΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙ
• £«νέχ. «πό την Σελ. 1
κληροδότηιμα στό Πανάνειο τό
όττοίο, ώς γνωστόν, συγχωνεύ
τηικε ιΐέ τό Βενιίέλειο.
Νάμιμη λοϊπόν ή άπόφαση.
Τυπική ή ενεργεια τοΰ δικη-
γιά νά
καί νά έ.νκαταλεί«!/ει τόν χωρο
ηού βσίοικ,εται; Δηλαδή ν ά
«σπάσει» δνα μενάλο τιιίϊμα
κ,αί νά πάρει τό δρόμο της
«Ν'έας Οίικονοο.ιίας»;
ΑΑΑ
Άσιό την πλευρά τού ό Πό
νελλήνιος Σύνδεαιιος Προστα
οίας Έπαινγελιματικτίς Στέγης,
θεωρεϊ άπαράδεχτο τό νορο-
σχέιδιο αύτό. Καί δηλώνει —
ΐπολύ σωστά — δτι οί άνωνες
των 'Είπαγνελματιων, Βιοτε-
χνιων καί 'Ερπόοων, θά ένχα
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ
Ή βουλευτίνα ττΐς ΕΔΗΚ κ.
Βιργινία Τσουιδεροϋ, βρίσκβται
αυτόν τόν καιρό στήν Κρήττη.
Πρσχβές ήταν στό Ήράκλειο.
Στήν Κρήτη βρίσκεται καί ό
«. Κ. Μητσοτάκης (πρός τό
ιπαρόν στά Χανιά).
Η ΛΑΊΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ
·} Συνέχεια άηό τή σελ. 1
άΛλα άιπό τό μοίραοτμα άττό «τή μιά μεριά τοΰ ΑΙγαίου καί των
πλσυτοπαραγωγικών τού πηγων άνάμεσα στά διεθνή μονο—'»·
λια πού στηρίζσυνε τίς κυβερνήσει; τόσο στήν "Αγκύρα δσο
«αί στήν Άθήνα καί άηό την βλλη πλευρά ή έιγκατάσταση
ιμιδς σειράς νέων νατοϊκων καί άμερωοάνιικων θάσεων στά νη>
οιά τοΰ Αΐγαίου.
Τα ηαραπάνω σχέδια δέν είναι βεβαία άηαραϋηηιτο νά παρα
μιείνουνε στό ψυχροπολειμοκό στάδιο τής έφαρμογής τους. Εί¬
ναι ένδεοί,άμενο οί «προστάτες» μας νά μάς όδήγήσουνε χαί στό
στάδιο τοϋ θερμοΰ πολέμου μέ την Τουρκία. "Οπως καί νά¬
χουν δμως τα πράγματα χαί στή μιά καί στήν αλλη περΐπτϋχ
ό Λαός είναι έιαεΐνος πού θά άναλάβει τα βάρη, γιά τή μαιαί-
ιαση των ηροδοτ^κών καί έθνικά άπαράδεκιτων (μπεριαλιστικών
λύσεων.
Πρέττει δμιας τοΰ·το νά ξέ-ρει ή Κυβέρνηση. "Οτι: Ναί ό Λα
ός πρόθυμος εϊναινά δώσΐν άμόψυιχα τή ζωή καί τό αίμα τού
γιά την ϋηεράοστιση τής πατρίδας καί τής 'Εθνικίίς Άκερα1ότη^
τας, άλιλά τουτο θά τό νάνει άφοϋ ξεκαθαρίσει έκείντ> πρώτα
Ποιοί είναι οί άληθινοί φίλοι μας χαί τκ>κ>ί οί πραγματΐκοί
I-
χθροί μας. Καί δταν άκώμη έκείνη δεί πώς ή άλλαγή τής έξωτε
ρικής καί τής άμυντϊκής ατολ—βοής τής χώρας μας είναι άναπό
φευκτη χαί νομοτελειακά άπαραίτητη γιά νά μην δοΰυ£ πάλι
άιμερικάνους παλοτους νά βομιαβριδίζουν μέ τούρκικα άεροπλά
να τα έθνικά μας έδάψη, ή να-τοϊκά άεροπλάνα νά κάνουν τό
ϊδβο πράγμα μέ Τούρκους τηλότους.
Διαφορετικά τό ηράνιμα δέν είναι τόσο άηλό. Είναι σάνά ύ-
δτϊγιεϊται ό Λαός χαί ό τόπος μέ δεμ-ένα τα μάτια σέ νέα έθναχή
περιηέτΐΐα χαί καταστροφή, μέ άκτβλεστικό δργανο τούς ϊδιους
τούς δήθεν συιμμάχσυς καί φίλους νος, πού θαναι έλεύθεροι,
γιά αλλη μιά φορά, νά μάς κτυπήσουνε υπουλα καί ηκκΰπλατα.
Αύτό δμως στήν περ-ίπτωση τής μαρτυρικής μας Κύπρου ά-
«τοδ'είχιτηκε πώς λέγεται: Προδοοία! Κα! ή Κυβέρνηση πρέπη
προοέξει πολύΙ...
Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ2
# £ννέχ. κηό την
Ξεχηΐϋΐντας άιπό Άοαβία, δέν
ήοθε κατ' ευθείαν οτόν Πει¬
ραια. Πηγε καί σταμώτησε λί
γες μέρες στήν Αϊγυπιτο.
Τό φορτίο κατευθΐινόταν
γιά Ά.ραβία. Τώρα, πως ήρθε
6&ω; Οί ϊδΐοι ναυτικοί μ&ς εί
παν, δτι περίμεναν οτήν πόλιι
"Αντε τής Ά;>αβίας 4 μηινες
μι' έτιρεπε νά περιιιένσυν 6
άβίόΐμΓΐ, γιά νά πάοουν σειρά
νά ζεφορτώσουν. Προτίηιησαν,
έει, νά μιίτν χάνουν τό χρόνο
τιερι/μένσντας κα' ήρχισαν ν'
άνοζητοΰν τάπο γιά ξεφόοτω-
μα. "Βτσι πίμγαν στήν Αϊγυιπτο.
Δέν ίγινε δουλειά. Πηγαν
στόν Πειραια καί δέν ύπήοχε
δπως ε&ταν χωρος. "Ε-κπ ίο-
Οαν έδθ. Πλήρωσαν τόσα λε-
φιτά γιά ξεφόρτωιμα. Καί θά
ιπληρώοουν Λλλα τόοα γιά νά
τό φορτώσουν δταν βρθει ή ώ
ρα, κι' ώλλα τόσα γιά τό τελι
ι«ό τους ξεφόοτωμα. "Ας άφή
οουμε τώρα τα ναϋΛα καί τα
τόσα Λλλα ϊζοδα.
Τί κούβουν λοιιπόν τα ξύλα;
— πού δέν είναι μόνο ζύλα.
5τή διά.τΜεια της έπίσκε-
ψης μας στό ΜΑΟΚΒΝΖΙΕ,
έντοατίσαιμε φορτωμένες σηιμαν-
-πκές ποσό·.ιτες «έλαιων Καλα
ιμων», λάστιχα αύτοκινήτιον,
μακαρόνια, ηοοϊόντα τής βιο-
μΐΐχανίας Άλουιμινίου, ΥΑΤΚ,
πό,μολα καί πλαστικές κανά-
τες.
"Εχουν έπίοης ξεφορτωθεϊ
στό 'Ηράκιλειο μηχανήιματα
κλειαμένα σέ κιβώτια, πού ?-
χούν την ίνδειξη:
Α1ΕΜΆΤ 8.Α.
ΑΤΗΕΝ8 ΟΒιΕΕΟΕ
ΟΟΕΙ8 Νο 10.
"Εχουν όπίσης ζεφορτωθεΐ
άιμερΜοάνικβ κιβώτια μεγάλων
διαστάοεων. Είναι έρμη,τικά
κλεισμένα κι' είναι άνγνωστο τί
«περιΐχουν. ΟΙ ναυτικοί δέν
ιμπόρεσαν νά μάς δώσουν καμ
ιμιά εξηγήση γιά τό περιέχομε-
νο. Μεταφέοουμε έδω μιά έ"ν
δείξη:
παρα-
μένουν. Ή μυρουδιά τοΰ ζύ-
λου πού κάλυιψΐ δλους τούς
χώρους «υριαριχρΐ. Κι' οί Ή-
ραικιλειω'Γες κατεβαίνουν στό λί
ιμάνι της ηόλης τους, γιά νά
δοϋν άπό χοντά τα παράξενα
τοΰτα, Λιβανέίικα η" Άραβικά,
ή Έλλτννικά, Ιί Άμι&ρακάνικα
ιπιροϊόντα...
Ν.Ψ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΕ
ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ
263957 Ο
ϋδΑ 2210
Καί τα έμπορεύ}ΐατα
Την περαοηιένη Παοασκευή
συζητήθηίκε στό Πειθαροακό
Συιμβούλιο τοΰ Ίατρίΐικοϋ Συλ
λόγου "Ηρακλείου ή ύηόθεοη
τοϋ γκιτροΰ Έμμ. Χαρολα-
νπάκη, ό οποίος, ώς νωστόν
συ·νερ>γάσττνκε έτιίσηιμα μέ τή
χούντα.
Τό Συιμβούλιο τού άποίου
τιρόεδρος- ίτον ό Πρωτοδίκης
«. ΜπαριμττάΓση.ς δέν μηήκε
στή συζητήση· τής θυσίας τής
υποθέσεως, καθότι τό άδίκη,μα
(παραιγράφηκε, λόγω προελεύ¬
σεως τριετίας. Στή φωτογρα-
φία ό τέως «Ποόεδοος» τοϋ
Περιφερειακοΰ μέ τόν «Διοι-
κητή» τού.
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
είναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτ.ι δέν —άει
καλά μέ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ενας άττό τούς κστοίκους
της ττεριοχής ένώ τταρακσ
λεΐ τόν κλητήρα.
γάρου, των δικαστιιοων έπιμε
Ληιτων καί των άοτυνομικών
όργάνων πού ί!ο~ευοαν νά συν
δράμουν* στήν εκτελέση τής έ-
ί^ωστιικής αποφάσεως.
Νόμιμα δλα. Σωστά. Άλλά
υπάρχον καί οί 60 χτΓυχές
κου δέν είναι κοινωνικαί δί¬
καια νά πεταχτσϋν στό δρόμο,
άροΰ έΐχουν ηληρώσει. Καί μαά
πού διατίθενται νά ξαναΐιληρώ
σουν. Καί ιπά πού βχουν τόσα
παιδία. Καί μιά πού ό άντίδι
κος δέν είναι στυγνός έ«με-
ταλλευτής, άλλά ϊδρυιμα, κά-
ποια λύστι μ έ κοινωνΐκό περΐε
χόμενο πρέπει νά βοεθτ). Δια
ψσρετΐκά...
Διαφορετικά υέ την έχτέλε
ση τής αποφάσεως, οί περιπΐ
τειες θά συνεχιστοΰν. Φαοαρί-
ες θά γίνουν. Δικαστίίοΐο θά
ξαναιιιποΰν στή μέοη. "Ανθρω
ποι θά ιιπσΰν οέ ί*νελόό?τ
Καί τό απουδαιοτερο: ΘΟ »υ-
χές μέ πΛειοψπφία τα πουδιά.
θά μείνουν οτό δρόμο...
Καί τό δυστύχηίΐα είναι πώ
δέν είναι μοναδϋίή ή περίηΐω
σΐ>. Σηνειώνσμε χαρανττιριοτ]-
τά δτι την ϊδια ώηα ηού βρι-
σκώ|ΐαστε άκεί 4λοι ίίνθρω-
ηοι άπό δυό ηεριοχές τοϋ Ή
ρακλβίου, τό Κοικιιένο Μηεν-
τένι καί τό Λιυάντ, ήοθαν καί
ιμάς γύρευαν γτό παρόιμοιες
περαπτώοεις άποΦάσεων ηού
άπειλοΰνται νά £χτελεστοΰν!Ι!
Στήν παοαίτόνω περίτβτωοη
τα έττεισόδια πού σίγονρα θά
γινόταν, ^δέν ηραγιματοποιή&η-
καν. Ό διχηιγόοος τοΰ Βενιζε
λείουι, 6πεχώκ>τ>σε, ό έ*νας άηό
τούς κλτγτήρες βφυγε ηρίν
την ώ.οα τού, ό 6λος (ηού
δέν πΌ&λε τίς δΓ}μοσιογραφι-
κές φωτΤογοαφίες) ύηοτάχτηκΕ
τιελικά, ό έπωςεφαλής τί>ν ά-
οτυνσμιιχιων ήταν έτηεικτίς, ο!
ένδιαφερόμενοι εΓχαν καί τή
συ,ματο'ράσταση αλλων κι' ετοι
πρός τό πα.οόν τό θέίμα σταμά
τηοε. Οί δικτϊνότοι άνάλαβαν
νά βροΰν τή λύση. Μά πρέπει
νά βοη&ήοουν καί οί άρνόδι-
οι. Τό Κράτος δέν πρέιπει νά
ξεα—,τώνει άιθρώπους. Τό
απατάκια, δέν ηρέπει νά γκρτ
μ{ζονται. Μπορεϊ ναναινάμιμο,
άλλά — έπιθετΐίθή ποάξη κο-
θώς είναι— κοινωνικά άιταοά-
δεχτοΐ...
Νί.Χ.
ΦΩΤΙΑ Η ΑΓΟΡΑ
Φ) £τ>νέχ. χηέ την £ελ. 1
τα πράιμΐιτα 'διαφέοουν.
Τα κεράοια 45. Τα πορτσκά
λια 33. Τα δαπιάοκηνα 20. Τα
άχλάδ:α 24 καί τα κατωτέρα
16. Τό καρίπούζτ β—θ. Τα αγ
γσύρια £) «αί οί γιαομάδες 27
οί καλοί. Τα !>ροΰτα παραμέ-
νουν άκόμα άβτλησίαστα.
"Οσο γιά τα λαχανικά, οί
τιιμές τους ήταν τό Σάββατο
οί εξής: Μπάυιες 26. Λάχανα
19. ΦασουΛάκια 25—27 καί τα
άϊχέ »—13. Τα... κολοκύθΊα
8—9, οί ντομάτες 8—13, οί
τβΛπεριές 10.
Άλλά βς δσΰμιε καί τα κρέα
τα: Τό βοδινό είναι οτίς 80.
Τό χοιρινό 96. Τό έρίψιο 1301
Ή κατσίκα 75 καί τα κοτόπσυ
λα 53.
Πολλοί έχουν νά ηοϋν δτι
έ,δώ είναι τα ηράγματα πιό ά-
κ,ριβά άστ' άλλοΰ.
Τα φροϋτα, δμως, χαί τα λα
χανικά δέν θά βπιρεατε, άφοϋ
οί παρογωγοί παοατιονοΰνται
δπ τα δίνουν «·τσάιαττα» στούΓ
έμ,πόρους. Μήΐΐως, ή ύηερτίμπ
στ; ξΓΚ·.νάει άηό τα «ΰψη.λά ϊ
ξοδα» των κβταοτημάτων; Δή
λαδή, ένοίκια, «ρόροι κλπ..
"Η μήιττως άπό ττ>ν τουοιστΐΜΐ
ζή
ΤΕΒΕ: Μηνύσεις καί καταδίκες
•1 ~υνέχ. αηό την Σ>ελ. 1
ψη, μιά (προστασία οίκονομίκή
κλπ. - κλπ.
Σήμερα, Οστεοα άιπό τόσα
χρόνια ζωής καί προόδου, οκι
ΐμόνο δέν βειλτΐώθτγκί; τό «τε οί
φηρο» αύττό αθφαλκτηκό συγ-
κρότημα, άλλά άντίθετα μετου
σιώθηκε σέ χρυσοΐτύριντν λάγ-,,
χτΐ ηού Μαρφώνεται κάθε τόσο
οτά μαλαχά ύιηογάστρια των ό
σφαλιομένων.
Οί μυνΐϊτές συμβαίνει νά εί
να» οί ΰίπάλληλοι τοΰ Ταμείου,
οί δέ ιΐυνηόμενοι οί... συνε-
ταϊροι! Ή καθυστέοηση τραών
ρηΐνων ιύησχρεώσεων πρός τό
ΤΕΒΕ «συνειηάγιεται κυρώ-
σεις» δηλαδή άνΐθρωηοκυνη(γη-
τό, φυλακίσεις, ηιροστιιια, δί-
χες χαί χατατοεγμούς. Καί δλα
αύτά γιά τό ...κβλό τουςΐ Δή
λαδή τό καλό ·;ών άσφαλιομέ
νων! Γιά φανητάσουΙ
— Ποιό είναι δμως τό «κα
λό» αύ'τό .τωτάμιε τούς Νομοθέ
τες καί τούς άομσδίους περί
τό ΤΕΒΕ...
'Μήπως ή ούντταξη των χιλί-
ων καί ιδύο χιλιάδων δρα-
Μήΐϊϋκ: ή... Ιατρακί) καί
ί
Οί Έίπαγγιελΐ]ΐατοβΜ>τέχνες
είναι ϊσως οί μόνοι άτνθρωιποι
στήν Έλλάδα πού ένώ πληρώ
νούν μέιχρι χίλιες δραχιμές τό
ιμήΐνα — ϊοως καί ηερυοοότερα
— δέν άηολαιμβΟΛ'ουν σχεδόν
αώτοτα. Γκκτί άπό την ϊδια της
τή ρύσΐ) ή τάζτ) αυτή των μΐ-
κραμεσαίων στοωμάτων πού ά
•πστελεΐ τό άσφαλιομενο ύλακό
τοΰ ΤΕΗΕ, δέν προβαίνει σέ
διεκδικήσεις καί χιρήοη αοΰ
Ταμείου γιά «ψύλλου δάγχΐι>-
■μα». Δέν ιματορεϊ νά ιχασομερί
σει» ό βιοτέχντς, ί| ό έπαγγελ
ιματίας, ·>.ιά κάτι μικρά. Προτι
μά νά ίρωνάξει τάν Φαλικό τού
γιατιρό, παρά νά ύποστεΐ την
κάτίοκι διαδωαισία.. 'Εηαναλαμ
βάνομβ, είναι ή ϊδια ή φύοη
τοϋ κοινωνικοϋ χώρου πού κα
λύιπτει τό ύιπό συζήΓΤηση άοφα
λισ,τικό Ταιΐεΐο.
"Ετσι τα λεφΐτά ϊΐού μαζεύ
ονται χΛθε μήνα, δε,ν φαίνρται
νά χρηρϊμοηοιοΰ·νται καί τόσο.
— Τί γίνονται λοιιπόν,
'Επειδή οτό έρώτηιαα δέν ΰ-
ηάρχει ηερίιπτωση νά δωθοΰν
άπαντήσεις άιπό τούς ύπαλΑή-
λους τσθ ΤΕΒΕ, θά βοεθβϊ ά-
ιπό κάποια βιλλη ηροσπέλαση ή
«βύοα τής αληθείας».
ΝΙΠ
ήη);
Εϊνχιι μαά δύσκυτ> έποχή
γιά τούς ΐρτωχούς χαί τούς ιιι1"
σους Ήρακλειωτες καταναλω-
τές. Δέ,ν τρω-νε φροΰτα ιπά
μέ: έλάχιστες δοοχμες. Δέν γε
ιμΚουν τα τσικάλια τους μί
κρέας. Χρειάζονταΐ ηολΛά η-
λά. Καί άν τσλιιιί;σουν νά δκιλ
λέζσΤόν πσιόττ>τα, οί τ ι μ έ 1
είναι φωτιάΙ...
«Ο ΘΕΟΣ ΙΧΟΡΑΕΙ»
·) £ννέχ. άιτό την £ελ. 1
οαι καλά.
ΑΑΛ
— Καί λέ^.ιεσθε; Ρωτάει τό
δργανο πού κρατάει στό χερι
τή φυιλλοστόκα.
— Όνομάζομαι..... άηαντδ
καί ύ~ογοάη·ει, ό ιιεγάλος καί
συνεχίζει: Μά, ό χρκπιανός,
άχροΰ τό ίίθεΛε δι' «ίδίαν χρΠ
σιν» ν-ιατί μάς τό νοίκιασε πρό
δνσ. χρόνο ακριβώς; Μέ £ίπ
μηνιάτιικα ηροχαταβολή καί —
άναιπνέει βαθειά — διακόοιες
χιλιάδες (καταακευές, γιά ά
τό κάνομε μογαίί, έτοθτο ('-
δω τό σαί>άβαλο...
...Τό μαιγαζάχι διαλύθηλε
στά πβταχττά. Μιά νύιχτα, δυό
νύιχΐτΈς κοί την Κυρκική βλπ
μερά. ΚυριαΜή ξεκυριακή. °"
ταν είναι γιά τό τμωμ1, ό θεός
«σχωράει».
Σιγιμαοό
ΙΟΛΑΔΑΣΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Ό γνακπός ρ
άς Γιάννης Λαδάς έγκατέλει
ψε καί ηάλι — αυτή τή φορά
όριστικά μάλλον —την Κρήττι·
Πραχθέίς πραΐγματοποιήθηκε ή
ιμεταγωγή τού άπό τίς φυλα-
χές Νεαηό.νεως στίς φυλακές
Αίγίνΐνς, δπου· κατά τό συνο-
δευτακό εγγραφο, θά έ*τίοπ
■•ό ύηόλοΜΐο τής ποινής τού.
Μέγεθος Γραμματοσειράς