98564 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
*$***
ε·—εί
Χ*ρας α' ούτον, πού πρΐν μέ χώμα,
τοϋ φράξουν οί Λλλοι τό στόμα, προλάβη
νά π€ΐ ϊστω καί μιά σνλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΛΙΛΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Δι_-8ΐτν*η8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
| ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
ϊ Γραψβΐα: Μαρογιβργη Ι
• (Πλατεία Άρχαδίου)
| Τβλ,Τ 210.291
• Χρόνος 2ος Άρ. Φύλλου 59
| Τιμή φύλλου βρχ. 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••εί
ΠοΑιΐικά "Αρθρα
Η ΣΥΣΠΕΙΡΟΣΗ
ΤΟΜ
ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ
αΥΝΑΜΕΟΝ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ε» ΙΠΕ στή Βουλή, στίς Τ 2-6-1976, ό είς Παρισι¬
οι ούς άναγεννηθείς Φοίνικας τής Δημοκρατίας:
Συντηρητικοί Έλληνες. Πολΐτες τής σιωττηλής άξι-
οσέβαστης πλείθψηψίας. Βγέστε άπό τό καδούκι σας
καί πάρτε δ—λα καί στταθιά καί τσακίστε τούς Άρι-
στερούς (ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ). Δώστε μάχη καί γίνετε
έτπθετικο! γιά νά διαφυλάξετε τή «Δημοκρατίαν άπό
τούς «έξωθεν» κινουμένους έχθρούς της καί άπό τους
έσωθεν συνοδοπτόρσυς τους.
Καί όπως ήτανε φυσικό έ—ακολουθησανε οί συνέ-
ττειες της διακήρυξης ©όρυβος γιά τό ττροετοιμαζό-
μενο «ίδιώνυμο άδίκημα κατά άστυνομικών όργάνων».
Συνεχίση των άτιμώρητων φασιστικών έττιθέσεων τής
νέας τάξης κατά βιβλιοπωλείον καί άλλον στόχων
της Δολοφονικές έπιθέσεις κατά των γραφείων νόμι-
μων κομμάτων τής άντιπολίτευσης. Αύθαίρετες άττο-
λύσεις έττί άττολύοτων έργατών καί εργαζομένων άπό
την έργοδοσία μέ τα κριτήρια τού άντεργατικοΰ νόμου
330)1976. Άνοιχτή καί ττροκλητική έμφάνιση τού
τταρακράτους καί τού τρόττου τγοο ένεργεϊ γιά νά ξε-
βγάλει τούς ττολιτικούς άντιπάλους τού ιμέ την ιτερί-
πτωση Λεονάρδου Κρατική συγκάλυψη τής δράσης
κΐί τής Οτταρξης των παρακρατικών όργανώσεων. Ά-
νατΜωση μέ λίγα λόγια τοθ παλιοθ Άστυνομικοΰ
Κράτους τής Δεξιάς, κάτω ά—ό τό μανδύα τής κοινο-
βδυλευτικής Δημοκρατίας, μέ έκτελεστικά δργανα
των φασιστικών αντιλήψεων καί διαταγών τα χέρια
τοθ Παρακράτους
Άς μην αύταπατώμαστε δμως. Αύτό είναι τό
• Συνέχεια στή σελ 4
Η ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ κατά των ξένων Βάσεων, θά γίνη — λογικά
καί φυσικά — μετά την έκλογή τής νέας Έ-ιτροττης, ττοθ έκλέχτηκε την περασμέ
νη Τετάρτη 'Ενημέρωση καί διαφωτίση τού Λαοϋ, αύτάς πρέπει νά είναι ό κύριος
στόχος της νέας Έπιτροπής, στήν όποία δηλώνομε κάθε ονμτταράοταστ).
ΜΙΠΟΡΕΙ
νά έγιναν λάβη
καί παραλείψεις. Αύτό δμως
δέν θΓίΐααίνει δή δέν όπήρχε
καλή π.οόβεαη στήν Επιτραπή
ΐταύ παράιδωσε πρσχθές «οαί
τής οποίας άμόψωνα έγικρίθηκε
τό ε*ργο. ΓΥ αύτό τής άξίζουν
εύχαρκιτίες καί &τακνοι.
Τα λάθΐ> άκοιβώς αύτά καί
τίς παοαΧείιρεις θά φροντίση
νά διοοθώσΐι ή νέα 'Επιτρο-
πή. Ή παοουσία μέοα ο' αυ¬
τήν παλπών άζιοΧάγων μελών
τής 'Ειπιτροττης καί ή έκλαγή
ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΣΤΟΦΙΟΑ
νέων, θά φέρη — έλπίζομε—
έίνα καλό καί θετικό άοποτέλε-
σμα. Άϊτό τή νέα 'Επυτροπή
(Περιμένωμε περιοοότερα. Καί
κυρίως, αύτό πού δέν έχανε
όλοκΧηρωμέινα ή πρώτην δια¬
φωτίση καί σωστή ένημέρωοη
τοΰ Λαοΰ. Αύτό είναι πού θά
δώση τό άποτέλεομα ώ—τε νά έ"
χαΐμε τό έταδιωκάμενο καί ιπο
θού·μενο: ταό δντονο άγιονα.
"Ας μην τα περιμέναμε ο-
μτος δία άιπό την 'Επιτροιηή
καί ή Ιδία άς μην τα περιμένη
• Ευνέχβια στίί Σελ. 4
Ό ποωτος Άμεραιοανός ύ-
βμιατής Ματάνκλευ Γκάυ,
πού μηνύσαμε, έΊκανε άναί-
ρεση κατά τής άπάφαοης τού
'Εφετείου Ό δεύτερος πού
ζανάβρυσε την Έλλάδα,
δϊκάζεται την 1η Σετπεμβρί
ου. Οί Άμεσιχανοί τής Βά
σης Γουρνών, μέ τή βοηθεία
τοθ είκονιζόιμενου κ. Νικο-
Χαΐδη, έ'κα'μαν δ,τι μποροΰ-
οαν γιά νά μην πάη ή υπό
θέση αύτόφω>ρο. Αεπτομέρει
ες στήν σελίδα 4·
ΓιΑ
ΧιΑιασ*6*
ΛΡΧΙΖΕΙΑΝΑΚΡΙΣΗ ■_
ΕΠΓΙΙΑ ΑΠΟ ΜΙΙί ΤΟΥ «ΝΤΗ ΜΑΙ
ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΣΗ μπαίνειί. ή ττροσττάθεια ττού πρωτάρχισε πρίν άπό άρκετές
βόομάδες ή εφημερίδα μας, «ατά τού διοργανουμένου Συνεδρίου των Χιλιαστών1
"Ετσι, μετά τα δημοσιεύματά μας κσί τίς τταραστάσεις μας πρός τίς άρμόδιες
Λρχές, προδήικαμε σέ δικαστικές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα ό διευθυντής τής «Αληθείας» υπέβαλε προχθές Σάββατο,
σιόν Είσαγγελέα Ηρακλείου κ. Ζορμπά, μηνυτήρια άναφορά, κατά παντός ύπευθύ-
νου, γιά τταράβαση έθνικοΰ καθήκοντος καί κατασκοττεία.
Ό κ. Ζορμττάς έχαραχτήρισε την μηνυτήρια άναφορά έπείγουσα καί άπό σή
μερά άρχίζει ττροκαταρκτική εξετάση.
Ό Διευθι/ντής μας έπρότεινε 12 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων τόν Άρχιεπί-
σκοπο Κρήτης, τόν Δήμαρχο Ηρακλείου, τόν Διοικητή Χωροφυλακής τόν Διοικη-
τή τής 'Υττηρεσίας Έθνικής Ασφαλείας, Ίερωμένους, Δημοσιογράφοιος καί άλ-
λους ττολίτες.
Τή μηνυτήρια άναφορά τού στηρίζει στό ότι σάν "Ελληνας πολίτης καί Κρη-
τικός, έχει τό δικαίωμα νά ζητήση την ττοινική δίωξη δσων ϋπευθύνων έπιτρέττουν
σέ παραμονες πολέμου μέ την Τουρκία νά διοργανώνουν συνέδρια μέ συμμετοχή άν
θρώττων πού άρνοΰνται νά ττιάσουν δπλα, δηλαδή των Μαρτύρων τού 'ίεχωβα.
Ό ϊδιος άνέτττυξε έπίσης τή θέση αυτή στόν Άνώτερο Διοικητή Χωροφυλα¬
κής κ. Σμαριανάκη, ό ό—οΐος έδωσε έντολή στόν Δ)τή "Ηρακλείου νά ζητήση
άπό την ΥΠΕΑ την ματαιώση τού Συνεδρίου.
ΚΙΙ,οΥΜΕΥΕΙ
ΝΑ ΧΑΘΗ
Ή άνάμιξη τού κ. Γ.
Γαλενιανού στό ζήτημα
τής τιμής τής σουλτανί-
νας καί ή έναντίοχτή τού
στίς δίκαιες έπιδιώξεις
των σταφιδοτταραγωγών
μας, εΰλογα ττροκάλεσε
όργή καί όγανάχτηση
οτοθς άγρότες τού Νο-
μοΰ Ηρακλείου.
«Τό θέμα πού &η,μι-
ουργείται άττό την συμ
περιφορά αυτή τού" κ. Γ.
Γαλενιανοΰ είναι ττολύ
σοβαρά καί γιά όλόκλη-
ρο τόν έξαγωγικό κό-
σμο, τόν όποΐο άφήνει
δκθετο άπέναντι στούς
σουλ)παραγωγούς» γρά
φουν μέ αυξανομένη όξύ
τητα οί τοπικές έφημερί
δες τοΰ Ηρακλείου.
Μετά άττό αύτη την ά
ττοδοκιμασία, ό πρόε-
δρος των έξαγωγέων κ.
Π. Διαλλυνάς έσπευσε
νά εκδηλώσει την άντίθε
σή τού πρός τόν έκπρό-
ΛΙΜΕΝΙ
Ερεννα
ΚΑ
ΤΕΛΟΣ;
Στό λιμάνι τοϋ Ηρακλείου
ίο μ&Χν^ν μικρά ουνεργ>εϊο
χαταοκευώΛ' προσπαθεϊ νά προ
ωθήοει τό μεγάΧο £ργο. Δια-
Ι»ρφώνει, έπεξεργάζεται τα
^'ώματα καί άβφαΧτοστρώνει.
Ο ρυθμός της δουλειάς φαίνε
ται νά είναι άργός· Τί νά ηρω
τοφπ6ξει ίνα τόσο μικρά συ-
νεργείο, ριέσα σ' αύτό τό λι-
χάβς,
Φυοικιά ή έργασία πού γίνε
ται, δέν προοθέτει καινούρ-
για πράγμα'τα — ποοβλητες ϋ
χτΐρια — άλΧά, άττλώς, άξιο-
ΐτοιεϊ τα «πείΐροννένα».
Τί ουμβ'αίνει Χοιτιόν, θά γί-
νει κα^ά φοοά τό μεγά^ο με-
οογειαικό «Πόρτο Κάνπα», Ά
θά Εχομε μιά νέα περίπτωοΐι
*Λόντζτβς»,
Αίοθανόμαοχε πώς τό μέγα-
ΖΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΑ
«ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ της Άρτας». Ένας τταλιός χαραχτηρι-
°μός τής «Αληθείας» ττού έξακολουθεΐ νά υφίσταται. Γιά
την Καινούργια Πόρτα μιλοϋμε. Τό έργο πού εξακολου¬
θή νά . συνεχίζεται, χωρίς νά τελειώνει ποτέ. Τό έργο ττού
ε-ξοκολουθεί νά τορπιλλίζει τα συμφέροντα των έπαγγελμα-
τιων τής περιοχής. Γιά νά μην ττάμε παρακάτω, στό ότι
δηλαδή ή ζωή των —εριοίκων, κατάντησε μαρτύριο!
Δυό πρόσφατα περιστατικά, καθρεφτίζουν την κατάστα-
"Ί Ένα μαγαζί πού έκλεισε καί ένα έττεισόδιο σέ κστα-
θ. ϊυνέχεια στή £ελ. 4
ΚΔΤΩ
ΤΑ ΡΟΛΑ
Η άττοχαλίνωση των μεγαλοιδιοκτητών εφτασε στά δ-
τής άντοχής των μικρομεσαίων στρωμάτων τοθ 'Ελλη-
λο δραμα της πραγματοσιοίινοης
τοΰ οηιμαντικοΰ έΌγου, θά ποέ
πει νά £χει μετατοπιοθεϊ λίγα
χρόνια άργ6τερα. ΆΧλοιως
δέν έξτϊγεΐται ό οημερανός ου-
θΐμός τής δουλειδς. "Ετσι οί
«χωματερές» τα τάρταλα κπί
τα μϊΐάζα, μαζί μέ τίς δυσοσμί
ες των άικάλυιπτων όχβτών, θά
άστθ'τεΧοΰν, ώγνωοτο γιά πόοα
χράνια άκ6μια, τό κύριο χαρα
κτη,ριστιικό γνώ.οιο'μα τοθ «Με-
γάλου Κάοτρου».
— Ποΰ όρείΧεται αύτό,
ΠροβάΧει τό έρώτημα. Γιατί
δέν τοΐτοθβτεϊται τό έίρνσ στό
ρυθμό πού έ«ηβόλ£ΐ ή άνανικαι
άτητ·ά τού, Τί γίνονται τα τόπ»
κά χοήματα. Τα τεοάσπα πό
οά πού είοπι.οάττει τό δτ}μάσιο
άιπό τό Ήράχλειο, Μήτκικ: τα
άατορροφδ καί αύτά ή Άθήινα,
ΔηΙλαδή, αν συ'μβαίνει αύτό —
δΧα γιά δλα. θά πρέπει νά
συγκεντρωθοΰν στήν 'Αθηνά;
"Εργα, Χεωρ6οων, πάρκα καί
ούρανοξίστες, Καί τα έρωτή-
ματα τού άπλοϊκοΰ Ηρακλειω
τη τιείΜϊΐαιτητίό των λΐιμε νίκων
χωματερώΛ' συνεχίζονται.
ΆλήθΈκι, σέ ποία χώοα τού
κόσι,ιου, ηάνω άιπό τό έ"να τρί
το τού πληθυοιμοθ τΐ>ς» είναι
μαζεμένο στήν πρωτεύουσα;
Σέ τιοιές χί&οες ττκ; Εύρώαπις,
σϊ πΑουτοπαραγωιγικές περιο
χές παρακάιμΐττονται γιά νά ού
ραναποιοϋνπαι οί άνΐιοαραιγω-
γτκές π.οιιϊτεύουσες, 'Εδω τό
λιμάνι καί ή περιοχή τού δέν
είναι αίαθΐΐτικό θέαια. Είναι θε
ιμα έθνικής οίκονομίας. Μέοα
στά πολυόροφα μέγαρα τής πε
ριοχης καί στούς φαρδιούς δοό
μους. Πάνω στίς όλοκλΐιρων-έ-
νες ποοβλήτες μέ τα ύπόστε-
γα γιά τα έμττορεύματα. Ή μο
ναδική περιοχή γιά σύγχρονη
δράση καί δΐϊμιουργία τού Η¬
ρακλείου, θά άποτελοΰσε τό
β Συνέχβια οτή 2βλ. 4
Απαντήση
στόν
κθριο
------ε-—-------
Σΐεφανάκη
ΕΣΠΕΥΣΕ νά «δια¬
ψεύση» ό κ. Κ. Στεφανά
κης, οσα γράψαμε στήν
«'Ελευθεροτυπία» καί
στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ», γύ-
ρω άπό τίς φυλακές 'ο
ρυδαλλοΰ κλπ.
Γιά την άλήθεια τους,
έπικαλούμαοτε τή μαρ-
τυρία των ττοινικών κρα
τουμένων. Κι' άκόμη κά
τι: Άς ττεριμένει ό κ.
ύτΓουργός νά βγή μέ τό
καλό ό Ψαρουδάκης, γιά
νά τα έτπβεβαιώση.
ΈτΓΐμένομε σέ δσα
γράψαμε καί θυμίζομε
στόν κ. Στε(|κχνάκη δτι
άλλη μιά φορά έπιχείρη
σε ττάλι νά μάς διαψεύ¬
ση (ΰπόθεση Τσικνάκη
— Λαδά — Φυλακές Νέ
άπολης) καί απλώς...
την ΤΓάτησε. Τό ϊδιο δυ-
στυχώς Ιτταθε καί τώ-
ρα...
Ι
Λ Α ΙΚ Η
ρχές, οί έκπρόσωττοι των σωματείων α) «'Ελληνική
ιδιοκτησίο», β) «Παγκτηματικός Σύνδεσμος Βορείου 'Ελ-
^βδος», γ) κα{ ή «·Ελληνοαμερικον4κή "Ενωο-ις Όμογενών
'διοκτητών Άκινήτοίν έν Ελλάδι», μετά ά—ό έκτακτη σύσχε
Η άποφάσισαν μεταξύ αλλων καί τα εξής:
Νά μή. δοθεΐ άναστοΛΛ
της 31 ης Αύγούστου
στίς ένποριχές μιοθώ-
οεις.
• Νά είναι έΥεύβερη άηο
§ Γυνέχίΐ» οτή Σελ. 4
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΜΕ
ΤΑ 50.000 ΚΥΒΙΚΑ
ΞΥΑΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
έρευνά ά—ό την ττρώτη
στιγιμή τό θέμα.
ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ!..
Ο ΜΙΚΟΣ ΦΙΛΑΚΗΣ
~~ΧΧ~ ΓΡΑΦΕΙ
ΕΙΝΑΙ νά τρα6άς τα μαλλιά σου ξεκινώντας νά μιλήσεις γιά τό ττρόβλημα
τής Ύγείας. Γιατροί, Κλινικές, Νοσοκομεΐα, Φάρμακα Κα! στό φινάλε, Έμπόριο.
'Εμπόριο καί Εκμετάλλευση.
©Α τΓροστταθήσουμε στίς τταρακάτω γραμμές νά τταρουσιάσουμε τή σημερινή
κατάσταση γύρω άττό τό θέμα; τής Ύγείας, στό Νομό τού Ηρακλείου Καί ττρώτα
άπ' δλα άρχίζουμε άπό ποίον άλλον; Άπό τό Ι.Κ.Α.
ΙΚΑ: Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΑΡΡΩΕΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΟ Διερχοίμένων» κα
τ&νχηρε τό 'Υίκχκατάοτηιμο τού
ΙιΚΑ στό Ήράκ.Χειο.
Χίλιοι διαικόσιοι (1.200) πε
ρίπου άσραλιομένοι πε.ονοθνε
«αθηικρινά άιπό «εί. 58 νια-
τροί ποοσωέρουν καθηιμερινάι
τίς ύπηρεοίες τους. Καί νεννδ
ται τώρα τό έ.οώτιιιιια:
— Είναι άρικζτοί οί 58 για-
τροί γιά τούς 48.420 άοφαλι-
σμένους τής πόλης μας; Την
άσιάντηοτ) θά δώοουν οί άρι-
θμοί.
Την 7-7-76 επιακέχρτηκαν
τούς γιατρούς τοϋ ΙΚΑ 1055
άοφαλιομενοι.
Την 8-7-76, 1.144.
Την 12-7-76, 1.245.
Την 13-7-76, έας γιατρός
τοΰ ΙΚΑ (Παιδίατρος) έξέτα-
σε μέοα στίς 4 ώοες πού δου
Χεύει 73 άσφαλισμένουςΙΙΙΙ Μέ
την άπλή άοιθμΐίτική βγαίνει
τώρα τό νούιμερο 3' καί 2,87"
Μάλιοτα κύριοι: 3 λ ε π τ ά
καί 2,87 δ ε υ τε ρ ό Χ ε¬
π τ α χρειάζεται ό παραιπόνω
γιατιρός γιά μιά έξέτασΐ)!! Κα'
ή εξετάση αυτή, γ(ν&ται οέ
ΠΑΙΛΙΑ. "Άντε, βάλ« £να -
ένάμασυ λβπτό μέχρι νά έζηγή
σει ή μάννα οτό γιατρό γιατί
έφερε τό παιοί κλπ. Π ό σ η
ώρα μ έ ν ε ι;;,
Ό ϊδιος γιατρός την 12-7-
7β, δεχττϊκε 70 άμρώστους.
Καί τίς προηγούιμενες μέρες,
,Αιπό 68—75 πεοίηου. Κι' " ή
μάννα μένει ί^συχΐι:
— Τό πηγά στό γιατρό τό
παιδί....
Μιλήσαμβ γιά δνα συγκεκρι
μένο Παιδίατρο. Μά δέν εί¬
ναι ά μονοδαιοός.
Όρθαπαιδικός τοθ ΙΚΑ δέ-
χτηκε 68 άροωοτους στό 4ωρο
τής 12-7-76 (Ι!!).
Κι' οί όΓΧοι γΐατρ9ΐ; 40, 50,
60 άοηώστους.
(ΣΗΜ.. Πήραιμε τίς παρα-
πάνω ήμερομηνίες γιατί είναι
ιττρόσφατες. Κι' δταν συΐίβαί-
νουν αύτά τόν Ίούλΐ), τί γίνε
ται τόν Φλεβάρη;).
Συιμπέοαθμα: Τό ΙΚΑ δέν
&χει γιατρούς
Ποϋ (ρτάνουν οί 5 όδονπία-
-τροα τοϋ Ηρακλείου, γιά τούς
48.420 άοωαλισμένους, Ποΰ
φτάνουν οί 4 χειρουογοί, οί 2
δερματολόγοι, οί 2 κοοδιολο-
γοι, οί 3 όφθαλμίοτροι τοϋ Ι.
Κ. Α.;
Κι' ΰμως, τό παραπάνω προ
οωτϋκό έξυσπτθέιτησε 400.458
άσφαΧιονιένοτκ; ττ> χρονιά πού
πέ.ρασ€ (1975).
ΈζυττΓνρέτηττε 37.065 άσφα-
λΐαμένσυς τόν Μάοτιν τοΰ
197Θ, 31.3Θ6 τόν Άπρίλη,
34.266 τόν Μάτ). Καί πάει λέ-
γοντας....
Τί νά κάνουν οί γιατροί τοθ
ΙΚΑ, ΆνθΛκό/ονται νά γίνον
§ £υνέχει« υτή £ελ. 4
σωττό τού καί νά χαρα-
χτηρίσει την ενεργεια
τού κ. Γαλενιανού, σάν
πράξη προσωτπκή!
'Ωστόσο οί άντιδρά-
σεις των —ληττωμένων
άπό την άντισταφιδική
αύτη ίστορία ττού άνοι-
ξε ό έκπρόσωττος, έστω,
των έξαγωγέων, συνεχί-
ζονται καθημερινά. Ή
ΚΣΟΣ καί ή ΕΓΣΗ, οί
άγρότες, οί κοινότητες
κα! διάφοροι παράλλη-
λοι χώροι, διαμαρτύρον
ται κα! άττοδοκιμάζουν,
άλλά καί —ροειδοτΓθΐοΟν.
Τό σταφιδικό ττρόβλημα
μέ την άπαράδεχτη τρο
ττή ττού ττηρε δέν πρόκει
ται νά λυθεΤ Ιτσι εθκο-
λα καί νά «—εράσει» ή
γραμμή των έξαγωγέων,
δσο καί αν συνάδει μέ
τή Κυβερνητική σταφιδι
β Συνέχεια στή σελ. 4
Νο 21467
Ό άξιότιιμος κύριος «φτιά-
χτοκε». Δΐ>λαδή «πήν έίχει κά-
νει».
— Πώς ε&τατε, Δέν καταλα
βαίνετε την ά.ονκώ μου, νΗ
ιμήπως δέν καταλαβαίνβτε τόν
τράπο πού «μάτσωσε» 6 άζιότι
μιος «ύριος.
— Μά ακόμα &έν μέ κατα
λάβα·τε; ΛυποΰυΛΐ. "Οοο γιά
τό «μάτσωσε» καί τό «φτιάχΐτη
κε» είναι κάτι έίθφράσεις φ·ρέ
σκες καί οβέλτες. "Οιπως τα
έΧλΓΐνοαμερικάνιικνα συγκοητό
μενά έατίθετα.
— Βεβαίως θά σ&ς έξπγήοω
ττιί&ς ρέφαρε ό κύριος. Καί μά
λιστα μέ τα δικά τού λόγια,
αύτά πού θά δλεγε σΐό... Δι-
καστήριο!
— Κύριε Πρόεδρε. Κύριοι
Δικασταί. Κύοιοι, κύριοι δνορ-
κοι. Ό άριθμός ήταν 21.467.
Σας τόν έπαναλαμβάνω: ΕΙκο
σιμία, τετάρτου, έζήντα έφτά.
Καί ξοχρνικά, μπάιμ - μαιάμ.
— Τί γίνεται ρέ παιδία; Ρα»
τάω.
— Κράκ — κρά — κοά.
— Άλήθεια;
— Άλήθεια.
— Φίνα, την ιπιάσαιμε τήιν κα
λή.
— Γκρούννννν. Χιτυτΐάει τό
κουδοννι. Διάλειιμιμα.
οοο
Σέ Αίγίε έπανέρκονται οί Δι-
καστέ*;. Στρονγυλοκάθεται καί
ό άζιάτιμος κύριος.
— Πού λέτε, κύριε Πρόε·
δρε, τό νούμερο 21.467 ίίχαν
ό τυ'χερός άριθμός μου. "Αλ·
λοι τόν κερδίζουν στά λαοαεία.
"Αλλοι στά ώ.οοσκόπεια. Έγώ
τόν έΐτιασα έκεϊνο τό ηριβϊνό.
Γιατί &α,
— Καί μετά;
— Μετά τραβάω κατ' εύθεία
«Ρουσσές».
— "Αλττ!
— ΦίΧος άιπαντώ.
— Καί μετά,
— Μετά κύ.οιοι, κύριοι, βρή
κα τό σωοτό έ&νικό δρόμσ.
Παντοΰ ϊΐέσα. Τί Στοαπωτικές
• Συνέχεια στή Σελ. 4
Όσο ό
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
εΤναι στή
ΦΥΛΑΚΗ
κάτι δέν ττάει
καλά μέ τή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΙΑΙΔΑ _
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
"Η ΑΛΗ·Ι|Α.
19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ
Τρείς νησίοες στίς Τρείς Κα
μάρες. 'Εκεϊ δεξόζερβα τοΰ
"Αιγνωοτου Στραπώτη. Καρέ-
χλες, καθισμαΐ—:ια, ηαγκακια
γιά τούς τουοίοτες, παχύς ι-
σχιος, κι' ώραία ή ζωή γιά
τούς τεμπί:τνδες μόνιμους έ"ν-
νοικους.
Λοιττόν θΛίουοα μιά ΐδέα νιά
την άζ.οστοίπση της περιοχής.
Δκκάζω δμως ν ά την ηώ. Δέν
βχει φοάγικο ό Δήμος. ύττοθέ-
τω. Τύοα έξοδα βρ' άδερωέ,
έξαντοϋν€ τα Ταιιεία. Τέλος
πάντων, συζητήθηικε τό θέιμα
της άξιαποίηστις των νποίδων
αυτών μέ άναψυχτήοια. Τρία
μαγαζάκια τοΰ Δήΐ·10"· "θό θά
νο·ικιάζουν διάχροοοι πολίτες.
"Αν προκ'ειται νά τό λάβει
ΐχπ' δψπ τού ό ΔηΊμος. δς κά-
νει λίγη ύστσμοντ!. "Ας άντιιμε
τωτΒχιει, πρωτα τ,ά έξοδα τής
. ..ούν&εαης των συΥήνων τοθ
ύδραγωγείου "Υστεοα, βλέπο-
με...
δτι είναι άιπομεινά.οι της Δηιμο
τΐΜης δοαστηριότηιτας).
Κι έ"τοι ή άπαοία δμεινε. Ά
δικαιολόγητη κατά μδς· Γιατί
χΓ ή καινούργια πόρτα πού
τιαρα'μένει οτετή κι' όλόρθη,
χωρίς νά γχρευΑζεται ίί νά
φηάχνεται είναι συγχρονπ κχ
σχι Μινωικ,ή. "Αλλο &έμα τώ
ρα αν την κατασκευάζουν άπό
την έιποχή ιτοθ__ Μίνωα, ή'
μα\ον__τήν εποχή τοΰ. Πε-
τρά/κη.
Γ
13
ΟΙ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑ»«1»ΛΑΤΑ
-ΤΗΝ
ΚΑΙ
Τοϋ συνεργάττι μος χ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΑΝ Ι ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΣ
2ον — (Τελευταίον)
Δημοσιεύομε σήμερα μερικά άκόμη άποσττάσματα άπό
την όμιλία τού κ Μιχάλη Στρατάκη, γιά τόν άξέχαστο έρ-
γάτη τοΰ λόγου Γιάννη Καραταράκη ή Στεργιογιάννη.
ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Τρείς, (έδιό πού τα λέμε,
ώραίες) Τουρίστοιες στεκάν-
τουοαν δεζιά άνεβαίνοντας,
στήν όδό "Εβανς.
'Εικιεΐ, μέσα στό Βαλυδέ Τζα
ιμΐ δηλαδή. Ένας τοίχος μέοα
στό πεζοδοόιυιο. Ρωτοϋσαν λοι
(πόν ή μιά την άΛλη, βν είναι
Μινωΐκό, Ενετικά κπ. Έν α
κομνάτι ντουβάρι στό τΐεζοδοό
μιο, όοθό κι' άνέρωχο, δέν εί¬
ναι μικοό ππδιια. "Αν η"τανε
«μιικρό» θά τό γκρεμίζανε...
Κι' 6τοι ρώτησαν κάιποιο τιερα
στϊκό. ΣίϊκωΌε τούς ώμους.
Δέν γνώοιίε- ό ανθοωπος. (Για
τί 8ν γνώοιζε βά τούς £λεε
Μέ την εύκαιρία τής Ερεύ¬
νας της «Αληθείας» γιά τό
λιιμάνι, κάναμε μιά βόλτα οτά
στενοσόκ·αιοκα της π5ης· Δρο
μάκια, δοομίακοι, μονοπάτια,
κι' £4λο τίποτα...
Τί χάνει λοιΐτόν τα Ήρά-
κλειο, έιχοντας τό λιμάνι τού
οέ τέτοια χόιλια....
Κατεστπ/μένο γάο... Κι' ή έ*
χτέλεοη έογων είναι μόδα
στήν πόλπ. μας. 'Έγινε... κα
ιιεοτιηρένο τό νά... μΐτοοκονω-
1»ε νά... νκοενίζουιμε νά... ά-
οικοδομο5με.
"Ε, δέν νκποροθσε νά μείνει
πίοω τό ληιάνι. Πάιντως λίιγτ)
ύττοιμοντ) χρειάζεται. Νά λυθεϊ
τό Μεσανατολιχό ποόβληνια,
νά... 'πάρουν οί άνθρωστοι την
ζυλεία τους, πού ξεφορτώθη-
κε, λόγω "πολέμου, έδω, καί
τ-' αόλλα είναι εΰκολα.
"Άντε τώοα, μ έ τόσα ξύλα
νά ρτιάχνεις Χιμάνι...
Ν ΨΙΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΙ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΒ ΤΕΧ — ΘΟΤΕ 5'1_Α35
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμεριχανικής προελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) Οί βάσεις τού είναι συνθετικαί έλαστρομερικαί πολυε
στερικαί ρητΐναι
β) ΡΙΒΕΡ 61Α88
γ) Άμίαντο
δ) Περλί-η
ε) Μίκα .
στ) Διοξείδιον τού τιτσνίου
ζ) Όξείδιον τού ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Άδιάδροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έπιτρέποντας
συγχρόνως είς τόν τοΐχον την δκτττνοήν σύτοϋ έκ των έοχο
τφός τα ϊξω. 3) Άφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι' δ καί ένδείκννται διά κινηματογράΦους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν αποφλοιοθται — δέν φουσχώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έπιδράσεις δέν ύφίστανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έττιφέρει άλλοίωση επί των έτπφανει-
ών ΤΓού έττενδύει. 7) Δέν διατ3ροΰται άπό την έττίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΥΗΣΗ:
ΕΤναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Καγιαμττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
Εϊδη θοΛάοοης
Εϊδπ έξοχπς
ΕϊδιΊ ιμυχονωνΐας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροδόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ π
ΜΑΣΚΕΣ '
σέ πολύ μεγάλη ττοικιλία
ΠΤΕΡΥΠΑ
σέ δλα τα μεγέθη -
ΣΤΟΛΕΣ
καί έξαρτήματα καταδύσεως
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδωτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαοτικές — έλαστικές — έξωλέμβιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
εΐδικά διά την έκμάθηση μττάνιου
ΟΜΒΡΕΛΕΣ
διά τγλάζ — βεράντες σέ πολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
' τττυσσόμενα άνοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.ττ.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΈΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΟΠΟΒΒΚΗ
Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άποθήκη: τηλ. 287-766
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
αΗ ΑΛΜ0ΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ
— ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ τ~ΐην/
(ΜΛΝΟ£ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έττιμέλεια: Μ&νος Μανριπλής
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
Ή Έταιοία Κρητικών Ίοτο
ρικών Μελετδν άναγνωρίζον
τας την ποοσπάθεια τοΰ ποιη-
τή, τοΰ άιπονέιμιει έπαινο χαρα
Ντηρίζοντας την ώς φΐλόττμη
Μοί διτιμιουργιχή.
Τό δεύτεοο βιβλίο τοΰ Στερ
γιογιάννη γράχρτηκε τρία χρό-
νια άργότεοα καί κυκλοφορή
σε τό 1960. Ποόκειται γιά τό
βιβλίο «ΊΙ θανή στήν Κρήτη»
■τό άποίο καί κέρδισε τό πρώτο
βραθεϊο στόν Ξανθουδίδειο δια
γωνιουώ τη; Έταιρείας Κρηιτι
κων Ίστοοικών Μελετων της
χρονίας έκείντ.ς.
Τό ίχει άφιεοωμένο «στή
ιμάννα τού την καρττερή μεσσα
ρ·£τΐκτι γή».
Πεζό σ' αΰτό τό 6ι6λίο τή
κείμενο, έιιφανίζει τόν Σ-τερ-
γιογιάννη οάν ίνα ίκανότατο
ΐτεζογράκρο ττού δέν δυσκολεύε
ται καθόλου οτό γράιτιημο, άλ
λά άφήνει τό μολύβι τού νά
«υλά στό Χευκό χαρτί αύθόριμη
τα καί άβίαστα.
"Οπως καί στό π,ρώτο τού βι
βλίο, ό Στεαγιογιάνντκ ξεχωρί
ζει άπό τούς σύγχρονους λαο
γράφους γιατί περιγράφει τε¬
λείως άνέ.γγιχτα τα ήΌη καί έ*
θι·μα ζΐ)κ βανίϊς·
Τό τ.οίτο βιβλίο τοθ Στερ-
γιογιάννη γΓ>άφτηκ€ τό 1958
καί τυιπώθΓ)κε τό 1962.
Καί α6τό άπέοπαοε έΊπαινο ά
πό την Έταιοείσ Κρπτικτ&ν Ί
στορικων Μελετΰ>ν.
Τίτλος τού «Ή Γένντιση καί
ή Βάφτισΐ) στήν Κρήτη».
Τό βιβλίο είναι χωρισμένο
σέ δυό μέρπ.
Τ6 πρΰίτο μέ.οος που άναφέ
ρειται οτή γέννηοτ; είναι πεζό,
τό ϊδιο καλογραρμένο καί περι
εκτ^ό ιιέ τό προηγο|&·μενο,
καί τό δεύτερο οτή Βάχρτιοη
δμιμετρο γραμυ,ένο σέ Ιαμ&ικό
δεκαιπενταούλλαβο.
Ηταν παοάξενα ύϋτηρεασμέ
νος (ραίνεται έητό την Κρήΐτη
τόν καιοό πού 'γρανμβ τό βι-
6ίο, γι' αΰτο άναφέοεται πο
λές τροοές ο αυτήν γράφον-
τας σάν θεύτεοος Καζαντζό>
κης:
«Φουρτουνιαομένη θό,λαοσα
ή Κιήτπ! Κααϊίνι τιού οτίς φυ>
τιές τού φ-ήνονταν οί χιέτρες.
Σίφουνας ή Κρητική ψυχή,
πού στό κλωθογυριομό. της
έ-ρύλισοε καί παράσεονε τα
ΐΐάντα, καί πό,τε τα 'βγανε ψη
λά στόν ούρανό καί πότε τα
χττυσιοΰσε πάνω στά 9ράχια.
Ποτέ δέν ήσύχαοε τοθτο τό
Νησί. Ή παντέο,μο Κρήτπ. Κά
θε χα.οάκι καί μιά παλληκαριά,
κάθε γέοικο δεντρό καί μιά μα
τοβαμμένη Ιστοοία, κάβε σ-ίίπ
«αί μπαρουταιποθήκη, σέ κάθε
μιτάτο έικυμάπζε καί έ*νας
Νιταίφάς. Κάθε χωριό εΐχε τό
άντάρτικο άσκέρι τού καί τόν Ι
καιπετανιο τού».
76 βιβλίο αύτό πού ματοροϋ
ιμε νή Γτοΰυ,ε πώς είναι δυό ά
νεξάρτη,τα |6ιβλία ντυμένα μέ
τό ϊδιο έξώ!>υλο, είναι καί ή
τελ«υταΙα συννοαφΐκή παρου
σία τοθ Στε.ογιογκίννΓΐ στό χΰ>
ρο της δτνμιουονιι_ίς
νά έτοΐιμάοει τό χαιδειμέ.νο τού
βιθλίο. Τό βιβλίο πού τό θεώ
ροΰσε σ£ν την ιμεγαλύτερη
ιπρσσφορά τού στήιν Κρί)ττ). Τα
τΚρητικά Έντεψήζικα».
Δυστυιχΰκ; ό Χά.οος δέν τόν
ακρησε νά τό τυαιώσει.
Ό Στεργιογιάινντις δτρεφε
έναν άνείπωτο θαυρασμό γιά
τόν μεγάλο όνδρα τί>ς Κρήτης
■τόν Καζαντζάκη.. Αύτό τού
,τόν θαυιμαομό τόν Εδειξε τύπω
νοντας £να λίγοσέλιδο βιβλίο
ιμικΐροΰ σχτΜΚΐτος πού ίγραψε
στίς 4 τοϋ Νοένβρη στά 1057
καί ηού είναι 4φιερα>μένο στόν
Καζαντζάκη.
"Αν καί τό ηεριεχόμενο τού
βιβλίου είναι ώποκλειστικά
νας Βρίίνος τού ποιιιττΙ νιά τό
χαυώ τοθ μεγάλου συγγραφέα,
οί λογοχεχνικές αξιώσεις τού
βιβλιάριου αυτού είναι αηδίαν
τικές.
νΠρίν τέσσε.ικι χρόνια γεοον
τιχή ανια Εοριξε στό κοεββά
τι τόν Στεογιογΐάννη.
ΛΛΛ
Τέσσερα χρόνια κυρίες κα
κύριοι ιτού κάθίοε ό Σηεργιο-
γιάννης χαίρίς δουλειά, κατά-
καπος, 'άνήρπορος γιά τό πα
ραυ-ΐκρό, τέσβερα χ.σόνια πού
τό δτιιιιουργιικό τού μυαλό στα
ιμάτηρε νά πλάθει στολίδια καί
νά σκΛίί'ει την Κοήτη, τέοσε
ρα χοόνια πού 6 θ'τάΐΜ τού
ιμασάνοιγε γιά νά ιπάρεα τα
φάρμακα πού τόν κρατούσαν
στή ζωή, τέσσερα χρόνια ηού
τιέθαινε 6νας λονοτέκνης σιγά
- σιγά, τέσοερα χρόνια πού
σταιμάτησε τό χέ.οι τού νά γρά
φεΐ, κανείς — τό έηαναλαμ-
βάνω κανείς — δέν ένδιαφέρ
θηικε ι' αυτόν.
Έηί τέσσερα χρόνια δέν
βρέθηκε οθτε ?νας έκπρόοω-
τιος μι&ς δίϊμύθιας *, Δΐ>μοτι-
κίϊς Άρχης νά νοιαστεί νιά
τάν ί^οωα αύιτόν τού λό/γου
ηοΰ πεονοϋσε τόν ίγο καιρό
ησθ τού άηέιμεινβ, μησοπεθα-
■μένος στό κρεββάιπ.
Δέν βρέβπκε οθτε £νσ.ς έκ-
ττροσωπος της πάλπ.ς μας νά
δώσει στον Στεογιογιάννη ίνα
κου τί χάπια πού &ά τόν κ.ρα-
τοΒσαν άκόυ.η. μιά ώρα στή
Τιιμ&με τίς χιλιάθες των λο
γοτεχνων πού έφυγαν άιπ' αύ
τόν τόν κόσμο παραπονεμένοι
γιατί δώσανε την ϊδια τή ζωή
τους καί δέν γνώριοαν £να χά
ΐιιόγελο οΰτε άιπό τό Θεό ο(5τε
άπό ανθρωπο
Ή άδιαφοοία τί&ν κυρίων
ιπού κάθονται σέ περιστροφι-
κές καρέχλες θά συνεχισθεί.
Ή παγωνιά τής ψυοΰης τους
μιπρός στό δωτΛό >ράμα τοΰ
(πνεύιματος καί τοΰ άνθρώπου
θά γίνει άχομτι ττιό μεγάλη.
Άλλά τούτη ή άγιασμένη ξε
ρολιθιά θά συνεχίσει νά γενο
βολά Στεργιογιάννηδες, εϊτε
τό θέλουν αύτοι οί κύριοι εϊτε
δχι.
θά συνεχίσει νά φανερώνει
άικατάλυτίς δυνάμεις πού δέν
στη,ρίζονται σέ συνθήκες καί
ΐπλαίσια ουμχρωνιών, οΰτε σέ
ύαΐογραφές διεθνών άνακοινω-
θέντων, άλλά στην Ιδία την
ώπετακτπχοτητα τής καταστρο
φής τοθ Λιποειπου. Στήν ϊδια
την έπανάσταση τοϋ (πρέαΐει νά
νικήσει τό αίώνιο Γιατί.
Άλλοίμονο στήν Κοήτΐ) αμα
αταματήσει αύτό τό γεννοβόλη
•μα των ήρώων της. 'Λλλοίμο-
νο στά κόκικαλα πού βρίσκον
ται θαρένα σέ κάθε της κομιμά
τι. Άλλοίμονο στήν Ίστορία
της πού δέν γράφτηκε οί5τε μέ
έιπιχορηγήσεις τοϋ κοάαους, ου
τε μέ άπονομ'ές βραβείων καί
ηραγματοΐτοιήσεις έπιστνμων δέ
ξιώσεων, άλλά γράφτηκε μέ
τίς ζωές των Σΐτεργιογιάννη-
ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
Χειροϋργος - Ούρολόγοο
Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5
ΒΗυΟΚ τέως Έηιμεληττν: τοΓ
5Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑΙ. (Λ. Γβρμα.
νίας) έοχολτιθβίς καί βΐς την
ούρολογίαν Παΐδνν. Έγχατα
σταθεΐί μονίμως είς Ηράκλειον
δέχεται είς τό Ιατρείον τού.
Πάροδος Λασιθιού 5 (ΒαλιΚί
Τζαμί) τηλ. Ιϋ.Οββ καί κλινι
-Ι ιΕΥΑΓΤΈΛΙΪΜΟΣ» -λ
282-000
δών. Όλων των Στεργιογιάν
ντ(8ων πού πάσκιισαν ν ά τελειώ
σουν τό χρέος χωρίς νά ύπολο
γίσσυν τίποτα. Πάσχισαν νά
τελειώσουν τό τάιμα στήν άγία
Κρήτη κάνοντας τα δυό ζερο-
κ6μιμιτα £να. Πάσχισαν νά
γράψουν μετατρέπονττας τό ϊ¬
διο τους τό αΐμα οέ μίλάνι καί
την ϊδια την ζωή σέ χαρτί.
Δέν κάνω πολιτική κυρίες
καί κύριοι αυτή την ώρα. Δέν
ιπαίρνυί τό μέρος κανενός κόμ
ρατος, καρ.άς παρατάξεως.
Καί προκαλω άπό τή θέση
αυτή όποιονδΐΓΐΐποτε νά ρθεϊ νά
ιμοΰ αποδείξει δτι £χω διδικο.
Προκαλώ όποιοδήποτε πρό
σωπο πού εκπροσωπή! μιά πα-
ράταξη νά μοϋ πή ποίον Στ€ρ-
γιογιάννη άπό τίς δεκάδες πού
στόλισαν την Κρήτη έβοήθησε.
Δέν νομίζω ηώς θά βρεθεΐ
κανείς.
Καί άττομένουν τα μολύβια
άοθίνητα πΛάϊ σέ ιιιά ΰϋπρη
«ώλα νά καρτεροΰν ίνα και-
νούριο ροζιαονένο μά ήρωΐκό
χέρι νά κάνει σίίχο τίς κοαυ-
γές τής Κοήτης.
Καί βά βρεθοΰν κυρίες καί
κύριοι, χιλιάδες τέτοία χέρια.
Γιατί ό Κρητωτος σάν νοιώοει
■μέσα τού την Κρήτη νά ούρλιά
ζει, ού.ολιάζει κι' αΰιτός. Σάν
τή νοιώσει νά κυλιέται, ρίχνε
ται κι' αύτός στό χωμα καί κ,υ
λιέται μαζύ της. Σάν την άκού
σει νά καταριέται, καταριέται
κι' αι';τός χωρίς λύΐτηοη.
Καί σάν τη νοιώσει νά πετά
ψ^λά, πετβ κι' αύτός άκολου
θώνιΐας την.
Καί δσο ύπάρχουν ούρλια-
χ-τά καί κραυγές της Κρήτης,
θά πετιοϋν;ται Στεργ.ογιάννη
δες νά τα διαλαλοΰνε γιά νά
ξαλαφρώσει τό νησί.
"Οσο τυοαννιέ·ται ή 8για
άπό έχθρούς της, ηάτ
οί Στεργιογιάννηιδες θά γί
νούν λάβ.οα νά καταστρέφουν
τόν έχθρό.
*
ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ι
"Οταν έκυκλοφόρησε ή
«Γέννηστι καί ή ΒάφτιθΓΤ στήν
Κρήτη» ό λαονοόχρος — ποιη-
τής ρίχτηκε ίηή δουλειά γιά
Δέν βοέθηικε κανείς δημοτι¬
κάς ιμας ΰρχοντας νή βίσηγηφεϊ
οτό δηιμοτικό συρβούλιο την
παροχή μιάς μκκρής οΐκονουα-
κής βοηθείας στόν λογοτέχνη
ηού τόοα ηολλά ηροσέφερε
στήν Κρήττ}.
Άλλά βλ&πεις τό κράτος καί
τοός άκχιροσώίΐους τού δέν
τούς ένδισχοέρουν οί λεπτοιιέ
ρειες, Καί κατ' αρτούς ό £τερ
γιογιάννης ζταν λεαττομέρεκι.
Καί ό 5τ·εργιονιάννη.ς πέθα-
νε. Κι' άπόμεινε τό μολύβι
τού άκίντ·το καί τα χσρτιά τού
άσπρα. Καί άΐτόιμεινε καί τό πά
ράσιονο, νά προσθέτ«ι 2να άκό
μη ούρλιαχχό στό αίώνιο ΓΙΑτ
ΤΙ,
Δέν πμ&μΐ: δρΐικ; μόνθ τόν
Στεργιογιάννη σήμ«οα. ΤΊμοΰ-
με καί τίς χιλιάδες Στεργΐο-
γιάννηδες πού πέθΌναν άτκ> £λ
λείψη φαρμάκων. Τιιμαμε δ-
λους ένείνους τούς ίίρωες πού
έβοοψαν τό φαγητό πού τρώγα
νέ γιά νά κατορθώσουν νά τυ
ιπώοουν τα βιβλία τους.
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΑΑΟ
Έ—ιατόριο — Ψησταριά
"ΑΙΟΒϊΥΙίΟΪ,,
(Πλάϊ οτή Λίμνη)
Τηλ. 28.910
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Έστιατόριο — Ψησταριά
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Τό σύνθημά μας είναι:
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΡΒΣΙΚΗ ΒΓΟΡΒ
Ή τ€Χνολογία τοθ ΣΟΣΙ4ΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώτη τεχνολογία τοθ κόσμον, τώρα κβί
στήν Κρήτη.
• ψυγβϊα — Τηλεοράσε ις — Ραδ ι όρν> νβ
Ά
Πλυντήρια—Ραπτομηχανές ·—
ματα ίδ
Ήλ«κτρικ^ς
Ι—'Κουδού ν ια,
Φωτογραφικάς καί κινηματογραφι-
κές μηχανές.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυδται ή τβχνική τής *'ζνωσης
τιων.
Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης
ΜΛΤΘΛΙΛΚΗΣ
ΚαλοκαιρινοΟ 214 Χανιόπορτα
Τηλ. 2^0-647
ΚΟΥΙ
ΚΟΥ Ι
• Ό διευθυντής τής εφημερίδας μας, πασά τις^... διαστα.
•τις τού είναι ό τπό. . στενάς μου φίλος. Δέν ήταν λοιττόν
δυνατόν αύτός νά ττερνά μιά ττεριπέτεια κι' έγώ νά γράψω
μιά, κοιτά κάττοιο τρόττο, εΰθυμη στήλη. Ετσι ττροτίμησΐ,
δσο έκεϊνος εΐχε... ψυλακή τώ σώματι, έγ« νά Ιχω...
κή τώ στόματι!....
• Άρχίζω λοιττόν άττό στμζρα καί μάλιστα κθθυστερημέ.
να, άφοΰ ό διευθυντής μας μέ -ρόλαβε. Γιατί δττως είναι
γνωστό, ττρίν νά 6γή καλά - καλά αττό τόν Κορυδαλλό
κελάίδησε γιά τα... ττουλάκια τής έφταετίας, σημθσιεύοντας
μάλιο-α στήν «'Ελευθεροτιπτία» καί την «Άλήθειτ» Κοί
συνέντευξη τού... μττούφου. Τα άλλα... ττουλάκια ή μάλλον .
Παπαδο - πουλάκια δέν μίλησαν, γιατί απλώς είναι...
μαυροκόρακες!...
• Τα συνθήματσ συνεχίζουν νά είναι τής μόδας. Κάττοιος
φίλος, πρόστεσε στή γκάμα των συνθημάτχΛ/ κα! τούτο:
«Γραφείς γιά τή Χωροφυλακή
σέ κλείνουνε στή Φυλακή».
Λίγο... άττίστευτο, άλλά (σάς μιλοθμε έκ ττείρας).... άλη.
θινό....
• Ή συζητήση γινόταν μεταξύ δυό Μαρτύρων τοθ Ίεχωδα,
δττου λέει ό ένας στόν αλλο:
— Δέν καθόταν άκόμη λίγο ό Χαρής Φυλακή, γιά να
μάς αφήση νά κάνωμε τό Συνέδριό μας...
Καί τρίτος άκηκοώς... μεμαρτύρηκεν.
• Τό θυμάστε τό Γιαννάκι, τό καλό... άνβροπάκι; "Οχι;
Κσλέ γιά τόν Μπίσια λέω, πού έκανε ττρίν λίγο καιρό ά¬
κόμη τόν Νομάρχη. "Ε, λοιττόν, ξέρετε ττοιός είναι ό μεγαλ-
λίτερος καϋμός τού; Όχι πού έφυγε άπό τό Ήράκλειο,
οίίτε ττού έχασε τή θέση τού Νομάρρη, άλλά ττοθ δέν ξέρη
ποίος τούδωσε τή χαριστική 6ολή. Πολλούς ΰά
άττό ΰττουργούς μέχρι τοτηκούς δουλςυτές.
Τούς άχάριοτους...
• Δεύτερη τΓερίτττοίση ΆμερικανοΟ τής Βάσεως
ΤΓού χρησιμοττοίησε σέ δαρος "Ελληνα — καταστημστάρχη
στή Χερσόνητο — σεξουαλική ΰ6ρη... ένεργητικοΰ χβρα-
χτήρα.
Πολύ... δραστήριον τέλος πάντων, αύτοι οί Άμερικα-
νοί, άλλά μέ τα λόγια. Γιατί άττό πλευράς... πράξεως εί¬
ναι μάλλον... κότες, γιά νά μην ττοΰμε... κοκότες!...
θ Μετά τή σύντομη προΦυλάκιση τού έφοτΓλιστή καί μέγα
λοξενοδόχου, ττρώην συνεταίρου τής Μαρίκας Καψή ,θεο-
δωρακόπουλου, γιά άρχαιοκαττηλίο, κάττοιος κατέληξε
στό δικαιολογημένο άπόφθεγμα:
— Γιά νά εΐσαι μεγαλοξενοδόχος, πρέπει νά παρουσιά-
ζης καί... ίδιαίτερη «δραστηριότητα» ττερί τα άρχαϊσ.
Τα άττοφθέγματα, ώς γνωστόν, είναι.... άποστβγματοτ
ττείρας, καί χτυττούν δυνοττά, όττως καί τό.. άττόσταγμί
τού κρασιοθ, τό κονιάκ, ττού χτυττά οτό κεΦάλι, ιδίως οταν
είναι ττολλών... αστέρων καί μάλιστα... Μεταξά.
• Στήν τγρόσφατη συγκεντρώση γιά τίς Βάσεις, μίλησε
(ττού νά μή μιλοθσε δττως τδχε &ποΦααίσει ττρίν £ρβη —
καθώς εΤττε —) καί ό συμτταθέστατος Δημοτικάς Σύμβου-
λος Μιχάλης.
Μετά την έκδήλς^ση κάττοιος ρώτησε έναν άλλον: """"
— Τ! γν«μη σχημάτισες γιά τό Μιχάλη;
— Βγάλε τό Μι καί δ,τ' μείνει....
Φυσικ,ά ή κρίοτ) άΦορούσε τή συγκεκριμένη ττερίπτϋση
πού ήταν μάλλον.. τΓτώση!...
Ενα άκόμη άττό την ϊδια ονγκέντρωση.
είναι γνωστό στήν ψηφοφορία γιά την έκλογη
των μελών τής νέας Έττιτροττής, έπικράτησε τό «δίδυμο»
Μ—Μ της κομματικήν γραμμής Κ—Κ.
Κάποιος λοιττόν ρώτησε έττί τόττου γνωστό εύφυσλόγο,
άν μπορεΐ νά τοΰ κατασκευάση καλαμττούρι, μέ βαση τα
έπίμαχα γράμματα. Μί καί Κάττα.
Καί ό αλλος τό ττέταξε:
— Μονο - Κούκι...
Κάπ«ς κρϋο βεβαία, άλλά μέ την ζέστη ττού έπικρα-
τοΰσε στήν αϊθουσα, μάλλον ήταν άνεχτό....
• Κι' Ινα... δανεικό. Τό παίρνω άττό τό ττεριοδικό «Ούρσ-
νοί»:
«Καθυστέρησαν καί τό άεροσκάφος ττού θά έφερνε άττο
τό Ήράκλειο, τόν ύττουργό Μεταφορών κ. Γ. Βογιατζή. ΟΊ
'Ελεγκταί 'Εναερίου Κυκλοφορίας εκαναν φυσικά την δου¬
λειά τους. Ό κ. Βογιατζής δμως, φανερά έκνευρισμένος,
κάλεσε μόλις έφθασε τόν κ. Ντέρο καί τού έδωσε έντολές
Κσί κάττοιος: Σκεφθήτε τίς έντολές ττού θά έοΊνε στόν κ
Ντέρο άν 6-ουργός Μεταφορών ήταν ό κ. Καραμανλής Τί
νά έννοοθσε;».
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
ΚΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΑΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΝΕΡ ΙΜΗΠΟΣ
'Ενα έτταναστατικό ττροϊόν άπό φρέσκο χωριβτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
"*********
νΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτέχνιδες
φωτογραφΐες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόπολη
ΤΗΛ. 286-965
ΜΙΝΩΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΛΡΙΣΤΟ ΤΛΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΛΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΝίίΣ „
ΚΛΙ ^
ΑΡΙΑΛΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠλατεΤα Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποοτ.δώνος 29
ΤηλέΦωνα: 4117952 — 4117953
ΗΑΙΟΘΕΡΜΟ
θερμθσίφων Ηλιάκης 'ΕνεργΐΚββ;
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΣΟ ΘΕΛ6ΤΕ
Μερά - Νύχτα ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑγΡΙ
70—90 Οο ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ καί ΧΩΡΙΣ ΔΕΗ.
Μόνο μέ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
Δύο ώρες την ήμέρα ήλιοφανεΐας είναι άρκετές γι«
μιά 7μελή οίκογένεια μέ ενα ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ 12ο Λ
Γιά τίς έλάχιστες χειμερινές άνήλιες μΐρες β*
τει ήλεκτρικό στοιχεΐο 4Κ»ν μέ αύτοματισμό.
Εγκατάστασις, άττλούστατη καί εθκολος.
Διάρκεια χρήσεως ττολό μεγάλη.
ΣυντήρηοΊς. ΜΗΔΙΞΝ.
Λειτουργοθν οτό Ήράκλειο άττο τό 1963.
, μιά άνωμαλία (ΤοτΓθθέτηίΤΐς μας) κβί καμ*
Σήμερα ^^ττάρχουν 3 τθττοι 9ο, 1210 καί 150 Λ.
Διά Ξενοδοχεϊα, Πολυκατοικίες καί δι' ενίσχυσιν δικτύ
ου μέ κεντρικήν θέρμανσιν είδική μελέτη καί ττροσφθρβ
Ζητήσχχτε τιμάς καί ττλτνροφορίας.
Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ο. Ε. ,
Πλατ. 'Ελ. Βενιζέλου (Λιοντάρια) ΤηΚέΦ. 282-553.
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΧ
ΧΙΛΙΑΑ 5
ΕΜΕΡΟ
ΟΣΑ ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
ΟΙΛΚΑΓΜί.ΤΕ.ΜΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ
ΗΙβ ΗΝΒΦΟΡΒ ΣΤΗΝ ΕΙΣΒΓΓΕΛΙΒ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ
Κύριβ Διευθυντά,
Γίαρακιαλώ δπως είς τήιν έγ-
(ψιτον εφημερίδα σας «ΑΛΙΙ-
ΘΕΙΑ» δημοοιεύσειτε τα κάτα>
θι:
Ουδέποτε στό παρελθόν, ά
ο καί ηρόσφατα άκόμη διον
μετέβηκα είς την Είοαγγελία
Αθηνών δαα κάΐτοια ΰπόθεσή
μοί» άηαγορεύπ)κε ν ά δώ την
δΊ'Κθγραφία μηνύσεώς μου· τού
ναντίον οτήν Εϊσαγγελία Ίϊρα
κλβίου τουτο απετέλεσε, κανό
να.
Την 5 Ιουλίου 197Θ. γιά
πολλοστή ίρο,οά άπό Αΰγουστο
1974 μέχοι σήμερα επεσκέφθη
κα την Ετσαγγελία 'ΙΙρακλίί-
ου καί Γ.ητποα νά δώ δκκογρα
φίας μηνύσεών μου κλπ., ώς
Μιά ερωτήση τού κ. Κ. Μπαντουβά
ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ!]
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2ο ν — (.Τελευταίον)
Τα δασικώτερα σημεΐα τής έρωτήσεως τού κ. Μτταντου-
6ο; γιά τό χουντικό κατεοτημένο τής Δικαιοσύνης, (τής ο¬
ποίας τό ττρώτο μέρος δημοσιεύσαμε στό προηγούμενο) εί¬
ναι τα εξής:
στ) Είναι άλτιθές δτι μέ εί-
σήγηστν τοθ άρεοιπαγίτου τότε
Ι. Γαγγα, εξεδόθη άναιρετική
όπόφοσις τού Άρείου Πάγου,
άντίθετος πρός τα κριθέντα ύ-
π6 τού πρωτοδικείου καί τοϋ έ
φετείον Αθηνών καί διά τής ό
αιοίας έρρίφβη «ίς τόν δρόίμον
όνευ άηοζημιώοεως ανάπηρον
οτέλεχος τής Όλυμ&ιιαχής Έ-
τοιρείας μέ ήρωϊκήν δοάοιν ώς
έεροπόρου κατά τόν Β' Παγ
χόσμιον Πόλεμον, διά μόνον
τόν λόγον δτι παραχολούθησε
την κηδείαν τού Γεωργίου Πά
πανιδρέου;
'Ερωταται ό κ. 'Υπουργός
τής ΔικακΜτύνης:
Ποία μέτρα Ελαβε ίί ιπρο-
τιοετα» νά λάβη. κατά τοϋ Ε1-
οανγε.λέιος τοϋ Άρείου Πάγου
Εύσταθίου Μπλέτοα διά την
αποκατάστασιν τής τάξεως εύ-
ρυθμίος καί ήρεμίας είς τούς
κόλίτονς τής τακττικΐής Δικαιο¬
συνης, τής οποίας ή διατάρα-
ζις τελευταίως λαμβάνει επι¬
κινδύνους διαστάσεις, συνε¬
πεία της άδρανείας τού είρη-
μένσυ Εισαγγελέως νά συγκεν
τρώνη στοιχεϊα πειθαρχικοΰ έ¬
λεγχον, των κατά την Συντα
«ΤΜθήν Πράξιν «Περί άποκα-
ταστασεως τος τάξεως καί εύ
ρυθμίας έν τη Δικαιοσύνην.
Κατά τό' σχετικόν είσηγηιπ-
κόν σΐγμβίωιια τού ό κ. Μΐτλέ-
τσας καί περί τοΰ όττοίου σηιμει
(ίψατος ποιείται μν£ίαν καί ό
'Βπίτιιμος Πρόεδρος τοΰ Άρει
βυ Πάγου κ. Φλί&ρος είς οιχε
ηκήν έιπκπολήν τού, δηιμοσιευ
θείοαν είς τό «ΒΗΜΑ» τής 8ης
τρέχοντος μηνός, θέτων ό εί-
ρΐ)μένος Εισαγγελεύς ύπερά
νω τού γενακτιπέρου συιμφέρον
τος της Δικαιοσύνην καί τής ά
ηοκαταστάοεως της τάξεως έν
αύττ}, ήν διεσάλευσεν τό δι-
χτατορικό καθεοτώς, την ίδι¬
άναφ-έρω λ€πκομεοώς κατωτέ¬
ρα*.
Σημειωτέον στι γιά δλες τίς
μηνύοεις 6χοι>ν εκδοθή άθω-
ωτικές άποφάοεις ύστέρ των
κατηγορουμένων. Ή άΐιάντη-
αίς καί πάλι ήταν ά'ρινητική.
Κατόπιν τούτου ύπέβαλα γρα-
πτώς τό αϊτηρά μου καί ή κά
τωθι άναφο.οά — αϊτηση: πήρε
άριθμό π.οωτοκόλλου την έπο
μένη μερά δνιλαδή τόν άριθμό
3142)6-7-76 χωρίς μέχρι σή-
μερον απάντησιν.
Ηράκλειον 15-7-76
•Μετά τιμής
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ
Την Εισαγγελίαν Ηρακλείου
αν αΰτοΰ Ύπη.ρεσιακήν 'άνέλι-
ξιν καί φοβούμενος μήπως ά-
ΐϊεχώρει τό 1977, ώς Άρεοπα
γττη,ς, ανέλαβε την κάλυψιν
οιωπηρώς απάντων των συνερ
γασθέντων μετά τής χούντας
Δικασπκών Λειτουργίαν, (πε¬
ρί των οποίων ουδεμίαν μνεί¬
αν ποιείται είς τό σηιμείωιμά
τού) καί προσεπάθησε νά έμιπο
δΤση τόν δρόίμον τής έπιστρο-
φής είς την ένεριγόν Υπηρε¬
σίαν των διωχθέντων Δΐκαοτι-
κών Λειτουργων, ενεργεια ή
όποία καί δέν είναι γνωστόν τό
κατά πόσον πράγματι έκαρπο-
φόρησεν, ώστε ν' ά/πομακρυν-
θούν πλεΐστοι των άποκαταοτα
θέντων έξ αυτών, απέδειξεν
σιοιμπεριφοράν άιπάδουσαν είς
τό υψηλόν φρόνηιμα καί την ά
ποατολήν τοΰ Δικαστοΰ.
Έξ ά,λλου διά τού Τύπου
ήλθον είς τό Φως τής δημοσι-
ότητος πλρ.οοφαρίαι (μή δια-
ψευοθείσαι άκιόιμη), δτι ό κ.
Μπλέταας παραλλήλως ιμέ τα ύ
ψηλά καθήκοντα τού Εάσογγε
λεως τού Άρείου Πάγου, έ-
ξαικολουθεϊ νά είναι Πρόεδρος
Διοικητικού Συιμβουλίου Ίδιαν
τνκοϋ Ίδρύματος, παρ' οδ δι
καιοϋταΐ ποσοστΐαίας άιμοιθής
άκ των εΐοπράζεών τού καί τό
οποίον εύρίοκεται είς άντιδι-
κίαν είς "Αρειον Πάγον, νουί
ιιως έκποοοωιπούμενον παρ'
γβγονόις καταβρΐτέον,ι
καί ιιηδόλως σύμβολον είς
την εδραίωσιν της έμπιστοού-
νης τοΰ κοινοΰ διά ττ)ν άπονο
μην της Δικαιοσύνης, δταν ό
άντίδιχος είς "Αρειον Πάγον
έμφανίζεται ό κατέχων την κο
ρυφήν τής ιπυρα,μϊδος τής Δι¬
καιοσυνης.
Έν Αθήναις τρ. 29η Ίουνί
ου 1976.
Ό Έρωτων
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
Βουλευτής ΕΙΔΙΓΚ Ηρακλείου
Παρακαλώ Ύ,μδς ΰανας μοΰ
άπιιτρέψητε καί λάβω γνώσκν
καθώς καί νό. φωτοαντιγραφή-
σω μαρτυτ,κάς καταθέσεις
των δικαγραφιων των μηνύοε
ών μου κατά Ιωάννου Κ. Τσα
πάκη νευροψυκιάτρου κατοί-
κου Ηρακλείου.
Α) Μπ.νύισεών μου άφοροσων
ενεργείας τοΰ ανωτέρω
νευροψυιχιάτοου μέσω τής α¬
δελφής μου, τυφλοϋ όργάνου
τού είς βάρος τής ύγείας καί
κατ' ακολουθίαν τής ζωής των
γονέων κ>ν 1ης μηνύσεωχ;
μου τάν Αυγουστον 1974.
2ας νηνύσεως Μάρτιον ΐί
Απρίλιον 1975.
3ης ρπ.νύσεως Μάρτιον ή
Απρίλιον 1975.
Κατά τάς μηνύσεις αύτάς έ-
ξετάσθησαν ώς ιιάρτυρες ,&Ε,ϊ
(β) ίαιτροί ύαοδειχθέντες ύπ'
άμοΰ.
Β) Αίτοϋμαι τό ονοματεπώ¬
νυμον τού κ. Εισαγγελέως
Πληρμελειοδιικών Ηρακλείου
ό οποίος £λαβεν γνώσιν τής .μη
νύοεώς μου κατά τής Άρχιε-
πιοκιοπιής Άθτινών τής σχεπ-
κής δικ&γραφίας διαβιβαοθεί-
σης έκ τής Είσαιγγελίας Αθη¬
νών.
Γ) Την άπό 21-5-75 ύπ'
αριθμόν 2713 παραγγελία τοθ
κ. Εισαγγελέως Ηρακλείου
πρός τό πρώτον Αστυνομικόν
Τιμήμα Ηρακλείου δυνάμει
τής οποίας καί συνελήφθην
την 22αν Μαίου 1975.
'Υ^πενθυμίζω πρός ύμδς τα
ή
Ιον) Πάντοτε ήονήθητε νά
μοΰ έσητρέτμετε την μελέτην
διοςογραφιών των ώς άνω μπ-
νύσεών μου οσάκις παρεκάλε
σα ύρ&ς προφορικώς καί είς
τό παρελθόν καί προαφάτως.
2ον Ή τρερομηνία 2ιΙτ
Μαΐου 1975, ήμερομηνία έντο
λής τοϋ κ. Εισαγγελέως Ήρα
κλείου διά την σύλληιιΐΓίν μου
ουιιπίπτει απολύτως μέ την δή
μοοίευσιν την 21 Μαΐου 1975
υπό Άθηναϊκής έφΐνμερίδος
τηλ)τος διαμαρτυρίας μου πρός
ιτόν κ. Υπουργόν Δικαιοσύνης
διά άδικαιολόγητον βραιδύτητα
(ιπεντάμηνος καθυστέρινης ε¬
νάρξεως άνακρίοεως) διενερ-
γουιμέ-νης άναχρίαεοκ; είς βά¬
ρος τής Άρχιεπιοκοηής Άθϊ|-
νών σχετωοίΐκ; μέ τό τεθέν
πρός την Άρχιιεπιοκοιπήν έρώ
τημά μου τής υπάρξεως προτέ
ρου τοΰ 1967 γάμου τοΰ ώς
βνω άναφε·ρομένου ψυκαάτρου
μέτ' δλλης γυναικός είς Άθή
νας. Μήνυσις διά παράβασιν
τοϋ αρθρου 259 Λθϋ Π. Κ.
3ον) Είς ύπΐοιινήματά ρου
«αταχωρηθέντα είς τάς μτν,νύ-
σει>ς μου, ά\ά χαί προφορι-
κ&ς είς μάτην πάντοτε ύπενθύ
γαζ,α πράς ύμδς, δτι πά ντα τ' ά
νωτέρω £χουν πολιτικήν βάσιν
— αάτιολογίαν δτι στόχος τής
βααιλοχουντιικίνς δεζιδς είναι
ή κάλυψης, ά,ποοιώίπηρις, καί
παραγραφή έγκληιματικώιν έ-
νεργειών τοϋ άνήθικου καί
ιπρο'δοτϋοοΰ στρατιωτικοφασι-
σπκοϋ καθεστώτος τής 21ης
Απριλίου είς βάρος μου καί
είς βάοος άικόμπ άθώων ρε-
λων τής οικογενείας τοΰ πατέ
ρα ίμου· διά την πολι~ική°ν μου
δραστηριότητα (πραποπορία
ατούς άνένδοτους άιγώνες τοΰ
άενμνηστου Γεώογιου Παιπαν
δρέου, την συινιδ'.καλιστικτί καί
άκόμη υπέρ των λαϊκων συμ-
φερόντων πρόσφατα δραστηριό
τητά μου.
ΔηΛώνω πρός Υμάς δτι ού
δέποτε θά άνεχιθώ τόν έΤμπι-
στον τής χούντας νευρονμυχία
τρχ>ν στό στρατόπεδο πολατικών
ικρατουιμένων Άλικαρνασσοΰ
ώς μόνιμον έπισττίγμονα βασανΐ
στή δεσμοφύλακα τής δύστυ-
χης αδελφής μου καί μέσω
αυτής των βασανΐιθθέντων καί
βασανιζομένων γονέων μου.
'Εν Ηρακλείω τή βη Ιουλίου
1976.
Με-τά τιμάκ
ΓΕΩΡ. Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ
Χημωθός - τ)ος Μαθτιματικός-
τ)ος ΑΣΟΕΕ. (ΙηΕ) τέως τα-
κγπκο ,μέλος τοΰ Δ.Σ. τής ΕΕΧ
ΣΗιΜ. «Α»: 'Ειπί ποοοακπι
κων θεμάτων ή εφημερίδα
μας δέν παίονει θέση. Δημο
οιεύει ομακ; τό παραπαΛ'ω
κείμενο, γιατί έίχει περιβλη
θεΐ τόν χα.οοκτήοα δημοσίου
έγγράφου.
ΟΙ
ΜΕτΑ,ΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
Την έποχή αυτή οί ποδο-
σφαιρικέί; είδήρεις καί ένηρε-
ρώαεις είναι συνήθως συγκεχυ
μένες.
Εαοτός άπό τίς διάφορες ιρή
μες καί όποδείζεις, έκτός άιπό
τή φα /τασία τοΰ κοινοΰ, τ&ιο
τα δλλο σαφέοτερο καί —.6
ουιγκεκριμένο δέν άνακαλύ
ϊττει κανείς οτίς διάφορες έστί
ες ποδοοχραιρικων θεμάτων.
Ή μεταγραφική προσπαθεία
όπως δηλώνει ό Πρόιειδρος τοϋ
ΟΦΗ κ. Μύρ. Μαθιουδάκΐις
συνεοίίζεταα. Ύπάρχουν ώρι-
αμένες δυνατ6τΓ)τες γιά άπό-
χτηθΓΙ ζένων παιχτων, συρπλη
ρώνει ό κ. Χαιρέτης άντιπρό-
εδρος τοΰ συλλόνου. Καί τό
άριχτ|γεϊο τής όμά.δας οί κ.κ.
Γ. Δρετάκης καί Γ. Πατερά
Κης, βρίσκονται σέ συνεχή κι¬
νήση πρός διάφορες κατευθύν
σεις «αί στό χιώρο τής Αθή¬
νας, γιά μεταγραφή παιχτων
περιοατής. Οί τελευιταίοι βοπ-
θούιμ·ενοι άττοτελεσίματικά άιπό
τόν κ. Έμμ. Δρετάκιη, πού
είναι ό άντιπρόσωπος τοϋ Ο.
Φ.Η., οτήν Άθήνα, έχουν γρά
φεΐ στά καρνέ τους μιά σειρά
περωιτώο>εις τίς οποίες πολύ
σύντονα ή στήλΐ> αυτή θά δώ-
σει ατή δημοσιότηπα.
προτροπές στούς οΐκονομικούς
παράγοντες τοϋ τόπου. Ό πό
δοσφαιρικός σύλλογος μας θά
πρέπει νά σταθεϊ στήν Α' 'Ε-
θντκή. Καί γιά νά οταθεϊ πρέ¬
πει νά ένισχυθεϊ άποφαοιστι-
κά. Είναι κάτι πού ένιδαφέρει
τούς πάντες, ή Κυριακάτικη κι
νηιτοιποίτιοΓΐ τοΰ ποδοσφαίρου
μας. "Ας τό σκεφθοΰν καλά.
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΓΥΑίΝΑΣΙΤΗΡΙΟΝ
Μά έιπί τέλους θά μδς πεϊ
κάποιος άρμόδιος τί πρόκΐειται
νά νίνει έικεϊνο τό «χωματουρ
κιαοό» πού βρίσκεται κάτω άπό
τό τέννις; Μήπως ττρόκεπαι
νά δοθεΐ γιά πάργκαγκ φορττι-
"Π ΑΛΗΟΕΙΛ..
ΑΙΑΘΕΙίΙ ΗΑΛΙ
ΤΑ "ΟΡαΤΟΚΟΛΛΑ.,
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.,
Τί)Ν ΣΟΦΟΝ ΤΚΧ
Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΑΣΤΟΥ
θά δεχθή ασθβνεϊς την 25ην
Ιουλίου άπω 8ης πρτβϊνής £ως
βης άπογευματινϊίς βίς την
Κλινικήν "Αγιος Γεώργιος.
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
«ΑιΜΠΟΝΕ» ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
"Εχομε την πληροφορία δτι
τα είσιτήρια διαρκείας τού Ό-
ιμΐίλου γίνοντοο. κυριολεκτικά
άνάρσιαστα.
Ό συνολκός άριθμός πού
•έικδάθηίκιε γιά την καινούργια
κερικίιδα την στεγασμένη σέ εί
αιτήρια άμιπονέ δέν ύπερβαί-
νει τα χίλια. Καί ό ΟΦΗ ίχπο
λσγίζει πολύ στίς είσπράζεις
αίκτΐές. Πρέιπει, κατά τούς άρ-
μσδίους τοΰ σωματείου νά εί-
βπραχτοϋν ιι' αύτό τόν τρόοτο
~άνω από 4.000.000 δοκ.
Ο ΕΡΑΝΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ό έ-'ρανος γιά την οίκονομι
κή ενισχύση τοϋ Όιμίλου Φιλό
θλων Ηρακλείου συνεχίζεται.
"Ομιυς τα νούμερα πού δια-
βάίωμε οττόν Τύπο, είναι γιά
ιμιά πόλη σάν τόν Ήράκλειο
ϊτολύ άσήμαντα. Είναι άπαρά-
δεχτο μέσα σ' 2να Ήράκλειο
ε"νας σύλλογος τής περιοπιής
ιτοΰ ΟΦΗ νά μην μϊΐορεϊ νά
συγκεντρώσει δνα ποσόν τοα-
ων ύκατομμυρίων δραχμών ά
πό έΌανο.
Πονω σ' αύτό νομίζομε δπ
θά πρέατει νά γίνουν μιά οειρά
αγροτες!
γνωριστε τΐ|||[ΐο συγΧρονη
μεοοδο λιπανβης στον κοσμο
βΐοΧημικα συστημάτΛ ^ια τη^Γάμοί>«ι?ωση τού εδά
φού* και την «ιναπτιιξη των..:Φυτ4»ν:
θ καλλΐ4Ξ|>γεια
' ^ ^ίί^*'*** καλυτε-
.?**&$ 15 εως30
^^ τασταση.
·;:·;·· ·;···■;···········.;.·
τ^ λει-
^αποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεστειο)
πρακλειο - κρήτης
τηλεω.: 289.814
. ΚΙ1. 7«ΐ ΓΑΛΑΙΚΗΜ
V
η«
ΚΟ06Κ ΙΛΜΒΙΐΙ.ΙΝ
ϊ κλι ιλαι ϊΐϊ να την ε
ΣΤΑ Γραφεία μας διατί-
θενται καί πάλι άντίτυπα
τοϋ άποκαλυππκοϋ βιβλίου
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩ/Ν
ΣΟΦΩΝ ΤΗιΣ ΣΙΩΝ», πού
δείχνουν την σαιτανική δρά
σΐ) τοΰ Σιωνισμοΰ, τής Μα-
σωνίας κ,αί τί&ν παρακλαδι-
ί&ν τους καί τα παγκόσμια
σχέδια των σκοτεΐνώιν αυ¬
τών δυνάμεων.
Ό άριθμός των άντιτύπων
είναι περιωρισμένος, καθό
τι, τό βιβλίο αΰιτό είναι δυ
σεύρετο, λόγω τοΰ «κυνη/γη
τοϋ» πού τοΰ κάνουν οί
Μασί&νοι. Τιμή εκάστου άντι
τύίπου δρχ. 60.
γών, τρΐκύκλων ή αύτοκινή-
των ψυγείων; Γιατί ήν συμ-
βεϊ αύτό δπως συμβαίνει κάθε
χρόνο οιτά νεόρεια, τότε πρέ¬
ιπει νά τό μάθει ό κόομος.
"Αν πάλι οχοπεύουν ν ά τό
δώαουν στό λαό καί οτήν νεο
λαία μας, βς μάς ποϋν «υπό
ποίαν μορφήν», θά περιμένο-
με.
Ο ΣΥΝΛΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΦΗ
Τό σπουδαιότερο στοιχεΐο
τοΰ Κρητηκοϋ σωματείου, υ¬
πήρξε τώρα καί χρόνια, ό Συν
δεσμος Φίλων τοϋ ΟΦΗ. Μαχη
τικός, ένθαρρυντικός, προστά-
της καί ένισχυιτής τοΰ Συλλό
γου πάντοτε καί οέ κεΐνα τα
δύοκολα χρόνια τής άσλανιδι
κης άσαδοσίας καί στά άικόμα
ΐΐιό παλιά. Κράτησε τΐηηλά τή
μαυρόασπ-ριη ■ σηιμαία καί δέν δ
φησε ποτέ νά την ύποστήλουν
οί ύπερομαδιτικές «τάσεις»
τοϋ παρελθόντος.
τΗταν συγκινητιΐκ.ή κάιποτε
ή έΊκιπόρθησηι τοϋ «όχυροΰ»
τής «Άστόριας» άπό τους φιλά
θλους τοΰ ΟΦΗ. Τότε πού οί
διάφοροι «παράγοντες» μέ έπίΐ
κεφαλής τόν γέρο - Μέρμυγ-
κα «ουνεδρίαζαν κεκλεισμέ-
νων των θυρών», γιά την δι»
ιμιου'ργία τής... ύπεροιμάδας...
Γιι' αύτό συγκαίρομε τούς ά-
φανής φίλους τού μεγάλου Ο.
Φ.Η. θά εΐμαστε πάντοτε μα¬
ζύ τους.
Ό Ρώττης
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
ΣΙΝΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ .
ΣΗΜΕΡΑ
ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΡΝ ΤΡΑΙΝΩΝ
(Τζών Γουαίην)
ΤΕΤΑΡΤΗ
Η ΑΛΙΚΗ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ ΕΔΩ
(Έττίσημη σι/μμετοχή τής Άμερικής στό Φεστιδάλ
Κοτννών 1975).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
(Σοψία Λώρεν — Ρίτσαρτ Μττάρτον)
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ
Ταδέρνα — Ψησταριά
ΤΐίΙΡΓΟΙ,,
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
Εύχάριατ.η
ΚοσμοποΑΙ^ικη
Οΐκονορική διασκέδαση
Μοντέρνο καί λα'Γκό πρόγραμμα
μέ 20 Καλλιΐέχνες
Γιώ ποΑΟ κέφι
Γιέχ ποΑΰ χορό
θράόν
«ΝΑΙΤ ΚΛΛΐνΐΠ»
"ΟΚΕΤΑ ΜΑΚΙ5 ΗΟΤΕί,,
(Χερσόνησος)
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΜΑΝΙΑ
ΘεοτοκοτΓούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
,
ι!
1 9
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εΰχάριστο περιβάλλον — Λογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σερδίρουμε την σττεσιαλιτέ μας «Εύτύχιος»
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΛΛΗ·ΕΙΔ.. ΚΡΗΤΗΖ
ΜΛΙΔΑ 4
Νέο κρούσμα
άμερικάνικου
άσους
ΓΟΥΊΛΙΑΜ ΜΠΙΛ ΠΙΝΚΝΕΎ . Αύτό είναι τό δνομα
τού καινούργιου Άμερικανοΰ ύδριοτή, πού τό ττρό ττερασμέ
νο Σάβδατο στή Χερσόνησο, άπευθυνόμενος στόν καταστή
ματάρχη Λεφτέρη Μσνδηλάκη, εΤπε:
— «Γ... έσένα κσ! την πατρίδα σου».
Καί συ,μττλήρωσε σέ λίγο:
— «Μέ τί τρόττο ρέ ττ... θέλεις νά πεθάνης αττόψε;».
Ένώ, δτσν άργότερα ώδηγήθηκε στό Σταθμό Χωροφυλα
κης Χερσονήσου, άρνήθηκε νά μπή μέσα, εΐττε:
— «Σ' αύτό τό κολομάγαζο δέν μτταίνω».
ΠΑ ΜΙΑ άκάμΐι ιρορά —
δεύτερη μέσα σέ έλάχιστο χρο
νικό διάοτημα — £νας Άιμερι
χανός τής Βάοεως Γουρνών,
ύΐταζιωμβτικός κι' αύ'ΐός της
Άεραπορίας, βδειζε τή στάθμη
τού χαμηλοθ πολπιστικοΰ έιπ>
πέδου, στό όποϊο βοίσκονται οί
Γιάνκηδες. οί άδίοταχτοι ύβπι-
στές. οί άχαραχττήριοτοι γκάνγ
στερς.
Ό Κοΐττικός σέ βάρος τοθ ό
ποίου ξεστομίστηικαν ώπά τόν
Άμερικανό άλήτη οί παραπά-
ινω φ.οάσεις, £δ!ειζε, μαζί μέ
τούς αΛλους παρισταιμένους ύ
τταμονή.
'Υπέβαλλε απλώς μήνυοη
τ»Ίν έΐπαύριο Κυοιακή πρωί, ή
όποία δμως, κακώς δέν πόοε
τα δρθΛΐο τής αύτόφωρης διο
δικαοίας, πα.οά τό δτι τό γεγο
νός &πισημάνθΐηκε ετνκαιρα όίπό
τόν δικτγνόοο τού κ Γ Στρα-
αάκη.
Σάν δικαιολογΐτπκός λάγος
ττροβΛήθη.ικί· άττό τόν Σταθμό
Χεοσονήσου στι λόγω Κυοια-
κής δέν άναβρέθηκε ΕΙσαγγε
λέας. Κ;' δυως ή Εέσαγγελία
δέν 6χει ό.ογίεςΐ
Χαραχιτηριστιικό άκ6μη είναι
τό γε-νονός δτι επί τόττου πηγε
ό Διοικητής τίϊς Βάσεως καί
δτι τό |"σηυέοι της Δευτέοας,
ό νομιχός σύρβουλος των Άμε
ρικανών μέ τόν ούμβουλό τους
επί των δτϊΐιοοίων σχέσεων χ.
Νικολαίδη, έτηβαίνοντες τοΰ
ύιπ' άοαθ. ΞΑ 13312)69· αυτο¬
κίνητον, έ$καναν άρκετές «επι
σκέψεις» άομσδίωιν, μεταζύ
των οποίων έτηοκεφθΊ'ϊκανε τό
μεσηιμέρι καί τόν κ. Είσαγγε-
λέα.
Τελικά ή δίκη προσδιορίστη
«ε γιά την 1η Σεπτε.μβρίου
στό Τοπιελές.
Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΒΡΙΕΤΗ
Άναίρεοη, καιτά της άιποφά
σεως τοΰ Έφβτείου Κρήτης,
έκανε στόν "Αρειο Πάιγο, ό
Άμιερικανός ύβριστής Μιπά'ν-
κλεϋ Γκάϋ, ό οποίος Οστερα
άπό μήνυση τοΰ διευθυντή
ΐμας δικάστηκε γιά. τή γνωοτή
φράση τΐού ίγοαψε στά μπαλ
κόνι τού ξενοδοχείον «Άοτό-
ρια» χον Ήοαικλείου.
Ό Άμεοικανός ύβραστής,
πού κοατεϊται στίς φυλακάς
Χανίων, δ.κάχηπικε άττό τό Έ-
φετείο — όΊπως καί πιοωαοδί-
κως — οέ 9 μήνες φυλακή,
βνευ ηετατοοΐτης.
Ή άνιαίοιεοτι θά συζητήθη
την 25η.ν Σεπτέμβριον, 197β,
σόρφωνα μέ τό σχετικό έγγρα
φοπού κοινΗΐοίηο€ ό Είσαγνε
λέας τοϋ Άρείου Πάγοιι, στόν
ιπολιη'κΰ'κ; ένίτ-.τα διευθυν
τί) ΐΜς.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΑ
·, £υνέχ. «πό την Σελ. 1
στηματάρχη της ττεριοχής, πού μπλέχτηκε άσκημα, άποτε-
λοΰν τό κορύφωμα.
Φτάνει ττιά κύριοι άρμόδιοι. Σταματήστε νά ταλαιττω-
ρεΤτε μέ την στάση σας τόν κόσμο. Σταματήστε τα λουκέ-
τσ ΤΓού άπειλούν νά μποθν στίς ττόρτες των καταστήμάτων·,
άττό δικές σας ποοραλείψεις.
Η ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ γιά τα ττρόσφατα γεγονότα τού Λίδα-
νου, θυμηθήκαμε μιά φράση τού Κρητικού Λογοτέχνη θέ-
μου Κορνάρου: «Δέν σάς μένει χρόνος ν" άσχοληθείτε μέ
τα προδλήματα τού αίμάτου τ' ανθρώττου». Άττευθυνοταν
στούς ιθύνοντες. Στούς διεθνείς έγκλη,ματίες ττού έτταναλά-
6ανε την γεννοκτονία των Άρμενίων, μέ θύματα τούτη τή
φορά τούς Παλαιστίνιους.
ΑΤσχος! ! ΑΤσχος γιά δλους αύτούς ττού σκοτώνουν τό-
σους άνθρώττους μ' ένα άττλό τηλεφώνημα,
Ντροττή γιά την οημερινή κοινωνία, νά μετατρέττονται οί
Λαοί σέ πιόνια στό τταιγνίδι των μεγάλων συμφερόν-
•των!... ΑΤσχος καί ντροττή!...
ΠΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙ Σ
ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ πώς, πρίν καί ττάνω άπ' δλα, πρέπει
νά ένημεροοθή ό Κρητικός Λαός γιά τό θανάσιμο κίν-
δυνο ττού άττειλεΐ την Κρήτη, ή τταραμονή στό Νησί,
των ξένον Βάσεων.
Γιά τό σκοττό αύτό «Ή Άλήθεια» ττρογραμματί-
ζει £να συσττ>ματικό «ττρόγρ«μμα ένημέρωσης», μέ
έντυτΓο:, Φυλλάδια, μττροσοθρες, ττανώ, τρύκ κλπ.
Ή άντιμετώτπση των έξόδων, θά γίνη καί πάΛι ά¬
πό τόν όδολό τοΰ ΛαοΟ. "Ηδη, τό πρώτο «μικρά τα-
μεΐο» είναι άπό τίς ττρόσφατες ένισχύσεις των άνα-
γν&χττών μας πρός την εφημερίδα τους.
Γιά νά μεγαλώση όμο^ς τό ταμείο καί νά αντιμετω¬
πισθούν τα έξοδα, διοργανώνομε τίς ττρωτες μέρες
τού Αΰγούστου μιά μεγάλη Καλλιτεχνική καί Άγωνι-
στική Εκδηλώση σέ άνοιχτό χώρο, μέ σνμμετοχή δια-
κεκριμένων ττροσωτΓΐκοτήτων τοΰ καλλιτεχνικον κό-
σμου.. Περισσότερες λετττομέρειες γιά τή βραδυά κα-
τά των Βάσεων, στό έττόμενο.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΡΟΛΑ
4 £»νέχ. «πό την Σελ. Ι
ΧύτΊος ή άνοικοδόιμηστι.
# Καί δτι ή Ιδιόχρηση εί¬
ναι «ήθίΚόν καί νόρϊϊϊον δικαί-
— 'Λστόσο ό αγώνας των
μικιρομεσαίων τάξεων γιά την
πρσστασία τους άποχτά μερά
μέ τή μέ.οα δλο καί νιεγαλύτε
ρες διαστάοεις.
Ή Συντονιστυκή 'Επιτ,ροιπή
ά/γώνα στήν τελευταία της ά-
νακοίνωοη τονίζει δτι «τό Άο
θέιμα έζελίσσεταΐ έξαιρετιχά έ
πιΐκίνδυνα».
Οί έτκιγγελιματοβιοτεχνιικές
όργανώισεις τής Αθήνας καί
ιτής θεσ)νϋκΐ>ς καί τελευταία
των περισσοτέρων έτιαρχιακών
ιπΛλεΐϋν, άποωάοισαν νά άιγτι>νι
σΊοϋν γιά νά πετύ'χουν την ό-
ριοτική λύοη τοϋ προβλήιμα-
τος.
Μπροστά ο' αύιΐή την κατά
σταση ό έπαγιγελυ,ατοβιοτεχνι
κός κόομος τοΰ Κώστρουι, θά
πρέαΐει νά ζεσηκωθεϊ. Ή άπερ
γία είναι τό οφοδρότερο απ,λο
γιά τούς έργάτες. Πιώ δυνατο
θμως είναι τα κατέβασμα των
.ρολών. ,
Χαί μιά καί ή έθνχκή οίκονο
μία μας «Ιναι αμεσα συνδεδε-
μένη μέ την έπαγγελνατική
καί 6αοτεχνιικίν τάζη% ή άντίοτα
σΐι στήν έιπίθεοΊΐ τί)ς μεγαλοϊ-
■διοκτηοίας θά ποέιπει νά είναι
άιπόΛιυτη.
Οί έπαγγςλματοβιοτέχνες
ιμας θά πρέαιει νά ση.κωθοΰν.
Κάθε αναβάλη είναι είς βά¬
ρος τους.
Γιά νά μην μείνουν μιά Δευ
τέρα π.οωί στό δρόμο.
ΤΙ
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έκμεταλευτές καί έκμεταλευόμενοι
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΛΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΙΟΤΕΣ
4ον — (τελευταίον)
Οί οοϋστε.ο — ιμπίονεομαν
τής χουντικής έιποχίϊς «Ξενοδό
χοΐϊ ψυσικό ήταν ν ά άπο·χτΐν
σουν τρομερή «-εθνικήν» καί
κρατική δύναιμπ.. Μτΐαλοπου-
λική δκιταιγή καί τα οκυλιά δέ
μενά. Μ έ 6\ι λόγια άσυδο-
σία.
"Ετοι τό κόλιττο τώιν ουνε-
χ£&ν «ταμιΐοικων δυσχερειών»
ηού προβάλλονταν άίτό μέρους
τοινς σέ κάθε ζήτηαη, πληρω-
ρής της δουλειδς των κατα-
ακευαστών, βμενε καρφί άκί-
νητο, καί «νομΐ'κά» άπαραθά-
λεφτοΐ Καί οί άπλοϊκοί μικρο-
ετιΐιχειρηματίες, μαοα>-κοί, οίδε
ράΰες, ύδ.οαυλιικοί, ήλεκτοοτβ-
χνΐτες, μαρικιραιδες, μωοαίχα-
τζή|δες, μπογιατζίίιδες, τζα'μά-
δες κ.ά*., ύατόφε.οαν τα πάνδει
να. "Βμεναν ι'·ιπί μίϊνες χιορίς
λερτά. Τούς ίδιναν πολύ έά
χΜΚα, έ'ναντι ύλωοων. Τούς γέ
ιμκκΐν χ.οέτι καί τόκους. Τούς
συιμπτίίζαν έκβιαστνκά μιά καί
τούς κρατούσαν τόν κόπο τους
καί τίς κατασκευάς τους, νιά
νά τούς ,μετατοέΑίίουν οέ κατοι
κίδια ζωντανά μέσα οτίς οκά
λωηΐές των έρνοταζίωιν τουο.
Μέσα στόν καφτά ίίλιο καί «ιέ
σα στό ξεροβόρι. Μακρυά άπό
τίς οΐκογένειές τους. Μέ ·τά
.μαγαζάκια τους κλειστά καί
γεΐμάτους χοέη. καί ήπειρΓς ύ-
ηοχρεώσεις.
ηΐΜΕΝΐκη εργι
φ. Συνέχ. άπό την £«λ. 1
μεγάλο κίνΐγτ.ρο άνάπτυϊ;ης της
έθνΐκης μας οϊκονοιμίας. θά
ώθοϋσε τούο νέους πρός την
ναυΛηλία. θά άξιοποιοθσε τχιν
Άλιεία. θά προσανατόίΧΑζε θε
τιχά. θά έίπαυε νά ίχει «τα νό
τα έστραμέινα πρός τή θάλοσ-
σα», ό Ήρακλειώτης.
Παράλληλα, ή έιπαγγελ·μα
τική στέγη καί τα νέα κέντρα
δραχ>τΐ>ριΐότητας, πού θά δρκι-
ζαν άηό την Άλικαρνασσό, θά
Οττθίζονπαν στόν έπίηεδο Κα-
τσαμ&τά, θά άηλώνονταν πρός
τα δυτικά μέχρι τό μ&γαρο Φυ
τάκι, θά έΐδιναν στήν πόλπ τό
σωστό οΐκιστικό σχήμα. Γιά κα
Νο 21467
• £ννέχ. «πό την £ελ. 1
Διουκήρεις, τί Νομαρχίες, τί
Περιφ€ρειακές, τί ΚΥΠ, τί Ά
σφάλ€ΐεςΙ...
— Καί ιΐετά;
— Μετά, τί έζυττηρετήσεις
οτόν... κοσμάκιΙ Τί άδειοθλες
σέ φουκα.οάδες! Τί έγγυήρεις
(!) ΆφοΟ κόντεφα νά βρώ
τάν μηελά μου, μιά φορά γιά
κάποιους βομβίθτές.
— Ντρούννν__
— Καί μετά καττϊγορούίκ-
νε;
— Παρακαλώ, μέ εϊπατε κα
,τηγορούιμενε Οστερα άιπι' δλα
αύτά; Πρός θεοΰ. Διαμαρτύ-
ρομαι εντόνως...
'Εφτά χ.οονάχια ίίτανε αύτά
φπωχέ μου έσύ παραθεριστή
τού ουνοικιακοθ καφενέ. ΠΊϋς
νά μην ρεψάρει ό κύριος. Μέ
την τόοη καλοσύνη γιά τούς
συνανβρώτπους τού!...
Άγαπητέ μου έσύ άναννώ-
σττ(. Πού τα βλέΐτεις δλα καί
τα νοιώθεις δλα.
Καί τό μόνο πού δέν νοιώ¬
θεις είναι ή δύναιμή σου. "Ισα
καί δμοια μέ τό βαρβάτο ταΰ-
ρο στό σφαγεϊο. Πού τόν δ-
χουν δε,μένο στό ατύλο μ' 2να
σκοινάκι άπό τό κέρατο. ΚΓ
αύτάς δέν κουνιέται καθόλου.
Λές καί δέν θέλει νά σπά-
σει τό σκοινάκι...
Σιγιμαρό
τοικία καί έτταγγελματιική στέ-
γη σύγχοονη. Μιά καί ό πλπ-
θυσμός τοθ Ηρακλείου καθτ)-
ιμερινά. πληθαίνει καί οί άντιοι
κονομικές οίκοδσμές μέσα στίς
στενοκοιπιές, καθη,μερινά όλο
κλτ)ρώνουν την κοκομοιριά
μας·
Στήν περιοδεία μας, έκεϊ ά-
■νάμεσα στά σκουϊΐί&α τής ά-
νατολικής ηεριοχής τοΰ λιμα-
νιοϋ, σχκδιάζομαι τό εύτυχι-
σμένο μέλ'λον -της πάλαι - πό
τέ ιμινωϊκής πολιτείας». Οδτε
ή δυοοσμία τοθ κατσαιμιΤίαθια-
νοΰ όχετοΰ, οθτε ή έζαθλιωιμέ
νη, είχ6να τοϋ περιβάλλον-
τος ΐίποροΰν νά μ3ς άττοαπά-
σου.ν άΐτό αή ςχινταστική σχε-
δίαση καί τό .οβμιβαομά. Άΐπέ-
ναντί μας όρθώνεται ή αύθα-ι-
ρεσία της ΒΡ., άκρόπολη, ο'
έίνη χώρο πολύπμο, ηού κατοι
κου ν ανθρωποι. Κάτω άπ' τίς
■μύτες των άεροηλάΐνων. Σκε-
0«όμαστε τί μπορεΐ νά συμΛεϊ
βν κάποιο άτύχΓϊμα ουμβεϊ
στήν ΒΡ.
Άναρρωτιέται κανείς γιαπί
τιαραιιένει άκώμα αύτό τό ο>ο-
βερό «ντειπό» έκεϊ. Ποιοί τό
κρατοΰν.
Παίρνομε τό δρόιμο τί}ς έίτΐ
στροφής.
Άϊΐ' τίς έχβραχισμένες
πλει>ρές της ΒΡ, έκεϊ μακρυά
στό μαντράκι, τό μεγαθήριο 6ρ
νο τοθ Πά.'ηο - Κάνπα, (ραν·
τάζβι άπΓσαντο καί χαωδες.
Είναι μιά «ΙκΛνα πού ηρε-
πει νά τή δοΰν καί αύιΐοί πού
■έ/κπτροσωποϋν τό Ηράκλειον
— Κρήτης.
ΒΑΣΕΙΣ
• £υνβχ. άπό την £ελ. 1
δλα ώπό τα μέλη της μόνο.
"Ολοι μας καθένας, μττορεϊ νά
βοηθήση, νά συνδράιιΠ! νά ψα
νή χρήσιιιιος. Ό αγώνας είναι
κοινάς καί ή τιροσφορά σ' αύ
τόν συιιιιετοιχωςή. Μέσα π'
ξω άπό την "Επιτραπή δλοι
ζί οτόν κοινό άγωνα, μ' δνα
σταθερό κοινό πιστεύω:
«Οΰτε μιά χο&φτα
άΐπό τό χΛμα μας.
Οΰτε μιά στάλα
άπ' τα νερά μας».
Καί ένϋδ τούς καιταιπίεζαν
γιά νά τοός «τελειώοουν» καί
νά γίνει ή πιστσποίηση της Ε-
ΤΒΑ, νά «δώοει λεφτά», έξα
φαντζόντουσαν μέ τίς τσάντες
γιά Άβτινα, επί έβδουάδες, ϊ-
σα»ς καί έϊτί μήνες.
Ύατόρξε 2νας κόομος άπα-
ράδεχτος ό έ.ογοδοτικός αύ-τός
«ΐκάσμος» των Ξενοδόχων. Τόν
εύνόησε βεβαία ή έπσχή. Βρή
κε άνθρώπους χιορίς πεϊρα, χω
ρίς οι>νδικαλΐσμό, χωοίς άνθρώ
τηνα δΐκαιώματα. Ή χούντα
υορατοϋσε πάνω άιπ' τα κεφά-
λια τους τό αύτόματο. Καί τό
άφενηκό, ήταν «έθνικό κεφά¬
λαιον».
Παράλληλα. τα άφεντικά,
εΐχαν νά προσθέοουν γιά τούς
δΐιιοιρους έογαίόμενους καί τα
άντεργατικά τους δηληιτηριώδτι
ιταράηονα. Μιλοΰσαν μέ όργπ
γιά τούς κλέφτες μαστόρους.
Γιά τούς άαταταχώνες μικροεο
γολάβους. Γιά άσιδτες ιιηογια-
τζί>δες καί γιά τμεϋτες μαραγ-
«ούς. Πού «ιδλοι τους ουνωμο
τοϋν» είς βά.οος τοΰ σπουδαί-
ου βογου τους!!! Πού τούς κα
θυατεροϋν!.. Πού είναι τεμπέ
ληδες!.. Καί δλα ατ'ηά γίνον-
ταν συστηιματικά, άπό δλους
τούς έριγοδοτικούς χουντικούς
κύκλοος. Γϊά νά συντοίφουν
την π.οοσωηικότηιτα των εργα¬
ζομένων στά σχλαβοπάζαρα
της άσυδοοίας τού γ καί νά σβύ
σουν κάθε φλσγα γιά διεκδί¬
κησιν καί κάβε αντίστασιν,.
ΠραγτμαΛϊκά τοανική ήταν ή
δποχή έκείνη.
Πρό παντός γιά τούς άφ€-
λείς καί νιόβναλτους μ·«ροεπι
χειρηΐματίες. Καί είναι γεγο-
νός, δτι δνας ιΐεγάλος άρι-
θμός άιπό τούς δημιουργικούς
άνθρώπους αύτούς δηαθε κα-
ταστροφή.
Φυοΐκά ή. συμηεοκρορά αύτη
τής Ξενοδοχειακης — τού οί-
ΥΓΕΙΑ
9, £υνέχ. χπό την £ελ. 1
ται... θαυιματοτΓθΐοί. Τούς ά-
ν^κάζουν. 'ΕστιστήιμΓί ι*έ τό
δρ&μι ΐ»οΰ λένε. Σάν τσύς
«ιμάγους» πού έκ,μεταλλεύον-
ται τούς άφελεϊς. Σ' άκού,μϊτη
σε τό χέρι τού, "Εγινες περδί
κι....
Τί θά χρειαζόταν λοιπάν;
Γιατροί.... Γιατ.οοί ηού νά έ-
υταρκοϋν γιά τίς άνάγκες τίίς
ιπόλης. Γιατί, δς μην κοροϊδευ
όμαστε: σέ ποία χώρα άναλο
γ·">ϋν 834 ήνθοωιποι σέ ε*να για
τρό;;; Κι' Οστεηα σοΰ λένε:
Τό Ι'ΚΑ παρέοοει «πλήρην 1α-
τροφαρ·μοίθευτι/ϊήν περίθαλ-
φιν». Γιά πΐϊγαίνετε μιά βόλτα
κύριοι μέχρι τα ΐδιωτωοά 1α-
τρεΐα... Νά δήτε δηλα>δϊι τούς
«άσφαλιοιμένους» σας πού πλη
ρώνουιν άδρά τό άντίτιμο τής
Αΰτά τα λίγα γιά σήμερα
γιατί Εχομε «α' βλλα νά ποΰ-
Ιΐε, γύ.τιο άιπ6 τό πρόβληιμα
τής {ατοικζς ΐιερίθαλψης.
ΣΤΟ ΕΙΤΟΜΕΝΟ: «ΙΚΑ: ΤΙ
'ΠΑΙιΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΝΕΙ».
στικής έργοδοοίας, χτυποθσε ά
τισκλειστιικά τή βάση της δου
λειδς, τούς ι»κρού·ς κρίκους
των κατασκευών. Τούς κατώ-
τερους. Γιατί, οί μεγάλαι, προ
μηθευτκκοί οϊκοι ϋ οί άνώνυ-
μες έταιρεϊες καί οί βιομηκα-
νίες ήταν έιπίσηιμα κατωκυρω-
ιμένες καί δχι ιιόνο δέν £χα-
ναν άπό τίς καθυστερήσεις κα
ταβολών, άλλά πετύχαιναν
την άνεξελεχτη πραμήθεια, τίς
άναμορφώσεις τίμιον καί στίς
περΐΐττώσεις ύπερβολικών καθο
στερήαεωιν, την δικαστική έ-
τϊόμβαση πάνω οτό ϊδιο τό κα
τασκευαζόμενο άντικείιμενο.
Είναι γνωατό στι πολλοί, τέ-
τοιοι οϊκοι, έκιμεταλλεύτικαν
εύκαιρεϊες ταιμειακων δυσχε
ρειών καί μτπηικιαν συνέταιροι
οτά τουρισπκά ουιγκροτήμα-
τα!...
Μέ λίνα λάγνα, οί ίσχυ-ροί
καταακευαστικοί κΰκλοι, άρτια
ζαν μιά τεραστία μεοίδα λέον
τος. Οί δέ ιυκροί, πού ίταν
καί οί δπμιουργσί τού
ΠΑΠΑΔΕΧ
ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΣΤΟΝ
ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ τής πόλης
καί των προαστείων τού Ή
ρακλείου, πήραν — πρός τι
μην τους — θέση στό θέμα
τοΰ Συνεδρίου των ΧιΛια-
στί&ν, στέλνσντας οτόν Νο
μάρχη, τόν Είοαγγελέα καί
τόν Δ)τί) Χωρ)κης "Ηρα¬
κλείου, μιά έντονώτατη δια-
ΐιαρτυρία. Εύγε τους.
Η ΧΤΑΦΙΔΑ
• Συνέχ. άττό σελ. 1
κή πολιτική. Κα! είναι
όφθαλμοφανέστατο, ότι
ένας έκπρόσωπος δέν
ένεργεΤ ττοτέ χωρίς έντο
λή, πάνω σ' ένα τετοιο
θέμα.
'ΕμεΤς νομίζομε δτι ή
ύττόθεση αυτή ξεκίνησε
μεθοδικά, γιά νά 6υθο-
μετρήσει τίς άντιδρά-
σεις. Γιά νά «άνοίξει» τό
θέμα καί νά άττοθαρρύ-
νει την κάθε ψιλοδοξία
των τταραγωγών. Έττει¬
δή Φέτος, δλες οί άντικει
μενικές ττροϋπΌθέσεις
δείχνουν ττώς ή τιμή τής
σταφίδος θά πρέττει νά
είναι μεγαλύτερη. Άν ή
Κυβέρνηση ένεργήσει
φιλοσταφιδικά κα! δχι
μόνο υπέρ των έξαγωγέ
ών, άλλά καί υπέρ των
άγροτών μας.
Οί σταφιδο—αραγω-
γοί τού ΝομοΟ ιμας έτοι
μάζονται γιά τόν μεγά-
λο τους άγώνα.
Όλόκλτνρος ό λαός
τού Ηρακλείου δρίσκε
τα ι στό ττλευρό τους.
Η συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
• Σονεχεια άττό τή σελ. 1
κράτος της Δεξιάς. Ή ίστορία αύτό μάς διδάσκει.
Άν την ξεφυλλίσωμε θά ττρέττει νά κάνωμε δυό 6ασι-
κές διατΓΐστώσεις: Ή ττρώτη, ττώς άττό τότε ττού τό
νεώτερο Έλληνικό κράτος ίδρύθηκε μέ τή μορψή τής
κατά κάποιο τρόττο Συνταγματικής άστΐκής δημο¬
κρατίας ή έξουσία μόνΐιμα βρίσκετσι στά χέρια τής
Δεξιάς. Καί ή δεύτ£ρη ττώς τταντα την έξουσία ή Δε-
ξιά την διατηροθσε μέ την έναλλασσόμενη μορψή τής
σνγκεκαλουμένης κοινοβουλευτικής καί της άσυγκα-
λι/μένης δικτατορίας.
Αύτη ή έναλλασσόμενη μορψή κράτους Τσχυε μέ¬
χρι τόν Ίούλη τού 1974 καί αύτό τό κράτος κατώρ¬
θωσε νά έποναγκατασταθή στήν έξουσία κατά την 6-
νΌμοΰζόμενη μετοτΓολίτευση τοΰ 74.
Έτσι δμοις οΰσιαστική ττολιτική 5(λλαγή δέν ήρθε.
Χρησιμοποίθηκε ή γνωοτή μέθοδος τής κλασσικής γτο-
λιτικής άττάτης, μέ τόν μτταϊΐ'ΓΓθύλα τοθ άτταίσιου θό¬
ρυβον των έρττύστριων τής μαύρης νύχτας της έφτα-
ετίας, σάν μέσο έκβιασμοθ τής λαϊκής θέλησης καί
συνείδησης καί μέ πανάκεια τόν άναντικατάστατο δή-
θεν μεσσιανισμό τού μαχιγιαρισμένου κα! άνονεωμέ-
νου άρχηγοθ τής τταληάς γνωστής όκταετίας.
Καί μετέτρεψε γιά δλλη μιά φορά — ή Δεξιά καί
6χι άλλος κανείς — την Έθνική καταστροφή πού τα
βλαστάρια.... της δημιούργησαν την Κύττρο, σέ σα
νίδα ττολιτικής σωτηρίας της. κατεδάζοντας δήθεν
πρός στιγμή άπό τό κατάρτι τού ττολιτικοθ καί στρα
τιωτικοθ δρομολογίου της την ταμπέλλα των δυνά¬
μεων έκείνων πού κίνησαν Οπουλα καί πισόπλατα
τούς συντελεστές τής έθνικής μας καταστροΦής μέ
την ττεριδόητη έκείνη φράση τοΰ άρχηγοΰ της: «Ά-
ττοχωροΰμε άττό τό στρατιωτικόν σκέλος τοθ ΝΑ-
ΤΟ». Καί άφου επέτυχε τα δσα έπιδίωκε πολιτικά ώ-
φέλη στίς έκλογές τοΰ Νοέμβρη τού 1974, ξέχασε ά-
μέσως μετά τίς διακηρύξεις καί τίς ύττοσχέσεις της
γιά νά φτάσει στό σημεΐο, άκόμη ττροχθές, νά όπτοκη-
ρύξβι ανοιχτά καί έκείνους τούς όπαδούς της ττού εΤ-
χαν τό έθνικό καί ττολιτικό θάρρος νά διατρανώσουν
μαζί μέ τόν ύπόλοιπο Δημοκρατικό Λαό της Ρόδου
τα τΓανελλήνια άντιαμερικανικά καί άντινατοϊκά αί-
σθήματά τους.
ΕΤναι δμως δυνατό μιά τταράταξη ττου Οπηρετεϊ
μιά σνγκεκριμένη τάξη άνθρώττων καί πραγιιάτων
νά κάνει άλλου είδους διακηρύξεις καί νά παίρνει δλ-
λου είδους μέτρα; Ασφαλώς δχι!
Τό ζητούμενο δέν είναι ή άλλαγή ττλεύσης ττορεί-
ας των έκφραστών καί ύπηρετών τής άρχουσας, ντό-
τπας καί ξένης τάξης. Έκείνοι μονοττώλια καί ξένα
ίμπεριαλιοτικά σνμφέροντα ύττηρετοΰν καί μονοιτω-
λιοχό κράτος είναι ΰποχρεωμένοι νά διατηροϋνε.
Τό ζητούμενο καί ή έξοδο άττό τό άδιέξοδο ττού ό-
δηγεϊ ή Δεξιά τό Λαό καί τή χώρα μας είναι ή ένότη-
τα δράσης καί πάλης των γνήσιων άντιϊιμπίριαλιστι-
κών καί άντιμονοτΓωλιακών δυνάμεων τού τόττου.
Μόνο μέ την κοινή καί συντονισμένη δράση των δυ¬
νάμεων αυτών θά άτταλλαγεΐ ή χώρα μας άηό ι όν
ϊμπεριαλιστικό ζυγό κα! αττό τό δλο καί πιό πολύ δέ-
σιμό της ττίσω άττό τό άρμα των άκορέστων συμφε-
ρόντ&ίν των ντότΓΐων καί ξένων μονοττώλιων.
Τώρα ποιές είναι αύτές οί δυνάμεις; Τίς όνόμασε
καί τίς διεχώρισε ό ίδιος ό άρχηγός τής δεξιάς στό
λόγο τού στή Βουλή. Είναι οί ϊδιες έκεΐνες λαϊκές δυ
νάμεις ττού καθημερινά, άττό τόν Ίούλη τού 74 κα!
μετά, φωνάζουν έδώ στήν Κρήτη καί στήν ύττόλοιπη
'Ελλάδσ: «"Εξω οί βάσεις τοΰ βανάτου άπό τα τί-
μια χώματά μας».
ΕΤναι οί Τδιες λαϊκές δυνάμεις ττού φωνάζουν κάτω
τα χέρια των ξένων — κοιναγορίτικων καί άμερικάνι-
κων — μονοττωλίων αττό τίς πλουτοτταραγωγικές ττη-
γές της χώρας μας.
Είναι οί Γ6ΐ€ς λαϊκές δυνάμεις ττού βροντοφωνάζουν
δχι οτό ξεττούλημα των έθνικών εδαφών οτά όττοιαδή-
ττοτε ξένα σωδινιοτικά κα! στρατηγικά συμφέροντα.
Είναι οί ΐδιες λαϊκές δυνάμεις ττού άκατάπαυστα
φωνάζουν κα! θά συνεχίζουν νά φωνάζουν κάτω άττό
τα οποιαδήττΌτε άντιλαϊκά μέτρα καί συνθήκες: Ναί
στήν καθολική κάθαρση τού τταρελθόντος. Ναί στήν
τιμωρία των ένόχων τής έφταετίας καί των ττροδο-
τών τής Κύπρου. Ναί στό ψωμί καί τό μεροκάματο
τοΰ έργάτη καί τοΰ άγρότη. Ναί στήν αυξήση των
άτΓοδοχών των εργαζομένων καί των τιμών των άγρο-
τικών προϊόντων. Ναί στήν άπεργίο: σάν τοΰ μόνου
είρηνικοΰ τρόττου καί μέσου διεκδίκησης καί κατάχτη-
σης των ά—αιτήσεων των έργατών, των άγροτών καί
των εργαζομένων. "Όχι στήν άντοπτεργία καί τα
«λόκ - άουτ» των έργοδοτών. Όχι στά ύττερκέρδη καί
την ύπερεκμετάλλευση των μονοπωλίων καί των όλι-
γοττωλίων. Όχι στή φασιστική νοοτροπία καί τίς
άντιλαϊκές άτταιτήσεις των ΊΞλλήνων Βιομηχάνωΐ'.
Όχι στό άντεργατικό νομοσχέδιο τού Λάσκαρη. Ό¬
χι στό βυσαλέο σκοτάδι ττού θέλουνε νά ξσναγυρί-
σουνε τόν τόπο οί δυνάμεις τοΰ τταρακράτους καί τής
άνωμαλίας.
Άν ένωθοΰνε λοιττόν αύτές οί Λαϊκές δυνάμεις κα!
άς άγωνιοτοΰνε αττ6 κοινοΰ καί νΰμαστε σίγουροι δ¬
λοι μας ττώς τό γλυκοχάραμα τής αληθινης καί γνή-
σιας άλλαγής δέν θά άργήσει νά φανεΐ καί στόν έθνι¬
κό καί στόν κοινωνικό μας όρίζοντα.
Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
δχασ τα πάντα. Καί αΰτά
ΐιού κατόρθωσαν νά «ξεμτιερδέ
ψουν» δέν έχρτασαν οθτε νιά
τό ΙΚΑ τοϋ προσωπικού" τους..
Τούς έιιεινε μόνο τό τπκρό νιτ
ροκάματο.
Έν τω ιμεταξό, μέ τό νά
«λονιοτεϊ ό ένθουοιασμός των
κατωτέρων κύκλων πα·ραγ·α>-
γί>ς, τάίιν ιτεχνΐϊτών, μέ τό νά
δοΰν νά χάνεται ό κάπος τους,
ιπεριοσότερο δχκος, μέ τό νά
γνμνο#θεΐ ιμηρσστά τους ή κα-
κή καί άντεργατΐκή έργοδο-
σία, ίίπαθαν μιά άπότσμη «ψύ
ζή» καί οκλήρινση. "Εγιναν φι
λύιποίΐΐοι. Διαβρώθηκε άπελπι-
σπκά τό (!>ιλόπ·μό τους. "Εγι¬
ναν ,μέσα σέ λίγα χοόινια άονη
ιτ-ές. Συιχάθηκαν την δουλειά
•τοιες καί, ο>ρόντισαν νά γίνουν
έχμεταλλευτές των εύκαιριών|
τΗταν ιμιά αρνησα, "Εα
κοντράρισμα δικαιολογηΛΐένο ϊ-
σως, άλλά πολύ
Ποίος «ρταίει; Φυοικά ή ζε.
νοδοχειακή έργοδοοία καί μό¬
νο. Αύτό δέν είναι ύπερβοΧή.
Μέ λίγα λόγια, ό τουριον&ς,
σάν φορέας εύη»ΐ€ρίας, άιπό ί0
γάτη Ισαμε έργολάβο καί 4πό
τεχνίτη έως τον έ7ηοΐτ«μονα ή
—.ν καί είναι ίνα χοντροειδί-
στατο παρομθθΐ.
Βόλεψε μήνο τοός ολίγους
καί την πλουτοχρατία.
Τώρα δέν μένει, παοά νά
δο&ιιε τί πλίτγιμα θά καταφέ-
ρει, αν ΐΗτσρέσει, σαήν γεναώ
τερη οίκονομία τού τόπου.
ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ
• Δέν παίρνουν δττλο. Τα στρστοδικεΤα τούς κατο-
δικάζουν, άλλά αύτοι έτΓΐμένουν. "Ετσι τούς εχΓ.ι
διατάξει τό Μττρούκλιν. Σέ πολλές χώρες έχουν
τεθεΐ έκτός νόμου.
• Ό χαιρετισμός τής Σημαίας είναι γι' αύτούς
«λατρεία τού Σατανά».
• Δέν τταραδέχονται Πατρίδες, σνμδολα, σύνορα.
ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥΣ
• Πρώτος ό Ρώσσελ (1872) Άμερικανοεδραϊος γ-
μττορος.
• Επομένας ό Ρόδερφορδ (1916) Έδραϊκής κατα-
γωγής.
• Σημερινάς ό Νόρρ (1942) ένας άττό τούς ττρο-
σκεκλημένους στό πλοΤο των Σιωνιστών ττού έττι
σκέφτηκε τό Ίσραήλ.
ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
• Ποδοττατοΰν, ςπτοΰν καί μσγσρίζουν τίς είκόνες
(χωριό "Αρεια Ναυττλίας στίς 18-12-1970).
• Σαρκάζουν καί περιφρονοΰν τόν Τί,μιο Σταυρό
• Κηρύττουν πώς άρχηγός τής 'Εκκλτκτίας εΤνσι ό
Διάδολος.
• Όνομάζουν τους Χριστιανούς «αΐχμαλώτους τοθ
Διαδόλου».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»: Θεωροθμε τους Χιλια-
στές θυματα των διεθνών ττρακτόρων τοΰ Άμερικανο-
εδραϊκοΰ, Σιωνιστικοΰ Παγκοσμίου Κινήματος. Δέν
έχομε τίποτε μαζί τους. Γι' αύτό καί δ,τι γράΦομε τό
κάνομε γιά νά τούς -ΞΥΠΝΗΣΩΜΕ άττό τόν υττνο ττού
τούς έχουν δημιουργήση ι οί τΓράκτορες των σκοτεινών
^ δυνάμεων, ττροκειμένου νά τούς ύττηρετοΰν τα Οττοπτα
συμφέροντα τους καί τα σατονικά σχέδιά τους.
ΜΙΑ Τ4ΙΝΙΑ
ΠΑ ΤΗ ΚΡΗΤΗ
Μέ έντατικό ρυθμό συνεχί-
ζει τίς προετοι·μασίες γιά τό
γύρισιμα της ταινίας «.Τα Νησί
τού Μίνωα» ή άταιρία «Κέ,λ-
ταυρος Φίλυ.», μέ δαευθυνΤή
παραγωγίίς τόν Γρ. Κουτελιιδά
κη.
Ή ταινία είναι τουριστιχοΰ,'
συναισθηιματικοΰ ηεριεχομέ-
νου, μέ στοιχεΐα θ>ρίλερ χαί
ακοστεύει στήν προβολή τίΐς
τβαληδς καί συγχρόνως
της.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΑΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΙΙΡΥΞΕΛΣ
Ό Ποόεδρος τή.ς Κοινότη¬
τος ΑΠΟΣΤΟΛΛΝ
Διαικηρύττει 6π έκ.τίθεται
είς τακτυκόν μειοδοτικόν διαγω
νισιΐόν κατά τάς διατάξεις τοΰ
468)68 Διατάγτκιτος δι' έοφρα
γίστων ιπροσφορων καί δι' έκ-
Γΐτώσεως είς άκεραίας ιμονάδας
επί τοίς εκατόν των -ημών τοΰ
τιμοΛογίου καί τού προϋηολο
γισμοϋ ή κατασχευή τοϋ £ρ-
γου Άιποπ)οις καί Άζιοιπ)οις
Γεωτρήσεως ηροϋπολογισμοΰ
210.000.
Ό διαγωνισμός θά διενεργο
θη είς τα Γραφεϊα τής ΤΥιΔΚ
Νσμαρχίας Ηρακλείου την
27ην τοΰ μηνός Ιουλίου τοΰ
βτους 197Θ ήιμέραν Τρίτην.
"Ωρα λήξεως ύαιοβολής προ-
σχρορών ή 12η
Δεκτοί είς τόν διαγωνιομοιν
'Ερτγολάβοι Δ.Ε. δι' δργα Α'
'ΥδοαυΑΐκά καί έιμιπείροτέοοναι.
'Εγγί>ησις συ^ιυετοχτΐς δριχ.
10.500.
Πληροφορίαι είς τα γραφεϊα
τής Κοινόττϊτος Άΐτοστόλΐικν
καί της ΤΥΔΚ Νσμαρχίας "Η¬
ρακλείου κατά τάς εργασίμους
ήιμέρας καί ώοας.
Έν "Ηρακλείω τί} 10-7-197Θ
Ό Πρόεδρος τής Κοιινότητος
______Σ. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΙΡΥΒΕΩΣ
ΔΙίιΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Άνακοινοϋται δή την 21ην
Αύγούστρυ 1976 ημέραν Σάβ
θατον καί ώραν 12.00 έκτίθε-
νται είς φανεράν πλειοδοτικήν
δΐγμοπρασίαν έκιποιήοεως διά-
ψορα άνταλλάξΐίΜ άκίνητα
«είνενα είς διαφόρους περιο
χάς τοϋ Νομοϋ "Ηρακλείου.
Σχετικαί πληροφορίαι παρέ
χονται έκ τοΰ Γραφείου Α¬
νταλλαξίμων καθ" εκάστην ερ¬
γάσιμον ημέραν.
Ό Προκηάρενος
ΕΜΜ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΕ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΦΑΝΕΡΛΜΕΝΗΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδοος τής Κοινότη¬
τος ΦΑΝΕΡΛΜΕΝΗΣ διαχη-
ρύττει δπ έκτίθεται είς τακτι¬
κόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν
κατά τάς διατάξεις τοϋ 468 )Θ8
Διατάγμοτος δι' ένσφραγίστων
προσφορΛν καί δι' έκπτώσεως
είς άκβραίας μονάδας επί τοίς
εκατόν έηί τ&ν τιμών τοΰ τι-
μολογίου καί τοϋ προϋτπολογι-
σμοΰ ή κατασκευή τοθ Εργου
•Άζιοποίηοις άρδευ/πκης γεω
τρήσετιχ;» προϋπολογιοιυοΰ 172
000 δρχ.
Ό διαγωνισμός θά διενεργΐ)
θή είς τα Γραφεία τής ΤΎΔΚ
Νομαρχίας "Ηρακλείου την
2βην τοΰ ^ηνος "Ιουλίου τού
ετους 197β ήυ,έραν Δευτέραν
"Ωρα λήξεακ; ή 12τι μεσΐϊμβρ>
νή.
Δεχτοί είς τόν διαγωνισμόν
'Εργολάβοι Δ.Ε. δα" 6ργα ύ-
δραυλικά καί έμπειροτέχνοι.
"Εγγύησις ονμηιετοχης δρχ.
5.000.
Πληροφορίαι είς τα γοαφεία
Κοινότητος Φανεοταμέινι>ς καί
τής ΤΥιΔΧ Νσμαρχίας Ηρα¬
κλείου καιτά τάς εργασίμους ή
■μέρας καί ώρας.
Έν Φανερωμένπ τή 5-7-1976
.Ο Προϊδρος της Κοινότητος.
ΝΟΜΙΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: ΓΟΥΒΛΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΒΡΥΞΕΩΣ
Ό Προεδοος τής Κοινότη
τος Γουβων δκιικηοόττει δτι
έκτίθεται είς τακτΜΐόν μειοδο
τικόν διαγωνισμόν κατά τάς δι
ατάξεις τοϋ 4ββ)β8 Διατάγμα
τος δι' έοφραγίστων προσφο-
ρί&ν καί δι' έκπτώοεως είς όκε
ραίας μονάδας έΐτί τοίς εκατόν
επί των τιμών τοΰ τιμολογίου
καί τοΰ προϋηολογιομοΰ ή κα
τασκευή τοΰ ίργου Άζιοτιοίη-
σις ΆρδευτΜωΐς Γειιντρήσεωι;
προϋπολαγισμοΰ 460.000.
Ό διαγωνισιιός θά διενερνπ
θη είς αά Γραφεϊα τής ΤΥΔΚ
Νομαρχίας "Ηρακλείου την 9η
τοΰ μηνός Αύγούστου τοΰ ϊ-
τους 1976 ημέραν Δευτέραν.
"Ωρα λήξεως ύίΐοβολήΡ "Ρ0"
σφυρων ή 12η
Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
'Εριγολάβοι Δ.Ε. δι' ίίρνο 'Υ-
δραυλικά καί έμπειροτέχναι·
Εγγύησις συμρετοχίκ δρχ.
20.000
Πληροφορίαι είς τα γραφβίσ
τής Κοινστη.τος Γουβων καί
της ΤΎΔ;Κ Νουαρχίας "Ηρα¬
κλείου κατά τάς εργασίμους
ήιμέρας καί ώρας.
Έν Γοΰβες τή 19-7-1976
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΚΩΝ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς