98559 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

12/7/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
(,ΗΝΗΝΗΙΗΙΜΙΗ·Μ·Μ·Π.·ηΗ,ΗΗ|·■.■—,—»—-
ε—·
Χαράς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
τού φράξουν οί Λλλοι τό στόμβ, προλάβη
νά η€ϊ ίστω καί μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗ
ΕΙΑ
* Λιβϋθυ ν*Λ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ^,|^ί?ΗΚΗ
Μ·ε···εεεε·εε·εε··ε·ε···εεεεε····ε·····«·«ελ~.
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Γραββΐα: ΜαρογιΑργΐϊ ·
(Πλατεία Άρχαδίου)
: Τ·λ.Τ 210.291
• Χρόνος 2ος Αριθ. Φύλλου 58
| Τιμή φύλλον βρχ. 5
ΤΟ ΧΡΕΟΖ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΣΕ ΔΥΟ συνέχειες ή εφημερίδα μας άνάτττυξε ένα σοβα
ρότατο κοινωνικό καί έθνικό θέμα, μέ τόν γενικό τίτλο «Έ-
ξαμερικανισμός», πού άναφεροταν στή «διείσδυση» των Ά-
μερικανών στήν Κρήτη
Είχαμε ζητήσει άττό τίς άρμόδιες Άρχές νά δώσουν σχε
τικά στοιχεΐα καί νά ττάρουν θέση. Δέν ττήραμε δμως καμ
μιά άττοντηση.
Έττειδή τό θέμα είναι σοβαρώτατο θά προχωρήσομε δ-
ττως έξ δλλου είχαμε ύττοσχεθεΐ. Καί έττειδή ό ρολος μας
δέν είναι νά ύττοκαταστοθμε τα αρμοδία δργανα διώξεως
ττού έχουν χρέος νά δροθν γύρω άπό τα σοβαρά θέματα των
ναρκωτικών, τής ττορνείας κλπ., θά χρησιμοττοιήσωμε τό δι-
καίωμα που μάς δίνει ό Νόμος: ©ά μηνύσωμε τα δργανα
ττού, ένώ έχουν καθήκον νά κάνουν τό καθήκον τους, τό πα-
ραμελούν, θέτοντας στή διαθέση τής Δικαιοσύνης,' ονγκε-
κριμένες ττεριτΓτώσεις.
Ό έκττρόσωττος τού Νόμου λοιπόν καί ή Δικαιοσύνη θά
ίχουν άπό έδώ καί ττέρα τόν λόγο, γιά δσα καταοτροφικά
συμβαίνουν στόν γεωγραφ.κό χώρο τής Κρήτης καί είδικώ-
«ρα τού Ηρακλείου, δπου οί Άμερικανοί γκάκστερ άνε-
νόχλητοι έχουν άρχίσει νά μεταφυτεύουν τα άτταράδεχτα
γι« τόν ύττερήφανο Έλληνικό Ααό «ήθη» τους!..
• Συνέχεικ ατή Χβλ. 4
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΥ Ι..
δ η Α ώ ν β ι ό Χ ι
ΠΠΟΦΥπβΚΙΣΤΗΚΕ
Ο ΑΓΏΝΟΣ 60 ΣΥΠΕΚΙΣΤΗ
Μιά ερωτήση τού κ. Κ. Μπαντουβά
ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ό Βουλευτήτ Ήοακλεί-
ου Κώσταο Ματαντουββς
κατέθεσε στή Βουλή την
ηαροκάτω έηώτηιση, πού
όχροοά στό χουνπκό κατε
αχτιμένο Χω.οίς κανένα
σχόλιο, δΐΐμοσιεύουρε τό
κείνενο τοΰ κ Κ Μπαν¬
τουβά κι' ό κάθε άναγνώ
σττκ; μπαρέ! νά βγάλει τα
στχμπεράοματά τοι>
Έν 6ψ€ΐ των έπΐκειυ,ένων
είς τό δικαοτικό σώμα ϊΐοοαγω
γων ηοός κατάληψιν των άνω
τάτων θέσεων τής δικασπκ'ης
ίτραρχίας καί ένεκα τοθ γενή
κωτερου ένδιατρέ.ρον>τος τό ο¬
ποίον παρουσιάζει τό θέμα τοΰ
το, θεωοοίτμεν έττβεβληιμένοιν
8πως ληφθούν έιπί τέλους μέ-
τρα ρωμαΧέα χαί ριζικά διά
την άηοκάθαοσιν χοθ δικαστι-
*ον κΧ,ά&ηΐ «αί την ά—(*ατά-"
στάσιν τί)ς έ.μπιοτοσύνης τοΰ
κοινοΰ ποός τουτο, είς τρόπον
νά εξουδετερώση ή προπ
γηιτιικώς μεθοδευου.ένη διατή
ρήσις τοΰ χουντικοΰ κατεστΐ)-
μένου καί ή παοεμβολτί έμττο-
δίων είς τΐίν κατοχύιρωσιν τής
Δημοκρατίας. Ό δ,καστϊΐς, ά-
ποτεΧεϊ την ζωντανή φωνή
της ίδέας ταίς δικαιοσύνης, έν
σαρικώνει καί έκκρρά/ει ώς θε¬
ιϊκόν δίκαιον είς τίς συγκεκρι
ρένες εκάστοτε Περιιπτώσεις
τίς ύιτϊέρτατες άοχές καί τίς κο
σμοθεωρηιτικές άντιΛήόψεις, ά-
πό τάς οποίας πηγάζει καί τάς
οποίας καταχυρώγει τό ποΧί-
τβυμά μας, δι" δ καί όφείΧει
νά άιπχ>δεικνύΓ! μέ η>ν ψήφον
τού καί την έν γένει στάσιν
τού, καθ' θτιασαν την σταδΐο-
δκροίμία τού, ττν προσήΛωοίν
τού είς τάς άοχάς τοθ έλευθέ
ρου δτνμοκοατικοΰ ηολιτεύνα
τος καί τάς ύψιηλάς παραδό-
αεις_ τοΰ σώματος εϊο δ άνή-
Ι
Έοωταται 3θεν ό άζιότιιμος
κ. 'Υπουοιγός τής Δικαιοσύνην
• Συνέχεια στή σελ. 2
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛθΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Λ1ΑΝΟ ΧΑΡΗ
Συνέντευξη τού Παττοκοϋ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ τοθ Κορυδαλλοϋ, ό Διευθυντής μας,
κατώρθωσε νά δή «άττό άπόσταση δολής», τίς «προσωττικό-
τητες τής έφταετίας» καί νά αντιληφθή τίς είδικές συνθηκίις
διαδιώσεχός τους.
ΚΑΤΑΦΕΡΕ άκόμη νά ττάρη μιά, ττραγμο— ικά —ρωτότ1;-
τιη συνέντευξη, άττό τόν Πατταχό, την όποία δημοσιεύομε
παρακάτω.
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ αύτη, όπως καί την έτπστολή
διαμαρτυρίας τού πού απηύθυνε ευθύς μετά την άτΓθΦυλάκι-
σή τού στήν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» των Αθηνών (τή δημο¬
σιεύομε ττιό κάτω) την άφιερώνει στόν Ύττουργό Δικαιοσ'ό
νης κ. Κ. Στεφανάκη.
ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ κείμενα θά βοηθήσουν, έλπίζομε, τόν κ.
"ΥτΓουργό, νά καταλάδη δσα δέν εχει κοπαλάβει γιά τό τί
ακριβώς συμβαίνουν «Πίσω άττό τα Σίδερα» ττού συμττί-
τΓτει (τί συμ—τοχτη!.. ) νά είναι ονγκρατούμενοι οί Πραξι-
κο—ηματίες μέ τόν ΝΤκο Ψαρουδάκη
ΟΣΟ ΠΑ ΤΑ αίσβήματα ττού ένοιωθε ό Μάνος Χαρής τίς
μέρες τωύ ή"ταν κρατούμενος κι' αύτός στίς Φυλακές Κορυ-
δαλλού, συγκροττούμενος των ττραξικο—ηματιών καί τοΰ
Ψαρουδάκη, σημειώνομε άπλά καί δωρικά δτι ήταν κυ-
ριολεχτικά'ΑΙΣΘΗ/νιΑΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣ γιά τό κατάν—μα
τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, μέ την όποία ατυχώς —
έστω καί μέ άνεξάρτητη θέση — οννεργάοτηχε, ττιστεθον-
€€
τοίς οτούς «έθνικούς λόγους» καί την «έθνική άναγέννηση»
κ*/ άκόμη σέ κάτι άλλο σοβαρώτερο κα! είδικώτερο γιά την
Κρήτη, ττού δέν είναι νά συζητηθή έττί τού τταρόντος.
ΕΚΕΙΝΟ ττου εχει τώρα σημασία είναι ότι ό αγώνας
τής Αληθείας, της γνησιας Δημοκρατίας καί τής Ε¬
λευθερίας τοθ Τύττου, θά συνεχιστή δυνατώτερος, ακριβώς
γιά νά μή φτάσωμε σέ «συγγενεΐς δρους έθνικής διαβιώσε
«ς» μέ την έποχή τής έφταετίας, μιά καί ό Παττακός, «ά-
κμαιώτατοςι* μέ τούς όμοίους τού δηλώνει δτι «έχει ό και-
ρός γυρίσματα».
ΚΑΙ ΤΟΤΕ μέν δέν γνωρίζαμε. Στή οννέχεια πιστέψα-
με ασφαλώς καί έξαττατηθήκαμε ή κι' άκόμα σκόπιμα δο-
κΐιμάσαμε.
ΤΩΡΑ ΟΛΛΩΣ ττού εϊμαστε γεμάτοι έμπειρίες Τώρα πού
έχομε κάνει τόσες διατί'ΐστώσεις. Τώρα ττού ξέρομε τόσα
τγολλά. . ι ι
ΤΩΡΑ θά άγωνιστοΰμε μέ ΤΓερισσότερη θέρμη, μέ με-
γαλλίτερη διαθέση, μέ δυνατώτερη θελήση, μέ πιό πολλή
βύναμη, γιά νά μή ξαναζήση ό τόπος μας τα δέ ινα μιας νέ
βς διχτατορίας, άλλά καί νά μή συνεχίζη νά ζή κάτω άπό
^ά συνθηκες κοινοδουλευτικής διχτατορίας
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τού Παττοχοΰ πρός τόν Μάνο Χαρή,
ίχει ώς εξής·
- Τό ηθικό μοβ βΐναι άΐ€μαιώ«οτο - "Εχβΐ 6 καιρόβ
γυρΙσυαΥα - ΧαιρβΥΐσραΥα οίον Γραμμαηκάκη»
τΗταν ακριβώς β.Ιδ' τό άπό
γευμα μιδχ; άιπό τίς τελευταΐ-
«ς ούτές μέρες, πού ΐίμουν
κλεισμένος στόν Κορυδαλλό.
Ό συγκοΐτού·μιενος της Δ'
ι~Γ|ΐυΐγαί;, ή ι!ίΐχιία είναι ακρι¬
βώς άττέναντι άπό την πτέρυ-
να Α' των ιπραξικοίπηιματιων,
μοΰ εϋπε: «κάθηοε έδώ καί θά
ΤΣΙΜΕΧΤΑ.ίϊ!
ν_ΧΑ ΣΤΟΝ κυκεωνα των
αύζήσειον, σπ'ς πληθωρισπκές
τοοεις της έιποχιης, ή πόλτι μας
1»ά πόλη άντιθέοεω·ν, έΐπδίδε
ται σέ ^ογα πού «δηΑώνουν»
οίκονσμική άνάτττυξη.
ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ είναι
νά μιλήρει κανείς γιά τίς δρα
στηριάτη—ς στόν οίκοδο'μικά
τομέα τουλάοαστο. Σ' δλες τίς
ηερκηιές τής πόΧης, στίς ου-
ννικίβς ίδιαί-οερο, φυτρώνουν
οά μανιτάρια καθηιμερινά, καί
νούργιο οίκοδομήιματα. Μιπε-
τονιέρες, ξυλεΐες, οκαλωοιές,
τοιιιέντα. .
ΈδΛ όκηιθως θά σταθοΰιμε.
Στό τχβ'μέντο Περαοοότερο ά-
πό κάθε βλλη φορά είναι αΐ-
οθΓϊτή ή Ρ\ειψίΐ τού τόν καί
ρό αύτό Άτέεια»τες ουζηιτή-
οεις σέ χαφενεϊα. "Ανεργοι οί
κοβίιμοι κλπ. ηού διαμαο·τύρον
ται, κοί τό προβΧινμα παραμέ
νβΐ,
Λέν ύπάρχει τθιιμέντο.
"II
νδΧΧον, δέν άπαρκεΐ τό τσιμέν
το πού ς>τώνει οτήν άγυρά της
ττόλης ιμας, γιά νά καλύψει τίς
αν(!??κες χ&ϋ Ήηακλείου
Τι αυιιβαίνει Χοιπόν,
Λροασαν νά τα έπενδύουν σέ
οΐκοδομές. "Ετσι, οί ήυ.ερήριες
άνάτγΐκιες ·μας οέ τσινέντο, ί-
χσυν ίΐδη ξιετιεράοει τον')ς 1
500 τόννους.
Άτιοτέλεοιμα: Μιοοτελειωμέ
νες οίκο&ηιές, Λνεργοι έργά-
τες καί^υνεκής α(5ξηση -πϊς
ζήτηρης τοΰ τσιμέντου. Άπο-
τέλεοιμα τού της τηρ ζήΐτηρης
τα λόγιο πού θ' άκούσει «α-
νείς στούς καφενέδες των συ
νοικιών. «'Εκατό δραχιμές πη>
ρώνει τό τοοΐ'βάλι ό βλφα»
ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΤΣΙΜΙΕιΝΤΩιΝ
Την τοοφοιδόττ>οϊ) τί(ς πόΧης
ινιας 'ΐιέ τπιμέντο έ"χουν άναλά
βει αί γνωστές ΈΧΧρ.νιικές 'Ε-
ταιρίες Ίΐοακλίΐς, Χαλχίδα,
καί Τίτον Ή ποώτπ — κατά
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜίΕϊ
Μέοα στήν πληθωριοτική ά-
βεβαιοτητα τοθ καιοοθ μας,
έκεϊνοι ηού διαθέτανε λίγα
Χρήματα ναά τόν θλιτρα γ] βϊίτα
οχοπό οκεφτόιιβνοι τίς πιθανίτ
διακι>μάνσεις τοΰ τνιιάριομοΐ)
ΣΤΟ ΒΠΟΜΕΝΟ:
Ένα ένδιαβ>έοον πολιτι-
κό ΰρθρο

*Η ΣΥΣιΠΕΙΡΛΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
Τοθ ΔικηιγΛρου
ΓΙΩΡΠί ΣΤΡΑ.ΤΑΚΗ

Καί μιά μεν/άλπ
έΌευνα:
«ΛΙΜΑΝ Ι ΕΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ: ΕΡΓΑ ΤΕΛΟΣ,»
ύνορά
ΚαΙ ο! ΰτκύσυνοι
μέ τή στάση
τους Αένε:
Ο ΚΟΖΜΟΖ
ΤΖΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΗ
τούς άρ'μάδιους ύΐΐΐιρεσιακούς
(παράγοντες — διαθέτει 800
τόννους τή μερά. Ή δεύτερη
καί τρίτη άηό 100. Τό μβγαλλί
τερο ηοοοστό άηό τα παριαπά
νω, δίδεται «οέ ιιόνινους πε-
ατες»νών διαφόοων έΓαιοιών
ίίπως είναι έργοληητικές έηαι
ρίες καί έπιχειοΐϊματίες οίχο-
δοιμών. Μένουνε λοωτόν οί μι
κ(χ>μεσαίοι, ώς πρός τα οΐκο
νομιικά πολϊτες, αύτοί πού
κοιττάζουν νά φπιάξουν £να
στατάκιι» γιά νά ξεφώγουν άιπό
τα νοίκια καί τίς ταλαιπωρίες.
Γιατί, μιά μεγάλη. έργοληίτπκή
έταιρία ττού κα.τα'ναλώνει κα-
θηιμερινά ορ.μαντικές ηοοότη*
τες τοιμέντου, δέν άναλαιμβά
νει την κατακοευή μΐ&ς κατοι
κίας, πού χτίζετα ιμέ οκοπό
τήίν αύίθεξυπηρέτηιοτι τοΰ κα-
ταικευ.ασΐί1 — ίδίοκτήηη.
Μά, κι' ή δποιαδήποτε έται
ρία δέν είναι άιπλό ν' άφήοει
• Συνέχεια στίι σελ. 2
τούς δείς δλους. Είναι ή «ίΐρα
ιπού θγαίνουν σΐό προαύλιό
τους».
Σέ δυό λεητά π.οάτνματι έμ-
φανίοτπκε ό «άδελφός Στέ-
λιοι,-ί, »»ρώινι«Βκ; ίνα χοννώ
χαικί ηαντχ^λονάκι κι' έ'νο καρ
ρώ πουκάμιοο κοντομάνικο.
Μόλις ΐιλΐίθίαοε στό μέοον
ηερ&πον τού προαυλίου τού ρώ
ναζα: — Στΐ:λιο.... ΤΗρθε
τΐρός τό μέρος τού χεΧιοϋ,
τοθ παραθύρου, πού ακουσε
τή φωνη.
— Είιναι £νας δη,ιιροιογράτ
φ·ος άπό ττνν Κρήτη. Μάνο μέ
λένε. Βγοζω μιά εφημερίδα
— Ποία εφημερίδα,
— ΤΥιν «Άλήβεκι».
— Την ζέρω. Γιατί εΐοαι
έδω, Σάς βάζουιν καί τώρα μέ
οα;
— Πά περιύβριθΓΐ Άρχίίς.
Πώς ιπερνδς,
— Καλά... (καί κούνησε τό
κεφάλα τού δεξιά - άριστερά).
— Άΐτό ποιό μέρος εΐσαι ά-
ιτ»6 ττιν Κρήιτη,
— Άπό τό Ήράκλειο.
— Τί γίνεται τό Ήράκλειο,
Μένει έκεϊ ό άδερφος μου, ό
τιρώην χωοοούλακας.
— Ναί, τόν ννω-ρίζω, -' ν
είχα δεί καί πρό καιροΰ καί
μοΰΧεγε δτι άΧληΧογραφ-ίϊτε.
— "Οταν βγης καί πάς στό
Ήράκλειο, νά τοϋ πής δτι εΐ-
Τ«αι καλά. Κι' άκόιμη. νά μοΰ
χαιρβτδς τόν Γραμματικάκη.
(Πρόχειται γιά τόν έκδότη
τής έφα>μεοίδας «Μεσόγειος», ]
ιπού είναι ό ύη' αριθ. 2 __ με¬
τά τόν Κωνοταντόπουλο — θε
ωρΓϊτικιός τής Χούντας).
Άμέστικ; μετά έφυγε, μέ τα
γνωστά κορτά πηιδηματάκια
ηού κάνει δταν περΐτατδ, — -
τώντας μου £να «τγειά - χαρά»
καί συνοδεύοντάς το μ' έΎα
κούνηιμα τοΰ χεοιοΰ
Εϊχα μάθει δμως τώοα τόν
δρόμο, είχα β.οεΐ «ηαρατηρητή
ριο» κι' δτσι ή έιπιικοινωνία
μου μέ τόν ΣτέΧιο ήταν εΰκολώ
τερη. "Ετοι, την έτιαύριο ξα-
ναιπίϊγα την ϊδια ώρα, τόν ζα
να εΐδα, τοΰ ξαναφώναξα, ά
Χά έατειδή αυτή τή φορά ή"ταν
μέ τόν Σηαντιδάκτι, μοΰ είπε:
— Αϊ5ριο τό κτρωί στίς 8,
νά έΌθης σ' έκείνη την πόρτα,
νά τα ποΰιμε καλλίτερα.
Κι' ίτσι δνινε. Ή σΐδερέ-
- νια μαοίφ π&μτα, εϊχε υΐά χά
ραμάΐδα τριών έκατοοτών πλά
ιτους, πού ό Στέλιος φ·αίνεται
την ΐ'Κερε. "Ετοι, ιμιλήααιμε,
χωρίς νά φωνάζωτμ«, δπως
ττροηγουιμένως, ένώ παράλλη-
λα, μκο.οοΰοα καί τόν ίβΧεπα.
Στήν βΧΧη πλευοά τοΰ προ-
αυλίου ήταν ό Ζωϊταβσκ κΓ 6
ΐταιζαν τέννις. Τόν ΰρ·ΐ)σε καί
ήρθε.
— Ξέρεις, μοΰ λέει, χθές
ήρβε καί μέ εΐδε ό άδερφός
•μου άπό τό Ήράκλειο. θά τόν
δικάοουν, κι' αυτόν έν καιρώ
γιά βαοανισμούς.
— Αύτος θά πληρώση, δικές
• £υνέχει« ατή ϊβλ. 4
Ό άδελφός ΣτέΧαος μέ
τόν Γρανματικάικη, την ί-
τκ>χί τος χσυντικ.ης παν-
τοδυναμίας τους.
ΑΥΝΑΤΟΤΕΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΡΙΜΥΤΕΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ έδδομάδα καί ΰστερα αττό έ-
χτιση τού ενός άττό τούς 8 μήνες Φυλακή, μέ τούς
όττοίους τιμωρήθηκε ό Μάνος Χαρής γιά «ττεριύβρι-
ση τής Άρχής τής Χωροφυλακής», ό διευθυντής τής
«Αληθείας» ότποφυλακίστηκε, ττληρώνοντας τό ΰπό-
λοιττο τής ττοινης τού.
Η ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ έγινε όπτό τόν Κορυδαλλό.
Προηγουμένως ό διευθυντής μας πέρασε άττό τίς Φυ
λακές Χανίων καί Άλικαρνασσοϋ.
ΑΠΟ ΤΗΝ περασμένη Παρασκευή έφθασε στό Ή¬
ράκλειο καί ανέλαβε άμέσως τή συνέχεια τής έκδο-
της τής «Αληθείας», ή όποία, ώς γνωστόν, χάρις
στή συμτταράσταοτ) των συνεργατών, των φίλων καί
τού εύρϋτερου κοινοΰ, ή εφημερίδα αύτη συνέχισε την
έκδοσή της.
ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣ ΙΑ μας αυτή μάς συμτταραστά
θηκαν τγολλοί, μέ πολλές καί συγκινητικές έκδηλώ-
σεις, πού δοήθησαν νά άντιμετωττίσωμε τή βαρύτατη
τΓοινή τής φυλακίσεως καί τής 3μηνης στέρησης τοθ
δημοσιογραφικοϋ χαρτιοθ.
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ κατατέθηκε ήδη καί ή σχε-
τική άναίρεση, γιά την όποία άργότερα θά ένημερώ-
σωμε τό αναγνωστικό μας κοινό.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μας μποροΰσε νά 6γη αττό τίς
φυλακές, αττό τή δεύτερη κιόλας δδομάδα τής κατα-
δίκης τού Δέν τό εκανε γιά δυό λόγους:
Πρώτον γιατί μέ τόν τρόπο αύτό διαμαρτυρήθηκε
Ιμπραχτα καί ή σχετική ΟΓττόφαση τού ττραγιματικοθ
άγωνιατή τής Δημοκρατίας Νίκου Ψαρουδάκη, ττού έ-
πικροτήθηκε άττό δλο τόν πολιτικό κόσμο, τόν δικαί-
ωσε.
Δεύτερον γιοττί έ'τσι τοθ δοθηκε ή εύκαιρία νά
ζήση άγνωστες γΓ αυτόν έμττειρία^ τής ζωής καί των
συνθηκών πού έτπκρατούν στίς Έλληνικές Φυλακές,
γιά τίς οποίες ήδη άρχισε νά γράφη καί θά συνεχί
ση νά δώση στό κοινό, πολλές ότννωστες κι' άττίστευ
τες τττυχές σχετικά μέ τό τί συμδαίνει «Πίσω άττό
τα Σίδερα»
ΕΤΣΙ ό Μάνος Χαρής είναι καί ττάλι έλεύβερος
γιά νά συνεχίση τόν άγώνα, ττού θάναι τώρα πιό δυ¬
νατάς.
ΤΟ ΑΕΓΑΜΕ καί ττρίν. Τώρα δμως τό βροντοψΜ-
νάζωμε:
«Στίς συνηδείσεις δέν μπαίνουν χειροττέδες».
ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη: «Μην ρωτάς αν νικήσουμε ή άν
νικηθοΰμε: Προχώρα!».
Αιά τής «>ΕλευδεροτυπΙας» στόν κ. Ζτβφανάκη
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΑΕΧΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μας Έμμ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής),
ευθύς μετά την άποΦυλάκισή τού, απέστειλε πρός την εφη¬
μερίδα «ΕΑΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» των Αθηνών, (πού τόσο τοθ
συμτταραστάθηκε) την κατωτέρω άτΓοκαλυτιτική καί ένδιαφέ
ρούσα έττιστολή, ττού δείχνει μέρος άττό την ττραγματικό-
τητα. ·· ΐ·4ΐ
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ττού έζησε επί ένα μήνα τή ζωή των
ποινικών κρατοαμένων στίς Φυλσκές Χανίων, Άλικαρνασ¬
σοϋ καί Κορυδαλλοΰ, θά δημοσιεύση σειρά άρθρων γιά τό
τί ακριβώς «έν μέσω Δημοκρατίας», συμδαϊνει «Πίσω άττό
τα Σίδερα».
Η ΕΠΙΣΤΟΑΗ τού Διευθυντή μας, ττού άφιερώνεται
στόν Ύπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. ΣτεΦανάκη, έχει ως εξής:
Κον
Σερ. Φυνιτανίοην
Δ) ντήν ' Εκριηιμβρίδας
«ΕΛΐΕΥΘΕΡΟΤΎΠΙΑ»
'Ενταΰθα
ΆίγατιηΓτέ Κύρ*ε Δ)ντά,
Μόλις άποφυλακίσττιικα άπό
τίς Φυλαίκές Κοουδαλλοΰ, δ-
ιπου είχα έΎκλειοθεϊ πρίν άιπό
'έ*να μίϊνα, καταδικασθείς βάοει
τοΰ άΌβοου 181 Π. Κ. γιά πε-
ριύβρΐση Άοχίκ: καί ουγκεκρι
' · Ευνέχει* οτή £ελ. 4
ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΦΥΧΗΣ ΜΟΥ
Δέν σάς άκούω, δουλεύει ή Φάμπρικα...
ΕΤΟΥΤΕΣ οί τΓεριτΓτώσεις, σάν αυτή ττού ττέρασα
πρόσΦατα, είναι — όπως λέει ό Κρητικός Ααός —
μαζί: «κελί, παλάτι καί μνη.μούρι».
'Όλο σχεδόν τό μήνα ττού κάθισα Φυλακισμένος,
μά κυρίως τώρα πού άττοφυλοχίστηκα, σκεφτόμου»«
καί σκέψτομαι πώς θά άντοτιοδώσω γιά την τΓερίτττω
ση αύτη, τίς συγκινητικές έκδηλώσεις συμτταράστα-
σης πού έγιναν άπό τόσους άνθρώττους, ήθικά καί ΰ
λικά.
Δέν βρήκα τίττότε άλλο, άττό ένα μεγάλο, ττολύ με-
γάλο, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ άττό τα 6άθη τής ψνχής μου, σέ
ΟΛΟΥΣ, γνωο~ούς καί αγνωστους, έττωνυμους καί
άνώννμους, Φίλους καί — γιατί δχι — «έχθρούς».
Εύχαριστώ δλους καί γιά δ λ α καί τούς δίνω
μιά ύπόσχεση: νά συνεχίσω τόν άγώνα, τπό δυνατά
καί ττιό θαρραλέα, άφοθ ή δική τους ςτυμποράσταση
ένίοχυσε καί άτσάλωσε τίς μικρές μου δυνάμεις.
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΓΟΡΙ
Ο
ΤΟ ΚΟΡ1 ϋ.1
ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΠΚΟ ταξίδι στό Παρίσι, πού τόσο θόρυδο ττροκάλεσε στόν
Πανελλήνιο, άλλά καί τόν Διεθνή χώρο, εΤχε καί τα... -αραλειπόμενά τού.
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ό ώριμος πολιτικάς Άντρας, έχει — ή" τουλάχιστον εΐχε
μέχρι πρότινος — δυό «έξ άττορρήτων» ττρόσωπα συνεχως δίττλα τού: ίνα ώριμο
Αγόρι (τόν Τάκη Λαμττρία) καί ένα λιγώτερο ώριμο Κορίτσι (ττρώην μαννεκέν ττού
λέγεται δτι έκτταραθύρωσε την άδελφή τοΰ Ζισκάρ ντ' Έσταίν).
ΚΙ ΟΜΩΣ στίς 5 θέσεις ττού εκλεισε ό Πρωθυ-ουργός στό τΓρόσφατο ταξίδι στό
Παρίσι, δέν συμττεριλαμδανόταν οΰτε τό Άγόρι, ούτε τα Κορίτσι τού. Ό ττρωτος
μάλιστα, σάν ύπεύθυνος ΰψυττουργός Προεδρίας, λέγεται δτι δέν ήξερε κάν γιά τό
ταξίδι, γι' αύτό — δίκην εκδικήσεως — ψρόντισε νά λείττη άπό την Αθηνά, τή
μερά της έπιστροφής τού Πρωθι—ουργοϋ.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ, σάν ΰττεύθυνη τής συναισθηματικής ίσορροπίας τού Πρωθυττουρ-
γοΰ, άναζητήθηκε έντονα, γιατί εΤχε κυκλοΦορήσει — μεταξύ τόσων άλλων — δτι
ό Καραμανλής ττήγε γιά νά κάνη... πολιτικό γάμο.
ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ είναι ότι πολλά λέχτηκαν, ττολλά άκούστηκαν καί πολλά γράφτη-
καν, τόσο δμως άνεύθυνα καί άνακατεμένο πού μπέρδεψαν ττερισσότερο τό. . μπέρ-
δεμα πού ϋπάρχει μεταξύ τού "Αντρα, τοΰ Άγοριοΰ, τού Κοριτσιοϋ καί ενός &λ-
λου, έπίσης ώρΐμου Κοριτσιοΰ, πού άκούει στό δνομα Μαρία.
ΥΠΑΡΧΕΙ, βλέττετε, ττάντοτε τό έρώτημα: οί δημόσιοι "Αντρες, μττοροΰν νά
£χουν ίδιωτική ζωή καί νά κάνουν καί τόσο ξαψνικά... Ιδιωτικά ταξίδια; Καί μάλι
στα τόσο μυστικά, άκόμη καί άττό τα στενώτατα μ' αύτούς συναισθηματικά συνδε-
δεμένα πρόσωττα, όπως τα παραττάνω; Άλλά σ' αύτά τα έρωτήματα, μόνον ό "Άν¬
τρας μπορει νά απαντήση,, ό οποίος δμως, ώς γνωστόν, έχει ττεΐ ττώς: «αλλα λέγον
ται καί δέν γίνονται κι' άλλα γίνονται κσί δϊν λέγονται»
3
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 197*
ΖΙΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
4 Συνεχ. *«© την ~*λ. 1
εάν ήρεύ.νρ.σεν ή γνωρΚει τό
έργον καί την έν γένει πολΐ-
τείαν των υπό κρίσιν δικαστι-
10ών λειιτουργΛν κατά την διάρ
■κειαν τής σκοτεινής καί έπαοά
τού τβεοιόδου της δικτατορίας
χαί δή τόσον κατά τήιν έν ασκή
σιν τί&ν καθαρώς δικαστικων
ικαθηΗΟ'νηων ίί καί είς δλλας
θέσεις ιί ϋριγα είς τα όποία ε¬
κλήθησαν νά συιμκμετάοχουν;
(ιΣτρατοδικεΐα, 'Εσυτ>ραηάς,
Συιμβούλια νομιμοφοοούνης κ.
λ.π.).
Ειδικώτερον έίποιταται ό ά-
ξιότιμος έ/πί τής Δικαιοσύνην
'Υ.!ττουρ.γός·
α) Είναι άλπθές δτι τό Σνιμ
βούλιαν 'Βπικρατείας διά την
ύπ' άοιθ 3468)1968 καί 503)
1969 άπόφασίν τού άνεγνώρι
Οί· τό δικτατοριΐκόν καιθεστώς
ώς όπικρατήσασαν έιπαναστα-
σιν καί ώς άποβλένιταν ουχί είς
άιπρογρα'μμάτιστον καί άνευ κα
θϋ»ρΛσμ·ένου νεντκωτέρου κρα-
τικοϋ σκοποΰ ασκηοΐν τής έ-
ξουσίας, άλλά είς την δημι¬
ουργίαν νέας εύνόμου τάξεως,
Καί εΓναι άλπβές δτι διά των ά
ποφάοεών τού τούτων εδέχθη
Άχι τό ώς ίνα* καθεστώς «Ιχιε
δυκαίιομα νά έικιδίάη συνταικτι-
κάς πράξεις, δικαίωιμα τό ο¬
ποίον τό ϊδιον Συμβούλιον μέ
είσηιγητήν -βόν κ. Στασινόϊτου
λον, εΐχε αρνηθή είς την κυ
βέρνησιν θεμκττοκλή Σσφού
λη κατά τα Ετπ. 1945—194β δ-
τε ή "Ελλάς εξήρχετο έκ τοΰ
χάους τοΰ πολέμου καί πασί-
ΰηλος ήτο ή άνάιγκη λήψεως
έκτάκτων μέτρων, Ποία μέλη
τοΰ ΣυιιΐβουΛίου μετέσχον είς
την έΊκδοοιν των ώς ΰνω άπο
φάσεων καί ποία έξ αυτών έ-
Ιΐειοψήφισαν, ΠεριλΐΜμβάίνον
ιται μήπως είς αύτούς πού έδέ
χθησαν τα άνωτύοω καί οθτω
ένομιιμοποίησαν τό τΐροδοτικό
πραζικόπηιμα τής 21ης Απρι¬
λίου 1967 οί υπό κρίσιν νυν
δία την ήνεσίαν τού χώματος
"Οθ. Κυριακάς. Αγ. Σταυρό-
πσυλθς, Γ. Άννελίδΐις κλπ.
β) "Οτα.ν τό δικτατορικόν
καθεστώς έθέσπιζε συνεχΰκ;
«άτκιράιδεκτα» διά την ΰοκπριν
αίτήοεως άκυοώοεως 1 προ¬
σφύγων είς τό Συμβούλιον
■τής 'Επκκρατείας διά σωρείαν
διωγκομένων τότε πολιτικών
ύπαλλήλων καί στρατιωτικών
εύρεθέντων κυοιολεκτικά είς
τόν δρόμον, ποία ήτο ή στάσις
των μελών· τού, Είναι άληθές
βτι την «Ισήγηοιν τού τότε
Προέδοου Μ. Στασινοπούλου
πρός επέκτασιν τοθ έέγιχοι>
καί είς τά·ς πεοιπτώσεις ταύ¬
τας ϊνα παρασχεθή ποία τίς
προστασία είς τούς δαωικομέ
νους, εδέχθη μόνον ή μειοψΐι-
φία επί τής ύττ' αριθ. 504)
1969 άιποϊ>όσεως καί άπό ποί
ούς άπετελέοθη αυτή;
'Καί δταν βραδύτερον έβόβΐχ
είς τό Συυθούλιον ή εύκαιρία
έλέγχου των π.οάξεων άηο-
στραιτείας των αξιωματικών βά
σει ποίας εΐσητνήσεωις καί μ£
ποίους ιΐίίχοους τό Συμβούλιον
ήιτΓελάκηισε τούτων μέ την ύΐτ'
άραθ. 1727) 1970 αποφάσεως
τού,
γ) Είναι αληθής &τι μέλη
τοΰ Συιμβουλΐου έν ενεργεια
(Α. ΔΛγμιτοας, Α. Ταβουλά-
ρης, "Οθ. Κυοΐακός, Ηλ. Γλυ
καφρύδης.. Ν. Μηουράπολος
χΛιπ!.) διω>αίσθΐ}σαν μέλη επι¬
τροπών έπανακοίσεως ύπαλλή
λων, διωχθέντων βάσει των
θ' καί Ι' Συντακτικόν Πρά
ζεων καί ιηοία ή στάσις τούτων
είς τάς έν λόιγω έπττροπάις,
Ύιηάρχουν στοιχεϊα πεοί ε-ύνο
ϊκΙγκ; έναντι των δαωκο'μένων
τότε ύπαλλήλων στάοεως ίί τιε
ρί τυχόν μειοψηιφίας αυτών
είς άπολύσεις ή ύποβιιβασμούς
ύσταλλήλων καί διά ποίους έξ
αυτών;
δ) Είναι όΛΐφές δτι δικασπ
«οί λιειτουργοί (Σ. Γάγτνος, Σ.
Ράινκας, Ν. ΚοΛυβοδιδκος, Ν.
Γαβαλδς, Α. Τσοΰτσος, Κ. Δα
ρας κλστ.) διετέλίεσαν μέλη
τοθ Δευτεοοβαθμίου Συμβουλί
ου Νοιμιμοφροούνης καί ποία
ή ατάσις των πρός τιοοστασίαν
των διωκομένων τότε υπό τοθ
δικτατοαικοθ καθεστώτος;
ε) Είναι άληθές δτι μέλη
τοϋ Συμβουλίου (Α. Δήμιτσας,
Α. Ταβουλάρηΐς, Γλυκοφρύ-
δης, θ. Κουσουοόττουλος, Κ.
Δάρας, Μ. Δβκλεριης, Σ. Νι¬
κόλαον) διετέλεσαν μέλη της
ιΚεντρακής Νομοτεχνικής Έπι-
τρθιπής π' όλλων είδικών νομο
παραοκευαστικών έιπιτροΐκϋΐν;
Είς ποία θέραιτα ούτοι έμειο-
ψήφισαν καί ν'ενκώς εξέφρα¬
σαν .οΐιτως είς χά ολιετικά πρα
κτΐικά ίί ε1ση.ιγ/ι>ε.ς των άιπό-
φεις καταδεικνυοόσαςι ττίν
πρός τούς δηΐ)ίοκρατικούς θε-
σμους ποοσήλωισίν των καί την
άντίθ'εσίν των πρός αύθαιρέ-
τους δ άνελευβέρας διαιτάξεις
ιών οποίων την είοαγωτγήν έ-
π&δίωκιε τότε τό δικτατορικ.6
καθεστώς,
(Στό έπόιμενο τό τέλος)
ΡΟΝΑΝΤΙΚΑ
Τηλ. 231-850
(Στάσις Παναγία Μασταμπά)
ΣΗΜΕΡΑ
• Δευτέρα: ΑΜΑΡΚΟΝΤ (ΦΕΛΛΙΝΙ)
• Τετάρτη: ΕΞΟΝΤΩΣΑΤΕ ΕΠΙΘ)ΗΤΗ Κ ΑΛΛΑΝ
• Παρασκευή: ΟΙ 4 ΣΑΡΛΩ, 3 ΣΩΜΑΤ)ΛΑΚΕΣ
ΚΑΤΙ Γ0 ΜΟΜΙΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΛΙΕΡ ΝΗΤϋΟΣ
Ένα έτταναστατικό προϊόν άττό ψρεσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΠλατεΤα Δασκαλογιάννη
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ)
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
ΡΙΒΕΡ ΤΕΧ —- (3ΟΤΕ Ο.Α55
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικανικής ττροελεύσεως
ΕΓΓτΉΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) ΟΊ βάσεις τού £Ϊνσι σννθετικσί έλαστρομφΐκαί πολυε-
στερικαί ρητΐναι.
β) ΡΙ'ΒΕΡ 3ΐΐΑ5δ
γ) Άμίαντο
δ) Περλΐτι
ε) Μίκα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τοΰ ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έττιτρέτΓοντας
συγχρόνως είς τόν τοϊχον την διοπτνοήν αώτοΰ έκ τολ/ έσω
πρός τα έξω. 3) Άφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ κσί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι* δ κσί ένδείκνυται διά κ,ινηματογράφους, θέ-
οτρα, ξενοδοχεΐα, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τιάζει — δέν οτΤΓοφλοιοϋται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έπιδράσεις δέν ύφίστανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έττιφέρει άλλοίωση έττί των έτπφανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαβροθτσι άπό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
ΕΤνσι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Μ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Καγιαμττή 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
αΗ ΑΛΜ&ΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
Τηλ 280291
ΕΚΛΟΤΗΖ -
ΧτΤη
(ΜΑΗόΧ ΧΑΡΗΧ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνική έτΓΐμέλεια: Μ&νος ΜαγριπλΛς
Ήψαΐσ-του 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΣ ΤΑ ΓΡΑ1ΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Τοΰ συνεργάτη μας κ. Μ1ΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΉΚΟΥ
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κυρίες καί κύριοι,
Μή σδς ρανεϊ παράξενο πού
ξεκινήσαιμε τό (ριλολογικό τού
το μνηιμόσυνο, μέ &να τραγού
δι τκ>6 άκούγεται σέ χαρές καί
οτανηγύρια.
Μή οάς ςκινεί παράξενο πού
δέν ακούσατε μοιρολόϊ άπό
τίς χοπδές τής λύρας.
Μή σδς φανεί παράζενο πού
δέν διάλεξα κάποιο λυιπηιτερό
σκοπό γιά νά ξεκννήοω τα λίγα
Χόγια πού &ά πώ.
Δέν πρέιπει νά σδς φανεί
τταράζενο γιατί βαρώ πώς εΐ-
χα χοέος νά χαρίσω οτή μνή
ΐι«η τοΰ Στεριγιογιάννη £να χά
ρούμενο σκοιπό βγαλυένο άπό
τό οφΐχ,ταΎΐκάλιασμα της λύρας
καί τοϋ δοξαριοΰ.
"Ενα σκοιπό νίκ,πς καί εύτυ
χίας, γτατί πκττεύω πώς δέν
πρέιπουν ατόν Στεργιογιάιννΐΐι
νοιρολόγια.
Δέν ττρέπουν στόν ίίρωα
ιμοιρσλόγια γιοτί τέ.λεφε τό
χρέος. Νίκηοε. ΚΓ άιπόμεινε
ούμβολο νά λάιυιπει στήν κορ-
φή τού Ψηλορε£τ.η, διαλαλΰη'
τας πώς έκαιμε τό χοτηρι της
άγίας Κρήτης καί έ"γραίΐΓε δσα
τού ύιπαγόρεψε.
Κυρίες καί κύριοι,
Συιγχωρέστε με πού ϊσως νά
ιω π,οάγματα πού δέν ταιριά-
ουν σέ μινηιμόουνα. Συγχωρέ
στβ με πού θά εκμεταλλευταί
τούτη τήιν εύκαιρία γιά νά κα
τηιγορήσω καί νά τιμήσω.
Νά κατηγορίίοω δλους αύ-
τούς πού οίίτε ,μιά στινιμή δέν
έ>νδιαρέρ0ηκαν γιά τόν ί(ρωα
λαογράκρο ποατίτή Γιάννη Κα
ραταράκη.
^ Νά κατηγορήοω τίς άρχές
πού δπως φαίνεται δέν πήραν
Στίς 30 τοΰ πσρελ. μηνός Ίουνίου 1976 στήν αΤθουσσ
τού Συλλόγου «Λόγος καί Τέχνη» Ιγινε τό φιλολογικό μνη-
μόσννο τοθ ήρωα Λαογράφου Ποιητη Γιάννη Καραταράκη
— Στεργιογιάννη.
Δημοσιεύουμε άπό σήμερα τό κείμενο τής όμιλίσς τοθ
Δημοσιογράψου Μιχάλη Στρατάκη — Κρητικού, πού ήτ«ν
ίνα δρυμίτατο κατηγορώ γιά τούς ύπεινθυνους τοθ τότϊου,
πού άφήνουν άδοήθητους τούς ττοιητές μας νά πεθαίνουν
άπό ελλειψη φάρμακον.
χαμπάρι δχι .μόνο ότι πέθαινε
ό Σΐτεριγιογιάννης, άιλλά οθτε
βοόίν πώς ύπιήρξε ποτέ ό δου-
λευτάρης αύτός τοΰ πνεύ}κι-
τος.
Νά κατηΐγορήσω τούς κυρί-
ους ειΗηροσώπους τοΰ λαοΰ
ηού μόνο διταν ύηάρχει ηερί-
πτωση νά κερδίσουν ψήφους,
τότε μόνο πλησιάζουν τό πρό
βληιμα. Καί ιότε τό πλησιάζουν
ιμόνο. Δέν τό άγγίζουν σμως
ποτέ.
ιΚαί ό ΣτεργιογιάννΓΐς δέν
άιντιπροσώιηευε γι' αύτούς ιΐΛί-
«ρους καί πολιτικά οφέλΐ). Γι'
αύτό καί δέν εΐχε καιμιά θέση
στό οηιμειιι>ματάριό τους. Γι'
αύιτό χαί δέν τούς άπαοκόλΐΐοε
ή κατάσταστ} στήν όποία βρισκό
ταν.
θέλω ν ά τιμήσω ηρωτα τόν
Γιάνντ» Στεργίου Καοαταράκη
ή Στεργιογιάννη καί Οστερα
τίς χιλιάδες Στεργισγαάννι(δες
ΐτού πέθαναν σ' Βνα κρύο δω-
ιμάτιο πλάϊ σέ £να σωλπνάραο
αΤδειο άπό (ράρμακα.
Νά τιμήσω τόν Στεργιογιάν
νΐ) καί τούς Στ£ργιογιάννη&ες
πού χιοοίς νά σχοπιεύουν σέ
διακρίσεις κσί προινόμ)οια, δού-
λεψαν οκληρά καί άσταμάππντα
μέ μοναδικό σκοπό νώ διαλα-
λήσουν πώς ή Κρήτη δέν δχει
άνάγκη άπό συντατέκ; καί κα-
νόνες μά πώς είναι ίνα ΰεριά
άνιίμερο, πού δέν -χωρδ σέ
χλουβιά καί σίδερα, άλλά κά-
νει δ,τι ό θεός τπΤ τής όρμη
νέψει.
Ό Γιάννης ΣίΤ€Γ»τγίου Καρα-
ταράκης γεννήθηκε στήν Άκά
ιματο. Ένα χωριό ρέ μιά «ροΰ
χτα σπίτιο κάπου πρός τή Μεσ
οαρά, γύ.οω στά 1919.
ΗΛΙΟΟΕΡΜΟ
©ερμοσίφων Ηλιάκης Ένεργείας
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ
Μερά - Νύχτα ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
70—90 Οο ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ καί ΧΩΡΙΣ ΔΈΗ.
Μόνο μέ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
Δύο ώρες την ήμέρα ήλιοψανείας εΤναι άρκετές γιά
μιά 7μελή οίκογένεια μέ ίνα ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ 12ο Λ.
Γιά τίς έλάχιστες χειμερινές ανήλιες μέρες διαθέ-
τει ήλεκτρικό οτοιχεϊο 4Κνν μέ αύτομο-ισμό.
Έγκοαάστασις, άττλου—·ατη καί εϋκολος.
Διάρκεια χρήσεως ττολύ μεγάλη.
Συντήρησις. ΜΗΔΕΝ.
Λειτουργοθν στό Ήράκλειο άπό τό 1963. Χωρίς κα-
μιά άνωμαλία (Τοττοθέτησις μας) καί καμιά έτπσκευή.
Σήμερα ύττάρχουν 3 τΰττοι 9ο, 1210 καί 150 Λ-
Διά Ξενοδοχεΐα, Πολυκατοικίίς καί δι' ενίσχυσιν δικτυ
ου μέ κεντρικήν θέρμανσιν είδική μελέτη καί ττροσφορά.
Ζητήσατε τιμάς καί ττληροΦορίας.
Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ο. Ε.
Πλατ. 'Ελ. Βενιζέλου (Λιοντάρια) Τηλέφ. 282-553.
Ε'ίδπ θσΑάσσπς
Είδπ έξοχπς
Είδη κιυχανωνίας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροδόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.π.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ ττολυ μεγάλη ποικιλία
ΠΤΕΡΥΠΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΛΕΣ
καί έξαρτήματα καταδύσεως
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ■
άνοξεΐδωτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
ττλαστικές — έλαστικές — έξωλέμβιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
είδικά διά την έκμάθηση μττάνιου
ΟΜΒΡΕΛΕΣ
διά πλάζ — βεράντες σέ πολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
τττυσσόμενα ανοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔίΑ κ.λ.ττ.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΠηΒΙΚΗ
Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άττοθήκη: τηλ. 287-766-
Άπό τα πρώτα χρόνια τής
ζωής τού άγκαλιάοτηκε σφαχτά
μέ τή ψτώχιεια καί την ηείνα.
Μοναΐδικός πόρος ζωί>ς γιά την
οίκογένειά τού ΐά δυό ροζια
σμένα χέρια τοϋ πατέίΐα τού
(πού πάσκιζαν ν ά κάμουν τό χ ώ
ΐμα ψωμί γιά νάι τ.οαφεΐ ή μάνα
καί τα 2ξπ παιδία.
Δέν τελειώση τό δημοτικό
σχολειό ό μικράς τότε γυιός
τοϋ Στέργιου Κα.ραταράκη.
Μόλις καί μετά βίας χατόρθω
οε νά τελειώσει τή δευτέρα
τάξτϊ. ΕΙχε άνάινκη ή οίκογέ-
νειά τού άπό τα χέρια τού καί
δχι άπό τό μυαλό τού.
Καί £τοι τόν βρίοκομε φαιμέ
γισ σέ ξένες περιουοίες νά χύ
νει τόν ίδρώτα τού γιά νά κα-
τορθώοει νά προσφέρει στήιν
οίκογένειά τού &α χορμάτι τρω
μί.
Άλλά ή σκληρ·ή δουλειά
τοΰ φαρέ,γιο·" τόν ρίχνει βρρω
οτγο στό κρεββάτι. Δέν μτιόρε-
οε τό κορμί τού νά άντέξει τίς
κακαυχίες καί τα θάρα.'να' της
ζένης δούλεψης·
ΛΕγα χρόνια ά.ονότβρα βριχε
ται στό Ήράκλειο γεμδιτος αΐ-
σιοδοζία καί οίνουρος δτι θά ά
νακάλυιπτε την εύτυαία. Άλλά
ή ε>τυιχία παοέιμεινε α>γΐνωστπ
φίλη γιά τόν Στεργιογιάννη
σ' δλΐ) τού τή ζωή.
Κοντά 40 χρόνια πού βμεινε
στό Ήράκλειο κυνηϊγοΰσε τό
χαμόγεΛο τοΰ θεοΰ μά δέν τό
βρή>εε ποτέ.
Κυνηιγοΰσε τό ζεκούραστο
ψωμί μά δέν τσββλε ποτέ στό
στόμα τού.
Γυρνοϋσε άπό τή μιά δου¬
λειά στήν ά*λλιι, μεροκαιματιά-
ρης, άνωνιζ6μεινος νά έξασφα
λϋσει τό φαί τίίς οίκογένειας
ιπσΰχΕ δϊϊμΐου·ριγήσεα στό μετα-
ζύ.
Ένας γυιός καί'τρία κορί-
τσια περιιμένανε άπό τα δυό
τσι> χέρια τή συνέχεια της ζω
ής τού*;. Καί δέν -τήιν ξέχασε
σιοτέ αυτή την προαμονή ό
Στεργιογιάννης. Δούλευε άπό
την ανατολή τού ηλίου μέχρι
τή δϋσΐ) τού σέ ζένα όκρεντυκά
έλπίζοντας πάνίτατε πώς θά
ταΰ χαιμογελάσει καί ό θεός.
Δέν τοϋ χαμογέλασε δμακ;.
Μέ τή λογοτεοονία άρχισε νά
άαχολεϊται άπό τα 20 τού χρό
νια. Στήν άρχή οκάρωνε δί-
στιχα σέ χαρτοπ€-τσέτ€ς, άργό
τερα φράσεις χαί τέλος βι-
βλία.
Σέ δυό τομεϊς μτκ>ρ·εϊ ^ανείς
νά ξεχωρίσει την δουλειά τού
— τεργιογιάννη:
Σΐτή ουλλογή -©ν ήθογραιφι
κί7>ν θτ)σαυρά>ν της Κρήτης,
καί στό λογοτεχνικό τρόπο
πού χρπσιμοηοιοΰσε γιά νά
τούς μαζέτριει σέ βιβλίο.
Ή συλλογτ) τών ήθων καΐ
τΛιν έθίιμων τοΰ Λαογράφου—
Ποιηιτί) είναι κάτι τό πρωτσφα
νές. Δέν ΰίτερβάλλωι καθόλου
χαραικττιρίζοντας ετσι την επι
τυχία τού. "Οτι μάζεφε ό Στερ
γιογιάννης, τό μάζεφε μό-
νος τού χωρίς κα·μιά είδικότη
τα, χωρίς οιπουδές, χωρίς κα
τάρττρη, χωρίς βοηθεία.
"Ο,τι μάζεψε έπραξε καί τό
βρίίκε στήιν ψΐΐλότερη κορφή
τοϋ Ψηλορείτηι, στίς παό σκο-
■τεινές σπηλιές τί&ν Αευκων Ό
ρέατν, στό πιό μακ,ουνό χωριό
τής Κρήτης, στό ηιό ζεχασμένο
6^5λίο τοϋ τόπου.
Δούλεψε οκληρά γιά νά κα
τορθώσει νά παρουσιάσει δπως
ακριβώς τόν βρήκε, τό θησαυ
ρό αύτός πού λέγεται «ΐίθη καί
£θιιμα».
Γύρισε στίς ρίζες καί τίς κα
τόγραιψ'ε μέ την πραΎΐματική
τους μορφή χιι>ρίς νά προοβέ
σει ί νά άρα·ιρέοει τίποτα. Τα
τέσσερα βιβλία πού κατόρθω-
σε νά γράψει άπστελοϋν Ινα
θΐ)σαυρορυλάκιο πού κρύβει
ιμέσα τού δ,τι πιό καθαρό καί
ΐίΐό γνήριο μηορεϊ ν ά βρεί κα
νείς στήν Κρήτη.
Δέν θέλω νά κάνω κριτική
πάνω στά ίθη καί στά βθιμα
τής Κρήτης. Αύτά πού είναι,
είναι καί θ#ταν άνόητος 8ν δ
χι τίποτε αλλο, οποίος θά εΐκε
τό θράσος νά προσπαθήσει ν ά
τα κρίινει.
θέλω δρως νά πώ δυό λόγια
γιά τόν τρόπο πού χρησιμοποι
' οΰσε ό Σιτεργιογιάννης γιά νά
καταίγράψει καί νά παραδώοει
στούς νεώτερους αύτούς τούς
θησαυρούς.
θέλω μ' δλλα λόγια νά μΐ
λήσω γιά τό πως βλέΐπΐι) τόν
Χτεργιογιάννη οάν λογοτέχνη,
σάν ποιΐϊτή.
Τό πρωτο βιβλίο - έπαηυκία
τοΰ ΣιτεργιογιάΛ'νη είναι «ό
Γθμος στήν Κρήτη».
Τό ποί&το άίτοφααισ>τικό βή
>μα τοΰ λογοτέχντι καί ταυτό-
χρονα τό δίκαια μπάσΐ'μό τού
στόν χω.οο των δημιουργίίν.
Καί ή πρώττ* άφ-ιέρωση:
«ίτά δίστιχα πού ίνγραψα
σέ τουτο τό βι&λίο
χαρίζω τα στοτϊ Κρτνπτς μας
τ' διιοηρο μεναλεΐο».
"Εμΐμετρα γρο/μιμέ.νο τό βα-
βλίο σέ Ίαιμβικό δεκαίΐεντα-
σύλλαβο, έντυπωσιάζει μέ τή
στρωτή τού γλθσοακ τό ουθμό
καί την άρκετά έιπιτυχη·μένη ό-
ιμοιοκαταληξία.
Άνα«ϊ>&ρεται στά ίίθη καί ί·
βιμα ττϊς Κρήτη.ς τα σχετιζόιμε
να μέ τό γάη,ιο.
Άρκετά δύσκολη ή προσπά-
βεια πού 'βαλε μηροοτά τού ό
λογοτέοσνης. Δύσκολη Λχι μόνο
γιατί άποο>άσισε νά αποδώσει
ιζμμετρα αύτά πού μάζεψε, άλ
λά γιατί τό μάζεμα δέν εγινε
ίτρόχειρα καί βιαστικά.
Ή έπινέλεια μέ την όποϊα
«χεΊ χωρΐΛι σέ κεφάιλαιά τό βι
βλίο καί ή άπόλυτη πληρότητα
τχ&ν κεφαΧαίων, μαρτυρ
ιπώς ό Σιτεργισγιάννηις ίίδωοε
σλες τού τίς δυνάίμεις γιά νά
τό τελειώσει.
Μεταφέρεται ό αναγνώστας
τοθ βιβλίου σ' ίίνα χωριό τίίς
ιΚρήτΒΐς τοΰ χβές καί ζεΐ τιολύ
παραστατικά τα ί^θη καί τα ?θ
>μα τοΰ γά/μου.
ΆκολουθεΙ τα δυό παιδία
πού «μπολιάζονιται» μέχρι την
ώρα ττού φοίχ>ϋν τό στεψάι,
καί σ' δλο τό δρόμο βρίσκεται
ιπαρέα μέ τούς προζενητάδες,
νέ τίς οΐκογένειες τοΰ γαμπροΌ
καί τής νύφης, κάθεται καλε
σμένος κι' ούιτός στό τραιπέζι
τοϋ γάιμου, ζεφαντώνει κι' αΰ
τος μαζύ μέ τούς γλενππστές
καί σέρινει τό χορό πιαοιμένος
χέρι χέρι μέ την ευτυχία.
(Συνεχίζεται)
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
"Ενα καλό Φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ
Ταβέρνα — Ψησταριά
"ΠίΙΡΓΟΙ,,,
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Έστιατόριο — Ψησταριά
"ΑΙΟΝΥυθΧ,
(Πλάϊ οτή Λίμνη)
Τηλ. 28.910
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Έστιατόριο — Ψησταριά
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Τό σύνθημά μας είναι:
ΓτΕΡΙΤΙΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Δ6ν είναι ή τϊρώη ρρ
σχολιάζεται τό θέμα τής άνα
χώρησης τοθ τελευταίου νυχ/τε
ρινοθ άστΐικοθ λιεωφορείου.
"Ε—ασε ίντεκοΐμ'συ: «Γμ
οα,ς». "Οσοι προλάβανε, είδον
τόν Κύριο. ΟΙ &λλω;
Αύτοΐ πού δουλεύουνε βιρα-
δυνές ίδοες; "Οσοι κάίοϊχοι
τί&ν συνοκκαών, θ^λήσουιν ινα
δοννβ κανένα κανηιμα'τογράιφο;
Γιά νά δσΰμε λοιπόν τί θά
γάνει. θά έζακολουθήσει ή κα-
τάοταοΓΐ αυτή σ' δλη τή δώρ-
κεια τού καλοκαιρινό; "Η μί|-
πως θώ βρεθεΐ κάποιο: ύΐνεύθυ
νος νά οκεψτεί σοβαρά τό θε
ΌΙ
"ΑΙ, συγγνώμη, ζέχασα. ΟΙ δι
ακϊν-ήσεις κοστίζουν. Χρ«4ον
ται καόσϊίμο. Είς β4ρος λοιπόν
τίκ; λιΐότητας.
Έν© τα ταξί είναι διαψαρε-
τϋοά. Τούς δώοχινε λέβι φτπνό
■π&ρτ) βενζίνΐ).
η...
Την χλβίοανιε μέσα. Δυό
χρόνια στή φυλακή. Κι ένώ ίί
λε,γα.., Κατακαΰμένη Άράχω-
βα, ή μάλλον καθμένε Γιί&ρ-
γο. Πρωτα, έοωσες τόν τόπο.
"Υοτερα σέ στείλαν στή φυλα
κή. Καί τώρα, ώχ Δεσποινάχι
Δ&οηοινιό τί σοί>μελε νά πά-
βεις...
"Ε, -ϊώ.οα, ηάβι. Θά ακάσει
ό βνβοω—ος. (χν, βλέπετε πό
σο δύσ*#λο είναι νά νενεί κα
νείς Γκοωας;) Δέ Φτάινει ηού
·—ΰ... άνταίποοώοανε «τίν ρι-
λσπατρία» χλτι. μέ φυλαικ,ίσεις,
ιδικέΙ(! τού, κλεϋσανε καί τή Δέ
σποινάρα στή φυλακή (Νά λοι
η&ν ηού τα σίδερα δέν είναι
ιμόνο γιά... τούς λεβέντες.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ένα «μίτράιβο» μεγάλο ώζί-
ζουν οί λιγοστοί άγρότες τοΰ
Νσμοϋ μας πού άηοφάσισαΐν νά
φτιάξουν Άγοοτικό Σύλλογο.
Μέθα σ' αυτή την ξέφρενη
έησχή πού ζοϋ'με, μέσα στίς
αύξήσεις, στόν πληθωριομό
καί στό ίίιγχος τής
ό άγρότης πρέπει,
να καί μαίικά, νά βρεΐ τό δρά
■μο τού, συνεργαζόιμενος ·)^
τίς 4λλ£ς τάξεις πού β->ί~ον.
ται στήν Κια κατόσταοη.
Άγρότης σπμαίνει μόχ»ος
Άγρότης οομαίνβι ίδοώταο. '
γρό*της σΐγμαίνει: Ένας
πο; «ού έξαί«δτοα 4π' τίς
ρικες συν^ήκες.
Γι' αύτό θά ίΐίίέπει δοι οί
άγρότες τής Ελλάδος νά ου-
νασπισθοϋν γίφΐ» άπό 6νο οΐν
δικοΛιστικό (ρορέβ γιά ν4 ύψι,Ί
σουν τή ωωνή τους. Γιά νά
ρτάοεα μέχρι τα ιρπλά τραηέ-
ζιά καί τίς πολυτεεϊς ηολυβρό
νες.
"Βτσι άς έλπίσουνε ότι κατ,
καλό θά β»γεί άπό την δλη προ
σπάθει^ άηό π'ιν μαζικοποίη-
ση των άιγροτββ&ν Λνώνο*ν καί
τή συνεργασία τοθ συλλόγου
ρ6 'Βνώρεκ; Γεωργικών
ταιριηιμών κλπ.
Καί πάλι συγχαρτνιήοιο...
ΔΙΨΑΧΜΕΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
Περάοατ€ ποτέ τΑοα τό κα-
λσκαίρι άπό τα λιοντάρια; ΪΥι
κρήνη τοΰ Μοροζίνη δηλαδή
στό κέν,τρσ τής πόλης μα;, Έ
χούν πάρει τα κακώμοιρα ?νο
λυττησιάρικο δαψαΧέο Οφος.
Άλήθεια, πόσο καιρό έχουν νά
δοΰτν ν€ρό;
Τώρα θά μοθ ηεϊτε:
— Τρελλός εΐσαΐ; 'ΕδΟ ί-
-μεϊς τιεβαίνουιμε τής δί^ρας κα[
τα λίοντάί>ια θά κοηάζουιιε
"Ας είναι καλά τουλάχιστον
ό κ. Δήιιιαρχος πού μδς τόνιζβ
πώς «θά διιιτάσου'με λιγότερο
ή δέν θά. διψάσουυε καθόλον.
ΤβλΧα τί τα θέλεκ; 'Επίοχε
ση έριγαοίας ώπό τούς έργαζό
ρενσιχ; στπΛ' ΕΊΕ- Καβυστερΐ'ι
σεκ: πλινοωιμής έργατικών. Ί-
στορίες...
Έμπόδιο στό έμπόδιο δηα
Καί ώ νε.οό;... Άναηαύε-
■ται οτίς ύπόγειες δεξαιΐΓνές
τού θραφανοΰ...
Ν. ΨΙΛΛΚΙΙδ;
Η ΜΜ ΤΟΝ
Χυνεχ. άπό την
βνα μόνιιμο ηελάτττι γιά νά έξυ
τΗ>ρετήσει έναν πού θέλει τσι
■μέντο μόνο γιά σήρερα, τή σπ
γμή μάλιστα πού δέν ύ«πάρχ€ΐ
ιΚι' αύτό θά τό ί-ξετάρουικ· πά
ρακάηα.
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΤΙ ΣΥΙΜΒΑΙΝΕΙ
Κι' έρχόμοσηε τώρα στήν
£λλειψη τοΰ τσΐίμέντου καί
τούς λόγους τής έλλεινΓΐς.
ΠρΛτα, ύποστηοίζεΓαι, δτι
δλα όφείλονται όπως εϊπαμε
καί ιπροηιγούμενα, στήν έποχια
κή αθζη.σπ των άναγκδν. Τό¬
τε, γιατί οί έιταιρίες παραγωι-
γής βέν αύζόνουν την άποστο
λή προϊόντος στήν περιοχή
μας, τί στιγμήν μάλιστα πού δ-
οι έν&αφέρονται σήμερα γιά
την μεγένθ^οη τοϋ κιύκλου έο
Μ παραγωνΐκές έται.οίες, ρί
χνουν τα βάρπ στίς πΑ&τες
των αλλων έται.οιόϊν. "Ας ποΰ
ιμε: «'Εγώ στέλνω, άρκετές
(πσσότΓ»Τ€ς ένώ οί «λες;» Καί
γεννάται τό έοώτηιμα:
Λίήπως ή αβξΐϊοη τής κατα
νάλωσης είναι παοοδικό φαινό
•μενο;
"Αν συρβαίν«ι αύτό, δικαιο
λογοθνται χατά κάιποιο τρόπο,
οί παραγωγιικές έταιρίες, ηού
έν&ίιβ>έρονται νιά σταθερί-ς ,ά-
γορές.
'Υπάρχει δρως καί κάτι 4λ-
λο. Τό τιτκμέντο δέν κ,υκλοφο
ρεΐ υΛνο σάν σκόνη στίϊν άγο
ρά.
Η ΪΝΔΟΚΡΙΗΟΑΟΓΟΙ
ΑΟΝΝΑ ΝΑΣΤΟΥ
θά δεχθή άσθενείς την 25ην
"Ιουλίου άπό 8τκ ηρωϊνής 6ως
βης άΐτογευιμα-νίΐς είς χ
Κλινικήν "Αγΐος Γεώργιος.
Σημαντικέχ; ποσότιττες τοι-
μέντου διοΛετεύονται σήμερα
στήν άνορά, Οστερα άπό εΐοι-
κή κβτβί^γασία. Τό τελικό ηοο
ϊάν (£τοιχ) σκυ>όοβΐΛ2) παρα
δίδεται κάθε μερά καί σέ με
γαλΑίτερες ηοοόκη—ς. "Ηδη
πάνω άπό 40β)ο τοβ κνκλοφο
ροΰντος τιροϊόντος διατίθεταΐ
σάν Κτοιμο, ηαά', σχυροδειια
Καί μβταφέρσυτιε έδω τή γνώ
ιμη ηού Νυκλοφοοεϊ στό Ήρά¬
κλειο γύριβ άπό την ?λειφη
τού τσιμεντου καί τίο βιομη-
χανίες σκυροδέιιιατος:
«Μήηως, δλα περί έλλείψε
ιι»ν κλιπ. είναι τεχνΐκά κοί ή-
ϊΐοβλέιηου,ν στήν καθιέρωοη
τοΰ περιοσότερο ηροοοοοφό-
ρου ίτοιμου σκυροδέίματος;»
ΤΣΙΜίΒΝΤΑ ΚΡ1ΓΠΙΣ
Εϊκοοι περίπου χρόνια ηάνρ
άπό τάτε πού δόθηκε ή ηρώτη
Αδεία ακαταμστΐγτας νιά την !-
δρυση Τοιμεντοβισιΐίτχανκΐς
στήν Κρήτΐ).
Τα χρόνια περνοΰνε, κοί τί
ποτα δέν Φαίνεται. Ή μιό β-
δεια οκοπιμόττϋτος δταδέχεται
την αλλη. Ό ένας παρατδ, ύ
Λλλος άίχχΚεΐ, καί μόνο τσι-
«μέντο ηού δέν βγαίνει.
Τώρα, τελευταία, γίνονται
λένίε προοπάθειες ντά μιά τέ-
τοια βιοιμηχανία στό ΛασίΒι.
Περιμένομε...
"Ομως, δέ θήταν σω~ότ£ρη
λύση, ή ϊδρυση μιάς Πα>ίφή-
τιας έταιρίας Ααϊκίς θάοης.
ηού θά έΜμεταλλεύεται τα Κρη
τικά άποθέματα οέ τοιμέΛΤβ,
Δέν είναι καί βσχηΐιο, μιά
καί ή Κρήτη είναι ηρόσφορΐ)
γιά έξαγωγές στίς τεραστίαν
ύνανκων, Άραβϋκές καί Βο-
ρειοφρικανΐίκές χωρες.
Ν. ΨΙΛΑΚΗΧ
μμ.
7 μ,μ.
ΑΜΏΝΥΜΟΣ ΐλΙΑΥΤ,ΛΙΑΚΗ
ΕΤΛΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α,Ε
ΑΝΛΧΩΡΗΣΕΙΣ :
Ε)Γ — Ο)Γ «ΚΥΔΩΝ»
ΕΚ ΣΟΥΔΑΙ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. _ ΠΛΡΛΣΚΕΥΗ
Έξ Ηρακλείου ττρός Πειραια
Ε)Γ - Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝ«5ν> - «ΚεΛΝΤΙΑ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7»ιν -Εσ—ρινήν
ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πρακτορειον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
Σοφοκλή βίνιζελου, —^. 23636, 2565*
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
25ης Αθγουστορ 33, τηλ. 222481, 222462
ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
Αεωφορος Κουντουριώτοι;, τηλ. 2229ο, 22454
ΤΗΛΕ·. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρίακης Ν
Κρουο-ανόττουλβς Π.
ΚιΛβνάκης Γ.
Παλαιολόγος Π.
Χαμαράκτ,ς Ε.
,1!
212.730
295.420
281.702
2*3.016
283.160
, ΑΠΟ 23)6)76 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΌΥ
ΚΑΝΤΙΑ
ΡΕΘΥΑΛΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ττ.μ. ΔΙΑ ΣΗΤΕΙΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑΝ ΩΡΑ 1 μ.μ.
τ2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
Χ1ΛΙΑΑ 5
ΕΛΕΪΘΕΡΟ
-Α ΜΑ.ΓΡΑΦΟΥΝ
ΟΙΛΆΓ!ί_ΤΕ_ΜΑ_
ΠΑΠΑΓΙΟΡΓΗΣΧΙδΤΑΚΗΣ
ΑΑΗΘΕΙΑ ΚΛΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Άλήθβια είναι πώς ή «ΑΛΗ
ΘΕΙΑ» κάθε Άλήθεια ώηοτελή
ουνεχή οτοχον δΑων έκείινων
ποό ζοΰν ψεύΐιχα μέ τό ΨΕ-
ΜΑ.
£Ινοα τό άντίβαρο στήν Άλή
θεια τό φέιμα, καί άντίοτροφα
βεβαία ηάλι, είναι άκημβίβα—«ς
ένναιες. κράνετβ έν άναλύοει
τό ΠΑΝ γύρω άηό την ηαλΐ)
αυτή.
ΦΐλοοοφΗβά, έΛΐβτημονικά,
καί ,μέ χίλιοικ; αλλους τρόπους
έρμηνβύετε τό φαινάμενο
πρό παντός διως ΧΡΙΧΤΙΑΝΙ
1£Α είναι ηού τοηοθετεϊτε στήν
ακριβή θέοη τού πολεμ&τε μέ
τόν σωστο τρύΊπο οπου καί έ-
ξου&τρρόνετε άηοτελεσματι-
«ό, '
Καθήκον κάθε ζωντανόν άν-
βρώηου είναι νά μάχεται γιά
(την Άλήθεια μέιχρι θανάτου· ά
φόν βεβαία την ένταπΐίοτι σω-
οτά. Δέν είναι δυνατόν όλοι
νά δχουν την αυτήν προοφορά
στόν άγώτνο αύτό, τό— μονο
γίνβταα ίσόβαρη ή ηροσφορά
•πον οταν άνελιπώς δίνεται
τό ίΐαρόν άιπ' δλους πού ναώ
θουν τό σωοτό.
"Έτοι έπήοε άξία τό (δίε-
ητο της χήρας) καί ττόοα θά
ήτο δυνατόν νά άτταρριθμήρω-
μεΙΙΙ
"Οσον καί άν ή έιποχή μας
άγκαΛιάζει την ϋννοια τού τρα
γουιδιοΰ.
«*Ένα ψεύτιικο παραιμύθι εί¬
ναι ή ιμεύιτικτ) ιμας ίωή καί
ψευταποτά στό τέλος σ' αλ-
Λο ψέμα ή ψυχή μας».. Ένδό
,μηχα κάνομβ μιά φοβερή πά
λη μιέ τόν εαυτόν μας πού κρι
νόμεθα έξω τοΰ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ.
Δέν υπήρξε άλήθεια νά ιιή
διωχθή, άλλά οΰτε «ρένα νά
ιμήΐν ΤΙΜΩΡΗΘΗ ούτε καί τό
(θα.ρσίίΐε έγώ τόν κοομον
νενίκηιοα) ϊΐού εΐηε ό ΧΡΙ-
_ΤΟΣ. (Μακάοιοι οί δεδιω-
γμένοι) ου νΐχίζει.
"Ας είναι δρως, εμείς 6έ-ν
ίτρέιπει νά νΐόθωμιε ανετα οτή
φωνή αύττή καί όψείλομε νά
τό άμολογήοουμε. "Οποίος
δέν τό ά)ΐοογεΐ είναι ΠΡΟ-
ΔΟιΤΗϊ καί £ί>μεο έ-αχατης
Ή Άλήθεια βεβαία θό λάμ
πή Ρώ τό ατροβΛηρα ιπαραιιι·έ-
νει. Πόοους θά κάψ;τΐ; Καί
ιττρό πανιτος θά κάψη δσους μέ
νούν ιμέ την αύταηάτη ότπ την
ύΐττΐρετοΰν δταν ταυτοχρόνως
ύιποκώπτουν είς κάθε εϊδους
ουιμβιβαοιΐούς καί «ουκ' έοχύ-
ινσνται» άς τό νιώοουμε αύπό
δλοι Κληρικοί καί Λαϊκοί (οί
καιροί ού ιμενβτοί).
Σήιμερα μ έ. προοθηκες καί
προοφορές την βλέιπομε νά
ηολειυΛται οτό η.οόσω(Πί> π.χ.
τού (ΧΑΡΗ), τοΰ (ΨΑΡΟΥ-
ΔΑιΚΗ) είς τιιμή των οποίων
γράφονται οί γραμμ·ές αύτές,
αϋριο τίς εΐδε σέ ποιούς άΛ-
λους.
"Αλυοίδα τό κακό, ουνεκήΐς
ή ιπάλπ, οέβαια ή Νίκη τοθ
καλοϋ. "Ομως τό παράιπονο
τιαραμένβι καί άττό καθήκον ό-
μιλο&με καί φωνάζουιμΐε.
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΛΜΑΜΛ
θεοτοκοπούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο περιβάλλον — Αογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σερβίρουμε την σττεσιαλιτέ μας «Εύτύχιος»
Τό *ΎΩ Γενεά άπιοτη καί
Μηκαλής».
Δέν είναι ε&κολο νά είίκιι
Τίμΐος "Αντρας, άν οοϋ τύσει
ό κλήρος γνώριζε πώς «Στενή
καί τεθλααμένη όδό θά τκνρεύ
εοε».
"Ας σταθοθμε — ΣΤΕΝΤΟ
ΡΙΑΙΙ Κόιντρα στήν προδοοία
καί άς τό μάθουν οί παραποι-
ο&ντες την ΑΛΗΘΕΙΑ ηώς
την ώρα πού (ττϊν δακάζουν
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ.
Καί σ' αύτό τόν κόαμο, ηρό
ιπαντός διμως στόν (άΛΑον), έ
κεϊ, δέ χω,ρεϊ μεΐτάνεια, καί
ιπί&ς νά τό ποθϊΐε σέ τυιχών ηε
ριπτώοεις, πώς είναι ΨΕΜΑ.
"Οοοι αιηό τολμήσουν νά
σκεπιτοϋν, διότι νά τό τηστέ-
ψουν εΐν,αι δύακολο, προαθί-
τουν μιά μονάδα οέ τόσους
άλλους ττλανεμένους οτόν τα
λαωτωρτνμένο αύιτό ΠΛΑΝΗ-
ΤΗ.
"Ας μή κάΐνυηΐε ούγχιοη τί)ς
ζα»ί[ς μέ ττίν άναιπνοή δαόπ εί
ναι γνωστό σέ δλους πώς Μύ
ριοι ζοΰν — ένύ> έχουν xά^
σει πρό αίώνων την άναττνοή
τους. Άνιτιθέττως ηολλοί βρω-
ιμοΰν, άν καί άναπνέαυν άκό-
■μη.
ΧΙΩΤΑΚΗΕ ΓΕΛΡΓΙΟΣ
'Ιβρβύς
Άγιάς
Σφακίων
Ό όογασρός γιά τίς μειΐα-
γραφές στά Σωυατεϊα αυνεχί-
ζεααι. Την πρωαοβουλία στό
θέ.·μα αύτό την έίχει ό ΟΦΗ.
Οί είδικοί τοΰ Σωματείον Η-
νοΰνται μερόνυοτιτα. Οί διαφο¬
ράς τρίνμες δίνουν καί ηαίρ-
νθυν. Μπορεΐ φέτος νά έχομε
έκηλήξεις, λέ,νε οί διάφοροι.
Μϊΐορεϊ νά δοΰ>με, μέχ·ρι ξέ-
ινους ηαϊχτες νά ουρμετέχουν
στό νέο Πρωτοθληιμια της Α'
'Εθνικης μέ την φανέλλα τοΰ
ΟΦΗ.
Κι' έ,μείς τούς λέμε: "Αντε
ν ά δοϋιμε.
Στόν Ήρόδοτο γίνεται κίνη
ση αοβαρή. Όργανώνεται συν
δεσμος. Κιντιταποιοΰνται παρά-
γΐοντες. Ή περίκρημη όιιάδα
της Άλικαρναισοοϋ τ6κε.ι πά-
ρει πολύ ατά σοβαρά. Καί ϋτσα
ϊΐρέηει. "Οταν μπεΐ κανβίς στή
ιμάχη, πρέιπει νά πολειμήρει.
Πρέπει νδναι δμιος «αί πάνο-
τιλος...
οοο
'Ο Έργοτέλης μέ την και-
νοοργια τού ΔιοίκηρΓ), πού ά-
ποτελεΐται άπό τούς κ.κ. Μιχ.
Γιακου'μάκΓΐ, Ι. Αγγελιδάκη,
Γ. Γιαννουλάκη, Ε. Νικηφορά
κτ|, Ι. Ίατράκη, Ν. Καραρίτη,
Δ. Σαμιώτη, Α. Τσακιρίδη, Μ.
ΜθσσαριτάΚη, Κ. Σαριτσάκη,
Γ. Ταμιωλακη, Κ. Ζαχαριάδη,
Φ. Εύαγγελινό, Χ. Βιδακη,
καί Ε. Βογιάικη, προσπαθεϊ νά
ΜΙΝΩΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ —
ΚΑΙ Ι
ΛΡΙΛΛλΊΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΛΛΛΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΜΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΛΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία ΚαλλεργΔν 7
Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή Ποσειδώνος 28
Τηλέφωνα: 4117953 — 4117953
ου'νκεντρώσει ύλικό νά όρ-
γανώοει την ένιδεκάδα τού.
Γιατί φε·τος τα πράγματα
είναι τελείωχ; διαφορετϊκά.
Πρέΐπει ή άμάδα τοΰ «Μαρτι-
ινέγκο» νά έγκρθεϊ. Καλά εί¬
ναι τταά. "Ενά τέτοιο συγκρό-
■τχ)νι δέν πρέιπβι νά παραιμενει
στήν άφάνεια.
οοο
Τί γίνεται μέ τόν ΠΟΑ;
Οϋτε φϋννή, οδιτε άκρόοση. Τί
γίνειται μέ τό δυνανιχό αύ·τό
ύίπεροωιμα'τεΐο; Σ' ί;να τέτοιο
χωρο πού έδρεύει, τόσο ερψυ
χο καί ζωντανό ύλικό, γιατί νά
ιμήν ιυηορεί νά δίξει τό άνά-
οτηιμά τού;
Άλήθεια, ποΰ σκαλώνει;
000
Άναφέραιμε αύτές τίς τέο-
οερας όμάιδες γιατί £χομε νά
ΐτοθμε πολλά άιπό μεθαύ.ρΐο γιά
τίς άλλες τίς «ιμιχρές». Ή σττ»
λη θά προσέξει πολύ αύτό τό
κορμάτι της ποαοσφαιριικίίς οι¬
κογενείας. Τίς «μικ.οές όμάδες»
τίς ύμάβες της γειτονιάς. Γιά
νά βοη0ήσει Θετιικά. Γιά νά »ρί
νε·ι θετικά. Γιατί άιπό τίς μι-
κρές όμάδες, βγαίνουν οί με-
γάλοι τιαϊχτες.
οοο
Άιπό τόν άθηναϊκό Τύΐτο μα
θαίνωιμε πώς ό κ. Ήρακλής
*τ*ν/νν*>ιννν>ΛΓ»Γνυνυ*ϋ
Τσίπρας έγινε άοχηγός τοϋ
Παναθηναϊικοΰ. Είναι ύ θριαμ
βευτής τοΰ Γουέμιπλεϋ, &πυ>ς
ύιπιογραιμ,μίίει ό άθληιπκογρά-
φος των «Νέων». Εμείς τόν
γνωρίσΓ^·ε τόν κ. Τσίπ-ρα, έ&δ
οάν παράγοντα τού ΟΦΗ. Την
έατοχή έκείνπ τοϋ Άολανίδη.
Τότε μάλιστα εϊχαιμε καί τίς
€ύ·ε'Ργειτικ.ές τού έχλάμψΕΐς.
Μιά άιπιό τίς οποίες ήταν καί ή
άπαγν'ελμααική άποικατάσταοηι
στήν Άθήνα, τοϋ περιΊφηιμου1
τιοδοσφαι,ριοτή θεμελη. "Εκτο¬
τε, δέν ζανάβΐαιμε την φανέτοα
τοϋ παίχίτη.
"Ας εύχηθοομε τή φορά αν
τή, &τι άΐτό τό ύΐΓΓΐλ6 ποοτο
τοϋ Παναθηναϊκιοϋ δέν θά έ-
ΐΓπσυιμθοϋν έκλάμψεις κα'τά τοΰ
ΟΦΗ.
00 0
Ξαινατιερασαιμε άπό τό Ισοττε
δωμένο χωρο τδν τειχών κά-
τω άπό τό Τέννις. Προσέζαμιε
τή διαιμόρφωοτι τοΰ δλου χώ-
ρου.
Είναι δνα τε.ράστιο άντικείιμε
νο γιά τήιν γενικώιτερη πρόο-
δο, ή περιοχή αυτή τής «Σα-
μηιανέρας» ρέχρι τοΰ Καοτρι-
νάκΐ). Καί τό πιό μεγάλο άτοΰ
ατήν τιρόοδο είναι ή ΰγεία
κιαί τό ν^αναικό οχριρίγος.
Έτπιμ'έναμε πώς ό χώρος αύ
τος π.οέπει νά νίνει γυμναστή
ριο. "Οσο γιά την φωΐτογώγιση
τοΰ τεΐχους ύιπάρχουν καλλίτει
ρες θέοεις γιά τούς ηροβολεϊς,
έκιτός ατίβου, ί έηί των ίστών
τοϋ φίΐΗΐσιιοΰ, τοϋ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΓΎ,ΜΝ.4ΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑ¬
ΚΛΕΙΟΥ^ Ό δέ λάγος ηού
μδς κάνεα νά έπκμένομε οτή
δηριουργία άθλίτιπκοϋ καί γυ>-
ιμνιαστικοΰ στίβου, έκεί στήν
καρδιά τοΰ Ηρακλείου, είναι
συιμπιτωματικός καί λόγω της έ
τιεζεργασίας πού έΎινε μέ την
ίσοηέδωσηι, γεγονός πού μάς
άνοιξε τα μάτια. Τώρα ΐπά δέν
μιένει παρά ή ΐτροώθΐΐιοη τοΰ
θέρατος άιπό τούς κ.κ. άρμοδί
ούς καί άπό τό Δημοτΐικό Συμ
βούλιο Ηρακλείου. Γιατί £να
πάρκο έκεϊ κάτω, 8σο καί άν
είναι ίίνας πνεύιμονας, δέν μπο
ρεΐ νά είναι μιεγαλύιτερος άιπό
δνα φανερό, άνοιχπό μερά νύ
χτα, γυμναστήριο.
Ό ο&ττης
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289^)26
αγροτες!
γνωριστε τπϊΪνο συγΧρογη
θοδολι
στον κοσμο
......·ΓίΧ;%
..... . .Λ μ Α — Λ Λ ■
ρποκΑβιρτικβι ίΐοσγωγεκ; ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλσιο ηυροσβεοτειο)
π ρ α κ Α ειο - κρήτης
ΦΡΟΝΤΙΠΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΟΚΥΚΛΟΣ
Την 8ην , Ιουλίου άρχισαν έντατικά τμήματα άνεξεταστέων καί άδυνατων μα-
θητών δλων των τάξ€0Λ/ των Γυμνασίων.
Διδάσκονται
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥ2ΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΕΑΑΗΜΙΚΑ
Α)ΝΣΙΙ: ΜΙΪΑΛΤΖΑΚιΊΙ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
ί σννεχίζονται
ΕΒΑΝΣ 36 Τηλέφ. 286-545 Ηράκλειον
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΜΟΙΡΕΣ — ΤΥΜΠΑΚΙ
ΤΗΛ. (0892) 22-419
Ή ΤΓενταετής λειτουργεία των Φροντιστηρίων μας άπέδειξε ττώς ο! μαθητές
των πόλεων δέν είναι ττρονομιοθχοι.
Κοντά στό σττίτι σας μέ λιγότερα εξοδα.
Έκτταίδευση άρτια.
• '' ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:
α) ΠροτΓαρασκευαστικά δλων των τάξεων τού Γι/μνασίου.
β) Τμήματα 'ΕτΓανεξεταστέων.
Οί Έγγραφές άρχισαν.
μαθετε
ι α οόηγατε
αωατα
ϋχοιΐη οδηγων
ΜΚ.ΦΡΑΓΚΙΑΑΛΚΗ
1:1 ΙηιΙι,μ.
ΙΕΛΙΑΑ 4
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΛΛΗΟΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΝΤΡΟΠΗ!..
ΤΟΝ ΕΙ ΔΑ
μ έ τα μάτια μ ου
ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΑ
μέ τ* αύτιά μου
ΤΟΝ ΑΓΠΞΑ
μέ τα χέρια μου
ΤΟΝ ΝΙΚΟ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
Τόν Άγωνιστή τής Λε-
φτεριάς κρατούμενο στό
κελί 54 της Β' Πτέρυ-
γαχ; των Φυλακών Κορυ
δαλλοΰ, έκ εΐ ακριβώς
ττού είναι συγκρατούμε-
νοι κα! οί πραξικοττημα
τίες. Ό Άγωνιστής
στήν Τδια φυλακή μέ
τούς χουντικούς μόνο
■πού έκεΐνοι δρίσχονται
στήν ττροναμιοθχο τττέρυ
γα Α'. Άλλο νάτόδια
βάζεις κι' άλλο νά τό ζή
σης δπως τό έζησα έ-
γώ. Τότε καταλαβαί-
νεις ττιό έντονα την έν-
νοια τής λέξης: Ντρο-
ττη!
Μ.Χ.
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
•^Έκμεταλευτές καί έκμεταλευόμενοι
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΙΟΤΕΣ
Η ΕΚΤΡΟΠΗ
Νύιχτωοε. Στ' άνάοια φώτα
της γειτονιάς τα «αβασάκια ά-
στράφτουν καί σηκώνυνται οού
ζα. άν.οια, ατια.
ΓΓάνω στίς χωματένιες άνη
φοριές, άινυστ&μονες περφέ-
νουν οί κοιακαλιάοες γόηρες
γιά ν' άαττάιζουν τίς σέλες.
Είναι πανέτοιμες. Άπόιψε
«ιθά τή βροΰνε» σέ κάτι και-
νούρνιο. "Εγινε έ*να στέκι «ά-
χτύττητο».
.... Σαλτάοει ή . μ·ικρή. Ή
πλατή είναι ήλιοχαιιένρ. Ή μί·
ση άινοικτή. Ή τκντιελονιά
κσλλη,μέντι, λεπ>τή, ττμμένη
ώπιδέξια. Καί ή μαλλάρα ρι-
χτή. Στνμεοα ξανθιά. Σκέτη
ρέδουοα.
— Τραβα οέ Μάκη άιπό κεϊ,
νά πώ στήν Βίκη, νά πεϊ της
γρηάς πώς ηόω οτή γιαγιά καί
Ο' άονήσω λινάκΐ—
... Όρθώνεται τό δίκυκλο.
'ίί νιολλάρο φουοκών.ει κατά
τιάνου καί ιυετά άπότοιιια. πρός
τα πίσω.
Ούρλιάζει ή έξάτμιιση. Σκυ-
Χιάζει ό άπεναντινόο «ρπανι-
οτηρπζής» άιώ την Γ.ήλεια.
— Ώ.οαϊο π.Ί&μα άλλά κό>
νει σσράντα δυό, «καφε&ά»
χαρτιά ουλλονιέται...
Τώρα τό «μηιχάνημ,α» πάει
νά σπάσει τό κοντέρ. Ή νέ-
δου«{α &χει καλλίσει βμοιο τοι
ρότο στή νυμνή μέοπ τοΰ δε-
χαοχτάθ'η. Κουώνιει. Σφύγγε-
ται. νΚορφωνει τα νύχαα.
— Πάτο το :>έ Μάκη νά ζε
σταθοϋμε. Τό πατάει. Ό ΪΛιγ
γος βοάζει.
— Νά σοΰ δώοω κάτι νά βά
λεις;
Φρενάρει. Οί ρόδες σπινθί-
ζουν. Σκληοίζει ή οχκραλτος.
Κάνει άνά.οθωοη. Κάθεται κόν
τρα οτό δρόμο.
— Νά πάσε.
Της δίνει έ"να μαΰρο Φανελ
Χάικι άτιό την τοάντα τής μη-
χανής.
— Πούφ. αύτό είναι ιιεγά-
ο, δέ :>' ά.ιέοει.
Τό ξαναφυλάει. Σκαρβαλώ-
νει σητν μηχανή.
— Σπαοαμε....
οοο
Ξΐ^ερώνει. νΕξω άιπ' τό βεν
ζινάδ,κΰ τής νυχτερινϊίς βάρ-
διας, μιά μέδουσα ιποοαηαθεΐ
νά ζεστάινει τή ιιέση της στή
φωτεινή διαφημίση τής άντλί-
ας.
— Κρατάς ιριλά, ε>α κοσάρι
κο, νά .οίζωμε 2να λίτρο στή
μτρτανή,
— Δέν κρατάω, οέ Μάικη,
τ&δωσα στά τοιγάοα.
— Νά σ' άφήσω κύριε τό
. χράνος γιά έγγύηση;
— Δέ νίνεται.
— ΆχροΟ νά ποΰμς, αϋριο
θά στά φέ.οω.
— Κάνε πιό ηέρα, γιά νάΌ-
θει κοντά τό φορτηιγό.
— Δηλαδίή, κύριε, δέν κά-
νει, νά ηοΰμε,...
— "Οχι...
Πλησιό/ει τό οκονιομένο
αύτοκΐνπτο. Ό δεκαοχτάρης
βοηθός σαλτά.οει κάιτω, καί Εε
χλειδώνει την τάπα τοΰ ρεζερ
βουάρ.
— "Υπάμχει νερό, παοακα-
λώ ι6 νά στλύνω τα χέρια
μου, γιατί αηόιΐίε εΐχαινιε δυό
λάστιχα, ρωτάει ό βοηθός.
— Νά έκεϊ τιέοα.
— θέλεκ; νά σοϋ οίζω ένώ
μέ τό δοχεϊο; ΠΛησιάζει ή
ιμέδουσα κουνιστή καί λυν/ι-
στή, θέλεις, Ξαναρωτδ καί συ
νεχίζει.
— Ποϋ πά τε,
— Πάμε γιά Άθτ«να ιΐέ τό
«Μίνωχ;». Άπαντάει ζερά, ό
βοηβός.
— Καί πότε θά γυρίοετε,
Τόνκυττάζει στά μάπσ.
— Αΰριο.
— Ν^ίρθω,
— Μόνο κάτω άιπ' τα καφά
σία.
— "Εγινε....
«00
'Εκεϊ (ΐτην ανήφορο της χω
αιατερίίς, τό άνόοι τοουρλάει
απρωχΐό τό δα ού καβασάκι
τού.
"Εχει ξρ.ιι&οώοει. Καί καθώς
οί ποώτες ήλιαχτϊνες φωτίζουν
μακρυά τό "μουράγιο, έ*να 6-
οπρο βαπόοι, σφυρίζει διτιΛά
«αί οκιλιηάρε).
Σιγραοό.
Ο ΠΕΤΡΟΙ
ΒΑΒΑΛΗΖ
Ά—ό τή μερά ττού ψυ
λακίστηκε ό διευθυντής
μας, μέχρι την άττοφυλά
κισή τού, την έπιμέλεια
εκδόσεως τής εφημερί¬
δας μας καί τή νομική
εύθύνη τ£>ν δημοσιευομέ
νων σ' αύτην, γιά 4 συ-
νολικά φύλλα, την εΤχε
ανάλαβε ι — ευγενώς
ττροσφερθείς — ό Άθη-
ναΐος συνάδελφος κα! φί
λος κ. Πέτρος Βάβαλης.
"Ενα είλικρινές «εύχα
ριστώ», είναι τό μικρά
άντάλλοτγμα των τόσον
κόπ&>ν καί τής μεγάλης
ευθυνής ττού ττήρε ττάνω
τού ό έκλεκτός μσς φί-
λος.
Άττό τή σημερινη έκ-
δοση την εύθύνη άναλαμ
βάνει καί ττάλι ό Μάνος
Χαρής.
ΠΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΖ ΜΟΥ
Εύχαριστώ ιδιαιτέρα
τούς Δικηγόρους μου κ.
κ. Σταθρο ΚΑΝΕΛΑΟ-
ΠΟΥΛΟ, Γιώργη ΣΤΡΑ
ΤΑΚΗ, Γιάννη ΝΤΕΡ-
ΜΑΝΑΚΗ, γιά την Ιστο
ρική μάχη τής Αλη¬
θείας, τής Δημοκρατίας,
τής Έλευθεροτυττίας καί
τής Δικοοιοσύνης, ττού έ
δωσαν μαζί μου οτό Έ
φετεΐο Κρήτης στά Χο-
νιά στίς 9 καί 10 Ίου-
νίου 1976.
— 3ον —
ΐΐ ά.οττανή των έ\ηνικών
έκατομμυρίιον άτιό τούς πανέ-
ζυπνους «τσυριοτικούς» έπιχει
ρηιματίες, αίρνΓ»δίαοε τούς ά-
ιπλοϋς "Ελληνες. ΠανΓοΰ, ά-
π6 κάθε νωνιά. τό ϊδιο τροπά
ρι, άκούνονταν μερά καί νύ-
χτα. Στά καωενεία, στά μαγα
ζιά, στίς πόλεις, μά πιό πολύ
στά παραθαλάοσια χωρία. Ό
τά&ε έπι,χειοτ»υιατίας, θά κάν«ι
Ξενοδοχείο έκεϊ οτή χωράφα.
Ό δεϊνα, έρπορος, άιγόραθε
ιπρό ιΐΓ.νός έίκεϊ κάτω καί θά
χτίοει κάτι. "Ενός σωστός όρ-
γασμός πωιΐ>εων, ξ'έοπαοε
στίς κρητικές ηαραλίες καί
μέοα οέ λίγο καιρό τάι πάντα
εΐιων καταικτη^εί άπό τόν καί
νούργιο έιτπιδοομιέα. Τα έκατομ
ρύρια, βοοχή. Οί «τυχεροί» χω
ρικοί ΐτουλοΰσαν τίς άμμουιδα-
ρες τους, στοΐκ; ύτΐε^τυχεροΰς
τουριστοφάγους καί ϋηερναν
λεφτά μπόλικα(Ι) Τοιάντα, ί·-
ικατό, πεντακόσ:ιες χιλιάόες...
λίετά όΐοχΐσαν νά πουλοΰν καί
τα καλά χω·ραράκια τους. Τα
μποοτάνια τους, τα πρώϊμά
τους. Ένας ηόλεμοο διεκδική
σεα>ν καί ΚΛτωτχειρώσεων άπό
μέοους των τουριστοφάγων δο
νοΰσε τίς παραλίες άπό Κυρια
«βή σέ Κυοιαική. Καί οί είδ.κοί
άρχττέκτονες στήν Άθήνα, ξε
νυιχτοϋοαν ντά νά «άζιοποιή-
σουν τό καμιμάιτι» καί τό έίστελ
ναν στόν ΕΟΤ πρός Εγκριθή.
Γέιμισε ό κόσρος «έζττέο» πε-
ρί τόν τουριουό καί πεοί τα
ζενοδσχεϊα. ΟΙ «;1δκοί» αθτοί
ικύρ.οι δυικπώθ'Γΐκαν μέ τόν Ε¬
ΟΤ. Οί ύπονοαφές δπεφταν
6οσχή. Τα έξαωβΛώματα γίνον
ταν μενάλα άοχιτεκτονιικά επι
τεύιγιματα. Καί οί λεγόρενες
«προδιαιγραφές» υλικων προ
οαριμοζόνΐουσαν ηοός τα βιομη
χανικά συμίθέοοντα των Εύηω
παϊκών οϊκων.
"Ετοι μέοα ο' έ"να έλάχι&το
χρονκκό διάσΓΤίΐια, ή έλληνική
έθνική οϊκονοιιιία τινάχτπκβ
στόν άέοο. Έκατσμμύοια ον-
νάλλαιγμα έρευγε στήν Εύρώ
ιπη καί Ά'μερωίΤί γιά τόν έξο-
πλιαμό των Ξενοδοχείον. Εϊδπ
ύιγιεινής, κ.ούσταλλα σέκιου-
ριτ, μη.χανκτυοί, αύτοματισμοί,
διακοσμη'τΐ'κάι, καί εύινΕνή δο-
μιικά. Άλλά γιατί; Διότι ό τού
ρισμός ξεκίνησε μέ την προ-
τροιπιΊ των ξένων, γιά νά που
λήσουν βιομτιχανικά ποοϊόντα
καί νά ψυχαγωγηθοθν οτήν συ
νέχεια «τσάμπα». "Οπως καί £
γινε. Μετά άιπό την ποώτη ψά
ση αυτή των είσαιγωγων ρέ
τή λενόμενη «Λτέλεια» βοέθη
κε μιά αΛλπ. ττιό άΐτοδοτική φόρ
μσυ.λα γιά τούς ζένους ιτοοιμπ
θευτές. "Εκαναν τίς έπιχειρή
σεις τ-ους, γιά τα εϊδπ αύτά,
οτήιν Έλλάδα, πού είχε ψτη
νό ή-μερομίοθιο.. Καί ήρκιοε ή
περίφημη καμπάνια: Τό προ-
τιυχίτε τα Έλλιννιχά προϊόντα.
Τό τί Παναμάς ύπήιθζε στήν
περίοδο τής δικτατορίας ή τού
ριστιική αυτή έΤ;αροη, είναι ά-
δύνατσ νά ηερΐΎραφή καί νά
έικλαώιεφθεϊ, άιηό τίς άπλές
οτήλες μ:άς έφριμερίδας.
Οί ύιπερτυχεροί,
τί&ν μεγάλων, των ιμεσαίων.
ΐ)ΐά καί τΰίν μικ.οών άκόμπ Ξε
νοδοχειακων έιΐτι·χ.ειρήσεων, με
τεθλήθηκαν ο* ίπτάιιενους μιπί
ζνεσμαν.
Μέ τίς δε.οιμάτινες τσάντες
διασχίζουν μεοόνυχτα τούς αί
θέρες. Πεοίφοοντις καί ά-
οθμένοντες. Περινσΰν τίς ώρες
ΐους στά πολυτελή φουαγιέ
Των Εενοδοχείων τΒς Αθήνας,
γεμάτοι — προοηέικτ, είδων,
■δειιγματολθΎίων καί έιηιταγων.
Χαλοσμός κόσμου στούς ά-
θηιναϊκούς οϊκους έξοτιλισμων
ξενοδοχείων. Χαλασιιός Κυρί
ου, στούς μ€γό-λους προβοά
ιμους των ϋιπουαγείων χαί ^
Τραι—ίζων. Καί οί
τοάντες γ©μότες ΐ[ΐέ τα
των έλΛλήνατν, περ1φ^ροVΤ^ι
άιπ6 τούς ύπερτυχερούς Οτόν
έλλιγνικό τιοοβθαλασσιο
γιά νέες άγορές καί γι6
άναιγκαστικές
Άλλά τό θέιια μιας δεν τεειώ
νει άκάιχι.
Προειδοποιουμε
χον ΚρητικόΛαό
Σχαυροφορία γιά τή ματαΐωσή τού
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ!...
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Μ(Α£ ξεκί
ν ήρε πρό πολλου δναν άνώνα
γιά την ματαίωΐση τού Σιυνεδρί
ου των Χιλιαστων, ιηού θά νί
νει, δπιυς είναι γνωοτό, οιτό
τέλος αύτοΰ τού μΐϊνα στό γή-
ιηεδο τ·^0 'Εονοτέλη.
Καλέσα·με ίτόν Κρητικό Ααό,
νά συμιπαριαοταβεί στόν άγωνα
ούτον. "Ηδτι άπό τό ηροη-
γούιμενχ) (.οϋλλο, άρχίοαρε την
δηιμοσίευρη τηλειγραφ·ηιμά(των
διαμαρτυρίας, θά ουνεχίσουμε
καί σΐϊμερα. Γιατί θεωροΰμε
καθήκον μας άλλά καί ύσιοχρέ
ωοη, την ματαίωοπ τοθ Συνε-
δρίου αΰτοΰ.
Τό "Εθνος τίερνά κρίσιμος
ώρες. Ό προοιώνιός μας έ-
'χθρός Κ'αοαδοκεϊ. Ή γη, καί ή
θάλαοσά μας κινδυνεύουν.
ΒριοΉΟναστε «νέ τό δάχτυλο
στή σκανδάλπ».
Πω'ς έιπΕίτρέιηετε λοιπόν κΰ-
ριοι άομόδιοι στούς άνθρώ-
ττους αύτούς τούς Χιΐιαστές
ΓΚ»ύ &χουν σάν άρχή α©υς ν ά
ιμήν πιάνουν δπλο σία χέρΐα
'τους, άικόμη κι' 8ταν κινδυ-
νεύει ή 'ίδια ή πατρίδα τους;
Δέν είναι τό Σ«νΐ:δρ·ιο τουτο
μιά καβαοή προκληθή- στόν ή-
ρωίκό Κροτικό Λαό πού πώντο
τε οτάθηιιοε όοθός άτιέναντι στό
ίερό τού καθήκον; Πού πάντο
τε έίχυνε μέχρι καί την τε¬
λευταία σταγόνα τοΰ αϊματός
τού πά νά προσταΐτέψει τή νη
τού; Κι' αύτοί, δέν δέχονται
οΰττε... ν»ετάγιγιση νά κάνουνΙ..
Άλλά δέν είναι μόνο αύτό.
Περ' άιπό τούς κινδύνους ηού
άνπμετωπίζουμε άπό τόν Τούρ
κικο σωββινιομό. καί πού δέν
είναι δΐσχιετος άιπό τίς Άμερι
«άνικες '1μηεριαλιστΐ!κές βλέ-
ψ€.ις, 8να ζέχω.οο κομμάπ τής
'ΕΛλάδας μας κινδυνεύει. Ή
Κρήτη μας. Άμερικάνικες βά
σεις, Άμεοικάνοι η,οάχΛορες
«α' έλιτίδες γιά τό 52ο άστέρι
τί{ς Άιμερικάνικης σημαίας.
Κι' αυτήν ακριβώς τή στι-
γΐμή οί Χιλιαστές, πού πατρο-
Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
%_ Συνέχ. άπό την _ελ. 1
μενά τής Χωοοφυλακής.
Ευθύς ιμέ την έξοδό μου
οπεϋδω νά σδς εύκαριστήρω
θερμά γιά την συμΐΐαρασταση
πού μοΰ πρόθφεοε ή ώγατιπιτή
«'Ελευθεροτυιηία» καί νά οδς
μεταφέρω τούς χαιοετισμούς
καί τίς εύχαριστίες τοΰ οΉγκρα
τουιμένου μου άγωνιστή Νίκου
Ψαρουδάικη. ν
Μέ την εΰκαιρία αυτή οάς
παοακαλίΰ καί μέσω υμών δλο
τό δΓ*υοοιονραψικό κόβνο, άλ¬
λά καί νενικώτερα δλους δ-
οους πιστεύουν στήν έλε-υθε
ρία τής οκέΛτ/τ.ς καί τοΰ Τύ-
που, νά άγωνιστητε, δσο γίνε
ται περιοσότερο, γιά νά καΐταρ
γηιθή τό άνελεύθιερο καί άντι
συνταγματικό 181 δρθρο τοΰ
Π.Κ. πού ώδττγή συχνά δηιμο
οιογράφους στά έδώλια των
Διικαστηρίωιν κι' άΐτό έκΐεί στίς
φυλακές, δσιως έΐγινε ΐίρόοψα-
τα μέ την περίπτωοη τοΰ Ψα
ρουδάκη καί τή δική μου.
Διότι είναι άκατανόΐγκ) νά
άοκοϋιμε κριτική, όξεία ϊσα»ς,
κατά συΎκεκριιμένωιν προσώ-
ττων καί έττειδή συμττίίπτει νά
οΰθβτίζωνται μέ κάπσια Άρχή
νύ δκκαΓόιιαοτε καί νά καταδι
καζόμαστε γιά ηεριύβοιση δλης
Τήις Άρχής, ολοκλήρου τοΰ
θεοιμοθ.
Είιδικώτερα ηαρακαλϋ) δλο
τόιν Δηνοσιονοαφακό κόθμο νά
άιγωναστή γιά νά βγή άπό τή
Φ,υλακή ό Νϊκος Ψαρουδάκις.
"Ετυχε κύριε Δ)ντά, νά εί¬
ναι ό μόνος δημοσιογράφος
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΑΟ
ΦΥΛΛΟ
ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ
Ή γνωστή στηλη
ΚΟΥΣ — ΚΟΥΣ
(ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ. .
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ)
πού θά γράφει καί ττάλι
«Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ»
ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
·, Συνέχ. «πό την ϊβλ. 1
ΟΙ ΧΙΑΙΑΣΤΕΙ
ΚΑΙ ΠΑ τό σοβαρότατο θέμα ττού δημιουργηται μέ τό
Συνέδριο των Χιλιαστών, θά καταφύγωμε τή βδομάδα αύτη
στόν κ. Είσαγγελέα.
Την σχετική νομική μας ενεργεια καλοΰμε άττό τώρα, νά
τή συνυττογράψουν, δσοι την πιστεύουν, είτε είναι έκττρόσω
πό ι όργανώσεων, είτε άπλοί πολίτες.
ΟΙ βασικοί λόγοι ττού θά στηρίξωμε την έΐΓέμβαση τού
κ. Εισαγγελέως γιά την άτταγόρευση τού Συνεδρίου, θά εί
ναι, βασικά, οί εξής:
1.— Τό γεγονός δτι οί Μάρτυρες τοΰ Ίεχωβά, άρνοθν
ται νά ΐητερασ— ισθοΰν ένόττλως την Πατρίδα μας, ή όττοία
περνά κρίσιμες στιγμές, ττού όθηγοθν την έττίσημη κυβέρνη
ση σέ έξοττλισμούς καί ττολεμικές ττροετοιμασίες.
2.— Τό γεγονός δτι διά τοΰ Συνεδρίου Θά επιτευχθή ττρο
σηλυτισμός, ό όττοΐος είναι άντίθετος μέ την έτπσημη θρη
σκεία τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους καί ό οποίος είναι Σι/ντα-
γματικά όπτοτγορευμένος.
3.— Τό γεγονός δτι, σέ τΓερίτ—ωση μή άπαγορεύσεοις
τού Συνεδρίου, άττειλεϊται διασαλεύση τής δημοσίας τάξε¬
ως, δεδομένου δτι ήδη ποΜοί Πατριώτες καί Χριστιανοί,
έχουν άγαναχτήσει καί δέν άττοκλείεται ή διά δυναμικών μέ
σων δημιουργία έκτρόπων.
Ή εφημερίδα μας ανέλαβε ήδη μιά σταυροφορία καί θά
την συνεχίση μέ δλα τα νόμιμα μέσα. Όσοι ΐΓΐστοί καί ττα
τριώτες, προσέλθετε...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ήδη, γιά την Τετάρτη ττού .μάς έρχεται,
ή συγκεντρώση γιά την άνασύστσση τής Νομαρχιακής Επι
τροττης Ηρακλείου, κατά των βάσεων.
Με την εύκατρία αύτη, δυό ττράγματα έχομε νά τονίσω-
με άττό της ττλευράς μας, σάν εφημερίδα (ή μόνη δυοτνχώς)
πού εχει ότπό την άρχή τής εκδοσής της, ανάλαβε ι έττώνυμα
καί ύπεύθυνα τόν άγώνα κατά των Βάσεων.
Τό ττρώτο είναι δτι ττρέττει νά ανχχγνωριστη ή καλή ττρο-
αίρεση καί διαθέση των μελών, ττού συγκροτοΰσαν μέχρ
τώρα την 'Επιτροττή.
Τό δεύτερο είναι δτι τα νέα μέλη, οί διάδοχο! τους, ττρέ-
πει νά ξεττεράσουν τούς προκοτΓΟχους τους καί κυρίως νά
στρεψουν την προσοχή τοΰ δυσκολου έργον πού θά άναλά-
βουν, οτήν διαφωτίση τοΰ Κρητικού Λσοΰ, γύρω άττό τόν
κίνδυνο ττού α— ειλεΤ την Κρήτη ή παρουσία των ξένων Βά¬
σεων.
Ό Λαος μας ττρέπει νά μάθη τί δεινά τοΰ έτοιμάζουν ο'
Άμερικανο! καί τί μττορεΤ νά πάθη, άπό τή μιά στιγμή
στήν άλλη, ακριβώς άττό τίς Βάσεις Τοΰ θανάτου.
Κι' αύτό, είναι πρωτσρχικό χρέοζ τής αρμοδίας "Επιτρο
ττής, πού θά εκλεγή την Τετάρτην
ηού εΐχε την άτυχία .μά καί
συγχρόνως (οξύμω·ρο ' άλή-
θεια σχί)μα) καί την , εύκαι-
ρία νά &χη έιπί 11 μέ-ηες συν
κρατούμενους τόν Ψαρουιδάικο
«αί τούς ποαξικοτπνματ(ες τής
έφταετίας. "Εζπσα επί )11 μέ-
ρες, αύτό τό θλιβερό φαινόμε
νο, αύ·τήν την άιπαΕνάθεχτη
ηρόκληση. αύτό τόν έξευτελι-
σμό τής Νέας Δηιμοκρατίας.
Νοιώθω λοιηόν χ,ρέος νά φωνά
ξω μέ δλη. ιχΐ> δύναμη τής ψυ-
χής μου, π.οός κάθε άρμόδιο:
ΑΙΣΧΟΣ!..
Κι' άκόμιι, είχα έιπίσπς την
εΰικαιρία νά ζήοω καί νά δια-
ττιστώσω τίς συνθίϊΐκες, τίς θλι
θερές καί άναχροναστιιΐίές συν
θήικες διαβιώσεως των Ποινι-
κ&ν Κρατου'μένωιν οέ τρείς Φ>υ
λακές, στίς ί,πιυλακές Χανίων,
στίς φυλακές Άλικαονΐιοοοΰ
"Ηρακλείου καί στίς φυλακές
Κορυιδαλλοΰ καί παράλληλα
νό; δω χαί νά, διαπιστώοω τίς
«είδικέί; συνθτ|κες» διαβιώσεως
των ΐτραζικοατηιμια'τιίάν στήν Α'
ιπτέουγα τοΰ ΚορυιδαλλοΟ; δυό
•τειραίν τέννις, £να γήιπε,δο
μπάοκετ, περιίβολυ μέ άνθόχτ)
πό, δύο τραπέζια πίνκ,- πόνκ,
τ.ηλεόραοη, ψυγεϊα, δίφθονα
ικαί ποΐκίλα φανΐι-τά, ποτά κλιπ.
Τό φωνάζω ύπεύθυνα: οί
ττραζΐκοϊτηνβτίες σΐόν Κορυδαλ
λό, περνοΰν ττ> ζωή τόυς μέ
δλες τίς άνέοεις, &ποκ καί δ¬
σοι άιπό αυτού ς Ικανόν σέ αλ
λες φυλαχές (Άλικαρνασοοΰ,
Νεαιηόλεΐικ; κλ~.). Μιά όΧόχλη.
ρι) ητέρυιγα ή Α' είναι άπο-
κ,λειστικά δαατεθΐεΐνέντιι σ' αύ¬
τούς, ηού διόγουν μέ κάθε β-
νεοη, δηλαδή σέ 30 ιπερίϊΐου
ΰτομα, ένώ στίς ίλλβς τρείς
ιητέρυιγες 600—700 ατομα, οί
ΐτοινικοί κρατούιμενοι^. μεταζύ
των οποίων κι' ό ψαρουιδά-
κι>ς, ύατικΐ>έ.οουν τα δεινά τοΰ
άσταράδεχτου καί άπηρχαιωμέ-
νου... σωφρονιστωςοΰ »μας συ-
στήιματος. '
Κοταιγγέλλιο σέ δλοί τόν δπ-
μοσιονραφ:ικό καί πνΐυματικό
κόσμο της χώρας, άλλά καί σ
όλόκληρο τόν Δηι^οικρατικό
Λαό ττίς 'Ελλάιδας, τα δρα θλι
βερά, άιπάνθοΐινηα καί πολιτι-
στικώς άίταράδεχτα ουμβαί-
νου·ν οτίς φυλακές μος καί κα
λώ τόν κ. Στεφανάκη νά επι¬
τρέψη μέ την δική μου παρου
σία την έστΐακε'ψτι οτίς φυλακές
τι?ού έ7.ηρα (Χανιά, Άλΐκαρνασ
ούς, Καρυδαλλό) των Έλλή-
νων Διηνοσιογράιφων, γιά νά
διαπιστώοουιν μέ τα ΪΒαα τους
τα μάτια ν' άκούοουν μέ τα
δικά τους αύτιά, αύτά πού μέ
ιπολύ συντομία ττεριιγράφω· πά
ραπάντιι καί ούΐτά ιπού ίζφα
σάν ηοινικός κρατούιΐϊενος επί
ενα μζνα στίς Έλλπνικές Φυ¬
λακές. '
Δέν μποοβί νά ουιμβαίνουν
δλα αΰτά ηού βζποα καί συγ
χρόνως νά λέικ δτι, ζο&με σέ
καβεστώς Δημοκρατίας. "Οχι,
κύριε Στεφανάκ.η. "Ο«, κύριε
Καρανανλή. "Οχι. Χίλκο φο-
ρές ΟΧΙ.
Οί ποινικοί μας κρατούιμε-
νοι θέλουν αλλη μεταιχιείρηρη·
Οί φυλακές μος ηρέπει νά πά
ψουν νά είναι φυτώρια παρα-
γωνής έγκληματιών. Τό Σω-
φρονιστΐίκό μας ούστημα ηρέ-
τιεΐ ν' άλλάξη. Ή ε-Ιδική μετα
χείρηση των ποαξικοιπηνατιύίν
ίΐρέυιει νά αταματήση. Καί με-
ρακοί Διχαστές, άλλά κυρίως
Ε&κιγγελεϊς, πρέιπει νά έγκλει
στοϋν γιά έίνα μίίνα τουλάχι¬
στον, άνώνυμα στίς Έλληνι-
κές Φυλακές, γιάι νά μάθουν
αύτό πού δέν ξέρουν: την
οκληρή πραγνατικότιητα καί
ίϊή θλι&ερή άλή&εια.
Καί κάτι ακόμΓ}: Σδς θέτω
στή διαθέση σας μιά σύντοιμη
συνέντευίη πού κατώρθωοα νά
(πάιρω άπό τόν περιβόη/το Πατ-
τακό, μέ τόν όποίο μίληοα δυό
διαφορετικές ν^ρες·
"Αν θέλετε δημοσιεύσετέ
την μαζί μέ τ-ήν έπιστολή μου
αυτή καί άφιερωοΊτε, σας πα-
ρακαλΐδ, καί τα δυό αύτά κεί
μενά στόν χ, Στεφανάκη·
Μέ πολλή έκτίμτιστν καί θερ
νές εύοραριοτίες
ΜΑΝΟΣ ΧιΑιΡΗΣ
Έκβότπς 'Εφηιμερίδας
«Η ΑΑΗΘίΕΙΑ»
Ηρακλείου — Κρήτης
νάρονϊαι καί χρηιμα·τοδοτοΰν
ται άπό τούς ύπερατλαντικούς
«,συννάχους» μας, συνέρχωνται
σέ Πανελλαδική κλίμακια, σέ
τοΰιτα δω τα χώματα. Τα ίερά
χώματα πού θάΐ ξαναβαφτοΰν,
όν χρειαστεϊ, κόκίκινα γιά νά
ιμείνουνε δικά μας. 'Ελληνικά.
Μήπως μττοοεπε κύοιοι άρ
μόδιοι, κάθε λσγής όπεύθ'υνοι,
νά μάς βεβαιώσετε δτι καί [ό
συνέδοιο τουτο δέν έντάσσεται
μέοα στά γενικώτεοα σχέδ.α
τοΰ Άιμε.οικάιν.κου Σιωνιονοΰ
καί Ίμπιεριαλισμοΰ; Άλήιθεια,
μτιορείτε νά μάς σεβαιώσ&τε
βτα δέν -Λ έτηβάλλουν λόγοι
οκοτκμότητας; ("Οχιβέβαια...
θρηρκευτιικοί). Γιατί εμείς δέν
μπιοροΰιμε.
Γι' αΰτό δς συντονιοτοΰνε
ΐΐΒσ' άιπό κάθε τοιποθέτηοη.
θρΐϊσκευτική ί πολιτική, γιά
ιτήν ματαίωχΐη τοΰ Συνεδρίου
των Χιλιαστών, πού όπωσδήικ)
τε, έχει καί ϋλλες προεχ,τά-
σεις.
ΤΑ ΤΗΛΕΠΡΑΦΗΙΜΑΤΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΉΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΛΙΑΚΙΓΡΥΞΕΩΣ
Ό Ποόεδρος τής Κοινότη¬
τος ΑΠΟΣΤΟΛαΝ
Διακηρύττει δτι έκτίθεται είς
τακτικόν Μειοδοτικόν διαγωνι¬
σμόν κατά τάς διατάξεις τοΰ
4β8)β8 Διατάγματος δι' έν-
οφραγΐστων προσφοοών καί δι'
έβοτττώοεως είς άκεραίας μονά
δας έαύ τοίς εκατόν επί των -η¬
μών τοΰ τινολογίου καί τοϋ
προυιπολονιομοΰ ή κατασκευή
τοΰ έονου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ Υ-
ΔΡΟΑΡΛΕΥΤΙ,ΚΗΣ ΓΕΛΤΡΗ
Σ'Εί_ ΗΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕ1ΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣ.ΤΑΣΙΣ ΑΝ-
ΤΛΙΓΤΙιΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑ
ΤΟΣ ΦΥΠΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝ-
ΤΛΙΑΣ προΐνπολογισμοθ 100.
000 δαχ.
Ό διαγωνισμός θά διεινεογη
θη είς τα Γραφεϊα της ΤΥΔΚ
Νομαρχίας Ηρακλείου την
27ΐτν τού μι>νός ΙΟΥΛΙΟΥ
τοΰ έντους 1976 ημέραν ΤΡΙ
ΤΗ. "Ώρα λήξεως ύίΐοβολης
προοφορών ή 12ι> μεσπμβρινή.
Δεκτοί είς -^ν διαγωνισμόν
'Εργολάβοι Δ.Ε. δΓ &ρνα Η
ΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙ ΚΑ
καί έμτιειοοτέχναι.
'Ετγγύηρις συνμεταχίίς δρχ.
3.000.
Πλη.ροφ·3ρίαι είς τα γραφεϊα
τή: Κοινότΐντος ΑΠΌΕΤΟΛΩΝ
καί ττ>ς ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ή·
ρακλείου κατά τάς έργασι'νου
ημέρας καί ώρας.
Έν Ηρακλείω τη 10-7-1976
Ό Ποόεδρος τής Κοινότητο
Χ. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ
Πρός άιπάισας τάς έν Ηρα¬
κλείω έκιδΐιδομένιας έφηνερί-
δας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Τα Όρθόδοξα Χριστιανικά
σωματεϊα τού Ήοακλείου. Α¬
ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ — Μ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ — ΑΠ. ΤΙΤΟΣ
— ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΗ-
ΜΩιΝ — ΜΕΠΑΣ ΦΛΤΙΟΕ
— ΕΝΩΣΠ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΛΓΉ»
ΔΙιΑιΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
Εντόνως πρός απάσας τάς
Αρχάς τής Κρήτης καί είδικώ
τερον τοΰ Ηρακλείου, διά· τό
έζαίγνελθέν Πανελλήνιον 2υ-
νέιδριον των «Μαοαύρων τοΰ
Ίεχωβδ» στό γήττεδο τοΰ Έο
γοτέλη την 29τ;ν Ιουλίου £-
ακ; 3 ΑύΎούστου 1976.
'Εττίοης καλοΰν τόν "Ορθό¬
δοξον Λαόν της πόλεως καί
τήΊ; ύπαιθρον νά διαμαρτυρη
ΝΟΜΙΛΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ: ΤΕΦΕΛΙΟΥ
Αριθ. Π.οαπ. 410
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό Πρόεδ.οος τής Κοινόττι-
τος Τεχρελίου
Διακηρύττει 8τι έκτφεΐται είς
τακτικόν μειοδοτικόν δϊανωνι-
σμων κατά τάς διατάξεις τοΰ
4β8)β8 Διατάνηιαΐτος δι' έσψρα
γίστων ηροσφορών καί δι' έκ-
πτώοεως είς άκεοαίας ρονάδας
επί τοίς εκατόν επί των τινών1
τοΰ τινολογίου καί τοΰ προϋ-
πολογυοιμοϋ ή κοτασχευή τοϋ
ϋρΎου: Άιποϊτιεοάτωσις άζιο-
ποιήσεΐικ: γεωτρήσεως προϋηο
λογΐομιοϋ 260.000 δρκ.
Ό διαγωνισνός θά διβνεργη
θή είς τό. ΓραψεΤα τής ΤΎΔΧ
Νομαρχίας "Ηρακλείου την
21η,ν τοΰ μηνός Ιουλίου τοΰ
8τσυς 1976 ημέραν Τετάρτην
"Ωρο λήξειος ύιποβολή.ς ηρο-
σφορών 12η μεσηνβοινή.
Δεκτοί είς νόν διαγωνκτμόν
'Ερνολάβοι Δ.Ε. δι' Ερα ύ-
δραυλικά.
'Εγγυηι|Ιί συμνετοχΐκ δρκ.
8.000.
Πληροφορίαι είς τα γρα-
Φεία τής Κοινότητος Τεφελίου
καί τής ΤΎΔΚ Νσιιαριχίας Η¬
ρακλείου κατά τάς εργασίμους
ημέρας καί ώρας.
Έν Τειψελίω τή 5-7-1976
Ό Ποόεδρος τής Κοινότητος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΟΥΜΑΙΔΗΣ
θοϋν διά την ματαίωοιν τοθ
Συνεδρίου τούτου.
Οί ΌρθόδοξΌι Χοιστιανοί
δέν θά άνεχθώμεν νά ποδοπα
•τφή ό Τίμιος Σταύρος τοΰ Κυ
ρίου είς τό έν λόγω Συνέιδρι
όν καί νά ύβ.οισθοΰν τα Ιερά
καί τα δσια τής Χριστιανοσύ-
νης.
Δέν θά δεχθοΰν ο-ί Χριστια
νοί νά δηλητηοιασθοΰν τα παι
διά των καί νά γίνουν άρνηταί
τής π-ίστεως των Πατέοων
των.
Δέν θά δεχθοΰιιε νά μιαν-
θή τό ίεοό χώοα τής Κρήττης
άιπό τούς έκθρούς τής πίστεως
καί τής Πατρίδος πού άονοϋν
ται νά ύπερασπιίσουν την Πά
τρίι&α των διά των δηλών.
Είμεθα άτκκρασισμένοι ν' ά-
γωνιοθοΰιμε μέ δλα τα μέοα
έντός των τιλαισίων τοΰ Νό-
μου, διά την ματαίωοΐι τοΰ
«Συνεδρίου».
Έν "Ηρακλείω τή 10-7-76.
Τα Όρθόδοξα Χοιθτιαν.*ά Ιω
ματεία τής πόλεως "Ηρακλείου
(Διο:κητι/κά ΣυνβούΧια)
ΛΑΑ
ΕΠ Ι ΣΗΣ ή όμοοπονδία Α¬
νάπηρον χοί θυμάιτων Πο(
μου Κρήτης, τονίζει σέ τηλε
γράφημά της ποός τόν Άρχι
εαιίσκοίΐο:
«... Ή τοιαύτττ σύνταξις ώιά
τριδων, εντοπίων κ!αί ζένων,
τΐειριώ*'τες την βεβήλΐιχην τδν
Ίεοών καί 'Οσίων ττϊς 'Οοθοδό
ξου Πίστεως μας. Άλλά κω
τα ΰιι/ηλά ίδεώδπ τού £θνοις
μας. δι' ών έθυσιάοτηιιαν ίχα
τοντάδες προγόνοι μος...».
Η ΕΝΛΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΝ Ό
ττλιτών Νομοΰ Ηρακλείου το
νίζει σέ τπλίγράφπΜα πρός
τόν ' Α ρχιεττίισΚοηο:
«... ΟΙ έπιζήραντες, μέ τα
άκρωτηριασμένα μέλη τού οώ
ματός μας δέν θά έ~τρέψωμε
βεβήλωσιν τής ΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΣ».
Η ΙΥΝΕΝΤΕΥϊιί ΤΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΥ
^ Χυνέχ. άπβ την _ελ. 1 ,
σου άμαρτίες, άιτ' δ,τι μοΰ £-
λεγε.
__ Δέν εΐμαι άμαρτωλός,
δ*ν ίχω κάνει άμαρτίες, μοΰ
άπάντηοε έλτονα.
— "Ακου, νά οοϋ πώ. Τώ¬
ρα εΐμαατε ουγκρατούμενοι
κβί βά μιλήοωμε ήρεμα. Λοι-
ΐ»όν πές μου πώς είναι τό ή-
θικό σας;
— Άκιμαίο. Άκμαιώτατο.
— "Ολων γενικά, ί[ μόνο τό
ό σου;
— Όλων.
— Καί τοΰ Πα-Τίαδόηουλου;
— Πρό πάντων αύτοΰ.
'— Κρίοτι συνειδήοεως νοιώ
θετε;
— "Οχι, για-τί;
— Γιά δλα ασβ χάματε.
— Κάναμε ακριβώς δ,τι πι-
στεύαιμε.
— Τώρα, τί λέτε; θά βγή
τε χάιποτε, κινδυνεύετε, φο-
βαστιε,
— "Ο,τι πεϊ ό θεός (κι' £-
δεΐζε μέ τό δάχτυλά τού πρός
τα πάνω). Πάντακ; νά μην ξε
χνάς 8π: «5χει ό καιρός γυρί
οματα...».
— Εέρεις. φέρανε έδω καί
χον Ψαρουδάκη.
— Ναί, τό διάβασα στήν ΰ
φημερίδα. Είμαοτε κοντοχω
ριανοί κοί συντέ«νοι μέ τόν ά
δερφό τού άπό παληό, πέοτου
νάρθη νά τόν δώ.
— Γενικά πώς ηερνδτε;
— Καλά. Άλλά καμμιά φο
ρά στεναχωριόμαστε γιά τίς
είς βάρος μας αδτικίές άπό
πλευρδς φυλακίίς.
— Μά πώς ιΐηορεΐ νβχετε
τέτοιο ηαράΐπονο. Έδω έσεΐς
εΐστε ηρονο-μιοΰιχοι κρατούμε¬
νοι. Γιά οχέψοο τί κάνατε
σείς στόν Ψαρουδάκ», στόν
,Ποναγούλη καί στούς αλλους
πού πιάνατε στήν παν,τοδυνα-
μία σας. Ποϋ τούς εϊχατε, τί
μαρτνρια τούς κάνατε; Δέν
τό καταλαβαίνω γιατί τό ίς
αύτό.
— Νά διαβάσης τΐΊν «Σώη-
ρά Διαβήκη» Ομού λέει) τού
Δπίμητρακόηουλου καί θά κα·
ταλάβης ηολΛά.
Τώρα θά ο' αφήση» γκιιτι'
ηρέιπει νά συνεχίοω την παη-
τίδχι ι«έ τόν Ζωϊτάκιι.
— Κάβισε νά μιλήσωιιε άκό
μη λίγο.
— Αΰριο ποί» ΘΛ,οθεΐε μι
τόν Ψαρουδάκη. θά τα ποϋιιι
Γειά σου τώρα.
■Καί ξανάφυγε, όπως την
ιπροηγουμένη )ΐέ τό. ιδία
ιπηΐδηματάκια. Σέ λίγο τόν Γ
β.λεοα νά παίζει τό τέννις τοι
μέ τόν Ζωϊτάκη. Τό ιμπαλάχι
χτυπιόταν άτπό τίς ρεκέτεο
τουίΓΤτότς, άπ' έδώ, πώτε άπ
έβοεϊ. Δέν ζέρω πώς, μούρθί ι
κείνη τή στιγμή ή σκεψτΐ- >ι
φαντασία. δπως θέλετε ηπτΐ-
το, δτι τό μπαλάκι είναι ό Έ
ληνικός Λαός. Δυό χαοαχτηρι
στικοί «τύττοι», δυό κλόουν τής
ΔιχταΛορίας, συνέχιζαν, μέ δ^
λες συνθήκες, τό παιχνίδι
τους. Καί την ίδια ιϊιρα, κά-
ποιοι άλλοι, όαι Διχτάτορίΐ;.
άλλά' Δημοκπάτες, &ται(αί
μέ βλλες οακέτες τό ΙδΊο ι«πυ
λάκι. Μέ β'λλα λόγιο· ·Ή
ζωή ουνεχίζεται», βηως
V"
καί τό λαϊκό τρανούδι....
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΪ
Η ΕΚΔΗΛ0ΣΗΤΗΣ ΚΝΕ
Πραγμβτοποιήβη,κε προχθές
Σάθθαιτο οττό «ιΝτορέ*, μέ άρ-
κετή έπιτυχία, ή έΊκδήλωοη
τής ΚΝΕ πού Ε*γινε στά πιλίαί
σία τής έκλαίκευσπς των άιπο
φάοεων τοΰ Α' Συνεδρίου
'Μίληρε μέλος τοΰ Γραφείου
τοΰ Κ.Σ. τής ΚΝΕ καί άκολού
θπσε συζητήση.
Τό βράδυ π εκδηλώση συνε
χίοΐτηικιε οτό Κοη-ακό κέντρο
«Ζαμάνια» ΐίέ πλούσιο καλλιτε
χινιχό πρόγραμρα.

ΛΙΑΘϋΤίΙ ΗΑΛΙ
ΤΑ ΐΡΟίΟΙΟΑλΑ,
"ΠΡΡΤΟΚΟΛΛΑ.,
Τ>ίΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΟΝ
'Κ Τ»α ΡΒΙ1ΚΜΙ
VI
1ΜΝ
ΜΙΓ»
ΚΟΟΚΟ. Ι.ΑΜΒΙΌΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
1)
Καλουμενίδης Ιωάννης Δρχ_
500 ;
2)
Δρετάκης 'Εμμαν. »
500 ;
3)
ΖόμτΓολας Αθαν. »
.000 «
■ 4)
Παναγιωτάκης Ιωάν. >
.000 !
: 5)
Χαστάς Ιωάν. &
.000 !
: 6)
Κεφάλας Χρ. »
.οοο :
' 7)
Τσιαμσνη Φρόσω »
.οοο ;
• 8)
εβ. » :
2.000 ■
! 9)
Ν. Κουντακης >
1.000 '
ΣΤΑ Γ;Λφ€ΐα μας διο"
θενται καί πάλι οντίτυΐκ'
τοθ άιποκαλυτττικοθ βιβλίοι·
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤαΝ
ΣΟΦΩιΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ», **
δείχνουν την σατόν»)1! ^
ση τού Σιωνΐομοΰ. τής Μο-
σωνίας καί των ηαρακΛαδι-
ών τους καί τα παγκόσμι0
σχέΰια των σκοτεινών ο>''
των δυνάιμεων.
Ό άριθμός τβν άνητίη«·Λ
είναι ηεοιωοιομένος, »Λ»
τι, τό β:βλίο αύτό είναι &'
σεύρετο, λόγω τού «κυνΐνν'Ί
τοΰ» ηού τοΰ κάνουν οί
Μασώνοι. Τιμή έχάτπου άν*"
τύπου δρχ. βθ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς