98554 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

5/7/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ίθ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
··············■·
Χαρ&ς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
τοθ φράξουν οί δλλοι τό στομα, προλάβη
νά π·ϊ ίστω καί μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΛ2ΑΝΤΖΑΧΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ηβδομαδια.λ ^ Αιβοβιΐ ν**β: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * δημοσ.ογραφ.κη
·······■···································».
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Γραφεΐο: Μαρογιώρτ— Ι
(Πλατεία Άρχαδίου)
Τε»λ.7 Μ0«2·1
Χρόνος 2ος Αριθ. Φύλλου 57
Τιμή φύλλου βρχ. 9
••••••••••••••••••••••ο······················
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
λθΟΟΣ
Ο ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΟΣ:
Τώρα τό λόγο £χει 6 Κ. Στεφανάκης
Οί Εϊσαγγελεΐς μας, ττρός τκμήν τους, δέν μάς ε-
χουν συνηθίσει σέ γαλατικές άβρότητες. ΕΤναι τπχντο-
τε ο* ατεγκοι ττροστάτες τού Νόμου. Γι' αύτό καί
μάς ξένισε ή άγόρευση τού Είσαγγελέα κ. Ταρασου-
λέα, ττού στή δίκη κατά τού χουντικοΰ «ίπτουργού»
Θεράττου, δταν ζητώντας την άθώωση αύτοθ τού ύ-
ποκειμένου, εϊττε μεταξύ άλλων: «',.δεν πρέττει νά
σπιλωθεΐ ή μακρά θητεΐα τού κατηγορουμένου στό
χώρο τής Δικαιοσύνης».
Άλήθεια, κύριε Ταρασουλέα, τί νά μην σττ·ιλ«θε?;
Αύτό τό ίδιο ύττοκείμενο δέν εστπλωσε, δέν κατεξευ
τύλισε την Έλληνική Δικαιοσύνη οταν δέχτηκε νά γί
»ει «ύπουργός» των Πατταδσττουλου — Μαρκεζίνη;
Καί τί άλλο, χειροτερο, θά μττοροθσε νά κάνει, ά¬
πό τοθ νά γίνει σΦογγοκολάριος τού Πα-αδόττουλου,
γιά νά διασύρει την ύψηλή θέση ττού κατεΤχε;
Άκούσατε ττοτέ ττώς έκφράζεται ό Λαός μας γιά
δσους διατελέσανε «ΰττουργοί» τής χούντας; Καθάρ-
ματα τούς άνεδάζει, ύττοκείμενα τούς κατεβάζει.
Έφυγε κλαίγοντας, ό θεράττος, μετά την άθώωση
τού, γράφουν οί έφημερίδες. Θάκλαιγε, ασφαλώς, άττό
χοιρά. Γιατί στό Πολυτεχνεΐο, δταν έκεΐνος ήταν ·ύ-
ττοαργός», σκοτώθηκαν ΈλληνότΓτχ/λα. "Άν εΤχε φιλό-
τιμο, άν εΐχε άνανήψει, άν εΐχε μετανοιώσει γιά τό
εγκλημά τού, θά εΐχε ήδη αύτοκτονήσει. Έτσι κάνουν
οί άντρες.
Κι' άκόμα, κ. Ταρασουλέα, τι,μοΰν την Έλληνική
Δικαιοσύνη ΰττοκείμενα δττως ό Κόλλιας, ό Καλαμττο
κιάς, ό Ροζάκης, ό Θεράττος, κι' δλα έκεΐνα τα άνδρά
ττοδα, πού λιδάνιζαν τούς ΠατταδότΓουλους, τή στιγμη
ττού τα ττιό διαλεχτά παιδία αυτής έδω τής χώρας
βρισκότανε στή Γυάρο, στά μπουντρούμιο:, τής ΕΣΑ,
ή στό έξωτερικό κηννγημένοι άπ' αύτά τα ύττοκείμε-
να; ■
Ό Λαός μας, ό ττερήφανος Λαός μας, τούς έχεϊ δ-
λους' καταδικάσει. Ό Λαός μας τούς θεωρεΐ έφιάλτες,
ό Λαός μας δέν εχει πεΐ άκόμα την τελει-αΐα τού λέ-
Κύριε Ταρααρουλέα, κάνατε &να τραγικό λάθος. Ό-
χι σάν άττρόσωτΓη άρχή. Όχι σάν ΕΙσαγγελέας.
Σάν άνθρωττος, μέ την άγόρευση σας, ττροσδάλατε
τόν περήφανο Λσό μας.
Κύριε Ταρασουλέα, αν τό 1945 είχον τιμωρηθεΐ ο!
δοσίλογοι, δέν θά είχαμε τίς έμφύλιες περιττέτειες,
πού τόσο αΐμα καί ττόνο σκ6ρττίσον στήν Έλλάδα.
"Ετσ· καί τώρα, ή μή τι,μωρία των χουντικών δοσι-
λόγων, ύφαίνει Γσως καινούργια έμφύλια δεινά γιά τό
λαό μας. Κ ι* δττοιος δέν τό καταλαβαίνει, ή" είναι
ατεκτος, όττότε παραιτεΤται, ή είναι έγκαβείς ξέ¬
νων συμφερόντων, όπότε τό λόγο έχει ό κύριος Στε
φανάκης.
Ή Πατρίδα μας ττερνάει δύσκολες ώρες. Ό προαιώ
νιος εχθράς έτοιμάζεται νά μάς έττιτβθεΐ. "Εχουμε κα
θήκον, έχουμε έθνική υποχρεωθή, νά κρατήσουμε ύ-
ψηλά την έννοια της Δικαιοσύνης καί τού Δ'καστή.
Ή όττοιαδητΓοτε άλλη, μπερτοδουλική σκέψη, είναι έκ
τοΰ πονηροθ.
Άπ' αύτό τό μικρό ταμττοθρι της έλευθεροτυπίας
άτΓτευθΐΛ»μαστε στόν 'Υττουργό Δικαιοσύνης καί τοθ
βροντοφωνάζουμε: Κύριε Στεφανάκη, σάν Κρητικός,
δυό δρόμους έχετε μττροστά σας: τ) την έκκαθάριση
τής Δικαιοσύνης της Πατρίδος μας άττ' τή χουντική
καμάρα, ή την παραιτήση. "Αλλος δρόμος δέν ύττάρ-
χει.
Π.Β.
ΑΙΑΦ8ΕΙΡΕΙ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
Μπάρ ♦ Κλάμπ ♦ Λέσχες ♦ Πορνεϊα ♦ Ναρκωτικά
ΪΒΜΕΡΙΚΒΝΙΣΜΟΣ
Στ6 ττροτϊγούμενο φύλλο τής
«ΑΛΗΘΕΙΑΣ» διβτυπώσαμε με
ρικά καίρια έρωτττιματιικά κι' ά
ιπορίες, πού άτιευθυνότανε
στίς Είοαγγελικές κι' Άοτυνο
ιμικές Άρχές. Δεν πήραμε κα
μιά άιπάντηση μέχρι χθές.
Μάς σνορπάρουν, φαίνεται.
Δέν κα'ταόέ.χονται ν' άοκολη-
θοΰν )ΐέ τέτοια καίρια προβλή
ιματα, πού άφοροϋν στήν ϊδαα
την ΰπαρξΓ) τής Κοήιτης. θά
εχσυν φαίνεται βλλες άσχαλί-
ες πιό σοβαρές, πού εμείς δέν
τίς γνωρίζουιιΐε.
"Ας όκρήσουμε, δμως, τό
χρυφτούλι. Περιμένουμε μιά
ύπτεύθυνη άττάνΐτηση μέχρι τό
Σάββατο. Σέ άντίθετηι ττερ·ίτΐτω'
ση βά προχωρήοουμε οτήν ά-
(ποκάλυψη στοιχείων, πού τα
£χσυν ασφαλώς καί θά μηνύ-
σουιρε τίς Ά.οχές έκεΐνες πού
βχουν ξεκάσει τό καθήκον
τους. "Ας μην ζεχνοΰν, οί επι
λήρμ-ονες τοϋ καθήκοντος, &π
Ο ΤΎΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 4π Ε-
3ΟΥ5ΙΑ κι' έρεϊς τό άττοδεί-
ζαμε &η δέ.ν ωοβόιμαστε τίς δι
ώζεις καί φυλακίσεις. ΕΜΕΙΣ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΛΑΟ.
'Βπαναλα'μβάνουιμε τίς έρω-
τήσεις μας.
ΕΡΩΤΗΪ2Η ΠΡΩΤΗ
— Πόσα ρπάρ, κλάμιπ, νπ-
οκοτίκ, καφετέριες κλπ. λει-
τουργοΰν νάμιμα στό Ήρά-
κλειο;
Ζητήραιμε πληροφορίες άπ'
τή Χωρ)κή, άλλά δέν είχον,
λέβι, στονχεΐα, τ] ϊίταν δύοκο
λο νά τα αυιγχ'ενϊΓρώχχΛΐν. "Αν
αυτή ή άιπάντηιση δέν είναι ΐτα
ραστλανηιτΐκή, είναι άπιοοδήτ»
■πε παράλειψπ καθ6κοντος. Για
«τί ποία Λλλη δουλειά έχει νά
κώνει, ή Χωροφυλακήν, άπ' τώ
νΰχει πλήρη, τουλάχιστον στοι
χεία αυτών των κέντρων; Καί
φυσικώ, δέν ράς ένδιαφέρουν
τα κέντρα έκεΐνα πού λειτουρ
γοΰν νόιμαμα. Μβς έν&αφέρει
νά έντοπίσουιιε τα κέντοα δ^α·
φθοράς. Δέν μας ένδιαφέ,ρουν,
^ιιεσα, οί μικροπαραβάπεις τοΰ
Άγορανορΐκοΰ ιΚώδικα. Μδς
'ένδιαφέρει νά παρουσιάοουνε
τα κέντοα δπου συχνάίουν αν
θρωιποι τοΰ ύπακόοιμου, δπθυ
'προσφ-έρονται γυναϊκες β ναρ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
— Ποίας -μορφάς έλενχο ίί
χούν ύποστεϊ τόν τελευιταΐο
χρόνο καί πόσες παραβάσεις
Νόμου διαπιστοθήκανε;
Ή έρώτηρΐΊ αυτή, τό διευ
κρινίζουιμε, δέ νάψορά στίς
μικραηαραβι^οεις των έπαγΐγελ
ιματιών. Άιπευθύνεται οτόν Εί
σαγγελέα καί τή Διοίκηση Χω
ρσφυλακιός. Καί δαευκρινΐζου
/με. Πόσες έψόβους πραγματο
ιποίηοαν, σέ ΰιποιπτα κέντρα:
Άιπό μιά μικ,ρτι περιίνντΐστΐ πού
κάναμε την περαισμένη έβδομά
δα, διααπρτώσαμε δτι Ο ΥΠΡ-
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
άνΐβρώνεται κάθε μερά. Τί κά
νούν, δμως οί Άρχές μας; Κά
νούν τό καθϊίικον τους; Αύτό
είναι το έοώτηιμα.
Στά χρόνια τής χούντας αύ
τα τα άμΕρΐχανόφερτα φροΰ-
το, πλπιμμύριοαν τόν τόπο
ιμας. Στϊ) χουντική περίοδο, οί
(τάτε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΡΧΕΣ
ενίσχυον αύτές τίς τάσεκ;.
"Οπως εΐχε πεϊ ό Παπαιδόττου
λος στό Λαΰά «καλύ'τερα νθ
ιΠΓΐγαίνουν τα παιδία στά
χλάιμπ, νά παίρνουν νορκωπ-
κά, νά γίνονται πούσ...,, παρά
νά κάνου·ν άντίίηαση., διαδηλώ
σεις κλιπ.».
Δέν βλλαξαν, άπά· τότε, οί
έντολές; Περκμένουιμε...
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ
— Ποιδς μορφηις Ελεγχος
γίνεται, προκεΐιμένου γιά την
προστασία των άνηλίκιον;
Έκατοντάδες άνήλικοι, έ-
καιτοντάδες μαθητές καί μάθη
τριες, συχνάζουν σέ Οιποϊττα
κέντρα. Ποία άπ' αύιτά τα κέν
τρα κλείστηκε, μέχρι τώρα;
ΠοιοΟ κέντρου, σέ περίπιτω
οη ΰιποτροπης, άςκηρέβηκε ή
ΰδεια λειτουργίας;
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
— Ποία είναι τ' άποτελέσιμα
τα της δίωζης των ναρκωΐι-
κων; Πόοοι δλεγχοι γίνανε,
ιπόοοι δίωτοροι συνελήφθηοαν
καί πόοα άτσμα πού χρηοιιμο-
ατοιοΰν ναρκωτυκά;
Τό η,οόβλτηια »ων ναρκωη
κΰτν είναι τεράστιο. Καί δέν εί
ναΐ ιδυνατόν ν' άντιμετωιηαοθΐεΐ
ιμέ χλιαράτητα. Κι' δσο πάει
όξύνεται, ιδιαιτέρα μ έ την πά
ραυσία χιλιάδων άλητοχίπιδων;
ιπού χρΐϊοΐμαποιοϋν κι' έρττο-
ρ!εύονται ναρκωαικά.
Ό πόλεμος των ναρκωτικων
«ατά ιτης νέας γενηδς^ ξεκίνΓΐ
σε άπ' την Άμερΐκή. "Οταν
τό ΡΒΙ διαΐτίατωσε δτι ή Νέα
ΆρισΓερά, οτήν Αμερικήν δυ-
νάιμωσε, μέ κίνδυνο νά άινα-
τρέψει τό σάιπΐο κατεσττΐμένο
της, προχώβηοε, έγκληιματιικά
κι' άλόγΐστα, στήν έφαρμογή
ενός σατανκκοϋ σχεδίου. "Ε-
οΐτειλε χιλιάδες ναρκωιιανεϊς
κι' άνώυΛλους, πού μπήκανε
στίς γϊ>α(ϊμές των νέων φθΐτη
των κι' έΊπισττιμόνων τής Νέας
Άριστερδς κι' άρχίσανε τή φθο
ρσιποιό τους δράση:
Παρέσυραν νέους καί νέες
οτήν άμοΦΐλοφιλία καί τή χρή
ση ναρκωτικων.
Άποαέλεσμα: Τό κίνηιμα
τίίς Νέας Άριοτερας, στήν Ά
ιμερική, έκιφυλίσττϊκε.
Τό τίμΓΛΐο: Ή Άιμερική 6-
ατσιψε νΛχει νέους Ικανούς νά
χτ&ΐου-ν ,μαά καλύτερη Άμερι
κή.
Τό ΡΒΙ, στή προσπαθεία
τού νά ^ξουδεΐτερώοει τή Νέα
Άριθτερά, δπως καί το Νένρι
κο κίνΐγμα, χρησιμαποίοσε σάν
δργανό τού τή ΜΙΑΦΙΑ πού σή
ιμερα δχι μόνο ύποδούλωσε τό
ΡΒΙ άλλά «6π κάνει την έπί-
θεσή τΐ>ς σε παγχόορια κλίμα
κα.
Τό ΐκκκχττό των φοπηηριΰν
ητίς Άμερικίίς που χρηοιιμοποι
οΰν ναρκωτικά, σύμκρωινα μέ
έιπίσηιμια σΐατιοτικά σΐτοιχεϊα,
οέ πολλά Πανεταστΐιιμια1 φθά
νει τό 90--95ο) ο.
Σιτή χώρα ·μας, εύηνιχώς, τό
ποαοστό των νέωΐν πού χρηοι
ιμοποιοθν ναρκωτικά είναι, ά-
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Α»ΑΦΙΕΡΠΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Γράφει 6
ύ·
6 (

γ α
5
Ξεκαθάριομα λογαριασμόν
Τώρα ηού ή «Μ ΑΛΗΘΕΙΑ»
συμιπλήρωοε £να χρόνο θεω-
ροΰμε αηα·ραίτη·το νά ξεκα
θορΐσουιμε τούς λογαριασμούς
ι)»ος μέ πολλούς, ιηά' κι' ή έφπ
οτάθηκε στό πλβυρό τής
{ίς Μεσογειακτίς Ά λ
ληλεγγύης.
Ή δικιά μας τοποθετηθή τής
'Εηιτροιπής Μεοογειακής Άλ
ληΑβγιγύης είναι πεντακάθαρη.
Πιστβύουίΐε κι άιγωνιζόμαστε
Υ»ά ιμιά Μεσόγειο έλεύθερη,
εΐρηνική, άνεζάίηητη κι άδέ-
αμευτη. Δέν άνήκονμε σέ χανέ
να ουναοπισμό ίί μπλόκ, γιατί
αύτό άντιτίθεται οτίς πειποιθΓ)
οεις μας. Δέν έιπιδιώκΌυμε ν'
άλλαζωμε άφεντικό. θέλουιμε
οί λοοί τής Μεσογείου, »' ό
λοος ·μας, νά γίνουν πραγιμα'τι
κό άνεξάρττγτοι. Αύτό είναι τό
βαοικό πρόβληιμα: ή έθνική ά-
νεζαρτηρία. Κι' αύτό γιατί »ό
νόν ό δρόμος τής άνεξα>ρτηοί-
ις όδηγεΐ στήν ηροκοιπή καί
την άποάοχοιητΐ} άνάΐηυζΐΐι των
λαων. "Ολα τ' ώλλα είναι έκ
τού πονηροΰ.
Κι' άς δοθιιε, τώρα, ποιοί
β**οδομοΟν αέ βάρος τής έθνι
κίκ μας άνε^αοτησίας.
ΠρΦτα ό-' δλα ή ζεπουλη,
1*ένη οτά ξένα ονμφέροντα δέ
βά,, ηού άιπ' ττ>ν έποχή τοΰ
1821 ύιπ.Γ>ΐρετεϊ ιπιοτά τα ξένα
σ>ΛΚ|>έροντα στήν 'Ελλάδα, ά&
αφορωντας γιά τή συνεπεία
αυτής τής ΰιποτέλειας, σέ βά-
Ρθς τοθ λαοΰ μας. Ή λεγόμε
νη δείιά, γράινε ή Έλληνική
κεφαλαιοκ,ρατίβ, δταν τό ί-
*νος άιποτίννΐξε τόν τούρκικα
ζ τιροοκολίΐθηκε στίς τότε
νάΐίεις, ξεπουλών-
τΚ τόν 4γ&να γιά την έθνική
Λνεξαρτηαία. Προχωρύϊντας ή
*ίιά. άπό ζεπούλη4ΐα σέ ζεπού
λημα, μδς δηιμΐορύγησε τή Μι
*ραοιατ»ιή καταστροφήν καί πό
λύ άργοτεοα άγχώλιασε τσ Γερ
»βνό χατοκτητή. ■
Μόις τέλειωσε ό άντιφασι
στχκός ηόλβμος σάν πόρνΐι πέ
ρασε άπ' την άγκαλιά τής βρε
ταννικής άιποϋκιοκρατίας στήν
όναμη περίπιτυζπ· μέ τόν άιμερι
κάνικο ίμσνεριαλκηιό, μέ άιποτέ
λεομα νά ό,&γγηΐθίί ή χώ·ρι μας
στά νύχια τής έβραιοκίνηττης
χούντας.
Τώρα, πού ϋατοτίθεται δτι ά.
ποκατστάθηκε ή Δηιμοκρατία1
αυτή ή ϊδια ή δεξιά, χαλκεύει
τα δεσμά τοΰ λαοΰ μας, στρώ
νει τα χαλΐά γιά νά περάοει
υαά καινούργια χούντα, έικατορ
νεύεται κι' έικιπορνεύει τή ρω
μιοούνη.,
"Εμείς δέν μαιοροϋμε νά συμ
ιπλεύοουμε μαζί της, δέν μπο
ροΰιμε νά συμβάιλλουμε θετικά
ΐ άιποθετικά, στή διαιώνισηι χον
καθεστώτος έξάρτησης κι' υπο
τέλειας. Τή θεωροΰμε έχβρό
■τοΰ 'Ελληνικοϋ Λαοΰ καί τό
θρων-«χτ>ωνάιζουμε.
Ή Δημοκρατική παράταζιι,
Οστερα άιπ' την εσωτερικώ τπις
διαλύση τοϋ 1935, δέν μπόρεσε
νά άνΐαουγκροτΓΐβή καί ν' άνα
δείζει μιά κάποια ήγεσία. Πά
ιμιά σηιγμή φάνηικε δτι κάτι θβ
κανε ό Πλαστήρας κι' ά,ρνοτε
ρα ό Παπανιδρέου. Κι' οί δυό,
δέν μσιοοέσανε νά περάσουνε
τίς συμπληιγάόες τής έβνι/κής
ί«ποτέλειας, πού δχει οτήαει ή
ξενοκίνητη δεξιά. Πέσανε πρίν
δώοουνε τή μώχη, κι' οί συνθή
κες τοϋ 1935 κιτριάρχηραν ξα-
νά.
Μέσα άπ' αυτή τή κατάστασιν
• Συνέκεια στή Σελίδα 2

Ο έλεγκτής:
τί όνομα ταξιδεύετε σιίμερα;
Την έπόμενηι μερά γύρω οτή
1 τό μεσημέρι πήιγα στό νρ«-
φεϊο τοΰ συνταγματάρχτι ϋστε
ρα άπό τΐϊλεφιονική συνεννόη-
Λίγη ώρα άφ' δτου έφθασα
μπήκε στό γραφεϊο £νας κύρι
ος μέ κουστούμι παρ' δλη τή
ζέστΐ> ηού έκανε.
Καιτάλΐαβα άμέσως δτι ή συ-
νάντηση: αυτή θά ίταν σπμαν
τιχή.
Ό συνηαγματάριχΓΐς μοϋ σύ-
στηρε τόν κύριο μέ τό κουστού
μι πού δέν ή"ταν αλλος παρά
ό ϊδιος ό ύπαρχηγός τής ΚΥΠ,
ό ταξίαρχος Παγώνπς.
Ένπύπωση μοϋ £κανε ή
έζυστνάιδα αύτοΰ τοΰ άνθρώπου
Μπιήκε άμέοαις στό θέμα άπο
φεύγοντας παραπλανηιτικούς
ιπΐρολόγους.
Μοΰ ζήτησε νά τόν ένημερώ
νω γιά δ,τιδήίττσε θά μάθαινα
σχετικά μέ την οργανωθή.
Ό συνταιγμαιτάρχης τοΰ εΐ-
χκ μιλήσει σχετικά — όπως ό
ϊδιος μοΰ εϊπε μετά — γιά την
όργάνωοη καί δέν περίμενε νά
όριοθοΰν ραντεβοϋ καί νά παρ
θοϋν ποοφυλάζεΐί.
Τοΰ ύποσχέιθηκα νά άναφέ-
ρω δ,ιτιδήποτε θά μάθαινα νια
τί ναί μέν ένεργοΰσα σάν δημο·
σιογράφος καί ότηασδήποτε μέ
έντδιέφερε τό θέμα τής άποκλει
στικότηιτας, άλλά δέν έπαιψα
οθτε μιά στίγμή νά πΐστεύω
πώς είχα ύποχρεωση νά πληρο·
ρορϋ τό έπίσηιμο κράιτος γιά
δ,ταιδήπστε κατόρθωνα νά μά-
θω σχετικά μέ την υηόθεοπ αύ
τή.
Ό ανθρωΊΠος μέ τόν άποϊο
θά έρχόμουν σέ έπαφή καί ό
οποίος θά άττοτελοΰσε τόν συν
δεομό μου μέ την ΚΥΠ, θά μέ
περίμενε την ϊδια μερά τό άπό
γευμα στό μπάρ τοΰ Μαιευτη
ρίου Αθηνών στούς Άμπελοκή·
πους.
Αυτώ μοΰ ε&τε ό ύπαρχηιγός
τής ΚΥΠ στό τέλος τής αυνομι
λίας μας έφιστώιντας μου την
προσοχή ώς ηρός τόν τρόπο
ττού θά ένερΐγοΰοα τίς ύπόλοι
πες μέρες.
Ζήτησα νά μάθω ηΰκ θά
γνώριζα τόν ούνδεσμο της
ΚΥΠ ατό μέοος τοΰ ραντεβοϋ.
— θά σοΰ μαλήσει ό ϊδαος
μοΰ εΤπε ό ύπαρχτϊγός. θά οέ
χαιρεπήσετ καί θά σοϋ εύχπ-
θεχ «νά σοΰ ζήση ό γυαός». Σέ
ίΤέ'ρει.
Τό άιπόιγευμα στίς β.30' βοέ
θτηοα καθιομένος ατό μπάρ τοΰ
Μαΐευτηοίου περιμένοντας μέ
(τίεριέργεια νά δω τόν ανθρωπο
τής ΚΥΠ.
Λίγα λεπτά άιπό την ώρα
ΐτού ϊχοηααα καί πρίν άκόμη
προλάβω νά παραγγείλω χαφέ,
σταμάτησε δίπλα ]ΐου ίίνας τμη
λός καί άρκετά σιαματώδης α.ν
δρας πού ακ>ροΰσε μπλοΰ τζίν
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΛΚΗΣ
κουστουμι.
Μοί εύιχήθηκε «νά μοθ ίή
σει ό γυιός» καί κάθησε οέ μιά
γωνιά τοΰ μπάρ.
Ό άνθρωπος αΰτός Γ»ταν ό
διευθυντής άισφαλείας (τής
ΚΥ.Π Ταγΐματάρχης Γιάννης
Αλεξάκης ό οποίος άπό την ώ
ρα ηού γνηιΐριοττήικαμε μέχρι
την ήμέρα πού εψυγα άπό την
'Αθηνά μοϋ δημαουργσϋσε πολ
λά έραΚΓϊματικά. Τό μυοτήιριο
πού έκρυβ-ε μέσα τού αύτάς ό
Λνθρωτπος ίίταν κάιπ τό άουνή
θκηο.
Συζηιτήοαμε σχετικά μέ τόν
Γτράπο μέ τόν άποϊο θά ίφταναν
σ' αυτόν οί πλΓ*ρορορ(ες καί
όρίσαίμε δυό ουνθημαιτικ,ά όνό
ματα τα όποϊα θά χρηοιμοποιού
σαμε κατά τίς τηλεφωνικες
μας έπικοινωνίες.
ιΜοΰ έγραψε τα τηλέφωνα
τοΰ οπχτιοϋ τού καί τής ύπηρε
οίας τσυ καί μέ παρεκάλεσε
νά τοΰ .τηλεφωνήοω όποΐαδή-
ιποτε α·ρα τοϋ 24ώρου ήΊθελα
γιά νά συνανχπθοΰμε.
Σ' αύτό επέμενε πολύ πρά
γμα πού μαθιτυροΰσε τό έν'δια
φέρον τού γι' αυτή την ύπό-
θεση.
Χωρίϋαμε ΰστερα άιπό ού ο
ώρών συνομιλία καί αύτάς εφυ
γε μέ μιά «βόλβο» θαλασιά, έ-
γώ προιτϊμησα νά πάω ιιέ τα
πό&α στοΰ Ζωτγράφου στό σπί
τι μου.
Μόλις έφτασα μπροοτά στήν
πόρτα τοΰ σπιτιοϋ μου, Ενοιω-
οα έ*να κρύο ρϊγος νά περνδ.
όλόκληρο τό σωμα μου. Στεκό
ταν ό «φίλος» μου ό συγγρα-
φέας άιπ,' £ξω κρατώντας πάν
τοτε αυτή την άναθεματισμένη
την τσάντα στό χέρι τού.
Οί &>χηιμες ακέψεις ήρθαν
άστραπιαϊα στό μυαλό μου.
«'Άντε τώρα ξέμπλεικε» είπα
στόν έαυτό μου προοπαθώντας
νά τοΰ χαμογελάσω.
Άλλά τό χαιμάγελο δέν οκΐ)
ματιίότανε καθόλου. Άπεναν-
τίας -ϊό Λϊγος έξακολουθοΰαε
νά παραμένει.
Χωρίς κουβέντες β,νοιξα την
ιπόρτα τοΰ σπιτιοϋ μου καί μπή
καμε μέσα. Τδκανε ό δαάβσλος
νά μην βρίοκενται καί κανείς έ-
«ιείνη την ώρα στό οπίτι μου,
καί άπ' δ,τι θυμόμουνα1 δέν
είχα κανένα ραντ«βοΰ γιά τό
βράδυ.
Περάσαμε στό γραφεϊο μου
πάντα άιμίλητοι καί καθήσαμε
ό βνας άπέναντι στόν αλλο.
(Συνεχΐζεται)
κόμα, μικρό. θέλουμε, ομως,
νά συναγωνισθοΰμιε την Άιμε
ρΐκή, σ' αύτό τόν αθλιο άιγω>
να; "Η μήπως> ΐιέ την άδιαφο
ρία μας, δέν κινδυνεύσυν τα
παιδία μας;
Τα ναρκωτικά είναι ϋνα δ-
πλο θανάοιμο στά χέρια τοΰ
σποιουδήποτε έκθροΰ. Τα ναρ
κωτικά οννέβαλαν άποφασιοη-
κά στήν πανωλεθρία πού ύπέ
στη ή Άμειρική στό Βιετνάμ.
Ή 'Ελλάδα βρίσκεται μβτρο
στά σέ δίσεκτες μέρες: Άνηιιμε
τωπίζει τό ένδεχόμενο νά πε-
ριιπλακεΐ, άιπ' τίς άμερικανσ—
οιωνιοτικές συνομιοοίες, σ' Ε¬
ναν πόλεμο μέ την σωβινισπ-
κή Τουρκία. Χρειάζεται, λοι-
ΐτόν, τα παιδία της, γιά νά ύ-
ϊΐερααπίσουν τα "Αιγια Χώματα
ιτής Πατρίδος μας. ΧΡΕΙΑΖΕ-
Ί1ΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΙΣ.
Νά λσιπόν, γιατί χαλοΰμε
τίς άρχές νά κάνουν τό καθΐή
κον τους μέ αύστηρόΏϊτα. Κα
νένας .δέν βχει τό δκκαίωιμα
ϋναντι όποιασδήποΓΐε σκοπιμό
τητας, νά παραιγνωρίζει αύ-
τούς τούς μεγάλους κινβύνους.
ΚΙ' ΑΚΟΜΑ, ΥΠΟΠΤΕΥΟ-
ΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΩιΝ ΝΙΑΡΚΩ,ΤΙΚίΙΝ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΗΣ ΜΙΑΦΙΑΣ, ΤΉΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙ-
ΣΜΟΥ, ΠΑ ΝΑ ΚΑΜΨΟΥΝ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΕ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.
Οί ΑΡΧΕΣ, οί όποιεσδήπο-
τε Άρχές, ΕΧΟΥΝ ΙΕΡΟ ΚΑ
ΘΙΙΚΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ
ΧΡΕ05Τ τση.
ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΒΙΟ
Πρίν κλείσουμε τό οτνμερινό
μας σημείωμα, δίνουμε μιά
πρώτη είκόνα τής άναπτυσσό-
μενης διαφθορας. Οί παρακάιτω
διαπιστώσεις έγιναν άιπό συνερ
γάτη μας. Κι' σταν εμείς, πού
δέν εΐμαστε Άρχές, με μιά
βόλτα ]ΐπορο&ιιε κι' έντοπίζου
με τα στέκια των δταφθορείων,
είναι δυνατόν, είναι παραδε-
•κτό, νά μην τα εχουν έντοπί-
σει οί Άρχές;
— Σέ δέκα έπτά, τουλάχι
στον Μίπάρ δουλεύουν γυναΐ-
ικες πού κάνουν κονοομανσιόν
καί προσφέρουν καί βλλες...
διευκολύνσεις.
— Σέ πέντε, τουλάχιστον,
σημεΐα τού Ηρακλείου παίζον
ται άπανορευμέινα χαρτοηαικη
κά παιγνίδια.
— Σέ &κτώ, τουλάοοστον,
Ντισκοτέίκ συχνάζουν άνήλικοι.
— Σέ δέκα τουλάχιστον,
σημεΐα τοθ Ηρακλείου λειτουρ
γοΰν πορνεϊα.
— Σέ τ,οία, τουλάχιατον, ση
μεΐα τής πόλης μας, ηουλιων
ται ναρκωτικά.
Τίπο—: άλλο, γιά την ώρα.
Π. Β.
Ο ΟΓΩΝΑΣ ΚβΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ
ΒβΣΕίίΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ
Άνακοίνωση της Παγκρητίας Συντονιστικής Έπιτρο-
πής κατά των Ξένων Βάσεων.
Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή Ηρακλείου συνέρχεται.
Ό Δήμαρχος Σητείας κ. ΝΤκος Πετράκης, σαν Πρόεδρος
τής Παγκρητίας Σι/ντονιστικής ΈτΓΐτροπης κατά των Ξέ¬
νων Βάσεων, μάς έστειλε την τταρακάτω άνακοίνωση, την
όποία δηιμοθΊ€υου>με αύτούσια.
',Η εφημερίδα μοος, άπ' την ττρώτη ήμέρα της έκδοσης της
τάχτηκε οτόν άγώνα κατά των ξένων Βάσεων στήν Κρήτη
καί στήν Έλλάδα. Έτσι, νοιώθουμε ίδιαίτερη χαρά δταν
δλέτΓουμε δτι ό αγώνας ούτος προάγεται.
ών δεδομένων. 'Εκτηιμήσεις
καί θέοεις τής 'Εΐατροηίϊς.
β) Όργανωτικά τής 'Επιτρο
ιπής καί τοΰ άγώνα κατά των
ξένων Βάσεων.
γ) Προγραιμματιθνός δράσης
γιά τό καλοικαϊ,οι.
Ή 'Επατροιπή μετά άιπό μα-
κριά καί έμηεριστατωμέινη συ¬
ζητήση κατάληξε όμόφωνα στίς
άκόλουθιες διαπιστώσεις — 6ηο
φάσεις.
Α) Μέ μεγάλη ίκανοποίηοΐ)
καί αίτχο·δοξία ή Έπιτροπήι δ~
ιτηοτώνει την καταπληικτική· ί-
ναδο τοΰ άιγΐ&ν'α καιτά των ξέ¬
νων βάοεων τό τελευταΐο χρο
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΚ
ΕιΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΛΝ
ΒΑΣΕΛΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ή Παγκρήιτια Συντσνί0τική
'Επιτροπή κατά των ξένων Βά
σεων πραγμαιτοηοίηρε συνεδρί
αση τό βράδυ τής 1β-β-197β
στσν "Αγιο Νκκόλασ Κρτνΐΐϊς.
^Η 'Εϊατροπή άοχολήΐΐηκε μέ
τα άκόλουθα θέιματα:
α) Πορεία τοΰ άγώνα κατά
των ξένων βάσεων — έξέιταοη
τοΰ θέμααος των ξένων Βάοε
ών κάτω άπό τό φώς των νέ-
νικό διάστημα. Οί ηράσφατες
ΆμερΓκανίΐκές προκ,λήσεας μέ
.την έπίακεψη τοΰ 6ου στόλου
σέ Έλλητνικά λίμαν» καί τή
στάθμευση. τοΰ Κ&Μΐνγκερ στό
άεροδρόμιο των Χανίων δώσα-
νε ττ·ν εύκαιρία στό λαό μας
νά εκδηλώσει χά αΐοθήματά
τού άιπέναντι στήν Άμεριχανα
«.ή ΚυβέρνηθΓΐ^ την πολιτική
της καί τα πολεμικά μέοα μέ
τα όποϊα την επιβάλλει δυναιμι
κά, τόν βο στόλον καί τίς Ά-
μερικανογατοϊκές βάοεις.
ΟΙ έΊΚιδρΛώοεις ηύιτές τοΰ
λαοϋ μας, μέ την μαζωώτητα,
την άγωνιστΐκώτητα καί την ά-
ιποφασιστικότη,τα, πού τίς χά
ρακτήριηαν α) άποτελοΰν άιπό
δείξη τής καθολικής καί έντο
νης όΐνιτίθεαΐ>ς τοΰ λαοΰ μας
ατήν Άμερικανική ηολιτική
καί τα δυναμικά της έρεϋσματα
β) Δείχνουν την άπο—λεσμα-
τιικόιτητα τοΰ άγωνα μας καί
§ Συνέχεια οτη 2}ελ. 4
ΧΙΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗβΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ (>/.
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΠΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΗΣ
Γεμάτη. δύναιμη, όιμορφΐά καί
βετωοισμό ή χρυσή νέα γενιά
ψΚ3ς καλιπάζει ιπερίφανη στή
•μεγάλη κούροα τής κοινωνι¬
κάς ΐτοοόδου. Άαυρβΐβαστη
καί άγωνιοηκή. Άοι/άφθορΐι ά
πό τό χρφα καί τό καΐτεστημέ
νσ, όρθώνεται άποφαοιοτικά
καί προστατεύε·: τή λευιτεριά,
την πατιριΐδα, την έσηστηιμονωοή
άΛήθεια.
Είναι χαρά θεοθ ή μερίδα
αυτή τής έΛΛηνικής νεσλαίας.
Τής νεολαίας τοΰ έιπκπηιμονι-
κοθ άυχρειθεάτρου καί τοΰ σχο
λειοΰ της σκαλοοιάς, τοϋ
σκληρόν μάχθου καί τής ωά-
Καί είναι νά κλιείνεις τα μά
■πά άηδκισμένος, δταν βιλέιπεις
έβτείινιι την αΆλη. μερίδα την ά
κάματη, την άιπιροσανατόλαστη
καί άϋτροβλΐκμάτιοιτΓΐ. Την ά-
γιράμρατη, κ,αί ψευτοπιολιτι-
αμένη. Την ττυθικίζουισα νύ-
χτα καί μ'έρα, δλα τα άρνητπ-
κά στοικεϊα τής ζωής. Σεΐκ
καί Τ-,.8.1). Νάρβαυοτι καί σε-
ξουαλιΐκή άνωμαλία. 'Εκεϊ κά-
τω στά λόγοις - λόγοις βρωιιιε
ρά στόκια, ή διαοΜεδαστήρια
των ύίΐογείων, ή άνωιγείων 6ό
θρων. Είναι ·νά κΛείνεις τα
μάτια καί τα αύιτιά νά μιήν αί-
οθάνεσαι οΰτε νώ άκοϋς τώ λε
ξιΛώγιο, ούττοΰ τοθ ο·υ.ο!»ετοΰ.
Πού αΌχιαε νά δκκρεντεύει τή
ζωή μας, νύχτα καί μέοα.
Μέβα ο' έ"να τότκ> οάν τό δι
κ6 ιμας, ή είοβολή της ξενάκης
διαφθαράς, συγκΛονίζει μέ αΰ
ξανάμεινη δνταση,, τα βάθρα
καί τα θεα»έ£κι τής κολωνίας
μας. Μ-έοα σέ μιά ηώλη σάν
τό Ήράκλειο, πού ή άνάτγκη
τής δηιμιουιριγίαις ήταν πολύ έ"ν
τοντι, γιαΐτί ύΐπιη.ττχαν χαί ύπάρ
χούν δλες οί άντπκεΊμενικές
προϋττοθέσεις, οί αυνέιπειες,
τής εΐσβολης, ήρχισαν νά προ-
καλοΰν δχι ταά άτιλές άνησυκί
ες άλλά ε"να κάποιο πολύ χα-
ραχτηριστΐκό πανικό.
Καί έδω ιΐέοα, στό μεγάλο
Κάστρο, τό μαχαϊρι της διαφθο
ράς άγΐγίίει τό κάκχαλο.
Έρευτνωντας τό θέιμα καί ρί
χνοντας σβέλτες ρατιές στίς
διάφορες ι—υχιές τού, βτγάζαμε
διάφοραι συρπεοάαμκπα καί φω
τίζομβ Μγο τό δραρατικό ήμί
φως της σηρειοινης έκτροπης.
Μ6 την πρώττν ματιά, οτά
χιΛιάδες στοιχεϊα τοΰ Γητήιμα-
τος, τό συρπι&οαοτχι πού βγαί
νει άρέσως είναι αύτό: Ό-
ιποιος δέν σπουιδάΓ.ει, καί δέιν
βρβϊ Βν·α κάττοιο πα,ραγωγικό
καί έπαγιγελματικό κλαο—κό
δρόιμο, έατΐχτττιμη., § τέχνη, ίί
θετωοό έΐτάγγελρα στπ βιοτε-
χνία, στή άνοικοδάμηστΐι, στό
κίλαοθιΐκό έμπόριο καί στή γε-
ωργικΓί οίκονοιμία, καταλήνει
στούς άΛλους χώρους της σόγ
χρονης άθλιότΓντας. Δουλ€υει
τ6ν τουρασΐίό. Δουλεύει τή
νύχττα. Καί δταν λίνε δουλεύ¬
ει τόν του'οιορό καί τή νύχιτα,
δέν έίννοοΰ'με τούς σκληρούς
μαγείρους, ίί τίς καθαρίστίΜ-
ες, ίί τούς σεοβιτόρους καί
τούς έ,ργάιτες τ&ν τουριοτικίον
έσΐιχειιριήισεων. Έννοοΰμε αύ-
τές τίς μάζιες των όνειδίκευ-
των παίδιων, άιγοριων καί κορι
τοιων, πού ναιιίζουιν δτι δου-
λεύουν τόν του.010516 χάινον-
τας του-οιονώ, στά κλάΐΒΤ, καί
στά τκζαδ.οόιμΐια. Στίς κλαζ καί
στά ιπατΐάΐρια των κένταρων. Στά
ξβνυοίτάδυκΑ τής ντροσιίίς. Πά
να> στίς μοτοσυκΑΑττες, μερά
στά γιώτα - χί. Δίιπιλα σ' £να
γέΐρο τουρίστα, καί σέ μαά
γρηά διευθαομέινη -ηουρίστρια.
'Εκιεί άνάιμεσα οπούς πολύ-
χιρωινιιουις ξένοικ; καί ^ηταχίζον
τας διάψορες αοώινδετιες λέ-
ζεις, οί μοντέ.ονοι της νύχτας,
τρωνε τίς σάρκες τους όίΐιρο-
στάτευτοι καί άνοίγουν τ6 δρό
μο γιά δνα σκλΐϊθό καί άτταί-
σιο φΐνάιλε. Ποίος (ρταίει;
"Αν είναι άγάοι, θά ά,ρχίσει
νά άναζτνττΐ «τδουιλειά» άφοΰ
δέιν β.οήκε άαιό μιδς άρχης τό
δρώμο αΰιτό άιπό τό οπί'τϊ τού
ή" άπό τό κράτος. ΆΧΛά κάθε
τόσο τοθοκεται ατό νοΰ τό δτι
δέν πήγε άικήμα τραντάΐρος.
Καί άναβάλ'ει. 'ΑΛΛά καί τί
δουλιειά νά κανει χωρίς γρΐάΐμ
μαιτα, χωοίς τέιχνπ, χωρίς προ
τροττή καί συιμπαραοταση άπό
κάττοιον; "Βτσι μένει οτόν πιρο
θάλαιμο της άιναιιιονίίς καί πε-
ρΐιμένει νά πάει (Γκνντάοος καί
μετά ή θά ιιπαιηκάοει, ίί θά
«»εΐ τί θά κάνει...»
"Αν είναι κορίπσι καί δέν
καιτορβώσει ν«4 ΐΓαντιοεψτεϊ γρή
γορα, θά περΐιι>ένει. 'ΑΛΑά καί
τί θά βνεί »' αΰτό χωρίς δου
λίΐά, χωρίς ΐΛΟρφωση χωρίς
ποοστασία θετική άιπό την Οί-
κογέινΐεια καί τό κρά,τος. Περι
μένε-ι καί δλο πεοιμένει. Κοιμ
ψιή καί μοντέρινα, ιιέ οοθπειρ
■μίνι ίί ιιάζΐ ή παιδούλα θάι πε
ρΐΐμένει γιά τΐο·ύ. Καί κατότπν
αν δέν πποβλΓϊματιστεϊ θΐετικά,
ή ζωή τοαβάει γιά βπουι βγεί.
Τατε 6πχ·εται καί ή έπίδριαση
τού ηερίνυιρου. ΆΛλοίμονο δ>έ
5ν αύτός ό περίγυρος είναι
άιρνητιικος.
Στά πεζοδρώμια καί στούς
ϊσκιους συνοοτίζονται δΑπ τή
ιμέρα οί νεολαϊες. Κορίτοαα κι'
άν/όρια. Δεκαεζάοηδες, δεκαο-
χτάρηδες καί εΐκοσάρηιδες. Δέν
τιράκειταΐ γιά άιδειούχους ί(
παοαθερκττες, έιργαζόρενους ίί
φοιτητές. ΠΙοόκειται γιά μόνΐ-
.μους λουφατζήΐδες. Καφιεδάικ],
Μάκα καί μοδρες βλοσυρές.
Ή ιρ:κκτεοιλογία μοναλεκτική
καί σκλριοή. Τα τοτγάρα στό
χέρι, τα ψιλά οτήν κάλιπσα καί
ή μέση γυΚίνή.
"Οσσ νιά τό τζίν, τριιμένο έ
τητιδευιμένα σέ διάφοιρα μέρη,
σαρικάζεΐ τή ιρθορά καί την αί
οβητική τής ρόδας.
ΆγόΙρια κα'ί μισοαγόιρια, κο-
ρίτσια καί μιοοκορίτσια, στήν
έιμχράνιιση, στήν «ΐίνπση καί
ττολλές φορές, άιλλοίμονο, καί
στή|ν πραΓγιματικόττΐτα. Είναι ό
γυιός τού μαχα3 καί ηεριιμί;-
νη την κακκαλιάρα, γόηοοα
τής χωτματερής. Καί τή νύχιτα
έιπίιδειξη εΐδικοΰ ο·έξ κάΐτω άπό
τό φως τοΰ (ρανοοτάτηΐ...
Πάνω στό θέιμα αύτό 6χουν
άναιπτυιχθεϊ πολές οιυζτιτή-
σεις, τόσο άηά τούς σοβαρούς,
τούς π,οοβΛιτιικΐτιζάμενους νέ-
ους, δοο καί άιπό τούς μενά-
λους, τούς λίγους.
Οί πριώτοι λένε πώς φταϊνε
οί μεγάλοι γιά τό κατάνπγμα
των πααιδιων τους. Λένε, πώς
φταίει ή ποιλπεία ή μεγάλη έ-
λευθερία(Ι) Καί οί άντιδρα-
στΐΜοί ζητούν τώ βούρδουλα
τής δΐίκκατορίίιας γιά νά τούς
στρώοει. Οί τελευταΐοι ζέκα-
ααν πώς τό ζέστρωμα τό όλό
τελια ζεγύμνωιμα τίδν άιπροστά
τειηων ηαιδιων, τό καΑλιέρ-
γησε ή έιποχή τής διικτατοιρίας.
"Ενας αΛλος άριθΐμός άΟρώ-
πων καί μάλιοτα> νέιον, μέ
προωθηΐμένες αιπόψεις, θεω-
ροΰν δτι ό θΓϊΐιερινός έικιτραχει
λΐσμος τίϊς μβρίδας νεολαίας,
εϊναι ουνέπιεια τής γενικώτε-
ρης σκέψης της αοπκής κοινω
νίας. Καί δτι ή καΐϊΐηαλιοτική
κοινωνία προτΐιμά νά βλέπει τα
-παιδία νά πίνουν Ι.. 8.0.
καί νά συνυχκτίζονται στά σκο
τεινά διαοχεδαστήρια^ τκιρά
στά ματαλαοό)νια νά βγάζουιν ά
νοιτρεΐΓϊτιχούς λόγους. 'Ωοιτύοο
κανείς δέν άμιφιοβητεί δπ τό
θέιμα είναι σοβαρά καί λέγεται
έκτραπή.
ΠΡ0ΒΑΗΜΒΤ1 ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ
Ταβέρνα — Ψησταριά
#ΤΙ«ΡΓΟ2,,
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑλΑΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Έστ ιατόριο — Ψησταριά
"ΑΙΟΝΥΙ,ΟΙ.,,
(Πλάϊ στή Λίμνη)
Τηλ. 28.910
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Έστιατόριο — Ψησταριά
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Τ6 σύνθημά μας είναι:
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
• ΒΑΣΙΚΟ μέληιμα κάθε
σώγχρονης Πολιτείας πρέιπει
άνα,νκρισβήτηιτα νά είναι ή χά-
ραζη καί έψαριι>αγί) σωοτής καί
άηοτελεσνατικής Κοινωνηκής
Πολιτικήν γιά βλες τίς κοινω-
νΐκές τάζεις. Καί τό σηιμαντιιώ
αύιτό Κυβερνητικό καθήκον,
δέν άιποροέει μώνο άιπό την
βασιική Πολττειολογική άρχή
6τι τό Κράτος ύστάιριχβα καί
δρά χάριν των ττολιτών, άλλά
&οει καί οοβαρή πρακτικιή ση-
ιμαοία γιά τό ϊδιο τό Κράτος.
"Οτι δηΛαδίι, έκτός τοΰ δικαι-
ώμΐατος των πολιτών ν' άιπο-
λαιμβάνουιν ούσιαστικήζ κοινω-
νικής άσφαλίσεως οέ οχέση
μέ την ίατροφαριμακευτικίι καί
νοοοκοίμειαχή περίθαλψη καί
συνταξιοδότηοη άιπό τούς διά-
φορους άρφαλισπκοος 'Οργα
ν«ιιοίμούς πού άνήκουν, τό
Κράτος, έχει καί συμφέρον
διικό τού γιά τή θετικιή έξαοφά
λιση τοΰ δικαιώματος αυτού
των ΐτολιτων. Γιοπί, μόνο μέ
θετικά όργανωμένο τό σύστηιμα
της προστασίας της ύγείας δ-
λων των κοινωνικων τάζεων
θά μπορεϊ τό Κράτος νά έιπω-
φελεϊται στό άκέραιο τό πολύ-
τιιμο δυναμΐικό των εργαζομέ¬
νων. "Οσο λοΜτίνν άηοιτελεσμα
τικώτερα είναι όρίγανωμένη ή
ηροοτασία αυτή, τ6σο άποδο-
τιικώτερη θά είναι ή αιχμβολίι
στήν έφαριμογή της Κυβε.ρντ|-
τβοής Πολιτικίίς. Νά λοΐίΐόν
ατοο καί τό ϊδιο τό Κρόΐτος £χει
ουιμφέρον άσώ τή σωστή καί
άηποτελεθινχΓτική άσφάλιοη..
Αύτό ακριβώς τό δι»αίω»μα
των πολιτών καί τό σχετικό 6-
ρελος τοϋ Κράτους, έχει έκτι-
ιμηΐθϊί στίς άνεπτυιγιμένες χω-
ρ€ς καί λειτουριγεϊ άΐτοτελεοιμα
τικά τό σύοτηΐμο προστασίας
της ύιγείας δλων των κοινωνι-
«ων τάζεων. Στή χώρα νκις,
δυστυιχως, τό σύστηβΜ αύτό
δέν λείτου.ργεί δπως πρέιπει.
Είναι γνωοτές οί γραφειοκρατι
κές διαιτυιπώσεις καΐ γενικά ή
ταλαιιπωρία τοΰ ήσφαΑισμένου.
^^ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ φο,ρέας
των έιτταγγελιματοβιοτεχνων εί
νατ, ιί>ς νγωστΐόν, τό ΤΕΒΕ.
Σ' αύτό ΐβλΐτρώνουν είοφορές
γιά νοοοκοιμειακή περίθαλψη
καί γ~ συνταξιοδότηρΐι. Πα-
ράλληλα, πληρώνουν βεβαία
καί στό Ι.Κ-Α. οάν έργοδότες
γιά τοος μιαθωτούς πού άίΐα-
σχολοΰν στίς έπιχειρήοεις
τους. Είναι δηΛαδή ύιπόιχρεοι
νά πληρώνουν ταυ·τοχρονα ά-
σφαλιστΐκές εΐσφορές οέ ού ο
Όργαναοιμούς. Στό ΤΕΒΕ γιά
δικιή τους άσφάλιση χαί στό
Ι.Κ.Α. γιά τό πρόσω— κό τους.
"Ας δοΰιμε διμως τί γίνεται
μέ τό ΤΕΒΒ: Γιά μέν τό Κλά-
δο ύγείας ό 'Οργανιομός πα-
ρόχει νοοοκσμειακή περίθαλψη
άλλά δέν χορΐϊγή φάρμακα
στούς άοχραλιοιμένους έκτός
κλινικής (νεγάλο κενό) καί
γιά αυινταξιοδότηιθΐι ψυχεία-
Βεβαία, γιά τή πΛηιμμιελή καί
άτελή αυτή άσφάλιοη δέν
μπορεϊ νά πή κανείς δπ φααί-
εί τό Ταμεϊο. Άντίθετα μάίλι-
στα. Τόσο τό Διοακτντικό Συμ-
βσύιλιο δσο καί οί υπηρεσιακοί
ΐταράγοντες τοΰ Ταμ«ίου κα-
ταβάλλουν κάθε προσπαθεία
γιά νά μπορέση ό 'Οριγανιοίΐιός
ν' άνταιπακραθί} στίς προοδοκί-
ες τώιν άοφαλιομένων τού.
ΑΑΛΑ τότε τί φταίει,
ΤΑ ΑΙΤΙΑ είναι άντικειμενι
«ώ σέ αχέση μέ τό γενιιιαίηερο
σύστηιμα καί δεδαμένα πού λει-
τουργεί τό Ταμεϊο. Ηαΐ αύτά
ιπάλι - σύοτηιμα καί δεδο)ίέν«α
€χουν άντιχείμενιικό χαρακιτή-
ρα.
ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΜΙΚΤΑΙ ΕΙ
ΣΦΟΡΑΙ
Α' Κλάοις Δρακιμ. 305
Β' Κλάοις Δραοφ. 445
Γ' Κλάσις Δραχμ. 580
Δ' Κλάσις Δρακμ. 760
Ε' Κλάοις Δραχμ. 900
Αύτές λοιηόν οί είοφορές 1-
σχύουν σήρερα κατά άοφαλιστι
κήλ' κλάσιν.
'Επειδή δμως τα οίκονομικά
τοΰ Ταρείου είναι σέ πολύ 8-
αχηρη κατάσταση, προτείνονται
αύξήσεις:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛ«©ΕΙΑ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -— ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜλΑ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ύπεύθυνος σύμψωνα μέ τό Νόμο
Πέτρος Βάβαλης — Μαρογιώργη 5.
Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μογριπλής
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
ΚΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΜΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
γομ:ι> μητσο-
Ένα έπαναστατικό προϊόν άπό Φρέσχο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
Ε'ίδπ θοΛάοοπς
Ειδή έξοχιϊς
Εϊδη ιυυχαγωγίας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροοόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ,π.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ πολύ μεγάλη ποικιλία
ΠΤΕΡΥΠΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΛΕΣ
κα! έξαρτήματα καταδύσεως
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδωτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαστικές — έλαστικές — έξωλέμβιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
είδικά διά την έκμάθηση μπάνιου
ΟΜΒΡΕΛΕΣ
διά πλάζ — βεράντες σέ πολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
τΓτνσσόμενα άνοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.π.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΒΠΟΒΒΚΗ
Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άποθηκη: τηλ. 287-766
Α' Κλάσις Αρατφ. 480 ϋτοι
ποσοστόν αυξήσεως 6Οο)ο
Β' Κλάσις Δραχμ. ββΟ ήτο»
ποσοοτόν αΰζήρεως 48ο) ο
Γ' Κλάοις Δροιχμ. 1.Ο2Ο ίΗοι
ηοοοστόν αύξτρεοκ; 7βο)ο.
Δ' Κλάσις Δραχιμ. 1.380 ίίτοι
ποσοστόν αυξήσεως 82ο)ο.
Ε' Κλάοας Δραχμ. 1.650 ϋτοι
ποσοστόν αυξήσεως 83ο)ο.
"Αν πάρωμε τώρα μειμονοιμιέ
να τόν Κλάδο Άοθενείας ξε-
χωριοτά δηλαδή, ίοιχόουΐν τώρα
οί εξής είσφορές:
ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Α' Κλάσις Δραχμ. 50
Β' Κλάσις Δραχιμ. 75
Γ' Κλάσις Αρα«μ. 100
Δ' Κλάσις Δραχμ. 130
Ε' Κλάσις Δραχμ. 155
ίαΤ αί
ΠΡΟτΤΕΙΝΟΜΒΝΑΙ
ΑΥΒΗΧΕΙΣ
Α' Κλάοις Δραχμ. 225 ήτοι πό
σοστόν αυξήσεως 45Οο)ο
Β' Κλάσις Δραχ$ι. 290 ίττοι
ποσοστόν αύξήσεοκ; 38Οο)ο
Κλάσις Δροχρ. 570 ίΤηοι ποοο
στόν αύθήσεως 58Οο)ο.
σοστόν αυξήσεως 54Οο)ο Δ'
Ε' Κλάσις Δραχμ. 905 ίίτοι
ποσοστόν αυξήσεως 580ο)ο.
Πρόχειται Λοωιόν ηερΐ ύηεο-
βολΐκων αΰξήοεων πού θά
είναι δυοβάσταίθτες γιά τούς
ήοχραλΐομένους έπαγγελματο-
βιοτέχνβς. ΓΓ αΰτό καί ό Πρό-
εδρος τοθ 'ΕΐπΐιμεΑητη.ρίου Η¬
ρακλείου κ. Τσαγκαράκης πού
είναι καί μέλος τού Διομοϊπ-
(κού Συιμβουλίου τοΰ Ταμείον
ιδιετώπιοσε κατηγορηιμιαττικές
άντιιρρήσεις μέκρι σηιμείο-υ
ηού εΐπε δτι θά προτιιμήση νά
ιπαραΐΐτη0ή ηαρά νά έγκρίνηι τέ
τοιες ύιπέροιγΜες αύξήσεις. Γι'
αύτιό, Οστερα άπό τίς έιπίμιονες
άνηρρήοεις τού κ. Τσαγκαρά-
κη συνεφώνησαν καί τα λοιπά
ιμέΑη τού Σιυρβουλίου τοθ ΤΕ
ΒΕ «αί άιπεφάσιοαν νά έττανε-
ξετασθιή τό θέιμα ]ΐετά 15 ημέ¬
ρας.
ΚΑΙ έρχάμεθα χώρα στούς
πόρους τού Ταιμείου. 'Εκττός
άπό τίς είσφορές τι7>ν ίκκραλι-
σμένων £χει θεοτπσθή καί ό έκ
χαρτοσήμου πήρος ίβΐέο τοθ
Ι^ΒΕ.
ΕΚ ΤΗΣ Ιδίας πητνης (άπό
τό χαρτόσ—μο δηιλαδή) δικαΐ-
οΰνταΐ έαιίσΐτς πόρου καί οί
Όργανισμοΐ Ο.Γ.Α. χαί Τ.Α.Ε.
(Τα/μεϊον Άσφαλίσεως 'Εμπό
ρων). Καί συιγκεκριιμένα ποσο¬
στόν 20ο) ο έατ) των έοόδων
τοϋ Δημοοίου έκ τελων χαραο
σήμου πρέιπει νά κατανέμεται
ιμεταξύ τίον παραπάνω 'Οογανι-
αμών ώς εξής:
'Υιηέ.ρ Ο.Γ.Α. ποσοστόν 5Οο)ο
Υπέρ Τ.Ε.Β.Ε. ποσοστόν
42ο)ο.
'Υιπέρ Τ.Α.Ε. ποσοστόν 8ο)ο.
Σύιμκρωνα πάλι μέ τόν ϊδιο
νάμο προβλέιπεται νά άποδίδε-
ται στούς Όργανιβιμους αύ-
τούς τό 5Οο)ο τού δΐκαιώμα-
τός των αύτοθ, όπότε ό Ο.Γ.Α
θά πρώηει νά ιπαίρνει τό 25ο) ο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 8
Ξεκαβάριομα Αογαριαορών
• ϊννέχ. ά«β την Σ»λ. 1
θγαίνει ή δική μας θέση, ή ά-
ιτόφαση γιά τή δηνιουριγία
ιμιδς προοδευτιχής πρακοπορί
άς, πού χιο.οίς καμμιά ξένπ έ-
ΐπιρροή θά παλαίψη, γιάττιν έ-
θνιική υα· άνεξαοτηοία.
Γιά νά φτάοουυε δμως, έ-
κεί είναι άπαοαίτητο νά δοϋμε
ποία προβλήματα καϊνε την χώ
ρα μας καί ιποιός είναι ό γεω
γραφικός χώρας πού μάς περι
βάλλει. Καί τα έοωτερικά μας
προβλϊιματα συνιδέονται μέ την
στυιγνή κεφαλαιοκοατική εκμε¬
ταλλευθή, καθαρά άποικιακοΰ
χαρακτήρα, ηού μΰς έμτιοδί-
ζουν νά βγοθμε άιπ' τό καθε-
στώς των μονοπωλίων, τήϊ υ-
>πανάπτυξΐ>£, τής άϊΐόλυτης οί
κονομΐΜής έξάοτηρης. Ηαινούρ
για φόρμα ή Κοινή Άγορά,
ττού μβς καταδικό£ει νά γίνσυ
|ΐε δλοι μας θυρωροί κα! σερ
βιτόροι τουρισηικθν συγκροτη-
υάτων ή άν.οοτΐΜοί παραγωιγοί
τιρωΐμων όπωροκηπευτικ,ων καί
φρούτων. Τί &λλο μιποροΟΊμε
νά κάνουαιε κύριοι... οίκονσμο
λόγοι;
Ό γεωνοοχρικός μος χωρος,
έξ δλλου·, είναι ή Μεοόγειος.
Άνήκουιμε κι' εμείς, όπως οί
νότιοι "Ιταλοί, οί νότιοι Γάλ-
λοι, οί Ίσπανοί στήν ϊδια οά-
τσα, τή Μεσογειακή. Κι' άκό-
1Μ, έΐχουρε τα ϊδκΐ άνθρωπολο
γικά χαραοοτηριστικά, την ϊδια
νοοτροπία. τα ϊδια προβλήμα
τα. Στή νόπα πλευοά της Με
σογείου κατοΐικοΰν οί "Αραβες,
λαοί πού δπως κΓ έαιεϊς ϊχουν
ΰιποστεϊ πολλά δεινά τάοο άπ'
την ιμαικοαίωνη τουοααική κατο
χή, όοο κι' άπ' τή δυτικ,ή άποι
κιοκρατία πού άκολούθησε. Κι
οί άραβΊΚοί λαοί βρίσκονται στό
'ϊδιο, σχεδόν, έιττίηεδο μέ τούς
βόρειους γείτονές τους.
Μιά καί τό πρόβλη'μα, λοι-
πόν, τ&ν λαίάν πού ζοΰν γύρω
άιπ' τή Μεοόγειο είναι παρα-
πλήσιο, γιατί νά μή συνεοΐγα-
σθοΰα»ε μαζί τους, γιά νά χτί
σουιμβ μαί[ί τό μέλλον τής χώ
ρας μαο. των παιδιων ·μας; Την
έρώτΓΐοη αυτή τ/ίν κάνουιμε οέ
δαους μάς ρωτάνε, κακόσπστα,
γιαιτί ύποστι>ρίζουιμε τα άραβι
κά αΐτήιματα. Καί ή άπάντητ
σπ συνδέεται άττόλυτα μέ την
κοινή τύ^ρ. τί&ν λαων τής Με
σογείου.
Άκάμα, μάς ρωτόνε μερικοί
ύποκριτές γιατί τ&χατες εϊμα-
στε άντίθετοι μ έ την υπάρξη
τοϋ Ίσραήλ στή Μεοόγειο. Ά
παντοΰμε: γιατί αύτό τό δήΒεν
κράτος, πού είναι δηιμιούργηιμα
της βΌεταννπαϊς άποιικιακής πό
λιτιβαής, είναι σία>ερι ό χωρο
φυλακάς τού ίμπεριαλισμοΰ
στή Μεοόγειο. Γιατί αύ>τά τό
κράτος — κατασκεύαιρα ύπη-
ρετεϊ, δπως κι' ή μιλυταριοτι-
ική Τουρκία, τα συικρέροντα
τοΰ Ιμπεριαλιονοΰ, των μονο-
ιπωλίων, των ύπερεθνικωΛ' έ·ται
ρειών. Γιατί αύτό τό κράτος'—
συιμμορία, διπως κι' ή Τουρκία,
βΐναι ό έΐτακΐίνιδυνος ξένος στή
ιΜεοάγειο. Ποία σχέση ^χουν
βραΐγΐε, οί Τοΰρικοι κι' οί ρωσο
εβραϊοι, πωλονοεβοαίοι κλπ.,
μέ τό Μεσογειακό χωρο;
Τέλος, οτή θάλασσά υας κυ
κλοφοροΰν καί δΤυό μεγάλες
άρράδες, ό άμερικάνΐΜος καί
σοθιε—κάς στόλος. Τί θέλουν
αύτοι οί ξένοι στά νεοά μας,
τάσες χιλιάδες μίλλια μακρυά
άιπ' την πατρίδα τους; Οί στό
λοι των {χπεΌδυνάμεων κουβα
λοϋνε τόν πόλεμο, πυραύλους
καί βόμβες. Οί στόλοι των ύ-
ττεριδυνάιμεων μδς φΐρνουν τό
θάνατσ, την ύστοτέλεια, την οί
κονομική εξαρτηθή, τή διατήρη
οη τής ύπανάπτυξης. Αύτάς
καί ρόνον αύτός, είναι ό λόγος
πού εΐμαστε άντίθετοι στήν πά
ρουσία καί των δυό ύηερδυνά
Τΐεων. Κι' άκάμα γιατί έ"χουν
ΐιετατρέψει την εΐρηινιιιαή θά-
λασσσ πού μβς πεοαβάλλδΐ, σέ
πεδίο τοΰ οίκονομικοΰ άνταγτΐ)
νιαμοΰ τους, γιατί ίδεολογι-
κός άντανωνΐοιμός δέν ύπάροςει
Καί γιά νά ξεκαθαρίσουιμε
ΐαιά καί καλή τούς λογαρια-
σμούς μας μ' δλους τούς υπο
«ττους καλοθελητές.
Ναί, εϊμαοτε άντίθετοι στή
έστιθετικΐ) πολιτιχή τοϋ οιωνι-
στΐκοΰ Ίσραήλ.
Ναί, εϊμαστε άντίΒετο οτή
σωβινιστιχή μιλιταριστιική πο-
λιτική τής Τουρκίας.
Νίαί, εϊμαστε υπέρ τίν: ου-
' νεργασίας, στή βάοη τής ίσοτι
* ■μίας ιμ' δλους τούς λαούς
τής Μεσογείου.
Κρατήιριο γιά τίς ουμιμαχίες
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΛΥΤίΛΐΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΕ.
ΑΝΛΧΩΡΗ ΣΕΙ Σ :
Ε) Γ — Ο) Γ €ΚΥΑΩΝ»
ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ
Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
_)Γ — Ο)Γ €ΡΕΘΥΜΝΟΝ> — €ΚΑΝΤΙΑ>
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν
ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνην
ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
Πλατεία ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
25ης Αύγουστον 33, τηλ. 222481, 222482
ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρίάκης Ν
Κρουστανο-ουλος Π
Κυοωνάκης Γ.
Παλαιολογος Π.
Χαμαράκης —
282.730
285.420
281.702
283.086
283.860
ΑΠΟ 23)6)76 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΝΤΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ττ.μ. ΔΙΑ ΣΗΤΕΙΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑΝ ΩΡΑ 1 μ.μ.
■μας, πάντστε τα ρ
σμα συμφέροντα τοϋ αοϋ μο
Γιοτί, ρυσικά, β* άνη~ροτί(,
ότανε τίς διακτ)ρύξεις μας λ
όποΐαδήιηοτε διάθβοπ. φΑ^-
ιμ' άποιονδήποτε λαό τής Με^
γείου, πού θά ιεποστήρίζε Του.
έχθρούς τίίς .οωμηοούνΓκ;.
Αϋτά άιηευθύνονκαι ηρός £.
χίίρούς «αί φίλους. Τούς ·.
χθρούς τής ρωμηοούντις θά
τούς Γτρλειμήσουμε άνελέΓ)το
Στούς ωίλους τού αο0 μα; (,
πλώνουμε ψιλικό χέρι.
Π_ΤΡΟ£ ΒΑΒΑΛΙΙ2
Πρόεδρος 'Ετητροηίκ

ΤΑ Κ0ΥΤΟΡιΙΘΙΑ
ΕιΚΕΙ,ΝΟ πού χα·ραχττιρίζει
τόν Κρτ>τιικό λαό στό ηέ,οασμα/
των χρόνων τής ιστορικήν τού
πορείας είναι ή βαθϊά τού προ
σήλαιοη στούς θρύλλους καί
τίς παραδόοεις τής τρυλής τού.
Λαός δεμ,ένος σΦΐχτά μ£ τή
λαϊκή ηαράδοση τοϋ τάπου χον
διατηρεϊ άναλλοίοπα τα ίίθη
καί τα ίθιμβ τής ράτσας τού
καί μεταλαμϊταδεύει άπό γενηά
σέ γενιά — άπό τόν παπποΰ
στό γιό, άπό τό γιό στόν έγγο
νό — τίς ήθΐκές καί τίς άνθρώ
το,ν^ς άξίες πού μέ τόσους ά-
γώνες καί τόαες βυσίες ριπάρε
σαν ν' άιποχτήοουν.
Λαός άγωνιστής καί περήφα
νος μάχεται καθΐϊμερινά νά ΐκ
ριώσει θεμελιακά μέσα τού
τίς ά,ρετές πού κληροδότησε ά¬
πό τούς τιοογόνους τού καί νά
τούς δώση πλιότερπ άξία.
Τιμή, άξιοποέιπεια, άνθοω-
τηά, περηφάνεΐΛ νά ποία είναι
τα Ιδανικά τοΰ Κρητικού.
Φαίνετα» δμως πώς στούς
χαιρούις τούς δικούς μας μέ την
άλλοπρόσαλη καί τβλείως άν ε
δακραική δΐείσδυση τοΰ μοντερνι
αμοϋ στόν τόπο μας μεοικές
άπό τίς πα.'χιηάνΐί) άοετές κλω
νίζονται νά πέσουν,.
Κα! πριωτα άιπ' δλα ή τιμή.
Κι στο,ν ϊϊέστ) ή τιμή τότε κι
ή άξκηντέιπεκ! κι ή άνθρωπιά
κα ή ϊτερ·ιτφάνεια τσακίζονται
καί νίνονται κομμάτια.
Ή άοετή αυτή πού στά πα-
λαά τα χρόνια γινόταν γιά τα
χη,τήρι της τόσες καί τάσες θυ
σίες κιντυνεύει στόν τάπο μας.
Αΐτία; Μά ε.ϊπαμε ό μοντερ
νασμός καί ή έξέλιξη.
Κι άκόιμα τό λίνο μυαλό πού
βρίσκεται στά κεφάλια μερι-
κων νεαοων ΰπάοξεων πού πέ
φτουνε εϋκολα θύματα κοΛά
σττίμένων παγίδων άηό ν(^ν
ικούς άπατεώνες ξέν^υς ηού ΐκ,
ρειτηίδηιμοΰν γιά λίγο χρονικδ
διάοτΓΐμα στόν τόηο μας. "γ.
στερα φεύγουν κι οί τόοες ύηο
σχέσεις ηού έδιναν νίνονται
καηνύς καί χάνονται στόν ήέ-
ρα.
Κι ίιντε τώρα έσό στήν ζβνη
τειά πού βρίακεοαι ν' 4ηο6«ί.
ξης δτι οί Κοπτικοηοΰλίς δέν
είναι «εθβαολες γυνα&τες» κι ^
ΐιεγαλύτερες π... της Έλ4-
δας.
Κι άναρωτιέσαι:
Καλά αύτά τα κουτορνΜιβ
πού μέ τόσττ εϋκολία πέφτουν
στά βρόκια τής άπάτης 6έν θά
βάλλουν ,ΐκ>τέ τους ^αό;
Δέν μποροΰν νά καταλάβουν
πώς μαζί μέ την τ*μη τους ηού
τή χάνουν, γίνονται αΐόα νά
δυσνρηιιςοτή ή Κ.οητη ο' δη
την αλλη 'Ελλάδα;
Γιατί ξέοσμβ δα πώς 6 «.
λύτερος τράπος νιά νά διαφημί
ση>ς κάποηον νιά καο ίί γιό. κα
κό είναι νά έξαποΧύστκ κήου*
κες στίς διάφοοες ν,-ωνιές τής
γης. Καί οί ξένοι ηού ηχφβπι-
δηιμονν στόν τάπο μας γιά Μ-
γους μηνες ίί πολλά χρόνια
■ηέτοιοι κήουκες γίνονκυ.
θαρρώ πώς τό θέιια είναι 00
βαοό καί θά 'τίρετιε νά ρελϊτη
0ή άιπ' δλους ;ιας.
Καί ηρωτα άπ' δλα άη6 τους
γονείς ηού όφίννουν ξεκαπί-
στρωτες αύτέ-ς τίς σουσουρά·
δες πού πέφτουν στήν αγκολιά
«άβε τυχαίου καί τούς που6
"Υστε,οα ή 'Εκκλιησία.
ρα ή πολιτεία. Κι όλοστερνό. δ
λοι εμείς.
ΚΡΙΓΤΑΡΧΗΧ
ΡΟΜΑΐΤΙΚΑ
Τηλ. 231-850
Δευτέρα: Ο ΠΕΡΣΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΑΑΟ ΥθΥ ΣΕΞ
Τεταρτη: ΝΟΥΡΕΓΙΕΦ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΉΣ
ΓΤαιροοσκ€-Λί: ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΡΣΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ.
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΣ 0ΙΚ0Δ0Μ0Ν
. ΡΙΒΕΚ ΤΕΧ — ΟΟΤΕ ΟίΑδδ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμφΐκανικής προελεύσεως
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) ΟΙ δάσεις τού εΤνσι συνθετικαί έλα—τρομερικαί ττολιχ-
στερικαί ρητΤναι.
β) Π ΒΕΗ ΟΙ_Α55
γ) Άμίαντο
δ) Περλίτι
ε). Μίκα
στ) Διοξείδιον τοΰ τιτανίου
ζ) Όξείδιον τοθ ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έπιτρέτΓοντας
συγχρόνως είς τόν τοΐχον την διαπνοήν αύτοθ έκ των έσω
πρός τα έξω. 3) "Αφλεκτον. 4) Μονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι* δ καί ένδείκνυται διά κιν-μοπΌγράΦους, θέ-
ατρα, ξενοδοχεΐσ, σχολεΤα, νοσοκομεϊα κλπ. 5) Δέν ρωγμβ-
τιάζει — δέν αποφλοιοθται — δέν φουσκώνει — δέν θρκμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έπιδράσεις δέν ύφίοτανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έπιφέρει άλλοίωση επί των έπιΦανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαδροΰται άπό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκών.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΝΣ
Καγιαμττή 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
ιΊ.ΙΟΟΙΙγΜΟ
Θερμοσίφων Ηλιάκης Ενεργείας
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ
Μερά - Νύχτα ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
70—90 €ο ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ καί ΧΩΡΙΣ ΔΕΗ.
Μόνο μέ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
Δύο ώρες την ή,μέρα ήλιοφανείας είναι άρκετές γι«
μια 7μελή οίκογένε.α μέ ένα ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ 12ο Α.
Γιά τίς έλάχιστες χειμερινές άνήλιες μέρες διαθέ-
τει ήλεκτρικό στοιχεΐο 4ΚΛ/ μέ αύτοματ,σμό.
Εγκατάστασις, άπλούστατη καί εδκολος.
Διάρκεια χρήσεως πολύ μεγάλη.
Συντήρησις. ΜΗΔΕΝ.
Λειτουργοθν στό Ήράκλειο άπό τό 1963. Χωρίς κα¬
μιά άνωμαλία (Τοατοθέτησις μας) καί καμιά έπισκευή.
Στ>μερα ι!πτάρχουν 3 τθποι 9ο, 1210 καί 150 Λ.
Δια ζενοδοχεΤα, Πολυκατοικίες καί δι' ενίσχυσιν δικτύ
ου μέ κεντρικήν θέρμανχ-ν είδική μελέτη καί ττροσΦορά.
Ζητήσατε τιμάς καί πληροφορίας.
Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ο. Ε.
Πλατ. Έλ. Βενιζέλου (Λιοντάρια) Τηλέφ. 282-553.
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΛ.( ΚΡΗΤΗΣ
ΙΙΛΙΔΑ
ΜΐΑ ένόΊαφέρουσα άποκαΑνπΐικλ ϋροννα
ΕΡΓΑ ΑΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣΜΑΣΩΝΙΑΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Ό ίπιχίνδυνος ρόλος των άνθρώπων τού Σκότους στή Δυτική Κρήτη
ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΜΟΥ ψίλοι
— συναναγνώστες τής «Αλη¬
θείας» οτό έπ&μαχον θέμα τής
δράσεώς των σκοτεινών δυνά-
μεων οτά Χανιά, νά παρ&μβά-
λια ίίνα καυτό έσΐίσης θέμα μέ
τόν τίτλρ «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΕ
ϊΠΗΜΕΜΟ Η ΜΑΣίΙΝΙΑ ΤΏ
ΡΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ
ΧΑιΝΙΑ;» 'Λιπό προοωιπική έ-
μπειρία καί άντίληψη συγκεκιρι
μένων γεγονότων — πού εί¬
ναι διαπιστωθη «αί αλλων Χά
νιωτών πού ξέί>ουν ποιούς
τράπους καί ηοιές μεθάδους
χρηαηιοποιοΰν ο! σκοτεινές ου
ναμεις, δέν δυοτάίω νά κατα-
λής'ω σ' αύτό τό θλιβερό συμηέ
ρασμα καί νά άπαντήοω κατα
φαηκά: Ναί! στό σοβαρά αύ¬
τό έρώτηνα. Εΰχομαι ή λυηηρά
αύτη διαηίστωση νά μή έίχ€ΐ μι
μιπές σέ καυ4»ά άλλη πόη.
θά μέ ερωτήση &μως κα-
νείς: Πώς τό έξηγω, ηώς τό
τεκμηριώνω καί πώς ή Μασω-
νία κατόρθωσε νά φθάση στό
έηίτευμα αύτό; "Ανάσταλτικοί
ηαράγοντες δέν υπήρξαν; Άλ
ό μίϊπως επέτυχε αυτόν τόν
τστακό 8010^160 πού ασφαλώς
θά καυχάται (γιά πόσον καιρό
δ|»>ς;) άττό τή μιά μερά στήν
αλΐ>; Άπαντω: Δέν τό πέτυ
χε ο' ίνα ί σέ δυό χρόνια,
άλλ' υστβρα άπό δραστηριότη-
τα — άντιοτάσεως μή οΰσης—
οέ μιάμισυ ΙΟετίαί! Πρόσφορο
έοαφος βρήκε όπως έίγραψα
θτά προΐίγούμενα: Ήτοι την
ίλλειψη πνευματικάς ήγεοίας
— είς την κορυφήν έννοω.
Γιατί ιχί νά σοΰ κάνουν οί κα-
τώτε,ροι ύοτάλλτίλοΐ καί Ιδία ο3
θεολόγοι (18 τόν αριθμόν) δ-
ταν στούς πλείστους οί προϊ-
στάμενοί τους είναι Ροταριανοί
ιί Μαοώνοι;!!!
Δεύτερον ώγνοια καί παχυλή
άμάθεια των πλείστων διανοου
μένων ηερί τοΰ ράλου καί των
τκθο&ιων δράσεώς τής Μασω-
νΐας 6πό διαφόρους μορφές
Τρίτον, ό ώχα&ερφιομός καί
τό βόλεμα καί ή ραστώνιι των
ολίγων πνευματικών άνθρώ-
ΐτων — έπΐ0τηιιόνων κλπ. —
των έν έταγνώοει τοΰ συντε
λουιμένου ίργου των σκοτει-
νών δυνάμεων. θά γράιψω γιά
την λιποταζίαν άιπό καθήκον
των ουιμπολιτων μου αυτών έν
εΰθέητω χρόνω, έκείνων πού
παρακολουθοΰσαν άπαθως τα
γενόμενα, έν αφελεία.
Τιιμηιτική εξαίρεσις έν ποο-
κεψένω ύ γιαιτιρός ΚΑιΡΑΒΑ-
ΝΟΣ, ό άτρόμηιτος άντιμαοω-
νος, τίίν δρασττνοιότητα τοΰ ό-
ποίου βά προβάλω ώς φωτεινό
πα.ράδειγμα, σέ ΰλλη συνέχεια.
Καί συνεχίζω γιά την πλή¬
ρη άποσαφίνηση. τής δράοης
καί άνσδικής πορείας τής Μα
σωνίας ζεοκέπαστης ή μέ προ
σωηεϊον (ΡΟΤΑΡΥ) γιά νά
φθάση πρίν 7 μήνες στήν πλή
ρη άποκορύφωση τό τελευταία,
μέ τό τόσο θάί>ρος τού πού β-
φθασε τα δρια τοΰ θράοους νά
ζητήση φανερά πλέον την πλή
ρη αυμπαράστασιν τού κ. Νο-
Ίίάρχου ΧανίωνΙΙΙ
Συνετιήκουρο στοιχΕΪο πού
τόσο βαρύνει στό συμπέρασμα
βτι ΑΝ ΔΕΝ ΕΠ ΝΕ ΤΒΙΝΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑτ
ΤΕΙΣΤΗΪνΙΕΝΟ ΠΑ ΤΑ ΧΑ¬
ΝΙΑ, ήταν τό γεγονός τής παν
τιοτρόπως αντιδράσεως όρισμέ
νων μαοωνοκατευθυνόμενων
παραγόντων, γιά νά μή πρα¬
γματοποιηθή ή εκδηλώση, κατά
των Βάσεων τής 5.5.76 στήν
~6λιν μας. Πότ€ ή άπαίτησΐς
τής άλΐλαγος στό πρόοωιπο τοΰ
όμαληιτοΰ, πότε ή διομόρφωση
τής όμιλίας σέ ωρισμέναι πλαί
οαα, καί άπό ιπσιους; Άπό (2)
μέλη τής έ—τροτιής κατά των
Βάσεων. Άλλά καί ή τεχνιέν-
τως μέθοδος τοθ νριθύρου πού
χρησιμο.ποίΓ)σαν οί οκοτεινές
δυινά'μιεις £να σκοηό εΐχαν: την
σχεόον άποτι>χία ττίς συγκέν-
η
Άλλά μτ'ϊπως ό Τότιος τού
«Ανεξαρτήτου Δττμοκρατικοϋ
ΣυνδιασμοΟ» δκανε την έλακί-
οτην προσπάθειαν προετοιμαοί-
ας καΐ πορορμήαεως τής κοι-
νϊίς γνώμας Υΐά 2να τόσο ζωαι
κό θέμα τοϋ τόπου μας; Πρώ
τη καί καλύτερη την επομένην
τής ουγκέντρωιοτις έσπευσε, νά
άναγγείλλη χαιρέκακα άλλά
καί άνακριβως δτι ή συγκέν-
τρωσης ήτο μετρίαΙΙ
Μετρία ίτο διά τόν «ΚΗΡΥ
ΚΑ» ή σΐίγκέντρωστις των δυό
μιση χιλαάώων Χανιωτών, δ-
που ό παλμός καί τό άιγωνιστι
κό πάθος τού παραλη,ροΰντος
— κατά τα 70ο) ο άκροατήριο
μέσα καί £ζω άιπό τό «ΑΣΤΕ-
ΡΙ», νέων... "Αν άμφιβάλουν
οί κονδυλοφόοοι τοθ «ΚΗΡΥ-
ΚΟΣ» μποροθ'μβ νά τούς στβί-
λωρε την μαγνιητοταινία τής ό
υηλίας καί των έκδηΛώοβων
ζωντανων άνβρώπων, κατά
των Βάσεων τοθ θανάτου.
Καί συνεχίζω: άτιοτελεί ϋ δ
χι άθέατον κατά κάποιον τρό¬
πον παρόρμηση καί υπόδειξιν
τοΰ μασωνικοΰ κατεστηιιένου,
σέ όριαμένους ωορεϊς τής κοι
νής γνώμης των Χανίων άλλά
καί ή δολεία άντίδρασης της
πρός την ϊδαα επιτραπή των
Βάσεων μέ άιποτέλΐσμα νά £χο
με οχι ιμόνο την άντίδραση των
δύο παρόντων άλλά καΐ την
δκλαμφιν διά τής άπουσίας
των έτέρων 3 μελών τής έπι-
τροπής, άαΐό την εκδήλωσιν,
έπηριεαζομένων των τελευταί-
ων άπό τό πνεΰμα τοΰ ποοϊ-
οταμένου τής εφημερίδος αύ-
τής καί άπό την μασωνίαν των
Χανίων ωρισμένων, θά ίϋκανα
σοβαρά παράλειψηι άν δέν άνέ
φε-ρα την τιμητικήν γι' αύτές
θέσιν πού πήραν οί έφη,μερί-
&ς €ΧΑίΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕιΑ* καί
ή έβδομαιδιαΐα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Χά
νίων μέ τίς παραινέσεις των
γιά την επιτυχίαν τής συγκέν
τρωσης.
Ό Ήρόδατος είναι μεγάλη
ύμάδα. Είναι ϊσως ή τπ6 μεγά¬
λη καί ή πιό καλά όργανωμί:-
νη τής Κρήτης. Αύτό τό άπέδει
ξε στό .μειγάλο μαραθώνιο τοΰ
έραοττεχνΐίκοΰ πρτοταθλήματος
ΐιού δχι μόνο ΰφΐρε έιποχή ή
ώπίδοσή της σέ σκόρ κηί νίκες
άλλά· ^γιατί 6δειξε τό βαβμό
της ίϊοιότητας τοϋ ύλικοΰ πού
©όαθέτει.
Σήμερα τό Ήράκλειο, μέ
δυό άμώδες πλέον, μπαίνει στό
χώρο τοθ ϊτοδοσφαίρου, σά ν ά
βΐναι ή Πάτρα, ή θεσ)νίκη,
ό Πειραιδς. Αύτό εΐνοι γαά την
ιπόλη δνα κάτι πολύ σημαντι-
κό. Είναι μιά σποι»δαία πρόο
δος. Καί γχ' αύτό δλοι οί πκι-
ράγοντες τής ττερΐσχής μας θά
πρέιπει νά έκιημήσΌυν τό γεγο
νάς, σωχττά. Καί νά σταθσθν
στοργιικά δίπλα στόν Ήρόδοτο
τί(ς Άλΐκαρνασσοϋ. Πού χά-
ρι στή^ προσπαθεία τής «γεί¬
τονος» τό Ήράκλειο θά «κου.
πάιζει» στίς δλες έιπαρχιακές
ίΠάλεις καί θά ΰπερηφανβύεται
γιά τό άθλτΐΓΠΜΟ τού έπ&τεοο.
Ή Διοίκηση, ό προττονηιτής, οί
φίλαθλοι καί οί άθΧηττές τοΰ
Ήροδότου άξίζουν κάθε τιμής
καί έιπαίνου.
Ζήτω ό Ήρόδοτος.
Στήν έφΐϊμερίδα «Άθλητική
'Ηχώ» δηιμοσιεύτηκε προχ&ές
ΤΟ Τ.Ε.Β.Ε.
• Συνέχεια άιπό τή Σελ. 2
τό ΤΕΒΕ τό 21ο)ο καί τό Τ.Α.
Ε. ττό 4ο)ο.
ΙΔΟΥ βμως ή ά&ικία είς
βάρος τού ΤΕΒΕ σχετικα μέ
τόν ιπόρο αύ·τό:
"Επρειπε νά ΧΗταν&μηθοΰν
σόιιΐφωνα μέ τό Β.Δ. 753)64
(γιά τό «τος 1975):
'Υ,πέρ Ο.Γ.Α. (50ο)ο) δραχ-μ,
3.308.500.000
Ύίΐέρ ΤΕΒΕ (42)ο)ο δραχν..
2.779.140.000
Ύιπέρ Τ.Α.Ε. (8ο)ο) Δοαχιμ.
529.380.000.
ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ
Στόν Ο.Γ.Α. 5.301.000.000
ήτοι ποσοστόν 80,12ο)ο
Στό ΤΕΒΕ 1.100.000 0^Κ) «τοι
ΐιοσοστόν 1β,θ2ο)ο.
Στό Τ.Α.Ε.: 216.000.000 ήτοι
ποσοστόν 3,26ο)ο.
ΛΟΓΙΚΟΝ λοιπόν καί δίκα;-
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ^
"Ο ΚΥΚΑΟΣ
..
Την 8ην Ιουλίου άρχΐζουν έντοτικά τμήματα άνε-
ξιτοοτέων καΙ άδυνάτων μοσητών δλων των τάζιων
των ΓυμνασΙων.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λ ,ο ιΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΣΤ.
Διεύθυνσις: ΣΤΑγρΟγΛΑΚΗΣ Γ.
Εγγραφαί άρχισσν καί συνεχίζονται
ΕΒΑΝΣ 36 ΤηλέΦ. 286-545 Ηράκλειον
όν αϊτηρα είναι ή απόδοσις ο¬
λοκλήρου τοϋ πόρου υπέρ ΤΕ
ΒιΕ, αϊτηρα πού γίνβταα έιΐιτα
κτκκό δεδομένης τής οίκονοιμι-
ικής άνεπαρκείας τοϋ Όργανι-
σμοϋ.
ΠΑ νά γίνη άντιληιπτή ή
οίκονομική δυσχέρεια τοϋ ΤΕ
ΒΕ άξίζει νά σημ^Μυθί) δτι
50 έκατομρύρια μηνιαΐο
στή Νοοοκομεΐακή
ηερίθαλψη. Πρέιπει νά οπ,μειω
θή έπίσης δα τό ΤΕΒΕ δχει
άκιόμα νά πληρώνη γιά συιμΐπιλή
ρωση δαιπάνης Νοσοκομειακής
ΐπεριβάλ/ψεως περίιπου μέχρι
Νοέρβριο Βως Δεκέιμβραο 1976
ένω βν άποδοθττ όλάκίΧηρος ό
ηόρος υπέρ τοϋ ΤΕΒΕ 6χι
ιμόνο έηαρκή άΛλλά θά
«αί τΐερίοσειχμα. Μετά άστό τό
χρονικό αύτό διάστηρα έξα-
ντλοΰνται οί οΐχοναμικές τού
δυνατότητες - πρός τό παρόν
τουλάχιστον - γιά σιχμηλήρωση
δαιπάνης Νοσσκορειακής περι
Βάλψεως.
ΜΠΡΟΣΤΑ λοωτόν στό οΐ-
κονσιΐικό αίηό άδιέζοδο τοθ
ΤΕΒΕ πρέιπει νά ληφθούν σύ-
ντοιμα καί λυσιτειλιτΐ μέτρα γιά
βραχυπρόθεσμη; Βστύ άντΐ'μετώ-
ιπαση τοθ τιροβλΐνματος τοΰ
ΤΕΒΕ καί συΎκεκριιμένα:
1) 'Επαναιφορά τοΰ θεσμοΰ
τής αίριετής Διοικήσεως τού,
μέ άνάδειξη ττκ άπό εύρύτερο
&κογτκό θώμα.
2) Άναδιοργάνωση, έκσυιγ1-
χρονιαμός καί άττοκέντρωση
ΜΙΝΟ'ΓΧΑΙ ΓΡαΜΜΑ)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΚΑΙ
ΛΙ'ΙΛΔΝΙΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεϊα Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224-304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
αγροτες!
ννωριστε τιιπιο συγΧρονη
μεδοδο λιπςΐνβης στον κοσμο
■:«:· ·: ·:« :·
βιοΧημικα συστηίίάΫΐϊ ^ια Ύη*ϊ*μ6ρψωοτ τού εδά
φού* και την άναπτιιξηΕΦΤ^
για καΐΐΐ^ .;...,...,.
αυξανει τη χ^Λ^ΪΛν^Ύη μ«#ρι .$*: ΧΜίΧ&Φ'*· καΑυτε-
ρευει τ η τί«ίο*ιττα ιτρίίίμΚιν» ^ιι 'Μμ'ρνχφγη 15 εως 30
*ρ**ϊ τχ*ϊ84^^:0'ΐίΐίΐβ^ τασταση.
Ε**ίιϊί:&χ^^;«τ^
;τέλει-
αποκλειοτικοι βισαγωγεκ: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεστειο)
!;%;$$$$!! ηρακλειο - κρήτης
τηλβφ.: 289.814
των λει-τουργιών τού Ταμείον.
3) Βελτίωση τής σχέσεως
ήσφαλισμένων καί συνταξιού-
χων, μέ έγγραφή τΰϋν άναπο-
■ ράφων.
4) 'Αποφύγη εντάσεως στό
Ταιμείο, γιά π>νταςαο6ότηση,
των όμογενών, ποΰ συρρέουν
έξακολουθηηΐκά στή Χώρα.
5) Άναθεώρηρη καί μεταβο
λιή τής ύποχρεωιηκής άσφαλίσε
ως των θιστεχνών καί έπαγγελ
(ΐιατιων, των άιγροτικών καί ή-
^μααστιχών περιοχών, οέ προαι
ρετική.
6) 'Απιοδιέοιμευισηι των κατα-
Θέσεων τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. άπό τίς
τράΐτεζες καί τοποθετηθή τους,
σέ άσιοδοτικές έατενδύσεις.
7) Οίκονομακή ενισχύση τοΰ
Ταμείον άπό τό Κράτος.
8) Πρόθθετηι συνταξιοδότη-
ση των συνδικαλιστιικών στελε
9) Ρυθ!μ£ο€ΐς στόν κλάδο
άοθενείς, ΐιού νά τιροσεγγίζουν
στήν ούσιαστική προστασία τής
ύγείας.
10) "Αιμεση έοτίλυοη τοΰ έπι-
νάχου θέιματος τής ακΐρμακευ'.ι
>.ή£ περιθάλψεως τΰ^ ήσφαλι-
τμένων τοΰ Τ.Ε.Β.Ε.
11) "Ιδρυσις 'ΥποΌτο..· Τ.
Ε Β.Ε. στήν Κρήτη ;ΐέ ί.δρα τ6
Ήράκλειο.
ιμιά άρκετά μεγάλη ίίρευνα —
κΐαμιπάνια γιά τόν ΟΦΗ καί τα
ττροβλήματά τού. 'Επίστις οτήν
έθοσμαδιαία εφημερίδα «Ή
Κρήττη τοΰ Βενιζέλου» στό π.€
ρασμένο φϋλλο διαβάοαμε πολ
λά καί διάχρορα πάλι γιά τόν
ΟΦΗ. Τό γεγονός δτι ή μέγα
λη άμάδα τοΰ Ηρακλείου άπα
σχολίϊ τόν Τυιπο, είναι κιάιτι
σπουδαϊο. Μέ τή διαψορά δτι
σ' αυτή την ίπερίοδο των μετα
γράφων «αί των άνασυγκροτή
σεων, θά πρέιπει ή κάθε παρου
σίαση καί κοινωνιολόγιστϊ /μέσω
τοΰ Τύπου, των διαφόρων Ομ¬
μάτων πού άφοροΰν τόν ΟΦΗ
νά έλένχεται υπό των ύπευθύ
νων των δηιμοσίΐϋν σχέσεισν
■τοΰ συλλόγου. Γιά νά μην γί
νεταΐ δύσκολο τό έ'ργο τής έΛι
τραπής μεταγραφων καί —>λλά
«λλα.
Μιά σειρά πσδοσφαιρικά σω
ιματεία, τοΰ 'Εραοιτεχνικοϋ
πού είναι καί ή βάση τής ποδο
οφαιρικής άναποραγωγής, βρί-
οκ,ονται αυτή τή στιγμή, έγκα
ταλελεΐμένα, χωρίς συιμβού-
λια, χο)£ίς ύλικό, χωρίς προο
ττπκή — τό δυσάρεστο σ' αύ
τή την ίστορία είναι δτι μέσα
σ' αύτό τό χωρο ύπάρχουν συγ
κροτήιματα περιαπής. "Οπΐικ: 6
«Έργοτέλης» καί ό «ΠΟΑ».
"Ας έλίτίοουμιε δτι σ' αύτην
την ηερίοδο, οί δυό αύτές όμά
δες θά άναουγκρστηθοΰν γιά
νά «χτυιπήσουν» τόν τίτλο τής
Β' 'Εθνικής. Είναι όμάδες πού
■μποροΰν νά άνέβουν.
Γιά την συγκροτήση της Ε
ΠΣΗ έγιναν προχθές άρχαιρε
σίες. Δέν είχον προετοιμασβεϊ
έιπαρκί&ς γιά ν ά έπιστρατευ-
θοΰν καινούρ^γιοι παράγοντες,
καί νά έΐμηλουτκπΐϊ ή ποδο-
σφαιρΐχή οΐκογένεια μέ νέο αί
ιμα. Έν πάσει περιιπτώισει, οί
έικλεγμένοι ήγέτες τοΰ ποδο-
σφαίρου μας θά πρέπει νά λά
βσυν ύβτ' δψει τους Ενα πρ3
γμα: "Οτι ό ρόλος τους θά εί
ναι αυτή τή φορά άποφασι-
στακώτερος δσσ ΐιοτέ ίλλοτε.
Τό ΉρόχΛ€ΐο &οει τώρα μιά
όμάδα στήν Α' 'Εθνική καί μιά
στή Β'. Ή όμάδα τής πρώτης
είναι θέμα γοήιτρου. Ή άμάδα
τής δευτέρας είναι θέμα κύ-
ρους τοΰ Ηρακλείου. "Ας τό
λάβουν ύπ' δψη τους αί κ.κ.
τού νεόδμητου συιμβουλίου
τής ΕΠΣΗ.
ο β ο
Ή Ναυιτιχή 'Εβοσμάδα δέν
ιπαρουσίασε τό άνάστη|μά της ά
ικόμα. Φαίνετοι πώς δέν λει-
τουργεί ά σσισυδαϊος αύτός το
μέας τοΰ ναυταθλητισμισΰ. "Άς
τό σημειώσουν στά καρνέ τους
οί όρμόδιοι τοΰ γλυκανάλατου
"Ηρακλείου.
• · ο
Καί κάτι σπουδαϊο πού «£ηε
σε» στό μάπ μας. 'Εκεΐ κάτω>
άατό τό τεϋχος τοΰ Τέννις, νί-
νεται τελευταία μιά Ισοπειδω-
οη αίσθΐττά άζιόλογη. Πολλαί
συίηττοΰν γιά σενδροφυ+ευση,
πιαιδική χαρά, πράοτνο καί λοι
πά. Εμείς άρατά£ω>μ'ε την ε&-
καιρία άιπό τα μαλλιά καί λέ-
με στόν κ. Δήμαρχσ ηώς ό χώ
ρος αύιός ιμπορεΐ νά γίνει Ενα
περίφηιμο γυιμναστήριο. Πού
νά 6χει μέσα στ' αλλα καί ίδνα
... κολυ·μβίτΐήοιο! "Εάν άδυνα
τεΐ, δεκότιαστβ νά κάνει μιά
ϊΐισίνα ιπαιδι£ϋν.. "Εάν καί πά
λι αδυνατεί, άς οπαρακαιμφθεϊ
τό θέμβ τπσίνα πρός τό πα¬
ρόν καί άς προχωρήρει γιά τή
δηνιουργία τοΰ γυμναστηρίου.
Είναι κιάτι πολύ σηικινπκό, νά
ύπάρχει ίίνα φανερό γυμναστή
ριο καί σέ τέτοΐα θέση, πού νά
ϊΐρσκαλεϊ τούς νέους στόν στί
βο. Έλττίίαμε πώς δέν θά πέ-
σει στό κενό ή καλαπροαίρετη
ύιπόδειζτι ττίς οτήίλτις.
Ό Ρίπτης
μαθετε
ια οόηγεηε
ύχο/Ιη οόηγων
ΗΜΚ.ΦΡΑΓΚΜΑΑΑΚΗ
ΟΘΩΟΪ 13 ΎηΗεψ. 2ΗΒ.4Η5
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΜΛΝΙΛ
Θεοτοκο-οθλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο περιδάΛλον — Λογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σερβίρουμε την οττεσιαλιτέ μας «Εύτύχιος»
8 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΙΙΑΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,( ΚΡΗΤΗΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χωρις φοβο και ηοθος
ΚΡΙΙΕΙΙ & ΣΧΟΛΙΑ
ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΜΑΗλΗ Η Ε.Ο.Κ. ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ
Ή σύνδεση τής χώρας μας μέ την ΕΟΚ εχβι ττάρει διο>
στάσεις κοσμοϊστορικές. Οί οίκονομολόγοι μας την θεωροΰν
ττανάκεια, ττού θά θεραττεύσει «πάσαν νόσον καί πάσαν
μαλαχίαν» τής οικονομ ικής μας αθλιότητος. Καί ή κουβέν-
τα τραβάει σέ μάκρος.
Άς δοθμε, δμως, την πραγμα-ικότητα μέ ρεαλισμό. Οί
«κουτόφραγκοι» παράγοντες της ΕΟΚ, συζητοϋν μέ τούς ά-
φελεΐς οίκονομολόγους μας καί ...ονζητοθν. Καί ή πλήρης
σύνδεση δέν γίνεται.
Έν τώ μεταξύ εμείς από χρόνο σέ χρόνο μ ε ι ώ ν ο υ-
μ ε τούς είσαγωγικούς δασιμούς των Εύρωπαϊκών διομηχα-
νικών —ροϊόντων κι' εχουμε μεταβάλει την Έλλάδα σέ
ξέφραγο άμττέλι τής Δυτικοευρωπαϊκής κεφαλαιοκρατίας.
Άττ' την άλλη μεριά, οί συζητήσεις ττού άφοροΰν την
προστασία των γεωργικών μα ςττροίόντων, σέ χαιμηλές τι-
μές, στίς Άν—ολικές χώρες κι" οί «κουτόφραγκοι» μάς
τταίρνουν τό λιγοστό καί πολύτιμο συνάλλαγμα ττού διαθέ-
τουμε.
Αίδώς Άργεΐοι. Πάψτε νά καροΊδεύετε τό Λαό μας-
ΟΊ Εΰρωπαΐοι δέν μάς θέλουν τταρά μόνο γιά τόν ήλιο μας
καί τίς ακρογιαλιές μας. Κι' ετσι τό μέλλον των παιδιών
μας είναι νά γίνουν σερβιτόροι των βαρβάρων.
Ή Έλληνική Κυβέρνηση έχει χρέος νά καλέσει τούς ττα-
ράγοντες τής ΕΟΚ κα! νά τούς πεΐ: Έφ' όσον έσεΐς καθυ-
στερεΐτε την πλήρην ένταξη καί την προάσττιση των γεωργι
κων ψιας ττροιόντων, μέχρις δτου άποφασίσετε, θά έττανα-
Φέρουμε τό ΰψος των δασμών στό αντίστοιχο σημεΤο ττοό βρί
σκεται ή ΰττόθεσή μας. Κι' όχόμα, μέχρις δτου αποΦασίσε
τε, οί είσαγωγές βιομηχανικών —ροιόντων άττό τίς χώρες
σας θά γίνονται βάσει πρωτοκόλλου άνταλλαγών μέ γεωρ¬
γ ικά προίόντα.
Ό κ. Καραμανλής πρέττεί νά ττάψει νά κάνει τό σκληρό
καρύδι μονάχα στούς ΰποταχτικούς τού. Πρέττει ν' άντιλη-
φθεΤ δτι, καλώς ή κακώς, είναι Πρωθυττουργός τής Έλλα
δας κι' αυτής τής χώρας τα συμφέροντά ττρέτΓει νά ύττο-
στηρίζει, μέ την άτταιτούμενη σκληρότητα, ττρώτ' άττ' δλα.
ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
30 δρχ. κατά κιλό, θά ζητήσει ή ΕΓΣΗ σάν τιμή άσφα
λείας γιά την σταφίδα.
Αυτή ή άττόφαση ττάρθηκε ττροχθές στήν έτήσια Γενική
Συνέλευση. Παραλληλα, ζητήθηκε ή μεταφορά της έδρας
τής ΚΣΟΣ στό Ήράκλειο, ή καταργήση ή αναθεώρηση τού
Νόμου 602 ττερί Συνεταιρισιμών, ή χορηγήση άφορολόγητων
καυσίμων γιά τίς άγροτικές χρήσεις, ή ττριμοδότηση των
έξαγωγίμων ττροιόντων καί ή εκτελέση άρδευτικών έργων.
Γιά τό άλλο μεγάλο Κρητικό προϊόν, τό λάδι, ζητήθηκε
ή άτταγόρεΑΑση είσαγωγής σττορελοοίων, ή ττάταξη των νο
θειών, ή έττιδότηση τοΰ ττροιόντος, καί ή σνμμετοχή τού οτίς
διμερεΐς συιμφωνίες.
ΕΤναι ττιά καιρός ή Κυβέρνηση νά δεί μέσ' άπό τό πρ?-
σμα τής λογικης τούς καθημερινούς άγώνες έτπβίωσης τοΰ
άγροτικοΰ κόσμον.
Νά αντιμετωπισθούν μέ βάση τή λογική τα ττροβλήματα
ττού άντιμετωτπζουν οί τταραγωγοί των ττολύτιμων καί άρκε
τα σΐΛκχλλαγματοφόρων ττροϊόντων της Κρήτης.
Θά γνωρίζει ή Κυβέρνηση τούς ό—εργιακούς άγώνες των
άνθρώττών τούτου τοΰ νησιοΰ, πού τΓάντα εΐχαν σάν κίνητρο
την άμοιβή τού μόχθου καί τού τίμιον Ιδρώτα. ©ά γνωρίζει
την έπιμονή καί άγωνιστικότητα, τούτου τοθ Λαοΰ, δταν
θίγονται τα συμφέροντά τού. Θά γνωρίζει έττίσης την στά-
ση -αλιότερων κυβερνήσεων (έττί Πρωθυττουργίας Καρα-
μανλή) ττού εΐχε σάν άττοτέλεσΐμα την μετ—ρο—ή των δρό-
μων τής ττόλης μας σέ ττεδίο μάχης.
Γι' αύτό ή Κυβέρνηση έ'χει υποχρεωθή νά σταθμίσει τα
πράγμοοτα, καί νά ττάρει μιά δίκαιη άπόφαση, γιά νά μή
βλέττομε καθημερινά νά μεγαλώνει τό ττρ66λτμα τής έρήμω
σης της ύπαίθρου.
ΤΙ ΑΕΕΙ Π ΑΥΤΑ Ο ΜΠΙΤΣΙΟΣ;
Τό χουντικό κατεστημένο στό Ύπουργεΐο των Εξωτερι¬
κών ζεΐ καί «βασιλεύει». Είναι οί δεκάδές χουντικοί... δι-
πλωμάτες, ττού έξακολουθοΰν νά βρίσκονται στίς θέσεις
τους. Άττ" δλες τίς πλευρές, αλλωστε καταγγέλονται γιά
την έγκλη,ματική άδιαφορία τους γιά τα τΓροβλήματα των
Έλλήνων τοΰ Έξωτερικοΰ.
Κι' όχι μόνο αύτό, άλλά ττολλοί άττ' αύτούς έξακολουθοΰν
νά διατηροΰν, σέ ττερίοτΓτες θέσεις, τίς φωτογραφίες μέ
τούς ΠαΓτταδόττουλους, δττως ό Άλέξης Κούτσικας καί ή
Έφη Σταυροπούλου, στή Στοκχόλμη κι' ό Λεων. ©εοφιλό-
ττουλος, ττρόξενος στό Κάλμαρ της Σουηδίας.
Τί έ'χει νά πεΐ γι' αύτό ό ύπεροοστπστής τής χούντας Μπί
τσιος, ττού δέν ξέρει κανείς γιατί τόν διατηρεΐ σ' αύτη τή
θέση ό Καραμανλής;
Φαίνεται δτι άνάμεσα στούς 215 τής «Νέας Δημοκρατί¬
ας», δέν ύττάρχει κανείς ίκανός ν' άναλάβει τό 'Υπουργεΐο
των "Εξωτερικών.
Τότε δταν οί περΐηνητές μέ
■τα «λάρδικα» όρμοΰσαν άχόρ-
ταγα πάνω στά (ροεσκοσκαμέ
να μινωικά «χαλίκια» οί άνή
ζεοοι Κορ/γικοι, τούς κύτταζαν
μέ μαά ένΐοτικτώδΐ) έπκρύλαξη,
πσυ έρθαν« μέοφΐ άποστρο-
φΐής. Ένοιωθαν σά νά τούς
χαλσΰσε την ίσορροπία τους Α
παρσυσία αυτών των παράζε-
νων ξένων. Καί είναι άλή&εια,
ότι τό έ'νοτικτό μας δέν οφ(χ-
Ό Αβέρωφ υποστηριζει
χούς Χουνχικούς Σιρατοδίκες;
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
Την άποχουντοατοίηοη
στίς "Ενοατλες Δυνάμεις
καί είδιικώτερα τή Στρατι
ωπκή Δικαιοσύνη άφορά
ή παοακάτω έπερώτηση
τοΰ δουλευ^ή Ηρακλείου
^ώατα Μπαντουβά πού ά-
ιπευθύνεται στόν Πρωβυ
πουργό καί τόν 'Υιπουργό
"Εθνικήν; Αμύνης.
Δυιοτυχιως, τό κείμενο
της έιπεοώτΓ{σεως δττμιουρ
γεϊ ιπολλά έρωτηιματικά
στό λαό, μί: τίς θαρραλέως
καταιγνελίες τού. Δυστυ
χως...
ΕΠΕΡΩΤΗΣΙΣ;
Διά -ϊόν Πρωθυπουργόν καί
τάν κ. Ύιπουργόν 'ΕθνικΓίς Ά
μύνης.
Αί άναγραΦεϊσαι στίιν τύιπον
μεταβολαί στον χώρον τής
Στρατ. Δΐκαιοούνΐνς άποδεικνύ
ουν την πλήρη άδράνειαν καί
περιφρόνησιν τού κ. Αβέρωφ
έναντι τοθ ΚοινοβουλευτικοΟ
έλέγχσυ καί τού Λαϊκοϋ αίοθή
ιματος, καθώς καί -ήν αίναγιματι
κήν αδιαφορίαν τού διά την ά-
ποχουντοιποίηιση των 'Ενόιπλων
Δυνάιμεων καί την μεθοδΊκήν
έπαναδραστη·ριοιποίηοιν τοϋ
χουντι,κοΰ μτνχανιοροΰ κατά
τοΰ ΔΓ»μοικοατικοΰ μας πολιτρύ
ματος.
Μέ περιφρονητική έμιμονή
στήν τακτικήν του ώς ποοστά
τού καί κΐϊδε'μόνος των ύατηρε
τησάντων μέ ςκινατισμόν καί
ττάθος την τυραννίαιν στρατοδι-
κιων. άπέφυνε έννροκρή'ν οτήν
ήμερηοίαν διάταξιν της Βου-
ης τής άπό 13-3-76 σχετικάς
έπερωτήοεώς νόν, υέχρι λήξε
ως της ουνόδου τοΰ Σώματος.
Είς περίοδον δέ διακοπήν των
εργασιών τοΰ Κοινοβουλίου
καί άηοσπάσεως τής ποοσοχίΐς
τής κοινός γνώμης λόιγω1 τής
έ-ντασις των 'Ελληνοιτουρκΐίαδν
σχέσεων έπροχώρησε στήν προ
ώθηοιν των χουντικων καί
στ6ν άϊΐοκεφαλισμόν των ένόρ
κακν καί άικοιμ'ρατίστων στρατο
δωοων.
"Εν σχέσει υέ τα ανωτέρω έ
τιερωτάται ό κ. επί τής Αμύ¬
νης Ύιπουογός:
1) Διότι ίΐαρέιμειναν στήν
θέσιν τους α) Ό Πρόεδρος
τοΰ Άναθεωρητι/κοΰ Δικαστη
ρίου Άντιστράτηιγος Δηιμ.
Φραϊγκούλης, γνωστάς δεδηλω
μένος στηλοβάτης καί θιασώ
της τής τυραννίας, β) Ό Ύ-
τΐοστράτηγος ΓρηγόοΐΌς Σκε-
μιπέας, άνακοπής τής ύποθέσε
ως τοΰ Ναυτιχοΰ καί περιέρ
γως σήμερον προσωπικάς οας
προατατευόμενος, ν) Ό Ταξί
αρχος Σπυρίδων Κωστοπουλος,
τό εκλεκτόν τέκνον τής χούν
τας καί ό έμπιστος |>ανατικός
εΐισηιγτίτής τοΰ έκτάκτου στρα-
τοδιικιείου Αθηνών. Δι' δπαν-
τας τούς άνωτέοω ήσχολήθην
διεζοδικώς στήν άπό 13-3-76
καιτατεθείσα καί μηδέποτε συ-
ζηιτηθεϊσα έπεοώτησίν μου
την όποιαν καί έπαναυποβάλ
λω σήμεοον στήν Βουλήν.
ΤΙ ΠΡΟ2-ΦΕΡΕ. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έκμεταλευτές καί έκμεταλευόμενοΐ
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΛΙΛΙΕΝΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΙΟΤΕΣ
έλληνκά τουρισπκά γραφ€ΐα η^αψ^Ατού «μψυχου
κινδυνεύουν παρά την σημερι άλλά άντίθετα έμποδίζβ,
λ«ι τκττέ. Ό «στολιτισμός» τοΰ
εϊδους αύτοΰ, δέν συγκινοΰοε
τούς άηλοϊκούς κρητικούς. ΤΙΙ
ταν 6ξω άατό τίίν ιιτυ'χοσύνθε-
σή τσυς. Π' αύτό καί δέν σκέ
ψτηκαν ποτέ τίποτα, γιά την
έΜΐίετάλλευση καί άί^οηοίηοπ
τοϋ έποοαοκοθ άρχαιολατρακου
ρεύμαχος. "Βπρεπε νά περά-
σσυν δεκάιδες χρόντια, νά γίνει
πρ^αγάνδιση γιά τό «άγαθό»
τοΰ τουρΐοιμοΰ, νά μεσολαβή-
οουν χίλιες δυό καταστάοεις,
γιά νά κινηθεϊ τό ενδιαφέρον
των κατοίκων. Νά τουριστοποι
ηθοΰν πού λέμε. Καί νά άρχί
σουν τούς αύτοσχεδιασμο6ς.
Κρηιτικά, λαίκά χορευ»τικά. Εί
δικές τοπικές γιοοαές. Βιοτε-
χνίες τουρισπκών. Μετακινη-
οεις, πλη|Λ)σμο·ϋ πρός τα του-
ριστικά κέντρα. Άλλαγές έιπαγ
ιγελμάτων. Οίκοττεδαποαήσεις
άγροτΐΜών. Καί πάνω άπ,' δλα
•μίιά τροραχτική γκαρσονοποίη
ση, πού τείνει νά μεταβάλει
τή ζωντανή παραγωγική μηχα
νή., σέ κάτι αλλο, πολύ δουλι
κό, "μαλθακό ιίαί τυχοδιωκτι-
κό·
Σ' αΰτό συνετέλεοε πολύ τό
ΐταράοε.ΐγιμα τής τουρισπκά
ντρεοχ3ρισμένης Ρόιδου. "Οΐπου
ή Ιταλική πεοίοδος εΐχε μετα-
θάλει τό νησί τής Δωβεκανή-
σσυ, σέ κέντρο ηαιχαιγωγίας
των άζιωματούχων τοΰ Μου-
2) Διότι «ν© ηροκλητικάί σουλίνη. Καί βπου άναπτύοα9ιν
ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΙΜΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ.Η.;
παρέιμειναν οί άνωαέρω είς τάς
θέσεις των, άιπεστρατεύθησαν
οί ταξίαοχοι Άλκιβιάδπς Διγε
νάπουλος κσί Γεώογιος Νόβας
των οποίων ή ατρατιωτική καί
ή δικαστιικτ} συνείδπσις δέν ή-
λώθη άπό τόν (Γ>ασισ>μον τής έ
ιττταετίας καί δέν ύπηρέτησε
την ποοδοτιχή τυραννίαν. Εί¬
ναι τάχα ή άποστρατεία των
ιπαινή διά την άρνησιν των έ-
κβίνηλ' καί διά ~ήν συνέπειαν
των είς τόν δπκον των,
3) Καί ή μέν θέσις τοΰ κ.
Αβέρωφ επί τοΰ θέιμαιτος τής
καθάρσεως καθώς καί ό ρόΛος
τού έΐτί της διασώοεως καί
προωθήρεως χουντικων άξιωιμα
τικών είναι γνωστάς κι' άνηου
χεί δχι μόνον ττιν Βουλήν, ά
λά όλόκληοον τόν Ελληνικόν
Λαόν.
Διεραηάμεθα δμως διά την
άνοχήν τοϋ κ. Ποωθυατουρνοΰ
τοΰ άποίου τι^ν ποοσωπικήν έ-
τιέιμιβαιοιν άναυένοιΐκν. ποοκει-
ιμένου νά διαταοτθτΐ έπανάκρι-
σις ποός όρΐιοιτικήν εκκαθάρι¬
σιν τοϋ άπαοαδέκ.του καί έθνι
κώς έίτ'κινδύνου τούτ-αυ θέμα-
τος.
Έν Αθήναις τΡ 29η Ίουνίου
1976
Ό έιπερωτων
ΚΩΝ. ΜΤΕΑΝΤΟΥΒιΑΣ
Βουλευτής Ηρακλείου
κε τό ηανεοό έπογγελιματικό
μειδίαμα καί ή δουλική ύπό-
κλιοη των ραΐγιάδων.
Σήμερα ή ΚρΐΥτη «πέτυχε»
£να κάποιο ντρεσά(>ΚΊΚ>· '^'
αίτερα στους δυό άναιτολικσύς
νοιμούς.
Αύτό εΐχε σάν αιποτέλεσμα
νά «μαλακώσουν» οί οκληρο-
τράχειλοι «κούρηττες». Νά χά
λαρώσουν τα ήθΊι τους. Καί νά
δεοθθθΰν μέχρι «αφομοιώσεως»
τόν λεγόμενο πολιτισμό των
κάτω όϊςρων τής παρηκ'μασμέ-
νης δύοης.
Τώρα, μιά καί τα γεγονότα
είναι πλέον τετελεαμένα, δέν
μάς μένει παρά νά άναζητήρω
■με δρόμους διαοώσεως. Γιατί
τό θέμα δέν είναι νά δαασώσω
ιμε τα «πεπαλαιομένα» μας ΐί-
Θγι, οΐηε την πρωτόγοντι άγρο
τική μας οίκονοιμία. Τό θέμα
είναι νά διασώσωμε την φυσιο
λογική μας έζέλιζη, πρός την
ιπρόοιδο, δχι μέσω τής άοπ,ρη,ς
ποδιάς τής ιοαμαοιέρας πού εί
ναι ή πορεία Πού μδς χάραζε
ό τουρισμός, άλλά μέσω τής
έτπατήιμης καί τής τεχνολοιγίας
πού είναι ό σίγουρος δρόμος
τής προό&ου.
'Ερευνώντας τό μεγάλο αύ¬
τό ηοόβλπμα καί μέ βάση τα
στοιχεΐα πού καθημερινά έξκρι
στατιστΐκά καί διάς>ορα
πληροφοριακά — άνακαλύβττω
■με αιά σειρά Οκοπτα σηιμάδια
στό φανταχτεοό σύνθη·μα τουρι
σιιός. Άπό τάν τύπο π.χ. (Ά
κράπολις) μαθαίνο'με ττώς τα
κιινιδυνεύου ρ η
νή τους εΰδαιιμονία — νά έζα
φανισθοΰν άΐτό τόν έικβιασπκό
τράπο συνεργαθίας των μέγα
ων διεθνων τονρισπκών
τράστ, πού Λάθϋρίζουν τα τού
ριστικά ρεύιματα στήν 'Ελλά-
δα. Διαβάζωιμε έπίσης οι^ Τ6
πό δτι ή παραμονή ενός τ»υρί
στα σ' Σνα ξενοβοχείο μέ πλή
ρη «ερωτήση καί τροφή, δέν
ύπερβαίνει τίς διακόσιες έλλη
νικές δροχμέςΐ 'Εζακριβώνου
με καθηιιΐερινά — ηάλι άπό
τίς πληροφορίας των είδικων
— πώς τό περίφη'μο· τουριστ*κό
συνάλλγμα κατά μέγα μέρος
σκαλώνει στίς Τράτΐεζες τοΰ έ
τςωτερικοϋ. Καί δτι οί μεγάλες
άνατιιμήσεις των τροφίιιων στίς
τουρισο!Κιέ; ζωνες προκιυβττουν
άϊιό την {Γλλειψη, λόγτο1 άπορρο
φήρεως των 3ενοδοχείωνΙ Καί
είναι τιολύ διαδεδο'μένο δτι, δ¬
λα τα μεγάλα τουοιστικά συγ
κροτήιματα είναι συμβεβλημένα
κατά £να ποοοττό μέ τα πολυε
θνικά ,τράοτ πού έκιμεταλλεύον
ται τόν τουρισρό των ύποανα
ιτκύικτων καί μικρων χωριόν,
λθιμβάνοντας με.οίδα λέοντος
ρέ διηφόοους έμμέσους τοό-
(πορροφβ.
Καί πάνω άπ' δλα
φ€ΐ μέ την άπατηλή
τού, την κάθε διάβε ^
την σκλπρή προοηάθεκι τής Τ^
χνης τος έπιστήμης, τής Υίωρ
γΐας, καί τής κλασοΜΐής έργαθ1
άς. "Βκη φθάοονε οτή σΐ)μ(.ρι
νή θλιθερή ηραγυηιωιοτητο, ν6
έάχομε έλλ«ιτ|~ έ^γβτικών «α,
άτγροτιικών χεριών. Νά μήν
νοιάζονται ρί νέοι γιό την είδ,
κευσή τους, μιά καί ύηάρχπ
ό τσυρισμός. Ό τουΐΜρμός πκ,
χρησιιμοποιιεΐ τό νεανκό οψρ,
γος, χωρίς ιρειδώ, γιά τόν έθνι
χά πλοντο χωρίς ντροπή ρ1(1
μιά χοΰτρτα δολλάρια.
Άλλά θά ζαναμιλήοωμί
θαύριο.
μΕ
Άιπΐό την αλλπ πλευοά δη-
λαδή τής άνάπτυζης τοΰ έργα
τοτεχνιικοΰ δυναιιιικοΰ, ό τού
ρΐσμός δχι ιιόνο δέν παρέχει
ιμέοα γιά την άξιολόντιση καί
Ο ΑΓΩΝΑΣΚΑΤΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΪΟ ΣΥΓΜΕΑΡΙΟ ΤΟΙΜ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
Αύτό πού ί/νινε την Κυρια-
κή 27)6, στά Γραφεία τής Ε.
Π.Σ.Η. μέ «ήν άνοχή τοΰ Νο
ιμαοχιακοΰ Άντωτροσώπου, Γυ
μναστη κ. Ι. Γωνιωτάκη, άπο-
τελεϊ κυριολιεκπικά £να έΎκλη
ιμα είς βάρος των Άθληιπκών
Σωματείων των δύο Νομων,
τοΰ Άθλπιτιοιμοΰ τοϋ τόστου,
τής άινθρώπιντ>ς άξιοπιρεπείας
καί τής ΔτΒΐοκ.οατίας.
Οί άρχαιρεσίες πού όργανώ
θηκαν άηό τούς τοποτη,ρητές
τής Δικπατορίας Μαροέλλο —
Πεΐτρόπουλο, μεοικοός συγγε
νεϊς τους, όαιοΐδεάτες καί κομ
πάρσους, θυιμίΓουν τα Παπα-
δοπουιλικά δηιμοψηφίσμααα πού
έΌαζες ΟΧΙ τό ιπ.οωί κι' έΐΐγαι
νέ ΝΑΙ τό β.οάδυ.
Κατοι/γγέλουιμε συ;νικΐεκρίΐμέ
να τίς παρακάτω παρανομίες
καί άνωτιαλίες πού δεΐχνουν
δή οί Ά.οχαιοεσίες ίίταν παρά
νομες καί νόθες.
Ιον) Δέν έγινε ό Γενικάς
,ιΑϊτσλογισμός τής άαΐιερχομένης
Δισίκηρης βπως έιπιβάλλει ό
Νάμος καί διακη.ρυσσόχαιν στή
σχβτική ΓΙροκήρυξη, πού κυ-
κλοφόρηοε ή ΕΠΕΗ... Μόνον
£νας παοευρέβηκε άπό την Δι
θίκηοη καί απηύθυνε χαιρετι
σμό στή Συνέλευσπ.
2ον) 'Ενω ή ποοβεσμία υπο
βολής ύποψΐϊφ-ιοτήτων £ληιγε
οτίς 20)5, αύτοί δεχόταν υπο
ψηφιότητες μέκρι καί την ήμέ
ρα των αρχαιρεσιών.
3ον) 'Ενω ό καθόρΐομός των
άνττιπροοώπων άπό τα Σωιμα
■τεία, ούιμςκιΐνα μέ τό Νόμο καί
την ΓΓοοκήουξπ, βληνε στίς
25)6 αύτοί δέχονταν τόν καθο
ρυσμό των άντι~.οοσώπων ώς
ιτήν ΐνι*έ.οα -ϊων έικλογιων.
4ον) 'Ενώ ή Συνέλευση άζί
ωσε νά καταοτισθή ίνα ένιαϊο
ψηφοδέλτΐο αύτοί παοουσίασαν
Κα δικό τους !Γ.ςκ>&έλίτιο μ?
^νδεκα όνόματα τό οποίον εί
χον ποαετΌΐμάαει μέ κριτήριο
τό συ'μιφέρον τους καί τίς άνο
μες έπιίαώζεις τους. 'Επειδή
ό κό/)ε άνππρόαωπος έατρεπε,
ούιμφωνα μέ τό Νόηο νά βάλη
δνοεκα οταυρούς, οί ύπόλοι-
ποι όκτώ (8) ϋποτΐη'ίίριοι πού
δέν συιμσΐεριελήφτηκαν στό νη
φοδέλτιο ύποχοεώθΐισαν νά ά-
ιποσύοουν τίςιΰποψηφιότητές
τους, νά άποχωοήσουν άπό τή
Συνέλευση μαζύ μέ Ενδεκα Σω
μαιτεϊα καί νά ύποβάλουν έν
στάσεις κατά τοΰ κύρους των
αρχαιρεσιών γιά δλες τίς πα-
ραπάινω άνωμαλίες, παρατυπί-
ες καί πα.οανομίες πού διειπρα
ξαν οί ύπποέτες τής χούντας.
Καταγγέλλουιμε 5ληι αυτή
την άπαράβεκΐτι κατάσταση στά
Άθλητικά Σωιματεϊα, στό Φίλα
θλο κοινό, στσύς παράγοντες
τοϋ ποδοοφαίοου καί στό Δη-
ροκραπκό λαό τοΰ Ήρακλεί
ου, γιατί δέν είναι άνεκτό
τρία χρόναα μετά την κατάρρευ
ση ζον φασιστΐκοΰ καθεοτωπος
πού έϊτεσσώοευσε τρομαχπκά
δεινά στή χώρα μας καί οτό
λαό μας, νά έξακολουθοϋν νά
δροΰ καί νά δκκρεντεύουν τα
Άθλητικά ζη—ϊματα τοϋ Ήρα'
κλείου αίηοί πού
πιστά την χούντα.
Γιά την κατάσταση αύιτή πολ
λοί είναι ύηεύθυνοι.
Άπό μερικούς τό περιμένα-
ιμε ί?χοντας ύη' όψει τό παρελ
θόν τους. Άπό Λλλους δέν τό
τιερΐιμέναμβ. Αύτοί οί τελευταΐ
οί πρέπει νά άιναλογιστοΰν τίς
εύθΰνβς τους, καί μαίί μέ δ-
σους πραΐγιματΐκύ θέλουν τό κα
λό καί την ηροοδο· τοΰ Άθλητι
σμοΰ στήν πόλη μας, νά συμ
βάλουν στήν κάθαρση τού άιπό
αά χουνπκά κατάλοιπα. Ταυτό
χρσνα καλοΰιιιε δλους τούς Ά
θληιτάς, Φιλάθλους, Σωματεία
καί Λαό νά ποοσφέρουν τή συμ
βοή τους οττήν άποχουντοπο
ηση τοΰ Ά&λρτισμοΰ, αά νά
λείψη άπό τό ποδόσφαιρο τοθ
"Ηρακλείου τό πνεϋια τοΰ Ά
ολανίδη καί των έγκλείστω
τοϋ Κοουδαλλοΰ.
ΚΩΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΉΣ
"Εμπορος — Καλοκαιρινοΰ 68
Άαιό τή Νεάπολι Μεραμβέλ
λου πήραρε τό παρακάΐτω τηι
λεγράφημα, πού τό δηιμοσιεύ
ουμε χωοίς σχόλια. Άφοριμή
τό τελευταϊο βρθρο μας γιά
τούς Ίεχωβάδες. Είναι μιά ά
Νάμα θαρραλέα Κρητική ορω^
νή, πού ένώνεται μέ τή δική
μθς. ιιιά καί πρωτοι άοχίσαμιε
τό ξεσκέπασμα τής έβραιοποι-
ητπκής αυτής αϊρεσης. Νά έλ
πίσου·μ« δτι οί (ρωνές τοΰ Κρη-
τιχοΰ Λαοΰ θά (ρτάσουν καί
ιμέχρι τ' αΰτιά τοΰ Άρχιεπισκώ
που καί τοΰ Διοικητσΰ Χωρο-
φυλακής;
ΜακΛρι, ποτέ δέν είναι άρ-
γά.
«Πλι>ροφορηθέντες μετά λύ-
πη,ς την διοργάινωστι διε6νοϋς
συνεδοίου Μαοτύοων 'Ιεχωβθ
είς Ήοάκλειον τέλη. Ίουνίου
έκφράζοιιιεν αίοθΐίιιιιατα Ιερδς ά
γανακτήσεως άιπάντων κληρι
κων μελων ίεοατικοϋ συνδέ-
σρου Ίερδς ΜητροπόΊλεως Πέ
τρας, καθώς καί φΐλοθρήσκου
λαοΰ Λασιθιού διά σύιγκληοιν
άντιχριστιανικοϋ συινειδρίου.
Κρήτη καί Ιΐδιαίτερα Ηρά¬
κλειον αποτελεί έκ πάλαι πρώ
τον έκβολησιαστικόν κέντρον
λίκνον πολπισμοΰ φορέα ύγιει
ών ,παραδόσεων καί άγωνισπ
κων φιλελευθέρων φρονηιμά
των βεβήλωση υπό άπάτριδων
καί αθρήσκων φερεφώνων διε
θνοΰς σιωνιοροΰ άπαράοεκτον.
Παρακαλοΰιμιεν υίκως δπως
σεθαστή Ίεραρχία Άνατολι
κης 'Εκκληισίας άναλογιζομένη
εώβϋνες έναντι «ύσεβοΰς χρι-
οτιανικοϋ πληρώματος άναλά
6ει κοινόν μετά τοϋ λαοΰ ώγω
να κατά τοΰ άντιχοίστου χιλια
στικοΰ Θηρίου ύποσκάπτοντως
ύιπσόλως καί δυστυχως τή άνο
ιχί) τής πολιτείας Θειμέλια έ"-
Θνους, ·μή χρηιγτιθί) δέ όίδεια
συιγκλήοεως συνεδρίου.
Διό τό Διοικΐγτικόν Συμβού¬
λιον.
Ό Ποόεδρος
Πρωτοπρεσβύτΐρος Μαρνέλλος
Ό Γραιμιμ. Οίικονόμος
'Ερμ. Παοασχάκης»
• Σννέχ. άπό την Σελ. 1 ι
γ) άπστελοΰν έιγγύπσΐ) γιά τή
τελική νίκη τοΰ λαοΰ μας στόν
άιγωνα τού κατά των ξένων
Βάσεων καί τής ξένης κυριαρ
χίας.
Ή 'Επιτροπή μέ αϊοθτϊμα δι-
καίωσης καί ύπερηφάνεια χαι
ρετίζει τό λαό τής Σητείας,
των Χανίων καί δλης τής Κρή
της, τούς κατοίκους των άδελ
ψων νήοων Ρόδου καί Μυκό-
νου καί τα Δημοτικά Συμβού
λια, τίς ΌργαινώσεΊς καί τίς
ιΠροσωπωαόιτητες πού έκφράσα
νέ την άντίθεσή τους στή πά
ρουσία τοΰ θου στόλου στήν
Έλλάδα καί ζητοϋν την άπομά
κρυνση των ξένων βάσεων ά¬
πό την Πατρίί&α μας.
Σέ δτι άφσρά την Κυβερνη-
ιτική πολιτική στό θεμα τβ>ν
ξένων Βάσεων καί την δλη
κατάσταση δπως έ'χει διαμορ-
φωθή πρόσφατα ή 'Επιτροπή
ικατέλιξε στίς άκόλουθες διαπι
στώσεις. Τό τελευταϊο δίμηνο
ήταν μιά περίσδος αποφασίση
κης οπμασίας γιά τό θέμα των
ζενων βάσεων καί τό δλο πλέ
■γμα των 'Ελληινοαμερικανικών
σχέσεων.
Ή 'Ελληνοαμερικανική συμ
φωνία — πλαίσιο πού ύπέιγρα
φε ό Κίσσιννκερ μέ τόν Μπί-
τοιο αποτελεί όοόσημο στήν πό
λιτική ζωή τής χώοας μας καί
λυδία λίθο γιά την πολιχικήι
ττ>ς Κυβέρνησης Καραμανλίΐι
στό θέμα των ξένων Βάσεων
καί τής 'Εθνικής Άνεξαρτησί
άς. 04 έλπίδες πού είχον δη-
μιουργηθΐή στίς άρχές τοΰ πε-
ρασμένου Άπρίλη, ίδααίιτερα μέ
την άναστολή των 'Ελληνοαμε
ρχκανικών συνομιλιων γιά τίς
βάσεις δτι ή Κυβέρνηση θά ά-
κσλουθοΰσε τό δρόμο τί>ς κα-
τατγϊγελίας των συμβάσεων γιά
τίς ξένες βάσεις καί τϊίς όριστι
κης καταργήση/; Λ>υς &ατ|Κεύ-
στηκαν κατά τοόπο τραγικό.
Ή συμρωνία — πλαίθιο ά-
νανεώνει καί ένιαχύει τα δε-
σμά τής ηλήοους ύποταγής τής
Πατρθδας μας στόν Άμερικάινι
κο Ίμπεοιαλιομό.
Άλλεπάληλα καί χαρακτηρι-
σταικά γεγονότα έτπικύρωσαν καί
προώθησαν την ηολιτική τής ΰ
ποταιγής καί τής ύΐτστέλειας
τής χώοας μας στό Άμβρΐκανο
νατοίκό μπλόκ. Οί έπισκέψεις
τοϋ βου στόλου σέ 'Ελληνικά
λΐμάνια, ή αντιδράση τής Κυ-
ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος Γ'
ΘΕΑΤΡΟ ΟΑΣΙΣ
Γεωργίου Χορτάτση
ΠΑΝΩΡΙΑ
(ή ό Γύπαρης)
Ποιμενικό δράμα
Κατά την κριτική έχδοση τού Εμμανουήλ Κριαρά
Σκηνοθεσία:
Σκηνικά — Κοστούμια:
Μουσική:
ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΧΛΗ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ
ΝΙ ΚΟΥ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ
Τα πρόσωττα τοθ έργου μέ την σειρά πού έμΦανίζονται
ΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡ-
ΤΣΑΑΑΚΗΣ — ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ τοθ Όργ. 'Εθν. θεάτρου.
ΤΙΜΙΟΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ — ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΑΑΚΗ — ΚΛΕΙΟ ΣΚΟΥΛΟΥ-
ΔΗ — ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ — ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ — ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ.
4—11 Ιουλίου "Ωρα ένάρξεοίς 9#30' μ.μ.
Είσιτήρια είς Βασιλικήν Άγίου ΑΑάρκου.
Ίσχύουν Είσιτήρια Έργατικής 'Εστίας
βέρντισης τοΰ Κίοσινιγκερ στά
Χανιά, ή έπίοκεψη τοΰ άρχη-
γοΰ τοθ Άιμερικανικοϋ Πεντα
γώνου στήν Άθήνα καί ή ουνο
μιλία τού μέ τόν κ. Αβέρωφ
ή έαιανάληψη των 'Ελληνοα'με
ρΐκανιικών συνοιμιλιών γιά την
αναθεώρηση τοΰ καθεστωΐτος
των Άμιεοιχανίκων βάσεων, οί
Κυβερνητικές θέσεις καί οί δή
λώσεις τοΰ κ. Αβέρωφ γιά
τόν βο στόλο καί τίς ξένες βά
σεις άποτελοϋν περίτρανες άαιο
δείξεις τής ραΓνδαίας προώθη
οης τής πσλιτικής τής πλήρους
έιπανασύνδεσης καί τής όλοκλη
ρωτικής ύποταγής.
Παραλληλα τρία αλλα γεγο
νάτα α) ή συνεχίση μέ βλο
«αί ταχύτερο ρυθμό των έργα
σιών καταοκευής (τής Νατοϊ-
κής βάσης στό Κάβο - Σίδερο
Σητείας, β) ή έπανέναρξη των
εργασιών κατασχιευΐΐς τοθ Β'
Νατοϊκοΰ πεδίου βολής Τυνπά
κι Μΐοσαοάς καί γ) οί δραστη
ριόΐτη/Γες ποοετοιμασίας γιά έ-
ΐτέκταση τής Άιμερικανικιής βά
σης των Γουονών Ηρακλείου
αστοδεικνύουν κατά τρόπο ό»δαά
ψευοτο δτι δχι μόνο έπαναουν
δεθήκα'με πλήοως μέ τό άιμβρι
κανονατοϊκό μΛΐλόκ, άλλά καί
6τι οί οίζες τής έζάρτησης κα
οί έστίες τοΰ θανάτου πολλα
.τιλασιάζονται σταθερά καί κάβε
μέοα μπαίνουν πιό βαθειά στό
'Εθνικό μας θώμα.
Ή 'Επιτροπή πιστεύει πώς
ή Κυβέρνηση Καραιμανλή δέν
έττιτρέιπεται νά χειρίζεται ?να
τόσο κοίσι/μης έθνκκής σημασίας
θέιμα έσιικαλουμένη την έντο
λή τής 17ης Νοέ-μβοη 1974 την
όποία Πνήρε βχοντας διαιτηρύ-
ζει ηοοεκλονικά την άποχώρη-
ση άιπό τό ΝΑΤΟ άλλά 8η ό-
φείλει νά ποοχωοήσει σέ δημο
φήφ-ισμα γιά νά ύσΐάρζει δμεση
βκφραση τής γνώμης τοΰ λαοΰ
γιά τό κοίοιμο θέιμα τοϋ ΝΑΤΟ
καί των ξένων βάσεων.
'Μπροστά στή κατάσταση αύ
τή ή Πα'γκιρήτια συντονκ—ική
'Επιτροπή κατά των ξέινων Βά
σεων δΐκαιομένπ άπό την άπή
χηρη των άπόφεων της σέ όλό
κλη,ρο τό λαό, μέ βαθύ αϊσθη
-μα ευθυνής καί έθνικοΰ χρέ-
ους, μέ πίστη στίς άρχές καί
τούς σκοπούς της διαίεηρύσσει
την άπόφασή της νά συνεχίση
καί νά έντείνει όν άνώνα μέ
χρι την τελική νίκη.
Β) Ή Παγκρήτια Συντονιστι
κή 'Βπιτροπή καΐτά των ξένων
βάσεων πήο« έπίσης διάφορε
άποφάσεις όογανωτικής φύοε-
ως πού καθΊστοϋν τή λετουρ
γία της ηιό άποτελεσμα'τική.
Γ) Στό θέιια τοϋ πηονραμμα
■ησμοΰ δράσης ή έιπΐίτροπή πί
ρε έπίσης σηιμανιτικές άποφά-
οεις γιά την δραστηριοποίηση
της καί την παραπέρα προώθο
ση τοϋ άγωνα καιτά την θερινή
περίοδο.
Άιποφασίοτηκ€ νά ουνδεθίτ
|ΐέ την Πανελλήνια 'Επιτροπή
Άγ*ί>να κατά των ξένων βάσε
ών τούς Δήμους καί τίς Κοινό
τητες τα Σωματεία καί τίς
Όργανώοεις, πού άγωνίζονται
καιτά των ξένων βάσεων καί νά
προετοιμάσει Πανελλήνιο Συ¬
ν έιδριο κατά των ξένων βάσε¬
ων.
Άτκχράοιοε έηίοης νά δώ-
σει εύρεΐα δηιμοσιότηίτα στίς
θέσεις καί στόν άγώνα τοΰ
Κρη.τακοΰ λαοΰ καττά των ξέ¬
νων βάσεων στό Έσωτεριχό
καί τό 'Εξωτερικό καί νά προ
βάλλει τίς θέσεις της σέ διε
θνεϊς ΌΓίγαντοιμούς.
Άΐκκράσισε νά έοναστή γιά
την ιμελλοντΐική δηριουρνία
Παγκόσμιας κίνησης γιά την
(καταργήση δλων των ξένων
βάσεων σέ δλες τίς χωρΐς συμ
■φωνα ·μέ την πρόταση τοΰ
Σαρατηιγοΰ Ίορδανίδη.
Γιά τα θέματα συνεργασίας
καί δραστηριοιποίηρης των φοι
τητών στόν άγωνα κατά των
ξένων βάσεων κατά την καλο
καιρινή περίοδο ή Επιτραπή
άντοφάσισε νά κάνει σύντομα
εϊδική συν^δρίαση.
Σητεία 24 Ίουνίου 1976
Ό Πρόβδρος
ΝΙιΚΟΣ ΠΕΓΓΡΑΚΗΣ
Δήραοχος Σητείας
"Εξ άλλου, ή Νομαρχιακή
'ΕΐΉτροπή Ηρακλείου ποοσκα-
λεί δλους τούς έκηροσώπους
συλλογικων όργάνων νά ουιμ^
ιμβτάσχουν στή Β' Τακτική Έ
τήσια Συνέλευση, πού θά γίνει
στίς 14 Ιουλίου οτίς 7 τό βρά
δυ στόν "Αγιο Μδρκο.
θέματα τής ήμβρήοιας διάτα
ξης θά είναι:
1. Άπολογΐσμός τής άπεοχό
ιμενης Νομαοχιακής 'Είπιτρο-
ιιής.
2. Προγραμματισμός τής
ιμελλοντωοής δοάσπς.
3. 'Εκλογή νέας Νομαρχια
Μής 'Επιτροπής — Σαγκρότκΐη
Επιτροπών.
Ή έψΐγιιερίδα μας συιμμετέ-
χ«ι ένεογά στόν άγωνα καιτά
των Εένων Βάσεων καί βρίσκί·
ται στό πλευοό κάθε άγωνιστι
κης ποοσπάθειας, πού άποβλέ
πεΐ είλικρινά στό ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ Σ.
"Ετσι καλεϊ δλους τούς έκ-
προοτίνπους συλλόνων^ σωμα
τείων κλπ. νά πάρουν μέρος
στήν προσέχη σύνοδο τίίς Νο
ιμαρχιακής 'Εοπιτροηής Ηρα¬
κλείου. ""■"»
0 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΑ 26η ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1) Άνώννμος Μ.Ψ.
2) Άνώννμος Γ.Μ.
3) ΧριστοΦοράκης Μιχ.
4) Α.Κ.
5) Νούκας Χρ.
6) Κελαντωνάκης Άντ.
7) Άνώνυμος Ν.Π.
8) Άνώνι/μος Ν. Ε.
9) Άνώνυμος Νΐκος
10) Άδελφοί Μ.
Π) Άνώννμος Ι.Κ.
12) Μαρΐνος Βακιρτζής
13) Κληρονόμος Ι. Νικ. (Άχλάδα)
14) Άδδελλής Έμμ. Πειραιεύς
δρχ.
250
500
500
2.000
250
250
10.000
3.000
500
500
500
500
2.000
3.000
ΤΟΠΟ ΙΤΗΝ ΟΡΓΗ
Οι άνθρωποι χάβισαν νά όρο
σερέ»μουν ί,χεϊ σία δέν&ρα Κι
ριαχή ίίτανε.Ζέατη ίίτανε Φτη
νοδουλιά ή ΰπόθεοη ήτανε και
δέν ί^τανε.
Κάθιραν λοιπόν οτίς καρέ·
κες καί παοάγγειλαν τα οχϊ
τικά τους. Ό πρώτος ϊνο βα
ρύ, ό δεύτε.οος Ενς βοαοτύ, ο
τρίτος (ίνα μέ όλίνη, ό τέταρ
τος, ύ πέμπΐ'Λς, ό βσος, κ.ρι%
μα, .οιζόγαλο, παιγωτό.
Τα μάτπα ίίτανε άκόρο. πι.ι
σμένα άπό τόν Κυριακόπικο ι
οτνο.
— Τί χαμπάρια λοιηάν, θπ
πάς σήμε.οα γιά μπάνιο,
— Ποΰ νά πάει κανείς, Ρό
δα δέν ύττάρχει- Καί (Ίνα δ**
ύπάρχει ρόδα, κλάψτα.
— Γιατί δέν πδς έ6ώ χάτω
— Ποΰ έννσεϊς έδω κότω
..."Εφβασε ή παραγνελία
"Ανανραν οί μιοοί τα τσιγάρο
τους.
— Φίλε ποόσεξε τα νερά
οου καί μόλις τό πήοα άπό τό
«αθαριστήριο, παρατηρεϊ ο
νευρικός.
Μουτρώνει ό διακοτρόρος
— 'Εγώ προσέχω, έσίίς ιια
ζέψτε τα πόδια οας.
— "Εχει δίκιο τό παιδί. ί
εί ό αΛλος...
Φεύγει τό γκαρσόν καί μέ
τή φύγη τού άρκίζει τό θέμα
— Ξέρετε, τώρα μέ τούς τού
ρίστες, έκιάς δέν ικϊς βέποι
δλοι αύκοί μέ καλό μάτι. Γιο-
τί θέλουν χοντοές παοαγι>·ε^
ες... Τί νά ταάσει τό ικιιγαζι ο
πό μβς, ένω άπό τούς ξένους
... συμπληρώνει ό ΰαρύ γΑι-
κάς...
— Τί λές μωρέ, διαμαρηΊ(ΐε
ίται, ό νευρικός. Αύτοί έδω οί
ζυηόΛηΐΓοι είναι οκέιτη φίρο
Καί δείχνει ε·α πού άκουιη»
στό δένδρο.
— Φίοα λέει. άοτα νά ηάνε
στί» διάολο... Εέρεις τί θά πεί
νά πουλάνε ί?να καρμπιλατέρ
πού ζυνΚει £να ΐαλό άντϊμό-
νιο καί νά την περνδνΐ έδίί ?
να καλοκαϊοι. Κι' εμείς >ιά ^
πβμε κάποιι...
— Δέν έ*χεις δίκιο παρατη-
ρεϊ ό γλυβςύ βοαστός. Ό Τουρι
σμός, ήοθε,ιπού ίρθε, καί τρ«»
άζεται χέοια Χοειόίεται και
ύπομονή. 'Εού κι' έγώ δέν πδ
με νά γίνονε γκαροόνια. Αι1
τοί, οί ττιό πολοί, άφήοανε τό
οκαΐΓίέτια καί ήΌθαν στή χώρο
γιά νά δοιΛέψϋυν «άοιστοιφο-
τω«ά*. Βαρέθηκαν την όξυνίδα
ικαί τό κατσοπρίνι, καταλάβα
τε;
ιΚάτι πάει νά πεΐ ό νευρικόν
άλλά ένα μεγάλο ποθνμαν πλπ
σιάζει τό τ.οαπείάκι καί σταυα
τάει μηιροστά τού μέ αναμένη
τή μη·χανή. Έϊο - κοντίσιον'
γράφει.
— "ΊΕϊ, σακΐνέρ, τί γίνεται
— Πεοιμένω τό νκρούιπ.
— Δπλαδή έ&Λ; Καί μέ τ"
μηχανή αναμένη;
— Ναί αναμένη, γιά νά δοι
λεύει τό έ.οκοντίσιον.
— Δτ»Λαδή αμα δέ δουΧεΰ
βΐ; άιφοΟ είναι δδειο,
— Αύτό δέν γίνεται χύριοι
γιατί θά διαμαοτυρηθοϋν ο)
τού ρίστες.
— Καί δέ μοΰ λές παιιδί ε""
γιατί τούς περιμένβις έδδ χά
/τω άιπ' την άπαγϊρευτική τα'
μπέλα; Γιατί δέν τούς πεοιικ'
νεις χάηου άλλοθ,
— Μά σδς ε&τα, έίω μοΰ
δαισαν οαντ^οθ...
... 'Εκεϊ κάτυ» άπ' τα μον«
8ικά δένδοα τοΰ Άστόρια εν ο
θεώρατο ποΰλμαν ίχει ραντχ-
βοΐί μέ ?να ξένο ν.'κρούπ.
Είναι ΚυρισκΛ μεσημεράιπ
.Η μηχανή τοΰ κολοσοοΰ δ°ι'
λβύΐΐ, τέ ίϊοκοντκηον
λεύει. Καί ή έξάτμησπ
εί. Καί π£σω άπό τό ποοηέτα
σμα καστνοϋ μιά έλληνικΛ "°
ρία, ίνα γκοούπ ήθαγενών, Ι>
πομαικρύνετβα. Κοιν&ς... τ0°
οίνει. Μάλκπα σίνει τόπο «πν
όργή.
Μέγεθος Γραμματοσειράς